Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: právo na navrátenie vlastníctva k nehnuteľným veciam, konania o povolení vkladu vlastníckeho práva, katastrálne konanie, rozhodovanie o vklade, náležitosti rozhodnutia
Právna veta: Pokiaľ správny súd vyslovil názor, že na konanie o povolení vkladu sa subsidiárne vzťahuje správny poriadok a preto aj rozhodnutie o povolení vkladu musí okrem náležitostí podľa § 31 ods. 4 katastrálneho zákona spĺňať náležitosti uvedené v § 47 správneho poriadku, kasačný súd považuje za potrebné uviesť, že sa s týmto názorom nestotožňuje. Pokiaľ právna úprava obsiahnutá v katastrálnom zákone explicitne stanovuje náležitosti rozhodnutia, ktorým sa vklad povoľuje (§ 31 ods. 4), potom sa na obsahové náležitosti rozhodnutia o povolení vkladu nevzťahuje právna úprava ustanovená v § 47 správne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: štátna služba, rozhodnutie o správnej žalobe, prevedenie na inú funkciu a preloženie, ustanovenie do funkcie, vymenovanie do funkcie a odvolanie z funkcie
Právna veta: § 33 ods.
1 zákona o štátnej službe colníkov uvádza, že colník sa ustanoví alebo vymenuje do voľnej funkcie
a nie napr. do adekvátnej funkcie. Ustanovenie § 33 ods. 1 zákona o štátnej službe colníkov zároveň
nezakladá zákonnú povinnosť nadriadeného skúmať, či sú voľne iné funkcie.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zúženie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, prejav vôle, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Právna veta: Dojednanie ve znení: " „majetok, ktorý nadobudnú v budúcnosti nebude patriť do BSM, ale bude patriť do výlučného vlastníctva toho ktorého účastníka, ktorý tento nadobudne kúpou (zo svojich finančných prostriedkov), darom, alebo inou formou. Za svoje finančné prostriedky každý účastník nadobúda v budúcnosti do svojho výlučného vlastníctva, pričom aj finančné prostriedky patria do výlučného vlastníctva toho účastníka, ktorý ich nadobudol.“ nepredstavuje zúženie rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva, ale de facto upravuje jeho zánik, čo samozrejme inštitút zúženia rozsahu bezpodielového s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: procesné práva a povinnosti, lehoty v sporovom konaní, úprava práv a povinností k maloletému dieťaťu, nariadenie predbežného opatrenia
Právna veta: I keď úprava rozhodovania o neodkladných (skôr predbežných) opatreniach vykazuje oproti úprave civilného procesu vo všeobecnosti určité špecifiká a súčasťou takejto špecifickej úpravy je tiež jej založenie i na momente prekvapenia (tým, že tomu, voči komu návrh na neodkladné opatrenie smeruje, sa návrh a ďalšie podania doručujú až s rozhodnutím vyhovujúcim návrhu), toto platí len v štádiu konania pred súdom prvej inštancie a aj pred odvolacím súdom len vtedy, ak súd prvej inštancie návrh zamietol alebo ho odmietol (v tejto súv. por. § 331 ods. 1 C.s.p.), v tejto veci (kde už súd prvej in ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: Vyrubovacie konanie, daňová kontrola, daňové konanie, dodatočný platobný výmer, učinnosť daňového poriadku
Právna veta: Nadobudnutím účinnosti § 165b ods. 1 a 2 daňového poriadku došlo k
zrušeniu účinnosti prechodného ustanovenia § 165 na daňové konania, ktoré boli začaté podľa zákona
č. 511/1992 <. Zb. o správe daní a neboli ukončené do 30. decembra 2012, pričom tieto sa dokončia
podľa zákona č. 563/2009 <. Z.z., t.j. podľa daňového poriadku.
Správca dane a žalovaný preto mali po 30. decembri 2012 postupovať v súlade s účinným procesným
predpisom, ktorým bol od uvedeného dátumu zákon č. 563/2009 <. Z.z. daňový poriadok.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodnutie bez nariadenia pojednávania, rozhodnutie o správnej žalobe, doručenie vyjadrení
Právna veta: Podľa
§ 106 ods. 1 S.s.p. platí, že ak správny súd neurobí iné vhodné opatrenia alebo nerozhodne vo veci bez
nariadenia pojednávania, zašle bezodkladne žalobcovi vyjadrenie žalovaného a ďalších účastníkov k
žalobe. To však nemožno chápať tak, že pôjde o rozhodnutie vo veci samej po jej meritórnom prejednaní
hoci bez nariadenia pojednávania, ale pôjde najmä o odmietnutie žaloby, alebo zastavenie konania.
Pokiaľ teda bude správny súd rozhodovať vo veci bez nariadenia pojednávania, bude povinný poskytnúť
účastníkom konania možnosť vyjadriť sa k písomným podaniam ostatných účastníkov.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva, ktorá nie je osobitne upravená, blankozmenka, vyplňovacie právo, inominátne zmluvy
Právna veta: Pokiaľ v písomnej dohode o vyplňovacom práve k blankozmenke nie je určená suma, ktorá má byť do zmenky doplnená, ale je v nej upravené právo vyplniť zmenku podľa určitého kauzálneho záväzku, nespôsobuje to neplatnosť dohody o vyplňovanom práve.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: náležitosti cudzej zmenky, určitosť zmenkovej sumy, mena euro
Právna veta: Požiadavke určitosti zmenkovej sumy ako podstatnej náležitosti cudzej zmenky podľa čl. I § 1 bod 2 zákona č. 191/1950 Sb. zákon zmenkový a šekový vystavenej do 31. decembra 2008 pôvodne ako blankozmenka nebráni, ak je zmenková suma vyjadrená v totožnej výške číselne aj slovne v mene euro, a to ani v prípade, ak je iba pri číselnom vyjadrení zmenkovej sumy na formulári zmenky používanom v čase jej vystavenia predtlačená mena ,SKK’. V takom prípade nie je zmenka neplatná, keďže zmenková suma je vyjadrená určitým spôsobom v mene euro.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: lekárske posudky, určenie sumy úrazovej renty, dôchodkové dávky v roku 2011 sa zvyšujú o 1,8 %, podmienky nároku na úrazovú rentu, úrazová renta
Právna veta: Podľa názoru kasačného súdu posudok vypracovaný pre účely rozhodnutia o nároku na úrazovú rentu v zmysle ustanovenia § 88 zák. č. 461/2003 Z.z. by nemal spočívať len vo výpočte ochorení, ktorými žalobca trpí, ale aj vo vyhodnotení, či a prečo ochorenia, ktoré spôsobujú jeho zníženie schopnosti vykonávať doterajšie zamestnanie sú alebo nie sú v príčinnej súvislosti s pracovným úrazom. Na ten účel je potrebné zistiť a v posudku sa vyporiadať s tým, aký bol zdravotný stav žalobcu v čase, kedy utrpel pracovný úraz, ako sa po úraze zmenil. V záujme zistenia skutočného stavu veci je potrebné u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: priama príčinná súvislosť medzi konaním a vznikom škody, výška škody, podmienky zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom, zodpovednosť štátu za škodu, náhrada škody spôsobenej pri výkone verejnej moci
Právna veta: Ak žalobca nie je schopný presne určiť a preukázať výšku škody
spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom, pričom však preukáže a
odôvodní, že mu taká škoda vznikla, nemôže súd - bez ďalšieho - rozhodnúť, že mu preto škoda
nebude vôbec nahradená, alebo že medzi preukázaným protiprávnym konaním a preukázaným
vznikom škody nie je príčinná súvislosť. V takomto prípade by súdy odopreli ochranu subjektívneho
práva (denegatio iustitiae).
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: splnenie povinnosti sprístupniť listiny spoločnosti, právo spoločníka podieľať sa na riadení spoločnosti, dozorná rada, činnosť dozornej rady, právo spoločníka na poskytovanie informácií
Právna veta: I. V spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá nemá zriadenú dozornú radu, neprechádzajú pri výkone práva podľa ustanovenia § 122 ods. 2 Obchodného zákonníka na spoločníka oprávnenia, ktoré zákon zveruje dozornej rade ako kontrolnému orgánu spoločnosti podľa § 138 ods. 1 Obchodného zákonníka alebo jej jednotlivým členom podľa § 138 ods. 2 Obchodného zákonníka. II. Súčasťou práva spoločníka na informácie a na nahliadanie do dokladov spoločnosti je aj jeho právo požadovať od spoločnosti, ak disponuje potrebným technickým vybavením, aby mu umožnila vyhotovenie kópií jednotlivých dokladov spoločn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dobré mravy, spotrebiteľské spory, námietka premlčania, rozpor s dobrými mravmi
Právna veta: Postup podľa § 3 ods. 1 OZ má miesto iba v ojedinelých a vo výnimočných prípadoch, keď voči strane konania by nepriznanie jej nároku súdom v dôsledku uplynutia premlčacej doby bolo neprimerane tvrdým postihom v porovnaní s rozsahom a charakterom uplatňovaného práva a dôvodmi, pre ktoré svoje právo včas neuplatnil, prípadne kedy k výkonu práva založeného zákonom dochádza z iných dôvodov, než je dosiahnutie hospodárskych cieľov, či uspokojenia iných potrieb, kedy hlavnou alebo aspoň prevažujúcou motiváciou je úmysel poškodiť, či znevýhodniť povinnú osobu (tzv. šikanózny výkon práva). Tieto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: odstúpenie od zmluvy, bezdôvodné obohatenie v zmysle OZ, povinnosť poskytnúť peňažnú náhradu, povinnosť vrátiť vzájomné plnenia
Právna veta: I. V dôsledku odstúpenia od zmluvy zaniká aj právo veriteľa domáhať sa zmluvného plnenia, na ktoré mu do doby odstúpenia od zmluvy vznikol len zmluvný nárok (§ 351 ods. 1 Obchodného zákonníka). II. Peňažná náhrada pri vzájomnom vyporiadaní záväzkového vzťahu podľa § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorú je strana povinná zaplatiť druhej strane za plnenie prijaté pred odstúpením od zmluvy, zodpovedá cene pôvodne zmluvne dohodnutého plnenia. III. Ustanovenia Obchodného zákonníka o vadnom plnení (§ 422 a nasl.) sa pri vzájomnom vyporiadaní po odstúpení od zmluvy uplatnia analogicky, ak pln ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, oceňovanie v rámci vyporiadania BSM, členský podiel v bytovom družstve ako predmet vyporiadania BSM
Právna veta: Podstata právneho názoru odvolacieho súdu, pokiaľ ide o okamih, ku ktorému treba zisťovať hodnotu členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM, spočíva v súlade s názorom vysloveným v zrušujúcom uznesení najvyššieho súdu v tom, že pri oceňovaní členského podielu treba vychádzať zo stavu (stavu družstevného bytu) i obvyklej ceny tohto podielu v dobe zániku spoločného nájmu družstevného bytu a spoločného členstva rozvedených manželov v družstve a nie v dobe vyporiadania BSM. Na rozdiel od tohto právneho názoru, najvyšší súd vo vzťahu k tejto otázke zaujal odlišný (iný) právny ná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: lehota na uplatnenie práva na určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, ochranná doba, práceneschopnosť zamestnanca
Právna veta: Vec prejednávajúci senát opätovne zdôrazňuje zásadu právnej istoty, ktorú vo vzťahoch medzi zamestnávateľom a zamestnancom zohľadňuje tiež právna úprava obsiahnutá v § 77 Zákonníka práce. Pomerne krátka (dvojmesačná) prekluzívna lehota uvedená v tomto ustanovení pôsobí na subjekty pracovnoprávnych vzťahov, aby v primeraných lehotách uplatňovali svoje práva (nároky) a zároveň bráni tomu, aby ani jedna strana týchto vzťahov nebola vystavená právnej neistote po časovo neprimeranú (neistú) dobu. Účelom stanovenia prekluzívnej lehoty - aj v prípade § 77 Zákonníka práce - je teda to, aby sa čo najrý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: náhrada mzdy, okamžité skončenie pracovného pomeru, neplatné skončenie pracovného pomeru, nárok na náhradu mzdy z dôvodu neplatného skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa
Právna veta: Ak zamestnávateľ so zamestnancom neplatne skončil pracovný pomer okamžite a ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho zamestnávateľ ďalej zamestnával, jeho pracovný pomer trvá aj naďalej a zamestnávateľ je povinný poskytnúť mu náhradu mzdy v prípade, že mu neprideľuje prácu podľa pracovnej zmluvy. Táto náhrada mu patrí vo výške priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo do času, keď skončí pracovný pomer. Táto náhrada nemá charakter ekvivalentu mzdy, ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: súpis konkurznej podstaty, správca podstaty, určenie vlastníckeho práva, záznam zápisu práv k nehnuteľnostiam, naliehavý právny záujem
Právna veta: Správca v konkurznom konaní nemá naliehavý právny záujem na žalobe
o určenie vlastníctva úpadcu k nehnuteľnostiam, ak má za to, že k zápisu vlastníckych práv tretej
osoby do katastra nehnuteľností došlo na základe absolútne neplatného právneho úkonu. O to viac
musí platiť záver, že nemôže mať ani naliehavý právny záujem na určení neplatnosti akéhokoľvek
úkonu, ktorý by k obdobnému záveru mohol viesť, keďže jediným relevantným nástrojom správcu pre
zabezpečenie majetku do podstaty je jeho zápis do súpisu konkurznej podstaty.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uznesenie o zastavení konania, odvolanie proti uzneseniu súdu prvej inštancie, na konanie vo veciach poplatkov , následky nezaplatenia súdneho poplatku, výzva na zaplatenie súdneho poplatku
Právna veta: S účinnosťou od 1. júla 2017 (v zmysle novelizovaných ustanovení zákona č. 71/1992 Zb. zákonom č. 152/2017 Z.z.) je konanie o súdnych poplatkoch vrátane vydania uznesenia o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, jednoinštančné a vedie sa výlučne na súde prvej inštancie. Proti uzneseniu, ktorým vyšší súdny úradník rozhodol o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, nie je od 1. júla 2017 prípustné odvolanie, nakoľko v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. sa uznesenie súdu prvej inštancie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku už nepovažuje za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: neprimeranosť uloženého trestu, dôvody dovolania
Právna veta: Samotná neprimeranosť uloženého trestu nepredstavuje žiaden relevantne uplatniteľný dovolací dôvod. Najvyšší súd vo svojej rozhodovacej činnosti chronicky pripomína, že primeranosť uloženého trestu sa v dovolacom konaní neskúma.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: prechod nároku na dávku, smrť strany počas konania, riešenie otázok v správnom súdnictve, Sociálna poisťovňa, nárok na úrazové dávky z úrazového poistenia , kasačná sťažnosť, správne súdnictvo , konanie o majetkovom spore
Právna veta: Konanie o žalobe proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne o nároku na úrazové dávky a z nich vyplývajúce nároky na sumy úrazových dávok, splatné ku dňu smrti poškodeného, rovnako ako konanie o kasačnej sťažnosti proti rozhodnutiu krajského súdu, treba považovať za konanie, ktoré má povahu konania o majetkovom spore. Ustanovenie § 118 ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov má vo vzťahu k ustanoveniu § 63 ods. 2 Civilného sporového poriadku v spojení s § 25 Správneho súdneho poriadku v súlade s požiadavkou naplnenia účelu správneho súdnictva povahu l ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne delikty, neprimerané podmienky, náležitosti rozhodnutia, výrok rozhodnutia o priestupku
Právna veta: Vymedzenie predmetu konania vo výroku rozhodnutia o správnom delikte musí spočívať v špecifikácii deliktu tak, aby sankcionované konanie nebolo zameniteľné s iným konaním. Tento záver je vyvoditeľný priamo z ustanovenia § 47 ods. 2 Správneho poriadku. V rozhodnutiach trestného charakteru, ktorými sú nepochybne i rozhodnutia o iných správnych deliktoch je nevyhnutné vymedziť presne, za aké konkrétne konanie je subjekt postihnutý. To je možné zaručiť len konkretizáciou údajov obsahujúcich popis skutku s uvedením miesta, času a spôsobu jeho spáchania, prípadne uvedením iných skutočností, kt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Etický kódex reklamnej praxe, predmet reklamy, sankcie v zákone o reklame, rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie, všeobecné požiadavky na reklamu
Právna veta: Pokiaľ krajský súd konštatoval, že Etický kódex reklamnej praxe definuje
základné požiadavky na reklamu odlišne od ustanovení § 3 zákona o reklame, a to rozširujúcim
spôsobom, nijako toto svoje tvrdenie nešpecifikoval a vo vzťahu k preskúmavanému rozhodnutiu
neuviedol, aké konkrétne kritériá ovplyvnili klasifikáciu skutku ako správneho deliktu, a pritom nemali
základ v normatívnej kvalifikácii obsiahnutej v § 3 ods. 1 písm. c) zákona o reklame, ale len v
ustanoveniach Etického kódexu reklamnej praxe.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: skutok, ktorý má znaky trestného činu, nesprávne právne posúdenie ako dôvod dovolania, dôvody dovolania, zásada viazanosti orgánu, ktorému bola vec prikázaná, sprenevera
Právna veta: Nesprávnym právnym posúdením zisteného skutku sa rozumie nesprávne právne posúdenie zisteného
skutku alebo nesprávne použitie iného hmotnoprávneho ustanovenia. Nesprávnym právnym
posúdením zisteného skutku sa rozumie zistenie, že skutok bol v napadnutom rozhodnutí
kvalifikovaný ako trestný čin, napriek tomu, že súd prvého stupňa konštatoval, že skutok nie je
trestným činom. Takto naformulovaný skutok - pri uznaní viny, prevzal do skutkovej vety i súd
druhého stupňa. Skutok, ako bol ustálený oboma súdmi - teda okresným a krajským, sa tým stal
chaotickým a nepreskúmateľným.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: odmietnutie odvolania, v prerušených konaniach možno pokračovať len na návrh správcu, účinky vyhlásenia konkurzu, prerušenie všetkých súdnych a iných konaní vyhlásením konkurzu
Právna veta: Subjektívna nevedomosť odvolacieho súdu o prerušení konania v dôsledku vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu je bez právnej relevancie, keďže účinok prerušenia konania nastáva zo zákona - objektívne nezávisle na poznaní tejto skutočnosti zo strany konajúceho odvolacieho súdu. V prerušenom konaní súd môže pokračovať iba na návrh správcu, od iniciatívy ktorého závisí ďalšie pokračovanie v prerušenom konaní (ust. § 47 ods. 3 ZKR). S poukazom na uvedené je daná vada zmätočnosti, uplatnená dovolateľkou v zmysle ust. § 420 písm. f/ CSP a nesprávnym procesným postupom odvolacieho súdu, ktorý v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: návrh na vyhlásenie konkurzu, spôsob uplatnenia zmluvnej pokuty, príslušnosť na konkurzné konanie a reštrukturalizačné konanie, zmluvná pokuta
Právna veta: I. Žaloba na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemôže byť predmetom prejednania a rozhodnutia akéhokoľvek súdu prvej inštancie. Ustanovenie § 74a zákona č. 7/2005 Z. z. ako zákona lex specialis upravuje expressis verbis nielen spôsob uplatnenia zmluvnej pokuty, ale aj príslušnosť súdu, ktorý má o takejto žalobe rozhodnúť. Týmto súdom je v zmysle § 24 ods. 1 Civilného sporového poriadku v spojení s § 74a zákona č. 7/2005 Z. z. súd, ktorý vyhlásil konkurz na majetok úpadcu a rozhoduje v p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správna žaloba, skúmanie podmienok konania, zastúpenie v správnom súdnictve
Právna veta: Povinné zastúpenie žalobcu procesnou podmienkou, a to v zmysle § 97 S. s. p., ktorej splnenie musí správny súd vyžadovať, pokiaľ nie je daná niektorá zo zákonom ustanovených výnimiek. Pri odstraňovaní nedostatku tejto povahy procesnej podmienky sa pritom správny súd musí vyvarovať prílišnému formalizmu, aby žalobcovi nebol odňatý prístup k súdnej ochrane. Pokiaľ totiž Správny súdny poriadok v § 49 ods. 1 veta druhá explicitne ustanovuje, že povinnosť zastúpenia sa vzťahuje aj na spísanie žaloby, k tejto zákonnej podmienke nemožno taktiež pristupovať čisto formalisticky a správny súd nemô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zriadenie pohrebiska, zníženie náhrady, dovolanie v sporovom konaní, vyplatenie odplaty na obmedzenie vlastníckeho práva
Právna veta: Na nárok na primeranú náhradu za obmedzenie užívania pozemku, ktorá v zmysle § 15 ods. 8 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve patrí vlastníkovi stavebného pozemku nachádzajúceho sa v ochrannom pásme cintorína, a na možnosť zníženia tejto náhrady sa nevzťahuje § 450 Občianskeho zákonníka. Výška náhrady by zásadne mala byť daná rozdielom medzi hodnotou stavebného pozemku a hodnotou pozemku, na ktorom nemožno stavať. Dovolateľ môže v dovolaní, prípustnosť ktorého vyvodzuje z § 421 ods. 1 Civilného sporového poriadku, úspešne argumentovať iba tými dôvodmi, ktoré už skôr namietol v odvolaní, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: profesionálny vojak, právomoc správneho súdu, príplatok výkonným letcom
Právna veta: Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov naviac určuje kogentne pravidlá pre odmeňovanie profesionálnych vojakov. Aj podľa metódy právnej regulácie je preto nárok na príplatok výkonným letcom, ako zložka služobného platu profesionálneho vojaka, verejnoprávnej povahy. 39. Na záver preto kompetenčný senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky konštatuje, že vzťahy vplývajúce zo štátnej služby profesionálneho vojaka podľa zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: kasačná sťažnosť, nesprávne právne posúdenie veci, sankčná moderácia
Právna veta: Kasačný súd v konaní o kasačnej sťažnosti v rámci súdneho prieskumu rozsudku krajského súdu, ktorým sa realizovalo moderačné oprávnenie, nemá už obdobné oprávnenie ako krajský súd a sám už súdnu úvahu krajského súdu o moderácii výšky pokuty nahradiť nemôže. Ďalšia moderácia kasačným súdom je neprípustná v dôsledku zásady jednoinštančnosti správneho súdnictva v Slovenskej republike nastúpenej účinnosťou Správneho súdneho poriadku dňom 1. júla 2016 a navyše moderačné oprávnenie pozitívnoprávna úprava kasačnému súdu nepriznáva. Vo vzťahu k diskrécii krajského súdu môže kasačný súd hodnotiť len ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: spočívanie lehôt, kasačná sťažnosť, základné zásady daňového konania, porušenie zásad daňového konania, daňové konanie, lehota na vyrubenie dane, lehoty podľa daňového poriadku
Právna veta: Ustanovenie § 246d Občianskeho súdneho poriadku o spočívaní lehôt sa v podstate recipovalo do Správneho súdneho poriadku (§71 ods. 1), a preto argumentácia sťažovateľa, že za prechádzajúcej procesnej úpravy lehoty na vyrubenie dane v prípade súdneho prieskumu nespočívali, je zavádzajúca a právne irelevantná, a rovnako je nedôvodná aj námietka sťažovateľa o preklúzii 5-ročnej lehoty na vyrubenie dane z dôvodu, že správca dane nezohľadnil „nespočívanie lehoty“ už v rámci skoršieho súdneho prieskumu podľa Občianskeho súdneho poriadku. Takáto obrana sťažovateľa nemá oporu ani v predchádzajúcej pro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odmietnutie vykonávania europského zatýkacieho rozkazu, európsky zatýkací rozkaz , taxatívne vymedzené dôvody
Právna veta: Námietky uplatnené sťažovateľom v riadnom opravnom prostriedku nebolo možné podradiť pod žiaden z taxatívne vymedzených dôvodov na odmietnutie vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu podľa § 23 ods. 1 zákona o európskom zatýkacom rozkaze, hoci podľa § 22 ods. 7 vety pred bodkočiarkou zákona o európskom zatýkacom rozkaze proti rozhodnutiu krajského súdu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu je prípustná sťažnosť vyžiadanej osoby len pre niektorý z dôvodov odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu podľa § 23 ods. 1. Dôvody vylučujúce vykonanie európskeho zatýkacieho rozkazu sú napr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, nárok na vrátenie nadmerného odpočtu DPH, oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu, daňové konanie
Právna veta: V tejto súvislosti ústavný súd pripomína, že zmyslom úpravy zdaňovania intrakomunitárnych obchodov je zabezpečiť, aby dodávky tovaru v rámci územia Európskej únie, ako to bolo aj v posudzovanom prípade, podliehali DPH len v štáte určenia (spotreby). Súdny dvor v tejto súvislosti považuje princíp neutrality za hlavný princíp spoločného systému dane z pridanej hodnoty, z ktorého vyplýva i právo na odpočet daňového zaťaženia na predchádzajúcom produkčnom stupni (porov. Metropol Treuhand proti Finanzlandesdirektion für Steiermark a Michael Stadler proti Finanzlandesdirektion für Vorarlberg, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: neoprávnený odber plynu, odberateľ plynu, objektívna zodpovednosť, neoprávnená manipulácia, príčinná súvislosť
Právna veta: Odberateľ plynu je zodpovedný za neoprávnený odber plynu, ktorý bol meraný určeným meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii bez ohľadu na zavinenie samotného odberateľa plynu. Zodpovednosť odberateľa plynu za neoprávnený odber plynu je objektívna a je daná tým, ak v rozhodnom období odoberal plyn, ktorý bol meraný meradlom s porušeným zabezpečením proti neoprávnenej manipulácii. Ak je v konaní preukázané, že odberateľ v rozhodnom období odoberal plyn meradlom s porušeným zabezpečením proti neoprávnenej manipulácii (t.j. dopustil sa neoprávneného odberu plyn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: povinnosť preukázať príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, majetkové pomery, najlepší záujem dieťaťa, fikcia príjmov
Právna veta: K námietke nedostatočne zistených majetkových pomerov sťažovateľa a nesprávnej aplikácie § 63 ods. 1 zákona o rodine ústavný súd uvádza, že z rozsudku krajského súdu citovaného v časti I tohto uznesenia možno považovať za preukázané, že všeobecné súdy riadne skúmali majetkové pomery sťažovateľa a k aplikácii fikcie príjmov podľa § 63 ods. 1 zákona o rodine pristúpil okresný súd až potom, keď sťažovateľ nesplnil svoju dôkaznú povinnosť, a to v čase pred účinnosťou prevodu obchodnej spoločnosti (19. decembra 2015), keď ako jediný spoločník a konateľ obchodnej spoločnosti nesporne mal iné príjm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dozor prokurátora, zastavenie trestného stíhania z dôvodu neprípustnosti, trestné konanie , dodržiavanie zákonnosti v prípravnom konaní, dozorujúci prokurátor
Právna veta: Ústavný súd v prvom rade upriamuje pozornosť na § 230 ods. 1 Trestného poriadku, podľa ktorého dozor nad dodržiavaním zákonnosti v prípravnom konaní vykonáva prokurátor. Úlohou prokurátora pri výkone dozoru v prípravnom konaní je dozerať na to, aby orgány činné v trestnom konaní dodržiavali všetky ustanovenia Trestného poriadku, aby postupovali v zhode s účelom trestného konania a základnými zásadami trestného konania, musí pritom súčasne dbať na to, aby nikto nebol bezdôvodne trestne stíhaný a nezákonne obmedzovaný na základných právach a slobodách. V tomto kontexte ďalej ústavný súd upriamu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: obnovenie nájomnej zmluvy, nájomná zmluva , predĺženie nájmu
Právna veta: Podstatou ústavnej sťažnosti je tvrdenie sťažovateľa o porušení jeho práv nesprávnym a prekvapivým rozhodnutím krajského súdu, ktorý „hrubým spôsobom porušil taxatívne vymedzenú dikciu ustanovenia § 676 ods. 2 Obč. zák.“, a následne nesprávnym posúdením prípustnosti dovolania zo strany najvyššieho súdu. Odvolací súd sa so základnými odvolacími námietkami žalovaného zaoberal, stotožnil sa s nimi a odpovedal na ne v bodoch 12 až 19 svojho rozhodnutia. Výslovne konštatoval, že sa stotožňuje o tvrdeniami žalovaného, že písomne bola nájomná zmluva dohodnutá na dobu určitú do 01.09.2012, avšak na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vyhlásenie konkurzu, zásah intervenienta do konania, vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu, právo na súdnu ochranu
Právna veta: Podmienkou zásahu intervenienta do konania je jeho právny a nie faktický záujem na víťazstve tej strany sporu, ku ktorej pristupuje. Právny záujem na výsledku sporu má ten, koho právne postavenie bude priaznivo alebo nepriaznivo ovplyvnené rozhodnutím v tomto spore. Samotný faktický záujem na výsledku konania – v tomto prípade maximalizáciu rozsahu uspokojenia konkurzného veriteľa v konkurze však nemožno zamieňať s právnym záujmom na výsledku konania. Právny záujem nemôže byť daný len jeho prípadným majetkovým záujmom na výsledku konania. Po vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu vystupu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: počítačový údaj, zistenie a oznámenie údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke, uchovanie a vydanie počítačových údajov, zaistenie mobilného telefónu, sloboda prejavu
Právna veta: Trestný poriadok ani iný právny predpis v Slovenskej republike nedefinujú pojem „počítačový údaj“. Výnimku predstavuje Dohovor o počítačovej kriminalite (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 137/2008 Z. z.), definujúc v čl. 1 písm. b) pojem počítačové údaje, ktoré znamenajú záznam skutočností, informácií alebo pojmov vo forme, ktorá je vhodná na spracovanie v počítačovom systéme, vrátane programu schopného spôsobiť, že počítačový systém vykoná určitú činnosť. Absencia jednoznačného a konkrétneho vymedzenia pojmu „počítačové údaje“ spôsobuje nejednotnosť v pos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, dorubenie súdneho poplatku, vyrúbenie súdneho poplatku, zastavenie konania
Právna veta: „Je faktom, že zákon o súdnych poplatkoch neupravuje postup príslušného súdu po skončení upomínacieho konania a výslovne neukladá súdu povinnosť dovyrubiť súdny poplatok za žalobu. Túto povinnosť je však možné odvodiť z princípov Civilného sporového poriadku (ktoré sa môžu aplikovať v zmysle § 14 ods. zákona o súdnych poplatkoch aj na postup pri vyrubovaní súdnych poplatkov) v spojení s ust. § 2 ods. 1 písm. a) a § 5 ods. 1 písm. a) zákona o súdnych poplatkoch, ktoré ustanovenia riešia vznik poplatkovej povinnosti podaním žaloby, návrhu. Účelom súdnych poplatkov je pokryť náklady súdne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: povinnosť na náhradu trov poškodeného, uplatnenie nároku na náhradu škody v trestnom konaní, adhézne konanie
Právna veta: Podľa § 47 ods. 6 Trestného poriadku poškodenému, ktorý uplatňuje nárok na náhradu škody a nemá dostatočné prostriedky, aby uhradil náklady s tým spojené, môže v prípravnom konaní po vznesení obvinenia na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie a v konaní pred súdom aj bez návrhu predseda senátu ustanoviť zástupcu z radov advokátov, ak to považuje za potrebné na ochranu záujmov poškodeného. Skutočnosť, že nemá dostatočné prostriedky, musí poškodený preukázať. Podľa § 557 ods. 1 Trestného poriadku ak bol poškodenému aspoň sčasti priznaný nárok na náhradu škody, je odsúdený, ktorému bola ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vydieranie, hrubý nátlak, konanie vymáhača, nezákonné vymáhanie pohľadávok
Právna veta: Pokiaľ ide o obvineným namietané nesprávne právne posúdenie skutku ako zločinu vydierania podľa § 189 ods. 1 Tr. zák., treba ďalej uviesť, že dovolací súd hodnotí skutkový stav pri rozhodovaní o dovolaní, ktoré sa opiera o dovolací dôvod uvedený v § 371 ods. 1 písm. i) Tr. por., len z toho hľadiska, či skutok alebo iná okolnosť skutkovej povahy boli správne právne posúdené. Z tohto pohľadu posudzuje aj skutočnosť, či skutok, z ktorého bol obvinený uznaný za vinného, bol v tzv. skutkovej vete rozsudku vymedzený tak, aby zodpovedal znakom skutkovej podstaty príslušného trestného činu (pozr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
22.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 246/41 Žaloba podaná 31. mája 2019 — 12seasons/EUIPO — Société Immobiličre et Mobiličre de Montagny (BE EDGY BERLIN) (Vec T-329/19) (2019/C 246/43) Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina Účastníci konania Žalobkyňa: 12seasons GmbH (Berlín
12.8.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 270/31 Žaloba podaná 6. mája 2019 — Dragomir/Komisia (Vec T-297/19) (2019/C 270/33) Jazyk konania: rumunčina Účastníci konania Žalobca: Daniel Dragomir (Bukurešť, Rumunsko) (v zastúpení: R. Chiriță, advokát) Žalovaná: Európska
22.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 246/44 Žaloba podaná 30. mája 2019 — Ntolas/EUIPO — General Nutrition Investment (GN GENETIC NUTRITION LABORATORIES) (Vec T-333/19) (2019/C 246/46) Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina Účastníci konania Žalobca: Christos Ntolas (Wupp
29.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 255/45 Žaloba podaná 24. mája 2019 — Gollnisch/Parlament (Vec T-319/19) (2019/C 255/58) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania Žalobca: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, Francúzsko) (v zastúpení: B. Bonnefoy-Claudet, avocat)
5.8.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 263/32 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Riigikohus (Estónsko) 29. mája 2019 — Maksu- ja Tolliamet/Heavyinstall OÜ (Vec C-420/19) (2019/C 263/38) Jazyk konania: estónčina Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
29.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 255/26 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour du travail de Ličge (Belgicko) 24. mája 2019 — LM/Centre public d’action sociale de Seraing (Vec C-402/19) (2019/C 255/35) Jazyk konania: francúzština Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie pr
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 23. mája 2019., ReFood GmbH & Co. KG proti Landwirtschaftskammer Niedersachsen.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Oldenburg.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Preprava odpadu v rámci Európskej únie – Nariadenie (ES) č. 1013/2006 – Článok 1 ods. 3 písm. d) – Pôsobnosť – Nariadenie (ES) č. 1069/2009 – Preprava vedľajších živočíšnych produktov.
Vec C-634/17.
Odôvodnenie: 11 nariadenia č. 1013/2006 uvádza: „Je potrebné predísť duplicite s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu [Ú. v. ES L 273, 2002, s. 1; Mim. vyd. 03/037, s. 92], ktoré už obsahuje ustanovenia pokrývajúce celé zasielanie, smerovanie a pohyb (zber, dopravu, manipuláciu, spracovanie, používanie, zhodnotenie alebo zneškodňovanie, vedenie záznamov, sprievodné doklady a sledovateľnosť) živočíšnych vedľajších produktov v rámci, do a zo S ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 23.mája 2019 ( *1 ) „Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Slovné a obrazové ochranné známky Európskej únie ANN TAYLOR a AT ANN TAYLOR – Absolútny dôvod neplatnosti – Článok 59 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Nekonanie v dobrej viere“ V spojených veciach T‑3/18 a T‑4/18, Holzer y Cia, SA de CV, so sídlom v Mexiku (Mexiko), v zastúpení: N. Fernández Fernández
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
5.8.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 263/32 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Riigikohus (Estónsko) 29. mája 2019 — Maksu- ja Tolliamet/Heavyinstall OÜ (Vec C-420/19) (2019/C 263/38) Jazyk konania: estónčina Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/28 Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. mája 2019 — Poľsko/Komisia (spojené veci T-836/16 a T-624/17) (1) („Štátna pomoc - Poľská daň v oblasti maloobchodného predaja - Progresívna sadzba dane z obratu - Rozhodnutie o začatí konania vo veci formálneho zisťovania - Konečné rozhodnut
Predbežné znenie NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA MICHAL BOBEK prednesené 23. mája 2019 (1) Vec C‑239/18 Saatgut‑Treuhandverwaltungs GmbH proti Freistaat Thüringen [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Thüringer Oberlandesgericht (Vyšší krajinský súd Durínsko, Nemecko)] „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Odrody rastlín – Systém ochrany – Článok 14 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2100/94 a článok 11 nariadenia (ES) č. 1768/95 – Použitie produktu zberu poľnohospodármi – Úra
22.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 246/35 Žaloba podaná 22. mája 2019 — BT/Komisia (Vec T-315/19) (2019/C 246/37) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania Žalobca: BT (v zastúpení: J.-N. Louis, avocat) Žalovaná: Európska komisia Návrhy
15.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 238/11 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Ústavný súd Slovenskej republiky (Slovensko) 14. mája 2019 — Prezident Slovenskej republiky (Vec C-378/19) (2019/C 238/15) Jazyk konania: slovenčina Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudici
ORDONNANCE DE LA COUR (septičme chambre) 21 mai 2019 (*) « Pourvoi – Article 181 du rčglement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Demande d’enregistrement de la marque figurative MAIN AUTO WHEELS – Procédure d’opposition – Rčglement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5 – Obligation de motivation – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé » Dans l’affaire C‑744/18 P, ayant pour objet un pourvoi au titre d
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 27. mája 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Naliehavé prejudiciálne konanie – Justičná a policajná spolupráca v trestných veciach – Európsky zatykač – Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV – Článok 6 ods. 1 – Pojem ‚súdny orgán vydávajúci zatykač‘ – Európsky zatykač vydaný prokuratúrou členského štátu – Postavenie – Existencia podriadenosti voči orgánu výkonnej moci – Právomoc ministra spravodlivosti udeľova
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (ôsma komora) z 23. mája 2019., KPN BV proti Európskej komisii.
Hospodárska súťaž – Koncentrácie – Holandský trh so službami v oblasti televízneho vysielania a telekomunikácií – Plne funkčný spoločný podnik – Rozhodnutie, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom a Dohodou o EHP – Záväzky – Relevantný trh – Vertikálne účinky – Zjavne nesprávne posúdenie – Povinnosť odôvodnenia.
Vec T-370/17.
Odôvodnenie: musí okrem toho byť logické a nesmie vykazovať vnútorný rozpor (rozsudok z 10. júla 2008, Bertelsmann a Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, bod 169). 141 Navyše z judikatúry vyplýva, že neexistencia alebo nedostatok odôvodnenia je dôvodom založeným na porušení podstatných formálnych náležitostí, ktorý je ako taký odlišný od dôvodu založeného na nesprávnosti odôvodnenia rozhodnutia, ktorého preskúmanie patrí do skúmania dôvodnosti tohto rozhodnutia (rozsudok z 19. júna 2009, Qualcomm/Komisia, T‑48/04, ...
ORDONNANCE DE LA COUR (huitičme chambre) 22 mai 2019 (*) « Pourvoi – Article 181 du rčglement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882 – Rčglement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Appréciation des similitudes entre les signes en conflit par le Tribunal – Analyse de nature factuelle – Obligation de motivation – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fo
Predbežné znenie NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA MICHAL BOBEK prednesené 23. mája 2019 (1) Vec C‑239/18 Saatgut‑Treuhandverwaltungs GmbH proti Freistaat Thüringen [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Thüringer Oberlandesgericht (Vyšší krajinský súd Durínsko, Nemecko)] „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Odrody rastlín – Systém ochrany – Článok 14 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2100/94 a článok 11 nariadenia (ES) č. 1768/95 – Použitie produktu zberu poľnohospodármi – Úra
29.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 255/48 Žaloba podaná 31. mája 2019 — BZ/Komisia (Vec T-336/19) (2019/C 255/61) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania Žalobca: BZ (v zastúpení: C. Mourato, avocat) Žalovaná: Európska komisia Návrhy
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/59 Žaloba podaná 14. mája 2019 — Welmax +/EUIPO — Valmex Medical Imaging (welmax) (Vec T-305/19) (2019/C 230/73) Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: poľština Účastníci konania Žalobkyňa: Welmax + sp. z o. o. sp.k. (Poznaň, Poľsko) (v zastúp
ORDONNANCE DE LA COUR (dixičme chambre) 14 mai 2019 (*) « Renvoi préjudiciel – Article 99 du rčglement de procédure de la Cour – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur – Directive 2009/72/CE – Marché intérieur de l’électricité – Directive 2009/73/CE – Marché intérieur du gaz naturel – Directive 2011/83/UE – Pratiques commerciales agressives – Conclusion de contrats de fourniture d’électricité et de gaz naturel
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 22. mája 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Colná únia – Nariadenie (EHS) č. 2913/92 – Článok 212a – Dovozné postupy – Colný dlh – Oslobodenie od cla – Dumping – Subvencie – Dovozy fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov a doštičiek) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike – Vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 1238/2013 a (EÚ) č. 1239/2013, ktorými sa ukladá
Názov: Návrhy prednesené 22. mája 2019 – generálny advokát M. Bobek.
Odôvodnenie: 28 nariadenia č. 178/2002. 31      Tento výklad potvrdzuje aj Usmernenie k vykonávaniu článkov 11, 12, 14, 17, 18, 19 a 20 nariadenia č. 178/2002 o právnych predpisoch týkajúcich sa všeobecných zásad a požiadaviek potravinového práva, ktoré prijal Stály výbor Komisie pre potravinový reťazec a zdravie zvierat. K článku 18 sa v tomto usmernení uvádza, že potravinársky prevádzkovatelia zavedú systém, ktorý im umožní identifikovať priameho (priamych) dodávateľa (dodávateľov) a priameho (priamych) kupujúceho (kupujúcich) ich výrobkov. Pokiaľ ide o informácie, ktoré je potrebné zaznamenávať, v usmerne ...
22.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 246/32 Žaloba podaná 20. mája 2019 — BRF Singapore Foods/EUIPO — Tipiak (Sadia) (Vec T-309/19) (2019/C 246/34) Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina Účastníci konania Žalobkyňa: BRF Singapore Foods Pte Ltd (Singapur, Singapur) (v zast
Názov: Vec T-609/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 23. mája 2019 — Fujifilm Recording Media/EUIPO — iTernity (d:ternity) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o výmaze — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie d:ternity — Staršia slovná ochranná známka iTernity — Späťvzatie návrhu na výmaz pred podaním žaloby — Obsolentnosť napadnutého rozhodnutia — Absencia záujmu na konaní — Žaloba, ktorá je čiastočne neprípustná a čiastočne zjavne bez akéhokoľvek právneho odôvodnenia“)
Uznesenie: Všeobecného súdu z 23. mája 2019 — Fujifilm Recording Media/EUIPO — iTernity (d:ternity) (Vec T-609/18) (1) („Ochranná známka Európskej únie - Konanie o výmaze - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie d:ternity - Staršia slovná ochranná známka iTernity - Späťvzatie návrhu na výmaz pred podaním žaloby - Obsolentnosť napadnutého rozhodnutia - Absencia záujmu na konaní - Žaloba, ktorá je čiastočne neprípustná a čiastočne zjavne bez akéhokoľvek právneho odôvodnenia“) (2019/C 246/24) Jazyk konania: nemčina Účastníci konania ...
Názov: Vec T-269/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 15. mája 2019 — Novartis Europharm/Komisia („Humánne lieky — Povolenie na uvedenie na trh lieku Vantobra — tobramycine — Zrušenie napadnutého aktu — Zánik predmetu konania — Zastavenie konania“)
Uznesenie: Všeobecného súdu z 15. mája 2019 — Novartis Europharm/Komisia (Vec T-269/15) (1) („Humánne lieky - Povolenie na uvedenie na trh lieku Vantobra - tobramycine - Zrušenie napadnutého aktu - Zánik predmetu konania - Zastavenie konania“) (2019/C 246/19) Jazyk konania: angličtina Účastníci konania Žalobkyňa: Novartis Europharm Ltd (Camberley, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: C. Schoonderbeek, advokát) Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: M. Šimerdová, A. Sipos a K. Mifsud-Bonnici, splnomocnení zástupcovia) ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/42 Rozsudok Všeobecného súdu z 8. mája 2019 — VI.TO./EUIPO — Bottega (Tvar ružovej fľaše) (Vec T-325/18) (1) („Ochranná známka Európskej únie - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Trojrozmerná ochranná známka Európskej únie - Tvar ružovej fľaše - Absolútne dôvody zamietnutia - Č
Názov: Vec T-419/18: Uznesenie Všeobecného súdu z/zo 7. mája 2019 — Crédit agricole a Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Komisia
Uznesenie: Všeobecného súdu z/zo 7. mája 2019 — Crédit agricole a Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Komisia (Vec T-419/18) (1) (2019/C 230/78) Jazyk konania: francúzština Predseda druhej komory nariadil výmaz veci. (1)  Ú. v. EÚ C 319, 10.9.2018. Začiatok ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) zo 16. mája 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný colný sadzobník – Colné zatriedenie – Konektory pre načúvacie pomôcky – Časti, súčasti a príslušenstvo – Kombinovaná nomenklatúra – Podpoložky 85444290, 90214000 a 90219010“ Vo veci C‑138/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Vestre Landsret (Odvolací súd pre západný re
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
1.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 220/27 Odvolanie podané 16. mája 2019: Hamas proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) zo 6. marca 2019 vo veci T-289/15, Hamas/Rada (Vec C-386/19 P) (2019/C 220/33) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania Odvolateľ: Hamas (v zastúpen
ARRÊT DE LA COUR (neuvičme chambre) 16 mai 2019 (*) « Pourvoi – Environnement – Prévention et gestion de l’introduction et de la propagation des espčces exotiques envahissantes – Rčglement (UE) n° 1143/2014 – Rčglement d’exécution (UE) 2016/1141 – Adoption d’une liste des espčces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union – Inclusion de l’espčce Procambarus clarkii » Dans l’affaire C‑204/18 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union
29.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 255/22 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Köln (Nemecko) 6. mája 2019 — Interseroh Dienstleistungs GmbH/Land Nordrhein-Westfalen (Vec C-353/19) (2019/C 255/31) Jazyk konania: nemčina Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začati
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (ôsma komora) z 23. mája 2019., KPN BV proti Európskej komisii.
Hospodárska súťaž – Koncentrácie – Holandský trh so službami v oblasti televízneho vysielania a telekomunikácií – Plne funkčný spoločný podnik – Rozhodnutie, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom a Dohodou o EHP – Záväzky – Relevantný trh – Vertikálne účinky – Zjavne nesprávne posúdenie – Povinnosť odôvodnenia.
Vec T-370/17.
Odôvodnenie: musí okrem toho byť logické a nesmie vykazovať vnútorný rozpor (rozsudok z 10. júla 2008, Bertelsmann a Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, bod 169). 141 Navyše z judikatúry vyplýva, že neexistencia alebo nedostatok odôvodnenia je dôvodom založeným na porušení podstatných formálnych náležitostí, ktorý je ako taký odlišný od dôvodu založeného na nesprávnosti odôvodnenia rozhodnutia, ktorého preskúmanie patrí do skúmania dôvodnosti tohto rozhodnutia (rozsudok z 19. júna 2009, Qualcomm/Komisia, T‑48/04, ...
29.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 255/9 Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 14. mája 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Nacional — Španielsko) — Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)/Deutsche Bank SAE (Vec C-55/18) (1) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) zo 16. mája 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Preprava odpadu – Nariadenie (ES) č. 1013/2006 – Odpad podliehajúci postupu predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu – Preprava v rámci Európskej únie – Článok 1 ods. 3 písm. b) – Vylúčenie z pôsobnosti – Odpad vytvorený na palubách lodí – Odpad na palube lode v dôsledku havárie“ Vo veci C‑689/17, ktorej predmetom je náv
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/59 Žaloba podaná 14. mája 2019 — Welmax +/EUIPO — Valmex Medical Imaging (welmax) (Vec T-305/19) (2019/C 230/73) Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: poľština Účastníci konania Žalobkyňa: Welmax + sp. z o. o. sp.k. (Poznaň, Poľsko) (v zastúp
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) zo 16. mája 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Prevody podnikov – Smernica 2001/23/ES – Články 3 až 5 – Zachovanie práv zamestnancov – Výnimky – Konkurzné konanie – Súdna reorganizácia prevodom pod dozorom súdu – Zachovanie celého podniku alebo jeho časti – Vnútroštátna právna úprava, ktorá po prevode povoľuje nadobúdateľovi prevziať zamestnancov podľa svojho výberu“ Vo veci C‑509/17, ktorej
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 15. mája 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 135 ods. 1 písm. b) – Dodávky tovaru – Oslobodenie od dane pri iných činnostiach – Poskytovanie a sprostredkovanie úverov – Palivové karty“ Vo veci C‑235/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Naczelny Sąd Administr
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 15. mája 2019 ( *1 ) „Odvolanie – Záručná sekcia Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF) a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) – Výdavky vylúčené z financovania Európskou úniou – Výdavky vynaložené Helénskou republikou – Nariadenie (ES) č. 1782/2003 – Nariadenie (ES) č. 796/2004 – Režim podpory na plochu – Pojem ‚trvalé pasien
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois) 15 juillet 2019 (*) « Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du rčglement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question de droit pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi » Dans l’affaire C‑369/19 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introd
29.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 255/14 Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 15. mája 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny — Poľsko) — Vega International Car Transport and Logistic — Trading GmbH/Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (Vec C-235/18) (1) (Návrh na
ORDONNANCE DE LA COUR (septičme chambre) 15 mai 2019 (*) « Renvoi préjudiciel – Fonction publique – Cumul d’émoluments provenant de l’exercice d’activités salariées ou non salariées au service d’une ou plusieurs entités étatiques – Réglementation nationale prévoyant un plafond pour un tel cumul – Situation purement interne – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du rčglement de procédure de la Cour – Irrecevabilité manifeste » Dans les affaires jointes C‑789/18 et C‑790/18, ayant pour objet de
Predbežné znenie NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA MICHAL BOBEK prednesené 23. mája 2019 (1) Vec C‑239/18 Saatgut‑Treuhandverwaltungs GmbH proti Freistaat Thüringen [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Thüringer Oberlandesgericht (Vyšší krajinský súd Durínsko, Nemecko)] „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Odrody rastlín – Systém ochrany – Článok 14 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2100/94 a článok 11 nariadenia (ES) č. 1768/95 – Použitie produktu zberu poľnohospodármi – Úra
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois) 15 juillet 2019 (*) « Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du rčglement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question de droit pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi » Dans l’affaire C‑369/19 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introd
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 15. mája 2019 ( *1 ) „Odvolanie – Záručná sekcia Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF) a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) – Výdavky vylúčené z financovania Európskou úniou – Výdavky vynaložené Helénskou republikou – Nariadenie (ES) č. 1782/2003 – Nariadenie (ES) č. 796/2004 – Režim podpory na plochu – Pojem ‚trvalé pasien
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 15. mája 2019., KORADO, a.s. proti Generálnímu ředitelství cel.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný colný sadzobník – Colné zaradenie – Kombinovaná nomenklatúra – Zvárané oceľové diely – Radiátory ústredného kúrenia, vykurované neelektricky – Položky 7307 a 7322 – Pojmy ‚časti a súčasti‘ radiátorov a ‚príslušenstvo na rúry alebo rúrky‘ – Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/23 – Platnosť.
Vec C-306/18.
Odôvodnenie: (1) (2) (3) Výrobok z ocele v tvare písmena ‚T‘. Vonkajší priemer ramien je 23 mm a najväčší priemer jeho stredovej časti je 40 mm. Konce bočných ramien sú zošikmené, vhodné na zváranie na tupo, a jeho tretí koniec má na vnútornej strane vyrezaný závit. Konce bočných r ...
22.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 246/44 Žaloba podaná 30. mája 2019 — Ntolas/EUIPO — General Nutrition Investment (GN GENETIC NUTRITION LABORATORIES) (Vec T-333/19) (2019/C 246/46) Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina Účastníci konania Žalobca: Christos Ntolas (Wupp
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 15. mája 2019 ( *1 ) „Odvolanie – Verejná služba – Dôchodky – Prevod práv na dôchodok získaných vo vnútroštátnom dôchodkovom systéme do systému dôchodkového zabezpečenia Európskej únie – Odpočítanie zhodnotenia, ku ktorému došlo medzi dňom podania žiadosti o prevod a dňom skutočného prevodu“ Vo veci C‑132/18 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 15. februára
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) zo 14. mája 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov – Organizácia pracovného času – Článok 31 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie – Smernica 2003/88/ES – Články 3 a 5 – Denný a týždenný odpočinok – Článok 6 – Maximálny týždenný pracovný čas – Smernica 89/391/EHS – Bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov pri práci – Povinnosť zaviesť systém
22.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 246/31 Žaloba podaná 14. mája 2019 — PNB Banka a iní/ECB (Vec T-301/19) (2019/C 246/33) Jazyk konania: angličtina Účastníci konania Žalobcovia: PNB Banka AS (Riga, Lotyšsko), Grigory Guselnikov (Londýn, Spojené kráľovstvo), Yulia Guselnikova (
15.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 238/26 Žaloba podaná 14. mája 2019 — Oleksandr Viktorovych Yanukovych/Rada (Vec T-302/19) (2019/C 238/30) Jazyk konania: angličtina Účastníci konania Žalobca: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Saint Petersburg, Rusko) (v zastúpení: T. Beazley
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/24 Odvolanie podané 17. mája 2019: Talianska republika proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 12. marca 2019 vo veci T-135/15, Taliansko/Komisia (Vec C-390/19 P) (2019/C 230/29) Jazyk konania: taliančina Účastníci konania Odvolat
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/64 Žaloba podaná 22. mája 2019 — Fundación Tecnalia Research &amp; Innovation/Komisia (Vec T-314/19) (2019/C 230/77) Jazyk konania: španielčina Účastníci konania Žalobkyňa: Fundación Tecnalia Research &amp; Innovation (Donostia-San Sebastiá
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisičme chambre) 14 mai 2019 ( *1 ) « Recours en annulation – Accčs aux documents – Rčglement (CE) no 1049/2001 – Documents relatifs à une procédure engagée par la Commission à l’encontre d’un État membre – Documents émanant de la requérante – Demande d’accčs d’un tiers – Décision initiale d’accorder partiellement l’accčs – Absence d’objet – Irrecevabilité » Dans l’affaire T‑422/18, Régie autonome des transports par
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois) 15 juillet 2019 (*) « Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du rčglement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question de droit pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi » Dans l’affaire C‑369/19 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introd
22.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 246/11 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Patent- and marknadsdomstolen (Švédsko) 7. mája 2019 — Konsumentombudsmannen/Mezina AB (Vec C-363/19) (2019/C 246/11) Jazyk konania: švédčina Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho
13.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 164/42 Rozsudok Všeobecného súdu z 28. marca 2019 — Pometon/Komisia (Vec T-433/16) (1) („Hospodárska súťaž - Kartely - Európsky trh s oceľovými brusivami - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP - Koordinácia cien v rámci celého EHP - ‚Hybrid
15.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 238/24 Žaloba podaná 2. mája 2019 — Wonder Line/EUIPO — De Longhi Benelux (KENWELL) (Vec T-284/19) (2019/C 238/28) Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina Účastníci konania Žalobkyňa: Wonder Line, SL (Barcelona, Španielsko) (v zastúpení
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
24.6.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 213/76 Žaloba podaná 2. mája 2019 — SGI Studio Galli Ingegneria/Komisia (Vec T-285/19) (2019/C 213/73) Jazyk konania: taliančina Účastníci konania Žalobkyňa: SGI Studio Galli Ingegneria (Rím, Taliansko) (v zastúpení: F. Marini, V. Catenacci a
12.8.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 270/22 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État (Francúzsko) 24. mája 2019 — Société Générale SA/Ministre de l’Action et des Comptes publics (Vec C-403/19) (2019/C 270/25) Jazyk konania: francúzština Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh n
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 8. mája 2019., PI proti Landespolizeidirektion Tirol.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Tirol.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 49 ZFEÚ – Článok 15 ods. 2 a článok 16 Charty základných práv Európskej únie – Sloboda usadiť sa a slobodné poskytovanie služieb – Obmedzenie – Rozhodnutie o okamžitom zatvorení podniku – Chýbajúce odôvodnenie – Naliehavé dôvody všeobecného záujmu – Predchádzanie spáchania trestných činov osobami, ktoré sa uchyľujú k prostitúcii – Ochrana verejného zdravia – Primeraná povaha obmedzenia slobody usadiť sa – Články 47 a 48 Charty základných práv – Účinnosť súdneho preskúmania – Právo na obhajobu – Všeobecná právna zásada riadnej správy vecí verejných.
Vec C-230/18.
... ktorá ako § 19[a] ods. 3 a 4 [zákona o polícii] vyžaduje na zrušenie faktických bezprostredných ...
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá komora) z 8. mája 2019 (*) „Dumping – Dovoz určitých plochých výrobkov z ocele valcovaných za studena s pôvodom v Číne a Rusku – Konečné antidumpingové clo – Registrácia dovozu – Retroaktívne uplatnenie konečného antidumpingového cla – Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1329 – Nadobudnutie vedomosti dovozcom o dumpingu a ujme – Ďalší podstatný nárast dovozu, ktorý môže vážne narušiť nápravný účinok konečného antidumpingového cla – Článok 10 od
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 8. mája 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Rovnosť zaobchádzania s mužmi a so ženami v oblasti sociálneho zabezpečenia – Smernica 79/7/EHS – Článok 4 – Zákaz akejkoľvek diskriminácie na základe pohlavia – Nepriama diskriminácia – Práca na kratší pracovný čas – Výpočet starobného dôchodku“ Vo veci C‑161/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal Supe
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 8. mája 2019., Jadran Dodič proti BANKA KOPER a ALTA INVEST.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Prevod podnikov – Smernica 2001/23/ES – Článok 1 ods. 1 – Pôsobnosť – Kritériá posúdenia prevodu – Prevod klientov – Prevod všetkých finančných služieb banky na spoločnosť pôsobiacu v oblasti sprostredkovania burzových obchodov, ktorý nezahŕňa presun zamestnancov.
Vec C-194/18.
Odôvodnenie: 3 smernice 2001/23 zdôrazňuje, že „je potrebné zabezpečiť ochranu zamestnancov pre prípad zmeny zamestnávateľa, najmä postarať sa o to, aby ich práva boli zachované“. 4        Článok 1 ods. 1 tejto smernice stanovuje: „a)      Táto smernica sa vzťahuje na každý prevod podnikov, závodov alebo časť podniku alebo závodu na iného zamestnávateľa v dôsledku právneho prevodu alebo zlúčenia. b)      Podľa písmena a) a nasledujúcich ustanovení tohto článku prevod v zmysle tejto smernice je, keď ide o prevod hospodárskeho subjektu, ktorý s ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 8. mája 2019., Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Öffentlicher Dienst proti Republik Österreich.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Zákaz diskriminácie na základe veku – Smernica 2000/78/ES – Vylúčenie odbornej praxe získanej pred dovŕšením veku 18 rokov – Nový systém odmeňovania a služobného postupu – Zachovanie rozdielov v zaobchádzaní – Voľný pohyb pracovníkov – Článok 45 ZFEÚ – Nariadenie (EÚ) č. 492/2011 – Článok 7 ods. 1 – Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje čiastočné zohľadnenie skorších období zamestnania.
Vec C-24/17.
... 14      § 94a novelizovaného zákona o zmluvných zamestnancoch stanovuje, že pri presune zmluvných ...
... postupovať podľa § 169d ods. 5, sa na žiadosť úradníka použije na výpočet prevodovej sumy zákonom ...
... prijatím § 169c novelizovaného zákona o odmeňovaní zaviedol mechanizmus nového zaradenia v závislosti ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 8. mája 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 168 písm. a) – Odpočet dane zaplatenej na vstupe – Zásada neutrality DPH – Zdaniteľná osoba vykonávajúca ekonomické a neekonomické činnosti – Tovar a služby nadobudnuté na účely uskutočnenia transakcií podliehajúcich DPH a transakcií nepodliehajúcich DPH – Absencia kritérií rozdelenia vo vnútroštát
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 8. mája 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 – Článok 7 bod 1 písm. a) – Osobitná právomoc v zmluvných veciach – Pojem ‚zmluvné veci‘ – Rozhodnutie zhromaždenia vlastníkov bytov – Povinnosť vlastníkov bytov zaplatiť ročné finančné príspevky do rozpočtu spoločenstva vl
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 8. mája 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Fiktívne transakcie – Nemožnosť odpočítania dane – Povinnosť vystaviteľa faktúry zaplatiť DPH na nej uvedenú – Pokuta vo výške zodpovedajúcej neoprávnene odpočítanej DPH – Zlučiteľnosť so zásadami neutrality DPH a proporcionality“ Vo veci C‑712/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, po
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 8. mája 2019., Martin Leitner proti Landespolizeidirektion Tirol.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Zákaz diskriminácie na základe veku – Smernica 2000/78/ES – Vylúčenie odbornej praxe získanej pred dovŕšením veku 18 rokov – Nový systém odmeňovania a služobného postupu – Zachovanie rozdielov v zaobchádzaní – Právo na účinný prostriedok nápravy – Článok 47 Charty základných práv Európskej únie – Odôvodnenia.
Vec C-396/17.
... postupovať podľa § 169d ods. 5, sa na žiadosť úradníka použije na výpočet prevodovej sumy zákonom ...
... prijatím § 169c novelizovaného zákona o odmeňovaní úradníkov zaviedol mechanizmus nového zaradenia ...
... domnievať, že § 169c novelizovaného zákona o odmeňovaní úradníkov zachováva rozdielne zaobchádzanie ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Vec T-115/19: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. mája 2019 — Bacardi/EUIPO — La Fée (ANGEL’S ENVY)
Uznesenie: Všeobecného súdu zo 14. mája 2019 — Bacardi/EUIPO — La Fée (ANGEL’S ENVY) (Vec T-115/19) (1) (2019/C 230/80) Jazyk konania: angličtina Predseda druhej komory nariadil výmaz veci. (1)  Ú. v. EÚ C 139, 15.4.2019. Začiatok ...
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/57 Žaloba podaná 4. mája 2019 — Vanhoudt a i./EIB (Vec T-294/19) (2019/C 230/71) Jazyk konania: angličtina Účastníci konania Žalobcovia: Patrick Vanhoudt (Gonderange, Luxembursko) a deväť ďalších žalobcov (v zastúpení: A. Haines, barrister)
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 8. mája 2019., Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank proti Európskej centrálnej banke.
Odvolanie – Hospodárska a menová politika – Nariadenie (EÚ) č. 1024/2013 – Článok 6 ods. 4 – Nariadenie (EÚ) č. 468/2014 – Článok 70 ods. 1 – Prudenciálny dohľad nad úverovými inštitúciami – Úlohy zverené Európskej centrálnej banke – Jednotný mechanizmus dohľadu – Výkon týchto úloh príslušnými vnútroštátnymi orgánmi – ‚Menej významné‘ úverové inštitúcie – ‚Osobitné okolnosti‘ odôvodňujúce považovať úverovú inštitúciu za ‚menej významnú‘.
Vec C-450/17 P.
Odôvodnenie: 9 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (Ú. v. EÚ L 141, 2014, s. 1) uvádza: „… toto nariadenie ďalej rozvíja a bližšie určuje postupy spolupráce ustanovené v nariadení o JMD medzi ECB [a] príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v rámci JMD, a prípadne medzi ECB a určenými vnútroštátnymi orgánmi, a tým zabezpečuje účinné a konzistentné fungovanie JMD.“ 8 ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 8. mája 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločná poľnohospodárska politika – Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) – Nariadenie (ES) č. 1698/2005 – Uplatniteľnosť ratione temporis – Článok 72 – Trvalosť operácií súvisiacich s investíciami – Podstatná zmena spolufinancovanej investičnej operácie – Objekt nadobudnutý prostredníctvom investičnej oper
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 8. mája 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Doprava – Služby vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave – Nariadenie (ES) č. 1370/2007 – Článok 5 ods. 1 a 2 – Priame zadanie – Zmluvy o službách vo verejnom záujme v autobusovej a električkovej osobnej doprave – Podmienky – Smernica 2014/24/EÚ – Článok 12 – Smernica 2014/25/EÚ – Článok 28“ Vo veci C‑253/18, ktorej predmetom je návrh na začatie p
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Provisional text OPINION OF ADVOCATE GENERAL SAUGMANDSGAARD ØE delivered on 8 May 2019 (1) Case C‑674/17 Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo — Kainuu ry other persons involved and parties: Risto Mustonen, Kai Ruhanen, Suomen riistakeskus (Request for a preliminary ruling from the Korkein hallinto-oikeus (Supreme Administrative Court, Finland)) (Reference for a preliminary ruling — Directive 92/43/EEC (‘the Habitats Directive’) — Conservation of natural habitats and of wild fa
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá komora) z 8. mája 2019 (*) „Verejná služba – Úradníci – Článok 42c služobného poriadku – Nástup na pracovné voľno zo služobných dôvodov – Automatický odchod do dôchodku – Záujem na konaní – Prípustnosť – Pôsobnosť právnej normy – Doslovný, kontextuálny a teleologický výklad“ Vo veci T‑170/17, RW, bývalý úradník Európskej komisie, v zastúpení: S. Orlandi a T. Martin, avocats, žalobca, proti Európskej komisii, v zastúpení: pôvodne
1.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 220/44 Žaloba podaná 13. mája 2019 — Think Schuhwerk/EUIPO (tvar červených koncov šnúrok od topánok) (Vec T-298/19) (2019/C 220/54) Jazyk konania: nemčina Účastníci konania Žalobkyňa: Think Schuhwerk GmbH (Kopfing, Rakúsko) (v zastúpení: M. Gai
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/24 Odvolanie podané 17. mája 2019: Talianska republika proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 12. marca 2019 vo veci T-135/15, Taliansko/Komisia (Vec C-390/19 P) (2019/C 230/29) Jazyk konania: taliančina Účastníci konania Odvolat
1.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 220/33 Rozsudok Všeobecného súdu z 8. mája 2019 — PT/EIB (Vec T-571/16) (1) („Verejná služba - Zamestnanci EIB - Hodnotenie - Hodnotenie služobného postupu - Hodnotené obdobie roku 2014 - Konanie pred podaním žaloby - Prípustnosť - Právo byť vypočutý - Zásada prezumpcie neviny - Zo
Názov: Vec T-115/19: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. mája 2019 — Bacardi/EUIPO — La Fée (ANGEL’S ENVY)
Uznesenie: Všeobecného súdu zo 14. mája 2019 — Bacardi/EUIPO — La Fée (ANGEL’S ENVY) (Vec T-115/19) (1) (2019/C 230/80) Jazyk konania: angličtina Predseda druhej komory nariadil výmaz veci. (1)  Ú. v. EÚ C 139, 15.4.2019. Začiatok ...
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/28 Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. mája 2019 — Poľsko/Komisia (spojené veci T-836/16 a T-624/17) (1) („Štátna pomoc - Poľská daň v oblasti maloobchodného predaja - Progresívna sadzba dane z obratu - Rozhodnutie o začatí konania vo veci formálneho zisťovania - Konečné rozhodnut
1.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 220/10 Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 2. mája 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Litva) — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Akvilė Jarmuškienė (Vec C-265/18) (1)
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 8. mája 2019., PI proti Landespolizeidirektion Tirol.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Tirol.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 49 ZFEÚ – Článok 15 ods. 2 a článok 16 Charty základných práv Európskej únie – Sloboda usadiť sa a slobodné poskytovanie služieb – Obmedzenie – Rozhodnutie o okamžitom zatvorení podniku – Chýbajúce odôvodnenie – Naliehavé dôvody všeobecného záujmu – Predchádzanie spáchania trestných činov osobami, ktoré sa uchyľujú k prostitúcii – Ochrana verejného zdravia – Primeraná povaha obmedzenia slobody usadiť sa – Články 47 a 48 Charty základných práv – Účinnosť súdneho preskúmania – Právo na obhajobu – Všeobecná právna zásada riadnej správy vecí verejných.
Vec C-230/18.
... ktorá ako § 19[a] ods. 3 a 4 [zákona o polícii] vyžaduje na zrušenie faktických bezprostredných ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 8. mája 2019., PI proti Landespolizeidirektion Tirol.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Tirol.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 49 ZFEÚ – Článok 15 ods. 2 a článok 16 Charty základných práv Európskej únie – Sloboda usadiť sa a slobodné poskytovanie služieb – Obmedzenie – Rozhodnutie o okamžitom zatvorení podniku – Chýbajúce odôvodnenie – Naliehavé dôvody všeobecného záujmu – Predchádzanie spáchania trestných činov osobami, ktoré sa uchyľujú k prostitúcii – Ochrana verejného zdravia – Primeraná povaha obmedzenia slobody usadiť sa – Články 47 a 48 Charty základných práv – Účinnosť súdneho preskúmania – Právo na obhajobu – Všeobecná právna zásada riadnej správy vecí verejných.
Vec C-230/18.
... ktorá ako § 19[a] ods. 3 a 4 [zákona o polícii] vyžaduje na zrušenie faktických bezprostredných ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 8. mája 2019., Martin Leitner proti Landespolizeidirektion Tirol.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Zákaz diskriminácie na základe veku – Smernica 2000/78/ES – Vylúčenie odbornej praxe získanej pred dovŕšením veku 18 rokov – Nový systém odmeňovania a služobného postupu – Zachovanie rozdielov v zaobchádzaní – Právo na účinný prostriedok nápravy – Článok 47 Charty základných práv Európskej únie – Odôvodnenia.
Vec C-396/17.
... postupovať podľa § 169d ods. 5, sa na žiadosť úradníka použije na výpočet prevodovej sumy zákonom ...
... prijatím § 169c novelizovaného zákona o odmeňovaní úradníkov zaviedol mechanizmus nového zaradenia ...
... domnievať, že § 169c novelizovaného zákona o odmeňovaní úradníkov zachováva rozdielne zaobchádzanie ...
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/28 Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. mája 2019 — Poľsko/Komisia (spojené veci T-836/16 a T-624/17) (1) („Štátna pomoc - Poľská daň v oblasti maloobchodného predaja - Progresívna sadzba dane z obratu - Rozhodnutie o začatí konania vo veci formálneho zisťovania - Konečné rozhodnut
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/13 Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 8. mája 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — Španielsko) — Violeta Villar Láiz/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/35 Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. mája 2019 — Zweirad-Center Stadler/EUIPO — Triumph Designs (Triumph) (Vec T-12/18) (1) („Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Triumph - Staršia slovná ochranná známka Európske
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/43 Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. mája 2019 — KID-Systeme/EUIPO — Sky (SKYFi) (Vec T-354/18) (1) („Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie SKYFi - Staršia slovná ochranná známka Európskej únie a staršia národná s
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 8. mája 2019., Martin Leitner proti Landespolizeidirektion Tirol.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Zákaz diskriminácie na základe veku – Smernica 2000/78/ES – Vylúčenie odbornej praxe získanej pred dovŕšením veku 18 rokov – Nový systém odmeňovania a služobného postupu – Zachovanie rozdielov v zaobchádzaní – Právo na účinný prostriedok nápravy – Článok 47 Charty základných práv Európskej únie – Odôvodnenia.
Vec C-396/17.
... postupovať podľa § 169d ods. 5, sa na žiadosť úradníka použije na výpočet prevodovej sumy zákonom ...
... prijatím § 169c novelizovaného zákona o odmeňovaní úradníkov zaviedol mechanizmus nového zaradenia ...
... domnievať, že § 169c novelizovaného zákona o odmeňovaní úradníkov zachováva rozdielne zaobchádzanie ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 8. mája 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Doprava – Služby vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave – Nariadenie (ES) č. 1370/2007 – Článok 5 ods. 1 a 2 – Priame zadanie – Zmluvy o službách vo verejnom záujme v autobusovej a električkovej osobnej doprave – Podmienky – Smernica 2014/24/EÚ – Článok 12 – Smernica 2014/25/EÚ – Článok 28“ Vo veci C‑253/18, ktorej predmetom je návrh na začatie p
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/28 Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. mája 2019 — Poľsko/Komisia (spojené veci T-836/16 a T-624/17) (1) („Štátna pomoc - Poľská daň v oblasti maloobchodného predaja - Progresívna sadzba dane z obratu - Rozhodnutie o začatí konania vo veci formálneho zisťovania - Konečné rozhodnut
1.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 220/26 Odvolanie podané 1. mája 2019: Région de Bruxelles-Capitale proti uzneseniu Všeobecného súdu (piata komora) z 28. februára 2019 vo veci T-178/18, Région de Bruxelles-Capitale/Komisia (Vec C-352/19 P) (2019/C 220/32) Jazyk konania: francúzština Účastníci konani
24.6.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 213/34 Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. mája 2019 — Fissler/EUIPO (vita) (Vec T-423/18) (1) („Ochranná známka Európskej únie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie vita - Absolútne dôvody zamietnutia - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Opisný charakter - Pojem vla
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 8. mája 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločná poľnohospodárska politika – Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) – Nariadenie (ES) č. 1698/2005 – Uplatniteľnosť ratione temporis – Článok 72 – Trvalosť operácií súvisiacich s investíciami – Podstatná zmena spolufinancovanej investičnej operácie – Objekt nadobudnutý prostredníctvom investičnej oper
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) zo 7. mája 2019 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie zobrazujúcej auto v textovej bubline – Prípustnosť odvolania podaného na odvolací senát – Článok 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Zúženie zoznamu tovarov alebo služieb označených prihlasovanou ochrannou známkou – Článok 27 ods. 5 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/625 – Rozsah preskúmania, ktoré má vykonať odvolací senát – P
Provisional text OPINION OF ADVOCATE GENERAL HOGAN delivered on 8 May 2019(1) Joined Cases C‑105/18 to C‑113/18 Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C‑105/18) Energía de Galicia (Engasa) SA (C‑106/18) Duerocanto SL (C‑107/18) Corporación Acciona Hidráulica (Acciona) SLU (C‑108/18) Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elčctrica (C‑109/18) José Manuel Burgos Pérez María del Amor Guinea Bueno (C‑110/18) Endesa Generación SA (C‑111/18) Asociación de Empresas de Energías
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) zo 7. mája 2019 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie zobrazujúcej auto v textovej bubline – Prípustnosť odvolania podaného na odvolací senát – Článok 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Zúženie zoznamu tovarov alebo služieb označených prihlasovanou ochrannou známkou – Článok 27 ods. 5 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/625 – Rozsah preskúmania, ktoré má vykonať odvolací senát – P
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/24 Odvolanie podané 17. mája 2019: Talianska republika proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 12. marca 2019 vo veci T-135/15, Taliansko/Komisia (Vec C-390/19 P) (2019/C 230/29) Jazyk konania: taliančina Účastníci konania Odvolat
Názov: Návrhy prednesené 7. mája 2019 – generálny advokát G. Hogan.
Odôvodnenie: č. 4 teda nedáva vyčerpávajúcu odpoveď na otázku, či interné transakcie majú byť úplne harmonizované. 45.      Vzhľadom na cieľ pravidiel o verejnom obstarávaní v smernici 2014/24 a na umiestnenie článku 12 v oddiele 3 s názvom „vylúčenia zákaziek“ v rámci tejto smernice(22) je jasné, že výnimky v smernici nemožno rozširovať,(23) takže ich členské štáty nemôžu uplatňovať selektívne alebo menej prísne,(24) cieľ tejto smernice nie je spochybnený, keď členské štáty môžu uplatňovať prísnejšie pravidlá, ktoré ďalej obmedzujú právo uzaviera ...
Provisional text OPINION OF ADVOCATE GENERAL HOGAN delivered on 8 May 2019(1) Case C‑168/18 Pensions-Sicherungs-Verein VVaG v Günther Bauer (Request for a preliminary ruling from the Bundesarbeitsgericht (Federal Labour Court, Germany)) (Reference for a preliminary ruling — Protection of employees in the event of the insolvency of their employer — Directive 2008/94/EC — Article 8 — Supplementary pension schemes — Protection of entitlement to old-age benefits — Scope of application — Offset o
Názov: Návrhy prednesené 8. mája 2019 – generálny advokát M. Campos Sánchez-Bordona.
Odôvodnenie: 105 smernice 2014/24: „… Okrem toho by sa malo výslovne uviesť, že členské štáty by mali mať možnosť ísť nad rámec týchto opatrení, napríklad tak, že rozšíria povinnosti týkajúce sa transparentnosti,… alebo umožnia verejným obstarávateľom overiť alebo od nich budú vyžadovať, aby overili, že subdodávatelia nie sú v žiadnej zo situácii, v ktorej by bolo vylúčenie hospodárskych subjektov oprávnené. …“ 17      Z porovnania pravidiel využívania subdodávateľov podľa smernice 2004/18 (článok 25) a smernice 2014/24 (článok 71) vyplýva, že v podstate zostala zachovaná povinnosť oznámiť verejnému obstaráva ...
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (ôsma komora) zo 7. mája 2019 (*) „EPZF a EPFRV – Výdavky vylúčené z financovania – Výdavky vynaložené Nemeckom – Paušálna finančná oprava uplatnená z dôvodu nedostatočnej frekvencie hlavných kontrol – Každoročná povinnosť výpočtu a zaúčtovania úrokov – Články 31 a 32 nariadenia (ES) č. 1290/2005 – Článok 6 písm. h) nariadenia (ES) č. 885/2006 – Povinnosť odôvodnenia – Proporcionalita“ Vo veci T‑239/17, Spolková republika Nemecko, v zastúpení
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/35 Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. mája 2019 — Zweirad-Center Stadler/EUIPO — Triumph Designs (Triumph) (Vec T-12/18) (1) („Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Triumph - Staršia slovná ochranná známka Európske
Názov: Vec T-473/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. mája 2019 — Getsmarter Online/EUIPO (getsmarter) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie getsmarter — Ochranná známka tvorená reklamným sloganom — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním — Článok 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 7 ods. 3 nariadenia 2017/1001) — Žaloba zjavne bez právneho základu“)
Uznesenie: Všeobecného súdu z 8. mája 2019 — Getsmarter Online/EUIPO (getsmarter) (Vec T-473/18) (1) („Ochranná známka Európskej únie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie getsmarter - Ochranná známka tvorená reklamným sloganom - Absolútny dôvod zamietnutia - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním - Článok 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 7 ods. 3 nariadenia 2017/1001) - Žaloba zjavne ...
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (ôsma komora) zo 7. mája 2019 (*) „EPZF a EPFRV – Výdavky vylúčené z financovania – Výdavky vynaložené Nemeckom – Paušálna finančná oprava uplatnená z dôvodu nedostatočnej frekvencie hlavných kontrol – Každoročná povinnosť výpočtu a zaúčtovania úrokov – Články 31 a 32 nariadenia (ES) č. 1290/2005 – Článok 6 písm. h) nariadenia (ES) č. 885/2006 – Povinnosť odôvodnenia – Proporcionalita“ Vo veci T‑239/17, Spolková republika Nemecko, v zastúpení
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) zo 7. mája 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 98/5/ES – Prístup k advokátskemu povolaniu – Rehoľník, ktorý získal profesijnú kvalifikáciu advokáta v inom členskom štáte, ako je hostiteľský členský štát – Článok 3 ods. 2 – Podmienka registrácie na príslušnom orgáne hostiteľského členského štátu – Osvedčenie o registrácii na príslušnom orgáne hostiteľského členského štátu – Odmietnutie registrácie – Profesijné
29.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 255/12 Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) zo 16. mája 2019 — Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquívir (Pebagua)/Európska komisia (Vec C-204/18 P) (1) (Odvolanie - Životné prostredie - Ochrana pred inváznymi cudzími druhmi - Prevencia
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/23 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Švédsko) 3. mája 2019 — Novartis AG/Patent-och registreringsverket (Vec C-354/19) (2019/C 230/28) Jazyk konania: švédčina Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh
Názov: Návrhy prednesené 7. mája 2019 – generálny advokát M. Bobek.
Odôvodnenie: 26 nariadenia č. 1215/2012 znie nasledovne: „Vzájomná dôvera vo výkon súdnictva v Únii opodstatňuje zásadu, že rozsudky vydané v jednom z členských štátoch by sa mali uznávať vo všetkých členských štátoch bez potreby osobitného konania. Cieľ urýchliť cezhraničné súdne konania a obmedziť vynaložené náklady okrem toho opodstatňuje zrušenie vyhlásenia vykonateľnosti rozsudku pred jeho výkonom v dožiadanom členskom štáte. V dôsledku toho by sa s rozsudkom vydaným súdom v členskom štáte malo nakladať tak, ako keby bol tento rozsudok vydaný v ...
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/42 Rozsudok Všeobecného súdu z 8. mája 2019 — VI.TO./EUIPO — Bottega (Tvar ružovej fľaše) (Vec T-325/18) (1) („Ochranná známka Európskej únie - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Trojrozmerná ochranná známka Európskej únie - Tvar ružovej fľaše - Absolútne dôvody zamietnutia - Č
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/63 Žaloba podaná 21. mája 2019 — Wilhelm Sihn jr./EUIPO — Golden Frog (CHAMELEON) (Vec T-312/19) (2019/C 230/76) Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina Účastníci konania Žalobkyňa: Wilhelm Sihn jr. GmbH &amp; Co. KG (Niefern-Öschelb
24.6.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 213/80 Žaloba podaná 3. mája 2019 — Klymenko/Rada (Vec T-295/19) (2019/C 213/77) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania Žalobca: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Moskva, Rusko) (v zastúpení: M. Phelippeau, avocat) Žalovan
12.8.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 270/17 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Holandsko) 3. mája 2019 — De Ruiter vof/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Vec C-361/19) (2019/C 270/18) Jazyk konania: holandčina Vnútroštátny sú
24.6.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 213/32 Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. mája 2019 — Mauritsch/INEA (Vec T-271/18) (1) („Verejná služba - Zmluvní zamestnanci - Zmluva na dobu určitú - Počiatočné odmietnutie ponuky na predĺženie tejto zmluvy zo strany žalobcu - Odstúpenie z funkcie - Odmietnutie nároku na dávku v n
12.8.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 270/31 Žaloba podaná 6. mája 2019 — Dragomir/Komisia (Vec T-297/19) (2019/C 270/33) Jazyk konania: rumunčina Účastníci konania Žalobca: Daniel Dragomir (Bukurešť, Rumunsko) (v zastúpení: R. Chiriță, advokát) Žalovaná: Európska
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 2. mája 2019., SC Onlineshop SRL proti Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a Direcţia Generală a Vămilor.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný colný sadzobník – Colné zaradenie – Kombinovaná nomenklatúra – Podpoložky 8526 91 20 a 8528 59 00 – Navigačný systém GPS s viacerými funkciami.
Vec C-268/18.
Odôvodnenie: (1) (2) (3) … … … 3. Multifunkčný prístroj ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 2. mája 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Luganský dohovor II – Článok 15 – Spotrebiteľská zmluva – Vzťah k smernici 2008/48/ES – Zmluva o spotrebiteľskom úvere – Články 2 a 3 – Pojmy ‚spotrebiteľ‘ a ‚transakcie, na ktoré sa vzťahuje táto smernica‘ – Maximálna výška úveru – Chýbajúca relevantnosť vzhľadom na článok 15 Lug
ARRÊT DE LA COUR (huitičme chambre) 2 mai 2019 (*) « Manquement d’État – Directive 2008/98/CE – Traitement des déchets – Article 5, paragraphe 1 – Granulats de pierre ne répondant pas à la notion de “sous-produit” – Article 13 – Obligation des États membres de veiller à la protection de la santé humaine et de l’environnement – Article 15, paragraphe 1 – Obligation de faire traiter les déchets par leur détenteur ou d’autres personnes désignées » Dans l’affaire C‑250/18, ayant pour objet un recour
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 2. mája 2019., Grupa Lotos S.A. proti Minister Finansów.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Zdaňovanie – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Odpočítanie dane zaplatenej na vstupe – Šiesta smernica 77/388/EHS – Článok 17 ods. 2 a 6 – Smernica 2006/112/ES – Články 168 a 176 – Vylúčenie práva na odpočítanie – Nákup ubytovacích a gastronomických služieb – Klauzula standstill – Pristúpenie k Európskej únii.
Vec C-225/18.
... to, že z § 8 ods. 2a zákona o DPH vyplýva, že hospodársky subjekt, ktorý vo vlastnom mene nadobúda služby ...
... uvádza, že § 86 ods. 1 zákona o DPH vyjadruje zásadu práva na odpočítanie DPH na vstupe stanovenú v článku 168 ...
... 1. decembra 2008 § 88 ods. 1 bod 4 zákona o DPH obsahoval bod a), podľa ktorého sa vylúčenie odpočítania dane ...
... dane podľa § 88 ods. 1 bodu 4 zákona o DPH je odôvodnené tým, že DPH zahrnutá v nákupoch spojených s výdavkami ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (siedma komora) z 2. mája 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 66 – Zdaniteľná udalosť a vznik daňovej povinnosti – Okamih, v ktorom došlo k poskytnutiu služieb – Stavebné a montážne práce – Zohľadnenie okamihu prevzatia prác stanoveného v zmluve o poskytnutí služieb“ Vo veci C‑224/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciál
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
1.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 220/44 Žaloba podaná 13. mája 2019 — Think Schuhwerk/EUIPO (tvar červených koncov šnúrok od topánok) (Vec T-298/19) (2019/C 220/54) Jazyk konania: nemčina Účastníci konania Žalobkyňa: Think Schuhwerk GmbH (Kopfing, Rakúsko) (v zastúpení: M. Gai
1.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 220/7 Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 2. mája 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny — Poľsko) — Budimex S.A./Minister Finansów (Vec C-224/18) (1) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Spoločný systém dane z pridanej
24.6.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 213/79 Žaloba podaná 3. mája 2019 — Divaro/EUIPO — Grendene (IPANEMA) (Vec T-288/19) (2019/C 213/75) Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina Účastníci konania Žalobkyňa: Divaro, SA (Oviedo, Španielsko) (v zastúpení: M. Santos Quintana
ORDONNANCE DE LA COUR (huitičme chambre) 2 mai 2019 (*) « Renvoi préjudiciel – Non-lieu à statuer  » Dans l’affaire C‑524/16, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte dei conti (Cour des comptes, Italie), par décision du 5 juillet 2016, parvenue à la Cour le 12 octobre 2016, dans la procédure Istituto Nazionale della Previdenza Sociale contre Francesco Faggiano, LA COUR (huitičme chambre), composée de M. F. Biltgen (rappor
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 2. mája 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Verejné obstarávanie – Smernica 2014/24/EÚ – Náklady na prácu – Automatické vylúčenie uchádzača, ktorý v ponuke samostatne neuviedol náklady na prácu – Zásada proporcionality“ Vo veci C‑309/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Reg
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 2. mája 2019., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos proti Akvilė Jarmuškienėovej.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Harmonizácia daňových právnych predpisov – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Osobitná úprava pre malé podniky – Články 282 až 292 – Oslobodenie od DPH pre malé podniky s ročným obratom nižším, ako je stanovená hranica – Simultánne dodanie dvoch nehnuteľností jednou transakciou – Prekročenie limitu ročného obratu vzhľadom na predajnú cenu jednej z týchto nehnuteľností – Povinnosť platiť daň z celkovej hodnoty transakcie.
Vec C-265/18.
... stanovenú v § 71 ods. 2 tohto zákona, sa nevypočítava žiadna DPH, no v prípade prekročenia stanovenej hranice ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 2. mája 2019., Sea Chefs Cruise Services GmbH proti Ministre de l'Action et des Comptes publics.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif de Montreuil.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Vrátenie DPH – Smernica 2008/9/ES – Článok 20 – Žiadosť o dodatočné informácie podaná členským štátom vrátenia dane – Informácie, ktoré sa majú poskytnúť v lehote jedného mesiaca od dátumu doručenia žiadosti adresátovi – Právna povaha tejto lehoty a následky jej nedodržania.
Vec C-133/18.
Odôvodnenie: 2 smernice 2008/9 znie: „Úpravy stanovené v [ôsmej smernici Rady 79/1072/EHS zo 6. decembra 1979 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – Úpravy o vrátení dane z pridanej hodnoty platiteľom dane, ktorí nemajú sídlo na území štátu (Ú. v. ES L 331, 1979, s. 11; Mim. vyd. 09/001, s. 79),] by sa mali zmeniť a doplniť vzhľadom na lehotu, v rámci ktorej sa rozhodnutia o žiadostiach o vrátenie dane oznamujú podnikateľom. Zároveň by sa malo ustanoviť, že aj podnikatelia musia poskytovať odpovede v stanovených lehotách. Okrem toho je potrebné zjednoduš ...
Predbežné znenie NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA YVES BOT prednesené 2. mája 2019 (1) Vec C‑42/18 Finanzamt Trier proti Cardpoint GmbH, právny nástupca Moneybox Deutschland GmbH [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Spolkový finančný súd, Nemecko)] „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Šiesta smernica 77/388/EHS – Oslobodenia – Článok 13 B písm. d) bod 3 – Platby – Transakcie týkajúce sa platieb –
1.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 220/27 Odvolanie podané 16. mája 2019: Hamas proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) zo 6. marca 2019 vo veci T-289/15, Hamas/Rada (Vec C-386/19 P) (2019/C 220/33) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania Odvolateľ: Hamas (v zastúpen
Predbežné znenie NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA MACIEJ SZPUNAR prednesené 2. mája 2019 (1) Vec C‑683/17 Cofemel – Sociedade de Vestuário SA proti G‑Star Raw CV [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal de Justiça (Najvyšší súd, Portugalsko)] „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Autorské právo a súvisiace práva – Právna ochrana dizajnov – Právo rozmnožovania – Odevy“  Úvod 1.        Právna ochrana diel úžitkového umenia je takm
1.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 220/27 Odvolanie podané 16. mája 2019: Hamas proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) zo 6. marca 2019 vo veci T-289/15, Hamas/Rada (Vec C-386/19 P) (2019/C 220/33) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania Odvolateľ: Hamas (v zastúpen
1.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 220/6 Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 2. mája 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif de Montreuil — Francúzsko) — Sea Chefs Cruise Services GmbH/Ministre de l'Action et des Comptes publics (Vec C-133/18) (1) (Návrh na začatie pre
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 2. mája 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Existujúca pomoc a nová pomoc – Pojem nová pomoc – Vrátenie dane z dividend – Režim rozšírený na spoločnosti usadené mimo územia dotknutého členského štátu – Voľný pohyb kapitálu – Povinnosti vnútroštátnych súdov“ Vo veci C‑598/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Gerechtshof's‑Her
1.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 220/27 Odvolanie podané 16. mája 2019: Hamas proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) zo 6. marca 2019 vo veci T-289/15, Hamas/Rada (Vec C-386/19 P) (2019/C 220/33) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania Odvolateľ: Hamas (v zastúpen
ARRÊT DE LA COUR (huitičme chambre) 2 mai 2019 (*) « Manquement d’État – Directive 2008/98/CE – Traitement des déchets – Article 5, paragraphe 1 – Granulats de pierre ne répondant pas à la notion de “sous-produit” – Article 13 – Obligation des États membres de veiller à la protection de la santé humaine et de l’environnement – Article 15, paragraphe 1 – Obligation de faire traiter les déchets par leur détenteur ou d’autres personnes désignées » Dans l’affaire C‑250/18, ayant pour objet un recour
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 2. mája 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 97/67/ES – Spoločné pravidlá rozvoja vnútorného trhu poštových služieb – Poskytovanie univerzálnej poštovej služby – Výhradné práva určeného prevádzkovateľa – Vydávanie iných prostriedkov poštovného ako sú poštové známky“ Vo veci C‑259/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 2. mája 2019., Konanie začaté na návrh Oulun Sähkönmyynti Oy.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Markkinaoikeus.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Energetická efektívnosť – Smernica 2012/27/EÚ – Článok 11 ods. 1 – Náklady na prístup k meraniu a informáciám o vyúčtovaní – Právo koncových odberateľov bezplatne dostať všetky svoje vyúčtovania a informácie o vyúčtovaní ich spotreby energie – Poplatok za distribúciu elektrickej energie – Zníženie poplatku za distribúciu elektrickej energie poskytované dodávateľom elektrickej energie odberateľom, ktorí si zvolili vyúčtovanie v elektronickej forme.
Vec C-294/18.
... 2012/27, ako aj § 69 piaty odsek zákona (588/2013) o trhu s elektrickou energiou stanovujú povinnosť bezplatne ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 2. mája 2019., Konanie začaté na návrh Oulun Sähkönmyynti Oy.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Markkinaoikeus.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Energetická efektívnosť – Smernica 2012/27/EÚ – Článok 11 ods. 1 – Náklady na prístup k meraniu a informáciám o vyúčtovaní – Právo koncových odberateľov bezplatne dostať všetky svoje vyúčtovania a informácie o vyúčtovaní ich spotreby energie – Poplatok za distribúciu elektrickej energie – Zníženie poplatku za distribúciu elektrickej energie poskytované dodávateľom elektrickej energie odberateľom, ktorí si zvolili vyúčtovanie v elektronickej forme.
Vec C-294/18.
... 2012/27, ako aj § 69 piaty odsek zákona (588/2013) o trhu s elektrickou energiou stanovujú povinnosť bezplatne ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 2. mája 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana zdravia – Súbor hygienických predpisov – Nariadenie (ES) č. 853/2004 – Hygienické predpisy týkajúce sa potravín živočíšneho pôvodu – Povinnosti prevádzkovateľov v potravinárskom odvetví – Osobitné požiadavky – Mäso domácich kopytníkov – Skladovanie a preprava – Podmienky teploty mäsa“ Vo veci C‑98/18, ktorej predmetom je návrh na začatie p
1.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 220/26 Odvolanie podané 1. mája 2019: Région de Bruxelles-Capitale proti uzneseniu Všeobecného súdu (piata komora) z 28. februára 2019 vo veci T-178/18, Région de Bruxelles-Capitale/Komisia (Vec C-352/19 P) (2019/C 220/32) Jazyk konania: francúzština Účastníci konani

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: princíp potencionality príjmov, určenie výživného, výživné na maloleté dieťa
Právna veta: Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov a pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. Na tieto skutočnosti prihliada aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku alebo majetkového prospechu. Pri rozhodovaní o výživnom je rozhodujúci príjem, ktorý by rodič reálne mohol dosahovať a nie príjem, ktorý fakticky dosahuje, pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena rozhodnutia o výživnom, vývoj životných nákladov, valorizačná klauzula
Právna veta: Odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje na tzv. valorizačnú klauzulu obsiahnutú v § 78 ods. 3 Zákona o rodine, ktorá ukladá súdu, aby v prípade, ak rozhoduje o zmene pomerov, zohľadnila aj zmenu výšky (vývoj) životných nákladov. Táto povinnosť súdu je obligatórna. Z § 78 ods. 3 Zákona o rodine vyplýva, že vývoj životných nákladov je objektívna skutočnosť, ktorá by aj sama o sebe mohla odôvodniť zmenu výšky výživného.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, výživné na maloleté dieťa
Právna veta: Vyživovacia povinnosť rodičov sa pri rozhodovaní posudzuje vždy samostatne a za každého z nich. Každý z rodičov je povinný vyživovať svoje dieťa. Náklady na dieťa predstavujú všetky náklady potrebné na uspokojenie jeho potrieb, medzi ktoré patrí bývanie, stravovanie, ošatenie, hygienické potreby, drogéria, zdravotná starostlivosť, školské potreby a náklady súvisiace s plnením školských povinností, preprava a iné.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: použitie ochrannej známky, nekalá súťaž, nekalosúťažné konanie
Právna veta: Odvolací súd sa v tomto smere stotožňuje s právnym názorom Krajského súdu v Bratislave vyslovenom v uznesení č.k. 2Cob/210/2013-546 zo dňa 12.08.2013, ktoré prevzal aj súd prvej inštancie do odôvodnenia napadnutého rozsudku, v ktorom súd uviedol „Tým, že žalovaný má registrované domény obsahujúce uvedený slovný prvok, môže dôjsť k porušeniu ochranných známok žalobcu, a to bez ohľadu na to, či sú aktívne.“ Odvolací súd dodáva, že samotná skutočnosť, že v danom momente žalovaný uvedenú doménu nevyužíva, nemusí nutne znamenať, že tak nemôže urobiť v budúcnosti. Taktiež skutočnosť, že na napadnutý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana práv spotrebiteľa, postúpenie pohľadávky banky
Právna veta: Súdna prax uzavrela s výnimkou ojedinelých rozhodnutí odvolacích súdov, na ktoré poukazuje žalobca, že v prípade spotrebiteľských zmlúv medzi bankou a spotrebiteľom jednoznačne platí záver, že banka v postavení dodávateľa sa nemôže odchýliť od ustanovenia § 92 ods. 8 Zákona o bankách v neprospech spotrebiteľa, a to skrze materiálneho korektívu ochrany práv spotrebiteľa vyjadreného v ustanovení § 54 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 52 ods. 2 Občianskeho zákonníka, nakoľko je zjavné, že takýmto odklonom (v neprospech spotrebiteľa) by bol porušený Občiansky zákonník a spotrebiteľ b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: doba trvania nájmu, nájomná zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely
Právna veta: Krajský súd zvýrazňuje, že z ust. § 8 ods. 1 zák. č. 504/2003 Z.z. je zrejmé, že nájomcovi sa pozemok na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku prenajíma na dobu v trvaní najmenej 5 rokov (minimálna doba nájmu) a na dobu najviac 25 rokov (maximálna doba nájmu). Ak je v zmluve o nájme pozemku na poľnohospodárske účely dojednaná doba nájmu na neurčito, je podľa § 12 ods. 2 tohto zákona možné zmluvu písomne vypovedať, pričom výpovedná lehota sa nesmie skončiť pred uplynutím času nájmu podľa § 8, ak sa nedohodne inak. Aj pri nájme na neurčitý čas tak tento zákon rovnako vychádza z minimá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výživné na maloleté dieťa, rozhodovanie o zmene výživného, princíp potencionality príjmov
Právna veta: Pokiaľ sa preukáže, že na strane povinného došlo k poklesu alebo strate zárobku, či iného príjmu, súd musí skúmať dôvody, ktoré k tomu viedli. Tento princíp sa uplatňuje vtedy, keď povinný svojím konaním berie na seba neprimerané majetkové riziká, zahrňujúce aj takú činnosť, ktorá ohrozuje dosiahnutie príjmu, prípadne postihuje aj jeho konanie, ktoré vedie až k strate príjmu a tým aj strate možnosti platiť výživné. Pri uplatnení princípu tzv. potencionality príjmov osoby povinnej platiť výživné oprávnenej osobe, súd teda neprihliada len na skutočné (faktické) príjmy povinného, ktoré dosahuje v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: primerané finančné zadosťučinenie, práva spotrebiteľa
Právna veta: V prípade porušenia práva alebo povinnosti ustanovenej zákonom č. 250/2007 v znení neskorších predpisov a osobitnými predpismi, medzi ktoré sa zaraďuje i Občiansky zákonník, vzniká spotrebiteľovi právo na primerané finančné zadosťučinenie. Toto právo vyplýva z ust. § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, podľa ktorého proti porušeniu práv a povinnosti ustanovených zákonom s cieľom ochrany spotrebiteľa môže sa spotrebiteľ proti porušiteľovi na súde domáhať ochrany svojho práva. Združenie sa môže na súde proti porušiteľovi domáhať, aby sa porušite ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, určenie výšky výživného, odôvodnené potreby dieťaťa
Právna veta: I keď výška výživného výslovne v zákone stanovená nie je, vyplýva zo všeobecne uznávaného hľadiska o tom, že výživným má byť dieťaťu zabezpečená taká životná úroveň, ktorá zodpovedá životnej úrovni rodičov a ktorú by rodičia dieťaťu zabezpečovali, keby žili v spoločnej domácnosti. Tomu zodpovedajú i kritériá pre určenie výšky výživného, ktorými sú jednak schopnosti, možnosti, majetkové pomery povinného rodiča, ako i odôvodnené potreby dieťaťa. Odôvodnené potreby dieťaťa sa odvíjajú predovšetkým od jeho veku, zdravotného stavu, nadania s tým, že sa zohľadňujú predovšetkým náklady slúžiace na us ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie, bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho zákonníka, zmluva o spotrebiteľskom úvere, získanie bezdôvodného obohatenia bez právneho dôvodu
Právna veta: Úmysel obchodníka získať na úkor spotrebiteľa bezdôvodné obohatenie je daný tým, že úverovú zmluvu uzatvára s cieľom získať odplatu vo forme úrokov, prípadne poplatkov. Zákon pritom obchodníkovi ukladá, čo má zmluva obsahovať, aby transparentne informovala spotrebiteľa, k čomu sa spotrebiteľ zaväzuje. Obchodník vie, čo mu zákon ukladá. Vie, že zmluva musí obsahovať správne RPMN, čestné úroky a poplatky, atď., ale do zmluvy predpísané správne a úplné náležitostí nedá a nečestné úroky a poplatky sofistikovane zakrýva jednak ich rôznym rozčlenením v zmluve a jednak ich rozdelením aj do vedľajších ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: omeškanie dlžníka so splnením peňažného záväzku voči banke, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, právo na úroky z omeškania
Právna veta: V rozpore s vyššie uvedeným je preto i dojednanie, obsiahnuté v bode 6.4 Obchodných podmienok žalobcu (jeho právneho predchodcu), na ktoré žalobca v podanom odvolaní poukázal a podľa ktorého: „v prípade, ak sa stave úver predčasne splatným, Banka je oprávnená úročiť nesplatenú istinu úveru zmluvnou úrokovou sadzbou a sadzbou úroku z omeškania až do úplného splatenia zmluvného záväzku klienta voči Banke“. Na základe uvedeného zmluvného dojednania by inak mohol žalobca ako veriteľ požadovať od žalovanej ako dlžníka úrok z úveru z celej dlžnej sumy popri sankčnom úroku z omeškania. Takýmto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odstúpenie od nájomnej zmluvy, prenájom nebytových priestorov, teplota nebytových priestorov
Právna veta: Odvolací súd má za to, že v danom prípade je dôvodné odstúpenie žalovanou od zmluvy , pretože prenajatá vec jej bola odovzdaná v stave, ktorá nie je spôsobilá na účel, ktorý bol dohodnutý v zmluve alebo aspoň na obvyklé užívanie (za obvyklé užívanie sa považuje také užívanie prenajatej veci, ktoré je primerané povahe a určeniu veci.) Výsledkami vykonaného dokazovania súdom prvej inštancie bolo potvrdené, že teplota nebytových priestorov v mesiaci január 2015 sa pohybovala od 15,5 °C do 18,5 °C a súd mal tak za preukázané, že žalobca ako prenajímateľ si nesplnil zmluvnú povinnosť udržiavať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náležitosti spotrebiteľskej úverovej zmluvy, termín konečnej splatnosti úveru, spotrebiteľská zmluva
Právna veta: Zákonodarca teda nemohol mať na mysli pri stanovení termínu konečnej splatnosti úveru počet splátok. Termín konečnej splatnosti úveru nie je možné stotožniť s počtom splátok. Je potrebné si uvedomiť, že účelom zavedenia tejto náležitosti zmluvy bolo docieliť, aby spotrebiteľ bol už pri podpise zmluvy informovaný ako dlho je povinný plniť si svoje povinnosti. Nepostačuje len údaj o počte splátok, keďže nemožno od spotrebiteľa požadovať, aby si matematicky vypočítal termín konečnej splatnosti z iných údajov v zmluve. Konečná splatnosť úveru by mala byť uvedená minimálne konkrétnym mesiacom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: hodnotenie sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka, sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, lehota na doplnenie vedomostí zdravotného pracovníka
Právna veta: Podľa správneho súdu v danom prípade nebol postup žalovaného (prvostupňového orgánu verejnej moci) predchádzajúci vydaniu preskúmavaných rozhodnutí zachovaný, nakoľko v hodnotení zo dňa 30.11.2015 bola žalobkyni stanovená kratšia - 3 mesačná lehota na odstránenie zistených nedostatkov (získanie 35 kreditov), a to napriek tomu, že v zmysle § 42 ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z. je stanovená možnosť na odstránenie zistených nedostatkov hodnoteným pracovníkom v lehote 6 mesiacov. Až v prípade, ak sa preukáže že hodnotený zdravotnícky pracovník v zákonom stanovenej lehote 6 mesiacov neodstráni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: blízke osoby, odporovateľné právne úkony, kolegovia s imtimnym vzťahom
Právna veta: Dlžníčka ako svedkyňa v priebehu konania uviedla, že so žalovaným boli kolegovia, nežili v spoločnej domácnosti, párkrát sa spolu vyspali. Poznali sa niekoľko rokov, najprv ako kolegovia, potom kamaráti, čo prerástlo do intímnej oblasti, ale netvorili pár. V tom čase mal žalovaný priateľku, s ktorou sa schádzal a rozchádzal.Odvolací súd uzatvára, že na základe obsahu spisu nemožno dospieť k záveru, že vzťah medzi žalovaným a dlžníčkou dosahoval intenzitu, ktorej dôsledkom by bolo pociťovanie ujmy jedného z nich ako ujmy vlastnej. Je síce zrejmé, že žalovaný a dlžníčka sa poznali niekoľko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súlad s dobrými mravmi, prerokovanie zabezpečenia úveru na obnovu bytového domu, schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Právna veta: Ak následne po odchode žalobcov v 1. a 2. rade zo zhromaždenia, vyvolaného nevhodným správaním a verbálnymi útokmi zo strany žalovaných, žalovaní pokračovali v zhromaždení, na ktorom následne prijali uznesenia, ktorých určenia neplatnosti sa žalobcovia domáhajú, je zrejmé, že išlo o konanie v rozpore s dobrými mravmi, ktoré nemôže požívať právnu ochranu. Je to zrejmé z ustanovenia § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uvádzanie výrobkov na trh a poskytovanie služieb, práva spotrebiteľa, právo na primerané finančné zadosťučinenie , právo na primerané finančné zadosťučinenie spotrebiteľa
Právna veta: K uplatneniu práva na primerané finančné zadosťučinenie nemôže dôjsť kedykoľvek. Toto právo vzniká v zmysle ustanovenia § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa po tom, čo zo strany spotrebiteľa dôjde k úspešnému uplatneniu porušenia práva alebo povinnosti na súde. Z odôvodnenia rozhodnutia je zrejmé, že porušenie povinnosti žalovaného podľa ustanovenia § 6 ods. 5 a ods. 9 zákona č. 250/2007 Z.z. sa riešilo len ako predbežná otázka v súvislosti s uplatneným nárokom na primerané finančné zadosťučinenie. Takýto postup ale možný nie je, nakoľko zákon č. 250/2007 Z.z. o och ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodnutie dekana o vylúčení zo študia, vylúčenie zo štúdia, iné skončenie štúdia
Právna veta: Po vzhliadnutí napadnutého rozhodnutia je zrejmé, že toto síce obsahuje všetky formálne náležitosti - jasne formulovaný výrok rozhodnutia, odôvodnenie s uvedením porušenia, akého sa žalobca dopustil, s citovaním na vec sa vzťahujúcich zákonných ustanovení (zákona č. 131/2002 Z.z. a Študijného poriadku SZU) a zároveň rozhodnutie bolo prijaté príslušným orgánom. Napadnuté rozhodnutie však podľa názoru správneho súdu neobsahuje náležitú správnu úvahu, čo má za následok jeho nepreskúmateľnosť pre nedostatok dôvodov. Preto správny súd musí tejto námietke žalobcu prisvedčiť. V napadnutom rozhod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje len na časť právneho úkonu, bezúročný spotrebiteľský úver, vysoká odplata za poskytnutie úveru
Právna veta: Podľa odvolacieho súdu, neplatnosťou je postihnutá iba časť posudzovanej úverovej zmluvy, ktorá obsahuje dojednanie odplaty za poskytnutie úveru. Žalovaná dôvodne poukazovala na to, že dojednaná odplata za poskytnutý úver je neprimerane vysoká v porovnaní s výškou odplaty (úroku) v spotrebiteľských úveroch, poskytovaných bankami podľa údajov NBS. Odplata žalovaného pozostávajúca zo zmluvných úrokov a poplatku za úver spolu vo výške 66 % z poskytnutej sumy úveru a taká odplata odporuje primeranosti aj v podmienkach podnikania nebankových subjektov. Z toho dôvodu je neplatná pre rozpor s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere, nárok na úrok z úveru, odstúpenie od úverovej zmluvy veriteľom
Právna veta: Odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje aj na úpravu § 13 ods.3 zák.č. 129/2010 Z.z. o
spotrebiteľských úveroch v znení účinnom ku dňu uzavretia úverovej zmluvy, z ktorej vyplýva, že aj v
prípade, ak by od zmluvy o úvere odstúpil spotrebiteľ (teda dlžník z úverovej zmluvy), aj vtedy by musel
zaplatiť veriteľovi istinu a úrok z tejto istiny odo dňa, keď spotrebiteľský úver začal čerpať, a to až do
splatenia istiny. Nie je preto žiaden zákonný dôvod na to, aby dlžník neplatil úroky z úveru do splatenia
úveru aj v prípade, keď od zmluvy o úvere odstúpil veriteľ.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zánik účasti spoločníka v spoločnosti, zrušenie účasti spoločníka súdom, dokazovanie skutočností pre zrušenie účasti společníka súdom
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu je však záver súdu prvej inštancie o nenaplnení predpokladov
pre použitie ust. § 148 ods. 1 Obchod. zákonníka predčasný. Odvolací súd konštatuje, že aby
spoločník mohol byť úspešný mal by vedieť dokázať, že buď spoločnosť závažným spôsobom porušuje
povinnosti voči nemu ako spoločníkovi, alebo takýmto spôsobom porušujú povinnosti ostatní spoločníci
na jeho ujmu. Povinnosti o porušení ktorých by išlo je potrebné vyvodiť jednak z príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka, ale najmä zo spoločenskej zmluvy.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, spotrebiteľská zmluva, služby poskytované v súvislosti so správou úveru
Právna veta: Ako správne uviedol súd prvej inštancie, ustanovenia dohody o poskytovaní služieb majú charakter neprijateľných zmluvných podmienok, pretože ide o záväzok spotrebiteľa zaplatiť za služby, ktoré v prevažnej miere nesledujú záujmy spotrebiteľa, resp. za niečo, čo by malo byť súčasťou služieb poskytovaných v súvislosti so správou úveru bezplatne alebo za "služby", ktoré mu neboli dodané a je možné (resp. je pravdepodobné), že mu ani nikdy nebudú dodané, keďže ich vôbec nemusí potrebovať (odklad splatnosti splátok), pričom aj keď ich spotrebiteľ nevyužije, musí za ne zaplatiť a ani prípadn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: kúpna zmluva podľa občianskeho zákonníka, podpis kúpné zmluvy, podpisy zmluvy v prílohe
Právna veta: Zo žiadneho ustanovenia Občianskeho zákonníka nevyplýva povinnosť v prípade prevodu vlastníckeho práva k hnuteľnej veci, aby boli podpisy účastníkov kúpnej zmluvy na samotnej listine obsahujúcej text zmluvy. Nie je teda vylúčené, že zmluva bola účastníkmi podpísaná, hoci sa podpisy nachádzajú na prílohe kúpnej zmluvy (t.j. nie pod samotným textom zmluvy. Odvolací súd je toho názoru, že v posudzovanej veci bola kúpna zmluva účastníkmi podpísaná, hoci sa podpisy nenachádzajú na samotnej listine obsahujúcej text zmluvy, ale na jej prílohe, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť a predstavuje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: technické možnosti žiadateľa o informacie, zverejnená informacia na internete, odkaz na zverejnenú informáciu
Právna veta: Úmyslom zákonodarcu pri úprave § 7 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. primárne bolo a zostáva (vzhľadom na nepripojenie všetkých domácností na Slovensku k internetu - podľa štatistiky zverejnenej na stránke Eurostat title=Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals/sk> je na Slovensku pripojených 81% domácností na internet), aby zostalo zachované právo na informácie oprávneným osobám aj v takej situácii, keď je informácia zverejnená len na internete, ku ktorému nemajú prístup. Žalobca ale nepreukázal, žeby nemal prístup k internetu alebo k elektronickým službám, prípad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinne zverejňovaná zmluva, neplatný právný úkon pre nedostatok formy, povinne zverejňovaná zmluva
Právna veta: Z právno-teoretického hľadiska v prípade nezverejnenej zmluvy ide o zmluvu, ktorá nie je platným právnym úkonom, ale je absolútne neplatnou pre rozpor so zákonom pre nedostatok formy - non negotium s poukazom na ust. § 40 ods.1 Obč. zák. a s takýmto úkonom nemožno spájať nijaké relevantné právne účinky (následky). Zákonom požadovanú formu mohla zmluva ako právny úkon nadobudnúť len splnením podmienky zverejnenia, čo sa nestalo. S dôrazom na vyššie uvedené môže odvolací súd jedine skonštatovať, že zmluva o dielo, ktorú ako základ žaloby o priznanie nároku na náhradu škody vo výške ušlého ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: omeškanie s plnením príslušenstva, splnenie dlhu, omeškanie s platením peňažného záväzku
Právna veta: Ak dlžník k určitému termínu (v tomto prípade k termínu vyhlásenia predčasnej splatnosti - zmeny termínu splatnosti) dlhuje veriteľovi zmluvný úrok, ktorý je súčasťou peňažného záväzku dlžníka, pokiaľ dôjde k omeškaniu s plnením tohto peňažného záväzku, dôsledkom omeškania je zo zákona vyplývajúca povinnosť platiť úrok z omeškania. Zmluvný úrok je cenou za poskytnutý úver a v prípade omeškania s platením ceny za poskytnuté plnenie vždy nasleduje sankcia vo forme úroku z omeškania, nie je preto dôvod, aby tomu v prípade zmluvných úrokov bolo inak s odkazom, že ide o neprípustné plnenie vz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, bezúročný spotrebiteľský úver, overovanie bonity spotrebiteľa
Právna veta: Zo zmluvy o pôžičke je zrejmé, že v tejto je uvedený priemerný čistý mesačný príjem dlžníka, počet vyživovaných osôb, celková výška mesačných splátok. Ako doklady priložené k zmluve boli v zmluve označené potvrdenie zamestnávateľa o príjme, výplatné pásky za posledné dva mesiace, kópia výpisu z účtu za posledné dva mesiace, kde je uvedená výška príjmu a odosielateľ. K žalobe neboli priložené iné potvrdenia (napr. report zo Sociálnej poisťovne a report zo SRBI), ani údaje o výdavkoch žalovanej. Vzhľadom na uvedené vychádzajúc z doterajších výsledkov vykonaného dokazovania odvolací dospel ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezúročný spotrebiteľský úver, zmluva o spotrebiteľskom úvere , absolútna neplatnosť právneho úkonu, úrok v rozpore s dobrými mravmi, RPMN v rozpore s dobrými mravmi
Právna veta: Súd prvej inštancie správne uviedol, že z priemerných úrokových vyplýva, že ku dňu poskytnutia úveru (február 2013) bola úroková sadzba pre obdobné úvery 10,73 % ročne (spotrebiteľské úvery od 1 do 5 rokov; údaje z urokove-sadzby/priemerne-urokove-miery-z-uverov-obchodnych-bank>) a v zmluve dohodnutý úrok 39,15 % ročne niekoľko násobne prevyšuje priemernú úrokovú sadzbu. Z uvedených dôvodov i dohodnutý úrok považoval za rozporný so zásadou dobrých mravov pre jeho neúmernú výšku. V preskúmavanej veci nepochybne RPMN dohodnutá medzi stranami sporu v predmetnej zmluve o úvere v decembri 201 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, vyživovacia povinnosť, vyživovacia povinnosť odsúdeného rodiča
Právna veta: Pri posudzovaní pomerov otca maloletého je preto potrebné vychádzať z potencionality jeho príjmu bez ohľadu na skutočnosť, že je otec vo výkone trestu odňatia slobody a skutočnosti, že jeho zárobkové možnosti sú limitované zárobkovými možnosťami, ktoré ústav na výkon trestu odňatia slobody odsúdeným ponúka, ako namietal otec vo svojom odvolaní, keďže vo výkone trestu je otec maloletého v dôsledku vlastného zavineného konania, ktoré ho nemôže zbaviť vyživovacej povinnosti a ani nijak obmedziť jeho vyživovaciu povinnosť k maloletému. Keďže bol otec maloletého v minulosti zamestnaný na prac ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zahladenie predchádzajúceho odsúdenia, priťažujúce okolnosti, fikcia neodsúdenia
Právna veta: Aj keď je pravdou, že obžalovaný má len jeden záznam v registri trestov, pretože bol rozsudkom Okresného súdu Prešov zo dňa 16.09.2014 sp. zn. 33 T 85/2014 uznaný vinným zo spáchania pokračujúceho prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. a/, písm. b/ Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. a/ Tr. zák. a § 139 písm. c/ Tr. zák. a hľadí sa naňho, akoby nebol odsúdený, uvedená skutočnosť však neznamená, že by bolo „zahladené“ to, že sa trestného činu dopustil; z hľadiska hodnotenia osoby obžalovaného sa totiž fikcia neodsúdenia na skutočnosť, že aj v tomto prípade sa tres ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: doručovanie na adresu evidovanú v registri obyvateľov, osobitné ustanovenie o doručovaní žaloby fyzickej osobe, neznáme miesto pobytu žalovaného
Právna veta: V rámci zachovania čo najväčšej hospodárnosti konania je nielen prípustné, ale i vhodné vykonať aspoň základné úkony smerujúce k zisteniu pobytu žalovaného, ktorý je fyzickou osobou, a to najmä lustrácie vo verejných registroch, ešte pred prvým pokusom o doručenie žaloby. Následne po prípadnom neúspešnom pokuse o doručenie na zistené adresy, vrátane adresy podľa § 106 ods. 1 písm. a/ C.s.p., je potrebné vykonať ďalšie úkony, napríklad šetrenie pobytu cestou policajného zboru. V každom prípade je však potrebné vykonať pokus o doručenie žaloby aspoň na adresu evidovanú v Registri obyvateľo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: meškanie so zaplatením splátky, plnenie v splátkach, výzva o predčasnom zosplatnenie dlhu
Právna veta: Nie je pritom rozhodujúce, či splátka, pre omeškanie ktorej veriteľ pristúpil k výzve a upozorneniu podľa § 53 ods. 3 O. z. bola medzičasom zaplatená, ale či v čase uplatnenia práva podľa § 565 O. z. existuje splátka (hoc aj nasledujúca), s ktorou je dlžník v omeškaní viac ako tri mesiace. Podľa názoru odvolacieho súdu veriteľ môže upozorniť dlžníka na možnosť uplatnenia práva na zaplatenie celej pohľadávky naraz aj keď dlžník ešte nie je v omeškaní s niektorou či viacerými splátkami po dobu troch mesiacov. Ustanovenie § 53 ods. 9 O. z. totiž nevyžaduje ako podmienku upozornenia na možn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nárok poisťovateľa na náhradu poistného plnenia, poistenie na splátky, omeškanie s platením poistenia
Právna veta: Odvolací súd záverom konštatuje, že v zmysle § 12 ods. 1 písm. f) zákona o PZP je jednou z kumulatívnych podmienok omeškanie poistníka s platením poistného, pričom z poistnej zmluvy vyplýva, že poistné bolo dojednané na dobu jedného roka, kde však spôsob splatenia tohto poistného nebol splatením uvedenej sumy jednorazovo, ale v štyroch ročných splátkach, tzn. že aj podľa názoru odvolacieho súdu by omeškanie s platením poistného bolo možné považovať až vtedy, ak by žalovaný nezaplatil včas poslednú zo štyroch splátok ročného poistného, t.j. 10.12.2015. Vzhľadom na uvedené preto možno konš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odstupy stavieb, hranica pozemku, odstupová vzdialenosť medzi rodinnými domami
Právna veta: Pokiaľ ide o námietku žalobcov, že už samotná vzdialenosť navrhovaného rodinného domu od hranice pozemku žalobcov presne dva metre bude mať negatívny vplyv na pohodu užívania navrhovaného rodinného domu stavebníkom a jeho rodinou. Vo vzťahu k tejto námietke súd poukazuje na ust. § 6 ods. 2 vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorá stanovuje podmienky, za akých môže byť stavba umiestnená aj na hranici pozemku. Podstatným hľadiskom posúdenia umiestnenia predmetnej stavby je však splnenie všeobecných požiadaviek uvedených v § 6 ods. 1 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.. Z dôvodu, že druh navrhovanej stavby ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odškodnenie v maximálnej výške, rozsah odškodnenia obetí násilných trestných činov, ujma za nezákonné vedenie trestného stíhania
Právna veta: Z uvedeného je zrejmé, že výška nemajetkovej ujmy síce nemôže presiahnuť výšku odškodnenia osôb poškodených násilnými trestnými činmi, avšak podľa názoru odvolacieho súdu výška nemajetkovej ujmy nemôže byť postavená na roveň odškodnenia obetí násilného trestného činu, ktorým bola spôsobená smrť. Ak teda bola trestným činom spôsobená smrť, obeť násilného trestného činu má nárok na vyplatenie odškodnenia v sume 50 násobku minimálnej mzdy. Nemajetková ujma vzniknutá hoc aj nezákonným vedením trestného stíhania, pri ktorom nedošlo k úmrtiu nemôže byť odškodňovaná v rovnakej výške ako úmrt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: práva k pozemku, vecné bremeno k nehnuteľnosti, vecné bremeno u administratívnej budovy
Právna veta: Vecné bremeno podľa § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je zákonné a je založené podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Vzniká automaticky zo zákona bez ohľadu na vôľu vlastníka pozemku a vlastníka domu, t.j. bez potreby vykonať určitý právny úkon (napr. uzavrieť zmluvu). Vzniká v prípadoch, ak vlastník domu nie je vlastníkom pozemku na ktorom je dom postavený. Ide o vecné bremená, kde vlastníci bytov v dome, nie sú zároveň vlastníkmi pozemku pod bytovým domom, t. j. nepatrí im spoluvlastnícky podiel na pozemku zastavanom byt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: manipulácia športových činností, správne delikty v športe, športová korupcia, disciplinárne konanie
Právna veta: Autori sa v príspevku zaoberajú problematikou manipulácie športových súťaží a možností jej riešenia v rámci Slovenského futbalového zväzu. Príspevok na podklade platnej úpravy interných predpisov Slovenského futbalového zväzu priblížuje činnosť Disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu v oblasti preukazovania a postihovania prípadov manipulácie priebehu a výsledkov súťaže. Príspevok sa súčasne venuje problematike súbehu disciplinárneho a trestného konania vo svetle potreby aplikácie ne bis in idem.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: športové kluby s právnou formou občianskych združení, zápis údajov o štatutárnom orgáne, občianske združenie, športové občianske združenie
Právna veta: Dovoľujeme si dať do pozornosti športovej obci - zväzom, klubom i ostatným športovým organizáciám, dôležitú zákonnú povinnosť, ktorej lehota splnenia sa pomaly, ale nezadržateľne blíží. Ide o lehotu na splnenie si povinnosti, ktorá vyplynula z prijatia Zákona č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon s účinnosťou od 1.1.2019 zmenil a doplnil (okrem iných) aj Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, podľa ktorého má väčšina športových organizácií zriadené kluby a oddiely vo forme občianskych združení.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, daň vyberaná zrážkou, športový klub, všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane, odpočet výdavku
Právna veta: Prinášame Vám pripomienky, ktoré uplatnila UčPS k návrhu novely Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZoDP), ktoré boli vypracované s cieľom zefektívniť a zvýšiť transparentnú podporu slovenského športu zo súkromných zdrojov.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: športové poukazy, tvorba právnych predpisov, financovanie športu
Právna veta: UčPS ako inštitúcia i členovia UčPS tímu obdržali viaceré otázky od novinárov k predloženému návrhu na zavedenie príspevku na športovú činnosť dieťaťa do Zákonníka práce.

Okrem toho sa expertov UčPS tímu pýtalo na ich odborný názor na "príspevok na športovú činnosť dieťaťa" aj viacero ľudí zo športovej verejnosti, laickej i odbornej.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obchodovanie s ľuďmi, sexuálne vykorisťovanie, pracovné vykorisťovanie, nútené žobranie, nútený sobáš
Právna veta: Cieľom tohto článku je predovšetkým priblíženie fenoménu obchodovania s ľuďmi. V článku možo nájsť popis súčasného stavu v tejto problematike, ako aj návrhy de lege ferenda.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: subvenčný podvod, subvencia, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, poškodzovanie finančných záujmov európskych spoločenstiev, subvenčné konanie
Právna veta: Autor sa v príspevku zameriava na efektivitu odhaľovania trestnej činnosti subvenčného charakteru.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: mučenie a iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie, dokazovanie, dôkazný prostriedok v trestnom konaní, účel trestu
Právna veta: Článok sa zaoberá mučením ako súčasťou procesného práva v mestskom súdnictve malokarpatských miest.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: primeranosť trestu, poľahčujúce okolnosti a priťažujúce okolnosti, nespravodlivý trest, asperačná zásada
Právna veta: článok sa zaoberá problematikou individualizácie ako znaku primeranosti trestov z pohľadu obhajoby.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: prepadnutie dovolenky, nevyčerpanie základnej výmery dovolenky, zánik nároku na dovolenku, dovolenka, čerpanie dovolenky
Právna veta: Podľa voľne dostupných zdrojov mnohí advokáti zastávajú názor, že ak si zamestnanec nevyčerpá základnú výmeru dovolenky do skončenia nasledujúceho kalendárneho roka (t.j. ak si dovolenku za rok 2017 nevyčerpá ani v roku 2018), nárok na túto „starú“ dovolenku zamestnancovi zo zákona zaniká. Je to ale naozaj tak? Tento záver považujeme prinajmenšom za sporný.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obchodovanie s ľuďmi, vykorisťovanie
Právna veta: Cieľom článku je predovšetkým priblíženie fenoménu obchodovania s ľuďmi. V článku možno nájsť popis súčasného stavu v tejto problematike, ako aj návrhy de lege ferenda.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: hlasovanie pléna Ústavného súdu, plénum ústavného súdu, uznášaniaschopnosť súdu, minimálny počet hlasov
Právna veta: Príspevok sa zaoberá problematikou hlasovania pléna Ústavného súdu SR a jeho právnou úpravou.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepomenované zmluvy, zmluva, ktorá nie je osobitne upravená, zoznam najvýkonnejších športovcov
Právna veta: Na základe žiadosti o stanovisko, ktoré obdržala Učená právnická spoločnosť o. z. od rodiča talentovaného športovca, ktorého prípravu podporovalo rezortné športové stredisko a obdobný podnet prišiel aj od trénera v rezortnom športovom stredisku, sa odborníci UčPS tímu zaoberali vo všeobecnej rovine právnou otázkou, či je možné právne obhájiť systém spolupráce rezortného športového strediska s mladými talentovanými športovcami pri ich športovej príprave založený na uzatváraní nepomenovaných zmlúv podľa § 51 Občianskeho zákonníka.
MENU