Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Júl 2021     Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinné právne zastúpenie v dovolacom konaní, vada dovolania spočívajúca v nedostatku zastúpenia dovolateľa advokátom
Právna veta: Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a/ dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b/ dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c/ dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dovolanie podané ministrom spravodlivosti, dovolanie obvineného ako dovolanie podané neoprávnenou osobou
Právna veta: V prvom rade je potrebné k veci uviesť, že ustanovenie § 371 ods. 2 Trestného poriadku rozširuje nielen dôvody dovolania, keď oprávňuje ministra spravodlivosti podať dovolanie okrem dôvodov uvedených v odseku 1 tohto ustanovenia aj vtedy, ak bolo napadnutým rozhodnutím porušené ustanovenie Trestného poriadku alebo osobitného predpisu o väzbe a Trestného zákona alebo Trestného poriadku o podmienečnom prepustení obvineného z výkonu trestu odňatia slobody, o výkone trestu, ktorého výkon bol podmienečne odložený, o výkone zvyšku trestu po podmienečnom prepustení alebo o výkone náhradného trestu od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania proti uzneseniu, dovolanie proti rozhodnutiu odvolacieho súdu o neodkladnom opatrení
Právna veta: Dovolací súd upriamuje pozornosť na ustálenú rozhodovaciu prax Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (R 21/2018, R 76/2018), z ktorej vyplýva, že proti rozhodnutiu odvolacieho súdu o neodkladnom opatrení je prípustné dovolanie podľa ustanovenia § 420 CSP vtedy, ak má charakter rozhodnutia vo veci samej. Pri neodkladných opatreniach nekonzumujúcich vec samu (vo vzťahu k vylúčeniu prípustnosti dovolania) zohľadňuje, že ide (len) o dočasné procesné opatrenie súdu, trvanie ktorého je obmedzené a môže byť za podmienok uvedených v zákone zrušené. Neodkladné opatrenie má v takomto prípade nastoliť ur ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: skutočnosti známe súdu z jeho činnosti, pripojenie spisu z iného konania
Právna veta: Dovolací súd sa nestotožňuje s názorom dovolateľa, že v predmetnom spore mal súd prvej inštancie ako aj odvolací súd „sám od seba“ prihliadať na skutočnosti zistené súdom v inom konaní sp. zn. 31Cbi/1/2017, nakoľko ide o skutočnosti známe súdu z jeho činnosti v zmysle § 186 ods. 1 CSP. Za skutočnosti, o ktorých sa súd dozvedel v rámci svojej činnosti treba považovať také skutočnosti, ktoré sú zachytené v súdnych spisoch, pričom majú opodstatnenie pre procesné rozhodnutia súdu (ustanovenie opatrovníka strane sporu, ktorá ho mala ustanoveného v iných konaniach, nepripustenie určitej osoby ako ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásada práva na obhajobu, porušenie práva na obhajobu ako dovolací dôvod
Právna veta: Jednou zo základných zásad trestného konania je aj zásada práva na obhajobu, vyjadrená v ustanovení § 2 ods. 9 Trestného poriadku. Právo na obhajobu je zakotvené v čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, v čl. 40 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd a tiež v čl. 6 ods. 3 písm. b), c), d) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Právo na obhajobu patrí k základným atribútom spravodlivého procesu, keďže zabezpečuje aj rovnosť zbraní medzi obvineným na jednej strane a prokurátorom na druhej strane. Zmyslom tohto práva je zaručiť ochranu zákonných záujmov a práv osoby, proti kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obsah dovolania, viazanosť dovolacieho súdu dôvodmi podaného dovolania, dôvody dovolania
Právna veta: Najvyšší súd v tejto súvislosti dáva obvinenému osobitne na vedomie, že dovolanie, z hľadiska systematiky trestného konania, patrí medzi mimoriadne opravné prostriedky, čomu okrem iného zodpovedá aj viazanosť dovolacieho súdu dôvodmi podaného dovolania v zmysle ustanovenia § 374 Trestného poriadku, ktorá sa netýka formálno-právneho uplatnenia niektorého (či viacerých) z dovolacích dôvodov upravených v § 371 ods. 1, ods. 3 Trestného poriadku, ale vecných chýb, ktoré dovolateľ vo svojom podaní namietol (viď R 120/2020). Zodpovednosť za kvalitu podaného dovolania teda znáša výlučne dovolateľ, kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, neprípustnosť kumulácie jednej skutočnosti na odôvodnenie viacerých dovolacích dôvodov
Právna veta: V trestnej veci tvoriacej predmet dovolacieho prieskumu obvinený odvodzoval nezákonnosť vykonaných dôkazov (informačno-technických prostriedkov) v princípe s poukazom na to, že mu údajne bola odopretá možnosť oboznámiť sa so žiadosťami o vydanie súhlasov na použitie ITP. Výsostne táto skutočnosť mala mať za následok nezákonnosť takto získaných dôkazov, ktoré zároveň nebolo možné použiť ako podklad pre záver o vine obvineného. V nadväznosti na uvedené najvyšší súd poznamenáva, že kumuláciu jednej a tej istej skutočnosti na odôvodnenie dvoch, resp. viacerých dovolacích dôvodov nemožno akceptovať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásada in dubio pro reo, dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Trestného poriadku, dôvody dovolania
Právna veta: Pre lepšie pochopenie, zásada in dubio pro reo vyplýva z princípu prezumpcie neviny, ktorého materiálne ukotvenie nachádzame v čl. 40 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd, resp. v čl. 50 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a význam ktorého sa v trestnoprávnej legislatíve premietol v § 2 ods. 4 Trestného poriadku. Keďže povaha uvedenej zásady je výlučne procesná, námietky s ňou spojené nie sú spôsobilé naplniť dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. i) Trestného poriadku. (k tomu viď napr. uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 2Tdo/15/2013, z 1. júla 2013, alebo uznesenie N ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: porušenie práva na obhajobu, nesúhlas obvineného s rozsahom vo veci vykonaného dokazovania
Právna veta: Dovolanie podľa § 371 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku možno podať, ak zásadným spôsobom bolo porušené právo na obhajobu. Stabilná rozhodovacia prax najvyššieho súdu uvádza, že k jeho naplneniu nemôže dôjsť pri akomkoľvek porušení práva na obhajobu, keďže takéto porušenie musí dosahovať určitú - zásadnú intenzitu, čím sa má predovšetkým na mysli porušenie práva na povinnú obhajobu v zmysle § 37 Trestného poriadku. Najvyšší súd pripomína, že za zásadné porušenie práva na obhajobu, v intenciách ustanovenia § 371 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku, nemožno považovať obsah a rozsah vlastnej úvah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: porušenie práva na obhajobu ako dovolací dôvod, zásada práva na obhajobu
Právna veta: Zásada „práva na obhajobu" vyjadruje požiadavku, aby v trestnom procese bola zaručená ochrana práv a záujmov osoby, proti ktorej sa vedie trestné konanie, a je teda nevyhnutým prostriedkom úspešného výkonu súdnictva smerom k ochrane základných práv a slobôd. Jej legislatívne vyjadrenie a reálne zabezpečenie svedčí v podstate nielen o stupni demokracie v trestnom procese daného štátu, ale vo svojej podstate jej realizácia v čo najširšom meradle je nielen v záujme osoby, proti ktorej sa vedie trestné konanie, ale v záujme celej spoločnosti, pretože toto právo neplynie len z ochrany práv jednotli ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dohoda o vine a treste, odmietnutie dovolania podľa § 382 Tr. por., neprípustnosť dovolania
Právna veta: V súvislosti s dovolaním podaným proti rozsudku, ktorým bola schválená dohoda o vine a treste, najvyšší súd považuje za potrebné uviesť, že dohoda o vine a treste je osobitným druhom konania, ktorý je upravený v siedmej hlave Trestného poriadku. Význam konania o dohode o vine a treste spočíva najmä v tom, že správne vedené a štruktúrované dohody sú prospešné tak pre obvineného ako aj pre spoločnosť. Podstata tohto inštitútu spočíva v tom, že dochádza k uzavretiu obojstranne výhodnej dohody medzi prokurátorom a obvineným o spôsobe ukončenia trestnej veci, pričom táto dohoda následne podlieha sc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Odôvodnenie: : I. Argumentácia ústavnej sťažnosti 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. novembra 2020 elektronicky doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“) a maloletej (ďalej len „sťažovateľka“, obaja spolu aj „sťažovatelia“), vo veci namietaného porušenia čl. 19 ods. 2 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), ako aj čl. 6 ods. 1 a čl. 8 ods. 1 a 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Bratislava I (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. z ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústavný súd“) bola 7. septembra 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti Poľnohospodárska Pôda s. r. o. (ďalej len ,,sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a základného práva vlastniť majetok p ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. septembra 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti LiNi s. r. o., Moravský Svätý Ján 7, IČO 47 574 101 (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. II. ÚS 495/2020-18 z 22. októbra 2020 prijal na ďalšie konanie podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) ústavnú sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 2. septembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“, v citáciách aj „sťažovateľ“), zastúpenej advokátskou kanceláriou , Stráž 3/223, Zvolen, v mene ktorej koná advokát a konateľ , ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a 4 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), ako aj práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľ ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a oznámenie možných dôvodov vylúčenia 1. Sudkyňa I. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) Jana Baricová listom z 3. decembra 2020 v súlade s § 50 ods. 1 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) oznámila predsedovi 2 ústavného súdu, že vo veciach vedených na ústavnom súde pod sp. zn. Rvp 1320/2019 a Rvp 1644/2019, spojených na ďalšie konanie uznesením ústavného súdu č. k. IV. ÚS ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia sťažovateľa a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 9. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť živnostníka Romana Nadoka – NRM, Teplý Vrch 35, IČO 31 906 940 (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základných práv vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, na verejné prerokovanie veci a v jeho prítomnosti a vyjadriť sa k všetkým vykonávaným dôkazom podľa čl. 48 ods. 2 ústavy ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých konaní a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. II. ÚS 401/2020-9 z 10. septembra 2020 prijal podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia sťažovateľa 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. II. ÚS 442/2020-17 z 8. októbra 2020 prijal na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na prejednanie jeho záležitosti v primera ...
Odôvodnenie: : I. Ústavná sťažnosť a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 23. júla 2020 doručená ústavná sťažnosť , , Pionierska 13, Prešov (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom , , vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresnéh ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 24. augusta 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Peter Peružek, s. r. o., Podzámska 41/A, Hlohovec, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Peter Peružek, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Duna ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 3. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátkou JUDr. Henrietou Hirjakovou, Námestie Osloboditeľov 1, Michalovce, vo veci namietaného porušenia jej základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Košice II (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 1 ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 6. augusta 2020 doručená v elektronickej podobe ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Topoľčany (ďalej len „okresný súd“) č. k. 5 C 37/2018-110 z 12. a ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 24. júna 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 19. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátkou JUDr. Luciou Fabriciusovou, J. A. Komenského 18B, Banská Bystrica, vo veci namietaného porušenia jej základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Banská Bystrica (ďalej l ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 29. septembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 17 ods. 1, 2, 3 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv podľa čl. 5 ods. 1 písm. c), ods. 2, 3 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom a uznesením Krajského súdu v Prešove (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 3 Tpo 28/2020 zo 16. septembra 2020. ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 25. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , a , , (ďalej len „sťažovatelia“), ktorou namietajú porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej le ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 23. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť Slovenskej republiky, zastúpenej 2 Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, Račianska 71, Bratislava (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie svojho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesení ...
Odôvodnenie: : I. Ústavná sťažnosť a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 23. júla 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti (ďalej len „sťažovateľka“, v citáciách „sťažovateľ“), ktorou namietala porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Bratislava V (ďalej len „okresný súd“) č. k. 42 C 16/2019-99 zo 6. mája 2019 (ďalej len „uznesenie vyššej súdnej úradníčky ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 25. septembra 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s., Bardejovské Kúpele, IČO 36 168 301 (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a zá ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých konaní a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 8. júla 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Bratislava IV (ďalej len „okresný súd“) v konaní ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. II. ÚS 370/2020-15 z 27. augusta 2020 prijal na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie svojho základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Humenné (ďalej len „okresný súd 1“ al ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 2 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 24. marca 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základných práv podľa čl. 37 ods. 1 a čl. 40 ods. 4 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), práv podľa čl. 6 ods. 1, 2 a 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva podľa č ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 22. septembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na slobodnú voľbu povolania podľa čl. 35 ods. 1 ústavy, základného práva na ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania a diskriminácii v zamestnaní podľa čl. 36 ods. 1 ústavy a základného práva na zvýšenú ochranu ...
Odôvodnenie: : I. Argumentácia ústavnej sťažnosti 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 18. novembra 2020 osobne do podateľne doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“) vo veci namietaného porušenia čl. 12 ods. 4, čl. 17 ods. 1 a 2, čl. 46 ods. 1, čl. 47 ods. 2 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), ako aj čl. 5 ods. 1 písm. c) a ods. 3 a 4 a čl. 6 ods. 1 a 3 písm. b) a c) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ ...
Odôvodnenie: : I. Ústavná sťažnosť a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 18. júna 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 20 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) v spojení s čl. 1 ods. 1 a 2, čl. 7 ods. 5, čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 13 ods. 4 a čl. 142 ods. 3 ústavy, práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), práva podľa čl. 1 Dodatkového protokolu ...
Odôvodnenie: : I. Žiadosť generálneho prokurátora Slovenskej republiky 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 10. decembra 2020 doručená žiadosť generálneho prokurátora Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“ alebo „navrhovateľ“) č. k. III Spr 117/20/1000-2 zo 7. decembra 2020 podľa čl. 136 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a § 226 ods. 1 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) o súhlas ...
Odôvodnenie: : I. Ústavná sťažnosť sťažovateľa a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) bola 7. januára 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom JUDr. Romanom Juríkom, PhD., M. Flengera 4, Nové Zámky, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Krajského súdu v Nitre (ďalej len „krajský súd“ alebo „odvolací súd“) č. ...
Odôvodnenie: : I. Ústavná sťažnosť a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 14. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, práva na spravodlivé konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva na ochranu majetku podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 663/2020-9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 15. decembra 2020 prerokoval námietku zaujatosti sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky Petra Straku vznesenú vo veci ústavnej sťažnosti vedenej pod sp. zn. Rvp 2612/2020 sťažovateľom , , , zastúpeným advokátkou JUDr. Zuzanou Karaffovou, Námestie slobody 50, Sabinov, a takto rozhodol: S
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 666/2020-5 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 15. decembra 2020 prerokoval vyhlásenie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky Petra Straku o jeho zaujatosti vo veci vedenej pod sp. zn. Rvp 1450/2020 a takto rozhodol: Sudca III. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky Peter Straka nie je vylúčený z konania a rozhodovania vo veci vedenej Úst
Odôvodnenie: : I. Ústavná sťažnosť a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 26. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom JUDr. Jánom Foltánom, SNP 708, Galanta, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv podľa čl. 6 ods. 1 a ods. 3 písm. c) a d) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Košice I (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 10 Nt 25/2019 z 2. júna 2020 ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a oznámenie dôvodov vylúčenia 1. Sudca III. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) Robert Šorl listom z 8. decembra 2020 v súlade s § 49 ods. 1 zákona č. 314/2018 Z. z. 2 o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) oznámil predsedovi ústavného súdu dôvody na jeho vylúčenie z konania a rozhodovania vo veci ústavnej sťažnosti , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného Advokátskou kanceláriou Beňová, s. r. o., ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 30. marca 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Bratislava I (ďalej len „okre ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 9. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti DRKL s. r. o., Píniová 9, Bratislava (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) postupom Okresného súdu Bratislava III (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 44 C 351/2015 (ďalej len „napadnuté konanie“) v období od právopla ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 25. augusta 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) rozsudkom Krajského súdu v Prešove (ďalej len „krajský súd“) č. k. 9 Co 6/2020-119 z 11. júna 2020 (ďalej len „napadnutý rozsudok krajského súdu“). 2. Z obsahu ústavnej sťažnosti a jej príloh vyplýva, že sťažovateľ bol v procesnom postavení žalobcu stranou sporu vedenom n ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého postupu orgánu verejnej moci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 29. septembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , 2 (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátom JUDr. Jozefom Polákom, Aleja slobody 1890/50, Dolný Kubín, ktorou namieta porušenie základných práv zaručených čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva zaručeného čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a čl. 1 o ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 8. júna 2020 doručená ústavná sťažnosť , a (ďalej len ,,sťažovatelia“), vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len ,,dohovor“) uznesením Okresného súdu Košice-okolie (ďalej len ,,okresný súd“) sp. zn. 10 Csp 63/2017 z 28. m ...
Odôvodnenie: : I. Oznámenie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky 1. Sudca III. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) Peter Straka prípisom zo 4. decembra 2020 v zmysle § 49 ods. 2 a 4 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) oznámil 2 predsedovi ústavného súdu, že mu bola ako sudcovi spravodajcovi pridelená ústavná sťažnosť , , , ktorou napáda okrem iného aj postup Okresného súdu Humenné (ďalej len „okre ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 5. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenia základných práv na riadny zákonný proces podľa čl. 17 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), na nedotknuteľnosť obydlia podľa čl. 21 ods. 1, 2 a 3 ústavy a na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva na rešpektovanie súkromného života podľa čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a na účinný op ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 14. mája 2020 doručená ústavná sťažnosť , , , a 29. mája 2020 ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovatelia“), ktorými namietajú porušenie svojho základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „ústava“) postupom Okresného súdu Bratislava II (ďalej len 2 „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 58 C 136/2009 (ďalej aj „napadnuté konanie ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 24. júna 2020 doručená ústavná sťažnosť Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Námestie legionárov 5, Prešov (ďalej len „sťažovateľ v 1. rade“), a , (ďalej len „sťažovateľ v 2. rade“, spolu len „sťažovatelia“), vo veci namietaného porušenia základného práva sťažovateľov podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých konaní a rozhodnutí a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 25. septembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , 2 (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie základných práv zaručených v čl. 17 ods. 2, čl. 46 ods. 1 a čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva zaručeného v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) v spojení s čl. 1 ods. 1 a čl. 2 ods. 2 ústavy uznesením Krajského súdu v Košiciach (ďalej le ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. I. ÚS 265/2020-28 z 26. mája 2020 prijal podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť sťažovateľky obchodnej spoločnosti , , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu zaručeného v čl. 46 ods. 1 Ústavy ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 30. januára 2020 doručená ústavná sťažnosť , , 2 , zastúpeného advokátom Mgr. PaedDr. Antonom Kušnírom, Jána Reka 13, Žilina (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 20, čl. 46 ods. 1 a čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva podľa čl. 1 Dodatkového protokolu ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) na neverejnom zasadnutí 10. septembra 2020 uznesením č. k. II. ÚS 394/2020-35 prijal podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti SKAND Skalica, spol. s r. o. (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva (na súdnu ochranu, pozn.) podľa čl. ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého postupu a rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 3. decembra 2020 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľky , , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie základného práva zaručeného v čl. 16 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva zaručeného v čl. 46 ods. 1 ústavy v spojení s čl. 1 ods. 1 ústavy, základného práva zaručeného v čl. 48 ods. 2 ústavy, základného práva zaručeného v čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „list ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostný návrh 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 9. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľov , , a maloletej , (ďalej spolu len 2 „sťažovatelia“), zastúpenej zákonnou zástupkyňou , , všetci vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) uznesením Okresného súdu Nitra (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 14 Er 1376/2015 z 19. augusta 2020 (ďalej aj „napadnuté uznesenie“). 2. Z ústavnej sťažnosti a jej p ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. II. ÚS 447/2020-15 z 8. októbra 2020 prijal podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenske ...
Odôvodnenie: : 2 I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 1. októbra 2019 doručená sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 ústavy a práva na ochranu majetku podľa čl. 1 Dod ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 2. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť Poľnohospodárskeho družstva Mlynica, Mlynica 78, IČO 00 199 761 (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom JUDr. Jurajom Lukáčom, Námestie sv. Egídia 11/6, Poprad, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), ako aj práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a zá ...
Odôvodnenie: : I. Ústavná sťažnosť a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 28. júla 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti DANAE VISION s. r. o., Dolné Rudiny 29, Žilina, IČO 50 656 015 (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie základných práv podľa čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základných práv podľa čl. 11 ods. 1 a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základnýc ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 26. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti , , (ďalej len „sťažovateľka“, v citáciách aj „sťažovateľ“), zastúpenej advokátskou kanceláriou , Stráž 3/223, Zvolen, v mene ktorej koná konateľ a advokát , ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a 4 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), ako aj práva podľa čl. 6 ods. 1 ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 1. júla 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti Waldviertler Sparkasse Bank AG, Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta 2 porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor ...
Odôvodnenie: : I. Obsah ústavnej sťažnosti, sťažnostná argumentácia a návrh rozhodnutia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 15. mája 2020 doručená ústavná sťažnosť 2 (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici (ďalej len „krajský súd“) č. k. 14 Co ...
Odôvodnenie: : 2 I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 13. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , , t. č. v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), ako aj práv zaručených v čl. 5 ods. 1, 3 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) „v súvislosti s jeho právom na ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. IV. ÚS 180/2020-11 z 13. mája 2020 prijal na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom JUDr. Ľubomírom Kaščákom, Horná 90/35, Banská Bystrica, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 13. novembra 2020 (v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu, pozn.) doručená (toho istého dňa súčasne prostredníctvom Slovenskej pošty v listinnej podobe zaslaná, pozn.) ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 21. februára 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), 2 ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Krajského súdu v Prešove (ďalej len „krajský súd“) č. k. 2 Co 51/2019-369 z 29. októbra 2019 (ďalej len „napadnuté uznesenie ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 23. marca 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti (ďalej len „sťažovateľka“), doplnená písomným podaním doručeným 29. apríla 2020, vo veci namietaného porušenia na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republik ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 26. augusta 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa čl. 36 ods. 1 a čl. 37 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom a uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej l ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 22. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť JUDr. Juraja Gavalčina, Platanová 5, Košice, správcu úpadcu Detes Trade, a. s., Zimná 97, Spišská Nová Ves, IČO 31 710 671 (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jeho základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. ...
Odôvodnenie: : I. Obsah ústavnej sťažnosti, sťažnostná argumentácia a návrh rozhodnutia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 18. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť 2 (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „doda ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 20. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť , (ďalej aj „sťažovateľka“, v citáciách aj „sťažovateľka v 1. rade“), a maloletej , (ďalej aj „maloletá“, v citáciách aj „sťažovateľka v 2. rade“; spolu aj „sťažovateľky“), ktorou namietajú porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochran ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 7. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti SAND, s. r. o., J. Hollého 645, Šaštín-Stráže, IČO 36 247 561 (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovor ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 4. augusta 2020 doručená ústavná sťažnosť , a (ďalej aj „sťažovateľka“), (spolu ďalej aj „sťažovatelia“), ktorou namietajú porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, práva na spravodlivé súdne konanie a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ...
Odôvodnenie: : I. Ústavná sťažnosť a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 23. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť 2 (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátkou JUDr. Zuzanou Pitoňákovou, Slovenská 5, Prešov, ktorou namietal porušenie svojich základných práv podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) a ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), ku ktorému malo dôjsť postupom Okresného súdu Prešov ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 28. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť a (spolu ďalej len „sťažovatelia“), ktorou namietali porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom a uznesením Okresného súdu Trenčín (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 20 C 5/2017 z 12. septembra 2018 (ďalej aj „uznesenie okresného ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia a skutkový stav 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 1. apríla 2020 doručená ústavná sťažnosť , , Česká republika (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a 4, čl. 46 ods. 1, čl. 47 ods. 3 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), práva podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dodatkový protokol“ ...
Odôvodnenie: : I. Obsah ústavnej sťažnosti, sťažnostná argumentácia a návrh rozhodnutia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 19. mája 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej aj „sťažovateľ v 1. rade“), a 2 (ďalej aj „sťažovateľ v 2. rade“, spolu ďalej aj „sťažovatelia“), vo veci namietaného porušenia základného práva domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva na súde podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základnýc ...
Odôvodnenie: : I. I.A Obsah ústavnej sťažnosti 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 1. júna 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej aj „sťažovateľka v 1. rade“), zastúpenej advokátkou , ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Bratislava III (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 7 C 7/1999 (ďalej aj „napadnuté konanie“). 2. Z ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 18. júna 2020 elektronicky doručená ústavná sťažnosť , , , a , , (ďalej len „sťažovatelia“), zastúpených advokátom JUDr. Jozefom Boledovičom, advokátska kancelária, Úzka 578/4, Rovinka, ktorou namietajú porušenie svojho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) v ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 17. septembra 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 38 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ( ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 2 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 7. septembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv podľa čl. 5 ods. 3 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) jednoznačne neidentifikovaným „postupom prokurátora“ a uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšš ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 30. augusta 2019 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti , , (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátkou JUDr. Emíliou Korčekovou, advokátska kancelária, Novomeského 25, Pezinok, vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), práva na ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 16. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivý súdny proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 2 Cdo 200/2019 z 30. júl ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého postupu a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 25. augusta 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Košice II (ďal ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 14. októbra 2020 doručená (na poštovú prepravu 10. októbra 2020 podaná, pozn.) ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 8 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 36 ods. 1 listiny, ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 25. augusta 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti City-Arena a. s., Kapitulská 5, 2 Trnava, IČO 46 682 848 (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ď ...
Odôvodnenie: : I. Ústavná sťažnosť a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 27. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , 2 , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 a čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a porušenie práv podľa čl. 5 ods. 1 písm. c), ods. 3 a 4 a čl. 6 ods. 3 písm. c) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Špecializovaného trestného súdu (ďalej len „špecializovaný súd“) sp ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 26. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), pre namietané porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Košice II (ďalej len „okresný súd“) v konaniach vedených pod sp. zn. 18 C 216/2013, sp. zn. 13 C 63/2014 a sp. zn. 1 ...
Odôvodnenie: : I. Ústavná sťažnosť a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 1. novembra 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), doplnená písomným podaním doručeným 26. februára 2020, ktorou namieta porušenie základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 8. augusta 2019 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd 2 (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Banská Bystrica (ďalej len „okresný súd“) č. k. 17 C 254/2015-332 zo 4. júna 2019 (ďalej len „napadnuté uznesenie okresného ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 13. marca 2020 doručená ústavná sťažnosť , , , , , , , , , , , , , , (ďalej len „sťažovatelia“), ktorou namietajú porušenie svojho základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 8 Cdo 216/2019 z 27. novembra 2019 (ďalej aj „napadnuté uznesenie najvyššieho súdu“). 2. Z ...
Odôvodnenie: : I. Obsah ústavnej sťažnosti, sťažnostná argumentácia a návrh rozhodnutia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 12. februára 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), práva na spravodlivý súdny pr ...
Odôvodnenie: : I. Ústavná sťažnosť a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 10. júla 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti RMS Košice s. r. o., 2 Vstupný areál U. S. Steel, Košice, IČO 31 650 015 (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1, čl. 48 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa čl. 36 ods. 1 a čl. 38 ods. 1 a 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochran ...
Odôvodnenie: : I. Ústavná sťažnosť a skutkový stav 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 16. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , 2 , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie svojho základného práva podľa čl. 39 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 9 Sžsk 50/2019 z 27. júla 2020 (ďalej len „napadnutý rozsudok najvyššieho súdu“). 2. Z obsahu ústavnej sťažnosti a jej príloh vyplýva, že sťažovateľ sa žalobou v rámci správneh ...
Odôvodnenie: :     I.   Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia sťažovateľa    1.  Ústavnému  súdu  Slovenskej  republiky  (ďalej  len  „ústavný  súd“)  bola  2. marca 2020  doručená  ústavná  sťažnosť  obchodnej  spoločnosti  ,  ,   (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného  porušenia  základného  práva  na  súdnu  ochranu  podľa  čl.  46  ods.  1  Ústavy  Slovenskej  republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len  „listina“), základného práva na rovnosť účastníkov podľa čl. 47 ods. 3 ústavy a čl. 37 ods. 3  listiny  a práva  na  spravodli ...
Odôvodnenie: : I. Obsah ústavnej sťažnosti a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 21. februára 2019 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorá bola neskôr doplnená 2 podaniami doručenými ústavnému súdu 2. mája 2019 a 9. decembra 2019, vo veci namietaného porušenia čl. 2 a jeho základných práv podľa čl. 12, 16, 19, 46 a nasl., čl. 149 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv podľa čl. 3, 6, 8, 13 a 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Úradu špeciálnej prokurat ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 16. júla 2019 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti desire emotion s. r. o., Mierová 309/7, Považská Bystrica, IČO 36 416 134 [pred zmenou obchodného mena KAMELOT – BOOKS s. r. o., Karvaša Blahovca 59, Vrútky, IČO 36 416 134, (ďalej len „sťažovateľka“)], zastúpenej Advokátskou kanceláriou Michal Polák – advocati s. r. o., Panenská 24, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Michal Polák, vo veci namietan ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 21. augusta 2020 doručená ústavná sťažnosť spoločnosti DEVELOP GROUP a. s., Nobelova 34, Bratislava, IČO 44 174 764 (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudko ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia sťažovateľky 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 16. januára 2020 doručená a 21. januára 2020 doplnená ústavná sťažnosť sťažovateľky 2 obchodnej spoločnosti Novosedlík, spol. s r. o., Chotárna 41, Nitra, IČO 34 104 402 (ďalej len ,,sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohov ...
Odôvodnenie: : I. Argumentácia navrhovateľa 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol 14. mája 2020 doručený návrh senátu Špecializovaného trestného súdu, zastúpeného predsedom senátu JUDr. Jánom Buvalom (ďalej aj „špecializovaný trestný súd“ alebo „navrhovateľ“), na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) a b) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) o súlade § 4 ods. 1, 2 a 3 a § 6 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Policajnom zbore“), nariadení Ministers ...
Odôvodnenie: : I. Oznámenie možných dôvodov vylúčenia a skutkový stav 1. Sudca IV. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) Ladislav Duditš listom z 30. novembra 2020 v súlade s § 49 ods. 4 v spojení s § 49 ods. 2 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) oznámil predsedovi ústavného súdu, že po pridelení veci sp. zn. Rvp 2712/2020 po preštudovaní obsahu spisu zistil, že vo veci sťažovateľky , , (ďalej len „sťažovateľka“), rozhodov ...
Odôvodnenie: : I. Oznámenie možných dôvodov vylúčenia a skutkový stav 1. Sudca IV. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) Ladislav Duditš listom zo 7. decembra 2020 v súlade s § 49 ods. 4 v spojení s § 49 ods. 2 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) oznámil sudcovi spravodajcovi vo veci sp. zn. Rvp 1982/2020, že z obsahu príloh ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , (ďalej len „sťažovateľ“), zistil, že bol predsedom odvolacieho senátu Kr ...
Odôvodnenie: : I. Oznámenie možných dôvodov vylúčenia a skutkový stav 1. Sudca IV. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) Ladislav Duditš listom z 1. decembra 2020 v súlade s § 49 ods. 4 v spojení s § 49 ods. 2 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) oznámil predsedovi ústavného súdu, že po pridelení veci sp. zn. Rvp 2211/2020 po preštudovaní obsahu spisu zistil, že vo veci sťažovateľa , , (ďalej len „sťažovateľ“), rozhodova ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 20. júna 2020 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľa 2 (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietala porušenie svojich základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 47 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a práva podľa čl. 47 Charty základných práv Európskej únie rozsudkom Okresného súdu Bratislava I (ďalej len „okresný ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnou sťažnosťou podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) doručenou Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) 2 14. mája 2020 sa , , (ďalej len „sťažovateľ“), domáhal vydania nálezu, ktorým by ústavný súd vyslovil porušenie jeho v záhlaví označených základných práv a slobôd podľa ústavy a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Banská Bystrica (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 1 ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého postupu a rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 24. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľa , 2 8. augusta 1972, Boleráz 680, t. č. v Ústave na výkon väzby Prešov (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie základného práva zaručeného v čl. 17 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva zaručeného v čl. 5 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej le ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), pre namietané porušenie 2 základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dodatkový protokol“ ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostný návrh 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 8. septembra 2020 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľky obchodnej spoločnosti 2 , , (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 1 Obdo 88/2018 z 24. júna 2020 (ďa ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. I. ÚS 466/2020-14 z 13. októbra 2020 prijal podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť sťažovateľky , , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného v čl. 4 ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. septembra 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia 2 jej základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), ako aj práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Najvyššieho súdu Sl ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 13. mája 2019 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti IMA INVEST s. r. o., Hviezdoslavova 41, Zlaté Moravce, IČO 36 520 349 (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Najvyššie ...
Odôvodnenie: : I. Doterajší priebeh konania, vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia sťažovateľa 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. I. ÚS 423/2020-9 z 22. septembra 2020 prijal podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť , , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenske ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia sťažovateľa 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 23. septembra 2019 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľa , narodeného 2 (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 12 ods. 2 a podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“), ako aj práv podľa čl. 6 ods. 1 a podľa čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len ,,dohovor“) uznesením Krajského súdu v Bratislave (ďalej len ,,krajský súd“) sp. ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. I. ÚS 451/2020-9 zo 6. októbra 2020 prijal podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie jeho základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia sťažovateľov 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 19. júna 2019 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľky obchodnej spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a. s., Palisády 31, Bratislava, IČO 35 822 163 (ďalej aj ,,sťažovateľka“), a sťažovateľa advokáta , (ďalej aj ,,sťažovateľ“, spolu aj ,,sťažovatelia“), vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“ ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. I. ÚS 295/2020-11 zo 17. júna 2020 prijal podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) na ďalšie konanie v celom rozsahu ústavnú sťažnosť sťažovateľky obchodnej spoločnosti , , (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenske ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 19. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľa , 2 , , (ďalej len „ sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie čl. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), porušenie základných práv zaručených v čl. 46 ods. 1 ústavy a v čl. 36 ods. 1 a čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva zaručeného v čl. 26 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ďalej ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a oznámenie dôvodov vylúčenia 1. Sudca III. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) Robert Šorl listom z 13. novembra 2020 v súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 314/2018 Z. z. 2 o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) vyhlásil predsedovi ústavného súdu dôvody na jeho vylúčenie z konania a rozhodovania vo veci prijatej ústavnej sťažnosti , , , Spojené kráľovstvo, zastúpeného advokátkou JUDr. Danielou Ježovou, ...
Odôvodnenie: : I. Ústavná sťažnosť sťažovateľa a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 2. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľa , , t. č. v Ústave na výkon väzby, Chorvátska 5, Bratislava (ďalej aj „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jeho práv podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) a ods. 3 a 4 a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 2 Tost 32/2020 a jeho uznesením z 12. augusta 2020 (ďal ...
Odôvodnenie: : I. Návrh sťažovateľa a jeho argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol 9. októbra 2020 doručený návrh (ďalej len „navrhovateľ“), z 3. októbra 2020, ktorým namieta nezákonnosť volieb do orgánov samosprávy obce . 2 2. Navrhovateľ uviedol, že bol jedným z dvoch kandidátov na funkciu starostu obce a vo voľbách konaných 3. októbra 2020 získal 34,16 %, teda viac než 10 % hlasov, a preto spĺňa podmienku procesnej legitimácie na podanie návrhu na začatie konania podľa „zákona 314/2018 o ústavnom súde, člá ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého postupu a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 28. augusta 2020 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľov (ďalej len „sťažovatelia“), vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Košice I (ďalej ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého postupu a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 24. februára 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej aj „sťažovateľka“), a (spolu ďalej aj „sťažovateľky“), vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Koši ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 14. septembra 2020 elektronicky doručená ústavná sťažnosť občianskeho združenia Jednota slovenskej mládeže, Cukrová 14, Bratislava, IČO 30 791 421 (ďalej len „sťažovateľ“), 2 vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „do ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 3. júla 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti Poľnohospodárska Pôda s. r. o., Sibírska 55, Bratislava, IČO 44 138 369 (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátskou kanceláriou LawService, s. r. o., Stráž 3/223, Zvolen, v mene ktorej koná jej konateľ a advokát JUDr. Pavol Konečný, ktorou namieta porušenie základných práv zaručených čl. 20 ods. 1 a 4 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „list ...
Odôvodnenie: : I. Ústavná sťažnosť a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 31. januára 2020 doručená ústavná sťažnosť 2 (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátkou JUDr. Alicou Petrovskou Homzovou, Moyzesova 46, Košice, ktorou namietal porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Žilina (ďalej le ...
Odôvodnenie: : I. Obsah ústavnej sťažnosti, sťažnostná argumentácia a návrh rozhodnutia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 13. mája 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) 2 a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 3 Cdo 204/2018 z 1. augusta 2019 (ď ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a namietané porušenie základných práv, resp. práv 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 10. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , 2 , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom JUDr. Slavomírom Dubjelom, ktorou namietal porušenie svojich základných práv podľa čl. 16 ods. 1 a čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv podľa čl. 5 ods. 1 písm. c), ods. 2 a 4 a čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Krajskéh ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 6. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti FERONA 2 Slovakia, a. s., Bytčická 12, Žilina, IČO 36 401 137 (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej Advokátskou kanceláriou Mestická, Slovíková, s. r. o., Hviezdoslavova 6, Žilina, v mene ktorej koná konateľka a advokátka JUDr. Zuzana Slovíková, vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej le ...
Odôvodnenie: : I. Obsah ústavnej sťažnosti, skutkový stav a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 26. júna 2019 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovatelia“), ktorou namietajú porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva podľa čl. 14 ods. 1 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ďalej len „medzinárodný pakt“) u ...
Odôvodnenie: : I. I.A Obsah ústavnej sťažnosti 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 17. júna 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátkou , , ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Bratislava III (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 15 C 10/2012 (ďalej aj „napadnuté konanie“) ...
Odôvodnenie: : I. Obsah ústavnej sťažnosti, skutkový stav a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 19. júna 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti Poľnohospodárska Pôda s. r. o., Sibírska 55, Bratislava, IČO 44 138 369 (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátskou kanceláriou LawService, s. r. o., Stráž 3/223, Zvolen, v mene ktorej koná jej konateľ a advokát JUDr. Pavol Konečný, ktorou namieta porušenie základných práv zaručených čl. 20 ods. 1 a 4 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republik ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 2. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom Mgr. Petrom Kupkom, Hlavná 23, Trnava, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa čl. 11 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy v spojení s čl. 1 ods. 1 ús ...
Odôvodnenie: : I. Obsah ústavnej sťažnosti, sťažnostná argumentácia a návrh rozhodnutia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 5. júna 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 12 ods. 1 a 2 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej 2 republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 9 So 14/2018 z 26. februára ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 18. júna 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti GLOBE International LTD, s. r. o., Pohraničníkov 56, Bratislava, IČO 35 829 346 (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci 2 namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesení ...
Odôvodnenie: : I. Obsah ústavnej sťažnosti, sťažnostná argumentácia a návrh rozhodnutia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. mája 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti 2 (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Poprad (ďalej len „okresný súd“) č. k. 18 Cb 10/2011-374 z 2. apríla 2019 (ďalej len „napa ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 9. októbra 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na priaznivé životné prostredie podľa čl. 44 ods. 1 ústavy, základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 2 ústavy, ako aj práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základ ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 2 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 1. augusta 2019 doručená ústavná sťažnosť , za ktorú koná , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jej základných práv podľa čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ď ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 14. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , 2 , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) postupom Krajského súdu v Nitre (ďalej len „krajský súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 7 Co 17/2019 (ďalej aj „napadnuté konanie“). 2. Z obsahu ústavnej sťažnosti a jej príloh vyplýva, že sťažovateľka je stranou sporu v ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 20. augusta 2020 doručená ústavná sťažnosť , 2 (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práv podľa čl. 6 ods. 1 a 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) v spojení s porušením čl. 16 ods. 2 ústavy a čl. 8 ods. 2 listiny ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. septembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ď ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. IV. ÚS 291/2020-20 zo 17. júna 2020 prijal na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť maloletého , , (ďalej len „sťažovateľ“), v zastúpení zákonným zástupcom matkou , , , zastúpeného advokátom JUDr. Jozefom Chmurom, Zvonárska 8, Košice, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie záležito ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 30. augusta 2019 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti , , (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátkou JUDr. Emíliou Korčekovou, advokátska kancelária, Malacká cesta 5680/2B, Pezinok, vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej le ...
Odôvodnenie: : I. Obsah ústavnej sťažnosti, sťažnostná argumentácia a návrh rozhodnutia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 9. júla 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti AFG s. r. o., Dlžiny 122/40, Turčianske 2 Teplice, IČO 36 383 422 (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základných podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „doho ...
Odôvodnenie: : I. Obsah ústavnej sťažnosti, skutkový stav a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 1. júna 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia 2 základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresnej prokuratúry Skalica (ďalej len „okresná prokuratúra“) a Okresného súdu Skalica (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom na okresn ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. IV. ÚS 355/2020-25 z 15. júla 2020 prijal na ďalšie konanie ústavné sťažnosti , , (ďalej aj „sťažovateľ“), a , , (ďalej aj „sťažovateľka“, spolu ďalej aj „sťažovatelia“), vo veci namietaného porušenia ich základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie ich záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 23. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľa , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného zásahu 2 do ústavného princípu rovnosti v právach podľa čl. 12 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Krajského súdu v Prešove (ďalej ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. I. ÚS 199/2020-11 z 12. mája 2020 prijal podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) na ďalšie konanie v celom rozsahu ústavnú sťažnosť sťažovateľky , , (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky ...
Odôvodnenie: : I. Oznámenie možných dôvodov vylúčenia a skutkový stav 1. Sudca IV. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) Miroslav Duriš listom z 9. septembra 2020 v súlade s § 49 ods. 4 v spojení s § 49 ods. 1 2 a § 50 ods. 1 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) oznámil predsedovi ústavného súdu, že vyhlasuje svoju zaujatosť, keď po pridelení veci sp. zn. Rvp 2022/2020 po preštudovaní obsahu spisu zistil, že sa so sť ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 28. septembra 2018 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti , , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta 2 porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na zákonného sudcu podľa čl. 48 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. I. ÚS 184/2020-16 z 28. apríla 2020 prijal podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) na ďalšie konanie v celom rozsahu ústavnú sťažnosť sťažovateľa , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústa ...
Odôvodnenie: : 2 I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 10. júla 2019 doručená sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia jej základného práva na primerané hmotné zabezpečenie podľa čl. 39 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, ako aj práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane o ochrane ľudských práv a ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostná argumentácia sťažovateľov 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústavný súd“) uznesením č. k. IV. ÚS 636/2018-22 z 22. novembra 2018 prijal podľa vtedy platného a účinného § 25 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov na ďalšie konanie, po predchádzajúcom spojení vecí na spoločné konanie uznesením č. k. PLs. ÚS 14/2018-9 zo 6. júna 2018, ústavné ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 19. februára 2019 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti RAVEN a. s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, IČO 31 595 804 (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Žilina (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 9. septembra 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti LiNi s. r. o., Moravský Svätý Ján 7, IČO 47 574 101 (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), čl. 38 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na prejednanie jej záležitosti v primerane ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého postupu a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. I. ÚS 324/2020-20 z 30. júna 2020 prijal podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť sťažovateľa , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenske ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a v ňom vydaného napadnutého rozhodnutia, sťažnostná argumentácia sťažovateľky a vyjadrenie okresného súdu 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 16. apríla 2020 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľky obchodnej spoločnosti SPARTAK MYJAVA a. s., Hodžova 261/1, Myjava, IČO 46 699 821 (ďalej len „sťažovateľka“), doplnená podaním z 30. apríla 2020, ktorou namietala porušenie svojho základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. I. ÚS 276/2020-7 z 9. júna 2020 prijal podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 30. januára 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti Intrum Slovakia s. r. o., Mýtna 48, Bratislava, IČO 35 831 154 (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresnéh ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého uznesenia a napadnutého konania a sťažnostná argumentácia sťažovateľa 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“ ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) uznesením č. k. I. ÚS 465/2020-15 z 13. októbra 2020 prijal na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť sťažovateľky , , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie základného práva na inú právnu ochranu zaručeného v čl. 46 ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých postupov a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 17. augusta 2020 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľky , 2 (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), porušenie základných práv zaručených v čl. 16 ods. 1, čl. 17 ods. 1, 2 a 5, čl. 46 ods. 1 a 2 a čl. 48 ods. 1 ústavy a práv zaručených v čl. 5 a čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Nitra ( ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnou sťažnosťou podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) doručenou Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) 22. apríla 2020 sa sťažovateľka , 2 (ďalej len „sťažovateľka“), domáhala vydania nálezu, ktorým by ústavný súd vyslovil porušenie jej v záhlaví označených základných práv a slobôd podľa ústavy, Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a rozhodnutia a sťažnostná argumentácia sťažovateľa 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. marca 2019 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľa , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 19 ods. 2, čl. 20 ods. 1 v spojení s čl. 13 ods. 4, čl. 23 ods. 1, čl. 35 ods. 1, čl. 46 ods. 1 v spojení s čl. 1 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“), práv podľa čl. 6 ods. 1, čl. 8 a čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a zá ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 31. januára 2019 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľa , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), ako aj základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 ústavy uz ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia sťažovateľov 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 6. júna 2019 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľov , , , a spoločnosti , (ďalej len ,,sťažovatelia“), vo veci namietaného porušenia základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“) a základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len ,,najvyšší súd“) sp. zn. 3 Cdo 27/ ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia sťažovateľky 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 27. mája 2019 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľky obchodnej spoločnosti PAICEK LEGAL s. r. o., Panská 17, Bratislava, IČO 36 834 904 (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci 2 namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“) uznesením Okresného súdu Bratislava I (ďalej len ,,okresný súd“) sp. zn. 30 Cb 31/2013 z 8. marca 2019 (ďalej aj ,,napadnu ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 6. júla 2020 doručená ústavná sťažnosť 2 (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 6 Co 63/2019 z 21. apríla 2020 (ďalej aj ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostná argumentácia sťažovateľky 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 19. septembra 2019 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľky (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“), základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 2 ústavy a podľa čl. 36 ods. 1 a 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len ,,listina“), ako aj práva na spravodli ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 19. mája 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti 2 (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici (ďalej len „kr ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 30. októbra 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej aj „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie čl. 1 ods. 1 a 2, čl. 2 ods. 2 a 3, čl. 13 a čl. 141 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základných práv podľa čl. 20 ods. 1, čl. 35 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a 2, čl. 48 ods. 1 a čl. 50 ústavy, čl. 4 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), základného práva podľa čl. 11 ods. 1 listiny, práv podľa čl. 7 a čl. 13 Do ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia sťažovateľa 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústavný súd“) bola 30. decembra 2019 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľa (ďalej len ,,sťažovateľ“), doplnená písomným podaním z 20. septembra 2020 (doručeným ústavnému súdu 23. septembra 2020), vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 o ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého postupu a rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 2. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľky , 2 , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie základného práva na osobnú slobodu zaručeného v čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na súdnu ochranu zaručeného v čl. 46 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie zaručeného v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej le ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 2. januára 2020 doručená ústavná sťažnosť , , 2 (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) rozsudkom Krajského súdu v Prešove (ďalej len „krajský súd“) č. k. 8 Co 53/2017-129 z 20. februára 2018 (ďalej aj „napadnutý rozsudok“) a uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 6 Cdo 96/2018 z 18. septembra 2019 (ďal ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 12. novembra 2019 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti , , (ďalej aj „sťažovateľka 1“), ktorou namieta porušenie čl. 1 ods. 1 a 2, čl. 2 ods. 2 a 3, čl. 13 a čl. 141 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základných práv podľa čl. 20 ods. 1, čl. 35 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a 2, čl. 48 ods. 1 a čl. 50 ústavy, čl. 4 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), základného práva podľa čl. 11 ods. 1 listiny ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 22. septembra 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31 322 832 (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresnéh ...
Odôvodnenie: : I. Doterajší priebeh konania, vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostná argumentácia sťažovateľa 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. IV. ÚS 14/2019-12 zo 17. januára 2019 prijal podľa vtedy platného a účinného § 25 ods. 3 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov na ďalšie konanie sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 46 ods. 1, čl. 47 ...

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti poisťovateľa, právo na úroky z omeškania, nesprávne zistenie rozsahu poistného plnenia poisťovateľom, nepriznanie poistného plnenia, nedôvodne zníženie poistného plnenia, poskytnutie poškodenému poistného plnenia
Právna veta: Výklad smerujúci k tomu, že poisťovateľ môže byť úrokmi z omeškania sankcionovaný len pre nesplnenie formálnej povinnosti vyplývajúcej z § 11 ods. 6 zákona č. 381/2001 Z.z. a teda nenesie nijakú zodpovednosť za nesprávne zistenie rozsahu plnenia a jeho poskytnutie, odporuje nielen účelu zakomponovania priameho nároku poškodeného voči poisťovateľovi do vnútroštátnej právnej úpravy, ale popiera aj podstatu záväzkovoprávnych vzťahov, ktorou je riadne a včasné plnenie si zmluvných povinností. Je neakceptovateľné, aby nebol úrokom z omeškania sankcionovaný poisťovateľ za to, že poškodenému „nepri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: sociálna poisťovňa má právo voči tretím osobám na náhradu škody, neuplatnenie práva na náhradu škody, nepriaznivé majetkové pomery škodcu, uspokojenie práva na náhradu škody, uplatnenie nároku na náhradu škody voči inému subjektu
Právna veta: Ak Sociálna poisťovňa podľa § 238 ods. 7 zákona č. 461/2003 Z. z. neuplatní právo na náhradu škody (v zmysle uplatniť nemá) - okrem iného podľa písmena b/ danej právnej normy - pretože je zrejmé, že vzhľadom na majetkové pomery škodcu uplatňovanie škody nebude viesť ani k čiastočnému uspokojeniu práva na náhradu škody, potom úspešne/dôvodne nemôže uplatniť dotknutý nárok ani voči inému subjektu, ktorého povinnosť plniť zodpovedá len rozsahu povinnosti škodcu. Inými slovami, ak voči škodcovi, ktorý spôsobil škodu prevádzkou nepoisteného motorového vozidla, nemožno právo na náhradu škody uplatni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spojenie veci v sporovom konaní, hospodárnosť konania, právo na spravodlivý proces, subjektívne hodnotenie sudcu, predpoklady na spojenie veci, veci ktoré skutkovo súvisia, veci týkajúce sa tých istých strán, prekážky pre spojenie veci na spoločné konanie
Právna veta: Posúdenie vhodnosti viacerých vecí na spojenie je výsledkom subjektívneho hodnotenia konajúceho zákonného sudcu, a preto (ani) odvolací súd v tomto smere nie je oprávnený vnucovať súdu prvej inštancie svoj pohľad na spojenie vecí. Rozhodujúce je so zreteľom na ust. § 166 ods. 1,2 C.s.p. to, či boli naplnené predpoklady tohto ustanovenia, teda či ide o veci, ktoré spolu skutkovo súvisia alebo sa týkajú tých istých strán a či to odôvodňuje hľadisko hospodárnosti konania. Na druhej strane, súd rozhodujúci o spojení viacerých vecí na spoločné konanie nemôže opomenúť ani požiadavku rešpektovania pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o odovzdaní do iného štátu, suspenzívny účinok správnej žaloby, lehota na podanie správnej žaloby podľa SSP, správna žaloba účastníka konania, prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19, rozhodnutie dublinského strediska, dublinské transfery
Právna veta: V zmysle zákona o azyle proti rozhodnutiu dublinského strediska vydaného žalobcovi podľa § 46a ods. 4 o jeho odovzdaní do iného členského štátu, nemožno podať odvolanie, ale možno podať iba správnu žalobu, ktorá však nemá odkladný účinok (§ 213 ods. 2 SSP v spojení s §46c ZoA). O odkladnom účinku rozhoduje v prípade podania správnej žaloby správny súd v lehote 15 dní od podania správnej žaloby. O odkladnom účinku rozhoduje správny súd iba na návrh žalobcu. Správnu žalobu treba podať v lehote 20 dní odo dňa doručenia rozhodnutia dublinského strediska (§211 ods. 2 SSP). Z právnej úpravy platne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: striedavá osobná starostlivosť, najlepší záujem dieťaťa, zákonné predpoklady na striedavú starostlivosť o dieťa, vhodné podmienky na výchovu maloletého , schopnosť rodiča zabezpečiť starostlivosť o dieťa, konštruktívna komunikácia medzi rodičmi dieťaťa
Právna veta: Model striedavej starostlivosti síce možno vo všeobecnosti považovať za model starostlivosti, ktorý je v záujme maloletých detí, neplatí to však absolútne. I keď striedavá starostlivosť má svoje pozitíva pri zachovaní rovnocenného vzťahu dieťaťa s rodičmi, je nutné uvedomiť si, že prináša aj zvýšené nároky na psychiku dieťaťa, ale aj rad požiadaviek na rodičov. Prináša zvýšené nároky na ich vzájomnú komunikáciu a schopnosť dohodnúť sa na jednotnom postupe vo výchove dieťaťa a na riadnom zabezpečení jeho potrieb. Neustála výmena prostredia, v ktorom dieťa vyrastá, môže mať okrem pozitívnych vpl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť medzi manželmi, neschopnosť sám sa živiť, primeraná výživa, rozsah výživného, pokles životnej úrovni
Právna veta: Základnou hmotnoprávnou podmienkou existencie a trvania nároku na príspevok na výživu rozvedeného manžela je nepochybné preukázanie, že rozvedený manžel nie je schopný sám sa živiť. Skutočnosť, že rozvedená manželka má príjem, sama o sebe nestačí na konštatovanie, že je schopná sama sa živiť, ak z tohto príjmu nie je schopná uhradiť popri nevyhnutných nákladoch na stravovanie aj ďalšie nevyhnutné životné náklady. Preukázanie tejto skutočnosti je podmienkou vzniku nároku na príspevok, ale nie hľadiskom určujúcim rozsah príspevku, ktorý zákon vymedzuje pojmom primeraná výživa čo znamená, že nár ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozšírená hromadná licenčná zmluva, výkon kolektívnu správu majetkových práv, vylúčenie kolektívnej správy majetkových práv
Právna veta: Z § 79 ods. 1 a 2 AZ vyplýva, že organizácia kolektívnej správy vykonáva kolektívnu správu majetkových práv nositeľov práv, ktorých zastupuje jednak na zmluvnom základe (§ 164 AZ) v písomne dohodnutom rozsahu predmetov ochrany, pričom nositeľ práv je oprávnený vylúčiť takúto kolektívnu správu majetkových práv k všetkým alebo len k niektorým predmetom ochrany. Pokiaľ tak však neurobí, má sa za to, že k vylúčeniu kolektívnej správy práv nedošlo a nositeľ práv je zastupovaný organizáciou kolektívnej správy. Táto je v rámci výkonu kolektívnej správy oprávnená pri zistenom porušení majetkových práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oprávnenie znížiť plnenie z poistnej zmluvy, vedomé porušenie povinnosti poisteného, oprava motorového vozidla v autoservise, vznik poistnej udalosti, autorizované a neautorizované servisy, zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti
Právna veta: Odvolací súd uvádza, že len za situácie, ak došlo k vedomému porušeniu povinností uvedených v odsekoch 1 a 2 § 799 Občianskeho zákonníka, ktoré malo podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poistiteľ oprávnený plnenie z poistnej zmluvy znížiť podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť. Výsledky dokazovania preukázali, že poškodený si zabezpečil opravu motorového vozidla v servise žalobcu, ktorý mu za vykonanie opravy doložil vyúčtovanie vo forme faktúry. Takýto stav nie je dôvodom postupu žalovaného pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: výchova a vzdelávanie, neexistencia pracovného pomeru, nesplnenie zákonnej podmienky, oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania, odobratie povolenia Národným inšpektorátom práce, zodpovednosť za vznik protiprávneho stavu
Právna veta: V súlade s vyššie citovanými ustanoveniami zákona o BOZP, konkrétne z ustanovenia § 27 ods. 6 vyplýva, že zákonnou podmienkou pre vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb je existencia pracovného pomeru medzi žiadateľom o vydanie tohto oprávnenia a jeho odborným zástupcom. Splnenie tejto požiadavky zákon spája s povinnosťou žiadateľa priložiť pracovnú zmluvu s odborným zástupcom k žiadosti o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie. Teda predloženie pracovnej zmluvy resp. existencia pracovného pomeru medzi osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie a odborným zástupcom j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na opravu, nepravdivé skutkové tvrdenia, uvedenie pravdivého skutkového tvrdenia, náležitosti opravy v zmysle § 7 ods. 3 TZ
Právna veta: Zákon o periodickej tlači v § 7 upravuje právo na opravu.(...) Podľa názoru odvolacieho súdu požadovaný text opráv zodpovedá ustanoveniam Tlačového zákona (požadovaný text opráv obsahuje najmä popis nepravdivého skutkového tvrdenia, konštatovanie, že skutkové tvrdenie je nepravdivé a uvedenie pravdivého skutkového tvrdenia) a tieto rovnako sledujú účel práva na opravu v zmysle Tlačového zákona. Namietané skutkové tvrdenie môže žiadateľ citovať a vtedy je popis jednoznačný. Namietané skutkové tvrdenie môže však žiadateľ popísať aj inak obšírnejšie a môže ho dokonca aj parafrázovať. Ak teda žalo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada škody v zmysle Občianskeho zákonníka, ochrana osobnosti, vymedzenie základných pojmov podľa zákona č.437/2004 Z. z., nárok na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, neoprávnený zásah do osobnostného práva, osobnostná, citová, psychická ujma, ujma na fyzickom zdraví
Právna veta: Pokiaľ ide o žalobcom uplatnený nárok na náhradu nemajetkovej ujmy odvolací súd sa nestotožňuje s prvoinštančným súdom, že tento nárok žalobcu je krytý ust. § 11 a nasl. OZ, nakoľko zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia nepokrýva ujmu premietajúcu sa do psychickej sféry fyzickej osoby a do jej postavenia v spoločnosti, resp. že uvedený zákon pokrýva v podstate len ujmy na fyzickom zdraví. (...) Okresný súd pri svojom názore vychádzal z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7Cdo/65/2013 (publikované v Zbierke stanovísk NS a rozhodnutí sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: právo pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia, práva účastníka konania a zúčastnenej osoby v správnom konaní, právo klásť svedkom otázky, vada procesného postupu správneho orgánu
Právna veta: Správny súd na tomto mieste odôvodnenia zdôrazňuje, že úprava podľa § 33 ods. 1 na jednej strane a podľa § 33 ods. 2 na druhej strane, všetko Správneho poriadku (...) je úpravou dvoch samostatných právnych situácií. V ustanovení § 33 ods. 1 Správneho poriadku ide o úpravu procesných práv tu vymedzených subjektov, a to účastníka konania a zúčastnenej osoby, okrem iného i klásť svedkom otázky a úprava podľa § 33 ods. 2 Správneho poriadku je úpravou zákonnej povinnosti správneho orgánu dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k podkladom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: evidencia zmluvy o užívaní poľovného revíru, zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov, notárska zápisnica osvedčujúca priebeh zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov, evidenčný a konštitutívny účinok individuálneho správneho aktu, preskúmanie zmluvy súdom
Právna veta: Podľa správneho súdu z ustanovenia § 16 ods. 1 zákona č. 274/2009 Z. z. vyplýva kompetencia a povinnosť správneho orgánu zaevidovať zmluvu o užívaní poľovného revíru (...) Zákonodarca v § 16 ods. 1 tretia veta upravil, že súčasťou žiadosti o evidenciu zmluvy je notárska zápisnica osvedčujúca priebeh zhromaždenia. V intenciách § 16 zákona č. 274/2009 Z. z. kompetentný správny orgán bol povinný predloženú zmluvu preskúmať v týchto intenciách a skúmať či táto bola predmetom konania podľa § 16 zákona č. 274/2009 Z. z., a len následne vykonať evidenciu zmluvy. Opatrenie, ktorým podľa platnej právne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného, vzdanie sa výhodnejšieho zamestnania a výživné, skončenie pracovného pomeru dohodou, nevhodné správanie zamestnávateľa, diskriminácia zamestnanca
Právna veta: Súd prvej inštancie na takto zistený skutočný stav správne aplikoval ustanovenie § 75 ods. 1 druhá veta Zákona o rodine, podľa ktorého na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. Súd prvej inštancie na takto zistený skutočný stav správne aplikoval ustanovenie § 75 ods. 1 druhá veta Zákona o rodine, podľa ktorého na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti, vzťah k Občianskemu zákonníku, neoprávnený zásah do osobnosti fyzickej osoby, nezákonné rozhodnutie o vznesení obvinenia, písomné ospravedlnenie súdu za nezákonné rozhodnutie, úradné konanie
Právna veta: Pokiaľ súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť písomne sa ospravedlniť žalobcovi za nezákonné rozhodnutie vychádza jeho rozhodnutie z nesprávneho právneho posúdenia veci; pri rozhodovaní o tomto nároku vychádzal súd prvej inštancie z ustanovení § 11 a nasledujúce Občianskeho zákonníka; uloženie povinnosti ospravedlnenia však v tomto prípade nebolo možné odôvodniť aplikáciou ustanovení Občianskeho zákonníka o ochrane osobnosti (§ 11 a nasledujúce Občianskeho zákonníka), pretože táto právna úprava vychádza z predpokladu neoprávnenosti zásahu do osobnosti poškodeného (t.j. v rozpore s obj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: príkazná zmluva, obstaranie veci alebo vykonanie inej činnosti, prijímanie platieb od tretích osôb na účet, dohoda o poskytnutí účtu
Právna veta: Príkazná zmluva môže mať v zmysle § 724 Občianskeho zákonníka formu príkazu na obstaranie nejakej veci alebo formu príkazu na vykonanie inej činnosti. (...) Prijímanie platieb od tretích osôb na účte žalovaného (na základe dohody o poskytnutí účtu žalovaného ako platobného miesta pre platby určené žalobcovi) možno považovať za inú činnosť žalovaného. Žalovaný vykonávanie tejto činnosti (prijímanie platieb na svojom účte, ktoré boli platbami pre žalobcu) potvrdil. Či to považoval za činnosť vykonávanú na základe príkaznej zmluvy, alebo nie (teda ako to právne kvalifikoval resp. či vedel alebo n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: disciplinárne konanie, subsidiárne použitie SP, lex specialis derogat legi generali, návrh na disciplinárne konanie, subjektívna a objektívna lehota na podanie návrhu na disciplinárne konanie, doručenie návrhu komore, hmotnoprávna lehota na podanie návrhu v zmysle § 223 EP
Právna veta: Ustanovenie § 223 ods. 2 Exekučného poriadku upravuje kto je aktívne legitimovaným subjektom oprávneným podať návrh na disciplinárne konanie v učených lehotách s uvedením skutočností, od ktorých lehoty plynú (subjektívna aj objektívna), avšak ak takýto návrh má vyvolať aj účinky začatia disciplinárneho konania musí byť doručený komore. (...) Exekučný poriadok vyžaduje pre právne korektné podanie návrhu doručenie návrhu komore. Nepostačuje podanie takéhoto návrhu na pošte. Poukazovanie žalovaného na ustanovenie § 27 ods. 3 Správneho poriadku, v zmysle ktorého lehota je zachovaná, ak podanie bol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: krivé obvinenie, nepravdivé tvrdenie obžalovaného o odcudzení jeho motorového vozidla poškodeným, úmyselné uvedenie nepravdivých skutkových okolnosti týkajúcich sa krádeže
Právna veta: Zo skutkovej podstaty prečinu krivého obvinenia podľa § 345 Tr. zákona vyplýva, že toto ustanovenie poskytuje ochranu riadnej činnosti štátnych orgánov, ako i občanov pred lživými útokmi na ich práva, slobodu a česť. Lživo obviniť znamená vedome nepravdivo informovať o skutkových okolnostiach, teda o tom, kedy, kde a ako mal byť trestný čin spáchaný a kto je jeho páchateľ. Obvinenie spočíva v konaní páchateľa, ktoré môže byť podnetom na trestné stíhanie konkrétnej nevinnej osoby. Nezáleží na forme oznámenia, ani na tom, komu je obvinenie oznámené, ak páchateľ koná so zámerom, aby sa napokon do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozsudok pre zmeškanie, právo na spravodlivý proces, procesná pasivita strany sporu, substitučné zastúpenie, vyjadrenia podávané elektronickou formou, úkony procesnej obrany
Právna veta: Žalobca v odvolaní namietal, že súd nesprávnym procesným postupom mu znemožnil, aby uskutočnil jemu patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces, ktoré videl v tom, že súd nevyhovel jeho návrhu, aby rozhodol rozsudkom pre zmeškanie podľa § 274 CSP. Poukazoval na to, že žalovaný podával vyjadrenia v rámci celého konania (vrátane osobnej prítomnosti na pojednávaní) na základe substitučného zastúpenia (Generálny prokurátor SR poveril na zastupovanie v tejto právnej veci iného prokurátora). Substitučne zastúpený žalovaný podával elektronickou formou vyjad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zvýšenie dane, penále a pokuty, spotrebiteľské balenie cigariet neoznačené kontrolnou známkou, skladovanie, prepravu a predaj cigariet, konanie colného úradu
Právna veta: Odvolateľ poukazuje na to, že subjekt, ktorý skladuje alebo prepravuje, ale nepredáva a na predaj neponúka spotrebiteľské balenie cigariet neoznačené kontrolnou známkou, ale ak iným spôsobom preukáže, že za predmetné spotrebiteľské balenie cigariet bola zaplatená spotrebná daň, colný úrad nemá dôvod začínať, resp. pokračovať v prípade už začatom daňovom konaní, ktorého dôvodom je naplnenie skutkovej podstaty podľa § 41a ods.1 písm.a/ zákona č. 106/2004 Z.z. Daná námietka nie je dôvodná. Je potrebné uviesť, že z ustanovení § 41 ods. 1 písm. a/ a § 41a ods. 1 písm. a/ Zákona č. 106/2004 Z. z úči ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby , nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty , nehnuteľnosť prevzaté do držby, zavkladovanie vlastníckeho práva, deň odovzdania nehnuteľnosti , daň na vstupe
Právna veta: §19 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. umožňuje odpočítanie dane pri nehnuteľnosti prevzatej do užívania (držby), len v prípade neskoršieho zavkladovania vlastníckeho práva nadobúdajúceho subjektu (...) . Súd k právnemu názoru žalobcu, že deň odovzdania nehnuteľnosti je dňom, kedy možno odpočítať DPH bez ohľadu na to, že sa kupujúci nestane vlastníkom uvádza, že tento právny názor nemôže byť správny, nakoľko odporuje základným princípom zákona o dani z pridanej hodnoty, kedy odpočítať možno daň na vstupe len pri tovare, kde sa nadobúdateľ stáva vlastníkom. Prijatím argumentácie žalobcu by došlo k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neplatnosť právneho úkonu pre omyl vychádzajúci zo skutočnosti, ktorá je pre jeho uskutočnenie rozhodujúca, darovacia zmluva, bezodplatný charakter darovacej zmluvy, podmienky darovania, motív ktorý vedie darcu k darovaniu
Právna veta: Pre darovaciu zmluvu uzavretú v zmysle § 628 a nasl. OZ je základným pojmovým znakom bezodplatnosť, t.j. darca poskytuje obdarovanému plnenie bez akéhokoľvek protiplnenia (...) . Na platnosť darovacej zmluvy teda nemôže mať žiaden vplyv, že obdarovaný alebo tretia osoba vykonala alebo má vykonať pre darcu nejaké služby. Ak sa teda aj prípadne žalobkyňa dohodla s protistranou., že on pre ňu vykoná určité služby (stavebné či iné práce) a ona mu za to daruje sporné nehnuteľnosti, vykonanie týchto služieb nemožno považovať za podmienku darovania a ani za nejaké protiplnenie (tým by bola popretá be ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku, určovacia žaloba, spochybnenie existencie alebo platnosti rozhodcovskej zmluvy, späťvzatie žaloby , žaloba o určenie právnej skutočnosti, žaloba o určenie neplatnosti rozhodcovskej zmluvy resp. doložky
Právna veta: Žaloba o určenie neplatnosti dohody o urovnaní, a rovnako i o určenie neplatnosti rozhodcovskej zmluvy, resp. doložky, je nepochybne žalobou o určenie právnej skutočnosti v zmysle § 137 písm. d/ CSP. Zmluvy a iné právne úkony ich existencia, platnosť (neplatnosť) sú právnymi skutočnosťami. Civilný sporový poriadok pripúšťa žalobu na určenie právnej skutočnosti iba za predpokladu, že tak vyplýva z právneho predpisu, najmä z hmotného práva (...) Z osobitného právneho predpisu vyplýva možnosť žalovať zrušenie rozhodcovského rozsudku a to už zo zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní (ďal ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: užívanie poľovného revíru s viac ako dvojtretinovou väčšinou poľovných pozemkov vo vlastníctve štátu, výber užívateľa poľovného revíru, obchodná verejná súťaž
Právna veta: V zmysle § 13a citovaného zákona, ak právnická osoba, ktorá má v správe dvojtretinovú výmeru poľovných pozemkov, postupuje užívanie poľovného revíru inej osobe zmluvou podľa § 13, nepostupuje podľa § 5. Užívateľa poľovného revíru vyberie na základe obchodnej verejnej súťaže. Správny súd poukazuje na znenie tohto ustanovenia, podľa ktorého nie štát, ktorý má v správe 2/3 výmeru poľovných pozemkov, užívateľa poľovného revíru vyberie na základe obchodnej verejnej súťaže, ako to uvádza žalobca v žalobe ale táto povinnosť zaväzuje konkrétnu právnickú osobu, ktorá má v správe 2/3 výmeru poľovných po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: pojem reklama, odpočítanie dane, cieľ reklamy, informačná hodnota reklamy, sponzorský odkaz
Právna veta: V nadväznosti na ustanovenie § 2 ods. 1 písm. a) zákona o reklame je potrebné zdôrazniť, že vymedzuje všeobecne len formu reklamy. Je pritom podstatné, že akákoľvek prípustná forma reklamy musí súvisieť s obchodnou, podnikateľkou činnosťou alebo inou zárobkovou činnosťou daného subjektu s cieľom uplatniť jeho produkty na trhu. V danej právnej veci bola pritom spochybnená práve schopnosť sporného plnenia uplatniť produkty žalobcu na trhu. Samotné uvedenie loga nemá vo vzťahu k predmetu podnikania žalobcu, jeho produktom alebo službám žiadnu vypovedaciu hodnotu. Neobsahuje v tomto ohľade ani len ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: právo pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia, reakcia správneho orgánu na vyjadrenie účastníka správneho konania, povinnosti správneho orgánu, písomné vyjadrenie
Právna veta: Zo žiadneho právneho predpisu vrátane Správneho poriadku nevyplýva povinnosť prvostupňového správneho orgánu písomne sa vyjadrovať k písomnému vyjadreniu žalobcu, ktoré podal v zmysle § 33 ods. 2 Správneho poriadku. Podľa tohto ustanovenia má účastník konania právo sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k podkladu rozhodnutia, avšak následnú výslovnú reakciu správneho orgánu zákon nestanovuje. Pokiaľ sa prvostupňový správny orgán vyjadril k vyjadreniu žalobcu až v odôvodnení prvostupňového rozhodnutia, tento postup je zákonný.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prechodné ustanovenia zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, nezákonnosť rozhodnutia správneho orgánu, správna žaloba, dávky sociálneho zabezpečenia, posudzovanie nároku podľa rôznych právnych predpisov
Právna veta: Určenie právnej úpravy, podľa ktorej je potrebné nárok posúdiť je kľúčovou otázkou. Je pritom neprípustné, aby správny orgán doslova „ prechádzal z jednej právnej úpravy do druhej“ bez toho, aby tento svoj postup riadne neodôvodnil. Ak je takýto postup realizovaný, musí mať svoj právny základ v prechodných ustanoveniach týchto nových právnych predpisov a nemôže byť výlučne výsledkom posúdenia času vzniku jednotlivých plnení, ktoré majú základ v poškodení zdravia žalobcu. Správny súd pritom poukazuje konkrétne na ust. § 121 zákona č. 328/2002 Z.z., z ktorého vyplýva, že v zásade sa podľa neho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: práva vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere, postúpenie pohľadávky, lex specialis derogat legi generali, postúpenie pohľadávky pri spotrebiteľskom úvere
Právna veta: Možnosť (resp. nemožnosť) postúpenia pohľadávky pri spotrebiteľskom úvere je osobitne upravená v § 17 zák. č. 129/2010 Z.z., ktorý má vo vzťahu k ust. § 524 a § 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka povahu špeciálneho právneho predpisu a má pri uplatňovaní prednosť pred týmto všeobecným právnym predpisom.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosti advokáta voči komore, záväznosť predpisov a rozhodnutí SAK, poskytnutie komory požadovanú spisovú dokumentáciu, archivácia spisu advokátom, dokumentácia o poskytovaní právnych služieb
Právna veta: Správny súd v tejto súvislosti poukazuje na ust. § 28 ods. 4 ZoA, ktorý ukladá advokátovi povinnosť, na požiadanie komory, v rámci konania o sťažnosti, poskytnúť komore požadovanú spisovú dokumentáciu. Z administratívneho spisu mal súd za preukázané, že žalobca si nesplnil svoju povinnosť, ktorú mu ukladá zákon. Preto vyjadrenie žalobcu, že celý spis odovzdal klientom a nič z neho nearchivuje, nemôže žalobcu vyviniť z porušenia povinnosti, poskytnúť komore požadovanú spisovú dokumentáciu, uloženú v § 28 ods. 4 ZoA, keď v zmysle § 29 ods. 4 ZoA je advokát povinný viesť primeranú dokumentáciu o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydanie bezdôvodného obohatenia, neoprávnený výber finančných prostriedkov , súhlas s výberom finančných prostriedkov, vedomosť o výbere finančných prostriedkov
Právna veta: Žalovaná nepochybne vybrala z účtu žalobcu xx Eur, pričom sa nejednalo o výber finančných prostriedkov, ktoré mali byť použité na zabezpečenie chodu domácnosti a ich spoločného syna, pretože v tom čase vzhľadom na ich rozchod už nezdieľali spoločnú domácnosť, ale na uspokojenie výlučných potrieb žalovanej. Súd správne dospel po vykonanom dokazovaní výsluchom strán sporu, listinnými dôkazmi, ale aj výpoveďami svedkov k záveru, že výber týchto finančných prostriedkov bol realizovaný bez súhlasu žalobcu, pretože vedomosť o výbere neznamená automaticky súhlas s výberom. (...) Hoci žalovaná mala pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: prerušenie daňového konania, kontrolné úkony správcovi dane, súčinnosť daňového subjektu , faktické predĺženie daňovej kontroly, zneužívanie inštitútu prerušenia daňovej kontroly
Právna veta: Počas prerušenia daňovej kontroly správca dane nie je oprávnený u kontrolovaného daňového subjektu vykonávať kontrolné úkony a nie je oprávnený vyžadovať od neho súčinnosť. Inštitút prerušenia daňovej kontroly nemôže byť zneužívaný na jej faktické predĺženie prostredníctvom vyžadovania súčinnosti od daňového subjektu v procesných formách, ktoré sa môžu realizovať počas daňovej kontroly (napr. svedecká výpoveď, miestne zisťovanie a pod.), a to v období, keď je výkon daňovej kontroly formálno-právne prerušený.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: podmienky na uloženie sankcií a na podanie návrhu na uloženie sankcií, predseda úradu , rozklad ako opravný prostriedok, zloženie osobitnej komisie, rozhodovacia právomoc predsedovi úradu, nezaujatosť členov osobitnej komisie, rozkladové konanie
Právna veta: Výsledky výkonu dohľadu sú zákonným podkladom pre nasledujúce správne konanie vo veci uloženia pokuty podľa § 50 ods. 2 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z., ktorá skutočnosť priamo vyplýva práve z tohto ustanovenia a preto naozaj prichádza do úvahy aj situácia, že úrad rozhodne o pokute výlučne na základe výsledkov vykonaného dohľadu. Uvedené však platí výlučne za podmienky, že v rámci výkonu dohľadu, ktorý je skončený v deň prerokovania písomných námietok dohliadaného subjektu proti protokolu (§ 47 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z.) bol skutkový stav zistený náležite na vydanie rozhodnutia vo vec ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na učenie neplatnosti hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov, prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru, aktívna legitimácia na podanie žaloby o preskúmanie rozhodnutia, nezúčastnenie sa hlasovania, zdržanie sa hlasovania
Právna veta: Vykonaným dokazovaním súd prvej inštancie správne zistil a následne na svoje zistenia správne aplikoval ustanovenie §14 ods. 8 zákona č. 182/1993 Z. z. v znení k 31.10.2018, že žalobca ako vlastník, ktorý sa nezúčastnil písomného hlasovania, výsledok ktorého však napáda žalobou na súde, nie je prehlasovaným vlastníkom, a preto v zmysle zmienenej relevantnej hmotnoprávnej úpravy nie je oprávnený domáhať sa, aby vo veci rozhodol súd. V zmysle judikatúry najvyšších súdnych autorít, ak zákon výslovne priznáva aktívnu vecnú legitimáciu k podaniu žaloby prehlasovanému vlastníkovi, takouto osobou je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, dobré mravy, rozpor s dobrými mravmi, výška úrokovej sadzby, zmluvné dojednanie o úroku z úveru
Právna veta: Pokiaľ žalovaná považovala dojednanú výšku úroku, RPMN a odplaty za rozpornú s dobrými mravmi, odvolací súd uvádza, že kategória dobrých mravov ako dôvod neplatnosti právneho úkonu je zbernou kategóriou, t.j. právny úkon možno posudzovať z hľadiska, či je v rozpore s dobrými mravmi len vtedy, ak právny úkon neupravuje zákon. Ak však zákon určitú situáciu výslovne reguluje a právny úkon je v súlade s touto reguláciou, nemožno hovoriť o rozpore s dobrými mravmi a pokiaľ samotná výška úrokovej sadzby neodporuje zákonu, len výnimočne by mohlo byť dojednanie o úroku z úveru posúdené ako rozporné s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: protokol, daňová kontrola, náležitosti protokolu o daňovej kontrole, forma spracovania zistení získaných výpoveďami svedkov, zrozumiteľnosť a úplnosť informácií v protokole o daňovej kontrole
Právna veta: Ustanovenie § 47 písm. h) daňového poriadku nestanovuje formu spracovania zistení získaných výpoveďami svedkov v žalobcom tvrdenej forme, je však zrejmé, že musia byť uvedené dostatočne zrozumiteľným spôsobom poskytujúcim úplné informácie. Napriek tomu, že zaznamenané vyjadrenia svedkov a žalobcu v protokole nie sú vo väčšine uvádzané vo forme uvedenia odpovede svedka na uvedenú konkrétnu otázku, je však z každého zaznamenaného vyjadrenia svedka a žalobcu dostatočne zrejmé a zrozumiteľné, akú informáciu poskytuje, preto súd vyhodnotil ako nedôvodné tvrdenie žalobcu, že bez uvedenia otázok spr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: náklady správy daní, rozhodnutie správcu dane, správca dane, absencia rozhodnutia o náhrade nákladov správy daní, predpoklad výroku o náhrade týchto nákladov, uplatnenie nároku nákladov pri správe daní
Právna veta: Žalobca namietal znenie výroku prvostupňového rozhodnutia z dôvodu absencie rozhodnutia o náhrade nákladov správy daní podľa § 12 daňového poriadku. Ustanovenie § 63 ods. 3 písm. d) daňového poriadku priamo odkazuje na ustanovenie § 12 daňového poriadku vo vzťahu k rozhodnutiu o náhrade nákladov správy. Rozhodnutiu o náhrade nákladov správy daní vo výroku rozhodnutia musí predchádzať rozhodnutie správcu dane o uplatňovanom nároku podľa § 12 ods. 3 daňového poriadku. V zmysle § 12 ods. 1 daňového poriadku náklady, ktoré vzniknú pri správe daní, uhrádza príslušný správca dane. Uvedené ustanoveni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: zastupovanie v daňovom konaní, viac zástupcov pre jedno daňové konanie v tom istom čase, prekrývanie plnomocenstiev, účinok udelenia a odvolania písomného plnomocenstva , doručenie plnomocenstva správcovi dane
Právna veta: Ustanovenie § 9 Daňového poriadku je kogentným zákonným ustanovení a nedáva dotknutým subjektom na výber z viacerých možností. Pokiaľ sa v § 9 ods. 3 Daňového poriadku uvádza, že v tej istej veci môže mať daňový subjekt, zákonný zástupca alebo opatrovník len jedného zástupcu, nemožno z toho nijakým výkladom vydedukovať, že daňový subjekt by mohol mať pre jedno daňové konanie v rovnakom čase viacej zástupcov. Hoci nie je vylúčené, aby sa v priebehu konania daňový subjekt dal zastúpiť aj viacerými zástupcami, avšak dikcia § 9 ods. 3 Daňového poriadku neumožňuje zastúpenie viacerými osobami súčas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podiely oboch manželov sú rovnaké, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva, princíp rovnosti podielov, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva vyhlásením konkurzu, zánik BSM rozvodom manželov pred vyhlásením konkurzu
Právna veta: Princíp rovnosti podielov (podľa § 150 OZ) zostáva zachovaný aj pri vyporiadaní BSM zaniknutého vyhlásením konkurzu, rovnako tak aj v prípade, keď BSM zaniklo rozvodom manželov pred vyhlásením konkurzu na majetok jedného z manželov. Zákonné ustanovenia upravujúce vyporiadanie BSM rozhodnutím súdu (§ 150 Obč. zák.) totiž odlišnú úpravu v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok jedného z manželov po zániku BSM neobsahujú. Odvolací súd na podporu svoje argumentácie poukazuje aj na rozsudok NS ČR zo dňa 18.4.2012, sp. zn. 22 Cdo 2111/2010, podľa ktorého pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníct ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: finančné zadosťučinenie , ochrana spotrebiteľa
Právna veta: V prejednávanej veci je predmetom konania nárok žalobkyne vyplývajúci z citovaného ust. § 3 ods. 5 z. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Toto ustanovenie upravuje právo spotrebiteľa žiadať primerané finančné zadosťučinenie v prípade, ak na súde úspešne uplatní porušenie svojho práva, a to od toho, kto za toto porušenie práva zodpovedá. Cieľom finančného zadosťučinenia je dovŕšenie ochrany porušenia práva spôsobom, ktorý vyžaduje poskytnutie vyššieho stupňa ochrany. Jediným predpokladom pre uplatnenie práva na primerané finančné zadosťučinenie je porušenie práva alebo povinnosti ustanoven ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: procesné práva a povinnosti, obnova konania v sporovom konaní, svedok ako iná osoba zúčastnená na konaní, predpoklady na povolenie obnovy konania, informácie o okolnostiach prejednávanej veci
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu svedok má postavenie osoby zúčastnenej na konaní v zmysle § 397 písm. c) CSP, aj keď Civilný sporový poriadok nedefinuje pojem „Iné osoby zúčastnené na konaní“. Pod týmto pojmom však môžeme rozumieť osobu, ktorá nie je stranou sporu, napriek tomu je však na konaní zúčastnená a zákon jej priznáva určité procesné práva a povinnosti. Osobou zúčastnenou na konaní môže byť napríklad intervenient (§ 81 CSP), ale aj znalec, či tlmočník. Predpokladom na povolenie obnovy konania podľa § 397 písm. c) CSP je preukázanie príčinnej súvislosti medzi trestným činom zákonom vym ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozsudok pre uznanie, premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy, neprijateľná zmluvná podmienka, ochrana slabšej zmluvnej strany, vznesenie námietky premlčania, uznávací prejav, procesné uznanie nárokov
Právna veta: Odvolací súd uvádza, že ust. § 282 CSP upravuje inštitút rozsudku pre uznanie, pričom sa jedná o ustanovenie, ktoré má vo svojej podstate zabezpečiť procesnú ekonómiu sporového konania, pričom nie je vylúčený ani v spotrebiteľských sporoch. V prípade, ak žalovaný uzná nárok uplatnený žalobcom, resp. jeho časť, súd pri aplikácii ust. § 282 CSP rozhoduje rozsudkom pre uznanie za podmienky, že žalobca navrhol rozhodnúť rozsudkom pre uznanie. Odvolací súd však poukazuje na to, že časť odbornej verejnosti zastáva názor, že súd nesmie rozhodnúť rozsudkom pre uznanie nároku, pokiaľ spotrebiteľská zm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: pohľadávky uspokojované v konkurze alebo splátkovým kalendárom, úrok z omeškania za oneskorenú úhradu, rozhodujúci deň podľa § 166a ZoKR, právoplatné rozhodnutie o vyrubení úroku
Právna veta: Vo vzťahu ku pohľadávke z titulu úroku z omeškania za oneskorenú úhradu dane z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie pokiaľ táto pred rozhodujúcim dňom (tak ako je definovaný v úprave § 166a ods. 1 písm. a) ZKR) neexistovala - nevznikla, sa špeciálna právna úprava podľa § 166b ods. 1 písm. d) ZKR neuplatní. To, kedy pohľadávka z titulu úroku z omeškania za oneskorenú úhradu dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie vznikla upravuje Daňový poriadok. Úprava Daňového poriadku podľa § 158 ods. 1, § 2 písm. b), písm. f) v spojení s úpravou § 63 ods. 1 a § 156 ods. 1 písm. a), ods. 2, ods ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky, neplatné postúpenie pohľadávky, nesplnenie predpokladov postúpenia pohľadávky na inú osobu, nepostupiteľnosť pohľadávky, súhlas klienta s postúpením pohľadávky, dohodnutie podmienok postúpenia ktoré sú v rozpore so zákonom
Právna veta: Z obsahu spisu nevyplýva, že by banka splnila svoje povinnosti vyplývajúce z uvedeného ustanovenia § 92 ods. 8 zákona o bankách. Z výsledkov dokazovania vykonaného súdom prvej inštancie vyplýva, že veriteľ - dodávateľ - uvedené zákonné podmienky pred postúpením pohľadávky nedodržal, resp. dôkaz na to v tomto konaní doložený nebol. Ak zákonné predpoklady postúpenia pohľadávky na inú osobu nie sú splnené, pohľadávka banky je nepostupiteľná, a to bez ohľadu na to, že prípadne v obchodných podmienkach je uvedené, že klient súhlasí s tým, že banka je oprávnená kedykoľvek postúpiť akékoľvek svoje p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prekročenie na bežném účtu, internetová stránka, bezodkladné informovanie spotrebiteľa v zmysle § 18 , trvanlivé médium, trvalý nosič informácií
Právna veta: V zmysle § 18 zákona č. 129/2010 ak ide o prekročenie, ktoré trvá viac ako jeden mesiac, veriteľ bezodkladne informuje spotrebiteľa písomne alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi. Odvolací súd sa v plnej miere stotožňuje a prisviedča záveru súdu prvej inštancie, že nebolo preukázané, že žalobca oboznámil žalovanú s týmto úrokom v listinnej forme alebo na trvanlivom nosiči, za ktorý nemožno považovať zverejnenie na internetovej stránke, pričom súd prvej inštancie vychádzal zo zákonnej definície „trvanlivého média“ ako je obsiahnutá v § 2 písm. m) zákona o spotrebiteľs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: penále, spôsob výpočtu penále a výška penále, skutočnosti ovplyvňujúce výpočet penále
Právna veta: Súd považuje za potrebné tiež uviesť, že ust. § 240 zákona o sociálnom poistení presne vymedzuje kedy a komu je Sociálna poisťovňa povinná penále predpísať, spôsob výpočtu penále a výšku penále (percentuálnu sadzbu), pričom z odseku 2 tohto ustanovenia vyplýva, že predpísané penále nemôže presiahnuť dlžnú sumu poistného. Na výpočet penále má rozhodujúci vplyv výška poistného zaplateného po dátum splatnosti poistného, dátum splatnosti poistného, dátum zaplatenia poistného a následne zistený počet dní omeškania. Akékoľvek iné skutočnosti nemožno zohľadniť. Súd tiež poukazuje na to, že na výšku p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: poctivý zámer, úmyselne privedenie do platobnej neschopnosti, poškodenie veriteľa, účel oddlženia, nepriaznivá finančná alebo zdravotná situácia, zrušenie nepoctivého zámeru
Právna veta: Zo správania žalovaného pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh a zároveň z jeho správania pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa žalobcu, čím sú naplnené podmienky § 166g ods. 2 písm. e), h) ZKR. Za uvedených okolností nemožno žalovanému a jeho konaniu, ani pri miernejšom hodnotení podľa § 166g ods. 4 ZKR, priznať na úkor žalobcu súdnu ochranu, keďže takáto ochrana by nesledovala primárny účel oddlženia (záujem na strane dlžníka - fyzickej osoby) a záujmy stále neuspokojeného ver ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vyhlásenie obžalovaného, poľahčujúce okolnosti, napomáhanie pri objasňovaní trestnej činnosti
Právna veta: V tejto súvislosti senát odvolacieho súdu pripomína svoju ustálenú súdnu prax, podľa ktorej sa na vyhlásenie obžalovaného, že je vinný zo spáchania skutku uvedeného v obžalobe, vždy prihliadne pri rozhodovaní o treste. Prichádzajú do úvahy tri alternatívne spôsoby rozhodnutia. Na takéto vyhlásenie sa prihliadne ako na poľahčujúcu okolnosť podľa § 36 písm. n) Tr. zák. (napomáhanie pri objasňovaní svojej trestnej činnosti) alebo je to dôvod na mimoriadne zníženie trestu pod dolnú hranicu trestnej sadzby podľa § 39 ods. 2 písm. d), ods. 4 Tr. zák. per analogiam. Napokon takéto vyhlásenie spolu s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: spoľahlivosť, bezúhonnosť, trestný čin ublíženia na zdravý , trestné stíhanie za úmyselný trestný čin, odňatie preukazu odbornej spôsobilosti
Právna veta: Pokiaľ ide o námietku žalobcu, že v danom konaní bolo voči žalobcovi nezákonne začaté trestné stíhanie, pričom žalobca nebol v trestnom konaní riadne odsúdený, a teda treba ho považovať za bezúhonnú osobu v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 473/2005 Z.z., krajský súd poznamenáva, že z ustanovenia § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 473/2005 Z.z., sa za spoľahlivú osobu považuje pre účely tohto zákona tá osoba, ktorá nie je stíhaná za trestný čin v zmysle § 13 ods. 1 písm. a), pričom z ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 473/2005 Z.z. vyplýva, že musí ísť o stíhanie za úmyselný trestný či ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: práva a povinnosti poberateľa dávky sociálneho zabezpečenia, retroaktivita, trvanie služobného pomeru, vyplácanie výsluhového dôchodku , zrušenie rozhodnutia o prepustení zo služobného pomeru, vrátenia dávky vyplateného výsluhového dôchodku
Právna veta: Inštitút retroaktivity predstavuje spätné pôsobenie neskoršej právnej normy do minulosti, pričom správny súd poukazuje na znenie ust. § 105 ods. 6 a ods. 11 zákona č. 328/2002 Z. z., ktoré celkom jednoznačne odôvodňuje postup zvolený VÚSZ pri rozhodovaní o ďalšom vyplácaní výsluhového dôchodku žalobcovi po tom, čo došlo k zrušeniu rozhodnutia o prepustení žalobcu zo služobného pomeru. Zároveň z ust. § 113 ods. 2 písm. g) bod 4 zákona č. 328/2002 Z. z. vyplýva aj povinnosť vrátenia dávky vyplateného výsluhového dôchodku, a to v prípade, ak rozhodnutie o skončení služobného pomeru bolo zrušené a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: bežné právne úkony, ukrátenie veriteľa, odporovateľnosť právnym úkonom, komisionárske zmluvy, konkurzná podstata úpadcu
Právna veta: K otázke bežného právneho úkonu odvolací súd poukazuje na jeho definíciu bežného zakotvenú v § 10 ZoKR, ktorá obsahuje definíciu v pozitívnom aj negatívnom vymedzení. Z pohľadu prípadnej odporovateľnosti v prípade iného ako bežného právneho úkonu je dôležité uviesť, že k prípadnej odporovateľnosti právnemu úkonu vždy musí pristúpiť objektívne kritérium, spočívajúce v tom, že v dôsledku právneho úkonu fakticky došlo alebo môže dôjsť k ukráteniu niektorého z veriteľov dlžníka. V prípade, že takéto kritérium chýba, právny úkon nie je možné postihnúť odporovateľnosťou. Inak povedané, právny úkon, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: sudcovská koncentrácia konania, zásada hospodárnosti konania, záverečná reč, prostriedky procesného útoku, prostriedky procesnej obrany, pravidlá pre odročenie pojednávania, prechodné ustanovenia Civilného sporového poriadku
Právna veta: Primárne treba uviesť, že v prípade, ak v záverečnej reči ktorákoľvek sporová strana uvádza nové tvrdenia, ktoré neboli predložené v priebehu predchádzajúcich vyjadrení, toto nie je dôvod pre ďalšie odročenie rozhodnutia vo veci samej. Týmto spôsobom by totiž sporové strany obsahom svojich záverečných rečí mohli dosiahnuť, aby súd bol povinný opakovane odročovať rozhodnutie, čo je v rozpore s jednou zo základných zásad Civilného sporového poriadku, a tou je hospodárnosť konania. V zmysle ust. § 153 ods.1 CSP sú strany povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a procesnej obrany včas, a to ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: predmet poplatku za rozvoj, materská škola, povoľovanie stavieb - stavebné povolenie, negatívne vymedzenie predmetu poplatku
Právna veta: Podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. c) bodu 3., 8 zákona č. 447/2015 Z.z. (negatívne vymedzenie predmetu poplatku), sú predmetom poplatku tie stavby, ktoré slúžia materským školám, na základné vzdelávanie, na stredné vzdelávanie, na vyššie odborné vzdelávanie, na vysokoškolské vzdelávanie vo verejných vysokých školách, výlučne dielňam a pracoviskám praktického vyučovania alebo špecializovanému výučbovému zariadeniu verejnej vysokej školy a stavby slúžiace na športové účely. Vo vzťahu k uvedenému správny súd poukazuje na zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: obchodný majetok spoločnosti, odpočítanie dane, zdaniteľné plnenia, náklady na rekonštrukciu, vecná súvislosť medzi vynaloženými nákladmi a vlastným podnikaním
Právna veta: Za rozhodujúci moment pre právne posúdenie prípadu správny súd považoval skutočnosť, že zrekonštruované priestory neboli vedené v obchodnom majetku žalobcu. Náklady na rekonštrukciu predstavovali v prejednávanej veci investície do cudzieho majetku a nie majetku žalobcu, z ktorého dôvodu ich správca dane správne neuznal za daňové náklady, ktoré by si žalobca mohol oprávnene zaúčtovať na strane nákladov. Správny súd je toho názoru, že náklady na zhodnotenie majetku je možné uplatniť ako daňové náklady, len ak sú vynaložené na majetok spoločnosti. Preto fakturované náklady nemožno považovať za ná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti a finančná satisfakcia, neoprávnený zásah do osobnostných práv, podmienky pre priznanie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, spotrebiteľský vzťah, neoprávnené účtovanie poplatkov
Právna veta: Predmetom sporu v prejednávanej veci je ochrana osobnosti v zmysle § 11 a nasl. Obč. zák., keď žalobcovia požadujú náhradu nemajetkovej ujmy v zmysle § 13 ods. 2 Obč. zák. V takomto spore žalobcu zaťažuje dôkazné bremenom ohľadom preukázania, že došlo k neoprávnenému zásahu do jeho osobnostných práv a že dôsledky tohto zásahu sú tak závažné, že nepostačuje priznanie morálnej satisfakcie v zmysle § 13 ods. 1 Obč. zák. a utrpenú ujmu možno vyvážiť iba priznaním náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Odvolací súd je na rozdiel od súdu prvej inštancie toho názoru, že nielenže neboli splnené podmie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: štátny dozor v odpadovom hospodárstve , oprávnenia a povinnosti pracovníkov kontroly, lex specialis derogat legi generali, výkon štátneho dozoru, preukázanie služobným preukazom
Právna veta: Zákona o odpadoch, ktorý je vo vzťahu k Zákonu o kontrole v štátnej správe zákonom lex specialis. Ustanovenie § 112 ods. 8 Zákona o odpadoch upravuje, že pri výkone štátneho dozoru sa postupuje podľa osobitného predpisu, ktorým je Zákon o kontrole v štátnej správe, ak v odsekoch 1 až 7 nie je ustanovené inak. Práve v ustanovení § 112 ods. 5 Zákona o odpadoch je osobitná právna úprava, z ktorej vyplýva, že osoba vykonávajúca štátny dozor sa preukazuje služobným preukazom, na požiadanie umožní do neho nahliadnuť. Odlišujúca sa právna úprava pri vykonávaní štátneho dozoru v oblasti odpadového hos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daň z nehnuteľností, zaradenie stavby pre účely dane z nehnuteľnosti, zdanenie skolaudovaných stavieb, neužívané, neudržované a opustené stavby, predmet dane , účel využívania stavieb deklarované v daňovom priznaní
Právna veta: Je ďalej potrebné uviesť, že daňou zo stavieb sa zdaňujú aj také skolaudované stavby, ktoré sa prestali užívať. Neužívanie stavby na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí nemá vplyv na plnenie daňovej povinnosti, pretože vlastník nehnuteľnosti je povinný svoj majetok zveľaďovať, ochraňovať a zhodnocovať. Preto aj neužívané, neudržované a opustené stavby sú predmetom dane zo stavieb dovtedy, kým sú v evidencii katastra nehnuteľností, v bývalej evidencii nehnuteľností, prípadne v pozemkovej knihe evidované ako stavby. Podľa ust. § 10 ods. 1 písm. b/ zákona č. 582/2004 Z. z. takto kategorizované s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, absencia náležitostí zmluvy, absencia údaju o úrokovej sadzbe v zmluve o úvere
Právna veta: Zákon o spotrebiteľských úveroch v ust. § 9 ods. 2 presne definuje, aké náležitosti okrem všeobecných (§ 43 Občianskeho zákonníka), musí spotrebiteľská zmluva obsahovať. Vo vzťahu k bezúročnosti a bezpoplatkovosti úveru odvolací súd súhlasí s názorom súdu prvej inštancie, že zmluva o úvere neobsahuje náležitosti podľa § 9 ods. 2 písm. i), k) zákona č. 129/2010 Z. z. v znení účinnom v čase uzavretia zmluvy, t. j. úrokovú sadzbu spotrebiteľského úveru a údaj o RPMN (č. l. 10). Odvolací súd má za to, že výška úrokovej sadzby ako obligatórna náležitosť zmluvy musí byť uvedená priamo v zmluve. Nest ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: práva spotrebiteľa, primerané finančné zadosťučinenie
Právna veta: V prejednávanej veci je predmetom konania nárok žalobcu vyplývajúci z ust. § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Citované ustanovenie zákona o ochrane spotrebiteľa upravuje právo spotrebiteľa žiadať primerané finančné zadosťučinenie v prípade, ak na súde úspešne uplatní porušenie svojho práva, a to od toho, kto za toto porušenie práva zodpovedá. Cieľom finančného zadosťučinenia je dovŕšenie ochrany porušeného práva spôsobom, ktorý vyžaduje poskytnutie vyššieho stupňa ochrany. Jediným predpokladom pre uplatnenie práva na primerané finančné zadosťučinenie je porušenie práva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spoločné záväzky, pasívna solidarita, priamy nárok poškodeného, zavinenie poškodeného, nepravá solidarita
Právna veta: Rozhodnutie prvoinštančného súdu, ktorým zaviazal oboch žalovaných spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi náhradu škody na zdraví, t.j. ktorým založil spoločnú pasívnu solidaritu odvolací súd nepovažuje za správne. Podľa ust. § 511 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že ak právnym predpisom alebo rozhodnutím súdu je ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté alebo, ak to vyplýva z povahy plnenia, že viac dlžníkov má tomu istému veriteľovi splniť dlho spoločne a nerozdielne, je veriteľ oprávnený požadovať plnenie od ktoréhokoľvek z nich. Ak dlh splní jeden dlžník, povinnosť ostatných zanikne. Pas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vyhlásenie obžalovaného, poľahčujúce okolnosti, napomáhanie pri objasňovaní trestnej činnosti
Právna veta: V tejto súvislosti senát odvolacieho súdu pripomína svoju ustálenú súdnu prax, podľa ktorej sa na vyhlásenie obžalovaného, že je vinný zo spáchania skutku uvedeného v obžalobe, vždy prihliadne v jeho prospech pri rozhodovaní o treste. Prichádzajú do úvahy tri alternatívne spôsoby rozhodnutia. Na takéto vyhlásenie sa prihliadne ako na poľahčujúcu okolnosť podľa § 36 písm. n) Tr. zák. (napomáhanie pri objasňovaní svojej trestnej činnosti) alebo je to dôvod na mimoriadne zníženie trestu pod dolnú hranicu trestnej sadzby podľa § 39 ods. 2 písm. d), ods. 4 Tr. zák. per analogiam. Napokon takéto vyh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, bezúročný úver, absencia termínu konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru
Právna veta: Zákon o spotrebiteľských úveroch v § 9 ods. 2 presne definuje, aké náležitosti, okrem všeobecných (§ 43 Občianskeho zákonníka), musí spotrebiteľská zmluva obsahovať. Tak explicitne presné ustanovenie akým je ustanovenie § 9 ods. 2 písm. f) ZoSÚ cez prizmu eurokonformného výkladu nemožno ignorovať a tolerovať absenciu termínu konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru. Odvolací súd sa stotožňuje so záverom súdu prvej inštancie o absencii údaja o termíne konečnej splatnosti úveru (§ 9 ods. 2 písm. f) ZoSÚ), čo spôsobuje to, že poskytnutý úver je bezúročný a bez poplatkov. Termín konečnej splatno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov v dome, vlastnícke právo k bytu, univerzálna sukcesia, záväzkové vzťahy, záväzky pôvodného vlastníka bytového domu, zmluva o výkone správy
Právna veta: Záväzkový vzťah je vzťah právny, v ktorom je jeden účastník povinný niečo druhému plniť a ten je oprávnený plnenie vyžadovať. Takéto záväzky na nového vlastníka bytu s novopristúpením k zmluve o správe bytu neprechádzajú, sú viazané in personam na pôvodných obligačných partnerov, a teda môžu si pôvodné zmluvné strany vzájomné tieto plnenia od seba vyžadovať alebo iným spôsobom usporiadať. Nároky z takýchto záväzkov sú viazané na zmluvné záväzkové vzťahy na subjekty záväzkového práva, nie na existenciu vlastníctva, ktoré založilo zánik pôvodného záväzku pôvodného vlastníka a vznik nového záväzk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: právna pomoc osobám, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie právnej pomoci, zlá finančná situácia žiadateľa právnej pomoci, výnimočná okolnosť hodné osobitnej ochrany, rozhodnutie o úhrade peňažných prostriedkov
Právna veta: Skutočnosť, že sa žalobca dostal do zlej finančnej situácie, hoci i nie vlastnou vinou, a to napriek tomu, že pôsobil na trhu
dlhodobo a odvádzal dane, nie je možné kvalifikovať ako výnimočnú okolnosť hodnú osobitnej ochrany odôvodňujúcu rozhodnutie o úhrade peňažných prostriedkov podľa § 5b ods. 6 zákona č. 327/2005 Z. z
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: platenie úhrady, vymáhanie úhrady, plynutie premlčacej doby, omeškanie so zaplatením úhrady, výzva na zaplatenie úhrady, splatnosť úhrady, vyberateľ úhrady za služby poskytované RTVS
Právna veta: Podľa ust. § 10 ods. 2 zákona č. 340/2012 Z. z., ak vyberateľ úhrady zistí, že platiteľ je v omeškaní so zaplatením úhrady, je povinný ho písomne vyzvať do 60 dní od zistenia tejto skutočnosti na zaplatenie tejto úhrady a na zaplatenie poštových sadzieb súvisiacich s odoslaním výzvy na zaplatenie úhrady. Vychádzajúc z tohto ustanovenia povinnosť vyberateľa úhrady písomne vyzvať platiteľa do 60 dní od zistenia jeho omeškania so zaplatením úhrady, je zákonným predpokladom pre následné uplatnenie nároku na súde. Aký iný význam by potom malo ust. § 10 ods. 2 zákona č. 340/2012 Z. z., ak by napriek ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: mandátna zmluva, náhrada škody podľa Obchodného zákonníka, obchodné záväzkové vzťahy , povinnosť stráženia objektov mandatára, poškodzovanie a zabránenie odcudzenia vecí, náhrada škody za porušenie zmluvných povinností
Právna veta: Odvolací súd predovšetkým uvádza, že povinnosťou žalobcu bolo zabezpečiť stráženie predmetných objektov, pričom si dojednali spôsob zabezpečenia kontroly objektu, t.j. stráženia. Žalobca sa nezaviazal, že zabezpečí zamedzenie poškodzovania a zabránenie odcudzenia vecí, zaviazal sa zabezpečiť stráženie objektu, pričom účelom bolo zamedziť poškodeniu a odcudzeniu vecí. Ak teda žalobca plnil svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy: kontrolu objektu stráženia nepravidelnou obchôdzkou jednou osobou, ktorá svoju obchôdzkovú činnosť zaznamená na prenosné zariadenie ktoré zaznamenáva ich činnosť, nemo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsob a rozsah náhrady škody , zadosťučinenie v peniazoch, oslobodenie spol obžaloby, konštatovanie porušenie práva, náhrada nemajetkovej ujmy spôsobenej trestným stíhaním, následky spôsobené trestným stíhaním, okolnosti dôležité pre stanovenie formy zadosťučinenia
Právna veta: Zadosťučinenie v peňažnej forme je v zákone upravené ako spôsob subsidiárny, nastupujúci vtedy, ak dostačujúcim prostriedkom nápravy sa nejaví samotné konštatovanie porušenia práva, resp. ak nie je možné nemajetkovú ujmu uspokojiť inak (typické v trestnom konaní, a to vo forme zmiernenia ukladaného trestu). To znamená, že aj v prípade, ak je žalobou uplatnená náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch, je súd povinný v spore skúmať, či nie je postačujúce poskytnutie zadosťučinenia len vo forme konštatovania porušenia práva. Zákon neuvádza v súvislosti s určením vhodnej formy zadosťučinenia žiadne o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: uznesenie o vznesení obvinenia, výpoveď kajúcnika, prijímanie úplatku, zastavenie trestného stíhania z dôvodu neprípustnosti
Právna veta: Článok kritizuje slepú vieru v pravdivosť výpovedí kajúcnikov založenú na pochybných argumentoch, kvalitu uznesení o vznesení obvinenia, zastrašovanie názorových oponentov, či niektoré väzobné rozhodnutia, ktoré vyvolávajú určité otázky, pričom pri svojich záveroch využíva prípad prokurátora JUDr. Jozefa Mamráka, na ktorý by sa nemalo zabúdať a ktorý zaväzuje k obozretnosti pri hodnotení výpovede kajúcnika.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: základné zásady trestného konania, právny štát, policajné zásahy
Právna veta: Článok sa venuje niektorým základným zásadám trestného konania vo svetle súčasnej vlny zatýkania a väzobného trestného stíhania obvinených.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti advokáta, povinnosť zachovávať mlčanlivosť , povinnosť advokátskeho povolania
Právna veta: Článok analyzuje vzájomný vzťah advokáta a klienta v súvislosti s povinnosťou oznámiť spáchanie trestnej činnosti.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody väzby, kolúzna väzba, trvanie kolúznej väzby
Právna veta: Článok predstavuje legislatívny podnet na zavedenie maximálnej lehoty trvania kolúznej väzby v trestnom konaní a to podľa vzoru českej právnej úpravy.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nariadenie predbežného opatrenia, neodkladné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia, odvolanie podané po lehote, lehota na podanie žaloby
Právna veta: Ak súd vo výroku uznesenia o nariadení neodkladného opatrenia vydaného pred začatím meritórneho sporu uloží povinnosť podať žalobu, musí zároveň pre túto povinnosť určiť lehotu a s ňou deň, od ktorého sa táto lehota má počítať.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: petičné právo, priama demokracia, právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí , princíp suverenity ľudu
Právna veta: Priama demokracia predstavuje mechanizmus, prostredníctvom ktorého sa ľud priamo podieľa na výkone verejnej moci. Tento inštitút taktiež zabezpečuje ochranu občana pred zásahmi štátu. V praxi sa nástroje priamej demokracie využívajú skôr ako doplnkový inštitút k zastupiteľskej demokracii. Priama účasť spoločnosti na prijímaní dôležitých rozhodnutí, na prijímaní zákonov, na tvorbe a správe práva, však prestavuje podstatný prvok demokracie. Autorka sa v článku snaží identifikovať existenciu princípu priamej demokracie v ústavnom systéme Slovenskej r ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: volebné právo, hlasovanie v miestnom referende, právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí , ústavný princíp tajného hlasovania
Právna veta: Fundamentálnymi ústavnými princípmi, bez ktorých nemôžeme o demokratických voľbách vôbec hovoriť, sú všeobecnosť, rovnosť, priamosť a tajné hlasovanie. Tieto princípy by však mali byť rešpektované aj v prípade inštitútov priamej demokracie, miestne referendum nevynímajúc. Predmetom príspevku preto bude hľadanie odpovede na otázku, či súčasná zákonná úprava miestneho referenda predstavuje dostatočnú garanciu realizácie uvedených ústavných princípov.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: miestne referendum, vyhlásenie miestneho referenda, miestne referendum v Bratislave
Právna veta: Miestne referendum tvorí v Slovenskej republike jednu z foriem priamej demokracie uplatňovanej na lokálnej úrovni. Príspevok sa zaoberá historickým vývojom miestneho referenda a jeho jednotlivými etapami, ktoré sa vyvinuli od vzniku samostatnej Slovenskej republiky.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: územné plánovanie, územný plán obce, orgány územného plánovania, prípravné práce, územnoplánovacia dokumentácia, krajinné plánovanie
Právna veta: Príspevok sa zameriava na v súčasnosti často diskutovanú problematiku zásahov plánovanej výstavby do bezprostredne susediacej osobitne chránenej prírody a krajiny. Z právneho hľadiska sa tento problém prejavuje najmä v otázkach územného plánovania na úrovni obce, kde na seba bezprostredne narážajú viaceré verejné záujmy, a to ako na úseku plánovanej výstavby, tak aj aj ochrany životného prostredia, najmä v podobe ochrany prírody a krajiny. Príspevok vnáša do tejto problematiky aspekt ochrany životného prostredia, s dôrazom na ochranu prírody a krajiny, kt ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: miestne referendum, vyhlásenie miestneho referenda
Právna veta: Predkladaný príspevok je zameraný na analýzu rozhodovacej praxe Najvyššieho správneho súdu Českej republiky vo veciach konštrukcie otázok miestneho referenda. Autor sa zameriava na možnosti jej zhodnotenia v podmienkach Slovenskej republiky. Skúma lingvistické a obsahové požiadavky, ktoré súdna prax formulovala vo vzťahu k štrukturálnym náležitostiam otázok, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie v miestnom referende. Pozornosť koncentruje na mieru abstrakcie a konkrétnosti referendových otázok. Zaoberá sa prípustnosťou ich zjednodušenia. Skúma, ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: priami vykonávatelia štátnej správy, vláda slovenskej republiky, ústredné orgány štátnej správy, orgány štátnej správy, dekocentrované orgány, inšpekčné orgány
Právna veta: Príspevok obsahuje prehľadnú štruktúru priamych a nepriamych vykonávateľov štátnej správy a spôsoby ich realizácie štátnej správy. Autor zvýrazňuje potrebu rozlíšiť originálnu a odvodenú právomoc orgánov územnej samosprávy súčasne s tým apeluje na vládu SR a orgány štátnej správy, aby orgánom územnej samosprávy neukladali úlohy pri ich originálnej právomoci tak, aby išli pri ich požiadavkách za hranice prípustnosti a to najmä za účinnosti núdzového stavu, ktorý bol vyhlásený na základe ústavného zákona.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predaj tovaru cez internet, záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi, spotrebiteľská zmluva, spotrebiteľ, zmluva uzatvorená na diaľku, elektronický obchod, dark web
Právna veta: Autor sa vo svojom príspevku zaoberá zodpovedaním otázky položenej v samotnom názve. Pred zodpovedaním otázky analyzuje samotný predaj tovaru a poskytovanie služieb na internete. Následne rozoberá problematiku elektronického obchodu a až v závere sa venuje Dark webu ako internetovému priestoru na páchanie protiprávnej činnosti. V závere článku sa zamýšľa nad možnosťami odhaľovania protiprávnej činnosti realizovanej na internete pri nelegálnom predaji tovaru a poskytovaní služieb.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: monitorovanie zamestnancov, ochrana súkromia, monitoring zamestnanca, právo na odstránenie nezákonného spracovania osobných údajov
Právna veta: Príspevok sa zaoberá monitorovaním zamestnancov na pracovisku vo vzťahu k právnej úprave ochrany osobných údajov. Jeho cieľom je poskytnúť prehľad základných povinností na strane zamestnávateľa a im zodpovedajúcim právam zamestnanca spojených s ochranou osobných údajov pri zavádzaní monitorovacích procesov na pracovisku. Pozornosťje pritom venovaná najmä informačnej povinnosti zamestnávateľa, v rámci ktorej musí zamestnávateľ jasne stanoviť účel spracúvania osobných údajov a správne vyhodnotiť, či jeho oprávnený záujem prevažuje nad právom na súkromie zamestnanca. Záverečná časť príspevku je v ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: právo na tlmočníka a prekladateľa, pribratie tlmočníka do konania, právo na tlmočenie a preklad v trestnom konaní
Právna veta: Príspevok sa zaoberá otázkou ochrany procesných práv jednotlivcov v trestnom konaní so zameraním na právo na tlmočenie a preklad, a to v kontexte vzniku a fungovania Európskej prokuratúry. V tejto súvislosti sa venuje úprave procesných práv, osobitne práva na tlmočenie a preklad, v práve Európskej únie a jeho výkladu v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie. Následne sa zameriava na jeho úpravu v právnom poriadku Slovenskej republiky a stručne hodnotí dôsledky implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmoče ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Meritum: VIDEO-ON-DEMAND
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: audiovizuálna mediálna služba, audiovizuálna mediálna služba na požiadanie, poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby, vysielanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie
Právna veta: Autor sa v článku zaoberá právnou reglementáciou audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (video-on-demand) v podmienkach Slovenskej republiky. Ďalej autor analyzuje právnu úpravu z hľadiska práva Európskej únie. Účelom článku nie je poskytnúť komplexné odpovede na všetky otázky audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ale skôr autor poskytnúť základný prehľad právnej reglementácie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zákaz diskriminácie, sociálny pôvod, chránený dôvod sociálneho pôvodu, rozdielne zaobchádzanie z dôvodu sociálneho pôvodu
Právna veta: Cieľom predkladaného príspevku je vymedziť jeden z chránených dôvodom diskriminácie, a to sociálny pôvod, ktorý je zakotvený, okrem iného, aj v slovenskom antidiskriminačnom zákone a ktorý spôsobuje, a to najmä na nadnárodnej a medzinárodnej úrovni, interpretačné problémy v judikatúre súdnych a kvázi-súdnych autorít.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: elektronický obchod, služba informačnej spoločnosti, ochrana spotrebiteľa, ochrana spotrebiteľa, práva spotrebiteľa, ochrana spotrebiteľa pri predaji na diaľku
Právna veta: Príspevok približuje problematiku právnej ochrany spotrebiteľa v rámci elektronického obchodu, ktorý vykazuje určité špecifiká v porovnaní s klasickým obchodným vzťahom fungujúcim vo fyzickom svete. Jedným z hlavných špecifík je fakt že elektronický obchod vzniká na diaľku, prostredníctvom elektronických zariadení, čo prináša viaceré odlišnosti, a to tak právne, ako i praktické. Autorka v príspevku poskytuje objasnenie elektronického obchodu ako takého vrátane jeho definičných znakov a taktiež základnú právnu úpravu, ktorá reguluje právny vzťah medzi spotrebiteľom, ktorý vystupuje na strane k ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie, územnoplánovacia činnosť, územnoplánovacia dokumentácia
Právna veta: Článok sa zaoberá problematikou právnej nárokovateľnosti obstarania aktualizácie územného plánu s určitým obsahom a jeho podmieniteľnosti plnením v prospech obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie vo verejnom záujme (napríklad vo forme výstavby určitého počtu nájomných bytov, vlastnícke právo ku ktorým deveioper prevedie na obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie). Článok sa týmito otázkami zaoberá v rovine politicko-filozofickej, ústavnoprávnej, administratívnoprávnej i trestnoprávnej.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie starej exekúcie, ukončenie exekučných konaní, námietky proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie
Právna veta: Príspevok reaguje na vzniknuté aplikačné problémy v súvislosti s prijatím zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní. Predkladáme návrhy de lege ferenda, ktoré ponúkajú riešenie pri jednotlivých problematických ustanovení zákona. Taktiež predkladáme návrhy procesných postupov pre zjednotenie rozhodovacej činnosti.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zničenie autorského diela, zákonné maľby, nástenné maľby, dielo mysle, právo na nedotknuteľnosť diela, autorské právo
Právna veta: Autori všade vo svete bojujú proti zničeniu ich diel. V mnohých štátoch neexistuje legislatíva upravujúca situáciu, keď nástenná maľba je v súlade so zákonom vytvorená autorom na stene stavby, ktorá nie je vo vlastníctve autora. Jedným z oporných bodov pre autorov je čl. 6bis Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel, ktorý k dnešnému dňu podpísalo 179 krajín. Tento príspevok sa zameriava na porovnanie právnej ochrany nástenných malieb proti zničeniu v USA a Francúzsku zhmotnenej v práve na nedotknuteľnosť diela. Cieľom autorky je úvaha o práve vlastníka svojvoľne zničiť náste ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
MENU