Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1033379
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62639
USSR: 34277
NSČR: 118998
NSSČR: 63879
USČR: 77301
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 418523
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
15.09.2019 06:51

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici označeným uznesením rozhodol o námietke zaujatosti vznesenej žalobkyňou v konaniach vedených na Okresnom súde Žiar nad Hronom pod sp. zn. 4C/98/2012, 4C/184/2012, 4C/134/2012, 4C/133/2012, 4C/148/2012, 4C/101/2012, 4C/125/2012, 4C/100/2012, 4C/147/2012, 4C/124/2012, 4C/123/2012, 4C/136/2012, 4C/135/2012, 4C/121/2012, 4C/157/2012, 7C/59/2012, 7C/56/2012, 7C/55/2012, 7C/50/2012, 7C/49/2012, 7C/48/2012, 7C/41/2012, 7C/40/2012, 7C/75/2012, 7C/62/2012, 7C/60/2012 tak, že spojil na spoločné konanie konania o námietkach zaujatosti vedené na Krajskom súde v Banskej B ...
Odôvodnenie: 1. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „dovolací súd“) ako súd dovolací [§ 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C. s. p.“)], po zistení, že dovolanie podala včas strana sporu zastúpená v súlade s § 429 ods. 2 písm. b/ C. s. p., bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 443 C. s. p.) preskúmal vec a dospel k záveru, že dovolanie žalobkyne je potrebné odmietnuť, pretože smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je dovolanie prípustné (§ 447 písm. c/ C. s. p.). 2. Vzhľadom k tomu, že dovolanie bolo podané pred 1. júlom 2016, t. j. za účinnosti zákona č. ...
Odôvodnenie: 1. Predseda Krajského súdu v Trenčíne predložil spor vedený na tamojšom súde pod sp. zn. 27 NcC 11/2019 Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) na rozhodnutie o prikázaní sporu inému súdu v zmysle § 50 ods. 3 v spojení s § 39 ods. 3 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“). V predkladacej správe uviedol, že Krajský súd v Trenčíne nemôže konať a rozhodnúť o námietke zaujatosti podanej žalovaným proti všetkým sudcom Okresného súdu Trenčín a proti všetkým sudcom Krajského súdu v Trenčíne z dôvodu, že zo sudcov, ktorí nie sú vylúčení z prejednan ...
Odôvodnenie: 1. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „dovolací súd“) ako súd dovolací [§ 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C. s. p.“)], po zistení, že dovolanie podala včas strana sporu zastúpená v súlade s § 429 ods. 2 písm. b/ C. s. p., bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 443 C. s. p.) preskúmal vec a dospel k záveru, že dovolanie žalobkyne je potrebné odmietnuť, pretože smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je dovolanie prípustné (§ 447 písm. c/ C. s. p.). 2. Najvyšší súd na stručné odôvodnenie (§ 451 ods. 3 C. s. p.) uvádza, že otázka prípustnosti dovolania proti uzn ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach označeným rozhodnutím potvrdil v II. výroku uznesenie Okresného súdu Košice II, č. k. 20C/244/2012-94 z 19. 03. 2015, ktorým bola žalobkyni uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 20,-eur za podané odvolanie proti rozsudku okresného súdu. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podala žalobkyňa v zákonom stanovenej lehote dovolanie. 2. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) ako súd dovolací [(§ 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj „C. s. p.“)], po zistení, že dovolanie podala včas strana sporu, v neprosp ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre označeným rozhodnutím potvrdil v I. výroku uznesenie Okresného súdu Nitra, č. k. 14C/8/2013-85 z 24. 11. 2014, ktorým bola žalobkyni uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok 20,-eur za odvolanie proti rozsudku okresného súdu. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podala žalobkyňa v zákonom stanovenej lehote dovolanie. 2. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) ako súd dovolací [(§ 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj „C. s. p.“)], po zistení, že dovolanie podala včas strana sporu, v neprospech ktorej bolo napadnuté rozhodnut ...
Odôvodnenie: 1. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „dovolací súd“) ako súd dovolací [§ 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C. s. p.“)], po zistení, že dovolanie podala včas strana sporu zastúpená v súlade s § 429 ods. 2 písm. b/ C. s. p., bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 443 C. s. p.) preskúmal vec a dospel k záveru, že dovolanie žalobkyne je potrebné odmietnuť, pretože smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je dovolanie prípustné (§ 447 písm. c/ C. s. p.). 2. Najvyšší súd na stručné odôvodnenie (§ 451 ods. 3 C. s. p.) uvádza, že pokiaľ ide o návrh ž ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach, ako súd odvolací, ktorý napadnutým uznesením zo dňa 30. júla 2013, č. k. 4CoE/103/2013-152, návrh oprávneného na prerušenie konania zamietol a napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie potvrdil. 2. Oprávnený podal proti uzneseniu odvolacieho súdu vo výroku o zamietnutí návrhu na prerušenie konania odvolanie, ktorý žiadal uvedené rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť tomuto súdu na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) najskôr skúmal, či sú dané procesné predpoklady, za splnenia ktorých môže konať o odvolaní oprávnenej. 4. Oprávnená ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením z 26. februára 2015, č. k. 12Co/321/2013-74 podľa § 218 ods. 1 písm. a) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“) odmietol ako oneskorene podané odvolanie žalobkyne smerujúce proti uzneseniu Okresného súdu Revúca č. k. 3C/147/2012-32 z 17. apríla 2013, ktorým bola žalobkyni uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 66 € podľa položky č. 17a Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov. 2. Proti tomuto uzneseniu odvolacie ...
Odôvodnenie: Okresný súd Poprad (ďalej len „okresný súd" alebo „prvostupňový súd") po tom, čo postupom podľa § 257 ods. 7 Tr. por. prijal obvineného vyhlásenie o vine zo spáchania inkriminovaných skutkov a vykonal dokazovanie za účelom uloženia trestu, rozsudkom z 23. apríla 2018, sp. zn. 5T/4/2018, uznal obvineného za vinného zo skutku označeného pod bodom I. z pokračovacieho zločinu neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. a zo skutku označeného pod bodom II. z pokračovacieho prečinu nezaplatenia dane a poistného podľa § 278 ods. 1, ods. 2 Tr. zák., na tam uvedenom skutkovom základe. ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice - okolie, ako súd prvej inštancie, uznesením z 25. apríla 2013, č. k. 12Er/103/2005-126, vyhlásil exekúciu za neprípustnú a zastavil ju. Vyslovil, že o trovách konania rozhodne osobitným uznesením. Súd prvej inštancie v priebehu konania zistil, že exekúcia v danej veci je vedená na podklade notárskej zápisnici z 16.10.2004, č. N 3577/2004, NZ 76337/2004. Pri zastupovaní povinného pri spisovaní notárskej zápisnice došlo k zjavnému porušeniu zákona, pretože za povinnú osobu uznala záväzok Mgr. Tomáš Kušnír ako advokát, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami zastupovaného, v danom p ...
Odôvodnenie: 1. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „dovolací súd“) ako súd dovolací [§ 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C. s. p.“)], po zistení, že dovolanie podala včas strana sporu zastúpená v súlade s § 429 ods. 2 písm. b/ C. s. p., bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 443 C. s. p.) preskúmal vec a dospel k záveru, že dovolanie žalobkyne je potrebné odmietnuť, pretože smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je dovolanie prípustné (§ 447 písm. c/ C. s. p.). 2. Najvyšší súd na stručné odôvodnenie (§ 451 ods. 3 C. s. p.) uvádza, že otázka prípustnosti dovolania proti uzn ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací uznesením č. k. 9Co/499/2015-57 z 20. septembra 2016 potvrdil uznesenie Okresného súdu Trebišov, č. k. 2C/146/2012-30 z 9. apríla 2015, ktorým bola žalobkyni uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok 66,-eur za vznesenie námietky zaujatosti účastníkom konania podľa položky 17a Sadzobníka súdnych poplatkov, tvoriaceho prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Uznesenie odvolacieho súdu nadobudlo právoplatnosť 12. októbra 2016. 2. Proti uzneseniu odvolacieho súdu podala žalobkyňa v zákonom stanovenej lehote do ...
Odôvodnenie: 1. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „dovolací súd“) ako súd dovolací [§ 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C. s. p.“)], po zistení, že dovolanie podala včas strana sporu zastúpená v súlade s § 429 ods. 2 písm. b/ C. s. p., bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 443 C. s. p.) preskúmal vec a dospel k záveru, že dovolanie žalobkyne je potrebné odmietnuť, pretože smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je dovolanie prípustné (§ 447 písm. c/ C. s. p.). 2. Najvyšší súd na stručné odôvodnenie (§ 451 ods. 3 C. s. p.) uvádza, že otázka prípustnosti dovolania proti uzn ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice - okolie (ďalej len „prvoinštančný súd", „okresný súd" alebo „súd prvej inštancie"), uznesením zo dňa 30. septembra 2013, č. k. 17Er/11/2010-12, návrh povinného na zastavenie exekúcie zamietol. 2. Súd prvej inštancie mal preukázané, že dňa 4.12.2009 bol súdnemu exekútorovi doručený návrh oprávneného na vykonanie exekúcie proti povinnému, na podklade exekučného titulu, ktorým je vykonateľné rozhodnutie Krajského riaditeľstva PZ SR zo dňa 28.3.2009, sp. zn. A 0212848. Okresný súd Košice - okolie ako súd exekučný dňa 8.2.2010 poveril súdneho exekútora vykonaním exekúcie na vymože ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach, napadnutým uznesením potvrdil ako vecne správne uznesenie Okresného súdu Spišská Nová Ves (ďalej len „súd prvej inštancie"), zo dňa 05.05.2016, č. k. 9Er/41/2010-16, ktorým súd prvej inštancie exekúciu zastavil s tým, že stranám náhradu trov odvolacieho konania nepriznal. 2. Proti uzneseniu odvolacieho súdu podala dovolanie oprávnená s poukazom na ustanovenie § 421 ods. 1 písm. b/ C. s. p. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd"), ako súd dovolací [§ 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj „C. s. p.")], po zistení, že dovola ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave rozsudkom č. k. 5S/204/2014-83 zo 4. októbra 2016 zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.: OU-BA-OOP42014/4/18236-VSK z 21. júla 2014, ktorým žalovaný potvrdil prvostupňové rozhodnutie Obvodného pozemkového úradu Senec, pozemkového a lesného odboru č. OPÚ/2008/2365-8/MO zo dňa 22. apríla 2009 o zastavení konania vo veci návrhu Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov 6-1 Bernolákovo - Benzínka, k. ú. U. na vyporiadanie vlastníctva podľa § 7 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriaden ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trenčíne rozsudkom č. k. 11S/50/2016-38 z 22. novembra 2016 podľa § 190 Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP") zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 21404957/2015 zo 7. decembra 2015, ktorým podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok") potvrdil prvostupňové rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 20845548/2015 zo 17. septembra 2015, ktorým správca dane vyrubil žalobcovi rozdiel na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie o ...
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave (ďalej aj „krajský súd“ alebo „prvostupňový súd“) podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) v spojenom konaní zamietol žaloby, ktorými sa žalobkyňa domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutí žalovaného: - č. 1100302/1/448437/2014/5067 zo dňa 21.11.2014, ktorým bolo na základe jej odvolania potvrdené rozhodnutie Daňového úradu Bratislava (ďalej aj ako „správca dane“) č. 9104406/5/720907/2014 zo dňa 24.02.2014, ktorým správca dane podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trenčíne ako súd odvolací uznesením, č. k. 6Co/640/2014-104 zo dňa 17. 07. 2014 potvrdil uznesenie Okresného súdu Partizánske, č. k. 5C/124/2012-83 zo dňa 23. 06. 2014, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok 66,-eur za vznesenie námietky zaujatosti účastníkom konania podľa položky 17a Sadzobníka súdnych poplatkov, tvoriaceho prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Uznesenie odvolacieho súdu nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 07. 2014. 2. Proti uzneseniu odvolacieho súdu podal žalobca v zákonnej lehote do ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len ,,krajský súd“ alebo ,,správny súd“) rozsudkom č.k. 5S/203/2015-25 zo dňa 17.01.2017 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len ,,S.s.p.“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.7384/2015-PO-JU zo dňa 01.07.2015. O trovách konania rozhodol s poukazom na § 167 ods. 1 S.s.p. tak, že žalobcovi náhradu trov konania nepriznal. 2. Rozhodnutím č. 7384/2015-PO-JU zo dňa 01.07.2015 žalovaný ako príslušný odvolací orgán podľa § 58 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (s ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Spišská Nová Ves (ďalej len „prvoinštančný súd", „okresný súd" alebo „súd prvej inštancie"), uznesením zo dňa 28.02.2017, č. k. 10Cb/167/2016-24 odmietol odpor podaný žalovaným proti platobnému rozkazu z 23.1.2017, sp. zn. 10Cb/167/2016-22. 2. V odôvodnení uznesenia súd prvej inštancie uviedol, že odpor podaný žalovaným nebol vecne zdôvodnený v zmysle ust. § 267 ods. 1, 2 písm. c/ zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj „C. s. p."), preto podaný odpor odmietol. Podľa okresného súdu, tvrdenie žalovaného o nepreukázaní postúpenia pohľadávky sa nezakladalo na pravde ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Liptovský Mikuláš ako súd prvej inštancie rozsudkom, č. k. 9Cb/46/2014-524 zo dňa 26. 07. 2017 žalobu zamietol a žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania. 2. V odôvodnení uviedol že žalobca požadoval zaplatenie sumy 49 617,12 eur spolu s príslušenstvom, a to úrokom z omeškania vo výške a zo súm a obdobia tak, ako je to vyjadrené v odôvodnení rozsudku. Žalobca vyúčtoval príspevkovej organizácii Obecný úrad Svätý Kríž, Drobná prevádzka, ktorej právnym nástupcom je žalovaný, faktúrou č. 22008017/1 zo dňa 09. 06. 2008, splatnou 23. 06. 2008, sumu 3 948 380,46,-Sk /131 062, ...
Odôvodnenie: 1. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „dovolací súd“) ako súd dovolací [§ 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C. s. p.“)], po zistení, že dovolanie podala včas strana sporu zastúpená v súlade s § 429 ods. 2 písm. b/ C. s. p., bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 443 C. s. p.) preskúmal vec a dospel k záveru, že dovolanie žalobkyne je potrebné odmietnuť, pretože smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je dovolanie prípustné (§ 447 písm. c/ C. s. p.). 2. Najvyšší súd na stručné odôvodnenie (§ 451 ods. 3 C. s. p.) uvádza, že pokiaľ ide o návrh ž ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove ako súd odvolací prvým výrokom svojho uznesenia, č. k. 3CoE/138/2013-46 z 18. septembra 2013, postupom podľa § 219 ods. 1, 2 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O. s. p.“) potvrdil ako vecne správne uznesenie Okresného súdu Poprad ako súdu prvej inštancie, č. k. 18Er/110/2004-27 zo 07. februára 2013 o zastavení exekúcie a nepriznaní náhrady trov exekúcie súdnemu exekútorovi. Súčasne, druhým výrokom, nepriznal náhradu trov odvolacieho konania účastníkom (v súlade s § 224 ods. 2 O. s. p. v spojení s § 142 ods. 1 O. s. p.) a zamietol návrh oprávneného na prerušenie konania p ...
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom č. k. 20S/11/1015-89 zo 6. decembra 2016 Krajský súd v Trnave podľa § 191 ods. 1 písm. c) a g) Správneho súdneho poriadku zrušil rozhodnutie - oznámenie žalovaného č. 9900430/5/5346799/2014/Zat z 8. decembra 2014 a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Žalobcovi priznal plnú náhradu trov konania. 2. Žalovaný označeným rozhodnutím vo forme oznámenia nevyhovel žiadosti žalobcu o úhradu úrokov z neskoro vyplateného nadmerného odpočtu za zdaňovacie obdobie september 2013. Poukázal na to, že žalobca podal dňa 25. októbra 2013 za zdaňovacie obdobie september 2013 daňové priznanie, v ktorom uv ...
Odôvodnenie: 1. 1. Krajský súd v Bratislave napadnutým rozsudkom zo dňa 21. marca 2018 č.k. 8Sd/144/2015-43 potvrdil rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 15. októbra 2015 v spojení s rozhodnutiami zo dňa 9. decembra 2015 a 21. júna 2016. Navrhovateľovi právo na náhradu trov konania nepriznal. 2. Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 15. októbra 2015 bol podľa §67, §112 ods. 1 a §293a ods. 3 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 43/2004 Z.z. zvýšený starobný dôchodok od 17. júla 2012 na sumu 347,60 € mesačne. Suma starobného dôchodku bola súčasne zvýšená podľa § 82 a § 293 ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Trnave (ďalej len „krajský súd") rozsudkom z 23. mája 2019, sp. zn. 5 Ntc 3/2019, podľa § 17 ods. 1 zákona č. 549/2011 Z. z. rozhodol tak, že rozsudok Krajinského súdu Eisenstadt (Rakúska republika) z 28. júna 2018, sp. zn. 7 Hv 25/18w, ktorým bol odsúdený H. U. na tam uvedenom skutkovom základe uznaný vinným zo zločinu obchodovania s návykovými látkami podľa § 28a ods. 1 druhý, tretí, piaty a šiesty prípad, ods. 4 bod 3 Zákona o návykových látkach, prečinu krádeže vlámaním alebo so zbraňami podľa § 127, § 129 ods. 1 bod 1 a 15 Trestného zákonníka Rakúskej republiky, prečinu odcudzeni ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „odvolací súd“) rozsudkom z 24. apríla 2014 sp. zn. 19Co/66/2012, 19Co/67/2012, 19Co/68/2012 potvrdil rozsudok Okresného súdu Prievidza (ďalej len „súd prvej inštancie“) z 12. decembra 2011 sp. zn. 17C/130/2009, ktorým tento vyporiadal bezpodielové spoluvlastníctvo žalovaného a pôvodnej žalobkyne Z. Š., rozhodol o trovách konania, o trovách štátu a uložil povinnosť žalovanému zaplatiť súdny poplatok za vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Rovnakým rozhodnutím odvolací súd potvrdil aj uznesenia súdu prvej inštancie z 2. februára 2012 sp. ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Banská Bystrica postúpil spor vedený na tomto súde pod sp. zn. 4Up/521/2018 Okresnému súdu Žilina ako súdu miestne príslušnému podľa § 13 a § 14 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C. s. p.“). Na Okresnom súde Banská Bystrica sa konanie viedlo ako upomínacie konanie v zmysle zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o upomínacom konaní“). Okresný súd Banská Bystrica bol na upomínacie konanie kauzálne príslušný v zmysle § 2 zákona o upomínacom konaní. Postúpenie sporu Okresnému súdu Žilina odôvodnil tak, že p ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „odvolací súd“) v záhlaví označeným uznesením potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Bratislava I (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) z 13. októbra 2017 č. k. 6C/41/2012-117, ktorým prvoinštančný súd zastavil konanie z dôvodu späťvzatia žaloby žalobkyňou. Rozhodnutie odôvodnil vecnou správnosťou rozhodnutia súdu prvej inštancie. Uviedol, že nesúhlas žalovanej so zastavením konania pre späťvzatie žaloby nebol odôvodnený vážnymi dôvodmi a poukázal pritom na rozhodovaciu prax súdov, z ktorej vyplýva, že žalovaný nemôže ma ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Veľký Krtíš (ďalej len „okresný súd") z 29. októbra 2018, sp. zn. 3 T 37/2018 bol obvinený J. R. uznaný vinným v bode 1/ zo spáchania prečinu sexuálneho zneužívania podľa § 202 ods. 1 písm. b/ Tr. zák. a v bode 2/ zo spáchania zločinu sexuálneho zneužívania podľa § 201 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 1/ po tom, ako sa v mesiaci máj 2017 prostredníctvom internetového portálu www.azet.sk, stránky Pokec, pod M. - R. XXX skontaktoval s maloletou P. O., nar. XX. T. XXXX, vystupujúcou pod M. R. XXX, sa po vzájomnej komunikácií s maloletou dohodli na spoločnom stretnutí ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Trnava z 11. novembra 2013, sp. zn. 6T/32/2013, bol obvinený Y. I. uznaný za vinného zo spáchania obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c), písm. d), ods. 2 písm. e) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že v presne nezistenom čase a na nezistenom mieste si v rozpore so zákonom č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropný látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov zadovážil sušené rastliny rodu Cannabis (konopa), patriace podľa uvedeného ...
Odôvodnenie: Okresný súd Zvolen rozsudkom z 13. mája 2016, sp. zn. 5 T 87/2014 rozhodol, že podľa § 41 ods. 3 Tr. zák. zrušil rozsudok Okresného súdu Brezno, sp. zn. 1 T 147/2013 z 28. októbra 2013 vo výroku o vine v bodoch 1, 2, 3, 4, 5 u obvineného M. C., celý výrok o treste u obvineného M. C., ktorým mu bol uložený úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 6 mesiacov, pre výkon ktorého bol zaradený do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia, ako aj ďalšie výroky, ktoré majú v uvedenom výroku o vine svoj podklad. Pri viazanosti skutkovými zisteniami v zrušenom rozsudku Okresného súdu Brezno, s ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Nitra z 02. júna 2014, sp. zn. 5T/146/2005, bol obvinený G. Y. spolu s I. B. uznaný za vinného z trestného činu lúpeže podľa § 234 ods. 1, ods. 2 písm. b) Tr. zák. spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 Tr. zák. účinného do 31. decembra 2005 na tom skutkovom základe, že po predchádzajúcej vzájomnej dohode s ďalšou doposiaľ nestotožnenou osobou dňa 23. septembra 2004 v čase približne o 14.25 hodine na parkovisku pred pobočkou Všeobecnej úverovej banky, na P. ulici č. XXX v P., G. Y. zozadu nasadil poškodenému Ing. I. Y. na krk oceľové lanko, ukončené na oboch stranách lanka dre ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline (ďalej len „odvolací súd“) zhora označeným uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Námestovo (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) zo 6. marca 2015 č. k. 10C/36/2014-56 v spojení s opravným uznesením z 1. marca 2016 č. k. 10C/36/2014-94, ktorým bol zamietnutý návrh žalovanej na povolenie obnovy konania vedeného na prvoinštančnom súde pod sp. zn. 8C/155/2010. Zároveň rozhodol, že návrh žalovanej na predloženie prejudiciálnej otázky Súdnemu dvoru Európskej únie zamieta a rozhodol o trovách odvolacieho konania. Potvrdenie prvoinštančného uznesenia ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žilina (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) rozsudkom z 3. apríla 2017 č. k. 37P/158/2016-112 určil povinnosť otca prispievať na výživu maloletej sumou 120,- € mesačne od 1. 10. 2016, a to do 15. dňa mesiaca, na ktorý sa výživné poskytuje, k rukám matky. Zároveň rozhodol, že otec je povinný uhradiť nedoplatok na zvýšenom výživnom za obdobie od 1. 10. 2016 do 30. 04. 2017 v sume 455,- €, pričom mu povolil uvedený nedoplatok splácať v mesačných splátkach po 35,- € spolu s bežným výživným tak, že omeškanie s plnením jednej splátky má za následok zročnosť celého ne ...
Odôvodnenie: Okresný súd Prešov (ďalej len „okresný súd") rozsudkom z 26. októbra 2016, sp. zn. 6 Tv 5/2012, uznal obvineného Mgr. H. N. vinným z prečinu výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. na tam uvedenom skutkovom základe. Súd podľa § 40 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. upustil od potrestania obvineného. Proti tomuto rozsudku podal prokurátor Okresnej prokuratúry Prešov (ďalej len „prokurátor"), ako aj obvinený odvolanie, o ktorom Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „krajský súd") rozhodol rozsudkom z 21. novembra 2017, sp. zn. 23 Tov 2/2017, tak, že napadnutý rozsudok podľa § 321 ods. 1 písm. d/ Tr. po ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Liptovský Mikuláš (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 23. mája 2016 č. k. 9Cb/95/2010 - 683 (druhým v poradí) v spojení s opravným uznesením Okresnému súdu Liptovský Mikuláš z 30. augusta 2016 č. k. 9Cb/95/2010 - 808 v prvom výroku rozhodol, že žalovaný 1/ a 2/ je povinný zaplatiť žalobcovi 116 178,71 eur spolu s úrokom z omeškania 9 % ročne od 16. 01. 2010 do zaplatenia, do troch dní od právoplatnosti rozsudku s tým, že plnením jedného zo žalovaných zaniká v rozsahu jeho plnenia povinnosť druhého žalovaného plniť žalobcovi. Druhým výrokom súd žalobu v časti o zaplate ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „odvolací súd“) hore označeným uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) zo 7. septembra 2017 sp. zn. 14C/24/2017, ktorým odvolací súd odmietol žalobu žalobkyne na obnovu konania a nepriznal jej nárok na náhradu trov odvolacieho konania. 2. Uvedené uznesenie odvolacieho súdu napadla žalobkyňa dovolaním, ktoré ale podaním z 12. apríla 2019, doručeným súdu prvej inštancie 15. apríla 2019, vzala späť. 4. Podľa § 446 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C. s. p.“), ak dovolateľ vezme dovolanie ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava IV (ďalej aj „exekučný súd“) uznesením z 11. decembra 2017 sp. zn. 15Er/2878/2014 zamietol námietky povinnej proti exekúcii, zamietol návrh povinnej na zastavenie exekúcie a napokon zamietol aj návrh povinnej na odklad exekúcie. 2. Proti výroku, ktorým exekučný súd zamietol návrh na zastavenie exekúcie podala povinná odvolanie, o ktorom rozhodol Krajský súd v Bratislave (ďalej len „odvolací súd“) v záhlaví označeným uznesením v spojení s uznesením z 21. februára 2019 sp. zn. 18CoE/29/2018 tak, že uznesenie exekučného súdu v odvolaním napadnutom výroku zmenil tak, že e ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach (ďalej len „odvolací súd“) vyššie označeným uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Košice I (ďalej len „súd prvej inštancie“) z 10. apríla 2018 sp. zn. 18P/156/2017, ktorým tento zamietol návrh navrhovateľa na navrátenie maloletých detí do miesta ich obvyklého pobytu vo Š. a zároveň rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. 2. Proti uvedenému rozhodnutiu odvolacieho súdu podal navrhovateľ dovolanie. Dovolanie odôvodnil dovolacím dôvodom podľa § 431 a § 432 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C. s. p.“). Dovolací ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Prievidza z 09. augusta 2016, sp. zn. 3T/100/2014, bol obvinený H. J. uznaný za vinného v bode 2/ zo zločinu lúpeže podľa § 188 ods. 1 Tr. zák. a v bode 3/ z prečinu obmedzovania osobnej slobody formou spolupáchateľstva podľa § 20 Tr. zák., § 183 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 2/ po tom, čo dňa 11. apríla 2013 v čase okolo 16.00 - 17.00 hod., bol poškodený J. X. na zastávke MHD J. smerom do N. v U. naložený do osobného motorového vozidla Škoda Octavia, striebornej farby, a na podklade telefonátu bol prevezený k lyžiarskemu stredisku F., okres R., k bufetu ...
Odôvodnenie: 1 Krajský súd v Košiciach (ďalej aj „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom (tretím v poradí) č.k 4Cb/1009/2000-421 zo dňa 31. júla 2018 v znení opravného uznesenia č. k. 4Cb/1009/2000-448 zo dňa 26. apríla 2019 zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 3.774,25 eur spolu s úrokom vo výške 5 % p. a. od 11.4.2000 do zaplatenia, vo zvyšku žalobu zamietol a žalobcovi priznal náhradu trov konania. 2 Z odôvodnenia rozhodnutia súdu prvej inštancie vyplýva, že žalobca sa podanou žalobou domáhal zaplatenia 88.190,30 Sk (2.927,38 eur) titulom náhrady škody, ktorú mu spôsobil žalovaný tým, že p ...
Odôvodnenie: I. Konanie predchádzajúce dovolaniu Rozsudkom Okresného súdu Rimavská Sobota (ďalej aj „prvostupňový súd“ alebo „okresný súd“) z 23. novembra 2017, sp. zn. 2T/20/2017, bol obvinený W. P. uznaný za vinného zo zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. d) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. b) Trestného zákona, na tom skutkovom základe, že od presne nezistenej doby od roku 2010 do 11.00 h dňa 21. septembra 2016 v rodinnom dome č. XX v I. spôsoboval svojej manželke Z. P., nar. XX. V. XXXX, trvale bytom I. č. XX, fyzické utrpenie tým spôsobom, že poškod ...
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Rozhodnutím ČAS: MU-PO-77-50/2018-Ž zo dňa 19.12.2018 žalovaný podľa § 13 ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 480/2002 Z.z.“) neudelil sťažovateľovi azyl a súčasne podľa § 13c ods. 1 a § 20 ods. 4 zákona č. 480/2002 Z.z. (ďalej len ZoA) mu neposkytol doplnkovú ochranu. 2. Z administratívneho konania je zrejmé, že sťažovateľ dňa 09.03.2018 požiadal o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany na území SR, pretože sa do Izraela nemôže vrátiť pre problémy s bývalou manželkou ...
Odôvodnenie: Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej už len „najvyšší súd“) dovolaním napadnutým rozhodnutím podľa § 319 Trestného poriadku (ďalej len „Tr. por.“) zamietol o. i. odvolania obvinených V. R. a I. M. proti rozsudku Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica (ďalej len „ŠTS“) z 20. decembra 2017, sp. zn. BB-4T/13/2017. Naostatok označeným rozsudkom prvostupňového súdu bola pritom obvinená V. R. uznaná za vinnú z účastníctva formou návodu k obzvlášť závažnému zločinu úkladnej vraždy podľa § 21 ods. 1 písm. b) k § 144 ods. 1, ods. 2 písm. d), písm. f) s poukazom na § 139 ...
Odôvodnenie: 1. Otec detí v prebiehajúcom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 11P/308/2018 uplatnil námietku zaujatosti (č.l. 174 spisu) „voči odvolaciemu súdu a to Krajskému súdu v Nitre, ktorý by mal byť príslušný na rozhodovanie o mojom odvolaní proti rozsudku Okresného súdu Nitra č.k. 11P/308/2018- 163“ z dôvodu, že otec matky detí je bývalým sudcom Krajského súdu v Nitre, kde má doposiaľ rozsiahle pretrvávajúce priateľské vzťahy s bývalými kolegami. Dôkazom jeho tvrdení preukazujúcich pochybnosti o nestrannosti a nezaujatosti Krajského súdu v Nitre je aj skutočnosť, že na súde prvej inš ...
Odôvodnenie: 1. Žalobou, doručenou Krajskému súdu v Žiline dňa 17.12.2018 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. 12668-3/2018-BA zo dňa 10.10.2018. 2. Krajský súd v Žiline uznesením sp. zn. 25Sa/47/2018 zo dňa 11.02.2019 vec postúpil Krajskému súdu v Bratislave ako miestne príslušnému s poukazom na § 9 ods. 2 SSP. Uviedol, že právna úprava špeciálnej miestnej príslušnosti správneho súdu v sociálnych veciach (§ 13 ods. 3 SSP) vylučuje aplikáciu všeobecných ustanovení o miestnej príslušnosti, v danom prípade § 13 ods. 1 SSP. Miestna príslušnosť sa v konaní o žalobe v sociálnych veciach sp ...
Odôvodnenie: Špecializovaný trestný súd v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica, rozsudkom z 1. marca 2018, sp. zn. BB-4T/26/2013, rozhodol podľa § 285 písm. a) Tr. por. tak, že obžalovaných: K. K., Ing. L. Y. a Ing. H. B. oslobodil spod obžaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (ďalej len „prokurátor"), sp. zn. VII/1 Gv 1/12-23, z 22. mája 2013 obžalovaných K. K. a Ing. L. Y. pre skutky obžalobou kvalifikovaných ako pokus zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe spolupáchateľstvom podľa § 20, § 14 ods. 1, § 266 ods. 1, ods. 2 písm. c ...
Odôvodnenie: 1. V danom spotrebiteľskom spore sa žalobkyňa voči žalovanej domáhala plnenia zo zmluvy o úvere. 2. Okresný súd Dunajská Streda (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo 17. januára 2018 č.k. 14Csp/111/2017-55 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni 4.497,81 € s úrokom z omeškania vo výške 5% ročne zo sumy 4.288,35 € od 25. marca 2017 do zaplatenia, všetko do troch dní; vo zvyšku žalobu zamietol a vyslovil, že žalobkyňa má nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. 3. Na odvolanie žalobkyne proti rozhodnutiu o zamietnutí žaloby vo zvyšku (v časti nároku na zmluvný úrok 13,9% roč ...
Odôvodnenie: 1. V danom spotrebiteľskom spore sa žalobkyňa voči žalovanému domáhala plnenia zo zmluvy o úvere. 2. Okresný súd Humenné (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo 7. novembra 2017 č.k. 6Csp/52/2017-85 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni 3.404,02 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 5% ročne od 25. marca 2017 do zaplatenia, všetko do 3 dní; v prevyšujúcej časti žalobu zamietol a vyslovil, že žalobkyňa má vo vzťahu k žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 17,44%. 3. Na odvolanie žalobkyne proti rozhodnutiu o zamietnutí žaloby v prevyšujúcej časti Krajský súd v Prešove ...
Odôvodnenie: I. 1. Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (ďalej aj len „pobočka“) rozhodnutím č. 700-0210465915GC04/15 zo dňa 14.01.2015 (ďalej aj len „prvostupňové rozhodnutie“) predpísala žalobkyni podľa § 144 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zákon č. 461/2003 Z. z.“), § 152a a § 178 ods. 1 písm. a/ ôsmy bod zákona č. 461/2003 Z. z. za obdobie január 2007 až jún 2008 poistné na nemocenské poistenie v sume 274,83 eur, poistné na starobné poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie v sume 1.123,50 eur, poistné na invalidné poistenie ...
Odôvodnenie: 1. Žalobou, doručenou 13.08.2018 Krajskému súdu v Prešove, sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. 16198-3/2018-BA zo dňa 06.06.2018, ktorým žalovaná zamietla odvolanie žalobcu a potvrdila rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočky Svidník č. 2451-8/2015-SK z 13.04.2015 o tom, že žalobcovi nevzniklo povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti od 01.02.2014 podľa slovenskej legislatívy. 2. Krajský súd v Prešove uznesením č. k. 2Sa/20/2018-35 z 26.10.2018 v znení opravného uznesenia č. k. 2Sa/20/2018-44 z 12.02.2019 vec postúp ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Bratislave rozsudkom zo dňa 25.10.2017, č. k. 5Sd/289/2014-105, potvrdil rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 28.08.2014 v spojení (v znení) s rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 09.04.2015 (ďalej aj „preskúmavané rozhodnutie“), ktorým podľa § 65 a § 274 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“) a podľa § 21 a § 174 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení (ďalej aj „zákon č. 100/1988 Zb.“) zamietla žiadosť navrhovateľa o priznanie starobného dôchodku od 26.07.2012 s odôvodnením, že v I. kateg ...
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom krajský súd potvrdil rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 06.04.2016, ktorým bol navrhovateľke priznaný podľa § 45 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.“), podľa § 114 a § 293a ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“) v znení zákona č. 43/2004 Z. z. a podľa čl. 46c a čl. 94 ods. 5 a 7 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnané osoby, samostatne zárobkovo činné osoby a členov ich rodín pohybujúcich sa v rámci spol ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline, rozsudkom č. k. 26Sa/9/2017-36 zo dňa 04.04.2018, zrušil rozhodnutie žalovaného č. UPS/US7/SSVODPPKPC1/SOC/2017/5395 zo dňa 07.06.2017, ktorým potvrdil prvostupňové rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo, č. NO1/OPPNKaPČ/ SOC/2017/15219-17 zo dňa 20.02.2017 o nepriznaní peňažného príspevku na prepravu a vec mu vrátil na ďalšie konanie. 2. Krajský súd v odôvodnení svojho rozsudku uviedol, že žalobca žiadosťou zo dňa 30.09.2016 podal žiadosť o priznanie peňažného príspevku na prepravu. Dňa 07.10.2016 vydal prvostupňový orgán verejnej správy na účely § ...
Odôvodnenie: Okresný súd Trenčín (ďalej len „okresný súd“) rozsudkom z 31. januára 2019, sp. zn. 1T/79/2018, ktorému predchádzalo prijatie vyhlásenia obvineného S. W., že je vinný zo spáchania skutku uvedeného v obžalobe, uznal tohto vinným z prečinu ublíženia na zdraví podľa § 157 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr. zák., za ktorý mu uložil peňažný trest vo výmere 500,- eur a pre prípad, že by výkon tohto trestu mohol byť úmyselne zmarený, mu ustanovil náhradný trest odňatia slobody vo výmere tri mesiace. Zároveň podľa § 288 ods. 1 Tr. por. odkázal poškodenú L. F. s ňou uplatneným nárokom na náhradu škody na civiln ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Trnava z 11. januára 2018, sp. zn. 34T/13/2016, bol obvinený uznaný za vinného zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c) a d) Trestného zákona, na skutkovom základe, že dňa 17. júna 2015 v čase približne od 14.00 hodiny do 14.15 hodiny v W. na M. ulici XXX na parkovisku pred ubytovňou si kúpil od neznámej osoby - ženy plastovú injekčnú striekačku s ohnutým hrotom uzatvorenú modrým piestom obsahujúcu biely kryštalický materiál s hmotnosťou 771 mg s priemernou koncentrá ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Galanta rozsudkom zo 17. októbra 2016, č. k. 5Cb/15/2012-327 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 31 995,62 eur s úrokom 14,72 % ročne od 1. júna 2008 do zaplatenia. Súd rozhodol na základe vykonaného dokazovania, keď mal v konaní za preukázané, že nárok žalobcu je dôvodný. Žalobca, resp. jeho predchodca vykonal pre žalovaného na základe jeho objednávky č. C. z XX. K. XXXX dielo za dohodnutú sumu, ktorú žalovaný prevzal. Žalovaný nevyvrátil dôkazy žalobcu, preto súd žalobe vyhovel tak, ako vyplýva z výroku rozsudku. O trovách konania rozhodol v prospech úspešného žalobcu. ...
Odôvodnenie: 1. V danom spotrebiteľskom spore sa žalobkyňa voči žalovanému domáhala plnenia zo zmluvy o úvere. 2. Okresný súd Lučenec (ďalej aj len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 10. mája 2017 č.k. 6 Csp 39/2016-119 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni 23 411,54 €, úrok vo výške 964,40 €, úrok z omeškania vo výške 2 411,93 €, poplatky vo výške 1 899,41 €, úrok z omeškania vo výške 5,05% ročne zo sumy 23 411,54 € od 10. júna 2016 do zaplatenia, v prevyšujúcej časti žalobu zamietol a žalovaného zaviazal zaplatiť žalobkyni trovy konania v plnej výške. 3. Na odvolanie žalobkyne proti výroku roz ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Malacky (ďalej aj len „súd prvej inštancie“) uznesením z 26. júla 2018 sp.zn. 8 P 127/2018-108: 1. zamietol návrh otca na nariadenie neodkladného opatrenia na odovzdanie maloletého W. do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, 2. otcovi upravil styk s maloletým do právoplatného skončenia konania vo veci samej vedenom na Okresnom súde Malacky pod sp.zn. 8 P 127/2018 tak, že s maloletým je oprávnený sa stýkať každý párny týždeň od piatka od 14,00 hod. do nedele do 19,00 hod. s tým, že si maloletého v čase začiatku styku preberie v mieste aktuálneho bydliska matky a odovzdá ma ...
Odôvodnenie: 1. V danom spotrebiteľskom spore sa žalobkyňa voči žalovanému domáhala plnenia zo zmluvy o úvere. 2. Okresný súd Prievidza (ďalej „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo 17. augusta 2017 č.k. 11 Csp 94/2017-51 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni 4 991,42 € spolu s úrokom z omeškania 2,67 € a ďalším úrokom z omeškania konkretizovaným vo výroku rozsudku; v prevyšujúcej časti žalobu zamietol. 3. Na odvolanie žalobkyne Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „odvolací súd“) rozsudkom z 19. decembra 2018 sp.zn. 17 Co 8/2018 rozsudok súdu prvej inštancie v napadnutej zamietajúcej časti potvrdil. ...
Odôvodnenie: 1. V danom spotrebiteľskom spore sa žalobkyňa voči žalovaným domáhala plnenia zo zmluvy o úvere. 2. Okresný súd Vranov nad Topľou (ďalej aj len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 29. júna 2016 č.k. 7 C 68/2015-62 uložil žalovaným 1/, 2/ povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobkyni 1 869,47 €, úrok z úveru zo sumy 1 900 € vo výške 12,9 % ročne od 21. júla 2014 do 12. decembra 2014, úrok z omeškania vo výške 5% ročne zo sumy 1 869,47 € od 13. februára 2014 do zaplatenia a nahradiť iné trovy konania v sume 99,54 € , v prevyšujúcej časti žalobu zamietol. Zároveň zastavil konanie o zaplate ...
Odôvodnenie: 1. V danom spotrebiteľskom spore sa žalobkyňa voči žalovanému domáhala plnenia zo zmluvy o úvere. 2. Okresný súd Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 30. marca 2017 č.k. 4 C 258/2015-49: a/ zaviazal žalovaného zaplatiť žalobkyni do 3 dní 1 717,60 €, ďalej úrok 84.97 € a úrok z omeškania 154,83 € s príslušenstvom špecifikovaným vo výroku rozsudku, b/ žalobu vo zvyšnej časti zamietol, c/ rozhodol o náhrade trov konania. 3. Na odvolanie žalobkyne Krajský súd v Trenčíne rozsudkom z 24. septembra 2018 sp.zn. 6 Co 33/2018 rozsudok súdu prvej inštancie potvrdil v napadnu ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach (ďalej len „odvolací súd“) napadnutým uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Košice - okolie (ďalej len „exekučný súd“) z 15. mája 2018, č. k. 12Er/1287/2007-22, vo výrokoch ktorými exekučný súd vyhlásil exekúciu za neprípustnú, exekúciu zastavil a nepriznal povinnej náhradu trov konania, odmietol odvolanie oprávneného proti výrokom o trovách exekúcie. Návrh oprávneného na prerušenie konania zamietol a účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania. 2. Proti uzneseniu odvolacieho súdu podal oprávnený dňa 17. apríla 2019 dovolanie s návrhom na prerušenie dovolacie ...
Odôvodnenie: 1. Žalobcovia 1/ až 3/ sa žalobou podanou 14. augusta 2007, po pripustení zmeny petitu žaloby uznesením Okresného súdu Ružomberok z 13. mája 2016 č.k. 4 C/103/2007-925, domáhali, aby súd zaviazal žalované 1/ a 2/ zaplatiť žalobkyni 1/ sumu vo výške 5 889,93 €, žalobcovi 2/ sumu vo výške 4 779,92 € a žalobkyni 3/ sumu vo výške 3 319,40 €. Žalobcovia si popritom nárokovali tiež úroky z omeškania, a to žalobkyňa 1/ vo výške 6 % ročne zo sumy 2 569,21 € od 18. februára 2006 do 31. decembra 2008 a 10,5 % zo sumy 5 889,93 € od 1. januára 2009 do zaplatenia, žalobca 2/ vo výške 10,5 % ročne zo sumy 4 ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „krajský súd“) napadnutým rozsudkom (v poradí druhým) z 23. novembra 2018, č. k. 12Cbi/4/2010-99 zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal, aby súd určil odplatu za užívanie nehnuteľnosti vo výške 7 848,76 eur za obdobie od 11. januára 2008 do 31. decembra 2009, ktorú je žalovaný povinný zaplatiť žalobcovi. Žalovanému priznal súd prvej inštancie nárok na náhradu trov konania. 2. Krajský súd v odôvodnení rozsudku uviedol, že v intenciách kasačného uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „najvyšší súd“ v prísluš ...
Odôvodnenie: 1. V danom spotrebiteľskom spore sa žalobkyňa voči žalovanému domáhala plnenia zo zmluvy o úvere. 2. Okresný súd Levice (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 24. mája 2017 č.k. 7 C 650/201583 žalovanú zaviazal zaplatiť žalobkyni 4 880,60 €, ako aj úrok z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 4 880,60 € od 23. apríla 2014 do zaplatenia; vo zvyšnej časti žalobu zamietol. 3. Na odvolanie žalobkyne Krajský súd v Nitre (ďalej len „odvolací súd“) rozsudkom z 26. septembra 2018 sp.zn. 6 Co 237/2017: a/ rozsudok súdu prvej inštancie v napadnutej zamietajúcej časti týkajúcej sa zaplatenia 15,90 % r ...
Odôvodnenie: 1. V danom spotrebiteľskom spore sa žalobkyňa voči žalovanej domáhala plnenia zo zmluvy o úvere. 2. Okresný súd Skalica (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo 16. mája 2017 č.k. 7 C 712/2015-108: a/ konanie zastavil v časti úroku 6,83 € a v časti úroku z omeškania 2,57 €, b/ žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni 5 055,52 € s úrokom z omeškania (konkretizovaným vo výroku rozsudku) v splátkach po 140 € mesačne, c/ vo zvyšku žalobu zamietol, d/ rozhodol o náhrade trov konania. 3. Na odvolanie žalobkyne Krajský súd v Trnave (ďalej len „odvolací súd“) rozsudkom z 27. júna 2018 sp.zn. 24 ...
Odôvodnenie: 1. V danom spotrebiteľskom spore sa žalobkyňa voči žalovanému domáhala plnenia zo zmluvy o úvere. 2. Okresný súd Humenné (ďalej aj len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 29. marca 2017 č.k. 18 C 6/2016-112 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni 2 075,13 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,75% ročne zo sumy 2 073 € od 7. decembra 2012 do zaplatenia, v prevyšujúcej časti žalobu zamietol a žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu. 3. Na odvolanie žalobkyne proti výroku rozsudku súdu prvej inštancie, ktorým bola žaloba v prevyšujúcej časti zamietnutá (zaplatenie 19,9 % úr ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Trnava zo 4. novembra 2014, sp. zn. 3T/92/2014, bol obvinený M. K. uznaný za vinného v bode 1/ zo spáchania zločinu vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 2 písm. b) Tr. zák. s poukazom na § 139 ods. 1 písm. c), § 127 ods. 4 Tr. zák. a v bode 2/ z prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 171 ods. 1 Tr. zák., a to na tom skutkovom základe, že 1/ v období odo dňa 05.12.2013 až do 02.02.2014 v meste G. na ulici X. Z. v obytnom dome č. XXXX/X v priestoroch bytu č. X nachádzajúcom sa na druhom po ...
Odôvodnenie: Okresný súd Košice II uznesením z 01. februára 2019, sp. zn. 5 Pp 40/2018, podľa § 66 ods. 1, § 67 ods. 1 Tr. zák. podmienečne prepustil odsúdeného C. T., nar. XX.XX.XXXX v T., Česká republika, trvale bytom Z. č. XX, t.č. vo výkone trestu v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice - Šaca, z výkonu súhrnného výnimočného trestu odňatia slobody uloženého mu vo veci Okresného súdu Prešov, sp. zn. 31 T 207/2008 (z 21.07.2010) rozsudkom Krajského súdu Prešov, sp. zn. 4 To 4/2011 (správne 5 To 4/2011) zo dňa 13.04.2011, v znení uznesenia Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 3 Nt 66/2012, zo dňa 02.07.201 ...
Odôvodnenie: 1. V danom spotrebiteľskom spore sa žalobkyňa voči žalovanému domáhala plnenia zo zmluvy o úvere. 2. Okresný súd Kežmarok (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 15. marca 2017 č.k. 9 C 15/2016-58 zaviazal žalovaného zaplatiť žalobkyni 2 045,52 € spolu s úrokom z omeškania 5 % ročne zo sumy 1 971,34 € od 20. novembra 2015 do zaplatenia a v prevyšujúcej časti žalobu zamietol. 3. Na odvolanie žalobkyne Krajský súd v Prešove (ďalej len „odvolací súd“) rozsudkom z 28. marca 2018 sp.zn. 23 Co 95/2017 rozsudok súdu prvej inštancie vo výroku o zamietnutí žaloby v prevyšujúcej časti potvrdil. 4. Proti tom ...
Odôvodnenie: 1. V danom spotrebiteľskom spore sa žalobkyňa voči žalovanému domáhala plnenia zo zmluvy o úvere. 2. Okresný súd Bardejov (ďalej aj len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 27. februára 2017 č.k. 2 C 389/2015-55 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni 1 949,15 €, úrok vo výške 80,44 €, úrok z omeškania vo výške 0,71 % a 5 % ročne zo sumy 1 949,15 € od 17. júla 2015 do zaplatenia, všetko v mesačných splátkach po 100 € splatných vždy do 25. dňa mesiaci počnúc mesiacom nasledujúcim po právoplatnosti rozsudku, v prevyšujúcej časti žalobu zamietol a žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania v ...
Odôvodnenie: 1. V danom spotrebiteľskom spore sa žalobkyňa voči žalovanému domáhala plnenia zo zmluvy o úvere. 2. Okresný súd Komárno (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 9. marca 2017 č.k. 13 C 107/2016-44 zaviazal žalovaného zaplatiť žalobkyni do 3 dní 5 049,02 € spolu s vyčísleným úrokom 259,05 € a úrokom z omeškania 3,82 € a tiež s 8% úrokom z omeškania ročne zo sumy 5 049,02 € od 25. septembra 2015 do zaplatenia. Žalobu v časti týkajúcej sa 15,90 % úroku ročne, ako aj v časti 8% úroku z omeškania ročne z nezaplatených úrokov 259,05 € od 25. septembra 2015 do zaplatenia zamietol. 3. Na odvola ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 11. októbra 2016, č. k. 16Cb/258/2010-294 I. uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 9.616,52 eur s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 7.891,02 eur od 16. decembra 2009 do zaplatenia a zo sumy 1.725,50 eur od 2. apríla 2010 do zaplatenia a zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- eur, II. v prevyšujúcej časti žalobu zamietol s tým, že III. žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 1.1. V odôvodnení rozhodnutia okresný súd uviedol, že medzi stranami bola uzatvorená zmluva o ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach (ďalej len „odvolací súd“) uznesením z 19. novembra 2018 sp.zn. 14 CoE 141/2018: a/ potvrdil uznesenie, ktorým súd prvej inštancie vyhlásil exekúciu za neprípustnú, b/ zamietol návrh oprávneného na prerušenie konania, c/ účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania. 2. Oprávnená napadla toto uznesenie odvolacieho súdu dovolaním. 3. Povinná sa k dovolaniu písomne nevyjadrila. 4. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) ako súd dovolací [§ 35 Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“)] po zistení, že dovolanie podal v stanovenej lehote (§ ...
Odôvodnenie: 1. V konaní o rozvod manželstva C. C. a T. C. a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k ich maloletému synovi C. C. (ďalej len „maloletý“), vedenom na Okresnom súde Bratislava II pod sp.zn. 28 P 30/2019, podala manželka návrh na prikázanie veci podľa § 39 ods. 2 Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) a § 4 Civilného mimosporového poriadku (ďalej len „CMP“) z dôvodu vhodnosti Okresnému súdu Vranov nad Topľou (ďalej len „návrh“). Návrh odôvodnila tým, že sa zdržuje aj s maloletým v obci V. (okres Vranov nad Topľou), kde maloletému poskytuje rodičovskú starostlivosť. Maloletý doteraz n ...
Odôvodnenie: 1. V danom spotrebiteľskom spore sa žalobkyňa voči žalovanému domáhala plnenia zo zmluvy o úvere. 2. Okresný súd Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo 14. decembra 2017 č.k. 3 C 80/2016-69: a/ žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni 2 782,28 € a úroky z omeškania vo výške 8,75 % ročne zo sumy 2 436,98 € od 6. februára 2016 do zaplatenia, b/ žalobu v prevyšujúcej časti zamietol a c/ žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 98%. 3. Na odvolanie žalobkyne Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „odvolací súd“) rozsudkom zo 4. júla 2018 sp.zn. 4 Co 57/2 ...
Odôvodnenie: Okresný súd Nitra rozsudkom z 9. marca 2015, sp. zn. 2 T 50/2012 (ďalej len „okresný súd" alebo „prvostupňový súd"), uznal obvineného Ing. G. C. v bodoch 1 a 2 za vinného z pokračovacieho zločinu poškodzovania veriteľa podľa § 239 ods. 1 písm. a/, ods. 5 písm. a/ Tr. zák. vo forme účastníctva podľa § 21 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. (ako organizátora) a obvinenú JUDr. V. C. v bodoch 1 a 2 za vinnú zo zločinu poškodzovania veriteľa podľa § 239 ods. 1 písm. a/, ods. 5 písm. a/ Tr. zák., na tom skutkovom základe, že 1. obvinená JUDr. V. C. dňa 31. mája 2007 v Nitre na základe predchádzajúcich pokynov a ...
Odôvodnenie: 1. V danom spotrebiteľskom spore sa žalobkyňa voči žalovanej domáhala plnenia zo zmluvy o úvere. 2. Okresný súd Košice - okolie (ďalej aj len „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo 14. marca 2017 č.k. 14 C 91/2016-54 v spojení s opravným uznesením zo 7. júna 2017 č.k. 14 C 91/2016-71 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni 3 951,36 €, ďalej nezaplatené úroky vo výške 187,05 €, nezaplatené poplatky vo výške 3,12 €, úrok z omeškania vo výške 1,60 €, spolu s úrokom z omeškania vo výške 5% ročne zo sumy 3 951,36 € od 20. novembra 2015 do zaplatenia, zo sumy 187,05 € od 20. novembra 2015 do zaplat ...
Odôvodnenie: 1. V danom spotrebiteľskom spore sa žalobkyňa voči žalovanému domáhala plnenia zo zmluvy o úvere. 2. Okresný súd Skalica (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo 4. júla 2017 č.k. 7 C 27/201665 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť do 15 dní žalobcovi 1 896,70 € s úrokom z omeškania vo výške 5% ročne zo sumy 1 896,70 € od 24. novembra 2015 do zaplatenia; vo zvyšku žalobu zamietol. 3. Na odvolanie žalobkyne Krajský súd v Trnave (ďalej len „odvolací súd“) rozsudkom z 29. mája 2018 sp.zn. 26 Co 209/2017 rozsudok súdu prvej inštancie v jeho zamietavom výroku čiastočne zmenil tak, že žalovaný ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Liptovský Mikuláš (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo 17. októbra 2017 č.k. 10 C 205/2016-100 uložil žalovaným 1/, 2/ povinnosť v lehote 30 dní: a/ vypratať nehnuteľnosť žalobkyne v katastrálnom území H. vedenú na liste vlastníctva č. XX ako parcela registra „C“ číslo XXX/X - trvalé trávnaté porasty vo výmere XXX m2 (ďalej len „nehnuteľnosť“), a to v časti vyznačenej vo vytyčovacom náčrte vyhotovenom 21. marca 2016 geodetom W. B., b/ odstrániť plot nachádzajúci sa na nehnuteľnosti žalobkyne, c/ žalobkyni priznal nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu. Súd prvej ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „odvolací súd“) v záhlaví označeným rozsudkom potvrdil odvolaním napadnutý rozsudok Okresného súdu Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) č. k. 20 C 26/2009-488 z 13. marca 2017, ktorým prvoinštančný súd určil, že zmluva o bezodplatnom postúpení pohľadávky uzavretá dňa 8.4.2008 medzi postupkyňou a žalovaným 1/, napísaná vo forme notárskej zápisnice je neplatná. V odôvodnení rozsudku odvolací súd uviedol, že sa v plnom rozsahu stotožňuje s dôvodmi rozhodnutia súdu prvej inštancie a konštatoval ich správnosť. K odvolacím námietkam žalovaného ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) napadnutým uznesením zamietol ako nedôvodný návrh úpadcu na prerušenie konania až do právoplatného skončenia konania vedeného na OR PZ Bratislava I pod č.K.. 2. Proti uvedenému uzneseniu podal 3. júna 2019 odvolanie úpadca, ktorým sa domáhal, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil krajskému súdu na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací prejednal odvolanie úpadcu podľa ustanovení § 379 a § 380 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ďalej aj „C.s.p.“) bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 385 od ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trenčín uznesením č. k. 11C/298/2012-13 zo dňa 14. novembra 2012 rozhodol tak, že uložil žalobcovi zaplatiť súdny poplatok vo výške 66,- eur za vznesenú námietku zaujatosti. 2. O odvolaní rozhodol Krajský súd v Trenčíne uznesením č. k. 8Co/48/2013-42 zo dňa 23. júla 2014 tak, že uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil. 3. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu s vyznačenou právoplatnosťou 12. decembra 2014 podal žalobca dovolanie, podaním doručeným súdu dňa 22. augusta 2014. 4. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“), ako súd dovolací [§ 35 zákona č. 160/20 ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach uznesením pod č. k. 13CoE/136/2014-55 z 28. augusta 2014 v I. výroku návrh oprávneného na prerušenie konania zamietol a v II. výroku potvrdil uznesenie Okresného súdu Michalovce pod č. k. 14Er/245/2011-17 z 13. novembra 2013, ktorým súd prvej inštancie vyhlásil exekúciu za neprípustnú a exekúciu podľa § 57 ods. 1 písm. g/ zákona 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov zastavil. 2. Uvedené uznesenie odvolacieho súdu napadol oprávnený dovolaním, v ktorom žiadal uznesenia ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach uznesením pod č. k. 13CoE/136/2014-55 z 28. augusta 2014 v I. výroku návrh oprávneného na prerušenie konania zamietol a v II. výroku potvrdil uznesenie Okresného súdu Michalovce, č. k. 14Er/245/2011-17 z 13. novembra 2013, ktorým súd prvej inštancie vyhlásil exekúciu za neprípustnú a exekúciu podľa § 57 ods. 1 písm. g/ zákona 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov zastavil. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podal dňa 13. novembra 2014 odvolanie oprávnený ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „odvolací súd“) rozsudkom z 27. marca 2018 sp. zn. 4 Co 31/2017 na základe odvolania žalovaného potvrdil rozsudok Okresného súdu Vranov nad Topľou (ďalej len „súd prvej inštancie“) z 29. novembra 2016 č. k. 5 C 172/2008-326 v časti, ktorou uložil žalovanému povinnosť zložiť do úschovy súdu prvej inštancie finančné plnenie vo výške 18.886,68 € s príslušenstvom a vo výroku o trovách konania. Toto plnenie zodpovedalo škode, ktorú žalovaný spôsobil predajom nehnuteľností, ktoré boli predmetom zmluvy o zabezpečovacom prevode práva uzavretej s nebohým K. Č. dňa ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Senica (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) rozsudkom z 2. februára 2016 č. k. 5 C 110/2010-335 určil, že darovacia zmluva uzavretá dňa 30. marca 2010 medzi darkyňou H., nar. XX. W. XXXX, bytom A. a obdarovanou žalovanou, na základe ktorej bol v prospech obdarovanej žalovanej rozhodnutím Správy katastra Senica číslo vkladu V 589/10 z 16. apríla 2010 vz. 31/10 povolený vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v k. ú. A. obec A., okres Z., je neplatná; rozhodol tiež o trovách konania. Z výsledkov vykonaného dokazovania vyvodil, že žalobkyňa ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Pezinok (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 19. septembra 2017 č. k. 39 C 217/2016-25: I. uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi 1 544,41 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % zo sumy 1 544,41 € do zaplatenia, a to všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku, II. v prevyšujúcej časti žalobu zamietol, III. žalobcovi priznal voči žalovanej nárok na náhradu trov konania v celom rozsahu s tým, že o jeho výške bude rozhodnuté po právoplatnosti rozsudku samostatným uznesením. 2. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „odvolací súd“) označeným uznesením odmietol odvolanie ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trenčín (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 15. januára 2016 č. k. 20 C 190/2013-305: I. žalovanej uložil povinnosť ospravedlniť sa žalobkyni za protiprávne zásahy so osobnostných práv žalobkyne spôsobených nesprávnou liečbou a za spôsobené psychické útrapy žalovanou žalobkyni, a to listom do 15 dní od právoplatnosti rozsudku, II. vo zvyšku žalobu zamietol, III. žiadnemu z účastníkov právo na náhradu trov konania nepriznal. 2. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „odvolací súd“) na odvolanie žalobkyne proti výrokom II. a III. rozsudku súdu prvej inštancie rozsudkom z 15. mar ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „krajský súd“) medzitýmnym rozsudkom z 8. novembra 2018, č. k. 4Cb/1/2013-3156 rozhodol, že Zmluva o poskytnutí poradenských služieb zo 4. septembra 1997 (ďalej aj „Zmluva“) je neplatná. 1.1. V odôvodnení rozhodnutia krajský súd uviedol, že v sporovom konaní je žalobca povinný uviesť skutočnosti, o ktoré opiera svoj nárok, pričom podstatou tejto povinnosti je tvrdenie skutočností rozhodujúcich z hľadiska veci samej. Splnenie dôkaznej povinnosti ešte neznamená unesenie dôkazného bremena, ak nevedie k preukázaniu jeho tvrdení. Dôkazné b ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej aj „odvolací súd“) rozsudkom zo 17. februára 2016 sp. zn. 2 Co 75/2012 potvrdil ako vecne správny v zmysle § 219 ods. 1 O.s.p. rozsudok Okresného súdu Bratislava I (ďalej aj „súd prvej inštancie“) z 30. novembra 2011 č. k. 22 C 65/2009-273, ktorým súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť vypratať a protokolárne odovzdať ubytovaciu bunku č. XXX nachádzajúcu sa v ubytovni „L.“ na ulici pri V. v X., zapísanej na LV č. XXXX, súp. číslo XXXX, na parcele č. XXXX/X v lehote 15 dní odo dňa právoplatnosti, a to bez nároku na bytovú náhradu. Zároveň rozhodol, že žalobc ...
Merito: 32 500 eur
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice II (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) rozsudkom z 21. februára 2012 č. k. 22 C 95/2011-70 rozhodol o základe nároku žalobkyne, ktorým sa domáhala proti žalovanému zaplatenia 32 500 € titulom vyporiadania spoločného majetkového práva manželov tak, že je dôvodný. Vychádzal zo zistenia, že účastníci konania počas trvania manželstva nadobudli spoločné členstvo v družstve a zároveň im vznikol spoločný nájom bytu č. XXX o veľkosti 75,98 m2, v bloku B-2 , 7. poschodie nachádzajúcom sa v W., ul. O.. Po rozvode manželstva účastníci konania Dohodou z 23. septe ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach (ďalej len „odvolací súd“) uznesením z 13. decembra 2018 sp. zn. 17 CoE 214/2018 potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Košice - okolie (ďalej len „súd prvej inštancie“) z 24. apríla 2018, č. k. 6 Er 378/2008-18, ktorým súd prvej inštancie vyhlásil exekúciu za neprípustnú, exekúciu zastavil a rozhodol o náhrade trov konania a o náhrade trov exekúcie. 2. Proti tomuto uzneseniu odvolacieho súdu podala oprávnená dňa 18. apríla 2019 dovolanie, prípustnosť ktorého vyvodzovala z § 421 ods. 1 písm. a/ a b/ zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku, ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trenčíne uznesením z 29. júna 2016 sp. zn. 5 CoE 217/2016 potvrdil odvolaním oprávnenej napadnuté uznesenie Okresného súdu Partizánske z 3. marca 2016, č. k. 5 Er 634/2011-58, ktorým bola zastavená exekúcia [§ 57 ods. 1 písm. m/ zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (Exekučný poriadok)]. 2. Proti tomuto uzneseniu odvolacieho súdu podala oprávnená dovolanie, v ktorom uplatnila dovolací dôvod v zmysle § 421 ods. 1 písm. b/ zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C.s. ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „odvolací súd“) na odvolanie žalovaného rozsudkom z 12. júla 2017, sp. zn. 17 Co 305/2016 potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie, ktorým súd prvej inštancie vyhovel žalobe žalobcu o ochranu osobnosti. Zároveň rozhodol o náhrade trov odvolacieho konania. 2. Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu podal žalovaný dovolanie. V dovolaní uviedol, že ho podáva podľa § 420 písm. f/ zák. č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj ako „C.s.p.“). Navrhoval napadnutý rozsudok odvolacieho súdu zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie. Podľa žalovaného súd nespr ...
Odôvodnenie: Okresný súd Trebišov rozsudkom z 28. novembra 2017, sp. zn. 7T/79/2016 uznal obvineného S. W. za vinného zo zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a/, písm. b/ Trestného zákona (ďalej len Tr. zák.) na skutkovom základe, že od presne nezisteného času začiatkom roku 2014 až do presne nezisteného dňa mesiaca september roku 2015, v presne nezistených časových intervaloch na adrese T., časť K. č. XX, ako aj na iných miestach, týral svoju manželku S. W., nar. XX. I. XXXX, bytom T., časť K. č. XX, a to takým spôsobom, že sa jej vyhrážal zabitím a usmrtením, pričom vo ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline (ďalej len „odvolací súd“) rozsudkom z 26. júna 2018, sp. zn. 5 CoP 35/2018 zmenil rozsudok Okresného súdu Čadca (ďalej len „súd prvej inštancie“) z 12. marca 2018 č. k. 11 P 5/2018-54 vo výroku I. o úprave styku s maloletou spôsobom uvedeným vo výrokovej časti predmetného rozsudku, vo výroku II. o výživnom rozsudok súdu prvej inštancie zmenil tak, že návrh matky na zvýšenie výživného zamietol, vo výroku III. o zameškanom výživnom rozsudok súdu prvej inštancie zrušil. 2. Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu podala matka maloletej (ďalej aj „dovolateľka“) dovolanie, ktoré odôvodnil ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline (ďalej len „odvolací súd“) rozsudkom z 31. marca 2017, sp. zn. 8 Co 278/2016 potvrdil rozsudok Okresného súdu Žilina (ďalej len „súd prvej inštancie“), ktorý žalobu žalobcov o ochranu vlastníckeho práva zamietol. Uviedol, že žalovaná má proti žalobcom 3/ až 5/ nárok na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 %. 2. Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu podali žalobcovia 3/ až 5/ (ďalej len „dovolatelia“) dovolanie, ktoré odôvodnili ustanovením § 421 ods. 1 písm. a/ až c/ CSP. Mali za to, že s poukázaním na vyššie uvedené zákonné ustanovenie je dovolanie prípustné ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej aj „odvolací súd“) uznesením z 28. septembra 2016, sp. zn. 5 Co 288/2016 rozhodol o odvolaním napadnutom uznesení Okresného súdu Trenčín (ďalej len „súd prvej inštancie“) zo 7. mája 2015, č. k. 7 C 101/2003-479 o náhrade trov konania tak, že uznesenie súdu prvej inštancie vo výrokoch I., II., IV. potvrdil, vo výroku III. zmenil tak, že žalobkyne 1/ a 2/ majú nárok na náhradu trov konania voči žalovanej 1/ v rozsahu 100 % a vo výroku V. zmenil tak, že žalovaní 1/, 3/, 4/, 5/ sú povinní zaplatiť trovy konania štátu vo výške 126,08 eur Slovenskej republike na účet Okre ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline (ďalej len „odvolací súd“) rozsudkom z 29. septembra 2016, sp. zn. 10 Co 90/2016 zmenil rozsudok Okresného súdu Námestovo (ďalej len „súd prvej inštancie“) z 9. novembra 2015, č. k. 5 C 117/2015-57 tak, že žalobu o určenie neplatnosti darovacej zmluvy uzavretej medzi žalovaným 1/ ako obdarovaným a žalovaným 2/ ako darcom dňa 14.7.2012 (vklad povolený pod V 1013/2012), ktorej predmetom bolo darovanie pozemkov zapísaných na LV č. XXX, vedenom pre katastrálne územie T., obec Q., okres S. a to parcely registra „E“, parc. č. XXX, trvalý trávny porast o výmere 341 m2 a parc ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „odvolací súd“) uznesením z 21. februára 2017, č. k. 3CoE/197/2016-115 potvrdil uznesenie Okresného súdu Prievidza z 18. septembra 2015, č. k. 9Er/2990/2015-16, ktorým exekučný súd zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie v časti vymáhania sumy 267,60 eur, podľa § 44 ods. 2 Exekučného poriadku. 2. Proti uzneseniu odvolacieho súdu podal dňa 25. apríla 2017 dovolanie povinný, ktorým sa domáhal, aby dovolací súd uznesenie odvolacieho súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Prípustnosť dovolania vyvodzoval z ustanov ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žilina (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 26. júna 2014, č. k. 13 C 52/201367 určil, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 6.301,50 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne z tejto sumy od 11. apríla 2012 do zaplatenia, nahradiť trovy konania spočívajúce v trovách právneho zastúpenia vo výške 1.049,22 Eur a v iných trovách konania vo výške 378,- Eur, a to všetko v lehote troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku. Vykonaným dokazovaním mal za preukázané skutkové tvrdenia žalobcu. Vychádzal z § 39 ods. 2 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike, podľa ktorého j ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo 6. februára 2013, č. k. 14 C 24/2010-273, zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 2.206,80 Eur spolu s 9 % ročným úrokom z omeškania od 30. novembra 2009 do zaplatenia, a to v splátkach po 30,- Eur mesačne splatných vždy do konca kalendárneho mesiaca počnúc mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom tento rozsudok nadobudne právoplatnosť, až do úplného vyrovnania dlhu s tým, že omeškanie s plnením jednej splátky má za následok zročnosť celého plnenia. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol a náhradu trov konania stranám s ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach (ďalej len „odvolací súd“) napadnutým uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Košice - okolie (ďalej len „exekučný súd“) zo 7. februára 2018, č. k. 12Er/2814/2007-17, ktorým súd prvej inštancie vyhlásil exekúciu za neprípustnú, exekúciu zastavil, povinnému nepriznal náhradu trov konania a súdnemu exekútorovi priznal právo na náhradu trov exekúcie voči oprávnenému, pričom stranám nepriznal náhradu trov odvolacieho konania. 2. Proti uzneseniu odvolacieho súdu podal oprávnený dňa 21. januára 2019 dovolanie, ktorým sa domáhal, aby dovolací súd uznesenie odvolacieho súdu zruš ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej len „súd prvej inštancie“) platobným rozkazom z 26. augusta 2015, č. k. 7 C 285/2015-28 uložil žalovaným 1/, 2/, aby do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu spoločne a nerozdielne zaplatili žalobcovi sumu 1 280,65 eur, s 12,35 % úrokom z úveru ročne zo sumy 891,01 eura od 26. septembra 2014 do zaplatenia, s 8 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 891,01 eura od 26. septembra 2014 do zaplatenia, nahradili trovy konania, alebo aby v tej istej lehote podali odpor s odôvodnením vo veci samej. Keďže žalovaná 2/ podala v stanovenej lehote odpor (č. l. 33), platobný ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov rozsudkom č. k. 21Cb/42/2014-227 zo dňa 13. októbra 2016 rozhodol tak, že žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 32 321,34 eur a 9 % ročný úrok z omeškania tak ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. Vzájomný návrh žalovaného, ktorým sa voči žalobcovi domáhal zaplatenia sumy vo výške 2 100,- eur, 5,75 % ročného úroku z omeškania tak ako je vyčíslený vo výroku zamietol, vzájomný návrh, ktorým sa žalovaný voči žalobcovi domáhal zaplatenia sumy 1 812,89 eur vylúčil na samostatné konanie a o trovách konania rozhodol tak, že žalobcovi náhradu trov konania priznal v ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline (ďalej len „odvolací súd“) rozsudkom z 27. septembra 2017 sp. zn. 7 Co 185/2017 potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie z 23. novembra 2016 (rozsudok Okresného súdu Žilina, č. k. 7 C 295/2013-342, ktorým žalovaným 1/ a 2/ uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni spoločne a nerozdielne istinu 33,85 Eur spolu s 5,25 % ročným úrokom z omeškania zo sumy 16,90 Eur od 22.11.2013 do zaplatenia, 5,05 % ročným úrokom z omeškania zo sumy 16,95 Eur od 21.10.2015 do zaplatenia, všetko do troch dní po právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšku istiny a úroku z omeškania žalobu zamietol. Žalovaným ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Košice I zo 17. mája 2018, sp. zn. 4T/25/2018, bol obvinený H. Ž. uznaný za vinného zo spáchania zločinu lúpeže podľa § 188 ods. 1, ods. 2 písm. d) Trestného zákona s poukazom na § 139 ods. 1 písm. e) Trestného zákona a § 127 ods. 3 Trestného zákona na skutkovom základe uvedenom vo výrokovej časti tohto rozsudku. Za to bol podľa § 188 ods. 2 Trestného zákona s použitím § 36 písm. l), § 37 písm. m), § 38 ods. 2, § 39 ods. 1 Trestného zákona odsúdený na trest odňatia slobody vo výmere 10 (desať) rokov nepodmienečne. Podľa § 48 ods. 2 písm. b) Trestného zákona bol na vý ...
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom rozhodol Krajský súd v Košiciach (ďalej len krajský súd) podľa § 15 ods. 1, § 17 ods. 1 zák. č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov tak, že sa uznáva vo výroku o vine, vo výroku o treste odňatia slobody a vykoná sa na území Slovenskej republiky rozsudok Korunného súdu v Sheffielde, sp. zn. T20177203 z 11. septembra 2017, právoplatný 11. septembra 2017, ktorým bol slovenský štátny občan menom L. Y., na ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žilina (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 18Cb/187/2016-796 z 2. júna 2017 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 65.033,58 € spolu s úrokmi z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 65.033,58 € od 8. októbra 2016 do zaplatenia, a to v lehote do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobu vo zvyšnej časti zamietol a žalobkyni priznal náhradu trov konania voči žalovanej v rozsahu 74 %. Dňa 11. decembra 2017 súd prvej inštancie vydal opravné uznesenie, ktorým odstránil chybu v písaní týkajúcu sa označenia právneho zástupcu žalovanej a žalobkyne v záhlaví ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava II (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom zo 4. mája 2017 č.k. 9 C 458/2015-119 vo výroku I. konanie voči žalovanej 2/ zastavil. Vo výroku II. žalovanej 2/ priznal proti žalobcovi náhradu trov konania v plnom rozsahu. Vo výroku III. žalovanému 1/ uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 9 958,18 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % zo sumy 9 958,18 € od 23. marca 2016 do zaplatenia, v lehote 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Vo výroku IV. žalobcovi priznal proti žalovanému 1/ náhradu trov konania v plnom rozsahu. V odôvodnení rozhodnutia poukázal ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trenčíne rozsudkom z 8. júna 2018 sp. zn. 6Co/331/2017 rozsudok súdu prvej inštancie potvrdil a žalobkyni priznal proti žalovanému nárok na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 %. 2. Proti uvedenému rozsudku odvolacieho súdu podal žalovaný (ďalej v texte „dovolateľ“) dovolanie. Žiadal napadnuté rozhodnutie odvolacieho súdu a súdu prvej inštancie zrušiť v plnom rozsahu a o výmaz predmetného opatrenia z predmetných LV. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) vychádzajúc z vyššie uvedeného ako súd dovolací (§ 35 CSP) po zistení, že dovolanie podala st ...
Odôvodnenie: 1. Žalobou podanou na Okresnom súde Lučenec dňa 16. októbra 2015 sa žalobkyňa domáhala voči žalovanému zaplatenia istiny úveru vo výške 4 618,30 €, nezaplatených poplatkov za poistenie vo výške 4 €, úroku z úveru vo výške 217,60 € ku dňu predčasnej splatnosti úveru (kapitalizovaný úrok), úroku z omeškania vo výške 1,66 € ku dňu predčasnej splatnosti (kapitalizovaný úrok z omeškania), zaplatenia úroku 15,90 % ročne zo sumy 4 618,30 € od 14. augusta 2015 do zaplatenia a úroku z omeškania vo výške 5 % ročne z nezaplatenej istiny 4 618,30 € a nezaplatených úrokov 217,69 € od 14. augusta 2015 do z ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej aj len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 3. februára 2017 č.k. 7C/220/2014-79 žalobu zamietol a žalovanej priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Uznesením zo dňa 11. februára 2016 č.k. 7C/220/2014-36 bolo rozhodnuté o pripustení vstupu Slovenskej kancelárie poisťovateľov do konania na strane žalovanej. Následne v dôsledku späťvzatia žaloby bolo konanie voči pôvodnému žalovanému Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., zastavené uznesením zo dňa 3. februára 2017 č.k. 7C/220/2014-78. V priebehu konania žalovaná vzniesla námietku premlčania poukazujúc na § 106 ...
Odôvodnenie: 1.1. Okresný súd Prešov (ďalej aj „súd prvej inštancie“ event. „prvoinštančný súd“) rozsudkom z 19. marca 2018 č.k. 25Csp/140/2017-89 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 8 332,57 Eur spolu s úrokom vo výške 218,64 Eur, úrokom z omeškania vo výške 3,11 Eur, nezaplatenými poplatkami za poistenie vo výške 5,90 Eur, a s úrokom z omeškania vo výške 5% ročne z nezaplatenej istiny 8 332,57 Eur od 26. mája 2017 do zaplatenia, to všetko do 15 dní od právoplatnosti rozsudku (I. výrok) a v prevyšujúcej časti žalobu zamietol (II. výrok). Žalobkyni priznal právo na náhradu trov konania voči žalo ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trenčín (ďalej aj „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 3. septembra 2015 č.k. 17C/94/2004-164 prvým výrokom žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 5 000 €; druhým výrokom žalobu vo zvyšnej časti zamietol, a tretím výrokom žalovanej náhradu trov konania nepriznal. V odôvodnení rozhodnutia poukázal na § 3 ods. 1 písm. a/, § 3 ods. 2, § 4 ods. 1 písm. a/, § 5 ods. 1, § 6 ods. 1 až ods. 3, § 8 ods. 6 písm. a/, § 15 ods. 1, § 16 ods. 4, § 17 ods. 1 až ods. 4, § 19 ods. 1 až ods. 3 zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone ve ...
Odôvodnenie: 1. V spore vedenom na Krajskom súde v Prešove pod sp.zn. 10CoPr/1/2018 žalobca podaním z 21. júna 2019, došlým súdu 25. deň rovnakého mesiaca i roka, uplatnil námietku zaujatosti voči predsedovi senátu JUDr. Marekovi Kohútovi. Uviedol, že jeho právny zástupca mu doručil výzvu z 19. júna 2019 č. (správne „č.k.“ - pozn. Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ďalej len „najvyšší súd“) 10CoPr/1/2018-497 s oznámením podľa § 382 Civilného sporového poriadku (zákona č. 106/2015 Z.z. v znení zákonov č. 87/2017 Z.z. a č. 350/2018 Z.z., ďalej len „C.s.p.“), teda o možnosti posudzovania veci aj podľa ust ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom krajský súd v Nitre (ďalej len „krajský súd“ alebo „správny súd“) zrušil rozhodnutie - oznámenie Okresného úradu Nitra, odboru opravných prostriedkov, referátu katastra nehnuteľností č. OU-NR-OOP5-2016/006587-4, Vo 10/2016-4 zo dňa 28.01.2016 a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Konanie v časti o preskúmanie správnosti rozhodnutia Okresného úradu Nitra, katastrálneho odboru č. V 5773/2015-23 zo dňa 18.11.2015 zastavil podľa § 99 písm. a/ Správneho súdneho poriadku. O trovách konania Krajský súd rozhodol tak, že účastníkom náhradu trov konania nepriznal. 2. V dôvodoch ...
Odôvodnenie: 1.1. Okresný súd Levice (ďalej len „súd prvej inštancie“ event. „prvoinštančný súd“) rozsudkom (v poradí druhým) z 30. mája 2016 č.k. 14C/251/2013-76 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 63,33 Eur s 9 % úrokom z omeškania ročne z uvedenej sumy za dobu omeškania od 09. júna 2011 do zaplatenia (prvý výrok), a vo zvyšku žalobu zamietol (druhý výrok). Žalovanej náhradu trov konania nepriznal (tretí výrok). Žalobcovi uložil povinnosť, aby v lehote troch dní od právoplatnosti rozhodnutia zaplatil na účet Okresného súdu Levice súdny poplatok za odpor vo výške 87 Eur a za odvolanie vo výške ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline predchádzajúcim rozsudkom (v poradí prvým) z 8. júna 2016 sp. zn. 7Co/189/2016 rozsudok Okresného súdu Čadca z 19. októbra 2015 č.k. 5C/37/2014-193 v časti, v ktorej zamietol návrh žalobcov na určenie, že žalovaný 1/ nie je vlastníkom v podiele 1/1, ani v podiele 1/3, žalovaný 2/ nie je vlastníkom v podiele 1/3, ani v podiele 1/6, žalovaný 3/ nie je vlastníkom v podiele 1/3, ani v podiele 1/6 nehnuteľnosti v katastrálnom území V., zapísanej na LV č. XXXX ako parcela KN-C č. XXXX/X - zastavané plochy a nádvoria o výmere XXX m2, potvrdil (prvý výrok). Rozsudok okresného ...
Odôvodnenie: 1.1. Okresný súd Bratislava I (ďalej len „súd prvej inštancie“ event. „prvoinštančný súd“) uznesením z 12. decembra 2016 č.k. 10C/15/2016-164 konanie zastavil (prvý výrok). Zároveň zrušil neodkladné opatrenie nariadené 9. augusta 2016 uznesením č.k. 10C/15/2016-86 (druhý výrok). Žalovaným priznal nárok na náhradu trov konania v celom rozsahu (tretí výrok) a upravil Slovenskú poštu, a.s., aby po právoplatnosti rozhodnutia žalobkyni vrátila súdny poplatok vo výške 92,80 Eur (štvrtý výrok). 1.2. V úvode rozhodnutia súd prvej inštancie konštatoval, že žalobkyňa sa žalobou doručenou 8. februára 2016 domá ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Banská Bystrica prípisom zo dňa 7. marca 2019 postúpil spor (u neho vedený pod sp. zn. 64Cr/6/2018) Okresnému súdu Bratislava V, ako kauzálne príslušnému v zmysle § 20 písm. e/ v spojení s § 28 ods. 1 písm. a/ zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj „CSP“) z dôvodu, že ide o spor týkajúci sa rozhodcovského konania a zo žaloby vyplýva miesto rozhodcovského konania - Rozhodcovský súd Royal Development, so sídlom v Hruboňove, Suľany 243, keďže miesto rozhodcovského konania je právna fikcia, ktorá zakladá vzťah medzi rozhodcovským konaním a právnym poriadkom určitého ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len ,,správny súd“) rozsudkom č. k. 11S/8/2017-76 zo 6. februára 2018 postupom podľa § 191 ods. 1 písm. c) zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len ,,S.s.p.“) zrušil rozhodnutie žalovaného č. 104318425/2016 zo 16. novembra 2016, ako aj rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa Daňového úradu Trenčín, pobočka Považská Bystrica č. 103345344/2016 z 15. júna 2016, ktorým bol žalobcovi v zmysle § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,daňo ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len ,,správny súd“) rozsudkom č. k. 11S/9/2017-72 z 12. decembra 2017 postupom podľa § 191 ods. 1 písm. d) zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len ,,S.s.p.“) zrušil rozhodnutie žalovaného č. 104318564/2016 zo 16. novembra 2016, ako aj rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa Daňového úradu Trenčín, pobočky Považská Bystrica č. 103345528/2016 z 15. júna 2016, ktorým bol žalobcovi v zmysle § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,daňo ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej aj ako „správny súd“) uznesením z 18. januára 2018 č. k. 6S/115, 228, 229/2017-184 (ďalej aj ako „napadnuté rozhodnutie“ alebo „rozhodnutie správneho súdu“) odmietol správnu žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala preskúmania zákonnosti postupu a Aktualizácie Správy o zistenej nezrovnalosti a žiadostí o vrátenie finančných prostriedkov projektu 26220220104 č. spisu: P 1166/2017-073, č. záznamu : A 5280/2017-072 z 29. júna 2017, Správ o zistenej nezrovnalosti z 29. júna 2017 č. N21500107/O03, č. N21700136/O02 a č. N 21700135/O02 a Žiadostí o vrátenie finančných ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava III (ďalej aj „okresný súdu“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom č.k. 23Cb/323/2015-133 zo dňa 5. apríla 2017 v prvom výroku žalobu zamietol. Druhým výrokom rozhodol, že žalobca je povinný nahradiť žalovanému trovy konania. 2. Z odôvodnenia rozhodnutia súdu prvej inštancie vyplýva, že žalobca sa podanou žalobou domáhal, aby súd zaviazal žalovaného na zaplatenie sumy 5.000,- eur s úrokom z omeškania. Žalobca odôvodnil žalobu tým, že si žalovaný objednal realizáciu opláštenia haly v areále H. dňa 4.4.2011, s dátumom dodania dňa 1.7.2011. Žalovaný po lehote splatnost ...
Odôvodnenie: 1. Uznesením zo dňa 9. júna 2016 č. k. 43Co/69/2016-348, Krajský súd v Banskej Bystrici potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Žiar nad Hronom zo dňa 30. novembra 2015, č. k. 9C/87/2012-209, ktorým súd žalobkyni uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za námietku zaujatosti vo výške 66 Eur. 2. Uvedené uznesenie odvolacieho súdu napadla žalobkyňa (ďalej aj „dovolateľka“) dovolaním, doručeným dňa 22. augusta 2018, prípustnosť ktorého odôvodnila tým, že v konaní došlo k vade podľa § 420 písm. e/ a f/ CSP. Žiadala, aby dovolací súd rozhodnutia súdov nižšej inštancie zrušil a vec vrá ...
Odôvodnenie: 1. Uznesením zo dňa 9. júna 2016 č. k. 43Co/66/2016-342, Krajský súd v Banskej Bystrici potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Žiar nad Hronom zo dňa 30. novembra 2015, č. k. 9C/87/2012-206, ktorým súd žalobkyni uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za námietku zaujatosti vo výške 66 Eur. 2. Uvedené uznesenie odvolacieho súdu napadla žalobkyňa (ďalej aj „dovolateľka“) dovolaním, doručeným dňa 22. augusta 2018, prípustnosť ktorého odôvodnila tým, že v konaní došlo k vade podľa § 420 písm. e/ a f/ CSP. Žiadala, aby dovolací súd rozhodnutia súdov nižšej inštancie zrušil a vec vrá ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach (ďalej len „odvolací súd“) uznesením zo dňa 17. januára 2019, č. k. 15CoE/207/2018-53, potvrdil napadnuté uznesenie Okresného súdu Košice - okolie zo dňa 15.5.2018, č. k. 12Er/622/2008-22, ktorým vyhlásil exekúciu za neprípustnú, exekúciu zastavil a vo výroku o nepriznaní náhrady trov konania povinnému. Odvolací súd tiež zamietol návrh oprávneného na prerušenie konania, odmietol odvolanie proti výroku o trovách exekúcie a posledným výrokom účastníkom konania náhradu trov odvolacieho konania nepriznal. 2. Proti tomuto uzneseniu odvolacieho súdu podal dovolanie oprávnený ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Nové Zámky (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 9Er/118/2017-76 zo dňa 16. 02. 2018 podľa ust. § 50 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „EP“) zamietol námietky povinnej 1/ proti exekúcií. 2. Súd prvej inštancie mal za to, že námietky povinnej 1/ proti exekúcie nie sú dôvodné. Povinná 1/ v námietkach žiadnym spôsobom neuviedla také okolnosti, ktoré mali nastať po vydaní platobného rozkazu č.k. 4C/214/2015-21 zo dňa 21. 04. 2015 a pred začatím exekučného konania, a ktoré by spôsobili zánik vym ...
Merito: 675 eur
Odôvodnenie: 1. Uznesením zo 14. apríla 2015, sp. zn. 26Co/21/2015, Krajský súd v Trnave potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Trnava z 26. novembra 2014, č. k. 8C/186/2013-54, ktorým žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za odvolanie proti rozsudku vo výške 20 eur. 2. Uvedené uznesenie odvolacieho súdu napadol žalobca dovolaním, v ktorom žiadal rozhodnutia súdov nižšej inštancie zrušiť a vec vrátiť súdu prvej inštancie na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej tiež „najvyšší súd“) ako súd dovolací [§ 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Trebišov zo 7. marca 2017, sp. zn. 1T/64/2015, súd obžalovaného K. N. oslobodil podľa § 285 písm. a) Tr. por. spod skutku obžaloby právne kvalifikovanom ako zločin vydierania podľa § 189 ods. 1 Tr. zák., ktorý mal spáchať tak, " v presne nezistenom čase od jarných mesiacov roku 2013, na viacerých miestach v katastrálnom území mesta Trebišov, sa viackrát vyhrážal konateľovi spoločnosti B., s.r.o., Z., Trebišov, Ing. O. C., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Z., N. XXX/X tak, že dopadne zle, ak bude obhospodarovať pozemok na parcele L. číslo XXXX/X, orná pôda 36,8158 ha, číslo ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava II (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) uznesením zo dňa 1. októbra 2018, č. k. 23Cb/72/2018-239 rozhodol, že konanie vedené na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 23Cb/72/2018 prerušuje do právoplatného skončenia konania vedeného na Okresnom súde Bratislava I o návrhu na vydanie medzitýmneho rozsudku pod sp. zn. 32Cb/158/2018. 2. Žalobca sa podanou žalobou doručenou súdu dňa 20.3.2018 domáhal, aby súd zaviazal žalovaného na zaplatenie 13.144,79 eur s príslušenstvom. Žalovaný podaním zo dňa 3.5.2018 navrhol prerušiť toto konanie podľa ust. § 164 zák ...
Odôvodnenie: 1. Uznesením zo dňa 9. júna 2016 č. k. 43Co/67/2016-344, Krajský súd v Banskej Bystrici potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Žiar nad Hronom zo dňa 30. novembra 2015, č. k. 9C/87/2012-207, ktorým súd žalobkyni uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za námietku zaujatosti vo výške 66 Eur. 2. Uvedené uznesenie odvolacieho súdu napadla žalobkyňa (ďalej aj „dovolateľka“) dovolaním, doručeným dňa 22. augusta 2018, prípustnosť ktorého odôvodnila tým, že v konaní došlo k vade podľa § 420 písm. e/ a f/ CSP. Žiadala, aby dovolací súd rozhodnutia súdov nižšej inštancie zrušil a vec vrá ...
Odôvodnenie: 1. Uznesením zo dňa 9. júna 2016 č. k. 43Co/65/2016-340, Krajský súd v Banskej Bystrici potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Žiar nad Hronom zo dňa 30. novembra 2015, sp. zn. 9C/87/2012, ktorým súd žalobkyni uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za námietku zaujatosti vo výške 66 Eur. 2. Uvedené uznesenie odvolacieho súdu napadla žalobkyňa (ďalej aj „dovolateľka“) dovolaním, doručeným dňa 22. augusta 2018, prípustnosť ktorého odôvodnila tým, že v konaní došlo k vade podľa § 420 písm. e/ a f/ CSP. Žiadala, aby dovolací súd rozhodnutia súdov nižšej inštancie zrušil a vec vrá ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trnave (ďalej aj „odvolací súd“) uznesením č. k. 25Co/4/2016-83 z 01. februára 2017 (na odvolanie žalobkyne) potvrdil uznesenie Okresného súdu Trnava č. k. 19C/25/2013-64 zo 17. apríla 2015, ktorým bola žalobkyni uložená povinnosť, aby v lehote 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila súdny poplatok za odvolanie v sume 20,- eur podľa položky č. 7a Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej aj ,,zákon o súdnych poplatkoch“). 2. Uznesenie odvolacieho súdu napadla žalobkyňa dovolaním ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trnava (ďalej len „exekučný súd“) uznesením, č. k. 53Er/587/2015-172 zo dňa 16. marca 2017 v prvom výroku zrušil tretí výrok uznesenia č. k. 53Er/587/2015-80 zo dňa 27.11.2015, ktorým súd zastavil exekúciu v časti vymáhanej sumy 122.185,47 eur. Druhým výrokom návrh povinných na zastavenie exekúcie v časti vymáhanej sumy 122.185,47 eur zamietol. Tretím výrokom zamietol návrh povinných na čiastočné zastavenie exekúcie v rozsahu vymáhanej pohľadávky vo výške 40.095,35 eur. Posledným výrokom povolil odklad exekúcie v časti vymáhanej sumy 81.229,38 eur do vydania uznesenia o schvále ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice I (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom č. k. 31Cb/49/20111-2271 zo dňa 22.5.2017 uložil žalovanému zákaz akéhokoľvek nakladania s počítačovým programom Edo-View a zároveň povinnosť vo všetkých svojich počítačoch nachádzajúcich sa vo všetkých prevádzkach, sídlach alebo iných priestoroch žalovaného odinštalovať/vymazať počítačový program Edo-View a zároveň povinnosť nahradiť žalobcovi škodu vo výške 7.667,73 eur za porušenie práv duševného vlastníctva žalobcu k počítačovému programu Edo-View - do 3 dní od právoplatnosti rozsudku na bankový účet žalo ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj „krajský súd“) uznesením č. k. 24NcC/251/2012-9 z 11. októbra 2012 spojil na spoločné konanie 26 konaní o námietkach zaujatosti sudcov Okresného súdu Žiar nad Hronom a ďalšími výrokmi rozhodol o vylúčení aj nevylúčení jednotlivých sudcov v príslušných konaniach vedených na tomto okresnom súde. 2. Uvedené rozhodnutie krajského súdu napadla žalobkyňa dovolaním, v ktorom žiadala napadnuté uznesenie zrušiť a vec vrátiť krajskému súdu na ďalšie konanie. Dovolanie odôvodnila tým, že vo veci rozhodoval vylúčený sudca, čo zakladá vadu konania v zmysle § 237 pís ...
Odôvodnenie: 1. Uznesením zo dňa 9. júna 2016 č. k. 43Co/64/2016-338, Krajský súd v Banskej Bystrici potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Žiar nad Hronom zo dňa 30. novembra 2015, č. k. 9C/87/2012-205, ktorým súd žalobkyni uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za námietku zaujatosti vo výške 66 Eur. 2. Uvedené uznesenie odvolacieho súdu napadla žalobkyňa (ďalej aj „dovolateľka“) dovolaním, doručeným dňa 22. augusta 2018, prípustnosť ktorého odôvodnila tým, že v konaní došlo k vade podľa § 420 písm. e/ a f/ CSP. Žiadala, aby dovolací súd rozhodnutia súdov nižšej inštancie zrušil a vec vrá ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Nitra (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 18C/366/2012-60 z 24. apríla 2014 uložil žalobkyni, aby v lehote 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila súdny poplatok za odvolanie v sume 20,- eur s tým, že poplatok je vyrubený podľa položky č. 7a Sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch“). 2. Na odvolanie žalobkyne Krajský súd v Nitre (ďalej aj „odvolací súd“) druhou výrokovou vetou rozsudku č. k. 7Co/330/2014, 7Co/331/2 ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj „odvolací súd“) uznesením č. k. 15Co/507/2015-105 z 22. júna 2016 (na odvolanie žalobkyne) potvrdil uznesenie Okresného súdu Žiar nad Hronom č. k. 7C/62/2012-68 zo 07. mája 2015 (ďalej aj ,,súd prvej inštancie“), ktorým bola žalobkyni uložená povinnosť, aby v lehote 10 dní od doručenia uznesenia zaplatila súdny poplatok za odvolanie v sume 20,- eur, podľa položky č. 7a Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej aj ,,zákon o súdnych poplatkoch“). 2. Uznesenie ...
Odôvodnenie: 1 Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky bol Okresným súdom Bratislava V predložený spis sp. zn. 1CbZm/48/2018 na rozhodnutie o návrhu žalovaného 2/ na prikázanie sporu Okresnému súdu Košice I z dôvodu vhodnosti podľa ust. § 39 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP"). 2 Žalovaný 2/ podal návrh na prikázanie sporu z dôvodu vhodnosti v rámci podania odporu dňa 17.12.2018 na Okresný súd Bratislava V. Svoj návrh odôvodnil tým, že príslušný má byť Okresný súd Košice I, pretože všetko bolo dojednané a uzatvorené v Košiciach na pobočke Hlavná 23, 040 01 Košice a tiež pr ...
Odôvodnenie: 1. Uznesením z 20. apríla 2015, sp. zn. 6Co/35/2015, Krajský súd v Trenčíne potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom z 9. septembra 2014, č. k. 7C/291/2012-135, ktorým žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za vznesenie námietky zaujatosti vo výške 66 eur. Uznesením z 20. apríla 2015, sp. zn. 6Co/36/2015, Krajský súd v Trenčíne potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom z 11. novembra 2014, č. k. 7C/291/2012-149, ktorým žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za odvolanie proti rozsudku vo výške 20 eur. 2 ...
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom z 19. novembra 2015, sp. zn. 9Co/12/2015, Krajský súd v Trnave okrem iného potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Trnava zo 16. septembra 2014, č. k. 16C/105/201355 ktorým žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za odvolanie proti rozsudku vo výške 20 eur. 2. Rozsudok odvolacieho súdu v uvedenom rozsahu napadol žalobca dovolaním, v ktorom žiadal rozhodnutia súdov nižšej inštancie zrušiť a vec vrátiť súdu prvej inštancie na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej tiež „najvyšší súd“) ako súd dovolací [§ 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civ ...
Odôvodnenie: 1. Uznesením č. k. 16Co/39/2013-47 zo dňa 7. júla 2014, Krajský súd Trenčíne potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Trenčín zo dňa 14. novembra 2012, č.k. 11C/297/2012-17, ktorým žalobkyni uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za vznesenie námietky zaujatosti vo výške 66 Eur podľa položky č. 17a Sadzobníka súdnych poplatkov. 2. Uvedené uznesenie odvolacieho súdu napadla žalobkyňa dňa 11. septembra 2014 dovolaním, v ktorom žiadala obe rozhodnutia súdov nižšej inštancie zrušiť a vec vrátiť súdu prvej inštancie na ďalšie konanie 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej tiež „naj ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Spišská Nová Ves (ďalej tiež „súd prvej inštancie“) uznesením z 23.06.2016, č. k. 4Er/719/2009-16, podľa § 57 ods. 1 písm. m/ zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „Exekučný poriadok“) zastavil exekúciu vedenú na základe exekučného titulu - zmenkového platobného rozkazu Krajského súdu v Košiciach z 30. septembra 1999, č. k. 6Zm/209/99-4, nakoľko si oprávnený nesplnil svoju zákonnú povinnosť opísať rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa vlastného vzťahu s povinným, keďže iba odkázal n ...
Odôvodnenie: 1 . Okresný súd Trebišov (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 2C/136/2012-8 z 09. októbra 2012 spojil 16 skutkovo a právne totožných vecí sp. zn. 2C/136/2012, sp. zn. 2C/141/2012, sp. zn. 2C/148/2012, sp. zn. 2C/152/2012, sp. zn. 2C/161/2012, sp. zn. 2C/173/2012, sp. zn. 2C/174/2012, sp. zn. 2C/178/2012, sp. zn. 2C/183/2012, sp. zn. 2C/190/2012, sp. zn. 2C/200/2012, sp. zn. 2C/201/52012, sp. zn. 2C/204/2012, sp. zn. 2C/207/2012, sp. zn. 2C/213/2012 a sp. zn. 2C/223/2012 na spoločné konanie vedené pod sp. zn. 2C/136/2012. 2. Krajský súd v Košiciach (ďalej aj „odvolací súd“) uznesením ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žiar nad Hronom (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 5C/136/2012-110 zo 07. apríla 2015 uložil žalobkyni, aby v lehote 3 dní od právoplatnosti uznesenia zaplatila súdny poplatok za odvolanie vo výške 20,- eur vyrubený podľa položky 7a Sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch“). 2. Na odvolanie žalobkyne Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj „odvolací súd“) uznesením č. k. 17Co/419/2015-139 z 23. septembra 2015 napadnuté uznesenie ...
Odôvodnenie: 1. Uznesením zo dňa 9. júna 2016 č. k. 43Co/68/2016-346, Krajský súd v Banskej Bystrici potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Žiar nad Hronom zo dňa 30. novembra 2015, č. k. 9C/87/2012-208, ktorým súd žalobkyni uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za námietku zaujatosti vo výške 66 Eur. 2. Uvedené uznesenie odvolacieho súdu napadla žalobkyňa (ďalej aj „dovolateľka“) dovolaním, doručeným dňa 22. augusta 2018, prípustnosť ktorého odôvodnila tým, že v konaní došlo k vade podľa § 420 písm. e/ a f/ CSP. Žiadala, aby dovolací súd rozhodnutia súdov nižšej inštancie zrušil a vec vrá ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava V (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 12C/174/2012-9 z 03. októbra 2012 uložil žalobkyni, aby v lehote 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila súdny poplatok za námietku zaujatosti vo výške 66,- eur podľa položky č. 17a Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej aj „zákon o súdnych poplatkoch“). 2. Na odvolanie žalobkyne Krajský súd v Bratislave (ďalej aj „odvolací súd“) uznesením č. k. 5Co/601/2012-31 zo 04. decembra 2012 napadnuté uznesenie súdu prve ...
Odôvodnenie: 1. Uznesením z 20. apríla 2015, sp. zn. 6Co/35/2015, Krajský súd v Trenčíne potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom z 9. septembra 2014, č. k. 7C/291/2012-135, ktorým žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za vznesenie námietky zaujatosti vo výške 66 eur. Uznesením z 20. apríla 2015, sp. zn. 6Co/36/2015, Krajský súd v Trenčíne potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom z 11. novembra 2014, č. k. 7C/291/2012-149, ktorým žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za odvolanie proti rozsudku vo výške 20 eur. 2 ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave ako súd odvolací (ďalej aj „odvolací súd“) rozsudkom č. k. 4CoZm/46/2017-177 z 8. februára 2018 (ďalej aj „rozsudok“) potvrdil rozsudok Okresného súdu Bratislava V č. k. 3CbZm/325/2014-129 z 15. júla 2016 (ďalej aj „súd prvej inštancie“) a žalovanú zaviazal povinnosťou zaplatiť žalobcovi trovy odvolacieho konania 179, 92 Eur. 2. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že postupom za aplikácie ust. § 471 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení účinnom od 1. júla 2016 (ďalej aj „CSP“) v spojení s ust. § 214 ods. 1 OSP a bez nariadenia pojednávania potvrdil ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj „krajský súd“) uznesením č. k. 23NcC/252/2012-9 z 11. októbra 2012 spojil na spoločné konanie 53 konaní o námietkach zaujatosti sudcov Okresného súdu Žiar nad Hronom a ďalšími výrokmi rozhodol o vylúčení aj nevylúčení jednotlivých sudcov v príslušných konaniach vedených na tomto okresnom súde. 2. Uvedené rozhodnutie krajského súdu napadla žalobkyňa dovolaním, v ktorom žiadala napadnuté uznesenie zrušiť a vec vrátiť krajskému súdu na ďalšie konanie. Dovolanie odôvodnila tým, že vo veci rozhodoval vylúčený sudca, čo zakladá vadu konania v zmysle ust. § 23 ...
Odôvodnenie: I. Konanie predchádzajúce dovolaniu Rozsudkom Okresného súdu Lučenec zo dňa 21. augusta 2018, sp. zn. 22T/121/2017, bola obvinená E. H. uznaná za vinnú z pokračovacieho zločinu úverového podvodu podľa § 222 ods. 2, ods. 3 písm. a) Trestného zákona, spáchaného sčasti samostatne a sčasti spolupáchateľstvom podľa § 20 Trestného zákona, na tom skutkovom základe, že - obvinená E. H. ako obchodná zástupkyňa spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany umožnila nezamestnanému odsúdenému X. A., aby na svoje meno požiadal o úver a dňa 6. augusta 2012 v predajni nábytku s ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len „krajský súd“) uznesením zo 7. mája 2019, sp. zn. 5Ntc/14/2016, podľa § 66 ods. 1 písm. b) Tr. zák. zamietol žiadosť Z. X. - opatrovníčky odsúdeného Y. X. o jeho podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody. Ihneď po vyhlásení tohto uznesenia podal proti nemu odsúdený Y. X. jednak priamo a tiež prostredníctvom zákonnej zástupkyne sťažnosť. V jej dodatočne, prostredníctvom ustanoveného obhajcu predložených dôvodoch uviedol, že spĺňa formálne ako aj všetky materiálne podmienky na podmienečné prepustenie z výkonu trestu podľa § 66 Tr. zák. Poki ...
Odôvodnenie: Okresný súd Bratislava I (ďalej len „okresný súd“) rozsudkom zo 4. októbra 2017, sp. zn. 8T/43/2016, podľa § 285 písm. a) Tr. por. oslobodil obvineného Mgr. J. U. spod obžaloby Okresnej prokuratúry Bratislava I z 19. októbra 2016, sp. zn. 4Pv 671/12/1101, ktorá bola na neho podaná pre zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a) Tr. zák., ktorý mal spáchať v podstate tak, že pod zámienkou kúpy bytu v obci Rajka v Maďarsku vylákal od poškodenej U. J. finančnú hotovosť vo výške 1.800.000,- Sk (59.749,05 eura), ktorú poškodená získala predajom svojho bytu a to tým spôsobom, že v presne ne ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica zo 04. júla 2018, sp. zn. BB-4T/4/2018, bol obžalovaný Mgr. Q. F. podľa § 285 písm. c) Tr. por. oslobodený spod obžaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, sp. zn. VII/2 Gv 25/17/1000-44, z 24. januára 2018, ktorá tvrdila, že ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky v presne nezistenom čase od 09. januára 2017 na doposiaľ presne nezistenom mieste sa podieľal na vyhotovení textového dokumentu s urážlivým obsahom, ktorého zverejnenie následne zabezpečil tak, že - dňa ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením Krajský súd v Košiciach (ďalej len „krajský súd“ alebo „správny súd“) odmietol žalobu postupom podľa § 98 ods. 1 písm. g/ SSP z dôvodu jej neprípustnosti. 2. Správny súd v odôvodnení rozhodnutia poukázal na to, že opatrením orgánu verejnej správy v zmysle § 3 ods. 1 písm. c/ SSP sa rozumie správny akt orgánu verejnej správy odlišný od rozhodnutia (nepomenovaný ako rozhodnutie a nepovažovaný za rozhodnutie), ktorý bol vydaný orgánom verejnej správy v administratívnom konaní, t. j. pri výkone jeho pôsobnosti v oblasti verejnej správy a ktoré účinkami môžu byť práva, prá ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „odvolací súd“ alebo „krajský súd“) rozsudkom z 29. novembra 2018, č. k. 4Cob/68/2017-358 potvrdil rozsudok Okresného súdu Bratislava I (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) zo 6. februára 2017, č. k. 28Cb/93/2015-291, ktorým súd prvej inštancie žalobu zamietol, zrušil predbežné opatrenie nariadené uznesením súdu prvej inštancie z 15. mája 2015, č. k. 28Cb/93/2015-62 s dopĺňacím uznesením zo 16. júla 2015, č. k. 28Cb/93/2015-147 a priznal žalovanému náhradu trov konania v celom rozsahu. Žalovanému priznal voči žalobcovi nárok na náhradu t ...
Odôvodnenie: 1. 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave podľa § 191 ods. 1 písm. g/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zrušil rozhodnutie žalovaného č. 104356899/2016 zo dňa 24.11.2016 v spojení s rozhodnutím Daňového úradu Bratislava (ďalej aj ako „správca dane“ alebo „daňový úrad“) č. 103751475/2016 zo dňa 18.08.2016 a vec vrátil Daňovému úradu Bratislava na ďalšie konanie. Žalovaný napadnutým rozhodnutím potvrdil rozhodnutie správcu dane, ktorým znížil žalobcovi nadmerný odpočet DPH za zdaňovacie obdobie september 2012 zo sumy 277 041,42 € na sumu 136 875,76 € a určil ...
Odôvodnenie: 1. V konaní vedenom na Okresnom súde Nové Mesto nad Váhom pod sp. zn. 5P/17/2019 (pôvodne na Okresnom súde Piešťany pod sp. zn. 13P/54/2018) o rozvod manželstva a úpravu pomerov manželov k maloletému I., nar. X. decembra XXXX na čas po rozvode, navrhol kolízny opatrovník - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom, prikázať vec z dôvodu vhodnosti Okresnému súdu Piešťany a ustanoviť za kolízneho opatrovníka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany (č.l. 43 spisu). Návrh odôvodnil tým, že v súčasnosti prebieha na Okresnom súde Piešťany pod sp. zn. 13P/194/2017 konanie o úpravu ...
Odôvodnenie: 1. 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave podľa § 191 ods. 1 písm. g/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zrušil rozhodnutie žalovaného č. 104491171/2016 zo dňa 15.12.2016 ako aj rozhodnutie Daňového úradu Bratislava (ďalej aj ako „správca dane“ alebo „daňový úrad“) č. 103914828/2016/9104408/Rohá zo dňa 14.09.2016 a vrátil Daňovému úradu Bratislava na ďalšie konanie. Žalovaný napadnutým rozhodnutím potvrdil rozhodnutie správcu dane, ktorým určil žalobcovi rozdiel dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie júl 2012 v sume 51 520,24 €, nepriznal nadmerný ...
Odôvodnenie: 1. Listom žalovaného zo dňa 17.09.2009 bol Daňovému úradu pre vybrané daňové subjekty (ďalej aj len „správca dane“) postúpený podnet, v ktorom anonymný pisateľ upozorňoval daňové orgány na protizákonné konanie a daňového úniky žalobcu. Na základe tohto podnetu a následnej dohody so žalobcom vykonal správca dane dňa 22.01.2010 v sídle žalobcu miestne zisťovanie za účelom preverenia skutočností týkajúcich sa dodania tovaru (cementu) spoločnosti NEZVAL okna - dveře s.r.o., Čajkovského 4211/41, Hodonín, Česká republika (ďalej aj len „NEZVAL“). O tomto miestnom zisťovaní bola spísaná zápisnica zo dňa 22 ...
Odôvodnenie: 1. Dňa 25. júna 2019 predložila JUDr. Miriam Boborová Sninská, predsedníčka senátu Krajského súdu v Banskej Bystrici v súlade s ustanovením § 54 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ďalej aj „C. s. p.“) súdny spis Okresného súdu Lučenec sp. zn. 13Cb/55/2013 Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „najvyšší súd“) na rozhodnutie o námietke zaujatosti, ktorú vzniesol žalobca, spolu so svojim vyjadrením k predmetnej námietke. 2. Žalobca v námietke zaujatosti z 18. júna 2019 uviedol, že jeho právna zástupkyňa zastupovala klientov v civilných sporoch, v ktorých ako protistrana vystupovala JUDr. Mir ...
Odôvodnenie: 1. 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd“) napadnutým uznesením podľa § 98 ods. 1 písm. g/ zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) odmietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali preskúmania zákonnosti postupu a opatrenia žalovaného č. OU-PP-PLO2017/014384-011 zo dňa 10.10.2017, ako neprípustnú. Krajský súd dospel k záveru, že neprípustnosť je v tomto prípade spojená s otázkou negatívnej právomoci správneho súdu vo vzťahu k predmetu prieskumu v zmysle § 7 písm. e/ SSP, podľa ktorého rozhodnutia predbežnej, procesnej a poriadkovej povahy nie sú v zásade sa ...
Odôvodnenie: 1. 1.1 Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu žalobcov o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OU-BA-OVBP2-2015/18398/JAN zo dňa 24.02.2015, ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobcov a potvrdil rozhodnutie Mestskej časti Bratislava- Petržalka (ďalej len „stavebný úrad“) č. 10003/2014/10-UKSP/4 Chb 27 zo dňa 11.12.2014, ktorým prvostupňový správny orgán podľa § 60 ods. 2 písm. c/ zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení účinnom v rozhoduj ...

Ústavný súd Slovenskej republiky

Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 17. júna 2019 doručená ústavná sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a 3, čl. 47 ods. 3 a čl. 48 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) v spojení s čl. 1 ods. 1 ústavy, práv podľa čl. 36 ods. 1 a 3, čl. 37 ods. 3 a čl. 38 ods. 1 a 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej le ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 199/2019-31 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 26. júla 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Laššákovej a zo sudcov Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti PV Tekovské Nemce, s. r. o., IČO 45 320 748, Mraziarenská 6, Bratislava, právne zastúpenej advokátom Mgr. Andrejom Maarom, advokátska kancelária, Dunajská 6, .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 28. januára 2019 doručená ústavná sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 46 ods. 1, čl. 48 ods. 1 a čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), namietaného porušenia čl. 1 ods. 2, čl. 7 ods. 5, čl. 51 ods. 1 a čl. 144 ods. 1 ústavy a namietaného porušenia práv podľa čl. 3, čl. 5 ods. 1 a 4, čl. 6 ods. 1 a 3 v spojení s čl. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesen ...
Uznesenie: Okresného súdu Košice I. sp. zn. 13C/162/2011 - 1045 zo 17.mája 2019 sa zrušuje a vec sa vracia Okresnému súdu Košice I. na ďalšie konanie... Okresný súd Košice I. je povinný uhradiť STONEK, s. r. o so sídlom v Košiciach trovy konania v sume 415,51 € na účet jej právneho zástupcu do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.“ II. 5. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 4. februára 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane a ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Svidník (ďalej len „okresný súd“) č. k. 7 C 12/2010-435 z 1. februára 2018 (ďalej len „napadnutý rozsudok okresného súdu“) a rozsudk ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 111/2019-31 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 26. júla 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Laššákovej a zo sudcov Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) prerokoval ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti MEGA TRUCKING SLOVAKIA s. r. o., IČO 36 581 461, Holubyho 12, Košice, zastúpenej advokátskou kanceláriou AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s. r. o., .
Uznesenie: krajského súdu bolo doručené okresnému súdu 27. apríla 2018 „a povinným až dňa 28.05.2018. Voči Uzneseniu krajského súdu podali povinní dňa 24.07.2018 dovolanie. Súd rozhodol dňa 03.10.2018 o uložení povinnosti zaplatiť súdny poplatok za dovolanie, ktorý bol obratom uhradený. Dňa 16.10.2018 rozhodol súd o pokračovaní v exekúcii v súlade s § 243 Exekučného poriadku, keďže zmenka nie je zabezpečením spotrebiteľského vzťahu. Účinnosť uvedeného ustanovenia Exekučného poriadku bola 23.12.2015. Oprávnený návrh doplnil v zákonnej lehote 30 dní, t.j. 22.01.2016. Od uvedeného dátumu trvalo súdu 99 ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 13. júna 2019 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva podľa čl. 17 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Prešov (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 5 Tp 91/2018 zo 6. mája 2019 (ďalej aj „napadnuté uznesenie okresného súdu“) a uznesením Krajského súdu v Prešove (ďalej len „krajský súd“) sp ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 7. júna 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 1 Co 395/2016 zo 17. mája 2017 (ďalej len „napadnutý rozsudok“). 2. Z ústavnej sťažnosti a jej príloh vyplýva, že Okresný súd Košice II (ďalej ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 14. januára 2019 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základných práv podľa čl. 19 ods. 2, čl. 41 ods. 1 a 4 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Košice I (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 21 Em 4/2018 (ďalej aj „napadnuté konanie“). 2. Z ústavnej sťažnosti a jej príloh vyplýva, ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 25. júna 2019 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti MINITEC s. r. o., Turgenevova 13, Košice, IČO 17075149 (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 1 Co 225/2018 zo 6. februára 2019 (ďalej aj „napadnutý rozsudok“). 2. Z ústavne ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 215/2019-15 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 26. júla 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcov Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , zastúpeného advokátom Mgr. Romanom Tomanom, PhD., Rudnayovo námestie 1, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 204/2019-34 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 26. júla 2019 o ústavnej sťažnosti mesta Vrútky, IČO 00647209, konajúceho primátorom Mgr. Branislavom Zacharidesom, Námestie S. Zachara 4, Vrútky, zastúpeného advokátom JUDr. Tomášom Zbojom, Kuzmányho 4, Martin, ktorou namieta porušenie základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 1. júla 2019 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv podľa čl. 6 ods. 1 a 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Košice I (ďalej len „okresný súd“), opatrením sp. zn. 5 T 69/2018 z 5. apríla 2019 a opatrením sp. zn. 5 T 69/2018 zo 17. júna 2019. 2. Z obsahu ústavnej sťažnosti a jej prílo ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 142/2018-20 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 26. júla 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Laššákovej a zo sudcov Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) prerokoval prijatú ústavnú sťažnosť , , t. č. v Ústave na výkon trestu odňatia slobody , zastúpeného advokátom JUDr. Jurajom Gavalcom, Teodora Tekela 23, Trnava, vo veci namietaného porušenia čl. 1 .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 212/2019-18 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 26. júla 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa), zo sudcov Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť zastúpeného advokátom JUDr. Ľudovítom Földesom, Domašská 11, Bratislava, pre namietané porušenie základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a základných práv podľa čl. .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 12. februára 2019 doručená ústavná sťažnosť , , , Vráble (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie základného práva podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 v spojení s čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Nitre (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 6 Co 38/2018 z 28. novembra 2018 (ďalej len „napadnutý rozsudok“ ...
Uznesenie: Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 8 Ek 938/2018 zo dňa 12. 02. 2019 zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie. 4. Sťažovateľ si uplatňuje nárok na náhradu trov konania a právneho zastúpenia voči porušovateľovi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi platenie a náhradu trov konania, a to trovy právneho zastúpenia vo výške 415,51 EUR...“ II. 5. Podľa čl. 124 ústavy ústavný súd je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. 6. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 24. júna 2019 doručená ústavná sťažnosť Záujmového združenia právnických osôb Asociácia pre arbitráž, IČO 45 744 971, Rusovská cesta 3674/15, Bratislava (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátskou kanceláriou SLAVIKATTORNEYS s. r. o., Mlynarovičova 13, Bratislava, v mene ktorej koná advokát Mgr. Slavomír Slávik, ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) uzneseniami Okresného súdu Banská By ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. I. ÚS 53/2019-17 z 30. januára 2019 prijal na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Košice I (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 21 P 111/2018 z 5. októbra 2018 (ďalej len „napa ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 19. júna 2019 doručená ústavná sťažnosť , , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného JUDr. Vlastou Suchanovou, advokátska kancelária, Podzámska 32, Nové Zámky, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 a na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) v spojení s čl. 1 ods. 1 a s čl. 2 ods. 2 ústavy a práv na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 ods. 3 a 4 a na spravodlivé súdne konanie ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 5. júna 2019 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou navrhol zrušenie rozsudku Krajského súdu v Nitre (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 9 Co 204/2018 zo 14. marca 2019 (ďalej len „rozsudok krajského súdu“). 2. Ako z ústavnej sťažnosti a jej príloh vyplýva, spoločnosť (ďalej len „žalobkyňa“), sa žalobou, ktorá bola Okresnému súdu Nové Zámky (ďalej len „okresný súd“) doručená 19. apríla 2013, domáhala proti sťažovateľovi (žalovanému) zaplatenia sumy 1 259,78 € s príslušenstvom z titulu ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 17. decembra 2018 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“, v citáciách aj „žalobca“), vo veci namietaného porušenia čl. 1, čl. 2 ods. 2 a čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), jeho základných práv podľa čl. 12 ods. 1, 2 a 4, čl. 16, čl. 19 ods. 1, čl. 39 ods. 1 a 2, čl. 40, čl. 46 ods. 1, 2, 3 a 4 a čl. 47 ods. 2 ústavy, práv podľa čl. 3, čl. 5 ods. 1, čl. 6 ods. 1, čl. 13 a čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“ ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 24. júna 2019 doručená ústavná sťažnosť , , t. č. v (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom Mgr. Romanom Tomanom, PhD., Rudnayovo námestie 4549/1, Bratislava, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv na súdnu ochranu a na prerokovanie veci nestranným súdom podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv na spravodlivé súdne konanie a na prejednanie záležitosti nestranným súdom podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ď ...
Uznesenie: súdu prvej inštancie bolo podľa názoru sťažovateľov pre nedostatočné odôvodnenie arbitrárne a nepreskúmateľné, pretože sa žiadnym spôsobom nevysporiadal so skutočnosťami, ktoré uviedla sťažovateľka v 1. rade v podanom vyjadrení k návrhu správcu na nariadenie neodkladného opatrenia. Sťažovatelia sú toho názoru, že skutočnosť, že prenajaté nehnuteľnosti boli zahrnuté do súpisu majetku konkurznej podstaty úpadcu, nezakladá bez ďalšieho oprávnenie správcu 4 zasahovať do nájomného pomeru a ani do odvodených podnájomných vzťahov, t. j. ani právo s ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 17. júna 2019 doručená ústavná sťažnosť , , , vedená pod sp. zn. Rvp 1094/2019, a ústavná sťažnosť , , , vedená pod sp. zn. Rvp 1096/2019 (ďalej len „sťažovatelia“), vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Krajského súdu v Prešove (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 5 Co 21/2019 z 5. marca 2019 (ďal ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 184/2019 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 3. júla 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpeného advokátom JUDr. Petrom Harakálym, advokátska kancelária, Mlynská 28, Košice, vo veci namietaného porušenia čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Krajského súdu v Nitre v konaní vedenom pod sp. zn. 9 Co 138/2018 a .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 12. júna 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie základných práv podľa čl. 20 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dodatkový protokol“) uznesením Krajského súdu v Žiline (ďalej len „krajský súd“) č. k. 5 Co 6 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 190/2019-25 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 3. júla 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpeného spoločnosťou AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s. r. o., Kmeťova 26, Košice, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Róbert Ružbašán, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. júla 2017 doručená sťažnosť , , a , , obaja (ďalej len „sťažovatelia“, v citáciách aj „žalobcovia“), ktorou namietajú porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), základného práva na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy podľa čl. 46 ods. 2 ústavy a čl. 36 ods. 2 listiny, základného práva na rovnosť účastníkov konania podľa čl. 47 ods. 3 ústavy ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 181/2019 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 3. júla 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Laššákovej a zo sudcov Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti MWH, s. r. o., IČO 35 730 480, Staničná 502, Vráble, právne zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. Peter Kováč, s. r. o., Kubániho 16, Bratislava, v mene ktorej koná advokát .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 12. júna 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dodatkový protokol“) uznesením Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „ ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 31. mája 2019 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), (ďalej aj „“ alebo „úpadca“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, ako aj práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Krajského súdu v Nitre (ďalej len „krajský súd“) v konaní vedenom ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 17. mája 2019 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie základných práv podľa čl. 19 ods. 3 a čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 7 Asan 3/2018 z 20. februára 2019 (ďalej len „napadnutý rozsudok“). 2. Z ústavne ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 186/2019-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 3. júla 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Laššákovej a zo sudcov Petra Molnára (sudca spravodajca) a Ľuboša Szigetiho predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , a , , , zastúpených Advokátskou kanceláriou JUDr. Stopka, JUDr. Cisarík, s. r. o., Potočná 2835/1A, Čadca, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Miroslav Stopka, vo veci namietaného .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 28. mája 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom JUDr. Michalom Magdolenom, Farská 28, Nitra, doplnená podaním doručeným ústavnému súdu 27. júna 2019, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 17 ods. 5, čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), ako aj práv podľa čl. 5 ods. 4, čl. 6 ods. 1 a ods. 3 písm. d) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základnýc ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 3. mája 2019 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 ods. 2 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici (ďalej le ...
Uznesenie: Okresnej prokuratúry Bratislava II, č. k. 2 Pv/361/18/1102-16 zo dňa 01.04.2019 zrušuje a prikazuje Okresnej prokuratúre Bratislava II vo veci znova konať a rozhodnúť. 3. Sťažovateľovi priznáva náhradu trov právneho zastúpenia v sume 623,37 EUR, ktorú je Okresná prokuratúra Bratislava II povinná uhradiť na bankový účet obhajcu sťažovateľa a to do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu.“ 3 II. 5. Podľa čl. 124 ústavy ústavný súd je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. 6. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, a ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. IV. ÚS 59/2019-13 z 31. januára 2019 prijal podľa § 25 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení účinnom do 28. februára 2019 na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť (ďalej aj „sťažnosť“) , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie svojho základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 26. februára 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej aj „sťažovateľka“ alebo „oprávnená“), zastúpenej advokátom Mgr. Vladimírom Šárnikom, ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Nitra (ďalej len „okresný súd“) v konaní ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 29. marca 2019 doručená a 22. mája 2019 doplnená ústavná sťažnosť spoločnosti , , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie svojich základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva podľa čl. 1 ods. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dodatkový protokol“) uznesením Krajského súdu v Banskej ...
Odôvodnenie: : I. Stav konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) podľa § 25 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov uznesením č. k. IV. ÚS 631/2018-21 z 22. novembra 2018 prijal na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť spoločnosti SUN4ENERGY, s. r. o., Kalinčiakova 27, Bratislava, IČO 44657765 (ďalej len „sťažovateľka“). Uznesenie č. k. IV. ÚS 631/2018-21 z 22. novem ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 6. júna 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného spoločnosťou Hudec s. r. o., Lazaretská 23, Bratislava, v mene ktorej koná advokát JUDr. Marek Hudec, ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) postupom Okresného súdu Bratislava V (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 12 C 68/2016 (ďalej len „napadnuté konanie okresného súdu“) a jeho uzneseniami č. k. 12 C 68/2016-573 z 31. mája 2017 (ďal ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením z 9. januára 2019 prijal na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátom JUDr. Jurajom Špirkom, Nerudova 6, Košice, ktorou namieta porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prerokovanie svojej záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 294/2019-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 2. júla 2019 v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej, zo sudcov Miroslava Duriša a Mojmíra Mamojku (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpeného advokátskou spoločnosťou JUDr. Patrik HOLINGA s. r. o., Hrnčiarska 2/A, Košice, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Patrik Holinga, ktorou namieta porušenie .
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia sťažovateľky 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením sp. zn. I. ÚS 162/2019 z 24. apríla 2019 prijal podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republik ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) bola 1. marca 2019 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Ošváth, s. r. o., Vajanského 58, Piešťany, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Peter Ošváth, PhD., vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 17 ods. 2 a 5 a čl. 48 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) postupom Krajského súdu v Trnave (ďalej len „krajský súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 5 Tpo 106/2018 (ďalej aj „napadnuté konanie“). 2. Ve ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 8. februára 2019 doručená ústavná sťažnosť spoločnosti v konkurze, , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), ako aj práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 1 Obdo V 17/2017 z 25. októbra 2018. 2. Sťažovateľka uviedla, ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 298/2019-14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 2. júla 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Baricovej, zo sudcov Miroslava Duriša a Mojmíra Mamojku (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpenej advokátkou JUDr. Gabrielou Kľačanovou, Andreja Kmeťa 28, Martin, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa .
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (m. m. III. ÚS 351/2018). 23. Najvyšší súd v napadnutom rozsudku najvyššieho súdu v relevantnej časti vo vzťahu k sťažovateľkou namietaným skutočnostiam uviedol: «... Odvolací súd dospel k záveru, že krajský súd vec skutkovo a právne posúdil správne, jeho závery zodpovedajú logike a vychádzajú z obsahov spisov. Majúc rozhodnutie krajského súdu vo výroku za vecne správne a stotožn ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostná argumentácia , a obchodnej spoločnosti AMADEUS MP, spol. s r. o. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 20. marca 2019 doručená ústavná sťažnosť , , , , , , a obchodnej spoločnosti AMADEUS MP, spol. s r. o., MDŽ 29, Šurany, IČO 36518808 (ďalej len „sťažovatelia“), zastúpených spoločnosťou AKLK s. r. o., Hlavné námestie 5, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Lukáš Královič, vo veci namietaného porušenia ich základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 22. mája 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátom , , ktorou namieta porušenie - základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Bratislava II (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom p ...
Uznesenie: Krajského súdu v Trnave č. k. 3 Tpo/104/2018 zo dňa 11. 12. 2018 sa zrušuje.“ 10. Zároveň si sťažovateľ uplatnil náhradu trov jeho právneho zastúpenia v konaní pred ústavným súdom v sume 363,79 €. 11. Podaniami doručenými ústavnému súdu 26. marca 2019, 3. apríla 2019 a 7. júna 2019 sťažovateľ v častiach relevantných vo vzťahu k ústavnej sťažnosti v podstate zdôrazňoval, že je stíhaný neoprávnene, pretože sa stíhaného skutku nedopustil, čomu nasvedčujú aj dovtedy vykonané dôkazy. II. 12. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, a ...
Odôvodnenie: : I. Stav konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 10. júna 2019 doručená ústavná sťažnosť , (ďalej aj „sťažovateľ“), a , , (ďalej aj „sťažovateľka“, spolu ďalej aj „sťažovatelia“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), ako aj práva podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 3. júna 2019 elektronicky a 6. júna 2019 v listinnej podobe doručená ústavná sťažnosť , 2 (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie základného práva na súdnu ochranu zaručeného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie zaručeného v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (ďalej len „špecializovaný trestný súd“) sp. zn. PK-1 Nt 3/2018 zo ...

Súdny dvor Európskej únie

Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie (ES) č. 261/2004 – Letecká doprava – Odmietnutie nástupu do lietadla – Pojmy ‚náhrada‘ a ‚ďalšia náhrada‘ – Druh nahraditeľnej ujmy – Majetková alebo nemajetková ujma – Odpočítanie – Ďalšia náhrada – Pomoc – Informácie poskytnuté cestujúcim“ Vo veci C‑354/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie (ES) č. 261/2004 – Letecká doprava – Odmietnutie nástupu do lietadla – Pojmy ‚náhrada‘ a ‚ďalšia náhrada‘ – Druh nahraditeľnej ujmy – Majetková alebo nemajetková ujma – Odpočítanie – Ďalšia náhrada – Pomoc – Informácie poskytnuté cestujúcim“ Vo veci C‑354/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Vízový kódex Spoločenstva – Nariadenie (ES) č. 810/2009 – Článok 5 – Členský štát, ktorý je oprávnený skúmať žiadosť o vízum a rozhodovať o nej – Článok 8 – Dohoda o zastúpení – Článok 32 ods. 3 – Odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí udelenia víza – Členský štát príslušný rozhodnúť o odvolaní v prípade dohody o zastúpení – Osoby .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v trestných veciach – Smernica 2012/29/EÚ – Minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov – Články 16 a 18 – Výsluch obete trestným súdom prvého stupňa – Zmena v rozhodovacom zložení – Zopakovanie výsluchu obete na žiadosť jednej zo strán konania – Charta základných práv Európskej únie – Články 47 a 48 – Právo na spravodlivý proces a právo .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Dohovor z Espoo – Aarhuský dohovor – Ochrana prirodzených biotopov, ako aj voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín – Smernica 92/43/EHS – Článok 6 ods. 3 – Pojem ‚projekt‘ – Zhodnotenie dosahov na príslušnú lokalitu – Článok 6 ods. 4 – Pojem ‚dôvody vyššieho verejného záujmu‘ – Ochrana voľne žijúceho vtáctva – Smernica 2009/147/ES – Posudzovanie .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 29. júla 2019 (*) „Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Článok 4 a článok 7 ods. 1 písm. a) – Absolútny dôvod zamietnutia – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Kombinácia dvoch farieb ako takých – Neexistencia systematického usporiadania spájajúceho farby vopred určeným a ustáleným spôsobom“ Vo veci C‑124/18 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 15. februára .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 29. júla 2019., Európska komisia proti Rakúskej republike.
Nesplnenie povinnosti členským štátom – Porušenie smernice 2006/123/ES a článkov 49 a 56 ZFEÚ – Obmedzenia a požiadavky týkajúce sa miesta sídla, právnej formy, účasti na základnom imaní a viacodborových činností spoločností stavebných inžinierov, patentových zástupcov a veterinárnych lekárov.
Vec C-209/18.
Odôvodnenie: 9 smernice 2006/123 uvádza: „Táto smernica sa uplatňuje len na požiadavky, ktoré majú vplyv na prístup k činnostiam v oblasti služieb alebo na ich výkon. Z tohto dôvodu sa neuplatňuje na požiadavky, ako sú pravidlá cestnej premávky, pravidlá týkajúce sa rozvoja alebo využitia pozemkov, územné plánovanie v mestách a na vidieku, stavebné predpisy, ako ani na správne sankcie uložené za nedodržanie takýchto pravidiel, ktoré konkrétne neupravujú alebo neovplyvňujú činnosti v oblasti služieb, ale ktoré musia poskytovatelia dodržiavať počas v ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 29. júla 2019., Alekszij Torubarov proti Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločná politika v oblasti azylu a doplnkovej ochrany – Spoločné konania o poskytovaní medzinárodnej ochrany – Smernica 2013/32/EÚ – Článok 46 ods. 3 – Preskúmanie v plnom rozsahu a ex nunc – Článok 47 Charty základných práv Európskej únie – Právo na účinný opravný prostriedok – Rozsah právomocí súdu prvého stupňa – Neexistencia právomoci zmeniť rozhodnutie – Odmietnutie príslušného správneho, alebo kvázi súdneho orgánu rozhodnúť v súlade s rozhodnutím tohto súdu.
Vec C-556/17.
... prisťahovalectva“). § 1 ods. 3 písm. a) tohto zákona zrušil § 339 ods. 2 písm. j) zákona č. III z roku 1952 ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dovoz textilných výrobkov s nesprávne deklarovaným pôvodom na Jamajke – Dodatočné vybratie dovozného cla – Žiadosť o odpustenie cla – Nariadenie (EHS) č. 2913/92 – Colný kódex Spoločenstva – Článok 220 ods. 2 písm. b) a článok 239 – Zamietavé rozhodnutie Európskej komisie z dôvodu osobitosti situácie – Platnosť“ Vo veci C‑589/17, ktorej predmetom je návrh na začatie .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 29. júla 2019 (*) „Odvolanie – Dumping – Uloženie konečného antidumpingového cla na určité výrobky s pôvodom v Číne – Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1429 – Nariadenie (ES) č. 1225/2009 – Článok 2 ods. 7 písm. a) – Normálna hodnota – Určenie na základe ceny v tretej krajine s trhovým hospodárstvom – Výber vhodnej tretej krajiny – Tretia krajina s trhovým hospodárstvom, ktorá je predmetom toho istého prešetrovania – Úpravy“ Vo veci C‑436/18 P, .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Štátna pomoc – Pomoc na podporu zamestnanosti – Oslobodenie od odvodov na sociálne zabezpečenie v súvislosti so zmluvami o vykonaní stáže a práce – Rozhodnutie 2000/128/ES – Pomoc, ktorú poskytlo Taliansko na podporu zamestnanosti – Pomoc, ktorá je čiastočne nezlučiteľná s vnútorným trhom – Uplatniteľnosť rozhodnutia 2000/128/ES na podnik poskytujúci výlučne služby miestnej verejnej .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Verejné obstarávanie – Postupy preskúmania – Smernica 89/665/EHS – Smernica 92/13/EHS – Právo na účinnú súdnu ochranu – Zásady efektivity a ekvivalencie – Návrh na obnovu konania týkajúci sa súdnych rozhodnutí, ktoré porušujú právo Únie – Zodpovednosť členských štátov v prípade porušenia práva Únie vnútroštátnymi súdmi – Posúdenie škody, ktorú možno nahradiť“ Vo veci C‑620/17, .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 29. júla 2019., Bayerische Motoren Werke AG proti Európskej komisii.
Odvolanie – Štátna pomoc – Regionálna investičná pomoc – Pomoc v prospech veľkého investičného projektu – Štátna pomoc nezlučiteľná s vnútorným trhom – Článok 107 ods. 3 ZFEÚ – Nevyhnutnosť pomoci – Článok 108 ods. 3 ZFEÚ – Nariadenie (ES) č. 800/2008 – Pomoc presahujúca individuálny notifikačný strop – Oznámenie – Rozsah skupinovej výnimky – Vzájomné odvolanie – Prípustnosť vedľajšieho účastníctva v konaní pred Všeobecným súdom Európskej únie – Prípustnosť.
Vec C-654/17 P.
Odôvodnenie: 7 tohto posledného uvedeného nariadenia tiež vychádza zo vzájomnej závislosti medzi konaním o individuálnom oznámení a výnimkou podľa kategórie, pretože podľa tohto odôvodnenia v rámci konania o individuálnom oznámení je Komisia povinná posúdiť pomoc na základe podmienok stanovených uvedeným nariadením. 111    Táto argumentácia je potvrdená aj judikatúrou týkajúcou sa schém pomoci, ako to vyplýva najmä z rozsudku zo 6. marca 2002, Diputación Foral de Álava a i./Komisia (T‑127/99, T‑129/99 a T‑148/99, EU:T:2002:59, body 228 a 229), v ktorej ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 29. júla 2019., Fashion ID GmbH & Co.KG proti Verbraucherzentrale NRW eV.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov – Smernica 95/46/ES – Článok 2 písm. d) – Pojem ‚prevádzkovateľ‘ – Správca internetovej stránky, ktorý umiestnil na túto stránky modul sociálnej siete umožňujúci oznámenie osobných údajov návštevníka tejto stránky dodávateľovi uvedeného modulu – Článok 7 písm. f) – Legitimita spracovania údajov – Zohľadnenie záujmu správcu internetovej stránky alebo záujmu dodávateľa modulu sociálnej siete – Článok 2 písm. h) a článok 7 písm. a) – Súhlas dotknutej osoby – Článok 10 – Informácie, ktoré je potrebné poskytnúť dotknutej osobe – Vnútroštátna právna úprava priznávajúca aktívnu legitimáciu neziskovým združeniam na ochranu záujmov spotrebiteľov.
Vec C-40/17.
Odôvodnenie: 10 smernice 95/46 stanovuje: „Keďže cieľom vnútroštátnych právnych predpisov o spracovaní osobných údajov je chrániť základné práva a slobody, najmä právo na súkromie, čo sa rešpektuje tak v článku 8 Európskeho dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd [, podpísaného v Ríme 4. novembra 1950], ako aj vo všeobecných zásadách práva [Únie]; keďže z toho dôvodu aproximácia týchto právnych predpisov nesmie mať za následok zníženie ochrany, ktorú poskytujú, ale naopak musí sa snažiť zabezpečiť vysokú úroveň ochrany v [Únii]“ ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Autorské práva a s nimi súvisiace práva – Smernica 2001/29/ES – Informačná spoločnosť – Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv – Článok 2 písm. a) – Právo rozmnožovania – Článok 3 ods. 1– Verejný prenos – Článok 5 ods. 2 a 3 – Výnimky a obmedzenia – Rozsah – Charta základných práv Európskej únie“ Vo veci C‑469/17, ktorej predmetom je návrh na .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Autorské práva a s nimi súvisiace práva – Smernica 2001/29/ES – Informačná spoločnosť – Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv – Vzorkovanie (sampling) – Článok 2 písm. c) – Výrobca zvukových záznamov – Právo rozmnožovania – Rozmnožovanie ‚v časti‘ – Článok 5 ods. 2 a 3 – Výnimky a obmedzenia – Rozsah – Článok 5 ods. 3 písm. d) – Citácie – Smernica .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Harmonizácia daňových právnych predpisov – Smernica 2006/112/ES – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) – Článok 288 prvý odsek bod 1 a článok 315 – Osobitná úprava pre malé podniky – Osobitná úprava pre zdaniteľných obchodníkov – Zdaniteľný obchodník, na ktorého sa uplatňuje úprava zdaňovania prirážky – Ročný obrat určujúci uplatniteľnosť osobitnej úpravy pre malé .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spolupráca v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 – Osobitné právomoci – Článok 7 bod 2 – Veci týkajúce sa nárokov z mimozmluvnej zodpovednosti – Miesto, kde došlo ku skutočnosti, ktorá zakladá nárok na náhradu škody – Miesto, kde vznikla škoda – Žaloba o náhradu škody spôsobenej kartelom vyhláseným za nezlučiteľný s článkom 101 ZFEÚ a článkom 53 Dohody o  .
JUDGMENT OF THE COURT (Eighth Chamber) 29 July 2019 (*) (Appeal — Regulation (EC) No 141/2000 — Orphan medicinal products — Article 5 — Application for designation of a medicinal product as an ‘orphan medicinal product’ — Validation — Existence of a prior marketing authorisation (MA) for the same medicinal product) In Case C‑359/18 P APPEAL under Article 56 of the Statute of the Court of Justice of the European Union, brought on 1 June 2018, European Medicines Agency (EMA), represented initially by S.  .
ARRÊT DE LA COUR (sixičme chambre) 29 juillet 2019 (*) « Manquement d’État – Directive 2012/39/UE – Exigences techniques relatives au contrôle de tissus et de cellules d’origine humaine – Absence de communication ou non-transposition dans le délai prescrit » Dans l’affaire C‑481/18, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 23 juillet 2018, Commission européenne, représentée par Mmes A. Szmytkowska et C. Sjödin, en qualité d’agents, partie requérante, contre .
ORDER OF THE VICE-PRESIDENT OF THE COURT 12 July 2019 (*) (Appeal — EU trade mark — Article 170a(1) of the Rules of Procedure of the Court of Justice — No request that an appeal be allowed to proceed — Appeal inadmissible) In Case C‑412/19 P, APPEAL under Article 56 of the Statute of the Court of Justice of the European Union, brought on 27 May 2019, Xianhao Pan, residing in Rome (Italy), represented by M. Oliva, avvocato, appellant, the other parties to the proceedings being: European Union .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 12. júla 2019 (*) „Hospodárska súťaž – Kartely – Trh s optickými diskovými mechanikami – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP – Kartelové dohody týkajúce sa verejných súťaží na optické diskové mechaniky pre prenosné a stolové počítače – Porušenie na základe cieľa – Právo na obhajobu – Povinnosť odôvodnenia – Zásada riadnej správy vecí verejných – Pokuty – Jediné a pokračujúce porušenie – .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 12. júla 2019 (*) „Hospodárska súťaž – Kartely – Trh s optickými diskovými mechanikami – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP – Kartelové dohody týkajúce sa verejných súťaží na optické diskové mechaniky pre prenosné a stolové počítače – Porušenie na základe cieľa – Právo na obhajobu – Povinnosť odôvodnenia – Zásada riadnej správy vecí verejných – Pokuty – Jediné a pokračujúce porušenie – .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 12. júla 2019 (*) „Hospodárska súťaž – Kartely – Trh s optickými diskovými mechanikami – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP – Kartelové dohody týkajúce sa verejných súťaží, ktoré organizovali dvaja výrobcovia počítačov – Neobmedzená právomoc – Porušenie zásady riadnej správy vecí verejných – Povinnosť odôvodnenia – Bod 37 usmernení k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006 – Osobitné .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 12. júla 2019 (*) „Hospodárska súťaž – Kartely – Trh s optickými diskovými mechanikami – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP – Kartelové dohody týkajúce sa verejných súťaží, ktoré organizovali dvaja výrobcovia počítačov – Porušenie podstatných formálnych náležitostí a práva na obhajobu – Právomoci Komisie – Geografický rozsah porušenia – Jediné a pokračujúce porušenie – Zásada riadnej správy vecí .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 12. júla 2019 (*) „Hospodárska súťaž – Kartely – Trh s optickými diskovými mechanikami – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP – Kartelové dohody týkajúce sa verejných súťaží na optické diskové mechaniky pre prenosné a stolové počítače – Právo na obhajobu – Povinnosť odôvodnenia – Zásada riadnej správy vecí verejných – Pokuty – Jediné a pokračujúce porušenie – Usmernenia k metóde stanovovania .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU z 12. júla 2019 (*) „Štátna pomoc – Schéma pomoci zavedená Francúzskom od roku 1994 do roku 2008 – Subvencie na investíciu, ktoré poskytol STIF‑IDF – Rozhodnutie, ktorým sa schéma pomoci vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Výhoda – Kompenzácia nákladov súvisiacich s plnením záväzkov služby vo verejnom záujme – Článok 107 ods. 1 ZFEÚ – Povinnosť odôvodnenia“ Vo veci T‑738/17, Syndicat Transport Île de France (STIF‑IDF), so sídlom v Paríži ( .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) z 12. júla 2019 (*) „Štátna pomoc – Schéma pomoci zavedená Francúzskom od roku 1994 do roku 2008 – Subvencie na investíciu, ktoré poskytol región Île‑de‑France – Rozhodnutie, ktorým sa schéma pomoci vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Pojmy ‚existujúca pomoc‘ a ‚nová pomoc‘ – Článok 107 ZFEÚ – Článok 108 ZFEÚ – Článok 1 písm. b) body i) a v) nariadenia (EÚ) 2015/1589 – Premlčacia doba – Článok 17 nariadenia 2015/1589“ Vo veci T‑309/17, .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) z 12. júla 2019 (*) „Štátna pomoc – Schéma pomoci zavedená Francúzskom od roku 1994 do roku 2008 – Subvencie na investíciu, ktoré poskytol región Île‑de‑France – Rozhodnutie, ktorým sa schéma pomoci vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Výhoda – Selektívna povaha – Článok 107 ods. 1 ZFEÚ – Povinnosť odôvodnenia – Pojmy ‚existujúca pomoc‘ a ‚nová pomoc‘ – Článok 108 ZFEÚ – Článok 1 písm. b) body i) a v) nariadenia (EÚ) 2015/1589“ Vo veci T‑ .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU z 12. júla 2019 (*) „Štátna pomoc – Schéma pomoci zavedená Francúzskom od roku 1994 do roku 2008 – Subvencie na investíciu, ktoré poskytol región Île‑de‑France – Rozhodnutie, ktorým sa schéma pomoci vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Pojmy ‚existujúca pomoc‘ a ‚nová pomoc‘ – Článok 107 ZFEÚ – Článok 108 ZFEÚ – Článok 1 písm. b) body i) a v) nariadenia (EÚ) 2015/1589 – Premlčacia doba – Článok 17 nariadenia 2015/1589“ Vo veci T‑330/17, Ceobus, so .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU z 12. júla 2019 (*) „Štátna pomoc – Schéma pomoci zavedená Francúzskom od roku 1994 do roku 2008 – Subvencie na investíciu, ktoré poskytol región Île‑de‑France – Rozhodnutie, ktorým sa schéma pomoci vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Pojmy ‚existujúca pomoc‘ a ‚nová pomoc‘ – Článok 107 ZFEÚ – Článok 108 ZFEÚ – Článok 1 písm. b) body i) a v) nariadenia (EÚ) 2015/1589 – Premlčacia doba – Článok 17 nariadenia 2015/1589 – Povinnosť odôvodnenia“ Vo veci T‑ .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) z 12. júla 2019 (*) „Štátna pomoc – Schéma pomoci zavedená Francúzskom od roku 1994 do roku 2008 – Subvencie na investíciu, ktoré poskytol región Île‑de‑France – Rozhodnutie, ktorým sa schéma pomoci vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Pojmy ‚existujúca pomoc‘ a ‚nová pomoc‘ – Článok 107 ZFEÚ – Článok 108 ZFEÚ – Článok 1 písm. b) body i) a v) nariadenia (EÚ) 2015/1589 – Premlčacia doba – Článok 17 nariadenia 2015/1589“ Vo veci T‑289/17, .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) z 12. júla 2019 (*) „Štátna pomoc – Schéma pomoci zavedená Francúzskom od roku 1994 do roku 2008 – Subvencie na investíciu, ktoré poskytol región Île‑de‑France – Rozhodnutie, ktorým sa schéma pomoci vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Pojmy ‚existujúca pomoc‘ a ‚nová pomoc‘ – Článok 107 ZFEÚ – Článok 108 ZFEÚ – Článok 1 písm. b) body i) a v) nariadenia (EÚ) 2015/1589 – Premlčacia doba – Článok 17 nariadenia 2015/1589“ Vo veci T‑289/17, .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) z 12. júla 2019 (*) „Štátna pomoc – Schéma pomoci zavedená Francúzskom od roku 1994 do roku 2008 – Subvencie na investíciu, ktoré poskytol región Île‑de‑France – Rozhodnutie, ktorým sa schéma pomoci vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Pojmy ‚existujúca pomoc‘ a ‚nová pomoc‘ – Článok 107 ZFEÚ – Článok 108 ZFEÚ – Článok 1 písm. b) body i) a v) nariadenia (EÚ) 2015/1589 – Premlčacia doba – Článok 17 nariadenia 2015/1589“ Vo veci T‑289/17, .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) z 12. júla 2019 (*) „Štátna pomoc – Schéma pomoci zavedená Francúzskom od roku 1994 do roku 2008 – Subvencie na investíciu, ktoré poskytol región Île‑de‑France – Rozhodnutie, ktorým sa schéma pomoci vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Pojmy ‚existujúca pomoc‘ a ‚nová pomoc‘ – Článok 107 ZFEÚ – Článok 108 ZFEÚ – Článok 1 písm. b) body i) a v) nariadenia (EÚ) 2015/1589 – Premlčacia doba – Článok 17 nariadenia 2015/1589“ Vo veci T‑289/17, .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) z 12. júla 2019 (*) „Štátna pomoc – Schéma pomoci zavedená Francúzskom od roku 1994 do roku 2008 – Subvencie na investíciu, ktoré poskytol región Île‑de‑France – Rozhodnutie, ktorým sa schéma pomoci vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Pojmy ‚existujúca pomoc‘ a ‚nová pomoc‘ – Článok 107 ZFEÚ – Článok 108 ZFEÚ – Článok 1 písm. b) body i) a v) nariadenia (EÚ) 2015/1589 – Premlčacia doba – Článok 17 nariadenia 2015/1589“ Vo veci T‑289/17, .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) z 12. júla 2019 (*) „Štátna pomoc – Schéma pomoci zavedená Francúzskom od roku 1994 do roku 2008 – Subvencie na investíciu, ktoré poskytol región Île‑de‑France – Rozhodnutie, ktorým sa schéma pomoci vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Pojmy ‚existujúca pomoc‘ a ‚nová pomoc‘ – Článok 107 ZFEÚ – Článok 108 ZFEÚ – Článok 1 písm. b) body i) a v) nariadenia (EÚ) 2015/1589 – Premlčacia doba – Článok 17 nariadenia 2015/1589“ Vo veci T‑289/17, .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (siedma komora) z 11. júla 2019 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Spotrebné dane z alkoholu a alkoholických nápojov – Článok 110 ZFEÚ – Smernica 92/83/EHS – Smernica 92/84/EHS – Nariadenie (ES) č. 110/2008 – Uplatnenie nižšej spotrebnej dane na výrobu domácich výrobkov označených ako tsipouro a tsikoudia“ Vo veci C‑91/18, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, podaná 8. februára 2018, Európska komisia, v .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 11. júla 2019., Konanie začaté na návrh A.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Voľný pohyb pracovníkov – Obmedzenia – Začatie konania o odpustení dlhov – Podmienka bydliska – Prípustnosť – Článok 45 ZFEÚ – Priamy účinok.
Vec C-716/17.
Uznesenie: o odpustení dlhov nemožno vydať, ak (1)      nebola vyjasnená finančná situácia dlžníka; …“ 6        Podľa § 229 ods. 1 zákona o konkurze: „1.      Uznesenie o odpustení dlhov môže byť na žiadosť veriteľa konkurzným súdom zrušené: (1)      ak sa preukáže, že dlžník sa dopustil podvodu v priebehu konania o odpustení dlhov; (2)      ak sa dlžník dopustil závažného nesplnenia povinností vyplývajúcich z uznesenia o odpustení dlhov.“ 7        § 235 retsplejeloven (zákon o výkone spravodlivosti) znie: „1.      Súdne konanie sa začne v mieste, kde má od ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 11. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Postupy verejného obstarávania tovarov a prác – Smernica 2014/24/EÚ – Článok 28 ods. 2 – Užšia súťaž – Hospodárske subjekty prijaté na predloženie ponuky – Potreba zachovať právnu a vecnú zhodu medzi predbežne vybratým uchádzačom a uchádzačom, ktorý predloží ponuku – Zásada rovnosti zaobchádzania s uchádzačmi“ Vo veci C‑697/17, ktorej predmetom je návrh na začatie .
Provisional text JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Sixth Chamber, Extended Composition) 11 July 2019 (*) (Action for annulment — State aid — Measures implemented by France in favour of Marseille Provence Airport and airlines using the airport — Decision declaring the aid compatible with the internal market — Investment subsidies — Differentiation between airport charges applicable to national and international flights — Reduced airport charges to encourage flights from the new Marseille Provence terminal 2 — .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 11. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Smernica 2009/28/ES – Článok 3 ods. 3 písm. a) – Podpora využívania energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov – Výroba elektrickej energie fotovoltaickými solárnymi zariadeniami – Zmena režimu podpory – Zásady právnej istoty a ochrany legitímnej dôvery“ V spojených veciach C‑180/18, C‑286/18 a C‑287/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora) z 11. júla 2019 (*) „Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine – Zmrazenie finančných prostriedkov – Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa uplatňuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov – Ponechanie mena žalobcu na zozname – Povinnosť Rady overiť, či rozhodnutie orgánu tretieho štátu bolo prijaté pri dodržaní práva na obhajobu a práva na účinnú .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora) z 11. júla 2019 (*) „Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine – Zmrazenie finančných prostriedkov – Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa uplatňuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov – Ponechanie mena žalobcu na zozname – Povinnosť Rady overiť, či rozhodnutie orgánu tretieho štátu bolo prijaté pri dodržaní práva na obhajobu a práva na účinnú .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 11. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Doprava – Spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov – Nariadenie (ES) č. 261/2004 – Článok 5 ods. 1 písm. c) – Článok 7 ods. 1 – Právo na náhradu – Let s priamymi prípojmi – Let pozostávajúci z dvoch letov prevádzkovaných rôznymi leteckými dopravcami – Veľké meškanie pri druhom lete s  .
ARRÊT DE LA COUR (neuvičme chambre) 11 juillet 2019 (*) « Manquement d’État – Directive 2011/70/Euratom – Gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs – Programme national – Obligation de transmission à la Commission européenne » Dans l’affaire C‑434/18, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, en liaison avec l’article 106 bis, paragraphe 1, du traité Euratom, introduit le 29 juin 2018, Commission européenne, représentée initialement par M. G .
ARRÊT DE LA COUR (septičme chambre) 11 juillet 2019 (*) « Pourvoi – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel de fonds et de ressources économiques – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant – Décision d’une autorité d’un État tiers – Obligation du Conseil de vérifier que cette décision a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection .
ARRÊT DE LA COUR (septičme chambre) 11 juillet 2019 (*) « Manquement d’État – Ressources propres – Droits de douane – Constatation d’une dette douaničre – Inscription dans une comptabilité séparée – Obligation de mise à la disposition de l’Union européenne – Procédure de recouvrement engagée tardivement – Intérêts de retard » Dans l’affaire C‑304/18, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 4 mai 2018, Commission européenne, représentée initialement par Mmes Z .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 10. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Colný kódex – Colné vyhlásenie – Uvedenie nesprávnej podpoložky kombinovanej nomenklatúry – Dodatočný colný výmer – Článok 78 tohto kódexu – Preskúmanie colného vyhlásenia – Úprava prevodnej hodnoty – Článok 221 uvedeného kódexu – Lehota, po uplynutí ktorej sa premlčuje právo na vymáhanie colného dlhu – Prerušenie“ Vo veci C‑249/18, ktorej predmetom je návrh na začatie .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. júla 2019., HQ a i. proti Aegean Airlines SA.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Noord-Nederland.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Letecká doprava – Nariadenie (ES) č. 261/2004 – Spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov – Zrušenie letu – Pomoc – Právo na náhradu nákladov na letenku leteckým dopravcom – Článok 8 ods. 2 – Balík cestovných služieb – Smernica 90/314/EHS – Konkurz cestovnej kancelárie.
Vec C-163/18.
Odôvodnenie: 21 smernice 90/314 uvádza: „keďže by spotrebiteľ ako aj priemysel cestovných služieb mali prospech, ak by organizátor a/alebo obchodníci boli zaviazaní zabezpečovať dostatočný dôkaz o záruke v prípade platobnej neschopnosti“ 9        Článok 1 tejto smernice stanovuje: „Účelom tejto smernice je aproximácia zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na balík služieb, ktoré sa predávajú alebo sú ponúkané na predaj v teritóriu spoločenstva [na území Spoločenstva – neoficiálny preklad].“ 10      Článok 4 ods.  ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 10. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 – Súdna právomoc v občianskych a obchodných veciach – Výlučné právomoci – Článok 24 body 1 a 5 – Spory v oblastiach vecných práv k nehnuteľnostiam a výkonu rozhodnutí – Postup súdnej dražby nehnuteľnosti – Námietková žaloba proti rozvrhu výťažku tejto dražby“ Vo veci C‑722/17, ktorej predmetom je návrh .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 10. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana spotrebiteľa – Smernica 2011/83/EÚ – Článok 6 ods. 1 písm. c) – Požiadavky na informácie v prípade zmlúv uzavretých na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov – Povinnosť obchodníka poskytnúť svoje telefónne číslo a číslo faxu, ‚ak je k dispozícii‘ – Rozsah“ Vo veci C‑649/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 10. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Doprava – Jednotný európsky železničný priestor – Smernica 2012/34/EÚ – Článok 3 – Pojem ‚Železničná infraštruktúra‘ – Príloha II – Minimálny prístupový balík – Zahrnutie používania osobných nástupíšť“ Vo veci C‑210/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Schienen‑Control Kommission (Komisia pre .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 10. júla 2019 (*) „Odvolanie – Hospodárska súťaž – Kartely – Odvetvie úrokových derivátov denominovaných v japonských jenoch – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP – Zodpovednosť podniku za jeho úlohu subjektu, ktorý uľahčil kartel –Výpočet pokuty– Povinnosť odôvodnenia“ Vo veci C‑39/18 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 22.  .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 10. júla 2019., A proti Udlændinge- og Integrationsministeriet.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dohoda o pridružení medzi EHS a Tureckom – Rozhodnutie č. 1/80 – Článok 13 – Klauzula ‚standstill‘ – Zlúčenie rodiny s manželom – Nové obmedzenie – Naliehavý dôvod všeobecného záujmu – Úspešná integrácia – Účinné riadenie migračných tokov – Proporcionalita.
Vec C-89/18.
... stanovené v § 9 ods. 7 [zákona o cudzincoch], podľa ktorého je okrem iného všeobecnou podmienkou ...
... konkrétne § 9 ods. 7 zákona o cudzincoch, bolo zavedené po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 10. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Právo na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe – Článok 168 – Reťazové dodávky tovaru – Zamietnutie práva na odpočítanie z dôvodu existencie tohto reťazca – Povinnosť príslušného daňového orgánu preukázať existenciu zneužívajúceho konania“ Vo veci C‑273/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 10. júla 2019., Nicolas Aubriet proti Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Voľný pohyb osôb – Rovnosť zaobchádzania – Sociálne výhody – Nariadenie (EÚ) č. 492/2011 – Článok 7 ods. 2 – Finančná podpora na vyššie odborné štúdium – Študenti bez bydliska v dotknutom štáte – Podmienky týkajúce sa doby, ktorú rodičia odpracovali na území štátu – Minimálna doba piatich rokov – Referenčné obdobie siedmich rokov – Spôsob výpočtu referenčného obdobia – Deň podania žiadosti o finančnú podporu – Nepriama diskriminácia – Odôvodnenie – Proporcionalita.
Vec C-410/18.
Odôvodnenie: – Proporcionalita“ Vo veci C‑410/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal administratif (Správny súd, Luxembursko) z 20. júna 2018 a doručený Súdnemu dvoru 22. júna 2018, ktorý súvisí s konaním: Nicolas Aubriet proti Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory J.‑C. Bonichot, sudcovia C. Toader, A. Rosas (spravodajca), L. Bay Larsen a M. Safjan, generálny advokát: G. Pitruzzella tajomník: A. Calot ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 10. júla 2019 (*) „Odvolanie – Žaloba o náhradu škody proti Európskej komisii – Rozhodnutie Komisie o skončení spolupráce v rámci siete Team Europe – Náhrada škody – Námietka neprípustnosti vznesená Komisiou – Zmluvná alebo mimozmluvná povaha sporu“ Vo veci C‑19/18 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 5. januára 2018, VG, právny nástupca MS, v zastúpení: L. Levi, .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 10. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Colná únia – Nariadenie (EHS) č. 2913/92 – Články 202 a 203 – Clá na dovoz – Vznik colného dlhu z dôvodu nedodržania colných predpisov – Dane – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 2 ods. 1 písm. d) a článok 30 – DPH pri dovoze – Zdaniteľná udalosť – Pojem ‚dovoz‘ tovaru – Podmienka vstupu tovaru do hospodárskeho obehu Európskej únie – Preprava tohto tovaru do .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 10. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Colná únia – Nariadenie (EHS) č. 2913/92 – Články 202 a 203 – Clá na dovoz – Vznik colného dlhu z dôvodu nedodržania colných predpisov – Dane – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 2 ods. 1 písm. d) a článok 30 – DPH pri dovoze – Zdaniteľná udalosť – Pojem ‚dovoz‘ tovaru – Podmienka vstupu tovaru do hospodárskeho obehu Európskej únie – Preprava tohto tovaru do .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 10. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Colná únia – Nariadenie (EHS) č. 2913/92 – Články 202 a 203 – Clá na dovoz – Vznik colného dlhu z dôvodu nedodržania colných predpisov – Dane – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 2 ods. 1 písm. d) a článok 30 – DPH pri dovoze – Zdaniteľná udalosť – Pojem ‚dovoz‘ tovaru – Podmienka vstupu tovaru do hospodárskeho obehu Európskej únie – Preprava tohto tovaru do .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 10. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Colná únia – Nariadenie (EHS) č. 2913/92 – Články 202 a 203 – Clá na dovoz – Vznik colného dlhu z dôvodu nedodržania colných predpisov – Dane – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 2 ods. 1 písm. d) a článok 30 – DPH pri dovoze – Zdaniteľná udalosť – Pojem ‚dovoz‘ tovaru – Podmienka vstupu tovaru do hospodárskeho obehu Európskej únie – Preprava tohto tovaru do .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 10. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Colná únia – Nariadenie (EHS) č. 2913/92 – Články 202 a 203 – Clá na dovoz – Vznik colného dlhu z dôvodu nedodržania colných predpisov – Dane – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 2 ods. 1 písm. d) a článok 30 – DPH pri dovoze – Zdaniteľná udalosť – Pojem ‚dovoz‘ tovaru – Podmienka vstupu tovaru do hospodárskeho obehu Európskej únie – Preprava tohto tovaru do .
JUDGMENT OF THE COURT (Eighth Chamber) 10 July 2019 (*) (Appeal — Commercial policy — Dumping — Implementing Decision (EU) 2016/176 — Imports of tartaric acid originating in China and produced by Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd — Regulation (EC) No 1225/2009 — Article 3(2), (3) and (5) — No material injury — Manifest error of assessment — Determination of injury — Evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the EU industry — Market share) In .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 8. júla 2019 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 258 ZFEÚ – Opatrenia na zníženie nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí – Smernica 2014/61/EÚ – Neprebratie a/alebo neoznámenie opatrení na prebratie – Článok 260 ods. 3 ZFEÚ – Návrh na uloženie povinnosti platiť denné penále – Výpočet výšky penále“ Vo veci C‑543/17, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 a  .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 8. júla 2019 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 258 ZFEÚ – Opatrenia na zníženie nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí – Smernica 2014/61/EÚ – Neprebratie a/alebo neoznámenie opatrení na prebratie – Článok 260 ods. 3 ZFEÚ – Návrh na uloženie povinnosti platiť denné penále – Výpočet výšky penále“ Vo veci C‑543/17, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 a  .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) zo 4. júla 2019., FTI Touristik GmbH proti Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).
Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Námietkové konanie – Článok 8 ods. 1 písm. b) – Prihláška obrazovej ochrannej známky obsahujúcej slovný prvok ‚Fl‘ – Námietka majiteľa obrazovej ochrannej známky obsahujúcej slovný prvok ‚fly.de‘ – Zamietnutie – Podobnosť označení – Štandardné písomné vyjadrenie vo Vestníku ochranných známok Európskej únie – Pravdepodobnosť zámeny.
Vec C-99/18 P.
Odôvodnenie: môže byť aj implicitné, ak umožní dotknutým osobám oboznámiť sa s dôvodmi, z ktorých vychádzal Všeobecný súd, a Súdnemu dvoru poskytne dostatok podkladov potrebných na uskutočnenie preskúmania v rámci odvolania (rozsudok z 20. septembra 2016, Mallis a i./Komisia a ECB, C‑105/15 P až C‑109/15 P, EU:C:2016:702, bod 45, ako aj citovaná judikatúra). 18      V prejednávanej veci je potrebné konštatovať, že z bodu 43 napadnutého rozsudku vyplýva, že „pokiaľ ide o štandardné písomné [vyjadrenie] prihlasovanej ochrannej známky uverejnené vo Vestníku ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 4. júla 2019., Európska komisia proti Spolkovej republike Nemecko.
Nesplnenie povinnosti členským štátom – Služby na vnútornom trhu – Smernica 2006/123/ES – Článok 15 – Článok 49 ZFEÚ – Sloboda usadiť sa – Tarify architektov a inžinierov za plánovacie služby – Minimálne a maximálne tarify.
Vec C-377/17.
Odôvodnenie: 40 smernice 2006/123 znie takto: „Pojem ‚závažné dôvody týkajúce sa verejného záujmu‘, na ktoré sa odvolávajú niektoré ustanovenia tejto smernice, sa postupne vyvinul z judikatúry Súdneho dvora v súvislosti s článkami 43 a 49 zmluvy a je možné, že sa bude naďalej vyvíjať Tento pojem, ako ho uznal vo svojej judikatúre Súdny dvor, zahŕňa aspoň tieto oblasti:… ochranu príjemcov služieb,… ochranu životného prostredia a mestského životného prostredia vrátane územného plánovania v mestách a na vidieku,… ochranu duševného vlastníctva, ciele k ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 4. júla 2019., Baltic Media Alliance Ltd. proti Lietuvos radijo ir televizijos komisija.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Slobodné poskytovanie služieb – Smernica 2010/13/EÚ – Audiovizuálne mediálne služby – Televízne vysielanie – Článok 3 ods. 1 a 2 – Sloboda prijímania a vysielania – Podnecovanie nenávisti z dôvodu štátnej príslušnosti – Opatrenia prijaté prijímajúcim členským štátom – Dočasná povinnosť daná poskytovateľom mediálnych služieb a iným osobám, ktoré poskytujú služby vysielania televíznych kanálov alebo televíznych vysielaní cez internet, vysielať alebo vykonávať retransmisiu televízneho kanála na území tohto členského štátu výlučne v balíkoch televíznych programov dostupných za poplatok.
Vec C-622/17.
... vysielať podľa § 19 ods. 1 tretieho pododseku [tohto zákona] sa uloží rozhodnutie, že počas 12 mesiacov odo ...
... na základe §341 ods. 3 zákona o informovaní spoločnosti. V tejto súvislosti oznámila spoločnosti BMA porušenie, ...
... uvedené v § 33 ods. 11 a § 33 ods. 12 bode 1 litovského zákona o poskytovaní informácií verejnosti, teda ...
... prijatím § 33 ods. 11 a § 33 ods. 12 bodu 1 zákona o informovaní spoločnosti, na základe ktorého bolo ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) zo 4. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Odpad – Preprava – Nariadenie (ES) č. 1013/2006 – Článok 2 bod 1 – Smernica 2008/98/ES – Článok 3 bod 1 – Pojmy ‚preprava odpadu‘ a ‚odpad‘ – Dodávka tovaru, ktorý bol pôvodne určený na maloobchodný predaj a ktorý spotrebitelia vrátili alebo sa stal nadbytočný v sortimente predávajúceho“ Vo veci C‑624/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 4. júla 2019., Openbaar Ministerie proti Freddymu Lucienovi Magdalena Kirschsteinovi a Thierrymu Fransovi Adeline Kirschsteinovi.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Antwerpen.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2005/29/ES – Nekalé obchodné praktiky – Pôsobnosť – Pojem ‚obchodné praktiky‘ – Smernica 2006/123/ES – Služby na vnútornom trhu – Trestné právo – Systémy udeľovania povolení – Vysokoškolské vzdelávanie – Diplom, ktorým sa udeľuje titul ‚magister‘ – Zákaz udeľovať určité tituly bez akreditácie.
Vec C-393/17.
Odôvodnenie: 7 smernice 2005/29 znie: „Táto smernica sa zaoberá obchodnými praktikami, ktoré priamo súvisia s ovplyvňovaním rozhodnutí o obchodnej transakcii spotrebiteľov vo vzťahu k produktom. …“ 4        Článok 2 tejto smernice, nazvaný „Vymedzenie pojmov“, stanovuje: „Na účely tejto smernice: … c)       ‚produkt‘ je akýkoľvek tovar alebo služba vrátane nehnuteľností, práva a záväzku; d)      ‚obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom‘ (ďalej tiež ‚obchodné praktiky‘) sú akékoľvek konanie, opomenutie, spôsob správania alebo vyjadrenie, obchodná ...
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (deviata komora) z 3. júla 2019., Španielské kráľovstvo v. Európska komisia.
Vec T-602/17.
Odôvodnenie: 7 smernice 2005/29 znie: „Táto smernica sa zaoberá obchodnými praktikami, ktoré priamo súvisia s ovplyvňovaním rozhodnutí o obchodnej transakcii spotrebiteľov vo vzťahu k produktom. …“ 4        Článok 2 tejto smernice, nazvaný „Vymedzenie pojmov“, stanovuje: „Na účely tejto smernice: … c)       ‚produkt‘ je akýkoľvek tovar alebo služba vrátane nehnuteľností, práva a záväzku; d)      ‚obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom‘ (ďalej tiež ‚obchodné praktiky‘) sú akékoľvek konanie, opomenutie, spôsob správania alebo vyjadrenie, obchodná ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 3. júla 2019., Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs proti The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Odpočítanie dane zaplatenej na vstupe – Výdavky na správu finančného fondu, ktorý realizuje investície na účely pokrytia nákladov na všetky transakcie uskutočnené zdaniteľnou osobou na výstupe – Všeobecné výdavky.
Vec C-316/18.
... dane. 26 uvedeného zákona je jedinou odpočítateľnou daňou na vstupe tá, ktorá sa podľa ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 3. júla 2019., Viridis Pharmaceutical Ltd. proti Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).
Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Konanie vo veci zrušenia – Slovná ochranná známka Boswelan – Riadne používanie – Neexistencia – Používanie ochrannej známky v rámci klinických skúšok pred podaním žiadosti o povolenie na uvedenie lieku na trh – Náležitý dôvod na nepoužívanie – Pojem.
Vec C-668/17 P.
Odôvodnenie: 10 nariadenia č. 207/2009 znie: „Neexistuje žiadne opodstatnenie chrániť ochranné známky [Európskej únie] alebo voči nim chrániť akúkoľvek ochrannú známku, ktorá bola zapísaná už skôr, s výnimkou prípadov, keď sa ochranné známky skutočne [riadne – neoficiálny preklad] používajú.“ 5        Článok 15 uvedeného nariadenia s názvom „Používanie ochranných známok [Európskej únie]“ vo svojom odseku 1 stanovuje: „Ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známku [Európskej únie] v [Európskej únii] v súvislosti s tovarmi ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 3. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 267 ZFEÚ – Právo na účinný prostriedok nápravy – Rozsah preskúmania aktu Európskej únie vnútroštátnym súdom – Nariadenie (ES) č. 1225/2009 – Článok 15 ods. 2 – Oznámenie všetkých príslušných informácií členským štátom najneskôr desať pracovných dní pred zasadnutím poradného výboru – Pojem ‚príslušné informácie‘ – Podstatné formálne náležitosti – Vykonávacie nariadenie (EÚ) č.  .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (štvrtá komora) z 3. júla 2019 (*) „Verejná služba – Zamestnanci EIB – Organizačné usporiadanie služieb – Uvoľnenie zo služby – Prístup k elektronickej schránke a k počítačovým pripojeniam – Konanie pred podaním žaloby – Prípustnosť – Právna istota – Právo byť vypočutý – Prezumpcia neviny – Záverečná správa OLAF‑u – Povinnosť odôvodnenia – Zodpovednosť – Majetková ujma – Nemajetková ujma“ Vo veci T‑573/16, PT, zamestnanec Európskej investičnej banky, v  .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 3. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) – Zdaniteľný základ – Zníženie – Zásada daňovej neutrality – Lízingová zmluva vypovedaná z dôvodu nezaplatenia lízingových splátok – Opravný daňový výmer – Pôsobnosť – Zdaniteľné plnenia – Dodanie tovaru za protihodnotu – Platenie ‚náhrady‘ pre prípad vypovedania zmluvy až do uplynutia platnosti zmluvy – Právomoc Súdneho dvora“ Vo veci C‑ .
Predbežné znenie SÚDNY DVOR (piata komora) z 3. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Články 34 a 36 ZFEÚ – Voľný pohyb tovaru – Opatrenie s rovnocenným účinkom ako množstevné obmedzenie – Ochrana zdravia a života ľudí – Súbežný dovoz liekov – Referenčné lieky a generické lieky – Podmienka, podľa ktorej dovážaný liek a liek, pre ktorý bolo vydané povolenie na uvedenie na trh v členskom štáte dovozu, musia byť obidva buď referenčnými liekmi, alebo generickými liekmi“ Vo veci C‑387/18, .
ARRÊT DU TRIBUNAL (premičre chambre) 2 juillet 2019 ( *1 ) « Responsabilité non contractuelle – Politique étrangčre et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre la République islamique d’Iran – Gel des fonds – Restriction en matičre d’admission aux territoires des États membres – Réparation du dommage prétendument subi à la suite de l’inscription et du maintien du nom du requérant sur des listes de personnes et d’entités auxquelles s’appliquent des .
ARRÊT DU TRIBUNAL (premičre chambre) 2 juillet 2019 ( *1 ) « Responsabilité non contractuelle – Politique étrangčre et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran – Gel des fonds – Réparation du dommage prétendument subi à la suite de l’inscription et du maintien du nom de la requérante sur des listes de personnes et d’entités auxquelles s’appliquent des mesures restrictives – Préjudice matériel – Préjudice immatériel » .

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: dôvod hodný osobitného zreteľa na priznanie výživného spätne, spätné priznanie výživného, výživné na maloleté dieťa
Právna veta: V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na cit. zák. ust. § 77 ods. 1 Zákona o rodine, podľa ktorého výživné možno priznať len odo dňa začatia súdneho konania a za minulý čas, hoci len jeden deň pred začatím konania možno výživné priznať len výnimočne, najdlhšie na dobu 3 rokov spätne odo dňa začatia konania, a to len pre maloleté dieťa, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Dôvody hodné osobitného zreteľa treba posúdiť podľa konkrétnych okolností prípadu. Dôvody hodné osobitného zreteľa musí oprávnený rodič súdu preukázať. Mohla by medzi ne patriť napr. objektívna nemožnosť podať náv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezúročný úver, náležitosti spotrebiteľskej úverovej zmluvy, zmluva o revolvingovom úvere
Právna veta: Zákon č. 129/2010 Z. z. v znení účinnom ku dňu uzatvorenia Zmluvy o revolvingovom úvere v ustanovení § 9 ods. 2 taxatívnym spôsobom uvádzal náležitosti, ktoré musí Zmluva o spotrebiteľskom úvere bezvýhradne obsahovať - následkom absencie čo i len jednej v tomto zákonnom ustanovení uvedenej náležitosti je bezúročnosť a bezpoplatkovosť spotrebiteľského úveru v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z. z. Jednou z obligatórnych náležitostí spotrebiteľskej zmluvy bol v zmysle § 9 ods. 2 písm. k) zákona č. 129/2010 Z. z. účinného v čase jej uzatvorenia aj údaj o výške splátky, pričom predložená zmlu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, minimálne výživné
Právna veta: Predovšetkým je potrebné uviesť, že základným nárokom maloletého dieťaťa je právo na výživu. Na druhej strane je základnou povinnosťou rodiča poskytovať svojmu maloletému dieťaťu výživu. Zákonodarca počíta aj so situáciou, keď sa rodič ocitne v nepriaznivej sociálnej situácii, aj v takom prípade, aj na úkor vlastných potrieb, je rodič povinný zabezpečiť maloletému dieťaťu výživu. Táto situácia je vyjadrená v citovanom ustanovení § 62 ods. 3 Zákona o rodine, ktoré upravuje minimálnu výšku výživného, ktorú je rodič povinný poskytnúť každému svojmu maloletému dieťaťu bez ohľadu na svoje schopnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud Československé socialistické republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Kľúčové slová:
Právna veta: Predkladaný príspevok sa komparáciou vybraných aspektov právnej úpravy postavenia a práv obetí trestných činov na Slovensku, v Českej republike a v Rakúsku, resp. porovnaním implementácie smernice 2012/29/EÚ do týchto právnych poriadkov.
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.