Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1026039
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62451
USSR: 34251
NSČR: 118585
NSSČR: 63718
USČR: 77026
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417904
Krajské súdy (ČR): 40347
Posledná aktualizácia
20.08.2019 02:27

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Odôvodnenie: Krajský súd v Košiciach (ďalej len „krajský súd") uznesením z 10. júla 2019, sp. zn. 8 Ntc 19/2019, podľa § 67 ods. 1 Tr. zák. rozhodol tak, že žiadosť odsúdeného G. K. o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody uloženého mu krajským súdom vo veciach pod sp. zn. Nc 10/2011 a 5 Ntc 6/2016, zamietol. Proti tomuto uzneseniu podal odsúdený K. ihneď na verejnom zasadnutí sťažnosť, ktorú odôvodnil podaním z 31. júla 2019. Uviedol, že krajský súd sa jeho žiadosťou riadne nezaoberal, nevyrovnal sa s tým, že podal sťažnosť na ÚVTOS Ružomberok, ako aj na príslušníka ZVJS, ktorá bola adre ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Dunajská Streda zo 14. marca 2018, sp. zn. 18T/2/2018, bol obvinený J. B. uznaný vinným v bode 1/ obžaloby z prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a ods. 1 písm. a), b), c), ods. 2 písm. a) Trestného zákona s poukazom na § 139 ods. 1 písm. c) Trestného zákona a v bode 2/ obžaloby zo zločinu vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona v jednočinnom súbehu s prečinom porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1 Trestného zákona na tom skutkovom základe, že v bode 1/ obžaloby v období od presne nezisteného dňa mesiaca júl roku 2017 do dňa 11. ...
Odôvodnenie: Okresný súd Zvolen rozsudkom zo 4. februára 2015, sp. zn. 4T 109/2013, na základe skutkového stavu tam uvedenom uznal obvineného H. Y. vinným zo zločinu týrania blízkej a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a/, ods. 2 písm. c/ Trestného zákona a zločinu vydierania podľa § 189 ods. l, ods. 2 písm. b/ Trestného zákona s poukazom na §139 ods. l písm. c/, písm. i/ Trestného zákona. Za spáchanú trestnú činnosť súd obvinenému podľa § 208 ods. 2 Trestného zákona s použitím § 36 písm. d/, písm. l/, § 37 písm. m/, § 38 ods. 3, § 41 ods. l, ods. 2, § 39 ods. l, ods.3 písm. c/, § 34 ods. 6 a § 46 Tr ...
Odôvodnenie: Napadnutým uznesením Krajský súd v Nitre (ďalej aj „súd prvého stupňa"), rozhodol tak, že podľa § 66 ods. 1 písm. b), ods. 2, ods. 3 Trestného zákona žiadosť odsúdeného W. W., narodeného X. S. XXXX v Q., trvale bytom Q., J. ul. č. XX, toho času vo výkone trestu odňatia slobody v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce o podmienečné prepustenie z výkonu trestov odňatia slobody uložených mu: 1) trestným rozkazom Obvodného súdu Praha 1, zo 6. júla 2015, sp. zn. 6 T 70/2015, právoplatným 17. júla 2015, v spojení s uznesením Obvodného súdu Praha 1, z 20. apríla 2016, sp. zn. 6 T 70/2015 ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava V (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo 14. marca 2017 č. k. 7 C 164/2016-171 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni 10 000,- Eur titulom náhrady nemajetkovej ujmy do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku (výrok I.) a priznal žalobkyni náhradu trov konania v celom rozsahu (výrok II.). 2. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „odvolací súd“) rozsudkom z 28. novembra 2018 sp. zn. 15 Co 267/2017, 15 Co 268/2017 rozsudok súdu prvej inštancie potvrdil (výrok I.), uznesenie súdu prvej inštancie z 26. apríla 2017 č. k. 7 C 164/2016-213 potvrdil (výrok II.), náv ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava IV (ďalej aj súd prvej inštancie“ event. „prvoinštančný súd“) rozsudkom z 08. júna 2018 č. k. 23C/57/2013-423 uložil žalovanému povinnosť v lehote 15 dní od právoplatnosti rozsudku zaslať žalobcovi písomné ospravedlnenie v znení špecifikovanom vo výrokovej časti (I. výrok). Ďalej uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi nemajetkovú ujmu 10 000 Eur, do troch dní od právoplatnosti rozsudku (II. výrok), a vo zvyšku žalobu o zaplatenie nemajetkovej ujmy zamietol (III. výrok). Konanie v časti žaloby, ktorou sa žalobca domáhal uložiť žalovanému povinnosť zaslať znenie osp ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Nitra (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením z 1. augusta 2018 č.k. 7 C 69/2018107 odmietol podľa § 129 ods. 3 CSP podanie žalobkyne (o určenie neplatnosti verejnej dražby) zo dňa 12. marca 2018 v spojení s dopĺňacími podaniami z 25. apríla 2018 a 30. mája 2018. Proti tomuto uzneseniu podala odvolanie žalobkyňa. 2. Krajský súd v Nitre (ďalej len „odvolací súd“) uznesením z 31. januára 2019 sp.zn. 5 Co 297/2018 odvolanie žalobkyne podľa § 386 písm. a/ CSP ako oneskorene podané odmietol a žiadnej zo strán nepriznal právo na náhradu trov odvolacieho konania. Mal za to, že uz ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach uznesením zo 17. januára 2019 sp.zn. 7 CoE 164/2018 odmietol ako oneskorene podané [§ 386 písm. a/ Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“)] odvolanie povinného 1/ proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 13. novembra 2017 č.k. 0 Er 2506/1997103, ktorým nebol povolený odklad exekúcie, exekúcia bola zastavená v časti 11 974,83 €, exekúcia bola vo vzťahu k povinnému 2/ vyhlásená za neprípustnú a zastavená z dôvodu jeho výmazu z obchodného registra 9. septembra 2008. Vychádzal z toho, že napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie bolo povinnému 1/ doručené 24. januá ...
Odôvodnenie: 1. V danom spotrebiteľskom spore sa žalobkyňa voči žalovanej domáhala plnenia zo zmluvy o úvere. 2. Okresný súd Piešťany (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 22. januára 2018 č.k. 7 C 25/2015-62 žalobu zamietol a žalovanej nepriznal náhradu trov konania. 3. Na odvolanie žalobkyne Krajský súd v Trnave (ďalej len „odvolací súd“) rozsudkom z 30. januára 2019 sp.zn. 24 Co 210/2018 rozsudok súdu prvej inštancie potvrdil; rozhodol, že žalovaná má nárok na náhradu trov odvolacieho konania. 4. Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu podala žalobkyňa dovolanie, prípustnosť ktorého vyvodzovala z § 421 o ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline uznesením z 30. októbra 2015 sp.zn. 7 CoP 45/2015 odmietol odvolanie manžela smerujúce proti výrokom uznesenia Okresného súdu Žilina z 13. apríla 2015 č.k. 30 P 364/2012-750 o nariadení znaleckého dokazovania a povinnosti manželky zložiť zálohu na znalecké dokazovanie; odvolaním napadnuté uznesenie potvrdil vo výroku o povinnosti manžela zložiť zálohu na znalecké dokazovanie. Toto uznesenie Krajského súdu v Žiline napadol manžel dovolaním podaným 4. februára 2016 (ďalej len „dovolanie I.“) 2. Krajský súd v Žiline rozsudkom z 30. marca 2017 sp.zn. 10 CoP 73/2016 potvrdil ...

Ústavný súd Slovenskej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Súdny dvor Európskej únie

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Odôvodnenie: 1. Žalobkyňa sa včas podanou žalobou domáhala zrušenia v záhlaví uvedeného rozhodnutia žalovaného, ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobkyne a potvrdil prvostupňové rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, odbor sociálnych vecí a rodiny č. TN1/OPPKPČ/ SOC/2019/43237-4 zo dňa 16.01.2019, ktorým podľa § 38 ods. 1 písm. b) bod 2, ods. 9 a § 55 ods. 6 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 447/2008 Z.z.“) nebolo vyhovené žiadosti ž ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Prievidza sp.zn. 3T/37/2019 zo dňa 17.5.2019, bol obžalovaný F. B. uznaný vinným zo zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov podľa § 270 odsek 2 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. v znení zákona č. 274/2017 Z.z., pretože v presnejšie nezistenom čase v mesiaci február 2018 v rodinnom dome č. XXX v N. O. neoprávnene vyrobil kopírovaním pomocou multifunkčného zariadenia zn. HP X. výrobné číslo H. stolného počítača nezistenej značky čiernej farby a kancelárskeho papiera bielej farby formátu A4, falzifikát bankovky nominálnej hodnoty 10 ...

Nejvyšší soud Československé socialistické republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.