Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu, uznanie viny obžalovaného, zníženie dolnej hranice trestnej sadzby
Právna veta: Trestný poriadok v prípade uznania viny podľa § 257 ods. 1 písm. b/ Tr. por. umožňuje súdu analogicky mimoriadne znížiť iba dolnú hranicu trestu postupom podľa § 39 ods. 2 písm. d/, ods. 4 Tr. zák. (k tomu viď R 44/2017). Pri aplikácii ustanovenia § 39 ods. 4 Tr. zák., umožňujúcom znížiť trest odňatia slobody pod dolnú hranicu maximálne o jednu tretinu (s výnimkou pri trestných činoch uvedených v § 39 ods. 3 písm. a/ Tr. zák.), však treba mať súčasne na pamäti, že tento postup neplatí absolútne, nakoľko ak sú vo veci splnené aj iné dôvody (kumulatívne) pre mimoriadne zníženie trestu podľa § 39 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: odpočítanie dane, daňový podvod, plnenie zakladajúce právo na odpočet dane ako súčasť podvodu, nemožnosť zdaniteľnej osoby odpočítať DPH
Právna veta: Zdaniteľná osoba si nemôže odpočítať DPH, ktorá je uvedená na faktúrach vystavených dodávateľom, ak sa ukáže, že hoci bolo dodanie uskutočnené, v skutočnosti nebolo vykonané ani dodávateľom, ani jeho subdodávateľom (napr. preto, že títo nedisponovali potrebnými zamestnancami, hmotnými prostriedkami a aktívami, že náklady na poskytnutie plnenia neboli zaznamenané v ich účtovníctve a totožnosť osôb, ktoré podpísali niektoré dokumenty ako dodávatelia, sa ukázala ako nejasná), avšak znovu až za súčasného splnenia dvoch podmienok, a to, že táto skutočnosť predstavuje podvodné konanie a že vzhľadom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania proti uzneseniu, Uznesenie odvolacieho súdu, ktorým zrušuje rozsudok súdu prvej inštancie a vec mu vracia na ďalšie konanie , rozhodnutie, ktorý sa konanie končí
Právna veta: Pokiaľ je dovolaním napadnuté uznesenie, ktorým odvolací súd zrušil rozhodnutie súdu prvej inštancie a vec mu vrátil na ďalšie konanie a nové rozhodnutie (v tomto prípade bez ohľadu na to, či a/ zrušované rozhodnutie má procesnú formu rozsudku alebo uznesenia a b/ odvolací súd rozhodol zrušujúcim uznesením o celom predmete odvolacieho konania, alebo takéto rozhodnutie o časti predmetu pojal do rozsudku, ktorým vo zvyšku, resp. len v inej časti napadnuté rozhodnutie - v tomto prípade z povahy veci len rozsudok - súdu prvej inštancie potvrdil alebo zmenil), je zrejmé, že sa nejedná o rozhodnutie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: podmienky činnosti zástupcov zamestnancov a ich ochrana, spor o neplatnosť výpovede, konanie o neplatnosť výpovede danej zástupcovi zamestnancov
Právna veta: Súd v konaní o neplatnosť výpovede danej zástupcovi zamestnancov neskúma z vlastnej iniciatívy, či od zamestnávateľa možno spravodlivo požadovať, aby zamestnanca ďalej zamestnával (§ 240 ods. 9 Zákonníka práce). § 240 ods. 9 Zákonníka práce je nepochybne hmotnoprávnym ustanovením toho predpisu súkromného práva. Ak chce zamestnávateľ v prípadnom spore o neplatnosť výpovede zvrátiť jej neplatnosť ako následok nesúhlasu zástupcu zamestnancov s výpoveďou danou zamestnancovi (ktorý je členom odborového orgánu), a teda dosiahnuť platnosť ním urobeného neplatného právneho úkonu, musí tvrdiť a preuka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na tlmočníka a prekladateľa, vzdanie sa práva na tlmočníka a prekladateľa , vyhlásenie obvineného, že neovláda jazyk, v ktorom sa konanie vedie
Právna veta: Obvinený môže kedykoľvek vzdať práva na tlmočníka a prekladateľa podľa § 2 ods. 20 Trestného poriadku ak aj po vyhlásení, že neovláda jazyk, v ktorom sa konanie vedie, pri úkone trestného konania, bez toho, aby bol k tomu kýmkoľvek nabádaný alebo vedený, plynule vypovedá alebo komunikuje s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo súdom a tým dáva najavo dostatočnú znalosť úradného jazyka, v ktorom s týmito orgánmi komunikuje. Nad rámec uvedeného najvyšší súd uvádza, že obvinený má možnosť kedykoľvek uplatniť si právo na tlmočenie a preklad, ak nerozumie úradnému jazyku orgánov činných v trestno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: agent, policajná provokácia, podnietenie k spáchaniu trestného činu agentom, posudzovanie prekročenia hranice činnosti agenta
Právna veta: Agent je legálnym a legitímnym prostriedkom operatívno-pátracej činnosti pri vyšetrovaní taxatívne vymedzených trestných činov. Jeho použitie pritom ani podľa Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) samo o sebe nemusí viesť k porušeniu čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) za predpokladu, že je sprevádzané jasnými zárukami a obmedzeniami. K zásahu do práva na spravodlivý proces garantovaného čl. 6 Dohovoru dôjde iba v prípade tzv. policajnej provokácie, ktorou sa rozumie situácia, keď agent ako člen bezpečnostných zložiek alebo osob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zamietnutie žiadosti o udelenie azylu ako neprípustnej, opakovaná žiadosť o udelenie azylu, závažná zmena pomerov žiadateľa o azyl
Právna veta: Pri rozhodovaní o zamietnutí žiadosti o azyl ako neprípustnej ide o rozhodovanie, ktorým sa neposudzuje žiadosť o azyl v jeho merite, teda sa ani neskúma či sú splnené predpoklady na udelenie azylu, resp. poskytnutie doplnkovej ochrany a konštatuje sa iba splnenie jedného z predpokladov v § 11 ods. 1 písm. f) zák. č. 480/2002 Z.z. Z tohto ustanovenia vyplýva, že žiadosť o udelenie azylu sa zamietne ako neprípustná v prípade, že ide o opakovanú žiadosť o udelenie azylu, v minulosti sa v konaní o azyle už právoplatne rozhodlo o tom, že sa žiadosť zamieta ako zjavne neopodstatnená, neudeľuje sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásada beneficium cohaesionis, zrušenie rozhodnutia v prospech spoluobvineného, dobrodenie v súvislostiach
Právna veta: Bez ohľadu na okolnosť, že na rozdiel od obnovy konania a odvolacieho, či sťažnostného konania, kde to zákon výslovne ustanovuje (§ 401, § 324 a § 195 ods. 2 Tr. por.), v dovolacom konaní neplatí zásada beneficium cohaesionis (tzv. dobrodenie v súvislostiach, a teda zjednodušene povedané, zrušenie rozhodnutia na základe toho istého dôvodu aj v prospech iného spoluobvineného), a preto „dovolaním nedotknutý spoluobvinený“ nemá byť ako rozhodnutím dovolacieho súdu priamo ani nepriamo dotknutý, nie je vyššie popísaný možný benefit ani priamym dotykom v zmysle § 314 Tr. por. (vyvolávajúcim potrebu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky, Použitie záznamu v telekomunikačnej prevádzke v inej trestnej veci, posúdenie prípustnosti použitia záznamu telekomunikačnej ako dôkazu v inej trestnej veci
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel vo svojom rozhodnutí jednoznačne k záveru o prípustnosti použitia záznamu v telekomunikačnej prevádzke ako dôkazu v trestnom konaní vedenom v inej trestnej veci než je tá, v ktorej došlo k jeho vyhotoveniu, len v prípade, že použijúc dikciu ustanovenia § 115 ods. 7 Tr. por., trestné konanie v tejto inej trestnej veci bolo vedené už v čase vykonania odpočúvania a vyhotovenia záznamu telekomunikačnej prevádzky. Ustálil, že kľúčovým pre posúdenie prípustnosti použitia záznamu telekomunikačnej prevádzky ako dôkazu v trestnom konaní vedenom v inej trestnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: vznik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia povinnej osoby preukázaním statusu SZČO , predpoklad vzniku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO , samostatne zárobkovo činná osoba v zmysle zákona o sociálnom poistení, vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby
Právna veta: Vychádzajúc z citovaných ustanovení zákona č. 461/2003 Z. z. je predpokladom vzniku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO v zmysle § 21 tohto zákona preukázanie, že posudzovaná osoba spĺňa zákonné podmienky statusu SZČO definovanej v § 5 tohto zákona a súčasne preukázanie, že táto osoba v zákonom určenej dobe dosiahla príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu - zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zákon č. 595/2003 Z. z.“) alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: príprava znaleckého posudku a výsluch znalca, nezákonnosť znaleckého posudku, Znalecká činnosť na účely trestného konania
Právna veta: Znalec pri príprave a vypracovaní znaleckého posudku, v štádiu po začatí trestného stíhania a pred vznesením obvinenia má a môže vychádzať zo všetkých dovtedy legálne, pri dodržaní zákonom stanoveného postupu, získaných dôkazných prostriedkov a teda aj zo svedeckej výpovede neskôr obvinenej osoby. Neskoršia procesná nespôsobilosť svedeckej výpovede nespôsobuje nezákonnosť znaleckého posudku a nevylučuje zohľadnenie odborných znaleckých záverov pre rozhodnutie o vine.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: trestanie za správne delikty, administratívne trestanie, kasačná sťažnosť, zásady ukladania trestov
Právna veta: I. V oblasti administratívneho trestania platí pri nedostatku právnej úpravy v správnom práve v prípade, ak sa rozhoduje o dvoch a viac zbiehajúcich sa správnych deliktoch rovnakého páchateľa v konaní jednom spoločnom jedným rozhodnutím, že obvinenému sa ukladá úhrnný správny trest (absorpčná zásada) za správny delikt najprísnejšie sankcionovateľný. II. O súbeh správnych deliktov v aplikačnej praxi správnych orgánov ide v prípade, ak obvinený spáchal dva alebo viac správnych deliktov skôr, ako bol rozhodnutím správneho orgánu v I. stupni za niektorý z nich uznaný vinným, resp. do oznámenia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dokazovanie v správnom súdnictve, kasačná sťažnosť, odkladný účinok kasačnej sťažnosti, povinnosti a zákazy účastníka podujatia, priestupky v organizovaní verejných športových podujatí
Právna veta: Ak žalovaný správny orgán nevykonal ešte ďalšie dôkazy navrhnuté žalobcom, neznamená to, že porušil jeho práva, pretože dokazovanie vykonáva správny orgán, ktorý dôkazy aj hodnotí, pričom tejto skutočnosti korešponduje povinnosť účastníka konania predložiť, resp. poukázať na dôkazy, ktoré navrhuje vykonať. V prípade, že z vykonaného dokazovania dostatočne jasným spôsobom vyplýva už z iných dôkazných prostriedkov, že uvedený priestupok v rámci diváckeho násilia na futbalovom zápase Fortuna ligy spáchal žalobca, ďalšie dokazovanie, a to výsluchom svedkov, by bolo nadbytočné, neefektívne a v rozp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vzájomný vzťah dovolacích dôvodov podľa § 371 ods. 1 písm. i) a písm. h) Trestného poriadku, mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody, nesprávne použitie iného hmotnoprávneho ustanovenia , dôvody dovolania
Právna veta: Dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. h) Trestného poriadku nenapĺňa ani nepoužitie ustanovenia o mimoriadnom znížení trestu podľa § 39 ods. 1, ods. 2 písm. d) Trestného zákona. V zmysle konštantnej judikatúry najvyššieho súdu hmotnoprávne ustanovenie § 39 Trestného zákona (resp. § 40 v znení účinnom do 1. januára 2006) o mimoriadnom znížení trestu odňatia slobody sa svojou povahou a významom primkýna ku všeobecným hľadiskám stanoveným pre voľbu druhu trestu a jeho výmery v § 34 ods. 1, ods. 3, ods. 4 Trestného zákona a nasl. a na rozdiel od ustanovení § 41 a § 42 (o ukladaní úhrnného, spol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: účelne vynaložené trovy, trovy konania v správnom súdnictve, Trovy spojené so zastupovaním advokátom, zneužitie práva na zastúpenie advokátom
Právna veta: „Pravidlo, podľa ktorého možno úspešnej procesnej strane priznať náhradu iba účelne vynaložených trov, sa vzťahuje na akékoľvek trovy konania, teda aj na trovy spojené so zastupovaním advokátom (na odmenu za zastupovanie, paušálnu náhradu hotových výdavkov a náhradu za daň z pridanej hodnoty). Za účelne vynaložené trovy možno považovať iba také trovy, ktoré musela procesná strana nevyhnutne vynaložiť, aby mohla riadne hájiť svoje porušené alebo ohrozené subjektívne právo pred súdom. Trovy spojené so zastupovaním advokátom spravidla budú tomuto vymedzeniu zodpovedať. Tomuto pravidlu však nemož ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: primeraná výška zmluvnej pokuty, neprimeranosť zmluvnej pokuty, omeškanie dlžníka, zmluvná pokuta podľa občianskeho zákonníka
Právna veta: I. Pre záver o neprimeranosti výšky zmluvnej pokuty z hľadiska uplatnenia moderačného práva súdu podľa ustanovenia § 301 Obchodného zákonníka je rozhodujúca výška dohodnutej zmluvnej pokuty v čase porušenia povinnosti druhou zmluvnou stranou. II. Ako neprimerane vysokú nemožno posúdiť zmluvnú pokutu dohodnutú vo forme určitej sadzby za určené časové obdobie, ktorej celková výška je dôsledkom dlhodobého porušovania zabezpečenej povinnosti dlžníkom a s tým spojeným navyšovaním o inak primeranú sadzbu zmluvnej pokuty za určené časové obdobie. III. Celková výška zmluvnej pokuty, ktorú je dlž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: poškodzovanie veriteľa, formy úpadkového konania, konanie dlžníka, spočívajúce v predaji svojich majetkových hodnôt, výška pri trestnom čine poškodzovania veriteľa
Právna veta: Primárnym objektom trestného činu poškodzovania veriteľa podľa § 239 Tr. zák. je ochrana majetkových práv veriteľa pred poškodzujúcim konaním zo strany dlžníka, t. j. páchateľa. Ide tu o také konanie, ktoré síce smeruje voči vlastnému majetku dlžníka, avšak v konečnom dôsledku poškodzuje veriteľa, nakoľko tomuto sa nedostane zodpovedajúceho plnenia z majetku dlžníka. Výpočet konkrétnych foriem úpadkového konania uvedených v § 239 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. predstavuje zmenšenie hodnoty aktív dlžníkovho majetku, z ktorého by mohlo dôjsť k uspokojeniu veriteľovej pohľadávky. V danom prípade ide o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: osobitné ustanovenie o doručovaní žaloby fyzickej osobe, právo na spravodlivý proces, poštové podmienky Slovenskej pošty, doručovanie na adresu evidovanú v registri obyvateľov
Právna veta: Ak súd prvej inštancie pri aplikácii ustanovenia § 116 CSP zistí, že žalovaný má uzavretý stabilný pracovný pomer a na adrese evidovanej v registri obyvateľov Slovenskej republiky sa nezdržiava, a nepokúsi sa mu doručiť žalobu na pracovisko, môže porušiť jeho právo na spravodlivý proces; uvedené neplatí, ak sa dostatočným spôsobom preukáže, že žalovaný mal o spore vedomosť
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: ručenie, ručiteľská listina, platnosť ručiteľskej listiny
Právna veta: „Samotná skutočnosť, že ručiteľská listina je za ručiteľa nečitateľne podpísaná bez uvedenia mien a funkcií podpisujúcich, čo nezodpovedá zapísanému spôsobu v obchodnom registri, podľa ktorého sa podpisovanie vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie v spoločnosti podpisujúci pripoja svoj podpis, bez ďalšieho nespôsobuje neplatnosť ručiteľskej listiny. Pokiaľ zo záhlavia ručiteľskej listiny je zrejmé, kto je ručiteľom, mená a funkcie konajúcich za ručiteľa, pravosť podpisov, ktorých ručiteľ v konaní nespochybnil, niet pochýb o tom, ktoré osoby za vytlačeným náz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neoprávnený odber elektriny, zodpovednosť za neoprávnený odber elektriny, poškodenie elektrometra, ochrana dodávateľa proti neoprávneným odberom elektriny
Právna veta: V prípade škody spôsobenej neoprávneným odberom, odberateľ zodpovedá za neporušenosť meracieho zariadenia bez ohľadu na zavinenie, je irelevantné, či neoprávnený odber zavinil, a teda, že pre vznik zodpovednosti za neoprávnený odber dodávateľ nemá povinnosť preukázať, že zaistenie proti neoprávnenej manipulácii porušil (zavinil) sám odberateľ. Táto legislatívna konštrukcia zvýhodňuje dodávateľa elektriny, čo je odôvodnené predovšetkým ochranou dodávateľa proti neoprávneným odberom a verejným záujmom na celkovej stabilite rozvodovej sústavy. Dodávateľ je preto pre tento prípad zodpovednostného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prekážka právoplatne rozhodnutej veci, res iudicata ako procesnoprávna podmienka, rovnaký predmet konania, totožnosť osôb
Právna veta: Prekážka rozsúdenej veci (res iudicata) patrí k procesným podmienkam a jej existencia vedie v každom štádiu konania bez ďalšieho k jeho zastaveniu. Táto prekážka nastáva vtedy, ak má byť v novom konaní prejednaná tá istá vec, o ktorej už bolo prv právoplatne rozhodnuté. O tú istú vec ide vtedy, keď v novom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, a ak sa týka rovnakého predmetu konania a tých istých osôb. Z hľadiska totožnosti osôb nie je významné, či rovnaké osoby majú v novom konaní rovnaké alebo rozdielne procesné postavenie (či ten, kto bol v skoršo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o odklade vykonateľnosti rozhodnutia, charakter odkladu vykonateľnosti právoplatného rozhodnutia, odloženie vykonateľnosti pred rozhodnutím o dovolaní, návrh na odklad vykonateľnosti rozhodnutia
Právna veta: Odklad vykonateľnosti právoplatného rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o dovolaní prelamuje právne účinky dovolaním napadnutého (právoplatného) rozhodnutia; zároveň však má aj charakter dočasný a predbežný. Z účelu, ktorému má slúžiť odklad vykonateľnosti, možno vyvodiť, že predpokladom pre rozhodnutie dovolacieho súdu o odložení vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia je, že dovolanie má všetky predpísané náležitosti, bolo podané včas oprávneným subjektom, je procesne prípustné a zároveň môže byť úspešné. Dôvodný je odklad vykona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ochranné pásmo lesa, stavebné povolenie, záväzné stanovisko dotknutého orgánu, rozhodnutie o umiestnení stavby
Právna veta: Záväzné stanovisko dotknutého orgánu nepodlieha súdnemu prieskumu, nakoľko ide o opatrenie, ktorým nebolo trvalým spôsobom zasiahnuté do subjektívnych práv žalobcu, a preto až konečné meritórne rozhodnutie vo veci samej, vydané v územnom, príp. stavebnom konaní, bude následne možné podrobiť súdnemu prieskumu správnym súdom.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: výstavba sústavy tepelných zariadení, predmet podnikania podľa zákona o tepelnej energetike, výstavba tepelných zariadení na nepodnikateľský účel
Právna veta: Na činnosti špecifikované v ustanovení § 1 ods. 3 písm. a/ až d/ zákona o tepelnej energetike, ktoré síce netvoria predmet podnikania podľa tohto zákona, je potrebné naďalej aplikovať ustanovenie § 12, a to aj napriek skutočnosti, že nedošlo k zmene pôvodnej systematiky zákona o tepelnej energetike a predmetné ustanovenie sa nachádza v druhej časti zákona s názvom „Podmienky podnikania v tepelnej energetike“. (...) Aplikácia odlišného výkladu, v zmysle ktorého by sa ustanovenie § 12 zákona o tepelnej energetike nevzťahovalo na zámery výstavby zariadení na nepodnikateľský účel, by mohla mať v p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: opatrenia v trestnom konaní, náhradný obhajca, písomné vyhotovenie opatrenia
Právna veta: V zmysle § 10 ods. 19 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“) opatrenia sú neformálne ústne alebo písomné rozhodnutia technicko-organizačnej alebo operatívnej povahy. Vzhľadom na skutočnosť, že ide skôr o konanie faktickej povahy ako rozhodnutie, Trestný poriadok bližšie vôbec nestanovuje (na rozdiel od rozsudku, uznesenia alebo príkazu) formálne ani obsahové náležitostí opatrení. Na rozdiel od napr. príkazu tak Trestný poriadok nezakotvuje ani požiadavku, aby písomné vyhotovenie opatrenia obsahovalo odôvodnenie či požiadavku, aby ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trest odňatia slobody na doživotie, zásada trikrát a dosť, trest odňatia slobody, predchádzajúce potrestanie za trestný čin
Právna veta: Podľa § 437 ods. 5 Trestného zákona účinného od 01.01.2006 ustanovenie § 47 ods. 2 sa vzťahuje aj na osobu, ktorá bola potrestaná za niektorý z trestných činov uvedených v § 43 ods. 1 zákona č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, ak osoba spáchala ďalší trestný čin uvedený v § 47 ods. 2 po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Toto ustanovenie Trestného zákona účinného od 01.01.2006 vyriešilo vzťah ustanovenia § 43 ods. 1 predchádzajúceho Trestného zákona a § 47 ods. 2 Trestného zákona účinného od 01.01.2006 vzhľadom na to, že do Trestného zákona účinného od 01.01.2006 bola prebratá tzv. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie práva na náhradu škody, náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti, vznik nároku na nemocenské dávky, dôchodkové dávky, úrazové dávky, dávku garančného poistenia, dávku v nezamestnanosti a vznik nároku na ich výplatu, nárok na dávku, nárok na výplatu dávky, suma úrazovej renty, normy verejného práva, súkromnoprávne vzťahy
Právna veta: K námietke sťažovateľky, že premlčanie nie je vzhľadom na účel dávky (kompenzácia postupných strát na zárobku do budúcna) možné posudzovať ako celok, ústavný súd poukazuje na znenie § 447 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti poškodeného sa posúdi a suma tejto náhrady sa určí rovnako ako suma úrazovej renty podľa všeobecných predpisov. Vo všeobecnosti sa posudzovanie sporného nároku a jeho výška týmto podriaďujú pod analogickú aplikáciu noriem verejného práva o sociálnom poistení. Občiansky zákonník však v § 106 ods. 1 ustanovuje o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť uviesť adresu na doručovanie, ustanovenie lex specialis, procesná povinnosť
Právna veta: Podľa daného ustanovenia § 127 CMP, ktoré je lex specialis a teda sa vzťahuje výhradne na konanie o únosoch, je uložená osobitná procesná povinnosť navrhovateľovi v tomto konaní, ktorému sa ukladá uviesť adresu na doručovanie písomností v Slovenskej republike. Túto povinnosť však nemá, ak je v konaní zastúpený advokátom. Zákonodarca túto povinnosť zaviedol z dôvodu procesnej ekonómie a bezproblémového doručovania písomností v tomto konaní. Ide o osobitnú povinnú náležitosť návrhu nad rozsah všeobecných náležitostí uvedených v ustanovení § 25 CMP, pri absencii ktorej súd postupuje podľa § 129 C ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neodkladným opatrením možno dosiahnuť trvalú úpravu pomerov medzi stranami, dočasne upraviť pomery účastnkov, neodkladné opatrenie obsahovo totožné s výrokom rozhodutia vo veci samej
Právna veta: Ústavný súd poukazuje na rozdielnosť bývalej právnej úpravy predbežných opatrení a súčasnej právnej úpravy neodkladných opatrení. Inak povedané, prijatím Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) sa zmenila koncepcia právnej úpravy predbežných opatrení podľa Občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorej bolo cieľom predbežných opatrení dočasne upraviť pomery účastníkov konania a následne rozhodnúť vo veci samej, resp. cieľom bolo eliminovať ohrozenie budúcej exekúcie. Nová právna úprava upúšťa od doterajšej koncepcie predbežnosti poskytovanej ochrany, pretože po nariadení navrhovaných opatre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti poisťovateľa, omeškanie dlžníka podľa občianskeho zákonníka, povinné zmluvné poistenie, prešetrovanie poistnej udalosti, písomné vysvetlenie
Právna veta: Aké sú dôsledky omeškania poisťovateľa s poskytnutím plnenia podľa § 11 ods. 7 zákona č. 381/2001 Z. z., či je možné na toto omeškanie aplikovať ustanovenie § 517 ods. 2 OZ v spojení s § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z. Ustanovenie § 11 zákona o povinnom zmluvnom poistení sa týka výlučne nesplnenia povinnosti poisťovateľa, ktorá mu bola uložená v súvislosti so šetrením poistnej udalosti na základe oznámenia poškodeného. Zákonodarca totiž v ustanovení § 11 ods. 8 zákona o povinnom zmluvnom poistení jasne a zreteľne formuluje podmienku, v zmysle ktorej je poisťovateľ povinný zaplatiť p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ústavná sťažnosť, dovolacie konanie, ústavný súd ako nezávislý orgán ochrany ústavnosti
Právna veta: Ústavný súd zdôrazňuje, že otázka posúdenia, či sú alebo nie sú splnené podmienky, za ktorých sa môže uskutočniť dovolacie konanie, patrí do výlučnej právomoci dovolacieho súdu, t. j. najvyššieho súdu, nie do právomoci ústavného súdu. Z rozdelenia súdnej moci v ústave medzi ústavný súd a všeobecné súdy (čl. 124 a čl. 142 ods. 1) vyplýva, že ústavný súd nie je alternatívou ani mimoriadnou opravnou inštanciou vo veciach 19 patriacich do právomoci všeobecných súdov, ktorých sústavu završuje najvyšší súd (mutatis mutandis II. ÚS 1/95, II. ÚS 21/96).Pokiaľ sa sťažovateľka s právnym názorom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ústavná sťažnosť, právo na súdnu ochranu, právomoc ústavnúho súdu, obnova konania
Právna veta: ýkladom ustanovenia § 394 ods. 1 Trestného poriadku najvyšší súd (rovnako ako prvostupňový súd) sťažovateľovi jasne vysvetlil podmienky povolenia obnovy konania, teda pojem nového dôkazu a s ním súvisiaci rozsah dôkazného procesu v rámci konania o návrhu na povolenie obnovy konania. Následne, popisujúc priebeh konania v znení korešpondujúcom s obsahom odôvodnenia prvostupňového súdu, skonštatoval, že záver vyjadrený v podrobnom odôvodnení rozhodnutia špecializovaného trestného súdu bol zákonný. Najvyšší súd tak kvalifikoval rozhodnutie špecializovaného trestného súdu ako vecne správne a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie (ES) č. 261/2004 – Letecká doprava – Odmietnutie nástupu do lietadla – Pojmy ‚náhrada‘ a ‚ďalšia náhrada‘ – Druh nahraditeľnej ujmy – Majetková alebo nemajetková ujma – Odpočítanie – Ďalšia náhrada – Pomoc – Informácie poskytnuté cestujúcim“ Vo veci C‑354/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný ro
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie (ES) č. 261/2004 – Letecká doprava – Odmietnutie nástupu do lietadla – Pojmy ‚náhrada‘ a ‚ďalšia náhrada‘ – Druh nahraditeľnej ujmy – Majetková alebo nemajetková ujma – Odpočítanie – Ďalšia náhrada – Pomoc – Informácie poskytnuté cestujúcim“ Vo veci C‑354/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný ro
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Vízový kódex Spoločenstva – Nariadenie (ES) č. 810/2009 – Článok 5 – Členský štát, ktorý je oprávnený skúmať žiadosť o vízum a rozhodovať o nej – Článok 8 – Dohoda o zastúpení – Článok 32 ods. 3 – Odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí udelenia víza – Členský štát príslušný rozhodnúť o odvolaní v prípade dohody o zastúpení
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v trestných veciach – Smernica 2012/29/EÚ – Minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov – Články 16 a 18 – Výsluch obete trestným súdom prvého stupňa – Zmena v rozhodovacom zložení – Zopakovanie výsluchu obete na žiadosť jednej zo strán konania – Charta základných práv Európskej únie – Články 47 a 48 – Právo na spravodlivý pro
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Dohovor z Espoo – Aarhuský dohovor – Ochrana prirodzených biotopov, ako aj voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín – Smernica 92/43/EHS – Článok 6 ods. 3 – Pojem ‚projekt‘ – Zhodnotenie dosahov na príslušnú lokalitu – Článok 6 ods. 4 – Pojem ‚dôvody vyššieho verejného záujmu‘ – Ochrana voľne žijúceho vtáctva – Smernica 2009/147/ES – Posudzo
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 29. júla 2019 (*) „Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Článok 4 a článok 7 ods. 1 písm. a) – Absolútny dôvod zamietnutia – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Kombinácia dvoch farieb ako takých – Neexistencia systematického usporiadania spájajúceho farby vopred určeným a ustáleným spôsobom“ Vo veci C‑124/18 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 29. júla 2019., Európska komisia proti Rakúskej republike.
Nesplnenie povinnosti členským štátom – Porušenie smernice 2006/123/ES a článkov 49 a 56 ZFEÚ – Obmedzenia a požiadavky týkajúce sa miesta sídla, právnej formy, účasti na základnom imaní a viacodborových činností spoločností stavebných inžinierov, patentových zástupcov a veterinárnych lekárov.
Vec C-209/18.
Odôvodnenie: 9 smernice 2006/123 uvádza: „Táto smernica sa uplatňuje len na požiadavky, ktoré majú vplyv na prístup k činnostiam v oblasti služieb alebo na ich výkon. Z tohto dôvodu sa neuplatňuje na požiadavky, ako sú pravidlá cestnej premávky, pravidlá týkajúce sa rozvoja alebo využitia pozemkov, územné plánovanie v mestách a na vidieku, stavebné predpisy, ako ani na správne sankcie uložené za nedodržanie takýchto pravidiel, ktoré konkrétne neupravujú alebo neovplyvňujú činnosti v oblasti služieb, ale ktoré musia poskytovatelia dodržiavať počas v ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 29. júla 2019., Alekszij Torubarov proti Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločná politika v oblasti azylu a doplnkovej ochrany – Spoločné konania o poskytovaní medzinárodnej ochrany – Smernica 2013/32/EÚ – Článok 46 ods. 3 – Preskúmanie v plnom rozsahu a ex nunc – Článok 47 Charty základných práv Európskej únie – Právo na účinný opravný prostriedok – Rozsah právomocí súdu prvého stupňa – Neexistencia právomoci zmeniť rozhodnutie – Odmietnutie príslušného správneho, alebo kvázi súdneho orgánu rozhodnúť v súlade s rozhodnutím tohto súdu.
Vec C-556/17.
... prisťahovalectva“). § 1 ods. 3 písm. a) tohto zákona zrušil § 339 ods. 2 písm. j) zákona č. III z roku 1952 ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dovoz textilných výrobkov s nesprávne deklarovaným pôvodom na Jamajke – Dodatočné vybratie dovozného cla – Žiadosť o odpustenie cla – Nariadenie (EHS) č. 2913/92 – Colný kódex Spoločenstva – Článok 220 ods. 2 písm. b) a článok 239 – Zamietavé rozhodnutie Európskej komisie z dôvodu osobitosti situácie – Platnosť“ Vo veci C‑589/17, ktorej predmetom je návrh na začatie
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 29. júla 2019 (*) „Odvolanie – Dumping – Uloženie konečného antidumpingového cla na určité výrobky s pôvodom v Číne – Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1429 – Nariadenie (ES) č. 1225/2009 – Článok 2 ods. 7 písm. a) – Normálna hodnota – Určenie na základe ceny v tretej krajine s trhovým hospodárstvom – Výber vhodnej tretej krajiny – Tretia krajina s trhovým hospodárstvom, ktorá je predmetom toho istého prešetrovania – Úpravy“ Vo veci C‑436
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Štátna pomoc – Pomoc na podporu zamestnanosti – Oslobodenie od odvodov na sociálne zabezpečenie v súvislosti so zmluvami o vykonaní stáže a práce – Rozhodnutie 2000/128/ES – Pomoc, ktorú poskytlo Taliansko na podporu zamestnanosti – Pomoc, ktorá je čiastočne nezlučiteľná s vnútorným trhom – Uplatniteľnosť rozhodnutia 2000/128/ES na podnik poskytujúci výlučne služby miestnej
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Verejné obstarávanie – Postupy preskúmania – Smernica 89/665/EHS – Smernica 92/13/EHS – Právo na účinnú súdnu ochranu – Zásady efektivity a ekvivalencie – Návrh na obnovu konania týkajúci sa súdnych rozhodnutí, ktoré porušujú právo Únie – Zodpovednosť členských štátov v prípade porušenia práva Únie vnútroštátnymi súdmi – Posúdenie škody, ktorú možno nahradiť“ Vo veci C‑
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 29. júla 2019., Bayerische Motoren Werke AG proti Európskej komisii.
Odvolanie – Štátna pomoc – Regionálna investičná pomoc – Pomoc v prospech veľkého investičného projektu – Štátna pomoc nezlučiteľná s vnútorným trhom – Článok 107 ods. 3 ZFEÚ – Nevyhnutnosť pomoci – Článok 108 ods. 3 ZFEÚ – Nariadenie (ES) č. 800/2008 – Pomoc presahujúca individuálny notifikačný strop – Oznámenie – Rozsah skupinovej výnimky – Vzájomné odvolanie – Prípustnosť vedľajšieho účastníctva v konaní pred Všeobecným súdom Európskej únie – Prípustnosť.
Vec C-654/17 P.
Odôvodnenie: 7 tohto posledného uvedeného nariadenia tiež vychádza zo vzájomnej závislosti medzi konaním o individuálnom oznámení a výnimkou podľa kategórie, pretože podľa tohto odôvodnenia v rámci konania o individuálnom oznámení je Komisia povinná posúdiť pomoc na základe podmienok stanovených uvedeným nariadením. 111    Táto argumentácia je potvrdená aj judikatúrou týkajúcou sa schém pomoci, ako to vyplýva najmä z rozsudku zo 6. marca 2002, Diputación Foral de Álava a i./Komisia (T‑127/99, T‑129/99 a T‑148/99, EU:T:2002:59, body 228 a 229), v ktorej ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 29. júla 2019., Fashion ID GmbH & Co.KG proti Verbraucherzentrale NRW eV.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov – Smernica 95/46/ES – Článok 2 písm. d) – Pojem ‚prevádzkovateľ‘ – Správca internetovej stránky, ktorý umiestnil na túto stránky modul sociálnej siete umožňujúci oznámenie osobných údajov návštevníka tejto stránky dodávateľovi uvedeného modulu – Článok 7 písm. f) – Legitimita spracovania údajov – Zohľadnenie záujmu správcu internetovej stránky alebo záujmu dodávateľa modulu sociálnej siete – Článok 2 písm. h) a článok 7 písm. a) – Súhlas dotknutej osoby – Článok 10 – Informácie, ktoré je potrebné poskytnúť dotknutej osobe – Vnútroštátna právna úprava priznávajúca aktívnu legitimáciu neziskovým združeniam na ochranu záujmov spotrebiteľov.
Vec C-40/17.
Odôvodnenie: 10 smernice 95/46 stanovuje: „Keďže cieľom vnútroštátnych právnych predpisov o spracovaní osobných údajov je chrániť základné práva a slobody, najmä právo na súkromie, čo sa rešpektuje tak v článku 8 Európskeho dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd [, podpísaného v Ríme 4. novembra 1950], ako aj vo všeobecných zásadách práva [Únie]; keďže z toho dôvodu aproximácia týchto právnych predpisov nesmie mať za následok zníženie ochrany, ktorú poskytujú, ale naopak musí sa snažiť zabezpečiť vysokú úroveň ochrany v [Únii]“ ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Autorské práva a s nimi súvisiace práva – Smernica 2001/29/ES – Informačná spoločnosť – Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv – Článok 2 písm. a) – Právo rozmnožovania – Článok 3 ods. 1– Verejný prenos – Článok 5 ods. 2 a 3 – Výnimky a obmedzenia – Rozsah – Charta základných práv Európskej únie“ Vo veci C‑469/17, ktorej predmetom je n
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Autorské práva a s nimi súvisiace práva – Smernica 2001/29/ES – Informačná spoločnosť – Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv – Vzorkovanie (sampling) – Článok 2 písm. c) – Výrobca zvukových záznamov – Právo rozmnožovania – Rozmnožovanie ‚v časti‘ – Článok 5 ods. 2 a 3 – Výnimky a obmedzenia – Rozsah – Článok 5 ods. 3 písm. d) – Citácie –
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Harmonizácia daňových právnych predpisov – Smernica 2006/112/ES – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) – Článok 288 prvý odsek bod 1 a článok 315 – Osobitná úprava pre malé podniky – Osobitná úprava pre zdaniteľných obchodníkov – Zdaniteľný obchodník, na ktorého sa uplatňuje úprava zdaňovania prirážky – Ročný obrat určujúci uplatniteľnosť osobitnej úpravy
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spolupráca v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 – Osobitné právomoci – Článok 7 bod 2 – Veci týkajúce sa nárokov z mimozmluvnej zodpovednosti – Miesto, kde došlo ku skutočnosti, ktorá zakladá nárok na náhradu škody – Miesto, kde vznikla škoda – Žaloba o náhradu škody spôsobenej kartelom vyhláseným za nezlučiteľný s článkom 101 ZFEÚ a článkom 53 Doho
JUDGMENT OF THE COURT (Eighth Chamber) 29 July 2019 (*) (Appeal — Regulation (EC) No 141/2000 — Orphan medicinal products — Article 5 — Application for designation of a medicinal product as an ‘orphan medicinal product’ — Validation — Existence of a prior marketing authorisation (MA) for the same medicinal product) In Case C‑359/18 P APPEAL under Article 56 of the Statute of the Court of Justice of the European Union, brought on 1 June 2018, European Medicines Agency (EMA), represented initiall
ARRÊT DE LA COUR (sixičme chambre) 29 juillet 2019 (*) « Manquement d’État – Directive 2012/39/UE – Exigences techniques relatives au contrôle de tissus et de cellules d’origine humaine – Absence de communication ou non-transposition dans le délai prescrit » Dans l’affaire C‑481/18, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 23 juillet 2018, Commission européenne, représentée par Mmes A. Szmytkowska et C. Sjödin, en qualité d’agents, partie requérant
ORDER OF THE VICE-PRESIDENT OF THE COURT 12 July 2019 (*) (Appeal — EU trade mark — Article 170a(1) of the Rules of Procedure of the Court of Justice — No request that an appeal be allowed to proceed — Appeal inadmissible) In Case C‑412/19 P, APPEAL under Article 56 of the Statute of the Court of Justice of the European Union, brought on 27 May 2019, Xianhao Pan, residing in Rome (Italy), represented by M. Oliva, avvocato, appellant, the other parties to the proceedings being: European Union
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 12. júla 2019 (*) „Hospodárska súťaž – Kartely – Trh s optickými diskovými mechanikami – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP – Kartelové dohody týkajúce sa verejných súťaží na optické diskové mechaniky pre prenosné a stolové počítače – Porušenie na základe cieľa – Právo na obhajobu – Povinnosť odôvodnenia – Zásada riadnej správy vecí verejných – Pokuty – Jediné a pokračujúce porušeni
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 12. júla 2019 (*) „Hospodárska súťaž – Kartely – Trh s optickými diskovými mechanikami – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP – Kartelové dohody týkajúce sa verejných súťaží na optické diskové mechaniky pre prenosné a stolové počítače – Porušenie na základe cieľa – Právo na obhajobu – Povinnosť odôvodnenia – Zásada riadnej správy vecí verejných – Pokuty – Jediné a pokračujúce porušeni
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 12. júla 2019 (*) „Hospodárska súťaž – Kartely – Trh s optickými diskovými mechanikami – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP – Kartelové dohody týkajúce sa verejných súťaží, ktoré organizovali dvaja výrobcovia počítačov – Neobmedzená právomoc – Porušenie zásady riadnej správy vecí verejných – Povinnosť odôvodnenia – Bod 37 usmernení k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006 – Oso
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 12. júla 2019 (*) „Hospodárska súťaž – Kartely – Trh s optickými diskovými mechanikami – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP – Kartelové dohody týkajúce sa verejných súťaží, ktoré organizovali dvaja výrobcovia počítačov – Porušenie podstatných formálnych náležitostí a práva na obhajobu – Právomoci Komisie – Geografický rozsah porušenia – Jediné a pokračujúce porušenie – Zásada riadnej
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 12. júla 2019 (*) „Hospodárska súťaž – Kartely – Trh s optickými diskovými mechanikami – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP – Kartelové dohody týkajúce sa verejných súťaží na optické diskové mechaniky pre prenosné a stolové počítače – Právo na obhajobu – Povinnosť odôvodnenia – Zásada riadnej správy vecí verejných – Pokuty – Jediné a pokračujúce porušenie – Usmernenia k metóde stano
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU z 12. júla 2019 (*) „Štátna pomoc – Schéma pomoci zavedená Francúzskom od roku 1994 do roku 2008 – Subvencie na investíciu, ktoré poskytol STIF‑IDF – Rozhodnutie, ktorým sa schéma pomoci vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Výhoda – Kompenzácia nákladov súvisiacich s plnením záväzkov služby vo verejnom záujme – Článok 107 ods. 1 ZFEÚ – Povinnosť odôvodnenia“ Vo veci T‑738/17, Syndicat Transport Île de France (STIF‑IDF), so sídlom v P
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) z 12. júla 2019 (*) „Štátna pomoc – Schéma pomoci zavedená Francúzskom od roku 1994 do roku 2008 – Subvencie na investíciu, ktoré poskytol región Île‑de‑France – Rozhodnutie, ktorým sa schéma pomoci vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Pojmy ‚existujúca pomoc‘ a ‚nová pomoc‘ – Článok 107 ZFEÚ – Článok 108 ZFEÚ – Článok 1 písm. b) body i) a v) nariadenia (EÚ) 2015/1589 – Premlčacia doba – Článok 17 nariadenia 2015/1589“ Vo veci
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) z 12. júla 2019 (*) „Štátna pomoc – Schéma pomoci zavedená Francúzskom od roku 1994 do roku 2008 – Subvencie na investíciu, ktoré poskytol región Île‑de‑France – Rozhodnutie, ktorým sa schéma pomoci vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Výhoda – Selektívna povaha – Článok 107 ods. 1 ZFEÚ – Povinnosť odôvodnenia – Pojmy ‚existujúca pomoc‘ a ‚nová pomoc‘ – Článok 108 ZFEÚ – Článok 1 písm. b) body i) a v) nariadenia (EÚ) 2015/1589“
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU z 12. júla 2019 (*) „Štátna pomoc – Schéma pomoci zavedená Francúzskom od roku 1994 do roku 2008 – Subvencie na investíciu, ktoré poskytol región Île‑de‑France – Rozhodnutie, ktorým sa schéma pomoci vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Pojmy ‚existujúca pomoc‘ a ‚nová pomoc‘ – Článok 107 ZFEÚ – Článok 108 ZFEÚ – Článok 1 písm. b) body i) a v) nariadenia (EÚ) 2015/1589 – Premlčacia doba – Článok 17 nariadenia 2015/1589“ Vo veci T‑330/17, Ceob
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU z 12. júla 2019 (*) „Štátna pomoc – Schéma pomoci zavedená Francúzskom od roku 1994 do roku 2008 – Subvencie na investíciu, ktoré poskytol región Île‑de‑France – Rozhodnutie, ktorým sa schéma pomoci vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Pojmy ‚existujúca pomoc‘ a ‚nová pomoc‘ – Článok 107 ZFEÚ – Článok 108 ZFEÚ – Článok 1 písm. b) body i) a v) nariadenia (EÚ) 2015/1589 – Premlčacia doba – Článok 17 nariadenia 2015/1589 – Povinnosť odôvodnenia“
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) z 12. júla 2019 (*) „Štátna pomoc – Schéma pomoci zavedená Francúzskom od roku 1994 do roku 2008 – Subvencie na investíciu, ktoré poskytol región Île‑de‑France – Rozhodnutie, ktorým sa schéma pomoci vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Pojmy ‚existujúca pomoc‘ a ‚nová pomoc‘ – Článok 107 ZFEÚ – Článok 108 ZFEÚ – Článok 1 písm. b) body i) a v) nariadenia (EÚ) 2015/1589 – Premlčacia doba – Článok 17 nariadenia 2015/1589“ Vo veci
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) z 12. júla 2019 (*) „Štátna pomoc – Schéma pomoci zavedená Francúzskom od roku 1994 do roku 2008 – Subvencie na investíciu, ktoré poskytol región Île‑de‑France – Rozhodnutie, ktorým sa schéma pomoci vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Pojmy ‚existujúca pomoc‘ a ‚nová pomoc‘ – Článok 107 ZFEÚ – Článok 108 ZFEÚ – Článok 1 písm. b) body i) a v) nariadenia (EÚ) 2015/1589 – Premlčacia doba – Článok 17 nariadenia 2015/1589“ Vo veci
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) z 12. júla 2019 (*) „Štátna pomoc – Schéma pomoci zavedená Francúzskom od roku 1994 do roku 2008 – Subvencie na investíciu, ktoré poskytol región Île‑de‑France – Rozhodnutie, ktorým sa schéma pomoci vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Pojmy ‚existujúca pomoc‘ a ‚nová pomoc‘ – Článok 107 ZFEÚ – Článok 108 ZFEÚ – Článok 1 písm. b) body i) a v) nariadenia (EÚ) 2015/1589 – Premlčacia doba – Článok 17 nariadenia 2015/1589“ Vo veci
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) z 12. júla 2019 (*) „Štátna pomoc – Schéma pomoci zavedená Francúzskom od roku 1994 do roku 2008 – Subvencie na investíciu, ktoré poskytol región Île‑de‑France – Rozhodnutie, ktorým sa schéma pomoci vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Pojmy ‚existujúca pomoc‘ a ‚nová pomoc‘ – Článok 107 ZFEÚ – Článok 108 ZFEÚ – Článok 1 písm. b) body i) a v) nariadenia (EÚ) 2015/1589 – Premlčacia doba – Článok 17 nariadenia 2015/1589“ Vo veci
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) z 12. júla 2019 (*) „Štátna pomoc – Schéma pomoci zavedená Francúzskom od roku 1994 do roku 2008 – Subvencie na investíciu, ktoré poskytol región Île‑de‑France – Rozhodnutie, ktorým sa schéma pomoci vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Pojmy ‚existujúca pomoc‘ a ‚nová pomoc‘ – Článok 107 ZFEÚ – Článok 108 ZFEÚ – Článok 1 písm. b) body i) a v) nariadenia (EÚ) 2015/1589 – Premlčacia doba – Článok 17 nariadenia 2015/1589“ Vo veci
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) z 12. júla 2019 (*) „Štátna pomoc – Schéma pomoci zavedená Francúzskom od roku 1994 do roku 2008 – Subvencie na investíciu, ktoré poskytol región Île‑de‑France – Rozhodnutie, ktorým sa schéma pomoci vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Pojmy ‚existujúca pomoc‘ a ‚nová pomoc‘ – Článok 107 ZFEÚ – Článok 108 ZFEÚ – Článok 1 písm. b) body i) a v) nariadenia (EÚ) 2015/1589 – Premlčacia doba – Článok 17 nariadenia 2015/1589“ Vo veci
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (siedma komora) z 11. júla 2019 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Spotrebné dane z alkoholu a alkoholických nápojov – Článok 110 ZFEÚ – Smernica 92/83/EHS – Smernica 92/84/EHS – Nariadenie (ES) č. 110/2008 – Uplatnenie nižšej spotrebnej dane na výrobu domácich výrobkov označených ako tsipouro a tsikoudia“ Vo veci C‑91/18, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, podaná 8. februára 2018, Európska
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 11. júla 2019., Konanie začaté na návrh A.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Voľný pohyb pracovníkov – Obmedzenia – Začatie konania o odpustení dlhov – Podmienka bydliska – Prípustnosť – Článok 45 ZFEÚ – Priamy účinok.
Vec C-716/17.
Uznesenie: o odpustení dlhov nemožno vydať, ak (1)      nebola vyjasnená finančná situácia dlžníka; …“ 6        Podľa § 229 ods. 1 zákona o konkurze: „1.      Uznesenie o odpustení dlhov môže byť na žiadosť veriteľa konkurzným súdom zrušené: (1)      ak sa preukáže, že dlžník sa dopustil podvodu v priebehu konania o odpustení dlhov; (2)      ak sa dlžník dopustil závažného nesplnenia povinností vyplývajúcich z uznesenia o odpustení dlhov.“ 7        § 235 retsplejeloven (zákon o výkone spravodlivosti) znie: „1.      Súdne konanie sa začne v mieste, kde má od ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 11. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Postupy verejného obstarávania tovarov a prác – Smernica 2014/24/EÚ – Článok 28 ods. 2 – Užšia súťaž – Hospodárske subjekty prijaté na predloženie ponuky – Potreba zachovať právnu a vecnú zhodu medzi predbežne vybratým uchádzačom a uchádzačom, ktorý predloží ponuku – Zásada rovnosti zaobchádzania s uchádzačmi“ Vo veci C‑697/17, ktorej predmetom je návrh na začatie pr
Provisional text JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Sixth Chamber, Extended Composition) 11 July 2019 (*) (Action for annulment — State aid — Measures implemented by France in favour of Marseille Provence Airport and airlines using the airport — Decision declaring the aid compatible with the internal market — Investment subsidies — Differentiation between airport charges applicable to national and international flights — Reduced airport charges to encourage flights from the new Marseille Provence te
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 11. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Smernica 2009/28/ES – Článok 3 ods. 3 písm. a) – Podpora využívania energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov – Výroba elektrickej energie fotovoltaickými solárnymi zariadeniami – Zmena režimu podpory – Zásady právnej istoty a ochrany legitímnej dôvery“ V spojených veciach C‑180/18, C‑286/18 a C‑287/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prej
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora) z 11. júla 2019 (*) „Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine – Zmrazenie finančných prostriedkov – Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa uplatňuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov – Ponechanie mena žalobcu na zozname – Povinnosť Rady overiť, či rozhodnutie orgánu tretieho štátu bolo prijaté pri dodržaní práva na obhajobu a práva na
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora) z 11. júla 2019 (*) „Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine – Zmrazenie finančných prostriedkov – Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa uplatňuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov – Ponechanie mena žalobcu na zozname – Povinnosť Rady overiť, či rozhodnutie orgánu tretieho štátu bolo prijaté pri dodržaní práva na obhajobu a práva na
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 11. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Doprava – Spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov – Nariadenie (ES) č. 261/2004 – Článok 5 ods. 1 písm. c) – Článok 7 ods. 1 – Právo na náhradu – Let s priamymi prípojmi – Let pozostávajúci z dvoch letov prevádzkovaných rôznymi leteckými dopravcami – Veľké meškanie pri druhom
ARRÊT DE LA COUR (neuvičme chambre) 11 juillet 2019 (*) « Manquement d’État – Directive 2011/70/Euratom – Gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs – Programme national – Obligation de transmission à la Commission européenne » Dans l’affaire C‑434/18, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, en liaison avec l’article 106 bis, paragraphe 1, du traité Euratom, introduit le 29 juin 2018, Commission européenne, représentée initialeme
ARRÊT DE LA COUR (septičme chambre) 11 juillet 2019 (*) « Pourvoi – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel de fonds et de ressources économiques – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant – Décision d’une autorité d’un État tiers – Obligation du Conseil de vérifier que cette décision a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection j
ARRÊT DE LA COUR (septičme chambre) 11 juillet 2019 (*) « Manquement d’État – Ressources propres – Droits de douane – Constatation d’une dette douaničre – Inscription dans une comptabilité séparée – Obligation de mise à la disposition de l’Union européenne – Procédure de recouvrement engagée tardivement – Intérêts de retard » Dans l’affaire C‑304/18, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 4 mai 2018, Commission européenne, représentée initialement
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 10. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Colný kódex – Colné vyhlásenie – Uvedenie nesprávnej podpoložky kombinovanej nomenklatúry – Dodatočný colný výmer – Článok 78 tohto kódexu – Preskúmanie colného vyhlásenia – Úprava prevodnej hodnoty – Článok 221 uvedeného kódexu – Lehota, po uplynutí ktorej sa premlčuje právo na vymáhanie colného dlhu – Prerušenie“ Vo veci C‑249/18, ktorej predmetom je návrh na začati
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. júla 2019., HQ a i. proti Aegean Airlines SA.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Noord-Nederland.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Letecká doprava – Nariadenie (ES) č. 261/2004 – Spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov – Zrušenie letu – Pomoc – Právo na náhradu nákladov na letenku leteckým dopravcom – Článok 8 ods. 2 – Balík cestovných služieb – Smernica 90/314/EHS – Konkurz cestovnej kancelárie.
Vec C-163/18.
Odôvodnenie: 21 smernice 90/314 uvádza: „keďže by spotrebiteľ ako aj priemysel cestovných služieb mali prospech, ak by organizátor a/alebo obchodníci boli zaviazaní zabezpečovať dostatočný dôkaz o záruke v prípade platobnej neschopnosti“ 9        Článok 1 tejto smernice stanovuje: „Účelom tejto smernice je aproximácia zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na balík služieb, ktoré sa predávajú alebo sú ponúkané na predaj v teritóriu spoločenstva [na území Spoločenstva – neoficiálny preklad].“ 10      Článok 4 ods.  ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 10. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 – Súdna právomoc v občianskych a obchodných veciach – Výlučné právomoci – Článok 24 body 1 a 5 – Spory v oblastiach vecných práv k nehnuteľnostiam a výkonu rozhodnutí – Postup súdnej dražby nehnuteľnosti – Námietková žaloba proti rozvrhu výťažku tejto dražby“ Vo veci C‑722/17, ktorej predmetom
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 10. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana spotrebiteľa – Smernica 2011/83/EÚ – Článok 6 ods. 1 písm. c) – Požiadavky na informácie v prípade zmlúv uzavretých na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov – Povinnosť obchodníka poskytnúť svoje telefónne číslo a číslo faxu, ‚ak je k dispozícii‘ – Rozsah“ Vo veci C‑649/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 10. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Doprava – Jednotný európsky železničný priestor – Smernica 2012/34/EÚ – Článok 3 – Pojem ‚Železničná infraštruktúra‘ – Príloha II – Minimálny prístupový balík – Zahrnutie používania osobných nástupíšť“ Vo veci C‑210/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Schienen‑Control Kommission (Komisia
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 10. júla 2019 (*) „Odvolanie – Hospodárska súťaž – Kartely – Odvetvie úrokových derivátov denominovaných v japonských jenoch – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP – Zodpovednosť podniku za jeho úlohu subjektu, ktorý uľahčil kartel –Výpočet pokuty– Povinnosť odôvodnenia“ Vo veci C‑39/18 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, p
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 10. júla 2019., A proti Udlændinge- og Integrationsministeriet.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dohoda o pridružení medzi EHS a Tureckom – Rozhodnutie č. 1/80 – Článok 13 – Klauzula ‚standstill‘ – Zlúčenie rodiny s manželom – Nové obmedzenie – Naliehavý dôvod všeobecného záujmu – Úspešná integrácia – Účinné riadenie migračných tokov – Proporcionalita.
Vec C-89/18.
... stanovené v § 9 ods. 7 [zákona o cudzincoch], podľa ktorého je okrem iného všeobecnou podmienkou ...
... konkrétne § 9 ods. 7 zákona o cudzincoch, bolo zavedené po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 10. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Právo na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe – Článok 168 – Reťazové dodávky tovaru – Zamietnutie práva na odpočítanie z dôvodu existencie tohto reťazca – Povinnosť príslušného daňového orgánu preukázať existenciu zneužívajúceho konania“ Vo veci C‑273/18, ktorej predmetom je návrh na začatie preju
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 10. júla 2019., Nicolas Aubriet proti Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Voľný pohyb osôb – Rovnosť zaobchádzania – Sociálne výhody – Nariadenie (EÚ) č. 492/2011 – Článok 7 ods. 2 – Finančná podpora na vyššie odborné štúdium – Študenti bez bydliska v dotknutom štáte – Podmienky týkajúce sa doby, ktorú rodičia odpracovali na území štátu – Minimálna doba piatich rokov – Referenčné obdobie siedmich rokov – Spôsob výpočtu referenčného obdobia – Deň podania žiadosti o finančnú podporu – Nepriama diskriminácia – Odôvodnenie – Proporcionalita.
Vec C-410/18.
Odôvodnenie: – Proporcionalita“ Vo veci C‑410/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal administratif (Správny súd, Luxembursko) z 20. júna 2018 a doručený Súdnemu dvoru 22. júna 2018, ktorý súvisí s konaním: Nicolas Aubriet proti Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory J.‑C. Bonichot, sudcovia C. Toader, A. Rosas (spravodajca), L. Bay Larsen a M. Safjan, generálny advokát: G. Pitruzzella tajomník: A. Calot ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 10. júla 2019 (*) „Odvolanie – Žaloba o náhradu škody proti Európskej komisii – Rozhodnutie Komisie o skončení spolupráce v rámci siete Team Europe – Náhrada škody – Námietka neprípustnosti vznesená Komisiou – Zmluvná alebo mimozmluvná povaha sporu“ Vo veci C‑19/18 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 5. januára 2018, VG, právny nástupca MS, v zastúpení: L. L
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 10. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Colná únia – Nariadenie (EHS) č. 2913/92 – Články 202 a 203 – Clá na dovoz – Vznik colného dlhu z dôvodu nedodržania colných predpisov – Dane – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 2 ods. 1 písm. d) a článok 30 – DPH pri dovoze – Zdaniteľná udalosť – Pojem ‚dovoz‘ tovaru – Podmienka vstupu tovaru do hospodárskeho obehu Európskej únie – Preprava tohto
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 10. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Colná únia – Nariadenie (EHS) č. 2913/92 – Články 202 a 203 – Clá na dovoz – Vznik colného dlhu z dôvodu nedodržania colných predpisov – Dane – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 2 ods. 1 písm. d) a článok 30 – DPH pri dovoze – Zdaniteľná udalosť – Pojem ‚dovoz‘ tovaru – Podmienka vstupu tovaru do hospodárskeho obehu Európskej únie – Preprava tohto
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 10. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Colná únia – Nariadenie (EHS) č. 2913/92 – Články 202 a 203 – Clá na dovoz – Vznik colného dlhu z dôvodu nedodržania colných predpisov – Dane – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 2 ods. 1 písm. d) a článok 30 – DPH pri dovoze – Zdaniteľná udalosť – Pojem ‚dovoz‘ tovaru – Podmienka vstupu tovaru do hospodárskeho obehu Európskej únie – Preprava tohto
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 10. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Colná únia – Nariadenie (EHS) č. 2913/92 – Články 202 a 203 – Clá na dovoz – Vznik colného dlhu z dôvodu nedodržania colných predpisov – Dane – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 2 ods. 1 písm. d) a článok 30 – DPH pri dovoze – Zdaniteľná udalosť – Pojem ‚dovoz‘ tovaru – Podmienka vstupu tovaru do hospodárskeho obehu Európskej únie – Preprava tohto
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 10. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Colná únia – Nariadenie (EHS) č. 2913/92 – Články 202 a 203 – Clá na dovoz – Vznik colného dlhu z dôvodu nedodržania colných predpisov – Dane – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 2 ods. 1 písm. d) a článok 30 – DPH pri dovoze – Zdaniteľná udalosť – Pojem ‚dovoz‘ tovaru – Podmienka vstupu tovaru do hospodárskeho obehu Európskej únie – Preprava tohto
JUDGMENT OF THE COURT (Eighth Chamber) 10 July 2019 (*) (Appeal — Commercial policy — Dumping — Implementing Decision (EU) 2016/176 — Imports of tartaric acid originating in China and produced by Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd — Regulation (EC) No 1225/2009 — Article 3(2), (3) and (5) — No material injury — Manifest error of assessment — Determination of injury — Evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the EU industry — Market s
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 8. júla 2019 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 258 ZFEÚ – Opatrenia na zníženie nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí – Smernica 2014/61/EÚ – Neprebratie a/alebo neoznámenie opatrení na prebratie – Článok 260 ods. 3 ZFEÚ – Návrh na uloženie povinnosti platiť denné penále – Výpočet výšky penále“ Vo veci C‑543/17, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa člá
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 8. júla 2019 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 258 ZFEÚ – Opatrenia na zníženie nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí – Smernica 2014/61/EÚ – Neprebratie a/alebo neoznámenie opatrení na prebratie – Článok 260 ods. 3 ZFEÚ – Návrh na uloženie povinnosti platiť denné penále – Výpočet výšky penále“ Vo veci C‑543/17, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa člá
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) zo 4. júla 2019., FTI Touristik GmbH proti Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).
Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Námietkové konanie – Článok 8 ods. 1 písm. b) – Prihláška obrazovej ochrannej známky obsahujúcej slovný prvok ‚Fl‘ – Námietka majiteľa obrazovej ochrannej známky obsahujúcej slovný prvok ‚fly.de‘ – Zamietnutie – Podobnosť označení – Štandardné písomné vyjadrenie vo Vestníku ochranných známok Európskej únie – Pravdepodobnosť zámeny.
Vec C-99/18 P.
Odôvodnenie: môže byť aj implicitné, ak umožní dotknutým osobám oboznámiť sa s dôvodmi, z ktorých vychádzal Všeobecný súd, a Súdnemu dvoru poskytne dostatok podkladov potrebných na uskutočnenie preskúmania v rámci odvolania (rozsudok z 20. septembra 2016, Mallis a i./Komisia a ECB, C‑105/15 P až C‑109/15 P, EU:C:2016:702, bod 45, ako aj citovaná judikatúra). 18      V prejednávanej veci je potrebné konštatovať, že z bodu 43 napadnutého rozsudku vyplýva, že „pokiaľ ide o štandardné písomné [vyjadrenie] prihlasovanej ochrannej známky uverejnené vo Vestníku ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 4. júla 2019., Európska komisia proti Spolkovej republike Nemecko.
Nesplnenie povinnosti členským štátom – Služby na vnútornom trhu – Smernica 2006/123/ES – Článok 15 – Článok 49 ZFEÚ – Sloboda usadiť sa – Tarify architektov a inžinierov za plánovacie služby – Minimálne a maximálne tarify.
Vec C-377/17.
Odôvodnenie: 40 smernice 2006/123 znie takto: „Pojem ‚závažné dôvody týkajúce sa verejného záujmu‘, na ktoré sa odvolávajú niektoré ustanovenia tejto smernice, sa postupne vyvinul z judikatúry Súdneho dvora v súvislosti s článkami 43 a 49 zmluvy a je možné, že sa bude naďalej vyvíjať Tento pojem, ako ho uznal vo svojej judikatúre Súdny dvor, zahŕňa aspoň tieto oblasti:… ochranu príjemcov služieb,… ochranu životného prostredia a mestského životného prostredia vrátane územného plánovania v mestách a na vidieku,… ochranu duševného vlastníctva, ciele k ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 4. júla 2019., Baltic Media Alliance Ltd. proti Lietuvos radijo ir televizijos komisija.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Slobodné poskytovanie služieb – Smernica 2010/13/EÚ – Audiovizuálne mediálne služby – Televízne vysielanie – Článok 3 ods. 1 a 2 – Sloboda prijímania a vysielania – Podnecovanie nenávisti z dôvodu štátnej príslušnosti – Opatrenia prijaté prijímajúcim členským štátom – Dočasná povinnosť daná poskytovateľom mediálnych služieb a iným osobám, ktoré poskytujú služby vysielania televíznych kanálov alebo televíznych vysielaní cez internet, vysielať alebo vykonávať retransmisiu televízneho kanála na území tohto členského štátu výlučne v balíkoch televíznych programov dostupných za poplatok.
Vec C-622/17.
... vysielať podľa § 19 ods. 1 tretieho pododseku [tohto zákona] sa uloží rozhodnutie, že počas 12 mesiacov odo ...
... na základe §341 ods. 3 zákona o informovaní spoločnosti. V tejto súvislosti oznámila spoločnosti BMA porušenie, ...
... uvedené v § 33 ods. 11 a § 33 ods. 12 bode 1 litovského zákona o poskytovaní informácií verejnosti, teda ...
... prijatím § 33 ods. 11 a § 33 ods. 12 bodu 1 zákona o informovaní spoločnosti, na základe ktorého bolo ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) zo 4. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Odpad – Preprava – Nariadenie (ES) č. 1013/2006 – Článok 2 bod 1 – Smernica 2008/98/ES – Článok 3 bod 1 – Pojmy ‚preprava odpadu‘ a ‚odpad‘ – Dodávka tovaru, ktorý bol pôvodne určený na maloobchodný predaj a ktorý spotrebitelia vrátili alebo sa stal nadbytočný v sortimente predávajúceho“ Vo veci C‑624/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prej
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 4. júla 2019., Openbaar Ministerie proti Freddymu Lucienovi Magdalena Kirschsteinovi a Thierrymu Fransovi Adeline Kirschsteinovi.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Antwerpen.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2005/29/ES – Nekalé obchodné praktiky – Pôsobnosť – Pojem ‚obchodné praktiky‘ – Smernica 2006/123/ES – Služby na vnútornom trhu – Trestné právo – Systémy udeľovania povolení – Vysokoškolské vzdelávanie – Diplom, ktorým sa udeľuje titul ‚magister‘ – Zákaz udeľovať určité tituly bez akreditácie.
Vec C-393/17.
Odôvodnenie: 7 smernice 2005/29 znie: „Táto smernica sa zaoberá obchodnými praktikami, ktoré priamo súvisia s ovplyvňovaním rozhodnutí o obchodnej transakcii spotrebiteľov vo vzťahu k produktom. …“ 4        Článok 2 tejto smernice, nazvaný „Vymedzenie pojmov“, stanovuje: „Na účely tejto smernice: … c)       ‚produkt‘ je akýkoľvek tovar alebo služba vrátane nehnuteľností, práva a záväzku; d)      ‚obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom‘ (ďalej tiež ‚obchodné praktiky‘) sú akékoľvek konanie, opomenutie, spôsob správania alebo vyjadrenie, obchodná ...
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (deviata komora) z 3. júla 2019., Španielské kráľovstvo v. Európska komisia.
Vec T-602/17.
Odôvodnenie: 7 smernice 2005/29 znie: „Táto smernica sa zaoberá obchodnými praktikami, ktoré priamo súvisia s ovplyvňovaním rozhodnutí o obchodnej transakcii spotrebiteľov vo vzťahu k produktom. …“ 4        Článok 2 tejto smernice, nazvaný „Vymedzenie pojmov“, stanovuje: „Na účely tejto smernice: … c)       ‚produkt‘ je akýkoľvek tovar alebo služba vrátane nehnuteľností, práva a záväzku; d)      ‚obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom‘ (ďalej tiež ‚obchodné praktiky‘) sú akékoľvek konanie, opomenutie, spôsob správania alebo vyjadrenie, obchodná ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 3. júla 2019., Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs proti The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Odpočítanie dane zaplatenej na vstupe – Výdavky na správu finančného fondu, ktorý realizuje investície na účely pokrytia nákladov na všetky transakcie uskutočnené zdaniteľnou osobou na výstupe – Všeobecné výdavky.
Vec C-316/18.
... dane. 26 uvedeného zákona je jedinou odpočítateľnou daňou na vstupe tá, ktorá sa podľa ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 3. júla 2019., Viridis Pharmaceutical Ltd. proti Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).
Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Konanie vo veci zrušenia – Slovná ochranná známka Boswelan – Riadne používanie – Neexistencia – Používanie ochrannej známky v rámci klinických skúšok pred podaním žiadosti o povolenie na uvedenie lieku na trh – Náležitý dôvod na nepoužívanie – Pojem.
Vec C-668/17 P.
Odôvodnenie: 10 nariadenia č. 207/2009 znie: „Neexistuje žiadne opodstatnenie chrániť ochranné známky [Európskej únie] alebo voči nim chrániť akúkoľvek ochrannú známku, ktorá bola zapísaná už skôr, s výnimkou prípadov, keď sa ochranné známky skutočne [riadne – neoficiálny preklad] používajú.“ 5        Článok 15 uvedeného nariadenia s názvom „Používanie ochranných známok [Európskej únie]“ vo svojom odseku 1 stanovuje: „Ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známku [Európskej únie] v [Európskej únii] v súvislosti s tovarmi ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 3. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 267 ZFEÚ – Právo na účinný prostriedok nápravy – Rozsah preskúmania aktu Európskej únie vnútroštátnym súdom – Nariadenie (ES) č. 1225/2009 – Článok 15 ods. 2 – Oznámenie všetkých príslušných informácií členským štátom najneskôr desať pracovných dní pred zasadnutím poradného výboru – Pojem ‚príslušné informácie‘ – Podstatné formálne náležitosti – Vykonávacie nariadeni
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (štvrtá komora) z 3. júla 2019 (*) „Verejná služba – Zamestnanci EIB – Organizačné usporiadanie služieb – Uvoľnenie zo služby – Prístup k elektronickej schránke a k počítačovým pripojeniam – Konanie pred podaním žaloby – Prípustnosť – Právna istota – Právo byť vypočutý – Prezumpcia neviny – Záverečná správa OLAF‑u – Povinnosť odôvodnenia – Zodpovednosť – Majetková ujma – Nemajetková ujma“ Vo veci T‑573/16, PT, zamestnanec Európskej investične
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 3. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) – Zdaniteľný základ – Zníženie – Zásada daňovej neutrality – Lízingová zmluva vypovedaná z dôvodu nezaplatenia lízingových splátok – Opravný daňový výmer – Pôsobnosť – Zdaniteľné plnenia – Dodanie tovaru za protihodnotu – Platenie ‚náhrady‘ pre prípad vypovedania zmluvy až do uplynutia platnosti zmluvy – Právomoc Súdneho dvora“ V
Predbežné znenie SÚDNY DVOR (piata komora) z 3. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Články 34 a 36 ZFEÚ – Voľný pohyb tovaru – Opatrenie s rovnocenným účinkom ako množstevné obmedzenie – Ochrana zdravia a života ľudí – Súbežný dovoz liekov – Referenčné lieky a generické lieky – Podmienka, podľa ktorej dovážaný liek a liek, pre ktorý bolo vydané povolenie na uvedenie na trh v členskom štáte dovozu, musia byť obidva buď referenčnými liekmi, alebo generickými liekmi“ Vo veci C
ARRÊT DU TRIBUNAL (premičre chambre) 2 juillet 2019 ( *1 ) « Responsabilité non contractuelle – Politique étrangčre et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre la République islamique d’Iran – Gel des fonds – Restriction en matičre d’admission aux territoires des États membres – Réparation du dommage prétendument subi à la suite de l’inscription et du maintien du nom du requérant sur des listes de personnes et d’entités auxquelles s’applique
ARRÊT DU TRIBUNAL (premičre chambre) 2 juillet 2019 ( *1 ) « Responsabilité non contractuelle – Politique étrangčre et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran – Gel des fonds – Réparation du dommage prétendument subi à la suite de l’inscription et du maintien du nom de la requérante sur des listes de personnes et d’entités auxquelles s’appliquent des mesures restrictives – Préjudice matériel – Préjudice imm

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: základ na výpočet výsluhového príspevku, obdobie dôchodkového poistenia a výška osobného mzdového bodu, priznanie výsluhového dôchodku
Právna veta: Priznanie výsluhového dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z. z. nevylučuje, aby obdobie výkonu služby colníka nebolo považované za obdobie dôchodkového poistenia podľa zákona o sociálnom poistení. (...) Zámerom zákonodarcu bolo dosiahnuť, aby od dovŕšenia dôchodkového veku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení výsluhový dôchodok priznaný podľa zákona č. 328/2002 Z. z. plnil funkciu starobného dôchodku z osobitného systému sociálneho zabezpečenia ako dávka existujúca, či už samostatne alebo popri starobnom dôchodku, na ktorý vznikne nárok dovŕšením dôchodkového veku podľa všeobecných ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava výkonu rodičovských práv a povinností, úprava styku otca s maloletým dieťaťom, výkon rodičovských práv a povinností
Právna veta: Podľa § 36 ods. 1 Zákona o rodine, rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ustanovenia § 24, § 25 a 26 sa použijú primerane. (...) Rodičia majú rovnaké rodičovské práva a povinnosti a obaja sú zodpovední za všestranný rozvoj dieťaťa. Každý z rodičov má celé rodičovské práva a povinnosti. Obidvaja rodičia ich nemusia vykonávať spolu, ale vo vz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: osvojenie, rodinný vzťah založený osvojením, právne následky osvojenia
Právna veta: Hlavným zámerom osvojenia je vytvorenie náhradnej, fungujúcej rodiny, ktorej právny poriadok priznáva všetky právne následky rodiny biologickej. Základným právnym následkom osvojenia, ktorý nastane dňom právoplatnosti rozhodnutia o osvojení (v danom prípade dňom 20.06.2017) je že osvojením vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom rovnaký vzťah, aký je medzi rodičmi a deťmi. Medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa vzniká osvojením príbuzenský vzťah. Osvojitelia majú pri výchove detí rovnakú zodpovednosť a rovnaké práva a povinnosti ako rodičia (§ 97 ods. 1 Zákona o rodine). S osvojením sú spojené ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odstúpenie od zmluvy podľa § 48 OZ, náležitosti odstúpenia od zmluvy, náležité doručenia odstúpenia od zmluvy, právo na odstúpenie od zmluvy
Právna veta: Podľa § 48 OZ od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak. Odstúpenie od zmluvy je spravidla jednostranným právnym úkonom účastníka zmluvy, na platnosť a účinnosť ktorého sa vyžaduje splnenie všetkých náležitostí ako pri iných prejavoch vôle. Nemožno však vylúčiť, aby sa účastníci dohodli na odstúpení od zmluvy aj vtedy, keď to zákon neustanovuje alebo keď sa o tom vopred nedohodli. Základným predpoklado ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky podľa § 524 OZ, postúpenie pohľadávky bez súhlasu dlžníka, možnosť dlžníka žalovať postupcu a postupníka
Právna veta: V zmysle § 524 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka platí, že veriteľ môže svoju pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka postúpiť písomnou zmluvou inému. S postúpenou pohľadávkou prechádza aj jej príslušenstvo a všetky práva s ňou spojené. Namiesto pôvodného veriteľa (postupcu) sa dlžníkovým veriteľom stáva postupník a s postúpenou pohľadávkou predchádzajú všetky práva s pohľadávkou spojené. Veriteľom a osobou oprávnenou z ďalších práv spojených s touto pohľadávkou sa stáva postupník. Postupník sa stáva subjektom, voči ktorému možno uplatniť všetky námietky s pohľadávkou súvisiace, teda v tomto prípade ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vymáhateľná pohľadávka, odporovacia žaloba, odporovateľný právny úkon
Právna veta: Zákonnému pojmu „vymáhateľná pohľadávka“ zodpovedá taká pohľadávka, ktorú možno úspešne vymáhať pred súdom v základnom konaní, t.j. pohľadávka, ktorá už dospela (je zročná) a ktorá nie je, čo do svojej povahy pohľadávkou naturálnou. Podľa názoru dovolacieho súdu, pod vymáhateľnou pohľadávkou v zmysle § 42a ods. 1 OZ treba rozumieť takú pohľadávku, ktorá bola veriteľovi priznaná vykonateľným rozhodnutím alebo iným titulom, podľa ktorého možno vykonať exekúciu. Účelom odporovacej žaloby je ochrana veriteľa spočívajúca v možnosti dosiahnuť rozhodnutie súdu, ktorým by bolo určené, že dlžníkom uro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepriznanie náhrady trov konania, rozhodovanie o trovách konania, okolnosti hodné osobitného zreteľa, ku ktorým je potrebné pri stanovení povinnosti nahradiť trovy konania výnimočne prihliadnuť
Právna veta: Ust. § 257 C.s.p. nie je možné považovať za predpis, ktorý by zakladal jeho voľnú možnosť aplikácie, ale ide o ustanovenie, podľa ktorého je súd povinný skúmať, či v prejednávanej veci neexistujú zvláštne okolnosti hodné osobitného zreteľa, ku ktorým je potrebné pri stanovení povinnosti nahradiť trovy konania výnimočne prihliadnuť. Ustanovenie § 257 C.s.p. preto nie je možné vykladať tak, že je naň možné prihliadnuť kedykoľvek bez zreteľa na základné zásady rozhodovania o trovách konania. Strane, ktorá mala vo veci úspech, nemožno nepriznať náhradu trov podľa výnimočného ustanovenia len na zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom, nesprávny úradný postup orgánu verejnej moci, náhrada škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom
Právna veta: O vzťah príčinnej súvislosti (kauzálny nexus) ide vtedy, ak je medzi protiprávnym konaním škodcu a vznikom škody vzťah príčiny a následku. Ak bola príčinou vzniku škody iná skutočnosť, zodpovednosť za škodu nevznikne. Otázka príčinnej súvislosti nie je otázkou právnou, ide o skutkovú otázku, ktorá môže byť riešená len v konkrétnych súvislostiach. Pri zisťovaní príčinnej súvislosti je treba škodu izolovať zo všeobecných súvislostí a skúmať, ktorá príčina ju vyvolala a je rozhodujúca iba vecná súvislosť príčiny a následku (rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 28. 10. 2010, sp. zn. 3 Cdo 130/2010) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výživné na maloleté dieťa, spätné priznanie výživného, dôvod hodný osobitného zreteľa na priznanie výživného spätne
Právna veta: V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na cit. zák. ust. § 77 ods. 1 Zákona o rodine, podľa ktorého výživné možno priznať len odo dňa začatia súdneho konania a za minulý čas, hoci len jeden deň pred začatím konania možno výživné priznať len výnimočne, najdlhšie na dobu 3 rokov spätne odo dňa začatia konania, a to len pre maloleté dieťa, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Dôvody hodné osobitného zreteľa treba posúdiť podľa konkrétnych okolností prípadu. Dôvody hodné osobitného zreteľa musí oprávnený rodič súdu preukázať. Mohla by medzi ne patriť napr. objektívna nemožnosť podať náv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o revolvingovom úvere, náležitosti spotrebiteľskej úverovej zmluvy, bezúročný úver
Právna veta: Zákon č. 129/2010 Z. z. v znení účinnom ku dňu uzatvorenia Zmluvy o revolvingovom úvere v ustanovení § 9 ods. 2 taxatívnym spôsobom uvádzal náležitosti, ktoré musí Zmluva o spotrebiteľskom úvere bezvýhradne obsahovať - následkom absencie čo i len jednej v tomto zákonnom ustanovení uvedenej náležitosti je bezúročnosť a bezpoplatkovosť spotrebiteľského úveru v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z. z. Jednou z obligatórnych náležitostí spotrebiteľskej zmluvy bol v zmysle § 9 ods. 2 písm. k) zákona č. 129/2010 Z. z. účinného v čase jej uzatvorenia aj údaj o výške splátky, pričom predložená zmlu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: minimálne výživné, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Predovšetkým je potrebné uviesť, že základným nárokom maloletého dieťaťa je právo na výživu. Na druhej strane je základnou povinnosťou rodiča poskytovať svojmu maloletému dieťaťu výživu. Zákonodarca počíta aj so situáciou, keď sa rodič ocitne v nepriaznivej sociálnej situácii, aj v takom prípade, aj na úkor vlastných potrieb, je rodič povinný zabezpečiť maloletému dieťaťu výživu. Táto situácia je vyjadrená v citovanom ustanovení § 62 ods. 3 Zákona o rodine, ktoré upravuje minimálnu výšku výživného, ktorú je rodič povinný poskytnúť každému svojmu maloletému dieťaťu bez ohľadu na svoje schopnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: kanabis a šoférovanie , vedenie motorového vozidla pod vplyvom canabisu, ohrozenie pod vplyvom návykovej látky
Právna veta: Príspevok sa zaoberá možnosťami zisťovania ovplyvnenia vodiča motorového vozidla kanabisom.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: oznamovateľ trestného činu, návrhy na vykonanie dokazovania, napomáhanie orgánom činným v trestnom konaní, neoznámenie trestného činu, odhaľovanie trestných činov, novelizácia zákona
Právna veta: Autor sa v príspevku zameriava na zmeny v Trestnom poriadku zavedené zákonom č. 54/2019 Z.z.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: európsky zatýkací rozkaz, vydanie európskeho zatýkacieho rozkazu, neplatný európsky zatýkací rozkaz
Právna veta: Článok sa zaoberá aktuálnou rozhodovacou činnosťou Súdneho dvora Európskej únie ohľadne európskeho zatýkacieho rozkazu
MENU