Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: podmienky nároku na invalidný dôchodok, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, nárok na invalidný dôchodok, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
Právna veta: Podmienkou vzniku nároku na invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. je invalidita poistenca. Za invalidného poistenca sa v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. považuje poistenec, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: úrok z omeškania, správca dane, daňový subjekt , minimálna ročná úroková sadzba
Právna veta: Správca dane úrok vyrubí, ak daňový subjekt nezaplatí alebo neodvedie v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške alebo v lehote alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane a) daň alebo rozdiel dane ( § 156 ods. 1 pís a) daňového poriadku). Daňou sa rozumie daň podľa hmotnoprávnych daňových predpisov (t. j. daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, spotrebná daň z minerálneho oleja, spotrebná daň z liehu, spotrebná daň z alkoholických nápojov, spotrebná daň z tabakových výrobkov, spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu a miestne dane podľa zákona o miestnych daniach a miestnom po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozvrhnutie základného času služby v týždni, nerovnomerné rozvrhnutie základného času služby, nadriadený policajta
Právna veta: Predpokladom príplatku za nerovnomernosť času služby policajta je skutočnosť, že policajt v zmysle § 97 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z.z. mal základný čas služby v týždni rozvrhnutý nerovnomerne počas celého kalendárneho mesiaca. Nerovnomerné rozvrhnutie základného času služby nie je právnou skutočnosťou, ktorá by vyplývala priamo zo zákona, ale v zmysle § 65 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z.z. o nej rozhoduje nadriadený policajta. Toto rozhodnutie o spôsobe rozvrhnutia základného času služby musí byť písomné a policajt s ním musí byť oboznámený. Aj v prejednávanom prípade námietky žalobcu smerujú práve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: dávka, pomoc v hmotnej núdzi, zapojenie do pracovného procesu
Právna veta: Konanie správneho orgánu prvého stupňa je potrebné posúdiť ako formalistické, čo je v rozpore s účelom zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Pokiaľ prvostupňový správny orgán žalobcovi dávku hmotnej núdze znížil o sumu 61,60 eur, bez toho, aby mal preukázané, či žalobca sa môže podrobiť výkonu ponúknutých prác v intenciách uvedených vyššie (nález ústavného súdu sp. zn. PL ÚS 8/2014), rozhodol vo veci predčasne. Invalidita žalobcu, z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, je jednou z podmienok, ktorá by podmieňovala (vylučovala, resp. znížila rozsah) jeho povinnosti vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 421 CSP, vymedzenie právnej otázky v dovolaní
Právna veta: Aby určitá otázka mohla byť relevantná z hľadiska § 421 ods. 1 CSP, musí mať zreteľné charakteristické znaky. Predovšetkým musí ísť o otázku právnu (teda v žiadnom prípade nie o skutkovú otázku). Zo zákonodarcom zvolenej formulácie tohto ustanovenia vyplýva, že otázkou riešenou odvolacím súdom sa tu rozumie tak otázka hmotnoprávna (ktorá sa odvíja od interpretácie napríklad Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákonníka práce, Zákona o rodine), ako aj procesnoprávna (ktorej riešenie záviselo na aplikácii a interpretácii procesných ustanovení). Musí ísť o právnu otázku, ktorú odvolací s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o predaji podniku, záväzky strán pri zmluve o predaji podniku, podnik
Právna veta: Ustanovenie § 477 ObZ má kogentný charakter, čo vylučuje možnosť, aby sa zmluvné strany dohodli odchylne od tejto úpravy, alebo aby jeho použitie vylúčili. Tu treba zdôrazniť, že z ust. § 476 ods. 1 ObZ vyplýva, že podstatnou časťou tejto typovej zmluvy je záväzok kupujúceho prevziať záväzky predávajúceho súvisiace s podnikom a pokiaľ by sa zmluvné strany dohodli, že niektoré záväzky predávajúceho súvisiace s podnikom na kupujúceho neprechádzajú, zmluva o predaji podniku by nebola platne uzavretá. Dňom účinnosti zmluvy o predaji podniku ex lege na kupujúceho prechádzajú všetky práva a záväzky, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. g) Trestného poriadku, nevykonanie navrhnutých dôkazov
Právna veta: Dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. g) Trestného poriadku možno úspešne uplatňovať v prípadoch, keď je rozhodnutie súdu založené na dôkazoch, ktoré neboli na hlavnom pojednávaní vykonané zákonným spôsobom. Skutočnosť, že rozhodnutie je založené na dôkazoch vykonaných v rozpore so zákonom, musí byť z obsahu spisu zrejmá a porušenie zákona by malo svojou povahou a závažnosťou zodpovedať porušeniu práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čomu napokon zodpovedá i samotná povaha dovolania ako mimoriadneho (nie ďalšieho riadneho) opravného pro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súhlas oboch manželov, pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, bezpodielové spoluvlastníctvo
Právna veta: Ustanovenie § 145 Obč. zákonníka sa vzťahuje na právne úkony týkajúce sa spoločných vecí, t. j. vecí, ktoré už sú súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva. Právna možnosť uzavierať zmluvy len jedným z manželov nie je existenciou bezpodielového spoluvlastníctva nijako obmedzená. Ustálená prax dovolacieho súdu hovorí, že tieto úkony sa priamo netýkajú už nadobudnutého majetku v BSM. Uzavretím takýchto zmlúv len jedným z manželov teda nevzniká spoločný záväzok manželov, ale iba individuálny záväzok toho manžela, ktorý zmluvu sám uzatvoril. V širšom kontexte existencie spoločného majetku manželov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: všeobecné ustanovenie dokazovanie, trestné oznámenie, náležité objasnenie veci, listinný dôkaz, trestný čin , trestné stíhanie
Právna veta: Najvyšší súd sa nestotožňuje s názorom dovolateľa, že v prípade trestného oznámenia ide o nezákonný dôkaz, i keď ide len o podklad slúžiaci len na začatie trestného stíhania či vznesenie obvinenia, ktorého pravdivosť je až v ďalšom priebehu prípravného konania preverovaná dôkazmi zabezpečovanými a vykonávanými orgánmi činnými v trestnom konaní. V zmysle konštantnej judikatúry najvyššieho súdu trestné oznámenie spadá do kategórie „všetkého“ čo v zmysle § 119 ods. 2 Trestného poriadku, lebo za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k náležitému objasneniu veci a čo sa získalo z dôkazných pro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vražda, vražda z pomsty, spáchanie trestného činu z pomsty
Právna veta: Trestný čin vraždy je zaradený do prvej hlavy prvého dielu osobitnej časti Trestného zákona ako trestný čin proti životu a jeho objektom je záujem štátu na ochrane ľudského života. Objektívna stránka v základnej skutkovej podstate zahŕňa úmyselné usmrtenie inej osoby, t. j. zbavenie života človeka bez ohľadu na použité prostriedky. Páchateľom trestného činu, ktorý je už v základnej skutkovej podstate obzvlášť závažným zločinom, môže byť ktokoľvek, teda subjekt je všeobecný. Z hľadiska subjektívnej stránky ide o úmyselný trestný čin, t. j. vyžaduje sa priamy alebo nepriamy úmysel páchateľa. Pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: priťažujúce okolnosti, zvýšenie dolnej hranice trestnej sadzby, nesprávna aplikácia ustanovenia § 38 ods. 5 Trestného zákona
Právna veta: Najvyšší súd zároveň vyhodnotil ako opodstatnenú námietku obvineného týkajúcu sa nesprávnej aplikácie ustanovenia § 38 ods. 5 Tr. zák. Zo znenia predmetného ustanovenia vyplýva, že zvýšenie zákonom ustanovenej dolnej hranice trestnej sadzby o polovicu prichádza do úvahy v prípade, ak páchateľ opätovne spáchal zločin, pričom pod pojmom "opätovne" treba vo vzťahu k tomuto ustanoveniu rozumieť spáchanie zločinu po tom, čo bol páchateľ právoplatne odsúdený za iný zločin. Na tento znak sa neprihliadne v prípade, ak predchádzajúce odsúdenie za zločin je zahladené. V opačnom prípade však nie je rozho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zákaz činnosti podľa zákona o priestupkoch, motorové vozidlo, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
Právna veta: Zákon o priestupkoch neupravuje možnosť uloženia sankcie zákazu činnosti viesť motorové vozidlo len určitej skupiny. Zákon o priestupkoch v § 14 ods. 1 ustanovuje všeobecne, že zákaz činnosti možno uložiť len za priestupky uvedené v osobitnej časti tohto zákona alebo v inom zákone a na čas v nich ustanovený, najdlhšie na päť rokov, ak ide o činnosť, ktorú páchateľ vykonáva v pracovnom alebo v inom obdobnom pomere alebo na ktorú treba povolenie alebo súhlas štátneho orgánu, a ak páchateľ spáchal priestupok touto činnosťou alebo v súvislosti s ňou, pričom v odseku 4 § 14 hovorí o upustení zvyšku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nazeranie do spisov v správnom konaní, projektová dokumentácia, správny orgán , autorské práva
Právna veta: Je si potrebné uvedomiť, že v prípade požiadavky účastníka stavebného konania o vyhotovenie kópie celej projektovej dokumnetácie dochádza k stretu dvoch oprávnených záujmov, resp. verejných práv, a to jednak práva na autorskoprávnu ochranu diela- projektovej dokumentácie na jednej strane a práva účastníka konania oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia, resp. práva na prístup k administratívnemu spisu v zmysle § 23 Správneho poriadku na strane druhej. V rámci povinnosti vyplývajúcej správnemu orgánu z ustanovenia § 23 ods. 1 Správneho poriadku a súčasne jeho povinnosti dbať o dodržiavanie ochran ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o umiestnení stavby, stavba
Právna veta: Ustanovenie § 39a stavebného zákona predstavuje obsahové vymedzenie rozhodnutia o umiestnení stavby in concreto určenie stavebného pozemku, umiestnenie stavby na tomto pozemku, určenie podmienok na umiestnenie stavby, určenie požiadaviek na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. Podmienky na umiestnenie stavby sú výsledkom zosúladenia rôznych záujmov v území s prihliadnutím na budúce účinky stavby v území, najmä z hľadiska ochrany životného prostredia, súladu urbanisticko-architektonického riešenia stavby s okolím, určenia polohy stavby na pozemku aj vo vzťahu k susedným s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, platiteľ dane, dôkazná povinnosť daňového subjektu, faktúra, zdaniteľné plnenia, daňová povinnosť
Právna veta: Odpočítanie dane nenastáva „ex lege“, ale je právom platiteľa dane, ktorého vykonanie (uplatnenie) je spojené s dôkaznou povinnosťou preukázania zákonných podmienok na jeho uplatnenie. Zákon č. 222/2004 Z.z. vyžaduje na vznik nároku na odpočítanie dane súčasné splnenie tak materiálnej, ako aj formálnej podmienky, teda daňový subjekt musí preukázať, že faktúry, prípadne iné listiny, na základe ktorých si uplatňuje odpočet dane, presne odrážajú skutočne realizované plnenia. V prípade, že zistené okolnosti nasvedčujú tomu, že takéto písomnosti naozaj odrážajú (a teda dokladujú) uskutočnené zdanit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: oznámenie rozhodnutia a doručovanie písomností, nedoručenie do vlastných rúk rozhodnutia Sociálnej poisťovne
Právna veta: Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení pozná doručovanie do vlastných rúk a tzv. „obyčajné“ doručovanie. Taxatívny výpočet rozhodnutí, ktoré je potrebné doručiť do vlastných rúk stanovuje § 212 ods. 3 zákona o sociálnom poistení. Pre rozhodnutie o vzniku, prerušení a zániku sociálneho poistenia zákon o sociálnom poistení doručovanie do vlastných rúk nevyžaduje. Právnou otázkou, ktorú záväzne rieši takéto rozhodnutie je existencia či neexistencia samotného poistného vzťahu. Naopak rozhodnutím o poistnom je napríklad rozhodnutie o predpísaní dlžného poistného podľa § 144 ods. 1 zákona o soc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: ublíženie na zdraví, pokus trestného činu, úmysel páchateľa, spôsob vykonania útoku
Právna veta: Pre kvalifikáciu skutku ako zločinu ublíženia na zdraví podľa § 155 ods. 1 Tr. zák. v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Tr. zák. je teda podstatný predovšetkým spôsob vykonania útoku, jeho intenzita ako i ďalšie okolnosti, za ktorých k nemu došlo, nakoľko na podklade týchto zistení je možné urobiť záver o úmysle (hoci aj eventuálnom) páchateľa spôsobiť následok v podobe ťažkej ujmy na zdraví.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: opatrenia na predchádzanie ochoreniam, karanténne opatrenie, správna žaloba
Právna veta: Ústavný súd dodáva, že z dôvodu osobitnej povahy opatrenia podľa § 3 ods. 1 písm. c) SSP, pokiaľ má právnu povahu tzv. hybridného správneho aktu, je pri vymedzení žalobnej legitimácie fyzickej osoby alebo právnickej osoby na podanie správnej žaloby proti opatreniu potrebné § 178 ods. 1 SSP vykladať a uplatňovať vo vzťahu k tam použitej kategórii „účastník administratívneho konania“ ústavne konformným spôsobom. Obsahom formulovanej požiadavky je dôkladné zohľadnenie čl. 46 ods. 2 ústavy garantujúceho právo každého, kto tvrdí, že bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím orgánu verejne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vigilantibus iura scripta sunt, zbytočné prieťahy v konaní, sťažnosti
Právna veta: Ústavný súd je teda toho názoru, že si okresný súd a krajský súd z hľadiska požiadavky odstránenia stavu právnej neistoty svoju úlohu v rámci prvoinštančného konania a odvolacieho konania splnili vydaním meritórneho rozhodnutia. Sťažovateľ, ktorý sa domáha ochrany svojich označených práv vo vzťahu k označeným konaniam okresného súdu a krajského súdu, sa so svojou ústavnou sťažnosťou na ústavný súd obrátil v čase, keď už tento prostriedok nápravy vo vzťahu k označeným konaniam okresného súdu a krajského súdu nebol objektívne spôsobilý splniť svoj účel (obdobne pozri III. ÚS 154/2018, I. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o väzbe, nahradenie väzby
Právna veta: Podľa odôvodnenia väzobných rozhodnutí oboch konajúcich súdov základná materiálna podmienka väzby sťažovateľa, a to dôvodnosť podozrenia zo spáchania vyšetrovaných skutkov, je primerane zdôvodnená konkretizáciou doterajších výsledkov dokazovania majúcich podľa mienky ústavného súdu dostatočnú relevanciu. Pokiaľ ide o námietku formulovanú v ústavnej sťažnosti, spochybňujúcu doterajšie výsledky dôkazného procesu, predovšetkým výpovede tzv. kajúcnikov ich konfrontáciou s vlastnými subjektívnymi hodnoteniami dôkazov predostretými sťažovateľom, poukazuje ústavný súd na svoju ustálenú judikat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť odvolania, odpustenie zmeškania lehoty, zamietnutie žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty
Právna veta: Jednou zo základných podmienok prijatia sťažnosti na ďalšie konanie je jej podanie v lehote ustanovenej v § 124 zákona o ústavnom súde. Táto lehota je dvojmesačná a začína plynúť od právoplatnosti rozhodnutia, oznámenia opatrenia alebo upovedomenia o inom zásahu, pričom pri opatrení alebo inom zásahu sa počíta odo dňa, keď sa sťažovateľ mohol o opatrení alebo inom zásahu dozvedieť. Nedodržanie tejto lehoty je zákonom ustanoveným dôvodom na odmietnutie sťažnosti ako podanej oneskorene [§ 56 ods. 2 písm. f) zákona o ústavnom súde]. V prípade podania sťažnosti po uplynutí zákonom ustanoven ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: pohľadávka proti podstate, jednostranné započítanie, insolventnosť, vymáhanie pohľadávok
Právna veta: Ustanovenie § 54 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii znemožňuje, aby proti pohľadávke, ktorá vznikla úpadcovi po vyhlásení konkurzu, bolo možné započítať pohľadávku, ktorá vznikla voči úpadcovi pred vyhlásením konkurzu. Podľa odseku 4 citovaného ustanovenia započítanie iných pohľadávok nie je vylúčené. Z týchto ustanovení je zrejmé, že z ich pohľadu nie je započítanie predmetných vzájomných pohľadávok úpadcu a povinného vylúčené, pretože pohľadávka úpadcu vznikla pred vyhlásením konkurzu a pohľadávka povinného vznikla po vyhlásení konkurzu. Veriteľ úpadcu teda nemôže započíta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivé súdne konanie, vymáhanie pohľadávok , oddlženie
Právna veta: V tejto súvislosti ústavný súd uvádza, že súdny exekútor v rámci oboch exekučných konaní požiadal okresný súd o možné posúdenie pohľadávky sťažovateľky ako oddlžením nedotknutej. Okresný súd bol v podstate upozornený pred vydaním rozhodnutia o zastavení exekúcie aj na tento aspekt veci a mal možnosť vysporiadať sa s ním, čo ale neurobil. Len samotné rozhodnutie o zastavení exekúcie nemožno hodnotiť ako adekvátne vyhodnotenie tejto okolnosti, keďže odôvodnenie napadnutých rozhodnutí neobsahuje žiadne vyhodnotenie tejto otázky. 29. Nesúhlas predsedu okresného súdu s právnym názorom, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, právo na prerokovanie veci bez prieťahov, nečinnosť súdu
Právna veta: Pokiaľ zákonný sudca ospravedlňoval tento vzniknutý prieťah v konaní okolnosťami spojenými s organizáciou okresného súdu (bod 6.1), ústavný súd už v obdobných prípadoch viackrát vyslovil, že ústava v čl. 48 ods. 2 ústavy zaväzuje predovšetkým súdy ako garantov spravodlivosti, aby prijali príslušné opatrenia umožňujúce prerokovanie veci – a teda vykonanie spravodlivosti – bez zbytočných prieťahov. I keď nie všetky nástroje na vyriešenie tzv. objektívnych okolností sa nachádzajú v dispozičnej sfére vedenia súdu či konajúceho sudcu, nemožno systémové nedostatky v oblasti výkonu spravodlivo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: súhlas na vzatie do väzby sudcu, nezávislosť sudcu, väzobný dôvod, dôvody väzby, vznesenie obvinenia
Právna veta: Rozhodnutie ústavného súdu o súhlase na vzatie do väzby sudcu teda nenahrádza rozhodnutie všeobecného súdu o väzbe, a to ani z hľadiska vyčerpávajúceho uplatnenia kritérií, použiteľných v rámci prieskumu väzobného rozhodnutia v konaní o ústavnej sťažnosti (ku ktorému môže v konečnom dôsledku dôjsť aj po udelení súhlasu ústavným súdom a právoplatnom vzatí sudcu do väzby). Súhlas na vzatie do väzby je predovšetkým výrazom (aj keď v reakcii na konkrétne okolnosti prípadu) ochrany deľby moci a má slúžiť na ochranu sudcov pred potenciálnym zneužitím represívnych nástrojov trestného práva (p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia a bolestného, odškodnenie bolesti, zásada úspechu v konaní, rozsah odškodnenia
Právna veta: V súvislosti s posudzovaním procesného úspechu strán sporu v konaní, ktorého predmetom je nárok, ktorého dôvodnosť a výšku je možné len predvídať, pretože závisí od znaleckého posudku, resp. úvahy súdu tak, ako to bolo v tejto konkrétnej veci prerokovávanej všeobecnými súdmi, dáva ústavný súd do pozornosti právnou teóriou i praxou akceptovaný názor, podľa ktorého zásadu úspechu vo veci (§ 255 CSP) treba uplatniť aj na konania, v ktorých výška plnenia závisí od úvahy súdu alebo od znaleckého posudku. V týchto prípadoch však nejde o procesne neúspešného žalobcu, ak mu bola priznaná aspoň ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: manželstvo, rovnaká životná úroveň manželov, výživovacia povinnosť, vyživovacia povinnosť medzi manželmi, konanie v rozpore s dobrými mravmi, výživné, rozpor s dobrými mravmi
Právna veta: 9. Odvolací súd preberá súdom prvej inštancie zistený skutkový stav, pokiaľ ide o skutočnosti právne rozhodné pre posúdenie navrhovateľkou tvrdeného nároku (uvedené toto v bode 1.2.1 až 1.2.6 tohto rozhodnutia), ktorý v dostatočnom rozsahu vykonal dokazovanie potrebné na posúdenie uplatneného nároku, výsledky dokazovania jednotlivo i vo vzájomných súvislostiach správne vyhodnotil, pričom i podľa odvolacieho súdu dospel k správnym skutkovým zisteniam, a pretože v celom rozsahu zdieľa i jeho správny právny záver vo veci (o potrebe považovať nárok navrhovateľky uplatnený v tomto konaní voči ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: základné povinnosti zamestnanca, okamžité skončenie pracovného pomeru, pracovný pomer, ťažko zdravotne postihnutá fyzická osoba, starostlivosť o maloleté dieťa so zdravotnými problémami, lehota na okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnavateľom
Právna veta: Pokiaľ ide o samotné ustanovenie § 81 písm. g) Zákonníka práce, na ktoré žalovaný v súvislostí s tvrdeným nesplnením si vyššie uvedenej povinnosti žalobkyne v odvolaní poukázal, odvolací súd uvádza, že žalovaný v odvolaní ustanovením § 81 písm. g) Zákonníka práce argumentuje účelovo, bez kontextu so zmyslom a s aplikačným rádiusom uvedeného ustanovenia, pretože zo znenia uvedeného ustanovenia vyplýva pre zamestnanca povinnosť bez zbytočného odkladu informovať zamestnávateľa o všetkých zmenách, ktoré na jeho strane nastanú počas trvania pracovného pomeru a nie o skutočnostiach, ktoré sú u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: základné zásady daňového konania, určovanie dane podľa pomôcok, výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, kontrolovaný daňový subjekt, správca dane, daň z pridanej hodnoty -, reťazový obchod
Právna veta: 23. Potreba skúmania ekonomického dôvodu daňovej transakcie sa prejavuje ako súčasť zásady posudzovania právneho úkonu podľa jeho obsahu. Zo zásady skutočného obsahu právneho úkonu rozhodujúceho pre určenie dane vyplýva, že z daňového hľadiska je rozhodujúca reálna existencia plnení, ktoré boli uskutočnené, t.j. vzájomná výmena reálnych plnení, a teda vykonanie dohodnutých prác (resp. dodanie tovaru) a úhrada za toto poskytnuté plnenie. Ide o ekonomickú podstatu daňovej transakcie, ktorú zákon uprednostňuje pred formou a právnym titulom, na základe ktorého bola uskutočnená (nález Ústavné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: kartelová dohoda, ochrana hospodárskej súťaže, cenová ponuka, protisúťažné konanie, protisúťažné konanie podnikateľov, protisúťažné účinky spôsobené kartelom, dohoda obmedzujúca súťaž, efektívnosť trhu
Právna veta: 66. Dohodou podnikateľov je každý ústny alebo písomný súhlasný prejav vôle jej účastníkov, ako aj iný súhlasný prejav vôle vyvodený z ich konania. Podnikateľ na účely zákona o ochrane hospodárskej súťaže je podnikateľ podľa osobitného predpisu, ďalej fyzická osoba a právnická osoba, ich združenia a združenia týchto združení, ak ide o ich činnosti a konania, ktoré súvisia alebo môžu súvisieť so súťažou bez ohľadu na to, či tieto činnosti a konania sú alebo nie sú zamerané na dosahovanie zisku. 67. Zakázaná podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže je mimo iné aj dohoda obmedzujúca súťaž, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zníženie poistného plnenia, povinné zmluvné poistenie, náhradné vozidlo, úroky z omeškania podľa OZ, práva a povinnosti poisťovateľa, práva a povinnosti poisteného
Právna veta: 27. Podľa § 11 ods. 8 zák. č. 381/2001 Z. z., ak poisťovateľ nesplní povinnosť podľa odseku 6, je povinný zaplatiť poškodenému úroky z omeškania podľa osobitného predpisu (odkaz právneho predpisu na ustanovenie § 517 ods. 2 OZ). Predmetné ustanovenie má charakter špeciálnej právnej úpravy zodpovednosti poisťovateľa za nesplnenie povinnosti presne vymedzenej v ustanoveniach § 11 ods. 6 písm. a), b). Tu dáva do pozornosti odvolateľovi odvolací súd, že práve citované ustanovenia špeciálnej právnej normy boli určujúce pre okresný súd, keď konštatoval povinnosť žalovaného zaplatiť žalobcovi p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podielové spoluvlastníctvo, spoluvlastnícky podiel, nárok spoluvlastníka na náhradu za neužívanie spoločnej veci v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podielu, užívanie druhým spoluvlastníkom nad rozsah svojho spoluvlastníckeho podielu, spoluvlastníci, podieľanie sa na právach a povinnostiach
Právna veta: 23. Nárok spoluvlastníka na náhradu za neužívanie spoločnej veci v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podielu vyplýva z ust. § 137 ods. 1 OZ. Jeho nevyhnutným predpokladom je užívanie tejto veci druhým spoluvlastníkom nad rozsah jeho spoluvlastníckeho podielu. Neužívanie veci v rozsahu spoluvlastníckeho podielu spoluvlastníkom musí byť dôsledkom jej užívania druhým spoluvlastníkom nad rozsah svojho spoluvlastníckeho podielu. Len v takomto prípade sa spoluvlastník užívajúci spoločnú vec nad rozsah spoluvlastníckeho podielu podieľa na prisvojovaní si úžitkovej hodnoty veci vo väčšej miere, než zod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, zmluva o pôžičke, pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, bežná vec
Právna veta: 15) Pre úplnosť však odvolací súd dodáva, že sa stotožňuje s tvrdením žalobcov, že ak jeden z manželov za trvania bezpodielového spoluvlastníctva manželov uzavrie zmluvu o pôžičke, platí, že tento záväzok sa považuje za individuálny záväzok toho manžela, ktorý sa k tomuto plneniu z pôžičky zaviazal, takže pasívna solidarita manželov je vylúčená. Odvolací súd konštatuje, že v zmysle súdnej praxe pokiaľ za trvania manželstva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov uzavrel zmluvu o pôžičke ako dlžník len jeden z manželov, nepotrebuje k tomu súhlas druhého manžela, a to ani v prípade, že nejde ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: miestne dane, daňové exekučné konanie, príjmy rozpočtu obce, daňové nedoplatky, dane a poplatky, druhy miestnych daní, výkon štátnej správy prenesený na obec, elektronický systém vedenia daňového exekučného konania, daňová a poplatková povinnosť
Právna veta: Miestne dane predstavujú jeden z imanentných príjmov rozpočtu obce. Súčasne tvoria aj značnú časť daňových nedoplatkov fyzických osôb a právnických osôb. Na účely zrýchlenia výberu daňových nedoplatkov v rámci daňového exekuč- ného konania sa obce postupne zapájajú do kreovaného systému elektronickej komunikácie, ktorý im umožňuje rýchlu a efektívnu komunikáciu s bankami.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: korupcia na úseku správy daní, korupcia, druhy korupcie, nepriama korupcia, volebná korupcia, športová korupcia, dopady korupcie
Právna veta: Korupcia je prítomná v mnohých oblastiach ľudskej činnosti, môže mať rôzne formy a podoby. Nie je to len Slovensko, ktoré čelí tomuto problému – mnoho ďalších krajín sa s ním musí zaoberať. Je to jeden z pálčivých problémov vo všetkých segmentoch národných ekonomík. Keďže výdavky v obchode, ako aj v treťom sektore rastú v dôsledku prítomnosti korupcie, investície a následne celý hospodársky rast krajiny sa spomaľuje. Na druhej strane krajiny, ktoré dokážu preukázať vysokú mieru transparentnosti, majú lepšie podmienky pre podnika- teľské aktivi ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: administratívne vyhostenie, cudzinec , administratívne vyhostenie štátneho príslušníka tretej krajiny, migrácia osôb, kriminalistická dokumentácia
Právna veta: Autor v príspevku prezentuje možnosť využitia poznatkov kriminalistickej dokumentácie v konaní o administratívnom vyhostení cudzinca a určení zákazu vstupu. Vychádza z uvedeného konania ako správneho konania, ako aj z jeho špecifík, ktorými sa odlišuje od iných správnych konaní. Popisuje uplatnenie kriminalistickej dokumentácie a jej zásad v praxi. Ide najmä o dokumentáciu vyjadrenia cudzinca, ale autor sa v príspevku zaoberá aj inými formami dokumentácie, použiteľnými v procese administratívneho vyhostenia cudzinca.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ochrana osobných údajov , spracúvanie osobných údajov, prevádzkovateľ osobných údajov, zverejňovanie osobných údajov
Právna veta: Príspevok rozoberá nový zákon o ochrane osobných údajov. Ďalej sú v ňom popísané niektoré vybrané novinky, ktoré zákon prináša. Záverom je poukázané na plusy a mínusy nového zákona. Cieľom príspevku je poskytnúť aspoň základný prehľad toho, čo prináša nový zákon o ochrane osobných údajov.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, ustanovenie opatrovníka , obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, úplne obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, zásah do duševnej integrity
Právna veta: Nová mimosporová procesná úprava (CMP) s pozbavením spôsobilosti na právne úkony už nepočíta – od 1. júla 2016 tak možno spôsobilosť na právne úkony iba obmedziť. Dôvodová správa k CMP uvádza, že predkladateľ zákona vylúčil v súčasnosti protiprávne pozbavovanie spôsobilosti na právne úkony, ktoré je v rozpore s ľudskoprávnymi štandardami. V tejto súvislosti sa vynára otázka, či vypustenie možnosti úplného pozbavenia spôsobilosti je len záležitosťou prehnaného aktivizmu ochrancov ľudských práv alebo skutočným pozitívom pre osoby trpiace duševnými poruchami, pre ktoré nie sú schopné robiť právne ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: doručovanie písomnosti, bremeno tvrdenia, pravdivosť údajov na doručenke, fikcia doručenia, dokazovanie nezaplateného dlhu, dôkazná povinnosť, neunesenie dôkazného bremena
Právna veta: Jedným z najvýznamnejších štádií civilného sporového konania je dokazovanie. Prostredníctvom dokazovania súd zisťuje, či skutkový stav prezentovaný skutkovými tvrdeniami strán sporu zodpovedá alebo nezodpovedá skutočnosti (v podstate ide o fázu verifikácie skutkových tvrdení). Predmetom dokazovania je teda skutok (fakty, objektívna realita) tvrdený stranami sporu, ktorý má význam pre rozhodnutie o merite sporu. S bremenom tvrdenia je preto neodmysliteľne späté dôkazné bremeno. V súvislosti s dokazovaním vyvstáva otázka kto a čo je povinný v súkromnoprávnom spore preukazovať – s touto otázkou n ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: medzitýmny rozsudok , odôvodnenie rozsudku , náležitosti odôvodnenia rozsudku
Právna veta: Medzitýmny rozsudok doteraz vstupoval do hry, ak sa rozhodovalo o základe alebo dôvode žalobcom uplatneného nároku.

Súdy pomerne konštantne uzavierali, že medzitýmnym rozsudkom nemožno rozhodnúť o platnosti či neplatnosti vzťahu, z ktorého žaloba vychádza. Argumentovalo sa predovšetkým tým, že rozhodnutie o neplatnosti nepredstavuje rozhodnutie o základe nároku.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: postavenie sudcu a prisediaceho, základné zásady činnosti súdov, zápisnica o hlasovaní, prekážka plynulosti konania
Právna veta: Na úvod môj­ho prís­pev­ku po­va­žu­jem za pot­reb­né naj­mä pre laic­kú ve­rej­nosť (za tú po­va­žu­jem aj samot­ných prí­se­dia­cich), uviesť nie­koľ­ko zá­klad­ných in­for­má­cií o pos­ta­ve­ní prí­se­dia­cich, ako čle­nov se­ná­tu ok­res­né­ho sú­du v tres­tnom ko­na­ní. Zároveň dú­fam, že ob­sah môj­ho prís­pev­ku správ­ne pochopia aj prí­se­dia­ci, z kto­rých niek­to­rí ma­jú aj práv­nic­ké vzde­la­nie a te­da nej­de o „lai­kov“ v pravom slo­va zmys­le. Cie­ľom toh­to prís­pev­ku nie je zne­va­žo­va­nie pô­so­be­nia prí­se­dia­cich ako členov se­ná­tu ok­res­ných sú­dov v tres­tnom ko­na ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na obhajobu, poškodzovanie veriteľa, poškodzovanie cudzieho veriteľa, zmarenie uspokojenia veriteľov
Právna veta: Právo na obhajobu je jedným z najvýznamnejších práv obvineného v trestnom konaní, ktoré garantuje článok 50 ods. 3 Ústavy SR a ďalej ho rozvíjajú jednotlivé ustanovenia Trestného poriadku (napr. § 2 ods. 9, § 34 ods. 1, § 44). Účelom práva na obhajobu je prispieť náležitým a včasným spôsobom k objasneniu takých skutočností, ktoré obvineného zbavujú viny zo spáchania trestného činu, resp. jeho vinu zmierňujú. Právo na obhajobu sa nemá vnímať ako právo zločinca, ktorý ho využíva, resp. zneužíva preto, aby sa vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu – ako sa to niekedy nesprávne interpretuje – ale ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o vyhlásenie za mŕtveho, spôsobilosť fyzickej osoby na práva a povinnosti, prehliadka mŕtveho tela, okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva, vyhlásenie za mŕtveho
Právna veta: Konanie o vyhlásenie za mŕtveho je mimosporovým konaním upraveným v ustanovení § 220 - 230 Civilného mimosporového poriadku (ďalej len „CMP“) ako jedno z konaní v statusových veciach fyzických osôb. Z dôvodu, že predmetné konanie predstavuje závažný zásah do osobného statusu fyzickej osoby (na základe súdneho rozhodnutia sa považuje fyzická osoba za mŕtvu), s ktorým sú spojené významné hmotnoprávne ako aj procesnoprávne účinky, si v nasledujúcom článku popíšeme jednotlivé aspekty tohto konania.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: skoršia výpoveď svedka, nezákonnosť dôkazov, lis­ti­na os­ved­ču­jú­ca ob­sah pro­ces­ne ne­pou­ži­teľ­né­ho dô­ka­zu, postup pred začatím trestného stíhania
Právna veta: Pod náz­vom „Po­ru­šo­va­nie prá­va ob­vi­ne­né­ho zo stra­ny pro­ku­rá­to­ra“ bol na práv­nych lis­toch uve­rej­ne­ný roz­su­dok Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va III.

Pred­met­né roz­hod­nu­tie sú­du pr­vé­ho stup­ňa vy­vo­la­lo ur­či­tú po­le­mi­ku naj­mä oh­ľad­ne kon­šta­to­va­nia, že „skor­šia vý­po­veď oso­by v pro­ces­nom pos­ta­ve­ní sved­ka, kto­rá má v rov­na­kom tres­tnom ko­na­ní nás­led­ne pro­ces­né pos­ta­ve­nie ob­vi­ne­né­ho, je ne­pou­ži­teľ­ná a zá­sad­ne ne­mô­že byť sú­čas­ťou vy­šet­ro­va­cie­ho spi­su“.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: manudukčná povinnosť opravného súdu, poučovacia povinnosť súdu, princípy sporového konania, povinné zastúpenie
Právna veta: Článok 13 odsek 2 Civilného sporového poriadku upravuje jeden z princípov sporového konania: „Zákon ustanoví, kedy je zastúpenie povinné a v ktorých prípadoch je strana sporu povinná byť zastúpená advokátom.“
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odročenie pojednávania, návrh na odročenie pojednávania, nemožnosť dostaviť sa na súd, dôležitý dôvod na odročenie pojednávania
Právna veta: Civilný sporový poriadok zavádza všeobecné pravidlo pre odročenie pojednávania - podľa § 183 odsek 1 CSP môže byť pojednávanie odročené len z dôležitých z dôvodov, pričom na návrh strany môže byť odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: príslušnosť súdov v sporovom konaní, prípustnosť nezákonných dôkazov, princíp legality, znak protiprávnosti
Právna veta: Do prijatia Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) neexistovali ustálené a jednoznačné doktrinálne ani judikatúrne názory na otázku procesnej prípustnosti nezákonne získaných dôkazov v predprocesnom štádiu a ich použiteľnosti v občianskom súdnom konaní – po novom CSP expressis verbis upravuje limity ich použiteľnosti v civilnom procese v rámci základných princípov.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vypočutie svedka, výsluch svedka , písomná výpoveď svedka, účasť svedka na pojednávaní
Právna veta: Podľa dôvodovej správy sa priorizuje postup, že účasť svedka na pojednávaní zabezpečuje strana, ktorá ho navrhla. Strana musí o takomto postupe vopred informovať súd aj protistranu – cieľom je umožniť im pripraviť sa na pojednávanie. Ak protistrana na pojednávanie "donesie" svedka bez toho, aby vám vopred dala info, určito to namietajte, svedok by nemal byť vypočutý.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: problematika dronov, osobitné podmienky využívania vzdušného priestoru, let s bezpilotným lietadlom, zhadzovanie predmetov z bezpilotného lietadla
Právna veta: Komplexný článok v ktorom nájdete spracovanie problematiky dronov z pohľadu práva. Technický pohľad na drony, právna úprava lietania dronov na Slovensku, letecké snímkovanie, ale i praktické príklady a tipy zo života.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť žalobcu uviesť vždy už v žalobe rozhodujúce skutočnosti, neodkladné opatrenia, predbežné opatrenie
Právna veta: Už len 10 dní a rozlúčime sa s Občianskym súdnym poriadkom. Predbežné opatrenia sú v nových kódexoch redefinované od A po Z, pozrite si zmeny, ktoré sme vybrali.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: právomoc o uznávaní a výkone cudzích rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, zmluva o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, úradný vestník Európskej únie, obvyklý pobyt, nedostatok právomoci súdu
Právna veta: S unifikáciou a harmonizáciou právneho prostredia v rámci Európskej únie (ďalej len „EÚ“) vznikla automaticky potreba sprístupnenia európskej legislatívy prostredníctvom prekladov do jednotlivých úradných jazykov členských štátov. Nakoľko ide v prevažnej väčšine o preklady textov používajúcich právnu terminológiu, o to náročnejšie sú požiadavky na výber prekladateľov, ktorí musia byť z kategórie „právni lingvisti“. Napriek tomu sa neraz stane, že určitý preklad je nepresný, resp. nesprávny. Predmetom tohto príspevku bude riešenie práve takýchto prekladateľských anomálií, ktorých dôsledkov je p ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odôvodnenie rozhodnutia, prípustnosť odvolania, podanie odvolania, blanko odvolanie
Právna veta: Jediným riadnym opravným prostriedkom v sporovom konaní bude odvolanie.

Približujeme 5 zmien oproti právnej úprave v Občianskom súdnom poriadku.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o dedičstve, prechod dlhov, dohoda dedičov o úhrade dlhov, predlžené dedičstvo
Právna veta: Prvého júla 2016 vstúpia do účinnosti tri nové procesné kódexy, ktoré nahradia vyše 50 rokov platný a množstvom noviel poznačený Občiansky súdny poriadok (OSP). Vo viacerých smeroch to bude v slovenskej právnickej obci znamenať revolúciu, na ktorú si väčšina sudcov, advokátov, exekútorov, notárov a ďalších subjektov civilného procesu bude pravdepodobne zvykať postupne (aj po účinnosti nových kódexov) a je tiež takmer isté, že niektorí právnici si na nové kódexy nezvyknú vôbec (pomôžem si parafrázovaním jedného z lektorov seminára k rekodifikácii „vymeniť hlavu sa asi všetkým nepodarí“).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dovolanie v sporovom konaní, mimoriadne opravné prostriedky, procesná lehota na podanie dovolania, dôvod zmätočnosti, prípustnosť dovolania
Právna veta: Mimoriadnymi opravnými prostriedkami v sporovom konaní budú od 1. júla 2016 žaloba na obnovu konania, dovolanie a dovolanie generálneho prokurátora.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: námietka zaujatosti, návrh na vylúčenie sudcu z prejednávania, vylúčenie z rozhodovania veci, vylúčenie sudcu
Právna veta: Vylúčenie sudcov upravujú §§ 49 – 59 Civilného sporového poriadku, pričom ide o pravidlá, ktorá sa uplatnia aj v mimosporových veciach. Úprava v Správnom súdnom poriadku (§§ 87 – 96) je prakticky identická s tou v CSP.

Celkovo možno povedať, že koncepcia tohto inštitútu sa od dnešného modelu prakticky vôbec neodlišuje – rozdiely sú v detailoch, ktoré si na prvý raz ani nemusíte všimnúť. Za najpodstatnejšie považujeme nižšie uvedené tri zmeny, ktorých spoločným menovateľom je naplnenie zásady procesnej ekonómie.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oslobodenie od súdnych poplatkov, trovy právneho zastúpenia, zjavne bezúspešné uplatňovanie práva
Právna veta: Vychádzajúc z názoru, že Civilný sporový poriadok je vlastne vyladený Občiansky súdny poriadok, sme tesne pred jeho účinnosťou pripravili sériu článkov, ktoré sa zameriavajú výlučne na zosumarizovanie najpodstatnejších zmien oproti súčasnej právnej úprave (samozrejme čisto z nášho subjektívneho hľadiska).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zabezpečenie dôkazov, dôkazný prostriedok, zabezpečenie dôkazu, zvýšenie zábezpeky
Právna veta: Civilný sporový poriadok medzi iné opatrenia súdu zaraďuje zabezpečenie dôkazu a zabezpečenie dôkazného prostriedku.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie pohľadávok zo zdravotného poistenia, premlčanie podľa OZ
Právna veta: Premlčanie pohľadávok zo zdravotného poistenia má oproti všeobecnej úprave premlčania vyplývajúcej z Občianskeho zákonníka určité osobitosti, čo v praxi zvykne spôsobovať interpretačné nejasnosti a často vedie k nesprávnej, resp. neopodstatnenej obrane poistencov a v niektorých prípadoch tiež k „zbytočnému“ vymáhaniu pohľadávok zdravotnou poisťovňou – slovo zbytočný je v úvodzovkách z dôvodu, že (i) premlčanie vo všeobecnosti nemá za následok zánik pohľadávky, ale iba jej právnu nevymáhateľnosť, t.j. poistenec ju môže uhradiť dobrovoľne, pričom na strane poisťovne nedôjde k bezdôvodnému obohat ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľské spory, vykonanie dôkazov, neprijateľné zmluvné podmienky, nariadenie pojednávania
Právna veta: Spory s ochranou slabšej strany zavádza Civilný sporový poriadok (CSP) za účelom vyváženia procesnej nerovnosti sporových strán v sporoch s ochranou slabšej strany z dôvodu, že „prísne dopady kontradiktórneho koncentrovaného sporu na určité subjekty nebudú žiaduce“[1]. Cieľom je kompenzácia hmotnoprávnej aj procesnoprávnej nerovnosti sporových strán uplatnením osobitných procesných postupov, ktoré sa odlišujú od všeobecných procesných inštitútov sporového konania, inak by nedošlo k naplneniu účelu sporového konania, ktorým je „spravodlivá a rýchla ochrana porušených alebo ohrozených subjektívn ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zákaz finančnej asistencie, nadobúdanie akcií tretími osobami, ohrozenie finančného krytia základného kapitálu, základné imanie akciovej spoločnosti
Právna veta: Nie je zriedkavé, že v činnosti obchodných spoločností často dochádza k momentom, kedy posúdenie vzniknutého stavu vyžaduje sémantickú prácu právnika. K téme zákazu finančnej asistencie v kapitálových spoločnostiach má autor tohto článku skromnú snahu vyvolať diskusiu hlavne z dôvodu, že v odbornej obci sa o tematike zákazu finančnej asistencie jednej z najvýznamnejších spoločností, a síce spoločnosti s ručením obmedzeným veľa nediskutuje, preferuje sa totiž spájanie tohto zákazu s druhou nám známou kapitálovou spoločnosťou - akciovou spoločnosťou. Dôvod je jasný: dopad nestálosti akciovej spo ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pozemkové úpravy, právo na navrátenie vlastníctva k pozemku , reštitúcia, vydanie scelených pozemkov
Právna veta: Novela zákona č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách prešla korekciou cez nové MPaRV. zachovalo sa takmer všetko, čo bolo v neschválenej novele, odstránilo sa čo sa malo odstrániť, napríklad doby odvolania a prednostné právo pre nájomné vzťahy a zachoval sa rovnaký princíp ako v predchádzajúcej novele: aktualizuje sa reštitučný zákon, ktorý s pozemkovými úpravami nemá nič spoločné. alebo podľa slov štátneho tajomníka ani nemá mať.
MENU