Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1033379
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62639
USSR: 34277
NSČR: 118998
NSSČR: 63879
USČR: 77301
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 418523
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
15.09.2019 06:51

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: členský podiel v bytovom družstve ako predmet vyporiadania BSM, oceňovanie v rámci vyporiadania BSM, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Právna veta: Podstata právneho názoru odvolacieho súdu, pokiaľ ide o okamih, ku ktorému treba zisťovať hodnotu členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM, spočíva v súlade s názorom vysloveným v zrušujúcom uznesení najvyššieho súdu v tom, že pri oceňovaní členského podielu treba vychádzať zo stavu (stavu družstevného bytu) i obvyklej ceny tohto podielu v dobe zániku spoločného nájmu družstevného bytu a spoločného členstva rozvedených manželov v družstve a nie v dobe vyporiadania BSM. Na rozdiel od tohto právneho názoru, najvyšší súd vo vzťahu k tejto otázke zaujal odlišný (iný) právny ná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: práceneschopnosť zamestnanca, ochranná doba, lehota na uplatnenie práva na určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru
Právna veta: Vec prejednávajúci senát opätovne zdôrazňuje zásadu právnej istoty, ktorú vo vzťahoch medzi zamestnávateľom a zamestnancom zohľadňuje tiež právna úprava obsiahnutá v § 77 Zákonníka práce. Pomerne krátka (dvojmesačná) prekluzívna lehota uvedená v tomto ustanovení pôsobí na subjekty pracovnoprávnych vzťahov, aby v primeraných lehotách uplatňovali svoje práva (nároky) a zároveň bráni tomu, aby ani jedna strana týchto vzťahov nebola vystavená právnej neistote po časovo neprimeranú (neistú) dobu. Účelom stanovenia prekluzívnej lehoty - aj v prípade § 77 Zákonníka práce - je teda to, aby sa čo najrý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, neprimeranosť uloženého trestu
Právna veta: Samotná neprimeranosť uloženého trestu nepredstavuje žiaden relevantne uplatniteľný dovolací dôvod. Najvyšší súd vo svojej rozhodovacej činnosti chronicky pripomína, že primeranosť uloženého trestu sa v dovolacom konaní neskúma.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: konanie o majetkovom spore, správne súdnictvo , kasačná sťažnosť, nárok na úrazové dávky z úrazového poistenia , Sociálna poisťovňa, riešenie otázok v správnom súdnictve, smrť strany počas konania, prechod nároku na dávku
Právna veta: Konanie o žalobe proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne o nároku na úrazové dávky a z nich vyplývajúce nároky na sumy úrazových dávok, splatné ku dňu smrti poškodeného, rovnako ako konanie o kasačnej sťažnosti proti rozhodnutiu krajského súdu, treba považovať za konanie, ktoré má povahu konania o majetkovom spore. Ustanovenie § 118 ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov má vo vzťahu k ustanoveniu § 63 ods. 2 Civilného sporového poriadku v spojení s § 25 Správneho súdneho poriadku v súlade s požiadavkou naplnenia účelu správneho súdnictva povahu l ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd Slovenskej republiky

Odôvodnenie: namietaného uznesenia je zreteľné a dostatočné, krajský súd ozrejmil dôvod aplikácie príslušnej právnej normy ustanovenia § 10 ods. 2 vyhlášky a s námietkou sťažovateľa uvedenej v sťažnosti sa vysporiadal. Ústavný súd ho považuje za ústavne udržateľné, ktoré nejaví známky svojvôle. 25. Ústavný súd preto dospel k záveru, že namietané uznesenie nebolo spôsobilé porušiť základné právo sťažovateľa na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a právo na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, rozhodol tak, ako to je uvedené vo výroku tohto uznesenia, a ústavnú sťažnosť sťažovateľa odmietol ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 95/2019-6 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 29. mája 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť - , , zastúpeného advokátkou JUDr. Martinou Kožárovou Jenčovou, Slovenská 69, Prešov, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 88/2019-8 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 29. mája 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Laššákovej a zo sudcov Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpeného advokátkou JUDr. Janou Kubáňovou, advokátska kancelária, Cintorínska 5, Nitra, vo veci namietaného porušenia čl. 17 ods. 2 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 89/2019-18 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 29. mája 2019 v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Laššákovej a zo sudcov Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpenej advokátom Mgr. Jurajom Berčom, Zimná 59, Spišská Nová Ves, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a .
Uznesenie: právoplatné dňom 28.09.2004. (čl. 32 - 62). Dňa 07.01.2005 vydaný vo veci platobný rozkaz č.k. 13Rob/33/2004-63. Dňa 07.02.2005 podaný odporcom odpor voči platobnému rozkazu spolu so žiadosťou o oslobodenie od súdneho poplatku. Dňa 24.02.2005 zaslaná výzva odporcovi, aby si prišiel podpísať svoje podanie zo dňa 07.02.2005. (čl. 65 - 75). Dňa 02.03.2005 pokyn súdnej tajomníčky na prevedenie veci do registra „Cb“ z dôvodu podaného odporu. Konanie dňa 03.03.2005 prevedené náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených MS SR pod sp ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 90/2019-48 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 29. mája 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpeného advokátskou kanceláriou VALACHOVIČ & PARTNERS, s. r. o., Mostová 2, Bratislava, v mene ktorej koná advokát JUDr. Marek Valachovič, PhD., vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 4. marca 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej aj „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd (ďalej len „dohovor“), uzneseniami Okresného súdu Košice I (ďalej len „okresný súd“) č. k. 41 C 105/2016-62 zo 14. júla 2016 a č. k. 41 C 105/2016-177 z 22. novembra 2017, uzneseniami Krajského súdu v Košiciach (ďalej len „krajský ...
Uznesenie: najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4 Cdo 13/2018 zo dňa 23. 04. 2018 zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie. 3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 30.000,00 € (slovom: tridsaťtisíc eur), ktoré je Najvyšší súd povinný vyplatiť sťažovateľke v lehote do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 4. Najvyšší súd Slovenskej republiky je povinný uhradiť trovy právneho zastúpenia v sume 390,50 €...“ II. 5. Podľa čl. 124 ústavy ústavný súd je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. 3 6. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb a ...
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn.: 1 Cdo 54/2018 zo dňa 28. 11. 2018 sa zrušuje vo všetkých výrokoch a vec sa vracia Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky je povinný uhradiť spoločnosti MAC TV, s. r. o., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 00 618 322, trovy právneho zastúpenia 3 vo výške 100 %, spočívajúce v dvoch úkonoch právnej služby, 2x režijný paušál a DPH na účet Advokátskej kancelárie Bugala - Ďurček, s. r. o., do pätnásť dní od právoplatnosti tohto nálezu.“ II. 7. Podľa čl. 124 ústavy ústavný súd je ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 18. decembra 2018 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom JUDr. Michalom Antalom, Hlavná 13, Trnava, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie jeho záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Piešťany (ďalej le ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 98/2019-6 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 29. mája 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , vo veci namietaného porušenia základného práva a slobody podľa čl. 12 ods. 1, čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva podľa čl. 11 ods. 1 a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a práva podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 12. apríla 2019 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 ods. 1, 3 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 2 Tpo 7/2019 zo 14. februára 2019 (ďalej aj „napadnuté rozhodnutie“). 2. Ústavná s ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 101/2019-30 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 29. mája 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa), zo sudcov Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpenej advokátkou JUDr. Dagmar Farkašovou, Štúrova 11, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 8. marca 2019 doručená ústavná sťažnosť , , , a , , (ďalej len „sťažovatelia“), vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 30 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a základného práva podľa čl. 21 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) jednoznačne neidentifikovaným postupom verejného ochrancu práv, jednoznačne neidentifikovaným postupom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“) a jednoznačne neidentifikovaným postupom ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 10. marca 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 4 Sžrk 18/2018 zo 4. decembra 2018 (ďalej len „napadnutý rozsudok“). 2. Z ústavnej sťažnosti vyplýva, že sťažovateľke bolo rozhodnut ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 73/2019-10 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. mája 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti DRX-INVEST, s. r. o., IČO 36 217 875, Brigádnická 2, Košice, zastúpenej advokátom Mgr. Františkom Chocholom, advokátska kancelária, Kalinčiakova 10, Vranov nad Topľou, vo veci namietaného porušenia čl. 46 ods. 2 a čl. 127 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 13. februára 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 41 ods. 4 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Žiline (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 7 CoP 65/2018 z 12. decembra 2018 (ďalej len „napadnutý rozsudok“). 2. Z ústavnej sťažnosti a jej príloh vyplýva, že sťažov ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 70/2019-24 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 23. mája 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Laššákovej a zo sudcov Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpenej advokátkou JUDr. Janou Hreňovou, Krížna 14, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 28. novembra 2018 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom JUDr. Ľubomírom Nemčekom, Čajkovského 5, Bratislava, ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 8. marca 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Krajského súdu v Trnave (ďalej len „krajský súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 10 Co 776/2015 (ďalej len „napadnuté konanie krajského súdu“) a postupom Najvyššieho súdu Slov ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 76/2019-15 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. mája 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Laššákovej a sudcov Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , zastúpenej Advokátskou kanceláriou Korytár s. r. o., Sladovnícka 13, Trnava, v mene ktorej koná advokát Mgr. Ing. Pavol Korytár, ktorou namieta porušenie základných .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 8. apríla 2019 elektronicky doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), základného práva vyjadriť sa k vykonávaným dôkazom podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ď ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 580/2018-26 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 23. mája 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Laššákovej, zo sudcu Petra Molnára a sudcu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) prerokoval sťažnosť , , zastúpenej advokátom JUDr. Tiborom Šafárikom, Štúrova 10/20, Košice, ktorou namieta porušenie základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 9. januára 2019 doručená ústavná sťažnosť ; ; ; ; ; a (ďalej len „sťažovatelia“), pre namietané porušenie základných práv podľa čl. 48 ods. 2, čl. 16 ods. 2 a čl. 12 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práv podľa čl. 3, čl. 6 ods. 1, čl. 14 a čl. 13 v spojení s čl. 3 a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), práv podľa čl. 7 a čl. 10 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, práv podľa čl. 12 a čl. 13 Dohovoru proti muč ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 20. februára 2019 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva podľa čl. 47 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „char ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 13. februára 2019 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Krajského súdu v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 9 Co 9/2018 z 29. novembra 2018 (ďalej len „napadnuté uznesenie“). Ústavnému súdu bolo 22. marca 2019 doručené ...
Uznesenie: Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 23Tos/157/2018-44 zo dňa 7. januára 2019 sa zrušuje. 3. Vec sa vracia Krajskému súdu v Trenčíne na ďalšie konanie. 4. Krajský súd v Trenčíne je povinný uhradiť sťažovateľovi trovy právneho zastúpenia (2 právne úkony plus RP v zmysle § 11 ods. 3, § 13a ods. 1 písm. a) a c) vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v sume 346,26 EUR (slovom Tristoštyridsaťšesť eur dvadsaťšesť centov) na účet právneho zástupcu sťažovateľa JUDr. Jaroslava Hujíka vo , č.ú.: do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu.“ II. 5 17. Z návrhu sťažovateľa na obno ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 14/2019-36 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 23. mája 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Laššákovej a zo sudcov Petra Molnára (sudca spravodajca) a Ľuboša Szigetiho o ústavnej sťažnosti , zastúpeného advokátkou JUDr. Ivetou Rajtákovou, Štúrova 20, Košice, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 4. marca 2019 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 ods. 1 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva na obhajobu podľa čl. 50 ods. 3 ústavy a čl. 6 ods. 3 písm. b) a c) dohovoru uznesením Okresného súdu Nitra (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 3 Tp 2/2019 z 24. januára 2019 (ďa ...
Uznesenie: Okresného súdu Prešov zo dňa 11. 09. 2018, sp. zn.: 28 C/324/2015 zrušuje a vec vracia Okresnému súdu Prešov na ďalšie konanie. 3. Okresný súd Prešov je povinný uhradiť sťažovateľovi trovy právneho zastúpenia v sume 325,42 EUR na účet jej právneho zástupcu JUDr. Tomáša Majerčáka, do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu.“ 5. Sťažovateľ v závere ústavnej sťažnosti tiež navrhol, aby ústavný súd rozhodol o odklade vykonateľnosti napadnutého uznesenia v zmysle § 129 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 61/2019-46 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. mája 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , a , , , zastúpených advokátkou JUDr. Irenou Sopkovou, Hlavná 25, Košice, vo veci namietaného porušenia ich základných práv na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a na obhajobu podľa čl. 50 ods. 3 .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 13. júna 2018 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti , , (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), ako aj práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej aj „dohovor“) a práva podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dodatkový protokol“) postupom a rozsudkom Najvyššieho súdu Slov ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 26. novembra 2018 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátskou kanceláriou AK H. I. F., spol. s r. o., Radvanská 1, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Peter Filip, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a nebyť odňatý svojmu zákonnému sudcovi podľa čl. 48 ods. 1 ústavy a podľa čl. 38 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“ ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. februára 2019 doručená ústavná sťažnosť JUDr. Mariána Kollára, IČO 31957285, Mnoheľova 22, Poprad (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Prešove (ďalej len „krajský súd“) č. k. 1 Cob 33/2017-160 zo 6. februára 2018 (ďalej len „napadnutý rozsudok“) a uznesen ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 29. mája 2018 doručená ústavná sťažnosť , , , zastúpeného advokátom JUDr. Imrichom Hrebíčkom, Vajanského 7, Trnava, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) v spojení s čl. 47 ods. 3 ústavy a jeho práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/343 z 9. marca 2016 o posilnení určitých aspektov ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 1. apríla 2019 doručená ústavná sťažnosť spoločnosti Tatranská mliekareň a. s., Nad traťou 26, Kežmarok, IČO 31654363 (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), ako aj práva na ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 14. februára 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Bratislava V (ďalej len „okresný súd“) č. k. 29 Cb 224/2016-935 z 5. decembra 2018 (ďalej len „napadnuté uznesenie“). 2. Z ústavnej sťažnosti vyplýva, ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 4. marca 2019 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Špecializovaného trestného súdu (ďalej len „špecializovaný súd“) sp. zn. BB-4 T 36/2018 z 21. decembra 2018 a prípisom špecializovaného súdu sp. zn. BB-4 T 36/2018 z 8. ja ...
Uznesenie: o vznesení obvinenia z 30. mája 2006 bolo sťažovateľke doručené do vlastných rúk podľa doručenky založenej v spise 12. júna 2006. Dňa 13. júna 2006 podala sťažovateľka prostredníctvom svojho advokáta sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia, ktorú však bližšie neodôvodnila. Prokurátor okresnej prokuratúry ju ako nedôvodnú zamietol uznesením sp. zn. 2 Pv 276/06 z 26. júna 2006. Následne bolo trestné stíhanie sťažovateľky pre jej neprítomnosť trikrát prerušené, a to od 28. júla 2006 do 21. decembra 2006 (obdobie 5 mesiacov), od 20. februára 2007 do 7. ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 16. júla 2018 doručená v elektronickej podobe ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie: i) základných práv podľa čl. 26 ods. 1 a 2, čl. 19 ods. 2 a 3, čl. 22 ods. 1 a 2 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv podľa čl. 10 ods. 1, čl. 6 ods. 1 a čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) príkazom prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republi ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 213/2019-5 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 21. mája 2019 prerokoval oznámenie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky Petra Molnára o dôvodoch jeho vylúčenia z výkonu sudcovskej funkcie vo veci vedenej Ústavným súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 577/2019 a takto ro zhodo l : Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky Peter Molnár je vylúčený z výkonu sudcovskej funkcie .
Uznesenie: Okresného súdu Bratislava II č. k. 58 Csp 51/2018-103 z 27. septembra 2018 zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie. 3. Okresný súd Bratislava II je povinný uhradiť obchodnej spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., trovy konania v sume 390,50 € (slovom tristodeväťdesiat eur a päťdesiat centov) do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu na účet jej právneho zástupcu advokátskej kancelárie ALTER IURIS, s. r. o., Tolstého 9, Bratislava. Odôvodn en i e : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 208/2019-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 21. mája 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Baricovej (sudkyne spravodajkyne) a zo sudcov Miroslava Duriša a Mojmíra Mamojku predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpenej advokátskou kanceláriou Sýkora – advokátska kancelária, s. r. o., Zoborská 13, Košice, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 a 2 .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 193/2019-16 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 21. mája 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Baricovej a zo sudcov Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a Mojmíra Mamojku predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpeného advokátom Mgr. Petrom Troščákom, Hlavná 50, Prešov, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 21. januára 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie základných práv zaručených v čl. 46 ods. 1 a v čl. 47 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základných práv zaručených v čl. 37 ods. 1 a čl. 40 ods. 4 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva zaručeného v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Nitre (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 1 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 14/2019-43 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 21. mája 2019 v pléne zloženom z predsedu Ivana Fiačana a zo sudcov Jany Baricovej, Miroslava Duriša, Jany Laššákovej, Mojmíra Mamojku, Petra Molnára (sudca spravodajca) a Ľuboša Szigetiho o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej advokátom JUDr. Danielom Lipšicom, Štefánikova 15, Bratislava, a advokátom JUDr. Petrom Kubinom, .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 14. marca 2019 elektronicky doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a 4 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dodatkový protokol“) rozsudkom Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „krajský ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 4. apríla 2019 doručená ústavná sťažnosť Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, Košice, IČO 00397474 (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa čl. 36 ods. 1 a 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ď ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) na neverejnom zasadnutí 11. decembra 2018 v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika a zo sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Mojmíra Mamojku podľa § 25 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu 3 Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (účinného do 28. februára 2019) uznesením č. k. III. ÚS 479/2018-51 prijal na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť obchodnej spoločno ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu bola 12. februára 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou sa domáhal vyslovenia porušenia svojich základných práv zaručených čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv zaručených čl. 5 ods. 1 písm. c), 3 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) a jeho uznesením sp. zn. 3 Tost 49/2018 z 12. decembra 2018 (ďalej len „napadnuté uznesenie“) a postupom Špecializovaného trestného ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 12. decembra 2018 doručená ústavná sťažnosť , , , t. č. (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie základného práva podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva podľa čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru postupom Špecializovaného trestného súdu v konaní vedenom pod sp. zn. 2 Tp 12/2017 (ďalej len „napadnutý postup Špecializovaného trestného súdu“) a jeho uzn ...
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 4 Cdo 91/2017-735 z 22. februára 2018 zrušuje a vec vracia tomuto súdu na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky je povinný uhradiť trovy konania v sume 390,50 € (slovom tristodeväťdesiat eur a päťdesiat centov) na účet jej právneho zástupcu Advokátskej kancelárii JUDr. Milan Chovanec s. r. o., V. Tvrdého 17, Čadca, do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. 4. Vo zvyšnej časti ústavnej sťažnosti nevyhovuje. Odôvodn en i e : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústavný súd“) bola 9. mája 2018 d ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 19. februára 2019 osobne doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátskou kanceláriou PROVENTUS | advokáti s. r. o., Mostová 2, Bratislava, v mene ktorej koná advokátka Mgr. Kristína Grausová, PhD., vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa čl. 36 ods. 1 a čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práv podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a zá ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. III. ÚS 432/2018-16 z 28. novembra 2018 prijal podľa § 25 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť (ďalej aj „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie svojho práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote zaručeného v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“ ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 27. februára 2019 osobne doručená ústavná sťažnosť , , a , (ďalej len „sťažovatelia“), zastúpených advokátkou JUDr. Elenou Ľalíkovou, Podbrezovská 34, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práva na ochranu majetku podľa čl. 20 ods. 1 a základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), práva na pokojné užívanie majetku p ...
Uznesenie: Krajského súd v Bratislave, sp. zn. 4 To/94/2018 zo dňa 08. 11. 2018 zrušuje a prikazuje Krajskému súdu v Bratislave vo veci znova konať a rozhodnúť. Sťažovateľke priznáva náhradu trov právneho zastúpenia v sume 623,37 EUR, ktorú je Krajský súd v Bratislave povinný uhradiť na bankový účet právneho zástupcu Sťažovateľky a to do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu.“ II. 42. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplýva ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 19. februára 2019 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie základných práv zaručených v čl. 16 ods. 2, čl. 17 ods. 2, čl. 48 ods. 2 a čl. 50 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv zaručených v čl. 3, čl. 6 ods. 1 a 3 písm. d), čl. 7 ods. 1 a čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Žilina (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 36 Tk 1/2018 a jeho rozsudkom z 28. augus ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 8. marca 2019 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie základných práv zaručených v čl. 16 ods. 2, čl. 40, čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv zaručených v čl. 3, čl. 6 ods. 1 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Trnava (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 34 Nt 72/2017 z 25. mája 2018 a uznesením Krajského súdu v Trnave (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 5 ...

Súdny dvor Európskej únie

Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
22.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 246/41 Žaloba podaná 31. mája 2019 — 12seasons/EUIPO — Société Immobiličre et Mobiličre de Montagny (BE EDGY BERLIN) (Vec T-329/19) (2019/C 246/43) Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina Účastníci konania Žalobkyňa: 12seasons GmbH (Berlín, Nemecko) ( .
12.8.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 270/31 Žaloba podaná 6. mája 2019 — Dragomir/Komisia (Vec T-297/19) (2019/C 270/33) Jazyk konania: rumunčina Účastníci konania Žalobca: Daniel Dragomir (Bukurešť, Rumunsko) (v zastúpení: R. Chiriță, advokát) Žalovaná: Európska komisia .
22.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 246/44 Žaloba podaná 30. mája 2019 — Ntolas/EUIPO — General Nutrition Investment (GN GENETIC NUTRITION LABORATORIES) (Vec T-333/19) (2019/C 246/46) Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina Účastníci konania Žalobca: Christos Ntolas (Wuppertal, .
29.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 255/45 Žaloba podaná 24. mája 2019 — Gollnisch/Parlament (Vec T-319/19) (2019/C 255/58) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania Žalobca: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, Francúzsko) (v zastúpení: B. Bonnefoy-Claudet, avocat) .
5.8.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 263/32 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Riigikohus (Estónsko) 29. mája 2019 — Maksu- ja Tolliamet/Heavyinstall OÜ (Vec C-420/19) (2019/C 263/38) Jazyk konania: estónčina Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
29.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 255/26 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour du travail de Ličge (Belgicko) 24. mája 2019 — LM/Centre public d’action sociale de Seraing (Vec C-402/19) (2019/C 255/35) Jazyk konania: francúzština Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 23. mája 2019., ReFood GmbH & Co. KG proti Landwirtschaftskammer Niedersachsen.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Oldenburg.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Preprava odpadu v rámci Európskej únie – Nariadenie (ES) č. 1013/2006 – Článok 1 ods. 3 písm. d) – Pôsobnosť – Nariadenie (ES) č. 1069/2009 – Preprava vedľajších živočíšnych produktov.
Vec C-634/17.
Odôvodnenie: 11 nariadenia č. 1013/2006 uvádza: „Je potrebné predísť duplicite s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu [Ú. v. ES L 273, 2002, s. 1; Mim. vyd. 03/037, s. 92], ktoré už obsahuje ustanovenia pokrývajúce celé zasielanie, smerovanie a pohyb (zber, dopravu, manipuláciu, spracovanie, používanie, zhodnotenie alebo zneškodňovanie, vedenie záznamov, sprievodné doklady a sledovateľnosť) živočíšnych vedľajších produktov v rámci, do a zo S ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 23.mája 2019 ( *1 ) „Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Slovné a obrazové ochranné známky Európskej únie ANN TAYLOR a AT ANN TAYLOR – Absolútny dôvod neplatnosti – Článok 59 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Nekonanie v dobrej viere“ V spojených veciach T‑3/18 a T‑4/18, Holzer y Cia, SA de CV, so sídlom v Mexiku (Mexiko), v zastúpení: N. Fernández Fernández‑Pacheco a A .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
5.8.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 263/32 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Riigikohus (Estónsko) 29. mája 2019 — Maksu- ja Tolliamet/Heavyinstall OÜ (Vec C-420/19) (2019/C 263/38) Jazyk konania: estónčina Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania .
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/28 Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. mája 2019 — Poľsko/Komisia (spojené veci T-836/16 a T-624/17) (1) („Štátna pomoc - Poľská daň v oblasti maloobchodného predaja - Progresívna sadzba dane z obratu - Rozhodnutie o začatí konania vo veci formálneho zisťovania - Konečné rozhodnutie, ktorým .
Predbežné znenie NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA MICHAL BOBEK prednesené 23. mája 2019 (1) Vec C‑239/18 Saatgut‑Treuhandverwaltungs GmbH proti Freistaat Thüringen [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Thüringer Oberlandesgericht (Vyšší krajinský súd Durínsko, Nemecko)] „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Odrody rastlín – Systém ochrany – Článok 14 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2100/94 a článok 11 nariadenia (ES) č. 1768/95 – Použitie produktu zberu poľnohospodármi – Úradné orgány .
22.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 246/35 Žaloba podaná 22. mája 2019 — BT/Komisia (Vec T-315/19) (2019/C 246/37) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania Žalobca: BT (v zastúpení: J.-N. Louis, avocat) Žalovaná: Európska komisia Návrhy .
15.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 238/11 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Ústavný súd Slovenskej republiky (Slovensko) 14. mája 2019 — Prezident Slovenskej republiky (Vec C-378/19) (2019/C 238/15) Jazyk konania: slovenčina Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho .
ORDONNANCE DE LA COUR (septičme chambre) 21 mai 2019 (*) « Pourvoi – Article 181 du rčglement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Demande d’enregistrement de la marque figurative MAIN AUTO WHEELS – Procédure d’opposition – Rčglement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5 – Obligation de motivation – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé » Dans l’affaire C‑744/18 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article  .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 27. mája 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Naliehavé prejudiciálne konanie – Justičná a policajná spolupráca v trestných veciach – Európsky zatykač – Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV – Článok 6 ods. 1 – Pojem ‚súdny orgán vydávajúci zatykač‘ – Európsky zatykač vydaný prokuratúrou členského štátu – Postavenie – Existencia podriadenosti voči orgánu výkonnej moci – Právomoc ministra spravodlivosti udeľovať .
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (ôsma komora) z 23. mája 2019., KPN BV proti Európskej komisii.
Hospodárska súťaž – Koncentrácie – Holandský trh so službami v oblasti televízneho vysielania a telekomunikácií – Plne funkčný spoločný podnik – Rozhodnutie, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom a Dohodou o EHP – Záväzky – Relevantný trh – Vertikálne účinky – Zjavne nesprávne posúdenie – Povinnosť odôvodnenia.
Vec T-370/17.
Odôvodnenie: musí okrem toho byť logické a nesmie vykazovať vnútorný rozpor (rozsudok z 10. júla 2008, Bertelsmann a Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, bod 169). 141 Navyše z judikatúry vyplýva, že neexistencia alebo nedostatok odôvodnenia je dôvodom založeným na porušení podstatných formálnych náležitostí, ktorý je ako taký odlišný od dôvodu založeného na nesprávnosti odôvodnenia rozhodnutia, ktorého preskúmanie patrí do skúmania dôvodnosti tohto rozhodnutia (rozsudok z 19. júna 2009, Qualcomm/Komisia, T‑48/04, ...
ORDONNANCE DE LA COUR (huitičme chambre) 22 mai 2019 (*) « Pourvoi – Article 181 du rčglement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882 – Rčglement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Appréciation des similitudes entre les signes en conflit par le Tribunal – Analyse de nature factuelle – Obligation de motivation – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé » Dans l .
Predbežné znenie NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA MICHAL BOBEK prednesené 23. mája 2019 (1) Vec C‑239/18 Saatgut‑Treuhandverwaltungs GmbH proti Freistaat Thüringen [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Thüringer Oberlandesgericht (Vyšší krajinský súd Durínsko, Nemecko)] „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Odrody rastlín – Systém ochrany – Článok 14 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2100/94 a článok 11 nariadenia (ES) č. 1768/95 – Použitie produktu zberu poľnohospodármi – Úradné orgány .
29.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 255/48 Žaloba podaná 31. mája 2019 — BZ/Komisia (Vec T-336/19) (2019/C 255/61) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania Žalobca: BZ (v zastúpení: C. Mourato, avocat) Žalovaná: Európska komisia Návrhy .
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/59 Žaloba podaná 14. mája 2019 — Welmax +/EUIPO — Valmex Medical Imaging (welmax) (Vec T-305/19) (2019/C 230/73) Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: poľština Účastníci konania Žalobkyňa: Welmax + sp. z o. o. sp.k. (Poznaň, Poľsko) (v zastúpení: M. .
ORDONNANCE DE LA COUR (dixičme chambre) 14 mai 2019 (*) « Renvoi préjudiciel – Article 99 du rčglement de procédure de la Cour – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur – Directive 2009/72/CE – Marché intérieur de l’électricité – Directive 2009/73/CE – Marché intérieur du gaz naturel – Directive 2011/83/UE – Pratiques commerciales agressives – Conclusion de contrats de fourniture d’électricité et de gaz naturel qui n’ont .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 22. mája 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Colná únia – Nariadenie (EHS) č. 2913/92 – Článok 212a – Dovozné postupy – Colný dlh – Oslobodenie od cla – Dumping – Subvencie – Dovozy fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov a doštičiek) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike – Vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 1238/2013 a (EÚ) č. 1239/2013, ktorými sa ukladá .
Názov: Návrhy prednesené 22. mája 2019 – generálny advokát M. Bobek.
Odôvodnenie: 28 nariadenia č. 178/2002. 31      Tento výklad potvrdzuje aj Usmernenie k vykonávaniu článkov 11, 12, 14, 17, 18, 19 a 20 nariadenia č. 178/2002 o právnych predpisoch týkajúcich sa všeobecných zásad a požiadaviek potravinového práva, ktoré prijal Stály výbor Komisie pre potravinový reťazec a zdravie zvierat. K článku 18 sa v tomto usmernení uvádza, že potravinársky prevádzkovatelia zavedú systém, ktorý im umožní identifikovať priameho (priamych) dodávateľa (dodávateľov) a priameho (priamych) kupujúceho (kupujúcich) ich výrobkov. Pokiaľ ide o informácie, ktoré je potrebné zaznamenávať, v usmerne ...
22.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 246/32 Žaloba podaná 20. mája 2019 — BRF Singapore Foods/EUIPO — Tipiak (Sadia) (Vec T-309/19) (2019/C 246/34) Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina Účastníci konania Žalobkyňa: BRF Singapore Foods Pte Ltd (Singapur, Singapur) (v zastúpení: C. .
Názov: Vec T-609/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 23. mája 2019 — Fujifilm Recording Media/EUIPO — iTernity (d:ternity) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o výmaze — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie d:ternity — Staršia slovná ochranná známka iTernity — Späťvzatie návrhu na výmaz pred podaním žaloby — Obsolentnosť napadnutého rozhodnutia — Absencia záujmu na konaní — Žaloba, ktorá je čiastočne neprípustná a čiastočne zjavne bez akéhokoľvek právneho odôvodnenia“)
Uznesenie: Všeobecného súdu z 23. mája 2019 — Fujifilm Recording Media/EUIPO — iTernity (d:ternity) (Vec T-609/18) (1) („Ochranná známka Európskej únie - Konanie o výmaze - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie d:ternity - Staršia slovná ochranná známka iTernity - Späťvzatie návrhu na výmaz pred podaním žaloby - Obsolentnosť napadnutého rozhodnutia - Absencia záujmu na konaní - Žaloba, ktorá je čiastočne neprípustná a čiastočne zjavne bez akéhokoľvek právneho odôvodnenia“) (2019/C 246/24) Jazyk konania: nemčina Účastníci konania ...
Názov: Vec T-269/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 15. mája 2019 — Novartis Europharm/Komisia („Humánne lieky — Povolenie na uvedenie na trh lieku Vantobra — tobramycine — Zrušenie napadnutého aktu — Zánik predmetu konania — Zastavenie konania“)
Uznesenie: Všeobecného súdu z 15. mája 2019 — Novartis Europharm/Komisia (Vec T-269/15) (1) („Humánne lieky - Povolenie na uvedenie na trh lieku Vantobra - tobramycine - Zrušenie napadnutého aktu - Zánik predmetu konania - Zastavenie konania“) (2019/C 246/19) Jazyk konania: angličtina Účastníci konania Žalobkyňa: Novartis Europharm Ltd (Camberley, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: C. Schoonderbeek, advokát) Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: M. Šimerdová, A. Sipos a K. Mifsud-Bonnici, splnomocnení zástupcovia) ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/42 Rozsudok Všeobecného súdu z 8. mája 2019 — VI.TO./EUIPO — Bottega (Tvar ružovej fľaše) (Vec T-325/18) (1) („Ochranná známka Európskej únie - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Trojrozmerná ochranná známka Európskej únie - Tvar ružovej fľaše - Absolútne dôvody zamietnutia - Článok 7 ods. .
Názov: Vec T-419/18: Uznesenie Všeobecného súdu z/zo 7. mája 2019 — Crédit agricole a Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Komisia
Uznesenie: Všeobecného súdu z/zo 7. mája 2019 — Crédit agricole a Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Komisia (Vec T-419/18) (1) (2019/C 230/78) Jazyk konania: francúzština Predseda druhej komory nariadil výmaz veci. (1)  Ú. v. EÚ C 319, 10.9.2018. Začiatok ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) zo 16. mája 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný colný sadzobník – Colné zatriedenie – Konektory pre načúvacie pomôcky – Časti, súčasti a príslušenstvo – Kombinovaná nomenklatúra – Podpoložky 85444290, 90214000 a 90219010“ Vo veci C‑138/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Vestre Landsret (Odvolací súd pre západný región, Dánsko .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
1.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 220/27 Odvolanie podané 16. mája 2019: Hamas proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) zo 6. marca 2019 vo veci T-289/15, Hamas/Rada (Vec C-386/19 P) (2019/C 220/33) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania Odvolateľ: Hamas (v zastúpení: L. Glock, .
ARRÊT DE LA COUR (neuvičme chambre) 16 mai 2019 (*) « Pourvoi – Environnement – Prévention et gestion de l’introduction et de la propagation des espčces exotiques envahissantes – Rčglement (UE) n° 1143/2014 – Rčglement d’exécution (UE) 2016/1141 – Adoption d’une liste des espčces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union – Inclusion de l’espčce Procambarus clarkii » Dans l’affaire C‑204/18 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, .
29.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 255/22 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Köln (Nemecko) 6. mája 2019 — Interseroh Dienstleistungs GmbH/Land Nordrhein-Westfalen (Vec C-353/19) (2019/C 255/31) Jazyk konania: nemčina Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (ôsma komora) z 23. mája 2019., KPN BV proti Európskej komisii.
Hospodárska súťaž – Koncentrácie – Holandský trh so službami v oblasti televízneho vysielania a telekomunikácií – Plne funkčný spoločný podnik – Rozhodnutie, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom a Dohodou o EHP – Záväzky – Relevantný trh – Vertikálne účinky – Zjavne nesprávne posúdenie – Povinnosť odôvodnenia.
Vec T-370/17.
Odôvodnenie: musí okrem toho byť logické a nesmie vykazovať vnútorný rozpor (rozsudok z 10. júla 2008, Bertelsmann a Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, bod 169). 141 Navyše z judikatúry vyplýva, že neexistencia alebo nedostatok odôvodnenia je dôvodom založeným na porušení podstatných formálnych náležitostí, ktorý je ako taký odlišný od dôvodu založeného na nesprávnosti odôvodnenia rozhodnutia, ktorého preskúmanie patrí do skúmania dôvodnosti tohto rozhodnutia (rozsudok z 19. júna 2009, Qualcomm/Komisia, T‑48/04, ...
29.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 255/9 Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 14. mája 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Nacional — Španielsko) — Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)/Deutsche Bank SAE (Vec C-55/18) (1) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Sociálna .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) zo 16. mája 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Preprava odpadu – Nariadenie (ES) č. 1013/2006 – Odpad podliehajúci postupu predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu – Preprava v rámci Európskej únie – Článok 1 ods. 3 písm. b) – Vylúčenie z pôsobnosti – Odpad vytvorený na palubách lodí – Odpad na palube lode v dôsledku havárie“ Vo veci C‑689/17, ktorej predmetom je návrh na .
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/59 Žaloba podaná 14. mája 2019 — Welmax +/EUIPO — Valmex Medical Imaging (welmax) (Vec T-305/19) (2019/C 230/73) Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: poľština Účastníci konania Žalobkyňa: Welmax + sp. z o. o. sp.k. (Poznaň, Poľsko) (v zastúpení: M. .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) zo 16. mája 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Prevody podnikov – Smernica 2001/23/ES – Články 3 až 5 – Zachovanie práv zamestnancov – Výnimky – Konkurzné konanie – Súdna reorganizácia prevodom pod dozorom súdu – Zachovanie celého podniku alebo jeho časti – Vnútroštátna právna úprava, ktorá po prevode povoľuje nadobúdateľovi prevziať zamestnancov podľa svojho výberu“ Vo veci C‑509/17, ktorej predmetom je .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 15. mája 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 135 ods. 1 písm. b) – Dodávky tovaru – Oslobodenie od dane pri iných činnostiach – Poskytovanie a sprostredkovanie úverov – Palivové karty“ Vo veci C‑235/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Naczelny Sąd Administracyjny ( .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 15. mája 2019 ( *1 ) „Odvolanie – Záručná sekcia Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF) a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) – Výdavky vylúčené z financovania Európskou úniou – Výdavky vynaložené Helénskou republikou – Nariadenie (ES) č. 1782/2003 – Nariadenie (ES) č. 796/2004 – Režim podpory na plochu – Pojem ‚trvalé pasienky‘ – .
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois) 15 juillet 2019 (*) « Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du rčglement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question de droit pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi » Dans l’affaire C‑369/19 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 mai .
29.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 255/14 Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 15. mája 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny — Poľsko) — Vega International Car Transport and Logistic — Trading GmbH/Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (Vec C-235/18) (1) (Návrh na začatie .
ORDONNANCE DE LA COUR (septičme chambre) 15 mai 2019 (*) « Renvoi préjudiciel – Fonction publique – Cumul d’émoluments provenant de l’exercice d’activités salariées ou non salariées au service d’une ou plusieurs entités étatiques – Réglementation nationale prévoyant un plafond pour un tel cumul – Situation purement interne – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du rčglement de procédure de la Cour – Irrecevabilité manifeste » Dans les affaires jointes C‑789/18 et C‑790/18, ayant pour objet deux demandes .
Predbežné znenie NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA MICHAL BOBEK prednesené 23. mája 2019 (1) Vec C‑239/18 Saatgut‑Treuhandverwaltungs GmbH proti Freistaat Thüringen [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Thüringer Oberlandesgericht (Vyšší krajinský súd Durínsko, Nemecko)] „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Odrody rastlín – Systém ochrany – Článok 14 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2100/94 a článok 11 nariadenia (ES) č. 1768/95 – Použitie produktu zberu poľnohospodármi – Úradné orgány .
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois) 15 juillet 2019 (*) « Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du rčglement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question de droit pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi » Dans l’affaire C‑369/19 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 mai .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 15. mája 2019 ( *1 ) „Odvolanie – Záručná sekcia Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF) a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) – Výdavky vylúčené z financovania Európskou úniou – Výdavky vynaložené Helénskou republikou – Nariadenie (ES) č. 1782/2003 – Nariadenie (ES) č. 796/2004 – Režim podpory na plochu – Pojem ‚trvalé pasienky‘ – .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 15. mája 2019., KORADO, a.s. proti Generálnímu ředitelství cel.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný colný sadzobník – Colné zaradenie – Kombinovaná nomenklatúra – Zvárané oceľové diely – Radiátory ústredného kúrenia, vykurované neelektricky – Položky 7307 a 7322 – Pojmy ‚časti a súčasti‘ radiátorov a ‚príslušenstvo na rúry alebo rúrky‘ – Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/23 – Platnosť.
Vec C-306/18.
Odôvodnenie: (1) (2) (3) Výrobok z ocele v tvare písmena ‚T‘. Vonkajší priemer ramien je 23 mm a najväčší priemer jeho stredovej časti je 40 mm. Konce bočných ramien sú zošikmené, vhodné na zváranie na tupo, a jeho tretí koniec má na vnútornej strane vyrezaný závit. Konce bočných r ...
22.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 246/44 Žaloba podaná 30. mája 2019 — Ntolas/EUIPO — General Nutrition Investment (GN GENETIC NUTRITION LABORATORIES) (Vec T-333/19) (2019/C 246/46) Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina Účastníci konania Žalobca: Christos Ntolas (Wuppertal, .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 15. mája 2019 ( *1 ) „Odvolanie – Verejná služba – Dôchodky – Prevod práv na dôchodok získaných vo vnútroštátnom dôchodkovom systéme do systému dôchodkového zabezpečenia Európskej únie – Odpočítanie zhodnotenia, ku ktorému došlo medzi dňom podania žiadosti o prevod a dňom skutočného prevodu“ Vo veci C‑132/18 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 15. februára 2018, .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) zo 14. mája 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov – Organizácia pracovného času – Článok 31 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie – Smernica 2003/88/ES – Články 3 a 5 – Denný a týždenný odpočinok – Článok 6 – Maximálny týždenný pracovný čas – Smernica 89/391/EHS – Bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov pri práci – Povinnosť zaviesť systém umožňujúci .
22.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 246/31 Žaloba podaná 14. mája 2019 — PNB Banka a iní/ECB (Vec T-301/19) (2019/C 246/33) Jazyk konania: angličtina Účastníci konania Žalobcovia: PNB Banka AS (Riga, Lotyšsko), Grigory Guselnikov (Londýn, Spojené kráľovstvo), Yulia Guselnikova (Londýn) (v  .
15.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 238/26 Žaloba podaná 14. mája 2019 — Oleksandr Viktorovych Yanukovych/Rada (Vec T-302/19) (2019/C 238/30) Jazyk konania: angličtina Účastníci konania Žalobca: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Saint Petersburg, Rusko) (v zastúpení: T. Beazley QC) .
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/24 Odvolanie podané 17. mája 2019: Talianska republika proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 12. marca 2019 vo veci T-135/15, Taliansko/Komisia (Vec C-390/19 P) (2019/C 230/29) Jazyk konania: taliančina Účastníci konania Odvolateľka: .
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/64 Žaloba podaná 22. mája 2019 — Fundación Tecnalia Research & Innovation/Komisia (Vec T-314/19) (2019/C 230/77) Jazyk konania: španielčina Účastníci konania Žalobkyňa: Fundación Tecnalia Research & Innovation (Donostia-San Sebastián, .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisičme chambre) 14 mai 2019 ( *1 ) « Recours en annulation – Accčs aux documents – Rčglement (CE) no 1049/2001 – Documents relatifs à une procédure engagée par la Commission à l’encontre d’un État membre – Documents émanant de la requérante – Demande d’accčs d’un tiers – Décision initiale d’accorder partiellement l’accčs – Absence d’objet – Irrecevabilité » Dans l’affaire T‑422/18, Régie autonome des transports parisiens (RATP .
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois) 15 juillet 2019 (*) « Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du rčglement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question de droit pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi » Dans l’affaire C‑369/19 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 mai .
22.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 246/11 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Patent- and marknadsdomstolen (Švédsko) 7. mája 2019 — Konsumentombudsmannen/Mezina AB (Vec C-363/19) (2019/C 246/11) Jazyk konania: švédčina Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania .
13.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 164/42 Rozsudok Všeobecného súdu z 28. marca 2019 — Pometon/Komisia (Vec T-433/16) (1) („Hospodárska súťaž - Kartely - Európsky trh s oceľovými brusivami - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP - Koordinácia cien v rámci celého EHP - ‚Hybridné‘konanie, .
15.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 238/24 Žaloba podaná 2. mája 2019 — Wonder Line/EUIPO — De Longhi Benelux (KENWELL) (Vec T-284/19) (2019/C 238/28) Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina Účastníci konania Žalobkyňa: Wonder Line, SL (Barcelona, Španielsko) (v zastúpení: E. Manresa .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
24.6.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 213/76 Žaloba podaná 2. mája 2019 — SGI Studio Galli Ingegneria/Komisia (Vec T-285/19) (2019/C 213/73) Jazyk konania: taliančina Účastníci konania Žalobkyňa: SGI Studio Galli Ingegneria (Rím, Taliansko) (v zastúpení: F. Marini, V. Catenacci a R. Viglietta .
12.8.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 270/22 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État (Francúzsko) 24. mája 2019 — Société Générale SA/Ministre de l’Action et des Comptes publics (Vec C-403/19) (2019/C 270/25) Jazyk konania: francúzština Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 8. mája 2019., PI proti Landespolizeidirektion Tirol.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Tirol.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 49 ZFEÚ – Článok 15 ods. 2 a článok 16 Charty základných práv Európskej únie – Sloboda usadiť sa a slobodné poskytovanie služieb – Obmedzenie – Rozhodnutie o okamžitom zatvorení podniku – Chýbajúce odôvodnenie – Naliehavé dôvody všeobecného záujmu – Predchádzanie spáchania trestných činov osobami, ktoré sa uchyľujú k prostitúcii – Ochrana verejného zdravia – Primeraná povaha obmedzenia slobody usadiť sa – Články 47 a 48 Charty základných práv – Účinnosť súdneho preskúmania – Právo na obhajobu – Všeobecná právna zásada riadnej správy vecí verejných.
Vec C-230/18.
... ktorá ako § 19[a] ods. 3 a 4 [zákona o polícii] vyžaduje na zrušenie faktických bezprostredných ...
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá komora) z 8. mája 2019 (*) „Dumping – Dovoz určitých plochých výrobkov z ocele valcovaných za studena s pôvodom v Číne a Rusku – Konečné antidumpingové clo – Registrácia dovozu – Retroaktívne uplatnenie konečného antidumpingového cla – Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1329 – Nadobudnutie vedomosti dovozcom o dumpingu a ujme – Ďalší podstatný nárast dovozu, ktorý môže vážne narušiť nápravný účinok konečného antidumpingového cla – Článok 10 ods. 4 písm. c .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 8. mája 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Rovnosť zaobchádzania s mužmi a so ženami v oblasti sociálneho zabezpečenia – Smernica 79/7/EHS – Článok 4 – Zákaz akejkoľvek diskriminácie na základe pohlavia – Nepriama diskriminácia – Práca na kratší pracovný čas – Výpočet starobného dôchodku“ Vo veci C‑161/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal Superior de .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 8. mája 2019., Jadran Dodič proti BANKA KOPER a ALTA INVEST.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Prevod podnikov – Smernica 2001/23/ES – Článok 1 ods. 1 – Pôsobnosť – Kritériá posúdenia prevodu – Prevod klientov – Prevod všetkých finančných služieb banky na spoločnosť pôsobiacu v oblasti sprostredkovania burzových obchodov, ktorý nezahŕňa presun zamestnancov.
Vec C-194/18.
Odôvodnenie: 3 smernice 2001/23 zdôrazňuje, že „je potrebné zabezpečiť ochranu zamestnancov pre prípad zmeny zamestnávateľa, najmä postarať sa o to, aby ich práva boli zachované“. 4        Článok 1 ods. 1 tejto smernice stanovuje: „a)      Táto smernica sa vzťahuje na každý prevod podnikov, závodov alebo časť podniku alebo závodu na iného zamestnávateľa v dôsledku právneho prevodu alebo zlúčenia. b)      Podľa písmena a) a nasledujúcich ustanovení tohto článku prevod v zmysle tejto smernice je, keď ide o prevod hospodárskeho subjektu, ktorý s ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 8. mája 2019., Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Öffentlicher Dienst proti Republik Österreich.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Zákaz diskriminácie na základe veku – Smernica 2000/78/ES – Vylúčenie odbornej praxe získanej pred dovŕšením veku 18 rokov – Nový systém odmeňovania a služobného postupu – Zachovanie rozdielov v zaobchádzaní – Voľný pohyb pracovníkov – Článok 45 ZFEÚ – Nariadenie (EÚ) č. 492/2011 – Článok 7 ods. 1 – Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje čiastočné zohľadnenie skorších období zamestnania.
Vec C-24/17.
... 14      § 94a novelizovaného zákona o zmluvných zamestnancoch stanovuje, že pri presune zmluvných ...
... postupovať podľa § 169d ods. 5, sa na žiadosť úradníka použije na výpočet prevodovej sumy zákonom ...
... prijatím § 169c novelizovaného zákona o odmeňovaní zaviedol mechanizmus nového zaradenia v závislosti ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 8. mája 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 168 písm. a) – Odpočet dane zaplatenej na vstupe – Zásada neutrality DPH – Zdaniteľná osoba vykonávajúca ekonomické a neekonomické činnosti – Tovar a služby nadobudnuté na účely uskutočnenia transakcií podliehajúcich DPH a transakcií nepodliehajúcich DPH – Absencia kritérií rozdelenia vo vnútroštátnej právnej .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 8. mája 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 – Článok 7 bod 1 písm. a) – Osobitná právomoc v zmluvných veciach – Pojem ‚zmluvné veci‘ – Rozhodnutie zhromaždenia vlastníkov bytov – Povinnosť vlastníkov bytov zaplatiť ročné finančné príspevky do rozpočtu spoločenstva vlastníkov .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 8. mája 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Fiktívne transakcie – Nemožnosť odpočítania dane – Povinnosť vystaviteľa faktúry zaplatiť DPH na nej uvedenú – Pokuta vo výške zodpovedajúcej neoprávnene odpočítanej DPH – Zlučiteľnosť so zásadami neutrality DPH a proporcionality“ Vo veci C‑712/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 8. mája 2019., Martin Leitner proti Landespolizeidirektion Tirol.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Zákaz diskriminácie na základe veku – Smernica 2000/78/ES – Vylúčenie odbornej praxe získanej pred dovŕšením veku 18 rokov – Nový systém odmeňovania a služobného postupu – Zachovanie rozdielov v zaobchádzaní – Právo na účinný prostriedok nápravy – Článok 47 Charty základných práv Európskej únie – Odôvodnenia.
Vec C-396/17.
... postupovať podľa § 169d ods. 5, sa na žiadosť úradníka použije na výpočet prevodovej sumy zákonom ...
... prijatím § 169c novelizovaného zákona o odmeňovaní úradníkov zaviedol mechanizmus nového zaradenia ...
... domnievať, že § 169c novelizovaného zákona o odmeňovaní úradníkov zachováva rozdielne zaobchádzanie ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Vec T-115/19: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. mája 2019 — Bacardi/EUIPO — La Fée (ANGEL’S ENVY)
Uznesenie: Všeobecného súdu zo 14. mája 2019 — Bacardi/EUIPO — La Fée (ANGEL’S ENVY) (Vec T-115/19) (1) (2019/C 230/80) Jazyk konania: angličtina Predseda druhej komory nariadil výmaz veci. (1)  Ú. v. EÚ C 139, 15.4.2019. Začiatok ...
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/57 Žaloba podaná 4. mája 2019 — Vanhoudt a i./EIB (Vec T-294/19) (2019/C 230/71) Jazyk konania: angličtina Účastníci konania Žalobcovia: Patrick Vanhoudt (Gonderange, Luxembursko) a deväť ďalších žalobcov (v zastúpení: A. Haines, barrister) .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 8. mája 2019., Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank proti Európskej centrálnej banke.
Odvolanie – Hospodárska a menová politika – Nariadenie (EÚ) č. 1024/2013 – Článok 6 ods. 4 – Nariadenie (EÚ) č. 468/2014 – Článok 70 ods. 1 – Prudenciálny dohľad nad úverovými inštitúciami – Úlohy zverené Európskej centrálnej banke – Jednotný mechanizmus dohľadu – Výkon týchto úloh príslušnými vnútroštátnymi orgánmi – ‚Menej významné‘ úverové inštitúcie – ‚Osobitné okolnosti‘ odôvodňujúce považovať úverovú inštitúciu za ‚menej významnú‘.
Vec C-450/17 P.
Odôvodnenie: 9 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (Ú. v. EÚ L 141, 2014, s. 1) uvádza: „… toto nariadenie ďalej rozvíja a bližšie určuje postupy spolupráce ustanovené v nariadení o JMD medzi ECB [a] príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v rámci JMD, a prípadne medzi ECB a určenými vnútroštátnymi orgánmi, a tým zabezpečuje účinné a konzistentné fungovanie JMD.“ 8 ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 8. mája 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločná poľnohospodárska politika – Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) – Nariadenie (ES) č. 1698/2005 – Uplatniteľnosť ratione temporis – Článok 72 – Trvalosť operácií súvisiacich s investíciami – Podstatná zmena spolufinancovanej investičnej operácie – Objekt nadobudnutý prostredníctvom investičnej operácie .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 8. mája 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Doprava – Služby vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave – Nariadenie (ES) č. 1370/2007 – Článok 5 ods. 1 a 2 – Priame zadanie – Zmluvy o službách vo verejnom záujme v autobusovej a električkovej osobnej doprave – Podmienky – Smernica 2014/24/EÚ – Článok 12 – Smernica 2014/25/EÚ – Článok 28“ Vo veci C‑253/18, ktorej predmetom je návrh na začatie .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Provisional text OPINION OF ADVOCATE GENERAL SAUGMANDSGAARD ØE delivered on 8 May 2019 (1) Case C‑674/17 Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo — Kainuu ry other persons involved and parties: Risto Mustonen, Kai Ruhanen, Suomen riistakeskus (Request for a preliminary ruling from the Korkein hallinto-oikeus (Supreme Administrative Court, Finland)) (Reference for a preliminary ruling — Directive 92/43/EEC (‘the Habitats Directive’) — Conservation of natural habitats and of wild fauna and .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá komora) z 8. mája 2019 (*) „Verejná služba – Úradníci – Článok 42c služobného poriadku – Nástup na pracovné voľno zo služobných dôvodov – Automatický odchod do dôchodku – Záujem na konaní – Prípustnosť – Pôsobnosť právnej normy – Doslovný, kontextuálny a teleologický výklad“ Vo veci T‑170/17, RW, bývalý úradník Európskej komisie, v zastúpení: S. Orlandi a T. Martin, avocats, žalobca, proti Európskej komisii, v zastúpení: pôvodne G. Berscheid .
1.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 220/44 Žaloba podaná 13. mája 2019 — Think Schuhwerk/EUIPO (tvar červených koncov šnúrok od topánok) (Vec T-298/19) (2019/C 220/54) Jazyk konania: nemčina Účastníci konania Žalobkyňa: Think Schuhwerk GmbH (Kopfing, Rakúsko) (v zastúpení: M. Gail .
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/24 Odvolanie podané 17. mája 2019: Talianska republika proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 12. marca 2019 vo veci T-135/15, Taliansko/Komisia (Vec C-390/19 P) (2019/C 230/29) Jazyk konania: taliančina Účastníci konania Odvolateľka: .
1.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 220/33 Rozsudok Všeobecného súdu z 8. mája 2019 — PT/EIB (Vec T-571/16) (1) („Verejná služba - Zamestnanci EIB - Hodnotenie - Hodnotenie služobného postupu - Hodnotené obdobie roku 2014 - Konanie pred podaním žaloby - Prípustnosť - Právo byť vypočutý - Zásada prezumpcie neviny - Zodpovednosť - .
Názov: Vec T-115/19: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. mája 2019 — Bacardi/EUIPO — La Fée (ANGEL’S ENVY)
Uznesenie: Všeobecného súdu zo 14. mája 2019 — Bacardi/EUIPO — La Fée (ANGEL’S ENVY) (Vec T-115/19) (1) (2019/C 230/80) Jazyk konania: angličtina Predseda druhej komory nariadil výmaz veci. (1)  Ú. v. EÚ C 139, 15.4.2019. Začiatok ...
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/28 Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. mája 2019 — Poľsko/Komisia (spojené veci T-836/16 a T-624/17) (1) („Štátna pomoc - Poľská daň v oblasti maloobchodného predaja - Progresívna sadzba dane z obratu - Rozhodnutie o začatí konania vo veci formálneho zisťovania - Konečné rozhodnutie, ktorým .
1.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 220/10 Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 2. mája 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Litva) — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Akvilė Jarmuškienė (Vec C-265/18) (1) ( .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 8. mája 2019., PI proti Landespolizeidirektion Tirol.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Tirol.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 49 ZFEÚ – Článok 15 ods. 2 a článok 16 Charty základných práv Európskej únie – Sloboda usadiť sa a slobodné poskytovanie služieb – Obmedzenie – Rozhodnutie o okamžitom zatvorení podniku – Chýbajúce odôvodnenie – Naliehavé dôvody všeobecného záujmu – Predchádzanie spáchania trestných činov osobami, ktoré sa uchyľujú k prostitúcii – Ochrana verejného zdravia – Primeraná povaha obmedzenia slobody usadiť sa – Články 47 a 48 Charty základných práv – Účinnosť súdneho preskúmania – Právo na obhajobu – Všeobecná právna zásada riadnej správy vecí verejných.
Vec C-230/18.
... ktorá ako § 19[a] ods. 3 a 4 [zákona o polícii] vyžaduje na zrušenie faktických bezprostredných ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 8. mája 2019., PI proti Landespolizeidirektion Tirol.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Tirol.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 49 ZFEÚ – Článok 15 ods. 2 a článok 16 Charty základných práv Európskej únie – Sloboda usadiť sa a slobodné poskytovanie služieb – Obmedzenie – Rozhodnutie o okamžitom zatvorení podniku – Chýbajúce odôvodnenie – Naliehavé dôvody všeobecného záujmu – Predchádzanie spáchania trestných činov osobami, ktoré sa uchyľujú k prostitúcii – Ochrana verejného zdravia – Primeraná povaha obmedzenia slobody usadiť sa – Články 47 a 48 Charty základných práv – Účinnosť súdneho preskúmania – Právo na obhajobu – Všeobecná právna zásada riadnej správy vecí verejných.
Vec C-230/18.
... ktorá ako § 19[a] ods. 3 a 4 [zákona o polícii] vyžaduje na zrušenie faktických bezprostredných ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 8. mája 2019., Martin Leitner proti Landespolizeidirektion Tirol.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Zákaz diskriminácie na základe veku – Smernica 2000/78/ES – Vylúčenie odbornej praxe získanej pred dovŕšením veku 18 rokov – Nový systém odmeňovania a služobného postupu – Zachovanie rozdielov v zaobchádzaní – Právo na účinný prostriedok nápravy – Článok 47 Charty základných práv Európskej únie – Odôvodnenia.
Vec C-396/17.
... postupovať podľa § 169d ods. 5, sa na žiadosť úradníka použije na výpočet prevodovej sumy zákonom ...
... prijatím § 169c novelizovaného zákona o odmeňovaní úradníkov zaviedol mechanizmus nového zaradenia ...
... domnievať, že § 169c novelizovaného zákona o odmeňovaní úradníkov zachováva rozdielne zaobchádzanie ...
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/28 Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. mája 2019 — Poľsko/Komisia (spojené veci T-836/16 a T-624/17) (1) („Štátna pomoc - Poľská daň v oblasti maloobchodného predaja - Progresívna sadzba dane z obratu - Rozhodnutie o začatí konania vo veci formálneho zisťovania - Konečné rozhodnutie, ktorým .
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/13 Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 8. mája 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — Španielsko) — Violeta Villar Láiz/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Vec C- .
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/35 Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. mája 2019 — Zweirad-Center Stadler/EUIPO — Triumph Designs (Triumph) (Vec T-12/18) (1) („Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Triumph - Staršia slovná ochranná známka Európskej únie .
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/43 Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. mája 2019 — KID-Systeme/EUIPO — Sky (SKYFi) (Vec T-354/18) (1) („Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie SKYFi - Staršia slovná ochranná známka Európskej únie a staršia národná slovná .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 8. mája 2019., Martin Leitner proti Landespolizeidirektion Tirol.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Zákaz diskriminácie na základe veku – Smernica 2000/78/ES – Vylúčenie odbornej praxe získanej pred dovŕšením veku 18 rokov – Nový systém odmeňovania a služobného postupu – Zachovanie rozdielov v zaobchádzaní – Právo na účinný prostriedok nápravy – Článok 47 Charty základných práv Európskej únie – Odôvodnenia.
Vec C-396/17.
... postupovať podľa § 169d ods. 5, sa na žiadosť úradníka použije na výpočet prevodovej sumy zákonom ...
... prijatím § 169c novelizovaného zákona o odmeňovaní úradníkov zaviedol mechanizmus nového zaradenia ...
... domnievať, že § 169c novelizovaného zákona o odmeňovaní úradníkov zachováva rozdielne zaobchádzanie ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 8. mája 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Doprava – Služby vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave – Nariadenie (ES) č. 1370/2007 – Článok 5 ods. 1 a 2 – Priame zadanie – Zmluvy o službách vo verejnom záujme v autobusovej a električkovej osobnej doprave – Podmienky – Smernica 2014/24/EÚ – Článok 12 – Smernica 2014/25/EÚ – Článok 28“ Vo veci C‑253/18, ktorej predmetom je návrh na začatie .
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/28 Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. mája 2019 — Poľsko/Komisia (spojené veci T-836/16 a T-624/17) (1) („Štátna pomoc - Poľská daň v oblasti maloobchodného predaja - Progresívna sadzba dane z obratu - Rozhodnutie o začatí konania vo veci formálneho zisťovania - Konečné rozhodnutie, ktorým .
1.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 220/26 Odvolanie podané 1. mája 2019: Région de Bruxelles-Capitale proti uzneseniu Všeobecného súdu (piata komora) z 28. februára 2019 vo veci T-178/18, Région de Bruxelles-Capitale/Komisia (Vec C-352/19 P) (2019/C 220/32) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania .
24.6.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 213/34 Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. mája 2019 — Fissler/EUIPO (vita) (Vec T-423/18) (1) („Ochranná známka Európskej únie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie vita - Absolútne dôvody zamietnutia - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Opisný charakter - Pojem vlastnosť - .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 8. mája 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločná poľnohospodárska politika – Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) – Nariadenie (ES) č. 1698/2005 – Uplatniteľnosť ratione temporis – Článok 72 – Trvalosť operácií súvisiacich s investíciami – Podstatná zmena spolufinancovanej investičnej operácie – Objekt nadobudnutý prostredníctvom investičnej operácie .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) zo 7. mája 2019 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie zobrazujúcej auto v textovej bubline – Prípustnosť odvolania podaného na odvolací senát – Článok 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Zúženie zoznamu tovarov alebo služieb označených prihlasovanou ochrannou známkou – Článok 27 ods. 5 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/625 – Rozsah preskúmania, ktoré má vykonať odvolací senát – Povinnosť .
Provisional text OPINION OF ADVOCATE GENERAL HOGAN delivered on 8 May 2019(1) Joined Cases C‑105/18 to C‑113/18 Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C‑105/18) Energía de Galicia (Engasa) SA (C‑106/18) Duerocanto SL (C‑107/18) Corporación Acciona Hidráulica (Acciona) SLU (C‑108/18) Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elčctrica (C‑109/18) José Manuel Burgos Pérez María del Amor Guinea Bueno (C‑110/18) Endesa Generación SA (C‑111/18) Asociación de Empresas de Energías Renovables .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) zo 7. mája 2019 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie zobrazujúcej auto v textovej bubline – Prípustnosť odvolania podaného na odvolací senát – Článok 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Zúženie zoznamu tovarov alebo služieb označených prihlasovanou ochrannou známkou – Článok 27 ods. 5 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/625 – Rozsah preskúmania, ktoré má vykonať odvolací senát – Povinnosť .
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/24 Odvolanie podané 17. mája 2019: Talianska republika proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 12. marca 2019 vo veci T-135/15, Taliansko/Komisia (Vec C-390/19 P) (2019/C 230/29) Jazyk konania: taliančina Účastníci konania Odvolateľka: .
Názov: Návrhy prednesené 7. mája 2019 – generálny advokát G. Hogan.
Odôvodnenie: č. 4 teda nedáva vyčerpávajúcu odpoveď na otázku, či interné transakcie majú byť úplne harmonizované. 45.      Vzhľadom na cieľ pravidiel o verejnom obstarávaní v smernici 2014/24 a na umiestnenie článku 12 v oddiele 3 s názvom „vylúčenia zákaziek“ v rámci tejto smernice(22) je jasné, že výnimky v smernici nemožno rozširovať,(23) takže ich členské štáty nemôžu uplatňovať selektívne alebo menej prísne,(24) cieľ tejto smernice nie je spochybnený, keď členské štáty môžu uplatňovať prísnejšie pravidlá, ktoré ďalej obmedzujú právo uzaviera ...
Provisional text OPINION OF ADVOCATE GENERAL HOGAN delivered on 8 May 2019(1) Case C‑168/18 Pensions-Sicherungs-Verein VVaG v Günther Bauer (Request for a preliminary ruling from the Bundesarbeitsgericht (Federal Labour Court, Germany)) (Reference for a preliminary ruling — Protection of employees in the event of the insolvency of their employer — Directive 2008/94/EC — Article 8 — Supplementary pension schemes — Protection of entitlement to old-age benefits — Scope of application — Offset of a previous .
Názov: Návrhy prednesené 8. mája 2019 – generálny advokát M. Campos Sánchez-Bordona.
Odôvodnenie: 105 smernice 2014/24: „… Okrem toho by sa malo výslovne uviesť, že členské štáty by mali mať možnosť ísť nad rámec týchto opatrení, napríklad tak, že rozšíria povinnosti týkajúce sa transparentnosti,… alebo umožnia verejným obstarávateľom overiť alebo od nich budú vyžadovať, aby overili, že subdodávatelia nie sú v žiadnej zo situácii, v ktorej by bolo vylúčenie hospodárskych subjektov oprávnené. …“ 17      Z porovnania pravidiel využívania subdodávateľov podľa smernice 2004/18 (článok 25) a smernice 2014/24 (článok 71) vyplýva, že v podstate zostala zachovaná povinnosť oznámiť verejnému obstaráva ...
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (ôsma komora) zo 7. mája 2019 (*) „EPZF a EPFRV – Výdavky vylúčené z financovania – Výdavky vynaložené Nemeckom – Paušálna finančná oprava uplatnená z dôvodu nedostatočnej frekvencie hlavných kontrol – Každoročná povinnosť výpočtu a zaúčtovania úrokov – Články 31 a 32 nariadenia (ES) č. 1290/2005 – Článok 6 písm. h) nariadenia (ES) č. 885/2006 – Povinnosť odôvodnenia – Proporcionalita“ Vo veci T‑239/17, Spolková republika Nemecko, v zastúpení: pôvodne .
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/35 Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. mája 2019 — Zweirad-Center Stadler/EUIPO — Triumph Designs (Triumph) (Vec T-12/18) (1) („Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Triumph - Staršia slovná ochranná známka Európskej únie .
Názov: Vec T-473/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. mája 2019 — Getsmarter Online/EUIPO (getsmarter) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie getsmarter — Ochranná známka tvorená reklamným sloganom — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním — Článok 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 7 ods. 3 nariadenia 2017/1001) — Žaloba zjavne bez právneho základu“)
Uznesenie: Všeobecného súdu z 8. mája 2019 — Getsmarter Online/EUIPO (getsmarter) (Vec T-473/18) (1) („Ochranná známka Európskej únie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie getsmarter - Ochranná známka tvorená reklamným sloganom - Absolútny dôvod zamietnutia - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním - Článok 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 7 ods. 3 nariadenia 2017/1001) - Žaloba zjavne ...
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (ôsma komora) zo 7. mája 2019 (*) „EPZF a EPFRV – Výdavky vylúčené z financovania – Výdavky vynaložené Nemeckom – Paušálna finančná oprava uplatnená z dôvodu nedostatočnej frekvencie hlavných kontrol – Každoročná povinnosť výpočtu a zaúčtovania úrokov – Články 31 a 32 nariadenia (ES) č. 1290/2005 – Článok 6 písm. h) nariadenia (ES) č. 885/2006 – Povinnosť odôvodnenia – Proporcionalita“ Vo veci T‑239/17, Spolková republika Nemecko, v zastúpení: pôvodne .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) zo 7. mája 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 98/5/ES – Prístup k advokátskemu povolaniu – Rehoľník, ktorý získal profesijnú kvalifikáciu advokáta v inom členskom štáte, ako je hostiteľský členský štát – Článok 3 ods. 2 – Podmienka registrácie na príslušnom orgáne hostiteľského členského štátu – Osvedčenie o registrácii na príslušnom orgáne hostiteľského členského štátu – Odmietnutie registrácie – Profesijné a etické .
29.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 255/12 Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) zo 16. mája 2019 — Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquívir (Pebagua)/Európska komisia (Vec C-204/18 P) (1) (Odvolanie - Životné prostredie - Ochrana pred inváznymi cudzími druhmi - Prevencia a riadenie .
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/23 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Švédsko) 3. mája 2019 — Novartis AG/Patent-och registreringsverket (Vec C-354/19) (2019/C 230/28) Jazyk konania: švédčina Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie .
Názov: Návrhy prednesené 7. mája 2019 – generálny advokát M. Bobek.
Odôvodnenie: 26 nariadenia č. 1215/2012 znie nasledovne: „Vzájomná dôvera vo výkon súdnictva v Únii opodstatňuje zásadu, že rozsudky vydané v jednom z členských štátoch by sa mali uznávať vo všetkých členských štátoch bez potreby osobitného konania. Cieľ urýchliť cezhraničné súdne konania a obmedziť vynaložené náklady okrem toho opodstatňuje zrušenie vyhlásenia vykonateľnosti rozsudku pred jeho výkonom v dožiadanom členskom štáte. V dôsledku toho by sa s rozsudkom vydaným súdom v členskom štáte malo nakladať tak, ako keby bol tento rozsudok vydaný v ...
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/42 Rozsudok Všeobecného súdu z 8. mája 2019 — VI.TO./EUIPO — Bottega (Tvar ružovej fľaše) (Vec T-325/18) (1) („Ochranná známka Európskej únie - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Trojrozmerná ochranná známka Európskej únie - Tvar ružovej fľaše - Absolútne dôvody zamietnutia - Článok 7 ods. .
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/63 Žaloba podaná 21. mája 2019 — Wilhelm Sihn jr./EUIPO — Golden Frog (CHAMELEON) (Vec T-312/19) (2019/C 230/76) Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina Účastníci konania Žalobkyňa: Wilhelm Sihn jr. GmbH & Co. KG (Niefern-Öschelbronn, .
24.6.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 213/80 Žaloba podaná 3. mája 2019 — Klymenko/Rada (Vec T-295/19) (2019/C 213/77) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania Žalobca: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Moskva, Rusko) (v zastúpení: M. Phelippeau, avocat) Žalovaná: Rada .
12.8.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 270/17 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Holandsko) 3. mája 2019 — De Ruiter vof/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Vec C-361/19) (2019/C 270/18) Jazyk konania: holandčina Vnútroštátny súd, ktorý .
24.6.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 213/32 Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. mája 2019 — Mauritsch/INEA (Vec T-271/18) (1) („Verejná služba - Zmluvní zamestnanci - Zmluva na dobu určitú - Počiatočné odmietnutie ponuky na predĺženie tejto zmluvy zo strany žalobcu - Odstúpenie z funkcie - Odmietnutie nároku na dávku v .
12.8.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 270/31 Žaloba podaná 6. mája 2019 — Dragomir/Komisia (Vec T-297/19) (2019/C 270/33) Jazyk konania: rumunčina Účastníci konania Žalobca: Daniel Dragomir (Bukurešť, Rumunsko) (v zastúpení: R. Chiriță, advokát) Žalovaná: Európska komisia .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 2. mája 2019., SC Onlineshop SRL proti Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a Direcţia Generală a Vămilor.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný colný sadzobník – Colné zaradenie – Kombinovaná nomenklatúra – Podpoložky 8526 91 20 a 8528 59 00 – Navigačný systém GPS s viacerými funkciami.
Vec C-268/18.
Odôvodnenie: (1) (2) (3) … … … 3. Multifunkčný prístroj ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 2. mája 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Luganský dohovor II – Článok 15 – Spotrebiteľská zmluva – Vzťah k smernici 2008/48/ES – Zmluva o spotrebiteľskom úvere – Články 2 a 3 – Pojmy ‚spotrebiteľ‘ a ‚transakcie, na ktoré sa vzťahuje táto smernica‘ – Maximálna výška úveru – Chýbajúca relevantnosť vzhľadom na článok 15 Luganského .
ARRÊT DE LA COUR (huitičme chambre) 2 mai 2019 (*) « Manquement d’État – Directive 2008/98/CE – Traitement des déchets – Article 5, paragraphe 1 – Granulats de pierre ne répondant pas à la notion de “sous-produit” – Article 13 – Obligation des États membres de veiller à la protection de la santé humaine et de l’environnement – Article 15, paragraphe 1 – Obligation de faire traiter les déchets par leur détenteur ou d’autres personnes désignées » Dans l’affaire C‑250/18, ayant pour objet un recours en .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 2. mája 2019., Grupa Lotos S.A. proti Minister Finansów.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Zdaňovanie – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Odpočítanie dane zaplatenej na vstupe – Šiesta smernica 77/388/EHS – Článok 17 ods. 2 a 6 – Smernica 2006/112/ES – Články 168 a 176 – Vylúčenie práva na odpočítanie – Nákup ubytovacích a gastronomických služieb – Klauzula standstill – Pristúpenie k Európskej únii.
Vec C-225/18.
... to, že z § 8 ods. 2a zákona o DPH vyplýva, že hospodársky subjekt, ktorý vo vlastnom mene nadobúda služby ...
... uvádza, že § 86 ods. 1 zákona o DPH vyjadruje zásadu práva na odpočítanie DPH na vstupe stanovenú v článku 168 ...
... 1. decembra 2008 § 88 ods. 1 bod 4 zákona o DPH obsahoval bod a), podľa ktorého sa vylúčenie odpočítania dane ...
... dane podľa § 88 ods. 1 bodu 4 zákona o DPH je odôvodnené tým, že DPH zahrnutá v nákupoch spojených s výdavkami ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (siedma komora) z 2. mája 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 66 – Zdaniteľná udalosť a vznik daňovej povinnosti – Okamih, v ktorom došlo k poskytnutiu služieb – Stavebné a montážne práce – Zohľadnenie okamihu prevzatia prác stanoveného v zmluve o poskytnutí služieb“ Vo veci C‑224/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
1.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 220/44 Žaloba podaná 13. mája 2019 — Think Schuhwerk/EUIPO (tvar červených koncov šnúrok od topánok) (Vec T-298/19) (2019/C 220/54) Jazyk konania: nemčina Účastníci konania Žalobkyňa: Think Schuhwerk GmbH (Kopfing, Rakúsko) (v zastúpení: M. Gail .
1.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 220/7 Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 2. mája 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny — Poľsko) — Budimex S.A./Minister Finansów (Vec C-224/18) (1) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH .
24.6.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 213/79 Žaloba podaná 3. mája 2019 — Divaro/EUIPO — Grendene (IPANEMA) (Vec T-288/19) (2019/C 213/75) Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina Účastníci konania Žalobkyňa: Divaro, SA (Oviedo, Španielsko) (v zastúpení: M. Santos Quintana a M. A. .
ORDONNANCE DE LA COUR (huitičme chambre) 2 mai 2019 (*) « Renvoi préjudiciel – Non-lieu à statuer  » Dans l’affaire C‑524/16, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte dei conti (Cour des comptes, Italie), par décision du 5 juillet 2016, parvenue à la Cour le 12 octobre 2016, dans la procédure Istituto Nazionale della Previdenza Sociale contre Francesco Faggiano, LA COUR (huitičme chambre), composée de M. F. Biltgen (rapporteur), .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 2. mája 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Verejné obstarávanie – Smernica 2014/24/EÚ – Náklady na prácu – Automatické vylúčenie uchádzača, ktorý v ponuke samostatne neuviedol náklady na prácu – Zásada proporcionality“ Vo veci C‑309/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Regionálny .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 2. mája 2019., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos proti Akvilė Jarmuškienėovej.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Harmonizácia daňových právnych predpisov – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Osobitná úprava pre malé podniky – Články 282 až 292 – Oslobodenie od DPH pre malé podniky s ročným obratom nižším, ako je stanovená hranica – Simultánne dodanie dvoch nehnuteľností jednou transakciou – Prekročenie limitu ročného obratu vzhľadom na predajnú cenu jednej z týchto nehnuteľností – Povinnosť platiť daň z celkovej hodnoty transakcie.
Vec C-265/18.
... stanovenú v § 71 ods. 2 tohto zákona, sa nevypočítava žiadna DPH, no v prípade prekročenia stanovenej hranice ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 2. mája 2019., Sea Chefs Cruise Services GmbH proti Ministre de l'Action et des Comptes publics.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif de Montreuil.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Vrátenie DPH – Smernica 2008/9/ES – Článok 20 – Žiadosť o dodatočné informácie podaná členským štátom vrátenia dane – Informácie, ktoré sa majú poskytnúť v lehote jedného mesiaca od dátumu doručenia žiadosti adresátovi – Právna povaha tejto lehoty a následky jej nedodržania.
Vec C-133/18.
Odôvodnenie: 2 smernice 2008/9 znie: „Úpravy stanovené v [ôsmej smernici Rady 79/1072/EHS zo 6. decembra 1979 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – Úpravy o vrátení dane z pridanej hodnoty platiteľom dane, ktorí nemajú sídlo na území štátu (Ú. v. ES L 331, 1979, s. 11; Mim. vyd. 09/001, s. 79),] by sa mali zmeniť a doplniť vzhľadom na lehotu, v rámci ktorej sa rozhodnutia o žiadostiach o vrátenie dane oznamujú podnikateľom. Zároveň by sa malo ustanoviť, že aj podnikatelia musia poskytovať odpovede v stanovených lehotách. Okrem toho je potrebné zjednoduš ...
Predbežné znenie NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA YVES BOT prednesené 2. mája 2019 (1) Vec C‑42/18 Finanzamt Trier proti Cardpoint GmbH, právny nástupca Moneybox Deutschland GmbH [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Spolkový finančný súd, Nemecko)] „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Šiesta smernica 77/388/EHS – Oslobodenia – Článok 13 B písm. d) bod 3 – Platby – Transakcie týkajúce sa platieb – Pojmy – .
1.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 220/27 Odvolanie podané 16. mája 2019: Hamas proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) zo 6. marca 2019 vo veci T-289/15, Hamas/Rada (Vec C-386/19 P) (2019/C 220/33) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania Odvolateľ: Hamas (v zastúpení: L. Glock, .
Predbežné znenie NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA MACIEJ SZPUNAR prednesené 2. mája 2019 (1) Vec C‑683/17 Cofemel – Sociedade de Vestuário SA proti G‑Star Raw CV [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal de Justiça (Najvyšší súd, Portugalsko)] „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Autorské právo a súvisiace práva – Právna ochrana dizajnov – Právo rozmnožovania – Odevy“  Úvod 1.        Právna ochrana diel úžitkového umenia je takmer rovnako .
1.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 220/27 Odvolanie podané 16. mája 2019: Hamas proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) zo 6. marca 2019 vo veci T-289/15, Hamas/Rada (Vec C-386/19 P) (2019/C 220/33) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania Odvolateľ: Hamas (v zastúpení: L. Glock, .
1.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 220/6 Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 2. mája 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif de Montreuil — Francúzsko) — Sea Chefs Cruise Services GmbH/Ministre de l'Action et des Comptes publics (Vec C-133/18) (1) (Návrh na začatie prejudiciálneho .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 2. mája 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Existujúca pomoc a nová pomoc – Pojem nová pomoc – Vrátenie dane z dividend – Režim rozšírený na spoločnosti usadené mimo územia dotknutého členského štátu – Voľný pohyb kapitálu – Povinnosti vnútroštátnych súdov“ Vo veci C‑598/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Gerechtshof's‑Hertogenbosch ( .
1.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 220/27 Odvolanie podané 16. mája 2019: Hamas proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) zo 6. marca 2019 vo veci T-289/15, Hamas/Rada (Vec C-386/19 P) (2019/C 220/33) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania Odvolateľ: Hamas (v zastúpení: L. Glock, .
ARRÊT DE LA COUR (huitičme chambre) 2 mai 2019 (*) « Manquement d’État – Directive 2008/98/CE – Traitement des déchets – Article 5, paragraphe 1 – Granulats de pierre ne répondant pas à la notion de “sous-produit” – Article 13 – Obligation des États membres de veiller à la protection de la santé humaine et de l’environnement – Article 15, paragraphe 1 – Obligation de faire traiter les déchets par leur détenteur ou d’autres personnes désignées » Dans l’affaire C‑250/18, ayant pour objet un recours en .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 2. mája 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 97/67/ES – Spoločné pravidlá rozvoja vnútorného trhu poštových služieb – Poskytovanie univerzálnej poštovej služby – Výhradné práva určeného prevádzkovateľa – Vydávanie iných prostriedkov poštovného ako sú poštové známky“ Vo veci C‑259/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Juzgado de .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 2. mája 2019., Konanie začaté na návrh Oulun Sähkönmyynti Oy.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Markkinaoikeus.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Energetická efektívnosť – Smernica 2012/27/EÚ – Článok 11 ods. 1 – Náklady na prístup k meraniu a informáciám o vyúčtovaní – Právo koncových odberateľov bezplatne dostať všetky svoje vyúčtovania a informácie o vyúčtovaní ich spotreby energie – Poplatok za distribúciu elektrickej energie – Zníženie poplatku za distribúciu elektrickej energie poskytované dodávateľom elektrickej energie odberateľom, ktorí si zvolili vyúčtovanie v elektronickej forme.
Vec C-294/18.
... 2012/27, ako aj § 69 piaty odsek zákona (588/2013) o trhu s elektrickou energiou stanovujú povinnosť bezplatne ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 2. mája 2019., Konanie začaté na návrh Oulun Sähkönmyynti Oy.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Markkinaoikeus.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Energetická efektívnosť – Smernica 2012/27/EÚ – Článok 11 ods. 1 – Náklady na prístup k meraniu a informáciám o vyúčtovaní – Právo koncových odberateľov bezplatne dostať všetky svoje vyúčtovania a informácie o vyúčtovaní ich spotreby energie – Poplatok za distribúciu elektrickej energie – Zníženie poplatku za distribúciu elektrickej energie poskytované dodávateľom elektrickej energie odberateľom, ktorí si zvolili vyúčtovanie v elektronickej forme.
Vec C-294/18.
... 2012/27, ako aj § 69 piaty odsek zákona (588/2013) o trhu s elektrickou energiou stanovujú povinnosť bezplatne ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 2. mája 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana zdravia – Súbor hygienických predpisov – Nariadenie (ES) č. 853/2004 – Hygienické predpisy týkajúce sa potravín živočíšneho pôvodu – Povinnosti prevádzkovateľov v potravinárskom odvetví – Osobitné požiadavky – Mäso domácich kopytníkov – Skladovanie a preprava – Podmienky teploty mäsa“ Vo veci C‑98/18, ktorej predmetom je návrh na začatie .
1.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 220/26 Odvolanie podané 1. mája 2019: Région de Bruxelles-Capitale proti uzneseniu Všeobecného súdu (piata komora) z 28. februára 2019 vo veci T-178/18, Région de Bruxelles-Capitale/Komisia (Vec C-352/19 P) (2019/C 220/32) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania .

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výživné na maloleté dieťa, určenie výživného, princíp potencionality príjmov
Právna veta: Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov a pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. Na tieto skutočnosti prihliada aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku alebo majetkového prospechu. Pri rozhodovaní o výživnom je rozhodujúci príjem, ktorý by rodič reálne mohol dosahovať a nie príjem, ktorý fakticky dosahuje, pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: valorizačná klauzula, vývoj životných nákladov, zmena rozhodnutia o výživnom
Právna veta: Odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje na tzv. valorizačnú klauzulu obsiahnutú v § 78 ods. 3 Zákona o rodine, ktorá ukladá súdu, aby v prípade, ak rozhoduje o zmene pomerov, zohľadnila aj zmenu výšky (vývoj) životných nákladov. Táto povinnosť súdu je obligatórna. Z § 78 ods. 3 Zákona o rodine vyplýva, že vývoj životných nákladov je objektívna skutočnosť, ktorá by aj sama o sebe mohla odôvodniť zmenu výšky výživného.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výživné na maloleté dieťa, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Vyživovacia povinnosť rodičov sa pri rozhodovaní posudzuje vždy samostatne a za každého z nich. Každý z rodičov je povinný vyživovať svoje dieťa. Náklady na dieťa predstavujú všetky náklady potrebné na uspokojenie jeho potrieb, medzi ktoré patrí bývanie, stravovanie, ošatenie, hygienické potreby, drogéria, zdravotná starostlivosť, školské potreby a náklady súvisiace s plnením školských povinností, preprava a iné.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: nekalosúťažné konanie, nekalá súťaž, použitie ochrannej známky
Právna veta: Odvolací súd sa v tomto smere stotožňuje s právnym názorom Krajského súdu v Bratislave vyslovenom v uznesení č.k. 2Cob/210/2013-546 zo dňa 12.08.2013, ktoré prevzal aj súd prvej inštancie do odôvodnenia napadnutého rozsudku, v ktorom súd uviedol „Tým, že žalovaný má registrované domény obsahujúce uvedený slovný prvok, môže dôjsť k porušeniu ochranných známok žalobcu, a to bez ohľadu na to, či sú aktívne.“ Odvolací súd dodáva, že samotná skutočnosť, že v danom momente žalovaný uvedenú doménu nevyužíva, nemusí nutne znamenať, že tak nemôže urobiť v budúcnosti. Taktiež skutočnosť, že na napadnutý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky, ochrana práv spotrebiteľa
Právna veta: Súdna prax uzavrela s výnimkou ojedinelých rozhodnutí odvolacích súdov, na ktoré poukazuje žalobca, že v prípade spotrebiteľských zmlúv medzi bankou a spotrebiteľom jednoznačne platí záver, že banka v postavení dodávateľa sa nemôže odchýliť od ustanovenia § 92 ods. 8 Zákona o bankách v neprospech spotrebiteľa, a to skrze materiálneho korektívu ochrany práv spotrebiteľa vyjadreného v ustanovení § 54 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 52 ods. 2 Občianskeho zákonníka, nakoľko je zjavné, že takýmto odklonom (v neprospech spotrebiteľa) by bol porušený Občiansky zákonník a spotrebiteľ b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nájomná zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely, doba trvania nájmu
Právna veta: Krajský súd zvýrazňuje, že z ust. § 8 ods. 1 zák. č. 504/2003 Z.z. je zrejmé, že nájomcovi sa pozemok na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku prenajíma na dobu v trvaní najmenej 5 rokov (minimálna doba nájmu) a na dobu najviac 25 rokov (maximálna doba nájmu). Ak je v zmluve o nájme pozemku na poľnohospodárske účely dojednaná doba nájmu na neurčito, je podľa § 12 ods. 2 tohto zákona možné zmluvu písomne vypovedať, pričom výpovedná lehota sa nesmie skončiť pred uplynutím času nájmu podľa § 8, ak sa nedohodne inak. Aj pri nájme na neurčitý čas tak tento zákon rovnako vychádza z minimá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: princíp potencionality príjmov, rozhodovanie o zmene výživného, výživné na maloleté dieťa
Právna veta: Pokiaľ sa preukáže, že na strane povinného došlo k poklesu alebo strate zárobku, či iného príjmu, súd musí skúmať dôvody, ktoré k tomu viedli. Tento princíp sa uplatňuje vtedy, keď povinný svojím konaním berie na seba neprimerané majetkové riziká, zahrňujúce aj takú činnosť, ktorá ohrozuje dosiahnutie príjmu, prípadne postihuje aj jeho konanie, ktoré vedie až k strate príjmu a tým aj strate možnosti platiť výživné. Pri uplatnení princípu tzv. potencionality príjmov osoby povinnej platiť výživné oprávnenej osobe, súd teda neprihliada len na skutočné (faktické) príjmy povinného, ktoré dosahuje v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: práva spotrebiteľa, primerané finančné zadosťučinenie
Právna veta: V prípade porušenia práva alebo povinnosti ustanovenej zákonom č. 250/2007 v znení neskorších predpisov a osobitnými predpismi, medzi ktoré sa zaraďuje i Občiansky zákonník, vzniká spotrebiteľovi právo na primerané finančné zadosťučinenie. Toto právo vyplýva z ust. § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, podľa ktorého proti porušeniu práv a povinnosti ustanovených zákonom s cieľom ochrany spotrebiteľa môže sa spotrebiteľ proti porušiteľovi na súde domáhať ochrany svojho práva. Združenie sa môže na súde proti porušiteľovi domáhať, aby sa porušite ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: odôvodnené potreby dieťaťa, určenie výšky výživného, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: I keď výška výživného výslovne v zákone stanovená nie je, vyplýva zo všeobecne uznávaného hľadiska o tom, že výživným má byť dieťaťu zabezpečená taká životná úroveň, ktorá zodpovedá životnej úrovni rodičov a ktorú by rodičia dieťaťu zabezpečovali, keby žili v spoločnej domácnosti. Tomu zodpovedajú i kritériá pre určenie výšky výživného, ktorými sú jednak schopnosti, možnosti, majetkové pomery povinného rodiča, ako i odôvodnené potreby dieťaťa. Odôvodnené potreby dieťaťa sa odvíjajú predovšetkým od jeho veku, zdravotného stavu, nadania s tým, že sa zohľadňujú predovšetkým náklady slúžiace na us ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: získanie bezdôvodného obohatenia bez právneho dôvodu, zmluva o spotrebiteľskom úvere, bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho zákonníka, bezdôvodné obohatenie
Právna veta: Úmysel obchodníka získať na úkor spotrebiteľa bezdôvodné obohatenie je daný tým, že úverovú zmluvu uzatvára s cieľom získať odplatu vo forme úrokov, prípadne poplatkov. Zákon pritom obchodníkovi ukladá, čo má zmluva obsahovať, aby transparentne informovala spotrebiteľa, k čomu sa spotrebiteľ zaväzuje. Obchodník vie, čo mu zákon ukladá. Vie, že zmluva musí obsahovať správne RPMN, čestné úroky a poplatky, atď., ale do zmluvy predpísané správne a úplné náležitostí nedá a nečestné úroky a poplatky sofistikovane zakrýva jednak ich rôznym rozčlenením v zmluve a jednak ich rozdelením aj do vedľajších ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud Československé socialistické republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.