Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: pomerné uspokojenie veriteľov z dlžníkovho majetku, zásada pomerného uspokojenia veriteľov, pohľadávky proti podstate
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na znenie ustanovenia § 2 ods. 2 ZKV, podľa ktorého cieľom konkurzu je dosiahnuť pomerné uspokojenie veriteľov z dlžníkovho majetku, ako aj na ustanovenie § 32 ods. 3 ZKV, v zmysle ktorého, ak nemožno plne uspokojiť pohľadávky toho istého poradia, uspokoja sa pomerne. Z citovaných zákonných ustanovení je zrejmé, že uspokojovanie pohľadávok toho istého poradia - pokiaľ výťažok z konkurznej podstaty nepostačuje na uspokojenie všetkých prihlásených pohľadávok v celom uznanom rozsahu (ako je tomu v rozhodovanej veci - pozn. odvolacieho súdu) je založené na zásade pomerného u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: doručovanie ako procesný úkon súdu, fikcia doručenia neprevzatím zásielky, fikcia doručenia v sporovom konaní
Právna veta: Pokiaľ ide o argumentáciu dovolateľa, že bolo povinnosťou súdu prvej inštancie ho poučiť o možnosť uplatnenia fikcie doručenia, dovolací súd uvádza, že predmetnú námietku považuje za absurdnú. V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že doručovanie predstavuje procesný úkon súdu, ako to vyplýva aj zo systematického zaradenia právnej úpravy doručovania do siedmej hlavy prvej časti Civilného sporového poriadku označenej ako PROCESNÉ ÚKONY SÚDU A LEHOTY. V rámci poučovacej povinnosti je povinnosťou súdu poučiť strany nezastúpené advokátom o ich procesných právach a povinnostiach, nie však o procesný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, rozhodovanie súdu o zvýšení náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, Stránky, ktoré súd zohľadňuje pri zvýšení náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia
Právna veta: Úvaha súdu o primeranosti zvýšenia náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 437/2004 Z. z. nie je voľná. Súd musí dbať o to, aby priznaná výška tejto náhrady bola založená na objektívnych a rozumných dôvodoch a aby medzi výškou priznanej náhrady a spôsobenou škodou existoval vzťah primeranosti. Pri rozhodovaní o zvýšení náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia súd zohľadňuje jednak tie stránky, ktoré sú spoločné pre život všetkých ľudí (možnosť vykonávať bežné životné úkony, postarať sa o svoju hygienu, stravovanie, obliekať sa, žiť prípadne rodinným živo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: rozdelenie odmeny medzi viacerých správcov konkurznej podstaty, správca konkurznej podstaty, odmena správcov, ak je ich činných niekoľko, nečinnosť predchádzajúceho správcu
Právna veta: Odvolací súd uvádza, že ustanovenie § 9 Vyhlášky nevylučuje, aby pri určení pomeru odmeny za výkon funkcie možno v neprospech niektorého zo správcov bola zo strany konkurzného súdu použitá skutočnosť, že výlučne jeho nečinnosťou, prípadne postupom v rozpore so zákonom došlo k predĺženiu konkurzného konania z dôvodov, ktoré sú na strane správcu. Pritom nie je vylúčená taká aplikácia predmetného ustanovenia, že v takejto situácii bude priznaná nižšia odmena tomu správcovi, ktorý bol vo funkcii dlhšie, prípadne vykonal v konkurze viacero úkonov, než iný správca.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin sprenevery
Právna veta: Objektom trestného činu sprenevery je vlastnícke právo k veci alebo práva súvisiace s držbou. Predmetom útoku je cudzia vec, ktorá bola páchateľovi zverená. Cudzia vec je páchateľovi zverená, keď mu je odovzdaná do faktickej moci (do držania alebo do dispozície) spravidla tým, aby s vecou nakladal určitým spôsobom. Peniaze sú vecou druhovo zameniteľnou a pokiaľ nastanú také okolnosti, je ten, ktorý peniaze prijal, povinný vrátiť vec rovnakého druhu a množstva. Obsahom objektívnej stránky trestného činu sprenevery je konanie páchateľa, ktorý si prisvojí cudziu vec, ktorá mu bola zverená, resp. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: neprípustnosť trestného stíhania, prekážka veci právoplatne rozhodnutej, podstata skutku, totožnosť skutku v trestnom konaní
Právna veta: Podľa § 9 ods. 1 písm. e) Tr. por., trestné stíhanie nemožno začať, a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené, ak ide o osobu, proti ktorej sa skoršie stíhanie pre ten istý skutok skončilo právoplatným rozsudkom súdu, alebo bolo právoplatne zastavené, podmienečne zastavené a obvinený sa osvedčil, alebo sa skončilo schválením zmieru a zastavením trestného stíhania, ak rozhodnutie nebolo v predpísanom konaní zrušené.(...) „Neprípustnosť trestného stíhania pre prekážku veci rozhodnutej „rei iudicatae" sa viaže vždy na osobu obvineného pre ten istý skutok. Z tohto dôvodu p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozsudok pre zmeškanie žalovaného, kontumačný rozsudok, ospravedlniteľný dôvod neprítomnosti na pojednávaní
Právna veta: Nemožno vylúčiť, že na strane žalovaného môže dôjsť pred pojednávaním k neočakávanej udalosti objektívneho charakteru, alebo k okolnosti spôsobenej samotným žalovaným, resp. inak zavinenej, v dôsledku ktorej zmešká nariadené pojednávanie, resp. ktoré mu zabránia, aby včas ospravedlnil svoju neúčasť na pojednávaní. Účelom zákonnej úpravy je zabezpečiť žalovanému súdnu ochranu aj v prípade, ak sa z ospravedlniteľného dôvodu neustanoví na pojednávanie, na ktorom súd rozhodol rozsudkom pre zmeškanie. V tomto konaní sa súd nezaoberá tým, či boli splnené zákonné predpoklady pre vydanie rozsudku pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastúpenie na základe plnomocenstva, splnomocnenie na uzavretie zmluvy o úvere
Právna veta: Z citovaného ustanovenia (§ 32 Občianskeho zákonníka) vyplýva, že zo zmluvy musí byť zrejmé, že ju za účastníka uzavrel jeho splnomocnenec. Ak koná splnomocnenec na základe plnej moci právne úkony za splnomocniteľa v jeho mene (priame zastúpenie), musí byť už zo zmluvy zrejmé, že ju uzavrel za účastníka jeho zástupca. V opačnom prípade, ak by táto okolnosť nebola zrejmá, platí, že splnomocnenec konal vo vlastnom mene. V prípade, že ide o písomný právny úkon, musela by táto skutočnosť vyplývať z tohto písomného právneho úkonu. Nestačí, že táto okolnosť je prípadne daná inými skutočnosťami, poki ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: správne posúdenie veci, obsahové náležitosti dovolania, odôvodnenie dovolania
Právna veta: Jednou z obligatórnych náležitostí dovolania je, že v ňom musí byť uvedené, v čom dovolateľ vidí splnenie predpokladov prípustnosti dovolania; táto náležitosť je odlišná od dovolacieho dôvodu. Účel tejto požiadavky spočíva pritom v tom, aby sa dovolateľ ešte pred podaním dovolania zoznámil s relevantnou judikatúrou dovolacieho súdu, a aby po zoznámení sa s ňou zvážil, či také dovolanie má šancu na úspech. To znamená, že dovolateľ je zo zákona povinný nielen uviesť právne posúdenie veci, ktoré pokladá za nesprávne (a vyložiť, v čom spočíva nesprávnosť tohto právneho posúdenia, porov. § 432 ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odloženie vykonateľnosti pred rozhodnutím o dovolaní, odloženie vykonateľnosti právoplatného rozhodnutia
Právna veta: Odloženie vykonateľnosti právoplatného rozhodnutia je inštitút, ktorý umožňuje plniť predovšetkým ochrannú a preventívnu funkciu pred vznikom škody alebo nemajetkovej ujmy spôsobenej okamžitým výkonom vykonateľného rozhodnutia. Súd však môže odložiť vykonateľnosť rozhodnutia len na návrh a pod podmienkou, že sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Vzhľadom na to, že realizácia núteného výkonu dovolaním napadnutého rozhodnutia je dôvodom hodným osobitného zreteľa, dovolací súd v zmysle citovaného ustanovenia rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie je založené na dôkazoch, ktoré neboli súdom vykonané zákonným spôsobom, dôkaz, ktorý je podkladom dovolaním napádaného rozhodnutia, nezákonné donútenie alebo hrozba donútenia
Právna veta: Vo vzťahu k dôvodu dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. g) Tr. por., a síce, že rozhodnutie je založené na dôkazoch, ktoré neboli súdom vykonané zákonným spôsobom, treba uviesť, že tento možno úspešne uplatniť iba vtedy, ak dovolateľom vecne vytýkaná nezákonnosť sa týka dôkazu, ktorý je podkladom dovolaním napádaného rozhodnutia. Zároveň musí ísť o dôkaz, ktorý bol pre rozhodnutie podstatný, t. j. výlučný alebo rozhodujúci, a súčasne namietaná chyba pri získaní alebo vykonávaní tohto dôkazu mala, resp. má negatívny materiálny dopad na práva obvineného. Tento prístup najvyššieho súdu pri výkla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nariadenie ústneho pojednávania, nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie, ústnosť a verejnosť konania, konanie o uložení pokuty za iný správny delikt
Právna veta: Procesný inštitút ústneho pojednávania je nevyhnutný aj v správnom konaní. Správny poriadok rozlišuje: a) obligatórne ústne pojednávanie, ktoré správny orgán nariaďuje vtedy, ak tak ustanovujú osobitné predpisy (takéto prípady upravuje stavebný zákon, zákon o priestupkoch, predpisy o pozemkových úpravách a pod.); b) fakultatívne ústne pojednávanie, ktoré správny orgán nariaďuje iba vtedy, ak to vyžaduje povaha veci. Účastník konania nemá právny nárok na nariadenie ústneho pojednávania, ak z osobitného predpisu nevyplýva opak. Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ako ani zákon o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutie o väzbe, nárok na náhradu škody spôsobenej rozhodnutím o väzbe, Predpoklady vzniku nároku na náhradu škody spôsobenej rozhodnutím o väzbe
Právna veta: Predpoklady vzniku nároku na náhradu škody spôsobenej rozhodnutím o väzbe sú v zákone č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 514/2003 Z.z.“) vymedzené tak pozitívne (§ 8 ods. 5), ako aj negatívne (§ 8 ods. 6). Nevyhnutným predpokladom vzniku nároku na náhradu škody je teda naplnenie niektorej z hypotéz predpokladaných v ustanovení § 8 ods. 5 zákona č. 514/2003 Z.z., t.j. že voči osobe, ktorá bola vzatá do väzby, bolo trestné stíhanie zastavené, bola spod obžaloby oslobodená aleb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov, test proporcionality, dôkaz v podobe obrazovo-zvukového záznamu vyhotovený v rozpore so zákonom
Právna veta: V prípade, ak bol dôkaz v podobe obrazovo-zvukového záznamu vyhotovený v rozpore so zákonom, je potrebné ešte pred vykonaním testu proporcionality v prvom rade posúdiť, či vykonanie takéhoto dôkazu je spôsobilé zasiahnuť do osobnostných práv dotknutej osoby, pričom uvedené treba posúdiť s ohľadom na konkrétne skutkové okolnosti daného prípadu. Relevantným tak napríklad je, či bol záznam vyhotovený na mieste, ktoré samo o sebe prezumuje zabezpečenie súkromia dotknutej osoby. Je totiž zásadný rozdiel v tom, či bol záznam vyhotovený napr. v obydlí dotknutej osoby, alebo na verejnom priestranstve, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku, meritórne rozhodnutie rozhodcovského súdu, rovnosť účastníkov rozhodcovského konania, porušenie rovnosti účastníkov rozhodcovského konania, zápisnica o hlasovaní súdu
Právna veta: Konanie pred všeobecným súdom o zrušenie rozsudku rozhodcovského súdu podľa zákona č. 244/2002 Z. z. na rozhodcovské konanie nenadväzuje a nie je možné ho považovať za ďalšie opravné konanie. Predmetom takého konania všeobecného súdu nie je vecná správnosť rozhodnutia rozhodcovského súdu vo veci samej. Zisťovanie priebehu konania rozhodcovského súdu a ním vydaného rozsudku je v súdnom konaní o zrušenie rozhodcovského rozsudku predmetom dokazovania všeobecného súdu a tým otázkou skutkovou a následne právnou, avšak výlučne z hľadiska úvah o procesn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výpoveď daná zamestnávateľom, voľba zástupcov zamestnancov, náhrada mzdy, neplatná výpoveď
Právna veta: V súdnom spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru na návrh zamestnanca sa zamestnávateľ nemôže dovolávať neplatnosti voľby zamestnaneckej rady, resp. zamestnaneckého dôverníka a to ani ako otázky prejudiciálnej.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zaznamenávanie úkonu súdu zvukovým záznamom, záznam z procesných úkonov
Právna veta: Z citovaného ustanovenia (§ 98 ods. 1 CSP) je zrejmé, že podmienkou na zaznamenávanie úkonu súdu zvukovým záznamom je to, že musí ísť o úkon súdu, pri ktorom súd koná so stranou alebo vykonáva dokazovanie. Za úkon, pri ktorom súd koná so stranou, preto nemožno považovať taký úkon súdu, pri ktorom nie je prítomná žiadna zo strán, keďže v takomto prípade súd so stranou nekoná a ani žiadnym spôsobom nekomunikuje.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným, obchodný podiel nadobudnutý za trvania manželstva, veci patriace do BSM
Právna veta: „1. Ak manželia alebo jeden z nich za trvania manželstva a z prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nadobudne obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným, takto získaný majetok (hodnota obchodného podielu) sa zo zákona stane súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré možno vyporiadať v rámci konania o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov podľa ustanovenia § 149 ods. 3 OZ. 2. Súd rozhodujúci o vyporiadaní obchodného podielu neprikazuje hodnotu obchodného podielu, ale obchodný podiel, ktorý môže byť prikázaný len spoločníkovi ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dovolanie poškodeného, oprávnené osoby
Právna veta: Z citovaných ustanovení § 369 Trestného poriadku vyplýva explicitný okruh subjektov, ktoré sú oprávnené podať mimoriadny opravný prostriedok - dovolanie. A contrario zo žiadneho ustanovenia Trestného poriadku nevyplýva, že by medzi oprávnenými osobami na podanie dovolania bol poškodený v konkrétnej trestnej veci. Keďže v posudzovanom prípade bolo dovolanie podané poškodeným, ktorý nepatrí do skupiny tzv. oprávnených osôb na podanie dovolania, neostalo Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky vyvodiť iný záver, ako dovolanie poškodeného Ing. P. B. postupom podľa § 382 písm. b) Trestného poriadku, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Trest v zmysle Trestného zákona, ochrana spoločnosti pred páchateľmi trestných činov, individuálna a generálna prevencia, funkcie trestu
Právna veta: Trest je opatrením štátneho donútenia, ktoré v mene štátu na základe a v medziach zákona ukladajú v predpísanom konaní na to povolané súdy páchateľovi za spáchaný trestný čin. V tejto definícii je vyjadrená zásada „nulla poena sine lege sine crimine sine iudicio". Trest ako právny následok trestného činu môže priamo postihnúť len páchateľa trestného činu (zásada personálnosti trestu) tak, aby bol zabezpečený čo najmenší vplyv na jeho rodinu (§ 34 ods. 3 Trestného zákona). Trest je jedným z prostriedkov na dosiahnutie účelu Trestného zákona. Tým je určená aj jeho funkcia v tých smeroch, v ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prevzatie veci cirkvi, dôvody navrátenia vlastníctva, bezdôvodné obohatenie, zánik vlastníckeho práva
Právna veta: Dovolací súd preto uzatvára, že ak k prevzatiu veci cirkvi došlo v rozhodnom období postupom, ktorý mal základ v ust. § 453 vtedy platného a účinného Občianskeho zákonníka, hoci na takýto prechod vlastníctva neboli splnené zákonné podmienky (t. j. nedošlo k opusteniu veci) a za predpokladu, že štát takúto vec aj držal (užíval), došlo k prevzatiu veci štátom bez právneho dôvodu, ktoré potom zakladá dôvod na navrátenie vlastníctva v zmysle § 3 ods. 1 písm. h/ zákona č. 161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: aktívna legitimácia, správna žaloba účastníka konania, zastavenie disciplinárneho konania, procesná legitimácia, rozhodnutie o disciplinárnom previnení odsúdeného
Právna veta: I. Správne súdnictvo nie je založené na verejnej žalobe „actio popularis“, ktorá by umožnila komukoľvek podať správnu žalobu, ale tieto subjekty zákonodarca výslovne vymedzil v procesnom predpise. II. V zmysle zákona č. 389/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepusteniez výkonu trestu odňatia slobody, polepšenie odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody, materiálne podmienky pre podmienečne prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody
Právna veta: Vo vzťahu k posúdeniu splnenia materiálnych podmienok podmienečného prepustenia odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody, súd v tejto súvislosti skúma, či u odsúdeného došlo k polepšeniu, teda, či uňho prebehol proces vnútornej premeny jeho osobnosti oprávňujúci „nádej", že odsúdený v budúcnosti povedie riadny život, v rámci čoho musí zvážiť aj závažnosť a povahu trestných činov, ktorých sa vykonávaný trest týka, plnenie si povinností a správanie sa odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody v kontexte jeho doterajšieho spôsobu života, charakteru jeho osoby, povahových vlastností a jeho pos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: schvaľovanie, povoľovanie a registrácia veterinárnych prevádzkarní, zariadení a činnosti, právo na prerokovanie veci bez prieťahov, nesprávny úradný postup orgánov verejnej moci, oprávnenie verejnoprávnej povahy, schvaľovanie prevádzkarne
Právna veta: Oprávnenie verejnoprávnej povahy autoritatívne (vrchnostensky) priznané individuálnym správnym aktom konkrétnemu účastníkovi administratívneho konania nie je možné previesť súkromnoprávnym úkonom (napr. zmluvou o predaji podniku) uzavretým medzi subjektmi súkromného práva. Preto neprichádza do úvahy vstup do práva „schválenia prevádzky“, ako to mylne vyhodnotili všeobecné súdy. Uvedené reflektuje aj právna úprava § 39 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorá v prípade zmeny vlastníka prevádzkarne vyžaduje vydanie samostatného rozho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: dĺžka súdneho konania, právo na prerokovanie veci bez prieťahov, právo na prejednanie veci v primeranej lehote
Právna veta: Ústavný súd vychádza z premisy, že medzi obsahom práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru a základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a čl. 38 ods. 2 listiny po obsahovej stránky niet odlišnosti. Najmä pri posudzovaní namietaného porušenia práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru prihliada na ustálenú rozhodovaciu prax Európskeho súdu pre ľudské práva, pokiaľ ide o primeranosť dĺžky konania. 10 23. Napriek tomu, že ústavný súd posudzoval v tomto konaní postup súdu v období po právoplatnosti predchádzajúceho nál ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: plénum ústavného súdu, spojenie vecí na spoločné konanie, návrh na začatie ústavného konania, právo na spravodlivý proces, organizácia ústavného súdu
Právna veta: Podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona o ústavnom súde a čl. II bodu 10 Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 (ďalej len „rozvrh práce“) v záujme hospodárnosti konania môže plénum ústavného súdu rozhodnúť o spojení vecí patriacich do pôsobnosti senátov ústavného súdu, ktoré boli pridelené členom rôznych senátov ako sudcom spravodajcom, na spoločné konanie, ak tieto veci spolu skutkovo alebo právne (z hľadiska predmetu konania) súvisia alebo sa týkajú tých istých účastníkov. Návrh na rozhodnutie o spojení môže plénu ústavného súdu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: porušenie pracovnej disciplíny, všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu, sloboda prejavu, skončenie pracovného pomeru, plnenie pracovných povinností
Právna veta: Zákonník práce pre účely skončenia pracovného pomeru rozlišuje medzi menej závažným porušením pracovnej disciplíny a závažným porušením pracovnej disciplíny. Tieto pojmy, napriek tomu, že od ich vymedzenia závisí možnosť a rozsah postihu zamestnanca, Zákonník práce nedefinuje a ani neustanovuje, z akých hľadísk treba pri ich posudzovaní vychádzať. Jedným zo základných hľadísk pri rozhodovaní o postihu za porušenie pracovnej disciplíny je intenzita porušenia pracovnej disciplíny. Hodnotenie intenzity porušenia pracovnej disciplíny závisí od konkrétnych okolností a ovplyvňuje ho tak osob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na prerokovanie veci bez prieťahov, zbytočné prieťahy v konaní, odstránenie stavu právnej neistoty, prejednanie veci v primeranej lehote, povinnosť súdu robiť opatrenia na zabezpečenie účelu pojednávania, odročenie pojednávania
Právna veta: Základnou povinnosťou súdu a zákonného sudcu je preto zabezpečiť taký procesný postup v súdnom konaní, ktorý čo najskôr odstráni stav právnej neistoty, kvôli ktorému sa účastník obrátil na súd so žiadosťou o jeho rozhodnutie. Táto povinnosť súdu a sudcu vychádzala z § 6 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj „OSP“), ktorý súdom prikazoval, aby v súčinnosti so všetkými účastníkmi konania postupovali tak, aby ochrana 10 ich práv bola rýchla a účinná, ďalej z § 100 ods. 1 prvej vety OSP, podľa ktorej len čo sa konanie začalo, postupuje v ňom súd i bez ďalších návrhov tak, aby vec bola č ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ústavná sťažnosť, právo na súdnu ochranu, vzájomná žaloba, spojenie veci v sporovom konaní
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu v okolnostiach posudzovanej veci nejde o zložitý prípad (hard cases) majúci ústavnoprávny význam, a to vzhľadom na procesný charakter napadnutého uznesenia, ktorým sa iba upravuje vedenie konania, ako aj skutočnosť, že samotným vylúčením vzájomnej žaloby sťažovateľky na samostatné konanie sa toto konanie vecne nekončí (teda bude riadne pokračovať). Z hľadiska materiálneho preto v rozsahu sťažovateľkou uvádzaných dôvodov nemohlo dôjsť k porušeniu ňou označených práv (podobne I. ÚS 571/2013, III. ÚS 503/2014). Na tomto mieste ústavný súd pripomína, že jeho úloh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: ročné zúčtovanie, nedoplatok na dani, preplatok na dani, právo na spravodlivý proces, vlastník bytu, družstevný byt
Právna veta: Správca má právo od vlastníka bytu požadovať zaplatenie mesačných preddavkov v dobe ich splatnosti, a tiež že správca je povinný vykonať ročné zúčtovanie mesačných preddavkov (zálohových platieb) a skutočných nákladov, z ktorého vyplynie buď preplatok alebo nedoplatok, teda dlh, a správcovi následne voči vlastníkovi bytu vzniká buď pohľadávka z titulu nedoplatku (v prípade, ak skutočné náklady sú vyššie ako mesačné preddavky) alebo záväzok z titulu preplatku (v prípade, ak skutočné náklady sú nižšie ako mesačné preddavky). Po vykonaní ročného zúčtovania sa už správca potom nemôže úspešn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určenie otcovstva, súhlasné vyhlásenie rodičov, určenie otcov­stva, biologický otec, právo na spravodlivý proces, ústavná sťažnosť
Právna veta: Podľa čl. 3 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, nech už uskutočňovanej verejnými alebo súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi. Podľa čl. 3 ods. 2 Dohovoru o právach dieťaťa štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, sa zaväzujú zabezpečiť dieťaťu takú ochranu a starostlivosť, aká je nevyhnutná pre jeho blaho, pričom berú ohľad na práva a povinnosti jeho rodičov, zákonných zástupcov alebo iných jednotlivcov právne za neho zodpovedných, a robia pre t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vybavovanie podnetov, právo na spravodlivé súdne konanie, opakovaný podnet
Právna veta: Ako z citovaného § 36 ods. 2 zákona o prokuratúre vyplýva, ďalším opakovaným podnetom sa rozumie v poradí tretí a každý ďalší podnet, v ktorom podávateľ podnetu prejavuje nespokojnosť s vybavením svojich predchádzajúcich podnetov. Takýto ďalší opakovaný podnet sa vybavuje iba vtedy, ak obsahuje nové skutočnosti. Zároveň z § 33 ods. 1 písm. d) a § 33 ods. 2 zákona o prokuratúre vyplýva, že prokurátor neprihliada na podanie, ktoré je v poradí tretím alebo ďalším podnetom v tej istej veci, ak nadriadený prokurátor nerozhodne inak, a o tejto skutočnosti nie je potrebné podávateľa upovedomiť. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zvýšená procesná ochrana spotrebiteľa, dovolanie v sporovom konaní, prístup k dovolaniu, mimoriadny opravný prostriedok, jazykový výklad
Právna veta: Argumentácia najvyššieho súdu o odmietnutí dovolaní napadnutými uzneseniami je založená na premise, podľa ktorej aj keď išlo o tzv. spotrebiteľské spory (spory s ochranou slabšej strany, v ktorom vystupujú spotrebiteľ a dodávateľ), pre posúdenie prípustnosti dovolania neprichádzalo do úvahy uplatnenie nižšieho majetkového cenzu podľa § 422 ods. 1 písm. b) CSP, keďže účelom zníženia majetkového cenzu v sporoch s ochranou slabšej strany je podľa dôvodovej správy k Civilnému sporovému poriadku 22 zvýšená procesná ochrana slabšej strany, ktorou je v spotrebiteľskom spore spotrebiteľ, a tá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na prerokovanie veci bez prieťahov, primeraná lehota na prerokovanie, rozhodnutie v trestnom konaní, náhrada škody, nárok na náhradu škody, doba trestného konania
Právna veta: Z konštantnej judikatúry ESĽP, napr. vo veci Krumpel a Krumpelová v. Slovensko z 5. júla 2005 (sp. zn. 56195/00), vyplýva, že poškodené osoby uplatňujúce si nárok na náhradu škody v trestnom konaní majú nárok profitovať zo záruk čl. 6 ods. 1 dohovoru, pretože takéto konanie možno považovať za rozhodujúce pre určenie ich „občianskych práv“. Je potrebné poznamenať, že ESĽP sa v danom prípade z hľadiska porušenia základných práv sťažovateľov zaoberal ich trestnou vecou, v rámci ktorej nebolo len začaté trestné stíhanie, ale došlo aj ku vzneseniu obvinenia konkrétnej osobe (III. ÚS 324/05, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dovolanie v trestnom konaní, sprenevera, materiálny korektív prečinu, nesprávne právne posúdenie
Právna veta: Dovolanie možno podať, ak je rozhodnutie založené na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku alebo na nesprávnom použití iného hmotnoprávneho ustanovenia; správnosť a úplnosť zisteného skutku však dovolací súd nemôže skúmať a meniť. 12.2.2 Z uvedeného je zrejmé, že preskúmanie uvedenej námietky sťažovateľa patrí do právomoci najvyššieho súdu ako súdu dovolacieho, a keďže sťažovateľ v petite svojej sťažnosti nenamietal, že k porušeniu označených práv malo dôjsť aj uznesením najvyššieho súdu z 5. apríla 2018, ústavnému súdu neprináleží právomoc rozhodnúť o nej. 12.2.3Nad rámec uvede ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na prerokovanie veci bez prieťahov, zbytočné prieťahy v konaní, odstránenie právnej neistoty, neprimeraná dĺžka konania
Právna veta: Pri posudzovaní otázky, či v súdnom konaní došlo k zbytočným prieťahom v konaní, a tým aj k porušeniu základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy (obdobne práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru), ústavný súd v súlade so svojou doterajšou judikatúrou (III. ÚS 111/02, IV. ÚS 74/02, IV. ÚS 155/2018) zohľadňuje tri základné kritériá, ktorými sú právna a faktická zložitosť veci, o ktorej súd rozhoduje (1), správanie účastníka súdneho konania (2) a postup samotného súdu (3). Pokiaľ ide o kritérium, ktorým je právna a faktická zložitosť veci, ústavný súd konštatuje, že konanie o výkon rozhodnutia vo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava rodičovských práv a povinností, rozvod manželstva, právoplatnosť rozhodnutia, neoprávnené zasahovanie do súkromného a rodinného života
Právna veta: Pokiaľ nenadobudne právoplatnosť výrok o rozvode manželstva, nenadobudne právoplatnosť žiadny z výrokov o výkone rodičovských práv a povinností na čas po rozvode. Pokiaľ nadobudne právoplatnosť výrok o rozvode manželstva, nemusí súčasne nadobudnúť právoplatnosť aj výrok o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti. Avšak ak nenadobudne právoplatnosť výrok o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti na čas po rozvode manželstva, nemôže nadobudnúť právoplatnosť žiaden z ďalších výrokov týkajúcich sa výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode. Ak nadobudne právoplatnosť výrok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania, úkon právnej služby, uzavretie zmieru
Právna veta: Vychádzajúc z účelu a zmyslu § 251 CSP ústavný súd konštatuje, že uznanie výdavku všeobecným súdom pri rozhodovaní o náhrade trov konania za úkon právnej služby spočívajúci v prevzatí a prípravy zastúpenia advokátom nemožno v princípe považovať za zasahujúce do základného práva sťažovateľa na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, čl. 36 ods. listiny a práva na spravodlivé konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, resp. tento výdavok nemožno považovať za priznaný v rozpore s označeným ustanovením Civilného sporového poriadku z dôvodu, že nevznikol v konaní. 27. K rovnakému záveru ústav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, vecná príslušnosť podľa OSP, procesné podmienky konania, právo na spravodlivý proces, postúpenie veci príslušnému súdu a príslušnému orgánu, vecne príslušný súd
Právna veta: „Súd musí v každom štádiu konania skúmať aj bez námietky svoju vecnú príslušnosť. V prípade, ak nie je vecne príslušný, je povinný postúpiť vec inému vecne príslušnému súdu. Hoci žaloba žalobcu obsahuje viacero petitov, sčasti aj nevykonateľných, čo je dôvodom pre odstraňovania vád žaloby, základným uplatneným nárokom, od ktorého sa odvíjajú ostatné nároky, je nárok, ktorým sa žalobca domáha zrušenia rozhodnutia o jeho vylúčení zo štúdia na vysokej škole. V danom prípade nejde o civilnoprávny nárok, ale o preskúmanie rozhodnutia orgánu verejnej správy. Rozhodnutie o vylúčení zo štúdia je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: platobná neschopnosť, vyhlásenie konkurzu, predbežný správca, konkurzné konanie, ústavná sťažnosť, vyhlásenie veriteľského konkurzu
Právna veta: Posudzovaním platobnej
(ne)schopnosti dlžníka (definovanej v § 3 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii) sa
v procese po začatí konkurzného konania zaoberá konkurzný súd a hodnotí ju podľa kritérií
ustanovených zákonom o konkurze a reštrukturalizácii, resp. príslušnými vykonávacími
predpismi (ide najmä o tzv. test platobnej schopnosti). Ak chce dlžník odvrátiť vyhlásenie
veriteľského konkurzu na svoj majetok, musí svoju platobnú schopnosť aspoň osvedčiť.
Ak sa to dlžníkovi podarí, je vylúčené, aby súd na jeho majetok vyhlásil konkurz.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, odpočítanie dane, prejudiciálna otázka, právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty, spolumajiteľský podiel
Právna veta: Zdaniteľná osoba sa v zásade môže domáhať práva na odpočítanie
dane z pridanej hodnoty zaplatenej alebo splatnej na vstupe za poskytnutie služby
za protihodnotu, ak uplatniteľné vnútroštátne právo umožňuje prevod spolumajiteľského
podielu na právach k vynález.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: dlhodobá pracovná neschopnosť, zbytočné prieťahy v konaní, právo na prerokovanie veci bez prieťahov
Právna veta: Obranu okresného súdu, podľa ktorého okolnosťou, ktorá mala „vplyv na prieťahy v konaní“, bola dlhodobá práceneschopnosť zákonnej sudkyne, pričom jej zdravotné problémy boli vážne a dlhodobého charakteru, nebolo možné akceptovať. Podľa právneho názoru ústavného súdu vyjadreného v rozhodnutí sp. zn. III. ÚS 14/00 otázky množstva vecí, personálne a organizačné problémy súdu nie sú v zásade ústavne významné pre posúdenie toho, či došlo k zbytočným prieťahom v konaní (mutatis mutandis I. ÚS 55/02, IV. ÚS 84/02). Ústava v čl. 48 ods. 2 zaväzuje predovšetkým súdy ako garantov spravodlivosti, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí, celková dĺžka konania, rozhodovacia činnosť súdov
Právna veta: Konanie o nariadenie výkonu
rozhodnutia vo veciach maloletých tvorí štandardnú a pomerne početnú súčasť
rozhodovacej činnosti súdov, pričom napriek špecifickej povahe takéhoto konania
vyžadujúcej citlivý prístup orgánov verejnej moci ho v zásade nemožno považovať za
právne zložité (m. m. IV. ÚS 155/2018).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie, oprava podania, nepredloženie listinných dôkazov
Právna veta: Podľa § 43 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku sudca alebo poverený zamestnanec súdu uznesením vyzve účastníka, aby nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie doplnil alebo opravil v lehote, ktorú určí, a ktorá nemôže byť kratšia ako 10 dní. V uznesení uvedie, ako treba opravu alebo doplnenie vykonať. 48. Podľa názoru ústavného súdu nepredloženie listinných dôkazov preukazujúcich nárok na bolestné a na sťaženie spoločenského uplatnenia nemožno považovať za nesprávnosť, neúplnosť alebo nezrozumiteľnosť podania (žaloby). Žaloba podaná sťažovateľom bola vo všetkých ohľadoch v súlad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: obmedzenie styku rodiča s maloletým dieťa­ťom, styk otca s maloletými deťmi
Právna veta: Právo styku rodiča s dieťaťom je právo, ktoré vznikne tomu rodičovi, ktorému nie je dieťa rozhodnutím súdu zverené do osobnej starostlivosti. Právo styku vychádza z Ústavy SR, keď podľa čl. 41 ods. 4 „Starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Práva rodičov možno obmedziť a maloleté deti možno od rodičov odlúčiť proti vôli rodičov len rozhodnutím súdu na základe zákona“. Právo styku vyplýva z viacerých ustanovení Dohovoru o právach dieťaťa, kde je upravené v čl. 7 ako právo dieťaťa poznať svojich rodičov a právo na ich starostli ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, určenie výšky výživného k maloletému dieťaťu, princíp ochrany záujmu maloletého dieťaťa
Právna veta: Odvolací súd dodáva, že v prípade určenia výživného od rodiča pre maloleté dieťa musí byť zachovaný princíp ochrany záujmu maloletého dieťaťa, kedy je súd povinný vychádzať z článku 27 Dohovoru o právach dieťaťa zverejnený v Zbierke zákonov ako oznámenie FMZV pod č. 104/1991, z ktorého vyplýva, že sa má prihliadať na právo každého dieťaťa na životnú úroveň potrebnú pre jeho telesný, duševný a duchovný vývoj a pri skúmaní potrieb oprávneného dieťaťa je potrebné vziať do úvahy nielen potreby obvyklé a pravidelne sa vyskytujúce, ale i potreby nepravidelné a náhodné. Poukazuje zároveň na tzv. valo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom, zmena pomerov, výkon rodičovských práv a povinností, dohoda o výkone rodičovských práv a povinností
Právna veta: Právo stretávania sa s dieťaťom zaručuje otcovi právo na prístup k dieťaťu, právo určiť miesto a spôsob trávenia času počas stretávania a právo výchovne na dieťa počas tohto času pôsobiť. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že matka účasťou pri styku otca s dieťaťom môže do realizácie styku zasahovať len v nevyhnutnom rozsahu, pokiaľ by dieťaťu hrozila závažná ujma, avšak nemá právo ovplyvňovať priebeh stretnutí, ani určovať ako a kde sa styk bude realizovať s tým, že žiadna iná osoba nemá právo zúčastňovať sa toho styku a už vôbec nie zasahovať do výkonu práv otca maloletého dieťaťa. V príp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výživné, individuálne schopnosti, možnosti a majetkové po­mery rodičov, vyživovacia povinnosť k deťom, vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu
Právna veta: Samotný disponibilný zostatok na bankovom účte nie je hodnoverným
zobrazením skutočných schopností a možností povinného rodiča, aj so zreteľom na to, že súd
neprihliada na výdavky, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. Objektívne a zákonné posúdenie schopností,
možností a majetkových pomerov povinného rodiča vychádza vždy z vyhodnotenia vykonaných dôkazov
jednotlivo a v ich vzájomnej súvislosti.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčacia doba na zaplatenie dlhu, plnenie v splátkach, premlčanie podľa OZ, výzva o predčasnom zosplatnenie dlhu
Právna veta: Premlčacia doba na zaplatenie dlhu (splatného v splátkach), v ktorom vystupuje v pozícii dlžníka spotrebiteľ, by podľa názoru prvoinštančného súdu mal začať plynúť skôr ako reálne dôjde k zosplatneniu dlhu. Podľa jeho názoru, z Občianskeho zákonníka, najmä z 8. hlavy 1. časti určujúcej dĺžku premlčacej doby nikde nevyplýva, že veriteľ, ktorého dlžník je spotrebiteľom, by mal byť akokoľvek ukrátený o svoje právo na uplatnenie svojich pohľadávok v zákonom priznanej všeobecnej trojročnej premlčacej dobe. Má zato, že z ust. § 565 Občianskeho zákonníka vyplýva, že pri plnení dlhu v splátkach ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na plnenie z poistenia, zmluva o postúpení pohľadávky, postúpenie pohľadávky, nárok na náhradu škody
Právna veta: Podľa § 797 ods. 2 OZ, právo na plnenie vznikne, ak nastane skutočnosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti poistiteľa plniť (poistná udalosť), t.j. už samotným vznikom škody na motorovom vozidle, nie až vykonaním opravy. Nárok na náhradu škody, resp. poistného plnenia vzniká okamihom vzniku škody a neviaže sa na vykonanie opravy.. Je potrebné rozlišovať vzťah poistného a žalovaného a vzťah poistného a žalobcu ako autoservisu. Predmetom konania je nárok na krátené poistné plnenie z poistnej zmluvy poisteného, ktorý tento nárok postúpil na žalobcu. Je iba zhoda okolností, že servis vykoná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na primerané finančné zadosťučinenie, morálna satisfakcia, rozpor s dobrými mravmi
Právna veta: Pri rozhodovaní o primeranom finančnom zadosťučinení treba vychádzať z toho, že toto má plniť jednak funkciu satisfakčnú, jednak funkciu sankčnú tak, aby dostatočne odradila dodávateľa od nekalého konania, ktorého sa dopustil voči úspešnému spotrebiteľovi a jednak to treba chápať ako odmenu za to, že spotrebiteľ sa pustil do sporu s nepochybne ekonomicky a právne silnejším dodávateľom a svojim úspechom priniesol benefit aj pre ostatných spotrebiteľov v tom, že možno predpokladať, že dodávateľ sa konania, ktorého sa dopustil voči nemu, sa už voči ďalším spotrebiteľom nedopustí, prípadne sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodcovská zmluva, rozhodcovská doložka, zmluva o revolvingovom úvere, absolútna neplatnosť právneho úkonu, rozhodcovský súd
Právna veta: Rozhodcovská zmluva bola pripravovaná ako formulárová aj keď na samostatnej listine podpísaná oboma zmluvnými stranami. Je nesporné, že túto podpísali dlžníci spolu so zmluvou o revolvingovom úvere v ten istý deň ako viacero spolu súvisiacich dokumentov, pričom avšak nešlo o individuálne dojednania rozhodcovskej doložky. Rozhodcovskú doložku nemožno považovať za individuálne dojednanú, keďže bola pripravená veriteľom na predtlačenom formulári, na ktorom sa dopĺňali len údaje spotrebiteľa aj to s dátumom dňa žalovaného 23.12.2013, pričom samotnú zmluvu žalobcovia podpísali už dňa 16.12.20 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na primerané finančné zadosťučinenie, práva spotrebiteľa, ochrana spotrebiteľa, úspešné uplatneníe porušenia práva
Právna veta: Všeobecným právnym predpisom upravujúcim ochranu spotrebiteľa nie je Občiansky zákonník, ale zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Vo vzťahu k tomuto právnemu predpisu aj Občiansky zákonník má povahu osobitného predpisu a vo svojich ustanoveniach len dopĺňa všeobecnú úpravu danú zákonom č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov o ďalšie osobitné ustanovenia zamerané na ochranu spotrebiteľov. Je to zrejme z ust. § 3 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého každý spotrebiteľ má právo na ochranu pred neprijateľný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nezrozumiteľnosť rozhodnutia, rozhodnutie správneho orgánu, nepreskúmateľnosť rozhodnutia, zmena rozhodnutia súdu prvého stupňa
Právna veta: Reformačný výrok odvolacieho orgánu sa stáva nezávislým od výroku rozhodnutia prvého stupňa, je novým vyriešením predmetu veci, a to spôsobom, ako vo výroku svojho rozhodnutia uvedie odvolací orgán.“ Je potrebné, aby odvolací orgán pri zmene rozhodnutia správneho orgánu prvého stupňa dôsledne dbal na dodržanie požiadavky určitosti, presnosti a zrozumiteľnosti výroku, a to z dôvodu, aby účastník konania mohol jednoznačne a určite poznať konečný výsledok konania bez toho, aby musel porovnávať znenie rozhodnutí správnych orgánov obidvoch stupňov (pozri napr. rozsudok NS SR sp. zn. 8Sžo/62/2 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: blankozmenka, zmenkové prehlásenie, vyplňovacie právo, majiteľ zmenky, náležitosti zmenky
Právna veta: Vyplňovacie právo, ktoré oprávňuje majiteľa zmenky doplniť do blankozmenky chýbajúce náležitosti, vzniká v zmysle uvedeného ustanovenia dohodou uzavretou medzi osobou podpísanou na blankozmenke a osobou, ktorej bola blankozmenka vydaná. Touto dohodou je vymedzený obsah vyplňovacieho práva. Dohoda nemusí mať písomnú formu, postačuje, ak je uzavretá ústne, prípadne konkludentne. Tak je tomu aj v prejednávanom prípade, ak žalovaná odovzdala žalobcovi nevyplnenú zmenku za okolností, za ktorých bolo obom stranám zjavné a jasné, čo a akým spôsobom sa má do zmenky vyplniť. Obsah dohody môže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: primeranosť trestu, druh a výmera trestu, účel trestu, zásady ukladania trestov
Právna veta: Primeranosť trestu je nevyhnutným predpokladom dosiahnutia výchovných účinkov trestu, keďže nevyhnutným predpokladom prevýchovy páchateľa je jeho akceptovanie trestu ako spravodlivého následku jeho protiprávneho konania, pričom v prípade nespravodlivého trestu k takejto akceptácii trestu zo strany páchateľa pochopiteľne nemôže dôjsť. Spravodlivosť trestu tak možno považovať aj za predpoklad prerastania represívneho pôsobenia trestu do pôsobenia výchovného. V rámci požiadavky primeranosti trestu zohráva významnú úlohu tzv. sudcovská individualizácia trestu, ktorá fakticky umožňuje naplnen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zmluvná odmena advokáta, tarifná odmena advokáta, zmluva o poskytovaní právnych služieb, poučenie klienta
Právna veta: Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb rozlišuje zákonnú tarifnú odmenu a odmenu zmluvnú, dohodnutú medzi advokátom a klientom v zmluve o poskytovaní právnych služieb s tým, že zmluvná odmena môže byť dohodnutá ako hodinová odmena, paušálna odmena, podielová odmena a tarifná odmena dohodnutá inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny, príp. ako kombinácia týchto odmien. Citovaná vyhláška taxatívne vymedzuje podmienky, za ktorých môže advokát s klientom uzavrieť dohodu o podielovej odmene, ktorá musí byť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zodpovednosť štátu za škodu , nezákonné rozhodnutie, absolútna objektívna zodpovednosť štátu, nesprávnosť postupu orgánov činných trestnom konaní
Právna veta: Podmienkou zodpovednosti štátu je zmena alebo zrušenie právoplatného rozhodnutia, ktorým bola škoda spôsobená. Zodpovednosť štátu za škodu nastupuje ale aj vtedy, ak ide o rozhodnutie ešte neprávoplatné ale už vykonateľné, ktoré bolo zrušené alebo zmenené na základe riadneho opravného prostriedku. O takýto prípad išlo aj v prejednávanej veci v prípade žalobkyne, ktorej bolo vznesené obvinenie uznesením, ktoré následne na podklade ňou podanej sťažnosti bolo prokuratúrou zrušené. Nezákonnosť uznesenia o vznesení obvinenia nebola konštatovaná výslovne ale vyplýva z toho, že došlo k jeho zru ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: sloboda prejavu, náhrada nemajetkovej ujmy, ochrana osobnosti, porušenie práva na ochranu osobnosti
Právna veta: Kolízia práva na slobodu prejavu s právom na ochranu osobnosti sa realizuje napríklad pri aplikácií ust. § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka v súvislosti s uplatňovaním občianskoprávnej ochrany osobnosti. Pri strete týchto práv treba dbať na to, aby sa s prihliadnutím k okolnostiam konkrétneho prípadu jednému z týchto práv nebola neodôvodnene daná prednosť pred právom druhým. V konkrétnom prípade je vždy nevyhnutne skúmať mieru tvrdeného porušenia základného práva na ochranu osobnosti a to práve v kontexte so slobodou prejavu a s právom na informácie a so zreteľom na požiadavku proporcion ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o spotrebiteľskom úvere, náležitosti zmluvy o úvere, spotrebiteľský úver
Právna veta: S neuvedením predpokladov použitých na výpočet RPMN a celkovej čiastky, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť Zákon o spotrebiteľských úveroch v znení účinnom v čase uzatvorenia Zmluvy o úvere spájal v zmysle ustanovenia § 11 odsek 1 písm. b/ následok v podobe bezúročnosti a bezpoplatkovosti úveru. 25. Odvolací súd je toho názoru, že ustanovenie § 9 odsek 1 písm. j/ Zákona o spotrebiteľských úveroch, je tak explicitne presné, že ani cez prizmu eurokomformného výkladu nemožno ignorovať prípadnú absenciu tam uvedených náležitosti. V zákonnom ustanovení sú jasne deklarované prípadné následky spoj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úrok z omeškania, oneskorené zaplatenie úrokov, príslušenstvo pohľadávky, zmluvné úroky
Právna veta: . Úroky, úroky z omeškania a poplatok z omeškania sú podľa § 121 ods. 3 OZ príslušenstvom pohľadávky, ktorou sa v zmysle tohto ustanovenia a v nadväznosti na definíciu záväzkového vzťahu v § 488 OZ rozumie plnenie peňažné (istina), na ktorú má veriteľ právo podľa hlavného záväzkového vzťahu, ku ktorého zmene (potiaľ, že si môže nárokovať aj sankcie za omeškanie s platením) dochádza priamo zo zákona práve až omeškaním dlžníka. Úrokový záväzkový vzťah je vzťahom akcesorickým, ktorého vznik je podmienený platným záväzkovým vzťahom hlavným. Splnením hlavného záväzku (alebo iným zo spôsobov j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: bezodplatné zastúpenie, tarifná odmena advokáta, dôkazné bremeno , odmena za zastupovanie
Právna veta: Bezodplatné
zastúpenie je tak výnimočné, že ak by sa na ňom strany sporu dohodli, vedela by túto dohodu žalovaná
preukázať, čo však nepreukázala a teda v tomto rozsahu neuniesla dôkazné bremeno. Pokiaľ teda nie je
možné preukázať samostatnú dohodu ohľadom odmeny medzi právnym zástupcom a jeho mandantom,
automaticky sa použijú ustanovenia § 9 až 14 vyhlášky č. 655/2004 Z.z o tarifnej odmene.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nadobúdanie vlastníctva bytov, spoločné časti domu, nebytové domy, budovy ktoré nemajú charakter bytového domu, bytový dom, spoluvlastníctvo, spoluvlastnícky podiel , výpis z listu vlastníctva preukazuje vlastnícke právo
Právna veta: Predmet a rozsah právnej úpravy zákona č. 182/1993 Z.z. vymedzovalo však i ustanovenie § 24 citovaného zákona v rozhodnom čase tak, že zákon sa vzťahuje primerane aj na budovy nemajúce charakter bytového domu. Pri výklade tohto ustanovenia treba vychádzať jednak z použitého pojmu primerane, ktorého obsah možno vymedziť tak, že sa toto ustanovenie vzťahuje len na niektoré časti právnej úpravy a zohľadniť i definíciu pojmov uvedených v ustanovení § 2 zákona č. 182/1993 Z.z., vrátane pojmu bytový dom. Bytovým domom je pritom budova, v ktorom byty a nebytové priestory sú za podmienok ustanov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: cudzozemské motorové vozidlo, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, poistný garančný fond, poistná zmluva , tuzemské motorové vozidlo
Právna veta: Podľa ust. § 2 písm. c/ z. č. 381/2001 Z. z. cudzozemským motorovým vozidlom je vozidlo, ktoré je evidované v cudzine. Podľa ust. § 2 písm. o/ bod 4 cit. zákona územie, na ktorom sa motorové vozidlo spravidla nachádza, je územie štátu, v ktorom sa stala škodová udalosť, ak motorovému vozidlu nebolo pridelené evidenčné číslo, pričom prevádzkovateľom motorového vozidla je fyzická osoba, ktorá má právnu alebo faktickú možnosť disponovať s motorovým vozidlom (§ 2 písm. j/ cit. zákona). Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má podľa § 3 ods. 1 cit. zákona pri tuzemskom motorovom vozidle nielen drž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: započítanie, úhrada nájomného, zmluva o postúpení pohľadávky, spôsobilý predmet postúpenia
Právna veta: Ak k úhrade nájomného poškodeným voči žalobcovi došlo formou započítania (čo poznamenáva krajský súd je jeden zo spôsobov zániku záväzku, resp. spôsob úhrady), tým vznik a existencia škody bola preukázaná, ak sa zmluvné strany Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 23.1.2017 (č.l. 8 rub spisu) dohodli, že ich vzájomné nároky, a to nárok poškodeného na odplatu za postúpenie pohľadávky a nárok žalobcu na úhradu nájomného za náhradné vozidlo navzájom započítavajú. Dlžníkom z nároku na poistné plnenie nebola poškodená, tak ako to tvrdil žalovaný v odvolaní, keďže vo vzťahu k tomuto nároku n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie podľa OZ, vznesenie námietky premlčania, premlčanie práva
Právna veta: Premlčanie je kvalifikované uplynutie času, v dôsledku ktorého súdnu vymáhateľnosť možno odvrátiť námietkou. Zmyslom tohto inštitútu je zvýšenie istoty v právnych vzťahoch. Premlčaním právo nezaniká, iba sa závažne oslabuje. Uplatnenie námietky premlčania spôsobuje zánik súdnej vymáhateľnosti, v dôsledku čoho súd premlčané právo nemôže priznať. Základným účelom inštitútu premlčania je pôsobiť na subjekty občianskoprávnych vzťahov, aby v primeraných dobách uplatnili svoje práva (nároky) a zároveň aj zabrániť tomu, aby povinné osoby neboli po časovo neprimeranej dobe nútené splniť si sv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o povolení vkladu, nadobudnutie vlastníckeho práva vkladom do katastra nehnuteľností, vklad
Právna veta: Súd prvej inštancie rovnako správne interpretoval § 133 ods. 2 OZ (ak sa prevádza nehnuteľná vec na základe zmluvy, nadobúda sa vlastníctvo vkladom do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov, ak osobitný zákon neustanovuje inak) a § 28 ods. 2 Katastrálneho zákona (práva k nehnuteľnostiam uvedené v § 1 ods. 1 vznikajú, menia sa alebo zanikajú vkladom do katastra, ak tento zákon neustanovuje inak). Z citovaných ustanovení vyplýva, že na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam je jednak potrebný zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a zároveň musí existovať nie len platný právn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: splatnosť záväzku, omeškanie dlžníka podľa O.z., splnenie dlhu, dlh, plnenie, plynutie premlčacej doby
Právna veta: Zmluvné strany sa nie vždy dohodnú na splatnosti záväzku. Okamih splatnosti práva na plnenie má pritom rozhodujúci význam predovšetkým pre posúdenie, či a kedy nastáva actio nata pre začiatok plynutia všeobecnej premlčacej doby (§ 101 OZ) a pre začiatok omeškania dlžníka (§ 517 OZ). 23. V judikáte R 28/1984 bol prijatý záver, podľa ktorého „ak nebola doba splnenia dlhu dohodnutá ani inak ustanovená, začína premlčacia doba plynúť nasledujúcim dňom po vzniku dlhu“. Žalobca namieta, že tak súd prvej inštancie ako aj odvolací súd sa mohol od tohto rozhodnutia odkloniť a prikloniť sa skôr k n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov, všeobecné obchodné podmienky, neprijateľná zmluvná podmienka
Právna veta: Dohoda o zrážkach zo mzdy bola medzi stranami sporu uzatvorená na samostatnej listine a nie ako súčasť hlavného zmluvného vzťahu vzniknutého na základe zmluvy o úvere uzatvorenej medzi žalobkyňou a žalovaným v ten istý deň a taktiež nebola súčasťou žiadnych všeobecných obchodných podmienok poskytovateľa úveru. Avšak takéto dojednanie dohody o zrážkach zo mzdy nie je možné automaticky považovať za to, že boli splnené zákonné podmienky individuálneho dojednania medzi žalobkyňou ako spotrebiteľkou a žalovaným ako dodávateľom. Dohoda o zrážkach zo mzdy je síce obsiahnutá na osobitnej listine ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: neplatné skončenie pracovného pomeru, neplatná výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru
Právna veta: V prípade neplatného skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca je rozhodujúce, či zamestnávateľ trvá naďalej na existencii pracovného pomeru alebo nie (§ 78 ods. 1 Zákonníka práce a § 78 ods. 3 písm. b/ Zákonníka práce). Ak zamestnanec dal neplatnú výpoveď alebo neplatne skončil pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a zamestnávateľ netrvá na tom, aby zamestnanec u neho naďalej pracoval platí, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom písomne nedohodne inak, že pracovný pomer sa skončil dohodou, ak bol pracovný pomer neplatne skončený okamžite dňom, keď mal pracovný pomer skonč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozvod manželstva, trvalo narušené vzťahy medzi manželmi, obnovenie manželstva
Právna veta: Vzťahy medzi manželmi sú tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel. Výchovná funkcia manželstva už bola ukončená tým, že deti narodené z manželstva účastníkov sú plnoleté, a teda súd prvej inštancie nemusel prihliadať na záujem maloletých detí. Skutočnosť, že manželia sa ako starí rodičia spolupodieľajú na výchove vnuka, nie je okolnosťou, ktorá by mala na tento záver vplyv. Nositeľmi rodičovských práv a povinností voči vnukovi sú jeho rodičia, nie starí rodičia. Za danej situácie je rozvod manželstva individuálnou otázkou rozvádzajúcich sa manželov a p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť, rozhodovanie súdu pri nezhode rodičov, vyživovacia povinnosť voči dieťaťu, určenie výživného z príjmov
Právna veta: Hoci na území SR neexistuje tabuľková úprava výšky výživného, z ktorej by bolo možné vychádzať a určenie výživného je zo zákona potrebné posudzovať individuálne s ohľadom na všetky okolnosti prípadu, je možné ako pomocné kritérium, vzhľadom na podobnosť právneho prostredia pri určovaní jeho výšky, zobrať do úvahy materiál Ministerstva spravodlivosti ČR z roku 2010 pod názvom „Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného na nezaopatřené děti“ ( https://justice.cz/web/msp?clanek=opatrovnicka-agenda ), podľa ktoréh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: omeškanie so zaplatením splátky, premlčacia doba, mimoriadna splatnosť úveru, zmluva o spotrebiteľskom úvere , plnenie v splátkach
Právna veta: Zmluva o spotrebiteľskom úvere bola uzatvorená v zmysle § 497 a nasl. Obchodného zákonníka, keďže tento typ zmluvy je absolútnym obchodom a takáto zmluva je vždy uzatváraná v zmysle Obchodného zákonníka. S ohľadom na povahu zmluvných strán - dodávateľ a spotrebiteľ - je však nevyhnutné považovať predmetnú zmluvu za zmluvu spotrebiteľskú a poskytnutý úver za spotrebiteľský, na ktoré sa vzťahujú okrem ustanovení Občianskeho zákonníka aj ustanovenia zákona o spotrebiteľských úveroch. 19. Pre rozhodnutie sporu bolo nevyhnutné určiť začiatok plynutia premlčacej doby pre vymáhanie pohľadávky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: sloboda prejavu a právo na informácie, objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, demokratický politický súboj, ohrozenie práv a slobôd, popieranie a schvaľovanie holokaustu a zločinov politických režimov
Právna veta: Slobodu prejavu (ktorá zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky) je potrebné považovať za konštitutívny znak demokratickej pluralitnej spoločnosti a za jednu zo základných podmienok na jej chod a individuálnu realizáciu jednotlivca. Sloboda prejavu patrí do vlastnej sféry ľudskej slobody, ktorá je spätá predovšetkým s vnútornou oblasťou vedomia a zahŕňa atribúty tejto ľudskej slobody, ku ktorým patrí sloboda svedomia, sloboda myslenia a sloboda zastávať, šíriť a prijímať názory na všetky otázky spojené so životom spoločnosti. Sloboda prejavu je pra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: návrh na povolenie reštrukturalizácie, vyrubenie úroku z omeškania správcom, úroky z omeškania , prihlásenie pohľadávky do reštrukturalizácie, rozhodnutie správcu dane
Právna veta: Daňové orgány správne vychádzali z § 2 písm. b) Daňového poriadku, podľa ktorého sa daňou pre účely tohto zákona rozumie daň, vrátane úroku z omeškania podľa tohto zákona. Podľa § 2 písm. e) a f) Daňového poriadku, daňovou pohľadávkou je pohľadávka správcu dane na dani (teda i úroku z omeškania) do lehoty splatnosti dane, ak tento zákon neustanovuje inak a daňovým nedoplatkom je dlžná suma dane, teda i úroku z omeškania po lehote splatnosti dane. Bolo potrebné vychádzať z § 63 ods. 1 Daňového poriadku, z ktorého vyplýva, že ukladať povinnosti alebo priznávať práva podľa tohto zákona možn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odvolanie proti výroku, posudzovanie právneho úkonu podľa obsahu, výrok rozhodnutia , odvolanie v sporovom konaní
Právna veta: V zmysle § 124 ods. 1 CSP, každé podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Ide o dôležité interpretačné pravidlo, ktorého zmyslom je posúdiť podanie tak, aby jeho výklad zodpovedal skutočnej vôli konajúcej osoby. Pri posudzovaní procesného úkonu účastníka konania podľa jeho obsahu, nemôže súd určitému úkonu dávať iný význam, než ktorý zodpovedá obsahu úkonu, jeho vnútornej skladbe, logike, zvolenej argumentácii, v úkone použitým výrazovým prostriedkom a celkovému zmyslu úkonu účastníka (uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 28.10.2010 sp. zn. 3Cdo/128/2010). 13. Aj pri posúden ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: neuvedenie výšky splátky, zmluva o spotrebiteľskom úvere, bezúročný úver
Právna veta: Neprijateľné z hľadiska spotrebiteľskej ochrany je neuvedenie výšky poslednej splátky. Takáto situácia vyvoláva na strane spotrebiteľa neistotu, keď nevie určiť súhrnnú sumu splátok, ktoré má dodávateľovi zaplatiť, čo prehlbuje jeho nerovné postavenie v právnom vzťahu s dodávateľom a môže byť zdrojom svojvôle dodávateľa (porov. rozsudok Krajského súdu v Žiline z 20.4.2015 sp. zn. 11Co/127/2015). 15. Dodáva sa, že aj smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23.4.2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS vyžad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky, postúpenie pohľadávky novým veriteľom, oznámenie o postúpení pohľadávky
Právna veta: Relevantné oznámenie postupcu o postúpení pohľadávky dlžníkovi bez ďalšieho zakladá aktívnu vecnú legitimáciu postupníka na vymáhanie postúpenej pohľadávky. Tak to stanovuje § 526 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého postúpenie pohľadávky je povinný postupca bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkovi a dokiaľ postúpenie pohľadávky nie je oznámené dlžníkovi alebo dokiaľ postupník postúpenie pohľadávky dlžníkovi nepreukáže, zbaví sa dlžník záväzku plnením postupcovi /ods. 1/, a ak postúpenie pohľadávky oznámi dlžníkovi postupca, nie je dlžník oprávnený sa dožadovať preukázania zmluvy o po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: výsluhový dôchodok , nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie , poistenec má nárok na starobný dôchodok, priznanie výsluhového dôchodku, výsluhový dôchodok policajta alebo profesionálneho vojaka, dôchodkové poistenie
Právna veta: Priiznanie výsluhového dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z.z. nevylučuje, aby obdobie výkonu služby profesionálneho vojaka (policajta a vojaka prípravnej služby) bolo považované za obdobie dôchodkového poistenia podľa zákona č. 461/2003 Z.z., ktoré je významné pre zistenie výšky dôchodku, nie je viazaná len na prípady, kedy by policajti a vojaci získali zamestnanie (dobu služby) v I. a II. kategórii funkcií v rozsahu odôvodňujúcom zníženie dôchodkového veku. Vyplýva z nej vo všeobecnosti nárok poberateľa výsluhového dôchodku aj na starobný dôchodok zo všeobecného systému sociálneho poist ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť štátu za škodu, nezákonné rozhodnutie, zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, náhrada škody
Právna veta: Základným právnym rámcom pre posúdenie uplatneného nároku je zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a tiež ustálená judikatúra súdov vzťahujúca sa k danej problematike, na ktorú správne poukazovali žalobcovia v 1/ a 2/ rade, ktorá bola aj rozhodujúca pre právne závery prvostupňového súdu v aktuálne prejednávanej veci a princípom právnej istoty. Odvolací súd konštatuje, že súd prvej inštancie v napadnutom rozsudku správne aplikoval a interpretoval ustanovenia citovaného zákona. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neplatnosť dobrovoľnej dražby, dobrovoľná dražba, predmet dražby, záložné právo, dražba
Právna veta: „Smernica Rady 93/13 EHS z 05. 04. 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa má vo svetle zásady efektivity vykladať v tom zmysle, že bráni uplatňovaniu takej vnútroštátnej úpravy, akou je v prejednávanej veci ust. § 151j ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ďalšími ustanoveniami právnej úpravy dotknutej vo veci samej, ktorá umožňuje veriteľovi vymôcť plnenie z neprijateľných zmluvných podmienok tak, že vykoná záložné právo predajom nehnuteľnosti aj napriek námietkam spotrebiteľa a bez posúdenia neprijateľnosti zmluvných podmienok. Inštitút dobrovoľnej dražby je inšt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o nájme dopravného prostriedku, povinnosť znášať škodu na vozidle, opravy na vozidle, škoda spôsobená nájomcom
Právna veta: Žalovaný ako prenajímateľ je povinný znášať škodu na vozidle (§ 632 ods. 3 Obch. zák.), čo znamená, že nemá v tomto prípade nárok na jej náhradu voči nájomcovi, ibaže ju spôsobil nájomca alebo osoby, ktorým nájomca umožnil k vozidlu prístup. Z ustanovenia § 633 ods. 1 Obch. zák. správne aplikovaného súdom prvej inštancie tiež vyplýva, že opravy na vozidle síce zabezpečuje nájomca, ale na účet prenajímateľa. Prenajímateľ je teda povinný mu takto vynaložené náklady nahradiť. Zároveň však z oboch citovaných ustanovení (§ 632 ods. 3 a § 633 ods. 1 Obch. zák.) logicky vyplýva záver, že prena ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, bezúročnosť úveru, zosplatnenie úveru
Právna veta: Len samotné zhromaždenie informácií o klientovi, a navyše neúplné, nemožno samo o sebe považovať za náležité splnenie si povinnosti vyplývajúcej z ust. § 7 ods. 1 ZoSÚ. Odvolací súd zastáva názor, že príjem aj rodinný stav klienta môžu byť vyhovujúce, ale pokiaľ veriteľ nepozná celkový objem výdavkov klienta, nemôže urobiť záver o tom, či klient je alebo nie je schopný splácať požadovaný úver. Bez toho, aby žalobca skúmal aj iné aspekty, nemohol si utvoriť reálny obraz o majetkovej situácii žalovanej, potrebnej pre posúdenie schopnosti žalovanej splácať dlh zo zmluvy. Z dikcie zákona: „p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: písomné doručenie výzvy, postúpenie pohľadávky banky, ochrana klientov a bankové tajomstvo, postúpenie pohľadávky, banková pohľadávka
Právna veta: Pre splnenie podmienky písomnej výzvy bolo nevyhnuté, aby sa predmetná písomná výzva dostala aspoň do dispozičnej sféry žalovaného, teda aby táto bola žalovanému odoslaná a doručená, nepostačujúcim pre splnenie uvedenej podmienky tak bolo len písomné vyhotovenie výzvy. Vzhľadom na to, že žalobca nijakým spôsobom nepreukázal reálne doručenie písomnej výzvy žalovanému, možno konštatovať, že prvá podmienka pre platné postúpenie bankovej pohľadávky v zmysle ust. § 92 ods. 8 Zákona o bankách nebola splnená. 19. Vyššie uvedené nenaplnenie prvej z kumulatívne stanovených podmienok má tak za nás ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: získanie živnostenského oprávnenia, závažné porušenie pracovnej disciplíny, okamžité skončenie pracovného pomeru, výkon inej zárobkovej činnosti
Právna veta: Samotné vytvorenie podmienok pre podnikateľskú činnosť v podobe získania živnostenského oprávnenia a zápisu do živnostenského registra nemôže z hľadiska svojej materiálnej závažnosti znamenať závažné porušenie pracovnej disciplíny v zmysle § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. Pre naplnenie tohto materiálneho znaku sa žiada, aby skutočne táto podnikateľská činnosť bola vykonávaná a znamenala konkurenciu vo vzťahu k činnosti, ktorá je predmetom podnikania žalovaného ako obchodnej spoločnosti. 31. V tejto súvislosti súd prvej inštancie nepochybne zistil, že v danom období v skutočnosti žal ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: hodnotenie dôkazov, označenie dôkazov , dôkazné bremeno, povinnosť tvrdenia a označenia dôkazov
Právna veta: Okruh rozhodujúcich skutočností, ktorých sa týkajú povinnosti tvrdenia a označenia dôkazov na preukázanie tvrdení, je daný hypotézou hmotnoprávnej normy, ktorá upravuje sporný právny pomer strán sporu. Táto norma zásadne určuje tak rozsah dôkazného bremena (okruh skutočností, ktoré museli byť preukázané), ako aj nositeľa dôkazného bremena. Tak napríklad v konaní o zaplatenie dlhu z určitej zmluvy má žalobca (veriteľ) povinnosť bremeno tvrdenia o tom, že s žalovaným (dlžníkom) uzavrel zmluvu, že na jej základe poskytol žalovanému určité plnenie a že žalovaný za toto plnenie neposkytol ria ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezúročnosť úveru, zmluvná pokuta, zmluva o spotrebiteľskom úvere, omeškanie splátok
Právna veta: Vzhľadom na absenciu obligatórnych náležitostí zmluvy v zmysle § 9 ods. 2 ZoSÚ sa úver považuje za bezúročný a bez poplatkov (§ 11 ods. 1 písm. b/ ZoSÚ). 13. Pokiaľ ide o zmluvnú pokutu, táto bola v Žiadosti/Zmluve o poskytnutí revolvingového úveru definovaná nasledovne: „V prípade omeškania Dlžníka (Spoludlžníka 1, Spoludlžníka 2) s úhradou mesačnej splátky alebo jej časti alebo záväzku podľa Dohody o poskytovaní služieb, ak bude uzavretá, je Dlžník (Spoludlžník 1, Spoludlžník 2) povinný zaplatiť Veriteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % dlžnej sumy za každý deň omeškania (t. j. 14,6 % ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľa, spotrebiteľský úver, splatnosť úveru, bezúročnosť úveru
Právna veta: Východiskom spotrebiteľskej ochrany je názor, podľa ktorého sa spotrebiteľ ocitá vo faktickom nerovnom postavení s profesionálnym dodávateľom, a to s ohľadom na okolnosti, za ktorých dochádza ku kontraktácii, vzhľadom na väčšiu profesionálnu skúsenosť predávajúceho, lepšiu znalosť práva a lepšiu dostupnosť právnych služieb a konečne možnosť stanovovať zmluvné podmienky jednostranne cestou formulárových zmlúv. Pre takéto vzťahy je charakteristické, že podnet k zmluvnému rokovaniu pochádza spravidla od dodávateľa, pričom spotrebiteľ nie je na zmluvné dojednania pripravený, pri kontraktáci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úroky z omeškania podľa OZ, zmluva o úvere, splácanie úrokov, predčasná splatnosť úveru
Právna veta: Niet kogentnej úpravy o úrokoch popri úroku z omeškania. Zákon reguluje úroky za úver bez časovej úpravy, a preto dohoda o takýchto úrokoch je odklonom od dispozitívnej úpravy a je nielen v neprospech spotrebiteľa, ale vyvoláva hrubú nerovnováhu v neprospech slabšej zmluvnej strany. Naviac sa takáto dohoda dostáva do rozporu aj s ustanovením § 3a N. n. 87/1995 Z.z. Preto treba konštatovať neplatnosť takejto dohody(o úrokoch popri úrokoch z omeškania) pre rozpor so zákonom (§ 39 a § 52 ods. 2 v spojení s § 517 ods. 2 OZ). 21. Čo sa týka obchodnoprávnej úpravy splatnosti úrokov, táto vyplý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, užívanie nehnuteľnosti, vnesenie vlastných prostriedkov do bezpodielového spoluvlastníctva
Právna veta: Skutočnosť, že žalovaný mal v minulosti väčšie zásluhy a zásadný podiel pri jej obstaraní, keď na to vynaložil vlastné finančné prostriedky, sa premietne v zohľadnení vnesenia vlastných prostriedkov do BSM. Táto suma bude v celom rozsahu z predmetu BSM v prospech žalovaného odrátaná, aj keď takáto alternatíva pri tom, že byt tvorí predmet BSM by bez zohľadnenia jeho osobnej angažovanosti pri nadobúdaní bytu a práv k bytu, zohľadňovaná nebola. Je však v záujme spravodlivosti a dobrých mravov na túto okolnosť prihliadnuť, nie však pri prikázaní do vlastníctva žalovaného, ale pri zohľadnení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky, postúpenie pohľadávky, postúpenie nesplatnej pohľadávky, absolútna neplatnosť právneho úkonu, zosplatnenie dlhu
Právna veta: Posúdenie splnenia uvedených podmienok podľa § 92 ods. 8 ZoB je nevyhnutné pre vyhodnotenie právneho úkonu postúpenia z hľadiska jeho platnosti resp. absolútnej neplatnosti, čo má priamy vplyv na posúdenie aktívnej vecnej legitimácie žalobcu, a teda aj na výsledok samotného sporu. Keďže v konaní nebolo preukázané splnenie predpokladov pre riadne zosplatnenie dlhu, nemožno dospieť k záveru, že postupovaná pohľadávka bola v čase postúpenia (23.10.2015) splatná v celom rozsahu. V čase postúpenia postupovaná pohľadávka nebola v celosti splatná, čo je v rozpore s ust. § 92 ods. 8 ZoB. Postúp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o pôžičke, vznik právneho úkonu, pôžička, prejav vôle, vznik zmluvy a jej účinnosť
Právna veta: Podľa § 657 Občianskeho zákonníka zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu. Pre uzavretie dohody o pôžičke sa nevyžaduje písomná forma, takže táto zmluva môže byť uzavretá i ústne alebo konkludentným spôsobom. Podstatnou náležitosťou obsahu takejto dohody je predovšetkým určenie predmetu pôžičky; z obsahu zmluvy musí vyplynúť i povinnosť dlžníka vrátiť veci rovnakého druhu (peňazí). Keďže táto zmluva je reálnou zmluvou (kontraktom), k jej uzavretiu zákon vyžaduje aj skutočné odovzda ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: končená splatnosť úveru, spotrebiteľský úver, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, bezúročný úver
Právna veta: Termín konečnej splatnosti úveru musí byť spotrebiteľovi známy najneskôr v čase, kedy vstupuje do zmluvného vzťahu. V opačnom prípade by sa minulo účinku ust. § 9 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch účinného v rozhodnom čase, ktorého cieľom bolo zabezpečiť, aby bol spotrebiteľ v potrebnom rozsahu informovaný o základných skutočnostiach týkajúcich sa zmluvného vzťahu už v čase jeho vzniku. 13. Vzhľadom na absenciu obligatórnej náležitosti podľa § 9 ods. 2 písm. f) zákona č. 129/2010 Z.z. sa úver považuje v zmysle § 11 ods. 1 písm. b) za bezúročný a bez poplatkov. 14 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výpoveď nájmu bytu, nájom bytu, zánik nájomného vzťahu, dôvod výpovede z nájmu
Právna veta: Výpoveď nájmu bytu je právnym úkonom prenajímateľa, pre ktorý je stanovená pod sankciou neplatnosti písomná forma (§ 710 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a preto musí určitosť obsahu prejavu vôle vyplývať z textu výpovede (listiny), na ktorej je tento prejav vôle zaznamenaný. Právny úkon je neurčitý a teda neplatný vtedy, ak je vyjadrený prejav vôle síce po jazykovej stránke zrozumiteľný, avšak nejednoznačný a tým neurčitý zostáva jeho vecný obsah, pričom neurčitosť tohto obsahu nemožno odstrániť a preklenúť ani s použitím výkladových pravidiel (§ 35 ods. 2 Občianskeho zákonníka). 17. Z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dojednanie zmluvnej pokuty, zmluvná pokuta, úhrada zmluvnej pokuty
Právna veta: Dojednaním zmluvnej pokuty nie je
zabezpečené splnenie povinnosti v prospech správcu bytového domu, avšak v prospech všetkých
vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorým patria (sú ich majetkom) aj peňažné prostriedky získané
úhradou zmluvnej pokuty a správca bytového domu tak z úhrady zmluvnej pokuty reálne nemá priamy
finančný prospech.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčacia doba, spočívanie premlčania, premlčanie záložného práva
Právna veta: Premlčanie záložného práva sa riadi Občianskym zákonníkom aj v prípade, ak ním bola zabezpečená pohľadávka spravujúca sa Obchodným zákonníkom (zhodné závery plynú z nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 250/2011 zo dňa 8.12.2011). Podľa § 151j OZ má záložný veriteľ právo na uspokojenie zabezpečenej pohľadávky tromi spôsobmi, pričom tieto sú rovnocenné. Môže tak spraviť (i) spôsobom určeným v zmluve, (ii) predajom zálohu na dražbe podľa osobitného zákona, alebo (iii) predajom zálohu podľa osobitných zákonov. 9. Námietky odvolateľov o nespočívaní premlčacej doby počas výkonu záložného pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: sadzba úhrady, povinnosť platiť koncesionárske poplatky, poskytovanie verejných služieb
Právna veta: Koncesionársky poplatok je považovaný za osobitný príspevok na finančné zabezpečenie plnenia zákonom stanovených povinností a úloh žalobcu, ohľadom poskytovania verejnej služby. Koncesionárske poplatky nie sú platbou za ponuku programov ani za ich užívanie, t.j. sledovanie určitých programov, ale platbou, ktorá sa vzťahuje na každého kto je odberateľom elektriny. Fyzická osoba teda platí za vysielanie formou koncesionárskych poplatkov. Prostredníctvom nich financuje verejnú službu, ktorá jej je poskytovaná ako občanovi (nie v pozícii spotrebiteľa). Sadzba koncesionárskeho poplatku nie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predčasná splatnosť úveru, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, splatnosť úveru, výzva na zaplatenie zostatku úveru
Právna veta: o vzťahu k vyhláseniu predčasnej splatnosti úveru odvolací súd poukazuje na ustanovenie § 565 Občianskeho zákonníka (podľa ktorého ak ide o plnenie v splátkach, môže veriteľ žiadať o zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky, len ak to bolo dohodnuté alebo v rozhodnutí určené; toto právo môže veriteľ použiť najneskôr do splatnosti najbližšie nasledujúcej splátky) a ustanovenie § 53 ods. 9 Občianskeho zákonníka (podľa ktorého ak ide o plnenie zo spotrebiteľskej zmluvy, ktorá sa má vykonať v splátkach, môže dodávateľ uplatniť právo podľa § 565 najskôr po uplynutí troch m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poistná udalosť, vznik poistnej udalosti, poistná zmluva, poistné podmienky
Právna veta: Poistný pomer predpokladá aj po vzniku poistnej zmluvy úzku súčinnosť poistiteľa a poisteného. Dôvodom takejto súčinnosti je poistné riziko, ktoré má latentný charakter a môže sa kedykoľvek zmeniť na náhodnú (poistnú) udalosť, od ktorej závisí povinnosť poistiteľa vyplatiť dojednané poistné plnenie. Preto zákon v § 799 Občianskeho zákonníka ukladá poistenému povinnosti, ktorá má plniť počas existencie záväzkového právneho vzťahu, a to najmä po vzniku poistnej udalosti. Zakotvenie týchto povinností do zákona je potrebné okrem iného aj z dôvodu, že ich nedodržanie môže mať vplyv na rozsah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: darovanie , hrubé porušovanie dobrých mravov, vecné bremeno k nehnuteľnosti
Právna veta: Odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje na judikatúru súdov k uvedenej problematike, a to najmä na rozhodnutie R 31/1999, podľa ktorého za hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným nemožno považovať napr. predaj darovanej veci cudzej osobe alebo nenavštevovanie darcu pri príležitosti sviatkov a životných jubileí. Odvolací súd je toho, že výkon vlastníckych práv zo strany obdarovaného, ktorý sa rozhodne napr. scudziť darované nehnuteľnosti, nemožno považovať za konanie, ktoré hrubo porušuje dobré mravy, nakoľko by sa jednalo o neprimerané zasahovanie do ústavou a zákonom garantovaných ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: územné konanie, účastníci územného konania, konanie o umiestnenie stavby, účastníctvo v územnom konaní
Právna veta: „Okruh účastníkov územného konania vymedzuje stavebný zákon v § 34 ods. 1 a 2, v zmysle ktorého ďalším právnickým a fyzickým osobám v územnom konaní o umiestnení stavby priznáva postavenie účastníkov konania, ak ich vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. Vzhľadom k tomu, že zákon č. 50/1976 Zb. ako lex specialis obsahuje osobitnú právnu úpravu účastníkov územného konania, je použitie ustanovenia § 14 ods. 1 veta pred bodkočiarkou zákona č. 71/1967 Zb. vylúčené. Z uvedeného vyplýva, že ďalším osobám priznáva stavebný zákon p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: náhrada škody v adhéznom konaní, zákonné znaky skutkovej podstaty trestného činu, vznik škody
Právna veta: Predmetom konania je nárok žalobcu na náhradu škody spôsobenej v súvislosti s trestným činom žalovaného. Medzi stranami sporu je v danom prípade diskrepancia najmä v otázke, v akom rozsahu sú závery právoplatného odsudzujúceho trestného rozsudku záväzné pre civilný súd rozhodujúci o nároku na náhradu škody spôsobenej trestným činom aplikujúc § 193 CSP. 23. V súvislosti so zodpovedaním vyššie uvedenej otázky považuje odvolací súd za potrebné poukázať na trestnoprávne východiská, v zmysle ktorých skutková podstata každého trestného činu obsahuje štyri základné kvalifikačné znaky, a to subj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o spotrebiteľskom úvere , konečná splatnosť spotrebiteľského úveru, zmluva o revolvingovom úvere
Právna veta: Z ust. § 9 ods. 2 písm. f) pritom vyplýva, že zmluva o spotrebiteľskom úvere okrem všeobecných náležitostí podľa Občianskeho zákonníka musí obsahovať tieto náležitosti: dobu trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere a termín konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru. V zmluve je v bode 5 uvedený údaj, že úver je splatný v 42 splátkach, z ktorého údaju možno vyvodiť dobu trvania zmluvy, avšak nie konečnú splatnosť úveru. V zmluve o revolvingovom úvere nebola vôbec uvedená splatnosť jednotlivých splátok, na čo nadväzuje aj ďalší argument súdu prvej inštancie, prečo posúdil predmetnú zmluvu a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné zmluvné podmienky, zmluvné podmienky, zmluvné úroky, právo na úrok z omeškania, zosplatnenie úveru
Právna veta: Veriteľ má právo na zaplatenie zmluvných úrokov len do vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru s tým, že následne už právo na dohodnutý úrok z úveru nevzniká, iba právo na úrok z omeškania. V opačnom prípade by na ťarchu spotrebiteľa dochádzalo k dvojnásobnému zaťažovaniu v podobe úrokov z úveru ako i úrokov z omeškania, čo spôsobuje značnú nerovnováhu vo vzťahoch medzi stranami sporu. ÚS SR v citovanom odôvodnení konštatuje, že by iné rozhodnutie bolo možné považovať za svojvoľné alebo zjavne neodôvodnené, resp. že by popieralo zmysel práva na súdnu ochranu. Súd prvej inštancie dodal, ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: plnenie vyživovacej povinnosti, výživné, záujem dieťaťa, posudzovanie nároku na výživné
Právna veta: Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je obmedzené na obdobie, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť. Kedy nastane takýto právny stav však závisí od okolností konkrétneho prípadu, pričom medzi rozhodujúce faktory na strane dieťaťa patrí najmä jeho vek, zdravotný stav, štúdium, schopnosť sa zamestnať, schopnosť vykonávať prácu, odôvodnené záujmy a potreby, majetkové pomery a pod. Pri posudzovaní nároku na výživné sa uprednostňuje záujem dieťaťa (oprávneného), preto v prípade ak nie je preukázané, že dieťa je schopné samo sa živiť, povinnosť rodičov vyživovať dieťa nezaniká. Súhrn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie, subjektívna premlčacia doba, vydanie bezdôvodného obohatenia, plynutie premlčacej doby, začiatok plynutia premlčacej lehoty
Právna veta: V danej právnej veci bezdôvodné obohatenie vzniklo z absencie zákonných náležitosti zmluvy. Je úplne logické sa domnievať, že spotrebitelia by asi sotva platili, ak by mali vedomosť, že platiť nemajú. Zákon pre začiatok plynutia subjektívnej premlčacej doby (§ 107 ods. 1 Občianskeho zákonníka) predpokladá to, kedy sa dotknutá osoba dozvedela o bezdôvodnom obohatení a kto ho získal. Nie teda čas, od kedy sa dozvedieť mala a mohla s poukazom na to, že mala poznať právo. Právny poriadok slová „vedieť mal a mohol“ pritom obsahuje v iných prípadoch, no na účely začiatku premlčacej doby ich n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nadobúdanie vlastníctva, vlastnícke právo k bytu, vlastnícke právo, byty a nebytové priestory
Právna veta: Vo všeobecnosti nadobúdanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam spolu s definíciou právneho titulu, na základe ktorého k nemu dochádza, upravuje Občiansky zákonník v ustanoveniach § 123 a nasl. pri nadobúdaní vlastníckeho práva k bytom a nebytovým priestorom Občiansky zákonník odkazuje na zákon č. 182/1993 Z.z. (§ 125 ods. 1 OZ). Vlastníctvo veci možno nadobudnúť na základe právneho úkonu (kúpnou, darovacou alebo inou zmluvou), dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných skutočností ustanovených zákonom - ide o právne tituly nadobudnutia vlastníckeho práva. Pri nehnuteľn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prehlasovaný vlastník bytu, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Právna veta: V zmysle §14 zákona vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a na schôdzi vlastníkov hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku. Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo v zákonom stanovenej prekluzívnej lehote obrátiť sa na súd, aby vo veci rozhodol. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa zákonom stanovená uznášaniaschopná väčšina nedosiahne, rozhoduje n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vznik zmluvy a jej účinnosť, prijatie návrhu, návrh na uzavretie zmluvy, odmietnutie návrhu
Právna veta: Predpokladom vzniku zmluvy je návrh toho, kto mieni uzavrieť zmluvu. Návrh zmluvy musí byť prejavom vôle smerujúcej k uzavretiu zmluvy, musí byť adresovaný, určitý. Včasné vyhlásenie osobou, ktorej bol návrh určený, a z ktorého možno vyvodiť jej súhlas, je prijatím návrhu. Ide o jednostranný adresovaný právny úkon adresáta návrhu, ktorým akceptuje návrh (ofertu) v jeho celom rozsahu (obsahu), a tým prejavuje súhlas s uzavretím zmluvy. Dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné podstatné zmeny, ktoré sú obsiahnuté v prijatí návrhu na uzavretie zmluvy, sa považujú za nový návrh adresáta pôvodn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zápis práv k nehnuteľnostiam, správa katastra , záznam zápisu práv k nehnuteľnostiam, určovacia žaloba, neplatnosť zmluvy
Právna veta: Súdna prax za určovaciu žalobu považuje aj návrh na určenie neplatnosti zmluvy, hoci sa ním priamo neurčuje existencia či neexistencia práva, resp. právneho vzťahu. Zároveň rešpektuje názor, že ak vyslovením neplatnosti sa má riešiť len predbežná otázka vo vzťahu k otázke, či tu právo je alebo nie je, nie je na takejto žalobe o určenie neplatnosti zmluvy zásadne daný naliehavý právny záujem (porovnaj napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 98/2004, 1 Cdo 91/2006). Ten je v takomto prípade daný na samotnom určení práva. Určenie neplatnosti zmluvy nemusí totiž znamenať, že účastní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nájomný vzťah, nájomná zmluva podľa občianskeho zákonníka , nájom a podnájom nebytových priestorov, predmet občianskoprávnych vzťahov, samostatná vec
Právna veta: Podľa § 118 ods. 1 Občianskeho zákonníka predmetom občianskoprávnych vzťahov sú veci, a pokiaľ to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty. 28. V súlade s citovaným ustanovením a vyššie uvedenou argumentáciou prisvedčil odvolací súd obrane žalovaného, že predmetom nájmu bola samostatná vec v právnom slova zmysle, preto právny záver súdu prvej inštancie o posúdení predmetu sporu podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka je správny. Vychádzajúc z vykonaného dokazovania bol správny aj skutkový záver, v zmysle ktorého žalovaný od roku 2013 užíval Halu A pre svoju výrobu, ted ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: poľahčujúce okolnosti, generálna prevencia, napomáhanie pri objasňovaní trestnej činnosti, zásady ukladania trestov
Právna veta: Poľahčujúcou okolnosťou podľa § 36 písmeno n/ Trestného zákona je to, že páchateľ napomáhal pri objasňovaní trestnej činnosti príslušným orgánom. Trestný zákon v žiadnom svojom ustanovení podrobnejšie neuvádza v čom má spočívať ,,napomáhanie“ páchateľa pri objasňovaní trestnej činnosti. Je preto na úvahe súdu v každom konkrétnom prípade individuálne skúmať, či zo strany páchateľa - obžalovaného došlo k takému jeho aktívnemu konaniu, ktorým prispel k tomu, že orgány činné v trestnom konaní (policajt a prokurátor) alebo súd nemuseli vykonávať procesné úkony za účelom objasňovania skutočnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: neplatnosť dobrovoľnej dražby, predmet dražby, nakladanie s majetkom úpadcu, prerušenie všetkých súdnych a iných konaní vyhlásením konkurzu, absencia vecnej legitimizácie
Právna veta: “ Pokiaľ žalobca v podanom odvolaní namietal, že je osobou oprávnenou domáhať sa neplatnosti dobrovoľnej dražby, nakoľko z ust. § 21 ods. 2 Zákona o dobrovoľných dražbách vyplýva, že neplatnosti dražby sa môže domáhať každý, kto ňou bol na svojich právach dotknutý, odvolací súd uvádza, že táto jeho argumentácia, vychádzajúca z gramatického výkladu citovaného ustanovenia, avšak bez zohľadnenia skutočnosti, že predmetná dražba bola vykonaná v rámci konkurzu vyhlásenému na jeho majetok na návrh žalovaného 1/ - správcu konkurznej podstaty žalobcu, nie je dôvodná. Nemožno totiž v danom prípad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: reštrukturalizácia, právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie, omeškanie dlžníka, leasingové splátky, reštrukturalizačné konanie
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 120 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s ustanovením § 155 ods. 2 predmetného zákona, právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú len tí veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným v zákone o konkurze a reštrukturalizácii prihlásili svoje pohľadávky riadne a včas. Zákon explicitne ustanovuje, že v prípade riadneho a včasného neuplatnenia týchto nárokov pohľadávok, právo si ich vymáhať po potvrdení plánu príslušným súdom zanikne. Žalovaný bol povinný prihlásiť si do reštrukturalizácie žalobcu všetky svoje nároky z leasingovej zmluvy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, záväzok platiť úroky, zmluva o úvere, peňažná pôžička, dohodnuté úroky
Právna veta: Záväzok platiť úroky je splatný spolu so záväzkom vrátiť použité peňažné prostriedky. Ak lehota na vrátenie poskytnutých peňažných prostriedkov je dlhšia ako rok, sú úroky splatné koncom každého kalendárneho roka. V čase keď sa má vrátiť zvyšok poskytnutých finančných prostriedkov, sú splatné aj úroky, ktoré sa ho týkajú (§ 503 ods. 1 Obchodného zákonníka). 39. Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že Obchodný zákonník nemá priamu úpravu, z ktorej by vyplývalo, či veriteľovi patria zmluvné úroky v prípade predčasného zosplatnenia úveru iba do okamihu tohto zosplatnenia, alebo mu tie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: súbeh nárokov na výplatu dôchodkových dávok, nárok na výsluhový dôchodok, nárok na starobný dôchodok
Právna veta: V zbierke stanovísk Najvyššieho súdu SR č. 5/2011, Stanoviská a rozhodnutia vo veciach správnych bolo pod č. 55 uverejnené rozhodnutie Najvyššieho súdu SR z 28. 10. 2009, sp. zn. 9So/214/2008, ktoré sa týkalo obdobnej veci ako je vec prejednávaná. Výsluhový dôchodok ako dávka môže do dovŕšenia dôchodkového veku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení plniť funkciu starobného dôchodku z osobitného systému sociálneho poistenia, len vtedy, ak jeho výška zodpovedá výške starobného dôchodku, primeranej dobe trvania služobného pomeru a pri určení výšky starobného dôchodku je potrebné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie, zmluva o spotrebiteľskom úvere, ročná úroková sadzba, dojednaná výška úrokov
Právna veta: Je nesporné, že ustanovenie § 4 ZoSÚ má za účel - cieľ ochranu spotrebiteľa tak, aby dodávateľ bol povinný spotrebiteľovi ešte pred uzavretím zmluvy, resp. priamo v nej poskytnúť prehľadne všetky relevantné údaje na základe ktorých sa spotrebiteľ môže rozhodnúť, či zmluvu o úvere uzavrie alebo nie. Spotrebiteľ musí byť pred uzavretím zmluvy o úvere dôkladne informovaný. Na to, aby sa spotrebiteľ mohol rozhodnúť na základe úplnej znalosti veci, musia sa mu pred uzavretím zmluvy o úvere poskytnúť primerané informácie o podmienkach a nákladoch spojených s úverom a o jeho povinnostiach, ktoré ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie, protiplnenie, vznik majetkovej hodnoty
Právna veta: Na vznik právneho vzťahu z bezdôvodného obohatenia nestačí existencia objektívnej skutočnosti vzniku majetkovej výhody určitého subjektu práva bez právneho dôvodu. Toto obohatenie musí ísť „na úkor“ iného subjektu práva. To znamená, že majetkový prírastok jedného subjektu sa musí v určitej peniazmi vyjadriteľnej miere prejaviť v majetkovej sfére iného subjektu. Musí teda existovať určitá kauzálna väzba medzi obohatením sa jedného subjektu (majetkový prospech) a úbytkom (ujmou) v majetkovej sfére iného subjektu. Výšky oboch protiplnení však nemusia predstavovať zrkadlový obraz, inak poved ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: obnova konania v daňovom konaní, daňová kontrola, zákonnosť rozhodnutia, administratívne konanie
Právna veta: Podľa názoru súdu protokol o výsledku kontroly vykonanej v súlade so zákonom č. 10/1996 Z. z., bol vypracovaný po právoplatnom ukončení pôvodného daňového konania, a teda po právoplatnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR č. 1020503/1/530793-987043/2012/4897 zo dňa 16.05.2012. Pre žalobcu ako účastníka pôvodného daňového konania išlo o novú skutočnosť, ktorú nad všetky pochybnosti nemohol v pôvodnom konaní uplatniť bez vlastného zavinenia. Pokiaľ ide o posúdenie otázky, či uvedené nové skutočnosti vyplývajúce z protokolu o výsledku kontroly vykonanej v súlade so zákonom č. 10/1996 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o spotrebiteľskom úvere, splatnosť úveru, konečná splatnosť spotrebiteľského úveru
Právna veta: Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch v znení účinnom ku dňu uzavretia úverovej zmluvy stanovil (okrem iného), že zmluva o spotrebiteľskom úvere okrem všeobecných náležitosti podľa Občianskeho zákonníka, musí okrem iného obsahovať aj dobu trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere a termín konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru (§ 9 ods. 2 písm. f)). Pre prípad absencie týchto náležitosti zákon stanovil, že poskytnutý spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov (§ 11 ods. 1 písm. b)). 15. V danej veci zmluva o spotrebiteľskom úvere zo dňa 23.07.2014 obsahuje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: plná moc, zastúpenie na základe plnomocenstva, udelenie splnomocnenia, plnomocenstvo
Právna veta: Podľa § 31 Občianskeho zákonníka pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia (ods. 1). Pri plnomocenstve udelenom právnickej osobe vzniká právo konať za splnomocniteľa štatutárnemu orgánu tejto osoby alebo osobe, ktorej tento orgán udelí plnomocenstvo (ods. 2). Plnomocenstvo možno udeliť aj niekoľkým splnomocnencom spoločne. Ak v plnomocenstve udelenom niekoľkým splnomocnencom nie je určené inak, musia konať všetci spoločne (ods. 3). ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásady ukladania trestov, neprimerane mierny trest, uloženie trestu, individuálna a generálna prevencia
Právna veta: Trest je jedným z prostriedkov na dosiahnutie účelu Trestného zákona, čím je určená aj jeho funkcia v tých smeroch, v ktorých má pôsobiť zákon, t. j. na ochranu spoločnosti a na výchovu páchateľa a ostatných občanov. Ochrana spoločnosti sa uskutočňuje dvoma prvkami, jednak prvkom donútenia (represia), ale tiež prvkom výchovy. Oba prvky sa uplatňujú zásadne súčasne v každom treste, pričom treba mať na zreteli dôležitosť vzájomného pomeru medzi trestnou represiou a prevenciou. Trestný zákon vychádza z myšlienky, že základným účelom a cieľom trestu je ochrana spoločnosti pred trestnými činm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepriznanie zmluvného úroku, oneskorené zaplatenie úrokov, úplné zaplatenie dlhu, mimoriadna splatnosť úveru, zmluva o úvere
Právna veta: Odvolací súd sa nestotožnil ani s poukázaním na ojedinelé rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4Obo 54/2007 prijatého v obchodnoprávnej veci dňa 17.06.2008, a to z dôvodov opísaných vyššie. Spotrebiteľ si totiž vo všeobecnosti musí byť vedomý toho, že svoje zmluvné povinnosti pri platnom dojednaní musí plniť a v prípade porušenia týchto zmluvných povinností mu nastúpi navyše aj sankcia v podobe úrokov z omeškania. Vychádzajúc z vyššie uvedeného odvolací súd prijal záver, že žalobcovi vznikol nárok aj na platenie úroku po vyhlásení mimoriadnej splatnosti úveru až do ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prečin, prečin krádeže, krádež, miera zavinenia, pohnútka páchateľa
Právna veta: Základným predpokladom trestnej zodpovednosti za prečin je bezpečné zistenie, či konanie nesie nielen všetky formálne znaky prečinu, ale i toho, či ide o prečin aj v intenciách odseku 2 § 10 Tr. zák., to znamená, že vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku páchateľa je jeho závažnosť nie nepatrná (materiálny korektív). Záver o tom, či pri prečine je materiálny korektív podľa § 10 ods. 2 Tr. zák., je záverom právnym. Tento právny záver o materiálnom korektíve prečinu sa však musí zakladať na skutkových zisteniac ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podielové spoluvlastníctvo, spoločné užívanie veci, podielový spoluvlastník, vlastník je oprávnený predmet svojho vlastníctva
Právna veta: Z vyššie uvedeného možno vyvodiť, že ak sa podielový spoluvlastník domáha náhrady vo forme peňažného plnenia voči druhému spoluvlastníkovi za to, že neužíva spoločnú vec v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podielu, ide o právny vzťah z podielového spoluvlastníctva osobitne v Občianskom zákonníku upravený. V prípade, že sa spoluvlastníci o spôsobe užívania spoločnej veci, príp. o jej náhrade nedohodnú, ide o nárok, ktorý vyplýva z ust. § 137 ods. 1 OZ v spojení s § 123 OZ. Toto právo je nepochybne majetkovej povahy, ktoré sa premlčuje v trojročnej všeobecnej premlčacej dobe podľa § 101 OZ. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu, vznik škody, neoprávnený zásah do osobnosti fyzickej osoby
Právna veta: Ustanovenie § 420 ods. 2 Občianskeho zákonníka dopadá na prípady, kedy konkrétnu činnosť, pri ktorej vznikla škoda alebo nemajetková ujma, vykonáva právnická či fyzická osoba prostredníctvom iných osôb, ktoré ku svojej činnosti využíva. Táto zodpovednosť právnickej či fyzickej osoby sa uplatní nielen v prípadoch, kedy bola škoda alebo nemajetková ujma spôsobená ich zamestnancom, ale aj vtedy, ak bola spôsobená inými osobami, ktoré tento subjekt použil tejto činnosti. Nie je tak podmienkou zmluvný vzťah toho, kto škodu priamo spôsobil voči tejto fyzickej či právnickej osobe. Použitá osoba ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin ohovárania, vyhlásenie obžalovaného, rozdielna rozhodovacia činnosť sudcu, výsluch svedka, listinné dôkazy, vykonané dokazovanie súdom
Právna veta: Čánok poukazuje na rozdielnu rozhodovaciu činnosť konkrétneho sudcu ohľadne trestného činu ohovárania a taktiež sa zamýšľa nad tým, kde by mala končiť sloboda slova pri útokoch na sudcu.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: dozorná rada fondu, fond na podporu športu, zloženie dozornej komisie a členstvo v dozornej komisii, zasadnutie a rokovanie správnej rady
Právna veta: Fond na podporu športu je verejnoprávna inštitúcia. Dôležitým prvkom v akejkoľvek činnosti je kontrola. Pomáha jej proaktívne a včasné zverejňovanie informácii dostupných online 24/7. Podstatou kontroly je totiž porovnanie stavu skutočného so stavom želaným, ktoré (často alebo skoro vždy) môžu byť, a to často v celom slovenskom športe, vo väčšej či menšej miere v rozpore.
Oblasť práva: Ľudské práva a slobody
Kľúčové slová: informačno technické prostriedky, neoprávnené použitie informačno-technických prostriedkov, zistenie a oznámenie údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke, objasnenie základných skutočností v trestnom konaní
Právna veta: Informačno-technické prostriedky predstavujú skupinu moderných, cenných, ofenzívnych zaisťovacích inštitútov, zasahujúcich do základných ľudských práv a slobôd, bez využitia ktorých je však v súčasných podmienkach veľmi náročné, neefektívne až nemožné odhaľovanie a dokazovanie sofistikovanej, ako aj latentnej trestnej činnosti. Autor v článku objasňuje najmä úpravu inštitútu podľa § 116 Trestného poriadku a aplikačné problémy s ním súvisiace, predovšetkým v štádiu predsúdneho konania.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odsúdená osoba, zahladenie odsúdenia, udelenie milosti, vedenie riadneho života
Právna veta: Zahladenie odsúdenia je významným a v praxi pomerne často využívaným inštitútom, ktorého zmyslom je odstrániť nepriaznivé dôsledky odsúdenia a umožniť odsúdenému po výkone trestu plynulejšie zaradenie sa do života bežného občana a vytvorenie dôstojných podmienok pre jeho ďalší život. Uplatnením tohto inštitútu nezaniká uložený trest, nezaniká ani trestnosť samotného skutku, je len možnosťou, aby sa po splnení zákonných podmienok odstránili negatívne dôsledky odsúdenia. Autor v článku uvádza do problematiky zahladenia odsúdenia, následne rozoberá hmotnoprávnu a procesnú úpravu tohto inštitútu a ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: tvorba právnych predpisov, zmena pravidiel legislatívneho procesu, pripomienkové konanie, rokovanie o návrhoch zákona
Právna veta: Prinášame vážny poznatok, ktorý bol zistený a zovšeobecnený v rámci sledovania procesu prípravy a schválenia poslaneckého návrhu novely zákona o športe (parlamentná tlač č. 1716). Legislatívny proces tohto návrhu zákona je možné považovať za hrubé popretie princípov otvoreného vládnutia, a nemá nič spoločné ani s Akčným plánom pre otvorenú spoločnosť na roky 2017 až 2019, ktorý schválila tá istá koaličná vláda, ktorá 29.5.2019 zmenila Legislatívne pravidlá vlády SR a posunula ich úplne opačným smerom.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: špecializácia súdu, zodpovednosť za škodu spôsobenú rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom, zlepšenie fungovania justície, rýchle a účinné riešenie sporov, nezákonné ovplyvňovanie, zásadná reforma súdnictva
Právna veta: Článok uvádza viaceré konkrétne reformné návrhy, či podnety ohľadne zlepšenia fungovania justíce a prokuratúry.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: riešenie sporov v športe, profesionálny športovec, postavenie profesionálnych športovcov, zmluva o výkone športovej činnosti, pracovnoprávne vzťahy
Právna veta: Kto v skutočnosti "kope" za profesionálnych športovcov v slovenskej spoločnosti, či v slovenskom futbale? Sú to výlučne hráčske organizácie, alebo sú to aj iné osoby? Aké odborné publikačné výstupy a aktivity zabezpečila Učená právnická spoločnosť, Slovenský futbalový zväz a ďalší priatelia a odborníci v posledných piatich rokoch so zameraním na profesionálny šport, prípadne na zlepšovanie postavenia profesionálnych športovcov?
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, užívanie pozemku nájomcom, podnájomná zmluva, žiadosť o priame platby
Právna veta: Konanie sa začína dňom doručenia oznámenia doterajšieho prenajímateľa nájomcovi pozemkov podľa §12a, ods.1 alebo nájomcu prenajímateľovi podľa §12a, ods.20 a žiadosť sa súčasne doručí aj na správny orgán. Ak dôjde k dohode, postupuje sa podľa ods.11, teda vyhotoví sa elaborát dohody a doručí sa na správny orgán, podľa ods.3 a vlastníkom sa oznámi vznik podnájomnej zmluvy podľa ods.15.

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podnikateľský subjekt, výkon práva a povinnosti, osobitné povinnosti štatutárneho orgánu spoločnosti, prostriedok ultima ratio, nevyplatenie mzdy a odstupného, neodvedenie dane a poistného, spoločnosť v kríze, poškodzovanie veriteľa, prekonanie krízy, okolnosť vylučujúca protiprávnosť
Právna veta: Pod­ni­ka­teľ­ský sub­jekt, kto­ré­mu hro­zí úpa­dok je pri svo­jom roz­ho­do­va­ní o ob­chod­ných zá­le­ži­tos­tiach spo­loč­nos­ti čas­to pod tla­kom, keď pri ne­dos­tat­ku fi­nan­čných pros­tried­kov mu­sí prie­bež­ne hra­diť poh­ľa­dáv­ky svo­jim ve­ri­te­ľom, aby za­cho­val svo­ju pod­ni­ka­teľ­skú čin­nosť. Z dô­vo­du za­cho­va­nia pod­ni­ka­teľ­skej čin­nos­ti by pri­tom mal hra­diť poh­ľa­dáv­ky rôz­nym svo­jim ve­ri­te­ľom, nap­rík­lad svo­jim do­dá­va­te­ľom (ob­chod­ným par­tne­rom), ďa­lej svo­jim za­mes­tnan­com (poh­ľa­dáv­ky vy­plý­va­jú­ce z ti­tu­lu mzdy) a na­po­kon je ne­vyh ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: spoločnosť v kríze, okolnosť vylučujúca protiprávnosť, výkon práva a povinnosti, nevyplatenie mzdy, marenie konkurznéhoalebo vyrovnacieho konania, zachránenie podnikateľského subjektu
Právna veta: Podstatná časť tohto príspevku bola súčasťou prednášky advokátom, ktorá sa uskutočnila dňa 13.12.2019 v rámci semináru usporiadaného Slovenskou advokátskou komorou.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: mobilný dom, obytné vozidlá, prípojné vozidlá, karavanové mobilné domy, podklady územného rozhodnutia, stavba, stavby, ich zmeny a udržiavacie práce
Právna veta: Príspevok sa zaoberá diskutovanou otázkou o právnej povahe tzv. mobilných domov, ktoré získavajú čoraz väčšiu popularitu aj na území Slovenskej republike. Keďže právo na ňu nedáva jasnú odpoveď, verejnosť sa spolieha na tvrdenia predajcov, ktoré sú často zavádzajúce. Rozdielny prístup badať aj zo strany niektorých orgánov verejnej správy, ktoré sa nevedia zhodnúť najmä v otázke, či je mobilný dom stavbou alebo výrobkom, a teda či sú pri jeho inštalácii potrebné povolenia v zmysle stavebného zákona. Odpoveď sťažuje, okrem iného, aj skutočnosť, že objektov tohto (alebo príbuzného) typu je viacer ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: verejná listina, výklad pojmu vec, používanie štátneho znaku, falšovanie priechodových pečiatok, falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky
Právna veta: Nasledujúci príspevok sa zaoberá problematikou, za akých podmienok je možné vyhodnotiť ako trestný čin falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky podľa § 352 Trestného zákona prípady, keď príslušník tretej krajiny predloží na kontrolu pravý cestovný doklad s vyznačenou falošnou vstupnou alebo výstupnou pečiatkou. Napísanie tohto príspevku si vyžiadala aplikačná prax, ktorá dotknutú problematiku posudzuje rozlične.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dokazovanie v sporovom konaní, poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, medicínske spory
Právna veta: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ako aj ďalších služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je vyhradené poskytovateľovi a zdravotníckym pracovníkom. V posledných rokoch značne vzrástol počet občianskoprávnych žalôb, kedy sa žalobcovia domáhajú náhrady škody na zdraví, titulom bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia a náhrady nemajetkovej ujmy, ak poskytnutá zdravotná starostlivosť nebola vsúlade s lege artis a došlo ku škode na zdraví a / alebo k zásahu do osobnostných práv fyzickej osoby. V nasledujúcom článku sa zameriame na vybrané osobitosti dokazovania vmed ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: právo na informácie, zneužívanie práva na informácie, žiadatelia o informácie, poskytovanie údajov o zbraniach, nazeranie do spisov v správnom konaní
Právna veta: Článok sa zaoberá úvahou o obsahu a následkoch zneužitia výkonu práva na prístup kinformáciám. Článok popisuje právnu koncepciu princípu zákazu zneužitia práva v žiadostiach oprávnených osôb vkonfrontácií saplikačnou súdnou praxou. Autor rozoberá praktické problémy a ich riešenie využitím uplatnenia princípu dobrej verejnej správy a aplikácie subsidiarity osobitných právnych predpisov. Autor ponúka vzorové príklady riešenia žiadostí oprávnených osôb, ktoré sú vyjadrením zneužitia práva na prístup k informáciám.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa Správneho poriadku, čl. 2 ods. 2 ústavy SR, princíp viazanosti právom
Právna veta: Princíp viazanosti právom sa odôvodnene považuje za fundamentálny princíp fungovania dobrej verejnej správy v podmienkach modernej Európy. Elementárny charakter tohto princípu v systéme európskeho správneho práva podčiarkuje aj jeho existenciu v majoritnom počte ústavných dokumentov členských štátov Európskej únie. Týmto princípom sú stanovené limity zákonnosti pre vykonávateľov verejnej správy, ktorí sú oprávnení konať len vprípadoch, ak tak ustanoví zákon. Článok pojednáva o vykonávateľovi verejnej moci s poukázaním na skutočnosť, že tento pojem sa používa častejšie v správnom práve hmotnom.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: precedenčná zásada, správne konanie, zásada hospodárnosti konania
Právna veta: Príspevok sa venuje vymedzeniu pojmov zásada a princíp, bližšie analyzuje precedenčnú zásadu/materiálnej rovnosti/, legitímne očakávanie, ktoré je užšou kategóriou ako kategória právnej istoty s poukázaním na „problematickú" zákonnú formuláciu slova „dbať" - ako obligatórnu povinnosť správnych orgánov rešpektovať túto zásadu v rozhodovacej činnosti správnych orgánov.
MENU