Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu, neprimeraná dĺžka konania
Právna veta: Je potrené obhajobe prisvedčiť, že podľa ustálenej súdnej praxe dĺžka konania, ktorá s prihliadnutím na obtiažnosť veci, postoj obvineného k trestnému stíhaniu a procesný postup orgánov činných v trestnom konaní alebo súdu výrazne a neprimerane presahuje dĺžku konania v porovnateľných veciach je takou okolnosťou prípadu, ktorá môže odôvodniť pri ukladaní trestu použitie mimoriadneho zmierňovacieho ustanovenia podľa § 39 ods. 1 Trestného zákona a uloženie trestu odňatia slobody pod dolnú hranicu trestnej sadzby ustanovenej zákonom (primerane rozhodnutie najvyššieho súdu publikované pod číslom 1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, oceňovanie vecí patriacich do BSM
Právna veta: V preskúmavanej veci dovolateľka opodstatnene namietala nesprávne právne posúdenie veci odvolacím súdom. Pokiaľ ide o posúdenie, či sa odvolací súd pri riešení tejto otázky (ne)odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, treba uviesť, že do ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu treba zahrnúť aj naďalej použiteľné, legislatívnymi zmenami a neskoršou judikatúrou neprekonané civilné rozhodnutia a stanoviská publikované v Zbierkach súdnych rozhodnutí a stanovísk vydávaných Najvyššími súdmi ČSSR a ČSFR (pozri R 71/2018). Podľa dovolacieho súdu dovolateľkou označené judikáty t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti poisťovateľa, splatnosť poistného plnenia, plnenie z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu
Právna veta: Pokiaľ odvolací súd dospel k záveru, že v prípade súdneho zisťovania nároku poškodeného (žalobcov) na náhradu nemajetkovej ujmy je pre splatnosť poistného plnenia relevantné až doručenie právoplatného rozhodnutia (t. j. rozhodnutia už disponujúceho vlastnosťou právoplatnosti) o výške tejto náhrady poisťovateľovi, tzn. buď jeho doručenie poisťovateľovi ako poslednému účastníkovi konania, alebo jeho opätovné doručenie po tom, ako (už) nadobudlo právoplatnosť, podľa názoru dovolacieho súdu je takýto doslovný výklad citovaného ustanovenia odvolacím súdom prísne formalistický a v tom dôsledku aj ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: ukrátenie uspokojenia veriteľovej pohľadávky, vymáhateľná pohľadávka, odporovateľné právne úkony, prekluzívna lehota, účinky nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Právna veta: I. Ak sa jedná o právny úkon, ktorým dlžník prevádza veci v jeho vlastníctve na tretiu osobu, k ukráteniu uspokojenia veriteľovej pohľadávky dochádza okamihom, keď dlžník stráca vlastnícke právo k svojmu majetku, z ktorého by inak mohol veriteľ dosiahnuť (aspoň čiastočné) uspokojenie svojej pohľadávky. II. Uzavretím zmluvy o prevode nehnuteľnosti nedochádza k ukráteniu uspokojenia pohľadávky dlžníkovho veriteľa, keďže až do rozhodnutia o povolení vkladu je vlastníkom prevádzanej nehnuteľnosti dlžník a veriteľ sa môže domáhať uspokojenia svojej pohľadávky aj z tejto nehnuteľnosti. III. Pl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepusteniez výkonu trestu odňatia slobody
Právna veta: Ako na to správne poukázal prokurátor, na podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody neexistuje právny nárok, ktorého by sa odsúdený mohol dožadovať ihneď, ako si vykoná trest v zákonom stanovenej dobe. Naopak, je úlohou odsúdeného, aby príkladným správaním a aktívnym prístupom vo výkone trestu prejavil účinnú snahu po náprave.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: námietky právneho charakteru, dôvody dovolania, odôvodnenie dovolania
Právna veta: Vo vzťahu k vecne uplatneným námietkam najvyšší súd pripomína, že je vždy viazaný konečným skutkovým zistením, ktoré vo veci urobili súdy prvého a druhého stupňa, teda dôvodom dovolania nemôžu byť nesprávne skutkové zistenia. Dovolací súd skutkové zistenia urobené súdmi prvého a druhého stupňa nemôže ani meniť, ani dopĺňať. Inak povedané, vo vzťahu ku skutkovému stavu zistenému súdmi prvého prípadne druhého stupňa, vyjadrenému v tzv. skutkovej vete výroku, môže obvinený v dovolaní uplatňovať len námietky právneho charakteru, nikdy nie námietky skutkové. Za skutkové sa pritom považujú tie námie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Trestného poriadku, dôvody dovolania, námietka absencie znaku subjektívnej stránky trestného činu
Právna veta: Najvyšší súd na margo namietanej absencie znaku subjektívnej stránky trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. b) Tr. zák. považuje za potrebné dovolateľovi najprv ozrejmiť, že motív páchateľa a subjektívna stránka trestného činu sú znaky, ktoré sa síce týkajú psychiky páchateľa, ale prejavujú sa navonok v spáchanom skutku a dokazujú sa rovnako ako objektívne znaky trestného činu (konanie, následok a príčinný vzťah). Namietanie ich nezistenia alebo nesprávneho či neúplného zistenia v dôsledku nevykonania dokazovania alebo nesprávneho vyhodn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podvod, obzvlášť závažný zločin podvodu
Právna veta: Trestného činu podvodu podľa § 221 ods. 1 Tr. zák. sa dopustí ten, kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu. Trestom s vyššou trestnou sadzbou sa potrestá, kto spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu (§ 221 ods. 2 Tr. zák.), ešte prísnejšie ten, kto spôsobí značnú škodu, z osobitného motívu, závažnejším spôsobom konania alebo na chránenej osobe (§ 221 ods. 3 písm. a/, písm. b/, písm. c/, písm. d/ Tr. zák.) a ešte prísnejšie ak páchateľ spácha čin uvedený v odseku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zaujatosť sudcu ústavného súdu, vylúčenie sudcov ústavného súdu a iných osôb, právo na súdnu ochranu, pochybnosti o nezaujatosti sudcu
Právna veta: Požiadavka nestrannosti nemôže byť dostatočne naplnená len subjektívnym testom, ktorý je náročný z hľadiska preukazovania. Na subjektívny test teda plynule nadväzuje test objektívny, ktorý si všíma, či sudca vykazuje legitímne pochybnosti z hľadiska jeho nestrannosti. Tu je dôležitá perspektíva nestranného pozorovateľa a relevantné je aj zdanie (ne)strannosti („Justice must not only be done, it must also be seen to be done.“). Podľa ESĽP musí byť ustálené, či existujú zistiteľné skutočnosti, ktoré môžu 5 vzbudzovať pochybnosti o nestrannosti sudcov, a v tomto zmysle môže mať aj zdanie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, dĺžka konania, právna a faktická zložitosť veci, žaloba o náhradu škody
Právna veta: Pri posudzovaní otázky, či v súdnom konaní došlo k zbytočným prieťahom v konaní, a tým aj k porušeniu základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, v súlade so svojou doterajšou judikatúrou (IV. ÚS 74/02, III. ÚS 247/03, IV. ÚS 272/04, I. ÚS 398/2016) ústavný súd zohľadnil tri základné kritériá, ktorými sú právna a faktická zložitosť veci, o ktorej súd rozhoduje, správanie účastníka súdneho konania a postup samotného súdu. V súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva ústavný súd v rámci prvého kritéria prihliada aj na predmet sporu (povahu veci) v posudzovanom konaní a jeho v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: mimoriadne opravné prostriedky, ústavná sťažnosť, podanie dovolania generálnym prokúratorom
Právna veta: Mimoriadne opravné prostriedky, ktoré navrhovateľ (sťažovateľ) 7 nemôže uplatniť osobne, nemožno považovať za účinné právne prostriedky nápravy, ktoré sú mu priamo dostupné. K takýmto mimoriadnym opravným prostriedkom patrí aj dovolanie generálneho prokurátora. Príslušné právne predpisy totiž neukladajú generálnemu prokurátorovi povinnosť (a podnecovateľovi nevzniká právny nárok) vyhovieť každému podnetu. Je na posúdení generálneho prokurátora rozhodnúť, či podá alebo nepodá dovolanie (a či teda na základe argumentov podnecovateľa bude považovať zákonné podmienky na podanie mimoriadne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: ústavná sťažnosť, nevyčerpanie opravných prosttriedkov, dovolanie v zmysle TP
Právna veta: Koncepcia konania o ústavnej sťažnosti je totiž založená na tom, že predstavuje subsidiárny procesný prostriedok na ochranu ústavou zaručených základných práv a slobôd. Ústavný súd nie je súčasťou sústavy všeobecných súdov či iných orgánov verejnej moci, a preto nemôže nahrádzať ich činnosť. Jeho úlohou je v súlade s čl. 124 a nasl. ústavy ochrana ústavnosti, a nie tzv. bežnej zákonnosti, resp. protiprávnosti. Z tohto pohľadu je nevyhnutnou podmienkou konania, ktorá musí byť pred podaním ústavnej sťažnosti splnená, vyčerpanie všetkých procesných prostriedkov, ktoré zákon sťažovateľovi n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, prieťahy v exekučnom konaní, neefektívne konanie súdu
Právna veta: K vzniku zbytočných prieťahov v exekučnom konaní môže dôjsť aj v súvislosti s neefektívnym predkladaním opravného prostriedku na rozhodnutie príslušnému orgánu verejnej moci, resp. neefektívnym uskutočňovaním procesných úkonov, ktoré predchádzajú predloženiu spisu na rozhodnutie príslušnému orgánu verejnej moci. V konkrétnych okolnostiach veci však ojedinelú nečinnosť okresného súdu pri predkladaní spisu príslušnému orgánu verejnej moci v trvaní niekoľkých mesiacov (6 mesiacov) nemožno bez ďalšieho kvalifikovať ako „zbytočné prieťahy“ v zmysle čl. 48 ods. 2 ústavy (obdobne čl. 6 ods. 1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ústavná sťažnosť, dovolanie v sporovom konaní, prípustnosť ústavnej sťažnosti
Právna veta: Ústavný súd zdôrazňuje, že otázka posúdenia, či v konkrétnej veci sú alebo nie sú splnené podmienky, za ktorých sa môže uskutočniť dovolacie konanie, patrí v rámci takého konania do výlučnej právomoci dovolacieho súdu, t. j. Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“), nie do právomoci ústavného súdu. Ústavnoprávny prieskum by prichádzal do úvahy až následne pri posudzovaní ústavnej konformnosti samotného rozhodnutia najvyššieho súdu vrátane jeho posúdenia prípustnosti dovolania v rámci prípadného konania o ústavnej sťažnosti. Z rozdelenia súdnej moci v ústave medzi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ustanovenie právneho zástupcu, ústavná sťažnosť, konanie pred ústavným súdom
Právna veta: Nedodržanie zákonnej lehoty na podanie ústavnej sťažnosti je zákonom ustanoveným dôvodom na jej odmietnutie ako podanej oneskorene [§ 56 ods. 2 písm. f) zákona o ústavnom súde]. V prípade podania ústavnej sťažnosti po uplynutí zákonom ustanovenej lehoty neumožňuje zákon o ústavnom súde zmeškanie tejto lehoty odpustiť (m. m. IV. ÚS 14/03, I. ÚS 64/03, III. ÚS 92/2016).Podľa § 37 ods. 1 zákona o ústavnom súde navrhovateľovi, ktorý požiada o ustanovenie právneho zástupcu v konaní pred ústavným súdom, ústavný súd môže ustanoviť právneho zástupcu, ak to odôvodňujú majetkové pomery navrhovat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, právo na prístup k súdu, rozhodovanie o uložení súdnych poplatkov
Právna veta: Ústavný súd dodáva, že nie je jeho úlohou perfekcionisticky „prerábať“ konanie pred všeobecnými súdmi, a to aj keby k nimi urobeným čiastkovým procesným úkonom mal výhrady. Úlohou ústavného súdu je ochraňovať ústavnosť (nie „obyčajnú“ zákonnosť) konania pred všeobecnými súdmi. Preto je povinnosťou ústavného súdu rozlišovať medzi prípadmi, keď procesný postup priečiaci sa zákonu zároveň vyústi do protiústavnosti a nespravodlivosti konania ako celku, a prípady, keď určitý procesný postup – hoci by ho aj bolo možné osamotene (inkontextuálne) hodnotiť, a to výlučne z formálneho pohľadu ako ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pristúpenie a zmena subjektov, právo na súdnu ochranu, zmluva o postúpení pohľadávky
Právna veta: Žalobca je v zmysle § 80 Civilného sporového poriadku jediným subjektom oprávneným na podanie návrhu na pripustenie zmeny na strane žalobcu/žalovaného. Výlučne žalobca ako dominus litis má oprávnenie disponovať predmetom konania a určovať okruh účastníkov konania, pričom právny poriadok osobe, na ktorú zo žalobcu prešli hmotné práva, ktoré sú predmetom súdneho konania, nepriznáva žiadne procesné práva, ktoré by jej umožňovali domáhať sa pripustenia jej vstupu do prebiehajúceho súdneho konania. Zjavne preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva sťažovateľky (ako osoby, na ktorú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výživné, odôvodnené potreby dieťaťa, majetkové pomery rodičov, určenie výživného
Právna veta: Zmyslom výživného je zabezpečiť prispievanie druhého z rodičov (ktorý sa o dieťa osobne nestará) na zabezpečenie potrieb dieťaťa. Výživné je opakujúce sa mesačné peňažné plnenie, ktoré má spotrebný charakter a ktoré je povinný platiť rodič, ktorému dieťa nie je zverené do osobnej starostlivosti. Na doplnenie považuje krajský súd za potrebné zdôrazniť, že Zákon o rodine (§ 62 a nasl.) upravuje základné pravidlá pre určenie výšky výživného na maloleté deti. Konkrétna výška výživného je ovplyvňovaná faktormi jednak na strane maloletých detí, jednak na strane povinného rodiča. Podľa súdnej p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o postúpení pohľadávky, postúpenie pohľadávky, absolútna neplatnosť právneho úkonu, platnosť zmluvy o postúpení
Právna veta: Nie je sporným, že Zmluva o postúpení pohľadávky bola uzatvorená dňa 30.03.2017 a plnenie, ktoré predstavuje postupovanú pohľadávku bolo pripísané na účet postupníka podľa výpisu z jeho účtu až dňa 31.03.2017. Z uvedenej skutočnosti odvolateľ vyvodil, že Zmluva o postúpení je absolútne neplatný právny úkon pre neexistujúci predmet postúpenia. K tomuto názoru žalovaného zaujal už správne stanovisko prvoinštančný súd v odseku 26 odôvodnenia, v ktorom odkázal na judikát R 119/2003. Uvedeným odkazom súd rešpektoval ustálenú rozhodovaciu prax najvyšších súdnych autorít a odvolateľ v odvolaní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právomoc súdov, konanie o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní, rozvod manželstva, obvyklý pobyt dieťaťa
Právna veta: Právomoc justičných alebo správnych orgánov Ekvádorskej republiky prijímať opatrenia na ochranu maloletej alebo jej majetku pritom zostáva v zmysle ust. čl. 7 ods. 1 Dohovoru zachovaná až do nadobudnutia obvyklého pobytu maloletej na území iného štátu a súčasného zmierenia sa subjektu vykonávajúceho opatrovnícke právo, v tomto prípade matky, so zadržaním, resp. nepodania žiadosti o návrat dieťaťa daným subjektom v lehote jedného roka odvtedy, ako sa dozvedel alebo mohol dozvedieť o mieste pobytu dieťaťa, pokiaľ sa dieťa zároveň zžilo s novým prostredím. K naplneniu uvedených podmienok n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, výška výživného, výživné, majetkové pomery detí a rodičov, vyživova­cia povinnosť
Právna veta: Konkrétna výška výživného je ovplyvňovaná faktormi jednak na strane výživou oprávneného, jednak na strane povinného. Na strane oprávneného dieťaťa je potrebné skúmať jeho skutočné odôvodnené potreby s ohľadom na zákonnú mieru povinnosti rodiča, ktorá je daná tým, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Oprávnené potreby pritom nezahŕňajú iba stravovanie, ale sú dané širšie jednak potrebami bytovými, odevnými, zdravotnými, kultúrnymi a závisia predovšetkým od veku, zdravotného stavu, schopností živiť sa sám, schopností starať sa o seba a podobne. Medzi odôvodnené ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: predčasná splatnosť úveru, zmluva o úvere, záväzok platiť úroky, povinnosť vrátiť finančné prostriedky, splatnosť záväzku
Právna veta: V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti, ako tomu bolo aj v danom prípade, zmluva o úvere zaniká podľa § 565 Občianskeho zákonníka a zánikom zmluvy zanikajú práva a povinnosti strán v nej uvedené, teda aj povinnosť platiť úroky. Podľa § 503 Obchodného zákonníka je záväzok platiť úroky splatný spolu so záväzkom vrátiť použité peňažné prostriedky. Teda úroky sa môžu účtovať len do splatnosti záväzku vrátiť peniaze. Úrok predstavuje cenu peňazí v zmysle straty príležitosti veriteľa disponovať s istinou a produkovať prostredníctvom nej zisk. V prípade mimoriadnej splatnosti ale veriteľ nav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôvody obnovy konania, obnova konania ako mimoriadny opravný prostriedok, navrhovať dôkazy, nové rozhodnutie o veci, zamietnutie obnovy konania
Právna veta: Dôvodom obnovy konania v zmysle ust. § 228 ods. 1 písm. a) O.s.p. je existencia skutočností, rozhodnutí alebo dôkazov, ktoré musia kumulatívne spĺňať dve podmienky. V prvom rade musí ísť o skutočnosti, rozhodnutia a dôkazy, ktoré nemohol účastník pôvodného konania bez svojej viny použiť v pôvodnom konaní. Otázka viny sa v tomto prípade posudzuje zo striktne procesného hľadiska. Napriek tomu, že skutočnosti a dôkazy objektívne v čase pôvodného konania existovali, účastník z procesného hľadiska nezavinil, že sa súd s nimi nemohol oboznámiť. Spravidla pôjde o prípady, keď účastník o existen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dlžné výživné, rozhodovanie o zmene výživného, zníženie výživného, zmena pomerov
Právna veta: V praxi nie je ničím výnimočným, keď rozsudok vo výroku o určení alebo zvýšení výživného je už právoplatný, avšak výrok rozsudku o dlžnom výživnom bol odvolacím súdom zrušený, teda je predmetom ďalšieho konania na súde prvej inštancie. Pre rozsudok aj v zostávajúcej časti, v tomto prípade o dlžnom výživnom, je rozhodujúci stav v čase jeho vyhlásenia (§ 217 CSP), preto je súd povinný pri rozhodovaní o dlžnom výživnom, teda o tejto zostávajúcej časti predmetu konania rozhodnúť podľa stavu ku dňu jeho rozhodnutia (vyhlásenia), a zisťovať všetky plnenia povinného, ktoré môžu byť zohľadnené pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, zmena výšky výživného, výživné na maloleté deti
Právna veta: Výživné na maloleté deti nepredstavuje len zabezpečenie výživy pre maloleté deti, ale aj uspokojenie všetkých ich odôvodnených potrieb, ktoré súvisia s vekom, vzdelávaním, ich školskými a mimoškolskými aktivitami, pričom nie je možné prehliadnuť ani starostlivosť matky, ktorá ju zabezpečuje sama. Aj keď nejde o deti v nízkom veku, kedy je starostlivosť matky o maloleté deti vyhodnotená ako výrazný jej podiel na vyživovacej povinnosti, je potrebné na túto starostlivosť prihliadnuť aj vo veku maloletých detí, kde matka zabezpečuje dennú starostlivosť a uspokojenie všetkých potrieb malol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno, neuniesť dôkazné bremeno, dostatočné a relevantné dôvody , povinnosť označiť dôkaz
Právna veta: Dokazovanie je procesným právom upravený postup súdu a strán, účelom ktorého je získanie poznatkov dôležitých pre rozhodnutie súdu, ktorými sa overuje ne/pravdivosť tvrdení v konaní. Základnou normou upravujúcou bremeno tvrdenia a preukazovania je upravené v ust. § 132 a § 188 C.s.p., ktoré stanovuje dôkaznú povinnosť v sporovom konaní, t.j. povinnosť označiť dôkazy na svoje tvrdenia. Iniciatíva pri zhromažďovaní dôkazov leží zásadne na procesnej strane sporu. Výsledkom celkového hodnotenia dôkazných prostriedkov je záver o pravdivosti tvrdených skutočností, ktorý je podkladom pre záver ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: nepovolené prečerpanie prostriedkov na účte, spotrebiteľský úver, zmluva o bežnom účte, spotrebiteľský účet
Právna veta: S poukazom na citovanú zákonnú definíciu pojmu „prekročenie“ tak, ako ju špecifikuje zákon o spotrebiteľských úveroch v ustanovení § 2 písm. f/ je zrejmé, že prekročenie môže vzniknúť iba za stavu, že veriteľ umožní spotrebiteľovi disponovať peňažnými prostriedkami nad rámec aktuálneho kreditného zostatku na platobnom účte spotrebiteľa a teda „prekročenie“ môže vzniknúť výlučne len veriteľom umožnenou dispozíciou spotrebiteľa s peňažnými prostriedkami, ktoré mu veriteľ úverovo poskytol na jeho spotrebiteľskom účte. Je možné prisvedčiť záveru súdu, že banka nemôže vytvárať „prekročenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: skončenie pracovného pomeru, spolupôsobenie zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru, prerokovanie výpovede z pracovného pomeru
Právna veta: Spolupôsobenie zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru zamestnanca v zmysle Zákonníka práce je výrazným prejavom pracovnoprávnej ochrany zamestnanca. Prvky pracovnoprávnej ochrany zamestnanca sa tak neviažu len na taxatívnosť vymedzenia dôvodov skončenia pracovného pomeru v zmysle § 63 a 68 ZP, ale aj na povinnosť zamestnávateľa pred tretím subjektom (iným ako sám zamestnanec) objasniť dôvody a ďalšie skutkové okolnosti situácie, ktoré majú príčinnú súvislosť so vznikom dôvodu, na základe ktorého môže zamestnávateľ v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce skonči ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom, vyživovacia povinnosť, určenie vyživovacej povinnosti, osobná starostlivosť o dieťa
Právna veta: Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom je ich spoločnou zákonnou povinnosťou, avšak rozsah, v akom túto dieťaťu každý z nich poskytuje, býva spravidla odlišný, keďže vzhľadom na špecifickosť rodičovskej starostlivosti, túto neposkytujú solidárne. Podstatné sú kritériá rozhodujúce pre určenie vyživovacej povinnosti ako osobná starostlivosť o dieťa, starostlivosť o domácnosť, skutočnosť, či rodičia spolu žijú a podobne. Zákon predovšetkým predpokladá, že rodičia si budú plniť svoju vyživovaciu povinnosť voči oprávnenému dieťaťu v rozsahu zodpovedajúcom potrebám dieťaťa a zároveň vlastným sc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zabezpečiť odňatie dieťaťa, riadna výchova dieťaťa, umiestnenie dieťaťa do ústavnej starostlivosti, výchovné opatrenie
Právna veta: Je nepochybné, že odňatie dieťaťa z domáceho prostredia a jeho umiestnenie do akéhokoľvek ústavného zariadenia je vždy veľmi citeľným zásahom do života dieťaťa a treba ho pokladať za krajné riešenie. Preto zo strany súdu treba vždy starostlivo zvažovať, či výchova dieťaťa je tak vážne narušená, že je nevyhnutné jeho vyňatím z domáceho prostredia a umiestnením dieťaťa do ústavnej starostlivosti zasiahnuť do jeho života. V predmetnej veci však odvolací súd zhodne so súdom prvej inštancie musel konštatovať, že doposiaľ uložené miernejšie výchovné opatrenia - napomenutie a dohľad, sa minuli ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o úvere, dojednanie úrokov, odplata za poskytnutie peňažných prostriedkov, úroky z úveru
Právna veta: ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o spotrebiteľskom úvere, je povinný zaplatiť veriteľovi istinu a úrok z tejto istiny odo dňa, keď sa začal spotrebiteľský úver čerpať, až do dňa splatenia istiny. Logike veci preto svedčí, že nie je možné prijať záver, že predčasné zosplatnenie úveru žalobcom v prejednávanej veci, t.j. veriteľom by malo mať iné dôsledky v jeho práve na zmluvne dohodnuté úroky ako v prípade, ak od takejto zmluvy odstúpi dlžník. Pokiaľ zákon č. 129/2010 Z.z. samotnému spotrebiteľovi ukladá povinnosť pri odstúpení zaplatiť zmluvne dohodnuté úroky z istiny až do dňa zaplateni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: detenčné konanie, umiestnenie do ústavu zdravotníckeho zariadenia, duševná porucha, držanie v zdravotníckom zariadení
Právna veta: Detenčné konanie upravuje zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorý v ust. § 6 ods. 9 písm. d) stanovuje, že osobu, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, možno bez informovaného súhlasu prevziať do ambulantnej starostlivosti alebo ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu. 11. Konanie o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení, t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, majetkové pomery detí a rodičov, vyživova­cia povinnosť, vyživovacia povinnosť, zmena výšky výživného
Právna veta: Za kvalifikovanú zmenu pomerov sa považuje taká zmena, ktorá odôvodňuje zmenu prvej úpravy výživného. Rozumieme ňou takú zmenu v pomeroch subjektoch právneho vzťahu, ktorá výrazne ovplyvňuje ich majetkové pomery a príjmy, resp. výdavky na potreby. Pri posudzovaní či nastala zmena pomerov na strane oprávneného na výživnom, resp. povinného rodiča a v akom rozsahu je odôvodnená zmena výživného, súd vychádza zo základných kritérií pre určenie vyživovacej povinnosti, uvedených v ust. § 62 Zákona o rodine. 13. Základnými kritériami pre určenie vyživovacej povinnosti rodiča k deťom sú predovšet ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vznesenie námietky premlčania, novoty v odvolacom konaní, odvolanie v sporovom konaní, prostriedky procesnej obrany
Právna veta: Prijatím novej právnej úpravy - Civilného sporového poriadku sa sprísnila koncentrácia konania, ktorú možno rozdeliť na zákonnú a sudcovskú. Ako nóvum bolo zavedené do procesného práva inštitút prostriedkov procesného útoku a prostriedkov procesnej obrany. Účelom zmeny bolo urýchliť konanie, čo sa malo prejaviť precizovaním procesných povinností strán sporu pri predkladaní skutkových tvrdení a dôkazov. Uvedené prostriedky procesného útoku a obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí, resp. v prípade spotrebiteľov najneskôr do vyhlásenia rozhod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: suma životného minima, nezaopatrené neplnoleté dieťa, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, majetkové pomery otca maloletej
Právna veta: Vo vzťahu k povinnosti otca plniť si vyživovaciu povinnosť voči maloletému odvolací súd poukazuje na ust. § 62 ods. 1 Zákona o rodine, a to, že plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť. Podľa odseku 3 tohto ustanovenia je každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery, teda aj otec maloletého, ktorý poberá len sociálne dávky a je G. povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu, a to vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa, alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona. Okresný s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť, úmyselné vyhýbanie plneniu vyživovacej povinnosti, určenie výšky výživného, zásada potencionality príjmov povinnej osoby
Právna veta: Pokiaľ otec poukázal len na to, že pokiaľ je vo výkone trestu odňatia slobody, má obmedzené možnosti zárobku, tento argument, nebolo možné zohľadniť, pretože na strane otca ide o dôvod, ktorý si úmyselnou trestnou činnosťou privodil sám. 20. Pri posudzovaní schopností a možností povinného rodiča nie sú rozhodné jeho skutočné zárobkové (majetkové) pomery, ale jeho reálne zárobkové (majetkové) pomery, dané napr. jeho fyzickým stavom, nadaním, množstvom získaných vedomostí a pracovnými skúsenosťami. Princíp potencionality príjmov má prednosť pred princípom fakticity príjmov. Životná úroveň ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: neoprávnený odber plynu, vznik škody, neoprávnená manipulácia plynu, náhrada škody za neoprávnený odber plynu
Právna veta: V takom prípade je v zmysle § 82 ods. 1 písm. d) zákona o energetike rozhodujúce samotné porušenie zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii plynu na meradle. Ak je v konaní preukázané, že odberateľ odoberal plyn meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii (plomba), ide o neoprávnený odber zemného plynu, na základe čoho vzniká odberateľovi v zmysle § 82 ods. 2 zákona o energetike povinnosť nahradiť okrem iného prevádzkovateľovi distribučnej siete vzniknutú škodu, vrátane ušlého zisku. V dôsledku porušenia zabezpečenia určeného meradla pred neoprávneno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o splátkovom úvere, solidárny záväzok a jeho splnenie, povinnosť plniť spoločne a nerozdielne
Právna veta: Podľa § 511 ods. 1 Občianskeho zákonníka ak právnym predpisom alebo rozhodnutím súdu je ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté alebo ak to vyplýva z povahy plnenia, že viac dlžníkov má tomu istému veriteľovi splniť dlh spoločne a nerozdielne, je veriteľ oprávnený požadovať plnenie od ktoréhokoľvek z nich. Ak dlh splní jeden dlžník, povinnosť ostatných zanikne. 9. Z ust. § 511 ods. 1 Občianskeho zákonníka vyplýva, že pasívna solidarita nie je pravidlom, ale vzniká iba vtedy, ak je stanovená právnym predpisom, rozhodnutím súdu alebo dohodou účastníkov, prípadne ak vyplýva priamo z povahy pl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úverová zmluva, bezúročný spotrebiteľský úver, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, konečná splatnosť spotrebiteľského úveru
Právna veta: Zákon o spotrebiteľských úveroch v § 9 ods. 2 presne definuje, aké náležitosti, okrem všeobecných náležitostí podľa § 43 Občianskeho zákonníka <., musí spotrebiteľská zmluva obsahovať. Také explicitne presné ustanovenie, akým je ustanovenie § 9 ods. 2 písm. f) ZoSÚ cez prizmu eurokonformného výkladu nemožno ignorovať a tolerovať absenciu termínu konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru. V danom prípade termín konečnej splatnosti v zmluve uvedený nie je a tento nie je možné určiť ani na základe ostatných údajov uvedených v zmluve, keďže v zmluve je uvedený len počet splátok 36, periodici ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o pôžičke, reálna zmluva, bremeno tvrdenia a dôkazné bremeno, dôkazná povinnosť
Právna veta: V sporovom konaní sa uplatňuje prejednacia zásada. Strany sporu majú jednak povinnosť tvrdenia, jednak dôkaznú povinnosť (§ 132, 149 CSP). Tieto povinnosti spočívajú v tom, že žalobca musí jednak tvrdiť konkrétne skutočnosti, ktoré uplatnený nárok odôvodňujú a jednak označiť dôkazy, preukazujúce jeho tvrdenia. Medzi povinnosťou tvrdenia a povinnosťou označiť dôkazy na preukázanie tvrdení je teda vzájomná väzba. Dôkazným bremenom sa rozumie procesná zodpovednosť strany sporu za to, že v konaní neboli preukázané jej tvrdenia a že z toho dôvodu o veci samej muselo byť rozhodnuté v jej nepro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vyhlásenie o vine, vyhlásenie obžalovaného
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu práve vyhlásenie o vine obžalovaného a prijatie tohto vyhlásenia okresným súdom je potrebné považovať za významnú pomoc obžalovaného pri objasňovaní trestnej činnosti, nakoľko takéto vyhlásenie obžalovaného zbavuje prokurátora uniesť dôkazné bremeno preukázať vinu obžalovaného v konaní pred súdom. Preto takáto okolnosť sa musí významným spôsobom prejaviť vo výmere uloženého trestu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľský úver, zmluva o spotrebiteľskom úvere , revolvingový úver, úroková sadzba
Právna veta: Ako vyplýva z § 9 zákona č. 129/2010 podmienkou riadneho uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere bola písomná forma. Z predloženého vyhotovenia listín dokumentujúcich uzavretie zmluvy, na základe ktorých žalobca v konaní uplatňuje svoj nárok je zrejmé, že žalovaný dňa 17.4.2015 podpísal žiadosť o poskytnutie spotrebiteľského úveru. Táto žiadosť bola predložená na formulári žalobcu označenom ako „žiadosť o poskytnutie spotrebiteľského úveru, revolvingového úveru/zmluva o spotrebiteľskom úvere revolvingového typu“. Pre platnosť a vznik zmluvy na účely zachovania písomnej formy sa vyžadova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezúročný spotrebiteľský úver, spotrebiteľský úver, neprijateľné podmienky spotrebiteľskej zmluvy, nekalé podmienky
Právna veta: Obchodný zákonník účinný v čase uzatvorenia zmluvy úpravu neprijateľných podmienok spotrebiteľských zmlúv neobsahoval. Tento právny predpis v širšom rámci súkromnoprávnej úpravy, ktorej základným všeobecným predpisom je Občiansky zákonník, má postavenie predpisu špeciálneho. Ust. § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka priamo ukladá riešiť otázky Obchodným zákonníkom neupravené podľa predpisov Občianskeho práva. V tejto súvislosti je právne významné ust. § 853 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého občianskoprávne vzťahy, pokiaľ nie sú osobitne upravené ani týmto, ani iným zákonom, sa sprav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie podľa OZ, námietka premlčania, hospodárnosť konania, premlčacia doba
Právna veta: „Premlčanie je kvalifikované uplynutie času, v dôsledku ktorého súdnu vymáhateľnosť možno odvrátiť námietkou. Zmyslom tohto inštitútu je zvýšenie istoty v právnych vzťahoch. Premlčaním právo nezaniká, iba sa závažne oslabuje. Uplatnenie námietky premlčania spôsobuje zánik súdnej vymáhateľnosti, v dôsledku čoho súd premlčané právo nemôže priznať. Základným účelom inštitútu premlčania je pôsobiť na subjekty občianskoprávnych vzťahov, aby v primeraných dobách uplatnili svoje práva (nároky) a zároveň aj zabrániť tomu, aby povinné osoby neboli po časovo neprimeranej dobe nútené splniť si svoj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, odôvodnenie rozhodnutia správneho orgánu
Právna veta: Správny súd na dôvažok dodáva, že odôvodnenie rozhodnutia správneho orgánu, v ktorom aplikuje citované ust. § 71 ods. 6 zákona o sociálnom poistení vyžaduje, na naplnenie atribútu preskúmateľnosti, nielen záver správneho orgánu o tom, ktoré zdravotné postihnutie je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu žalobkyne, ale aj vysvetlenie prečo iné zdravotné postihnutia žalobkyne túto vlastnosť nenapĺňajú.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: dokazovanie §196, nárok na invalidný dôchodok, nedostatočné dokazovanie o príčine úrazu
Právna veta: Je potrebné pripomenúť, že ani prípadná pasivita účastníka konania nezbavuje správny orgán povinnosti vykonať aj iné dôkazy, ktoré účastníci konania nenavrhli, ak sú potrebné na zistenie a objasnenie skutočného stavu veci (§ 196 ods. 6 zákona ) najmä v situácii, ak dôkazné bremeno na preukázanie naplnenia obsahu zákonného ust. § 111 ods. 1 zákona leží na konajúcom správnom orgáne. Nemožno totiž opomenúť skutočnosť, že preto, aby žalovaná mohla pristúpiť k redukcii výšky priznaného nároku žalobcu (sankcia právnej normy) sama musela preukázať, že nastala situácia (dispozícia právnej normy) predp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: právo na informácie, právo na prístup k informáciám , úlohy Policajného zboru, odmietnutie poskytnúť informácie
Právna veta: Súčasne však je nepochybne potrebné mať na pamäti, že poskytnutie žiadanej informácie, t. j. realizácia ústavného práva oprávnenej osoby na informácie, nemôže byť nadradená potrebe zabezpečiť plynulé a riadne plnenie funkcií povinnej osoby v rámci jej hlavnej agendy. Nepochybne nebolo cieľom zákonodarcu pri koncipovaní zákona č. 211/2000 Z.z. garantovať každému právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii aj v takom rozsahu, ktorý by už ochromil plynulé fungovanie štátnych orgánov obcí, vyšších územných celkov, resp. právnických a fyzických osôb, ktorým zákon zveruje p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: úhrnný trest a spoločný trest, pokračovací trestný čin , výrok o náhrade škody, výrok o vine
Právna veta: Podľa § 41 ods. 3 veta prvá, druhá a tretia Tr. zák. ak súd odsudzuje páchateľa za ďalší čiastkový útok, ktorý tvorí súčasť pokračovacieho trestného činu, za ktorého iný čiastkový útok bol súdom prvého stupňa vyhlásený odsudzujúci rozsudok, ktorý už nadobudol právoplatnosť, zruší v rozsudku skorší výrok o vine o pokračovacom trestnom čine a trestných činoch spáchaných s ním v jednočinnom súbehu, celý výrok o treste, ako aj ďalšie výroky, ktoré majú v uvedenom výroku o vine svoj podklad. Súd pri viazanosti skutkovými zisteniami v zrušenom rozsudku znova rozhodne o vine za pokračovací trest ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o dielo, cena za dielo, započítanie, zhotovenie diela, povinnosť zaplatiť cenu diela
Právna veta: Podľa § 546 ods. 1 Obchodného zákonníka objednávateľ je povinný zhotoviteľovi zaplatiť cenu dohodnutú v zmluve alebo určenú spôsobom určeným v zmluve. Ak nie je cena takto dohodnutá alebo určiteľná a zmluva je napriek tomu platná, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu, ktorá sa obvykle platí za porovnateľné dielo v čase uzavretia zmluvy za obdobných obchodných podmienok. 32. Podľa § 549 ods. 1 Obchodného zákonníka ak sa strany po uzavretí zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu diela a ak nedojednajú jeho dôsledky na výšku ceny, je objednávateľ povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú; ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada nemajetkovej ujmy, sankčná náhrada škody, právo na primerané finančné zadosťučinenie
Právna veta: Inštitút primeraného finančného zadosťučinenia môže na účely ochrany spotrebiteľa naplniť požiadavku účinného a odradzujúceho prostriedku ochrany. Tak právna teória, ako aj aplikačná prax spájajú inštitút náhrady škody výlučne so znížením majetku a ušlým ziskom. Náhrada škody ako inštitút súkromného práva v podmienkach Slovenskej republiky a konštantnej judikatúry sleduje výlučne reparačnú funkciu. Pre porovnanie sankčná funkcia náhrady škody (punitive damages v práve USA a exemplary damages v práve Veľkej Británie) je taká náhrada škody, ktorej cieľom nie je kompenzovať žalobcu, ale sk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o dielo podľa Občianskeho zákonníka, dohoda o zmene diela, úprava ceny diela, zmluva o dielo
Právna veta: Súd prvej inštancie správne právne posudzoval zmluvu o dielo č. 1/2010 z 20. januára 2010 ako zmluvu o dielo podľa § 536 Obch. zák., keďže bola uzavretá medzi žalobkyňou - podnikateľkou pri výkone jej podnikateľskej činnosti a žalovanou obcou pri zabezpečovaní verejných potrieb (výstavby nájomných bytov), takže sa podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka spravovala jeho treťou časťou. Jej predmetom bolo pritom zhotovenie stavby, ktorá sa podľa § 536 ods. 2 Obch. zák. vždy považuje za dielo. Pri vykonávaní diela platí (inak dispozitívne) ustanovenie § 537 ods. 1 Obch. zák., podľa ktorého ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: vrátenie daňového preplatku, riadny opravný prostriedok, postup odvolacieho orgánu
Právna veta: Podľa názoru správneho súdu pokiaľ bude vydané riadne rozhodnutie s možnosťou podať voči nemu odvolanie, bude vecou žalobcu, či sa rozhodne voči nemu podať tento riadny opravný prostriedok a ak áno, potom budú závery správcu dane podrobené prieskumu odvolacím orgánom. Aký bude mať na danú skutkovú a právnu problematiku názor odvolací orgán, za súčasného stavu administratívneho konania nie je známe. Na tomto nič nemení ani tvrdenie žalobcu o akejsi politizácii témy vracania dane a platenia úroku a o prijatí akéhosi „rozhodnutia" MF SR k tejto téme. Pokiaľ nebude vyslovený právny názor pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, zmluva o spotrebiteľskom úvere , bezúročný spotrebiteľský úver, poplatok za poskytnutie úveru, bezúročnosť úveru
Právna veta: V súvislosti s vyššie uvedeným je potrebné poukázať na ust. § 54 ods. 2 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého v pochybnostiach o obsahu spotrebiteľských zmlúv platí výklad, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší. Vychádzajúc z tohto základného výkladového pravidla, ak zo zmluvy o úvere jednoznačne nevyplýva, že dojednané poistenie nemalo charakter doplnkovej služby, ktorú musel spotrebiteľ uzavrieť, je potrebné vychádzať z toho, že išlo o náklady na doplnkové služby, ktoré bolo potrebné zohľadniť pri celkových nákladoch spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom. 25. Za takéhoto sta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľský úver, zmluva o spotrebiteľskom úvere , výška úrokovej sadzby, úroky za poskytnutie peňažných prostriedkov, ochrana spotrebiteľa
Právna veta: Účelom náležitostí predpísaných v § 18 ZoSÚ je pravdivo a úplne informovať spotrebiteľa, teda chrániť ho. Zákon pritom predpokladá postup veriteľa s odbornou starostlivosťou keďže je to práve veriteľ, ktorý je v úverovom vzťahu práva znalým profesionálom pripravujúcim text zmluvy Je potom nezlučiteľné so zmyslom a účelom danej zákonnej úpravy len formálne plnenie tejto povinnosti veriteľom, kedy sa spotrebiteľ aj pokiaľ ide o základné a najdôležitejšie informácie pre neho komplikovane odkazuje na rozsiahle, husto písané všeobecné podmienky, sadzobníky zverejnené na webe veriteľa a podob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na primerané finančné zadosťučinenie, sankčná funkcia, satisfakčná funkcia
Právna veta: Pri rozhodovaní o primeranom finančnom zadosťučinení treba vychádzať z toho, že toto má plniť jednak funkciu satisfakčnú, jednak funkciu sankčnú tak, aby dostatočne odradilo dodávateľa od nekalého konania, ktorého sa dopustil voči úspešnému spotrebiteľovi a jednak to treba chápať ako odmenu za to, že spotrebiteľ sa pustil do sporu s nepochybne ekonomicky a právne silnejším dodávateľom a svojím úspechom priniesol benefit aj pre ostatných spotrebiteľov v tom, že možno predpokladať, že dodávateľ sa konania, ktorého sa dopustil voči nemu, sa už voči ďalším spotrebiteľom nedopustí, prípadne s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na vydanie bezdôvodného obohatenia, premlčanie podľa OZ, vydanie získaného bezdôvodného obohatenia, začiatok plynutia premlčacej lehoty
Právna veta: Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia je právom majetkovým, a preto sa premlčuje podľa ustanovenia § 100 odsek 1 OZ. Právo na vydanie získaného bezdôvodného obohatenia sa teda môže premlčať tak v subjektívnej dobe (§ 107 ods. 1), ako aj v objektívnej dobe (§ 107 ods. 2). Ak sa povinný subjekt premlčania dovolá, nemožno oprávnenému právo na vydanie získaného bezdôvodného obohatenia priznať, ak márne uplynula aspoň jedna z uvedených lehôt. Začiatok plynutia premlčacích dôb je určený okamihom, keď došlo k získaniu bezdôvodného obohatenia. Ide o okamih splnenia všetkých predpokladov občia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spoluvlastnícky podiel, zákonné predkupné právo, odpredaj spoluvlastníckych podielov, spoluvlastníci majú predkúpne právo
Právna veta: V zmysle ust. § 140 Občianskeho zákonníka majú spoluvlastníci pri prevode spoluvlastníckeho podielu zákonné predkupné právo. Pokiaľ jednu vec vlastní viacero osôb, ide vo všeobecnosti o podielových spoluvlastníkov, z ktorých každý vlastní určitý podiel na veci, napr. v prípade štyroch spoluvlastníkov môže každý z nich vlastniť 1/4 z celku, ide o ideálny podiel, a teda nie je možné určiť, ktorú časť veci vlastní ten-ktorý spoluvlastník. V takomto prípade predaj spoluvlastníckeho podielu je obmedzený zákonným predkupným právom, a teda spoluvlastník prevádzajúci svoj podiel je povinný ponúk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: obchodné záväzkové vzťahy, poistná zmluva, záväzkový vzťah, kombinovaný obchod, vzťah medzi podnikateľmi
Právna veta: Obchodný zákonník v § 261, ktorý má kogentný charakter upravuje presné pravidlá, podľa ktorých je možné určiť, či sa konkrétny záväzkový vzťah medzi dvoma subjektmi práva riadi Obchodným zákonníkom, alebo Občianskym zákonníkom (resp. predpismi občianskeho práva v širšom ponímaní). Citované ust. § 261 ObZ tak vymedzuje tzv. relatívne obchody (§ 261 ods. 1 a 2), tzv. absolútne obchody (§ 261 ods. 6) a v súčasnej dobe tzv. kombinované obchody (§ 261 ods. 9, v minulosti označované ako tzv. absolútne neobchody). Tento systém určenia pôsobnosti Obchodného zákonníka je potom doplnený v ust. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dobrovoľná dražba, uspokojenie pohľadávky z výťažku dobrovoľnej dražby, povinnosť vydať výťažok zo speňaženého majetku, reštrukturalizácia, výkon záložného práva predajom zálohu na dražbe podľa osobitného predpisu, záložné právo
Právna veta: V tejto súvislosti treba poznamenať, že ak realizáciou dobrovoľnej dražby vykonanou dňa 20.02.2013 prešiel záloh nezaťažený záložným právom žalobcu, tak už v čase povolenia reštrukturalizácie ku dňu 04.10.2013, rovnako ako v čase začatia reštrukturalizačného konania ku dňu 27.08.2013 nepôsobilo toto záložné právo voči nadobúdateľovi zálohu v dobrovoľnej dražbe. Preto všetky ostatné následky týkajúce sa procesu reštrukturalizácie vrátane povinnosti vydať výťažok zo speňaženého majetku v zmysle ust. § 118 ods.3 dlžníkovi súvisia s procesom reštrukturalizácie, tento však nemôže spôsobiť náv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: organizačná zmena, prevedenie na inú funkciu a preloženie na inú funkciu, ustanovenie do funkcie, vymenovanie do funkcie a odvolanie z funkcie, funkcia colníka
Právna veta: Kasačný súd sa stotožňuje s názorom sťažovateľa, že žalovaný mal aplikovať ust. § 34 ods. 1 písm. a/ zákona č. 200/1998 Z.z., podľa ktorého colník v služobnom pomere sa prevedie na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby, a ak to nie je možné, preloží sa na tú istú alebo inú funkciu do iného miesta výkonu štátnej služby alebo do iného služobného úradu, ak nemôže naďalej vykonávať doterajšiu funkciu, pretože v dôsledku organizačných zmien došlo k zrušeniu jeho doterajšej funkcie.Podľa § 34 ods. 2 písm. a/ zákona č. 200/1998 Z.z., organizačnou zmenou sa na účely tohto zákona r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o spotrebiteľskom úvere, anuitná splátka, výška počet a termíny splátok
Právna veta: Eurokonformný výklad vyjadruje požiadavku, aby členské štáty Európskej únie vykladali svoje zákony v súlade s cieľmi práva Európskej únie (t.j. s cieľmi unijného práva). Eurokonformný výklad sa teda používa pri výklade vnútroštátnych zákonných noriem členských štátov Európskej únie tak, aby tieto boli v súlade predovšetkým so smernicami EÚ. V súdenej právnej veci ide o žalobcom namietaný konflikt medzi Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/48/ES o zmluvách o spotrebiteľskom úvere (a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS) a medzi vnútroštátnym zákonom č. 129/2010 Z.z., a síce jeho u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o spotrebiteľskom úvere, bezúročný spotrebiteľský úver, chýbajúce podstatné náležitosti zmluvy, súhlasný prejav vôle zmluvných strán, nadobudnutie účinnosti zmluvy
Právna veta: Pre platné uzavretie spotrebiteľskej úverovej zmluvy nie je podstatné ani to, aby zmluva obsahovala všetky predpísané náležitosti, lebo podľa § 9 ods. 1 v spojení s § 11 ods. 1 písm. a) Zákona o spotrebiteľských úveroch je dôsledkom chýbajúcej písomnej formy to, že poskytnutý spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov. 18.2. Súhlasný prejav vôle zmluvných strán treba vyvodiť podľa § 43c ods. 1 a § 44 ods. 1 Občianskeho zákonníka zo zhodných údajov, uvedených v bode 5. a 6. spotrebiteľskej úverovej zmluvy. Pokiaľ spotrebiteľ prevzal peňažné prostriedky, spotrebiteľská ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena pomerov, určenie výživného, zmena dohôd a súdnych rozhodnutí o výživnom , rozhodnutie o výživnom, odôvodnené potreby dieťaťa
Právna veta: K zmene dohôd a súdnych rozhodnutí o výživnom môže dôjsť len na základe zmeny pomerov. Táto sa zisťuje porovnávaním okolností dôležitých pre určenie výživného tak v čase skoršieho, ako aj nového rozhodnutia súdu. Predpokladom zmeny právoplatného rozhodnutia o výživnom je však závažnejšia zmena pomerov, ktorou sa rozumie len zmena tých okolností na strane či už oprávneného alebo povinného, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia o výživnom. Súd pri rozhodovaní o zmene výživného musí nielen celistvo zhodnotiť zmeny v pomeroch účastníkov, ale taktiež prihliadnuť aj na vývoj životn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava výživného, výživné pre plnoleté dieťa, vyživovacia povinnosť
Právna veta: Podľa § 65 ods. 3 Zákona o rodine súd výživné na plnoleté dieťa upraví len na návrh. Uvedenú
právnu úpravu treba interpretovať tak, že súd neporovnáva zmenu pomerov na strane dieťaťa a na
strane jeho rodičov za čas od predošlého rozhodnutia o výživnom. Rozhodne o vyživovacej povinnosti
povinného rodiča sa domáha navrhovateľka ako plnoleté dieťa vo vlastnom mene. Navrhovateľka je
osoba spôsobilá na právne úkony, svoje záujmy a potreby odôvodňuje sama. Povinný rodič už výživné
neplatí k rukám matky, ktorej bola navrhovateľka zverená do osobnej starostlivosti pred dovŕšením
plnoletosti.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky, spor o neplatnosť zmluvy o postúpení, skúmanie platnosti zmluvy
Právna veta: V spore o neplatnosť zmluvy o postúpení, resp. v
spore o splnenie neuhradenej postúpenej pohľadávky je súd povinný prihliadať z úradnej povinnosti
ku skutočnostiam, ktoré majú za následok absolútnu neplatnosť právneho úkonu - zmluvy o postúpení
pohľadávky, ak v konaní vyjdú najavo a z Občianskeho zákonníka nemožno vyvodiť, že dlžník by
nemohol namietať a súd skúmať platnosť zmluvy o postúpení pohľadávky, ak by toto postúpenie
dlžníkovi oznámil postupca. K správnosti týchto záverov sa priklonil aj Ústavný súd Slovenskej republiky
v uznesení, sp. zn. IV. ÚS 337/2012 z 03. júla 2012.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: sloboda prejavu a právo na informácie, neoprávnené zasahovanie do súkromného a rodinného života, ochrana osobných údajov, základné práva a slobody, obmedzenie základných práv alebo slobôd, slobodný prístup k informáciám
Právna veta: Ústava Slovenskej republiky v čl. 26 ods. 1 zakotvuje právo na informácie, ktoré predstavuje právo na prijímanie informácií a k nemu korelujúci pozitívny záväzok štátu voči neidentifikovateľnej skupine objektov. Obsah tohto záväzku je ozrejmený v odseku 4 citovaného článku tak, že právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. 56. Obdobnú úpravu obsahuje taktiež Listina základných práv a slobôd (čl. 17 ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za porušenie povinností, vydanie nezákonného rozhodnutia, právo na spravodlivý proces, odmietnutie odporu proti platobnému rozkazu, odpor
Právna veta: Úlohou žalovaného bolo súladne so zákonom (lege artis) vyrovnať sa s obsahom a účinkami podaného odporu, čo neurobil. Pokiaľ žalovaný bol toho názoru, že argumenty (rozhodné skutočnosti), prostredníctvom ktorých žalobca v odpore tvrdil a preukazoval nezákonnosť a neopodstatnenosť rozkazu, sú nedôvodné, pretože vozidlo podľa „lustrácie vozidiel“ nebolo vyradené z cestnej premávky (ako to tvrdil žalobca) a tiež preto, že každé vozidlo, ktoré je evidované v SR (t.j. má pridelené evidenčné číslo), musí mať platnú TK, EK, pokiaľ jej podlieha, bol oprávnený tieto svoje závery vyjadriť v súla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konečná splatnosť spotrebiteľského úveru, absencia splatnosti úveru, bezúročný spotrebiteľský úver
Právna veta: Vzhľadom na existenciu ustálenej judikatúry SD EÚ na otázku priameho účinku smerníc v spore medzi jednotlivcami (v tomto konkrétnom prípade veriteľ verzus spotrebiteľ) v zásade platí zákaz horizontálneho priameho účinku spočívajúci v tom, že žiadne ustanovenie smernice zaručujúce jednotlivcovi práva alebo ukladajúce povinnosti ako také sa nemôže použiť v rámci sporu, v ktorom stoja proti sebe výhradne jednotlivci. Z uvedeného vyplýva, že priamy účinok je tak v zásade možný len v spore medzi jednotlivcom a štátom, kedy sa jednotlivec dovolá svojho práva vyplývajúceho zo smernice.. priamo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zákonné náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, čiastka úveru, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere
Právna veta: Zákonné náležitosti zmluvy o úvere (teda jeho hlavné parametre) majú byť uvedené v zmluve tak, aby nebolo možné spochybniť možnosť spotrebiteľa posúdiť rozsah svojho záväzku, z čoho teda vyplýva, že aj celková čiastka úveru, ako zákonom vyžadovaný údaj, musí byť zo zmluvy jednoznačne identifikovaná zrozumiteľným, vnútorne nerozporným spôsobom. V konkrétnostiach na podmienky posudzovanej veci je síce pravdou, že súčet výšky poskytnutého úveru a celkových nákladov spotrebiteľa, spojených so spotrebiteľským úverom, je banálnym matematickým výpočtom (ako to uvádza samotný žalobca v odvolaní) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poskytnutie finančných prostriedkov, rozpor s dobrými mravmi, dobré mravy, spotrebiteľský úver, konanie v rozpore s dobrými mravmi
Právna veta: Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Na kategóriu dobrých mravov treba osobitný dôraz klásť pri spotrebiteľských zmluvách. Pojem dobré mravy Občiansky zákonník nedefinuje. Je tomu tak preto, lebo dobré mravy podliehajú spoločenskému vývoju, ale tiež preto, že vo všetkých jednotlivostiach by bolo ťažké ich vystihnúť. Vo všeobecnosti však možno hovoriť o pravidlách morálneho charakteru všeobecne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekúcia predajom nehnuteľností, nehnuteľnosť vylúčená z exekúcie, zákonné podmienky na zriadenie záložného práva, majetok z exekúcie, záložné právo
Právna veta: Nehnuteľnosť, ktorej vylúčenia z exekúcie sa žalobca domáha, zabezpečuje síce záväzok žalovaného, ktorého splnenia sa v exekučnom konaní žalovaný domáha, avšak zriadené záložné právo poskytuje žalovanému ako záložnému veriteľovi oprávnenie žiadať predaj zálohu iba za podmienok predpokladaných zákonnou úpravou. Ustanovenie § 61a EP, na ktorý sa odvoláva žalovaný je nevyhnutné vykladať v spojení s § 134 ods. 1 EP. Priamo z § 61a ods. 1 EP vyplýva, že exekúciou nemožno postihnúť majetok, ktorý exekúcii nepodlieha alebo je z exekúcie vylúčený. Takéto vylúčenie majetku z exekúcie upravuje § 1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: konanie podnikateľa, konanie menom spoločnosti, konatelia, obmedzenie konania štatutárneho orgánu
Právna veta: Konanie konateľa obchodnej spoločnosti, v danom prípade spoločnosti s ručením obmedzeným, upravuje ustanovenie § 133 Obchodného zákonníka. Podľa tohto ustanovenia štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov. Ak je konateľov viac, je oprávnený konať v mene spoločností každý z nich samostatne, ak spoločenská zmluva neurčuje inak (ods. 1). Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba (ods. 2). Obmedziť konateľné oprávnenia môže iba spoločenská zmluva alebo valné zhromaždenie Také obmedzenie je však voči tretím osobám neúčinné (ods. 3). Konateľov vymenúva valné zhromažd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zrejmá bezúspešnosť sporu, posúdenie zrejmej bezúspešnosti, požiadavka na refundáciu
Právna veta: Ustanovenie § 8 zákona č. 327/2005 Z. z. nepredstavuje taxatívny výpočet skutočnosti, na ktoré musí žalovaný pri posudzovaní otázky zrejmej bezúspešnosti sporu prihliadať, avšak na konkrétne skutočnosti, ktoré sú v citovanom ustanovení výslovne uvedené, podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, má odporca prihliadať vždy. Rozsah posúdenia zrejmej bezúspešnosti sporu je v kompetencii odporcu a závisí od okolnosti konkrétneho prípadu (rozsudok NSSR sp. zn. 8Sžo/59/2012). 32. Jednou zo skutočností v zmysle § 8 zákona č. 327/2005 Z. z, a teda jednou zo zákonných možností (obligatór ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: odpočítanie dane, dôvod neuznania odpočítania dane, zdaniteľné obchody, daňová transakcia
Právna veta: Dôvodom neuznania odpočítania dane v danom prípade nebolo síce spochybnenie existencie tovaru ani reálna výška výdavkov žalobcu za dodaný tovar, ale skutočnosť, že nebolo preukázané, že tovar bol dodaný spoločnosťou uvedenou na faktúre ako dodávateľ, t. j. dodanie tovaru plátcom DPH. Správca dane v priebehu daňovej kontroly preveroval uskutočnenie zdaniteľných plnení nie len z formálnej stránky, ale preveroval tiež, či boli zdaniteľné obchody reálne uskutočnené, a to výsluchom osoby, ktorá za dodávateľa vystupovala. Na splnenie zákonných podmienok pre uznanie daňového výdavku a následne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na poistné plnenie, prenájom náhradného vozidla, rozsah škody, náhrada škody v zmysle Občianskeho zákonníka
Právna veta: Poistné plnenie má byť v takom rozsahu, aby poškodenému bola nahradená škoda v rozsahu, ktorý je preukázaný. Rozsah škody určuje ust. § 442 Občianskeho zákonníka. Podľa § 442 ods. 1 OZ sa uhrádza skutočná škoda a ušlý zisk. Občiansky zákonník nedefinuje pojem „skutočná škoda“. Podľa ustálenej judikatúry sa pod skutočnou škodou rozumie ujma, ktorá predstavuje zmenšenie majetku poškodeného a je objektívne vyjadriteľná peniazmi. Ide o určenie rozdielu v hodnote poškodeného majetku pred spôsobením škody a po spôsobení škody (R 55/1971); inak sa škoda definuje aj ako ujma (vyjadriteľná v peni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky, mimoriadna splatnosť úveru, meškanie so zaplatením splátky, vyhlásenie mimoriadnej splatnosti
Právna veta: Podľa § 53 ods. 9 OZ v znení účinnom v čase vyhlásenia mimoriadnej splatnosti, ak ide o plnenie zo spotrebiteľskej zmluvy, ktorá sa má vykonať v splátkach, môže dodávateľ uplatniť právo podľa § 565 najskôr po uplynutí 3 mesiacov od omeškania so zaplatením splátky a keď súčasne upozornil spotrebiteľa v lehote nie kratšej ako 15 dní na uplatnenie tohto práva. 18. Z vyššie citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že predpokladom pre zosplatnenie pohľadávky, resp. vyhlásenie mimoriadnej splatnosti tak, ako má na mysli § 565 Občianskeho zákonníka pri plnení zo spotrebiteľskej zmluvy, ktoré s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: styk otca s maloletým dieťaťom, úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom, najlepší záujem maloletého dieťaťa
Právna veta: Je nepochybné, že v najlepšom záujme maloletého dieťaťa je, aby malo pevné vzájomné citové väzby s obidvomi rodičmi. Za situácie, že maloleté dieťa je zverené do osobnej starostlivosti matky, je potrebné v čo najväčšej miere podporovať, a to aj prostredníctvom upraveného styku, aj vzájomné citové väzby s otcom. Pokiaľ aj samotná matka maloletého dieťaťa má na zreteli ako prvoradý záujem maloletého dieťaťa, musí v ňom vzhliadať predovšetkým pozitíva v podobe naplnenia práva dieťaťa na čo najplnohodnotnejší kontakt s rodičom, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti, pretože pevné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vznik zmluvy a jej účinnosť, revolvingový úver, proces uzatvárania zmluvy, spotrebiteľský úver
Právna veta: Predpokladom vzniku zmluvy je návrh toho, kto mieni uzavrieť zmluvu. Návrh zmluvy musí byť prejavom vôle smerujúcej k uzavretiu zmluvy, musí byť adresovaný, určitý. 16. Včasné vyhlásenie osobou, ktorej bol návrh určený, a z ktorého možno vyvodiť jej súhlas, je prijatím návrhu. Ide o jednostranný adresovaný právny úkon adresáta návrhu, ktorým akceptuje návrh (ofertu) v jeho celom rozsahu (obsahu), a tým prejavuje súhlas s uzavretím zmluvy. 17. Forma tohto včasného vyhlásenia nie je predpísaná, okrem prípadov, keď ju určuje zákon alebo dohoda účastníkov. Platným prijatím návrhu na uzavret ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: zásada voľného hodnotenia dôkazov, daňové konanie, právo na navrhovanie dôkazov
Právna veta: Účelom daňového konania je zistenie, či si daňové subjekty splnili v súlade s príslušnými hmotnoprávnymi predpismi svoje povinnosti voči štátnemu rozpočtu. Keďže ide o fiškálne záujmy štátu, daňový poriadok obsahuje osobitnú úpravu zisťovania, preverovania základu dane alebo iných skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane, alebo vznik daňovej povinnosti daňového subjektu. Pokiaľ ide o dokazovanie v daňovom konaní, dôkaznú povinnosť má prioritne daňový subjekt. 34. Dôkazné bremeno kontrolovaného daňového subjektu je založené nielen na práve tvrdenia, ale aj na povinnosti takéto tv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno, zosplatnenie úveru, spotrebiteľská zmluva, zmluva o úvere
Právna veta: Základnou črtou spotrebiteľských zmlúv je to, že sú pre spotrebiteľa vopred pripravené a nie je vytvorený priestor na dojednávanie obsahu zmluvy alebo jej zmeny. Úver poskytnutý žalobcom túto charakteristiku spĺňa. Súčasťou zmluvy o úvere boli bez akýchkoľvek pochybností všeobecné úverové podmienky, ktoré žalovaný ovplyvniť nemohol, nakoľko boli už vopred pripravené pre veľký počet spotrebiteľov. Žalobca má v predmete svojej činnosti poskytovanie úverov a v priebehu konania nebolo preukázané, aby úver poskytol žalovanému za účelom výkonu obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: blízka osoba, právo odporovať právnym úkonom, zmenšenie majetku veriteľa
Právna veta: Podľa § 116 Občianskeho zákonníka, blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. 24. Odporovateľnosť právneho úkonu je osobitným inštitútom, ktorý slúži na ochranu veriteľov. Odporovateľnosť právneho úkonu ako určitá sankcia, nie je postihom za konkrétne vady právneho úkonu, ale za jeho dôsledky vo vzťahu k veriteľom dlžníka. Negatívne právne dôsledky sa prejavujú v tom, že konkrétny právny úkon dlžníka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neoverenie bonity dlžníka, hrubé porušenie odbornej starostlivosti, zmluva o spotrebiteľskom úvere , úverová schopnosť spotrebiteľa
Právna veta: V tejto súvislosti Súdny dvor v rozsudku z 27. marca 2014, LCL Le Crédit Lyonnais (C-565/12, EU:C:2014:190), posudzoval dodržanie takýchto hraníc vymedzených pre režim sankcií, ktorý bol stanovený zo strany členského štátu, v danom prípade v súvislosti so sankciou spočívajúcou v zániku v zásade celého nároku veriteľa na úroky v prípade porušenia povinnosti, upravenej v článku 8 smernice 2008/48, preveriť pred uzavretím zmluvy úverovú bonitu spotrebiteľa. Vzhľadom na dôležitosť cieľa ochrany spotrebiteľov, ktorý je nerozlučne spojený s povinnosťou veriteľa preveriť úverovú bonitu dlžníka, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky, spôsobilý predmet postúpenia, vyhlásenie predčasnej mimoriadnej splatnosti
Právna veta: Banka má nepochybne právo postúpiť aj pohľadávku z celého úverového vzťahu. Pre takýto postup banky je nevyhnutné, aby pristúpila v súlade so zákonom a obchodnými podmienkami k vyhláseniu predčasnej mimoriadnej splatnosti celého úveru, čo je jej výlučným oprávnením, ktoré môže banka realizovať pred postúpením pohľadávky. 18. Odvolací súd pre úplnosť uvádza, že spôsobilým predmetom postúpenia v zmysle ustanovenia § 92 ods. 8 ZoB môže byť iba pohľadávka alebo jej časť, ktoré sú už splatnými (dospelé splátky), a to za predpokladu predchádzajúcej písomnej výzvy po tom, čo bol klient banky ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na primerané finančné zadosťučinenie, náhrada nemajetkovej ujmy, sankcia za diskriminačné správanie
Právna veta: Inštitút primeraného finančného zadosťučinenia môže na účely ochrany spotrebiteľa naplniť požiadavku účinného a odradzujúceho prostriedku ochrany. Tak právna teória, ako aj aplikačná prax spájajú inštitút náhrady škody výlučne so znížením majetku a ušlým ziskom. Náhrada škody ako inštitút súkromného práva v podmienkach Slovenskej republiky a konštantnej judikatúry sleduje výlučne reparačnú funkciu. Pre porovnanie sankčná funkcia náhrady škody (punitive damages v práve USA a exemplary damages v práve Veľkej Británie) je taká náhrada škody, ktorej cieľom nie je kompenzovať žalobcu, ale skô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňové konanie, dôkazné bremeno daňového subjektu, daňové priznanie, zásada voľného hodnotenia dôkazov
Právna veta: Dôkazné bremeno kontrolovaného daňového subjektu je založené nielen na práve tvrdenia, ale aj na povinnosti takéto tvrdenie súčasne preukázať. Na daňovom subjekte spočíva dôkazné bremeno k preukázaniu rozhodných skutočností a je iba na ňom, aby vierohodne doložil svoje tvrdenia. Rozsah dôkazného bremena daňového subjektu je daný v ustanovení § 24 ods. 1 daňového poriadku. Daňový subjekt preukazuje skutočnosti, ktoré majú vplyv na správne určenie dane a skutočnosti. ktoré je povinný uvádzať v daňovom priznaní alebo iných podaniach, ktoré je povinný podávať podľa osobitných predpisov. V u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: osvedčenie vyhlásenia o vydržaní, vydržanie vlastníckeho práva, právomoc notárov osvedčiť vyhlásenie, notárska zápisnica
Právna veta: Ust. § 63 NP štát zveril výlučne notárom právomoc osvedčiť vyhlásenie účastníka o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti formou notárskej zápisnice. Význam osvedčenia spočíva v tom, že príslušná notárska zápisnica je dôkazom o tom, že úkon (vyhlásenie) bol urobený, akým spôsobom a kedy sa tak stalo, pričom pravdivosť toho čoho sa osvedčuje alebo potvrdzuje platí dovtedy, kým nie je dokázaný opak. Pri osvedčovaní notár nezasahuje do deja, účastníka nepoučuje ani nedozerá na to, či obsah nastávajúcej skutočnosti alebo urobeného vyhlásenia je v súlade so zákonom. Keďže ide o osvedčovan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o úvere, úroky z omeškania podľa OZ, povinnosť platiť úroky z omeškania, povinnosť vrátiť finančné prostriedky
Právna veta: Podobne § 502 Obch. zák. pri zmluve o úvere ustanovuje, že dlžník je od poskytnutia prostriedkov povinný platiť z nich úroky, ktoré sú splatné spolu so záväzkom vrátiť použité peňažné prostriedky. Citované ustanovenia vychádzajú zo zásady, že veriteľ má nárok na úroky ako zmluvnú odplatu za užívanie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o pôžičke alebo o úvere. Inak povedané, zmluvná odplata patrí veriteľovi len za čas, počas ktorého dlžník užíva peňažné prostriedky v súlade so zmluvou. V momente, kedy užívanie peňažných prostriedkov zo strany dlžníka je v rozpore so zmluvou (lebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o výživnom, výška výživného, určenie výšky výživného
Právna veta: Pri rozhodovaní o výživnom a určovaní výšky výživného, súd vychádza nielen zo skutočných preukázaných majetkových a finančných pomerov povinného rodiča, prihliada zároveň na schopnosti a možnosti povinného rodiča. Povinným predkladané dôkazy o jeho pomeroch svedčia skôr o jeho ľahkovážnom prístupe pri zabezpečovaní potrieb svojej rodiny (do ktorej patrí aj plnoletý syn - navrhovateľ) a žiadnym spôsobom nepreukázal, že by v jeho potencionalnych možnostiach a schopnostiach nebolo dosahovať vyšší príjem ako preukazuje predkladanými daňovými priznaniami. Pokiaľ sa potom povinný rodič uspokoj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zaistenie žiadateľa o udelenie azylu, udelenie azylu na území Slovenskej republiky
Právna veta: Ustanovenie § 88a ods. 1 písm. c) zákona o pobyte cudzincov, umožňuje žalovanému zaistiť žiadateľa o udelenie azylu, ktorý je už zaistený podľa § 88 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), ak na dosiahnutie účelu zaistenia nie je možné využiť iné menej závažné prostriedky, a ktorý podal žiadosť o udeleniu azylu, ak existuje dôvodné podozrenie, že podal žiadosť o udeleniu azylu s cieľom oddialiť alebo zmariť jeho administratívne vyhostenie (pozri, napr. rozsudok NS SR 1Sža/40/2014 z 04.11.2014).
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zaistenie cudzinca, administratívne vyhostenie, účelnosť zaistenia, preverenie možnosti vyhostenia
Právna veta: Pri posudzovaní otázky účelnosti zaistenia a stanovenej dĺžky doby zaistenia správny súd poukazuje na rozsudok kasačného súdu sp. zn. 1SZa/7/2016 z 05.04.2016, v zmysle ktorého „Reálnosť vyhostiteľnosti je podmienkou zaistenia cudzinca, a to z toho dôvodu, aby sa predchádzalo svojvôli pri zaistení. Preto odporca musí s riadnou starostlivosťou pristupovať k prevereniu možnosti vyhostenia cudzinca do krajiny jeho pôvodu, resp. tretej krajiny. Ak nie je cudzinec vyhostiteľný, nie je jeho zaistenie ani efektívne, ani účelné. Na tomto mieste odvolací súd považuje za potrebné upozorniť na skut ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zaistenie , maximálna dĺžka zaistenia cudzinca, nepreskúmateľnosť rozhodnutia pre nedostatok dôvodov
Právna veta: Správny súd preto k otázke stanovenia maximálnej dĺžky zaistenia poukazuje na rozhodovaciu činnosť súdov, v zmysle ktorej doba zaistenia je esenciálnou zložkou inštitútu zaistenia a dĺžka doby zaistenia musí byť náležite odôvodnená existujúcimi skutočnosťami v konkrétnom prípade, ktoré odôvodňujú takýto čas nevyhnutne potrebný na zaistenie cudzinca a žalovaný je povinný zdôvodniť dĺžku doby zaistenia. Podľa názoru kasačného súdu lehotu zaistenia je potrebné určiť presne a výstižne. Z formulácie zákona, že cudzinec môže byť zaistený „na čas nevyhnutne potrebný“, je tiež potrebné vyvodiť, že dĺž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: účinná ľútosť pri zanedbaní povinnej výživy, prečin zanedbania povinnej výživy, zánik trestnosti činu
Právna veta: Odvolací súd v rámci preskúmavania napadnutého rozsudku zistil, že obžalovaný dlh na výživnom vo výške 940,- Eur do konania verejného zasadnutia uhradil L. P.j, o ktorej sume aj následne táto odvolaciemu súdu písomne uviedla, že ju obdržala. Podľa názoru odvolacieho súdu obžalovaný splnil všetky zákonné podmienky pre aplikáciu ustanovenia o účinnej ľútosti podľa § 86 ods. 1 písm. a) Tr. zák., keďže trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky, ako to L. P. uviedla v prípravnom konaní (č.l.39) a obžalovaný svoju povinnosť dodatočne splnil skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súlad s dobrými mravmi, námietka premlčania, súlad vznesenej námietky premlčania s dobrými mravmi
Právna veta: Vznesenie námietky premlčania v zásade prestavuje výkon práva v súlade so zákonom, pretože inštitút premlčania je zákonným inštitútom, ktorý prispieva k právnej istote v právnych vzťahoch a je aplikovateľný voči ktorémukoľvek právu podliehajúcemu premlčaniu. Nie je však vylúčené, aby aj takýto výkon práva, ktorý je v súlade so zákonom predstavoval konanie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a preto nepožíval právnu ochranu. O takýto prípad však môže ísť iba výnimočne. V rozpore s dobrými mravmi môže byť však len taký výkon práva účastníkom v civilnom sporovom konaní, ktorý je výrazom zneužiti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: nepravá retroaktivita, pravá retroaktivita (spätná účinnosť zákona), spätná účinnosť zákona, prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
Právna veta: Správny súd poukazuje i na rozhodnutia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 9Sžk/8/2016 zo dňa 27.06.2018, sp. zn. 4Cdo/98/2010, v zmysle ktorých k definujúcim znakom právneho štátu patrí aj zákaz retroaktivity právnych noriem, ktorý je významnou demokratickou zárukou ochrany práv a právnej istoty (PL. ÚS 16/95). Nie každá retroaktivita je však nezlúčiteľná s princípmi, na ktorých je budovaný právny štát. V teórii a praxi sa rozlišuje tzv. pravá a nepravá spätná účinnosť (retroaktivita) právnych predpisov. Význam tohto rozlišovania je založený na skutočnosti, že pokiaľ sa pravá retroaktivita v zás ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: skutočná škoda, vznik škody, náhrada škody v zmysle Občianskeho zákonníka, vznik škodovej události
Právna veta: V prvom rade treba uviesť, že ku vzniku skutočnej škody nemôže dôjsť skôr, než došlo k úbytku majetkových hodnôt na strane poškodeného. Ak teda došlo k poškodeniu veci (ako tomu bolo v prejednávanej veci), potom škoda právnemu predchodcovi žalobcu nemohla vzniknúť už momentom vzniku škodovej udalosti, ako sa mylne domnieva žalobca, pretože samotnú škodovú udalosť (v prejednávanej veci dopravnú nehodu) nemožno stotožniť so vznikom škody. Výška náhrady škody má zodpovedať nákladom potrebným na uvedenie do pôvodného stavu, čím sa myslí stav pred poškodením. Argumentácia žalobcu je z týchto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľský úver, úrokové sadzby, prekročenie na bežném účtu, všeobecné úverové podmienky
Právna veta: Už zo znenia § 2 písm. f) zákona č. 129/2010 Z.z. je zrejmé, že ide o osobitný právny inštitút, ktorého obsahom je „automatické prijatie prečerpania Z formulácie zákonných ustanovení je zrejmé, že banka má voči majiteľovi účtu, v prípade prekročenia disponibilného zostatku na účte nárok na vrátenie takto prečerpaných prostriedkov, tj. nárok na vrátenie prekročenia a neplatí, že na uplatnenie predmetného nároku je potrebné či nutné uzatvorenie osobitného zmluvného vzťahu okrem zmluvy o účte. Tento fakt potvrdzuje aj osobitná úprava spotrebiteľskej formy zmluvy o povolenom prečerpaní napr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: postup pri daňovej kontrole, pochybnosti správcu dane, dôkazné bremeno
Právna veta: Formulácia dôvodných pochybností správcom dane a ich oznámenie daňovému subjektu postupom podľa § 46 ods. 5 Daňového poriadku, ktoré sleduje ako dôsledok prenos dôkazného bremena na daňový subjekt, musí splniť nielen podmienku preukázateľného spochybnenia (obdobne aj nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. III. ÚS 401/09 zo 16. decembra 2009 ) ale je podmienené aj vyslovením hodnotiacich úsudkov, ktorými pomenuje svoje pochybnosti dostatočne jasne, aby daňový subjekt poznal rozsah svojho dôkazného bremena a na základe informácií od správcu dane vedel, aké skutočnosti má doložiť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dopravca v pravidelnej doprave, základné povinnosti dopravcu v pravidelnej doprave, autobusová stanica, prevádzkovanie pravidelnej dopravy
Právna veta: Prevádzkovanie cestnej dopravy je podnikaním, ktorého predmetom je odplatné poskytovanie dopravných služieb verejnosti cestnými motorovými vozidlami, ktoré sú na tento účel typovo schválené. Dopravnými službami sú v osobnej doprave preprava cestujúcich a ich batožiny a súvisiace služby, najmä informačné služby poskytované cestujúcim, systém rezervácie a predaja cestovných lístkov a miesteniek, služby poskytované cestujúcim pred začiatkom prepravy a počas nej. Dopravcom na účely zákona č. 56/2012 Z.z. je prevádzkovateľ cestnej dopravy odo dňa právoplatnosti dopravnej licencie, koncesie a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uznanie dlhu, prejav vôle, vyvrátiteľná domnienka, dôkazné bremeno
Právna veta: Uznanie dlhu podľa § 588 OZ je jednostranným právnym úkonom dlžníka voči veriteľovi, pre ktorý pod sankciou neplatnosti ustanovená písomná forma. Prejav vôle uznať dlh, čo do dôvodu a výšky je určitý a zrozumiteľný, ak je výkladom podľa § 35 ods. 2 Občianskeho zákonníka objektívne pochopiteľný, t.j. ak nevzbudzuje pochybnosti o jeho obsahu. Čo sa týka inštitútu uznania záväzku je jedným z právnych prostriedkov zabezpečenia záväzku. Zákon za podstatnú náležitosť uznania záväzku považuje uznanie určitého záväzku. Bližšie však tento pojem nevymedzuje. Uznanie záväzku je teda jednostranný pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, zníženie výživného
Právna veta: Vyživovacia povinnosť k dieťaťu je pritom prvoradou povinnosťou rodiča, ktorej plnenie má prednosť pred inými povinnosťami a nemožno sa jej zbaviť ani s poukazom na už minulú a aj aktuálnu majetkovú a sociálnu situáciu povinného rodiča, navyše v danom prípade hodnoverne nepreukázanú, keďže deklarované a notoricky známe výdavky navrhovateľa prevyšujú jeho príjem. Tým potom nemohla byť zohľadnená ani dlhodobejšia práceneschopnosť navrhovateľa, ktorá mu ma brániť zamestnať sa, navyše za situácie, že je len dočasná.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: doručenka, zmarenie fikcie, fikcia doručenia, úložná lehota
Právna veta: „Osobným prevzatím zásielky, ku ktorému došlo po uplynutí trojdňovej úložnej lehoty, nedochádza k zmareniu fikcie, že zásielka sa považuje za doručenú v tretí deň uloženia na pošte.“ 12. Riadne vyhotovená doručenka má povahu verejnej listiny. Doručenka ako verejná listina preukazuje pravdivosť toho, čo sa v nej potvrdzuje a je dôkazom, že sa písomnosť doručila, ak nie je preukázaný opak (§ 111 ods. 1 CSP v spojení s § 25 SSP). To znamená, že pre ňu platí vyvrátiteľná domnienka jej správnosti, pričom jej správnosť sa v súdnom alebo v správnom konaní nedokazuje, dokazuje sa len jej prípadn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: premlčanie práva na predpísanie poistného, preklúzia práva, premlčanie poistného, povinnosť z úradnej povinnosti prihliadať na premlčanie práva
Právna veta: Krajský súd v tejto súvislosti však dáva do pozornosti rozhodnutie NS SR sp. zn. 7Sžso/28/2016 zo dňa 25. januára 2018, z ktorého vyplýva právna veta: „zákon číslo 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov používa pojem premlčanie, avšak o premlčanie v súkromnoprávnom zmysle sa môže jednať v predpise verejného práva len vtedy, ak tento predpis v rámci ustanovenia ktoré pojednávajú o premlčaní vyslovene stanovuje, že správny orgán prihliadne na premlčanie len na námietky účastníka konania. Pokiaľ takéto ustanovenie predpis z verejného práva neobsahuje, je výrazom premlčan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: elektronická komunikácia prostredníctvom e-mailu, právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, monitorovanie pohybu, odpočúvanie telefónnych hovorov
Právna veta: Čánok sa zaoberá pôvodným návrhom zákona o mimoriadnych opatreniach a to v časti, v ktorej s navrhovala zmena zákona o elektronických komunikáciách
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepomenované zmluvy, inominantný kontrakt, profesionálny športovec, zmluvný vzťah profesionálneho športovca
Právna veta: Príspevok analyzuje novelizáciu zákona o športe, účinnú od 1.2.2020. Cieľom predkladateľov novely bolo umožniť športovým subjektom „slobodnú“ voľbu medzi statusom výkonu závislej práce a statusom samostatne zárobkovo činnej osoby. Autor túto novelu podrobuje kritike a dospieva k záveru, že novela svoj cieľ nie je spôsobilá dosiahnuť, ba naopak, iba uložila ďalšie povinnosti tým (individuálnym) športovcom, ktorých zmluvné vzťahy doteraz neboli zákonom o športe podrobnejšie regulované.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, prístup k pôde, poľnohospodársky pozemok, právne vzťahy k pozemkom
Právna veta: Prístup k pôde pre užívateľov nie je závislý len od ich vôle, ale musí sa riadiť aj určitými pravidlami. A tie by sa mali dodržiavať. Pri nájme a užívaní pôdy, kde situácia je z pohľadu vlastníctva zložitá je jedným z nástrojov ako dosiahnuť stav, kedy každý užívateľ by užíval pôdu len v takom rozsahu, v akom má nájomné zmluvy, sú pozemkové úpravy. Pri spracovaní úvodných podkladoch vedia tieto problémy efektívne vyriešiť a súčasne vytvárajú podklady k ďalším etapám.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prepustenie na základe záruky, ponúknutie záruky
Právna veta: Reakcia sudcovskej rady Okresného súdu Bratislava V na kritiku ohľadne možného ponúknutia záruky v zmysle § 80 ods. 1 písm. a) Tr. por. zo strany sudcov.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: spôsob spáchania trestného činu, omyl, trestný čin a spôsoby jeho spáchania, trestný čin spáchaný ľsťou, právny omyl
Právna veta: Predkladaný príspevok v prvej časti poskytuje výklad problematiky omylu v trestnoprávnej teórii so zameraním sa na právne dôsledky jednotlivých druhov omylu. Následne je analyzovaná problematika diferenciácie skutkového a právneho omylu na základe tzv. blanketu a normatívneho znaku skutkovej podstaty a s tým spojené interpretačné ťažkosti..
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obsah uznesenia, dokazovanie v trestnom konaní, vyšetrovateľ v trestnom konaní, orgány činné v trestnom konaní, vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie, odhaľovanie trestných činov, pôsobnosť prokuratúry, povinnosti vyšetrovateľa
Právna veta: Podstatou článku je námet do diskusie k súčasnému stavu vnímania povinností vyšetrovateľa v trestnom konaní
MENU