Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: mimosúdne urovnanie, príslušnosť súdov v sporovom konaní, predbežné prerokovanie nároku, náhrada škody
Právna veta: Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 514/2003 Z.z., „v snahe zabrániť zbytočným súdnym sporom sa ponecháva v zákone inštitút predbežného prerokovania nároku. Zákon stanovuje obligatórne prejednanie nároku na náhradu škody v prípadoch, keď k škode došlo protiprávnym rozhodnutím, rozhodnutím o väzbe, treste alebo ochrannom opatrení, ako aj nárok na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom. Z praxe súdov vyplýva, že sa poškodený spravidla obracajú na súd s nárokom na náhradu škody iba vtedy, ak príslušný orgán v zákonom stanovenej lehote ich nárok celkom alebo sčasti neuspokojil. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právomoc správneho súdu, nútené obmedzenie vlastníckeho práva , rozhodnutie o vyvlastnení
Právna veta: Vo vzťahu k podanej žalobe je potrebné poukázať na ust. § 14 ods. 1 a 2 zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré v predmetnej veci sú aplikovateľné na daný prípad. Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 282/2015 Z.z. na preskúmanie výrokov podľa § 13 ods. 2 v odvolacom konaní je príslušné Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 písm. a). Zrušením výroku podľa § 13 ods. 2 stráca platnosť aj výrok podľa § 13 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Meritum: Spor o právomoc
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o vyvlastnení , právomoc správneho súdu, spor o právomoc
Právna veta: Podľa § 14 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb, včas podané odvolanie proti výroku podľa § 13 ods. 3 nemá odkladný účinok. Na preskúmanie výrokov podľa § 13 ods. 3 je príslušný súd. Žaloba, ktorou sa účastník konania domáha preskúmania výroku podľa § 13 ods. 3 v súdnom konaní, musí byť podaná v lehote 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení; zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Z uvedených ustanovení zákona č. 282/2015 Z. z. podľa názoru kompetenčného senátu vyplýva súdny prieskum na základe podanej správnej žaloby, a to rozhodnutia vo vzťahu k vý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právomoc správneho súdu, príslušnosť súdu v sporovom konaní, vadné podanie, správna žaloba účastníka konania
Právna veta: Kompetenčný senát Najvyššieho súdu SR v zhode s krajským súdom mal za to, že žaloba žalobcu v zmysle jej opravy je žalobou civilnou podľa civilného sporového poriadku voči fyzickej osobe ktorou si žalobca uplatňuje viaceré petity, pričom ani o jednom nie je správny súd oprávnený konať podľa Správneho súdneho priadku. Súkromnoprávny rámec sporu v zmysle § 3 CSP prejednávajú a rozhodujú civilné súdy. V zmysle § 12 CSP je na konanie prvej inštancie príslušný okresný súd ak tento zákon neustanovuje inak. V tomto spore teda nie je možné aplikovať ustanovenia správneho súdneho poriadku, keďže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právomoc správneho súdu, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, spor o právomoc
Právna veta: Podmienkou na to, aby vec bola prejednaná v rámci správneho súdnictva je, aby išlo z hľadiska predmetu konania o také konanie, ktoré spĺňa zákonom vymedzené podmienky, definované v ustanovení § 6 SSP. Pokiaľ okresný súd poukazuje na uznesenie najvyššieho súdu zo 4. decembra 2018 sp. zn. 1KO/25/2018, najvyšší súd poukazuje na to, že v predmetnom prípade predmetom sporu bolo preskúmanie zákonnosti oznámenia žalovaného, pričom žalobca žiadal o preskúmanie písomného oznámenia z dôvodu, že neboli v jeho prípade splnené podmienky pre priznanie príplatku výkonného letca len vo výške 15 % hodno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spor o právomoc, pôsobnosť úradu nad verejným zdravotným poistením, nezaplatené poistné na zdravotné poistenie, úroky z omeškania podľa OZ
Právna veta: Podľa § 18 ods. 1 písm. a/, bod 3. zákona č. 581/2004 Z.z., úrad vykonáva dohľad nad verejným zdravotným poistením tým, že vydáva platobné výmery vo veciach uplatnených zdravotnou poisťovňou, ak ide o pohľadávky na poistnom vyplývajúce z neodvedených preddavkov na poistné alebo neodvedeného nedoplatku na poistnom podľa osobitného predpisu38), úroky z omeškania38a) a pohľadávky vyplývajúce z nezaplatenej úhrady za neodkladnú zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu, 38b) (podľa poznámok 38), 38a) a 38b) osobitným predpisom treba rozumieť zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poiste ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právomoc správneho súdu, spor o príslušnosť, nezákonnosť rozhodnutia správneho orgánu
Právna veta: Pri rozhodovaní sporov medzi súdmi v civilnom súdnictve a správnom súdnictve musí kompetenčný senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vychádzať z medzí stanovených zákonom. Ak z právnych predpisov jednoznačne nevyplýva, že zákonodarca vec zveril súdom v civilnom alebo správnom súdnictve, môže byť určujúcim kritériom pre stanovenie príslušnosti súdu súkromnoprávna či verejnoprávna povaha veci. Pokiaľ by však zákonodarca jednoznačne určil, že svojou povahou vec súkromnoprávnu zverí správnym súdom alebo naopak, kompetenčný senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky by toto určenie nemo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: služobný pomer, služobný pomer vojaka, právomoc správneho súdu, služobný úrad , výkon štátnej služby profesionálneho vojaka
Právna veta: Verejné právo môže tiež namiesto verejného záujmu odkazovať na všeobecné dobro. Zákonodarca v zákone č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ôsmej hlave s názvom Odmeňovanie a ďalšie peňažné náležitosti, upravuje platové náležitosti profesionálnych vojakov. Je síce pravdou, že odmeňovanie profesionálnych vojakov na prvý pohľad vzbudzuje dojem, že smeruje k individuálnym, súkromným záujmom profesionálnych vojakov, no tento aspekt prevažuje verejnoprávny záujem, ktorý spočíva v zachovaní mieru a bezpečnosti Slovenskej republiky, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepustenie podľa § 66 TZ, menej priaznivá resocializačná prognóza odsúdeného
Právna veta: Trestný zákon v ustanovení § 66 ods. 1 upravuje jednu formálnu a dve materiálne podmienky pre podmienečné prepustenie odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody, ktoré musia byť splnené kumulatívne (súčasne). Inak povedané, ak chýba čo i len jedna z týchto podmienok, súd nemôže rozhodnúť o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: alternatívne tresty, podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, alternatívny spôsob potrestania páchateľa, restoratívna justícia
Právna veta: V tejto súvislosti najvyšší súd poukazuje aj na koncepciu zavádzania alternatívnych trestov do právneho poriadku. Tieto tresty boli chápané najmä ako tresty, nahrádzajúce trest odňatia slobody, pretože tento trest je veľmi často spojený s tzv. „prizonizáciou", teda negatívnym vplyvom väzenského prostredia na odsúdených a na ich bezprostrednú budúcnosť po prepustení z väzby. Negatívne ovplyvnenie je zjavné nielen u odsúdených s dlhodobým trestom, ale aj v prípade krátkodobých trestov, pobyt vo väzení je totiž vo väčšine prípadov spojený so stratou zodpovednosti odsúdeného za seba samého, za sv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dovolanie v sporovom konaní, prípustnosť dovolania, právo na spravodlivé súdne konanie, právo na spravodlivý proces
Právna veta: K výkladu aplikovanej právnej normy [§ 420 ods. 1 písm. f) CSP] najvyšší súd pripojil nasledujúce odôvodnenie vzťahujúce sa na okolnosti posudzovanej veci: „Pokiaľ teda žalobca v dovolaní poukazuje na to, že v konaní neboli vykonané ním navrhnuté dôkazy-výsluch svedka , oboznámenie sa s účtovnými dokladmi spoločnosti a rovnako naznačuje nesprávne vyhodnotenie dôkazov, prípadne neúplné zistenie skutkového stavu, podľa právneho názoru dovolacieho súdu ani v zmysle novej právnej úpravy civilného sporového konania, ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2016, nie je dôvodom zakladajúcim prípustn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: osobná sloboda sa zaručuje, povinnosť orgánov konať s osobitnou starostlivosťou, dôvodnosť väzby, dôvody väzby, prejednanie veci v primeranej lehote
Právna veta: Ústavný súd však zároveň vyjadruje pochybnosť, či v danom prípade s ohľadom na povahu i závažnosť spáchaného trestného činu bola väzba sťažovateľa jedinou možnosťou, ako zabezpečiť jeho prítomnosť na úkonoch v trestnom konaní (pozri možnosti primeraných obmedzení v § 82 Trestného poriadku). Osobitne v tejto súvislosti ústavný súd poukazuje na možnú ústavnoprávnu problematickosť uvádzania temer totožných viet týkajúcich sa odôvodnenia nenahradenia väzby iným opatrením vo všetkých napadnutých uzneseniach. 47. K druhému z dôvodov, na ktorých súdy rozhodujúce o väzbe sťažovateľa založili ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ústavná sťažnosť, dovolanie v sporovom konaní, nevyčerpanie opravného prostriedku
Právna veta: Za vadný postup súdu, ktorým možno účastníkovi odňať možnosť konať pred súdom, sa považuje aj odmietnutie podania, ktoré by mohlo byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie konania (§ 43 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, s účinnosťou od 1. júla 2016 § 129 ods. 3 CSP, pozn.), hoci pre také rozhodnutie neboli splnené podmienky, pretože sa takým rozhodnutím bráni žalobcovi v realizácii procesného práva domáhať sa ochrany práva, ktoré bolo ohrozené alebo porušené na súde (porovnaj uznesenie najvyššieho súdu sp. zn. 4 Cdo 144/2011 z 27. 2. 2012, uznesenie najvyššieho súdu sp. zn. 7 Cdo 11 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na prerokovanie veci bez prieťahov, správna žaloba, nevyčerpanie opravného prostriedku
Právna veta: „Prostredníctvom ustanovenia § 250t Občianskeho súdneho poriadku poskytuje zákonodarca fyzickým osobám a právnickým osobám právnu možnosť domáhať sa súdnej ochrany ich základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov garantovaného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaniach pred orgánmi verejnej správy, pokiaľ tieto nekonajú bez vážneho dôvodu spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom tým, že sú v konaní nečinné.“ 21. V uznesení sp. zn. I. ÚS 789/07 (publikované v Zbierke nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky pod č. 67/2007) ústavný súd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozsudok pre zmeškanie, zásada kontradiktórnosti, právo na súdnu ochranu účastníka
Právna veta: Návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie podľa § 277 CSP je procesným návrhom, pričom konajúci súd musí „iba“ posúdiť, či sú splnené podmienky pre rozhodnutie o tomto návrhu a v prípade, že návrhu vyhovie, pokračuje v konaní ďalej. Vzhľadom na to, že pojem „ospravedlniteľný dôvod“ nie je právnou normou definovaný, je iba na úvahe konajúceho súdu, ktoré okolnosti v intenciách konkrétneho prípadu posúdi ako okolnosti hodné ospravedlnenia neúčasti na pojednávaní. Z uvedeného vyplýva, že podstatným pre vydanie napadnutého uznesenia je podanie návrhu na zrušenie rozsudku pre zmeškanie a aj p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, právo na vznesenie obvinenia, trestné oznámenie
Právna veta: Ústavný súd tiež vyslovil, že «Súčasťou práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy... nie je ani oprávnenie „každého“, aby na základe jeho návrhu (podnetu) bol orgán prokuratúry povinný podať obžalobu voči označeným osobám. Takéto základné právo „každého“ nie je upravené ani v ústave, ani v Trestnom poriadku, prípadne v zákone o prokuratúre» (I. ÚS 64/96, II. ÚS 42/00, II. ÚS 208/2020). 15. Ani z čl. 6 dohovoru (pokiaľ je jeho aplikovateľnosť založená na „trestnom obvinení“ inej osoby) poškodenému nevyplýva v trestnom konaní právo na začatie a vedenie trestného stíhania proti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, ochrana spotrebiteľa , dovolanie v sporovom konaní
Právna veta: Aj keď je ochrana spotrebiteľov neoddeliteľnou súčasťou súčasného súkromného práva a postavenie spotrebiteľov je potrebné brať vážne, ochranu spotrebiteľov je nutné interpretovať triezvo, neutrálne ako akékoľvek iné inštitúty s tým, že táto ochrana je už súčasťou zákonnej normy ako účel právnej normy a už nepotrebuje osobitnú expanzívnu interpretáciu nad rámec interpretačných štandardov vrátane teleologického výkladu. Koncept ochrany spotrebiteľa v klasickom poňatí nie je v napätí s ústavou, ale to neznamená, že je priamo ústavným princípom (PL. ÚS 11/2016, pozri aj rozsudok Súdneho dvo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dovolanie v sporovom konaní, podanie dovolania, iná vada konania, lehota na podanie dovolania
Právna veta: Vychádzajúc z uvedeného, ústavný súd na okresnom súde zistil, že sťažovateľka napriek poučeniu o možnosti podať proti rozhodnutiu odvolacieho súdu dovolanie v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii, dovolanie proti napadnutému rozsudku krajského súdu nepodala. Na margo rozsudku najvyššieho súdu sp. zn. 8 Cdo 178/2018 z 27. marca 2019 ústavný súd nad rámec veci dodáva, že z ústavnoprávneho hľadiska, ako aj z hľadiska relevantnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva ťažko bez ďalšieho prijať ná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: úkony právnej služby, povinnosť advokáta chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta, právo na prerokovanie veci bez prieťahov, právo na obhajobu, právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu
Právna veta: Ústavný súd zároveň poznamenáva, že povinnosti advokáta vyplývajúce zo zákona o ústavnom súde a zo zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o advokácii“) vylučujú, aby ústavný súd 14 nahradzoval úkony právnej služby, ktoré je advokát povinný vykonávať tak, aby boli objektívne spôsobilé vyvolať nielen začatie konania, ale aj prijatie sťažnosti na ďalšie konanie, ak sú na to splnené zákonom ustanovené predpoklady. Osobitne to platí pre všetky zákonom usta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podanie sťažnosť na prieťahy v konaní na všeobecnom súde, sťažnosti, právo na súdnu ochranu, zjavne neopodstatnená sťažnosť
Právna veta: O zjavnej neopodstatnenosti návrhu možno hovoriť vtedy, keď namietaným postupom orgánu verejnej moci (súdu) nemohlo vôbec dôjsť k porušeniu toho základného práva alebo slobody, ktoré označil sťažovateľ, a to pre nedostatok vzájomnej príčinnej súvislosti medzi označeným postupom orgánu verejnej moci a základným právom alebo slobodou, porušenie ktorých sa namietalo, prípadne z iných dôvodov. Za zjavne neopodstatnenú možno preto považovať sťažnosť, pri predbežnom prerokovaní ktorej ústavný súd nezistil možnosť porušenia označeného základného práva alebo slobody, reálnosť ktorej by mohol p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania, iná vada konania, nepreskúmateľnosť rozhodnutia súdu
Právna veta: Pri posudzovaní prípustnosti dovolania podľa uplatneného dovolacieho dôvodu podľa § 237 ods. 1 písm. f) OSP najvyšší súd odôvodnil jeho odmietnutie tým, 16 že «Judikatúra najvyššieho súdu (R 111/1998) už dávnejšie považuje nepreskúmateľnosť rozhodnutia za „inú vadu konania“, ktorá prípustnosť dovolania nezakladá. Na rokovaní občianskoprávneho kolégia najvyššieho súdu, ktoré sa uskutočnilo 3. decembra 2015, bolo prijaté zjednocujúce stanovisko, právna veta ktorého znie: „Nepreskúmateľnosť rozhodnutia zakladá inú vadu konania v zmysle § 241ods. 2 písm. b/ Občianskeho súdneho poriadku. V ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odklad exekúcie, excindačná žaloba, zastavenie exekúcie, návrh na odklad exekúcie
Právna veta: Ako z citovaných ustanovení Exekučného poriadku vyplýva, povoliť odklad exekúcie podľa § 56 ods. 2 Exekučného poriadku mohol okresný súd (do vykonania predmetnej dražby) aj bez návrhu (ex offo), teda (v zásade) aj na základe návrhu (resp. informačného podnetu) inej osoby ako povinného, avšak len vtedy, ak možno očakávať, že exekúcia bude zastavená. V súvislosti s excindačnou žalobou exekučný súd exekúciu zastaví, len ak bolo právoplatne rozhodnuté, že exekúcia postihuje vec, na ktorú má niekto právo nepripúšťajúce exekúciu. To znamená, že len na základe podanej excindačnej žaloby, ak je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, vznesenie obvinenia, povinnosť nahradiť škodu, nárok na náhradu škody v trestnom konaní
Právna veta: Ústavný súd už stabilne judikoval, že základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy (obdobne tak aj podľa čl. 38 ods. 2 listiny) sa v prípade konania pred orgánmi činnými v trestnom konaní chráni v zásade od okamihu vznesenia obvinenia konkrétnej osobe, keď sa dotknutá osoba stáva procesnou stranou v konaní buď ako obvinený, alebo poškodený (II. ÚS 41/98, II. ÚS 20/02, III. ÚS 77/09). Podľa judikatúry všeobecných súdov, ako aj zo znenia § 46 ods. 3 Trestného poriadku je jednou zo základných podmienok na vyslovenie povinnosti nahradiť škodu, aby ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: právo na podnikanie, konkurenčná doložka , zmluvná sloboda, zmluva o obchodnom zastúpení , právo podnikať
Právna veta: Inštitút konkurenčnej doložky spadá do rámca čl. 35 ods. 1 ústavy, ktorý garantuje právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť v rámci podmienok a obmedzení ustanovených zákonom (čl. 35 ods. 2 ústavy). Podpisom konkurenčnej doložky sa povinný subjekt dobrovoľne v zmysle zásady zmluvnej voľnosti vzdáva časti tohto práva, a to pre účely ochrany hospodárskych záujmov druhej zmluvnej strany ako účastníka hospodárskej súťaže. V rámci úpravy obchodnoprávnych vzťahov zákonná úprava Obchodného zákonníka upravuje konkurenciu v ustanoveniach o obchodných spoločnostiach (§ 65 Obchodného zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľské rozhodcovské konanie, neplatnosť rozhodcovskej zmluvy, žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku
Právna veta: V inom ako spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní exekučný súd nie je oprávnený skúmať právomoc rozhodcovského súdu z dôvodu neplatnosti, resp. neexistencie rozhodcovskej doložky, resp. zmluvy, keďže na uplatnenie takejto námietky existujú v zmysle zákona o rozhodcovskom konaní iné inštitúty (námietka nedostatku právomoci rozhodcovského súdu pre neexistenciu alebo neplatnosť rozhodcovskej zmluvy podľa § 21 zákona o rozhodcovskom konaní, resp. podanie žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku podľa § 40 zákona o rozhodcovskom konaní). Možnosť uplatniť námietku nedostatku právomoci rozhodco ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nedostatok právomoci rozhodcovského súdu, žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku, neplatnosť rozhodcovskej zmluvy, zastavenie exekúcie
Právna veta: Oprávnenie účastníka namietať nedostatok právomoci rozhodcovského súdu podľa § 21 ods. 4 zákona o rozhodcovskom konaní a oprávnenie podať žalobu o zrušenie takéhoto rozhodcovského rozsudku kauzálne príslušnému súdu podľa § 40 zákona o rozhodcovskom konaní, o ktorých je oprávnený a povinný rozhodovať zákonom určený civilný súd, nepripúšťajú skúmanie právomoci rozhodcovského súdu zo strany exekučného súdu v rozsahu, ktorý patrí civilnému súdu. Nevyužitie postupu podľa zákona o rozhodcovskom konaní (námietka nedostatku právomoci a žaloba o zrušenie rozsudku, pozn.) v iných ako spotrebiteľs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: skutkové tvrdenia, porušenie povinnosti tvrdenia, procesná pasivita strany sporu
Právna veta: Ust. § 150 C.s.p. zakotvuje tzv. povinnosť tvrdenia, teda procesnú povinnosť, ktorej nesplnenie je sankcionované procesnými prostriedkami, predovšetkým vo forme rýchlej straty sporu. Strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce skutkové tvrdenia týkajúce sa sporu. Táto povinnosť tvrdenia sa vzťahuje na skutkové okolnosti súvisiace s procesným útokom alebo procesnou obranou strany sporu a je koncepčným predpokladom tzv. sudcovskej koncentrácie civilného sporového konania (§ 153 C.s.p.). Porušenie povinnosti tvrdenia sa považuje za procesnú pasivitu strany sporu, ktorá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: práva spotrebiteľa, primerané finančné zadosťučinenie, ochrana spotrebiteľa
Právna veta: V prípade porušenia práva alebo povinnosti ustanovenej zákonom č. 250/2007 v znení neskorších predpisov a osobitnými predpismi, medzi ktoré sa zaraďuje i Občiansky zákonník, vzniká spotrebiteľovi právo na primerané finančné zadosťučinenie. Toto právo vyplýva z ust. § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, podľa ktorého proti porušeniu práv a povinnosti ustanovených zákonom s cieľom ochrany spotrebiteľa môže sa spotrebiteľ proti porušiteľovi na súde domáhať ochrany svojho práva. Združenie sa môže na súde proti porušiteľovi domáhať, aby sa porušite ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: verejné obstarávanie, centralizovaná činnosť vo verejnom obstarávaní, profesionalizácia verejného obstarávania
Právna veta: Príspevok sa venuje modernizácii verejného obstarávania, ktorého súčasťou je najmä centralizácia a profesionalizácia procesov vo verejnom obstarávaní V nadväznosti na Odporúčanie Komisie (EÚ) 2017/1805 k profesionalizácii verejného obstarávania skúma, ako na požiadavku profesionalizácie reaguje návrh novely zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vypracovaný Úradom pre verejné obstarávanie. Analyzuje navrhovanú úpravu inštitútu odborných garantov a potrebu ich kontinuálneho vzdelávania. Upozorňuje na potrebu vo väčšej miere zohľadniť pri novel ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: verejné obstarávanie, kontrola verejného obstarávania, žiadosť o nápravu
Právna veta: Príspevok sa v nadväznosti na avizované legislatívne zmeny mechanizmov kontroly verejného obstarávania venuje vymedzeniu zásadných záväzkov Slovenskej republiky, ktoré jej vyplývajú z práva Európskej únie. Príspevok analyzuje základné pramene práva EÚ, ktoré upravujú jednotlivé náležitosti kontrolných mechanizmov verejného obstarávania, predovšetkým mechanizmu monitorovania stanoveným v smernici 2014/24/EÚ a revíznych postupov a ich prostriedkov stanovených v smernici 89/665/EHS.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: súťažné podklady, zmluvné podmienky, skúmanie zmluvných podmienok
Právna veta: Príspevok predkladá de lege ferenda úvahy o skúmaní zmluvných podmienok prostredníctvom inštitútu ex ante posúdenia ako nástroj predchádzania kontrolným zisteniam v procesoch verejného obstarávania, založené na (i) komparácií rozsahu skúmania zmluvných podmienok prostredníctvom českých dohľadových orgánov a (ii) rozhodovacej činnosti súdov vyššej inštancie v správnom súdnictve.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: hmotná zodpovednosť verejných činiteľov, nakladanie s verejným majetkom, zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci, zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
Právna veta: Príspevok sa zaoberá problematikou hmotnej zodpovednosti verejných činiteľov, v rámci ktorej existujú legislatívne snahy v Národnej rade Slovenskej republiky, ktoré sa dlhodobo pokúšali presadiť prijatie daného inštitútu prostredníctvom novelizácie zákona č. 514/2003 Z. z., a ktoré sa pretavili i do Programového vyhlásenia vlády na roky 2020 - 2024. Z predchádzajúcich legislatívnych snáh môžeme podľa autora predpokladať akým spôsobom bude tento inštitút vymedzený v návrhoch zákona, ktoré majú byť predložené do NRSR v najbližšom období počas roka ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: správne trestanie v pracovnom práve, kvalifikácia uložených pokút, porušenie pravidiel verejného obstarávania, správne delikty vo verejnom obstarávaní
Právna veta: Cieľom tohto článku bolo na základe empirickej analýzy identifikovať dopad pokút uložených za porušenie pravidiel verejného obstarávania a posúdiť primeranosť reflexie verejných obstarávateľov na uložené sankcie. Reflexia verejných obstarávateľov, okrem vysokých škôl, na uložené sankcie je v zásade nízka a regresné nároky sa uplatňujú v minimálnej miere. Preto sa javí ako vhodné zvážiť inštitút povinného regresu ako aj inštitút správcu, ktorý by mal limitovať možnosti porušenia pravidiel verejného obstarávania pro futuro.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: štátna správa na úseku ochrany pred požiarmi, informačný systém hasičského a záchranného zboru
Právna veta: Cieľom článku je analyzovať informačné systémy Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na podporu riadenia. Ide hlavne o charakteristiku jednotlivých informačných systémov využívaných HaZZ pri zásahu a po zásahu a ich následnú analýzu z hľadiska faktorov ovplyvňujúcich ich kvalitu a účinnosť. V prvom rade bolo hodnotenie miesta a úloh informačných systémov v riadení HaZZ z hľadiska právnej úpravy v Slovenskej republike. Riešil sa informačný systém a systém riadenia HaZZ pri zásahu – databáza výjazdov a zásahovej činnosti hasičských jednotiek HaZZ; štruktúra databáz a ich informačná skladba; data ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: náhrada mzdy, prekážky na strane zamestnávateľa, covid-19, uzatvorenie prevádzky
Právna veta: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spustilo od 9.11.2020 možnosť žiadať o príspevky na podporu a udržanie zamestnanosti v rámci projektu Prvá pomoc+.
Oproti príspevkom v rámci prvej vlny korony nastali niektoré zmeny.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: núdzový stav, opakované vyhlásenie núdzového stavu
Právna veta: Článok sa zaoberá aktuálnou právnou problematikou týkajúcou sa predĺženia núdzového stavu na území Slovenskej republiky
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: domová prehliadka, trestný čin spáchaný v obydlí, príkaz na domovú prehliadku, nedotknuteľnosť obydlia
Právna veta: Článok sa zaoberá právnou úpravou domovej prehliadky a to aj na podklade rozhodovacej činnosti súdov, či odbornej literatúry.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: policajt, nezávislosť policajta, skrátené vyšetrovanie trestného činu
Právna veta: V článku venujeme pozornosť téme: Procesná samostatnosť povereného príslušníka v trestnom konaní, konkrétne so zameraním na nezávislosť policajta – povereného príslušníka pri skrátenom vyšetrovaní trestného činu. V článku sa venujeme postaveniu policajta ako orgánu činného v trestnom konaní, jeho procesnej samostatnosti a nezávislosti povereného príslušníka Policajného zboru pri skrátenom vyšetrovaní.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nadobúdanie majetku od nevlastníka, vydržanie, držba, vydržacia doba
Právna veta: Zásada, že nikto nemôže na iného previesť viac práv, ako má on sám[1], je taká stará ako rímske právo. Moderné právne poriadky túto zásadu uplatňujú, zároveň však pripúšťajú i jej prelomenie – obvykle pomocou inštitútu vydržania ako aj nadobudnutia veci od nevlastníka.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: krádež, krádež spáchaná v núdzovom stave, krízová situácia
Právna veta: Krátke zamyslenie sa nad kvalifikovaním trestného činu krádeže spáchaného počas núdzového stavu na podklade jedného rozhodnutia českého súdu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, predkupné právo, obmedzenia pri prevode poľnohospodárskych pozemkov
Právna veta: Pripomeňme základné a už tak trochu historické fakty. V máji 2014 bol prijatý zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 20/2014 zo 14. novembra 2018 publikovaným v Zbierke zákonov pod 33/2019 Z. z. bola jeho podstatná časť zrušená.
MENU