Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozsudok pre zmeškanie pre neúčasť žalobcu na pojednávaní, kontumačný rozsudok, procesná pasivita účastníkov konania
Právna veta: Vzhľadom na vyššie uvedené dovolací súd uvádza, že z ustanovenia § 278 ods. 1 C. s. p. vyplýva povinnosť súdu rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie žalobcu na pojednávaní, na ktoré sa nedostavil, ak to navrhne žalovaný a sú zároveň splnené procesné podmienky na jeho vydanie. Preto keď na pojednávaní konanom dňa 14. decembra 2017 navrhol žalovaný súdu rozhodnúť rozsudkom pre zmeškania žalobcu, bolo povinnosťou súdu vydať kontumačný rozsudok, ak súčasne zistil splnenie podmienok uvedených v citovanom ustanovení. S ohľadom na tvrdenia žalobcu, že nebolo namieste vydanie rozsudku pre zmeškanie z dôvo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dražobná zábezpeka, účastník dražby, dražobník, predmet dražby
Právna veta: Ustanovenie § 14 zákona č. 527/2002 Z. z. upravuje dražobnú zábezpeku, ako inštitút, ktorý slúži na zabezpečenie budúcich záväzkov účastníkov dražby v ustanovenej forme a výške (§ 2 písm. b) cit. zákona). Jej cieľom je zreálniť celý priebeh pripravovanej dražby a to tým, že okruh potenciálnych účastníkov sa zužuje v podstate na osoby, ktoré majú skutočný záujem na konaní dražby a prípadnom vydražení jej predmetu. Tento inštitút plní hlavne funkciu zabezpečovaciu (povinnosť uhradiť účelne vynaložené náklady a odmenu dražobníka), ale aj funkciu uhradzovaciu (vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trest prepadnutia majetku, trestná činnosť, majetok páchateľa, obzvlášť nebezpečný trestný čin
Právna veta: Ustanovenie § 58 ods. 3 Tr. zák. stanovuje trest prepadnutia majetku ako obligatórny následok trestného činu, zo spáchania ktorého bol obvinený uznaný vinným (obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c), písm. d), ods. 3 písm. c) Tr. zák. spáchaný formou spolupáchateľstva podľa § 20 Tr. zák.), a to bez potreby naplnenia podmienok uvedených v prvom odseku citovaného ustanovenia a bez ohľadu na pôvod, resp. spôsob nadobudnutia daného majetku. V prípade aplikácie výkladu ustanove ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vrátenie daru, hrubo porušiť dobré mravy, princíp vzájomnosti, darovací vzťah, obdarovaný
Právna veta: V zmysle § 630 Občianskeho zákonníka sa darca môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. V tomto ustanovení je upravený osobitný spôsob zániku darovacieho vzťahu, ku ktorému dochádza na základe jednostranného právneho úkonu darcu voči obdarovanému, ktorý hrubo porušil dobré mravy svojím správaním k darcovi alebo členom jeho rodiny. Za členov rodiny darcu treba považovať predovšetkým jeho manžela, rodičov a deti a spravidla tiež ostatných príbuzných v priamom rade ako aj súrodencov, výnimočne aj ďalšie osoby v rodi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: lekársky posudok podľa zákona o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, podklady na rozhodnutie Sociálnej poisťovne, správny orgán , účastník dávkového konania
Právna veta: Na postup podľa § 7 ods. 6 zákona č. 437/2004 Z.z. sa nevyžaduje súhlas poškodeného. Účel tohto ustanovenia spočíva v odstránení akýchkoľvek pochybností o správnom hodnotení bolestného alebo o správnom hodnotení sťaženia spoločenského uplatnenia v lekárskom posudku. V tomto ustanovení je premietnuté ustanovenie § 195 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z, podľa ktorého organizačná zložka Sociálnej poisťovne pred vydaním rozhodnutia postupuje tak, aby presne a úplne zistila skutočný stav veci, a na ten účel si obstarala potrebné podklady na rozhodnutie. Táto povinnosť správneho orgánu však nemôže byť p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: oznámenie rozhodnutia a doručovanie písomností, Sociálna poisťovňa, prevzatie písomnosti, princíp právnej istoty
Právna veta: Nad rámec uvedeného, považuje za potrebné najvyšší súd poukázať aj na zmenu legislatívnej úpravy dotknutého ustanovenia § 212 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z.z., ku ktorej došlo zákonom č. 317/2018 Z.z., účinným od 01. januára 2019 (článok I, bod 69), podľa ktorého sa cit.: „V § 212 ods. 4 sa slová "do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty" nahrádzajú slovami "počas uloženia na pošte, deň vrátenia nedoručenej písomnosti organizačnej zložke Sociálnej poisťovne.“ Nová právna úprava teda zohľadňuje skutočný deň prevzatia písomnosti v priebehu celej úložnej lehoty, čo možno voči občanom Slo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úradné osoby pri vyhotovovaní závetu, zákonný dedič, závet, svedok závetu
Právna veta: Dovolací súd na potvrdenie správnosti právnych úvah odvolacieho súdu uvádza, že výkladom ustanovenia § 476f OZ de lege lata ani nemožno dospieť k názoru, že tam uvedený zákonný dedič by mal byť (iba) zákonný dedič podľa § 473 ods. 1 OZ a nie aj podľa § 473 ods. 2 OZ resp. že by okruh zákonných dedičov a osôb im blízkych - ako negatívnej podmienky pre výkon funkcie svedka bol limitovaný stavom v čase spísania závetu; toto z citovaného zákonného ustanovenia § 476f OZ ani iných ustanovení zákona nevyplýva. Dovolací súd záverom dodáva, že z hľadiska objektívneho nemožno vylúčiť, že svedkovia záve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: predchádzajúca výzva, výkon prehliadky a vstupu do obydlia, iných priestorov a na pozemky, podozrivá osoba, účasť na prehliadke
Právna veta: V zmysle ustanovení § 104 ods. 1, § 105 ods. 1 Trestného poriadku je rozhodujúci faktický a nie právny stav, čo znamená, že aj keby I. M. nebol vlastníkom predmetnej garáže, v ktorej prehliadka bola vykonávaná, ale túto by len užíval (či už na základe nájomného alebo akéhokoľvek iného vzťahu), nič by to nemenilo na skutočnosti, že orgán vykonávajúci prehliadku tejto garáže bol povinný umožniť mu na tejto prehliadke účasť, keďže v čase vykonávania prehliadky bol jedinou podozrivou osobou v predmetnej veci a navyše sa nachádzal vo výkone väzbe v inej veci, takže rozhodne nemožno hovoriť o akomko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: procesné podmienky konania, strata spôsobilosti byť účastníkom konania, procesná subjektivita, neodstrániteľná prekážka konania, právny nástupca
Právna veta: Z práve odcitovaných ustanovení vyplýva (o.i.) rozdiel medzi situáciou, v ktorej k stavu neexistencie (straty) procesnej subjektivity príde ešte pred začatím konania a inou situáciou, v ktorej sa tak stane až počas konania (a zároveň ešte skôr, než konanie právoplatne skončilo). V prvom prípade ide o neodstrániteľnú prekážku konania, v dôsledku ktorej súd nemá inú možnosť, než konanie (bez ďalšieho) zastaviť (podľa § 62 C.s.p.). V druhom naopak v konaní pokračovať môže, podmienkou je tu ale existencia právneho nástupcu počas konania zaniknutej strany sporu (v opačnom prípade musí dôjsť k zasta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o budúcej zmluve, záložná zmluva , podstatná zmena pomerov
Právna veta: Hmotnoprávny vzťah strán, založený zmluvou o budúcej kúpnej zmluve sa riadi režimom Občianskeho zákonníka (odvolací súd uviedol, že závery súdu prvej inštancie v tomto smere považuje za správne, pretože žalovanému sa nepodarilo preukázať, že zmluva o budúcej kúpnej zmluve súvisela s podnikateľskou činnosťou samotnej žalobkyne, a nie iba jej dcéry), ďalej že zmluva o budúcej kúpnej zmluve zanikla ex lege podľa § 50a ods. 3 OZ, pretože z okolností, z ktorých účastníci pri vzniku záväzku (uzavrieť budúcu kúpnu zmluvu) vychádzali sa do tej miery zmenili, že nemožno spravodlivo požadovať, aby sa (b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: predmet a účely vyvlastnenia, vyvlastnenie, verejný záujem
Právna veta: Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu (čl. 20 ods. 4 ústavy). Pozemky, stavby a práva k nim, potrebné na uskutočnenie stavieb alebo opatrení vo verejnom záujme, uvedených v odseku 2, možno vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám možno obmedziť rozhodnutím stavebného úradu (ďalej len „vyvlastniť“ - § 108 ods. 1 stavebného zákona). Vyvlastniť možno len vo verejnom záujme pre výstavbu a správu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vrátane zriadenia ich ochranných ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zaistenie žiadateľa o udelenie azylu, žiadateľ o azyl, riziko úteku
Právna veta: Vyššie uvedené skutočnosti viedli kasačný súd k výkladu dotknutého ust. § 88a ods. 1 písm. b) zák. č. 404/2011 Z.z. v tom duchu, že z jeho systematiky jednoznačne vyplýva oprávnenie policajta zaistiť žiadateľa o udelenie azylu pod explicitne uvedenou podmienkou, ak existuje riziko jeho úteku. Práve iba preukázateľná existencia rizika úteku žiadateľa o azyl, ktorú žalovaný preveruje z doterajších jeho úkonov (nezákonné opustenie pobytového tábora počas prvého azylového konania - viď bod č. 3 tohto rozsudku) ako aj z jeho argumentácie (pripustenie odchodu zo Slovenskej republiky počas tohto kona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: princíp zákazu zjavného zneužitia práv, zneužitie práva, šikanózny charakter žaloby, úmysel poškodiť druhú stranu
Právna veta: Úmyslom zákonodarcu bolo v ust. § 28 S.s.p. rozviesť princíp zákazu zjavného zneužitia práv. Vychádzajúc tak z gramatického a logického výkladu predmetného ustanovenia je zrejmé, že tým, že zákonodarca rozlišuje medzi šikanóznym charakterom žaloby a žalobou, ktorou sa sleduje zneužitie práva, alebo jeho bezúspešné uplatňovanie možno pod šikanóznym charakterom žaloby rozumieť žalobu, ktorou žalobca zneužíva právo na prístup k súdu vo vzťahu k súdu a nie žalobu, ktorou žalobca zneužíva svoje subjektívne oprávnenie podať žalobu za účelom úmyselného poškodenia druhého účastníka, čo je zjavným zneu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: krivá výpoveď a krivá prísaha, okolnosť podstatná pre rozhodnutie, nepravdivá výpoveď
Právna veta: Trestného činu krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 ods. 1 Tr. zák. sa dopustí ten, kto ako svedok v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní alebo na účely trestného konania v cudzine pred prokurátorom alebo policajtom, alebo pred sudcom medzinárodného orgánu uznaného Slovenskou republikou uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, alebo kto takú okolnosť zamlčí, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov. Podľa § 346 ods. 2 Tr. zák. kto v trestnom konaní pred súdom alebo na účely trestného konania v cudzine po zložení prísahy uvedie nepravdu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: uloženie pokuty verejnému obstarávateľovi, absorbčná zásada
Právna veta: V ustanovení § 149 ods. 3 ZVO je explicitne uvedená povinnosť aplikácie absorbčnej zásady pri ukladaní trestov. Táto skutočnosť implicitne vyžaduje, aby sa o viacerých súvisiacich správnych deliktoch viedlo jedno samostatné konanie. Toto ustanovenie bráni atomizovaniu trestného administratívneho konania na samostatné delikty v rôznych konaniach.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov, ochrana prírody, správny orgán , princíp predbežnej opatrnosti
Právna veta: Ustanovenie § 7b zákona č. 543/2002 Z. z. zavádza na úseku ochrany a prírody tzv. princíp predbežnej opatrnosti, ktorý slúži na preventívnu ochranu životného prostredia pred možnými negatívnymi vplyvmi pestovania nepôvodných druhov rastlín na pôvodné druhy a ich biotopy. Dotknuté ustanovenie teda reflektuje jednu zo zásad ochrany životného prostredia, ktorou je predbežná opatrnosť explicitne vymedzená v § 13 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí. V tomto smere je tak vydanie súhlasu so sadením alebo pestovaním podmienené jednoznačným preukázaním, že dotknutý nepôvodný druh nebude mať nepr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, vzájomný vzťah dovolacích dôvodov podľa § 371 ods. 1 písm. i) a písm. h) Trestného poriadku
Právna veta: Vzájomný vzťah dovolacích dôvodov podľa § 371 ods. 1 písm. i) Trestného poriadku a § 371 ods. 1 písm. h) Trestného poriadku je taký, že prvý z nich je všeobecným hmotnoprávnym dôvodom a druhý špeciálnym hmotnoprávnym dôvodom vzťahujúcim sa k výroku o treste. Z logiky tohto vzťahu potom vyplýva, že samotný výrok o treste okrem prípadov nesprávnej aplikácie ustanovení kogentnej povahy viažucej sa k rozhodovaniu o treste môže byť napadnutý prostredníctvom nie všeobecného, ale len prostredníctvom špeciálneho dovolacieho dôvodu, ktorý sa viaže k takému výroku (stanovisko trestnoprávneho kolégia naj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nezaujatosť sudcu , nestrannosť sudcu objektívna, vylúčenie sudcov ústavného súdu a iných osôb
Právna veta: Vo svojej dnes už ustálenej judikatúre ústavný súd opakovane konštatuje, že z pohľadu ľudskoprávneho, z pohľadu práva na nestranného sudcu ako komponentu práva na spravodlivý proces vyvinul Európsky súd pre ľudské práva (ďalej aj „ESĽP“) dve previazané stránky nestrannosti a judikatúru k nim rozvíja už viac ako 30 rokov (Piersack v. Belgicko, sťažnosť č. 8692/79, rozsudok z 1. 10. 1982; Pohoska v. Poľsko, sťažnosť č. 33530/06, rozsudok z 10. 1. 2012). Nestrannosť má stránku subjektívnu a stránku objektívnu, a tie sú overované rovnomernými testami. Európsky súd pre ľudské práva zdôrazňuj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nestrannosť sudcu objektívna, vylúčenie sudcov ústavného súdu a iných osôb, dôvod na vylúčenie sudcu
Právna veta: Treba pripomenúť, že dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú (i) v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej činnosti v inej veci nesúvisiacej s prerokovávanou vecou hoc toho istého účastníka, (ii) ktoré spočívajú v rozhodovacej činnosti sudcu v minulosti v inej verejnej funkcii (resp. v rámci iného orgánu verejnej moci) v nesúvisiacich veciach hoc toho istého účastníka (porov. z opaku § 31 ods. 2 Trestného poriadku). Samotné pôsobenie sudcu vo funkcii sudcu na okresnom súde, krajskom súde alebo na najvyššom súde, ktorý je predmetom námietky zo strany právnej zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na náhradu škody , zodpovednosť štátu za škodu , premlčanie práva na náhradu škody , dĺžka premlčacej lehoty
Právna veta: Podľa § 23 zákona č. 58/1969 Zb. právo na náhradu škody podľa prvej časti druhej hlavy sa premlčí za rok odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť oslobodzujúce rozhodnutie alebo rozhodnutie odsudzujúce na miernejší trest alebo rozhodnutie, ktorým bolo trestné konanie zastavené. 30. Podľa názoru ústavného súdu § 23 zákona č. 58/1969 Zb. obsahuje osobitnú úpravu dĺžky premlčacej lehoty len vo vzťahu k tým právnym inštitútom, ktoré tento zákon výslovne upravuje (t. j. skutočná škoda a ušlý zisk). S týmito dvoma nárokmi lex specialis aj počíta. 31. Pokiaľ však ide o zodpovednosť štátu a z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o dielo, podstatné náležitosti zmluvy, odplatnosť zmluvy
Právna veta: Ústavný súd poukazuje na to, že podstatnými náležitosťami zmluvy o dielo sú dohoda o predmete plnenia a dohoda o cene diela, ako i záväzok ju zaplatiť. Odplatnosť je teda typickým znakom zmluvy o dielo a zmluvné strany sú s ňou uzrozumené už pri jej uzatváraní, bez ohľadu na to, ako bude dojednaná jej výška či splatnosť. Z odôvodnení rozhodnutí všeobecných súdov vyplýva, že zmluvu o dielo z 2. februára 2007 považujú za platnú, sporové strany nespochybnili ani skutočnosť, že predmet plnenia bol čiastočne realizovaný a časť ceny diela bola vyplatená. Z uvedeného podľa názoru ústavného sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: súhlas poškodeného v trestnom konaní, právo na súdnu ochranu, právo na osobnú slobodu, vylúčenie prokurátora, postup generálneho prokurátora
Právna veta: Tým, že zákonodarca v ustanovení § 211 ods. 2 Trestného poriadku stanovil ako výnimky z pravidla o potrebe súhlasu poškodeného k trestnému stíhaniu v prípade trestných činov vymenovaných v ustanovení § 211 ods. 1 Trestného poriadku viaceré taxatívne vymenované typy právnických osôb ako poškodených, prinajmenej naznačil, že v prípade ostatných (taxatívne nevymenovaných typov právnických osôb) prichádza do úvahy aplikácia ustanovenia § 211 ods. 1 Trestného poriadku. Zároveň by to mohlo znamenať, že základné právo každého, aby bol stíhaný len spôsobom, ktorý ustanoví zákon (čl. 17 ods. 2 p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivé súdne konanie, právna istota, pochybenie štátneho orgánu
Právna veta: Ústavný súd už uviedol (II. ÚS 398/08, II. ÚS 65/2010), že rešpektuje kompetenciu najvyššieho súdu ústavne konformným spôsobom vymedzovať si prípustnosť vecí v konaní o dovolaní a vychádza z právneho názoru, podľa ktorého je v prvom rade vecou najvyššieho súdu určovať si koncepciu interpretácie prípustnosti mimoriadnych opravných prostriedkov, a to za predpokladu, že táto nie je nepriateľská z hľadiska ochrany základných práv a slobôd. Z ústavného hľadiska je podmienkou, aby takáto interpretácia nebola svojvoľná, ale i formalistická a aby bola čo najustálenejšia, a teda súladná s právom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: moderačné právo, zásada úspechu v konaní, náhrada trov konania
Právna veta: Z už uvedeného vyplýva, že pred tým, než všeobecný súd dospeje k záveru o potrebe aplikácie § 257 CSP, je potrebné ustáliť otázku procesného úspechu sporových strán, keďže účelom tohto ustanovenia je odstránenie neprimeranej tvrdosti voči strane sporu, ktorá nemala v konaní úspech v záujme dosiahnutia spravodlivosti. V okolnostiach posudzovanej veci krajský súd priamo, bez predchádzajúceho posúdenia procesného úspechu, resp. neúspechu aplikoval § 257 CSP, pričom jeho záver o procesnom úspechu sporových strán nie je možné z napadnutého rozsudku ani len vyvodiť. 40. Judikatúra i aplikač ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, mimoriadny opravný prostriedok, prípustnosť dovolania
Právna veta: Ústavný súd poukazuje na to, že súčasťou základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy nie je povinnosť súdu akceptovať dôvody prípustnosti opravného prostriedku uvádzané sťažovateľkou, v dôsledku čoho ich „nerešpektovanie“ súdom ani nemožno bez ďalšieho považovať za porušenie označeného základného práva. V inom prípade by totiž súdy stratili možnosť posúdiť, či zákonné dôvody prípustnosti alebo neprípustnosti podaného dovolania vôbec boli naplnené. Takýto postup a rozhodnutie dovolacieho súdu Civilný sporový poriadok výslovne umožňuje, preto použitý spôsob v konkrétnom p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nestrannosť sudcu objektívna, nestrannosť sudcu subjektívna, nezaujatosť sudcu, vylúčenie sudcov ústavného súdu a iných osôb
Právna veta: Z judikatúry ústavného súdu teda vyplýva, že existenciu nestrannosti sudcu treba posudzovať podľa subjektívneho hľadiska, to znamená na základe osobného presvedčenia a správania konkrétneho sudcu v danej veci, a tiež podľa objektívneho hľadiska, teda zisťovaním, či sudca poskytoval dostatočné záruky, aby bola z tohto hľadiska vylúčená akákoľvek oprávnená pochybnosť (III. ÚS 16/00). 18. Ústavný súd, vychádzajúc z uvedeného, bral zo subjektívneho hľadiska do úvahy, že sudca ústavného súdu Martin Vernarský sám svoju zaujatosť v predmetnej veci vyhlásil a zároveň zdôraznil, že sa subjektí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nedostatok odôvodnenia rozsudku, právo na spravodlivé súdne konanie, absencia odôvodnenia rozhodnutia
Právna veta: Súčasťou základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru je aj právo na prístup k súdu. Slovenská republika, ako aj všetky jej orgány verejnej moci majú pozitívny záväzok aktívnym spôsobom zabezpečiť, aby práva a slobody garantované jej právnym poriadkom neboli oprávneným subjektom pod jej jurisdikciou len formálne garantované, ale aby tieto práva a slobody boli „prakticky a efektívne“ dosiahnuteľné. Z konštantnej judikatúry ústavného súdu vyplýva, že do obsahu základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: prerušenie daňovej kontroly, nevykonanie dôkazov, právo na spravodlivé súdne konanie, daňová kontrola
Právna veta: Pokiaľ ide o nevykonanie navrhovaných dôkazov, táto skutočnosť za istých okolností môže vo svojich dôsledkoch viesť k porušeniu základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy. To platí v prípade, ak ide z kvalitatívneho hľadiska o taký dôkaz, ktorý má preukazovať takú skutkovú okolnosť, ktorá je pre meritórne posúdenie nároku daňového subjektu významná, či dokonca rozhodujúca (m. m. II. ÚS 168/2019 – uverejnené v Zbierke nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky pod č. 29/2019). Aby však nevykonanie navrhnutého dôkazu mohlo byť predmetom posúdenia ústavným súd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: postup riadiaceho orgánu pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania, zjavne neopodstatnená sťažnosť , žiadosť o vrátenie finančného príspevku
Právna veta: Žiadosť riadiaceho orgánu adresovaná prijímateľovi podľa § 27a ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o vrátenie poskytnutého príspevku alebo jeho časti nie je teda zavŕšením procesu uplatňovania povinnosti prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť poskytnutú na predmet zákazky. Z pohľadu subjektívnej právnej pozície prijímateľa je totiž pasivita po doručení uvedenej výzvy prejavom nesúhlasu s právnym záverom riadiaceho orgánu o porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania. Takto potom vzniká medzi riadiacim orgánom a prijímateľom spor, ktorého riešenie spadá do pôsobnosti Úradu pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ústavná sťažnosť, uloženie poriadkovej pokuty, poriadková pokuta
Právna veta: Vzhľadom na to, že predmetom ústavného prieskumu je rozhodnutie všeobecného súdu o uložení poriadkovej pokuty, ústavný súd poukazuje aj na zmysel a účel tohto sankčného opatrenia, ktorým je vytvorenie účinného mechanizmu slúžiaceho k vynúteniu a upevneniu autority súdu, ktorého úlohou je zabezpečiť dôstojný a nerušený priebeh pojednávania vedúci k rýchlej a účinnej ochrane práv. Takýto výklad akcentuje aj základné princípy Civilného sporového poriadku, konkrétne v danom prípade čl. 10 CSP, 9 ktorý organizáciu priebehu konania zveruje do rúk všeobecného súdu. Keďže nová právna úprava i ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť nahradiť trovy exekúcie povinným, trovy exekúcie, trovy exekučného konania
Právna veta: Pokiaľ ide o vyvodenie povinnosti sťažovateľky nahradiť trovy exekučného konania povinnému z § 203 ods. 1 Exekučného poriadku a o odklon okresného súdu od záväzného právneho názoru vysloveného krajským súdom v kasačnom rozhodnutí sp. zn. 7 CoE 9/2006 z 30. decembra 2006 týkajúceho sa výkladu § 200 a § 203 15 ods. 1 Exekučného poriadku, k tomuto ústavný súd uvádza, že okresný súd v napadnutom rozhodnutí poukázal na princíp právnej istoty, pričom svoju interpretáciu § 203 ods. 1 Exekučného poriadku podporil aj poukazom na uznesenie ústavného súdu sp. zn. I. ÚS 520/2013, v ktorom ústavný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zákaz styku rodiča s maloletým dieťaťom, najlepší záujem dieťaťa, dočasnosť opatrenia, clausula rebis sic stantibus
Právna veta: Pre vyslovenie zákazu styku treba dospieť k záveru, že uskutočňovanie styku rodiča s maloletým dieťaťom naozaj ohrozuje záujem dieťaťa a že je to nevyhnutné v záujme zdravého vývoja maloletého dieťaťa (napr. ohrozenie fyzického či psychického zdravia, ohrozenie mravného vývoja alebo nevhodnosti životného príkladu rodiča vzhľadom na jeho spôsob života). Zákaz styku rodiča s dieťaťom autoritatívne vyslovený súdom je opatrením časovo obmedzeným, aj keď zákon jeho účinnosť výslovne stanovením nejakej lehoty neobmedzuje. Po tomto rozhodnutí súdu bude potrebné skúmať a hodnotiť, či dôvody tohto opat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za vady, zrejmé a skryté vady, odstúpenie od zmluvy podľa § 597 OZ, nepravdivé ubezpečenie predávajúceho
Právna veta: Predávajúci sa zodpovednosti za vady predávanej veci zbaví len vtedy, ak kupujúceho výslovne na vady veci upozorní. Nestačí pritom všeobecné upozornenie, že vec je vadná; upozornenie sa musí vzťahovať na konkrétnu vadu. Ak vyjde dodatočne najavo vada, na ktorú neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej kúpnej ceny alebo odstúpenie od zmluvy. (...) V prípade odstúpenia od zmluvy podľa § 597 ods. 2 Občianskeho zákonníka zákon nevyžaduje, aby zistené vady, na základe ktorých došlo k odstúpeniu od zmluvy, boli vadami skrytými alebo aby vec bola neupotrebiteľnou. Stačí, ak ubez ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zákonné vecné bremeno, vecné práva k cudzej veci, zákonné obmedzenie vlastníckeho práva, verejnoprávne obmedzenia vlastníckeho práva, vecné bremeno k nehnuteľnosti
Právna veta: Od súkromnoprávnych vecných bremien je potrebné odlišovať tzv. legálne vecné bremená ako formu verejnoprávneho obmedzenia vlastníckeho práva. (... ) V zmysle § 151o OZ vznikajú vecné bremená aj zo zákona. V tomto prípade podobne ako i pri ostatných mimozmluvných vecných bremenách splýva moment ich zriadenia so vznikom a do katastra nehnuteľností sa zapisujú záznamom. Zákonné vecné bremená sa však charakterovo líšia od ostatných vecných bremien. Na rozdiel od súkromnoprávnej povahy vecných bremien totiž vyjadrujú verejný záujem na vykonávaní určitých činností. Tomu sčasti zodpovedá aj odlišná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: protokol z daňovej kontroly, daňová kontrola, dva protokoly v jednom konaní, nezákonnosť protokolu
Právna veta: Je pravdou, že Daňový poriadok v ustanovení § 46 ods. 8 výslovne neuvádza, či možno vyhotoviť z daňovej kontroly napríklad dva protokoly, ak uvádza len to, že sa vyhotoví z daňovej kontroly protokol, ktorý obsahuje výsledok daňovej kontroly, vrátane vyhodnotenia dôkazov atď., avšak z textu ustanovenia je zrejmé aj to, v ktorých prípadoch sa protokol vôbec nevyhotovuje a aký je nasledujúci postup v prípade zistenia nedostatkov pri daňovej kontrole. Relevantným je to, či protokol z daňovej kontroly, ktorý sa dotýka tých zdaňovacích období, v ktorých bol zistený rozdiel v priznanej sume dane, b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, absolútna neplatnosť právneho úkonu, Zmluva o budúcej dohode o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov , majetkové vzťahy manželov
Právna veta: Hoci podľa súčasnej právnej úpravy je manželom umožnené zmluvne modifikovať zákonný rozsah bezpodielového spoluvlastníctva, zákonný obsah práv a povinností spojených so správou spoločného majetku a tiež okamih vzniku bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vzájomné vzťahy vyplývajúce z bezpodielového spoluvlastníctva si manželia môžu upraviť odchylne od zákona iba na základe dohody podľa § 143a Občianskeho zákonníka, ktorá musí byť pod sankciou absolútnej neplatnosti uzatvorená formou notárskej zápisnice. (...) Dohody uzatvárané podľa § 143a Občianskeho zákonníka musia zároveň rešpektovať k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: svedecká výpoveď, zásada materiálnej pravdy v správnom konaní, dokazovanie, blízky pomer svedka k účastníkom konania, dôkazné bremeno účastníka konania
Právna veta: Samotný rodinný alebo iný blízky pomer svedkov k účastníkovi konania bez ďalšieho nediskvalifikuje podané svedecké výpovede a neznamená, že nemôžu byť jedným z podkladov rozhodovania správneho orgánu, a to najmä za situácie, keď dôkazné bremeno na preukázanie rozhodných skutočností zaťažuje práve žalobkyňu a súčasne predmetom dokazovania sú skutočnosti, o ktorých primárne môžu mať vedomosť práve osoby, ktoré mali blízky vzťah so žalobkyňou a jej manželom (napríklad ich deti pochádzajúce z ich manželstva). (...) Okrem toho nemôže byť na ťarchu žalobkyne ako primárnej nositeľky bremena tvrdenia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nezákonné rozhodnutie orgánu štátu, nemajetková ujma, spôsob a rozsah náhrady škody , subjektívny pocit poškodeného
Právna veta: Náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch je určovaná s ohľadom na stupeň zhoršenia psychickej sféry jednotlivca dotknutého nezákonným rozhodnutím štátu. Odškodňuje sa duševné utrpenie osoby dotknutej nezákonným zásahom štátu, ktoré je možné objektivizovať len sčasti, nakoľko psychické prežívanie je u každého jednotlivca odlišné. To znamená, že identické okolnosti, ak by také nastali pri dvoch ľuďoch dotknutých nezákonným zásahom štátu, nemusia znamenať rovnakú výšku nemajetkovej ujmy, ktorú súd prizná. Nie je správne tvrdenie žalovanej, že nie je rozhodujúci subjektívny pocit žalobcu. Práve naopa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: konkurzná podstata, rekonštrukcia bytu, vylúčenie rekonštrukcie bytu z konkurznej podstaty úpadcu
Právna veta: Podľa ustanovenia § 67 ods. 1 ZKR konkurzu podlieha a) majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu, b) majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu, c) majetok, ktorý zabezpečuje úpadcové záväzky, d) iný majetok, ak to ustanovuje tento zákon. (...) Rekonštrukcia v podstate znamená obnovenie alebo opravu objektu, to znamená, že vzťahuje sa na objekt a výsledok rekonštrukcie je pevne spojený s objektom, na ktorom sa vykonáva. Je nesporné, čo nespochybňujú ani žalobcovia, že vlastníkom bytu, na ktorom s jeho súhlasom žalobcovia previedli rekonštrukciu, je vlastníctvom úpadcu. O ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu, spôsob a rozsah náhrady, skutočná škoda a ušlý zisk, nemožnosť užívať vec, kumulatívne splnenie podmienok § 420
Právna veta: Žalobca požadoval náhradu za to, že v dôsledku protiprávneho konania žalovaného nezískal žalovanú sumu, ktorú mohol mať, ak by bol predmetný oporný múr vo vyhovujúcom stavebnotechnickom stave a teda by plnil svoju funkciu. Žalobca sa nedomáhal náhrady toho, o čo sa jeho majetková sféra znížila kvôli (ne)konaniu žalovaného, ale náhrady toho, o čo sa jeho majetok nerozšíril, hoci inak by k tomu došlo. Jednoducho povedané, žalobca požadoval nahradiť nie to čo už mal a stratil (t. j. skutočnú škodu), ale to čo ešte nemal a mohol a mal mať nebyť správania sa žalovaného. Toto je zásadný rozdiel odli ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: protokol a záznam o výsledku inšpekcie práce, povinnosti inšpektora práce, prerokovanie protokolu, dodatok protokolu o výsledku inšpekcie práce
Právna veta: Vzhľadom na skutočnosť, že protokol je povinný inšpektorát práce v zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 125/2006 Z. z. prerokovať so žalobcom, je povinný prejednať s ním aj jeho dodatok. Uvedené vyplýva z ust. § 14 ods. 3 písm. a) zákona č. 125/2006 Z. z., v zmysle ktorého je dodatok k protokolu súčasťou protokolu o zistených nedostatkoch. Nakoľko je dodatok súčasťou samotného protokolu, ktorý zákon vyžaduje prerokovať so zamestnávateľom musí byť aj dodatok k tomuto protokolu prerokovaný so žalobcom, nepostačuje len vyjadrenie zamestnávateľa k dodatku. Je potrebné zdôrazniť aj tú skutočnosť, že právo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecná hodnota RPMN, bezúročnosť a bezpoplatkovosť úveru, bezúročný spotrebiteľský úver, nesprávne uvedenie hodnoty RPMN
Právna veta: Zmyslom uvádzania priemernej RPMN v zmluvách o spotrebiteľských úveroch je to, aby mohol spotrebiteľ pri uzatváraní zmluvy jednoducho porovnaním RPMN jeho úveru a priemernej RPMN obdobných úverov na trhu vyhodnotiť, či predmetný úver je alebo nie je pre neho výhodný. Ak zmluva obsahuje údaj o priemernej RPMN, ktorá je v zmluve uvedená v neprospech spotrebiteľa, to znamená, ak je uvedená vyššia, ako je v skutočnosti, spotrebiteľ je pri takomto porovnaní zavádzaný v tom smere, že v dôsledku tohto nesprávneho údaja môže nadobudnúť presvedčenie, že obdobné úvery sú na trhu poskytované v priemere s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určovacia žaloba, exekučný príkaz, neplatnosť exekučného príkazu, nemožnosť domáhať sa zrušenia exekučného príkazu žalobou, nemožnosť domáhať sa o určenie neplatnosti exekučného príkazu žalobou
Právna veta: Žalobca sa svojou žalobou domáhal určenia neplatnosti exekučného príkazu na vykonanie exekúcie postihnutím obchodného podielu žalobcu vydaného v rámci exekúcie a jeho zrušenia. Tento žalobný petit v určovacej časti nemožno podradiť pod § 137 písm. c/ C.s.p., pretože podľa tohto ustanovenia sa možno domáhať určenia, či tu právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem. Súčasne žalobný petit v určovacej časti nemožno podradiť ani pod ust. § 137 písm. d/ C.s.p., podľa ktorého sa možno domáhať určenia právnej skutočnosti, ak to vyplýva z osobitného predpisu. Jednak exekučný príkaz vyd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: sprístupnenie požadovanej informácie, lehoty na vybavenie žiadosti, právo na informácie, zneužitie práva na informácie
Právna veta: Medzi účastníkmi konania nebolo sporné, že žalobca podal v priebehu 28 dní spolu 12 žiadostí o poskytnutie informácií. Uvedená skutočnosť však nepostačuje na vyvodenie záveru žalovaného, že sa jednalo o prejav zneužitia práva na informácie. Z požadovaných informácií žalobcom nemožno vyvodiť záver, že je z nich vopred zjavne zrejmé, že ich povinná osoba nebude ani pri všetkom vynaloženom úsilí, ktoré možno od nej za daných organizačných a technických podmienok oprávnene očakávať, spôsobilá poskytnúť žalobcovi v zákonom stanovenej lehote, a to ani po jej predĺžení. V zmysle § 17 ods. 1 zákona č ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: závislá práca, zákaz výkonu závislej práce na základe zmluvy o dielo, výkon závislej práce v obchodnoprávnom vzťahu, obchádzanie Zákonníka práce
Právna veta: Zamestnávateľ si môže zabezpečiť dodávateľsky všetky tie činnosti potrebné na výkon podnikania v rámci jeho predmetu podnikania, ktoré možno vykonávať takým spôsobom, že nenapĺňajú znaky závislej práce uvedené v § 1 ods. 2 Zákonníka práce. ust. § 1 ods. 3 ZP vyslovene zakazuje, aby závislá práca bola vykonávaná v inom ako pracovnoprávnom vzťahu, teda aby závislá práca bola vykonávaná v obchodnoprávnom vzťahu, alebo občianskoprávnom vzťahu Je pritom úplne nepodstatné, aký účel tým zamestnávateľ sleduje. Podstatné je len to, že práca tak, ako bola dohodnutá, resp. ako bol dohodnutý spôsob jej do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neplatnosť právneho úkonu alebo neplatnosť dobrovoľnej dražby, určovacia žaloba, žaloba o určení neplatnosti právneho úkonu
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu za ustanovenie, z ktorého pre účely ustanovenia § 137 písm. d) C.s.p. vyplýva možnosť podania žaloby o určenie právnej skutočnosti, možno považovať len také ustanovenie osobitného predpisu, z ktorého takáto možnosť výslovne (explicitne) vyplýva (napríklad ako v prípade ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ustanovenia § 21 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovensk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, nerovnováha v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, nezrozumiteľný spôsob určenia výšky zmluvnej pokuty
Právna veta: Odvolací súd sa plne zhoduje s názorom prvoinštančného súdu v tom, že zmluvná pokuta uplatnená žalobcom v konaní na základe uvedených ustanovení dodatku k zmluve o poskytovaní verejných služieb predstavuje neprijateľnú zmluvnú podmienku, spôsobujúcu značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (§ 53 ods.1 Občianskeho zákonníka v spojení so smernicou Rady 93/13 EHS z 5.apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách), nakoľko požaduje od spotrebiteľa, ktorý nesplnil záväzok, aby zaplatil zmluvnú pokutu, základom pre výpočet ktorej sú podľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o úvere, účel poskytnutia úveru, skutočné použitie úveru, podnikateľský úver
Právna veta: Ak žalovaný namietal, že žiadosť o úver neobsahuje údaje zhodné so samotnou zmluvou o úvere, keďže neobsahuje údaj o účele poskytovaného úveru, odvolací súd udáva, že na posúdenie vzťahu strán ako obchodnoprávneho (podnikateľského), riadiaceho sa Obchodným zákonníkom, postačuje samotná zmluva o úvere, kde je už účel úveru identifikovaný jednoznačne - nákup auta na podnikateľské účely.(...) Je potrebné si uvedomiť to, že nie je dôležité na aký účel v skutočnosti dlžník peniaze použil (teda či na súkromný účel), ale rozhodujúce je to, na aký účel bol úver poskytnutý a či dlžník uzatváral úverovú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: marenie výkonu úradného rozhodnutia, nariadenie výkonu trestu, fikcia doručenia v zmysle TP, výzva na nástup do výkonu trestu odňatia slobody, domnienka vedomosti o výzve na nástup trestu
Právna veta: Objektívna stránka trestného činu § 348 ods. 1 písm. a) spočíva v konaní, ktoré spočíva v marení alebo podstatnom sťažovaní výkonu uvedeného rozhodnutia súdu. Zákonný znak marí alebo podstatne sťažuje, treba vykladať tak, že rozhodnutie, ktoré má byť vykonané v čase činu, v dôsledku konania páchateľa nie je vykonané a nemožno ho vykonať, alebo bolo vykonané za podstatne sťažených podmienok. Z hľadiska subjektívnej stránky sa pri tomto trestnom čine vyžaduje úmysel. (...) Obžalovanému sa kladie za vinu, že maril výkon rozhodnutia súdu tým, že bez vážneho dôvodu nenastúpil výkon trestu odňatia s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: služobné hodnotenie, disciplinárne opatrenia policajta, výkon funkcie v štátnej službe, nespoľahlivosť policajta, nespôsobilosť na výkon štátnej služby
Právna veta: Z ustanovenia § 27 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 73/1998 Z.z. okrem iného vyplýva, že k služobnému hodnoteniu policajta je potrebné pristupovať komplexne. Nie je možné sústrediť sa ťažiskovo len na otázku spoľahlivosti meranú iba dodržiavaním služobnej disciplíny a opomínať, že kategória spoľahlivosti v sebe zahŕňa ďalšie úrovne spoločenských javov, ktoré je potrebné vyhodnocovať, aby policajt dokázal „spoľahlivo“ vykonávať svoju funkciu, ktorej realizáciu spoločnosť vníma najmä cez aktuálne verejne pertraktované heslo „Pomáhať a chrániť.“ Ak sa žalovaný a pred ním prvostupňový správny orgán (nadr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti poisťovateľa, povinné zmluvné poistenie, úrok z omeškania v prípade nároku na náhradu škody
Právna veta: Pri posudzovaní od kedy patrí poškodenému aj úrok z omeškania v prípadoch nároku na náhradu škody z ublíženia na zdraví je potrebné rozlišovať, či na strane poisťovateľa došlo alebo nedošlo k splneniu zákonnej povinnosti v zmysle § 11 ods. 6 Zákona o PZP. V prípade, ak si poisťovateľ túto zákonnú povinnosť splnil v zákonnej lehote, možno úrok z omeškania poškodenému priznať len v tom prípade, ak na základe výsledku súdneho konania, bol poisťovateľ zaviazaný k nahradeniu výšky sťaženia spoločenského uplatnenia poškodenému, avšak túto povinnosť si v zmysle právoplatného rozsudku nesplnil. Až od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dobré mravy, dôvody na vrátenie daru, nevhodné správanie obdarovaného, hrubé porušovanie dobrých mravov
Právna veta: Súd prvej inštancie takto postupoval a správne skonštatoval, že aj keď konanie a správanie sa žalovanej (hádky, vulgárne nadávanie žalobcovi, cápanie žalobcu, poškodzovanie osobných vecí, drobné poškodenie nehnuteľnosti) možno nepochybne označiť za nevhodné, v rozpore s dobrými mravmi, nenapĺňa však skutkovú podstatu ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka. Je však potrebné zdôrazniť, že nie každé správanie, ktoré nie je v súlade so spoločensky uznávanými pravidlami slušného správania vo vzájomných vzťahoch medzi ľuďmi, napĺňa znaky hrubého porušenia dobrých mravov podľa § 630 Občianskeho zák ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zosplatnenie pohľadávky, všeobecné obchodné podmienky úverovej zmluvy, nekalé obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom, práva vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere
Právna veta: V danom prípade boli zmluvné podmienky dodávateľom vopred pripravené a nebolo možné zo stany spotrebiteľa meniť ich obsah. Uvedené je dôvodom k tomu, aby súdnej kontrole boli podrobené aj zmluvné dojednania majúce charakter podmienok spôsobujúcich značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. (...) Pokiaľ ide o samotné všeobecné obchodné podmienky a jej jednotlivé dojednania, odvolací súd je toho názoru, že zakotvenie tak podstatnej zmluvnej podmienky, akým je zosplatnenie pohľadávky a zároveň existencia finančných nárokov dodávateľa do textu všeobecný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosti vlastníka vodnej stavby, zodpovednosť za škodu, zmluvy s ochranným účinkom pre tretie strany, povinnosť udržiavať vodnú stavbu v riadnom stave
Právna veta: V zmysle §53 Vodného zákona je vlastník vodnej stavby povinný udržiavať vodnú stavbu v riadnom stave, aby neohrozovala okrem iného bezpečnosť osôb, z čoho možno vyvodiť, že ak vlastník vodnej stavby poruší túto zákonom stanovenú povinnosť, zodpovedá za prípadne vzniknuté škody, ak sú splnené aj ostatné predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu podľa § 420 Obč. zák. (...) Skutočnosť, že medzi vlastníkom a žalovaným, bola uzavretá zmluva o spolupráci a podmienkach využívania spevnenej koruny hrádze však neznamená, že by vlastník uvedenej nehnuteľnosti nebol pasívne legitimovaným subjektom v s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zánik vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, nárok na výživné, schopnosť dieťaťa samostatne sa živiť, zdravotné postihnutie dieťaťa
Právna veta: Podľa ust. § 62 ods. 1 Zákona o rodine plnenie vyživovacej povinnosť rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.(...) Vyživovacia povinnosť zaniká spravidla riadnym ukončením štúdia avšak existujú výnimky, kedy vyživovacia povinnosť zanikne skôr alebo výnimky, kedy zanikne neskôr alebo nezanikne nikdy. Pokiaľ ide o zdravotné postihnutie musí byť trvalé a objektívne svojím rozsahom znemožňujúce dieťaťu nadobudnúť schopnosť samostatne sa živiť. V prvom rade musí ísť o také postihnutie, ktoré znemožňuje dieťaťu akúkoľvek prácu. Zdravotné p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poistná zmluva, všeobecné poistné podmienky, forma právnych úkonov týkajúce sa poistenia, oznámenie poistných podmienok, platnosť poistnej zmluvy
Právna veta: Ustanovenie § 788 ods. 3 Občianskeho zákonníka neupravuje, že poistné podmienky majú byť tomu, kto poistnú zmluvu s poistiteľom uzavrel „oboznámené“, ale upravuje, že majú byť „oznámené“. Termín „oznámené“ znamená, že ten, kto s poistiteľom zmluvu uzavrel, poistné podmienky dostal do svojej dispozície, aby si ich mohol preštudovať. Pre platnosť poistnej zmluvy už nie je potrebné dokazovať, že uvedený účastník poistnej zmluvy sa s poistnými podmienkami aj oboznámil, pretože zákonná formulácia neznie „alebo bol s poistnými podmienkami oboznámený“. Pre právne úkony týkajúce sa poistenia je podľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na styk s dieťaťom, zodpovednosť za škodu, osobná starostlivosť rodičov o maloletého, zmarenie styku rodiča s dieťaťom
Právna veta: Podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka, každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. Ak je rodičovi zverené dieťa do osobnej starostlivosti a je jeho povinnosťou strpieť právo druhého rodiča na realizáciu styku s dieťaťom, a zároveň je povinný dieťa na takýto styk riadne pripraviť. Rodič zodpovedá druhému rodičovi za škodu, ktorá mu nerealizáciou (zmarením) styku vznikla. Pôjde najmä o vynaložené náklady v súvislosti s cestou do miesta bydliska dieťaťa a späť a podobne. Predpokladom možnosti uplatniť si náhradu škody je, že rodičovi oprávnenému na styk vznikla skuto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: určovacia žaloba, vecná legitimácia účastníkov konania, užívanie poľovného revíru, zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov, sporu o určenie neplatnosti uznesení prijatých na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov
Právna veta: Žalobca sa podanou žalobou domáhal neplatnosti uznesení prijatých na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov, teda ide o žalobu o určenie právnej skutočnosti. Pokiaľ prvoinštančný súd zamietol predmetnú určovaciu žalobu pre jej procesnú neprípustnosť, jeho záver bol správny, pretože CSP pripúšťa žalobu na určenie právnej skutočnosti podľa § 137 písm. d) CSP iba za predpokladu, že to vyplýva z osobitného predpisu, čo nebolo v prejednávanej veci splnené. V prípade určenia neplatnosti uznesení prijatých na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov nejde o určenie práva ani právneho vzťahu, pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: konanie vo veciach sociálneho poistenia, zásady správneho konania, procesné režimy správneho poriadku, výlučné použitie osobitného právneho predpisu
Právna veta: Napriek tomu, že podľa § 172 ods. 1 vety prvej zákona o sociálnom poistení sa na konanie vo veciach sociálneho poistenia všeobecný predpis o správnom konaní nevzťahuje, nemožno v preskúmavanom administratívnom konaní upustiť od vyžadovania aspoň minimálnych požiadaviek kladených na konania a rozhodnutia správnych orgánov (...) v zmysle ktorého musia byť správne rozhodnutie formulované v jednoduchej, jasnej a zrozumiteľnej podobe a musia obsahovať primerané zdôvodnenie obsahujúce skutkové a právne dôvody, pre ktoré bolo vydané. Rovnako, s prihliadnutím na vývoj v judikatúre Najvyššieho súdu Sl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vzdanie sa mandátu starostu obce, platové pomery starostov, nárok na odstupné
Právna veta: Podľa ust. § 5 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. , po zániku mandátu starostu z dôvodu skončenia funkčného obdobia patrí starostovi odstupné z rozpočtu obce vo výške 3násobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dlhšie ako 6 mesiacov. To neplatí, ak ide o dôvody uvedené v osobitnom predpise (...) pričom v poznámke č. 9 k ustanoveniu § 5 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. je uvedený odkaz na ust. § 13a ods. 1 písm. a), d) a f) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Vychádzajúc z tohto ustanovenia nemožnosť poskytnutia odstupného je viazaná iba na odmietnutie sľubu alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zriadenie a zrušenie základných škôl, zriaďovateľ školy, kompetencie obecného zastupiteľstva, delegovanie zástupcov do rady školy
Právna veta: Otázku spôsobu, akým obec ako zriaďovateľ školy deleguje svojich zástupcov do príslušnej rady školy nie je osobitne upravená v žiadnom právnom predpise (...) Pokiaľ ide o školský zákon, ktorý je špeciálnym právnym predpisov v oblasti školstva vo vzťahu k zákonu o obecnom zriadení je zrejmé, že ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. zákonodarca výslovne delegoval na obce kompetenciu v rámci preneseného výkonu štátnej správy zriaďovať základné školy s tým, že na realizáciu tejto kompetencie, t.j. na zriadenie základnej školy, je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo prijalo všeobecne závä ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o dielo, podstatné náležitosti zmluvy, obchodné záväzkové vzťahy, nepodmienenosť zaplatenie ceny diela
Právna veta: Vychádzajúc z ust. § 536 ods. 1, 2, 3 Obch. zák., ktorý je základným ustanovením zmluvy o dielo ako jedného zo zmluvných typov upravených v Obch. zák., podstatnými náležitosťami zmluvy uvedenými v odseku 1 citovaného ustanovenia sú dohoda o predmete plnenia, dohoda o cene a záväzok ju zaplatiť. Odvolací súd zastáva názor, že záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonané diela predstavujúci podstatnú náležitosť zmluvy o dielo, nemôže byť podmienený resp., viazaný na splnenie peňažného záväzku tretej osoby (napr. investora, teda zmluvného partnera objednávateľa). Takéto dojednani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výzva veriteľa na úhradu dlžnej sumy, zosplatnenie pohľadávky, premlčacia lehota, vyhlásenie o predčasnej splatnosti úveru, podmienky písomnej výzvy podľa § 53 ods. 9 OZ
Právna veta: Vyhlásenie o predčasnej splatnosti úveru ako aj predchádzajúca výzva na úhradu dlhu s upozornením na možnosť vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru musí byť písomne preukázané a musí byť doručené dlžníkovi inak platí, že zmluvný vzťah trvá do času dojednaného v zmluve, t. j. do termínu konečnej splatnosti celého úveru. Obsahom spisu síce je výzva veriteľa na úhradu dlžnej sumy čo však nepredstavuje právny úkon samotného vyhlásenia predčasnej splatnosti celého úveru, ale len výzvu v zmysle ust. § 53 ods. 9 Občianskeho zákonníka. Čo sa týka podmienky písomnej výzvy pred vyhlásením splatnosti ce ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: práva spotrebiteľa, právo spotrebiteľa na primerané finančné zadosťučinenie, vznesenie námietky premlčania
Právna veta: Podľa ustálenej súdnej praxe pod úspešným uplatnením porušenia práva alebo povinnosti v zmysle ust. § 3 ods. 5 zák. č. 250/2007 Z.z. treba rozumieť úspešné uplatnenie konkrétneho nároku z porušenia práva alebo povinnosti, napr. nároku na náhradu škody, na vydanie bezdôvodného obohatenia, alebo aj určenie neprijateľnosti konkrétnej vymedzenej zmluvnej podmienky používanej v spotrebiteľskej zmluve, ale aj námietkou v rámci svojej ochrany proti dodávateľovi uplatnenému nároku, že boli práva spotrebiteľa pri zmluvnom vzťahu porušené alebo neboli dodržané (boli porušené) povinnosti dodávateľa. Vo v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: objektívna zodpovednosť, predbežné opatrenie podla O.s.p, vznik zodpovednosti bez ohľadu na protiprávnosť konania, ujma spôsobená predbežným (neodkladným) opatrením, návrh na nariadenie predbežného (neodkladného opatrenia)
Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že napriek tomu, že ustanovenie § 340 CSP (predtým § 77 ods. 3 O.s.p.) je ustanovenie nachádzajúce sa v procesnoprávnom predpise, toto ustanovenie má hmotnoprávny charakter. Na jeho základe totiž nevznikajú, nemenia sa a nerušia procesnoprávne vzťahy, ale sa ním zakladá hmotnoprávny nárok na náhradu ujmy z titulu súkromnoprávnej zodpovednosti za ujmu. Platí to aj napriek tomu, že jedným z predpokladov vzniku tejto zodpovednosti sú určité procesnoprávne vzťahy. Zodpovednosť za ujmu spôsobenú neodkladným opatrením ( predbežným opatrením ) je konštruovaná v Civilnom sporo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania, odborné vyjadrenia a znalecké dokazovanie, princíp spravodlivého usporiadania vecí, princíp úspechu v spore, vyvrátenie skutkových tvrdení
Právna veta: V súdenej veci nastala osobitná procesná situácia v spojitosti s náhradou trov odborného vyjadrenia. V zmysle § 259 v spojení s § 258 a § 206 CSP má osoba, ktorá spracovala odborné vyjadrenie nárok na zaplatenie trov jej vzniknutých. Špecifickosť situácie v prejednávanom prípade súvisí s tým, že hoci bola žalobkyňa v konečnom dôsledku v spore úspešná, závery odborného vyjadrenia v plnej miere vyvrátili dotknuté/posudzované čiastkové skutkové tvrdenia žalobkyne. Išlo pritom o dôkaz, ktorý bol vykonaný na preukázanie pravdivosti výlučne tvrdenia žalobkyne a bol ňou opakovane vyslovene žiadaný. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozsudok súdu v sporovom konaní, rozhodovanie o zmene výživného, zmena alebo zrušenie výživného, zmena rozhodnutia do minulosti
Právna veta: Právoplatné a vykonateľné rozhodnutia ukladajúce povinnosť plniť v budúcnosti splatné dávky alebo splátky možno na základe žaloby zmeniť, ak sa podstatne zmenia pomery rozhodujúce pre výšku a ďalšie trvanie dávok alebo splátok, keďže v čase rozhodovania o uložení takejto povinnosti nie je možné predvídať okolnosti, ktoré nastanú v budúcnosti. Procesnoprávnym základom pre zmenu právoplatného rozhodnutia o vyživovacej povinnosti je ustanovenie § 231 Civilného sporového poriadku, ktoré výslovne určuje, že zmena rozsudku je prípustná od času, keď nastala podstatná zmena pomerov. Možnú zmenu rozhod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: právne vzťahy sudcu, orgány riadenia a správy súdov, Nároky súvisiace so skončením výkonu funkcie sudcu, plat sudcu, spoločné ustanovenia zákon o sudcoch, pôsobnosť zákonníka práce, úroky z omeškania podľa OZ, nárok na odchodné, skončenie funkcie sudcu
Právna veta: Ustanovenie § 25 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. upravuje charakter vzťahu sudcu a štátu a ustanovuje, že vzťah sudcu a štátu je vzťahom verejnoprávnym. Nejde teda o vzťah pracovnoprávny medzi sudcom a súdom, ani o služobný pomer sudcu k súdu, na ktorý bol na výkon funkcie pridelený. Ide o verejnoprávny vzťah ústavného činiteľa k štátu, pretože v jeho mene vykonáva svoju funkciu. Štát je tým subjektom, ktorému vo vzťahu k sudcovi vznikajú práva a povinnosti . V zmysle § 34 zákona č. zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch vo veciach týkajúcich sa postavenia sudcov v ich osobitnom právnom vzťahu k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: komplexný posudok, lekárska posudková činnosť podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, argumentačné nedostatky lekárskeho posudku, viazanosť závermi lekárskeho posudku
Právna veta: Zo zákona č. 447/2008 Z.z. vyplýva, že komplexný posudok podľa § 15 vydaný na základe lekárskeho posudku spracovaného podľa § 11 uvedeného zákona je pre rozhodovaciu činnosť správnych orgánov záväzným podkladom. Napriek tomu, ak komplexný posudok vykazuje argumentačné nedostatky charakteru absencie vyporiadania sa s rozpormi medzi podkladmi slúžiacimi na vypracovanie lekárskeho posudku na jednej strane a posudkovým záverom na strane druhej, je úlohou správneho orgánu, aby túto medzeru v rámci svojej rozhodovacej činnosti argumentačne vyplnil. Nestačí, ak sa správny orgán iba odvolá na svoju vi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie, absolútna neplatnosť právneho úkonu, faktický pracovný pomer, neplatnosť právneho úkonu, zánik funkcie hlavného kontrolóra, neexistencia pracovného pomeru
Právna veta: (...) Pokiaľ absentuje voľba do funkcie hlavného kontrolóra, nemohol žalobkyni vzniknúť ani nárok na uzavretie pracovnej zmluvy na druh práce hlavný (miestny) kontrolór. Podľa § 18 zákona č. 368/1990 Zb. hlavnému (miestnemu) kontrolórovi vzniká nárok na uzavretie pracovnej zmluvy až po zvolení. Ak bola so žalobkyňou uzavretá pracovná zmluva na druh práce, funkcia miestneho kontrolóra, bol tento postup v rozpore so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Pre posúdenie platnosti uzavretia pracovnej zmluvy žalobkyne so žalovaným je potrebné subsidiárne použiť ustanovenie § 1 odsek 4 Zákonník ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: udeľovanie povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly a povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality, objektívne a transparentné kritériá, kritéria pre výber úspešného záujemcu, absencia právnej úpravy postupu
Právna veta: V ustanovení § 83 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 106/2018 Z. z. sa ustanovujú sa podmienky na zriadenie (vybudovanie) stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly alebo kontroly originality, na základe ktorých príslušný okresný úrad v povoľovacom procese rozhodne o udelení príslušného povolenia alebo zamietnutí návrhu. Podrobnosti o podmienkach na získanie povolenia (finančná spoľahlivosť, bezúhonnosť a dôveryhodnosť, zákaz personálneho a majetkového prepojenia a v prípade povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality aj spoľahlivosť) a o ich preukazovaní sú upravené v § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: znalecký posudok, účel znaleckého posudku, úloha znalca, náležitosti znaleckého posudku
Právna veta: Pokiaľ žalobkyňa tvrdila, že nikde nie je explicitne uvedené, že otázky znalcovi majú byť vymedzené práve v časti „úloha znalca“ a že teda nemôžu byť uvedené v časti „účel znaleckého posudku“, túto argumentáciu považoval súd za voluntaristickú. Význam slova „úloha“ nie je totožný s pojmom „účel“. Pojmom “úloha“ sa vyjadruje, čo treba vykonať, povinná činnosť, je to niečo niečo určené na riešenie (lexikón slovenského jazyka). „Účelom“ je zámer, zmysel, ku ktorému smeruje istá činnosť (lexikón slovenského jazyka). Splnením úlohy možno dosiahnuť želaný účel. Preto pokiaľ tvorca všeobecne záväznéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: poctivý zámer, majetok nepatrnej hodnoty, návrh na vyhlásenie konkurzu, prevod majetku pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu
Právna veta: Je nesporné, že hodnota jednej polovice rodinného domu nie je majetkom nepatrnej hodnoty a prevod tohto majetku len dva a pol roka pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu je konaním žalovaného ako dlžníka, ktorý možno kvalifikovať ako nepoctivý zámer, ak žalovaný túto informáciu neuviedol v zmysle ustanovenia § 166g ods. 2 písm. c/ ZKR v návrhu na vyhlásenie konkurzu a v prílohách tohto návrhu.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: lehota na rozhodnutie v daňovom konaní, poriadková lehota , nedodržanie lehôt, nezákonnosť rozhodnutia správneho orgánu
Právna veta: Lehota na rozhodnutie ustanovená v § 68 ods. 2 a 3 daňového poriadku je lehotou poriadkovou, teda jej nedodržanie nemá vplyv na posúdenie zákonnosti resp. nezákonnosti rozhodnutia správcu dane. Zákon s nedodržaním lehoty na rozhodnutie nespája žiadne následky, rozhodnutie, hoci vydané po vyššie uvedenej lehote, pôsobí rovnakými účinkami, ako k prekročeniu nedošlo. Zároveň, vychádzajúc z dikcie § 68 daňového poriadku, nie je možné akceptovať výklad, že prekročenie lehoty na rozhodnutie mohlo mať, a to akýkoľvek, vplyv na zákonnosť rozhodnutia správcu vo veci samej. Nezákonnosť rozhodnutia správ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: oprávnenie požadovať informácie, neprípustnosť dôkazu, zákaz sebaobviňovania, výsluch obvineného, vznesenie obvinenia, nemo tenetur se ipsum accusare, sebaobviňovacie vyjadrenie podozrivej osoby
Právna veta: Pravidlo nemo tenetur je v súčasnosti vykladané ako zákaz donucovať obvineného k akémukoľvek aktívnemu konaniu, ktorým by prispel k získaniu dôkazov proti sebe. Ak má mať teda tento ústavne chránený princíp reálny obsah, potom seba obviňujúce vyjadrenie prednesené voči štátnej moci (prezentovanej v tomto prípade políciou) môže mať v rámci trestného stíhania povahu usvedčujúceho dôkazu len za predpokladu, že ho urobila osoba, ktorá mala procesné postavenie obvineného podľa § 206 ods. 1 Tr. por., bola v tomto postavení vypočutá podľa § 121 ods. 1 Tr. por., pritom bola poučená o právach obvinenéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: sprenevera, negatívny skutkový omyl, nezhoda vedomia páchateľa so skutočnosťou
Právna veta: V danej veci je však nevyhnutné, aby vyššie uvedený skutok napĺňal všetky zákonné znaky trestného činu sprenevery tak, ako sú uvedené v ustanovení § 213 ods. 1 Tr. zák. Tu má na mysli senát odvolacieho súdu zavinenie konania obžalovaného vo vzťahu k prisvojeniu si cudzej veci, ako subjektívnej stránky predmetného trestného činu. Zo znakov skutkovej podstaty tohto trestného činu vyplýva, že zo strany páchateľa musí ísť o úmyselné prisvojenie si cudzej veci. Tento úmysel zahrňuje aj vedomosť páchateľa (rozumová stránka zavinenia), že vec, ktorú si prisvojuje, je cudzia. Senát odvolacieho súdu je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: využiteľnosť dôkazov, dokazovanie, výsluch svedka, výsluch obvineného z priestupku, zápisnica z výsluchu svedka
Právna veta: Príspevok sa venuje možnostiam využitia niektorých dôkazov produkovaných v trestnom konaní v súvisiacich správnych konaniach.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: subjekt finančného trhu, regulácia, finančný trh, dohľad nad finančným trhom
Právna veta: Regulácia subjektov finančného trhu sa v poslednom čase v značnej miere precizovala a sprísňovala. Na druhej strane práve sprísnenie regulácie podporilo neoprávnené podnikanie na finančnom trhu. Okrem toho snahy o harmonizáciu vedú k neustálym zmenám legislatívy a pribúdajúce nové právne predpisy EÚ zaťažujú činnosť vykonávanú národnými regulátormi vrátane NBS. V rámci tohto príspevku sa budeme hlbšie zaoberať tak negatívnymi ako aj pozitívnymi faktormi určujúcimi potrebu regulácie ako takej. Okrem toho sa pokúsime zodpovedať otázku potreby regulácie vo všeobecnosti a rovnako tak aj miery únos ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nesplnenie vyživovacej povinnosti, zanedbanie povinnej výživy, právo na poskytovanie výživného, zákonná vyživovacia povinnosť
Právna veta: Článok sa zaoberá výpočtom možných páchateľov trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Tr. zák. a dopĺňa tak právnu teóriu, ktorá nepopisuje všetky možné alternetívy
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nadbytočnosť zamestnanca, skončenie pracovného pomeru, výpoveď pre nadbytočnosť, výpoveď z organizačných dôvodov
Právna veta: Jedným z možných spôsobov skončenia pracovného pomeru je výpoveď. Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Z dôvodu posilnenej ochrany zamestnanca je zamestnávateľ limitovaný výpovednými dôvodmi taxatívne ustanovenými v Zákonníku prácu. To znamená, že zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v zákone na rozdiel od zamestnanca, ktorý môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Jeden z často sa vyskytujúcich dôvodov pre výpoveď danú zamestnávateľom je nadbytočnosť zamestnanca z organizačných dôvodov ( ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: koronavírus, covid-19, náhrada príjmu, dočasná práceneschopnosť, všeobecné zásady prevencie, karanténne opatrenie, podmienky nároku na náhradu príjmu
Právna veta: V praxi bežná vec, zamestnanec v snahe neprísť o časť príjmu alebo z iných dôvodov sa rozhodne napriek chorobe nastúpiť do práce (niekedy aj pod tlakom zamestnávateľa pre nedostatok pracovných síl). Tým neohrozuje len svojich kolegov, ale v konečnom dôsledku riskuje aj svoje zdravie a fungovanie celej firmy. O to vážnejšia situácia nastáva, keď čelíme novému vírusu ako je napríklad v súčasnosti sa šíriaci koronavírus SARS-CoV-2. Môže zamestnávateľ zakázať vstup zamestnancovi evidentne javiacemu známky ochorenia, resp. podozrivému na COVID-19 na pracovisko? Aké sú v takom prípade peňažné nároky ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: lehota a miesto na podanie, Lehota na podanie sťažnosti, sťažnosť proti uzneseniu, odôvodnenie sťažnosti
Právna veta: Článok pokračuje v diskusii o podávaní tzv. bianco sťažností v trestnom konaní
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: trestná zodpovednosť právnických osôb, vzdanie sa funkcie konateľa, zodpovednosť za škodu , likvidácia právnickej osoby, likvidácia spoločnosti
Právna veta: Pojem právnickej osoby je z hľadiska štruktúry systémovo zložitý integrovaný fenomén, ktorý je skúmaný a študovaný celou skupinou vedných odvetví. Preto je potrebné právnickú osobu vnímať ako komplexný spoločenský fenomén, ktorý vznikol v určitých spoločenských podmienkach a plnil, a do budúcnosti i bude plniť, svoje spoločenské poslanie.
V článku analyzujem doktrínu piercing the corporate veil, ktorej primárnym účelom je princíp ochrany veritelov a o.i. analyzujem trest zrušenia právnickej osoby v kontexte zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: neprípustnosť trestného stíhania, zásada ne bis in idem v trestnom konaní, zastavenie trestného stíhania z dôvodu neprípustnosti, disciplinárne konanie , disciplinárny orgán
Právna veta: Článok sa zaoberá problematikou možného súbehu disciplinárneho a trestného konania vedeného proti prokurátorovi a to na podklade judikatúry ESĽP
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi, drogová trestná činnosť, predaj drog, predaj drog vo veľkom rozsahu, veľké množstvo drog, zločinecká organizácia
Právna veta: Článok sa na podklade konkrétneho prípadu zaoberá rozhodovacou činnosťou Súdneho dvora Európskej únie v drogových trestných veciach
MENU