Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Júl 2021     Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: mimosúdne urovnanie, príslušnosť súdov v sporovom konaní, predbežné prerokovanie nároku, náhrada škody
Právna veta: Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 514/2003 Z.z., „v snahe zabrániť zbytočným súdnym sporom sa ponecháva v zákone inštitút predbežného prerokovania nároku. Zákon stanovuje obligatórne prejednanie nároku na náhradu škody v prípadoch, keď k škode došlo protiprávnym rozhodnutím, rozhodnutím o väzbe, treste alebo ochrannom opatrení, ako aj nárok na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom. Z praxe súdov vyplýva, že sa poškodený spravidla obracajú na súd s nárokom na náhradu škody iba vtedy, ak príslušný orgán v zákonom stanovenej lehote ich nárok celkom alebo sčasti neuspokojil. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právomoc správneho súdu, nútené obmedzenie vlastníckeho práva , rozhodnutie o vyvlastnení
Právna veta: Vo vzťahu k podanej žalobe je potrebné poukázať na ust. § 14 ods. 1 a 2 zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré v predmetnej veci sú aplikovateľné na daný prípad. Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 282/2015 Z.z. na preskúmanie výrokov podľa § 13 ods. 2 v odvolacom konaní je príslušné Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 písm. a). Zrušením výroku podľa § 13 ods. 2 stráca platnosť aj výrok podľa § 13 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Meritum: Spor o právomoc
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o vyvlastnení , právomoc správneho súdu, spor o právomoc
Právna veta: Podľa § 14 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb, včas podané odvolanie proti výroku podľa § 13 ods. 3 nemá odkladný účinok. Na preskúmanie výrokov podľa § 13 ods. 3 je príslušný súd. Žaloba, ktorou sa účastník konania domáha preskúmania výroku podľa § 13 ods. 3 v súdnom konaní, musí byť podaná v lehote 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení; zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Z uvedených ustanovení zákona č. 282/2015 Z. z. podľa názoru kompetenčného senátu vyplýva súdny prieskum na základe podanej správnej žaloby, a to rozhodnutia vo vzťahu k vý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právomoc správneho súdu, príslušnosť súdu v sporovom konaní, vadné podanie, správna žaloba účastníka konania
Právna veta: Kompetenčný senát Najvyššieho súdu SR v zhode s krajským súdom mal za to, že žaloba žalobcu v zmysle jej opravy je žalobou civilnou podľa civilného sporového poriadku voči fyzickej osobe ktorou si žalobca uplatňuje viaceré petity, pričom ani o jednom nie je správny súd oprávnený konať podľa Správneho súdneho priadku. Súkromnoprávny rámec sporu v zmysle § 3 CSP prejednávajú a rozhodujú civilné súdy. V zmysle § 12 CSP je na konanie prvej inštancie príslušný okresný súd ak tento zákon neustanovuje inak. V tomto spore teda nie je možné aplikovať ustanovenia správneho súdneho poriadku, keďže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právomoc správneho súdu, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, spor o právomoc
Právna veta: Podmienkou na to, aby vec bola prejednaná v rámci správneho súdnictva je, aby išlo z hľadiska predmetu konania o také konanie, ktoré spĺňa zákonom vymedzené podmienky, definované v ustanovení § 6 SSP. Pokiaľ okresný súd poukazuje na uznesenie najvyššieho súdu zo 4. decembra 2018 sp. zn. 1KO/25/2018, najvyšší súd poukazuje na to, že v predmetnom prípade predmetom sporu bolo preskúmanie zákonnosti oznámenia žalovaného, pričom žalobca žiadal o preskúmanie písomného oznámenia z dôvodu, že neboli v jeho prípade splnené podmienky pre priznanie príplatku výkonného letca len vo výške 15 % hodno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spor o právomoc, pôsobnosť úradu nad verejným zdravotným poistením, nezaplatené poistné na zdravotné poistenie, úroky z omeškania podľa OZ
Právna veta: Podľa § 18 ods. 1 písm. a/, bod 3. zákona č. 581/2004 Z.z., úrad vykonáva dohľad nad verejným zdravotným poistením tým, že vydáva platobné výmery vo veciach uplatnených zdravotnou poisťovňou, ak ide o pohľadávky na poistnom vyplývajúce z neodvedených preddavkov na poistné alebo neodvedeného nedoplatku na poistnom podľa osobitného predpisu38), úroky z omeškania38a) a pohľadávky vyplývajúce z nezaplatenej úhrady za neodkladnú zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu, 38b) (podľa poznámok 38), 38a) a 38b) osobitným predpisom treba rozumieť zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poiste ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právomoc správneho súdu, spor o príslušnosť, nezákonnosť rozhodnutia správneho orgánu
Právna veta: Pri rozhodovaní sporov medzi súdmi v civilnom súdnictve a správnom súdnictve musí kompetenčný senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vychádzať z medzí stanovených zákonom. Ak z právnych predpisov jednoznačne nevyplýva, že zákonodarca vec zveril súdom v civilnom alebo správnom súdnictve, môže byť určujúcim kritériom pre stanovenie príslušnosti súdu súkromnoprávna či verejnoprávna povaha veci. Pokiaľ by však zákonodarca jednoznačne určil, že svojou povahou vec súkromnoprávnu zverí správnym súdom alebo naopak, kompetenčný senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky by toto určenie nemo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: služobný pomer, služobný pomer vojaka, právomoc správneho súdu, služobný úrad , výkon štátnej služby profesionálneho vojaka
Právna veta: Verejné právo môže tiež namiesto verejného záujmu odkazovať na všeobecné dobro. Zákonodarca v zákone č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ôsmej hlave s názvom Odmeňovanie a ďalšie peňažné náležitosti, upravuje platové náležitosti profesionálnych vojakov. Je síce pravdou, že odmeňovanie profesionálnych vojakov na prvý pohľad vzbudzuje dojem, že smeruje k individuálnym, súkromným záujmom profesionálnych vojakov, no tento aspekt prevažuje verejnoprávny záujem, ktorý spočíva v zachovaní mieru a bezpečnosti Slovenskej republiky, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepustenie podľa § 66 TZ, menej priaznivá resocializačná prognóza odsúdeného
Právna veta: Trestný zákon v ustanovení § 66 ods. 1 upravuje jednu formálnu a dve materiálne podmienky pre podmienečné prepustenie odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody, ktoré musia byť splnené kumulatívne (súčasne). Inak povedané, ak chýba čo i len jedna z týchto podmienok, súd nemôže rozhodnúť o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová:
Právna veta: Zatiaľ čo v § 191 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov je upravená povinnosť príslušného orgánu uvoľniť zo služobného pomeru policajta, ak o to požiada, tak v § 191 ods. 4 citovaného zákona je prostredníctvom normatívnej formulácie vyjadrená možnosť správnej úvahy príslušného orgánu vo vzťahu k „rozhodnutiu“ o tom, či bude akceptovať, resp. súhlasiť so späťvzatím žiadosti o uvoľnenie. Inak povedané, kým žiadosť o uv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová:
Právna veta: Ak do pohyblivej dodávky tovaru bol vsunutý medzičlánok, ktorý uskutočňoval iba vôľové nadobudnutie a odovzdanie tovaru, ktorý sa už nachádzal v dispozičnej sfére konečného odberateľa (v jeho sklade), absentuje u takejto transakcie ekonomický zmysel.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: alternatívne tresty, podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, alternatívny spôsob potrestania páchateľa, restoratívna justícia
Právna veta: V tejto súvislosti najvyšší súd poukazuje aj na koncepciu zavádzania alternatívnych trestov do právneho poriadku. Tieto tresty boli chápané najmä ako tresty, nahrádzajúce trest odňatia slobody, pretože tento trest je veľmi často spojený s tzv. „prizonizáciou", teda negatívnym vplyvom väzenského prostredia na odsúdených a na ich bezprostrednú budúcnosť po prepustení z väzby. Negatívne ovplyvnenie je zjavné nielen u odsúdených s dlhodobým trestom, ale aj v prípade krátkodobých trestov, pobyt vo väzení je totiž vo väčšine prípadov spojený so stratou zodpovednosti odsúdeného za seba samého, za sv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dovolanie v sporovom konaní, prípustnosť dovolania, právo na spravodlivé súdne konanie, právo na spravodlivý proces
Právna veta: K výkladu aplikovanej právnej normy [§ 420 ods. 1 písm. f) CSP] najvyšší súd pripojil nasledujúce odôvodnenie vzťahujúce sa na okolnosti posudzovanej veci: „Pokiaľ teda žalobca v dovolaní poukazuje na to, že v konaní neboli vykonané ním navrhnuté dôkazy-výsluch svedka , oboznámenie sa s účtovnými dokladmi spoločnosti a rovnako naznačuje nesprávne vyhodnotenie dôkazov, prípadne neúplné zistenie skutkového stavu, podľa právneho názoru dovolacieho súdu ani v zmysle novej právnej úpravy civilného sporového konania, ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2016, nie je dôvodom zakladajúcim prípustn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: osobná sloboda sa zaručuje, povinnosť orgánov konať s osobitnou starostlivosťou, dôvodnosť väzby, dôvody väzby, prejednanie veci v primeranej lehote
Právna veta: Ústavný súd však zároveň vyjadruje pochybnosť, či v danom prípade s ohľadom na povahu i závažnosť spáchaného trestného činu bola väzba sťažovateľa jedinou možnosťou, ako zabezpečiť jeho prítomnosť na úkonoch v trestnom konaní (pozri možnosti primeraných obmedzení v § 82 Trestného poriadku). Osobitne v tejto súvislosti ústavný súd poukazuje na možnú ústavnoprávnu problematickosť uvádzania temer totožných viet týkajúcich sa odôvodnenia nenahradenia väzby iným opatrením vo všetkých napadnutých uzneseniach. 47. K druhému z dôvodov, na ktorých súdy rozhodujúce o väzbe sťažovateľa založili ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ústavná sťažnosť, dovolanie v sporovom konaní, nevyčerpanie opravného prostriedku
Právna veta: Za vadný postup súdu, ktorým možno účastníkovi odňať možnosť konať pred súdom, sa považuje aj odmietnutie podania, ktoré by mohlo byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie konania (§ 43 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, s účinnosťou od 1. júla 2016 § 129 ods. 3 CSP, pozn.), hoci pre také rozhodnutie neboli splnené podmienky, pretože sa takým rozhodnutím bráni žalobcovi v realizácii procesného práva domáhať sa ochrany práva, ktoré bolo ohrozené alebo porušené na súde (porovnaj uznesenie najvyššieho súdu sp. zn. 4 Cdo 144/2011 z 27. 2. 2012, uznesenie najvyššieho súdu sp. zn. 7 Cdo 11 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na prerokovanie veci bez prieťahov, správna žaloba, nevyčerpanie opravného prostriedku
Právna veta: „Prostredníctvom ustanovenia § 250t Občianskeho súdneho poriadku poskytuje zákonodarca fyzickým osobám a právnickým osobám právnu možnosť domáhať sa súdnej ochrany ich základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov garantovaného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaniach pred orgánmi verejnej správy, pokiaľ tieto nekonajú bez vážneho dôvodu spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom tým, že sú v konaní nečinné.“ 21. V uznesení sp. zn. I. ÚS 789/07 (publikované v Zbierke nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky pod č. 67/2007) ústavný súd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozsudok pre zmeškanie, zásada kontradiktórnosti, právo na súdnu ochranu účastníka
Právna veta: Návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie podľa § 277 CSP je procesným návrhom, pričom konajúci súd musí „iba“ posúdiť, či sú splnené podmienky pre rozhodnutie o tomto návrhu a v prípade, že návrhu vyhovie, pokračuje v konaní ďalej. Vzhľadom na to, že pojem „ospravedlniteľný dôvod“ nie je právnou normou definovaný, je iba na úvahe konajúceho súdu, ktoré okolnosti v intenciách konkrétneho prípadu posúdi ako okolnosti hodné ospravedlnenia neúčasti na pojednávaní. Z uvedeného vyplýva, že podstatným pre vydanie napadnutého uznesenia je podanie návrhu na zrušenie rozsudku pre zmeškanie a aj p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, právo na vznesenie obvinenia, trestné oznámenie
Právna veta: Ústavný súd tiež vyslovil, že «Súčasťou práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy... nie je ani oprávnenie „každého“, aby na základe jeho návrhu (podnetu) bol orgán prokuratúry povinný podať obžalobu voči označeným osobám. Takéto základné právo „každého“ nie je upravené ani v ústave, ani v Trestnom poriadku, prípadne v zákone o prokuratúre» (I. ÚS 64/96, II. ÚS 42/00, II. ÚS 208/2020). 15. Ani z čl. 6 dohovoru (pokiaľ je jeho aplikovateľnosť založená na „trestnom obvinení“ inej osoby) poškodenému nevyplýva v trestnom konaní právo na začatie a vedenie trestného stíhania proti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, ochrana spotrebiteľa , dovolanie v sporovom konaní
Právna veta: Aj keď je ochrana spotrebiteľov neoddeliteľnou súčasťou súčasného súkromného práva a postavenie spotrebiteľov je potrebné brať vážne, ochranu spotrebiteľov je nutné interpretovať triezvo, neutrálne ako akékoľvek iné inštitúty s tým, že táto ochrana je už súčasťou zákonnej normy ako účel právnej normy a už nepotrebuje osobitnú expanzívnu interpretáciu nad rámec interpretačných štandardov vrátane teleologického výkladu. Koncept ochrany spotrebiteľa v klasickom poňatí nie je v napätí s ústavou, ale to neznamená, že je priamo ústavným princípom (PL. ÚS 11/2016, pozri aj rozsudok Súdneho dvo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dovolanie v sporovom konaní, podanie dovolania, iná vada konania, lehota na podanie dovolania
Právna veta: Vychádzajúc z uvedeného, ústavný súd na okresnom súde zistil, že sťažovateľka napriek poučeniu o možnosti podať proti rozhodnutiu odvolacieho súdu dovolanie v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii, dovolanie proti napadnutému rozsudku krajského súdu nepodala. Na margo rozsudku najvyššieho súdu sp. zn. 8 Cdo 178/2018 z 27. marca 2019 ústavný súd nad rámec veci dodáva, že z ústavnoprávneho hľadiska, ako aj z hľadiska relevantnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva ťažko bez ďalšieho prijať ná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: úkony právnej služby, povinnosť advokáta chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta, právo na prerokovanie veci bez prieťahov, právo na obhajobu, právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu
Právna veta: Ústavný súd zároveň poznamenáva, že povinnosti advokáta vyplývajúce zo zákona o ústavnom súde a zo zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o advokácii“) vylučujú, aby ústavný súd 14 nahradzoval úkony právnej služby, ktoré je advokát povinný vykonávať tak, aby boli objektívne spôsobilé vyvolať nielen začatie konania, ale aj prijatie sťažnosti na ďalšie konanie, ak sú na to splnené zákonom ustanovené predpoklady. Osobitne to platí pre všetky zákonom usta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podanie sťažnosť na prieťahy v konaní na všeobecnom súde, sťažnosti, právo na súdnu ochranu, zjavne neopodstatnená sťažnosť
Právna veta: O zjavnej neopodstatnenosti návrhu možno hovoriť vtedy, keď namietaným postupom orgánu verejnej moci (súdu) nemohlo vôbec dôjsť k porušeniu toho základného práva alebo slobody, ktoré označil sťažovateľ, a to pre nedostatok vzájomnej príčinnej súvislosti medzi označeným postupom orgánu verejnej moci a základným právom alebo slobodou, porušenie ktorých sa namietalo, prípadne z iných dôvodov. Za zjavne neopodstatnenú možno preto považovať sťažnosť, pri predbežnom prerokovaní ktorej ústavný súd nezistil možnosť porušenia označeného základného práva alebo slobody, reálnosť ktorej by mohol p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania, iná vada konania, nepreskúmateľnosť rozhodnutia súdu
Právna veta: Pri posudzovaní prípustnosti dovolania podľa uplatneného dovolacieho dôvodu podľa § 237 ods. 1 písm. f) OSP najvyšší súd odôvodnil jeho odmietnutie tým, 16 že «Judikatúra najvyššieho súdu (R 111/1998) už dávnejšie považuje nepreskúmateľnosť rozhodnutia za „inú vadu konania“, ktorá prípustnosť dovolania nezakladá. Na rokovaní občianskoprávneho kolégia najvyššieho súdu, ktoré sa uskutočnilo 3. decembra 2015, bolo prijaté zjednocujúce stanovisko, právna veta ktorého znie: „Nepreskúmateľnosť rozhodnutia zakladá inú vadu konania v zmysle § 241ods. 2 písm. b/ Občianskeho súdneho poriadku. V ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odklad exekúcie, excindačná žaloba, zastavenie exekúcie, návrh na odklad exekúcie
Právna veta: Ako z citovaných ustanovení Exekučného poriadku vyplýva, povoliť odklad exekúcie podľa § 56 ods. 2 Exekučného poriadku mohol okresný súd (do vykonania predmetnej dražby) aj bez návrhu (ex offo), teda (v zásade) aj na základe návrhu (resp. informačného podnetu) inej osoby ako povinného, avšak len vtedy, ak možno očakávať, že exekúcia bude zastavená. V súvislosti s excindačnou žalobou exekučný súd exekúciu zastaví, len ak bolo právoplatne rozhodnuté, že exekúcia postihuje vec, na ktorú má niekto právo nepripúšťajúce exekúciu. To znamená, že len na základe podanej excindačnej žaloby, ak je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, vznesenie obvinenia, povinnosť nahradiť škodu, nárok na náhradu škody v trestnom konaní
Právna veta: Ústavný súd už stabilne judikoval, že základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy (obdobne tak aj podľa čl. 38 ods. 2 listiny) sa v prípade konania pred orgánmi činnými v trestnom konaní chráni v zásade od okamihu vznesenia obvinenia konkrétnej osobe, keď sa dotknutá osoba stáva procesnou stranou v konaní buď ako obvinený, alebo poškodený (II. ÚS 41/98, II. ÚS 20/02, III. ÚS 77/09). Podľa judikatúry všeobecných súdov, ako aj zo znenia § 46 ods. 3 Trestného poriadku je jednou zo základných podmienok na vyslovenie povinnosti nahradiť škodu, aby ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: právo na podnikanie, konkurenčná doložka , zmluvná sloboda, zmluva o obchodnom zastúpení , právo podnikať
Právna veta: Inštitút konkurenčnej doložky spadá do rámca čl. 35 ods. 1 ústavy, ktorý garantuje právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť v rámci podmienok a obmedzení ustanovených zákonom (čl. 35 ods. 2 ústavy). Podpisom konkurenčnej doložky sa povinný subjekt dobrovoľne v zmysle zásady zmluvnej voľnosti vzdáva časti tohto práva, a to pre účely ochrany hospodárskych záujmov druhej zmluvnej strany ako účastníka hospodárskej súťaže. V rámci úpravy obchodnoprávnych vzťahov zákonná úprava Obchodného zákonníka upravuje konkurenciu v ustanoveniach o obchodných spoločnostiach (§ 65 Obchodného zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľské rozhodcovské konanie, neplatnosť rozhodcovskej zmluvy, žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku
Právna veta: V inom ako spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní exekučný súd nie je oprávnený skúmať právomoc rozhodcovského súdu z dôvodu neplatnosti, resp. neexistencie rozhodcovskej doložky, resp. zmluvy, keďže na uplatnenie takejto námietky existujú v zmysle zákona o rozhodcovskom konaní iné inštitúty (námietka nedostatku právomoci rozhodcovského súdu pre neexistenciu alebo neplatnosť rozhodcovskej zmluvy podľa § 21 zákona o rozhodcovskom konaní, resp. podanie žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku podľa § 40 zákona o rozhodcovskom konaní). Možnosť uplatniť námietku nedostatku právomoci rozhodco ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nedostatok právomoci rozhodcovského súdu, žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku, neplatnosť rozhodcovskej zmluvy, zastavenie exekúcie
Právna veta: Oprávnenie účastníka namietať nedostatok právomoci rozhodcovského súdu podľa § 21 ods. 4 zákona o rozhodcovskom konaní a oprávnenie podať žalobu o zrušenie takéhoto rozhodcovského rozsudku kauzálne príslušnému súdu podľa § 40 zákona o rozhodcovskom konaní, o ktorých je oprávnený a povinný rozhodovať zákonom určený civilný súd, nepripúšťajú skúmanie právomoci rozhodcovského súdu zo strany exekučného súdu v rozsahu, ktorý patrí civilnému súdu. Nevyužitie postupu podľa zákona o rozhodcovskom konaní (námietka nedostatku právomoci a žaloba o zrušenie rozsudku, pozn.) v iných ako spotrebiteľs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: skutkové tvrdenia, porušenie povinnosti tvrdenia, procesná pasivita strany sporu
Právna veta: Ust. § 150 C.s.p. zakotvuje tzv. povinnosť tvrdenia, teda procesnú povinnosť, ktorej nesplnenie je sankcionované procesnými prostriedkami, predovšetkým vo forme rýchlej straty sporu. Strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce skutkové tvrdenia týkajúce sa sporu. Táto povinnosť tvrdenia sa vzťahuje na skutkové okolnosti súvisiace s procesným útokom alebo procesnou obranou strany sporu a je koncepčným predpokladom tzv. sudcovskej koncentrácie civilného sporového konania (§ 153 C.s.p.). Porušenie povinnosti tvrdenia sa považuje za procesnú pasivitu strany sporu, ktorá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: práva spotrebiteľa, primerané finančné zadosťučinenie, ochrana spotrebiteľa
Právna veta: V prípade porušenia práva alebo povinnosti ustanovenej zákonom č. 250/2007 v znení neskorších predpisov a osobitnými predpismi, medzi ktoré sa zaraďuje i Občiansky zákonník, vzniká spotrebiteľovi právo na primerané finančné zadosťučinenie. Toto právo vyplýva z ust. § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, podľa ktorého proti porušeniu práv a povinnosti ustanovených zákonom s cieľom ochrany spotrebiteľa môže sa spotrebiteľ proti porušiteľovi na súde domáhať ochrany svojho práva. Združenie sa môže na súde proti porušiteľovi domáhať, aby sa porušite ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: predbežné prejednanie obžaloby, štádium trestného konania, obligatórne predbežné prejednanie obžaloby, návrh obžalovaného na predbežné prejednanie obžaloby, návrh obhajcu na predbežné prejednanie obžaloby
Právna veta: Je potrebné uviesť, že všeobecne nie je toto štádium konania na súde po podaní obžaloby formulované v Trestnom poriadku ako obligatórne. Je povinnosťou predsedu senátu, aby podľa § 243 ods. 1 Tr.por. podanú obžalobu na súde preskúmal a až podľa jej obsahu a obsahu spisu posúdil, či ju treba predbežne prejednať na zasadnutí celého senátu, alebo či nariadi hlavné pojednávanie. (...) Pritom vo veci neprichádzalo ani do úvahy rozhodnutie uvedené v § 243 ods. 2, 244 ods. 1 písm. a) až i) Tr. por., kedy by inak vykonanie predbežného prejednania obžaloby bolo povinné. Povinnosť vykonať predbežné prej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydržanie, súčasť veci, spôsobilý predmet občianskoprávneho vzťahu, dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, vertikálne rozdelenie rodinného domu, nemožnosť vydržania pivnici tvoriacej súčasť rodinného domu, pivnica ako súčasť veci
Právna veta: Zrušením a vyporiadaním podielového spoluvlastníctva došlo k zániku pôvodného podielového spoluvlastníctva k stavbe rodinného domu a vzniku dvoch samostatných vecí v právnom zmysle slova s rozdielnym vlastníckym režimom. Rodinný dom bol rozdelený vertikálne a každému z pôvodných podielových spoluvlastníkov pripadla konkrétna časť rodinného domu stojaca na geometrickým plánom presne špecifikovaných novovytvorených parcelách. Pivnica tvoriaca predmet sporu sa nachádza v podzemnom podlaží tej časti rodinného domu, ktorá pripadla do výlučného vlastníctva právnej predchodkyne žalovaného. Podľa ust. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne delikty , objektívne zistiteľné skutočnosti, začiatok plynutia subjektívnej prekluzívnej lehoty, prerokovanie protokolu o kontrole, deň výkonu kontroly ako rozhodujúci deň pre začiatok plynutia subjektívnej prekluzívnej lehoty, zneužitie účelu preklúzie
Právna veta: Súd nestotožnil s argumentáciou žalovaného, podľa ktorej pre začiatok plynutia ročnej subjektívnej prekluzívnej lehoty v zmysle § 68a ods. 3 zák. č. 5/2004 Z.z. na uloženie pokuty nie je rozhodujúci deň, kedy bola vykonaná kontrola, ale až deň, kedy bol prerokovaný protokol o kontrole, nakoľko tento názor nie je správny. Správny súd má za to, že ak by sa pripustil výklad uvedeného zákonného ustanovenia v súlade s právnym názorom žalovaného tak, by reálne došlo k popretiu účelu a zmyslu právnej úpravy preklúzie v tomto prípade. Správny orgán by si mohol lehotu ľubovoľne predĺžiť na celé tri rok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zjavne nedôvodná žaloba, výzva súdu na späťvzatie žaloby pri jej zjavnej nedôvodnosti, požiadavka úplnosti skutkových tvrdení, spornosť skutkových tvrdení, vymedzenie relevantných skutočností pre určeniu predmetu súdneho konania
Právna veta: Neobstojí ani subjektívny pohľad/názor žalovaného na potrebu aplikácie ustanovenia § 138 CSP (výzva súdu na späťvzatie žaloby pri jej zjavnej nedôvodnosti). Skutkové tvrdenia v znení ako ich vymedzili žalobkyne v podanej žalobe totiž neodôvodňujú postup súdu v zmysle predmetného ustanovenia. Naopak, sú dostatočným základom preto, aby súd mohol pristúpiť k rozhodovaniu/ vyporiadaniu vymedzeného predmetu podielového spoluvlastníctva. Ide teda z hľadiska „úplnosti" žaloby o tvrdenia dostatočné. Skutočnosť, že (tvrdenia) nezodpovedajú predstavám žalovaného je v sporovom konaní „štandardná/očakávan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: komplexný posudok ako podklad pre rozhodnutie o peňažnom príspevku, náležitosti rozhodnutia, náležitosti rozhodnutia vo veciach konania o peňažnom príspevku na osobnú asistenciu, nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia správneho orgánu, subsidiárna aplikácia správneho poriadku vo vzťahu k zákonu č. 447/2008
Právna veta: Nakoľko zákon č. 447/2008 Z.z. neustanovuje obsahové náležitosti rozhodnutia vo veciach konania o peňažnom príspevku na osobnú asistenciu, je potrebné vychádzať pri vymedzení základných náležitostí rozhodnutia žalovaného, ktoré bolo vydané v konaní vo veciach kompenzácie ako aj pri vymedzení jeho minimálneho rozsahu, z príslušných ustanovení správneho poriadku. Podľa § 47 ods. 1 a 3 rozhodnutie žalovaného v predmetnej veci musí okrem iného obsahovať aj odôvodnenie, v ktorom správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom pre rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: darovacia zmluva, hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným, neposkytnutie starostlivosti resp. pomoci ako hrubé porušenie dobrých mravov, nepodieľanie sa na splácaní úveru darcu
Právna veta: V súvislosti s dôvodom spočívajúcim v neposkytnutí starostlivosti žalobkyni zo strany žalovaného nemal súd preukázané, že by žalobkyňa bola na poskytovanie starostlivosti zo strany inej osoby odkázaná. (...) Odvolací súd nesúhlasí s názorom žalobkyne, že pod neposkytnutím starostlivosti, či potrebnej pomoci, dosahujúcim povahu hrubého porušenia dobrých mravov je potrebné chápať i nepodieľanie sa na splácaní úverov darcu, keď v konaní nebolo preukázané, že by sa žalobkyňa úverovo zadlžovala pod tlakom žalovaného.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dražobník, navrhovateľ dražby, organizovanie dražby, právomoc disponovať výkonom záložného práva
Právna veta: Podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách dražobník je osobou, ktorá organizuje dražbu a spĺňa podmienky ustanovené týmto a osobitným zákonom a vzniklo jej oprávnenie na prevádzkovanie príslušnej živnosti. Podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona o dobrovoľných dražbách navrhovateľom dražby je vlastník predmetu dražby, osoba, ktorá vykonáva záložné právo, alebo iná osoba, ktorá je oprávnená navrhnúť vykonanie dražby podľa osobitného zákona. Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že dražobník nemá právomoc disponovať výkonom záložného práva.

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, bezúročný spotrebiteľský úver, adresa veriteľa na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť, adresa veriteľa v záhlaví spotrebiteľskej zmluvy, identifikačné údaje poskytovateľa spotrebiteľského úveru, možnosť spotrebiteľa posúdiť rozsah svojho záväzku, neuvedenie adresy veriteľa
Právna veta: V zmysle ust. § 9 ods. 2 písm. c) zákona č. 129/2010 Z.z. zmluva o spotrebiteľskom úvere okrem všeobecných náležitostí podľa Občianskeho zákonníka musí obsahovať adresu veriteľa, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť. Za splnenie tejto povinnosti nemožno považovať uvedenie adresy sídla žalobcu v záhlaví zmluvy v rámci jeho ďalších identifikačných údajov. Tieto údaje vyplývajúce z výpisu z obchodného registra len umožňujú identifikovať žalobcu nezameniteľným spôsobom ako poskytovateľa úveru žalovanej. Z ust. § 9 ods. 2 písm. c) zákona č. 129/2010 Z.z. v znení účinnom v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na navrátenie vlastníctva k nehnuteľným veciam, dôvody navrátenia vlastníctva, reštitúcia cirkevného majetku, nekonkretizovanie jedného dôvodu navrátenia vlastníctva, neurčitosť výzvy navrátenie vlastníctva, odňatie vlastníctva, prechod nehnuteľnosti na štát
Právna veta: Súd dospel jednoznačne k záveru, že nekonkretizovanie jedného dôvodu spomedzi viacerých dôvodov, o ktoré svoj nárok opiera, uvedených v § 3 ods. 1 zákona č. 161/2005 Z. z. nemožno považovať ako nesplnenie požiadavky určitosti výzvy. (...) Vzhľadom na uvedené odvolací súd jednoznačne dospel k záveru, že námietka žalovaného týkajúca sa neurčitosti výzvy len z dôvodu, že v nej bol uvedený dôvod odňatia vlastníctva dvoma spôsobmi, neobstojí. Je nesporné, že vlastníctvo k nehnuteľnostiam prešlo na štát v rozhodnom období spôsobom podľa § 3 reštitučného zákona, preto poukazovanie žalovaného na neurč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: fond prevádzky, údržby a opráv a úhrady za plnenia, dobré mravy, solidárni dlžníci, podielové spoluvlastníctvo bytu, povinnosť uhrádzať finančné prostriedky do fondu prevádzky, údržby a opravy
Právna veta: Odvolací súd je v zhode so súdom prvej inštancie názoru, že napriek skutočnosti, že žalovaný 2 predmetný byt v ostatne uvedenom období vôbec neužíval (rovnako ako ani služby/plnenia spojené s užívaním bytu) a od žalovanej 1 (ktorá celý byt a služby spojené s užívaním bytu užívala) očakával, že bude predmetné platby uhrádzať ona, ako podielový spoluvlastník (v určitom období ako bezpodielový spoluvlastník) má žalovaný 2/ zákonnú povinnosť uhradiť a uhrádzať predmetné platby za plnenia spojené s užívaním bytu ako aj príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv spolu so žalovanou 1/, a to z dôvod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výživné, schopnosť samostatne sa živiť, trvanie vyživovacej povinnosti, dosiahnutie pravidelného príjmu z adekvátneho povolania
Právna veta: Dokončením štúdia maturitou a získaním výučného listu v odbore kuchár oprávnený nadobudol schopnosť sám sa živiť, aj keď ešte nedosahuje pravidelný a postačujúci príjem z povolania. Z § 62 ods. 1 Zákona o rodine totiž vyplýva, že vyživovacia povinnosť rodiča trvá do tej doby, pokiaľ dieťa nie je schopné samo sa živiť a nie dovtedy, kým dosahuje pravidelný príjem z adekvátneho povolania, z ktorého je schopné uspokojovať všetky svoje potreby ako sa nesprávne domnieva oprávnený.

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, dobré mravy, poskytnutie úveru za úžernú cenu, cena prevyšujúca priemernú cenu porovnateľných úverov, subjekty finančného trhu poskytujúce neprimerané úroky, finančné inštitúcie poskytujúce úvery za primerané odplaty
Právna veta: Odvolací súd v zhode so súdom prvej inštancie považuje za rozporné s dobrými mravmi, ak sa poskytne spotrebiteľovi úver za úžernú cenu takmer o 100 % prevyšujúcu priemernú cenu porovnateľných úverov poskytovaných bankami a ak veriteľ využije tieseň spotrebiteľa, jeho neskúsenosť, ľahkomyseľnosť, rozrušenie, prípadne slabomyseľnosť. Vo vzťahu k ustanoveniu § 53 ods. 6 Občianskeho zákonníka odvolací súd dodáva, že uvedené ustanovenie nemožno vykladať tak, aby do odplaty obvykle požadovanej na finančnom trhu za spotrebiteľské úvery v obdobných prípadoch sa zahrňovali i údaje od tých subjektov fin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozvod manželstva, podmienky pre zrušenie manželstva rozvodom, vážne narušenie a trvalý rozvrat vzťahov medzi manželmi, obnovenie manželského spolužitia, protialkoholické liečenie, spoločenské funkcie manželstva, zachovanie spoločenských funkcií manželstva podrobením protialkoholickému liečeniu
Právna veta: Zákon o rodine vo svojich ustanoveniach (§ 22 zákona č. 36/2005 Z. z.) uvádza, že k zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch; tieto dôvody na zánik manželstva rozvodom upravuje § 23 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z., z ktorého vyplýva, že súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. (...) V danom prípade z dokazovania, vykonaného okresným súdom, nesporne vyplýva, že manželia nevedú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: práva spotrebiteľa, právo na primerané finančné zadosťučinenie spotrebiteľa, vznesenie námietky premlčania, úspešné uplatnenie práva alebo povinnosti, dosiahnutie úspechu v spore vznesením námietky premlčania
Právna veta: Prvoinštančný súd vo svojej úvahe dospel k správnemu záveru, že vznesenie námietky premlčania v pôvodnom konaní nie je možné považovať za úspešnú ochranu proti dodávateľom uplatnenému nároku a tým nie je daný základ pre priznanie primeraného finančného zadosťučinenia. Podľa ustálenej súdnej praxe pod úspešným uplatnením porušenia práva alebo povinnosti v zmysle ust. § 3 ods. 5 zák. č. 250/2007 Z.z. treba rozumieť úspešné uplatnenie konkrétneho nároku z porušenia práva alebo povinnosti, napr. nároku na náhradu škody, na vydanie bezdôvodného obohatenia, alebo aj určenie neprijateľnosti konkrétne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozsudky, ktoré možno zmeniť alebo zrušiť aj bez návrhu so zmenou pomerov, podstatná zmena pomerov, zmena rozsudku týkajúcu sa úpravy výkonu rodičovských práv a povinností, zmena pomerov, ktorá nie je podstatná, nepatrná zmena pomerov , rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností
Právna veta: Pre zmenu rozsudku týkajúcu sa úpravy výkonu rodičovských práv a povinností nie je potrebná zmena pomerov, ktorá je podstatná. Nejde teda o zákonom vyjadrenú potrebu podstatnej zmeny, tak ako tomu bolo za účinnosti predchádzajúceho procesného kódexu. Zavedením nových procesných kódexov prišlo k zosúladeniu hmotnoprávneho vyjadrenia podmienky pre zmenu rozhodnutia o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohody o výkone rodičovských práv a povinností tým, že v ust. § 121 CMP zákonodarca stanovil kritérium „obyčajnej“ zmeny pomerov, bez potreby konštatovania (legálne nevyjadrenej) podstatne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ohlasovanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a oznamovanie ich výsledkov, zmena povolenej banskej činnosti, povolené množstvo vyťaženého materiálu podľa zákona o baníctve, pravidelné oznámenie výsledkov vykonávanej banskej činnosti
Právna veta: Podľa názoru správneho súdu nie je možné konštatovať, že tým, že žalobca pravidelne oznamoval výsledky vykonávanej banskej činnosti príslušnému obvodnému banskému úradu podľa § 5a ods. 6 Zákona o banskej činnosti, spolu s uvedením množstva vydobytého nerastu za uplynulý rok nahradil svoju povinnosť vyplývajúcu mu z ustanovení Zákona o banskej činnosti, súvisiacu z väčším množstvom vyťaženého materiálu ako mal povolené. Správny orgán nesprávne považoval každoročné ohlasovanie výsledkov banskej činnosti žalobcom (§ 5a ods. 6) za ohlásenie zmeny banskej činnosti podľa § 18d ods. 1 Zákona o banske ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie podľa OZ, premlčanie v prípade bezdôvodného obohatenia, subjektívna premlčacia doba v prípade bezdôvodného obohatenia, dozvedenie sa o bezdôvodnom obohatení, čas odkedy sa dozvedieť mala a mohla o bezdôvodnom obohatení, začiatok plynutia subjektívnej doby
Právna veta: V prípade bezdôvodného obohatenia Občiansky zákonník upravuje tak subjektívnu ako aj objektívnu premlčaciu dobu. (...) Vo vzťahu k subjektívnej premlčacej dobe odvolací súd poukazuje na to, že zákon pre začiatok plynutia subjektívnej premlčacej doby predpokladá to, kedy sa dotknutá osoba dozvedela o bezdôvodnom obohatení a kto ho získal. Nie teda čas, od kedy sa dozvedieť mala a mohla s poukazom na to, že mala poznať právo. Právny poriadok slova „vedieť mal a mohol“ pritom obsahuje v iných prípadoch, na účely začiatku premlčacej doby ich nestanovil. Existuje preto obava, že nedôsledným výklado ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vrátenie daru, hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným, sporné vlastnícke vzťahy k stavbe medzi darcom a obdarovaným, nevyporiadané majetkové a finančné záležitosti medzi darcom a obdarovaným, konanie obdarovaného odporujúce dobrým mravom , ukončenie vzájomného spolužitia obdarovaným
Právna veta: Skutočnosť, že medzi stranami sporu zostali po ukončení vzájomného spolužitia sporné vlastnícke vzťahy k stavbe, investície do stavby a nevyporiadané majetkové a finančné záležitosti z dôvodu, že nenašli vzájomný konsenzus, napriek tomu, že obaja v rámci mimosúdnych rokovaní týkajúcich sa majetkového vyrovnania prezentovali vôľu dohodnúť sa, nemožno pripisovať výlučne na vrub žalovanému a už vôbec nie toto jeho konanie považovať za odporujúce dobrým mravom. Za hrubé porušenie dobrých mravov zo strany žalovaného nemožno považovať ukončenie vzájomného spolužitia, ani to, že doposiaľ nebola stavb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: informačná povinnosť advokáta o výške odmeny za úkon právnej služby, práva a povinnosti advokáta , odmeny a náhrady advokátov za služby, dohoda o výške odmeny, odmena advokáta, tarifná odmena advokáta za zastupovanie, predvídateľnosť odmeny za poskytovanie právnych služieb, forma informovanie klienta o výške odmeny za úkon právnej služby, informovanie klienta ako jednostranný právny úkon
Právna veta: Je potrebné vykladať §18 ods. 4 zákona o advokácii v súlade s doktrínou predvídateľnosti odmeny za poskytovanie právnych služieb. Klient, spotrebiteľ právnej služby musí byť tak dostatočne informovaný o výške odmeny za poskytnuté právne služby, aby mohol reagovať na jej prípadné zmeny. Pokiaľ výška dohodnutej odmeny ostáva nemenná, javí sa ako neúčelné a nadbytočné zotrvávať len na výslovne formalistickom oboznamovaní výšky odmeny za každý jednotlivý úkon právnej služby, ktorý mieni advokát pre klienta vykonať. V tomto smere odvolací súd poukazuje i na to, že výkon advokácie sa uskutočňuje za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozsudok pre zmeškanie, návrh strany vydanie rozsudku pre zmeškanie, zisťovanie dôvody neprítomnosti protistrany na pojednávaní, dodržanie procesného postupu súdu vo vzťahu k strane neprítomnej na pojednávaní, skonštatovanie súdu o splnení podmienok na vydanie rozsudku pre zmeškanie
Právna veta: Odvolací súd považuje za potrebné zdôrazniť, že na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy (O.s.p.), kedy súd pri splnení zákonných podmienok mohol bez ďalšieho rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie aj na pojednávaní, v civilnom sporovom konaní tomu tak nie je. Súd môže rozsudok pre zmeškanie vydať len vtedy, ak strana prítomná na pojednávaní vydanie takého rozhodnutia navrhne; bez procesnej iniciatívy strany súd rozsudok pre zmeškanie na pojednávaní vydať nemôže. Aktivita strany, ktorá sa v tomto prípade vyžaduje preto nespočíva v tom, že sporová strana prítomná na pojednávaní si má sama „zisťo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: obhospodarovateľ lesa, priestupky na úseku lesného hospodárstva, zmluva o združení, združenie ako obhospodarovateľ lesa, neoprávnená ťažba stromov, výbor združenia, zmluva o združení ako zmluvný vzťah, nemožnosť kreovania orgánov združených osôb v rámci zmluvy o združení
Právna veta: Právna úprava definuje subjekt obhospodarovateľa lesa ako právnickú alebo ako fyzickú osobu, ktorá hospodári na lesných pozemkoch. V nadväznosti na to je nepochybné, že obhospodarovateľom lesa môže byť len subjekt spĺňajúci definíciu právnickej osoby podľa § 18 ods. 2 Občianskeho zákonníka alebo subjekt fyzickej osoby spĺňajúci definíciu fyzickej osoby podľa § 7 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka. Na základe úpravy § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka nevzniká žiaden z uvedených subjektov. Označená právna úprava § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka je úpravou výlučne zmluvného vzťahu osôb, ktoré zm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: oznámenie o schôdzi vlastníkov, neplatný právny úkon, právo zúčastňovať sa na schôdzi vlastníkov, písomná pozvánka na schôdze vlastníkov, program rokovania schôdze vlastníkov, právo rozhodovať o veciach ktoré sa týkajú správy domu, neplatnosť uznesenia prijaté na schôdze vlastníkov, nemožnosť uplatňovania hlasovacích práv
Právna veta: Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z., vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a na schôdzi vlastníkov hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku. (...) Oznámenie o schôdzi alebo o zhromaždení vlastníkov sa v praxi realizuje zaslaním písomnej pozvánky obsahujúcej miesto a čas rokovania schôdze (zhromaždenia), ako aj program rokovania schôdze alebo zhromaždenia vlastníkov. (...) O ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňové preplatky a úrok, písomné vyhotovenie rozsudku, žiadosť o vrátenie daňového preplatku, nevydanie rozhodnutia v prípade vyhovenia žiadosti o vrátení daňového preplatku, povinnosť vydanie rozhodnutie v prípade nevyhovenie žiadosti o vrátení daňového preplatku, ukončenie začatého daňového konania rozhodnutím
Právna veta: Podľa § 79 ods. 2 in fine Daňového poriadku, ak správca dane žiadosti o vrátenie preplatku vyhovie v plnom rozsahu, správca dane rozhodnutie nevydáva. Výkladom tohto ustanovenia a contrario je nepochybné, že v ostatných prípadoch, t. j. keď správca dane žiadosti o vrátenie daňového preplatku celkom alebo sčasti nevyhovie, musí o žiadosti vydať rozhodnutie. Napriek tomu, že z § 79 ods. 3 vyplýva povinnosť správcu dane rozhodnúť o priznaní úroku zo sumy daňového preplatku, ak ho daňovému subjektu nevráti v stanovenej lehote, žiadnym ustanovením Daňového poriadku nie je vylúčené podanie žiadosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: spriaznené pohľadávky, skupiny, podriadené pohľadávky v konkurze, existencia vzťahu spriaznenosti, existencia vzťahu podriadenosti v čase vzniku pohľadávky, zlúčenie spoločnosti ako právny základ pre určenie posudzovania spriaznenosti alebo zánik spriaznenosti subjektov
Právna veta: Vychádzajúc z ust. § 137 ods. 5 ZKR dospel odvolací súd k záveru, že ak v reštrukturalizácii dlžníka boli prihlásené a zistené podriadené pohľadávky alebo pohľadávky, ktoré by sa v konkurze uspokojovali ako podriadené, vytvorenie samostatnej skupiny v reštrukturalizačnom pláne pre uspokojovanie týchto pohľadávok bolo na mieste, pričom pohľadávky tejto samostatnej skupiny nemôžu uspokojované rovnakým ani lepším spôsobom ako iné pohľadávky. Za pohľadávky patriace do tejto skupiny sa s poukazom na ust. § 95 ods. 3 považujú všetky pohľadávky patriace veriteľovi, ktorý kedykoľvek od jej vzniku bol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť správcu komunikácie za škodu, zodpovednosť vlastníka miestnej komunikácie za škodu, povinnosť udržiavať miestnu komunikáciu v stave zodpovedajúcom účelu na ktorý sú určené, správca majetku VÚC, závady v zjazdnosti miestnej komunikácie, pasívna legitimácia v konaní o náhradu škody
Právna veta: Odvolací súd nespochybňuje argumentáciu žalovaného v zmysle tom, že aj správca miestnej komunikácie zodpovedá za škody, ktoré vznikli užívateľom tejto komunikácie tak, ako to predpokladá citované ust. § 9a ods. 2 Cestného zákona. Táto skutočnosť však neznamená, že by žalovaný ako vlastník miestnej komunikácie nebol pasívne legitimovaným subjektom v danom konaní, keďže nielen správcovia pozemných komunikácií, ale aj ich vlastníci sú povinní pozemné komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené. Nemožno v tejto súvislosti opomenúť, že poškodený subjekt ani o existencii k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: uvedenie do predošlého stavu, prevod patentu, majiteľ patentu, márne uplynutie lehoty na zaplatenie poplatku za udržiavanie platnosti patentu, opomenutie zaplatiť udržiavací poplatok, vynaloženia náležitej starostlivosti ktorú si vyžadujú okolnosti poplatníkom, udržiavaci poplatok patentu, verejnoprávna ochrana patentu
Právna veta: V dôsledku márneho uplynutia lehoty na zaplatenie poplatku za udržiavanie platnosti patentu, v zmysle patentového zákona patent zanikne. Je zrejmé, že sa jedná o výrazný zásah do práv majiteľa patentu, preto zákonodarca upravil mechanizmus uvedenia do predošlého stavu v ustanoveniach § 10 zákona č. 495/2008 Z. z. Podľa správneho súdu základné pochybenie v úsudku žalovaného pri posudzovaní vynaloženia náležitej starostlivosti spočíva v tom, že nezohľadnil konanie žalobcu ako náležitú starostlivosť, ktorú si vyžadovali okolnosti, čo vyústilo v zásade do „potrestania" žalobcu stratou práv majiteľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určenie neplatnosti dražby, nezameniteľnosť predmetu dražby, označenie predmetu dražby, opis predmetu dražby, nedostatočný opis predmetu dražby
Právna veta: Žalobkyňou tvrdený dôvod neplatnosti dražby spočíva v nedostatočnom opise stavby rodinného domu v notárskej zápisnici osvedčujúcej priebeh dražby. (...) Túto nepresnosť označuje žalobkyňa za dôvod neplatnosti dražby, ktorým bola dotknutá na svojich právach. Ujmu na svojich právach vidí v tom, že pre zámenu znaleckých posudkov nemôže žalovanej odovzdať tú nehnuteľnosť, ktorá bola opísaná v notárskej zápisnici osvedčujúcej priebeh dražby. Opis predmetu dražby je významný pre prípadných účastníkov dražby či osoby, ktoré sa chcú na dražbe zúčastniť ako verejnosť, nie však pre predchádzajúceho vlas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za nelegálne zamestnávanie, zmluvný vzťah medzi administratívne zodpovedným subjektom a poskytovateľom práce alebo služby, objektívna stránka skutkovej podstaty správneho deliktu, extenzívny výklad znakov skutkovej podstaty správneho deliktu, subdodávateľ práce alebo služby
Právna veta: Správny súd teda dospel k záveru, že v predmetnej veci neboli naplnené zákonné znaky skutkovej podstaty správneho deliktu uvedené v ust. § 7b ods. 5 písm. b/ zákona č. 82/2005 Z. z., a to existencia zmluvného vzťahu práve medzi žalobcom ako administratívne zodpovedným subjektom a dodávateľom, resp. poskytovateľom práce alebo služby, na základe ktorého administratívne zodpovedný subjekt prijal prácu alebo službu od jej dodávateľa, resp. poskytovateľa, ktorý ju administratívne zodpovednému subjektu dodal, resp. poskytol, a to prostredníctvom fyzických osôb, ktoré nelegálne zamestnával. Nenaplnen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: oznamovanie a doručovanie, porušenie prísahy alebo služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom, prepustenie zo služobného pomeru príslušníka Policajného zboru, udeľovanie odmien policajtovi, ponechanie v služobnom pomere, ujma na dôležitých záujmov štátnej služby, celkový pohľad na pôsobenie policajta, rozhodnutie o prepustení zo služobného pomeru
Právna veta: Súd podporuje právny názor vyjadrený žalovaným v jeho rozhodnutí, že udeľovanie odmien policajtovi v predchádzajúcom období nevylučuje klasifikáciu jeho ďalšieho konania ako porušenie služobnej prísahy a povinností zvlášť hrubým spôsobom, že jeho ponechanie v služobnom pomere by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby, ktoré spĺňajú podmienky na prepustenie zo služobného pomeru. Porušenie právnych predpisov nie je možné tolerovať len z toho dôvodu, že sa ho dopustil doposiaľ vzorný policajt. Dôvod posúdenia závažnosti skutku (porušenie služobnej prísahy a povinností zvlášť hrubým spôsob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, povolenie na veľkodistribúciu liekov, držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vydaných v inom členskom štáte, povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vydané príslušným slovenským orgánom, uznávanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v iných členských štátoch
Právna veta: Správny súd sa stotožňuje so stanoviskom žalovaného, že logickým a systematickým výkladom Zákona o liekoch je zrejmé, že účastník konania mohol uskutočňovať nákup liekov len od lekární, resp. distribútorov, ktorí disponujú povolením na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, resp. povolením na veľkodistribúciu liekov, ktoré je platné na území Slovenskej republiky a vydané príslušným štátnym orgánom Slovenskej republiky podľa Zákona o liekoch, t. j. ministerstvom alebo samosprávnym krajom. To, že chýba odkaz v ustanovení § 20 ods. 1 písm. i) Zákona o liekoch o akého držiteľa povolenia na posky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy, zmluva o pripojení do miestnej distribučnej sústavy, zmluva o pripojení do nadradenej sústavy, zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do podradenej distribučnej sústavy, úroveň spoločenskej nebezpečnosti pre konštatovanie spáchania správneho deliktu
Právna veta: Pokiaľ sa má uzavrieť zmluva o pripojení do miestnej distribučnej sústavy, je podmienkou jej uzavretia existencia zmluvy o pripojení do nadradenej sústavy, ktorou je v danom prípade regionálna distribučná sústava. Bez existencie zmluvy o pripojení do nadradenej distribučnej sústavy nie je v zmysle logického výkladu § 31 ods. 2 a ods. 8 zákona č. 251/2012 Z.z. možné pripojiť a teda ani uzavrieť zmluvu o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do podradenej distribučnej sústavy. Rovnako v prípade nových pripojení do miestnej distribučnej sústavy počas existencie zmluvy o pripojenie do nadradene ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: európska sústava chránených území Natura 2000, udržiavacie práce, odborné stanovisko okresného úradu, projekt majúce významný vplyv na chránené územie
Právna veta: V druhej časti žalobca namietal tú skutočnosť, že aj keď sa má predmetná činnosť uskutoční v území európskeho významu Tatry, prvostupňový orgán nevydal odborné stanovisko podľa § 28 ods. 4 ZOPK. (...) Vychádzajúc zo znenia § 28 ods. 2 ZOPK, akýkoľvek plán alebo projekt, ktorý priamo nesúvisí so starostlivosťou o územie patriace do európskej sústavy chránených území, navrhované chránené vtáčie územie alebo územie európskeho významu alebo nie je pre starostlivosť oň potrebný, ale ktorý pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom na toto územie významný vply ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: registrácia registrovým súdom, vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania veci, neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti, rozhodovanie o zápise údajov do obchodného registra, formálne predpoklady návrhu na zápis údajov do obchodného registra, rozhodovanie o neplatnosti zapísaného uznesenia valného zhromaždenia
Právna veta: Rozhodovanie o zápise údajov do obchodného registra nie je dôvodom pre vylúčenie sudcu z ďalšieho rozhodovania o neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia. Registrový súd pri zápise údajov do obchodného registra skúma návrh a jeho prílohy len z hľadiska splnenia formálnych predpokladov (§ 6 zákona č. 530/2003 Z.z.). Registrový súd nevykonáva dokazovanie a nemá oprávnenie skúmať platnosť alebo neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia ako prejudiciálnu otázku. Z tohto dôvodu nemôže prípadné rozhodovanie o zápise uznesenia do obchodného registra vylúčiť sudcu z rozhodovania o neplatnosti zapís ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti a osobných údajov, sprístupnenie informácií o osobných údajov, písomný súhlas dotknutej osoby s sprístupnením informácií, povinnosť požiadať o písomný súhlas dotknutú osobu
Právna veta: Za neakceptovateľnú považoval správny súd argumentáciu žalobcu, obsiahnutú v replike, týkajúcu sa povinnosti povinnej osoby zabezpečiť súhlas dotknutej osoby so sprístupnením požadovanej informácie s odkazom na analógiu s ustanovením § 11 ods. 1 písm. a) zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorým je ustanovená fikcia pre prípad, ak by osoba oprávnená dať súhlas na sprístupnenie informácie tento súhlas neudelila s tým, že ak potrebný súhlas dotknutej osoby nebol súčasťou žiadosti o sprístupnenie informácie, povinnosťou žalovaného bolo postupovať podľa § 14 ods. 3 zákona o slobodnom príst ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: oboznamovanie a informovanie zamestnancov, pokuta za správny delikt, komplexné poučenie o predpisoch z hľadiska BoZP, povinnosť pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať zamestnanca s novými pracovnými prostriedkami, objektívna zodpovednosť zamestnávateľa
Právna veta: V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že ust. § 7 ods. 1 písm. a/ v spojení s § 7 ods. 3 zák.č. 124/2006 Z.z. ukladá zamestnávateľovi povinnosť oboznámiť zamestnancov okrem iného aj s novými pracovnými prostriedkami. (...) Z vykonaného dokazovania správny orgánov vyplýva, že žalobca ako zamestnávateľ ti túto povinnosť nesplnil, pričom tvrdenie žalobcu, že zamestnanci boli komplexne poučení o predpisoch z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj tvrdenie, že bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci bola zo strany žalobcu zabezpečovaná nad rámec zákonných povinností v tejto obla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: uvedenie do predošlého stavu v zmysle zákona o patentoch, náležitá starostlivosť účastníka konania, preverovanie doručovanie písomnosti, úplný prieskum patentovej prihlášky
Právna veta: Posudzovanie „náležitej starostlivosti“ sa riadi ust. § 52 ods. 1, 2 zákona č. 435/2001 Z. z., (...) Súd nepovažuje za relevantnú argumentáciu žalobcu uvedenú v rozklade, že vzhľadom na predchádzajúce dobré skúsenosti nemal dôvod na preverovanie, či písomnosť nachádzajúca sa v jeho spise bola alebo nebola doručená Úradu v lehote na vykonanie úplného prieskumu prihlášky. Takéto tvrdenie skôr poukazuje na laxný prístup nového zástupcu prihlasovateľa, ako na náležitú starostlivosť o jeho konania.

Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: obnova konania v daňovom konaní, základné pojmy Zákona o dani z príjmov, mimoriadny opravný prostriedok v daňovom konaní, obnovené konanie, procesné podmienky pre povolenie obnovy konania , prvý štádium obnovy konania ako daňové konanie, rozhodovanie o práve daňového subjektu, rozhodovanie o prípustnosti návrhu na obnovu konania
Právna veta: Obnova konania je ako mimoriadny opravný prostriedok zaradená v rámci Daňového poriadku do 4. časti označenej ako Daňové konanie, konkrétne v 3. diele označenom Opravné prostriedky. Ide o mimoriadny opravný prostriedok, ktorý, ako už bolo uvedené, má dve štádiá, kde v prvom štádiu sa rozhoduje o tom, či sú splnené procesné podmienky pre povolenie obnovy konania a v druhom štádiu ide o samotné obnovené konanie. Žalobca sa mýli, ak tvrdí, že prvé procesné štádium obnovy konania, v ktorom sa rozhoduje o návrhu na obnovu konania, nie je daňovým konaním. Z ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) Daňového p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie, odber vody bez uzavretej zmluvy, neobývanie nehnuteľnosti vlastníkom, neoprávnený odber vody
Právna veta: Ďalšou otázkou je posúdenie, či sa žalovaný bezdôvodne obohatil, keď vyplynulo, že reálne v nehnuteľnosti nebýva, hoci je jej spoluvlastníkom. Tu odvolací súd na rozdiel od súdu prvej inštancie má za to, že bezdôvodne sa obohatil vlastník odberného miesta a to bez ohľadu k tomu, či reálne aj v danej nehnuteľnosti býval. V tomto smere odvolací súd poukazuje na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 17. júna 2019, sp. zn. 8Cdo/186/2018, podľa ktorého: „V prípade užívania cudzieho pozemku bez právneho titulu umiestnením stavby na ňom je pasívne vecne legitimovaným skutočný vlast ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, predaj osobného motorového vozidla, vrátenie peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla, zabezpečovacia výhrada vlastníckeho práva , formy spôsobu financovania osobného motorového vozidla, dofinancovanie osobného motorového vozidla
Právna veta: Žalovaný uložil žalobcovi povinnosť vrátiť peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla podľa § 34 ods. 10 zákona č. 447/2008 Z. z. Z uvedeného zákonného ustanovenia však vyplýva, že fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná kúpiť osobné motorové vozidlo do troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla, najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa poskytnutia tohto peňažného príspevku, ak osobné motorové vozidlo nemožno kúpiť, alebo upraviť z dôvodov na strane osoby, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj, distribúcia, sprostredkov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: práva a povinnosti poistencov a príjemcov dávok, oznamovacia povinnosť príjemcu dávky, písomná forma oznamovacej povinnosti
Právna veta: Z citovaného ust. § 227 ods. 3 zákona o sociálnom poistení nemožno dovodiť, že oznamovacia povinnosť účastníka musí byť splnená písomnou formou. Pokiaľ zákonodarca v citovanom ustanovení takúto formu pre splnenie oznamovacej povinnosti účastníkovi konania nepredpísal expressis verbis, nemôže ani správny orgán nad rámec zákonného ustanovenia zákonom stanovenú povinnosť rozširovať.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: týždenný služobný čas, služobná pohotovosť v štátnej službe príslušníkov, služobný čas hasičov, zlepšenie životných podmienok pracovníkov
Právna veta: Zákon o hasičskom a záchrannom zbore č.315/2001 Z.z. v § 85 až § 94 upravuje podmienky výkonu štátnej služby so zameraním na pojmy: týždenný služobný čas, nerovnomerné rozvrhnutie služobného času, prestávky v štátnej službe, nepretržitý odpočinok medzi služobnými dňami, dĺžka nepretržitého odpočinku v týždni, dni služobného pokoja, štátna služba nadčas, služobná pohotovosť a dovolenka. Podľa prílohy č. 4 bod 6 cit. zák. do jeho znenia bola prebratá Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo dňa 4.11.2002 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (bod 6 prílohy č.4). K tomu j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: žiadosť o poskytnutie podpory na poľnohospodársku pôdu, určovacia žaloba, spornosť práva žiadateľov k pôde, naliehavý právny záujem
Právna veta: V danom prípade je nepochybné, že platobná agentúra nezistila spornosť práva žiadateľov k pôde a svojimi rozhodnutiami dospela k záveru, že podmienky na poskytnutie podpory spĺňa výlučne žalovaný. Odvolací súd dospel k záveru, že naliehavý právny záujem na rozhodnutie o takejto žalobe by bol daný len v prípade, ak by platobná agentúra zistila spornosť podmienok na poskytnutie podpory a vo svojom rozhodnutí by na spornej výmere neurčila stanovenú plochu. Len v tomto prípade je daný naliehavý právny záujem v zmysle § 16c ods. 2 Zákona č. 543/2007 Z.z. na rozhodnutie súdu v danej veci.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska, nesúhlas rodiča so zmenou priezviska dieťaťa, dôvody hodné osobitného zreteľa na zmenu priezviska, rozhodnutie správneho orgánu o zmene priezviska dieťaťa, nahradenie nesúhlasu rodiča so zmenou priezviska dieťaťa
Právna veta: V prípade podania žiadosti o zmenu priezviska podľa ust. § 6 až 11 Zákona o mene a priezvisku, ide o správnu úvahu a je len na posúdení správneho orgánu, či zmenu povolí alebo nepovolí. Správny orgán po podaní žiadosti o zmenu priezviska skúma v prvom rade, či sú splnené dôvody hodné osobitného zreteľa a či nie je zmena priezviska maloletého v rozpore s jeho záujmom. So zmenou priezviska však musí súhlasiť druhý rodič. Výnimočne môže nesúhlas druhého rodiča nahradiť súd v konaní o vyslovenie súhlasu so zmenou priezviska maloletého. (...) Súd zváži koho priezvisko má dieťa nosiť do budúcna, aké ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zadržanie vodičského preukazu, zákaz činnosti, zákaz činnosti viesť motorové vozidlo, právoplatný odsudzujúci rozsudok, ohrozenie pod vplyvom návykovej látky, existencia možnosti uloženia trestu alebo sankcie
Právna veta: Správne orgány z vykonaného dokazovania (správy o zadržaní vodičského preukazu, správy o objasňovaní dopravného priestupku, uznesenia o vznesení obvinenia) k správnemu záveru o naplnení hypotézy citovaného ust. § 70 ods. 1 písm. a) zákona o cestnej premávke, keď mali vykonaným dokazovaním preukázanú existenciu možnosti uloženia trestu žalobcovi. Vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že žalobcovi bolo vznesené v zmysle § 206 ods. 1 Trestného poriadku obvinenie za prečin Ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Trestného zákona, za ktorý mohol byť žalobcovi uložený trest zákazu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, nezákonné rozhodnutie v trestnom konaní, vznesenie obvinenia, oslobodenie spod obžaloby , škoda spôsobená začatím trestného stíhania, vznesenie obvinenia na základe priznania skutku
Právna veta: Je nepochybným, že štát zodpovedá za škodu spôsobenú začatím trestného stíhania, ktoré neskončilo právoplatným odsudzujúcim rozhodnutím trestného súdu. (...) Aj keď správne bolo konštatované, že citovaný zákon výslovne neupravuje nárok na náhradu škody v prípade zastavenia trestného stíhania, resp. oslobodenia spod obžaloby judikatúra však dospela k záveru, že ide o špecifický prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú začatím a vedením trestného stíhania, pri ktorom treba vychádzať z analogického výkladu úpravy najbližšej, a to z úpravy zodpovednosti za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím. An ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spoločná zodpovednosť, solidarita, objektívna zodpovednosť za škodu, subjektívna zodpovednosť, jediný škodlivý následok, konanie alebo opomenutie škodcov, súbežná činnosť škodcov, nezávislá činnosť škodcov
Právna veta: Podľa § 438 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak škodu spôsobí viac škodcov, zodpovedajú za ňu spoločne a nerozdielne, pričom pluralita škodcov v zmysle § 438 Občianskeho zákonníka predstavuje spoločnú zodpovednosť. Spoločná zodpovednosť viacerých škodcov zodpovedajúcich podľa § 420 OZ za spôsobenú škodu je daná vtedy, keď činnosť, alebo nečinnosť (opomenutie) viedli k vzniku jedného škodlivého následku. Je tomu tak vtedy, ak je škoda výsledkom súbežnej a od seba nezávislej činnosti viacerých škodcov. Spoločná zodpovednosť nie je vylúčená ani v tom prípade, keď jeden zo škodcov zodpovedá podľa § 4 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: začatie vyvlastňovacieho konania, návrh vyvlastniteľa na začatie konania, spoločný návrh vo vyvlastňovacom konaní, hospodárnosť vyvlastňovacieho konania, vzájomná súvislosť v predmete vyvlastňovania, vzájomná súvislosť v osobe vyvlastňovaného
Právna veta: Správny súd uvádza, že vyvlastňovacie konanie začína na návrh vyvlastniteľa (§ 9 ods. 1), ktorému dáva zákon o vyvlastňovaní právo (nie však povinnosť) podať tzv. „spoločný návrh“ na spoločné prejednanie veci z dôvodu hospodárnosti vyvlastňovacieho konania vo veciach, ktoré majú vzájomnú súvislosť v predmete vyvlastňovania alebo osobe vyvlastňovaného. V takom prípade vyvlastňovací orgán podľa povahy veci vydá spoločné rozhodnutie o vyvlastnení alebo samostatné rozhodnutia o vyvlastnení na každého vyvlastňovaného. Výkladom ustanovenia § 9 ods. 4 a contrario teda možno dospieť k záveru, že vyvla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: rekondičný pobyt, nepriama diskriminácia, pozitívna diskriminácia zo strany štátu, materská dovolenka a rodičovská dovolenka, nepretržité vykonávanie práce, prerušenie vykonávania práce, výkon rizikovej práce zamestnancom, rizikový faktor z práce, nepriama diskriminácia žien
Právna veta: „Nepretržitým vykonávaním práce“ podľa zákona č. 124/2006 Z. z. je aj jej prerušenie na menej ako osem týždňov počas najmenej piatich rokov. Z uvedeného nepochybne vyplýva, že akékoľvek prerušenie vykonávania práce vrátane prerušenia doby, ktorá je považovaná za „výkon práce“ podľa Zákonníka práce na viac ako osem týždňov nie je „nepretržitým vykonávaním práce“ v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a to bez ohľadu na dôvod, pre ktorý k prerušeniu práce došlo, teda či tento dôvod prerušenia je zároveň považovaný za „výkon práce“ podľa Zákonníka práce. (...) Súd prvej inštancie jasne a zrozumiteľne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: skončenie štátnej služby prepustením zo služobného pomeru, návrh na prepustenie v zmysle zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, právo na spravodlivý proces, disciplinárne previnenie profesionálneho vojaka, obhajoba voči previneniu vojaka, procesná obrana obvineného
Právna veta: Je neprípustné, aby sa až v začatom disciplinárnom konaní, t. j. v priebehu disciplinárneho konania, ustaľovalo konkrétne disciplinárne previnenie, ktoré je žalobcovi kladené za vinu. Obvinený z trestného deliktu má právo na spravodlivý proces. Súčasťou tohto práva je právo na obhajobu voči trestnému previneniu. Už od momentu začatia disciplinárneho konania musí byť obvinenému zrejmé, voči ktorému konkrétnemu previneniu, ktorých taxatívny výpočet je obsiahnutý v citovanom ust. § 83 ods. 1 zákona č. 281/2015 Z.z., má obvinený formulovať svoju procesnú obranu (obhajobu). Práve uvedená okolnosť j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vecné bremeno, nútené obmedzenie vlastníckeho práva , premlčacia doba, forma náhrady za zákonom zriadené vecné bremeno, usporiadanie majetkoprávnych vzťahov k pozemku, návrh na začatie konania o pozemkových úpravách, povinnosť vlastníka strpieť výkon práva zodpovedajúceho vecnému bremenu , opakujúce sa plnenia náhrady za zákonom zriadené vecné bremeno
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na to, že zákon č. 66/2009 Z. z. formu náhrady za zákonom zriadené vecné bremeno nerieši. V súlade s čl. 20 ods. 4 ústavy SR je nútené obmedzenie vlastníckeho práva možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu. Za situácie, že zákon č. 66/2009 Z. z. vlastníkovi stavby neurčuje žiadnu lehotu na usporiadanie majetkoprávnych vzťahov k pozemku a žiadnym spôsobom ani nenúti vlastníka stavby podať v konkrétnej lehote návrh na začatie konania o pozemkových úpravách, pričom povinnosť vlastníka strpieť výkon práva zodpovedajúce ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: priestupky v zmysle zákona o ochrane pred povodňami, právo vlastniť majetok, inundačné územie v zmysle zákona o ochrane pred povodňami, zodpovednosť za priestupok, pozemok ktorá je súčasťou inundačného územia, obmedzenie vo výkone vlastníckeho práva, umiestnenie objektu na inundačnom území, vlastník pozemku v inundačnom území, osoba ktorá skladie materiál na inundačnom území
Právna veta: Objektívna stránka skutkovej podstaty priestupku podľa § 47 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2010 Z. z. je založená na konaní v podobe umiestnenia zariadenia, bez akýchkoľvek výnimiek. Preto pokiaľ žalobca sezónne umiestňuje náves na predmetnom pozemku, ktorý je súčasťou inundačného územia, preukázateľne sa dopúšťa priestupku podľa § 47 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2010 Z. z. Správny súd súčasne dodáva, že vlastnícke právo zaväzuje, pričom jeho výkon nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom (čl. 20 ods. 3 Ústavy SR). Preto pokiaľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: vylučovacia žaloba, opis súpisovej zložky majetku, žaloba na vylúčenie majetku zo súpisu podstát, súpis všeobecnej alebo oddelenej podstaty, miesto umiestnenia zapísaného majetku, zmeny poznámky o zapísanom majetku, vylúčenie poznámky o zapísanom majetku
Právna veta: Vylučovacou žalobou podľa § 78 zákona č. 7/2005 Z.z. sa teda tretia osoba domáha vylúčenia majetku zo súpisu podstát, t.j. domáha sa vylúčenia majetku, ktorý bol správcom zapísaný do súpisu všeobecnej alebo oddelenej podstaty. Podanou žalobou sa žalobca prioritne domáhal, aby žalovaný ako správca zo súpisu majetku úpadcu vylúčil informáciu o mieste umiestnenia zapísaného hnuteľného majetku. Súd prvej inštancie správne konštatoval, že zmeny poznámky, resp. vylúčenia informácie o zapísanom majetku, sa nemožno domáhať v excindačnom konaní. Jednotlivé súpisové zložky majetku správca musí v zmysle ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám, rozhodovacia činnosť súdov, nezávislosť súdnictva, účastník konania, nesprístupnenia informácií ktorá sa rozhodovacej činnosti súdu, obmedzenie sprístupnenie informácií, informácie týkajúce sa prebiehajúceho konania pred súdom, vzťah žiadateľa o sprístupnenie informácií k súdnemu konaniu, osoba bez vzťahu ku konkrétnemu súdnemu konaniu.
Právna veta: Obmedzenia prístupu k informáciám sú upravené v ustanoveniach § 8 až § 13 tohto zákona, pričom súd sa zaoberal obmedzením prístupu k informáciám podľa ustanovenia § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 211/2000 Z.z., ktoré bolo v predmetnej veci sporné. (...) Účelom obmedzenia resp. nesprístupnenia informácií podľa ustanovenia § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 211/2000 Z.z. je zabezpečenie nezávislosti súdnictva resp. ochrana pred zasahovaním do rozhodovacej činnosti súdov (medzinárodných súdnych orgánov). Nesprístupniť alebo obmedziť sprístupnenie informácií podľa ustanovenia § 11 ods. 1 písm. d) zákona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prekročenie spotrebiteľského úveru, povolené prečerpanie spotrebiteľského úveru, zmluva o spotrebiteľskom úvere podľa zákona č. 129/2010 Z.z., zmluva o spotrebiteľskom úvere , formy úveru, disponovať s peňažnými prostriedkami, zostatok platobného účtu, úroku pri nepovolenom prečerpaní účtu
Právna veta: Zákon č. 129/2010 Z. z. rozoznáva dve formy úveru, ktoré oprávňujú dlžníka čerpať prostriedky nad rámec kladného zostatku bežného účtu: povolené prečerpanie splatné na požiadanie alebo do troch mesiacov (§ 1 ods. 4) a prekročenie (§ 1 ods. 5). Povoleným prečerpaním sa podľa § 2 písm. e/ cit. zákona rozumie spotrebiteľský úver, ktorý umožňuje spotrebiteľovi disponovať s peňažnými prostriedkami nad rámec aktuálneho zostatku jeho platobného účtu, ktorý má vedený u veriteľa. Povolené prečerpanie sa spravuje ustanoveniami cit. zákona vymenovanými v § 1 ods. 4 a osobitným ustanovením § 10 cit. zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: obnovenie prechodného pobytu, rozhodovanie o žiadosti o udelenie prechodného pobytu, ministerstvo hospodárstva slovenskej republiky, žiadosť o obnovenie prechodného pobytu na účely podnikania, posudzovanie žiadosť o obnovenie prechodného pobytu, verejný záujem pri obnovení prechodného pobytu, hospodárske záujmy Slovenskej republiky, prínos podnikateľskej činnosti štátneho príslušníka tretej krajiny, stanovisko ministerstva hospodárstva
Právna veta: Skutočnosť, že žalobkyňa predložila orgánu verejnej správy žiadosť spolu so všetkými zákonom požadovanými prílohami neznamená, že orgán verejnej správy automaticky takejto žiadosti vyhovie bez akéhokoľvek ďalšieho jej posudzovania. Je potrebné uviesť, že podľa § 34 ods. 10 Zákona o pobyte cudzincov policajný útvar pri rozhodovaní o žiadosti o obnovenie prechodného pobytu postupuje podľa § 33 ods. 1 a 5 tohto zákona, pričom podľa § 33 ods. 1 písm. a) Zákona o pobyte cudzincov prihliada na verejný záujem, osobitne na bezpečnostné hľadisko, hospodárske záujmy Slovenskej republiky, najmä na prínos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prihlasovanie vozidiel do evidencie, prevádzkovateľ vozidla, spolupráca registračných úradov členských štátov v oblasti evidencie motorových vozidiel, evidencia a prevádzka motorových vozidiel
Právna veta: Úprava povinnosti správneho orgánu iného členského štátu informovať registračný úrad o zaevidovaní vozidla v inom členskom štáte je potrebné vykladať ako úpravu vzájomnej spolupráce registračných úradov členských štátov v rámci výmeny relevantných registračných údajov, ktorá však nenahrádza zákonom upravené povinnosti prevádzkovateľa vozidla (či už vlastníka alebo držiteľa vozidla) pre účely vnútroštátnej právnej úpravy v oblasti evidencie a prevádzky motorových vozidiel a rovnako nie je liberačným dôvodom ani podmienkou na neplnenie si povinností vyplývajúcich držiteľovi a vlastníkovi vozidla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vlastník veci sa musí zdržať, obťažovanie vlastníka nad mieru primeranú pomerom, imisia hluku, dymu, pachu, plynu, rušenia nočného kľudu, imisie majúcim súvis s vlastníctvom veci
Právna veta: Žalobcovia podali na súd žalobu, ktorou sa domáhali toho, aby súd uložil žalovaným ako spoluvlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej je prevádzkované reštauračné zariadenie - Zbojnícka koliba, zdržať sa šírenia hluku, dymu, plynu, pachu a rušenia nočného kľudu, so súčasným uložením zdržania sa týchto nimi tvrdených imisií. Podľa § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv(...) Vo vzťahu k hluku, ktorý majú vydávať návštevníci na mieste mimo nehnuteľnosti, v ktorej je Zbojníck ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly, rozhodnutie správcu dane, vrátenie daňového preplatku, povinnosť rozhodnúť o priznaní úroku zo sumy daňového preplatku, povinnosť rozhodnúť o priznaní úroku z nadmerného odpočtu, pozitívne rozhodnutie správcu dane, negatívne rozhodnutie správcu dane, riadne odôvodnenie individuálneho správneho aktu
Právna veta: Hoci ustanovenie § 79 ods. 3 daňového poriadku určuje správcovi dane povinnosť do 15 dní od vrátenia daňového preplatku rozhodnúť o priznaní úroku zo sumy daňového preplatku, resp. ustanovenie § 79a ods. 3 zákona o DPH obdobne správcovi dane prikazuje do 15 dní od vrátenia nadmerného odpočtu rozhodnúť o priznaní úroku z nadmerného odpočtu podľa odsekov 1 a 2 citovaného ustanovenia, nemožno toto vymedzenie povinnosti vydať rozhodnutia vykladať tak, že formou rozhodnutia správca dane rozhoduje len ex offo v prípade pozitívneho rozhodnutia o priznaní úroku za oneskorené vrátenie daňového preplatk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odvolanie podľa Správneho poriadku, zisťovanie okruhu účastníkov konania, vylúčenie účastníka konania po vydaní rozhodnutia vo veci samej, vylúčenie účastníka konania potom, ako podal odvolanie, odvolacie konanie proti kolaudačnému rozhodnutiu, vylúčenie z kolaudačného konania
Právna veta: Zisťovanie okruhu účastníkov konania a následné rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa o vylúčení účastníka z konania po vydaní rozhodnutia vo veci samej, resp. vylúčenie účastníka konania (ktorý bol v čase rozhodovania považovaný za účastníka konania) potom, ako podal odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej, nemá oporu v platnej právnej úprave. V tejto súvislosti súd poukazuje na ust. § 56 a § 57 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré upravujú postup správneho orgánu prvého stupňa po podaní odvolania. V dôsledku procesného postupu, ktorý zvolil správ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: lehota na rozhodnutie v daňovom konaní, zápisnica a úradný záznam, doručovanie písomností podľa daňového poriadku, prerokovanie pripomienok k protokolu, spôsob dohadovania dňa prerokovania pripomienok, vzájomná dohoda o stanovení dňa prerokovania pripomienok
Právna veta: Ustanovenie § 68 ods. 3 daňového poriadku svojou úpravou inštitútu prerokovania pripomienok k protokolu zároveň zabraňuje tomu, aby dochádzalo k neprimeraným časovým prieťahom pri konečnom určení dňa a uskutočnenia prerokovania pripomienok, a to prostredníctvom stanovenia povinnosti daňovému subjektu určiť si zástupcu na prerokovanie pripomienok v prípade, ak daňový subjekt sa prerokovania nemôže zúčastniť, pričom ak sa daňový subjekt alebo jeho zástupca nezúčastní na prerokovaní pripomienok a dôkazov ním predložených, správca dane spíše o tejto skutočnosti úradný záznam. Pokiaľ ide o spôsob d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: výberové konanie v zmysle zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, písomná dohoda o umožnení získania vysokoškolského vzdelania, základné práva profesionálneho vojaka, platové pomery profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe, obrana štátu, právo na peňažné náležitosti profesionálneho vojaka, nezvládnutie vojenskej školy, služobný plat vojaka, finančné náklady na zabezpečenie výcviku vojaka
Právna veta: Žalobkyňa v žalobe tiež poukázala na ustanovenie § 133 ods. 1 písm. b) zákona č. 281/2015 Z.z., v zmysle ktorého profesionálny vojak má právo na peňažné náležitosti podľa tohto zákona a následne poukázala aj na ustanovenie § 171 citovaného zákona, ktorý upravuje ďalšie finančné náležitosti vojaka v prípravnej štátnej službe. V žiadnom ustanovení zákona č. 281/2015 Z.z. podľa žalobkyne nie je výslovne uvedené, že v prípade nezvládnutia a následného ukončenia vysokoškolského štúdia musí vojak vrátiť služobný plat. Žalobkyňa má preto za to, že ak vojak štátnu službu fyzicky vykonával, je v rozpor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: kolektívna zmluva , protokol a záznam o výsledku inšpekcie práce, dodatok k protokolu o výsledku inšpekcie , pracovné podmienky zamestnancov, pracovné podmienky dohodnuté v kolektívnej zmluve, ochranná funkcia pracovného práva, písomné vyjadrenie kontrolovaného zamestnávateľa , skopírovanie obsahu vyjadrenia do dodatku k protokolu, obsahové náležitosti dodatku k protokolu, odkaz na ustanovenia kolektívnej zmluvy, právna istota zamestnanca
Právna veta: Správny súd sa nestotožňuje s takým výkladom § 14 ods. 3 písm. a) zákona o inšpekcii práce, podľa ktorého by obsahová požiadavka uvedenia písomného vyjadrenia kontrolovaného zamestnávateľa bola naplnená len vtedy, ak by žalovaný skopíroval celý obsah doručeného vyjadrenia do dodatku k protokolu. Takýto výklad by bol výkladom absolútne nezohľadňujúcim účel uvedeného ustanovenia a systematiku so zvyšnou časťou § 14 ods. 3 písm. a) zákona o inšpekcii práce. Zo systematických súvislostí danej časti ustanovenia § 14 ods. 3 písm. a) zákona o inšpekcii práce, týkajúcej sa uvedenej obsahovej náležitos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prechodný pobyt na účel podnikania, účely prechodného pobytu, povinnosti štátneho príslušníka tretej krajiny, prítomnosť štátneho príslušníka tretej krajiny na území SR počas prechodného pobytu, fiktívna prezentácia zabezpečenie ubytovania , zabezpečené ubytovanie príslušníka tretej krajiny v neužívateľnom byte, zdržiavanie sa na adrese prechodného pobytu
Právna veta: Prechodný pobyt v zmysle § 21 zákona o pobyte cudzincov môže policajný útvar udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny len na niektorý z účelov uvedených v zákone. V prípade žalobkyne to bolo na účel podnikania. Takýto prechodný pobyt na účel podnikania v zmysle § 22 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov sa udelí štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý podniká alebo bude podnikať na území Slovenskej republiky ako fyzická osoba, alebo koná alebo bude konať v mene obchodnej spoločnosť alebo družstva a nie je v pracovnoprávnom vzťahu. Podľa odseku 2 tohto ustanovenia policajný útvar udelí prec ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: verejné obstarávanie, centralizovaná činnosť vo verejnom obstarávaní, profesionalizácia verejného obstarávania
Právna veta: Príspevok sa venuje modernizácii verejného obstarávania, ktorého súčasťou je najmä centralizácia a profesionalizácia procesov vo verejnom obstarávaní V nadväznosti na Odporúčanie Komisie (EÚ) 2017/1805 k profesionalizácii verejného obstarávania skúma, ako na požiadavku profesionalizácie reaguje návrh novely zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vypracovaný Úradom pre verejné obstarávanie. Analyzuje navrhovanú úpravu inštitútu odborných garantov a potrebu ich kontinuálneho vzdelávania. Upozorňuje na potrebu vo väčšej miere zohľadniť pri novel ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: verejné obstarávanie, kontrola verejného obstarávania, žiadosť o nápravu
Právna veta: Príspevok sa v nadväznosti na avizované legislatívne zmeny mechanizmov kontroly verejného obstarávania venuje vymedzeniu zásadných záväzkov Slovenskej republiky, ktoré jej vyplývajú z práva Európskej únie. Príspevok analyzuje základné pramene práva EÚ, ktoré upravujú jednotlivé náležitosti kontrolných mechanizmov verejného obstarávania, predovšetkým mechanizmu monitorovania stanoveným v smernici 2014/24/EÚ a revíznych postupov a ich prostriedkov stanovených v smernici 89/665/EHS.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: súťažné podklady, zmluvné podmienky, skúmanie zmluvných podmienok
Právna veta: Príspevok predkladá de lege ferenda úvahy o skúmaní zmluvných podmienok prostredníctvom inštitútu ex ante posúdenia ako nástroj predchádzania kontrolným zisteniam v procesoch verejného obstarávania, založené na (i) komparácií rozsahu skúmania zmluvných podmienok prostredníctvom českých dohľadových orgánov a (ii) rozhodovacej činnosti súdov vyššej inštancie v správnom súdnictve.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: hmotná zodpovednosť verejných činiteľov, nakladanie s verejným majetkom, zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci, zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
Právna veta: Príspevok sa zaoberá problematikou hmotnej zodpovednosti verejných činiteľov, v rámci ktorej existujú legislatívne snahy v Národnej rade Slovenskej republiky, ktoré sa dlhodobo pokúšali presadiť prijatie daného inštitútu prostredníctvom novelizácie zákona č. 514/2003 Z. z., a ktoré sa pretavili i do Programového vyhlásenia vlády na roky 2020 - 2024. Z predchádzajúcich legislatívnych snáh môžeme podľa autora predpokladať akým spôsobom bude tento inštitút vymedzený v návrhoch zákona, ktoré majú byť predložené do NRSR v najbližšom období počas roka ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: správne trestanie v pracovnom práve, kvalifikácia uložených pokút, porušenie pravidiel verejného obstarávania, správne delikty vo verejnom obstarávaní
Právna veta: Cieľom tohto článku bolo na základe empirickej analýzy identifikovať dopad pokút uložených za porušenie pravidiel verejného obstarávania a posúdiť primeranosť reflexie verejných obstarávateľov na uložené sankcie. Reflexia verejných obstarávateľov, okrem vysokých škôl, na uložené sankcie je v zásade nízka a regresné nároky sa uplatňujú v minimálnej miere. Preto sa javí ako vhodné zvážiť inštitút povinného regresu ako aj inštitút správcu, ktorý by mal limitovať možnosti porušenia pravidiel verejného obstarávania pro futuro.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: štátna správa na úseku ochrany pred požiarmi, informačný systém hasičského a záchranného zboru
Právna veta: Cieľom článku je analyzovať informačné systémy Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na podporu riadenia. Ide hlavne o charakteristiku jednotlivých informačných systémov využívaných HaZZ pri zásahu a po zásahu a ich následnú analýzu z hľadiska faktorov ovplyvňujúcich ich kvalitu a účinnosť. V prvom rade bolo hodnotenie miesta a úloh informačných systémov v riadení HaZZ z hľadiska právnej úpravy v Slovenskej republike. Riešil sa informačný systém a systém riadenia HaZZ pri zásahu – databáza výjazdov a zásahovej činnosti hasičských jednotiek HaZZ; štruktúra databáz a ich informačná skladba; data ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: náhrada mzdy, prekážky na strane zamestnávateľa, covid-19, uzatvorenie prevádzky
Právna veta: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spustilo od 9.11.2020 možnosť žiadať o príspevky na podporu a udržanie zamestnanosti v rámci projektu Prvá pomoc+.
Oproti príspevkom v rámci prvej vlny korony nastali niektoré zmeny.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: núdzový stav, opakované vyhlásenie núdzového stavu
Právna veta: Článok sa zaoberá aktuálnou právnou problematikou týkajúcou sa predĺženia núdzového stavu na území Slovenskej republiky
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: domová prehliadka, trestný čin spáchaný v obydlí, príkaz na domovú prehliadku, nedotknuteľnosť obydlia
Právna veta: Článok sa zaoberá právnou úpravou domovej prehliadky a to aj na podklade rozhodovacej činnosti súdov, či odbornej literatúry.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: policajt, nezávislosť policajta, skrátené vyšetrovanie trestného činu
Právna veta: V článku venujeme pozornosť téme: Procesná samostatnosť povereného príslušníka v trestnom konaní, konkrétne so zameraním na nezávislosť policajta – povereného príslušníka pri skrátenom vyšetrovaní trestného činu. V článku sa venujeme postaveniu policajta ako orgánu činného v trestnom konaní, jeho procesnej samostatnosti a nezávislosti povereného príslušníka Policajného zboru pri skrátenom vyšetrovaní.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nadobúdanie majetku od nevlastníka, vydržanie, držba, vydržacia doba
Právna veta: Zásada, že nikto nemôže na iného previesť viac práv, ako má on sám[1], je taká stará ako rímske právo. Moderné právne poriadky túto zásadu uplatňujú, zároveň však pripúšťajú i jej prelomenie – obvykle pomocou inštitútu vydržania ako aj nadobudnutia veci od nevlastníka.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: krádež, krádež spáchaná v núdzovom stave, krízová situácia
Právna veta: Krátke zamyslenie sa nad kvalifikovaním trestného činu krádeže spáchaného počas núdzového stavu na podklade jedného rozhodnutia českého súdu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, predkupné právo, obmedzenia pri prevode poľnohospodárskych pozemkov
Právna veta: Pripomeňme základné a už tak trochu historické fakty. V máji 2014 bol prijatý zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 20/2014 zo 14. novembra 2018 publikovaným v Zbierke zákonov pod 33/2019 Z. z. bola jeho podstatná časť zrušená.
MENU