Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Júl 2021     Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dovolanie v sporovom konaní, dôvody dovolania nie sú preukázané, posúdenie uzatvorenia zmluvy
Právna veta: Za ustálenú rozhodovaciu prax dovolacieho súdu treba považovať predovšetkým rozhodnutia a stanoviská publikované v Zbierke stanovísk a rozhodnutí Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, vydávanej Najvyšším súdom Slovenskej republiky od 1. 1. 1993 s pôvodným názvom Zbierka rozhodnutí a stanovísk súdov Slovenskej republiky (pokiaľ neboli v neskoršom období judikatórne prekonané), ako i rozhodnutia najvyššieho súdu, v ktorých bol opakovane potvrdený určitý právny názor, alebo výnimočne aj jednotlivé rozhodnutie, pokiaľ neskôr vydané rozhodnutia najvyššieho súdu názory obsi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dovolanie v sporovom konaní, súpis majetku, majetok zabezpečujúci záväzok úpadcu, vecné práva k majetku pri jeho odplatnom prevode, vlastnícka žaloba
Právna veta: K prípustnosti dovolania vo vzťahu k druhej dovolateľkou nastolenej otázke dovolací súd uvádza, že Najvyšší súd Slovenskej republiky už v rozsudku z 27. októbra 2000 sp. zn. 2 Cdo 67/2000 uverejneného v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky pod č. 86/2000 (ďalej len „rozhodnutie R 86/2000“) vyslovil právny názor, podľa ktorého súd je oprávnený v konaní o vlastníckej žalobe ako predbežnú otázku riešiť otázku vlastníckeho práva k nehnuteľnosti; pri posúdení otázky, kto je vlastníkom, môže sa aj odchýliť od stavu zapísaného v katastri nehnuteľností. V ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesprávne skutkové zistenia, právo na spravodlivý proces, porušenie práva na spravodlivý súdny proces
Právna veta: Prípadné nesprávne zistenie skutkového stavu však nie je podľa Civilného sporového poriadku samostatným dovolacím dôvodom a nie je ani nesprávnym procesným postupom, ktorý by znemožnil, aby dovolateľ uskutočňoval jemu patriace procesné práva v takej miere, že by došlo k porušeniu jeho práva na spravodlivý proces. Dovolací súd navyše nie je oprávnený prehodnocovať skutkové závery odvolacieho súdu, pretože je viazaný skutkovým stavom tak, ako ho zistil odvolací súd (§ 442 C. s. p.). Spôsobilými založiť prípustnosť dovolania v zmysle § 420 písm. f) C. s. p. neboli ani ďalšie námietky dovola ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odporovateľné právne úkony, uplatnenie odporovacej žaloby, pasívna vecná legitimácia, vymáhanie pohľadávok
Právna veta: Právna úprava odporovateľnosti právnych úkonov je obsiahnutá v ustanoveniach §§ 42a a 42b Občianskeho zákonníka. Z hľadiska jej systematiky treba rozlišovať medzi aktívnou vecnou legitimáciou na uplatnenie odporovateľnosti (§ 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka), podmienkami odporovateľnosti (§ 42a ods. 2 až 5 Občianskeho zákonníka), spôsobom uplatnenia odporovateľnosti (§ 42b ods. 1 Občianskeho zákonníka), pasívnou vecnou legitimáciou (§ 42b ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka) a právnymi následkami spojenými s úspešným odporovaním právnemu úkonu (§ 42b ods. 4 Občianskeho zákonníka). 12.1.Pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: procesná vada konania, dovolanie v sporovom konaní, nestranný súd, právo na spravodlivý proces
Právna veta: Hlavnými znakmi, ktoré charakterizujú procesnú vadu uvedenú v § 420 písm. f/ CSP, sú a/ zásah súdu do práva na spravodlivý proces a b/ nesprávny procesný postup súdu znemožňujúci procesnej strane, aby svojou procesnou aktivitou uskutočňovala jej patriace procesné oprávnenia. 19. Podstatou práva na spravodlivý súdny proces je možnosť fyzických a právnických osôb domáhať sa svojich práv na nestrannom súde a v konaní pred ním využívať všetky právne inštitúty a záruky poskytované právnym poriadkom. Integrálnou súčasťou tohto práva je právo na relevantné, zákonu zodpovedajúce konanie súdov a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: čiastočný zánik záväzku, omeškanie dlžníka, záväzky dlžníka, dohodnutá výška úrokov z omeškania, plnenie peňažného záväzku
Právna veta: I. Z ustanovenia § 330 ods. 1 a ods. 2 Obchodného zákonníka vyplýva oprávnenie dlžníka určiť, či ním poskytnuté plnenie veriteľovi sa započíta na istinu pohľadávky, alebo na jej príslušenstvo. Právo voľby podľa označených zákonných ustanovení má výlučne dlžník, a to len v okamihu poskytnutia plnenia veriteľovi. V prípade, ak dlžník v okamihu poskytnutia plnenia veriteľovi neurčí, či sa plnenie započítava na istinu pohľadávky, alebo na jej príslušenstvo, je veriteľ povinný s poukazom na znenie ustanovenia § 330 ods. 1 (a aj ods. 2) Obchodného zákonníka započítať prijaté plnenie najprv na príslu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: uznanie a výkon rozhodnutia , podmienečné prepustenie, uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia
Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že súd prvého stupňa správne zistil podmienky pre postup podľa § 17 ods. 1 zákona č. 549/2011 Z. z., a preto v tomto rozsahu odkazuje na jeho podrobné odôvodnenie zo s. 2 - 7. K výhrade odsúdeného najvyšší súd uvádza, že prípadné ne/splnenie podmienok pre podmienečné prepustenie v štáte pôvodu nemá vplyv na rozhodovanie, či sú alebo nie sú splnené podmienky na uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia podľa zákona č. 549/2011 Z. z. Naopak, v zmysle § 15 ods. 2 zákona č. 549/2011 Z. z. je súd povinný rozhodnúť, či sa cudzie rozhodnutie uzná a vykoná do 90 dní. Z uvedeného pl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, správca dane, dôkazné bremeno , zdaniteľný obchod
Právna veta: Podľa judikatúry súdneho dvora subjekty, ktoré príjmu všetky opatrenia, ktoré je možné dôvodne od nich požadovať na zabezpečenie, aby ich plnenia neboli poznačené podvodom, bez ohľadu na to, či ide o podvod vo vzťahu k DPH alebo iné podvody, musia mať možnosť spoľahnúť sa na zákonnosť týchto plnení bez toho, aby riskovali, že stratia svoje právo na odpočet DPH zaplatenej na vstupe. 64. Naopak, nie je v rozpore s právom únie požadovať, aby daňový subjekt prijal všetky opatrenia, ktoré od neho možno rozumne požadovať, aby sa uistil, že plnenie, ktoré uskutoční, nebude viesť k jeho účasti n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: platnosť víza, dôvody administratívneho vyhostenia a zákazu vstupu, podmienky pobytu
Právna veta: Disponovanie platným vízom alebo povolením na pobyt je len jednou z podmienok vstupu a pobytu na území členských štátov Európskej únie, teda aj Slovenskej republiky. Čl. 6 ods. 1 písm. b) Kódexu schengenských hraníc súčasne reflektuje skutočnosť, že štátni príslušníci niektorých tretích krajín vízovej povinnosti nepodliehajú. Táto eventualita je vyjadrená odkazom na nariadenie Rady (ES) č. 539/2001, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať pri prekračovaní vonkajších hraníc víza, ako aj zoznam krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: plnenie peňažného záväzku, vyhlásenie dlžníka o započítaní plnenia, variabilný symbol, príslušenstvo pohľadávky
Právna veta: Vyhlásenie dlžníka o započítaní urobené neskôr nemá význam, lebo pri plnení dôjde k uplatneniu dispozitívneho pravidla obsiahnutého v § 330 Obchodného zákonníka. Ak dlžník pri plnení neurčil, na čo sa má jeho plnenie započítať, nemôže tak učiniť dodatočne, t. j. po zrealizovaní plnenia, a nemôže tak urobiť ani veriteľ.Ak žalovaná pri úhrade jednotlivých záväzkov v rámci platobných údajov uviedla ako variabilný symbol číslo faktúry, ku ktorej sa má konkrétna platba priradiť, podľa názoru dovolacieho súdu týmto jasne a zrozumiteľne určila, (len) na ktorý záväzok sa má platba vzťahovať. Dovo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: úkon právnej služby, podmienky na poskytnutie právnej pomoci, právne zastúpenie advokátom
Právna veta: Skutočnosť, že úkon právnej služby v správnom súdnictve je určený podľa tarify a nepočíta sa z hodnoty sporu, sama o sebe nevyvracia skutočnosť, že posúdenie hodnoty sporu na účely poskytnutia právnej pomoci nie je možné. Kasačný súd sa stotožňuje s námietkou žalovaného, že posúdenie hodnoty sporu, ak je táto vyčísliteľná, je prostriedkom pre zabezpečenie hospodárneho nakladania so štátnymi prostriedkami. Trovy právneho zastúpenia v prípade tzv. bagateľných sporov totiž spravidla značne prevyšujú hodnotu sporu tak, ako by tomu bolo v prejednávanom prípade. Je tak odrazom určitej racional ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vrátenie veci a jej príslušenstva, povinnosť vrátiť si vzájomné plnenia, bezdôvodné obohatenie, právo na spravodlivý proces, zádržné právo, vrátenie predmetu kúpy
Právna veta: Ustanovenie § 457 Občianskeho zákonníka vyjadruje všeobecnú povinnosť účastníkov zmluvy, ktorá bola zrušená, vrátiť si všetko, čo dostali. Ide teda o stanovenie vzájomnej povinnosti. V súdenej veci by to znamenalo, že žalovanému má byť vrátený motocykel (čo žalobkyňa splnila) s technickým preukazom a náhradnými kľúčmi (čo žalobkyňa nesplnila, ale bola ochotná to splniť) a žalobkyni vrátená finančná čiastka, zodpovedajúca zaplatenej kúpnej cene (čo žalovaný nesplnil, lebo namietal zákonnosť zrušenia kúpnej zmluvy, z čoho logicky vyplynulo, že odmietol prevziať technický preukaz a náhradné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: princíp právnej istoty, účet majiteľa, centrálny depozitár , právo na súdnu ochranu
Právna veta: Podľa názoru generálneho prokurátora rozhodnutiami konajúcich súdov došlo k porušeniu základného práva žalovanej na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv. Poukázal na znenie § 105 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 566/2001 Z.z.“), keď súdy rozhodli v rozpore s ustálenou judikatúrou, ktorá našla odraz aj v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 7/2017 pod č. 55. Najvyšší súd SR v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: kasačná sťažnosť, nemožnosť odpustiť zmeškanie lehoty, oneskorené podanie
Právna veta: Vzhľadom na to, že v zmysle ustanovenia § 443 ods. 1 S.s.p. sa vyžaduje, aby kasačná sťažnosť
v danom prípade bola podaná v lehote jedného mesiaca, čo sa v danom prípade nestalo, pričom
zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť (§ 443 ods. 5 S.s.p.); Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako
kasačný súd, kasačnú sťažnosť sťažovateľa podľa ustanovenia § 459 písm. a) S.s.p., z dôvodu, že bola
podaná oneskorene odmietol.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prítomnosť na verejnom zasadnutí, verejné zasadnutie v neprítomnosti obvineného
Právna veta: Trestný poriadok, ako to vyplýva z citovaných ustanovení § 293 ods. 6 a ods. 7, výslovne stanovuje, že aj v prípadoch, keď je prítomnosť obvineného na verejnom zasadnutí nevyhnutná (obvinený je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody alebo ide o trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica prevyšuje desať rokov), je možné napriek tomu verejné zasadnutie v neprítomnosti obvineného vykonať, ak obvinený o vykonanie verejného zasadnutia v jeho neprítomnosti výslovne požiada. V ostatných prípadoch (kedy prítomnosť obvineného na verejnom zasadnutí nie j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepustenie z výkonu trestu, podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, návrh odsúdeného o podmienečné prepustenie
Právna veta: Vychádzajúc z uvedených skutočností najvyšší súd konštatuje, že u odsúdeného síce je naplnená formálna podmienka podmienečného prepustenia, nakoľko došlo v jeho prípade k výkonu jednej polovice uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody, avšak nie je splnená materiálna podmienka na jeho podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody. V tejto súvislosti neuniklo pozornosti najvyššieho súdu, že riaditeľ Ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany podal návrh na podmienečné prepustenie odsúdeného s nariadenou kontrolou technickými prostriedkami s poukazom na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zmena právnej kvalifikácie, obžaloba
Právna veta: Skutok je určovaný okrem iného aj osobou páchateľa. Trestný poriadok nepripúšťa, aby ako páchateľ trestného činu bola súdom odsúdená iná osoba, než ktorá bola uvedená v obžalobe ako obvinený. Nie však preto, že by zmenu v osobe páchateľa považoval za zmenu skutku, ale preto, že súd môže rozhodovať len o tom, či skutok spáchala osoba, ktorá je v obžalobe ako páchateľ označená. Trestný poriadok nepočíta s tým, že by sa v konaní pred súdom mohla rozšíriť obžaloba aj na iné osoby, než ktoré sú uvedené v obžalobe. Jedným z charakteristických rysov obžalovacej zásady je to, že sa môže týkať len toho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosti zamestnávateľa, úrazové poistenie, register poistencov, garančné poistenie, nelegálne zamestnávanie
Právna veta: Podľa § 231 ods. 1 písm. b) bod 4. zákona č. 461/2003 Z. z., je zamestnávateľ povinný prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227a na účely úrazového poistenia, garančného poistenia a na účely osobitného predpisu pred vznikom tohto právneho vzťahu najneskôr pred začatím výkonu práce. 18. Je nepochybné, že v čase spáchania skutku bol sťažovateľ povinný prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia zamestnanca v právnom vz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: spáchanie trestného činu v spolupáchateľstve, spolupáchateľstvo, ukladanie trestov spolupáchateľom trestného činu
Právna veta: Podriadenie konania spolupáchateľov, zakladajúceho konkrétny trestný čin, s ohľadom na špecifiká konania každého z nich, pod rôzne skutkové podstaty predmetného trestného činu (základnú, kvalifikovanú či privilegovanú), prípadne variovanie trestov uložených spoluobvineným, reflektujúc okolnosti, za ktorých sa každý z nich dopustil konania, smerujúceho k stíhanému trestnému činu, vrátane spôsobu jeho spáchania, jeho následku, zavinenia a pohnútky každého z nich, priťažujúcich a poľahčujúcich okolností na strane každého zo spoluobvinených, ako aj osoby samotných spolupáchateľov a ich pomery i mi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neodkladné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia, predpoklady na nariadenie neodkladného opatrenia, prípustnosť dovolania, rozhodnutie súdu vo veci samej
Právna veta: Z ustálenej judikatúry vyplýva, že proti rozhodnutiu odvolacieho súdu o neodkladnom opatrení je prípustné dovolanie podľa ust. § 420 CSP len vtedy, ak má charakter rozhodnutia vo veci samej. Pri neodkladných opatreniach nekonzumujúcich vec samu (vo vzťahu k vylúčeniu prípustnosti dovolania) zohľadňuje, že ide (len) o dočasné procesné opatrenie súdu, trvanie ktorého je obmedzené a môže byť za podmienok uvedených v zákone zrušené. Neodkladné opatrenie má v takomto prípade nastoliť určitý stav len dočasne a bez ujmy na konečnú, definitívnu ochranu, poskytovanú až rozhodnutím súdu vo veci sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spoločné členstvo bývalých manželov v bytovom družstve, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zrušenie práva spoločného nájmu bytu
Právna veta: Dovolací súd pripomína, že so zánikom manželstva nie je ex lege spojený zánik spoločného členstva rozvedených manželov v bytovom družstve. V zmysle § 705 ods. 2 Občianskeho zákonníka k jeho zániku dochádza dohodou rozvedených manželov alebo rozhodnutím súdu o zrušení ich spoločného nájmu družstevného bytu. Pre vyporiadanie práv a povinností spojených s užívaním družstevného bytu rozvedených manželov je preto určujúca všeobecná cena týchto práv ku dňu uzavretia dohody manželov o zrušení ich práva spoločného nájmu družstevného bytu alebo ku dňu, kedy nadobudne právoplatnosť rozhodnutie súdu o zr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právna otázka, prípustnosť dovolania podľa § 421 CSP, absencia konkrétne vymedzenej právnej otázky
Právna veta: Právna otázka relevantná podľa § 421 ods. 1 písm. a/ až c/ CSP musí byť v dovolaní vymedzená jasným, určitým, zrozumiteľným spôsobom, ktorý dovolaciemu súdu umožňuje prijať záver o tom, o ktorú otázku (otázky) dovolateľovi ide, a či vo vzťahu k nej je daná prípustnosť, prípadne aj dôvodnosť dovolania. Dovolací súd v súvislosti s posudzovaním prípustnosti dovolania podľa tohto ustanovenia nie je oprávnený a ani povinný zakladať svoje úvahy na domnienkach alebo predpokladoch o tom, ktorú otázku mal dovolateľ na mysli pri svojej argumentácii, že ide o otázku, pri riešení ktorej sa odvolací súd od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňové konanie, zásada objektívnej pravdy, dokazovanie v daňovom konaní, dôkazné bremeno , daňový doklad
Právna veta: Zásada objektívnej pravdy ovládajúca daňové konanie nepredstavuje absolútnu povinnosť správcu dane viesť dokazovanie dovtedy, pokým sa bez pochýb nepreukážu a nepotvrdia tvrdenia daňového subjektu ohľadne ním v daňovom priznaní uvádzaných a správcom dane preverovaných skutočností, nakoľko daňové konanie nie je konaním vyhľadávacím. Je na správcovi dane vykonávajúcom dokazovanie a jeho úvahe, aké dôkazy vykoná, akým spôsobom dokazovanie doplní. 50. V tomto prípade je potrebné poukázať aj na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci sp.zn. 2Sžf/4/2009 zo dňa 23.06.2010, v spoj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody
Právna veta: Pokiaľ ide o posúdenie splnenia materiálnych podmienok pre podmienečné prepustenie odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody, súd v tejto súvislosti skúma, či u odsúdeného došlo k polepšeniu, teda, či uňho prebehol proces vnútornej premeny jeho osobnosti oprávňujúci „nádej", že odsúdený v budúcnosti povedie riadny život, v rámci čoho musí zvážiť aj závažnosť a povahu trestných činov, ktorých sa vykonávaný trest týka, plnenie si povinností a správanie sa odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody v kontexte jeho doterajšieho spôsobu života, charakteru jeho osoby, povahových vlastností a jeho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na začatie konania, zamietnutie návrhu na vklad, príslušnosť súdu
Právna veta: V danom prípade opravný prostriedok (odvolanie) proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na vklad bol doručený správnemu orgánu 21. apríla 2014, teda konanie o opravnom prostriedku podľa tretej hlavy piatej časti O.s.p. bolo začaté momentom doručenia opravného prostriedku správnemu orgánu (§ 250m ods. 2 O.s.p,), nie momentom kedy bol opravný prostriedok postúpený správnemu súdu na rozhodnutie. Predloženie tohto opravnému prostriedku správnemu súdu po 01. júli 2016 nemalo v žiadnom prípade povahu začatia konania podľa § 82 ods.1 O.s.p. ako nesprávne uviedol Krajský súd v Žiline v odôvodnení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: uspokojenie pohľadávky na základe rozvrhového uznesenia, opomenutý veriteľ, rozvrhové uznesenie
Právna veta: Rozvrhové uznesenie vydáva konkurzný súd na základe prejednanej a schválenej konečnej správy a zoznamu veriteľov predložených správcom konkurznej podstaty na účely rozvrhu. Pri rozvrhu postupuje podľa návrhu správcu a v zmysle právnej úpravy rozdelenia speňaženej konkurznej podstaty. Pokiaľ sa súd pri rozhodovaní o rozvrhu odchýli od obsahu schválenej konečnej správy a predloženého zoznamu veriteľov s uvedenými sumami pripadajúcimi na uspokojenie ich pohľadávok, v odôvodnení uznesenia o rozvrhu odôvodní postup a samotné rozhodnutie v časti, v ktorej sa odchýlil od obsahu konečnej správy (viď a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásada špeciality podľa zákona o EZR, výnimky z uplatnenia zásady špeciality
Právna veta: Výnimky z uplatnenia zásady špeciality uvedené v § 31 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 154/2010 Z. z. o EZR sa týkajú jednak trestného stíhania vydanej osoby bez väzobného alebo iného obdobného obmedzenia osobnej slobody a jednak (zásadne) prípadu, keď podľa právnej kvalifikácie v príslušnej fáze konania neprichádza do úvahy uloženie trestu odňatia slobody (taký prípad podľa Trestného zákona nenastáva), resp. podľa zistených okolností neprichádza do úvahy obmedzenie osobnej slobody rozhodnutím o ochrannom opatrení. Ak však aj v neväzobnom stíhaní podľa predbežného posúdenia prichádza do úvahy ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, porušenie práva na obhajobu , zásadné porušenie obhajovacích práv
Právna veta: Obvinená v podanom dovolaní deklaruje naplnenie dovolacieho dôvodu uvedeného v § 371 ods. 1 písm. c) Tr. por., ktorým sa možno domáhať nápravy súdneho rozhodnutia a jemu predchádzajúceho konania, ak zásadným spôsobom bolo porušené právo na obhajobu. Z dikcie citovaného vyplýva, že k naplneniu tohto dovolacieho dôvodu nemôže dôjsť pri akomkoľvek porušení práva obvineného na obhajobu, nakoľko toto porušenie musí dosahovať zásadnú intenzitu, čím sa má na mysli najmä porušenie práva na povinnú obhajobu v zmysle § 37 Tr. por. Najvyšší súd zároveň v rámci svojej rozhodovacej činnosti notoricky pripo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dovolanie v trestnom konaní, trestné konanie , povinnosť vyčerpať všetky právne prostriedky
Právna veta: Ústavný súd poukazuje na svoje rozhodnutia, podľa ktorých všeobecné súdy sú primárne zodpovedné aj za dodržiavanie základných práv a slobôd, ktoré ústava alebo medzinárodná zmluva dotknutým fyzickým osobám zaručuje, preto je možnosť intervencie zo strany ústavného súdu subsidiárna a nastupuje až vtedy, ak ochranu neposkytujú všeobecné súdy (porov. mutatis mutandis I. ÚS 9/00, II. ÚS 592/2013, III. ÚS 375/2010, IV. ÚS 26/04). Ak ústavný súd pri predbežnom prerokovaní sťažnosti zistí, že sťažovateľ sa ochrany svojich základných práv alebo slobôd môže domôcť využitím jemu dostupných a účin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie exekúcie podľa § 57 EP, nárok zo zmenky, spotrebiteľská zmluva , neprijateľná zmluvná podmienka, exekučný titul
Právna veta: Ústavný súd v súvislosti s výkladom § 57 ods. 1 písm. m) Exekučného poriadku konštatuje, že ide o špecifický dôvod na zastavenie exekúcie, či už v celom rozsahu, alebo len v časti, v prípadoch ak rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo vydané v konaní, v ktorom sa uplatňoval nárok zo zmenky a vyšlo najavo, že vymáhaný nárok vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou a nebolo prihliadnuté na 1) neprijateľné zmluvné podmienky, 2) obmedzenie alebo neprípustnosť použitia zmenky, alebo 3) rozpor s dobrými mravmi alebo so zákonom. Podľa názoru ústavného súdu ustanovenie § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmena účastníka konania, spoločenstvo a správca vo vlastnom mene zastupujú a konajú na účet vlastníkov bytov a nebytových priestorov, vlastníci bytov, nepriamy zástupca, aktívna vecná legitimácia
Právna veta: Ústavný súd, vychádzajúc z charakteru zmeny zákona č. 182/1993 Z. z., ako aj zo znenia § 80 ods. 1 CSP, považuje výrok o pripustení zmeny subjektov na strane žalobcu v danej procesnej situácii z viacerých dôvodov za arbitrárny. V prvom rade sa krajský súd dostatočne nevenoval skutočnosti, že zmenu právnej úpravy síce v okolnostiach veci možno považovať za právnu skutočnosť, ale nie takú, ktorá by vyžadovala vyhovieť navrhovanej zmene subjektov v zmysle § 80 ods. 1 CSP. Z hľadiska hmotného práva nedošlo k prevodu ani prechodu práv na strane žalobcov (vlastníkov bytov), o ktoré v konaní ide (ná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: poškodený pozbavený alebo obmedzený spôsobilosti na práve úkony, kolízia záujmov, maloleté dieťa, zákonný zástupca maloletého, stret záujmov rodičov o deti
Právna veta: Podobne ako zákon o rodine aj § 48 ods. 2 Trestného poriadku obsahuje vlastnú, špeciálnu právnu úpravu pre prípad kolízie záujmov. Vychádza zo zvýšenej miery ochrany, ktorú poskytuje právo maloletému dieťaťu ako zastúpenému. V zmysle tohto ustanovenia sa nevyžaduje už existujúca kolízia záujmov, stačí len potenciálna možnosť, že by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom. K stretnutiu záujmu medzi rodičmi a maloletými deťmi dochádza spravidla vždy v trestnom konaní pre zločin týrania blízkej alebo zver ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: povinnosť súdu prihliadať na poľahčujúce okolnosti pri určovaní druhu trestu a jeho výmery, nesprávne právne posúdenie zisteného skutku ako dôvod dovolania v zmysle 371 ods.1 Tr. por., výnimka z dôvodov dovolania - zistené porušenie zákona zásadne neovplyvnilo postavenie obvineného, nepodmienečný trest odňatia slobody, individualizácia trestu, dolná hranica trestnej sadzby
Právna veta: Najvyšší súd odmietnutie dovolania založil na aplikácii § 371 ods. 5 Trestného poriadku, teda na závere, že zistené porušenie zákona zásadne neovplyvnilo postavenie obvineného. Z toho vyplýva, že najvyšší súd zistil danosť dovolacieho dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. i) Trestného poriadku. Inak by totiž o výnimke podľa § 371 ods. 5 Trestného poriadku nebolo možné aplikačne uvažovať. Najvyšší súd takto v podstate konštatoval, že rozhodnutie odvolacieho súdu bolo založené na nesprávnom použití hmotnoprávneho ustanovenia, a to konkrétne § 38 ods. 4 Trestného zákona. Z toho konzekventne plynie, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch, odškodnenie sťaženia spoločenského uplatnenia, nemajetková ujma, fyzická integrita, náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia
Právna veta: Odvolací súd ozrejmil, že nemajetkovou ujmou v zmysle ustanovenia § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka je taká ujma, ktorá sa premieta do psychickej sféry fyzickej osoby a do jej postavenia v spoločnosti. Nepremieta sa teda bezprostredne do fyzickej integrity ani do majetkovej sféry fyzickej osoby. Preto treba dôsledne odlišovať nemajetkovú ujmu od majetkovej ujmy, vrátane ujmy na zdraví s majetkovými dôsledkami (§ 16 Občianskeho zákonníka) a inej nemajetkovej ujmy vzniknutej ako priamy dôsledok zásahu do telesnej integrity fyzickej osoby, za ktorú sa poskytuje náhrada podľa osobitných predpisov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydanie majetku tomu, kto sa postaral o pohreb, poručiteľ, verejný záujem, nepatrný majetok
Právna veta: V danom prípade ústavný súd dospel k záveru, že aj keď sťažovateľ nebol účastníkom predmetného konania, nemožno poprieť, že rozhodnutie o vydaní nepatrného majetku po poručiteľovi podľa § 175h OSP sa zjavne dotýka aj záujmov a práv poručiteľových veriteľov na uspokojení pohľadávky. Samotné ustanovenie § 175h OSP rešpektuje a napĺňa verejný záujem spočívajúci v zaistení pokojného odpočinku ľudských ostatkov, adekvátneho zaobchádzania s mŕtvym telom a ľudským popolom a ochranu verejného zdravia a verejného poriadku, ktorý v prípade, že po poručiteľovi zostane iba nepatrný majetok postačujúci na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: postup riadiaceho orgánu pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania, právoplatné rozhodnutie vo veci, dobrovoľný príspevok
Právna veta: Dôvodová správa k zákonu č. 57/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým bolo do zákona č. 528/2008 Z. z. zavedené ustanovenie § 27a, uvádza, že dotknutými právnymi normami „sa ustanovuje právo riadiaceho orgánu, ak zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania vyzvať prijímateľa, aby vrátil príspevok alebo jeho časť. Riadiaci orgán by pri určení sumy príspevku, ktorý sa má vrátiť, mal zohľadňovať povahu, závažnosť, s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: senát v občianskoprávnom konaní , veľký senát, právny názor, senát najvyššieho súdu, judikatórny odklon
Právna veta: Cieľom právnej úpravy obsiahnutej v § 48 ods. 1 CSP je pokryť prípady, v ktorých (trojčlenný) senát najvyššieho súdu dospeje k záveru, že „je“ dôvod na zmenu (na odklonenie sa od konštantnej línie rozhodovania), teda dôvod na odklon od ustálenej rozhodovacej praxe najvyššieho súdu, alebo na zmenu právneho názoru vyjadreného v skoršom rozhodnutí trojčlenného senátu najvyššieho súdu alebo na odklon od právneho názoru vyjadreného v rozhodnutí veľkého senátu. Pokiaľ k takejto situácii dôjde, je senát, ktorý dospeje k záveru, že je dôvod na zmenu, povinný postúpiť vec veľkému senátu (rozsudok najv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spor o neplatnosť zmluvy o postúpení, aktívna vecná legitimácia, postúpenie pohľadávky
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu námietka nedostatku vecnej legitimácie nie je prostriedkom procesnej obrany tak, ako to vymedzuje ustanovenie § 149 C.s.p.. Nejedná sa ani o hmotnoprávnu námietku v zmysle ustanovenia § 152 C.s.p.. Z uvedeného dôvodu bol podľa názoru odvolacieho súdu súd prvej inštancie oprávnený ex offo skúmať vecnú legitimáciu. 16. V spore o neplatnosť zmluvy o postúpení, resp. v spore o splnení neuhradenej postúpenej pohľadávky je súd povinný prihliadať z úradnej moci ku skutočnostiam, ktoré majú za následok absolútnu neplatnosť právneho úkonu - zmluvy o postúpení pohľadá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výška úrokov, zmluva o úvere, úroky za poskytovanie peňažných prostriedkov, zásady poctivého obchodného styku
Právna veta: Výška úrokov nie je podstatnou náležitosťou zmluvy o úvere. Podstatnou náležitosťou totiž je len záväzok dlžníka popri istine zaplatiť úroky (bez uvedenia ich výšky). Podľa odbornej literatúry totiž Kromě podstatných částí bude v praxi smlouva o úvěru zpravidla obsahovat i úpravu řady dalších otázek, jsou to např. způsob a lhůta poskytnutí peněžních prostředků, účel úvěru, výše úroků, lhůta k vrácení úvěru, smluvní pokuta za porušení povinností dlužníkem... V této souvislosti je třeba zdůraznit, že k podstatným částem smlouvy o úvěru nepatří dohoda o výši úroků. (ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: predĺženie pracovného pomeru, pracovný pomer na dobu určitú, pracovný pomer
Právna veta: Z ustanovenia § 48 ods. 2 Zákonníka práce možno vyvodiť dve zásady. Prvá veta citovaného ustanovenia definuje, že pracovný pomer na dobu určitú možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Podľa druhej vety predmetného ustanovenia pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát. Pracovný pomer na dobu určitú tak vo všeobecnosti môže trvať najviac dva roky. 16.1 Ustanovenie § 48 ods. 4 Zákonníka práce svojím znením neustanovuje možnosť dohodnúť pracovný pomer na dobu určitú na dobu dlhšiu ako dva roky v rámci zákonom stanovených výnimiek z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľský spor s klientom, zmluva o spotrebiteľskom úvere, zákonné náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere
Právna veta: Pre všetky spotrebiteľské spory, v ktorých sa rieši otázka, či má zmluva o spotrebiteľskom úvere obsahovať splátky v členení na splátky istiny, splátky úrokov a splátky poplatkov alebo nie, ako aj otázka, kedy sa považuje spotrebiteľský úver za bezúročný a bez poplatkov, je skutočnosť, že smernica zakotvuje tzv. úplnú harmonizáciu úplne irelevantná, pretože Slovenská republika pri implementácii smernice zo zákona povinnosť tzv. úplnej harmonizácie porušila. To, že Súdny dvor Európskej únie vo veci C-42/2015 potvrdil, že smernica sa má vykladať tak, že členské štáty nesmeli zachovať an ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: rozhodnutie organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, podmienky nároku na materské, dokazovanie podľa zákona o sociálnom poistení, strata alebo zníženie príjmu
Právna veta: Len na základe obsahu pracovnej zmluvy prijať jednoznačný záver o tom, že poistenec nemôže poskytovať starostlivosť dieťaťu z dôvodu výkonu zamestnania, je možné len v prípadoch, ak z obsahu pracovnej zmluvy bez akýchkoľvek pochybností vyplýva, že poistenec v postavení zamestnanca dohodnutú pracovnú náplň alebo predmet jeho pracovnej činnosti nemôže vykonávať v domácom prostredí, s možnosťou jej organizovania po dohode so zamestnávateľom tak, aby bolo možné poskytnúť potrebnú starostlivosť dieťaťu. Existujú povolania, pri ktorých uvedený spôsob výkonu pracovnej činnosti zo samej ich pods ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úverová bonita dlžníka, ochrana spotrebiteľa, spotrebiteľská zmluva
Právna veta: Vzhľadom na dôležitosť cieľa ochrany spotrebiteľov, ktorý je nerozlučne spojený s povinnosťou veriteľa preveriť úverovú bonitu dlžníka, Súdny dvor rozhodol, že ak by sa sankcia zániku nároku na úroky oslabila alebo úplne znefunkčnila, nevyhnutne by z toho vyplývalo, že nemá skutočne odrádzajúcu povahu (pozri v tomto zmysle rozsudok z 27. marca 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C-565/12, EU:C:2014:190, body 52 a 53) (bod 64., 65. Rozsudku SD vo veci C-42/15 Home Credit Slovakia, a.s. proti C. K.). 16. Vzhľadom na vyššie uvedené nároky, ktoré na dodávateľa kladie únijné právo a s poukazom na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úroky z omeškania podľa OZ, povinnosti cestujúcich v pravidelnej doprave, porušenie prepravných podmienok a tarify MHD, cestovanie bez cestovného lístka
Právna veta: Podľa § 14 ods. 2 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave ( na právny význam ktorého ustanovenia sa odvoláva žalobca ) „ak sa pri kontrole cestovných lístkov v autobuse alebo bezprostredne po vystúpení z neho na zastávke cestujúci nepreukáže vodičovi, inému členovi osádky autobusu alebo revízorovi na jeho výzvu platným cestovným lístkom, je povinný na mieste zaplatiť cestovné a sankčnú úhradu podľa tarify“. 16. Hlásenie revízora o porušení tarifných a prepravných podmienok (zo dňa 20.03.2017 - listinný dôkaz na č.l. 6 spisu ) a zo dňa 13.02.2017 ( na č.l. 9 spisu) poskytovateľovi dopra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluvné zastúpenie, zastúpenie na základe plnomocenstva, zákonné zastúpenie, všeobecné náležitosti právneho úkonu, dohoda o plnomocenstve
Právna veta: Čo sa týka veci samej, len na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia je potrebné poukázať na ust. § 23 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu (zákonné zastúpenie) alebo na základe dohody o plnomocenstve. 20. Uvedené ustanovenie upravuje právny vzťah zastúpenia pokiaľ ide o dôvody jeho vzniku. Vzniká buď priamo zo zákona, na základe rozhodnutia súdu alebo iného orgánu alebo na základe zmluvy. Pri zmluvnom zastúpení je potrebné rozlíšiť zmluvu, ktorou sa zakladá právny vzťah zastúpenia. Občiansky zákonník nazýva ta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava styku s maloletým dieťaťom, záujem maloletého dieťaťa, styk otca s maloletým dieťaťom
Právna veta: Na to, aby rodič mohol realizovať svoje rodičovské práva v prípade, že dieťa nebolo zverené do jeho výchovy je potrebné, aby mal upravený styk s maloletým dieťaťom. Zmyslom úpravy styku otca s dieťaťom je dosiahnuť odstránenie doterajšieho stavu medzi otcom a dieťaťom bez nepriaznivého pôsobenia na psychiku a citovú stránku dieťaťa súčasne so zreteľom na konkrétne pomery života otca. Preto súd pri úprave styku rodiča s dieťaťom predovšetkým skúma, či je styk maloletého dieťaťa v prospech dieťaťa a je povinný veľmi starostlivo zvážiť, aká úprava tohto styku (časové vymedzenie, určenie prostredi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: dieťa má právo byť vypočuté, záujem maloletého dieťaťa, nízky vek maloletého, prejav vôle maloletého
Právna veta: Právo dieťaťa vyjadriť svoj názor je veľmi úzko prepojené s ochranou jeho najlepšieho záujmu, ktorý je možné vyhodnotiť práve prostredníctvom toho, čo dieťa vyjadrí. Východiskom pre posúdenie schopnosti dieťaťa vyjadriť svoj názor by mala byť prezumpcia, že dieťa je schopné svoj názor vyjadriť a to bez toho, aby to bolo potrebné preukazovať. Právo dieťaťa vyjadriť svoj názor nie je obmedzené vekovou hranicou. Ponechanie procesného priestoru pre sudcu, resp. ďalšie subjekty, ktoré môže súd pri zisťovaní a vyhodnotení názoru maloletého využiť, zabezpečí väčšiu objektivitu a individuálny prístup ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: záväzok platiť úroky, dĺžka doby platenia úrokov, nevrátenie peňažných prostriedkov v lehote splatnosti
Právna veta: V zmysle § 503 ods. 1 Obchodného zákonníka záväzok platiť úroky je splatný spolu so záväzkom vrátiť použité peňažné prostriedky. Obchodný zákonník upravuje, že „záväzok platiť úroky je splatný spolu so záväzkom vrátiť“ použité peňažné prostriedky a nie „záväzok platiť úroky je splatný v momente vrátenia“ použitých peňažných prostriedkov. Expressis verbis úpravu obsahuje tiež tretia veta § 503 citovaného prvého odseku, keď splatnosť úrokov nastáva „v čase, keď sa má vrátiť“ zvyšok poskytnutých peňažných prostriedkov, a nie „v čase, keď dlžník vráti“ zvyšok poskytnutých prostriedkov. Citov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia, bezdôvodné obohatenie, čas splnenia dlhu, deň zročnosti
Právna veta: V Občianskom zákonníku pri nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia
nie je ustanovený čas splnenia, preto je treba vychádzať z ust. § 563 Občianskeho zákonníka, že dlžník
je povinný bezdôvodné obohatenie vydať prvý deň po tom, čo ho veriteľ o splnenie požiadal - vyzval.
Ak nedošla výzva dlžníkovi už skôr, treba za kvalifikovanú výzvu považovať žalobu - dňom zročnosti
pohľadávky uplatnenej v žalobe je deň nasledujúci po doručení žaloby žalovanému (nie deň nasledujúci
po doručení žaloby súdu) - viď. napr. rozhodnutie NS SR R 27/1977.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nezákonné rozhodnutie orgánu štátu, zodpovednosť štátu za škodu, škoda spôsobená nezákonným rozhodnutím
Právna veta: Od publikovania judikátu R37/2014, na ktorý sa odvoláva okresný súd vo svojom rozhodnutí, sa rozhodovacia prax najvyššieho súdu ustálila (nie je rozdielna) v tom, že vtedy, keď došlo k zastaveniu trestného stíhania (prejednávaný prípad) alebo k oslobodeniu spod obžaloby, treba s prihliadnutím na konkrétne okolnosti a dôvody vychádzať z toho, že občan čin nespáchal a trestné stíhania proti nemu nemalo byť začaté. Nárok na náhradu škody spôsobenej začatím trestného stíhania sa preto posudzuje ako nárok na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím. Rozhodujúcim meradlom zákonnosti zač ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dobromyseľnosť držby, držba, oprávnená držba
Právna veta: Posúdenie toho, či držiteľ je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný, že mu vec patrí, nemôže vychádzať len z posúdenia subjektívnych predstáv držiteľa. Dobromyseľnosť držiteľa musí byť posudzovaná aj z hľadiska toho, či držiteľ pri zachovaní náležitej opatrnosti, ktorú možno s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu na každom subjekte požadovať mal alebo mohol mať pochybnosti, že užíva nehnuteľnosti, ku ktorým vlastnícke právo nenadobudol. Oprávnená držba sa nemusí nevyhnutne opierať o existujúci právny dôvod, stačí ak tu bol i domnelý právny dôvod (titulus putativus). Ide ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dobrovoľná dražba, neplatnosť dobrovoľnej dražby, dražba
Právna veta: Priebeh a pravidlá dobrovoľnej dražby sú upravené ZoDZ. Dobrovoľná dražba je charakterizovaná ako verejné konanie, ktorého dôsledkom je prechod vlastníckeho alebo iného práva k predmetu dražby. Predmetom dobrovoľnej dražby sú spravidla hnuteľné a nehnuteľné veci. Inštitút dobrovoľnej dražby sa najčastejšie využíva na uspokojenie pohľadávky veriteľa pri výkone záložného práva, napr. pri poskytnutí hypotekárnych úverov, úveru od nebankovej spoločnosti a pod., kedy dlžník založí nehnuteľnosť a v prípade, ak dlžník úver nespláca, banka alebo nebanková spoločnosť môže uspokojiť svoju pohľadá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: osobitné ustanovenie o zápise práv k nehnuteľnostiam, zápis stavby, naliehavý právny záujem, vlastnícke právo k stavbe
Právna veta: Z dôvodovej správy vyplýva, že vzhľadom na precizovanie podmienok zápisu stavieb do katastra v navrhovanom znení § 46 katastrálneho zákona je potrebné vypustiť právnu úpravu, podľa ktorej sa v katastri spravidla nezapisujú inžinierske stavby a drobné stavby. Uvedenú zmenu si vyžiadala aplikačná prax vzhľadom na nejednotné zapisovanie týchto stavieb do katastra, nakoľko slovo „spravidla“ nedávalo jednoznačnú odpoveď, či tieto stavby zapisovať alebo nie. V nadväznosti na novú úpravu § 46 katastrálneho zákona sa do katastra budú zapisovať tie inžinierske a drobné stavby, ktoré budú mať o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: pestúnska starostlivosť, zrušenie pestúnskej starostlivosti , zanedbanie starostlivosti o dieťa
Právna veta: Pestúnska starostlivosť je založená na zásade dobrovoľnosti, pestúni musia súhlasiť s pestúnskou starostlivosťou počas celého výkonu tejto náhradnej starostlivosti. V danej veci súhlas pestúnov vzhľadom na problémové správanie mal. U. absentuje. Vykonaným dokazovaním nebolo preukázané, že by pestúni zanedbali starostlivosť, alebo porušovali svoje povinnosti. Dôvodom pre zrušenie pestúnskej starostlivosti bol nesúhlas pestúnov s ďalšou pestúnskou starostlivosťou odôvodnený vážnou obavou, že výchovu maloletej s poukazom na i súdom prvej inštancie zistené správanie maloletej, nezvládli.V zm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úroky z úveru, omeškanie dlžníka podľa O.z., zosplatnenie úveru, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách
Právna veta: V protiprávnom stave patria zmluvným stranám len sankcie a na tento účel je kogentným určujúcim pravidlom § 517 ods.2 Obč. Zák. v spojení s § 3 a § 3a Nar. vl. 87/1995 Z. z. Ak by sa žalobkyňa odplatných plnení napriek vyššie uvedenému výkladu neplatnosti dojednania dovolávala aj v čase po jednostrannom mimoriadnom zosplatnení úveru, neprešli by tieto nároky testom citovaných ustanovení Obč. Zák. a Nar. vl. alternatívne (podľa povahy zmluvnej úpravy) subsidiárne ani testom § 53 ods. 4 písm. k) Obč. Zák. (k tomu pozri rozsudok Krajského súdu v Prešove z 30. júna 2015 sp. zn. 6Co/190/20 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: lehota na plnenie, určenie lehoty na splnenie povinnosti
Právna veta: Určenie dlhšej než trojdňovej lehoty na plnenie, ako aj povolenie splátok (§ 232 ods. 3 druhá veta, ods. 4 CSP) patrí medzi procesné úkony súdu. Pri úvahe o určení lehoty na splnenie povinnosti, alebo pri určení, že peňažné plnenie sa môže realizovať v splátkach, je nutné vychádzať z konkrétnych okolností prípadu. Súd musí ex offo prihliadnuť na: osobné a majetkové pomery strán, výšku priznaného plnenia, platobnú schopnosť žalovaného v konaní, prejavenú snahu o plnenie záväzku žalovaným, dobu, po ktorú by týmto spôsobom došlo k zaplateniu dlžnej sumy s tým, aby nepredstavovala neúmerné zvýhodn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spoluvlastníci majú predkúpne právo, porušenie predkupného práva, prejav vôle povinnej osoby, predkupné právo podielového spoluvlastníka
Právna veta: Pokiaľ žalobca odkazoval na rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22Cdo/2358/2010 a judikát R 75/2010, odvolací súd poznamenáva, že podľa týchto rozhodnutí v prípade, ak niektorý zo spoluvlastníkov dá najavo, že právo z porušenia predkupného práva uplatniť nechce, prirastie predkupné právo ostatným spoluvlastníkom, pričom nie je potrebné uzavrieť výslovnú dohodu; postačí, keď spoluvlastník dá zreteľne (aj konkludentne) najavo, že predkupné právo uplatniť nechce. Uvedené rozhodnutia však nereflektujú na situáciu, aká nastala v predmetnom spore, keď okrem žalobcu vôbec nedošlo k prejavu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: právo spoločníka podieľať sa na riadení spoločnosti, zneužitie práva spoločníka, šikanózne správanie
Právna veta: Aj právo podľa § 122 ods. 2 Obch. zák. môže spoločník zneužívať, teda vykonávať ho šikanóznym spôsobom. O taký výkon môže ísť najmä vtedy, ak spoločník nevykonáva svoje právo s cieľom skutočne sa oboznamovať s činnosťou spoločnosti, ale len s cieľom sťažovať spoločnosti jej činnosť. Žalobca však v tomto smere dôvodne pripomenul, že napadnuté uznesenie sa netýka konkrétnej požiadavky na konkrétnu žiadosť o informácie, ale upravuje práva spoločníka do budúcnosti a abstraktne. Z ustanovenia § 265 Obch. zák. celkom jasne vyplýva, že právnu ochranu nepožíva výkon práva, ktorý je v rozpore so ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie, obohatenie na úkor iného, právo na vydanie bezdôvodného obohatenia, zodpovednosť za bezdôvodné obohatenie
Právna veta: Bezdôvodné obohatenie predstavuje jeden z dôvodov vzniku záväzkového právneho vzťahu. Na jeho vznik zákon vyžaduje kumulatívne splnenie viacerých predpokladov. Jedným z takých predpokladov je objektívna fakticita vzniku majetkovej výhody, či prospechu, ktorá je merateľná a vyjadriteľná v peniazoch. Pojmovým znakom tohto faktického stavu však musí byť absencia relevantného právneho dôvodu vzniku tohto obohatenia. K vzniku právneho vzťahu z bezdôvodného obohatenia musí byť splnená aj ďalšia podmienka a to, že toto obohatenie musí ísť na úkor iného subjektu práva. To znamená, že majetkový p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno daňového subjektu pri uplatnení práva na odpočítanie dane, preukazovanie uskutočňovania zdaniteľného plnenia
Právna veta: V tejto súvislosti je potrebné poukázať na samotný účel daňového konania, ktorým je zistenie, či si daňové subjekty splnili v súlade s príslušnými hmotno-právnymi predpismi svoje povinnosti voči štátnemu rozpočtu. Keďže ide o fiškálne záujmy štátu, daňový poriadok obsahuje osobitnú úpravu zisťovania, preverovania základu dane alebo iných skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane alebo vznik daňovej povinnosti daňového subjektu. Overenie oprávnenosti odpočítania dane pritom znamená objasnenie všetkých okolností, ktoré umožnia prijať závery, či podmienky boli splnené, či nárok pre nespl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ukončenie služobného pomeru služobným úradom, skončenie služobného pomeru na základe zákona, uplynutie doby služobného pomeru
Právna veta: V zmysle ustanovení § 23 ods. 4 z. č. 315/2001 Z.z. prípravnú štátnu službu možno predĺžiť, ak počas nej čakateľ bez svojho zavinenia nezískal osobitnú odbornú spôsobilosť a čakateľ Horskej záchrannej služby odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu, najviac však o 1 rok. Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že po uplynutí doby 3 rokov (2+1 po predĺžení) nie je možné jej predĺženie aj na ďalšie obdobie. Ku skončeniu služobného pomeru dochádza uplynutím dočasnej štátnej služby v zmysle § 63 ods. 1 písm. b) z. č. 315/2001 Z.z. Keďže ide o výslovné znenie zákona, nie je ho možné meniť, resp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uznanie dlhu, prejav vôle, existencia dlhu, písomné uznanie dlhu
Právna veta: Uznanie záväzku má v oblasti procesného práva za následok založenia vyvrátiteľnej právnej domnienky o existencii dlhu v čase jeho uznania, čo znamená, že dôkazné bremeno, že dlh v čase uznania neexistoval je na dlžníkovi (žalovanej), ktorý je povinný svoje tvrdenia preukázať. Žalovaná v zásade existenciu záväzku spochybňovala len tým, že jej záväzok z kúpnej zmluvy nevznikol, keď nedošlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy zákonom predpísaným spôsobom. Z písomného uznania záväzku žalovanou voči žalobkyni jednoznačne vyplýva nielen ako už bola uvedené výška tohto záväzku, ale aj jeho dôvod vyplýv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: peňažný dlh , solidárny záväzok a jeho splnenie, spoločný záväzok
Právna veta: Splnením povinnosti na základe rozhodnutia súdu peňažný dlh zanikne iba voči žalobcovi. Keďže
ide o spoločný záväzok, dlžníci sa medzi sebou vzájomne vysporiadajú v zmysle § 511 ods. 2, ods. 3
Občianskeho zákonníka. Uvedená právna úprava vychádza z toho, že podiely dlžníkov na spoločnom
dlhu sú rovnaké. Pokiaľ žalovaný v rade 2/, ako dotknutý dlžník v konaní proti žalovanej v 1/ rade
ako držiteľke motorového vozidla a prípadne v konaní vedenom proti vlastníkovi motorového vozidla
nepreukáže, že za nich plnil viac, ako mal sám plniť, môže žiadať náhradu toho, čo plnil navyše.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vlastnícka žaloba, hospodárenie so spoločnou vecou, spoluvlastnícky podiel , užívanie spoločnej veci
Právna veta: Základnou podmienkou úspechu všetkých žalôb vo vlastníckych veciach je preukázanie vlastníckeho pravá žalobcu. Bez preukázania svojho vlastníckeho práva nie je totiž žalobca aktívne legitimovaný domáhať sa ochrany, ktorá mu prislúcha ako vlastníkovi; z úspešného preukázania vlastníctva však ešte nevyplýva, že nárok žalobcu na požadovanú ochranu je už tým samotným opodstatnený. Žalovaný môže mať totiž právo na užívanie veci, právo na zasahovanie do vlastníctva žalobcu, ktoré prevažuje nad samotným vlastníckym právom žalobcu a spôsobí, že žalobca na ochranu vlastníckeho práva nebude mať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: hodnotenie vierohodnosti výpovede svedka, výpoveď poškodeného (svedka) ako jediný priamy dôkaz, Zásada voľného hodnotenia dôkazov
Právna veta: Pri hodnotení vierohodnosti svedka je súd povinný prihliadnuť najmä k vnútornej štruktúre výpovede svedka, teda či si neodporuje v podstatných okolnostiach, o ktorých vypovedal, k logickým súvislostiam o okolnostiach, o ktorých svedok vypovedá, či výpoveď svedka je v súlade aj s ostatnými dôkazmi zadováženými v trestnom konaní, pričom nie menej podstatná bude aj okolnosť vzťahu svedka (poškodeného) k obžalovanému alebo poškodenému, teda či svedok s obžalovaným alebo poškodeným je v príbuzenskom vzťahu, resp. (ne)priateľskom, susedskom, či zamestnávateľskom vzťahu, príp. v inom vzťahu podriaden ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: skončenie pracovného pomeru, podmienky činnosti zástupcov zamestnancov a ich ochrana, predchádzajúci súhlas na skončenie pracovného pomeru výpoveďou, povinnosť zamestnávateľa vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov výpoveď, súhlas s výpoveďou
Právna veta: Pri skončení pracovného pomeru výpoveďou je zamestnávateľ, u ktorého pôsobia zástupcovia zamestnancov (odborové organizácie), povinný postupovať podľa § 74 Zákonníka práce (t.j. písomne požiadať zástupcov zamestnancov o prerokovanie výpovede), avšak v prípade, ak adresátom, výpovede je zamestnanec, požívajúci vyšší stupeň právnej ochrany (člen príslušného odborového orgánu, člen zamestnaneckej rady alebo zamestnanecký dôverník), je zamestnávateľ povinný postupovať podľa § 240 ods. 9 Zákonníka práce (požiadať zástupcov zamestnancov o udelenie predchádzajúceho súhlasu s výpoveďou). Z uvede ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o treste, zásady ukladania trestov, spôsob spáchania trestného činu, určovanie druhu trestu
Právna veta: Pri rozhodovaní o treste vychádzal aj krajský súd zo základných kritérií rozhodných pre rozhodovanie o treste uvedených v § 34 Tr. zákona, pričom pri určovaní druhu trestu a jeho výmery prihliadal na kritériá uvedené v § 34 ods. 4 Tr. zákona, podľa ktorého pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne najmä na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy. Vo vzťahu k spôsobu spáchania činu, jeho následku, zavineniu a pohnútke je potrebné poukázať na všetky okolnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: žalobný petit, určenie vlastníckeho práva, prekročenie žalobného petitu
Právna veta: Odvolací súd za aplikácie § 380 ods. 2 CSP z úradnej povinnosti a tiež vo vzťahu k odvolacej námietke žalovanej 1/ spočívajúcej v tom, že súd prvej inštancie nemal o určení vlastníckeho práva rozhodovať, keďže takto žaloba nebola žalobkyňou formulovaná, teda v princípe, že mal touto časťou svojho rozhodnutia prekročiť žalobný návrh ( čo znamená porušenie zásady ne ultra petitum ako odvolací dôvod uvedený v ust. § 365 ods. 1 písm. a/ CSP), predovšetkým posudzoval, či konanie pred súdom prvej inštancie nie je zaťažené vadou/vadami, ktorá/ktoré sa týka/týkajú procesných podmienok. 16. Proc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úverová bonita dlžníka, ochrana spotrebiteľov, spotrebiteľský úver, zmluva o spotrebiteľskom úvere
Právna veta: V zmysle bodu 26. preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS členské štáty by mali prijať vhodné opatrenia na podporu zodpovedných postupov počas všetkých fáz úverového vzťahu, berúc do úvahy osobitný charakter svojho trhu s úvermi. Tieto opatrenia môžu napríklad zahŕňať poskytovanie informácií a vzdelávanie spotrebiteľov vrátane upozornení o rizikách spojených s neplnením zmluvných ustanovení týkajúcich sa splátok a s nadmernou zadlženosťou. Najmä na rozvíjajúcom sa trhu s úvermi je dôležité, aby ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky, ochrana klientov a bankové tajomstvo, zákaz postúpenia pohľadávky, neplatnosť zmluvy o postúpení, aktívna legitimácia
Právna veta: Ustanovenie § 525 ods. 1 OZ zakazuje postúpiť okrem iného také pohľadávky, ktorých obsah by sa zmenou veriteľa zmenil. Pohľadávky banky voči svojim klientom treba považovať práve za takýto druh pohľadávok. S každou pohľadávkou banky voči klientovi sú totiž neoddeliteľne spojené špecifické povinnosti a požiadavky kladené na podnikanie bánk v zmysle § 27 a nasl. Zákona o bankách, ako aj obsiahle bankové tajomstvo (§ 91 a nasl. Zákona o bankách). Tieto pohľadávky a povinnosti nevyplývajú pre banku zo zmluvy s klientom, ale priamo zo zákona. Postúpením pohľadávky z banky na inú osobu, ktorá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: uplatnenie nároku na náhradu škody v trestnom konaní, nárok na náhradu škody, nárok na odškodnenie
Právna veta: Podľa § 47 ods. 1 Trestného poriadku, oprávnenie poškodeného nemôže vykonávať ten, kto je v trestnom konaní stíhaný ako spoluobvinený. Výkladom predmetného ustanovenia možno dospieť k záveru, že odškodnenie sa o to viac neposkytuje tomu, kto bol v trestnom konaní stíhaný ako páchateľ trestného činu. 18. Vzhľadom na uvedené zákonné ustanovenie potom s poukazom na ust. § 5 ods. 1 ZOP je potrebné konštatovať, že celá suma odškodnenia v danom prípade prináleží len žalobcovi ako jedinému poškodenému. Aj keď podľa ust. § 2 ods. 2 písm. a) ZOP je otec žalobcu ako pozostalý manžel zahrnutý do o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno, dôkazná povinnosť účastníkov, povinnosť tvrdenia a povinnosť dôkazu
Právna veta: V závislosti na hypotéze právnej normy má každá zo strán sporového konania samostatnú vlastnú povinnosť tvrdenia a dôkaznú povinnosť a teda aj z toho vyplývajúce odlišné samostatné bremeno tvrdenia a dôkazné bremeno. Dôkazné bremeno ohľadom určitých skutočností leží na tom účastníkovi konania, ktorý z ich existencie vyvodzuje pre seba priaznivé právne dôsledky, ide toho účastníka konania, ktorý existenciu tejto skutočnosti tiež tvrdí. Dôkazné bremeno je inštitútom procesného práva a má jediný procesný účel. Jeho zmyslom je umožniť súdu rozhodnúť o veci samej v takých prípadoch, kedy neboli pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť tvrdenia, dokazovanie v sporovom konaní, bremeno dôkazu, dôkazné bremeno
Právna veta: Dokazovanie je procesným právom upravený postup súdu a strán, účelom ktorého je získanie poznatkov dôležitých pre rozhodnutie súdu, ktorými sa overuje ne/pravdivosť tvrdení v konaní. Základnou normou upravujúcou bremeno tvrdenia a preukazovania bolo v čase začatia prvoinštančného konania účinné ust. § 120 ods. 1 veta prvá O.s.p., podľa ktorého účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Uvedené zákonné ustanovenie, ktoré bolo prevzaté a to ešte v prísnejšej forme, do aktuálneho § 132 a § 188 C.s.p. účinného v priebehu konania a v čase rozhodnutia napadnutým rozsudkom st ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie podľa OZ, začiatok plynutia lehoty, koniec lehoty
Právna veta: Lehota pri posudzovaní premlčacej doby podľa § 101 Občianskeho zákonníka je lehotou hmotnoprávnou. Preto na počítanie tejto lehoty je potrebné vychádzať zo všeobecných pravidiel vyplývajúcich z ust. § 122 a nasl. Občianskeho zákonníka. Občianske právo rozoznáva dva základné druhy lehôt, a to lehoty procesné a lehoty hmotnoprávne. Lehoty procesné sú sudcovské a zákonné a sú upravené v procesných predpisoch. Občiansky zákonník upravuje lehoty hmotnoprávne. Tieto sú zákonné alebo zmluvné a kogentné lehoty sú zákonné a nemožno sa od nich odchýliť. Takou lehotou je doba premlčania, teda v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: pozbavenie osobnej slobody, zaistenie , administratívne vyhostenie cudzinca
Právna veta: V zmysle ustálenej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, aby pozbavenie osobnej slobody v zmysle čl. 5 Dohovoru bolo zákonné, musí byť efektívne a účelné. Z daného potom vyplýva, že ak má byť pozbavenie osobnej slobody oprávnené, rozhodnutie musí byť vydané zákonom stanoveným postupom a musí byť efektívne a účelné, pričom všetky podmienky musia byť splnené súčasne. Pri absencii niektorej z nich nemožno hovoriť o oprávnenom pozbavení osobnej slobody jednotlivca. Na danú požiadavku reflektuje rozhodovacia prax Najvyššieho súdu SR, v zmysle ktorej logickým predpokladom zaistenia cudzinca j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: práva spotrebiteľa, primerané finančné zadosťučinenie, ochrana spotrebiteľa, právo spotrebiteľa žiadať primerané finančné zadosťučinenie
Právna veta: V prejednávanej veci je predmetom konania nárok žalobcu vyplývajúci z ust. § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení účinnom od 10.06.2013. Citované ustanovenie zákona o ochrane spotrebiteľa upravuje právo spotrebiteľa žiadať primerané finančné zadosťučinenie v prípade, ak na súde úspešne uplatní porušenie svojho práva, a to od toho, kto za toto porušenie práva zodpovedá. Cieľom finančného zadosťučinenia je dovŕšenie ochrany porušeného práva spôsobom, ktorý vyžaduje poskytnutie vyššieho stupňa ochrany. Jediným predpokladom pre uplatnenie práva na primerané finančné zad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia , subjektívna premlčacia doba, bezdôvodné obohatenie, počiatok plynutia subjektívnej premlčacej lehoty
Právna veta: Pri posúdení právnej otázky začiatku plynutia subjektívnej premlčacej doby pri bezdôvodnom obohatení poukazuje odvolací súd na konštantnú a ustálenú judikatúru Najvyššieho súdu SR (napr. sp. zn. 3 Cdo/169/2017, sp. zn. 1 Cdo 67/2017, sp. zn. 5 Cdo 121/2009, sp. zn. 3Cdo 145/2004), v ktorých rozhodnutiach najvyšší súd vyslovil, že oprávnený sa dozvie o vzniku bezdôvodného obohatenia a o tom, kto sa na jeho úkor obohatil vtedy, keď skutočne (preukázateľne) zistí skutkové okolnosti, na základe ktorých môže podať žalobu o vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia, t.j. keď nadobudne vedomosť o roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčacia doba podľa § 103 OZ, plnenie dlhu v splátkach
Právna veta: Splnenie dlhu možno dohodnúť aj v splátkach, ak sa tak stane, veriteľ môže od dlžníka žiadať len splnenie príslušnej splátky, ktorá sa stane splatnou, resp. zročnou podľa dohody účastníkov, alebo na základe rozhodnutia súdu či uznania práva. Každá zo splátok predstavuje samostatné plnenie, preto pre každú z nich trojročná premlčacia doba podľa ust. §101 Občianskeho zákonníka, plynie samostatne. Súd prvej inštancie správne konštatoval, že premlčacia lehota (v zmysle druhej vety §103 Občianskeho zákonníka) začala plynúť odo dňa zročnosti tej splátky, od splatnosti ktorej uplynuli tri mesiace, a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neunesenie dôkazného bremena, dôkazné bremeno , neunesenie dôkaznej povinnosti, dokazovanie v sporovom konaní
Právna veta: Dôkazným bremenom sa rozumie procesná zodpovednosť strany sporu za to, že za konania neboli preukázané jeho tvrdenia, a z toho dôvodu muselo byť rozhodnuté o veci samej v jeho neprospech. Zmyslom dôkazného bremena je umožniť súdu rozhodnúť o veci samej i v takých prípadoch, keď určitá skutočnosť významná podľa hmotného práva pre rozhodnutie o veci nebola alebo nemohla byť preukázaná. Žalobca má v prvom rade povinnosť tvrdenia. Na podporu svojho tvrdenia v zmysle ustanovenia § 132 CSP je žalobca povinný označiť dôkazy, ktoré podľa jeho názoru môžu prispieť k objasneniu veci a zároveň je povinný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: začatie konkurzného konania, územné konkurzné konanie, vyhlásený konkurz na majetok dlžníka
Právna veta: Žiadosti o začatie územných konkurzných konaní pred uskutočnením hlavného konkurzného konania majú obmedziť len na absolútne nevyhnutné prípady. Na tento článok nadväzuje čl. 3 bod 4 tohto nariadenia, ktorý uvádza konkrétne prípady, kedy môžu byť územné konkurzné konania podľa čl. 3 ods. 2 začaté pred hlavným konkurzným konaním. V danom prípade bola naplnená podmienka čl. 3 ods. 4 písm. b), keď o začatie územného konkurzného konania požiadal veriteľ, ktorého sídlo sa nachádzalo v členskom štáte, na území ktorého sa nachádzala prevádzkareň úpadcu. 16. Na konkurzné konanie pôvodného vlast ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ústavný princíp rovnosti pri výkone verejnej moci, diskriminácia na základe pohlavia, porušenie princípu rovnosti osôb pred zákonom
Právna veta: Ústava SR garantuje rovnosť ľudí v ich dôstojnosti, v ich právach. Princíp rovnosti sa premieta i do obsahu pravidla, že zákonné obmedzenie základných práv a slobôd musia platiť rovnako pre všetky prípady, ktoré spĺňajú zakotvené podmienky. Ustanovenie článku 12 ods. 2 je všeobecným pravidlom o rovnosti, predstavuje všeobecnú konkretizáciu prvej vety, článku 12 ods. 1 ústavy. Jeho realizáciou sa upravuje zásada, aby rovné bolo chápané rovnako, kým nerovné má byť chápané s prihliadnutím na svoju rozdielnosť. Štát síce môže formou zákona poskytnúť určitej skupine ľudí viac výhod než v inej, avša ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: sankcie za poškodzovanie životného prostredia, ochrana biodiverzity, správny delikt na úseku životného prostredia, porušovanie ochrany rastlín a živočíchov
Právna veta: Článok sa zaoberá jedným z najdôležitejších a najnovších problémov súčasného práva členských štátov a EÚ v oblasti životného prostredia, čo je trestná zodpovednosť za životné prostredie ako nástroj presadzovania ochrany životného prostredia. Environmentálne právo môže byť rozdelené na dva základné druhy environmentálnej zodpovednosti za škodu na životnom prostredí a zodpovednosť za škodu. Zodpovednosť za škody na životnom prostredí je rozdelená na občianskoprávnu zodpovednosť za škodu, ako aj zodpovednosť verejnosti za ekologické škody. Z ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vydanie európskeho zatýkacieho rozkazu, európsky zatýkací rozkaz, prerušenie konania, platnosť európskeho zatýkacieho rozkazu
Právna veta: Čánok sa zaoberá problematikou európskeho zatýkacieho rozkazu vo svetle rozhodovacej činnosti Súdneho dvora Európskej únie.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zavlečenie do cudziny, udelenie amnestie, zrušenie amnestie, trestná imunita
Právna veta: Autor metódou komparácie porovnáva právne texty, ktoré boli prijaté v čase vzniku ústavného systému SR v roku 1992 a nasledovných novelizácií, pričom vyslovuje právny názor ako príspevok do diskusie problematiky amnestií, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: daňový podvod, povinnosť na vydanie veci, povinnosť mlčanlivosti , daňový poradca, neprekazenie trestného činu
Právna veta: výťah z prednášky uskutočnenej pre daňových poradcov na Akadémii daňových poradcov v Bratislave
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pôsobnosť vlády v oblasti športu, existencia zmluvného záväzku, národný športový projekt
Právna veta: Na Slovensku nemajú stovky škôl telocvičňu. Desaťtisíce detí preto nemajú počas povinného vyučovania telesnej a športovej výchovy kde cvičiť. Cvičia na chodbách, vonku, kde sa dá. Pre uznesenie vlády spred týždňa mala ministerka Lubyová najneskôr do 7. februára 2020 podpísať sporný dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve na kúpu štadióna štátom od NFŠ, a. s. Ivana Kmotríka. Ak v tejto komplexnej transakcii za zhruba 100 miliónov eur bez DPH, v tejto najväčšej verejnej investícii do športu od roku 1993, tento kľúčový krok urobí, nebude to preto, ako tvrdí ona a premiér Pellegrini, že musí, ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: porušovanie domovej slobody, obydlie, neoprávnené vniknutie do obydlia iného, vniknutie do obydlia prekonaním uzamknutia
Právna veta: Článok analyzuje ustanovenie § 122 ods. 5 Tr. zák. v kontexte rozhodovacej činnosti orgánov činných v trestnom konaní.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oprávnenia policajta, policajno-bezpečnostné zložky, predvedenie osoby, oprávnenie požadovať vysvetlenie
Právna veta: Štúdia porovnáva oprávnenia zverené osobitnými zákonmi príslušníkom Policajného zboru, obecnej polície, Vojenskej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže a ozbrojeným príslušníkom finančnej správy. Rozsah a obsah oprávnení musí súvisieť s pôsobnosťou konkrétnej policajno-bezpečnostnej zložky a mal by sa včas prispôsobovať aktuálnej situácii na úseku vnútorného poriadku a bezpečnosti.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zmluva o zriadení záložného práva, zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, obmedzenie prevodu nehnuteľnosti, ochrana vlastníctva
Právna veta: Príspevok zaoberá problematikou záložného práva a kaucií zpohľadu teórie a rozhodovacej činnosti súdov.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: profesionálny športovec, spory v športe, zmluva o profesionálnom vykonávaní športu
Právna veta: Autor sa v predkladanom článku zaoberá problematikou rozhodovania sporov v športe s orientáciou najmä na pracovnoprávne spory. V úvode článku autor vymedzuje špecifické skutočnosti, ktoré v oblasti športu rôznym spôsobom ovplyvňujú rozhodovanie pracovnoprávnych sporov všporte. Následne autor poukazuje na všeobecné a špecifické možnosti riešenia pracovnoprávnych sporov v oblasti športu s formuláciou návrhov de lege ferenda, ktoré by v oblasti športu mohli prispieť kzvýšenej efektivite vymožiteľnosti subjektívnych práv profesionálnych športovcov alebo s ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: monitoring zamestnanca, monitorovanie zamestnancov, zásah do súkromia
Právna veta: Autorka sa v príspevku venuje analýze aktuálnych rozhodnutí Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva v oblasti monitorovania zamestnancov. V októbri 2019 Veľká komora ESĽP vo veci Lopéz Ribalda vs. Španielsko revidovala svoje rozhodnutie z januára 2018 a rozhodla v prospech zamestnávateľa. Kľúčovou otázkou, ktorou sa súd v rozhodnutí zaoberal bolo, či je možné monitorovať zamestnancov na pracovisku bez toho, aby ich zamestnávateľ na to vopred upozornil. Príspevok rozoberá predmetné rozhodnutie vo svetle predošlých rozhodnutí ESĽP v tejto oblasti.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: práca nadčas, evidencia pracovného času, príkaz k práci nadčas, dĺžka denného pracovného času
Právna veta: Súdny dvor Európskej únie vyniesol prelomový rozsudok C-55/18 vo veci Federación de Servicios de Comisiones Obreras v Deutsche Bank vo vzťahu k zaznamenávaniu dĺžky denného pracovného času zamestnancov. Na jeho základe musia členské štáty uložiť zamestnávateľom povinnosť zaviesť systém, ktorý umožní merať dĺžku denného pracovného času odpracovaného jej zamestnancami, vrátane nadčasov. Priemerný pracovník každý deň odosiela a prijíma viac ako 120 e-mailov a mnoho zamestnancov je vystresovaných z pracovných e-mailov neskorších nočných hodinách a ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: individuálne pracovnoprávne spory, odborová organizácia, pracovnoprávne spory
Právna veta: Príspevok je zameraný na zhrnutie zmien prijatých zákonom č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov vo veci vedenia individuálnych pracovnoprávnych sporov a na porovnanie aktuálnej právnej úpravy s úpravou iných európskych štátov. Zároveň je zameraný na otázku kvalifikácie sudcov a advokátov vo veci vedenia individuálnych pracovnoprávnych sporov a poskytovania efektívnej ochrany práva v tejto oblasti.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: porušenie zásady rovnakého zaobchádzania na pracovisku, ochrana slabšej strany, spory s ochranou slabšej strany, pracovnoprávne spory, individuálne pracovnoprávne spory
Právna veta: Cieľom príspevku je poukázať na význam pracovnoprávnych sporov ako osobitnej kategórie sporov upravenej v zákone č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov. Autorka v príspevku vyzdvihuje výhody, ktoré pre zamestnanca ako slabšiu stranu plynú z právnej úpravy de lege lata a súčasne sa zamýšľa nad potrebou jej úpravy prostredníctvom návrhov de lege ferenda.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: nelegálna práca, nelegálne zamestnávanie, rozhodnutia správnych orgánov, pokuta za nelegálnu prácu
Právna veta: Príspevok pojednáva o osobitostiach udeľovania sankcií za nelegálne zamestnávanie ako aj o špecifikách riešenia sporov, ktoré vznikajú v prípade opravných prostriedkov voči rozhodnutiu o udelení tej-ktorej sankcie.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: individuálne pracovnoprávne spory , pracovnoprávne spory, základné princípy štátnej správy, štátna služba
Právna veta: Článok sa zaoberá problematikou pracovných sporov, ktoré vznikajú pri výkone štátnej služby. Poukazuje na porušovanie práv zamestnancov v kontexte zákona o štátnej službe č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako je princíp zákonnosti, stability štátno-zamestnaneckého pomeru, princíp efektívneho riadenia aprincíp rovnakého zaobchádzania. Princíp zákonnosti a princíp efektívneho riadenia sú v niektorých prípadoch porušené aj v tzv. nápravnom štádiu, kedy je ústredný orgán štátnej správy a jeho služobný úrad požiadaný o uvedenie nezá ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: pôsobnosť úradu nad verejným zdravotným poistením, výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, ochrana zdravotníckych pracovníkov, odborné vyjadrenia a znalecké dokazovanie
Právna veta: V príspevku sa budeme zaoberať štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi, ktoré by mali zabezpečovať vysoký stupeň klinickej istoty zdravotníckemu pracovníkovi. Súčasne budeme analyzovať ochranu zdravotníckeho pracovníka v prípade, že si pri diagnostickej a liečebnej terapii zvolí slabší stupeň klinickej istoty.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: štátna služba profesionálnych vojakov, platové náležitosti profesionálnych vojakov, profesionálny vojak , služobný pomer profesionálneho vojaka, odmeňovanie profesionálnych vojakov
Právna veta: Autor vpríspevku analyzuje problematiku riešenia súdnych sporov vyplývajúcich z platových náležitostí profesionálnych vojakov. Zamýšľa sa najmä nad otázkou, či majú byť tieto súdne spory riešené v civilnom súdnictve alebo prostredníctvom správneho súdneho prieskumu. Pri návrhu riešenia tejto problematiky autor vychádza z rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu SR, najmä z aktuálnej rozhodovacej činnosti kompetenčného senátu.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: princíp zákonnosti správy daní, fiškálny záujem štátu, základné zásady daňového konania, ochrana práv daňového subjektu
Právna veta: Dane (rovnako ako ďalšie druhy príjmov verejných rozpočtov) plnia viaceré funkcie. V zásade však platí, že historicky najstaršou a primárnou je ich fiskálna funkcia1, ktorá vyjadruje, že prostredníctvom daní dochádza k materializácii príjmovej stránky štátneho rozpočtu a ďalších článkov rozpočtovej sústavy štátu2. Pri priorizovaní fiskálnej funkcie daní, takto možno dane vnímať ako právom zakotvený nástroj na odnímanie určitej časti zdrojov tým osobám, nad ktorými štát vykonáva svoju moc. Odnímanie zdrojov prirodzene nie je samoúčelné, ked ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na obhajobu v trestnom konaní, povinná obhajoba, základné práva obvineného, právo zvoliť si obhajcu
Právna veta: Autor v príspevku venuje pozornosť právu na obhajobu v slovenskom trestnom konaní. Charakterizuje jeho obsah a význam, najmä ako základného práva obvineného a esenciálneho prvku práva na spravodlivé súdne konanie. Zvýrazňuje nutnosť jeho dodržiavania orgánmi aplikácie práva v trestnom konaní. V príspevku tiež charakterizuje jednotlivé práva obvineného na obhajobu. Svoje zistenia zovšeobecňuje v závere.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na obhajobu, právo obvineného na obhajobu, právny štát, Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát, formálna obhajoba, materiálna obhajoba
Právna veta: Právo obvineného na obhajobu patrí medzi základné právo obvineného, ktoré mu garantujú tak medzinárodné dokumenty, ako aj vnútorná úprava. Integrálnou súčasťou práva na obhajobu obvineného je aj právo obvineného na určitú kvalitu obhajoby pokiaľ obhajoba má plniť svoju funkciu. Kvalita obhajoby je determinovaná celým radom faktorov tak procesného charakteru, ako aj taktického charakteru. Obhajca je nositeľom tejto povinnosti, pričom garantom je práve štát.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: recidíva, zahladenie odsúdenia, vyhlásenie odsudzujúceho rozsudku, priťažujúce okolnosti
Právna veta: Medzi základné ciele trestnej politiky každého štátu patrí efektívne pôsobenie na páchateľov trestných činov, aby v kriminálnej kariére ďalej nepokračovali. Informácie o prípadnej recidíve sú významným meradlom úspechu či zlyhania jednotlivých intervencií justičného systému. Autori sa v príspevku zameriavajú na pojem recidíva, jej delenie, vnímanie v medzinárodnom rámci a na jej využiteľnosť pri meraní efektívnosti v trestnej politike.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestná zodpovednosť právnickej osoby, zásada ne bis in idem, ne bis in idem k právnickej osobe
Právna veta: Článok sa zameriava na aplikačné problémy súvisiace s uplatnením zásady ne bis in idem vo vzťahu k právnickej osobe
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu, spolupracujúci obvinený, individualizácia trestu, výmera a druh trestu, druhy trestov
Právna veta: Predkladaný príspevok sa venuje otázke mimoriadneho zníženia trestu, ako inštitútu trestného práva hmotného, ktorý umožňuje súdu uložiť trest aj pod dolnú hranicu trestu ustanoveného Trestným zákonom. Autor príspevku vymedzí zákonné podmienky použitia tohto inštitútu.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: sexuálne zneužívanie, druhy trestov, spáchanie trestného činu trestne zodpovednou osobou, materiálny korektív prečinu
Právna veta: Autorka sa v článku zamerala na druhy sankcií vo všeobecnej rovine a na sankcionovanie trestného činu sexuálneho zneužívania z teoretického a praktického pohľadu, pričom vychádzala z rozhodnutí súdov Slovenskej republiky pri analýze ukladania sankcií za tento trestný čin.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: domáce násilie, týranie blízkej osoby a zverenej osoby, nebezpečné vyhrážanie, ublíženie na zdraví, priestupok proti občianskemu spolunažívaniu
Právna veta: Článok sa zameriava na postup orgánov činných v trestnom konaní v prípade oznámenia podozrenia z páchania trestného činu, ktorý je možné podradiť pod domáce násilie a následnú analýzu ukladania sankcií a iných opatrení páchateľovi v trestnom konaní súdom. Článok ďalej analyzuje výkon uvedených sankcií a iných opatrení a zamýšľa sa nad ich efektivitou pre ochranu obete.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásady ukladania trestov, vyhlásenie o vine, dohoda o vine a treste, poľahčujúce okolnosti
Právna veta: Dokazovanie tvorí kľúčovú a neodmysliteľnú zložku trestného konania, pretože práve na podklade výsledkov vykonaného dokazovania súd rozhoduje o vine, respektíve nevine osoby obvinenej z trestného činu. V aplikačnej praxi však často dochádza k procesným situáciám, kedy osoba obvinená z trestného činu spáchanie skutku prizná, a tak sa dokazovanie obmedzuje iba na otázku druhu a výmery trestu. Príspevok sa zaoberá vybranými aspektami súvisiacimi s vykonávaním dokazovania, najmä so zameraním na otázku trestu.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestné činy proti životu, ukladanie trestov zdravotníckym pracovníkom, nedbanlivostné ublíženie na zdraví, ublíženie na zdraví, usmrtenie pacienta, usmrtenie
Právna veta: Autorka sa v obsahu predkladaného príspevku venuje problematike trestnoprávnej zodpovednosti v medicíne. Cieľom príspevku je poukázať na niektoré problematické aspekty súvisiace s ukladaním trestov zdravotníckym pracovníkom za trestné činy spáchané pri výkone ich lekárskeho povolania. Príspevok vychádza z analýzy rozhodnutí okresných a krajských súdov Slovenskej republiky, prostredníctvom ktorých poukazuje na druhy trestov a na trestné sadzby ukladané lekárom za protiprávne konanie non lege artis pri liečení, diagnostike alebo pri prevádzaní lekárskych zá ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trest zákazu činnosti, ohrozenie pod vplyvom návykovej látky, zákaz viesť motorové vozidlo, administratívnotrestná sankcia
Právna veta: V súvislosti s trestom zákazu činnosti sa v aplikačnej praxi objavuje neustále pomerne značné množstvo sporných otázok vyvolávajúcich v kruhoch odbornej verejnosti značnú názorovú roztrieštenosť. Trest zákazu činnosti je pritom štandardne skloňovaný v súvislosti s trestnými činmi, ktorých sa páchatelia dopúšťajú pod vplyvom návykovej látky, t. j. v súvislosti s trestným činom ohrozovania pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 TZ. V súvislosti s týmto trestom si však pozornosť zasluhuje aj trestná činnosť iného charakteru, a to konkrétne trestá ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trest prepadnutia veci, zhabanie veci, princíp ultima ratio, primeranosť trestných sankcií
Právna veta: Primeranosť trestov a ochranných opatrení je problematikou, ktorá je riešená explicitne alebo implicitne len na zákonnej úrovni, ale požiadavky primeranosti vyplývajú priamo z ústavného práva a práva EÚ. Autori bližšie skúmajú tri nálezy Ústavního soudu ČR vo vzťahu k trestu prepadnutia veci a ochrannému opatreniu zhabania veci a formulujú závery relevantné aj v podmienkach slovenského právneho poriadku.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: tresty za úpadkové trestné činy, úpadkové trestné činy, podvodný úpadok, poškodzovanie cudzieho veriteľa, zavinený úpadok, poškodzovanie veriteľa, zvýhodňovanie veriteľa, marenie konkurznéhoalebo vyrovnacieho konania, machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnacím konaním
Právna veta: Autorka sa v príspevku zaoberá problematikou sankcii za úpadkové trestné činy podľa právnej úpravy Slovenskej republiky, Českej republiky a Ruskej federácie a sa zamýšlia nad otázkou či druhy trestov uvedené v súčasnej právnej úprave zodpovedajú podstate úpadkových trestných činov.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásada ne bis in idem v trestnom konaní, nikoho nemožno trestne stíhať za čin, za ktorý bol už právoplatne odsúdený, zastavenie trestného stíhania, neprípustnosť trestného stíhania, trestné stíhanie, zdvojenie konaní
Právna veta: V prvej časti príspevok analyzuje obsah princípu ne bis in idem, ktorý predstavuje integrálnu súčasť slovenského právneho poriadku v kontexte vnútroštátnej, ako aj európskej a medzinárodnej právnej úpravy. Následne skúma otázku možnosti kumulácie administratívnych a trestných sankcií v súvislosti s daňovými trestnými činmi s dôrazom na relevantnú judikatúru. Osobitná pozornosť je venovaná aspektom súvisiacim s trestnou zodpovednosťou právnických osôb.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: sexuálne motivované trestné činy, rozširovanie detskej pornografie, sexuálne zneužívanie, držba detskej pornografie, znásilnenie, týranie blízkej osoby a zverenej osoby
Právna veta: Článok sa zameriava na ukladanie trestov v prípadoch sexuálnych trestných činov na báze prípadov slovenských súdov a analyzuje vhodnosť ukladaných trestov a ich dostatočnú výmeru pre nápravu páchateľa.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trest odňatia slobody, druhy trestov, zákonné dôvody väzby, väzba, zaisťovacia funkcia väzby
Právna veta: Príspevok je zameraný na postavenie väzby, ako inštitútu zabezpečenia fyzických osôb na účely trestného konania, ktorý však nesie niektoré spoločné znaky s výkonom trestu odňatia slobody. Väzba, ktorej primárnym účelom nie je trestať, sa pri aplikácií ustanovení trestného zákona o započítaní do nepodmienečného trestu odňatia slobody, vo faktickej rovine dá považovať za súčasť tejto sankcie. Autor sa v predkladanom príspevku okrem komparácie uvedených inštitútov zameriava práve na penalizačnú funkciu väzby.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody
Právna veta: Autor sa v príspevku zaoberá pomerne novým inštitútom podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody s nariadenou obligatórnou kontrolou technickými prostriedkami v prípade zločinov po vykonaní jednej polovice uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody. Autor v príspevku analyzuje tak legislatívne, ako aj aplikačno- právne aspekty predmetného inštitútu, pričom neopomína venovať pozornosť taktiež možným aj identifikovaným problémom súvisiacim s používaním technických prostriedkov v trestnom konaní.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trest prepadnutia veci, zaistenie výkonu majetkovej sankcie, zaistenie nároku poškodeného, zaistenie majetku
Právna veta: Príspevok sa zaoberá praktickými aspektmi zaisťovania majetku pre účely jeho prepadnutia, či ako celku, alebo jednotlivých vecí prostredníctvom sankcií postihujúcich majetok. Tento postup sa v praxi nazýva finančným vyšetrovaním. Autori konfrontujú zákonnú úpravu so znením Akčného plánu boja proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti, financovania terorizmu a šírenia zbraní hromadného ničenia. Autori do príspevku zahrnuli taktiež štatistický prehľad trestných vecí napadnutých na vybraných Odboroch kriminálnej polície Okresných riaditeľstiev a O ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zadržanie osoby, zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby, priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, obmedzenie osobnej slobody
Právna veta: Autori sa v príspevku venujú problematike zadržania policajtom v zmysle § 85 Trestného poriadku v praxi
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: výkon trestu odňatia slobody, vonkajšia diferenciácia výkonu trestu odňatia slobody, podmienečné zastavenie trestného stíhania, dohoda o vine a treste
Právna veta: Autor sa v predkladanom príspevku zameriava na analýzu problematických otázok súvisiacich s účinnou právnou úpravou sankcií v rámci slovenského Trestného zákona. V rámci konkrétností sa zameriava na parciálne otázky napríklad schvaľovania dohody o vine a treste, či na širšie súvislosti ukladania trestu odňatia slobody a s tým súvisiace úskalia. Uvedený príspevok predstavuje prostredníctvom návrhov de lege ferenda zaujímavý podnet pre aplikačnú prax a pre budúci vedecký výskum.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trest zákazu činnosti, zákaz činnosti, zbrojný preukaz, zaistenie zbrane, streliva, zbrojného preukazu, preukazu zbrane a zbrojného sprievodného listu, ukladanie trestu zákazu činnosti
Právna veta: Autor sa v predkladanom príspevku venuje pomerne tradičnému trestu zákazu činnosti, zameriava sa na aplikačnú a výkladovú rovinu s ním súvisiacu, uvedené dopĺňa o prístupy rozhodovacej praxe a o poznatky majúce základ v historickej komparácii. V rámci špecifickej časti príspevku sa zameriava na ukladanie trestu zákazu činnosti v spojitosti s držaním a nosením strelných zbraní.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: sústava jednoduchého účtovníctva, príjmy zo závislej činnosti, všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane, obsah faktúry, daňový únik
Právna veta: Podľa Daňového poriadku sú súdy povinné oznamovať správcovi dane údaje potrebné na účely správy daní, ak predmet konania pred nimi podlieha dani podľa osobitných predpisov. Príspevok poukazuje na možnosť vzniku daňových únikov pri rozhodovacej činnosti súdov
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: podvod na DPH, podvod, podvodné konanie
Právna veta: Koncepty podvodu na DPH a zneužitia práva v oblasti DPH sa zdajú byť už do istej miery ustálené v rozhodovacej praxi Súdneho dvora Európskej únie aj v právnej doktríne. Príspevok sumarizuje základné pojmové črty obidvoch konceptov aj s implikáciami pre prax. Následne sú tieto komparované s korpusom ostatných rozhodnutí Najvyššie súdu Slovenskej republiky. Výsledky komparácie naznačujú, že nie všetky pojmové znaky obidvoch konceptov sú už v slovenskej aplikačnej praxi úplne pevne zakotvené.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: skrátenie dane a poistného, daňový podvod, nadmerný odpočet, daňová povinnosť, účinná ľútosť
Právna veta: Trestné právo obsahuje inštitút účinnej ľútosti, ktorý je možné uplatniť pri trestnom čine skrátenia dane a poistného, nie však pri trestnom čine daňového podvodu, ktorý je špeciálnym trestným činom k skráteniu dane a poistného. Cieľom tohto príspevku je poukázať na skutočnosť, že faktické konania vedúce k spáchaniu oboch trestných činov môžu byť rovnaké, avšak konečná kvalifikácia tohto konania ako trestného činu daňového podvodu resp. skrátenia dane a poistného, a teda (ne)možnosť uplatniť účinnú ľútosť, závisia od úplne iných o ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: spory zdanenia, zamedzenie dvojitého zdanenia, protokol z daňovej kontroly, súbeh konaní
Právna veta: Od 1.9.2019 je účinný zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia. Zákonom sa ustanovujú pravidlá riešenia sporov, ktorých zámerom je najmä zamedzenie dvojitého zdanenia a zachovanie s tým súvisiacich práv dotknutých daňovníkov. Zákon implementoval smernicu o mechanizme riešenia daňových sporov. Zákon, vychádza z platných pravidiel arbitrážneho procesu, ale zároveň rozširuje sa jeho pôsobnosť aj na oblasti, na ktoré sa doteraz pravidlá nevzťahovali. Predmetom tohto príspevku je zhodnotiť jednotlivé pravidlá a možnosti, kedy namiesto sú ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: dokazovanie v daňovom konaní, daňové bremeno, určovanie dane podľa pomôcok, hodnotenie dôkazov
Právna veta: Tento článok sa zaoberá rozhodovaním za neistoty pri aplikácii daňovo-právnych noriem. Článok je rozdelený do dvoch častí. V prvej časti je vo všeobecnosti priblížený problém poznania a pravdy v práve. Druhá časť sa venuje konkrétnym procesným inštitútom hodnotenia dôkazov prítomných v daňovom práve Slovenskej republiky. Článok upozorňuje na aplikačné problémy pri ich použití.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: procesné zastúpenie, zastupovanie, vylúčenie zástupcu, spôsob podania, zastúpenie pri správe daní
Právna veta: Autor v príspevku posudzuje rôzne možnosti zastupovania daňových subjektov daných platným a účinným znením zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V tomto zmysle sa autor zaoberá posudzovaním a špecifikovaním rôznych okruhov osôb, u ktorých je predpoklad kvalifikovaného výkonu zastupovania a hájenia práv a právom chránených záujmov daňových subjektov pri realizácii správy daní, ato zhľadiska zákonného apraktického. Vtomto zmysle možno hovoriť najmä o advokát ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: colné konanie, podanie colného vyhlásenia, prepustenie tovaru do colného režimu, colné vyhlásenie, colný zástupca
Právna veta: Jednou z viacerých právnych profesií odzrkadľujúcich prepojenie ekonómie a práva je advokát. Medzi hlavné činnosti advokáta patrí zastupovanie klienta v rôznych druhoch právnych konaní. Obsah tohto príspevku bližšie približuje vzťah advokáta a klienta v colnom konaní. Keďže colné konanie má viaceré štádiá, upriamime svoju pozornosť na všeobecnú stránku zastupovania.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: členstvo v predstavenstve, finančná inštitútcia, obchodník s cennými papiermi, výkon činnosti konkurzného správcu
Právna veta: Príspevok sa zameriava na potenciálny výkon kvalifikovaných činností na finančnom trhu právnikom v zmysle podmienok odbornej spôsobilosti, konkrétne v riadiacich orgánoch finančných inštitúcií a v ich krízových režimoch (nútená správa, konkurz, a to v kontexte judikatúry Ústavného súdu SR). Súčasne analyzuje predpoklady na riešenie sporov týkajúcich sa finančných produktov.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti advokáta, ochrana spotrebiteľa, porušenie zásady ne bis in idem
Právna veta: V zmysle ústavnoprávneho vyjadrenia patrí Slovenská republika k právnym štátom hospodáriacich na princípoch trhovej ekonomiky. Vychádzajúc z charakteristiky trhovej ekonomiky, platnej vo všetkých štátoch jej pôsobnosti, možno akcentovať základný znak, a síce vzťah medzi dodávateľom a spotrebiteľom, s prezumpciou vnímania spotrebiteľa ako slabšej strany právneho vzťahu. Uvedený rezultát sa výrazným spôsobom prejavil v legislatívnej úprave nielen súkromného práva. V intenciách verejného práva, osobitne práva finančného, možno poukázať na inštitú ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhradná starostlivosť, zastúpenie maloletého dieťaťa, pestúnska starostlivosť, ústavná starostlivosť
Právna veta: Inštitút náhradnej starostlivosti predstavuje výrazný zásah do práv a povinností rodičov maloletých detí. Účelom uvedeného inštitútu je nahradiť osobnú starostlivosť rodičov o maloletých v prípade, ak ju rodičia nevedia alebo nemôžu zabezpečiť. S nariadením náhradnej starostlivosti je úzko spojená problematika zastúpenia maloletého, a teda kto a v akom rozsahu maloletého počas jej trvania zastupuje. Tento príspevok sa zameriava na osobitosti zastúpenia pri jednotlivých formách náhradnej starostlivosti v porovnaní so zákonným zastúpením rodičov. Cie ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastúpenie na základe plnomocenstva, bezdôvodné obohatenie v zmysle OZ, obmedzenie plnej moci, ak splnomocnenec prekročil svoje oprávnenie
Právna veta: Inšitút zastúpenia dáva možnosť, aby sa fyzické a právnické osoby nechali zastúpiť prostredníctvom zástupcov. Dôvodom je nemožnosť vykonať daný právny úkon z objektívnych či subjektívnych príčin alebo absencia spôsobilosti na dané právne úkony. Prostredníctvom plnomocenstva ako jednostranného právneho úkonu, ktorý pôsobí voči tretím osobám sa dáva na vedomie, že konkrétna osoba má oprávnenie zastupovať splnomocniteľa v rozsahu uvedenom v danej plnej moci. Je nepochybné, že formálne či obsahové nedostatky a chyby môžu byť súčasťou plnomoce ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: plnomocenstvo, zastúpenie na základe plnomocenstva, zmluvné zastúpenie, zmluva o plnomocenstve
Právna veta: Princíp abstrakcie, ktorý je v doktríne civilného práva známy už viac ako 150 rokov (Laband, 1866), postupne preniká aj do slovenského súkromného práva. Princíp abstrakcie charakterizuje pomer medzi plnomocenstvom ako jednostranným, abstraktným a adresovaným právnym úkonom a vnútorným vzťahom medzi splnomocniteľom a splnomocnencom, ktorý podľa § 23 OZ môže vzniknúť aj na základe dohody o plnomocenstve (podkladový právny úkon). Pretože plnomocenstvo má abstraktný charakter, je potrebné plnomocenstvo striktne odlišovať od podkladového právneho úkonu, na z ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastupovanie maloletého dieťaťa, zákonné zastúpenie, ustanovenie kolízneho opatrovníka maloletým, kolízia záujmov
Právna veta: Nedávne rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky rozšírilo doterajší výklad právnej doktríny v oblasti možnej kolízie záujmov, keď zaujal stanovisko, podľa ktorého sa kolízia záujmov medzi zákonným zástupcom azastúpeným maloletým dieťaťom vzťahuje aj na splnomocneného advokáta. Na podklade tohto rozhodnutia sa v príspevku robí úvaha nad možnými alternatívami existencie kolízie záujmov medzi osobou, ktorá nemá plnú spôsobilosť na právne úkony a jej splnomocneným zástupcom s ohľadom na existujúcu právnu úpravu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti dieťaťa, zákonné zastúpenie dieťaťa, spôsobilosť na právne úkony maloletých, kolízny opatrovník
Právna veta: Deti sú dnes často hlavnými protagonistami v úspešných reklamách, alebo na sociálnych profiloch slúžiacich na reklamné účely. Problematika ochrany osobnostných práv dieťaťa je v právnom poriadku zastrešená normami občianskeho hmotného aj procesného práva. Rozsah zákonného zastúpenia dieťaťa závisí od najlepšieho záujmu dieťaťa. Téma príspevku spája matériu hmotného aj procesného práva, ktorých aplikácia závisí od posúdenia konkrétnej potreby ochrany jednotlivých osobnostných práv dieťaťa. Príspevok sa venuje zastupovaniu rodičmi pri úkono ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právnické osoby podľa O.z., zástupcom je ten, konanie v mene zamestnávateľa, konanie v mene obce, konanie v mene verejnej správy
Právna veta: Autor v príspevku analyzuje inštitút zastúpenia v prostredí subjektov verejnej správy a jeho osobitosti. Zameriava sa najmä na okruh osôb oprávnených konať za túto osobitnú skupinu právnických osôb, na rozsah tohto oprávnenia a na obmedzenia stanovené verejnoprávnymi predpismi.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výkon advokátskej činnosti, právne služby, zastupovanie advokátom, advokátska úschova, zmluva, ktorá nie je osobitne upravená
Právna veta: Autorka v príspevku analyzuje hmotnoprávny základ inštitútu advokátskej úschovy v podmienkach Slovenskej republiky, ktorý komparuje správnou úpravou v Českej republike. V nadväznosti na to analyzuje aplikačné problémy súvisiace s poistením zodpovednosti advokáta za škodu, vlastníctvom finančných prostriedkov na účte advokátskej úschovy ako aj povinnosti vyplývajúce povinným osobám zo zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti advokáta, financovanie kolektívneho uplatňovania subjektívnych práv, najlepší záujem klienta, investičné financovanie
Právna veta: Príspevok sa zaoberá niektorými vybranými modelmi financovania kolektívneho zástupcu a problémami, ktoré daný model prináša, najmä v otázke vzniku možného konfliktu záujmov.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsobilosť na právne úkony maloletých, kolízia záujmov, subjekty zástupcu, zástupcom je ten, rozpor v záujmoch medzi zástupcom a zastúpeným
Právna veta: Právny inštitút zastúpenia ako legitimácia či oprávnenie subjektu konať za iného, má zásadné právne následky či už pre subjekt zástupcu, tak aj pre subjekt zastúpeného. Kvalitatívne nastavenie právnej úpravy je bezprostredne späté s autonómiou vôle subjektov tohto právneho vzťahu a zásadným spôsobom ovplyvňuje výkon ich subjektívnych práv a povinností. Article focused on researching questions of representation, mainly in conflcts of interests between minor and legal representative.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právna subjektivita právnickej osoby, právnické osoby podľa O.z., ustanovenie opatrovníka , konanie právnických osôb, ustanovenie opatrovníka, procesné zastúpenie, právne zastúpenie právnickej osoby
Právna veta: Neoddeliteľnou súčasťou civilného procesu je zastúpenie sporových strán. V praxi často dochádza k situácii, že na strane žalobcu alebo žalovaného vystupuje právnická osoba. K zastúpeniu právnickej osoby v civilnom procese pristupuje Civilný sporový poriadok v porovnaní s Občianskym súdnym poriadkom rozdielne. Zámerom tohto príspevku je analyzovať a porovnať ustanovenia upravujúce problematiku zastúpenia právnickej osoby obsiahnuté v Civilnom sporovom poriadku s tými, ktoré sú obsiahnuté v Občianskom súdnom poriadku.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účel zastúpenia, zastúpenie na základe plnomocenstva, zastúpenie advokátom, právo na poskytnutie právnej pomoci, zastúpenie klienta na pojednávaní
Právna veta: Hlavným cieľom článku je poskytnúť čitateľom pohľad autora na problematiku právneho zastúpenia sporovej strany v civilnom sporovom konaní. Autor sa snaží priblížiť niektoré špecifické situácie, ktoré vznikajú v aplikačnej praxi. Čiastkové závery autora sú naplnené skrz načrtnutú problematiku právneho zastúpenia v civilnom sporovom procese v slovenskom právnom poriadku, doplnenú právnou úpravou v Českej republike, kedy autor podáva kvalifikovaný výklad inštitútu právneho zastúpenia, najmä s ohľadom na uplatňovanie subjektívnych práv klientov. Au ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dedenie, zastúpenie dediča, smrť poručiteľa, účastník dedičského konania, zákonné dôvody ustanovenia opatrovníka
Právna veta: Príspevok sa zaoberá hmotnoprávnymi východiskami zastúpenia dediča v dedičskom konaní, s poukázaním na ich špecifiká. V článku sa poukazuje na osobitosti zastúpenia účastníkov dedičského konania, s ohľadom na rozdiely v posudovaní kolízie pri zastupovaní dedičov navzájom, osobitne pri zastupovaní maloletých dedičov.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov právneho zastúpenia, právo na súdnu ochranu, náhrada trov konania, nepriznanie trov konania
Právna veta: Rozhodovanie o trovách konania je neoddeliteľnou súčasťou civilného súdneho konania. Ústavný súd sa v rámci svojej rozhodovacej praxi zaoberá problematikou náhrady trov konania iba výnimočne. Zámerom tohto príspevku je analyzovať rozhodovaciu prax Ústavného súdu Slovenskej republiky v oblasti náhrady trov konania so zameraním sa na trovy právneho zastúpenia.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právne postavenie advokáta, práva a povinnosti advokáta, konanie o úprave rodičovských práv, úprava výkonu rodičovských práv a povinností
Právna veta: Advokáti v súčasnosti pomerne často zastupujú jedného z rodičov v konaniach o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu. Aj v tomto type konaní má zastupovanie rodiča advokátom nepochybne svoje opodstatnenie. Advokát je totiž ten, kto môže, pri správnom prístupe k veci, svojho klienta priviesť k tomu, aby prevzal svoju rodičovskú zodpovednosť. Práve týmto smerom by sa mal uberať výkon advokácie v rodinnoprávnych veciach.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: oddlženie, osobný bankrot, práva a povinnosti advokáta, tarifná odmena pre advokátov, zastúpenie advokátom
Právna veta: Oddlženie konkurzom v sebe spája účinky vyhlásenia konkurzu a zároveň účinky oddlženia, teda zbavenia dlhov fyzickej osoby. Oproti predchádzajúcej právnej úprave nie je už potrebné, aby dlžník mal majetok postačujúci na úhradu nákladov konkurzu, čím sa tento inštitút stal na jednej strane lákavejším na strane druhej neregulovaným až diskriminačným vo vzťahu k veriteľom. Ako sa javí tento inštitút v rovine právnej a pre budúcnosť výchovnej by mal dať odpoveď tento príspevok. Ambíciou autora je poukázať na samotnú rozhodovaciu činnosť súdu v od ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: ovládaná a ovládajúca osoba, zodpovednosť ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby, zásah spoločníka do obchodnej spoločnosti, úpadok ovládanej osoby
Právna veta: Novela účinná od 01.01.2018 zaviedla do Obchodného zákonníka nové ustanovenie § 66aa upravujúce zodpovednostný vzťah ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby, a predstavujúce zavedenie doktríny prepichnutia korporačného závoja do právneho poriadku Slovenskej republiky. V kontexte tejto špeciálnej obchodnoprávnej zodpovednosti vzťahujúcej sa na skupiny spoločností ovládajúca osoba zodpovedá veriteľom ovládanej osoby za škodu spôsobenú úpadkom ovládanej osoby, ak svojím konaním podstatne prispela k úpadku ovládanej osoby. Vzorom pre predmetnú koncepci ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, člen orgánu obchodných spoločností, práva a povinnosti advokáta, zástupcom je ten, zmluva o poskytovaní právnych služieb
Právna veta: Príspevok sa zaoberá problematikou advokáta, ktorý sa nachádza v pozícii člena orgánu obchodnej spoločnosti. V tejto súvislosti rozoberá postavenie advokáta v pozícii člena orgánu obchodnej spoločnosti, a to z pohľadu obchodno-právnych predpisov a advokátskych predpisov. Osobitne sa venuje situácii, kedy advokát poskytuje právne služby obchodnej spoločnosti a zároveň v tejto spoločnosti pôsobí aj v jej orgáne.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: register partnerov verejného sektora, advokát, práva a povinnosti advokáta
Právna veta: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma peňažné prostriedky, majetok alebo iné majetkové práva z verejných zdrojov sa pred podpisom zmluvy musí registrovať do registra partnerov verejného sektora, registrovať ju však môže len oprávnená osoba. Zákon o registri partnerov verejného sektora dáva advokátom (medzi inými) oprávnenie pôsobiť ako oprávnená osoba pri registrácii údajov do registra partnerov verejného sektora a týmto na advokátov prenáša celé penzum nových oprávnení, ale zároveň ich vystavuje riziku možných sankcií pokiaľ pri registrá ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: voľba práva, voľba práva v mimozmluvných záväzkoch, voľba práva v dedičských veciach, voľba práva vo vyživovacej povinnosti
Právna veta: Autonómia vôle v oblasti zmluvných záväzkov je uznávaným inštitútom v rámci vnútroštátnej hmotnoprávnej úpravy štátov. Autonómia vôle sa priznáva aj v oblasti určitých súkromnoprávnych vzťahov s cudzím prvkom, kde majú účastníci právo zvoliť si objektívne právo, ktorým sa bude ich súkromnoprávny vzťah s cudzím prvkom spravovať. Voľba práva teda nastoľuje režim celkom logickej vysokej miery predvídateľnosti rozsahu subjektívnych práv.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: účastníci, procesný opatrovník, postavenie cudzincov v konaní, dvojaké a neurčité štátne občianstvo, procesná spôsobilosť cudzincov
Právna veta: Príspevok analyzuje otázku medzinárodnej právomoci slovenských súdov na ustanovenie procesného opatrovníka maloletému s obvyklým pobytom v cudzine na účely civilného mimosporového konania s cudzím prvkom. Autorka sa tiež venuje otázke, kto by mal byť ustanovený za procesného opatrovníka v takýchto prípadoch.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: nekalá súťaž, rozhodné právo pre nekalú súťaž, princíp právnej istoty, rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky
Právna veta: Príspevok sa zaoberá hraničným určovateľom, ktorý sa používa v prípadoch identifikácie rozhodného práva pre mimozmluvné záväzky vyplývajúce z nekalej súťaže z pohľadu práva platného na území Slovenskej republiky. Jedným zo základných pilierov právneho štátu je aj princíp právnej istoty, z ktorého vychádza princíp predvídateľnosti práva. Tento hraničný určovateľ bude posúdený z hľadiska predvídateľnosti ich aplikácie a určenia rozhodného práva.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: administratívne konanie, správne konanie, administratívne právo
Právna veta: Autorka zdôrazňuje význam právnych pojmov a právnych inštitútov z hľadiska ich jasnosti pojmových znakov. Zdôrazňuje, že je to dôležité nielen pre pochopenie systémových súvislostí práva, ale najmä pre tvorbu kvalitnej legislatívy. Pranieruje nenáležité zakotvenie pojmu "administratívne konanie" a zdôvodňuje, prečo je to v zákone o Správnom súdnom poriadku zmätočné.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: e-schránka, elektronická úradná správa, elektronické podanie a elektronický úradný dokument
Právna veta: V súčasnosti sa okrem rôznych strategických dokumentov elektronizácia verejnej správy riadi zákonom o e-Governmente. Zákon v jeho tretej časti upravuje výkon verejnej moci elektronicky, ktorej súčasťou sú aj ustanovenia o elektronickom doručovaní. Autorka sa v príspevku zameriava na spôsoby elektronického doručovania v zmysle zákona o e-Govermente a objasňuje situácie, pri ktorých je možné uplatniť inštitút neúčinnosti elektronického doručovania.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: elektronické doručovanie , transparentnosť verejnej správy, elektronická komunikácia orgánu verejnej moci, podanie podľa § 19 Správneho poriadku
Právna veta: Doručovanie patrí k významným inštitútom správneho konania, ktoré napomáha princípu transparentnosti verejnej správy a vyvažuje zásadu písomnosti správneho konania. V ostatnej dobe doznalo doručovanie v správnom konaní značných zmien, a to v súvislosti s povinným elektronickým doručovaním. S tým sú však spojené viaceré problémy v právnej praxi (komu takto doručovať, podpisové opravenia, konverzia dokumentu, fikcia doručenia a pod.), ktorých analýzu poskytne predkladaný príspevok spolu s viacerými námetmi de lege ferenda.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Slovenská advokátska komora, komora a jej orgány, dodržiavanie verejného záujmu, verejný záujem
Právna veta: Článok sa zaoberá Slovenskou advokátskou komorou ako samosprávnou stavovskou organizáciou, ktorá ma za cieľ združovať advokátov a advokátskych koncipientov. Ďalej autori v článku analyzujú postavenie a charakteristické znaky Slovenskej advokátskej komory ako subjektu záujmovej samosprávy.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: pomoc v poľnohospodárskej prvovýrobe, podmienky poskytovania pomoci, zelená nafta
Právna veta: Slovenská republika zaviedlo pre farmárov novú formu dotácie. Nazýva sa zelená nafta. Vypláca ju Pôdohospodárska platobná agentúra. Zavedenie dotácie do praxe si vyžadovalo legislatívne zmeny a tvorbu nového systému. Za toto opatrenie platobná agentúra získala ocenenie ITAPA 2019, čím sa Zelená nafta stala jedným z najlepších debyrokratizačných opatrení minulého roku.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana biodiverzity, zmena klímy, povinnosti pri ochrane lesa, mimoriadne udalosti v lesoch
Právna veta: Autor sa v príspevku zaoberá otázkou, akú úlohu v ochrane biologickej rozmanitosti zohráva právo. Analyzuje právne nástroje, ktoré právny poriadok na ochranu biodiverzity zavádza nedávnou novelizáciou právnych predpisov v súvislosti s vytýkaným porušením smerníc EÚ a hodnotí ich význam z hľadiska naplnenia cieľov národnej stratégie ochrany biodiverzity. V závere príspevku autor sumarizuje prínos týchto nástrojov v ochrane biodiverzity pred negatívnymi vplyvmi klimatických zmien na prírodné prostredie.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: prijatie demisie vlády, demisia členov vlády, neformálne zmeny ústavy, demisia vlády
Právna veta: Príspevok sa venuje princípu legality ako súčasti materiálneho právneho štátu z hľadiska požiadavky na rozsah a detailnosť ústavnej úpravy základov a medzí konania ústavných orgánov. Osobitne sa venuje implicitným základom a ich zlučiteľnosti s princípom legality. Ako príklad slúži späťvzatie demisie člena vlády.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: samospráva, samospráva v advokácií, advokácia, základné zásady trestného konania, právny štát
Právna veta: Samospráva v advokácii na našom území funguje približne v dnešnej podobe od roku 1875. Po období silne zužujúcej samosprávu (1948 – 1989) už 30 rokov funguje samospráva v advokácii v jej plnom význame. Príspevok sa venuje jednotlivým aspektom samosprávy a záujmovej samosprávy v advokácii a jej významu pre právny štát.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: princíp právnej istoty, volebné pravidlá, rozhodovanie o zákonnosti volieb, uznášanie pléna
Právna veta: Jednou zo základných požiadaviek kladených na voľby v prostredí právneho štátu je ich priebeh v súlade s ústavnými a zákonnými pravidlami. V opačnom prípade je príslušný súd, vrátane Ústavného súdu Slovenskej republiky, za určitých podmienok oprávnený výsledky volieb zrušiť a nariadiť ich opakovane. Avšak, súčasťou právneho štátu je aj požiadavka na právnu istotu účastníkov volebnej súťaže, ako aj všetkých adresátov právnych aktov zvoleného funkcionára, teda požiadavka na to, aby súd vo volebných veciach rozhodol čo najskôr. Príspevok ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: volebné právo, ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti, princíp slobodnej súťaže politických strán
Právna veta: Príspevok sa zameriava na problematiku právnej úpravy slovenského volebného práva a možnosť jej revízie. V podmienkach Slovenskej republiky je jadro právnej úpravy volebného práva vo forme zákonnej úpravy, pričom Ústava sa tejto oblasti venuje buď len rámcovo alebo vyslovene okrajovo. Pružná úprava volebného práva fakticky znamená relatívne jednoduchú možnosť revízie volebného práva zo strany aktuálnej parlamentnej väčšiny. Na základe tohto stavu sa otvára priestor pre volebné inžinierstvo a zmeny pravidiel, ktoré by mohli byť v prospech súčasnej vla ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: policajný zbor, policajno-bezpečnostné zložky, ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, obecná polícia
Právna veta: Štúdia porovnáva pôsobnosť jednotlivých policajno-bezpečnostných zložiek v Slovenskej republike a úloh, ktoré sú stanovené právnymi predpismi príslušníkom Policajného zboru, obecnej polície, Vojenskej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže a ozbrojeným príslušníkom finančnej správy. Tieto policajno-bezpečnostné zložky vo svojom súhrne vytvárajú systém, ktorý plní úlohy najmä vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti vo všetkých segmentoch spoločnosti.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o budúcej zmluve, prijatie návrhu, úvodné ustanovenia, zmluva o budúcej kúpnej zmluve
Právna veta: V lehote hodín maximálne dní, je nevyhnutné rozhodnúť, či zmluva o budúcej kúpnej zmluve vrátane jej dodatku na kúpu štadióna štátom od NFŠ, a.s. Ivana Kmotríka má právne účinky, ak ju podpísal minister Plavčan v rozpore so zákonom bez rozhodnutia vlády a či k nej ministerka Lubyová môže uzavrieť dodatok. Ide pritom o najväčšiu verejnú investíciu do športu od vzniku Slovenskej republiky.
MENU