Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1079913
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63688
USSR: 34772
NSČR: 121697
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421654
Krajské súdy (ČR): 41627
Posledná aktualizácia
24.01.2020 06:27

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zníženie dolnej hranice trestnej sadzby, uznanie viny obžalovaného, mimoriadne zníženie trestu
Právna veta: Trestný poriadok v prípade uznania viny podľa § 257 ods. 1 písm. b/ Tr. por. umožňuje súdu analogicky mimoriadne znížiť iba dolnú hranicu trestu postupom podľa § 39 ods. 2 písm. d/, ods. 4 Tr. zák. (k tomu viď R 44/2017). Pri aplikácii ustanovenia § 39 ods. 4 Tr. zák., umožňujúcom znížiť trest odňatia slobody pod dolnú hranicu maximálne o jednu tretinu (s výnimkou pri trestných činoch uvedených v § 39 ods. 3 písm. a/ Tr. zák.), však treba mať súčasne na pamäti, že tento postup neplatí absolútne, nakoľko ak sú vo veci splnené aj iné dôvody (kumulatívne) pre mimoriadne zníženie trestu podľa § 39 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: nemožnosť zdaniteľnej osoby odpočítať DPH, plnenie zakladajúce právo na odpočet dane ako súčasť podvodu, daňový podvod, odpočítanie dane
Právna veta: Zdaniteľná osoba si nemôže odpočítať DPH, ktorá je uvedená na faktúrach vystavených dodávateľom, ak sa ukáže, že hoci bolo dodanie uskutočnené, v skutočnosti nebolo vykonané ani dodávateľom, ani jeho subdodávateľom (napr. preto, že títo nedisponovali potrebnými zamestnancami, hmotnými prostriedkami a aktívami, že náklady na poskytnutie plnenia neboli zaznamenané v ich účtovníctve a totožnosť osôb, ktoré podpísali niektoré dokumenty ako dodávatelia, sa ukázala ako nejasná), avšak znovu až za súčasného splnenia dvoch podmienok, a to, že táto skutočnosť predstavuje podvodné konanie a že vzhľadom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodnutie, ktorý sa konanie končí, Uznesenie odvolacieho súdu, ktorým zrušuje rozsudok súdu prvej inštancie a vec mu vracia na ďalšie konanie , prípustnosť dovolania proti uzneseniu
Právna veta: Pokiaľ je dovolaním napadnuté uznesenie, ktorým odvolací súd zrušil rozhodnutie súdu prvej inštancie a vec mu vrátil na ďalšie konanie a nové rozhodnutie (v tomto prípade bez ohľadu na to, či a/ zrušované rozhodnutie má procesnú formu rozsudku alebo uznesenia a b/ odvolací súd rozhodol zrušujúcim uznesením o celom predmete odvolacieho konania, alebo takéto rozhodnutie o časti predmetu pojal do rozsudku, ktorým vo zvyšku, resp. len v inej časti napadnuté rozhodnutie - v tomto prípade z povahy veci len rozsudok - súdu prvej inštancie potvrdil alebo zmenil), je zrejmé, že sa nejedná o rozhodnutie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: konanie o neplatnosť výpovede danej zástupcovi zamestnancov, spor o neplatnosť výpovede, podmienky činnosti zástupcov zamestnancov a ich ochrana
Právna veta: Súd v konaní o neplatnosť výpovede danej zástupcovi zamestnancov neskúma z vlastnej iniciatívy, či od zamestnávateľa možno spravodlivo požadovať, aby zamestnanca ďalej zamestnával (§ 240 ods. 9 Zákonníka práce). § 240 ods. 9 Zákonníka práce je nepochybne hmotnoprávnym ustanovením toho predpisu súkromného práva. Ak chce zamestnávateľ v prípadnom spore o neplatnosť výpovede zvrátiť jej neplatnosť ako následok nesúhlasu zástupcu zamestnancov s výpoveďou danou zamestnancovi (ktorý je členom odborového orgánu), a teda dosiahnuť platnosť ním urobeného neplatného právneho úkonu, musí tvrdiť a preuka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vyhlásenie obvineného, že neovláda jazyk, v ktorom sa konanie vedie , vzdanie sa práva na tlmočníka a prekladateľa , právo na tlmočníka a prekladateľa
Právna veta: Obvinený môže kedykoľvek vzdať práva na tlmočníka a prekladateľa podľa § 2 ods. 20 Trestného poriadku ak aj po vyhlásení, že neovláda jazyk, v ktorom sa konanie vedie, pri úkone trestného konania, bez toho, aby bol k tomu kýmkoľvek nabádaný alebo vedený, plynule vypovedá alebo komunikuje s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo súdom a tým dáva najavo dostatočnú znalosť úradného jazyka, v ktorom s týmito orgánmi komunikuje. Nad rámec uvedeného najvyšší súd uvádza, že obvinený má možnosť kedykoľvek uplatniť si právo na tlmočenie a preklad, ak nerozumie úradnému jazyku orgánov činných v trestno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: posudzovanie prekročenia hranice činnosti agenta, podnietenie k spáchaniu trestného činu agentom, policajná provokácia, agent
Právna veta: Agent je legálnym a legitímnym prostriedkom operatívno-pátracej činnosti pri vyšetrovaní taxatívne vymedzených trestných činov. Jeho použitie pritom ani podľa Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) samo o sebe nemusí viesť k porušeniu čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) za predpokladu, že je sprevádzané jasnými zárukami a obmedzeniami. K zásahu do práva na spravodlivý proces garantovaného čl. 6 Dohovoru dôjde iba v prípade tzv. policajnej provokácie, ktorou sa rozumie situácia, keď agent ako člen bezpečnostných zložiek alebo osob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: závažná zmena pomerov žiadateľa o azyl, opakovaná žiadosť o udelenie azylu, zamietnutie žiadosti o udelenie azylu ako neprípustnej
Právna veta: Pri rozhodovaní o zamietnutí žiadosti o azyl ako neprípustnej ide o rozhodovanie, ktorým sa neposudzuje žiadosť o azyl v jeho merite, teda sa ani neskúma či sú splnené predpoklady na udelenie azylu, resp. poskytnutie doplnkovej ochrany a konštatuje sa iba splnenie jedného z predpokladov v § 11 ods. 1 písm. f) zák. č. 480/2002 Z.z. Z tohto ustanovenia vyplýva, že žiadosť o udelenie azylu sa zamietne ako neprípustná v prípade, že ide o opakovanú žiadosť o udelenie azylu, v minulosti sa v konaní o azyle už právoplatne rozhodlo o tom, že sa žiadosť zamieta ako zjavne neopodstatnená, neudeľuje sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dobrodenie v súvislostiach, zrušenie rozhodnutia v prospech spoluobvineného, zásada beneficium cohaesionis
Právna veta: Bez ohľadu na okolnosť, že na rozdiel od obnovy konania a odvolacieho, či sťažnostného konania, kde to zákon výslovne ustanovuje (§ 401, § 324 a § 195 ods. 2 Tr. por.), v dovolacom konaní neplatí zásada beneficium cohaesionis (tzv. dobrodenie v súvislostiach, a teda zjednodušene povedané, zrušenie rozhodnutia na základe toho istého dôvodu aj v prospech iného spoluobvineného), a preto „dovolaním nedotknutý spoluobvinený“ nemá byť ako rozhodnutím dovolacieho súdu priamo ani nepriamo dotknutý, nie je vyššie popísaný možný benefit ani priamym dotykom v zmysle § 314 Tr. por. (vyvolávajúcim potrebu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: posúdenie prípustnosti použitia záznamu telekomunikačnej ako dôkazu v inej trestnej veci , Použitie záznamu v telekomunikačnej prevádzke v inej trestnej veci, odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel vo svojom rozhodnutí jednoznačne k záveru o prípustnosti použitia záznamu v telekomunikačnej prevádzke ako dôkazu v trestnom konaní vedenom v inej trestnej veci než je tá, v ktorej došlo k jeho vyhotoveniu, len v prípade, že použijúc dikciu ustanovenia § 115 ods. 7 Tr. por., trestné konanie v tejto inej trestnej veci bolo vedené už v čase vykonania odpočúvania a vyhotovenia záznamu telekomunikačnej prevádzky. Ustálil, že kľúčovým pre posúdenie prípustnosti použitia záznamu telekomunikačnej prevádzky ako dôkazu v trestnom konaní vedenom v inej trestnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, samostatne zárobkovo činná osoba v zmysle zákona o sociálnom poistení, predpoklad vzniku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO , vznik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia povinnej osoby preukázaním statusu SZČO
Právna veta: Vychádzajúc z citovaných ustanovení zákona č. 461/2003 Z. z. je predpokladom vzniku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO v zmysle § 21 tohto zákona preukázanie, že posudzovaná osoba spĺňa zákonné podmienky statusu SZČO definovanej v § 5 tohto zákona a súčasne preukázanie, že táto osoba v zákonom určenej dobe dosiahla príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu - zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zákon č. 595/2003 Z. z.“) alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Znalecká činnosť na účely trestného konania, nezákonnosť znaleckého posudku, príprava znaleckého posudku a výsluch znalca
Právna veta: Znalec pri príprave a vypracovaní znaleckého posudku, v štádiu po začatí trestného stíhania a pred vznesením obvinenia má a môže vychádzať zo všetkých dovtedy legálne, pri dodržaní zákonom stanoveného postupu, získaných dôkazných prostriedkov a teda aj zo svedeckej výpovede neskôr obvinenej osoby. Neskoršia procesná nespôsobilosť svedeckej výpovede nespôsobuje nezákonnosť znaleckého posudku a nevylučuje zohľadnenie odborných znaleckých záverov pre rozhodnutie o vine.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, nesprávne použitie iného hmotnoprávneho ustanovenia , mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody, vzájomný vzťah dovolacích dôvodov podľa § 371 ods. 1 písm. i) a písm. h) Trestného poriadku
Právna veta: Dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. h) Trestného poriadku nenapĺňa ani nepoužitie ustanovenia o mimoriadnom znížení trestu podľa § 39 ods. 1, ods. 2 písm. d) Trestného zákona. V zmysle konštantnej judikatúry najvyššieho súdu hmotnoprávne ustanovenie § 39 Trestného zákona (resp. § 40 v znení účinnom do 1. januára 2006) o mimoriadnom znížení trestu odňatia slobody sa svojou povahou a významom primkýna ku všeobecným hľadiskám stanoveným pre voľbu druhu trestu a jeho výmery v § 34 ods. 1, ods. 3, ods. 4 Trestného zákona a nasl. a na rozdiel od ustanovení § 41 a § 42 (o ukladaní úhrnného, spol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zneužitie práva na zastúpenie advokátom, Trovy spojené so zastupovaním advokátom, trovy konania v správnom súdnictve, účelne vynaložené trovy
Právna veta: „Pravidlo, podľa ktorého možno úspešnej procesnej strane priznať náhradu iba účelne vynaložených trov, sa vzťahuje na akékoľvek trovy konania, teda aj na trovy spojené so zastupovaním advokátom (na odmenu za zastupovanie, paušálnu náhradu hotových výdavkov a náhradu za daň z pridanej hodnoty). Za účelne vynaložené trovy možno považovať iba také trovy, ktoré musela procesná strana nevyhnutne vynaložiť, aby mohla riadne hájiť svoje porušené alebo ohrozené subjektívne právo pred súdom. Trovy spojené so zastupovaním advokátom spravidla budú tomuto vymedzeniu zodpovedať. Tomuto pravidlu však nemož ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluvná pokuta podľa občianskeho zákonníka, omeškanie dlžníka, neprimeranosť zmluvnej pokuty, primeraná výška zmluvnej pokuty
Právna veta: I. Pre záver o neprimeranosti výšky zmluvnej pokuty z hľadiska uplatnenia moderačného práva súdu podľa ustanovenia § 301 Obchodného zákonníka je rozhodujúca výška dohodnutej zmluvnej pokuty v čase porušenia povinnosti druhou zmluvnou stranou. II. Ako neprimerane vysokú nemožno posúdiť zmluvnú pokutu dohodnutú vo forme určitej sadzby za určené časové obdobie, ktorej celková výška je dôsledkom dlhodobého porušovania zabezpečenej povinnosti dlžníkom a s tým spojeným navyšovaním o inak primeranú sadzbu zmluvnej pokuty za určené časové obdobie. III. Celková výška zmluvnej pokuty, ktorú je dlž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: výška pri trestnom čine poškodzovania veriteľa, konanie dlžníka, spočívajúce v predaji svojich majetkových hodnôt, formy úpadkového konania, poškodzovanie veriteľa
Právna veta: Primárnym objektom trestného činu poškodzovania veriteľa podľa § 239 Tr. zák. je ochrana majetkových práv veriteľa pred poškodzujúcim konaním zo strany dlžníka, t. j. páchateľa. Ide tu o také konanie, ktoré síce smeruje voči vlastnému majetku dlžníka, avšak v konečnom dôsledku poškodzuje veriteľa, nakoľko tomuto sa nedostane zodpovedajúceho plnenia z majetku dlžníka. Výpočet konkrétnych foriem úpadkového konania uvedených v § 239 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. predstavuje zmenšenie hodnoty aktív dlžníkovho majetku, z ktorého by mohlo dôjsť k uspokojeniu veriteľovej pohľadávky. V danom prípade ide o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: platnosť ručiteľskej listiny, ručiteľská listina, ručenie
Právna veta: „Samotná skutočnosť, že ručiteľská listina je za ručiteľa nečitateľne podpísaná bez uvedenia mien a funkcií podpisujúcich, čo nezodpovedá zapísanému spôsobu v obchodnom registri, podľa ktorého sa podpisovanie vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie v spoločnosti podpisujúci pripoja svoj podpis, bez ďalšieho nespôsobuje neplatnosť ručiteľskej listiny. Pokiaľ zo záhlavia ručiteľskej listiny je zrejmé, kto je ručiteľom, mená a funkcie konajúcich za ručiteľa, pravosť podpisov, ktorých ručiteľ v konaní nespochybnil, niet pochýb o tom, ktoré osoby za vytlačeným náz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana dodávateľa proti neoprávneným odberom elektriny, poškodenie elektrometra, zodpovednosť za neoprávnený odber elektriny, neoprávnený odber elektriny
Právna veta: V prípade škody spôsobenej neoprávneným odberom, odberateľ zodpovedá za neporušenosť meracieho zariadenia bez ohľadu na zavinenie, je irelevantné, či neoprávnený odber zavinil, a teda, že pre vznik zodpovednosti za neoprávnený odber dodávateľ nemá povinnosť preukázať, že zaistenie proti neoprávnenej manipulácii porušil (zavinil) sám odberateľ. Táto legislatívna konštrukcia zvýhodňuje dodávateľa elektriny, čo je odôvodnené predovšetkým ochranou dodávateľa proti neoprávneným odberom a verejným záujmom na celkovej stabilite rozvodovej sústavy. Dodávateľ je preto pre tento prípad zodpovednostného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: totožnosť osôb, rovnaký predmet konania, res iudicata ako procesnoprávna podmienka, prekážka právoplatne rozhodnutej veci
Právna veta: Prekážka rozsúdenej veci (res iudicata) patrí k procesným podmienkam a jej existencia vedie v každom štádiu konania bez ďalšieho k jeho zastaveniu. Táto prekážka nastáva vtedy, ak má byť v novom konaní prejednaná tá istá vec, o ktorej už bolo prv právoplatne rozhodnuté. O tú istú vec ide vtedy, keď v novom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, a ak sa týka rovnakého predmetu konania a tých istých osôb. Z hľadiska totožnosti osôb nie je významné, či rovnaké osoby majú v novom konaní rovnaké alebo rozdielne procesné postavenie (či ten, kto bol v skoršo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na odklad vykonateľnosti rozhodnutia, odloženie vykonateľnosti pred rozhodnutím o dovolaní, charakter odkladu vykonateľnosti právoplatného rozhodnutia, rozhodovanie o odklade vykonateľnosti rozhodnutia
Právna veta: Odklad vykonateľnosti právoplatného rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o dovolaní prelamuje právne účinky dovolaním napadnutého (právoplatného) rozhodnutia; zároveň však má aj charakter dočasný a predbežný. Z účelu, ktorému má slúžiť odklad vykonateľnosti, možno vyvodiť, že predpokladom pre rozhodnutie dovolacieho súdu o odložení vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia je, že dovolanie má všetky predpísané náležitosti, bolo podané včas oprávneným subjektom, je procesne prípustné a zároveň môže byť úspešné. Dôvodný je odklad vykona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: výstavba tepelných zariadení na nepodnikateľský účel, predmet podnikania podľa zákona o tepelnej energetike, výstavba sústavy tepelných zariadení
Právna veta: Na činnosti špecifikované v ustanovení § 1 ods. 3 písm. a/ až d/ zákona o tepelnej energetike, ktoré síce netvoria predmet podnikania podľa tohto zákona, je potrebné naďalej aplikovať ustanovenie § 12, a to aj napriek skutočnosti, že nedošlo k zmene pôvodnej systematiky zákona o tepelnej energetike a predmetné ustanovenie sa nachádza v druhej časti zákona s názvom „Podmienky podnikania v tepelnej energetike“. (...) Aplikácia odlišného výkladu, v zmysle ktorého by sa ustanovenie § 12 zákona o tepelnej energetike nevzťahovalo na zámery výstavby zariadení na nepodnikateľský účel, by mohla mať v p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd Slovenskej republiky

Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 17. júna 2019 doručená ústavná sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a 3, čl. 47 ods. 3 a čl. 48 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) v spojení s čl. 1 ods. 1 ústavy, práv podľa čl. 36 ods. 1 a 3, čl. 37 ods. 3 a čl. 38 ods. 1 a 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej le ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 199/2019-31 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 26. júla 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Laššákovej a zo sudcov Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti PV Tekovské Nemce, s. r. o., IČO 45 320 748, Mraziarenská 6, Bratislava, právne zastúpenej advokátom Mgr. Andrejom Maarom, advokátska kancelária, Dunajská 6, .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 28. januára 2019 doručená ústavná sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 46 ods. 1, čl. 48 ods. 1 a čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), namietaného porušenia čl. 1 ods. 2, čl. 7 ods. 5, čl. 51 ods. 1 a čl. 144 ods. 1 ústavy a namietaného porušenia práv podľa čl. 3, čl. 5 ods. 1 a 4, čl. 6 ods. 1 a 3 v spojení s čl. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesen ...
Uznesenie: Okresného súdu Košice I. sp. zn. 13C/162/2011 - 1045 zo 17.mája 2019 sa zrušuje a vec sa vracia Okresnému súdu Košice I. na ďalšie konanie... Okresný súd Košice I. je povinný uhradiť STONEK, s. r. o so sídlom v Košiciach trovy konania v sume 415,51 € na účet jej právneho zástupcu do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.“ II. 5. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 4. februára 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane a ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Svidník (ďalej len „okresný súd“) č. k. 7 C 12/2010-435 z 1. februára 2018 (ďalej len „napadnutý rozsudok okresného súdu“) a rozsudk ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 111/2019-31 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 26. júla 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Laššákovej a zo sudcov Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) prerokoval ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti MEGA TRUCKING SLOVAKIA s. r. o., IČO 36 581 461, Holubyho 12, Košice, zastúpenej advokátskou kanceláriou AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s. r. o., .
Uznesenie: krajského súdu bolo doručené okresnému súdu 27. apríla 2018 „a povinným až dňa 28.05.2018. Voči Uzneseniu krajského súdu podali povinní dňa 24.07.2018 dovolanie. Súd rozhodol dňa 03.10.2018 o uložení povinnosti zaplatiť súdny poplatok za dovolanie, ktorý bol obratom uhradený. Dňa 16.10.2018 rozhodol súd o pokračovaní v exekúcii v súlade s § 243 Exekučného poriadku, keďže zmenka nie je zabezpečením spotrebiteľského vzťahu. Účinnosť uvedeného ustanovenia Exekučného poriadku bola 23.12.2015. Oprávnený návrh doplnil v zákonnej lehote 30 dní, t.j. 22.01.2016. Od uvedeného dátumu trvalo súdu 99 ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 13. júna 2019 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva podľa čl. 17 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Prešov (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 5 Tp 91/2018 zo 6. mája 2019 (ďalej aj „napadnuté uznesenie okresného súdu“) a uznesením Krajského súdu v Prešove (ďalej len „krajský súd“) sp ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 7. júna 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 1 Co 395/2016 zo 17. mája 2017 (ďalej len „napadnutý rozsudok“). 2. Z ústavnej sťažnosti a jej príloh vyplýva, že Okresný súd Košice II (ďalej ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 14. januára 2019 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základných práv podľa čl. 19 ods. 2, čl. 41 ods. 1 a 4 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Košice I (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 21 Em 4/2018 (ďalej aj „napadnuté konanie“). 2. Z ústavnej sťažnosti a jej príloh vyplýva, ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 25. júna 2019 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti MINITEC s. r. o., Turgenevova 13, Košice, IČO 17075149 (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 1 Co 225/2018 zo 6. februára 2019 (ďalej aj „napadnutý rozsudok“). 2. Z ústavne ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 215/2019-15 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 26. júla 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcov Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , zastúpeného advokátom Mgr. Romanom Tomanom, PhD., Rudnayovo námestie 1, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 204/2019-34 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 26. júla 2019 o ústavnej sťažnosti mesta Vrútky, IČO 00647209, konajúceho primátorom Mgr. Branislavom Zacharidesom, Námestie S. Zachara 4, Vrútky, zastúpeného advokátom JUDr. Tomášom Zbojom, Kuzmányho 4, Martin, ktorou namieta porušenie základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 1. júla 2019 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv podľa čl. 6 ods. 1 a 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Košice I (ďalej len „okresný súd“), opatrením sp. zn. 5 T 69/2018 z 5. apríla 2019 a opatrením sp. zn. 5 T 69/2018 zo 17. júna 2019. 2. Z obsahu ústavnej sťažnosti a jej prílo ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 142/2018-20 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 26. júla 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Laššákovej a zo sudcov Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) prerokoval prijatú ústavnú sťažnosť , , t. č. v Ústave na výkon trestu odňatia slobody , zastúpeného advokátom JUDr. Jurajom Gavalcom, Teodora Tekela 23, Trnava, vo veci namietaného porušenia čl. 1 .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 212/2019-18 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 26. júla 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa), zo sudcov Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť zastúpeného advokátom JUDr. Ľudovítom Földesom, Domašská 11, Bratislava, pre namietané porušenie základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a základných práv podľa čl. .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 12. februára 2019 doručená ústavná sťažnosť , , , Vráble (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie základného práva podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 v spojení s čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Nitre (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 6 Co 38/2018 z 28. novembra 2018 (ďalej len „napadnutý rozsudok“ ...
Uznesenie: Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 8 Ek 938/2018 zo dňa 12. 02. 2019 zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie. 4. Sťažovateľ si uplatňuje nárok na náhradu trov konania a právneho zastúpenia voči porušovateľovi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi platenie a náhradu trov konania, a to trovy právneho zastúpenia vo výške 415,51 EUR...“ II. 5. Podľa čl. 124 ústavy ústavný súd je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. 6. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 24. júna 2019 doručená ústavná sťažnosť Záujmového združenia právnických osôb Asociácia pre arbitráž, IČO 45 744 971, Rusovská cesta 3674/15, Bratislava (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátskou kanceláriou SLAVIKATTORNEYS s. r. o., Mlynarovičova 13, Bratislava, v mene ktorej koná advokát Mgr. Slavomír Slávik, ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) uzneseniami Okresného súdu Banská By ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. I. ÚS 53/2019-17 z 30. januára 2019 prijal na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Košice I (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 21 P 111/2018 z 5. októbra 2018 (ďalej len „napa ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 19. júna 2019 doručená ústavná sťažnosť , , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného JUDr. Vlastou Suchanovou, advokátska kancelária, Podzámska 32, Nové Zámky, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 a na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) v spojení s čl. 1 ods. 1 a s čl. 2 ods. 2 ústavy a práv na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 ods. 3 a 4 a na spravodlivé súdne konanie ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 5. júna 2019 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou navrhol zrušenie rozsudku Krajského súdu v Nitre (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 9 Co 204/2018 zo 14. marca 2019 (ďalej len „rozsudok krajského súdu“). 2. Ako z ústavnej sťažnosti a jej príloh vyplýva, spoločnosť (ďalej len „žalobkyňa“), sa žalobou, ktorá bola Okresnému súdu Nové Zámky (ďalej len „okresný súd“) doručená 19. apríla 2013, domáhala proti sťažovateľovi (žalovanému) zaplatenia sumy 1 259,78 € s príslušenstvom z titulu ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 17. decembra 2018 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“, v citáciách aj „žalobca“), vo veci namietaného porušenia čl. 1, čl. 2 ods. 2 a čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), jeho základných práv podľa čl. 12 ods. 1, 2 a 4, čl. 16, čl. 19 ods. 1, čl. 39 ods. 1 a 2, čl. 40, čl. 46 ods. 1, 2, 3 a 4 a čl. 47 ods. 2 ústavy, práv podľa čl. 3, čl. 5 ods. 1, čl. 6 ods. 1, čl. 13 a čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“ ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 24. júna 2019 doručená ústavná sťažnosť , , t. č. v (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom Mgr. Romanom Tomanom, PhD., Rudnayovo námestie 4549/1, Bratislava, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv na súdnu ochranu a na prerokovanie veci nestranným súdom podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv na spravodlivé súdne konanie a na prejednanie záležitosti nestranným súdom podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ď ...
Uznesenie: súdu prvej inštancie bolo podľa názoru sťažovateľov pre nedostatočné odôvodnenie arbitrárne a nepreskúmateľné, pretože sa žiadnym spôsobom nevysporiadal so skutočnosťami, ktoré uviedla sťažovateľka v 1. rade v podanom vyjadrení k návrhu správcu na nariadenie neodkladného opatrenia. Sťažovatelia sú toho názoru, že skutočnosť, že prenajaté nehnuteľnosti boli zahrnuté do súpisu majetku konkurznej podstaty úpadcu, nezakladá bez ďalšieho oprávnenie správcu 4 zasahovať do nájomného pomeru a ani do odvodených podnájomných vzťahov, t. j. ani právo s ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 17. júna 2019 doručená ústavná sťažnosť , , , vedená pod sp. zn. Rvp 1094/2019, a ústavná sťažnosť , , , vedená pod sp. zn. Rvp 1096/2019 (ďalej len „sťažovatelia“), vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Krajského súdu v Prešove (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 5 Co 21/2019 z 5. marca 2019 (ďal ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 184/2019 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 3. júla 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpeného advokátom JUDr. Petrom Harakálym, advokátska kancelária, Mlynská 28, Košice, vo veci namietaného porušenia čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Krajského súdu v Nitre v konaní vedenom pod sp. zn. 9 Co 138/2018 a .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 12. júna 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie základných práv podľa čl. 20 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dodatkový protokol“) uznesením Krajského súdu v Žiline (ďalej len „krajský súd“) č. k. 5 Co 6 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 190/2019-25 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 3. júla 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpeného spoločnosťou AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s. r. o., Kmeťova 26, Košice, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Róbert Ružbašán, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. júla 2017 doručená sťažnosť , , a , , obaja (ďalej len „sťažovatelia“, v citáciách aj „žalobcovia“), ktorou namietajú porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), základného práva na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy podľa čl. 46 ods. 2 ústavy a čl. 36 ods. 2 listiny, základného práva na rovnosť účastníkov konania podľa čl. 47 ods. 3 ústavy ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 181/2019 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 3. júla 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Laššákovej a zo sudcov Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti MWH, s. r. o., IČO 35 730 480, Staničná 502, Vráble, právne zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. Peter Kováč, s. r. o., Kubániho 16, Bratislava, v mene ktorej koná advokát .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 12. júna 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dodatkový protokol“) uznesením Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „ ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 31. mája 2019 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), (ďalej aj „“ alebo „úpadca“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, ako aj práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Krajského súdu v Nitre (ďalej len „krajský súd“) v konaní vedenom ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 17. mája 2019 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie základných práv podľa čl. 19 ods. 3 a čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 7 Asan 3/2018 z 20. februára 2019 (ďalej len „napadnutý rozsudok“). 2. Z ústavne ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 186/2019-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 3. júla 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Laššákovej a zo sudcov Petra Molnára (sudca spravodajca) a Ľuboša Szigetiho predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , a , , , zastúpených Advokátskou kanceláriou JUDr. Stopka, JUDr. Cisarík, s. r. o., Potočná 2835/1A, Čadca, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Miroslav Stopka, vo veci namietaného .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 28. mája 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom JUDr. Michalom Magdolenom, Farská 28, Nitra, doplnená podaním doručeným ústavnému súdu 27. júna 2019, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 17 ods. 5, čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), ako aj práv podľa čl. 5 ods. 4, čl. 6 ods. 1 a ods. 3 písm. d) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základnýc ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 3. mája 2019 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 ods. 2 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici (ďalej le ...
Uznesenie: Okresnej prokuratúry Bratislava II, č. k. 2 Pv/361/18/1102-16 zo dňa 01.04.2019 zrušuje a prikazuje Okresnej prokuratúre Bratislava II vo veci znova konať a rozhodnúť. 3. Sťažovateľovi priznáva náhradu trov právneho zastúpenia v sume 623,37 EUR, ktorú je Okresná prokuratúra Bratislava II povinná uhradiť na bankový účet obhajcu sťažovateľa a to do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu.“ 3 II. 5. Podľa čl. 124 ústavy ústavný súd je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. 6. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, a ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. IV. ÚS 59/2019-13 z 31. januára 2019 prijal podľa § 25 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení účinnom do 28. februára 2019 na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť (ďalej aj „sťažnosť“) , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie svojho základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 26. februára 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej aj „sťažovateľka“ alebo „oprávnená“), zastúpenej advokátom Mgr. Vladimírom Šárnikom, ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Nitra (ďalej len „okresný súd“) v konaní ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 29. marca 2019 doručená a 22. mája 2019 doplnená ústavná sťažnosť spoločnosti , , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie svojich základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva podľa čl. 1 ods. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dodatkový protokol“) uznesením Krajského súdu v Banskej ...
Odôvodnenie: : I. Stav konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) podľa § 25 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov uznesením č. k. IV. ÚS 631/2018-21 z 22. novembra 2018 prijal na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť spoločnosti SUN4ENERGY, s. r. o., Kalinčiakova 27, Bratislava, IČO 44657765 (ďalej len „sťažovateľka“). Uznesenie č. k. IV. ÚS 631/2018-21 z 22. novem ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 6. júna 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného spoločnosťou Hudec s. r. o., Lazaretská 23, Bratislava, v mene ktorej koná advokát JUDr. Marek Hudec, ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) postupom Okresného súdu Bratislava V (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 12 C 68/2016 (ďalej len „napadnuté konanie okresného súdu“) a jeho uzneseniami č. k. 12 C 68/2016-573 z 31. mája 2017 (ďal ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením z 9. januára 2019 prijal na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátom JUDr. Jurajom Špirkom, Nerudova 6, Košice, ktorou namieta porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prerokovanie svojej záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 294/2019-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 2. júla 2019 v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej, zo sudcov Miroslava Duriša a Mojmíra Mamojku (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpeného advokátskou spoločnosťou JUDr. Patrik HOLINGA s. r. o., Hrnčiarska 2/A, Košice, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Patrik Holinga, ktorou namieta porušenie .
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia sťažovateľky 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením sp. zn. I. ÚS 162/2019 z 24. apríla 2019 prijal podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republik ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) bola 1. marca 2019 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Ošváth, s. r. o., Vajanského 58, Piešťany, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Peter Ošváth, PhD., vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 17 ods. 2 a 5 a čl. 48 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) postupom Krajského súdu v Trnave (ďalej len „krajský súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 5 Tpo 106/2018 (ďalej aj „napadnuté konanie“). 2. Ve ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 8. februára 2019 doručená ústavná sťažnosť spoločnosti v konkurze, , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), ako aj práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 1 Obdo V 17/2017 z 25. októbra 2018. 2. Sťažovateľka uviedla, ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 298/2019-14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 2. júla 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Baricovej, zo sudcov Miroslava Duriša a Mojmíra Mamojku (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpenej advokátkou JUDr. Gabrielou Kľačanovou, Andreja Kmeťa 28, Martin, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa .
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (m. m. III. ÚS 351/2018). 23. Najvyšší súd v napadnutom rozsudku najvyššieho súdu v relevantnej časti vo vzťahu k sťažovateľkou namietaným skutočnostiam uviedol: «... Odvolací súd dospel k záveru, že krajský súd vec skutkovo a právne posúdil správne, jeho závery zodpovedajú logike a vychádzajú z obsahov spisov. Majúc rozhodnutie krajského súdu vo výroku za vecne správne a stotožn ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostná argumentácia , a obchodnej spoločnosti AMADEUS MP, spol. s r. o. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 20. marca 2019 doručená ústavná sťažnosť , , , , , , a obchodnej spoločnosti AMADEUS MP, spol. s r. o., MDŽ 29, Šurany, IČO 36518808 (ďalej len „sťažovatelia“), zastúpených spoločnosťou AKLK s. r. o., Hlavné námestie 5, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Lukáš Královič, vo veci namietaného porušenia ich základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 22. mája 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátom , , ktorou namieta porušenie - základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Bratislava II (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom p ...
Uznesenie: Krajského súdu v Trnave č. k. 3 Tpo/104/2018 zo dňa 11. 12. 2018 sa zrušuje.“ 10. Zároveň si sťažovateľ uplatnil náhradu trov jeho právneho zastúpenia v konaní pred ústavným súdom v sume 363,79 €. 11. Podaniami doručenými ústavnému súdu 26. marca 2019, 3. apríla 2019 a 7. júna 2019 sťažovateľ v častiach relevantných vo vzťahu k ústavnej sťažnosti v podstate zdôrazňoval, že je stíhaný neoprávnene, pretože sa stíhaného skutku nedopustil, čomu nasvedčujú aj dovtedy vykonané dôkazy. II. 12. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, a ...
Odôvodnenie: : I. Stav konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 10. júna 2019 doručená ústavná sťažnosť , (ďalej aj „sťažovateľ“), a , , (ďalej aj „sťažovateľka“, spolu ďalej aj „sťažovatelia“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), ako aj práva podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 3. júna 2019 elektronicky a 6. júna 2019 v listinnej podobe doručená ústavná sťažnosť , 2 (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie základného práva na súdnu ochranu zaručeného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie zaručeného v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (ďalej len „špecializovaný trestný súd“) sp. zn. PK-1 Nt 3/2018 zo ...

Súdny dvor Európskej únie

Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie (ES) č. 261/2004 – Letecká doprava – Odmietnutie nástupu do lietadla – Pojmy ‚náhrada‘ a ‚ďalšia náhrada‘ – Druh nahraditeľnej ujmy – Majetková alebo nemajetková ujma – Odpočítanie – Ďalšia náhrada – Pomoc – Informácie poskytnuté cestujúcim“ Vo veci C‑354/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie (ES) č. 261/2004 – Letecká doprava – Odmietnutie nástupu do lietadla – Pojmy ‚náhrada‘ a ‚ďalšia náhrada‘ – Druh nahraditeľnej ujmy – Majetková alebo nemajetková ujma – Odpočítanie – Ďalšia náhrada – Pomoc – Informácie poskytnuté cestujúcim“ Vo veci C‑354/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Vízový kódex Spoločenstva – Nariadenie (ES) č. 810/2009 – Článok 5 – Členský štát, ktorý je oprávnený skúmať žiadosť o vízum a rozhodovať o nej – Článok 8 – Dohoda o zastúpení – Článok 32 ods. 3 – Odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí udelenia víza – Členský štát príslušný rozhodnúť o odvolaní v prípade dohody o zastúpení – Osoby .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v trestných veciach – Smernica 2012/29/EÚ – Minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov – Články 16 a 18 – Výsluch obete trestným súdom prvého stupňa – Zmena v rozhodovacom zložení – Zopakovanie výsluchu obete na žiadosť jednej zo strán konania – Charta základných práv Európskej únie – Články 47 a 48 – Právo na spravodlivý proces a právo .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Dohovor z Espoo – Aarhuský dohovor – Ochrana prirodzených biotopov, ako aj voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín – Smernica 92/43/EHS – Článok 6 ods. 3 – Pojem ‚projekt‘ – Zhodnotenie dosahov na príslušnú lokalitu – Článok 6 ods. 4 – Pojem ‚dôvody vyššieho verejného záujmu‘ – Ochrana voľne žijúceho vtáctva – Smernica 2009/147/ES – Posudzovanie .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 29. júla 2019 (*) „Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Článok 4 a článok 7 ods. 1 písm. a) – Absolútny dôvod zamietnutia – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Kombinácia dvoch farieb ako takých – Neexistencia systematického usporiadania spájajúceho farby vopred určeným a ustáleným spôsobom“ Vo veci C‑124/18 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 15. februára .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 29. júla 2019., Európska komisia proti Rakúskej republike.
Nesplnenie povinnosti členským štátom – Porušenie smernice 2006/123/ES a článkov 49 a 56 ZFEÚ – Obmedzenia a požiadavky týkajúce sa miesta sídla, právnej formy, účasti na základnom imaní a viacodborových činností spoločností stavebných inžinierov, patentových zástupcov a veterinárnych lekárov.
Vec C-209/18.
Odôvodnenie: 9 smernice 2006/123 uvádza: „Táto smernica sa uplatňuje len na požiadavky, ktoré majú vplyv na prístup k činnostiam v oblasti služieb alebo na ich výkon. Z tohto dôvodu sa neuplatňuje na požiadavky, ako sú pravidlá cestnej premávky, pravidlá týkajúce sa rozvoja alebo využitia pozemkov, územné plánovanie v mestách a na vidieku, stavebné predpisy, ako ani na správne sankcie uložené za nedodržanie takýchto pravidiel, ktoré konkrétne neupravujú alebo neovplyvňujú činnosti v oblasti služieb, ale ktoré musia poskytovatelia dodržiavať počas v ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 29. júla 2019., Alekszij Torubarov proti Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločná politika v oblasti azylu a doplnkovej ochrany – Spoločné konania o poskytovaní medzinárodnej ochrany – Smernica 2013/32/EÚ – Článok 46 ods. 3 – Preskúmanie v plnom rozsahu a ex nunc – Článok 47 Charty základných práv Európskej únie – Právo na účinný opravný prostriedok – Rozsah právomocí súdu prvého stupňa – Neexistencia právomoci zmeniť rozhodnutie – Odmietnutie príslušného správneho, alebo kvázi súdneho orgánu rozhodnúť v súlade s rozhodnutím tohto súdu.
Vec C-556/17.
... prisťahovalectva“). § 1 ods. 3 písm. a) tohto zákona zrušil § 339 ods. 2 písm. j) zákona č. III z roku 1952 ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dovoz textilných výrobkov s nesprávne deklarovaným pôvodom na Jamajke – Dodatočné vybratie dovozného cla – Žiadosť o odpustenie cla – Nariadenie (EHS) č. 2913/92 – Colný kódex Spoločenstva – Článok 220 ods. 2 písm. b) a článok 239 – Zamietavé rozhodnutie Európskej komisie z dôvodu osobitosti situácie – Platnosť“ Vo veci C‑589/17, ktorej predmetom je návrh na začatie .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 29. júla 2019 (*) „Odvolanie – Dumping – Uloženie konečného antidumpingového cla na určité výrobky s pôvodom v Číne – Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1429 – Nariadenie (ES) č. 1225/2009 – Článok 2 ods. 7 písm. a) – Normálna hodnota – Určenie na základe ceny v tretej krajine s trhovým hospodárstvom – Výber vhodnej tretej krajiny – Tretia krajina s trhovým hospodárstvom, ktorá je predmetom toho istého prešetrovania – Úpravy“ Vo veci C‑436/18 P, .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Štátna pomoc – Pomoc na podporu zamestnanosti – Oslobodenie od odvodov na sociálne zabezpečenie v súvislosti so zmluvami o vykonaní stáže a práce – Rozhodnutie 2000/128/ES – Pomoc, ktorú poskytlo Taliansko na podporu zamestnanosti – Pomoc, ktorá je čiastočne nezlučiteľná s vnútorným trhom – Uplatniteľnosť rozhodnutia 2000/128/ES na podnik poskytujúci výlučne služby miestnej verejnej .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Verejné obstarávanie – Postupy preskúmania – Smernica 89/665/EHS – Smernica 92/13/EHS – Právo na účinnú súdnu ochranu – Zásady efektivity a ekvivalencie – Návrh na obnovu konania týkajúci sa súdnych rozhodnutí, ktoré porušujú právo Únie – Zodpovednosť členských štátov v prípade porušenia práva Únie vnútroštátnymi súdmi – Posúdenie škody, ktorú možno nahradiť“ Vo veci C‑620/17, .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 29. júla 2019., Bayerische Motoren Werke AG proti Európskej komisii.
Odvolanie – Štátna pomoc – Regionálna investičná pomoc – Pomoc v prospech veľkého investičného projektu – Štátna pomoc nezlučiteľná s vnútorným trhom – Článok 107 ods. 3 ZFEÚ – Nevyhnutnosť pomoci – Článok 108 ods. 3 ZFEÚ – Nariadenie (ES) č. 800/2008 – Pomoc presahujúca individuálny notifikačný strop – Oznámenie – Rozsah skupinovej výnimky – Vzájomné odvolanie – Prípustnosť vedľajšieho účastníctva v konaní pred Všeobecným súdom Európskej únie – Prípustnosť.
Vec C-654/17 P.
Odôvodnenie: 7 tohto posledného uvedeného nariadenia tiež vychádza zo vzájomnej závislosti medzi konaním o individuálnom oznámení a výnimkou podľa kategórie, pretože podľa tohto odôvodnenia v rámci konania o individuálnom oznámení je Komisia povinná posúdiť pomoc na základe podmienok stanovených uvedeným nariadením. 111    Táto argumentácia je potvrdená aj judikatúrou týkajúcou sa schém pomoci, ako to vyplýva najmä z rozsudku zo 6. marca 2002, Diputación Foral de Álava a i./Komisia (T‑127/99, T‑129/99 a T‑148/99, EU:T:2002:59, body 228 a 229), v ktorej ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 29. júla 2019., Fashion ID GmbH & Co.KG proti Verbraucherzentrale NRW eV.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov – Smernica 95/46/ES – Článok 2 písm. d) – Pojem ‚prevádzkovateľ‘ – Správca internetovej stránky, ktorý umiestnil na túto stránky modul sociálnej siete umožňujúci oznámenie osobných údajov návštevníka tejto stránky dodávateľovi uvedeného modulu – Článok 7 písm. f) – Legitimita spracovania údajov – Zohľadnenie záujmu správcu internetovej stránky alebo záujmu dodávateľa modulu sociálnej siete – Článok 2 písm. h) a článok 7 písm. a) – Súhlas dotknutej osoby – Článok 10 – Informácie, ktoré je potrebné poskytnúť dotknutej osobe – Vnútroštátna právna úprava priznávajúca aktívnu legitimáciu neziskovým združeniam na ochranu záujmov spotrebiteľov.
Vec C-40/17.
Odôvodnenie: 10 smernice 95/46 stanovuje: „Keďže cieľom vnútroštátnych právnych predpisov o spracovaní osobných údajov je chrániť základné práva a slobody, najmä právo na súkromie, čo sa rešpektuje tak v článku 8 Európskeho dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd [, podpísaného v Ríme 4. novembra 1950], ako aj vo všeobecných zásadách práva [Únie]; keďže z toho dôvodu aproximácia týchto právnych predpisov nesmie mať za následok zníženie ochrany, ktorú poskytujú, ale naopak musí sa snažiť zabezpečiť vysokú úroveň ochrany v [Únii]“ ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Autorské práva a s nimi súvisiace práva – Smernica 2001/29/ES – Informačná spoločnosť – Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv – Článok 2 písm. a) – Právo rozmnožovania – Článok 3 ods. 1– Verejný prenos – Článok 5 ods. 2 a 3 – Výnimky a obmedzenia – Rozsah – Charta základných práv Európskej únie“ Vo veci C‑469/17, ktorej predmetom je návrh na .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Autorské práva a s nimi súvisiace práva – Smernica 2001/29/ES – Informačná spoločnosť – Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv – Vzorkovanie (sampling) – Článok 2 písm. c) – Výrobca zvukových záznamov – Právo rozmnožovania – Rozmnožovanie ‚v časti‘ – Článok 5 ods. 2 a 3 – Výnimky a obmedzenia – Rozsah – Článok 5 ods. 3 písm. d) – Citácie – Smernica .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Harmonizácia daňových právnych predpisov – Smernica 2006/112/ES – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) – Článok 288 prvý odsek bod 1 a článok 315 – Osobitná úprava pre malé podniky – Osobitná úprava pre zdaniteľných obchodníkov – Zdaniteľný obchodník, na ktorého sa uplatňuje úprava zdaňovania prirážky – Ročný obrat určujúci uplatniteľnosť osobitnej úpravy pre malé .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spolupráca v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 – Osobitné právomoci – Článok 7 bod 2 – Veci týkajúce sa nárokov z mimozmluvnej zodpovednosti – Miesto, kde došlo ku skutočnosti, ktorá zakladá nárok na náhradu škody – Miesto, kde vznikla škoda – Žaloba o náhradu škody spôsobenej kartelom vyhláseným za nezlučiteľný s článkom 101 ZFEÚ a článkom 53 Dohody o  .
JUDGMENT OF THE COURT (Eighth Chamber) 29 July 2019 (*) (Appeal — Regulation (EC) No 141/2000 — Orphan medicinal products — Article 5 — Application for designation of a medicinal product as an ‘orphan medicinal product’ — Validation — Existence of a prior marketing authorisation (MA) for the same medicinal product) In Case C‑359/18 P APPEAL under Article 56 of the Statute of the Court of Justice of the European Union, brought on 1 June 2018, European Medicines Agency (EMA), represented initially by S.  .
ARRÊT DE LA COUR (sixičme chambre) 29 juillet 2019 (*) « Manquement d’État – Directive 2012/39/UE – Exigences techniques relatives au contrôle de tissus et de cellules d’origine humaine – Absence de communication ou non-transposition dans le délai prescrit » Dans l’affaire C‑481/18, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 23 juillet 2018, Commission européenne, représentée par Mmes A. Szmytkowska et C. Sjödin, en qualité d’agents, partie requérante, contre .
ORDER OF THE VICE-PRESIDENT OF THE COURT 12 July 2019 (*) (Appeal — EU trade mark — Article 170a(1) of the Rules of Procedure of the Court of Justice — No request that an appeal be allowed to proceed — Appeal inadmissible) In Case C‑412/19 P, APPEAL under Article 56 of the Statute of the Court of Justice of the European Union, brought on 27 May 2019, Xianhao Pan, residing in Rome (Italy), represented by M. Oliva, avvocato, appellant, the other parties to the proceedings being: European Union .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 12. júla 2019 (*) „Hospodárska súťaž – Kartely – Trh s optickými diskovými mechanikami – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP – Kartelové dohody týkajúce sa verejných súťaží na optické diskové mechaniky pre prenosné a stolové počítače – Porušenie na základe cieľa – Právo na obhajobu – Povinnosť odôvodnenia – Zásada riadnej správy vecí verejných – Pokuty – Jediné a pokračujúce porušenie – .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 12. júla 2019 (*) „Hospodárska súťaž – Kartely – Trh s optickými diskovými mechanikami – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP – Kartelové dohody týkajúce sa verejných súťaží na optické diskové mechaniky pre prenosné a stolové počítače – Porušenie na základe cieľa – Právo na obhajobu – Povinnosť odôvodnenia – Zásada riadnej správy vecí verejných – Pokuty – Jediné a pokračujúce porušenie – .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 12. júla 2019 (*) „Hospodárska súťaž – Kartely – Trh s optickými diskovými mechanikami – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP – Kartelové dohody týkajúce sa verejných súťaží, ktoré organizovali dvaja výrobcovia počítačov – Neobmedzená právomoc – Porušenie zásady riadnej správy vecí verejných – Povinnosť odôvodnenia – Bod 37 usmernení k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006 – Osobitné .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 12. júla 2019 (*) „Hospodárska súťaž – Kartely – Trh s optickými diskovými mechanikami – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP – Kartelové dohody týkajúce sa verejných súťaží, ktoré organizovali dvaja výrobcovia počítačov – Porušenie podstatných formálnych náležitostí a práva na obhajobu – Právomoci Komisie – Geografický rozsah porušenia – Jediné a pokračujúce porušenie – Zásada riadnej správy vecí .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 12. júla 2019 (*) „Hospodárska súťaž – Kartely – Trh s optickými diskovými mechanikami – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP – Kartelové dohody týkajúce sa verejných súťaží na optické diskové mechaniky pre prenosné a stolové počítače – Právo na obhajobu – Povinnosť odôvodnenia – Zásada riadnej správy vecí verejných – Pokuty – Jediné a pokračujúce porušenie – Usmernenia k metóde stanovovania .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU z 12. júla 2019 (*) „Štátna pomoc – Schéma pomoci zavedená Francúzskom od roku 1994 do roku 2008 – Subvencie na investíciu, ktoré poskytol STIF‑IDF – Rozhodnutie, ktorým sa schéma pomoci vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Výhoda – Kompenzácia nákladov súvisiacich s plnením záväzkov služby vo verejnom záujme – Článok 107 ods. 1 ZFEÚ – Povinnosť odôvodnenia“ Vo veci T‑738/17, Syndicat Transport Île de France (STIF‑IDF), so sídlom v Paríži ( .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) z 12. júla 2019 (*) „Štátna pomoc – Schéma pomoci zavedená Francúzskom od roku 1994 do roku 2008 – Subvencie na investíciu, ktoré poskytol región Île‑de‑France – Rozhodnutie, ktorým sa schéma pomoci vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Pojmy ‚existujúca pomoc‘ a ‚nová pomoc‘ – Článok 107 ZFEÚ – Článok 108 ZFEÚ – Článok 1 písm. b) body i) a v) nariadenia (EÚ) 2015/1589 – Premlčacia doba – Článok 17 nariadenia 2015/1589“ Vo veci T‑309/17, .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) z 12. júla 2019 (*) „Štátna pomoc – Schéma pomoci zavedená Francúzskom od roku 1994 do roku 2008 – Subvencie na investíciu, ktoré poskytol región Île‑de‑France – Rozhodnutie, ktorým sa schéma pomoci vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Výhoda – Selektívna povaha – Článok 107 ods. 1 ZFEÚ – Povinnosť odôvodnenia – Pojmy ‚existujúca pomoc‘ a ‚nová pomoc‘ – Článok 108 ZFEÚ – Článok 1 písm. b) body i) a v) nariadenia (EÚ) 2015/1589“ Vo veci T‑ .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU z 12. júla 2019 (*) „Štátna pomoc – Schéma pomoci zavedená Francúzskom od roku 1994 do roku 2008 – Subvencie na investíciu, ktoré poskytol región Île‑de‑France – Rozhodnutie, ktorým sa schéma pomoci vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Pojmy ‚existujúca pomoc‘ a ‚nová pomoc‘ – Článok 107 ZFEÚ – Článok 108 ZFEÚ – Článok 1 písm. b) body i) a v) nariadenia (EÚ) 2015/1589 – Premlčacia doba – Článok 17 nariadenia 2015/1589“ Vo veci T‑330/17, Ceobus, so .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU z 12. júla 2019 (*) „Štátna pomoc – Schéma pomoci zavedená Francúzskom od roku 1994 do roku 2008 – Subvencie na investíciu, ktoré poskytol región Île‑de‑France – Rozhodnutie, ktorým sa schéma pomoci vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Pojmy ‚existujúca pomoc‘ a ‚nová pomoc‘ – Článok 107 ZFEÚ – Článok 108 ZFEÚ – Článok 1 písm. b) body i) a v) nariadenia (EÚ) 2015/1589 – Premlčacia doba – Článok 17 nariadenia 2015/1589 – Povinnosť odôvodnenia“ Vo veci T‑ .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) z 12. júla 2019 (*) „Štátna pomoc – Schéma pomoci zavedená Francúzskom od roku 1994 do roku 2008 – Subvencie na investíciu, ktoré poskytol región Île‑de‑France – Rozhodnutie, ktorým sa schéma pomoci vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Pojmy ‚existujúca pomoc‘ a ‚nová pomoc‘ – Článok 107 ZFEÚ – Článok 108 ZFEÚ – Článok 1 písm. b) body i) a v) nariadenia (EÚ) 2015/1589 – Premlčacia doba – Článok 17 nariadenia 2015/1589“ Vo veci T‑289/17, .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) z 12. júla 2019 (*) „Štátna pomoc – Schéma pomoci zavedená Francúzskom od roku 1994 do roku 2008 – Subvencie na investíciu, ktoré poskytol región Île‑de‑France – Rozhodnutie, ktorým sa schéma pomoci vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Pojmy ‚existujúca pomoc‘ a ‚nová pomoc‘ – Článok 107 ZFEÚ – Článok 108 ZFEÚ – Článok 1 písm. b) body i) a v) nariadenia (EÚ) 2015/1589 – Premlčacia doba – Článok 17 nariadenia 2015/1589“ Vo veci T‑289/17, .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) z 12. júla 2019 (*) „Štátna pomoc – Schéma pomoci zavedená Francúzskom od roku 1994 do roku 2008 – Subvencie na investíciu, ktoré poskytol región Île‑de‑France – Rozhodnutie, ktorým sa schéma pomoci vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Pojmy ‚existujúca pomoc‘ a ‚nová pomoc‘ – Článok 107 ZFEÚ – Článok 108 ZFEÚ – Článok 1 písm. b) body i) a v) nariadenia (EÚ) 2015/1589 – Premlčacia doba – Článok 17 nariadenia 2015/1589“ Vo veci T‑289/17, .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) z 12. júla 2019 (*) „Štátna pomoc – Schéma pomoci zavedená Francúzskom od roku 1994 do roku 2008 – Subvencie na investíciu, ktoré poskytol región Île‑de‑France – Rozhodnutie, ktorým sa schéma pomoci vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Pojmy ‚existujúca pomoc‘ a ‚nová pomoc‘ – Článok 107 ZFEÚ – Článok 108 ZFEÚ – Článok 1 písm. b) body i) a v) nariadenia (EÚ) 2015/1589 – Premlčacia doba – Článok 17 nariadenia 2015/1589“ Vo veci T‑289/17, .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) z 12. júla 2019 (*) „Štátna pomoc – Schéma pomoci zavedená Francúzskom od roku 1994 do roku 2008 – Subvencie na investíciu, ktoré poskytol región Île‑de‑France – Rozhodnutie, ktorým sa schéma pomoci vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Pojmy ‚existujúca pomoc‘ a ‚nová pomoc‘ – Článok 107 ZFEÚ – Článok 108 ZFEÚ – Článok 1 písm. b) body i) a v) nariadenia (EÚ) 2015/1589 – Premlčacia doba – Článok 17 nariadenia 2015/1589“ Vo veci T‑289/17, .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) z 12. júla 2019 (*) „Štátna pomoc – Schéma pomoci zavedená Francúzskom od roku 1994 do roku 2008 – Subvencie na investíciu, ktoré poskytol región Île‑de‑France – Rozhodnutie, ktorým sa schéma pomoci vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Pojmy ‚existujúca pomoc‘ a ‚nová pomoc‘ – Článok 107 ZFEÚ – Článok 108 ZFEÚ – Článok 1 písm. b) body i) a v) nariadenia (EÚ) 2015/1589 – Premlčacia doba – Článok 17 nariadenia 2015/1589“ Vo veci T‑289/17, .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (siedma komora) z 11. júla 2019 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Spotrebné dane z alkoholu a alkoholických nápojov – Článok 110 ZFEÚ – Smernica 92/83/EHS – Smernica 92/84/EHS – Nariadenie (ES) č. 110/2008 – Uplatnenie nižšej spotrebnej dane na výrobu domácich výrobkov označených ako tsipouro a tsikoudia“ Vo veci C‑91/18, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, podaná 8. februára 2018, Európska komisia, v .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 11. júla 2019., Konanie začaté na návrh A.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Voľný pohyb pracovníkov – Obmedzenia – Začatie konania o odpustení dlhov – Podmienka bydliska – Prípustnosť – Článok 45 ZFEÚ – Priamy účinok.
Vec C-716/17.
Uznesenie: o odpustení dlhov nemožno vydať, ak (1)      nebola vyjasnená finančná situácia dlžníka; …“ 6        Podľa § 229 ods. 1 zákona o konkurze: „1.      Uznesenie o odpustení dlhov môže byť na žiadosť veriteľa konkurzným súdom zrušené: (1)      ak sa preukáže, že dlžník sa dopustil podvodu v priebehu konania o odpustení dlhov; (2)      ak sa dlžník dopustil závažného nesplnenia povinností vyplývajúcich z uznesenia o odpustení dlhov.“ 7        § 235 retsplejeloven (zákon o výkone spravodlivosti) znie: „1.      Súdne konanie sa začne v mieste, kde má od ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 11. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Postupy verejného obstarávania tovarov a prác – Smernica 2014/24/EÚ – Článok 28 ods. 2 – Užšia súťaž – Hospodárske subjekty prijaté na predloženie ponuky – Potreba zachovať právnu a vecnú zhodu medzi predbežne vybratým uchádzačom a uchádzačom, ktorý predloží ponuku – Zásada rovnosti zaobchádzania s uchádzačmi“ Vo veci C‑697/17, ktorej predmetom je návrh na začatie .
Provisional text JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Sixth Chamber, Extended Composition) 11 July 2019 (*) (Action for annulment — State aid — Measures implemented by France in favour of Marseille Provence Airport and airlines using the airport — Decision declaring the aid compatible with the internal market — Investment subsidies — Differentiation between airport charges applicable to national and international flights — Reduced airport charges to encourage flights from the new Marseille Provence terminal 2 — .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 11. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Smernica 2009/28/ES – Článok 3 ods. 3 písm. a) – Podpora využívania energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov – Výroba elektrickej energie fotovoltaickými solárnymi zariadeniami – Zmena režimu podpory – Zásady právnej istoty a ochrany legitímnej dôvery“ V spojených veciach C‑180/18, C‑286/18 a C‑287/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora) z 11. júla 2019 (*) „Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine – Zmrazenie finančných prostriedkov – Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa uplatňuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov – Ponechanie mena žalobcu na zozname – Povinnosť Rady overiť, či rozhodnutie orgánu tretieho štátu bolo prijaté pri dodržaní práva na obhajobu a práva na účinnú .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora) z 11. júla 2019 (*) „Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine – Zmrazenie finančných prostriedkov – Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa uplatňuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov – Ponechanie mena žalobcu na zozname – Povinnosť Rady overiť, či rozhodnutie orgánu tretieho štátu bolo prijaté pri dodržaní práva na obhajobu a práva na účinnú .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 11. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Doprava – Spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov – Nariadenie (ES) č. 261/2004 – Článok 5 ods. 1 písm. c) – Článok 7 ods. 1 – Právo na náhradu – Let s priamymi prípojmi – Let pozostávajúci z dvoch letov prevádzkovaných rôznymi leteckými dopravcami – Veľké meškanie pri druhom lete s  .
ARRÊT DE LA COUR (neuvičme chambre) 11 juillet 2019 (*) « Manquement d’État – Directive 2011/70/Euratom – Gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs – Programme national – Obligation de transmission à la Commission européenne » Dans l’affaire C‑434/18, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, en liaison avec l’article 106 bis, paragraphe 1, du traité Euratom, introduit le 29 juin 2018, Commission européenne, représentée initialement par M. G .
ARRÊT DE LA COUR (septičme chambre) 11 juillet 2019 (*) « Pourvoi – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel de fonds et de ressources économiques – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant – Décision d’une autorité d’un État tiers – Obligation du Conseil de vérifier que cette décision a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection .
ARRÊT DE LA COUR (septičme chambre) 11 juillet 2019 (*) « Manquement d’État – Ressources propres – Droits de douane – Constatation d’une dette douaničre – Inscription dans une comptabilité séparée – Obligation de mise à la disposition de l’Union européenne – Procédure de recouvrement engagée tardivement – Intérêts de retard » Dans l’affaire C‑304/18, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 4 mai 2018, Commission européenne, représentée initialement par Mmes Z .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 10. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Colný kódex – Colné vyhlásenie – Uvedenie nesprávnej podpoložky kombinovanej nomenklatúry – Dodatočný colný výmer – Článok 78 tohto kódexu – Preskúmanie colného vyhlásenia – Úprava prevodnej hodnoty – Článok 221 uvedeného kódexu – Lehota, po uplynutí ktorej sa premlčuje právo na vymáhanie colného dlhu – Prerušenie“ Vo veci C‑249/18, ktorej predmetom je návrh na začatie .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. júla 2019., HQ a i. proti Aegean Airlines SA.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Noord-Nederland.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Letecká doprava – Nariadenie (ES) č. 261/2004 – Spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov – Zrušenie letu – Pomoc – Právo na náhradu nákladov na letenku leteckým dopravcom – Článok 8 ods. 2 – Balík cestovných služieb – Smernica 90/314/EHS – Konkurz cestovnej kancelárie.
Vec C-163/18.
Odôvodnenie: 21 smernice 90/314 uvádza: „keďže by spotrebiteľ ako aj priemysel cestovných služieb mali prospech, ak by organizátor a/alebo obchodníci boli zaviazaní zabezpečovať dostatočný dôkaz o záruke v prípade platobnej neschopnosti“ 9        Článok 1 tejto smernice stanovuje: „Účelom tejto smernice je aproximácia zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na balík služieb, ktoré sa predávajú alebo sú ponúkané na predaj v teritóriu spoločenstva [na území Spoločenstva – neoficiálny preklad].“ 10      Článok 4 ods.  ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 10. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 – Súdna právomoc v občianskych a obchodných veciach – Výlučné právomoci – Článok 24 body 1 a 5 – Spory v oblastiach vecných práv k nehnuteľnostiam a výkonu rozhodnutí – Postup súdnej dražby nehnuteľnosti – Námietková žaloba proti rozvrhu výťažku tejto dražby“ Vo veci C‑722/17, ktorej predmetom je návrh .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 10. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana spotrebiteľa – Smernica 2011/83/EÚ – Článok 6 ods. 1 písm. c) – Požiadavky na informácie v prípade zmlúv uzavretých na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov – Povinnosť obchodníka poskytnúť svoje telefónne číslo a číslo faxu, ‚ak je k dispozícii‘ – Rozsah“ Vo veci C‑649/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 10. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Doprava – Jednotný európsky železničný priestor – Smernica 2012/34/EÚ – Článok 3 – Pojem ‚Železničná infraštruktúra‘ – Príloha II – Minimálny prístupový balík – Zahrnutie používania osobných nástupíšť“ Vo veci C‑210/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Schienen‑Control Kommission (Komisia pre .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 10. júla 2019 (*) „Odvolanie – Hospodárska súťaž – Kartely – Odvetvie úrokových derivátov denominovaných v japonských jenoch – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP – Zodpovednosť podniku za jeho úlohu subjektu, ktorý uľahčil kartel –Výpočet pokuty– Povinnosť odôvodnenia“ Vo veci C‑39/18 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 22.  .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 10. júla 2019., A proti Udlændinge- og Integrationsministeriet.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dohoda o pridružení medzi EHS a Tureckom – Rozhodnutie č. 1/80 – Článok 13 – Klauzula ‚standstill‘ – Zlúčenie rodiny s manželom – Nové obmedzenie – Naliehavý dôvod všeobecného záujmu – Úspešná integrácia – Účinné riadenie migračných tokov – Proporcionalita.
Vec C-89/18.
... stanovené v § 9 ods. 7 [zákona o cudzincoch], podľa ktorého je okrem iného všeobecnou podmienkou ...
... konkrétne § 9 ods. 7 zákona o cudzincoch, bolo zavedené po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 10. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Právo na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe – Článok 168 – Reťazové dodávky tovaru – Zamietnutie práva na odpočítanie z dôvodu existencie tohto reťazca – Povinnosť príslušného daňového orgánu preukázať existenciu zneužívajúceho konania“ Vo veci C‑273/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 10. júla 2019., Nicolas Aubriet proti Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Voľný pohyb osôb – Rovnosť zaobchádzania – Sociálne výhody – Nariadenie (EÚ) č. 492/2011 – Článok 7 ods. 2 – Finančná podpora na vyššie odborné štúdium – Študenti bez bydliska v dotknutom štáte – Podmienky týkajúce sa doby, ktorú rodičia odpracovali na území štátu – Minimálna doba piatich rokov – Referenčné obdobie siedmich rokov – Spôsob výpočtu referenčného obdobia – Deň podania žiadosti o finančnú podporu – Nepriama diskriminácia – Odôvodnenie – Proporcionalita.
Vec C-410/18.
Odôvodnenie: – Proporcionalita“ Vo veci C‑410/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal administratif (Správny súd, Luxembursko) z 20. júna 2018 a doručený Súdnemu dvoru 22. júna 2018, ktorý súvisí s konaním: Nicolas Aubriet proti Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory J.‑C. Bonichot, sudcovia C. Toader, A. Rosas (spravodajca), L. Bay Larsen a M. Safjan, generálny advokát: G. Pitruzzella tajomník: A. Calot ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 10. júla 2019 (*) „Odvolanie – Žaloba o náhradu škody proti Európskej komisii – Rozhodnutie Komisie o skončení spolupráce v rámci siete Team Europe – Náhrada škody – Námietka neprípustnosti vznesená Komisiou – Zmluvná alebo mimozmluvná povaha sporu“ Vo veci C‑19/18 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 5. januára 2018, VG, právny nástupca MS, v zastúpení: L. Levi, .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 10. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Colná únia – Nariadenie (EHS) č. 2913/92 – Články 202 a 203 – Clá na dovoz – Vznik colného dlhu z dôvodu nedodržania colných predpisov – Dane – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 2 ods. 1 písm. d) a článok 30 – DPH pri dovoze – Zdaniteľná udalosť – Pojem ‚dovoz‘ tovaru – Podmienka vstupu tovaru do hospodárskeho obehu Európskej únie – Preprava tohto tovaru do .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 10. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Colná únia – Nariadenie (EHS) č. 2913/92 – Články 202 a 203 – Clá na dovoz – Vznik colného dlhu z dôvodu nedodržania colných predpisov – Dane – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 2 ods. 1 písm. d) a článok 30 – DPH pri dovoze – Zdaniteľná udalosť – Pojem ‚dovoz‘ tovaru – Podmienka vstupu tovaru do hospodárskeho obehu Európskej únie – Preprava tohto tovaru do .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 10. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Colná únia – Nariadenie (EHS) č. 2913/92 – Články 202 a 203 – Clá na dovoz – Vznik colného dlhu z dôvodu nedodržania colných predpisov – Dane – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 2 ods. 1 písm. d) a článok 30 – DPH pri dovoze – Zdaniteľná udalosť – Pojem ‚dovoz‘ tovaru – Podmienka vstupu tovaru do hospodárskeho obehu Európskej únie – Preprava tohto tovaru do .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 10. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Colná únia – Nariadenie (EHS) č. 2913/92 – Články 202 a 203 – Clá na dovoz – Vznik colného dlhu z dôvodu nedodržania colných predpisov – Dane – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 2 ods. 1 písm. d) a článok 30 – DPH pri dovoze – Zdaniteľná udalosť – Pojem ‚dovoz‘ tovaru – Podmienka vstupu tovaru do hospodárskeho obehu Európskej únie – Preprava tohto tovaru do .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 10. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Colná únia – Nariadenie (EHS) č. 2913/92 – Články 202 a 203 – Clá na dovoz – Vznik colného dlhu z dôvodu nedodržania colných predpisov – Dane – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 2 ods. 1 písm. d) a článok 30 – DPH pri dovoze – Zdaniteľná udalosť – Pojem ‚dovoz‘ tovaru – Podmienka vstupu tovaru do hospodárskeho obehu Európskej únie – Preprava tohto tovaru do .
JUDGMENT OF THE COURT (Eighth Chamber) 10 July 2019 (*) (Appeal — Commercial policy — Dumping — Implementing Decision (EU) 2016/176 — Imports of tartaric acid originating in China and produced by Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd — Regulation (EC) No 1225/2009 — Article 3(2), (3) and (5) — No material injury — Manifest error of assessment — Determination of injury — Evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the EU industry — Market share) In .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 8. júla 2019 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 258 ZFEÚ – Opatrenia na zníženie nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí – Smernica 2014/61/EÚ – Neprebratie a/alebo neoznámenie opatrení na prebratie – Článok 260 ods. 3 ZFEÚ – Návrh na uloženie povinnosti platiť denné penále – Výpočet výšky penále“ Vo veci C‑543/17, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 a  .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 8. júla 2019 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 258 ZFEÚ – Opatrenia na zníženie nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí – Smernica 2014/61/EÚ – Neprebratie a/alebo neoznámenie opatrení na prebratie – Článok 260 ods. 3 ZFEÚ – Návrh na uloženie povinnosti platiť denné penále – Výpočet výšky penále“ Vo veci C‑543/17, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 a  .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) zo 4. júla 2019., FTI Touristik GmbH proti Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).
Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Námietkové konanie – Článok 8 ods. 1 písm. b) – Prihláška obrazovej ochrannej známky obsahujúcej slovný prvok ‚Fl‘ – Námietka majiteľa obrazovej ochrannej známky obsahujúcej slovný prvok ‚fly.de‘ – Zamietnutie – Podobnosť označení – Štandardné písomné vyjadrenie vo Vestníku ochranných známok Európskej únie – Pravdepodobnosť zámeny.
Vec C-99/18 P.
Odôvodnenie: môže byť aj implicitné, ak umožní dotknutým osobám oboznámiť sa s dôvodmi, z ktorých vychádzal Všeobecný súd, a Súdnemu dvoru poskytne dostatok podkladov potrebných na uskutočnenie preskúmania v rámci odvolania (rozsudok z 20. septembra 2016, Mallis a i./Komisia a ECB, C‑105/15 P až C‑109/15 P, EU:C:2016:702, bod 45, ako aj citovaná judikatúra). 18      V prejednávanej veci je potrebné konštatovať, že z bodu 43 napadnutého rozsudku vyplýva, že „pokiaľ ide o štandardné písomné [vyjadrenie] prihlasovanej ochrannej známky uverejnené vo Vestníku ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 4. júla 2019., Európska komisia proti Spolkovej republike Nemecko.
Nesplnenie povinnosti členským štátom – Služby na vnútornom trhu – Smernica 2006/123/ES – Článok 15 – Článok 49 ZFEÚ – Sloboda usadiť sa – Tarify architektov a inžinierov za plánovacie služby – Minimálne a maximálne tarify.
Vec C-377/17.
Odôvodnenie: 40 smernice 2006/123 znie takto: „Pojem ‚závažné dôvody týkajúce sa verejného záujmu‘, na ktoré sa odvolávajú niektoré ustanovenia tejto smernice, sa postupne vyvinul z judikatúry Súdneho dvora v súvislosti s článkami 43 a 49 zmluvy a je možné, že sa bude naďalej vyvíjať Tento pojem, ako ho uznal vo svojej judikatúre Súdny dvor, zahŕňa aspoň tieto oblasti:… ochranu príjemcov služieb,… ochranu životného prostredia a mestského životného prostredia vrátane územného plánovania v mestách a na vidieku,… ochranu duševného vlastníctva, ciele k ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 4. júla 2019., Baltic Media Alliance Ltd. proti Lietuvos radijo ir televizijos komisija.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Slobodné poskytovanie služieb – Smernica 2010/13/EÚ – Audiovizuálne mediálne služby – Televízne vysielanie – Článok 3 ods. 1 a 2 – Sloboda prijímania a vysielania – Podnecovanie nenávisti z dôvodu štátnej príslušnosti – Opatrenia prijaté prijímajúcim členským štátom – Dočasná povinnosť daná poskytovateľom mediálnych služieb a iným osobám, ktoré poskytujú služby vysielania televíznych kanálov alebo televíznych vysielaní cez internet, vysielať alebo vykonávať retransmisiu televízneho kanála na území tohto členského štátu výlučne v balíkoch televíznych programov dostupných za poplatok.
Vec C-622/17.
... vysielať podľa § 19 ods. 1 tretieho pododseku [tohto zákona] sa uloží rozhodnutie, že počas 12 mesiacov odo ...
... na základe §341 ods. 3 zákona o informovaní spoločnosti. V tejto súvislosti oznámila spoločnosti BMA porušenie, ...
... uvedené v § 33 ods. 11 a § 33 ods. 12 bode 1 litovského zákona o poskytovaní informácií verejnosti, teda ...
... prijatím § 33 ods. 11 a § 33 ods. 12 bodu 1 zákona o informovaní spoločnosti, na základe ktorého bolo ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) zo 4. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Odpad – Preprava – Nariadenie (ES) č. 1013/2006 – Článok 2 bod 1 – Smernica 2008/98/ES – Článok 3 bod 1 – Pojmy ‚preprava odpadu‘ a ‚odpad‘ – Dodávka tovaru, ktorý bol pôvodne určený na maloobchodný predaj a ktorý spotrebitelia vrátili alebo sa stal nadbytočný v sortimente predávajúceho“ Vo veci C‑624/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 4. júla 2019., Openbaar Ministerie proti Freddymu Lucienovi Magdalena Kirschsteinovi a Thierrymu Fransovi Adeline Kirschsteinovi.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Antwerpen.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2005/29/ES – Nekalé obchodné praktiky – Pôsobnosť – Pojem ‚obchodné praktiky‘ – Smernica 2006/123/ES – Služby na vnútornom trhu – Trestné právo – Systémy udeľovania povolení – Vysokoškolské vzdelávanie – Diplom, ktorým sa udeľuje titul ‚magister‘ – Zákaz udeľovať určité tituly bez akreditácie.
Vec C-393/17.
Odôvodnenie: 7 smernice 2005/29 znie: „Táto smernica sa zaoberá obchodnými praktikami, ktoré priamo súvisia s ovplyvňovaním rozhodnutí o obchodnej transakcii spotrebiteľov vo vzťahu k produktom. …“ 4        Článok 2 tejto smernice, nazvaný „Vymedzenie pojmov“, stanovuje: „Na účely tejto smernice: … c)       ‚produkt‘ je akýkoľvek tovar alebo služba vrátane nehnuteľností, práva a záväzku; d)      ‚obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom‘ (ďalej tiež ‚obchodné praktiky‘) sú akékoľvek konanie, opomenutie, spôsob správania alebo vyjadrenie, obchodná ...
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (deviata komora) z 3. júla 2019., Španielské kráľovstvo v. Európska komisia.
Vec T-602/17.
Odôvodnenie: 7 smernice 2005/29 znie: „Táto smernica sa zaoberá obchodnými praktikami, ktoré priamo súvisia s ovplyvňovaním rozhodnutí o obchodnej transakcii spotrebiteľov vo vzťahu k produktom. …“ 4        Článok 2 tejto smernice, nazvaný „Vymedzenie pojmov“, stanovuje: „Na účely tejto smernice: … c)       ‚produkt‘ je akýkoľvek tovar alebo služba vrátane nehnuteľností, práva a záväzku; d)      ‚obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom‘ (ďalej tiež ‚obchodné praktiky‘) sú akékoľvek konanie, opomenutie, spôsob správania alebo vyjadrenie, obchodná ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 3. júla 2019., Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs proti The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Odpočítanie dane zaplatenej na vstupe – Výdavky na správu finančného fondu, ktorý realizuje investície na účely pokrytia nákladov na všetky transakcie uskutočnené zdaniteľnou osobou na výstupe – Všeobecné výdavky.
Vec C-316/18.
... dane. 26 uvedeného zákona je jedinou odpočítateľnou daňou na vstupe tá, ktorá sa podľa ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 3. júla 2019., Viridis Pharmaceutical Ltd. proti Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).
Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Konanie vo veci zrušenia – Slovná ochranná známka Boswelan – Riadne používanie – Neexistencia – Používanie ochrannej známky v rámci klinických skúšok pred podaním žiadosti o povolenie na uvedenie lieku na trh – Náležitý dôvod na nepoužívanie – Pojem.
Vec C-668/17 P.
Odôvodnenie: 10 nariadenia č. 207/2009 znie: „Neexistuje žiadne opodstatnenie chrániť ochranné známky [Európskej únie] alebo voči nim chrániť akúkoľvek ochrannú známku, ktorá bola zapísaná už skôr, s výnimkou prípadov, keď sa ochranné známky skutočne [riadne – neoficiálny preklad] používajú.“ 5        Článok 15 uvedeného nariadenia s názvom „Používanie ochranných známok [Európskej únie]“ vo svojom odseku 1 stanovuje: „Ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známku [Európskej únie] v [Európskej únii] v súvislosti s tovarmi ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 3. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 267 ZFEÚ – Právo na účinný prostriedok nápravy – Rozsah preskúmania aktu Európskej únie vnútroštátnym súdom – Nariadenie (ES) č. 1225/2009 – Článok 15 ods. 2 – Oznámenie všetkých príslušných informácií členským štátom najneskôr desať pracovných dní pred zasadnutím poradného výboru – Pojem ‚príslušné informácie‘ – Podstatné formálne náležitosti – Vykonávacie nariadenie (EÚ) č.  .
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (štvrtá komora) z 3. júla 2019 (*) „Verejná služba – Zamestnanci EIB – Organizačné usporiadanie služieb – Uvoľnenie zo služby – Prístup k elektronickej schránke a k počítačovým pripojeniam – Konanie pred podaním žaloby – Prípustnosť – Právna istota – Právo byť vypočutý – Prezumpcia neviny – Záverečná správa OLAF‑u – Povinnosť odôvodnenia – Zodpovednosť – Majetková ujma – Nemajetková ujma“ Vo veci T‑573/16, PT, zamestnanec Európskej investičnej banky, v  .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 3. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) – Zdaniteľný základ – Zníženie – Zásada daňovej neutrality – Lízingová zmluva vypovedaná z dôvodu nezaplatenia lízingových splátok – Opravný daňový výmer – Pôsobnosť – Zdaniteľné plnenia – Dodanie tovaru za protihodnotu – Platenie ‚náhrady‘ pre prípad vypovedania zmluvy až do uplynutia platnosti zmluvy – Právomoc Súdneho dvora“ Vo veci C‑ .
Predbežné znenie SÚDNY DVOR (piata komora) z 3. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Články 34 a 36 ZFEÚ – Voľný pohyb tovaru – Opatrenie s rovnocenným účinkom ako množstevné obmedzenie – Ochrana zdravia a života ľudí – Súbežný dovoz liekov – Referenčné lieky a generické lieky – Podmienka, podľa ktorej dovážaný liek a liek, pre ktorý bolo vydané povolenie na uvedenie na trh v členskom štáte dovozu, musia byť obidva buď referenčnými liekmi, alebo generickými liekmi“ Vo veci C‑387/18, .
ARRÊT DU TRIBUNAL (premičre chambre) 2 juillet 2019 ( *1 ) « Responsabilité non contractuelle – Politique étrangčre et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre la République islamique d’Iran – Gel des fonds – Restriction en matičre d’admission aux territoires des États membres – Réparation du dommage prétendument subi à la suite de l’inscription et du maintien du nom du requérant sur des listes de personnes et d’entités auxquelles s’appliquent des .
ARRÊT DU TRIBUNAL (premičre chambre) 2 juillet 2019 ( *1 ) « Responsabilité non contractuelle – Politique étrangčre et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran – Gel des fonds – Réparation du dommage prétendument subi à la suite de l’inscription et du maintien du nom de la requérante sur des listes de personnes et d’entités auxquelles s’appliquent des mesures restrictives – Préjudice matériel – Préjudice immatériel » .

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: dôvod hodný osobitného zreteľa na priznanie výživného spätne, spätné priznanie výživného, výživné na maloleté dieťa
Právna veta: V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na cit. zák. ust. § 77 ods. 1 Zákona o rodine, podľa ktorého výživné možno priznať len odo dňa začatia súdneho konania a za minulý čas, hoci len jeden deň pred začatím konania možno výživné priznať len výnimočne, najdlhšie na dobu 3 rokov spätne odo dňa začatia konania, a to len pre maloleté dieťa, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Dôvody hodné osobitného zreteľa treba posúdiť podľa konkrétnych okolností prípadu. Dôvody hodné osobitného zreteľa musí oprávnený rodič súdu preukázať. Mohla by medzi ne patriť napr. objektívna nemožnosť podať náv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezúročný úver, náležitosti spotrebiteľskej úverovej zmluvy, zmluva o revolvingovom úvere
Právna veta: Zákon č. 129/2010 Z. z. v znení účinnom ku dňu uzatvorenia Zmluvy o revolvingovom úvere v ustanovení § 9 ods. 2 taxatívnym spôsobom uvádzal náležitosti, ktoré musí Zmluva o spotrebiteľskom úvere bezvýhradne obsahovať - následkom absencie čo i len jednej v tomto zákonnom ustanovení uvedenej náležitosti je bezúročnosť a bezpoplatkovosť spotrebiteľského úveru v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z. z. Jednou z obligatórnych náležitostí spotrebiteľskej zmluvy bol v zmysle § 9 ods. 2 písm. k) zákona č. 129/2010 Z. z. účinného v čase jej uzatvorenia aj údaj o výške splátky, pričom predložená zmlu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, minimálne výživné
Právna veta: Predovšetkým je potrebné uviesť, že základným nárokom maloletého dieťaťa je právo na výživu. Na druhej strane je základnou povinnosťou rodiča poskytovať svojmu maloletému dieťaťu výživu. Zákonodarca počíta aj so situáciou, keď sa rodič ocitne v nepriaznivej sociálnej situácii, aj v takom prípade, aj na úkor vlastných potrieb, je rodič povinný zabezpečiť maloletému dieťaťu výživu. Táto situácia je vyjadrená v citovanom ustanovení § 62 ods. 3 Zákona o rodine, ktoré upravuje minimálnu výšku výživného, ktorú je rodič povinný poskytnúť každému svojmu maloletému dieťaťu bez ohľadu na svoje schopnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud Československé socialistické republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Kľúčové slová:
Právna veta: Predkladaný príspevok sa komparáciou vybraných aspektov právnej úpravy postavenia a práv obetí trestných činov na Slovensku, v Českej republike a v Rakúsku, resp. porovnaním implementácie smernice 2012/29/EÚ do týchto právnych poriadkov.
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.