Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: materiálny korektív prečinu, prečin, zákonné znaky skutkovej podstaty trestného činu
Právna veta: Na tomto mieste sa žiada uviesť, že trestná zodpovednosť vzniká na základe existencie spáchaného skutku, ktorý vykazuje znaky skutkovej podstaty trestného činu. Okrem obligatórnych znakov skutkovej podstaty trestného činu, ktorými sú objekt, objektívna stránka, subjekt a subjektívna stránka, sa na vyvodenie trestnej zodpovednosti pri prečine vyžaduje aj naplnenie tzv. materiálneho korektívu, ktorý je vyjadrený v ustanovení § 10 ods. 2 Tr. zák. nasledovne: nejde o prečin, ak vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku pác ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prevádzačstvo, závažnejší spôsob konania, spáchanie trestného činu na viacerých osobách
Právna veta: Spornou v prejednávanej veci bola teda otázka, či v prípade, ak sa páchateľ dopustí konania špecifikovaného v § 355 ods. 1, resp. § 355 ods. 2 Tr. zák. vo vzťahu k trom a viac osobám, ktoré nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky alebo osobami s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, napĺňa toto jeho konanie znaky kvalifikovanej skutkovej podstaty podľa § 355 ods. 3 písm. d) Tr. zák. v spojení s § 138 písm. j) Tr. zák. Jasnú odpoveď na predmetnú námietku dáva rozhodnutie najvyššieho súdu publikovaného v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinné právne zastúpenie v dovolacom konaní, autorizácia, autorizácia elektronicky podaného dovolania kvalifikovaným elektronickým podpisom, podpísanie dovolania zamestnankyňou advokáta
Právna veta: Podľa názoru dovolacieho súdu, ak bolo dovolanie autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom zamestnankyne advokáta, nie je splnená zákonná podmienka spísania a podpísania dovolania advokátom v zmysle ustanovenia § 429 ods. 1 CSP a tento nedostatok dovolania nemožno po uplynutí lehoty na podanie dovolania odstrániť, pretože ide o neodstrániteľný nedostatok podmienok dovolacieho konania (k uvedenému porovnaj uznesenie ÚS SR sp. zn. IV. ÚS 489/2018 z 13. septembra 2018, publikované v Zbierke nálezov a uznesení ÚS SR pod č. 79/2018 s touto právnou vetou: „Ak obligatórnou náležitosťou dovol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania, nevykonanie všetkých navrhovaných dôkazov, odmietnutie dovolania ako procesne neprípustné
Právna veta: So zreteľom na obsah dovolania najvyšší súd zdôrazňuje, že súdna prax je jednotná v názore, že ak súd niektorý dôkaz nevykoná, môže to viesť prípadne k nesprávnym skutkovým zisteniam a v konečnom dôsledku aj k vecne nesprávnemu rozhodnutiu, nie však k odňatiu možnosti konať pred súdom. Postup súdu, ktorý v priebehu konania nevykonal všetky navrhované dôkazy alebo vykonal iné dôkazy na zistenie skutkového stavu, nezakladá prípustnosť dovolania (1 Cdo 126/2012, 2 Cdo 132/2013, 3 Cdo 12/2015, 4 Cdo 191/2011, 5 Cdo 43/2013, 6 Cdo 95/2012, 7 Cdo 179/2014, 8 Cdo 346/2014). K procesným právam strany ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: lehota na podanie odvolania, nesprávne poučenie účastníkov konania o prípustnosti opravného prostriedku, nesprávne vyznačenie právoplatnosti, právoplatnosť súdneho rozhodnutia, odvolacia lehota
Právna veta: Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou doložkou právoplatnosti. Pri posudzovaní správnosti údajov vyznačených v doložke nie je obmedzený žiadnou lehotou.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, právo na spravodlivý proces
Právna veta: Skutočnosť, že obvinený sa nestotožňuje so skutkovými, či právnymi závermi súdu prvého stupňa, resp. odvolacieho súdu obsiahnutými v ich rozhodnutiach, nemôže sama osebe viesť k záveru o zjavnej neodôvodnenosti alebo arbitrárnosti záverov vyslovených týmito súdmi. Inými slovami povedané, právo na spravodlivý proces nie je možné vykladať tak, že zaručuje obvinenému právo na také rozhodnutie, aké zodpovedá jeho predstavám.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivé súdne konanie, upustenie od výkonu trestu, dôvod na upustenie od výkonu trestu
Právna veta: Na tomto mieste je potrebné pripomenúť jeho obsah, keď nevyliečiteľná, životu nebezpečná choroba nie je obligatórnym dôvodom na upustenie od výkonu trestu odňatia slobody, táto otázka je naopak vecou významného rozhodovania súdu vo vykonávacom konaní, pri ktorom musí brať do úvahy, že pre odsúdeného pozitívne rozhodnutie by negovalo skoršie meritórne právoplatné rozhodnutie (odsudzujúcim rozsudkom) ako výsledok trestného stíhania. Napadnuté rozhodnutie krajského súdu je podľa názoru ústavného súdu ústavne akceptovateľné a udržateľné. Ústavný súd teda nezistil takú príčinnú súvislosť med ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vecné bremená, práva k pozemku, právo k pozemku pod stavbou, zriadenie vecného bremena, náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva
Právna veta: Aj obmedzenie vlastníckeho práva podľa § 4 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z. z. patrí totiž k tzv. legálnym (zákonným) vecným bremenám, čiže k verejnoprávnym obmedzeniam vlastníckeho práva. Jeho verejnoprávny charakter a jeho povaha nasvedčujú tomu, že sa významne približuje k obmedzeniu vlastníckeho práva zakotveného v zákone č. 182/1993 Z. z. Svedčí o tom nakoniec aj ich zhodná zákonná konštrukcia... 18 ... Tak ako zákon č. 182/1993 Z. z., ani zákon č. 66/2009 Z. z. expressis verbis neuvádza, že vecné bremeno vzniká za náhradu. Ústavný súd však vo svojom rozhodnutí sp. zn. I. ÚS 474/2013 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vykonávanie dokazovania súdom, neodkladné opatrenie, nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia
Právna veta: Ústavný súd uvádza, že riadne dokazovanie v zmysle § 185 a nasl. CSP súd pri rozhodovaní o návrhu na nariadenie, resp. zrušenie neodkladného opatrenia nevykonáva, avšak pri rozhodovaní vychádza z obsahu návrhu a zo skutočností, ktoré boli v súvislosti s podaným návrhom osvedčené. Osvedčené skutočnosti následne spĺňajú atribút vysokej pravdepodobnosti a súd z nich pri rozhodovaní vychádza. Všeobecný súd je povinný uviesť v odôvodnení rozhodnutia, ktoré skutočnosti posudzoval, a dôvody, pre ktoré považuje určitú skutočnosť za osvedčenú či neosvedčenú. Napadnuté uznesenie krajského súdu ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nútené obmedzenie vlastníckeho práva, zásah do vlastníckeho práva, právo vlastniť majetok, práva a povinnosti držiteľa povolenia
Právna veta: Ako vyplýva z § 11 ods. 1 písm. f) zákona o energetike, držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďovať na 8 cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takého rozhodnutia. Podkladom pre vydanie preskúmavaného rozhodnutia žal ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vzatie do väzby, dôvody väzby, osobná sloboda sa zaručuje
Právna veta: Obvinený môže byť do väzby vzatý a v nej držaný len z tých zákonných dôvodov, ktoré sú uvedené vo výrokoch súdnych rozhodnutí (III. ÚS 7/00). Každé pozbavenie slobody musí byť „zákonné“, t. j. musí byť vykonané „v súlade s konaním ustanoveným zákonom“, a okrem toho každé opatrenie, ktorým je jednotlivec pozbavený slobody, musí byť zlučiteľné s účelom čl. 17 ústavy, ktorým je ochrana jednotlivca proti svojvôli. Väzba ako opatrenie pozbavujúce osobnej slobody musí byť vykonaná spôsobom poskytujúcim obvinenému základné procesné záruky proti svojvoľnému postupu dotknutých orgánov. Podľa náz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov, zmluva vlastníkov spoločného poľovného revíru o jeho užívaní , vlastník poľovných pozemkov, spoločný poľovný revír
Právna veta: Právo poľovníctva je zákonom formulované ako právo jednotné a vykonáva sa na území celého poľovného revíru. Ide o prirodzený dôsledok zaistenia základných životných potrieb neustále migrujúcej zveri a rešpekt nielen voči hraniciam poľovného revíru, ktoré sa kryjú s prírodnými hranicami či inak v teréne zreteľnými hranicami, ale aj voči jeho vnútornej celistvosti. Len sťažka si možno predstaviť užívanie spoločného poľovného revíru jeho vlastníkmi, ak by nebolo možné na jeho pozemkoch uprostred plynule realizovať výkon poľovného práva. 27. Odvíjať nevyhnutnosť jednomyseľného hlasovania od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na právnu pomoc, zmeškanie lehoty, osobitné ustanovenie o plynutí niektorých lehôt, právo na prístup k súdu
Právna veta: Základnému právu na právnu pomoc zodpovedá podľa názoru ústavného súdu nielen povinnosť štátneho orgánu vytvoriť podmienky pre dostupnosť právnej pomoci v rozsahu konania pred príslušným orgánom, ale aj jej reálne poskytnutie. Na ustanovenie advokáta osobe v materiálnej núdzi ako integrálnej súčasti ústavne zaručeného práva na právnu pomoc je potrebné nazerať predovšetkým z hľadiska materiálneho, teda tak, aby sa zabezpečila maximálna možná reálna ochrana práv strany sporu. Inými slovami, obsah práva na právnu pomoc, ktorý je zaručený čl. 47 ods. 2 ústavy, nie je naplnený len tým, že sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, prieťahy v exekučnom konaní, právo na prerokovanie veci bez prieťahov
Právna veta: Ústavný súd už vo svojich predchádzajúcich rozhodnutiach opakovane vyslovil, že právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov súdom sa vzťahuje aj na konanie o výkon rozhodnutia a rozhodovanie súdu v exekučnom konaní (napr. III. ÚS 15/03, III. ÚS 229/04), keďže nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí vrátane súdnej exekúcie podľa Exekučného poriadku je súčasťou základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy (II. ÚS 143/02, IV. ÚS 292/04, III. ÚS 229/04) a ústava v čl. 48 ods. 2 takéto konania z povinnosti súdov konať bez zbytočných prieťahov nevyníma. Aj podľa názoru ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ústavná sťažnosť, vigilantibus iura scripta sunt, vyčerpanie procesných prostriedkov sťažovateľom
Právna veta: Podmienka vyčerpania procesných prostriedkov, ktoré zákon na ochranu práv sťažovateľom poskytuje, nemôže byť v nadväznosti na uvedené splnená iba ich formálnym uplatnením, ale na úspešné uplatnenie ústavnej sťažnosti je nevyhnutné (ako conditio sine qua non) aj ich vyčerpanie materiálne, a to pokiaľ ide o obsah a rozsah ich uplatnenia. Ústavnú sťažnosť podľa čl. 127 ods. 1 ústavy nemožno redukovať na prostriedok nápravy, na základe ktorého by sa sťažovateľovi poskytla ďalšia možnosť obhajovať svoje práva v dôsledku svojho vlastného opomenutia a nečinnosti spočívajúcej v absencii tvrdení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozvrh práce, hospodárnosť konania, spojenie vecí na spoločné konanie
Právna veta: Podľa § 166 ods. 1 CSP v záujme hospodárnosti konania súd spojí na spoločné konanie také konania, ktoré sa pred ním začali a skutkovo spolu súvisia alebo sa týkajú tých istých strán. Ak boli také konania pridelené viacerým sudcom toho istého súdu, rozhodne o spojení konaní ten sudca, u ktorého sa začalo konanie skôr. 11. Podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona o ústavnom súde a čl. II ods. 10 Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 v znení dodatku č. 1 z 27. mája 2020 (ďalej len „rozvrh práce“) v záujme hospodárnosti konania môže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: princíp rovnosti, omeškanie poisťovateľa, omeškanie s úhradou poistného, poskytnutie písomného vysvetlenia poškodenému o krátení poisteného, nárok na poistné plnenie
Právna veta: Zo žiadneho ustanovenia označeného zákona a ani z iných právnych predpisov nie je možné vyvodiť nejaký osobitný status dlžníka poisťovateľa podľa zákona č. 381/2001 Z.z. a niet ani rozumných (z ústavnoprávneho princípu rovnosti už vôbec nie) výnimočných okolností, ktoré boli odôvodňovali výhodnejšie postavenie v pozícii dlžníka práve a len pre poisťovateľa v zmysle zákona č. 381/2001 Z.z. Jeho povinnosť plniť vzniká v zákonom určenej lehote (§ 11 ods. 7 prvá alinea zákona č. 381/2001 Z.z.) a v zákonom/v zmluve vymedzenom rozsahu. Je neprijateľné stotožňovať výšku (zákonného) nároku na poistné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia , bezdôvodné obohatenie ako predmet plnenia, začiatok plynutia premlčacej doby v prípade bezdôvodného obohatenia, získanie bezdôvodného obohatenia, bezdôvodné obohatenie z úveru
Právna veta: Pri premlčaní práva na vydanie bezdôvodného obohatenia zákon ustanovuje kombinované premlčacie doby, a to subjektívnu dvojročnú a objektívnu trojročnú, v prípade úmyselného bezdôvodného obohatenia desaťročnú. Odlišný a na sebe nezávislý je začiatok, priebeh ich plynutia aj ich skončenie. Subjektívna premlčacia doba môže plynúť iba v rámci objektívnej premlčacej doby, ktorú nemožno prekročiť. Pre začiatok plynutia objektívnej premlčacej doby je rozhodujúci okamih, kedy k získaniu bezdôvodného obohatenia skutočne došlo. V prípade absolútne neplatného právneho úkonu bezdôvodné obohatenie z neho z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nezákonné rozhodnutie, zodpovednosť štátu za škodu, oslobodenie spod obžaloby , náhrada škody a nemajetkovej ujmy, škoda spôsobená nezákonným rozhodnutím, nezákonné rozhodnutie orgánu štátu, spôsob a rozsah náhrady škody , náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch
Právna veta: Ak bol obžalovaný spod obžaloby oslobodený, má súdna prax za to, že ten, proti komu bolo trestné stíhanie zastavené, alebo ten, kto bol spod obžaloby oslobodený, má pri splnení ďalších zákonných predpokladov zásadné právo na náhradu škody spôsobenej uznesením o vznesení obvinenia. V súlade s ustálenou súdnou praxou teda štát zodpovedá aj za škodu spôsobenú začatím (vedením) trestného stíhania, ktoré neskončilo právoplatným odsudzujúcim rozhodnutím trestného stíhania. Táto zásada bola vyjadrená už vo viacerých skorších rozhodnutiach, ktoré sa týkali náhrady škody spôsobenej štátnym orgánom v z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: aktívna vecná legitimácia, pasívna vecná legitimácia, oznámenie o postúpení pohľadávky, princípy spravodlivého procesu, zmluva o postúpení pohľadávky, právo na spravodlivý proces
Právna veta: Pod vecnou legitimáciou, či už aktívnou alebo pasívnou sa vo všeobecnosti v občianskom súdnom konaní rozumie oprávnenie alebo povinnosť účastníkov vyplývajúce z hmotného práva. Vecnú legitimáciu má ten z účastníkov, komu svedčí stav z hmotného práva, teda kto je nositeľom subjektívneho práva (aktívna vecná legitimácia) alebo nositeľom subjektívnej povinnosti vyplývajúcej z hmotného práva (pasívna vecná legitimácia), o ktorých sa v konaní rozhoduje. Aktívnou vecnou legitimáciou sa rozumie také hmotnoprávne postavenie, z ktorého vyplýva subjektu - žalobcovi ním uplatňované právo (nárok), respek ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, zmena pomerov, zvýšenie výživného, zmena výšky výživného na maloleté dieťa, majetkové pomery povinnej osoby
Právna veta: Hmotno-právnou podmienkou toho, aby súd mohol o výške výživného na dieťa opakovane rozhodnúť je zmena pomerov. V zmysle judikatúry je potrebné prihliadnuť na všetky okolnosti, ktoré by mohli odôvodniť zmenu výšky výživného. Avšak len vtedy môžu byť dôvodom na zmenu vyživovacej povinnosti, keď sa závažnejším spôsobom prejavia v pomeroch účastníkov v porovnaní s pomermi v čase vyhlásenia predchádzajúceho rozsudku. Pokiaľ by súd nemal preukázanú zmenu pomerov a rozhodol by o zmene výšky vyživovacej povinnosti, išlo by vlastne o neprípustné preskúmavanie a reparáciu právoplatného súdneho rozhodnu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trest domáceho väzenia, nepodmienečný trest odňatia slobody, uloženie alternatívneho trestu, obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa, priznanie obžalovaného k trestnému činu a jeho oľutovanie, riadny život páchateľa trestného činu, napomáhanie obvineného orgánom činným v trestnom konaní a súdu pri objasňovaní trestnej činnosti.
Právna veta: Trest domáceho väzenia je zakotvený ako trest samostatný v § 32 Tr. zákona hneď za trestom odňatia slobody. Z jeho hierarchického postavenia (hneď za trestom odňatia slobody) možno usudzovať, že trest domáceho väzenia sa má stať významnou alternatívou k nepodmienečnému trestu odňatia slobody. Ako vyplýva z charakteru trestu domáceho väzenia, jedná sa o alternatívnu formu trestu, pri uložení ktorého nedochádza k tak výraznému pretrhávaniu sociálnych väzieb v takom kontexte ako pri nepodmienečnom treste odňatia slobody. V prípade dlhodobých trestov si odsúdený „zvykne“ na život v ústave na výko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: neplatnosť skončenia pracovného pomeru, náhrada mzdy podľa § 79 ZP, nenastúpenie do práce, trvanie na ďalšom zamestnávaní
Právna veta: Ak zamestnanec nie je ochotný vykonávať pridelenú prácu podľa pracovnej zmluvy, nemá právny nárok na náhradu mzdy, aj keď predtým vyhlásil, že trvá na tom, aby ho zamestnávateľ naďalej zamestnával. (...) Nenastúpenie zamestnanca do práce po výzve zamestnávateľa, má potom za následok porušenie pracovných povinností zamestnanca. Obsahom pracovnoprávneho vzťahu sú práva a povinnosti zmluvných strán upravené v pracovnej zmluve. Ak zamestnanec podľa pracovnej zmluvy nekoná (dostavením sa do zamestnania v stanovenom pracovnom čase), nielenže porušuje pracovnú disciplínu, ale pripravuje sa aj o zárob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: terorizmus a niektoré formy účasti na terorizme, boj proti terorizmu, teroristický útok, civilná ochrana obyvateľstva
Právna veta: Článok sa na terorizmus pozerá z pohľadu problematiky ochrany obyvateľstva, pričom na základe metódy analógie práve predstavuje základné opatrenia ochrany obyvateľstva a navrhuje odporúčania civilnej ochrany obyvateľstva pred teroristickými útokmi, ktoré vychádzajú z odporúčaní Marka Thelena. Článok má taktiež snahu načrtnúť postavenie civilnej ochrany obyvateľstva a jej angažovanie sa v ochrane pred terorizmom a to nie len pri plnení vedeckej, publikačnej a popularizačnej činnosti, ale priamo pri vykonávaní opatrení ochrany obyvateľstva.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: príslušnosť policajtov v trestnom konaní, policajt, vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie, postup pred začatím trestného stíhania, vybavovanie trestných oznámení
Právna veta: Tento článok sa zaoberá častým problémom, ktorý je spojený s nedostatočným vymedzením toho, kedy je príslušný vtrestnom konaní poverený príslušník akedy vyšetrovateľ ato s ohľadom najmä na nedostatočné definovanie príslušnosti policajta pre postup pred začatím trestného stíhania. Rovnako je problém aj s niektorými problémovými kvalifikáciami skutkov, pri ktorých nie je ihneď pri začatí trestného stíhania zrejmé, aká ja správna právna kvalifikácia. Následkom je vznik sporov o príslušnosť medzi povereným príslušníkom a vyšetrovateľom. Taki ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prípravné konanie, efektívnosť prípravného konania, základné zásady trestného konania, vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie
Právna veta: Autor sa v príspevku zameriava na priblíženie najdôležitejších aspektov vývoja právnej úpravy prípravného konania, so špeciálnym zameraním na preskúmanie ich možného vplyvu na efektívnosť tejto etapy trestného konania. Získané poznatky budú podrobené historicko-právnej analýze, spolu svyužitím metódy komparácie príslušných ustanovení dvoch právnych predpisov, konkrétne zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom v znení neskorších predpisov a zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v znení neskorších predpisov. Dôraz bude kladený na p ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obeť trestného činu, obeť, osoba mladšia ako 18 rokov, ochrana obete
Právna veta: Spracovaný príspevok sa zameriava na diferenciu medzi obeťou a poškodeným, aj na Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako na legislatívnu zmenu, ktorá upevnila postavenie obetí trestných činov v prípravnom konaní. V rámci príspevku autorka tiež poukazuje na účelnú navrhovanú legislatívnu zmenu Zákona o obetiach trestných činov a tiež na jednotlivé prvky efektívnosti prístupu k podpore a ochrane obetí trestných činov. Medzi dané prvky autorka zaradila ,,kontaktné body“ pre obete trestných činov a polic ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vyšetrovanie v trestnej veci , vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie, nátlak, príslušnosť policajta
Právna veta: Tento článok predstavuje určitý náčrt niektorých parciálnych nezrovnalostí vyskytujúcich sa v priebehu vykonávania skráteného vyšetrovania, ktoré vo svojom súhrne môžu spôsobovať značné aplikačné problémy. V článku sa preto zaoberáme aj samotným prameňom skrytých problémov spočívajúcom vo všeobecnom vymedzení pojmu vyšetrovanie a jeho (ne)definovaní Trestným poriadkom, ako aj problematikou vecnej príslušnosti policajta pre vykonávanie skráteného vyšetrovania vo vzťahu k jeho kvalifikačným predpokladom.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: efektívnosť trestného konania, superrýchle vyšetrovanie, postup pri skrátenom vyšetrovaní
Právna veta: Autor sa v predmetnom príspevku zameriava na inštitút osobitného skráteného vyšetrovania (tzv. superrýchleho vyšetrovania či superrýchleho konania), primárne s ohľadom na účinné pozitívnoprávne vyjadrenie v Trestnom poriadku a na trestnoprávnu charakteristiku (aj s ohľadom na historickú komparáciu). Na predmetnú kategóriu nahliada priezorom efektívnosti trestného konania, najmä prostredníctvom analýzy dvoch rozsiahlych novelizácií predmetného inštitútu. Autor sa v predkladanom príspevku následne zameriava na ich dopady v aplikačnej praxi, a to prostredníct ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestné konanie , dokazovanie v trestnom konaní, trestné oznámenie, dokazovanie listinnými dôkazmi, listinné dôkazy, skončenie vyšetrovania a skráteného vyšetrovania
Právna veta: V predkladanom príspevku sa jeho autor zameriava na priblíženie niektorých aplikačných problémov z vlastnej prokurátorskej praxe, s dôrazom na dozor v trestných veciach ekonomického charakteru. Za časovo najnáročnejšie a neefektívne, v rozpore so zásadou rýchlosti, autor považuje čítanie desiatok listinných dôkazov na hlavnom pojednávaní získaných v predsúdnom konaní. Ide pritom o listiny prevažne získané od obvineného, ktoré práve obvinený a obhajoba veľmi dobre poznajú. Z uvedeného dôvodu autor navrhuje legislatívnu zmenu, a to len predloženie takto ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: základné zásady trestného konania, efektívnosť prípravného konania, zásada stíhania len zo zákonných dôvodov, začatie trestného konania, zápisnica v trestnom konaní, rýchlosť vyšetrovania
Právna veta: Cieľom príspevku je priblížiť možnosti a spôsoby hodnotenia efektívnosti prípravného konania v činnosti vyšetrovateľov Policajného zboru a poverených príslušníkov Policajného zboru. Orgány činné v trestnom konaní v rámci Policajného zboru sa riadia a vyhodnocujú svoju činnosť vlastnými hodnotiacimi kritériami, ktorých cieľom je nielen skvalitniť, ale najmä zefektívniť prípravné konanie. Významným prvkom zakomponovaným do príspevku je vízia súvisiaca s elektronizáciou spoločnosti a služieb orgánov verejnej moci smerujúca k možnosti implementáci ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozsah vyšetrovania, dokazovanie v skrátenom vyšetrovaní, vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie, výsluch svedka v skrátenom vyšetrovaní
Právna veta: Vyšetrovanie ako poznávací proces predstavuje kľúčovú fázu prípravného konania bez ohľadu na skutočnosť, či sa vykonáva v skrátenej alebo „neskrátenej“ forme. V závislosti od formy vyšetrovania sa líši okrem iného aj rozsah úkonov, ktorých uskutočnenie predpokladá zákon. Tento článok preto poskytuje určitú analýzu zákonných odchýlok v procese dokazovania pri vedení skráteného vyšetrovania, ktorých dôsledné rešpektovanie v praxi by mohlo spôsobiť nerealizovateľnosť vyšetrovania v jeho skrátenej podobe.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na obhajobu, práva a povinnosti obvineného, prečin, rozpory medzi skoršou výpoveďou a údajmi na hlavnom pojednávaní, účasť obvineného a obhajcu na úkonoch vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní, základné práva obvineného
Právna veta: Predmetný článok sa venuje právu na obhajobu a poukazuje na niektoré nejasnosti v aplikačnej praxi OČTK a súdov. Právo na obhajobu je najvýznamnejším právom, ktorým obvinený disponuje. Je mimoriadne dôležité, aby sa orgány činne v trestnom konaní zasadzovali za spravodlivé uplatňovanie všetkých procesných práv, ktoré obvinenému prináležia.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: efektívnosť trestného konania, základné zásady trestného konania, právo na prejednanie veci bez zbytočných prieťahov, náležité zistenie skutkového stavu, predprípravné konanie
Právna veta: Príspevok sa zameriava na otázku efektívnosti trestného konania, ktorá je momentálne pomerne aktuálnou v diskusii na akademickej pôde ako aj v aplikačnej praxi. Po 15 rokoch od rekodifikácie trestného práva procesného nastal priestor na vykonanie zmien, ktoré by mohli zvýšiť efektívnosť trestného konania s ohľadom na doterajšiu aplikačnú prax. Autor sa v príspevku venuje vzťahu zvyšovania efektívnosti trestného konania a niektorých základných zásad trestného konania. Vdruhej časti príspevku autor venuje pozornosť niektorým parciálnym otázkam týkajúcich ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prenajímateľ poľnohospodárskeho pozemku, ochrana vlastníckeho práva, nájom poľnohospodárskych pozemkov, nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
Právna veta: Začiatkom októbra bol v Národnej rade Slovenskej republiky predložený poslanecký návrh novely zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov“).
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestná zodpovednosť právnickej osoby, trestné stíhanie právnických osôb, existencia zavinenia
Právna veta: Autor sa zaoberá otázkou, či je možné stíhať právnickú osobu aj bez zistenia konkrétnej fyzickej osoby, ktorá sa dopustila pričítateľného konania. Príspevok sa zaoberá aj niektorými ďalšími otázkami, ktoré súvisia s problematikou pričítateľnosti a trestným stíhaním právnickej osoby.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obvykle jednorazová dávka, nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, prechovávanie omamnej alebo psychotropnej látky, prechovávanie drog pre vlastnú potrebu
Právna veta: Autorka v príspevku analyzuje súčasný právny stav právnej aplikácie trestného činu „prechovávanie omamnej alebo psychotropnej látky“ pre vlastnú potrebu v zmysle § 171 ods. 1 Trestného zákona a hodnotí zmeny, ktoré nastali v právnej praxi rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn.: 2Tdo 53/2016 zo dňa 25.04.2017.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: osoba, výsluch dieťaťa v trestnom konaní, výsluch osoby mladšej ako 18 rokov, výsluch
Právna veta: V článku venujeme pozornosť téme: Výsluch dieťaťa v trestnom konaní a to z pohľadu právnej úpravy platnej v Slovenskej republike a taktiež z pohľadu kriminalistickej taktiky. V článku približujeme a vysvetľujeme pojem výsluch vo všeobecnosti, a to z pohľadu práva, a aj z pohľadu kriminalistiky. Ďalej je pozornosť zameraná konkrétne na výsluch dieťaťa. Článok sa venuje štádiám výsluchu dieťaťa, dokumentovaniu výsluchu a osobám prítomným na výsluchu dieťaťa. V článku sme sa snažili poukázať na to, ako prebieha samotný výsluch dieťaťa, aké podmienky sú s tým spojené a aké nedostatky má náš systém ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: miestne referendum, vyhlásenie miestneho referenda, priama demokracia, orgány oprávnené vyhlásiť referendum
Právna veta: Autorka v príspevku poukazuje na význam inštitútu miestneho referenda na pozadí jeho nízkeho využívania v Slovenskej republike. Práve prostredníctvom inštitútu referenda sa pre obyvateľov administratívno- teritoriálnych jednotiek v danom štáte vytvára možnosť podieľať sa na riešení otázok, ktoré súvisia s miestnou politikou a ich osobným životom v rámci municipality. V článku sa skúmajú oblasti, ktoré je nutné právne regulovať tak, aby tento inštitút bol v praxi viac využívaný a poukazuje pritom na príklady európskych štátov. Cieľom autorky je ot ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: elektronizácia územnej samosprávy, územná samospráva sa uskutočňuje , elektronizácia verejnej správy
Právna veta: Príspevok sa zameriava na rámcovú analýzu východísk elektronizácie územnej samosprávy v našich podmienkach a jej aktuálny stav. Zaoberá sa potrebou širšej digitalizácie verejnej správy so zameraním na jej efektívnosť, ako aj ďalšie pozitívne a negatívne stránky. Poukazuje na súčasné technologické a manažérske možnosti realizácie prostriedkov priamej demokracie a limity ich financovania na úrovni obecnej samosprávy elektronicky.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zmluvná autonómie strán, právo na osobnú slobodu, zmluvná sloboda v pracovnom práve, princíp ochrany slabšej strany, princíp rovnosti, slobodný výber zmluvného partnera, domácka práca a telepráca
Právna veta: Zmluvná autonómia v každom právnom odvetví patrí medzi najdôle- žitejšie problémy teórie a aplikačnej praxe. Je základným princípom súkromného práva, ktorý je vlastný nielen občianskemu právu a obchodnému právu, ale aj pracovnému právu. Pracovné právo, ktoré vzniklo a vyvíjalo sa ako ochranárske právo, je na rozdiel od občianskeho práva charakteristické obmedzenou zmluvnou autonómiou. Zmluvnú autonómiu v pracovnom práve chápeme vo viacerých právnych rovi- nách. Ide nielen o autonómiu subjektu vo výbere svojho zmluvného partnera, ale aj o autonó ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: kogentnosť v pracovnom práve, pracovnoprávne vzťahy , prestávky v práci, okamžité skončenie pracovného pomeru, pracovné právo
Právna veta: Príspevok je zameraný na výklad relatívnej kogentnosti v pracovnom práve. Determinujúcimi termínmi sú pracovné podmienky a podmienky zamest- nania, ktoré tvoria hranice dispozitívnosti v pracovnom práve. Autor sa zamýšľa nad obsahom týchto pojmov, ktorý je napĺňaný a napokon aj de novaný teóriou pracovného práva. Nakoniec príspevok poukazuje na vybrané výkladové problé- my vybraných pracovnoprávnych inštitútov.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: pracovná zmluva, náležitosti pracovnej zmluvy, druh práce, rozväzovacia podmienka v pracovnej zmluve
Právna veta: Príspevok pojednáva o obsahových náležitostiach pracovnej zmluvy, ktorou sa zakladá pracovný pomer. Zamestnanec a zamestnávateľ sú pracovnou zmluvou viazaní do skončenia pracovného pomeru alebo do času, kým sa (zvy- čajne dohodou medzi účastníkmi) nezmenia dohodnuté podmienky. Pri dojed- návaní pracovnej zmluvy sa uplatňuje zmluvná autonómia účastníkov, ktorá je však limitovaná kogentnými ustanoveniami Zákonníka práce, prípadne iných pracovnoprávnych predpisov. Zákon pre tento dvojstranný právny úkon kladie požiadavky na obsah, ktoré môžeme z hľad ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zástupcovia zamestnancov, ochrana členov osobitného vyjednávacieho orgánu, členov európskej zamestnaneckej rady a zástupcov zamestnancov zabezpečujúcich iný postup informovania zamestnancov a prerokovania s nimi, postup pri zmene štruktúry zamestnávateľa, vymenovanie člena európskej zamestnaneckej rady
Právna veta: Vedecký článok sa zaoberá problematikou uplatňovania § 247 Zákonníka práce o vymenovaní a odvolávaní člena európskej zamestnaneckej rady, ktoré vzhľa- dom na skúsenosti z aplikačnej praxe je viac ako otázne. Autori poukazujú na absen- ciu riešenia pomerne častej situácie, v ktorej sa v Slovenskej republike nachádzajú viacerí zamestnávatelia alebo skupina zamestnávateľov s vlastnou právnou subjekti- vitou, pričom Slovenskej republike je podľa osobitných dohôd o európskej zamest- naneckej rade kreovanej podľa práva iného členského štátu EÚ a pôsobiacej ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: nezaopatrené dieťa, sociálne poistenie študenta, nezaopatrenosť dieťaťa, právo na vzdelanie
Právna veta: Osobitný význam v práve sociálneho zabezpečenia majú právne vzťahy sociálneho poistenia. V rámci týchto vzťahov je poistenec zabezpečený dávkami pri existencii štátom uznaných nepriaznivých sociálnych situácií. Príspevok rieši postavenie študenta v sociálnom poistení, jednak z hľadiska nezaopatrenosti die- ťaťa, ako aj jeho účasť v rámci povinného a dobrovoľného sociálneho poistenia.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: súhlas poškodeného v pracovnom práve, okolnosť vylučujúca protiprávnosť, konanie bez príkazu podľa § 743 O.z., súhlas poškodeného, udelenie súhlasu v pracovnom práve
Právna veta: Súhlas poškodeného je v občianskoprávnej literatúre uvádzaný štan- dardne ako okolnosť, ktorá zakladá nedostatok protiprávnosti konania osoby vo vzťahu k subjektu, ktorý s takýmto konaním súhlasil. Avšak rozsah jeho použitia nie je neobmedzený a bezpodmienečný, re ektované musia byť tradične de nova- né podmienky jeho uplatniteľnosti. Týmito podmienkami sú predovšetkým fakt, že súhlas poškodeného sa musí vzťahovať na také práva alebo právom chránené záujmy, o ktorých je poškodený oprávnený bez ďalších obmedzení rozhodovať a disponovať s n ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zásada zmluvnosti v pracovnom práve, zmluvná sloboda, slobodný výber zamestnancov, zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, dohoda o zrážkach zo mzdy, zriadenie záložného práva
Právna veta: Cieľom príspevku je analyzovať zabezpečovacie inštitúty, ako je dohoda o zrážkach zo mzdy, ručenie a zriadenie záložného práva v zmluvnom pracovnom práve Slovenskej republiky. Dôležitou súčasťou príspevku je aj stručná charakteris- tika zásady zmluvnosti a teoreticko-právne úvahy, ktoré sa viažu k téme príspevku.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: prekážky v práci na strane zamestnávateľa, prekážky v práci, kurzarbeit, prekážky na strane zamestnávateľa, skrátená práca
Právna veta: Medzi jedno zo základných opatrení Slovenskej republiky na riešenie hospodárskej krízy a rastu nezamestnanosti patrí novo koncipovaný pracovno- právny inštitút, tzv. „Kurzarbeit“. Kurzarbeit po slovensky by tak mal predstavovať samostatne zriadený poistný fond pre tzv. skrátenú prácu, v ktorom sa budú aku- mulovať nančné prostriedky ako obdoby poistenia v nezamestnanosti, pričom samotná forma kurzarbeitu bude spočívať v poskytnutí dávky systému sociálneho zabezpečenia kurzarbeit počas stanoveného podporného obdobia. Prvé zverejne- né koncepcie kurzarbeit vs ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: pracovná zmluva, zmluvná sloboda v pracovnom práve, sloboda výberu zmluvného partnera, závislá práca, zmluva podľa zákonníka práce
Právna veta: Autor sa v predkladanom článku zaoberá jednou zo základných zásad pracovného práva – zmluvnou slobodou. V prvej časti článku autor približuje zmluvnú slobodu a zároveň poukazuje na jej najčastejšie prejavy v pracovnopráv- nych vzťahoch, a to pri výbere zmluvného partnera, pri určovaní obsahu a výberu zmluvnej formy, ako aj pri skončení pracovného pomeru. V druhej časti článku sa autor zameriava na pracovnú zmluvu a na obmedzenia a podoby zmluvnej slobody v nej obsiahnuté.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: obmedzená zmluvná voľnosť, odmeňovanie zamestnancov, zmluvná voľnosť pri odmeňovaní zamestnancov, mzda
Právna veta: Príspevok sa zaoberá zmluvnou autonómiou pri odmeňovaní zamest- nancov, ktorá je do značnej miery obmedzená zásadou rovnakého zaobchádza- nia. Osobitná pozornosť je venovaná problematike rozdielneho odmeňovania zamestnancov v kontexte regionálnych rozdielov, ktorou sa vo svojom nedávnom rozhodnutí zaoberal aj Najvyšší súd Českej republiky.
MENU