Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nedostatok funkčnej príslušnosti súdu, námietka zaujatosti, odmietnutie dovolania ako neprípustného, prípustnosť dovolania proti uzneseniu
Právna veta: Nadriadeným súdom, zakotveným v ustanovení § 54 ods. 2 C. s. p. sa rozumie súd v hierarchii všeobecných súdov Slovenskej republiky, ktorý rozhoduje o námietke zaujatosti uplatnenej stranou sporu, využijúc svoje procesné právo prameniace z článku 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky. Nadriadeným súdom príslušným na rozhodovanie o námietke zaujatosti týkajúcej sa zákonného sudcu na súde prvej inštancie, je príslušný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesprávny procesný postup súdu, nesprávny spôsob vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, procesná vada podľa § 420 písm. f/ CSP
Právna veta: V súvislosti s vyššie uvedenou dovolacou námietkou dovolateľky je potrebné skonštatovať, že pokiaľ odvolací súd dospel k záveru, že uzavretím zmluvy o prevode obchodného podielu malo dôjsť na strane žalovanej k „zneužitiu práva“ v dôsledku čoho bolo potrebné prikloniť sa k názoru o určení hodnoty obchodného podielu ku dňu zániku BSM, bolo jeho povinnosťou označiť právny predpis na základe ktorého bol tento „nový“ názor (o zneužití práva žalovanou) prijatý a umožniť jej zaujať k nemu vlastné stanovisko. Rovnaké právo i možnosť vyjadriť sa k prípadnému stanovisku žalovanej mal mať i žalobca. Za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: prihlasovanie pohľadávok, konkurzný veriteľ, konkurzné konanie, prihlasovacia lehota
Právna veta: Dovolateľke žiadne ustanovenie ZoKR nebráni v reálnom uplatňovaní práva na súdnu ochranu a je len v jej dispozícii, aby svoje práva riadne, včas a za zákonných podmienok uplatnila tak, aby mohla tieto práva v konkurze, vrátane práva poprieť pohľadávku iného veriteľa, realizovať. Ak žalovaná zmeškala zákonnú lehotu, na zmeškanie ktorej viaže zákon stratu niektorých práv veriteľa, žalovaná si sama ako veriteľ privodila stratu svojho práva na popieranie pohľadávok, a teda nemôže sa dovolávať skutočnosti, že jej ústavné práva boli porušené, pokiaľ sa týka jej práva popierať pohľadávky iných verite ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Oznámenie dlžníkovi o postúpení pohľadávky, postúpenie pohľadávky veriteľom, zmena veriteľa
Právna veta: Podľa ustanovenia § 526 ods. 2 Občianskeho zákonníka totiž platí, že oznámenie postúpenia cedentom (doterajším veriteľom) zbavuje dlžníka práva požadovať predloženie zmluvy o postúpení. Dlžník tak podľa citovaného ustanovenia nemá právo ani zisťovať, či vôbec nejaká zmluva bola uzatvorená, a fortiori tak nemôže namietať ani nedostatky jej platnosti (zhodne už R 119/2003); jeho závery boli síce neskôr čiastočne relativizované v R 46/2009, pokiaľ ide o postúpenie pohľadávky v rozpore s § 525 Občianskeho zákonníka, ale o taký prípad v prerokúvanej veci nejde. Vo vzťahu k dlžníkovi je tak v týchto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: podmienky nároku na úrazový príplatok, Sociálna poisťovňa, pracovný úraz a choroba z povolania, dočasná práceneschopnosť
Právna veta: Jednou z týchto úrazových dávok, je aj úrazový príplatok s tým, že ak žiadateľ požiada o tento typ úrazovej dávky, Sociálna poisťovňa ako príslušný orgán rozhoduje o tom, či žiadateľ spĺňa podmienky na jej priznanie. Podmienka vzniku nároku na úrazový príplatok spočíva v tom, že zamestnanec zamestnávateľa podľa § 16 zákona č. 461/2003 Z.z., ktorý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania bol uznaný za dočasne práceneschopného, má nárok na úrazový príplatok od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, ak má nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti podľa osobitné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: zmluva o združení, právna subjektivita, účtovná jednotka, daňový subjekt
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky vo vzťahu k právnemu postaveniu združení osôb v zmysle § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka zdôraznil, že vzhľadom na skutočnosť, že tieto nemajú právnu subjektivitu, t.j. nemôžu byť nositeľom práv a povinností a taktiež nemôžu v právnych vzťahoch vystupovať vo svojom mene a niesť zodpovednosť za svoje konanie, práva a povinnosti nevznikajú združeniu, ale jeho účastníkom, z čoho vyplýva, že podnikateľská činnosť môže byť realizovaná iba v mene konkrétnych osôb, ktoré spoločne podnikajú na základe zmluvy o združení. Z uvedených dôvodov nepredstavuje združenie ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: lekárska posudková činnosť podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, peňažný príspevok, komplexný posudok, ťažké zdravotné postihnutie
Právna veta: Podkladom rozhodnutia o peňažnom príspevku je komplexný posudok (§ 55 ods. 6 zákona o peňažných príspevkoch) vypracovaný na účely kompenzácie príslušným orgánom na základe lekárskeho posudku podľa § 11 ods. 11 a na základe posudkového záveru podľa § 13 ods. 9 zákona o peňažných príspevkoch, ktorý musí obsahovať záver, či fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na poskytnutie peňažného príspevku. Vzhľadom na to, že posudzovanie miery funkčnej poruchy je odbornou medicínskou otázkou, súd si nemôže o tejto odbornej otázke urobiť vlastný úsudok. Komplexný posudok, ktorý spĺňa pož ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nutná obrana, konanie v nutnej obrane, primeranosť obrany intenzite útoku
Právna veta: Najvyšší súd najprv vo všeobecnosti pripomína, že inštitút nutnej obrany je v § 25 ods. 1 Tr. zák. vymedzený tým spôsobom, že čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený týmto zákonom, nie je trestným činom. V zmysle § 25 ods. 2 Tr. zák. zároveň platí, že nejde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku, najmä k jeho spôsobu, miestu a času, okolnostiam vzťahujúcim sa k osobe útočníka alebo k osobe obrancu. Podstatou inštitútu nutnej obrany je odvracanie nebezpečenstva, ktoré vzniká útokom smerujúcim proti záujmu chránenému ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výživné na rozvedenú manželku, základné životné potreby, neschopnosť samostatne sa živiť
Právna veta: Príspevok na výživu rozvedenej manželky nemá slúžiť na prekrytie obdobia na prehlbovanie jej kvalifikácie, či na preklenutie obdobia za účelom získania potrebnej praxe na výkon vyštudovaného odboru, ale na pokrytie základných životných potrieb v prípade, že oprávnená osoba nemá potrebnú schopnosť samostatne sa živiť. Vzhľadom na to, ženavrhovateľka základnú hmotnoprávnu podmienku pre priznanie príspevku na výživu rozvedenej manželky, teda svoju neschopnosť samostatne sa živiť, nepreukázala, je potom nadbytočné zaoberať sa príjmovými a majetkovými možnosťami a schopnosťami povinného, príčinami ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, prevádzateľ motorového vozidla, dopravný prostriedok, faktická a právna dispozícia
Právna veta: V preskúmavanej veci je predmetom konania nárok žalobcov o náhradu škody na zdraví (a iné nároky) spôsobenej prevádzkou dopravného prostriedku podľa § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka, podľa ktorých za túto škodu zodpovedá zásadne prevádzateľ dopravného prostriedku. Tento zákonný pojem, ktorý je do istej miery jazykovo sporným, Občianskym zákonníkom definovaný nie je. Vo všeobecnosti sa za prevádzkovateľa na účely § 427 Občianskeho zákonníka považuje subjekt, ktorý má právnu a faktickú možnosť disponovať daným dopravným prostriedkom, pričom takáto dispozícia má dlhodobejšie účelové určenie. P ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obžalobný návrh, modifikácia skutku prokurátorom v záverečnej reči, podklad na rozhodnutie
Právna veta: Ako je už ustálené rozhodovacou činnosťou, rámec činnosti súdu, ktorý sa nemôže prekročiť, tvoria údaje uvedené v obžalobe, ktoré obsahujú identifikačné údaje o obžalovanom a o skutku, pre ktorý je obvinený stíhaný. „Skutok" je pojmom trestného práva procesného aj hmotného. Treba pritom rozlišovať medzi „skutkom" a „trestným činom". Skutok ako pojem procesného práva vyjadruje udalosť vo vonkajšom svete vyvolanú človekom. Trestný čin ako hmotnoprávny pojem je súhrnom skutočností, ktoré napĺňajú znaky skutkovej podstaty konkrétneho trestného činu a podmieňujú trestnú zodpovednosť páchateľa činu. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, trest odňatia slobody na doživotie
Právna veta: Zo znenia hmotnoprávneho ustanovenia § 47 ods. 1 Tr. zák. vyplýva taxatívny výpočet podmienok pre uloženie trestu odňatia slobody na doživotie, ktoré musia byť splnené kumulatívne, a to, že trestný zákon v osobitnej časti dovoľuje za predmetný trestný čin uložiť trest odňatia slobody na doživotie, uloženie takého trestu vyžaduje účinná ochrana spoločnosti ak nie je nádej, že by páchateľa bolo možné napraviť trestom odňatia slobody na dobu do dvadsaťpäť rokov. Je potrebné konštatovať, že splnením základnej podmienky spočívajúcej v zákonom vymedzenej možnosti uložiť za konkrétny trestný čin tres ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vyhlásenie obžalovaného, dôvody dovolania, neprípustnosť dovolania
Právna veta: Právne následky vyhlásenia podľa § 257 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku spočívajú podľa § 257 ods. 5 Trestného poriadku v tom, že súdom prijaté vyhlásenie obvineného o vine je neodvolateľné a v tomto rozsahu nenapadnuteľné odvolaním ani dovolaním okrem dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku. Zo strany obvineného teda výrok o vine rozsudku, ktorému predchádzalo prijatie vyhlásenia obvineného o vine, nie je možné napadnúť dovolaním z dôvodu uvedeného v ustanovení § 371 ods. 1 písm. g), písm. i) Trestného poriadku tak, ako to urobil obvinený v tejto trestnej veci, pretože v to ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, obchodný vzťah, daňový subjekt
Právna veta: Kasačný súd zdôrazňuje, že povinnosťou daňového subjektu, ktorý si uplatňuje odpočet DPH z faktúr, z konkrétnej obchodnej transakcie, je zabezpečiť si všetky dostupné a relevantné podklady preukazujúce existenciu obchodného vzťahu, jeho reálnosť a doklady potrebné k preukázaniu všetkých zákonných podmienok na uplatnenie odpočtu DPH z obchodnej transakcie, a to, podľa názoru kasačného súdu, najlepšie pred uplatnením nároku na odpočet DPH, práve vzhľadom na „prísnosť“ právnej úpravy nároku na odpočet DPH, ktorá je každému daňovému subjektu zrejmá pred realizáciou obchodného prípadu, z ktorého v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne delikty na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, objektívna zodpovednosť, deliktuálna zodpovednosť
Právna veta: Zamestnávateľ podlieha objektívnej zodpovednosti za správny delikt spočívajúci v porušení povinností na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 125/2006 Z. z. Zavinenie zamestnanca nie je relevantnou okolnosťou vo vzťahu k deliktuálnej zodpovednosti zamestnávateľa. Prípadnú relevanciu môže mať iba vo vzťahu ku náhrade škody, ktorá sa skúma v inom konaní. Prejavuje sa to aj v procesnej oblasti, pretože poškodený zamestnanec nie je účastníkom konania o správnom delikte zamestnávateľa v čas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: zdaniteľná osoba, zmluva o združení, právna subjektivita, podnikateľská činnosť , účtovná jednotka, daňový subjekt , platiteľ dane z pridanej hodnoty
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky vo vzťahu k právnemu postaveniu združení osôb v zmysle § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka zdôraznil, že vzhľadom na skutočnosť, že tieto nemajú právnu subjektivitu, t.j. nemôžu byť nositeľom práv a povinností a taktiež nemôžu v právnych vzťahoch vystupovať vo svojom mene a niesť zodpovednosť za svoje konanie, práva a povinnosti nevznikajú združeniu, ale jeho účastníkom, z čoho vyplýva, že podnikateľská činnosť môže byť realizovaná iba v mene konkrétnych osôb, ktoré spoločne podnikajú na základe zmluvy o združení. Z uvedených dôvodov nepredstavuje združenie ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: čiastkový útok pokračovacieho trestného činu, porušenie práva na obhajobu, absencia skutkového vymedzenia každého čiastkového útoku pokračovacieho trestného činu v obžalobe
Právna veta: Vo vzťahu k legálnej definícii uvedenej v § 10 ods. 16 Tr. por. najvyšší súd uvádza, že každý čiastkový útok pokračovacieho trestného činu je v procesnom práve považovaný za samostatný skutok. Tomu zodpovedá aj úprava súvisiacich otázok procesného práva, najmä neprípustnosti trestného stíhania, pretože podľa § 9 ods. 2 Trestného poriadku, ak sa týka dôvod neprípustnosti trestného stíhania uvedený v § 9 ods. 1 Trestného poriadku (teda napr. aj o dôvod spočívajúci v prekážke ne bis in idem) len niektorého z čiastkových útokov pokračovacieho trestného činu, nebráni to, aby sa vo zvyšnej časti tak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: svedok, daňová kontrola , vypočutie svedka, daňový subjekt
Právna veta: Najvyšší súd v tejto súvislosti uvádza, že v zmysle § 24 ods. 4 daňového poriadku sú protokoly o daňovej kontrole a svedecké výpovede prípustným dôkazom, avšak tak ako tvrdí žalobca, ide o podstatne rozdielny spôsob ich vykonania. Podmienky vypočutia svedkov v rámci daňovej kontroly ustanovené v § 25 daňového poriadku neboli v tomto konaní splnené. Kasačný súd sa stotožnil s názorom žalobcu, že pokiaľ je obsahom protokolu o daňovej kontrole iného daňového subjektu výpoveď svedka, ktorá má priamy vplyv na rozhodovanie a samotné rozhodnutie správcu dane pri daňovej kontrole žalobcu, nemôže byť t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozpor v záujmoch medzi zástupcom a zastúpeným, dohoda o splnomocnení, splnomocniteľ
Právna veta: Hlavným účelom uzatvorenia dohody o splnomocnení bolo vytvoriť v prejednávanej veci podmienky pre uplatnenie riadneho zastupovania splnomocniteľa určeným splnomocnencom na základe udeleného plnomocenstva. Podľa § 22 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka je zástupcom ten, kto je oprávnený konať za iného v jeho mene a zo zastúpenia vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému. Zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného. V zmysle uvedených ustanovení sa tak zastupovanie môže označiť za riadne iba vte ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: evidencia zmluvy o užívaní poľovného revíru, poľovný revír
Právna veta: Z prezentovaných rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vyplýva, že ak správny orgán, v právomoci ktorého je postupom podľa § 16 zákona o poľovníctve rozhodnúť o zaevidovaníalebo nezaevidovaní zmluvy o užívaní poľovného revíru, skúma splnenie podmienky podpísania zmluvy vlastníkmi spoločného poľovného revíru vlastniacimi najmenej nadpolovičnú väčšinu poľovných pozemkov z výmery poľovného revíru, je takýto postup v súlade s príslušnými vyššie citovanými ustanoveniami zákona o poľovníctve. Žalobnú námietku, že správny orgán uvedeným postupom prekročil medze svojej právomoci orgánu vere ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcu z pojednávania, námietka zaujatosti sudcov
Právna veta: 6.1. Sudcu možno vylúčiť z prejednávania a rozhodovania veci buď na základe uplatnenia námietky zaujatosti stranou sporu (§ 52 C.s.p.), alebo na základe návrhu (oznámenia) samotného sudcu (§ 50 C.s.p.). 6.2. Obsahom práva na prerokovanie veci pred nestranným súdom pritom nie je povinnosť súdu vyhovieť každému návrhu oprávnených osôb a vždy vylúčiť sudcu z ďalšieho prerokovávania a rozhodovania sporu pre zaujatosť. Obsahom základného práva na prerokovanie veci nestranným súdom je len povinnosť súdu prerokovať každý návrh oprávnenej osoby na vylúčenie sudcu z ďalšieho prejednávania a rozhodnutia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, neefektívny postup okresného súdu , odstránenie právnej neistoty
Právna veta: Nielen nečinnosť, ale aj nesprávna, nesústredená a neefektívna činnosť všeobecného
súdu môže zapríčiniť porušenie ústavou (dohovorom) zaručeného práva na prerokovanie
veci bez zbytočných prieťahov, a to v prípade, ak jeho činnosť nesmerovala k odstráneniu
právnej neistoty týkajúcej sa tých práv, kvôli ktorým sa sťažovateľ na neho obrátil
s návrhom, aby o jeho veci rozhodol (m. m. I. ÚS 688/2014)
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ústavná sťažnosť, zbytočné prieťahy v konaní, základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov
Právna veta: Reflektujúc petit ústavnej sťažnosti sťažovateľa, zastúpeného kvalifikovaným právnym zástupcom, podľa ktorého k namietanému porušeniu základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a čl. 6 ods. 1 dohovoru malo dôjsť napadnutým uznesením okresného súdu, ústavný súd dáva do pozornosti svoju ustálenú judikatúru, podľa ktorej k porušeniu základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov nemôže dôjsť samotným rozhodnutím konkrétneho orgánu verejnej moci, ale len jeho postupom (nečinnosťou či nesprávnym alebo neefektívnym postupom). Z uvedeného vyplýva, že v prípadoch, ak sťažovateľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutie o väzbe, nárok na náhradu škody, oslobodenie spod žaloby
Právna veta: Samotné následné oslobodenie spod obžaloby ako výsledok trestného konania je základnou podmienkou z hľadiska § 8 ods. 5 zákona č. 514/2003 Z. z. pre vznik práva na náhradu škody spôsobenej rozhodnutím o väzbe, nie je však rozhodujúcou skutočnosťou pre posúdenie, či ten, kto bol spod obžaloby oslobodený, si väzbu zavinil sám.Predpoklady na vznik nároku na náhradu škody pri rozhodnutí o väzbe sú vymedzené v ustanovení § 8 ods. 5 zákona č. 514/2003 Z. z. Napriek tomu, že sťažovateľ naplnil jednu z podmienok v zmysle § 8 ods. 5 písm. b), t. j. bol oslobodený spod obžaloby, rozhodujúcim bolo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: odklad vykonateľnosti, dočasné opatrenia, odklad vykonateľnosti a dočasné opatrenia
Právna veta: O procesných inštitútoch odkladu vykonateľnosti podľa § 129 zákona o ústavnom súde a dočasného opatrenia podľa § 130 zákona o ústavnom súde môže ústavný súd na návrh sťažovateľa rozhodnúť kedykoľvek počas konania pred ústavným súdom. Ustanovenie § 130 zákona o ústavnom súde upravuje možnosť ústavného súdu na návrh sťažovateľa rozhodnúť o dočasnom opatrení, pričom obsah dočasného opatrenia je v tomto ustanovení uvedený demonštratívnym spôsobom, čo znamená, že poskytuje sťažovateľovi aj ústavnému súdu priestor na vydanie takého dočasného opatrenia, ktorého obsah bude čo najlepšie vyhovova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: odklad vykonateľnosti a dočasné opatrenia, dočasné opatrenia, bezprostredne hroziaca ujma
Právna veta: Zo znenia ustanovenia § 130 zákona o ústavnom súde vyplýva, že dočasným opatrením možno v zásade uložiť akékoľvek obmedzenie, ak je to potrebné na zachovanie existujúceho stavu a zabránenie závažnejším následkom. Toto ustanovenie (rovnako ako aj ustanovenie o odklade vykonateľnosti podľa § 129 zákona o ústavnom súde) predpokladá určitý test primeranosti medzi následkami, ktoré hrozia tým, že sa dočasné opatrenie nevydá, a následkami, ktoré sú spojené s dočasným opatrením. 32. V prípade rozhodovania o dočasnom opatrení je podmienkou jeho vydania, aby sťažovateľovi hrozila závažná ujma ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, dovolanie v trestnom konaní, osoby oprávnené podať odvolanie
Právna veta: Pokiaľ najvyšší súd výkladom aplikovaných ustanovení Trestného poriadku dospel k presvedčeniu, že v trestnej veci sťažovateľa môže dovolanie podať iba minister spravodlivosti z dôvodu závažného porušenia práva na obhajobu, potom je ústavný súd nútený uviesť, že dovolací súd svoju interpretačnú úvahu, na základe ktorej vyvodil ním prijatý záver, dostatočne jasne a zrozumiteľne neprezentoval. Zvlášť nejasnými sú náležité nezohľadnenie okolnosti, že dovolanie sťažovateľa (časť IV až VI dovolania sťažovateľa) smerovalo aj proti výroku o treste (nielen proti výroku o vine), ako aj celkové vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: mimoriadny opravný prostriedok, ústavná sťažnosť, prípustnosť dovolania, vyčerpanie opravných prostriedkov
Právna veta: Ak zákon podmieňuje prípustnosť ústavnej sťažnosti vyčerpaním opravných prostriedkov alebo iných právnych prostriedkov, ktoré zákon poskytuje sťažovateľovi 11 na ochranu jeho práva, tak o to viac je podmienkou prípustnosti sťažnosti uplatňovanie práva, ktorého porušenie sťažovateľ namieta, riadnym, zákonom predpísaným spôsobom (m. m. III. ÚS 1/04). Vyčerpanie všetkých opravných prostriedkov alebo iných právnych prostriedkov, ktoré zákon sťažovateľovi na ochranu jeho základných práv alebo slobôd účinne poskytuje a na použitie ktorých je sťažovateľ oprávnený podľa osobitných právnych p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: zmena účastníka konkurzného konania, incidenčné konania, konkurzný veriteľ, prevod alebo prechod pohľadávky, popretá pohľadávka
Právna veta: V konkurznom konaní môže dôjsť k zmene konkurzného veriteľa vtedy, ak počas konkurzného konania dôjde k prevodu alebo prechodu pohľadávky, ktorá veriteľovi zakladá postavenie účastníka konkurzného konania. (...) Právo domáhať sa určenia popretej pohľadávky v konkurze je právom spojeným s prihlásenou pohľadávkou, preto aktívne vecne legitimovaným subjektom v incidenčnom konaní o určenie popretej pohľadávky je len veriteľ popretej pohľadávky, ktorý má postavenie účastníka konkurzného konania podľa § 24 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. Pokiaľ však právny predchodca žalobcu sa stal účastníkom konkurz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky, zosplatnenie úveru, platnosť zmluvy o postúpení, zmena veriteľa
Právna veta: Ako nedôvodnú považoval odvolací súd aj námietku žalovanej o tom, že pokiaľ nedošlo k platnému zosplatneniu úveru, nemôže byť platným ani následné postúpenie pohľadávky. Z ustanovení §524 a nasl. Občianskeho zákonníka nevyplýva, že platné zosplatenie úveru je podmienkou pre následné postúpenie pohľadávky. . V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 3Obdo/7/2009 zo dňa 14.10.2010, v ktorom najvyšší súd konštatoval, že „ustanovenie §524 ods. 1 Občianskeho zákonníka upravuje postúpenie pohľadávky na základe zmluvy, ktorou dochádza k zmene v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, omeškanie so splátkami, predčasná splatnosť úveru, povinnosť platiť úroky z omeškania, značná nerovnováha účastníkov zmluvného vzťahu v neprospech spotrebiteľa
Právna veta: Pre spotrebiteľa by bolo nevýhodné, aby platil úroky z neuhradenej istiny až do jej zaplatenia. Pokiaľ by totiž spotrebiteľ, ktorý sa dostal s plnením splátok úveru do omeškania, musel v dôsledku vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru platiť dohodnuté úroky až do úplného splatenia istiny, zaplatil by v konečnom dôsledku sumu neprimerane vysokú ako náhradu za poskytnutie peňazí. Dohodnuté úroky predstavujú cenu peňazí za ich poskytnutie na vopred dohodnuté obdobie, tzn. že jej výška musí byť stanovená v čase uzatvorenia úverovej zmluvy, tak, aby dlžník presne vedel koľko bude povinný za poskytn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o výkone správy, zodpovednosť správcu za nedoplatky, singulárna sukcesia, prevod práv a povinností zo zmluvy o výkone správy na nového nadobúdateľa bytu, záväzky plynúce zo zmluvy o výkone správy, úhrady za plnenia a úhrady preddavkov do fondu prevádzky údržby
Právna veta: Zákonodarca diferencuje v §8a ods. 7 práva a povinnosti a záväzky. Definuje rozdielny následok v súvislosti v prevodom bytu osobitne pre práva a povinnosti a osobitne pre záväzky. Práva a povinnosti zo zmluvy o výkone správy prechádzajú na nadobúdateľa bytu, pričom záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy zanikajú až ich usporiadaním. (...) S poukazom na tento výklad musí platiť, že na nadobúdateľa bytu v súvislosti s prevodom bytu neprechádzajú i dlhy vzniknuté prechádzajúcemu vlastníkovi bytu. Singulárna sukcesia totiž je „jednou z foriem právneho nástupníctva, kedy právny nástupca vstupuje do u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy, kvalifikované uplynutie času, nepravá preklúzia, zánik nároku po uplynutí premlčacej doby v spotrebiteľských vzťahoch
Právna veta: V zmysle ust. § 54a Občianskeho zákonníka premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy nemožno vymáhať a ani ho platne zabezpečiť. Pri tejto konštrukcii právneho pravidla možno hovoriť o tzv. nepravej preklúzii. Ide o akýsi hybrid medzi klasickým premlčaním a preklúziou. Oslabenie práva je viazané na objektívnu právnu skutočnosť na kvalifikované uplynutie času v rozsahu podľa ustanovení o premlčaní. Všeobecná premlčacia doba je trojročná, pričom následkom premlčania vo všeobecnosti je nepriznanie premlčaného práva veriteľovi na námietku dlžníka. Na základe predmetného ustanovenia Občianskeho zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o pôžičke, zmluva o úvere, platnosť a účinnosť zmluvy, splácanie úveru pred poskytnutím úveru, splatnosť splátky úveru pred účinnosťou zmluvy
Právna veta: Odvolací súd uvádza, že od platného vzniku zmluvy je potrebné odlišovať účinnosť zmluvy, t.j. schopnosť zmluvy spôsobovať zmluvnými stranami zamýšľané právne následky. Právny úkon (zmluva) je platný od toho momentu ako bol urobený v súlade s požiadavkami platnej právnej úpravy. Účinnosťou zmluvy treba rozumieť možnosť domáhať sa práv a povinností dohodnutých v zmluve resp. uplatňovať práva a povinnosti upravené či vyplývajúce zo zmluvy. Odvolací súd je toho názoru, že až účinnosťou zmluvy (dňom poskytnutia predmetného úveru) vznikla žalovanej povinnosť hradiť dlžné splátky žalobcovi. Aj zo sam ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: podanie podľa § 19 Správneho poriadku, postúpenie podania, povolenie obnovy konania
Právna veta: Procesný právny predpis, ktorým sa riadi aj predmetné konanie pred žalovaným, resp. pred Poľnohospodárskou platobnou agentúrou (Správny poriadok), nepozná možnosť považovať podanie vo veci za včas podané za situácie, kedy ho adresuje účastník vecne nepríslušnému orgánu. Podanie účastníka konania sa podáva na vecne a miestne príslušnom orgáne (§ 19 ods. 4 Správneho poriadku) a lehota na podanie je zachovaná len vtedy, pokiaľ sa najneskôr v posledný deň lehoty podanie podá na vecne a miestne príslušnom správnom orgáne alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu. Hoci je pravdou, že pokiaľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: prihlasovanie pohľadávok, popretie pohľadávky, prihlasovacia lehota, popretie práva iného veriteľa, neúčinné popretie pohľadávky, žaloba o určenie neúčinnosti popretia pohľadávky
Právna veta: Ust. § 32 ods. 3 písm. a) ZoKR je v súlade aj s § 28 ods.3 ZoKR, ktoré upravuje nemožnosť veriteľa pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej zákonnej lehoty vykonávať ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Tento záver vychádza z aplikácie ust. § 28 ods. 3 v spojení s § 32 ods.3 písm. a) ZoKR a je logický v tom, že veriteľovi pohľadávky prihlásenej po základnej zákonnej prihlasovacej lehote nepatrí právo poprieť pohľadávku iného veriteľa, ktorá bola prihlásená v základnej zákonnej prihlasovacej lehote, pretože opačný výklad by smeroval k popretiu kogentnej úpravy lehoty určenej na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: združenie, oprávnenia združenia, postúpenie pohľadávky, cesia pohľadávky, zmluva o postúpení pohľadávky v zmysle § 524 OZ, združenie ako postupník, nadobudnutie pohľadávku spotrebiteľa združením
Právna veta: Ust. § 25 ods. 1 a 2 zákona č.250/2007 Z.z., upravujú konkrétne oprávnenia združenia v rámci výkonu jeho činnosti smerujúcej k ochrane práv spotrebiteľov, napr. podanie žaloby, návrhu na vydanie neodkladného opatrenia, zastupovanie spotrebiteľa. Z týchto ustanovení nevyplýva žiaden taký zákaz, resp. obmedzenie združenia ako právnickej osoby, ktorému by odporovalo uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávky v zmysle § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka združením ako postupníkom. Podľa názoru odvolacieho súdu špecifické postavenie združenia a zákonné oprávnenia v rámci činnosti združenia smerujúce k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky, kvalifikovaná výzva , výzva na zaplatenie dlžnej sumy, oznámenie o vyhlásenie mimoriadnej splatnosti
Právna veta: Výzva v zmysle ust. § 92 ods. 8 musí byť kvalifikovaná. Zákon síce nestanovuje žiadne osobitné obsahové náležitosti na túto výzvu, avšak z obsahu a zmyslu tohto ustanovenia nepochybne vyplýva, že nestačí akákoľvek výzva banky na zaplatenie, ale touto výzvou musí banka jednak vyzvať dlžníka na zaplatenie dlžnej sumy s uvedením lehoty 90 dní a upozorniť ho, že po márnom uplynutí tejto lehoty bude banka oprávnená postúpiť pohľadávku na iný, hoc aj nebankový subjekt, bez súhlasu dlžníka. Z tohto dôvodu neobstojí tvrdenie žalobcu, že za takúto výzvu možno považovať výzvu banky označenú ako „Oznámen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozsah náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím, nesprávny úradný postup orgánu štátu, nezákonné rozhodnutie orgánu štátu, príčinná súvislosť medzi vydanými nezákonnými rozhodnutiami a uplatnenou škodou, princíp solidarity trov konania v správnom konaní, prekladať dôkazy v správnom konaní
Právna veta: K námietke žalovanej o tom, že príčinou vzniku tvrdenej škody bolo dobrovoľné rozhodnutie žalobkyne v správnom konaní predkladať dôkazy a dať sa právne zastúpiť, pričom zákon jednoznačne ustanovuje, že tieto náklady je povinná znášať sama (princíp solidarity trov konania v správnom konaní) odvolací súd neprihliadol a v plnej miere odkazuje na názor súdu prvej inštancie o existencii príčinnej súvislosti medzi vydanými nezákonnými rozhodnutiami a uplatnenou škodou. Postoj žalovanej k existencii príčinnej súvislosti medzi tvrdenou škodou a nezákonnými rozhodnutiami by znamenal, že pokiaľ by sa po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: konanie v mene zamestnávateľa, organizačná zmena, nulitný právny akt, štatutárny orgán zamestnávateľa, oprávnenie prijímať rozhodnutia v pracovnoprávnych vzťahoch, hmotnoprávny predpoklad výpovede, dozorná rada zamestnávateľa
Právna veta: Z § 9 ods. 1 ZP vyplýva, že v zásade koná za zamestnávateľa štatutárny orgán alebo jeho člen. V tomto prípade ide o osobné konanie právnickej osoby. Pokiaľ ide o iný ako štatutárny orgán zamestnávateľa, ten môže v pracovnoprávnych vzťahoch konať, len ak to vyplýva z vnútorných predpisov spoločnosti. Pokiaľ ide o dozornú radu spoločnosti s ručením obmedzeným, tá je iba kontrolným, nie riadiacim orgánom spoločnosti. Jej oprávnenie robiť úkony voči zamestnancom spoločnosti a tiež prijímať rozhodnutia v pracovnoprávnych vzťahoch zo všeobecne záväzných predpisov nevyplýva (...) Dozorná rada žalova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: okamžité skončenie pracovného pomeru, subjektívna lehota, porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom, dôvody pre okamžité skončenie pracovného pomeru, predpoklad, domnienka o začatí plynutia lehoty, použitie notebooku na nepracovné účely zamestnancom
Právna veta: Podľa § 68 ods. 2 ZP práce zamestnávateľ môže podľa odseku 1 okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol. O začiatku a plynutí lehoty rovnako platia ustanovenia § 63 ods. 3 a 4. Z citovaného zákonného ustanovenia, z jeho textu „keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel“, jasne vyplýva, že pre určenie začiatku plynutia dvojmesačnej subjektívnej lehoty je významné, kedy sa zamestnávateľ sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. (...) In ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: znalci a tlmočníci, znalecká činnosť ako vedľajšia činnosť, zárobková činnosť znalca
Právna veta: Ak krajský súd ale konštatoval, že žalovaný v rozhodnutí nevenoval náležitú pozornosť dopadu uloženej sankcie na majetkovú sféru žalobcu, kasačný súd pripomína, že znalecká činnosť je vedľajšou, nie hlavnou zárobkovou činnosťou a v zmysle § 2 ods. 6 zákona o ZTP ju nemožno považovať za podnikanie.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: priamy nárok poškodeného, právo na poistné plnenie, oprava motorového vozidla, vznik poistnej udalosti
Právna veta: Ku vzniku škody (poistnej udalosti) na motorovom vozidle poškodených dochádza už samotnou škodovou udalosťou, nie opravou motorového vozidla. (...) Podľa zákona o PZP platí, že poškodený z dopravnej nehody, ktorú nezavinil, má priamy zákonný nárok založený § 15 zákona o PZP voči poisťovni na poistné plnenie z titulu povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom. Pre časť nároku na poistné plnenie zo zmluvy o havarijnom poistení platí § 797 ods. 2 OZ právo na plnenie vznikne, ak nastane skutočnosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti poistiteľa plniť (poist ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, nárok na prídavok na dieťa, výchova a výživa nezaopatrených detí, kapitalizované výživné
Právna veta: Prídavok na deti je dávka spôsobilá zabezpečiť časť potrieb maloletých detí, ktoré potom nemusia byť pokryté výživným zo strany rodičov. Výlučnú starostlivosť o maloleté deti v rozhodnom období zabezpečoval otec, paradoxne však rodinné prídavky na obe deti poberala matka (...) Pokiaľ maloleté deti neboli zverené do osobnej starostlivosti žiadnemu z rodičov, mohol poberať rodinné prídavky ktorýkoľvek z nich, avšak povinnosťou rodiča poberajúceho rodinné prídavky bolo použiť účelovo viazané štátne dávky na zabezpečenie výchovy a výživy nezaopatrených detí. Vzhľadom na to, že matka vyplatené rodi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: užívanie vyvlastneného pozemku alebo vyvlastnenej stavby, užívanie vyvlastneného pozemku a stavby, predĺženie platnosti územného rozhodnutia, rozhodnutie o vyvlastnení, platnosť stavebného povolenia, oprávnenie stavebníka uskutočňovať stavbu
Právna veta: Rozhodnutie o vyvlastnení nie je rozhodnutím, na základe ktorého je stavebník oprávnený stavbu uskutočňovať. Právoplatným rozhodnutím o vyvlastnení získal žalobca iba vlastnícke právo k pozemku na ktorom sa mala uskutočniť stavba pričom jednou z podmienok rozhodnutia o umiestnení bola povinnosť žalobcu ako navrhovateľa jej umiestnenia požiadať príslušný orgán o vydanie stavebného povolenia. (...) Rozhodnutie o umiestnení stavby zo zákona platí dva roky odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť podľa § 52 Správneho poriadku. Stavebný úrad však v individuálnych prípadoch môže určiť aj lehotu dlhšiu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: neodkladné opatrenie vo veciach výživného, konanie o nariadení neodkladného opatrenia, hrozba porušenia práv dieťaťa
Právna veta: Konanie o nariadenie neodkladného opatrenia vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti zásadne neprejudikuje rozhodnutie vo veci samej vzhľadom na to, že účelom neodkladného opatrenia je rýchla a účinná úprava tých pomerov, kde existuje hrozba porušenia práv dieťaťa alebo jeho záujmov, pričom pri rozhodovaní o neodkladnom opatrení súd vychádza len z tvrdení navrhovateľa a miery ním osvedčených tvrdení bez toho, aby sa vykonávalo dokazovanie tak, ako je to v konaní vo veci samej.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vrátenie daru, hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným, uplatnenie nárokov z obchodných vzťahov, iniciovanie vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti, subjektívny pocit darkyne
Právna veta: Na základe ustálenej súdnej praxe k dotknutej problematike (vrátenia daru) odvolací súd v zhode so súdom prvej inštancie dospel k záveru, že v konaní nebolo zistené a preukázané také správanie žalovaných (obdarovaných) k žalobkyni (darkyni), ktoré by bolo možné kvalifikovať ako hrubo odporujúce dobrým mravom prípadne by bolo v zrejmom nepomere k preukázanému negatívnemu správaniu samotnej darkyne voči obdarovaným. Bolo jednoznačne preukázané, že vzájomné vzťahy strán sporu sú vážne naštrbené v dôsledku nezhôd a rozdielnych predstáv pri rodinnom podnikaní. Správanie žalovanej obdarovanej - upla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náležitosti spotrebiteľskej úverovej zmluvy, ochrana spotrebiteľa, podstatné otázky splácania úveru
Právna veta: Nie je možné sa stotožniť ani s tým tvrdením žalovanej, že žalobkyňa ako spotrebiteľ vie posúdiť rozsah svojho záväzku z hľadiska jeho trvania len na základe počtu splátok, ktorých počet sa zároveň rovná počtu jednotlivých mesiacov (...) Takýto výklad žalovanej je v priamom rozpore s jazykovým znením právnej normy, pretože ak by zákonodarca považoval za postačujúce uviesť v zmluve údaje, z ktorých sa dajú iné informácie zistiť alebo vypočítať, tak by to bol v danom ustanovení tak uviedol. Zákon o spotrebiteľských úveroch však v ust. § 9 ods. 2 písm. f) vyžaduje výslovné uvedenie tohto termínu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: vady tovaru, doklady vzťahujúce sa na tovar, doklady potrebné na prevzatie užívania tovaru, právo kupujúceho z vád tovaru, vady v dokladoch potrebných na prevzatie tovaru, zodpovednostné nároky z titulu vád podľa § 428 ObZ
Právna veta: Z § 417 Obchodného zákonníka vyplýva povinnosť predávajúceho, odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, prípadne aj ďalšie doklady, stanovené zmluvou. Ak tieto doklady nie sú úplné, ide o vady tovaru, v zmysle § 422 Obchodného zákonníka. Za vady tovaru sa však nepovažujú vady v dokladoch potrebných na prevzatie tovaru, alebo vady v iných dokladoch určených zmluvou. Za faktické vady vo vzťahu k dokladom právna úprava v § 422 ods. 1 Obchodného zákonníka považuje iba také vady, ktoré sa vyskytnú vo vzťahu k dokladom potrebným na užívanie tovaru. (...) Medzi do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie bez plnomocenstva, dobromyseľnosť tretej osoby, právo požadovať splnenie záväzku, právo požadovať náhradu škody, nedostatok vedomosti o plnomocenstva
Právna veta: Ustanovenie § 33 ods. 2 Občianskeho zákonníka určuje, že ak niekto koná bez oprávnenia zastupovať druhú osobu, je z tohto konania zastúpený sám. Ide o prípady, keď plnomocenstvo nebolo udelené vôbec alebo plnomocenstvo bolo neplatné. Zákon v takomto prípade dobromyseľným tretím osobám dáva právo voľby, či budú požadovať splnenie záväzku alebo náhradu škody. Právo tretej osoby požadovať splnenie záväzku alebo náhradu škody od neoprávneného zástupcu vznikne len v prípadoch, ak tieto osoby boli dobromyseľné a o nedostatku plnomocenstva nevedeli. Ak tieto osoby o nedostatku plnomocenstva vedeli, n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, neprijateľná zmluvná podmienka, poskytnutie úveru na podnikateľské účely, predpripravovaná formulárová zmluva
Právna veta: Pravdou síce je, že žalobca je v identifikovanej zmluve označený IČOm a v zmluvy je uvedené, že veriteľ poskytne úver dlžníkovi na účely výkonu jeho podnikateľskej činnosti, ide však o vopred pripravený formulárový text zmluvy, čo bez ďalšieho nie je spôsobilým k bezpečnému definovaniu tejto zmluvy ako nespotrebiteľskej, teda k jej diskvalifikácii z podriadenia samotného kontraktačného procesu, ako aj obsahu zmluvy režimu spotrebiteľského práva. Je totiž notorietou, že hlavne u nebankových spoločností nie je ničím neobvyklým uzatvárať so spotrebiteľmi tzv. „podnikateľské úvery“, najmä, ak je ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezúročný spotrebiteľský úver, absolútna neplatnosť zmluvy o úvere, zmluva o úvere nevznikla, nedodržanie písomnej formy zmluvy o úvere
Právna veta: Právny záver o tom, že Zmluva o úvere nevznikla, právny záver o absolútnej neplatnosti Zmluvy o úvere a právny záver o tom, že úver je v zmysle zák. č. 129/2010 Z. z. bezúročný a bez poplatkov sú úplne odlišné právne závery, navzájom sa vylučujúce, nemôžu obstáť popri sebe. (...) Následkom nedodržania písomnej formy Zmluvy je v súlade s § 11 ods. 1 písm. a) zák. č. 129/2010 Z. z., bezúročnosť a bezpoplatkovosť takto poskytnutého úveru, nie absolútna neplatnosť Zmluvy ako celku.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezúročný spotrebiteľský úver, náležitosti spotrebiteľskej úverovej zmluvy, zmluva o spotrebiteľskom úvere podľa zákona č. 129/2010 Z.z., poskytnutie úveru nižší ako je uvedený v zmluve, počítanie úrokov aj z neposkytnutých peňažných prostriedkov, celková výška spotrebiteľského úveru
Právna veta: Zmluvou o úvere sa zaväzuje veriteľ, že na požiadanie dlžníka poskytne v jeho prospech peňažné prostriedky do určitej sumy, a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky. Spotrebiteľským úverom sa rozumie dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme odloženej platby, pôžičky, úveru alebo v inej právnej forme (§ 1 ods. 2, § 2 písm. d/ ZoSÚ). Najvšeobecnejšie možno úver definovať ako odloženú platbu za poskytnutie peňažných prostriedkov. Veriteľ má prebytočné finančné prostriedky a za zhodnotenie (úroky) ich poskytne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, zmluva o dodávke plynu, atypické zmluvy, lex specialis zákona o energetike vo vzťahu k OZ
Právna veta: Zmluva uzatvorená podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike (predpis verejného práva) neurčuje charakter vzťahu poskytovateľa služieb a ich užívateľa. Vychádzajúc z § 52 Občianskeho zákonníka zákona č. 40/1964 Zb. (ďalej len "Občianskeho zákonníka") je zmluva o dodávke plynu podľa svojho charakteru spotrebiteľskou zmluvou, keďže žalobca, ktorý zmluvu uzatváral ako poskytovateľ služby, je právnickou osobou - podnikateľom, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy konal v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, a žalovaný je spotrebiteľom- fyzickou osobou, ktorý pri uzatváraní a p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch, nárok na jednorazové odškodnenie, zásah do osobnostných práv fyzickej osoby, primerané finančné zadosťučinenie, poškodenie zdravia alebo úmrtie v dôsledku pracovného úrazu, usmrtenie príbuzného, preukázanie kvalifikovaného vzťahu k usmrtenému
Právna veta: Náhrada nemajetkovej ujmy v prípade usmrtenia „príbuzného“ nie je paušálnym nárokom v tom zmysle, že by vznikol automaticky pri preukázaní nejakého právne kvalifikovaného vzťahu k usmrtenému. To znamená, že na vznik nároku v zmysle § 11 v spojení s § 13 Obč. zák. nepostačuje len preukázanie jednoznačných objektívnych faktov (smrť osoby a právne kvalifikovaný vzťah žalobcu k nej), ale rozhodujúcim je tvrdenie a následne preukázanie zásahu do osobnostných práv konkrétneho žalobcu, vo vzťahu ku ktorému je namieste poskytnúť i primerané finančné zadosťučinenie. Nadväzne nie je osobitnejšie významn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vylúčenie veci z exekúcie, žaloba excindačná na vylúčenie veci z exekúcie, pripísanie finančných prostriedkov na účet, majetok banky, nemožnosť vylúčenia finančných prostriedkov z exekúcie
Právna veta: V predmetnej právnej veci sa žalobkyňa domáhala vylúčenia veci z exekúcie podľa § 44 ods. 1 Exekučného poriadku, v zmysle ktorého právo na vec, ktoré nepripúšťa exekúciu, môže tretia osoba uplatniť voči oprávnenému na súde návrhom na vylúčenie veci z exekúcie podľa osobitného predpisu. V exekučnom konaní má donucovanie zásadne postihnúť len povinného, nemožno však vylúčiť, že niekedy faktický výkon rozhodnutia postihne aj tretie osoby. V takom prípade sa tretia osoba, t.j. osoba rozdielna od oprávneného a povinného, môže brániť len vylučovacou (excindačnou) žalobou a tým zabrániť porušovaniu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: všeobecná ochrana rastlín a živočíchov, zásady správneho konania
Právna veta: O obmedzení alebo zákaze vykonávania vybranej činnosti podľa § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny rozhoduje okresný úrad v správnom konaní, ktoré sa z procesnoprávneho hľadiska riadi príslušnými ustanoveniami zákona a všeobecnými predpismi o správnom konaní, najmä teda zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) . Takému konaniu však musí predchádzať upozornenie, ktorým sa má na mysli v zásade formálny list, ktorým okresný úrad upovedomí dotknutý subjekt o tom, že činnosť, ktorú vykonáva, vedie k dôsledkom uvedeným v tomto odseku, a že v prípade neupustenia od jej vyko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčacia doba, začiatok plynutia premlčacej lehoty, zosplatnenie úveru, neplatný právny úkon, nezaplatenie splátky
Právna veta: Pre posúdenie začiatku plynutia premlčacej doby, podľa § 103 Občianskeho zákonníka, je tak rozhodné zistenie splatnosti tej splátky, pre nezaplatenie ktorej veriteľ pristúpil k zosplatneniu celého úveru. V prípade, ak nie je možné určiť pre splatnosť, ktorej splátky veriteľ pristúpil k zosplatneniu celého úveru, ako tomu bolo v prejednávanom prípade, je nevyhnutné posudzovať začiatok plynutia premlčacej doby v zmysle § 101 Občianskeho zákonníka, tzn. u každého čerpania finančných prostriedkov samostatne dňom nasledujúcim po uskutočnení konkrétneho čerpania finančných prostriedkov. V dôsledku a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava rodičovských práv a povinností, najlepší záujem dieťaťa, dohoda medzi rodičmi, nedostatočná komunikácia medzi rodičmi
Právna veta: Podľa ust. § 24 ods. 4 Zákona o rodine, „súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravide ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ohliadka, kontrola pobytu, žiadosť o obnovenie povolenia na pobyt, pobyt prechodný, objektívnosť kontroly
Právna veta: Vo vzťahu k postupu príslušného policajného útvaru, ktorý vykonal viaceré šetrenia v súvislosti s tým, či sa žalobca zdržiaval na adrese, ktorú uviedol v žiadosti o obnovenie prechodného pobytu, správny súd uvádza, že tieto nemali povahu ohliadky alebo výsluchov svedkov, ale išlo o postup podľa § 75 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov, keď účelom týchto šetrení bolo preveriť, či žalobcom uvádzané údaje vo svojej žiadosti o obnovenie prechodného pobytu sú pravdivé. Výlučne takýmito operatívnymi šetreniami a kontrolou bolo možné preveriť, resp. zistiť, či osoba, ktorá požiadala o obnovenie prechod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: priebeh a ukončenie daňovej kontroly, daňová kontrola, zákaz pokračovať vo výkone daňovej kontroly, opätovné vykonávanie daňovej kontroly, vykonávania nezákonného zásahu
Právna veta: Podľa § 44 ods. 4 Daňového poriadku daňovú kontrolu tej istej dane za zdaňovacie obdobie, za ktoré už bola vykonaná, je možné vykonať u toho istého daňového subjektu aj opätovne, ak sú splnené podmienky uvedené pod písmenom a) až d). Pri výklade tohto ustanovenia je potrebné vychádzať systematicky zo zákonného vymedzenia inštitútu daňovej kontroly, ktorým podľa § 44 ods. 1 Daňového poriadku je zisťovanie a preverovanie skutočností rozhodujúce pre správne určenie dane, ktoré sa vykonáva v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu. Ďalej z úpravy priebehu a ukončenia daňovej ko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: podmienky na poskytnutie právnej pomoci, zrejmá bezúspešnosť sporu, zastavenie správneho konania, prerušenie konania, nárok na bezplatnú právnu pomoc, neexistencia písomného vyhotovenia rozsudku
Právna veta: V tomto prípade má súd za to, že správny orgán na takto zistený skutkový stav aplikoval nesprávny právny predpis. Pokiaľ v danej veci nepriznal žalovaný žiadateľovi nárok na bezplatnú právnu pomoc z dôvodu nesplnenia podmienky uvedenej v § 6 ods. 1 písm. b) v zákone č. 327/2005 Z. z. a teda z dôvodu, že nebola vylúčená zrejmú bezúspešnosť sporu pre neexistenciu písomného vyhotovenia rozsudku Krajského súdu v Košiciach, správny orgán pochybil ak vyhodnotil nepredloženie tohto rozsudku žalobcom ako žiadateľom ako nesplnenie jednej z troch podmienok uvedených v ustanovení § 6 ods. 1 zákona č. 327 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežná vykonateľnosť rozsudku, odvolanie proti rozsudku o výživnom, právoplatnosť rozsudku o výživnom, vykonateľnosť rozsudku doručením
Právna veta: Vykonateľnosť rozsudkov o výživnom, a to nielen rozsudkov o určení, zvýšení, ale aj znížení a zrušení upravuje ustanovenie § 44 CMP. Podľa tohto ustanovenia sú rozsudky o výživnom vykonateľné doručením. Ide o tzv. predbežnú vykonateľnosť súdnych rozhodnutí, ak sa výrok týka výživného. V praxi to znamená, že hoci by sa jeden alebo druhý účastník konania odvolal proti rozsudku, tento je v časti výroku o výživnom vykonateľný bez ohľadu na to, že rozsudok ešte nie je právoplatný.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podmienky pozbavenia alebo obmedzenia spôsobilosti na právne úkony, konanie o spôsobilosti na právne úkony, bežné záležitosti, nespôsobilosť robiť právne úkony, neviazanosť návrhom pri určení rozsahu obmedzenia spôsobilosti na právne úkony
Právna veta: Rozhodnutie o obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony súd vydá vtedy, ak existuje niektorý zo zákonných dôvodov, teda fyzická osoba trpí duševnou poruchou, ktorá nie je len prechodná alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov, omamných prostriedkov, či jedov a v dôsledku týchto osoba nie je schopná robiť niektoré, resp. žiadne právne úkony. Samotná existencia faktorov umožňujúcich obmedziť rozsah spôsobilosti konať s právnym následkom sama osebe nestačí a rozhodnutie súdu je viazané na predpoklad, že z uvedených dôvodov fyzická osoba nie je spôsobilá robiť právne úkony. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, nesprávny úradný postup v exekučnom konaní, nesprávny úradný postup orgánov verejnej moci, nárok na náhrady škody spôsobenú nesprávnym úradným postupom, predčasne podaná žaloba, uplatnenie pohľadávku v priebehu exekučného konania
Právna veta: V preskúmavanej veci súd prvej inštancie posúdil žalobcom uplatňovaný nárok na náhradu škody; ktorý mu mal vzniknúť nesprávnym úradným postupom súdneho exekútora v exekučnom konaní. Podľa súdu je žaloba podaná predčasne, nakoľko žalobcovi škoda (v podobe nevymožiteľnosti exekvovanej pohľadávky) ešte nevznikla a môže mu vzniknúť až po skončení exekučného konania. Pokiaľ žalobca si uplatnil pohľadávku v exekučnom konaní, ktoré ešte prebieha, je vylúčené kvalifikovať túto ako škodu, pretože ešte môže byť v rámci exekúcie uspokojená. Totiž uplatnenie a vymáhanie pohľadávky voči dlžníkovi/povinnému ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: správa majetku maloletého dieťaťa, zánik vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, výnosy z majetku maloletého dieťaťa, použi­tie, uspokojovanie potrieb rodiny, hrubý nepomer medzi majetkovými pomermi dieťaťa a rodičov, povinnosť vyživovania
Právna veta: Vyživovacia povinnosť (z uhla pohľadu prípravy dieťaťa na povolanie) končí dosiahnutím prvého najvyššieho stupňa vzdelania v bežnom vzdelávacom procese (prvá ukončená vysoká škola alebo univerzita - magister). Rozhodnutie dieťaťa po skončení jednej vysokej školy pokračovať v štúdiu na druhej vysokej škole už nezakladá povinnosť ďalšieho vyživovania. Dieťa dosiahlo vo zvolenom odbore najvyšší možný stupeň vzdelania a je teda pripravené živiť sa ďalej samo. Rodičia sa môžu dobrovoľne zaviazať prispievať na jeho výživu aj v tomto prípade, avšak nejde o zákonný nárok vyplývajúci z rodinnoprávnych ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zabezpečovací prevod práva, konanie in fraudem legis, neprípustnosť zabezpečovacieho prevodu práva pri spotrebiteľskej zmluve, absolútne neplatný právny úkon, kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam, zmluva o budúcej kúpnej zmluve, nedostatok vážnosti vôle ako okolnosť zakladajúca neplatnosť zmluvy, simulovaný a disimulovaný právny úkon, písomný právny úkon, zmluva o dočasnom prevode vlastníckeho práva
Právna veta: Zmluva o dočasnom prevode vlastníckeho práva do času, kým vlastník prevedeného práva nesplní nadobúdateľovi dlh, čo predstavuje rozväzovaciu podmienku, po splnení ktorej má nasledovať spätný prevod vlastníckeho práva na pôvodného vlastníka, predstavuje svojim účelom zabezpečovací prevod práva. Predmetný právny postup uzavretím jednak kúpnej zmluvy, na základe ktorej žalobkyňa previedla svoje vlastnícke právo k dotknutým nehnuteľnostiam na pôvodnú žalovanú 1 a zároveň zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, na základe ktorej sa žalovaná 1 zaviazala previesť na žalovanú 2 naspäť predmetné nehnuteľnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: škoda na zdraví, extenzívny výklad pojmu nemajetkovej ujmy, nemajetková ujma spôsobená pri dopravnej nehode, osobnostná, citová, psychická ujma
Právna veta: Nemajetková ujma je vnímaná širším výkladom ako škoda, tzn. akýmsi extenzívnym výkladom je možné dospieť k záveru, v zmysle ktorého škodou na zdraví podľa § 4 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z.z. je aj citová, osobnostná, psychická, teda nemajetková ujma spôsobená pri dopravnej nehode.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť, prednosť vyživovacej povinnosti pred ostatnými výdavkami, právo na osobný život, schopnosť platiť primerané výživné
Právna veta: Zadlženosť povinného otca splátkou hypotekárneho úveru vo výške xx Eur sa nevymyká primeranosti, čím potom otcovi nie je možné vyčítať výmenu bytu za rodinný dom a tým zabezpečenie si bývania podľa vlastných predstáv a želaní, pokiaľ tým neohrozuje svoju schopnosť platiť primerané výživné. Prednosť vyživovacích povinností pred ostatnými výdavkami síce má zákonný podklad, nie je to ale možné ponímať absolútne, pretože i povinný rodič má právo na osobný život.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o úvere, zmluva o spotrebiteľskom úvere podľa zákona č. 129/2010 Z.z., bezúročný spotrebiteľský úver, spôsob poskytnutia úveru, poskytnutie úveru zmenkou, vystavenie zmenky dlžníkovi, poskytnutie úveru v hotovosti
Právna veta: Vo formulárovej zmluve o úvere bola vyčlenená osobitná časť formulára s názvom Potvrdenie o spôsobe poskytnutia úveru. Vyznačená bola možnosť „zmenkou“ (v prípade poskytnutia zmenkou spotrebiteľ zároveň svojim podpisom potvrdzuje prevzatie zmenky). Zo zmluvy, ďalších častí zmluvnej dokumentácie, ani vyjadrení žalovaného nevyplýva, bližšia špecifikácia toho, čo znamená poskytnutie úveru zmenkou. Žalobkyňa na pojednávaní uviedla, že úver jej bol vyplatený v hotovosti. Odvolací súd podotýka, že pojmovou podstatou zmluvy o úvere je poskytnutie peňažných prostriedkov veriteľom dlžníkovi (§ 497 Obch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosti zamestnávateľa, nelegálna práca, zásada ne bis in idem, uloženie pokuty sociálnou poisťovňou, uloženie pokuty inšpektorátom práce
Právna veta: V danom prípade žalobca porušil svojím konaním dva rozdielne právne predpisy, a to § 231 ods. 1 písm. b) zákona o sociálnom poistení, za čo mu bola uložená pokuta sociálnou poisťovňou a § 2 ods. 2 písm. b) zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, chrániaci rozdielne verejné záujmy a to poistenie zamestnanca a legálne zamestnávanie. Žalobcovi bola Sociálnou poisťovňou uložená pokuta v dôsledku porušenia jeho povinnosti vyplývajúcej zo zákona o sociálnom poistení, konkrétne porušenia povinnosti ustanovenej v § 231 ods. 1 písm. b) bod 1. Naproti tomu inšpektorát práce uložil pokutu z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: prednostné pohľadávky, osobitné ustanovenia pre konkurz a reštrukturalizáciu, pohľadávky v reštrukturalizačnom konaní, daňový nedoplatok v reštrukturalizačnom konaní
Právna veta: Z ust. § 120 zákona č. 7/2005 Z. z. vyplýva, ktoré záväzky dlžníka voči veriteľom, v insolvenčnom procese formou reštrukturalizačného konania, sa v reštrukturalizácii neuplatňujú prihláškou a zároveň na nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania, medzi ktoré patrí aj nemožnosť započítania pohľadávky voči dlžníkovi upravuje zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a ide o tzv. prednostné pohľadávky. Medzi takéto pohľadávky patria podľa § 120 ods. 2 ZoKR okrem iného pohľadávky, ktoré vznikli voči dlžníkovi počas reštrukturalizačného konania. Z ust. § 120 ods. 1 zákona č. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: priestupky proti verejnému poriadku, neuposlúchnutie výzvy policajtov, zavinenie z nedbanlivosti, výkon právomoci verejného činiteľa
Právna veta: Z formulácie skutkovej podstaty priestupku upraveného v § 47 ods. 1 písm. a/ priestupkového zákona vyplýva, že priestupku podľa tohto ustanovenia sa dopustí každý, kto neuposlúchne výzvu, ktorú verejný činiteľ urobil pri výkone svojej právomoci, tj. právomoci zverenej mu zákonom. Na základe takéhoto zákonného splnomocnenia sa výslovne ukladá povinnosť niečo vykonať, určitého konania sa zdržať alebo niečo strpieť. Výzva je pritom bezprostredným úkonom a nepredchádza jej formalizovaný právny postup s jej adresátom. Neuposlúchnutím výzvy preto nebude nesplnenie povinnosti uloženej rozhodnutím (n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nevyžadovanie stavebného povolenia ani ohlásenia, líniové stavby, verejné dopravné a technické vybavenia územia, reklamné stavby, stĺp verejného osvetlenia, stĺp nadzemného vedenia rozvodu elektriny, umiestnenie reklamnej stavby
Právna veta: Konkrétne § 139 ods. 3 stavebného zákona uvádza, ktoré stavby sú svojím charakterom líniovými stavbami, pričom predmetné ustanovenie nevymedzuje pojem stĺp verejného osvetlenia a ani nevylučuje, že stĺp nadzemného vedenia rozvodu elektriny nemožno bez ďalšieho posúdiť ako stĺp verejného osvetlenia v zmysle § 56 písm. j) stavebného zákona, pokiaľ je na ňom umiestnené svietidlo, prípadne toto svietidlo umiestnené byť môže. Hoci ustanovenie § 139a ods. 10 písm. e) a f) stavebného zákona pod pojem verejné dopravné a technické vybavenie územia zahŕňa vedenia elektronickej komunikačnej siete, vedeni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: pojem priestupku, dopravná nehoda, skutková podstata priestupku, materiálne a formálne znaky priestupku, spôsobenie zranenie resp. škodu sebe
Právna veta: (...) O priestupok pôjde, ak súčasne napĺňa tzv. materiálny znak a formálne znaky. Materiálny znak je v zákonnej definícii vyjadrený tak, že ide o: 1. zavinené konanie, pri priestupkoch sa vyžaduje subjektívna zodpovednosť, pričom priestupkový zákona rozlišuje dva druhy zavinenia a to nedbanlivosť a úmysel 2. škodlivosť ako znak priestupku vyjadruje stupeň spoločenskej nebezpečnosti protiprávneho konania. Formálnymi znakmi priestupku sú: všeobecné znaky priestupku, ktoré sú spoločné pre všetky priestupky - zavinenie, vek a príčetnosť páchateľa. Znaky skutkovej podstaty priestupku umožňujú pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu, liberačné dôvody, práva a povinnosti poštového podniku, poštový zákon ako lex specialis vo vzťahu k OZ, veci vylúčené z vybrania a distribúcie
Právna veta: K právnemu posúdeniu veci súdom prvej inštancie odvolací súd uvádza, že všeobecná zodpovednosť za škodu je upravená v § 420 Občianskeho zákonníka. Osobitným predpisom (lex specialis) je zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách, ktorý upravuje zodpovednosť poštového podniku za škodu v ustanovení § 38. Vo vzťahu k obom predpisom upravujúcim zodpovednosť za škodu platí, že priznanie nároku na náhradu škody predpokladá protiprávne konanie žalovaného, vznik škody na strane žalobcu a príčinnú súvislosť medzi protiprávnym konaním žalovaného a vznikom škody. V tomto prípade nebolo sporné, že došlo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zníženie výživného, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, zmena pomerov
Právna veta: Je potrebné uviesť, že k zníženiu výživného, a teda aj životnej úrovne maloletých detí možno pristúpiť iba z vážnych dôvodov, t.j. pokiaľ povinný rodič v konaní jednoznačne preukáže, že z objektívnych dôvodov napr. pre nepriaznivý zdravotný stav alebo iné závažné skutočnosti, nie je schopný doposiaľ určené výživné platiť.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch, usmrtenie pri dopravnej nehode, odškodnenie pozostalých z dôvodu nemajetkovej ujmy
Právna veta: V každom prípade však treba konštatovať, že odškodnenie pozostalých z dôvodu nemajetkovej ujmy je vecou voľnej úvahy súdu, pri ktorej súd zvažuje všetky právne významné okolnosti spoluurčujúce výšku tejto ujmy, a to predovšetkým intenzitu vzťahu žalobcov so zomrelým, vek zomrelého a pozostalých, otázku hmotnej závislosti pozostalého na usmrtenej osobe a eventuálne poskytnutie inej satisfakcie.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: osvedčenie vyhlásenia o vydržaní, notárska činnosť, premlčacia lehota pre zánik disciplinárnej zodpovednosti , plynutie premlčacej doby, premlčanie trestného stíhania, prerušenie plynutia premlčacej lehoty, nezodpovednosť notára za pravdivosť a obsah vyhlásenia účastníka, povinnosť účastníka vyhlásenia predložiť vyjadrenia, odborná starostlivosť notára, analógia princípov trestaní podľa TZ v správnom konaní
Právna veta: Vychádzajúc z uvedeného rozhodnutia, ako aj zo znenia § 63 NP je podľa správneho súdu zrejmé, že notár nezodpovedá za pravdivosť a obsah vyhlásenia účastníka a Minister spravodlivosti SR a ani Disciplinárna komisia NK SR nemajú oprávnenie preskúmať notársku zápisnicu, resp. osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva z hľadiska jeho pravdivosti a súladnosti so zákonom, avšak zo znenia ust. § 63 písm. a/ bod 1 až 3 NP vyplýva, že účastník k vyhláseniu dokladá v bodoch 1 až 3 označené vyjadrenia. Zo slovného spojenia „k vyhláseniu účastník dokladá“ jednoznačne vyplýva povinnosť účastníka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepravdivé alebo neúplné odpovede, vznik poistnej udalosti, absolútna neplatnosť právneho úkonu, vedomé porušenie povinností poistníka, právo odmietnuť poistné plnenie, podstatné skutočnosti pre uzavretie poistnej zmluvy
Právna veta: V zmysle § 802 OZ poisťovateľ môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy pri vedomom porušení povinností poistníka uvedených v § 793 OZ, za podmienky, že pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok by poistnú zmluvu neuzavrel, resp. uzavrel s určitou prirážkou k bežnej sadzbe poistného, využiť len do vzniku poistnej udalosti. Neskôr má právo len odmietnuť poistné plnenie. Otázku, či poisťovňa môže od poistnej zmluvy odstúpiť aj vtedy, ak porušenie povinnosti poistníka podľa § 793 OZ zistila až po vzniku poistnej udalosti, riešili súdy v ČR, pričom rozhodovacia činnosť NS ČR sa nakoniec ustálila v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodcovské konanie, zrušenie rozhodcovského rozhodnutia súdom, objektívna non - arbitralita predmetu sporu, rozpor rozhodcovského rozsudku s verejným poriadkom, spory vylúčené z rozhodovania v rozhodcovskom konaní, exekučné spory
Právna veta: Dôvodmi uvedenými v uvedenom ustanovení sú objektívna non - arbitrabilita predmetu sporu a rozpor rozhodcovského rozsudku s verejným poriadkom. Objektívna arbitrabilita delimituje zmluvnú voľnosť strán podriadiť riešenie sporov vo svojej veci rozhodcovskému konaniu. Rozhodcovské konanie o non - arbitrabilnej veci je neprípustné. Pozitívne vymedzená objektívna arbitrabilita je uvedená v ust. § 1 ods. 2 ZORK. V ust. § 1 ods. 3 sú taxatívne vymedzené spory, ktoré sú vylúčené z rozhodovania v rozhodcovskom konaní, t. j. sú objektívne non - arbitrabilné. V zmysle § 1 ods. 3 písm. c) ZORK, na ktoré ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému, choroba alebo pracovná úraz, výpočet príplatku, zánik funkcie sudcu
Právna veta: Z účelu zákona o sudcoch, konkrétne z § 93 ods. 1 vyplýva, že nárok na nemocenské (náhrada príjmu) je podmienený dočasnou neschopnosťou na výkon zárobkovej činnosti z dôvodu choroby alebo úrazu. Zákonodarca nárok na príplatok výslovne podmieňuje dočasnou neschopnosťou na výkon funkcie sudcu a tým jednoznačne stanovuje, že uznanie sudcu za dočasne neschopného na výkon zárobkovej činnosti v zmysle zákona o sociálnom poistení, nie je dostatočným dôvodom na priznanie špecifického benefitu, t.j. príplatku. Nárok na príplatok prináleží len tomu sudcovi, ktorý nie je v rozhodnom období spôsobilý z d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, základné pojmy Zákona o dani z príjmov, vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem a základ dane
Právna veta: Základnou námietkou žalobcu bolo, že tento príjem bol žalovaným a prvostupňovým orgánom nesprávne právne posúdený ako tzv. hrubý príjem, teda bez odpočítania nákladov žalobcu, ktoré uviedol v daňovom priznaní, zatiaľ čo žalovaný uvádza, že sa jedná o tzv. hrubý príjem bez odpočítania výdavkov, resp. nákladov na podnikanie. Pri vyriešení tejto otázky súd vychádzal z dikcie § 21 ods. 1 a 5 citovaného zákona, ktorý uvádza legislatívny pojem „príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu“. Podľa poznámky 6) k tomuto pojmu ide o § 6 ods. 1, 2 zákona č. 595/2 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nútené spoločenstvo, verejný prenos diela, organizácia kolektívnej správy, nároky za použitie diela, nárok na vydanie bezdôvodného obohatenie vyplývajúci z AZ
Právna veta: Autor sa svojich nárokov za použitie diela môže domáhať vo svojom mene, alebo tak činí organizácia kolektívnej správy, ktorá zastupuje nositeľov autorských práv, ktorí nevylúčili kolektívnu správu svojich majetkových práv. Žalobca ako organizácia kolektívnej správy je tak oprávnený aj povinný pri porušení majetkových práv domáhať sa nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia. (...) Povaha nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia súvisiaca s právom individuálnych autorov na poskytnutie odmeny, ktorá nebola v zmysle zákona uhradená, nijako nezakladá existenciu núteného procesného spoločenstva, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: záznam zápisu práv k nehnuteľnostiam, záložné právo, materiálna publicita, práva k nehnuteľnosti vzniknuté v rámci dražby, evidenčný účinok záznamu, zápis a výmaz záložných práv bez návrhu, poznámka v katastre nehnuteľnosti
Právna veta: V zmysle § 34 ods. 1 katastrálneho zákona sa do katastra nehnuteľností záznamom zapisujú aj práva k nehnuteľnosti vzniknuté príklepom licitátora na verejnej dražbe teda aj v rámci tzv. dobrovoľnej dražby. V tejto súvislosti súčasne správny súd zastáva názor, že s nadobudnutím vlastníctva spojeným s výkonom záložného práva v poradí prvým záložným veriteľom je zo zákona (§ 151ma ods. 3 OZ) súčasne spojený aj zánik záložného práva ostatných záložných veriteľov, pričom tento zánik ostatných záložných práv, ku ktorému dochádza ex lege, sa do katastra nehnuteľností zapisuje záznamom v zmysle § 34 od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosť poskytnúť súčinnosť podľa SSP, administratívny spis, princíp rovnosti zbraní, žurnalizovaný spisový materiál, zrušenie správnou žalobou napadnutého rozhodnutia, povinnostťsprávneho orgánu viesť riadne adiminstratívny spis
Právna veta: Administratívne spisy sú v konaní o správnej žalobe esenciálnym dôkazným prostriedkom, z ktorého správny súd vychádza, pretože pri svojej činnosti tiež zisťuje, či obsah administratívnych spisov je dostatočnou oporou pre správnou žalobou napadnuté rozhodnutie žalovaného orgánu verejnej správy. Administratívnym spisom v prejednávanej veci je aj úplný žurnalizovaný a originálny spisový materiál prvostupňového orgánu týkajúci sa právne významných skutočností. Ak žalovaný orgán verejnej správy nepredloží úplné a komplexné administratívne spisy, alebo ak je žurnalizovanie listín v predloženom admin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vrátenie daru, porušenie dobrých mravov, právo darcu na vrátenie daru
Právna veta: Predpokladom úspešného uplatnenia práva darcu na vrátenie daru podľa ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka nie je akékoľvek nevhodné správanie obdarovaného alebo len jeho samotná nevďačnosť, ale také správanie, ktoré s ohľadom na všetky okolnosti konkrétneho prípadu možno kvalifikovať ako hrubé porušenie dobrých mravov. Ide buď o porušenie značnej intenzity alebo porušenie sústavné, alebo aj neposkytnutie potrebnej pomoci darcovi alebo iným osobám, ktorá povinnosť vyplýva buď z právnych noriem alebo zo zmluvného vzťahu, pričom tieto osoby patria k členom rodiny darcu. Negatívne správanie obd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: určenie sumy úrazovej renty, suma pozostalostnej úrazovej renty, zistenie maximálnej možnej výšky pozostalostnej úrazovej renty, výška výživného ktoré bol povinný poškodený platiť
Právna veta: Súd prvej inštancie pri určení výšky pozostalostnej úrazovej renty vychádzal z ustanovenia § 89 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, ktoré ustanovenie sa týka výpočtu úrazovej renty. Nebral do úvahy ustanovenie § 93 ods. 1 tohto zákona, ktoré výslovne upravuje, že mesačná suma pozostalostnej úrazovej renty sa určí vo výške výživného alebo príspevku na výživu, ktoré bol poškodený povinný platiť ku dňu svojej smrti. Nie je teda postačujúce určiť iba sumu úrazovej renty podľa § 89 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, ktoré má význam iba pre zistenie maximálnej možnej výšky pozostalostnej úrazovej r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin sprenevery, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, prisvojenie cudzej veci, povinnosť opatrovať a spracovať cudzí majetok, subsidiárny vzťah § 213 TZ k § 237 TZ
Právna veta: Podľa § 213 ods. 1, ods. 3 písm. a) Tr. zákona sa trestného činu sprenevery dopustí ten, kto si prisvojí cudziu vec, ktorá mu bola zverená, a spôsobí tak na cudzom majetku značnú škodu. Zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku sa podľa § 237 ods. 1, ods. 3 písm. a) Tr. zákona dopustí ten, kto inému spôsobí značnú škodu tým, že poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu alebo vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať alebo spravovať cudzí majetok. (...) Ustanovenie § 237 Tr. zákona je subsidiárne k ustanoveniu o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: podmienky na uloženie sankcií a na podanie návrhu na uloženie sankcií, práva a povinnosti dohliadaného subjektu, nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, rozhodnutie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, poškodenie zdravia alebo úmrtie pacienta
Právna veta: Podmienky na uloženie sankcie sú upravené v § 50 zákona č. 581/2004 Z. z. tak, že ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti zistí, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, alebo ak úrad zistí porušenie povinností ustanovených v § 46 ods. 1 podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov, môže uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pokutu alebo zákaz výkonu zdravotníckeho povolania na jeden rok. Z uvedeného je zrejmé, že žalobca sa mýli, keď sa domnieva, že podkladom rozhodnutia by malo byť zistenie, kto a akou mierou sa pričinil o nenap ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: žiadosť o registráciu pre daň, platiteľ DPH, nedosahovanie obratu žiadateľom, dôkazy o vykonávaní ekonomickej činnosti, reálne podnikateľské zámery
Právna veta: Pri posudzovaní žiadosti o registráciu DPH v prípade, ak žiadateľ nedosahuje zákonom stanovený obrat, je nevyhnuté od daňového subjektu žiadať dôkazy o vykonávaní ekonomickej činnosti alebo dôkazy preukazujúce zámer začať vykonávať ekonomickú činnosť, ktorými môžu byť vynaložené investičné náklady, využívanie priestorov na podnikanie, zamestnávanie zamestnancov, výška a skladba obratu a pod. Správca dane je povinný vyhodnotiť všetky predkladané, resp. získané dôkazy jednotlivo a vo vzájomnej súvislosti so zámerom registrovať iba žiadateľov, ktorí majú záujem o reálne podnikateľské zámery. Len ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: posudzovanie materiálnej núdze, príjmy zo závislej činnosti, príjem fyzickej osoby ktorý je predmetom dane z príjmu, odpočítanie výdavkov, odmeny obvinených vo väzbe a odmeny odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody
Právna veta: Podľa § 7 zákona prihliada jedine na príjem fyzickej osoby dosahovaný podľa osobitného zákona, ktorým sa má na mysli zákon č. 595/2003 Z. z. To znamená, že pre účely zákona č. 327/2005 Z. z. a posúdenia splnenia zákonných podmienok na priznanie právnej pomoci sa berie v úvahu len príjem fyzickej osoby, ktorý je predmetom dane z príjmu. Pre posúdenie materiálnej situácie žalobcu je preto rozhodujúca iba príjmová stránka bez ohľadu na výdavky žalobcu. Právna úprava posudzovania materiálnej núdze podľa zákona č. 327/2005 Z. z. vylučuje postup, pri ktorom by z príjmu žalobcu boli odpočítané iné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti, neoprávnený zásah do osobnosti fyzickej osoby, protiprávne konanie , zvukový montáž ako nezákonný dôkaz, použiteľnosť dôkazného prostriedku v priestupkovom konaní, zvuková nahrávka vyhotovená súkromnou osobou
Právna veta: Žalobkyňa súčasne namietala, že zvuková nahrávka (záznam) je zvukovou montážou (nezákonným dôkazom). Správny súd preto skúmal, či vyhotovenie zvukovej nahrávky (záznamu) predstavuje neoprávnený zásah do osobnosti, spôsobilý ohroziť práva žalobkyne chránené ustanovením § 11 Občianskeho zákonníka a riešil otázku použiteľnosti tohto dôkazného prostriedku v priestupkovom konaní. Významné je v tomto smere zistenie, či záujem na ochrane súkromia je väčší ako záujem spoločnosti na spravodlivom postihnutí možného protiprávneho konania. Zvuková nahrávka (záznam) vyhotovená súkromnou osobou môže byť v p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozdelenie zákaziek na časti, rámcová dohoda, opätovné spájanie raz rozdelené časti zákazky, účel pôvodného rozdelenia zákaziek, opätovné otváranie súťaže, spôsob zadávania zákazky, zadávanie zákazky kombináciou vybraných častí
Právna veta: Správny súd konštatuje, že z ust. § 28 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní vyplýva len možnosť zadať jednému uchádzačovi zákazky, ktoré kombinujú niekoľko častí alebo všetky časti, ak v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedie túto možnosť a zároveň uvedie časti alebo skupiny častí, ktoré možno kombinovať. Pritom ale verejný obstarávateľ musí uviesť v súťažných podkladoch objektívne a nediskriminačné pravidlá, ktoré uplatní na určenie časti zákazky, ktoré sa zadajú jednému uchádzačovi. Z § 28 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, ako argumentoval žalovaný, ale nevyplýva možnosť opät ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: úlohy orgánov úradnej kontroly potravín, poverenie na výkon činnosti súvisiacej s prevádzkovaním podnikateľskej činnosti, domová prehliadka, osobitná forma zákonného zastúpenia , vedúca predajne ako zástupca štatutárneho orgánu, nemožnosť uplatnenia TP na kontrolu potravín
Právna veta: Žiadny právny predpis neukladá povinnosť vykonať kontrolu s vedomím alebo povolením oprávnenej osoby. V súlade so znením nariadenia č. 882/2004 sa kontroly môžu vykonávať bez predchádzajúceho oznámenia kontrolovanému subjektu. Z toho vyplýva, že kontroly, ktoré sa realizujú bez predchádzajúceho vedomia kontrolovaného subjektu, sa môžu uskutočniť aj bez prítomnosti osoby, ktorej by bolo pre tento prípad udelené plnomocenstvo, resp. štatutárneho zástupcu, ktorý na mieste kontroly nemusí byť ani činná. Bezpodmienečné trvanie na uvedenej požiadavke by v konečnom dôsledku viedlo k neprimeranému odk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: pojem "primerané okolnostiam žiadanej právnej pomoci", právo na poskytnutie právnej pomoci, sociálna situácia žiadateľa právnej pomoci, vážne následky alebo vážna ujma na právach žiadateľa, osoby odkázané výživou alebo starostlivosťou na žiadateľa
Právna veta: Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi centru zveril, aby sám v rámci voľnej úvahy rozhodol, či poskytnutie právnej pomoci v konkrétnych prípadoch je primerané okolnostiam žiadanej právnej pomoci. Pod primeranými okolnosťami s ohľadom na všeobecnú formuláciu zákonného ustanovenia možno rozumieť taký právny stav, ktorý by mal byť posudzovaný s osobitným zreteľom a hodný osobitnej ochrany zákonom. Usmernenie Centra právnej pomoci č. 2/2015 zo dňa 15. júna 2015 v čl. II ods.5 konkretizuje aké sú primerané okolnosti, ktoré sú podmienkou poskytnutia právnej pomoci podľa § 6b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: podmienky nároku na materské, prevzatie dieťaťa do starostlivosti , vznik nároku na materské, trvanie nároku na materské, deklaratórne účinky žiadosti nároku na materské
Právna veta: Podľa ustanovenia § 49 ods. zákona o sociálnom poistení žalobca ako iný poistenec má nárok na materské odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti v období 28 týždňov od vzniku nároku na materské. Nárok na materské vzniká až splnením zákonných podmienok bez ohľadu na skutočnosti uvádzané v žiadosti. Rovnako nárok na materské trvá po dobu ustanovenú zákonom o sociálnom poistení. Pre posúdenie žalobcovho nároku sú preto rozhodujúce zákonné kritéria a ich splnenie, resp. trvanie a nie skutočnosti uvádzané v žiadosti o materské, ktorá má len deklaratórne účinky a nezakladá právo na materské.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: obnovenie prechodného pobytu, podklad rozhodnutia, rovnosť zbraní, právo na spravodlivý proces, žiadosť o obnovenie prechodného pobytu na účely podnikania, zamietnutie žiadosti o povolenie obnovy pobytu, náležité hodnotenie písomnosti
Právna veta: V zmysle rozhodnutí správnych orgánov, ktorými bola zamietnutá žiadosť žalobcu o obnovenie prechodného pobytu žalobcu na území SR na účely podnikania, správne orgány nevzhliadli dôvod na spochybňovanie informácií získaných od Ministerstvo hospodárstva SR, či potrebu hlbšej analýzy. Je však v rozpore s postavením policajného útvaru v tomto konaní jeho postup spočívajúci v bezvýhradnom akceptovaní obsahu písomnosti, ktorá slúži ako podklad rozhodnutia. Písomnosť obsahujúcu informácie potrebné na rozhodnutie je správny orgán povinný podrobiť hodnoteniu podľa svojej úvahy, a to jednotlivo (tak ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o priestupkoch v zmysle ZSI, oznamovateľ spáchania priestupku, náležitosti návrhu na začatie priestupkového konania v zmysle ZSI
Právna veta: Konanie o priestupkoch v zmysle ZSI je iba návrhovým konaním, kedy oznamovateľ spáchania priestupku, ktorý musí byť zároveň postihnutou osobou spáchaním priestupku (§ 21a ods. 3 ZSI) je povinný vo svojom návrhu presne uviesť - označiť toho kto je postihnutou osobou, koho považuje za páchateľa priestupku a tiež to kedy a akým spôsobom bol priestupok spáchaný (§ 21a ods. 4 ZSI). Iba ak podaný návrh spĺňa všetky tieto náležitosti má možnosť príslušný orgán verejnej správy o takomto návrhu ďalej meritórne konať. Vymedzenie zákonných náležitosti návrhu na prejednanie priestupku však nemôže znamenať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: plnenie v splátkach, premlčacia doba podľa § 103 OZ
Právna veta: 27. Odvolací súd sa stotožnil s názorom súdu prvej inštancie, že premlčacia doba začína plynúť od splatnosti prvej zmeškanej splátky, pre ktoré veriteľ vyhlásil mimoriadnu splatnosť úveru, tak ako to vyplýva z § 103 druhá veta Občianskeho zákonníka. 28. Ustanovenie § 565 Občianskeho zákonníka je na ochranu veriteľa. Toto ustanovenie umožňuje veriteľovi vymáhať celý dlh, teda aj to plnenie, ktoré by ešte nebolo splatné, pokiaľ by nedošlo k vyhláseniu mimoriadnej splatnosti. Ide o voľbu veriteľa (je to jeho právo), či si bude vymáhať jednotlivé splátky potom, čo sa dlžník dostane do omeškania al ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: penále, rozsah sociálneho poistenia, poistné na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity, dlžné poistné ako celok, zákaz rozčleňovania penále podľa druhu jednotlivých poistných odvodov , predpísanie penále
Právna veta: Ust. § 2 zákona o sociálnom poistení stanovuje rozsah sociálneho poistenia, pod ktorým treba rozumieť nemocenské, dôchodkové, úrazové a garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Pre tieto jednotlivé zložky sociálneho poistenia ako celku ust. § 129 ods. 1 zákona o sociálnom poistení používa výraz „poistné“. Pokiaľ zákon o sociálnom poistení upravuje osobitným spôsobom jednotlivé poistenia, v príslušných ustanoveniach používa konkrétne označenie konkrétneho poistenia (napr. § 130 - § 137). Pokiaľ teda zákonodarca v § 240 ods. 2 veta prvá zákona o sociálnom poistení uvádza, že: „Predpísan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zhodnotenie spoľahlivosti príslušníkov PZ, SIS a ZVSJ, služobné hodnotenie, zásada prezumpcie neviny, podmienky prijatia do policajného zboru, riadny výkon štátnej služby, trestná ani disciplinárna zodpovednosť príslušníka PZ
Právna veta: Pokiaľ ide o hodnotenie spoľahlivosti podľa § 14 ods. 3 Zákona správny súd uvádza, že z úpravy podľa § 14 ods. 1 písm. b) Zákona vyplýva, že spoľahlivosť je v zmysle jej autonómnej zákonnej definície podľa § 14 ods. 3 Zákona len jedným z predpokladov, ktoré musia byť súčasne naplnené vo vzťahu ku konkrétnej osobe na to, aby mohla byť policajtom. Tieto predpoklady musia byť splnené súčasne, a to pri vstupe do štátnej služby príslušníka policajného zboru, ale aj počas celého jej trvania. Spoľahlivosť je u konkrétnej osoby daná pokiaľ neexistujú iné skutočnosti, podľa ktorých osoba nedáva záruku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vylúčenie Správneho poriadku z procesného režimu Zákona o inšpekcií práce, protokol a záznam o výsledku inšpekcie práce, náležitosti protokolu z inšpekcie práce, obsah protokolu z inšpekcie práce, dodatok k protokolu o výsledku inšpekcie , doručovanie protokolu o výsledku inšpekcie práce, dokazovanie pri výkone inšpekcie práce
Právna veta: Aplikácia správneho poriadku na postup inšpekčných orgánov je obmedzená ustanovením § 21 ods. 3 zákona o inšpekcii práce. Na výkon inšpekcie práce sa nevzťahuje Správny poriadok. Protokol nemá náležitosti rozhodnutia. V tomto prípade sa jedná o opatrenie orgánu verejnej správy. Z toho vyplýva, že ani na nariadenie odstránenia zistených nedostatkov (§ 12 ods. 2 zákona č. 125/2006 Z. z.), na vypracovanie a náležitosti protokolu z inšpekcie práce (§ 14 ods. 1 zákona č. 125/2006 Z. z.), ako aj na uloženie opatrení a povinnosti doručiť, inšpektorátu práce písomnú správu o ich splnení (§ 14 ods. 2 z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o umiestnení stavby, priestupky podľa stavebného zákona, územné rozhodnutie o umiestnení stavby, sklad z kontajnerov , stavebné povolenie
Právna veta: Umiestňovať stavbu možno len na základe rozhodnutia o umiestnení stavby, pokiaľ stavebný zákon neustanovuje inak. V § 39a ods. 3 písm. a/ až e/ tohto zákona je taxatívne upravené, kedy sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby, pričom stavbu „sklad z kontajnerov“ sem podľa názoru súdu nemožno zahrnúť. (...) Uvedené potom znamená, že žalobca sa dopustil priestupku podľa ust. § 105 ods. 3, písm. a/, b/ zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, keď umiestnil a uskutočnil stavbu, na ktorú sa vyžadovalo územné rozhodnutie a aj st ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: poľahčujúce okolnostia priťažujúce okolnosti, zahladenie predchádzajúceho odsúdenia, zákonná fikcia neodsúdenia, kvalifikačný znak podmieňujúci použitie vyššej trestnej sadzby, vonkajšia diferenciácia výkonu trestu odňatia slobody, zvýšenie dolnej hranice trestnej sadzby, recidíva trestnej činnosti, opätovné odsúdenie, rozhodovanie o spôsobe výkonu uloženého trestu odňatia slobody
Právna veta: Ako už bolo vyššie uvedené, konajúci súd správne postupoval pri právnom posúdení skutku podľa § 172 Tr. zákona, ak neuznal žalovaný kvalifikačný moment podľa ods. 2 písm. a) „a už bol za taký čin odsúdený“ z dôvodu zahladenia predchádzajúceho odsúdenia. Na zákonnú fikciu neodsúdenia ako právny dôsledok zahladenia odsúdenia je podľa názoru odvolacieho súdu potrebné prihliadať aj pri aplikácii iných hmotnoprávnych ustanovení Trestného zákona, nielen na spomenutý kvalifikačný znak. Medzi ne nesporne patrí napríklad aj priťažujúca okolnosť uvedená v § 37 písm. m) Tr. zákona, ktorú možno priznať l ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: procesné a hmotnoprávne lehoty, covid-19, počítanie času podľa § 122 OZ, osobitná dodatková lehota
Právna veta: Je všeobecne známe, že 25. marca 2020 bol Národnou radou SR schválený zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Publikovaný bol v Zbierke zákonov pod číslom 62/2020 Z. z. dňa 27. marca 2020, ktorý je zároveň dňom jeho účinnosti.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náležitosti odvolania, odvolacie dôvody , doplnenie odvolacích dôvodov, absencia odvolacích dôvodov, blanketové odvolanie, podanie odvolania
Právna veta: Príspevok sa zaoberá právom podať odvolanie a možnosti podať ho bez náležitostí. Rozoberá, aké následky má podanie odvolania bez všetkých povinných náležitostí, resp. bez náležitostí, bez ktorých nemôže súd ďalej pokračovať v konaní. Zameriava sa najmä na problematiku uve- denia a doplnenia odvolacích dôvodov, pri ktorých úprave došlo k najväčšej zmene. Článok sa venuje nielen podaniu blanketného odvolania s dôrazom na absenciu odvolacích dôvodov, ale aj na prípady, ak sú odvolacie dôvody uvedené iba všeobecne, prípadne, ak sú odvolacie dôvody ďalej v odvolacom konaní konkretizované a rozvíjan ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: organizovanie štruktúrovaného dialógu, zimné olympijské hry, rozvoj a výchovu mladých športovcov, úlohy trénerov v spoločnosti, vzdelávanie v športe
Právna veta: Rada ministrov krajín EÚ pre šport nedávno v Bruseli schválila Závery Rady o úlohe trénerov v spoločnosti - publikované 9.12.2017 v Úradnom vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ C 423, 9.12.2017, strana 6 – 10).

Táto téma bola hlavnou témou estónskeho predsedníctva v oblasti športu.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: likvidácia spoločnosti, koronakríza, vstup do likvidácie, úpadok spoločnosti
Právna veta: Či už v nadväznosti na ekonomické a sociálne dôsledky koronakrízy, alebo bez ohľadu na ne, podnikatelia, ktorí plánujú v blízkej dobe likvidáciu spoločnosti by mali spozornieť.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: organizovaný zločin, boj proti organizovanému zločinu, agent provokatér, inštitút agenta, agent, prípustnosť agenta provokatéra
Právna veta: Korupcia má prienik do mnohých sfér spoločenského života a poškodzuje dôveryhodnosť krajiny aj z medzinárodného hľadiska. Boj proti organizovanému zločinu a korupcii býva komplikovaný a zdĺhavý proces, vyšetrovanie je náročné a častokrát sa nepodarí získať dostatok dôkazov slúžiacich na odsúdenie páchateľov.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podvod, covid-19, koronavírus, ukončenie nájmu, vydieranie, vypratanie nehnuteľnosti
Právna veta: Článok sa zaoberá praktickými problémami, ktoré vznikajú pri aplikácii zákona č. 62/2020 Z.z. a môžu presahovať aj do trestného práva.
Cie­ľom toh­to prís­pev­ku je pou­ká­zať na prí­pa­dy z ap­li­kač­nej praxe, kto­ré „pro­du­ku­je“ ko­ro­na­ví­rus a na ne­ho nad­vä­zu­jú­ca práv­na úp­ra­va.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: korunní svedkovia, výpoveď kajúcnika, výpoveď svedka, dôveryhodnosť osoby, svedok v trestnom konaní
Právna veta: Príspevok na podklade rozhodnutia ESLP vo veci Adamčo v. Slovenská republika, či výpovede kajúcnika v mediálne známej veci mapuje dohody medzi prokurátorom a kajúcnikom ako aj výhody kajúcnika, ktoré môžu byť niekedy až príliš rozsiahle s dopadmi na sprvodlivosť trestného konania
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť, vek, nepríčetnosť, trestná zodpovednosť
Právna veta: Článok sa zameriava na okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť z pohľadu trestnoprávnej teórie. Aby článok naplnil svoj stanovený cieľ, venuje sa predovšetkým skúmaniu a popisovaniu zákonnej právnej úpravy súvisiacou s témou článku. Článok pozostáva zo štyroch na seba nadväzujúcich častí. V prvej časti sa v stručnosti zameriava všeobecne na okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť. Druhá a tretia časť článku sa sústreďujú najmä na platnú právnu úpravu spomínanej oblasti. Teda predovšetkým na vylúčenie trestnej zodpovednosti páchateľa vzhľadom na nedostatok jeho veku, resp. príčetnosti. V po ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zverejňovanie informácií z vyšetrovacieho spisu, konanie pred sudcom pre prípravné konanie a pred samosudcom, nazeranie do spisov, svedecké výpovede, ovplyvňovanie svedeckej výpovede, výsluch svedka, povinnosť zachovávať mlčanlivosť
Právna veta: Článok je reakciou na masívne zverejňovanie informácií z vyšetrovacieho spisu v medializovaných trestných kauzách
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predaj pozemkov, užívanie pozemkov, vlastník pozemku, nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
Právna veta: Zverejnenie údajov o užívaní pozemkov cez portál ZBGIS nerieši základný problém právnych vzťahov užívateľov k pôde. neposkytuje informácie o nájomnom vzťahu, ale o užívaní pozemkov. v tom je dosť podstatný rozdiel: nájomný vzťah je medzi vlastníkom a nájomcom, v tomto prípade je užívanie vzťah medzi príjemcom priamej podpory (ako užívateľa) a poľnohospodárskou platobnou agentúrou.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: manželstvo, uzavretie manželstva, postup pred uzavretím manželstva, žiadosť o uzavretie manželstva
Právna veta: Manželstvo je právny inštitút, ktorý definuje status jeho zúčastnených subjektov nielen v oblasti súkromného, ale aj v oblasti verejného práva. Manželstvo možno uzatvoriť za dodržania zákonom stanovených predpokladov. Právna úprava uzavierania manželstva však prezumuje, že môže nastať situácia, kedy život aspoň jedného zo snúbencom bude ohrozený, teda jeho zdravotný stav bude tak závažný, že v prípade, ak by malo prísť k uzavretiu manželstva riadnou formou, snúbenec by sa obradu nedožil. Pre tieto prípady zákon o rodine umožňuje uzavretie manželstva zjednodušenou formou. Článok analyzuje právn ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: väčšinové právo, nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, hospodárenie so spoločnou vecou, prenajímanie pozemkov, vydanie náhradného pozemku, náhradný pozemok, farmár
Právna veta: Pod pojmom pozemok a priame platby si vlastníci predstavujú, že ak je pozemok vedený ako poľnohospodárska pôda, tak sa aj ako poľnohospodárska pôda aj užíva. Možno nevie, alebo nechce vedieť, že krajina sa mení aj v dôsledku spôsobu užívania, že les nestojí na mieste, že vodný tok meandruje a mení sa, že cesty musia niekde byť.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pozemkové úpravy, užívanie pôdy, hospodárenie na pôde, úbytok pôdy, prívalové dažde
Právna veta: V dvoch katastrálnych územiach, kde sme vykonávali pozemkové úpravy došlo k udalostiam, ktoré sa nemali stať: dediny vytopilo. Nebolo to také katastrofické, aby sa to dostalo do televíznych správ, ale mrzí ma to o to viac, že sme navrhli opatrenia, aby sa tieto veci nestávali. V oboch prípadoch mali problémy spoločného menovateľa: nesprávne hospodárenie na pôde.
MENU