Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Júl 2021     Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: poľahčujúce okolnosti, priznanie sa k spáchaniu trestného činu, kvalifikovaná ľútosť
Právna veta: Pre priznanie poľahčujúcej okolnosti podľa § 36 písm. l) Tr. zák. sa vyžaduje kumulatívne priznanie sa páchateľa k spáchaniu trestnému činu, ako aj úprimné oľutovanie tohto trestného činu, pričom na priznanie sa páchateľa k spáchaniu trestného činu môže súd prihliadnuť iba v prípade, ak sa priznanie týka všetkých skutkových okolností, ktoré sú kvalifikačným momentom súdom použitej právnej kvalifikácie, vrátane okolností, ktoré podmieňujú použitie vyššej trestnej sadzby (R 15/2015). Túto podmienku nemožno považovať za splnenú, a to ani v prípade preukázania pravdivosti tvrdení o obsahu obvinený ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: disciplinárne konanie podľa zákona o športe, disciplinárna zodpovednosť, disciplinárne orgány, športová organizácia
Právna veta: Vo všeobecnosti možno konštatovať, že zákon o športe vytvára predpoklady pre rozhodovanie sporov orgánmi športovej organizácie (ustanovenie § 52 zákona o športe), športovými rozhodcami (ustanovenie § 53 zákona o športe) a disciplinárnymi orgánmi (ustanovenie § 54 zákona o športe), pričom právna ochrana členov športovej organizácie voči rozhodnutiam disciplinárnych orgánov je poskytovaná v intenciách správneho súdnictva. Disciplinárna zodpovednosť v športe predstavuje osobitný zodpovednostný vzťah vyplývajúci z interných noriem športovej organizácie. Prameňom úpravy sú disciplinárne poriadky, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, orgán verejnej moci, výkon verejnej moci , vrchnostenské postavenie, úradný postup
Právna veta: Pri skúmaní, či orgán verejnej moci v tom-ktorom prípade vykonáva verejnú moc, je významné tiež to, či tzv. vrchnostensky koná vo verejnej sfére a s verejnými dôsledkami (teda „navonok“), vo vzťahu k („iným“) subjektom, ktoré sa nachádzajú mimo samotný orgán verejnej moci, resp. mimo sústavu tvoriacu tento orgán. Dovolací súd tu má na mysli napríklad úradný postup všeobecného súdu voči procesným stranám (účastníkom konania) alebo postup policajta voči tomu, koho cestovné doklady kontroluje, resp. postup stavebného úradu voči stavebníkovi. Naopak, o výkon verejnej moci nejde, ak určitý subjekt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa Správneho poriadku, mimoriadny opravný prostriedok, právoplatnosť rozhodnutia, nezákonnosť rozhodnutia
Právna veta: Kasačný súd dáva do pozornosti, že zákonodarca ustanovuje podmienky preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania v ustanovení § 65 a nasl. správneho poriadku, majúceho charakter mimoriadneho opravného prostriedku, ktorý je z hľadiska svojej právnej povahy prostriedok dozorového opravného prostriedku. Predpokladom na uplatnenie tohto opravného prostriedku je právoplatnosť rozhodnutia vydaného v správnom konaní a zásadnou podmienkou na jeho uplatnenie je nezákonnosť rozhodnutia. Účelom konania preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania je preskúmavanie právnych nedostatkov, t. j. odstr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: vznik a zánik dobrovoľného nemocenského poistenia, dobrovoľného dôchodkového poistenia alebo dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti, dobrovoľné poistenie, Sociálna poisťovňa
Právna veta: Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 338/2003 Z. z. vo vzťahu k navrhovanému zneniu druhej vety ustanovenia § 23 zákona sa navrhuje, aby nezaplatenie poistného na dobrovoľné poistenie v trvaní dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacoch bolo považované za prejav vôle ukončiť dobrovoľné poistenie. Navrhovaná úprava predchádza vzniku prípadov, kedy je potrebné vymáhať poistné od poistencov, ktorí už nemajú vôľu byť dobrovoľne poistení, prestali si plniť povinnosť platiť poistné, ale nesplnili si svoju odhlasovaciu povinnosť. Ak v sledovanom období dobrovoľne poistená osoba podá odhlášku z d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nemožnosť postúpenia pohľadávky, ochrana dlžníka
Právna veta: Výklad ustanovenia § 525 ods. 1 Občianskeho zákonníka uvádzaný žalobcom v odvolaní je nesprávny a nemá oporu v platnej právnej úprave. V predmetnom ustanovení je zakotvená ochrana dlžníka, v prípade ak by postúpenie pohľadávky mohlo znamenať zhoršenie jeho postavenia. Postúpením predmetných pohľadávok na poistnom za zdravotné poistenie sa ich obsah nezmenil, keďže povinnosť dlžníka po postúpení pohľadávky je totožná s jeho povinnosťou pred jej postúpením. Skutočnosť, že pohľadávka nebola právoplatne priznaná platobným výmerom úradu v prospech postupcu (úpadcu) pred jej postúpením a žalobca nad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásady ukladania trestov, pesonálnosť trestu
Právna veta: Trest je opatrením štátneho donútenia, ktoré v mene štátu, na základe a v medziach zákona ukladajú v predpísanom konaní na to povolané súdy páchateľovi za spáchaný trestný čin. Trest ako právny následok trestného činu môže priamo postihnúť len páchateľa trestného činu, v čom sa odráža zásada personálnosti trestu. Trest je jedným z prostriedkov na dosiahnutie účelu Trestného zákona. Tým je určená aj jeho funkcia v tých smeroch, v ktorých má pôsobiť zákon na ochranu spoločnosti, jednak pred páchateľom trestného činu, voči ktorému sa prejavuje prvok represie (zabráneniu v trestnej činnosti) a prv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výška úrokov, neprijateľné zmluvné podmienky, zmluva o úvere , paušalizovaná náhrada škody, inštitút zosplatnenia úveru
Právna veta: V súčasnej právnej úprave zmluvy o úvere absentuje explicitná úprava konečného okamihu povinnosti dlžníka platiť úroky z poskytnutých peňažných prostriedkov, v § 502 ods. 1 veta prvá Obchodného zákonníka je uvedené len to, že dlžník je povinný platiť veriteľovi úroky z úveru od doby poskytnutia peňažných prostriedkov. Zo žiadneho ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka či zákona o spotrebiteľských úveroch nevyplýva zákaz dohody účastníkov úverovej zmluvy o povinnosti dlžníka platiť úroky z úveru až do úplného splatenia úveru. Obchodný zákonník, ani Občiansky zákonník nemodifiku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Záložné právo k bytu alebo k nebytovému priestoru, vznik záložného práva k nehnuteľnosti, kataster nehnuteľností
Právna veta: V súvislosti s existenciou viacerých záložných práv sa javí byť problematické poradie záložných práv zvlášť v prípade ak jedným z nich je práve zákonné záložné právo (§ 15 zákona č. 182/1993 Z.z.). V prípade zákonného záložného práva platí, že na rozdiel od všeobecnej právnej úpravy v Občianskom zákonníku, v § 15 ods. 1 zákon č. 182/1993 Z.z. zákonodarca nerozlišuje medzi zriadením a vznikom záložného práva, používa iba pojem „vznik záložného práva“, z čoho je možné usudzovať, že sa zriaďuje a vzniká nadobudnutím vlastníckeho práva k bytu a k nebytovému priestoru v bytovom dome. Ako správne uv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, polepšenie sa odsúdeného vo výkone trestu
Právna veta: Pre podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody je nutné, aby odsúdený kumulatívne splnil dve podmienky. Formálnu - vykonal trest v zákonom stanovenej dobe a materiálnu - plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a možno od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podplácanie, skutková podstata trestného činu, trestná zodpovednosť
Právna veta: Právna kvalifikácia ako prečinu podplácania podľa § 332 ods. 1 Tr. zák. vykonaným dokazovaním bola naplnená tak po stránke subjektívnej, ako aj po stránke objektívnej. Treba zdôrazniť, že pre naplnenie znakov skutkovej podstaty tohto prečinu sa nevyžaduje, aby druhá strana sľub, ponuku alebo samotný úplatok prijala. To, že ho odmietne, nemá vplyv na trestnú zodpovednosť korumpujúceho páchateľa, a to ani vo vzťahu k podmienke týkajúcej sa porušenia povinností vyplývajúcich z jeho zamestnania.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: príslušnosť v sporoch z priemyselného vlastníctva, doménové meno, práva obdobné priemyselným právam, dispozičné práva k doméne, kauzálna príslušnosť
Právna veta: Doménové meno predstavuje textový reťazec, prostredníctvom ktorého je možné na internete identifikovať subjekty alebo ich tovary a služby označené týmto doménovým menom, pričom doménové meno pozostáva z textového reťazca, hierarchicky usporiadaného do úrovní (stupňov), ktoré sú navzájom oddelené bodkami. Základné členenie domén možno vykonať podľa stupňov, v ktorých sa registrujú a používajú. Prvým stupňom je stupeň najvyšší, ktorý sa člení na dve skupiny. Jednou z nich je skupina druhových (generických) domén, medzi ktoré patria domény: com, org, net a iné. Druhou skupinou je skupina národnýc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, namietanie rozsahu vykonaného dokazovania
Právna veta: Dovolací dôvod v zmysle ustanovenia § 371 ods. 1 písm. i) Tr. por. môže naplniť okolnosť, ak rozhodnutie je založené na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku alebo na nesprávnom použití iného hmotnoprávneho ustanovenia; správnosť a úplnosť zisteného skutku však dovolací súd nemôže skúmať a meniť. Účinné uplatnenie citovaného dovolacieho dôvodu teda pripúšťa dve alternatívy. Kým prvá umožňuje namietať nesprávnu právnu kvalifikáciu skutku, druhá oprávňuje dovolateľa uplatniť výhradu nesprávneho použitia iného hmotnoprávneho ustanovenia. Za každých okolností však musí ísť o námietky právne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vymáhateľná pohľadávka, vykonateľnosť rozhodnutia
Právna veta: Vymáhateľnou pohľadávkou v zmysle ustanovenia § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka sa rozumie taká pohľadávka, ktorej splnenie možno vynútiť exekúciou, t. j. pohľadávka, ktorá bola veriteľovi priznaná vykonateľným rozhodnutím alebo iným titulom, podľa ktorého možno nariadiť exekúciu. Ak slúži odporovacia žaloba - ako bolo uvedené vyššie - k uspokojeniu pohľadávky veriteľa v exekučnom konaní, nezodpovedalo by tomuto jej účelu, keby pohľadávka veriteľa nebola priznaná vykonateľným rozhodnutím alebo iným titulom, a keby išlo len o pohľadávku „dospelú“ či splatnú, teda žalovateľnú.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, výkon trestu odňatia slobody, viesť riadny život
Právna veta: Odsúdený nemá automaticky na podmienečné prepustenie nárok. Zákon ponecháva súdu plne na úvahu, či pri zohľadnení a zhodnotení všetkých skutočností návrhu vyhovie alebo nie. Samozrejme podmienkou je, aby svoje rozhodnutie racionálne a zrozumiteľne zdôvodnil. Zmyslom podmienečného prepustenia totiž nie je to, aby za dobré chovanie, prípadne za dobrú prácu vo výkone trestu odňatia slobody bol odsúdený (páchateľ) automaticky prepustený po vykonaní stanovenej doby trestu, bez zreteľa na účel trestu. Podmienečné prepustenie je na mieste len v tom prípade, ak vzhľadom k účelu trestu a k ďalším okoln ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydedenie, neopomenuteľný dedič, jednostranný právny úkon, poručiteľ, listina o vydedení
Právna veta: Vydedenie je jednostranný právny úkon poručiteľa, ktorého prejav vôle smeruje k vylúčeniu svojho potomka ako neopomenuteľného dediča z dedenia na základe niektorého z dôvodov taxatívne uvedených v ustanovení § 469a ods. 1 OZ. Na platnosť právneho úkonu o vydedení, rovnako ako pri závete, sa vyžaduje písomná forma. Poručiteľ môže prejav o vydedení urobiť aj vlastnoručne, (musí dodržať podmienky uvedené v § 476 OZ) alebo ho môže zriadiť vo forme notárskej zápisnice. Nemožno vylúčiť, že poručiteľ urobí v jednej listine závet a súčasne do neho zahrnie aj ustanovenie o tom, že svojho potomka vyluču ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vrátenie a zúčtovanie náhradného výživného, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, náhradné výživné, zákonná vyživovacia povinnosť
Právna veta: V zmysle právnej úpravy zákona o náhradnom výživnom úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je orgán štátnej správy na úseku práce, sociálnych vecí a rodiny a je v jeho kompetencii rozhodovať, či sú splnené podmienky na vydanie rozhodnutia o povinnosti poberateľa náhradného výživného vrátiť náhradné výživné alebo jeho časť, ktoré mu bolo vyplatené neprávom alebo mu bolo poskytnuté vo vyššej sume, ako mu patrila. Za tým účelom zákonodarca priznáva úradu oprávnenie prehodnocovať splnenie zákonných podmienok pre ďalšie poberanie náhradného výživného, a súčasne mu ukladá povinnosť zaobstarať si dosta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: obchodné záväzkové vzťahy, náhrada škody podľa Obchodného zákonníka, nákup elektrickej energie, objektívna zodpovednosť
Právna veta: I. Odborné vyjadrenie (posudok odborníka) nie je opodstatnené, ak jeho predmetom majú byť len hypotetické úvahy žalujúcej strany o možnom vzniku jej škody a nie reálne existujúce fakty, keďže predpokladom riadne uplatneného nároku na zaplatenie náhrady skutočnej škody je ujma, ktorá v majetkovej sfére tejto strany už nastala. II. Civilný sporový poriadok neobsahuje priamu úpravu možnosti súdu určiť pri rozhodovaní o veci samej výšku žalovaného nároku úvahou, odhadom súdu, pričom úprava v ustanovení § 264 ods. 1 a 2 C. s. p. sa týka výlučne výpoč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prikázanie sporu inému súdu, delegácia sporu, zmena príslušnosti súdu
Právna veta: Prikázanie (delegácia) sporu z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z ústavne zaručenej zásady, že nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ktorý je daný na podklade vopred stanovených zákonných pravidiel vecnej a miestnej príslušnosti súdov. K prikázaniu sporu inému súdu možno preto pristúpiť iba vo výnimočných prípadoch, v ktorých by prejednanie sporu iným, než (doposiaľ) príslušným súdom znamenalo z komplexného pohľadu hospodárnejšie, rýchlejšie alebo po skutkovej stránke spoľahlivejšie a dôkladnejšie posúdenie veci. Dôvody delegácie môžu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dokumentácia skutočného realizovania stavby, pasport stavby, účel stavby
Právna veta: Podľa ust. § 104 ods. 2 Stavebného zákona, stavebný úrad môže vlastníkovi stavby nariadiť, aby obstaral dokumentáciu skutočného realizovania stavby v prípadoch, keď nebola vôbec vyhotovená, nezachovala sa alebo nie je v náležitom stave. Pokiaľ nie je nevyhnutné vyhotoviť úplnú dokumentáciu skutočného realizovania stavby, uloží stavebný úrad iba vyhotovenie zjednodušenej dokumentácie (pasport stavby). Z vyššie citovaného ustanovenia vyplýva, že je možné ho aplikovať v prípade, že nie sú zachované doklady, z ktorých by bolo možné zistiť účel, pre ktorý bola stavba povolená, resp. že stavba je u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: lehota na uloženie disciplinárneho opatrenia, disciplinárne opatrenie, subjektívna lehota
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme § 57 ods. 1 veta prvá zákona č. 73/1998 Z.z. (v znení účinnom do 31. decembra 2015) ustanovoval lehotu, v ktorej bolo možné uložiť disciplinárne opatrenie za disciplinárne previnenie policajta na 30 dní odo dňa, keď sa o disciplinárnom previnení dozvedel ktorýkoľvek z nadriadených policajta, najneskôr však do jedného roka odo dňa spáchania disciplinárneho previnenia. Z uvedenej právnej normy teda vyplýva, že zákonodarca ustanovil subjektívnu lehotu pre uloženie disciplinárneho opatrenia do 30 dní odo dňa, keď sa o disciplinárnom previnení dozvedel ktorýkoľvek z nadr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prepustenie, štátna služba, spôsobilosť vykonávať doterajšiu funkciu
Právna veta: Ustanovenie § 192 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona predstavuje situáciu, kedy policajt nemôže vykonávať doterajšiu funkciu. Ide o prípad, kedy zdravotná klasifikácia nevylučuje výkon štátnej služby, ale tento výkon je možný iba s obmedzeniami a úľavami tak, aby nezhoršil zdravotný stav policajta. Pokiaľ táto funkcia v PZ nie je, je daný dôvod prepustenia policajta zo služobného pomeru podľa tohto ustanovenia zákona. Ustanovenie § 192 ods. 4 zákona upravuje, že policajt zaradený v stálej štátnej službe nemôže byť prepustený z dôvodu, že stratil dlhodobo zo zdravotných dôvodov spôsobilosť vykonávať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prikázanie sporu inému súdu, delegácia veci z dôvodu vhodnosti , dôležité dôvody na odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva strany civilného sporového konania (účastníka civilného mimosporového konania) na zákonného sudcu (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky - ústavného zákona SNR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelomninštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti civilného sporového konania (civilného mimosporového konania) alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: pomerný starobný dôchodok, podmienky nároku na starobný dôchodok, nárok na starobný dôchodok, sociálne zabezpečenie policajtov a profesionálnych vojakov, zvýšenie starobného dôchodku
Právna veta: 1. Ustanovením § 103 bod 2 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov bola od 1. mája 1998 (do budúcna) vylúčená použiteľnosť ustanovení § 130 až § 145 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov len na sociálne zabezpečenie vojakov. Tieto ustanovenia však zostali v platnosti a naďalej sa po 30. apríli 1998 aplikovali, napríklad vo vzťahu k policajtom, u ktorých zákonodarca vylúčil použitie týchto ustanovení až od 1. júla 2002 (§ 143a zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákono ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zrušenie zápis údajov do obchodného registra, dodatočná likvidácia majetku bývalej spoločnosti, nesprávny návrh na zápis údajov do obchodného registra, konanie vo veciach obchodného registra
Právna veta: Predmetom konania o zrušenie zápisu údajov do obchodného registra podľa ustanovenia § 299 a nasl. Civilného mimosporového poriadku nemôže byť výmaz údajov z obchodného registra, ktorých zápis bol vykonaný na základe súdneho rozhodnutia.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: základné zásady trestného konania, proces dokazovania v trestnom konaní
Právna veta: Proces dokazovania (a to nielen z hľadiska hodnotenia obsahu jednotlivých dôkazov, ale aj z hľadiska rozsahu dokazovania), je ovládaný zásadou voľného hodnotenia, kedy po vykonaní logických úsudkov v kontexte všetkých vo veci vykonaných dôkazov dochádza k vydaniu meritórneho rozhodnutia. Zákon pritom neurčuje a ani nemôže určiť konkrétne pravidlá, podľa ktorých by sa malo vychádzať v konkrétnom prípade pri určení rozsahu dokazovania alebo pri hodnotení obsahu dôkazov, prípadne ich vzájomnej súvislosti. Jediným všeobecným pravidlom určujúcim rozsah dokazovania je zásada vyjadrená v ustanovení § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: príprava na zločin, vydieračský únos, únos osoby pochádzajúcej z dobre situovaného finančného prostredia
Právna veta: Podľa § 13 ods. 1 Tr. zák. príprava na zločin je konanie, ktoré spočíva v úmyselnom organizovaní zločinu, zadovažovaní alebo prispôsobovaní prostriedkov alebo nástrojov na jeho spáchanie, v spolčení, zhluknutí, návode, objednávaní alebo pomoci na taký zločin alebo v inom úmyselnom vytváraní podmienok na jeho spáchanie, ak nedošlo k pokusu ani dokonaniu zločinu. V kontexte citovanej právnej úpravy najvyšší súd vo všeobecnosti podotýka, že úmyselné trestné činy, kým dospejú do štádia dokonaného trestného činu, prebiehajú určitými postupnými vývojovými štádiami, z ktorých niektoré požívajú trestn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, právo obvineného podať dovolanie
Právna veta: Ustanovenie § 371 ods. 2 Tr. por. rozširuje okruh rozhodnutí, voči ktorým je možné podať dovolanie. Ako však vyplýva z naposledy uvedeného ustanovenia, v týchto prípadoch je na podanie dovolania oprávnený výlučne minister spravodlivosti za podmienok v súlade s § 369 ods. 1 Tr. por. (k tomu viď R 52/2016). Pri týchto rozhodnutiach obvinený nedisponuje tzv. aktívnou legitimáciou, čo ho stavia do pozície osoby oprávnenej „len" na podanie podnetu na dovolanie ministrovi spravodlivosti. Uvedené obmedzenie nie je samoúčelné, ale vyplýva z ideového poňatia dovolania ako mimoriadneho opravného prostri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôvody pre vylúčenie sudcov, nezaujatosť a nezávislosť sudcu, námietka zaujatosti proti všetkým sudcom okresného súdu
Právna veta: Vzhľadom na to, že rozhodnutie o vylúčení sudcu predstavuje výnimku z ústavnej zásady, podľa ktorej nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 ústavy), možno sudcu vylúčiť z prejednávania a rozhodovania sporu skutočne iba výnimočne a z naozaj závažných dôvodov, ktoré mu celkom zjavne bránia rozhodnúť v súlade so zákonom nezaujato a spravodlivo. Nadriadený súd môže vylúčiť namietaného sudcu z prejednania a rozhodovania veci až vtedy, keď je evidentné, že vzťah sudcu nie je stranou len tvrdený, ale že skutočne existuje a svojou povahou a intenzitou vykazuje znaky relevantné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: volebná korupcia, poskytnutie úplatku, úplatky nepatrnej hodnoty, trestný čin volebnej korupcie formou spolupáchateľstva
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 336a ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. a) Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. j) Tr. zák. sa prečinu volebnej korupcie dopustí ten, kto priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok tomu, kto má právo voliť, zúčastniť sa na referende alebo na ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, aby volil alebo hlasoval určitým spôsobom, pričom čin spácha závažnejším spôsobom konania, a to na viacerých osobách. Objektom trestného činu volebnej korupcie je záujem na riadnom výkone volebného práva, referenda alebo ľudového hlasovania o odvolan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: strata procesnej subjektivity, smrť žalobkyne, pokračovanie v dovolacom konaní s dedičom pôvodnej žalobkyne
Právna veta: Podľa § 66 CSP, ak strata procesnej subjektivity nastane až po vyhlásení rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, postupuje súd podľa § 63 a 64; vyhláseným rozhodnutím zostáva súd viazaný. Smrť žalobkyne je objektívna právna skutočnosť, spôsobujúca zánik jej spôsobilosti mať práva a povinnosti (§ 7 ods. 2 Občianskeho zákonníka), a tým aj stratu procesnej subjektivity (§ 61 CSP). V posudzovanom prípade žalobkyňa zomrela po právoplatnosti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. k. 2Cob/111/2018-390 z 31. decembra 2018, ktorým sa konanie vo veci samej skončilo, avšak ešte predtým, ako sa podaním dovo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie v mene právnickej osoby
Právna veta: 20. Podľa ust. § 20 ods. 2 veta prvá OZ za právnickú osobu môžu robiť právne úkony aj iní jej pracovníci alebo členovia, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch právnickej osoby alebo je to vzhľadom na ich pracovné zaradenie obvyklé. 21. Právne úkony môžu za právnickú osobu nepochybne robiť aj osoby, ktoré nie sú síce štatutárnym orgánom, ich postavenie v rámci daného subjektu im však takéto konanie v prospech resp. v záujme tejto osoby, umožňuje. Pravidelne pôjde o veci patriace do ich pracovnej činnosti vyplývajúcej z ich pracovnoprávneho vzťahu, t. j. aj veci súvisiace so sporovou práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: úrok z omeškania, daň z pridanej hodnoty , správca dane
Právna veta: Aplikujúc citovanú judikatúru, je potom úrok z omeškania (podľa § 156 ods. 1 písm. a) daňového poriadku), ktorý je vyrubený právoplatným rozhodnutím, samostatnou pohľadávkou, ktorá sa viac na daňovú povinnosť neviaže, a teda účinky schváleného reštrukturalizačného plánu sa na ňu nevzťahujú. Kasačný súd poukazuje na to, že v prípade sťažovateľa ide o nezaplatenie dane z pridanej hodnoty v zákonom ustanovenej lehote, preto správca dane bol povinný postupovať podľa § 156 ods. 1 písm. a) daňového poriadku, podľa ktorého úrok z omeškania správca dane vyrubí podľa odseku 2, ak daňový subjekt nezapl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zahladenie disciplinárneho opatrenia, orgán verejnej správy, disciplinárne opatrenie
Právna veta: V predmetnom kontexte Najvyšší súd Slovenskej republiky označil za správny postup orgánu verejnej správy 1. stupňa, ktorý pri rozhodovaní o uložení konkrétnej sankcie za disciplinárne previnenie prihliadol taktiež na skutočnosť, že žalobca bol v minulosti opakovane disciplinárne potrestaný, pričom trikrátmu bolo uložené písomné pokarhanie ako miernejšia forma sankcie. Na uvedenom závere nemení nič ani skutočnosť, že medzičasom došlo v zmysle § 61 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z.z. k zahladeniu disciplinárnych opatrení za minulé disciplinárne previnenia žalobcu, nakoľko aj zahladené disciplinárne po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť sťažnosti, právo na súdnu ochranu, kontradiktórny proces, hospodárnosť konania
Právna veta: Ustanovenia § 239 a nasledujúce Civilného sporového poriadku o sťažnosti explicitne nezakotvujú povinnosť súdu doručiť sťažnosť, prípadné vyjadrenie k sťažnosti alebo iné, ďalšie podanie protistrane ani povinnosť umožniť stranám vyjadriť sa k takýmto podaniam. Absencia výslovnej právnej úpravy týkajúcej sa potreby vytvorenia priestoru sporovým stranám na oboznámenie sa s podaniami protistrany a možnosti vyjadriť sa však automaticky neznamená, že v sťažnostnom konaní sa princíp kontradiktórnosti neuplatňuje. 43. V náleze sp. zn. III. ÚS 220/2018 ústavný súd konštatoval: „Ústavný súd p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, efektívne trestné konanie, zásada zdržanlivosti
Právna veta: Ústavný súd už v rámci svojej judikatúry uviedol, že právo fyzickej osoby na začatie trestného konania proti označenej osobe na základe podaného trestného oznámenia nepatrí medzi základné práva a slobody podľa druhej hlavy ústavy a ani ho nemožno odvodiť z niektorého zo základných práv alebo slobôd (II. ÚS 42/00). Ústavný súd taktiež vyslovil, že «Súčasťou práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy... nie je ani oprávnenie „každého“, aby na základe jeho návrhu (podnetu) bol orgán prokuratúry povinný podať obžalobu voči označeným osobám. Takéto základné právo „každého“ nie je upra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: trovy starej exekúcie a výzva na úhradu trov starej exekúcie, stará exekúcia, zastavenie starej exekúcie
Právna veta: Zmyslom a účelom prijatia zákona č. 233/2019 Z. z. bolo riešiť neúnosnú situáciu na exekučných súdoch, kde sa v státisícoch exekučných konaní viedla exekúcia proti povinným dlhodobo neúspešne a v konečnom dôsledku tento stav vyúsťoval až do kolízie s princípom právnej istoty subjektov exekučného konania. Zákonodarca túto situáciu neriešil novelou Exekučného poriadku, ale samostatným zákonom, ktorým, ako už bolo uvedené, zaviedol okrem iného aj pojem stará exekúcia. Za splnenia zákonných predpokladov súdny exekútor vo svojom upovedomení má povinnosť oznámiť oprávneným, že ex lege došlo k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na prístup k správnemu súdu, zbytočné prieťahy v konaní, správne súdnictvo
Právna veta: V správnom súdnictve je teda právo na prístup k správnemu súdu determinované princípom generálnej klauzuly s negatívnou enumeráciou, z ktorého vyplýva, že súdy v zásade preskúmavajú všetky rozhodnutia alebo opatrenia orgánov verejnej správy, ktorými sa zakladajú, menia alebo rušia oprávnenia a povinnosti fyzických alebo právnických osôb alebo ktorými môžu byť práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb priamo dotknuté, okrem tých, ktoré zákon výslovne z prieskumu vylučuje. 23. Rozhodovacia činnosť Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a just ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcov ústavného súdu a iných osôb, pochybnosti o nezaujatosti sudcu, pomer k veci, dôvod na vylúčenie sudcu
Právna veta: Správca konkurznej podstaty je osobitným subjektom konkurzného konania (osobou na konaní zúčastnenou). Do funkcie ho ustanovuje súd, ktorý ho v zákonom ustanovených prípadoch môže funkcie aj zbaviť. Súd je oprávnený vykonávať nad činnosťou správcu konkurznej podstaty dohľad (vyžiadať si od správcu správu a vysvetlenie, nahliadať do jeho účtov a vykonávať potrebné zisťovania). Správcovi môže uložiť, aby si vyžiadal na určité otázky názor veriteľského výboru, alebo správcovi môže dať pokyny sám. Základnou úlohou správcu je zistenie a zabezpečenie majetku a jeho následné speňaženie. Pri pl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: predbežná otázka, expertíza zabezpečených elektronických pokladníc, zabezpečenie a prepadnutie elektronickej registračnej pokladnice, elektronické pokladnice
Právna veta: Z dôvodu, že výsledky technickej expertízy preukázali, že došlo k pozmeneniu údajov v elektronickej registračnej pokladnici, vydal Colný úrad Košice rozhodnutie o prepadnutí elektronickej registračnej pokladnice. Konanie o zabezpečení a prepadnutí elektronickej registračnej pokladnice prebiehalo v režime § 17a zákona o registračných pokladniciach, pričom colný úrad v tomto konaní postupuje primerane podľa osobitného predpisu [zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“)]. 27. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb, vznesenie námietky zaujatosti
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že záver o nepodaní námietky zaujatosti sťažovateľom bezodkladne v zmysle § 32 ods. 6 Trestného poriadku, keď ju tento podal pol roka po výpovedi daného svedka, nemožno považovať za prejav svojvôle. Rovnako nemožno 6 považovať za prejav svojvôle ani záver, že námietka sťažovateľa nespadá pod dôvody podľa § 31 Trestného poriadku. 18. Ústavný súd nad rámec uvedeného dáva do pozornosti sťažovateľa (i prokurátora), že trestné konanie proti sťažovateľovi sa nachádza v štádiu trestného stíhania pred súdom (§ 237 ods. 1 Trestného poriadku), kde prokurátor už nevykon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na vykonanie exekúcie, rozhodcovské konanie, zastavenie exekúcie, platnosť rozhodcovskej zmluvy, exekučný titul
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu exekučný súd je s poukazom na § 53 ods. 1 Exekučného poriadku a podľa § 53 ods. 3 písm. f) Exekučného poriadku v štádiu posudzovania návrhu na vykonanie exekúcie povinný ex offo preskúmať návrh na vykonanie exekúcie a jeho prílohy, t. j. vrátane exekučného titulu vydaného v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Exekučný súd sa nezaoberá vecnou správnosťou exekučného titulu, ale skúma, či exekučný titul bol vydaný orgánom, ktorý na to mal právomoc, a či je vykonateľný po stránke formálnej a materiálnej. Predpokladom materiálnej a formálnej vykonateľnosti akého ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť sťažnosti, nárok na náhradu trov konania, trovy vynaložené účastníkom konania, trovy konania
Právna veta: Trovy vynaložené účastníkom konania v konaní musia byť v príčinnej súvislosti s jej procesným postojom k predmetu konania. Ich vynaložením sa musí sledovať procesné presadzovanie uplatneného nároku alebo procesná ochrana proti takému nároku. Účelnosť sa v zásade dá stotožniť s nevyhnutnosťou alebo právnou možnosťou vynaloženia trov spojených s ústavne zaručeným právom na právnu pomoc zmysle čl. 47 ods. 2 ústavy a trovy právneho zastúpenia sa vo všeobecnosti za účelne vynaložené trovy považujú. Trovy potrebné na účelné vynaloženie alebo ochranu práva sa však nemôžu posudzovať ako celok, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu, odcudzenie veci, zodpovednosť strážnej služby za škodu
Právna veta: Zodpovednosť podľa § 420a Občianskeho zákonníka konštatujú aj za stavu, keď ku škode na prevádzkovanom majetku dôjde v dôsledku konania tretej osoby, ktorá so subjektom vykonávajúcim prevádzkovú činnosť nemá žiaden právny vzťah. Aj posudzovaná vec sa vyznačuje vznikom škody v dôsledku konania tretej osoby – neznámy páchateľ odcudzil veci z objektu, v ktorom vykonával strážnu službu ako prevádzkovú činnosť subjekt, ktorý sa od sťažovateľa v dôsledku vzniku tejto škody domáha poistného plnenia. Pokiaľ sťažovateľ poukazuje na test conditio sine qua non ako štandardný nástroj pre posúdenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, hlasovanie schôdze veriteľov o výmene správcu, priznanie hlasovacích práv
Právna veta: V súlade s konštantnou judikatúrou ústavného súdu o zjavne neopodstatnenú ústavnú sťažnosť ide vtedy, keď namietaným postupom alebo namietaným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci nemohlo dôjsť k porušeniu základného práva alebo slobody, ktoré označil sťažovateľ, a to buď pre nedostatok príčinnej súvislosti medzi označeným postupom alebo rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci a základným právom alebo slobodou, porušenie ktorých sa namietalo, prípadne z iných dôvodov. Za zjavne neopodstatnenú preto možno považovať takú ústavnú sťažnosť, pri predbežnom prerokovaní ktorej úst ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: omeškanie dlžníka podľa § 520 OZ, poskytnutie súčinnosti, právo na úrok z omeškania, súčinnosť potrebná na riadne splnenie záväzku, splnenie dlhu, nesplnenie dlhu riadne a včas dlžníkom, omeškanie veriteľa, zákonný úrok z omeškania
Právna veta: Čo sa týka úrokov z omeškania z tejto faktúry, žalovaný v odvolaní namietal, že nemali byť priznané, keďže nebolo preukázané, že žalobca vykonal riadne vyúčtovanie právnych služieb, že si nesplnil povinnosť a neposkytol súčinnosť potrebnú na riadne splnenie záväzku a preto nedochádza podľa § 520 OZ k omeškaniu žalovaného ako dlžníka, ktorý nie je v omeškaní ani do dňa podania odvolania, keďže vyúčtovanie nebolo uskutočnené riadne. Odvolací súd sa nestotožnil s touto námietkou žalovaného, že pokiaľ predmetné faktúry neboli perfektné, nebol žalovaný povinný z nich uhradiť ani ním uznané čiastky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: konkurzný správca, oprávnenie konať za úpadcu, identifikácia zmluvných strán, konanie vo vlastnom mene, konanie v mene a na účet , nakladanie s majetkom úpadcu
Právna veta: Súd prvej inštancie správne akcentoval, že pokiaľ v predmetnej zmluve bola ako odberateľ označená žalovaná s uvedením jej mena, priezviska, miesta podnikania totožného s bydliskom a IČO, bez ohľadu na to, že pri podpise zmluvy použila aj pečiatku, na ktorej sa nachádzalo označenie správca a číselný údaj o zápise v zozname správcov, platí, že konala vo vlastnom mene, a to z dôvodu absencie označenia konkrétneho úpadcu, v mene a na účet ktorého v zmysle ust. § 44 ods. 1 ZoKR mala konať. Na účely posúdenia charakteru nároku žalobcu na poskytnutie odplaty za realizáciu inzertnej činnosti bolo potr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepreskúmateľnosť rozhodnutia, odôvodnenie súdneho rozhodnutia, nepreskúmateľnosť pre nedostatok dôvodov, právo na spravodlivý proces, iná vada konania, intenzita nepreskúmateľnosti
Právna veta: Odôvodňovanie súdnych rozhodnutí je síce nesporne súčasťou práva na spravodlivý súdny proces v zmysle článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd a článku 46 ods. 1 Ústavy SR, avšak len v situácii, keď z odôvodnenia rozhodnutia nemožno zistiť dôvody, pre ktoré bolo (ne)vyhovené uplatnenému nároku, čím je pre účastníkov veľmi obtiažne pochopiť takéto rozhodnutie, nemožno vylúčiť, že rozhodnutie, z ktorého nie je možné aspoň v základných rysoch zistiť, akými úvahami sa súd pri formulovaní výroku spravoval, treba považovať za nepreskúmateľné. Nepreskúmateľnosť rozhodnutia (nedostato ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesprávne skutkové zistenia súdu prvého stupňa, nesprávne právne posúdenie veci, omyl súdu ako nesprávne právne posúdenie veci, nedostatočné zistenie skutkového stavu, vykonané dokazovanie súdom, chybné hodnotenie vykonaných dôkazov
Právna veta: Odvolací argument založený na ust. § 365 ods. 1 písm. f/ C.s.p. znamená, že súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a teda sa týka nedostatkov v zisťovaní skutkového stavu veci súdom spočívajúcich v tom, že skutkové zistenie, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie sú nesprávne. Musí ísť o také skutkové zistenie, na základe ktorého súd vec posúdil po právnej stránke nesprávne, nemá oporu vo vykonanom dokazovaní, v dôsledku čoho je nesprávny a chybný súdom vyslovený právny názor a skutkové zistenie tak nezodpovedá vykonaným dôkazom, súd vzal do úva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: výpoveď daná zamestnávateľom, organizačné zmeny u zamestnávteľa, ponuková povinnosť zamestnávateľa pri výpovedi, neplatnosť výpovede ako jednostranného právneho úkonu, ponuka vhodného zamestnania, zdravotné predpoklady
Právna veta: Ponuku vhodnej práce ako hmotnoprávnu podmienku výpovede je nutné posudzovať tak, že môže ísť aj o prácu prípadne na kratší pracovný čas a môže ísť o akúkoľvek prácu, na ktorú žalobkyňa spĺňa zdravotné predpoklady. Iba jej nesplnenie, teda nesplnenie ponukovej povinnosti by znamenalo neplatnú výpoveď. Pritom táto ponuka vhodného zamestnania musí byť realizovaná predtým, než bude daná výpoveď. Ak by bola ponuka vhodného zamestnania daná až po uplatnení výpovede, vtedy by výpoveď bola neplatná. Pritom na platnosť výpovede je nutné, aby takáto ponuka bola odmietnutá. (...) Správne súd prvej inšta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami, skutočná škoda, škodová udalosť, platná zmluva o postúpení pohľadávky, dopravná nehoda, poistná udalosť, rozsah poistenia zodpovednosti , nárok na náhradu škody spůsobenej prevádzkou motorového vozidla, náklady so vznikom alebo zabezpečením škody
Právna veta: Predmetnom postúpenia bol v danom prípade nárok na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ktorý vznikol poškodenému voči žalovanému ako poisťovni škodcu. Z ustanovenia § 4 zákona č. 381/2001 Z.z. je pritom zrejmé, že z poistenia zodpovednosti sa poškodenému uhrádzajú uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci. V tejto súvislosti je potrebné vziať do úvahy aj ustálenú judikatúru všeobecných súdov, z ktorej vyplýva, že skutočnou škodou je aj škoda spočívajúca v tom, že poškodený musí vynaložiť vyššie náklady na p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky, banková zmluva o úvere, omeškanie dlžníka so splnením peňažného záväzku voči banke, úverový dlžník, písomná výzva banky, podmienky postúpenia pohľadávky banky
Právna veta: Súd prvej inštancie aplikoval ust. § 92 ods. 8 zák. č. 483/2001 Z. z. o bankách, ktoré upravuje v súčasnosti podmienky postúpenia pohľadávky banky, a to v znení účinnom od 01.01.2009. Podľa § 92 ods. 8 zákona č. 483/2011 Z. z. o bankách, ak je napriek písomnej výzve banky alebo pobočky zahraničnej banky jej klient nepretržite dlhšie ako 90 kalendárnych dní v omeškaní so splnením čo len časti svojho peňažného záväzku voči banke alebo pobočke zahraničnej banky, môže banka alebo pobočka zahraničnej banky svoju pohľadávku zodpovedajúcu tomuto peňažnému záväzku postúpiť písomnou zmluvou inej osobe, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke, súdny exekútor, exekučný príkaz, zmluva o bežnom účte
Právna veta: V zmysle § 94 ods. 1 Exekučného poriadku, exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke sa vykoná jej odpísaním z účtu do výšky prisúdenej pohľadávky a jej príslušenstva, čím dochádza ku skončeniu exekúcie týmto spôsobom. V tejto súvislosti odvolací súd prisviedča konštatovaniu súdu prvej inštancie, že je z hľadiska merita danej veci bez právneho významu, koho boli finančné prostriedky pripísané na účet povinného a z akého právneho titulu boli odosielateľom poukázané na účet povinného, pretože skutočne ani súdny exekútor, ani oprávnený, v prospech ktorého boli následne z účtu povinného v dôsl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: výpoveď zamestnávateľa v rozpore s dobrými mravmi, odvolanie z funkcie riaditeľa základnej školy, zneužitie práva, naliehavý právny záujem, boni mores, povinnosť deklarovať svoje majetkové pomery
Právna veta: Neplatnou je aj výpoveď zamestnávateľa, ktorá je v rozpore s dobrými mravmi. Rozpor s dobrými mravmi predpokladá, že motívy výpovede nie sú v súlade so základnými zásadami právneho poriadku. Uvedené možno bez akýchkoľvek pochybností použiť i pre túto vec. Potom aj odvolanie z funkcie riaditeľky je neplatné, ak svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom. Dobrými mravmi sú pravidlá správania sa, ktoré sú v prevažnej miere v spoločnosti uznávané a tvoria základ fundamentálneho hodnotového poriadku (porovnaj rozhodnutie ústavného súdu sp. zn. IV. ÚS ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôvody vydedenia, vydedenie, listina o vydedení, neopomenuteľný dedič, rozpor s dobrými mravmi, hmotnoprávne podmienky vydedenia, rodičovský záujem
Právna veta: Podľa § 469a ods.1 až 3 Občianskeho zákonníka poručiteľ môže vydediť potomka, ak a/ v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch b/ o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, c/ bol odsúdený za úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka, d/ trvalo vedie neusporiadaný život. Pokiaľ to poručiteľ v listine o vydedení výlučne určí, vzťahujú sa dôsledky vydedenia aj na osoby uvedené v § 473 ods.2 (deti vydedených potomkov). O náležitostiach list ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydržanie nehnuteľnosti, nadobudnutie vlastníckeho právo v dobrej viere, vlastnícke právo pôvodného vlastníka, právny princíp ochrany dobromyseľného nadobúdateľa, funkcia a účel vydržania, putatívny vydržací titul, údaje v evidence nehnuteľností, princíp všeobecnej spravodlivosti, zachovanie obvyklej opatrnosti
Právna veta: Odvolací súd prisviedča záveru súdu prvej inštancie, že žalobcovia podľa zhora uvedeného vymedzenia predmetu kúpy kupovali nehnuteľnosti v stave, v akom ich užívali K., resp. v čase ich predaja iba p. K., a teda vstúpili do držby sporných nehnuteľností, zohľadniac aj svedecké výpovede, na základe tzv. putatívneho vydržacieho titulu. Domnelým (putatívnym) titulom nadobudnutia vlastníctva je určitá skutočnosť, ktorá má navonok znaky riadneho nadobúdacieho titulu (v súlade so zákonom zakladajúceho vznik vlastníctva), chýba pri nej ale niektorá stránka (vlastnosť, znak), ktorú pre nadobudnutie vla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky, neurčitosť alebo nezrozumiteľnosť prejavu vôle, relevantné oznámenie postupcu dlžníkovi o postúpení pohľadávky, platnosť postúpenia pohľadávky, neplatnosť zmluvy o postúpení pohľadávky, oznámenie postúpenia doterajším veriteľom, zmena veriteľa
Právna veta: Pri posudzovaní platnosti postúpenia je v zásade relevantné len to, či je takýto úkon nesporný medzi samotnými účastníkmi zmluvy o postúpení pohľadávok a z ustálenej judikatúry vyplýva, že relevantné oznámenie postupcu dlžníkovi o postúpení pohľadávky bez ďalšieho zakladá aktívnu legitimáciu postupníka na vymáhanie postúpenej pohľadávky. Súd z takéhoto oznámenia vychádza bez toho, aby ako prejudiciálnu otázku skúmal existenciu a platnosť zmluvy o postúpení pohľadávky. Dlžník sa v takomto prípade nemôže úspešne dovolať neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávky alebo jej neexistencie, to by moho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zosplatnenie pohľadávky, omeškanie dlžníka podľa O.z., právo odstúpiť od zmluvy, omeškanie s plnením peňažitého záväzku, úroky z omeškania podľa OZ, predčasná splatnosť úveru, strata výhody splátok, zmluva o spotrebiteľskom úvere
Právna veta: Podľa ustanovenia § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Ak ho nesplní ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu veriteľom, má veriteľ právo od zmluvy odstúpiť; ak ide o deliteľné plnenie, môže sa odstúpenie veriteľa za týchto podmienok týkať aj len jednotlivých plnení. Podľa citovaného ustanovenia, odseku 2, ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omešk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podielové spoluvlastníctvo, spoluvlastnícky podiel, veľkosť spoluvlastníckeho podielu, zmluva o nadobudnutí spoluvlastníctva, vznik podielového spoluvlastníctva
Právna veta: V zmysle platnej právnej úpravy (§136 OZ) vec môže byť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov ak vlastníctvo k tej istej veci patrí dvom alebo viacerým osobám; vzniká na základe tých istých právnych skutočností ako vlastnícke právo (§132 OZ - kúpa, darovanie, iná zmluva, dedenie, rozhodnutie štátneho orgánu, iné skutočnosti ustanovené zákonom). Vlastnícke právo sa nadobúda buď od skoršieho vlastníka prevodom: najčastejšie spôsoby nadobudnutia vlastníckeho práva sú zmluvou, a to kúpnou, darovacou, zámennou, zmiešanou, osobitne zákonom neupravenou - inominátnou; pri prevode vlastníckeho práva s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o postúpení pohľadávky, nárok na náhradu škody spůsobenej prevádzkou motorového vozidla, priamy nárok poškodeného, škoda spôsobená prevádzkou motorového vozidla, nárok poisťovateľa na náhradu poistného plnenia, splatnosť poistného plnenia
Právna veta: Z obsahu Zmluvy o postúpení pohľadávky uzatvorenej medzi žalobcom ako postupníkom a poškodenou ako postupcom vyplýva, že predmetom postúpenia bol priamy nárok poškodenej na náhradu škody voči žalobcovi podľa § 15 ods. 1 ZoPZP. Bolo na rozhodnutí poškodenej, či si právo na náhradu škody uplatní buď u osoby, ktorá zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (prevádzateľ a vodič), alebo priamo u poisťovateľa škodcu (§ 15 ZoPZP), alebo u škodcu a jeho poisťovateľa súčasne. Vykonaným dokazovaním bolo preukázané a medzi stranami nebolo sporné, že poškodená si nárok na náhradu škody u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o spotrebiteľskom úvere, mimoriadne zosplatnenie úveru
Právna veta: Súd prvej inštancie správne kvalifikoval právny vzťah založený zmluvou medzi žalobkyňou a žalovanou ako založený spotrebiteľskou zmluvou, keďže táto spĺňala definičné znaky takejto zmluvy, ako aj definičné znaky subjektov spotrebiteľskej zmluvy. V konaní bolo nesporné, že zmluvný vzťah medzi stranami konania, založený zmluvou o spotrebiteľskom úvere, napĺňa definičné znaky spotrebiteľskej zmluvy, ako i spotrebiteľského úveru. Súd prvej inštancie založil svoje rozhodnutie v napadnutej časti zamietajúcej časti veci samej na právnom závere, že žalobkyni prislúcha právo na zaplatenie dohodnutého z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vecné bremená, stavba na cudzom pozemku, neoprávnená stavba, náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva v súvislsoti so vznikom vecných bremien
Právna veta: Žalobcovia sa v zmysle § 135c Občianskeho zákonníka domáhali odstránenia stavby oporného múru, postaveného žalovanou na pozemku žalobcov, ako neoprávnenej stavby v zmysle § 135c Občianskeho zákonníka. Súd prvej inštancie vzťahy medzi stranami usporiadal zriadením vecného bremena. Pretože odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozsudku, konštatuje správnosť jeho dôvodov (§ 387 ods. 2 C.s.p.) a v podrobnostiach poukazuje na vyčerpávajúce skutkové a právne zdôvodnenie rozhodnutia, v ktorom sa súd prvej inštancie vysporiadal so všetkými aspektmi predmetnej žaloby. (.. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: kolektívna správa práv, hromadná licenčná zmluva, licenciu je potrebné získať od všetkých nositeľov práv, individuálna vs. kolektívna správa práv
Právna veta: Autorský zákon priznáva autorovi, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah možnosť domáhať sa okrem iného aj vydania bezdôvodného obohatenia vo výške najmenej dvojnásobku odmeny, ktorá je obvyklá za získanie licencie pri obdobných zmluvných podmienkach v čase neoprávneného zásahu do práva. Pri ochrane autorských práv zaujíma významné a nezastupiteľné miesto kolektívna správa práv upravená v ustanovení § 78 až § 85 citovaného zákona. Jednou z najdôležitejších funkcií kolektívnej správy práv je umožnenie uplatnenia autorského práva a práv súvisia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno daňového subjektu, oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu, vyhľadávacia zásada v daňovom konaní, naplnenie podmienok na oslobodenie od dane, podmienky oslobodenia od dane
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 24 daňového poriadku, podľa ustálenej súdnej praxe i právnej teórie dôkazné bremeno vo vzťahu k preukázaniu naplnenia podmienok na oslobodenie od dane alebo odpočítanie dane a teda aj reálneho uskutočnenia plnenia zakladajúceho takýto nárok v daňovom konaní deklarovaným spôsobom zaťažuje primárne daňový subjekt. Dokazovanie zo strany správcu dane slúži až na následnú verifikáciu skutočnosti a dokladov predkladaných daňovým subjektom. Vzhľadom na jeho povinnosť dbať na to, aby skutočnosti nevyhnutné na účely správy daní boli zistené čo najúplnejšie, sa však čiastočn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: represívna úloha sankcie, pomery páchateľa a ich význam pre mimoriadne zníženie trestu, aplikácia zmierňovacieho ustanovenia § 39 ods. 1 Tr. pri rozhodovaní o treste obvineného, mimoriadne pomery páchateľa, mimoriadne zníženie trestu, dolná hranica mimoriadne zníženého trestu odňatia slobody
Právna veta: Primeranosť trestu je nevyhnutným predpokladom dosiahnutia výchovných účinkov trestu, keďže nevyhnutným predpokladom prevýchovy páchateľa je jeho akceptovanie trestu ako spravodlivého následku jeho protiprávneho konania, pričom v prípade nespravodlivého trestu k takejto akceptácii trestu zo strany páchateľa pochopiteľne nemôže dôjsť. Spravodlivosť trestu tak možno považovať aj za predpoklad prerastania represívneho pôsobenia trestu do pôsobenia výchovného. V rámci požiadavky primeranosti trestu zohráva významnú úlohu sudcovská individualizácia trestu, ktorá fakticky umožňuje naplnenie te ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zásada in dubio pro reo (v pochybnostiach v prospech obvineného), disciplinárne previnenie, zistenie úplného a presného stavu vecí predpokladom zákonnosti a správnosti rozhodnutia, iniciatíva žalovaného pri zisťovaní skutkovej podstaty, discplinárne previnenie policajta, uloženie disciplinárneho opatrenia policajtovi, realizácia zásady prezumpcie neviny
Právna veta: Realizácia zásady prezumpcie neviny v konaní vo veciach služobného pomeru týkajúceho sa uloženia disciplinárneho opatrenia policajtovi znamená, že oprávnený orgán je povinný dokázať zavinené porušenie povinnosti policajta, a ak sú o ňom pochybnosti, musí rozhodnúť v prospech policajta (in dubio pro reo). Na objasnenie a sankcionovanie disciplinárneho previnenia musia byť obligatórne naplnené a zistené všetky znaky skutkovej podstaty - subjekt, subjektívna stránka, objekt a objektívna stránka (kumulatívne). V prípade, ak by čo i len jeden znak skutkovej podstaty nebol naplnený, nemožno h ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: finančné zadosťučinenie , ochrana porušeného práva spotrebiteľa, právo spotrebiteľa žiadať primerané finančné zadosťučinenie
Právna veta: V prejednávanej veci je predmetom konania nárok žalobcu vyplývajúci z ust. § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Citované ustanovenie zákona o ochrane spotrebiteľa upravuje právo spotrebiteľa žiadať primerané finančné zadosťučinenie v prípade, ak na súde úspešne uplatní porušenie svojho práva, a to od toho, kto za toto porušenie práva zodpovedá. Cieľom finančného zadosťučinenia je dovŕšenie ochrany porušeného práva spôsobom, ktorý vyžaduje poskytnutie vyššieho stupňa ochrany. Hypotéza tejto právnej normy vyžaduje splnenie predpokladu, ktorým je úspešné uplatnenie porušeni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov, odlišnosť skrytej aktivity polície od policajnej provokácie, Policajný zbor je oprávnený používať informačno-technické prostriedky, iniciovanie spáchania trestnej činnosti u druhej osoby, vecné dôkazy a dokazovanie zvukovým, obrazovým a obrazovo-zvukovým záznamom, skrytá aktivita polície pri objasňovaní trestnej činnosti
Právna veta: Je potrebné rozlišovať, či konanie agenta pri objasňovaní trestnej činnosti spadá pod tzv. skrytú aktivitu polície, alebo ide už o neprípustnú policajnú provokáciu V zmysle judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (R 47/2012) skrytou aktivitou polície je operatívne zisťovanie skutočností dôležitých pre trestné konanie, odhalenie páchateľa trestného činu, zabezpečenie dôkazu o jeho trestnoprávne postihnuteľnom konaní, zabránenie mu v jeho pokračovaní a minimalizácia spôsobených škôd. Policajnou provokáciou je zámerné, aktívne a cielené podnecovanie alebo navádzanie, či iné vedomé ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: finančné zadosťučinenie , ochrana porušeného práva spotrebiteľa, inštitút primeraného finančného zadosťučinenia
Právna veta: V prejednávanej veci je predmetom konania nárok žalobcu vyplývajúci z ust. § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Citované ustanovenie upravuje právo spotrebiteľa žiadať primerané finančné zadosťučinenie v prípade, ak na súde úspešne uplatní porušenie svojho práva, a to od toho, kto za toto porušenie práva zodpovedá. Cieľom finančného zadosťučinenia je dovŕšenie ochrany porušeného práva spôsobom, ktorý vyžaduje poskytnutie vyššieho stupňa ochrany. Jediným predpokladom pre uplatnenie práva na primerané finančné zadosťučinenie je porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: súhrnný trest, vyhlásený odsudzujúci rozsudok
Právna veta: Podľa § 42 ods. 1 Tr. zák. ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin (trestné činy), ktorý (é) spáchal skôr, ako bol súdom prvého stupňa vyhlásený odsudzujúci rozsudok za iný jeho trestný čin, uloží mu súhrnný trest. Pod pojmom „vyhlásený odsudzujúci rozsudok“ sa pritom má na mysli aj trestný rozkaz, pričom momentom vyhlásenia tohto trestného rozkazu je jeho doručenie obžalovanému. Na tomto nič nemení ani okolnosť, že predmetný trestný rozkaz v dôsledku podaného odporu bol zrušený, pretože trestné stíhanie obžalovaného v danej veci skončilo následnými odsudzujúcimi rozsudkami. Aj v prípade, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: cela policajného zaistenia, pozbavenie osobnej slobody, oprávnenie na zaistenie osoby, vybavenie cely policajného zaistenia
Právna veta: Spracovaná štúdia je zamerané na problematiku ciel policajného zaistenia a analýzu súčasného stavu využívania ciel policajného zaistenia. Práca poskytuje jednotný a ucelený systém poznatkov o celách, ktoré vychádzajú z aplikačnej praxe, boli získané vedeckými metódami a zosumarizované do logického celku. Poskytuje nový obzor a poznatky o tejto problematike a vytvára relevantné závery súvisiace s odporúčaniami na zefektívnenie práce polície priamo v celách policajného zaistenia.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, užívanie pôdy, pozemkové úpravy, rozdeľovací plán užívacích vzťahov
Právna veta: V zákone č.504/2003 Z.z. existuje cesta, ktorá vás dovedie k tomu, čo od nej očakávate. Neznamená to, že by nebola jednoduchá, ale trpezlivosťou, presviedčaním a ak máte aj presvedčenie, tak časom dosiahnete svoj cieľ. Neznamená to, ani že jeho dosiahnutie bude vždy úspešné. Ale ak existuje aspoň jeden príklad, že to ide, tak dáva nádej, že aj tie ostatné sa podaria. Prístup k pôde a §12a.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o prevode nehnuteľnosti, prijatie návrhu, odporovateľné právne úkony, dogmatizmus
Právna veta: Príspevok predstavuje úvod do konferenčnej sekcie s názvom „Právne ‘dogmy’“. Zaoberá sa problematikou pozitívno-právnych i čisto teoretických konceptov, ktoré sú mnohými považované za viac-menej nepochybné a v priebehu času získali akýsi status „dogiem“ ako určujúcich „článkov učenia“ o práve, o ktorých sa v podstate nepochybuje. Autor si kladie otázku, aké riziká a aké výhody so sebou takýto dogmatizmus v práve nesie a akým spôsobom k nemu pristupovať.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zákon nadobúda platnosť vyhlásením, právo legislatívnej iniciatívy, spôsob tvorby zákonov, návrh zákona
Právna veta: Ústava Slovenskej republiky garantuje v čl. 87 ods. 1 poslancom Národnej rady právo legislatívnej iniciatívy. Hoci väčšina schválených zákonov je navrhnutá vládou, v každom volebnom období možno nájsť také schválené zákony, ktoré navrhli samotní poslanci Národnej rady. Príspevok v tejto súvislosti analyzuje vybrané zákony z piatich volebných období, ktoré boli navrhnuté samotnými poslancami Národnej rady a obsahovali zjavný legislatívny nedostatok. Autor na podklade skúseností z piatich volebných období navrhuje zmeny, ktoré by do budúcna mohli rizik ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: všeobecné ústavné princípy, právne princípy, novelizovanie ústavných princípov
Právna veta: Ústavné princípy prežarujú Ústavou Slovenskej republiky, ako aj celým slovenským právnym poriadkom. Tieto princípy sú dynamické, podliehajú vývoju a zmenám. Na ich formovanie má vplyv najmä história republiky, spoločnosťou uznávané hodnoty, samotná Ústava a jej zmeny, ako aj rozhodovacia činnosť Ústavného súdu, ktorý svojimi rozhodnutiami ústavné princípy nachádza, precizuje a potvrdzuje. Autorka vo svojom článku reflektuje na zavedenie, rozvoj a potvrdenie vybraných ústavných princípov na príklade jednotlivých priamych noviel Ústavy SR
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: Súdna rada Slovenskej republiky, zloženie súdnej rady, právomoc súdnej rady
Právna veta: Príspevok predstavuje analýzu doterajšieho vývoja a pôsobenia Súdnej rady Slovenskej republiky. Analýza sa zameriava na otázky týkajúce sa očakávaní pre ktoré ústavodarca tento ústavný orgán vytvoril a navrhuje možné zmeny, ktoré by mohli vyriešiť problémy tohto ústavného orgánu.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: neoprávnená stavba, zriadenie stavby na cudzom pozemku, žiadosť o stavebné povolenie, povolenie stavby
Právna veta: V úvode sa príspevok sa zaoberá základnými rozdielmi medzi nepovolenou a neoprávnenou stavbou. Osobitný dôraz kladie na pojem neoprávnená stavba, ktorý následne analyzuje z pohľadu stavebného a občianskeho práva.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: územné plánovanie, krajinotvorba, územná ochrana prírody a krajiny a jej stupne
Právna veta: Príspevok sa zaoberá aktuálnou problematikou vzťahu územného plánovania a z neho vyplývajúcich ďalších postupov v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a územnej ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, a aj inými spôsobmi ochrany životného prostredia..
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: miestna štátna správa, štátna správa na úseku pozemkových úprav, centralizácia miestnej štátnej správy, pozemkové úpravy, orgány štátnej správy v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy
Právna veta: Na základe reformy štátnej správy, vyplývajúcej z vládneho programu ESO, v roku 2013 vznikli okresné úrady, do ktorých bola integrovaná špecializovaná štátna správa. Táto zmena v štruktúre štátnej správy vyústila do všeobecnej diskusie, ktorá neutícha ani po takmer siedmich rokoch. Z pohľadu správy na úseku pozemkových úprav sa dovtedajšie špecializované pozemkové úrady transformovali na pozemkové a lesné odbory v rámci okresného úradu. Príspevok je pokusom o komparáciu rôznych aspektov štátnej správy na pozemkovom úseku pred a po reforme ESO.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: virtuálna mena, zdaňovanie virtuálnych mien, digitálna ekonomika, digitálna daň, zdaňovanie kryptomien, predmet dane z príjmu
Právna veta: Autori v príspevku skúmajú veľmi aktuálnu problematiku zdaňovania virtuálnych mien ako jedného z nových javov, ktoré so sebou prináša oblasť zdaňovania digitálnej ekonomiky. Po klasifikácii nových javov v digitálnej ekonomike sa autori zamerajú spočiatku na vymedzenie pojmu digitálnej dane, ktorej existencia je výsledkom priemyselnej revolúcie 4.0, a identifikovania jej postavenia v teórii daňového práva. Následne budú skúmať aktuálny stav de lege lata ohľadom zdaňovania virtuálnych mien, ale aj ich podstaty a ich základných všeobecno-teoretických otázok ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: prevod obchodného podielu, zlučovanie spoločností, zánik spoločnosti, zrušenie spoločnosti
Právna veta: Cieľom príspevku je analyzovať obchodnoprávne nástroje na identifikáciu „nezdravých“ spoločností s cieľom neutralizovania ich negatívneho vplyvu na výber daní prostredníctvom dostupných dát o spoločnostiach zo zverejnených účtovných závierok. Príspevok sa bude venovať aj predstaveniu kazuistiky na vybraných obchodných spoločnostiach, ktoré mali výrazný negatívny dopad na výber daní.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: miestny poplatok za rozvoj, poplatok za rozvoj, predmet poplatku za rozvoj, určovanie dane podľa pomôcok
Právna veta: Vkontexte veľkých investičných dlhov do infraštruktúry miestnych samospráv a nedokončenej fiškálnej decentralizácie bol pred 5 rokmi do slovenského právneho poriadku prijatý miestny poplatok za rozvoj. S jeho príchodom došlo k zvýšeniu finančných zdrojov obcí a miest na ich rozvoj, najmä v nadväznosti s novými developerskými projektami v meste. Poplatok však plní okrem alokačnej funkcie aj funkciu internalizácie nákladov spojených s potrebnou infraštruktúrou u developera, ktorého projekt má z tejto novej infraštruktúry ťažiť, čím umožňuje adresnejši ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: doručovanie písomností podľa daňového poriadku, elektronické doručenie, potvrdenie o podaní priznania
Právna veta: Autor vo svojom článku krížovou analýzou abstrahuje prínos zriadenia Jednotnej digitálnej brány z pohľadu daňových povinností. Zameriava sa na skúmanie funkcionalít Jednotnej digitálnej brány pri cezhraničných povinnostiach v rámci právneho priestoru EÚ.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: obchodné spoločnosti, konanie v mene obchodnej spoločnosti, konatelia, podnikateľská činnosť
Právna veta: Koncept trvalo udržateľného rozvoja je súčasťou obchodného práva prostredníctvom jednotlivých ustanovení inkorporujúcich prvky tohto konceptu. Napriek tomu, že tento koncept nie je novinkou vslovenskej právnej úprave, nevyhnutnosť dosahovania stanovených cieľov trvalo udržateľného rozvoja nie len z pozície jednotlivca, ale aj obchodných spoločností je predmetom odborných debát neustále naberajúcich na intenzite. Vnímanie aktívnej participácie obchodných spoločností pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja ako voluntárnej aktivity obchodných sp ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: rozhodcovské konanie, dôvernosť rozhodcovských konaní, zverejňovanie rozhodnutí arbitrážnych tribunálov, právo verejnosti na informácie
Právna veta: Jedným zo základných charakteristických znakov rozhodcovského konania je jeho dôvernosť, ktorá je v mnohých prípadoch označovaná ako podstatná výhoda tohto druhu konania. Neverejnosť rozhodcovských konaní však spôsobuje spomalenie rozvoja judikatúry a tým dôsledkom aj zníženie miery právnej istoty, keďže nie je možné overiť, či sa v skutkovo rovnakých prípadoch rozhoduje rovnako. Cieľom príspevku je analyzovať tento problém a poukázať na postupne vznikajúcu tendenciu na zverejňovanie rozhodcovských nálezov a rozsah tohto zverejňovania.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o výkone funkcie, autonómny zmluvný typ, náležitosti zmluvy o výkone funkcie
Právna veta: Signifikantným účelom zmluvy o výkone funkcie je bližšie vymedzenie vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri zariaďovaní záležitostí obchodnej spoločnosti. Normatívna textácia predmetného kontraktu je obsiahnutá v § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka (ďalej len ,,ObZ“), pričom je de lege lata koncipovaná ako inominátny typ zmluvy charakterizovaný subsidiárnym využitím právnej úpravy mandátnej zmluvy, t. j. vzťah medzi kapitálovou spoločnosťou a členom jej orgánu sa pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti spravuje v prvom rade písomnou zmluvo ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: riešenie úpadku, postavenie dlžníka v konkurznom konaní, správca konkurznej podstaty, povinnosť správcu postupovať s odbornou starostlivosťou
Právna veta: Príspevok sa zaoberá aktuálnymi výzvami a úvahami v oblasti konkurzného konania so zameraním na postavenie Správcu a Dlžníka v kontexte de lege ferenda.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: likvidácia spoločnosti, konflikt záujmov, likvidátor, prechod záväzkov z predaja podniku
Právna veta: Cieľom príspevku je analýza procesu likvidácie, jej právnych a ekonomických prvkov. Autorka sa venuje inter alia ochrane veriteľa prostredníctvom novelizácie inštitútu zákonom č. 390/2019 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. októbra 2020. Kritická analýza poukazuje na kohézne prvky likvidácie s konkurzným konaním a ochranu tretích osôb. Autorka neopomína ani ekonomické aspekty predmetnej novely.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: sociálne podnikanie, osoba so zdravotným postihnutím, chránená dielňa
Právna veta: Autorka sa vo svojom príspevku venuje sociálnej inklúzii osôb so zdravotným postihnutím prostredníctvom ich zamestnávania v rámci sociálneho podniku. Vzhľadom na to, že legislatíva upravujúca oblasť sociálneho podnikania je na Slovensku relatívne nová, príspevok poskytne základný prehľad v danej problematike. Príspevok bude zameraný najmä na podmienky priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku a s tým spojenými problémami v praxi.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zdravotne postihnutá osoba, podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, postavenie osôb so zdravotným postihnutím
Právna veta: Príspevok bude zameraný na úlohu štátu pri podpore zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím aj vo vzťahu k plneniu záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Autor sa bude venovať problematike povinnosti zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím a otázkam zriadenia chránenej dielne a chráneného pracoviska.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: vznik a zánik nároku na ošetrovné, sociálne zabezpečenie v čase pandémie, nárok na ošetrovné, podmienky nároku na nemocenské, covid-19
Právna veta: Autorka v príspevku približuje platnú právnu úpravu počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 prijatú a účinnú od marca 2020. Zároveň poukazuje na význam práva sociálneho zabezpečenia ako jadra sociálnej politiky v Slovenskej republike a jeho základného poistného systému, bez ktorého nie je možná reálna existencia sociálnej ochrany obyvateľstva ani v 21. storočí.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: covid-19, šírenie vírusu covid-19, subjekt sociálnej ekonomiky, sociálny podnik bývania
Právna veta: Autor tohto príspevku si za cieľ stanovil poukázať na jednotlivé možnosti účasti obce a VÚC na sociálnom podnikaní a tým zmierniť dopady ekonomickej krízy spôsobenej pandémiou COVID-19. Autor sa pokúsi zanalyzovať všetky možnosti, ktorými sa obce a VÚC podieľajú na sociálnom podnikaní a to od samotného založenia „obecného“ sociálneho podniku.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: ochrana osôb so zdravotným postihnutím, zdravotné znevýhodnenie, osoby so zdravotným postihnutím, zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím
Právna veta: Zdravotne znevýhodnené osoby sú z pohľadu pracovného práva považované za osobitnú kategóriu zamestnancov. Predložený príspevok sa venuje ich postaveniu v kontexte medzinárodného a európskeho práva - prijatých dohovorov, programov na podporu zamestnávania tejto kategórie zamestnancov, ako aj práv a povinností účastníkov pracovnoprávneho vzťahu. Jeho cieľom je poukázať na silné a slabé stránky existujúcej právnej úpravy a na ich potenciálne budúce dôsledky.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: prekážky na strane zamestnávateľa, home office, práca z domu, osobitné ustanovenie v čase mimoriadnej situácie
Právna veta: Z dôvodu pandémie boli prijaté rozličné dočasné opatrenia v oblasti pracovného práva. Úlohou štátu a jeho orgánov je vyhodnotiť účinnosť týchto opatrení. Niektoré z dočasných inštitútov je potrebné prevziať do trvalej právnej úpravy. Pandemická situácia taktiež otvorila diskusiu o nových inštitútoch v oblasti pracovného práva.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: povinné poistné samostatne zárobkovo činnej osoby, odloženie termínu splatnosti, covid-19, pracovnoprávne vzťahy , závislá práca
Právna veta: Význam práva na prácu spočíva najmä v tom, že je právnou zárukou pre uspokojenie potrieb občanov tým, že kladie určité požiadavky na štát ako povinný subjekt. Obsah práva na právo na prácu sa prejavuje najmä v rámci jeho realizácie počas trvania pracovného pomeru či iného pracovnoprávneho vzťahu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: príspevok na starostlivosť o dieťa, náhradné výživné, nezaopatrené dieťa
Právna veta: Náhradné výživné je inštitút, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje výživa nezaopatrenému dieťaťu, ktoré má na náhradné výživné nárok. Zákon o rodine problematiku náhradného výživného upravuje len okrajovo a odkazuje na osobitný predpis. Týmto predpisom je zákon o náhradnom výživnom, ktorý prešiel niekoľkými legislatívnymi zmenami účinnými od januára 2020, a to najmä v otázke poskytovania a vymáhania náhradného výživného. Príspevok je zameraný na jednotlivé zmeny v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výťažok v exekučnom konaní, zastavenie starej exekúcie, zastavenie exekúcie ex lege
Právna veta: Dňa 1.1.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov1, ktorým zákonodarca reagoval na problematiku ukončovania exekúcií začatých pred 1.4.2017. Orgány aplikujúce právo si neraz položia otázku: "Zastavila sa exekúcia ex lege?" Vzhľadom na nejednotnosť výkladu sa pokúsime zodpovedať nastolenú otázku a poukázať na aplikačnú prax súdov a súdnych exekútorov.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, zmluva o výkone správy, právnická osoba ako spotrebiteľ, spotrebiteľ
Právna veta: Príspevok poskytuje analýzu povahy Zmluvy o výkone správy, uzatváranej v zmysle § 8a zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov z pohľadu jej možného abstraktného prieskumu neprijateľných zmluvných dojednaní. Na základe Uznesenia Najvyššieho súdu SR zo dňa 19. septembra 2019, sp. zn. 3 Co 1/2018 (ďalej aj ako „Uznesenie“), ktorého predmetom je posúdenie požiadavky na určenie neprijateľnosti podmienok, ktoré sú súčasťou Zmluvy o výkone správy, konkrétne skutočnosti, či má takáto zmluva povahu spotreb ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konkludentné obnovenie nájmu, dôvody pre skončenie nájmu, obnovenie nájomnej zmluvy
Právna veta: Autor v príspevku analyzuje inštitút obnovenia nájmu podľa § 672 ods. 2 OZ v prostredí subjektov verejnej správy. Zameriava sa na nedávne rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré rieši aplikovateľnosť predmetného ustanovenia na nájom nebytových priestorov a na obmedzenia stanovené verejnoprávnymi predpismi.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o nájme bytu, výpoveď v zmysle občianskeho zákona, zmluva uzatvorená na dobu určitú, výpoveď prenajímateľa, výpoveď nájomcu
Právna veta: Autorka v príspevku analyzuje možnosti výpovede nájomnej zmluvy (vrátane nájmu bytu) uzatvorenej na dobu určitú, ako aj problematiku tzv. večných zmlúv nielen z hľadiska právnej úpravy de lege lata ale aj z hľadiska právnej úpravy de lege ferenda.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prekážka litispendencie, existencia prekážky litispendencie, neodstraniteľná vada konania
Právna veta: Prekážka litispendencie je podľa právnej teórie negatívnou procesnou podmienkou, ktorá nesmie byť daná na to, aby súd mohol vo veci konať a následne rozhodnúť. Na prekážku litispendencie je povinný prihliadať ten súd, ktorý sa v rámci svojej rozhodovacej činnosti v konkrétnom konaní dozvie o tom, že v tejto veci už vedie konanie iný súd. Existencia prekážky litispendencie v civilnom procese spôsobuje neodstrániteľnú vadu konania. Uvedené má za následok zastavenie neskôr začatého konania podľa § 161 odsek 2 CSP.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: domáce násilie, zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby, týranie blízkej osoby a zverenej osoby, oprávnenie na zaistenie osoby, obmedzenie osobnej slobody
Právna veta: Článok sa zameriava na problematiku obmedzenia osobnej slobody osoby predovšetkým v súvislosti s jej podozrením z páchania trestného činu, ktorý je možné podradiť pod domáce násilie a tiež analyzuje inštrumenty trestného práva využívané či využiteľné pri tejto problematike s ohľadom na aplikačnú prax orgánov činných v trestnom konaní a súdov.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: osobná sloboda sa zaručuje, pozbavenie osobnej slobody, zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby, oprávnenie na zaistenie osoby, oprávnenie policajta na zadržanie osoby, zadržanie podozrivej osoby
Právna veta: Autor sa v príspevku venuje niektorým otázkam aktuálne účinnej právnej úpravy obmedzenia a pozbavenia osobnej slobody v Slovenskej republike. Stav de lege lata v Slovenskej republike porovnáva so stavom de lege lata v Českej republike, pričom na záver príspevku prezentuje niekoľko návrhov na zlepšenie aktuálne účinnej právnej úpravy v Slovenskej republike.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trest odňatia slobody, prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, prepustenie z výkonu trestu
Právna veta: Obmedzenie osobnej slobody predstavuje jeden z najzávažnejších zásahov do integrity ľudskej bytosti. Trest odňatia slobody vyjadruje právom oprobovaný zásah do osobnej slobody ako potenciálny následok spáchaného trestného činu. Autor sa v príspevku zameriava na účel tohto trestu, reálie jeho aplikácie v podmienkach Slovenskej republiky vo vzťahu k príprave na prepustenie odsúdeného na slobodu.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: ukladanie trestných sankcií, podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, podmienečné prepustenie, preukázanie polepšenia vo výkone trestu
Právna veta: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody je jedným z tradičných inštitútov trestného práva a progresívneho výkonu trestu odňatia slobody. Cieľom predkladaného príspevku je poukázať na výhody a nevýhody jednotlivých modelov podmienečného prepustenia v kontexte aktuálnej právnej úpravy v Slovenskej republike.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: pozbavenie osobnej slobody, domáce väzenie, trest domáceho väzenia, obmedzenie osobnej slobody
Právna veta: Autor sa v predkladanom príspevku zameriava na trestnoprávnu charakteristiku trestných činov pozbavenie osobnej slobody a obmedzovanie osobnej slobody v právnych poriadkoch vybraných európskych štátov, osobitne s dôrazom na ich zákonné vymedzenie, aplikačnú rovinu a historickú komparáciu.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby, obmedzenie osobnej slobody, zadržanie podozrivej osoby, právo na osobnú slobodu
Právna veta: Príspevok sa zameriava na teoretické i aplikačné problémy § 85 Trestného poriadku vo vzťahu k príslušníkom Policajného zboru, ktorí nie sú policajtmi v zmysle Trestného poriadku
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby, zákonnosť zaistenia osoby, obmedzenie osobnej slobody, osoba oprávnená obmedziť osobnú slobodu
Právna veta: Autorky sa v príspevku zaoberajú problematikou aplikácie ustanovenia § 85 odsek 2 Trestného poriadku
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: krátkodobé obmedzenie osobnej slobody, osobná prehliadka, osobná bezpečnostná prehliadka, povinnosť na vydanie veci
Právna veta: Nasledujúci príspevok sa zaoberá problematikou osobných prehliadok vykonávaných v súvislosti s krátkodobým obmedzením osobnej slobody nielen podľa Trestného poriadku, ale aj podľa osobitných zákonov. Príspevok poukazuje na základné rozdiely medzi jednotlivými typmi osobných prehliadok a s poukazom na dostupnú judikatúru postuluje základné východiská tejto problematiky.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nahradenie väzby peňažnou zárukou, nahradenie väzby zárukou, sľubom alebo dohľadom, peňažná záruka, výška peňažnej záruky
Právna veta: Príspevok sa zameriava na analýzu procesného inštitútu náhrady väzby peňažnou zárukou (kauciou). Poukazuje na historické súvislosti prijatia uvedeného inštitútu do právneho poriadku Slovenskej republiky a taktiež sa venuje komparácií s vybranými zahraničnými úpravami peňažnej záruky.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: väzba, náhrada väzby, obmedzenie osobnej slobody, zaisťovanie majetku
Právna veta: Autor sa v článku zameriava na aplikačné problémy väzby v podmienkach Slovenskej republiky. Rozoberá účel väzby a poukazuje na skutočnosť, že v niektorých prípadoch, môže väzba závažným spôsobom vplývať na majetkové práva obvineného.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: mimoriadne opatrenia v súvislosti s covid-19, covid-19, opatrenia prijaté v čase pandémie, osobitné ustanovenia o opatrení
Právna veta: Počas pandémie ochorenia COVID-19 Úrad verejného zdravotníctva vydáva, za účelom zabránenia šíreniu prenosného ochorenia, opatrenia. Cieľom príspevku je posúdiť právnu formu týchto správnych aktov a otázku ich platnosti. Autorka v príspevku argumentuje, prečo treba opatrenia prijímané Úradom verejného zdravotníctva považovať za zmiešané správne akty a aký to má vplyv na možnosti ich súdneho prieskumu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinná štátna karanténa, covid-19, vyhlásenie mimoriadnej situácie, opatrenia na predchádzanie ochoreniam
Právna veta: V súčasnosti prebieha vo svete pandémia koronavírusu označovaného ako COVID - 19. Jednotlivé štáty prijali na zabránenie šírenia tohto vírusu rôzne opatrenia, medzi ktoré patrí aj karanténa. Príspevok sa zaoberá nariadením povinnej štátnej karantény na území Slovenskej republiky, poskytuje stručný prehľad opatrení, ktoré boli prijaté na jej zabezpečenie, analyzuje ich právnu povahu a hodnotí ich právne dôsledky aj v ústavnoprávnej rovine. Cieľom príspevku je aj poukázať na právne a interpretačné problémy, ktoré sa vyskytli so zavedením karantény ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: covid-19, dopad pandémie na nájom nehnuteľností, neplatenie nájomného, mimoriadne opatrenia v súvislosti s covid-19
Právna veta: Zámerom predkladaného príspevku je analyzovať súčasnú situáciu, v čase pandémie COVID-19, týkajúcu sa nájmu nehnuteľností. V článku načrtneme najčastejšie aktuálne spory medzi nájomcami a prenajímateľmi. Zhodnotíme ich aktuálny právny stav a navrhneme možné riešenie problémov, ktoré prináša aplikačná prax.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: dopad pandémie na vybrané povolania, covid-19, núdzový stav, mimoriadne opatrenia v súvislosti s covid-19
Právna veta: Autori sa vo svojom článku zaoberajú vzniknutou situáciou v spoločnosti po vypuknutí pandémie COVID-19 a po vyhlásení núdzového stavu v Slovenskej republike. Táto pandémia sa dotkla viacerých oblastí nášho života u nás aj v zahraničí, nevynímajúc tak výkon niektorých povolaní. Autori rozoberajú prijaté právne opatrenia a ich vplyv na výkon povolaní ako je advokát, notár a lekár.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: odloženie lehoty na podanie daňového priznania, správne delikty a sankcie, lehota na podanie daňového priznania
Právna veta: Príspevok stručne uvádza opatrenia, ktoré Slovenská republika prijala na zmiernenie negatívnych následkov pandémie ochorenia Covid – 19. Príspevok sa sústredí na vybrané opatrenia prijaté v oblasti finančného práva – najmä v oblasti daňového práva a oblasti finančného trhu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predaj v maloobchode, covid-19, koronakríza, verejný činiteľ, zneužívanie právomoci verejného činiteľa, právomoci hlavného hygienika, zákaz nedeľného predaja
Právna veta: V nas­le­dov­nom prís­pev­ku by sme sa chce­li za­my­slieť nad ak­tuál­nym prob­lé­mom tzv. zá­ka­zu ne­deľ­né­ho pre­da­ja v ma­loob­cho­de na zá­kla­de opat­re­nia hlav­né­ho hy­gie­ni­ka, a to z poh­ľa­du vy­vo­de­nia mož­nej tres­tnop­ráv­nej zod­po­ved­nos­ti. Ve­rej­ná dis­ku­sia o zod­po­ved­nos­ti za ne­le­gál­ny zá­kaz ne­deľ­né­ho pre­da­ja.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva, jednoduché pozemkové úpravy, trvalý trávny porast, dôvody pozemkových úprav, nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
Právna veta: Obsahom pozemkových úprav je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného vykonávané vo verejnom záujme v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podpory rozvoja vidieka. Na toto občas zabúdame.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ohrozenie verejného zdravia, ohrozenia verejného zdravia, covid-19, vyhlásenie mimoriadnej situácie, obmedzenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, zákaz usporiadania a organizovania hromadných podujatí, všeobecné povolenie, nezákonnosť opatrení úradu verejného zdravotníctva
Právna veta: Článok sa zaoberá opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré mali nielen negatívne dopady na život obyvateľov, ale vyvolávajú aj zásadné právne otázky
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prezumpcia neviny v trestných veciach, dôvod na vylúčenie sudcu, vylúčenie sudcu z vykonávania úkonov trestného konania, vyhlásenie o vine, porušenie prezumpcie neviny
Právna veta: Článok prináša a komentuje aktuálne rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie, ktoré sa týkajú prezumpcie neviny
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zákaz činnosti, zákaz činnosti viesť motorové vozidlo, ďalší trest, predbežné otázky v trestnom konaní, spáchanie nového skutku
Právna veta: Cieľom tohto príspevku je predostrieť čitateľovi exkurz typickými výrokmi súdu o treste zákazu činnosti, s následným vyjadrením právneho názoru na ich jednotlivú formuláciu. Náležitá a podrobná pozornosť je venovaná aj autorom viackrát rozoberanej problematike ukladania ďalšieho trestu s cieľom vyvolania odbornej diskusie na úrovni trestnoprávnych grémií a kolégií, ktoré by viedli k zjednoteniu právneho názoru
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nutná obrana, krajná núdza, trestný čin spáchaný z nedbanlivosti, trestná zodpovednosť za nedbanlivostný trestný čin
Právna veta: Článok je zameraný na teoretické a aplikačné problémy dvoch okolností vylučujúcich protiprávnosť známych pod názvami nutná obrana a krajná núdza. Je koncipovaný ako teoreticko-analytický a rozdelený je do dvoch relatívne samostatných častí. Prvá časť článku je zameraná primárne na teoretické a aplikačné problémy spojené s aplikáciou nutnej obrany. Čiastočne však popisuje aj platnú právnu úpravu tohto trestnoprávneho inštitútu. Druhá kapitola sa zaoberá obdobnými témami, avšak v rámci inštitútu krajnej núdze. Prostredníctvom článku je úlohou jeho autora aj navrhnúť prípadné riešenia na problémy ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
MENU