Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľa, bezúročný spotrebiteľský úver, postúpenie pohľadávky
Právna veta: Právo spotrebiteľa domáhať sa na súde určenia bezúročnosti a bezpoplatkovosti poskytnutého úveru zostáva zachované aj voči tomu, na koho dodávateľ postúpil svoju pohľadávku z úveru.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odstranenie vad podania, vada prejavená do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia plnenia, prípustnosť dovolania, náležitosti odvolania, vady podania, doplnenie dôvodov odvolania až po uplynutí lehoty na podanie odvolania
Právna veta: Nevyzývanie na odstránenie vady podania neznamená, že odvolateľ ju nemôže odstrániť sám z vlastnej iniciatívy, a to prípadne aj po uplynutí lehoty na podanie odvolania do rozhodnutia o odvolaní. Zo žiadneho ustanovenia C. s. p. nevyplýva zákaz, resp. nemožnosť strany takto postupovať. Pokiaľ by Civilný sporový poriadok sledoval zámer neumožniť strane z vlastnej iniciatívy odstrániť vadu odvolania, spočívajúcu v absencii odvolacích dôvodov, aj po uplynutí odvolacej lehoty, mal byť v ňom tento zákaz výslovne alebo aspoň dostatočne jasne vyjadrený. Ak takáto úprava v C. s. p. nie je, nemô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, zásada hospodárnosti, delegácia veci
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Odňatie veci príslušnému súdu a jej prikázanie inému (miestne nepríslušnému) súdu je opatrením výnimočným, pretože predstavuje prielom do Ústavou Slovenskej republiky garantovaného práva, že nikto nemôže byť odňatý jeho zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky). Hoci zákon v citovanom ustanovení bližšie nevymedzuje dôležité dôvody odôvodňujúce delegáciu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výška priznaných trov konania, trovy konania a výška ich náhrady, princíp kontradiktórnosti súdneho konania, vyjadrenie k odvolaniu, prípustnosť sťažnosti
Právna veta: Aj keď z Civilného sporového poriadku expressis verbis nevyplýva povinnosť súdu doručiť sťažnosť, podanú stranou sporu proti uzneseniu súdu prvej inštancie, vydanému súdnym úradníkom aj protistrane (sťažnosť je upravená v ust. § 239 a nasl. CSP), avšak podľa názoru dovolacieho súdu, právo strany sporu na doručenie takéhoto podania protistrany treba považovať za súčasť práva na spravodlivý proces, čo vyplýva aj z ustanovenia § 374 ods. 3, druhej vety CSP. Nedoručenie podania strany sporu - v danom prípade sťažnosti žalovaného proti uzneseniu súdu prvej inštancie o výške priznaných trov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: orgány poľovníckeho združenia, poľovnícka organizácia, príslušnosť súdov podľa OSP, určenie neplatnosti zmluvy, správne súdnictvo
Právna veta: Vzhľadom k tomu, že vzťah poľovníckeho združenia a jeho člena vo veciach týkajúcich sa uplatnenia práv členov združenia, ako je právo zúčastniť sa a hlasovať na členskej schôdzi, je vzťahom súkromnoprávnym a nespadá do oblasti verejnej správy, je treba považovať za právne konformné v predmetnej právnej veci postupovať podľa ustanovení Civilného sporového poriadku a preskúmať napadnuté uznesenia členskej schôdze na základe podanej žaloby v klasickom občianskoprávnom konaní, s poukazom na to, že v prejednávanej veci ide o občianske konanie „sui generis“, v ktorom ustanovenia Správneho súdn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právomoc správneho súdu, rozhodovanie o výške príspevku, príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
Právna veta: Vzťah medzi žiadateľom o príspevok a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pri rozhodovaní o výške príspevku nie je vzťahom súkromnoprávnym, ale verejnoprávnym - ide o rozhodovanie orgánu štátnej správy; o nároku, ktorý v tomto konaní uplatňoval žalobca, nemôže rozhodovať v občianskom súdnom konaní Okresný súd Považská Bystrica. Konanie žalovaného o žiadosti žalobcu na poskytnutie príspevku podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z.z. je konaním orgánu štátnej správy o práve právnickej osoby v oblasti verejnej správy, pričom ako už bolo spomenuté osobitný zákon o službách zamestnanosti neustanovuje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úroky z omeškania podľa OZ, oprávnený držiteľ , nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia ako náhradu za užívanie pozemku zastavaného líniovou stavbou vo vlastníctve žalovaného, vydanie bezdôvodného obohatenia, bezdôvodné obohatenie
Právna veta: Povinnosť poskytovať náhradu vlastníkovi pozemku, na ktorom stojí stavba, stíha vlastníka stavby bez
ohľadu na to, akým spôsobom realizuje svoje vlastnícke právo. Z rovnakých dôvodov nie je podstatné
ani to, či príp. komu prináša užívanie stavby zisk. Poskytnuté plnenie je plnením bez právneho dôvodu
a bezdôvodne sa teda obohatil ten, kto je vlastníkom stavby na cudzom pozemku, a nie napr. jej
nájomca. Je potrebné si uvedomiť, že pod „užívaním cudzieho pozemku“ je potrebné v tomto prípade
chápať jeho zastavanie cudzou stavbou (nie užívanie samotnej stavby).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: hospodárenie so spoločnou vecou, prístupová cesta, podielové spoluvlastníctvo, určenie spôsobu užívania spoločnej veci
Právna veta: Rozhodnutím, ktorým súd vyhovie žalobe podielového spoluvlastníka o jeho návrhu v zmysle druhej vety § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka, nenahradzuje prejav vôle druhého spoluvlastníka, s ktorým žalobca nedosiahol dohodu o určitom spôsobe hospodárenia so spoločnou vecou.

Prípustnosť žaloby podanej podľa tohto ustanovenia nie je podmienená preukázaním naliehavého právneho záujmu v zmysle § 137 písm. c/ Civilného sporového poriadku
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zabezpečovacie opatrenie , nariadenie zabezpečovacieho opatrenia
Právna veta: Z právnej úpravy zabezpečovacieho opatrenia vyplýva, že pred jeho nariadením nemusí súd zistiť všetky relevantné skutkové okolnosti a pri ich zisťovaní nemusí dodržať formálny postup, ktorý sa inak vyžaduje pri dokazovaní. Postačuje, ak sú aspoň osvedčené základné skutočnosti potrebné na záver o pravdepodobnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť ochrana, a tiež dôvodnosť obavy, že bude ohrozená exekúcia. Úvaha o tom, či sú tieto predpoklady dané, je na súde rozhodujúcom o návrhu na nariadenie zabezpečovacieho opatrenia. Ani prípadne nesprávna úvaha súdu o tom ale nezakladá vadu zmätočnosti.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: splátka úveru, amortizácia dlhu, spotrebiteľský úver, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere
Právna veta: Od dodávateľov v zmluvách uzatváraných podľa ZoSÚ nemožno žiadať
žiadať, aby v nich uvádzali presný rozpis plánovanej amortizácie dlhu, teda rozpis splátok po častiach
(samostatne vo väzbe na istinu, úrok a poplatky). Pokiaľ ustanovenie § 9 ods. 2 písm. k/ ZoSÚ uvádza
pojmy „výška“, alebo „počet“ či „termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov“, je za použitia
eurokonformného výkladu potrebné dospieť k záveru, že toto ustanovenie len spresňuje, čo splátka
úveru zahrňuje.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: organizačná zložka právnickej osoby, remitent zmenky, náležitosti zmenky, cudzia zmenka
Právna veta: Požiadavke formálnej platnosti zmenky podľa čl. I § 75 bod 5 zák. č. 191/1950 Sb. zákona zmenkového a šekového vyhovuje aj taká vlastná zmenka, v ktorej je ako remitent uvedená len organizačná zložka existujúcej právnickej osoby alebo podnik zahraničnej osoby, prípadne organizačná zložka podniku zahraničnej osoby.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: elektronické doručovanie , elektronická schránka, účinné doručenie rozhodnutia súdu, úložná lehota
Právna veta: Za účinné doručenie rozhodnutia súdu advokátovi - fyzickej osobe je možné považovať iba doručenie rozhodnutia do elektronickej schránky advokáta, ktorú má určenú na elektronickú komunikáciu so súdmi (a inými orgánmi verejnej moci). S doručením rozhodnutia do súkromnej elektronickej schránky fyzickej osoby, ktorá vykonáva advokátsku prax, nie sú spojené právne dôsledky začatia plynutia lehoty na podanie odvolania.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania, moderačné právo súdu, náhrada trov konania v správnom súdnictve, dôvody hodné osobitného zreteľa
Právna veta: Pri posudzovaní dôvodov hodných osobitného zreteľa je správny súd povinný prihliadať na
majetkové, sociálne, osobné zárobkové a iné pomery účastníkov konania, a to nielen toho účastníka,
ktorého by zaťažovala povinnosť nahradiť trovy konania, ale aj toho účastníka, ktorého majetková
sféra by bola výnimočným nepriznaním náhrady trov dotknutá. Súčasne si správny súd všíma aj
okolnosti, ktoré viedli účastníkov konania k uplatneniu ochrany na správnom súde a ich postoj v
konaní.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odvolanie hlavného kontrolóra z jeho funkcie, postavenie hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie
Právna veta: I. Odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie musí byť odôvodnené a musí byť písomné. Dôvody je nevyhnutné uviesť v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva a tiež i v uznesení o odvolaní hlavného kontrolóra obce. Zápisnice zo zasadnutí obecných zastupiteľstiev, ako aj uznesenia obecných zastupiteľstiev, sú verejne prístupné a dostupné. II. Nepostačuje z hľadiska materiálneho len uvedenie zákonného ustanovenia, v zmysle ktorého sa hlavný kontrolór z funkcie odvoláva, ale súčasťou výrokovej časti uznesenia obecného zastupiteľstva musia byť konkrétne dôvody, ktoré obecné zastupiteľstvo k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dokazovanie v daňovom konaní, dôkazné bremeno , dôkazné bremeno daňového subjektu, nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty , nárok na odpočítanie dane, evidencia skladových zásob
Právna veta: Zásada objektívnej pravdy ovládajúca daňové konanie neznamená absolútnu povinnosť správcu dane „dokazovať“ dovtedy, dokiaľ sa bez pochýb nepreukážu a nepotvrdia tvrdenia daňového subjektu ohľadne ním v daňovom priznaní uvádzaných a správcom dane preverovaných skutočností. Dokazovanie zo strany správcu dane slúži až na následnú verifikáciu skutočností a dokladov predkladaných daňovým subjektom. Ak daňový subjekt, na ktorom leží dôkazné bremeno, svoje tvrdenia spoľahlivo nepreukáže, nemôže byť nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty uznaný ako oprávnený. Ak v článkoch obchodného reť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zvukový záznam hlavného pojednávania a verejného zasadnutia, zápisnica
Právna veta: Pokiaľ Trestný poriadok alebo na jeho základe (§ 561 ods. 1 Trestného poriadku) vydaný všeobecne záväzný právny predpis (vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov) nešpecifikuje, čo je „iným vhodným záznamovým zariadením“ v zmysle § 58 ods. 3 Trestného poriadku, určuje taký prostriedok na účel konkrétneho úkonu (hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia) predseda senátu (samosudca) opatrením podľa vyššie označeného ustanovenia; opatrenie musí byť fakticky vykonateľné úradným postupom správy dotknutého súdu. Predseda senátu p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti obvineného, rozsudok, odsudzujúci rozsudok, výrok o vine
Právna veta: I. Odsudzujúci výrok o vine má jednak skutkovú časť (vetu), a jednak právnu časť, teda právnu vetu a právnu kvalifikáciu. Skutková veta odráža faktické okolnosti, ktoré sú právne relevantné z hľadiska základnej alebo kvalifikovanej skutkovej podstaty trestného činu, teda kvalifikačne použitého ustanovenia osobitnej časti Trestného zákona. Formulácia „uvedením všetkých zákonných znakov vrátane tých, ktoré odôvodňujú určitú trestnú sadzbu“ (§ 163 ods. 3 Trestného poriadku) znamená povinnosť uviesť vo výroku o vine odsudzujúceho rozsudku okrem skutkovej vety aj tzv. právnu vetu, vychádzajúcu z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dovolanie v trestnom konaní, lehota a miesto podania
Právna veta: I. Ustanovenie § 370 ods. 2 Trestného poriadku má oproti ustanoveniu predchádzajúceho odseku (§ 370 ods. 1) povahu lex specialis a obsahovo odráža postavenie ministra spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister spravodlivosti“) ako dovolateľa, ktorý nie je stranou v súdnom konaní v rámci trestného stíhania (do právoplatnosti dovolaním napadnuteľného súdneho rozhodnutia, ktoré sa mu teda ani nedoručuje), pričom dovolanie môže podať len na podnet (§ 369 ods. 1 Trestného poriadku). Ministrovi spravodlivosti plynie lehota od toho doručenia, ktoré bolo vykonané najneskôr (z osôb, kt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zneužívanie právomoci verejného činiteľa, základné práva a povinnosti colníka
Právna veta: I. Ak verejný činiteľ koná spôsobom uvedeným v § 326 ods. 1 písm. a) až c) Trestného záko na a zároveň (navyše) za také zneužívanie svojej právomoci prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, ide nielen o spôsobenie dvoch rôznych (aj keď vecne nadväzujúcich) následkov, definovaných v dvoch rôznych ustanoveniach osobitnej časti Trestného zákona, ale aj o dve rôzne, kvalitatívne odlišné (aj keď vecne nadväzujúce) konania, ktoré k spôsobeniu dotknutého kauzálneho následku diferencovane smerujú; to platí aj v prípade, ak sa tieto konania chronologicky prekrývajú. V popísanej situácii ide o viacčinn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: cudzie rozhodnutie, uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia
Právna veta: Súčasťou výroku rozsudku o uznaní a výkone cudzieho rozhodnutia podľa § 515 ods. 2 Trestného poriadku je vždy aj celý výrok o vine uznávaného rozsudku (popis skutku aj právna kvalifikácia) a v tomto zmysle je dotknuté ustanovenie [pod písm. b) až g)] potrebné vyložiť extenzívne, inak by uznané cudzie rozhodnutie nemohlo mať rovnaké účinky ako rozsudok slovenského súdu (§ 519 ods. 1, § 163 ods. 3 Trestného poriadku). Taká štruktúra výroku uznávacieho rozsudku musí byť zachovaná aj pri rozhodovaní podľa § 15 ods. 1 zákona č. 549/2011 Z. z. v znení zákona č. 344/2012 Z. z.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nevedenie riadneho života v skúšobnej dobe, podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, zahladenie odsúdenia
Právna veta: Ak odsúdený poukazuje na uplatnenie fikcie neodsúdenia v niektorých prípadoch, čo znamená, že sa na neho hľadí, ako keby nebol odsúdený, tak v tomto prípade najvyšší súd uvádza, že daná okolnosť nebráni tomu, aby ju súd zohľadnil pri posudzovaní osobnosti odsúdeného, jeho náchylnosti k páchaniu trestnej činnosti, vzťahu k spoločenským hodnotám chráneným právnymi predpismi, a teda pri celkovom hodnotení možností nápravy odsúdeného. Zahladením odsúdenia alebo zákonnou fikciou neodsúdenia totiž zaniká iba skutočnosť odsúdenia za trestný čin, nie však aj samotná skutočnosť, že páchateľ spách ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby, koncentračná zásada , ďalšie podmienky postupu pri dražbách, určenie neplatnosti dražby
Právna veta: V konaní o neplatnosť dražby podľa § 21 ods. 2 ZDD tak súdu nič nebráni vysloviť neplatnosť dražby na základe i takej skutkovej okolnosti, ktorú síce žalobca v žalobe uviedol, hoci výslovne nenamietal jej rozpor so zákonom, ani ju výslovne neoznačil za dôvod neplatnosti dražby; takýto postup nenarúša kontradiktórnosť konania a s tým spojenú zásadu rovnosti strán sporu, súd tu nepomáha jednej zo strán sporu v uplatňovaní jej práv (nedopĺňa jej žalobný "prednes" a nevyhľadáva za ňu "rozhodujúce skutočnosti", ani nemení ňou uplatnené právo), ale vykonáva to, čo je jeho výlučnou úlohou, teda ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zápisnica v trestnom konaní, nevyhotovenie zvukového záznamu z hlavného pojednávania
Právna veta: Ak o priebehu hlavného pojednávania bola vyhotovovaná zápisnica diktovaním predsedom senátu postupom v súlade s § 58 Tr. por., tak táto nestráca vlastnosť zákonného dôkazu a verejnej listiny tým, že nie je sprevádzaná zvukovým záznamom vyhotoveným v súlade s § 61a Tr. por. Účelom zakomponovania naposledy uvedeného ustanovenia do Trestného poriadku totiž nebolo nahradiť vyhotovovanie zápisnice o pojednávaní, ale vytvoriť doplnkový zdroj informácií o priebehu pojednávania, a preto v prípade nevyhotovenia zvukového záznamu alebo jeho nezachovania v dôsledku objektívnej príčiny (technickej poruchy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Verejné vyhlásenie rozsudku, verejnosť súdneho konania, právo na verejné vyhlásenie rozsudku, princíp právnej istoty
Právna veta: „Hoci z verejnosti súdneho konania (ako jednej z ústavných a procesných záruk práva na súdnu a inú právnu ochranu) existujú určité výnimky, tieto sa vzťahujú len na súdne pojednávanie, ale nie na verejné vyhlásenie rozsudku. Povinnosť verejného vyhlásenia rozsudku je bezvýnimočná, ako to vyplýva z doslovného znenia čl. 142 ods. 3 ústavy.“ (...) „Verejné vyhlásenie rozsudku patrí k ústavným princípom právneho štátu. Konštatovanie, že rozsudok bol vyhlásený verejne, predpokladá aktívny postup súdu, t. j. súd musí dať verejnosti najavo, že rozsudok vyhlási“.(...)„Konštatovanie, že rozsudok bol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: dispozičné oprávnenie nakladať s majetkom, ktorý nepatrí úpadcovi, oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom, Majetok podliehajúci konkurzu
Právna veta: Podľa § 44 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze“) oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu a oprávnenie konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku, vyhlásením konkurzu prechádza na správcu; správca pritom koná v mene a na účet úpadcu.V dôsledku vyhlásenia konkurzu prechádza na správcu dispozičné oprávnenie týkajúce sa iba majetku, ktorý patrí úpadcovi. V prípade majetku, ktorý nepatrí úpadcovi, aj keď podlieha konkurzu, dispozičné oprávnen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie záložného práva, premlčanie , záložné právo, žaloba o určenie neexistencie záložného práva k nehnuteľnosti, uspokojenie zabezpečenej pohľadávky z výťažku speňaženia , námietka premlčania záložného práva
Právna veta: Záložca môže podať žalobu o určenie neexistencie záložného práva k nehnuteľnosti, ak je toto premlčané, a dovolať sa jeho premlčania i v konaní o určenie jeho neexistencie (príp. konaní o zákaz jeho výkonu), ak má na takomto určení naliehavý právny záujem. ... ak preukáže záložný dlžník, že záložný veriteľ uplatnil (môže uplatniť) právo na uspokojenie zabezpečenej pohľadávky z výťažku speňaženia zálohu (až) po uplynutí stanovenej doby, a ak sa dovolá premlčania záložného práva, nemožno zamietnuť jeho žalobu o určenie, že tu (premlčané) záložné právo nie je, len s poukazom na to, že premlčani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Neplatnosť zadržania vodičského preukazu, poverenie o zadržaní vodičského preukazu, fiktívne zadržanie vodičského preukazu
Právna veta: V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o zadržaní vodičského preukazu policajt vydá potvrdenie o jeho zadržaní, pričom týmto sa vodičský preukaz považuje za zadržaný. Hoci zákon ustanovuje, že ide o zadržanie vodičského preukazu, zároveň umožňuje, aby takýto preukaz bol zadržaný fiktívne (vydaním potvrdenia o jeho zadržaní). Takto zadržaný preukaz sa v zmysle ustanovenia § 100 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z. považuje za neplatný. Uvedené znamená, že hoci sťažovateľ fakticky disponuje vodičským preukazom, tento sa v zásade považuje za neplatný, a preto nie je možné činnosť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dohoda o vine a treste, rozhodnutie o návrhu na dohodu o vine a treste, vyhlásenie obvineného o priznaní viny, zásada prezumpcie neviny
Právna veta: Súd schvaľuje dohodu o vine a treste bez vykonania dokazovania (ide o výnimku z pravidla podľa § 2 ods. 19 Trestného poriadku), pričom toto rozhodnutie vyvoláva v zmysle § 334 ods. 1 Trestného poriadku právne účinky len vo vzťahu k obvinenému. To primerane platí aj o prijatí vyhlásenia obvineného, že je vinný zo spáchania skutku alebo niektorého zo skutkov uvedených v obžalobe, alebo vyhlásenia, že nepopiera spáchanie takého skutku podľa § 257 ods. 5, 7 Trestného poriadku. Ak súd následne rozhoduje o obžalobe podanej proti inému obvinenému (hoci zo spáchania činu pokrytého skôr schválenou doho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zastavenie exekúcie, námietky exekúcie, prekážka výkonu exekúcie
Právna veta: Ak ide o prekážku, ktorá vznikla až po začatí exekúcie, námietky sa zamietnu, ale exekúcia sa zastaví v zmysle § 57 Exekučného poriadku, pretože počas exekúcie nastala niektorá zo skutočností tam ustanovená (k tomu uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 M Cdo 3/2009 z 29. apríla 2010). 15 Ústavný súd už vyslovil právny názor, že exekučný súd je v konaní o zastavení exekúcie viazaný už vyriešenou právnou otázkou dôvodnosti podaných námietok a neposudzuje opätovne dôvody, ktoré viedli k vyhoveniu námietkam proti exekúcii. Opätovnému posúdeniu dôvodnosti námietok bráni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zohľadnenie nevykonaných zvyškov iných trestov, vykonávanie predchádzajúceho trestu odňatia slobody na určitú dobu, ďalší trest, Trest odňatia slobody na doživotie
Právna veta: Ustanovenie § 43 Trestného zákona sa aplikuje, keď súd po podaní obžaloby rozhoduje o vine a treste, preto „súd, ktorý aktuálne rozhoduje o vine a treste má mať na zreteli, aby páchateľovi zohľadnil i prípadne nevykonané zvyšky iných trestov (ktoré by páchateľ v budúcnosti potencionálne mohol vykonať) a aby aktuálne uložil taký trest odňatia slobody, ktorý spolu s potencionálnym zvyškom trestu odňatia slobody z iného konania nepresiahne maximálnu hranicu 25 rokov uvedenú v § 46 Tr. zák. To však platí len za splnenia dvoch podmienok: i) súd ukladá trest na určitú dobu (najviac na 25 rokov) a z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vražda, útok na verejného činiteľa, jednočinný súbeh trestného činu vraždy s trestným činom útoku na verejného činiteľa, skutok, ktorý má znaky viacerých trestných činov
Právna veta: Konanie páchateľa, ktorý v úmysle ho usmrtiť strieľa z pištole na policajta vykonávajúceho proti nemu služobný zákrok, je nutné posudzovať ako trestný čin vraždy, resp. ako pokus tohto trestného činu; jednočinný súbeh tohto trestného činu s trestným činom útoku na verejného činiteľa je vylúčený. Najvyšší súd sa stotožnil s názorom, že pri kvalifikácii trestnej činnosti, spočívajúcej v streľbe na policajtov, vykonávajúcich služobný zákrok, je potrebné sa vysporiadať s kľúčovou otázkou, či páchateľ skutočne strieľal tak, že musel byť uzrozumený s tým, že zakročujúcich policajtov zasiahne a môže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ústavná sťažnosť, návrh na začatie konania na ústavnom súde, predbežné prerokovanie návrhu, návrh na obnovu konania
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že navrhovateľovo podanie je možné kvalifikovať ako návrh na obnovu konania v zmysle čl. 133 ústavy v spojení s § 42 ods. 2 písm. r) zákona o ústavnom súde. 14. Podstatou navrhovateľovho návrhu na obnovu konania je, aby ústavný súd povolil obnovu konania vo veci vedenej ústavným súdom pod sp. zn. IV. ÚS 311/2012, 5 ktorého predmetom bola ústavná sťažnosť podľa čl. 127 ústavy podaná , ktorej právnym nástupcom je navrhovateľ. Navrhovateľ pritom ako dôvod povolenia obnovy konania uvádza rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva č. 8394/13 vo veci Kľačanová p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozpory medzi skoršou výpoveďou a údajmi na hlavnom pojednávaní, zásada ústnosti a bezprostrednosti, hodnotenie vykonaných dôkazov, zmena výpovede obžalovaného
Právna veta: Ústavný súd považuje za potrebné uviesť, že v prípade výsluchu , ktorý oproti prípravnému konaniu zmenil na hlavnom pojednávaní svoju výpoveď, došlo k aplikácii § 258 ods. 4 Trestného poriadku. Toto ustanovenie upravuje osobitný prípad realizácie zásady bezprostrednosti a ústnosti na hlavnom pojednávaní, ktorý počíta a súčasne umožňuje využitie výpovede z prípravného konania v prípadoch, ak sa objavia podstatné rozpory medzi jeho skoršou výpoveďou a údajmi na hlavnom pojednávaní, t. j. keď sa obžalovaný pri svojej výpovedi na hlavnom pojednávaní odchýli v podstatných bodoch od svojej skoršej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: úloha ústavného súdu, predbežné prerokovanie návrhu na začatie konania, ústavná sťažnosť, primárna právomoc všeobecných súdov, ochrana ústavnosti
Právna veta: Zásadu kontradiktórnosti konania nemožno chápať formalisticky, ale je potrebné dôsledne vyhodnotiť individuálne okolnosti situácie, na základe čoho možno dospieť k záveru, či v konkrétnom prípade účastníka konania bola jeho možnosť zaujať stanovisko reálne zmarená a tým jeho pozícia účastníka konania objektívne oslabená (m. m. III. ÚS 392/2018). 23. Zároveň ústavný súd pripomína, že jeho prvoradou úlohou je ochrana ústavnosti, a nie ochrana zákonnosti, čo je prejavom doktríny, že všeobecný súd pozná právo („iura novit curia“). Je v právomoci všeobecného súdu vykladať a aplikovať zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, predbežné prerokovanie návrhu na začatie konania, nedôvodná ústavná sťažnosť , právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu
Právna veta: Podľa čl. 46 ods. 1 ústavy každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky. 14. Podľa čl. 46 ods. 3 ústavy každý má právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu, iného štátneho orgánu či orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom. 15. Podľa čl. 6 ods. 1 prvej vety dohovoru každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo prejednaná súdom, ktorý rozhodne o jeho občianskych právach alebo záväzkoch. 16. Ústavný súd ústavnú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: kolúzna väzba, dôvodnosť kolúznej väzby, obava z marenia skutočností dôležitých pre trestné stíhanie, riziko marenia spravodlivosti
Právna veta: Dôvodnosť kolúznej väzby možno oprieť o existenciu konkrétnych skutočností odôvodňujúcich obavu z marenia objasňovania skutočností dôležitých pre trestné stíhanie, pričom v zmysle právnej úpravy sa nevyžaduje istota, ale postačuje obava z kolúzneho konania, čo najvyšší súd bližšie zdôvodnil, keď uviedol, že „nemožno vyčkávať až do okamihu, keď už je isté, že obvinený bude kolúzne konať, pretože by sa už spravidla nepodarilo takému konaniu zabrániť a predísť“. (...) Obava z kolúzneho správania nemusí byť získaná len z prameňa klasifikovaného ako dôkaz v zmysle ustanovenia § 119 ods. 2 Trestného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: návrh na kandidáta, petícia, rozhodovanie o prijatí návrhu žalobcu na kandidáta na prezidenta SR, kandidát na prezidenta
Právna veta: Ako z citovaných ustanovení Správneho súdneho poriadku vyplýva, účelom konania vo veciach prijatia návrhu na kandidáta na funkciu prezidenta je súdny prieskum zákonnosti rozhodnutia predsedu národnej rady, ktorým odmietol návrh kandidáta podľa § 103 ods. 2 volebného zákona, a nie rozhodovanie sporu o právo ako v bežnom civilnom sporovom konaní. V tomto súdnom konaní sa tak poskytuje ochrana volebnému právu, primárne ide o pasívne volebné právo. Najvyšší súd je okrem toho limitovaný päťdňovou 14 lehotou na rozhodnutie podľa § 290 Civilného sporového poriadku, má teda značne obmedzené m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vykonateľnosť exekučného titulu, začatie exekučného konania, zastavenie exekúcie, námietky exekúcie, právo na súdnu ochranu
Právna veta: V súlade s § 50 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení platnom a účinnom v čase podania námietok sťažovateľky (ďalej len „Exekučný poriadok“) povinný môže vzniesť u exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: porušenie dobrých mravov obdarovaným, dar, darovacia zmluva, vrátenie daru
Právna veta: Podľa § 630 Občianskeho zákonníka darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. (...) „Právo darcu domáhať sa vrátenia daru nevzniká pri prostej nevďačnosti obdarovaného voči darcovi, ani pri menej významnom porušení dobrých mravov zo strany obdarovaného.“

Súdny dvor EÚ

Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) z 27. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 132 ods. 1 písm. c) – Oslobodenia od dane – Lekárske a zdravotnícke povolania – Chiropraxia a osteopatia – Článok 98 – Príloha III body 3 a 4 – Lieky a zdravotnícke pomôcky – Znížená sadzba – Dodanie v rámci zákrokov alebo ošetrení terapeutickej povahy – Bežná sadzba – Dodanie v rámci zák
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (siedma komora) z 27. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dodatočný poplatok v sektore mlieka a mliečnych výrobkov – Nariadenie (EHS) č. 3950/92 – Článok 2 ods. 1 druhý pododsek – Určenie príspevku výrobcov na splatný dodatočný poplatok – Opätovné pridelenie nevyužitých referenčných množstiev – Vnútroštátne opatrenie, prostredníctvom ktorého sa opätovne prideľujú nevyužité množstvá na základe objektívnych kritérií prednosti“ Vo
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) z 27. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v občianskych veciach – Nariadenie (ES) č. 805/2004 – Európsky exekučný titul pre nesporné nároky – Osvedčenie súdneho rozhodnutia ako európskeho exekučného titulu – Minimálne pravidlá pre konania o nesporných nárokoch – Žalovaný bez známej adresy, ktorý sa nezúčastnil pojednávania“ Vo veci C‑518/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudic
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (siedma komora) z 27. júna 2019 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Luciano Sandrone – Staršia slovná ochranná známka Európskej únie DON LUCIANO – Riadne používanie staršej ochrannej známky – Článok 47 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Relatívny dôvod zamietnutia – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001 – Prihláška slovnej ochrannej známky zložená z mena a priezvisk
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata komora) z 27. júna 2019 (*) „Štátna pomoc – Maďarská daň z obratu za šírenie reklamy – Progresívny charakter daňových sadzieb – Odpočítanie 50% prenesených strát zo základu dane pre spoločnosti, ktoré nedosiahli zisk v roku 2013 – Rozhodnutie, ktorým sa opatrenia pomoci vyhlasujú za nezlučiteľné s vnútorným trhom a nariaďuje sa ich vymáhanie – Pojem štátna pomoc – Podmienka týkajúca sa selektívnosti“ Vo veci T‑20/17, Maďarsko, v zastúpení
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (ôsma komora) z 26. júna 2019 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Prihlášky slovných ochranných známok Európskej únie 200 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH, 400 PANORAMICZNYCH, 500 PANORAMICZNYCH a 1000 PANORAMICZNYCH – Absolútne dôvody zamietnutia – Opisný charakter – Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním – Článok 7 ods. 3 nariadenia 2017/1001 –Neexistencia zneužitia právomo
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 26. júna 2019., Aleš Kuhar a Jožef Kuhar proti Addiko Bank d.d.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Višje sodišče v Mariboru.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách – Smernica 93/13/EHS – Exekučné konanie týkajúce sa pohľadávky z hypotéky – Priamo vykonateľná notárska zápisnica – Súdne preskúmanie nekalých podmienok – Odklad exekúcie – Nedostatok právomoci sudcu rozhodujúceho o návrhu na nariadenie exekúcie – Ochrana spotrebiteľa – Zásada efektivity – Konformný výklad.
Vec C-407/18.
... exekúcie podľa § 71 prvého a druhého odseku zákona o exekúcii a zabezpečovacích opatreniach je prípustný ...
... zábezpeky. Podľa § 71 tretieho odseku zákona o exekúcii a zabezpečovacích opatreniach sa totiž v prípade, ...
... ujmy podľa § 71 prvého odseku zákona o exekúcii a zabezpečovacích opatreniach, ako aj vyvažovať ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. júna 2019., Európska komisia proti Gréckej republike.
Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 258 ZFEÚ – Článok 49 ZFEÚ – Smernica 2006/123/ES – Článok 15 ods. 2 a 3 – Smernica 2005/36/ES – Články 13, 14, 50 a príloha VII – Sloboda usadiť sa – Uznávanie odborných kvalifikácií – Vnútroštátne pravidlá týkajúce sa poskytovateľov odbornej prípravy mediátorov.
Vec C-729/17.
Odôvodnenie: 6 smernice 2006/123 znie: „Tieto prekážky [slobody usadiť sa a voľného pohybu služieb] nemožno odstrániť len spoliehaním sa na priamu uplatniteľnosť článkov [49] a [56] zmluvy, keďže na jednej strane riešenie jednotlivých prípadov prostredníctvom konaní o porušení a nesplnení povinností voči dotknutému členskému štátu by bolo pre vnútroštátne orgány aj inštitúcie Spoločenstva, najmä po rozšírení, veľmi zložité a na druhej strane si zrušenie mnohých prekážok vyžaduje predchádzajúcu koordináciu vnútroštátnych právnych systémov vrátane ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 26. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2008/50/ES – Články 6, 7, 13 a 23 – Príloha III – Posudzovanie kvality ovzdušia – Kritériá umožňujúce konštatovať prekročenie limitných hodnôt oxidu dusičitého – Merania vykonané pomocou stálych vzorkovacích miest – Výber vhodných miest – Interpretácia hodnôt nameraných na vzorkovacích miestach – Povinnosti členských štátov – Súdne preskúmanie – Intenzita preskúmani
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 26. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Letecká doprava – Nariadenie (ES) č. 261/2004 – Článok 5 ods. 3 – Náhrady cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla a v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov – Rozsah – Oslobodenie od povinnosti náhrady – Pojem ‚mimoriadne okolnosti‘ – Prítomnosť paliva na dráhe letiska“ Vo veci C‑159/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania po
ARRÊT DE LA COUR (quatričme chambre) 26 juin 2019 (*) « Pourvoi – Fonds social européen (FSE) – Programme opérationnel relevant de l’objectif n° 1 pour la Région de Sicile (2000-2006) – Réduction du concours financier initialement octroyé – Rčglement (CE) nº 1260/1999 – Article 39 – Pouvoirs de contrôle – Vérifications nécessaires – Corrections financičres – Calcul – Méthode par extrapolation » Dans l’affaire C‑247/18 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour d
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 24. júna 2019 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek ZEÚ – Právny štát – Účinná súdna ochrana v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje právo Únie – Zásady neodvolateľnosti a nezávislosti sudcov – Zníženie veku odchodu do dôchodku sudcov Najvyššieho súdu – Uplatnenie na sudcov vo funkcii – Možnosť ďalej vykonávať funkciu sudcu po dovŕšení dôchodkového veku viazaná na získanie povolenia, ktoré patrí do d
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 24. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v trestných veciach – Európsky zatykač – Rámcové rozhodnutia – Neexistencia priameho účinku – Prednosť práva Únie – Dôsledky – Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV – Článok 4 bod 6 – Rámcové rozhodnutie 2008/909/SVV – Článok 28 ods. 2 – Vyhlásenie členského štátu, na základe ktorého môže naďalej uplatňovať existujúce právne nástroje o odovzdávaní odsúdených
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 20. júna 2019., Trestné konanie proti K. P.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Saarbrücken.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Boj proti terorizmu – Obmedzujúce opatrenia prijaté proti určitým osobám a subjektom – Zmrazenie finančných prostriedkov – Spoločná pozícia 2001/931/SZBP – Článok 1 ods. 4 a 6 – Nariadenie (ES) č. 2580/2001 – Článok 2 ods. 3 – Rozhodnutie Rady ponechávajúce organizáciu na zozname osôb, skupín a subjektov zapojených do teroristických činov – Platnosť.
Vec C-458/15.
Odôvodnenie: každého z týchto aktov bolo LTTE oznámené po ich prijatí.  Nemecké právo 14      § 34 Außenwirtschaftsgesetz (zákon o zahraničnom obchode a platbách, ďalej len „AWG“), v znení uplatniteľnom od 8. apríla 2006 do 23. apríla 2009, stanovoval: „… 4.      Trestom odňatia slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa potrestá ten, kto … (2)      poruší priamo uplatniteľný zákaz uverejnený v Bundesanzeiger (Spolkový vestník) týkajúci sa vývozu, predaja, dodávky, poskytovania, prenosu, poskytovania služieb, investovania, podpory alebo obchádzania v súvislo ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 24. júna 2019 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek ZEÚ – Právny štát – Účinná súdna ochrana v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje právo Únie – Zásady neodvolateľnosti a nezávislosti sudcov – Zníženie veku odchodu do dôchodku sudcov Najvyššieho súdu – Uplatnenie na sudcov vo funkcii – Možnosť ďalej vykonávať funkciu sudcu po dovŕšení dôchodkového veku viazaná na získanie povolenia, ktoré patrí do d
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 20. júna 2019(*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Smernica 1999/70/ES – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Doložka 4 bod 1 – Zásada nediskriminácie – Verejný sektor vzdelávania – Vnútroštátne predpisy priznávajúce príplatok k platu jedine učiteľom zamestnaným v rámci pracovnoprávneho vzťahu na dobu neurčitú ako stáli úradníci – Vylúčenie učiteľov zamestnaných ako z
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 20. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Smernica 2006/54/ES – Rovnosť zaobchádzania s mužmi a so ženami – Prístup k zamestnaniu a pracovné podmienky – Článok 24 – Ochrana pred postihujúcimi opatreniami – Odmietnutie uchádzačky o zamestnanie z dôvodu jej tehotenstva – Zamestnanec, ktorý intervenoval v prospech tejto uchádzačky – Prepustenie zamestnanca“ Vo veci C‑404/18, ktorej predmetom je
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 24. júna 2019 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek ZEÚ – Právny štát – Účinná súdna ochrana v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje právo Únie – Zásady neodvolateľnosti a nezávislosti sudcov – Zníženie veku odchodu do dôchodku sudcov Najvyššieho súdu – Uplatnenie na sudcov vo funkcii – Možnosť ďalej vykonávať funkciu sudcu po dovŕšení dôchodkového veku viazaná na získanie povolenia, ktoré patrí do d
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 24. júna 2019 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek ZEÚ – Právny štát – Účinná súdna ochrana v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje právo Únie – Zásady neodvolateľnosti a nezávislosti sudcov – Zníženie veku odchodu do dôchodku sudcov Najvyššieho súdu – Uplatnenie na sudcov vo funkcii – Možnosť ďalej vykonávať funkciu sudcu po dovŕšení dôchodkového veku viazaná na získanie povolenia, ktoré patrí do d
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 20. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Colná únia – Nariadenie (EHS) č. 2913/92 – Článok 30 ods. 2 písm. b) a c) – Nariadenie (EHS) č. 2454/93 – Článok 152 ods. 1 písm. a) a b) – Určenie colnej hodnoty tovaru – Pojem ‚podobný tovar‘ – Lieky – Zohľadnenie každého faktora, ktorý môže mať vplyv na hospodársku hodnotu dotknutého lieku – Lehota deväťdesiatich dní, v ktorej sa má dovážaný tovar predať v Európskej únii
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 20. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel – Smernica 2009/103/ES – Článok 3 prvý odsek – Pojem ‚prevádzka vozidiel‘ – Škoda na majetku spôsobená na nehnuteľnosti požiarom vozidla stojaceho v súkromnej garáži tejto nehnuteľnosti – Krytie povinným poistením“ Vo veci C‑100/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 20. júna 2019., ExxonMobil Production Deutschland GmbH proti Bundesrepublik Deutschland.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Smernica 2003/87/ES – Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov – Zariadenie na spracovanie zemného plynu – Zachytávanie síry – ‚Clausov proces‘ – Výroba elektrickej energie vo vedľajšej jednotke – Výroba tepla – Vlastné emisie oxidu uhličitého (CO2) – Článok 2 ods. 1 – Pôsobnosť – Príloha I – Činnosť ‚spaľovania palív‘ – Článok 3 písm. u) – Pojem ‚výrobca elektrickej energie‘ – Článok 10a ods. 3 a 4 – Prechodný režim harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót – Rozhodnutie 2011/278/EÚ – Pôsobnosť – Článok 3 písm. c) – Pojem ‚podzariadenie spojené s referenčným štandardom tepla‘.
Vec C-682/17.
Odôvodnenie: 8 smernice 2003/87 znie: „Členské štáty by mali pri prideľovaní kvót prihliadať na potenciál znižovania emisií pri činnostiach priemyselného charakteru;“ 4        Článok 1 tejto smernice, nazvaný „Predmet“, stanovuje: „Táto smernica zriaďuje systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve… na podporu znižovania emisií skleníkových plynov finančne a ekonomicky výhodným spôsobom. …“ 5        Článok 2 tejto smernice s názvom „Rozsah pôsobnosti“ vo svojom odseku 1 stanovuje: „Táto smernica sa vzťahuje na emisie ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 20. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 148 písm. a) a c) – Oslobodenie od dane pri medzinárodnej doprave – Dodanie samozdvíhacích námorných vrtných plošín – Pojem ,plavidlá určené na plavbu na otvorenom mori‘ – Rozsah“ Vo veci C‑291/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím
JUDGMENT OF THE COURT (Eighth Chamber) 19 June 2019 (*) (Reference for a preliminary ruling — Anti-dumping — Interpretation and validity of regulations re-imposing anti-dumping duties following the delivery by the Court of a judgment declaring invalidity — Legal basis — Non-retroactivity — Limitation) In Case C‑612/16, REQUEST for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the First-tier Tribunal (Tax Chamber) (United Kingdom), made by decision of 14 November 2016, received at the Court on
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 19. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z príjmov právnických osôb – Skupina spoločností – Sloboda usadiť sa – Odpočítanie strát dcérskej spoločnosti nerezidenta – Pojem ‚konečné straty‘ – Uplatnenie na dcérsku spoločnosť nižšieho stupňa – Právna úprava štátu sídla materskej spoločnosti vyžadujúca priame vlastníctvo dcérskej spoločnosti – Právna úprava štátu sídla dcérskej spoločnosti obmedzujúca započítanie
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 19. júna 2019., Marriott Worldwide Corp. v. Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo.
Vec T-28/18.
Odôvodnenie: 8 smernice 2003/87 znie: „Členské štáty by mali pri prideľovaní kvót prihliadať na potenciál znižovania emisií pri činnostiach priemyselného charakteru;“ 4        Článok 1 tejto smernice, nazvaný „Predmet“, stanovuje: „Táto smernica zriaďuje systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve… na podporu znižovania emisií skleníkových plynov finančne a ekonomicky výhodným spôsobom. …“ 5        Článok 2 tejto smernice s názvom „Rozsah pôsobnosti“ vo svojom odseku 1 stanovuje: „Táto smernica sa vzťahuje na emisie ...
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá rozšírená komora) z 19. júna 2019 (*) „Štátna pomoc – Individuálna pomoc pre komplex Nürburgring na vybudovanie zábavného parku, hotelov a reštaurácií a na organizovanie automobilových pretekov – Rozhodnutie, ktorým sa vyhlasuje pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom – Rozhodnutie, že vrátenie pomoci vyhlásenej za nezlučiteľnú sa netýka nového vlastníka komplexu Nürburgring – Žaloba o neplatnosť – Neexistencia podstatného zásahu do konkuren
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 19. júna 2019., Brita GmbH v. Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo.
Vec T-213/18.
Odôvodnenie: 8 smernice 2003/87 znie: „Členské štáty by mali pri prideľovaní kvót prihliadať na potenciál znižovania emisií pri činnostiach priemyselného charakteru;“ 4        Článok 1 tejto smernice, nazvaný „Predmet“, stanovuje: „Táto smernica zriaďuje systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve… na podporu znižovania emisií skleníkových plynov finančne a ekonomicky výhodným spôsobom. …“ 5        Článok 2 tejto smernice s názvom „Rozsah pôsobnosti“ vo svojom odseku 1 stanovuje: „Táto smernica sa vzťahuje na emisie ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 19. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Verejné obstarávanie – Smernica 2014/24/EÚ – Článok 57 ods. 4 písm. c) a g) – Verejné obstarávanie na služby – Nepovinné dôvody vylúčenia z účasti na postupe verejného obstarávania – Závažné odborné pochybenie spochybňujúce bezúhonnosť hospodárskeho subjektu – Predčasné ukončenie predchádzajúcej zmluvy v dôsledku nedostatkov pri jej plnení – Podanie žaloby, k
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (prvá rozšírená komora) z 19. júna 2019., NeXovation, Inc. proti Európskej komisii.
Štátna pomoc – Individuálna pomoc pre komplex Nürburgring na vybudovanie zábavného parku, hotelov a reštaurácií, ako aj na organizovanie automobilových pretekov – Rozhodnutie, ktorým sa vyhlasuje pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom – Rozhodnutie, že vrátenie pomoci vyhlásenej za nezlučiteľnú sa netýka nového vlastníka komplexu Nürburgring – Žaloba o neplatnosť – Neexistencia podstatného zásahu do konkurenčného postavenia – Neprípustnosť – Rozhodnutie, ktorým sa na konci fázy predbežného preskúmania konštatuje neexistencia štátnej pomoci – Žaloba o neplatnosť – Zainteresovaná (príslušná) strana – Záujem na konaní – Prípustnosť – Porušenie procesných práv – Neexistencia ťažkostí, ktoré by vyžadovali začatie konania vo veci formálneho zisťovania – Sťažnosť – Predaj majetku príjemcov štátnej pomoci, ktorá bola vyhlásená za nezlučiteľnú – Otvorená, transparentná, nediskriminačná a nepodmienená verejná súťaž – Náležité a nestranné preskúmanie – Povinnosť odôvodnenia.
Vec T-353/15.
Odôvodnenie: , ktoré vyžaduje článok 296 druhý odsek ZFEÚ, musí dotknutým osobám umožniť oboznámiť sa s dôvodmi prijatého opatrenia a súdu Únie vykonať svoje preskúmanie (pozri, pokiaľ ide o štátnu pomoc, rozsudky zo 6. septembra 2006, Portugalsko/Komisia, C‑88/03, EU:C:2006:511, body 88 a 89, z 22. apríla 2008, Komisia/Salzgitter, C‑408/04 P, EU:C:2008:236, bod 56, a z 30. apríla 2009, Komisia/Taliansko a Wam, C‑494/06 P, EU:C:2009:272, body 48 a 49). Komisia je v každom prípade povinná vysvetliť sťažovateľovi dostatočným spôsobom dôvody, pre ktoré skutkové ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 19. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z príjmov právnických osôb – Skupina spoločností – Sloboda usadiť sa – Odpočítanie strát dcérskej spoločnosti nerezidenta – Pojem ‚konečné straty‘– Prevzatie dcérskej spoločnosti materskou spoločnosťou prostredníctvom zlúčenia – Právna úprava štátu sídla dcérskej spoločnosti, ktorá umožňuje odpočítanie strát v rámci zlúčenia len tomu subjektu, ktorému vznikli“ Vo veci
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata rozšírená komora) z 19. júna 2019 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka Európskej únie zobrazujúca tri paralelné pruhy – Absolútny dôvod neplatnosti – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním – Článok 7 ods. 3 a článok 52 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 3 a článok 59 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Podoba používania, ktorú nemožno
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 19. júna 2019 (*) „Odvolanie – Žaloba o neplatnosť – Podanie žaloby faxom – Podanie originálu žaloby do kancelárie Všeobecného súdu po uplynutí lehoty – Zdržanie pri poštovom doručovaní – Inštitút ‚náhody alebo vyššej moci‘“ Vo veci C‑660/17 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 24. novembra 2017, RF, so sídlom v Gdyni (Poľsko), v zastúpení: K. Komar‑Komarowsk
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá rozšírená komora) z 18. júna 2019 (*) „Štátna pomoc – Rozsudok vydaný rozhodcovským súdom zriadeným pod záštitou Medzinárodného centra pre riešenie investičných sporov (ICSID) – Vyplatenie náhrady škody priznanej niektorým hospodárskym subjektom – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vrátenie – Právomoc Komisie“ V spojených veciach T‑624/15, T‑694/15 a T‑704/15, European Food SA, s
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 18. júna 2019 ( *1 ) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Články 18, 34, 56 a 92 ZFEÚ – Právna úprava členského štátu, ktorá stanovuje poplatok za používanie infraštruktúry pre osobné motorové vozidlá – Situácia, v ktorej si môžu majitelia vozidiel registrovaných v tomto členskom štáte uplatniť daňovú úľavu na daň z motorových vozidiel vo výške zodpovedajúcej tomuto poplatku“ Vo veci C‑591/17, ktorej predmet
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata rozšírená komora) z 19. júna 2019 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka Európskej únie zobrazujúca tri paralelné pruhy – Absolútny dôvod neplatnosti – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním – Článok 7 ods. 3 a článok 52 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 3 a článok 59 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Podoba používania, ktorú nemožno
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 13. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Články 9 a 10 – Zdaniteľná osoba – Ekonomická činnosť vykonávaná ‚nezávisle‘ – Pojem – Činnosť člena dozornej rady nadácie“ Vo veci C‑420/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Gerechtshof ’s‑Hertogenbosch (Odvolací súd ’s‑Herto
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (ôsma komora) z 13. júna 2019., Visi/one GmbH proti Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo.
Dizajn Spoločenstva – Konanie o výmaze – Zapísaný dizajn Spoločenstva zobrazujúci držiak informačných letákov pre vozidlá – Skorší dizajn – Dôkaz o sprístupnení – Článok 7 nariadenia (ES) č. 6/2002 – Dôvod výmazu – Nedostatok osobitého charakteru – Informovaný užívateľ – Miera tvorivej voľnosti pôvodcu – Neexistencia odlišného celkového dojmu – Článok 6 a článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002.
Vec T-74/18.
Odôvodnenie: teda môže byť implicitné, avšak pod podmienkou, že umožní zúčastneným osobám oboznámiť sa s dôvodmi, ktoré viedli odvolací senát k prijatiu rozhodnutia, a príslušnému súdu poskytne dostatok podkladov, aby mohol vykonať svoje preskúmanie [rozsudky z 25. apríla 2013, Puzdro náramkových hodiniek, T‑80/10, neuverejnený, EU:T:2013:214, bod 37; zo 4. júla 2017, Murphy/EUIPO – Nike Innovate (Elektronické náramkové hodinky), T‑90/16, neuverejnený, EU:T:2017:464, bod 19, a z 29. novembra 2018, Sata/EUIPO – Zhejiang Auarita Pneumatic Tools (Pištoľ ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 13. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Štátna pomoc – Rozhodnutie 2009/402/ES – Plány kampane v odvetví ovocia a zeleniny, ktoré zaviedla Francúzska republika – Konštatovanie nezlučiteľnosti pomoci – Príkaz na vymáhanie pomoci – Pôsobnosť rozhodnutia – Poľnohospodárske hospodárske výbory“ Vo veci C‑505/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFE
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 13. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Občianstvo Únie – Články 18, 21 a 165 ZFEÚ – Súťažný poriadok športového zväzu – Účasť amatérskeho športovca, ktorý má štátnu príslušnosť jedného členského štátu, na národných majstrovstvách iného členského štátu – Rozdielne zaobchádzanie na základe štátnej príslušnosti – Obmedzenie voľného pohybu“ Vo veci C‑22/18, ktorej predmetom je návrh na zač
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá rozšírená komora) z 18. júna 2019 (*) „Štátna pomoc – Rozsudok vydaný rozhodcovským súdom zriadeným pod záštitou Medzinárodného centra pre riešenie investičných sporov (ICSID) – Vyplatenie náhrady škody priznanej niektorým hospodárskym subjektom – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vrátenie – Právomoc Komisie“ V spojených veciach T‑624/15, T‑694/15 a T‑704/15, European Food SA, s
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 13. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2001/23/ES – Prevody podnikov – Zachovanie práv zamestnancov – Pojem ‚zamestnanec‘ – Zásadná zmena pracovných podmienok v neprospech zamestnanca“ Vo veci C‑317/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Okresný súd Faro, Portugalsko) z 23. 
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá rozšírená komora) z 18. júna 2019 (*) „Štátna pomoc – Rozsudok vydaný rozhodcovským súdom zriadeným pod záštitou Medzinárodného centra pre riešenie investičných sporov (ICSID) – Vyplatenie náhrady škody priznanej niektorým hospodárskym subjektom – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vrátenie – Právomoc Komisie“ V spojených veciach T‑624/15, T‑694/15 a T‑704/15, European Food SA, s
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá rozšírená komora) z 18. júna 2019 (*) „Štátna pomoc – Rozsudok vydaný rozhodcovským súdom zriadeným pod záštitou Medzinárodného centra pre riešenie investičných sporov (ICSID) – Vyplatenie náhrady škody priznanej niektorým hospodárskym subjektom – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vrátenie – Právomoc Komisie“ V spojených veciach T‑624/15, T‑694/15 a T‑704/15, European Food SA, s
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá rozšírená komora) z 18. júna 2019 (*) „Štátna pomoc – Rozsudok vydaný rozhodcovským súdom zriadeným pod záštitou Medzinárodného centra pre riešenie investičných sporov (ICSID) – Vyplatenie náhrady škody priznanej niektorým hospodárskym subjektom – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vrátenie – Právomoc Komisie“ V spojených veciach T‑624/15, T‑694/15 a T‑704/15, European Food SA, s
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá rozšírená komora) z 18. júna 2019 (*) „Štátna pomoc – Rozsudok vydaný rozhodcovským súdom zriadeným pod záštitou Medzinárodného centra pre riešenie investičných sporov (ICSID) – Vyplatenie náhrady škody priznanej niektorým hospodárskym subjektom – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vrátenie – Právomoc Komisie“ V spojených veciach T‑624/15, T‑694/15 a T‑704/15, European Food SA, s
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá rozšírená komora) z 18. júna 2019 (*) „Štátna pomoc – Rozsudok vydaný rozhodcovským súdom zriadeným pod záštitou Medzinárodného centra pre riešenie investičných sporov (ICSID) – Vyplatenie náhrady škody priznanej niektorým hospodárskym subjektom – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vrátenie – Právomoc Komisie“ V spojených veciach T‑624/15, T‑694/15 a T‑704/15, European Food SA, s
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá rozšírená komora) z 18. júna 2019 (*) „Štátna pomoc – Rozsudok vydaný rozhodcovským súdom zriadeným pod záštitou Medzinárodného centra pre riešenie investičných sporov (ICSID) – Vyplatenie náhrady škody priznanej niektorým hospodárskym subjektom – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vrátenie – Právomoc Komisie“ V spojených veciach T‑624/15, T‑694/15 a T‑704/15, European Food SA, s
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 13. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v trestných veciach – Smernica 2012/13/EÚ – Právo na informácie v trestnom konaní – Článok 6 ods. 4 – Právo na informácie o vznesenom obvinení – Informácia o akýchkoľvek zmenách, ktoré sa týkajú poskytnutých informácií, ak je to potrebné na zaručenie spravodlivého konania – Zmena právnej kvalifikácie skutkového stavu, ktorý je predmetom obža
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 13. júna 2019., Google LLC proti Bundesrepublik Deutschland.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Elektronické komunikačné siete a služby – Smernica 2002/21/ES – Článok 2 písm. c) – Pojem ‚elektronická komunikačná služba‘ – Prenos signálov – Internetová e‑mailová služba – Služba Gmail.
Vec C-193/18.
Odôvodnenie: 10 rámcovej smernice znie: „Definícia ‚služba informačnej spoločnosti‘ uvedená v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov [(Ú. v. ES L 204, 1998, s. 37; Mim. vyd. 13/020, s. 337), ktorá bola zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/48/ES z 20. júla 1998 (Ú. v. ES L 217, 1998, s. 18; Mim. vyd. 13/021, s. 8)], zahŕňa široký rozsah ekonomických činností vykonávaných v režime on‑line. Pre väčšinu z týchto činností neplatia ustanovenia tejto smernice, pretože n ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 13. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Smernica 2001/23/ES – Pôsobnosť – Prevod časti podniku – Zachovanie práv zamestnancov – Pojem ,prevod‘ – Pojem ‚hospodársky subjekt‘ – Prevod časti hospodárskej činnosti materskej spoločnosti na novovytvorenú dcérsku spoločnosť – Identita – Nezávislosť – Výkon hospodárskej činnosti – Kritérium trvalosti výkonu hospodárskej činnosti – Využi
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 12. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Smernica 2001/42/ES – Posudzovanie účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie – Nariadenie – Stanovenie cieľov ochrany pre sústavu Natura 2000 v súlade so smernicou 92/43/EHS – Pojem ‚plány a programy‘ – Povinnosť vykonať environmentálne posudzovanie“ Vo veci C‑321/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudic
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 12. júna 2019., Patent-och registreringsverket proti Matsovi Hanssonovi.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochranné známky – Smernica 2008/95/ES – Článok 4 ods. 1 písm. b) – Pravdepodobnosť zámeny – Celkový dojem – Staršia ochranná známka zapísaná do registra spolu s vyhlásením o vzdaní sa práva – Účinky takého vzdania sa práva na rozsah ochrany staršej ochrannej známky.
Vec C-705/17.
... Kapitola 1 § 10 prvý odsek bod 2 zákona z roku 2010 stanovuje, že z výlučného práva na zapísanú ochrannú ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 12. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Smernica 2001/42/ES – Posudzovanie účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie – Nariadenie – Stanovenie cieľov ochrany pre sústavu Natura 2000 v súlade so smernicou 92/43/EHS – Pojem ‚plány a programy‘ – Povinnosť vykonať environmentálne posudzovanie“ Vo veci C‑321/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudic
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 12. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Smernica 2001/42/ES – Posudzovanie účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie – Nariadenie – Označenie osobitne chráneného územia podľa smernice 92/43/EHS – Stanovenie cieľov ochrany, ako aj určitých preventívnych opatrení – Pojem ‚plány a programy‘ – Povinnosť vykonať environmentálne posudzovanie“ Vo veci C‑43/18,
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 12. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana spotrebiteľa – Smernica 2005/29/ES – Nekalé obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom – Pojem ‚agresívna obchodná praktika‘ – Povinnosť spotrebiteľa urobiť konečné rozhodnutie o obchodnej transakcii v prítomnosti kuriéra, ktorý mu doručí všeobec né podmienky zmluvy“ Vo veci C‑628/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciáln
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) z 12. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 401 – Zásada daňovej neutrality – Nákup predmetov s vysokým obsahom zlata alebo iných drahých kovov od jednotlivcov na účely opätovného predaja zo strany podniku – Daň z prevodu majetku“ Vo veci C‑185/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 11. júna 2019 (*) „Výskum a technický rozvoj – Rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) – Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu ERC na rok 2016 – Rozhodnutie ERCEA o zamietnutí žiadosti o grant ako neprípustnej – Správny opravný prostriedok pred Komisiou – Implicitné rozhodnutie o zamietnutí – Čiastočná neprípustnosť – Explicitné rozhodnutie o zamietnutí – Právo na účinnú súdnu
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (piata komora) z 11. júna 2019., Fernando De Esteban Alonso v. Európska komisia.
Verejná služba – Bývalí úradníci – Vyšetrovanie OLAF‑om – Vec ,Eurostat‘ – Postúpenie informácií o skutkoch, ktoré môžu viesť k trestnému stíhaniu, vnútroštátnym súdnym orgánom – Absencia predchádzajúceho informovania potenciálne dotknutých úradníkov – Ujmy, ktoré údajne vznikli z dôvodu správania OLAF‑u a Komisie v priebehu konania – Nemajetková ujma, ujma na zdraví a majetková ujma – Príčinná súvislosť.
Vec T-138/18.
Odôvodnenie: 10 nariadenia č. 1073/1999 stanovovalo: „keďže vyšetrovania sa musia vykonávať v súlade so zmluvou, a najmä s Protokolom o výsadách a imunitách, pri rešpektovaní Služobného poriadku pre úradníkov a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov… a plnom rešpektovaní ľudských práv a základných slobôd, najmä zásady nestrannosti, práva dotknutých osôb vyjadriť sa k skutočnostiam, ktoré sa ich týkajú, zásady, že závery vyšetrovania sa môžu opierať výlučne o prvky, ktoré majú dôkaznú hodnotu; keďže orgány, inštitúcie, úrady a agentúry musia na tent ...
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisičme chambre) 6 juin 2019 ( *1 ) « Dessin ou modčle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modčle communautaire enregistré représentant un véhicule motorisé – Dessin ou modčle communautaire antérieur – Motif de nullité – Absence de caractčre individuel – Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du rčglement (CE) no 6/2002 » Dans l’affaire T‑209/18, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, établie à Stuttgart (All
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 11. júna 2019 (*) „Výskum a technický rozvoj – Rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) – Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu ERC na rok 2016 – Rozhodnutie ERCEA o zamietnutí žiadosti o grant ako neprípustnej – Správny opravný prostriedok pred Komisiou – Implicitné rozhodnutie o zamietnutí – Čiastočná neprípustnosť – Explicitné rozhodnutie o zamietnutí – Právo na účinnú súdnu
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 11. júna 2019 (*) „Výskum a technický rozvoj – Rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) – Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu ERC na rok 2016 – Rozhodnutie ERCEA o zamietnutí žiadosti o grant ako neprípustnej – Správny opravný prostriedok pred Komisiou – Implicitné rozhodnutie o zamietnutí – Čiastočná neprípustnosť – Explicitné rozhodnutie o zamietnutí – Právo na účinnú súdnu
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 11. júna 2019 (*) „Výskum a technický rozvoj – Rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) – Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu ERC na rok 2016 – Rozhodnutie ERCEA o zamietnutí žiadosti o grant ako neprípustnej – Správny opravný prostriedok pred Komisiou – Implicitné rozhodnutie o zamietnutí – Čiastočná neprípustnosť – Explicitné rozhodnutie o zamietnutí – Právo na účinnú súdnu
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 11. júna 2019 (*) „Výskum a technický rozvoj – Rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) – Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu ERC na rok 2016 – Rozhodnutie ERCEA o zamietnutí žiadosti o grant ako neprípustnej – Správny opravný prostriedok pred Komisiou – Implicitné rozhodnutie o zamietnutí – Čiastočná neprípustnosť – Explicitné rozhodnutie o zamietnutí – Právo na účinnú súdnu
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 11. júna 2019 (*) „Výskum a technický rozvoj – Rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) – Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu ERC na rok 2016 – Rozhodnutie ERCEA o zamietnutí žiadosti o grant ako neprípustnej – Správny opravný prostriedok pred Komisiou – Implicitné rozhodnutie o zamietnutí – Čiastočná neprípustnosť – Explicitné rozhodnutie o zamietnutí – Právo na účinnú súdnu
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) zo 6. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana spotrebiteľa – Smernica 2008/48/ES – Povinnosti pred uzavretím zmluvy – Článok 5 ods. 6 – Povinnosť veriteľa hľadať najvhodnejší úver – Článok 8 ods. 1 – Povinnosť veriteľa neuzavrieť zmluvu o úvere v prípade pochybností o úverovej bonite spotrebiteľa – Povinnosť veriteľa posúdiť vhodnosť úveru“ Vo veci C‑58/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudic
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) zo 6. júna 2019 (*) „Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Konanie vo veci zrušenia – Obrazová ochranná známka vyobrazujúca kríž na bočnej strane športovej obuvi – Zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti“ Vo veci C‑223/18 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 27. marca 2018, Deichmann SE, so sídlom v Essene (Nemecko),
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (ôsma komora) zo 6. júna 2019 (*) „Dizajn Spoločenstva – Konanie o výmaze – Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia – Zapísaný dizajn Spoločenstva zobrazujúci vozidlo VW Caddy – Skorší dizajn Spoločenstva – Dôvod výmazu – Osobitý charakter – Informovaný užívateľ – Celkovo odlišný dojem – Článok 6 a článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 6/2002 – Dôkazné bremeno zaťažujúce navrhovateľa výmazu – Požiadavky súvisiace s vyobrazením sk
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) zo 6. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Postupy zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby – Smernica 2014/24/EÚ – Článok 10 písm. c) a písm. d) body i), ii) a v) – Platnosť – Rozsah pôsobnosti – Vylúčenie rozhodcovských a zmierovacích služieb a určitých právnych služieb – Zásady rovnosti zaobchádzania a subsidiarity – Články 49 a 56 ZFEÚ“ Vo veci
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 6. júna 2019., V proti Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants a Securex Integrity ASBL.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour du travail de Liège.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia – Migrujúci pracovníci – Nariadenie (ES) č. 883/2004 – Prechodné ustanovenia – Článok 87 ods. 8 – Nariadenie (EHS) č. 1408/71 – Článok 14c písm. b) – Pracovník, ktorý je súčasne zamestnaný na území jedného členského štátu a samostatne zárobkovo činný na území druhého členského štátu – Výnimky zo zásady jednej uplatniteľnej právnej úpravy – Dvojité poistenie – Podanie žiadosti na účely podliehania právnym predpisom uplatniteľným podľa nariadenia č. 883/2004.
Vec C-33/18.
Odôvodnenie: 4 nariadenia č. 883/2004 stanovuje, že je potrebné rešpektovať osobitné vlastnosti vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia a vypracovať iba systém koordinácie. 7        Podľa odôvodnenia 45 tohto nariadenia: „pretože cieľ navrhovaného opatrenia, a to koordinačné opatrenia na zaručenie toho, aby sa právo na voľný pohyb osôb mohlo účinne vykonávať, sa nemôže dostatočne dosiahnuť členskými štátmi, a vzhľadom na rozsah a účinky tohto opatrenia sa môže lepšie dosiahnuť na úrovni spoločenstva, spoločenstvo môže pr ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) zo 6. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v občianskych veciach – Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 – Článok 66 – Pôsobnosť ratione temporis – Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Pôsobnosť ratione materiae – Občianske a obchodné veci – Článok 1 ods. 1 a ods. 2 písm. a) – Vylúčené veci – Majetkové práva – Článok 54 – Žiadosť o vydanie osvedčenia, ktoré potvrdzuje vykonateľnosť rozhodnutia vydaného súdom pôv
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (druhá komora) z 5. júna 2019., Bank Saderat plc v. Rada Európskej únie.
Vec T-433/15.
Odôvodnenie: 4 nariadenia č. 883/2004 stanovuje, že je potrebné rešpektovať osobitné vlastnosti vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia a vypracovať iba systém koordinácie. 7        Podľa odôvodnenia 45 tohto nariadenia: „pretože cieľ navrhovaného opatrenia, a to koordinačné opatrenia na zaručenie toho, aby sa právo na voľný pohyb osôb mohlo účinne vykonávať, sa nemôže dostatočne dosiahnuť členskými štátmi, a vzhľadom na rozsah a účinky tohto opatrenia sa môže lepšie dosiahnuť na úrovni spoločenstva, spoločenstvo môže pr ...
ARRÊT DE LA COUR (sixičme chambre) 6 juin 2019 (*) « Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaire – Pension d’ancienneté – Mise à la retraite anticipée sans réduction des droits à pension – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 9, paragraphe 2, de l’annexe VIII – Dispositions générales d’exécution – Intérêt du service – Décision adoptée en exécution d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne – Article 266 TFUE – Autorité de la chose jugée » Dans l’aff
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 11. júna 2019 (*) „Výskum a technický rozvoj – Rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) – Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu ERC na rok 2016 – Rozhodnutie ERCEA o zamietnutí žiadosti o grant ako neprípustnej – Správny opravný prostriedok pred Komisiou – Implicitné rozhodnutie o zamietnutí – Čiastočná neprípustnosť – Explicitné rozhodnutie o zamietnutí – Právo na účinnú súdnu
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 11. júna 2019 (*) „Výskum a technický rozvoj – Rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) – Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu ERC na rok 2016 – Rozhodnutie ERCEA o zamietnutí žiadosti o grant ako neprípustnej – Správny opravný prostriedok pred Komisiou – Implicitné rozhodnutie o zamietnutí – Čiastočná neprípustnosť – Explicitné rozhodnutie o zamietnutí – Právo na účinnú súdnu
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 11. júna 2019 (*) „Výskum a technický rozvoj – Rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) – Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu ERC na rok 2016 – Rozhodnutie ERCEA o zamietnutí žiadosti o grant ako neprípustnej – Správny opravný prostriedok pred Komisiou – Implicitné rozhodnutie o zamietnutí – Čiastočná neprípustnosť – Explicitné rozhodnutie o zamietnutí – Právo na účinnú súdnu
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 5. júna 2019., Skype Communications Sàrl proti Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT).
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d'appel de Bruxelles.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Elektronické komunikačné siete a služby – Smernica 2002/21/ES – Článok 2 písm. c) – Pojem ‚elektronická komunikačná služba‘ – Prenos signálov – Služba prenosu hlasu cez internetový protokol (VoIP) na čísla pevných liniek alebo mobilných telefónov – Služba SkypeOut.
Vec C-142/18.
Odôvodnenie: 10 rámcovej smernice stanovuje: „Definícia ‚služba informačnej spoločnosti‘ uvedená v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov [(Ú. v. ES L 204, 1998, s. 37; Mim. vyd. 13/020, s. 337), zmenenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/48/ES z 20. júla 1998 (Ú. v. ES L 217, 1998, s. 18)], zahŕňa široký rozsah ekonomických činností vykonávaných v režime on‑line. Pre väčšinu z týchto činností neplatia ustanovenia tejto smernice, pretože nie sú ...

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, pojem priestupku, úmyselné zavinenie, porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, inštitút nutnej obrany, verbálny útok
Právna veta: Podľa ust. § 49 ods. 1 písm. d) zákona o priestupkoch sa priestupku proti občianskemu spolunažívaniu dopustí ten, kto inému úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním. Priestupok je spáchaný úmyselne (§ 4 ods. 2 zákona o priestupkoch), ak páchateľ chcel svojím konaním porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom (priamy úmysel) alebo vedel, že svojím konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom a pre prípad, že ho poruší alebo ohrozí, bol s tým uzr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, schopnosť sam sa živiť, príprava na budúce povolania a výživné
Právna veta: Z povahy výživného vyplýva, že právo na výživné je osobným právom dieťaťa a vzniká jeho narodením (§ 7 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Naproti tomu stojí vyživovacia povinnosť obidvoch rodičov k deťom, ktorá im vyplýva priamo zo zákona. Ust. § 62 ods. 1 Zákona o rodine zabezpečuje deťom výživné od ich rodičov do toho času, pokiaľ nie sú schopné samy sa živiť; nerozoznáva pritom deti maloleté, plnoleté a z hľadiska veku tieto nároky nediferencuje. Podmienky nároku maloletých aj plnoletých detí na výživné sú teda rovnaké; vyživovacia povinnosť rodičov k nim preto končí v prípade, že preukázali sc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: výška úrokov, dĺžka doby platenia úrokov, omeškanie dlžníka podľa § 506 ObZ, zmluva o úvere , sankčný právny inštitút
Právna veta: Predčasné zosplatnenie úveru predstavuje vo svojej podstate jednostranný sankčný právny inštitút, ktorý umožňuje veriteľovi zmenou záväzku požadovať jednorazové, okamžité vrátenie celej požičanej istiny z čoho vyplýva, že rozdiel stavu výhody splátok a stavu jednorazového zosplatnenia úveru spočíva v tom, že veriteľ nemá nárok a spotrebiteľ nemá povinnosť vrátiť celú požičanú sumu naraz. Splácanie úveru v splátkach teda na strane veriteľa vyvoláva stav absencie požičanej sumy istiny, ktorá sa iba postupne (v splátkach) vracia a spláca a za tento stav nedostatku a úverovania, patrí veriteľovi ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úkony predsedu senátu alebo samosudcupo oznámení výsledkov prípravy pojednávania, predbežné právne posúdenie veci, predvídateľnosť súdneho rozhodnutia
Právna veta: S účinnosťou nového procesného kódexu Civilného sporového poriadku od 01.07.2016 bola v zmysle ustanovenia § 181 ods. 2 zakotvená (mimo iného) povinnosť súdu po otvorení pojednávania, prednesení žaloby, vyjadrení žalovaného k prednesu žalobcu na prvom pojednávaní, uviesť predbežné právne posúdenie veci. Znamená to, že súd je povinný subsumovať významné skutkové okolnosti prípadu pod konkrétne hmotnoprávne ustanovenia a prezentovať relevantný právny názor. Predbežné právne posúdenie veci má predovšetkým umožniť objektívnu predvídateľnosť následného súdneho rozhodnutia a vytvoriť priestor na pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o pôžičke, reálna zmluva
Právna veta: V zmysle platnej právnej úpravy zmluvou o pôžičke (§657 OZ) prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu. Podstatnými náležitosťami tejto zmluvy je dohoda o prenechaní veci (o reálnom odovzdaní), o druhovom určení veci, o povinnosti vrátiť vec rovnakého druhu a o určení času vrátenia. Predmetom zmluvy o pôžičke môže byť akákoľvek druhovo určená vec (§119 OZ), ktorá je spôsobilá byť predmetom občianskoprávnych vzťahov. Druhové určenie veci na účely tohto vzťahu nemožno vyvodiť z podstaty veci sam ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podiely oboch manželov sú rovnaké, spoločná vec, bezpodielové spoluvlastníctvo
Právna veta: Znenie § 150 Občianskeho zákonníka nevylučuje, aby súd vyjadril rozdielnosť podielov manželov pri vyporiadaní spoločnej veci, prihliadajúc na to, ako sa každý z manželov zaslúžil o nadobudnutie i udržanie spoločnej veci, a to tak, že vec prikáže do vlastníctva tomu z manželov, ktorý sa o nadobudnutie a udržanie spoločnej veci zaslúžil výlučne, resp. v prevažnej miere bez toho, aby mu uložil povinnosť, aby druhému manželovi, ktorý sa o jeho nadobudnutie a udržanie nezaslúžil, na vyrovnanie podielu zaplatil určitú finančnú čiastku. Zákon explicitne neupravuje spôsob nerovného vyporiadania a disp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: možnosť zhotoviteľa poveriť vykonaním diela inú osobu, zmluva o dielo , zhotoviteľ diela, vykonávanie diela inou osobou
Právna veta: Záväzok vyplývajúci zo zmluvy o dielo, t.j. vykonanie diela a zhotovenie predmetu diela, je splnený ukončením a odovzdaním diela. Odovzdanie diela je dvojstranným synalagmatickým vzťahom, t.j. povinnosti zhotoviteľa zodpovedá povinnosť objednávateľa riadne vyhotovený predmet diela prevziať. Zhotoviteľ je povinný objednávateľa na prevzatie diela vyzvať. Podľa § 538 Obchodného zákonníka zhotoviteľ diela môže poveriť jeho vykonaním inú osobu, ak zo zmluvy alebo z povahy diela nevyplýva nič iné. Pri vykonávanie diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť ako by dielo vykonával sám. Zo záväzkové ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: dohoda o úprave styku rodičov s maloletým dieťaťom, záujem maloletého dieťaťa, výchova a starostlivosť o dieťa
Právna veta: Niet sporu o tom, že zákon preferuje vo veci úpravy výkonu rodičovských práv a povinností v prípade, ak rodičia spolu nežijú, či zmene tohto výkonu ich vzájomnú dohodu, ktorá nepochybne je predpokladom zdravej výchovy dieťaťa, keďže toto práve v dôsledku takéhoto kultivovaného prejavu rodičov získava v ich konaní pre budúcnosť aj ono samo pozitívny vzor pri riešení konfliktných situácií. Takáto dohoda, ak príde k jej uzatvoreniu, podlieha schváleniu súdu s pozitívnym výsledkom vtedy, ak je to v záujme maloletého dieťaťa. Aj pri posudzovaní obsahu dohody je súd povinný rešpektovať právo malolet ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia , neznalosť práva neospravedlňuje, bezdôvodné obohatenie, nevyvrátiteľná právna domnienka
Právna veta: Vedomosť o tom, že absencia zákonom stanovených náležitostí úverovej zmluvy má za následok, že poskytnutý úver je bezúročný a bez poplatkov, resp. že iné okolnosti zmluvy majú za následok, že úverová zmluva je neplatná, nie je pre posúdenie začiatku plynutia premlčacej doby podľa § 107 OZ významná, pretože sa jedná o vedomosť o obsahu práva. Vedomosť o obsahu práva je ovládaná zásadou "Neznalosť práva neospravedlňuje." Znalosť práva sa u jeho adresátov nevyvrátiteľne predpokladá a inak tomu nemôže byť ani v prípade posudzovania jeho znalosti ako východiska pre vedomosť o bezdôvodnom obohatení. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluvná pokuta podľa občianskeho zákonníka, výška zmluvnej pokuty, čas uzavretia zmluvy
Právna veta: Odvolací súd má za to, že už zo samotného znenia ustanovenia § 544 O. z. vyplýva, že existujú dva spôsoby určenia zmluvnej pokuty. Zatiaľ čo prvý spôsob vyjadrenia rozsahu zmluvnej pokuty je založený na vopred dohodnutej a v priebehu doby nemenenej výške pokuty, druhý spôsob umožňuje stranám, aby výšku pokuty viazali na okolnosti, ktoré považujú za významné, pričom hodnoty nie sú v čase uzavretia zmluvy známe. Pre dojednanie zmluvnej pokuty tak stačí uviesť spôsob určenia výšky zmluvnej pokuty, ktorý si zmluvné strany dohodli, čo v danom prípade predstavuje trhová cena pozemkov ku dňu uzatvor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: počítanie času podľa § 122 OZ, začiatok lehoty, rozhodná skutočnosť
Právna veta: Občiansky zákonník ustanovuje pravidlá počítania lehôt podľa rôznych časových jednotiek. Ak je relevantná doba vymedzená počtom dní, začiatok lehoty je určený začiatkom dňa, ktorý nasleduje po dni, v ktorom nastala udalosť rozhodná pre jej počítanie. Z uvedeného vyplýva, že deň, v priebehu ktorého nastala rozhodná skutočnosť, sa do lehoty nezapočítava aj keby k tejto skutočnosti došlo začiatkom tohto dňa. Pre začiatok plynutia tejto lehoty je dôležitý až deň nasledujúci po rozhodnej skutočnosti, a to i vtedy, ak by týmto dňom bola sobota, nedeľa alebo sviatok. Ak je lehota vymedzená podľa týžd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: výrok, ktorým sa obžalovaný uznáva za vinného alebo ktorým sa spod obžaloby oslobodzuje, právna kvalifikácia skutku, skutková veta výrokovej časti rozsudku
Právna veta: Podľa § 163 ods. 3 Tr. poriadku, výrok, ktorým sa obžalovaný uznáva za vinného, alebo ktorým sa spod obžaloby oslobodzuje, musí presne označovať trestný čin, ktorého sa výrok týka, a to nielen zákonným pomenovaním a uvedením právnej kvalifikácie, ale aj uvedením miesta, času a spôsobu spáchania, prípadne aj s uvedením iných skutočností potrebných na to, aby skutok nemohol byť zamenený s iným, ako aj uvedením všetkých zákonných znakov vrátane tých, ktoré odôvodňujú určitú trestnú sadzbu. Formulácia uvedením všetkých zákonných znakov vrátane tých, ktoré odôvodňujú určitú trestnú sadzbu, znamená ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bytové náhrady v zmysle občianskeho zákonníka, hmotná núdza, nájomca, náhradné bývanie
Právna veta: Napriek vyššie uvedenému odvolací súd uvádza, že v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, pokiaľ sa nájomný pomer skončil pre neplatenie nájomného alebo úhrad za služby nájomcovi, ktorý preukáže, že je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, nájomca má právo na náhradné ubytovanie. Ak ide navyše o nájomcu, ktorý sa stará o maloleté dieťa, ktorí sú členmi jeho domácnosti, a ak to pomery prenajímateľa umožňujú, poskytne sa mu namiesto náhradného ubytovania náhradný byt. Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumu životného minima a členovia domácnosti si neve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: neoprávnený odber plynu, odberateľ plynu, objektívna zodpovednosť
Právna veta: Pri neoprávnenom odbere plynu meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii, je daná objektívna zodpovednosť odberateľa plynu. V takom prípade odberateľ plynu zodpovedá už len za to, že odoberal plyn meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii plynu na meradle. V takom prípade je v zmysle § 82 ods. 1 písm. d) ZoE rozhodujúce samotné porušenie zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii plynu na meradle a je irelevantné, či bolo meradlo funkčné alebo nefunkčné, prípadne, či zaznamenávalo skutočný alebo nižší odber plynu. Druhým p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o spotrebiteľskom úvere, termín konečnej splatnosti úveru, ochrana spotrebiteľa
Právna veta: Podľa § 9 ods. 2 písm. f) zákona č. 129/2010 Z.z. zmluva o spotrebiteľskom úvere okrem všeobecných náležitostí musí obsahovať termín konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru. Zákon teda striktne, jasne, zrozumiteľne a bez pochýb vyžaduje, aby termín konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru obsahovala zmluva o spotrebiteľskom úvere. V tomto prípade samotná zmluva neobsahuje údaj konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru, umožňujúci spotrebiteľovi bez ťažkostí a s istotou identifikovať tento termín. Nie je prípustné, aby si spotrebiteľ musel údaj o termíne konečnej splatnosti úveru sám odvo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: účastníci stavebného konania, vzťah stavebného zákona k správnemu poriadku, účastníci správneho konania, zásada lex specialis derogat lex generalis, práva a právom chránené záujmy
Právna veta: Správny súd sa zaoberal aj možnosťou priznania postavenia účastníka žalobcovi podľa § 14 SP v spojení s § 140 SZ. Nemožno nechať bez povšimnutia zásadu lex specialis derogat legi generali, teda osobitný zákon alebo ustanovenie ruší všeobecný zákon alebo ustanovenie. Stavebný zákon osobitne upravuje okruh účastníkov stavebného konania v § 59 SZ, ktorého podmienky žalobca nespĺňa. Do úvahy môže teoreticky prichádzať účastníctvo žalobcu podľa všeobecného ustanovenia § 14 ods. 1 SP, teda že ide o toho, koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. Iné po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nemožnosť postúpenia pohľadávky, postúpenie pohľadávky banky, bankové tajomstvo, obsah právneho vzťahu
Právna veta: Ustanovenie § 525 ods. 1 Občianskeho zákonníka zakazuje postúpiť okrem iného také pohľadávky, ktorých obsah by sa zmenou veriteľa zmenil. Pohľadávky banky voči svojim klientom treba považovať práve za takýto druh pohľadávok. S každou pohľadávkou banky voči klientovi sú totiž neoddeliteľne spojené špecifické povinnosti a požiadavky kladené na podnikanie bánk v zmysle ustanovenia § 27 a nasl. zákona o bankách, ako aj obsiahle bankové tajomstvo (§ 91 a nasl. zákona o bankách). Tieto požiadavky a povinnosti nevyplývajú pre banku zo zmluvy s klientom, ale priamo zo zákona. Postúpením pohľadávky z b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôvody hodné osobitného zreteľa pre nezrušenie a nevyporiadanie podielového spoluvlastníctva, podielové spoluvlastníctvo , dôvody hodné osobitného zreteľa
Právna veta: V ust. § 142 ods. 1 veta prvá OZ je vyjadrená jedna zo základných zásad inštitútu podielového spoluvlastníctva - zásada, že nikto nesmie byť spravodlivo nútený, aby zotrval v spoluvlastníckom vzťahu. Pokiaľ sa spoluvlastníci nedohodnú ako sa ich spoluvlastníctvo zruší a ako si vyporiadajú, resp. ak sa nemôžu dohodnúť ani inak, môže sa ktorýkoľvek z nich domáhať zrušenia a vyporiadania spoluvlastníctva na súde. Vo všeobecnosti teda sa vychádza zo zásady, že spoluvlastníctvo k veciam má byť zrušené, ak o to požiada niektorý zo spoluvlastníkov, lebo nik nemá byť spravodlivo nútený, aby v podielov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydanie rozsudku pre zmeškanie na pojednávaní, procesná pasivita účastníkov konania, kontumačný rozsudok
Právna veta: Vo všeobecnosti rozsudok pre zmeškanie žalovaného predstavuje osobitný druh súdneho rozhodnutia, ktorý je následkom procesnej pasivity žalovaného v sporovom konaní. Tento inštitút vychádza z toho, že v kontradiktórnom procese majú byť nositeľmi procesnej aktivity sporové strany, teda nielen žalobca, ale aj žalovaný, ak chce v spore procesne obstáť, musí vyvíjať iniciatívu vo forme procesnej obrany. V opačnom prípade je sankciou to, že skutkovým základom kontumačného rozsudku je žalobcom tvrdený skutkový stav. Ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvola ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčacia doba od tohto uplatnenia po dobu konania neplynie, prekážka veci právoplatne rozhodnutej, spočívanie plynutia premlčacej doby
Právna veta: Ust. § 112 Občianskeho zákonníka však pre spočívanie premlčacej lehoty vyžaduje, aby si veriteľ uplatnil svoje právo na súde alebo u iného príslušného orgánu, čo znamená na orgáne, ktorý má právomoc konať a rozhodnúť. Keďže podmienky pre aplikáciu § 112 Občianskeho zákonníka v prejednávanej veci neboli splnené, k spočívaniu uplatneného práva žalobcom počas rozhodcovského konania nedošlo. O spočívaní premlčacej lehoty, ako sa domáha žalobca (od podania žaloby na rozhodcovský súd až po právoplatnosť uznesenia o zastavení exekučného konania) ani nie je možné podľa § 112 Občianskeho zákonníka uv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: návrh na vyhlásenie konkurzu, štatutárny orgán, konať s odbornou starostlivosťou, zodpovednosť za škodu , zodpovednostný vzťah
Právna veta: Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. platí, že ak osoba povinná podať návrh na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka (teda aj štatutárny orgán) poruší túto povinnosť, zodpovedá veriteľom za škodu, ktorá im v dôsledku toho vznikla, ibaže preukáže, že konala s odbornou starostlivosťou. Citované ustanovenie tak zakladá samostatnú skutkovú podstatu zodpovednosti štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú oneskoreným podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu, a to priamo voči veriteľom spoločnosti. Zákon č. 7/2005 Z. z. bližšie neupravuje podrobnosti zodpovednostného vzťahu medzi veriteľom a konateľom spo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vznik vecných bremien, vydržanie, oprávnený držiteľ, dobrá viera
Právna veta: Ustanovenie § 135c ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení účinnom od 01.04.1983 do 31.12.1991 (teraz § 151o ods. 1 veta druhá) umožňuje nadobudnutie vecného bremena (práva zodpovedajúce vecnému bremenu) aj jeho výkonom (vydržaním) za obdobného použitia ustanovenia § 134 Občianskeho zákonníka (predtým § 135a ods. 1 Občianskeho zákonníka) Predpoklady pre vydržanie vecného bremena sú teda rovnaké ako pri vydržaní vlastníckeho práva. Vydržaním vzniká vecné bremeno v prípadoch, kedy oprávnený držiteľ, t.j. ten, kto vykonáva právo pre seba v dobrej viere o tom, že mu právo patrí, využíva toto právo ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: potvrdenie o prevzatí objednávky, zmluva o dielo , dvojstranný právny úkon, písomné potvrdenie o prevzatí objednávky
Právna veta: Zmluva o dielo (locatio conductio operis) je dvojstranná odplatná zmluva, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje, že zhotoví pre objednávateľa na svoje nebezpečenstvo dielo a objednávateľ sa zaväzuje za dielo zaplatiť dohodnutú cenu. Vychádzajúc z uvedeného definovania zmluvy jej podstatnými náležitosťami sú dohoda o diele, teda predmete zmluvy, dohoda o jeho zhotovení na nebezpečenstvo zhotoviteľa a dohoda o odplatnosti diela. Odvolací súd má za to, že ak vznikne záväzkový právny vzťah, môže sa dotýkať právnej sféry len tých, ktorí sú jeho účastníkmi. Nie je možné, aby zo zmluvy mohol byť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: kolaudačné rozhodnutie, územný plán, stavebný úrad
Právna veta: Účelom kolaudačného konania je zistiť, či dokončená stavba alebo stavebné práce sa vykonali podľa podmienok určených v územnom pláne zóny a ak územný plán zóny nie je schválený, tak v územnom rozhodnutí. Zároveň sa zisťuje súlad so stavebným povolením a projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní. Je povinnosťou stavebného úradu v kolaudačnom konaní skúmať, či stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, na život a zdravie osôb, bezpečnosť práce a technických zariadení. Stavebný úrad je povinný chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických a právnických osô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výživné na maloleté dieťa, určenie výšky výživného
Právna veta: K námietkam matky dieťaťa, že súd prvej inštancie rozhodol v rozpore s rozhodovacou praxou, keď na základe tejto praxe sa výživné priznáva vo výške 20-30% z čistého príjmu rodiča, odvolací súd udáva, že určenie výšky výživného je individuálne v každom jednom prípade, pričom paušálne určenie výšky výživného percentuálnou sadzbou z preukázaného príjmu rodiča (objektivizácia výživného) Zákon o rodine nepozná. Súd musí každý jeden prípad posudzovať individuálne a dôsledne sa zaoberať podstatnými skutkovými okolnosťami každého prípadu.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: striedavá osobná starostlivosť, záujem dieťaťa, zverenie maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti
Právna veta: Odvolací súd uvádza, že pre riadne fungovanie akejkoľvek starostlivosti o dieťa (nielen striedavej) je potrebné, aby rodičia dokázali komunikovať aspoň o základných otázkach týkajúcich sa starostlivosti o dieťa. To však neznamená, že v prípade, ak komunikácia medzi rodičmi nie je ideálna, neprichádza vôbec do úvahy striedavá osobná starostlivosť. V každom prípade je potrebné brať do úvahy záujem dieťaťa, ktorý, ako už bolo uvedené vyššie, bol v tomto konaní dostatočne zistený vykonaným dokazovaním a je zrejmé, že striedavá starostlivosť nie je s týmto záujmom dieťaťa v rozpore. Žiaden z rodičo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na primerané finančné zadosťučinenie , práva spotrebiteľa
Právna veta: V prípade porušenia práva alebo povinnosti ustanovenej zákonom č. 250/2007 v znení neskorších predpisov a osobitnými predpismi, medzi ktoré sa zaraďuje i Občiansky zákonník, vzniká spotrebiteľovi právo na primerané finančné zadosťučinenie. Toto právo vyplýva z ust. § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, podľa ktorého proti porušeniu práv a povinnosti ustanovených zákonom s cieľom ochrany spotrebiteľa môže sa spotrebiteľ proti porušiteľovi na súde domáhať ochrany svojho práva. Spotrebiteľ sa môže na súde proti porušiteľovi domáhať, aby sa poruši ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: striedavá osobná starostlivosť
Právna veta: Pri rozhodovaní o osobnej starostlivosti maloletých detí súd prvej inštancie posudzoval aj ďalšie okolnosti, najmä na vzdialenosť bydlísk oboch rodičov, keďže otec býva v Bratislave, zatiaľ čo matka spolu s deťmi býva v Prašiciach, okres Topoľčany. Podľa ustálenej rozhodovacej praxe súdov striedavú osobnú starostlivosť o maloleté dieťa síce možno nariadiť aj v prípadoch, keď rodičia nežijú v rovnakom meste, no nie sú žiadne prekážky pri prekonávaní kratšej vzdialenosti. V tomto prípade je však vzdialenosť miest, v ktorých rodičia bývajú, príliš veľká na to, aby realizácia striedavej osobnej st ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, výživné na maloleté dieťa
Právna veta: Vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom predstavuje pilier systému zákonnej povinnosti poskytovať výživu. Cieľom tejto právnej úpravy je zabezpečiť výživu ekonomicky najslabšej skupine osôb v spoločnosti, a to deťom. Povinnými subjektmi v tomto prípade sú vždy rodičia dieťaťa, t.j. matka a otec. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom je obmedzené na obdobie, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť. Čo sa týka povinnosti rodičov prispievať na výživu svojich detí, je potrebné prihliadať na faktory, tak na strane oprávnených osôb (maloletých detí) ako aj povinnej osoby, v tomto prípade ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: kúpna zmluva podľa občianskeho zákonníka, kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti, nevyplatenie plnej výšky kúpnej ceny, platný právny úkon
Právna veta: Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti je dvojstranným hmotnoprávnym úkonom, ktorý musí spĺňať požiadavky ustanovené všeobecnou časťou Občianskeho zákonníka pre právne úkony, ako prejav vôle účastníkov v občianskoprávnych vzťahoch. Právny úkon musí byť okrem iného určitý (§ 37 ods. 1 OZ), nesmie obsahom alebo účelom odporovať zákonu alebo ho obchádzať a nesmie sa priečiť dobrým mravom (§ 39 OZ), musí byť urobený v písomnej forme tak, aby prejavy účastníkov boli obsiahnuté na tej istej listine. Len pri dodržaní uvedených požiadaviek je právny úkon platný, pričom tieto požiadavky sa musia vzťahova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: voľné hodnotenie dôkazov v trestnom konaní
Právna veta: Odvolací súd pripomína, že v súčasnej trestnoprávnej teórii a praxi platí neprekročiteľná zásada, že ak súd prvého stupňa postupoval pri hodnotení dôkazov dôsledne podľa ustanovenia § 2 ods. 12 Tr. por., teda že vykonané dôkazy hodnotil podľa svojho vnútorného presvedčenia, založeného na starostlivom uvážení všetkých okolností prípadu jednotlivo i v ich súhrne a vzájomných súvislostiach a pokiaľ urobil logicky odôvodnené skutkové zistenia, nemôže odvolací súd napadnutý rozsudok zrušiť len preto, že sám na základe svojho vnútorného presvedčenia hodnotí tie isté vykonané dôkazy ináč, teda s iným ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: novoty v odvolacom konaní, sudcovská koncentrácia konania, prostriedky procesného útoku, prostriedky procesnej obrany
Právna veta: Odvolací súd uvádza, že prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové tvrdenia, popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na vykonanie dôkazov a hmotnoprávne námietky. Ustanovenie § 366 CSP má základ v koncentrácii konania podľa § 153 a § 154 CSP. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany sú strany povinné uplatniť včas. Tieto prostriedky nie sú uplatnené včas, ak ich strana mohla predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Prostriedky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia , subjektívna premlčacia doba, začiatok plynutia subjektívnej premlčacej doby
Právna veta: Odvolací súd dodáva, že pre záver dozvedieť sa o tom, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a o tom, kto ho získal, je vždy rozhodujúce zistenie skutkového stavu v konkrétnom prípade, pričom vedomosť oprávneného o tom, že sa na jeho úkor niekto obohatil a o tom, v čí prospech k tomuto obohateniu došlo, musí byť skutočná, preukázaná, nie len predpokladaná. V tomto smere odvolací súd poukazuje na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Cdo/167/2017, ktorý v odôvodnení svojho rozhodnutia poukázal na to, že „pre účely preskúmavaného prípadu treba osobitne poukázať na tú časť odôvodnenia rozhodnutia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neunesenie dôkazného bremena, blízke osoby, spriaznená osoba
Právna veta: Blízke osoby sú vymedzené v § 116 ods. O.Z. Prvá kategória blízkych osôb je uvedená v texte pred bodkočiarkou, ktoré sú blízkymi osobami ex lege bez ohľadu na ich skutočný vzájomný vzťah. Tento právny vzťah je možné vyvrátiť dôkazom opaku len pri neexistencii príbuzenského vzťahu uvedeného v § 116 OZ. V druhej kategórii sú osoby, ktoré musia byť vo vzťahu rodinnom alebo obdobnom za predpokladu, že by ujmu jednej z nich pociťovala druhá osoba ako ujmu vlastnú. Tento právny vzťah bude vzťahom blízkych osôb len, ak sa preukážu obidve uvedené podmienky. Tou prvou podmienkou, ktorá v posudzovanom p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: počítačová kriminalita, trestná činnosť páchaná prostredníctvom počítačových sietí, boj proti počítačovej kriminalite, trestný čin podvodu v zmysle TZ
Právna veta: Príspevok sa zaoberá problematikou počítačovej kriminality a to na podklade štatistických údajov
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásada hospodárnosti konania, rýchlosť konania , základné zásady trestného konania, odovzdanie trestnej veci
Právna veta: Článok analyzuje zásadu hospodárnosti trestného konania z pohľadu aplikačnej praxe.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: znalecké dokazovanie, nezákonný znalecký experiment, vypracovanie znaleckého posudku, rekonštrukcia, znalecká činnosť
Právna veta: Článok sa zaoberá prekračovaním kompetencií znalcov, ktorí pri vypracovávaní znaleckého posudku realizujú vyšetrovacie úkony.
MENU