Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1033377
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62639
USSR: 34277
NSČR: 118998
NSSČR: 63879
USČR: 77301
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 418523
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
15.09.2019 06:51

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: delegácia veci, zásada hospodárnosti, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Odňatie veci príslušnému súdu a jej prikázanie inému (miestne nepríslušnému) súdu je opatrením výnimočným, pretože predstavuje prielom do Ústavou Slovenskej republiky garantovaného práva, že nikto nemôže byť odňatý jeho zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky). Hoci zákon v citovanom ustanovení bližšie nevymedzuje dôležité dôvody odôvodňujúce delegáciu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nariadenie zabezpečovacieho opatrenia, zabezpečovacie opatrenie
Právna veta: Z právnej úpravy zabezpečovacieho opatrenia vyplýva, že pred jeho nariadením nemusí súd zistiť všetky relevantné skutkové okolnosti a pri ich zisťovaní nemusí dodržať formálny postup, ktorý sa inak vyžaduje pri dokazovaní. Postačuje, ak sú aspoň osvedčené základné skutočnosti potrebné na záver o pravdepodobnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť ochrana, a tiež dôvodnosť obavy, že bude ohrozená exekúcia. Úvaha o tom, či sú tieto predpoklady dané, je na súde rozhodujúcom o návrhu na nariadenie zabezpečovacieho opatrenia. Ani prípadne nesprávna úvaha súdu o tom ale nezakladá vadu zmätočnosti.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zápisnica, zvukový záznam hlavného pojednávania a verejného zasadnutia
Právna veta: Pokiaľ Trestný poriadok alebo na jeho základe (§ 561 ods. 1 Trestného poriadku) vydaný všeobecne záväzný právny predpis (vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov) nešpecifikuje, čo je „iným vhodným záznamovým zariadením“ v zmysle § 58 ods. 3 Trestného poriadku, určuje taký prostriedok na účel konkrétneho úkonu (hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia) predseda senátu (samosudca) opatrením podľa vyššie označeného ustanovenia; opatrenie musí byť fakticky vykonateľné úradným postupom správy dotknutého súdu. Predseda senátu p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: výrok o vine, odsudzujúci rozsudok, rozsudok, práva a povinnosti obvineného
Právna veta: I. Odsudzujúci výrok o vine má jednak skutkovú časť (vetu), a jednak právnu časť, teda právnu vetu a právnu kvalifikáciu. Skutková veta odráža faktické okolnosti, ktoré sú právne relevantné z hľadiska základnej alebo kvalifikovanej skutkovej podstaty trestného činu, teda kvalifikačne použitého ustanovenia osobitnej časti Trestného zákona. Formulácia „uvedením všetkých zákonných znakov vrátane tých, ktoré odôvodňujú určitú trestnú sadzbu“ (§ 163 ods. 3 Trestného poriadku) znamená povinnosť uviesť vo výroku o vine odsudzujúceho rozsudku okrem skutkovej vety aj tzv. právnu vetu, vychádzajúcu z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: lehota a miesto podania, dovolanie v trestnom konaní
Právna veta: I. Ustanovenie § 370 ods. 2 Trestného poriadku má oproti ustanoveniu predchádzajúceho odseku (§ 370 ods. 1) povahu lex specialis a obsahovo odráža postavenie ministra spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister spravodlivosti“) ako dovolateľa, ktorý nie je stranou v súdnom konaní v rámci trestného stíhania (do právoplatnosti dovolaním napadnuteľného súdneho rozhodnutia, ktoré sa mu teda ani nedoručuje), pričom dovolanie môže podať len na podnet (§ 369 ods. 1 Trestného poriadku). Ministrovi spravodlivosti plynie lehota od toho doručenia, ktoré bolo vykonané najneskôr (z osôb, kt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: základné práva a povinnosti colníka, zneužívanie právomoci verejného činiteľa
Právna veta: I. Ak verejný činiteľ koná spôsobom uvedeným v § 326 ods. 1 písm. a) až c) Trestného záko na a zároveň (navyše) za také zneužívanie svojej právomoci prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, ide nielen o spôsobenie dvoch rôznych (aj keď vecne nadväzujúcich) následkov, definovaných v dvoch rôznych ustanoveniach osobitnej časti Trestného zákona, ale aj o dve rôzne, kvalitatívne odlišné (aj keď vecne nadväzujúce) konania, ktoré k spôsobeniu dotknutého kauzálneho následku diferencovane smerujú; to platí aj v prípade, ak sa tieto konania chronologicky prekrývajú. V popísanej situácii ide o viacčinn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia, cudzie rozhodnutie
Právna veta: Súčasťou výroku rozsudku o uznaní a výkone cudzieho rozhodnutia podľa § 515 ods. 2 Trestného poriadku je vždy aj celý výrok o vine uznávaného rozsudku (popis skutku aj právna kvalifikácia) a v tomto zmysle je dotknuté ustanovenie [pod písm. b) až g)] potrebné vyložiť extenzívne, inak by uznané cudzie rozhodnutie nemohlo mať rovnaké účinky ako rozsudok slovenského súdu (§ 519 ods. 1, § 163 ods. 3 Trestného poriadku). Taká štruktúra výroku uznávacieho rozsudku musí byť zachovaná aj pri rozhodovaní podľa § 15 ods. 1 zákona č. 549/2011 Z. z. v znení zákona č. 344/2012 Z. z.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nevyhotovenie zvukového záznamu z hlavného pojednávania, zápisnica v trestnom konaní
Právna veta: Ak o priebehu hlavného pojednávania bola vyhotovovaná zápisnica diktovaním predsedom senátu postupom v súlade s § 58 Tr. por., tak táto nestráca vlastnosť zákonného dôkazu a verejnej listiny tým, že nie je sprevádzaná zvukovým záznamom vyhotoveným v súlade s § 61a Tr. por. Účelom zakomponovania naposledy uvedeného ustanovenia do Trestného poriadku totiž nebolo nahradiť vyhotovovanie zápisnice o pojednávaní, ale vytvoriť doplnkový zdroj informácií o priebehu pojednávania, a preto v prípade nevyhotovenia zvukového záznamu alebo jeho nezachovania v dôsledku objektívnej príčiny (technickej poruchy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd Slovenskej republiky

Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 28. mája 2019 doručená ústavná sťažnosť , , miesto podnikania (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného Advokátskou kanceláriou Ivan Syrový, s. r. o., Kadnárova 83, Bratislava, v mene ktorej koná advokát JUDr. Ivan Syrový, PhD., ktorou namieta porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 30. novembra 2018 doručená sťažnosť , , Ústav na výkon trestu odňatia slobody, (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom JUDr. Milanom Kuzmom, Floriánska 16, Košice, ktorou namieta porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 1. marca 2019 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti , , (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátkou JUDr. Emíliou Korčekovou, advokátska kancelária, Malacká cesta 5680/2B, Pezinok, vo veci namietaného porušenia čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2 a čl. 46 ods. 1 a 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), čl. 36 ods. 1 a 3 a čl. 38 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), ako aj čl. 6 ods. 1 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ď ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 31. mája 2019 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti Chemicals System, s. r. o., IČO 47 341 530, Palárikova 76, Čadca (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 6 Sžfk 52/2017 z 27. februára 2019 (ďal ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 170/2019 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 27. júna 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Laššákovej a zo sudcov Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpeného spoločnosťou Advokátska kancelária Mgr. Karol Haťapka, s. r. o., Vretenová 4, Bratislava, v mene ktorej koná advokát Mgr. Karol Haťapka, vo veci namietaného porušenia čl. 17 ods. 2, .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 176/2019-15 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 27. júna 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa), zo sudcov Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. Almáši Gabriel, spol. s r. o., Šumavská 3, Bratislava, v mene ktorej koná advokát JUDr. Gabriel Almáši, vo veci namietaného porušenia .
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 23.10.2018 sp. zn. 2Obdo/44/2018. Krajský súd v Bratislave Uznesením zo dňa zo dňa 20.11.2017 sp. zn. 2Cob/195/2017 porušil základné právo... podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru... Ústavný súd zrušuje Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 20.11.2017 sp. zn. 2Cob/195/2017. Okresný súd Bratislava I Rozsudkom zo dňa 19.07.2017 sp. zn. 34Cb/190/2015 porušil základné právo... podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru... Ústavný ...
Uznesenie: Krajského súdu v Bratislave zo dňa 22.11.2018, č.k. 6Co/256/2018-428 sa zrušuje a vec sa vracia Krajskému súdu v Bratislave na ďalšie konanie; 4. Krajský súd v Bratislave je povinný zaplatiť sťažovateľovi primerané finančné zadosťučinenie vo výške 100.000,- EUR, a to do dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia ústavného súdu; 5. Krajský súd v Bratislave je povinný nahradiť sťažovateľovi trovy konania vrátane trov právneho zastúpenia.“ 20 II. 43. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základn ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) boli 15. januára 2019, 1. marca 2019 a 22. marca 2019 doručené ústavné sťažnosti obchodnej spoločnosti Poľnohospodárska Pôda s. r. o., Sibírska 55, Bratislava, IČO 44 138 369 (ďalej len „sťažovateľka“, v citáciách aj „sťažovateľ“), zastúpenej advokátskou kanceláriou LawService, s. r. o., Stráž 3/223, Zvolen, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Pavol Konečný, ktorými namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a 4 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), podľa čl. ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 14. marca 2019 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného Advokátskou kanceláriou Mandzák a spol., s. r. o., Zámocká 5, Bratislava, IČO 35 943 882, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Michal Mandzák, doplnená podaním doručeným ústavnému súdu 29. marca 2019, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 8. marca 2019 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti , (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátskou kanceláriou iTRUST Legal, s. r. o., Seberíniho 2, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Ján Raška, LL.M., ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), ako aj práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Trebišov ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 28. januára 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátkou JUDr. Evou Klemovou, M. R. Štefánika 1, Pezinok, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 36 písm. b) a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), práv podľa čl. 4 a čl. 9 ods. 2 písm. a) a ods. ...
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 27. 06. 2018, sp. zn. 8 Cdo/136/2017 sa zrušuje a vec sa vracia Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na ďalšie konanie. III. Najvyšší súd Slovenskej republiky je povinný uhradiť ... trovy konania tak, ako budú vyčíslené v písomnom vyhotovení nálezu...“ 5. Vec sťažovateľa bola v súlade s čl. X bodom 2 písm. a) Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na obdobie od 26. apríla 2019 do 31. decembra 2019 (ďalej len „rozvrh práce“) prerozdelená sudcovi spravodajcovi Petrovi Molnárovi a v zmysle čl. II bodu 3 rozvrhu práce bola predbežne prejedn ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 24. apríla 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 5 Tdo 9/2019 z 20. februára 2019. 2. Z obsahu ústavnej sťažnosti a jej príloh vyplýva, že Okresný súd Námestovo (ďalej l ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 164/2019-20 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 27. júna 2018 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na nedotknuteľnosť a ochranu súkromia podľa čl. 16 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, na ochranu dôstojnosti, osobnej cti a dobrej povesti podľa čl. 19 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 265/2019-6 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 25. júna 2019 prerokoval oznámenie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky Ľuboša Szigetiho o jeho zaujatosti v konaní vo veci sťažnosti , vedenej Ústavným súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 480/2019 a takto ro zhodo l : Sudca II. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky Ľuboš Szigeti je vylúčený z výkonu sudcovskej .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 10. januára 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 50 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) rozsudkom Špecializovaného trestného súdu (ďalej len „špecializovaný súd“) sp. zn. PK-1 T 2/2013 zo 7. augusta 2013 (ďalej len „napadnutý rozsudok“), uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „najvyšší súd“ alebo „odvolací súd“, alebo „dovolací súd“) sp. zn. 5 To 11/2013 z 27. marca 2014 (ďal ...
Odôvodnenie: napadnutého rozhodnutia v spojení s uznesením „Krajského súdu v Nitre“ je všeobecné, bez riadnej argumentácie týkajúcej sa konkrétnych skutkových a právnych okolností posudzovanej veci. S poukazom na judikatúru ústavného súdu (III. ÚS 328/05, III. ÚS 116/06, III. ÚS 107/07 či I. ÚS 119/1012) sťažovateľka vytýka okresnému súdu, že si nesplnil svoju povinnosť rozhodnutie riadne odôvodniť, keď vôbec neuviedol, či úkony právnej služby, za ktoré priznal žalovanej náhradu trov právneho zastúpenia, považuje za účelné vzhľadom na to, že bola neúspešná a „slúžili len ako obštrukcie na naťaho ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) bola 15. januára 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného Advokátskou kanceláriou Bauer s. r. o., Dénešova 19, Košice, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Richard Bauer, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenske ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia sťažovateľky 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením sp. zn. III. ÚS 275/2018 zo 17. júla 2018 prijal podľa § 25 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov účinného do 28. februára 2019 na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti BELL TRADE s. r. o., Živnostenská 2, Bratislava, IČO: 35 839 511 (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou na ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 281/2019-15 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 25. júna 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcov Miroslava Duriša a Mojmíra Mamojku predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť spoločnosti RENOMAX s. r. o., Vyšná Hutka 11, IČO: 36 668 451, zastúpenej advokátskou kanceláriou AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s. r. o., Kmeťova 26, Košice, v mene ktorej .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 267/2019-14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 25. júna 2019 v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej, zo sudcov Miroslava Duriša a Mojmíra Mamojku (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , zastúpenej AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s. r. o., Kmeťova 26, Košice, v mene ktorej koná advokátka a konateľka JUDr. Klaudia Azariová, ktorou namieta porušenie svojho základného práva .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 9. mája 2019 doručená ústavná sťažnosť , 2 (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie čl. 1 ods. 1 a čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a porušenie základného práva zaručeného v čl. 46 ods. 1 ústavy a práv zaručených v čl. 6 ods. 1, 2 a 3 písm. d) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Galanta (ďalej len „okresný súd“) č. k. 2 T 158/2016-245 z 5. apríla 2017, uznesením Krajského súdu v Trnave (ďalej len „kraj ...
Uznesenie: z 28. februára 2019 bolo právnemu zástupcovi sťažovateľky doručené 1. marca 2019 a sťažnosť proti uvedenému uzneseniu podaná sťažovateľkou podľa § 239 ods. 1 Civilného sporového poriadku bola okresnému súdu doručená 15. marca 2019. 5. Okresný súd obsadený sudcom následne vydal napadnuté uznesenie, ktorým zmenil uznesenie z 28. februára 2018 tak, že sťažovateľke ako žalobkyni uložil povinnosť zaplatiť žalovanému: - trovy prvoinštančného konania pozostávajúce z trov právneho zastúpenia vo výške 3 700,46 eur a zo zaplatených súdnych poplatkov spolu vo výške 2 520 eur, 2 - trovy odvolacieho konania ...
Uznesenie: bolo sťažovateľovi doručené dňa 02.01.2018. Proti tomuto uzneseniu sťažovateľ prostredníctvom svojho právneho zástupcu v zákonnej lehote podal sťažnosť datovanú 16.01.2018 evidovanú na krajskom súde dňa 19.01.2018. Sťažnosť bola podaná, pretože sťažovateľ uznesenie považuje za nesprávne, najmä z dôvodu, že predmetné uznesenie nie je podľa jeho názoru dostatočne odôvodnené, 2 pričom má za to, že Krajský súd v Košiciach vec nesprávne právne posúdil a v procese interpretácie a aplikácie príslušných ustanovení Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o od ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 29. mája 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 17 ods. 2 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 7 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Trenčín (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 6 Pp 95/2016 z 8. februára 2019 (ďalej len „napadnuté uznesenie okresného súdu“) a uznesením Krajského súdu v Trenčíne (ďalej len „krajský súd“) sp. ...
Uznesenie: Okresného súdu Nitra sp. zn. 7C/454/2015 zo dňa 19.12.2017 zrušuje a vec vracia na ďalšie konanie. c) Krajský súd Nitra je povinný zaplatiť sťažovateľovi náhradu trov právneho zastúpenia v sume 415,51 € vrátane DPH na účet právneho zástupcu sťažovateľa do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu.“ 13. Sťažovateľ zároveň navrhol, aby ústavný súd po predbežnom prerokovaní návrhu odložil vykonateľnosť napadnutého uznesenia. II. 14. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv al ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) bola 6. decembra 2018 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len ,,sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“) a práva na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 ods. 1, 3 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len ,,dohovor“) uznesením Krajského súdu v Prešove (ďalej len ,,krajský súd“) č. k. 5 Tos 37/2018-441 z 13. novembra 2018 (ďalej len ,,napadnuté uznesenie krajského súdu“). 2. Z o ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 268/2019-14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 25. júna 2019 v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej, zo sudcov Miroslava Duriša a Mojmíra Mamojku (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpeného Advokátskou kanceláriou TIMAR & partners, s. r. o., Štúrova 42, Šaľa, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Tibor Timár, vo veci namietaného porušenia .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 8. apríla 2019 doručená ústavná sťažnosť , , t. č. v Ústave na výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „najvyšší súd“) sp. zn. 4 To 9/2013 z 28. októbra 2014 (ďalej aj „napad ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bolo 12. apríla 2019 doručené podanie , , t. č. Ústav na výkon väzby (ďalej len „sťažovateľ“), označené ako „Návrh na začatie konania podľa ustanovenia § 20 zákona o ústavnom súde“. Ústavný súd kvalifikoval podanie sťažovateľa podľa obsahu ako sťažnosť podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), ktorou namieta porušenie „práva na obhajobu“ uznesením Okresného súdu Komárno (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 3 T 104/2018 z 5. decembra 2018 (ďalej aj „namietané uznesenie okresného súdu“) a ...
Odôvodnenie: napadnutého uznesenia podľa jeho názoru nedáva jasne a zrozumiteľne odpovede na všetky právne a skutkovo významné otázky. 10. Vzhľadom na uvedené sťažovateľ navrhol, aby ústavný súd po prijatí sťažnosti na ďalšie konanie takto nálezom rozhodol: „Uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4 Tdo 40/2018 zo dňa 19. marca 2019 boli porušené základné práva sťažovateľa ..., na súdnu ochranu, na spravodlivý súdny proces, na obhajobu, na prístup k dovolaciemu súdu a právo na účinný opravný prostriedok, podľa článku 17 ods. 2, článku 46 ods. 1, článku 48 ods. 2 ...
Odôvodnenie: I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 8. marca 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1, čl. 47 ods. 3 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základných práv podľa čl. 11 ods. 1 a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Malacky (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 5 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 26/2019 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 18. júna 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Laššákovej a zo sudcov Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpenej advokátom JUDr. Milanom Fulecom, advokátom, Živnostenská 2, Bratislava, pre namietané porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 13. februára 2019 doručená ústavná sťažnosť , , miesto podnikania (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 8 Sžf 56/2016 z 22. novembra 2018 (ďalej len „napadnutý rozsudok“). 2. Z obsahu ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 147/2019 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 18. júna 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Laššákovej a zo sudcov Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpenej advokátom JUDr. Vincentom Lechmanom, advokátska kancelária, Popradská 80, Košice, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 17. októbra 2018 doručená ústavná sťažnosť , , t. č. (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom JUDr. Jurajom Gavalcom, advokátska kancelária, Teodora Tekela 23, Trnava, vo veci namietaného porušenia čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 1 TdoV 4/2018 a jeho rozsudkom z 22. aug ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol 27. mája 2019 doručený návrh (ďalej len „navrhovateľ“), na obnovu konania vo veci vedenej ústavným súdom pod sp. zn. IV. ÚS 311/2012. 2. Navrhovateľ v návrhu na obnovu konania v podstatnom uviedol: „ je právnym nástupcom pôvodnej sťažovateľky , , ktorá zomrela titulom dedenia. Pôvodná sťažovateľka sa návrhom zo dňa 20.12.2011, podaným priamo v podateľni krajského súdu, domáhala konania proti nečinnosti orgánu verejnej správy - v tom čase Obvodného pozemkového úradu v Martine v reštitučnej veci. Pre ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 21. mája 2019 doručená ústavná sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 ods. 1 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva na obhajobu podľa čl. 50 ods. 3 ústavy a čl. 6 ods. 3 písm. b) a c) dohovoru uznesením Okresného súdu Nitra (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 3 Tp 47/2019 z ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 151/2019-32 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 18. júna 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť medzinárodnej obchodnej spoločnosti , zastúpenej advokátom Mgr. Róbertom Kučerom, advokátska kancelária, Veľká okružná 39, Žilina, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv .
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, preto postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces [napr. IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04, II. ÚS 112/2018, rovnako aj rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) Ruiz Torija c. Španielsko z 9. 12. 1994, Annuaire, č. 303-B]. Splnenie povinnosti odôvodniť rozhodnutie je preto vždy posudzované so zreteľom na konkrétny prípad (m. m. II. ÚS 44/03, III. ÚS 36/08, II. ÚS 754/2015) ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 152/2019-9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 18. júna 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , ,, zastúpenej advokátskou kanceláriou PUCHALLA, SLÁVIK & partners s. r. o., Kmeťova 24, Košice, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Dušan Slávik, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 3. marca 2019 doručená ústavná sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom Mgr. Petrom Troščákom, Hlavná 50, Prešov, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) a 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Krajského súdu v Prešove (ďalej len „krajský súd“) v konaní vedenom s ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 148/2019-8 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 18. júna 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpeného Advokátskou kanceláriou VALAŠIK & PARTNERS, s. r. o., 29. augusta 5, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Matej Valašik, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva podľa čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 38 ods. 1 Listiny .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 12. februára 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), doplnená podaním doručeným ústavnému súdu 7. mája 2019, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa čl. 36 ods. 1 a čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), ako aj práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Najvyššieho súdu Slovenskej republik ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 549/2018-29 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 13. júna 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcov Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho prerokoval prijatú ústavnú sťažnosť , a , zastúpených advokátom JUDr. Romanom Frnčom, Uralská 11, Košice, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 127/2019-16 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 13. júna 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Laššákovej a zo sudcov Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpeného advokátkou JUDr. Ivetou Rajtákovou, advokátska kancelária, Štúrova 20, Košice, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 17 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 129/2019-10 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 13. júna 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Laššákovej a zo sudcov Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , zastúpeného advokátkou JUDr. Libušou Dočkalovou, advokátska kancelária, Lachova 32, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 131/2019 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 13. júna 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Laššákovej a zo sudcov Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpeného advokátom JUDr. Miroslavom Vidovencom, Námestie osloboditeľov 1, Michalovce, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a 3 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 21. marca 2019 doručená ústavná sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, ako aj práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresné ...
Odôvodnenie: tohto uznesenia sa nijako nezaoberalo otázkou zákonného oslobodenia sťažovateľa od súdnych poplatkov, hoci sťažovateľ v návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia na to výslovne poukázal. Sťažovateľ preto predpokladal, že vyšší súdny úradník okresného súdu toto tvrdenie prehliadol. V opačnom prípade by sa ním totiž musel v odôvodnení uznesenia zaoberať a vysporiadať. S ohľadom na obsah odôvodnenia uznesenia vyššieho súdneho úradníka okresného súdu sťažovateľ v sťažnosti zo 14. februára 2019 pripomenul, že už v návrhu poukázal na svoje zákonné oslobodenie od súdnych poplatko ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 5. apríla 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka), ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), základného práva na spravodlivý proces podľa čl. 47 Charty základných práv Európskej únie (ďal ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 17. septembra 2018 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Trenčín (ďalej len „okresný súd“) v konaní sp. zn. 5 T 50/2003 (ďalej aj „napad ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 23. januára 2019 doručená ústavná sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie práva na prejednanie svojej záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 2 Sži 3/2016 (ďalej len „napadnuté konanie sp. zn. 2 Sži 3/2016“) a v konaní o kasačnej sťažnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky proti rozsudku ...
Uznesenie: Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Asan/6/2016 zo dňa 31.01.2019 a vracia vec Najvyššiemu súdu SR na ďalšie konanie. 3. Ústavný súd SR priznáva sťažovateľovi trovy právneho zastúpenia, ktoré je Najvyšší súd SR povinný zaplatiť právnemu zástupcovi sťažovateľa do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia.“ II. 6. Podľa čl. 124 ústavy ústavný súd je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. 7. Ústavný súd rozhoduje podľa čl. 127 ods. 1 ústavy o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 5. apríla 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Topoľčany (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 5 Cpr 11/2016 z 1. marca 2017 (ďalej len „rozs ...
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (III. ÚS 209/04). 26. Aj Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) vo svojej judikatúre zdôrazňuje, že súdy majú povinnosť odôvodniť svoje rozhodnutia, ale nemožno to chápať tak, že sa vyžaduje, aby na každý argument strany bola daná podrobná odpoveď. Rozsah tejto povinnosti sa môže meniť podľa povahy rozhodnutia. Otázku, či súd splnil svoju povinnosť odôvodniť rozhodnut ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 18. marca 2019 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti Plachtince Power, s. r. o., Kameničany 200, IČO 45 713 316 (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátskou kanceláriou LEGAL & CORP s. r. o., Gajova 11, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Tomáš Dujčík, ktorou namieta porušenie svojho základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a podľa čl. 36 ods. 1 Listiny z ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 27. februára 2019 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie základných práv vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), na rovnosť účastníkov (strán) konania podľa čl. 47 ods. 3 ústavy, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a zá ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 29. apríla 2019 doručená ústavná sťažnosť , , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného Advokátskou kanceláriou Mandzák a spol., s. r. o., Zámocká 5, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Michal Mandzák, doplnená podaním doručeným ústavnému súdu 30. apríla 2019, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 ods. 1, 3 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 12. apríla 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného ADVOKÁTSKOU KANCELÁRIOU JUDr. Kuric, s. r. o., Dolný Val 11, Žilina, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Pavol Kuric, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) v spojení s čl. 48 ods. 2 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „doho ...
Uznesenie: Okresného súdu v Banskej Bystrici sp.zn. 5Tk/2/2017 zo dňa 11.1.2019 sa zrušuje a vec sa vracia na ďalšie konanie 3. Kancelárii Ústavného súdu SR ukladá povinnosť zaplatiť trovy konania na účet ustanovenému právnemu zástupcovi, ktorého sťažovateľovi ustanovil Ústavný súd SR 4. Okresný súd Banská Bystrica je povinný uhradiť trovy konania na účet Kancelárie Ústavného súdu SR.“ 15. Sťažovateľ napokon žiada o ustanovenie právneho zástupcu v konaní o jeho ústavnej sťažnosti, a to vzhľadom na jeho osobné, zárobkové a majetkové pomery. II. 16. Z uznesenia vyššieho súdneho úradníka okresného súdu sp ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 16. apríla 2019 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažnosť č. 1“) Roľníckeho družstva “Jakubovany“, Jakubovany 189, IČO 36 470 201 (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na právnu pomoc v konaní podľa čl. 47 ods. 2 ústavy, základného práva na rovnosť účastníkov v konaní podľa čl. 47 ods. 3 ústavy, neidentifikovaného základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy postupom a uznese ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 257/2019-14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 11. júna 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Baricovej, zo sudcov Miroslava Duriša a Mojmíra Mamojku (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť spoločnosti , , , zastúpenej advokátskou kanceláriou VALACHOVIČ & PARTNERS s. r. o., Mostová 2, Bratislava, konajúcou prostredníctvom advokáta JUDr. Mareka Valachoviča, PhD., pre namietané .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústavný súd“) bola 11. marca 2019 doručená ústavná sťažnosť , , , t. č. v Ústave na výkon väzby (ďalej len ,,sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 a základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“), ako aj práva na osobnú slobodu podľa čl. 5 ods. 1, práva na urýchlené rozhodovanie o zákonnosti väzby podľa čl. 5 ods. 4 a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 13. augusta 2018 doručená ústavná sťažnosť Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, IČO: 35 541 016 (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) uznesením Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 1 S 45/2018 z 31. mája 2018 (ďalej aj „napadnuté uznesenie krajského súdu“). 2. Z ústavnej sťažnosti a príloh k nej pripojených vyplýva, že sť ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 24. júla 2018 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti , , (ďalej len „sťažovateľka“, v citáciách „sťažovateľ“), pre namietané porušenie jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie jej záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Svidník (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom p ...
Odôvodnenie: napadnutého rozhodnutia vo vzťahu ku konaniu žalovaného úplne absentovalo a súd sa ním vôbec nezaoberal, teda sa nevysporiadal s okolnosťami, ktoré majú pre vec podstatný význam. 9. Okrem uvedeného sťažovateľka tiež namieta aj rozhodnutie krajského súdu v časti týkajúcej sa priznaného nároku žalovaných na náhradu trov odvolacieho konania vo vzťahu k žalobcom v rozsahu 100 %, keďže žalovaní si nárok na náhradu trov konania neuplatnili a priznanie náhrady ani nežiadali, čo uviedol aj krajský súd. Na základe uvedeného je podľa názoru sťažovateľky napadnuté rozhodnutie prejavom zjavnej svojvôle, ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 6. novembra 2018 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“, v citáciách aj „žalobca“ alebo „sťažovateľ“), , pre namietané porušenie jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) postupom Okresného súdu Bratislava I v konaní vedenom pod sp. zn. 31 Cb 58/2016 (ďalej aj „napadnuté konanie“). 2. Sťažovateľka vo svojej ústavnej sťažnosti okrem iného uviedla: „Ako žalobca som účastníkom súdneho konania o zaplatenie 1215,82 E ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. februára 2019 doručená ústavná sťažnosť , , a (ďalej len „sťažovatelia“), ktorou namietali porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Vranov nad Topľou (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 4 C 70/2006 (ďalej len „napa ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 9. mája 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie svojich základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práv podľa čl. 6 ods. 1, 2 a 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Trenčín (ďalej aj „okresný súd“) č. k. 6 Pp 337/2016-343 z 22. októbra 2018 (ďalej len „napadnuté uznesen ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 23. júla 2018 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej aj „sťažovateľ v 1. rade“), ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 46 ods. 1, čl. 48 ods. 2 a čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv podľa čl. 6 ods. 1 a 3 písm. b) a d) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Krajského súdu v Nitre (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 2 To 9/2015 z 27. januára 2016 (ďalej len „napadnuté uznesenie krajského súdu“) a uznesením Najvyššie ...
Odôvodnenie: napadnutého rozsudku krajského súdu je dostatočným podkladom pre výrok, ktorým krajský súd zmenil rozsudok okresného súdu z 28. augusta 2014 tak, že žalobu sťažovateľky zamietol, preto právne závery krajského súdu nie sú zjavne neodôvodnené a sú ústavne akceptovateľné. V napadnutom rozsudku je zrozumiteľne vyjadrený právny záver, že žalovaná v čase doručovania výpovede sťažovateľke nedisponovala voľným pracovným miestom – vychádzal zo zistenia, že po rozhodnutí o organizačnej zmene a pred jej realizáciou nastúpila na pobočku Poprad 1. októbra 2010 zamestnankyňa pobočky P ...
Odôvodnenie: : I. 1. Uznesením č. k. III. ÚS 438/2018-11 z 28. novembra 2018 Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) prijal na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), podanú 17. októbra 2018, ktorou sa sťažovateľ podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) domáhal vydania nálezu, ktorým by ústavný súd vyslovil porušenie jeho základného práva na súdnu ochranu zaručeného čl. 46 ods. 1 ústavy, základného práva na zákonného sudcu zaručeného čl. 48 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie zaručeného čl. 6 ods. 1 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 253/2019-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 11. júna 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Baricovej a zo sudcov Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a Mojmíra Mamojku predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpeného advokátom JUDr. Jánom Foltánom, SNP 708, Galanta, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 262/2019-9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 11. júna 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcov Miroslava Duriša a Mojmíra Mamojku predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , zastúpeného ADVOKÁTSKOU KANCELÁRIOU JUDr. Kuric, s. r. o., Dolný Val 11, Žilina, v mene ktorej koná advokát JUDr. Pavol Kuric, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 14. marca 2019 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti SATRO s. r. o., Hodonínska 25, Bratislava, IČO 31335161 (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátskou kanceláriou STANO a partneri s. r. o., Námestie 1. mája 16, Bratislava, v mene ktorej koná advokát JUDr. Peter Stano, ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a zá ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 250/2019-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 11. júna 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Baricovej a zo sudcov Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a Mojmíra Mamojku predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpenej spoločnosťou Zvara advokáti s. r. o., Námestie SNP 1, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát Mgr. Peter Zvara, vo veci namietaného porušenia jej základného .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 25. apríla 2019 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie základných práv zaručených v čl. 46 ods. 1 a čl. 49 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva zaručeného v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Špecializovaného trestného súdu, pracoviska Banská Bystrica (ďalej len „špecializovaný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. BB-3 T 4/2013 a jeho rozsudkom z 3. septembra 2014 a po ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 29. januára 2019 doručená ústavná sťažnosť 2 (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie základného práva na osobnú slobodu postupom Okresného súdu Žilina (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 29 Tp 107/2018 (ďalej len „napadnutý postup okresného súdu“) a jeho uznesením z 18. decembra 2018 (ďalej len „napadnuté uznesenie okresného súdu“) a postupom Krajského súdu v Žiline (ďalej len „krajský súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 3 Tpo 4/2019 (ďalej len „napadnutý postup krajského ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 16. apríla 2019 doručená ústavná sťažnosť spoločnosti , , (ďalej len „sťažovateľka), zastúpenej advokátom , , ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), čl. 36 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), ako aj základného práva podľa čl. 20 ods. 1 ústavy a práva podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovor ...
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn.: 6 Tdo 8/2018 zo dňa 09.01.2019 sa zrušuje a vec sa mu vracia na ďalšie konanie. 3 Najvyšší súd Slovenskej republiky je povinný uhradiť trovy konania v sume 305,60 EUR /slovom tristopäťeur a 60 centov/ na účet jej právneho zástupcu , do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu.“ II. 6. Podľa čl. 124 ústavy ústavný súd je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. 7. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ...
Uznesenie: Okresného súdu Bratislava II sp. zn. 57Er/3023/2017 - 553 zo dňa 20. 2. 2019 a zároveň na základe ust. § 133 odsek 3 písmeno b) zákona č. 314/2018 Z.z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov vec vracia Okresnému súdu Bratislava II na ďalšie konanie. III. Okresný súd Bratislava II je povinný uhradiť trovy právneho zastúpenia právnemu zástupcovi sťažovateľa v plnej výške vrátane DPH.“ 13. Súčasne sťažovateľka vo svojej ústavnej sťažnosti navrhla, aby ústavný súd podľa § 129 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Sl ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 107/2019-13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 6. júna 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Laššákovej a zo sudcov Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, IČO: 31 303 862, Tulčík 310, zastúpeného advokátkou JUDr. Ivetou Rajtákovou, advokátska kancelária, Štúrova 20, Košice, vo veci namietaného porušenia základných .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 109/2019-10 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 6. júna 2019 v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Laššákovej a zo sudcov Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , zastúpeného advokátskou kanceláriou JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s. r. o., Národná 17, Žilina, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Ing. Jozef Lalinský, vo veci namietaného .
Uznesenie: Najvyššieho súdu SR zo dňa 11.12.2018, sp. zn. 2Tdo 52/2018 sa zrušuje a vec sa vracia Najvyššiemu súdu SR na ďalšie konanie. Rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo dňa 19.04.2018, sp. zn. 2To/23/2018 sa zrušuje a vec sa vracia Krajskému súdu v Bratislave na ďalšie konanie. Krajský súd v Bratislave a Najvyšší súd SR sú povinní uhradiť sťažovateľom trovy konania...“ II. 5. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzi ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 1. júna 2018 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti AGROCONTRACT Mikuláš, a. s., IČO 36 521 094, Mikuláš 631, Dubník (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. l Sžf 38/2016 z 13. februára 2018 (ďalej aj „napadnut ...
Uznesenie: Krajského súdu Trenčín zo dňa 22. januára 2019 sp. zn. 3Tos/117/2018-36 zrušuje a vec vracia Krajskému súdu Trenčín, aby vo veci znova konal a rozhodol. 3. priznáva náhradu trov právneho zastúpenia, ktoré je Krajský súd v Trenčín povinný vyplatiť na účet advokáta JUDr. Jozefa Sabóa do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu.“ II. 16. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medziná ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 121/2019-15 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 6. júna 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Laššákovej a zo sudcov Petra Molnára (sudca spravodajca) a Ľuboša Szigetiho predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpeného spoločnosťou WITT & KLEIM ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA S. R. O., Horná 65/A, Banská Bystrica, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Milan Ragas, vo veci namietaného porušenia jeho .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 28. januára 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného Advokátskou kanceláriou Mandzák a spol., s. r. o., Zámocká 5, Bratislava, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Michal Mandzák, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Krajského súdu v Tr ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 124/2019-9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 6. júna 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti MAVEBA spoločnosť s ručením obmedzeným, Železničiarska 6, Hanušovce nad Topľou, IČO 36 480 428, zastúpenej advokátkou JUDr. Martinou Kožárovou Jenčovou, Slovenská 69, Prešov, vo veci namietaného porušenia jej základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva .
Uznesenie: o pripustení zmeny sporovej strany nadobudlo právoplatnosť 24. februára 2018. Sťažovateľka uviedla: „Dňa 21.06.2018 nám bola doručená doložka právoplatnosti k uzneseniu zo dňa 02.02.2018, ktorým bolo vyhovené návrhu na zmenu sporovej strany. Bezodkladne po doručení doložky právoplatnosti sme ako právny zástupca nového žalobcu, t .j. sťažovateľa podali na Okresný súd Komárno Oznámenie o prevzatí právneho zastúpenia ako aj plnomocenstvo právneho zastúpenia. Dňa 28.06.2018 nám bol doručený rozsudok Okresného súdu Komárno, sp. zn. 5Cb/34/2014-348 pre zmeškanie žalobcu (nového ...
Uznesenie: , ktorým mi boli priznané trovy a ktoré mi bolo doručené bolo vydané až dňa 25.03.2019 a mne doručené 29.03.2019... ... Dňa 05.04.2019 som podal podľa § 67, ods. 1, písm. a) žiadosť predsedovi Krajského súdu v Trenčíne o prešetrenie vybavenia sťažnosti predsedom okresného súdu. O podanej sťažnosti ešte nebolo rozhodnuté. V prípade jej rozhodnutia zašlem rozhodnutie ako doplnenie k mojej podanej ústavnej sťažnosti.“. K namietanému porušeniu svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov sťažovateľ v ústavnej sťažnosti ďalej uviedol: „Mám za to, že tu n ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 116/2019-13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 6. júna 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa), zo sudcov Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , zastúpeného advokátkou JUDr. Emíliou Korčekovou, Malacká cesta 5680/2B, Pezinok, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 7. januára 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a porušenie práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Prešove (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 2 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 471/2018-32 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 6. júna 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa), zo sudcov Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho prerokoval prijatú ústavnú sťažnosť , zastúpeného advokátkou JUDr. Andreou Čechovičovou, Dolné bašty 2, Trnava, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez .
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, č. k. 3 Cdo 219/2018, zo dňa 6. 12. 2018 a rozsudok Krajského súdu v Trnave zo dňa 19. 12. 2016, č. k. 23 Co/875/2015, sa zrušuje a vec sa vracia Okresnému súdu Trnava na ďalšie konanie... 4. Sťažovateľke sa priznáva primerané finančné zadosťučinenie vo výške 3.000,- €. 5. Sťažovateľke sa priznáva náhrada trov právneho zastúpenia pred Ústavným súdom SR vo výške 1.098,42 €.“ II. 7. Podľa čl. 124 ústavy ústavný súd je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. 8. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 117/2019-14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 6. júna 2019 predbežne prerokoval ústavné sťažnosti Roľníckeho družstva „Jakubovany“, Jakubovany 189, IČO 36470201, právne zastúpeného advokátom JUDr. Rastislavom Lenartom, Pollova 32, Košice, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1, čl. 47 ods. 2 a 3 a podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej .
Uznesenie: Krajského súdu v Košiciach č. k. 2Cob/126/2018-639 z 31. júla 2018 boli zrušené a vec vrátená Krajskému súdu v Košiciach na ďalšie konanie.“ 3. Dňa 4. marca 2019 bolo ústavnému súdu doručené podanie sťažovateľky, ktorým oznamuje, že berie svoju ústavnú sťažnosť v celom rozsahu späť a žiada ústavný súd, aby konanie zastavil. 4. Vec bola pôvodne pridelená sudcovi spravodajcovi, ktorého funkčné obdobie sudcu ústavného súdu skončilo 16. februára 2019. V súlade s čl. X bodom 2 písm. a) Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na obdobie od 26. apríla 2019 d ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 6. mája 2019 doručená ústavná sťažnosť Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, Košice, IČO: 00397768 (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa čl. 36 ods. 1 a 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), práva na ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 238/2019-24 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 4. júna 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , zastúpenej advokátom JUDr. Rastislavom Smieškom, Záhradnícka 74, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 a 3 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením Okresného súdu Bratislava III č. k. 19 Cpr .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 221/2019-58 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 4. júna 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Baricovej, zo sudcov Miroslava Duriša a Mojmíra Mamojku (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , zastúpeného Advokátskou kanceláriou Mandzák a spol., s. r. o., Zámocká 5, Bratislava, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Michal Mandzák, vo veci namietaného porušenia jeho základných .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 219/2019-18 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 4. júna 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Baricovej, zo sudcov Miroslava Duriša a Mojmíra Mamojku (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , , zastúpeného advokátskou kanceláriou Dagital Legal, s. r. o., Nové Záhrady I/9, Bratislava, v mene ktorej koná advokát a konateľ Jakub Berthoty, vo veci namietaného porušenia základného práva .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) bola 17. decembra 2018 doručená ústavná sťažnosť , , t. č. v Ústave na výkon väzby (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného ADVOKÁTSKOU KANCELÁRIOU JUDr. Kuric, s. r. o., Dolný Val 11, Žilina, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Pavol Kuric, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 16 ods. 2, čl. 17 ods. 2 a 5, čl. 46 ods. 1 a čl. 50 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv podľa čl. 3, čl. 5 ods. 4 a čl. 6 ods. 1 a 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základn ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. februára 2019 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti INTERACTIV.ME, s. r. o., Pekná cesta 6, Bratislava, IČO 36292052 (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej Advokátskou kanceláriou Bugala – Ďurček, s. r. o., Miletičova 5B, Bratislava, v mene ktorej koná advokátka JUDr. Alžbeta Calpaš Mordinová, ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských ...
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu (prvostupňového, ale aj odvolacieho), ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (III. ÚS 146/2017). Súčasne má každý právo na to, aby sa v jeho veci vykonal ústavne súladný výklad aplikovanej právnej normy, ktorý predpokladá použitie ústavne súladne interpretovanej platnej a účinnej normy na zistený stav veci. V zmysle svojej judikatúry považuje ústavný súd za protiústavné aj arbitrárne tie rozhodnutia, odôvodnenie ktorých j ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 223/2019-17 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. júna 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpeného advokátom JUDr. Romanom Fulkom, Podtatranského 2, Košice, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 17 ods. 2 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práv podľa čl. 5 ods. 1 písm. a) a ods. 4 a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 227/2019-18 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. júna 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpeného advokátom JUDr. Adamom Puškárom, Karpatská 5, Bratislava, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 16 ods. 2, čl. 19 ods. 1 a 2, čl. 41 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práv podľa čl. 3, čl. 8 ods. 1 a čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, .
Uznesenie: Krajského súdu v Nitre sp. zn.: 4 Tpo/3/2019 zo dňa 18. 01. 2019 sa zrušuje a vec sa vracia na ďalšie konanie a rozhodnutie. 3. Sťažovateľovi priznáva finančné zadosťučinenie v sume 3.000,- Eur, ktoré je Krajský súd Nitra povinný vyplatiť sťažovateľovi do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.“ 9. Návrh na priznanie primeraného finančného zadosťučinenia sťažovateľ odôvodňuje tým, že postupom krajského súdu došlo k zásahu do jeho osobnej slobody. Ak by krajský súd postupoval podľa zákona a rešpektoval by právne závery v rozhodnutí sp. zn. II. ÚS 67/2013, „nemuse ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 1. marca 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátkou JUDr. Emíliou Korčekovou, Malacká cesta 5680/2B, Pezinok, ktorou namieta porušenie základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a čl. 1 ods. 1 a čl. 2 ods. 2 ústavy uznesením Okresného súdu Brat ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 13. marca 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 13 ods. 3, čl. 20, čl. 46 ods. 1, čl. 48 ods. 2 a čl. 142 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práv podľa čl. 6 ods. 1, čl. 13 a čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), práva podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dodatkový protokol“), základnýc ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 5. marca 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 30 ods. 4, čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva na ochranu majetku podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dodatkový protokol“ ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 239/2019-6 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. júna 2019 prerokoval oznámenie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky Ľuboša Szigetiho o jeho zaujatosti v konaní vo veci sťažnosti , vedenej Ústavným súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 278/2019 a takto ro zhodo l : Sudca II. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky Ľuboš Szigeti je vylúčený z výkonu sudcovskej .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 23. marca 2019 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti ARMA, s. r. o., Hlavná 62, Dulovce, IČO: 34 119 027 (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici (ďalej len „krajský súd“) č. k. 41 Cob 228/2017-194 z 21. marca 20 ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. decembra 2018 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie zákazu diskriminácie a základného práva na spravodlivé súdne konanie uznesením Okresného súdu Trnava (ďalej len „okresný súd“) č. k. 10 C 129/2016-153 z 19. septembra 2018 (ďalej aj „napadnuté uznesenie“). 2. Sťažovateľka je stranou sporu v konaní vedenom na okresnom súde pod sp. zn. 10 C 129/2016 v procesnom postavení žalovanej, kde predmetom konania je vyporiadanie podielového spoluvl ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 33/2019-45 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 4. júna 2019 v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcov Miroslava Duriša a Mojmíra Mamojku v konaní o ústavnej sťažnosti , zastúpeného advokátskou kanceláriou Kolíková & Partners, s. r. o., Radvanská 21, Bratislava, v mene ktorej .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 15. marca 2019 doručená ústavná sťažnosť , , , Bratislava-Dúbravka (ďalej len „sťažovateľka“), pre namietané porušenie základného práva podľa čl. 12 ods. 1, 2 a 4, čl. 16 ods. 1 a čl. 19 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva podľa čl. 8 ods. 1 a 2 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava V, obvodného oddelenia Bratislava- Rusovce (ďalej len „okresné riaditeľstvo“) ČVS: ORP- ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 96/2019-18 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 4. júna 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcov Miroslava Duriša a Mojmíra Mamojku v konaní o ústavnej sťažnosti , zastúpených advokátom JUDr. Milošom Kaščákom, advokátska kancelária, Kalinčiakova 10, Vranov nad Topľou, vo veci namietaného porušenia ich základného práva na prerokovanie .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. februára 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Tobrucká 6, Bratislava, ktorou namieta porušenie základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) postupom Okresného súdu Bratislava IV (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 22 C 63/2008 (ďalej aj „napadnuté konanie“). 2. Z ústavnej sťažnosti a príloh k nej priložených vyplýva, že sťažovateľka bola stranou v konaní vedenom o ...
Uznesenie: predstavuje jednoduchšiu procesnú formu rozhodovania všeobecných súdov, avšak i ono musí obsahovať aspoň stručné odôvodnenie. Citované zákonné ustanovenie vychádzajúce z koncepcie práva na spravodlivý proces v zmysle čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý v zmysle judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) zaväzuje súdy k odôvodňovaniu rozhodnutí, však nemôže byť chápané tak, že vyžaduje podrobnú odpoveď na každý argument (rozsudok ESĽP vo veci Karakasis v. Grécko, zo 17. 10. 2000). V prípade, ak by sa ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 237/2019-18 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 4. júna 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcov Miroslava Duriša a Mojmíra Mamojku predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu zaručeného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie zaručeného v .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 22. marca 2019 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základného 2 práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 9 Co 448/2016 z 19. októbra 2017 a uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 6 Cdo 75/2018 z 18. dec ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústavný súd“) bola 27. marca 2019 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len ,,sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“) a práva podľa čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len ,,dohovor“) uznesením Špecializovaného trestného súdu, pracoviska Banská Bystrica (ďalej len ,,špecializovaný trestný súd“) č. k. BB-4 T 36/2018-14738 z 8. januára 2019 (ďalej len ,,uznesenie špeciali ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 231/2019-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 4. júna 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcov Miroslava Duriša a Mojmíra Mamojku predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti LAMINA PREŠOV, s. r. o., Jesenná 5, Prešov, IČO: 44 558 902, zastúpenej advokátskou kanceláriou Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r. o., Puškinova .

Súdny dvor Európskej únie

Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) z 27. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 132 ods. 1 písm. c) – Oslobodenia od dane – Lekárske a zdravotnícke povolania – Chiropraxia a osteopatia – Článok 98 – Príloha III body 3 a 4 – Lieky a zdravotnícke pomôcky – Znížená sadzba – Dodanie v rámci zákrokov alebo ošetrení terapeutickej povahy – Bežná sadzba – Dodanie v rámci zákrokov alebo .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (siedma komora) z 27. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dodatočný poplatok v sektore mlieka a mliečnych výrobkov – Nariadenie (EHS) č. 3950/92 – Článok 2 ods. 1 druhý pododsek – Určenie príspevku výrobcov na splatný dodatočný poplatok – Opätovné pridelenie nevyužitých referenčných množstiev – Vnútroštátne opatrenie, prostredníctvom ktorého sa opätovne prideľujú nevyužité množstvá na základe objektívnych kritérií prednosti“ Vo veci C‑348/ .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) z 27. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v občianskych veciach – Nariadenie (ES) č. 805/2004 – Európsky exekučný titul pre nesporné nároky – Osvedčenie súdneho rozhodnutia ako európskeho exekučného titulu – Minimálne pravidlá pre konania o nesporných nárokoch – Žalovaný bez známej adresy, ktorý sa nezúčastnil pojednávania“ Vo veci C‑518/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (siedma komora) z 27. júna 2019 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Luciano Sandrone – Staršia slovná ochranná známka Európskej únie DON LUCIANO – Riadne používanie staršej ochrannej známky – Článok 47 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Relatívny dôvod zamietnutia – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001 – Prihláška slovnej ochrannej známky zložená z mena a priezviska – Staršia .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata komora) z 27. júna 2019 (*) „Štátna pomoc – Maďarská daň z obratu za šírenie reklamy – Progresívny charakter daňových sadzieb – Odpočítanie 50% prenesených strát zo základu dane pre spoločnosti, ktoré nedosiahli zisk v roku 2013 – Rozhodnutie, ktorým sa opatrenia pomoci vyhlasujú za nezlučiteľné s vnútorným trhom a nariaďuje sa ich vymáhanie – Pojem štátna pomoc – Podmienka týkajúca sa selektívnosti“ Vo veci T‑20/17, Maďarsko, v zastúpení: M.‑Z.  .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (ôsma komora) z 26. júna 2019 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Prihlášky slovných ochranných známok Európskej únie 200 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH, 400 PANORAMICZNYCH, 500 PANORAMICZNYCH a 1000 PANORAMICZNYCH – Absolútne dôvody zamietnutia – Opisný charakter – Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním – Článok 7 ods. 3 nariadenia 2017/1001 –Neexistencia zneužitia právomoci“ V  .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 26. júna 2019., Aleš Kuhar a Jožef Kuhar proti Addiko Bank d.d.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Višje sodišče v Mariboru.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách – Smernica 93/13/EHS – Exekučné konanie týkajúce sa pohľadávky z hypotéky – Priamo vykonateľná notárska zápisnica – Súdne preskúmanie nekalých podmienok – Odklad exekúcie – Nedostatok právomoci sudcu rozhodujúceho o návrhu na nariadenie exekúcie – Ochrana spotrebiteľa – Zásada efektivity – Konformný výklad.
Vec C-407/18.
... exekúcie podľa § 71 prvého a druhého odseku zákona o exekúcii a zabezpečovacích opatreniach je prípustný ...
... zábezpeky. Podľa § 71 tretieho odseku zákona o exekúcii a zabezpečovacích opatreniach sa totiž v prípade, ...
... ujmy podľa § 71 prvého odseku zákona o exekúcii a zabezpečovacích opatreniach, ako aj vyvažovať ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. júna 2019., Európska komisia proti Gréckej republike.
Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 258 ZFEÚ – Článok 49 ZFEÚ – Smernica 2006/123/ES – Článok 15 ods. 2 a 3 – Smernica 2005/36/ES – Články 13, 14, 50 a príloha VII – Sloboda usadiť sa – Uznávanie odborných kvalifikácií – Vnútroštátne pravidlá týkajúce sa poskytovateľov odbornej prípravy mediátorov.
Vec C-729/17.
Odôvodnenie: 6 smernice 2006/123 znie: „Tieto prekážky [slobody usadiť sa a voľného pohybu služieb] nemožno odstrániť len spoliehaním sa na priamu uplatniteľnosť článkov [49] a [56] zmluvy, keďže na jednej strane riešenie jednotlivých prípadov prostredníctvom konaní o porušení a nesplnení povinností voči dotknutému členskému štátu by bolo pre vnútroštátne orgány aj inštitúcie Spoločenstva, najmä po rozšírení, veľmi zložité a na druhej strane si zrušenie mnohých prekážok vyžaduje predchádzajúcu koordináciu vnútroštátnych právnych systémov vrátane ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 26. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2008/50/ES – Články 6, 7, 13 a 23 – Príloha III – Posudzovanie kvality ovzdušia – Kritériá umožňujúce konštatovať prekročenie limitných hodnôt oxidu dusičitého – Merania vykonané pomocou stálych vzorkovacích miest – Výber vhodných miest – Interpretácia hodnôt nameraných na vzorkovacích miestach – Povinnosti členských štátov – Súdne preskúmanie – Intenzita preskúmania – Právomoc .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 26. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Letecká doprava – Nariadenie (ES) č. 261/2004 – Článok 5 ods. 3 – Náhrady cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla a v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov – Rozsah – Oslobodenie od povinnosti náhrady – Pojem ‚mimoriadne okolnosti‘ – Prítomnosť paliva na dráhe letiska“ Vo veci C‑159/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku .
ARRÊT DE LA COUR (quatričme chambre) 26 juin 2019 (*) « Pourvoi – Fonds social européen (FSE) – Programme opérationnel relevant de l’objectif n° 1 pour la Région de Sicile (2000-2006) – Réduction du concours financier initialement octroyé – Rčglement (CE) nº 1260/1999 – Article 39 – Pouvoirs de contrôle – Vérifications nécessaires – Corrections financičres – Calcul – Méthode par extrapolation » Dans l’affaire C‑247/18 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 24. júna 2019 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek ZEÚ – Právny štát – Účinná súdna ochrana v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje právo Únie – Zásady neodvolateľnosti a nezávislosti sudcov – Zníženie veku odchodu do dôchodku sudcov Najvyššieho súdu – Uplatnenie na sudcov vo funkcii – Možnosť ďalej vykonávať funkciu sudcu po dovŕšení dôchodkového veku viazaná na získanie povolenia, ktoré patrí do diskrečnej .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 24. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v trestných veciach – Európsky zatykač – Rámcové rozhodnutia – Neexistencia priameho účinku – Prednosť práva Únie – Dôsledky – Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV – Článok 4 bod 6 – Rámcové rozhodnutie 2008/909/SVV – Článok 28 ods. 2 – Vyhlásenie členského štátu, na základe ktorého môže naďalej uplatňovať existujúce právne nástroje o odovzdávaní odsúdených osôb .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 20. júna 2019., Trestné konanie proti K. P.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Saarbrücken.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Boj proti terorizmu – Obmedzujúce opatrenia prijaté proti určitým osobám a subjektom – Zmrazenie finančných prostriedkov – Spoločná pozícia 2001/931/SZBP – Článok 1 ods. 4 a 6 – Nariadenie (ES) č. 2580/2001 – Článok 2 ods. 3 – Rozhodnutie Rady ponechávajúce organizáciu na zozname osôb, skupín a subjektov zapojených do teroristických činov – Platnosť.
Vec C-458/15.
Odôvodnenie: každého z týchto aktov bolo LTTE oznámené po ich prijatí.  Nemecké právo 14      § 34 Außenwirtschaftsgesetz (zákon o zahraničnom obchode a platbách, ďalej len „AWG“), v znení uplatniteľnom od 8. apríla 2006 do 23. apríla 2009, stanovoval: „… 4.      Trestom odňatia slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa potrestá ten, kto … (2)      poruší priamo uplatniteľný zákaz uverejnený v Bundesanzeiger (Spolkový vestník) týkajúci sa vývozu, predaja, dodávky, poskytovania, prenosu, poskytovania služieb, investovania, podpory alebo obchádzania v súvislo ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 24. júna 2019 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek ZEÚ – Právny štát – Účinná súdna ochrana v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje právo Únie – Zásady neodvolateľnosti a nezávislosti sudcov – Zníženie veku odchodu do dôchodku sudcov Najvyššieho súdu – Uplatnenie na sudcov vo funkcii – Možnosť ďalej vykonávať funkciu sudcu po dovŕšení dôchodkového veku viazaná na získanie povolenia, ktoré patrí do diskrečnej .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 20. júna 2019(*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Smernica 1999/70/ES – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Doložka 4 bod 1 – Zásada nediskriminácie – Verejný sektor vzdelávania – Vnútroštátne predpisy priznávajúce príplatok k platu jedine učiteľom zamestnaným v rámci pracovnoprávneho vzťahu na dobu neurčitú ako stáli úradníci – Vylúčenie učiteľov zamestnaných ako zmluvní .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 20. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Smernica 2006/54/ES – Rovnosť zaobchádzania s mužmi a so ženami – Prístup k zamestnaniu a pracovné podmienky – Článok 24 – Ochrana pred postihujúcimi opatreniami – Odmietnutie uchádzačky o zamestnanie z dôvodu jej tehotenstva – Zamestnanec, ktorý intervenoval v prospech tejto uchádzačky – Prepustenie zamestnanca“ Vo veci C‑404/18, ktorej predmetom je návrh na .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 24. júna 2019 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek ZEÚ – Právny štát – Účinná súdna ochrana v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje právo Únie – Zásady neodvolateľnosti a nezávislosti sudcov – Zníženie veku odchodu do dôchodku sudcov Najvyššieho súdu – Uplatnenie na sudcov vo funkcii – Možnosť ďalej vykonávať funkciu sudcu po dovŕšení dôchodkového veku viazaná na získanie povolenia, ktoré patrí do diskrečnej .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 24. júna 2019 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek ZEÚ – Právny štát – Účinná súdna ochrana v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje právo Únie – Zásady neodvolateľnosti a nezávislosti sudcov – Zníženie veku odchodu do dôchodku sudcov Najvyššieho súdu – Uplatnenie na sudcov vo funkcii – Možnosť ďalej vykonávať funkciu sudcu po dovŕšení dôchodkového veku viazaná na získanie povolenia, ktoré patrí do diskrečnej .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 20. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Colná únia – Nariadenie (EHS) č. 2913/92 – Článok 30 ods. 2 písm. b) a c) – Nariadenie (EHS) č. 2454/93 – Článok 152 ods. 1 písm. a) a b) – Určenie colnej hodnoty tovaru – Pojem ‚podobný tovar‘ – Lieky – Zohľadnenie každého faktora, ktorý môže mať vplyv na hospodársku hodnotu dotknutého lieku – Lehota deväťdesiatich dní, v ktorej sa má dovážaný tovar predať v Európskej únii – Záväzná .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 20. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel – Smernica 2009/103/ES – Článok 3 prvý odsek – Pojem ‚prevádzka vozidiel‘ – Škoda na majetku spôsobená na nehnuteľnosti požiarom vozidla stojaceho v súkromnej garáži tejto nehnuteľnosti – Krytie povinným poistením“ Vo veci C‑100/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 20. júna 2019., ExxonMobil Production Deutschland GmbH proti Bundesrepublik Deutschland.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Smernica 2003/87/ES – Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov – Zariadenie na spracovanie zemného plynu – Zachytávanie síry – ‚Clausov proces‘ – Výroba elektrickej energie vo vedľajšej jednotke – Výroba tepla – Vlastné emisie oxidu uhličitého (CO2) – Článok 2 ods. 1 – Pôsobnosť – Príloha I – Činnosť ‚spaľovania palív‘ – Článok 3 písm. u) – Pojem ‚výrobca elektrickej energie‘ – Článok 10a ods. 3 a 4 – Prechodný režim harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót – Rozhodnutie 2011/278/EÚ – Pôsobnosť – Článok 3 písm. c) – Pojem ‚podzariadenie spojené s referenčným štandardom tepla‘.
Vec C-682/17.
Odôvodnenie: 8 smernice 2003/87 znie: „Členské štáty by mali pri prideľovaní kvót prihliadať na potenciál znižovania emisií pri činnostiach priemyselného charakteru;“ 4        Článok 1 tejto smernice, nazvaný „Predmet“, stanovuje: „Táto smernica zriaďuje systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve… na podporu znižovania emisií skleníkových plynov finančne a ekonomicky výhodným spôsobom. …“ 5        Článok 2 tejto smernice s názvom „Rozsah pôsobnosti“ vo svojom odseku 1 stanovuje: „Táto smernica sa vzťahuje na emisie ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 20. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 148 písm. a) a c) – Oslobodenie od dane pri medzinárodnej doprave – Dodanie samozdvíhacích námorných vrtných plošín – Pojem ,plavidlá určené na plavbu na otvorenom mori‘ – Rozsah“ Vo veci C‑291/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Curtea de .
JUDGMENT OF THE COURT (Eighth Chamber) 19 June 2019 (*) (Reference for a preliminary ruling — Anti-dumping — Interpretation and validity of regulations re-imposing anti-dumping duties following the delivery by the Court of a judgment declaring invalidity — Legal basis — Non-retroactivity — Limitation) In Case C‑612/16, REQUEST for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the First-tier Tribunal (Tax Chamber) (United Kingdom), made by decision of 14 November 2016, received at the Court on 28 November .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 19. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z príjmov právnických osôb – Skupina spoločností – Sloboda usadiť sa – Odpočítanie strát dcérskej spoločnosti nerezidenta – Pojem ‚konečné straty‘ – Uplatnenie na dcérsku spoločnosť nižšieho stupňa – Právna úprava štátu sídla materskej spoločnosti vyžadujúca priame vlastníctvo dcérskej spoločnosti – Právna úprava štátu sídla dcérskej spoločnosti obmedzujúca započítanie strát a  .
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 19. júna 2019., Marriott Worldwide Corp. v. Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo.
Vec T-28/18.
Odôvodnenie: 8 smernice 2003/87 znie: „Členské štáty by mali pri prideľovaní kvót prihliadať na potenciál znižovania emisií pri činnostiach priemyselného charakteru;“ 4        Článok 1 tejto smernice, nazvaný „Predmet“, stanovuje: „Táto smernica zriaďuje systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve… na podporu znižovania emisií skleníkových plynov finančne a ekonomicky výhodným spôsobom. …“ 5        Článok 2 tejto smernice s názvom „Rozsah pôsobnosti“ vo svojom odseku 1 stanovuje: „Táto smernica sa vzťahuje na emisie ...
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá rozšírená komora) z 19. júna 2019 (*) „Štátna pomoc – Individuálna pomoc pre komplex Nürburgring na vybudovanie zábavného parku, hotelov a reštaurácií a na organizovanie automobilových pretekov – Rozhodnutie, ktorým sa vyhlasuje pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom – Rozhodnutie, že vrátenie pomoci vyhlásenej za nezlučiteľnú sa netýka nového vlastníka komplexu Nürburgring – Žaloba o neplatnosť – Neexistencia podstatného zásahu do konkurenčného .
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 19. júna 2019., Brita GmbH v. Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo.
Vec T-213/18.
Odôvodnenie: 8 smernice 2003/87 znie: „Členské štáty by mali pri prideľovaní kvót prihliadať na potenciál znižovania emisií pri činnostiach priemyselného charakteru;“ 4        Článok 1 tejto smernice, nazvaný „Predmet“, stanovuje: „Táto smernica zriaďuje systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve… na podporu znižovania emisií skleníkových plynov finančne a ekonomicky výhodným spôsobom. …“ 5        Článok 2 tejto smernice s názvom „Rozsah pôsobnosti“ vo svojom odseku 1 stanovuje: „Táto smernica sa vzťahuje na emisie ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 19. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Verejné obstarávanie – Smernica 2014/24/EÚ – Článok 57 ods. 4 písm. c) a g) – Verejné obstarávanie na služby – Nepovinné dôvody vylúčenia z účasti na postupe verejného obstarávania – Závažné odborné pochybenie spochybňujúce bezúhonnosť hospodárskeho subjektu – Predčasné ukončenie predchádzajúcej zmluvy v dôsledku nedostatkov pri jej plnení – Podanie žaloby, ktoré až do .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (prvá rozšírená komora) z 19. júna 2019., NeXovation, Inc. proti Európskej komisii.
Štátna pomoc – Individuálna pomoc pre komplex Nürburgring na vybudovanie zábavného parku, hotelov a reštaurácií, ako aj na organizovanie automobilových pretekov – Rozhodnutie, ktorým sa vyhlasuje pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom – Rozhodnutie, že vrátenie pomoci vyhlásenej za nezlučiteľnú sa netýka nového vlastníka komplexu Nürburgring – Žaloba o neplatnosť – Neexistencia podstatného zásahu do konkurenčného postavenia – Neprípustnosť – Rozhodnutie, ktorým sa na konci fázy predbežného preskúmania konštatuje neexistencia štátnej pomoci – Žaloba o neplatnosť – Zainteresovaná (príslušná) strana – Záujem na konaní – Prípustnosť – Porušenie procesných práv – Neexistencia ťažkostí, ktoré by vyžadovali začatie konania vo veci formálneho zisťovania – Sťažnosť – Predaj majetku príjemcov štátnej pomoci, ktorá bola vyhlásená za nezlučiteľnú – Otvorená, transparentná, nediskriminačná a nepodmienená verejná súťaž – Náležité a nestranné preskúmanie – Povinnosť odôvodnenia.
Vec T-353/15.
Odôvodnenie: , ktoré vyžaduje článok 296 druhý odsek ZFEÚ, musí dotknutým osobám umožniť oboznámiť sa s dôvodmi prijatého opatrenia a súdu Únie vykonať svoje preskúmanie (pozri, pokiaľ ide o štátnu pomoc, rozsudky zo 6. septembra 2006, Portugalsko/Komisia, C‑88/03, EU:C:2006:511, body 88 a 89, z 22. apríla 2008, Komisia/Salzgitter, C‑408/04 P, EU:C:2008:236, bod 56, a z 30. apríla 2009, Komisia/Taliansko a Wam, C‑494/06 P, EU:C:2009:272, body 48 a 49). Komisia je v každom prípade povinná vysvetliť sťažovateľovi dostatočným spôsobom dôvody, pre ktoré skutkové ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 19. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z príjmov právnických osôb – Skupina spoločností – Sloboda usadiť sa – Odpočítanie strát dcérskej spoločnosti nerezidenta – Pojem ‚konečné straty‘– Prevzatie dcérskej spoločnosti materskou spoločnosťou prostredníctvom zlúčenia – Právna úprava štátu sídla dcérskej spoločnosti, ktorá umožňuje odpočítanie strát v rámci zlúčenia len tomu subjektu, ktorému vznikli“ Vo veci C‑607/17, .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata rozšírená komora) z 19. júna 2019 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka Európskej únie zobrazujúca tri paralelné pruhy – Absolútny dôvod neplatnosti – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním – Článok 7 ods. 3 a článok 52 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 3 a článok 59 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Podoba používania, ktorú nemožno zohľadniť – .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 19. júna 2019 (*) „Odvolanie – Žaloba o neplatnosť – Podanie žaloby faxom – Podanie originálu žaloby do kancelárie Všeobecného súdu po uplynutí lehoty – Zdržanie pri poštovom doručovaní – Inštitút ‚náhody alebo vyššej moci‘“ Vo veci C‑660/17 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 24. novembra 2017, RF, so sídlom v Gdyni (Poľsko), v zastúpení: K. Komar‑Komarowski, radca .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá rozšírená komora) z 18. júna 2019 (*) „Štátna pomoc – Rozsudok vydaný rozhodcovským súdom zriadeným pod záštitou Medzinárodného centra pre riešenie investičných sporov (ICSID) – Vyplatenie náhrady škody priznanej niektorým hospodárskym subjektom – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vrátenie – Právomoc Komisie“ V spojených veciach T‑624/15, T‑694/15 a T‑704/15, European Food SA, so sídlom v  .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 18. júna 2019 ( *1 ) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Články 18, 34, 56 a 92 ZFEÚ – Právna úprava členského štátu, ktorá stanovuje poplatok za používanie infraštruktúry pre osobné motorové vozidlá – Situácia, v ktorej si môžu majitelia vozidiel registrovaných v tomto členskom štáte uplatniť daňovú úľavu na daň z motorových vozidiel vo výške zodpovedajúcej tomuto poplatku“ Vo veci C‑591/17, ktorej predmetom je žaloba .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata rozšírená komora) z 19. júna 2019 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka Európskej únie zobrazujúca tri paralelné pruhy – Absolútny dôvod neplatnosti – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním – Článok 7 ods. 3 a článok 52 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 3 a článok 59 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Podoba používania, ktorú nemožno zohľadniť – .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 13. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Články 9 a 10 – Zdaniteľná osoba – Ekonomická činnosť vykonávaná ‚nezávisle‘ – Pojem – Činnosť člena dozornej rady nadácie“ Vo veci C‑420/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Gerechtshof ’s‑Hertogenbosch (Odvolací súd ’s‑Hertogenbosch, .
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (ôsma komora) z 13. júna 2019., Visi/one GmbH proti Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo.
Dizajn Spoločenstva – Konanie o výmaze – Zapísaný dizajn Spoločenstva zobrazujúci držiak informačných letákov pre vozidlá – Skorší dizajn – Dôkaz o sprístupnení – Článok 7 nariadenia (ES) č. 6/2002 – Dôvod výmazu – Nedostatok osobitého charakteru – Informovaný užívateľ – Miera tvorivej voľnosti pôvodcu – Neexistencia odlišného celkového dojmu – Článok 6 a článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002.
Vec T-74/18.
Odôvodnenie: teda môže byť implicitné, avšak pod podmienkou, že umožní zúčastneným osobám oboznámiť sa s dôvodmi, ktoré viedli odvolací senát k prijatiu rozhodnutia, a príslušnému súdu poskytne dostatok podkladov, aby mohol vykonať svoje preskúmanie [rozsudky z 25. apríla 2013, Puzdro náramkových hodiniek, T‑80/10, neuverejnený, EU:T:2013:214, bod 37; zo 4. júla 2017, Murphy/EUIPO – Nike Innovate (Elektronické náramkové hodinky), T‑90/16, neuverejnený, EU:T:2017:464, bod 19, a z 29. novembra 2018, Sata/EUIPO – Zhejiang Auarita Pneumatic Tools (Pištoľ ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 13. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Štátna pomoc – Rozhodnutie 2009/402/ES – Plány kampane v odvetví ovocia a zeleniny, ktoré zaviedla Francúzska republika – Konštatovanie nezlučiteľnosti pomoci – Príkaz na vymáhanie pomoci – Pôsobnosť rozhodnutia – Poľnohospodárske hospodárske výbory“ Vo veci C‑505/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 13. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Občianstvo Únie – Články 18, 21 a 165 ZFEÚ – Súťažný poriadok športového zväzu – Účasť amatérskeho športovca, ktorý má štátnu príslušnosť jedného členského štátu, na národných majstrovstvách iného členského štátu – Rozdielne zaobchádzanie na základe štátnej príslušnosti – Obmedzenie voľného pohybu“ Vo veci C‑22/18, ktorej predmetom je návrh na začatie .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá rozšírená komora) z 18. júna 2019 (*) „Štátna pomoc – Rozsudok vydaný rozhodcovským súdom zriadeným pod záštitou Medzinárodného centra pre riešenie investičných sporov (ICSID) – Vyplatenie náhrady škody priznanej niektorým hospodárskym subjektom – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vrátenie – Právomoc Komisie“ V spojených veciach T‑624/15, T‑694/15 a T‑704/15, European Food SA, so sídlom v  .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 13. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2001/23/ES – Prevody podnikov – Zachovanie práv zamestnancov – Pojem ‚zamestnanec‘ – Zásadná zmena pracovných podmienok v neprospech zamestnanca“ Vo veci C‑317/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Okresný súd Faro, Portugalsko) z 23. apríla 2018 .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá rozšírená komora) z 18. júna 2019 (*) „Štátna pomoc – Rozsudok vydaný rozhodcovským súdom zriadeným pod záštitou Medzinárodného centra pre riešenie investičných sporov (ICSID) – Vyplatenie náhrady škody priznanej niektorým hospodárskym subjektom – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vrátenie – Právomoc Komisie“ V spojených veciach T‑624/15, T‑694/15 a T‑704/15, European Food SA, so sídlom v  .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá rozšírená komora) z 18. júna 2019 (*) „Štátna pomoc – Rozsudok vydaný rozhodcovským súdom zriadeným pod záštitou Medzinárodného centra pre riešenie investičných sporov (ICSID) – Vyplatenie náhrady škody priznanej niektorým hospodárskym subjektom – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vrátenie – Právomoc Komisie“ V spojených veciach T‑624/15, T‑694/15 a T‑704/15, European Food SA, so sídlom v  .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá rozšírená komora) z 18. júna 2019 (*) „Štátna pomoc – Rozsudok vydaný rozhodcovským súdom zriadeným pod záštitou Medzinárodného centra pre riešenie investičných sporov (ICSID) – Vyplatenie náhrady škody priznanej niektorým hospodárskym subjektom – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vrátenie – Právomoc Komisie“ V spojených veciach T‑624/15, T‑694/15 a T‑704/15, European Food SA, so sídlom v  .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá rozšírená komora) z 18. júna 2019 (*) „Štátna pomoc – Rozsudok vydaný rozhodcovským súdom zriadeným pod záštitou Medzinárodného centra pre riešenie investičných sporov (ICSID) – Vyplatenie náhrady škody priznanej niektorým hospodárskym subjektom – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vrátenie – Právomoc Komisie“ V spojených veciach T‑624/15, T‑694/15 a T‑704/15, European Food SA, so sídlom v  .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá rozšírená komora) z 18. júna 2019 (*) „Štátna pomoc – Rozsudok vydaný rozhodcovským súdom zriadeným pod záštitou Medzinárodného centra pre riešenie investičných sporov (ICSID) – Vyplatenie náhrady škody priznanej niektorým hospodárskym subjektom – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vrátenie – Právomoc Komisie“ V spojených veciach T‑624/15, T‑694/15 a T‑704/15, European Food SA, so sídlom v  .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá rozšírená komora) z 18. júna 2019 (*) „Štátna pomoc – Rozsudok vydaný rozhodcovským súdom zriadeným pod záštitou Medzinárodného centra pre riešenie investičných sporov (ICSID) – Vyplatenie náhrady škody priznanej niektorým hospodárskym subjektom – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vrátenie – Právomoc Komisie“ V spojených veciach T‑624/15, T‑694/15 a T‑704/15, European Food SA, so sídlom v  .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 13. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v trestných veciach – Smernica 2012/13/EÚ – Právo na informácie v trestnom konaní – Článok 6 ods. 4 – Právo na informácie o vznesenom obvinení – Informácia o akýchkoľvek zmenách, ktoré sa týkajú poskytnutých informácií, ak je to potrebné na zaručenie spravodlivého konania – Zmena právnej kvalifikácie skutkového stavu, ktorý je predmetom obžaloby – .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 13. júna 2019., Google LLC proti Bundesrepublik Deutschland.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Elektronické komunikačné siete a služby – Smernica 2002/21/ES – Článok 2 písm. c) – Pojem ‚elektronická komunikačná služba‘ – Prenos signálov – Internetová e‑mailová služba – Služba Gmail.
Vec C-193/18.
Odôvodnenie: 10 rámcovej smernice znie: „Definícia ‚služba informačnej spoločnosti‘ uvedená v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov [(Ú. v. ES L 204, 1998, s. 37; Mim. vyd. 13/020, s. 337), ktorá bola zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/48/ES z 20. júla 1998 (Ú. v. ES L 217, 1998, s. 18; Mim. vyd. 13/021, s. 8)], zahŕňa široký rozsah ekonomických činností vykonávaných v režime on‑line. Pre väčšinu z týchto činností neplatia ustanovenia tejto smernice, pretože n ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 13. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Smernica 2001/23/ES – Pôsobnosť – Prevod časti podniku – Zachovanie práv zamestnancov – Pojem ,prevod‘ – Pojem ‚hospodársky subjekt‘ – Prevod časti hospodárskej činnosti materskej spoločnosti na novovytvorenú dcérsku spoločnosť – Identita – Nezávislosť – Výkon hospodárskej činnosti – Kritérium trvalosti výkonu hospodárskej činnosti – Využitie .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 12. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Smernica 2001/42/ES – Posudzovanie účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie – Nariadenie – Stanovenie cieľov ochrany pre sústavu Natura 2000 v súlade so smernicou 92/43/EHS – Pojem ‚plány a programy‘ – Povinnosť vykonať environmentálne posudzovanie“ Vo veci C‑321/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 12. júna 2019., Patent-och registreringsverket proti Matsovi Hanssonovi.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochranné známky – Smernica 2008/95/ES – Článok 4 ods. 1 písm. b) – Pravdepodobnosť zámeny – Celkový dojem – Staršia ochranná známka zapísaná do registra spolu s vyhlásením o vzdaní sa práva – Účinky takého vzdania sa práva na rozsah ochrany staršej ochrannej známky.
Vec C-705/17.
... Kapitola 1 § 10 prvý odsek bod 2 zákona z roku 2010 stanovuje, že z výlučného práva na zapísanú ochrannú ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 12. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Smernica 2001/42/ES – Posudzovanie účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie – Nariadenie – Stanovenie cieľov ochrany pre sústavu Natura 2000 v súlade so smernicou 92/43/EHS – Pojem ‚plány a programy‘ – Povinnosť vykonať environmentálne posudzovanie“ Vo veci C‑321/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 12. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Smernica 2001/42/ES – Posudzovanie účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie – Nariadenie – Označenie osobitne chráneného územia podľa smernice 92/43/EHS – Stanovenie cieľov ochrany, ako aj určitých preventívnych opatrení – Pojem ‚plány a programy‘ – Povinnosť vykonať environmentálne posudzovanie“ Vo veci C‑43/18, ktorej .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 12. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana spotrebiteľa – Smernica 2005/29/ES – Nekalé obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom – Pojem ‚agresívna obchodná praktika‘ – Povinnosť spotrebiteľa urobiť konečné rozhodnutie o obchodnej transakcii v prítomnosti kuriéra, ktorý mu doručí všeobec né podmienky zmluvy“ Vo veci C‑628/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) z 12. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 401 – Zásada daňovej neutrality – Nákup predmetov s vysokým obsahom zlata alebo iných drahých kovov od jednotlivcov na účely opätovného predaja zo strany podniku – Daň z prevodu majetku“ Vo veci C‑185/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ podaný .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 11. júna 2019 (*) „Výskum a technický rozvoj – Rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) – Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu ERC na rok 2016 – Rozhodnutie ERCEA o zamietnutí žiadosti o grant ako neprípustnej – Správny opravný prostriedok pred Komisiou – Implicitné rozhodnutie o zamietnutí – Čiastočná neprípustnosť – Explicitné rozhodnutie o zamietnutí – Právo na účinnú súdnu ochranu“ Vo .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (piata komora) z 11. júna 2019., Fernando De Esteban Alonso v. Európska komisia.
Verejná služba – Bývalí úradníci – Vyšetrovanie OLAF‑om – Vec ,Eurostat‘ – Postúpenie informácií o skutkoch, ktoré môžu viesť k trestnému stíhaniu, vnútroštátnym súdnym orgánom – Absencia predchádzajúceho informovania potenciálne dotknutých úradníkov – Ujmy, ktoré údajne vznikli z dôvodu správania OLAF‑u a Komisie v priebehu konania – Nemajetková ujma, ujma na zdraví a majetková ujma – Príčinná súvislosť.
Vec T-138/18.
Odôvodnenie: 10 nariadenia č. 1073/1999 stanovovalo: „keďže vyšetrovania sa musia vykonávať v súlade so zmluvou, a najmä s Protokolom o výsadách a imunitách, pri rešpektovaní Služobného poriadku pre úradníkov a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov… a plnom rešpektovaní ľudských práv a základných slobôd, najmä zásady nestrannosti, práva dotknutých osôb vyjadriť sa k skutočnostiam, ktoré sa ich týkajú, zásady, že závery vyšetrovania sa môžu opierať výlučne o prvky, ktoré majú dôkaznú hodnotu; keďže orgány, inštitúcie, úrady a agentúry musia na tent ...
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisičme chambre) 6 juin 2019 ( *1 ) « Dessin ou modčle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modčle communautaire enregistré représentant un véhicule motorisé – Dessin ou modčle communautaire antérieur – Motif de nullité – Absence de caractčre individuel – Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du rčglement (CE) no 6/2002 » Dans l’affaire T‑209/18, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, établie à Stuttgart (Allemagne), .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 11. júna 2019 (*) „Výskum a technický rozvoj – Rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) – Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu ERC na rok 2016 – Rozhodnutie ERCEA o zamietnutí žiadosti o grant ako neprípustnej – Správny opravný prostriedok pred Komisiou – Implicitné rozhodnutie o zamietnutí – Čiastočná neprípustnosť – Explicitné rozhodnutie o zamietnutí – Právo na účinnú súdnu ochranu“ Vo .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 11. júna 2019 (*) „Výskum a technický rozvoj – Rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) – Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu ERC na rok 2016 – Rozhodnutie ERCEA o zamietnutí žiadosti o grant ako neprípustnej – Správny opravný prostriedok pred Komisiou – Implicitné rozhodnutie o zamietnutí – Čiastočná neprípustnosť – Explicitné rozhodnutie o zamietnutí – Právo na účinnú súdnu ochranu“ Vo .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 11. júna 2019 (*) „Výskum a technický rozvoj – Rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) – Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu ERC na rok 2016 – Rozhodnutie ERCEA o zamietnutí žiadosti o grant ako neprípustnej – Správny opravný prostriedok pred Komisiou – Implicitné rozhodnutie o zamietnutí – Čiastočná neprípustnosť – Explicitné rozhodnutie o zamietnutí – Právo na účinnú súdnu ochranu“ Vo .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 11. júna 2019 (*) „Výskum a technický rozvoj – Rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) – Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu ERC na rok 2016 – Rozhodnutie ERCEA o zamietnutí žiadosti o grant ako neprípustnej – Správny opravný prostriedok pred Komisiou – Implicitné rozhodnutie o zamietnutí – Čiastočná neprípustnosť – Explicitné rozhodnutie o zamietnutí – Právo na účinnú súdnu ochranu“ Vo .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 11. júna 2019 (*) „Výskum a technický rozvoj – Rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) – Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu ERC na rok 2016 – Rozhodnutie ERCEA o zamietnutí žiadosti o grant ako neprípustnej – Správny opravný prostriedok pred Komisiou – Implicitné rozhodnutie o zamietnutí – Čiastočná neprípustnosť – Explicitné rozhodnutie o zamietnutí – Právo na účinnú súdnu ochranu“ Vo .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) zo 6. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana spotrebiteľa – Smernica 2008/48/ES – Povinnosti pred uzavretím zmluvy – Článok 5 ods. 6 – Povinnosť veriteľa hľadať najvhodnejší úver – Článok 8 ods. 1 – Povinnosť veriteľa neuzavrieť zmluvu o úvere v prípade pochybností o úverovej bonite spotrebiteľa – Povinnosť veriteľa posúdiť vhodnosť úveru“ Vo veci C‑58/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) zo 6. júna 2019 (*) „Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Konanie vo veci zrušenia – Obrazová ochranná známka vyobrazujúca kríž na bočnej strane športovej obuvi – Zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti“ Vo veci C‑223/18 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 27. marca 2018, Deichmann SE, so sídlom v Essene (Nemecko), v zastúpení: .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (ôsma komora) zo 6. júna 2019 (*) „Dizajn Spoločenstva – Konanie o výmaze – Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia – Zapísaný dizajn Spoločenstva zobrazujúci vozidlo VW Caddy – Skorší dizajn Spoločenstva – Dôvod výmazu – Osobitý charakter – Informovaný užívateľ – Celkovo odlišný dojem – Článok 6 a článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 6/2002 – Dôkazné bremeno zaťažujúce navrhovateľa výmazu – Požiadavky súvisiace s vyobrazením skoršieho .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) zo 6. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Postupy zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby – Smernica 2014/24/EÚ – Článok 10 písm. c) a písm. d) body i), ii) a v) – Platnosť – Rozsah pôsobnosti – Vylúčenie rozhodcovských a zmierovacích služieb a určitých právnych služieb – Zásady rovnosti zaobchádzania a subsidiarity – Články 49 a 56 ZFEÚ“ Vo veci C‑264/18, .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 6. júna 2019., V proti Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants a Securex Integrity ASBL.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour du travail de Liège.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia – Migrujúci pracovníci – Nariadenie (ES) č. 883/2004 – Prechodné ustanovenia – Článok 87 ods. 8 – Nariadenie (EHS) č. 1408/71 – Článok 14c písm. b) – Pracovník, ktorý je súčasne zamestnaný na území jedného členského štátu a samostatne zárobkovo činný na území druhého členského štátu – Výnimky zo zásady jednej uplatniteľnej právnej úpravy – Dvojité poistenie – Podanie žiadosti na účely podliehania právnym predpisom uplatniteľným podľa nariadenia č. 883/2004.
Vec C-33/18.
Odôvodnenie: 4 nariadenia č. 883/2004 stanovuje, že je potrebné rešpektovať osobitné vlastnosti vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia a vypracovať iba systém koordinácie. 7        Podľa odôvodnenia 45 tohto nariadenia: „pretože cieľ navrhovaného opatrenia, a to koordinačné opatrenia na zaručenie toho, aby sa právo na voľný pohyb osôb mohlo účinne vykonávať, sa nemôže dostatočne dosiahnuť členskými štátmi, a vzhľadom na rozsah a účinky tohto opatrenia sa môže lepšie dosiahnuť na úrovni spoločenstva, spoločenstvo môže pr ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) zo 6. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v občianskych veciach – Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 – Článok 66 – Pôsobnosť ratione temporis – Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Pôsobnosť ratione materiae – Občianske a obchodné veci – Článok 1 ods. 1 a ods. 2 písm. a) – Vylúčené veci – Majetkové práva – Článok 54 – Žiadosť o vydanie osvedčenia, ktoré potvrdzuje vykonateľnosť rozhodnutia vydaného súdom pôvodu – .
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (druhá komora) z 5. júna 2019., Bank Saderat plc v. Rada Európskej únie.
Vec T-433/15.
Odôvodnenie: 4 nariadenia č. 883/2004 stanovuje, že je potrebné rešpektovať osobitné vlastnosti vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia a vypracovať iba systém koordinácie. 7        Podľa odôvodnenia 45 tohto nariadenia: „pretože cieľ navrhovaného opatrenia, a to koordinačné opatrenia na zaručenie toho, aby sa právo na voľný pohyb osôb mohlo účinne vykonávať, sa nemôže dostatočne dosiahnuť členskými štátmi, a vzhľadom na rozsah a účinky tohto opatrenia sa môže lepšie dosiahnuť na úrovni spoločenstva, spoločenstvo môže pr ...
ARRÊT DE LA COUR (sixičme chambre) 6 juin 2019 (*) « Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaire – Pension d’ancienneté – Mise à la retraite anticipée sans réduction des droits à pension – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 9, paragraphe 2, de l’annexe VIII – Dispositions générales d’exécution – Intérêt du service – Décision adoptée en exécution d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne – Article 266 TFUE – Autorité de la chose jugée » Dans l’affaire C‑503/ .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 11. júna 2019 (*) „Výskum a technický rozvoj – Rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) – Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu ERC na rok 2016 – Rozhodnutie ERCEA o zamietnutí žiadosti o grant ako neprípustnej – Správny opravný prostriedok pred Komisiou – Implicitné rozhodnutie o zamietnutí – Čiastočná neprípustnosť – Explicitné rozhodnutie o zamietnutí – Právo na účinnú súdnu ochranu“ Vo .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 11. júna 2019 (*) „Výskum a technický rozvoj – Rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) – Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu ERC na rok 2016 – Rozhodnutie ERCEA o zamietnutí žiadosti o grant ako neprípustnej – Správny opravný prostriedok pred Komisiou – Implicitné rozhodnutie o zamietnutí – Čiastočná neprípustnosť – Explicitné rozhodnutie o zamietnutí – Právo na účinnú súdnu ochranu“ Vo .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 11. júna 2019 (*) „Výskum a technický rozvoj – Rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) – Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu ERC na rok 2016 – Rozhodnutie ERCEA o zamietnutí žiadosti o grant ako neprípustnej – Správny opravný prostriedok pred Komisiou – Implicitné rozhodnutie o zamietnutí – Čiastočná neprípustnosť – Explicitné rozhodnutie o zamietnutí – Právo na účinnú súdnu ochranu“ Vo .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 5. júna 2019., Skype Communications Sàrl proti Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT).
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d'appel de Bruxelles.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Elektronické komunikačné siete a služby – Smernica 2002/21/ES – Článok 2 písm. c) – Pojem ‚elektronická komunikačná služba‘ – Prenos signálov – Služba prenosu hlasu cez internetový protokol (VoIP) na čísla pevných liniek alebo mobilných telefónov – Služba SkypeOut.
Vec C-142/18.
Odôvodnenie: 10 rámcovej smernice stanovuje: „Definícia ‚služba informačnej spoločnosti‘ uvedená v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov [(Ú. v. ES L 204, 1998, s. 37; Mim. vyd. 13/020, s. 337), zmenenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/48/ES z 20. júla 1998 (Ú. v. ES L 217, 1998, s. 18)], zahŕňa široký rozsah ekonomických činností vykonávaných v režime on‑line. Pre väčšinu z týchto činností neplatia ustanovenia tejto smernice, pretože nie sú ...

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výšky výživného, výživné na maloleté dieťa
Právna veta: K námietkam matky dieťaťa, že súd prvej inštancie rozhodol v rozpore s rozhodovacou praxou, keď na základe tejto praxe sa výživné priznáva vo výške 20-30% z čistého príjmu rodiča, odvolací súd udáva, že určenie výšky výživného je individuálne v každom jednom prípade, pričom paušálne určenie výšky výživného percentuálnou sadzbou z preukázaného príjmu rodiča (objektivizácia výživného) Zákon o rodine nepozná. Súd musí každý jeden prípad posudzovať individuálne a dôsledne sa zaoberať podstatnými skutkovými okolnosťami každého prípadu.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zverenie maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti, záujem dieťaťa, striedavá osobná starostlivosť
Právna veta: Odvolací súd uvádza, že pre riadne fungovanie akejkoľvek starostlivosti o dieťa (nielen striedavej) je potrebné, aby rodičia dokázali komunikovať aspoň o základných otázkach týkajúcich sa starostlivosti o dieťa. To však neznamená, že v prípade, ak komunikácia medzi rodičmi nie je ideálna, neprichádza vôbec do úvahy striedavá osobná starostlivosť. V každom prípade je potrebné brať do úvahy záujem dieťaťa, ktorý, ako už bolo uvedené vyššie, bol v tomto konaní dostatočne zistený vykonaným dokazovaním a je zrejmé, že striedavá starostlivosť nie je s týmto záujmom dieťaťa v rozpore. Žiaden z rodičo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: práva spotrebiteľa, právo na primerané finančné zadosťučinenie
Právna veta: V prípade porušenia práva alebo povinnosti ustanovenej zákonom č. 250/2007 v znení neskorších predpisov a osobitnými predpismi, medzi ktoré sa zaraďuje i Občiansky zákonník, vzniká spotrebiteľovi právo na primerané finančné zadosťučinenie. Toto právo vyplýva z ust. § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, podľa ktorého proti porušeniu práv a povinnosti ustanovených zákonom s cieľom ochrany spotrebiteľa môže sa spotrebiteľ proti porušiteľovi na súde domáhať ochrany svojho práva. Spotrebiteľ sa môže na súde proti porušiteľovi domáhať, aby sa poruši ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: striedavá osobná starostlivosť
Právna veta: Pri rozhodovaní o osobnej starostlivosti maloletých detí súd prvej inštancie posudzoval aj ďalšie okolnosti, najmä na vzdialenosť bydlísk oboch rodičov, keďže otec býva v Bratislave, zatiaľ čo matka spolu s deťmi býva v Prašiciach, okres Topoľčany. Podľa ustálenej rozhodovacej praxe súdov striedavú osobnú starostlivosť o maloleté dieťa síce možno nariadiť aj v prípadoch, keď rodičia nežijú v rovnakom meste, no nie sú žiadne prekážky pri prekonávaní kratšej vzdialenosti. V tomto prípade je však vzdialenosť miest, v ktorých rodičia bývajú, príliš veľká na to, aby realizácia striedavej osobnej st ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výživné na maloleté dieťa, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom predstavuje pilier systému zákonnej povinnosti poskytovať výživu. Cieľom tejto právnej úpravy je zabezpečiť výživu ekonomicky najslabšej skupine osôb v spoločnosti, a to deťom. Povinnými subjektmi v tomto prípade sú vždy rodičia dieťaťa, t.j. matka a otec. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom je obmedzené na obdobie, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť. Čo sa týka povinnosti rodičov prispievať na výživu svojich detí, je potrebné prihliadať na faktory, tak na strane oprávnených osôb (maloletých detí) ako aj povinnej osoby, v tomto prípade ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: platný právny úkon, nevyplatenie plnej výšky kúpnej ceny, kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti, kúpna zmluva podľa občianskeho zákonníka
Právna veta: Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti je dvojstranným hmotnoprávnym úkonom, ktorý musí spĺňať požiadavky ustanovené všeobecnou časťou Občianskeho zákonníka pre právne úkony, ako prejav vôle účastníkov v občianskoprávnych vzťahoch. Právny úkon musí byť okrem iného určitý (§ 37 ods. 1 OZ), nesmie obsahom alebo účelom odporovať zákonu alebo ho obchádzať a nesmie sa priečiť dobrým mravom (§ 39 OZ), musí byť urobený v písomnej forme tak, aby prejavy účastníkov boli obsiahnuté na tej istej listine. Len pri dodržaní uvedených požiadaviek je právny úkon platný, pričom tieto požiadavky sa musia vzťahova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: voľné hodnotenie dôkazov v trestnom konaní
Právna veta: Odvolací súd pripomína, že v súčasnej trestnoprávnej teórii a praxi platí neprekročiteľná zásada, že ak súd prvého stupňa postupoval pri hodnotení dôkazov dôsledne podľa ustanovenia § 2 ods. 12 Tr. por., teda že vykonané dôkazy hodnotil podľa svojho vnútorného presvedčenia, založeného na starostlivom uvážení všetkých okolností prípadu jednotlivo i v ich súhrne a vzájomných súvislostiach a pokiaľ urobil logicky odôvodnené skutkové zistenia, nemôže odvolací súd napadnutý rozsudok zrušiť len preto, že sám na základe svojho vnútorného presvedčenia hodnotí tie isté vykonané dôkazy ináč, teda s iným ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prostriedky procesnej obrany, prostriedky procesného útoku, sudcovská koncentrácia konania, novoty v odvolacom konaní
Právna veta: Odvolací súd uvádza, že prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové tvrdenia, popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na vykonanie dôkazov a hmotnoprávne námietky. Ustanovenie § 366 CSP má základ v koncentrácii konania podľa § 153 a § 154 CSP. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany sú strany povinné uplatniť včas. Tieto prostriedky nie sú uplatnené včas, ak ich strana mohla predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Prostriedky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: začiatok plynutia subjektívnej premlčacej doby, subjektívna premlčacia doba, premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia
Právna veta: Odvolací súd dodáva, že pre záver dozvedieť sa o tom, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a o tom, kto ho získal, je vždy rozhodujúce zistenie skutkového stavu v konkrétnom prípade, pričom vedomosť oprávneného o tom, že sa na jeho úkor niekto obohatil a o tom, v čí prospech k tomuto obohateniu došlo, musí byť skutočná, preukázaná, nie len predpokladaná. V tomto smere odvolací súd poukazuje na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Cdo/167/2017, ktorý v odôvodnení svojho rozhodnutia poukázal na to, že „pre účely preskúmavaného prípadu treba osobitne poukázať na tú časť odôvodnenia rozhodnutia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spriaznená osoba, blízke osoby, neunesenie dôkazného bremena
Právna veta: Blízke osoby sú vymedzené v § 116 ods. O.Z. Prvá kategória blízkych osôb je uvedená v texte pred bodkočiarkou, ktoré sú blízkymi osobami ex lege bez ohľadu na ich skutočný vzájomný vzťah. Tento právny vzťah je možné vyvrátiť dôkazom opaku len pri neexistencii príbuzenského vzťahu uvedeného v § 116 OZ. V druhej kategórii sú osoby, ktoré musia byť vo vzťahu rodinnom alebo obdobnom za predpokladu, že by ujmu jednej z nich pociťovala druhá osoba ako ujmu vlastnú. Tento právny vzťah bude vzťahom blízkych osôb len, ak sa preukážu obidve uvedené podmienky. Tou prvou podmienkou, ktorá v posudzovanom p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud Československé socialistické republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prostitúcia, obchodovanie s ľuďmi
Právna veta: Problematika organizovaného zločinu a jeho aktivít je aktuálna aj v súčasnom tisícročí. I keď niektoré ich aktivity skôr poznáme z mnohých akčných filmov či seriálov, zrejme by nebolo vhodné podliehať ilúzii, že tieto praktiky sa odohrávajú len v rámci týchto kontúr. Medzi typické aktivity organizovaného zločinu patrí predovšetkým: obchodovanie s drogami, výpalníctvo, nájomné vraždy a obchodovanie s ľuďmi. Slovenská republika bola terčom týchto aktivít predovšetkým po roku 1989. Udalosti z tohto obdobia viedli k radikálnym zmenám v oblasti spoločenského, ekonomického, sociálneho a politického ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: informácie verejného sektora, otvorené údaje, slobodný prístup k informáciám
Právna veta: Autor sa v predkladanom príspevku zameriava na veľmi aktuálnu problematiku, ktorou sú otvorené údaje v kontexte práva na slobodný prístup k informáciám. Autor sa v prvom rade venuje pojmu otvorený údaj, a to z pohľadu odbornej literatúry, relevantných dokumentov, ako aj právneho poriadku Slovenskej republiky. V druhom rade autor upriamuje svoju pozornosť na jednotlivé druhy otvorených údajov, ako aj na ich praktické využitie. V závere autor objasňuje vzťah medzi otvorenými údajmi a informáciami verejného sektora a naznačuje možný vývoj otvorených údajov v Slovenskej republike.
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.