Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 238 OSP, právna otázka, rozhodovacia prax, otázka významná pre rozhodnutie
Právna veta: Vo vzťahu k prípustnosti dovolania podľa 421 ods. 1 písm. c/ C. s. p., tvrdenej dovolateľom, sa súčasná judikatúra najvyššieho súdu ustálila na tom, že aby určitá otázka mohla byť relevantná z hľadiska prípustnosti dovolania podľa označeného ustanovenia, musí mať zreteľné charakteristické znaky. Predovšetkým musí ísť o otázku právnu (teda v žiadnom prípade nie o skutkovú otázku). Zo zákonodarcom zvolenej formulácie tohto ustanovenia vyplýva, že otázkou riešenou odvolacím súdom sa tu rozumie tak otázka hmotnoprávna, ako aj procesnoprávna (ktorej riešenie záviselo na aplikácii a interpretácii p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: hodnovernosť a záväznosť údajov katastra, dobrá viera, dobromyseľný nadobúdateľ, kataster nehnuteľností
Právna veta: Vec predkladajúci senát zastáva názor, že pokiaľ z výslovnej zákonnej úpravy nevyplýva, že sa dobrá viera prezumuje (ako napríklad v prípade oprávnenosti držby podľa § 130 OZ), čo v našich podmienkach nie je možné dovodiť ani z právnej úpravy katastra nehnuteľností (na rozdiel od predchádzajúcej českej právnej úpravy), je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že aj vzhľadom k obmedzenej materiálnej publicite katastra nehnuteľnosti (vychádzajúcej z ustanovenia § 70 ods. 1, 2 katastrálneho zákona) nepostačuje pre konštatovanie (prezumovanie) existencie dobrej viery nadobúdateľa len tvrdenie založen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predmet úpravy zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, nárok na náhradu škody, nezákonné rozhodnutie orgánu verejnej moci, bezdôvodné obohatenie
Právna veta: Nárok na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci (nesprávnym úradným postupom orgánu verejnej moci), môže byť v občianskom súdnom konaní úspešne uplatnený až vtedy, ak žalobca nemohol dosiahnuť uspokojenie svojej pohľadávky z titulu bezdôvodného obohatenia voči tomu, kto tento prospech získal, a je povinný ho vydať. Pokiaľ má účastník pohľadávku na vydanie bezdôvodného obohatenia voči osobe odlišnej od štátu, škoda mu ešte nevznikla, a preto nemôže byť daná zodpovednosť štátu za škodu podľa zákona č. 514/2003 Z. z. Existencia pohľadávky na vydanie bezdôvodného oboh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: predkupné právo štátu, zmluvná voľnosť, katastrálny úrad
Právna veta: Zmluvná voľnosť vlastníkov pozemkov, ku ktorým sa viaže zákonné predkupné právo štátu (ustanovenie § 3 ods. 5 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), je obmedzená priamo zo zákona, a teda vlastníci dotknutých pozemkov sú povinní v prípade ich zamýšľaného predaja tieto prednostne ponúknuť na kúpu štátu. Neprihliadnutie katastrálneho úradu v konaní o povolenie vkladu vlastníckeho práva z kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností na existenciu inštitútu zákonného predkupného práva š ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňové preplatky a úrok, zásada daňovej neutrality, nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty, daňová kontrola
Právna veta: Kasačný súd zastáva názor, že zásadu daňovej neutrality by mala rešpektovať i výška kompenzácie za zadržanie nadmerného odpočtu DPH po dobu trvania daňovej kontroly. Tak ako v zmysle judikatúry Súdneho dvora nesmie byť daňový subjekt výkonom daňovej kontroly ekonomicky znevýhodnený, nemôže mu výkon daňovej kontroly spojený so zadržaním uplatneného nadmerného odpočtu DPH (pri zachovaní neutrality dane) priniesť ani ekonomickú výhodu. Zadržanie finančných prostriedkov po dobu nevyhnutnú na vykonanie daňovej kontroly je aj podľa judikatúry Súdneho dvora oprávnené a legitímne, nakoľko slúži na pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: lehota na podanie žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku, prechodné ustanovenia zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, rozhodcovský rozsudok, včasnosť podania žaloby
Právna veta: Z ustanovenia § 73 ods. 2 ale vyplýva, že na trvanie a plynutie lehoty na podanie žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku, ktorá začala plynúť pred 1. januárom 2015, sa použijú predpisy účinné do 31. decembra 2014. Vyplýva teda z neho, že na konanie o zrušenie rozhodcovského rozsudku, začaté na súde pred 1. januárom 2015, ako je to v danom prípade, sa aplikujú ustanovenia nového zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, ale okrem lehoty na podanie žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku, ktorú treba posudzovať podľa doterajších predpisov. Gramatickým, jazykovým a logickým výkladom toh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom ako dovolací dôvod, právo na spravodlivý proces, procesné práva účastníka
Právna veta: Pojem „právo na spravodlivý proces" v zmysle ustanovenia § 420 písm. f/ C. s. p. nahradil doterajší pojem „odňatie možnosti konať pred súdom" v zmysle ustanovenia § 237 ods. 1 písm. f/ O. s. p. Relevantné znaky, ktoré charakterizujú procesnú vadu v zmysle ustanovenia § 420 písm. f/ C. s. p. sú - zásah súdu do práva na spravodlivý súdny proces a nesprávny procesný postup súdu znemožňujúci procesnej strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva. Právo na spravodlivý súdny proces predstavuje možnosť fyzických a právnických osôb domáhať sa svojich práv na nestrannom súde a v konaní pred ní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: miestna príslušnosť podľa OSP, alternatívna miestna príslušnosť, všeobecná miestna príslušnosť súdu, osobitná miestna príslušnosť súdu
Právna veta: Civilný sporový poriadok rozlišuje všeobecnú a osobitnú miestnu príslušnosť súdu, pričom osobitná miestna príslušnosť je buď alternatívna (§ 19 CSP), alebo výlučná (§ 20 CSP). Výlučná miestna príslušnosť má prednostný charakter, keďže v ustanovení § 20 CSP sa zavádza úprava, ktorá sa aplikuje namiesto všeobecného súdu žalovaného. To znamená, že ak ide o spory uvedené v § 20 písm. a) až e) CSP, ustanovenia o všeobecnej miestnej príslušnosti (§ 13 až 18 CSP) alebo alternatívnej miestnej príslušnosti (§ 19 CSP) sa neuplatnia. Alternatívna miestna príslušnosť (ktorá je podstatná pre predmetnú vec) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodujúci stav v čase právoplatnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy, správny súd, právoplatnosť rozhodnutia, nárok na invalidný dôchodok
Právna veta: V zmysle § 135 ods.1 SSP a rozhodnutie správneho súdu je rozhodujúci stav v čase právoplatnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy. Na lekárske nálezy, ambulantné správy a prepúšťacie správy, ktoré boli vyhotovené po vydaní rozhodnutia žalovanej, preto súd nie je oprávnený prihliadať - tieto novšie nálezy však môžu byť predmetom hodnotenia v konaní o novej žiadosti o zvýšenie invalidného dôchodku. Žalobcovi nič nebránilo ani nebráni, aby opätovne požiadal o zvýšenie invalidného dôchodku, a to aj spätne, odo dňa, ktorým podľa neho došlo k takému zhoršeniu zdravotného stavu, ktorý podľa neho môž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predkupné právo spoluvlastníkov, predkupné právo, darovacia zmluva , právny nárok, prevod vlastníckeho práva
Právna veta: Z odôvodnenia rozhodnutia odvolacieho súdu vyplýva, že sa zaoberal prejavom vôle - právnym úkonom, na ktorého zaviazanie sa žalobca voči žalovanému domáhal, a to darovacou zmluvou, keď zdôraznil jeden z jej základných pojmových znakov, a to bezodplatnosť, na základe ktorej obdarovaný sa nezaväzuje poskytnúť darcovi nijakú protihodnotu daru vyjadriteľnú v peniazoch, t. j. účelom darovacej zmluvy je bezodplatné rozmnoženie majetku obdarovaného, a to na úkor darcu, na dar nie je právny nárok. Ohľadne predkupného práva podľa § 140 Občianskeho zákonníka, na základe ktorého sa žalobca domáhal uzavr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oprávnený držiteľ , absolútna neplatnosť právneho úkonu, nadobúdací titul, dobrá viera
Právna veta: K otázke vplyvu absolútnej neplatnosti právneho úkonu na práva dobromyseľných nadobúdateľov sa vyjadril ústavný súd v rozhodnutí sp. zn. I. ÚS 50/2010. Poukázal v ňom na zásadu rímskeho práva (nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet), v zmysle ktorej nikto nemôže previesť na iného právo, ktoré sám nemá. Zdôraznil, že platne nemôže nadobudnúť vlastnícke právo právny nástupca, ak subjekt, od ktorého odvodzuje (derivatívne) svoje vlastnícke právo k nehnuteľnosti, toto právo nikdy nenadobudol, a teda ho ani nemohol ďalej platne previesť. Vo všeobecnosti možno za vlastníka považ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Meritum: Vada diela
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: vady diela, nároky z vád tovaru, nárok na zľavu z ceny, odstránenie vád diela
Právna veta: I. Aj v prípade odstránenia vád diela treťou osobou určenou objednávateľom za predpokladu, že zhotoviteľ vady diela neodstránil ani v dodatočnej primeranej lehote, má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na zľavu z ceny diela podľa ustanovenia § 564 v spojení s ustanovením § 439 ods. 1 Obchodného zákonníka. II. Ak náklady objednávateľa účelne a predvídateľne vynaložené na odstránenie vád treťou osobou určenou objednávateľom prevyšujú zľavu z ceny diela, predstavujú tieto náklady v rozsahu prevyšujúcom zľavu z ceny diela nárok objednávateľa na náhradu škody voči zhotoviteľovi podľa ustanove ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: podriadené pohľadávky, pohľadávka veriteľa, posúdenie pohľadávky, spriaznená osoba, vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu
Právna veta: Pre posúdenie pohľadávky veriteľa ako podriadenej pohľadávky v zmysle ustanovenia § 95 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) sa pri jednoznačnom preukázaní spriaznenosti veriteľa s úpadcom v zmysle ustanovenia § 9 ods. 3 ZKR zohľadňuje jedine časové hľadisko vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu. Moment vyhlásenia konkurzu je zároveň relevantný iba v súvislosti s tým, či bol vyhlásený pred účinnosťou novely ZKR realizovanou zákonom č. 348/2011 Z. z. alebo po nej. Otázka času vzniku pohľadávky je z tohto dôvodu irelevantná.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: ublíženie na zdraví, ťažká ujma na zdraví, pokus trestného činu, byť uzrozumený, okolnosti nezávislé na vôli
Právna veta: Z oboma súdmi (okresným, ale aj krajským) ustáleného skutku plynie, že obvinený poškodeného opakovane päsťou udieral do tváre, po páde ho prisadol, ďalej ho bil päsťami, následne ho kopol pätou nohy do spodnej časti chrbta, v dôsledku čoho spôsobil poškodenému mnohopočetné zlomeniny tváre, rebra, stavca a otras mozgu. Na tomto mieste nie je možné súhlasiť s názorom obhajoby, že by úmyslu spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví nasvedčovalo len použitie zbrane. Vyššie naznačenému názoru by bolo možné prisvedčiť za situácie, že by išlo o jeden úder päsťou bez použitia zbrane, kedy naozaj spravidla k spôso ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne delikty na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, inšpektorát práce, ochrana zamestnancov
Právna veta: Najvyšší súd zistil, že Inšpektorát práce Bratislava výšku uloženej sankcie podrobne odôvodnil, a to vo vzťahu ku všetkým kritériám uvedeným v § 19 ods. 6 zákona o inšpekcii práce, ktorými sú závažnosť zistených porušení a ich následkov, počet zamestnancov sťažovateľa, ako aj počet zamestnancov, ktorých sa dotklo porušenie povinností, skutočnosť, či zistené porušenie povinností je dôsledkom neúčinného systému riadenia ochrany práce u zamestnávateľa alebo či ide o ojedinelý výskyt nedostatku, skutočnosť, či ide o opakované zistenie toho istého nedostatku. Vzhľadom na to, že v zmysle § 19 ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: delegácia veci z dôvodu vhodnosti, právo na zákonného sudcu , miestna príslušnosť súdu, subjekty konania
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva strany civilného sporového konania (účastníka civilného mimosporového konania) na zákonného sudcu (Čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky - ústavného zákona SNR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov a jedného nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti civilného sporového konania alebo jeho zrýchlenie (čo rovnako platí aj pre civilné mimos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: pojednávanie v správnom súdnictve, povinnosť vykonať ústne pojednávanie v konaní
Právna veta: Ustanovenie § 107 ods. 1 S.s.p. pritom upravuje prípady, kedy je nariadenie ústneho pojednávania nevyhnutné (pod písm. a/ a e/) resp. potrebné (písm. b/, c/ a d/), pričom z obsahu súdneho spisu nevyplýva naplnenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených podmienok pre nariadenie ústneho pojednávania, pričom vo vzťahu k podmienke podľa písm. a/, správny súd nemusí žalobcu ani žalovaného či ďalších účastníkov konania vyzývať, aby sa k prejednaniu veci bez nariadenia pojednávania vyjadrili. Takéto vyjadrenie sa posúva do výlučnej dispozície účastníkov konania a je výslovne na nich, či budú na nariadení po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: skrátené odôvodnenie rozsudku, špeciálne ustanovenie, totožný skutok, totožný predmet konania
Právna veta: Ustanovenie § 140 S.s.p. je vo vzťahu k všeobecnému ustanoveniu § 139 ods. 2 S.s.p. špeciálnym ustanovením. Ustanovenie § 140 správnemu súdu použiť tzv. skrátené odôvodnenie rozsudku, v ktorom sa správny súd môže obmedziť' len na poukázanie na totožný rozsudok, ktorého dôvody prípadne stručne zopakuje. Totožný predmet konania sa rozumie druhovo totožný (obdobný) predmet konania, ktorý sa týka rovnakého právneho problému. Rozsudok obsahujúci skrátené odôvodnenie sa tak od úplného rozsudku odlišuje iba v obsahu odôvodnenia, v skrátenom odôvodnení je však vždy potrebné stručne opísať predmet kona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: lehota na podanie žaloby v správnom súdnictve, procesnoprávna lehota, rozhodnutie orgánu verejnej správy
Právna veta: Správny súdny poriadok ustanovuje lehotu na podanie správnej žaloby v § 181 ods. 1 tak, že fyzická osoba alebo právnická osoba musí správnu žalobu podať v lehote dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy, proti ktorému smeruje, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. V tomto prípade podľa zákona č. 327/2005 Z.z. je možné podať správnu žalobu do 15 dní odo dňa doručenia napadnutého rozhodnutia. Lehota na podanie správnej žaloby ustanovená v § 181 ods. 1 S.s.p. je lehotou procesnoprávnou. Procesnoprávna povaha lehoty n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: výstavba sústavy tepelných zariadení, účastníci stavebného konania, účastníci konania, dodatočné povolenie stavby, poznámky pod čiarou
Právna veta: Vo vzťahu k právnej úprave účastníctva v konaní o dodatočnom povolení stavby podľa stavebného zákona je treba poukázať na to, že pri vymedzovaní okruhu účastníkov konania stavebný úrad s poukazom na § 88a ods. 7 stavebného zákona aplikuje § 59 stavebného zákona, teda nie zúžený okruh účastníkov vymedzený v § 97 stavebného zákona. Ustanovenie § 88a ods. 7 stavebného zákona bolo prijaté neskôr zákonom č. 237/2000 Z.z. Z ustanovenia jednoznačne vyplýva primeranosť postupu stavebného úradu ako v prípade stavebného konania, ak stavbu možno dodatočne povoliť. Vzťahuje sa to na žiadosť o vydanie doda ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podplácanie, úplatok, obstarávanie veci všeobecného záujmu, porušenie povinnosti
Právna veta: Rozdiel medzi trestnými činmi podplácania podľa § 332 Tr. zák. a § 333 Tr. zák. spočíva v postavení podplácanej osoby, resp. v charaktere úloh, ktoré podplácaná osoba vykonáva a ktoré majú byť oproti riadnemu výkonu ovplyvnené. To znamená, že ak by páchateľ nepodplácal iného v súvislosti s úlohami spojenými s obstarávaním veci všeobecného záujmu, ale za účelom, aby podplácaná osoba porušila svoje povinnosti vyplývajúce napr. z pracovnej zmluvy, išlo by o trestný čin podplácania podľa § 332 Tr. zák. Súčasne, ako bolo uvedené vyššie, pojem „obstarávanie veci všeobecného záujmu“ v ustanovení § 33 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: námietka zaujatosti, mimoriadne opatrenia v súvislosti s covid-19, návrh na vylúčenie sudcu z prejednávania, zmena sudcu, dôvod vylúčenia
Právna veta: Aj v prípade, keď strana sporu v námietke zaujatosti neuviedla konkrétny deň, kedy sa dozvedela o dôvode vylúčenia sudcu, konajúci súd námietku prejedná za predpokladu, že je možné jednoznačne určiť deň, kedy sa strana sporu mohla prvýkrát dozvedieť o zmene osoby zákonného sudcu a zároveň ide o včasné podanie.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodnutia súdu, proti ktorým možno podať dovolanie, mimoriadny opravný prostriedok, meritórne rozhodnutia
Právna veta: Konanie o dovolaní v zmysle ôsmej hlavy Trestného poriadku je jedným z mimoriadnych opravných prostriedkov, ktoré možno podať iba proti tzv. meritórnym rozhodnutiam, teda rozhodnutiam vo veci samej, ktorými sa trestné stíhanie končí. V posudzovanom prípade podal obvinený L. X. dovolanie proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 24. januára 2019, sp. zn.7Tos/113/2018, v spojení s uznesením Okresného súdu Rožňava z 5. septembra 2018, sp. zn. 2Nt/16/2018. Z citovaného ustanovenia § 368 ods. 2 Tr. por., ani z iných ustanovení Trestného poriadku nevyplýva prípustnosť podania dovolania proti uzne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: voľné hodnotenie dôkazov v trestnom konaní, porušenie práva na obhajobu ako dovolací dôvod, práva obvineného v trestnom konaní, orgány činné v trestnom konaní
Právna veta: Dovolací dôvod uvedený v § 371 ods. 1 písm. c) Tr. por. napĺňa okolnosť zásadného porušenia práva na obhajobu. Z dikcie označeného dovolacieho dôvodu vyplýva, že k jeho naplneniu nemôže dôjsť pri akomkoľvek porušení práva obvineného na obhajobu, nakoľko takéto porušenie musí dosahovať určitú - zásadnú intenzitu, čím sa má na mysli predovšetkým porušenie práva na povinnú obhajobu v zmysle § 37 Tr. por. Najvyšší súd zároveň v rámci svojej rozhodovacej činnosti notoricky pripomína, že za zásadné porušenie práva na obhajobu v intenciách § 371 ods. 1 písm. c) Tr. por. nemožno považovať obsah a roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: predkupné právo štátu, rozhodovanie o vklade, kataster nehnuteľností, významná investícia
Právna veta: Predkupné právo štátu s poukazom na § 3 ods. 5 zákona č. 175/1999 Z. z. Zákon č. 175/1999 Z. z. je vo vzťahu ku Katastrálnemu zákonu, ale aj k Občianskemu zákonníku osobitným predpisom (so špeciálnou úpravou ), čo nakoniec vyplýva z § 3 ods. 5 zákona, keďže predkupné právo štátu sa zapisuje do katastra nehnuteľností (na návrh príslušného ministerstva). Teda ak zákonodarca takéto „predkupné právo štátu“ upravil priamo v zákone, je potrebné ho rešpektovať a pri rozhodovaní o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností naň prihliadať v rámci skúmania podmienok na vklad v zmysle § 31 ods. 1 Katastrá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne delikty , subjektívna lehota, objektívna lehota, správny orgán
Právna veta: Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo svojom ustanovení § 68a ods. 3 upravuje jednak subjektívnu lehotu a jednak objektívnu lehotu. V rámci subjektívnej lehoty zákon ukladá správnemu orgánu povinnosť začať konanie a uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, kedy správny orgán zistil porušenie povinnosti. V rámci objektívnej lehoty je vyjadrená požiadavka ukončiť správne konanie najneskôr do troch rokov odo dňa kedy došlo k porušeniu povinnosti. Subjektívna lehota plynie v rámci objektívnej lehoty, ktorej uplynutím nemožno sankciu za porušenie právnej povinnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: podmienky nároku na invalidný dôchodok, podmienky nároku na úrazovú rentu, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť
Právna veta: Kasačný súd poukazuje na to, že v prípade invalidného dôchodku a úrazovej renty ide o dve samostatné dávky, u ktorých zákonodarca samostatne upravil podmienky pre vznik ich nároku. Kým jednou z podmienok vzniku nároku na invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z.z. je invalidita, teda viac ako 40-percentný pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, podmienkou vzniku nároku na úrazovú rentu podľa § 88 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z.z. je viac ako 40-percentný pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca (pokles pracovnej schopnosti). Pojem „pokles schopnosti vykonávať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: úhrnný trest a spoločný trest, ukladanie pokút za správne delikty, správny orgán , absorbčná zásada, analógia legis, administratívne konanie
Právna veta: Na rozdiel od Trestného zákona, právne predpisy, ktoré zakotvujú skutkové podstaty správnych deliktov neupravujú postup správnych orgánov pri postihu za súbeh viacerých deliktov. Pri súbehu viacerých správnych deliktov pri nedostatku špeciálnej úpravy je potrebné použiť „analogiae legis“ tzv. absorpčnú zásadu. Jej podstata tkvie v absorpcii sadzieb (teda prísnejší trest pohlcuje miernejší). Zbiehajúce sa delikty sú tak postihnuté len trestom určeným pre najťažší z nich, čo pri rovnakých sadzbách pokút znamená, že správny orgán posúdi závažnosť deliktu a úhrnný trest uloží podľa sadzby za najzá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odstránenie stavby , stavba
Právna veta: Pojem „odstránenie stavby“ v zmysle § 88 Stavebného zákona, arg. a maiori ad minus implicitne zahŕňa aj zasypanie výkopovej jamy rýh, ktoré predchádzali realizácii stavby, ktorá sa neuskutočnila. Odstránenie stavby je nevyhnutné vykladať ako uvedenie do pôvodného stavu, vrátane povrchovej úpravy pozemku. V prípade uvedenia staveniska do pôvodného stavu, hoci sa na stavebnom pozemku nenachádzajú stavebné konštrukcie výslovne upravené v § 43 ods. 1 stavebného zákona, ak niet iného právneho režimu upraveného stavebným zákonom, ktorý by takýto skutkový stav explicitne riešil, je potrebné postupov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: nemocenské poistenie, vznik nároku na nemocenské dávky, dôchodkové dávky, úrazové dávky, dávku garančného poistenia, dávku v nezamestnanosti a vznik nároku na ich výplatu, sociálne poistenie, strata alebo zníženie príjmu, právo na primerané hmotné zabezpečenie
Právna veta: Nemocenské poistenie ako súčasť sociálneho poistenia slúži ako poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva. Účelom nemocenského poistenia je poskytnúť primerané hmotné zabezpečenie občanom v uvedených situáciách. Primerané hmotné zabezpečenie má základ v čl. 39 Ústavy Slovenskej republiky a poskytuje sa v súlade s princípom solidarity a zásluhovosti. Pokiaľ princíp solidarity zohľadňuje vzťah k priemernej úrovni hmotného zabezpečenia občanov, princíp zásluhovosti naopak zdô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia, posudzovanie zdravotného stavu, zmenená pracovná schopnosť, Sociálna poisťovňa, posudkový lekár
Právna veta: Najvyšší súd konštatuje, že posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a tým aj súvisiaceho zostatkového pracovného potenciálu je vecou výlučne odbornou - medicínskou, na ktoré súd nemá potrebné odborné znalosti. Vo veciach dôchodkového poistenia zdravotný stav a pracovnú schopnosť občanov posudzuje Sociálna poisťovňa vo forme lekárskej posudkovej činnosti pri výkone sociálneho poistenia (§ 153 ods. 1 písm. b/ v spojení s § 153 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z.z.) s tým, že konkrétne túto činnosť vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poiste ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: výnimočný trest, trest odňatia slobody na doživotie, obzvlášť zavrhnutiahodná pohnútka, zvlášť zavrhnutiahodný spôsob
Právna veta: Dovolací súd sa preto obmedzil na preverenie, či súdy nižšieho stupňa skúmali splnenie podmienok. Súd prvého stupňa zistil, že za spáchanie trestného činu vraždy podľa § 219 ods. 2 Trestného zákona umožňuje Trestný zákon uložiť výnimočný trest, ktorým sa v zmysle ustanovenia § 29 ods. 1 Trestného zákona rozumie trest odňatia slobody nad pätnásť až do dvadsiatich piatich rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie. Prvý predpoklad na uloženie trestu odňatia slobody na doživotie bol teda splnený. Súd následne hodnotil stupeň nebezpečnosti spáchaných činov (súd prihliadal aj na okolnosti vražd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neoprávnený odber plynu, porušenie zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii plynu na meradle, zodpovednosť odberateľa plynu
Právna veta: Ak je v konaní preukázané, že odberateľ v rozhodnom období odoberal plyn meradlom s porušeným zabezpečením proti neoprávnenej manipulácii (t. j. dopustil sa neoprávneného odberu plynu), vznikla mu v súlade s § 82 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike (rovnako aj § 59 ods. 2 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike - pozn. dovolacieho súdu) povinnosť nahradiť dodávateľovi plynu vzniknutú škodu vrátane ušlého zisku. Za protiprávny úkon ako jeden z predpokladov zodpovednosti za škodu zákon považuje neoprávnený odber plynu, ktorý bol meraný určeným meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečeni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: určenie času plnenia, premlčacia doba pri právach vymáhateľných na súde, splatnosť pohľadávky, výzva veriteľa
Právna veta: Zo všeobecnej úpravy času plnenia vyplýva, a to ako v režime občianskeho tak obchodného práva (tu s poukazom aj na právnu argumentáciu uvádzanú v rozhodnutí Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Cdo/146/2008, na ktoré dovolateľka poukazuje), že doba splatnosti pohľadávky závisí od výzvy veriteľa na plnenie. O tomto niet sporu. S týmto momentom je, prirodzene, spojená aj otázka počiatku plynutia premlčacej doby. Ak čas plnenia nie je v zmluve, ani inak, určený, je veriteľ v režime Obchodného zákonníka (ďalej aj „ObZ“) oprávnený požadovať splnenie záväzku hneď po uzavretí zmluvy a dlžník je povinný záväz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: predkupné právo štátu, absolútna neplatnosť právneho úkonu, zmluva o prevode nehnuteľnosti, nepravá retroaktivita, dodatočná právna nemožnosť plnenia
Právna veta: Podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v danom prípade nenastala absolútna neplatnosť právneho úkonu - predmetnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti, pretože podmienky platnosti sa skúmajú vždy ku dňu uzavretia zmluvy. V čase uzavretia zmluvy neexistovala právna úprava brániaca realizácii predmetu zmluvy. Táto situácia nastala dodatočne, po uzavretí zmluvy, ale ešte v čase pred rozhodnutím o vklade. Podľa § 31 ods. 1 druhá veta katastrálneho zákona „Pri rozhodovaní o vklade prihliada okresný úrad aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu“. Správn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: opakované doručenie, náhradné doručovanie , správny orgán
Právna veta: Ustanovenie § 24 ods. 2 Správneho poriadku zakotvuje inštitút tzv. náhradného doručenia. Predpokladom takéhoto postupu je skutočnosť, že adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, nebol zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržuje a zároveň zanechanie dvoch upovedomení, z ktorých prvé upovedomenie obsahuje oznámenie o ďalšom osobnom doručení a druhé upovedomenie je oznámením o uložení zásielky. Oznámenie o ďalšom osobnom doručení musí obsahovať deň a hodinu opakovaného doručenia. Obe upovedomenia sa vykonajú vhodným spôsobom. Predpokladom však je skutočnosť, že adresát sa môže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote, spojenie veci na spoločné konanie, hospodárnosť konania
Právna veta: Vzhľadom na skutočnosť, že ústavné sťažnosti v konaniach vedených
pred ústavným súdom pod sp. zn. I. ÚS 117/2020 a sp. zn. IV. ÚS 152/2020 spolu skutkovo
a právne súvisia, pretože sa týkajú postupu toho istého orgánu verejnej moci v tom istom
konaní, pričom sťažovatelia namietajú porušenie rovnakých práv a uplatňujú si na ústavnom

4 súde rovnaké nároky, je hospodárne, aby ústavný súd rozhodol o týchto ústavných
sťažnostiach v spoločnom konaní
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vnútroštátna právna úprava, pôsobnosť práva únie, konanie o súlade právnych predpisov
Právna veta: Podľa vysvetliviek k charte (Ú. v. EÚ C 303, 14. 12. 2007, s. 17 – 35), ktoré vychádzajú z judikatúry Súdneho dvora, povinnosť rešpektovať základné práva vymedzené v rámci Únie je pre členské štáty záväzná výlučne vtedy, ak konajú v rámci rozsahu pôsobnosti práva Únie. Ak vnútroštátna právna úprava patrí do pôsobnosti práva Únie, základné práva zaručené chartou musia byť dodržané a nemôže nastať prípad, ktorý by spadal pod právo Únie a neuplatnili by sa základné práva zaručené chartou (rozsudok Åklagaren proti Hans Åkerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, bod 21). Z uplatniteľnosti p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: návrh na vylúčenie sudcu, vylúčenie sudcov ústavného súdu a iných osôb, pomer k veci, dôvody vylúčenia sudcov z prejednania a rozhodovania veci
Právna veta: V rámci dôvodov vylúčenia sudcu ústavného súdu ustanovených v § 49 ods. 1 zákona o ústavnom súde treba zdôrazniť, že predpokladom vylúčenia sudcu ústavného súdu je „pomer k veci, účastníkom konania, zúčastnenej osobe alebo ich zástupcom“, ktorý v prípade oznámenia sudcu ústavného súdu Libora Duľu v danej veci naplnený nie je. Dotknutý sudca ústavného súdu, ako vyplýva z jeho oznámenia, nemá pomer k veci, nie je v príbuzenskom vzťahu so sťažovateľom, ani nie je jeho blízkou osobou, ani nie je v žiadnom vzťahu s jeho právnym zástupcom pred ústavným súdom alebo pred všeobecnými súdmi. 5 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, právna a faktická zložitosť veci, porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov
Právna veta: Pri posudzovaní otázky, či v súdnom konaní došlo k zbytočným prieťahom v konaní, a tým aj k porušeniu základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, ústavný súd v súlade so svojou doterajšou judikatúrou (III. ÚS 111/02, IV. ÚS 74/02, IV. ÚS 99/07) zohľadňuje tri základné kritériá, ktorými sú právna a faktická zložitosť veci, o ktorej súd rozhoduje, správanie účastníka súdneho konania a postup samotného súdu. V súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len ,,ESĽP“) ústavný súd v rámci prvého kritéria prihliada aj na predmet sporu (povahu veci) v posudzovanom konaní a jeho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: trovy starej exekúcie a výzva na úhradu trov starej exekúcie, trovy exekučného konania, stará exekúcia, upovedomenie o zastavení starej exekúcie
Právna veta: Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 233/2019 Z. z. paušálne trovy znáša oprávnený. Exekútor vyzve oprávneného na zaplatenie paušálnych trov v upovedomení o zastavení starej exekúcie, ak exekútor paušálne trovy uplatňuje. 20. Ústavný súd, reagujúc na sťažnostnú argumentáciu sťažovateľky, si v prvom rade dovolí osvetliť niektoré právne a procesné súvislosti danej problematiky tzv. starých exekúcií v kontexte namietaných výziev na úhradu paušálnych trov starej exekúcie. Zmyslom a účelom prijatia zákona č. 233/2019 Z. z. bolo riešiť neúnosnú situáciu na exekučných súdoch, kde sa v státisícoch exe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nárok na paušálnu náhradu, trovy starej exekúcie a výzva na úhradu trov starej exekúcie, zastavenie exekúcie , právo na súdnu ochranu
Právna veta: Zmyslom a účelom prijatia zákona č. 233/2019 Z. z. bolo riešiť neúnosnú situáciu na exekučných súdoch, kde sa v státisícoch exekučných konaní viedla exekúcia proti povinným dlhodobo neúspešne a v konečnom dôsledku tento stav vyúsťoval až do kolízie s princípom právnej istoty subjektov exekučného konania. Zákonodarca túto situáciu neriešil novelou Exekučného poriadku, ale samostatným zákonom, ktorým, ako už bolo uvedené, zaviedol okrem iného aj pojem stará exekúcia. Za splnenia zákonných predpokladov súdny exekútor vo svojom upovedomení má povinnosť oznámiť oprávneným, že ex lege došlo k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: absorpčná zásada, súbeh správnych deliktov, administratívne trestanie, úhrnná sankcia, správne delikty v zákone o potravinách
Právna veta: Ústavný súd k veci uvádza, že pokiaľ si sťažovateľka vykladá absorpčnú zásadu tak, že pri jej uplatnení sa páchateľ potrestá a trest sa mu uloží iba za trestný čin najprísnejšie trestný, a teda že pri posudzovaní opakovaného porušenia povinností je potrebné prihliadať iba na ten správny delikt, ktorý pri predchádzajúcom ukladaní úhrnnej pokuty považoval správny orgán za najzávažnejší a pokutu určil podľa sadzby vymedzenej pre tento správny delikt, vychádza tento argument z nesprávneho chápania absorpčnej zásady. 32. Základnou podmienkou použitia absorpčnej zásady pri ukladaní́ úhrnn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: partner verejného sektora, identifikácia konečného užívateľa výhod, transakcie s verejným sektorom
Právna veta: Účelom a zmyslom zákona č. 315/2016 Z. z. je odkrytie a publicita beneficientov, ktorí majú prospech z transakcií s verejným sektorom. V odôvodnených prípadoch je preto podľa názoru ústavného súdu legitímne nepriznať právnu ochranu subjektu, ktorého cieľom je zmariť preverenie konečných užívateľov výhod v registri obligatórne zapísaného partnera verejného sektora. Aj miera dôkazného bremena je tomu primerane prispôsobená (§ 12 ods. 7 zákona č. 315/2016 Z. z.). Preto možno konštatovať, že všeobecnému súdu postačuje, ak partner verejného sektora hodnoverne nepreukáže svoje tvrdenia o úpln ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania, náhrada nemajetkovej ujmy, ústavná zásada rovnakého zaobchádzania, nepriznanie náhrady trov konania celkom
Právna veta: Z príslušnej časti dôvodovej správy k Civilnému sporovému poriadku vyplýva, že súd môže „priznať náhradu trov konania v plnej výške aj v prípade, ak súd priznal nárok úspešnej strane, avšak nie v požadovanej výške. Ide o prípady, keď výška nároku závisí od úvahy súdu. Príkladom je náhrada nemajetkovej ujmy v sporoch o ochranu osobnosti – určenie, že bola porušená zásada rovnakého zaobchádzania, a povinnosť žalovaného sa ospravedlniť priznané boli, avšak náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch nebola priznaná v požadovanej výške.“ 30. Z citovanej časti dôvodovej správy vyplýva, že zmyslo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odmietnutie dovolania, dovolanie v sporovom konaní, právo na súdnu ochranu, metódy výkladu, nejasnosť právnej úpravy
Právna veta: „V právnej vede neexistuje všeobecne prijatá dohoda, či niektorá z metód výkladu má prioritu. Jednotlivé metódy by sa mali navzájom dopĺňať a viesť k zrozumiteľnému a rozumne odôvodniteľnému vysvetleniu textu právnej normy a jej účelu... jazykový, systematický, teleologický, historický aj porovnávací výklad má spoločný menovateľ vo formách logickej argumentácie. Prvosledovou metódou výkladu a uplatnenia všeobecne záväzného právneho predpisu v materiálnom právnom štáte je metóda doslovného výkladu. Až tam a vtedy, kde a keď doslovným výkladom nemožno jednoznačne identifikovať subjekt, ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, nesprávny úradný postup, poškodený v trestnom konaní
Právna veta: Vzhľadom na uvedené ústavný súd konštatuje, že ak sťažovateľ zastáva názor, že nesprávnym úradným postupom – prieťahmi v konaní došlo k zásahu do jeho základného práva podľa čl. 46 ods. 3 ústavy, má možnosť, ale i povinnosť pred podaním ústavnej sťažnosti na ústavnom súde uplatniť toto svoje základné právo na všeobecnom súde podľa zákonom predpokladaného postupu. V zmysle už citovaných ustanovení zákona o zodpovednosti za škodu bude takýmto prostriedkom podanie žaloby o nesprávny úradný postup na príslušnom okresnom súde. Osobitne je tomu v prípade, ak generálna prokuratúra už prípisom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: výkon sociálneho poistenia, právo nazerať do spisu, nazeranie do spisov poisťovne, právomoc sociálnej poisťovne
Právna veta: Podľa § 120 ods. 4 zákona o sociálnom poistení Sociálna poisťovňa pri výkone sociálneho poistenia plní funkciu príslušnej inštitúcie, inštitúcie miesta bydliska, inštitúcie miesta pobytu, styčného orgánu a je kontaktná inštitúcia na komunikáciu medzi príslušnými inštitúciami a príjemcami dávok a medzi inštitúciami členských štátov Európskej únie, inštitúciami štátov, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore a inštitúciou Švajčiarskej konfederácie. 19. Podľa § 190 ods. 14 zákona o sociálnom poistení účastníci konania a ich zástupcovia majú právo nazerať do sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nerozlučné spoločenstvo, sankcie verejného sektora, procesné spoločenstvo žalobcov
Právna veta: Rozhodnutie registrujúceho orgánu (Okresného súdu Žilina) o uložení sankcie podľa § 13 ods. 1 zákona o registri partnerov verejného sektora je špecifickým typom rozhodnutia, ktoré svojou povahou vychádza z právnej úpravy konania vo veciach obchodného registra podľa § 278 a nasl. Civilného mimosporového poriadku (ďalej aj „CMP“), a opravný prostriedok – odvolanie proti nemu môže podľa § 13 ods. 7 zákona o registri partnerov verejného sektora podať len oprávnená osoba, ktorá ručí za zaplatenie pokuty podľa odseku 1 písm. b). Podanie odvolania oprávnenou osobou podľa § 13 ods. 7 zákona o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: odporovacia žaloba, trovy právneho zastúpenia, následky neúčinných právnych úkonov, tarifná odmena advokáta
Právna veta: „Podstatou odporovacej žaloby je určenie neúčinnosti právneho úkonu, t. j. má sa odstrániť existujúca právna neistota v otázke týkajúcej sa jednej stránky právneho úkonu, preto hodnotu predmetu podanej žaloby, a to požadovaného určenia neúčinnosti právneho úkonu, resp. právnych úkonov nemožno vyjadriť v peniazoch, a tým odmena v rovine trov právneho zastúpenia má byť vypočítaná podľa § 11 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 655/2004 Z. z., z ktorého ustanovenia vyplýva, že základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu, ak nie je možné hodnot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: opätovný návrh, exekučný titul , upovedomenie o spôsobe exekúcie, vymáhanie postúpených pohľadávok
Právna veta: Samotný fakt, že Sociálna poisťovňa sa rozhodla tieto pohľadávky nevymáhať od povinných a radšej ich zmluvne previedla na sťažovateľku za odplatu, indikuje, že Sociálna poisťovňa disponovala informáciami o ich sťaženej vymáhateľnosti vzhľadom na finančnú situáciu povinných. Sťažovateľka pri odplatnom prevode týchto pohľadávok vzniknutých zo sociálneho poistenia za zlomkovú hodnotu si musela byť vedomá rizika, že vymožiteľnosť týchto pohľadávok je neistá. Napriek tomu išla do podnikateľského rizika a podala návrhy na súdne vymoženie týchto pohľadávok, resp. nastúpila do procesného postav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: žiadosť o odročenie pojednávania, odročenie pojednávania, žiadosť o odročenie pojednávania zo zdravotných dôvodov
Právna veta: V súvislosti s posudzovaným právnym problémom ústavný súd poukazuje aj na právne názory obsiahnuté v judikatúre najvyššieho súdu, podľa ktorých dôležitý dôvod v zmysle § 101 ods. 2 OSP mohol byť vyvodzovaný len zo skutočnosti, ktorá bola vo vzťahu k prebiehajúcemu súdnemu konaniu aj nariadenému pojednávaniu so zreteľom na všetky okolnosti vážna (svojou povahou znemožňujúca každému účastníkovi občianskeho súdneho konania za rovnakých okolností účasť na súdnom pojednávaní), súčasne ospravedlniteľná (všeobecne prijímaná ako odpustiteľná), nepredvídateľná (nepredvídaná alebo neočakávaná), n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena mena a priezviska dieťaťa ako značný zásah do práv rodičov a dieťaťa, udelenie súhlasu na zmenu priezviska maloletého dieťaťa, dieťa narodené mimo manželstva, dohoda rodičov o priezvisku, priezvisko maloletého dieťaťa, zmena priezviska maloletého, rodičovské práva a povinnosti
Právna veta: 21. Odvolací súd žiadnym spôsobom neospravedlňuje správanie otca, ktorý neprejavuje záujem o styk s dcérou Na uvedenú odvolaciu námietku je nutné konštatovať, že väzba rodič - dieťa je tvorená okrem iných skutočností aj spoločným priezviskom, ktoré tvorí isté puto medzi rodičom a dieťaťom. Je preto dôležité, a to vďaka faktu, že dieťa má právo na zachovanie a utváranie, respektíve prehlbovanie si väzieb s oboma rodičmi, aby v prípade absencie závažných dôvodov, ktoré, ako to bolo uvedené vyššie, nie sú v tomto prípade dané, nebolo priezvisko maloletého dieťaťa menené. Je v najlepšom záujm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poistná udalosť, oprava motorového vozidla, právo na poistné plnenie, splatnosť poistného plnenia, všeobecné poistné podmienky
Právna veta: 47. Odvolací súd uvádza, že servis pri oprave motorového vozidla nemôže robiť prieskum najlacnejších náhradných dielov a na opravu jedného vozidla objednávať diely od množstva ďalších dodávateľov, keď žalovaný pri výpočte poistného plnenia používa náhradné diely za najnižšie ceny od rôznych dodávateľov. Zároveň servis môže na opravu použiť aj náhradné diely od výrobcov/dodávateľov, ktorých žalovaný nemá vo svojej databáze, a to nemôže byť v neprospech poisteného, resp. žalobcu. Taktiež je bezpredmetné, za akú cenu našiel náhradné diely žalovaný, pretože servis vystupuje ako podnikateľský ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prevod vlastníckeho práva, vlastnícke právo, verejná listina, dôkazná sila, dôkazné bremeno viažúce sa k listine
Právna veta: 19. Verejná listina je listina, ktorá pod bodom 1 zakladá, mení alebo ruší práva alebo povinnosti alebo osvedčuje, potvrdzuje či proklamuje vznik, existenciu alebo zánik určitých skutočností (najmä právnych úkonov, rozhodnutí štátnych orgánov alebo orgánov obcí) spôsobilosti, postavenia, statusu, vlastnosti alebo identity osôb alebo veci; pod bodom 2 je vydaná na podklade zmocnenia vyplynúceho zo zákona alebo z iného všeobecného záväzného predpisu; pod bodom 3 sa týka otázok, ktoré sú významné nielen z hľadiska osoby alebo veci, na ktorú sa listina vzťahuje, ale aj z hľadiska záujmov a úl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: odporovateľnosť právneho úkonu, odporovateľnosť právnych úkonov v konkurznom konaní, predpoklady odporovateľnosti v konkurze
Právna veta: Krajský súd konštatuje, že žalobca nepredložil také listiny, ktoré by preukazovali stav majetku úpadcu, jeho aktíva, pasíva v čase uzavretia, účinkov napádaného právneho úkonu. Nebolo tak možné vyhodnotiť, resp. skonštatovať preukázanie hmotnoprávneho predpokladu odporovateľnosti podľa § 57 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. Okresný súd preto podľa odvolacieho súdu správne postupoval, ak konštatoval nepreukázanie základnej podmienky odporovateľnosti právneho úkonu podľa § 57 ods. 4 ZKR, a to že ide o ukracujúce právne úkony, keďže v danej veci nepreukázal kvalifikované zmenšenie majetku dlžník ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno , predbežné prerokovanie nároku, náhrada škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom, rozhodnutie orgánu verejnej moci, nezákonné rozhodnutie orgánu štátu, dočasné pozbavenie osobnej slobody
Právna veta: 24. Úpravou v § 15 ods. 1 zák. č. 514/2003 Z.z. je ustanovená obligatórna podmienka pre žalobu na priznanie nároku podľa tohto zákona a to predbežné prerokovanie nároku s príslušným orgánom. V prípade, ak bol žalobný návrh podaný na súd bez podania písomnej žiadosti o predbežné prerokovanie nároku, a ani v priebehu konania nebolo súdu preukázané, že podaniu žaloby predchádzalo podanie (postúpenie) žiadosti príslušnému orgánu, prípadne, že nárok bol prerokovaný neskôr, po podaní žaloby, nemá súd podklad pre rozhodnutie o nároku, ktorý stanovuje zákon. Aj keď k úprave obsahu žiadosti o pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť vrátiť si vzájomné plnenia, neplatnosť zmluvy, uplatnenie nárokov, práva a povinnosti zmluvných strán, zrušenie zmluvy
Právna veta: 26. K nedostatku žaloby týkajúcej sa vzájomného plnenia strán po žalobcom tvrdenom odstúpení, ktoré súd prvej inštancie uviedol ako dôvod na zamietnutie žaloby v prípade, ak by aj odstúpenie bolo platné, odvolací súd uvádza, že sa s týmto názorom súdu prvej inštancie stotožňuje a na podporu poukazuje na "rozsudok Najvyššieho súdu z 26. februára 2009 sp. zn. 3 Cdo 115/2008". Podľa tohto rozhodnutia ustanovenie § 457 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého ak je zmluva neplatná alebo ak bola zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal, vychádza zo vzájomne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: právo na navrátenie vlastníctva k pozemku, zásada materiálnej pravdy, všeobecné predpisy o správnom konaní, oprávneným osobám sa navráti vlastníctvo k pozemku
Právna veta: 14. Z pohľadu reštitučných nárokov k dotknutým pozemkom je nesporné, že podmienka ich prechodu na štát alebo inú právnickú osobu v rozhodnom období spôsobom uvedeným v ust. § 3 splnená bola. Z uplatnených nárokov je jednoznačné, že navrhovatelia (medzi nimi aj žalobca) uplatnili reštitučné nároky iba po pôvodnom vlastníkovi O. O. C.. O týchto reštitučných nárokoch týkajúcich sa pozemkov parc. č. pkn. 637, 1280, 1390, 1648, 1675 a 1541 OÚ-ZA-PLO právoplatne rozhodol rozhodnutiami zo dňa 11.04.2016, právoplatne dňom 20.05.2016 a zo dňa 19.12.2016, právoplatné dňom 12.01.2017. Napadnuté roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: finančné zadosťučinenie , zmluva o zájazde, ochrana spotrebiteľov, neprijateľná zmluvná podmienka, neprijateľné podmienky spotrebiteľskej zmluvy, určenie neprijateľnosti zmluvnej podmienky, posúdenie otázky existencie neprijateľnej podmienky, náhrada škody a nemajetkovej ujmy, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách
Právna veta: Odvolací súd má za to, že primerané finančné zadosťučinenie by malo byť priznávané jednotlivým spotrebiteľom, s tým, že by malo predstavovať určitú satisfakciu jednak za iniciovanie a vedenie sporu, ktorá presahuje náhradu nákladov (trov) konania, ako aj sankciu voči porušiteľovi za ujmu, ktorá spotrebiteľovi vznikla alebo, ktorá mu hrozila v súvislosti so žalobou uplatneným nárokom. Žalobcovia sa v prevažnej miere úspešne domáhali ochrany svojho práva - porušenia povinností žalovanej 1/, keď bola vyslovená neprijateľnosť konkrétne vymedzených zmluvných podmienok v zmluvných dokumentoch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, povinný plniť vyživovaciu povinnosť, individuálne schopnosti, možnosti a majetkové po­mery rodičov, vyživovacia povinnosť k deťom, zmena vyživovacej povinnosti, plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, miera vyživovacej povinnosti
Právna veta: Odvolací súd súčasne uvádza, že súd prvej inštancie pri určovaní výšky výživného na maloletú nevychádzal iba z príjmu otca, avšak v jeho prípade súd prvej inštancie zohľadnil aj tzv. potencionalitu príjmu otca, práve z dôvodu, že otec v konaní pred súdom prvej inštancie uviedol, že pracuje iba 2x do týždňa, brigádnicky, je takpovediac nezamestnaný, ale keby chcel prácu si nájde. Je potrebné zdôrazniť, že pri uplatnení princípu potencionality príjmov osoby povinnej platiť výživné oprávnenej osobe súd neprihliada len na skutočné (faktické) príjmy povinného, ktoré dosahuje v čase vyhlásenia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zánik vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, zmena vyživovacej povinnosti, individuálne schopnosti, možnosti a majetkové po­mery rodičov, vyživovacia povinnosť k deťom, plnoletosť, nadobudnutie, odôvodnenosť potrieb dieťaťa, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: 15. Odvolací súd sa nestotožňuje s odvolaním otca, ktorý celé odvolanie koncipuje v zmysle vtom, že počnúc nadobudnutím plnoletosti, je každé dieťa povinné sa starať samo o seba, tak po finančnej, ale aj stránky osobnej starostlivosti o svoju osobu. Je nutné konštatovať, že súd 1. inštancie správne vychádzal zo zistenia, že je navrhovateľ je študentom 4. ročníka strednej školy a starostlivosť oňho zabezpečuje matka. Nemožno súhlasiť s filozofiou, ktorú odporca ponúka odvolaciemu súdu naprieč celým svojim odvolaním v tom zmysle, že okamihom nadobudnutia plnoletosti je povinnosť rodiča zab ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: vyhlásenie konkurzu, účinky vyhlásenia konkurzu, právne účinky vyhlásenia konkurzu, procesné spoločenstvo žalobcov
Právna veta: 29. Vyhlásenie konkurzu spôsobuje prerušenie súdnych a iných konaní podľa § 47 ods. 1 ZoKR za predpokladu, že sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu, ktorý patrí úpadcovi, s výnimkou konaní, ktoré sú taxatívne vymenované. Konania sa prerušujú ex lege, a preto nie je potrebné o tom vydávať rozhodnutie. ZoKR rieši aj dôsledky prerušenia konania na procesné postavenie ostatných strán sporu, ktorí sú na strane úpadcu. Konanie sa prerušuje aj vo vzťahu k ostatným stranám len vtedy, ak tvoria s úpadcom nerozlučné spoločenstvo alebo vedľajšie účastníctvo. Procesné spoločenstvo vyplýva z hmot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: úrazová dávka, sociálna poisťovňa má právo voči tretím osobám na náhradu škody, podmienky nároku na úrazový príplatok, poistné na úrazové poistenie, úrazové poistenie, dočasná práceneschopnosť, určenie rozsahu zodpovednosti zamestnávateľa za pracovný úraz, zavinené protiprávne konanie
Právna veta: 16. Čo sa týka podmienok nároku na úrazový príplatok, tak tento vzniká zamestnancovi zamestnávateľa, ak sa stal dočasne práceneschopným v dôsledku pracovného úrazu alebo z choroby z povolania a súčasne, ak má nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo nárok na výplatu nemocenského z nemocenského poistenia. Poskytuje sa len za dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti. Je preto potrebné rozlišovať medzi úrazovou dávkou, ktorá je vyplácaná zamestnancovi len počas doby trvania dočasnej pracovnej neschopnosti a dôchodkovou dávkou, ktorou je invalidný dôch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o trovách konania, trovy odvolacieho konania, procesná pasivita účastníkov konania, procesná pasivita strany sporu, neexistencia právnej normy
Právna veta: 18. Z obsahu spisu vyplýva, že v danom prípade bola žalovaná v odvolacom konaní pasívna, nevykonala žiaden procesný úkon, náhradu trov konania si neuplatnila, ani nevyčíslila a podľa obsahu spisu jej ani žiadne trovy v odvolacom konaní nevznikli. 19. Civilný sporový poriadok výslovne nerieši situáciu ak strana, ktorá na základe procesných ustanovení má nárok na náhradu trov konania, o náhradu trov zjavne neprejavila záujem, naviac podľa obsahu spisu jej v odvolacom konaní ani žiadne nevznikli. Na daný prípad nie sú k dispozícii ani analogicky použiteľné ustanovenia Civilného sporového po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: diaľničná známka, správne trestanie, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, podmienky úhrady, vrátenia úhrady, zmeny v evidencii úhrady diaľničnej známky, základné ustanovenia zákona o diaľničnej známke
Právna veta: 47. Konanie žalobcu po formálnej stránke vykazovalo znaky porušenia povinnosti uvedenej v ustanovení § 10a ods. 1 v spojení s § 4 ods. 2 Zákona o diaľničnej známke, teda že ako prevádzkovateľ motorového vozidla nezabezpečil, aby pri užívaní vymedzených úsekov ciest motorovým vozidlom bola splnená povinnosť úhrady diaľničnej známky. Bolo použité motorové vozidlo na takom úseku cesty, kde bola povinnosť, aby na toto motorové vozidlo bola splnená povinnosť úhrady diaľničnej známky a v súvislosti s evidenčným číslom motorového vozidla, ktoré malo v čase použitia vymedzeného úseku cestnej kom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: záložné právo, záložné právo k nehnuteľnosti, záznam, Záložné právo k bytu alebo k nebytovému priestoru
Právna veta: 51. Názorovú nejednotnosť a ako uviedol žalovaný chaos v nazeraní na pôvodný zámer zákonodarcu pri prijatí zákona č. 182/1993 Z. z. a ním sledovaný účel zápisu a vedenia zákonného záložného práva v katastri mala za cieľ odstrániť novela zákona č. 182/1993 Z. z. vykonaná zákonom č. 63/2019 Z. z. s účinnosťou od 01.04.2019. Z porovnania textu znenia ustanovenia § 15 Zákona o vlastníctve bytov s textom tohto ustanovenia po novele je zrejmé, že sa nejedná o právnu úpravu novú a odlišnú od pôvodnej právnej úpravy zákonného záložného práva, ale zákonom č. 63/2019 Z. z. došlo len k precizovaniu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, zmena rozhodnutia o výživnom, podstatná zmena pomerov, dôvody hodné osobitného zreteľa pre zvýšenie vyživovacej povinnosti, zvýšenie vyživovacej povinnosti otca k maloletému, hľadisko potencionality, vyživovacia povin­nosť rodičov k deťom, vyživovacia povinnosť
Právna veta: K finančným prostriedkom, ktoré nadobudol takto otec od svojej bývalej manželky, matky navrhovateľa, nie je možné prihliadať , keď sa nejedná o majetkový prírastok, ale finančný ekvivalent za majetok, ktorý spolu s bývalou manželkou nadobudol za trvania manželstva. Vyplatenie vyrovnacieho podielu otcovi zo zaniknutého BSM je okolnosťou, ktorá je pre zvýšenie výživného bez právneho významu . Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je špecifickým druhom spoluvlastníctva, kde sa podľa zákona vychádza z premisy (právnej fikcie), že každý z manželov vlastní celú vec patriacu do BSM. Ak teda do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na poistné plnenie, škodová udalosť, poistná udalosť, likvidácia poistnej udalosti, havarijné poistenie motorových vozidiel, práva a povinnosti z poistenia, svojpomocná oprava
Právna veta: 14. Odvolací súd prisvedčuje odvolacej námietke žalobcu obsiahnutej v jeho odvolaní, že „likvidácia poistnej udalosti na základe rozpočtu znamená, že v takomto prípade poisťovňa poskytne poistné plnenie na základe výpočtu nákladov na opravu vozidla. Poškodený si môže zvoliť tento spôsob likvidácie poistnej udalosti, ak nechce opraviť poškodené vozidlo v servise, ale poškodené vozidlo chce opraviť napr. svojpomocne. Nie vždy však musí mať poškodený záujem na oprave vozidla, nakoľko v danom prípade môže vozidlo aj predať v pôvodnom poškodenom stave. Bude záležať na poškodenom, ako sa rozho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: výpovedný dôvod, pracovné voľno, nárok na pracovné voľno pri návšteve lekára, okamžité skončenie pracovného pomeru pre porušenie pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôsobom, porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom
Právna veta: 15. K výpovednému dôvodu nedostavenia sa žalobcu na pracovisko po prevzatí zdravotnej dokumentácie z dôvodu vykonania preventívnej lekárskej prehliadky u podnikového lekára odvolací súd uvádza, že rozsahu pracovného voľna - nevyhnutne potrebný čas na vyššie uvedený postup je potrebné vykladať komplexne s prihliadnutím na všetky objektívne skutočnosti. Preukázanie tohto dôvodu výpovede bolo na žalovanom. Podľa názoru žalovaného čas, ktorý strávil žalobca pri prevzatí zdravotnej dokumentácie, t.j. od 7.00 hod. do 11.46 hod. objektívne nie je časom nevyhnutne potrebným na prevzatie zdravotn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vlastník stavby nie je vlastníkom priľahlého pozemku, vecné bremeno k nehnuteľnosti, vecné bremeno „in rem“, vecné bremeno spočívajúce v práve cesty, právo prechodu alebo prejazdu cez susedný pozemok
Právna veta: 21. Žaloba na zriadenie práva cesty zodpovedajúceho vecnému bremenu musí byť určitá. Musí z nej vyplývať, ku ktorému pozemku a v prospech ktorej stavby má byť právo cesty zriadené (údaje o stavbe a pozemku sa musia zhodovať s ich zápismi v katastri nehnuteľností) a čo navrhovateľ navrhuje. Súčasne je potrebné uviesť, na aký účel má právo cesty slúžiť. To je dôležité z toho hľadiska, aby súd mohol v konkrétnom prípade posúdiť, či by sa právom cesty nezasahovalo do práv vlastníka pozemku nad obvyklú mieru a je tiež na súde, aby určil kade cesta povedie a aby prípadne i bližšie vymedzil o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: ublíženie na zdraví, pokus trestného činu, prečin, spôsobenie zranení s dobou liečenia a práceneschopnosti, úmysel páchateľa, škodlivý následok trestného činu
Právna veta: Vychádzajúc zo skutkových záverov v bode 1. napadnutého rozsudku, ktoré si osvojil aj krajskú súd, je potrebné konštatovať, že následok - zranenie vo forme ujmy na zdraví u poškodeného si vyžadovalo práceneschopnosť v trvaní 5-tich dní. Takúto dobu práceneschopnosti prípadne aj liečenia, v zmysle ustálenej súdnej praxe, nie je možné považovať za ublíženie na zdraví v zmysle § 123 odsek 2 Trestného zákona (vyžaduje sa doba aspoň 7 - 10 dní), pretože ako vyplýva aj z výpovede poškodeného, zranenie si objektívne vyžiadalo len lekárske ošetrenie a čas 5 dní možno považovať iba za krátky čas, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: omyl skutkový, omyl právny, omyl držiteľa, nadobúdanie vydržaním, vydržanie vlastníckeho práva, vydržanie nehnutelnosti
Právna veta: 11. 4. Citované ustanovenie § 134 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka upravuje vydržanie ako osobitný originálny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva. Ide o nadobudnutie vlastníckeho práva na základe inej skutočnosti ustanovenej zákonom. Vydržanie vlastníckeho práva je jeho nadobudnutie v dôsledku kvalifikovanej držby veci, vykonávanej po zákonom stanovenú dobu. Funkciou vydržania je umožniť nadobudnutie vlastníctva držiteľovi, ktorý vec dlhodobo ovláda v dobrej viere, že je jej vlastníkom, pričom táto dobrá viera (dobromyseľnosť) je podľa platnej úpravy daná „so zreteľom na všetky okolnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: náhrada škody podľa Obchodného zákonníka, nároky z vád tovaru, skutočná škoda, ušlý zisk, oneskorené dodanie tovaru
Právna veta: 38. K tvrdeniu žalovaného, že mu s oneskorením dodania tovaru vznikla škoda, ktorú si uplatňuje v zmysle ust. § 379 Obch. zák. ako ušlý zisk, odvolací súd poukazuje na ust. § 440 ods. 2 Obch. zák., podľa ktorého uspokojenie, ktoré možno dosiahnuť uplatnením niektorého z nárokov z vád tovaru podľa § 436 a 437, nemožno dosiahnuť uplatnením nároku z iného právneho dôvodu, t.j. napr. z titulu náhrady škody alebo bezdôvodného obohatenia. Nárok na náhradu škody by žalovanému v danom prípade vznikol len popri nároku z vád diela. Škodou v tomto prípade sa rozumie škoda, ktorá vznikla v dôsledku v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: konkurz, vyhlásenie konkurzu na majetok povinného , procesné podmienky na strane súdu a účastníkov, dlh z titulu neuhrádzania zálohových platieb za užívanie bytu, splátkový kalendár, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
Právna veta: 8. Pokiaľ ide o prebiehajúce insolvenčné konanie v Českej republike proti žalovanej 2/, odvolací súd poukazuje na skutočnosť, že insolvenčné konania sa riadia právom členského štátu, na území ktorého sa toto insolvenčné konanie začalo (lex fori concursus). Týmto rozhodujúcim právom sa tiež riadia aj účinky insolvenčného konania. Tieto kolízne normy majú platiť pre hlavné insolvenčné konanie, ako aj pre vedľajšie insolvenčné konania. Účinky insolvenčného konania na prebiehajúce súdne konanie, ktorého predmetom je majetok alebo právo, ktorého bol dlžník zbavený, určuje výlučne právo člen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zmluva o užívaní poľovného revíru, evidencia zmluvy o užívaní poľovného revíru, spoluvlastníctvo podielové, poľovný revír, vlastníci poľovných pozemkov
Právna veta: 87. Ohľadom namietaného rozsahu skúmania podmienok na zaevidovanie zmluvy žalovaným správny súd uvádza, že postúpenie poľovného revíru vlastníkmi podielov pozemkov tvoriacich poľovný revír do užívania tretej osobe, je svojou podstatou realizáciou jedného zo základných atribútov vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, t. j. realizovať jej úžitkovú hodnotu, brať z nej úžitky napr. vo forme renty alebo nájomného. V prípade prenechania užívania poľovného revíru vlastníkmi podielov poľovných pozemkov inej osobe, zákon o poľovníctve, ktorý je pre túto oblasť lex specialis vo vzťahu k iným zákonom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: podmienky nároku na materské, nárok na materské, materské dávky, materské otca, všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, nárok na rodičovský príspevok, rodičovský príspevok, prevzatie starostlivosti
Právna veta: Zákon o sociálnom poistení má rovnakú právnu silu ako zákon o rodičovskom príspevku, preto nie je dôvod uplatňovať analógiu pri pojmoch „starostlivosť“ a „riadna starostlivosť“. Treba si uvedomiť, že zákonodarca chcel, aby sa uplatnila aj na účely nároku na materské definícia riadnej starostlivosti, ktorá je použitá v inom osobitnom predpise, bol by to do zákona uviedol, tak ako je to uvedené pri osobnom rozsahu dôchodkového poistenia (§ 15 ods. 1 písm. c/ a d/ zákona o sociálnom poistení), nakoľko iba v tomto ustanovení sa vyžaduje riadna starostlivosť o dieťa, a to riadna starostlivosť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: záložný veriteľ, záložné právo, povinnosť záložného veriteľa pri predaji zálohu postupovať s náležitou starostlivosťou, výkon záložného práva, rozpor v záujmoch medzi zástupcom a zastúpeným
Právna veta: 23. Je nevyhnutné poznamenať, že skutočným záujmom záložcu pri výkone záložného práva bez ohľadu na spôsob jeho výkonu, je previesť vlastnícke právo zo záložcu na tretiu osobu s cieľom čo najvyššieho zisku. Práve v dôsledku uvedeného záujmu záložcu bola v zákone v ustanovení § 151m ods. 8 Občianskeho zákonníka upravená povinnosť záložného veriteľa, konajúceho v mene záložcu, konať s odbornou starostlivosťou pri priamom predaji tak, aby sa záloh predal za cenu, za ktorú sa predáva porovnateľný predmet, na ktorom je zriadené záložné právo, za porovnateľných podmienok, v čase a mieste preda ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva, podstata relatívnej neplatnosti právneho úkonu, darovanie nehnuteľnosti, darovacia zmluva
Právna veta: 26. Za stavu, ak žalovaný 1/ uzatvoril darovaciu zmluvu dňa 7.11.2013 so svojimi rodičmi, žalovanými 2/ a 3/ ako obdarovanými bez vedomia jeho manželky - žalobkyne a žalobkyňa ako bezpodielová spoluvlastníčka stavby s týmto právnym úkonom nesúhlasila a ani neprejavila vôľu previesť jej vlastnícke právo k stavbe na inú osobu a zároveň nebola účastníčkou predmetnej darovacej zmluvy, možno konštatovať, že uvedená darovacia zmluva je v časti týkajúcej sa stavby neplatným právnym úkonom, nakoľko zo strany žalovaného 1/ došlo k porušeniu ust. § 145 ods. 1 Občianskeho zákonníka. 27. V tejto súv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zákonné zastúpenie, kolízny opatrovník, ochrana záujmov a práv opatrovanca, opatrovnícke konanie, Zabezpečenie kvalifikovanej ochrany práv a právom chránených záujmov opatrovanca, zbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti účastníka k právnym úkonom na základe rozhodnutia súdu, pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, nakladanie s majetkovými právami
Právna veta: Odvolací súd sa stotožnil aj s rozsahom obmedzenia JUDr. C. R. v spôsobilosti na právne úkony určeným súdom prvej inštancie, ktorým tento zasiahol do jej právnej sféry v miere nevyhnutnej na zabezpečenie jej ochrany, a to v oblasti nakladania s majetkovými a finančnými prostriedkami, disponovania s bankovým účtom, uzatvárania zmlúv a iných dohôd, ktoré by ju zaväzovali k plneniu materiálnych alebo finančných povinností, konania v úradných veciach, samostatného konania pred súdmi a štátnymi orgánmi, ako aj rozhodovania o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s tým, že jej ponechal spôsobil ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: pracovný úraz alebo choroba z povolania, zodpovednosť za škodu v niektorých osobitných prípadoch, pracovnoprávna zodpovednosť, objektívna zodpovednosť za škodu
Právna veta: 20. Ako vyplýva z citovaného zákonného ustanovenia § 195 ods. 2 Zákonníka práce, za pracovný úraz sa výslovne považuje poškodenie zdravia zamestnanca spôsobené pri plnení pracovných úloh, alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle, náhlym, násilným a krátkodobým pôsobením vonkajších vplyvov. Ide o objektívnu zodpovednosť zamestnávateľa. Jej predpokladom nie je zavinenie, v niektorých prípadoch ani protiprávnosť. Na vznik zodpovednosti sa však vyžaduje vznik ujmy, škodná udalosť a príčinná súvislosť medzi škodnou udalosťou a škodou. Ďalším predpokladom tejto zodpovednosti je, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozkazné konanie, spáchanie stavebného priestupku, priestupky podľa stavebného zákona, uloženie sankcie za priestupok, určenie druhu sankcie a jej výmery
Právna veta: Článok sa zaoberá otázkou, či možno vydať rozkaz o uložení sankcie v prípade spáchania stavebného priestupku
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postup pri podávaní priamych platieb, nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, väčšinové právo, hospodárenie na pôde
Právna veta: Ak chceme spraviť poriadky s prístupom k pôde, zreálniť nejednoznačný vzťah medzi vlastníctvom, nájmom a užívaním, nedá sa to riešiť tým, že niektorým užívateľom odopriete prístup k priamym platbám, že problémy vyrieši výpočtová technika. Nevyrieši. Problém treba riešiť komplexne, odborne a pre každý kataster. A dokonca s pridanou hodnotou prístupu k pôde a riešenia biodiverzity a následkov klimatickej zmeny.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: krajná núdza, nutná obrana, okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, konanie v nutnej obrane
Právna veta: Článok sa zameriava na porovnanie právnych úprav okolností vylučujúcich protiprávnosť činu v podmienkach Českej republiky a Slovenska. Opisuje spoločné prvky v ustanoveniach jednotlivých inštitútov, ktoré trestné právo pod týmto spoločným názvom zoskupuje. Hlavný dôraz je však kladený na určenie a čiastočné vysvetlenie rozdielov v právnych úprávách okolností vylučujúcich protiprávnosť v oboch krajinách. Jeho cieľom je ale taktiež čiastočne poukázať na niektoré súvisiace teoretické a aplikačné problémy zákonných úprav oboch právnych poriadkov. V závere článku je úlohou jeho autora aj navrhnúť p ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účtovné sústavy, športový klub, vedenie účtovníctva v športovom klube
Právna veta: Na Slovensku asi nie je nijako výnimočná situácia, keď sa v športovom klube (ďalej tiež „klub”), ktorý má právnu formu občianskeho združenia, vymení fakticky skupina osôb, ktorá sa o klub stará. Či už je to z dôvodu veku, únavy, zaneprázdnenia, iných životných priorít, straty motivácie alebo je to želanie členov klubu alebo z rôznych iných dôvodov. Nezriedka sa tieto dôvody môžu aj kumulovať.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prelomenie sľubu mlčanlivosti, povinnosť mlčanlivosti , povolanie advokáta, advokátsky sľub, práva a povinnosti advokáta
Právna veta: Článok sa zaoberá problematikou povinnosti mlčanlivosti advokáta a etikou povolania advokáta
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: repatriácia, obmedzenie pohybu osôb, štátne občianstvo, strata štátneho občianstva slovenskej republiky, zmena štátnoobčianského pomeru, návratilci
Právna veta: Analýza pojmu repatriácia, porvnanie právneho inštitútu repatriácia s jeho používaním počas I. ČSR a po II. svetovej vojne, súčasný stav používania aplikácie pojmu repatriácia
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: kriminálny úrad finančnej správy, oznamovateľ trestného činu, dozor prokurátora, zastavenie trestného stíhania, trestné oznámenie
Právna veta: Článok sa zaoberá postavením Kriminálneho úradu finančnej správy ako oznamovateľa trestnej činnosti a osobitne sa zaoberá aj účinkami a vzájomným vzťahom sťažnostného konania a oprávnením prokurátora zrušovať uznesenia policajta v prípravnom konaní
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: opatrenia v krízovej situácii, čerpanie príspevku na prekonanie Covid-19, covid-19
Právna veta: Praktická pomôcka pre športové subjekty k čerpaniu finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19.
MENU