Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1079884
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63688
USSR: 34772
NSČR: 121697
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421654
Krajské súdy (ČR): 41627
Posledná aktualizácia
24.01.2020 06:27

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľa, bezúročný spotrebiteľský úver, postúpenie pohľadávky
Právna veta: Ak sa postupuje pohľadávka, s postúpenou pohľadávkou dochádza bez ďalšieho aj k prevodu ďalších práv spojených s pohľadávkou, ktoré sú na prevádzanej pohľadávke závislé. Tú časť žaloby, ktorou sa žalobcovia domáhajú určenia, že zmluva je
bezúročná a bez poplatkov, treba považovať za právo, ktoré je s postúpenou pohľadávkou spojené. Právo domáhať sa určenia, že zmluva je bezúročná a bez
poplatkov je v danom prípade právom vyplývajúcim zároveň zo zákona o ochrane spotrebiteľa,
nakoľko v danom prípade ide o spotrebiteľskú zmluvu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: doplnenie dôvodov odvolania až po uplynutí lehoty na podanie odvolania, vady podania, náležitosti odvolania, prípustnosť dovolania
Právna veta: Nevyzývanie na odstránenie vady podania neznamená, že odvolateľ ju nemôže odstrániť sám z vlastnej iniciatívy, a to prípadne aj po uplynutí lehoty na podanie odvolania do rozhodnutia o odvolaní. Zo žiadneho ustanovenia C. s. p. nevyplýva zákaz, resp. nemožnosť strany takto postupovať. Pokiaľ by Civilný sporový poriadok sledoval zámer neumožniť strane z vlastnej iniciatívy odstrániť vadu odvolania, spočívajúcu v absencii odvolacích dôvodov, aj po uplynutí odvolacej lehoty, mal byť v ňom tento zákaz výslovne alebo aspoň dostatočne jasne vyjadrený. Ak takáto úprava v C. s. p. nie je, nemô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: delegácia veci, zásada hospodárnosti, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Odňatie veci príslušnému súdu a jej prikázanie inému (miestne nepríslušnému) súdu je opatrením výnimočným, pretože predstavuje prielom do Ústavou Slovenskej republiky garantovaného práva, že nikto nemôže byť odňatý jeho zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky). Hoci zákon v citovanom ustanovení bližšie nevymedzuje dôležité dôvody odôvodňujúce delegáciu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výška priznaných trov konania, trovy konania a výška ich náhrady, princíp kontradiktórnosti súdneho konania, vyjadrenie k odvolaniu, prípustnosť sťažnosti
Právna veta: Aj keď z Civilného sporového poriadku expressis verbis nevyplýva povinnosť súdu doručiť sťažnosť, podanú stranou sporu proti uzneseniu súdu prvej inštancie, vydanému súdnym úradníkom aj protistrane (sťažnosť je upravená v ust. § 239 a nasl. CSP), avšak podľa názoru dovolacieho súdu, právo strany sporu na doručenie takéhoto podania protistrany treba považovať za súčasť práva na spravodlivý proces, čo vyplýva aj z ustanovenia § 374 ods. 3, druhej vety CSP. Nedoručenie podania strany sporu - v danom prípade sťažnosti žalovaného proti uzneseniu súdu prvej inštancie o výške priznaných trov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: orgány poľovníckeho združenia, poľovnícka organizácia, príslušnosť súdov podľa OSP, určenie neplatnosti zmluvy, správne súdnictvo
Právna veta: Vzhľadom k tomu, že vzťah poľovníckeho združenia a jeho člena vo veciach týkajúcich sa uplatnenia práv členov združenia, ako je právo zúčastniť sa a hlasovať na členskej schôdzi, je vzťahom súkromnoprávnym a nespadá do oblasti verejnej správy, je treba považovať za právne konformné v predmetnej právnej veci postupovať podľa ustanovení Civilného sporového poriadku a preskúmať napadnuté uznesenia členskej schôdze na základe podanej žaloby v klasickom občianskoprávnom konaní, s poukazom na to, že v prejednávanej veci ide o občianske konanie „sui generis“, v ktorom ustanovenia Správneho súdn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úroky z omeškania podľa OZ, oprávnený držiteľ , nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia ako náhradu za užívanie pozemku zastavaného líniovou stavbou vo vlastníctve žalovaného, vydanie bezdôvodného obohatenia, bezdôvodné obohatenie
Právna veta: Povinnosť poskytovať náhradu vlastníkovi pozemku, na ktorom stojí stavba, stíha vlastníka stavby bez
ohľadu na to, akým spôsobom realizuje svoje vlastnícke právo. Z rovnakých dôvodov nie je podstatné
ani to, či príp. komu prináša užívanie stavby zisk. Poskytnuté plnenie je plnením bez právneho dôvodu
a bezdôvodne sa teda obohatil ten, kto je vlastníkom stavby na cudzom pozemku, a nie napr. jej
nájomca. Je potrebné si uvedomiť, že pod „užívaním cudzieho pozemku“ je potrebné v tomto prípade
chápať jeho zastavanie cudzou stavbou (nie užívanie samotnej stavby).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určenie spôsobu užívania spoločnej veci, podielové spoluvlastníctvo, prístupová cesta, hospodárenie so spoločnou vecou
Právna veta: Ak je spoločnou vecou
pozemok - prístupová cesta, ktorá v spevnenej kvalite, a pod ktorou sú súčasne vedené inžinierske
siete, ale len v prospech jedného zo spoluvlastníkov (v danom prípade žalovaných), treba mať na
zreteli, že na jej účelné využitie treba (druhému) spoluvlastníkovi umožniť jej užívanie v rovnakej
kvalite a rovnakom rozsahu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nariadenie zabezpečovacieho opatrenia, zabezpečovacie opatrenie
Právna veta: Z právnej úpravy zabezpečovacieho opatrenia vyplýva, že pred jeho nariadením nemusí súd zistiť všetky relevantné skutkové okolnosti a pri ich zisťovaní nemusí dodržať formálny postup, ktorý sa inak vyžaduje pri dokazovaní. Postačuje, ak sú aspoň osvedčené základné skutočnosti potrebné na záver o pravdepodobnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť ochrana, a tiež dôvodnosť obavy, že bude ohrozená exekúcia. Úvaha o tom, či sú tieto predpoklady dané, je na súde rozhodujúcom o návrhu na nariadenie zabezpečovacieho opatrenia. Ani prípadne nesprávna úvaha súdu o tom ale nezakladá vadu zmätočnosti.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: splátka úveru, amortizácia dlhu, spotrebiteľský úver, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere
Právna veta: Od dodávateľov v zmluvách uzatváraných podľa ZoSÚ nemožno žiadať
žiadať, aby v nich uvádzali presný rozpis plánovanej amortizácie dlhu, teda rozpis splátok po častiach
(samostatne vo väzbe na istinu, úrok a poplatky). Pokiaľ ustanovenie § 9 ods. 2 písm. k/ ZoSÚ uvádza
pojmy „výška“, alebo „počet“ či „termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov“, je za použitia
eurokonformného výkladu potrebné dospieť k záveru, že toto ustanovenie len spresňuje, čo splátka
úveru zahrňuje.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: cudzia zmenka, náležitosti zmenky, remitent zmenky, organizačná zložka právnickej osoby
Právna veta: Požiadavke formálnej platnosti zmenky podľa čl. I § 75 bod 5 zák. č. 191/1950 Sb. zákona zmenkového a šekového vyhovuje aj taká vlastná zmenka, v ktorej je ako remitent uvedená len organizačná zložka existujúcej právnickej osoby alebo podnik zahraničnej osoby, prípadne organizačná zložka podniku zahraničnej osoby.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: úložná lehota, účinné doručenie rozhodnutia súdu, elektronická schránka, elektronické doručovanie
Právna veta: Za účinné doručenie rozhodnutia súdu advokátovi - fyzickej osobe je možné považovať iba doručenie rozhodnutia do elektronickej schránky advokáta, ktorú má určenú na elektronickú komunikáciu so súdmi (a inými orgánmi verejnej moci). S doručením rozhodnutia do súkromnej elektronickej schránky fyzickej osoby, ktorá vykonáva advokátsku prax, nie sú spojené právne dôsledky začatia plynutia lehoty na podanie odvolania.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania, moderačné právo súdu, náhrada trov konania v správnom súdnictve, dôvody hodné osobitného zreteľa
Právna veta: Pri posudzovaní dôvodov hodných osobitného zreteľa je správny súd povinný prihliadať na
majetkové, sociálne, osobné zárobkové a iné pomery účastníkov konania, a to nielen toho účastníka,
ktorého by zaťažovala povinnosť nahradiť trovy konania, ale aj toho účastníka, ktorého majetková
sféra by bola výnimočným nepriznaním náhrady trov dotknutá. Súčasne si správny súd všíma aj
okolnosti, ktoré viedli účastníkov konania k uplatneniu ochrany na správnom súde a ich postoj v
konaní.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zápisnica, zvukový záznam hlavného pojednávania a verejného zasadnutia
Právna veta: Pokiaľ Trestný poriadok alebo na jeho základe (§ 561 ods. 1 Trestného poriadku) vydaný všeobecne záväzný právny predpis (vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov) nešpecifikuje, čo je „iným vhodným záznamovým zariadením“ v zmysle § 58 ods. 3 Trestného poriadku, určuje taký prostriedok na účel konkrétneho úkonu (hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia) predseda senátu (samosudca) opatrením podľa vyššie označeného ustanovenia; opatrenie musí byť fakticky vykonateľné úradným postupom správy dotknutého súdu. Predseda senátu p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: výrok o vine, odsudzujúci rozsudok, rozsudok, práva a povinnosti obvineného
Právna veta: I. Odsudzujúci výrok o vine má jednak skutkovú časť (vetu), a jednak právnu časť, teda právnu vetu a právnu kvalifikáciu. Skutková veta odráža faktické okolnosti, ktoré sú právne relevantné z hľadiska základnej alebo kvalifikovanej skutkovej podstaty trestného činu, teda kvalifikačne použitého ustanovenia osobitnej časti Trestného zákona. Formulácia „uvedením všetkých zákonných znakov vrátane tých, ktoré odôvodňujú určitú trestnú sadzbu“ (§ 163 ods. 3 Trestného poriadku) znamená povinnosť uviesť vo výroku o vine odsudzujúceho rozsudku okrem skutkovej vety aj tzv. právnu vetu, vychádzajúcu z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: lehota a miesto podania, dovolanie v trestnom konaní
Právna veta: I. Ustanovenie § 370 ods. 2 Trestného poriadku má oproti ustanoveniu predchádzajúceho odseku (§ 370 ods. 1) povahu lex specialis a obsahovo odráža postavenie ministra spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister spravodlivosti“) ako dovolateľa, ktorý nie je stranou v súdnom konaní v rámci trestného stíhania (do právoplatnosti dovolaním napadnuteľného súdneho rozhodnutia, ktoré sa mu teda ani nedoručuje), pričom dovolanie môže podať len na podnet (§ 369 ods. 1 Trestného poriadku). Ministrovi spravodlivosti plynie lehota od toho doručenia, ktoré bolo vykonané najneskôr (z osôb, kt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: základné práva a povinnosti colníka, zneužívanie právomoci verejného činiteľa
Právna veta: I. Ak verejný činiteľ koná spôsobom uvedeným v § 326 ods. 1 písm. a) až c) Trestného záko na a zároveň (navyše) za také zneužívanie svojej právomoci prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, ide nielen o spôsobenie dvoch rôznych (aj keď vecne nadväzujúcich) následkov, definovaných v dvoch rôznych ustanoveniach osobitnej časti Trestného zákona, ale aj o dve rôzne, kvalitatívne odlišné (aj keď vecne nadväzujúce) konania, ktoré k spôsobeniu dotknutého kauzálneho následku diferencovane smerujú; to platí aj v prípade, ak sa tieto konania chronologicky prekrývajú. V popísanej situácii ide o viacčinn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia, cudzie rozhodnutie
Právna veta: Súčasťou výroku rozsudku o uznaní a výkone cudzieho rozhodnutia podľa § 515 ods. 2 Trestného poriadku je vždy aj celý výrok o vine uznávaného rozsudku (popis skutku aj právna kvalifikácia) a v tomto zmysle je dotknuté ustanovenie [pod písm. b) až g)] potrebné vyložiť extenzívne, inak by uznané cudzie rozhodnutie nemohlo mať rovnaké účinky ako rozsudok slovenského súdu (§ 519 ods. 1, § 163 ods. 3 Trestného poriadku). Taká štruktúra výroku uznávacieho rozsudku musí byť zachovaná aj pri rozhodovaní podľa § 15 ods. 1 zákona č. 549/2011 Z. z. v znení zákona č. 344/2012 Z. z.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nevedenie riadneho života v skúšobnej dobe, podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, zahladenie odsúdenia
Právna veta: Ak odsúdený poukazuje na uplatnenie fikcie neodsúdenia v niektorých prípadoch, čo znamená, že sa na neho hľadí, ako keby nebol odsúdený, tak v tomto prípade najvyšší súd uvádza, že daná okolnosť nebráni tomu, aby ju súd zohľadnil pri posudzovaní osobnosti odsúdeného, jeho náchylnosti k páchaniu trestnej činnosti, vzťahu k spoločenským hodnotám chráneným právnymi predpismi, a teda pri celkovom hodnotení možností nápravy odsúdeného. Zahladením odsúdenia alebo zákonnou fikciou neodsúdenia totiž zaniká iba skutočnosť odsúdenia za trestný čin, nie však aj samotná skutočnosť, že páchateľ spách ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby, koncentračná zásada , ďalšie podmienky postupu pri dražbách, určenie neplatnosti dražby
Právna veta: V konaní o neplatnosť dražby podľa § 21 ods. 2 ZDD tak súdu nič nebráni vysloviť neplatnosť dražby na základe i takej skutkovej okolnosti, ktorú síce žalobca v žalobe uviedol, hoci výslovne nenamietal jej rozpor so zákonom, ani ju výslovne neoznačil za dôvod neplatnosti dražby; takýto postup nenarúša kontradiktórnosť konania a s tým spojenú zásadu rovnosti strán sporu, súd tu nepomáha jednej zo strán sporu v uplatňovaní jej práv (nedopĺňa jej žalobný "prednes" a nevyhľadáva za ňu "rozhodujúce skutočnosti", ani nemení ňou uplatnené právo), ale vykonáva to, čo je jeho výlučnou úlohou, teda ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nevyhotovenie zvukového záznamu z hlavného pojednávania, zápisnica v trestnom konaní
Právna veta: Ak o priebehu hlavného pojednávania bola vyhotovovaná zápisnica diktovaním predsedom senátu postupom v súlade s § 58 Tr. por., tak táto nestráca vlastnosť zákonného dôkazu a verejnej listiny tým, že nie je sprevádzaná zvukovým záznamom vyhotoveným v súlade s § 61a Tr. por. Účelom zakomponovania naposledy uvedeného ustanovenia do Trestného poriadku totiž nebolo nahradiť vyhotovovanie zápisnice o pojednávaní, ale vytvoriť doplnkový zdroj informácií o priebehu pojednávania, a preto v prípade nevyhotovenia zvukového záznamu alebo jeho nezachovania v dôsledku objektívnej príčiny (technickej poruchy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd Slovenskej republiky

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: princíp právnej istoty, právo na verejné vyhlásenie rozsudku, verejnosť súdneho konania, Verejné vyhlásenie rozsudku
Právna veta: „Hoci z verejnosti súdneho konania (ako jednej z ústavných a procesných záruk práva na súdnu a inú právnu ochranu) existujú určité výnimky, tieto sa vzťahujú len na súdne pojednávanie, ale nie na verejné vyhlásenie rozsudku. Povinnosť verejného vyhlásenia rozsudku je bezvýnimočná, ako to vyplýva z doslovného znenia čl. 142 ods. 3 ústavy.“ (...) „Verejné vyhlásenie rozsudku patrí k ústavným princípom právneho štátu. Konštatovanie, že rozsudok bol vyhlásený verejne, predpokladá aktívny postup súdu, t. j. súd musí dať verejnosti najavo, že rozsudok vyhlási“.(...)„Konštatovanie, že rozsudok bol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: Majetok podliehajúci konkurzu, oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom, dispozičné oprávnenie nakladať s majetkom, ktorý nepatrí úpadcovi
Právna veta: Podľa § 44 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze“) oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu a oprávnenie konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku, vyhlásením konkurzu prechádza na správcu; správca pritom koná v mene a na účet úpadcu.V dôsledku vyhlásenia konkurzu prechádza na správcu dispozičné oprávnenie týkajúce sa iba majetku, ktorý patrí úpadcovi. V prípade majetku, ktorý nepatrí úpadcovi, aj keď podlieha konkurzu, dispozičné oprávnen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: námietka premlčania záložného práva, uspokojenie zabezpečenej pohľadávky z výťažku speňaženia , žaloba o určenie neexistencie záložného práva k nehnuteľnosti, záložné právo, premlčanie , premlčanie záložného práva
Právna veta: Záložca môže podať žalobu o určenie neexistencie záložného práva k nehnuteľnosti, ak je toto premlčané, a dovolať sa jeho premlčania i v konaní o určenie jeho neexistencie (príp. konaní o zákaz jeho výkonu), ak má na takomto určení naliehavý právny záujem. ... ak preukáže záložný dlžník, že záložný veriteľ uplatnil (môže uplatniť) právo na uspokojenie zabezpečenej pohľadávky z výťažku speňaženia zálohu (až) po uplynutí stanovenej doby, a ak sa dovolá premlčania záložného práva, nemožno zamietnuť jeho žalobu o určenie, že tu (premlčané) záložné právo nie je, len s poukazom na to, že premlčani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: fiktívne zadržanie vodičského preukazu, poverenie o zadržaní vodičského preukazu, Neplatnosť zadržania vodičského preukazu
Právna veta: V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o zadržaní vodičského preukazu policajt vydá potvrdenie o jeho zadržaní, pričom týmto sa vodičský preukaz považuje za zadržaný. Hoci zákon ustanovuje, že ide o zadržanie vodičského preukazu, zároveň umožňuje, aby takýto preukaz bol zadržaný fiktívne (vydaním potvrdenia o jeho zadržaní). Takto zadržaný preukaz sa v zmysle ustanovenia § 100 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z. považuje za neplatný. Uvedené znamená, že hoci sťažovateľ fakticky disponuje vodičským preukazom, tento sa v zásade považuje za neplatný, a preto nie je možné činnosť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásada prezumpcie neviny, vyhlásenie obvineného o priznaní viny, rozhodnutie o návrhu na dohodu o vine a treste, dohoda o vine a treste
Právna veta: Súd schvaľuje dohodu o vine a treste bez vykonania dokazovania (ide o výnimku z pravidla podľa § 2 ods. 19 Trestného poriadku), pričom toto rozhodnutie vyvoláva v zmysle § 334 ods. 1 Trestného poriadku právne účinky len vo vzťahu k obvinenému. To primerane platí aj o prijatí vyhlásenia obvineného, že je vinný zo spáchania skutku alebo niektorého zo skutkov uvedených v obžalobe, alebo vyhlásenia, že nepopiera spáchanie takého skutku podľa § 257 ods. 5, 7 Trestného poriadku. Ak súd následne rozhoduje o obžalobe podanej proti inému obvinenému (hoci zo spáchania činu pokrytého skôr schválenou doho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Trest odňatia slobody na doživotie, ďalší trest, vykonávanie predchádzajúceho trestu odňatia slobody na určitú dobu, zohľadnenie nevykonaných zvyškov iných trestov
Právna veta: Ustanovenie § 43 Trestného zákona sa aplikuje, keď súd po podaní obžaloby rozhoduje o vine a treste, preto „súd, ktorý aktuálne rozhoduje o vine a treste má mať na zreteli, aby páchateľovi zohľadnil i prípadne nevykonané zvyšky iných trestov (ktoré by páchateľ v budúcnosti potencionálne mohol vykonať) a aby aktuálne uložil taký trest odňatia slobody, ktorý spolu s potencionálnym zvyškom trestu odňatia slobody z iného konania nepresiahne maximálnu hranicu 25 rokov uvedenú v § 46 Tr. zák. To však platí len za splnenia dvoch podmienok: i) súd ukladá trest na určitú dobu (najviac na 25 rokov) a z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: skutok, ktorý má znaky viacerých trestných činov, jednočinný súbeh trestného činu vraždy s trestným činom útoku na verejného činiteľa, útok na verejného činiteľa, vražda
Právna veta: Konanie páchateľa, ktorý v úmysle ho usmrtiť strieľa z pištole na policajta vykonávajúceho proti nemu služobný zákrok, je nutné posudzovať ako trestný čin vraždy, resp. ako pokus tohto trestného činu; jednočinný súbeh tohto trestného činu s trestným činom útoku na verejného činiteľa je vylúčený. Najvyšší súd sa stotožnil s názorom, že pri kvalifikácii trestnej činnosti, spočívajúcej v streľbe na policajtov, vykonávajúcich služobný zákrok, je potrebné sa vysporiadať s kľúčovou otázkou, či páchateľ skutočne strieľal tak, že musel byť uzrozumený s tým, že zakročujúcich policajtov zasiahne a môže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zmena výpovede obžalovaného, hodnotenie vykonaných dôkazov, zásada ústnosti a bezprostrednosti, rozpory medzi skoršou výpoveďou a údajmi na hlavnom pojednávaní
Právna veta: Ústavný súd považuje za potrebné uviesť, že v prípade výsluchu , ktorý oproti prípravnému konaniu zmenil na hlavnom pojednávaní svoju výpoveď, došlo k aplikácii § 258 ods. 4 Trestného poriadku. Toto ustanovenie upravuje osobitný prípad realizácie zásady bezprostrednosti a ústnosti na hlavnom pojednávaní, ktorý počíta a súčasne umožňuje využitie výpovede z prípravného konania v prípadoch, ak sa objavia podstatné rozpory medzi jeho skoršou výpoveďou a údajmi na hlavnom pojednávaní, t. j. keď sa obžalovaný pri svojej výpovedi na hlavnom pojednávaní odchýli v podstatných bodoch od svojej skoršej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: riziko marenia spravodlivosti, obava z marenia skutočností dôležitých pre trestné stíhanie, dôvodnosť kolúznej väzby, kolúzna väzba
Právna veta: Dôvodnosť kolúznej väzby možno oprieť o existenciu konkrétnych skutočností odôvodňujúcich obavu z marenia objasňovania skutočností dôležitých pre trestné stíhanie, pričom v zmysle právnej úpravy sa nevyžaduje istota, ale postačuje obava z kolúzneho konania, čo najvyšší súd bližšie zdôvodnil, keď uviedol, že „nemožno vyčkávať až do okamihu, keď už je isté, že obvinený bude kolúzne konať, pretože by sa už spravidla nepodarilo takému konaniu zabrániť a predísť“. (...) Obava z kolúzneho správania nemusí byť získaná len z prameňa klasifikovaného ako dôkaz v zmysle ustanovenia § 119 ods. 2 Trestného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vrátenie daru, dar, darovacia zmluva, porušenie dobrých mravov obdarovaným
Právna veta: Podľa § 630 Občianskeho zákonníka darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. (...) „Právo darcu domáhať sa vrátenia daru nevzniká pri prostej nevďačnosti obdarovaného voči darcovi, ani pri menej významnom porušení dobrých mravov zo strany obdarovaného.“

Súdny dvor Európskej únie

Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) z 27. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 132 ods. 1 písm. c) – Oslobodenia od dane – Lekárske a zdravotnícke povolania – Chiropraxia a osteopatia – Článok 98 – Príloha III body 3 a 4 – Lieky a zdravotnícke pomôcky – Znížená sadzba – Dodanie v rámci zákrokov alebo ošetrení terapeutickej povahy – Bežná sadzba – Dodanie v rámci zákrokov alebo .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (siedma komora) z 27. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dodatočný poplatok v sektore mlieka a mliečnych výrobkov – Nariadenie (EHS) č. 3950/92 – Článok 2 ods. 1 druhý pododsek – Určenie príspevku výrobcov na splatný dodatočný poplatok – Opätovné pridelenie nevyužitých referenčných množstiev – Vnútroštátne opatrenie, prostredníctvom ktorého sa opätovne prideľujú nevyužité množstvá na základe objektívnych kritérií prednosti“ Vo veci C‑348/ .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) z 27. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v občianskych veciach – Nariadenie (ES) č. 805/2004 – Európsky exekučný titul pre nesporné nároky – Osvedčenie súdneho rozhodnutia ako európskeho exekučného titulu – Minimálne pravidlá pre konania o nesporných nárokoch – Žalovaný bez známej adresy, ktorý sa nezúčastnil pojednávania“ Vo veci C‑518/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (siedma komora) z 27. júna 2019 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Luciano Sandrone – Staršia slovná ochranná známka Európskej únie DON LUCIANO – Riadne používanie staršej ochrannej známky – Článok 47 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Relatívny dôvod zamietnutia – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001 – Prihláška slovnej ochrannej známky zložená z mena a priezviska – Staršia .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata komora) z 27. júna 2019 (*) „Štátna pomoc – Maďarská daň z obratu za šírenie reklamy – Progresívny charakter daňových sadzieb – Odpočítanie 50% prenesených strát zo základu dane pre spoločnosti, ktoré nedosiahli zisk v roku 2013 – Rozhodnutie, ktorým sa opatrenia pomoci vyhlasujú za nezlučiteľné s vnútorným trhom a nariaďuje sa ich vymáhanie – Pojem štátna pomoc – Podmienka týkajúca sa selektívnosti“ Vo veci T‑20/17, Maďarsko, v zastúpení: M.‑Z.  .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (ôsma komora) z 26. júna 2019 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Prihlášky slovných ochranných známok Európskej únie 200 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH, 400 PANORAMICZNYCH, 500 PANORAMICZNYCH a 1000 PANORAMICZNYCH – Absolútne dôvody zamietnutia – Opisný charakter – Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním – Článok 7 ods. 3 nariadenia 2017/1001 –Neexistencia zneužitia právomoci“ V  .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 26. júna 2019., Aleš Kuhar a Jožef Kuhar proti Addiko Bank d.d.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Višje sodišče v Mariboru.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách – Smernica 93/13/EHS – Exekučné konanie týkajúce sa pohľadávky z hypotéky – Priamo vykonateľná notárska zápisnica – Súdne preskúmanie nekalých podmienok – Odklad exekúcie – Nedostatok právomoci sudcu rozhodujúceho o návrhu na nariadenie exekúcie – Ochrana spotrebiteľa – Zásada efektivity – Konformný výklad.
Vec C-407/18.
... exekúcie podľa § 71 prvého a druhého odseku zákona o exekúcii a zabezpečovacích opatreniach je prípustný ...
... zábezpeky. Podľa § 71 tretieho odseku zákona o exekúcii a zabezpečovacích opatreniach sa totiž v prípade, ...
... ujmy podľa § 71 prvého odseku zákona o exekúcii a zabezpečovacích opatreniach, ako aj vyvažovať ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. júna 2019., Európska komisia proti Gréckej republike.
Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 258 ZFEÚ – Článok 49 ZFEÚ – Smernica 2006/123/ES – Článok 15 ods. 2 a 3 – Smernica 2005/36/ES – Články 13, 14, 50 a príloha VII – Sloboda usadiť sa – Uznávanie odborných kvalifikácií – Vnútroštátne pravidlá týkajúce sa poskytovateľov odbornej prípravy mediátorov.
Vec C-729/17.
Odôvodnenie: 6 smernice 2006/123 znie: „Tieto prekážky [slobody usadiť sa a voľného pohybu služieb] nemožno odstrániť len spoliehaním sa na priamu uplatniteľnosť článkov [49] a [56] zmluvy, keďže na jednej strane riešenie jednotlivých prípadov prostredníctvom konaní o porušení a nesplnení povinností voči dotknutému členskému štátu by bolo pre vnútroštátne orgány aj inštitúcie Spoločenstva, najmä po rozšírení, veľmi zložité a na druhej strane si zrušenie mnohých prekážok vyžaduje predchádzajúcu koordináciu vnútroštátnych právnych systémov vrátane ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 26. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2008/50/ES – Články 6, 7, 13 a 23 – Príloha III – Posudzovanie kvality ovzdušia – Kritériá umožňujúce konštatovať prekročenie limitných hodnôt oxidu dusičitého – Merania vykonané pomocou stálych vzorkovacích miest – Výber vhodných miest – Interpretácia hodnôt nameraných na vzorkovacích miestach – Povinnosti členských štátov – Súdne preskúmanie – Intenzita preskúmania – Právomoc .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 26. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Letecká doprava – Nariadenie (ES) č. 261/2004 – Článok 5 ods. 3 – Náhrady cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla a v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov – Rozsah – Oslobodenie od povinnosti náhrady – Pojem ‚mimoriadne okolnosti‘ – Prítomnosť paliva na dráhe letiska“ Vo veci C‑159/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku .
ARRÊT DE LA COUR (quatričme chambre) 26 juin 2019 (*) « Pourvoi – Fonds social européen (FSE) – Programme opérationnel relevant de l’objectif n° 1 pour la Région de Sicile (2000-2006) – Réduction du concours financier initialement octroyé – Rčglement (CE) nº 1260/1999 – Article 39 – Pouvoirs de contrôle – Vérifications nécessaires – Corrections financičres – Calcul – Méthode par extrapolation » Dans l’affaire C‑247/18 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 24. júna 2019 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek ZEÚ – Právny štát – Účinná súdna ochrana v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje právo Únie – Zásady neodvolateľnosti a nezávislosti sudcov – Zníženie veku odchodu do dôchodku sudcov Najvyššieho súdu – Uplatnenie na sudcov vo funkcii – Možnosť ďalej vykonávať funkciu sudcu po dovŕšení dôchodkového veku viazaná na získanie povolenia, ktoré patrí do diskrečnej .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 24. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v trestných veciach – Európsky zatykač – Rámcové rozhodnutia – Neexistencia priameho účinku – Prednosť práva Únie – Dôsledky – Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV – Článok 4 bod 6 – Rámcové rozhodnutie 2008/909/SVV – Článok 28 ods. 2 – Vyhlásenie členského štátu, na základe ktorého môže naďalej uplatňovať existujúce právne nástroje o odovzdávaní odsúdených osôb .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 20. júna 2019., Trestné konanie proti K. P.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Saarbrücken.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Boj proti terorizmu – Obmedzujúce opatrenia prijaté proti určitým osobám a subjektom – Zmrazenie finančných prostriedkov – Spoločná pozícia 2001/931/SZBP – Článok 1 ods. 4 a 6 – Nariadenie (ES) č. 2580/2001 – Článok 2 ods. 3 – Rozhodnutie Rady ponechávajúce organizáciu na zozname osôb, skupín a subjektov zapojených do teroristických činov – Platnosť.
Vec C-458/15.
Odôvodnenie: každého z týchto aktov bolo LTTE oznámené po ich prijatí.  Nemecké právo 14      § 34 Außenwirtschaftsgesetz (zákon o zahraničnom obchode a platbách, ďalej len „AWG“), v znení uplatniteľnom od 8. apríla 2006 do 23. apríla 2009, stanovoval: „… 4.      Trestom odňatia slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa potrestá ten, kto … (2)      poruší priamo uplatniteľný zákaz uverejnený v Bundesanzeiger (Spolkový vestník) týkajúci sa vývozu, predaja, dodávky, poskytovania, prenosu, poskytovania služieb, investovania, podpory alebo obchádzania v súvislo ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 24. júna 2019 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek ZEÚ – Právny štát – Účinná súdna ochrana v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje právo Únie – Zásady neodvolateľnosti a nezávislosti sudcov – Zníženie veku odchodu do dôchodku sudcov Najvyššieho súdu – Uplatnenie na sudcov vo funkcii – Možnosť ďalej vykonávať funkciu sudcu po dovŕšení dôchodkového veku viazaná na získanie povolenia, ktoré patrí do diskrečnej .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 20. júna 2019(*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Smernica 1999/70/ES – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Doložka 4 bod 1 – Zásada nediskriminácie – Verejný sektor vzdelávania – Vnútroštátne predpisy priznávajúce príplatok k platu jedine učiteľom zamestnaným v rámci pracovnoprávneho vzťahu na dobu neurčitú ako stáli úradníci – Vylúčenie učiteľov zamestnaných ako zmluvní .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 20. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Smernica 2006/54/ES – Rovnosť zaobchádzania s mužmi a so ženami – Prístup k zamestnaniu a pracovné podmienky – Článok 24 – Ochrana pred postihujúcimi opatreniami – Odmietnutie uchádzačky o zamestnanie z dôvodu jej tehotenstva – Zamestnanec, ktorý intervenoval v prospech tejto uchádzačky – Prepustenie zamestnanca“ Vo veci C‑404/18, ktorej predmetom je návrh na .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 24. júna 2019 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek ZEÚ – Právny štát – Účinná súdna ochrana v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje právo Únie – Zásady neodvolateľnosti a nezávislosti sudcov – Zníženie veku odchodu do dôchodku sudcov Najvyššieho súdu – Uplatnenie na sudcov vo funkcii – Možnosť ďalej vykonávať funkciu sudcu po dovŕšení dôchodkového veku viazaná na získanie povolenia, ktoré patrí do diskrečnej .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 24. júna 2019 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek ZEÚ – Právny štát – Účinná súdna ochrana v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje právo Únie – Zásady neodvolateľnosti a nezávislosti sudcov – Zníženie veku odchodu do dôchodku sudcov Najvyššieho súdu – Uplatnenie na sudcov vo funkcii – Možnosť ďalej vykonávať funkciu sudcu po dovŕšení dôchodkového veku viazaná na získanie povolenia, ktoré patrí do diskrečnej .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 20. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Colná únia – Nariadenie (EHS) č. 2913/92 – Článok 30 ods. 2 písm. b) a c) – Nariadenie (EHS) č. 2454/93 – Článok 152 ods. 1 písm. a) a b) – Určenie colnej hodnoty tovaru – Pojem ‚podobný tovar‘ – Lieky – Zohľadnenie každého faktora, ktorý môže mať vplyv na hospodársku hodnotu dotknutého lieku – Lehota deväťdesiatich dní, v ktorej sa má dovážaný tovar predať v Európskej únii – Záväzná .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 20. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel – Smernica 2009/103/ES – Článok 3 prvý odsek – Pojem ‚prevádzka vozidiel‘ – Škoda na majetku spôsobená na nehnuteľnosti požiarom vozidla stojaceho v súkromnej garáži tejto nehnuteľnosti – Krytie povinným poistením“ Vo veci C‑100/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 20. júna 2019., ExxonMobil Production Deutschland GmbH proti Bundesrepublik Deutschland.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Smernica 2003/87/ES – Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov – Zariadenie na spracovanie zemného plynu – Zachytávanie síry – ‚Clausov proces‘ – Výroba elektrickej energie vo vedľajšej jednotke – Výroba tepla – Vlastné emisie oxidu uhličitého (CO2) – Článok 2 ods. 1 – Pôsobnosť – Príloha I – Činnosť ‚spaľovania palív‘ – Článok 3 písm. u) – Pojem ‚výrobca elektrickej energie‘ – Článok 10a ods. 3 a 4 – Prechodný režim harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót – Rozhodnutie 2011/278/EÚ – Pôsobnosť – Článok 3 písm. c) – Pojem ‚podzariadenie spojené s referenčným štandardom tepla‘.
Vec C-682/17.
Odôvodnenie: 8 smernice 2003/87 znie: „Členské štáty by mali pri prideľovaní kvót prihliadať na potenciál znižovania emisií pri činnostiach priemyselného charakteru;“ 4        Článok 1 tejto smernice, nazvaný „Predmet“, stanovuje: „Táto smernica zriaďuje systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve… na podporu znižovania emisií skleníkových plynov finančne a ekonomicky výhodným spôsobom. …“ 5        Článok 2 tejto smernice s názvom „Rozsah pôsobnosti“ vo svojom odseku 1 stanovuje: „Táto smernica sa vzťahuje na emisie ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 20. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 148 písm. a) a c) – Oslobodenie od dane pri medzinárodnej doprave – Dodanie samozdvíhacích námorných vrtných plošín – Pojem ,plavidlá určené na plavbu na otvorenom mori‘ – Rozsah“ Vo veci C‑291/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Curtea de .
JUDGMENT OF THE COURT (Eighth Chamber) 19 June 2019 (*) (Reference for a preliminary ruling — Anti-dumping — Interpretation and validity of regulations re-imposing anti-dumping duties following the delivery by the Court of a judgment declaring invalidity — Legal basis — Non-retroactivity — Limitation) In Case C‑612/16, REQUEST for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the First-tier Tribunal (Tax Chamber) (United Kingdom), made by decision of 14 November 2016, received at the Court on 28 November .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 19. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z príjmov právnických osôb – Skupina spoločností – Sloboda usadiť sa – Odpočítanie strát dcérskej spoločnosti nerezidenta – Pojem ‚konečné straty‘ – Uplatnenie na dcérsku spoločnosť nižšieho stupňa – Právna úprava štátu sídla materskej spoločnosti vyžadujúca priame vlastníctvo dcérskej spoločnosti – Právna úprava štátu sídla dcérskej spoločnosti obmedzujúca započítanie strát a  .
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 19. júna 2019., Marriott Worldwide Corp. v. Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo.
Vec T-28/18.
Odôvodnenie: 8 smernice 2003/87 znie: „Členské štáty by mali pri prideľovaní kvót prihliadať na potenciál znižovania emisií pri činnostiach priemyselného charakteru;“ 4        Článok 1 tejto smernice, nazvaný „Predmet“, stanovuje: „Táto smernica zriaďuje systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve… na podporu znižovania emisií skleníkových plynov finančne a ekonomicky výhodným spôsobom. …“ 5        Článok 2 tejto smernice s názvom „Rozsah pôsobnosti“ vo svojom odseku 1 stanovuje: „Táto smernica sa vzťahuje na emisie ...
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá rozšírená komora) z 19. júna 2019 (*) „Štátna pomoc – Individuálna pomoc pre komplex Nürburgring na vybudovanie zábavného parku, hotelov a reštaurácií a na organizovanie automobilových pretekov – Rozhodnutie, ktorým sa vyhlasuje pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom – Rozhodnutie, že vrátenie pomoci vyhlásenej za nezlučiteľnú sa netýka nového vlastníka komplexu Nürburgring – Žaloba o neplatnosť – Neexistencia podstatného zásahu do konkurenčného .
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 19. júna 2019., Brita GmbH v. Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo.
Vec T-213/18.
Odôvodnenie: 8 smernice 2003/87 znie: „Členské štáty by mali pri prideľovaní kvót prihliadať na potenciál znižovania emisií pri činnostiach priemyselného charakteru;“ 4        Článok 1 tejto smernice, nazvaný „Predmet“, stanovuje: „Táto smernica zriaďuje systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve… na podporu znižovania emisií skleníkových plynov finančne a ekonomicky výhodným spôsobom. …“ 5        Článok 2 tejto smernice s názvom „Rozsah pôsobnosti“ vo svojom odseku 1 stanovuje: „Táto smernica sa vzťahuje na emisie ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 19. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Verejné obstarávanie – Smernica 2014/24/EÚ – Článok 57 ods. 4 písm. c) a g) – Verejné obstarávanie na služby – Nepovinné dôvody vylúčenia z účasti na postupe verejného obstarávania – Závažné odborné pochybenie spochybňujúce bezúhonnosť hospodárskeho subjektu – Predčasné ukončenie predchádzajúcej zmluvy v dôsledku nedostatkov pri jej plnení – Podanie žaloby, ktoré až do .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (prvá rozšírená komora) z 19. júna 2019., NeXovation, Inc. proti Európskej komisii.
Štátna pomoc – Individuálna pomoc pre komplex Nürburgring na vybudovanie zábavného parku, hotelov a reštaurácií, ako aj na organizovanie automobilových pretekov – Rozhodnutie, ktorým sa vyhlasuje pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom – Rozhodnutie, že vrátenie pomoci vyhlásenej za nezlučiteľnú sa netýka nového vlastníka komplexu Nürburgring – Žaloba o neplatnosť – Neexistencia podstatného zásahu do konkurenčného postavenia – Neprípustnosť – Rozhodnutie, ktorým sa na konci fázy predbežného preskúmania konštatuje neexistencia štátnej pomoci – Žaloba o neplatnosť – Zainteresovaná (príslušná) strana – Záujem na konaní – Prípustnosť – Porušenie procesných práv – Neexistencia ťažkostí, ktoré by vyžadovali začatie konania vo veci formálneho zisťovania – Sťažnosť – Predaj majetku príjemcov štátnej pomoci, ktorá bola vyhlásená za nezlučiteľnú – Otvorená, transparentná, nediskriminačná a nepodmienená verejná súťaž – Náležité a nestranné preskúmanie – Povinnosť odôvodnenia.
Vec T-353/15.
Odôvodnenie: , ktoré vyžaduje článok 296 druhý odsek ZFEÚ, musí dotknutým osobám umožniť oboznámiť sa s dôvodmi prijatého opatrenia a súdu Únie vykonať svoje preskúmanie (pozri, pokiaľ ide o štátnu pomoc, rozsudky zo 6. septembra 2006, Portugalsko/Komisia, C‑88/03, EU:C:2006:511, body 88 a 89, z 22. apríla 2008, Komisia/Salzgitter, C‑408/04 P, EU:C:2008:236, bod 56, a z 30. apríla 2009, Komisia/Taliansko a Wam, C‑494/06 P, EU:C:2009:272, body 48 a 49). Komisia je v každom prípade povinná vysvetliť sťažovateľovi dostatočným spôsobom dôvody, pre ktoré skutkové ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 19. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z príjmov právnických osôb – Skupina spoločností – Sloboda usadiť sa – Odpočítanie strát dcérskej spoločnosti nerezidenta – Pojem ‚konečné straty‘– Prevzatie dcérskej spoločnosti materskou spoločnosťou prostredníctvom zlúčenia – Právna úprava štátu sídla dcérskej spoločnosti, ktorá umožňuje odpočítanie strát v rámci zlúčenia len tomu subjektu, ktorému vznikli“ Vo veci C‑607/17, .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata rozšírená komora) z 19. júna 2019 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka Európskej únie zobrazujúca tri paralelné pruhy – Absolútny dôvod neplatnosti – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním – Článok 7 ods. 3 a článok 52 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 3 a článok 59 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Podoba používania, ktorú nemožno zohľadniť – .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 19. júna 2019 (*) „Odvolanie – Žaloba o neplatnosť – Podanie žaloby faxom – Podanie originálu žaloby do kancelárie Všeobecného súdu po uplynutí lehoty – Zdržanie pri poštovom doručovaní – Inštitút ‚náhody alebo vyššej moci‘“ Vo veci C‑660/17 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 24. novembra 2017, RF, so sídlom v Gdyni (Poľsko), v zastúpení: K. Komar‑Komarowski, radca .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá rozšírená komora) z 18. júna 2019 (*) „Štátna pomoc – Rozsudok vydaný rozhodcovským súdom zriadeným pod záštitou Medzinárodného centra pre riešenie investičných sporov (ICSID) – Vyplatenie náhrady škody priznanej niektorým hospodárskym subjektom – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vrátenie – Právomoc Komisie“ V spojených veciach T‑624/15, T‑694/15 a T‑704/15, European Food SA, so sídlom v  .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 18. júna 2019 ( *1 ) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Články 18, 34, 56 a 92 ZFEÚ – Právna úprava členského štátu, ktorá stanovuje poplatok za používanie infraštruktúry pre osobné motorové vozidlá – Situácia, v ktorej si môžu majitelia vozidiel registrovaných v tomto členskom štáte uplatniť daňovú úľavu na daň z motorových vozidiel vo výške zodpovedajúcej tomuto poplatku“ Vo veci C‑591/17, ktorej predmetom je žaloba .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata rozšírená komora) z 19. júna 2019 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka Európskej únie zobrazujúca tri paralelné pruhy – Absolútny dôvod neplatnosti – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním – Článok 7 ods. 3 a článok 52 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 3 a článok 59 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Podoba používania, ktorú nemožno zohľadniť – .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 13. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Články 9 a 10 – Zdaniteľná osoba – Ekonomická činnosť vykonávaná ‚nezávisle‘ – Pojem – Činnosť člena dozornej rady nadácie“ Vo veci C‑420/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Gerechtshof ’s‑Hertogenbosch (Odvolací súd ’s‑Hertogenbosch, .
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (ôsma komora) z 13. júna 2019., Visi/one GmbH proti Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo.
Dizajn Spoločenstva – Konanie o výmaze – Zapísaný dizajn Spoločenstva zobrazujúci držiak informačných letákov pre vozidlá – Skorší dizajn – Dôkaz o sprístupnení – Článok 7 nariadenia (ES) č. 6/2002 – Dôvod výmazu – Nedostatok osobitého charakteru – Informovaný užívateľ – Miera tvorivej voľnosti pôvodcu – Neexistencia odlišného celkového dojmu – Článok 6 a článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002.
Vec T-74/18.
Odôvodnenie: teda môže byť implicitné, avšak pod podmienkou, že umožní zúčastneným osobám oboznámiť sa s dôvodmi, ktoré viedli odvolací senát k prijatiu rozhodnutia, a príslušnému súdu poskytne dostatok podkladov, aby mohol vykonať svoje preskúmanie [rozsudky z 25. apríla 2013, Puzdro náramkových hodiniek, T‑80/10, neuverejnený, EU:T:2013:214, bod 37; zo 4. júla 2017, Murphy/EUIPO – Nike Innovate (Elektronické náramkové hodinky), T‑90/16, neuverejnený, EU:T:2017:464, bod 19, a z 29. novembra 2018, Sata/EUIPO – Zhejiang Auarita Pneumatic Tools (Pištoľ ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 13. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Štátna pomoc – Rozhodnutie 2009/402/ES – Plány kampane v odvetví ovocia a zeleniny, ktoré zaviedla Francúzska republika – Konštatovanie nezlučiteľnosti pomoci – Príkaz na vymáhanie pomoci – Pôsobnosť rozhodnutia – Poľnohospodárske hospodárske výbory“ Vo veci C‑505/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 13. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Občianstvo Únie – Články 18, 21 a 165 ZFEÚ – Súťažný poriadok športového zväzu – Účasť amatérskeho športovca, ktorý má štátnu príslušnosť jedného členského štátu, na národných majstrovstvách iného členského štátu – Rozdielne zaobchádzanie na základe štátnej príslušnosti – Obmedzenie voľného pohybu“ Vo veci C‑22/18, ktorej predmetom je návrh na začatie .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá rozšírená komora) z 18. júna 2019 (*) „Štátna pomoc – Rozsudok vydaný rozhodcovským súdom zriadeným pod záštitou Medzinárodného centra pre riešenie investičných sporov (ICSID) – Vyplatenie náhrady škody priznanej niektorým hospodárskym subjektom – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vrátenie – Právomoc Komisie“ V spojených veciach T‑624/15, T‑694/15 a T‑704/15, European Food SA, so sídlom v  .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 13. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2001/23/ES – Prevody podnikov – Zachovanie práv zamestnancov – Pojem ‚zamestnanec‘ – Zásadná zmena pracovných podmienok v neprospech zamestnanca“ Vo veci C‑317/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Okresný súd Faro, Portugalsko) z 23. apríla 2018 .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá rozšírená komora) z 18. júna 2019 (*) „Štátna pomoc – Rozsudok vydaný rozhodcovským súdom zriadeným pod záštitou Medzinárodného centra pre riešenie investičných sporov (ICSID) – Vyplatenie náhrady škody priznanej niektorým hospodárskym subjektom – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vrátenie – Právomoc Komisie“ V spojených veciach T‑624/15, T‑694/15 a T‑704/15, European Food SA, so sídlom v  .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá rozšírená komora) z 18. júna 2019 (*) „Štátna pomoc – Rozsudok vydaný rozhodcovským súdom zriadeným pod záštitou Medzinárodného centra pre riešenie investičných sporov (ICSID) – Vyplatenie náhrady škody priznanej niektorým hospodárskym subjektom – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vrátenie – Právomoc Komisie“ V spojených veciach T‑624/15, T‑694/15 a T‑704/15, European Food SA, so sídlom v  .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá rozšírená komora) z 18. júna 2019 (*) „Štátna pomoc – Rozsudok vydaný rozhodcovským súdom zriadeným pod záštitou Medzinárodného centra pre riešenie investičných sporov (ICSID) – Vyplatenie náhrady škody priznanej niektorým hospodárskym subjektom – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vrátenie – Právomoc Komisie“ V spojených veciach T‑624/15, T‑694/15 a T‑704/15, European Food SA, so sídlom v  .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá rozšírená komora) z 18. júna 2019 (*) „Štátna pomoc – Rozsudok vydaný rozhodcovským súdom zriadeným pod záštitou Medzinárodného centra pre riešenie investičných sporov (ICSID) – Vyplatenie náhrady škody priznanej niektorým hospodárskym subjektom – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vrátenie – Právomoc Komisie“ V spojených veciach T‑624/15, T‑694/15 a T‑704/15, European Food SA, so sídlom v  .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá rozšírená komora) z 18. júna 2019 (*) „Štátna pomoc – Rozsudok vydaný rozhodcovským súdom zriadeným pod záštitou Medzinárodného centra pre riešenie investičných sporov (ICSID) – Vyplatenie náhrady škody priznanej niektorým hospodárskym subjektom – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vrátenie – Právomoc Komisie“ V spojených veciach T‑624/15, T‑694/15 a T‑704/15, European Food SA, so sídlom v  .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá rozšírená komora) z 18. júna 2019 (*) „Štátna pomoc – Rozsudok vydaný rozhodcovským súdom zriadeným pod záštitou Medzinárodného centra pre riešenie investičných sporov (ICSID) – Vyplatenie náhrady škody priznanej niektorým hospodárskym subjektom – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vrátenie – Právomoc Komisie“ V spojených veciach T‑624/15, T‑694/15 a T‑704/15, European Food SA, so sídlom v  .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 13. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v trestných veciach – Smernica 2012/13/EÚ – Právo na informácie v trestnom konaní – Článok 6 ods. 4 – Právo na informácie o vznesenom obvinení – Informácia o akýchkoľvek zmenách, ktoré sa týkajú poskytnutých informácií, ak je to potrebné na zaručenie spravodlivého konania – Zmena právnej kvalifikácie skutkového stavu, ktorý je predmetom obžaloby – .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 13. júna 2019., Google LLC proti Bundesrepublik Deutschland.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Elektronické komunikačné siete a služby – Smernica 2002/21/ES – Článok 2 písm. c) – Pojem ‚elektronická komunikačná služba‘ – Prenos signálov – Internetová e‑mailová služba – Služba Gmail.
Vec C-193/18.
Odôvodnenie: 10 rámcovej smernice znie: „Definícia ‚služba informačnej spoločnosti‘ uvedená v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov [(Ú. v. ES L 204, 1998, s. 37; Mim. vyd. 13/020, s. 337), ktorá bola zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/48/ES z 20. júla 1998 (Ú. v. ES L 217, 1998, s. 18; Mim. vyd. 13/021, s. 8)], zahŕňa široký rozsah ekonomických činností vykonávaných v režime on‑line. Pre väčšinu z týchto činností neplatia ustanovenia tejto smernice, pretože n ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 13. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Smernica 2001/23/ES – Pôsobnosť – Prevod časti podniku – Zachovanie práv zamestnancov – Pojem ,prevod‘ – Pojem ‚hospodársky subjekt‘ – Prevod časti hospodárskej činnosti materskej spoločnosti na novovytvorenú dcérsku spoločnosť – Identita – Nezávislosť – Výkon hospodárskej činnosti – Kritérium trvalosti výkonu hospodárskej činnosti – Využitie .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 12. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Smernica 2001/42/ES – Posudzovanie účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie – Nariadenie – Stanovenie cieľov ochrany pre sústavu Natura 2000 v súlade so smernicou 92/43/EHS – Pojem ‚plány a programy‘ – Povinnosť vykonať environmentálne posudzovanie“ Vo veci C‑321/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 12. júna 2019., Patent-och registreringsverket proti Matsovi Hanssonovi.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochranné známky – Smernica 2008/95/ES – Článok 4 ods. 1 písm. b) – Pravdepodobnosť zámeny – Celkový dojem – Staršia ochranná známka zapísaná do registra spolu s vyhlásením o vzdaní sa práva – Účinky takého vzdania sa práva na rozsah ochrany staršej ochrannej známky.
Vec C-705/17.
... Kapitola 1 § 10 prvý odsek bod 2 zákona z roku 2010 stanovuje, že z výlučného práva na zapísanú ochrannú ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 12. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Smernica 2001/42/ES – Posudzovanie účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie – Nariadenie – Stanovenie cieľov ochrany pre sústavu Natura 2000 v súlade so smernicou 92/43/EHS – Pojem ‚plány a programy‘ – Povinnosť vykonať environmentálne posudzovanie“ Vo veci C‑321/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 12. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Smernica 2001/42/ES – Posudzovanie účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie – Nariadenie – Označenie osobitne chráneného územia podľa smernice 92/43/EHS – Stanovenie cieľov ochrany, ako aj určitých preventívnych opatrení – Pojem ‚plány a programy‘ – Povinnosť vykonať environmentálne posudzovanie“ Vo veci C‑43/18, ktorej .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 12. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana spotrebiteľa – Smernica 2005/29/ES – Nekalé obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom – Pojem ‚agresívna obchodná praktika‘ – Povinnosť spotrebiteľa urobiť konečné rozhodnutie o obchodnej transakcii v prítomnosti kuriéra, ktorý mu doručí všeobec né podmienky zmluvy“ Vo veci C‑628/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) z 12. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 401 – Zásada daňovej neutrality – Nákup predmetov s vysokým obsahom zlata alebo iných drahých kovov od jednotlivcov na účely opätovného predaja zo strany podniku – Daň z prevodu majetku“ Vo veci C‑185/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ podaný .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 11. júna 2019 (*) „Výskum a technický rozvoj – Rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) – Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu ERC na rok 2016 – Rozhodnutie ERCEA o zamietnutí žiadosti o grant ako neprípustnej – Správny opravný prostriedok pred Komisiou – Implicitné rozhodnutie o zamietnutí – Čiastočná neprípustnosť – Explicitné rozhodnutie o zamietnutí – Právo na účinnú súdnu ochranu“ Vo .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (piata komora) z 11. júna 2019., Fernando De Esteban Alonso v. Európska komisia.
Verejná služba – Bývalí úradníci – Vyšetrovanie OLAF‑om – Vec ,Eurostat‘ – Postúpenie informácií o skutkoch, ktoré môžu viesť k trestnému stíhaniu, vnútroštátnym súdnym orgánom – Absencia predchádzajúceho informovania potenciálne dotknutých úradníkov – Ujmy, ktoré údajne vznikli z dôvodu správania OLAF‑u a Komisie v priebehu konania – Nemajetková ujma, ujma na zdraví a majetková ujma – Príčinná súvislosť.
Vec T-138/18.
Odôvodnenie: 10 nariadenia č. 1073/1999 stanovovalo: „keďže vyšetrovania sa musia vykonávať v súlade so zmluvou, a najmä s Protokolom o výsadách a imunitách, pri rešpektovaní Služobného poriadku pre úradníkov a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov… a plnom rešpektovaní ľudských práv a základných slobôd, najmä zásady nestrannosti, práva dotknutých osôb vyjadriť sa k skutočnostiam, ktoré sa ich týkajú, zásady, že závery vyšetrovania sa môžu opierať výlučne o prvky, ktoré majú dôkaznú hodnotu; keďže orgány, inštitúcie, úrady a agentúry musia na tent ...
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisičme chambre) 6 juin 2019 ( *1 ) « Dessin ou modčle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modčle communautaire enregistré représentant un véhicule motorisé – Dessin ou modčle communautaire antérieur – Motif de nullité – Absence de caractčre individuel – Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du rčglement (CE) no 6/2002 » Dans l’affaire T‑209/18, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, établie à Stuttgart (Allemagne), .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 11. júna 2019 (*) „Výskum a technický rozvoj – Rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) – Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu ERC na rok 2016 – Rozhodnutie ERCEA o zamietnutí žiadosti o grant ako neprípustnej – Správny opravný prostriedok pred Komisiou – Implicitné rozhodnutie o zamietnutí – Čiastočná neprípustnosť – Explicitné rozhodnutie o zamietnutí – Právo na účinnú súdnu ochranu“ Vo .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 11. júna 2019 (*) „Výskum a technický rozvoj – Rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) – Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu ERC na rok 2016 – Rozhodnutie ERCEA o zamietnutí žiadosti o grant ako neprípustnej – Správny opravný prostriedok pred Komisiou – Implicitné rozhodnutie o zamietnutí – Čiastočná neprípustnosť – Explicitné rozhodnutie o zamietnutí – Právo na účinnú súdnu ochranu“ Vo .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 11. júna 2019 (*) „Výskum a technický rozvoj – Rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) – Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu ERC na rok 2016 – Rozhodnutie ERCEA o zamietnutí žiadosti o grant ako neprípustnej – Správny opravný prostriedok pred Komisiou – Implicitné rozhodnutie o zamietnutí – Čiastočná neprípustnosť – Explicitné rozhodnutie o zamietnutí – Právo na účinnú súdnu ochranu“ Vo .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 11. júna 2019 (*) „Výskum a technický rozvoj – Rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) – Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu ERC na rok 2016 – Rozhodnutie ERCEA o zamietnutí žiadosti o grant ako neprípustnej – Správny opravný prostriedok pred Komisiou – Implicitné rozhodnutie o zamietnutí – Čiastočná neprípustnosť – Explicitné rozhodnutie o zamietnutí – Právo na účinnú súdnu ochranu“ Vo .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 11. júna 2019 (*) „Výskum a technický rozvoj – Rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) – Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu ERC na rok 2016 – Rozhodnutie ERCEA o zamietnutí žiadosti o grant ako neprípustnej – Správny opravný prostriedok pred Komisiou – Implicitné rozhodnutie o zamietnutí – Čiastočná neprípustnosť – Explicitné rozhodnutie o zamietnutí – Právo na účinnú súdnu ochranu“ Vo .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) zo 6. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana spotrebiteľa – Smernica 2008/48/ES – Povinnosti pred uzavretím zmluvy – Článok 5 ods. 6 – Povinnosť veriteľa hľadať najvhodnejší úver – Článok 8 ods. 1 – Povinnosť veriteľa neuzavrieť zmluvu o úvere v prípade pochybností o úverovej bonite spotrebiteľa – Povinnosť veriteľa posúdiť vhodnosť úveru“ Vo veci C‑58/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) zo 6. júna 2019 (*) „Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Konanie vo veci zrušenia – Obrazová ochranná známka vyobrazujúca kríž na bočnej strane športovej obuvi – Zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti“ Vo veci C‑223/18 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 27. marca 2018, Deichmann SE, so sídlom v Essene (Nemecko), v zastúpení: .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (ôsma komora) zo 6. júna 2019 (*) „Dizajn Spoločenstva – Konanie o výmaze – Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia – Zapísaný dizajn Spoločenstva zobrazujúci vozidlo VW Caddy – Skorší dizajn Spoločenstva – Dôvod výmazu – Osobitý charakter – Informovaný užívateľ – Celkovo odlišný dojem – Článok 6 a článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 6/2002 – Dôkazné bremeno zaťažujúce navrhovateľa výmazu – Požiadavky súvisiace s vyobrazením skoršieho .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) zo 6. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Postupy zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby – Smernica 2014/24/EÚ – Článok 10 písm. c) a písm. d) body i), ii) a v) – Platnosť – Rozsah pôsobnosti – Vylúčenie rozhodcovských a zmierovacích služieb a určitých právnych služieb – Zásady rovnosti zaobchádzania a subsidiarity – Články 49 a 56 ZFEÚ“ Vo veci C‑264/18, .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 6. júna 2019., V proti Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants a Securex Integrity ASBL.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour du travail de Liège.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia – Migrujúci pracovníci – Nariadenie (ES) č. 883/2004 – Prechodné ustanovenia – Článok 87 ods. 8 – Nariadenie (EHS) č. 1408/71 – Článok 14c písm. b) – Pracovník, ktorý je súčasne zamestnaný na území jedného členského štátu a samostatne zárobkovo činný na území druhého členského štátu – Výnimky zo zásady jednej uplatniteľnej právnej úpravy – Dvojité poistenie – Podanie žiadosti na účely podliehania právnym predpisom uplatniteľným podľa nariadenia č. 883/2004.
Vec C-33/18.
Odôvodnenie: 4 nariadenia č. 883/2004 stanovuje, že je potrebné rešpektovať osobitné vlastnosti vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia a vypracovať iba systém koordinácie. 7        Podľa odôvodnenia 45 tohto nariadenia: „pretože cieľ navrhovaného opatrenia, a to koordinačné opatrenia na zaručenie toho, aby sa právo na voľný pohyb osôb mohlo účinne vykonávať, sa nemôže dostatočne dosiahnuť členskými štátmi, a vzhľadom na rozsah a účinky tohto opatrenia sa môže lepšie dosiahnuť na úrovni spoločenstva, spoločenstvo môže pr ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) zo 6. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v občianskych veciach – Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 – Článok 66 – Pôsobnosť ratione temporis – Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Pôsobnosť ratione materiae – Občianske a obchodné veci – Článok 1 ods. 1 a ods. 2 písm. a) – Vylúčené veci – Majetkové práva – Článok 54 – Žiadosť o vydanie osvedčenia, ktoré potvrdzuje vykonateľnosť rozhodnutia vydaného súdom pôvodu – .
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (druhá komora) z 5. júna 2019., Bank Saderat plc v. Rada Európskej únie.
Vec T-433/15.
Odôvodnenie: 4 nariadenia č. 883/2004 stanovuje, že je potrebné rešpektovať osobitné vlastnosti vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia a vypracovať iba systém koordinácie. 7        Podľa odôvodnenia 45 tohto nariadenia: „pretože cieľ navrhovaného opatrenia, a to koordinačné opatrenia na zaručenie toho, aby sa právo na voľný pohyb osôb mohlo účinne vykonávať, sa nemôže dostatočne dosiahnuť členskými štátmi, a vzhľadom na rozsah a účinky tohto opatrenia sa môže lepšie dosiahnuť na úrovni spoločenstva, spoločenstvo môže pr ...
ARRÊT DE LA COUR (sixičme chambre) 6 juin 2019 (*) « Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaire – Pension d’ancienneté – Mise à la retraite anticipée sans réduction des droits à pension – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 9, paragraphe 2, de l’annexe VIII – Dispositions générales d’exécution – Intérêt du service – Décision adoptée en exécution d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne – Article 266 TFUE – Autorité de la chose jugée » Dans l’affaire C‑503/ .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 11. júna 2019 (*) „Výskum a technický rozvoj – Rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) – Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu ERC na rok 2016 – Rozhodnutie ERCEA o zamietnutí žiadosti o grant ako neprípustnej – Správny opravný prostriedok pred Komisiou – Implicitné rozhodnutie o zamietnutí – Čiastočná neprípustnosť – Explicitné rozhodnutie o zamietnutí – Právo na účinnú súdnu ochranu“ Vo .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 11. júna 2019 (*) „Výskum a technický rozvoj – Rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) – Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu ERC na rok 2016 – Rozhodnutie ERCEA o zamietnutí žiadosti o grant ako neprípustnej – Správny opravný prostriedok pred Komisiou – Implicitné rozhodnutie o zamietnutí – Čiastočná neprípustnosť – Explicitné rozhodnutie o zamietnutí – Právo na účinnú súdnu ochranu“ Vo .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 11. júna 2019 (*) „Výskum a technický rozvoj – Rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) – Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu ERC na rok 2016 – Rozhodnutie ERCEA o zamietnutí žiadosti o grant ako neprípustnej – Správny opravný prostriedok pred Komisiou – Implicitné rozhodnutie o zamietnutí – Čiastočná neprípustnosť – Explicitné rozhodnutie o zamietnutí – Právo na účinnú súdnu ochranu“ Vo .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 5. júna 2019., Skype Communications Sàrl proti Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT).
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d'appel de Bruxelles.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Elektronické komunikačné siete a služby – Smernica 2002/21/ES – Článok 2 písm. c) – Pojem ‚elektronická komunikačná služba‘ – Prenos signálov – Služba prenosu hlasu cez internetový protokol (VoIP) na čísla pevných liniek alebo mobilných telefónov – Služba SkypeOut.
Vec C-142/18.
Odôvodnenie: 10 rámcovej smernice stanovuje: „Definícia ‚služba informačnej spoločnosti‘ uvedená v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov [(Ú. v. ES L 204, 1998, s. 37; Mim. vyd. 13/020, s. 337), zmenenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/48/ES z 20. júla 1998 (Ú. v. ES L 217, 1998, s. 18)], zahŕňa široký rozsah ekonomických činností vykonávaných v režime on‑line. Pre väčšinu z týchto činností neplatia ustanovenia tejto smernice, pretože nie sú ...

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výšky výživného, výživné na maloleté dieťa
Právna veta: K námietkam matky dieťaťa, že súd prvej inštancie rozhodol v rozpore s rozhodovacou praxou, keď na základe tejto praxe sa výživné priznáva vo výške 20-30% z čistého príjmu rodiča, odvolací súd udáva, že určenie výšky výživného je individuálne v každom jednom prípade, pričom paušálne určenie výšky výživného percentuálnou sadzbou z preukázaného príjmu rodiča (objektivizácia výživného) Zákon o rodine nepozná. Súd musí každý jeden prípad posudzovať individuálne a dôsledne sa zaoberať podstatnými skutkovými okolnosťami každého prípadu.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zverenie maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti, záujem dieťaťa, striedavá osobná starostlivosť
Právna veta: Odvolací súd uvádza, že pre riadne fungovanie akejkoľvek starostlivosti o dieťa (nielen striedavej) je potrebné, aby rodičia dokázali komunikovať aspoň o základných otázkach týkajúcich sa starostlivosti o dieťa. To však neznamená, že v prípade, ak komunikácia medzi rodičmi nie je ideálna, neprichádza vôbec do úvahy striedavá osobná starostlivosť. V každom prípade je potrebné brať do úvahy záujem dieťaťa, ktorý, ako už bolo uvedené vyššie, bol v tomto konaní dostatočne zistený vykonaným dokazovaním a je zrejmé, že striedavá starostlivosť nie je s týmto záujmom dieťaťa v rozpore. Žiaden z rodičo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: práva spotrebiteľa, právo na primerané finančné zadosťučinenie
Právna veta: V prípade porušenia práva alebo povinnosti ustanovenej zákonom č. 250/2007 v znení neskorších predpisov a osobitnými predpismi, medzi ktoré sa zaraďuje i Občiansky zákonník, vzniká spotrebiteľovi právo na primerané finančné zadosťučinenie. Toto právo vyplýva z ust. § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, podľa ktorého proti porušeniu práv a povinnosti ustanovených zákonom s cieľom ochrany spotrebiteľa môže sa spotrebiteľ proti porušiteľovi na súde domáhať ochrany svojho práva. Spotrebiteľ sa môže na súde proti porušiteľovi domáhať, aby sa poruši ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: striedavá osobná starostlivosť
Právna veta: Pri rozhodovaní o osobnej starostlivosti maloletých detí súd prvej inštancie posudzoval aj ďalšie okolnosti, najmä na vzdialenosť bydlísk oboch rodičov, keďže otec býva v Bratislave, zatiaľ čo matka spolu s deťmi býva v Prašiciach, okres Topoľčany. Podľa ustálenej rozhodovacej praxe súdov striedavú osobnú starostlivosť o maloleté dieťa síce možno nariadiť aj v prípadoch, keď rodičia nežijú v rovnakom meste, no nie sú žiadne prekážky pri prekonávaní kratšej vzdialenosti. V tomto prípade je však vzdialenosť miest, v ktorých rodičia bývajú, príliš veľká na to, aby realizácia striedavej osobnej st ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výživné na maloleté dieťa, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom predstavuje pilier systému zákonnej povinnosti poskytovať výživu. Cieľom tejto právnej úpravy je zabezpečiť výživu ekonomicky najslabšej skupine osôb v spoločnosti, a to deťom. Povinnými subjektmi v tomto prípade sú vždy rodičia dieťaťa, t.j. matka a otec. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom je obmedzené na obdobie, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť. Čo sa týka povinnosti rodičov prispievať na výživu svojich detí, je potrebné prihliadať na faktory, tak na strane oprávnených osôb (maloletých detí) ako aj povinnej osoby, v tomto prípade ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: platný právny úkon, nevyplatenie plnej výšky kúpnej ceny, kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti, kúpna zmluva podľa občianskeho zákonníka
Právna veta: Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti je dvojstranným hmotnoprávnym úkonom, ktorý musí spĺňať požiadavky ustanovené všeobecnou časťou Občianskeho zákonníka pre právne úkony, ako prejav vôle účastníkov v občianskoprávnych vzťahoch. Právny úkon musí byť okrem iného určitý (§ 37 ods. 1 OZ), nesmie obsahom alebo účelom odporovať zákonu alebo ho obchádzať a nesmie sa priečiť dobrým mravom (§ 39 OZ), musí byť urobený v písomnej forme tak, aby prejavy účastníkov boli obsiahnuté na tej istej listine. Len pri dodržaní uvedených požiadaviek je právny úkon platný, pričom tieto požiadavky sa musia vzťahova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: voľné hodnotenie dôkazov v trestnom konaní
Právna veta: Odvolací súd pripomína, že v súčasnej trestnoprávnej teórii a praxi platí neprekročiteľná zásada, že ak súd prvého stupňa postupoval pri hodnotení dôkazov dôsledne podľa ustanovenia § 2 ods. 12 Tr. por., teda že vykonané dôkazy hodnotil podľa svojho vnútorného presvedčenia, založeného na starostlivom uvážení všetkých okolností prípadu jednotlivo i v ich súhrne a vzájomných súvislostiach a pokiaľ urobil logicky odôvodnené skutkové zistenia, nemôže odvolací súd napadnutý rozsudok zrušiť len preto, že sám na základe svojho vnútorného presvedčenia hodnotí tie isté vykonané dôkazy ináč, teda s iným ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prostriedky procesnej obrany, prostriedky procesného útoku, sudcovská koncentrácia konania, novoty v odvolacom konaní
Právna veta: Odvolací súd uvádza, že prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové tvrdenia, popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na vykonanie dôkazov a hmotnoprávne námietky. Ustanovenie § 366 CSP má základ v koncentrácii konania podľa § 153 a § 154 CSP. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany sú strany povinné uplatniť včas. Tieto prostriedky nie sú uplatnené včas, ak ich strana mohla predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Prostriedky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: začiatok plynutia subjektívnej premlčacej doby, subjektívna premlčacia doba, premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia
Právna veta: Odvolací súd dodáva, že pre záver dozvedieť sa o tom, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a o tom, kto ho získal, je vždy rozhodujúce zistenie skutkového stavu v konkrétnom prípade, pričom vedomosť oprávneného o tom, že sa na jeho úkor niekto obohatil a o tom, v čí prospech k tomuto obohateniu došlo, musí byť skutočná, preukázaná, nie len predpokladaná. V tomto smere odvolací súd poukazuje na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Cdo/167/2017, ktorý v odôvodnení svojho rozhodnutia poukázal na to, že „pre účely preskúmavaného prípadu treba osobitne poukázať na tú časť odôvodnenia rozhodnutia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spriaznená osoba, blízke osoby, neunesenie dôkazného bremena
Právna veta: Blízke osoby sú vymedzené v § 116 ods. O.Z. Prvá kategória blízkych osôb je uvedená v texte pred bodkočiarkou, ktoré sú blízkymi osobami ex lege bez ohľadu na ich skutočný vzájomný vzťah. Tento právny vzťah je možné vyvrátiť dôkazom opaku len pri neexistencii príbuzenského vzťahu uvedeného v § 116 OZ. V druhej kategórii sú osoby, ktoré musia byť vo vzťahu rodinnom alebo obdobnom za predpokladu, že by ujmu jednej z nich pociťovala druhá osoba ako ujmu vlastnú. Tento právny vzťah bude vzťahom blízkych osôb len, ak sa preukážu obidve uvedené podmienky. Tou prvou podmienkou, ktorá v posudzovanom p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud Československé socialistické republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obchodovanie s ľuďmi, prostitúcia
Právna veta: Problematika organizovaného zločinu a jeho aktivít je aktuálna aj v súčasnom tisícročí. I keď niektoré ich aktivity skôr poznáme z mnohých akčných filmov či seriálov, zrejme by nebolo vhodné podliehať ilúzii, že tieto praktiky sa odohrávajú len v rámci týchto kontúr. Medzi typické aktivity organizovaného zločinu patrí predovšetkým: obchodovanie s drogami, výpalníctvo, nájomné vraždy a obchodovanie s ľuďmi. Slovenská republika bola terčom týchto aktivít predovšetkým po roku 1989. Udalosti z tohto obdobia viedli k radikálnym zmenám v oblasti spoločenského, ekonomického, sociálneho a politického ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: informácie verejného sektora, otvorené údaje, slobodný prístup k informáciám
Právna veta: Autor sa v predkladanom príspevku zameriava na veľmi aktuálnu problematiku, ktorou sú otvorené údaje v kontexte práva na slobodný prístup k informáciám. Autor sa v prvom rade venuje pojmu otvorený údaj, a to z pohľadu odbornej literatúry, relevantných dokumentov, ako aj právneho poriadku Slovenskej republiky. V druhom rade autor upriamuje svoju pozornosť na jednotlivé druhy otvorených údajov, ako aj na ich praktické využitie. V závere autor objasňuje vzťah medzi otvorenými údajmi a informáciami verejného sektora a naznačuje možný vývoj otvorených údajov v Slovenskej republike.
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.