Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvod na uznanie cudzieho rozhodnutia na území Slovenskej republiky, uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia
Právna veta: Podľa § 518 ods. 4 Tr. por. proti rozsudku o uznaní cudzieho rozhodnutia je prípustné odvolanie, ktoré môže podať odsúdený, prokurátor alebo minister spravodlivosti. Odvolací súd na neverejnom zasadnutí odvolanie zamietne, ak zistí, že nie je dôvodné. Ak odvolanie nezamietne, zruší napadnuté rozhodnutie a po doplnení konania, ak je potrebné, sám rozhodne rozsudkom, či sa cudzie rozhodnutie uznáva alebo neuznáva. Najvyšší súd Slovenskej republiky s poukazom na odvolacie námietky odsúdenej M. A. považuje za potrebné uviesť, že dôvody odmietnutia uznania a výkonu cudzieho rozhodnutia sú tax ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: držba, vydržacia doba, dobromyseľnosť držiteľa pozemku, vlastnícke právo
Právna veta: Dobromyseľnosť je presvedčenie nadobúdateľa, že nekoná bezprávne, keď si napríklad prisvojuje určitú vec alebo ňou disponuje (porov. § 129 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Ide teda o psychický stav, o vnútorné presvedčenie subjektu, ktoré samo osebe nemôže byť predmetom dokazovania. Predmetom dokazovania môžu byť skutočnosti vonkajšieho sveta, prostredníctvom ktorých sa vnútorné presvedčenie prejavuje navonok, teda okolnosti, z ktorých možno vyvodiť presvedčenie nadobúdateľa o dobromyseľnosti, že mu vec patrí. Okolnosťami, ktoré budú svedčiť pre záver o existencii dobromyseľnosti, budú sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: voľné hodnotenie dôkazov v trestnom konaní, dôkaz získaný zákonným spôsobom, odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky, právo na súkromie
Právna veta: Aby bolo možné v súlade s ustanovením § 2 ods. 12 Trestného poriadku vyhodnotiť dôkaz získaný použitím informačno-technických prostriedkov ako dôkaz získaný zákonným spôsobom v zmysle a v intenciách judikatúry Európskych orgánov ochrany práva, Ústavného súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky možno vo všeobecnosti zhrnúť, že je potrebné, aby boli splnené tieto základné podmienky: - podaný návrh spĺňa náležitosti stanovené Trestným poriadkom alebo zákonom č. 166/2003 o ochrane pred odpočúvaním - príkaz alebo súhlas na použitie informačno-technických prostried ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Meritum: Premlčanie
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie podľa OZ, vigilantibus iura scripta sunt
Právna veta: Nárok sa premlčí, ak uplynie subjektívna alebo objektívna premlčacia lehota. Slovenské súkromné
právo je však postavené tiež na zásade, že nikto sa nemá bez právneho dôvodu obohacovať na úkor
iného.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nezákonné rozhodnutia, nezákonné trestné stíhanie, škoda spôsobená nezákonným rozhodnutím, pojem škoda, náhrada škody v zmysle Občianskeho zákonníka
Právna veta: Pri odškodňovaní nemajetkovej ujmy za nezákonné trestné stíhanie každej fyzickej osoby sudcom
nesvedčí bagatelizovanie závažnosti ujmy priznávaním neprimerane nízkych, resp. žiadnych náhrad;
také rozhodovanie treba považovať za obchádzanie zákona i jeho účelu a pôsobí mnohokrát veľmi
cynicky, bez citu pre elementárnu spravodlivosť, alebo absencie postupu podľa pravidla, podľa
ktorého „nerob druhému to, čo nechceš, aby robili tebe“.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: oprávnenie na podnikanie v energetike, spôsob podpory a podmienky podpory výroby elektriny, potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, právo na podporu výrobcu elektriny, dodržanie lehoty
Právna veta: Výrobca elektriny má právo uplatniť si právo na podporu za nasledujúci kalendárny rok len v prípade, ak najneskôr do 15. augusta doručí prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy oznámenie podľa § 4 ods. 2. písm. c/ zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v znení účinnom do 31. decembra 2018. Pre dodržanie lehoty a pre zachovanie práva na podporu za nasledujúci kalendárny rok tak nepostačuje, ak výrobca elektriny odovzdá predmetné oznámenie adresované prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy na poštovú prepravu v p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podanie urobené elektronickými prostriedkami, elektronické podania, elektronické podanie
Právna veta: Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie/sťažnosť elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP) teda do elektronickej podateľne, je nevyhnutné považovať aj takýto spôsob doručenia podania, t. j. prostredníctvom portálu eŽaloby () ministerstva spravodlivosti určeného pre podania na súdy, za doručené ,,súdu“ elektronickými prostriedkami. K tomu, aby nastali účinky podaného odvolania zaslaného elektronickými prostriedkami, je nevyhnutné, aby strana sporu (účastník konania) uviedla správny súd, ktorému má byť odvolanie/sťažnosť adresované a pokiaľ podanie vo veci sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poučovacia povinnosť súdu, poučenie o opravnom prostriedku
Právna veta: Pokiaľ ide o poučenie o opravnom prostriedku, ústavný súd sa už vo svojej rozhodovacej činnosti vyjadril, že pod právnymi účinkami rozhodnutí rozumieme platnosť (viazanosť súdu rozhodnutím po jeho vyhlásení, vyhotovení alebo doručení), právoplatnosť a (predbežnú) vykonateľnosť, ktoré nastávajú vždy, ak nedôjde k odloženiu týchto účinkov v dôsledku úkonov účastníkov konania. K právnym účinkom rozhodnutia preto nemožno radiť aj obsah rozhodnutia, ku ktorému patrí aj poučenie o možnosti použiť opravný prostriedok. Takéto poučenie nemá žiaden účinok, je iba plnením špeciálnej poučovacej povi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosti užívateľa poľovného pozemku, povinnosti užívateľa poľovného revíru, zmluva o užívaní poľovného revíru
Právna veta: Zaevidovanie zmluvy o užívaní poľovného revíru je individuálny správny akt, na ktorého základe sa zavŕši postúpenie užívania poľovného revíru jeho vlastníkom, resp. vlastníkmi spoločného poľovného revíru, na niektorý zo subjektov podľa § 13 ods. 1 písm. a/ až d/ zákona o poľovníctve. Účinnosť zmluvy o užívaní poľovného revíru je podmienená jej zaevidovaním príslušným okresným úradom. Teda až po zaevidovaní zmluvy o užívaní poľovného revíru sa možno domáhať úspešného plnenia na jej základe. 34. Napriek tomu, že na konanie o zaevidovaní zmluvy o užívaní poľovného revíru podľa § 13 zákona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody
Právna veta: Pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody treba vždy zhodnotiť osobu odsúdeného a celý jeho doterajší život, vrátane jeho správania pred spáchaním trestného činu, správania, ktoré viedlo k jeho spáchaniu ako aj správania vo výkone trestu odňatia slobody. Tieto okolnosti pritom nemožno hodnotiť izolovane, ale je nutné ich posudzovať vo vzájomných súvislostiach. Len tak je totiž možné spoľahlivo posúdiť či aktuálne správanie sa odsúdeného a plnenie jeho povinností vo výkone trestu odňatia slobody nie je len vonkajším prejavom jeho prispôsobenia sa prostrediu ústav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňové výdavky daňového subjektu, daňový výdavok
Právna veta: Daňovým výdavkom je výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne
vynaložených daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii
daňovníka podľa § 6 ods. 11 alebo 14, ak zákon neustanovuje inak. Najvyšší súd preto poukazuje na
to, že pokiaľ má byť určitá obchodná transakcia uznaná ako daňový výdavok, musí v zmysle § 2 písm.
i) zákona č. 595/2003 Z.z. okrem iných podmienok súvisieť s dosiahnutím, zabezpečením a udržaním
príjmov daňovníka.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: pracovný pomer na určitú dobu, výpoveď
Právna veta: „Pracovný pomer na dobu určitú možno v pracovnej zmluve vymedziť nielen konkrétnym dňom, ale aj iným spôsobom (napr. skončením pracovnej úlohy alebo iných prác, návratom ženy - zamestnankyne z materskej dovolenky a pod.) nevzbudzujúcim žiadnu pochybnosť, kedy sa má pracovný pomer skončiť. Takto dohodnutý pracovný pomer končí právnou udalosťou alebo uplynutím dohodnutej pracovnej doby bez toho, aby zamestnávateľ uplatnil niektorý z taxatívne uvedených výpovedných dôvodov, bez akéhokoľvek ďalšieho obmedzenia (napr. prejednania s príslušným odborovým orgánom alebo počas dočasnej prácenes ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prikázanie sporu inému súdu
Právna veta: Dôvodmi vhodnosti pre prikázanie sporu inému súdu môžu byť len také okolnosti, ktoré umožnia hospodárnejšie, rýchlejšie alebo po skutkovej stránke spoľahlivejšie a dôkladnejšie prejednanie sporu iným ako príslušným súdom. Úvaha o vhodnosti delegácie preto zahŕňa posúdenie predmetu konania i pomerov strán sporu, pričom na pomery strany sporu, ktorá delegáciu navrhuje, možno prihliadnuť, len ak ich zohľadnenie nebude mať negatívny dopad na druhú stranu sporu. Rozhodne nie zanedbateľný význam pri posudzovaní existencie dôvodov pre delegáciu potom samozrejme má i stanovisko ostatných strán s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyporiadanie práva osobného užívania pozemku, štátne notárstvo, dohoda o vyporiadaní
Právna veta: Pod vyporiadaním, ako ho uvádza citované zákonné ustanovenie, myslí sa dohoda, ktorou si predošlý užívateľ rieši s nadobúdateľom všetky vzájomné majetkové nároky vyplývajúce z prechodu práva osobného užívania pozemku. Vyporiadanie preto vyžaduje, aby sa v ňom prihliadlo aj na výšku úhrady, ktorú predošlý užívateľ zaplatil za právo osobného užívania, na náklady, ktoré vynaložil na pomocné stavby, na zveľadenie pozemku, na vysadenie porastov a pod.“. Na cene práva osobného užívania nemení nič to, že užívateľ poberal počas užívania z pozemku úžitky, ktoré prípadne celkom vyvážili cenu zaplatenú p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: znalecký posudok ako dôkaz, súkromný znalecký posudok, kontrolný znalecký posudok
Právna veta: Nová právna úprava civilného sporového konania (účinná od 1. júla 2016) už explicitne neobsahuje možnosť preskúmania znaleckého posudku iným znalcom, tzv. „kontrolný znalecký posudok“, tak, ako to upravoval § 127 ods. 2 OSP (účinný do 30. júna 2016). Prostredníctvom § 209 CSP sa zaviedol inštitút „súkromného znaleckého posudku“, t. j. znaleckého posudku predloženého sporovou stranou bez toho, aby znalecké dokazovanie nariadil súd. Ak je spolu so žalobou predložený súkromný znalecký posudok, ktorý má všetky zákonom predpísané náležitosti a obsahuje doložku o tom, že znalec si je vedomý následko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: lehota na podanie dovolania, vyzvanie dovolávateľa na odstránenie vád, neodstránenie vád dovolania, rozhodnutie o odvolaní, oslobodenie od súdneho poplatku, náhrada trov konania, rozhodnutie o trovách konania
Právna veta: Podľa § 427 ods. 1 CSP sa dovolanie podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Úkony súdu prvej inštancie po podaní dovolania upravujú § 436 a § 437 CSP, podľa ktorých ak má dovolanie vady podľa § 429 a dovolateľ nebol riadne o povinnosti podľa § 429 poučený v odvolacom konaní, súd prvej inštancie vyzve dovolateľa na odstránenie vád a poučí ho o následkoch neodstránenia vád dovolania. Po odstránení vád podľa odseku 1 súd prvej inštancie rozhodne o vyrubení súdneho poplatku za podané dovolanie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo fyzickej osoby na ochranu osobnosti, právo na náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch, zodpovednosť za škodu
Právna veta: Ústavný súd už v minulosti v obdobnej veci (pozri uznesenie sp. zn. III. ÚS 646/2015 zo 16. decembra 2015) zdôraznil, že Súdny dvor síce vo veci Haasová nepodal výklad vnútroštátneho práva (niet pochýb o tom, že uvedené nie je ani v jeho právomoci), akcentoval však, že ustanovenia Občianskeho zákonníka (§ 11 a § 13) umožňujú blízkym osobám obetí usmrtených pri dopravných nehodách priznať náhradu nemajetkovej ujmy, ktorá má byť krytá z povinného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Ústavný súd preto konštatuje, že prísne formalistické odlíšenie „nemateriá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výživné, zmena rozhodnutia o výživnom, odôvodnené potreby dieťaťa, aktivity zamerané na zlepšenie zdravotného stavu dieťaťa, vzdanie sa lepšieho zamestnania , mimoškolský program dieťaťa, plnenie vyživovacej povinnosti nad stanovený rámec
Právna veta: Vzhľadom na takto zistený skutočný stav veci sa však odvolací súd nestotožnil s výškou zvýšeného výživného, pretože výživné 220 € nezodpovedá odôvodneným potrebám maloletého, ktoré sú v porovnaní s odôvodnenými potrebami maloletých detí v jeho veku so zreteľom na jeho zdravotný stav podstatne vyššie. Nemožno spravodlivo očakávať od matky, že za situácie, kedy si zdravotný stav maloletého vyžaduje zvýšenú starostlivosť, časovú flexibilitu a zabezpečovanie mu vhodného mimoškolského programu stimulujúceho prejavy vyplývajúce z diagnostikovanej poruchy, že bude finančne zabezpečovať odôvodne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť dediča za dlhy poručiteľa, zdravotné poistenie, určenie rozsahu dedičstva, dedičské aktíva a pasíva, nadobúdanie dedičstva, zdravotná poisťovňa uplatňuje na úrade nárok na dlžné poistné, platobný výmer, pohľadávka na poistnom
Právna veta: ri posudzovaní dôvodnosti podanej žaloby bolo zásadným posúdenie, či návrhom uplatnený dlh poručiteľa je vymáhateľný, teda či voči nemu bol vydaný právoplatný výkaz nedoplatkov alebo právoplatný platobný výmer, nakoľko smrť poručiteľa má v zmysle § 460 a § 470 Občianskeho zákonníka za následok vznik povinnosti dedičov uhradiť dlhy poručiteľa len z pohľadávky predpísanej poručiteľovi právoplatným výkazom nedoplatkov alebo právoplatným platobným výmerom. Vymáhateľná pohľadávka na poistnom, teda pohľadávka odvodená od povinnosti platiť poistné na zdravotné poistenie, vzniká až právoplatnosť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: ďalšie zložky mzdy, predstavenstvo, vnútorné obmedzenie právomoci predstavenstva, predstavenstvo akciovej spoločnosti, právne úkony štatutárneho orgánu, variabilná nenárokovaľná zložka mzdy
Právna veta: 16. Hoc aj uplatnený nárok na mimoriadny výkonnostný bonus predstavoval variabilnú a nenárokovateľnú zložku mzdy, rozhodnutím štatutárneho orgánu zamestnávateľa - žalovaného o výplate mimoriadneho výkonnostného bonusu pre kľúčových zamestnancov zo dňa 28.07.2016 vznikol žalobcovi ako zamestnancovi nárok na jeho výplatu. Pokiaľ predstavenstvo pri priznaní tohto nároku nepostupovalo v súlade s internými predpismi spoločnosti, prípadne nebol vyžiadaný súhlas dozornej rady, táto skutočnosť môže vyvolať zodpovednostné vzťahy medzi členmi štatutárneho orgánu a samotnou spoločnosťou. Zamestnáva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť, plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, plnenie vyživovacej povinnosti k deťom, určenie rozsahu vyživovacej povinnosti
Právna veta: Otec v konaní pred súdom prvej inštancie nepredložil podklady na zhodnotenie svojich majetkových pomerov, a to napriek tomu že bol poučený podľa § 63 ods. 1 Zákona o rodine, preto súd prvej inštancie správne konštatoval, že pri určení výživného je tak možné vychádzať z jeho príjmu ako dvadsaťnásobku sumy životného minima, čo je suma 4.101,40 Eur (20 x 205,07 Eur). Čo sa týka námietky otca mal., že z podnikania má nízky príjem, túto odvolací súd nepovažoval za opodstatnenú, nakoľko ako správne uviedol i súd prvej inštancie, odvolací súd uvádza, že v prípade, ak by sa otcovi nedarilo získa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno daňového subjektu, zdaniteľné plnenie, nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty , overenie obchodných partnerov, naplnenie tvrdeného obchodu
Právna veta: 42. Daňový subjekt uplatňujúci si odpočítanie dane z pridanej hodnoty má v daňovom konaní preukázať reálne vykonanie zdaniteľného plnenia konkrétnym subjektom, resp. konkrétnym subdodávateľom, pretože jeho uskutočnenie a vykonanie zákon automaticky nepredpokladá. Bolo teda povinnosťou žalobcu v prípade, ak si uplatnil pri stavebných prácach, ktoré mu mala dodať spoločnosť OBE Capital s.r.o. ako dodávateľ, aby preukázal nielen existenciu zdaniteľného plnenia (ktorú daňové orgány nespochybnili), ale aj jeho skutočné dodanie zo strany tohto dodávateľa, resp. konkrétneho subdodávateľa. Cieľo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena vyživovacej povinnosti, zníženie výživného, odôvodnené potreby maloletého dieťaťa, nepriaznivé zárobkové pomery, vyživovacia povinnosť, miera vyživovacej povinnosti, osoba v staršom školskom veku
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na zákonnú dikciu ustanovenia § 85 ods. 2 Zákona o rodine, v zmysle ktorej obidvaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Povinnosť oboch rodičov postarať sa o výživu detí je odrazom zásady, v zmysle ktorej úhradu potrieb na výživu dieťaťa poskytujú približne v rovnakej miere obidvaja rodičia podľa svojich síl, možností, schopností, dosiahnutého stupňa vzdelania a pomeru svojich zárobkov, s ohľadom na ich celkovú a objektívnu osobnú, majetko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: započítanie, niektoré ustanovenia o započítaní pohľadávok, splatnosť pohľadávky
Právna veta: Všeobecná právna úprava započítania je zakotvená v § 580 a v § 581 Občianskeho zákonníka. Právnym predpokladom započítania je existencia vzájomných pohľadávok, ktoré sú spôsobilé na započítanie a vzájomne sa kryjú. Započítanie ako každý právny úkon musí byť zrozumiteľný a určitý. Z prejavu vôle veriteľa musí predovšetkým vyplývať, ktorú určitú pohľadávku alebo viac pohľadávok a v akej výške chce započítať voči inej alebo viacerým iným pohľadávkam, ktoré má dlžník v priamej pozícii veriteľa voči nemu. K zániku pohľadávky dochádza vtedy, keď sa pohľadávky stretnú. Pohľadávky sa stretnú vte ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: omeškanie dlžníka podľa občianskeho zákonníka, spotrebiteľská zmluva, ochrana spotrebiteľa, oprávnenie veriteľa voči dlžníkovi na zmluvné úroky, úroky za poskytnutie peňažných prostriedkov
Právna veta: Ust. § 517 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka v prípade omeškania dlžníka umožňuje veriteľovi za predpokladu, že dlžník neplnil ani v dodatočnej lehote, od zmluvy odstúpiť (hoci ex tunc na rozdiel od § 506 Obchodného zákonníka) a požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania). Ust. § 565 Občianskeho zákonníka v spojení s § 53 ods. 9 Občianskeho zákonníka, veriteľovi umožňuje pohľadávku plnenú v splátkach zosplatniť, ak to bolo dohodnuté alebo v rozhodnutí určené, s tým, že toto ustanovenie nepojednáva o žiadnych ďalších nárokoch veriteľa voči dlžníkovi. Preto aj v tomto prípade prichádza do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: diskriminácia v zamestnaní, dôkazné bremeno , zásada rovnakého zaobchádzania, porušená zásada rovnakého zaobchádzania, konanie vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania
Právna veta: Z vnútroštátnej právnej úpravy (do 31. júna 2004 § 13 ods. 7 Zákonníka práce a od 1. júla 2004 § 11 ods. 2 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 13 ods. 5 Zákonníka práce) totiž vyplýva, že dôkazné bremeno v sporoch týkajúcich sa porušenia zásady rovnakého zaobchádzania nezaťažuje len a výlučne žalovanú stranu, ale zaťažuje aj žalobcu. Žalobca musí prioritne uniesť dôkazné bremeno týkajúce sa skutočností, z ktorých ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: niektoré ustanovenia o zmluvnej pokute, zmluvná pokuta , objektívna zodpovednosť za škodu
Právna veta: V obchodno-záväzkových vzťahoch nárok na zmluvnú pokutu vzniká aj vtedy, pokiaľ dôjde k porušeniu právnej povinnosti bez ohľadu na zavinenie zmluvnej strany. Jedná sa teda o objektívnu zodpovednosť za porušenie povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou. Znamená to, že bez ohľadu na zavinenie, pokiaľ dôjde k porušeniu zmluvnej povinnosti na ktorú je viazaná zmluvná pokuta, vzniká veriteľovi nárok na zmluvnú pokutu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky, zmluva o postúpení pohľadávok
Právna veta: Povinnosťou banky (postupcu) pred postúpením pohľadávky bolo písomne vyzvať dlžníka (žalovaného) na splatenie peňažného záväzku a preukázať doručenie takejto výzvy žalovanému, ako zákonného predpokladu pre spôsobilé postúpenie pohľadávky podľa ust. § 92 ods. 8 zákona o bankách. Rovnako to platí a na splnení povinnosti písomnej výzvy bankou v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia treba trvať aj v prípade, kedy ku dňu postúpenia bol dlžník v omeškaní so splácaním po dobu dlhšiu než 1 rok, čiže súčet všetkých omeškaní so splnením, čo len časti toho istého peňažného záväzku voči banke presiahlo 1 ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, zvýšenie vyživovacej povinnosti otca
Právna veta: K zmene dohôd a súdnych rozhodnutí o výživnom môže dôjsť len na základe zmeny pomerov. Táto sa zisťuje porovnávaním okolností dôležitých pre určenie výživného tak v čase skoršieho, ako aj nového rozhodnutia súdu. Predpokladom zmeny právoplatného rozhodnutia o výživnom je však závažnejšia zmena pomerov, ktorou sa rozumie len zmena tých okolností na strane či už oprávneného alebo povinného, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia o výživnom. Súd pri rozhodovaní o zmene výživného musí nielen celkovo zhodnotiť zmeny v pomeroch účastníkov, ale tiež prihliadnuť aj na vývoj životných náklad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zánik trestnosti , správny delikt právnickej osoby, trestnosť činu sa posudzuje, amnestia správneho deliktu
Právna veta: Príspevok pomenúva základné dôvody zániku trestnosti správneho deliktu právnickej osoby. Analyzuje ústavnoprávne aspekty vybraných dôvodov zániku trestnosti správneho deliktu právnickej osoby, a to konkrétne zmeny zákona a amnestie.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spáchanie trestného činu, omilostenie, amnestia, udelenie milosti
Právna veta: Pri realizácii funkcií trestného práva štát niekedy zvykne z najrôznejších dôvodov prejavovať určitú zmierlivosť voči páchateľom trestných činov. Za určitých okolností môže trestnosť ich skutku odpadnúť, prípadne sa uložený trest nemusí vykonať. Inak tomu nebolo ani v rímskom práve. Medzi spôsoby zániku trestnosti a zániku trestov patril výkon rozsudku, omilostenie, abolícia, premlčanie trestného stíhania, smrť páchateľa a ďalšie faktické dôvody. Vzhľadom na rozsiahlosť tohto výskumu sa predložený príspevok bude špecializovať výlučne na otázku udeľovania milosti a amnestie v Rímskej ríši. Pokú ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o milosť, dokonané manželstvo, rozviazanie nesviatočného manželstva, manželstvo
Právna veta: Kým právoplatne uzavreté a konzumované sviatostné manželstvo nemôže nijaká ľudská moc rozlúčiť, tak v prípade nesviatostného manželstva existuje možnosť rozlúčenia tohto zväzku v prospech viery na základe milosti udelenou Rímskym veľkňazom. V tomto príspevku rozoberieme inštitút privilégia viery, to kedy a za akých podmienok je možné o neho požiadať, ako prebieha celý proces v diecéznej fáze aj v konaní na Kongregácii pre náuku viery a taktiež sa zameriame aj na procesy, ktoré prebehli v Bratislavskej arcidiecéze.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dišpenz, cirkevná autorita, udeľovanie dišpenzov, cirkvi a náboženské spoločnosti
Právna veta: Spôsob tvorby práva v modernej dobe neprihliada na to, že spoločenské vzťahy prinášajú situácie, ktoré zákonodarca nepredvídal, resp. sú takej povahy, že ak by kompetentná autority pri aplikácii práva striktne dbalo na dikciu zákona, mohli by spôsobiť v jednotlivých prípadoch také účinky, ktoré by boli subjektívne veľmi nepriaznivé (škodlivé). V kánonickom práve by to mohlo viesť k situácii, že by bol ohrozený najvyšší zákon cirkvi: spása duší (salus animarum). Riešenie, ktoré ponúka platné kánonické právo, ktoré však má svoje korene už v stredovekej kánonickoprávnej doktríne je dišpenz – úkon ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nerozlučiteľnosť manželstva, manželský zväzok, sviatostné manželstvo, manželstvo
Právna veta: Predmetom štúdie je problematika rozviazania platného manželského zväzku v kánonickom práve a to z hmotnoprávneho hľadiska. Ide o určité prípady, v ktorých pápež ako Boží vikár (zástupca Boha) rozviaže platne uzavreté manželstvo v prospech viery a pre dobro a spásu duší. Robí to mocou, ktorú kánonické právo označuje termínom „potestas vicaria“.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: sviatostné manželstvo, manželstvo, ciele manželstva, prísľub manželstva, manželstvo podľa kanonického práva
Právna veta: Muž a žena žijú bok po boku od samého počiatku. Tak isto, ako sa vyvíjali ľudia, menilo sa aj ich spolužitie. Poznáme manželstvá, kde bola žena uctievaná ako hlava rodiny. Postupne sa zmenili nároky manželov a muž sa stal hlavou rodiny. Ako je to v dnešnej dobe? Kódex kánonického práva z roku 1917 bol pokrokový a zosumarizoval dovtedy platné zákony. Prečo bolo treba Kódex novelizovať a prečo sa tak stalo už v roku 1983?
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: autorstvo, autorstvo audiovizuálneho diela, spracovanie diela, osobnostné práva, právo použiť dielo, autorské dielo, autorské odmeny
Právna veta: Rozvoj kreatívneho priemyslu, vznik nových technológií, ako aj internet priniesli zásadnú zmenu v spôsoboch on-line používania autorských diel. Na pokrok v oblasti online používania autorských diel je potrebné reagovať aj pokrokom legislatívnym, ktorý zabezpečí vymožiteľnosť autorských práv, konkrétne práva na autorskú odmenu. Od Autorského zákona sa očakávalo, že zabezpečí dostatočnú mieru ochrany nositeľov práv, rovnováhu medzi právami ich nositeľov na jednej strane a používateľmi diel na strane druhej a medzi verejným záujmom. V tomto smere hovoríme o ochrane hmotnoprávnej, nakoľko vychá ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: hospodárska činnosť na trhu, konkurenčná škoda, ohrozenie súkromia, právo hospodárskej súťaže, ochrana údajov
Právna veta: Využívanie Big Data prostredníctvom on-line platforiem a sprostredkovateľov má ďalekosiahle dôsledky nielen na hospodársku činnosť na trhu. Vzhľadom na vysoký stupeň koncentrácie, ktorá charakterizuje online trhy sa antitrustová politika nachádza na križovatke. Tento článok sa zameriava na dôsledky, ktoré má Big Data na presadzovanie antitrustových pravidiel, t.j. na uplatnenie práva hospodárskej súťaže na tie situácie, v ktorých môžu byť Big Data využívané dominantnou spoločnosťou na vylúčenie konkurentov alebo na vykorisťovateľské praktiky v neprospech spotrebiteľov.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: zníženie administratívnej záťaže, zodpovednosti členských krajín, implementácia fondov, elektronická výmena informácií
Právna veta: Cieľom príspevku je analyzovať aktuálny stav v plnení podmienok tzv. E-Kohézie v podmienkach Slovenskej republiky. Legislatíva upravujúca proces implementácie fondov EÚ pre programové obdobie 2014-2020 zaviedla viacero povinností, ktoré je povinný členský štát implementovať v relevantných termínoch. Princípy tzv. E-kohézie ukladajú členským štátom povinnosť zelektrizovať kľúčové procesy implementácie za účelom zníženia administratívnej záťaže. V našom článku sa pokúsime zanalyzovať existujúcu legislatívu upravujúcu princípy E-Kohézie a aktuálny stav ich implementácie na Slovensku.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: zásady správneho konania, správne konanie, zásada neverejnosti správneho konania, elektronické doručenie, doručovanie písomností podľa daňového poriadku, nečinnosť elektronického doručovania
Právna veta: Príspevok sa venuje právnej úprave doručovania podľa nových pravidiel, ktoré sa týkajú povinného elektronického doručovania. Analyzuje právnu úpravu zákona o e-governmente vzťahujúcu sa na doručovanie. Príspevok danú problematiku analyzuje z pohľadu zvýšenia vymožiteľnosti práva prostredníctvom elektronického doručovania.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: zmluvy uzatvorené na diaľku, vznik zmluvy a jej účinnosť, zmluvy podľa O.z., dištančná zmluva
Právna veta: Autor sa v príspevku zameriava na identifikáciu zákonných záruk vymožiteľnosti práv, ktoré súčasná platná a účinná legislatíva priznáva spotrebiteľovi, uzatvárajúcemu zmluvy prostredníctvom internetu. Príspevok je určený širokému spektru odbornej právnickej obce, pričom autor nielenže identifikuje zákonné záruky vymožiteľnosti práva, ale ponúka tiež ucelený a usporiadaný pohľad na nadnárodný koncept ochrany slabších strán sporu, vstupujúcich vo virtuálnom svete do širokého spektra súkromnoprávnych vzťahov.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: otázka anonymity, anonymita v mene, online priestor, právo na ochranu osobných údajov, právo na súkromie
Právna veta: Predkladaný príspevok sa zaoberá právnymi aspektami anonymity v digitálnom priestore. Otázka anonymity je analyzovaná predovšetkým v kontexte špecifických práv, ktoré sa v kyberpriestore aplikujú. Konkrétne ide o právo na slobodu prejavu, právo na ochranu osobných údajov a povinnosti vyplývajúce z nariadenia eIDAS. Základnou otázkou, na ktorú sa príspevok snaží nájsť odpoveď je: Majú jednotlovci právo byť anonymný v digitálnom svete?
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: kybernetická bezpečnosť, užívanie moderných technológií, narušovanie počítačovej bezpečnosti, narušovanie elektronického výkonu verejnej správy, riziko kybernetického ohrozenia, slovenská informačná služba
Právna veta: Rozvojom moderných technológií dochádza čoraz viac k narušovaniu počítačovej bezpečnosti, a tým k napádaniu a zneužívaniu citlivých údajov, a to tak na strane fyzických osôb ako aj právnických osôb. Moderná spoločnosť je preto priamo nútená k rozvoju ochrany voči takýmto útokom a k úprave vyvodenia zodpovednosti voči subjektom, ktoré svojou činnosťou narúšajú plynulé a bezproblémové užívanie moderných technológii. Citlivou otázkou sa tak stáva samotná kybernetická bezpečnosť, vyvodenie zodpovednosti voči porušiteľom a následná vymožiteľnosť práva poškodenými subjektami.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť, autonómne systémy, vývoj nových technológií
Právna veta: Problematika autonómnych systémov, umelej inteligencie, robotov priniesla mnoho právnych otázok, ktoré sa týkajú najmä právnej subjektivity takýchto entít, ich právnej zodpovednosti, ako aj ochrany súkromia a osobných údajov. Bez ohľadu na to či právo nájde odpovede na tieto otázky, bude nevyhnutné zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti takýchto entít. Akt o kybernetickej bezpečnosti, ako aj ďalšie legislatívne kroky Európskej únie či vnútroštátnych právnych poriadkov smerujú k vytvoreniu právnej úpravy, ktorá by mala zabezpečiť dostatočnú úroveň kybernetickej bezpečnosti takýchto entít. Sú tie ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: ochrana osobnosti v mediálnom prostredí, ochrana osobnosti a sloboda prejavu v online prostredí, sloboda prejavu, kybernetický priestor
Právna veta: Príspevok sa zaoberá témou ochrany osobnosti a slobody prejavu v súvislosti s prípadmi difamácie uskutočňujúcej sa v online prostredí. V prvej časti príspevku sa autorka zameriava na objasnenie základných súvisiacich pojmov, ako sú ochrana osobnosti, sloboda prejavu, online prostredie a difamácia. V ťažiskovej časti príspevku autorka analyzuje právo na ochranu osobnosti a právo na slobodu prejavu a tieto prepája s problematikou difamácie v online prostredí. Súčasťou analýzy je rozbor možnosti právnej ochrany osôb pred difamáciou a právne nároky poškodených osôb. Autorka si kladie otázku, kde m ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: spracovanie osobných údajov , zákonnosť spracúvania osobných údajov, podmienky poskytnutia súhlasu v súvislosti so službami informačnej spoločnosti, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov
Právna veta: Vymáhanie práv v digitálnom svete čelí špecifickým úskaliam. Vymáhanie práv dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov predstavuje výzvu pre právnikov z celej EÚ a prináša so sebou množstvo teoretických a praktických otázok. V rámci digitálnej daňovej správy dochádza k spracúvaniu obrovského množstva osobných údajov, a preto je nutné zaoberať sa vymáhaním práv dotknutých osôb v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane yzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). Autorka sa v príspevku zameria na práva dotknutých os ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: platobný prostriedok, falšovanie zmenky, neoprávnené vyrobenie a používanie platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty, blanketná skutková podstata
Právna veta: Príspevok polemizuje s článkom "Ako správne kvalifikovať falšovanie zmenky?", pričom obsahuje aj komentár JUDr. Petra Šamka.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozlišovanie zmeniek, falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov, falšovanie zmenky, funkcia zmenky
Právna veta: Príspevok polemizuje s článkom "Ako správne kvalifikovať falšovanie zmenky?", pričom k uvedenému príspevku je pripojený aj komentár JUDr. Petra Šamka
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: enviromentálne práva, právo životného prostredia, ochrana životného prostredia, zmena klímy, právo na priaznivé životné prostredie
Právna veta: Príspevok sa zaoberá právnou úpravou procesných environmentálnych práv v oblasti medzinárodného práva životného prostredia. V uvedenom kontexte príspevok postupuje od právnej úpravy jednotlivých medzinárodných zmlúv v oblasti medzinárodného práva životného prostredia, ktoré zakotvujú právo na informácie o životnom prostredí, právo účasti na správe vecí verejných v oblasti ochrany životného prostredia a právo na prístup k súdnej ochrane v záležitostiach životného prostredia. Následne príspevok analyzuje mieru transpozície požiadaviek uvedených procesných environmentálnych práv do slovenskej prá ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana životného prostredia, správne súdnictvo, žaloba proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, ochrana chránených druhov živočíchov, závažný vplyv na životné prostredie
Právna veta: Príspevok sa zaoberá postavením zainteresovanej verejnosti pri ochrane životného prostredia podľa príslušných právnych predpisov. Ďalej analyzuje možnosti zainteresovanej verejnosti podať príslušnú žalobu proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy v rámci správneho súdnictva.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: starostlivosť o životné prostredie, zásah do biotopov európskeho významu, preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy, čl. 46 ods. 2 Ústavy SR, právo na súdnu ochranu, ochrana životného prostredia
Právna veta: Príspevok je zameraný na vybranú rozhodovaciu činnosť správnych súdov vo veciach preskúmavania zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: voľba sudcov ústavného súdu, sudcovia ústavného súdu, zvýšenie legitimity, kandidáti na sudcu Ústavného súdu
Právna veta: Príspevok sa zamýšľa nad možnosťou voľby sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky priamo občanmi Slovenskej republiky. Jednou z častých výčitiek smerujúcich voči Ústavnému súdu, najmä v prípade jeho konfliktu s Národnou radou, je totiž absencia priamej demokratickej legitimity. Priama voľba sudcov občanmi by síce tento nedostatok odstránila, no súčasne by vyvolala polemiky týkajúce sa zachovania jedného z kľúčových atribútov Ústavného súdu, a to jeho nezávislosti.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: menovanie sudcov ústavného súdu, menovacia právomoc prezidenta na sudcov ústavného súdu, voľba sudcov ústavného súdu, obmena sudcov
Právna veta: Koncom roku 2018 bolo predložených niekoľko návrhov na zmenu Ústavy Slovenskej republiky, ktoré sa týkali spôsobu ustanovovania sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky. išlo o návrhy, ktoré sa v rozdielnej intenzite odchyľovali od platného znenia Ústavy Slovenskej republiky a prinášali nielen technické, ale aj koncepčné zmeny. Ani jeden z predložených návrhov nebol schválený. Aj keď uplynula iba krátka doba, je možné sa už spätne na tieto návrhy pozrieť a zamyslieť sa nad nimi.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ústavné súdnictvo, rozhodnutie ústavného súdu, výber ústavných sudcov, princíp nezávislosti súdnej moci, menovacia právomoc prezidenta na sudcov ústavného súdu, nezávislosť výkonu sudcov
Právna veta: Aj keď by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že by mal byť Ústavný súd Slovenskej republiky ako nezávislý orgán ochrany ústavnosti striktne oddelený od politiky, existuje niekoľko situácií, pri ktorých sa ústavné súdnictvo a politika prelínajú. Autorka vo svojom príspevku skúma faktory ktoré môžu mať vplyv na rozhodovanie Ústavného súdu Slovenskej republiky resp. jeho jednotlivých sudcov, okrem iného aj v kontexte politizácie justície, ktorá je aj v slovenskom a českom právnom
prostredí pomerne diskutovanou témou.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: prezident sudcu odvolá, pôsobnosť Súdnej rady predkladať vláde návrhy kandidátov na sudcov, prerušenie výkonu funkcie sudcu, výkon sudcovskej funkcie, pomer sudcov v konaní
Právna veta: Predkladaná práca sa venuje aktuálnej problematike tzv. materiálneho jadra Ústavy. Zámerom práce je polemizovanie o postupe ako aj rozbor nálezu Ústavné súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 21/2014 zo dňa 30.01.2019. Pri spracovávaní tejto témy boli použité viaceré vedecké metódy. Je to najmä poznávacia metóda, ale sú to aj logické metódy medzi ktoré možno zahrnúť analýzu, dedukciu a vedeckú syntézu. Metóda komparácie bola uplatňovaná sústavne podľa vhodnosti a potrebnosti počas celej práce. Pozornosť je venovaná najmä úvaham o kompetencii Ústavného súdu Slovenskej republiky pri rozhodovaní o (ne ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ústavné právo, ratifikácia, zmena formy štátu, voľba prezidenta, doplnenie ústavy, ústavný súd ako nezávislý orgán ochrany ústavnosti
Právna veta: Tento príspevok predstavuje zamyslenie sa nad rozhodnutím PL. ÚS 21/2014 a jeho potencionálnym vplyvom na možnosť zmeny štruktúr Slovenskej republiky na iné formy. Bude sa jednať o pokus popísať potencionálne obmedzenie delegovaného ústavodarcu v prípade takto užšie vymedzenej tematiky.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odporovacia žaloba, výlučná právomoc súdu, osobitná právomoc
Právna veta: Súdny dvor Európskej únie sa niekoľko krát vyjadroval k určeniu medzinárodnej právomoci vo veciach odporovacej žaloby veriteľa proti tretej strane, ktorou sa mal vyhlásiť právny úkon medzi dlžníkom a touto treťou stranou za neúčinný, z dôvodu ukracovania pohľadávky veriteľa. Podľa doterajšej judikatúry neboli takéto nároky veriteľov posudzované ako zmluvné a žalobcovia museli žalovať len v krajine sídla odporcu. V konaní C-337/17, Feniks Sp. z o.o. proti Azteca Products & Services SL však bol tento nárok posúdený výslovne ako zmluvný, čím bolo možné uplatniť pravidlá osobitnej medzinárodnej pr ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: právoplatnosť rozhodnutia, individuálny právny akt, platnosť rozhodnutia, rozsudok súdu v sporovom konaní
Právna veta: Príspevok sa venuje právoplatnosti rozhodnutia ako vlastnosti rozhodnutia a jej uplatňovaniu a vyznačovaniu v právnej praxi.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nezávislosť súdnej moci, znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov, informačný systém , elektronizácia verejnej správy
Právna veta: Príspevok je venovaný efektívnosti, kvalite a nezávislosti ako rozhodujúcim kritériám hodnotenia súdnictva v Slovenskej republike a možnostiam ich transformovania do hodnotenia rozhodovacích procesov vo verejnej správe. Skúsenosti ukazujú, že rozhodujúcou cestou, ako možno skvalitniť súdnictvo na Slovensku, je jeho elektronizácia. Podobný prístup si vyžaduje aj verejná správa samozrejme s iným dôrazom. Špecifikom vo verejnej správe je eliminovanie tlaku na pracovníkov verejnej správy, najmä s ohľadom na skutočnosť, že v praxi dochádza k ich rýchlej a nepredvídateľnej obmene.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zásada právnej istoty, základné princípy , právna istota
Právna veta: Článok sa zaoberá zásadou právnej istoty v celoeurópskom kontexte. Právo EÚ a rovnako, tak je tomu aj v podmienkach SR apeluje na dodržiavanie tejto zásady ako základnej zásady právneho štátu. Autorka pomocou judikatúry vysvetľuje ako a kedy sa najčastejšie uplatňuje táto zásada v práve EÚ a SR. V práve EÚ aj v práve SR potom platí, že zásada právnej istoty je
chápaná ako predvídateľnosť práva vo všeobecnosti a je prepojená predovšetkým so zásadou legitímneho očakávania.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: súdna moc, zbor väzenskej a justičnej stráže, pôsobnosť zboru, v Slovenskej republike vykonávajú súdnictvo nezávislé a nestranné súdy
Právna veta: Zbor väzenskej a justičnej stráže môžeme jeho charakterom (charakterom činnosti) zaradiť nielen do správy väzenstva, ale aj do správy justície. Autorka sa v príspevku sústredí prioritne na funkciu Zboru väzenskej a justičnej stráže pri zabezpečovaní nezávislého a nestranného súdnictva s prihliadnutím na jeho špecifické postavenie a na jeho činnosť, či funkciu vo
vzťahu k správe justície.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: chránené územia, lesné hospodárstvo, územná ochrana prírody a krajiny a jej stupne, lesné pozemky, umiestnenie stavby, ochrana životného prostredia
Právna veta: Príspevok sa zaoberá problematikou ochrany životného prostredia v chránených územiach na Slovensku. Práve na týchto lokalitách dochádza v mnohých prípadoch ku stretom záujmu na ochranu životného prostredia a na druhej strane súkromných záujmov ich užívateľov, týkajúcich sa napríklad lesného hospodárstva, alebo iného využívania týchto pozemkov. Príspevok poukazuje na prípady, v ktorých došlo ku konfliktu medzi prístupmi k využívaniu týchto pozemkov, a to ohľadom rôznych záležitostí a práve správe súdnictvo malo zabezpečiť dostatočnú a efektívnu územnú ochranu pri vyvažovaní týchto jednotlivých ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: klimatické zmeny, zmena klímy, obchodovanie s emisnými kvótami, zníženie emisií, únik uhlíka
Právna veta: Autor v článku poukazuje na súčasný stav, v ktorom sa nachádza boj proti klimatickej zmene podľa najnovších vedeckých poznatkov. Následne rozoberá súdny spor nadácie Urgenda v. Holandsko so zameraním sa na druhostupňové rozhodnutie. Dané rozhodnutie potvrdzuje prvostupňové rozhodnutie, v ktorom prvostupňový súd zaviazal holandskú vládu prijať dodatočné
opatrenia zameraná na znižovanie emisií skleníkových plynov.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin ohovárania, právo na slobodnú súťaž politických strán, politické kupovanie poslancov, základné zásady trestného konania, úmyselné konanie
Právna veta: Príspevok sa zaoberá trestným činom ohovárania na podklade konkrétneho prípadu z aplikačnej praxe.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov, falšovanie zmenky, neoprávnené vyrobenie a používanie platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty, rozoznávanie zmenky
Právna veta: Článok sa zaoberá problematikou správnej právnej kvalifikácie prípadov, v ktorých je falšovaná zmenka, ktorá plní úlohu platobného prostriedku.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť voči štatutárnym orgánom, členovia predstavenstva a. s. , zodpovednosť voči spoločnosti
Právna veta: Súdy Slovenskej republiky sú povinné rozhodovať v súlade so zákonom. Dôležitým predpokladom pre zákonné rozhodnutie súdu je (okrem iného) aj povinnosť súdu hodnotiť dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti. V rámci hodnotenia dôkazov má súd starostlivo prihliadať na všetko, čo vyšlo počas konania najavo. Z pohľadu vyvodzovania zodpovednosti za protiprávne konanie voči štatutárnym orgánom obchodných spoločností môžeme v ostatnom období identifikovať výraznú snahu zákonodarcu o sprísnenie právnej úpravy, ktorá túto oblasť reguluje. Naproti ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: obchodný register, princíp materiálnej publicity, zápis do obchodného registra
Právna veta: Príspevok analyzuje princíp negatívnej materiálnej publicity v judikatúre Najvyššieho súdu Českej republiky a jeho možnú aplikáciu v slovenskom právnom poriadku.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: platobný rozkaz, skrátené konanie, upomínacie konanie, európsky platobný rozkaz
Právna veta: V súvislosti s vymáhaním pohľadávok veriteľov od svojich dlžníkov bol medzi tradičné nástroje skrátených konaní v podobe platobného rozkazu a európskeho platobného rozkazu do slovenského právneho poriadku zavedený alternatívny elektronický model vymáhania peňažných pohľadávok vo forme upomínacieho konania. Príspevok sa bude venovať podrobnejšej analýze potenciálu novej úpravy skrátených konaní na vymožiteľnosť práva v podnikateľskom prostredí v Slovenskej republike.
Meritum: LIKVIDÁTOR [1]
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: likvidátor, postavenie likvidátora, usporiadanie majetkových pomerov, likvidácia spoločnosti, funkcia likvidátora
Právna veta: Príspevok sa zaoberá postavením likvidátora vo vzťahu k likvidovanej obchodnej spoločnosti. Likvidácia obchodnej spoločnosti predstavuje záverečnú fázu života spoločnosti, jej účelom je usporiadať vzťahy k tretím osobám i spoločníkom. V procese likvidácie zohráva dôležitú úlohu likvidátor ako orgán sui generis. Autorka v príspevku venuje pozornosť právam a povinnostiam likvidátora, pričom akcentuje aj na vzťah likvidátora k štatutárnemu orgánu, ako aj na možnosť aplikácie business judgment rule vo vzťahu k likvidátorovi.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: princíp slobody združovať sa, právo slobodne sa združovať, združovacie právo, registrácia a vznik združenia
Právna veta: Referát sa zaoberá otázkou princípov uplatňujúcich sa vo vzťahu k občianskym združeniam, ktoré majú ústavnoprávny aj medzinárodnoprávny základ. Pozornosť venuje princípu všeobecnosti, princípu dobrovoľnosti a princípu existencie dovoleného súkromnoprávneho cieľa združení.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: porušenie ľudského práva, disciplinárne konanie , obmedzenie volebného práva, volebné právo
Právna veta: Európsky súd pre ľudské práva vychádza pri ochrane ľudských práv zo zásady, že tieto musia byť reálne a efektívne a nie iluzórne a neúčinné. Také by boli aj jeho rozhodnutia, keby sa nevykonali reálne a efektívne. V tom prípade získa sťažovateľ právo v novej samostatnej sťažnosti namietať porušenie jeho práva na výkon rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva. Príspevok rozoberá po prvé individuálny rozmer z hľadiska vecnej úpravy pôvodne porušeného práva ako aj nevymoženia materiálnej satisfakcie a po druhé nové samostatné sťažnosti pri absencii všeobecnej úpravy porušovania ľudských práv n ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: morálnosť kandidátov na sudcov, voľby kandidátov na sudcov, výkon funkcie sudcu
Právna veta: Cieľom článku je analyzovať požiadavku morálnosti v procese výberu kandidátov na sudcov medzinárodných súdov. Analyzovaná téma je úzko spojená s procesom výberu kandidátov na sudcov na vnútroštátne súdy.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súdna moc, nezávislosť súdov a nezávislosť sudcov, podmienky na vymenovanie za sudcu, ďalšie personálne návrhy v pôsobnosti súdnej rady
Právna veta: Príspevok sa venuje základným princípom nezávislosti súdov a sudcov v kontexte medzinárodného práva a osobitne práva EÚ. Analyzuje kreovanie a postavenie sudcov v medzinárodných súdnych orgánoch, ako aj ich vzťah k ostatným orgánom. Príspevok porovnáva inštitút nezávislosti súdov a sudcov medzinárodných súdov s právnou úpravou v Slovenskej republike.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť poskytnúť pomoc, zásada zákazu vrátenia alebo vyhostenia, ochrana základných práv a slobôd, vylodenie, ilegálna migrácia, záchrana osôb na mori, migračná kríza, základné práva a slobody
Právna veta: Záchrana stroskotancov a iných osôb na mori je považované na základe medzinárodnoprávnej obyčaje za historicky veľmi starobylú povinnosť, ktorá bola vnímaná takmer automaticky a bez možných výnimiek. Potvrdená bola aj zmluvne a to najmä Medzinárodným dohovorom o ochrane ľudských životov na mori z roku 1914 (SOLAS, aktuálna verzia z r. 1974 s viacerými novelizáciami, Reg. č. V/33.1) a Dohovorom o morskom práve (1982, č. 98/1) a pod... Táto povinnosť bola v nedávnej dobe v súvislosti masovou migračnou vlnou cez Stredozemné more v r. 2014-16 na úrovni rôznych populistických vyjadrení a v rôznych ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na súdny prieskum vízových rozhodnutí, zásada efektivity, právo na vízum, súdne preskúmanie rozhodnutia, prejudiciálne konanie, zamietnutie udelenia víza
Právna veta: Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 13. decembra 2017 v prípade C- 403/16 El Hassani možno zaradiť medzi tie, ktoré výrazným spôsobom zasiahli do existujúcich procesov udeľovania schengenských víz a následného preskúmavania rozhodnutí prijatých v takýchto procesoch. Ambíciou príspevku je analýza hlavných argumentov rozsudku v prípade El Hassani.
Záver patrí pohľadu na slovenskú právnu úpravu aj jej zmeny pod vplyvom rozhodovacej činnosti nadnárodného súdneho orgánu, ktorým je Súdny dvor Európskej únie.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: sloboda prejavu, právo zastávať názory, právo prijímať informácie, obmedzenie slobody prejavu, právo rozširovať informácie
Právna veta: Príspevok sa zameriava na analýzu rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva vo veciach týkajúcich sa obmedzenia slobody prejavu a jeho vplyvu na vnútroštátne právo a rozhodovanie národných súdov.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uznávanie rodičovstva, uznanie a výkon cudzích rozhodnutí, registrované partnerstvo, domnienka otcovstva, vzťahy medzi rodičmi a deťmi
Právna veta: Príspevok analyzuje vybrané rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva s cieľom posúdiť ich význam pre diskusiu o vhodnosti zavedenia metódy uznania pre oblasť uznávania rodičovstva do slovenského zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, ktorý v súčasnosti využíva tradičnú kolíznu metódu. V návrhoch de lege ferenda sú ponúknuté legislatívne návrhy na zlepšenie slovenskej kolíznoprávnej úpravy uznávania rodičovstva.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivé súdne konanie, inštitút restitutio in natura, časový limit primeranosti voči škode či zásahu do práva jednotlivca, právo na prístup k súdu, prerokovanie bez zbytočných prieťahov, zbytočné prieťahy v konaní
Právna veta: Princíp spravodlivosti je viditeľný v práve na spravodlivé súdne konanie, v jednom zo základných ľudských práv chránených medzinárodnými ľudsko-právnymi zmluvami. Toto právo patrí k jednému z najčastejšie porušovaných práv zo strany členských štátov Rady Európy a Európskej únie. Príspevok analyzuje judikatúru oboch európskych súdov v nadväznosti na základnú premisu práva na prístup k súdu a prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. Na základe konštanty, ktorú európske súdy vytvárajú, poukazujeme na nevyhnutné implikácie na národnej úrovni z legislatívneho hľadiska ako aj z hľadiska realizáci ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluvná sloboda, nemožnosť odchýlenia sa od ustanovení Obchodného zákonníka, občianskoprávne vzťahy, neplatnosť právnych úkonov, poctivý obchodný styk
Právna veta: Cieľom príspevku je analyzovať prípady, v ktorých súdna moc zasahuje do zmluvnej slobody zakladateľov obchodnej spoločnosti. Osobitná pozornosť bude venovaná limitom zmluvnej slobody v obchodnom práve s dôrazom na ochranu dobrých mravov, poctivého obchodného styku a zákazu zneužitia práva.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: súdna vymožiteľnosť, doktrína verejnosti, povinnosť lojality, zodpovednosť riadiacich orgánov, korporačné právo, zákaz konkurencie
Právna veta: Príspevok sa zameriava na doktrínu vernosti v korporačných vzťahoch, na jej funkciu v korporačných vzťahoch a otázku vymožiteľnosti nárokov v prípade porušenia povinnosti lojality. Príspevok súčasne prináša komparatívny pohľad na jej uplatňovanie v iných jurisdikciách.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: ovládaná a ovládajúca osoba, zodpovednosť ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby, ochrana spotrebiteľa
Právna veta: Dňa 1. januára 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 264/2017 Z.z., ktorým sa novelizuje Obchodný zákonník a zavádza sa nová zodpovednosť ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby. Cieľom príspevku bude zhodnotiť, aké sú podmienky a problematické body, ktoré táto úprava prináša, predovšetkým s ohľadom na potenciál zabezpečiť zvýšenú ochranu veriteľov ovládanej osoby.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ďalšie práva a povinnosti rodičov a detí a vzťahy v rodine, zverenie dieťaťa do starostlivosti, zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, zastupovanie maloletého dieťaťa, správa majetku maloletého dieťaťa, vysťahovanie maloletého do cudziny, úprava práv a povinností rodičov k maloletým deťom
Právna veta: Hlavnou témou nasledujúceho príspevku je problematika úpravy práv a povinností rodičov voči maloletým deťom na čas po rozvode, najmä s poukazom na práva a povinnosti toho rodiča, ktorému dieťa zverené do starostlivosti nebolo. Vzťahy medzi rodičmi a deťmi, resp. rodinnoprávne vzťahy ako také, sú základom usporiadania spoločnosti. V súčasnej dobe je však problematika rozvodov, s ktorými je spojené aj rozhodovanie o úprave práv a povinností rodičov k deťom na čas po rozvode, veľmi aktuálnou témou. V praxi môžu vznikať rôzne situácie, kedy je potrebné konkrétne riešiť, či a v akých prípadoch sa v ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súdny exekútor, oprávnenia exekútora, výkon exekúčnych titulov, činnosti exekútora, nezávislosť exekútora, náhrada trov exekúcie
Právna veta: Súdny exekútor ako subjekt občianskeho práva je imanentnou súčasťou súdnej moci. Postavenie a zákonom delegovaná právomoc na súdneho exekútora umožňuje relatívne efektívne realizovanie práva na súdnu ochranu. Civilný proces, základné konanie by bez funkčného vykonávacieho konania nemalo zmysel. Prijatie Exekučného poriadku a vytvorenie súdneho exekútora na báze slobodného povolania malo zásadný vplyv na odbremenenie súdov, odstránenie nežiadúcich metód riešenia sporov a vymožiteľnosť práva. Napriek viac ako 20 ročnej existencii súdnych exekútorov pretrvávajú rôzne názory na ich postavenie. Veľ ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: procesná spôsobilosť maloletých, procesná spôsobilosť, spôsobilosť na právne úkony FO, nadobudnutie plnoletosti uzavretím manželstva, právna subjektivita, spôsobilosť maloletých na právne úkony
Právna veta: V civilnom sporovom konaní ako aj v civilnom mimosporovom konaní môže byť sporovou stranou/účastníkom konania aj maloletá osoba, teda osoba mladšia ako 18. rokov. Otázka, ktorá v uvedenom prípade vyvstáva je, v akom rozsahu je maloletá osoba procesne spôsobilá samostatne konať pred súdom a ktoré procesné úkony by mal za maloletého realizovať zákonný zástupca, prípadne súdom ustanovený procesný opatrovník. Cieľom príspevku je poukázať na rozličné nazeranie českej a slovenskej právnej úpravy a súdnej praxe na danú problematiku.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: subjekty rodinného práva, výkon rodičovských práv a povinností, rodičovské práva a povinnosti, ochrana práv dieťaťa, sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj malole­tého dieťaťa, úprava výkonu rodičovských práv a povinností a úprava styku v ďalších prípadoch
Právna veta: Vzťah medzi rodičmi a deťmi je základným rodinnoprávnym vzťahom. V živote dieťaťa majú rozhodujúcu úlohu práve jeho rodičia, ktorí sa starajú o jeho výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin, zastupujú ho a spravujú jeho majetok (v čase, keď je dieťa ešte maloleté). Rodičia sú nositeľmi rodičovských práv a povinností, ktoré sú povinní vykonávať riadne a v záujme dieťaťa, tak, aby ho nevystavovali negatívnym vplyvom. V opačnom prípade je možné do výkonu ich rodičovských práv zasiahnuť.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti, subjekt ochrany osobnosti, verejný záujem, ochrana osobnosti v mediálnom prostredí, zodpovednosť za škodu, náhrada nemajetkovej ujmy , ochrana osobnosti a finančná satisfakcia
Právna veta: Subjektami v konaniach o ochrane osobnosti v mediálnom prostredí sú väčšinou na jednej strane majitelia médií a na druhej strane tzv. osoby verejného záujmu. Pojem „verejný záujem“ je častokrát pri obhajobe medializácie informácií zo súkromia osôb verejného záujmu zamieňaný so „zvedavosťou verejnosti“. Osoby verejného záujmu nie sú v právnej teórii jednoznačne definované. Za osoby verejného záujmu sú považovaní nielen politici, ale aj umelci, a rôzne osobnosti spoločenského života. Charakter spoločenského postavenia subjektu ochrany osobnosti v mediálnom prostredí určuje argumentáciu ohľadom m ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náležitý dohľad, zodpovednosť za škodu spôsobenú tými, ktorí nemôžu posúdiť následky svojho konania, inštitút poverenia, pastoračná činnosť, doručovanie v občianskom súdnom konaní, písomné plnomocenstvo, Poverenie zamestnanca na právne úkony, konanie v mene právnickej osoby
Právna veta: Autor v príspevku analyzuje inštitút poverenia de lege lata naprieč normami občianskeho práva, porovnáva ho s inštitútom plnomocenstva a zamýšľa sa nad jeho významom a úpravou de lege ferenda
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: porušenie pravidiel hospodárskej súťaže, hospodárska súťaž, náhrada škody za porušenie pravidiel hospodárskej súťaže, konanie dcérskej spoločnosti, zodpovednosť podniku, náhrada škody
Právna veta: V prípade žaloby o náhradu škody spôsobenej porušením pravidiel hospodárskej súťaže možno prirodzene predpokladať, že na strane pasívne legitimovaného subjektu je podnikateľ, ktorý porušil pravidlá hospodárskej súťaže, najmä ten, proti ktorému bolo vydané rozhodnutie o porušení a prípadne aj uložená pokuta. V praxi sa však môžu vyskytnúť rôzne situácie, ktoré môžu ovplyvniť to, kto bude žalovaným subjektom. Príspevok približuje a analyzuje niektoré špecifické situácie, ako aj aplikáciu niektorých ustanovení osobitných predpisov upravujúcich uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej poru ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prípustnosť dôkazu, nezákonne získaný dôkaz, dôkazy získané porušením ľudských práv, dokazovanie v trestnom konaní
Právna veta: Príspevok sa zaoberá niektorými otázkami súčasnej úpravy prípustnosti nezákonne získaných dôkazov podľa Rímskeho štatútu, reflektujúc aplikačné problémy, judikatúru Medzinárodného trestného súdu a paralely s prístupom ad hoc tribunálov (ICTY, ICTR).
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obzvlášť zraniteľná obeť, zákonnosť výsluchu, prípustnosť výsluchu
Právna veta: Príspevok sa zameriava na zákonnosť a prípustnosť výsluchu obzvlášť zraniteľnej obete, s dôrazom na prítomnosť psychológa alebo znalca.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: domáce násilie, vznesenie obvinenia, priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, nebezpečné vyhrážanie, zmena výpovede
Právna veta: Článok sa zameriava na situácie, keď dôjde pri domácom násilí k zmene výpovede obete (poškodeného) po vznesení obvinenia ako následok zmeneného pohľadu obete na agresora vplyvom plynutia času. Článok analyzuje procesnú situáciu, ktorá vzniká na základe zmeny výpovede poškodeného ako kľúčového svedka a zákonnosť prípadného uznania viny páchateľa v tomto prípade.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zákonnosť výsluchu, obzvlášť zraniteľná obeť, ochrana obete, obeť v trestnom konaní, poučenie svedka, výsluch svedka
Právna veta: Príspevok sa zaoberá analýzou výsluchu obzvlášť zraniteľnej obete, špecifikám tohto výsluchu, jeho príprave a taktiež subjektom, ktoré sa ho zúčastňujú.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásada in dubio pro reo (v pochybnostiach v prospech obvineného), sexuálne zneužívanie, dôkazné bremeno , výsluch maloletej, závažnejší spôsob konania
Právna veta: Autorka sa zamerala na trestno-procesné pravidlo in dubio pro reo, ktoré vyplýva zo zásady prezumpcie neviny a na jeho premietnutie do aplikačnej praxe s prepojením na trestný čin sexuálneho zneužívania. Za týmto účelom boli prezentované reálne prípady, na ktorých bolo možné vidieť dôsledky uplatnenia pravidla in dubio pro reo.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: dvojité zdanenie, zamedzenie dvojitého zdanenia, zneužitie medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ochrana fiškálnych záujmov štátu
Právna veta: Príspevok sa zaoberá vybraným rozhodnutím súdu vo veci aplikácie medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Z rozboru argumentácie súdu v danom prípade vyplýva, že súd mohol byť do istej miery vedený aj úvahami presahujúcimi existujúci rámec noriem a princípov daňového práva. Cieľom príspevku je identifikovať princíp, resp. záujem, ktorý by mohol odôvodniť uvedené rozhodnutie súdu.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, spotrebiteľské spory, poskytovanie platobných služieb, finančný trh, rozhodcovské konanie
Právna veta: Legislatívne zmeny s účinnosťou od 1. januára 2019 významne zmenili opciu rozhodovania sporov týkajúcich sa poskytovania platobných služieb a bankových obchodov medzi poskytovateľom platobných služieb (bankou), spotrebiteľmi a inými klientmi. Legislatívne zmeny zaviedli v tejto súvislosti nový subjekt príslušný na rozhodovanie týchto sporov. Zároveň legislatívne zmeny koncepčne upravili možnosť pokračovať v rozhodcovskom konaní začatom pred stálym rozhodcovským súdom, ktorý bol zrušený jeho zriaďovateľom. V konkrétnom prípade ide o Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie (SRS SBA) ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: právo vlastniť majetok, základné zásady daňového konania, daňová povinnosť, práva daňových subjektov
Právna veta: Význam súdnych rozhodnutí erga omnes v súčasnom právnom systéme Slovenskej epubliky je nespochybniteľný. Súdy sú povinné rešpektovať nie len právne predpisy, ale aj iné rozhodnutia súdnych autorít týkajúce sa napríklad záväznosti a výkladu iných právnych noriem. Aplikáciou eurokonformného výkladu sa zaoberal Súdny dvor Európskej únie, ako aj národná
judikatúra. Tieto rozhodnutia budú predmetom tohto článku. Okrem nich sa článok zaoberá aj princípom in dubio mitius.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pristúpenie a zmena subjektov, výkon rozhodnutia vo veciach maloletých, výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí, vykonávacie konanie , priebeh konania
Právna veta: Širokospektrálnosť subjektov vykonávacieho konania vo veciach maloletých má zásadný vplyv nie len na ich procesné postavenie a z toho vyplývajúci rozsah práv a povinností, ale bezprostredne ovplyvňuje efektivitu a priebeh konania. Príspevok kladie dôraz na identifikáciu subjektov s rozhodovacou právomocou a tiež iných subjektov, tretie osoby, ktoré majú v konaní
povinnosť súčinnosti pri zabezpečení riadneho priebehu konania pri zohľadnení kritéria najlepšieho záujmu dieťaťa.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: používanie telefónu, informácie získané z telefónneho hovoru, odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky, právo obvineného na telefonát, použitie informačno-technických prostriedkov
Právna veta: Zákon č. 444/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 444/2015 Z. Z.“) vytvoril s účinnosťou od 1. januára 2017 legislatívne predpoklady na monitorovanie a zaznamenávanie obsahu telefonického hovoru väznených osôb. Išlo o jedno z viacerých opatrení v oblasti získavania informácií a rozšírenia možnosti využívať opatrenia preventívnej povahy v boji proti terorizmu. Uvedenému inštitútu je venovaná pozornosť najmä z hľadiska legality, legitimity a proporcionality takéhot ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prijímanie úplatku, zásada beneficium cohaesionis, sľúbený úplatok, ministerstvo vnútra slovenskej republiky, ministerstvo spravodlivosti slovenskej republiky, trestné stíhanie, zákonnosť dôkazov
Právna veta: V posledných rokoch bolo viacerými rozhodnutiami Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spochybnené postavenie Sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako oprávneného subjektu viesť vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie v zmysle ustanovení Trestného poriadku. V tejto otázke bolo prijaté aj stanovisko Trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré predmetný právny názor odmietlo. V súčasnosti bola prijatá novela zákona o Policajnom zbore a ďalších zákonov, ktorá má predmetný problém definitívne vyriešiť. Príspevok sa zameriava s ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dokazovanie v trestnom konaní, prostriedky operatívno-pátracej činnosti , spravodajská informácia, podanie trestného oznámenia, neoprávnené použitie informačno-technických prostriedkov
Právna veta: Príspevok prináša aktuálne pohľady na možnosti využitia spravodajských a operatívnopátracích informácií v trestnom konaní najmä z pohľadu riešenia bezpečnostných výziev. Súčasne sú v príspevku prezentované úvahy de lege ferenda vzťahujúce sa k predmetnej oblasti.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: použiteľnosť výpovede, zákonnosť dôkazov, dokazovanie v trestnom konaní, neprípustnosť dôkazu, výsluch obžalovaného
Právna veta: Ciele trestného konania sú dôležité. Nemenej dôležitými sú však aj prostriedky, prostredníctvom ktorých sa k týmto cieľom dostaneme. V predmetnom článku analyzujeme jednotlivé ustanovenia, ktoré sa týkajú zákonnosti dôkazov. Zameriavame sa predovšetkým na problematiku výpovede (zadržaného) podozrivého a jej (ne)prípustnosť v neskorších fázach trestného konania, ktorá je v aplikačne praxi OČTK a súdov rozdielna. Niektorí ju uznávajú, iní nie. V článku poskytujeme argumenty, v rámci ktorých sa prikláňame k procesnej nepoužiteľnosti výsluchu osoby, ktorá má procesné postavenie (zadržaného) podozr ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: neprípustnosť výpovede svedka, výsluch svedka, zásada kontradiktórnosti konania, výsluch maloletého svedka
Právna veta: Príspevok sa zaoberá otázkou, ktorá čoraz častejšie rezonuje v oblasti vykonávania výsluchov svedkov v trestnom konaní a to nielen na úrovni právnej teórie ale predovšetkým na úrovni aplikačnej praxe – ide konkrétne o otázku potreby rešpektovania zásady kontradiktórnosti v rámci realizácie predmetného procesného úkonu. V tejto súvislosti sa totiž stretávame s požiadavkou, aby výsluchy svedkov v trestnom konaní mali tzv. kontradiktórny charakter, pričom predmetná požiadavka vyplýva priamo z čl. 6 ods. 3 písm. d) EDĽP. Príspevok v tejto súvislosti poukáže na najzásadnejšie problémy, ktoré možno ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: výsluch svedka, zápisnica o výsluchu svedka, opätovné čítanie zápisnice o výsluchu svedka, základné zásady trestného konania, právo svedka odoprieť výpoveď
Právna veta: Cieľom príspevku je rozobrať možnosti a prípustnosť čítania zápisnice o výsluchu svedka vykonanom v prípravnom konaní pred vznesením obvinenia v súdnom konaní. Príspevok rozoberá, v ktorých prípadoch a za akých podmienok takýto prístup prichádza do úvahy, najmä v prípade pasivity obvineného a jeho obhajcu v trestnom konaní. Poukazované bude na zákonnú úpravu, jej zmeny, ktoré nastali v súvislosti v trestnom konaní nastali vzhľadom na prijatie zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a aj na súčasnú judikatúru Najvyššieho súdu SR. Súčasne bude prezentovaný aj posun v judikatúre Európ ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zákonnosť získania dôkazov, postup policajta, prípravné konanie, dôkazný prostriedok v trestnom konaní, začatie trestného stíhania, upovedomenie o vznesení obvinenia
Právna veta: Autorka sa v článku venuje postupu policajta v prípravnom konaní v kontexte zákonnosti získavania dôkazov.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nezákonné dôkazy, dokazovanie v trestnom konaní, nepoužiteľný dôkaz, dôkazné prostriedky , obstaranie dôkazu
Právna veta: Predkladaný príspevok je zameraný na nezákonnú aplikáciu zákonných ustanovení Trestného poriadku orgánmi činnými v trestnom konaní pri obstarávaní dôkazov, čo v praxi má za následok, že dôkazy získané a vykonané nezákonným spôsobom sa v trestnom konaní považujú za absolútne neúčinné a súd na ne pri svojom rozhodovaní nemôže prihliadať..
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: základné zásady daňového konania, dokazovanie v daňovom konaní, dokazovanie v trestnom konaní, dôkazné bremeno , základné princípy daňového konania, kontradiktórnosti konania
Právna veta: Autor sa v predkladanom príspevku venuje teoretickému rozboru problematiky dokazovania v trestnom a daňovom konaní v zmysle príslušných procesných kódexov. Pozornosť je venovaná predovšetkým otázkam zásad dokazovania a dôkazného bremena. Na základe komparácie sú formulované dôsledky pre aplikačnú prax.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zákonnosť dôkazov, zaisťovanie elektronických dôkazov, cezhraničná žiadosť o vydanie veci, výklad pojmu vec
Právna veta: Súčasný svet je čím ďalej, tým viac ovládaný novými inteligentnými technológiami. Na jednej strane stojí požiadavka zákonnosti, ktorá je v trestnom konaní neustále prítomná a osobitne potrebná. Ak sa dôkaz získa spôsobom, ktorý odporuje zákonu, stáva sa nezákonným. Na druhej strane, je nevyhnutné, aby orgány činné v trestnom konaní a súdy mali k dátam, ktoré sú častokrát uchovávané na zahraničných serveroch, prístup, aby bol účel trestného konania naplnený. Článok je preto zameraný na vybrané aspekty súvisiace so získavaním, predkladaním a hodnotením fenoménu posledných rokov, ako aj iniciatív ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zákonnosť dôkazov, začatie trestného stíhania, postup pred začatím trestného stíhania, výsluch svedka, listinný dôkaz
Právna veta: V predmetnom príspevku autori spracovávajú aspekty zákonnosti dokazovania tak z teoretického hľadiska, ako aj praktického hľadiska. Pozornosť zameriavajú predovšetkým na aplikačné problémy, ktoré evidujú vo vlastnej praxi, konkrétne súvisiace s výsluchmi svedkov a vykonávaní listinných dôkazov. Analyzujú pri tejto problematike konkrétnu judikatúru, súdne rozhodnutia Najvyššieho súdu SR a vyslovujú vlastné právne závery k zákonnosti týchto dôkazov.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zákonnosť dôkazov, účel trestného konania, dokazovanie v trestnom konaní, výpoveď svedka
Právna veta: Príprava, realizácia, ako aj dokumentácia jednotlivých procesných úkonov a osobitne dôkazov, je determinovaná nielen ich procesnými aspektmi – podmienkami, ale rovnako tak organizačno – technickými opatreniami. Tresnoprocesná jurisprudencia si preto kladie legitímnu otázku, aké procesné účinky sú spojené s prípadným nerešpektovaním organizačno – technických podmienok. Riešenie nastolenej otázky je pomerne náročné, pričom sa odvíja od stupňa právnej záväznosti týchto opatrení, ako aj od ich vplyvu na výsledok realizácie toho – ktorého dôkazu. V každom prípade, pokiaľ nerešpektovanie stano ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prípustnosť dôkazu, dokazovanie v trestnom konaní, prípustnosť súkromnej nahrávky ako dôkazu, vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov, zachytenie obrazového a zvukového záznamu inej osoby
Právna veta: Vzhľadom na to, že technológie na zachytenie obrazového a zvukového záznamu prejavu inej osoby, sú dostupné v zásade pre každého, takéto záznamy sa niekedy vyhotovujú súkromnými osobami aj za účelom ich využitia na preukázanie určitej skutočnosti v trestnom konaní, resp. sú vyhotovené za iným účelom ale obsahujú určitú skutočnosť významnú pre trestné konanie. Problematika prípustnosti súkromnej nahrávky v trestnom konaní je kontroverznou témou na ktorú sú v teórii a aplikačnej praxi často protichodné názory. Autor poukazuje na súdnu prax pri rozhodovaní o prípustnosti súkromnej nahrávky a pres ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: elektronizácia justície, poskytovanie služieb verejnosti, správa súdov, informačný systém , spôsob prideľovania vecí podľa rozvrhu práce, zverejňovanie a sprístupňovanie súdnych rozhodnutí
Právna veta: Príspevok sa zaoberá problematikou elektronizácie v správe justície a jej nedostatkami, ktoré sa začali objavovať v e-Justice v praxi. Taktiež sa autor tohto príspevku snaží poukázať na vybrané nedostatky v e-Justice a navrhnúť ich praktické a teoretické riešenia.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konverzia a zaručená konverzia, notárska činnosť ako výkon verejnej moci, osoba vykonávajúca konverziu
Právna veta: Článok sa zaoberá tým, či je možné notára označiť za orgán verejnej moci a teda či je povinný vykonať zaručenú konverziu dokumentu.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: znaky trestného činu, nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, nebezpečné prenasledovanie, pokračovací trestný čin, skutková veta, závažnejší spôsob konania
Právna veta: Príspevok sa zaoberá formuláciou skutkovej vety, okrem iného aj tým čo nevyhnutne musí byť súčasťou skutkovej vety, čo jej súčasťou naopak byť nemôže, respektíve čo by skutková veta obsahovať nemala.
MENU