Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: udelenie azylu z humanitných dôvodov, humanitárny azyl, žiadosť o udelenie azylu
Právna veta: K poskytnutiu humanitného azylu kasačný súd uvádza, že z dikcie zákona (vzhľadom na správne uváženie) vyplýva, že na udelenie azylu z humanitných dôvodov nie je právny nárok a súdy, ktoré preskúmavajú rozhodnutia Ministerstva vnútra - Migračného úradu (v texte „žalovaný“), neurčujú žalovanému, ktoré dôvody má považovať za dostatočné pre udelenie azylu z humanitných dôvodov, a teda ani zrušovať jeho rozhodnutia preto, že nepovažoval za dostatočný dôvod niektorý, ktorý by z pohľadu súdu takýmto mal byť. Súdny prieskum je obmedzený len na kontrolu toho, či je rozhodovanie žalovaného v danej veci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: samostatná zdravotnícka prax, licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, samostatne zárobkovo činná osoba, výkon samostatnej zdravotníckej praxe, vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby
Právna veta: Samostatná zdravotnícka prax je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení, ktoré prevádzkuje iný poskytovateľ na základe povolenia alebo na inom mieste ako zdravotníckom zariadení. Pojem samostatná zdravotnícka prax v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z.z. vykonávaná na základe licencie L1A nie je možné bez ďalšieho stotožniť s pojmom samostatná zárobková činnosť v zmysle § 5 písm. c/ zákona č. 461/2003 Z.z. a pojem licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe s pojmom oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu pre účely sociálneho poisten ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: poriadkové opatrenia a pokuty v správnom súdnictve, neprípustnosť kasačnej sťažnosti, charakter poriadkovej pokuty, poriadková pokuta
Právna veta: Napadnutým uznesením krajský súd rozhodol o uložení poriadkovej pokuty sťažovateľke v zmysle § 78 SSP. Vo svetle vyššie citovaného ustanovenia § 439 ods. 2 SSP, kasačná sťažnosť nie je proti uzneseniu o poriadkovej pokute podľa § 78 prípustná. V tejto súvislosti kasačný súd poukazuje na uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III. ÚS 152/2017 zo dňa 28.02.2017, v zmysle ktorého na prvý pohľad sa rozhodnutie o poriadkovej pokute vzhľadom na majetkové zameranie a absenciu prieskumu javí ako spôsobilé zasiahnuť do základných práv subjektu, voči ktorému je namierené. Je nevyhnutné vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne delikty na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, konanie o uložení pokuty za iný správny delikt
Právna veta: V teórii správneho práva hmotného prevažuje vymedzenie, podľa ktorého správnym deliktom je protiprávne konanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorého znaky ustanovuje zákon a za ktoré ukladá správny orgán sankciu ustanovenú normou správneho práva. Z uvedenej definície sa odvodzujú všeobecné pojmové znaky, medzi ktoré o. i patrí aj sankcia (sankcionovateľnosť). Tá znamená, že právo spája s každým správnym deliktom konkrétnu sankciu (trest). Aj keď hlavným poslaním verejnej správy nie je trestať, čo súvisí so zásadou subsidiarity správneho trestu, že správny trest má miesto len tam, kde ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: zásada objektívnej pravdy , dokazovanie v daňovom konaní, dôkazná povinnosť daňového subjektu, zásada voľného hodnotenia dôkazov správcom dane
Právna veta: Pokiaľ ide o dokazovanie v daňovom konaní, dôkaznú povinnosť má prioritne daňový subjekt. Správca dane dokazovanie vykonáva, vedie dokazovanie. Jeho úlohou je zistiť skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane. Dokazovanie je procesný postup, na základe ktorého správca dane získa poznatky a informácie o všetkých skutočnostiach dôležitých pre správne a objektívne rozhodnutie. Správca dane nie je pri dokazovaní viazaný iba návrhmi daňových subjektov, je však povinný zistiť skutkový stav veci čo najúplnejšie. Daňové konanie nie je konaním vyhľadávacím. Z uvedeného vyplýva, že je to práve spr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Protest prokurátora
Právna veta: Protest prokurátora je právnym prostriedkom, ktorým vykonáva prokurátor dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy. Podaním protestu prokurátora vzniká právny vzťah medzi správnym orgánom a prokurátorom. Jeho základným obsahom je právo prokurátora žiadať vybavenie protestu a povinnosť správneho orgánu rozhodnúť o proteste prokurátora. Od podania protestu až do vydania rozhodnutia o proteste nevzniká právny vzťah medzi účastníkmi konania a konajúcim správnym orgánom, ani medzi účastníkmi konania a prokurátorom, keď podanie protestu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vklad do katastra nehnuteľnosti, predkupné právo štátu, osvedčenie o významnej investícii, vklad, konania o povolení vkladu vlastníckeho práva
Právna veta: Neprihliadnutie katastrálneho úradu v konaní o povolenie vkladu vlastníckeho práva z kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností na existenciu inštitútu zákonného predkupného práva štátu, ktoré obmedzuje zmluvnú voľnosť povinného subjektu, je v rozpore s účelom a cieľmi zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a porušením zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, a to ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: inšpekčný záznam, kontrolný nákup, predaj tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, písomný súhlas zákonného zástupcu maloletej osoby
Právna veta: Podľa § 5 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z.z. je potrebné na vykonanie takejto kontroly zabezpečiť písomný súhlas zákonnej osoby maloletej osoby, ktorý je súčasťou administratívneho spisu a ktorý sa nachádza v zapečatenej obálke. Vzhľadom na to kasačný súd uvádza, že vykonaná kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom. Pretože správne orgány nedisponujú súhlasom zákonného zástupcu maloletej so sprístupnením osobných údajov maloletej, nebolo možné s predmetným súhlasom oboznámiť sťažovateľa. Udelený súhlas je však súčasťou inšpekčného záznamu uloženého v zapečatenej obálke. Súhlas zákonného zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: plnomocenstvo, verejné obstarávanie, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie
Právna veta: Zákonodarca v ustanovení § 138 ods. 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní taxatívne vypočítava obligatórne prílohy k podaným námietkam. V zmysle ustanovenia § 138 ods. 7 písm. c) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní je povinnou prílohou námietok aj doklad preukazujúci oprávnenie podpisovať námietky podľa odseku 6 písm. g), ak nebol predložený kontrolovanému. Zákonodarca však nešpecifikuje typ dokladu ani nedefinuje jeho charakter. Takýmto dokladom v zmysle ustanovenia § 138 ods. 7 písm. c) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní preto môže byť podľa názoru odv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo bývania do zabezpečenia bytovej náhrady, povinnosť vypratať byt, právo bývania, bytové náhrady, výpoveď z nájmu bytu
Právna veta: Konštitutívnym rozsudkom súdu, ktorým sa
privoľuje k výpovedi z nájmu bytu a ukladá žalovanému povinnosť byt vypratať po zabezpečení
bytovej náhrady, sa súčasne zakladá nový hmotno-právny vzťah medzi účastníkmi, ktorého
charakteristickým obsahom je právo bývania, ktoré trvá do času zabezpečenia bytovej náhrady,
nevzniká bez ďalšieho zo zákona, vzniká právoplatným súdnym rozhodnutím. Právny vzťah založený
rozsudkom, ktorého obsahom je právo bývania do zabezpečenia bytovej náhrady nielen, že nevzniká
zo zákona, ale zo zákona nemôže ani zaniknúť, či zmeniť sa.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskum zákonnosti rozhodnutia správného orgánu, daňové bremeno, daňové konanie, dodanie služby, právo na odpočet dane z pridanej hodnoty
Právna veta: Primárne je nevyhnutné uniesť dôkazné bremeno na strane daňového subjektu, ktorý disponuje svojim právom uplatniť si so zákonom stanovených a splnených podmienok nárok na odpočet DPH, a ktorý si aj tento nárok uplatnil, preto je jeho povinnosťou preukázať, že nárok si uplatňuje odôvodnene a za zákonom stanovených podmienok. Všeobecný súd sa pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu v zásade neobmedzí na otázku, či vykonané dôkazy, z ktorých správny orgán vychádzal, nie sú pochybné, či umožňujú učiniť skutkový záver, ku ktorému dospel správny orgán. Takýto postup nie je v r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť prihliadnuť na vady konania, povinnosť nahradiť trovy konania, viazanosť súdu vyhláseným rozsudkom, oprava chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti
Právna veta: Viazanosť súdu vyhláseným výrokom rozsudku znamená, že súd už
nemôže rozhodnúť inak, než rozhodol, a že v písomnom vyhotovení rozsudku, sa nesmie v žiadnom
smere odchýliť od výroku, ktorý ústne predniesol pri vyhlásení rozsudku a ktorý uviedol v zápisnici o
hlasovaní. Ak by v písomnom vyhotovení, došlo k rozporu spočívajúcemu v nejakej chybe v písaní,
počítaní alebo k inej zrejmej nesprávnosti, možno dosiahnuť nápravu opravou rozsudku podľa § 164
O.s.p.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vymedzenie skutkových okolností, vecné bremeno, finančná náhrada za zriadenie vecného bremena, právna kvalifikácia nároku
Právna veta: Ak strana uvedie rozhodujúce skutočnosti, z ktorých vyvodzuje
tvrdený nárok, ale s týmito skutočnosťami spája nesprávne právne následky, nie je súd viazaný
právnym názorom strany sporu a je povinný posúdiť vec podľa tých právnych noriem, ktoré na
tvrdený a súdom zistený skutkový stav dopadajú. Súd teda nie je viazaný právnou kvalifikáciou, ale
len skutkovým vymedzením v žalobe a musí si vyriešiť aj prípadnú konkurenciu (súbehu) právnych
nárokov a spomedzi viacerých vybrať správnu právnu normu.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozpustenie strany správnym súdom, žaloba na rozpustenie politickej strany
Právna veta: Najvyšší súd SR na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že žalovanú stranu nie je možné rozpustiť len preto, že kritizuje ústavný a právny poriadok štátu a že sa zúčastňuje na tvorbe verejnej debaty na politickej scéne. Aby bolo možné pristúpiť k rozpusteniu politickej strany, nestačí samé o sebe len prehlasovanie protiústavných cieľov, ale žalovaná politická strana musí skutočne vykonať úkony smerujúce proti slobodnému demokratickému poriadku alebo existencii štátu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: princíp kontradiktórnosti súdneho konania, zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva súdom, zmluva o združení, procesné úkony účastníkov, právo strany sporu oboznámiť s vyjadreniami, návrhmi a dôkazmi protistrany
Právna veta: Účelom princípu kontradiktórnosti, t. j. doručenia vyjadrenia jednej strany na protivyjadrenie druhej strane, zakotveného v čl. 9 C. s. p., je, aby táto druhá strana mala možnosť vyvrátiť, resp. spochybniť toto vyjadrenie za tým účelom, aby takéto vyjadrenie neovplynilo názor súdu, a teda aby presadila svoju argumentáciu. Povinnosť súdu doručovať procesné úkony protistranám sa vzťahuje na všetky štádiá konania, tak základné (v rámci neho prvoinštančné, aj odvolacie konanie), ako aj na konanie dovolacie, nasledujúce v prípade podania dovolania ako mimoriadneho opravného prostriedku, po pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastúpenie advokátom podľa § 24 OSP, prechodné ustanovenia Civilného sporového poriadku, výzva súdu, povinné právne zastúpenie, procesná podmienka konania
Právna veta: V prípade neodstránenia nedostatku povinného právneho zastúpenia podľa § 90 ods. 1 C. s. p. po výzve súdu (§ 90 ods. 2 C. s. p.), súd neprihliada na úkony vykonané bez právneho zastúpenia. Ak súd neprihliada na žalobu, konanie je potrebné zastaviť. Ak však žalobca podal žalobu za účinnosti Občianskeho súdneho poriadku a povinnosť právneho zastúpenia mu vznikla účinnosťou Civilného sporového poriadku, zastavenie konania je v rozpore s prechodným ustanovením § 470 ods. 2 C. s. p.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: výpoveď daná zamestnávateľom, organizačné zmeny u zamestnávteľa, nadbytočnosť zamestnanca, určenie neplatnosti výpovede z pracovného pomeru
Právna veta: Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď pre nadbytočnosť (§ 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce) najskôr po prijatí rozhodnutia o organizačnej zmene, nakoľko až po jeho prijatí môže mať vedomosť o novej organizačnej štruktúre a celkovom počte obsadených a voľných pracovných miest. Z hľadiska časového sa ponuka inej vhodnej práce musí uskutočniť ešte pred tým, ako dá zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď, najskôr však po rozhodnutí zamestnávateľa o príslušnej organizačnej zmene. Splnenie podmienok pre existenciu ponukovej povinnosti zo strany zamestnávateľa je potrebné posudzovať podľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred správnym súdom, odňatie možnosti konať pred súdom ako dôvod odvolania, pojmové znaky, právo zúčastniť sa pojednávania, znemožnená účasť na pojednávaní pochybením krajského súdu, predvolanie na súd
Právna veta: Zúčastniť sa prejednávania právnej veci pred súdom je neodňateľným právom každého účastníka konania, a to v každom štádiu postupného procesu, pokiaľ zákon nestanovuje inak, ak na tomto svojom práve účastník trvá. Zákon v ustanovení § 101 ods. 2 druhá veta OSP určuje len jednu výnimku z tohto práva účastníka, za ktorej sa môže vec prejednať i v jeho neprítomnosti, t. j. ak riadne predvolaný účastník sa na pojednávanie nedostavil a nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie pojednávania (uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Cdo/122/2010 zo dňa 21.07.2010). Vo všeobecnosti pod odňatím možnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: rozhodnutie o poistnom, platitelia poistného na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a platitelia poistného do rezervného fondu solidarity, sociálne poistenie, trvanie poistného vzťahu, vznik a zánik povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca
Právna veta: Rozhodnutím o vzniku, prerušení a zániku sociálneho poistenia rozhoduje Sociálna poisťovňa a jej pobočky o tom, či účastník konania splnil zákonné predpoklady pre vznik, resp. zánik povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti podľa § 20 zákona č. 461/2003 Z. z. v sporných prípadoch. Právnou otázkou, ktorú záväzne rieši takéto rozhodnutie je teda existencia, či neexistencia samotného poistného vzťahu. Naopak, rozhodnutím o poistnom je napr. rozhodnutie o predpísaní dlžného poistného podľa § 144 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. V ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odškodňovanie pracovných úrazov, znalecké dokazovanie, lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia , lekársky posudok podľa zákona o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia
Právna veta: Lekárska posudková činnosť podľa § 153
ods. 4 písm. c/ zákona o sociálnom poistení, zahŕňa kontrolu bodového ohodnotenia pracovného úrazu
na účely sťaženie spoločenského uplatnenia v sporných prípadoch úrazového poistenia, ale z tohto
kontrolného oprávnenia nemožno vyvodzovať kompetenciu posudkového lekára na úpravu (krátenie)
bodového ohodnotenia, stanoveného v lekárskom posudku vydaného v súlade so zákonnou právnou
úpravou upravujúcou odškodňovanie pracovných úrazov, ktorou je zákon č. 437/2004 Z. z.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmanie rozhodnutia podľa § 65 Správneho poriadku, záväznosť a nezmeniteľnosť' právoplatného rozhodnutia
Právna veta: Jednou zo záruk právnej stability vzťahov založených správnym rozhodnutím je záväznosť a nezmeniteľnosť' právoplatného rozhodnutia. Aj v správnom práve zásadne platí princíp „rei iudicatae“, ktorý znamená, že o právoplatne rozhodnutej veci nemožno znova rozhodovať. Ide nielen o tzv. formálnu právoplatnosť, ale aj materiálnu právoplatnosť. Výnimku tvoria prípady označované ako mimoriadne opravné prostriedky (obnova konania a preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania), ktorými sa dosahuje náprava právoplatných správnych rozhodnutí. Keďže však konaním o mimoriadnych opravných prostriedkoch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: plnenie pracovnej úlohy, výpovedný dôvod, okamžité skončenie pracovného pomeru, výpoveď daná zamestnávateľom, závažné porušenie pracovnej disciplíny
Právna veta: Ust. § 63 ods. 4 ZP, aj keď má chrániť
právnu istotu zamestnanca, jeho stabilitu v pracovnom i rodinnom živote, ktorá by mohla byť výpoveďou
po tak dlhej dobe od uplynutia výpovedného dôvodu z pohľadu zákona neželane narušená, je však
absolútne možné uplatniť v prípade, ak výpovedný dôvod spočíva v skutku, či jednorazovom konaní
(napr. nedovolená absencia v práci). Za začiatok plynutia objektívnej lehoty nemožno považovať len moment vytvorenia možnosti
uskutočniť neoprávnené konanie, ale aj od každého ďalšieho momentu vytvorenia či udržiavania
možnosti pre ďalšie neoprávnené konanie.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: extrémistický materiál, hromadný trestný čin, podpora a propagácia skupín smerujúcichk potlačeniu základných práv a slobôd, trestný čin a spôsoby jeho spáchania
Právna veta: Hromadnosť trestného činu podľa § 122 ods. 11 Tr. zák. je v základnej skutkovej podstate vyjadrená podmienkou mnohosti čiastkových útokov. Zo znenia § 422b ods. 1 Tr. zák. vyplýva, že toto ustanovenie nepostihuje pochybenie spočívajúce v ojedinelom zverejnení extrémistického materiálu. Totiž základná skutková podstata tohto trestného činu používa pojem extrémistické materiály (v množnom čísle). Najvyšší súd dodáva, že podstata hromadného trestného činu spočíva v tom, že na jeho spáchanie sa vyžaduje viacero samostatných útokov, ktoré sami o sebe ešte nie sú trestnými činmi a trestným či ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: splatnosť mzdy, úroky z omeškania podľa OZ, neplatnosť skončenia pracovného pomeru, nárok na náhradu mzdy z dôvodu neplatného skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, výpovedný dôvod
Právna veta: Aj keď pre rozhodnutie
súdu o priznaní nároku na náhradu mzdy podľa § 61 ods. 1 Zákonníka práce je potrebné, aby otázka
platnosti bola vyriešená v samostatnom konaní na základe žaloby podanej podľa § 64 Zákonníka
práce, omeškanie zamestnávateľa s plnením tohto nároku nastáva márnym uplynutím termínu
splatnosti náhrady mzdy.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na učenie neplatnosti hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, spoločenstvo, pasívna legitimácia v konaní o žalobe
Právna veta: Keďže predmetom konania je návrh prehlasovaného vlastníka nebytového priestoru na určenie neplatnosti hlasovania, ktorého predmetom bolo udelenie súhlasu na vykonanie dobrovoľnej dražby (§ 14 zák. č. 182/1993 Z. z. v znení platnom v čase uskutočnenia predmetného právneho úkonu) v takomto prípade pasívna vecná legitimácia v spore svedčí všetkým vlastníkom bytov a nebytových priestorov v predmetnom dome, v ktorých Spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov môže iba zastupovať, resp. konať v ich mene a na ich účet. Možno preto uzavrieť, že žalovanému spoločenstvu v predmetnom spo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nedostatok odôvodnenia rozsudku, odôvodnenie rozsudku správneho súdu, právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia
Právna veta: Rozhodnutie súdu musí obsahovať dôvody, na základe ktorých je založené. Súčasťou obsahu základného práva na spravodlivé konanie podľa čl. 46 ods. 1 ústavy <. je teda aj právo účastníka konania na také odôvodnenie súdneho rozhodnutia, ktoré jasne a zrozumiteľne dáva odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t. j. s uplatnením nárokov a obranou proti takému uplatneniu. Vychádzajúc z uvedeného aj v správnom súdnictve nesporne obsahom práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy <. je aj právo žalobcu, ako účastníka preskúmavacieho konania na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: osobitné ustanovenie o plynutí niektorých lehôt, lehota na podanie správnej žaloby
Právna veta: Jediný prípad, kedy zákon počíta so situáciou, keď lehota na podanie správnej žaloby neplynie (spočíva), je vtedy, ak (budúci) žalobca z dôvodu jeho materiálnej núdze požiada pred podaním správnej žaloby postupom podľa § 10 zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších predpisov Centrum právnej pomoci o ustanovenie advokáta. V takomto prípade, od preukázateľného podania tejto žiadosti až do právoplatného rozhodnutia o nej, neplynie lehota na podanie správnej žaloby. Správny súdny poriadok viaže koniec neplynutia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, vecná a miestna príslušnosť vo vykonávacom konaní, podmienky podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody, register trestov
Právna veta: Len z hodnotenia osoby odsúdeného počas výkonu
trestu odňatia slobody na území Slovenskej republiky, ktorý tvorí približne tretinu doposiaľ
vykonaného trestu odňatia slobody, nemožno urobiť záver o tom, či odsúdený splnil alebo nesplnil
materiálnu podmienku podmienečného prepustenia, uvedenú v § 66 ods. 1 Tr. zák. (obzvlášť nemožno
bez hodnotenia z týchto ústavov konštatovať, že odsúdený mohol vyvinúť väčšiu snahu o získanie
ďalších disciplinárnych odmien, ako to uviedol krajský súd v napadnutom uznesení).
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne delikty v zákone o potravinách, uloženie sankcie za správny delikt, výška pokuty, princípy uplatňované v správnom konaní, úradná kontrola potravín
Právna veta: I. Sankčný mechanizmus vytvorený zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov musí spĺňať požiadavky ustanovené v čl. 55 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá, podľa ktorého musia byť ukladané sankcie účinné, primerané a odradzujúce. V tomto zmysle recidíva (§ 28 ods. 6 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov) napĺňa nielen požiadavku primer ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prokuratúra, orgán ochrany zákonnosti, princíp nadriadenosti a podriadenosti, nezákonný stav
Právna veta: Z citovaných ustanovení zákona o prokuratúre vyplýva, že prokuratúra je nezávislým orgánom ochrany zákonnosti, ktorá je založená na princípe podriadenosti a nadriadenosti, t. j. na tzv. princípe monokracie a subsidiarity. Uvedený princíp v konečnom význame znamená, že pokyny nadriadeného prokurátora sú vo všeobecnosti záväzné pre jemu podriadených prokurátorov (s výnimkou tzv. negatívneho pokynu, pokynu v rozpore s právnym názorom prokurátora, atď.). Zo špecifikovaných všeobecných úloh prokuratúry vyplývajúcich z § 3 zákona o prokuratúre vyplýva aj povinnosť nadriadených prokurátorov odstraňov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o vklade, zásada materiálnej pravdy, správny orgán
Právna veta: Základnou zásadou správneho konania je zásada materiálnej pravdy, na základe ktorej rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci. Táto zásada je zakotvená nielen v § 3 ods. 5 Správneho poriadku, ale je premietnutá aj v jeho ďalších ustanoveniach (§ 32 ods. 1, § 46, § 47 ods. 3). Z obsahu predmetnej zásady vyplýva, že správny orgán je povinný vykonávať dokazovanie tak, aby boli náležité objasnené všetky rozhodujúce okolnosti dôležité pre posúdenie veci (úplnosť zistenia). Správny orgán musí zabezpečiť, aby skutkové zistenia, ktoré vyplývajú z vykona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, prechodné obdobie pre spotrebiteľské zmluvy, ochrana spotrebiteľa, nepravá retroaktivita
Právna veta: Je nepochybne pravdou, že v čase uzavretia predmetnej spotrebiteľskej zmluvy sa na ňu nemohli vzťahovať v tom čase neexistujúce ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, avšak nadobudnutím účinnosti zákona č. 150/2004 Z. z. sa aj skôr uzavreté spotrebiteľské zmluvy dostali do právneho režimu spotrebiteľských zmlúv tak, ako je upravený v § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka. Ustanovenia § 879f ods. 3 a 4 Občianskeho zákonníka stanovujú iba trojmesačné prechodné obdobie, v ktorom sa mali dotknuté spotrebiteľské zmluvy uviesť do súladu s ustanoveniami na ochranu spotrebiteľa. Inak však v prec ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o väzbe, dôvody väzby, väzobné dôvody, pozbavenie slobody, žiadosť o prepustenie z väzby
Právna veta: Rozhodnutie o väzbe nie je rozhodnutím, ktorým sa vyslovuje vina obvineného, ale ide o rozhodnutie dočasného charakteru, ktorého uplatnenie si okrem iného vyžaduje aj splnenie materiálnej podmienky, a teda existenciu skutočností osvedčujúcich kvalifikované 24 podozrenie, že sa obvinený trestného činu, ktorý sa mu kladie za vinu, dopustil, a zároveň existenciu niektorého z väzobných dôvodov podľa § 71 ods. 1 Trestného poriadku. 81. Podľa ESĽP väzba má mať striktne obmedzené trvanie, a preto má byť zaručená možnosť jej kontroly v krátkych intervaloch. V texte čl. 5 ods. 4 dohovoru ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: osvedčenie odsúdeného v skúšobnej dobe , podmienečné odsúdenie, trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá, viesť riadny život, priestupková recidíva
Právna veta: Opakovaná priestupková recidíva sťažovateľa za prihliadnutia na skutočnosť, že samotné podmienečné odsúdenie sťažovateľa sa týkalo nerešpektovania uloženého trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá, ilustruje ľahostajný prístup sťažovateľa k rešpektovaniu zákonných noriem upravujúcich bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Tento sťažovateľov nezodpovedný prístup očividne nezmenilo ani jeho právoplatné podmienečné odsúdenie. Ak preto všeobecné súdy (v konečnom dôsledku krajský súd, pozn.) vzhľadom na všetky okolnosti prípadu dospeli k záveru, že sťažovateľ neviedol v skúšobnej dobe riadn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: znalec v odbore stavebníctva, vyjadrenie znalca, povinnosti verejného funkcionára, verejný funkcionár , stavba, nesprávne poučenie
Právna veta: Ústavný súd tiež zaujal názor, že nemožno pripustiť, aby samotný verejný funkcionár selektoval, ktorý majetok z jeho pohľadu má uviesť v oznámení, resp. aby rozhodoval, či uvedenie/neuvedenie toho-ktorého konkrétneho majetku je potrebné z hľadiska ochrany verejného záujmu, či naplnenia účelu ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. Posúdenie týchto skutočností prislúcha výlučne orgánu, ktorému sa oznámenie podáva (IV. ÚS 69/2012). 39. Vychádzajúc z uvedeného, ústavný súd konštatuje, že v zmysle citovanej právnej úpravy s právnou silou ústavného zákona a zákona bolo povinnosťou nav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: povinnosť zamestnávateľa vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov výpoveď, platnosť výpovede, výpovedný dôvod
Právna veta: Hmotnoprávna podmienka platnosti výpovede v zmysle § 74 ods. 1 Zákonníka práce je splnená, ak zástupcovia zamestnancov prerokujú výpoveď pred tým, než zamestnávateľ voči zamestnancovi prejaví vôľu skončiť s ním jednostranne z určitého výpovedného dôvodu pracovný pomer. Pokiaľ bola výpoveď takto ,,vopred“ prerokovaná, môže zamestnávateľ vychádzať z jej prerokovania dovtedy, kým trvá výpovedný dôvod, ku ktorému sa vzťahuje tak výpoveď, ako aj hmotnoprávna podmienka výpovede – jej prerokovanie zástupcami zamestnancov. ,,Nové“ prerokovanie výpovede sa nevyžaduje, ak v nej uplatnený výpovedný dôvod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: náležitosti prihlášky, uznesenie o vyhlásení konkurzu, konkurzné konanie
Právna veta: V danej súvislosti ústavný súd dáva do pozornosti predovšetkým zásadu, ktorá platila už v rímskom práve, podľa ktorej „vigilantibus iura scripta sunt“, t. j. „práva patria len bdelým“ (pozorným, ostražitým, opatrným, starostlivým), teda tým, ktorí sa aktívne zaujímajú o ochranu a výkon svojich práv a ktorí svoje procesné oprávnenia uplatňujú včas a s dostatočnou starostlivosťou a predvídavosťou. V slobodnej spoločnosti je totiž predovšetkým vecou nositeľov práv, aby svoje práva bránili a starali sa o ne, inak ich podcenením či zanedbaním môžu tieto svoje práva strácať. To platí obdobne aj o vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: fikcia doručenia v zmysle OSP, náhradné doručovanie , právna fikcia, kumulatívne splnenie podmienok, právna domnienka
Právna veta: Keďže predvolanie na pojednávanie bolo sťažovateľovi doručované v čase účinnosti Občianskeho súdneho poriadku, bolo potrebné posudzovať splnenie podmienok pre nadobudnutie účinkov doručenia podľa § 47 ods. 2 OSP v znení účinnom v relevantnom čase. V zmysle tohto ustanovenia, ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa mala doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržiaval, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomil, že mu zásielku príde doručiť znovu v deň a hodinu uvedenú v oznámení. Ak zostal i nový pokus o doručenie bezvýsledným, uložil doručovateľ písomnosť na pošte aleb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

20.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 172/46 Žaloba podaná 1. apríla 2019 — Spojené kráľovstvo/Komisia (Vec T-188/19) (2019/C 172/60) Jazyk konania: angličtina Účastníci konania Žalobca: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: S. Brandon, splnomocnený zá
20.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 172/29 Rozsudok Všeobecného súdu z 2. apríla 2019 — Fleig/ESVČ (Vec T-492/17) (1) („Verejná služba - Zmluvní zamestnanci - Zmluva na dobu neurčitú - Článok 47 písm. c) bod i) PZOZ - Výpoveď s výpovednou lehotou - Dôvody výpovede - Narušenie vzťahu dôvery - Záujem služby - Zjavne n
27.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 182/33 Žaloba podaná 22. februára 2019 — Hemp Foods Australia/EUIPO — Cabrejos (Sativa) (Vec T-128/19) (2019/C 182/37) Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina Účastníci konania Žalobkyňa: Hemp Foods Australia Pty Ltd (Sydney, Austrália)
20.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 172/46 Žaloba podaná 1. apríla 2019 — Spojené kráľovstvo/Komisia (Vec T-188/19) (2019/C 172/60) Jazyk konania: angličtina Účastníci konania Žalobca: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: S. Brandon, splnomocnený zá

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: porušovanie domovej slobody, prečin, závažnosť ako materiálny znak prečinu
Právna veta: Aby bolo možné určité konanie trestne zodpovedného subjektu kvalifikovať ako prečin porušovania domovej slobody, nestačí len naplnenie znakov uvedených v § 194 ods. 1 Tr. zákona, ale súčasne je potrebné, aby toto konanie bolo závažné a jeho závažnosť bola vyššia ako nepatrná. Závažnosť sa preto musí obligatórne zvažovať pri každom konaní, ktoré vykazuje formálne znaky prečinu porušovania domovej slobody. Závažnosť, ako materiálny znak prečinu, je pritom daný súborom viacerých skutočností, ktoré treba v každom jednotlivom prípade zvážiť ako jeden celok, aj keď v každom prípade môže byť pomer, s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neoprávnené zásahy do vlastníckeho práva, susedské práva, ohrozenie tienením nad obvyklú mieru, tieniaca sieť brániaca prieniku svetla na nehnuteľnosti
Právna veta: Ustanovenie § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka predstavuje zákonné obmedzenie vlastníckeho práva alebo práv, ktoré sa priamo odvíjajú od vlastníctva. Súbor týchto pravidiel správania sa v teórii i praxi označuje ako tzv. susedské práva. Obmedzenie práv vlastníkov je vzájomné a zároveň prospešné viacerým vlastníkom. Aj ostatní vlastníci sa musia podriadiť tomuto ustanoveniu tak, aby pri výkone práv vlastníkov nebol ktorýkoľvek z vlastníkov ohrozený konaním, ktoré je v tomto predpise zakázané. Vlastník veci sa musí zdržať len takého konania alebo nekonania, ktorým by nad mieru primeranú pomerom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: najlepší záujem dieťaťa , úprava rodičovských práv a povinností
Právna veta: Odvolací súd považuje za potrebné zdôrazniť, že pre akékoľvek rozhodnutie súdu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, je podstatným posúdenie najlepšieho záujmu maloletého dieťaťa, pričom nejde o otázku skutkovú, ale o právne posúdenie veci a rovnako zdôrazňuje, že záujem dieťaťa nie je možné zamieňať so subjektívnymi predstavami rodičov o realizácii ich výchovného pôsobenia, teda s ich predstavou o výkone rodičovských práv a povinností. Účelom konania vo veciach starostlivosti súdu o maloleté dieťa je čo najrýchlejšia efektívna ochrana záujmov maloletého dieťaťa, ktorým je aj nastole ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozvod manželstva, hlboký rozvrat manželstva, sebecké správanie manžela, nesúhlas manžela navrhovateľky s rozvodom manželstva
Právna veta: Odvolací súd vo vzťahu k námietkam manžela, že má záujem na obnovení manželského spolužitia, keď zrušil všetky činnosti, ktoré vykonával mimo pracovného pomeru ako i verbalizovaniu jeho citového vzťahu k navrhovateľke, považuje za potrebné zdôrazniť, že manželstvo je dobrovoľným zväzkom muža a ženy, poslaním ktorého je spolužitie vo vzájomnej zhode, porozumení s cieľom vytvoriť zdravé a harmonické spoločenstvo pre všetkých, ktorých sa dotýka. Žiadneho z manželov nemožno spravodlivo prinútiť, aby v rozpore s jeho vôľou bol nútený žiť vo zväzku, ktorý ho citovo nenapĺňa, ktorý je formálny, nepln ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, zvýšenie výživného na maloletú, prestup dieťaťa na druhý stupeň základnej školy
Právna veta: Predovšetkým odvolací súd považuje za potrebné uviesť, že výživné v sume 100,- Eur mesačne je úplne zodpovedajúce potrebám dospievajúceho 11-ročného dievčaťa, ktoré navštevuje druhý stupeň základnej školy a má nevyhnutne pravidelné mesačné výdavky, na stravu, hygienu, bývanie, ošatenie, ako i v súvislosti so školskou dochádzkou a trávením voľného času. Okrem toho musí mať nevyhnutne aj náhodilé nepravidelné výdavky, v súvislosti s jej zdravotným stavom, zabezpečením sezónneho ošatenia a obuvi, ako aj pri nástupe do školy. Je tiež potrebné uviesť, že samotný prechod medzi jednotlivými stupňami ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o azyle, žiadosť o azyl, rozhodovanie v azylových veciach
Právna veta: Konanie o udelenie azylu je na území Slovenskej republiky upravené v zákone o azyle. Inštitút azylu nepokrýva celú škálu porušovania ľudských práv a slobôd žiadateľa o udelenie azylu v krajine pôvodu a aplikuje sa iba v obmedzenom rozsahu, t.j. len z dôvodov, ktoré sú uvedené v zákone o azyle (rasa, náboženské alebo národnostné dôvody, zastávanie politických názorov, uplatňovanie politických práv a slobôd, príslušnosť k sociálnej skupine). Azylom je chránená iba najvlastnejšia existencia žiadateľa o udelenie azylu, pričom udelenie azylu je objektívne viazané na existenciu prenasledovania v zmy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam, podielové spoluvlastníctvo
Právna veta: Z povahy podielového spoluvlastníctva ako spoločenstva vlastníckych práv založeného na zásade dobrovoľnosti vyplýva, že ak nedôjde k dohode, ktorýkoľvek spoluvlastník môže kedykoľvek požiadať súd o zrušenie spoluvlastníctva a jeho vyporiadanie. Toto právo vyplýva zo zásady, že nikto nemôže byť spravodlivo nútený k tomu, aby zotrval v spoluvlastníckom vzťahu, ak mu to z akýchkoľvek dôvodov nevyhovuje. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, súd použije ďalší spôsob zrušenia a vyporiadania spoluvlastníctva, ktorým je prikázanie veci jednému alebo viacerým spoluvlastníkom za primeranú náhradu. (Ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozvod manželstva, hlboký rozvrat manželstva, nesúhlas manžela navrhovateľky s rozvodom manželstva
Právna veta: Žiadneho z manželov nemožno spravodlivo prinútiť, aby v rozpore s jeho vôľou bol nútený žiť vo zväzku, ktorý ho citovo nenapĺňa, ktorý je len formálny, neplniaci si svoje funkcie, teda účel, pre ktorý bolo toto spoločenstvo uzatvorením manželstva založené, ako tomu je tiež v preskúmavanej veci, pričom prostredie plné napätia rozhodne neindikuje k záveru o opodstatnenosti jeho zachovania ani z hľadiska záujmov mal. detí. I keď je zrejmé, že ideálnym prostredím pre zdravý fyzický a psychický vývoj mal. detí je úplná rodina, pri absencii jej harmonického usporiadania, je práve jej ďalšie zachovan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena pomerov maloletého dieťaťa, rozhodovanie o zmene výživného, zvýšenie výživného, účel výživného
Právna veta: Zákon o rodine v ustanovení § 78 ods. l vymedzuje kritériá, ako určitý návod pre súd, kombináciou ktorých sa má určiť konkrétna výška výživného. Na strane oprávneného sú to relevantné odôvodnené potreby. Na strane povinného sú to schopnosti, možnosti a majetkové pomery. Schopnosti predstavujú subjektívne kritérium určovania rozsahu vyživovacej povinnosti a rozumejú sa nimi vlastnosti dané telesnými a duševnými schopnosťami konkrétnej osoby povinného, zdravotným stavom, vlohami, nadaním, získanými skúsenosťami. Výživné má zabezpečiť také materiálne podmienky pre telesný a duševný vývoj dieťaťa, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Nárok na náhradu škody spôsobenej začatím a vedením trestného stíhania, nezákonné rozhodnutie, právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím
Právna veta: Nárok na náhradu škody spôsobenej začatím a vedením trestného stíhania, ktoré neskončilo právoplatným odsúdením, je špecifickým prípadom zodpovednosti štátu podľa zák. č. 514/2003 Z.z.. Rozhodujúcim meradlom opodstatnenosti (zákonnosti) začatia trestného stíhania je neskorší výsledok trestného konania (rozsudok NS SR z 30. novembra 2009, sp. zn. 4Cdo 183/2009). Súdna judikatúra dôvodila, že zmyslu právnej úpravy zodpovednosti štátu za škodu zodpovedá, aby každá majetková ujma spôsobená nesprávnym alebo nezákonným zásahom štátu proti občanovi (fyzickej osobe) bola odčinená. Systematickým a logi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, výživné na maloleté dieťa
Právna veta: Odvolací súd tiež dodáva, že v prípade určenia výživného od rodiča pre maloleté dieťa musí byť zachovaný princíp ochrany záujmu mal. dieťaťa, kedy je súd povinný vychádzať z článku 27 Dohovoru o právach dieťaťa zverejnený v Zbierke zákonov ako oznámenie FMZV pod č. 104/1991, z ktorého vyplýva, že sa má prihliadať na právo každého dieťaťa na životnú úroveň potrebnú pre jeho telesný, duševný a duchovný vývoj a pri skúmaní potrieb oprávneného dieťaťa je potrebné vziať do úvahy nielen potreby obvyklé a pravidelné, ale i potreby nepravidelné alebo náhodné.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: trvalý rozvrat manželských vzťahov, rozvod manželstva, nesúhlas manželky s rozvodom manželstva
Právna veta: Zákon o rodine síce manželstvo chápe ako trvalé životné spoločenstvo muža a ženy, no bezpodmienečne netrvá na jeho zachovaní. V odôvodnených prípadoch, za podmienok ním ustanovených, umožňuje pristúpiť k jeho zrušeniu....... Odvolací súd dodáva, že otázka rozvratu manželstva musí byť posudzovaná v každom jednotlivom prípade individuálne a v žiadnom prípade nie je stanovená žiadna doba, bez uplynutia ktorej by konštatovanie o trvalom rozvrate nebolo možné. Podstatné je, či trvalý rozvrat manželských vzťahov nastal alebo nie. V tomto smere odvolací súd zdôrazňuje ako predpoklad pre ďalšie trvani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zvýšenie výživného na plnoleté dieťa, rozhodovanie o zmene výživného
Právna veta: Rozhodnutie o výživnom nie je rozhodnutím nemenným. Priznané výživné možno podľa § 78 ods. 1 Zákona o rodine zmeniť v prípade, ak sa zmenia pomery účastníkov. Zákonné ustanovenie § 78 Zákona o rodine vychádza z predpokladu, že výživné sa vždy určuje podľa stavu, ktorý existuje v čase, keď súd rozhoduje o výživnom. Plynutím času však môže nastať zmena pomerov ako na strane detí, a to nárastom ich odôvodnených potrieb, tak aj na strane rodičov, a to zmenou ich príjmu, zmenou ich majetkových pomerov, prípadne iných okolností. Povinnosťou súdu v konaní o návrhu na zvýšenie výživného je náležite po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určenie úveru za bezúročný a bez poplatkov, zmluva o spotrebiteľskom úvere, ročná percentuálna miera nákladov, ochrana záujmov spotrebiteľa
Právna veta: Zmyslom zákonnej úpravy o spotrebiteľských úveroch je ochrana záujmov spotrebiteľa. Účelom uvádzania zákonom stanovených náležitostí v zmluve o spotrebiteľskom úvere je zabezpečiť spotrebiteľovi dostatočné množstvo informácií o podmienkach úveru, nákladoch a záväzkoch, ktoré z neho vyplývajú. V predmetnej zmluve o úvere chýba akýkoľvek údaj o ročnej percentuálnej miere nákladov. Tento údaj predstavuje jednu z náležitostí zmlúv o spotrebiteľskom úvere v zmysle § 4 ods. 2 písm. g) ZoSÚ. S neuvedením ročnej percentuálnej miery nákladov sa nespája neplatnosť zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Citovan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zvýšenie výživného na maloletú, princíp potencionality príjmov, rozhodovanie o zmene výživného
Právna veta: K otcom uplatnenej odvolacej argumentácii, ktorá spočíva v tom, že jeho príjmy vo výkone trestu odňatia slobody sú obmedzené, sa žiada dodať, že v danom prípade súd prvej inštancie správne uplatnil princíp potencionality príjmov otca povinného výživným pred princípom fakticity jeho príjmov. To znamená, že súd neprihliada len na skutočné faktické príjmy povinného rodiča, ktoré dosahuje, ale vychádza z jeho potenciálnych príjmov, to znamená z príjmov, ktoré povinný rodič mohol mať vzhľadom na svoj vek, zdravotný stav, schopnosti, stupeň dosiahnutého vzdelania a jeho zamerania, prax a dopyt na tr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zníženie príjmu na strane otca, zníženie výživného, rozhodovanie o zmene výživného
Právna veta: Priznané výživné možno v zmysle § 78 ods. 1 Zákona o rodine zmeniť v prípade, ak sa zmenia pomery. Citované ustanovenie vychádza z predpokladu, že výživné sa vždy určuje podľa stavu, ktorý existuje v čase, keď súd rozhoduje o výživnom. Plynutím času však môže nastať zmena pomerov ako na strane detí, a to zmenou ich odôvodnených potrieb, tak aj na strane rodičov, a to zvýšením alebo znížením príjmu, prípadne pribudnutím alebo odbudnutím ďalších vyživovacích povinností......... Z obsahu spisu nepochybne vyplýva podstatná zmena v zárobkových pomeroch otca, ktorého jediným zdrojom príjmu je rodič ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: porušenie práv žalobkyne ako spotrebiteľky, práva spotrebiteľa, právo na primerané finančné zadosťučinenie
Právna veta: V prejednávanej veci je predmetom konania nárok žalobkyne vyplývajúci z ust. § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Citované ustanovenie zákona o ochrane spotrebiteľa upravuje právo spotrebiteľa žiadať primerané finančné zadosťučinenie v prípade, ak na súde úspešne uplatní porušenie svojho práva, a to od toho, kto za toto porušenie práva zodpovedá. Cieľom finančného zadosťučinenia je dovŕšenie ochrany porušeného práva spôsobom, ktorý vyžaduje poskytnutie vyššieho stupňa ochrany. Jediným predpokladom pre uplatnenie práva na primerané finančné zadosťučinenie je porušenie prá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Nárok na náhradu škody spôsobenej začatím a vedením trestného stíhania, právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím, nezákonné rozhodnutie
Právna veta: Nárok na náhradu škody spôsobenej začatím a vedením trestného stíhania, ktoré neskončilo právoplatným odsúdením, je špecifickým prípadom zodpovednosti štátu podľa zákona č. 514/2003 Z. z. účinného od 1. júla 2004 a rovnako aj podľa predtým platného zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom účinného do 30. júna 2004. Súdna judikatúra dôvodila, že zmyslu právnej úpravy zodpovednosti štátu za škodu zodpovedá, aby každá majetková ujma spôsobená nesprávnym či nezákonným zásahom štátu proti občanovi (fyzickej osobe) bola ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: námietka nespôsobilého svedka závetu, konanie o určenie neplatnosti závetu, úradné osoby pri vyhotovovaní závetu
Právna veta: Odvolací súd sa plne stotožnil aj so závermi súdu prvej inštancie v časti, v ktorej uzavrel, že svedok E. Y. nie je osobou, ktorá by zo zákona nemohla pôsobiť pri vyhotovovaní závetu ako svedok. Svedok E. Y. bol bratom poručiteľa, nebol dedičom a nebol v zmysle súdom aplikovaného ust. § 116 Občianskeho zákonníka ani osobou blízkou žalobcom, lebo hoci bol ich strýkom, ktorý nie je príbuzný v priamom rade, so žalobcami sa stýkal len sporadicky a nemali navzájom vytvorený žiaden bližší vzťah, čo nebolo v konaní spochybnené. Svedok nebol blízkou osobou, ani k závetnej dedičke - žalovanej, ku ktore ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, neoverenie bonity dlžníka
Právna veta: Len samotné zhromaždenie informácií o klientovi, a navyše neúplné, nemožno samo o sebe považovať za náležité splnenie si povinnosti vyplývajúcej z ust. § 7 ods. 1 ZoSÚ. Bez toho, aby žalobca skúmal aj iné aspekty, nemohol si utvoriť reálny obraz o majetkovej situácii žalovaného, potrebnej pre posúdenie schopnosti žalovaného splácať dlh zo zmluvy. Takýto spôsob zisťovania bonity klienta možno charakterizovať ako posudzovanie schopnosti splácať úver veriteľom bez údajov o sociálno-ekonomickej situácii spotrebiteľa (bez zistenej výšky či samotnej existencie pravidelného mesačného príjmu žalovanéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: druh práce, pracovná zmluva
Právna veta: V predmetnej pracovnej zmluve absentuje stručná charakteristika druhu práce, na ktorý bol žalobca u žalovaného prijatý, čo konštatoval aj IP Žilina v časti Pracovnoprávne vzťahy v odseku B v bode 7 protokolu č. IZA-013-49-2.3/P-E22, 24, 25 -17 zo dňa 07.04.2017. Odvolací súd sa stotožňuje s názorom okresného súdu, že absencia bližšieho špecifikovania druhu práce nie je dôvodom neplatnosti pracovnej zmluvy a teda pracovného vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom, nakoľko z následného správania strán pracovného vzťahu možno jednoznačne vyvodiť konkludentnú dohodu, čo sa týka duhu práce.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: sudcovské právo, právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny, určenie výšky zľavy z kúpnej ceny
Právna veta: Pokiaľ ide o námietku voči postupu súdu v súvislosti s určením výšky zľavy z kúpnej ceny, odvolací súd uvádza, že z ustanovenia § 597 Občianskeho zákonníka vyplýva, že zákonodarca ponechal v tomto smere súdu určitú mieru uváženia (sudcovské právo), pričom túto mieru uváženia ohraničil zákonnými kritériami, a to rozsahom a povahou vady. Súd prvej inštancie sa v odôvodnení napadnutého rozsudku uvedenou požiadavkou zákonodarcu riadil a posúdenie rozsahu a povahy vady, a tým špecifikovanie, z akých predpokladov vychádzal pri určení výšky zľavy, vykonal v odôvodnení, keď uviedol, cit.: „Keďže vadno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: návrh otca na zníženie výživného, rozhodovanie o zmene výživného, čiastočný pokles príjmu otca
Právna veta: Pre rozhodnutie o návrhu na zmenu vyživovacej povinnosti určenej predchádzajúcim právoplatným rozhodnutím súdu v čase rozhodovania súdu bolo potrebné mať na zreteli ustanovenie § 78 ods. 1 Zákona o rodine a § 231 CSP, ktorý je vyjadrením zásady clausulae rebus sic stantibus. Rozsudok ukladajúci povinnosť plniť v budúcnosti splatné dávky alebo splátky možno zmeniť, ak sa podstatne zmenili pomery, ktoré sú rozhodujúce pre výšku a ďalšie trvanie dávok alebo splátok. Zmena rozsudku je prípustná od času, keď nastala podstatná zmena pomerov. Hmotnoprávna podmienka zmeny súdneho rozhodnutia o výživno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada nemajetkovej ujmy pozostalým po obeti dopravnej nehody, usmrtenie pri dopravnej nehode, právo na náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch, zodpovednosť za škodu vyvolanú osobitnou povahou prevádzky dopravného prostriedku
Právna veta: Podľa rozhodnutia NS SR sp.zn. 4 Cdo 139/2011 vychádzajúc z ustanovenia § 13 ods. 3 O.z. pre určenie výšky náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch súdom neustanovuje zákon žiadne medze. Uvedené zákonné ustanovenie však zakotvuje taxatívne dve kritériá: závažnosť vzniknutej ujmy (čím závažnejšia je čo do svojej intenzity i svojho trvania, tým vyššia by mala byť aj čiastka peňažného zadosťučinenia) a ďalej veľmi široko chápané okolnosti, za ktorých k neoprávnenému zásahu do osobnosti fyzickej osoby došlo (pričom vždy musia byť zistené okolnosti nielen na strane pôvodcu zásahu, ale aj na strane pos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Záujem hospodárnosti konania , hospodárnost konania, neprijateľná zmluvná podmienka
Právna veta: Už len vyššie uvedená absencia riadneho uvedenia RPMN v zmluve o spotrebiteľskom úvere
postačuje pre záver o bezúročnosti a bezpoplatkovosti predmetného úveru v zmysle súdom prvej
inštancie aplikovaných ust. § 11 ods. 1 písm. b) v spojení s § 9 ods. 2 písm. j) zák. č. 129/2010 Z.z. o
SÚ. Preto by bolo nadbytočným a v rozpore so zásadou hospodárnosti konania (čl. 17 princípov CSP)
zaoberať sa aj príp. ďalšími okolnosťami potenciálne vedúcimi k tomu istému záveru a teda jaj s ďalšou
súvisiacou odvolacou argumentáciou žalovaného.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: obsahové náležitosti zmluvy o obstaraní zájazdu, zmena zmluvy o zajazde, e-mailova komunikacia o zajazde
Právna veta: Odvolací súd zároveň uvádza, že nemožno e-mailovú komunikáciu zo dňa 13.05.2016 medzi
stranami sporu považovať za novú zmluvu o obstaraní zájazdu na Kubu, nakoľko nespĺňa náležitosti,
ktoré musí obsahovať každá zmluva o obstaraní zájazdu v zmysle ustanovení § 741b ods. 1
Občianskeho zákonníka.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: hospodárnost konania, fakultatívne prerušenie konania
Právna veta: Prerušenie sporového konania podľa ustanovenia § 164 CSP súdom je odôvodnené v konaniach, v ktorých je konanie prerušené preto, lebo výsledok iného začatého konania môže relevantne ovplyvniť výsledok konania, a to toho, v ktorom bolo konanie prerušené. Tento záver sa uplatní najmä v prípade, ak toto iné konanie vecne (skutkovo) súvisí s prebiehajúcim konaním, resp. môže významne ovplyvniť jeho výsledok a keď je vhodné vyčkať na výsledok ďalšieho konania tak, aby sa súd vlastným predbežným posúdením otázok, ktoré sa riešia v inom konaní, nedostal do rozporu s v ňom vydaným právoplatným ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: cena za dielo, zmluva o dielo, zmena rozsahu predmetu diela
Právna veta: Práce naviac pritom predstavujú práve zmenu rozsahu predmetu diela, konkrétne jeho rozšírenie v zmysle § 549 ods. 1 Obchodného zákonníka, teda zmenu Zmluvy o dielo, keďže ide o práce zhotoviteľa nad rámec toho, čo si zmluvné strany pôvodne dohodli. Aby zhotoviteľovi vznikol nárok na zaplatenie prác naviac, muselo by dôjsť k zmene Zmluvy o dielo. V pojednávanom prípade, vo forme písomného dodatku, tak ako to vyplýva zo znenia bodu 11.2 Zmluvy o dielo. Ani prípadné potvrdenie prác naviac v stavebnom denníku, zápisoch z kontrolných dní, resp. ich zachytenie v čiastkových odovzdávacích proto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: obchodné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, spotrebiteľská zmluva, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách
Právna veta: Je potrebné zdôrazniť, že obchodné podmienky v spotrebiteľských zmluvách majú slúžiť predovšetkým na to, aby nebolo nevyhnutné do každej zmluvy prepisovať dojednania technického a vysvetľujúceho charakteru. Naopak, nemajú slúžiť na to, aby do nich často v neprehľadnej, zložito formulovanej a malým písmom písanej forme skryl dodávateľ dojednania, ktoré sú pre spotrebiteľa nevýhodné a o ktorých sa predpokladá, že pozornosti spotrebiteľa najskôr uniknú (napr. rozhodcovská doložka, dojednanie o zmluvnej pokute, vznik možného nepovoleného prečerpania a povinnosť platiť úrok s tým spojený). V ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Spotrebiteľské zmluvy, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, formulárové zmluvy
Právna veta: Občiansky zákonník obsahuje demonštratívny výpočet neprijateľných zmluvných podmienok. To znamená, že súdu nebráni žiadna prekážka, aby vyvodil dôsledky zo zmluvného dojednania v štandardnej formulárovej zmluve, ak spôsobuje hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach medzi dodávateľom a spotrebiteľom v neprospech spotrebiteľa podľa ustanovenia § 53 odsek 1 Občianskeho zákonníka.Za neprijateľnú zmluvnú podmienku je potrebné považovať podmienku vyvolávajúcu v neprospech spotrebiteľa, ktorý je slabšou zmluvnou stranou v záväzkovom vzťahu, hrubú nerovnováhu. Znaky neprijateľnej zmluvnej pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: subsidiarita OZ, práva k pozemku, nútené obmedzenie vlastníckeho práva
Právna veta: Vecné bremená zriadené ex lege majú špecifický režim, upravený verejnoprávnymi predpismi, na základe ktorých boli zriadené. Zároveň však majú aj súkromnoprávny prvok. Vecné bremeno totiž charakterizuje občianske právo ako právo niekoho iného než vlastníka veci, ktoré ho obmedzuje tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Tzv. zákonné vecné bremená tento charakter majú tiež. Ich režim nie je úplne totožný s režimom zmluvných vecných bremien, pretože sa riadia špeciálnou úpravou právnych predpisov, avšak nejde o komplexnú úpravu, ktorá by vylučovala použitie vš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neplatný právny úkon, kúpna zmluva podľa občianskeho zákonníka, presné určenie ceny v kúpne zmluve
Právna veta: Na základe uvedeného súd prvej inštancie dospel k záveru, že záväzok žalobkyne urobiť na svoje náklady rekonštrukciu a zveľadenie nehnuteľnosti je súčasťou záväzku na zaplatenie kúpnej ceny, teda mal byť jednoznačne špecifikovaný tak, aby bolo zrejmé, v akej výške má žalobkyňa urobiť tieto náklady. Keďže zo zmluvy táto skutočnosť nevyplýva a nebola vyriešená ani dodatkom k zmluve, možno konštatovať, že v tejto časti je právny úkon neurčitý. Vzhľadom k tomu, že neurčitosť právneho úkonu sa týka kúpnej ceny, teda jednej z podstatných náležitostí kúpnej zmluvy, podľa názoru súdu prvej inštan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, zmluvná pokuta, neprimeranosť zmluvnej pokuty
Právna veta: Žalobca v žalobe uviedol, že žalovaný tým, že nezaplatil cenu poskytnutých služieb, porušil zmluvné povinnosti v zmysle Dodatku k Zmluve, a preto je žalobcovi povinný zaplatiť zmluvnú pokutu. Z uvedeného je zrejmé, že žalobca odvodzuje svoj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty z ustanovenia Čl. 2 bod 2.5 písm. a) Dodatku. Odvolací súd poukazuje na skutočnosť, že nie každé porušenie povinnosti je rovnakej intenzity a významu. Rovnako pri oneskorenej úhrade peňažného plnenia nemôže ostať bez povšimnutia výška dlhu spotrebiteľa vzniknutého porušením záväzku. Paušálne dojednanie zmluvnej poku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásah do práva na súkromie a rodinný život, právo na náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch, priznané primerané zadosťučinenie
Právna veta: deštrukcii interpersonálnych väzieb tvoriacich základ a rámec súkromného života žalobkyne a tým aj k intenzívnemu zásahu do práva na súkromie a rodinný život, pričom uvedený zásah obral žalobkyňu o možnosť ďalšieho udržiavania a rozvíjania vzťahov so zosnulým otcom. Pri rozhodovaní sa zohľadnili tiež okolnosti vzniku dopravnej nehody, kedy nebohý otec žalobkyne mal zistené v krvi 3,3 promile etylalkoholu, čo z lekárskeho hľadiska sa posudzuje ako ťažký stupeň opilosti. Tieto okolnosti boli dôvodom zníženia žalobou uplatneného nároku. Výška náhrady nemajetkovej ujmy tak v súlade s ust. § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: absolútna neplatnosť právneho úkonu, platný právny úkon, zmluvná pokuta
Právna veta: Pokiaľ ide o sankcie zakotvené v Žiadosti o poskytnutie spotrebiteľského úveru revolvingového typu
(str. 10 - 11 spisu) v bode 8.1 a 8.2 bolo nutné tieto dohodnúť písomne. Výška tejto sankcie musí byť v
súlade s vyššie citovaným ustanovením § 544 písomne uzavretá a musí byť v nej jednoznačne uvedená
výške sankcie, prípadne spôsob jej určenia. Ak tomu tak nie je, nemožno hovoriť o platnom dojednaní
týchto sankcií. Odvolací súd sa preto plne stotožňuje s názorom o neplatnosti takejto dohody pre rozpor
so zákonom (§ 39 a § 37 ods. 1 a § 544 OZ).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úroková sadzba v rozpore s dobrými mravmi, absolútna neplatnosť právneho úkonu, spootrebiteľské úvery za primeranú odplatu
Právna veta: V zmluve dohodnutá úroková sadzba úveru vo výške 70 % viac
ako 5-násobne prevyšuje priemernú úrokovú sadzbu uplatňovanú bankami pri poskytovaní obdobných
úverov alebo pôžičiek. Dohodnutá úroková miera teda podstatne prevyšuje obvyklú úrokovú mieru, a
preto záver o neplatnosti dojednania o úrokoch pre rozpor s dobrými mravmi podľa ust. § 39 Občianskeho
zákonníka má oporu vo vykonanom dokazovaní.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zásady správneho konania, zriadenie chráneného pracoviska, postup podľa správného poriadku
Právna veta: Konanie o žiadosti o poskytnutie príspevku na zriadenie chráneného pracoviska je správnym
konaním, a preto sa naň vzťahujú zásady správneho konania uvedené v § 3 správneho poriadku. Z vyššie uvedeného vyplýva, že o schválení, resp. neschválení príspevku na zriadenie chráneného
pracoviska mal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice vydať rozhodnutie, voči ktorému by mal
žalobca právo sa odvolať, pričom aj takéto rozhodnutie úradu by bolo preskúmateľné súdom.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľský úver formou povoleného prečerpania, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, zmluva o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania, spotrebiteľská zmluva
Právna veta: Zákon č. 129/2010 Z.z. v znení účinnom v čase uzatvorenia zmluvy v ustanovení § 9 ods. 2 priamo uvádza, že zmluva o úvere okrem všeobecných náležitostí podľa Občianskeho zákonníka musí obsahovať náležitosti vymenované v tomto ustanovení. Rovnako z ustanovenia § 10 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z.z. v znení účinnom v čase uzatvorenia zmluvy upravujúceho náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania, vyplýva požiadavka na uvádzanie týchto náležitostí priamo v zmluve o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania. Požiadavka zákona na uvádzanie týchto náležitos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, rozhodcovská doložka
Právna veta: Podľa obsahu spisu dodávateľ preukázateľne navyše nevysvetlil spotrebiteľovi význam rozhodcovskej doložky, rozdiel od zásad občianskeho súdneho konania, nepredstavil mu pravidlá, podľa ktorých sa bude viesť súkromný „súdny“ proces a nedal mu po preukázateľnom poučenie na výber rozhodnúť sa (pre porovnanie § 90 ods. 3 Zákona o platobných službách). Odvolací súd si nedokáže predstaviť rokovanie spotrebiteľa o rozhodcovskej doložke a jej perfektné individuálne zmluvné vyjednanie, ak spotrebiteľ nepozná jeho obsah (vedľajší predmet zmluvy). Je takmer notorietou, že v rámci uzatvárania spotre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určovaní cien hnuteľných vecí , bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, dátum vyporiadania BSM
Právna veta: Z vyššie uvedeného vyplýva, že pri určovaní cien hnuteľných vecí treba vychádzať z ich stavu ku dňu zániku BSM a ich hodnoty ku dňu vyporiadania. Odvolací súd sa nestotožnil s názorom žalovaného, že v znaleckom posudku č. 4/2017 bola zásadným spôsobom znížená všeobecná hodnota predmetného motorového vozidla. Znalecký posudok č. 59/2017 Ing. Ladislava Bedecsa zo dňa 23.2.2017 predložený žalovaným síce vychádzal zo stavu vozidla ku dňu zániku BSM, avšak aj jeho cenu určoval k tomuto dňu a nie ku dňu vyhotovenia znaleckého posudku ( 23.2.2017), preto takto určená hodnota motorového vozidla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyplatenie poistného plnenia, poistenie motorového vozidla, povinnosti poisteného z poistnej zmluvy, práva a povinnosti z poistenia
Právna veta: Pokiaľ žalovaný namieta, že žalobcom uplatnená výška nezodpovedá skutočne vynaloženým nákladom na opravu motorového vozidla, ktoré žalobca nepreukázal, odvolací súd uvádza, že žalobca si dal opraviť poškodené motorové vozidlo vo vlastnom autoservise, čo zákonom nie je zakázané. Pokiaľ však žalovaný odmietol poskytnúť žalobcovi akékoľvek poistné plnenie, teda konal v rozpore s povinnosťami poistiteľa ustanovenými v § 795 Občianskeho zákonníka, nakoľko nebol oprávnený poistné plnenie odmietnuť. Bol oprávnený len poistné plnenie primerane znížiť, avšak až za preukázania vedomého porušenia p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dohodnutý účel prevodu majetku štátu, prevod vlastníctva podle zákona o správě majetku štátu , účel zmluvy pri prevode vlastnictva podle zákona o správě majetku štátu
Právna veta: Čo sa týka konštatovania súdu prvej inštancie, že žalovaný porušil zmluvné podmienky tým, že účel dojednaný v zmluve nevykonával vo vlastnom mene ale túto nehnuteľnosť previedol na tretiu osobu, uvedené nemožno považovať za účel zmluvy, nakoľko pod pojmom účel je nevyhnutné chápať cieľ, na ktorý má byť zameraná určitá činnosť, pričom v tomto prípade malo ísť o verejne prospešnú službu a to zriadenia bytov pre sociálne slabšie rodiny. Uvedený účel bol zabezpečený aj po prevode nehnuteľností na tretiu osobu. Iba nedodržanie dohodnutého účelu, prípadne zmena účelu v rozpore s podmienkami p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odstúpenie od zmluvy podľa § 48 OZ, určenie právneho vzťahu, naliehavý právny záujem
Právna veta: K námietke žalobcu, že s odstúpením od zmluvy nemusel žalovaný 2/ vyjadriť súhlas, keďže účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú akceptovaním odstúpenia druhou zmluvnou stranou, odvolací súd uvádza, že je pravdou, že s odstúpením od zmluvy druhá zmluvná strana nemusí súhlasiť, avšak v prípade, že by žalovaný 2/ s odstúpením od zmluvy nesúhlasil, je pravdepodobné, že by sa musel domáhať neplatnosti odstúpenia od zmluvy súdnou cestou a v takom prípade by mohla vzniknúť pochybnosť o tom, či došlo k zrušeniu zmluvy v súlade s ust. § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka, a to v prípade, pokiaľ by n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: možnosť zníženia neprimeranej zmluvnej pokuty, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, spotrebiteľská zmluva, moderačné právo súdu na zníženie zmluvnej pokuty
Právna veta: Vzhľadom k tomu, že zmluvná pokuta je dojednaná ako súčasť spotrebiteľskej zmluvy či dodatku
k nej, na ktoré sa vzťahuje okrem iných predpisov i osobitná úprava v Občianskom zákonníku, a to v
§ 52 a nasl. ustanovení OZ a neprimerane vysoká zmluvná pokuta nereflektujúca na charakter, rozsah
a závažnosť porušenej povinnosti je sankcionovaná absolútnou neplatnosťou takéhoto dojednania ako
neprijateľná zmluvná podmienka v spotrebiteľských zmluvách, preto nie je možné využiť tzv. moderačné
právo upravené v § 545a OZ.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: chýbajúce náležitosti úverovej zmluvy, náležitosti spotrebiteľskej úverovej zmluvy, eurokonformný výklad noriem
Právna veta: Odvolací súd je toho názoru, že ust. § 9 ods. 2 písm. j) zákona č. 129/2010 Z. z. je tak explicitne
presné, že ani cez prizmu eurokomformného výkladu nemožno ignorovať prípadnú absenciu tam
uvedených náležitostí, aj čo sa týka všetkých predpokladov na výpočet RPMN. V zákonnom ustanovení
sú jasne deklarované prípadné následky spojené s absenciou obligatórnych náležitosti uvedených pod
písm. j) citovanej právnej normy. Odvolací súd preto nevidí dôvod na odklon od vnútroštátneho predpisu,
ktorý bol platný a účinný v čase vydania napadnutého rozsudku
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecná hodnota RPMN, spotrebiteľská zmluva, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, náležitosti spotrebiteľskej úverovej zmluvy
Právna veta: Vo vzťahu k RPMN odvolací súd uvádza, že ak žalobca v časti zmluvy „údaje o schválenom úvere“ a v „oznámení veriteľa o schválení úveru“ uvádzal iné údaje ako boli údaje uvedené v Žiadosti o poskytnutie revolvingového úveru, išlo o nový návrh, ktorý mali žalovaní prijať. Žalobca nebol oprávnený sám jednostranne meniť akýkoľvek podstatný údaj. V žiadosti bol údaj týkajúci sa RPMN vo výške 26,19 %, pričom v zmysle údajov o schválení úveru žalobcom predstavovala RPMN výšku 26,10 %. Predpokladaná RPMN v žiadosti bola uvedená vo výške 36,30 % a v časti o schválenom úvere 26,10 %. Vo vzťahu k n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, zmluvná pokuta, príslušenstvo pohľadávky, administratívny poplatok za upomienku
Právna veta: Súd prvej inštancie preto vyslovil názor, že výška poplatku za upomienku má jednoznačne sankčný charakter, pretože suma 25,- Eur nepochybne presahuje administratívne náklady spojené s vyhotovením a zaslaním upomienky. Žalobca navyše nepreukázal aké reálne náklady mu vznikli, resp. jeho právnemu predchodcovi v súvislosti s upomienkou. Svojou podstatou tak pri poplatku za upomienkou nejde o paušalizáciu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle ust. § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ale skôr o zmluvnú pokutu v zmysle ust. § 544 ods. 1 Občianskeho zákonníka za omeškanie dlžníka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dokazovanie posudkom lekára, sociálna posudková činnosť podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, komplexný posudok, podklad rozhodnutia
Právna veta: Vzhľadom na uvedené bolo povinnosťou žalovaného vykonať vo veci dokazovanie v dostačujúcom rozsahu, zadovážiť si relevantné dôkazy za účelom posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na opatrovanie. Podkladom pre vydanie rozhodnutia je komplexný posudok vypracovaný podľa § 15 ods. 1, čo však nezbavuje správny orgán povinnosti zistiť vo veci materiálnu pravdu v zmysle § 32 Správneho poriadku a za tým účelom vykonať aj iné dôkazy, potreba ktorých vyjde v konaní najavo, predovšetkým ak sú navrhované účastníkom konania, v rámci celého správneho konania, teda aj v odvolacom konaní. Pokiaľ zákonoda ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ublíženia na zdraví vodičom, rozsah poistenia zodpovednosti , podmienky nároku na poistne plněnie
Právna veta: Z citovaných ustanovení tak vyplýva, že predpokladom priameho nároku poškodeného voči
poisťovateľovi je jednak vznik nároku, ktorý je vôbec krytý poistením zodpovednosti (spomedzi nárokov
určených v § 4 ods. 2 cit. zákona), jednak existencia poistenia zodpovednosti prevádzkovateľa vozidla
za takúto škodu.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: karuselový reťazec, právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, dokazovanie v daňovom konaní
Právna veta: K tejto právne významnej a rozhodnej žalobnej námietke žalobcu súd uvádza, že ju považuje za dôvodnú, pretože aj keď žalobca, ktorý od začiatku daňového konania tvrdil, že obchodoval so zlatom, aj keď obchodoval neštandardným spôsobom, pretože si nesplnil zákonnú povinnosť a nebol zapísaný v registri výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi, ktorý vedie Puncový úrad Slovenskej republiky podľa § 43 zákona č. 10/2004 Z.z., a preto na základe podnetu Daňového úradu Košice I mu bola rozhodnutím Puncového úradu Slovenskej republiky č. X/XXX/XXXX z 28.11.2007 uložená pokuta podľa § 46 ods. 1 pí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, spotrebiteľská zmluva, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere
Právna veta: Z hľadiska účelu a spotrebnej povahy poskytnutých peňažných prostriedkov nemá pre priemerného spotrebiteľa význam viesť presnú evidenciu o poskytnutých peňažných prostriedkoch, ktoré mu boli poskytnuté na základe spotrebiteľskej úverovej zmluvy na dlhší čas, ktorý v posudzovanom prípade presahuje dobu piatich rokov. Nemožno totiž predpokladať, že bankový prevod sa uskutočnil na účet spotrebiteľa v deň uzavretia zmluvy. Navyše, okresný súd správne zistil, že súčasťou zmluvného formulára v časti o hotovostnom úvere je ťažko postrehnuteľné už to, ako sa počíta splatnosť jednotlivých splátok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, všeobecné obchodné podmienky
Právna veta: Všeobecné obchodné podmienky, Úrokové sadzby produktov resp. Sadzobník neboli individuálne dojednané medzi stranami sporu. VOP, Úrokové sadzby, Sadzobník obsahujú podmienky, ktoré vypracovala a presadzuje Prima banka Slovensko, a. s. Keďže ide o tzv. firemné podmienky, v prípade uzatvárania zmlúv so spotrebiteľom, tieto musia byť ním individuálne dojednané, čo predpokladá aj ustanovenie § 53 ods. 2 OZ. Teda ide o také podmienky, s ktorými sa mal možnosť spotrebiteľ oboznámiť pred podpisom zmluvy a mohol ovplyvniť ich obsah. V zmysle § 53 ods. 3 OZ, ak dodávateľ (v danom prípade žalobca) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: omeškanie dlžníka podľa § 506 ObZ, zmluva o úvere, odstúpení od zmluvy o úvere
Právna veta: Preto je opodstatnené, aby po odstúpení od zmluvy o úvere podľa § 506 dlžník naďalej
platil tak úroky z úveru, ako aj úroky z omeškania, ktoré sú buď zmluvne dojednané alebo zákonné.
V opačnom prípade by sa veriteľ využijúc oprávnenie dané mu zákonom (odstúpiť od zmluvy), ktoré
je dôsledkom porušenia povinnosti dlžníka, dostal do horšieho postavenia ako mal pred porušením
povinnosti dlžníkom. To by bola situácia neprijateľná.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: vyvolanie nebezpečenstva zámeny, právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži, zrušenie ochrannej známky
Právna veta: Majiteľ ochrannej známky, resp. osoba oprávnená používať ochrannú známku môže túto používať len v hraniciach poctivej obchodnej súťaže, nesmie to zneužiť na nekalosúťažné konanie. Žalovaný, ktorý najprv dlhé roky spolupracoval ako obchodný partner na kultúrno-spoločenských podujatiach organizovaných žalobcom s označením P. O., resp. P. O. - Zemplínska Šírava v priestoroch motela, po ukončení spolupráce so žalobcom v súvislosti s organizovaním týchto kultúrno-spoločenských podujatí využil skutočnosť, že označenie P. O. je v relevantnom území a medzi relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: naliehavý právny záujem, určovacia žaloba, preventívny účel určovacie žaloby
Právna veta: Vychádzajúc z uvedeného nemožno síce konštatovať, že žalobkyňa ako neúčastníčka darovacej zmluvy nemohla jej neplatnosť vôbec napádať, avšak na požadovanom určení jej neplatnosti nepreukázala kvalifikovaný - naliehavý právny záujem. Po obnovení stavu vlastníckeho pred uzavretím zmluvy by jej postavenie sa nezmenilo, žalobkyňa netvrdila žiadnu neistotu vo svojich právach. Samotné vyslovenie neplatnosti spornej darovacej zmluvy by totiž právne postavenie žalobkyne vo vzťahu k predmetu darovacej zmluvy nijak neovplyvnilo a nemalo by dopad ani na jej majetkové práva. Vlastníkom predmetu daru ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, spotrebiteľská zmluva, bankové poplatky
Právna veta: Preto zhodne so súdom prvého stupňa za neprijateľnú považuje odvolací súd aj zmluvnú podmienku v predmetnej právnej veci, ktorá vyjadruje finančný záväzok spotrebiteľa za plnenie, ktoré mu po materiálnej stránke nie je dodané a slúži v skutočnosti záujmom dodávateľa (tzv. teória skutočného plnenia spomínaná najčastejšie v súvislosti s poplatkami v spotrebiteľských úverových vzťahoch). Vo vyrubovaní poplatku za výzvu na zaplatenie dlžnej čiastky a upomienok obdobného charakteru je zrejmý vlastný ekonomický záujem navrhovateľa - banky. Na poplatok spojený s výzvou alebo upomienkou na zaplat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výše RPMN, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, spotrebiteľská zmluva
Právna veta: Z odôvodnenia rozsudku súdu prvej inštancie nepochybne vyplýva, že súd dospel na základe vykonaného dokazovania k záveru, že uzavretá zmluva neobsahuje správny údaj o RPMN, a to práve z dôvodu, že sú uvedené údaje odlišné. Údaj o RPMN v zmluve má byť uvedený spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti o jeho správnosti v čase uzatvárania zmluvy zmluvnými stranami, a to predovšetkým z pohľadu právnej istoty spotrebiteľa, ktorý s prihliadnutím aj na tento údaj má možnosť sa rozhodnúť, či zmluvu o spotrebiteľskom úvere uzavrie alebo je takáto zmluva pre neho nevýhodná. Zároveň mal odvolací súd za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada škody ochrana osobnosti, ochrana osobnosti, neoprávnené vydaní lekárskej správy
Právna veta: Konanie súvisiace s vydaním lekárskej správy - nálezu považoval aj odvolací súd za také, ktoré nekorešponduje s obvyklou činnosťou lekára, bolo priam neprofesionálne, keď aj podľa vyjadrenia Doc. F., hlavného odborníka MZ SR pre odbor psychiatria, ktorý bol vypočutý ako svedok, základ záznamu malo tvoriť citovanie toho, čo osoba poskytujúca údaje o pacientovi hovorí, teda aké objektívne údaje podáva. Lekár mohol tieto údaje vyhodnotiť tak, že sa môže jednať o vážnu duševnú chorobu. Samotná lekárska správa však nie je poskytnutím zdravotnej starostlivosti. Z výsluchu svedka vyplynulo, že o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: lehota na podanie žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku, návrh na vykonanie exekúcie, aktívna vecná legitimácia
Právna veta: Pokiaľ teda žalovaný namietal v konaní pred súdom prvej inštancie oneskorené podanie žaloby žalobcom, boli jeho tvrdenia správne a súd prvej inštancie sa mal s nimi vysporiadať nielen z titulu, kedy žalobca prevzal upovedomenie o začatí exekúcie, ktoré je síce relevantným údajom pre začiatok plynutia 14-dennej lehoty stanovenej v § 48 EP a následného uplatnenia práva žalobcu na zrušenie rozhodcovského rozsudku na súde, avšak nie je jedinou podmienkou, ktorú musí žalobca pri včasnom a riadnom uplatnení práva splniť. Ďalšou nie menej podstatnou podmienkou je, že si musí svoje právo uplatni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, možnosť vyjadriť sa k žalobe, neprijateľná zmluvna podmienka
Právna veta: Žalobca mal možnosť vyjadriť sa k neprijateľnosti zmluvnej podmienky, ktorá argumentácia okresného súdu mu však bola známa i z iných konaní všeobecných okresných a krajských súdov Slovenskej republiky, napriek tomu odvolací súd konštatuje, že pokiaľ sa žalobca k neprijateľnosti uvedenej zmluvnej podmienky vyjadril v odvolaní, bola tým zhojená jeho možnosť vyjadriť sa k neprijateľnosti tejto zmluvnej podmienky a bolo tak zabezpečené stranám sporu rovnaké právo vyjadriť sa k podstatným a rozhodujúcim okolnostiam v danej veci. To, že odvolací súd sa s právnou argumentáciou žalobcu nestotožn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Protokol o výsledku inšpekcie, dokazovanie podľa § 34 Správneho poriadku, dostatočné zistite skutkového stavu
Právna veta: Vo vzťahu k námietke žalobcu o nedostatočne zistenom skutkovom stave, správny súd poukazuje, že protokol by mal tvoriť základný podklad pre rozhodnutie a mal by obsahovať všetky skutkové zistenia. Inšpektorát práce pri začatí správneho konania prioritne vychádzal z Protokolu o výsledku inšpekcie práce, avšak v kontexte s § 34 ods. 5 Správneho poriadku bolo jeho povinnosťou hodnotiť všetky dôkazy mu známe, a to nielen jednotlivo, ale aj v ich vzájomnej súvislosti, čo aj vykonal. Protokol o výsledku inšpekcie práce nebol jediným podkladom pre správne konanie a vydanie rozhodnutia. Správny ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno daňového subjektu pri uplatnení práva na odpočítanie dane, právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, priebeh a ukončenie daňovej kontroly
Právna veta: Zohľadniac žalobné námietky správny súd skúmal žalobcom predložené dôkazy v rámci daňovej kontroly, rovnako aj dôkazy zistené správcom dane svedčiace v neprospech žalobcu a dospel k záveru, že argumenty správcu dane nie sú takého charakteru, aby úplne un block spochybnili dôkazy predkladané žalobcom. Z obsahu administratívneho spisu je zrejmé, že u správcu dane vznikli pochybnosti výlučne z dôvodu preverovania účtovnej evidencie žalobcových dodávateľov, pričom na tieto skutočnosti daňový subjekt nemá vplyv. Daňový subjekt pri výkone bežných obchodných úkonov v rámci svojej podnikateľskej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: postúpení pohľadávky bankou, postúpenie pohľadávky banky, postúpení splatné pohľadávky
Právna veta: Banka má nepochybne právo postúpiť aj pohľadávku z celého úverového vzťahu. Pre takýto postup banky je nevyhnutné, aby pristúpila v súlade so zákonom k vyhláseniu predčasnej mimoriadnej splatnosti celého úveru, čo je jej výlučným oprávnením, ktoré môže banka realizovať pred postúpením pohľadávky. Žalobca však takéto oprávnenie podľa názoru odvolacieho súdu užnemá. Odvolací súd navyše uvádza, že spôsobilým predmetom postúpenia v zmysle ustanovenia § 92 ods. 8 ZoB môže byť iba pohľadávka alebo jej časť, ktoré sú už splatnými (dospelé splátky), a to za predpokladu predchádzajúcej písomnej v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: právo odporovať právnemu úkonu, prihlásené pohľadávky do konkurzu, predpoklady odporovateľnosti v konkurze
Právna veta: Krajský súd vo vzťahu k žalobou uplatnenému nároku považuje za potrebné zvýrazniť, že predpokladmi odporovateľnosti uplatnenej žalobcom ako správcom je vyhlásenie konkurzu, ďalej to, že právny úkon, ktorému sa odporuje, je právnym úkonom dlžníka, tento úkon sa týka majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu, je platný, účinný, ukracuje uspokojenie pohľadávky veriteľa, ktorý si pohľadávku v konkurze prihlásil, a zároveň musí byť odporovacia žalobca podaná v zákonom stanovenej lehote. Krajský súd pritom zvýrazňuje, že hmotnoprávnym predpokladom každej odporovateľnosti je, aby napadnutý právny ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dokazovanie podľa § 34 Správneho poriadku, náležitosti rozhodnutia, podklad rozhodnutia
Právna veta: V súvislosti so žalobným dôvodom smerujúcim k procesnej vade majúcej za následok nezákonnosť rozhodnutia spočívajúcej v nedostatočnom oboznámení žalobcu s vyjadrením Ing. Karola Jančoka týkajúcim sa zistených rozdielov medzi jeho znaleckými závermi a závermi Ing. Emila Oettera, správny súd poznamenáva, že hoci reálne k oboznámeniu so závermi znalca Ing. Karola Jančoka nedošlo, vzhľadom na obsah jeho vyjadrenia, ktorý sám osebe nepriniesol očakávané vyjasnenie skúmaných rozdielov znaleckých záverov, by správny súd nemohol konštatovať, že došlo k podstatnému porušeniu ustanovení o konaní p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosti nepovolaných osôb, priestupky zákon o ochraně utajovaných skutočnosti, zásada proporcionality v správnom trestaní
Právna veta: Súd po vyhodnotení všetkých skutočností majúcich vplyv na určenie zodpovednosti žalobkyne za uverejnenie daného článku obsahujúceho utajované skutočnosti z činnosti VOS je toho názoru, že žalovaný a aj prvostupňový správny orgán nesprávne vyhodnotili skutočnosť, či zverejnením článku došlo k takému porušeniu záujmov (v preskúmavaných rozhodnutiach bližšie neuvedeného subjektu) na ochrane utajovaných skutočností, ktoré by dosahovalo takú intenzitu, že by bolo v rozpore s právom verejnosti (zaručenou Ústavou SR a Dohovorom) na informovanie o činnosti VOS. Žalobkyňa ako osoba dotknutá rozho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zobrazenie žien vo vyzývavej polohe v reklame, všeobecné požiadavky na reklamu, reklama pohoršujúcim spôsobom
Právna veta: Súd nemohol prisvedčiť námietke žalobcu, že ide o reklamu na párty, kde sa uvoľníte, resp. o uvoľňovaciu párty, nakoľko z vyobrazenia predmetnej reklamy, teda najmä dvoch mladých žien nevyplýva uvoľnenie sa zo stresujúceho ordinérneho života, ale skôr medzi týmito dvoma zobrazenými nahými ženami je vidno napätie a očakávanie. Takéto zobrazenie žien vo vyzývavej polohe, ktoré vyvoláva predstavy o aktivitách nielen týchto zobrazených žien ale ľudí všeobecne, spadajú jednoznačne do intímnej sféry každého človeka a nie sú určené na „obdiv“ iným osobám. Je preto možné konštatovať, že predmetn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zastavenie trestného stíhania - skutok nie je trestným činom, poskytovanie informácií o trestnom konaní, podmienky obmedzenia práva na informácie
Právna veta: Odvolací súd sa stotožňuje s názorom,
že z obsahu ustanovenia § 215 ods. 5 TP nevyplýva zákaz „sprístupnenia“ uznesenia o zastavení
trestného stíhania iným osobám ako v ňom vymedzeným, pretože toto ustanovenie len upravuje okruh
osôb, ktorým sa predmetné uznesenie musí z procesnoprávnych dôvodov doručiť. Pretože TP ako
osobitný predpis neobsahuje výslovný zákaz sprístupniť uznesenie o zastavení trestného stíhania aj
iným osobám, je dôvodné konštatovať, že takéto uznesenie (aj jeho obsah) možno za dodržania
podmienok stanovených v § 6 TP sprístupniť aj tretím osobám.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nesprávne určiť základ dane, predbežné opatrenia, dôvody pre vydanie predbežného opatrenia
Právna veta: Uvedená skutočnosť musela byť žalobcovi
zrejmá, ak sám predložil ďalší znalecký posudok, ktorým preukazoval správnosť ceny, za ktorú boli
pozemky prevedené. Niet pochýb o tom, že indícia o nesprávne určenej dani existovala, avšak táto
sama o sebe je nepostačujúcim dôvodom pre vydanie predbežného opatrenia bez splnenia ďalších
zákonom predpokladaných podmienok, ktorými je odôvodnená obava, že nastanú situácie v súvislosti
s nezaplatením dane, ktoré predpokladá zákon v ustanovení § 50 ods. 1 Daňového poriadku.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, spotrebiteľská zmluva, Dohoda o zrážkach zo mzdy spotrebiteľa, formulárový charakter zmluvy
Právna veta: Dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov, ak má byť súdmi akceptovaná, musí byť výsledkom zmluvnej autonómie strán a slobodnej vôle oboch zmluvných strán. Žalovaný ako veriteľ formulárovou zmluvou do prejavu vôle žalobcu k uzavretej zmluve o úvere, o uzavretie ktorého len mal záujem, zahrnul bez ďalšieho automatické uzavretie dohody o zrážkach zo mzdy. Na uvedenom nemení nič ani tá skutočnosť, že dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov bola uzatvorená na samostatnom tlačive. Toto tlačivo malo typový formulárový charakter, ktorý žalobca nemohol ovplyvniť. Uvedené zmluvné dojednanie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uzavretie zmluvy podľa § 44 OZ, zmluva o spotrebiteľskom úvere , zmena návrhu spotrebiteľskej zmluvy
Právna veta: A ani prejav žalovaného, ktorým
začal čerpať úver nenahrádza písomnú akceptáciu zmeny návrhu na uzavretie spotrebiteľskej úverovej
zmluvy. Okresný súd správne vyhodnotil nedostatky Zmluvy, že chýba písomná forma zmluvy, a v dôsledku
toho žalobcovi vzniká právo na vrátenie finančných prostriedkov, ktoré žalovanému poskytol nad sumu
žalovaným zaplatených finančných prostriedkov.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, konečná splatnosť spotrebiteľského úveru, splatnosť úveru
Právna veta: K námietke žalobcu týkajúcej sa náležitosti v zmysle ust. § 9 ods. 2 písm. f) ZoSÚ, odvolací súd uvádza, že v zmysle predmetného ustanovenia je tento údaj obligatórnou náležitosťou zmluvy. Tento údaj musí byť v zmluve výslovne uvedený a nemožno ho vyvodzovať z ďalších zmluvných náležitostí (napr. z počtu splátok úveru). Počet a výška splátok úveru je samostatnou zmluvnou náležitosťou, ktorú súčasne nemožno stotožňovať s chýbajúcim údajom o konečnej splatnosti úveru a dobe trvania zmluvy. Nepochybne zákonodarca pod konečnou splatnosťou úveru nemyslel len stanovenie počtu mesačných splátok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: plnenie v splátkach, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, splatnost splátky pre omeškanie
Právna veta: Odvolací súd je názoru, že ust. § 53 ods. 9 O. z. je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti s ust. § 565 O. z., t. j. veriteľ môže vyhlásiť predčasnú splatnosť úveru do splatnosti najbližšej splátky nasledujúcej po uplynutí troch mesiacov od splatnosti splátky, pre omeškanie s ktorou sa stal splatný celý dlh samozrejme za splnenia ďalšej podmienky podľa § 53 ods. 9 O. z. - upozornenia dlžníka na možnosť zosplatnenia úveru aspoň 15 dní pred uplatnením tohto práva, preto tieto ustanovenia nie sú v rozpore, ust. § 53 ods. 9 O. z. nepredstavuje lex specialis vo vzťahu k ust. § 565 druhá ve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, všeobecné obchodné podmienky úverovej zmluvy, neprijateľné podmienky spotrebiteľskej zmluvy
Právna veta: Obvyklá argumentácia dodávateľov, že spotrebiteľ sa oboznámil so zmluvou, že si prečítal aj všeobecné obchodné podmienky, že podpisom s nimi vyjadril súhlas, a že súhlasil s každým takto upraveným inštitútom, povinnosťami na ňom viaznúcimi, alebo jednoducho len preceňujúca význam v zmluve prejavenej vôle či formálnu oddelenosť niektorého z dojednaní, opomína podľa odvolacieho súdu samotnú podstatu spotrebiteľskej ochrany, spočívajúcu na premise, že spotrebiteľovi neprijateľné podmienky predovšetkým nemožno predkladať a pokiaľ tak dodávateľ urobí, koná nepoctivo a musí byť uzrozumený s tý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie podľa § 451 OZ, vnútrobloková zeleň , bezdôvodného obohatenie obce
Právna veta: Vnútrobloková zeleň slúži pre občanov mesta, teda žalovaného. Preto podľa názoru odvolacieho súdu, ak nie je v občianskoprávnej rovine (napr. zmluvou) upravené všeobecné užívanie verejnej zelene, zahrňuje aj len časti pozemkov vlastnícky patriace tretej osobe, má to za následok vznik bezdôvodného obohatenia na strane obce (mesta) plnením bez právneho dôvodu (§451 ods. 2 OZ), pretože aj keď existuje právny pôvod užívania verejnej zelene, nejde o titul, podľa ktorého by obci (mestu) vzniklo oprávnenie, aby takéto plnenie zo strany tretej osoby (strpenie užívania jej majetku) bolo poskytované be ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: civilny sporovy poriadok, postup súdu v občianskom konaní, samotný priebeh konania
Právna veta: „Postupom súdu“ možno teda rozumieť iba samotný priebeh konania, nie však konečné rozhodnutie súdu posudzujúce opodstatnenosť žalobou uplatneného nároku. Pokiaľ „postupom súdu“ nie je rozhodnutie súdu - finálny (meritórny) produkt prejednania veci v civilnom sporovom konaní, potom už „postupom súdu“ vôbec nemôže byť ani časť rozhodnutia - jeho odôvodnenie (obsah, spôsob, kvalita, výstižnosť, presvedčivosť a úplnosť odôvodnenia), úlohou ktorej je vysvetliť dôvody, so zreteľom na ktoré súd rozhodol (porovnaj rozhodnutia najvyššieho súdu sp. zn. 1 ECdo 10/2014, 3 Cdo 146/2013). Pojem „proc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho zákonníka, obchodnoprávne vzťahy, premlčacia doba bezdôvodného obohatenia
Právna veta: Obchodný zákonník ako uvádza žalovaný nemá vlastnú úpravu bezdôvodného obohatenia a teda, ak uvedenú otázku nemožno riešiť podľa ustanovení Obchodného zákonníka, riešia sa podľa predpisov občianskeho práva (§ 1 ods. 2 Obchodného zákonníka). Keďže samotný Obchodný zákonník odkazuje na riešenie otázok, ktoré sám nespravuje na riešenie podľa predpisov občianskeho práva, treba mať za to, že aj samotné plynutie premlčacej doby pri bezdôvodnom obohatení treba posudzovať podľa ustanovení Občianskeho zákonníka a nie Obchodného zákonníka, ktorý ako bolo uvedené neobsahuje špeciálne ustanovenia o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôsledky porušenia povinností, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, všeobecné obchodné podmienky úverovej zmluvy
Právna veta: Vo vzťahu k tvrdeniam žalobcu, že predmetná zmluva má všetky podstatné náležitosti, nakoľko ich
neoddeliteľnou súčasťou sú aj VOP, odvolací súd uvádza, že časť obsahu zmluvy síce možno určiť
aj odkazom na obchodné podmienky, nemalo by sa to však týkať podstatných náležitostí zmluvy (ale
len dojednaní technického a vysvetľujúceho charakteru), a nič by preto, v prípade poctivého prístupu
veriteľa, nemalo brániť tomu uviesť ich aj priamo v zmluve.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: neprerokované protokolu, protokol a záznam o výsledku inšpekcie práce, podstatné porušenie procesných práv
Právna veta: Správny súd uzatvára, že z obsahu administratívneho spisu vyplýva, že protokol s rovnakým číselným označením zo dňa 05.06.2017 preukázateľne so žalobcom, v rozpore s ustanovením § 13 ods. 2 zákona o inšpekcii práce prerokovaný nebol. Aj keď z obsahu administratívneho spisu žalovaného vyplýva, že spolu s listom zo dňa 05.06.2017 bola žalobcovi zaslaná aj fotokópia označeného protokolu, žiadna výzva na prerokovanie tohto konkrétneho protokolu z 05.06.2017 žalobcovi doručená nebola a tento protokol mu tak bol zaslaný iba ako informácia o tom, čo je obsiahnuté v administratívnom spise (na ži ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: omeškanie dlžníka podľa O.z., neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, spotrebiteľská zmluva, omeškanie s plnením peňažného dlhu -výše sankcie, omeškanie s plnením peňažného dlhu
Právna veta: Uvedenou úvahou sa odvolací súd prirodzene dostáva aj v poradí k ďalšiemu zásadnému záveru, spočívajúcemu v skutočnosti, že keďže jednorazovým zosplatnením vzniká spotrebiteľovi povinnosť jednorazovo vrátiť sumu požičaného úveru, zvýšenú o kapitalizované úroky ku dňu zosplatnenia, počnúc prvým dňom omeškania spotrebiteľa ide o protiprávny stav založený sankčným jednostranným predčasným zosplatnením úveru. S protiprávnym stavom sa prirodzene spájajú výhradne sankcie, keďže spotrebiteľ je v omeškaní s vrátením uvedenej sumy. Naopak, s protiprávnym stavom sa nikdy nebudú spájať odplatné pl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony, konanie o spôsobilosti na právne úkony, nadmerné požívanie alkoholických nápojov
Právna veta: Odvolací súd uvádza, že novozavedená právna úprava obmedzenia spôsobilosti na právne úkony obsiahnutá v ust. § 231 a nasl. CMP má primárne sledovať záujem dotknutej osoby a až následne záujem verejný, či tretích osôb. Rozhodnúť o obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony je možné len vtedy, ak existuje niektorý zo zákonných dôvodov, teda fyzická osoba trpí duševnou poruchou, ktorá nie je len prechodná alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov, omamných prostriedkov a v dôsledku týchto osoba nie je schopná robiť niektoré, resp. žiadne právne úkony. Existencia uvedenýc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, zmluva o povolenom prečerpaní
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu taká závažná náležitosť zmluvy o úvere (v danom prípade zmluvy o povolenom prečerpaní, respektíve neskôr v režime nepovoleného prečerpania) ako je výška úroku, má byť uvedená priamo v texte samotnej zmluvy a nie na listine, ktorá v zmysle zmluvy ani nie je jej súčasťou. Konkrétna výška tohto úroku z nepovoleného prečerpania navyše nebola obsiahnutá ani len vo všeobecných obchodných podmienkach (na obsah ktorých aspoň zmluva odkazovala), ale len v Sadzobníku poplatkov pre fyzické osoby, v časti „Úrokové sadzby produktov“ - Úrok pri nepovolenom prečerpaní účtu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie, poučovacia povinnosť, formálné náležitosti žaloby
Právna veta: Osobitné prípady poučovacích povinností formuluje Civilný sporový poriadok v jednotlivých ustanoveniach s cieľom dosiahnuť špeciálny prístup v kontexte konkrétnej procesnej situácie. Je vždy na strane sporu, či náležite využije možnosti, ktoré sa jej v súdnom konaní ponúkajú. V tejto súvislosti sa žiada zdôrazniť, že práve žalobca nesie zodpovednosť za to, že prezentuje súdu konzistentné skutkové tvrdenia podporené dôkazmi. Pokiaľ túto povinnosť nesplní, prejaví sa to v rozhodnutí vo veci samej. Nedostatky v procesnej aktivite strany nemôže súd v sporovom konaní riešiť prostredníctvom in ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predkupné právo, relatívna neplatnosť právneho úkonu, porušenie predkupného práva
Právna veta: V danom prípade sa žalobca rozhodol uprednostniť špeciálnu úpravu nároku v zmysle § 40a Občianskeho zákonníka podaním určovacej žaloby o neplatnosť časti právneho úkonu, ktorým malo byť porušené jeho predkupné právo. V takomto prípade je vylúčené, aby žalobca mohol uplatniť niektorý zo všeobecných nárokov v zmysle § 603 ods. 3 Občianskeho zákonníka. Podľa názoru odvolacieho súdu v prípade, ak dôjde k porušeniu predkupného práva, má žalobca naliehavý právny záujem na podaní žaloby o neplatnosť právneho úkonu v zmysle § 40a Občianskeho zákonníka, opačný názor nemožno vyvodiť ani výkladom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: peňažné zadosťučinenie, právo na súkromie a rodinný život, ťažko poškodená na zdraví
Právna veta: V súvislosti s uvádzaným žalovanou odvolací súd si je vedomí toho, že smrť blízkej osoby je ťažkým a nereparovateľným zásahom do práv na súkromie a rodinný život najbližších pozostalých. Ide ale o zásah jednorazový, ktorý sa v priebehu času zmierňuje. Ak ide ale o prípad, keď osoba dopravnú nehodu prežije, avšak s následkom, že je trvalo a ťažko poškodená na zdraví, a preto zostane v takmer vegetatívnom stave, ide o zásah do práva na súkromie najbližších príbuzných, ktorá má trvalý charakter a tento zásah sa neustále opakuje pri každom kontakte s poškodeným, čo je u žalobcov 2 a 3 každod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, predmet a rozsah úpravy, absolutný obchod
Právna veta: Podľa znenia § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka v čase uzavretia zmluvy medzi stranami, zmluva o úvere pod definíciu spotrebiteľskej zmluvy podľa § 52 Občianskeho zákonníka spadala, hoci je uzavretá podľa Obchodného zákonníka ale jej charakteristickým znakom je, že je uzatvorená medzi dodávateľom a spotrebiteľom. Z uvedeného potom vyplýva, že právny vzťah založený zmluvou zo dňa 31.5.2013 je nevyhnutné posudzovať podľa Občianskeho zákonníka, ako aj podľa zákonov o ochrane spotrebiteľa (v čase uzavretia zmluvy aj aktuálne platný zákon č. 250/2007 Z. z.). a to bez ohľadu na to, že zmluva o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľské úvery , priemerná úroková miera, úžera ako neplatný právny úkon
Právna veta: V danom prípade, ako to uviedol i súd prvej inštancie, priemerná
úroková miera pre podobné typy úverov so začiatočnou fixáciou úrokovej sadzby v mesiaci júl 2015
predstavovala 7,33 %, a teda dojednaný úrok z predmetnej spotrebiteľskej zmluvy 7,72 násobne
prevyšoval priemernú úrokovú mieru z obdobných spotrebiteľských úverov poskytovaných obchodnými
bankami. Z tohto dôvodu je predmetná zmluva o spotrebiteľskom úvere v tejto časti neplatná z dôvodu
rozporu s dobrými mravmi.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: výsluhový dôchodok, starobný dôchodok, obdobie dôchodkového poistenia
Právna veta: Sociálna poisťovňa, ústredie v ďalšom konaní opätovne posúdi nárok žalobkyne na priznanie starobného dôchodku podľa § 65 zákona č. 461/2003 Z. z., pričom zohľadní celé obdobie jej dôchodkového poistenia, ktoré získala do vzniku nároku na starobný dôchodok, pretože zo žiadneho ustanovenia zákona o sociálnom poistení nevyplýva, že by sa poistencovi, ktorému bol priznaný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu, nemali pre nárok na starobný dôchodok hodnotiť ostatné doby dôchodkového poistenia (doby tzv. civilného zamestnania). Záver Sociálnej poisťovne, v zmysle ktorého nehodnotila žal ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: práva spotrebiteľa, primerané finančné zadosťučinenie, úspešné uplatneníe porušenia práva
Právna veta: Podľa § 3 ods. 5, tretia veta zákona č. 250/07 Z.z spotrebiteľ, ktorý na súde úspešne uplatní porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej týmto zákonom a osobitnými predpismi, má právo na primerané finančné zadosťučinenie od toho, kto za porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej týmto zákonom a osobitnými predpismi zodpovedá. Pod úspešným uplatnením porušenia práva alebo povinnosti v zmysle vyššie citovaného ustanovenia je potrebné rozumieť úspešné uplatnenie konkrétneho nároku z porušenia práva, či povinnosti dodávateľa určeného na ochranu spotrebiteľov, ako aj nároku na náhradu škody ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úžera v úverovej zmluve, úžera, vydanie bezdôvodného obohatenia, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách
Právna veta: Z uvedeného je zrejmé, že úrok dohodnutý medzi stranami bol viac ako 6 x vyšší. Preto dohoda o výške odplaty za poskytnutie predmetného úveru je pre rozpor s dobrými mravmi aj so zákonom neplatná v zmysle § 39 OZ a žalovaný preto nemá nárok na akékoľvek plnenie nad rámec ním poskytnutých finančných prostriedkov. Odvolací súd, vzhľadom na správnu aplikáciu ust. § 53 ods. 6 OZ účinnom v rozhodnom období a ust.§ 39 OZ sa stotožňuje so záverom súdu prvej inštancie, ktorý vyhovel žalobe o bezdôvodnom obohatení, keď zistil, že žalobcovi bol poskytnutý úver vo výške 719,42 a žalovaný prijal úhrad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zníženie náhrady, dôvody hodné osobitného zreteľa, moderačné právo súdu
Právna veta: Ustanovenie § 450 OZ patrí k právnym normám s relatívne neurčitou hypotézou, kedy sa prenecháva súdu, aby podľa svojho uváženia v každom jednotlivom prípade vymedzil sám hypotézu právnej normy. Vychádzajúc z odôvodnenia napadnutého rozsudku pristúpil súd prvej inštancie k aplikácii moderácie z dôvodov, že v okolnostiach vzniku škody a vo veku a majetkových pomeroch žalovaného v čase spôsobenia škody na zdraví (študent VŠ, bez príjmu) vzhliadol dôvody hodné osobitného zreteľa. Odvolací súd však na rozdiel od súdu prvej inštancie nenašiel predpoklady pre mimoriadne zníženie náhrady škody. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nelegálna práca, zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ústna dohoda o pracovnom pomere
Právna veta: Tu krajský súd rovnako ako aj žalobca poukazuje, že pracovnoprávny vzťah vznikol tým, že
žalobca zveril zamestnancovi nákladné motorové vozidlo, prideľoval mu prácu, kde z tohto vzťahu je
jednoznačná danosť vôle oboch strán smerujúca k založeniu pracovnoprávneho pomeru a súčasne
tohto zamestnanca aj riadne zaevidoval v odvodovej povinnosti na sociálnej a zdravotnej poisťovni. Tieto
skutočnosti nerozporoval ani sám žalovaný a preto podľa názoru krajského súdu nedošlo k naplneniu
skutkovej podstaty nelegálneho zamestnania zo strany žalobcu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zákaz konkurencie, súťažný vzťah, reálna hospodárska súťaž
Právna veta: Odvolací súd súhlasí s názorom žalovaného, že zákaz konkurencie je inštitút, ktorý súvisí s ochranou hospodárskej súťaže, a teda treba skúmať tento inštitút z pohľadu súťažných vzťahov medzi spoločnosťou UltraLux Central Europe
s.r.o. a spoločnosťou M&B STAVO SPRAY s.r.o., medzi ktorými nikdy nebol súťažný vzťah, pretože
tieto subjekty reálne nesúperia na relevantnom trhu o zákazníkov. Zákaz konkurencie možno reálne
porušiť, len ak medzi dotknutými subjektmi existuje reálna hospodárska súťaž, reálne súperenie
obchodných spoločností ako podnikateľov
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, povinnosť vykonať dôkazy nevyhnutné na preskúmanie napadnutého rozhodnutia, rozhodujúci stav v čase právoplatnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy
Právna veta: Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia správny súd vychádza zo skutkového stavu, ktorý tu bol v čase právoplatnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo vydania opatrenia (§ 135 ods. 1 SSP). Preto v správnom súdnictve správny súd dokazovanie zásadne nevykonáva, vykonáva len také dokazovanie, ktoré je nevyhnutné na preskúmanie napadnutého rozhodnutia, t.j. jeho rozsah je obmedzený účelom správneho súdnictva (§ 119 ods. 1 SSP). Úlohou súdu v správnom súdnictve nie je nahrádzať činnosť orgánov verejnej správy, ale preskúmavať zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, teda posúdiť, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výška odškodnenia za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia, mimoriadne závažné poškodenie zdravia, strata životných príležitostí
Právna veta: Vo všeobecnosti treba pripustiť, že v niektorom individuálnom prípade pôjde o tak mimoriadne závažné poškodenie zdravia osoby spoločensky sa dosiaľ nijako osobitne neangažovanej (napríklad v prípade mimoriadne ťažkého poškodenia zdravia v detskom veku), ktoré - aj s prihliadnutím na minimalizovanú predpokladanú budúcu kvalitu jej života - odôvodní priznanie zvýšenia náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia až v hornej hranici stanoveného limitu (§ 5 ods. 5 zákona č. 437/2004 Z.z.). Takéto zvýšenie je aj podľa názoru odvolacieho súdu vyhradené prípadom straty životných príležitostí po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dostatočne presné vyčíslenie škody, priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, spôsobenia škody na majetku
Právna veta: Z ustanovenia § 22 ods. 1 písm. g) zákona o priestupkoch vyplýva, že priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda, pri ktorej inému ublíži na zdraví alebo inému spôsobí škodu na majetku. Pre naplnenie skutkovej podstaty tohto priestupku je nevyhnutné zistiť existenciu spôsobenia škody na majetku. Preto nestačí uviesť iba to, že došlo ku škode, ale je potrebné uviesť, aké dôkazy boli vykonané, musí byť uvedené aj hodnotenie týcht ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: spoločné ustanovenia Zákona o hazardných hrách, iný správny delikt, náležitosti rozhodnutia
Právna veta: Dôležitou otázkou v prípade iných správnych deliktov je, miera špecifikácie, ktorú vyžaduje pojem „rozhodnutie vo veci“. Vymedzenie predmetu konania (rozhodnutie vo veci) vo výroku rozhodnutia o správnom delikte musí podľa názoru správneho súdu spočívať v špecifikácii deliktu tak, aby sankcionované konanie nebolo zameniteľné s iným konaním. Tento záver je vyvoditeľný priamo z ustanovenia § 47 ods. 2 správneho poriadku, pretože vecou, o ktorej je rozhodované, je v danom prípade iný správny delikt a vymedzenie veci musí zodpovedať jej charakteru. V rozhodnutiach trestného charakteru, ktorý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: námietka premlčania na dlžné poistné, zaplatená celá suma dlžného poistného na dôchodkové poistenie, platobný výmer
Právna veta: Samotná skutočnosť, že žalobkyňa uplatnila svoje právo vzniesť námietku premlčania na dlžné
poistné, neznamená zánik tohto záväzku z jej strany. To čo podlieha premlčaniu, v tomto prípade nie je
poistné (pohľadávka), ale procesné právo poisťovne na predpísanie poistného, t.j. právo na vymeranie
poistného platobným výmerom, ktorý je právnym titulom na jeho vymáhanie. Premlčanie práva v tomto
prípade, znamená zánik procesného práva na vydanie individuálneho správneho aktu - platobného
výmeru
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dokazovanie v konaní o udeleni azylu, udelenie azylu na účel zlúčenia rodiny, udelenie azylu, podklad rozhodnutia
Právna veta: Správny súd považuje za potrebné zdôrazniť, že povinnosť zistiť skutočný stav veci podľa § 32
zákona č. 71/1967 Zb. (Správny poriadok) má žalovaný len v rozsahu dôvodov, ktoré žalobca v priebehu
konania o jeho žiadosti o udelenie azylu uviedol. Zo zákonnej úpravy nemožno vyvodiť povinnosť,
aby si žalovaný domýšľal právne relevantné dôvody pre udelenie azylu žalobcom neuplatnené a
následne k týmto dôvodom vykonal príslušné skutkové zistenia.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľský úrok, absolútna neplatnosť právneho úkonu, úžera
Právna veta: Odvolací súd sa stotožnil s prvoinštančným súdom v tom zmysle, že úroky požadované žalovaným od žalobkyni na základe uzatvorenej zmluvy o spotrebiteľskom úvere v rozsahu 77,02% ročne sú neprimerane vysoké a odporujúce dobrým mravom. Súdy v tomto predchádzajúcom konaní skonštatovali, že žalovaným požadovaný úrok bol viac ako 400% vyšší ako úrok, za ktorý by za podobných podmienok banky úver poskytovali. Odvolací súd tiež zdôraznil, že absolútna neplatnosť podľa § 39 Občianskeho zákonníka v súvislosti s uzatvorenou zmluvou dopadá aj na právne úkony odporujúce dobrým mravom a za taký treba pova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, úver poskytnutý a čerpaný formou kreditnej karty, ročná percentuálna miera nákladov
Právna veta: Úver poskytnutý a čerpaný formou kreditnej karty nie je vylúčený z pôsobnosti citovaného zákona 129/2010 Z.z., preto veriteľ je povinný i pri týchto spotrebiteľských úveroch splniť podmienky upravené v tomto zákone a zmluva o takomto úvere musí obsahovať náležitosti v zmysle § 9 ods. 2 citovaného zákona, teda aj v zmysle § 9 ods. 2 písm. j/, t.j. ročnú percentuálnu mieru nákladov a celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, vypočítané na základe údajov platných v čase uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere, pričom sa uvedú všetky predpoklady použité na výpočet tejto ročnej perc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vzdanie sa výhodnejšieho zamestnania a výživné, princíp potencionality príjmov, ochrana záujmov oprávneného, životné okolnosti a pomery povinného
Právna veta: Princíp potencionality príjmov je inštitútom výrazne ochraňujúcim záujmy oprávneného, zákon umožňuje hodnotiť nielen životné okolnosti a pomery povinného, ktoré sú reálne dané, ale aj tie, ktoré by za určitých podmienok mohli existovať. Dôvody sú v existenčnom charaktere výživného a v potrebe zabrániť povinnému, aby svojím konaním znižoval jeho rozsah. V rámci výpočtu zákon uvádza vzdanie sa výhodnejšieho zamestnania, zárobku a majetkového prospechu. V konkrétnom prípade môže byť takouto okolnosťou napr. zmena zamestnania, na základe ktorej povinný dosahuje nižší príjem, môže ísť o príp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť vysporiadať sa s tvrdením účastníka, tvrdenia účastníka konania, povinnosť súdu riadne odôvodniť rozhodnutie
Právna veta: Vo vzťahu k odvolacím námietkam odvolateľa odvolací súd zdôrazňuje, že súd nemusí dať odpoveď
na všetky otázky nastolené účastníkom konania, ale len na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam,
prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny základ rozhodnutia, preto odôvodnenie rozhodnutia
súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom,
že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na súdnu ochranu, resp. právo na
spravodlivé súdne konanie.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o zrážkách zo mzdy, záväzok zo spotrebiteľskej zmluvy, neplatnosť právneho úkonu ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom
Právna veta: Neposkytnutie základných informácií o inštitúte dohody o zrážkach zo mzdy a jeho dôsledkoch nemožno hodnotiť inak, ako porušenie zákazu konať v rozpore s dobrými mravmi, čo aj pred účinnosťou § 5a zákona č. 250/2007 Z.z. spôsobovalo neplatnosť takéhoto právneho úkonu (§ 39 OZ). Žalovaný ako poskytovateľ úverov mal povinnosť poskytnúť žalobcovi jasné a zrozumiteľné informácie o dôsledkoch uzatvorenia dohody o zrážkach zo mzdy, najmä za situácie, ak na základe takéhoto zabezpečovacieho inštitútu sa mohli vykonávať zrážky zo mzdy žalobcu bez toho, aby boli nároky uplatňované zo zmluvy o úve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: znížení daňové zábezpeky, postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze
Právna veta: Správny súd považoval za podstatné, že preskúmavané rozhodnutie žalovaného bezprostredne
súvisí s konaním správnych orgánov vo veci vzniku daňovej povinnosti na spotrebnej dani a vyrubenia
rozdielu dane. Ako už bolo uvedené vyššie, práve na zabezpečenie tejto dane bola totiž sporná
zábezpeka zložená. Bez toho, aby bola naisto postavená otázka vzniku daňovej povinnosti na daňovom
území alebo v Poľskej republike, nie je možné uvažovať o vrátení, resp. znížení zábezpeky, ktorá
bola zložená práve na zabezpečenie zaplatenia tejto dane.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsob a rozsah náhrady škody , zákaz svojvôle v činnosti štátnych orgánov, súdne uváženia o nemajetkovej ujmy
Právna veta: Určenie výšky nároku úvahou súdu musí byť preskúmateľné
v inštančnom postupe, preto musí byť dostatočne vyargumentované a rozhodnutie okresného súdu
nesmie byť svojvoľné. Okresný súd správne priznanú výšku nemajetkovej ujmy v peniazoch určil
voľnou úvahou s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy, okolnosti za ktorých k nej došlo, závažnosť
následkov, ktoré vznikli poškodeným v súkromnom živote
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčacia doba bezdôvodného obohatenia, vydanie bezdôvodného obohatenia, priamy a nepriamy úmysel v bezdôvodnom obohatení
Právna veta: V desaťročnej premlčacej dobe sa v zmysle § 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka právo na vydanie bezdôvodného obohatenia premlčí vtedy, keď bolo bezdôvodné obohatenie získané úmyselne. Úmysel, či už priamy alebo nepriamy, musí smerovať k bezdôvodnému obohacovaniu a musí existovať už v čase získania bezdôvodného obohatenia. Nestačí teda, keď povinný získal bezdôvodné obohatenie neúmyselne a potom by si ho úmyselne ponechal. Ak nie sú splnené podmienky na desaťročnú premlčaciu dobu, platí trojročná objektívna premlčacia doba, a to aj v prípade, keď povinný získanie bezdôvodného obohatenia vôb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: podklad rozhodnutia, kontrolní zistení , námitky v kontrolním konani
Právna veta: Správny súd konštatuje, že pokiaľ v rámci správneho konania účastník konania kvalifikovaným spôsobom vzniesol výhrady týkajúce sa výsledkov kontrolných zistení, nemohol správny orgán odkázať iba na zistenia učinené v rámci kontroly a bolo jeho povinnosťou sa s jeho námietkami vyporiadať v súlade so zásadou materiálnej pravdy, skutočnosti spochybňované účastníkom konania riadne objasniť. Správny súd konštatuje, že pri rozhodovaní o vyvodení sankčnej zodpovednosti voči zodpovednému subjektu sa správny orgán nemôže uspokojiť bez ďalšieho len s kontrolným zistením učineným v rámci inšpekcie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odporovatelný právný úkon dlžníka, právo odporovať právnemu úkonu, odporovacia žaloba
Právna veta: Predpokladom každej odporovateľnosti, a teda aj v zmysle ust. § 57 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. je zníženie uspokojenia pohľadávok veriteľov dlžníka, čo predpokladá také zmenšenie hodnoty majetku dlžníka, že po účinnosti odporovaného právneho úkonu dlžníka sa zníži, ukráti uspokojenie pohľadávok veriteľov. K tomu dochádza aj vtedy, ak dlžník nemal ani pred vykonaním odporovaného právneho úkonu dostatok majetku na úplné uspokojenie pohľadávok veriteľov, avšak po účinnosti tohto právneho úkonu sa miera uspokojenia pohľadávok veriteľov ešte viac zníži. Na druhej strane platí, že aj keď dôjd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie, povinnosť vrátiť si vzájomné plnenia, odstúpenie od zmluvy
Právna veta: Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že začiatok plynutia premlčacej lehoty na vydanie bezdôvodného obohatenia je potrebné posudzovať v závislosti od záveru, či toto bezdôvodné obohatenie vzniklo v dôsledku absolútnej neplatnosti zmluvy alebo v dôsledku jednostranného právneho úkonu, za ktorý je potrebné považovať aj odstúpenie od zmluvy. Iba v prípade záveru o absolútnej neplatnosti právneho úkonu dochádza k nadobudnutiu bezdôvodného obohatenia už od samotného vzniku právneho úkonu. Naopak v prípade zrušenia zmluvy v dôsledku odstúpenia, o bezdôvodnom obohatení z plnenia takéhoto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: pokuty zak. č. 563/2009, opravné daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie, objektívna zodpovednosť
Právna veta: Z celkového kontextu úpravy povinnosti daňových subjektov podať dodatočné daňové priznanie podľa § 16 ods. 3 daňového poriadku a z úpravy liberačných dôvodov z deliktuálnej objektívnej zodpovednosti daňového subjektu pri podaní dodatočného daňového priznania vyplýva, že zákonodarca mal v úmysle vytvoriť podmienky zabezpečujúce inkaso daní do štátneho rozpočtu a zamedziť zmenšovaniu objemu jeho finančných prostriedkov i v prípade, ak daňový subjekt v riadnom daňovom priznaní uviedol nižšiu daň alebo si uplatnil vyšší nadmerný odpočet, ako mal, pričom splnenie povinnosti podania DDP podľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zásada súčinnosti, nárok na poskytnutie právnej pomoci, poskytnutí právnej pomoci v hmotnej núdzi
Právna veta: Zo spisového materiálu mal správny súd preukázané, že jedným z dôvodom nepriznania právnej pomoci žalobcovi bola skutočnosť nepredloženia relevantných dôkazov a neopísanie skutkových okolností sporu, na základe ktorých chcel žalobca podať správnu žalobu. Ak bol správny orgán toho názoru, že z podania žalobcu nie je zrejmé, na akom skutkovom a právnom základe chce podať žalobu, bolo povinnosťou žalovaného v súlade so zásadou súčinnosti vyzvať žalobcu na preukázanie a predloženie požadovaných skutočností, resp. dôkazov podľa § 10 ods. 1 zákona. Ak tak žalovaný neučinil a nepostupoval za úč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: umiestňovanie stavby, odstupy stavieb, územný plán zóny
Právna veta: Pokiaľ ide o nesúhlas žalobkyne s osadením predmetnej prístavby vo vzdialenosti 1 m od hranice pozemku žalobkyne, správny orgán I. stupňa poukázal na aplikáciu § 4 a § 6 ods. 5 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. s odôvodnením, že predmetné ustanovenie § 6 ods. 5 cit vyhlášky pripúšťa osadenie stavby aj pri menších odstupových vzdialenostiach od pozemku ako 2 m, čo je pri existujúcich stiesnených pomeroch opodstatnené. Krajský v tejto súvislosti považuje za potrebné uviesť, že z predmetného ust. § 6 ods. 5 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. skutočne vyplýva, že vzdialenosti medzi rodinnými domami možno zní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vdovské dôchodky a prídavok k vdovskému dôchodku,, princíp predvídateľnosti práva , poznámka pod čiarou v zákone
Právna veta: Z gramatického výkladu citovaného ust. § 129 ods. 3 zákona č. 328/2002 Z.z. neplynie nad všetku rozumovú pochybnosť, že predmetom transformácie nie sú tie vdovské dôchodky, na výplatu ktorých je príslušná Sociálna poisťovňa, na ktoré nárok vznikol podľa právnych predpisov účinných do 30.06.2002 a nárok trvá k 01.07.2002, ktoré neboli priznané spolu s príplatkom k vdovskému dôchodku. Pokiaľ žalovaný dôvodí potrebu posudzovať podľa ust. § 129 ods. 3 citovaného zákona len tie vdovské dôchodky, ku ktorým bol súčasne priznaný aj prídavok k vdovskému dôchodku a uvedenú potrebu zdôvodňuje pouka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: pracovná disciplína, výpoveď daná zamestnávateľom, závažné porušenie pracovnej disciplíny ako výpovedný dôvod
Právna veta: Odvolací súd preto považoval argumentáciu žalovaného, podľa ktorého bolo potrebné vyhodnotiť absenciu žalobkyne na pracovisku dňa 31.08.2016 v trvaní max. 36 minút ako závažné porušenie pracovnej disciplíny práve z dôvodu prísneho režimu prevádzky žalovaného na základe zákona o hazardných hrách, za nedôvodnú a nepreukázanú. Žalobkyňa v tejto súvislosti tiež dôvodne argumentovala tým, že vznik škody je síce jedným z predpokladov, ktoré judikatúra vyvodila pre posúdenie závažnosti konania zamestnanca, vo vzťahu k škode je však podstatná len škoda, ktorá zamestnávateľovi reálne vznikla v príč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na náhradu škody v plnej miere, spôsob a rozsah náhrady, uvedenie veci do pôvodného stavu
Právna veta: Účelom zákonných ustanovení § 442 ods. 1 a § 443 Občianskeho zákonníka, je taký postup, aby sa poškodenému jeho právo na náhradu škody v plnej miere kompenzovalo, čo je v zhode aj so spravodlivým výkladom zákona. Všetky náklady boli riadne preukázané faktúrou za vykonanú opravu. Nemožno prenášať povinnosť na zaplatenie nákladov na uvedenie veci do pôvodného stavu na poškodeného, resp. jeho právneho nástupcu a nedôvodne ho znevýhodňovať oproti škodcovi (poistenému u žalovaného). Nestačia len všeobecné tvrdenia o nepotrebnosti konkrétneho segmentu opravy, je nevyhnuté ich nepotrebnosť aj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, odplatné nároky v protiprávnom stave
Právna veta: S protiprávnym stavom sa prirodzene spájajú výhradne sankcie, keďže spotrebiteľ je v omeškaní s vrátením uvedenej sumy. Naopak s protiprávnym stavom sa nikdy nebudú spájať odplatné plnenia, ktoré sa spájajú len so stavom lege artis, a teda stavom oprávneného držania peňažných prostriedkov podľa podmienok spotrebiteľskej zmluvy. Ak napriek tomu existuje zmluvná úprava, ktorá s protiprávnym stavom stotožňuje aj odplatné nároky patriace len v právne súladnom stave, je táto právna úprava na škodu spotrebiteľa neprijateľne odchylná od zákona, čo zmluvnú podmienku podľa § 52 ods. 2 Občianskeh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: sporenie pre maloletého , výživné rodičov k deťom, určenie výživného
Právna veta: Pri rozhodovaní o určení výšky výživného má súd vychádzať jednak zo všeobecných hľadísk, t.j. zo skúmania odôvodnených potrieb dieťaťa; rozsah ktorých je rôzny vzhľadom na vek, zdravotný stav, spôsob prípravy na budúce povolanie, nadanie, záujmy dieťaťa a vychádza zároveň aj z reálnych možností a schopností rodičov dieťaťa plniť si svoju vyživovaciu povinnosť. Medzi týmito dvoma kritériami, t.j. medzi odôvodnenými potrebami dieťaťa a reálnymi schopnosťami a možnosťami rodičov, platí zásada priamej úmernosti, ktorá je plne v súlade s normatívnou zásadou, že dieťa má právo žiť na takej úro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčacia doba, spotrebiteľská zmluva, plnenie v splátkach, premlčenie dlhu
Právna veta: V tomto však je potrebné súhlasiť a v plnom rozsahu sa stotožniť s názorom odvolateľa, že citované zákonné ustanovenia § 565 OZ a § 53 ods. 9 OZ upravujú len zákonné podmienky pre konštatovanie platného a účinného predčasného zosplatnenia celého peňažného dlhu pre nezaplatenie splatnej splátky a samo osebe nemajú vplyv na počiatok plynutia premlčacej doby v zmysle ustanovenia § 103 Občianskeho zákonníka. Nedochádza teda k „posunu“ počiatku plynutia premlčacej doby až po uplynutí troch mesiacov od omeškania so zaplatením splátky, s ktorou je spotrebiteľ v omeškaní, s prihliadnutím a zohľadn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: doba úrokov peňažnej požičky, úroky pri peňažnej pôžičke, princíp autonómie vôle subjektov
Právna veta: Ani ust. § 658 ods. 1 OZ a iné ustanovenia Občianskeho zákonníka či iného právneho predpisu nestanovujú, na akú dobu možno pri peňažnej pôžičke dohodnúť úroky. Uvedené ustanovenie zakotvuje iba možnosť sa pri peňažnej pôžičke na týchto úrokoch dohodnúť; o dobe na ktorú tak možno učiniť mlčí. Vzhľadom k tejto dikcii, ktorá neobsahuje jednoznačný príkaz či zákaz vo vzťahu k vymedzeniu predmetnej doby, ako i k jeho povahe, z ktorej nevyplýva, že sa od neho nemožno odchýliť, je možné vyvodiť záver, že ide o ustanovenie dispozitívnej povahy, ktoré zmluvné strany nijako neobmedzuje v možnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: absolútna neplatnosť právneho úkonu, spotrebiteľská zmluva, neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve, zabezpečovacia zmenka
Právna veta: Zmenka je náročná na formality a aj v zmenkových právnych veciach je dôležité zaoberať sa ex offo neprijateľnosťou zmluvných podmienok zmluvy, ktorú zmenka zabezpečuje. Spotrebiteľ nebýva natoľko právne zdatný, aby dokázal rozlišovať medzi nárokmi z uzavretej zmluvy a nárokmi zo zmenky samej. Preto, bez ohľadu na jeho postoj v konaní, je potrebné aplikovať ustanovenia, ktoré upravujú právne vzťahy spotrebiteľského charakteru aj na úkony, ktoré nadväzujú na spotrebiteľskú zmluvu, teda napr. aj na prípadné uznanie dlhu či vystavenie zmenky. Žalobca, ktorý sa stal majiteľom niekoľko tisíc zm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ročná percentuálna miera nákladov, výpočet percentuálnej miery nákladov
Právna veta: K údaju o RPMN (ročnej percentuálnej miere nákladov) odvolací súd zdôrazňuje, že ide o jeden z najdôležitejších údajov pre spotrebiteľa, pretože zohľadňuje všetky náklady, ktoré musí spotrebiteľ za úver uhradiť, a preto je najlepším indikátorom posúdenia výhodnosti či nevýhodnosti úveru. Pri údaji o RPMN sa musia uviesť všetky predpoklady použité na jeho výpočet, teda nestačí len uvedenie jeho výšky. Zákonodarca jasne stanovil, že nepostačuje uvedenie len výšky RPMN, ale v zmluve je potrebné uviesť aj všetky predpoklady, ktoré boli použité pre výpočet RPMN. Odvolací súd preto zastáva náz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určovacia žaloba, potreba odstránenia ohrozenia práva alebo právneho vzťahu, naliehavý právny záujem
Právna veta: Súd uvádza, že určovacia žaloba v zmysle § 137 písm. c) CSP prichádza do úvahy vtedy, keď jej prostredníctvom možno eliminovať stav ohrozenia práva alebo neistoty v právnom vzťahu, pričom zodpovedajúcej náprave nemožno dospieť iným spôsobom. Ďalej sa uplatní v prípadoch, v ktorých určovacia žaloba účinnejšie než iné právne prostriedky zodpovedá obsahu a povahe príslušného právneho vzťahu a jej prostredníctvom možno dosiahnuť úpravu tvoriacu určitý právny rámec, ktorý je zárukou odvrátenia budúcich sporov medzi stranami v konaní. Tieto funkcie určovacej žaloby korešpondujú s predpokladom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodcovská doložka ako neprijateľná zmluvná podmienka spotrebiteľskej zmluvy, neprijateľné zmluvné podmienky, indikativný výpočet neprijateľných podmienek
Právna veta: Kým smernica vychádza zo vzorového okruhu nekalých klauzúl, slovenský zákonodarca upravil režim súdnej kontroly neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách na základe indikatívneho výpočtu neprijateľných podmienok (viď. slovo ,,najmä“ v § 53 ods. 4 OZ). To znamená, že súdu nič nebráni judikovať neprijateľnú zmluvnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve podľa tzv. generálnej klauzuly v § 53 ods. 1 OZ, a teda nad rámec zoznamu podmienok uvedených v prílohe smernice alebo okruhu uvedeného v Občianskom zákonníku. Nemožno napríklad vylúčiť, že súd so zreteľom na ostatné zmluvné podmien ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, vykonávať zárobkovú činnosť, samostatne zárobkovo činná osoba
Právna veta: Podľa názoru správneho súdu, pokiaľ aj žalobkyňa mala vydanú licenciu L1A na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, ktorá jej podľa § 5 písm. c) zákona o sociálnom poistení účinného do 31.12.2007 bez ďalšieho zakladala status SZČO, účasť na sociálnom poistení mu toto oprávnenie zakladať nemohlo, a to z dôvodu, že týmto oprávnením (licenciou L1A) nevykonával zárobkovú činnosť. Inak povedané nemal z neho príjem, ktorý by sa na účely povinného nemocenského a dôchodkového poistenia posudzoval podľa § 21 ods. 1. Preto po zániku povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, z ktorého ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: osobná asistencia, osoba s ťažkým zdravotným postihnutím
Právna veta: Osobná asistencia je nástrojom, ktorý ponúka spokojnosť v živote tým ľuďom so zdravotným postihnutím,
ktorí túžia po samostatnosti a sebaurčení, pričom jej však musia byť zároveň aj schopní.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie, nedostatočné odôvodnenie rozsudku, rozhodnutie nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť
Právna veta: V nadväznosti na uvedené, účel zákona č. 5/2004 Z.z. a ústavne garantované právo na prácu má správny súd za to, že žalovaný mal prihliadnuť pri posudzovaní vážnosti prekážky na strane žalobcu, ktorá však spočívala v dôvodoch na strane žalovaného, pretože úradné hodiny na úrade boli dňa 8.9.2017 do 12,00 hod., pričom žalobca dohodu o vykonaní práce so spoločnosťou ELSYS s.r.o. uzatvoril dňa 8.9.2017 o 13,00 hod. v Piešťanoch. Z napadnutého rozhodnutia vyplýva, že žalovaný sa so žalobcom uvádzaným dôvodom včasného nepredloženia dohody o vykonaní práce náležitým spôsobom nezaoberal, bez ďal ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: základné pravidlá konania podľa správneho poriadku, spoľahlivo zistený skutočný stav veci, náhla prekážka v prevadzce
Právna veta: Je zarážajúce, že správne orgány sa dostatočným spôsobom nevysporiadali ani s otázkou v akej vzdialenosti sa nachádzal vodič motorového vozidla v čase keď žalobca prechádzal cez cestu. Žalobca k tejto skutočnosti uviedol, že v diaľke zbadal jazdiace motorové vozidlo, pričom správne orgány dostatočne neozrejmili otázku čo znamená slovo diaľka, v akej vzdialenosti teda videl prichádzať motorové vozidlo. Na túto skutočnosť neboli dotazovaní ani vodič motorového vozidla Ing. S., ani svedok H. R..Podľa názoru krajského súdu práve táto okolnosť je veľmi dôležitou okolnosťou, ktorá môže ozrejmiť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odborný posudok o invalidite, základné pravidlá konania podľa správneho poriadku, spoľahlivé zistenie skutkového stavu
Právna veta: Nie je postačujúce, aby správny orgán bez ďalšieho (formálne), či nekriticky prevzal nedostatočne zdôvodnený záver, ku ktorému posudkový lekár pri svojom hodnotení dospel, ale je potrebné, aby správny orgán náležite dbal na dostatočné, jasné a zrozumiteľné, presvedčivé a úplné zdôvodnenie, ako aj uvedenie konkrétnych odborných argumentov, na základe ktorých bol odborný lekársky záver vyvodený, čo v danom prípade v spisovom materiáli absentuje. Je vecou správneho orgánu vyžadovať, aby odborné posudky, ktoré sú podkladom pre jeho ďalšie rozhodovanie, boli po obsahovej stránke náležite vyče ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôvody na podanie žaloby, zákonné podmienky pre rozhodcovské konanie, námietka na neuzavretie rozhodcovskej zmluvy
Právna veta: Námietka žalobcu, že citované ustanovenie § 40 ods.4 ZoRK je možné uplatniť výhradne za predpokladu, že účastník rozhodcovského konania vôbec nejaký úkon v rozhodcovskom konaní vykoná a teda ak žiadny úkon nevykoná, tak mu nemohla uplynúť doba na vznesenie námietky, že neuzavrel rozhodcovskú zmluvu, je v rozpore so znením a účelom Zákona o rozhodcovskom konaní. Ustanovenie § 40 ods. 4 ZoRK výslovne uvádza, že lehota na vznesenie námietky podľa § 40 ods.1 bod 1 písm. a) plynie buď podľa počtu dní ustanovených rozhodcovským súdom (v lehote na to ustanovenej), inak bez zbytočného odkladu. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie, úmyselné bezdôvodné obohatenie
Právna veta: Vo všeobecnosti totiž platí, že o úmysle získať bezdôvodné obohatenie je možné uvažovať vtedy, pokiaľ je získanie majetkového prospechu bez dôvodu primárnym cieľom obohateného, tiež vtedy, ak je predpokladaným vedľajším aktívom zámernej činnosti smerujúcej prioritne k dosiahnutiu iného výsledku. Platí pritom, že preukázanie úmyselného konania je na tom, kto tvrdí, že niekto iný sa na jeho úkor bezdôvodne obohatil, že na strane obohacujúceho sa existoval takýto úmysel bezdôvodne sa obohatiť. Len nadobudnutie majetkového prospechu takýmto spôsobom pri preukázaní úmyslu v konkrétnych skutk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: sprenevera, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, peniaze získané trestnou činnosťou
Právna veta: Odvolací súd, najmä po doplnení dokazovania, dospel k záveru, že prvostupňový súd konanie obžalovaných nesprávne právne posúdil ako zločin sprenevery podľa § 213 ods.1, ods. 3 Trestného zákona, ktorého sa mali obžalovaní dopustiť spoločným konaním v zmysle § 20 Tr. zákona. Obžalovaní sa stíhaného skutku mali dopustiť 25.5.2006, ale až zákonom č. 397/2015 Z.z. s účinnosťou od 01.01.2016 bolo ustanovenie § 130 ods. 1 Tr. zák. zmenené tak, že definícia pojmu vec bola pod písm. d) doplnená aj o peňažné prostriedky na účte. Z uvedeného potom vyplýva, že do 01.01.2016 peňažné prostriedky na úč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: splatenie úrokov a istiny, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, spotrebiteľská zmluva
Právna veta: Pokiaľ ustanovenie § 9 ods. 2 písm. k/ zákona č. 129/2010 Z.z. uvádza pojmy „výška“, alebo „počet“ či „termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov“, je za použitia eurokonformného výkladu dospieť k záveru, že toto ustanovenie len spresňuje, čo splátka úveru zahrňuje. V predmetnom konaní nebolo sporné, že zmluva o spotrebiteľskom úvere má všeobecné náležitosti podľa Občianskeho zákonníka. Sporným nebolo ani to, že vymedzuje tiež celkovú výšku úroku, výšku mesačnej anuitnej splátky, počet splátok a termíny splátok. Pokiaľ ide o to, či zmluva o spotrebiteľskom úvere, ktorú uzatvorili str ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úroky za poskytnutie úveru po splatnosti úveru, omeškanie s plnením peňažného dlhu -výše sankcie, spotrebiteľská zmluva
Právna veta: Úroky za poskytnutie úveru sa na rozdiel od odplaty za akúkoľvek inú odplatnú službu, či kúpu tovaru odlišujú tým, že plynutím času narastajú (cena za poskytnutú službu narastá). Dohoda o platení úrokov za úver aj po splatnosti spôsobuje, že takéto úroky v skutočnosti navyšujú cenu za užívanie finančných prostriedkov za obdobie do dohodnutej alebo predčasne vyvolanej doby splatnosti a zneisťujú sankčný mechanizmus úrokov z omeškania. Takto dochádza k obchádzaniu inštitútu iného plnenia na účely aplikácie § 3a ods. 2 nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanove ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: trvania nájomného vzťahu, zmena vlastníctva prenajatej veci, bezdôvodné obohatenie
Právna veta: Pokiaľ žalovaný namietol, že bezdôvodné obohatenie nevzniklo z jeho konania, okresný súd správne poukázal na ust. § 451 ods. 2 OZ, v zmysle ktorého je bezdôvodným obohatením aj plnenie z takého právneho dôvodu, ktorý odpadol. Nadobudnutím prenajatej nehnuteľnosti vstúpil žalovaný do povinností prenajímateľa. Jednou z povinností prenajímateľa v prípade, ak dôvod prijatého plnenia odpadne, je vysporiadať s nájomcom vzájomné vzťahy. Nájomné zaplatené vopred na obdobie, počas ktorého už nájomná zmluva nebude v platnosti, je prenajímateľ nájomcovi povinný vrátiť. Žalovaný tým, že využil možno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, dôsledky porušenia povinností, bezúročný úver
Právna veta: Z vyššie uvedeného je zrejmé, že celková čiastka úveru (a teda v tom prípade ani výška Ročnej percentuálnej miery nákladov - RPMN) nebola uvedená v správnej výške. Pre správnosť rozhodnutia súdu prvej inštancie o tom, že úver je bezúročný a bez poplatkov bolo postačujúce, ak súd prvej inštancie zistil, že v predmetnej zmluve o spotrebiteľskom úvere chýba čo i len jedna z náležitostí vymenovaných v § 11 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch v znení účinnom v čase uzatvorenia zmluvy o úvere, pretože uvedený zákon nepredpokladá kumulatívne nesplnenie všetkých zákonom p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: príslušenstvo pohľadávky, omeškanie dlžníka podľa občianskeho zákonníka, úroky z úrokov
Právna veta: Ďalej odvolací súd posúdil odvolacie námietky žalobcu poukazujúce na to, že má nárok na úrok z omeškania zo zmluvných úrokov ako nedôvodné vzhľadom na súdnu prax zakazujúcu anatocizmus (t.j. požadovanie úrokov z omeškania z riadnych úrokov) z dôvodu, že riadne úroky sú podľa § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka príslušenstvom pohľadávky a § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka priznáva nárok na úroky z omeškania iba z plnenia z hlavného peňažného záväzku. Ak by sme veriteľovi priznali možnosť poberať úroky aj zo splatných úrokov, znamenalo by to, že aj príslušenstvo pohľadávky by malo svoje vl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: úroky z omeškania podľa OZ, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, spotrebiteľská zmluva
Právna veta: Veriteľ má právo na zaplatenie zmluvných úrokov len do vyhlásenia predčasnej splatnosti s tým, že následne už právo na dohodnutý úrok z úveru nevzniká, vzniká iba právo na úrok z omeškania. V opačnom prípade by na ťarchu spotrebiteľa dochádzalo k dvojnásobnému zaťažovaniu v podobe úrokov z úveru, ako i úrokov z omeškania, čo spôsobuje značnú nerovnováhu vo vzťahoch medzi účastníkmi. Odvolací súd poukazuje na to, že základným princípom spotrebiteľských zmlúv je zásada, podľa ktorej nesmú obsahovať neprijateľnú podmienku, teda také zmluvné dojednanie, ktoré spôsobuje značnú nerovnováhu v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodujúci stav v čase právoplatnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy, invalidný dôchodok, právoplatné rozhodnutie veci
Právna veta: Správny súd poznamenáva, že v zmysle § 135 ods. 1 SSP je pre súd rozhodujúci stav v čase právoplatnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy napadnutého žalobou. Preto, by správny súd ani nemohol prihliadať na nové dôkazy - lekárske správy a nálezy vyhotovené po právoplatnosti rozhodnutia žalovaného, pokiaľ by preukazovali zmeny v diagnostickom zhodnotení zdravotného stavu žalobcu. V prípade zhoršenia zdravotného stavu žalobcu po tomto termíne (po právoplatnosti žalobou napadnutého rozhodnutia žalovaného), ak by ho žalobca vedel preukázať novými odbornými lekárskymi nálezmi, žalobca môže o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: práva spotrebiteľa, právo spotrebiteľa na primerané finančné zadosťučinenie, sankčná náhrada škody
Právna veta: Inštitút primeraného finančného zadosťučinenia môže na účely ochrany spotrebiteľa naplniť požiadavku účinného a odradzujúceho prostriedku ochrany. Tak právna teória, ako aj aplikačná prax spájajú inštitút náhrady škody výlučne so znížením majetku a ušlým ziskom. Náhrada škody ako inštitút súkromného práva v podmienkach Slovenskej republiky a konštantnej judikatúry sleduje výlučne reparačnú funkciu. Pre porovnanie sankčná funkcia náhrady škody (punitive damages v práve USA a exemplary damages v práve Veľkej Británie) je taká náhrada škody, ktorej cieľom nie je kompenzovať žalobcu, ale skô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: starosta, obecná rada, obecné zastupiteľstvo
Právna veta: Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že u obce ako právnickej osoby je potrebné rozlišovať vykonanie právnych úkonov od rozhodovania o týchto úkonoch. Rozhodovanie znamená vytváranie vôle vo vnútri, v rámci organizačnej štruktúry obce o tom, či resp. aký právny úkon obec urobí (vykoná), právne konanie je prejavom už takto vytvorenej vôle navonok voči tretej osobe s cieľom založiť, zmeniť alebo zrušiť právny vzťah. Funkcia starostu obce (§ 13 os. 3 cit. zákona) znamená výhradné oprávnenie konať menom obce navonok, t.j. prejavovať vôľu obce vo vzťahu k tretím osobám. Táto funkcia však ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, zrážky zo mzdy a iných príjmov, dohoda, zmluvná autonómie strán
Právna veta: Dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov hoci uzatvorená na samostatnom tlačive má charakter štandardnej zmluvnej podmienky používanej žalovaným pri uzatváraní zmlúv o spotrebiteľských úveroch so spotrebiteľmi. Je právne bezvýznamné, či takáto dohoda vyplýva zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo z osobitnej zmluvy. Občiansky zákonník v ustanovení § 53 ods. 2 za individuálne dojednané zmluvné ustanovenia nepovažuje také, s ktorými mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ak nemohol ovplyvniť ich obsah. Dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov, ak má byť súdmi akc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: možnosť zníženia neprimeranej zmluvnej pokuty, neprijateľná zmluvná podmienka, spotrebiteľská zmluva
Právna veta: Vzhľadom k tomu, že zmluvná pokuta je dojednaná ako súčasť spotrebiteľskej zmluvy či dodatku
k nej, na ktoré sa vzťahuje okrem iných predpisov i osobitná úprava v Občianskom zákonníku, a to v
§ 52 a nasl. ustanovení OZ a neprimerane vysoká zmluvná pokuta nereflektujúca na charakter, rozsah
a závažnosť porušenej povinnosti je sankcionovaná absolútnou neplatnosťou takéhoto dojednania ako
neprijateľná zmluvná podmienka v spotrebiteľských zmluvách, preto nie je možné využiť tzv. moderačné
právo upravené v § 545a OZ.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dokazovanie podnikateľského zámeru, prechodný pobyt , rozhodovanie o žiadosti o udelenie prechodného pobytu
Právna veta: Pokiaľ žalobca namietal neurčitosť stanoviska MH SR najmä z toho pohľadu, že nemal možnosť odstrániť nedostatky predloženého podnikateľského zámeru, tak k uvedenému je potrebné skonštatovať, že štátny príslušník tretej krajiny prikladá k žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania podnikateľský zámer, za ktorého obsah a presvedčivosť zodpovedá sám. To konkrétne znamená, že pokiaľ podnikateľský zámer neposkytuje dostatočný obraz o plánovanej podnikateľskej činnosti žiadateľa, nie je povinnosťou konajúcich orgánov verejnej správy, ani Ministerstva hospodárstva SR, vyzývať žia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprimerane vysoká zmluvná pokuta, možnosť zníženia neprimeranej zmluvnej pokuty, spotrebiteľská zmluva
Právna veta: Odvolací súd súhlasí s názorom súdu prvej inštancie, že samotná výška zmluvnej pokuty je neprimerane vysokou sankciou za nesplnenie povinnosti ku ktorým sa zaplatenie zmluvnej pokuty dojednalo. Je skutočne zrejmé, že žalobca odvíja právo na zaplatenie zmluvnej pokuty od nesplnenia povinnosti zaplatiť splatné faktúry za poskytnuté služby. Po vyčerpaní služieb v rámci zvoleného účastníckeho programu pritom dodávateľ preukázateľne už neposkytuje spotrebiteľovi služby za tak zvýhodnené ceny, ako je to v rámci dojednaného programu, preto zmluvná pokuta v tomto rozsahu pôsobí ešte neprimeranej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: mobilný operátor ako zmluvný partner spotrebiteľa, zmluvná pokuta, neprimerane vysoká zmluvná pokuta
Právna veta: Odvolací súd však má za to, že aj pri takomto vzťahu je potrebné zachovať korektný prístup k právam zákazníka ako spotrebiteľa a sankcie zabezpečujúce splnenie povinnosti nesmú mať taký charakter, že znemožňujú uplatnenie akejkoľvek inej voľby. Viazanosť zotrvať v zmluvnou vzťahu po dobu 18, 24 až 36 mesiacov je pomerne rozsiahly záväzok, najmä s ohľadom na rôzny vývoj cien, technológie, ale aj ekonomickej a sociálnej situácie. Počas tejto doby môže nastať situácia, že spotrebiteľ nechce alebo nemôže využívať dohodnutý rozsah služieb, či už pre sociálnu situáciu, napr. strata zamestnania, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dobré mravy, neoprávnený odber plynu, maloletí pachateľe
Právna veta: Odvolací súd sa stotožňuje so záverom súdu prvej inštancie, že by bolo v rozpore s dobrými mravmi zaviazať na zaplatenie škody vzniknutej neoprávneným odberom zemného plynu žalovaných v 1. a 2. rade, ktorí mali v čase začiatku žalobcom tvrdeného neoprávneného odberu zemného plynu vek 13 a 15 rokov. Z hľadiska žalobcom dostatočne podloženého záveru o osobe škodcu by bolo v rozpore s dobrými mravmi, ak by mali nahradiť škodu za neuhradený zemný plyn, v tom čase maloletí žalovaní, ktorí boli členmi domácnosti na adrese odberného miesta. A to len z toho dôvodu, že sú v katastri nehnuteľnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: orgány sociálnej poisťovne, odvolanie sa podáva na organizačnej zložke Sociálnej poisťovne, odstranenie vad podania
Právna veta: Keďže žalovaný orgán verejnej správy nie je určený tvrdením žalobcu, ale priamo zákonom, správny súd nie je viazaný označením žalovaného v žalobe, ale je povinný sám žalovaného určiť, a to bez vyzvania na odstránenie vád podania podľa § 59 SSP. V súvislosti s označením generálneho riaditeľa za žalovaného je potrebné uviesť, že generálny riaditeľ je v zmysle § 121 písm. a) zákona o sociálnom poistení orgánom Sociálnej poisťovne, t. j. je osobou stojacou na čele orgánu verejnej správy a okrem iného oprávnenou rozhodovať o odvolaní podľa § 215 ods. 4 zákona o sociálnom poistení. Generálny ri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zásada legality, základné pravidlá konania podľa správneho poriadku, nedostatok pravomoci slovenskej obchodnej inšpekcie
Právna veta: S poukazom na vyššie uvedené dôvody dospel súd k záveru, že v danom prípade ide o nedostatok
právomoci správnych orgánov, teda predovšetkým Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorej rozhodnutie
bolo zrušené v mimo odvolacom konaní správnymi orgánmi. Keďže správne orgány zrušili rozhodnutie
SOI bez toho, aby sa vysporiadali nedostatkom právomoci SOI na rozhodnutie, nepostupovali v súlade
so zásadou legality vyjadrenej v § 3 ods. 1 správneho poriadku, čím zasiahli do ústavných práv žalobcu
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, dĺžka doby platenia úrokov, predčasné splatenie úveru
Právna veta: Vo vzťahu k argumentácii žalobcu v odvolaní ohľadom aplikácie ustanovenia § 503 Obchodného zákonníka odvolací súd uvádza, že v zmysle § 503 ods. 1 Obchodného zákonníka záväzok platiť úroky je splatný spolu so záväzkom vrátiť použité peňažné prostriedky. Obchodný zákonník upravuje, že „záväzok platiť úroky je splatný spolu so záväzkom vrátiť“ použité peňažné prostriedky a nie„ záväzok platiť úroky je splatný v momente vrátenia“ použitých peňažných prostriedkov. Expressis verbis úpravu obsahuje tiež tretia veta § 503 citovaného prvého odseku, keď splatnosť úrokov nastáva ,,v čase, keď sa m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zástupca s plnomocenstvom, doručovanie zástupcom účastníka, jednotnost konania
Právna veta: Správne konanie pred správnymi orgánmi oboch stupňov tvorí jednotný procesnoprávny celok, v rámci ktorého odvolací správny orgán preskúmava zákonnosť postupu prvostupňového orgánu, ako aj zákonnosť a vecnú správnosť rozhodnutia. Z uvedeného vyplýva, že bez ohľadu na to, aké námietky uvedie účastník konania v odvolaní, odvolací orgán je povinný preskúmať napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu. V danom prípade odvolací orgán už pri predložení veci s podaným odvolaním, zistil vadu pri doručovaní rozhodnutia prvostupňovým stavebným úradom a v súlade so zákonom vrátil vec prvostupňovému staveb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje len na časť právneho úkonu, neplatný je právny úkon, zmluva o úvere
Právna veta: Toto dojednanie o odplate je však aj podľa názoru odvolacieho súdu oddeliteľné od ostatného obsahu
zmluvy. Neplatná pre rozpor so zákonom je teda len tá časť zmluvy, v ktorej je dohodnutá odplata,
nie aj tá časť zmluvy, v ktorej je dohodnutá povinnosť žalovaného vrátiť poskytnutú istinu úveru. Z
uvedeného dôvodu je tak toto zmluvné dojednanie podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatné, pričom
neplatnosť tohto dojednania nečiní neplatnou celú zmluvu o revolvingovom úvere, keď dojednania o
odplate možno oddeliť od ostatného obsahu zmluvy /§ 41 Občianskeho zákonníka
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: žiadost o udelenie azylu, podklad rozhodnutia, opakovanie a doplnenie dokazovania
Právna veta: Správny súd považuje za potrebné zdôrazniť, že povinnosť zistiť skutočný stav veci podľa § 32 zákona č. 71/1967 Zb. (Správny poriadok) má žalovaný len v rozsahu dôvodov, ktoré žalobca v priebehu konania o jeho žiadosti o udelenie azylu uviedol. Zo zákonnej úpravy nemožno vyvodiť povinnosť, aby si žalovaný domýšľal právne relevantné dôvody pre udelenie azylu žalobcom neuplatnené a následne k týmto dôvodom vykonal príslušné skutkové zistenia. Správny súd mal za to, že žalovaný pri zisťovaní skutkového stavu postupoval dôsledne, starostlivo, obstaral dostatok informácii o krajine pôvodu žal ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nesprávné právné posudeni, odvolacie dôvody , skutkový stav veci
Právna veta: K odvolaciemu dôvodu žalovaného podľa ustanovenia § 365 ods. 1 písm. h) Civilného sporového poriadku o nesprávnom právnom posúdení veci odvolací súd uvádza, že právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. Nesprávnym právnym posúdením je omyl súdu pri aplikácii práva na správne zistený skutkový stav. O nesprávnu aplikáciu právnych predpisov ide vtedy, ak súd nepoužil správny právny predpis alebo ak síce aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho ale interpretoval alebo ak zo sprá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, zmluva o úvere, prednosť použitie občianského zákona
Právna veta: Vzhľadom na vyššie uvedené je teda nepochybné, že predmetné zmluvy o úvere uzatvorené podľa
ustanovení Obchodného zákonníka sú spotrebiteľskými zmluvami, pričom aj zmluvu uzatvorenú podľa
Obchodného zákonníka možno považovať za spotrebiteľskú. V uvedených prípadoch sa teda špeciálne
ustanovenia o ochrane spotrebiteľov aplikujú prednostne pred inými ustanoveniami, tzn. že ustanovenia
na ochranu spotrebiteľa majú prednosť pred ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Oznámenie dlžníkovi o postúpení pohľadávky, postúpenie pohľadávky veriteľom, notifikačná povinnosť
Právna veta: Na splnenie notifikačnej povinnosti voči dlžníkovi je zásadne povinný postupca (cedent). Postupca musí svoju oznamovaciu povinnosť splniť bez zbytočného odkladu, pre ktoré oznámenie nie sú predpísané žiadne osobitné náležitosti. Až v takomto prípade sa stáva postúpenie voči dlžníkovi účinným, čo znamená, že od tohto okamihu je dlžník povinný svoj záväzok splniť novému veriteľovi. Ak postupca notifikačnú povinnosť voči dlžníkovi nesplní, je potrebné, aby postúpenie pohľadávky preukázal dlžníkovi postupník. Na rozdiel od postupcu, ktorý dlžníkovi postúpenie pohľadávky iba oznamuje bez toho, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodnutia správnych orgánov, druh a výmera trestu, správne uváženie správného orgánu
Právna veta: Vo všeobecnosti pre určovanie výšky pokuty je rozhodujúca závažnosť porušenia zákona a jeho následky, t.j. akým spôsobom bol zákon porušený, treba zohľadniť charakter ohrozovaného práva alebo chráneného záujmu, či následok porušenia bol trvalý a v akom bol rozsahu. Je tiež potrebné, aby správny orgán bral ohľad aj na majetkové pomery delikventa, a to aj v prípade, že toto výslovne nevyplýva zo zákona. Bez zohľadnenia uvedeného je ťažké stanoviť sankciu proporcionálne a pre prípad jej stanovenia v nadmernej, či dokonca pre delikventa v likvidačnej miere, by takáto sankcia ťažko mohla plniť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nedostatok písomnej formy zmluvy, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, spotrebiteľská zmluva
Právna veta: Odvolací súd sa stotožňuje s dôvodmi prvoinštančného rozsudku v tom, že logickým výkladom týchto ustanovení je možné dospieť k záveru, že podmienkou vyhodnotenia spotrebiteľského úveru ako bezúročného a bez poplatkov, nie je kumulatívne splnenie všetkých dôvodov uvedených pod písm. a) a rovnako ani kumulatívnom spojení týchto dôvodov s dôvodom uvedeným pod písm. b). Takýmto logickým výkladom totiž možno dospieť jednoznačne k záveru, že samotný nedostatok písomnej formy úverovej zmluvy vyvoláva zákonom predpokladaný následok o bezúročnosti a bezodplatnosti a je logicky nepredstaviteľné, a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dôkazna povinnosťou platiteľa dane, odpočítanie dane platiteľom, povinnosť označiť dôkaz
Právna veta: Ak daňový subjekt, na ktorom leží dôkazné bremeno, svoje tvrdenia spoľahlivo nepreukáže, nemôže byť nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty uznaný ako oprávnený. Odpočítanie dane nenastáva ex lege, ale je právom platiteľa dane (pojem „môže“ § 49 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z.), ktoré právo je spojené s dôkaznou povinnosťou platiteľa dane. Prenos dôkaznej povinnosti z daňového subjektu na správcu dane je výnimkou, ktorá je ustaľovaná judikatúrou vnútroštátnych súdov na základe judikatúry Súdneho dvora Európskej únie. Pritom ani správcovi dane a ani správnemu súdu nesvedčí právo žalobcovi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správa společné věci, nerozlučné spoločenstvo, spoločné rozhodnutie o nerozlučnom spoločenstve
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu tu šlo práve o nerozlučné spoločenstvo (§ 91 ods. 2 OSP, § 77 ods. 1 CSP), ktorého procesným dôsledkom je, že rozhodnutie sa týka všetkých spoločníkov (s rovnakým výsledkom), práva a povinnosti spoločníkov sú nerozlučné a procesné dôsledky rozhodnutia sa týkajú všetkých spoločníkov, čo znamená aj to, že procesný úkon jedného zo spoločníkov sa týka aj ostatných spoločníkov. Účinok rozhodnutia sa musí vzťahovať na všetkých spoločníkov zhodne. Spoločníci sa nemôžu procesne rozdeliť a postupovať v spore odlišne. Preto sa úkony jedného spoločníka musia vzťahovať aj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie vo veciach sociálneho poistenia, príslušnosť na konanie vo veciach sociálneho poistenia , pasivna legitimacie socialnej poisťovny
Právna veta: Ohľadom nedostatku pasívnej legitimácie odvolací súd uvádza, že konanie bolo vedené proti žalovanej označenej ako Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, pričom podľa § 172 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v konaní vo veciach sociálneho poistenia a vo veciach starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom rozhoduje o právach a povinnostiach účastníkov právnych vzťahov sociálneho poistenia a účastníkov právnych vzťahov starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom Sociálna poisťovňa. Samotná organizačná zložka je v zmysle § 177 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poplatok za poskytnutie úveru, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, spotrebiteľská zmluva
Právna veta: Odvolací súd v zhode so súdom prvej inštancie dospel k záveru, že zmluvná podmienka - dojednanie o poplatku za poskytnutie úveru vo výške 90 Eur nepredstavuje neprijateľnú zmluvnú podmienku v zmysle § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Táto síce nebola individuálne dojednaná, keďže je súčasťou formulárovej zmluvy, ktorej obsah žalobkyňa nemohla ovplyvniť, predmetná zmluvná podmienka je však vyjadrená určito, zrozumiteľne, do zmluvy je zakomponovaná transparentným spôsobom a nemožno dospieť ani k záveru, že by spôsobovala hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprosp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: neoddeliteľná súčasť prvostupňového správneho rozhodnutia, rozhodnutie organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, príloha správného rozhodnutia
Právna veta: Zo správneho spisu však vyplýva, že tento základný podklad, ktorý má tvoriť neoddeliteľnú
súčasť prvostupňového správneho rozhodnutia, k nemu nebol pripojený a netvoril ani súčasť
administratívneho spisu. Z tohto dôvodu je preto potrebné konštatovať, že samotné odôvodnenie
prvostupňového správneho rozhodnutia je potom nedostatočné, keďže odkazuje na súčasť odôvodnenia
tohto rozhodnutia, ktorá k nemu nebola priložená. Potom je potrebné konštatovať, že prvostupňové
správne rozhodnutie má vadu nedostatku dôvodov v zmysle § 191 ods. 1 písm. d) SSP, a preto je
nepreskúmateľné.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, oznámenie veriteľa o schválení úveru
Právna veta: Uvedenie údaja o termíne o konečnej splatnosti úveru, termíne prvej a poslednej splátky v listine
označenej ako „Oznámenie veriteľa o schválení úveru“ zo dňa 25.11.2014 nie je postačujúce, nakoľko
predmetné listinu nie je možné považovať za súčasť zmluvy o úvere, keďže predstavuje jednostranné
oznámenie veriteľa, ktoré žalovaný písomne neodsúhlasil a o jeho obsahu v čase podpisovania zmluvy
(05.11.2014) nemal vedomosť.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: subjektívna premlčacia doba, bezdôvodné obohatenie, vynaložení potrebnej starostlivosti
Právna veta: K bezdôvodnému obohateniu získanému plnením bez právneho dôvodu, keď právny dôvod neexistoval od začiatku, došlo okamihom poskytnutia plnenia a týmto okamihom bol určený začiatok 3-ročnej objektívnej premlčacej doby. Subjektívna premlčacia doba začala plynúť odo dňa, keď sa žalobkyňa skutočne dozvedela, že žalovanú sumu plnila bez právneho dôvodu, a komu plnila. To znamená, že počiatok subjektívnej premlčacej doby na uplatnenie práva z bezdôvodného obohatenia, pohybujúcej sa v 3-ročnej objektívnej premlčacej dobe, nastal vtedy, keď žalobkyňa skutočne zistila, že plnila, hoci na plnenie n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odvolacie dôvody , neboli splnené procesné podmienky, nedostatok prislušnosti sudu
Právna veta: Nedostatky niektorých procesných podmienok sú neodstrániteľné a prítomnosť takéhoto nedostatku bráni súdu v konaní a rozhodovaní, čo vedie k zastaveniu konania. V ostatných prípadoch je povinnosťou súdu nedostatok procesnej podmienky odstrániť. Vadou predpokladanou v § 365 ods. 1 písm.a/ CSP tak trpí konanie v prípade, keď súd vec prejednal a rozhodol napriek naznačeným nedostatkom. V prípade namietaného nedostatku príslušnosti súdu, o vadu konania v podobe nedostatku príslušnosti súdu pôjde iba v prípade, keď v konaní neboli dodržané ustanovenia o vecnej príslušnosti, osobitnej i výlučn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôsledky porušenia povinností, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, termín konečnej splatnosti úveru
Právna veta: Termín konečnej splatnosti úveru musí byť spotrebiteľovi známy najneskôr v čase, kedy vstupuje do zmluvného vzťahu (v predmetnom prípade teda dňa 03.10.2014). V opačnom prípade by sa minulo účinku ust. § 9 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch účinného v rozhodnom čase, ktorého cieľom bolo zabezpečiť, aby bol spotrebiteľ v potrebnom rozsahu informovaný o základných skutočnostiach týkajúcich sa zmluvného vzťahu už v čase jeho vzniku. Vzhľadom na absenciu obligatórnej náležitosti podľa § 9 ods. 2 písm. f) ZoSÚ sa úver považuje v zmysle § 11 ods. 1 písm. b) ZoSÚ za bezúr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: útok medveďa hnedého na človeka, výnimky z podmienok ochrany chránených druhov, vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov, preventivní opatrenie v ochrane druhov
Právna veta: Agresivitu konkrétneho jedinca skúmať netreba s poukazom na usmrtenie zvierat. V zmysle § 40 ods. 3 písm. c/ zákona č. 543/2002 Z.z. je vznik škodlivého účinku na zdraví a živote ľudí irelevantný, pretože keď následok na zdraví alebo živote vznikne, uvedené ustanovenie stráca na význame. Ide o preventívne opatrenie, preto povolenie predmetnej výnimky až po útoku medveďa hnedého na človeka (t.j. jedinca vykazujúceho agresívne správanie) bude opatrením nedostatočným a v príkrom rozpore s ustanovením § 40 ods. 3 písm. c/ zákona č. 543/2002 Z. z. Žalovaný musí v každom individuálnom prípade ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: priebeh a ukončenie daňovej kontroly, zastavenie daňového konania, nezákonne získaný dôkaz
Právna veta: V danom prípade daňová kontrola trvala 376 dní, teda dlhšie ako predpisuje daňový poriadok. V
prípade prekročenia lehoty na vykonanie daňovej kontroly daňovým úradom a táto nebola ukončená
v zákonom stanovenej lehote, nie je možné pokračovať vo vyrubovacom konaní, pretože dôkazy
zabezpečené v priebehu daňovej kontroly nadobudnú povahu nezákonne získaného dôkazného
prostriedku.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: končená splatnosť úveru, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, spotrebiteľská zmluva
Právna veta: Vychádzajúc z účelu ust. § 9 ods. 2 písm. f/ zákona o spotrebiteľských úveroch (v čase uzavretia zmluvy) možno vyvodiť, že ním bol akcent kladený na to, aby bol spotrebiteľ jasne a bez pochybnosti a ďalších výpočtov informovaný, kedy nastane končená splatnosť úveru, t. j. do kedy bude splácať úver. Pojem „termín“ vyjadruje presné časové vymedzenie, ktorým je konečná splatnosť spotrebiteľského úveru, v zmluve nie je uvedený ani tak, aby sa dal bez pochybnosti určiť odkazom na dohodnutý termín splatnosti jednotlivých splátok a ich počet. V zmluve o spotrebiteľskom úvere musí byť termín kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: adresovaný jednostranný právny úkon, uznanie dlhu, určenie dôvodu dlhu
Právna veta: Uznanie záväzku je jednostranný právny úkon urobený dlžníkom adresovaný veriteľovi, ktorého obsahovými náležitosťami je určenie dôvodu dlhu a výšky dlhu. Dôvod dlhu je spravidla vyjadrený jeho právnou kvalifikáciou, napr. pôžička zo dňa a pod., avšak nie je významné, či v prejave je správne kvalifikovaný právny dôvod, ale stačí, ak je z prejavu dôvod zrejmý. Uvedenie dôvodu dlhu znamená označenie, akého dlhu sa uznanie týka, alebo v čom dlh (skutkovo) spočíva. Z ustálenej súdnej praxe vyplýva, že je nutné záväzok, ktorého sa uznanie týka, identifikovať takým spôsobom, aby nebol zamenite ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, odklad splátok
Právna veta: Za nekalú obchodnú praktiku zo strany žalovaného voči žalobcovi treba považovať spôsob uzavretia
zmluvy, kde síce je uvedené, že žalobca dostane úver vo výške 1.500,- eur, ale reálne dostane úver vo
výške len 1.284,25 eur, kde 215,75 eur je započítané na poplatok v podobe budúceho možného odkladu
splátok, ktorý však reálne nemusí nastať, kde žalovaný nezapočítal uvedený náklad do RPMN a tento
postup je neprijateľný a nemôže požívať právnu ochranu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, dôsledky porušenia povinností, bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho zákonníka
Právna veta: Podľa § 11 ods. 1 písm. b) zákona č. 129/2010 Z. z. poskytnutý spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov, ak zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje náležitosti podľa § 9 ods. 2 písm. a) až k), r) a y). Z ustanovenia teda vyplýva, že čo i len jedna absencia náležitosti podľa § 9 ods. 2 písm. a) až k), r) a y) spôsobuje, že poskytnutý spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov. Bola zistená absencie obsahových náležitostí v zmysle ust. § 9 ods. 2 písm. f), k) zákona 129/2010 Z. z., preto je spotrebiteľský úver bezúročný a bez poplatkov. Podľa § 451 o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výška úrokovej sadzby počas doby nepovoleného prečerpania, prekročenie na bežném účtu, spotrebiteľská zmluva
Právna veta: Pokiaľ má žalovaný platiť úrok z nepovoleného prečerpania, je potrebné, aby spotrebiteľ mal vedomosť nielen o výške úrokovej sadzby, ktorej výška by mala byť uvedená v samotnej zmluve, ale zároveň mal prehľad a vedomosť za čo úrok platí.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, odplatné úroky
Právna veta: Je treba zdôrazniť, že ak by napriek tomu existovala zmluvná úprava, ktorá s protiprávnym
stavom stotožňuje aj odplatné nároky patriace len v právne súladnom stave, je táto právna úprava
na škodu spotrebiteľa neprijateľne odchylná od zákona, čo zmluvnú podmienku podľa § 52 ods.
2 Občianskeho zákonníka , resp. podľa § 53 ods. 1 a 5 Občianskeho zákonníka robí absolútne neplatnou.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podmienky na poskytnutie právnej pomoci, zrejmá bezúspešnosť sporu, možná bezúspešnosť sporu
Právna veta: Zo zákona č. 327/2005 Z.z. však vyplýva, že pre nenaplnenie požiadavky podľa ust. § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 327/2005 Z.z. nestačí, že zrejmú bezúspešnosť sporu nemožno vylúčiť, ale je nevyhnutné, aby bezúspešnosť sporu žiadateľa bola taká jednoznačná, že je zrejmá už na základe zbežného posúdenia veci. V opačnom prípade ide len o možnú bezúspešnosť sporu, ktorá sama o sebe nevylučuje žiadateľa z nároku na poskytnutie právnej pomoci podľa zákona č. 327/2005 Z.z. Treba mať na zreteli, že rozhodovanie o priznaní nároku na poskytnutie právnej pomoci podľa zákona č. 327/2005 Z.z. predstav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, zmluva o pripojení , zmluva o poskytovaní verejných služieb
Právna veta: Odvolací súd súhlasí so záverom súdu prvej inštancie o tom, že zmluva o pripojení a zmluva o poskytovaní verejných služieb, sú štandardnými formulárovými spotrebiteľskými zmluvami, kde právny predchodca žalobcu vystupoval v postavení dodávateľa, pretože pri uzatváraní spotrebiteľských zmlúv konal v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a žalovaná v postavení spotrebiteľa, keďže pri uzatváraní a plnení spotrebiteľských zmlúv nekonala v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Z uvedeného je zrejmé, že na predmetné zmluvy je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podmienky na poskytnutie právnej pomoci, nedostatok aktívnej vecnej legitimácie, zrejmá bezúspešnosť sporu
Právna veta: Na podanie žiadosti o priznanie nároku na poskytovanie právnej pomoci žalobca, podľa právneho názoru súdu, nebol oprávnený z dôvodu nedostatku aktívnej vecnej legitimácie. Nedostatok aktívnej vecnej legitimácie žalobcu na podanie predmetného návrhu je dôvodom pre konštatovanie zrejmej bezúspešnosti sporu vyvolaného žalobou žalobcu. Žalobcom v predmetnej veci by mohol byť iba ten subjekt, ktorému prislúcha hmotnoprávny nárok vyplývajúci z právnej normy. Žalobcom v predmetnom spore by mala teda byť obchodná spoločnosť a nie žiadateľ o právnu pomoc T. P., ktorý nemá právny dôvod na zrušenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právna pomoc v konaní o oddlžení, oddlženie, výkon trestu odňatia slobody
Právna veta: Na základe uvedeného nemožno inak, než konštatovať, že žalovaný vec správne, v súlade s ust. § 24h zákona č. 327/2005 Z.z. právne posúdil, keď žiadosti žalobcu o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddĺžení nevyhovel a nárok na jej poskytnutie mu nepriznal po zistení, že žalobca sa nachádza vo výkone trestu odňatia slobody, čo správne, v súlade s ust. § 166 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. označil za zrejmý dôvod, pre ktorý súd nevyhlási konkurz alebo neurčí splátkový kalendár, pretože dlžník, ktorý je vo výkone trestu odňatia slobody nie je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu aleb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, spotrebiteľská zmluva, zahrnutia poplatku za poskytnutie úveru do celkovej výšky úveru
Právna veta: Vo vzťahu k zahrnutiu poplatku za poskytnutie úveru do celkovej výšky úveru, odvolací súd uvádza,
že žalobca si skompenzoval svoje náklady a tieto odpočítal od poskytnutého úveru. Celková výška
(čerpania) úveru označuje celkovú sumu, ktorá bola daná k dispozícii spotrebiteľovi, čo vylučuje sumy,
ktoré si poskytovateľ úveru účtuje za náhradu nákladov súvisiacich s predmetným úverom a ktoré nie sú
tomuto spotrebiteľovi vyplatené
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: neoprávnený odber elektriny, zákonná fikcia, celková spotreba elektriny počas trvania neoprávneného odberu
Právna veta: Takisto za nedôvodnú možno považovať námietku žalovaného 1/, v zmysle ktorej bolo potrebné v
danom prípade aplikovať § 1 ods. 4 vetu druhú vyhlášky č. 292/2012 Z.z. V posudzovanom prípade
totiž bolo možné zistiť reálny čas trvania neoprávneného odberu a nebolo preto potrebné pristúpiť k
uplatneniu zákonnej fikcie 183 dní v zmysle § 1 ods. 4 veta druhá vyhlášky č. 292/2012 Z.z.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosť vysielateľa predložiť rade záznam z vysielania televízneho programu, všeobecný predpis o správnom konaní, prerušenie konania
Právna veta: V danom prípade zo súdneho a administratívneho spisu má správny súd za preukázané, že vysielateľ zaslal Rade na základe jej výzvy príslušné záznamy vysielania a až následne monitorovaním týchto záznamov Radou došlo k zisteniu, že predmetné záznamy nie sú v požadovanej kvalite a že neobsahujú záznam reálneho vysielania programu Profesionáli odvysielaného na programovej službe JOJ PLUS dňa 22.01.2016 v čase o cca 19:45 hod., ale ide o záznam vysielania programu Profesionáli odvysielaného na programovej službe JOJ PLUS dňa 21.01.2016, teda z iného dňa. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: výrok rozhodnutia v zmysle zák. 73/1998, postup v konaní podľa zákona č. 73/1998, disciplinárna zodpovednosť
Právna veta: V napadnutom rozhodnutí II. chýba vyhodnotenie dôkazov, z ktorých žalovaný zistil skutkový stav veci vo vzťahu k disciplinárnej zodpovednosti žalobcu a presvedčivá a veci priliehavá právna argumentácia osvedčujúca spáchanie disciplinárneho previnenia žalobcu reagujúca na celý rozsah odvolacích námietok žalobcu. Povinnosť podľa § 241 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z.z. (V odôvodnení rozhodnutia sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený oprávnený orgán pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na ktorých základe rozhodoval.) sa rovnako vzť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu, domácnosť, nesúlad s Ústavou
Právna veta: Odvolací súd v súlade s jeho jednotnou rozhodovacou praxou uvádza vo vzťahu k jednotlivým námietkam žalobcu, že v prípade, ak sa žalobca domáha voči žalovaným 1/ a 2/ náhrady škody v zmysle § 420 Občianskeho zákonníka, prípadne § 415 Občianskeho zákonníka, nie je úlohou súdu posudzovať ústavnoprávnu rovinu jeho nároku. Z ustanovení posudzovaných zákonov nevyplýva ich nesúlad s Ústavou SR a tento nekonkretizoval ani žalobca. Nepostačuje na jeho úspech v spore len jeho tvrdenie, že právna úprava je nedôsledná, či vzájomne si odporujúca. Okresný súd správne posudzoval, či boli naplnené záko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: priťažujúce okolnosti, súhrnný trest, ukladanie trestu za viac trestných činov
Právna veta: Konajúci súd pochybil, ak obžalovanému nepriznal priťažujúcu okolnosť a tou je ukladanie trestu za
viac trestných činov podľa § 37 písm. h/ Tr. zákona. Priznanie tejto priťažujúcej okolnosti pri ukladaní
úhrnného trestu odňatia slobody za použitia asperačnej zásady totiž nie je vylúčené v prípade, ak sa
trest ukladá za viac ako dva úmyselné trestné činy, z ktorých aspoň jeden je zločinom, samozrejme
za predpokladu ich spáchania dvoma alebo viacerými skutkami
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, právo na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere, úroky z úveru až do vrátenia poskytnutých peňažných prostriedkov
Právna veta: Prípustnosť dohody účastníkov zmluvy o úvere o povinnosti dlžníka
platiť úroky z úveru až do vrátenia poskytnutých peňažných prostriedkov vo všeobecnosti vyplýva aj
z judikatúry Najvyššieho súdu Českej republiky, ktorá je do určitej miery aplikovateľná v Slovenskej
republike vzhľadom na v minulosti totožnú a v súčasnosti príbuznú právnu úpravu úverov poskytnutých
spotrebiteľom.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľná zmluvná podmienka, poskytovateľ spotrebiteľského úveru, spotrebiteľská zmluva
Právna veta: Odvolací súd dodáva len ako argument navyše, že žalobkyňa nárok na úrok 28 % ročne z dlžnej sumy odvodzuje z čl. 3 bodu 3.12 všeobecných zmluvných podmienok účinných od 01.01.2016. Uvedená zmluvná podmienka s rovnakým obsahom už bola rozsudkom Okresného súdu Košice II č. k. 36C 117/2013 -55 zo dňa 29. novembra 2013 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 6Co 91/2014 zo dňa 24.03.2015 vyhlásená za neplatnú z dôvodu jej neprijateľnosti. Vzhľadom k tomu bolo povinnosťou žalobkyne zdržať sa ďalšieho uplatňovania tejto neprijateľnej zmluvnej podmienky a rovnako aj uplatňovani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: pozemky určené na výstavbu, aktualizácia územného plánu, určenie lokality na výstavbu
Právna veta: Súd súhlasí s argumentáciou správnych orgánov, že určenie lokality na výstavbu vo výhľade neznamená, že dané pozemky sú určené na výstavbu, ale predstavuje len predbežný predpoklad stavebného úradu, že v budúcnosti tieto lokality budú na základe návrhu zmeny územného plánu určené na výstavbu. V tejto súvislosti súd konštatuje, že uvedené pozemky sú síce určené na bývanie v rodinných domoch, avšak na tento účel sú iba predbežne rezervované a musia ešte prejsť procesom ďalšieho spracovania, prerokovania a schvaľovania týchto zmien a doplnkov územného plánu obce príslušnými dotknutými orgán ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, spotrebiteľský úver, spotrebiteľská zmluva
Právna veta: V danom prípade poplatok za poskytnutie úveru je započítaný do celkovej čiastky, ktorú musí spotrebiteľ uhradiť v súvislosti s poskytnutým úverom, čo vyplýva aj zo zmluvy, kde sa uvádza, že „celková čiastka, ktorú musí dlžník zaplatiť (t.j. úver a úroky za celú dobu čerpania úveru a poplatok za poskytnutie úveru)“. Možno prisvedčiť žalovanému, že ak v zmysle zákonnej definície je celkovou čiastkou (§ 2 písm. h/ zákona č. 129/2010 Z.z.) súčet celkovej výšky spotrebiteľského úveru a celkových nákladov spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom, potom je logické, že celkové náklady (§ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: služobné povinnosti policajta, preukazovanie príslušnosti k Policajnému zboru, oděv policie
Právna veta: Podstatnou skutočnosťou svedčiacou o porušení služobnej disciplíny žalobcom je, že stálu službu vykonával v čiernom tričku bez hodnostného označenia a menovky. Týmto ustrojením porušil zákonné a podzákonné interné ustanovenia upravujúce povinnosť policajta preukazovať pri výkone služobnej činnosti príslušnosť k Policajnému zboru, ako aj povinnosť mať na sebe oblečenú pri výkone administratívnych prác v rámci výkonu stálej služby na OO PZ prvého typu služobnú rovnošatu vzor 98, ktorej nosenie s použitím kombinácií jednotlivých súčastí služobnej rovnošaty podrobne upravuje čl. 19 Nariadeni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nebezpečnost konkrétneho výrobku, uvádzanie výrobkov na trh a poskytovanie služieb, povinnosti distribútora
Právna veta: Pokiaľ žalobca v súvislosti s jeho tvrdením, že v prípade účastníka správneho konania HANEX SK, s.r.o. pre možnosť konštatovania porušenia ustanovenia § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 78/2012 Z.z. o bezpečnosti hračiek nebola naplnená zákonná podmienka, podľa ktorej kontrolovaný subjekt vedel alebo by mal vedieť, že hračka nespĺňa požiadavky podľa § 3 a prílohy č. 2, nakoľko žalovaný nedodržal spôsob zverejnenia informácie o nebezpečnosti výrobku podľa § 6 ods. 9 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa zaslaním informácie o nebezpečnom výrobku na zverejnenie verejnoprávnym informačným ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu, podklad rozhodnutia, neaktuálné lékarské nálezy
Právna veta: V danom prípade nastala situácia, keď dôkazy, ktoré účastník predložil v predchádzajúcich štádia konania, zostali neaktuálne preto, že bolo rozhodované o správnej žalobe žalobcu a pôvodné odvolacie rozhodnutie bolo zrušené, čo si vyžiadalo určitý časový priestor a následne po vrátení veci na nové konanie už žalovaný len opätovne posúdil neaktuálne lekárske nálezy. Preto bolo povinnosťou žalobcu za situácie, keď všetky lekárske nálezy, ktoré žalobca predložil do správneho konania, zostali neaktuálne, postupovať v ďalšom konaní v súčinnosti s účastníkom a vyzvať ho v zmysle § 3 ods. 2 v sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky na nebankový subjekt, ochrana klientov a bankové tajomstvo, postúpenie pohľadávky banky
Právna veta: K odvolateľovej argumentácii ohľadne jeho námietky, že § 92 ods. 8 zákona o bankách upravuje výnimky z bankového tajomstva a nie podmienky pre platné postúpenie pohľadávky, odvolací súd udáva, že aj keď je uvedené ustanovenie § 92 systematicky zaradené do štrnástej časti právneho predpisu s názvom „Bankové tajomstvo“, nemožno len na základe tohto zaradenia bez ďalšieho usudzovať, že zákonodarca pri úprave postúpenia pohľadávky bankou na nebankový subjekt mal riešiť výlučne len otázku ne/porušenia bankového tajomstva. Pokiaľ by bolo uvedené cieľom, nič by nebránilo tomu, aby to v znení zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: existencia predmetu zdaniteľného plnenia, dôkazné bremeno na strane daňového subjektu, obsah faktúry
Právna veta: V danom prípade nebola splnená ani jedna z týchto dvoch podmienok, pretože na dodávateľských faktúrach plnenie nebolo vôbec špecifikované a nebolo ani preukázané, že by mohli plnenie poskytnúť dodávateľské spoločnosti. V danom prípade totiž nebolo preukázané, že by zdaniteľné obchody prebehli a že ich materiálne výsledky reálne existujú. Pokiaľ žalobca uvádza, že existencia predmetu plnenia bola jednoznačne preukázaná listinnými dôkazmi, predovšetkým faktúrami, zmluvami a výsluchmi žalobcu či dodávateľov, ide o jeho pohľad na vec, ktorý však nekorešponduje s vykonaným dokazovaním. Správn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosti správce dane, výsluch svedkov, právo vyjadriť sa k protokolu o výsledku daňovej kontroly
Právna veta: Nebolo povinnosťou správcu dane upovedomiť žalobcu o výsluchu svedkov vykonávaných v rámci daňovej kontroly u iného daňového subjektu. Správca dane bol však povinný s takto získaným a použitým dôkazom oboznámiť žalobcu a dať mu priestor, aby sa k tomuto dôkazu (protokolu z daňovej kontroly u iného daňového subjektu) vyjadril, resp. navrhol doplnenie dokazovania, a to ešte pred spísaním protokolu z daňovej kontroly vykonávanej u žalobcu. Táto povinnosť správcu dane korešponduje s právom žalobcu ako daňového subjektu v zmysle ust. § 15 ods. 5 písm. f/ zákona č. 511/1992 Zb., t. j. vyjadriť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: predlženie lehoty na podanie repliky, lehota na podanie repliky, doručenie vyjadrení v správnom konaní
Právna veta: Súd zdôrazňuje, že lehota na podanie repliky bola žalobcovi predĺžená, pričom moment začatia plynutia lehoty sa nezmenil (išlo stále o tú istú lehotu). Pokiaľ žalobca mal za to, že predĺženie pôvodnej lehoty sa počíta od doručenia oznámenia súdu o predĺžení lehoty do jeho elektronickej schránky a od tohto momentu počítal predĺženie lehoty, tento záver je nesprávny. Správny súd totiž neurčil žalobcovi novú lehotu na podanie repliky, ktorej začiatok by sa počítal od doručenia oznámenia tejto lehoty žalobcovi, ale len predĺžil pôvodnú lehotu. Iným výkladom by došlo k neoprávnenému zvýhodnen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: potreba vykonať znalecké dokazovanie, sťaženie spoločenského uplatnenia , dokazovanie podľa zákona o sociálnom poistení
Právna veta: Správny súd zdôrazňuje, že náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia možno priznať len na
základe lekárskeho posudku, a preto ak by lekár, ktorý vyhotovil lekársky posudok, nesúhlasil s opravou
svojho pôvodného lekárskeho posudku, bolo by povinnosťou žalovaného nariadiť znalecké dokazovanie
v zmysle § 196 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, v zmysle ktorého organizačná zložka
sociálnej poisťovne môže ustanoviť znalca podľa osobitného predpisu, ak je na odborné posúdenie
skutočností dôležitých pre rozhodnutie potrebný znalecký posudok.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: osvojenie, osvojenie detí osobami rovnakého pohlavia, zákaz diskriminácie
Právna veta: Článok sa venuje osvojovaniu detí osobami rovnakého pohlavia. V článku nájdeme pohľad na slovenskú právnu úpravu danej problematiky ako aj historický vývoj právnej úpravy. Článok sa zameriava aj na komparáciu s inými právnymi úpravami a na rozhodovaciu činnosť Európskeho súdu pre ľudské práva práve v tejto oblasti. V závere nájdeme aj osobné úvahy a názory na túto problematiku.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: korupčné konanie, nepriama korupcia, volebná korupcia, podplácanie, prijímanie úplatku, športová korupcia, korupčné trestné činy
Právna veta: Autor sa zameriava na priblíženie stavu trestnej činnosti a efektívnosti odhaľovania trestnej činnosti na úseku korupcie.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dokazovanie v trestnom konaní, nezákonne získaný dôkaz, základné zásady trestného konania, jediný usvedčujúci dôkaz, neprípustnosť dôkazu, prípustnosť dôkazu
Právna veta: Článok predstavuje príspevok do odbornej diskusie o možnostiach použitia súkromných nahrávok ako dôkazov v trestnom konaní, pričom podstatná časť tohto príspevku bola prednesená dňa 04.04.2019 na konferencii s názvom "Informačno-technické prostriedky v trestnom konaní - možnosti a perspektívy", ktorá sa konala v Bratislave.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obsah rozsudku, odôvodnenie rozsudku , publikačná činnosť sudcu
Právna veta: glosa o jednom odôvodnení rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, v ktorom predseda senátu kritizuje publikačnú činnosť podriadeného sudcu na webe pravnelisty.sk
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin právnických osôb, druhy trestnej činnosti, štatistické ukazovatele kriminality, škoda, škoda spôsobená trestným činom
Právna veta: Cieľom série článkov bude oboznámiť čitateľa s druhou stranou mince trestného práva a to jednak s reálnym stavom vybranej kriminality a tiež schopnosťou štátu stíhať páchateľov trestnej činnosti.
MENU