Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1017597
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61128
USSR: 34136
NSČR: 117807
NSSČR: 63340
USČR: 76690
EUR-LEX (sk): 11454
EUR-LEX (cz): 11492
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417070
Krajské súdy (ČR): 39779
Posledná aktualizácia
18.07.2019 06:51

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Odôvodnenie: 1. Okresný súd Kežmarok (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 30. apríla 2014 č. k. 8 C 407/2012-77 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni 2 681 € s úrokom z omeškania vo výške 8,75 % od 28. septembra 2012 do zaplatenia a povinnosť nahradiť žalobkyni trovy konania vo výške 160,50 €, všetko do troch dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku. Na odvolanie žalovaného Krajský súd v Prešove (ďalej aj „odvolací súd“) uznesením z 9. septembra 2015 sp. zn. 8 Co 293/2014 zrušil rozsudok súdu prvej inštancie a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Odvolací súd v zrušujúcom uznesení u ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prievidza ako súd prvej inštancie uznesením, č. k. 14Cb/42/2012-229 zo 16. augusta 2016, v spojení s opravným uznesením zo dňa 14. septembra 2016 vo výroku I. návrh na odloženie vykonateľnosti rozsudku Okresného súdu Prievidza, č. k. 14Cb/6/2009 zo dňa 26. augusta 2009 zamietol, vo výroku II. odmietol žalobu na obnovu konania a vo výroku III. priznal žalovanému náhradu trov konania v celom rozsahu. 2. V odôvodnení uviedol, že žalobkyňa podala žalobu po uplynutí zákonnej lehoty, a preto podľa § 413 ods. 1 C. s. p. ju súd odmietol. Rozsudok Okresného súdu Prievidza vo vzťahu k ž ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava III (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 30. januára 2014 č. k. 17 C 145/2007-296 žalobu žalobcov zamietol a žalobcom uložil povinnosť nahradiť žalovanému trovy konania vo výške 100 %. V odôvodnení uviedol, že žalobcovia sa domáhali určenia, že vlastníkom nehnuteľnosti v okrese L.I, obec L., Mestská časť K., kat. územie K., zapísané na LV č. XXXX, parc. č. 2819/7 záhrady vo výmere 150 m2 a parc. č. 2819/56 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 112 m2, bola v čase smrti S. A. (nar. I., zomr. I.) a že tieto patria do dedičstva po nej. Žalobcovia sa podanou žalobou vo ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre ako súd odvolací uznesením, č. k. 4Co/256/2015-155 z 30. decembra 2015 potvrdil uznesenie Okresného súdu Nitra, č. k. 14C/86/2013-80 z 20. októbra 2014, ktorým bola žalobkyni uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok 20,-eur za podané odvolanie podľa položky 7a Sadzobníka súdnych poplatkov, tvoriaceho prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Uznesenie odvolacieho súdu nadobudlo právoplatnosť 22. januára 2016. 2. Proti uzneseniu odvolacieho súdu podala žalobkyňa dovolanie, tvrdiac, že súdy jej odňali možnosť konať pred súdom ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trenčíne ako súd odvolací uznesením, č. k. 4CoE/139/2017-32 z 23. 08. 2017 potvrdil uznesenie Okresného súdu Prievidza, č. k. 16Er/756/2008-25 03. 2017, ktorým súd prvej inštancie exekúciu zastavil. z 20. 2. Z odôvodnenia rozhodnutia odvolacieho súdu vyplýva, že súd prvej inštancie v exekučnom konaní v súlade s § 243f ods. 6 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“) dostatočne preskúmal na základe listín predložených oprávneným, či je dôvo ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Lučenec (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo 4. februára 2014 č. k. 12 C 92/2010-876 v prvom výroku zrušil podielové spoluvlastníctvo žalobkyne a žalovaného k nehnuteľnostiam, a to k rodinnému domu so súp. č. 141, nachádzajúceho sa v katastrálnom území D., Obec D., okres T. na parc. č. 403/5, zapísaný na LV č. XXX Okresného úradu T., Katastrálny odbor a dvojgaráži so súp. č. 141, nachádzajúcej sa v katastrálnom území D., Obec D., okres Lučenec na parc. č. 403/6, zapísanej na LV č. XXX Okresného úradu T., Katastrálny odbor. V druhom výroku zrušil podielové spoluvlastníctvo žalobkyne ...
Odôvodnenie: 1. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) ako súd dovolací [(§ 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C. s. p.)], po zistení, že dovolanie podala včas strana sporu konajúca zamestnancom v súlade s ustanovením § 429 ods. 2 písm. b/ C. s. p., bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 443 C. s. p.) preskúmal vec a dospel k záveru, že dovolanie žalobkyne je potrebné odmietnuť, pretože smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je dovolanie prípustné (§ 447 písm. c/ C. s. p.). 2. Vzhľadom k tomu, že dovolanie bolo podané pred 1. júlom 2016, t. j. za ú ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trenčíne ako súd odvolací uznesením č. k. 6CoE/78/2017-43 z 27. 06. 2017 potvrdil uznesenie Okresného súdu Partizánske č. k. 1Er/738/2016-17 z 23. 01. 2017, ktorým súd žiadosť súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, PhD. o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zo dňa 24. 11. 2016 zamietol. 2. V odôvodnení rozhodnutia odvolací súd uviedol, že súd prvej inštancie pred vydaním poverenia na vykonanie exekúcie dôsledne postupoval podľa ust. § 44 ods. 3 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre napadnutým rozsudkom vo svojom II. výroku potvrdil uznesenie Okresného súdu Nitra, č. k. 15C/54/2013-59 z 26. novembra 2014, ktorým bola žalobkyni uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok 20,-eur za odvolanie proti rozsudku okresného súdu. Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu podala dňa 05. mája 2016 dovolanie žalobkyňa. 2. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) ako súd dovolací [(§ 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C. s. p.)], po zistení, že dovolanie podala včas strana sporu konajúca zamestnancom v súlade s u ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Trenčíne ( ďalej len krajský súd, alebo správny súd ) rozhodol tak, že žalobu žalobcu zamietol s poukazom na ust. § 190 SSP, keď dospel k záveru, že správne orgány vo veci dostatočne zistili skutkový stav, ktorý im umožňoval o veci v súlade so zákonom rozhodnúť, vec bola aj správne právne posúdená a teda rozhodnutie žalovaného bolo vydané v súlade so zákonom a je vecne správne. 2. Správny súd uviedol, že predmetom konania je súdny prieskum rozhodnutia žalovaného č. 1100901/1/19256/2015 zo dňa 15.5.2015, ktorým bolo zamietnuté odvolanie žalobcu a súčasne ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Topoľčany (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „exekučný súd“) uznesením č. k. 4Er/10/2008-66 z 24. októbra 2016 exekúciu zastavil vzhľadom na existenciu vyvrátiteľnej právnej domnienky existencie dôvodov na zastavenie exekúcie podľa ust. § 57 ods. 1 písm. m/ zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Exekučný poriadok“), ako aj podľa ust. § 243f ods. 4 Exekučného poriadku, pretože oprávnená (na ktorej spočívalo dôkazné bremeno) v rámci doplnenia návrhu na ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Žiline (ďalej len ,,krajský súd“ alebo ,,správny súd“) zamietol žalobu žalobcu podľa § 190 SSP, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. KRPZ-ZA-KDI-SK-51/2016 zo dňa 29.7.2016, ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie o priestupku Okresného dopravného inšpektorátu v Námestove, Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dolnom Kubíne zo dňa 29.4.2016, č. ORPZ-DK-ODI4-P-71/2015. 2. Okresný dopravný inšpektorát v Námestove Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dolnom Kubíne v odvolaní napadnutom rozhodnutí ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trnave (ďalej len „odvolací súd“) ako súd odvolací v záhlaví označeným rozsudkom potvrdil rozsudok Okresného súdu Piešťany (ďalej len „prvoinštančný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) z 5. októbra 2017 č. k. 9P/48/2016-71, ktorým prvoinštančný súd rozhodol o zvýšení výživného otca k maloletému zo sumy 90,- Eur mesačne na sumu 120,- Eur mesačne s účinnosťou od 01. 09. 2016, ďalej o tom, že nedoplatok na splatnom výživnom od 01. 09. 2016 do 30. 09. 2017 vo výške 390,- Eur je otec povinný splácať v mesačných splátkach vo výške 10,83 Eur spolu s bežným výživným s účinnosťou od mesiaca ...
Odôvodnenie: súdneho rozhodnutia v opravnom konaní však nemá odpovedať na každú námietku alebo argument v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní, zostali sporné, alebo sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov prvostupňového rozhodnutia, ktoré sa preskúmava v odvolacom konaní.“ 46. Pokiaľ sa odvolací súd po preskúmaní veci a napadnutého rozhodnutia stotožní s názorom vysloveným súdom prvej inštancie bez toho, aby vytkol obsah odôvodnenia rozsudku, nemožno ani túto skutočnosť považovať za vadu, ktorá by napĺňala predpoklady zákonom stanoveného dovolacieho dôvodu len preto ...
Odôvodnenie: súdneho rozhodnutia v opravnom konaní nemusí odpovedať na každú námietku alebo argument v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní alebo sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov rozhodnutia, ktoré sa preskúmava v odvolacom konaní (II. ÚS 78/05). Právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia neznamená, že súd musí dať podrobnú odpoveď na každý argument účastníka konania (II. ÚS 76/07). V posudzovanom prípade z odôvodnení rozhodnutí súdov oboch inštancií chápaných v ich organickej jednote (I. ÚS 259/2018) je dostatočne zrejmé, čoho a z akých dôv ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Žiline (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom č.k. 21S/4/2015-42 z 20.01.2016 podľa § 250j ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „OSP“) zamietol žalobu žalobcu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1100308/1/477512/2014 z 29.10.2014. Neúspešnému žalobcovi krajský súd podľa § 250k ods. 1 OSP náhradu trov konania nepriznal. Žalobou napadnutým rozhodnutím č. 1100308/1/477512/2014 z 29.10.2014 žalovaný podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“) potvrdil r ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline (ďalej len ,,správny súd“) rozsudkom sp.zn. 30S/2/2016 z 23.05.2017 podľa § 191 ods. 1 písm. d/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len ,,SSP“) zrušil oznámenie žalovaného o zmeškaní lehoty na podanie odvolania č. SK/0202/99/2016 z 22.04.2016 a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Úspešnej žalobkyni správny súd podľa § 167 ods. 1 SSP priznal proti žalovanému právo na úplnú náhradu trov konania. 2. V odôvodnení rozsudku správny súd uviedol, že Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský k ...
Odôvodnenie: rozhodnutia by malo stranám sporu umožniť posúdiť, ako súd v ich veci vyložil a aplikoval príslušné právne predpisy a akými úvahami sa spravoval pri svojom rozhodovaní. 29. K námietke nepreskúmateľnosti (nedostatočného odôvodnenia) rozhodnutia odvolacieho súdu a súdu prvej inštancie dovolací súd odkazuje na závery zjednocujúceho stanoviska, ktoré prijalo občianskoprávne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky dňa 3.12.2015 pod č. 2/2016, podľa ktorého: „Nepreskúmateľnosť rozhodnutia zakladá inú vadu konania v zmysle § 241 ods. 2 písm. b/ Občianskeho súdneho poriadku. Výnimočne, keď písom ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „správny súd“) rozsudkom č.k. 4S/7/2017-113 z 11.07.2017 podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu žalobcu o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. OÚ-PO-PLO-2016/052695-3/Žu z 20.12.2016 a účastníkom náhradu trov konania nepriznal. 2. V odôvodnení rozsudku správny súd uviedol, že na základe žiadosti žalobcu o evidenciu zmluvy o užívaní poľovného revíru Demjanka, uzavretej dňa 03.02.2016 s vlastníkmi poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru Demjanka, žalovaný napadnutým listom č. ...
Odôvodnenie: 1. Žalobou podanou dňa 14. marca 2016 na Okresnom súde Prešov žalobkyňa žiadala žalovanému uložiť povinnosť zaplatiť jej istinu vo výške 2.767,67 Eur, nezaplatených poplatky za poistenie 3,99 Eur, zmluvný kapitalizovaný úrok vo výške 152,92 Eur, kapitalizovaný úrok z omeškania vo výške 1,23 Eur, úrok z nezaplatenej istiny vo výške 17,90 % ročne od 22. decembra 2015 do zaplatenia, a taktiež úrok z omeškania vo výške 5 % ročne z nezaplatenej istiny a nezaplatených úrokov od 22. decembra 2015 do zaplatenia, a náhrady trov konania. 2. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „odvolací súd“) v záhlaví označeným rozsudkom potvrdil odvolaním napadnutý rozsudok Okresného súdu Bratislava I (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“ alebo „okresný súd“) z 31. augusta 2015 č. k. 7C/93/2012-225, ktorým prvoinštančný súd zamietol žalobu žalobkyne o zaplatenie náhrady nemajetkovej ujmy spôsobenej jej nesprávnym úradným postupom, spočívajúcim v prieťahoch v konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 42Rob/34/2004 a následne pod sp. zn. 28Cb/19/2006. Potvrdenie rozsudku prvoinštančného súdu odôvodnil jeho vecno ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trnave (ďalej len „správny súd“ alebo „krajský súd“) rozsudkom č.k. 44Sa/3/2017-44 z 11.01.2018 zrušil rozhodnutie žalovaného č. OU-DS-OCDPK-2016/012051 zo 14.10.2016 a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Správny súd priznal úspešnému žalobcovi proti žalovanému právo na úplnú náhradu dôvodne vynaložených trov konania. 2. Z prvostupňového rozhodnutia vydaného Okresným úradom Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-DS-OCDPK-2016/012051 zo 14.07.2016 správny súd zistil, že týmto bola žalobcovi uložená pokuta 165,- € za porušenie povinnosti podľa § 21 ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave rozsudkom z 30. januára 2018 sp. zn. 14Co/509/2014 potvrdil rozsudok Okresného súdu Bratislava I z 09. apríla 2014 č.k. 12 C 150/2011-193, ktorým súd prvej inštancie zamietol žalobu a žalovanej náhradu trov konania nepriznal; a žalovanej nárok náhradu trov odvolacieho konania nepriznal. 2. Proti uvedenému rozsudku odvolacieho súdu podala žalobkyňa dovolanie dňa 23. apríla 2018, ktoré bolo spísané jednak dovolateľkou, a zároveň aj Mgr. D. R. ako jej splnomocneným zástupcom, pričom k dovolaniu bolo priložené plnomocenstvo preukazujúce oprávnenie Mgr. D. R. konať v me ...
Odôvodnenie: napadnutého rozhodnutia je podľa názoru dovolateľa nedostatočne a málo presvedčivé nielen v otázke naliehavého právneho záujmu, aktívnej vecnej legitimácie žalobcov, ale hlavne v posúdení uznášaniaschopnosti členskej schôdze žalovaného dňa 24. mája 2005 a 26. augusta 2005. 14. Najvyšší súd predovšetkým pripomína, že hlavnými znakmi, ktoré charakterizujú dovolateľom namietanú procesnú vadu zmätočnosti, sú a/ zásah súdu do práva na spravodlivý proces a b/ nesprávny procesný postup súdu znemožňujúci procesnej strane, aby (procesnou aktivitou) uskutočňovala jej patriace procesné oprávnenia. 15. Podstatou ...
Odôvodnenie: 1. Žalobou podanou na Okresnom súde Prešov dňa 27. augusta 2015 sa žalobkyňa domáhala voči žalovanému zaplatenia istiny vo výške 3.911,45 Eur, zmluvného kapitalizovaného úroku vo výške 167,70 Eur, kapitalizovaného úroku z omeškania vo výške 0,80 Eur, žiadala priznať aj úrok z nezaplatenej istiny vo výške 15,90 % ročne od 2. júla 2015 do zaplatenia, a taktiež úrok z omeškania vo výške 5 % ročne z nezaplatenej istiny a nezaplatených úrokov od 2. júla 2015 do zaplatenia, a náhrady trov konania. 2. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 23. marca 2017 č.k. 10C/357/2015-49 prvým výro ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove (ďalej aj „odvolací súd“) rozsudkom č. k. 2Cob 15/2017 - 907 zo dňa 19. októbra 2017 potvrdil rozsudok Okresného súdu Prešov (ďalej aj „súd prvej inštancie“) 21Cb/106/2014-854 zo dňa 4. októbra 2016, ktorým rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 74.769,36 eur, zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne, a to zo sumy 19.150,88 eur od 5.4.2013 do zaplatenia a zo sumy 51.753,68 eur od 18.9.2013 do zaplatenia a paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40 eur a priznal mu náhradu trov konania vo výške 100%. 2. Z odôvodnenia rozhodnuti ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach (ďalej aj ako „správny súd“) rozsudkom z 01. 12. 2016 č. k. 6S/31/2016-59 (ďalej aj ako „napadnuté rozhodnutie“ a „rozhodnutie správneho súdu“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 21762/2016 zo dňa 11.01.2016 a ktorým žalovaný podľa § 74 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (ďalej len „Daňový poriadok“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Košice č. 1490505/2015 zo dňa 21.09.2015, ktorým žalobcovi podľa § 68 ods. 5 Daňového poriadku vyrubil rozdiel na dani z ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre (ďalej aj „odvolací súd“) uznesením č. k. 11Co/64/2016-119 z 27. októbra 2016 (na odvolanie žalobkyne) potvrdil uznesenie Okresného súdu Nitra č. k. 12C/108/2013-75 z 19. decembra 2014, ktorým bola žalobkyni uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok za odvolanie proti rozsudku vo výške 20,- eur. 2. Uznesenie odvolacieho súdu napadla žalobkyňa dovolaním, ktoré podala na poštovú prepravu dňa 3. februára 2017. Podanie dovolania žalobkyňa (ďalej aj „dovolateľka“) odôvodnila tým, že odvolací súd jej svojím nesprávnym procesným postupom znemožnil, aby uskutočňovala jej patria ...
Odôvodnenie: 1. Žalobou podanou na Okresnom súde Bratislava V sa žalobkyňa domáhala voči žalovanej zaplatenia nesplatenej časti úveru s príslušenstvom, ktorý jej bol poskytnutý na základe Úverovej zmluvy č. 15393 uzavretej dňa 11. decembra 2012. 2. Okresný súd Bratislava V (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 12. mája 2016 č.k. 14C/143/2015- 63 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni 977,64 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 77,82 €, s úrokom z omeškania vo výške 1,80 €, s úrokom z omeškania vo výške 5,75 % ročne z istiny 977,636 € od 11. apríla 2013 až do zaplatenia, a s úrokom z omeškani ...
Odôvodnenie: súdneho rozhodnutia v opravnom konaní nemusí odpovedať na každú námietku alebo argument v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní alebo sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov rozhodnutia, ktoré sa preskúmava v odvolacom konaní (II. ÚS 78/05). Právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia neznamená, že súd musí dať podrobnú odpoveď na každý argument účastníka konania (II. ÚS 76/07). 19. V posudzovanom prípade obsah spisu nedáva podklad pre záver, že odvolací súd svoje rozhodnutie odôvodnil spôsobom, ktorým by založil procesnú vadu zmätočnos ...
Odôvodnenie: I. 1. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné, pracovisko Snina (ďalej aj len „úrad“) rozhodnutím č. HE2/PHNaŠSD/SOC/2015/9862-0012 zo dňa 30.11.2015 (ďalej aj len „prvostupňové rozhodnutie“) uložil žalobcovi podľa § 25 ods. 6 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zákon č. 417/2013 Z. z.“) povinnosť vrátiť pomoc v hmotnej núdzi poskytnutú neprávom za obdobie od 01.08.2014 do 31.10.2015 v sume 837 eur do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia na účet úradu. V odôvodnení úrad uviedol, že sociálnym ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trnava (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) rozsudkom zo 4. októbra 2016 č. k. 13 C 276/2013-527 výrokom I. žalobu zamietol, výrokom II. žalovanému nárok na náhradu trov konania nepriznal a výrokom III. rozhodol o trovách štátu tak, že štát má voči žalobkyni nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. Krajský súd v Trnave (ďalej len „odvolací súd“) na odvolanie žalobkyne a žalovaného rozsudkom z 22. mája 2017 sp. zn. 23 Co 495/2016 výrokom I. rozsudok súdu prvej inštancie vo výroku I. a III. potvrdil, výrokom II. rozsudok súdu prvej inštancie v časti vý ...
Odôvodnenie: 5 Nariadenia Dublin III okrem iného uvádza, že by sa malo umožniť najmä rýchle určenie zodpovedného členského štátu, aby bol zaručený efektívny prístup k postupom na udelenie medzinárodnej ochrany a aby nebolo ohrozené rýchle vybavovanie žiadostí. Odôvodnenie 19 vysvetľuje, že „s cieľom zaručiť účinnú ochranu práv dotknutých osôb by sa mali v súvislosti s rozhodnutiami o odovzdaní do zodpovedného členského štátu stanoviť právne záruky a právo na účinný prostriedok nápravy predovšetkým v súlade s článkom 47 [Charty]. S cieľom zabezpečiť dodržanie medzinárodného práva by mal účinný prostriedok nápravy v ...
Odôvodnenie: 1. Žalobou, doručenou Krajskému súdu v Žiline dňa 21.12.2018 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. 12675-3/2018-BA zo dňa 11.10.2018, ktorým žalovaná zamietla odvolanie žalobcu a potvrdila rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočky Čadca č. 49919-1/2013-CA zo dňa 03.12.2013 o tom, že žalobcovi nevzniklo povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti. 2. Krajský súd v Žiline uznesením č. k. 29Sa/48/2018 zo dňa 17.01.2019 vec postúpil Krajskému súdu v Bratislave ako miestne príslušnému s odôvodnením, že žalobcom je fyzická ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Skalica (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 10. decembra 2015 č. k. 2 C 283/2014-57 rozhodol, že vo výroku uvedené zmluvné podmienky v Zmluve o revolvingovom úvere č. 8500007573 sú neplatné; žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi k rukám jeho právneho zástupcu náhradu trov konania, a to trovy právneho zastúpenia v sume 391,58 eur, do troch dní od právoplatnosti rozsudku a žalovaný je povinný zaplatiť súdny poplatok v sume 99,50 eur, do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Po právnej stránke aplikoval § 3 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane sp ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) napadnutým uznesením z 24. mája 2017, č. k. 7S/166/2015-38, postupom podľa § 99 písm. b/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zastavil konanie. S poukazom na zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z.z.“) uviedol, že žiadne z jeho ustanovení nemožno považovať za ustanovenie, ktoré by žalovaného ako právnickú osobu zmocňovalo na rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch a povinnos ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach napadnutým uznesením podľa § 249 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „S. s. p.“) zamietol ako nedôvodnú žalobu proti nečinnosti orgánu verejnej správny, ktorou sa žalobca domáhal, aby súd uložil žalovanému, aby v lehote do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia konal vo veci svojho rozhodnutia č. OÚ-TVOSZP-2014/004766-004 zo dňa 17.04.2014. 2. Krajský súd v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že ako vyplýva z pripojených administratívnych spisov, žalovaný rozhodnutím č. OÚ-TV-OSZP-2014/004766-004 zo dňa 17. ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Žiline rozsudkom zo dňa 28. septembra 2017, č. k. 25Sa/26/2017, potvrdil rozhodnutie Okresného úradu Žilina zo dňa 16.10.2014, číslo V 7508/14, ktorým bol podľa § 31 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (katastrálny zákon) zamietnutý návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností podľa zmluvy o zriadení záložného práva, pretože bolo zistené, že zmluva bola neplatne uzavretá. Proti rozsudku krajského súdu podal navrhovateľ' odvolanie, ktoré podaním zo dňa 14.5.2018 doručeným odvolaciem ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Bratislave rozsudkom č. k. 8Sd/38/2014-103 zo dňa 11. júla 2018 potvrdil rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 5. decembra 2013, ktorým podľa ust. § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a § 1 opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 329/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2014 rozhodla tak, že navrhovateľke zvýšila od 1. januára 2014 invalidný dôchodok na sumu 298,50 eur mesačne. V opravnom prostriedku navrhovateľka žiadala ra ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Trenčíne rozsudkom č. k. 15Sd/59/2016-60 zo dňa 05.06.2017 potvrdil rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 14.01.2016 (ďalej aj len „napadnuté rozhodnutie odporkyne“), ktorým odporkyňa podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zákon č. 461/2003 Z. z.“) zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 01.12.2015 s odôvodnením, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Trenčín zo dňa 01.12.2015 nie je invalidný, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokle ...
Odôvodnenie: Krajský súd rozsudkom z 19.11.2014 potvrdil rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X v spojení s rozhodnutím toho istého čísla zo dňa 17.02.2014 (ďalej aj len „preskúmavané rozhodnutie“) a navrhovateľovi nepriznal náhradu trov konania. Rozhodnutím z 25.09.2013 odporkyňa zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) s odôvodnením, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredia, vysunuté pracovisko Košice zo dňa 04.09. ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Nitre (ďalej len „krajský súd") rozsudkom z 8. júna 2016, č. k. 11S 208/2015-52 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie" a „rozhodnutie krajského súdu") zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 03. septembra 2015, č. KRPZ-NR-KDI-74/2015SK (ďalej len „rozhodnutie žalovaného správneho orgánu"), ktorým Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre, Krajský dopravný inšpektorát (ďalej len „žalovaný správny orgán") odvolanie účastníka konania (žalobcu) zamietlo a potvrdilo rozhodnutie Okresného dopravného inšpektorátu, Okresného riaditeľstva Policajnéh ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Prešove rozsudkom č. k. 6Sd/22/2016-25 zo dňa 14.09.2016 potvrdil rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 30.11.2015 (ďalej aj len „napadnuté rozhodnutie odporkyne“), ktorým odporkyňa podľa § 70 ods. 2, § 82 a § 293ce zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zákon č. 461/2003 Z. z.“) priznala navrhovateľovi od 27.09.2013 invalidný dôchodok v sume 197,90 eur mesačne, ktorý mu od 01.01.2014 zvýšila na sumu 202,40 eur mesačne, od 01.01.2015 mu ho zvýšila na 205,10 eur mesačne a od 01.01.2016 na sumu 206,10 eur mesačne z dôvodu, ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Žiline (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom podľa ustanovenia § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala preskúmania zákonnosti v záhlaví označených rozhodnutí. Žalovaný napadnutým rozhodnutím - z 22. decembra 2016, Číslo: ZA/2016/13029/3-MAG, zamietol odvolanie žalobkyne a potvrdil prvostupňové rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina zo 4. októbra 2016, Číslo: ZA1/ OPPnKTZPaPČ/SOC/2016/73386, ktorým tento prvostupňový správny orgán podľa § 17 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z.z. o peň ...
Odôvodnenie: Krajský súd rozsudkom z 26.06.2014, č. k. 25Sd/339/2013-44 potvrdil rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X z 28.10.2013 v spojení so zmenovým rozhodnutím toho istého čísla zo dňa 25.01.2014 (ďalej aj len „preskúmavané rozhodnutie“) a navrhovateľovi nepriznal náhradu trov konania. Preskúmavaným rozhodnutím z 28.10.2013 v znení rozhodnutia z 25.01.2014 odporkyňa podľa § 293ax ods. 1 a § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok s odôvodnením, že pred vznikom in ...
Odôvodnenie: I. Rozhodnutie krajského súdu 1. Krajský súd v Prešove rozsudkom č. k. 5S/33/2014-90 zo dňa 6. septembra 2017 zamietol žaloby, ktorými sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti postupu a rozhodnutí žalovanej, uvedených v úvodnej časti tohto rozhodnutia. Účastníkom nepriznal nárok na náhradu trov konania. 2. Z odôvodnenia uvedeného rozsudku vyplynulo, že krajský súd mal z obsahu administratívneho spisu preukázané, že Sociálna poisťovňa, pobočka Svidník (ďalej len „prvostupňový správny orgán“) v administratívnom konaní vykonala dňa 14.03.2013 u žalobcu vonkajšiu kontrolu za účelom preverenia sídla zamestnáva ...
Odôvodnenie: rozsudku odvolacieho súdu je tak nepresvedčivé, a arbitrárne. Poukázal na to, že žalobcovia tým, že si nesplnili svoju zákonnú povinnosť ohlásiť obci, v ktorej mali nahlásený trvalý pobyt, že sa zdržujú na území iného štátu, ani neoznámili príslušnej obci adresu ich obvyklého pobytu, navodili protiprávny stav, spočívajúci v nezhode adresy evidovanej v registri obyvateľov s adresou, na ktorej sa skutočne zdržiavali. Žalobcovia sa tak podanou žalobou domáhali ochrany voči dôsledkom ich vlastného protiprávneho konania, spočívajúceho v nesplnení si svojej zákonnej povinnosti vyplývajúcej im z ust. ...
Odôvodnenie: 1. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „dovolací súd“) ako súd dovolací [§ 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C. s. p.“)], po zistení, že dovolanie podala včas strana sporu zastúpená v súlade s § 429 ods. 2 písm. b/ C. s. p., bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 443 C. s. p.) preskúmal vec a dospel k záveru, že dovolanie žalobkyne je potrebné odmietnuť, pretože smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je dovolanie prípustné (§ 447 písm. c/ C. s. p.). 2. Vzhľadom k tomu, že dovolanie bolo podané pred 1. júlom 2016, t. j. za účinnosti zákona č. ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trnave rozsudkom č. k. 14S/171/2015-92 z 20.03.2017 zamietol žalobu proti rozhodnutiu žalovanej č. 41620-2/2014-BA zo dňa 30.07.2014, ktorým žalovaná ako druhostupňový správny orgán zamietla odvolanie žalobcu a potvrdila rozhodnutie Sociálnej poisťovne pobočka Trnava číslo 700-0412549113-GC04/13 zo dňa 03.09.2013. Prvostupňovým rozhodnutím pobočka Sociálnej poisťovne predpísala žalobcovi ako samostatne zárobkovo činnej osobe za obdobie január 2004, február 2004, marec 2004, máj 2004, jún 2004, júl 2004, august 2004, september 2004, október 2004, november 2004, december 2004, janu ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením č. k. 23S/41/2018-35 zo 17. apríla 2018 podľa § 98 ods. 1 písm. e) Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) odmietol žalobu žalobcu z dôvodu, že žalobca nemá aktívnu žalobnú legitimáciu na podanie predmetnej žaloby. Podanou žalobou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. ODK 24/2015 z 30. novembra 2016, ktorým žalovaný potvrdil prvostupňové rozhodnutie Disciplinárnej komisie Slovenskej komory exekútorov č. DK 41/2012 zo 14. februára 2013, ktorým o bodoch 1. až 5. disciplinárneho návrhu podaného žalobcom správny orgán rozh ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trnave rozsudkom č.k. 14S/61/2017-128 z 12. júla 2018 podľa § 191 ods. 1 písm. e) a g) Správneho súdneho poriadku (ďalej len „S.s.p.“) zrušil rozhodnutie žalovaného č. 101370714/2017 z 19. júna 2017 ako aj rozhodnutie Daňového úradu Trnava č. 100441452/2017 z 13. marca 2017 a vec mu vrátil Daňovému úradu Trnava na ďalšie konanie. O nároku na náhradu trov konania rozhodol krajský súd podľa § 167 S.s.p. tak, že úspešnému žalobcovi nárok na náhradu trov konania priznal. 2. Proti rozsudku krajského súdu podal žalovaný v zákonnej lehote kasačnú sťažnosť z dôvodov uvedených v § 440 od ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom krajský súd podľa § 191 ods. 1 písm. e), g) v spojení s § 191 ods. 3 písm. a) zákona č. 162/2015 Správny súdny poriadok (ďalej len „S.s.p.“) zrušil rozhodnutie žalovaného č. 101354722/2017 zo dňa 16.06.2017 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) ako aj prvostupňové rozhodnutie Daňového úradu Trnava č. 100457944/2017 zo dňa 14.03.2017 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) a vec vrátil podľa § 191 ods. 4 S.s.p. prvostupňovému správnemu orgánu na ďalšie konanie. O nároku na náhradu trov konania rozhodol krajský súd podľa § 167 S.s.p. tak, že úspešnému žalobcovi nárok na náhradu ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom krajský súd podľa § 191 ods. 1 písm. e), g) zákona č. 162/2015 Správny súdny poriadok (ďalej len S.s.p.) zrušil napadnuté rozhodnutie žalovaného a vec mu vrátil na ďalšie konanie. O nároku na náhradu trov konania rozhodol krajský súd podľa § 167 S.s.p. tak, že úspešnému žalobcovi nárok na náhradu trov konania priznal. 2. Proti rozsudku krajského súdu podal sťažovateľ v zákonnej lehote kasačnú sťažnosť z dôvodov uvedených v § 440 ods. 1 písm. g) a písm. h) S.s.p., v ktorej navrhol kasačnému súdu, aby napadnutý rozsudok krajského súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie kon ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Košiciach rozsudkom z 30. júna 2015, č. k. 10Sd/3/2015-60, zrušil rozhodnutie odporkyne zo dňa 7. novembra 2014, číslo XXX XXX XXXX 0, v spojení so zmenovým rozhodnutím z 13. januára 2015, číslo XXX XXX XXXX, podľa § 250j ods. 2 písm. a/ OSP v spojení s § 250l ods. 2 OSP a vec vrátil odporkyni na ďalšie konanie. Odporkyni uložil povinnosť uhradiť navrhovateľovi náhradu trov právneho zastúpenia vo výške 262,55 eur na účet jeho právnej zástupkyne do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Rozhodnutím z 13. januára 2015, číslo XXX XXX XXXX 0, bola zamietnutá žiadosť navrhovateľa o priznani ...
Odôvodnenie: Krajský súd napadnutým rozsudkom rozhodnutie odporkyne zo dňa 15.10.2015, č. XXX XXX XXXX X zrušil podľa § 250j ods. 2 písm. a/ a d/ Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) a vec jej vrátil na nové konanie a zaviazal ju zaplatiť navrhovateľovi trovy konania. Odporkyňa podľa § 65 a § 82 zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“) rozhodla tak, že od XX.XX.2015 priznala navrhovateľovi starobný dôchodok v sume 297,50 Eur mesačne. Odporkyňa uviedla, že navrhovateľ nezískal dobu služby v rozsahu zakladajúcom nárok na zníženi ...
Odôvodnenie: Krajský súd napadnutým rozsudkom potvrdil tri rozhodnutia, a to: - zo dňa 24.02.2016, č. k. XXX XXX XXXX X, ktorým odporkyňa zamietla navrhovateľovu žiadosť o prepočet starobného dôchodku z dňa 04.01.2015, z dôvodu, že nepreukázal nové rozhodné skutočnosti na zmenu výšky určeného starobného dôchodku; - zo dňa 05.04.2016, č. k. XXX XXX XXXX X, ktorým odporkyňa zamietla aj ďalšiu žiadosť navrhovateľa o zvýšenie starobného dôchodku z rovnakého dôvodu ako rozhodnutím zo dňa 24.02.2016; - zo dňa 21.10.2016, č. k. XXX XXX XXXX X, ktorým odporkyňa zvýšila (podľa žiadosti navrhovateľa od 15.08.2010) starobný d ...
Odôvodnenie: nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu. V odôvodnení rozhodnutia organizačná zložka Sociálnej poisťovne uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bola vedená pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na ktorých základe rozhodovala. Odôvodnenie, ako dôležitá časť rozhodnutia, plní niekoľko funkcií. Predovšetkým má presvedčiť účastníkov o správnosti postupu správneho orgánu a o zákonnosti jeho rozhodnutia, čím sa napĺňa jedno zo základných pravidiel konania, ktorým je posilňovanie dôvery občanov v správnosť rozhodova ...
Odôvodnenie: 1/ Žalobkyňa sa voči žalovanej domáhala určenia, že z výkonu exekúcie vedeného žalovanou proti povinnému F. X. u súdneho exekútora JUDr. Q. pod EX 5170/14 na základe poverenia Okresného súdu Lučenec č.k. 6 Er 1008/2014 z 20. apríla 2015 je vylúčená pohľadávka vo výške 70 000 €, ktorú má povinný voči Slovenskej sporiteľni a.s. z účtu povinného vedenom v Slovenskej sporiteľni a.s. číslo účtu XXXXXXXXX/XXXX z dôvodu, že 15. októbra 2015 poukázala zo svojho účtu na označený účet povinného F. X. sumu 70 000 € omylom bez toho, aby bola s povinným v akomkoľvek právnom vzťahu. Túto sumu mala v úmysle p ...
Odôvodnenie: 1. Uznesením Krajského súdu v Prešove, č. k. 3S/37/2016-58 z 26.05.2017 súd žalobu žalobcu ako neprípustnú odmietol. 2. V odôvodení uznesenia krajský súd uviedol, že žalobca sa podanou žalobou domáha preskúmania rozhodnutia o ustanovení znalca v konaní o priznanie náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia. Konštatoval, že dokazovanie vykonávané správnym orgánom je procesným postupom. Rozhodnutie o ustanovení znalca je rozhodnutím procesnej povahy, ktoré slúži na zabezpečenie dôkazov a zodpovedanie odborných otázok, ktoré budú podkladom pre následné rozhodnutie žalovaného vo veci up ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre napadnutým rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného zo dňa 14.10.2015, č. UPS/US1/SSVO DPPKPC2/SOC/2015/9035/Chr, ktorý potvrdil zamietnutie žiadosti žalobcu o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na hygienu, opotrebovaného šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia podľa § 2 ods. 3, § 15, § 38 ods. 1, § 55 ods. 8 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. ...
Odôvodnenie: I. 1. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov (ďalej aj len „úrad“) v predvolaní zo dňa 09.09.2015 vyzval žalobcu, aby sa dňa 21.09.2015 v čase o 08:00 hod. dostavil osobne na úrad za účelom ponuky aktívnych opatrení na trhu práce. V predvolaní bol poučený, že „v prípade, že sa na úrad v stanovenom termíne nedostaví bez vážnych dôvodov podľa § 36 ods. 4 písm. b/ až e/ zákona č. 5/2004 Z. z., bude sa jeho konanie považovať za nespoluprácu s úradom, čo je dôvodom na vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 2 písm. b/ zákona č. 5/2004 Z. z. dňom zistenia nespolupráce s úradom.“ ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove uznesením, č. k. 11Scud/2/2015-71 z 05.12.2016 zastavil konanie o preskúmanie rozhodnutia Sociálnej poisťovne, pobočka Stará Ľubovňa č. 700-4160-23/2013-SL zo dňa 08.08.2013, ktorým táto rozhodla, že žalobkyni nevzniklo povinné nemocenské, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti ako zamestnancovi u zamestnávateľa P. R.J. J. EUROPROFIT od 04.11.2012 podľa slovenskej legislatívy. 2. V odôvodení uznesenia sa krajský súd nestotožnil s tvrdeniami žalobkyne, že je opomenutým účastníkom konania. Poukázal na to, že z administratívneho spisu vyplýva, ž ...
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom č. k. 11Scud/4/2015-127 zo 14.02.2017 Krajský súd v Prešove zrušil rozhodnutie žalovanej z 28.11.2013 č. 45502-2/2013-BA, ktorým odvolanie žalobcu zamietla a potvrdila rozhodnutie pobočky Stará Ľubovňa zo dňa 08.08.2013 č. 700-4160-46/2013-SL, ktorým táto podľa § 178 ods. 1 písm. a/ bodu prvého zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“) rozhodla, že žalobcovi nevzniklo povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti ako zamestnancovi u zamestnávateľa F.D. Y. R. - EU ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žilina (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo 16. septembra 2016 č.k. 16 C 223/2008-376 žalobu zamietol a žalovanému priznal náhradu trov konania v celom rozsahu. Súd prvej inštancie rozhodoval v poradí druhým rozsudkom po tom, čo Krajský súd v Žiline rozsudkom zo 17. mája 2016 sp. zn. 11 Co 52/2016-330 jeho prvý rozsudok z 3. decembra 2015 č.k. 16 C 223/2008-301 v časti, pokiaľ súd prvej inštancie rozhodol o zamietnutí žaloby voči žalovanej 2/, potvrdil a v časti, pokiaľ zamietol žalobu voči žalovanému 1/ (teraz žalovanému), zrušil a vrátil. Súd prvej inštancie vo svojom ...
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave (ďalej aj „krajský súd" alebo „prvostupňový súd") podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP") zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1100302/1/283414/2014/968 zo dňa 20.6.2014, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie správcu dane č. 9104402/5/886839/2014/KORD zo dňa 07.03.2014, ktorým bol žalobcovi podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok") vyrubený r ...
Odôvodnenie: rozhodnutia však neznamená, že na každý argument sťažovateľa je súd povinný dať podrobnú odpoveď. Splnenie povinnosti odôvodniť rozhodnutie je preto vždy posudzované so zreteľom na konkrétny prípad“. (napr. Georgidias v. Grécko z 29.05.1997, Recueil III/1997). 13. Najvyšší súd Slovenskej republiky pri posudzovaní námietok kasačnej sťažnosti vychádzal aj z ustálenej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky. 14. Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí sp. zn. III. ÚS 646/2014 zo dňa 4.11.2014 konštatoval, že právo na súdnu ochranu v zmysle dohovoru a judikatúry Európskeho súdu pre ...
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom krajský súd potvrdil rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 03.12.2015, ktorým podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) a podľa § 1 opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 283/2015 Z. z. (ďalej len „opatrenie“) od 01.01.2016 zvýšila starobný dôchodok navrhovateľa o 1,90 € na 444,80 € mesačne. Krajský súd súčasne účastníkom nepriznal náhradu trov konania. Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že navrhovateľ opravným prostriedkom namietal iba výšku ...
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Rozhodnutím č. PPZ-HCP-BA2-2014/000700-004 zo dňa 10.01.2014 žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie vydané Oddelením cudzineckej polície Policajného zboru Dunajská Streda č. PPZ-HCP-BA8-495-009/2013-Ž zo dňa 10.10.2013, ktorým bola žalobcovi zamietnutá žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov na území Slovenskej republiky. 2. Žalobca podal dňa 24.07.2013 na Oddelení cudzineckej polície Policajného zboru Dunajská Streda žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov na území SR z dôvodu, že dňa 13.10.2012 uzavrel na ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Bratislave uznesením č. k. 5S/267/2015-83 zo dňa 12.07.2016 zastavil konanie vo veci žaloby doručenej tunajšiemu súdu dňa 05.11.2015, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Ministra životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „žalovaný“) č. 5338/2015-1.10.2 (12/2015 - rozkl.) zo dňa 25.08.2015 (ďalej len „preskúmavané rozhodnutie“), ktorým zamietol rozklad žalobcu proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru štátnej správy ochrany prírody č. 3078/2015-2.3 zo dňa 17.03.2015 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) a toto roz ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave rozsudkom č. k. 1S/88/2011-95 z 22.09.2016 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia žalovanej č. 28691-2/2011BA zo dňa 08.04.2011. Napadnutým rozhodnutím žalovaná rozhodla o odvolaní žalobcu proti rozhodnutiu prvostupňového správneho orgánu - Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava - okolie č. 700-0340044310-GC04/10 z 13.01.2010 tak, že prvostupňové rozhodnutie v časti pretextovala a potvrdila predpísanie poistného na nemocenské poistenie v sume 38,54 eur a poistné na dôchodkové zabezpečenie v sume 220,63 eur, spolu ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach rozsudkom č. k. 8S/51/2016-81 z 19. októbra 2017 podľa § 190 Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 103323285/2016 z 10. júna 2016, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Košice č. 169292/2016 z 18. februára 2016 o vyrubení rozdielu dane žalobcovi podľa § 68 ods. 5 a 6 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“) na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie október 2009 v sum ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove (ďalej aj „odvolací súd“) rozsudkom z 26. septembra 2018, sp. zn. 23 CoP 15/2018 potvrdil rozsudok Okresného súdu Humenné (ďalej aj „súd prvej inštancie“) z 11. mája 2018, č. k. 8 P 310/2017-85, ktorým súd zveril maloletú T. do osobnej starostlivosti otca, ktorý ju bude zastupovať a spravovať jej majetok a zaviazal matku prispievať na jej výživu sumou 30,- € mesačne. Predmetným rozhodnutím tiež zveril maloletého T. do osobnej starostlivosti matky, ktorá ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok a zaviazal otca prispievať na jeho výživu sumou 30,- € mesačne. V prevyšuj ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trnave rozsudkom č. k. 20S/66/2014-122 zo dňa 19.01.2018 zrušil rozhodnutie žalovanej č. 8511-4/2014-BA zo dňa 26.03.2014, ktorým žalovaná okrem formálnej zmeny textu prvostupňového rozhodnutia potvrdila rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava č. 700-0275/2011-23 z 12.09.2011, že žalobcovi nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti nevzniklo dňom 07.04.2010. Žalobcovi a účastníkovi pánovi W. náhradu trov konania nepriznal. 2. Krajský súd poukázal na to, že v preskúmavanom rozhodnutí absentujú podstatné náležitosti vyžadované ustanovením § 209 ods. ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trnave rozsudkom č. k. 14S/156/2014-122 zo dňa 09.04.2018 zrušil rozhodnutie žalovanej č. 8432-3/2014-BA zo dňa 14.03.2014, ktorým žalovaná okrem formálnej zmeny textu prvostupňového rozhodnutia potvrdila rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava č. 700-0279/2011-23 z 12.09.2011, že žalobkyni nevzniklo nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti dňom 01.10.2010 podľa slovenskej legislatívy. Žalobkyni priznal právo na náhradu trov konania a účastníkovi pánovi I. náhradu trov konania nepriznal. 2. Krajský súd poukázal na to, že aj keď žalovaná v ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trnave rozsudkom č. k. 14S/72/2014-270 zo dňa 19.01.2018 zrušil rozhodnutie žalovanej č. 8514-4/2014-BA zo dňa 26.03.2014, ktorým žalovaná okrem formálnej zmeny textu prvostupňového rozhodnutia potvrdila rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava č. 700-0231/2011-23 z 09.09.2011, že žalobcovi nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti nevzniklo dňom 09.04.2010. Žalobcovi priznal právo na náhradu trov konania a účastníkovi pánovi S. náhradu trov konania nepriznal. 2. Krajský súd poukázal na to, že v preskúmavanom rozhodnutí absentujú podstatné ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trnave rozsudkom č. k. 20S/29/2014-197 zo dňa 19.01.2018 zrušil rozhodnutie žalovanej č. 8408-4/2014-BA zo dňa 31.03.2014, ktorým žalovaná okrem formálnej zmeny textu prvostupňového rozhodnutia potvrdila rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava č. 700-0288/2011-23 z 12.09.2011, že žalobkyni nevzniklo nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti dňom 07.04.2010 podľa slovenskej legislatívy. Žalobkyni priznal právo na náhradu trov konania a účastníkovi pánovi P. náhradu trov konania nepriznal. 2. Krajský súd poukázal na to, že aj keď žalovaná v ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Humenné (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo dňa 2. septembra 2016 č. k. 17 C 192/2011-255 návrh žalovaných 1/, 2/ na povolenie obnovy konania vedeného pod sp. zn. 17 C 122/2009 zamietol. Vychádzal zo zistenia, že žalovaní 1/, 2/ v konaní o povolenie obnovy konania v podstate namietali tie isté skutočnosti, ktoré udávali v pôvodnom konaní. Žalovaní 1/, 2/ žiadali, aby súd v konaní o povolenie obnovy konania vykonal dokazovanie, a to výsluchom svedkyne zamestnankyne (Úradu práce, sociálnych veci a rodiny) a tiež pripojením spisu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ak ...
Odôvodnenie: 1. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „dovolací súd“) ako súd dovolací [§ 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C. s. p.“)], po zistení, že dovolanie podala včas strana sporu zastúpená v súlade s § 429 ods. 2 písm. b/ C. s. p., bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 443 C. s. p.) preskúmal vec a dospel k záveru, že dovolanie žalobkyne je potrebné odmietnuť, pretože smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je dovolanie prípustné (§ 447 písm. c/ C. s. p.). 2. Vzhľadom k tomu, že dovolanie bolo podané pred 1. júlom 2016, t. j. za účinnosti zákona č. ...
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-ZAOSZP1-2016/000707-034/Ryb zo dňa 06.09.2016 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) rozhodol podľa § 67 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) na základe žiadosti ďalšieho účastníka 1/, v súlade s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru štátnej správy ochrany prírody č. 4230/2014-2.3 zo dňa 12.02.2014, v súlade s rozhodnutím ministerstva č. 6914/2014-2.3 zo dňa 08.09. ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom podľa ustanovenia § 191 ods. 1 písm. d/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zrušil v záhlaví označené napadnuté rozhodnutia žalovaného zo 14. novembra 2016, a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Žalovaný napadnutým rozhodnutím zo 14. novembra 2016, Číslo: UPS/US6/ SSVOdPPKPC1/SOC/2016/11510, zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil prvostupňové rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov z 12. augusta 2014, Číslo: 2014/40577 Pro., ktorým podľa § 34 ods. 1 zákona č. 447/200 ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Košiciach rozsudkom č. k. 6Sd/65/2015-34 zo dňa 12.10.2016 potvrdil rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 13.10.2015 o zamietnutí žiadosti navrhovateľa o zvýšenie invalidného dôchodku a účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania. Proti rozsudku krajského súdu podal navrhovateľ odvolanie žiadajúc spravodlivé posúdenie jeho zdravotného stavu inými posudkovými lekármi v inom okrese alebo kraji, nakoľko jeho zdravotný stav je zhoršený už od apríla 2015, čo posudkoví lekári neakceptovali. Namietal, že rozsudok krajského súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia ...
Odôvodnenie: 1. Žalovaný rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 18.11.2016 zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil prvostupňové rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredia č. XXX XXX XXXX X zo dňa 24.08.2016, ktorým ústredie zamietlo žiadosť navrhovateľa o zvýšenie invalidného dôchodku. 2. Krajský súd mal z administratívnych spisov žalovaného a prvostupňového správneho orgánu preukázané, že žalobca je od 27.07.1999 poberateľom čiastočného invalidného dôchodku a že v správnom konaní bol zdravotný stav žalobcu posúdený posudkovými lekármi pobočky a ústredia. Na základe predložených nálezov z odborných lekárskych ...
Odôvodnenie: 1. Žalobou z 27.12.2018 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. 12000-12/2018-BA zo dňa 11.10.2018, ktorým žalovaná zamietla odvolanie žalobcu a potvrdila rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočky Čadca č. 47678-1/2013-CA z 25.10.2013 o tom, že žalobcovi nevzniklo povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti. 2. Krajský súd v Žiline uznesením č. k. 25Sa/48/2018 zo dňa 11.02.2019 vec postúpil Krajskému súdu v Bratislave ako miestne príslušnému s odôvodnením, že ide o žalobu v sociálnych veciach a miestna príslušnosť v konaní o ...
Odôvodnenie: I. Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom z 9. septembra 2015, č. k. 21Sd/74/2013-60 zrušil rozhodnutie odporkyne zo dňa 18. decembra 2012, č. XXX XXX XXXX, v spojení so zmenovým rozhodnutím z 29. júla 2015, číslo XXX XXX XXXX X podľa § 250j ods. 2 písm. a/ OSP v spojení s § 250l ods. 2 OSP a vec vrátil odporkyni na ďalšie konanie. Odporkyni uložil povinnosť uhradiť navrhovateľovi náhradu trov konania vo výške 290,31 eur na účet jeho právnej zástupkyne do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Rozhodnutím z 18. decembra 2012, číslo XXX XXX XXXX, bola zamietnutá žiadosť navrhovateľa o priznanie invalidnéh ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom č. k. 27Sa/6/2017-52 zo dňa 30. januára 2018 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovanej č. XXX XXX XXXX X zo dňa 10.02.2017, ktorým žalovaná potvrdila prvostupňové rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie, č. XXX XXX XXXX X zo dňa 24.10.2016, ktorým bol žalobcovi priznaný starobný dôchodok vo výške 198,40 € mesačne od 22.09.2016 podľa § 65, 274 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 461/2003 Z. z.). 2. V odôvodnení rozsudku uviedol, že medzi účastníkmi ...
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava, ako prvoinštančný správny orgán, rozhodnutím č. 700-0282/2011-23 zo dňa 12.09.2011 rozhodla podľa § 178 ods. 1 písm. a) bod 1 a § 210 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v platnom znení ( ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“) tak, že žalobcovi nevznikla účasť na nemocenskom poistení, dôchodkovom poistení a poistení v nezamestnanosti dňom 09.04.2010. Rozhodnutie odôvodnila tým, že vzhľadom na to, že u zamestnávateľa T. - GM Consulting nebolo možné ani fyzickou kontrolou preukázať reálny výkon činn ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd napadnutým rozsudkom podľa ustanovenia § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „S.s.p.“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia žalovaného značka: 2/18299/2014 zo dňa 28.03.2014 v spojení s prvoinštančným rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, pozemkový a lesný odbor ( ďalej len tiež „prvostupňový správny orgán“) č. OU-BA-PLO-2014/5603/5356-KKO, Č. k. 1200/1992 zo dňa 11.02.2014. Napadnutým rozhodnutím žalovaný zamietol odvolanie žalobkyne a potvrdil prvoinštančné správne rozhodnutie č. OU-BA-PLO-2014/5603/5356-KKO Č. k. 1200 ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trnave rozsudkom č. k. 14S/77/2015-106 z 20.10.2016 zamietol žalobu žalobkyne zastúpenej advokátskou kanceláriou V4 Legal, s. r. o., Tvrdého 4, 010 01 Žilina, IČO: 36 858 820 (ďalej len „advokátska kancelária“). Podanou žalobou sa žalobkyňa domáhala zrušenia rozhodnutia žalovanej č. 8698-3/2014-BA z 21.01.2014, ktorým žalovaná zamietla odvolanie žalobkyne a potvrdila rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava, č. 700-0143/2011-23 z 08.09.2011 o nevzniku nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti dňom 01.04.2011. Proti rozsudku podala žalobkyňa ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove rozsudkom č. k. 1S/49/2015-244 z 26. septembra 2017 podľa § 190 Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 21008451/2015 zo 16. októbra 2015, ktorým potvrdil prvostupňové rozhodnutie Daňového úradu Prešov, pobočka Stará Ľubovňa č. 20464159/2015 zo 6. júla 2015, ktorým správca dane podľa § 68 ods. 5 a 6 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“) vyrubil žalobcovi rozdiel na dani z pridanej hodnoty (ďalej len ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Vranov nad Topľou (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 22. mája 2017 č. k. 3C 43/2016-51 I. uložil žalovaným povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobkyni sumu 1 485,13 €, úrok 89,91 €, úrok z omeškania 1,22 €, úrok z omeškania vo výške 5 % ročne z nezaplatenej istiny 1 485,13 € a z nezaplatených úrokov 89,91 € od 29. septembra 2015 do zaplatenia, to všetko v mesačných splátkach po 20,- €, so splatnosťou vždy do 25. dňa toho-ktorého mesiaca na adrese žalobkyne pod následkami straty výhody splátok, II. žalobu vo zvyšku zamietol, III. žalobkyni priznal náhradu trov konan ...
Odôvodnenie: 1. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „dovolací súd“) ako súd dovolací [§ 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C. s. p.“)], po zistení, že dovolanie podala včas strana sporu zastúpená v súlade s § 429 ods. 2 písm. b/ C. s. p., bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 443 C. s. p.) preskúmal vec a dospel k záveru, že dovolanie žalobkyne je potrebné odmietnuť, pretože smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je dovolanie prípustné (§ 447 písm. c/ C. s. p.). 2. Najvyšší súd na stručné odôvodnenie (§ 451 ods. 3 C. s. p.) uvádza, že pokiaľ ide o návrh ža ...
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave (ďalej aj „krajský súd“ alebo „prvostupňový súd“) podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti protokolu o výsledku inšpekcie práce č. IBA - 3 - 52 - 2.3/P - E 24,25 - 15 v znení jeho opravy č. IBPA/IPBA_PPVaSLD/KON/2015/1732 zo dňa 07.08.2015 (ďalej aj len „protokol“), ktorý bol vydaný žalovaným dňa 04.08.2015 podľa § 7 ods. 3 písm. a/ a § 7a v nadväznosti na § 13 ods. 2 a § 14 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline rozsudkom č. k. 20Scud/41/2014-96 zo dňa 13.09.2016 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia žalovanej č. 8443-3/2014-BA zo dňa 14.03.2014. Týmto rozhodnutím žalovaná okrem formálnej zmeny textu prvostupňového rozhodnutia potvrdila rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava č. 700-0306/2011-23 z 12.09.2011, ktorým prvostupňový správny orgán rozhodol, že žalobkyni nevzniklo nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti dňom 09.04.2010. 2. Z obsahu predloženého administratívneho spisu žalovanej ...
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave (ďalej aj „krajský súd" alebo „prvostupňový súd") podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP") v spojenom konaní zamietol žaloby, ktorými sa žalobkyňa domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutí žalovaného: - č. 1100302/1/448447/2014/5067 zo dňa 21.11.2014, ktorým bolo na základe jej odvolania potvrdené rozhodnutie Daňového úradu Bratislava (ďalej aj ako „správca dane") č. 9104406/5/720898/2014 zo dňa 24.02.2014, ktorým správca dane podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Rozhodnutím č. PPZ-HCP-BA2-2013/000041-003 zo dňa 15.01.2013, žalovaný rozhodol o zamietnutí odvolania a potvrdení rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu - Oddeleniu cudzineckej polície Policajného zboru Dunajská Streda zo dňa 21.09.2012, Č. p.: PPZ-HCP-BA8-Ž-23-47/2012, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcu o udelenie tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky. 2. Žalovaný k námietke existencie prekážky žalobcovho administratívneho vyhostenia z územia Slovenskej republiky uviedol, že z dôvodovej správy k zákonu č. 48/2002 Z. z. ohľa ...
Odôvodnenie: I. Priebeh konania vo veci pred krajským súdom 1. Krajský súd v Bratislave rozsudkom č.k. 5S 56/2013-117 zo dňa 11. apríla 2017 postupom podľa ustanovenia § 191 ods. 1 písm. c/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „S.s.p.“) rozhodnutie žalovaného č. 09864/2013/B622-V/z.09511/Hia zo dňa 11.02.2013 v spojení s prvostupňovým rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky č. A/2013/858-2/HLO zo dňa 08.01.2013 zrušil a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. O náhrade trov konania rozhodol krajský súd podľa ustanovenia § 167 ods. 1 S.s.p. tak, že pr ...
Odôvodnenie: rozsudku odvolacieho súdu netrpí nedostatkom dôvodov výslovne uvedených v ustanovení § 393 ods. 3 CSP, ich absencia nemá za následok porušenie práva žalobcu na spravodlivý proces v zmysle § 420 písm. f/ CSP. 25. Pre prípad, že žalobca vyvodzuje prípustnosť dovolania aj z právnych záverov, na ktorých odvolací súd založil svoje rozhodnutie, dovolací súd uvádza, že už podľa predchádzajúcej úpravy občianskeho súdneho konania dospel najvyšší súd k záveru, že realizácia procesných oprávnení sa účastníkovi neznemožňuje právnym posúdením (viď R 54/2012 a tiež 1 Cdo 62/2010, 2 Cdo 97/2010, 3 Cdo 53/20 ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava III rozsudkom z 20. novembra 2013 č. k. 12 C 77/2010-265 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal uloženia povinnosti žalovanej zaplatiť mu sumu 2 655,52 eur s príslušenstvom z titulu nevydania bezdôvodného obohatenia (nevrátenia zálohy kúpnej ceny bytu) a uložil žalobcovi povinnosť zaplatiť náhradu trov konania žalovanej vo výške 1 151,23 eur a náhradu trov konania štátu vo výške 107,46 eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Svoje rozhodnutie právne odôvodnil ustanoveniami § 37, § 39, § 451 ods. 1 a 2, § 489 a § 517 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka, vecne tým, že ža ...
Odôvodnenie: 1. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „Najvyšší súd“) rozsudkom zo dňa 10. mája 2018 sp. zn. 1Sžfk/23/2017 zamietol kasačnú sťažnosť a sťažovateľovi priznal voči žalovanému právo na úplnú náhradu trov kasačného konania. 2. Podľa odôvodnenia rozsudku (bod 45) o práve na náhradu trov kasačného konania rozhodol kasačný súd podľa § 467 ods. 1 zák. č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „S.s.p.“) na základe princípu úspešnosti sťažovateľa, čo v konaní o kasačnej sťažnosti nenastalo, a naopak žalobca ako protistrana bol úspešný. 3. Krajský súd v Žili ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa podaním spísaným 30.11.2018 doručeným okresnému súdu 12.12.2018 a označeným ako dovolanie, domáhal zrušenia v záhlaví označeného rozsudku odvolacieho súdu spolu s rozsudkom okresného súdu a vrátenia veci okresnému súdu na ďalšie konanie a nové rozhodnutie s tým, že toto podanie doplní jemu ustanovený právny zástupca Centrom právnej pomoci, na ktoré dal žiadosť. 2. Najvyšší súd Slovenskej republiky najskôr skúmal, či sú splnené procesné predpoklady konania o dovolaní podľa ustanovenia § 419 a nasl. C.s.p., pričom dospel k záveru, že tomu tak nie je. 3. Podľa ustanovenia § 427 ods. ...
Odôvodnenie: súdneho rozhodnutia v opravnom konaní nemusí odpovedať na každú námietku alebo argument v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní alebo sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov rozhodnutia, ktoré sa preskúmava v odvolacom konaní (II. ÚS 78/05). Právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia neznamená, že súd musí dať podrobnú odpoveď na každý argument účastníka konania (II. ÚS 76/07). 24. V posudzovanom prípade obsah spisu nedáva podklad pre záver, že odvolací súd svoje rozhodnutie odôvodnil spôsobom, ktorým by založil procesnú vadu zmätočnos ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „odvolací súd“ alebo „krajský súd“) rozsudkom z 24. mája 2018, č. k. 1Cob/220/2017-781 potvrdil rozsudok Okresného súdu Bratislava III (ďalej len „súd prvej inštancie“) z 10. mája 2017, č. k. 29Cb/116/2012-688, ktorým súd prvej inštancie žalobu zamietol a uložil žalobcovi povinnosť zaplatiť žalovanému náhradu trov konania. Žalovanému priznal nárok na náhradu trov odvolacieho konania vo výške 100 %. 1.1. Vo svojom rozhodnutí uviedol, že predmetom konania bol nárok žalobcu na zaplatenie kúpnej ceny za dodaný tovar a uplatnenie nárokov z vád tovaru zo strany ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou doručenou Okresnému súdu Senica 27. júla 2010 domáhal, aby žalovaným bola spoločne a nerozdielne uložená povinnosť zaplatiť mu náhradu za vytrpenú bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia vo výške 14 742 € s úrokom z omeškania 9 % ročne od 22. mája 2010 do zaplatenia. Poukázal na to, že rozsudkom Okresného súdu Senica z 13. decembra 2007 sp.zn. 2 T 179/2007 bola v zmysle § 334 ods. 4 zákona č. 301/2005 Z.z. Trestného poriadku (ďalej len „Trestný poriadok“) schválená dohoda o vine a treste so žalovaným 1/, ktorý bol uznaný za vinného z prečinu ublíženia na zdraví podľa § 15 ...
Odôvodnenie: súdneho rozhodnutia v opravnom konaní nemusí odpovedať na každú námietku alebo argument v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní alebo sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov rozhodnutia, ktoré sa preskúmava v odvolacom konaní (II. ÚS 78/05). Právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia neznamená, že súd musí dať podrobnú odpoveď na každý argument účastníka konania (II. ÚS 76/07). 14. Pri vyjdení zo stanoviska priblíženého už pod 11. zhora a nutnosti jeho uplatnenia i na režim novej procesnej úpravy niet podľa dovolacieho súdu žiadneho dôvodu na ...
Odôvodnenie: Okresný súd Veľký Krtíš rozsudkom z 22. júna 2015, sp. zn. 9T/20/2015 (ďalej len ako „okresný súd" alebo „prvostupňový súd"), uznal obvineného za vinného zo zločinu lúpeže podľa § 188 ods. 1, ods. 2 písm. c/, písm. d/ Tr. zák. a prečinu porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Tr. zák., na tom skutkovom základe, že dňa 25. novembra 2014 v čase okolo 21.30 hod. preskočil oplotenie rodinného domu v obci C., ul. C. XXX/XX, v ktorom býva poškodená G. Z., nar. X. A. XXXX, zaklopal na okno a vchodové dvere domu, keď poškodená dvere pootvorila, zahnal sa drevenou palicou smerom na ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Topoľčany (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 3. júla 2017 č. k. 6 C 286/2016-57 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal proti žalovanému zaplatenia sumy 979,22 eur s príslušenstvom titulom odmeny za sprostredkovanie vykonania stavebných prác pre žalovaného na základe ústne uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní. 2. Krajský súd v Nitre (ďalej len „odvolací súd“) na odvolanie žalobcu rozsudkom z 27. septembra 2018 sp. zn. 7Co/412/2017 rozsudok súdu prvej inštancie potvrdil. Žalovanému nepriznal nárok na náhradu trov odvolacieho konania. 3. Proti uvedenému rozsudku odvolacieh ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Žiline (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom zo dňa 25. januára 2018, č. k. 25Sa/37/2017-42, zamietol žalobu o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného vo veci priznania starobného dôchodku. Žalovaný - Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne (ďalej len „žalovaný“) podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) vo veci priznania starobného dôchodku zamietol v plnom rozsahu odvolanie proti prvostupňovému rozhodnutiu Sociálnej poisťovne, ústredie, zo dňa 24. júla 2017, č. XXX XXX ...
Odôvodnenie: I. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave potvrdil ako vecne správne rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 18. júna 2014 v spojení so zmenovým rozhodnutím zo dňa 2. januára 2015. Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 18. júna 2014 bola zamietnutá žiadosť navrhovateľa o starobný dôchodok zo dňa 4. apríla 2014 podľa § 65, § 274 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 555/2007 Z.z. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) a podľa § 21 a § 174 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov. Prílohou rozhodnutia je osobný lis ...
Odôvodnenie: má obsahovať dostatok dôvodov a súčasne ich uvedenie má byť zrozumiteľné, súd je teda povinný formulovať odôvodnenie spôsobom, ktorý zodpovedá základným pravidlám logického, jasného vyjadrenia a musí spĺňať základné gramatické, lexikálne a štylistické hľadiská. Z formulácie § 132 OSP možno vyvodiť, že súd je povinný dôkazy navzájom si odporujúce hodnotiť a ďalej zdôvodniť, napr. prečo niektoré z nich pokladá za nevieryhodné, prečo niektoré odmietol vziať pri formulovaní rozhodnutia do úvahy, prípadne aj prečo sa niektorými návrhmi odmietol vôbec zaoberať. Tieto nedostatky odôvodnenia spolu v t ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej v texte rozhodnutia len „krajský súd“ alebo „správny súd“) právoplatným rozsudkom č.k. 6S/19/2015-194 zo dňa 31. mája 2018 postupom podľa ustanovenia § 191 ods. 1 písm. c/ zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) zrušil rozhodnutie žalovaného č.: SEĽUZ-XX-XX-X/2014-OdSP zo dňa 6. novembra 2014 (ďalej aj ,,rozhodnutie žalovaného“) ako aj rozhodnutie Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia (ďalej len ,,VÚSZ“) č.: VÚSZ XXXXXXXXXXXXXX zo dňa 11. júla 2014 a vec vrátil VÚSZ na ďalšie konanie. 2. Žalovaný r ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd napadnutým uznesením odmietol žalobu na preskúmanie rozhodnutia žalovaného z 13. mája 2016, č. XXX XXX XXXX X., ktorým bola podľa § 73 a § 112 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietnutá žiadosť o zvýšenie invalidného dôchodku na tom základe, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia z 25. februára 2016 naďalej trvá 70% miera poklesu schopnosti žalobcu vykonávať zárobkovú činnosť 70% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. 2. Žaloba na preskúmanie rozhodnutia, adresovaná Krajskému súdu v Bratislave, bola podaná na ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj len ako „krajský súd“ alebo „správny súd“) uznesením odmietol žalobu podľa § 98 ods. 1 písm. g) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej aj len „SSP“) o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia alebo opatrenia žalovaného č. Z 2070/2017 zo dňa 21.08.2017 ako neprípustnú z dôvodu, že zápis vecných práv k nehnuteľnostiam záznamom, realizovaným na základe zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ...
Odôvodnenie: 1/ Okresný súd Bratislava III rozsudkom z 1. apríla 2016 č.k. 12 C 351/2015-89 zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia proti žalovanému domáhali určenia, že vlastníkom špecifikovaných pozemkov je ku dňu 25. januára 1995 Ing. U. D., narodený XX. júla XXXX, . zomrelý X. februára XXXX., naposledy bytom P.. Žalovanému náhradu trov konania nepriznal. Žalobu vyhodnotil ako nenáležitú a nedôvodnú, nakoľko Ing. U. D. i po januári 1995 až do svojej smrti, t.j. do X. februára XXXX, mohol so spornými pozemkami nakladať, čo aj urobil (vydokladované žalobcami). Tieto pozemky prenajal Poľnohospodárskemu družstvu D. 7. sept ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave právoplatným uznesením č. k. 4Sa/8/2018-51 zo dňa 18. januára 2019 postúpil vec na ďalšie konanie miestne príslušnému Krajskému súdu v Žiline poukazom na § 6 ods. 1 a 2 písm. c/, § 10, § 13 ods. 1 a 3, § 18 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) s odôvodnením, že v uvedenej veci je sídlom orgánu, ktorý rozhodol v prvom stupni, sídlo pobočky žalovanej v Čadci patriacej do územnej pôsobnosti Okresného súdu Čadca, ktorého obvod prislúcha do územnej pôsobnosti Krajského súdu v Žiline, pričom nie je možné postupovať podľa § 9 ods. 2 ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Bratislave rozsudkom sp. zn. 8Sd/166/2011 z 28.11.2017 potvrdil rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX zo 07.06.2011 v spojení s rozhodnutím z 03.11.2017, ktorým odporkyňa zmenila svoje rozhodnutie zo 07.06.2011, zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok. Proti rozsudku krajského súdu podal navrhovateľ v zákonnej lehote odvolanie, v ktorom poukazoval na svoj nepriaznivý zdravotný stav už d narodenia a na neúspešné snahy o jeho zlepšenie a nájdenie si zamestnania. Namietol záver odporkyne, že jeho invalidita vznikla dňa 01.01.2010. Zdôraznil, že v jeho prípade ide o zdra ...
Odôvodnenie: 1. Návrhom podaným na Najvyšší súd Slovenskej republiky 21. novembra 2018 sa Krajský súd v Trnave domáhal, aby kompetenčný senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky rozhodol kompetenčný spor podľa ustanovenia § 18 ods. 4 Správneho súdneho poriadku. Kompetenčný spor, či vec patrí do správneho alebo civilného súdnictva, vznikol medzi Okresným súdom Piešťany a Krajským súdom v Trnave vo veci pôvodne vedenej na Okresnom súde Piešťany pod spisovou značkou 9S/1/2016, teraz na Krajskom súde v Trnave pod sp. zn. 20Sa/26/2017. 2. Podľa Krajského súdu v Trnave z petitu žalobcu, na ktorého precizáciu ...
Odôvodnenie: 1. Žalobcovia 1/ a 2/ (ďalej len „žalobcovia“) sa žalobou domáhali voči žalovaným 1/ až 4/ určenia neplatnosti dobrovoľnej dražby vykonanej 20. februára 2013 notárom JUDr. Jankou Antalovou na Notárskom úrade v Rimavskej Sobote, priebeh ktorej bol osvedčený v Notárskej zápisnici č.k. N 68/2013, NZ 5596/2013, NCRIs 5742/2013, ktorej predmetom bol súbor nehnuteľností zapísaných na Liste vlastníctva č. XXXX v Katastrálnom území E., obec E., okres Rimavská Sobota, vedeného Správou katastra Rimavská Sobota, a to stavba so súpisným číslom XXX na parcele registra „C“ č. XXX/X rodinný dom; stavba so ...
Odôvodnenie: 1. Žalobcovia 1/ až 10/ žalobou podanou na Okresnom súde v Trenčíne (ďalej tiež „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) dňa 6. novembra 2017 (č. l. 1- 9) navrhli, aby súd určil, že: „námietky žalobcov v l. až v 10 rade zo 24. júla 2017, podané v stavebnom a vodoprávnom konaní č. OU-IL-OSPZ-2017/000101 vedenom na Okresnom úrade Ilava, odbore starostlivosti o životné prostredie sú dôvodné“. 2. Okresný súd Trenčín uznesením č. k. 12S/2/2017-69 z 08. novembra 2017, vec postúpil Krajskému súdu v Trenčíne. V odôvodnení rozhodnutia konštatoval, že žalobu podľa jej obsahu vyhodnotil ako správnu žalobu. S ...
Odôvodnenie: 1. Žalobou podanou na Okresnom súde Stará Ľubovňa sa žalobkyňa domáhala voči žalovanej zaplatenia nesplatenej časti úveru s príslušenstvom, ktorý jej bol poskytnutý na základe Úverovej zmluvy uzavretej 26. marca 2013. 2. Okresný súd Stará Ľubovňa (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 22. septembra 2017 sp. zn. 7 C 14/2016-66 zaviazal žalovanú zaplatiť žalobkyni sumu 2.996,29 € spolu s 5 % ročným úrokom z omeškania od 4. októbra 2013 do zaplatenia, úroky vo výške 208,68 €, úroky z omeškania vo výške 2,20 €, to všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti žalobu žal ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave rozsudkom z 28. februára 2018 sp. zn. 7 Co 46/2015 potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie (Okresný súd Bratislava I z 2. októbra 2014, č. k. 16 C 133/2010-270), ktorý zamietol žalobu žalobcu, ktorý sa domáhal voči žalovanej náhrady nemajetkovej ujmy 531.102,70 Eur titulom zodpovednosti za škodu spôsobenú vo výkone verejnej moci. Žalovanej proti žalobcovi priznal nárok na plnú náhradu trov odvolacieho konania. 2. Proti uvedenému rozsudku odvolacieho súdu 11. júna 2018 podal žalobca dovolanie. Dovolanie spísal žalobca sám, bez preukázania, že má právnické vysokoškol ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo 7. apríla 2015 č. k. 19 C 1/2014-87 zamietol žalobu o priznanie valorizácie výsluhovej dávky za rok 2012 v zmysle zákona č. 328/2002 Z. z. v znení pred prijatím zákona č. 185/2012 Z. z. a o zaplatenie od žalovanej v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Národnou radou Slovenskej republiky po 500,- €; návrh žalobcu na prerušenie konania zo dňa 1. apríla 2015 zamietol a žalovanej nepriznal náhradu trov konania. Súd prvej inštancie na svoje rozhodnutie aplikoval ustanovenia § 2 ods. 1, 2, 3; § 2a/ ods. 1 a 2 ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Nitra uznesením č. k. 14C/323/2012-83 zo dňa 12. decembra 2014 rozhodol tak, že bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 20,- eur v kolkoch na rube tlačiva pripojenej poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet s tým, že ak sa poplatok v určenej lehote nezaplatí bude ho súd vymáhať. 2. O odvolaní rozhodol Krajský súd v Nitre uznesením č. k. 2Co/210/2015-138 zo dňa 30. decembra 2015 tak, že uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil. 3. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podal žalobca dovolanie podaním doručeným dňa 19. februára 2016. 4. Najvyšší s ...
Odôvodnenie: 1. Okresného súdu Komárno uznesením č. k. 6C/774/2012-103 zo dňa 11. júna 2015 rozhodol tak, že žalobu súdny poplatok za odvolanie vo výške 20,- eur v kolkoch na rube tlačiva pripojenej poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet s tým, že ak sa poplatok v určenej lehote nezaplatí bude ho súd vymáhať. 2. O odvolaní rozhodol Krajský súd v Trenčíne uznesením č. k. 26Co/594/2015-168 zo dňa 31. marca 2016 tak, že uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil. 3. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podal žalobca dovolanie podaním doručeným dňa 23. júna 2016. 4. Najvyšší súd Slovenskej republiky ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trnave označeným uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Trnava zo dňa 21. januára 2015, č. k. 16C/195/2013-62, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 20,- eur za odvolanie proti rozsudku okresného súdu. 2. Proti uvedenému rozhodnutiu odvolacieho súdu podal žalobca dovolanie dňa 13. mája 2016. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“), ako súd dovolací [§ 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C. s. p.“)], po zistení, že dovolanie podala včas strana sporu, v neprospech ktorej bolo napadnuté ...
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom z 15. februára 2017, sp. zn. 25Co/213/2016, Krajský súd v Nitre okrem iného potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Nitra zo 4. marca 2015, č. k. 15C/88/2013-102, ktorým žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za odvolanie proti rozsudku vo výške 20 eur. 2. Rozsudok odvolacieho súdu napadol žalobca v uvedenom rozsahu dovolaním, prípustnosť ktorého odôvodnil tým, že v konaní došlo k vade podľa § 420 písm. f/ zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C. s. p.“). Žiadal, aby dovolací súd rozhodnutia súdov nižšej inštancie zrušil a vec vrát ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len ,,odvolací súd“), rozsudkom zo 14. júla 2015, č. k. 2Cob/2/2014-662, potvrdil čiastočný rozsudok Okresného súdu Bratislava III z 18. novembra 2013, č. k. 25Cb/223/2009-607, v ktorom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 767.420,83 eura spolu s 9% úrokom z omeškania ročne od 12. októbra 2009 do zaplatenia a to všetko do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku z titulu bezdôvodného obohatenia. 2. V odôvodnení potvrdzujúceho rozsudku odvolací súd podrobne uviedol odôvodnenie napadnutého čiastočného rozsudku Okresného súdu Bratislava III (ďalej tiež „súd ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I v Bratislave rozsudkom z 19. decembra 2016 žalobu žalobcu v celom rozsahu zamietol a žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi v celom rozsahu. 2. Proti tomuto rozsudku podal odvolanie v zákonom stanovenej lehote žalobca, o ktorom rozhodol Krajský súd v Bratislave dňa 28. februára 2018, č. k.: 3Cob/67/2017 rozsudkom tak, že rozsudok Okresného súdu Bratislava I v Bratislave č. k.: 28Cb/220/2014-213 zo dňa 19. decembra 2016 potvrdil a žalovanému priznal nárok na náhradu trov odvolacieho konania. 3. Žalobca v zákonom stanovenej lehote napadol ro ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca žalobou doručenou Krajskému súdu v Žiline dňa 22.02.2019 sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného správneho orgánu - Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, útvar sociálneho zabezpečenia, č. GR ZVJS-d-12379/14-2018 zo dňa 22.11.2018, žiadajúc súd, aby napadnuté rozhodnutie žalovaného zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. 2. Konanie o uvedenej žalobe je vedené na Krajskom súde v Žiline pod sp.zn. 25Sa/5/2019 a vec bola pridelená na základe rozvrhu práce súdu na prejednanie a rozhodnutie do senátu 25Sa. 3. Žalobca súčasne v žalobe v ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Skalica (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 28. februára 2017 č. k. 7 C 656/2015-125 rozhodol tak, že a/ zastavil konanie v časti 3,03 eur, b/ žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 961,66 eur s úrokom z omeškania špecifikovaným vo výroku rozsudku a to do 30 dní od právoplatnosti tohto rozsudku, c/ vo zvyšku žalobu zamietol, d/ priznal žalovanému nárok na náhradu trov konania 60 %, e/ vyslovil, že o výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti tohto rozsudku. 2. Krajský súd v Trnave (ďalej len „odvolací súd“) na odvolanie žalobkyne ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Námestovo (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo 16. mája 2017 č. k. 5 C 9/2014-358 zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali vyslovenia neplatnosti (zrušenia) všetkých rozhodnutí prijatých na mimoriadnom čiastkovom valnom zhromaždení Pozemkového spoločenstva Urbár Suchá Hora so sídlom v Suchej Hore, ktoré sa konalo 28. septembra 2013. Žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. 2. Krajský súd v Žiline (ďalej len „odvolací súd“) na odvolanie žalobcov rozsudkom z 29. mája 2018 sp. zn. 11 Co 237/2017 rozhodol tak, že pripustil späťvzatie žaloby žal ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline uznesením č.k. 25Sa/45/2018-30 zo dňa 22. januára 2019, právoplatným dňa 25. januára 2019, poukazom na § 9 ods. 1, 2, § 13 ods. 1, 3, § 97 a § 6 ods. 1 písm. c/, v spojení s § 199 a nasl. zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) postúpil vec na ďalšie konanie Krajskému súdu v Bratislave s odôvodnením, že Krajský súd v Žiline nie je miestne príslušným na konanie v predmetnej veci. 2. Krajský súd v Bratislave, ako správny súd, ktorému bola vec postúpená, predložil vec na rozhodnutie Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, z dôvodu nesúhlasu so svojou ...
Odôvodnenie: 1. 1. Napadnutým uznesením Krajský súd v Trenčíne odmietol žalobu žalobcu o preskúmanie zákonnosti opatrenia žalovaného č. 695/2017 zo dňa 24.01.2017 ako neprípustnú podľa § 98 ods. 1 písm. g/ zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“), keď s poukazom na ust. § 7 SSP dospel k záveru, že list žalovaného, autorizovaný primátorom Mesta Dubnica nad Váhom, označený ako „Odpoveď - zdôvodnenie,“ nie je rozhodnutím orgánu verejnej správy podľa § 3 ods. 1 písm. b/ SSP ani opatrením podľa § 3 ods. 1 písm. c/ SSP. O náhrade trov konania rozhodol krajský súd rozhodol podľa § 170 písm ...
Odôvodnenie: I. 1. V dňoch 13.04.2016, 26.04.2016 a 04.05.2016 vykonal Inšpektorát práce Košice (ďalej aj len „inšpektorát práce“) u žalobcu inšpekciu práce zameranú na kontrolu dodržiavania pracovnoprávnych predpisov a dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania. Zistené nedostatky sú uvedené v protokole o výkone inšpekcie práce č. IKO-36-58-2.4/P-E24,25-16 zo dňa 04.05.2016 (ďalej aj len „protokol o výsledku inšpekcie práce“). 1. 2. Inšpektorát práce rozhodnutím č. 524/16/Or zo dňa 04.01.2017 (ďalej aj len „prvostupňové rozhodnutie“) uložil žalobcovi pokutu vo výške 2 000 eur podľa § 19 ods. 1 písm. a/ ...
Odôvodnenie: 1. Dňa 07.04.2016 bol Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky doručený návrh žalobcov 1/ a 2/ na ochranu pred nezákonných zásahom orgánu verejnej správy podľa piatej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „OSP“). V priebehu súdneho konania, dňom 01.07.2016, nadobudol účinnosť zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „Správny súdny poriadok“ alebo „SSP“). 2. Podľa § 491 ods. 1 a 2 SSP, ak nie je ďalej ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti. ...
Odôvodnenie: 1. 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Košiciach podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. k. 3543/2014 zo dňa 14.11.2014, ktorým žalovaný podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov potvrdil rozhodnutie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice-mesto č. k.: 2014/1273-439/3/So zo dňa 12.09.2014 v časti výroku o uložených opatreniach a v časti výroku o uložení pokuty zmenil tak, že žalobca porušil povinnosť podľa § 12 ods. 1 pís ...
Odôvodnenie: 1. 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 6560/2014/C310-SŽDD/3067 zo dňa 17.01.2014, ktorým zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu - Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, ktorým rozhodol o nariadení na odstránenie štyroch kusov reklamných zariadení v katastrálnom území U. a dvoch kusoch reklamných zariadení v katastrálnom území V., umiestnených na pozemko ...
Odôvodnenie: 1. 1. Urbárni spolumajitelia - pozemkové spoločenstvo Veličná žiadosťou (ďalej aj len „žiadateľ“) doručenou bývalému Obvodnému úradu životného prostredia (ďalej aj len „obvodný úrad“) dňa 22.05.2013 požiadali o súhlas so stavbou „Lesná cesta Medzi Jarky“ v Národnom parku Malá Fatra v druhom stupni ochrany, v ktorom sa nachádza Chránené vtáčie územie Malá Fatra. 2. Obvodný úrad rozhodnutím č. 2013/2648/Kr zo dňa 30.09.2013 vydal súhlas na výstavbu „Lesnej cesty Medzi Jarky“ podľa § 13 ods. 2 písm. c/ zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zá ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením č. k. 20Sa/7/2018-19 zo dňa 08.08.2018 zastavil konanie o podaní žalobcu označenom ako „Vec: žaloba - z dôvodu nečinnosti v súbehu s pochybnou legitimáciou (kompetenciou) s popretím plnení legálnej povinnosti od žalovaného orgánu verejnej správy (následky trvajú) čoho dôsledkom je aj poškodenie práv žalobcu“ s tým, že po právoplatnosti rozhodnutia bude vec postúpená Okresnej prokuratúre Nové Mesto nad Váhom. Žiadnemu z účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania. 2. Krajský súd posudzoval predmetnú vec v intenciách § 2 ods. 1 a 2, § 3 ods ...
Odôvodnenie: 1. 1.1 Krajský súd v Bratislave (ďalej aj len „krajský súd“) napadnutým uznesením odmietol žalobu podľa § 98 ods. 1 písm. d/ zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“). Druhým výrokom uviedol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. 1.2 V odôvodnení uznesenia krajský súd poukázal, že rozhodnutie žalovaného zo dňa 20.05.2015 č. KM-OLVS-26/2015/OPK bolo žalobkyni doručené dňa 25.05.2015 s tým, že lehota na podanie žaloby vo veciach služobného pomeru podľa § 158 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore (ďalej len „zákon č. 315/2001 Z ...
Odôvodnenie: 1. 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Prešove podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 1170658/2016 zo dňa 23.06.2016, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Prešov (ďalej len „správca dane“) č. 326540/2016 zo dňa 24.03.2016, ktorým bol podľa § 68 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (ďalej len „daňový poriadok“) žalobcovi určený rozdiel dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie október 2011 v sume 59.061,96 € z dodávateľskej faktúry č. 1100042 ...

Ústavný súd Slovenskej republiky

Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 27. februára 2019 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5, čl. 46 ods. 1 a čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv podľa čl. 5 ods. 3 a 4 a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením 2 Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 3 Tos 123/2018 z 27. decembra 2018 (ďalej len „napadnuté uznesenie krajského ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 100/2019-32 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 27. marca 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , zastúpeného spoločnosťou Advokátska kancelária Mandzák a spol., s. r. o., Zámocká 5, Bratislava, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Michal Mandzák, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 19 ods. 3, čl. 22 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práv podľa .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 97/2019-18 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 27. marca 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , a , zastúpených advokátom JUDr. Dušanom Remetom, Masarykova 2, Prešov, vo veci namietaného porušenia ich základných práv podľa čl. 20 ods. 1, čl. 35 ods. 1, čl. 39 ods. 1, čl. 40, čl. 46 ods. 1 a 2 a čl. 52 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 98/2019-16 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 27. marca 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť – , a , , zastúpených advokátom JUDr. Dušanom Remetom, Masarykova 2, Prešov, vo veci namietaného porušenia ich základných práv podľa čl. 20 ods. 1, čl. 35 ods. 1, čl. 39 ods. 1, čl. 40, čl. 46 ods. 1 a 2 a čl. 52 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 110/2019-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 27. marca 2019 predbežne prerokoval návrh , zastúpenej advokátkou Mgr. Miroslavou Ficovou, Mierové námestie 24, Nová Dubnica, na preskúmanie rozhodnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií č. VP/40/18/K z 5. decembra 2018 a takto ro zhodo l : Návrh odmieta ako zjavne neopodstatnený. Odôvodn en i e : I. .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 8. augusta 2018 doručená ústavná sťažnosť , , správkyne úpadcu v konkurze, (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na rovnosť účastníkov podľa čl. 47 ods. 3 ústavy, základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), základného práva na rovnosť účastníkov podľa čl. 37 ods. 3 listiny a práva na spravodlivé súdne kon ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 2. augusta 2018 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 a základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 3 Co 169/2016 z 27. apríla 2017 (ďalej len „napadnutý rozsudok“ ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 104/2018-31 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 27. marca 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Baricovej, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcu Mojmíra Mamojku prerokoval ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti SPRAVBYT, s. r. o., Hurbanova 18, Bardejov, právne zastúpenej advokátom doc. JUDr. Jozefom Sotolářom, PhD., Južná trieda 1, .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 12. februára 2019 doručená ústavná sťažnosť a maloletého , (ďalej len „sťažovatelia“ alebo ,,sťažovateľka v 1. rade“ a ,,maloletý sťažovateľ“), doplnená podaním doručeným 13. februára 2019, ktorou namietali porušenie svojich základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 47 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práv podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej aj „dohovor“) a práv podľa čl. 3 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa a čl. 24 ods. 2 a čl. 47 Charty ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 102/2019-9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 27. marca 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , zastúpeného advokátom JUDr. Rudolfom Manikom, PhD., MBA, MHA, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v konaní vedenom pod sp. zn. 9 Sžsk 99/2017 a takto ro zhodo .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 7. januára 2019 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovatelia“), ktorou namietali porušenie základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva podľa čl. 1 ods. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dodatkový protokol“) rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne (ďalej len „krajský súd“) č. k. 5 Co 127/20 ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústavný súd“) bola 7. mája 2018 doručená ústavná sťažnosť , , a , , (ďalej len „sťažovateľ“, „sťažovateľka“ a spoločne „sťažovatelia“), vo veci namietaného porušenia základného práva sťažovateľa podľa čl. 5 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) postupom Okresného súdu Banská Bystrica (ďalej len „okresný súd“) v konaní sp. zn. 18 C 241/1993 a namietaného porušenia základného práva sťažovateľa podľa čl. 14 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) postupom Krajského súdu v Banskej Bystrici (ďalej len „kraj ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 5. decembra 2018 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, základného práva podľa čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 16. novembra 2018 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“) vo veci namietaného porušenia základných práv na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 a na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), čl. 1 ods. 1 ústavy a práva na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) a ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Dolný Kubín (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 514/2018-27 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 27. marca 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Baricovej, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Mojmíra Mamojku prerokoval prijatú ústavnú sťažnosť , zastúpenej advokátom , vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 437/2018-33 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 27. marca 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Baricovej, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Mojmíra Mamojku prerokoval prijatú ústavnú sťažnosť zastúpeného spoločnosťou JUDr. Bohuslav MAJCHRÁK, advokát, spol. s r. o., Nová Bystrica 850, v mene ktorej koná advokát JUDr. Bohuslav .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 93/2019-9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 20. marca 2019 o ústavnej sťažnosti , zastúpeného advokátom JUDr. Alanom Strelákom, Advokátska kancelária STRELÁK & PARTNERS, Na Vŕšku 12, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základných práv zaručených v čl. 46 ods. 1, čl. 48 ods. 2 a čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a práv zaručených v čl. 6 ods. 1 a 3 písm. b) a d) Dohovoru .
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 Obdo 71/2016 z 12. októbra 2017 zrušuje a vec vracia tomuto súdu na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky je povinný uhradiť obchodnej spoločnosti , trovy konania v sume 598,26 € (slovom päťstodeväťdesiatosem eur a dvadsaťšesť centov) na účet jej právneho zástupcu ‒ advokátskej kancelárie Advokáti Heinrich s. r. o., Skautská 12, Nitra, do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. Odôvodn en i e : I. 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením sp. zn. II ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 89/2019-21 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 20. marca 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpeného advokátom JUDr. Petrom Čurillom, Hlavná 11, Prešov, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Krajského súdu v Prešove v konaní .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením sp. zn. III. ÚS 470/2018 zo 4. decembra 2018 prijal podľa § 25 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov účinného do 28. februára 2019 na ďalšie konanie sťažnosť (ďalej aj „sťažovateľ“), v časti, ktorou namietal porušenie práva na prejednanie svojej záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a ...
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Obdo 30/2017 z 30. októbra 2017 zrušuje a vec vracia tomuto súdu na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky je povinný uhradiť obchodnej spoločnosti , trovy konania v sume 374,81 € (slovom tristosedemdesiatštyri eur a osemdesiatjeden centov) na účet jej právneho zástupcu advokátskej kancelárie ‒ Balcar, Polanský & Spol. s. r. o., Školská 36, Nová Baňa, do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. 4. Vo zvyšnej časti ústavnej sťažnosti nevyhovuje. Odôvodn en i e : I. 1. Ústavný súd Slovenskej republi ...
Uznesenie: č. k IV. ÚS 55/2019-14 z 31. januára 2019 bolo prijaté senátom ústavného súdu v zložení: sudkyňa Ľudmila Gajdošíková, sudca Miroslav Duriš (sudca spravodajca) a sudca Ladislav Orosz. Vzhľadom na skutočnosť, že sudkyni Ľudmile Gajdošíkovej a sudcovi Ladislavovi Oroszovi skončilo 16. februára 2019 funkčné obdobie, tento nález bol v súlade s čl. II bodom 2 písm. a) Dodatku č. 1 k Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na obdobie od 1. marca 2018 do 28. februára 2019 v období od 17. februára 2019 do prijatia nového rozvrhu práce schválenom na zasadnutí pléna ústavného súdu konanom ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 90/2019-25 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 20. marca 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť mesta Bardejov, Radničné námestie 16, Bardejov, zastúpeného advokátkou Mgr. Annou Lengyelovou, Štúrova 27, Košice, vo veci namietaného porušenia základného práva na vlastníctvo podľa čl. 20 ods. 1 a základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. III. ÚS 409/2018-11 z 13. novembra 2018 prijal na ďalšie konanie sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), podľa v tom čase platného a účinného § 25 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „pôvodný zákon o ústavnom súde“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „úst ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 471/2018-19 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 20. marca 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Baricovej, zo sudcu Mojmíra Mamojku a sudcu Miroslava Duriša v konaní o sťažnosti , zastúpeného advokátkou Mgr. Vandou Durbákovou, advokátska kancelária, Krivá 23, Košice, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 91/2019-19 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 20. marca 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , zastúpeného advokátom JUDr. Jánom Vajdom, Hviezdoslavovo námestie 201, Námestovo, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Okresného súdu Námestovo v .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 4. septembra 2018 doručená sťažnosť spoločnosti SLOVENSKÁ MEDIÁLNA AGENTÚRA, s. r. o., Sládkovičova 7, Bratislava (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej spoločnosťou Advokátska kancelária Roštár – Slovák, s. r. o., Révová 7, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Martin Roštár, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 94/2019-13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 20. marca 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , zastúpeného advokátkou JUDr. Libušou Dočkalovou, Lachova 32, Bratislava, pre namietané porušenie jeho základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 5. decembra 2018 doručená ústavná sťažnosť , , , , a , (ďalej len „sťažovatelia“), ktorou namietajú porušenie svojich základných práv podľa čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1, čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dodatkový protokol“) uznesením Krajského súdu v Košiciach (ďalej len „kraj ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 22. októbra 2018 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie svojho základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 ods. 1 písm. c), ods. 3 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a podľa čl. 6 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“) uznesením Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 17. decembra 2018 doručená sťažnosť obchodnej spoločnosti MURAT, s. r. o., Bratislavská 87, Pezinok (ďalej len „sťažovateľka“), pre namietané porušenie jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 ústavy, práva na ochranu majetku podľa č ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 21. mája 2018 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 3 To 98/2016 z 15. novembra 2016 (ďalej aj „napadnuté rozhodnutie krajského súdu“) a uznesením Najvyšši ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. II. ÚS 599/2018-19 z 13. decembra 2018 prijal na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 ods. 1 písm. c), ods. 3 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a podľa čl. 6 Charty základných práv Európskej únie (ďalej aj „charta“) uznesením Krajského súdu v Bratislave (ďalej a ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 79/2019-20 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. marca 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , a , , zastúpených advokátom JUDr. JCLic. Tomášom Majerčákom, PhD., Južná trieda 28, Košice, vo veci namietaného porušenia ich základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 78/2019-9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. marca 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť a , obaja zastúpených advokátkou JUDr. Oľgou Michalíkovou, Francisciho 35, Prešov, pre namietané porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd .
Uznesenie: Krajského súdu v Trnave č. k. 3Tos/160/2018-556 zo dňa 11.10.2018 sa zrušuje.“ II. 7. Podľa čl. 124 ústavy je ústavný súd nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, 3 alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd. 8. Podľa čl. 140 ústavy podrobnosti o organ ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 80/2019-23 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. marca 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , zastúpeného advokátom Mgr. Petrom Troščákom, Hlavná 50, Prešov, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Okresného súdu Bardejov v konaní vedenom .
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (III. ÚS 744/2016, III. ÚS 351/2018). 22. Vychádzajúc z uvedeného ústavný súd preskúmal napadnuté uznesenie najvyššieho súdu z hľadiska jeho ústavnej akceptovateľnosti a zlučiteľnosti jeho účinkov so sťažovateľom označeným základným právom podľa ústavy a listiny a právom podľa dohovoru. 23. Najvyšší súd napadnuté uznesenie najvyššieho súdu, ktorým po ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 336/2018-40 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 13. marca 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Baricovej, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Mojmíra Mamojku prerokoval prijatú ústavnú sťažnosť , zastúpenej advokátom JUDr. Martinom Rohaľom Iľkivom, PhD., Timravina 9, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práva na .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením z 11. septembra 2018 prijal na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátkou JUDr. Ivetou Rajtákovou, Štúrova 20, Košice, v ktorej namietala porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prerokovanie svojej záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 5. februára 2019 doručená ústavná sťažnosť a (ďalej len „sťažovatelia“), ktorou namietajú porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Nitre (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 9 Co 40/2016 z 30. jún ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 84/2019-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. marca 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť spoločnosti , , zastúpenej advokátskou kanceláriou GARANT PARTNER legal s. r. o., Einsteinova 21, Bratislava, konajúcou prostredníctvom advokáta a konateľa JUDr. Martina Dočára, pre namietané porušenie jej základného práva obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 73/2019-8 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. marca 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , zastúpenej advokátom Mgr. Petrom Šumšalom, Krasovského 13, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o .
Uznesenie: podľa zák. č. 301/2005 Z. z., proti ktorému by mal možnosť podať sťažnosť podľa § 185 a nasl. zák. č. 301/2005 Z. z. - čo sa vôbec nestalo a preto je toho názoru, že Krajská prokuratúra Bratislava porušila jeho právo na inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR č. 460/1992 Zb.. Podľa názoru sťažovateľa zo strany Krajskej prokuratúry Bratislava zastúpenej... pravdepodobne mohlo dôjsť ku spáchaniu trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 zák. č. 300/2005 Z. z., pretože na podklade trestného oznámenia zo dňa 05.03.2018 vôbec nedošlo zo s ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 8. novembra 2018 doručená [na poštovú prepravu podaná 5. novembra 2018 (pondelok), pozn.] ústavná sťažnosť Mgr. Filipa Osvalda (ďalej len „sťažovateľ“), správcu konkurznej podstaty úpadcu obchodnej spoločnosti CI HOLDING, akciová spoločnosť, Starobystrická 67, Zálesie (ďalej len „úpadca“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, ako aj práva na spravodlivé súdne ko ...
Uznesenie: Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 8 ECdo 14/2018 zo dňa 27.09.2018 zrušuje a vec vracia tomuto súdu, aby v nej znovu konal a rozhodol. 3.) Najvyšší súd je povinný uhradiť sťažovateľovi trovy konania...“ II. 6. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd. ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 14. januára 2019 doručená (na poštovú prepravu podaná 10. januára 2019, pozn.) ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), ako aj práva na pokojné užívanie svojho majetku podľa čl. 1 Dodatkového protokolu ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 18. januára 2019 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základných práv podľa čl. 46 ods. 1, čl. 48 ods. 2 a čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práv podľa čl. 6 ods. 1 a 3 písm. b) a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a podľa čl. 47 a čl. 48 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“) postupom a uznesením Krajskej prokuratúry v Prešove (ďalej len „krajská prokuratú ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 57/2019-24 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 6. marca 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , zastúpeného advokátkou JUDr. Martinou Vnenčákovou, Čučmianska dlhá 7, Rožňava, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 1 ods. 1 a čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 65/2019-17 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 6. marca 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , pre namietané porušenie jeho základného práva na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu podľa čl. 46 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky uznesením Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 3 CoKR 25/2018 z 24. septembra 2018 a takto rozhodol: Ústavnú sťažnosť odmieta pre .
Uznesenie: Okresného súdu Skalica č. k. 5 C 16/2013-545 z 13. novembra 2017 zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie. 3. Okresný súd Skalica je povinný uhradiť obchodnej spoločnosti STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o., trovy konania v sume 390,50 € (slovom tristodeväťdesiat eur a päťdesiat centov) na účet jej právneho zástupcu JUDr. Lászlóa Lengyela, Športová 45, Dunajská Streda, do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. Odôvodn en i e : I. 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) uznesením č. k. IV. ÚS 513/2018-20 z 27. s ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 620/2018-29 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 6. marca 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Baricovej, zo sudcu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a sudcu Mojmíra Mamojku o ústavnej sťažnosti obchodnej spoločnosti MIKULTEX TRADE, s. r. o., 1. mája 111, Liptovský Mikuláš, zastúpenej spoločnosťou AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s. r. o., Kmeťova 26, Košice, v mene ktorej koná .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 10. decembra 2018 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti SPRAVBYT, s. r. o. (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpenej advokátom doc. JUDr. Jozefom Sotolářom, PhD., ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Prešove (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 19 Co 116/2017 z 28. septembra 2017 (ďalej le ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 70/2019-16 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 6. marca 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , zastúpeného advokátskou kanceláriou LEGES ADVISORY s. r. o., Pod Urpínom 5, Banská Bystrica, v mene ktorej koná konateľ a advokát Mgr. Ján Jagoš, pre namietané porušenie jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé .
Uznesenie: Krajského súdu v Bratislave zo dňa 28.09.2018, č. k.: 3Cob/158/2018- 615 sa zrušuje a vec sa vracia Krajskému súdu v Bratislave na ďalšie konanie. 3 3. Krajský súd v Bratislave je povinný zaplatiť sťažovateľovi trovy konania podľa vyčíslenia do jedného mesiaca od právoplatnosti nálezu na účet právneho zástupcu.“ II. 7. Ústavný súd rozhoduje podľa čl. 127 ods. 1 ústavy o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifik ...
Uznesenie: Najvyššieho súdu zo dňa 5. decembra 2018 sp. zn. 3 Tdo 51/2018 sa zrušuje. 3. Najvyššiemu súdu sa prikazuje, aby vo veci znova konal a rozhodol. 4. Sťažovateľovi sa priznáva primerané finančné zadosťučinenie vo výške 10 000 €, ktoré je Najvyšší súd povinný vyplatiť do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu.“ 3 II. 7. Ústavný súd rozhoduje podľa čl. 127 ods. 1 ústavy o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republi ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 4. februára 2019 doručená ústavná sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného Mgr. Petrom Troščákom, Hlavná 50, Prešov, ktorou namieta porušenie základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Prešove (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 3 CoP 16/2017 z 24. októbra 2017 (ďalej len „napadnutý rozsudok“) a uznesen ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 64/2019-13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 6. marca 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 69/2019-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 6. marca 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, Košice, zastúpenej advokátkou Mgr. Tatianou Frištikovou, Štúrova 27, Košice, pre namietané porušenie jej základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 66/2019-13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 6. marca 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , zastúpeného advokátom JUDr. Tomášom Rosinom, Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Rosina, s. r. o., Kukučínova 20, Banská Bystrica, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu zaručeného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na obhajobu zaručeného v čl. 50 ods .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 18. januára 2019 elektronickými prostriedkami doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), doplnená 21. januára 2019 pre namietané porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len 2 „ústava“) a podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Náme ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 67/2019-21 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 6. marca 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , zastúpeného advokátkou JUDr. Andreou Vladárovou, advokátska kancelária, Veľká okružná 17, Žilina, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného .

Súdny dvor Európskej únie

Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
JUDGMENT OF THE COURT (Tenth Chamber) 28 March 2019 (*) Table of contents I. Legal context II. Pre-litigation procedure and proceedings before the Court III. Request seeking the production of evidence after the close of the written part of the procedure IV. The action A. Preliminary observations 1. The concepts of ‘unusually heavy rainfall’ and ‘best technical knowledge not entailing excessive costs’ 2. The burden of proof B. The first complaint 1. The first part of the first complaint (a) The .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 28. marca 2019., Spolková republika Nemecko proti Európskej komisii.
Odvolanie – Štátna pomoc – Pomoc, ktorú priznávajú určité ustanovenia nemeckého zákona v znení zmien v súvislosti s obnoviteľnými zdrojmi energie (zákon EEG z roku 2012) – Podpora v prospech výrobcov elektriny vyrobenej podľa EEG a nižší príplatok EEG pre energeticky náročných odberateľov – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za čiastočne nezlučiteľnú s vnútorným trhom – Pojem ‚štátna pomoc‘ – Výhoda – Štátne prostriedky – Verejná kontrola prostriedkov – Opatrenie porovnateľné s poplatkom na spotrebu elektriny.
Vec C-405/16 P.
... energiou (§ 37 ods. 1 EEG z roku 2012). Hoci takto získaná cena im neumožňuje pokryť finančnú záťaž, ...
... z roku 2012 (§ 53 EEG z roku 2012), a rovnako sú v tomto zákone stanovené aj podmienky, za ktorých musia ...
... prijal BAFA (§ 41 až § 44 EEG z roku 2012). EEG z roku 2012 najmä stanovuje, že v prípade výrobných podnikov, ...
... nesie PPS (§ 45 až § 51 EEG z roku 2012). Uvedený zákon tiež spresňuje právomoci dohľadu a kontroly, ktorými ...
... orgánmi podľa § 61 EEG z roku 2012, pričom však nerozhodol o povahe a rozsahu tejto kontroly. Všeobecný súd ...
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (tretia rozšírená komora) z 28. marca 2019 (*) „Hospodárska súťaž – Kartely – Európsky trh s oceľovými brúsivami – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 dohody o EHP – Koordinácia cien v celom EHP – ‚Hybridné‘, časovo odstupňované konanie – Prezumpcia neviny – Zásada nestrannosti – Charta základných práv – Dôkaz o porušení – Jediné a pokračujúce porušenie – Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska cieľa – Dĺžka trvania .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 28. marca 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 102 ZFEÚ – Zásady ekvivalencie a efektivity – Smernica 2014/104/EÚ – Článok 9 ods. 1 – Článok 10 ods. 2 až 4 – Články 21 a 22 – Žaloby na náhradu škody podľa vnútroštátneho práva za porušenia ustanovení práva hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej únie – Účinky vnútroštátnych rozhodnutí – Premlčacie lehoty – Prebratie – Uplatniteľnosť z hľadiska času“ .
JUDGMENT OF THE COURT (Eighth Chamber) 28 March 2019 (*) (Appeal — Dumping — Definitive anti-dumping duty on imports of certain prepared or preserved sweetcorn in kernels originating in Thailand — Interim review pursuant to Article 11(3) of Regulation (EC) No 1225/2009) In Case C‑144/18 P, APPEAL under Article 56 of the Statute of the Court of Justice of the European Union, brought on 23 February 2018, River Kwai International Food Industry Co. Ltd, established in Kaeng Sian (Thailand), represented by F .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 28. marca 2019., AS Tallinna Vesi proti Keskkonnaamet.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Odpad – Smernica 2008/98/ES – Opätovné použitie a zhodnocovanie odpadu – Špecifické kritériá týkajúce sa stavu, keď čistiarenský kal prestáva byť po zhodnotení odpadom – Neexistencia kritérií vymedzených na úrovni Európskej únie alebo na vnútroštátnej úrovni.
Vec C-60/18.
Odôvodnenie: 1 smernice 2008/98 stanovuje: „V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES z 5. apríla 2006 o odpadoch [(Ú. v. EÚ L 114, 2006, s. 9)] sa ustanovuje právny rámec pre odpadové hospodárstvo v Spoločenstve. Vymedzujú sa v nej kľúčové pojmy ako odpad, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu a stanovujú sa základné požiadavky pre odpadové hospodárstvo, najmä povinnosť zariadení a podnikov, ktoré vykonávajú činnosti nakladania s odpadom, mať povolenie alebo byť registrované a povinnosť členských štátov vypracovať programy odpadového hospodárstva. V smernici sa zároveň ustanovujú hlavné zá ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 27. marca 2019 ( *1 ) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 258 ZFEÚ – Rozhodnutie 2014/699/EÚ – Zásada lojálnej spolupráce – Článok 4 ods. 3 ZEÚ – Prípustnosť – Účinky konania vytýkaného ku dňu uplynutia lehoty stanovenej v odôvodnenom stanovisku – Pretrvávajúce účinky na jednotnosť a koherentnosť medzinárodnej činnosti Európskej únie – Dostatočnosť opatrení prijatých dotknutým členským štátom na dosiahnutie súladu s  .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (siedma komora) z 27. marca 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Harmonizácia daňových právnych predpisov – Odpočítanie dane zaplatenej na vstupe – Investičný nehnuteľný majetok – Predaj a spätný prenájom (sale and lease back) – Úprava odpočítania DPH – Zásada neutrality DPH – Zásada rovnosti zaobchádzania“ Vo veci C‑201/18, ktorej predmetom je návrh na začatie .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 27. marca 2019 ( *1 ) „Odvolanie – Dumping – Dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Číne alebo odosielaných z Číny – Konečné antidumpingové clo – Nariadenie (ES) č. 1225/2009 – Článok 3 ods. 7 – Článok 9 ods. 4 – Časová pôsobnosť nariadenia (EÚ) č. 1168/2012“ Vo veci C‑236/17 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 27. marca 2019 ( *1 ) „Odvolanie – Subvencie – Dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Číne alebo odosielaných z Číny – Konečné vyrovnávacie clo – Nariadenie (ES) č. 597/2009“ Vo veci C‑237/17 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 8. mája 2017, Canadian Solar Emea GmbH, so sídlom v  .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 21. marca 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Liek na humánne použitie – Dodatkové ochranné osvedčenie na liečivá – Nariadenie (ES) č. 469/2009 – Článok 3 písm. d) – Podmienky udelenia – Získanie prvého povolenia na uvedenie výrobku ako liečiva – Povolenie týkajúce sa výrobku, ktorý predstavuje nový preparát už známej účinnej zložky, ako liečiva“ Vo veci C‑443/17, ktorej predmetom je návrh na začatie .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 21. marca 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Liek na humánne použitie – Dodatkové ochranné osvedčenie na liečivá – Nariadenie (ES) č. 469/2009 – Článok 3 písm. d) – Podmienky udelenia – Získanie prvého povolenia na uvedenie výrobku ako liečiva – Povolenie týkajúce sa výrobku, ktorý predstavuje nový preparát už známej účinnej zložky, ako liečiva“ Vo veci C‑443/17, ktorej predmetom je návrh na začatie .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 21. marca 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Doprava – Služby vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave – Nariadenie (ES) č. 1370/2007 – Článok 5 ods. 1 a 2 – Priame zadanie zákazky – Zmluvy týkajúce sa služieb vo verejnom záujme v autobusovej alebo električkovej osobnej doprave – Podmienky – Smernica 2004/17/ES – Smernica 2004/18/ES“ V spojených veciach C‑266/17 a C‑267/17, ktorých .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 21. marca 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Platobné služby na vnútornom trhu – Smernica 2007/64/ES – Článok 74 ods. 2 – Príkaz na úhradu – Nesprávny jedinečný identifikátor, ktorý poskytol platiteľ – Vykonanie platobnej transakcie na základe jedinečného identifikátora – Zodpovednosť poskytovateľa platobných služieb príjemcu“ Vo veci C‑245/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 21. marca 2019., Európska komisia proti Poľskej republike.
Nesplnenie povinnosti členským štátom – Preprava – Smernica 96/53/ES – Medzinárodná doprava – Vozidlá vyhovujúce limitným hodnotám pre hmotnosť a rozmery špecifikovaným v tejto smernici – Používanie takých vozidiel, ktoré sú registrované alebo uvedené do prevádzky v jednom členskom štáte, na území druhého členského štátu – Systém špeciálnych povolení – Články 3 a 7 – Akt o pristúpení z roku 2003 – Prechodné ustanovenia – Príloha XII, bod 8 ods. 3.
Vec C-127/17.
... Na základe § 41 ods. 2 zákona o verejných cestách prijal Minister Infrastruktury i Rozwoju (minister pre ...
... § 2 bod 35a prawo o ruchu drogowym (zákon o cestnej premávke, Dz. U., č. 98, položka 602) v jeho ...
... vyplýva z § 41 ods. 2 a 3 zákona o verejných cestách, a po druhé povinnosť disponovať špeciálnym povolením ...
... uvedených v § 41 ods. 2 a 3 totiž premávka na štátnych cestách a regionálnych cestách uvedených v zozname, ...
JUDGMENT OF THE COURT (Eighth Chamber) 21 March 2019 (*) (Appeal — Agreements, decisions and concerted practices — Market for car battery recycling — Decision finding an infringement of Article 101 TFEU and imposing fines — Correcting decision adding the value of purchases of the addressees which were not included in the initial decision — Time limit for bringing an action — Point from which time starts to run — Delay — Inadmissibility) In Case C‑312/18 P, APPEAL under Article 56 of the Statute of the .
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (štvrtá komora) z 20. marca 2019 ( *1 ) „Štátna pomoc – Štátna pomoc poskytnutá Španielskom v prospech niektorých profesionálnych futbalových klubov – Záruka – Rozhodnutie, ktorým sa vyhlasuje pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom – Výhoda – Povinnosť odôvodnenia“ Vo veci T‑766/16, Hércules Club de Fútbol, SAD, so sídlom v Alicante (Španielsko), v zastúpení S. Rating a Y. Martínez Mata, avocats, žalobca, ktorého .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 20. marca 2019., Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd proti Európskej komisii.
Dumping – Dovoz keramických obkladačiek s pôvodom v Číne – Článok 11 ods. 4 a 5 a článok 17 nariadenia (ES) č. 1225/2009 [teraz článok 11 ods. 4 a 5 a článok 17 nariadenia (EÚ) 2016/1036] – Zamietnutie priznania štatútu nového vyvážajúceho výrobcu v zmysle článku 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 917/2011 – Výber vzorky – Individuálne preskúmanie – Dôverné zaobchádzanie.
Vec T-310/16.
Odôvodnenie: 22 napadnutého rozhodnutia, kritizované žalobkyňou, je výsledkom prešetrovania zo strany Komisie. Je pravda, že používa podobnú alebo dokonca totožnú formuláciu ako je formulácia uvedená v liste združenia Cerame‑Unie, konkrétne že „nemožno vylúčiť“, že k vývozom došlo počas pôvodného obdobia prešetrovania. Vyplýva to však iba z toho, že dôkazné bremeno týkajúce sa otázky, či sú splnené podmienky stanovené v článku 3 konečného nariadenia, znáša žalobkyňa, a nie Komisia. 169 Druhú časť štvrtého žalobného dôvodu je preto ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ARRÊT DE LA COUR (neuvičme chambre) 14 mars 2019 (*) « Pourvoi – Clause compromissoire – Contrats de subvention conclus dans le cadre du sixičme programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002‑2006) – Contrats de subvention conclus dans le cadre du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007‑2013) – Sommes prétendument dues par la Commission européenne dans le cadre de l’exécution des contrats – Solde à payer du montant total de la .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 14. marca 2019., Európska komisia proti Českej republike.
Nesplnenie povinnosti členským štátom – Nariadenie (ES) č. 1013/2006 – Preprava odpadu – Odmietnutie Českej republiky zabezpečiť spätné prevzatie zmesi TPS‑NOLO (Geobal), ktorá bola z tohto členského štátu prepravená do Poľska – Otázka, či ide o odpad – Dôkazné bremeno – Dôkaz.
Vec C-399/17.
Odôvodnenie: 2 smernice 2006/12 uvádza: „Podstatným cieľom všetkých opatrení vzťahujúcich sa na odpadové hospodárstvo by mala byť ochrana zdravia ľudí a ochrana životného prostredia pred škodlivým účinkom spôsobovaným zberom, prepravou, úpravou, skladovaním a odstraňovaním odpadov.“ 9 Článok 1 ods. 1 písm. a) tejto smernice definuje „odpad“ ako „ak[ú]koľvek látk[u] alebo predmet v kategórii ustanovenej v prílohe I, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je povinný sa jej zbaviť“. ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (siedma komora) zo 14. marca 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálne zabezpečenie – Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane o voľnom pohybe osôb – Nariadenie (ES) č. 883/2004 – Článok 3 – Vecná pôsobnosť – Odvody z príjmov z majetku francúzskeho rezidenta, ktorý je poistený vo švajčiarskom systéme sociálneho zabezpečenia – Odvody určené na .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) zo 14. marca 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Voľný pohyb pracovníkov – Rovnosť zaobchádzania – Daň z príjmov – Právna úprava týkajúca sa zamedzenia dvojitého zdanenia – Dôchodok poberaný v inom členskom štáte, než je členský štát miesta bydliska – Podmienky výpočtu oslobodenia od dane v členskom štáte bydliska – Čiastočná strata úžitku z určitých daňových výhod“ Vo veci C‑174/18, ktorej predmetom je .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) zo 14. marca 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Systémy sociálneho zabezpečenia – Dávky v invalidite – Články 45 a 48 ZFEÚ – Voľný pohyb pracovníkov – Nariadenie (ES) č. 883/2004 – Systémy dávok, ktoré sa odlišujú podľa členských štátov – ‚Predchádzajúce obdobie práceneschopnosti‘ – Trvanie – Poskytovanie dávky pri pracovnej neschopnosti – Nevýhody pre migrujúcich pracovníkov“ Vo veci C‑134/18, ktorej .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) zo 14. marca 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Hospodárska súťaž – Článok 101 ZFEÚ – Náhrada škody spôsobenej kartelom, ktorý je podľa tohto článku zakázaný – Určenie subjektov povinných na náhradu škody – Právne nástupníctvo právnických osôb – Pojem ‚podnik‘ – Kritérium hospodárskej kontinuity“ Vo veci C‑724/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 14. marca 2019., Textilis Ltd a Ozgur Keskin proti Svenskt Tenn Aktiebolag.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochranná známka Európskej únie – Pojem ‚tvar‘ – Tvar, ktorý dodáva tovaru podstatnú hodnotu – Dvojrozmerná ochranná známka – Obrazová ochranná známka predstavujúca aj dielo v zmysle autorského práva – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Článok 7 ods. 1 písm. e) bod iii) – Nariadenie (EÚ) 2015/2424.
Vec C-21/18.
Odôvodnenie: 12 nariadenia 2015/2424, ktorým sa zmenilo nariadenie č. 207/2009, stanovuje: „V záujme zabezpečenia právnej istoty a úplného súladu so zásadou prednosti, na základe čoho má staršia zapísaná ochranná známka prednosť pred neskoršími zapísanými ochrannými známkami, je potrebné stanoviť, že práva z ochrannej známky EÚ by sa mali presadzovať bez toho, aby boli dotknuté práva majiteľov nadobudnuté pred dňom podania alebo dňom práva prednosti ochrannej známky EÚ.…“ 6 Článok 7 ods. 1 písm. e) zmeneného nariadeni ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 13. marca 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Voľný pohyb pracovníkov – Článok 45 ZFEÚ – Nariadenie (EÚ) č. 492/2011 – Článok 7 ods. 1 – Zákaz diskriminácie na základe štátnej príslušnosti – Nárok na platenú každoročnú dovolenku v závislosti od počtu rokov, ktoré pracovník odpracoval u zamestnávateľa – Len čiastočné započítanie predchádzajúcich dôb zamestnania získaných u iných zamestnávateľov – Sociálne právo – .
Provisional text JUDGMENT OF THE COURT (Sixth Chamber) 13 March 2019 (*) (Action for annulment — Directive (EU) 2016/2284 — Reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants — Adoption of EU legal acts — Course of the legislative procedure — Article 4(3) TEU — Principle of sincere cooperation — Actual exercise of the EU legislature’s discretion — Impact assessment — Sufficient assessment of the effects of the contested measure — Article 5(4) TEU — Principle of proportionality — Article 4(2) .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 13. marca 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 53 – Poskytovanie služieb spočívajúcich v poskytnutí vstupu na vzdelávacie podujatia – Miesto zdaniteľných plnení“ Vo veci C‑647/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Högsta förvaltningsdomstolen (Najvyšší správny súd, Švédsko) z  .
JUDGMENT OF THE COURT (First Chamber) 13 March 2019 (*) (Appeal — Access to documents — Regulation (EC) No 1049/2001 — Third indent of Article 4(2) — General presumption of confidentiality of documents relating to an investigation procedure in the field of State aid — Scope) In Case C‑666/17 P, APPEAL under Article 56 of the Statute of the Court of Justice of the European Union, brought on 27 November 2017, AlzChem AG, established in Trostberg (Germany), represented by A. Borsos, avocat, and J.A.  .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) zo 7. marca 2019 ( *1 ) „REACH – Rozhodnutie Komisie o udelení autorizácie na používanie sulfochrómanu olovnatého žltého a chrómanu molybdénanu síranu olovnatého červeného – Článok 60 ods. 4 a 5 nariadenia (ES) č. 1907/2006 – Preskúmanie nedostupnosti alternatívnych riešení – Nesprávne právne posúdenie“ Vo veci T‑837/16, Švédske kráľovstvo, v zastúpení: pôvodne A. Falk a F. Bergius, neskôr A. Falk, C. Meyer .
ARRÊT DE LA COUR (premičre chambre) 7 mars 2019 (*) « Pourvoi – Fonction Publique – Recrutement – Concours – Conditions d’admission à concourir – Diplômes et niveau d’enseignement requis – Concours général EPSO/AD/306/15 – Pré-sélection des candidats sur dossier – Niveau d’enseignement correspondant à une formation juridique complčte suivie dans un établissement d’enseignement supérieur belge, français ou luxembourgeois – Diplôme de master 2 en droit, économie, gestion, mention droit privé, spécialité .
ARRÊT DE LA COUR (premičre chambre) 7 mars 2019 (*) « Pourvoi – Fonction Publique – Recrutement – Concours – Conditions d’admission à concourir – Diplômes et niveau d’enseignement requis – Concours général EPSO/AD/306/15 – Pré-sélection des candidats sur dossier – Niveau d’enseignement correspondant à une formation juridique complčte suivie dans un établissement d’enseignement supérieur belge, français ou luxembourgeois – Diplôme de master 2 en droit, économie, gestion, mention droit privé, spécialité .
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata komora) zo 7. marca 2019 ( *1 ) „Verejná služba – Akreditovaný asistent poslanca – Ukončenie zmluvy – Narušenie vzťahu dôvery – Externé činnosti – Zjavne nesprávne posúdenie – Žiadosť o náhradu škody“ Vo veci T‑59/17, L, v zastúpení: I. Coutant Peyre, advokát, žalobca, proti Európskemu parlamentu, v zastúpení: Í. Ní Riagáin Düro a M. Windisch, splnomocnené zástupkyne, žalovanému, .

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava vyživovacej povinnosti, dohovor o právach dieťaťa, zmena vyživovacej povinnosti, žiadosť otca o zníženie výživného, zníženie výživného pre maloleté dieťa
Právna veta: V prípade určenia (zmeny) výživného od rodiča pre maloleté dieťa musí byť zachovaný princíp ochrany záujmov maloletého dieťaťa, kedy je súd povinný vychádzať z čl. 27 Dohovoru o právach dieťaťa zverejnených v Zbierke zákonov, z ktorého vyplýva, že sa má prihliadať na právo každého dieťaťa na životnú úroveň potrebnú pre jeho telesný, duševný a duchovný vývoj a pri skúmaní potrieb oprávneného dieťaťa je potrebné vziať do úvahy nielen potreby obvyklé a pravidelne sa vyskytujúce, ale i potreby nepravidelné alebo náhodné. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov, preto v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo spotrebiteľa na primerané finančné zadosťučinenie, porušenie práva spotrebiteľa, práva spotrebiteľa, primerané finančné zadosťučinenie, právo spotrebiteľa chrániť a presadzovať svoje oprávnené záujmy
Právna veta: Ustanovenie zákona o ochrane spotrebiteľa (ust. § 3 ods.5) upravuje právo spotrebiteľa žiadať primerané finančné zadosťučinenie v prípade, ak na súde úspešne uplatní porušenie svojho práva, a to od toho, kto za toto porušenie práva zodpovedal. Cieľom finančného zadosťučinenia je dovŕšenie ochrany porušeného práva spôsobom, ktorý vyžaduje poskytnutie vyššieho stupňa ochrany. Hypotéza tejto právnej normy vyžaduje splnenie predpokladov, ktorými sú úspešné uplatnenie porušenia práva alebo povinnosti ustanovenej zákonom č. 250/2007 Z.z. alebo osobitnými predpismi a spôsobilosť takéhoto poruše ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nárok z porušenia predkupného práva, relatívna neplatnosť právneho úkonu, porušenie predkupného práva, porušenie predkupného práva, predkupné právo, predkupné právo spoluvlastníkov, predkupné právo
Právna veta: Žaloba o určenie neplatnosti právneho úkonu, predmetom ktorého je vlastnícke právo k nehnuteľnosti, je právnym prostriedkom vlastníka na ochranu svojho vlastníckeho práva, ak je spôsobilá byť podkladom pre zmenu zápisu vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností. Uvedené závery sa primerane vzťahujú aj na spoluvlastníctvo (podielové a bezpodielové) podľa § 136 ods. 2 OZ s modifikáciou, ktorá zohľadňuje spoluvlastnícke vzťahy. Zjednodušené ponímanie ochrany vlastníckeho práva znamená ochranu vlastníka veci pred každým (erga omnes), kto do toho práva neoprávnene zasiahne (spravidla nevlast ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o škode, odcudzené veci z motorových vozidiel, nárok na náhradu škody , podklad na rozhodnutie
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 287 ods. 1 veta druhá Tr.por. súd prvého stupňa ak tomu nebráni zákonná prekážka, uloží obžalovanému vždy povinnosť nahradiť škodu, ak jej výška je súčasťou popisu skutku uvedeného vo výroku rozsudku, ktorým bol obžalovaný uznaný za vinného. Z uvedeného vyplýva, že je povinnosťou súdu prvého stupňa svoje rozhodnutie o škode založiť na skutkových zisteniach vyplývajúcich z dôkazov zadovážených vo veci. Výrok o náhrade škody, majúci podklad vo výroku o vine, musel súd prvého stupňa premietnuť aj do svojho rozhodnutia vo veci. Najmä ak obžalovaný na hlavnom pojednávaní urob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: primeranosť trestu, Peňažný trest
Právna veta: Peňažný trest je vhodným druhom trestu aj ako samostatný, alebo v kombinácii s inými druhmi trestu nespojenými s odňatím slobody pri trestných činoch majetkovo indiferentných napr. aj pokiaľ ich spáchali osoby doposiaľ bezúhonné a ide o menej závažné delikty, najmä nedbanlivostné, presne tak ako je to i v tejto veci. V týchto prípadoch mnohokrát postačí uloženie peňažného trestu ako samostatného, čiže ako klasická alternatíva k nepodmienečnému trestu odňatia slobody. Na túto skupinu trestných činov sa potom spravidla vzťahuje vyššie citované ustanovenie § 56 ods. 2 Trestného zákona (na rozdiel ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud Československé socialistické republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.