Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Júl 2021     Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: cena diela, námietka premlčania pohľadávky, zmluva o dielo podľa Občianskeho zákonníka, dobré mravy
Právna veta: Pri strete dvoch základných práv, a to existencie vlastníckeho práva a právnej istoty, s prihliadnutím na všetky rozhodujúce okolnosti, musí súd rozhodnúť tak, aby, ak je to možné, zostalo zachované z obidvoch základných práv čo najviac a ak to možné nie je, tak ako v tomto prípade, dať prednosť tomu základnému právu, v prospech ktorého svedčí všeobecná idea spravodlivosti, prípadne iný všeobecný princíp, ako napríklad neminem leadere či zákaz bezdôvodne sa obohacovať a podobne. Podľa názoru dovolacieho súdu sú to práve špecifické okolnosti daného prípadu, ktoré nižšie súdy celkom opom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: dohľad súdu nad činnosťou správcu, odvolanie a výmena správcu, správca konkurznej podstaty, hrubé porušenie zákonom stanovenej povinnosti
Právna veta: Pokiaľ správca konkurznej podstaty napriek urgenciám konkurzného súdu v rámci dohliadacej činnosti podľa § 12 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, uloženej poriadkovej pokute a opakovanej výzve pod hrozbou zbavenia funkcie, nepristúpil k speňažovaniu majetku úpadcu a ani neuviedol relevantné dôvody, pre ktoré predaj majetku realizovať nemohol, je nutné takéto jeho konanie (resp. nekonanie) hodnotiť ako hrubé porušenie zákonom stanovenej povinnosti vykonávať funkciu správcu s odbornou starostlivosťou, vyplývajúcej z § 8 ods. 2 zákona č. 328/1991 Zb., majúce za následok zbavenie funkci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: platnosť právneho úkonu obce, zmluva o dielo uzavretá bez schválenia obecného zastupiteľstva, zmluva o dielo podľa Občianskeho zákonníka, hospodárenie s majetkom obce
Právna veta: Zatiaľ čo rozhodovanie znamená vytváranie vôle vo vnútri, v rámci organizačnej štruktúry obce o tom, či, resp. aký právny úkon obec urobí (vykoná), právne konanie je prejavom už takto vytvorenej vôle navonok voči tretej osobe s cieľom založiť, zmeniť alebo zrušiť právny vzťah. Oprávnenie rozhodovať o právnych úkonoch, t. j. o tom, či, resp. aký právny úkon obec urobí, je zo zákona rozdelené medzi obecnú radu, štatutárny orgán (starostu) a obecné zastupiteľstvo. Oprávnenie konať v mene právnickej osoby je teda obmedzené iným orgánom. Akcentuje sa tu na prioritu verejného záujmu, kedy sa o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: speňažení majetku, schválení konečnej správy, základ pre určenie odmeny správcu, konečná zpráva a rozvrh, odmena správcov
Právna veta: Základ pre určenie odmeny správcu tvorí suma, ktorá bola v konkurze získaná speňažením konkurznej podstaty (prvá zložka odmeny) a suma určená na uspokojenie veriteľov, ktorá bola získaná pri výkone funkcie správcu (druhá zložka odmeny). Základ pre určenie odmeny správcu teda tvorí suma, ktorá bola dosiahnutá speňažením konkurznej podstaty a suma, ktorú správca získal inou činnosťou ako speňažovaním majetku patriaceho do konkurznej podstaty, ako napríklad vymožením nájomného, uplatnením nárokov na súde, z pripísaných bankových úrokov a podobne, ktorá je určená na uspokojenie veriteľov, p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určenie neprijateľných zmluvných podmienok, ochrana spotrebiteľa, neprijateľná zmluvná podmienka, spotrebiteľská zmluva
Právna veta: Žaloba o vyslovenie, že určitá zmluvná podmienka používaná dodávateľom v spotrebiteľskej
zmluve je neprijateľná, je osobitným právnym prostriedkom ochrany spotrebiteľa, a to obdobne, ako je
napríklad v prípadoch ochrany pred diskrimináciou považovaná za takýto osobitný právny prostriedok
ochrany práva žaloba o vyslovenie, že bolo porušené právo žalobcu na rovnaké zaobchádzanie, alebo
v prípadoch ochrany osobnostných práv žaloba o vyslovenie, že určitý výrok je nepravdivý, resp., že
bolo určitým spôsobom neoprávnene zasiahnuté do osobnostných práv.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť uviesť rozhodujúce skutočnosti, predmet konania, nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie, náležitosti návrhu na začatie konania
Právna veta: Pri riešení, či vec patrí do právomoci súdov je nutné zaoberať sa otázkou, z akého právneho vzťahu žalobca vyvodzuje v konaní ním uplatňovaný nárok (t.j. predmet konania), následne tento vzťah dôsledne analyzovať a nakoniec správne vyhodnotiť a posúdiť po právnej stránke. Za účelom zabezpečenia podkladov, nevyhnutných pre tento postup, ukladá zákon žalobcovi povinnosť uviesť vždy už v žalobe rozhodujúce skutočnosti. Tie majú súdu umožniť, aby daný právny vzťah a z neho vyvodzovaný nárok analyzoval a právne kvalifikoval z aspektov, významných tak pre posúdenie rôznych otázok procesnej pov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odporovateľné právne úkony, neúčinnost právních úkonů, trovy súdneho konania, vymáhateľná pohľadávka
Právna veta: Pohľadávka vzniknutá z titulu náhrady trov konania totiž vo svojej podstate predstavuje pohľadávku „sui generis“ oproti pohľadávkam vzniknutým napr. z titulu existencie konkrétneho záväzkovoprávneho vzťahu alebo zodpovednostného vzťahu, kedy v týchto prípadoch momentom splnenia konkrétnych záväzkovoprávnych podmienok resp. konkrétnych predpokladov zodpovednosti možno hovoriť o existencii tzv. „dospelej“ či splatnej pohľadávky, teda žalovateľnej pohľadávky. V prípade pohľadávky vzniknutej z titulu náhrady trov konania však takýto „medzistupeň vývoja“ pohľadávky, t. j. vo forme existencie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecná zodpovednosť služobného úradu, náhrady výdavkov pri prijatí alebo pri preložení na inú funkciu, štátna služba, výkon služby policajta, služobný pomer policajta
Právna veta: Konanie policajtovho nadriadeného, v rámci ktorého posudzuje žiadosť policajta o náhradu výdavkov pri preložení na inú funkciu v zmysle § 113 zákona 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, nie je úradným postupom v zmysle zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: služobný pomer policajta, všeobecná zodpovednosť služobného úradu, náhrady výdavkov pri prijatí alebo pri preložení na inú funkciu, výkon verejnej moci
Právna veta: Konanie policajtovho nadriadeného, v rámci ktorého posudzuje žiadosť policajta o náhradu výdavkov pri preložení na inú funkciu v zmysle § 113 zákona 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, nie je úradným postupom v zmysle zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: práva spotrebiteľa, neprijateľná zmluvná podmienka, spotrebiteľská zmluva, určovacia žaloba, naliehavý právny záujem
Právna veta: Naliehavý právny záujem žalobcu na určovacej žalobe je potrebné skúmať
so zreteľom na individuálne okolnosti prípadu, predovšetkým so zreteľom na cieľ sledovaný podaním
určovacej žaloby a konečný zmysel žalobcom navrhovaného rozhodnutia. Spotrebiteľ má zákonné právo na ochranu pred
neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách vyplývajúce z § 3 ods. 3 zákona č. 250/2007
Z.z., z čoho taktiež naliehavý právny záujem na požadovanom určení vyplýva
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: lekársky posudok, procesné podmienky, nedostatok pasívnej legitimácie žalovaného, zastavenie konania v správnom súdnictve
Právna veta: Existencia nedostatku procesnej podmienky nebráni správnemu súdu, aby pokračoval už v začatom konaní, nemôže však vo veci meritórne rozhodnúť. Ak súd zistí, že ide o neodstrániteľnú vadu konania, musí uznesením konanie zastaviť. Pokiaľ krajský súd pristúpil k zastaveniu konania podľa § 99 písm. b/ SSP z dôvodu, že nedostatok pasívnej legitimácie žalovaného - Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice - predstavuje procesnú podmienku konania o preskúmanie zákonnosti Lekárskeho posudku o uznaní choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania, ktorú nemožno odstrániť, pochybil a jeho r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vylúčenie pohľadávky z exekúcie, exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke, vylúčenie veci z exekúcie
Právna veta: Peniaze sú nesporne zastupiteľnými vecami,
momentom pripísania na účet sa stávajú vlastníctvom banky, ktorá účet spravuje, preto ani zostatok
na účte alebo vkladovom účte nie je vecou patriacou tzv .majiteľovi účtu, ale predstavuje len nárok
osoby, pre ktorú sa účet vedie na vyplatenie aktívneho zostatku. Exekúcii podlieha a predmetom
tohto spôsobu exekúcie preto je len tento nárok.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodnutia o vzniku, prerušení a zániku sociálneho poistenia, konanie vo veciach sociálneho poistenia, platitelia poistného na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a platitelia poistného do rezervného fondu solidarity, oznámenie rozhodnutia a doručovanie písomností
Právna veta: Odlišnosť právnych inštitútov - poistenia a poistného - je zrejmá tiež zo systematického členenia zákona č. 461/2003 Z. z., keď § 172 ods. 5 uvedeného zákona uvádza, že predmetom nedávkového konania je rozhodovanie o vzniku, prerušení a zániku sociálneho poistenia v sporných prípadoch, ako aj konanie o poistnom v sporných prípadoch. Zákonodarca teda tieto dve konania rozlišuje. Obdobne ustanovenie § 178 ods. 1 určuje, že do pôsobnosti pobočky patrí rozhodovať v prvom stupni o vzniku, prerušení a zániku sociálneho poistenia v sporných prípadoch a v inom bode, že do pôsobnosti pobočky patr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: subjektívne právo verejnoprávnej povahy, rozklad ako opravný prostriedok, zastavenie konania v správnom súdnictve, strata platnosti rozhodnutia uplynutím času, chránený živočích
Právna veta: Ak už dané subjektívne práva boli uplatnené, nemožno
ani v dôsledku uplynutia času bez ďalšieho zastaviť správne súdne konanie a odmietnuť súdnu ochranu,
pretože jej primárny obsah založený na možnosti zrušenia nezákonného rozhodnutia alebo opatrenia
sa tým dostáva do sekundárnej podoby, ktorej podstatou je vytvorenie základu pre náhradu škody podľa
zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene
niektorých zákonov.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňová kontrola, prerušenie daňovej kontroly, daňová povinnosť pri dani z pridanej hodnoty, odpočítanie dane, Vyrubovacie konanie
Právna veta: Prerušením kontroly síce nedochádza k predlžovaniu legálne vymedzeného času na výkon daňovej kontroly, ale absolútny
čas trvania daňovej kontroly nepochybne narastá. Za týchto okolností je potom nevyhnutné ustáliť, či
na prerušenie daňovej kontroly existoval relevantný dôvod.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: spojenie kolaudačného konania, spojenie konania, zmena stavby, kolaudačné rozhodnutie, účastníci kolaudačného konania
Právna veta: Aj napriek tomu, že stavebný úrad spojil
kolaudačné konanie v zmysle ustanovenia § 81 ods. 4 stavebného zákona s konaním o zmene stavby
podľa ustanovenia § 68 stavebného zákona, nemožno postavenie žalobcu ako účastníka kolaudačného
konania odvodzovať z dikcie ustanovenia § 78 ods. 2 Stavebného poriadku, tak ako učinil správny súd,
keďže nebol účastníkom pôvodného stavebného konania.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zastupovanie podľa správneho poriadku, konanie o námietkach podľa zákona o verejnom obstarávaní, zastavenie konania o námietkach
Právna veta: Sporná je správnosť výkladu ust. § 138 ods. 7 ZVO vo vzťahu k požiadavke podľa písmena písm. c),
podľa ktorého prílohou námietok je doklad preukazujúci oprávnenie podpisovať námietky podľa odseku
6 písm. g), ak nebol predložený kontrolovanému. Podľa názoru najvyššieho súdu z teleologického (e
ratione legis) výkladu, smerujúceho k zohľadneniu úmyslu zákonodarcu a zabezpečeniu účelu zákona
ale aj zo systematického výkladu (nadväznosť na ods. 6) vyplýva, že tento doklad by sa mal vzťahovať
k osobe podpisujúcej námietky.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, vznik poistného vzťahu v zdravotnom, nemocenskom a dôchodkovom poistení, zamestnanec, sociálne poistenie
Právna veta: Definitívne určenie uplatniteľnej legislatívy iného členského štátu Európskej únie od určitého dátumu podľa čl. 16 ods. 2 vykonávacieho nariadenia alebo vzájomnou dohodou podľa čl. 16 ods. 4 vykonávacieho nariadenia vylučuje právomoc Sociálnej poisťovne ako inštitúcie podľa čl. 1 písm. p/ základného nariadenia na rozhodovanie o uplatniteľnej legislatíve (Uznesenie Veľkého senátu správneho kolégia sp. zn. 1Vs/ 1/2018). Ak teda bola či bude právoplatne určená legislatíva Poľskej republiky, inštitúcia ZUS má právomoc konať vo veci sociálneho poistenia žalobkyne podľa poľskej legislatívy a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uznesenie o pripustení zmeny žaloby, prípustnosť dovolania, určovacia žaloba, doručovanie písomnosti, zmena žaloby
Právna veta: Keďže nepreukázanie doručenia uznesenia o pripustení zmeny žaloby súdom žalovanej spôsobilo, že táto sa nemala možnosť k nemu ani vyjadriť a toto pochybenie vytvorilo stav nerovnosti strán v konaní pred súdom, tak nebolo možné v tomto smere odvolacie konanie považovať za spravodlivé. Porušením práva na spravodlivý proces vyššie uvedeným spôsobom nerešpektujúcim princíp rovnosti zbraní bolo dôsledkom nesprávneho postupu súdov v odvolacom konaní. Žalovanej bolo znemožnené uskutočňovať jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces v zmysle § 420 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: minimálna trvanlivosť potraviny, správne delikty v zákone o potravinách, registrácia prevádzkarní a podmienky umiestňovania potravín na trh, porušenie zákazu umiestňovania potraviny na trh, kontrola potravín
Právna veta: Nie každá potravina po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti je súčasne nebezpečná, zdraviu
škodlivá alebo nevhodná na ľudskú spotrebu. Ak orgán úradnej kontroly potravín zistí u
prevádzkovateľa porušenie zákazu umiestňovania potravín na trh po uplynutí dátumu minimálnej
trvanlivosti, nemôže bež ďalšieho konštatovať, že prevádzkovateľ týmto konaním súčasne porušil zákaz
umiestňovať potraviny na trh, ktoré sú iné ako bezpečné.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zásada spravodlivosti a primeranosti, dobré mravy, nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru, nárok na náhradu mzdy z dôvodu neplatného skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, neplatnosť skončenia pracovného pomeru
Právna veta: Výkon práva uplatniť náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru nemôže v žiadnom prípade byť zneužitím práva. Účelom ustanovenia § 79 ods. 2 Zákonníka práce je zabrániť nie tomu, aby zamestnávateľ bol za svoj nesprávny postup postihnutý tým, že zamestnancovi zaistí rovnaké plnenie, ako keby prácu vykonával, ale má zabrániť nedôvodnému zvýhodňovaniu zamestnanca. Súd pri rozhodovaní o náhrade mzdy na čas presahujúci 12 mesiacov v rámci svojej voľnej úvahy musí nájsť mieru zodpovedajúcu účelu a funkciám náhrady mzdy v zmysle § 79 ods. 1 a 2 Zákonníka práce tak, aby jeho rozhodnut ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: vzniku práv a povinnosti zo zmenky, blízka osoba, dôkazné bremeno , odporovateľnosť právnych úkonov v konkurznom konaní, odporovateľné právne úkony, odporovanie ukracujúcemu právnemu úkonu
Právna veta: I. V prípade odporovateľného právneho úkonu uskutočneného medzi dlžníkom a ním spriaznenou osobou podľa § 60 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov nie je správca povinný preukazovať úmysel dlžníka ukrátiť uspokojenie prihlásenej pohľadávky niektorého z veriteľov dlžníka a ani vedomosť spriaznenej osoby o tomto úmysle. Na úspešné ubránenie sa odporovacej žalobe zaťažuje dôkazné bremeno spriaznenú osobu, aby hodnoverným spôsobom preukázala že úmysel dlžníka ukrátiť uspokojenie prihlásenej pohľadávky niektorého z veriteľov dlžníka nemohla rozpo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uznanie viny obžalovaného, zavinenie poškodeného, rozhodnutie o návrhu na dohodu o vine a treste
Právna veta: Sama skutočnosť, že rozsudkom trestného súdu bola schválená dohoda prokurátora a obvineného o vine a treste, bez ďalšieho neznamená, že škoda bola spôsobená výlučným zavinenímobvineného a civilný súd v spore o náhradu škody nezbavuje povinnosti zaoberať sa otázkou, či, do akej miery a v akom rozsahu sa na vzniknutej škode podieľalo aj konanie poškodeného (§ 441 Občianskeho zákonníka).
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: úprava nárokov z I. a II. pracovnej kategórie, podmienky nároku na starobný dôchodok, starobný dôchodok
Právna veta: Rozhodnutie o uplatnenej dávke dôchodkového poistenia (zabezpečenia) predpokladá zistenie a
objasnenie všetkých skutočností, na existenciu ktorých sa ich priznanie viaže, teda podmienok a
predpokladov stanovených zákonom pre vznik nároku na uplatnenú dávku. Rozhodnutie o vzniku nároku
na dávku musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu, zodpovedať skutkovému a právnemu stavu
účinnému v čase vydania rozhodnutia, ak nie je výslovne stanové inak.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zápis záznamu v katastri nehnuteľností, záznam, správna žaloba, opatrenie orgánu verejnej správy
Právna veta: Zápis záznamu v katastri
nehnuteľností je spôsobilý byť predmetom súdneho prieskumu v rámci všeobecnej správnej žaloby proti
opatreniu orgánu verejnej správy
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prechovávanie drog pre vlastnú potrebu, návyková látka, nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov
Právna veta: I. Obvykle jednorazová dávka na použitie v zmysle § 135 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona (ako nie individuálny, ale bežný konzumný priemer) sa, na základe poznatkov o užívateľskej praxi, určuje ako bežne jednorazovo používané množstvo finálneho materiálu, obvyklým spôsobom aplikovateľného konečným užívateľom - teda nie podľa množstva tzv. účinnej látky v posudzovanom materiáli. Množstvo účinnej látky má vplyv na splnenie kvalitatívnych kritérií posudzovaného materiálu podľa § 130 ods. 5 Trestného zákona a v nadväznosti na to podľa § 2 ods. 1, ods. 2 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkac ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zákonné znaky skutkovej podstaty trestného činu, útok na verejného činiteľa, pokus trestného činu, vražda
Právna veta: Objektívnou stránkou trestného činu vraždy, ako aj trestného činu útoku na verejného činiteľa je použitie násilia. V prípade trestného činu útoku na verejného činiteľa je použitie násilia v zákone výslovne uvedené, pri trestnom čine vraždy sa nerozlišuje či páchateľ použil zbraň. Subjektívnu stránku trestného činu charakterizuje zavinenie a pohnútka (motív). Motívom oboch trestných činov je snaha zabrániť verejnému činiteľovi v splnení úlohy, vyplývajúcej z jeho právomoci. Úmyslom páchateľa trestného činu vraždy je potom usmrtenie poškodeného. V tomto smere je pri trestnom čine útoku na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vzťah medzi Exekučným poriadkom a Civilným sporovým poriadkom, všeobecný súd dlžníka, vymáhanie pohľadávky od dlžníka povinného, príslušnosť v zmenkových sporoch a šekových sporoch, poddlžnícka žaloba
Právna veta: Aplikovaním kritéria vzťahu medzi Exekučným poriadkom a Civilným sporovým poriadkom najvyšší súd ustálil, že príslušným je podľa § 109 EP výlučne všeobecný súd dlžníka, nemožno opomenúť osobitný charakter sporu z pohľadu kauzálnej príslušnosti, ktorá je daná tým, že vo veci ide o spor založený na zmenkovom vzťahu. Kauzálna príslušnosť na konanie v sporoch týkajúcich sa zmeniek je upravená v § 22 CSP, pričom pre obvod Krajského súdu v Trnave je kauzálne príslušným súdom na konanie Okresný súd Trnava. Tento súd je potrebné považovať za všeobecný súd dlžníka pre konanie o poddlžníckej žalob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásada rovnakého zaobchádzania, porušenie zásady rovnakého zaobchádzania, spory o právomoc
Právna veta: Pri rozhodovaní sporov medzi súdmi v civilnom súdnictve a správnom súdnictve musí kompetenčný senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vychádzať z medzí stanovených zákonom. Ak z právnych predpisov jednoznačne nevyplýva, že zákonodarca vec zveril súdom v civilnom alebo správnom súdnictve, môže byť určujúcim kritériom pre stanovenie príslušnosti súdu súkromnoprávna či verejnoprávna povaha veci. 19. Najvyšší súd v rozhodnutí sp. zn. 1 KO 29/2018 z 3. októbra 2018 uviedol, že povinnosť dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania, sa nepochybne vzťahuje aj na právne vzťahy v súvislosti s v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: doručovanie písomnosti, vyhlásenie rozsudku , základné právo na spravodlivé konanie, oznamenie mista a času verejného vyhlásenia rozsudku
Právna veta: Podľa názoru dovolacieho súdu je za súčasnej právnej úpravy opodstatnený právny záver, v
zmysle ktorého dochádza k zásahu do práva na spravodlivý proces a k znemožneniu realizácie
procesných oprávnení strany (§ 420 písm. f/ CSP) tiež procesným postupom odvolacieho súdu, ktorý v
rozpore s ustanovením § 219 ods. 3 CSP o mieste a čase verejného vyhlásenia rozsudku neupovedomí
elektronickými prostriedkami procesnú stranu, ktorá o také doručovanie požiadala.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: kauzálna príslušnosť, profesionálny vojak, kompetenčné spory, spory o právomoc
Právna veta: Vzťahy
vplývajúce zo štátnej služby profesionálneho vojaka podľa zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe
profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemožno považovať pre ich
povahu za veci súkromnoprávne (predovšetkým pracovnoprávne). Služobný pomer je a bol vždy
charakterizovaný ako inštitút verejného práva. Tento vzťah nevzniká zmluvou, ale mocenským aktom
služobného orgánu a po celú dobu jeho trvania sa výrazne odlišuje od pomeru pracovného, ktorý je
naopak typickým súkromnoprávnym vzťahom, v ktorom majú účastníci tohto právneho vzťahu rovné
postavenie.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na prikázanie veci, zmluva o predaji podniku, hospodárnosť konania, delegácia veci z dôvodu vhodnosti
Právna veta: Pokiaľ je návrh na delegáciu veci z dôvodu vhodnosti odôvodňovaný
tým, že prikázanie veci inému súdu tej istej inštancie je v súlade požiadavkou hospodárnosti konania,
treba maž na zreteli objektívnu hospodárnosť civilného sporového konania ako celku, nie subjektívnu
(osobnú) hospodárnosť procesného postupu strany sporu, ktorá navrhuje delegovanie veci.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: asperačná zásada, okolnosť, ktorá je zákonným znakom trestného činu, mimoriadne zníženie trestu, úhrnný trest a spoločný trest, zásady ukladania trestov
Právna veta: I. Ak pri rozhodovaní o treste majú byť použité ustanovenia o úprave trestnej sadzby uvedenej v osobitnej časti Trestného zákona z dôvodu uvedeného v § 38 ods. 3, ods. 4, ods. 5, ods. 6 Trestného zákona, § 39 ods. 4 Trestného zákona a § 41 ods. 2 Trestného zákona, konkrétne rozpätie trestnej sadzby sa určí tak, že najprv sa urobí úprava trestnej sadzby podľa príslušných ustanovení § 38 Trestného zákona. Následne sa vykoná úprava takto stanovenej trestnej sadzby podľa režimu § 41 ods. 2 Trestného zákona a napokon sa určí konkrétne rozpätie trestnej sadzby podľa § 39 ods. 4 Trestného zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: predaj pekárenských výrobkov, hygiena prevádzkových priestorov, predaj potravín, správne delikty v zákone o potravinách, riziko kontaminácie
Právna veta: I. Prioritným cieľom zákonnej úpravy podmienok a pravidiel predaja nebalených pekárskych výrobkov samoobslužným spôsobom je zabezpečenie hygienického nakladania s uvedenými výrobkami, a to takým spôsobom, aby bolo v maximálnej možnej miere zamedzené riziku ich znečistenia, ako aj riziku priameho dotyku kupujúcich s predmetným tovarom. Na dosiahnutie uvedeného cieľa je dôležité predovšetkým využívanie vhodných technických zariadení, ktoré svojou konštrukciou prispejú k eliminácii, resp. minimalizovaniu hrozby kontaminácie potravín. Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku je pri voľbe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prístup k verejne telefónnej sieti, spotrebiteľská zmluva, neprijateľné zmluvné podmienky, neprijateľná zmluvná podmienka
Právna veta: Pri posudzovaní platnosti zmluvných podmienok vo formulárových spotrebiteľských zmluvách, vrátane ich dodatkov dovolací súd v tejto súvislosti poukazuje na potrebu vychádzať z toho, že každá spotrebiteľská zmluva musí byť transparentná. Preto zmluvné podmienky uvedené v Cenníku - poplatok za obmedzenie a poplatok za odpojenie, nespĺňajú podmienku transparentnosti, nakoľko zjavne podľa uvedeného účelu zmluvy nehradia skutočné náklady v súvislosti s nákladmi potrebnými na prístup k verejne telefónnej sieti spolu so službami. Naopak, ich účelom je získanie majetkového prospechu výlučne v pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odpustenie zmeškania lehoty, mimoriadny opravný prostriedok, elektronické doručenie, elektronická úradná správa
Právna veta: Rozhodovanie o odpustení zmeškania lehoty v zmysle § 122 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov je rozhodovaním, ktorého predmetom je posúdiť okolnosti zmeškania lehoty. To však, samozrejme, neznamená, že takéto rozhodovanie môže byť svojvoľné. Ide svojím spôsobom o mimoriadny opravný prostriedok, pretože ide o rozhodovanie o právoplatnom rozhodnutí. Zmyslom odpustenia lehoty je umožniť strane vykonať procesný úkon, keď ho objektívne nemohla vykonať. Ide teda o vyváženie medzi takpovediac zákazom požadovať nemožné na jednej strane a ochranou druhej p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodovanie súdu podľa § 202 EP, prípustnosť dovolania, uznesenie vydané v exekučnom konaní
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že v danom prípade nemôže vysloviť záver o splnení podmienky stanovenej § 124 zákona o ústavnom súde, teda že ústavná sťažnosť proti napadnutému uzneseniu krajského súdu bola podaná včas, z dôvodu, že v danom prípade neexistuje ani teoretická zákonná možnosť prípustnosti dovolania, ktoré bolo podané proti napadnutému uzneseniu krajského súdu. V predmetnej veci bola prípustnosť dovolania ex lege vylúčená priamo § 202 ods. 4 Exekučného poriadku.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka, probačný dohľad, úteková väzba, probačný úradník, spoločensky žiadané správanie
Právna veta: Ústavný súd poukazuje aj na účel samotného výkonu probačného dohľadu, ktorým je v zmysle platnej legislatívy pôsobiť na páchateľa tak, aby sa už nedopúšťal ďalšej trestnej činnosti, aby si vybudoval potrebné sociálne zázemie a dosiahol spoločenské uplatnenie. Napĺňanie tohto účelu sa dosahuje aktívnou spoluprácou probačného úradníka s osobou obvineného/odsúdeného, ktorý nielen monitoruje správanie obvineného/odsúdeného v zmysle dodržiavania podmienok probácie, ale aj mu poskytuje odbornú pomoc, v rámci ktorej spolupracuje aj s rodinným a sociálnym prostredím obvineného, v ktorom tento žije a p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: vylučovacia žaloba, konkurzné konanie, zapísanie majetku do súpisu konkurznej podstaty
Právna veta: Vzhľadom na vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu sa predmetné konkurzné konanie spravuje zákonom o konkurze a reštrukturalizácii ako špeciálnym právnym predpisom upravujúcim vzťahy medzi stranami konkurzného konania, a nie Občianskym zákonníkom, ktorým nesprávne dôvodí sťažovateľka (obdobne na túto skutočnosť poukázal aj krajský súd v odôvodnení svojho sťažovateľkou napadnutého rozsudku). Podľa § 78 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii ten, kto uplatňuje právo vylučujúce zapísanie majetku do súpisu, musí tak urobiť u správcu alebo na súde žalobou podanou proti správcovi najneskôr do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: vylučovacia žaloba, jedna trinástina výpočtového základu ako základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby, súpis konkurznej podstaty, excindačná žaloba
Právna veta: I keď implicitne, vyplýva, že v právnej veci vylúčenia veci zo súpisu konkurznej podstaty proti správcovi (sťažovateľovi) ide o osobitný druh konania v zmysle § 78 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom v rozhodujúcom období (ďalej len „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“), v ktorom súd nerozhoduje o vlastníctve veci, ktorá bola do súpisu konkurznej podstaty zapísaná, ale o tom, či vec bola správcom do súpisu konkurznej podstaty zapísaná ne/oprávnene, resp. či žalobcovi svedčí alebo nesvedčí také právo k veci, ktoré vyl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odporovateľné právne úkony, vymáhateľná pohľadávka, exekučný titul
Právna veta: Inštitút odporovateľnosti v zásade slúži potrebám exekučného konania, keďže jeho účelom je umožniť veriteľovi (sťažovateľovi), ktorý má voči dlžníkovi vymáhateľnú pohľadávku, domôcť sa v exekúcii uspokojenia tejto pohľadávky z majetku (vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt), ktorý ušiel dlžníkovi v dôsledku jeho odporovateľného právneho úkonu. Rozhodnutie, ktorým príslušný súd odporovacej žalobe vyhovie, t. j. určí, že proti veriteľovi je dlžníkom urobený právny úkon, ktorý ukracuje uspokojenie jeho vymáhateľnej pohľadávky, neúčinný, je nevyhnutným podkladom na to, aby sa veriteľ (sťažovat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zrušenie alebo zmena právoplatného nezákonného rozhodnutia, zodpovednosť za škodu spôsobenú orgánom verejnej moci, nezákonné rozhodnutia, orgán verejnej moci
Právna veta: Zmyslom a účelom zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci je ustanoviť v súlade s čl. 46 ods. 3 ústavy podmienky, za ktorých vzniká právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu, iného štátneho orgánu či orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom, a to spôsobom, ktorý umožňuje odškodniť všetky prípady, v ktorých bola poškodenému spôsobená škoda takým rozhodnutím orgánu verejnej moci, ktoré bolo neskôr posúdené ako nezákonné. Vo vzťahu k náhrade škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím základné podmienky vzniku nároku na náhradu škody usta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: dôvody hodné osobitného zreteľa podľa § 77 Zákona o rodine, dlžné výživné, úprava rodičovských práv a povinností súdom ex offo
Právna veta: V súvislosti s námietkou otca, že mu nebolo zrejmé, na základe čoho súd prvej inštancie rozhodol okrem dlžného výživného aj o zverení maloletého dieťaťa do starostlivosti matky, dovolací súd poukazuje na to, že súd prvej inštancie citoval vo svojom rozsudku znenie § 36 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine, v zmysle ktorého ak rodičia maloletého spolu nežijú a nedohodnú sa na úprave rodičovských práv a povinností, súd môže aj bez návrhu upraviť ich výkon, najmä určiť, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Hoci súd prvej inštancie vo svojom rozsudku skutočne nič vi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: listinné dôkazy, návrh na doplnenie dokazovania, zásada voľného hodnotenia dôkazov, dovolanie v trestnom konaní
Právna veta: «V tom-ktorom trestnom konaní má konkrétna osoba vo vzťahu k jeho predmetu (skutku) vždy určitú procesnú pozíciu, ktorá je jedinečná. Ak ide o zmieňovanú jedinečnosť, tak táto nespočíva v tom, že by sa procesná pozícia osoby v priebehu konania nemohla z/meniť (napr. najskôr osoba vypovedá ako svedok, no neskôr sa stane obvineným, resp. naopak - obvinený je po tom, čo súd právoplatne schváli ním uzavretú dohodu o vine a treste, v danej trestnej veci vo vzťahu k iným spoluobvineným vypočúvaný ako svedok), ale vtom, že ak k takejto situácii dôjde, tak následne nie je možné (Trestný poriadok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
JUDGMENT OF THE COURT (Tenth Chamber) 28 March 2019 (*) Table of contents I. Legal context II. Pre-litigation procedure and proceedings before the Court III. Request seeking the production of evidence after the close of the written part of the procedure IV. The action A. Preliminary observations 1. The concepts of ‘unusually heavy rainfall’ and ‘best technical knowledge not entailing excessive costs’ 2. The burden of proof B. The first complaint 1. The first part of the first complai
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 28. marca 2019., Spolková republika Nemecko proti Európskej komisii.
Odvolanie – Štátna pomoc – Pomoc, ktorú priznávajú určité ustanovenia nemeckého zákona v znení zmien v súvislosti s obnoviteľnými zdrojmi energie (zákon EEG z roku 2012) – Podpora v prospech výrobcov elektriny vyrobenej podľa EEG a nižší príplatok EEG pre energeticky náročných odberateľov – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za čiastočne nezlučiteľnú s vnútorným trhom – Pojem ‚štátna pomoc‘ – Výhoda – Štátne prostriedky – Verejná kontrola prostriedkov – Opatrenie porovnateľné s poplatkom na spotrebu elektriny.
Vec C-405/16 P.
... energiou (§ 37 ods. 1 EEG z roku 2012). Hoci takto získaná cena im neumožňuje pokryť finančnú záťaž, ...
... z roku 2012 (§ 53 EEG z roku 2012), a rovnako sú v tomto zákone stanovené aj podmienky, za ktorých musia ...
... prijal BAFA (§ 41 až § 44 EEG z roku 2012). EEG z roku 2012 najmä stanovuje, že v prípade výrobných podnikov, ...
... nesie PPS (§ 45 až § 51 EEG z roku 2012). Uvedený zákon tiež spresňuje právomoci dohľadu a kontroly, ktorými ...
... orgánmi podľa § 61 EEG z roku 2012, pričom však nerozhodol o povahe a rozsahu tejto kontroly. Všeobecný súd ...
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (tretia rozšírená komora) z 28. marca 2019 (*) „Hospodárska súťaž – Kartely – Európsky trh s oceľovými brúsivami – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 dohody o EHP – Koordinácia cien v celom EHP – ‚Hybridné‘, časovo odstupňované konanie – Prezumpcia neviny – Zásada nestrannosti – Charta základných práv – Dôkaz o porušení – Jediné a pokračujúce porušenie – Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska cieľa – Dĺžka tr
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 28. marca 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 102 ZFEÚ – Zásady ekvivalencie a efektivity – Smernica 2014/104/EÚ – Článok 9 ods. 1 – Článok 10 ods. 2 až 4 – Články 21 a 22 – Žaloby na náhradu škody podľa vnútroštátneho práva za porušenia ustanovení práva hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej únie – Účinky vnútroštátnych rozhodnutí – Premlčacie lehoty – Prebratie – Uplatniteľnosť z hľadi
JUDGMENT OF THE COURT (Eighth Chamber) 28 March 2019 (*) (Appeal — Dumping — Definitive anti-dumping duty on imports of certain prepared or preserved sweetcorn in kernels originating in Thailand — Interim review pursuant to Article 11(3) of Regulation (EC) No 1225/2009) In Case C‑144/18 P, APPEAL under Article 56 of the Statute of the Court of Justice of the European Union, brought on 23 February 2018, River Kwai International Food Industry Co. Ltd, established in Kaeng Sian (Thailand), repres
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 28. marca 2019., AS Tallinna Vesi proti Keskkonnaamet.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Odpad – Smernica 2008/98/ES – Opätovné použitie a zhodnocovanie odpadu – Špecifické kritériá týkajúce sa stavu, keď čistiarenský kal prestáva byť po zhodnotení odpadom – Neexistencia kritérií vymedzených na úrovni Európskej únie alebo na vnútroštátnej úrovni.
Vec C-60/18.
Odôvodnenie: 1 smernice 2008/98 stanovuje: „V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES z 5. apríla 2006 o odpadoch [(Ú. v. EÚ L 114, 2006, s. 9)] sa ustanovuje právny rámec pre odpadové hospodárstvo v Spoločenstve. Vymedzujú sa v nej kľúčové pojmy ako odpad, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu a stanovujú sa základné požiadavky pre odpadové hospodárstvo, najmä povinnosť zariadení a podnikov, ktoré vykonávajú činnosti nakladania s odpadom, mať povolenie alebo byť registrované a povinnosť členských štátov vypracovať programy odpadového hospodárstva. V smernici sa zároveň ustanovujú hlavné zá ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 28. marca 2019., Spolková republika Nemecko proti Európskej komisii.
Odvolanie – Štátna pomoc – Pomoc, ktorú priznávajú určité ustanovenia nemeckého zákona v znení zmien v súvislosti s obnoviteľnými zdrojmi energie (zákon EEG z roku 2012) – Podpora v prospech výrobcov elektriny vyrobenej podľa EEG a nižší príplatok EEG pre energeticky náročných odberateľov – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za čiastočne nezlučiteľnú s vnútorným trhom – Pojem ‚štátna pomoc‘ – Výhoda – Štátne prostriedky – Verejná kontrola prostriedkov – Opatrenie porovnateľné s poplatkom na spotrebu elektriny.
Vec C-405/16 P.
... energiou (§ 37 ods. 1 EEG z roku 2012). Hoci takto získaná cena im neumožňuje pokryť finančnú záťaž, ...
... z roku 2012 (§ 53 EEG z roku 2012), a rovnako sú v tomto zákone stanovené aj podmienky, za ktorých musia ...
... prijal BAFA (§ 41 až § 44 EEG z roku 2012). EEG z roku 2012 najmä stanovuje, že v prípade výrobných podnikov, ...
... nesie PPS (§ 45 až § 51 EEG z roku 2012). Uvedený zákon tiež spresňuje právomoci dohľadu a kontroly, ktorými ...
... orgánmi podľa § 61 EEG z roku 2012, pričom však nerozhodol o povahe a rozsahu tejto kontroly. Všeobecný súd ...
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (tretia rozšírená komora) z 28. marca 2019 ( *1 ) „Ochranná známka Európskej únie – Prihlášky obrazových ochranných známok Európskej únie Simply. Connected. – Absolútny dôvod zamietnutia – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Rozsah preskúmania, ktoré má vykonať odvolací senát – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Článok 64 nariadenia č. 207/2009 (teraz článo
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
20.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 172/12 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Salzburg (Rakúsko) 15. februára 2019 — ZS/PVA Landesstelle Salzburg (Vec C-118/19) (2019/C 172/15) Jazyk konania: nemčina Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konani
13.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 164/28 Odvolanie podané 28. februára 2019: Mylan Laboratories Ltd, Mylan, Inc. proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 12. decembra 2018 vo veci T-682/14, Mylan Laboratories and Mylan/Komisia (Vec C-197/19 P) (2019/C 164/31) Jazyk konania: angličtina Účas
20.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 172/7 Odvolanie podané 30. novembra 2018: Harry Shindler a i. proti uzneseniu Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 26. novembra 2018 vo veci T-458/17, Shindler a i./Rada (Vec C-755/18 P) (2019/C 172/08) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) zo 14. mája 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Azylová politika – Medzinárodná ochrana – Smernica 2011/95/EÚ – Postavenie utečenca – Článok 14 ods. 4 až 6 – Nepriznanie alebo odňatie postavenia utečenca v prípade nebezpečenstva pre bezpečnosť hostiteľského členského štátu alebo jeho spoločnosť – Platnosť – Článok 18 Charty základných práv Európskej únie – Č
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 27. marca 2019 ( *1 ) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 258 ZFEÚ – Rozhodnutie 2014/699/EÚ – Zásada lojálnej spolupráce – Článok 4 ods. 3 ZEÚ – Prípustnosť – Účinky konania vytýkaného ku dňu uplynutia lehoty stanovenej v odôvodnenom stanovisku – Pretrvávajúce účinky na jednotnosť a koherentnosť medzinárodnej činnosti Európskej únie – Dostatočnosť opatrení prijatých dotknutým členským štátom na dosiahnutie súl
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (siedma komora) z 27. marca 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Harmonizácia daňových právnych predpisov – Odpočítanie dane zaplatenej na vstupe – Investičný nehnuteľný majetok – Predaj a spätný prenájom (sale and lease back) – Úprava odpočítania DPH – Zásada neutrality DPH – Zásada rovnosti zaobchádzania“ Vo veci C‑201/18, ktorej predmetom je návrh na zač
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 27. marca 2019 ( *1 ) „Odvolanie – Dumping – Dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Číne alebo odosielaných z Číny – Konečné antidumpingové clo – Nariadenie (ES) č. 1225/2009 – Článok 3 ods. 7 – Článok 9 ods. 4 – Časová pôsobnosť nariadenia (EÚ) č. 1168/2012“ Vo veci C‑236/17 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho d
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 27. marca 2019 ( *1 ) „Odvolanie – Subvencie – Dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Číne alebo odosielaných z Číny – Konečné vyrovnávacie clo – Nariadenie (ES) č. 597/2009“ Vo veci C‑237/17 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 8. mája 2017, Canadian Solar Emea GmbH, s
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 27. marca 2019 ( *1 ) „Odvolanie – Humánne lieky – Smernica 2001/83/ES – Článok 30 ods. 1 – Výbor pre lieky na humánne použitie – Obrátenie sa na výbor podriadené podmienke, že predtým nebolo prijaté vnútroštátne rozhodnutie – Aktívna látka estradiol – Rozhodnutie Európskej komisie nariaďujúce členským štátom odobratie a zmenu vnútroštátnych povolení na uvedenie na trh pre lieky na topické použitie obsahujúce 0,01 % hmotno
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
13.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 164/46 Rozsudok Všeobecného súdu z 28. marca 2019 — Coesia/EUIPO (Zobrazenie dvoch zaoblených kriviek červenej farby) (Vec T-829/17) (1) („Ochranná známka Európskej únie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie zobrazujúcej dve zaoblené krivky červenej farby - Absolút
13.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 164/2 Odvolanie podané 7. novembra 2018: Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.) a Evolution Gaming Advisory Kft.proti uzneseniu Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 12. októbra 2018 vo veci T-416/18, Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szol
27.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 182/5 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 17. januára 2019 — Telecom Italia SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze (Vec C-34/19) (2019/C 182/06) Jazyk konania: tal
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 21. marca 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Liek na humánne použitie – Dodatkové ochranné osvedčenie na liečivá – Nariadenie (ES) č. 469/2009 – Článok 3 písm. d) – Podmienky udelenia – Získanie prvého povolenia na uvedenie výrobku ako liečiva – Povolenie týkajúce sa výrobku, ktorý predstavuje nový preparát už známej účinnej zložky, ako liečiva“ Vo veci C‑443/17, ktorej predmetom je návrh n
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 21. marca 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Liek na humánne použitie – Dodatkové ochranné osvedčenie na liečivá – Nariadenie (ES) č. 469/2009 – Článok 3 písm. d) – Podmienky udelenia – Získanie prvého povolenia na uvedenie výrobku ako liečiva – Povolenie týkajúce sa výrobku, ktorý predstavuje nový preparát už známej účinnej zložky, ako liečiva“ Vo veci C‑443/17, ktorej predmetom je návrh n
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 21. marca 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Doprava – Služby vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave – Nariadenie (ES) č. 1370/2007 – Článok 5 ods. 1 a 2 – Priame zadanie zákazky – Zmluvy týkajúce sa služieb vo verejnom záujme v autobusovej alebo električkovej osobnej doprave – Podmienky – Smernica 2004/17/ES – Smernica 2004/18/ES“ V spojených veciach C‑266/17 a C‑267/17,
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 21. marca 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Platobné služby na vnútornom trhu – Smernica 2007/64/ES – Článok 74 ods. 2 – Príkaz na úhradu – Nesprávny jedinečný identifikátor, ktorý poskytol platiteľ – Vykonanie platobnej transakcie na základe jedinečného identifikátora – Zodpovednosť poskytovateľa platobných služieb príjemcu“ Vo veci C‑245/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudic
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 21. marca 2019., Európska komisia proti Poľskej republike.
Nesplnenie povinnosti členským štátom – Preprava – Smernica 96/53/ES – Medzinárodná doprava – Vozidlá vyhovujúce limitným hodnotám pre hmotnosť a rozmery špecifikovaným v tejto smernici – Používanie takých vozidiel, ktoré sú registrované alebo uvedené do prevádzky v jednom členskom štáte, na území druhého členského štátu – Systém špeciálnych povolení – Články 3 a 7 – Akt o pristúpení z roku 2003 – Prechodné ustanovenia – Príloha XII, bod 8 ods. 3.
Vec C-127/17.
... Na základe § 41 ods. 2 zákona o verejných cestách prijal Minister Infrastruktury i Rozwoju (minister pre ...
... § 2 bod 35a prawo o ruchu drogowym (zákon o cestnej premávke, Dz. U., č. 98, položka 602) v jeho ...
... vyplýva z § 41 ods. 2 a 3 zákona o verejných cestách, a po druhé povinnosť disponovať špeciálnym povolením ...
... uvedených v § 41 ods. 2 a 3 totiž premávka na štátnych cestách a regionálnych cestách uvedených v zozname, ...
JUDGMENT OF THE COURT (Eighth Chamber) 21 March 2019 (*) (Appeal — Agreements, decisions and concerted practices — Market for car battery recycling — Decision finding an infringement of Article 101 TFEU and imposing fines — Correcting decision adding the value of purchases of the addressees which were not included in the initial decision — Time limit for bringing an action — Point from which time starts to run — Delay — Inadmissibility) In Case C‑312/18 P, APPEAL under Article 56 of the Statute
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 21. marca 2019., Európska komisia proti Poľskej republike.
Nesplnenie povinnosti členským štátom – Preprava – Smernica 96/53/ES – Medzinárodná doprava – Vozidlá vyhovujúce limitným hodnotám pre hmotnosť a rozmery špecifikovaným v tejto smernici – Používanie takých vozidiel, ktoré sú registrované alebo uvedené do prevádzky v jednom členskom štáte, na území druhého členského štátu – Systém špeciálnych povolení – Články 3 a 7 – Akt o pristúpení z roku 2003 – Prechodné ustanovenia – Príloha XII, bod 8 ods. 3.
Vec C-127/17.
... Na základe § 41 ods. 2 zákona o verejných cestách prijal Minister Infrastruktury i Rozwoju (minister pre ...
... § 2 bod 35a prawo o ruchu drogowym (zákon o cestnej premávke, Dz. U., č. 98, položka 602) v jeho ...
... vyplýva z § 41 ods. 2 a 3 zákona o verejných cestách, a po druhé povinnosť disponovať špeciálnym povolením ...
... uvedených v § 41 ods. 2 a 3 totiž premávka na štátnych cestách a regionálnych cestách uvedených v zozname, ...
25.3.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 112/29 Odvolanie podané 25. januára 2019: Sigma Alimentos Exterior, S.L. proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 15. novembra 2018 vo veci T-239/11, Sigma Alimentos Exterior/Komisia (Vec C-50/19 P) (2019/C 112/35) Jazyk konania: španielčina Účastníci kona
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (štvrtá komora) z 20. marca 2019 ( *1 ) „Štátna pomoc – Štátna pomoc poskytnutá Španielskom v prospech niektorých profesionálnych futbalových klubov – Záruka – Rozhodnutie, ktorým sa vyhlasuje pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom – Výhoda – Povinnosť odôvodnenia“ Vo veci T‑766/16, Hércules Club de Fútbol, SAD, so sídlom v Alicante (Španielsko), v zastúpení S. Rating a Y. Martínez Mata, avocats, žalobca,
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 20. marca 2019., Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd proti Európskej komisii.
Dumping – Dovoz keramických obkladačiek s pôvodom v Číne – Článok 11 ods. 4 a 5 a článok 17 nariadenia (ES) č. 1225/2009 [teraz článok 11 ods. 4 a 5 a článok 17 nariadenia (EÚ) 2016/1036] – Zamietnutie priznania štatútu nového vyvážajúceho výrobcu v zmysle článku 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 917/2011 – Výber vzorky – Individuálne preskúmanie – Dôverné zaobchádzanie.
Vec T-310/16.
Odôvodnenie: 22 napadnutého rozhodnutia, kritizované žalobkyňou, je výsledkom prešetrovania zo strany Komisie. Je pravda, že používa podobnú alebo dokonca totožnú formuláciu ako je formulácia uvedená v liste združenia Cerame‑Unie, konkrétne že „nemožno vylúčiť“, že k vývozom došlo počas pôvodného obdobia prešetrovania. Vyplýva to však iba z toho, že dôkazné bremeno týkajúce sa otázky, či sú splnené podmienky stanovené v článku 3 konečného nariadenia, znáša žalobkyňa, a nie Komisia. 169 Druhú časť štvrtého žalobného dôvodu je preto ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
27.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 182/8 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 5. februára 2019 — Rieco SpA/Comune di San Vito Chietino, Ecolan SpA (Vec C-91/19) (2019/C 182/10) Jazyk konania: taliančina Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie pre
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisičme chambre) 14 mai 2019 ( *1 ) « Recours en annulation – Accčs aux documents – Rčglement (CE) no 1049/2001 – Documents relatifs à une procédure engagée par la Commission à l’encontre d’un État membre – Documents émanant de la requérante – Demande d’accčs d’un tiers – Décision initiale d’accorder partiellement l’accčs – Absence d’objet – Irrecevabilité » Dans l’affaire T‑422/18, Régie autonome des transports par
13.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 164/37 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 6. marca 2019 — Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation/Compagnie des pêches de Saint-Malo (Vec C-212/19) (2019/C 164/39) Jazyk konania: francúzština Vnútroštátny súd, kt
ARRÊT DE LA COUR (neuvičme chambre) 14 mars 2019 (*) « Pourvoi – Clause compromissoire – Contrats de subvention conclus dans le cadre du sixičme programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002‑2006) – Contrats de subvention conclus dans le cadre du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007‑2013) – Sommes prétendument dues par la Commission européenne dans le cadre de l’exécution des contrats – Solde à payer du montant tota
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 14. marca 2019., Európska komisia proti Českej republike.
Nesplnenie povinnosti členským štátom – Nariadenie (ES) č. 1013/2006 – Preprava odpadu – Odmietnutie Českej republiky zabezpečiť spätné prevzatie zmesi TPS‑NOLO (Geobal), ktorá bola z tohto členského štátu prepravená do Poľska – Otázka, či ide o odpad – Dôkazné bremeno – Dôkaz.
Vec C-399/17.
Odôvodnenie: 2 smernice 2006/12 uvádza: „Podstatným cieľom všetkých opatrení vzťahujúcich sa na odpadové hospodárstvo by mala byť ochrana zdravia ľudí a ochrana životného prostredia pred škodlivým účinkom spôsobovaným zberom, prepravou, úpravou, skladovaním a odstraňovaním odpadov.“ 9 Článok 1 ods. 1 písm. a) tejto smernice definuje „odpad“ ako „ak[ú]koľvek látk[u] alebo predmet v kategórii ustanovenej v prílohe I, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je povinný sa jej zbaviť“. ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (siedma komora) zo 14. marca 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálne zabezpečenie – Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane o voľnom pohybe osôb – Nariadenie (ES) č. 883/2004 – Článok 3 – Vecná pôsobnosť – Odvody z príjmov z majetku francúzskeho rezidenta, ktorý je poistený vo švajčiarskom systéme sociálneho zabezpečenia – Odvody urč
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) zo 14. marca 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Voľný pohyb pracovníkov – Rovnosť zaobchádzania – Daň z príjmov – Právna úprava týkajúca sa zamedzenia dvojitého zdanenia – Dôchodok poberaný v inom členskom štáte, než je členský štát miesta bydliska – Podmienky výpočtu oslobodenia od dane v členskom štáte bydliska – Čiastočná strata úžitku z určitých daňových výhod“ Vo veci C‑174/18, ktorej p
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) zo 14. marca 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Systémy sociálneho zabezpečenia – Dávky v invalidite – Články 45 a 48 ZFEÚ – Voľný pohyb pracovníkov – Nariadenie (ES) č. 883/2004 – Systémy dávok, ktoré sa odlišujú podľa členských štátov – ‚Predchádzajúce obdobie práceneschopnosti‘ – Trvanie – Poskytovanie dávky pri pracovnej neschopnosti – Nevýhody pre migrujúcich pracovníkov“ Vo veci C‑134/18,
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) zo 14. marca 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Hospodárska súťaž – Článok 101 ZFEÚ – Náhrada škody spôsobenej kartelom, ktorý je podľa tohto článku zakázaný – Určenie subjektov povinných na náhradu škody – Právne nástupníctvo právnických osôb – Pojem ‚podnik‘ – Kritérium hospodárskej kontinuity“ Vo veci C‑724/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZF
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 14. marca 2019., Textilis Ltd a Ozgur Keskin proti Svenskt Tenn Aktiebolag.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochranná známka Európskej únie – Pojem ‚tvar‘ – Tvar, ktorý dodáva tovaru podstatnú hodnotu – Dvojrozmerná ochranná známka – Obrazová ochranná známka predstavujúca aj dielo v zmysle autorského práva – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Článok 7 ods. 1 písm. e) bod iii) – Nariadenie (EÚ) 2015/2424.
Vec C-21/18.
Odôvodnenie: 12 nariadenia 2015/2424, ktorým sa zmenilo nariadenie č. 207/2009, stanovuje: „V záujme zabezpečenia právnej istoty a úplného súladu so zásadou prednosti, na základe čoho má staršia zapísaná ochranná známka prednosť pred neskoršími zapísanými ochrannými známkami, je potrebné stanoviť, že práva z ochrannej známky EÚ by sa mali presadzovať bez toho, aby boli dotknuté práva majiteľov nadobudnuté pred dňom podania alebo dňom práva prednosti ochrannej známky EÚ.…“ 6 Článok 7 ods. 1 písm. e) zmeneného nariadeni ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) zo 14. marca 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2010/24/EÚ – Vzájomná pomoc pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení – Článok 13 ods. 1 – Článok 14 ods. 2 – Vymáhanie pohľadávok dožadujúceho členského štátu orgánmi dožiadaného členského štátu prostredníctvom exekučného konania – Konanie týkajúce sa žiadosti o vrátenie týchto pohľadávok do konkurznej podstaty spolo
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) zo 14. marca 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Hospodárska súťaž – Článok 101 ZFEÚ – Náhrada škody spôsobenej kartelom, ktorý je podľa tohto článku zakázaný – Určenie subjektov povinných na náhradu škody – Právne nástupníctvo právnických osôb – Pojem ‚podnik‘ – Kritérium hospodárskej kontinuity“ Vo veci C‑724/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZF
6.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 155/27 Odvolanie podané 6. februára 2019: Európska služba pre vonkajšiu činnosť proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 27. novembra 2018 vo veci T-315/17, Hebberecht/ESVČ (Vec C-93/19 P) (2019/C 155/33) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania
6.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 155/54 Žaloba podaná 14. marca 2019 — Bog-Fran/EUIPO — Fabryki Mebli „Forte“ (Nábytok) (Vec T-159/19) (2019/C 155/63) Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina Účastníci konania Žalobkyňa: Bog-Fran sp. z o.o. sp.k. (Varšava, Poľsko) (v zas
6.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 155/57 Žaloba podaná 20. marca 2019 — Sherpa Europe/EUIPO — Núcleo de comunicaciones y control (SHERPA NEXT) (Vec T-170/19) (2019/C 155/67) Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina Účastníci konania Žalobkyňa: Sherpa Europe, SL (Erandio,
6.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 155/18 Žaloba podaná 21. decembra 2018 — Európska komisia/Maďarsko (Vec C-808/18) (2019/C 155/24) Jazyk konania: maďarčina Účastníci konania Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: M. Condou-Durande, A. Tokár a J. Tomkin, splnomocnení zástupc
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 13. marca 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Voľný pohyb pracovníkov – Článok 45 ZFEÚ – Nariadenie (EÚ) č. 492/2011 – Článok 7 ods. 1 – Zákaz diskriminácie na základe štátnej príslušnosti – Nárok na platenú každoročnú dovolenku v závislosti od počtu rokov, ktoré pracovník odpracoval u zamestnávateľa – Len čiastočné započítanie predchádzajúcich dôb zamestnania získaných u iných zamestnávateľov – Sociálne
Provisional text JUDGMENT OF THE COURT (Sixth Chamber) 13 March 2019 (*) (Action for annulment — Directive (EU) 2016/2284 — Reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants — Adoption of EU legal acts — Course of the legislative procedure — Article 4(3) TEU — Principle of sincere cooperation — Actual exercise of the EU legislature’s discretion — Impact assessment — Sufficient assessment of the effects of the contested measure — Article 5(4) TEU — Principle of proportionality — A
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 13. marca 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 53 – Poskytovanie služieb spočívajúcich v poskytnutí vstupu na vzdelávacie podujatia – Miesto zdaniteľných plnení“ Vo veci C‑647/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Högsta förvaltningsdomstolen (Najvyšší správny súd,
JUDGMENT OF THE COURT (First Chamber) 13 March 2019 (*) (Appeal — Access to documents — Regulation (EC) No 1049/2001 — Third indent of Article 4(2) — General presumption of confidentiality of documents relating to an investigation procedure in the field of State aid — Scope) In Case C‑666/17 P, APPEAL under Article 56 of the Statute of the Court of Justice of the European Union, brought on 27 November 2017, AlzChem AG, established in Trostberg (Germany), represented by A. Borsos, avocat, and J
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 13. marca 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Spotrebné dane z alkoholu a alkoholických nápojov – Smernica 92/83/EHS – Článok 2 – Pojem ‚pivo‘ – Nápoj vyrobený z mladiny získanej zo zmesi obsahujúcej viac glukózy než sladu – Kombinovaná nomenklatúra – Položky 2203 (pivo vyrobené zo sladu) alebo 2206 (ostatné kvasené nápoje)“ Vo veci C‑195/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prej
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 13. marca 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Politika týkajúca sa prisťahovalectva – Právo na zlúčenie rodiny – Smernica 2003/86/ES – Vylúčenia z pôsobnosti smernice – Článok 3 ods. 2 písm. c) – Vylúčenie osôb s postavením doplnkovej ochrany – Rozšírenie práva na zlúčenie rodiny vnútroštátnym právom na uvedené osoby – Právomoc Súdneho dvora – Článok 11 od
Názov: Vec T-75/19: Uznesenie Všeobecného súdu z 13. marca 2019 — Comune di Milano/Parlament a Rada („Postúpenie veci“)
Uznesenie: Všeobecného súdu z 13. marca 2019 — Comune di Milano/Parlament a Rada (Vec T-75/19) (1) („Postúpenie veci“) (2019/C 164/55) Jazyk konania: taliančina Účastníci konania Žalobca: Comune di Milano (v zastúpení: F. Sciaudone, M. Condinanzi a A. Neri, advokáti) Žalovaní: Európsky parlament (v zastúpení: L. Visaggio, I. Anagnostopoulou a A. Tamás, splnomocnení zástupcovia), a Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer, F. Florindo Gijón a E. Rebasti, splnomocnení zástupcovia) Predmet veci ...
Názov: Vec T-311/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 5. marca 2019 — Buck/EUIPO — Unger Holding (BUCK)
Uznesenie: Všeobecného súdu z 5. marca 2019 — Buck/EUIPO — Unger Holding (BUCK) (Vec T-311/18) (1) (2019/C 155/68) Jazyk konania: angličtina Predseda prvej komory nariadil výmaz veci. (1)  Ú. v. EÚ C 240, 9.7.2018. Začiatok ...
6.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 155/18 Žaloba podaná 21. decembra 2018 — Európska komisia/Maďarsko (Vec C-808/18) (2019/C 155/24) Jazyk konania: maďarčina Účastníci konania Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: M. Condou-Durande, A. Tokár a J. Tomkin, splnomocnení zástupc
6.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 155/5 Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) zo 14. marca 2019 — Meta Group Srl/Európska komisia (Vec C-428/17 P) (1) (Odvolanie - Arbitrážna doložka - Zmluvy o grantoch uzatvorené v rámci šiesteho rámcového programu v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností
6.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 155/29 Odvolanie podané 22. januára 2019: Spolková republika Nemecko proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 13. decembra 2018 v spojených veciach T-339/16, T-352/16 a T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles a Ayuntamiento de Madrid/Európska komisia (Vec C-177/19 P)
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
27.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 182/16 Odvolanie podané 15. februára 2019: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 13. decembra 2018 vo veci T-743/16, CX/Komisia (Vec C-131/19 P) (2019/C 182/20) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania Odvolat
6.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 155/53 Žaloba podaná 12. marca 2019 — AP/EIF (Vec T-155/19) (2019/C 155/62) Jazyk konania: angličtina Účastníci konania Žalobkyňa: AP (v zastúpení: L. Levi, avocate) Žalovaný: Európsky investičný fond Návrhy
6.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 155/34 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administratīvā rajona tiesa (Lotyšsko) 5. marca 2019 — SIA „KOB“/Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija (Vec C-206/19) (2019/C 155/41) Jazyk konania: lotyščina Vnútroštátny súd, ktor
6.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 155/34 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Förvaltningsrätten i Malmö (Švédsko) 27. februára 2019 — A/Migrationsverket (Vec C-193/19) (2019/C 155/40) Jazyk konania: švédčina Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
20.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 172/38 Žaloba podaná 11. marca 2019 — Telefónica a Telefónica de España/Parlament a Rada (Vec T-162/19) (2019/C 172/52) Jazyk konania: angličtina Účastníci konania Žalobkyne: Telefónica, SA (Madrid, Španielsko), a Telefónica de España, SA (Mad
20.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 172/36 Žaloba podaná 8. marca 2019 — Șanli/Rada (Vec T-157/19) (2019/C 172/50) Jazyk konania: holandčina Účastníci konania Žalobca: Dalokay Șanli (Rotterdam, Holandsko) (v zastúpení: D. Gürses, advokát) Žalovaná: Rada Európskej
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) zo 7. marca 2019 ( *1 ) „REACH – Rozhodnutie Komisie o udelení autorizácie na používanie sulfochrómanu olovnatého žltého a chrómanu molybdénanu síranu olovnatého červeného – Článok 60 ods. 4 a 5 nariadenia (ES) č. 1907/2006 – Preskúmanie nedostupnosti alternatívnych riešení – Nesprávne právne posúdenie“ Vo veci T‑837/16, Švédske kráľovstvo, v zastúpení: pôvodne A. Falk a F. Bergius, neskôr A. Falk, C.
ARRÊT DE LA COUR (premičre chambre) 7 mars 2019 (*) « Pourvoi – Fonction Publique – Recrutement – Concours – Conditions d’admission à concourir – Diplômes et niveau d’enseignement requis – Concours général EPSO/AD/306/15 – Pré-sélection des candidats sur dossier – Niveau d’enseignement correspondant à une formation juridique complčte suivie dans un établissement d’enseignement supérieur belge, français ou luxembourgeois – Diplôme de master 2 en droit, économie, gestion, mention droit privé, spéc
ARRÊT DE LA COUR (premičre chambre) 7 mars 2019 (*) « Pourvoi – Fonction Publique – Recrutement – Concours – Conditions d’admission à concourir – Diplômes et niveau d’enseignement requis – Concours général EPSO/AD/306/15 – Pré-sélection des candidats sur dossier – Niveau d’enseignement correspondant à une formation juridique complčte suivie dans un établissement d’enseignement supérieur belge, français ou luxembourgeois – Diplôme de master 2 en droit, économie, gestion, mention droit privé, spéc
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata komora) zo 7. marca 2019 ( *1 ) „Verejná služba – Akreditovaný asistent poslanca – Ukončenie zmluvy – Narušenie vzťahu dôvery – Externé činnosti – Zjavne nesprávne posúdenie – Žiadosť o náhradu škody“ Vo veci T‑59/17, L, v zastúpení: I. Coutant Peyre, advokát, žalobca, proti Európskemu parlamentu, v zastúpení: Í. Ní Riagáin Düro a M. Windisch, splnomocnené zástupkyne, žalov
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (ôsma komora) zo 7. marca 2019., Antony C. Tweedale proti Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín.
Prístup k dokumentom – Nariadenie (ES) č. 1049/2001 – Dokumenty týkajúce sa štúdií toxicity v rámci obnovenia schválenia účinnej látky glyfozát – Čiastočné zamietnutie prístupu – Výnimka týkajúca sa ochrany obchodných záujmov – Prevažujúci verejný záujem – Nariadenie (ES) č. 1367/2006 – Pojem informácií týkajúcich sa emisií do životného prostredia.
Vec T-716/14.
Odôvodnenie: 15 nariadenia č. 1367/2006 uvádza: „Ak nariadenie [č. 1049/2001] ustanovuje výnimky, mali by sa rovnako uplatňovať, s výhradou podrobnejších ustanovení v tomto nariadení, na žiadosti [týkajúcich sa žiadostí – neoficiálny preklad] o prístup k informáciám o životnom prostredí. Dôvody zamietnutia s ohľadom na prístup k informáciám o životnom prostredí by sa mali vykladať reštriktívnym spôsobom, zohľadňujúc verejný záujem, ktorému zverejnenie slúži, a či sa požadované informácie týkajú emisií v životnom prostredí. Výraz „obchodné záujmy“ sa vzťahuje na dohody o utajení uzavreté inštitúci ...
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) zo 14. mája 2019 (*) „Prístup k dokumentom – Nariadenie (ES) č. 1049/2001 – List Komisie adresovaný francúzskym orgánom týkajúci sa protokolu o odškodnení skupiny EDF za zrušenie povolenia prevádzkovať atómovú elektráreň Fessenheim – Odmietnutie prístupu – Výnimka týkajúca sa ochrany obchodných záujmov tretej osoby – Výnimka týkajúca sa ochrany účelu inšpekcií, vyšetrovania a kontroly – Všeobecná domnienka dôvernosti – Prevažujúci ve
Názov: Vec T-410/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 15. marca 2019 — Silgan Closures a Silgan Holdings/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Hospodárska súťaž — Kartely — Trh kovových obalov — Rozhodnutie o začatí vyšetrovania — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Neprípustnosť“)
Uznesenie: Všeobecného súdu z 15. marca 2019 — Silgan Closures a Silgan Holdings/Komisia (Vec T-410/18) (1) („Žaloba o neplatnosť - Hospodárska súťaž - Kartely - Trh kovových obalov - Rozhodnutie o začatí vyšetrovania - Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou - Neprípustnosť“) (2019/C 164/53) Jazyk konania: nemčina Účastníci konania Žalobkyne: Silgan Closures GmbH (Mníchov, Nemecko), Silgan Holdings, Inc. (Stamford, Connecticut, Spojené štáty) (v zastúpení: H. Wollmann, D. Seeliger, R. Grafunder a V. Weiss, advokáti) ...
6.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 155/34 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Förvaltningsrätten i Malmö (Švédsko) 27. februára 2019 — A/Migrationsverket (Vec C-193/19) (2019/C 155/40) Jazyk konania: švédčina Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
13.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 164/34 Odvolanie podané 1. marca 2019: Ryanair DAC, predtým Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta rozšírená komora) z 13. decembra 2018 vo veci T-53/16, Ryanair a Airport Marketing Services/Komisia (Vec C-204/19 P) (2019/C 164/37) Jazyk
13.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 164/52 Žaloba podaná 7. januára 2019 — CJ/Súdny dvor Európskej únie (Vec T-1/19) (2019/C 164/56) Jazyk konania: angličtina Účastníci konania Žalobca: CJ (v zastúpení: V. Kolias, advokát) Žalovaný: Súdny dvor Európskej únie

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zníženie výživného pre maloleté dieťa, žiadosť otca o zníženie výživného, zmena vyživovacej povinnosti, dohovor o právach dieťaťa, úprava vyživovacej povinnosti
Právna veta: V prípade určenia (zmeny) výživného od rodiča pre maloleté dieťa musí byť zachovaný princíp ochrany záujmov maloletého dieťaťa, kedy je súd povinný vychádzať z čl. 27 Dohovoru o právach dieťaťa zverejnených v Zbierke zákonov, z ktorého vyplýva, že sa má prihliadať na právo každého dieťaťa na životnú úroveň potrebnú pre jeho telesný, duševný a duchovný vývoj a pri skúmaní potrieb oprávneného dieťaťa je potrebné vziať do úvahy nielen potreby obvyklé a pravidelne sa vyskytujúce, ale i potreby nepravidelné alebo náhodné. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov, preto v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo spotrebiteľa chrániť a presadzovať svoje oprávnené záujmy , primerané finančné zadosťučinenie, práva spotrebiteľa, porušenie práva spotrebiteľa, právo spotrebiteľa na primerané finančné zadosťučinenie
Právna veta: Ustanovenie zákona o ochrane spotrebiteľa (ust. § 3 ods.5) upravuje právo spotrebiteľa žiadať primerané finančné zadosťučinenie v prípade, ak na súde úspešne uplatní porušenie svojho práva, a to od toho, kto za toto porušenie práva zodpovedal. Cieľom finančného zadosťučinenia je dovŕšenie ochrany porušeného práva spôsobom, ktorý vyžaduje poskytnutie vyššieho stupňa ochrany. Hypotéza tejto právnej normy vyžaduje splnenie predpokladov, ktorými sú úspešné uplatnenie porušenia práva alebo povinnosti ustanovenej zákonom č. 250/2007 Z.z. alebo osobitnými predpismi a spôsobilosť takéhoto poruše ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predkupné právo , predkupné právo spoluvlastníkov, predkupné právo, porušenie predkupného práva, porušenie predkupného práva, relatívna neplatnosť právneho úkonu, nárok z porušenia predkupného práva
Právna veta: Žaloba o určenie neplatnosti právneho úkonu, predmetom ktorého je vlastnícke právo k nehnuteľnosti, je právnym prostriedkom vlastníka na ochranu svojho vlastníckeho práva, ak je spôsobilá byť podkladom pre zmenu zápisu vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností. Uvedené závery sa primerane vzťahujú aj na spoluvlastníctvo (podielové a bezpodielové) podľa § 136 ods. 2 OZ s modifikáciou, ktorá zohľadňuje spoluvlastnícke vzťahy. Zjednodušené ponímanie ochrany vlastníckeho práva znamená ochranu vlastníka veci pred každým (erga omnes), kto do toho práva neoprávnene zasiahne (spravidla nevlast ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: k bytom a nebytovým priestorom, povinnosti správcu, správca bytového domu
Právna veta: 26. Správny súd v konaní dospel k záveru, že pre vyvodenie zodpovednosti voči žalobcovi za správny delikt podľa § 24 ods. 1 zákon boli splnené všetky zákonné podmienky. Žalobca porušil ust. § 8a ods. 2 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov tým, že ako správca v termíne do 31. mája nasledujúceho roka nepredložil vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok. S obsahom svojej správy ústne oboznámil vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ulici Čárskeho 2, 4, 6, 8 v Košiciach (z celkového počtu 72 vlastníkov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nárok na zaplatenie dohodnutého úroku, úroky z omeškania podľa OZ, splnenie dlhu, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách
Právna veta: 10. V rámci rozhodovacej praxe súdov nie je sporné, že úroky dohodnuté pri poskytnutí úveru predstavujú odmenu za používanie istiny poskytnutej veriteľom. Pokiaľ sú teda dohodnuté zmluvné úroky odmenou za používanie istiny, úroky z omeškania predstavujú zákonnú sankciu za omeškanie s platením istiny a na rozdiel od zmluvného úroku ich veriteľ môže požadovať aj keby neboli zmluvne dojednané. Prax súdov však nie je jednotná pri rozhodovaní o nároku na zmluvné úroky po jeho zosplatnení, preto nie je možné hovoriť o ustálenej rozhodovacej praxi súdov pri posudzovaní takejto otázky, a preto aj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: realizácia stavby , užívanie pozemkov, územné rozhodnutie o umiestnení stavby, odstupy stavieb, umiestnenie stavby, konanie o umiestnenie stavby
Právna veta: K otázke pohody bývania, čo sa týka jej posudzovania v územnom rozhodnutí, správny súd poukazuje na to, že sa jedná o skutkovo významnú okolnosť (upravená v § 4 ods. 2 a § 6 ods. 1 vyhlášky č. 532/2002 Z.z.), pričom pohoda bývania môže byť ovplyvňovaná rôznymi faktormi, jednak vzdialenosťou stavieb atď., ale aj inými nevymenovanými. Správny súd sa nestotožňuje so záverom stavebných orgánov o tom, že by sa pohoda bývania nemala vzťahovať aj na pozemky, ale len na stavby, tento záver nepovažuje za správny. Užívanie priľahlých pozemkov súvisí s bývaním v stavbách a negatívny vplyv umiestňov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rodičovské práva a povinnosti, rodičovské práva a povinnosti vykonávané len jedným z rodičov, najlepší záujem dieťaťa, striedavá osobná starostlivosť rodičov, striedavá osobná starostlivosť
Právna veta: 9. Odvolací súd v danom prejednávanom prípade po oboznámení sa s obsahom celého spisového materiálu a odvolacími dôvodmi matky, dospel v zhode s názorom súdu prvej inštancie, odporúčaniami znalca a kolízneho opatrovníka k záveru, že ďalšia realizácia nariadenej striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov o maloletého, a to aj v zmenenom rozsahu, je v jeho záujme. V nadväznosti na námietky matky uvedené v odvolaní je treba konštatovať, že rodičovské práva a povinnosti, ktoré sú rodičia povinní vykonávať v záujme maloletého dieťaťa, prináležia rovnako obom rodičom. K inštitútu strie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odstranenie vad podania, vklad do katastra nehnuteľnosti, chýbajúce podstatné náležitosti zmluvy, nadobudnutie vlastníckeho práva vkladom do katastra nehnuteľností, nadobúdanie vlastníctva, spôsobilosť zmlúv, verejných listín a iných listín na zápis do katastra, prevod nehnuteľností
Právna veta: 3X. Z uvedeného je preto možné vyvodiť jediný záver, že nedostatok ktorejkoľvek zákonom predpokladanej náležitosti zmluvy, vyžadujúcej zo zákona písomnú formu, v listine zachycujúcej obsah takéhoto právneho úkonu, spôsobuje neplatnosť právneho úkonu pre rozpor so zákonom. Pritom je tu bezvýznamné rozlišovanie na podstatné a iné než podstatné náležitosti, ako aj ďalšie rozlišovanie na náležitosti vyžadované na jednej strane tzv. hmotným právom (tu Občiansky zákonník) a na strane druhej právom procesným (aký charakter má, i keď nie výlučne - katastrálny zákon), pretože tu z pohľadu udržate ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochranné pásmo pohrebiska, pohrebisko, vo verejnom záujme možno vec vyvlastniť, vlastnícke právo, zriadenie pohrebiska, stavebný pozemok, Pojem stavebný pozemok, územný plán obce, náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku, obmedzenie vlastníkov susediacich pozemkov
Právna veta: 99. Vymedzením pozemku pohrebiska v územnom pláne, tak že hranica pohrebiska by sa nachádza vo vzdialenosti bližšej ako 50 m od hranice pozemkov žalobcu má za následok obmedzenie vlastníckeho práva žalobcu. Obmedzenie spočíva v tom, že mu je bránené, aby na pozemkoch realizoval výstavbu a využíval ich spôsobom, ktorý pôvodne zamýšľal (výstavbu rodinných domov, čo bolo v súlade s prijatým územným plánom). Už samotné vymedzenie verejnoprospešnej stavby v územnom pláne a s ňou spojené zákonné ochranného pásma zasahujúce na pozemky žalobcu predstavuje značné obmedzenie jeho vlastníckeho p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výkon striedavej osobnej starostlivosti , maloleté deti, úprava výkonu rodičovských práv k nim na čas po rozvode, najlepší záujem dieťaťa, striedavá osobná starostlivosť rodičov, striedavá osobná starostlivosť
Právna veta: 16. Z ust. § 24 ods. 2 Zákona o rodine nevyplýva žiadna priorita prístupu pri rozhodovaní o tom, komu bude dieťa zverené do starostlivosti. Je preto predovšetkým na súdoch, aby v súlade s princípom nezávislosti rozhodovania súdnej moci, vzhľadom na zistený skutkový stav a vzhľadom na nezastupiteľné osobné skúsenosti, vyplývajúce z bezprostredného kontaktu s účastníkmi konania a znalosti vývoja rodinnej situácie, rozhodli o zverení maloletého do starostlivosti jedného alebo oboch rodičov. Základným kritériom pritom musí vždy byť predovšetkým záujem dieťaťa. 17. Pri posudzovaní najlepšieho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: okolnosti ktoré môžu byť poľahčujúcimi alebo priťažujúcimi, zistenie priťažujúcej okolnosti, objasnenie a zistenie protiprávnej činnosti, poľahčujúce okolnosti
Právna veta: Prvostupňový súd sa v odôvodnení rozhodnutia zaoberal aj poľahčujúcimi a priťažujúcimi okolnosťami, pričom prihliadal na poľahčujúce okolnosti podľa § 36 písm. l/, n/ Tr. zák., t.j., že obžalovaný sa k spáchaniu skutku priznal, úprimne ho oľutoval a napomáhal pri objasňovaní trestnej činnosti príslušným orgánom. Okresný súd zároveň zohľadnil aj to, že obžalovaný už bol za trestný čin v minulosti odsúdený (§ 37 písm. m/ Tr. zákona), a preto pri ukladaní trestu postupoval v zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 Tr. zákona, teda znižoval hornú hranicu zákonom stanovenej trestnej sadzby o jednu tret ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spoluvlastníci, podieľanie sa na právach a povinnostiach, spoluvlastníctvo podielové, spoluvlastnícky podiel, podielové spoluvlastníctvo, hospodárenie so spoločnou vecou
Právna veta: 13. Podľa § 137 ods. 1 Občianskeho zákonníka podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Podľa § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. 14. Pod pojem hospodárenie so spoločnou vecou, o ktorom majú spoluvlastníci podľa § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka rozhodovať, je možné podriadiť aj r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľský vzťah, právo na predčasné splatenie úveru, úrok z úveru, spotrebiteľská zmluva, ochrana spotrebiteľa, omeškanie so splátkami
Právna veta: 13.4. Odvolací súd dodáva, že predčasnosť zosplatnenia úveru predstavuje vo svojej podstate jednostranný sankčný právny inštitút, ktorý umožňuje veriteľovi zmenou záväzku požadovať jednorazové a okamžité vrátenie celej požičanej istiny. Úrok z úveru predstavuje kapitalizovanú odplatu za celé obdobie postupného splácania úveru v splátkach. Pri predčasnom a mimoriadnom zosplatnení úveru vzniká veriteľovi nárok na jednorazové vrátenie požičanej istiny úveru, vrátane úrokov kapitalizovaných ku dňu zosplatnenia úveru. Zosplatnením úveru na jednej strane nastáva stav, keď veriteľ má právo získ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: podmienky vyvlastnenia, zákonné podmienky vyvlastnenia, výhradné ložisko, povinnosti a oprávnenia organizácie pri dobývaní výhradných ložísk
Právna veta: 52. Ústavný súd SR viackrát vyslovil, že podmienky verejného záujmu možno pokladať za splnené len vtedy, ak verejný záujem je nadradený a objektivizovaný voči záujmom vlastníka, a ak účel zamýšľaný obmedzením práva vlastniť majetok nemožno dosiahnuť prostriedkami, ktoré zasahujú miernejšie do ústavou chráneného vlastníckeho práva. 53. Verejný záujem, ktorý je predmetom posudzovania v rámci vyvlastňovacieho konania je predmetom správnej úvahy. 54. Podmienka nevyhnutnej miery implikuje požiadavku nevyhnutnosti a požiadavku miery. Splnenie tejto podmienky závisí od súbežného splnenia oboch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podklad na rozhodnutie, nárok na náhradu škody , odcudzené veci z motorových vozidiel, rozhodnutie o škode
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 287 ods. 1 veta druhá Tr.por. súd prvého stupňa ak tomu nebráni zákonná prekážka, uloží obžalovanému vždy povinnosť nahradiť škodu, ak jej výška je súčasťou popisu skutku uvedeného vo výroku rozsudku, ktorým bol obžalovaný uznaný za vinného. Z uvedeného vyplýva, že je povinnosťou súdu prvého stupňa svoje rozhodnutie o škode založiť na skutkových zisteniach vyplývajúcich z dôkazov zadovážených vo veci. Výrok o náhrade škody, majúci podklad vo výroku o vine, musel súd prvého stupňa premietnuť aj do svojho rozhodnutia vo veci. Najmä ak obžalovaný na hlavnom pojednávaní urob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodcovská doložka, rozhodcovská zmluva, spotrebiteľské zmluvy, rozhodcovské konanie, zákonný súd
Právna veta: 7. Bez ohľadu na to, či bola žalobkyňa poučená o dôsledkoch rozhodcovskej doložky alebo nie, súd prvej inštancie správne konštatoval, že nebolo preukázané, že by rozhodcovská doložka bola individuálne dojednaná (teda že žalobkyňa ako spotrebiteľ mala reálnu možnosť odmietnuť túto zmluvnú podmienku bez toho, aby to malo za následok zhoršenie jej postavenia v zmysle neuzavretia zmluvy), pričom dôkazné bremeno k tejto okolnosti v zmysle § 53 ods. 3 Občianskeho zákonníka zaťažovalo žalovaného. Keďže nešlo o individuálne dojednanú zmluvnú podmienku, súd prvej inštancie správne podrobil túto z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Peňažný trest, primeranosť trestu
Právna veta: Peňažný trest je vhodným druhom trestu aj ako samostatný, alebo v kombinácii s inými druhmi trestu nespojenými s odňatím slobody pri trestných činoch majetkovo indiferentných napr. aj pokiaľ ich spáchali osoby doposiaľ bezúhonné a ide o menej závažné delikty, najmä nedbanlivostné, presne tak ako je to i v tejto veci. V týchto prípadoch mnohokrát postačí uloženie peňažného trestu ako samostatného, čiže ako klasická alternatíva k nepodmienečnému trestu odňatia slobody. Na túto skupinu trestných činov sa potom spravidla vzťahuje vyššie citované ustanovenie § 56 ods. 2 Trestného zákona (na rozdiel ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: uznanie dlhu, obchodné záväzkové vzťahy, premlčanie, čiastočné plnenie
Právna veta: 5. Podľa § 407 ods. 3 Obchodného zákonníka však zároveň platí, že ak dlžník čiastočne plní svoj záväzok, má toto plnenie účinky uznania zvyšku dlhu, ak možno usudzovať na to, že plnením dlžník uznáva aj zvyšok záväzku. Z citovaného ustanovenia teda vyplýva, že len samotné čiastočné plnenie záväzku dlžníkom nemá účinky uznania dlhu bez ďalšieho, ale len vtedy, ak existujú také okolnosti, z ktorých možno usudzovať, že dlžník si je vedomý toho, že má voči veriteľovi väčší záväzok, ktorého časť tým platí. Takéto okolnosti môžu byť rôznorodé. Podľa odvolacieho súdu možno na uznanie zvyšku záv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zrážky zo mzdy, zrážky zo mzdy a poradie zrážok, neprijateľná zmluvná podmienka, spotrebiteľská zmluva , neplatnosť dohody o zrážkach zo mzdy
Právna veta: 26. Inštitút dohody o zrážkach zo mzdy tiež umožňuje obísť dôležitý prvok únijného práva a to ex offo súdnu kontrolu zmluvných podmienok, či nespôsobujú hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľovi je nevyhnutné poskytnúť ochranu najmä, ak existuje nebezpečenstvo, že sa v eurokonformnom procese zrážok zo mzdy na základe dohody o zrážkach zo mzdy zabezpečuje a umožňuje uhradiť plnenie z neprijateľných zmluvných podmienok bez súdnej ochrany, na ktorú skutočnosť musí brať súd ohľad (porovnaj rozsudok C - 106/77 Simmenthal). Ak by vnútroštátne právo u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: krádež, krádež vlámaním, prisvojenie cudzej veci
Právna veta: Účelom tohto článu je informovať o pokuse Ministerstva spravodlivosti SR prelomiť legislatívnou cestou zjadnocujúce stanovisko Najvyššieho súdu SR ohľadne trestného činu krádeže vlámaním.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: všeobecné ohrozenie, ohrozovací trestný čin, trestná zodpovednosť trestného činu
Právna veta: Článok sa zaoberá problematikou všeobecného ohrozenia so zameraním sa na problematiku spáchania tohto trestného činu v doprave.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výber sudcov ústavného súdu, predloženie návrhu kandidátov na sudcov, návrhy na sudcov ústavného súdu
Právna veta: Článok sa zaoberá aktuálnou témou týkajúcou sa výberu sudcov ústavného súdu a to ústavnosťou zvolenia "aspoň" šiestich kandidátov na sudcov ústavného súdu
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obmedzenie prístupu k informáciám, ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám, vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia, obmedzenia práva na prístup k informáciám z trestného konania
Právna veta: Článok sa zaoberá praktickou aplikáciou najnovších záverov súdnej praxe pri zákonnom obmedzení práva na sprístupňovanie informácií z trestného konania. Článok popisuje právnu koncepciu obmedzenia práva na informácie v konfrontácií so žiadosťami oprávnených osôb. Autor rozoberá praktické problémy a ich riešenie využitím implicitného zákazu sprístupňovania informácií z trestného konania. Autor ponúka vzorové príklady riešenia žiadostí oprávnených osôb využitím procesných inštitútov umožňujúcich zákonné obmedzenie prístupu k informáciám z trestného konania zo strany správnych orgánov Ministerstva ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vylúčenie zo súdneho prieskumu, odmietnutie žaloby v správnom súdnom konaní, podanie správnej žaloby v správnom súdnictve
Právna veta: Táto štúdia je pokračovaním série štúdií (4/7) zameraných na administratívnu justíciu (osobitne na nástroj judicial review) v Anglicku. Predkladaná štúdia nadväzuje na štúdiu rovnakého autora – s názvom – „Primárne dôvody opodstatňujúce súdny prieskum správnych rozhodnutí v režime judicial review v Anglicku“. V uvedenom kontexte potom odkazujeme čitateľa na skôr publikované štúdie z tejto série publikačných výstupov autora, a to s cieľom získania komplexného obrazu skúmanej problematiky. Osobitný priestor sa venuje dvom parciálnym inštitútom, a to tzv. povoleniu/súhlasu na prijatie správnej ža ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
MENU