Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: ublíženie na zdraví
Právna veta: K právnej kvalifikácii konania obvineného ako zločinu ublíženia na zdraví podľa § 155 ods. 1 Tr. zák. s poukazom na § 123 ods. 3 písm. i/ Tr. zák. v jednočinnom súbehu s prečinom výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a/ Tr. zák., možno zdôrazniť, že táto plne zodpovedá priebehu skutkového deja uvedeného v napadnutom rozsudku okresného súdu po objektívnej i subjektívnej stránke. Z hľadiska úmyslu spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví totiž stačí zistenie, že páchateľ vedel, že svojim konaním môže spôsobiť tento ťažší následok a bol s tým uzrozumený (úmysel eventuálny). V zmysle konštantnej judikat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o vzatí do väzby, premlčanie nároku na náhradu nemajetkovej ujmy za rozhodnutie o väzbe, rozhodnutie o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutie o väzbe
Právna veta: Podľa názoru dovolacieho súdu odvolací súd otázku č. 2/ (či premlčanie nároku na náhradu nemajetkovej ujmy za rozhodnutie o väzbe má byť posudzované podľa § 23 zákona č. 58/1969 Zb.) vyriešil správne, keď premlčanie nároku posudzoval podľa Občianskeho zákonníka. Zákon č. 58/1969 Zb. totiž náhradu nemajetkovej ujmy neupravoval, a teda nepoznal. Na tom nič nemení skutočnosť, že odškodnenie vo forme náhrady škody ako peňažného plnenia pripúšťal pri bolesti a sťažení spoločenského uplatnenia, ktoré vo svojej podstate mali povahu ujmy nemajetkovej. Premlčanie nároku na náhradu nemajetkovej uj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
Právna veta: „Škodou pre účely zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien a doplnení je aj nemajetková ujma spočívajúca v zásahu do osobnostných práv
pozostalých obete dopravnej nehody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. V spore o náhradu
takejto ujmy je poisťovňa pasívne legitimovaná“.
Meritum: Reklamácia
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: reklamácia, podmienky reklamácie
Právna veta: Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad. V prípade, že by zákonodarca trval na tom, že predávajúci je povinný tento písomný doklad spotrebiteľovi aj odovzdať (doručiť), tak by to v ust. § 18 ods. 9 zákona č. 250/2007 Z.z. aj výslovne uviedol, teda by postupoval rovnako ako v ust. § 18 ods. 8 zákona č. 250/2007 Z.z., v ktorom je uvedené, že predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie a v prípade, že je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamác ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, daňová povinnosť, odpočet dane z pridanej hodnoty
Právna veta: Základnou podmienkou pre uplatnenie odpočtu DPH zo zdaniteľného obchodu je vznik daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vo všeobecnosti znamená, že štátu vzniká právo žiadať daň od osôb, ktorým to zákon vymedzuje. V tejto súvislosti je však potrebné uviesť, že nepostačuje len samotné uvedenie DPH na faktúre, podstatné je, aby došlo k vzniku daňovej povinnosti v intenciách ustanovenia § 19 zákona o DPH, t. j. z titulu skutočného dodania tovaru. Táto podmienka vyplýva z § 49 ods. 1 zákona o DPH. Samotný vznik daňovej povinnosti a uvedenie DPH na faktúre vo väzbe na nárok na odpočítanie DPH ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňová kontrola, lehoty v daňovom konaní, daňová povinnosť
Právna veta: Zákonom stanovená lehota jedného roka (6 + 6 mesiacov) na vykonanie daňovej kontroly je lehotou zákonnou (maximálnou) a je pre správcu dane vykonávajúceho daňovú kontrolu záväzným limitom determinujúcim zákonnosť uskutočňovanej daňovej kontroly. Uvedenú lehotu nemožno porovnávať so stanovenými lehotami na rozhodnutie. Daňová kontrola ako proces smerujúci k obstaraniu dôkazného prostriedku (protokolu), ktorý nie je procesom meritórneho rozhodovania o daňovej povinnosti daňového subjektu, totiž predstavuje závažný a intenzívny zásah do individuálnej právom chránenej sféry daňového subjektu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neodkladné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia, lehoty v sporovom konaní, odňaté právo vyjadriť sa k dôkazu, neodkladné opatrenia , doručovanie žaloby, pôvodný návrh
Právna veta: Umožnenie sa protistrane, proti ktorej návrh na nariadenie neodkladného opatrenia smeruje, sa k tomuto návrhu vyjadriť, realizuje výlučne odvolací súd. Protistrane sa doručuje pôvodný návrh a odvolanie navrhovateľa, ku ktorým má možnosť vyjadriť sa. Z povahy veci vyplýva, že spolu s týmito podaniami zašle odvolací súd protistrane aj zamietavé uznesenie súdu prvej inštancie; nejde však o štandardné doručovanie, keďže toto uznesenie sa protistrane v zmysle § 331 ods. 1 C.s.p. nedoručuje. Právo vyjadriť sa priznáva Civilný sporový poriadok iba protistrane navrhovateľa, nevzťahuje sa na iné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: uznesenie o začatí trestného stíhania , začatie trestného stíhania, sledovanie osôb a vecí, pokračujúci trestný čin, prostriedky operatívno-pátracej činnosti
Právna veta: I. Na rozdiel od postupov použitých vo fáze trestného konania „pred začatím trestného stíhania“, ktoré sa môžu týkať podozrenia zo spáchania skutku v minulosti alebo (aj) takého predpokladu do budúcnosti, uznesenie o začatí trestného stíhania podľa § 199 ods. 1 a 3 Trestného poriadku môže vyvolať účinky podľa odseku 5 naposledy označeného ustanovenia, len ak sa vzťahuje na skutok (vrátane čiastkového útoku doposiaľ páchaného pokračovacieho trestného činu v zmysle § 10 ods. 16 Trestného poriadku), ktorý sa už stal (bol dokonaný nastaním následku); to platí a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oprava chýb v katastrálnom operáte, kataster nehnuteľností, zápis do katastra
Právna veta: Konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte podľa § 59 ods. 1 písm. a/ katastrálneho zákona, na potrebu použitia ktorého poukazuje sťažovateľ, slúži na opravovanie chýb, ktoré najčastejšie spočívajú v nesprávnom premietnutí obsahu listín do súboru popisných informácií katastra alebo do súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností. Ide najmä o nesprávne údaje na liste vlastníctva alebo o nesprávne zakreslenie pozemkov do katastrálnej mapy. Z celkovej povahy inštitútu opravy chyby v katastrálnom operáte vyplýva, že tento druh konania nemožno použiť na určovanie vlastníkov nehnu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: základné zásady o náhrade trov konania, trovy konania, preventívna funkcia, náklady vedenia súdneho sporu, kompenzačná funkcia, sankčná funkcia
Právna veta: Civilný sporový poriadok zavádza novú definíciu trov konania, pričom za trovy konania sa podľa novej právnej úpravy považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia konania (pozri § 156 CSP) do jeho skončenia. Je teda irelevantné, že určité výdavky vznikli v bezprostrednej súvislosti s týmto konaním, no pred jeho začatím (napr. v súvislosti s predžalobnou výzvou), pretože je vylúčené takéto výdavky považovať za trovy konania, keď nevznikli počas prebiehajúceho konania. Ak strana mala takéto výdavky, tieto by mohli byť v niektorých sporoch posúdené ako náklady spojen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na prerokovanie veci bez prieťahov, nekonanie súdu, neefektívna činnosť súdu
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že v oboch prípadoch rozhodol krajský súd o podanom odvolaní do roka, čo nemožno považovať za neprimeranú dobu odvolacieho konania. Ústavný súd poukazuje na skutočnosť, že úlohou odvolacieho súdu je posúdiť vecnú správnosť odvolaním napadnutého rozhodnutia súdu prvej inštancie, preto krajský súd spravidla nevykonáva vo veci procesné úkony a ani nenariaďuje pojednávanie. To však nevyhnutne neznamená, že odvolací súd je v odvolacom konaní nečinný a koná neefektívne (III. ÚS 216/2015, II. ÚS 596/2015). Neobstojí ani tvrdenie sťažovateľa, že ak krajský súd rozhodoval ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučný titul, exekučné konanie, vykonateľné rozhodnutie súdu
Právna veta: Ústavný súd predovšetkým konštatuje, že rozhodovanie súdu v exekučnom konaní nie je v zásade takým rozhodovaním, ktoré
vyžaduje dokazovanie. Je to dané tým, že o veci účastníkov exekučného konania už bolo právoplatne rozhodnuté a existuje vykonateľné rozhodnutie, ktoré je podkladom na nariadenie exekúcie, alebo existuje iný vykonateľný exekučný titul ustanovený v § 41 Exekučného poriadku. Medzi účastníkmi exekučného konania už preto nemôže byť spravidla sporné, aké práva prináležia oprávnenému a aké záväzky má voči oprávnenému povinný.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, predĺženie konania, zistené prieťahy a neefektívny postup okresného súdu
Právna veta: S prihliadnutím na celkovú dobu napadnutého konania, keď od podania návrhu sťažovateľa na výkon rozhodnutia (7. júla 2017) ubehli viac ako dva roky, a akcentujúc nevyhnutnosť urýchlenosti konania všeobecného súdu v konaniach o návrat maloletého do krajiny obvyklého pobytu, ústavný súd konštatuje, že celková dĺžka napadnutého konania nie je primeraná povahe predmetu, o ktorý v napadnutom konaní ide. K predĺženiu napadnutého konania pritom rozhodujúcou mierou prispel neefektívny a nesústredený postup okresného súdu, ako aj absencia prijať adekvátne opatrenia, ktoré by výkon rozhodnutia um ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ústavná sťažnosť, viazanosť návrhom na začatie konania, petit ústavnej sťažnosti
Právna veta: Ako z citovaných ustanovení zákona o ústavnom súde vyplýva, uplatnenie právomocí ústavného súdu je viazané na splnenie viacerých formálnych aj obsahových náležitostí ústavnej sťažnosti. Až na zákonom presne definované výnimky je ústavný súd viazaný návrhom na začatie konania, pričom viazanosť ústavného súdu návrhom sa vzťahuje zvlášť na návrh výroku rozhodnutia, ktorého sa sťažovateľ domáha. Ústavný súd môže rozhodnúť len o tom, čoho sa sťažovateľ domáha v petite svojej ústavnej sťažnosti. Petit musí byť vymedzený presne, určito a zrozumiteľne (v súlade s čl. 127 ústavy a § 133 zákona o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: primerané použitie Civilného sporového poriadku, zastupovanie maloletého dieťaťa, kolízia záujmov, kolízny opatrovník , analogia iuris
Právna veta: Keďže v danom prípade potenciálne môže dôjsť ku kolízii záujmov medzi maloletým na jednej strane a jeho otcom (sťažovateľom) na strane druhej, bolo nevyhnutné ustanoviť mu pre toto konanie kolízneho opatrovníka postupom podľa § 31 ods. 2 a 4 zákona o rodine per analogiam iuris. Analogické použitie citovaných ustanovení zákona o rodine bolo nevyhnutné z dôvodu, že samotný zákon o ústavnom súde túto problematiku neupravuje, pričom § 62 zákona o ústavnom súde výslovne umožňuje iba primerané použitie Civilného sporového poriadku. Ten istý kolízny opatrovník zastupoval maloletého už aj v konaní p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody väzby, pokračovanie v páchaní ďalšej trestnej činnosti
Právna veta: K dôvodu väzby podľa § 71 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku najvyšší súd zdôraznil, že «opodstatnenosť jeho trvania vo vzťahu k obžalovanému vyplýva predovšetkým zo samotného charakteru trestnej činnosti (dlhodobosť, prepracovanosť) pričom z tejto trestnej činnosti obžalovanému plynuli rozsiahle príjmy zabezpečujúce jeho nadštandardnú životnú úroveň. Tieto okolnosti prípadu spočívajúce v dĺžke času a spôsobe, ktorým mal trestnú činnosť páchať odôvodňujú obavu, že v prípade prepustenia na slobodu by v páchaní trestnej činnosti pokračoval. Trestný poriadok rovnako vo vzťahu k dôvodu väzby podľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučný titul, rozhodcovská zmluva, rozhodcovský súd, vigilantibus iura scripta sunt, exekučné konanie, súdna ochrana účastníkov
Právna veta: Pokiaľ ide o argumentáciu sťažovateľa o tom, že povinný nenapadol uznesenie rozhodcovského súdu, teda nepodal žalobu o zrušenie tohto rozhodnutia podľa ustanovení zákona o rozhodcovskom konaní, a preto mu v zmysle sťažovateľom akcentovaného právneho princípu „vigilantibus iura scripta sunt“ nepatrí v exekučnom konaní súdna ochrana v podobe preskúmavania existencie právomoci rozhodcovského súdu založenej rozhodcovskou zmluvou, resp. rozhodcovskou doložkou, ústavný súd považuje tento názor sťažovateľa za značne formalistický. V pomyselnom rebríčku právnych princípov existujú aj iné, ťažiskové pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podľa § 76 OSP, neodkladné opatrenie, pravdepodobnosť nároku
Právna veta: Ústavný súd sa nestotožnil s tvrdením sťažovateľky o arbitrárnom a formalistickom postupe odvolacieho súdu, ktorý vyslovil názor, že zo strany sťažovateľky neboli osvedčené také skutočnosti, ktoré by odôvodňovali naliehavosť a potrebu bezodkladnej úpravy pomerov sporových strán formou požadovaného neodkladného opatrenia. Ustanovenie § 325 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov vymedzuje všeobecné predpoklady nariadenia neodkladného opatrenia. Všeobecný súd preskúmal okolnosti vzájomného právneho vzťahu strán, pričom vyslovil názor, že sťažovateľka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: právo odporovať právnemu úkonu, odklad vykonateľnosti uznesenia o vyhlásení konkurzu, nezniesť odklad
Právna veta: Odklad vykonateľnosti uznesenia o vyhlásení konkurzu mal odkladný účinok, iba pokiaľ ide o účinky vyhlásenia konkurzu v zmysle § 44 až § 56a zákona o konkurze a reštrukturalizácii, nie však vo vzťahu k možnému uplatneniu práva odporovať právnym úkonom úpadcu v zmysle § 57 až § 66 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, z čoho plynie, že uplatnenie práva odporovať právnym úkonom je treba považovať za taký úkon, ktorý neznesie odklad.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásada úspechu pri náhrade trov konania, náhrada trov konania v sporovom konaní, trovy dôkazu, povinnosť odporcu zložiť preddavok na znalecké dokazovanie, znalecký posudok
Právna veta: Nová procesná úprava umožňuje v prípade, ak sa právna vec nedá prejednať a rozhodnúť na základe výslovného ustanovenia tohto zákona, aplikovať ustanovenie článku 4 ods. 1, 2 Základných princípov CSP, podľa ktorého sa posúdi podľa ustanovenia tohto alebo iného zákona, ktoré upravuje právnu vec čo do obsahu a účelu najbližšiu posudzovanej právnej veci; ak takého ustanovenia niet, súd prejedná a rozhodne právnu vec podľa normy, ktorú by zvolil, ak by bol sám zákonodarcom, a to s prihliadnutím na princípy všeobecnej spravodlivosti a princípy, na ktorých spočíva tento zákon tak, aby výsledkom bolo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nadobúdanie dedičstva, spotrebiteľská zmluva, ochrana spotrebiteľa
Právna veta: Z citovaného ustanovenia § 52 ods. 1, 3 a 4 Občianskeho zákonníka v znení účinnom od 1. januára 2008 možno vyvodiť, že za spotrebiteľskú zmluvu treba považovať každú zmluvu uzatvorenú medzi dodávateľom konajúcim v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a spotrebiteľom (fyzickou osobou) nekonajúcim v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Podstatné je tiež, že nezáleží na právnej forme uzatváranej zmluvy (kúpna zmluva, nájomná zmluva, poistná zmluva, nepomenovaná zmluva atď.), ale ani na tom, v akom zákone je uzatváraná zmluva pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trvanie väzby, právo na osobnú slobodu, prepustenie z väzby na slobodu, podmienky trvania väzby
Právna veta: V skutočnosti totiž platí, že kým konečné hodnotenie výsledkov dokazovania v otázke viny či neviny obžalovaného má miesto až v rozsudku, zatiaľ vzhľadom na ustanovenie § 79 ods. 2 Trestného poriadku je povinnosťou súdu počas celého priebehu trestného konania po podaní obžaloby skúmať, či dôvody väzby obžalovaného trvajú. Táto povinnosť zahŕňa v sebe aj neustále skúmanie existencie potrebnej miery podozrenia zo spáchania trestného činu uvedeného v obžalobe ako jednej z nevyhnutných podmienok ďalšieho trvania väzby obžalovaného. 46. Vychádzajúc z dosiaľ uvedeného, bolo povinnosťou okre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ústavná sťažnosť, predbežné prerokovanie návrhu na začatie konania, konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb, právne zastúpenie advokátom, splnomocnenie na zastupovanie, nedostatok podania ústavnej sťažnosti
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu treba vychádzať zo skutočnosti, že v konaní o sťažnosti fyzickej alebo právnickej osoby podľa čl. 127 ústavy sťažovateľ musí byť v celom konaní zastúpený advokátom (§ 34 ods. 1 zákona o ústavnom súde). Advokáta ako osobu práva znalú a oprávnenú na zastupovanie v súdnych konaniach treba nepochybne považovať za osobu odborne kvalifikovanú, od ktorej sa dá právom očakávať, inter alia, dostatočná znalosť procesnoprávnych predpisov, ktorými sa riadi konanie, v ktorom klienta právne zastupuje. Vychádzajúc z tejto premisy, možno dôjsť k záveru, že k postupu podľa § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť žalobcu uviesť vždy už v žalobe rozhodujúce skutočnosti, skutkové tvrdenia, dôkazná povinnosť účastníkov
Právna veta: Podania adresované súdu musia byť formulované jasne, zrozumiteľne a určito, a najmä žaloba, ktorou sa sťažovateľ domáha vydania konkrétneho rozhodnutia, musí v zmysle § 132 Civilného sporového poriadku (ďalej aj „CSP“) obsahovať úplné opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov na ich preukázanie a žalobný návrh, pretože iba formálne a obsahovo spôsobilá žaloba je predpokladom vecného prejednania veci. Súd v civilnom sporovom konaní nie je povinný a ani nemôže nahrádzať úkony sporových strán, ktoré zaťažuje povinnosť tvrdenia a dôkazná povinnosť (§ 150 CSP). Úlohou (a zodpovednosťou) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepustenie podľa § 66 TZ, výkon trestu odňatia slobody, viesť riadny život
Právna veta: Z § 66 ods. 1 a 2 Trestného zákona vyplýva formálna podmienka a dve materiálne podmienky na podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody. Dospel k záveru, že sťažovateľ „splnil formálnu podmienku na podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody (lehota na podanie návrhu o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody). Čo sa týka druhej zákonnej (materiálnej) podmienky, že počas doterajšieho výkonu trestu odsúdený preukazuje schopnosť viesť riadny život v podmienkach výkonu trestu, je možné konštatovať jej splnenie. U odsúdeného však nie je splnená tretia zákonná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017, rozhodcovská doložka , rozhodcovský súd, základné ústavné právo na súdnu ochranu
Právna veta: Na základe uvedeného ústavný súd konštatuje, že sporové strany napadnutého konania v čase podania návrhu na vydanie platobných rozkazov neboli viazané rozhodcovskou doložkou (§ 54c ods. 4 zákona o rozhodcovskom konaní) a Stály rozhodcovský súd Tribunál od 1. januára 2017 nedisponoval právomocou uskutočňovať rozhodcovské konania a vydať rozhodcovské rozhodnutia (§ 54c ods. 1 zákona o rozhodcovskom konaní) vo veciach sťažovateľky. Ak okresný súd dospel k záveru o nedostatku svojej právomoci na konanie o návrhoch sťažovateľky, vychádzajúc len zo samotnej právnej existencie rozhodcovského súdu, iš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňová kontrola, vyrúbiť daň, kontrola, protokol o výsledku kontroly, vyrozumenie o úkone
Právna veta: Pokiaľ ide o sťažovateľkou predkladanú námietku nerozlišovania pojmov „vyrozumenia o úkone“ a „vykonania úkonu“, ktoré podľa jej názoru obsahuje § 45 ods. 2 zákona o správe daní, ústavný súd dodáva, že slovo „vyrozumenie“, ktoré zákonodarca použil v § 45 ods. 2 zákona o správe daní, je nevyhnutné vykladať spolu so skutočnosťou, že v danom prípade ide o vyrozumenie o úkone smerujúcom k vyrubeniu dane a ak je týmto úkonom smerujúcim k vyrubeniu dane v zmysle § 15 ods. 13 tretej vety zákona o správe daní doručenie protokolu podľa odseku 12 a deň prerokovania protokolu sa považuje za deň jeho dor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: komisia pre na kontrolu používania informačno-technických prostriedkov, telekomunikačné tajomstvo, kontrolný orgán, informačno-technické prostriedky
Právna veta: Z § 8a ods. 6 zákona o ochrane súkromia v spojení s § 63 ods. 6 zákona o elektronických komunikáciách vyplýva, že komisia ako iniciatívny a kontrolný orgán národnej rady vykonáva kontrolu stavu získavania údajov, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva raz ročne, kedykoľvek z vlastného podnetu alebo z podnetu príslušného výboru národnej rady alebo na základe podnetu občana Slovenskej republiky, pričom ústavný súd zdôrazňuje, že v zmysle § 8a ods. 15 zákona o ochrane súkromia popísanou kontrolnou činnosťou komisie nie je dotknuté právo domáhať sa súdnej ochrany alebo inej právnej ochrany ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepustenie podľa § 66 TZ, výkon trestu odňatia slobody, polepšenie odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody, viesť riadny život
Právna veta: Celkovo tak inštitútu podmienečného prepustenia možno uviesť, že sa jedná o inštitút mimoriadny, bez stanovenia povinnosti súdu odsúdenému vyhovieť. Zároveň však treba podotknúť, že to neznamená, že by súdy mali možnosť ľubovoľného rozhodovania, alebo že by nemali povinnosť svoje rozhodnutie riadne zdôvodniť. Cieľom podmienečného prepustenia je motivovať odsúdeného, aby svojím chovaním a plnením svojich povinností vo výkone trestu preukázal polepšenie. Ak bol dosiaľ vykonanou časťou trestu už dosiahnutý účel trestu, je ďalší výkon trestu nepotrebný. Dôležité je v nadväznosti na už uvedené, spr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno, dôkazná povinnosť, dôkazná núdza, zodpovednosť strany sporu za výsledok konania
Právna veta: Cieľom dôkaznej povinnosti je unesenie dôkazného bremena v rozsahu, v ktorom dôkazné bremeno spočíva na strane sporu bez ohľadu na jej procesné postavenie. Nesplnenie dôkaznej povinnosti prináša so sebou také rozhodnutie súdu, ktoré vychádza zo skutkového základu zisteného z dôkazov navrhnutých stranou sporu v opačnom procesnom postavení, než je strana sporu, ktorá nesplnila alebo nedostatočne splnila svoju dôkaznú povinnosť. Splnenie dôkaznej povinnosti neznamená automaticky unesenie dôkazného bremena. Dôkazným bremenom v spojitosti s dôkaznou povinnosťou sa rozumie zodpovednosť strany sporu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia , kombinovaná premlčacia doba, vedomosť o bezdôvodnom obohatení
Právna veta: Čo sa týka práva na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia toto podlieha premlčaniu. Pri premlčaní práva na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia je ustanovená kombinovaná premlčacia doba a to subjektívna ( § 107 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a objektívna (§ 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Začiatok subjektívnej i objektívnej premlčacej doby je stanovený odlišne na sebe nezávisle a ich plynutie a skončenie je tiež vzájomne nezávislé. Subjektívna premlčacia doba môže plynúť iba v rámci objektívnej premlčacej doby, ktorú nemôže prekročiť. Subjektívna premlčacia doba je 2 - ročná a na za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súlad s dobrými mravmi, neprijateľné zmluvné podmienky, relatívne neurčitá hypotéza, spotrebiteľská zmluva, finančný trh, primeraná výška odplaty
Právna veta: Ustanovenie § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka patrí k právnym normám s relatívne neurčitou hypotézou, t. j. k právnym normám, ktorých hypotéza nie je stanovená priamo právnym predpisom a ktoré tak prenechávajú súdu, aby podľa svojho uváženia v každom jednotlivom prípade sám vymedzil hypotézu právnej normy zo širokého, dopredu neobmedzeného okruhu okolnosti. Pri posudzovaní, či konanie účastníka občianskoprávneho vzťahu je v súlade či v rozpore s dobrými mravmi, zákon výslovne neurčuje z akých hľadísk má súd vychádzať. Rozhodnutie o tom, či sú splnené podmienky pre použitie ustanovenia § 3 ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úmyselné spáchanie trestného činu, majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, bezdôvodné obohatenie, neoprávnený majetkový prospech, nedbanlivosť, vedomostná zložka, vôľová zložka
Právna veta: Občianske právo nedefinuje pojem zavinenia a pri skúmaní tejto otázky vychádza tradične z trestného práva hmotného. Zavinenie je založené na dvoch zložkách, a to vedomostnej a vôľovej zložke. Pri úmyselnom zavinení je zastúpená tak vedomostná, ako aj vôľová zložka. Pri nedbanlivosti je daná len vedomostná zložka. Definícia úmyselného zavinenia je obsiahnutá v ustanovení § 15 Trestného zákona. Podľa § 15 Trestného zákona, trestný čin je spáchaný úmyselne, ak páchateľ a/ chcel spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom alebo b/ vedel, že svojím konaním ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úžera ako neplatný právny úkon, absolútna neplatnosť právneho úkonu, kumulatívne splnenie podmienok, poskytnutie plnenia
Právna veta: Novela Občianskeho zákonníka vykonaná zák. č. 106/2014 Z. z. účinným od 01.06.2014 zaviedla v § 39a ďalší prípad absolútnej neplatnosti právnych úkonov. Neplatnosť právnych úkonov upravená v § 39a Občianskeho zákonníka sa vzťahuje na akékoľvek zmluvy, teda aj na spotrebiteľské. V § 39a Občianskeho zákonníka sú upravené subjektívne a objektívne podmienky úžery. Subjektívne podmienky úžery sú charakterizované pri neplatnosti právneho úkonu urobeného fyzickou osobu nepodnikateľom, zneužitím tiesne, neskúsenosti, rozumovej vyspelosti, rozrušenia, dôverčivosti, ľahkomyseľnosti, finančnej závislosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určovacia žaloba, preventívny charakter určovacej žaloby, žaloba na plnenie, naliehavý právny záujem
Právna veta: Určovacia žaloba má predovšetkým preventívny charakter - jej účelom je spravidla poskytnúť ochranu právam žalobcu skôr, než dôjde k porušeniu právneho vzťahu alebo práva (určovacia žaloba preto vo všeobecnosti nie je opodstatnená tam, kde už právny vzťah alebo právo boli porušené a kde je namieste žaloba na splnenie povinnosti). To znamená, že určovacie žaloby všeobecne majú potom opodstatnenie tam, kde je ešte len stav ohrozenia práva, a nie už jeho porušenia, nakoľko určovacia žaloba má charakter prostriedku preventívnej ochrany práva, a naopak, nápravu stavu vzniknutého porušením práva mož ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: niektoré ustanovenia o právnych úkonoch, nemožnosť postúpenia pohľadávky, záväzkový právny vzťah, úroky z omeškania , obchodná zvyklosť
Právna veta: K námietke žalovaného, že postúpené pohľadávky predstavujú nespôsobilý predmet postúpenia podľa § 525 ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda obsah postúpených pohľadávok by sa so zreteľom na ochranu záujmov dlžníka v súvislosti so zmenou v osobe veriteľa zmenil (zhoršil) odvolací súd udáva, že z postúpenia sú vylúčené len tie pohľadávky, ktoré sú späté s osobou pôvodného veriteľa do takej miery, že ich plnenie je nemožné úplne alebo je nemožné bez toho, aby došlo k zmene ich obsahu. Toto ustanovenie zákona zabezpečuje dlžníkovi ochranu pred zhoršením jeho postavenia v záväzkovom právnom vzťahu. Pe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer, úpadok dlžníka, inštitút oddlženia, osobný bankrot
Právna veta: V tejto súvislosti považuje odvolací súd za potrebné poukázať na ust. § 166f ods. 1 ZKR, ktoré bolo prijaté práve za účelom vyvarovať sa podvodnému konaniu dlžníkov, ktorí by sa snažili využiť inštitút oddlženia, aby sa vyhli plneniu svojich dlhov. Práve toto zákonné ustanovenie poskytuje veriteľom možnosť v prípade, ak dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer prostredníctvom zrušenia oddlženia dosiahnuť, aby sa oddlženie stalo voči veriteľom neúčinné a obnovila sa pôvodná vymáhateľnosť resp. splatnosť ich pohľadávok. Vychádzajúc z uvedeného možno vyvodiť, že právo veriteľov na ochranu ich maj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: vyrovnací podiel, člen družstva, stanovy družstva, dispozitívnosť právnej normy
Právna veta: Obchodný zákonník v ust. § 232 ods. 1 presne určuje, kedy zaniká členstvo fyzickej osoby v prípade jej smrti a za akých podmienok vstupuje do jej členských práv a povinností dedič, ktorý buď požiada družstvo o členstvo v ňom, alebo nemá záujem stať sa členom družstva a v takom prípade podľa ods. 3 cit. ustanovenia má nárok na vyplatenie vyrovnacieho podielu po tom členovi, ktorého členstvo v družstve smrťou zaniklo. Z citovaného ustanovenia jednoznačne vyplýva, že členstvo v družstve po zomrelom členovi neprechádza automaticky na dediča a tento ho nemôže nadobudnúť výlučne z titulu dedenia. V ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: plnenie v splátkach, meškanie so zaplatením splátky, spotrebiteľská zmluva , zosplatniť úver
Právna veta: V tejto súvislosti je však nevyhnutné zdôrazniť, že na prejednávanú vec je potrebné aplikovať spolu s § 565 OZ aj § 53 ods. 9 OZ, na základe ktorého sa v prípade záväzkových vzťahov, ktoré vznikli na základe spotrebiteľskej zmluvy upravenej v § 52 OZ <. uplatní osobitný právny režim. Ak totiž ide o plnenie zo spotrebiteľskej zmluvy, ktoré má spotrebiteľ ako dlžník vykonať v splátkach, môže veriteľ ako dodávateľ žiadosťou uplatniť stratu výhody splátok a žiadať dlžníka o zaplatenie celého zvyšku dlhu až po uplynutí troch mesiacov od omeškania s úhradou tej splátky, ktorá zosplatnenie vyvolala a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčacia doba od tohto uplatnenia po dobu konania neplynie, všeobecná premlčacia doba podľa OZ, inštitút premlčania v občianskoprávnych vzťahoch, spočívanie premlčania, pretrhnutie premlčania
Právna veta: Základným účelom inštitútu premlčania je pôsobiť na subjekty občianskoprávnych vzťahov, aby v primeraných dobách uplatnili svoje práva (nároky) a zároveň zabrániť tomu, aby povinné osoby neboli po časovo neprimeranej dobe nútené splniť si svoje povinnosti. Inštitút premlčania zabraňuje dlhodobému trvaniu práv a im zodpovedajúcim povinnostiam. Aby nedochádzalo k situáciám, kedy by si veriteľ síce svoje právo uplatnil ešte pred uplynutím premlčacej doby, avšak k jeho priznaniu by došlo až po jej uplynutí, zákon upravuje inštitúty spočívania premlčacej doby (dočasné zastavenie jej plynutia) a pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, určenie výšky vyživovacej povinnosti, neschopnosť sám sa živiť, zmena pomerov
Právna veta: Zákon o rodine v ustanovení § 78 ods. l vymedzuje kritériá, ako určitý návod pre súd, kombináciou ktorých sa má určiť konkrétna výška výživného. Na strane oprávneného sú to relevantné odôvodnené potreby. Na strane povinného sú to schopnosti, možnosti a majetkové pomery. Schopnosti predstavujú subjektívne kritérium určovania rozsahu vyživovacej povinnosti a rozumejú sa nimi vlastnosti dané telesnými a duševnými schopnosťami konkrétnej osoby povinného, zdravotným stavom, vlohami, nadaním, získanými skúsenosťami. Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom je daná priamo zo zákona a trvá do doby, kým ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: výška úrokov, zmluva o úvere, úroky z úveru, zmluva o pôžičke, predčasné splatenie úveru
Právna veta: Na zaplatenie úrokov z úveru dohodnutých podľa § 502 ObZ má právo každý veriteľ, ktorý uzavrel písomne zmluvu o úvere a na základe ktorej úver skutočne dlžníkovi na jeho žiadosť poskytol, a to až do splatnosti úveru. Úroky z úveru sú totiž obsahom, a teda súčasťou záväzku dlžníka, a teda aj spotrebiteľa, na ktorom sa s veriteľom dobrovoľne dohodol. Záväzok dlžníka v zmluve platiť zmluvne dohodnuté úroky z úveru spolu so záväzkom vrátiť použité peňažné prostriedky. Keďže bola zmluva o úvere dohodnutá na dobu dlhšiu ako jeden rok, sú úroky z úveru v takom prípade, keď dlžník splácal dlh v splátk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: finančné limity, pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky, verejní obstarávatelia , verejné obstarávanie , hospodársky nedeliteľný predmet zákazky
Právna veta: Zákon v ustanovení § 5 ods. 12 ZVO ustanovil zákaz obchádzania zákona tým, že sa rozdelí hospodársky nedeliteľný predmet zákazky, keď z dôvodu zníženia predpokladanej hodnoty zákazky pod príslušný limit ustanovený v § 4 bude možné sa vyhnúť použitiu zodpovedajúceho postupu zadávania zákazky. O rozdelenie zákazky ide napríklad v takom prípade, ak verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ, ktorý má záujem o zadanie zákazky na rovnaké či obdobné plnenie predmetu, rozdelí zákazku do viacerých zákaziek a pre každú z nich vyhlási samostatné verejné obstarávania a ide o také predmety plnenia zákaziek, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky, písomná výzva banky, omeškaný peňažný záväzok, bankové tajomstvo
Právna veta: Rozborom ustanovenia § 92 ods. 8 Zákona o bankách, ktoré od schválenia pôvodného znenia zákona do času uzavretia zmluvy o úvere treba dospieť k tomu, že celkom jednoznačne definuje podmienky, za akých možno, resp. nemožno postúpiť pohľadávku patriacu banke, buď inej banke, alebo aj subjektu, ktorý nie je bankou. Prvá veta ustanovenia definuje dve takéto podmienky, z ktorých prvou je písomná výzva banky uvažujúcej o postúpení riadne nesplácanej úverovej pohľadávky klientovi, aby pohľadávku splnil a druhou nepretržité viac než 90 dní trvajúce omeškanie klienta so splnením čo i len časti jeho peň ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: odporovateľnosť právneho úkonu, správca konkurznej podstaty, ukrátenie uspokojenia veriteľovej pohľadávky, konkurzné konanie
Právna veta: Je nepochybné, že účelom inštitútu odporovateľnosti je zabezpečiť ochranu veriteľov pred právnymi úkonmi ich dlžníka, ktoré vedú k zmenšeniu jeho majetku, a tým k zmareniu alebo obmedzeniu možností, aby sa veriteľ z tohto majetku dlžníka uspokojil. Podmienky, za ktorých môže správca právnemu úkonu dlžníka odporovať, sú vyjadrené vo všeobecnosti v § 57 a nasl. ZKR. Dôkazné bremeno má v tomto smere výlučne správca. Konkrétny právny úkon dlžníka - úpadcu spôsobí ukrátenie uspokojenia prihlásených pohľadávok veriteľa v zásade vtedy, keď sa právnym úkonom dlžníka - úpadcu zmenší jeho majetok v take ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluvná pokuta podľa občianskeho zákonníka, výška zmluvnej pokuty, priečiť sa dobrým mravom, zabezpečovaná povinnosť
Právna veta: Určenie výšky zmluvnej pokuty v zmysle ustanovenia § 544 ods. 2 Občianskeho zákonníka je zásadne vecou vzájomnej dohody zmluvných strán. Pri posudzovaní súladu dohody o zmluvnej pokute s dobrými mravmi v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka je potrebné prihliadnuť na funkcie zmluvnej pokuty, preventívnu, uhradzovaciu, sankčnú, ako aj k okolnostiam týkajúcich sa právneho úkonu, jeho pohnútkam a účelom, ktoré sa dohodou o pokute sledovali, ako i na vzájomný pomer pôvodnej a sankčnej povinnosti. Výška zmluvnej pokuty nie je žiadnym právnym predpisom limitovaná a je ponechaná výluč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zákonná koncentrácia konania, prostriedky procesného útoku, prostriedky procesnej obrany, sudcovská koncentrácia konania, objektívna časová hranica
Právna veta: Podľa § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí. Koncentrácia konania má podľa zákonodarcu predstavovať efektívny nástroj racionálneho a odôvodneného zrýchlenia sporového konania. Sudca so znalosťou konkrétnej veci vie podľa zákonodarcu najlepšie posúdiť adekvátnosť a včasnosť uplatnenia prostriedkov procesného útoku a prostriedkov procesnej obrany, preto je nóvum spočívajúce v zavedení inštitútu sudcovskej koncentrácie podľa neho plne odôvodnené a žiaduce. Prostriedky procesného útoku a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: výhoda splátok, úrok z úveru, zosplatnenie úveru, dĺžka doby platenia úrokov, plnenie v splátkach
Právna veta: Predčasné zosplatnenie úveru predstavuje vo svojej povahe jednostranný sankčný právny inštitút, ktorý umožňuje veriteľovi požadovať jednorazové, okamžité vrátenie celej požičanej istiny. Teda podstatný rozdiel stavu výhody splátok a stavu jednorazového zosplatnenia úveru spočíva v tom, že veriteľ nemá nárok a spotrebiteľ nemá povinnosť vrátiť celú požičanú sumu naraz. Splácanie úveru v splátkach teda na strane veriteľa vyvoláva stav absencie požičanej sumy istiny, ktorá sa iba postupne v splátkach vracia a spláca a za tento stav nedostatku a úverovania patrí veriteľovi úrok. Úrok preto predsta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva, oprávnenie na podnikateľskú činnosť, bezpodielové spoluvlastníctvo
Právna veta: Nesprávnosť právneho posúdenia veci zo strany súdu prvej inštancie zrejme vyplýva z toho, že súd prvej inštancie nepochopil účel a zmysel ust. § 148a ods. 2 Obč. zák., ktorým je ochrana toho manžela, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť, resp. toho manžela, ktorý ho získal skôr, pred možnými rizikami podnikateľskej činnosti druhého manžela. Odvolací súd dodáva, že k žiadnemu „právnemu prepojeniu“ ust. § 148 ods. 2 a § 148a ods. 2 Obč. zák., ako to zmätočne skonštatoval súd prvej inštancie, nemohlo dôjsť. Tieto ustanovenia totiž upravujú rozdielne prípady. Ust. § 148 ods. 2 Obč. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: lehota na plnenie, vykonateľnosť rozhodnutia, plnenie v splátkach
Právna veta: Podľa § 232 ods. 2, 3, 4 CSP, ak súd uložil v rozsudku povinnosť plniť, rozsudok je vykonateľný márnym uplynutím lehoty na plnenie, ak nie je ustanovené inak. Lehota na plnenie je 3 dni a plynie od právoplatnosti rozsudku. Súd môže v odôvodnených prípadoch určiť dlhšiu lehotu. Ak súd uložil povinnosť plniť opakujúce sa a v budúcnosti splatné dávky a splátky, vykonateľnosť týchto dávok a splátok sa spravuje poradím ich splatnosti, ak súd nerozhodne inak; súd môže rozhodnúť, že omeškanie s plnením jednej dávky alebo splátky má za následok splatnosť celého plnenia. Citované ustanovenia zákona vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, zdaniteľné plnenia, platiteľ dane
Právna veta: Podmienky uvedené v § 49 ods. 1 a 2 písm. a) a v § 51 ods. 1 písm. a) zákona o DPH sú hmotnoprávnej povahy a na ich bezpodmienečné splnenie sa viaže nárok na odpočet. Ich nesplnenie nie je možné odpustiť, keďže to zákon neustanovuje, ani pri vzniku zodpovednosti inej osoby za vady dokladu a ani pri dobromyseľnosti platiteľa, prijímajúceho zdaniteľné plnenie. Naopak, zákonodarca z dôvodu zabránenia ľahkej zneužiteľnosti požaduje, aby platiteľ, ktorý nárok na odpočet uplatňuje, preukázal existenciu podmienok, ktoré pre nárok na odpočet zákon stanovil. Pokiaľ si platiteľ uplatňuje nárok na odpočí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsob a rozsah náhrady škody , nesprávny úradný postup orgánov verejnej moci, náhrada nemajetkovej ujmy, príčinná súvislosť
Právna veta: Z dôvodovej správy k zákonu č. 514/2003 Z. z. vyplýva, že nutnosť zaviesť právo aj na náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom pri výkone verejnej moci bolo zavedené z dôvodu potreby rozšíriť súčasné chápanie práva na náhradu škody ako práva na náhradu skutočnej majetkovej škody aj na chápanie náhrady škody ako „spravodlivého zadosťučinenia“. Tým sa rozšírili možnosti uplatnenia nároku na náhrady škody nielen na náhradu skutočnej majetkovej škody, ale aj na náhradu nemajetkovej ujmy. Náhrada škody by mala predstavov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke, nevydatá matka, tehotenstvo a pôrod nevydatej matky, majetkové pomery povinného
Právna veta: Podľa § 74 ods. 1 ZoR otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke primerane na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom. Vo vyššie citovanom ustanovení je obsiahnutá zákonná úprava nárokov nevydatej matky v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom, ktoré práve z dôvodu narodenia dieťaťa mimo manželstva rodičov nie sú uhrádzané v rámci vyživovacej povinnosti manželov. V odseku 1 tohto ustanovenia je špecifikovaný nárok matky na príspevok na úhradu vý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výchovné opatrenia podľa zákona o rodine, maloleté dieťa, rodinné prostredie, ochrana a všestranný rozvoj dieťaťa
Právna veta: Podľa § 37 ods. 2 písm. d) Zákona o rodine, ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd môže rozhodnúť o uložení týchto výchovných opatrení: uloží maloletému dieťaťu a jeho rodičom povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu. Výchova detí a starostlivosť o ich vývoj, ich ochrana by mala byť stredobodom neustáleho záujmu celej spoločnosti. Maloleté dieťa pre svoje slabšie právne postavenie potrebuje osobitnú ochranu a starostlivosť. Táto ochrana mu je poskytovaná predovšetkým v prostredí rodiny. Práve rodinné prostredie, v ktorom dieťa vyrastá, významn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o spotrebiteľskom úvere, obsahové náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ochrana slabšej zmluvnej strany, bezúročnosť a bezpoplatkovosť úveru
Právna veta: Ustanovenie § 4 ods. 3 ZoSÚ (v znení účinnom v čase uzavretia zmluvy) vymedzuje prípady, kedy sa úver považuje za bezúročný a bez poplatkov. Výklad a aplikácia ustanovení ZoSÚ musí byť v súlade so zmyslom a účelom tohto zákona. Tým, že zákon nedodržanie iba niektorých obsahových náležitostí zmluvy postihuje, robí z týchto náležitostí nevyhnutné podstatné obsahové náležitosti. Východiskom spotrebiteľskej ochrany je faktické nerovné postavenie vo vzťahu k profesionálnemu dodávateľovi a to s ohľadom na okolnosti, za ktorých dochádza ku kontraktácii, vzhľadom na väčšiu profesionálnu skúsenosť pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluvná pokuta podľa občianskeho zákonníka, porušenie zmluvnej povinnosti, zabezpečovací prostriedok záväzkového práva
Právna veta: Z ustanovenia § 544 Občianskeho zákonníka vyplýva, že účastníci si môžu pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti dojednať zmluvnú pokutu, ktorú je povinný zaplatiť účastník pre prípad porušenia povinnosti plynúcich zo zmluvy. Zmluvná pokuta je zabezpečovacím prostriedkom a vyjadruje peňažnú sumu, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi, ak poruší svoju zmluvnú povinnosť. Podstatnou náležitosťou dohody o zmluvnej pokute je určenie jej výšky alebo spôsobu jej určenia. Výška zmluvnej pokuty nie je zákonom limitovaná, nemôže však byť v rozpore so zásadou zakotvenou v § 3 Občianskeho zákonníka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: právny nástupca platiteľa DPH , ekonomická činnosť, právny predchodca, zdaniteľná osoba, platiteľ dane z pridanej hodnoty
Právna veta: Nemožno preto prijať premisu žalobcu, že rozdelením jeho právneho predchodcu bez likvidácie, ktorý v rozhodnom čase (odo dňa registrácie po zánik) nevykonával ekonomickú činnosť, prešlo na neho v zmysle § 4 ods. 4 zákona o DPH právo registrácie na DPH jeho právneho predchodcu a stal sa platiteľom DPH. Správny súd sa stotožnil s argumentáciou žalovaného, že pre DPH možno registrovať iba zdaniteľnú osobu. Pri posudzovaní žiadosti o registráciu DPH v prípade, ak žiadateľ nedosahuje zákonom stanovený obrat, je nevyhnutné od daňového subjektu žiadať dôkazy o vykonávaní ekonomickej činnosti alebo d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: právo súdu zmeniť dohody a súdne rozhodnutia o výživnom, podstatná zmena pomerov, rozhodnutie o výživnom
Právna veta: Vo všeobecnosti platí, že len čo sa vo veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova (§ 219 ods. 4 CSP). Táto základná zásada je prelomená § 121 CMP, v zmysle ktorého rozsudky o úprave výkonu rodičovských práv a povinností a výžive maloletých a o priznaní, obmedzení alebo o pozbavení rodičovských práv a povinností alebo o pozastavení ich výkonu, možno zmeniť alebo zrušiť aj bez návrhu, ak sa zmenia pomery. Rovnako v zmysle § 78 ods. 1 veta prvá Zákona o rodine (ďalej len ZoR), podľa ktorého zmenu pomerov v zmysle tohto ustanovenia je možné definovať ako taký stav, ktorý je odlišný od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia , úmyselné bezdôvodné obohatenie, premlčacia doba , úmyselné konanie
Právna veta: V desaťročnej premlčacej dobe sa v zmysle § 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka právo na vydanie bezdôvodného obohatenia premlčí vtedy, keď bolo bezdôvodné obohatenie získané úmyselne. Úmysel, či už priamy alebo nepriamy, musí smerovať k bezdôvodnému obohacovaniu a musí existovať už v čase získania bezdôvodného obohatenia. Nestačí teda, keď povinný získal bezdôvodné obohatenie neúmyselne a potom by si ho úmyselne ponechal. Ak nie sú splnené podmienky na desaťročnú premlčaciu dobu, platí trojročná objektívna premlčacia doba, a to aj v prípade, keď povinný získanie bezdôvodného obohatenia vôbec nez ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: za bezdôvodné obohatenie sa nepovažuje, majetkový prospech, bezdôvodné obohatenie
Právna veta: Občiansky zákonník v niektorých prípadoch uvádza okolnosti, kde síce dochádza k majetkovému prospechu na strane jedného subjektu, avšak existujú iné dôvody, na základe ktorých Občiansky zákonník bezdôvodné obohatenie vylučuje (§ 455 Občianskeho zákonníka). O bezdôvodnom obohatení nehovoríme v prípade, kedy zákon hovorí o majetkovom prospechu jedného subjektu zmluvy, pričom druhému subjektu vznikne na tomto základe iné právo, ako právo na vydanie bezdôvodného obohatenia (§ 635 ods. 4 a § 636 ods. 4 Občianskeho zákonníka). Typickým príkladom je napr. vynaloženie nákladov plnením povinnosti odvra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky, omeškanie dlžníka, písomná výzva banky
Právna veta: Odvolací súd akceptuje názor súdu prvej inštancie, že s poukazom na gramatický, ale najmä teleologický výklad ust. § 92 ods. 8 ZoB pre účinné postúpenie pohľadávky sa vyžaduje omeškanie dlžníka v trvaní viac ako 90 dní od momentu doručenia písomnej výzvy. Opačný výklad by totiž nevylučoval postúpenie pohľadávky ihneď nasledujúci deň po doručení výzvy na plnenie od banky dlžníkovi, v dôsledku čoho by bola dlžníkovi odňatá možnosť zabrániť postúpeniu predmetnej pohľadávky tým, že by svoj dlh banke uhradil. Slovné spojenie v ust. § 92 ods. 8 ZoB „napriek písomnej výzve“ je dôvodné gramaticky vykl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ohodnotenie predmetu dražby, dražobník, všeobecná hodnota predmetu dražby, najpravdepodobnejšia cena
Právna veta: Už zo znenia prvej vety § 12 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z. z. vyplýva, že dražobník má povinnosť zaistiť ocenenie predmetu dražby podľa všeobecnej hodnoty v mieste a čase konania dražby. Povinnosťou dražobníka teda nie je zabezpečiť akékoľvek ocenenie, ale práve také ocenenie, ktoré bude vychádzať z uvedenej všeobecnej hodnoty. Dražobník teda nesplní svoju povinnosť len tým, že predmet dražby ocení, ale až tým, že toto ocenenie bude urobené takto predpísaným spôsobom. Prvá veta však zároveň nevyžaduje od dražobníka, aby k oceneniu prizval znalca, z čoho je zrejmé, že ocenenie môže vykonať aj sá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zmena mena alebo zmena priezviska, dôvody hodné osobitného zreteľa, priezvisko fyzickej osoby
Právna veta: Je dôležité podotknúť, že priezvisko fyzickej osoby je osobným údajom, ktorý nás identifikuje a odlišuje od iných fyzických osôb. Ide o taký údaj, ktorý nás spája a priraďuje k určitej skupine, resp. rodine. Deti sú nositeľmi priezviska svojich rodičov. Priezvisko je teda údaj, ktorý nás spája s rodičmi navonok. Podľa platnej slovenskej legislatívy je možné požiadať o zmenu priezviska v prípade, ak ide o priezvisko hanlivé, alebo ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa. Zákon ponechal širšie koncipovanú možnosť na zmenu priezviska, nakoľko všetky životné situácie sa nedajú zákonne podchytiť. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: nadbytočnosť zamestnanca, výpoveď z pracovného pomeru, organizačná zmena
Právna veta: Nie každé rozhodnutie o organizačných zmenách zamestnávateľa je právnym titulom oprávňujúcim zamestnávateľa uplatniť výpoveď voči zamestnancovi z dôvodu nadbytočnosti. Len také rozhodnutie zamestnávateľa o organizačných zmenách je dostačujúcim právnym základom pre výpoveď zamestnávateľa, ktoré sleduje zmenu úloh zamestnávateľa, zmenu technického vybavenia, zníženie počtu zamestnancov za účelom zabezpečenia efektívnosti práce. Pre platnosť výpovede zamestnávateľa nie je rozhodujúca okolnosť, akým spôsobom je uvedené rozhodnutie označené. Z jeho obsahu musí dostatočne vyplývať, či sledovalo vyšš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, bezúročný spotrebiteľský úver, autonómia vôle
Právna veta: Z ustáleného skutkového stavu zisteného súdom vyplýva, že medzi žalobcom a žalovanou bola uzatvorená spotrebiteľská zmluva o úvere, na ktorú sa aplikujú ustanovenia zákona o spotrebiteľských úveroch, ako aj ustanovenia Občianskeho zákonníka, a to ust. § 52 a nasl.. Spoločným znakom právnej úpravy spotrebiteľských zmlúv je snaha cestou práva vyrovnať faktickú nerovnosť zmluvných strán, a to formou obmedzenia autonómie vôle. Autonómia vôle, ktorá je elementárnou podmienkou fungovania materiálneho právneho štátu, nie je úplne absolútna, ale je limitovaná v rámci spotrebiteľských vzťahov princípom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: lehota na vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, exekučný titul , exekučný súd
Právna veta: Odvolací súd na zdôraznenie správnosti rozsudku súdu prvej inštancie dodáva, že zo znenia ustanovenia § 44 ods. 2 Exekučného poriadku vyplýva, že lehotu 15 dní od doručenia žiadosti súdneho exekútora stanovuje zákon na poverenie exekútora na vykonanie exekúcie. Exekučný poriadok a ustálená súdna prax usmerňuje exekučné súdy pred vydaním poverenia materiálne preskúmať, či neexistuje právna nedovolenosť alebo rozpor žiadosti alebo návrhu alebo exekučného titulu. V prípade materiálneho prieskumu súladnosti exekučného titulu je vo všeobecnosti 15-dňová lehota na vydanie poverenia na vykonanie exe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na vydanie bezdôvodného obohatenia, užívanie pozemku, obohatenie vlastníka stavby
Právna veta: Odvolací súd považuje za potrebné zdôrazniť, že zodpovednosť za bezdôvodné obohatenie je objektívneho charakteru a predpokladom jeho vzniku nie je protiprávny úkon obohateného ani jeho zavinenie, podstatné je iba to, že stav obohatenia vznikol. Podľa názoru odvolacieho súdu je totiž potrebné pod pojmom „užívanie pozemku“ rozumieť umiestnenie samotnej stavby na cudzom pozemku, ktoré bráni vlastníkovi pozemku, tento užívať riadnym spôsobom, ale aj stav vyvolaný (spôsobený) takýmto umiestnením stavby na pozemku, ktorý bezprostredne prilieha k tomuto pozemku (na ktorom je zriadená stavba) a ktoré ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozsah vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, odôvodnené potreby dieťaťa, schopnosť sam sa živiť, zákonná vyživovacia povinnosť
Právna veta: Konkrétna výška výživného je ovplyvňovaná faktormi jednak na strane výživou oprávneného, jednak na strane povinného. Na strane oprávneného dieťaťa je potrebné skúmať jeho skutočné odôvodnené potreby s ohľadom na zákonnú mieru povinnosti rodiča, ktorá je daná tým, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Oprávnené potreby pritom nezahŕňajú iba základne nároky dieťaťa, ale sú dané širšie jednak potrebami bytovými, odevnými, zdravotnými, kultúrnymi a závisia predovšetkým od veku, zdravotného stavu, schopností živiť sa sám, schopností starať sa o seba a podobne. Medzi odôv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť medzi manželmi, rovnaká životná úroveň manželov, rozsah vyživovacej povinnosti
Právna veta: Právna úprava vyživovacej povinnosti medzi manželmi sleduje zabezpečenie právnej istoty vo vzťahu k zabezpečeniu rovnakej životnej úrovne manželov, ktorá je odôvodnená tak princípom solidarity, ako aj rovnakým postavením manželov v právach a povinnostiach, ktoré vyplývajú z manželského zväzku. Rovnosť životnej úrovne manželov však nemožno chápať len výlučne teoreticky, t.j. iba porovnaním zárobkov manželov, ale je potrebné skúmať aj potreby oprávneného manžela a podľa Zákona o rodine je potrebné skúmať tiež právne relevantnú skutočnosť, ktorou je starostlivosť o domácnosť. Zákon definuje povin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: podmienky nároku na materské, nárok na rodičovský príspevok, nemocenská dávka, starostlivosť o dieťa, strata príjmu
Právna veta: Jednou zo všeobecných podmienok nároku na nemocenskú dávku zamestnanca je podmienka absencie príjmu. Pritom splnenie podmienky absencie príjmu sa posudzuje z toho nemocenského poistenia, z ktorého bol nárok na nemocenskú dávku zamestnanca uplatnený. Zároveň je zrejmé, že jednou z osobitných podmienok nároku iného poistenca na materské, je podmienka prevzatia dieťaťa do starostlivosti a následného poskytovania faktickej starostlivosti tomuto dieťaťu. Zákon o sociálnom poistení má rovnakú právnu silu ako zákon o rodičovskom príspevku, preto nie je dôvod uplatňovať analógiu pri pojmoch „starostli ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obchodovanie s ľuďmi, základná skutková podstata trestného činu, objektívna stránka, spôsob spáchania trestného činu
Právna veta: Podľa § 179 ods. 1 Tr. zák. kto s použitím podvodného konania, ľsti, obmedzovania osobnej slobody, únosu, násilia, hrozby násilia, hrozby inej ťažkej ujmy alebo iných foriem donucovania, prijatia alebo poskytnutia peňažného plnenia, či iných výhod na dosiahnutie súhlasu osoby, na ktorú je iná osoba odkázaná, alebo zneužitia svojho postavenia alebo zneužitia bezbrannosti alebo inak zraniteľného postavenia zláka, prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme iného, hoci aj s jeho súhlasom, na účel jeho prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania, vrátane pornografie, nútenej práce, či ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: dohoda o hmotnej zodpovednosti, pracovnoprávna zodpovednosť, schodok, pracovný pomer , funkcia a pracovisko zamestnanca
Právna veta: Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať je upravená v ust. § 182 ZP a je zvláštnou pracovno-právnou zodpovednosťou, ktorá sa vyznačuje sprísnenými podmienkami vo vzťahu k zodpovedajúcemu subjektu, t.j. zamestnancovi. Predpokladom tejto zodpovednosti je vznik škody vo forme schodku na zverených hodnotách a uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti, na základe ktorej zamestnanec preberá zodpovednosť za tieto hodnoty. Základným predpokladom zodpovednosti zamestnanca za schodok na zverených hodnotách je, aby medzi ním a zamestnávateľom bola uzatvor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ochrana odberateľa elektriny, odberateľa plynu a univerzálna služba, dodávateľ elektrickej energie, podávanie námietok
Právna veta: Odvolací súd považuje za dôležité uviesť, že proces zmeny dodávateľa elektriny či plynu je upravený zákonom o energetike. Ak sa odberateľ elektriny alebo plynu rozhodne zmeniť svojho pôvodného dodávateľa, bezodplatne tak môže urobiť len v zákonom stanovených prípadoch, a to vtedy, ak odberateľ nesúhlasí so zmenou ceny za dodávku energií alebo nesúhlasí so zmenou obchodných podmienok dodávok energií, ktoré zmeny mu oznámil pôvodný dodávateľ. V takom prípade nový dodávateľ požiada príslušnú distribučnú spoločnosť o zrealizovanie zmeny dodávateľa na odberných miestach odberateľa. Pôvodný dodávate ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zverenie maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti , záujem maloletého dieťaťa, zásah do rodičovských práv a povinností
Právna veta: Náhradná osobná starostlivosť alebo pestúnska starostlivosť má vždy prednosť pred ústavnou starostlivosťou a pred nariadením ústavnej starostlivosti je súd povinný vždy skúmať, či maloleté dieťa nemožno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti. Dôvody, pre ktoré je v záujme maloletého dieťaťa jeho zverenie do náhradnej osobnej starostlivosti, môžu mať objektívny, ako aj subjektívny charakter. Pôjde jednak o prípady, keď rodičia nemôžu zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloleté dieťa, napríklad z dôvodu ich neprítomnosti či zlého zdravotného stavu, výrazne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazná povinnosť, zásada formálnej pravdy, dôkazná iniciatíva súdu
Právna veta: Zákonodarca pri koncipovaní CSP do ustanovenia § 185 CSP zaviedol princíp formálnej pravdy čo predstavuje jednu z najzásadnejších zmien civilného procesu. Formálnou pravdou sa rozumie, že súd pri rozhodovaní vychádza výlučne z dôkazov, ktoré mu navrhli strany sporu. Súd sa tak nemusí dostať k úplnému zisteniu pravdy vzhľadom na to, že si o spore môže urobiť svoj obraz iba v rozsahu ako mu ho vykreslia strany sporu svojimi tvrdeniami a súvisiacimi dôkazmi. Dôraz sa vedie na procesnú diligenciu strán sporu, čoho dôsledkom je obmedzenie dôkaznej iniciatívy súdu a jej presun takmer bezvýhradne na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: obnovenie nájomnej zmluvy, zánik nájmu bytu podľa § 710 OZ, konkludentný prejav vôle, výzva na vydanie alebo vypratanie veci, automatické predlžovanie nájomnej zmluvy
Právna veta: S poukazom na ustanovenie § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka uviedol, že zo zásady, že nájom sa skončil uplynutím doby, na ktorú sa dojednal, Občiansky zákonník pripúšťa výnimku. V ustanovení § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa ráta s obnovením nájomnej zmluvy po uplynutí doby, na ktorú bol nájom dojednaný. Podľa právnej teórie a súdnej praxe nejde o obnovenie nájomnej zmluvy vzájomnou dohodou zmluvných strán, ktorá je možná podľa § 676 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ale o obnovu zmluvy na základe konkludentných činov uvedených v zákone. Ide o dva konkludentné činy, z ktorých je pozitívny, te ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásady ukladania trestov, primeranosť trestu, spravodlivý trest, bezprávie
Právna veta: Záver o primeranosti trestu je daný vtedy, ak sa opiera o rozumnú väzbu medzi legitímnym cieľom a zvoleným prostriedkom jeho realizácie. Možno konštatovať, že páchateľa môže so spravodlivosťou, a teda aj so spoločnosťou zmieriť len spravodlivý trest. Trest sa musí rovnať spôsobenému bezpráviu. Z toho vyplýva, že keď bude trest, resp. odplata obsiahnutá v treste prísnejšia ako bezprávie spôsobené trestným činom, nedôjde len k negácii tohto bezprávia, ale zároveň uloženým trestom vznikne nové bezprávie - bezprávie voči neprimerane potrestanému páchateľovi trestného činu. Trest, ktorým štát a spo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zánik účasti spoločníka v spoločnosti, spravodlivo požadovať od spoločníka, aby zotrval v spoločnosti, porušovanie povinností spoločníkom
Právna veta: Krajský súd vo všeobecnosti poukazuje na ust. § 148 ods. 1 Obchodného zákonníka, z ktorého vyplýva, že k zrušeniu účasti spoločníka súdom môže dôjsť vtedy, ak od neho nemožno spravodlivo požadovať, aby v spoločnosti zotrval. Tento prípad nastane najmä vtedy, ak spoločnosť, resp. ostatní spoločníci porušujú podstatným spôsobom svoje zákonné alebo zmluvné povinnosti voči dotknutému spoločníkovi. V ustanovení § 148 ods. 1 Obchodného zákonníka nie sú vymenované dôvody, avšak je potrebné, aby tieto bolo možné v tom - ktorom prípade hodnotiť ako dôvody, pre existenciu ktorých nemožno od spoločníka s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky, záväzkový právny vzťah, právne nástupníctvo, zmluva o postúpení pohľadávky, cesia pohľadávky
Právna veta: Postúpenie, resp. cesia pohľadávky (cessio) spočíva v tom, že do existujúceho záväzku vstúpi namiesto pôvodného veriteľa (postupcu, cedenta) nový veriteľ (postupník, cesionár). Dochádza tak k zmene záväzku v osobe veriteľa a to na základe jeho vlastného rozhodnutia. Ide teda o takú zmenu v subjektoch záväzkového právneho vzťahu, keď na základe zmluvy medzi pôvodným veriteľom (postupcom) a treťou osobou (postupníkom) postúpi pôvodný veriteľ svoju pohľadávku proti dlžníkovi novému veriteľovi, a to buď za odplatu, alebo bezodplatne. Postupník sa v dôsledku postúpenia pohľadávky na neho zo strany ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: princíp primeranosti exekúcie, exekútor, vymáhaná pohľadávka, spôsob vykonania exekúcie
Právna veta: Z ustanovenia § 64 Exekučného poriadku vyplýva, že spôsob vykonania exekúcie určí exekútor tak, aby bol primeraný vymáhanej povinnosti a aby hodnota zabezpečeného majetku povinného zodpovedala hodnote vymáhanej povinnosti. V ustanovení § 64 Exekučného poriadku je zakotvený ústavný princíp primeranosti v exekúcii. Predmetné ustanovenie, pre porušenie ktorého bol žalobca disciplinárne postihnutý, ukladá exekútorovi určiť spôsob vykonania exekúcie so zohľadnením primeranosti vymáhanej povinnosti a aby hodnota zabezpečeného majetku povinného zodpovedala hodnote vymáhanej povinnosti. Je zodpovednos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zánik záväzku riadnym a včasným splnením, súd je viazaný žalobným návrhom žalobcu, omeškanie dlžníka, neskoré plnenie dlžníka
Právna veta: Podľa § 324 ods. 1 Obch. zák. potom platilo, že záväzok žalobcu ako veriteľa zanikol, ak mu ho dlžník - žalovaný splnil včas a riadne. Podľa ods. 2 však záväzok zaniká takisto aj neskorým plnením dlžníka. Pretože všetky uvedené záväzky boli peňažnými záväzkami, bol žalovaný povinný splniť ich tým spôsobom, že žalobcovi zaplatí peniaze. Zo zisteného skutkového stavu potom vyplýva, že žalovaný túto svoju povinnosť splnil a uplatňované časti týchto nárokov zaplatil hotovými peniazmi prijatými žalobcom, pričom v zmysle § 333 Obch. zák. určil, že zaplatiť sa majú práve tieto záväzky. Podľa už cit. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluvná pokuta podľa občianskeho zákonníka, zmluvná povinnosť, zabezpečovací inštitút, hlavný záväzkový vzťah
Právna veta: Zmluvná pokuta je zabezpečovacím inštitútom, ktorej zmyslom je nielen posilnenie postavenia oprávnenej osoby záväzkového vzťahu, zabezpečenie a zjednodušenie reparácie porušenia záväzkového vzťahu, ale aj prevenčná funkcia, zmyslom ktorej je zabezpečiť dobrovoľné splnenie záväzkov. Predpokladom pre vznik zabezpečenia záväzku zmluvnou pokutou je zmluva, na základe ktorej oprávnená osoba a povinná osoba sa dohodnú na tom, že účastník záväzkového vzťahu, ktorý poruší dohodnutú zmluvnú povinnosť zaplatí zmluvnú pokutu aj vtedy, keď oprávnenému účastníkovi záväzkového vzťahu porušením dohodnutej po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spoluvlastnícky podiel, vlastnícke právo podľa § 123 OZ, obsah vlastníckeho práva, podielové spoluvlastníctvo , spoločná vec
Právna veta: Obsahom vlastníckeho (spoluvlastníckeho) práva, je okrem iného, aj oprávnenie vlastníka vec v medziach zákona užívať. Vec môže byť v spoluvlastníctve aj viacerých osôb, pričom spoluvlastnícky podiel vyjadruje mieru účasti spoluvlastníka na vzťahu k spoločnej veci a to aj pokiaľ ide o užívanie spoločnej veci. Každý zo spoluvlastníkov je v zmysle § 137 ods. 1 OZ oprávnený spoločnú vec užívať v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podielu. V prípade, že spoluvlastníkovi nie je zabezpečené užívanie spoločnej veci v rozsahu jeho spoluvlastníckeho podielu, má právo na poskytnutie tomu zodpovedajúcej náh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: všeobecná zodpovednosť služobného úradu, náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia, služobný zákrok, orgán verejnej správy
Právna veta: V súvislosti s právnym názorom správneho súdu je potrebné poznamenať, že zákonodarca v ustanovení § 173 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. poukazuje súd predovšetkým na jednoznačný zámer zákonodarcu zvýšiť náhradu za bolesť na dvojnásobok v prípadoch služobných zákrokov policajtov, pri ktorých bolo spôsobené poškodenie zdravia policajtovi inou osobou, za podmienky, že jej konanie smerovalo proti tomuto zákroku. Podľa názoru súdu zámerom danej právnej úpravy nebolo vyčleniť v súvislosti s dvojnásobnou výškou odškodnenia iba také konania smerujúce proti zákroku policajta, ktoré majú vyslovene útoč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uznanie dlhu, zaisťovací inštitút, právna domnienka, jednostranný právny úkon
Právna veta: Inštitút uznania dlhu podľa § 558 Občianskeho zákonníka je samostatným zaisťovacím inštitútom. Zaisťovaciu funkciu plní tým, že zakladá právnu domnienku existencie dlhu v dobe jeho uznania, tým sa v spore posilňuje procesná pozícia veriteľa, pretože v ňom nemusí dokazovať vznik dlhu, ani jeho trvanie v dobe, kedy k uznaniu došlo. Je naopak na dlžníkovi, ktorý namieta, že dlh nevznikol, že bol splnený alebo zanikol iným spôsobom, aby preukázal existenciu dlhu. Uznaním dlhu prechádza dôkazné bremeno z veriteľa na dlžníka. K platnému uznaniu dlhu podľa § 558 Občianskeho zákonníka je okrem všeobe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne delikty podľa zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, zodpovednosť za správny delikt, obchodný vzťah, neprimeraná obchodná podmienka
Právna veta: Zodpovednou osobou správneho deliktu môže byť fyzická alebo právnická osoba. Podmienkou je deliktuálna spôsobilosť. Deliktuálna spôsobilosť je spôsobilosť protiprávne konať a niesť za to právne následky. Pri právnickej osobe sa deliktuálna spôsobilosť spája s jej vznikom a existenciou. Vymedzenie skutkovej podstaty správneho deliktu s uložením príslušnej sankcie, je ex lege predmetom úpravy § 8 ZoNP, v zmysle ktorého podľa § 8 ods.1 ZoNP, správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá v obchodnom vzťahu dohodne vo svoj prospech neprimeranú podmienku uveden ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôsledky porušenia povinností, náležitosti spotrebiteľskej úverovej zmluvy, spotrebiteľský úver, bezúročnosť a bezpoplatkovosť úveru, revolvingový úver
Právna veta: Niektoré ustanovené náležitosti, a to práve tie uvedené v ustanovení § 9 zákona o spotrebiteľských úveroch, zákonodarca v prospech ochrany spotrebiteľa preferuje až do takej miery, že ich neuvedenie v písomnej forme sankcionuje bezúročnosťou a bezpoplatkovosťou úveru ako sankciou pre dodávateľa, ktorý nerešpektuje zákon a tým spotrebiteľa vystavuje nerovnému postaveniu. Jenou z takýchto náležitostí je aj náležitosť v mysle vyššie uvedeného ustanovenia § 9 ods. 2 písm. g) zákona o spotrebiteľských úveroch, celková výška spotrebiteľského úveru, ktorej absencia má za následok podľa § 11 od. 1 pí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: bezúhonnosť a spoľahlivosť, podmienky pre vydanie zbrojného preukazu, verejná listina, nárokovateľná vec, právo vlastniť a držať strelnú zbraň
Právna veta: Zákon o strelných zbraniach a strelive zaviedol pre všetkých občanov nárok na získanie zbrojného preukazu, avšak až po splnení všetkých zákonom určených podmienok ustanovených v § 16. Okrem dosiahnutia určitého veku, spôsobilosti na právne úkony, zdravotnej, psychickej a odbornej spôsobilosti, je tu i zákonná požiadavka bezúhonnosti a spoľahlivosti, ktoré sú špecifikované v ustanovení § 19. Za splnenia určených podmienok potom zbrojný preukaz musí byť vydaný ako vec nárokovateľná. Pri posudzovaní spoľahlivosti v zmysle § 19 ods. 2 zákona o strelných zbraniach a strelive sa kladie dôraz aj na z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výšky výživného, podstatná zmena pomerov, príprava na budúce povolania a výživné, bežné životné náklady, všetranný vývoj dieťaťa
Právna veta: Vychádzajúc z výsledkov súdom prvej inštancie vykonaného dokazovania súd prvej inštancie správne skonštatoval, že v danej veci nie sú splnené podmienky pre zníženie výživného otca na maloletého M.. Predovšetkým je potrebné uviesť, že od poslednej úpravy výživného uplynulo časové obdobie piatich rokov, teda už len samotným uplynutím doby došlo objektívne k podstatnej zmene pomerov na strane maloletého, kedy prirodzene vzrástli jeho potreby nielen na bežné životné náklady ale predovšetkým v súvislosti s prípravou na budúce povolanie, teda pochopiteľne vzrástli jeho odôvodnené potreby vo všetkýc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: oznámenie o začatí stavebného konania, zásada koncentrácie konania, námietky
Právna veta: V stavebnom konaní platí koncentračná zásada, ktorá znamená, že po termíne určenom stavebným úradom sa na pripomienky a námietky účastníkov konania neprihliada a stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa nevyjadrili, sa považujú za kladné. Stavebný úrad však musí zainteresované subjekty na túto skutočnosť písomne upozorniť a jednoznačne určiť lehotu na uplatnenie ich pripomienok a námietok. Účelom zásady koncentrácie konania v stavebnom konaní je stanovenie určitých limitov stavebného konania a jej cieľom je zamedziť neustálemu generovaniu nových námietok, ktoré by v konečnom dôsledku bránili ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Zásada voľného hodnotenia dôkazov, vnútorné presvedčenie orgánov činných v trestnom konaní a súdu
Právna veta: Záverom odvolací súd dodal, že zásada voľného hodnotenia dôkazov (§ 2 ods. 12 Tr. por.) znamená, že orgány činné v trestnom konaní a súd hodnotia každý dôkaz zvlášť, ale následne vždy vo vzájomných súvislostiach. S rovnakou dôslednosťou a s vlastným postojom hodnotia dôkazy svedčiace v prospech obvineného, ako aj dôkazy svedčiace v neprospech obvineného. Orgány činné v trestnom konaní a súd hodnotia dôkazy na základe vlastného vedomia, svedomia, presvedčenia, skúseností, vzdelania. Neexistujú zákonom presne stanovené pravidlá na hodnotenie toho-ktorého dôkazu, hodnotenie sa neodvíja ani od poč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: práva a povinnosti poistencov a príjemcov dávok, kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca, poistenec nemá nárok na výplatu nemocenského, ošetrujúci lekár, práceneschopnosť
Právna veta: Vo všeobecnosti je možné považovať práceneschopnosť za okolnosť brániacu pacientovi vzdialiť sa z miesta, kde sa zdržiava počas dočasnej práceneschopnosti, ktoré oznámil svojmu ošetrujúcemu lekárovi pri vzniku práceneschopnosti. Pacient je povinný sa zdržiavať na tomto mieste a dodržiavať liečebný režim podľa § 227 ods. 2 písm. e/ zákona č. 461/2003 Z.z. aj s ohľadom na možný výkon kontroly dodržiavania liečebného režimu Sociálnou poisťovňou v zmysle § 155 zákona č. 461/2003 Z.z. Ošetrujúci lekár dočasne práceneschopného poistenca informuje, v akom rozsahu môže - vzhľadom na aktuálny zdravotný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o výkone správy, prijímanie rozhodnutí vlastníkmi bytov a nebytových priestorov, dvojstranný právny úkon, vlastníci bytov a nebytových priestorov
Právna veta: Zmluva medzi vlastníkmi bytov a správcom je dvojstranným právnym úkonom, kde na jednej strane vystupuje správca ako podnikateľský subjekt dodávateľ a na strane druhej vystupujú vlastníci - spotrebitelia. Napriek mnohopočetnosti vlastníkov nejedná sa o viacstrannú zmluvu z dôvodu, že vlastníci v tomto prípade vystupujú ako jeden subjekt. Vyplýva to z toho, že zmluvné podmienky sú rovnaké pre všetkých vlastníkov ako jednu zmluvnú stranu, nemožno ich dojednávať osobitne s každým vlastníkom, čiže títo vystupujú vždy ako jedna strana. Úkony v mene tejto zmluvnej strany sú schvaľované hlasovaním vla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vrátenie daru, darovacia zmluva , hrubo porušiť dobré mravy
Právna veta: Právny úkon, ktorý je pod sankciou neplatnosti a je tam stanovená písomná forma, preto musí byť určitosť prejavu vôle aj darovacia zmluva písomne vyhotovená, text darovacej zmluvy bol aj písomne zaznamenaný. V sporovej veci sa tvrdilo, že mal porušiť dobré mravy obdarovaný voči darcovi podľa § 630 Obč.zák., z obsahu spisu súd prvej inštancie správne uzavrel a odvolací súd s ním súhlasí, že dobré mravy hoci sú zákonným pojmom, nie sú zákonom definované, keďže ani Občiansky zákonník a iný právny predpis nedefinuje pojem dobré mravy, predpokladom úspešného uplatnenia práva darcu nie je akékoľvek ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prezumpcia neviny v trestných veciach, dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, trestné konanie , orgán štátnej správy, právoplatný odsudzujúci rozsudok
Právna veta: Prezumpcia neviny je jednou zo základných zásad trestného konania (§ 2 ods. 2 Trestného poriadku). Z uvedeného vyplýva nielen to, že ju majú v prvom rade zabezpečiť orgány činné v trestnom konaní, ale aj to, že práve tieto orgány ju môžu na druhej strane tiež porušiť (nález ústavného súdu SR III. ÚS 83/01). Z čl. 17 ods. 2 ústavy vyplýva aj subjektívne právo každého, aby nemohol byť trestne stíhaný (ako obvinený) inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Aby bolo dané tomuto subjektívnemu právu zadosť, určitá osoba môže byť podľa Trestného poriadku (odhliadnuc od výnimiek) trestne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: ručiteľ, vyhlásenie ručiteľa, záväzok ručiteľa
Právna veta: Ručenie je právny pomer medzi ručiteľom (osoba odlišná od dlžníka) a veriteľom, obsahom ktorého je záväzok, že ak dlžník voči veriteľovi nesplní svoj záväzok, uspokojí ho ručiteľ. Keďže ten, kto sa zaviaže plniť za dlžníka, sa stáva dlžníkovým ručiteľom, je tu aj právny vzťah medzi ručiteľom a dlžníkom. Spravidla sa tieto vzťahy považujú za samostatné, autonómne. Ručiteľovo vyhlásenie musí spĺňať formálne aj obsahové náležitosti. Z hľadiska formy musí byť dodržaná písomná forma, ktorá je podmienkou platnosti vyhlásenia. Ústne vyhlásenie zákon nepripúšťa. Vyhlásenie je právnym úkonom toho, kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dokazovanie v daňovom konaní, prerušenie daňového konania, správca dane, odpočítanie dane , zisťovanie skutkového stavu veci
Právna veta: Daňové konanie a trestné konanie sú svojim charakterom odlišné druhy konania. Správca dane v danom prípade neposudzuje ako rozhodujúcu skutočnosť pre posúdenie veci, či žalobca (konateľ) spáchal trestný čin alebo priestupok. Ak by aj v trestnom konaní nebola žalobcovi (konateľovi) preukázaná vina, pre správcu dane je rozhodujúcou skutočnosťou, či žalobca splnil hmotnoprávne podmienky na priznanie odpočítania dane za zdaňovacie obdobie apríl 2011 podľa zákona o DPH a teda nebol povinný prerušiť daňové konanie podľa § 61 ods. 1 písm. a) Daňového poriadku lebo nešlo o otázku, od posúdenia ktorej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zrejmá bezúspešnosť sporu, poskytovanie právnej pomoci, rozhodovanie vo veci samej
Právna veta: Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia vyplýva, že dôvodom nepriznania nároku na poskytovanie právnej pomoci bola skutočnosť, že v prípade žalobcu nebolo možné vylúčiť zrejmú bezúspešnosť sporu (§ 8 zákona č. 327/2005 Z. z.). Vo vzťahu k ustanoveniu § 8 zákona č. 327/2005 Z. z. je potrebné si uvedomiť, že toto ustanovenie nepredstavuje taxatívny výpočet skutočností, na ktoré musí žalovaný pri posudzovaní otázky zrejmej bezúspešnosti sporu prihliadať, avšak na konkrétne skutočnosti, ktoré sú v ňom výslovne uvedené, sa má podľa názoru správneho súdu prihliadať vždy. Rozsah posúdenia zrejmej bezú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: posudzovanie miery rozvratu vzťahov medzi manželmi, manželstvo, rozvod manželstva, trvalé životné spoločenstvo
Právna veta: Uzavretie manželstva je prejavom dobrovoľného slobodného rozhodnutia do manželstva vstupujúcich manželov, a to s vedomím utvorenia takto rodiny vyznačujúcej sa jednak atribútom trvalosti založeného spoločenstva a na druhej strane jej harmonického fungovania a uvedené aspekty by mali v manželstve pretrvávať po celý čas jeho existencie. Zákon o rodine zakotvuje u existujúceho manželstva aj právo oboch manželov reagovať na vývin vzájomných vzťahov vyhodnocovaním toho, či dôvody vedúce k dobrovoľnému a slobodnému rozhodnutiu vytvoriť s niekým trvalé životné spoločenstvo stále existuje, a ak to ta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: sprenevera, prisvojenie si cudzej veci, cudzia vec, iná majetková hodnota
Právna veta: Z hľadiska výkladu pojmov, cudzia vec alebo iná majetková hodnota je zverená páchateľovi v prípade, ak je mu odovzdaná do faktickej moci spravidla s tým, aby s vecou alebo inou majetkovou hodnotou nakladal určitým spôsobom. Páchateľ si prisvojí cudziu vec alebo inú majetkovú hodnotu, ktorá mu bola zverená, ak s vecou alebo inou majetkovou hodnotou naloží v rozpore s účelom, ku ktorému mu bola cudzia vec alebo iná majetková hodnota daná do opatrovania alebo do dispozície, a to spôsobom, ktorý marí základný účel zverenia. Prisvojením je teda aj také nakladanie páchateľa s vecou alebo inou majetk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: osobitný režim zdaňovania, platiteľ dane, daň z pridanej hodnoty
Právna veta: Podstata osobitného režimu zdanenia pri predaji použitého tovaru v tuzemsku spočíva v tom, že platiteľ dane má právo uplatniť tento režim zdanenia len v prípade, ak na predchádzajúcom stupni nebola daň z pridanej hodnoty uplatnená, čo vyplýva z ust. § 66 ods. 2 zák. o DPH, v ktorom sú zakotvené podmienky pre použitie osobitného režimu. Žalobca splnenie týchto podmienok nepreukázal, preto možno potvrdiť, že postup správcu dane, ktorým vyrubil žalobcovi rozdiel dane vo výške 7.650,-- eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie marec 2012 bol správny.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: účel zaistenia, obmedzenie osobnej slobody jednotlivca, štátny príslušník tretej krajiny, medzinárodná ochrana
Právna veta: Inštitút zaistenia cudzinca je zákonným titulom pre obmedzenie osobnej slobody jednotlivca, ktorá je ako základné ľudské právo zaručená (čl. 8 ods. 1, 2 Charty základných práv a slobôd). Podľa § 90 ods. 1 písm. d) ZoPC, policajný útvar je povinný skúmať po celý čas zaistenia štátneho príslušníka tretej krajiny, či trvá účel zaistenia. Presnú dobu zaistenia nie je možné predbežne presne určiť, nakoľko závisí od množstva podstatných faktorov, medzi ktoré okrem iného patrí zdravotný stav cudzinca, jeho spolupráca, ako aj komunikácia medzi štátnymi orgánmi Slovenskej republiky a ostatnými štátmi, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu, okolnosti prípadu, výnimočné okolnosti prípadu, pomery na strane páchateľa, neprimeraná prístnosť trestu
Právna veta: Krajský súd v tejto súvislosti zdôrazňuje, že pre použitie postupu vedúceho k mimoriadnemu zníženiu trestu v zmysle § 39 ods. 1 Tr. zákona je potrebné, aby boli zistené také okolnosti prípadu alebo pomery na strane páchateľa, ktoré sú mimoriadne, niečím výnimočné a nevyskytujú sa často v iných obdobných prípadoch a zároveň, vzhľadom na ktoré by použitie trestnej sadzby odňatia slobody ustanovenej Trestným zákonom bolo pre páchateľa neprimerane prísne, pričom na zabezpečenie ochrany spoločnosti by postačoval aj trest kratšieho trvania. Pod pojmom okolnosti prípadu sa rozumejú predovšetkým také ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: lehota na plnenie, peňažné plnenie, platobná schopnosť
Právna veta: Lehotou na splnenie povinnosti uloženej v rozsudku je zásadne paričná lehota tri dni. Uvedené ustanovenia ale súdu umožňujú, vzhľadom na osobitné okolnosti každého prípadu, určiť aj lehotu dlhšiu, prípadne určiť, že peňažné plnenie možno plniť v splátkach, pričom súd určuje zároveň výšku splátok a podmienky splatnosti, ako i to, že pri nedodržaní jednej splátky je hneď splatný celý zvyšok dlhu. Pre takéto rozhodnutie sa podľa súdnej praxe vyžaduje zistenie takých skutočností, z ktorých by bolo možné vyvodiť presvedčivý záver súdu o tom, že vzhľadom na povahu prejednávanej veci, na nárok a oso ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva súdom, podielové spoluvlastníctvo , primeraná náhrada
Právna veta: Ak súd podielové spoluvlastníctvo k veciam zruší a vypriadava ho prikázaním nehnuteľností jednému alebo viacerým spoluvlastníkom, sú pre prikázania stanovená nielen kritériá veľkosti podielov a účelného využitia veci, ale tiež schopnosť spoluvlastníka, ktorému sú nehnuteľnosti prikazovania do vlastníctva, zaplatiť primeranú náhradu. Za primeranú náhradu tomu spoluvlastníkovi, ktorému vec nebola prikázaná do vlastníctva, nemožno považovať stanovenú náhradu vychádzajúcu zo zistenej ceny podľa cenového predpisu. Primeranú náhradu je treba chápať ako hodnotový ekvivalent vyjadrený v peniazoch, um ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: dĺžka doby platenia úrokov, úroky z úveru, splatnosť úveru, úroky z omeškania
Právna veta: Žiada sa dodať, že pri poskytnutí úveru si zmluvné strany dojednávajú ako úroky, tak i lehotu na vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov. Zákon teda umožňuje veriteľovi na určitú dobu (do splatnosti) podľa jeho predstáv poskytnúť úver a vypýtať si za to dohodnuté úroky. Od začiatku prirodzene sledujú úroky dohodnutú dobu poskytnutia peňažných prostriedkov, ktorej koniec završuje tzv. splatnosť úveru. Zo zákonom stanovených dôvodov (napr. nesplácanie úveru) má veriteľ právo splatnosť skrátiť. Niet zákonného kogentného pravidla, podľa ktorého by dlžník mal povinnosť zo zákona platiť po spl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: začiatok plynutia premlčacej doby, trojročná premlčacia doba, splatnosť práva na plnenie
Právna veta: Občiansky zákonník stanovuje objektívny začiatok plynutia premlčacej doby. Trojročná premlčacia doba plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Za tento deň sa všeobecne považuje deň, keď sa právo mohlo po prvý raz uplatniť na súde, teda len čo mohla byť dôvodne podaná žaloba na súd (actio nata). Ide o objektívnu možnosť vykonať právo bez zreteľa na to, či oprávnená osoba (veriteľ) by mohol právo subjektívne vykonať alebo nie, t.j. či oprávnený subjektívne vedel alebo nevedel o svojom práve. Rozhodujúci význam pre posúdenie, či a kedy nastáva actio nata, t.j. pre začiatok plynutia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepriznanie náhrady trov konania z dôvodov hodných osobitného zreteľa, moderačné právo, náhrada trov konania
Právna veta: Účelom ustanovenia § 257 CSP je umožniť súdu zmierniť dôsledky právnych noriem upravujúcich náhradu trov konania zavedením moderačného absolučného práva. Toto ustanovenie je výrazom skutočnosti, že tam, kde zákon nemôže byť natoľko kazuistický, aby postihol celú rozmanitosť života, právo sa dotvára sudcovským výkladom v medziach ustanovených všeobecnými podmienkami uvedenými v zákone, za splnenia ktorých môže dôjsť rozhodnutím súdu k inému záveru o náhrade trov konania, než by plynul z použitia všeobecných zásad náhrady trov konania. Civilný sporový poriadok vyžaduje pre realizáciu tohto sudco ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: služobné hodnotenie profesionálneho vojaka, štátna služba, služobná kariéra, spôsobilosť pre výkon štátnej služby
Právna veta: Ustanovenie § 54 zákona č. 281/2015 Z. z. upravuje obsah služobného hodnotenia a termíny na spracovanie služobného hodnotenia profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe a v stálej štátnej službe. Služobné hodnotenie, tak ako v súčasnej právnej úprave, slúži ako podklad pre rozhodovanie o postupe v služobnej kariére, prípadne o zotrvaní profesionálneho vojaka v štátnej službe. Služobné hodnotenie je súbor bodovo hodnotených výsledkov a porovnávacích kritérií, ktoré môžu byť doplnené slovným zhodnotením. V závere služobného hodnotenia sa uvedú návrhy opatrení s profesionálnym vojakom, uved ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňové výdavky daňového subjektu, zrušenie registrácie, reklama, reklama ako daňový výdavok, neuznanie daňového výdavku, nekalosúťažné konanie, nekalá súťaž
Právna veta: Reklama predstavuje najdôležitejší marketingový nástroj podnikateľov pre upútanie pozornosti širokej verejnosti. Náklady na reklamu preto pochopiteľne tvoria podstatnú časť výdavkov daňového subjektu v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Pre uznanie predmetného daňového výdavku je osobitne významné jeho relevantné právne posúdenie. Účelom nasledujúceho príspevku je priblíženie danej problematiky z pohľadu vymedzenia pojmu reklama ako daňového výdavku.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: voľba predsedu Najvyššieho súdu, menovacia právomoc prezidenta na sudcov ústavného súdu, kandidáti na sudcu Ústavného súdu, právny štát
Právna veta: Autor poskytuje vlastný pohľad a vlastné právne závery na aktuálne otázky kreovania právneho štátu ako aj zamyslenie sa nad súčasným stavom plnenia si ústavných povinností zo strany prezidenta.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: regulácia hazardných hier, individuálne licencie, žiadosť o udelenie individuálnej licencie, prevádzkovateľ hazardnej hry, samospráva obce
Právna veta: Oblasť hazardných hier vníma spoločnosť rozporuplne. Na jednej strane môže prerásť do patologického javu, na druhej strane pri správnej regulácii môže predstavovať výrazný zdroj príjmov pre štát, ako aj pre samosprávu. V Slovenskej republike nadobudla účinnosť nová právna úprava, ktorá sa snažila nastoliť jednoznačné pravidlá pre prevádzkovateľov hazardných hier a jednoznačne určiť mantinely regulácie pre štátne orgány, ako aj pre obce. Práve obec je totiž tým objektom verejnej správy, ktorý plní dôležitú úlohu, a to tak vo vzťahu k svojim ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: územné plánovanie, územný plán obce, územný plán zóny, nedostatky v územných plánoch
Právna veta: V predkladanom článku sa autori zameriavajú na aspekty územného plánovania v kontexte tvorby a ochrany životného prostredia vzhľadom na fakt, že územné plánovanie je jedným z nástrojov ochrany životného prostredia. Autori poukazujú na vybrané problémy súvisiace s činnosťou orgánov územného plánovania, ktoré v konečnom dôsledku môžu mať, resp. majú negatívny dopad na stav životného prostredia. Zároveň autori zdôrazňujú potrebu prijať potrebné opatrenia na úseku územného plánovania, ktoré by mohli optimalizovať výkon verejnej správy na úrovni ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prenesený výkon štátnej správy, zaraďovanie škôl a školských zariadení do siete, materská škola, úhrada výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
Právna veta: Príspevok sa zaoberá vybranými problémami z teórie a z praxe v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na obce na úseku správy školstva. Právna úprava problematiky na tomto úseku v rámci preneseného výkonu štátnej správy má množstvo nedostatkov, pričom na niektoré z nich i s návrhom riešení chce autor poukázať v tomto jeho príspevku.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: obecné zastupiteľstvo, ochrana pred nečinnosťou obecného zastupiteľstva, samospráva obce, hospodárenie obce so svojím majetkom
Právna veta: Cieľom predkladaného príspevku je skúmať možnosti súdnej ochrany subjektov dotknutých na svojich subjektívnych právach nečinnosťou obecného zastupiteľstva. Pozornosť venujeme osobitne situácii, keď je obec povinná prostredníctvom uznesenia obecného zastupiteľstva prijať rozhodnutie s konkrétnym obsahom, avšak túto explicitne stanovenú zákonnú povinnosť si nesplní.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ materskej a základnej školy, prenesený výkon štátnej správy, stravovacie návyky dieťaťa
Právna veta: Autorka sa vo svojom príspevku venuje problematike dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktoré by mali byť veľkým prínosom pre rodiny s deťmi. Snahou autorky je zhrnúť ako obec alebo samosprávny kraj zabezpečujú podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých sú zriaďovateľom. Podstatou príspevku je tiež spresniť, či ide o prenesený výkon štátnej správy alebo originálnu právomoc orgánov územnej samosprávy a aký je postup príslušných orgánov.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: životné prostredie, ochrana životného prostredia, všeobecne záväzné nariadenie obce, ochrana ovzdušia, ochrana drevín
Právna veta: Ochrana životného prostredia je problematika, o ktorej sa čoraz viac diskutuje. Nutnosť ochrany sa tak prejavuje nielen na územnej úrovni, ale aj na štátnej či medzinárodnej úrovni. Autorka sa rozhodla spracovať problematiku životného prostredia z pozície obce, ktorá nesie zodpovednosť za jej dodržiavanie ako územná jednotka.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o súlade všeobecne záväzného nariadenia obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja so zákonom, nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, nesúlad všeobecne záväzného nariadenia obce, verejné kultúrne podujatie, teleologický výklad
Právna veta: Autor sa vo svojom príspevku venuje právnym kvalifikačným problémom v konaniach o súlade všeobecne záväzného nariadenia obce so zákonom v oblasti samosprávy. Na konkrétnom súdnom prípade rozoberá konflikt dvoch legálnych pojmov s tým, že pri jeho riešení najvyšší súd uprednostnil teleologický výklad pred jazykovým výkladom. Všeobecne záväzné nariadenie ako normatívny správny akt s lokálnou pôsobnosťou umožňuje vykonávať právnu reguláciu efektívnejšie, individuálne zameranú na miestne podmienky.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: osobitné ustanovenia o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla, rozkaz o uložení pokuty, úhrada diaľničnej známky, povinnosť platiť diaľničnú známku
Právna veta: Autorka poukazuje na praktický problém informatizácie vo verejnej správe na úseku povinnosti platiť diaľničnú známku. Ak sa do diaľničného systému dostane nesprávny údaj (informatizácia), platné právo neobsahuje algoritmus pre nápravu tejto nesprávnosti.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: normatívne správne akty, preskúmavanie všeobecne záväzných nariadení, prenesený výkon štátnej správy, samospráva obce
Právna veta: Príspevok je venovaný najfrekventovanejším problémom pri výkone originálnej právomoci orgánov územnej samosprávy apreneseného výkonu štátnej správy. Problémy pri tvorbe normatívnych správnych aktov sú aj predmetom preskúmavania pred správnym súdom. Najčastejším predmetom preskúmavania je identifikácia okruhu vzťahov, ktoré patria do uvedených dvoch skupín a ich realizácia a aplikácia v praxi.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: úloha ústavného súdu, právomoc ústavného súdu, prieskum individuálnych správnych aktov, individuálne správne akty, použitie ustanovení iných predpisov
Právna veta: Predmetom príspevku je identifikácia rôznych typov rozhodnutí orgánov verejnej moci spĺňajúcich kritériá individuálnych právnych/správnych aktov preskúmavaných Ústavným súdom Slovenskej republiky v rôznych typoch konania a na základe rôznych úrovní právnych úprav, počnúc zákonom, ústavným zákonom a končiac Ústavou Slovenskej republiky. Typová štruktúra rozhodnutí bola zvolená na účely tohto príspevku s cieľom identifikovať tieto rozhodnutia vydané v rôznych konaniach ústavného súdu.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: právne normy, rozhodnutie správneho orgánu, systém práva, aplikácia právnych noriem
Právna veta: Vsúčasnej spoločnosti sa právny systém stal rozhodujúcim normatívnym systémom, regulujúcim medziľudské a medzi inštitucionálne vzťahy. Zmeny v kľúčových charakteristikách spoločnosti pritom významne ovplyvňujú regulatívnu funkciu práva a premietajú sa aj do princípov tvorby a aplikácie právnych noriem. Súčasný posun k neskoro modernej spoločnosti sa vyznačuje rastom premenlivosti, heterogenity a individualizácie životných foriem a sociálnych vzťahov, rastom fragmentarizácie funkčných subsystémov spoločnosti a deregulácie spoločenských vzťahov. Ti ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: čierna stavba, konanie o dodatočnom povolení stavby, odstránenie stavby , legalizácia čiernej stavby
Právna veta: Článok pojednáva o problematickej časti konania v stavebnom práve, ktorá sa týka problematiky nepovolenej stavby. Tento spoločenský fenomén je veľmi rozšírený v rámci Slovenskej republiky. Je nežiadúcim javom, ako z pohľadu požiadavky na právny štát, tak aj z pohľadu dôvery občanov v štát a právo. Proces legalizácie nepovolenej stavby, ako aj podmienky sú upravené v rámci ustanovení stavebného zákona, ktoré však ako poukazuje článok, poskytujú priestor na zjavné deformácie v právno-aplikačnom procese, ako aj pochybnosti o ústavnej konformite. Spolu ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odvolacie konanie správny poriadok, revízny princíp orgánu, právo na podanie odvolania, zásada jednotnosti správneho orgánu
Právna veta: Príspevok je zameraný na jeden z materiálnych prameňov právnej úpravy správneho konania. Vo vzťahu k riadnym opravným prostriedkom sa zaoberá spoločenskými podmienkami v čase prijatia všeobecného predpisu o správnom konaní. Systém opravných prostriedkov je založený na zásade dvojinštančnosti a v súčasnosti sa môže predovšetkým možnosť odvolacích správnych orgánov zmeniť rozhodnutie v druhom stupni javiť ako prekonaná. V príspevku ponúkneme analýzu postupu správnych orgánov v odvolacom konaní vo vzťahu k uvedenému determinantu a k aktuálnym krokom ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odvolacie konanie správny poriadok, revízny princíp orgánu, obnova konania ako mimoriadny opravný prostriedok, riadne opravné prostriedky, rozhodovanie v správnom súdnictve
Právna veta: Príspevok sa zaoberá otázkou, ktoré prostriedky nápravy v správnom konaní sú vhodné na nápravu odborných a vecných vád rozhodnutia a aké procesné inštitúty by mohli v tomto smere aspoň sčasti substituovať riadne opravné prostriedky.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o výkone športovej činnosti, zmluva o výkone činnosti športového odborníka, dohoda o pracovnej činnosti
Právna veta: Prinášame Vám aktuálne informácie o novele zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení schválenej Národnou radou SR dňa 17.3.2019 (parlamentná tlač 1530). Schválená novela zvýhodnila zmluvu o výkone činnosti športového odborníka pre študentov a dôchodcov, pri ktorých športové organizácie museli používať iné zmluvné typy, ktoré mali výhodnejší odvodový režim. S účinnosťou od 1.1.2020 bude vďaka schválenej novele zmluvu o výkone činnosti športového odborníka najvýhodnejším univerzálnym zmluvným typom v športe v prípade pracovnoprávneho vzťahu športovej organizácie so športov ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zaisťovanie mobilného telefónu, odňatie pracovného počítaču, povinnosť na vydanie veci, povinnosť mlčanlivosti , uchovanie a vydanie počítačových údajov
Právna veta: Príspevok analyzuje procesný postup polície a to najmä pokiaľ ide o odňatia pracovného počítača sudcu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: medzinárodný ozbrojený konflikt, ozbrojený konflikt, zásada proporcionality, ozbrojené sily
Právna veta: Predkladaný príspevok sa zaoberá zmeneným podmienkam 21. storočia v oblasti vedenia ozbrojených konfliktov a formuluje závery, že či súčasná právna úprava je stále efektívnym nástrojom regulácie predmetnej oblasti medzinárodného práva
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: úpadkové trestné činy, podvodný úpadok, zavinený úpadok, trestná zodpovednosť právnickej osoby, poškodzovanie veriteľa, pokus podvodu, poškodený uplatňujúci si nárok na náhradu škody
Právna veta: V predmetnom príspevku sa jeho autori zameriavajú na procesné aspekty úpadkových deliktov, predovšetkým na znalecké dokazovanie z odborov Ekonómia a manažment, Písmoznalectvo a Kriminalistika, grafická diagnostika. Autori dochádzajú k záveru, že predovšetkým v prípade konkurzu veľkých obchodných spoločností, u ktorých je účtovníctvo rozsiahle a kompletné, je z hľadiska aplikačnej praxe nevyhnutným predovšetkým znalecké dokazovanie z odboru Ekonómia a manažment a v prípade menších obchodných spoločností, u ktorých býva účtovníctvo nekompletné, nevyhnutným je znalecké dokazovanie aj z odborov Pí ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: marenie konkurznéhoalebo vyrovnacieho konania, konkurzné konanie, úpadok dlžníka, začatie konkurzného konania, reštrukturalizačné konanie
Právna veta: Konkurzné konanie predstavuje dôležitý právom upravený postup, ktorý slúži najmä na speňaženie majetku a kolektívne uspokojenie veriteľov dlžníka, ktorý je v úpadku. Tento proces predstavuje dôležitý nástroj na uspokojenie veriteľov, a preto je potrebné, aby rozličné protiprávne a špekulatívne konania ohrozujúce a poškodzujúce tento proces boli postihované prostriedkami trestného práva.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: úverový podvod, potvrdenie o poberaní dôchodku, ochrana veriteľa, zavinený úpadok, podvodný úpadok, poskytnutie úveru
Právna veta: Príspevok na tému Úverový podvod, podvodný úpadok a zavinený úpadok sa týka vybraných trestných činov so zameraním na spôsob ich spáchania a skutkové okolnosti, za ktorých k nim dochádza ako aj na postavenie veriteľa ako poškodeného a možnosti jeho ochrany.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: poškodzovanie veriteľa, škoda ako znak úpadkových trestných činov, zvýhodňovanie veriteľa, škoda spôsobená ako následok spáchania činu
Právna veta: Autor považuje škodu za jeden zo znakov úpadkových trestných činov a porovnáva reflexiu škody ako znaky úpadkového trestného činu v slovenskom, českom a ruskom trestnom práve.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: výkon práva a povinnosti, neplatný právny úkon, premlčaná pohľadávka, poškodzovanie veriteľa, ochrana veriteľa
Právna veta: Autor sa v príspevku zaoberá vybranými skutkovými podstatami trestných činov obsiahnutých v osobitnej časti Trestného zákona, pričom zvláštnu pozornosť venuje prípadom súvisiacich s právnymi vzťahmi upravenými normami súkromného práva. V tejto súvislosti príspevok analyzuje najmä možné kazuistické situácie vo vzťahu k postúpeniu pohľadávky alebo realizáciou záložného práva. Súčasne je v príspevku venovaný priestor i prípadom, v ktorých dochádza zo strany oprávnených subjektov k vzneseniu námietky premlčania alebo preklúzii.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, ochrana osôb pri správe ich majetku, objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu, povinnosť opatrovať a spracovať cudzí majetok
Právna veta: Autori sa v predmetnom príspevku zameriavajú na ochranu osôb pri správe ich majetku prostredníctvom trestného činu porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku. Ide o jeden z trestných činov, prostredníctvom ktorých zabezpečuje Trestný zákon ochranu veriteľov. Autori sa na predmetnú problematiku nezameriavajú len z hľadiska analytického, teda trestnoprávnej charakteristiky, ale rovnako z hľadiska praktického, teda rozhodovacej praxe súdov (s dôrazom na výkladovú rovinu predmetných ustanovení).
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: daň za ubytovanie, ubytovacie zariadenie, hotelové dane, prechodné ubytovanie
Právna veta: S príchodom nadnárodných digitálnych platforiem poskytujúcich služby zdieľanej ekonomiky okrem iného aj v oblasti krátkodobého ubytovania (napr. Airbnb) sa otvára správcovi dane nová možnosť zjednodušeného a jednotného prístupu k platiteľom tzv. turistických alebo hotelových daní (daň za ubytovanie). Podobnú metódu prístupu k dosiaľ nevymáhaným daniam dnes aplikujú stovky miest po svete. Cieľom príspevku je (i) vyhodnotiť, či ubytovanie sprostredkované digitálnymi platformami podlieha dani za ubytovanie v slovenskom právnom poriadku, (ii) poskytnúť prehľad možností, ktoré v súčasnosti digitáln ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát, osobitný odvod v regulovaných odvetviach, výsledok hospodárenia, odvody a dane
Právna veta: Predmetom článku je analýza odôvodnenia a právne limity judikované v náleze Ústavného sudu so sp. zn. IV. US 416/2018-84. V náleze sa rieši viacero pútavých právnych zákutí, avšak pravdepodobne obsahuje aj určité procesnoprávne pochybenia zo strany súdov. Súdy ako orgány ochrany práva by v rámci svojej činnosti mali konať jasne, presvedčivo a v súlade s platnou právnou úpravou a zásadami spravodlivosti.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: materská dávka, podmienky nároku na materské, dávky z nemocenského poistenia, pracujúci rodičia
Právna veta: V systéme pomoci mladým rodinám zohráva dávka z nemocenského poistenia, materské, veľmi dôležitú úlohu. Počnúc rokom 2011 patrí v Slovenskej republike právo poberať materské aj otcovi dieťatá, pričom túto možnosť využíva tisíce otcov ročne. Autorka príspevku rozpracovala základné podmienky, ktoré musí otec dieťaťa spĺňať za účelom poberania dávky. Autorka tiež spracovala zmenu legislatívy v oblasti starostlivosti o rodinu.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: nárok na materské, dávka nemocenského poistenia, materské dávky, podmienky nároku na materské, materské otca
Právna veta: Príspevok sa zaoberá jednotlivými podmienkami nároku na materské otca v právnej úprave sociálneho poistenia Slovenskej republiky. Analyticky a kriticky hodnotí podmienky, za ktorých sa otec dieťaťa stáva oprávnenou osobou s nárokom na dávku, skúma i všeobecné podmienky na materské ako dávky nemocenského poistenia aj podmienku získania potrebného poistného obdobia. Napokon sa príspevok venuje podrobne problematike posudzovania podmienky starostlivosti o prevzaté dieťa.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: kauzálna príslušnosť , pracovnoprávne spory, príslušnosť súdov v sporovom konaní, individuálne pracovné spory, pracovnoprávne vzťahy , právo na štrajk podľa čl. 37 ods. 4 Ústavy SR
Právna veta: Civilný sporový poriadok okrem toho, že ako prvý výslovne zavádza kauzálnu príslušnosť, zveruje rozhodovanie o nových typoch konaní, medzi ktoré patria aj pracovnoprávne spory, konkrétnym súdom. Na konanie v pracovnoprávnych sporoch je preto od 1. júla 2017 namiesto 54 okresných súdov, príslušný jeden zákonom určený okresný súd v obvode každého krajského súdu v Slovenskej republike. Cieľom príspevku je analyzovať, ktoré spory sú špecializované súdy oprávnené prejednávať, čo viedlo zákonodarcu k zavedeniu kauzálnej príslušnosti v tejto oblasti práva a či sa zavedenie kauzálnej príslušnosti dosi ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: podmienky nároku na ošetrovné, nemocensky poistená osoba, vznik a zánik nároku na ošetrovné, poskytovanie ošetrovného
Právna veta: Ošetrovné predstavuje jednu zo základných nemocenských dávok, a hoci si nárok na ňu ročne uplatňuje veľa poistencov, táto dávka je bohužiaľ častokrát i zneužívaná. Cieľom príspevku je poukázať na aplikačné problémy, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s navrhovanou novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, pokiaľ ide o predĺženie doby, počas ktorej je ošetrovné poskytované. V súvislosti s návrhmi de lege ferenda tiež vyvstáva otázka rozšírenia okruhu osôb, ktorým by mohol vzniknúť nárok na ošetrovné.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: výkon práce, materská dovolenka a rodičovská dovolenka, dočasná práceneschopnosť, krátenie dovolenky
Právna veta: Či sa rodičovská dovolenka má považovať za obdobie skutočného výkonu práce na účely určenia práva na platenú dovolenku za kalendárny rok.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: závislá práca, formy zamestnania, crowdworking, inominantný kontrakt
Právna veta: Autor sa v predkladanom článku zaoberá novými formami zamestnávania a ich vplyvom na pracovnoprávne vzťahy. V úvode článku autor poukazuje na aktuálne vplyvy štvrtej priemyselnej revolúcie na pracovnoprávne vzťahy, pričom následne plynulo prechádza k analýze nových trendov v zamestnávaní fyzických osôb. Autor v článku bližšie charakterizuje crowdworking, prácu prostredníctvom poukážok a portfóliovú prácu. V záverečnej časti článku autor formuluje návrhy de lege ferenda, ktoré z hľadiska ich obsahu možno považovať za inšpiratívne.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: elektronické služby vo verejnej správe, elektronická schránka, informačný systém verejnej správy, online služby poskytované obcami
Právna veta: Jednou z otázok, ktoré rieši Nariadenie eIDAS, je proces vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie a autentifikácie medzi členskými štátmi EÚ. Prvou krajinou, ktorej občania majú právo používať vlastný prostriedok elektronickej identifikácie, je Spolková republika Nemecko. Čoskoro sa k nej pripojí ďalších 6 krajín, ktoré už oficiálne oznámili schému elektronickej identifikácie. Cieľom príspevku je rozbor podmienok pre vznik povinnosti uznávať prostriedky elektronickej identifikácie. V druhej časti sa príspevok venuje analýze elektronických služieb, ktoré poskytujú obce v rá ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: elektronizácia správneho konania, pôsobnosť zákona o o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, výkon verejnej moci elektronicky, elektronické doručenie, elektronické doručovanie v správnom konaní
Právna veta: Elektronizácia verejnej správy ovplyvnila aj správne konanie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Autorka v článku analyzuje dopad predovšetkým zákona o e- governmente na správne konanie s osobitným zreteľom na inštitút doručovania.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: signál, elektronické komunikačné siete a služby, elektronizácia spoločnosti, elektronická komunikácia pri správe vecí verejných
Právna veta: Autor sa venuje vo svojom príspevku problematike využitia elektronických komunikácií pri správe vecí verejných. Predmetné? rozoberá možnosti štátu pri zavádzaní nových technológií v oblasti elektronických komunikácií, a to konkrétne v problematike širokopásmového prístupu a rozvoja sietí novej generácie.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: ochrana osobných údajov , osobné údaje, elektronické zdravotníctvo, povinnosti poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti
Právna veta: Autorka v článku rozoberá problematiku elektronického zdravotníctva v spojitosti s ochranou osobných údajov. Prvá časť príspevku poskytuje prehľad a vysvetlenie základných súvisiacich pojmov, ktorými sú elektronické zdravotníctvo a e-health, zdravotná starostlivosť či osobný údaj. Autorka ďalej predstavuje nariadenie o ochrane osobných údajov, a to najmä v kontexte osobných údajov pacientov, ktoré sú v digitálnej spoločnosti uchovávané v online prostredí. Autorka si kladie otázku, aké práva majú pacienti v súvislosti s ochranou ich osobných údajov a aké povinnosti vznikli poskytovateľom zdravo ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: počítačový program, softvér, elektronizácia verejnej správy, informačný systém, autorské práva
Právna veta: Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov upravuje osobitne v rámci paragrafového znenia postavenie počítačového programu (softvéru) ako osobitného typu autorské diela. Samotný spôsob akým zákonodarca začlenil počítačový program do znenia Autorského zákona napovedá o tom, že ide o atypický derivát autorské diela ako takého. V článku sa autor bude zaoberať právnou úpravou počítačového programu v podmienkach legislatívy Slovenskej republiky a tiež pojmom informačný systém a informačný systém verejnej správy a ich vzájomným vzťahom. Autor sa taktiež zameria na možnosti p ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: letecké práce a iné podnikanie v civilnom letectve, letecké snímkovanie a vykonávanie geodetických a kartografických prác, vydanie súhlasu na letecké meračské snímkovanie a letecký diaľkový prieskum Zeme, letecké práce
Právna veta: Príspevok sa zaoberá prevádzkovaním civilných dronov vo vzťahu k verejnej správe v Slovenskej republike. Poukazuje na problematiku vo viacerých sférach, ktorá ma dopad na podnikanie v tejto oblasti.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o tichom spoločenstve, Obchodný majetok, vlastné imanie spoločnosti, vlastné zdroje financovania, tiché spoločenstvo
Právna veta: Vznik tichého spoločenstva medzi tichým spoločníkom a podnikateľom na základe zmluvy o tichom predstavuje osobitnú formu financovania podnikateľskej činnosti, ktorá nesie prvky špecifické pre financovanie vlastnými zdrojmi (equity), ako aj pre financovanie cudzími zdrojmi (debt). Cieľom príspevku je analytickou metódou vyhodnotiť, aké výhody a nevýhody prináša hybridné financovanie startupových spoločností prostredníctvom zmluvy o tichom spoločenstve. V príspevku diskutujeme, pre aký typ spoločností a investorov je uvedený spôsob poskytnutia investície vhodný. Príspevok bude zároveň pojednávať ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: civilné deliktuálne konanie, uplatnenie nároku na náhradu ujmy, náhrada nemajetkovej ujmy, primerané zadosťučinenie, spôsob a rozsah náhrady škody, náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch
Právna veta: Aktuálny diskurz na tému náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch a náhrady škoda naberá nový rozmer pri pohľade na predkladaný vládny návrh zákona, ktorým má dôjsť k ďalšej významnej novele Občianskeho zákonníka. Autor sa v príspevku zamýšľa nad samotnou podstatou diferenciácie, pričom testuje hypotézu o jej irelevantnosti a potrebe riešenia podstaty problému, spočívajúcemu v otázke premlčania nárokov, ktoré sú výsledkom civilnej deliktuálnej praxe.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecná zodpovednosť, zavinenie za škodu, právna úprava škody, zodpovednosť za škodu spôsobenú tými, ktorí nemôžu posúdiť následky svojho konania, zodpovednosť za škodu viacerých osôb
Právna veta: Autori sa vo svojom príspevku zaoberajú rozborom jednotlivých aspektov spôsobenia škody, zodpovednosti za ňu a jej náhrady v intenciách návrhu zákona, ktorým sa má rekodifikovať záväzkové právo v Slovenskej republike. Porovnávajú súčasné znenie Občianskeho zákonníka s novonavrhnutými ustanoveniami, pričom poukazujú na najzásadnejšie zmeny, možné interpretačné problémy a zároveň ponúkajú akceptovateľný výklad navrhovaných ustanovení. Autori sa snažia poukázať aj na jemné nuansy navrhovaného diferencovania medzi občianskoprávnymi a obchodnoprávnymi vzťahmi v kontexte skúmanej problematiky.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti, zodpovednosť za škodu, povinnosť nahradiť škodu, obmedzenie alebo vylúčenie zodpovednosti za škodu, všeobecná zodpovednosť, osobitná zodpovednosť za škodu, nemajetková ujma
Právna veta: Zmenou s najvýraznejším dopadom na inštitút ochrany osobnosti v návrhu novely Občianskeho zákonníka v porovnaní so znením súčasnej právnej úpravy, je vynechanie pojmu nemajetková ujma z dikcie zákona. Návrh novely OZ jednotne upravuje inštitút náhrady škody, na ktorý dikcia zákona odkazuje aj pri ustanoveniach o osobnostných právach. V návrhu novely OZ je škoda jednoznačne rozdelená na majetkovú škodu a nemajetkovú škodu. Nemajetková škoda nahrádza právny pojem nemajetková ujma. Plánované zmeny v Občianskom zákonníku týkajúce sa ustanovení o zodpovednosti za škodu spočívajú v systematike aj ob ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nájom a podnájom nebytových priestorov, nájomná zmluva podľa občianskeho zákonníka , úprava nájmu nebytových priestorov, platnosť nájomnej zmluvy, predmet nájmu
Právna veta: Autor v príspevku analyzuje navrhovanú zmenu právnej úpravy nájomnej zmluvy, s osobitnou pozornosťou na úpravu nájmu nebytových priestorov. Vzájomnou komparáciou úpravy de lege lata a de lege ferenda posudzuje navrhované zásahy, pričom sa osobitne venuje návrhu na zrušenie zákona o nájme nebytových priestorov.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rekodifikácia súkromného práva, nájomná zmluva podľa občianskeho zákonníka , zmluvy o prenechaní vecí na užívanie, inflačná doložka
Právna veta: Tento príspevok analyzuje vybranú právnu úpravu nájomnej zmluvy vo svetle vládneho návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov a niektoré ďalšie zákony zo dňa 15.10.2018.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predzmluvná zodpovednosť (culpa in contrahendo), povinnosť predchádzať hroziacim škodám, zodpovednosť za škodu, neplatný právny úkon, niektoré ustanovenia o právnych úkonoch
Právna veta: Inštitút culpa in contrahendo (nazývaný aj predzmluvná zodpovednosť) je súčasťou slovenskej právnej úpravy prostredníctvom jednotlivých ustanovení tak Občianskeho ako aj Obchodného zákonníka už „od počiatku“. Napriek tomu, že tento inštitút nie je novinkou slovenske j právnej úpravy, bol a je predmetom skúmania najmä v rámci odborných článkov a monografií. Naopak rozhodovacia prax slovenských súdov sa venuje otázke predzmluvnej zodpovednosti ojedinele. Len Najvyšší súd Slovenskej republiky sa venoval problematike culpa in contrahendo, a to len v jednom z jeho rozhodnutí. Potreba ochrany kontra ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: solidárny záväzok a jeho splnenie, solidárne zaviazaný dlžník, podiel na dlhu, solidárna zodpovednosť
Právna veta: Solidárne zaviazaný dlžník, ktorý splnil dlh vo väčšom rozsahu, než je jeho podiel na dlhu, má voči ostatným solidárne zaviazaným dlžníkom právo na regres. Právna úprava regresného práva dlžníka voči ostatným solidárnym dlžníkom je v právnej úprave Občianskeho zákonníka prakticky nezmenená od r. 1964. Právna prax však medzitým nastolila celý rad otázok, ktorých riešenie vyžaduje zmenu právnej úpravy. Na základe analýzy platnej právnej úpravy sa v príspevku podáva náčrt budúcej úpravy regresného práva dlžníka.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neúčinnosť odporovateľného právneho úkonu, neplatný právny úkon, odporovateľné právne úkony, následky neúčinnosť odporovateľného úkonu
Právna veta: Autor príspevku sa zamýšľa nad navrhovanou právnou úpravou následkov neúčinnosti odporovateľného právneho úkonu, a to predovšetkým vo vzťahu k možnostiam exekučného konania. Právna úprava de lege lata nie vždy umožňuje naplniť legitímne očakávania veriteľa spojené s uplatnením práva odporovať právnemu úkonu. Súdna ochrana sa nemôže končiť úspešným odporovaním právnemu úkonu, ale musí obsahovať inštitúty umožňujúce postihovanie toho, čo odporovateľným právnym úkonom z dlžníkovho majetku ušlo. Cieľom príspevku je aj formulovať podnety k návrhu budúcej právnej úpravy.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konkurenčná doložka , zákaz konkurencie, inominantný kontrakt, zmluva o výkone funkcie, neplatnosť konkurenčnej doložky
Právna veta: Inštitút konkurenčnej doložky je v našom právnom prostredí známy a využívaný. Jeho aplikácia na vzťah spoločnosti a členov jej orgánov sa však doteraz opierala iba o princíp autonómie zmluvných strán, judikatúru súdov, ktoré takéto dojednania akceptovali a o ustanovenia o inominátnych zmluvách. Ministerstvo spravodlivosť však v októbri 2018 zverejnilo návrh rekodifikovaného Občianskeho zákonníka, ktorý po prvý raz v našom právnom poriadku vymedzuje konkurenčnú doložku pre členov orgánov spoločnosti a určuje jej formu. Ústrednou témou tohto príspevku je problematika inštitútu zákazu konkurencie ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: príspevok na výživu pozostalým, vyživovacia povinnosť, zodpovednosť za škodu, uplatnenie nároku na výživné, pozostalostná úrazová renta, nárok na pozostalostnú úrazovú rentu, má nárok na pozostalostnú úrazovú rentu
Právna veta: Zákon o rodine upravuje rôzne druhy výživného a foriem jeho poskytovania. Návrh nového Občianskeho zákonníka prichádza s ustanovením, v zmysle ktorého určuje ďalší subjekt povinný poskytovať príspevok na výživné. Týmto subjektom je škodca, ktorý je v prípade, že došlo k usmrteniu osoby povinnej poskytovať výživné zodpovedný za pohľadávky pozostalých voči zomrelému týkajúce sa platenia výživného. V príspevku sa venujeme forme a výške príspevku na výživu pre pozostalých v súčasnosti platnom Občianskom zákonníku a zneniu v navrhovanej novele Občianskeho zákonníka.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: likvidátor, likvidácia spoločnosti, účinky vstupu do likvidácie, pôsobnosť likvidátora, osobitné ustanovenia o niektorých obchodných záväzkových vzťahoch
Právna veta: Príspevok sa venuje inštitútu likvidácie obchodnej spoločnosti v rámci novely, ktorej cieľom je komplexne upraviť proces zrušenia obchodných spoločností a ich likvidácie, ked’že proces zrušovania a likvidácie spoločností s ohľadom na všeobecnosť a nejasnosť procedurálnych pravidiel trpí v súčasnosti vysokou mierou právnej neistoty.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vlastník stavby nie je vlastníkom priľahlého pozemku, vlastník pozemku bez prístupu z verejnej komunikácie, vecné právo k cudzej veci, podielové spoluvlastníctvo, právo vstupu na susedný pozemok
Právna veta: Príspevok sa zaoberá problematikou vlastníctva pozemku, ktorý nemá zabezpečený prístup z verejnej komunikácie. V rámci príspevku analyzujeme súčasnú právnu úpravu k problematike a prichádzame s niekoľkými riešeniami a návrhom "de lege ferenda".
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: požiadavky na stravu ako ľudské právo, sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery , strava vo výkone treste, pozbavenie osobnej slobody
Právna veta: Príspevok sa zaoberá požiadavkami osôb pozbavených osobnej slobody na špecifické
formy stravovania z pohľadu slobody vierovyznania v kontexte medzinárodnej úpravy ľudských práv.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: pozastavenie živnosti, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely, konflikt záujmov, verejný funkcionár
Právna veta: Ústavná úprava konfliktu záujmov je súčasťou slovenského ústavného práva od roku 1995. Počas nasledujúcich dekád Ústavný súd dospel k záveru, že medzi ústavnými normami zakotvenými v tejto úprave na jednej strane a ústavnými normami z Ústavy Slovenskej republiky existuje určité napätie. Problém tohto napätia bol riešený cestou interpretácie. Po kľúčovom rozhodnutí PL. ÚS 21/2014 môže dôjsť k obratu taktiež aj vo vzťahu k ústavnej úprave konfliktu záujmov. Príspevok analyzuje, ktoré jej časti sa môžu stať terčom novonájdenej súdnej právomoci
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: škoda spôsobená podvodmi, trestný čin podvodu v zmysle TZ, objasnenie ekonomickej trestnej činnosti
Právna veta: Autor sa venuje trestnému činu podvodu a to aj na podklade štatistických údajov
MENU