Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Júl 2021     Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o dedičstve, nadobúdanie vlastníctva, procesná podmienka konania
Právna veta: Vlastníctvo k veciam tvoriacim nepatrný majetok poručiteľa
nenadobúda obstarávateľ pohrebu dedením, ale ich vydaním, pričom k ich vydaniu dochádza na
základe rozhodnutia súdu, ktorým sa súčasne konanie o dedičstve zastavuje. Z toho vyplýva, že sa
jedná o nadobudnutie vlastníctva k veciam, resp. majetku, nepatrnej hodnoty rozhodnutím štátneho
orgánu podľa ust. § 133 Občianskeho zákonníka.
15. Vzhľadom k tomu, že nie je splnená základná procesná podmienka odvolacieho konania, najvyšší
súd odvolacie konanie podľa § 63 ods. 1 C. s. p. v spojení s § 378 ods. 1 C. s. p., zastavil.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosti prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, prístup do sústavy alebo do siete prístup na základe zmluvy, prejav vôle
Právna veta: Povinnosti prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy umožniť výrobcovi elektriny pripojenie a prístup do distribučnej sústavy na základe zmluvy o prístupe a o pripojení k sústave predpokladanej zákonom č. 656/2004 Z. z. (k tomu viď ustanovenie § 21 ods. 2 písm. a/, ako aj § 24 ods. 2 písm. h/ zákona č. 656/2004 Z. z.) zodpovedá právo prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy požadovať od výrobcu elektriny odplatu za túto poskytnutú (zákonom predpokladanú a zároveň vyžadovanú) službu, vrátane platby za prístup. 58. Na tejto skutočnosti nemení nič ani zmena právnej úpravy obs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: pozbavenie výkonu štátnej služby, dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby, výkon štátnej služby
Právna veta: Použitie inštitútu dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby nie je inštitútom, ktorým sa neguje garancia prezumpcie neviny alebo ktorým sa prejudikuje rozhodnutie súdu vo veci samej, ale je len nástrojom na ochranu záujmov spoločnosti, ktorý je oprávnený nadriadený aplikovať v prípadoch, keď sú splnené zákonom stanovené podmienky. Tento zákon a ani obdobné právne predpisy nevymedzujú obsah, a teda ani hranice pojmu „dôležitý záujem štátnej služby“ a tento pojem neupravuje ani žiaden vykonávací predpis. Je teda na uvážení nadriadeného, aby v medziach racionálnej úvahy bez akýchkoľvek su ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: postavenie platiteľa dane, registračná povinnosť, oslobodenie od dane, minimálna daň
Právna veta: Rozhodujúcou skutočnosťou pre priznanie postavenia platiteľa dane v prejednávanej veci je preukázanie, že žalobca spĺňa podmienky pre uznanie za zdaniteľnú osobu v zmysle § 3 ods. 1 zákona o DPH, vzhľadom na vykonávanie ekonomickej činnosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona o DPH. Podmienkou priznania postavenia platiteľa DPH v súvislosti s prevodom časti stavebného pozemku v zmysle § 4 ods. 4 zákona o DPH je okrem stanovenia minimálnej dane z obratu v zmysle § 4 ods. 1 skutočnosť, že sa nejedná o dodanie oslobodené od dane v zmysle § 38 ods. 1 zákona o DPH a nejedná o jednorazový nákup a preda ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová:
Právna veta: Zákonodarca podanie prokurátorskej žaloby proti všeobecne záväznému nariadeniu územnej samosprávy neobmedzil žiadnou lehotou. Jedinou podmienkou prípustnosti žaloby proti všeobecne záväznému nariadeniu územnej samosprávy je (§ 359 ods. 1 Správneho súdneho poriadku), že prokurátor musí podať protest proti tomuto všeobecne záväznému nariadeniu a jeho protestu nebolo vyhovené. Správny súd teda nemôže žalobu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu územnej samosprávy odmietnuť z dôvodu oneskorenosti.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Zásada voľného hodnotenia dôkazov, proces dokazovania v trestnom konaní
Právna veta: Proces dokazovania (a to nielen z hľadiska hodnotenia obsahu jednotlivých dôkazov, ale aj z hľadiska rozsahu dokazovania) je ovládaný zásadou voľného hodnotenia, kedy po vykonaní logických úsudkov v kontexte všetkých vo veci vykonaných dôkazov dochádza k vydaniu meritórneho rozhodnutia. Zákon pritom neurčuje a ani nemôže určiť konkrétne pravidlá, podľa ktorých by sa malo vychádzať v konkrétnom prípade pri určení rozsahu dokazovania alebo pri hodnotení obsahu dôkazov, prípadne ich vzájomnej súvislosti. Jediným všeobecným pravidlom určujúcim rozsah dokazovania je zásada vyjadrená v ustanovení § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie, vznik majetkovej ujmy, neoprávnené získanie majetkových hodnôt
Právna veta: Záväzkový právny vzťah z bezdôvodného obohatenia vzniká len za splnenia zákonných predpokladov, ktorými sú neoprávnené získanie majetkových hodnôt na strane určitej osoby (obohateného) a to na úkor iného subjektu, v ktorého majetkových pomeroch sa táto zmena negatívne prejaví (postihnutého) a príčinná súvislosť medzi získaním bezdôvodného obohatenia určitou osobou a majetkovou ujmou inej osoby. Splnenie týchto predpokladov musí preukázať ten, kto tvrdí, že na jeho úkor bolo bezdôvodné obohatenie získané. Pre záver o (ne) dôvodnosti nároku uplatňovaného žalobcami voči žalovanej titulom be ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na nahliadnutie do spisu, spor o náhradu škody, spotrebiteľské spory
Právna veta: Spory s ochranou slabšej strany sú jasne vymedzené v § 290 až § 323 CSP, pričom spor o náhradu škody podľa zákona č. 514/2003 Z.z. medzi ne nepatrí. 21. Dovolateľ namietal, že súd prvej inštancie porušil jeho procesné práva tým, že mu neumožnil nahliadnuť do spisu pred pojednávaním nariadeným na 4. mája 2018. Dovolací súd konštatuje, že táto námietka nie je dôvodná, pretože súd prvej inštancie dovolateľovi realizáciu jeho práva na nahliadnutie do spisu neodoprel. Z obsahu spisu vyplýva, že pojednávanie v danom spore pôvodne nariadené na 9. februára 2018 bolo zrušené z dôvodu prekážky na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinné zastúpenie, povinnosť dovolateľa byť zastúpený advokátom, nedostatok zastúpenia dovolateľa kvalifikovaným zástupcom
Právna veta: Inštitút tzv. povinného zastúpenia dovolateľa, ktorého účelom je, aby účastníkovi, ktorý sám právnické vzdelanie nemá, bola poskytnutá kvalifikovaná právna pomoc, súčasne aby dovolanie spĺňalo náležitosti stanovené zákonom a rovnako, aby dovolací súd mohol rozhodnúť bez zbytočných prieťahov. Nedostatok zastúpenia dovolateľa kvalifikovaným zástupcom bráni dovolaciemu súdu o veci ďalej konať, nakoľko ustanovenie § 429 ods. 1 C. s. p. je ustanovením kogentnej povahy. Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa advokátom v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ sám ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivý proces, škoda na majetku, ušlý zisk, vznik škody
Právna veta: Zákon č. 514/2003 Z.z. výslovne neupravuje otázky škody, ušlého zisku ani otázku príčinnej súvislosti s medzi nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom a existenciou škody a ušlého zisku. Pri jeho aplikácii sa v týchto otázkach podporne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktorý je v tomto ohľade všeobecným predpisom. Rovnako tomu bolo pri aplikácii zákona č. 58/1969 Zb. a skúmaní otázky škody (ušlého zisku) a príčinnej súvislosti medzi nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom a vznikom uvedeného následku. Na riešenie uvedených predpokladov vzniku zod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vlastnícka žaloba, vlastnícke právo, registrácia zmluvy, vydržanie vlastníckeho práva
Právna veta: Jedným zo základných komponentov vlastníckeho práva je ius disponendi, takže poznanie (pochopenie) dôvodu uzavretia prevodnej zmluvy predznamenáva pochopenie toho, čo účastníci chceli touto zmluvou skutočne medzi sebou právne usporiadať, obzvlášť, pokiaľ jeden z nich (s menším či väčším odstupom od uzavretia zmluvy) následne tvrdí niečo iné, a to mnohokrát iba zo zištných dôvodov. Podmienkou prevodu nehnuteľnosti pred rokom 1992 bola registrácia písomnej zmluvy bývalým štátnym notárstvom s tým, že zápis do listu vlastníctva príslušným strediskom geodézie mal len evidenčný charakter. 18 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Meritum: Skutkový stav
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zrušenie a likvidácia družstva, dokazovanie v odvolacom konaní, odvolanie v sporovom konaní, podstatné doplnenie dokazovania, zrušenie družstva
Právna veta: Odvolací súd je v konaniach v niektorých veciach právnických osôb podľa ustanovenia § 304 a nasl. Civilného mimosporového poriadku viazaný skutkovým stavom tak, ako ho zistil súd prvej inštancie, v opačnom prípade podľa § 68 Civilného mimosporového poriadku zopakuje alebo doplní dokazovanie, ak si to vyžaduje zistenie skutočného stavu veci. Za týmto účelom, ak sú medzi účastníkmi konania určité skutočnosti sporné, nariadi pojednávanie. Ak v prípade, že určité skutočnosti sú medzi účastníkmi sporné a odvolací súd nenariadi za účelom odstránenia t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o užívaní poľovného revíru, rozhodovanie o výkone práva poľovníctva, hospodárenie so spoločnou vecou, výkon práva poľovníctva
Právna veta: O výkone práva poľovníctva podľa § 12 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhoduje nadpolovičná väčšina vlastníkov spoločného poľovného revíru počítaná z výmery všetkých poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: riziko úteku , žiadosť o udelenie azylu, zaistenie podľa zákona o pobyte cudzincov
Právna veta: Pod pojmom riziko úteku je potrebné rozumieť samotné podozrenie z existencie rizika úteku. Pritom posudzovanie existencie hrozby úteku cudzinca je nutne vždy úvahou pravdepodobnostnou, založenou v určitej miere na odhade. Preto niekedy pre záver o existencii rizika úteku (§ 88 ods. 2 zák. č. 404/2011 Z.z.) postačí zistenie, že je pravdepodobné, že príslušná zákonom predvídaná skutková podstata bola naplnená. Môže to tak byť však iba v prípade, že takáto eventualita je najpravdepodobnejším vysvetlením skutkových zistení a že na základe dostupných údajov sa javia byť významne pravdepodobne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: trojčlenný senát, veľký senát, postúpenie veci veľkému senátu
Právna veta: Z dôvodovej správy k Civilnému sporovému poriadku vyplýva, že veľký senát bol zavedený z dôvodu inštitucionálneho zabezpečenia princípu právnej istoty vyjadreného v čl. 2 a za účelom normatívneho pokrytia prípadov, ak sa senát najvyššieho súdu mieni odkloniť od konštantnej judikatúrnej línie SR. 14. Povinnosť dovolacieho senátu predložiť vec na prejednanie a rozhodnutie veľkému senátu a kompetencia veľkého senátu vzniká len vtedy, ak existuje judikatórny odklon. O judikatórny odklon (rozpor) ide vtedy, ak existujú dva rozporné právne názory vyslovené v rozhodnutiach najvyššieho súdu a e ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania proti zmeňujúcemu rozsudku odvolacieho súdu, prípustnosť dovolania, mimoriadny opravný prostriedok, trojčlenný senát, vymáhateľná pohľadávka
Právna veta: Pre splnenie podmienky predloženia veci veľkému senátu je však rozhodujúca existencia právneho názoru trojčlenného senátu (vysloveného v uznesení o postúpení veci veľkému senátu), ktorý je odlišný od právneho názoru, ktorý už bol vyjadrený v rozhodnutí iného senátu najvyššieho súdu. Pokiaľ by existovalo rozhodnutie trojčelenného senátu najvyššieho súdu, vyjadrujúce odlišným právny názor už vyslovený iným alebo totožným, trojčlenným senátom, nie je splnená zákonná podmienka uvedená v ustanovení § 48 ods. 1 C.s.p.. V takomto prípade je naplnený dovolací dôvod podľa ustanovenia § 421 ods. 1 písm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčacia doba, plynutie premlčacej doby, plynutie premlčacej doby pri nároku na nemajetkovú ujmu, nemajetková ujma, právo na náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch
Právna veta: Uplatnenie nároku na nemajetkovú ujmu poškodenou osobou, pozostalou po blízkej osobe, usmrtenej pri dopravnej nehode v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla v trestnom konaní voči osobe, ktorá škodu spôsobila, nemá za následok spočívanie plynutia premlčacej doby počas trvania trestného konania i voči poisťovateľovi osoby, ktorá škodu spôsobila.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na zosúladenie údajov v obchodnom registri so skutočným právnym stavom, konania vo veciach obchodného registra
Právna veta: CMP v ustanovení § 278 upravuje 3 samostatné konania vo veciach obchodného registra, ktoré sú odlišné a ktorými sú: a/ konanie o zápise údajov do OR, b/ konanie o zosúladenie údajov v OR so skutočným právnym stavom a c/ konanie o zrušenie zápisu údajov do OR. V konaní o zosúladenie údajov (ktoré má znaky súdneho mimosporového konania) súd zisťuje, či sú splnené materiálne predpoklady pre vykonanie zápisu (na rozdiel od konania o zápise, v ktorom súd len po formálnej stránke skúma, či sú splnené zákonom ustanovené formálne predpoklady pre zápis údaj v OR a uplatňuje sa tzv. registračný princíp) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prerušenie konania v sporovom konaní, dokazovanie na dovolacom súde, podanie prejudiciálnych otázok Súdnemu dvoru
Právna veta: Obligatórne prerušenie konania na účely podania prejudiciálnych otázok Súdnemu dvoru Európskej únie upravuje aj Civilný sporový poriadok, a to v ustanovení § 162 ods. 1 písm. c/, podľa ktorého súd konanie preruší, ak podal návrh na začatie prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom Európskej únie podľa medzinárodnej zmluvy, t. j. podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (pôvodný článok 234 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva). Podľa § 438 ods. 1 CSP je toto ustanovenie možné primerane aplikovať aj v dovolacom konaní.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: neodvedenie dane a poistného, subjekt trestného činu neodvedenia dane a poistného, všeobecný subjekt
Právna veta: Dovolací súd uznáva, že skutková podstata trestného činu neodvedenia dane a poistného tak, ako je vyjadrená v druhej alinei ustanovenia § 277 ods. 1 Trestného zákona môže zvádzať k tomu, že sa ho môže dopustiť len špeciálny subjekt trestného činu, teda subjekt, ktorý má postavenie platiteľa určitej dane. Páchateľom, respektíve spolupáchateľom tohto trestného činu však môže byť nielen subjekt dane, ale ktokoľvek, kto svojím úmyselným konaním spôsobí, že došlo k neoprávnenému vyplateniu nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty, respektíve k vráteniu spotrebnej dane (Puchalla, M.: § 277 [Neodve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: neodvedenie dane a poistného, neoprávnené uplatňovanie nároku na vrátenie DPH
Právna veta: V zmysle § 277 Trestného zákona v znení účinnom do 30. septembra 2012, predmetné ustanovenie obsahovalo v sebe dve samostatné skutkové podstaty, prvú týkajúcu sa zadržania a neodvedenia splatnej dane a poistného, zrazených a vybratých podľa zákona (prvá alinea) a druhú, týkajúcu sa neoprávneného uplatňovania nároku na vrátenie DPH (alinea druhá). Novelou Trestného zákona č. 246/2012 s účinnosťou od 1. októbra 2012, bol vytvorený samostatný trestný čin daňového podvodu podľa § 277a Trestného zákona, ktorého spáchania sa páchateľ dopustí tým, že neoprávnene vo väčšom rozsahu uplatní nárok na vrá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: oprávnené osoby, vyhlásenie obžalovaného, dovolanie ministra spravodlivosti
Právna veta: Len minister spravodlivosti je osobou oprávnenou podať dovolanie proti rozhodnutiam súdu prvého stupňa, proti ktorým zákon pripúšťa podať tento mimoriadny opravný prostriedok (trestný rozkaz - § 368 ods. 2 písm. a) Tr. por., rozsudok schvaľujúci dohodu o vine a treste - § 334 ods. 4 Tr. por., rozsudok po prijatí vyhlásenia obvineného o priznaní viny - § 257 ods. 5 Tr. por., a samozrejme proti rozhodnutiam v zmysle § 371 ods. 2, ods. 3 Tr. por.). Ustanovenie § 369 ods. 2 Tr. por. neoddeliteľne nadväzuje na § 257 ods. 5 Tr. por., pričom zrozumiteľne a jednoznačne vymedzuje pre subjekty oprávnené ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vykonanie hlavného pojednávania v neprítomnosti obžalovaného, prítomnosť na hlavnom pojednávaní
Právna veta: V kontexte citovaných ustanovení sa žiada najprv vo všeobecnej rovine podotknúť, že prítomnosť obžalovaného na hlavnom pojednávaní je zákonným pravidlom, pretože ako strane trestného konania jej prináležia významné procesné práva, ktoré môže v plnej miere uplatniť najmä na hlavnom pojednávaní. Medzi tie najdôležitejšie radíme aj právo predkladať a navrhovať dôkazy, právo záverečnej reči a posledného slova. Využitie týchto práv môže byť skutočne naplnené iba za prítomnosti obžalovaného na hlavnom pojednávaní. Za určitých okolností má súd možnosť vykonať hlavné pojednávanie aj v neprítomnosti ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 421 CSP, neprípustnosť dovolania
Právna veta: Úspešné uplatnenie dovolania je vždy nevyhnutne podmienené primárnym záverom dovolacieho súdu o prípustnosti dovolania a až následným sekundárnym záverom, týkajúcim sa jeho dôvodnosti. Z vyššie citovaných zákonných ustanovení, upravujúcich otázku prípustnosti dovolania, je zrejmé, že na to, aby sa dovolací súd mohol zaoberať vecným prejednaním dovolania, musia byť splnené podmienky prípustnosti dovolania vyplývajúce z ust. § 420 alebo § 421 CSP a tiež podmienky dovolacieho konania, t. j. aby (okrem iného) dovolanie bolo odôvodnené dovolacími dôvodmi, aby išlo o prípustné dovolacie dôvody a aby ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dovolanie v sporovom konaní, vylučovacia žaloba, posúdenie dobromyseľnosti, výhrada vlastníckeho práva
Právna veta: Ako už dovolací súd vyššie uviedol, právna otázka položená dovolateľom v dovolaní musí byť zásadná (určujúca) pre rozhodnutie vo veci, čo znamená, že práve od jej vyriešenia záviselo rozhodnutie súdu v spore. Dovolateľom položená právna otázka uvedené kritérium nespĺňa a jej formulácia opomína základné závery rozhodujúce pre právne úvahy odvolacieho súdu. Pre záver o tom, že ide o právnu otázku kľúčovú pre rozhodnutie vo veci samej a pre posúdenie prípustnosti dovolania, nie je rozhodujúci subjektívny názor sporovej strany, že daná právna otázka môže byť pre ňu rozhodujúca, ale významný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: pachová identifikácia, pachová stopa, účasť obvineného a obhajcu na úkonoch vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní, porovnávanie pachovej stopy z miesta činu s pachovou stopou konkrétnej osoby
Právna veta: Pachová identifikácia je veľmi špecifický spôsob zabezpečovania/získavania dôkazu a jeho špecifiká sa odrážajú aj v možnostiach obhajcu a obvineného zúčastniť sa na tomto úkone, čo však nie je v rozpore s právom na obhajobu a nezakladá to ani nezákonnosť vykonania dôkazu, pretože si to vyžaduje podstata úkonu. Keďže výsledok porovnávania psom nie je možné overiť inými spôsobmi (ľudskými zmyslami ani inými exaktnými metódami), je podstatné, aby úkon prebehol striktne v súlade so stanovenými postupmi, ktoré sa časom vyvíjajú a formujú. Dodržanie nastavených pravidiel je tiež v záujme obvineného. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: volebné právo, koalícia, kandidátna listina, právo kandidovať vo voľbách
Právna veta: Aj politická strana (strany) si môže podľa vopred určených pravidiel vybrať, či bude kandidovať samostatne a umožní alebo neumožní na svojej kandidátnej listine kandidovať aj členom inej politickej strany (strán) alebo osobám bez straníckej príslušnosti (poprípade určeným inou politickou stranou po dohode s ňou), alebo či s inou politickou stranou (stranami) vytvorí koalíciu, podá spoločnú kandidátnu listinu a prijme tým obmedzenia podľa § 66 ods. 2 písm. b) a c) volebného zákona. Je nad rámec týchto úvah rozoberať preferenčné faktory politických strán pre voľbu niektorého z uvedených p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nezaujatosť sudcu , vylúčenie sudcov ústavného súdu a iných osôb, námietka zaujatosti sudcov
Právna veta: V niektorých oblastiach právnickej praxe je celkom bežné, že sa ľudia, pôsobiaci v právnickej profesii spolu stretávajú opakovane v obdobných procesných roliach (napr. sudca – prokurátor, sudca – advokát, sudca – exekútor, sudca – vysokoškolský pedagóg a pod.). V celom rade prípadov nie je vzťah sudcu a ďalšieho právneho profesionála vzťahom založeným prevažne na procesnom konflikte, ale naopak vzťahom predpokladajúcim určitú súčinnosť a vysokú mieru formálnej aj neformálnej spolupráce. Skutočnosť, že z opísaných, ale aj z iných dôvodov (stretávanie sa na školeniach, konferenciách, spol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: elektronické podanie , návrh na začatie konania, doručenie elektronického podania, lehota na podanie návrhu, zmeškanie lehoty
Právna veta: Podľa § 25 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e- Governmente) v platnom znení (ďalej len „zákon o e-Governmente“) ak osobitný predpis na účely konania o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach osôb ukladá osobe povinnosť podať alebo doručiť orgánu verejnej moci návrh na začatie konania, žalobu, žiadosť, sťažnosť, vyjadrenie, stanovisko, ohlásenie alebo iný dokument alebo ak ju na ich podanie oprávňuje, považuje sa táto povinnosť za riadne splnenú alebo toto oprávnenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: návrh na vyhlásenie konkurzu, vyhlásený konkurz na majetok dlžníka, uplatnenie pohľadávky prihláškou
Právna veta: Zákon
o konkurze a reštrukturalizácii neumožňuje veriteľom, ktorí sa stali účastníkmi konania až
po vyhlásení konkurzu, uplatnením pohľadávky prihláškou žiadať o spätné preskúmanie
toho, či boli splnené materiálne podmienky na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: oddlženie, rozhodovanie o oddlžení, vyhlásenie oddlženia konkurzom
Právna veta: Napriek tomu, že veriteľ (v tomto prípade sťažovateľka) má k oddlžovanému dlžníkovi priamy vzťah, nie je podľa súčasnej právnej úpravy oddlžovania fyzických osôb účastníkom konania vo fáze skúmania podmienok pre vyhlásenie oddlženia konkurzom, ktoré môže iniciovať výlučne dlžník. Z pohľadu súčasného modelu ústavnej sťažnosti tak sťažovateľka nie je subjektom, ktorý sa môže jej prostredníctvom domáhať ochrany svojich práv. 24. Nad rámec rozhodujúceho dôvodu na odmietnutie ústavnej sťažnosti musí ústavný súd podotknúť, že východisková téza sťažovateľky o nutnosti skúmať poctivosť zámer ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nevyčerpanie opravného prostriedku, nesprávne právne posúdenie veci, prípustnosť dovolania z dôvodu procesných vád, ktoré zakladajú tzv. zmätočnosť, účinný prostriedok nápravy, dovolanie v sporovom konaní
Právna veta: Nesprávne právne posúdenie veci je dôvodom na podanie dovolania proti rozhodnutiu odvolacieho súdu za splnenia podmienok podľa § 421 CSP, ak jeho podanie nie je vylúčené podľa § 422 CSP. Ústavný súd na tomto mieste zdôrazňuje, že v rámci svojho postavenia v súlade s čl. 124 ústavy primárne nie je zjednocovateľom prípadných rozdielov v judikatúre všeobecných súdov, resp. najvyššieho súdu. Túto úlohu zákonodarca zveril najvyššiemu súdu, a to prostredníctvom viacerých nástrojov, ku ktorým patrí aj procesnoprávny inštitút dovolania. Kvalifikovaný nedostatok riadneho odôvodnenia rozhodnutia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nezákonný a neústavný zásah do vecí územnej samosprávy , daň z nehnuteľností, miestne dane, oslobodenie od dane z nehnuteľností, zníženie dane z pozemkov
Právna veta: Pojmy „školy a školské zariadenia“, použité v § 17 ods. 2 písm. h) zákona č. 582/2004 Z. z. a vo VZN č. 1/2015, podľa názoru ústavného súdu a priori nevylučujú jeden z možných výkladov, že zahrňuje aj vysoké školy. Ústavný súd pritom vychádza z teleologického výkladu pojmu použitého v konkrétnej norme, ktorá má za cieľ poskytovať úľavy na dani z nehnuteľnosti pre istú kategóriu subjektov. Pojem škola vo všeobecnosti znamená akékoľvek výchovno-vzdelávacie zariadenie, organizáciu alebo inštitúciu. Nakoniec k obdobnému záveru v danej veci dospelo aj finančné riaditeľstvo odbor daňovej meto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: predmet neoceniteľný peniazmi, odporovacia žaloba, odporovanie ukracujúcemu právnemu úkonu, tarifná odmena advokáta z hodnoty sporu
Právna veta: V nadväznosti na uvedené ústavný súd ozrejmuje, že žalobca síce koncipoval žalobu tak, že sa ňou domáhal neúčinnosti právneho úkonu a zaplatenia peňažnej čiastky, avšak v prípade odporovacej žaloby, t. j. konania o určenie neúčinnosti právneho úkonu nejde o výšku peňažného plnenia ako takú, keďže v zmysle citovaného § 63 zákona o konkurze ide o následok určenej neúčinnosti právneho úkonu vyplývajúci priamo zo zákona. Tento zákonný následok, resp. dôsledok musí byť vnímaný aj pri formulovaní žalobného petitu v prípade podania odporovacej žaloby. Inými slovami, následok neúčinného právneh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nečinnosť konania, zbytočné prieťahy v konaní, základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, zmena zákonného sudcu, nadmerné množstvo vecí, v ktorých štát musí zabezpečiť konanie
Právna veta: Po začatí konania vzniká povinnosť správneho súdu konať. Táto povinnosť zahŕňa v sebe všetky povinnosti, ktoré má správny súd v príslušnom začatom správnom súdnom konaní, a to od doručenia návrhu odporcovi a ostatným účastníkom konania a osobám zúčastneným na konaní do vlastných rúk, cez skúmanie podmienok konania, rozhodovanie o procesných návrhoch až po rozhodnutie vo veci samej, resp. konečné rozhodnutie, tak aby konanie prebehlo bez zbytočných prieťahov alebo v normatívne ustanovenej lehote a v tomto rozsahu boli aj vypracované súdne rozhodnutia, resp. aby 10 správny súd v určen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určenie neplatnosti právneho úkonu, úkon právnej služby, tarifná odmena advokáta
Právna veta: S účinnosťou od 1. júla 2013 novelou advokátskej tarify vyhl. č. 184/2013 Z. z. v § 10 ods. 2 sa k pôvodnému zneniu „ak nie je ustanovené inak považuje sa za tarifnú hodnotu výška peňažného plnenia alebo cena veci alebo práva, ktorých sa právna služba týka určená pri začatí poskytovania právnej služby; za cenu práva sa považuje aj hodnota pohľadávky, hodnota záväzku pripojili slová „a hodnota veci, o ktorej vlastníctvo sa vedie spor alebo ktorej vydanie je predmetom súdneho sporu.“ Ak by bolo úmyslom zákonodarcu, aby aj vo veciach určenia platnosti alebo neplatnosti právnych úkonov pri u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neodkladné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia, obmedzenie možnosti nakladať s finančnými prostriedkami, právo na náhradu škody , náhrada škody
Právna veta: V prejednávanej veci nariadené neodkladné opatrenie zasahuje do postavenia sťažovateľky ako konateľky a spoločníčky žalobkyne (obchodnej spoločnosti) v rozsahu, ktorým sa obmedzuje jej možnosť nakladať s finančnými prostriedkami žalobkyne. Ide teda o oblasť upravenú normami súkromného práva, ktorá vo svojej podstate súvisí s výkonom podnikateľskej činnosti obchodnej spoločnosti, ktorej je sťažovateľka spoločníčkou a konateľkou. Okrem toho predmetom meritórneho rozhodovania (hlavného konania) je typické občianske právo náhrady škody uplatňované medzi subjektmi súkromného práva. V autonóm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dovolanie v zmysle TP, zákonnosť dôkazu, znalecký posudok znalca, nezaujatosť znalca
Právna veta: Aj keby malo byť pravdou, že znalecký posudok podal zaujatý, a preto nevierohodný znalec, o odborných schopnostiach ktorého možno mať určité pochybnosti, nie je tým naplnený dovolací dôvod podľa ustanovenia § 371 ods. 1 písm. g) Trestného poriadku, teda že rozhodnutie je založené na dôkazoch, ktoré neboli súdom vykonané zákonným spôsobom. Znalecký posudok podaný zaujatým a odborne spochybniteľným znalcom je nepochybne zákonným dôkazom, pričom sťažovateľom namietané okolnosti sú vecou hodnotenia takéhoto dôkazu. Ako to najvyšší súd správne zdôraznil, hodnotenie dôkazov ako súčasť ustaľov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ustanovenie právneho zástupcu, zastúpenie v konaní pred ústavným súdom
Právna veta: Aby ústavný súd mohol rozhodnúť o ustanovení právneho zástupcu v konaní pred ústavným súdom (§ 37 ods. 1 zákona o ústavnom súde), musí najprv zistiť, či sú kumulatívne splnené tri podmienky, resp. predpoklady na ustanovenie právneho zástupcu v konaní pred ústavným súdom: (i) žiadosť o ustanovenie právneho zástupcu, (ii) majetkové pomery odôvodňujúce takúto žiadosť, (iii) nejde o zrejme bezúspešné uplatňovanie nároku na ochranu ústavnosti. 23. Ak teda ústavný súd zistí, že buď majetkové pomery sťažovateľa takúto žiadosť neodôvodňujú, alebo ide o zrejme bezúspešné uplatňovanie nároku n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: volebné právo, výkon mandátu, aktívne volebné právo, správa verejných veci
Právna veta: V posudzovanej veci (ako už bolo uvedené) sťažovateľ primárne namieta porušenie svojich práv ako poslanec národnej rady, keď mu (podľa neho) nebol umožnený riadny výkon mandátu poslanca tým, že jeho návrhy zákonov neboli prerokované, resp. boli vyradené z prerokovania v pléne národnej rady. Ústavný súd, vychádzajúc zo svojej judikatúry (napr. II. ÚS 48/97, III. ÚS 9/2015), v tejto súvislosti uvádza, že nie je možné stotožňovať práva poslanca ako nositeľa verejnej moci [identifikované sťažovateľom v čl. 87 ods. 1, čl. 84 a čl. 86 písm. a) ústavy] a práva občana uskutočňovať svoj vplyv na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o zrážkách zo mzdy, dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov, neodkladné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia, neprijateľná podmienka zmluvy
Právna veta: Novela zákona o ochrane spotrebiteľa sprísnila aplikáciu dohody o zrážkach zo mzdy pri zabezpečovaní spotrebných úverov. Táto skutočnosť potvrdzuje istú rizikovosť kombinácie dohody o zrážkach zo mzdy a spotrebných úverov. 33. K námietke, že ak je neprijateľnou podmienkou ustanovenie, ktoré zakladá nejaký peňažný nárok, potom jeho neplatnosťou nie je dotknutá platnosť ustanovení o istine a veriteľ ju môže vymôcť, ústavný súd objasňuje, že ak je neprijateľnou podmienkou samotné ustanovenie o spôsobe vymáhania (dohoda o zrážkach zo mzdy), potom dôsledkom je, že veriteľ týmto spôsobom vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účastník exekučného konania, zmluva o postúpení pohľadávky, súdny exekútor, exekučný titul
Právna veta: Podľa § 35 ods. 1 Exekučného poriadku súdny exekútor síce nie je účastníkom exekučného konania (s výnimkou tej časti konania, keď sa rozhoduje o trovách exekúcie), zároveň má však podľa Exekučného poriadku určité povinnosti voči účastníkom konania či exekučnému súdu. Takouto povinnosťou je v zmysle § 37 ods. 3 Exekučného poriadku doručenie návrhu na pripustenie zmeny účastníka konania v lehote do 14 dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedel. V posudzovanej veci došlo k prechodu práv a povinností z exekučného titulu na základe zmluvy o postúpení pohľadávok štátu z 28. decembra 201 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ústavná sťažnosť, dovolanie v sporovom konaní, zachovanie lehoty
Právna veta: Princíp zachovania lehoty na podanie ústavnej sťažnosti po podaní dovolania aj vo vzťahu k predchádzajúcemu právoplatnému rozhodnutiu odvolacieho súdu, ako aj zákonná úprava upravujúca plynutie lehoty dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o mimoriadnom opravnom prostriedku však v každom prípade predpokladajú riadne využitie príslušného mimoriadneho opravného prostriedku. O riadnom využití mimoriadneho opravného prostriedku však nemožno hovoriť v prípade, ak je podaný neoprávnenou osobou, je podaný po lehote, je podaný bez povinného právneho zastúpenia advokátom, prípadne ak je podaný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť, exekučný titul, nárok na výživné, úprava vyživovacej povinnosti
Právna veta: Ústavný súd poukazuje na skutočnosť, že exekučným titulom bola deklarovaná povinnosť sťažovateľa prispievať na výživu oprávneného, ktorá je jeho zákonnou povinnosťou a na trvanie tejto povinnosti, a teda účinnosť exekučného titulu nemala a nemá vplyv smrť matky oprávneného, a to aj napriek skutočnosti, že exekučným titulom je v tomto prípade dohoda medzi dvoma subjektami, z ktorých jeden, v tomto prípade matka oprávneného, zomrel. Záväzok povinného rodiča o úprave vyživovacej povinnosti zakladá právny pomer medzi rodičom (povinným) a dieťaťom (oprávneným) a nie druhým rodičom, pričom pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, odstránenie stavby, stavba na pozemku, spoluvlastníci pozemku
Právna veta: Skutočnosť, že stavba na pozemku bola v konečnom dôsledku
odstránená bez právoplatného a vykonateľného rozhodnutia podľa názoru odvolacieho
súdu nemôže mať za následok, že náklady spojené s odstránením stavby pôjdu na vrub
výlučne žalobcov 1, 2. Zbúraním stavby pozemok získal na svojej hodnote, z čoho
profitovali aj ostatní spoluvlastníci pozemku v podobe vyššej náhrady za prikázanie ich
podielov do BSM.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zabezpečenie záväzku, ručiteľ, spoločný záväzok, ručenie, viac záväzkov
Právna veta: Podľa § 303 Obchodného záko Predpis s týmto číslom sa nenašiel. nníka kto veriteľovi písomne vyhlási, že ho uspokojí, ak dlžník voči nemu nesplnil určitý záväzok, stáva sa dlžníkovým ručiteľom. Podľa § 307 ods. 1 Obchodného zákonníka ak sa za ten istý záväzok zaručí viac ručiteľov, ručí každý z nich za celý záväzok. Ručiteľ má voči ostatným ručiteľom rovnaké práva ako spoludlžník. 40. Z citovaných ustanovení, ako aj z predmetu konania jasne vyplýva, že sťažovatelia mali v konaní postavenie samostatných spoločníkov podľa § 76 CSP. Vyplýva to z tej skutočnosti, že sťažovatelia samosta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania, neúspech v spore, moderačné právo súdu, zmluvná pokuta
Právna veta: Právna úprava náhrady trov konania v sporovom konaní sa podľa doterajšej úpravy v Občianskom súdnom poriadku, ako aj podľa novej úpravy účinnej od 1. júla 2016 v Civilnom sporovom poriadku spravuje zásadou úspechu v konaní/spore. Z porovnania doterajšej a novej právnej úpravy vyplýva, že Civilný sporový poriadok už nemá ustanovenie obdobné úprave obsiahnutej v § 142 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, ktoré sa uplatňovalo ako lex specialis vo vzťahu k úprave obsiahnutej v § 142 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku. Z uvedeného síce vyplýva, že nepatrný úspech už Civilný sporový poriadok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nekalá zmluvná podmienka, zmluvná podmienka, neprijateľná zmluvná podmienka, zmluvná podmienka podľa § 53a OZ
Právna veta: Zmluvnú podmienku, ktorá bola súdom vyhlásená (určená) za nekalú, treba v zásade chápať tak, že nikdy neexistovala, takže nemôže voči spotrebiteľovi vyvolávať účinky. Určenie nekalej povahy tejto podmienky súdnym rozhodnutím musí v zásade viesť k navráteniu jeho právnej a skutkovej situácie, v ktorej by sa spotrebiteľ nachádzal, ak by uvedená podmienka neexistovala (rozsudok Súdneho dvora, Veľká komora, v spojených veciach C-154/15, C-307/15 a C-308/15, bod 61). Uvedený rozsudok prispel k odstráneniu pochybnosti o spätných účinkoch rozhodnutia súdu o určení neplatnosti zmluvnej podmienk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nerozlučné spoločenstvo, neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia a. s. , neplatnosť uznesenia členskej schôdze
Právna veta: Právny názor najvyššieho súdu, podľa ktorého sťažovateľka ako intervenientka nie je osobou oprávnenou na podanie dovolania proti uzneseniu krajského súdu, je v napadnutom rozhodnutí zdôvodnený vyčerpávajúcim spôsobom a presvedčivo. Podľa názoru ústavného súdu najvyšší súd dal jasnú, zrozumiteľnú a vyčerpávajúcu odpoveď na všetky právne relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, keď okrem iného najmä s poukazom na § 242 Obchodného zákonníka, ktorý síce upravuje podmienky, za ktorých môže súd vysloviť neplatnosť uznesenia členskej schôdze družstva, avšak bez toho, že by expli ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: správca bytového domu, nakladanie s prostriedkami fondu, majetok vlastníkov bytov a nebytových prostriedkov, prostriedky fondu prevádzky
Právna veta: Prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv sú majetkom vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (§ 8 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z.) a nie majetkom správcu. O použití prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv rozhodujú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome (§ 14 zákona č. 182/1993 Z. z.). V prípade uzavretia zmluvy o výkone správy s prostriedkami vo fonde prevádzky, údržby a opráv hospodári správca - ide tu o poskytovanie služby správcom vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome vo vzťahu predávajúci - spotrebiteľ. Spôsob hospodárenia s prostriedkami fondu pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nakladanie s majetkom obce, hospodárenie s majetkom obce, zámenná zmluva
Právna veta: Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že základným cieľom pri nakladaní s majetkom obce je (okrem zákonom ustanovených výnimiek) dosiahnutie najmenej trhovej ceny. Obec sa takto pri nakladaní so svojím majetkom má správať ako „dobrý hospodár“. Práve inštitút zámennej zmluvy však predstavuje jednu z výnimiek z pravidla prevodu obecného majetku najmenej za trhovú cenu. Dôvodom je skutočnosť, že za nehnuteľný majetok obce sa nezískava prevodom peňažná hodnota, ale naopak, získa sa recipročne iný konkrétne určený nehnuteľný majetok od presne špecifikovaného subjektu. V takomto prípade môže obe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, právo na prerokovanie veci bez prieťahov, právo na prejednanie veci v primeranej lehote, nečinnosť súdu, dĺžka konania
Právna veta: Pokiaľ ide o prvé posudzované kritérium, ústavný súd konštatuje, že predmet namietaného konania, t. j. uplatňovanie náhrady škody podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých 9 zákonov v znení neskorších predpisov, je sporom patriacim do štandardnej agendy všeobecných súdov v rámci ich rozhodovacej činnosti, teda po právnej stránke sa daná vec nijako nevymyká ich bežnému rozhodovaciemu procesu. Avšak po skutkovej stránke bolo rozhodovanie v napadnutom konaní zložitejšie, pretože, ako to vyplýva zo súdneho spisu a na čo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: sankcie verejného sektora, register partnerov verejného sektora, identifikácia konečného užívateľa výhod, uloženie pokuty žalobcovi
Právna veta: Z dôvodovej správy k zákonu o registri partnerov verejného sektora vyplýva, že tento zákon „s cieľom posilniť jeho reálnu vymáhateľnosť zavádza sankčné mechanizmy, a to najmä pre prípad porušenia povinnosti uvádzať pravdivé údaje o konečnom užívateľovi výhod. Na tento účel bude možné partnerovi verejného sektora uložiť pokutu vo výške neoprávnene získaného hospodárskeho prospechu. Štatutárnemu orgánu partnera verejného sektora bude možné uložiť pokutu v zákonom určenom rozsahu; za zaplatenie tejto pokuty bude ručiť oprávnená osoba. Súčasne bude rozhodnutie o pokute podkladom pre výmaz p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dane a poplatky, súdne poplatky, súdny poplatok, poplatková povinnosť
Právna veta: „Dane a poplatky predstavujú ústavne aprobované obmedzenie práva vlastniť majetok, pričom ich prostredníctvom sú zabezpečované príjmy štátneho rozpočtu, ktoré sú 13 nevyhnutným predpokladom na to, aby štát mohol efektívnym spôsobom plniť svoje úlohy. Základný pojmový rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že kým zmyslom daní je alokácia peňažných prostriedkov na plnenie verejných úloh verejnoprávnych subjektov bez toho, aby tomu zodpovedalo ekvivalentné protiplnenie, v prípade poplatkov je peňažná platba chápaná ako istý ekvivalent činnosti orgánu štátu alebo iného verejnoprávneho subjektu. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno daňového subjektu, právo správcu dane zisťovať a preverovať základ dane alebo iné skutočnosti pre správne určenie dane, daňový subjekt , správne určenie dane
Právna veta: Kasačný súd konštatuje, že v konaní neboli naplnené skutočnosti pre presun dôkazného bremena na správcu dane v zmysle výkladových princípov z rozsudku najvyššieho súdu vo veci Iron Club sp. zn. 3Sžf/1/2011 ASPI JUD 65295 SK. Presun dôkazného bremena na správcu dane v judikovanom prípade sa týkal dodania tovaru, kedy daňový subjekt fyzicky disponoval tovarom a mal k nemu vystavenú faktúru od bezprostredného dodávateľa. Prenos dôkazného bremena v zmysle rozsudku 3Sžf/1/2011 nemožno aplikovať na daný prípad žalobcu. Spoločnosť mala byť priamym, bezprostredným dodávateľom sťažovateľa, s kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: trovy právneho zastúpenia, tarifná odmena advokáta, náhrada trov konania, nerozlučné spoločenstvo účastníkov
Právna veta: Ústavný súd vzal na vedomie existenciu rôznej judikatúry pri rozhodovaní o náhrade trov právneho zastúpenia a aplikácii §13 ods. 2 vyhlášky o odmenách, avšak zdôrazňuje, že nie je jeho úlohou zjednocovať judikatúru všeobecných súdov. Okresný súd svoj záver logicky a presvedčivo odôvodnil, pričom vzal do úvahy účelnosť a spôsob realizovania jednotlivých úkonov právnej pomoci zo strany advokáta. Dôvody, pre ktoré niektoré z úkonov právnej pomoci nepovažoval za účelne vynaložené, okresný súd náležite uviedol. Bez toho, aby sa ústavný súd priklonil k jednej z uvedených línií rozhodovacej či ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vyhotovenie rozsudku, predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia , vyhotovenie písomného rozhodnutia
Právna veta: Samotné znenie § 7 ods. 1 zákona o výkone trestu odňatia slobody počíta so situáciou, že v okamihu prijatia odsúdeného do výkonu trestu nemusí písomné vyhotovenie rozhodnutia v jeho veci ešte existovať a zaväzuje príslušný súd povinnosťou dodatočne toto rozhodnutie zaslať ÚVTOS. Výklad uvedeného ustanovenia, ktorý poskytuje sťažovateľ v ústavnej sťažnosti, je v rozpore s gramatickým i teleologickým výkladom 7 uvedeného ustanovenia, ktoré nadväzuje na jednotlivé ustanovenia Trestného poriadku, a navyše zo strany sťažovateľa nie je podopretý ani žiadnou relevantnou argumentáciou, z ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odročenie pojednávania, neodkladné úkony advokáta v prípade odstúpenia od zmluvy, žiadosť o odročenie pojednávania, dôvod na odročenie pojednávania
Právna veta: Pojednávanie sa mohlo odročiť len z dôležitých dôvodov (§ 119 ods. 1 OSP) V zmysle odseku 2 citovaného ustanovenia účastník, ktorý navrhol odročenie pojednávania, musel súdu oznámiť dôvod na odročenie pojednávania bez zbytočného odkladu, po tom, čo sa o ňom dozvedel alebo odkedy sa o ňom mohol dozvedieť, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti ho mohol predpokladať. Návrh na odročenie pojednávania obsahoval najmä: a) dôvod, pre ktorý sa navrhovalo odročenie pojednávania, b) deň, keď sa účastník o dôvode dozvedel, c) ak to bolo možné, uvedenie elektronickej adresy, telefaxu alebo telef ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: postup riadiaceho orgánu pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania, výzva na vrátenie finančných prostriedkov, povinnosť vrátiť finančné prostriedky
Právna veta: Najvyšší súd vyhodnotil podanie, správy o zistených nezrovnalostiach, ako aj žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov ako podkladové rozhodnutia, ktoré majú predbežnú povahu vzhľadom na postup upravený v § 27a zákona č. 528/2008 Z. z., a preto dospel k záveru o predčasnom podaní správnej žaloby v čase ich vypracovania a odoslania. V relevantnej časti odôvodnenia napadnutého uznesenia (bod 32) uviedol, že „ku dňu podania žaloby neexistuje právoplatné správne rozhodnutie o vrátení finančných prostriedkov podľa § 27a ods. 5 zákona o pomoci a podpore. Povinnosť sťažovateľa vrátiť 13 f ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: lehota konania presahujúca na jednom stupni súdu dobu jedného mesiaca , neodkladnosť a urýchlené rozhodovanie, žiadosť o prepustenie z väzby, zaručenie osobnej slobody
Právna veta: V zmysle citovanej judikatúry (pozri posledná veta bodu 15) je doba nepresahujúca na jednom stupni konania lehotu jedného kalendárneho mesiaca z hľadiska záruk poskytovaných namietanými čl. 17 ods. 2 a 5 ústavy a čl. 5 ods. 4 dohovoru štandardne akceptovateľná. Vychádzajúc z údajov predchádzajúceho bodu odôvodnenia tohto rozhodnutia, je nespochybniteľné, že konanie pred okresným súdom štandardnú odporúčanú maximálnu lehotu jedného mesiaca prekročilo. Ústavný súd, obdobne ako je tomu aj v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) (pozri napr. rozsudok ESĽP vo veci Mo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zastúpenie v ústavnom súde, ochrana ústavnosti, ustanovenie právneho zástupcu
Právna veta: Podľa § 37 ods. 1 zákona o ústavnom súde navrhovateľovi, ktorý požiada o ustanovenie právneho zástupcu v konaní pred ústavným súdom, ústavný súd môže ustanoviť právneho zástupcu, ak to odôvodňujú majetkové pomery navrhovateľa a nejde o zrejme bezúspešné uplatňovanie nároku na ochranu ústavnosti. 20. Vzhľadom na absenciu právneho zastúpenia sťažovateľov a s tým súvisiacu žiadosť o ustanovenie právneho zástupcu v konaní pred ústavným súdom pristúpil ústavný súd v rámci ústavného prieskumu k preskúmaniu toho, či sú kumulatívne splnené tri podmienky, resp. predpoklady na ustanovenie práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: súdny poplatok, sadzobník súdnych poplatkov, právo na prístup k súdu, právo na súdnu ochranu
Právna veta: Ustanovenie § 6 ods. 3 zákona o súdnych poplatkoch nie je možné aplikovať na platenie súdneho poplatku za správnu žalobu. Nie je zrejmé, na základe čoho dospel krajský súd k presvedčeniu, že správnu žalobu podľa položky č. 10 Sadzobníka súdnych poplatkov zákona o súdnych poplatkoch «nie je možné subsumovať pod pojem „úkon“ alebo „konanie“» v zmysle § 6 ods. 3 zákona o súdnych poplatkoch. V predmetnom ustanovení sa uvádza: „Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe podania podaného elektronickými prostriedkami...“. Správna žaloba ako podanie bola podaná elektronickými prostriedkami a n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov exekúcie, trovy exekúcie, vyhlásenie konkurzu
Právna veta: Exekučný poriadok vychádza z princípu, že náhradu trov exekúcie znáša povinný. Výnimočne znáša náhradu trov oprávnený, ak trovy exekúcie zavinil alebo v prípade nemajetnosti povinného. Avšak splnenie podmienok pre stanovenie povinnosti nahradiť trovy exekúcie oprávnenému, ako i rozsah tejto povinnosti, určuje súd. Keďže povinný zanikol, nemohol súd uložiť povinnosť náhrady trov jemu. 17. Podľa okresného súdu uloženie povinnosti nahradiť trovy exekúcie oprávnenému v zmysle ustanovenia § 203 ods. 1 v znení účinnom do 31. marca 2017 predpokladá zavinenie oprávneného na zastavení exekúci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vrátenie nedoručenej zásielky, doručovanie v sporovom konaní, doručovanie písomností do vlastných rúk
Právna veta: Podľa § 106 ods. 1 písm. a) zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „CSP“) ak nejde o doručovanie do elektronickej schránky podľa osobitného predpisu, o doručovanie v osobitných prípadoch podľa § 107 ods. 2 a adresát neuviedol inú adresu na doručovanie, doručuje súd písomnosti fyzickej osobe na adresu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky alebo adresu miesta pobytu cudzinca na území Slovenskej republiky podľa druhu pobytu cudzinca. 8 32. Podľa § 111 ods. 2 CSP ak nemožno doručiť písomnosť na adresu podľa § 106, písomnosť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zaujatosť sudcu, vylúčenie sudcov ústavného súdu a iných osôb, nezávislosť a nestrannosť sudcu
Právna veta: Nestrannosť znamená absenciu zaujatosti či predsudku, znamená, že sudca nemá žiaden osobný záujem na výsledku konania (porov. BARAK, A. Judge in a Democracy. Princeton University Press, 2008, s. 101 a nasl.), resp. nevzniká navonok legitímny dojem, že by takýto záujem mohol mať. Rozhodovanie sudcom, ktorý nie je nestranný, nie je len 12 popretím rovnosti účastníkov konania, ale ide svojím spôsobom aj o rozhodovanie vo vlastnej veci (nemo iudex in causa sua; porov. bod 5 uznesenia Najvyššieho správneho súdu Českej republiky č. k. Nao 46/2010-78 z 11. júna 2010; www.nssoud.cz), a vôbec ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, vybavovanie podnetov a súčinnosť pri plnení úloh prokuratúry, porušenie práva na súdnu ochranu, opakovaný podnet
Právna veta: Ako z citovaného § 36 ods. 2 zákona o prokuratúre vyplýva, ďalším opakovaným podnetom sa rozumie v poradí tretí a každý ďalší podnet, v ktorom podávateľ podnetu prejavuje nespokojnosť s vybavením svojich predchádzajúcich podnetov. Takýto ďalší opakovaný podnet sa vybavuje iba vtedy, ak obsahuje nové skutočnosti. Zároveň z § 33 ods. 1 písm. d) a § 33 ods. 2 zákona o prokuratúre vyplýva, že prokurátor neprihliada na podanie, ktoré je v poradí tretím alebo ďalším podnetom v tej istej veci, ak nadriadený prokurátor nerozhodne inak a o tejto skutočnosti nie je potrebné podávateľa upovedomiť. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o väzbe, právo na súdnu ochranu, zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby, nevyhnutnosť súhlasu prokurátora
Právna veta: Ústavný súd dodáva, že právne závery najvyššieho súdu vo veci, na ktorú odkazuje sťažovateľ (alebo napr. aj v uznesení najvyššieho súdu sp. zn. 5 Tdo 58/2016 7 z 18. augusta 2016), boli vyslovené za značne odlišných okolností. Podstata tam riešeného problému spočívala v „zlom úmysle“ príslušníkov Policajného zboru, ktorý sa prejavil napr. snahou o obchádzanie podmienok, ktoré sú pre zadržanie vyžadované v § 85 ods. 1 Trestného poriadku (napr. nevyhnutnosť súhlasu prokurátora, ak nejde o naliehavú situáciu v zmysle § 85 ods. 1 poslednej vety Trestného poriadku). Za nezákonný bol v týcht ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: účinný prostriedok nápravy., predsúdne konanie, ústavná sťažnosť, trestné oznámenie
Právna veta: Pokiaľ právny predpis stanoví, že v určitej procesnej situácii je príslušný na rozhodovanie o právach a slobodách jednotlivca konkrétny orgán verejnej moci, bolo by zásahom do jeho právomoci a porušením princípu deľby moci (čl. 2 ods. 2 ústavy), pokiaľ by iný orgán o týchto právach rozhodoval bez toho, aby bola daná možnosť príslušnému orgánu na realizáciu jeho právomoci. Obidve tieto hľadiská preto treba reflektovať pri interpretácii a aplikácii jednotlivých inštitútov zákona o ústavnom súde, v danom prípade pre posúdenie prípustnosti ústavnej sťažnosti a príslušnosti ústavného súdu na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: náhrada za stratu času , poskytovanie právnej služby, nárok na náhradu za stratu času
Právna veta: Zmyslom náhrady za stratu času podľa § 17 ods. 1 vyhlášky 655/2004 Z. z. „je paušálnym spôsobom kompenzovať príjem, ktorý by advokát za uvedený čas mohol dosiahnuť poskytovaním právnych služieb. Naopak advokátsky koncipient, ktorý sa nachádza v pracovnom pomere cestou na pojednávanie žiadne finančné prostriedky, ktoré by mu bolo nutné nahradiť, nestráca, nakoľko jeho príjem - mzda nie je priamo závislá od množstva vykonaných úkonov, ale je pevne dojednaná v pracovnej zmluve. Je zrejmé, že advokát nebol v dôsledku nevyhnutnosti prepravy svojej osoby na miesto konania pojednávania z objek ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dovolanie v trestnom konaní, ústavná sťažnosť, zákonné podmienky na podanie dovolania, mimoriadny opravný prostriedok
Právna veta: Z § 368 ods. 1 v spojení s § 368 ods. 2 písm. a) Trestného poriadku (citovaných v časti II tohto uznesenia) vyplýva, že zákon na ochranu základných práv a slobôd obvineného v trestnom konaní vo vzťahu k rozsudku všeobecného súdu zakotvuje (aj) inštitút dovolania ako mimoriadneho opravného prostriedku. Zo sťažnostnej argumentácie sťažovateľa, ktorý namieta najmä to, že v jeho veci rozhodoval vylúčený sudca (resp. rozhodovali vylúčení sudcovia) a že jeho odsúdenie je založené na dôkazoch, ktoré neboli získané zákonným spôsobom, vyplýva, že jeho výhrady smerujúce (aj) proti napadnutému roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: poistná udalosť, plnenie z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu, rozsah poistenia zodpovednosti, práva a povinnosti poisťovateľa, priamy nárok poškodeného, náhradné vozidlo, uplatnenie úroku z omeškania pri poistnej udalosti
Právna veta: 21. Ak žalovaný namietal, že zo strany žalobcu bola nedostatočne zdokladovaná nevyhnutnosť a účelnosť prenájmu náhradného vozidla, krajský súd zvýrazňuje, že pokiaľ poškodenej z titulu škodovej poistnej udalosti bol vnútený tento skutkový a právny stav, kedy nemohla užívať svoje motorové vozidlo a tým sa ocitla v stave nutnosti zabezpečenia si náhradného motorového vozidla, nie je možné spravodlivo požadovať, aby v takejto situácii poškodená nad rámec povinností, ktoré jej vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, evidovala, tak ako to požadoval žalovaný, jednotlivé jazdy, usk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zánik záložného práva, zánik právnickej osoby počas konania, zánik právnickej osoby bez právneho nástupcu, zmena veriteľa, predmet záložného práva
Právna veta: 76. Inak povedané, nemožno súhlasiť s právnym názorom žalovaného o zániku záložného práva zo zákona podľa § 151md ods. 1 písm. b) Občianskeho zákonníka v dôsledku zániku záložcu ako právnickej osoby bez právneho nástupcu. 77. Následne bolo potrebné konštatovať, že v spore bolo nesporným to, že žalobca žalovanému zákonným spôsobom preukázal vznik záložného práva k pohľadávke tvoriacej predmet záložného práva, čím sa toto právo stalo voči poddlžníkovi účinné, ako ani nebola namietaná platnosť záložnej zmluvy, preto bolo potrebné ustáliť, že aj po zániku záložcu a jeho výmaze z Obchodného r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oprava motorového vozidla v autoservise, neplatnosť zmluvy, potvrdenie o prevzatí objednávky, zmluva o oprave a úprave veci, ústna zmluva, podstatné náležitosti zmluvy
Právna veta: 31. Zmluva o oprave písomnú formu nemala, bola dojednaná ústne, že ňou bol založený spotrebiteľský právny vzťah (ako to vyhodnotil aj okresný súd) ani jedna strana sporu nespochybňovala. 32. Ak ide o opravu alebo úpravu veci, vznikne objednávateľovi právo, aby mu zhotoviteľ podľa jeho objednávky vykonal opravu alebo úpravu veci a zhotoviteľovi vznikne právo, aby mu objednávateľ zaplatil cenu za opravu alebo úpravu veci (§ 652 ods.1 OZ). Opravou veci je činnosť, ktorou sa najmä odstraňujú vady veci, následky jej poškodenia alebo opotrebenia (§ 652 ods.2 prvá veta OZ). 33. Odvolací súd v z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vlastnícke právo, spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnostiam, bytový dom , spoločné zariadenia domu, zmluva o výkone správy domu, úhrady za plnenia, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
Právna veta: 23. Pre úplnosť však treba tiež dodať, že bytový dom je jedna stavba v spoluvlastníctve všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorí sa na tvorbe Fondu opráv podieľajú podľa svojich spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach. V každom bytovom dome sa podľa BytZ vytvára len jeden Fond opráv a to pre celý bytový dom, do ktorého sú povinní podľa ust. § 10 ods. 1 BytZ prispievať všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov. Nie sú teda vedené osobitné fondy len pre vlastníkov bytov a len pre vlastníkov nebytových priestorov, pretože byty a nebyt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmeny na veci, zádržné právo, nájomná zmluva , prenajímateľ a nájomca, ukončenie nájmu
Právna veta: 11. Ťažisko procesnej obrany žalovanej spočívalo v námietke, ktorou podmienila vypratanie predmetu nájmu uzavretím dohody o vzájomnom vyporiadaní strán v súvislosti s vloženými investíciami do predmetu nájmu. V tejto súvislosti okresný súd poukázal na zákonnú úpravu podľa § 667 ods. 1 Občianskeho zákonníka, z ktorého vyplýva, že za predpokladu, že prenajímateľ dal nájomcovi súhlas na vykonanie zmien veci a súčasne sa zaviazal na úhradu týchto nákladov, prípadne medzi účastníkmi došlo k dohode o spôsobe úhrady týchto nákladov, žalovaná ako nájomca je oprávnená domáhať sa týchto nákladov v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dobrá viera držiteľa, dobromyseľný držiteľ, dobromyseľnosť držby, oprávnená držba ako predpoklad vydržania, držba, skutkový omyl, právny omyl, titul držby
Právna veta: 16.Držba je faktický stav, pri ktorom má držiteľ vec vo svojej moci, užíva ju a požíva plody a úžitky z nej, disponuje ňou, prípadne vykonáva činnosť, ktorá pripúšťa trvalý alebo opätovný výkon. Tvrdenie držiteľa, že mu vec patrí, a že s ňou nakladá ako s vlastnou, musí byť podložené konkrétnymi okolnosťami, z ktorých možno usúdiť, že toto presvedčenie držiteľa bolo po celú vydržaciu dobu dôvodné ("R 8/1991"). Oprávneným je držiteľ, ktorý je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí. Neoprávneným je teda držiteľ, ktorý so zreteľom na všetky okolnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: závislá práca, Dobrovoľnícka činnosť, nelegálna práca, pracovnoprávny vzťah, kontrola, protokol o výsledku kontroly, kontrola, výkon, uchádzač o zamestnanie, výkon dobrovoľníckej činnost, dobrovoľník
Právna veta: 30. Pri výklade pojmu dobrovoľník a dobrovoľnícka činnosť súd vychádzal z dôvodovej správy k zákonu č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o dobrovoľníctve) ako i z jeho jednotlivých ustanovení. Hlavnou ambíciou tohto zákona bolo predovšetkým stransparentniť dobrovoľníctvo ako všeobecne uznávanú činnosť vykonávanú fyzickými osobami vo verejnoprospešnom záujme, pričom boli vymedzené oblasti dobrovoľníctva najmä v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, starostlivosti o chorých a starých ľudí, či vzdelávania, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poistná zmluva, výluka z poistenia, právne úkony vyjadrené slovami, domácnosť, pojem, spotrebiteľská zmluva , spotrebiteľská zmluva, spotrebiteľský vzťah, poistenie nehnuteľého majetku pre prípad jeho poškodenia, zničenia alebo iných škôd, ktoré na ňom vzniknú, výklad zmluvných podmienok v prospech spotrebiteľa, ochrana práv spotrebiteľa
Právna veta: 18. Právne úkony vyjadrené slovami treba vykladať nielen podľa ich jazykového vyjadrenia, ale najmä tiež podľa vôle toho, kto právny úkon urobil, ak táto vôľa nie je v rozpore s jazykovým prejavom. Právne úkony vyjadrené inak než slovami sa vykladajú podľa toho, čo spôsob ich vyjadrenia obvykle znamená. Pritom sa prihliada na vôľu toho, kto právny úkon urobil, a chráni sa dobromyseľnosť toho, komu bol právny úkon určený (§ 35 ods.1, 2 OZ). V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na to, že aj poistnú zmluvu (najmä predmet poistenia) bolo potrebné vykladať tak, aby bola zachovaná vôľa to ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: informačná povinnosť rodiča , rodičovské práva a povinnosti, dohoda rodičov, výchovné prostredie pre dieťa, zverenie dieťaťa do starostlivosti, zmena výchovného prostredia
Právna veta: 45. Vo vzťahu k odvolacím námietkam matky týkajúcim sa uloženia informačnej povinnosti odvolací súd konštatuje, že pre riadnu ochranu záujmov dieťaťa je zásadne nevyhnutné, aby obaja rodičia mali vedomosti o záležitostiach dieťaťa, keďže v určitých prípadoch môže mať zatajenie niektorých informácií pre dieťa veľmi nepriaznivé následky. Táto vzájomná rodičovská povinnosť by nemala byť podceňovaná a v prípade, ak ju rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti neplní dobrovoľne, má mu byť v zásade uložená súdom, pokiaľ sa takejto úpravy druhý rodič domáha. Otec si uplatnil to ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: aktívna legitimácia dieťaťa, zapretie otcov­stva, lehota na zapretie otcovstva určeného súhlasným vyhlásením rodičov, zapretie otcovstva manželom matky, zapretie otcovstva na návrh dieťaťa, návrh na zapretie otcovstva
Právna veta: 14. Zaprieť otcovstvo môže aj dieťa, pokiaľ súd rozhodne o prípustnosti zapretia otcovstva. Ide o významný zásah do osobného stavu otca, matky aj dieťaťa. Základnými hmotnoprávnymi podmienkami sú záujem dieťaťa na zapretí otcovstva a uplynutie lehoty na zapretie otcovstva podľa ust. § 86, 89 alebo § 93 Zákona o rodine rodičom dieťaťa. Zapretie podľa tohto ustanovenia sa člení na dve fázy. Prvá fáza sa nazýva konanie o prípustnosti zapretia otcovstva. Aktívne legitimované na podanie návrhu je dieťa, ktoré má záujem na tom, aby otcovstvo jeho matrikového otca bolo zapreté. Žiadne procesné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena rozhodnutia o výživnom, vyživovacia povinnosť, vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom, výška výživného k maloletému, spotrebné náklady dieťaťa, odôvodnené potreby maloletého
Právna veta: Rozdielne, ako súd prvej inštancie, rozhodol odvolací súd pokiaľ ide o výšku vyživovacej povinnosti na maloletého, keď treba súhlasiť s odvolacím argumentom otca, že nemôže sám znášať celú výšku vyživovacej povinnosti. Z uvedených dôvodov odvolací súd uznal odôvodnené potreby na maloletého vo výške 600 eur mesačne, pričom neuznal matke položku cestovné vo výške 200 eur mesačne, avšak ostatné námietky otca maloletého vyhodnotil ako nedôvodné. Nemožno považovať náklad na stravu, ktorý najmä otec spochybňoval vo výške 150 eur mesačne za nadsadený, keď skutočne pri rozpočítaní uvedenej sumy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: škodová udalosť, dopravná nehoda, povinnosti účastníka škodovej udalosti, povinnosti účastníka dopravnej nehody a škodovej udalosti
Právna veta: 15/Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke k ustanoveniam § 64 až § 66 sa za dopravnú nehodu považuje aj škodová udalosť, pri ktorej si jej účastníci nesplnia ustanovené povinnosti alebo ak je jeden z vodičov pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky. Ostatné udalosti nebudú dopravnou nehodou, ale len škodovou udalosťou, ktorej dôsledky si majú jej účastníci vyriešiť sami, resp. prostredníctvom poisťovne. Táto zmena súvisí najmä so skutočnosťou, že pri tzv. malých dopravných nehodách občania plne nevyužívajú právo vybaviť si vec cestou náhrady škody, ale hl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu, spôsobená prevádzkovou činnosťou, prevádzková činnosť, zodpovednosť za škodu spôsobená prevádzkovou činnosťou, škoda na majetku
Právna veta: Podľa § 420a ods. 1 Občianskeho zákonníka, každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí inému prevádzkovou činnosťou. Podľa § 420a ods. 2 písm. a) Občianskeho zákonníka, škoda je spôsobená prevádzkovou činnosťou, ak je spôsobená činnosťou, ktorá má prevádzkovú povahu, alebo vecou použitou pri činnosti, V zmysle citovaného § 420a ods. 1 OZ, každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil inému prevádzkovou činnosťou. Vyvolávajúcim činiteľom vzniku škody v zmysle cit. ust. § 420a ods. 2 písm. a) OZ môže byť samotná činnosť, ktorá má prevádzkovú povahu, avšak len vtedy, ak bol škodlivý následok spôsob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: havarijné poistenie motorových vozidiel, všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu, skutočná škoda, skutočná škoda oproti škodovej udalosti, poistné plnenie, právo na poistné plnenie, regresný nárok, poistenie majetku, prechod práva poisteného proti inému na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou, právo na plnenie proti poistiteľovi
Právna veta: 19. Na zdôraznenie správnosti napadnutého rozsudku odvolací súd pripomína, že v prejednávanej veci ide o dva rôzne právne dôvody poisteného plnenia zo strany žalovaného a to zmluvné havarijné poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom pri výkone povolania v rámci jeho všeobecnej zodpovednosti za škodu (§ 179 Zákonníka práce). Jedná sa o poistné plnenia z dvoch rôznych poistení, ktoré sa ale a priori nevylučujú; boli zhodou okolností dojednané u totožného poisťovateľa Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.. 19.1. Povinnosť žalovaného ako komerčného poisťovateľa posky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti, ukončenie nájomného vzťahu k bytu, porušenie práva na česť, osobnostné práva fyzickej osoby
Právna veta: 21. K porušeniu práva na česť a dôstojnosť dochádza spravidla skutkovými tvrdeniami, ktoré sú nepravdivé, avšak aj takými skutkovými tvrdeniami, ktoré sú samé o sebe pravdivé, ale boli uvedené takou formou, v takých súvislostiach alebo za takých okolností, že objektívne vyvolávajú dojem pravdu skresľujúci, čím pôsobia difamačne (hanlivo). K zásahu do osobnostných práv môže napokon dôjsť aj prezentovaním neoprávnenej kritiky určitého správania tejto osoby. V preskumávanej veci aj podľa názoru odvolacieho súdu informácie poskytnuté v spornom článku majú jednoznačne vecný reálny skutkový zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dokazovanie v sporovom konaní, nevykonanie všetkých navrhnutých dôkazov
Právna veta: Civilný mimosporový poriadok ukladá účastníkom povinnosť označiť dôkazy na preukázanie ich tvrdení (§ 25 Civilného mimosporového poriadku), pričom v mimosporovom konaní je súd povinný vykonať aj iné dôkazy, ako navrhli účastníci, ak je to potrebné na zistenie skutočného stavu veci (§ 36 Civilného mimosporového poriadku). O tom, ktoré z označených dôkazov budú vykonané, rozhoduje vždy súd (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku). To znamená, že súd nie je viazaný návrhmi účastníkov na vykonanie dokazovania a ani nie je povinný vykonať všetky navrhované dôkazy. Nevykonanie všetkých navrhnutýc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, skutočná škoda, vzniknutá škoda na motorovom vozidle, zodpovednosť za škodu, zodpovednosti sa nemôže prevádzateľ zbaviť
Právna veta: 12. Odvolací súd nemá v úmysle opakovane dopodrobna uvádzať svoj právny názor, ktorý vyslovil vo svojom uznesení č.k. 5Co/96/2017-360 zo dňa 28. februára 2018. Len v krátkosti teda opakuje svoj názor, že pre tento prípad, kedy bola škoda na motorovom vozidle žalobcu spôsobená tým spôsobom, že na vozovku vybehol diviak, ktorý bol zrazená motorovým vozidlo žalovanej a od neho bol pri zrážke odmrštený do motorového vozidla žalobcu, je celkom priliehavé pri právnom posúdení uplatneného nároku žalobcu na náhradu škody použiť závery Stanoviska občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovens ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: striedavá osobná starostlivosť, neschopnosť rodičov navzájom komunikovať v záujme maloletých detí
Právna veta: Striedavá starostlivosť kladie na rodičov vysoké ľudské a osobnostné požiadavky, ak však rodičia dokážu kultivovane zvládnuť potom výrazne zvyšuje predpoklad, že láskyplný a produktívny vzťah dieťaťa k obom rodičom zostane zachovaný aj po zrušení spoločnej domácnosti. Striedavú starostlivosť nemožno chápať ako prostriedok na potrestanie druhého rodiča, ktorý sa o dieťa prevažne sám staral. Hmotnoprávnymi podmienkami pre nariadenie striedavej starostlivosti rodiča kumulatívne sú, ak - obidvaja rodičia sú spôsobilí vychovávať dieťa (nespôsobilosť dieťa vychovávať je daná najmä jeho zdravotným st ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vrátenie daru, hrubé porušenie dobrých mravov, skutková podstata vrátenia daru, nevhodné správanie sa obdarovanej k darcovi a jeho dcére
Právna veta: Predpokladom úspešného uplatnenia práva darcu na vrátenie daru v zmysle § 630 Obč. zák. nie je akékoľvek nevhodné správanie sa obdarovaného alebo púhy nevďak, ale iba také správanie sa, ktoré s ohľadom na všetky okolnosti konkrétneho prípadu možno kvalifikovať ako hrubé porušenie dobrých mravov. Ide buď o porušenie značnej intenzity alebo o sústavné porušovanie dobrých mravov a to či už fyzickým násilím, hrubými urážkami, neposkytnutím potrebnej pomoci a pod. Musí ísť o také správanie sa obdarovaného, ktoré možno objektívne s prihliadnutím na konkrétne okolnosti, za ktorých k nemu došlo, posúd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: súbežné páchateľstvo, spolupáchateľ, páchateľ
Právna veta: O spoločné konanie ide vtedy, ak každý zo spolupáchateľov uskutoční svojím konaním všetky znaky skutkovej podstaty trestného činu alebo keď každý zo spolupáchateľov svojím konaním uskutočnil len niektorý zo znakov skutkovej podstaty trestného činu, ktorá je potom naplnená len súhrnom týchto konaní, alebo aj vtedy, keď konanie každého zo spolupáchateľov je aspoň článkom reťaze, pričom jednotlivé činnosti - články reťaze smerujú k priamemu vykonaniu trestného činu a len vo svojom celku tvoria jeho skutkovú podstatu a pôsobia súčasne (R 36/1973). Za spoločný úmysel viacerých páchateľov spôsobiť i ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: subjekt trestného činu, prekrúcanie práva, špeciálny subjekt, zneužitie zákona, prekrútenie práva
Právna veta: Čánok sa zaoberá trestným činom prekrúcania (ohýbania, znužitia) práva, ktorý vláda SR, podľa svojho programového vyhlásenia, zvažuje zaviesť do Trestného zákona aj v pránych podmienkach Slovenskej republiky
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: protiepidemické obmedzenia, protivírusové opatrenia, odstúpenie vo výnimočných situáciach, covid-19
Právna veta: Článok sa zameriava na otázku súladnosti zavedených protiepidemických obmedzení v Slovenskej republike s článkom 15 Európskeho dohovoru o ľudských právach
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: skutková podstata trestného činu, úkladná vražda, zločinecká skupina, obzvlášť závažný zločin, vecná príslušnosť súdu, špecializovaný trestný súd
Právna veta: Článok podrobne mapuje problémové miesta vecnej príslušnosti Špecializovaného testného súdu a kritizuje jej nejednoznačnú právnu úpravu
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prijatie opatrení pre zvládnutie pandémie, sústava národných výborov, zrušenie okresných úradov, koronavírus
Právna veta: Článok prináša stanovisko k diskusii na stránkach mienkotvorných denníkov a bývalého splnomocnenca vlády SR pre decentralizáciu ako aj analýzu právnych úprav počnúc vytvorením duálneho systému verejnej správy a následnej právnej úprave zákona č. 222/1996 Z.z.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prístup k pôde, prístup k pozemku, nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, relatívna neplatnosť nájomných zmlúv, hospodárenie so spoločnou vecou, užívanie a nájom pozemkov
Právna veta: Prístup k pôde pre vlastníkov, ktorí chceli vlastné užívanie nikdy nebol jednoduchý a vždy vyžadoval a bude vyžadovať ich aktívnu účasť. Ale na druhej strane nie je tu autorita, ktorá by tieto procesy riadila a ich snahu podporila. Sú tu síce pozemkové úpravy, ale keďže sa nevykonávajú, táto možnosť sa nedá použiť.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: telovýchovno-športové zariadenia, covid-19, odstránenie dopadov krízy covid-19, podnik v ťažkostiach, športová súťaž
Právna veta: Základnou úlohou športu a športových organizácií v spoločnosti je športová súťaž a tvorba celospoločensky významných hodnôt, nie ekonomické ciele akými sú hospodárska súťaž a tvorba zisku. Športové organizácie nedokážu čeliť počas existujúcej pandémie zákazom, lebo nemajú žiadne rezervy a negenerujú žiadne príjmy.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: týranie blízkej osoby a zverenej osoby, blízka osoba, syndróm zavrrhnutého rodiča
Právna veta: Článok sa zaoberá možnosťami trestno-právneho posúdenia konania rodiča dieťaťa, ktorý emočne zneužíva dieťa a používa ho ako zbraň proti druhému rodičovi
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: mlčanlivosť advokáta, incidenčné spory, práva a povinnosti advokáta, výkon advokácie, povinnosť zachovávať mlčanlivosť
Právna veta: Článok sa zaoberá problematikou mlčanlivosti advokáta v incidenčnom spore na podkalde konkrétneho prípadu z praxe
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní, korupčné väzby, korupcia, legalizácia príjmu z trestnej činnosti, trestná zodpovednosť právnických osôb
Právna veta: Výňatky z programového vyhlásenia vlády SR scháleného dňa 19.04.2020, ktoré sa týkajú trestného práva, súdov a orgánov činných v trestnom konaní
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prípustnosť a účinok sťažnosti, zastavenie trestného stíhania z dôvodu neprípustnosti, uznesenie o zastavení konania, dokazovanie v trestnom konaní, zodpovednosť vyšetrovateľa
Právna veta: Príspevok sa dopĺňa už publikovanú tému pôsobnosti a zodpovednosti vyšetrovateľa v trestnom konaní.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, nájom poľnohospodárskych pozemkov, klimatické zmeny, užívatelia pôdy, postup pre podávanie žiadosti o priame podpory, náhradné pozemky
Právna veta: V dnešnej dobe potrebujeme zabezpečiť bezproblémové riešenie prístupu k pôde a vyčleňovanie pozemkov pre malých, rodinných a začínajúcich poľnohospodárov. Pravdepodobne bude nutná aktualizácia §12a zákona č.504/2003 Z.z., respektíve možnosti prístupu k pôde modernizáciou zrušeného §15 zo zákona o pozemkových úpravách. Pre koordinovaný a riadený prístup k pôde bude rýchlosť a pružnosť spracovania dôležitá aj z iných dôvodov: musíme pružne reagovať a aplikovať požiadavky na výrobu potravín a poľnohospodárskej výroby v súvislosti s biodiverzitou a bojom proti dôsledkom klimatických zmien.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: aktívne opatrenia na trhu práce, prekážky v práci, home office, podpora zamestnávateľov v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, podpora samostatne zárobkovo činných osôb v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, krízové opatrenia, covid-19
Právna veta: Odborníci pôsobiaci na platforme UčPS v pripravili pre športovú verejnosť rešerš opatrení COVID-19 pre oblasť pracovného práva a výber opatrení vo finančnej oblasti.

Z analýzy všeobecných opatrení vo vzťahu k oblasti športu vyplýva, že v dôsledku špecifík športu, ktoré sú jednak dôsledkom jeho osobitosti, ale aj nedostatkov platnej právnej úpravy, za čo nenesú zodpovednosť športové kluby, tréneri a ani športovci, bude potrebné navrhnúť a prijať ďalšie zmeny právnej úpravy, ktoré významnejšie zahrnú do pomocných opatrení aj dotknuté subjekty v oblasti športu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: organizácia ústredných orgánov, právo na súdnu ochranu, právny štát, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Právna veta: Článok sa zaoberá analýzou právnej úpravy menovania fyzických osôb do funkcií, ktoré sú v právomoci exekutívy podľa Ústavy SR a iných právnych úprav prijatých NR SR
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oprávnenie policajtov počas covid-19, covid-19, oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti, oprávnenia policajta
Právna veta: V tomto článku nájdete 15 otázok a odpovedí týkajúcich sa toho, aké sú oprávnenia policajtov v čase koronavírovej pandémie.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na obhajobu, dovolacie konanie, dovolanie v trestnom konaní, odmietnutie dovolania, porušenie práva na obhajobu ako dovolací dôvod
Právna veta: Podstatou tohto článku je podrobiť odbornej kitike uznesenie najvyššieho súdu vydané v dovolacom konaní týkajúce sa najmä výkladu § 284 ods. 2 Tr. por.
MENU