Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací uznesením č. k. 16Co/1105/2014-42 zo dňa 12. 02. 2015 potvrdil uznesenie Okresného súdu Žiar nad Hronom č. k. 5C/92/2012-29 zo dňa 30. 07. 2014, ktorým bola žalobkyni uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok 66 eur za vznesenie námietky zaujatosti účastníkom konania podľa položky 17a Sadzobníka súdnych poplatkov, tvoriaceho prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Uznesenie odvolacieho súdu nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 03. 2015. 2. Proti uzneseniu odvolacieho súdu podala žalobkyňa dovolanie ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací uznesením č. k. 15Co/573/2015-194 zo dňa 07. 12. 2016 potvrdil uznesenie Okresného súdu Žiar nad Hronom č. k. 5C/92/2012-156 zo dňa 08. 07. 2015, ktorým bola žalobkyni uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok 20 eur za podané odvolanie podľa položky 7a Sadzobníka súdnych poplatkov, tvoriaceho prílohu zákona č. 71/1992 Zb., o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Uznesenie odvolacieho súdu nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 12. 2016. 2. Proti uzneseniu odvolacieho súdu podala žalobkyňa dovolanie (č. l. 202 až 204), odôvodnen ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I písomným podaním zo dňa 07. 01. 2021 predložil Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky spis sp. zn. 28Cbi/1/2018 na rozhodnutie o príslušnosti súdu podľa § 43 ods. 2 Civilného sporového poriadku (ďalej len „C. s. p.“). Poukázal na ustanovenia § 20 písm. d/, § 40, § 41, § 43 ods. 2 a § 36 ods. 2 C. s. p., a uviedol, že v predmetnom prípade ide o spor vyvolaný osobitnou povahou konkurzného konania, tzv. incidenčný spor. Žaloba žalobcu sa bezprostredne dotýka konkurzu, ktorý je vedený na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 4K/22/2003 a ktorý bol vyhlásený za účinnosti ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove ako súd odvolací uznesením č. k. 6CoE/49/2013-67 zo dňa 26.03.2013 svojím 1. výrokom zamietol návrh oprávnenej na prerušenie konania podľa § 109 ods. 2 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O. s. p.“) , výrokom 2. potvrdil uznesenie Okresného súdu Humenné č. k. 10Er/12/2009-32 zo dňa 30.05.2012 ako vecne správne podľa § 219 ods. 1, 2 O.s.p.). Uznesenie odvolacieho súdu nadobudlo právoplatnosť dňa 14.05.2013. 2. Proti uzneseniu odvolacieho súdu podala oprávnená v zákonom stanovenej lehote dovolanie (č. l. 70 až 83 spisu) argumentujúc tým, že: a/ súdy rozh ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava III v Bratislave rozsudkom č. k. 26Cb/243/2014-232 zo dňa 10.10.2016, v znení opravného uznesenia č. k. 26Cb/243/2014-245 zo dňa 22.11. 2016 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 1 540,- eur spolu s 8,75 % p.a. úrokom z omeškania od 01.09.2012 do zaplatenia, vo zvyšku žalobu zamietol ako neopodstatnenú a zároveň žalovaný má proti žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 81,66 %. V odôvodnení súd prvej inštancie uviedol, že žalobca sa domáhal zaplatenia istiny titulom náhrady škody spôsobenej neoprávneným odberom zemného plynu. Dňa 25.07.2012 došlo k d ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach (ďalej len „odvolací súd“) v poradí tretím rozhodnutím zo dňa 29. októbra 2019, č. k. 4Cob/77/2019-448, prvým výrokom zmenil rozsudok Okresného súdu Košice II zo dňa 05. decembra 2016, č. k. 35Cb/80/2011-366 v napadnutom výroku o úrokoch z omeškania tak, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi úroky z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 1.350,92 Eur od 16. novembra 2009 do zaplatenia a v prevyšujúcej časti žalobu o zaplatenie úrokov z omeškania zamietol. Druhým výrokom priznal žalobcovi nárok na náhradu trov odvolacieho a dovolacieho konania v plnom rozsahu. 2. V odôvodn ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Dunajská Streda (ďalej aj ako „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom zo dňa 25. apríla 2017, č. k. 16Cb/368/2015-200 konanie v dôsledku čiastočného späťvzatia žaloby zastavil v časti o zaplatenie 0,1 % denného úroku z omeškania zo sumy 25.715,50 Eur od 1. mája do 6. septembra 2012. Ďalším výrokom žalobu o zaplatenie 25.715,50 Eur s 0,1 % denným úrokom z omeškania od 7. septembra 2012 zamietol. Žalovanému priznal voči žalobcovi nárok na náhradu 100 % trov konania. Posledným výrokom uznesenie č. k. 16Cb/368/2015-52 zo dňa 3. marca 2016 zrušil bez náhrady. 2. V odôvodn ...
Odôvodnenie: 1. Uznesením z 20.02.2013, č. k. 9CoE/125/2012-63, Krajský súd v Trnave potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Dunajská Streda z 21.07.2011 č. k. 9Er/582/2011-32, ktorým súd prvej inštancie zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonania exekúcie o vymoženie pohľadávky oprávneného. 2. Uznesenie odvolacieho súdu napadol oprávnený dovolaním, v ktorom žiadal rozhodnutie odvolacieho súdu zmeniť tak, že poverí súdneho exekútora vykonaním exekúcie, alebo zrušil rozhodnutia súdov nižšej inštancie a vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie. 3. Podaním zo dňa 19 ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove ako súd odvolací prvým výrokom uznesenia sp. zn. 26CoE/10/2013-49 zo dňa 22. 05. 2013 zamietol návrh oprávnenej na prerušenie konania podľa § 109 ods. 1 písm. c/ Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O. s. p.“). Uznesenie odvolacieho súdu nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 08. 2013. 2. Proti uzneseniu odvolacieho súdu v označenom výroku podala oprávnená odvolanie (č. l. 65 - 69 spisu), ktoré odôvodnila tým, že súd jej svojím postupom odňal možnosť konať pred súdom [§ 205 ods. 2 písm. a/ O. s. p. v spojení s § 221 ods. 1 písm. d/ (správne malo znieť „písm. f/“) O. s. p.] ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici rozvrhovým uznesením č. k. 55K/4/2003-1814 zo dňa 22. 10. 2020, rozhodol o rozdelení výťažku z konkurznej podstaty úpadcu, a to spôsobom uvedeným v bodoch I. až VIII. predmetného uznesenia. Súčasne správkyni konkurznej podstaty uložil povinnosť poukázať veriteľom priznané sumy v lehote do 10 dní od právoplatnosti uznesenia a súdu predložiť doklady o splnení uznesenia v lehote do 15 dní od jeho právoplatnosti spolu s návrhom na zrušenie konkurzu a zbavenie funkcie správcu (bod IX.). 2. Z odôvodnenia rozvrhového uznesenia vyplýva, že uznesením sp. zn. 55K/4/200 ...
Odôvodnenie: Na Najvyššom súde Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sa pod sp. zn. 1 Tost 1/2021 vedie konanie o sťažnostiach obvinených Ing. Z. B. a Ing. X. A. proti uzneseniu o predĺžení lehoty trvania väzby. Obvinený Ing. Z. B. počas sťažnostného konania vzniesol voči predsedovi senátu 1T najvyššieho súdu JUDr. Martinovi Bargelovi námietku zaujatosti, ktorú v podstate odôvodnil tým, že predseda senátu je voči nemu zaujatý s ohľadom na konštatovanie jeho viny pri rozhodovaní o väzbe, ako aj s ohľadom na vydanie opatrenia podľa § 254 ods. 3 Tr. por., ktorým zasiahol do prezumpcie neviny. O vznesenej ...
Meritum: vydanie veci
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave listom zo dňa 22. februára 2017 postúpil spor z dôvodu vecnej príslušnosti Okresnému súdu Bratislava I s poukazom na to, že predmetom sporu je žaloba o vydanie veci, pričom žaloba bola doručená súdu dňa 29.12.2016, teda už po nadobudnutí účinnosti Civilného sporového poriadku (ďalej aj „CSP“) a keďže na konanie začaté za účinnosti CSP sa vzťahuje aktuálna procesná úprava CSP, na prejednanie sporu je vecne príslušný Okresný súd Bratislava I, a nie Krajský súd v Bratislave. 2. Okresný súd Bratislava I s postúpením sporu nesúhlasil a súdny spis podľa ustanovenia § 43 ods. ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej aj „prvostupňový súd" alebo „súd prvej inštancie") rozsudkom z 22. mája 2017 č. k. 16C/190/2015-291 zamietol žalobu žalobcu, vzájomnú žalobu žalovanej, čiastočne konanie o žalobe a vzájomnej žalobe zastavil, a žiadnej zo strán nepriznal náhradu trov konania. 1.1. Poukázal na priebeh konania, argumenty strán, na vykonané dôkazy a zistený skutkový stav preukázaný zhodnými tvrdeniami strán, podľa ktorých považoval za nesporné, že žalovaný ako mandant a žalobca ako mandatár vo funkcii regionálneho riaditeľa agentúry pre paralelnú sieť pre región Košice a Prešov ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava III., ako súd prvej inštancie, rozsudkom zo dňa 25.06.2018, č. k. 23Cb/189/2017-337, zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 20.000,30 eur s úrokmi z omeškania vo výške 9,05 % ročne zo sumy 7.673,66 eur od 13.06.2015 až do zaplatenia, zo sumy 780,- eur od 13.07.2015 až do zaplatenia, zo sumy 940,32 eur od 13.07.2015 až do zaplatenia, zo sumy 10.606,32 eur od 13.07.2015 až do zaplatenia, všetko v lehote do troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku. Súd vzájomnú žalobu žalovaného zamietol. Žalovaného zaviazal nahradiť žalobkyni v plnom rozsahu trovy konania o žalobe, ...
Odôvodnenie: 1. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „dovolací súd“) ako súd dovolací [ust. § 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C. s. p.“)], po zistení, že dovolanie podala včas strana sporu zastúpená v súlade s ust. § 429 ods. 2 písm. b/ C. s. p., bez nariadenia dovolacieho pojednávania (ust. § 443 C. s. p.) preskúmal vec a dospel k záveru, že dovolanie žalobkyne je potrebné odmietnuť, pretože smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je dovolanie prípustné (ust. § 447 písm. c/ C. s. p.). 2. Vzhľadom k tomu, že dovolanie bolo podané pred 1. júlom 2016, t. j. za ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trnava (ďalej aj „prvostupňový súd" alebo „súd prvej inštancie") ostatným rozsudkom z 20. mája 2016 č. k. 36C/48/2010-418 zrušil podielové spoluvlastníctvo žalobcov 1/ až 3/ (ďalej spolu aj „žalobcov") a žalovaných 1/ až 3/ (ďalej spolu aj „žalovaných") k bližšie označenej nehnuteľnosti reálnou deľbou tak, že na základe geometrického plánu znalca Ing. Štefana Špačeka zo 4. novembra 2015, tvoriaceho súčasť rozsudku, do výlučného vlastníctva každému z jednotlivých účastníkov sporových strán prikázal bližšie označené novovytvorené nehnuteľnosti. Rozhodnutie o trovách konania si súd vy ...
Odôvodnenie: 1 Okresný súd Bratislava III (ďalej aj „súd prvej inštancie“) spojil štyri skutkovo a právne takmer totožné veci sp. zn. 7C/105/2012, 9C/101/2012, 9C/182/2012 a 9C/189/2012 na spoločné konanie pod sp. zn. 7C/105/2012. Uznesením č. k. 7C/105/2012-158 z 3. marca 2015 uložil žalobkyni, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia zaplatila súdny poplatok za odvolanie vo výške 20,- eur s tým, že poplatok je vyrubený podľa položky č. 7a Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch (ďalej aj „zákon o súdnych poplatkoch“). 2 Na odvolanie žalobkyne ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Čadca (ďalej len „súd prvej inštancie" alebo „prvoinštančný súd") rozsudkom zo 6. decembra 2016 č. k. 7C/237/2014-183 určil, že bližšie označené pozemky (orná pôda) nachádzajúce sa v katastrálnom území D., patria do bezpodielového spoluvlastníctva žalobcov 1/ a 2/ (ďalej spolu aj „žalobcov"), ktorým vzhľadom na plný úspech vo veci priznal proti žalovanej nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % [§ 255 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP")]. 1.1. Právne vec posúdil podľa ustanovení § 137 CSP, § 132 ods. 1, 2, § 134 ods. 1, 2, 3, 4, § 865 ods. 3, § 872 ods. ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej aj „súd prvej inštancie" alebo „prvostupňový súd") rozsudkom z 18. januára 2018 č. k. 11C/159/2014-175 žalobu zamietol. O trovách konania rozhodol tak, že žalovaný má právo na náhradu trov konania voči žalobcovi v rozsahu 100 %. 1.1. Z vyjadrenia účastníkov konania mal prvostupňový súd preukázané, že medzi sporovými stranami došlo 5. apríla 2013 k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na bližšie označenú nehnuteľnosť (byt č. 2 na treťom poschodí), v zmysle ktorej sa žalovaný zaviazal uhradiť dohodnutým spôsobom (na účet U. L.) kúpnu cenu 85.500 € do 7 dní od podpisu tejto zml ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej aj „súd prvej inštancie" alebo „prvostupňový súd") uznesením z 11. apríla 2017 č. k. 13C/192/2009-1406 ustanovil znaleckú organizáciu SEIPA, s.r.o., so sídlom v Prešove, Baštová 38, IČO: 31 717 403, z odboru ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie oceňovanie a hodnotenie podnikov, ktorej uložil povinnosť, aby po preštudovaní spisového materiálu, účtovných dokladov a ohliadke predmetu znaleckého skúmania vypracovala znalecký posudok, v ktorom mala určiť hodnotu obchodnej spoločnosti Hotel DUKLA, a.s. Prešov, so sídlom v Prešove, Námestie legionárov 2, IČO: 36 482 293 ...
Odôvodnenie: 1 Okresný súd Banská Bystrica postúpil vec vedenú na tomto súde pod sp. zn. 29Up/1904/2019 Okresnému súdu Bánovce nad Bebravou ako súdu miestne príslušnému podľa ust. § 13 a § 15 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj „CSP“). Na Okresnom súde Banská Bystrica sa konanie viedlo ako upomínacie konanie v zmysle zákona č. 307/2016 Z.z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o upomínacom konaní“). Okresný súd Banská Bystrica bol na upomínacie konanie kauzálne príslušný v zmysle ust. § 2 zákona o upomínacom konaní. Postúpenie sporu Okresnému súdu Báno ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline rozsudkom z 30. januára 2020 sp. zn. 9Co/268/2019 (ďalej len „odvolací súd") potvrdil rozsudok Okresného súdu Ružomberok z 25. júla 2019 č. k. 11C/25/2018-112, ktorým zamietol žalobu o určenie neplatnosti závetu. 2. Proti uvedenému rozsudku podali 1. júla 2020 dovolanie žalobcovia 1/- 6/, ktoré elektronickým podaním vzali späť 28. septembra 2020. 3. Podľa § 446 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP") platí, že ak dovolateľ vezme dovolanie späť, dovolací súd dovolacie konanie zastaví. 4. S poukazom na vyššie citované ustanovenie Najvyšší ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave, ako súd prvej inštancie, napadnutým rozsudkom zo dňa 19.03.2019, č. k. 49Cb/24/2000-1118 prvým výrokom žalobu v celom rozsahu zamietol. Druhým výrokom priznal žalovanému 1/ nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu. Tretím výrokom rozhodol, že žalovanému 2/ nárok na náhradu trov nepriznáva. 2. V odôvodnení napadnutého rozhodnutia krajský súd uviedol, že žalobou, doručenou Krajskému súdu v Bratislave dňa 21.05.1998, požiadal žalobca o vydanie veci hmotného investičného majetku podľa § 126 Občianskeho zákonníka a súčasne požiadal onariadenie predbežného opatrenia ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Martin, ako súd prvej inštancie, rozsudkom zo dňa 20.1.2017, č. k. 17Cb/109/20111321 v spojení s dopĺňacím rozsudkom zo dňa 29.06.2017, č. k. 17Cb/109/2011-1396 a opravným uznesením zo dňa 27. februára 2019, č. k. 17Cb/109/2011-1568 rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi zmluvnú pokutu 0,05% denne zo sumy 15.447,43 Eur od 03.07.2002 do 23.02.2010 v zostávajúcej časti 22.692,21 Eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Podľa výroku II. okresný súd rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi úrok z omeškania vo výške 10,5% ročne zo sumy 11.918,21 Eur od 07 ...
Odôvodnenie: 1 Okresný súd Nové Mesto nad Váhom (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 7C/329/2012100 z 21. júla 2014 uložil žalobkyni, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia zaplatila súdny poplatok za námietku zaujatosti vo výške 66,- eur s tým, že poplatok je vyrubený podľa položky č. 17a Sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch“). 2 Na odvolanie žalobkyne Krajský súd v Trenčíne (ďalej aj „odvolací súd“) uznesením č. k. 4Co/819/2014-122 z 26. mar ...
Odôvodnenie: 1 Okresný súd Malacky (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 10Cb/93/2014-404 zo dňa 08. novembra 2017 zastavil konanie o návrhu žalobcu 1/, odmietol podanie žalobcu 2/ a žalovanému náhradu trov konania voči žalobcovi 1/ a 2/ nepriznal. Súd prvej inštancie svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že mu dňa 19. augusta 2014 bolo doručené neúplné písomné podanie žalobcu 1/ a žalobcu 2/, ktoré podľa obsahu mohlo byť žalobou. Uvedené podanie neobsahovalo náležitosti podľa § 43 ods. 3 a § 79 ods. 1 a 2 OSP a preto súd prvej inštancie vyzval žalobcu 1/ na doplnenie a odstránenie vád konania uznesením ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Banská Bystrica rozsudkom zo dňa 27. októbra 2016, č. k. 63Cb/208/2012-314, žalobu zamietol s tým, že žalovanému priznal náhradu trov konania voči žalobcovi vo výške 100 %. 2. Žalobou doručenou na súd prvej inštancie dňa 22.11.2012 sa žalobca domáhal voči žalovanému náhrady škody vo výške 3.000.000,- Eur, ku ktorej malo dôjsť v súvislosti so zmluvou o dielo č. 2/96 uzavretou dňa 04.12.1996 v znení dodatkov č. 1 - 5 (ďalej len „zmluva o dielo“). Predmetom zmluvy o dielo boli stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii a dostavbe Mestskej radnice Banská Bystrica (ďalej aj ako „d ...
Odôvodnenie: 1. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „dovolací súd“) ako súd dovolací [§ 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C. s. p.“)], po zistení, že dovolanie podala včas strana sporu zastúpená v súlade s § 429 ods. 2 písm. b/ C. s. p., bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 443 C. s. p.) preskúmal vec a dospel k záveru, že návrh oprávnenej na prerušenie dovolacieho konania je potrebné zamietnuť a dovolanie oprávnenej odmietnuť, pretože smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je dovolanie prípustné (§ 447 písm. c/ C. s. p.). 2. Vzhľadom k tomu, že dovola ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Dolný Kubín (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 2Cb/19/2010-380 zo 16. septembra 2020 rozhodol, že v konaní pokračuje s právnym nástupcom žalobcu H.. E. B., bytom O. O... R. XXXX/XX. V odôvodnení uznesenia súd prvej inštancie poukázal na ustanovenie § 60 a § 64 CSP a uviedol, že v priebehu predmetného konania došlo k zániku pôvodného žalobcu, obchodnej spoločnosti REKOSTAVEX, s.r.o. a to výmazom z obchodného registra na základe uznesenia Okresného súdu Žilina sp. zn. 26CbR/192/2015 zo dňa 3. augusta 2016, ktorým bola táto obchodná spoločnosť zrušená bez likvidácie, t. j. bez ...
Odôvodnenie: 1. Žalobou doručenou na Okresný súd Nitra (ďalej aj ako „súd prvej inštancie“) dňa 09.06.2016 sa žalobca domáhal vyslovenia neplatnosti uznesení č. III, IV a V valného zhromaždenia žalovaného konaného dňa 25.04.2016. Žalobca v podanej žalobe argumentoval tým, že na valnom zhromaždení spoločnosti PIAL-AGRO s.r.o., so sídlom Cabajská 28, 949 01 Nitra, IČO: 34 105 794, (ďalej len „spoločnosť“) konanom dňa 29.10.2015 (ďalej len „VZ“) bol uznesením č. III. odvolaný s účinnosťou ku dňu konania tohto VZ z funkcie konateľa spoločnosti. Toto uznesenie VZ žalobca napadol žalobou o určenie neplatnosti v konaní ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Zvolen, ako súd prvej inštancie, rozsudkom zo dňa 12.11.2018, č. k. 13Cb/10/2018-148, žalobu voči žalovanému 2/ a zamietol žalobcovi uložil povinnosť nahradiť žalovanému 2/ trovy konania v rozsahu 100 % do troch dní od právoplatnosti uznesenia súdu prvej inštancie o výške náhrady trov konania. 2. V odôvodnení rozsudku súd prvej inštancie uviedol, že žalobca sa žalobným návrhom domáhal toho, aby súd vydal platobný rozkaz, v ktorom by zaviazal žalovaného 1/ Hedge Fund, s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 931 06 Bratislava - Rača, IČO: 47 478 390, ako právneho nástupcu spoločnost ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Michalovce (ďalej aj „súd prvej inštancie") uznesením z 20. septembra 2019 sp. zn. 12C/8/2018-43 zamietol sťažnosť žalobcu proti uzneseniu súdu prvej inštancie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku. Žalobcovi nepriznal právo na náhradu trov sťažnostného konania a žalovanému náhradu trov konania nepriznal. 2. Proti uvedenému uzneseniu súdu prvej inštancie podal žalobca dovolanie, nakoľko mal za to, že súd prvej inštancie rozhodol v rozpore so zákonom. 3. Najvysˇsˇi´ su´d Slovenskej republiky (dˇalej aj „najvysˇsˇi´ su´d") ako su´d dovolaci´ (§ 35 CSP) sku´mal najsko^r, ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Kežmarok (ďalej aj „súd prvej inštancie") rozsudkom z 5. februára 2018, č. k. 2Csp/200/2017-85 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 619,96 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 5% ročne od 25. novembra 2016 až do zaplatenia, a to do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobkyni zároveň priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. Proti tomuto uzneseniu podala žalovaná odvolanie. 2. Krajský súd v Prešove (ďalej aj „odvolací súd") uznesením zo 17. januára 2019 sp. zn. 3Co/160/2018 odmietol odvolanie žalovanej ako oneskorene podané v zmysle ustanovenia § 386 pís ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava V (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo 7. marca 2016 č.k. 24C/114/2015-184 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 1.839,62 € spolu s ročným úrokom z omeškania vo výške 8,15 % zo sumy 1.839,62 € od 26. júla 2014 do zaplatenia a nahradiť trovy konania. Vychádzal zo zistenia, že strany uzatvorili kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bol predaj traktora s príslušenstvom. K prevzatiu traktora kupujúcim došlo v auguste 2012. V rámci dvojročnej záručnej doby sa na zakúpenom traktore opakovane vyskytli viaceré vady, v dôsledku čoho bol žalobca nútený predmetný ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Malacky (ďalej aj „súd prvej inštancie" alebo „prvoinštančný súd") rozsudkom z 15. augusta 2017 č.k. 6C/63/2016-57 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni istinu 962,04 € , úroky vo výške 74,70 €, úroky z omeškania vo výške 1,16 €, úroky z omeškania vo výške 8 % ročne zo sumy 962,04 € a z nezaplatených úrokov vo výške 74,70€ od 8. októbra 2013 do zaplatenia. Vo zvyšnej časti žalobu zamietol. Žalobkyni priznal náhradu trov konania v rozsahu 100 %. V odôvodnení konštatoval, že žalobkyňa si žalobou doručenou 29. marca 2016 uplatnila voči žalovanej nárok na zaplatenie sumy 962, ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej aj „súd prvej inštancie") uznesením z 12. októbra 2011 č.k. 25C/307/2009-179 konanie v časti žaloby, ktorou sa žalobca domáhal zaplatenia sumy 9.562,76 € ako bolestného a zaplatenia sumy 20.864,21 € ako náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, zastavil. II. výrokom uviedol, že po právoplatnosti uznesenia súdu o zastavení konania v danej časti bude vec postúpená Sociálnej poisťovni, ul. 29. augusta 8-10, Bratislava. Žiadnej zo strán nepriznal právo na náhradu trov konania v súvislosti so zastavením konania. Uviedol, o nároku na náhradu za stratu na zárobk ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Svidník (ďalej aj „súd prvej inštancie") rozsudkom z 2. augusta 2017 č.k. 4Cpr/14/2012-891 zamietol žalobu žalobcu. Žalovanej priznal náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Mal za to, že pokiaľ právny úkon okamžitého skončia pracovného pomeru voči žalobcovi realizovala obec Kružlov, tento subjekt, ktorý je samostatným právnym subjektom, mal byť označený v žalobe. Vzhľadom na to, že v žalobe uvádzal žalobca ako žalovanú stranu Základnú školu v Kružlove pre nedostatok pasívnej legitimácie v spore vzhľadom na obsah žaloby a listinu alebo úkon ktorého neplatnosť namietal, považoval ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Brezno (ďalej aj „súd prvej inštancie") rozsudkom z 24. mája 2017 č.k. 3Cpr/4/2015443 zamietol žalobu žalobcu. Mal za preukázané, že starosta obce odvolal žalobcu z funkcie riaditeľa základnej školy s materskou školou, ktoré realizoval na základe uznesenia č. 2/2015 z 19. augusta 2015 Rady školy. List podľa súdu prvej inštancie obsahuje všetky zákonom vyžadované formálne náležitosti, uvádza aj dôvod odvolania. Súd prvej inštancie uvádza, že dôvodom pre rozhodnutie Rady školy boli výsledky finančnej kontroly. Čo sa týka skončenia pracovného pomeru dospel súd prvej inštancie k záveru, ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava IV (ďalej aj „súd prvej inštancie") rozsudkom z 28. mája 2013 č.k. 12C/239/2007-224 žalobu žalobcu zamietol a žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť žalovanej 2/ náhradu trov konania a na účet súdu náhradu trov znaleckého dokazovania. Súd prvej inštancie rozhodol v poradí druhým rozsudkom po tom, čo Krajský súd v Bratislave zrušil jeho prvý rozsudok zo 14. októbra 2010 a zaviazal ho doplniť a vykonať dokazovanie. Súd prvej inštancie uviedol, že žalobca vychádzal z toho, že žalované neoprávnene zasahujú do jeho vlastníckeho práva, z vykonaného dokazovania však podľa súd ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Poprad, sp. zn. 5T/38/2018, z 26. septembra 2018 bol obvinený MUDr. Q. Y. uznaný za vinného zo spáchania zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 2 Trestného zákona, ktorého sa dopustil na skutkovom základe, že od bližšie nezistených hodín dňa 3. decembra 2016 do najmenej 08:30 hod. dňa 6. decembra 2016 v V. v uzamknutej plechovej pokladničke o rozmeroch 25,5cm x 17,5cm x 10cm s nalepeným papierovým štítkom a označením OV-SZD V., inventárne č. XXXX, držal krátku strelnú zbraň, česko-slovenskú samonabíjaciu pištoľ ČZ, model 70, kalibr ...
Odôvodnenie: Okresný súd Malacky rozsudkom, sp. zn. 3T/5/2018, z 12. septembra 2018 v spojení s uznesením Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 1To/8/2019, z 13. marca 2019 uznal obvineného T. B. za vinného zo spáchania prečinu krádeže podľa § 212 ods. 1, ods. 3 písm. a) Trestného zákona, ktorého sa dopustil na skutkovom základe podrobne rozvedenom vo výrokovej časti rozsudku Okresného súdu Malacky. Za spáchanie tohto trestného činu bol menovanému podľa § 212 ods. 3 Trestného zákona s použitím § 38 ods. 4 Trestného zákona, § 37 písm. m) Trestného zákona uložený trest odňatia slobody vo výmere 20 (dvadsať) ...
Odôvodnenie: Okresný súd Humenné rozsudkom, sp. zn. 3T/195/2015, z 12. júna 2018, na tam ustálenom skutkovom základe, uznal obvineného L. L. za vinného zo zločinu prevádzačstva podľa § 355 ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. d) Trestného zákona. Za to obvinenému podľa § 355 ods. 3 Trestného zákona, s použitím ustanovení § 36 písm. d), j), l), n), § 38 ods. 2, ods. 3 a § 39 ods. 1, ods. 3 písm. d) Trestného zákona, uložil trest odňatia slobody vo výmere 3 roky, výkon ktorého podľa § 51 ods. 1 Trestného zákona podmienečne odložil za súčasného uloženia probačného dohľadu nad jeho správaním v skúšobnej dobe. Okresný s ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „odvolací súd“ alebo „krajský súd“) rozsudkom z 8. januára 2018, č. k. 1CoZm/47/2016-149 potvrdil rozsudok Okresného súdu Bratislava V (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) zo dňa 2. mája 2016, č. k. 1CbZm/539/2014-119 vo výroku, ktorým súd prvej inštancie zrušil zmenkový platobný rozkaz z 11. decembra 2013, č. k. 5Zm/1035/2013-12 vo vzťahu k žalovanej 2/. Vo výroku o trovách konania krajský súd rozsudok okresného súdu zrušil a vec mu v rozsahu zrušenia vrátil na ďalšie konanie. 1.1 V odôvodnení rozsudku odvolací súd v zhode so súdom prv ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici označeným uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Lučenec z 22. novembra 2012, č. k. 8C/185/2012-14, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 66,- eur za vznesenú námietku zaujatosti. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podal žalobca dňa 26. mája 2014 dovolanie. Podaným dovolaním navrhol dovolaciemu súdu, aby uznesenie odvolacieho súdu, aj uznesenie súdu prvej inštancie v celom rozsahu zrušil bez náhrady. Žalobca označil rozhodnutie odvolacieho súdu za prekvapivé a priečiace sa zákonu s odkazom na ustanovenie § 237 pís ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici označeným uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Lučenec z 22. novembra 2012, č. k. 12C/126/2012-14, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 66,- eur za vznesenú námietku zaujatosti. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podal žalobca dňa 26. mája 2014 dovolanie. Podaným dovolaním navrhol dovolaciemu súdu, aby uznesenie odvolacieho súdu, aj uznesenie súdu prvej inštancie v celom rozsahu zrušil bez náhrady. Žalobca označil rozhodnutie odvolacieho súdu za prekvapivé a priečiace sa zákonu s odkazom na ustanovenie § 237 pís ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici označeným uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Lučenec zo dňa 3. októbra 2014, č. k. 4C/128/2012-141, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok 20,- eur za podané odvolanie. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podal žalobca dňa 2. mája 2017 dovolanie. 2. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“), ako súd dovolací [§ 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj „C. s. p.“)], po zistení, že dovolanie podala včas strana sporu, v neprospech ktorej bolo napadnuté rozhodnutie vydané (§ 424 C. ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici označeným uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Lučenec z 22. novembra 2012, č. k. 4C/132/2012-14, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 66,- eur za vznesenú námietku zaujatosti. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podal žalobca dňa 26. mája 2014 dovolanie. Podaným dovolaním navrhol dovolaciemu súdu, aby uznesenie odvolacieho súdu, aj uznesenie súdu prvej inštancie v celom rozsahu zrušil bez náhrady. Žalobca označil rozhodnutie odvolacieho súdu za prekvapivé a priečiace sa zákonu s odkazom na ustanovenie § 237 pís ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici označeným uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Lučenec z 22. novembra 2012, č. k. 8C/137/2012-15, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 66,- eur za vznesenú námietku zaujatosti. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podal žalobca dňa 26. mája 2014 dovolanie. Podaným dovolaním navrhol dovolaciemu súdu, aby uznesenie odvolacieho súdu, aj uznesenie súdu prvej inštancie v celom rozsahu zrušil bez náhrady. Žalobca označil rozhodnutie odvolacieho súdu za prekvapivé a priečiace sa zákonu s odkazom na ustanovenie § 237 pís ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici označeným uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Lučenec z 22. novembra 2012, č. k. 4C/128/2012-16, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 66,- eur za vznesenú námietku zaujatosti. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podal žalobca dňa 26. mája 2014 dovolanie. Podaným dovolaním navrhol dovolaciemu súdu, aby uznesenie odvolacieho súdu, aj uznesenie súdu prvej inštancie v celom rozsahu zrušil bez náhrady. Žalobca označil rozhodnutie odvolacieho súdu za prekvapivé a priečiace sa zákonu s odkazom na ustanovenie § 237 pís ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava II (ďalej aj „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) uznesením z 18. januára 2010 č. k. 37Er/3016/2005-319 (v poradí tretím) vo výroku I. odoprel uznanie a výkon Rozhodcovského rozsudku č. 102 vydaného dňa 20. septembra 2000 Rozhodcovským súdom Ženevskej obchodnej a priemyselnej komory. Vo výroku II. oprávnenej uložil povinnosť zaplatiť povinnej (poznámka dovolacieho súdu: Fondu národného majetku Slovenskej republiky, ktorý bol v čase rozhodovania súdu prvej inštancie právnym predchodcom súčasnej povinnej) trovy konania do rúk právneho zástupcu, vo výške 32 632,79 ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici označeným uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Lučenec z 22. novembra 2012, č. k. 4C/130/2012-13, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 66,- eur za vznesenú námietku zaujatosti. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podal žalobca dňa 26. mája 2014 dovolanie. Podaným dovolaním navrhol dovolaciemu súdu, aby uznesenie odvolacieho súdu, aj uznesenie súdu prvej inštancie v celom rozsahu zrušil bez náhrady. Žalobca označil rozhodnutie odvolacieho súdu za prekvapivé a priečiace sa zákonu s odkazom na ustanovenie § 237 pís ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice I (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 5. októbra 2018, č. k. 30Cbi/4/2016-501 žalobu zamietol, žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % a zrušil uznesenie okresného súdu z 9. mája 2016, č. k. 26Cbi/4/2016-54. 1.1. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že napadnutá dohoda o započítaní pohľadávok predstavuje právny úkon, ktorý bol uskutočnený v rámci bežnej podnikateľskej činnosti. Zároveň ním nemohlo dôjsť k takému zníženiu majetku úpadcu, ktorý by spôsobil jeho úpadok. V čase uzavretia dohody o započítaní pohľadávo ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trenčíne rozsudkom z 27. novembra 2019, č. k. 16Cob/142/2018-233, v spojení s opravným uznesením Krajského súdu v Trenčíne zo 6. októbra 2020, č. k. 16Cob/142/2018-292 (ďalej len „odvolací súd“), v prvom výroku potvrdil rozsudok Okresného súdu Trenčín z 12. júna 2018, č. k. 37Cb/319/2016-151 (ďalej len „súd prvej inštancie“), ktorým súd prvej inštancie vo výroku I. určil, že odstúpenie od zmluvy o dielo č. ZOD 26/2015 - RP zo dňa 29. septembra 2016, doručené žalobcovi dňa 30. septembra 2016, je neplatné, vo výroku II. žalobcovi priznal právo na náhradu trov konania v rozsahu ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline (ďalej len „odvolací súd“) rozsudkom z 12. decembra 2019, č. k. 14Cob/38/2019-717 v prvom výroku potvrdil rozsudok Okresného súdu Liptovský Mikuláš z 2. mája 2018, č. k. 20Cb/47/2017-277, v spojení s opravným uznesením Okresného súdu Liptovský Mikuláš zo 17. januára 2019, č. k. 20Cb/47/2017-456 (ďalej len „súd prvej inštancie“), ktorým súd prvej inštancie vo výroku I. žalovanému priznal povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 187 718,44 eur, spolu s úrokom z omeškania vo výške 8 % ročne od 22. marca 2017 do zaplatenia, všetko v lehote 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku, vo výroku ...
Odôvodnenie: 1. Žalobou podanou dňa 9.1.2014 žalobca žiadal uložiť žalovanému povinnosť zdržať sa prejazdu motorovými vozidlami, peši a akéhokoľvek vstupu na pozemok parc. č. XXXX/XX zapísaný na LV č. XXXXX kat. územia O. A., D.U.. Tohto nároku sa žalobca domáhal na základe tvrdenia, že na spornom pozemku v jeho vlastníctve bola postavená cestná komunikácia, ktorú žalovaný bez právneho dôvodu a jeho súhlasu užíva za účelom prístupu k stavbám a pozemkom, ktorých je žalovaný sčasti podielovým a sčasti výlučným vlastníctvom. 2. Okresný súd Košice II. rozsudkom z 15. februára 2016 č. k. 22C/4/2014-133 žalobu za ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove uznesením z 21. júna 2013, č. k. 23CoE/34/2013-80 (ďalej len „odvolací súd“), v prvom výroku potvrdil uznesenie Okresného súdu Humenné z 2. apríla 2012, č. k. 8Er/104/2007-33 (ďalej len „súd prvej inštancie“), ktorým súd prvej inštancie exekúciu zastavil, oprávnenej uložil povinnosť nahradiť súdnemu exekútorovi JUDr. Rudolfovi Dulinovi trovy exekúcie vo výške 63,23 eur do troch dní od právoplatnosti uznesenia a súdnemu exekútorovi JUDr. Rudolfovi Krutému náhradu trov exekúcie nepriznal. V ďalšom výroku odvolací súd návrh oprávneného na prerušenie konania zamietol a nárok n ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici označeným uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Lučenec z 22. novembra 2012, č. k. 4C/129/2012-14, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 66 eur za vznesenú námietku zaujatosti. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podal žalobca dňa 26. mája 2014 dovolanie. Podaným dovolaním navrhol dovolaciemu súdu, aby uznesenie odvolacieho súdu, aj uznesenie súdu prvej inštancie v celom rozsahu zrušil bez náhrady. Žalobca označil rozhodnutie odvolacieho súdu za prekvapivé a priečiace sa zákonu s odkazom na ustanovenie § 237 pís ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici označeným uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Lučenec z 22. novembra 2012, č. k. 4C/134/2012-14, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 66,- eur za vznesenú námietku zaujatosti. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podal žalobca dňa 26. mája 2014 dovolanie. Podaným dovolaním navrhol dovolaciemu súdu, aby uznesenie odvolacieho súdu aj uznesenie súdu prvej inštancie v celom rozsahu zrušil bez náhrady. Žalobca označil rozhodnutie odvolacieho súdu za prekvapivé a priečiace sa zákonu s odkazom na ustanovenie § 237 pís ...
Odôvodnenie: 1. Žalobcovia 1/ a 2/ sa žalobou podanou na súd prvej inštancie dňa 29.09.2016 domáhali určenia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam evidovaným Okresným úradom Rožňava, katastrálny odbor na LV č. XXX, parc. č. XXX/XX zastavané plochy a nádvoria o výmere XXX. m2, rodinný dom so súp. číslom XXX na parc. č. XXX/XX, parc. č. XXX/X zastavané plochy a nádvoria o výmere XXX m2 a parc. č. XX, záhrady o výmere XXX m2, k. ú. S., obec S., okres B., a to tak, že tieto patria do bezpodielového spoluvlastníctva žalobcov 1/, 2/. Žalobcovia 1/ a 2/ nadobudli vlastnícke právo k predmetným nehnuteľnostiam na základ ...
Meritum: daňové veci
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie na správnom súde. 1. Colný úrad Žilina, ako prvostupňový správny orgán, rozhodnutím č. 680035992/2018 zo dňa 04.07.2018 v zmysle § 68 ods. 3 v spojení s § 68 ods. 5 Daňového poriadku určil daňovému subjektu LUXTAB, s.r.o. základ spotrebnej dane z tabakových výrobkov za zdaňovacie obdobie august 2015 v množstve 6 722,865 kg a vyrubil rozdiel spotrebnej dane z tabakových výrobkov za zdaňovacie obdobie august 2015 pri použití sadzby dane uvedenej v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z.z. v znení účinnom do 31.12.2015 (71,11 eura/kg) vo výške 420 268,70 € oproti ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice II (ďalej aj „súd prvej inštancie") rozsudkom zo 6. marca 2015 č.k. 36C/111/2014-239 I. žalobu voči žalovaným 2/ až 4/ zamietol; II. žalobu o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby bytu č. XX na X. poschodí bytového domu na E. č. X v O. a s ním súvisiacich nehnuteľností, ktorá sa uskutočnila 12. marca 2014, zamietol; III. konanie o určenie neprijateľnosti zmluvných podmienok o zaplatenie primeraného finančného zadosťučinenia 1.000 € vylúčil na samostatné konanie; IV. vyslovil, že o náhrade trov konania žalovaných 2/ až 4/ bude rozhodnuté po nadobudnutí právoplatnosti I. výroku ...
Meritum: právnu pomoc
Odôvodnenie: Odôvodnenie 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „správny súd“) rozsudkom č. k. 2S/102/2016-20 zo 14. marca 2018 podľa ust. § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „S.s.p.“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného sp. zn. 7522/2016-PO-JU, č. R.z. 26505/2016 z 22. apríla 2016, ktorým žalovaný ako príslušný odvolací útvar podľa ustanovenia § 58 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) podľa ustanovenia § 1 ods. 1 a 2 správneho ...
Odôvodnenie: 1. Žalobcovia l/ a 2/ sa žalobou doručenou súdu dňa 31.01.2014 domáhali voči žalovanej náhrady škody spôsobenej pri výkone verejnej moci, a to v dôsledku vydania nezákonného rozhodnutia Správy katastra Martin č. V 5156/2008 zo dňa 19.01.2009, ktorým bol povolený vklad vlastníckeho práva na základe kúpnej zmluvy zo dňa 22.10.2008 uzatvorenej medzi predávajúcou N. X. v zastúpení spoločnosťou E-TRADE Slovakia, s. r. o., a kupujúcimi (žalobcami v rade 1/ a 2/), predmetom ktorej bola nehnuteľnosť nachádzajúca sa v obci a katastrálnom území O., CKN parc. č. XXX/XX - záhrady o výmere 971 m2 za kúpnu ...
Meritum: daňové veci
Odôvodnenie: I. Doterajší priebeh konania 1. Krajský súd v Trnave (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom č. k. 20S/16/2018-109 z 12. decembra 2018 (ďalej len „rozsudok“) podľa § 191 ods. 1 písm. c/ zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „S.s.p.“) zrušil rozhodnutie žalovaného č. 102483453/2017 zo dňa 29. novembra 2017 a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Zrušeným rozhodnutím žalovaný v rámci odvolacieho daňového konania postupom podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňo ...
Odôvodnenie: Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Podanou žalobou sa žalobca domáhal, aby súd zrušil fiktívne rozhodnutie starostu Obce Veličná zo dňa 01.02.2019 vydané v konaní o odvolaní žalobcu zo dňa 16.01.2019 v spojení s fiktívnymi rozhodnutiami Obce Veličná o nesprístupnení informácií požadovaných žalobcom žiadosťami žalobcu o sprístupnenie informácií zo dňa 12.12.2018, 13.12.2018 a 14.12.2018 a vec vrátil žalovanému na nové konanie. Žalobu odôvodnil tým, že uviedol, že žalobca žiadosťami o sprístupnenie informácií zo dňa 12., 13. a 14.12.2018 sa domáhal sprístupnenia informácií od žalova ...
Odôvodnenie: Na Najvyššom súde Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sa na základe dovolania obvineného X. Š. proti uzneseniu najvyššieho súdu z 26. októbra 2017, sp. zn. 5 To 2/2017 v spojení s rozsudkom Špecializovaného trestného súdu z 13. januára 2017, sp. zn. BB-4T/25/2016 vedie pod sp. zn. 1 TdoV 1/2020 dovolacie konanie. Najvyššiemu súdu bola 27. apríla 2020 doručená námietka zaujatosti obvineného, ktorý po oznámení zloženia dovolacieho senátu namietol člena senátu JUDr. Petra Paludu s tým, že námietku odôvodní dodatočne po nazretí do spisu. Následne bolo 10. júla 2020 najvyššiemu súdu doru ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Čadca (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 24. apríla 2015 č. k. 10 C 116/2008-248 zamietol návrh žalobcov 1/, 2/, ktorým sa domáhali, aby súd rozhodol, že zmluva o zriadení vecného bremena zo dňa 12. júna 2006 (dátum uzavretia zmluvy bol opravený právnym zástupcom žalobcu 1/ na pojednávaní dňa 24. apríla 2015) uzatvorená medzi žalovaným 1/ a žalovaným 2/ bola neplatná pre rozpor s dobrými mravmi. Súd prvej inštancie svoje rozhodnutie riadne zdôvodnil, a to najmä na strane 5 odsek tretí, v ktorom uviedol (o. i.), že vzhľadom k tomu, že v čase rozhodovania súdu žalobcovi ...
Meritum: náhradu škody
Odôvodnenie: 1. Žalobcovia sa podanou žalobou domáhali náhrady škody proti žalovanému vo výške 5.594 € s príslušenstvom. Žalobu odôvodnili tým, že žalobca 1/ je vlastníkom nehnuteľností budovy telocvične a bazéna, ktoré sú situované pri Základnej škole v Trebišove, ul. Gorkého č. 55 (ďalej len „základná škola“) a žalobca 2/ je správcom týchto nehnuteľností vo vlastníctve žalobcu 1/. Žalovaný bol v minulosti riaditeľom základnej školy a z dôvodu závažného porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov bol z tejto funkcie rozhodnutím Mesta Trebišov z 19. apríla 2013 sp. zn. 25569/737/2013Se odvolaný. Jedným z ...
Odôvodnenie: 1. Žalobkyňa sa žalobou (podanou 12. februára 2016) domáhala určenia, že je výlučnou vlastníčkou (spoluvlastníckeho podielu) nehnuteľnosti: evidovanej na liste vlastníctva (ďalej len „LV“) č. XXXX (č. l. 43), katastrálne územie (ďalej len „k.ú.“) W., parcela registra „E“, parcely č. XXX/X, druh pozemku - trvalé trávnaté porasty, vo výmere 501 m2, spoluvlastnícky podiel 15/30 [neskôr evidovaná ako parcela „C“, parcelné číslo XXX/XXX o výmere 501 m2, ostatné plochy, (ďalej len „sporná nehnuteľnosť“)]. Žalobu podala pôvodne proti žalovaným 1/ O. L. a 2/ S. O. (ďalej len „pôvodne žalovaná 2/“). 1.1 ...
Odôvodnenie: 1. Žalobkyňa sa žalobou proti žalovanému domáhala zaplatenia sumy 1.879,14 € titulom nezaplatenej istiny, úroku vo výške 149,02 € titulom neuhradených splátok do dátumu predčasnej splatnosti úveru, úroku z omeškania vo výške 3,57 € titulom neuhradených splátok do dátumu predčasnej splatnosti úveru, úroku vo výške 19,90 % ročne z nezaplatenej istiny od 16. mája 2013 do zaplatenia, úroku z omeškania vo výške 8 % ročne z nezaplatenej istiny a úrokov od 16. mája 2013 do zaplatenia a náhrady trov konania. Žalobu odôvodnila tým, že so žalovaným dňa 9. augusta 2012 uzatvorila Úverovú zmluvu č. 2742 ( ...
Odôvodnenie: 1. Žalobkyňa sa podanou žalobou (po čiastočnom späťvzatí žaloby) domáhala od žalovaných zaplatenia sumy 37.096,89 € s príslušenstvom. Žalobu odôvodnila tým, že na základe zmluvy o stavebnom sporení č. XXXXXXXXXX uzavrela so žalovanými zmluvu o mimoriadnom medziúvere č. XXXXXXXX XX a stavebnom úvere č. XXXXXXXX XX z 1. júna 2011 [ďalej len „zmluva o medziúvere a stavebnom úvere“, (č. l. 3)], v súlade s ktorou sa uskutočnilo čerpanie finančných prostriedkov medziúveru: dňa 9. júna 2011 suma 2.456,81 €; dňa 9. júna 2011 suma 13.766,68 €; dňa 7. júla 2011 suma 10.496,51 €; dňa 10. apríla 2012 suma ...
Odôvodnenie: 1. Žalobcovia sa podanou žalobou domáhali určenia absolútnej neplatnosti výkonu záložného práva dobrovoľnou dražbou. Odôvodnili ju tým, že 10. októbra 2007 uzatvorili so žalovanou 1/ zmluvu o splátkovom úvere č. XXXXXXXXXX (č. l. 15). Žalovaná 1/ na jej základe poskytla žalobcom úver vo výške 650.000 Sk (21.578,05 €). V rovnaký deň uzatvorili dodatok č. 1 k zmluve o splátkovom úvere (č. l. 20) ako aj zmluvu o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a mandátnu zmluvu (č. l. 16). Predmetom záložného práva boli nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. XXXX, parcely registra C ako byt č ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením Krajský súd v Prešove podľa § 98 ods. 1 písm. g) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (,,SSP“) odmietol žalobu žalobcu o preskúmanie zákonnosti oznámenia z 2. 6. 2017, č. SEKO-117/2017/OVS, (ďalej len ,,napadnuté oznámenie“). Žalobca sa domáhal preskúmania zákonnosti napadnutého oznámenia, ktorým žalovaný vybavil žiadosť žalobcu o preskúmanie oznámenia Vojenského útvaru 6335 Prešov z 10. 4. 2017, č. vkPO-704-16/2017-FES, o výške a zložení platu mimo odvolacieho konania podľa § 65 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Žalovaný napadnuté ...
Meritum: náhradu škody
Odôvodnenie: 1. Okresny´ su´d Bratislava I (ďalej aj „súd prvej inštancie") rozsudkom z 24. ju´na 2013 cˇ.k. 5C/18/2010-2011 zaviazal žalovanú zaplatitˇ žalobcovi na´hradu sˇkody v sume 1.306,97 € spolu so 6 % u´rokom z omesˇkania rocˇne od 4. augusta 2009 do zaplatenia, na´hradu nemajetkovej ujmy v sume 80.000,- € a na´hradu trov pra´vneho zastu´penia v sume 8.016,96 € k ruka´m pra´vnej za´stupkyne žalobcu, vsˇetko do troch dni´ od pra´voplatnosti rozsudku. Vo zvysˇku su´d žalobu zamietol. V odo^vodneni´ uviedol, zˇe žalobca si žalobou uplatnˇoval na´hradu sˇkody a nemajetkovej ujmy, ktora´ mu vznikla v ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I rozsudkom z 23. februára 2018 č. k. 15 C 92/2008-632 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi 1/ sumu 17 470,56 € do 30 dní od právoplatnosti rozsudku) v prevyšujúcej časti žalobu žalobcu 1/ zamietol. Žalobu žalobcu 2/ zamietol a žalovanej nepriznal nárok na náhradu trov konania . 1.1 Žalobcovia 1/ a 2/ sa domáhali náhrady škody a nemajetkovej ujmy spôsobenej im nezákonným rozhodnutím žalovanej, podľa zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. Na základe vykonaného dokazovania súd ustálil, že žalobcovia 1/ a 2/ svoj ná ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre napadnutým uznesením odmietol žalobu žalobcu zo dňa 22.05.2019, doručenou súdu dňa 24.05.2019, ktorou sa domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. 100625898/2019 zo dňa 12.06.2019 postupom podľa § 98 ods. 1 písm. b) zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“). 2. Sťažovateľ proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre č. k. 15S/79/2019-82 zo dňa 29. novembra 2019, ktoré bolo právnej zástupkyni žalobcu doručené dňa 15.01.2020 (č.l. 87 súdneho spisu) podal prostredníctvom právnej zástupkyne dňa 27. februára 2020 kasačnú sťažnosť. 3. Najvyšší súd Slove ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Martin rozsudkom z 11. februára 2019 č. k. 15 C/2/2017 - 287 (v poradí druhým) rozhodol o žalobe na ochranu osobnosti, náhradu nemajetkovej ujmy a náhradu škody, tak že konanie v časti o zaplatenie sumy 566,45 € zastavil (I. výrok rozsudku), žalovaných 1/ 2/, zaviazal zaplatiť žalobcovi 1/ náhradu škody vo výške 198 € a nemajetkovú ujmu vo výške 10 000 €, žalobcovi 2/ nemajetkovú ujmu vo výške 3 000 €, žalobcovi 3/ nemajetkovú ujmu vo výške 3 000 €, do troch dní od právoplatnosti rozsudku s tým, že plnením jedného zo žalovaných zaniká v rozsahu tohto plnenia povinnosť plnenia dr ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Malacky (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 08. novembra 2018 č. k. 5 C 444/2015 - 69 vo výroku I. uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 4 258,33 € s úrokom z omeškania vo výške 8% ročne z nezaplatenej istiny 4 258,33 € od 09. mája 2013 do zaplatenia. Vo výroku II. v prevyšujúcej časti žalobu zamietol. Vo výroku III. priznal žalobkyni nárok na náhradu trov konania vo výške 100%. V odôvodnení rozhodnutia poukázal na § 1 ods. 1, § 2 písm. d/, § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 129/2020 Z. z. o spotrebiteľských úveroch, § 497, § 502 ods. 1, § 503 o ...
Odôvodnenie: I. Konanie na krajskom súde a priebeh administratívneho konania 1. Všeobecnou správnou žalobou v zmysle § 177 a nasl. zák. č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej aj len SSP) doručenou Krajskému súdu v Žiline dňa 10.09.2018 sa žalobca prostredníctvom právneho zástupcu domáhal zrušenia fiktívneho rozhodnutia Rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku zo dňa 08.08.2018, doručeného žalobcovi dňa 09.08.2018, ktorým bolo zamietnuté odvolanie žalobcu zo dňa 22.06.2018 a potvrdené fiktívne rozhodnutie Katolíckej univerzity v Ružomberku zo dňa 11.06.2018 o nesprístupnení informácie. Zároveň sa ...
Odôvodnenie: Okresný súd Trenčín (ďalej aj „okresný súd" alebo „súd prvého stupňa") rozsudkom zo 4. júna 2019, sp. zn. 2 T 123/2016, uznal obvineného Z. I. (ďalej aj „obvinený" alebo „dovolateľ") vinným zo spáchania prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. b) Tr. zák. s poukazom na § 139 ods. 1 písm. e) Tr. zák. na skutkovom základe, že dňa 05.08.2016 v čase o 09.00 hodine, v byte v mieste trvalého bydliska na ul. N. XXX/XX v Y. Y., sa vyhrážal svojmu spolubývajúcemu I. S., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Y. Y., N. XXX/XX, že ho zabije a má pre neho pripravený spôsob fyzickej likvidácie ...
Odôvodnenie: 1 Okresný súd Lučenec (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 9C/157/2012-174 z 2. júla 2014 uložil žalobkyni, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia zaplatila súdny poplatok za odvolanie, ktorý je 20,- eur podľa položky č. 7a Sadzobníka súdnych poplatkov. 2 Na odvolanie žalobkyne Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj „odvolací súd“) uznesením č. k. 12Co/759/2014-219 z 27. augusta 2015 napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie ako vecne správne potvrdil. Námietky žalobkyne uvádzané v odvolaní vyhodnotil ako nedôvodné. K námietke týkajúcej sa nedostatočného odôvodnenia napadnuté ...
Odôvodnenie: 1 Okresný súd Nitra (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 17Er/337/2005-33 z 13. augusta 2012 exekúciu vedenú na základe notárskej zápisnice, ktorú bližšie špecifikoval v odôvodnení uznesenia, vyhlásil za neprípustnú a zároveň zastavil podľa § 57 ods. 1 písm. g/ zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení účinnom v čase rozhodovania súdu (ďalej len „Exekučný poriadok“). Vychádzal zo zistenia, že oprávnená a povinná uzavreli dňa 29. októbra 2004 zmluvu o úvere, ...
Odôvodnenie: 1 Okresný súd Lučenec (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 9C/163/2012-14 z 19. novembra 2012 uložil žalobkyni, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia zaplatila súdny poplatok za vznesenie námietky zaujatosti účastníkom konania, ktorý je 66,- eur podľa položky č. 17a Sadzobníka súdnych poplatkov. 2 Na odvolanie žalobkyne Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj „odvolací súd“) uznesením č. k. 12Co/464/2013-35 z 29. novembra 2013 napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie ako vecne správne potvrdil podľa § 219 ods. 1, 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení ú ...
Odôvodnenie: 1 Okresný súd Skalica (ďalej aj ,,súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 1Er/2350/2008-213 z 8. decembra 2016 zamietol návrhy povinného na zastavenie exekúcie a na odklad exekúcie. 2 Uznesenie súdu prvej inštancie napadol povinný dovolaním, dôvodiac, že napadnuté rozhodnutie je umelo vykonštruované a keďže nemá možnosť odvolania na krajský súd, využíva judikatúru a podáva dovolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky. 3 Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 35 Civilného sporového poriadku - ďalej len „CSP“), bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 443 CSP) najskôr skúmal, č ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Skalica (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 3Cb/4/2008-563 z 18. mája 2016 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 3.418,97 eur s 13% úrokom z omeškania od 01.05.2003 do zaplatenia v lehote 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku a vo zvyšku žalobu zamietol. O trovách konania nerozhodol s odôvodnením, že o nich bude rozhodnuté samostatným rozhodnutím do 30 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. Na odvolanie žalobcu aj žalovaného Krajský súd v Trnave ako súd odvolací rozsudkom č. k. 21Cob/185/2016-611 z 20. februára 2018 napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie ...
Odôvodnenie: 1 Okresný súd Lučenec (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 9C/157/2012-13 z 19. novembra 2012 uložil žalobkyni, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia zaplatila súdny poplatok za vznesenie námietky zaujatosti účastníkom konania, ktorý je 66,- eur podľa položky č. 17a Sadzobníka súdnych poplatkov. 2 Na odvolanie žalobkyne Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj „odvolací súd“) uznesením č. k. 12Co/462/2013-83 z 29. novembra 2013 napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie ako vecne správne potvrdil podľa § 219 ods. 1, 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení ú ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom z 5. novembra 2020, sp. zn. 4Ntc/11/2020, podľa § 17 ods. 1 zákona č. 549/2011 Z. z. uznal rozsudok Krajinského súdu pre trestné veci Viedeň, Rakúska republika, z 24. septembra 2019, sp. zn. 11 Hv 51/19d, právoplatný 24. septembra 2019 v spojení s osvedčením z 9. septembra 2020, a to v časti, ktorou bol slovenský štátny občan C. I. odsúdený za zločin ťažkej profesionálnej krádeže vlámaním podľa § 127, § 128 ods. 1 riadok 5, § 129 ods. 1 riadok 1, ods. 2 riadok 1, § 130 ods. 1, 3, 15 Trestného zákona Rakúskej republiky, ktorý spá ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou z 11. decembra 2013 domáhal, aby súd: a/ určil, že je neplatná výpoveď z 29. októbra 2012 (ďalej len „výpoveď“), ktorú mu dal žalovaný podľa § 46 ods. 1 písm. b/ a § 47 písm. d/ zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 400/2009 Z. z.“), b/ určil, že štátnozamestnanecký pomer strán sporu trvá, c/ uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu mzdy od 1. novembra 2013. Na odôvodnenie žaloby uviedol, že dňom 1. apríla 2011 bol vymenovaný do funkcie hlavný radca - vedúci štátny zamestnanec v stálej štátnej službe Ob ...
Meritum: daňové veci
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove rozsudkom č. k. 2S/23/2018-122 z 19. septembra 2019 podľa § 190 Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. 100370545/2018 zo 14. februára 2018, ktorým potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Prešov č. 100529651/2017 z 27. marca 2017, ktorým správca dane podľa § 68 ods. 5 a 6 Daňového poriadku určil žalobcovi rozdiel na dani z pridanej hodnoty v sume 1 077 699,25 eura za zdaňovacie obdobie november 2012, t. j. nepriznal nadmerný odpočet v sume 87 297,95 eura a vyrubil daň v sume 990 401,30 eu ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave rozsudkom č. k. 1S/227/2017-45 z 23. mája 2019 podľa § 191 ods. 1 písm. d) Správneho súdneho poriadku zrušil rozhodnutie žalovanej č. NBS1-000-013-314 z 21. júla 2017 spolu s rozhodnutím žalovanej č. 100-000-046-435, k č. sp. NBS1-000-012-540 z 22. júna 2017 vydaným v prvom stupni, ktorým nebolo vyhovené žiadosti žalobcu o sprístupnenie informácií. O náhrade trov konania rozhodol krajský súd s poukazom na § 167 ods. 1 a § 175 ods. 1 Správneho súdneho poriadku tak, že žalobcovi priznal voči žalovanej čiastočnú náhradu trov konania za zaplatený súdny poplatok. 2. Z odôvodn ...
Meritum: daňové veci
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove rozsudkom č. k. 2S/91/2018-114 z 19. septembra 2019 podľa § 190 Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. 101523625/2018 zo 7. augusta 2018, ktorým potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Prešov, pobočka Poprad č. 129746/2018 z 5. marca 2018, ktorým správca dane podľa § 68 ods. 6 Daňového poriadku určil žalobcovi rozdiel na dani z pridanej hodnoty v sume 637 614,21 eura za zdaňovacie obdobie apríl 2013, nepriznal nadmerný odpočet v sume 249 303,05 eura a vyrubil daň v sume 388 311,16 eura. 2. ...
Meritum: daňové veci
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom č. k. 23S/78/2018-149 zo 14. novembra 2018 podľa § 190 Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. 100933013/2018 z 11. mája 2018, ktorým potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 102198603/2017 zo 17. októbra 2017, ktorým správca dane určil žalobcovi rozdiel na dani z pridanej hodnoty v sume 370 980,19 eura za zdaňovacie obdobie september 2014, t. j. nepriznal žalobcovi nadmerný odpočet v sume 90 805,08 eura a vyrubil daň v sume 280 175,11 eura. 2. Ako vyplý ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice II (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 30Cb/28/2017-301 z 13. septembra 2018 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 618.948,31 Eur s úrokom z omeškania vo výške 13,50% ročne zo sumy 32.876,30 € od 21. augusta 2013 do zaplatenia, s úrokom z omeškania vo výške 13,50% ročne zo sumy 210.963,52 € od 20. septembra 2013 do zaplatenia, s úrokom z omeškania vo výške 13,25% ročne zo sumy 1.615,72 € od 23. januára 2014 do zaplatenia, s úrokom z omeškania vo výške 13,25% ročne zo sumy 266,20 € od 25. februára 2014 do zaplatenia, s úrokom z omeškania vo výške 13, ...
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Inšpektorát práce Banská Bystrica, ako prvoinštančný orgán verejnej správy, rozhodnutím č. 138/18-1.0/pok/r., IPBB_KHIP/KON/2018/2639 zo dňa 13.07.2018 podľa § 19 ods. 2 písm. b) bod 1 v nadväznosti na § 19 ods. 3 písm. f) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce (ďalej len „zákon o inšpekcii práce“) uložil žalobcovi pokutu vo výške 1.000 Eur za porušenie povinnosti vyplývajúcich z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o inšpekcii práce, a to za porušenie § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom č. k. 1S/30/2018-62 zo dňa 03.12.2019 zamietol žalobu žalobcu zastúpeného advokátskou kanceláriou KVASŇOVSKÝ & PARTNERS / ADVOKÁTI s.r.o., Dunajská 2317/32, Bratislava (ďalej len „advokát“). Podanou žalobou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 102314902/2018 zo dňa 22.11.2018 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), ktorým žalovaný ako odvolací finančný orgán konajúci v zmysle § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (ďalej len „daňový poriadok“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ...
Odôvodnenie: 1 Okresný súd Humenné (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 21Cb/99/2016-345 z 30. novembra 2018 určil, že záložná zmluva z 02.12.2015, uzavretá medzi žalovaným v 1. rade ako záložcom a žalovaným v 2. rade ako záložným veriteľom, je neplatná. Žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania proti žalovaným v celom rozsahu. 2 V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobca sa žalobou doručenou 15.06.2016 domáhal určenia neplatnosti záložnej zmluvy, uzavretej medzi žalovanými 1/ a 2/ (ďalej aj „žalovaní“). Dňa 21.10.2013 žalobca a žalovaný 1/ uzavreli Zmluvu o dodaní č. 01/10/2013 (ďalej aj ...
Meritum: daňové veci
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Daňový úrad Košice, ako prvoinštančný správny orgán, rozhodnutím č. 104167107/2016 zo dňa 24.10.2016 určil žalobcovi podľa § 68 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Daňový poriadok“) rozdiel v sume nadmerného odpočtu 2.128,12 € na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie apríl 2012, čím znížil nadmerný odpočet zo sumy 142.417,44 € na sumu 140.289,32 €. 2. Na odvolanie žalobcu žalovaný napadnutým rozhodnutím č. 100381641/2017 zo dňa 02.03.2017 prvoinštančné rozhodnut ...
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Riaditeľ Obvodného oddelenia Policajného zboru Trnava, odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trnave, ako prvoinštančný orgán verejnej správy, disciplinárnym rozkazom č. 7/2017 zo dňa 07.11.2017, podľa § 53 ods. 1 písm. b) zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície (ďalej len „zákon o štátnej službe“) uložil žalobcovi zníženie služobného platu o 5 % na dobu jedného mesiaca z ...
Odôvodnenie: 1 Okresný súd Žiar nad Hronom (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 12Cb/196/2007-52 z 30. marca 2017, zamietol žiadosť žalobcu o predĺženie lehoty, odmietol podanie žalobcu zo dňa 11. októbra 2007 doručené súdu dňa 11. októbra 2007 a rozhodol, že žalovaný má nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi v rozsahu 100%. 2 V odôvodnení uznesenia súd prvej inštancie uviedol, že podľa § 118 ods. 1 a 2 CSP nevyhovel žiadosti žalobcu o predĺženie lehoty na odstránenie vád podania, nemajúceho zákonom predpísané náležitosti riadneho návrhu a to z dôvodu, že po dotazovaní Centra právnej pomoci, K ...
Odôvodnenie: 1 Okresný súd v Trnave (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 16Cb/22/2001-436 zo 6. decembra 2011 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 1.714,79 € so 17,6% úrokom z omeškania zo sumy 643,04 € od 20. októbra 2000, zo sumy 643,04 € od 20. októbra 2000, zo sumy 214,94 € od 15. januára 2001, zo sumy 214,94 € do 15. januára 2001, vždy do zaplatenia, všetko do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia a súčasne mu uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania v sume 1.148,61 € do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia. 2 Z predložených dôkazov mal súd prvej inštancie za preuká ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Špecializovaného trestného súdu Pezinok, pracovisko Banská Bystrica zo 7. septembra 2020, sp. zn. BB-4T/13/2020 bol obžalovaný Z. V. (ďalej aj len „obžalovaný") uznaný za vinného z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy podľa § 144 ods.1, ods. 2 písm. d), písm. e) Trestného zákona s poukazom na § 139 ods. 1 písm. c) Trestného zákona s poukazom na § 140 písm. b) Trestného zákona v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Trestného zákona v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. e) Trestného zákona, na tom sk ...
Meritum: daňové veci
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre napadnutým rozsudkom č. k 11S/160/2017-75 zo dňa 10.10.2018 podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej aj len „S.s.p.“) žalobu žalobcu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 101834080/2017 zo dňa 24. augusta 2017 ako nedôvodnú zamietol. Preskúmavaným rozhodnutím žalovaný podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „daňový poriadok“) potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Nitra (ďalej aj len „správca dane“) č. 100410147/2017 zo dňa 7. ...
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. V dňoch 28.04.2011 až 09.12.2011 bola v zmysle zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov vykonaná daňová kontrola u žalobcu ako daňového subjektu. Daňová kontrola bola ukončená dňa 09.12.2011 prerokovaním Protokolu o výsledku zistenia z daňovej kontroly č. 675/320/82147/2011/Sve zo dňa 02.11.2011 spolu s Dodatkom č. 1 k Protokolu o výsledku zistenia z daňovej kontroly č. 675/320/82147/2011/Sve zo dňa 02.11.2011. 2. Následne bol vydaný dodatočný platobný výmer č. 675/230/105067/11/Mar zo dňa 13.12.2011, ktorým správca dane vyrubil žalobcovi ...
Meritum: daňové veci
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove rozsudkom č. k. 2S/63/2017-52 z 22. novembra 2018 podľa § 190 Správneho súdneho poriadku zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala preskúmania rozhodnutia žalovaného č. 102155392/2017 z 11. októbra 2017. O trovách konania rozhodol krajský súd tak, že účastníkom právo na náhradu trov konania nepriznal. 2. Preskúmavaným rozhodnutím č. 102155392/2017 z 11. októbra 2017 žalovaný potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Prešov č. 100201944/2017 z 2. februára 2017, ktorým správca dane podľa § 68 ods. 5 a 6 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a d ...
Meritum: daňové veci
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trnave rozsudkom č. k. 20S/3/2017-177 z 24. januára 2018 podľa § 190 Správneho súdneho poriadku zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. 104436832/2016 z 8. decembra 2016, ktorým zmenil prvostupňové rozhodnutie Daňového úradu Trnava č. 103908495/2016 z 13. septembra 2016 tak, že úrok z omeškania vyrubený správcom dane podľa § 156 ods. 1 písm. a) daňového poriadku v sume 6 425 eur za nezaplatenie dane z pridanej hodnoty vyrubenej podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie september 2011 v ustanovenej lehote a v ustanovenej výške žal ...
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej aj ako „orgán verejnej správy prvej inštancie“ alebo „povinná osoba“) podľa § 18 ods. 2 a § 3 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“ alebo „zákon č. 211/2000 Z. z.“) rozhodnutím č. 938-1/2015-PKV zo dňa 20.10.2015 podľa § 11 ods. 1 písm. h) zákona o slobodnom prístupe k informáciám nevyhovel žiadosti žalobcu o poskytnutie informácie - sprístupnenie prílohy č. 13, 14, 15, 16, 17 a 18 k Pr ...
Meritum: daňové veci
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline rozsudkom č. k. 30S/117/2017-69 z 20. novembra 2018 podľa § 190 Správneho súdneho poriadku zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 102272945/2017 z 30. októbra 2017, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Žilina, pobočka Martin č. 101815882/2017 z 22. augusta 2017, ktorým bol žalobcovi podľa § 79a ods. 3 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 222/2004“) priznaný úrok z nadmerného odpočtu v sume 140,80 eura zo sumy vráteného nadmerného odpočtu v ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „správny súd“) uznesením podľa § 98 ods. 1 písm. d) zák. č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „S.s.p.“) odmietol žalobu o preskúmanie rozhodnutia žalovanej č. 45409-2/2013-BA zo dňa 02.12.2013 (ďalej len „preskúmavané rozhodnutie“) o zamietnutí odvolania sťažovateľa a potvrdení rozhodnutia Sociálnej poisťovne, pobočka Stará Ľubovňa číslo: 700-4160-16/2013-SL z 08.08.2013 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým táto rozhodla, že sťažovateľovi nevzniklo povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. V období od 13.4.2011 do 11.8.2013 vykonala Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom administratívnu kontrolu u žalobcu, ktorému bol v rokoch 2011 a 2012 poskytnutý nenávratný finančný príspevok z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na realizáciu projektu č. 27110230410 : Vzdelaný zamestnanec - strategická výhoda. Projekt bol financovaný na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2711023041001 zo dňa 18. ...
Odôvodnenie: I. Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky č. 7877/2016-9.2 (34/2016 - rozkl.) zo dňa 28.10.2016 (ďalej len „preskúmavané rozhodnutie") bol zamietnutý rozklad žalobcu a bolo potvrdené rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru štátnej správy ochrany prírody, č. 5962/2016-6.3 zo dňa 05.09.2016 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie"), ktorým bola povolená výnimka zo zákazov ustanovených v ust. § 35 ods. 1 písm. b) a písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane prírody a ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánom verejnej správy 1. Žalobca žiadosťou doručenou žalovanému dňa 27. septembra 2018 požiadal o poskytnutie právnej pomoci vo veci preskúmania rozhodnutia Finančnej správy Slovenskej republiky č. 1100308/1/144749/2015 zo dňa 1. apríla 2015, ktorá je vedená na Krajskom súde v Žiline pod sp. zn. 20S/94/2015. 2. Žalovaný rozhodnutím č. KaZA/28041/2018 zo dňa 21. decembra 2018 (ďalej len „preskúmavané rozhodnutie") nepriznal žalobcovi nárok na poskytnutie právnej pomoci. 3. V odôvodení rozhodnutia žalovaný dospel k záveru, že žiadateľ nespĺňa jednu z podmienok nároku na poskytn ...
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Rozhodnutím č. 101302381/2018 z 09.07.2018 (ďalej len „preskúmavané rozhodnutie") žalovaný podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Daňový poriadok") potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Nitra (ďalej len „správca dane") č. 100839134/2018 z 26.04.2018 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie"), ktorým bol podľa § 68 ods. 5 Daňového poriadku žalobcovi ako daňovému subjektu vyrubený rozdiel dane na dani z pridanej hodnoty (ďalej len „daň", ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1. Správnou žalobou doručenou Krajskému súdu v Bratislave (ďalej len „krajský súd" alebo „správny súd") dňa 3.6.2016 sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia (opatrenia) žalovaného označeného ako „Odsúhlasené hospodárske opatrenia v lesnom celku Lesy SR Bratislava v období od skončenia platnosti programu starostlivosti o lesy (2006-2015) do schválenia návrhu programu starostlivosti o lesy (2016-2025)" zo dňa 21.12.2015 a vrátenia veci prvostupňovému správnemu orgánu na ďalšie konanie. 2. V žalobe uviedol, že žalovaným schválené hospodárske opatrenia, ktorých súčasťou j ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Okresný úrad Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy (ďalej len „prvostupňový orgán") rozhodnutím č. OU-KE-OVVS2-2017/014422 zo dňa 25.07.2017 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie") uznal žalobcu vinným zo spáchania priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. a) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch"), ktorého sa dopustil tým, že dňa 03.12.2016 v čase okolo 12:20 hod. v lesoparku nad ul. F. Q. O. aj napriek opakovanej výzve príslušníkov PZ SR „V mene zákona", aby prestal ko ...
Odôvodnenie: I. Predmet kasačnej sťažnosti 1. Konanie o kasačnej sťažnosti z 02.05.2019 (č.l. 208) sa týka prieskumu rozsudku Krajského súdu v Prešove zo dňa 12. marca 2019 č.k. 2S/96/2018-191 (ďalej len „napadnutý rozsudok“), ktorým správny súd žalobu proti záznamom vykonaným žalovaným ku dňu 28.09.2015 na liste vlastníctva (ďalej len „LV“) č. XXXX pre katastrálne územie (ďalej len „k.ú.“) L. pod č. záznamu Z4289/15 s číslom zmeny 96/16 (ďalej len „preskúmavané opatrenie“ - č.l. 5) vydanému na základe dotknutých ustanovení zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných pr ...
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Žalovaný rozhodnutím č. PPZ-HCP-BA5-75-017/2020-AV zo dňa 12.08.2020 (ďalej len „preskúmavané rozhodnutie") rozhodol o zaistení sťažovateľa podľa ustanovenia § 88 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 404/2011 Z.z.") na účel výkonu administratívneho vyhostenia. Zároveň podľa § 88 ods. 4 zák. č. 404/2011 Z.z. stanovil dĺžku doby zaistenia na čas nevyhnutne potrebný, najviac do 12.11.2020. 2. V odôvodnení najmä uviedol, že dňa 11.08.2020 ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Nitre podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (,,SSP“) zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. 101281792/2017 zo dňa 9. júna 2017, ktorým podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Nitra č. 100470184/2017 zo dňa 15.03.2017. 2. Daňový úrad Nitra rozhodnutím č. 100470184/2017 zo dňa 15.03.2017 podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) vyrubil žalobcovi rozdiel dane z pridanej hodnoty v sume 1 699,99 e ...
Meritum: daňové veci
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre rozsudkom č. k. 11S/161/2017-96 zo dňa 23. januára 2019 podľa § 190 v spojení s § 140 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej aj len „SSP“) zamietol správnu žalobu. V odôvodnení v zmysle § 140 SSP poukázal na svoju predchádzajúcu judikatúru vo veci vedenej pod sp. zn. 11S/154/2017, v ktorej vystupovali rovnakí účastníci konania a ktorej predmetom bolo taktiež preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného a jemu predchádzajúceho rozhodnutia a postupu prvostupňového orgánu, ktoré sa týkali tej istej daňovej kontroly dane z pridanej hodnoty za zdaňov ...
Meritum: daňové veci
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Trnave podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok („SSP“) zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 100515202/2018 zo dňa 08.03.2018, ktorým podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Trnava č. 102434410/2017 zo dňa 22.11.2017, ktorým správca dane podľa § 68 ods. 5 daňového poriadku vyrubil žalobcovi rozdiel dane v sume 7.222,00 eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie júl 2014 na základe neuznania odpočítania dane z do ...
Meritum: daňové veci
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením Krajský súd v Nitre podľa § 98 ods. 1 písm. f) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (,,SSP“) odmietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia žalovaného. Napadnutým rozhodnutím žalovaný potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Nitra č. 101438060/2018 zo dňa 25.07.2018. 2. Žaloba žalobcu zo dňa 27.06.2019, doručená dňa 27.06.2019 bola podpísaná zaručeným elektronickým podpisom advokáta JUDr. Štefana Mesároša. Spoločne so žalobou boli súdu doručené dve plnomocenstvá, a to konkrétne plnomocenstvo zo dňa 21.06.2018, ktorým žalobca a ...
Meritum: daňové veci
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Trnave podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok („SSP“) zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného 100515972/2018 zo dňa 08.03.2018, ktorým Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov potvrdilo rozhodnutie Daňového úradu Trnava č. 102435114/2017 zo dňa 22.11.2017. 2. Rozhodnutím č. 102435114/2017 zo dňa 22.11.2017 Daňový úrad Trnava podľa § 68 ods. 5 daňového poriadku vyrubil daňovému subjektu rozdiel dane v sume 5 868,00 ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave podľa § 191 ods. 1 písm. e) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej aj len „SSP“) zrušil rozhodnutie žalovaného č. KM-OLVS104/2017/OPK zo dňa 10.01.2018 (ďalej aj len ,,napadnuté rozhodnutie“), ako aj personálny rozkaz Generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 44 zo dňa 04.07.2017 (ďalej aj len ,,prvostupňové rozhodnutie“) a vec vrátil prvostupňovému orgánu na ďalšie konanie. Žalobca bol prepustený zo služobného pomeru v štátnej službe príslušníka Policajného zboru podľa § 192 ods. 1 písm. e ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením Krajský súd v Prešove podľa § 99 ods. 1 písm. a) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (,,SSP“) zastavil konanie o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OU-PO-OVBP2-2018/9908/23133/ŠSS-KK zo dňa 1. marca 2018, pretože žalobca dňa 24.6.2019 podaním doručeným súdu elektronicky zobral žalobu späť v celom rozsahu a žiadal konanie zastaviť. Napadnutým uznesením v zmysle § 170 písm. b) SSP nepriznal právo na náhradu trov žiadnemu z účastníkov. 2. Voči napadnutému uzneseniu podali kasačnú sťažnosť ďalší účastníci 2/ a 4/, pričom krajský súd uznesením č. k. 6S/ ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením Krajský súd v Bratislave podľa § 98 ods. 1 písm. g/ SSP v spojení s § 7 písm. b) a písm. e), § 97 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok („SSP“) odmietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti a následného zrušenia opatrení žalovaného 2/: - správa o zistenej nezrovnalosti č. N21401522/O02 zo dňa 25.6.2015 (ďalej aj len ,,správa o zistenej nezrovnalosti“), ktorú žalovaný vydal v súvislosti s projektom „Vzdelávanie zamestnancov spoločnosti Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s.“ a ktorou bola udelená korekcia vo výške 10% a - žiadosť č. 271102 ...
Meritum: služobný pomer
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Trenčíne podľa § 191 ods. 1 písm. d) a písm. e) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej aj len „SSP“) zrušil rozhodnutie žalovaného č. KRPZTN-VO2-203-008/2018 zo dňa 04.05.2018 (ďalej aj len ,,napadnuté rozhodnutie“) a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Napadnutým rozhodnutím žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil služobné hodnotenie, schválené riaditeľom Okresného riaditeľstva policajného zboru v Považskej Bystrici č. ORPZ-PB-OOP3-33-021/2018 zo dňa 02.02.2018, ktorým bol žalobca podľa § 27 ods. 4 písm. e) zákona č. 73/1998 Z. z. o š ...
Meritum: daňové veci
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Prešove podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok („SSP“) zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 100167988/2018 zo dňa 18.01. 2018, ktorým Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov („Daňový poriadok“) potvrdilo rozhodnutie Daňového úradu Prešov, pobočka Humenné č. 102047735/2017 zo dňa 27.09.2017. 2. Daňový úrad Prešov, pobočka Humenné rozhodnutím č. 102047735/2017 zo dňa 27.09.2017 vyrubil žalobcovi podľa § 68 ods. ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trnave (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom č.k. 20S/29/2018-66 z 22.05.2019 podľa § 191 ods. 1 písm. d/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zrušil rozhodnutie žalovaného č. 102618169/2017 z 19.12.2017 a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie a úspešnému žalobcovi priznal podľa § 167 ods. 1 SSP proti žalovanému náhradu dôvodne vynaložených trov konania v celom rozsahu. 2. Žalovaný napadnutým rozhodnutím č. 102618169/2017 z 19.12.2017 podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o správne daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ď ...
Meritum: daňové veci
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom č.k. 3S/48/2017-57 z 5. decembra 2018 podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 101816565/2017 z 22. augusta 2017. Krajský súd účastníkom podľa § 167 ods. 1 SSP a § 168 SSP nárok na náhradu trov konania nepriznal. 2. Žalovaný rozhodnutím č. 101816565/2017 z 22. augusta 2017 podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Daňový poriadok“) potvrdil ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre (ďalej len „krajský súd“ alebo „správny súd“) rozsudkom č.k. 11S/224/2018-107 zo dňa 23. októbra 2019 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „S.s.p.“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OU-NR-OVBP2-2018/024677-002 zo dňa 26.7.2018. O trovách konania rozhodol s poukazom na § 168 S.s.p. tak, že žalovanému ani pribratému účastníkovi konania ich náhradu nepriznal. 2. Rozhodnutím č. OU-NR-OVBP2-2018/024677-002 zo dňa 26.07.2018 žalovaný ako príslušný odvolací orgán v zmysle § ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre (ďalej len „krajský súd“ alebo „správny súd“) rozsudkom č.k. 11S/225/2018-157 zo dňa 15. januára 2020 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „S.s.p.“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OU-NR-OVBP2-2018/025174-002 zo dňa 06.08.2018. Zároveň postupom podľa § 162 ods. 3 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku (ďalej len „C.s.p.“) zamietol návrh žalobcu na prerušenie konania podľa § 100 ods. 1 písm. b/ S.s.p. O trovách konania rozhodol s poukazom na § 168 S.s. ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej tiež len „odvolací súd“) označeným uznesením podľa § 387 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku (zákona č. 160/2015 Z. z. v znení zákonov č. 87/2017 Z. z. a č. 350/2018 Z. z., ďalej tiež len „C. s. p.“) na odvolanie žalobkýň potvrdil v napadnutej časti týkajúcej sa trov konania uznesenie Okresného súdu Bratislava V (ďalej tiež len „súd prvej inštancie“ a spolu s odvolacím súdom len „nižšie súdy“) z 24. mája 2019 č. k. 49C/43/2017-89, ktorým súd prvej inštancie zastavil konanie pre späťvzatie žaloby, odôvodnené mimosúdnou dohodou strán (§ 145 ods. 1 C. s. p ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice II (ďalej tiež len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 12. mája 2016 č. k. 22C/9/2013-386 zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali na žalovanej zaplatenia každému z nich náhrady nemajetkovej ujmy v sume 50.000 € titulom zásahu do ich práva na rodinný život, spôsobeného úmrtím H.. V. I. (manžela žalobkyne 1/, otca žalobkyne 2/ a otčima žalobcu 3/, ďalej tiež len „nebohý“) v dôsledku septického šoku pri zápale brušnej dutiny 19. augusta 2010 potom, čo postup žalovanej pri poskytovaní lekárskej starostlivosti 30. júla 2010 nebol správnym a v súlade s postupmi lege arti ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej tiež len „odvolací súd“) na odvolania oboch strán sporu zhora označeným rozsudkom I. podľa § 388 Civilného sporového poriadku (zákona č. 160/2015 Z. z. v znení zákona č. 87/2017 Z. z. a dnes už i zákona č. 350/2018 Z. z., ďalej tiež len „C. s. p.“) zmenil rozsudok Okresného súdu Bratislava I (ďalej tiež len „súd prvej inštancie“) z 9. mája 2016 č. k. 7 C 157/2010205 v časti veci samej prevažne vyhovujúcej žalobe tak, že žalobu zamietol; II. v časti veci samej zamietajúcej žalobu o časť úrokov z omeškania rovnaký rozsudok súdu prvej inštancie podľa § 387 ods ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Námestovo (ďalej tiež len „súd prvej inštancie“) uznesením z 5. septembra 2018 č. k. 5C/49/2016-187, vydaným vyšším súdnym úradníkom, určil I. výšku trov konania vzniknutých žalobcovi 1/ sumou 1.020,91 € a žalovanému uložil povinnosť zaplatiť náhradu takýchto trov konania k rukám právneho zástupcu žalobcu 1/ (ktorým bol ako advokát žalobca 2/) a II. výšku trov konania vzniknutých žalovanému sumou 1.038,54 € a v tomto prípade uložil povinnosť na náhradu týchto trov konania žalobcovi 2/; oboje do 3 dní od právoplatnosti uznesenia. 2. Na sťažnosť oboch žalobcov proti takémuto uzneseniu ...
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom č. k. 5Sa/82/2020-36 z 27. novembra 2020 Krajský súd v Košiciach podľa ustanovenia § 229 Správneho súdneho poriadku zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. PPZ-HCP-SO17-111-008/2020-ZAV z 31. októbra 2020 ako aj bezodkladného prepustenia zo zaistenia. Právo na náhradu trov konania krajský súd účastníkom konania nepriznal. 2. Rozhodnutím č. PPZ-HCP-SO17-111-008/2020-ZAV z 31. októbra 2020 žalovaný podľa § 88 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ...
Odôvodnenie: 1. Žalobou doručenou Okresnému súdu Piešťany dňa 14.10.2019 sa žalobca domáhal vydania platobného rozkazu na zaplatenie sumy 518.125,50 eur s príslušenstvom titulom odmeny za zlepšovací návrh a titulom náhrady škody za neoprávnené využívanie zlepšovacieho návrhu zamestnávateľom. 2. Okresný súd Piešťany postupom podľa § 43 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C. s. p.") postúpil vec Okresnému súdu Banská Bystrica s poukazom na predmet sporu - zaplatenie odmeny za zlepšovací návrh a zároveň náhrady škody za neoprávnené využívanie zlepšovacieho návrhu v zmysle § ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava II (ďalej len „súd prvej inštancie") uznesením zo dňa 25. novembra 2019, č. k. 23Cb/72/2018-388, konanie vedené na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 23Cb/72/2018 prerušil do právoplatného skončenia konania vedeného na Okresnom súde Bratislava I o návrhu na vydanie medzitýmneho rozsudku pod sp. zn. 32Cb/158/2018. 2. Žalobca sa podanou žalobou doručenou súdu dňa 20.3.2018 domáhal, aby súd zaviazal žalovaného na zaplatenie 13.144,79 eur s príslušenstvom. Žalovaný podaním zo dňa 31.10.2019 navrhol prerušiť toto konanie podľa ust. § 164 zákona č. 160/2015 Civilný s ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením zo dňa 10. apríla 2014, č. k. 16Co/223/2014-29 potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Lučenec zo dňa 22. novembra 2012, č. k. 4C/137/2012-14, ktorým žalobkyni uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za vznesenie námietky zaujatosti vo výške 66 eur podľa položky č. 17a Sadzobníka súdnych poplatkov. 2. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podala žalobkyňa dňa 9. júna 2014 dovolanie, v ktorom žiadala obe rozhodnutia súdov nižšej inštancie zrušiť a vec vrátiť súdu prvej inštancie na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením zo dňa 10. apríla 2014, č. k. 16Co/227/2014-30 potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Lučenec zo dňa 22. novembra 2012, č. k. 17C/159/2012-15, ktorým žalobkyni uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za vznesenie námietky zaujatosti vo výške 66 eur podľa položky č. 17a Sadzobníka súdnych poplatkov. 2. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podala žalobkyňa dňa 9. júna 2014 dovolanie, v ktorom žiadala obe rozhodnutia súdov nižšej inštancie zrušiť a vec vrátiť súdu prvej inštancie na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením zo dňa 10. apríla 2014, č. k. 16Co/220/2014-29 potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Lučenec zo dňa 22. novembra 2012, č. k. 4C/121/2012-14, ktorým žalobkyni uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za vznesenie námietky zaujatosti vo výške 66 eur podľa položky č. 17a Sadzobníka súdnych poplatkov. 2. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podala žalobkyňa dňa 9. júna 2014 dovolanie, v ktorom žiadala obe rozhodnutia súdov nižšej inštancie zrušiť a vec vrátiť súdu prvej inštancie na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením zo dňa 10. apríla 2014, č. k. 16Co/225/2014-30 potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Lučenec zo dňa 22. novembra 2012, č. k. 4C/139/2012-15, ktorým žalobkyni uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za vznesenie námietky zaujatosti vo výške 66 eur podľa položky č. 17a Sadzobníka súdnych poplatkov. 2. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podala žalobkyňa dňa 9. júna 2014 dovolanie, v ktorom žiadala obe rozhodnutia súdov nižšej inštancie zrušiť a vec vrátiť súdu prvej inštancie na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením zo dňa 10. apríla 2014, č. k. 16Co/224/2014-30 potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Lučenec zo dňa 22. novembra 2012, č. k. 4C/138/2012-15, ktorým žalobkyni uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za vznesenie námietky zaujatosti vo výške 66 eur podľa položky č. 17a Sadzobníka súdnych poplatkov. 2. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podala žalobkyňa dňa 9. júna 2014 dovolanie, v ktorom žiadala obe rozhodnutia súdov nižšej inštancie zrušiť a vec vrátiť súdu prvej inštancie na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením zo dňa 10. apríla 2014, č. k. 16Co/227/2014-30 potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Lučenec zo dňa 22. novembra 2012, č. k. 17C/159/2012-15, ktorým žalobkyni uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za vznesenie námietky zaujatosti vo výške 66 eur podľa položky č. 17a Sadzobníka súdnych poplatkov. 2. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podala žalobkyňa dňa 9. júna 2014 dovolanie, v ktorom žiadala obe rozhodnutia súdov nižšej inštancie zrušiť a vec vrátiť súdu prvej inštancie na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice I (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 31Cb/8/2018-374 zo dňa 13.12.2018 žalobe vyhovel a v prvom výroku rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 19.027,32 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9% ročne zo sumy 9.513,66 eur od 8.10.2016 do zaplatenia a 9% ročne zo sumy 9.513,66 eur od 23.1.2018 do zaplatenia. Druhým výrokom rozhodol, že žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania v rozsahu 100%. 2. Žalobca sa domáhal, aby súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi istinu vo výške 19.027,32 eur spolu s úrokom z omeškan ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením zo dňa 10. apríla 2014, č. k. 16Co/219/2014-27 potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Lučenec zo dňa 22. novembra 2012, č. k. 4C/119/2012-12, ktorým žalobkyni uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za vznesenie námietky zaujatosti vo výške 66 eur podľa položky č. 17a Sadzobníka súdnych poplatkov. 2. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podala žalobkyňa dňa 9. júna 2014 dovolanie, v ktorom žiadala obe rozhodnutia súdov nižšej inštancie zrušiť a vec vrátiť súdu prvej inštancie na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky ...
Odôvodnenie: Odôvodnenie 1. Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením zo dňa 10. apríla 2014, č. k. 16Co/221/2014-28 potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Lučenec zo dňa 22. novembra 2012, č. k. 4C/122/2012-13, ktorým žalobkyni uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za vznesenie námietky zaujatosti vo výške 66 eur podľa položky č. 17a Sadzobníka súdnych poplatkov. 2. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podala žalobkyňa dňa 9. júna 2014 dovolanie, v ktorom žiadala obe rozhodnutia súdov nižšej inštancie zrušiť a vec vrátiť súdu prvej inštancie na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slove ...
Meritum: náhradu škody
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice I (ďalej aj „súd prvej inštancie") rozsudkom č. k. 30Cb/80/2017-383 zo dňa 9.5.2018, v znení opravného uznesenia č. k. 30Cb/80/2017-398 zo dňa 24.9.2020 v prvom výroku konanie zastavil v časti úroku z omeškania prevyšujúcej výšku úroku 9 % ročne a úrok z omeškania vo výške 0,25 % ročne zo sumy 2 092,99 EUR odo dňa 22.2.2014 do dňa 29.5.2017; úrok z omeškania vo výške 0,25% ročne zo sumy 2 092,99 EUR odo dňa 21.3.2014 do dňa 29.5.2017; úrok z omeškania vo výške 0,25% ročne zo sumy 2 092,99 EUR odo dňa 16.4.2014 do dňa 29.5.2017; úrok z omeškania vo výške 0,25 % ročne z ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením zo dňa 10. apríla 2014, č. k. 16Co/217/2014-85 potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Lučenec zo dňa 22. novembra 2012, č. k. 4C/117/2012-13, ktorým žalobkyni uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za vznesenie námietky zaujatosti vo výške 66 eur podľa položky č. 17a Sadzobníka súdnych poplatkov. 2. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podala žalobkyňa dňa 9. júna 2014 dovolanie, v ktorom žiadala obe rozhodnutia súdov nižšej inštancie zrušiť a vec vrátiť súdu prvej inštancie na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky ...
Odôvodnenie: Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (ďalej len „dovolací súd“) uznesením z 23. septembra 2020, sp. zn. 2 TdoV 2/2019, podľa § 32 ods. 3 Trestného poriadku z dôvodov uvedených v § 31 Trestného poriadku rozhodol, že člen senátu JUDr. Juraj Kliment nie je vylúčený z vykonávania úkonov trestného konania v trestnej veci vedenej na Najvyššom súde Slovenskej republiky pod sp. zn 2 TdoV 2/2019. V odôvodnení tohto uznesenia dovolací súd po zrekapitulovaní námietky zaujatosti, ktorú voči JUDr. Jurajovi Klimentovi prostredníctvom obhajcu vzniesol obvinený P. K. a citácií ustanovení § 31 ods. ...
Odôvodnenie: I. Konanie na správnom súde 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Nitre zrušil rozhodnutie Okresného úradu Nitra, odbor opravných prostriedkov, referátu katastra nehnuteľností č. Vo 9/2016-4/To: OU-NROOP5-2016/006179-4/To, k: V 5654/2015 zo dňa 5. februára 2016 a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie podľa § 191 ods. 1 písm. c/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“). Súd priznal žalobcovi právo na náhradu trov konania v plnom rozsahu, náhradu trov konania pribratému účastníkovi konania nepriznal. 2. V odôvodnení rozsudku krajský súd poukázal na to, že v zmysle čl. ...
Meritum: daňové veci
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Košiciach rozsudkom (ďalej aj „správny súd“, „krajský súd“) č.k. 7S/27/2017-122 zo dňa 19.09.2018 (ďalej len „rozsudok krajského súdu“, „napadnutý rozsudok“) zamietol žalobu žalobcu a účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania. Uvedenou žalobou žalobca žiadal o zrušenie rozhodnutia žalovaného č. 104525519/2016 zo dňa 21.12.2016 (ďalej aj ako „napadnuté rozhodnutie“) a rozhodnutia Daňového úradu Košice č. 103987109/2016 zo dňa 27.09.2016 (ďalej aj ako „rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu“) a zároveň žiadal, aby súd uložil žalovaném ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd“ alebo „správny súd“) napadnutým rozsudkom sp.zn. 5Sa/13/2019 zo dňa 18.02.2020 potvrdil rozhodnutie odporcu zo dňa 01.08.2014, č.k. V 2885/2014. Účastníkom nepriznal náhradu trov konania. 2. V odôvodnení rozsudku krajský súd uviedol, že podľa jeho názoru správny orgán postupoval správne, keď zamietol návrh na vklad predmetnej záložnej zmluvy z dôvodu, že dohoda o splnomocnení je vopred pripraveným formulárom s vopred určeným zástupcom - Združením ProHelp, pričom splnomocniteľ nemohol ovplyvniť tohto zástupcu. Tento pos ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Lučenec (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 13Cb/49/2015-570 zo dňa 10.9.2018 (druhým v poradí) rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 7.563,52 eur s úrokom z omeškania vo výške 9,15% ročne od 3.9.2014 do zaplatenia a žalovaného zaviazal nahradiť žalobcovi trovy konania. 2. Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že žalobca sa domáhal zaplatenia sumy 15.127,04 eur u poistnej zmluvy č. 8001034558 na motorové vozidlo zn. Nissan (ďalej len „poistené vozidlo“ alebo „vozidlo“) pre prípad krádeže, lúpeže, poškodenia alebo zničenia. Žalobca bol vlastníkom a prevádz ...
Meritum: daňové veci
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave (ďalej aj „správny súd“) č.k. 2S/305/17-64 zo dňa 02.10.2019 (ďalej aj „napadnutý rozsudok krajského súdu“, „rozsudok krajského súdu“, „rozsudok správneho súdu“) Krajský súd v Bratislave napadnuté rozhodnutie žalovaného Finančného riaditeľstva SR (ďalej aj „žalovaný“) č. 102176404/2017 zo dňa 16.10.2017 (ďalej aj „rozhodnutie žalovaného“, „preskúmavané správne rozhodnutie“, „preskúmavané rozhodnutie“) ako aj rozhodnutie Daňového úradu pre vybrane daňové subjekty (ďalej aj „prvostupňový správny orgán“) č. 101465324/2017 zo dňa 30 ...
Meritum: daňové veci
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave (ďalej aj „správny súd“, „súd“) č.k. 6S/165/2016-70 zo dňa 30.05.2019 (ďalej aj „rozsudok správneho súdu“, „rozsudok krajského súdu“) správny súd zrušil rozhodnutie žalovaného č. 103144772/2016 zo dňa 16.05.2016 ako aj rozhodnutie Daňového úradu Bratislava č. 102384460/2016 zo dňa 18.01.2016 a vec vrátil Daňovému úradu Bratislava na ďalšie konanie postupom podľa § 191 ods. 1 písm. g/ SSP, súčasne rozhodol podľa § 167 SSP v spojení s § 175 ods. 1 SSP o nároku na náhradu trov konania tak, že žalobcovi, ktorý mal úspech v ...
Meritum: daňové veci
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „krajský súd“ alebo „správny súd“) napadnutým uznesením č.k. 2S/93/2020-153 zo dňa 29.07.2020 postupom podľa § 98 ods. 1 písm. f/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) odmietol žalobu. 2. V odôvodnení napadnutého uznesenia uviedol, že žalobca spolu so žalobou doručil krajskému súdu len obyčajnú fotokópiu splnomocnenia udeleného splnomocnenému advokátskemu spoločenstvu (plnomocenstvo zo dňa 07.04.2020). 3. Uznesením č. k. 2S/93/2020-150 zo dňa 05.06.2020 správny súd vyzval žalobcu, aby mu v lehote ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „krajský súd“ alebo „správny súd“) napadnutým uznesením č.k. 11S/118/2019-162 zo dňa 16.07.2020 postupom podľa § 98 ods. 1 písm. f/, g/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) odmietol žalobu. 2. V odôvodnení uznesenia uviedol, že ide o všeobecnú správnu žalobu podľa § 177 a nasl. SSP, v ktorom konaní žalobca, ktorý nemá vysokoškolské právnické vzdelanie II. stupňa, musí byť zastúpený advokátom, a to už pri podaní žaloby. 3. Správny súd preto vyzval žalobcu uznesením sp.zn. 11S/118/2019-114 zo dňa 09 ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Trnave napadnutým uznesením č.k. 43Sa/10/2019-24 zo dňa 22. júla 2019 podľa § 98 ods. 1, písm. h/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) odmietol žalobu žalobcu zo dňa 2. júna 2019. Konštatoval, že žalobca v súdom určenej lehote neodstránil vady predmetnej žaloby, bez odstránenia ktorých nie je možné pokračovať v konaní a rozhodnúť. Vytýkané vady spočívali v neoznačení druhu žaloby, v opomenutí označenia žalovaného, v opomenutí označenia napádaného rozhodnutia, v opomenutí označenia dňa oznámenia napadnutého rozhodnutia a taktiež v nepripojení napadnuté ...
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Žalovaný rozhodnutím č. PPZ-HCP-SO17-107-008/2020-ZAV zo dňa 31.10.2020 (ďalej len „preskúmavané rozhodnutie") rozhodol o zaistení sťažovateľa podľa ustanovenia § 88 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 404/2011 Z.z.") na účel výkonu administratívneho vyhostenia. Zároveň podľa § 88 ods. 4 zák. č. 404/2011 Z.z. stanovil dĺžku doby zaistenia na čas nevyhnutne potrebný, najviac do 28.02.2021. 2. V odôvodnení najmä uviedol, že dňa 30.10. ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Nitre (ďalej len „krajský súd“ alebo „správny súd“) napadnutým rozsudkom sp.zn. 11S/155/2019 zo dňa 29.01.2020 zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhal preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutia - oznámenia žalovaného č. OU-NR-OOP5-2016/003394-4, UPo 17/2015-4 zo dňa 13.01.2016. Účastníkom konania nepriznal náhradu trov konania. 2. Z odôvodnenia rozsudku Krajského súdu v Nitre vyplýva, že Krajský súd v Nitre ako súd vecne a miestne príslušný na konanie v predmetnej veci v predmetnej veci, opätovne vec prejednal a preskúmal žalobou na ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Nitre (ďalej aj „krajský súd“ alebo „správny súd“) podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 101505261/2017 zo dňa 10.07.2017 v spojení s rozhodnutím Daňového úradu Nitra (ďalej len „správca dane“) č. 100661515/2017 zo dňa 20.04.2017, ktorým správca dane podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Nitre (ďalej len „krajský súd“ alebo „správny súd“) napadnutým uznesením č.k. 11S/98/2018-148 zo dňa 30.05.2019 postupom podľa § 334 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal určenia, že funkcia starostu obce Keť mu naďalej trvá. Žalovanému náhradu trov konania nepriznal s poukazom na § 168 SSP. 2. V odôvodnení napadnutého uznesenia správny súd uviedol, že výsledky miestneho referenda o odvolaní starostu obce Keť, t.j. žalobcu možno označiť za platné. Zo zápisnice okrskovej komisie pr ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach rozsudkom sp. zn. 7Sa/41/2020 zo dňa 12. novembra 2020 zrušil rozhodnutie žalovaného č. PPZ-HCP-BB4-57-013/2020-AV zo dňa 14.10.2020 o zaistení sťažovateľa a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Zároveň priznal sťažovateľovi právo na náhradu trov konania voči žalovanému v rozsahu 50%. 2. Proti tomuto rozsudku podal sťažovateľ kasačnú sťažnosť, ktorú písomným podaním zo dňa 09.12.2020, doručeným Krajskému súdu v Košiciach dňa 09.12.2020, vzal späť v celom rozsahu. Podľa § 460 S.s.p. kasačný súd uznesením zastaví konanie, ak došlo k späťvzatiu kasačnej sťažnosti. ...
Odôvodnenie: : I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom. 1. Oznámením k poplatku za komunálny odpad (ďalej aj „poplatok“) z 10. novembra 2017, adresovaným Mestu Banská Bystrica ako správcovi dane podľa § 99 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“) označený platiteľ poplatku Q. Q. odhlásil žalobkyňu z jeho platenia, pretože sa odsťahovala do Bratislavy, kde má od 3. novembra 2017 trvalý pobyt. Správca dane, vychádzajúc zo zistenia, že žalobkyňa je podľa ...
Meritum: finančné veci
Odôvodnenie: 1. Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal rozsudok, sp. zn. 4Sžfk/66/2019, zo dňa 06. októbra 2020, ktorým zmenil rozsudok Krajského súdu v Košiciach, č.k.: 8S/56/2016-98, zo dňa 7. marca 2019, tak že rozhodnutie žalovaného č. 1500501/2016, zo dňa 8. septembra 2016, v spojení s rozhodnutím prvostupňového správneho orgánu, Obce Studenec č. 5/2016, zo dňa 25. apríla 2016, zrušil a vec vrátil prvostupňovému správnemu orgánu na ďalšie konanie. Žalobcovi priznal voči žalovanému právo na plnú náhradu trov konania. 2. Správny súd prvého stupňa bol písomným podaním kasačného sťažovateľa, doručeným súdu 09. ...
Odôvodnenie: 1. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (ďalej tiež „NS SR“) uznesením č.k. 4Obdo/63/2020-148 z 29. októbra 2020 odmietol dovolanie žalovaného podané proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 41Cob/18/2018 - 66 zo dňa 30. mája 2018 podľa § 447 písm. c/ Civilného sporového poriadku (ďalej tiež C. s. p.) ako neprípustné bez toho, aby sa zaoberal otázkou správnosti napadnutého rozhodnutia odvolacieho súdu. O trovách dovolacieho konania rozhodol tak, že žalobcovi priznal nárok na náhradu trov dovolacieho konania. (§ 451 ods. 3 veta druhá C. s. p., § 453 ods. 1 v spoje ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Trnave rozsudkom z 19. novembra 2020, sp. zn. 5Ntc/10/2020, rozhodol tak, že Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení účinnom do 31. decembra 2019 vo vzťahu k osobe odsúdeného: I. X., nar. X. E. XXXX v O., Slovenská republika, trvale bytom S. XXX, okres W., Slovenská republika, v súčasnosti vo výkone trestu odňatia slobody v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici nad Váhom, uznal trestný príkaz Me ...
Odôvodnenie: Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici z 18. novembra 2020, sp. zn. 4Ntc/4/2018, bolo rozhodnuté tak, že Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov, s poukazom na § 66 ods. 1 písm. b) Trestného zákona, žiadosť odsúdeného D. H., nar. XX. I. XXXX v W., trvale bytom M. V. č. XXXX/XX, W., t. č. v ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová, o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody z rozsudk ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Michalovce (ďalej len „okresný súd“ alebo „prvostupňový súd“) zo 16. marca 2020, sp. zn. 8T/167/2019 bol obvinený K. K. uznaný za vinného zo zločinu vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona (ďalej len. „Tr. zák.“) s poukazom na § 139 ods. 1 písm. a) Tr. zák., na tom skutkovom základe, že dňa 1. apríla 2018 v čase od 13:14 hod. do 16:03 hod. z miesta svojho trvalého bydliska - I. XX, okres K., prostredníctvom prístupu do internetu cez nezistenú IP adresu, použitím počítačovej siete, prostredníctvom sociálnej siete www.facebook.com, vystupujúc pod menom ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Nitra z 5. júna 2019, sp. zn. 33Tk/1/2019, bol obvinený uznaný za vinného zo zločinu znásilnenia podľa § 199 odsek 1, odsek 2 písmeno a), písmeno b) Trestného zákona s poukazom na § 138 písmeno a) Trestného zákona a § 139 odsek 1 písmeno c) Trestného zákona v jednočinnom súbehu s prečinom ublíženia na zdraví podľa § 156 odsek 1 Trestného zákona a s prečinom nebezpečného vyhrážania podľa § 360 odsek 1 Trestného zákona, na skutkovom základe, ako je uvedené v skutkovej vete výrokovej časti I. stupňového rozsudku. Okresný súd obvinenému za spáchanie predmetných trestných ...
Odôvodnenie: Okresný súd Banská Bystrica uznesením, sp. zn. 7Nt/70/2019, zo 7. júla 2020, rozhodol tak, že podľa § 413 ods. 2 Trestného poriadku, návrh obvineného C. B., nar.: XX. R. XXXX v B., trvale bytom B. B. M. F., okres B. I., toho času v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová, na upustenie od výkonu trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený rozsudkom Okresného súdu Košice I, sp. zn. 1T/15/2016, z 02. novembra 2017 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach, sp. zn. 7To/121/2017, z 24. januára 2018, právoplatným 24. januára 2018, zamietol. Proti tomuto uzneseniu podal obv ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Košice I, sp. zn. 4T/61/2016, zo 14. februára 2017, bol obvinený P. K. uznaný za vinného zo spáchania prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, na skutkovom základe, že v Košiciach a inde, bez vážneho dôvodu nenastúpil výkon trestu odňatia slobody v trvaní 4 mesiacov, ktorý mu bol uložený rozsudkom Okresného súdu Košice I, sp. zn. 10T/48/2015, zo dňa 23. novembra 2015, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 25. novembra 2015, pričom uznesením tohto súdu zo dňa 15. januára 2016, právoplatným toho istého dňa mu bola podľa ustanoven ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Liptovský Mikuláš, sp. zn. 2T/74/2018, z 22. mája 2019 v spojení s uznesením Krajského súdu v Žiline, sp. zn. 3To/69/2019, zo 6. novembra 2019 bol obvinený U. Q. uznaný za vinného zo spáchania pokračovacieho zločinu podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2, ods. 3 písm. c) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. j) Trestného zákona, ktorého sa dopustil na skutkovom základe podrobne rozvedenom vo výrokovej časti rozsudku Okresného súdu Liptovský Mikuláš. Za to bol menovanému uložený podľa § 221 ods. 3, § 38 ods. 4, § 37 písm. m) Trestného zákona trest odňatia slobody vo výmere ...
Odôvodnenie: Okresný súd Rimavská Sobota rozsudkom, sp. zn. 2T/107/2017, z 24. októbra 2017, uznal obvineného I. V. za vinného zo zločinu krádeže podľa § 212 ods. 1, ods. 2 písm. a), ods. 4 písm. f) Trestného zákona, v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1 Trestného zákona, na skutkovom základe, že dňa 3. februára 2017 vo večerných hodinách vo U. F. na ulici L. vošiel bez povolenia cez neuzamknutú vchodovú bránu do dvora rodinného domu č. XXX a cez neuzamknuté vchodové dvere do chodby rodinného domu, kde z vešiaka zo steny odcudzil tri zväzky kľúčov od rodinného domu, garáže, dielne a ...
Odôvodnenie: Okresný súd Prešov uznesením, sp. zn. 4Tv/1/2017, zo 6. septembra 2018, podľa § 281 ods. 1 Trestného poriadku, v spojení s § 9 ods. 1 písm. g) Trestného poriadku, zastavil trestné stíhanie obvinenej Ing. X. N. pre skutok v obžalobe prokurátora Krajskej prokuratúry Prešov, sp. zn. Kv 25/15/7700-77, z 23. januára 2017 právne kvalifikovaný ako prečin porušovania povinnosti dozornej služby podľa § 408 ods. 1 Trestného zákona, ktorý mala spáchať tak, že dňa 28. júla 2015 na riadiacej veži letiska vrtuľníkového krídla generálplukovníka Jána Amruša v Prešove - Nižnej Šebastovej, Vranovská č. 68, vo ...
Meritum: daňové veci
Odôvodnenie: 1. 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Trenčíne podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 102202520/2018, zo dňa 8. novembra 2018. Žalovaný rozhodnutím č. 102202520/2018, zo dňa 08. novembra 2018, podľa § 74 ods. 4 zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (ďalej len „Daňový poriadok“) potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Trenčín (ďalej len „správca dane“ alebo „správny orgán prvého stupňa“) č. 101368594/2018 zo dňa 16. júla 2018, ktorým bol v zmysle § 68 ods. 5 Daňovéh ...
Odôvodnenie: I. 1. Žalobca sa všeobecnou správnou žalobou podanou podľa § 244 ods. 2 zák. č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) doručenou Krajskému súdu v Bratislave dňa 9. decembra 2014, domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovanej, sp. zn. DK SPK 5/2014 zo dňa 11. novembra 2014. Žiadal, aby krajský súd rozhodnutie zrušil a vec vrátil žalovanej na ďalšie konanie. Žalovaná napadnutým rozhodnutím zamietla odvolanie žalobcu proti rozhodnutiu senátu Obvodnej Disciplinárnej komisie Slovenskej poľovníckej komisie, Obvodnej poľovníckej komory Revúca, č. p.: OPK-13-01/2014, zo dňa 07 ...
Meritum: daňové veci
Odôvodnenie: 1. 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Trnave podľa § 190 zák. č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 463809/2018 zo dňa 13 augusta 2018, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Trnava, pobočka Piešťany (ďalej len „správca dane“) č. 100316801/2017 zo dňa 15. februára 2017, ktorým podľa § 68 ods. 6 zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (ďalej len „daňový poriadok“) určil žalobcovi rozdiel dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) v sume 56.323,30 € za zdaňovacie obdobie d ...
Odôvodnenie: 1. 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „krajský súd“) napadnutým uznesením odmietol podľa § 98 ods. 1 písm. g) zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) žalobu žalobkyne, ktorou sa domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. X088/2018 zo dňa 20. decembra 2018 (ďalej aj len „rozhodnutie“) pre jej neprípustnosť. Druhým výrokom uznesenia krajský súd nepriznal správnej žalobe odkladný účinok podľa § 185 SSP. O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 170 písm. a) SSP tak, že žiaden z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov konania, pretože žaloba bola odmi ...
Meritum: daňové veci
Odôvodnenie: 1. 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Nitre zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 100286782/2018 zo dňa 5.februára 2018, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Nitra (ďalej len „správca dane“) č. 102230524/2017 zo dňa 23. októbra 2017, ktorým podľa § 68 ods. 5 a 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“) určil žalobcovi rozdiel v sume nadmerného odpočtu 4.513,25 € na dani z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) za zdaňovacie obdobie december ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Bratislava V, sp. zn. 1T/103/2017 z 28. mája 2018 bol obvinený S. V. uznaný za vinného zo spáchania zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c), písm. d), ods. 2 písm. a) Trestného zákona na skutkovom základe, že - dňa 8. augusta 2016 v čase asi o 14:20 hod. v N. na G. ulici, počas kontroly príslušníkmi PMJ KR PZ Bratislava, po zastavení motorového vozidla zn. Škoda Felícia, EČV: N. z dôvodu porušenia dopravných predpisov, nakoľko vodič nebol pripútaný bezpečnostným pásom, sa ...
Meritum: daňové veci
Odôvodnenie: 1. 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave podľa § 191 ods. 1 písm. c) v spojení s § 191 ods. 4 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zrušil rozhodnutie žalovaného č. 1284618/2015 zo dňa 12.08.2015 a rozhodnutie Daňového úradu Bratislava (ďalej len „správca dane“) č. 542097/2015 zo dňa 11.05.2015 a vec vrátil orgánu verejnej správy prvého stupňa na ďalšie konanie. Žalovaný napadnutým rozhodnutím potvrdil rozhodnutie správcu dane, ktorým nevyhovel žiadosti žalobcu o zaplatenie sankčného úroku za neoprávnene zadržiavané peňažné prostriedky a sankčný úrok za n ...
Odôvodnenie: 1. 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia žalovaného č. SK/0366/99/2017 zo dňa 12. novembra 2018, ktorým zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj (ďalej aj „prvostupňový orgán“) č. I/0531/08/16 zo dňa 17. mája 2017 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“). Prvostupňovým rozhodnut ...
Odôvodnenie: Právoplatným trestným rozkazom Okresného súdu Poprad (ďalej aj „okresný súd“) z 13. februára 2020, sp. zn. 0T/23/2020, bol obvinený T. L. uznaný za vinného z prečinu krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. g) Trestného zákona na tom skutkovom základe, že dňa 11. februára 2020, v čase o 16.48 hod. v L., okres L., na ul. Y. A. č. XXXX, po tom, ako na predajnej ploche NS Kaufland počas prevádzkovej doby pri pulte s mäsovými výrobkami si vypýtal tovar, a to 1 ks španielsku salámu o hmotnosti 0,315 kg v hodnote 3,12 € a 1 ks tresku v majonéze o hmotnosti 0,209 kg v hodnote 0,82 €, ktorý si prevzal a následn ...
Odôvodnenie: Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ďalej tiež „Špecializovaný trestný súd" alebo „súd prvého stupňa") rozsudkom z 27. februára 2020, sp. zn. PK-1T/9/2019 uznal obžalovaných Mgr. Q. S. a PhDr. V. Y. vinnými z obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov podľa § 270 ods. 2, ods. 4 písm. b) Trestného zákona spáchaného v spolupáchateľstve podľa § 20 Trestného zákona a zo zločinu marenia spravodlivosti podľa § 344 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) Trestného zákona spáchaného v spolupáchateľstve podľa § 20 Trestného zákona, ktorých sa dopust ...
Odôvodnenie: Napadnutým uznesením Krajský súd v Trnave (ďalej aj „súd prvého stupňa" alebo „krajský súd") rozhodol tak, že podľa § 415 ods. 1 Trestného poriadku, § 66 ods. 1 písm. a), písm. b), ods. 3 Trestného zákona, v spojení s § 18 zákona č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov, sa žiadosť odsúdeného K. G. o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený rozsudkom Mestského súdu v Brne, Česká rep ...
Odôvodnenie: 1. Podaním z 22. decembra 2020 bola žalovanou v odvolacom konaní uplatnená podľa § 52 a nasl. C.s.p. námietka zaujatosti voči sudkyni Mgr. Jane Janics Bajánkovej z dôvodu uvedeného v § 49 ods. 1 C. s. p. po tom, ako predseda Krajského súdu v Bratislave uznesením zo 4. decembra 2020, č. k. 6CoCsp/35/2020-683 na základe oznámenia sudkyne rozhodol tak, že sudkyňa Mgr. Jana Janics Bajánková nie je vylúčená z prejednávania a rozhodovania sporu vedeného na odvolacom súde pod sp. zn. 6CoCsp/35/2020. Žalovaná v námietke zaujatosti uviedla, že ju podáva z dôvodu (i) príbuzenského pomeru menovanej sudkyni k ...

Ústavný súd SR

SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 49/2021-19 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 29. januára 2021 v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Petra Straku
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 63/2021-15 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 29. januára 2021 v senáte zloženom z predsedu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , zastúpenej advokátom JUDr. Martinom Tomasom, Francisciho 3288, Poprad, pre namietané porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústa
Odôvodnenie: následne odkazuje na rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 30Cdo/5795/2017, podľa ktorého v takýchto situáciách treba vychádzať zo znaleckého posudku. Okresný súd následne uviedol, že takýto posudok sťažovateľ nepredložil a zároveň by bolo nehospodárne ho obstarávať. Preto je správne pri určení tarifnej hodnoty aplikovať § 11 ods. 1 písm. a) advokátskej tarify. 4. Sťažovateľ považoval tento postup okresného súdu za nesprávny, keďže hoci okresný súd citoval rozhodnutie ústavného súdu, na ktoré poukazoval aj sťažovateľ, napokon sa priklonil ...
Odôvodnenie: napadnutého rozhodnutia odpovedá na všetky podstatné tvrdenia a námietky sťažovateľa. Skutočnosť, že sťažovateľ sa s právnym názorom krajského súdu nestotožňuje, nemôže sama osebe viesť k záveru o zjavnej neodôvodnenosti alebo arbitrárnosti napadnutého rozhodnutia. 8 Z ústavnoprávneho hľadiska preto niet dôvod, aby sa spochybňovali závery napadnutého odvolacieho rozhodnutia, ktoré nevykazuje znaky svojvôle či arbitrárnosti, ale je primeranou reakciou na prostriedky procesnej obrany, ktoré v spore so žalobcom použil sťažovateľ a ktoré vyplynuli z nejasnosti vzťahov sťažovate ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 71/2021-68 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 29. januára 2021 v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , a , , , zastúpených obchodnou spoločnosťou AKSK, s. r. o., Námestie SNP 15, Banská Bystrica, v menej ktorej koná advoká
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 74/2021-14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 29. januára 2021 v senáte zloženom z predsedu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpeného advokátom JUDr. Ľudovítom Didim, Hotianska cesta 4, Šahy, pre namietané porušenie základného práva na účinný prostriedok nápravy
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 61/2021-22 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 29. januára 2021 v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , a , , , zastúpených advokátom JUDr. Jurajom Štrbákom, Fraňa Kráľa 1504, Čadca, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokova
Uznesenie: z 13. apríla 2017 bolo advokátovi sťažovateľa doručené 24. apríla 2017. Sťažovateľ proti tomuto uzneseniu poštou podal 10. mája 2017 sťažnosť, ktorá bola okresnému súdu doručená 12. mája 2017. Táto sťažnosť bola okresným súdom uznesením zo 7. januára 2019 zamietnutá ako oneskorene podaná. Okresný súd vychádzal z toho, že lehota na podanie sťažnosti proti rozhodnutiu vyššieho súdneho úradníka uplynula 9. mája 2017, no sťažnosť bola na poštu podaná až 10. mája 2017. 3. Na toto uznesenie okresného súdu sťažovateľ reagoval podaním podnetu generálnemu prokur ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 13. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) odpísaním 60 ks akcií emitenta 2 SLOVNAFT, a. s., z účtu sťažovateľa vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a. s. (ďalej len „centrálny depozitár“). 2. Z ústavnej sťažnosti a príloh vyplýva, že sťažovateľ mal u centrálneho depozitár ...
Uznesenie: krajského súdu bolo sťažovateľovi doručené 11. júla 2018. Na toto uznesenie sťažovateľ reagoval podaním doručeným krajskému súdu 23. júla 2018, v ktorom žiadal predĺžiť lehotu na odstránenie vád do 7. augusta 2018. Napriek tomu svoje podania nedoplnil. Krajský súd preto uznesením z 23. augusta 2018 podanie podľa § 59 ods. 3 Správneho súdneho poriadku odmietol. Proti rozhodnutiu krajského súdu podal sťažovateľ kasačnú sťažnosť, o ktorej najvyšší súd rozhodol napadnutým uznesením tak, že ju zamietol. Okrem opisu priebehu konania na krajskom súde najvyšší súd v odôvodnení napadnutého uznesen ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 53/2021-22 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 29. januára 2021 v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Martina Vernarského a Petra Straku predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpeného advokátom JUDr. Petrom Schmidlom, Záhorácka 11/A, Malacky, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu a in
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 20. novembra 2019 doručená ústavná sťažnosť , , t. č. (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaných prieťahov v konaní Okresného súdu Pezinok (ďalej len „okresný súd“) vedenom pod sp. zn. 1 Nt 103/2017 a namietaného nezákonného uznesenia okresného súdu sp. zn. 1 Nt 103/2017 z 23. októbra 2019 a nezákonného rozsudku okresného súdu sp. zn. 2 T 44/2012 z 30. mája 2013. 2. Sťažovateľ vo svojom podaní označenom ako sťažnosť na prieťahy a neúplnosť vyšetrov ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 68/2021-38 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 29. januára 2021 v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v konaní Okres
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 58/2021-20 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 29. januára 2021 v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , zastúpeného advokátom JUDr. Petrom Belicom, M. R. Štefánika 36, Martin, ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ús
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 60/2021-17 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 29. januára 2021 v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpená advokátom JUDr. Milanom Slebodníkom, Štúrova 20, Košice, vo veci namietaného porušenia základného práva domáhať sa zákonom us
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a sťažnostná argumentácia 2 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 13. decembra 2019 doručená ústavná sťažnosť , , t. č. v Ústave na výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom JUDr. Michalom Vlkolinským, Námestie SNP 17/29, Zvolen, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práva a základných slobôd ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 9. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaných porušení jeho základných práv a slobôd podľa čl. 16 ods. 2, čl. 17 ods. 2, čl. 19 ods. 1 a čl. 23 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) uznesením vlády Slovenskej republiky č. 693 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, vý ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 8. decembra 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho práva na život a na zdravie tým, že sa počas výkonu trestu odňatia slobody v dôsledku protiprávneho konania štátnych orgánov nakazil koronavírusom, čo mu spôsobilo trvalé poškodenie zdravia. Za to žiada odškodné v sume 99 999 € alebo to, aby ústavný súd nariadil príslušnému súdu jeho prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody. II. Relevantná právna úprava 2 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 70/2021-13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 29. januára 2021 v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , zastúpeného advokátkou , , vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej repub
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 9. novembra 2018 doručená sťažnosť , , , t. č. (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na právnu pomoc v konaní pred súdmi podľa čl. 47 ods. 2 ústavy, základného práva na rovnosť účastníkov v konaní podľa čl. 47 ods. 3 ústavy a základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy postupom Krajského súdu v Prešove (ďalej len „krajský súd“) v k ...
Odôvodnenie: : I. Argumentácia ústavnej sťažnosti A. Všeobecná časť 1. Uznesením Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) č. k. II. ÚS 428/2020-39 z 24. septembra 2020 bola prijatá na ďalšie konanie ústavná sťažnosť , , , t. č. v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), čl. 8 ods. 1, 2 a 5 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), ako aj čl. 5 ods. 3 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej l ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 34/2021-17 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 28. januára 2021 v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť sťažovateľa , zastúpeného Advokátskou kanceláriou Bauer s. r. o., Košice, Dénešova 19, v mene ktorej koná konateľ JUDr. Richard Bauer, vo veci namieta
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 9. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len ,,sťažovateľ“), pre namietané porušenie jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“) a čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len ,,listina“) a práva na prejednanie jeho záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základn ...
Odôvodnenie: : I. Ústavná sťažnosť a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 30. júla 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej aj „sťažovateľ v prvom rade“), , , (ďalej aj „sťažovateľka v druhom rade“), a , , (ďalej aj „sťažovateľ v treťom rade“, spolu aj „sťažovatelia“), zastúpených advokátom JUDr. Petrom Koscelanským, Fraňa Mojtu 24, Nitra, vo veci namietaného porušenia ich základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia sťažovateľov 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 19. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , a , , (ďalej len „sťažovatelia“), zastúpených advokátom JUDr. Tiborom Sanákom, Námestie SNP 2, Trnava, vo veci namietaného porušenia ich základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie ich záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ď ...
Odôvodnenie: : I. Obsah ústavnej sťažnosti a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 22. mája 2019 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľa , narodeného 2 , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Žiline (ďalej ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 24. marca 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti PONECO, s. r. o., IČO 36 707 996, Jesenná 12, Prešov (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na prejednanie jej záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základn ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 7. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , a , , obaja (ďalej len „sťažovatelia“), ktorou namietajú porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej le ...
Odôvodnenie: : I. Argumentácia ústavnej sťažnosti 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 7. decembra 2020 osobne do podateľne doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti DK Projekt s. r. o., Nemessányiho 8, Košice-Šaca, IČO 45 949 000 (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Krajského súdu v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 2 Cob 2/2020 a jeho rozsudkom z 27. aug ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 4. septembra 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti CRH (Slovensko) a. s., IČO 00 214 973, Rohožník (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 1 Sžfk 69/2018 z 26. mája 2020 (ďalej aj ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia sťažovateľa 2 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 30. júna 2020 doručená ústavná sťažnosť (2. septembra 2020 doplnená) , , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného Advokátskou kanceláriou AK H.I.F., spol. s r. o., Radvanská 1, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Peter Filip, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 17 ods. 2, 3 a 4, čl. 19 ods. 1 a 2 a čl. 23 ods. 1 a 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 o ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia a skutkový stav 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 14. septembra 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti , , (ďalej len „sťažovateľka), ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dodatkový protokol“) rozsudko ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 1. júla 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Bratislava III (ďalej len „okre ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. decembra 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 30. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 353/2020-33 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 28. januára 2021 v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského vo veci ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej advokátom JUDr. Jánom Pekarom, Potočná 191/39, Skalica, pre namietané porušenie základného práva vlastniť majetok podľa čl. 2
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 2 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. júna 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti , , (ďalej len „sťažovateľka), vo veci namietaného porušenia základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 6. marca 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie svojej záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len dohovor“) postupom Okresného súdu Bratislava I v konaní vedenom ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 5. marca 2020 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľa , (ďalej len „sťažovateľ“), pre namietané porušenie jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) postupom Okresného súdu Košice II (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) v konaní vedenom pod sp. zn. 49 Er 2511/2011 (ďalej aj „napadnuté konanie“). Uznesením ústavného súdu sp ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 28. júla 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), v ktorej uplatňuje porušenia svojich bližšie nešpecifikovaných práv v súvislosti s odňatím zdravotníckych pomôcok (gumy a švihadla) počas výkonu trestu odňatia slobody uloženému za obzvlášť závažný zločin vraždy. Uznesením ústavného súdu sp. zn. 2 III. ÚS 460/2020 z 24. novembra 2020 bol sťažovateľovi ustanovený advokát JUDr. Rastislav Trnka. 2. Sťažovateľ doručil ústavnému súdu 11. decembra 2020 podanie z 4. dec ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 1. decembra 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie základných práv podľa čl. 46 ods. 1, 2 a čl. 39 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 7 Sk 34/2019 z 30. septembra 2020 (ďalej len „napadnutý rozsudok“). 2. Z ústavne ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. mája 2020 doručená ústavná sťažnosť , , , , , (ďalej len „sťažovatelia“), ktorou namietajú porušenie svojich základných práv na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 17 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva nebyť odňatý ich zákonnému sudcovi podľa čl. 48 ods. 1 ústavy a práva na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesení ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 5. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátkou JUDr. Ivetou Balalovou, Ružová dolina 10, Bratislava, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Bratislava I (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 9 Csp ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. III. ÚS 312/2020-20 z 19. augusta 2020 prijal na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o ústavnom súde“), ktorou namietala porušenie svojich základných práv podľa čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2 a čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej le ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 2. septembra 2019 doručená ústavná sťažnosť (podaná na poštovú prepravu 28. augusta 2019, pozn.) , , N , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Čadca (ďalej len „okresný súd“) s ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 23. júna 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), ako aj základného práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života po ...
Odôvodnenie: : I. Argumenty sťažovateľa 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 24. septembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , 2 (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia ,,ústavného práva na riadne prejednanie veci v zmysle čl. 46 ods. 1, ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky“ v jeho trestnej veci vedenej na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 3 T 60/2016. 2. Z ústavnej sťažnosti vyplýva: „... Bol som odsúdený za pokračovací zločin sexuálneho zneužívania... rozsudkom SR, Okresným súdom Martin – sp. zn. 3T/60/2016... v prípra ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. III. ÚS 169/2020-20 z 28. apríla 2020 prijal na ďalšie konanie ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o ústavnom súde) v časti namietaného porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa č ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 22. júla 2019 doručená ústavná sťažnosť (podaná na poštovú prepravu 18. júla 2019, pozn.) , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) rozsudkom Okresného súdu Považská Bystrica (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 4 C 126/2009 z 25. augusta 2016 (ďalej len „napadnutý rozsudok okresného súdu“), rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne (ďalej len „kraj ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. septembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 3 Sžk 2/2020 z 18. júna 2020 (ďalej aj „napadnuté uznesenie“). 2. Z obsahu sťažnosti ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia sťažovateľov 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. II. ÚS 406/2020-26 z 24. septembra 2020 prijal na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť , , (ďalej aj „sťažovateľ“), maloletej , , , a maloletej , , (ďalej aj „maloleté“ alebo „sťažovateľky“, všetci spolu aj „sťažovatelia“), ktorou namietali porušenie svojho základného práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života podľa čl. 19 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej l ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 20. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1, čl. 48 ods. 2 a čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základných práv podľa čl. 8 ods. 2 a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom a uznesen ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) prijal uznesením sp. zn. III. ÚS 355/2020 z 22. septembra 2020 na ďalšie konanie sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou sa domáhal vyslovenia porušenia práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov postupom Okresného súdu Prešov (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 7 Er 3893/2002 (ďalej len ,,napadnuté konanie“). 2. Z obsahu ústavnej sťažnosti podanej ústavnému súdu 17. júla 2020 vyplýva, že sťažovateľ sa v napadnutom konaní do ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 30. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jeho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Humenné (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 5 C 64/2017 z 13. novembra 2018 v spojení s dopĺňacím rozsudkom sp. zn. 5 C 64/2017 z 11. de ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 23. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti NUBIUM, s. r. o., Trenčianska 705/55, Bratislava, IČO 47 545 674 (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na spravodlivé súdne konanie zaručeného čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“ ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. decembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 35 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) v súvislosti s rozhodovaním o jej žiadosti o invalidný dôchodok. 2. Z obsahu ústavnej sťažnosti a jej príloh vyplýva, že rozhodnutím generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne (ďalej len „generálny riaditeľ“) č. 656 225 1465 0 z 19. januá ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 24. novembra 2020 doručená sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie čl. 1 ods. 1 a čl. 2 ods. 2 ústavy Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 ústavy, na súdnu ochranu zaručeného v čl. 46 ods. 1 ústavy, na rovnosť účastníkov v konaní podľa čl. 47 ods. 3 ústavy, na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a práva na spravodlivé súdne kon ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 2. januára 2020 doručená ústavná sťažnosť , a (ďalej len „sťažovatelia“), ktorou namietajú porušenie v záhlaví označených práv zaručených Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“). K namietanému porušeniu označených práv malo dôjsť oznámením Okresného úradu Prešov, katastrálneho odboru (ďalej len „okresný úrad“) č. k. 102/2017/OU-PO/KO-02 zo 7. februára 2018 (ďalej len „oznámenie“). 2. Oznámením okresného úradu boli sťažovatelia upovedomení o vybavení podania – sťažno ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a námietka zaujatosti 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) vedie pod sp. zn. Rvp 2412/2020 konanie o ústavnej sťažnosti , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu zaručeného čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), jeho základného práva vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dôkazom zaručeného čl. 48 ods. 2 ústavy a čl. 38 ods. 2 listiny, jeho práva na spravodlivé súdne konanie zaručeného čl. 6 ods ...
Odôvodnenie: : I. Obsah ústavných sťažností 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) boli 23. novembra 2020 doručené ústavné sťažnosti , , (ďalej aj „sťažovateľ 1“), a , , (ďalej aj „sťažovateľ 2“, spolu aj „sťažovatelia“), ktorými namietali porušenie svojich základných práv zaručených v čl. 17 ods. 2 a 5 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv zaručených v čl. 5 ods. 3 a 4 a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 27. mája 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti HORVÁT klimatizácia a vetranie, s. r. o., Bánovecká cesta 11, Žilina, IČO 36 400 980 (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ď ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 9. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , , t. č. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 ods. 1 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Nitra (ďalej len „okr ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 12. novembra 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu a inú právnu ochranu zaručeného čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a jej práva na spravodlivé súdne konanie zaručeného čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a porušenia princípu právnej istoty uznesením Krajského súdu v Žiline (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 6 Co ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 22. júna 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti PHARMACY-KF, spol. s r. o., IČO 44 978 031, Čapajevova 23, Prešov (ďalej len „sťažovateľka“), právne zastúpenej JUDr. Lýdiou Farbakyovou, Floriánova 12, Prešov, vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základn ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého uznesenia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. III. ÚS 382/2020-23 z 8. októbra 2020 prijal v celom rozsahu na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť občianskeho združenia Klub Strážov, Švabinského 17, Bratislava, IČO 36 115 614 (ďalej len „sťažovateľ“), podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ústavnom súde“), ktorou namietal porušenie svojho základného práva na súdnu ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 9. júna 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na súdnu ochranu zaručeného čl. 46 ods. 1 ústavy, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva na pokojné užívanie majetku podľa čl. ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého uznesenia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. III. ÚS 367/2020-15 z 22. septembra 2020 prijal na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“), ktorou namietal porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 36 ods. 1 ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých uznesení a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 4. mája 2020 doručená ústavná sťažnosť Roľníckeho družstva podielnikov, Opatovce nad Nitrou 553, IČO 00 201 219 (ďalej len „sťažovateľ“), pre namietané porušenie jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) uznesením Okresného súdu Prievidza (ďalej len „okresný súd“) č. k. 6 Cb 5/2014-160 z 30. októbra 2017 (ďalej aj „napadnuté uznesenie okresného súdu“) a uznesením Krajského súdu v Trenčíne ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 26. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Humenné (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 15 C 590/2015 zo 4. mája 2018 a rozsudkom Krajského súdu v Prešove (ďalej le ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 18. septembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , , t. č. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva na obhajobu bližšie neurčeným zásahom v bližšie neurčenom trestnom konaní. 2. Sťažovateľ v ústavnej sťažnosti uvádza, že 28. júna 2016 bolo začaté trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, j ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 18. júna 2020 doručená ústavná sťažnosť , , 2 (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 9 Co 196/2019 z 19. feb ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 6. mája 2020 doručená ústavná sťažnosť , , , , , , , , (ďalej spolu len „sťažovatelia“), vo veci namietaného porušenia ich základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Levice (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 11 C 761/2015 zo 17. mája 2016 ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 12. júna 2020 doručená ústavná sťažnosť , , 2 (ďalej iba „sťažovateľ“), právne zastúpeného JUDr. Michalom Vlkolinským, advokátom, Námestie SNP 17/29, Zvolen, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých postupov a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol 10. marca 2020 doručený návrh , , (ďalej len „navrhovateľ“), a , (ďalej len „navrhovateľka“, spolu ďalej len „navrhovatelia“), vo veci namietaného porušenia bližšie nekonkretizovaných základných práv podľa Listiny základných práv a slobôd a podľa Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) postupom Okresného súdu Bratislava III, postupom Okresného súdu Bratislava I a postupom Krajského súdu v Bratis ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 16. decembra 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti 2 , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Do ...
Odôvodnenie: : I. Obsah ústavnej sťažnosti, sťažnostná argumentácia a návrh rozhodnutia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 6. augusta 2020 doručená ústavná sťažnosť , podnikajúceho pod obchodným menom Ing. Július Lapdavský Deštrukprojekt, Zakarpatská 6, Rožňava, IČO 32 996 187 (ďalej len „sťažovateľ“), a obchodnej spoločnosti DEŠTRUKPROJEKT s. r. o., Rožňavská Baňa 180, Rožňava, IČO 45 677 671 (ďalej len „sťažovateľka“, spolu aj „sťažovatelia“), zastúpených advokátskou kanceláriou FELŠÖCI & Partners, s. r. o., Bajkalská 31, Bratislava, v mene kt ...
Odôvodnenie: : I. Ústavná sťažnosť a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 2. decembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , 2 (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a porušenie práv podľa čl. 5 ods. 1, 3 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Krajského súdu v Žiline (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 3 Tpo 57/2020 z 1. októbra 2020 (ďalej len „napadnuté uzneseni ...
Odôvodnenie: : I. Obsah ústavnej sťažnosti, sťažnostná argumentácia a návrh rozhodnutia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 28. decembra 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici (ďalej len „krajský súd“) č. k. 11 CoP 40/2020-471 z 23. októbra 2020 (ďalej len „na ...
Odôvodnenie: : 2 I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 21. januára 2019 doručená sťažnosť obchodnej spoločnosti , , (ďalej len „sťažovateľka“) vo veci namietaného porušenia jej základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a 4, čl. 35 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), ako aj práv podľa čl. 6 ods. 1, čl. 13, čl. 14 a čl. 17 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva podľa čl. 1 Dodatkového protokol ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a argumentácia v návrhu 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol 16. decembra 2020 doručený návrh (ďalej len „navrhovateľ“), na preskúmanie rozhodnutia Obecného zastupiteľstva obce Šintava (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) č. 2/2020-OZ prijatého na zasadnutí obecného zastupiteľstva 23. novembra 2020 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) podľa ústavného zákona 2 č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ústavný zákon“), ktorým mu bola a ...
Odôvodnenie: : I. Stav konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením sp. zn. IV. ÚS 65/2019 zo 7. februára 2019 prijal podľa § 25 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti KURTA spol. s r. o., Partizánska cesta 89, Banská Bystrica, IČO 31 592 490 (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostný návrh 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 6. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľky obchodnej spoločnosti , , (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci 2 namietaného porušenia jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie jej záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom ...
Odôvodnenie: : I. I.A Obsah ústavnej sťažnosti 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 5. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej aj „sťažovateľ“), zastúpeného advokátkou JUDr. Luciou Kolníkovou, ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) postupom Okresného súdu Bratislava I (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 32 Cb 132/2015 (ďalej aj „napadnuté konanie“). 2. Z ústavnej sťažnosti vyplýva, že sťažovateľ je jedným z právnych nástupcov žalovaného v konaní ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) bola 22. mája 2020 doručená ústavná sťažnosť , , , a , , (ďalej len „sťažovatelia“), vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 ústavy rozsudkom Okresného súdu Zvolen (ďalej le ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 7. septembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , 2 (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom JUDr. Michalom Feciľakom, Jesenná 8, Prešov, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základnýc ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. I. ÚS 480/2020-8 z 20. októbra 2020 prijal podľa 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 4. decembra 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátskou kanceláriou JUDr. Alojz Baránik, advokát s. r. o., Mateja Bela 8, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Alojz Baránik, vo veci namietaného porušenia jej základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 od ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a oznámenie dôvodov vylúčenia 1. Sudca III. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) Robert Šorl listom z 15. decembra 2020 v súlade s § 49 ods. 1 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) oznámil predsedovi ústavného súdu dôvody na jeho vylúčenie z konania a rozhodovania vo veci ústavnej sťažnosti , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom JUDr. Jánom Mišurom, Záhradnícka 27, Bra ...
Odôvodnenie: : I. Obsah ústavnej sťažnosti, skutkový stav a argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 12. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , 2 , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného Advokátskou kanceláriou Mandzák a spol., s. r. o., Zámocká 5, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Michal Mandzák, vo veci namietaného porušenia základných práv zaručených v čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv zaručených v čl. 5 ods. 1 písm. c), ods. 3 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a zá ...
Odôvodnenie: : I. Obsah ústavnej sťažnosti 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 27. júla 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátkou Mgr. Máriou Čechovou, 2 ktorou namieta porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresnéh ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. IV. ÚS 607/2020-19 z 25. novembra 2020 prijal na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť , , (ďalej aj „sťažovateľ 1“), a , , (ďalej aj „sťažovateľ 2“, spolu ďalej aj „sťažovatelia“), zastúpených advokátkou JUDr. Emíliou Korčekovou, Malacká cesta 2B, Pezinok, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie veci v ...
Odôvodnenie: : I. Obsah ústavnej sťažnosti, skutkový stav a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 17. augusta 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie 2 základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) postupom Okresného súdu Bratislava I (ďalej len „okresný súd“) v konaní o upustenie od výkonu trestu povinnej práce vedenom pod sp. zn. 0 T 141/2013 (ďalej len „napadnuté konanie“). Sťažovate ...
Odôvodnenie: : I. Obsah ústavnej sťažnosti, skutkový stav a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 15. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie rovnosti pred zákonom zo strany Okresného súdu Bratislava IV 2 (ďalej len „okresný súd“), ktorý rozhodol o zamietnutí jeho návrhu na povolenie obnovy konania. 2. Z obsahu ústavnej sťažnosti vyplýva, že okresný súd v konaní vedenom pod sp. zn. 2 T 34/2018 uložil sťažovateľovi spoločný trest vo výmere 4 roky a 8 mesiacov za spác ...
Odôvodnenie: : I. Obsah ústavnej sťažnosti, sťažnostná argumentácia a návrh rozhodnutia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 21. júla 2020 doručená ústavná sťažnosť , 2 (ďalej len „sťažovateľky“, v prípade potreby rozlíšenia s uvedením dodatku „v 1. rade“, resp. „v 2. rade“), vo veci namietaného porušenia základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy postupom Krajského súdu v Banskej Bystrici (ďalej len „krajský súd“) v konaní ve ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 26. novembra 2020 osobne doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného 2 advokátkou JUDr. Dianou Treščákovou, PhD., Thurzova 6, Košice, ktorou namieta porušenie základného práva zaručeného čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva zaručeného čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Michalovce (ďalej len „okresný ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 27. augusta 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti BA One, s. r. o., Grösslingová 4, Bratislava, IČO 36 722 316 (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), ako aj práva podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovor ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 25. júla 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie čl. 12 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, ako aj práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom a rozsudkom Okresného súdu Michalovce (ďalej len „okresný súd“) č. k. 11 C 93/2012-469 z 28. februára ...
Odôvodnenie: : I. Skutkové okolnosti prípadu a obsah napadnutých rozhodnutí 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 15. februára 2019 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti REPROX, a. s., Južná trieda 78, Košice, IČO 36 192 333 (ďalej len „sťažovateľka“), doplnená podaním z 18. februára 2019, ktorou sťažovateľka namieta porušenie čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a základných práv podľa čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a čl. 47 ods. 3 ústavy, práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a v ňom vydaného napadnutého rozhodnutia, sťažnostná argumentácia sťažovateľa 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 6. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľa , 2 (ďalej len „sťažovateľ“), doplnená podaním zo 7. októbra 2020, ktorou namietal porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, práva na spravodlivé súdne konanie a práva na prej ...
Odôvodnenie: : I. Obsah ústavnej sťažnosti, skutkový stav a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 16. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1, čl. 47 ods. 2 a 3 a čl. 48 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej 2 len „ústava“) postupom Okresného súdu Košice I (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 40 C 35/2019, sp. zn. 23 C 25/2020 a sp. zn. Spr 118/2020. 2. Z ústavnej sťažnosti a jej príloh ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých konaní a rozhodnutí a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 28. septembra 2020 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľa , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie čl. 1 ods. 1 a čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a porušenie základných práv zaručených v čl. 16 ods. 1, čl. 17 ods. 2, čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 ústavy a práva zaručeného v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného ...
Odôvodnenie: : I. Ústavná sťažnosť a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 7. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta 2 porušenie základného práva zaručeného čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv zaručených čl. 6 ods. 1 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 3 Cob 167/2019 (ďalej len „napadnu ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 13. marca 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na rovnosť účastníkov podľa čl. 47 ods. 3 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Najvyšši ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania okresného súdu a argumentácia sťažovateľky 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. IV. ÚS 78/2020-9 z 13. marca 2020 prijal na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ď ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. II. ÚS 430/2020-9 z 8. októbra 2020 prijal na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti MINITEC s. r. o., Turgenevova 13, Košice, IČO 17 075 149 (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudskýc ...
Odôvodnenie: : I. Ústavná sťažnosť a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 3. decembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Žiline (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 7 Co 120/2018 z 13. februára 2019 (ďalej len „rozsudok krajského súdu“). ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia sťažovateľov 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 8. decembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , a , , obaja bytom (ďalej len „sťažovatelia“), doplnená podaním doručeným 12. januára 2021, ktorou namietajú porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), podľa čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na prejednanie ich zálež ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. II. ÚS 439/2020-13 z 8. októbra 2020 prijal na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť Petra Komku – KOPEX, Jesenná 26, Prešov, IČO 33 952 426 (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) postupom Okresného súdu Prešov (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 16 C 157/2008 (ďalej aj „napad ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia sťažovateľky 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 7. augusta 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej spoločnosťou RIBÁR & PARTNERS s. r. o., Halenárska 18A, Trnava, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Igor Ribár, vo veci namietaného porušenia jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie jej záležitosti v primeranej lehote podľa čl ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 13. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia čl. 1 ods. 1 a čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Trenčín (ďalej len „okresný súd“) v k ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 21. apríla 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti BS spol. s r. o. Building service, Pezinská 1098, Malacky, IČO 35 933 917 (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na prejednanie záležito ...
Uznesenie: bolo doručené sťažovateľovi 9. októbra 2020. 9. Z tohto dôvodu ústavný súd po predbežnom prerokovaní jeho ústavnú sťažnosť ako neprípustnú odmietol podľa § 55 písm. a) v spojení s § 56 ods. 2 písm. d) zákona o ústavnom súde. Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok. V Košiciach 21. januára 2021 Peter Molnár predseda senátu ...
Odôvodnenie: : I. Argumentácia ústavnej sťažnosti 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 8. decembra 2020 elektronicky doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), ako aj čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Krajského súdu v Prešove (ďalej len „krajský súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 22 Co 42/2020 a jeho uznesením z 9. septembra 2020. 2. Z ústavnej sťažnosti vyplýva, že v rámc ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia a skutkový stav 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 17. augusta 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie svojho základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej 2 republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 8 S 1/2018 z 13. júna 2019 (ďalej aj „napadnutý rozsudok ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 3. januára 2021 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) uznesením Okresného súdu Žiar nad Hronom (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 27 C 15/2018 z 2. novembra 2020 (ďalej len „napadnuté uznesenie“). 2. Sťažovateľka ako neúspešná strana v spore bola rozsudkom okresného súdu sp. zn. 27 C 15/2 ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. II. ÚS 474/2020-14 z 22. októbra 2020 prijal podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republik ...
Odôvodnenie: : I. Vyhlásenie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky 1. Listom zo 14. decembra 2020 sudca I. senátu Miloš Maďar oznámil predsedovi Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) dôvody svojej možnej zaujatosti vo veci vedenej na ústavnom súde pod sp. zn. Rvp 1988/2020. 2. Dôvodom oznámenia je skutočnosť, že sudca Miloš Maďar je sudcom spravodajcom v tejto veci a ako advokát zastupoval sťažovateľku , , (ďalej len „sťažovateľka), aj v konaniach pred všeobecnými súdmi ako poškodenú v trestnom konaní týkajúcej sa vraždy jej manžela, ktoré bolo aj m ...
Odôvodnenie: : I. Argumentácia ústavnej sťažnosti 1. Uznesením Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) č. k. II. ÚS 491/2020-20 z 22. októbra 2020 bola prijatá na ďalšie konanie ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), čl. 38 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), ako aj čl. 6 ods. 1 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len ,,najvyšší súd“) v k ...
Odôvodnenie: : I. Ústavná sťažnosť a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 17. decembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom JUDr. Jurajom Gavalcom, Teodora Tekela 6742/23, Trnava, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) uznesením Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 1 Tpo 52/2020 z 20. októbra 2020 (ďalej len „namietané uznesenie“). 2. Z obsahu ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 26. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 v spojení s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základných práv podľa čl. 26 a čl. 48 ods. 2 ústavy, čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. decembra 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 5 Co 89/2020 z 31. augusta 2020 (ďalej len „napadnuté uzneseni ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 28. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť spoločnosti ARKON, a. s., Strážska cesta 12, Zvolen, IČO 45 434 395 (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy v spojení s porušením čl. 1 ods. 1 a čl. 2 ods. 2, čl. 141 ods. 1 a čl. 144 ods. 1 ústavy, ako aj práva na pokojné užívanie svojho m ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 18. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť spoločnosti Intrum Slovakia s. r. o., Mýtna 48, Bratislava, IČO 35 831 154 (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Prešove (ďalej le ...
Odôvodnenie: : I. Vyhlásenie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky 1. Listom z 15. decembra 2020 sudca I. senátu Miloša Maďara Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) oznámil predsedovi ústavného súdu dôvody možnej zaujatosti vo veci vedenej na ústavnom súde pod sp. zn. Rvp 2469/2020. 2. Dôvodom jeho oznámenia na vylúčenie z výkonu sudcovskej funkcie vo veci sp. zn. Rvp 2469/2020 je skutočnosť, že sudca Miloš Maďar po oboznámení sa s obsahom ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti spol. s r. o. (ďalej aj „“ alebo „sťažovateľka“), nahliadnutím do archívu a ...
Odôvodnenie: : I. Ústavná sťažnosť a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 26. novembra 2020 doručená ústavná , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Žiline (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 7 Co 286 ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 2. marca 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 49 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) rozsudkom Okresného súdu Banská Bystrica (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 1 T 19/2015 z 10. septembra 2015, uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 5 To 139/2015 zo 7. júna 2016 a uznesením Najvyššieho súdu Sl ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 8. decembra 2020 doručená ústavná sťažnosť spoločnosti AUTO ROTOS – ROZBORA s. r. o., Račianska 184/B, Bratislava, IČO 35 918 519 (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie čl. 1 ods. 1 a čl. 7 ods. 2, čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 ústavy, základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a základného práva na zákonného ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. decembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia bližšie nešpecifikovaných práv uznesením Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. E 1126217317 z 1. októbra 2020 (ďalej len „napadnuté uznesenie“). 2. Z obsahu ústavnej sťažnosti a jej príloh vyplýva, že na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 31 Cb 2/2015 z 13. januára 2017 vykonateľ ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia sťažovateľa 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 4. apríla 2019 doručená ústavná sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátkou JUDr. Tatianou Vorobelovou, Bajzova 2, Košice, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 5 ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 1. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej aj „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote zaručeného v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Krajského súdu v Trenčíne (ďalej aj „krajský súd“) v konaniach vedených ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 1/2021-8 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 20. januára 2021 v konaní o ústavných sťažnostiach , zastúpenej advokátom JUDr. Martinom Bezákom, PhD., Klincová 15, Bratislava, , zastúpenej obchodnou spoločnosťou Právne centrum s. r. o., Mýtna 42, Bratislava, v mene ktorej koná advokát JUDr. Juraj Bystrický, PhD., spolu vedených pod sp. zn. Rvp 1547/2020
Odôvodnenie: : I. Ústavná sťažnosť sťažovateľa a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 3. decembra 2020 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľa , , t. č. v Ústave na výkon väzby Chorvátska 5, Bratislava (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5, základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na osobnú slobodu podľa čl. 5 ods. 1 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „doho ...
Uznesenie: Ústavného súdu Slovenskej republiky o spojení vecí na spoločné konanie nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť okamihom jeho prijatia Ústavným súdom Slovenskej republiky. Odôvodn en i e : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej aj ,,ústavný súd“) bola 11. januára 2021 doručená ústavná sťažnosť , , , (ďalej len „prvý sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 8 ods. 2 a 5 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), ako aj práv podľa č ...
Odôvodnenie: : I. Doterajší priebeh konania, vymedzenie napadnutého konania a napadnutého uznesenia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. I. ÚS 529/2019-22 zo 17. decembra 2019 prijal podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť občianskeho 3 združenia Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, IČO 31 303 862 (ďalej aj „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušeni ...
Odôvodnenie: : I. Obsah ústavnej sťažnosti a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 5. mája 2020 doručená ústavná sťažnosť 2 (ďalej len „sťažovateľka“), pre namietané porušenie jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) v spojení s čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na prejednanie jej záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej le ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. marca 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva na ochranu majetku podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dodatkový protokol“), základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého postupu a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 1. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej aj „sťažovateľ“ alebo „žalobca“), vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základnýc ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostný návrh 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 28. septembra 2020 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľky obchodnej spoločnosti , , (ďalej len „sťažovateľka“), 2 vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Krajského ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. decembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej Advokátskou kanceláriou MAJLING & NINČÁK, s. r. o., Palárikova 14, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Ján Majling, PhD., vo veci namietaného porušenia jej základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 30. apríla 2020 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľa , , (ďalej len „sťažovateľ“), doplnená 4. mája 2020, ktorou 2 namietal porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Žilina (ďalej len „okresný ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie ústavných sťažností 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 24. júna 2020 doručená a 17. septembra 2020 doplnená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti Študentský servis, spol. s r. o., Košice, Roosveltova 794/6, Košice, IČO 31 730 663 (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 2 2 a čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Najvyššieho súdu Sl ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 1. decembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a čl. 47 Charty základný ...
Odôvodnenie: : I. Ústavná sťažnosť a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 23. apríla 2019 doručená ústavná sťažnosť , 2 (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom Mgr. Romanom Kerakom, Tomášikova 4, Bratislava, ktorou namietal porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len ,,naj ...
Odôvodnenie: : I. Obsah ústavnej sťažnosti a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 8. júla 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote nezávislým a nestranným súdom podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Bratislava I (ďalej aj „okr ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 2. apríla 2020 doručená ústavná sťažnosť FPD Media, a. s., Palisády 29/A, Bratislava, IČO 47 237 601 (ďalej len „sťažovateľka“, v citáciách aj „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na rovnosť účastníkov súdneho konania podľa čl. 47 ods. 3 ústavy, ako aj práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských ...
Odôvodnenie: : I. Ústavná sťažnosť a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 18. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti INFORAMA a. s., Mlynské nivy 54, Bratislava, IČO 35 729 864 (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 2 S 88/2014 z ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 27. augusta 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti Poľnohospodárska Pôda s. r. o., Sibírska 55, Bratislava, IČO 44 138 369 (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátskou kanceláriou LawService, s. r. o., Stráž 3/223, Zvolen, v mene ktorej koná jej konateľ a advokát JUDr. Pavol Konečný, ktorou namieta porušenie základných práv zaručených čl. 20 ods. 1 a 4 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), čl. 36 ods. 1 Listiny základný ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 7. augusta 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovatelia“), vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) č. ...
Odôvodnenie: : I. Obsah ústavnej sťažnosti, skutkový stav a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 1. decembra 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovatelia“), vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) v spojení s čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na prejednanie ich záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a zá ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 10. februára 2020 doručená ústavná sťažnosť , , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 141 ods. 1 a čl. 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 47 ods. 3 ústavy, základných práv podľa čl. 36 ods. 1 a čl. 37 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 18. augusta 2020 doručená ústavná sťažnosť , , 2 (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného úradu Kežmarok, pozemkového a lesného odboru, a Okresného úradu Poprad, pozemkového a lesného odboru, v reštitučnom konaní vedenom ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a argumentácia v ústavnej sťažnosti 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 29. júla 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), základných práv podľa čl. 36 ods. 1, čl. 38 ods. 1 a 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), ako aj porušenie čl. 1 ods. 1 ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostný návrh 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 10. augusta 2020 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľa , , [ktorý podniká pod obchodným menom – 2 (ďalej len „sťažovateľ“)], vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Pr ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých konaní a rozhodnutí a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 22. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľa , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie základných práv zaručených v čl. 46 ods. 1 a čl. 50 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva zaručeného v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Krajského súdu v Trnave (ďalej len „krajský súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 5 To 37/2 ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých konaní a sťažnostná argumentácia sťažovateľa 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) bola 22. septembra 2020 doručená ústavná sťažnosť občianskeho združenia Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, IČO 31 303 862 (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 44 ods.1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), ako aj práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Najvyššieho súdu Slov ...
Odôvodnenie: : I. Obsah ústavnej sťažnosti, skutkový stav a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 6. júla 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu 2 ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Bratislava II (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 58 Cpr 1/2016 zo 7. máj ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. októbra 2019 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti BELL HOUSE s. r. o., Zvonárska 9, Košice, IČO 47 610 387 (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátkou JUDr. Danicou Holováčovou, ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“), základného práva podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť podľa čl. 35 ods. 1 ústavy, základného práva vlastniť ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 29. apríla 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 26, čl. 46 ods. 1 v spojení s čl. 1 ods. 1 a 2 a čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a porušenia čl. 142 ods. 3 ústavy, práv podľa čl. 6 ods. 1, čl. 10 a čl. 46 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), ako aj práva podľa čl. 11 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“ ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 23. novembra 2020 doručená v poradí druhá ústavná sťažnosť , 2 (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), čl. 38 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na prejednanie svojej záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 29. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , , Azerbajdžanská republika (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátkou , , vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) v spojení s čl. 12 ods. 1 a 2 ústavy, základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie a prejedn ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 10. júla 2019 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti BENC, s. r. o., Jesenná 8, Prešov, 2 IČO 36 506 451 (ďalej len „sťažovateľka“, v citáciách aj „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), ako aj práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a zá ...
Odôvodnenie: : I. Ústavné sťažnosti sťažovateľky a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) boli 8. júla 2020 (sp. zn. Rvp 1516/2020) a 9. júla 2020 (sp. zn. Rvp 1530/2020) doručené ústavné sťažnosti 2 , , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorými namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a 4, čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), ako aj práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „doho ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 27. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti Poľnohospodárska Pôda s. r. o., Sibírska 55, Bratislava, IČO 44 138 369 (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „list ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 31. decembra 2020 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľa , , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie základného práva na osobnú slobodu zaručeného 2 v čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 4 Tost 48/2020 z 30. novembra 2020. 2. Z obsahu ústavnej sťažnosti a jej príloh vyplýva, že sťažovateľ je tres ...
Odôvodnenie: : I. Skutkové okolnosti prípadu a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) boli 5. mája 2020 (sp. zn. Rvp 981/2020), 15. mája 2020 (sp. zn. Rvp 1095/2020), 17. júna 2020 (sp. zn. Rvp 1334/2020), 9. júla 2020 (sp. zn. Rvp 1531/2020) a 10. augusta 2020 (sp. zn. Rvp 1822/2020) doručené ústavné sťažnosti obchodnej spoločnosti Poľnohospodárska Pôda s. r. o., Sibírska 55, Bratislava, IČO 44 138 369 (ďalej len „sťažovateľka“), ktorými namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a 4, čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenske ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia sťažovateľky 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústavný súd“) uznesením č. k. I. ÚS 460/2020-27 z 13. októbra 2020 prijal podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o ústavnom súde“) na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť sťažovateľky , , (ďalej len ,,sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov ...
Odôvodnenie: : I. Obsah ústavnej sťažnosti, sťažnostná argumentácia a návrh rozhodnutia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 16. apríla 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., Horná 13, Banská Bystrica, IČO 36 866 555, správcu konkurznej podstaty úpadcu (ďalej len „sťažovateľka“), pre namietané porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia sťažovateľky 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 24. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 16. septembra 2020 doručená ústavná sťažnosť 2 (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva na účinný prostriedok nápravy podľa čl. 13 dohovoru uzneseniami Krajského súdu v Košici ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a námietky zaujatosti 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 23. júla 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 1 a 2 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) v spojení s porušením čl. 2 ods. 3 a čl. 12 ods. 1, 2 a 4 ústavy, ako aj porušenie práv podľa čl. 6 ods. 1, čl. 8 ods. 1 a 2 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) nečinnosťou Generálnej prokurat ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 30. novembra 2020 prostredníctvom Krajského súdu v Prešove (ďalej len „krajský súd“) doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva 2 na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), ako aj práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ...
Odôvodnenie: : I. Obsah ústavnej sťažnosti, sťažnostná argumentácia a návrh rozhodnutia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 6. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátkou 2 Mgr. et Mgr. Líviou Šouc Kosťovou, Pod Donátom 5, Žiar nad Hronom, ktorou namieta porušenie základného práva zaručeného čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva zaručeného čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Najvyššieho súdu Slovenske ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia sťažovateľov 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 29. júla 2020 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľov , , a , , (ďalej len „sťažovatelia“), vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len ,,dohovor“) postupom Okresného súdu Čadca (ďalej len ,,okr ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 12. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie čl. 1, čl. 2 ods. 2 a čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základných práv podľa čl. 13, čl. 46 ods. 1 a 2, čl. 47 ods. 2, čl. 48 ods. 2 ústavy, práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práv podľa čl. 21, čl. 34, čl. 41 a čl. 47 ods. 1 a 2 Charty základných práv Európskej únie (ďal ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí všeobecných súdov a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 5. februára 2020 doručená ústavná sťažnosť , , 2 , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Prievidza (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 9 Cpr 2/2014 z 29. marca 2016 a rozsudkom Krajského súdu v Tr ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 4. decembra 2020 doručená ústavná sťažnosť - , , (ďalej aj „sťažovateľ v 1. rade“ alebo „otec maloletého“), ktorou vo vzťahu k rozsudku Krajského súdu v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 8 CoP 189/2019 z 29. novembra 2019 (ďalej aj „napadnutý rozsudok krajského súdu“) a jeho vydaniu predchádzajúcemu postupu namieta porušenie čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 13 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a základnýc ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bolo 14. septembra 2020 doručené podanie obchodnej spoločnosti , , (ďalej len „sťažovateľka“) označené ako „Sťažnosť v zmysle čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky“ (ďalej len „ústavná sťažnosť“), ktorým namieta porušenie čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 47 ods. 3 ústavy, čl. 4 ods. 1, 3 a 4 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), základných práv podľa čl. 36 ods. ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostný návrh 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 28. septembra 2020 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľa , , (ďalej len „sťažovateľ“), 2 vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a 2 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 4 Asan 22/2019 z 2. jún ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 30. júla 2019 doručená ústavná sťažnosť 2 (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva na ochranu majetku podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dodatkový protokol“, sťažovateľ zrejme omylom uvádza čl. 1 Listiny základných práv a slobôd, pozn.), základnéh ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 17. mája 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základných práv podľa čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dodatkový protokol ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostná argumentácia sťažovateľa 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 18. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľa Ústavu materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, Watsonova 47, Košice, IČO 00 166 804 (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“), základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 2 ústavy a podľa čl. 36 ods. 1 a 2 Listiny ...
Odôvodnenie: : I. Ústavná sťažnosť a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 25. augusta 2020 doručená ústavná sťažnosť , 2 , Česká republika (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom , , ktorou namieta porušenie základného práva zaručeného čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva zaručeného čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Banská Bystrica (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 37 ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 2. decembra 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), 2 vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Levice (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 11 Er 1209/2010 z 29. júna 2018 (ďalej len „uznesenie okresného súdu“) a ...
Odôvodnenie: : 2 I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 19. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľa , , , t. č. v Ústave na výkon väzby (ďalej aj „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva na nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia podľa čl. 16 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva na osobnú slobodu čl. 17 ods. 2 a ods. 5 ústavy, práva domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestra ...
Odôvodnenie: : I. Skutkové okolnosti prípadu a vymedzenie napadnutého rozhodnutia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 15. apríla 2019 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti Areko Group, k. s., 2 Vrátna 28, Košice, IČO 47 632 836 (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesení ...

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zmenil rozsudok Okresného súdu Michalovce, sp.zn. 15P/166/2017-72 z 23.3.2018 v časti rozsudku upravujúcej styk otca s maloletou A. tak, že otec je oprávnený stretávať sa s maloletou A. každý párny kalendárny týždeň v mesiaci v dobe od štvrtka od 16:00 hod. do nedele do 18:00 hod., každý rok počas letných prázdnin v dobe od 1.7. od 9:00 hod. do 15.7. do 19:00 hod. a od 1.8. od 9:00 hod . do 15.8. do 19:00 hod., každý párny rok počas jarných prázdnin od prvého dňa prázdnin od 9:00 hod. do posledného dňa prázdnin do 18:00 hod., každý nepárny rok počas veľk ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zmenil rozsudok Okresného súdu Michalovce č.k. 23P/218/2015-55 zo dňa 10.2.2016 tak, že otec je oprávnený stýkať sa s mal. P. každú prvú sobotu v mesiaci v čase od 8:00 hod. do 18:00 hod. v mieste bydliska maloletej s tým, že otec mal. prevezme v stanovenom čase v mieste bydliska mal. a mal. matke odovzdá v stanovenom čase na tom istom mieste. Zároveň zmenil aj určenú vyživovaciu povinnosť tak, že otcovi zvýšil výživné na mal. P. zo sumy 150 Eur na sumu 180 Eur mesačne počnúc právoplatnosťou rozsudku, ktorú sumu je otec povinný prispievať k rukám matk ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom rozhodol takto: I. Návrh otca na prerušenie konania zamieta. II. Otec je povinný prispievať na výživu maloletého R. mesačným výživným vo výške 250 € vždy do 15 - teho dňa v mesiaci vopred k rukám matky s účinnosťou od 9.4.2017 do 31.1.2019. III. Dlžné výživné za obdobie od 9.4.2017 do 31.1.2019 v celkovej výške 568,26 € je otec povinný zaplatiť matke do troch dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia. IV. V prevyšujúcej časti konanie o úprave styku otca s maloletým zastavuje. V. Zrušuje uznesenie tunajšieho súdu č. k. 19P/37/2017 - 27 zo dňa 7.6.2017. ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zveril na čas po rozvode mal. N. do osobnej starostlivosti otca s tým, že obaja rodičia budú mal. dieťa zastupovať a spravovať jeho majetok. Matke uložil povinnosť prispievať na výživu mal. N. výživným 200 eur mesačne od 23.10.2018 otcovi a dlžné výživné za obdobie od 23.10.2018 do 31.1.2020 v sume 3.258,05 eur povolil matke splácať v splátkach po 217,20 eur splatných spolu s bežným výživným, pod následkami straty výhody splátok s tým, že prvá splátka je splatná 15-tym dňom nasledujúceho mesiaca, od právoplatnosti rozsudku. Styk matky s mal. N. upravil ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice II rozsudkom č.k. 19P 220/2018-386 zo dňa 17.1.2020 výrokom I. rozviedol manželstvo účastníkov konania, výrokom II. schválil dohodu rodičov, ktorou zveril mal. C. do osobnej starostlivosti matky a mal. E. do osobnej starostlivosti otca, upravil styk otca s mal. C. a matky s mal. E., výrokom III. zaviazal otca prispievať na výživu mal. C. sumou 190 Eur mesačne vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám matky s účinnosťou od právoplatnosti rozsudku o rozvode, výrokom IV. zaviazal matku prispievať na výživu mal. E. sumou 130 Eur mesačne vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám ot ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zmenil rozsudok Okresného súdu Košice I č.k. 22P/114/2013-191 zo dňa 27.11.2014 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach č.k. 7CoP/49/2015-256 zo dňa 30.7.2015 tak, že vyživovaciu povinnosť otca na bežnom výživnom zvýšil zo sumy 250 Eur mesačne na sumu 350 Eur mesačne počínajúc dňom 3.12.2018 do budúcna. V prevyšujúcej časti návrh na zvýšenie výživného zamietol. Zároveň súd prvej inštancie vypočítal aj dlžné výživné za obdobie od 3.12.2018 do 31.7.2019 v sume 593,38 Eur, ktoré zaviazal povinného otca zaplatiť do 10 dní od právoplatnosti rozsudku. ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Martin rozsudkom č. k. 7C/52/2010-381 zo dňa 15.05.2017 návrh žalobcu zamietol. Zároveň rozhodol, že žalobca je povinný uhradiť žalovanému trovy konania v celom rozsahu. Opravným uznesením č. k. 7C/52/2010-387 zo dňa 16.05.2017 súd rozhodol, že žalobca je povinný uhradiť na účet Okresného súdu v Martine trovy konania hradené zo štátnych prostriedkov v sume 191,72 eur do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Týmto dochádza k oprave výroku rozsudku o povinnosti žalobcu uhradiť na účet súdu trovy konania hradené zo štátnych prostriedkov zo dňa 15.05.2017. Opravným uznesením č. k. 7C/5 ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zamietol návrh otca na zníženie výživného k mal. U. zo sumy 160,- eur mesačne na sumu 80,- eur mesačne, ktorého sa otec domáhal z dôvodu, že od leta roku 2019 už nepracuje v policajnom zbore v dôsledku čoho klesol jeho príjem a pribudne mu ďalšia vyživovacia povinnosť, keďže jeho súčasná priateľka je tehotná. V odôvodnení rozsudku súd prvej inštancie uviedol, že otec dieťaťa sa návrhom domáhal zníženia vyživovacej povinnosti k mal. U.. Právne svoje rozhodnutie odôvodnil podľa § 62 ods. 1 až 5, § 75 ods. 1 a § 78 Zákona o rodine. Vychádzal zo zisteni ...
Odôvodnenie: Argumenty žalobcu 1. Správnou žalobou, doručenou súdu dňa 23.09.2020, sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného ČAS: MU-PO-200-143/2015-Ž zo dňa 14.5.2020 (napadnuté rozhodnutie) o neudelení azylu a o neposkytnutí doplnkovej ochrany. 2. Žaloba bola odôvodnená tým, že rozhodnutie žalovaného vychádza z nesprávneho právneho posúdenia a zároveň že došlo k podstatnému porušeniu ustanovení o konaní pred orgánom verejnej správy, ktoré mohlo mať za následok vydanie nezákonného rozhodnutia. Konkrétne žalobné dôvody žalobca vymedzil nasledovne: - Nerešpektovanie záväzného právneho názoru kasačného ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Martin zrušil vyživovaciu povinnosť Q. O. voči S. O. určenú rozsudkom Okresného súdu Martin vo výške 120,- eur mesačne od 01. 09. 2020. Svoje rozhodnutie odôvodnil ust. § 62 ods. 1 Zákona o rodine v spojení s ust. § 78 ods. 1 Zákona o rodine, keď konštatoval, že aj keď oprávnená vykonaním maturitnej skúšky prestala byť žiakom školy, ako študentka mala nárok na dávky v zmysle predpisov aj počas prázdnin (poskytovanie rodinných prídavkov, náhradné výživné a pod.), a preto návrh otca na zrušenie výživného ku dňu 08. 05. 2020 súd považoval za nedôvodný. Pri rozhod ...
Odôvodnenie: 1. Podanou žalobou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia v záhlaví uvedených rozhodnutí. Žalovaný rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 28.02.2020 zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 21.08.2019, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcu o priznanie starobného dôchodku z dôvodu nesplnenia podmienky dĺžky trvania zamestnania v I. pracovnej kategórii podľa § 21 a trvania zamestnania I. pracovnej kategórie do 31.12.1999 podľa § 174 zákona č. 100/1988 Zb. Žalovaný v odôvodnení svojho odvolacieho rozhodnutia poukázal aj na nena ...
Odôvodnenie: Argumenty žalobcu 1. Správnou žalobou, doručenou súdu dňa 03.11.2020, sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného ČAS: MU-PO-256-79/2018-Ž zo dňa 24.09.2020 napadnuté rozhodnutie) o neudelení azylu. 2. Žaloba bola odôvodnená tým, že rozhodnutie žalovaného vychádza z nesprávneho právneho posúdenia opodstatnenosti obáv žalobcu z prenasledovania pre tzv. imputované politické presvedčenie. Žalobca v žalobe zopakoval priebeh konania o jeho žiadosti o poskytnutie azylu alebo doplnkovej ochrany. Žalobca nesúhlasil s názorom žalovaného, že by zastával nejaké politické názory, a že by Taliban po ...
Odôvodnenie: 1. Predmetom súdneho prieskumu je rozhodnutie žalovaného, ktorým bolo zamietnuté odvolanie žalobcu a potvrdené rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 19. 11. 2019, ktorým nebol žalobcovi priznaný invalidný dôchodok s poukazom na to, že miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u žalobcu nie je viac ako 40 % a je len 35 %. 2. Žalobca s napadnutým rozhodnutím, ktoré priložil ku správnej žalobe, nesúhlasil. V podanej žalobe namietal, že vyššie zmienený pokles mu bol stanovený len na základe lekárskych záznamov z roku 2016 a 2018, teda starších ako jeden rok. ...
Odôvodnenie: rozhodnutia má obsahovať dostatok dôvodov a ich uvedenie má byť zrozumiteľné. Súd je povinný formulovať odôvodnenie spôsobom, ktorý zodpovedá základným pravidlám logického, jasného vyjadrovania a musí spĺňať základné gramatické, lexikálne a štylistické hľadiská. Z formulácie § 220 CSP možno vyvodiť, že súd je povinný navzájom si odporujúce dôkazy hodnotiť a zdôvodniť, napr. prečo niektoré z nich pokladá za nevierohodné, prečo niektoré odmietol vziať pri formulovaní rozhodnutia do úvahy, prípadne prečo sa niektorými dôkaznými návrhmi odmietol zaoberať vôbec. Tieto nedostatky odôvodnenia, spolu s t ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Zvolen (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom, č.k. 16P/1/2020-233 zo dňa 28. júla 2020 (ďalej len „napadnutý rozsudok“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) rozhodol nasledovne: I. Otec T. K., nar. X.X.XXXX je povinný prispievať na výživu maloletej J. K., nar. XX.X.XXXX zvýšeným výživným v sume 180,-Eur mesačne a na výživu maloletej Q. K., nar. X.X.XXXX zvýšeným výživným v sume 130,-Eur mesačne, počnúc dňom 15.2.2020, so splatnosťou vždy do 15.-teho dňa v mesiaci vopred k rukám matky U. K., nar. XX.X.XXXX. II. V prevyšujúcej časti súd návrh matky na zvýšeni ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Martin obmedzil výkon rodičovských práv matky M. P. a otca T. P. k maloletým deťom B. P. a G. P. v rozsahu, že matka a otec nie sú oprávnení zastupovať deti v bežných veciach a nie sú oprávnení rozhodovať vo veciach vyžadujúcich súhlas zákonného zástupcu v rámci poskytovania zdravotnej, vzdelávacej a výchovnej starostlivosti odo dňa právoplatnosti rozsudku do trvania ústavnej starostlivosti o maloleté deti, ktorá bola nariadená rozsudkom Okresného súdu Martin sp. zn. 9P/39/2018 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Žiline sp. zn. 6Cop/42/2018. Zároveň sú ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca požiadal žiadosťou zo dňa XX.XX..XXXX prostredníctvom opatrovníčky o poskytnutie peňažného príspevku na osobnú asistenciu. O žiadosti žalobcu rozhodol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny S. (orgán verenej správy prvého stupňa) rozhodnutím č.: S./K./SOC/XXXX/XXXXX-X zo dňa XX.XX.XXXX tak, že podľa § 22 ods. 1, § 55 ods. 6 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „Zákon č. 447/2008 Z. z.“) nevyhovuje žiadosti žalobcu a nepriznáva mu peňažný príspevok ...
Odôvodnenie: Predmet konania. 1. Predmetom konania je návrh starých rodičov maloletej Q. S. na úpravu styku. Obsah napadnutého rozhodnutia 2. Okresný súd Stará Ľubovňa (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozhodol cit.: „ I. Starí rodičia mal. dieťaťa sú o p r á v n e n í stretávať sa s mal. vnučkou Q. S., K.. X.XX.XXXX každú štvrtú nedeľu v mesiaci v čase od 9:00 hod do 11:00 hod, a to v prítomnosti matky mal. dieťaťa Q. S., rod. I.. Prepravu matky s mal. dieťaťom do bydliska navrhovateľov a naspäť do bydliska matky zabezpečí otec mal. dieťaťa Q. S.. II. Matka je p o v i n n á dieťa na stretnutie so starými ...
Odôvodnenie: súdu, že navrhovaná úprava je modifikovaná úprava striedavej starostlivosti, a preto s ňou nesúhlasí, nemá žiadny právny podklad pre takéto rozhodnutie. Ak aj mal súd za to, že ide o striedavú starostlivosť, mohol rozhodnúť čo do zverenia maloletého dieťaťa tak, že by zveril maloletého do striedavej starostlivosti, ak mal za to, že nejde o výlučnú starostlivosť. Zákon presne nedefinuje, čo je striedavou starostlivosťou a čo je styk a akým spôsobom sa upraví, avšak vždy je prvoradý záujem maloletého dieťaťa. Z odôvodnenia rozhodnutia okresného súdu nevyplýva, prečo by malo byť v rozpore so záujma ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žiar nad Hronom, ako súd prvej inštancie (ďalej len „okresný súd“, alebo „prvoinštančný súd“, eventuálne „súd prvej inštancie“), rozsudkom zo dňa 16. 10. 2020 návrh matky zamietol (I. výrok). O trovách prvoinštančného konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania (II. výrok). 2. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že matka sa návrhom domáhala udelenia súhlasu na zmenu priezviska maloletého z priezviska B. na priezvisko S., ktorý návrh odôvodnila tým, že manželstvo rodičov maloletého bolo rozvedené v roku 2013, pričom od roku 2014 žije s ter ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa včas podanou žalobou domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia v záhlaví uvedených administratívnych rozhodnutí. Rozhodnutím žalovaného zo dňa 24. 06. 2020 bolo zamietnuté odvolanie žalobcu a potvrdené rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa zo dňa 23. 03. 2020, ktorým bol žalobcovi znížený invalidný dôchodok od 04. 05. 2020 na sumu 337,30 eur mesačne, pretože miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť už nie je 75 %, ale len 45 % (35 % + 10 %). 2. Žalobca nesúhlasil s novo stanovenou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a so zmenou pôvodného rozhodujúc ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. žalobu zamietol a výrokom II. priznal žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %, ktorú uložil žalobcovi zaplatiť žalovanému do troch dní od právoplatnosti uznesenia o výške trov konania, ktoré vydá po právoplatnosti rozhodnutia súdny úradník. Rozhodoval na základe žaloby, ktorou sa žalobca domáhal od žalovaného zaplatenie sumy 140 eur s príslušenstvom titulom náhrady škody. Konštatoval, že je držiteľom osobného motorového vozidla a žalovaný mu ho poškodil. Vlastníkom vozidla bola leasingová spoločnosť. Napriek viacerým výzvam mu ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie vo výroku I. návrh otca o zníženie jeho vyživovacej povinnosti voči maloletým deťom, Q. K., nar. XX.X.XXXX a M. K., nar. XX.X.XXXX, zamietol. Vo výroku II. žiadnemu z účastníkov nepriznal nárok na náhradu trov konania. Vychádzal zo zistenia, že o úprave práv a povinností rodičov voči obom mal. deťom rozhodol naposledy tamojší súd, v konaní vedenom pod sp.zn. 6P/32/2017. Rozsudkom č.k. 6P/32/2017-61, zo dňa 7.3.2018, schválil súd rodičovskú dohodu, podľa ktorej sa obe mal. deti zverili do osobnej starostlivosti matky a otcovi súd uložil vyživovaciu povinnosť ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Pani O. J., rod. N. (pribratá účastníčka) svojim návrhom zo dňa 20.02.2018, doručeným na Okresný úrad Galanta, požiadala o začatie konania na vydanie rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajším náhradným pozemkom podľa § 12b zákona o nájme. K návrhu na začatie konania v zmysle § 12b ods. 3 zákona o nájme doložila zoznam poľnohospodárskych pozemkov v k. ú. N. X. a T., ktoré boli vo vlastníctve jej matky O. N., rod. O., ktoré p. O. J. zdedila a na ktoré má uzavretú nájomnú zmluvu a čestné vyhlásenie o neuzavretí nájomnej zmluvy na pozemky uvedené v ...
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu (prvostupňového, ale aj odvolacieho), ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (pozri napr. III. ÚS 209/04). Aj Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) vo svojej judikatúre zdôrazňuje, že čl. 6 ods. 1 dohovoru zaväzuje súdy odôvodniť svoje rozhodnutia, ale nemožno ho chápať tak, že vyžaduje, aby na každý argument strany bola daná podrobná odpoveď. Rozsah tejto povinnosti sa môže meniť podľa povahy rozhodnutia. Otázku, č ...
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu (prvostupňového, ale aj odvolacieho), ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (pozri napr. III. ÚS 209/04). Aj Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP") vo svojej judikatúre zdôrazňuje, že čl. 6 ods. 1 dohovoru zaväzuje súdy odôvodniť svoje rozhodnutia, ale nemožno ho chápať tak, že vyžaduje, aby na každý argument strany bola daná podrobná odpoveď. Rozsah tejto povinnosti sa môže meniť podľa povahy rozhodnutia. Otázku, č ...
Odôvodnenie: Súd prvej inštancie (ďalej len okresný súd) napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 196,80 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 196,80 eur od 5.5.2018 do zaplatenia, a to všetko do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia. Žalobcovi proti žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania v celom rozsahu. 2. Na základe vykonaného dokazovania, pri právnom posúdení postupujúc podľa § 4 ods. 1 a 2, ods. 4, § 15 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie návrh navrhovateľky na zníženie výživného zamietol. Vyživovaciu povinnosť navrhovateľky k plnoletému dieťaťu zvýšil s účinnosťou od 28.11.2019 zo sumy 70 eur mesačne na sumu 110 eur mesačne, ktoré zvýšené výživné navrhovateľku zaviazal platiť mesačne vždy vopred, najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca k rukám plnoletého dieťaťa. Tým zmenil rozsudok Okresného súdu Prievidza č. k. 9P 90/2013-57 zo dňa 29.04.2014 v spojení s rozhodnutím Krajského súdu Trenčín č. k. 6CoP 8/2015-83 zo dňa 24.02.2015 vo výrokovej časti o bežnom výživnom. V prevyšujúcej časti vzáj ...
Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Otec sa podaným návrhom na začatie konania domáhal zmeny úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k mal. D.. 2. Krajský súd v Prešove uznesením č. k. 21CoP/44/2019- 58 zo dňa 25.06.2019 zrušil rozsudok Okresného súdu Poprad č. k. 14P/217/2018-28 zo dňa 04.12.2018 vo výroku o určení výživného a o trovách konania a v rozsahu zrušenia vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konania a nové rozhodnutie. II. Obsah napadnutého rozhodnutia 3. Okresný súd Poprad ako súd prvej inštancie (ďalej aj ako „súd“) napadnutým rozsudkom rozhodol, cit.: „I. Z a v ä z u j e matku pris ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Lučenec, ako súd prvej inštancie (ďalej aj „okresný súd“, alebo „súd prvej inštancie“, resp. „prvoinštančný súd“), rozsudkom zo dňa 05. 02. 2020 zvýšil vyživovaciu povinnosť otca na maloletú E. (ďalej aj „maloletá“) zo sumy 30,-Eur mesačne na sumu 150,-Eur mesačne od 15. 02. 2019, a zároveň tým zmenil rozsudok Okresného súdu Lučenec č. k. 10P/12/2012-47 zo dňa 22. 02. 2012 vo výroku o výživnom (I. výrok). Zameškané výživné od 15. 02. 2019 do rozhodnutia súdu vo výške 855,-Eur povolil otcovi splácať v splátkach po 10,- Eur spolu s bežným výživným s tým, že nezaplatením čo i len j ...
Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Predmetom konania sa stala zmena rozsahu styku otca s maloletými deťmi P. a W.. Otec podal návrh na zmenu pôvodného súdneho rozhodnutia, ktorým bol upravený rozsah výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým synom. V priebehu konania žiadal upraviť iba rozsah styku. II. Obsah napadnutého rozhodnutia 2. Okresný súd Prešov ako súd prvej inštancie (ďalej len „súd“) napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že: „Mení rozsudok Okresného súdu Prešov pod sp. zn. 24P/273/2011 zo dňa 14.5.2012 tak, že otec je oprávnený stretávať sa s maloletými deťmi P. Y., nar. XX.X.XXXX a W. Y., n ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Brezno (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom č.k. 5C/45/2019-96 zo dňa 26. júna 2020 (ďalej len „napadnutý rozsudok“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) žalobu žalobcov zamietol (prvá výroková veta). O nároku na náhradu trov konania rozhodol tak, že žalovanej priznal nárok na náhradu trov konania voči žalobcom v rade 1) a 2) spoločne a nerozdielne v plnom rozsahu (druhá výroková veta). 1.1 Z odôvodnenia rozsudku súdu prvej inštancie vyplýva, že žalobcovia 1/, 2/ (ďalej aj „žalobcovia“) sa žalobou domáhali zaplatenia sumy 3.000,-Eur a náhrady trov konania; ž ...
Odôvodnenie: 1. Predmetom súdneho prieskumu je v záhlaví uvedené rozhodnutie Generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne. Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 21. apríla 2020 bolo podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení odvolanie zamietnuté a potvrdené rozhodnutie Sociálnej poisťovne - ústredie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 22. januára 2020 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým podľa § 70 a §71 zamietla žiadosť o invalidný dôchodok. Podľa posudku posudkového lekára Sociálnej poisťovne ústredie so sídlom v Trenčíne zo dňa 18. marca 2020 nie je invalidná, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný ...
Odôvodnenie: napadnutého rozhodnutia je v tomto smere zmätočné a nedostatočne odôvodnené, pretože žalovaný nezisťoval a následne neodôvodnil, aké úkony a v akých časových úsekoch bude potrebné vykonať vo veci žalobcu smerom k jeho odsunu na územie Grécka, kde má oprávnenie sa zdržiavať, ale dĺžku predĺženia zaistenia nesprávne odôvodňoval smerom k jeho vyhosteniu do krajiny pôvodu. Žalovaný aj v tejto súvislosti vec nesprávne právne posúdil a nedostatočne zistil skutkový stav veci. Z napadnutého rozhodnutia žalovaného je zrejmé, že vo vzťahu ku gréckym štátnym orgánom neboli vykonané žiadne úkony, ani nebol ...
Odôvodnenie: 1.Napadnutým rozsudkom okresný súd (ďalej v texte aj ako súd prvej inštancie) rozviedol manželstvo účastníkov konania. 2.S poukazom na ustanovenie § 18, § 19 ods. 1, § 22, § 23 ods. 1 (všetky citované v napadnutom rozsudku) zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine (ďalej len ZoR) vyhodnotil za preukázanú existenciu vážneho rozvratu dotknutého partnerského vzťahu. Posudzované manželstvo považoval za nefunkčné, neplniace svoj účel, pričom zároveň od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Zdôraznil, že účelom manželstva je vytvorenie harmonického a trvalého životného spoločenstva a zabezpečen ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd určil, že na pozemku parc. č. 1392/31 kat. úz. P. (v ďalšom texte odôvodnenia bez uvádzania katastrálneho územia, keďže všetky dotknuté nehnuteľnosti sú situované v kat. úz. P.) vo vlastníctve žalovaného, ktorý je zapísaný na LV č. XXXX, žalobcovia 1/ až 47/ vydržali vecné bremeno spočívajúce v práve prístupu k vodovodnej prípojke v prospech nehnuteľnosti zapísanej na LV č. XXXX ako pozemok parc. č. 1392/22 a na nej postavenej stavby bytového domu - Dom Stavbárska 3-9, súp. č. XXXX. Východiskovo poukázal na prvotné meritórne rozhodnutie v súdenej veci (rozs ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie podľa ust. § 25 ods. 1, § 36 ods. 1, § 62 ods. 1, 2, 4, 5, § 75 ods. 1, § 76 ods. 1, § 78 ods. 1, 3 Zákona o rodine schválil rodičovskú dohodu styku otca s maloletými deťmi, čím zmenil rozsudok Okresného súdu Námestovo č.k. 5P/20/2018-214 zo dňa 13. 03. 2019 (I., II.), ďalej zmenil uvádzaný rozsudok o výške vyživovacej povinnosti otca na maloleté deti, keď mu uložil povinnosť prispievať na výživu maloletej N. a Q. výživným vo výške 150,- eur mesačne a maloletého L. vo výške 120,- eur mesačne, vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám matky počnúc 01. 09. 2019 (III.), pr ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Námestovo zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal nahradenia prejavu vôle žalovaného k odpredaju nehnuteľností, ktoré nadobudol od pôvodnej spoluvlastníčky G. Z., rod. Y., nar. XX.XX.XXXX, pričom z jej strany došlo k porušeniu predkupného práva žalobcu v zmysle § 140 Občianskeho zákonníka. 2. Svoje rozhodnutie odôvodnil ust. § 603 Občianskeho zákonníka, keď konštatoval, že zo strany pôvodnej spoluvlastníčky síce došlo k porušeniu predkupného práva žalobcu, ale tento si svojou žalobou uplatnil prevod vlastníckeho práva nad rámec svojho spoluvlastníckeho podielu (b ...
Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Oprávnená sa podaným návrhom na začatie konania domáhala zaplatenia úrokov z omeškania vo výške 5% ročne z priznaného manželského výživného za obdobie od 21.04.2016 do zaplatenia. II. Obsah napadnutého rozhodnutia 2. Okresný súd Prešov ako súd prvej inštancie (ďalej aj ako „súd“) napadnutým rozsudkom návrhu oprávnenej vyhovel. Povinnému uložil povinnosť nahradiť oprávnenej trovy konania v rozsahu 100%. 3. Rozhodnutie právne zdôvodnil ust. § 76 ods. 1 až 4 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o rodine“), § 517 ods. 1 ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal, aby súd zaviazal žalovanú zaplatiť mu 13 133,83 eur s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne od podania žaloby (12.10.2018) do zaplatenia. Výrokom II. napadnutého rozsudku súd prvej inštancie priznal žalovanej proti žalobcovi náhradu trov konania v plnom rozsahu. Žalobca sa svojho nároku domáhal na tom skutkovom základe, že je synom žalovanej a so žalovanou sa dohodli, že keď sa žalobca vráti z Anglicka na Slovensko, bude mu sprístupnený byt č. XX, nachádzajúci sa na 4. poschodí v bytovom dome so sú ...
Odôvodnenie: súdneho rozhodnutia v opravnom konaní nemá odpovedať na každú námietku alebo argument v opravnom konaní, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní (uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 16.11.2011, sp. zn. 6 Cdo 145/2011). 47. Odvolací súd s ohľadom na vyššie uvedené napadnutý rozsudok Okresného súdu Bratislava II č.k. 25Cb/170/2015-199 zo dňa 12.11.2019 v zmysle § 388 CSP zmenil v časti II. výroku tak, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 12.362,60 Eur spolu s 8,75 % ročným úrokom z omeškania od 01.12.2012 do zaplatenia, a to všetko so troch dní od právop ...
Odôvodnenie: 1) Napadnutým rozsudkom súd vo výroku I. konanie v časti o zaplatenie sumy 100,- eur zastavil a vo výroku II. uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi 15.679,26 eur spolu s úrokmi z omeškania 5 % ročne zo sumy 17.364,92 eur od 22.11.2018 do 19.12.2018, zo sumy 17.197,59 eur od 20.12.2018 do 16.01.2019, zo sumy 16.960,54 eur od 17.01.2019 do 31.01.2019, zo sumy 16.949,56 eur od 01.02.2019 do 20.02.2019, zo sumy 16.712,51 eur od 21.02.2019 do 15.03.2019, zo sumy 16.475,46 eur od 16.03.2019 do 18.04.2019, zo sumy 16.238,41 eur od 19.04.2019 do 17.05.2019, zo sumy 16.001,36 eur od 18.05.2019 ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Liptovský Mikuláš zrušil a vyporiadal podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnostiam nahrádzajúcim sa v k.ú. J. X. (rekreačná chata číslo súp. XXXX, postavená na parcele registra KN-C č. 3453/2 a nehnuteľnosti - pozemky nachádzajúce sa v k.ú. obce J. Q. záhrada o výmere 1.874 m2 ako parcela registra KN-C č. 1857/1 a zastavaná plocha a nádvorie o výmere 583 m2, parcela registra KN-C č. 1857/2). Uvedené nehnuteľnosti následne vyporiadal tak, že do výlučného vlastníctva žalobcu prikázal novovzniknutú nehnuteľnosť parc. registra KN-C č. 1857/3, záhrada o výmere 9 ...
Odôvodnenie: 1) Napadnutým rozsudkom súd vo výroku I. rozhodol, že žalovaná je žalobcovi povinná zaplatiť sumu 121 eur spolu s 5 % úrokom z omeškania ročne z tejto sumy od 30.04.2019 do zaplatenia, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku a vo výroku II. vo zvyšku uplatneného nároku žalobu zamietol. Vo výroku III. priznal žalobcovi voči žalovanej právo na náhradu trov konania v rozsahu 21 % celkovo vzniknutých trov konania žalobcu a vo výroku IV. rozhodol, že o výške náhrady trov konania žalobcu rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti tohto rozsudku samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník. V ...
Odôvodnenie: 1.1 Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie rozhodoval o nároku žalobcu na vrátenie časti pôžičky 13.000,- eur s prísl. a zaplatenie zmluvnej pokuty 1.000,- eur. Vec právne posúdil podľa § 657 OZ a žalobu zamietol, pretože z vykonaného dokazovania mal za preukázané, že medzi stranami sporu v skutočnosti nedošlo k uzavretiu zmluvy o pôžičke, ako by sa to javilo z listín predložených žalobcom, ale že skutočnou vôľou účastníkov zmluvy označenej ako zmluva o pôžičke datovanej dňa 20.12.2012 nebolo uzavrieť zmluvu o pôžičke, ale zastrieť iný právny úkon, a to dohodu o zaplatení kúpnej ceny za pr ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 1.489,44 eur spolu so zmluvnou pokutou vo výške 0,05 % zo sumy 248,24 zo obdobie - od 21.07.2016 do zaplatenie, od 21.08.2016 do zaplatenia, od 21.09.2016 do zaplatenia, od 21.10.2016 do zaplatenia, od 21.11.2016 do zaplatenia od 21.12.2016 do zaplatenia a úrok z omeškania vo výške 5% ročne zo sumy 248,24 eur za obdobie - od 21.07.2016 do zaplatenie, od 21.08.2016 do zaplatenia, od 21.09.2016 do zaplatenia, od 21.10.2016 do zaplatenia, od 21.11.2016 do zaplatenia od 21.12.2016 do zaplatenia. Návrh žalovaného na prerušenie ...
Odôvodnenie: rozhodnutia odvolací súd považuje za logické, zrozumiteľné. Pokiaľ ďalej odvolateľ poukazuje na to, že súd nevykonal ním navrhnutý dôkaz, z obsahu spisu súd nezistil, aby takýto návrh zo strany navrhovateľa na vykonanie dôkazu bol podaný, na pojednávaní, na ktorom bol rozsudok súdu prvej inštancie vyhlásený 05.02.2020 súd vyhlásil dokazovanie za skončené, pričom navrhovateľ nemal ďalšie návrhy na doplnenie dokazovania (č.l. 111-112 súdneho spisu). 23. Schopnosť bývalého manžela živiť sa sám sa neodvodzuje len od jeho skutočných a potencionálnych zárobkových možností, ale aj od jeho majetkový ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Martin zaviazal žalovanú uhradiť žalobkyni sumu 510,72 Eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku a zároveň priznal žalobkyni nárok na náhradu trov konania v celom rozsahu. 2. Svoje rozhodnutie odôvodnil ust. § 4 ods. 2 Zákona o povinnom zmluvnom poistení v spojení s ust. § 427 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka, keď konštatoval, že žalobkyni vznikol nárok na náhradu škody voči poisťovni v plnej výške, teda vo výške celkových nákladov prenájmu motorového vozidla v sume 1.005,72 Eur, pričom žalovaná poskytla poistné plnenie len vo výške 495,00 Eur. Poukázal n ...
Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Predmetom konania je návrh navrhovateľky, ktorým žiadala, aby súd zaviazal manžela prispievať na jej výživu sumou 50,- eur mesačne počnúc dňom podania návrhu do budúcna. II. Obsah napadnutého rozhodnutia 2. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozhodol cit.: „osoba povinná z výživného je p o v i n n á prispievať na výživu navrhovateľky sumou 50 Eur mesačne, ktoré bude poukazovať k rukám navrhovateľky, vždy do 15-tého dňa v mesiaci vopred, počnúc dňom 5.4.2019 opakovane do budúcna, dlžné výživné za obdobie od 5.4.2019 do 31.1.2020 pre navrhovateľku vo výške 4 ...
Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Navrhovateľka sa podaným návrhom na začatie konania domáhala voči osobe povinnej určenia príspevku pre rozvedenú manželku vo výške 200,-Eur mesačne, počnúc dňom 11.6.2018, opakovane do budúcna. II. Obsah napadnutého rozhodnutia 2. Okresný súd Prešov ako súd prvej inštancie (ďalej aj ako „súd“) napadnutým rozsudkom rozhodol, cit.: „Odporca P.. R. K. je povinný prispievať na výživu navrhovateľky Z.. X. K. sumou vo výške 100 Eur mesačne počnúc dňom 5.3.2019 vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám navrhovateľky opakovane do budúcna. Dlžné výživné za obdobie od 5.3.2019 do 30.11.2 ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd žalobu (v celom rozsahu) zamietol. Východiskovo konštatoval spotrebiteľský charakter zmluvného vzťahu medzi právnym predchodcom žalobcu a žalovaným, pričom nimi uzatvorenú zmluvu kvalifikoval ako zmluvu o spotrebiteľskom úvere. Poskytnutie povoleného prečerpania k bežnému účtu v prospech žalovaného zo strany právneho predchodcu žalobcu nebolo sporné. 2. Okresný súd sa však ešte pred hodnotením dôvodnosti samotného uplatňovaného nároku (jeho základu a výšky) prioritne zaoberal aktívnou vecnou legitimáciou žalobcu; osobitne v nadväznosti na § 525 ods. 1 Obč. zák ...
Odôvodnenie: súdneho rozhodnutia v opravnom konaní nemá odpovedať na každú námietku alebo argument v opravnom konaní, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní (uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 16.11.2011, sp. zn. 6 Cdo 145/2011). 28. Odvolací súd s ohľadom na vyššie uvedené napadnutý rozsudok Okresného súdu Bratislava I č.k. 38Cb/131/2015-183 zo dňa 29. júna 2018 v zmysle § 387 ods. 2 CSP potvrdil ako vecne správny. 29. O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté v súlade s § 396 ods. 1 CSP v spojení s § 255 ods. 1 CSP tak, že žalovaný nemá voči žalobcovi nárok na náhrad ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie (ďalej len „okresný súd“) napadnutým rozsudkom vyhovel žalobe čiastočne a uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 79,15 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5,05 % ročne zo sumy 14,92 eur od 29.12.2015 do zaplatenia, vo výške 5,05 % ročne zo sumy 33,12 eur od 26.1.2016 do zaplatenia, vo výške 5,05 % ročne zo sumy 10,72 eur od 26.2.2016 do zaplatenia, vo výše 5 % ročne zo sumy 10,72 eur od 30.3.2016 do zaplatenia a vo výške 5 % ročne zo sumy 9,67 eur od 26.4.2016 do zaplatenia, všetko v lehote do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšnej časti žalobu zam ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Daňový úrad Trnava (ďalej aj ako len „správca dane") oznámením o výkone daňovej kontroly zo dňa 07.02.2018 oznámil daňovému subjektu (žalobcovi), že dňa 06.03.2018 začne výkon daňovej kontroly na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie november 2017. Daňový subjekt oznámenie prevzal dňa 12.02.2018. Zo zápisnice o ústnom pojednávaní zo dňa 06.03.2018 vyplýva, že daňový subjekt odovzdal správcovi dane potrebné doklady (listiny a iné konkrétne veci) a rovnako odpovedal na otázky správcu dane. Z obsahu zápisnice vyplýva, že hlavným predmetom podnikateľ ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. uložil žalovanému povinnosť vydať žalobcovi bezdôvodné obohatenie vo výške 346 eur, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku, výrokom II. určil, že Dohoda o zrážkach zo mzdy a iných príjmov zo dňa 17.3.2015 uzatvorená medzi žalobcom a žalovaným je neplatná, výrokom III. v zostávajúcej časti žalobu zamietol a výrokom IV. žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania voči žalovanému v rozsahu 33,37 %, ktorú uložil žalovanému zaplatiť do 3 dní od právoplatnosti uznesenia o výške náhrady trov konania, o ktorej rozhodne súd po právoplatnosti rozsudku samostatný ...
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom zo dňa 30.05.2019 rozhodol súd prvej inštancie o povinnosti žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 425,- EUR spolu s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 425,EUR od 31.05.2018 do zaplatenia a náklady spojené s uplatnením pohľadávky vo výške 40,- EUR, s odkazom na ust. § 266 ods. 1, § 566 ods. 1 a 2, § 1 ods. 2, § 531 ods. 1, § 570, § 369 ods. 1 a 2, § 369c zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, (ďalej len „ObZ“), § 24 ods. 1 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii (ďalej len ako „zákon o advokácii“), § 2 ods. 1 a 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR o odmenách ...
Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Matka sa podaným návrhom na začatie konania domáhala uloženia povinnosti otcovi uhradiť dlžné výživné za obdobie od 23.12.2016 do 28.2.2017, a to na v tom čase mal. M. sumou 169,35 eur a na mal. B. sumou 130,65 eur. II. Obsah napadnutého rozhodnutia 2. Okresný súd Stará Ľubovňa ako súd prvej inštancie (ďalej aj ako „súd“) napadnutým rozsudkom rozhodol, cit.: „Otec mal. detí A. L. je p o v i n n ý uhradiť bežné výživné na mal. M. L. vo výške 170,- eur mesačne a na mal. B. L. vo výške 140,- eur mesačne, a to za obdobie od 29.12.2016 do 28.2.2017. II. Uvedené výživné, ktoré toho ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Liptovský Mikuláš zaviazal otca platiť zvýšené výživné pre maloletého V. A. v sume 200,- eur mesačne a zároveň ho zaviazal na tvorbu úspor poskytovať čiastku 20,- eur mesačne vždy do 15. dňa v mesiaci vopred počnúc dňom 18. 04. 2019. Na zameškanom výživnom - bežnom za obdobie od 18. 04. 2019 do 29. 02. 2020 povolil otcovi splátky po 25,- eur mesačne splatné spolu s bežným výživným. Zameškané výživné na tvorbu úspor uložil otcovi splatiť v lehote 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku a žiadnemu z účastníkov nepriznal nárok na náhradu trov konania. Pri rozhod ...
Odôvodnenie: 1. Predmetom súdneho prieskumu je rozhodnutie žalovaného, ktorým bolo zamietnuté odvolanie žalobkyne a potvrdené rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie zo dňa 1.4.2020, ktorým nebol žalobkyni priznaný invalidný dôchodok s poukazom na to, že miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u žalobkyne nie je viac ako 40%. 2. Žalobkyňa s napadnutými rozhodnutiami nesúhlasila. V podanej žalobe namietala, že ako rozhodujúce zdravotné postihnutie malo byť určené psychické ochorenie podľa prílohy č. 4, kap. V., polo. 3 písm. b) a nie diagnóza ochorenie chrbtice. 3. Žalovaný vo vyjadrení k podanej ...
Odôvodnenie: 1. Krajskému súdu v Trenčíne bola podaná žaloba proti rozhodnutiu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, č. UPS/US1/SSVOPHNSSD/SOC/2020/451-0036 Sp zo dňa 15. októbra 2020 (ďalej len napadnuté rozhodnutie), ktorým bolo zmenené rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, č. TN1/OHNNVaŠSD/SOC/2019/12629-58 zo dňa 07.05.2019 (ďalej len prvostupňové rozhodnutie) vo veci vrátenia pomoci v hmotnej núdzi poskytnutej vo vyššej sume ako patrila podľa § 25 ods. 6 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi (ďalej len ZoPHN). 2. Žalobca namietal, že žalovaný nerešpekto ...
Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Matka sa podaným návrhom na začatie konania domáhala zvýšenia vyživovacej povinnosti otca voči M. O., ktorá v priebehu odvolacieho konania dovŕšila plnoletosť a k návrhu sa pripojila. II. Obsah napadnutého rozhodnutia 2. Okresný súd Prešov ako súd prvej inštancie (ďalej aj ako „súd“) napadnutým rozsudkom rozhodol, cit.: „I. mení rozsudok Okresného súdu Prešov č. k. 27P/258/2013-42 zo dňa 26.2.2014 vo výroku o výživnom tak, že zvyšuje výživné zo strany otca pre maloletú M. O., G.. X.X.XXXX zo sumy 150 Eur mesačne na sumu 200 Eur, za obdobie od 1.9.2018 do 31.8.2019 a na sumu ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd (ďalej v texte aj ako „súd prvej inštancie“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala určiť, že byt č. X na X. poschodí vo vchode č. XX bytového domu súpisné č. XX, nachádzajúci sa v meste R., patrí do dedičstva po nebohom Ing. J. Z., ktorý zomrel dňa XX.XX.XXXX. 2. S poukazom na ustanovenie § 38 ods. 1, 2 OZ v spojení s § 130 ods. 1 a § 134 ods. 1 OZ súd prvej inštancie na základe vykonaného dokazovania vychádzal zo zistenia, že Ing. J. Z. mal zdravotné problémy už od roku 1990. Tieto sa zhoršili najmä po roku 1996, keď ho manželka B. L. a dcéra R. Z ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa v konaní domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia č. 102534845/2019 zo dňa 07.11.2019, ktorým žalovaný ako odvolací orgán potvrdil rozhodnutie správcu dane - Daňového úradu Trnava č. 101561349/2019 zo dňa 26.06.2019 vyrubujúcemu podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z.z. rozdiel dane v sume 649,06 eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie júl 2015 na základe neuznania oslobodenia od dane podľa § 43 zákona č. 222/2004 Z.z. pri deklarovanom dodaní tovaru vyfakturované faktúrou č. 1501076 do iného členského štátu odberateľovi ALOPIAS s.r.o. so sídlom v Českej r ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Ružomberok uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 12.870,00 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne z uvedenej sumy od 07.08.2016 do zaplatenia v lehote troch dní od právoplatnosti výroku tohto rozsudku. O trovách konania rozhodol tak, že žalobkyni priznal nárok na náhradu trov v rozsahu 100 %, ktoré je povinný zaplatiť vo výške stanovenej samostatným uznesením žalovaný. Svoje rozhodnutie zdôvodnil s poukazom na ustanovenia zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách (§ 23a ods. 1), Zákonníka práce (§ 10 ods. 2, § 118 ods. 1, § 9 ods. 1), Obchod ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom (v súdenej veci v poradí druhým) okresný súd určil, že dohoda o zrážkach zo mzdy č. 0521461484 zo dňa 12.3.2015 je neplatná. Východiskovo konštatoval spotrebiteľský charakter zmluvného vzťahu/sporu medzi žalobkyňou a žalovaným. Zároveň uviedol (prioritne s odkazom na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Cdo 127/2017 z 28.2.2019), že žaloba, ktorou sa spotrebiteľ domáha vyslovenia/určenia neprijateľných zmluvných podmienok, nie je určovacou žalobou v zmysle § 137 ods. 1 písm. c/ CSP; preto nie je potrebné tvrdiť a preukazovať naliehavý právny záujem. 2. Okresný sú ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala voči žalovaným 1/ a 2/ určenia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zapísaných na J. B. Č.. XXXX, S.. Ú.. V., U. I. O. D.ˇ X na X. V.. O. P. O. X, XX, XX, W. W. Č. XXXX, V. na V. D. D.ˇ XXXX, XXXX, XXXX, B. W. V. R. B.S. XXXX/XXXXXX na W. Č. U. G. O. P. U. V. V. D. D.ˇ XXXX, G. V. U. K. R. B. XXX Q.X, V. V. D. D.ˇ XXXX, G. V. U. K. R. B. XXX Q.X, V. D. D.ˇ XXXX, G. V. U. K. R. B. XXX Q.X (ďalej len ako „nehnuteľnosti“), za súčasného vyriešenia predbežnej otázky o určenie neplatnosti Kúpnej zmluvy zo dňa 06. ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca žiadosťou spísanou dňa 22.01.2020 uplatnil v Sociálnej poisťovni nárok na priznanie invalidného dôchodku od 14.11.2018. 2. Sociálna poisťovňa, ústredie, prvostupňovým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa XX.XX.XXXX rozhodla o žiadosti žalobcu o priznanie invalidného dôchodku tak, že podľa § 70 ods. 1, § 82 a § 293dx zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“) žalobcovi od 14.11.2018 priznala invalidný dôchodok v sume XXX Eur mesačne. Zároveň rozhodla o zvýšení tohto dôchodku od 01.01.2019 na sumu XXX,XX Eur mesačn ...
Odôvodnenie: 1.1 Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zriadil podľa ust. § 151o ods. 3 Občianskeho zákonníka (OZ) vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu žalobcov pešo cez pozemky žalovanej k stavbe žalobcov - odbernému objektu a privádzaču malej vodnej elektrárne (MVE). Vecné bremeno zriadil za náhradu 100,- eur ročne. Polohu vecného bremena súd vymedzil geometrickým plánom tvoriacim súčasť rozsudku. 1.2 Zo skutkových záverov súdu prvej inštancie vyplynulo, že odberný objekt a privádzač MVE predstavujú súčasť mikrozdroja el. energie žalobcov vybudovaného v osemdesiatych rokoch 20. storočia. Odberný ob ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Daňový úrad Trnava, pobočka Piešťany, svojim rozhodnutím č. 101563062/2019 zo dňa 26.06.2019, vyrubil žalobcovi podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. rozdiel dane v sume 1.583,33 EUR na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie október 2015. 2. Prvostupňový správny orgán svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že správca dane na základe predložených dokladov a záznamov DPH zistil, že daňový subjekt PNEUMOTO, spol. s r.o. si v zdaňovacom období október 2015 uplatnil právo na odpočítanie dane podľa § 49 až § 51 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Lučenec (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom č.k. 5C/10/2020-116 zo dňa 28. septembra 2020 (ďalej len „napadnutý rozsudok“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) žalobu zamietol (prvá výroková veta). O nároku na náhradu trov konania rozhodol tak, že žalobca je povinný zaplatiť žalovanému náhradu trov konania v rozsahu 100% v lehote 3 dní od právoplatnosti samostatného uznesenia súdu prvej inštancie o určení výšky náhrady trov konania žalovaným (druhá výroková veta). 1.1 Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia okresného súdu vyplýva, že žalobca sa žalobou domáhal ul ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. žalobu zamietol a výrokom II. žalovanej priznal voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Rozhodoval na základe žaloby, ktorou sa žalobca domáhal od žalovanej zaplatenia sumy 165,66 eur s príslušenstvom, nakoľko jeho právny predchodca uzatvoril so žalovanou zmluvu o úvere, pričom žalovaná zmluvu o úvere porušila nesplácaním splátok, následkom čoho právny predchodca žalobcu úver vyhlásil za predčasný splatný, a žalovaná túto dlžnú sumu neuhradila. Žalovaná suma predstavuje rozdiel medzi vyčerpanými peňažnými prostriedkami a úhradami ...
Odôvodnenie: rozhodnutia súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, stačí na záver o tom, že z tohto aspektu bolo realizované základné právo strany sporu na spravodlivý proces. Obsahom základného práva na spravodlivý proces nie je ani právo na rozhodnutie v súlade s právnym názorom sporovej strany, resp. právo na úspech v konaní. V nadväznosti na uvedené odvolací súd opätovne konštatuje, že prvoinštančný súd sa vyššie uvedenými zásadami riadil a svoje rozhodnutie náležite, podrobne a najmä presvedčivo odôvodnil (v súlade s ust. § 220 ods. 2 C. s. p.), pričom sa dostatočne vysporiad ...
Odôvodnenie: 1.1 Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie rozhodoval o nároku žalobcu na vrátenie kúpnej ceny vozidla z dôvodu odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa § 597 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka (OZ) pre vady, ktoré robili vozidlo neupotrebiteľné, resp. pre vyhlásenie predávajúceho, že vozidlo je bez vád. Žalobe vyhovel a žalovaného zaviazal k vráteniu kúpnej ceny 7.300 eur s príslušenstvom (výrok I.) oproti povinnosti žalobcu vydať vozidlo žalovanému (výrok II.). 1.2 Z vykonaného dokazovania mal súd prvej inštancie za preukázané, že bezprostredne po kúpe vozidla dňa 28.04.2018 sa na vozidle vyskytli v ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie po predchádzajúcom zrušení rozhodnutia odvolacím súdom výrokom I. konanie v časti o zaplatenie 529,74 eur a v časti o zaplatenie 11,75 % ročného úroku zo sumy 12.719,04 eur od 26.09.2014 do zaplatenia zastavil. Výrokom II. vo zvyšnej časti žalobu zamietol a výrokom III. žalobcu zaviazal nahradiť žalovaným 1/ a 2/ náhradu trov konania v plnom rozsahu. Rozhodoval na základe žaloby, ktorou sa žalobca domáhal voči žalovaným 1/ a 2/ zaplatenia spoločne a nerozdielne sumy 16.354,90 eur spolu s 11,75 % ročným úrokom zo sumy 12.719,04 eur od 26.09.2014 do zaplate ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa správnou žalobou doručenou Krajskému súdu v Trenčíne (ďalej aj „správny súd“) dňa 18.06.2020 domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky č. 100760427/2020 zo dňa 08.04.2020 (ďalej aj „napadnuté rozhodnutie“), potvrdzujúceho rozhodnutie Daňového úradu Trenčín (ďalej aj „správca dane“) č. 102254493/2019 zo dňa 30.09.2019, (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým správca dane podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyrubil žalobcovi rozdiel v ...
Odôvodnenie: nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu. 29. Podľa § 47 ods. 2 správneho poriadku, výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy konania. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania povinnosť na plnenie, správny orgán určí pre ňu lehotu; lehota nesmie byť kratšia, než ustanovuje osobitný zákon. 30. Podľa § 47 ods. 3 správneho poriadku, v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami b ...
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou doručenou Krajskému súdu v Trenčíne (ďalej aj ako „správny súd“) dňa 17.02.2020 sa žalobca (do 14.05.2020 podnikajúci s obchodným menom TENDERFOOD AB, s. r. o.) domáhal preskúmania zákonnosti v záhlaví uvedeného rozhodnutia žalovaného (ďalej aj ako „napadnuté rozhodnutie“), ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Daňového úradu Trenčín (ďalej len „správca dane“) č. 101794576/2019 zo dňa 23.07.2019 (ďalej aj ako „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým bol žalobcovi podľa § 68 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňov ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Žilina zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi sumu 20 000,- eur do 30 dní od právoplatnosti rozsudku z titulu náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím a zároveň žalobcovi priznal nárok na náhradu trov prvoinštančného konania v rozsahu 100 %. Svoje rozhodnutie odôvodnil ust. § 17 ods. 2 zákona č. 514/2003 Z. z., keď prihliadol na doterajší život žalobcu a prostredie, v ktorom žije, závažnosť následkov, ktoré mu vznikli v súkromnom živote, závažnosť vzniknutej ujmy a závažnosť následkov, ktoré vznikli poškodenému v spoločenskom uplatnení. Žalobca pred odchodom n ...
Odôvodnenie: Súd prvej inštancie (ďalej len „okresný súd“) napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 137,08 EUR spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 137,08 EUR od 27.12.2017 do zaplatenia, všetko v lehote troch dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobcovi zároveň priznal voči žalovanému nárok na náhradu trov konania (prvoinštančné a odvolacie) v rozsahu 100%. 2. Na základe vykonaného dokazovania, pri právnom posúdení veci postupujúc podľa § 4 ods. 1, 2, § 15 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového ...
Odôvodnenie: napadnutého rozhodnutia spĺňa všetky atribúty zákonnosti, žalovaný sa vysporiadal s nosnými odvolacími námietkami, pričom rozhodnutie je založené na náležite zistenom skutkovom stave veci, ktorý skutkový stav zodpovedá aj obsahu administratívneho spisu. Rovnako má správny súd za to, že v daňovom konaní nedošlo k podstatnému porušeniu ustanovení daňového poriadku, ktoré by mohlo mať za následok nezákonnosť napadnutého rozhodnutia. 112. Vo vzťahu k námietke, ktorou žalobca odôvodňoval nezákonnosť napadnutého rozhodnutia vrátane rozhodnutia správcu dane, keď výrok prvostupňového rozhodnutia neobsahuj ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd čiastočne vyhovel žalobe a uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi istinu 1.197 eur spoločne s úrokom z omeškania 5 % ročne z danej sumy od 24.5.2017 do zaplatenia (výrok I.). Vychádzal zo záveru, že žalobca preukázal uzatvorenie Dohody o sporných nárokoch so žalovaným zo dňa 13.1.2017, v ktorej žalovaný ako zamestnanec uznal pohľadávku čo do dôvodu a výšky s tým, že škodu 1.317 eur zaplatí do 16.10.2017. Nakoľko však táto dohoda sama osebe nie je spôsobilým exekučným titulom, okresný súd v danej časti rozhodol v prospech žalobcu, ktorému zároveň priznal aj ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania vo vzťahu k zdaňovaciemu obdobiu január 2015 1. Daňový úrad Trnava, pobočka Piešťany (ďalej len ako „správca dane“) oznámením o daňovej kontrole zo dňa 23.10.2017 oznámil daňovému subjektu (žalobcovi) postupom podľa § 46 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „daňový poriadok“ alebo „zákon č. 563/2009 Z. z.“), že dňa 23.11.2017 začne daňovú kontrolu vo vzťahu k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie september 2014 až december 2015. Daňový sub ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd zvýšil s účinnosťou od 9.9.2020 výživné matky na maloletú S. mesačne zo sumy 70 eur na sumu 120 eur. Vychádzal z toho, že od poslednej úpravy výživného (rozsudkom z 24.9.2015) došlo ku zmene pomerov tak v odôvodnených potrebách oprávnenej (maloletá S.), ako aj v schopnostiach, možnostiach a majetkových pomeroch povinnej (matka). U maloletého dieťaťa je nárast výdavkov na zabezpečovanie jej potrieb nepochybný; je staršia o päť rokov a momentálne navštevuje už prvý ročník strednej školy. Zmenila sa aj zárobková situácia otca - rodiča, ktorý má maloletú zverenú do ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi 296,10 eur s úrokom z omeškania vo výške 50,68 eur a s ročným úrokom z omeškania vo výške 8,15 % zo sumy 296,10 eur od 08.09.2014 do zaplatenia, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku, výrokom II. zamietol žalobu vo zvyšku a výrokom III. žalobcovi náhradu trov konania nepriznal. Rozhodoval na základe žaloby, ktorou sa žalobca domáhal zaplatenia sumy 375,73 eur s príslušenstvom, nakoľko so žalovanou uzatvoril dňa 12.07.2012 úverovú zmluvu, predmetom ktorej bolo poskytnutie spotrebiteľského úveru vo v ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Žilina zamietol žalobu žalobkyne, ktorou sa domáhala voči žalovanej vydania bezdôvodného obohatenia v sume 620,00 Eur. Svoje rozhodnutie odôvodnil ust. § 451 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka, v spojení s ust. § 724, § 728 OZ, keď konštatoval, že žalobkyňa v priebehu konania neuniesla dôkazné bremeno a nepreukázala, že by sa žalovaná na jej úkor bezdôvodne obohatila, t. j. že by prijala plnenie aj napriek tomu, že nevykonala dohodnuté práce na základe ústne uzavretej príkaznej zmluvy. Z faktúry č. 09/2017 zo dňa 06.09.2017 mal súd preukázané, že žalovaná ú ...
Odôvodnenie: 1. Odvolaním napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zveril maloletého S. C., nar. XX. XX. XXXX do náhradnej osobnej starostlivosti navrhovateľky - starej matky E. J., nar. XX. XX. XXXX (I. výrok); uložil obom rodičom maloletého povinnosť prispievať na výživu maloletého výživným po 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené, neplnoleté dieťa počnúc dňom právoplatnosti rozsudku, splatným vždy do 15-teho dňa v mesiaci na účet Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen (II. a III. výrok); vymedzil navrhovateľke rozsah práv a povinností vo vzťahu k maloletému dieťaťu tak, že táto je oprávne ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým, v záhlaví identifikovaným rozsudkom súd prvej inštancie rozhodol tak, že maloletú J. D. zveril do osobnej starostlivosti matky, pričom obaja rodičia ju budú zastupovať a budú spravovať majetok maloletej. Otec je povinný prispievať na výživu maloletej J. D. sumou 200,- eur mesačne s účinnosťou od 01.12.2019, a to vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám matky. Dlh na výživnom pre maloletú J. D. za obdobie od 01.12.2019 do rozhodnutia súdu vo výške 200,- eur sa otcovi dieťaťa povoľuje splácať popri bežnom výživnom k rukám matky v mesačných splátkach po 20,- eur s účinnosťou zaplatenia prvej splá ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 03. 12. 2020 žiadal, aby súd zrušil rozhodnutie žalovaného č. OU-TN-OVBP2-2020/031010-002 zo dňa 14. 10. 2020, ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Mesta Trenčín č. ÚSaŽP 2020/40117/95583/25-Dud, MsÚ 85469/2020 zo dňa 27. 08. 2020. Obsahom správnej žaloby bol aj návrh žalobcu na priznanie odkladného účinku správnej žalobe podľa § 185 písm. a) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“), nakoľko podľa názoru žalobcu nepriznaním odkladného účinku by hrozila žalobcovi ...
Odôvodnenie: musí obsahovať dostatok dôvodov a ich uvedenie má byť zrozumiteľné. Súd je povinný formulovať odôvodnenie spôsobom, ktorý zodpovedá základným pravidlám logického, jasného vyjadrovania a musí spĺňať základné gramatické, lexikálne a štylistické hľadiská. Z odôvodnenia súdneho rozhodnutia musí vyplývať vzťah medzi skutkovými zisteniami a úvahami pri hodnotení dôkazov na jednej strane, a právnymi závermi na strane druhej. Všeobecný súd by mal vo svojej argumentácií dbať tiež na jeho celkovú presvedčivosť. Zároveň platí, že právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia bez pochyby neznamená povinnosť ...
Odôvodnenie: 1. Žalobe o vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 2 658,33 € súd prvej inštancie v celom rozsahu vyhovel na tom skutkovom základe, že žalobca a žalovaná sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností zapísaných na LV č. XXX pre obec D., katastrálne územie E. ako parcely registra „C“ č. XXX/X, XXX/ X, XXX/XX, XXX a stavby rodinného domu súpisného čísla XXX postaveného na parcele č. XXX/ X a stavby hospodárskej budovy s rovnakým súpisným číslom XXX postavenej na parcele č. XXX/ X (žalobca v podiele XX/XX a žalovaná v podiele X/XX), avšak nehnuteľnosti v celom rozsahu so svojou rodinou užíva len ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd rozhodol, že: „Súd mení rozsudok Okresného súdu Revúca č. k. 3P/9/2019-126 zo dňa 05.04.2019 v časti o výživnom na maloleté deti nasledovne: Otec maloletých detí V. A., nar. XX.XX.XXXX je povinný platiť na maloletú Z. A., nar. XX.XX.XXXX výživné vo výške 100,- Eur mesačne s účinnosťou od 01.09.2020, vždy do 15.- eho dňa toho ktorého mesiaca, vopred k rukám matky maloletých detí. Otec maloletých detí V. A., nar. XX.XX.XXXX je povinný platiť na maloletého V. A., nar. XX.XX.XXXX výživné vo výške 200,- Eur mesačne s účinnosťou od 01.09.2020, vždy do 15.- eho d ...
Odôvodnenie: 1. Odvolaním napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu žalobkyne zamietol (I. výrok) a uložil žalobkyni povinnosť nahradiť žalovaným trovy konania v rozsahu 100 %, o ktorých výške bude rozhodnuté po právoplatnosti rozsudku osobitným uznesením (II. výrok). 2. Z odôvodnenia rozhodnutia súdu prvej inštancie vyplýva, že dňa 22. augusta 2018 bola doručená žaloba, ktorou sa žalobkyňa od žalovaných domáhala zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v katastrálnom území E. vedeným na liste vlastníctva č. XXX. 3. Z vykonaného dokazovania súd prvej inšt ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súdu prvej inštancie výrokom I. manželstvo účastníkov konania navrhovateľa: Ing. U. Q., nar. XX.XX.XXXX a manželky navrhovateľa: K. Q., rod. I., nar. XX.XX.XXXX, uzavreté dňa 03.12.2011 pred matričným úradom Mesta Šamorín, zapísané v knihe manželstiev matričného úradu vo zväzku 18, ročník 2011, na strane 138, pod poradovým č. 83, rozviedol. Výrokom II. malol. deti Q.: A., nar. XX.XX.XXXX a Q., nar. XX.XX.XXXX zveril do osobnej starostlivosti matky, zastupovať malol. deti a spravovať ich majetok sú oprávnení obidvaja rodičia. Výrokom III. uložil otcovi povinnosť prispievať ...
Odôvodnenie: rozhodnutia súdu prvej inštancie je vecne správne, pričom v jednotlivostiach naň poukazuje aj odvolací súd. Z uvedených dôvodov sa odvolací súd v odvolacom konaní primárne obmedzil na konštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia (§ 387 ods. 2 CSP). 16. Na doplnenie považoval odvolací súd za nevyhnutné reagovať na odvolaciu argumentáciu žalovaného formulovanú v jeho opravnom prostriedku, pričom sa v zmysle princípu neúplnej apelácie nezaoberal inými prípadnými pochybeniami súdu prvej inštancie. Odvolací súd zároveň poukazuje na zodpovednosť odvolateľa za obsahové vymedzenie svojho od ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd výrokom I. žalobu proti žalovaným v 1/, v 2/ a v 3/ rade zamietol. Výrokom II. o nároku na náhradu trov prvoinštančného konania rozhodol tak, že žalobca je povinný nahradiť žalovaným v 1/, v 2/ a v 3/ spoločne a nerozdielne trovy konania v rozsahu 100 %, vo výške, ktorá bude vyčíslená po právoplatnosti rozsudku VSÚ prvostupňového súdu, v lehote do 3 dní od právoplatnosti uznesenia VSÚ. 2. V odôvodnení svojho rozhodnutia poukázal na žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal voči žalovaným v 1/, v 2/ a v 3/ rade, aby mu spoločne a nerozdielne zaplatili sumu 5.000 Eur ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd výrokom I. žalobu zamietol a výrokom II. uložil žalobcovi povinnosť nahradiť žalovanému trovy konania v rozsahu 100 %, ktoré budú vyčíslené v uznesení, vydanom po právoplatnosti rozsudku. V odôvodnení svojho rozhodnutia poukázal na vykonaným dokazovaním zistený skutkový stav, ktorý právne posúdil za aplikácie § 324 ods. 1, § 332 ods. 1 Obchodného zákonníka. 2. Z vykonaného dokazovania okresný súd zistil, že žalobca sa voči žalovanému domáha zaplatenia 15.000 Eur s príslušenstvom na tom skutkovom tvrdení, že omylom účtovníčky zaplatil na účet žalovaného túto sumu ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca proti žalovanému domáhal zaplatenia sumy 11.290 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,00 % ročne zo sumy 11.290 Eur od 23.02.2018 do zaplatenia z dôvodu neuhradenej faktúry vystavenej na základe zmluvy o dielo uzavretej medzi žalobcom ako zhotoviteľom a žalovaným ako objednávateľom. Z vykonaného dokazovania mal preukázané, že žalobca vyhotovil dielo - interiérové schodisko v rodinnom dome v U. U., ktoré bolo riadne odovzdané a prevzaté, čo vyplýva zo Zápisu o odovzdaní a prevzatí dodávky a montáže interiérového schodiska ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Poprad sp. zn. 8T/14/2020 zo dňa 14.09.2020 bol obžalovaný G. F. uznaný vinným zo zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov podľa § 270 ods. 2 Tr. zákona na tom skutkovom základe, že - po tom, čo si v presne nezistenom čase, na presne nezistenom mieste a presne nezisteným spôsobom zadovážil falzifikáty najmenej 15 kusov bankoviek nominálnej hodnoty 50 eur s rovnakým sériovým číslom PB0696643999, roku emisie 2017, tieto dňa 22.10.2019 prechovával u seba, pričom jednu z uvedených bankoviek dňa 22.10.2019 v čase o 14:45 hod predložil ...
Odôvodnenie: rozhodnutia okresného súdu je vecne správne, pričom v jednotlivostiach naň poukazuje aj krajský súd. Z uvedených dôvodov sa odvolací súd v odvolacom konaní primárne obmedzil na konštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia (§ 387 ods. 2 CSP). 11. V rámci reakcie na odvolaciu argumentáciu žalobcu formulovanú v opravnom prostriedku sa odvolací súd v zmysle princípu neúplnej apelácie nezaoberal inými prípadnými pochybeniami okresného súdu. Zároveň krajský súd poukazuje na zodpovednosť žalobcu za obsahové vymedzenie svojho odvolania, v spojitosti s nevyhnutnosťou odvolacieho súdu rešp ...
Odôvodnenie: rozhodnutia okresného súdu je vecne správne, pričom v jednotlivostiach naň poukazuje aj krajský súd. Z uvedených dôvodov sa odvolací súd v odvolacom konaní primárne obmedzil na konštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia (§ 387 ods. 2 CSP). 18. V rámci reakcie na odvolaciu argumentáciu žalobkyne formulovanú v jej opravnom prostriedku sa odvolací súd v zmysle princípu neúplnej apelácie nezaoberal inými prípadnými pochybeniami okresného súdu. Zároveň krajský súd poukazuje na zodpovednosť žalobkyne za obsahové vymedzenie svojho odvolania, v spojitosti s nevyhnutnosťou odvolacieho súdu rešp ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. konanie v časti o zaplatenie sumy 1.200 Eur zastavil. Výrokom II. zaviazal žalovaného k povinnosti zaplatiť žalobcovi úroky z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 1.200 Eur od 15.12.2018 do 21.11.2019 a úroky z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 600 Eur od 22.11.2019 do 12.02.2020. Výrokom III. žalovaného zaviazal k povinnosti zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania v celom rozsahu. 1.2. V odôvodnení uviedol, že žalobca sa podanou žalobou voči žalovanému domáhal zaplatenia sumy 1.200 Eur s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 1. ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom prvoinštančný súd žalobu v celom rozsahu zamietol, žalovanej nárok na náhradu trov prvoinštančného a druhoinštančného konania nepriznal. Z dokazovania mal za preukázané, že strany uzavreli 28.5.2016 Smluvu o zápůjčce č. 489410 na diaľku, prostredníctvom internetovej komunikácie, zmluvu o úvere podľa zákona č. 89/2012 Občanský zákoník a zákona č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru, t.j. podľa práva Českej republiky. Na základe tejto zmluvy sa veriteľ zaviazal na žiadosť spotrebiteľa poskytnúť spotrebiteľovi krátkodobý bezúčelový úver, a to bez zbytočného odkladu odo dňa uz ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil povinnému povinnosť platiť výživné na žalobcu za obdobie od 16.9.2015 do 21.10.2019 vo výške 150 eur mesačne a povinnosť zaplatiť žalobcovi zročné výživné za toto obdobie vo výške 7.376,61 eur do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšku súd prvej inštancie žalobu zamietol a žiadnemu z účastníkov nepriznal nárok na náhradu trov konania. 2. Súd prvej inštancie vykonaným dokazovaním zistil, že žalobca je synom povinného. Naposledy bola vyživovacia povinnosť povinného voči žalobcovi upravená rozsudkom Okresného súdu Bratislava V č. k. 17P 28/ ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa v konaní domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia žalovaného č. OUTT-00P3-2019/037709 zo dňa 13.11.2019 zamietajúceho jeho odvolanie a potvrdzujúceho odvolaním napadnuté rozhodnutie Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OUGA-OSZP-2019/000198/OV/SV, OU-GA-OSZP-2018/000741/OV/SV, OU-GA-OSZP-2017/011797/OV/ SV zo dňa 13.08.2019, ktorým bolo podľa § 30 ods. 1 písm. i) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavené konanie vo veci vydania rozhodnutia o tom, že Odstavné rameno Dolnostredské je v zmysle § 43 ods. 1 vodného zákona vodným tok ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I rozsudkom zo dňa 13.12.2016 č. k. 8C/142/2013-218 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 6.705,- €, spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,75% ročne z tejto sumy od 14.11.2012 až do zaplatenia, a to všetko do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku. Súd prvej inštancie žalobcovi priznal náhradu trov konania. 2. Súd prvej inštancie rozhodol o žalobe, ktorou sa žalobca domáhal zaplatenia doplatku kúpnej ceny vo výške 6.705,-€, vyplývajúcej zo zmluvy o dielo, ktorú strany konkludentne uzatvorili, a v ktorej sa žalobca zaviazal pre žalovaného vyhotoviť a dodať 50 ...
Odôvodnenie: 1. Návrh otca doručený Okresnému Lučenec dňa 19. februára 2020 na zníženie výživného na maloletú M. G. (ďalej aj „maloleté dieťa“ alebo „dcéra“) súd prvej inštancie zamietol po zistení, že od poslednej úpravy výživného v roku 2019 v rámci konania vedeného na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 7P/49/2019 nedošlo k takej zmene pomerov, ktorá by podľa § 78 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine (ďalej aj „zákon o rodine“) odôvodňovala zmenu súdneho rozhodnutia o výživnom. Maloletá M. je stále žiačkou 5. ročníka základnej školy. Nezmenilo sa nič na strane matky, ktorá je zamestnaná na úrade práce, soc ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým, v záhlaví identifikovaným rozsudkom súd prvej inštancie znížil vyživovaciu povinnosť otca k maloletému J. P., nar. XX.XX.XXXX, z doterajšej sumy 250,- eur mesačne na sumu 140,- eur mesačne, s účinnosťou od 23.03.2020, ktoré je otec povinný prispievať k rukám matky, vždy do 15-teho dňa v mesiaci vopred, ktorým rozhodnutím zmenil rozsudok Okresného súdu Trenčín zo dňa 24.04.2019, č.k. 34P/238/2018-18, vo výrokovej časti o úprave vyživovacej povinnosti otca k maloletému J.. O trovách konania rozhodol súd prvej inštancie tak, že žiadnemu z účastníkov nepriznal nárok na ich náhrad ...
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na súdnu ochranu, resp. právo na spravodlivé súdne konanie (m. m. IV. ÚS 112/05, I. ÚS 117/05). Z ústavnoprávneho hľadiska preto niet žiadneho dôvodu, aby sa spochybňovali závery napadnutého rozhodnutia, ktoré sú dostatočne odôvodnené a majú oporu vo vykonanom dokazovaní. 12. Za nedôvodnú považoval odvolací súd aj námietku žalobcu, že nebol vykonaný dôkaz videozáznamom ukazujúcim stav normohodín. K tomuto ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd v poradí prvým výrokom rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 80 Eur, a to všetko do 3 dní od právoplatnosti výroku tohto rozsudku. V poradí druhým výrokom vo zvyšnej časti žalobu zamietol. Tretím výrokom o nároku na náhradu trov prvoinštančného konania rozhodol tak, že žalobcovi priznal náhradu trov konania v rozsahu 92 %, ktoré mu je žalovaný povinný zaplatiť vo výške, o ktorej bude rozhodnuté samostatným rozhodnutím Okresného súdu Ružomberok. V odôvodnení svojho rozhodnutia poukázal na žalobu žalobcu, ktorou sa voči žalovanému domáhal za ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie určil, že žalobca je veriteľom pohľadávky proti žalovanému v sume 1 271,03 eur, prihlásenej pod por. č. 1 v súhrnnej prihláške nezabezpečených pohľadávok žalobcu zo dňa 30.01.2017 v reštrukturalizácii žalovaného povolenej uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 40R/3/2016 zo dňa 18.01.2017, titulom neuhradeného poistného na sociálnom poistení za 02/2016 na základe rozhodnutia Sociálnej poisťovne, pobočka Trenčín číslo 700-0810425816-GC04/16. Žalobcovi nárok na náhradu trov konania nepriznal. 2. V odôvodnení rozsudku súd prvej inštancie uviedol, že žalobca ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava IV rozsudkom č. k. 9Pc/22/2018 - 58 zo dňa 8.1.2020 rozviedol manželstvo účastníkov a žiadnemu z nich nepriznal nárok na náhradu trov konania. 2. Súd prvej inštancie vykonaným dokazovaním zistil, že účastníci sú manželia, z ich manželstva sa narodili dve, toho času už plnoleté deti. Manželstvo účastníkov si v súčasnosti neplní svoje funkcie, je trvalo a vážne rozvrátené. Manželia spolu dlhú dobu nežijú, nevedú spoločnú domácnosť, 10 rokov spolu nežijú intímne, 4 roky spolu nekomunikujú, viac ako 1 rok nežijú v spoločnej domácnosti, z ktorej sa navrhovateľ odsťahoval ...
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku strany, ktorá ju nastolila. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty strán (porovnaj napríklad rozhodnutia ÚS SR II.ÚS 251/04, III.ÚS 209/04, II.ÚS 200/09 a podobne). Na ďalšiu argumentáciu odvolateľa, už nespôsobilú ovplyvniť posúdenie veci a zachádzajúcu do zbytočných podrobností, teda odvolací súd nepovažoval za potrebné reagovať špecifickou odpoveďou. 20. Súd prvej inštancie rozhodol správne aj o náhrade trov konania s použitím § 255 ods. 1 Civilného sporového poriadku a určil spr ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom čiastočne pre späťvzatie žaloby konanie zastavil a vo zvyšku žalobe v celom rozsahu vyhovel. Žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi dlžnú istinu 1 685,55 €, kapitalizovaný úrok z úveru vo výške 79,81 € spolu s 5 % úrokom z omeškania ročne z tejto sumy od 10. januára 2019 do zaplatenia, kapitalizované úroky z omeškania vo výške 2,12 €, 12 % úrok z úveru z nezaplatenej istiny po zosplatnení odo dňa nasledujúceho po zosplatnení až do zaplatenia istiny a úroky z omeškania z nezaplatenej istiny po zosplatnení odo dňa nasledujúceho po zosplatnení až do zaplate ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 19.544,22 eur, spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,5% ročne z tejto sumy, počnúc dňom 17.05.2013 do zaplatenia, to všetko do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku. V o zvyšnej časti súd prvej inštancie žalobu zamietol. Žalobcovi súd prvej inštancie priznal nárok na náhradu trov konania. 2. V odôvodnení rozsudku súd prvej inštancie uviedol, že žalobca sa podanou žalobou domáhal vydania rozhodnutia, ktorým by súd zaviazal žalovanú na zaplatenie sumy 21.405,82 eur s úrokmi z omeškania vo výške 9,5% ...
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku účastníka konania, ktorý ju nastolil. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty účastníkov konania (porovnaj napríklad rozhodnutia ÚS SR II. ÚS 251/04, III. ÚS 209/04, II. ÚS 200/09 a podobne). Na ďalšiu irelevantnú odvolaciu argumentáciu zachádzajúcu podrobne do nadbytočných detailov, nespôsobilé privodiť úspech odvolaniu, preto odvolací súd nepovažoval za potrebné reagovať špecifickou odpoveďou. 40. Odvolací súd preto rozsudok súdu prvej inštancie v spojení s opravným uznesením v napadnu ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom pre zmeškanie žalobcu súd prvej inštancie zamietol žalobu, ktorou sa žalobca proti žalovaným domáhal zaplatenia 92,94 eur s prísl. z titulu náhrady nákladov spojených s odstránením motorového vozidla z cesty z dôvodu prekážky cestnej premávky. Súd prvej inštancie zároveň priznal žalovaným 1/, 2/, 3/ a štátu nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. Súd prvej inštancie takto rozhodol rozsudkom pre zmeškanie žalobcu v zmysle § 278 C.s.p. a v odôvodnení napadnutého rozsudku v tejto súvislosti uviedol: „Žalobca sa v zastúpení právneho zástupcu na pojednávanie konané dňa ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. uložil žalovanému povinnosť do 15 dní od právoplatnosti rozsudku zaplatiť žalobcovi sumu 113,64 eura. Výrokom II. vo zvyšnej časti žalobu zamietol a výrokom III. žiadnej zo strán nepriznal nárok na náhradu trov konania. 1.1 Právne svoje rozhodnutie súd prvej inštancie odôvodnil poukazom na ustanovenia § 52 ods. 2, 3, 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (v ďalšom texte „Občiansky zákonník“), § 497, § 710, § 711 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (v ďalšom texte „Obchodný zákonník“) a § 18 ods. 1, 2 zákona č. 129/2010 Z ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu žalobcu zamietol, žalovanému priznal nárok voči žalobcovi na náhradu trov konania vo výške 100%. Rozhodol na základe výsledkov vykonaného dokazovania, z ktorého mal za preukázané, že účastníci konania a ich matka O. P. sa v dedičskom konaní vedenom na tamojšom súde pod sp. zn. XD/XX/XXXX po poručiteľovi S. P., zomrelom XX.XX.XXXX, naposledy bytom D. XXX, dohodli tak, že uznali náklady na rekonštrukciu rodinného domu v D. súp. č. XXX vo výške 33.000,- eur, ktoré žalobca vložil do nehnuteľností v kat.úz. D., ktoré boli predmetom dedičského konania s ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zamietol žalobu, ktorou sa žalobca proti žalovanej domáhal zaplatenia 14.400 eur s prísl. z titulu vrátenia pôžičiek. Žalovanej súd prvej inštancie priznal náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. Z vykonaného dokazovania súd prvej inštancie zistil, že žalobca požičal žalovanej dňa 7. 2. 2012 sumu 6.000,- eur. Žalovaná prevzala peniaze a vystavila o prevzatí príjmový pokladničný doklad. Dňa 1. 3. 2012 požičal žalobca žalovanej sumu 4 000,- eur, o ktorých prijatí znova žalovaná vystavila príjmovým pokladničný doklad. Termín splatnosti požičanej sumy 10 00 ...
Odôvodnenie: rozhodnutia obsahuje dostatok skutkových a právnych záverov, spĺňa vyššie uvedené požiadavky a tvorí dostatočný podklad pre uskutočnenie prieskumu v odvolacom konaní, pričom odvolací súd nezistil, že by tieto závery boli neodôvodnené. Skutočnosť, že odvolateľ sa s názorom súdu prvej inštancie nestotožňuje, nemôže samo o sebe viesť k záveru o zjavnej neodôvodnenosti, či arbitrárnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie. 25. Postupom súdu prvej inštancie z hľadiska namietaného nedostatku odôvodnenia rozsudku tak nedošlo k takému nesprávnemu procesnému postupu, ktorý by znemožnil stranám uskutočňo ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi z titulu náhrady škody za trovy obhajoby sumu 1.111,61 eur, z titulu nemajetkovej ujmy počas väzby sumu 1.500,- eur, z titulu nemajetkovej ujmy počas trestného stíhania 1.000,- eur, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Výrokom II. v prevyšujúcej časti žalobu zamietol. Výrokom III. žalovanej priznal nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi v rozsahu 74,62%. V odôvodnení svojho rozhodnutia konštatoval, že žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi sumu 1.111,61 eur z titulu trov obhaj ...
Odôvodnenie: 1.1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. zaviazal žalovaného k povinnosti zaplatiť žalobcovi sumu 190,-Eur s 9 % ročným úrokom z omeškania od 20.11.2016 do zaplatenia, paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40,- Eur. Výrokom II. žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania vo výške 100 %. 1.2. V odôvodnení uviedol, že dňa 19.05.2016 došlo ku škodovej udalosti spôsobenej poškodenému JH. na vozidle ev. č. I.. Škodová udalosť bola spôsobená prevádzkou motorového vozidla poisteného v poisťovni žalovaného, číslo poistnej udalosti bolo XXXXXXXXXX. V dôsledku ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 1.432,eur s 9% ročným úrokom z omeškania od 30.09.2016 do zaplatenia, paušálnu náhradu spojených s uplatnením pohľadávky 40,- eur, do troch dní. Žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. V odôvodnení rozsudku súd prvej inštancie popísal skutkový stav zistený vykonaným dokazovaním: Žalobca a žalovaný boli ku dňu vzniku záväzkového vzťahu podnikateľmi Medzi stranami nebolo sporné, že žalovaný si u žalobcu objednal vykonanie prác (podľa odporu a vyjadrenia právneho zástupcu žalobcu pr ...
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom zo dňa 11. augusta 2020 č. k. 28Csp/56/2019 - 87 súd prvej inštancie výrokom I. zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zaplatenia 689,38 eur s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne od 14.02.2017 do zaplatenia. Výrokom II. konanie o vzájomnej žalobe žalovaného zastavil. Výrokom III. žalovanému náhradu trov konania nepriznal. V odôvodnení súd prvej inštancie uviedol, že mal preukázané, že právny predchodca žalobcu (Home Credit Slovakia, a.s.) uzavrel so žalovaným zmluvu o spotrebiteľskom úvere č. 4303076641 dňa 18.03.2013, na základe ktorej žalovanému poskytol spotrebiteľský úver na ná ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom v spojení s opravným uznesením č. k. 5C/70/2014 455 zo dňa 22. novembra 2018 výrokom I. určil, že žalobcovia v 1. a 2. rade, sú výlučnými vlastníkmi v podiele 1/1 nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností vedenom na Okresnom úrade Galanta - katastrálny odbor pre obec H. S., katastrálne územie U. O., na liste vlastníctva č. XXX, a to pozemku na parc. č. KN-C 67/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 742 m2, pozemku na parc. č. KN-C 67/3, zastavená plocha a nádvorie o výmere 35 m2, domu so súpisným číslom XX, ktorý je postavený na parcele č. 67/1 a ...
Odôvodnenie: rozhodnutia súdu prvej inštancie je vecne správne, pričom v jednotlivostiach naň poukazuje aj odvolací súd. Z uvedených dôvodov sa odvolací súd v odvolacom konaní primárne obmedzil na konštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia (§ 387 ods. 2 CSP). 16. Na doplnenie považoval odvolací súd za nevyhnutné reagovať na odvolaciu argumentáciu žalovaného formulovanú v jeho opravnom prostriedku, pričom sa v zmysle princípu neúplnej apelácie nezaoberal inými prípadnými pochybeniami súdu prvej inštancie. Odvolací súd zároveň poukazuje na zodpovednosť odvolateľa za obsahové vymedzenie svojho od ...
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom zo dňa 9. decembra 2019, č. k. 12C/19/2019-98 súd prvej inštancie výrokom I. zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal určenia, že rodinný dom súpisné číslo XXX postavený na pozemku parcela CKN č. XXXX a pozemok parcela CKN č. XXXX zastavaná plocha a nádvorie o výmere 768 m2 zapísané na liste vlastníctva č. XXX vedenom Okresným úradom N., katastrálny odbor pre k.ú. H., obec H., okres N., patria do jeho výlučného vlastníctva, a výrokom II. uložil žalobcovi povinnosť vypratať tieto nehnuteľnosti do 60 dní od právoplatnosti rozsudku. Výrokom III. zrušil uznesenie Okresného súdu Priev ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 5 298 271,27 eur so 6 % ročným úrokom od 1.9.2017 do zaplatenia a zmenkovú odmenu v sume 17 660,90 eur, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a výrokom II. priznal žalobcovi proti žalovanému náhradu 100 % trov konania. 2. Podanú žalobu, ktorou sa žalobca domáhal proti žalovanému zaplatenia sumy 5 298 271,27 eur so 6 % ročným úrokom od 1.9.2017 do zaplatenia, zmenkovej odmeny v sume 17 660,90 eur a náhrady trov konania, odôvodnil žalobca tvrdeniami, že dňa 17.2.2016 spoločnosť Púchovský mäsový pri ...
Odôvodnenie: 1/ Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zaviazal žalovaného zaplatiť žalobkyni sumu 430,56 eur s 5 % úrokom z omeškania ročne z tejto sumy od 16.02.2017 do zaplatenia do troch dní od právoplatnosti rozsudku, konanie o zaplatenie sumy 104,48 eur s 5% úrokom z omeškania ročne zo sumy 104,48 eur od 25.12.2016 do zaplatenia zastavil žalobu vo zvyšku zamietol a žalobkyni priznal voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 80 %. 2/ Z vykonaného dokazovania súd prvej inštancie skutkovo zistil, že žalobkyňa uzatvorila so žalovaným dňa 7.12.2012 Zmluvu o hotovostnom úvere č. XXXXXXXXXX ...
Odôvodnenie: rozhodnutia okresného súdu je vecne správne, pričom v jednotlivostiach naň poukazuje aj krajský súd. Z uvedených dôvodov sa odvolací súd v odvolacom konaní primárne obmedzil na konštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia (§ 387 ods. 2 CSP). 15. Na doplnenie považoval odvolací súd za nevyhnutné reagovať na odvolaciu argumentáciu žalovaného formulovanú v jeho opravnom prostriedku, pričom sa v zmysle princípu neúplnej apelácie nezaoberal inými prípadnými pochybeniami okresného súdu. Krajský súd zároveň poukazuje na zodpovednosť odvolateľa za obsahové vymedzenie svojho odvolania, v spojito ...
Odôvodnenie: 1/ Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zaviazal žalovanú zaplatiť žalobkyni sumu 632 eur s ročným úrokom z omeškania vo výške 5% z tejto sumy od 13.06.2016 do zaplatenia do 30 dní od právoplatnosti rozsudku; vo zvyšnej časti žalobu zamietol a žalovanú zaviazal zaplatiť žalobkyni náhradu trov konania v rozsahu 66 % s tým, že o výške náhrady si vyhradil rozhodnúť po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník. 2/ Súd prvej inštancie vychádzal z nesporného skutkového zistenia, že Uznesením OR PZ Bratislava I, Obvodné oddelenie PZ Bratisl ...
Odôvodnenie: rozhodnutí obsahuje aj dôvody, pre ktoré nebolo uznané odpočítanie dane z fakturovaného sprostredkovania. Žalobné body 13. Žalobca sa včas podanými žalobami domáhal zrušenia napadnutých rozhodnutí ako aj prvostupňových rozhodnutí. Namietal ich nezákonnosť pre nedostatočne zistený skutkový stav veci a pre ich nepreskúmateľnosť pre nedostatok dôvodov. 14. Žalobca v žalobách tvrdil, že žalobca z dôvodov na strane konateľky žalobcu (problémy syna so sluchom, starostlivosť o maloletú dcérku, štúdium na VŠ) nemala časový priestor pre to, aby sa naplno venovala firme, a preto zvolila spoluprácu so svojim ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd rozhodol tak, že: „I. súd m e n í výrok rozsudku Okresného súdu Lučenec č.k. 5C/168/2014-24 zo dňa 02.03.2015, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 02.04.2015, o výživnom tak, že navrhovateľovi z n i ž u j e výživné pre oprávneného z vyživovacej povinnosti zo sumy 150 Eur mesačne na sumu 30 Eur mesačne od 01. septembra 2018; výživné je splatné v pravidelných opakujúcich sa sumách, vždy do 20. dňa toho ktorého mesiaca vopred k rukám oprávneného z vyživovacej povinnosti. II. Zameškané výživné za dobu od 01. septembra 2018 do 31. júla 2020 v sume 690 Eur je navrhov ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Partizánske zo dňa 25. novembra 2020, sp.zn.1T/53/2020 bol obžalovaný N. A. (ďalej len „obžalovaný“) uznaný za vinného zo skutku v bode 1 napadnutého rozsudku zo zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a/, ods. 3 písm. d/ Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. j/ Tr. zák. v spojení s § 127 ods. 12 Tr. zák. a zo skutku v bode 2 napadnutého rozsudku z pokračovacieho zločinu sexuálneho zneužívania podľa § 201 ods. 1, ods. 2 písm. a/, písm. b/ Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. g/, písm. j/ Tr. zák. v spojení s § 127 ods. 9, ods. 12 Tr. zák. a ...
Odôvodnenie: rozhodnutia okresného súdu je vecne správne, pričom v jednotlivostiach naň poukazuje aj krajský súd. Z uvedených dôvodov sa odvolací súd v odvolacom konaní primárne obmedzil na konštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia (§ 387 ods. 2 CSP). 17. V rámci reakcie na odvolaciu argumentáciu žalobcu formulovanú v jeho opravnom prostriedku sa odvolací súd v zmysle princípu neúplnej apelácie nezaoberal inými prípadnými pochybeniami okresného súdu. Zároveň krajský súd poukazuje na zodpovednosť žalobcu za obsahové vymedzenie svojho odvolania, v spojitosti s nevyhnutnosťou odvolacieho súdu rešp ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Stará Ľubovňa (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že: „I. Súd návrh zamieta. II. Žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov tohto konania.“ 2. Rozhodnutie právne odôvodnil § 45 ods. 1, 2, 3, 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine, § 52 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok. 3. Vychádzal zo zistenia, že dňa 10.02.2018 porodila V. I. maloletú M.. Maloletá nemá v rodnom liste uvedeného otca. Lustráciou v súdnom registri bolo zistené, že súd neodkladným opatrením č.k. 2P/22/2018-16 zo dňa 20.02.2018 nariadil matke odovzdať maloletú d ...
Odôvodnenie: Rozsudkom súdu prvého stupňa bol obžalovaný G. L. uznaný vinným z prečinu ublíženia na zdraví podľa § 157 ods. 1, 2 písm. a) Tr. zák. s poukazom na ustanovenie § 138 písm. h) Tr.zák., pretože dňa 21. novembra 2019 v čase asi o 05.35 hodine viedol po ceste I/64 smerom od Obce Q. L. do G. U., okres D., osobné motorové vozidlo značky T. iXX, evidenčné číslo U., pričom pri odbočovaní vľavo na parkovisko pri hlavnom vchode do spoločnosti W. v U. G.. H. číslo X nedal prednosť v jazde protiidúcemu cyklistovi C. N., nar. XX.XX.XXXX, čím porušil ustanovenie § 19 ods.4 Zákona číslo 8/2009 Z. z. O cestn ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie rozsudkom č.k. 13Pc/2/2018-159, zo dňa 18.03.2019, zastavil konanie o určenie otcovstva k maloletej O. H., nar. X.X.XXXX, maloletú O. H., nar. XX.XX.XXXX, zveril do výchovy a osobnej starostlivosti matky, ktorú oprávnil maloletú zastupovať a spravovať jej majetok, styk rodičov s maloletou O. neupravil, odporcovi uložil povinnosť prispievať na výživu maloletej O. sumou 80 eur mesačne, splatnou vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám navrhovateľky, počnúc dňom 06.01.2017. Zročné výživné na maloletú O. H., nar. XX.XX.XXXX, za obdobie od 06.01.2017 do 31.03.2019 vo výške 1 ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie návrh otca na zníženie vyživovacej povinnosti k mal. O. a mal. U. zamietol (prvý výrok), návrh matky na zvýšenie vyživovacej povinnosti k mal. O. zamietol (druhý výrok), o trovách konania vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá na ich náhradu nárok (tretí výrok). 2. Z vykonaného dokazovania súd prvej inštancie zistil, že maloleté deti pochádzajú z manželstva rodičov, ktoré bolo rozsudkom Okresného súdu Trenčín č. k. 26P/190/2018-92 zo dňa 16.01.2019 rozvedené, zároveň týmto rozsudkom bola schválená rodičovská dohoda, na základe ktorej boli obe maloleté deti zverené do osobnej ...
Odôvodnenie: súdneho rozhodnutia v opravnom konaní zároveň nemá odpovedať na každú námietku alebo argument vznesený v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní a zostali sporné, alebo sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov prvoinštančného rozhodnutia, ktoré sa preskúmava v odvolacom konaní. V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na to, že v dvojinštančnom súdnom konaní rozhodnutia súdu prvej a druhej inštancie tvoria jeden celok, a preto je nadbytočné, aby odvolací súd opakoval vo svojom rozhodnutí správne skutkové a právne závery súdu prvej inštancie. 5. Zo skutko ...
Odôvodnenie: jeho rozhodnutia je nepreskúmateľné. Uvedené predstavuje porušenie základného práva účastníka na spravodlivý proces a je porušením článku 46 a nasl. Ústavy SR, ako aj článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. V tejto súvislosti poukazuje aj na judikatúru. Právo žalobcu na spravodlivý proces bolo porušené aj tým, že Krajský súd v Žiline uznesením č.k. 11Co/301/2018-138 zo dňa 30.01.2019 rozsudok Okresného súdu Čadca zrušil nezákonne. Uznesenie súdu druhej inštancie bolo vydané v rozpore s § 185 ods. 1 CSP. V tejto súvislosti poukazuje, že žalovaná cestou svojho zá ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie svojím rozsudkom zmenil rozsudok tamojšieho súdu zo dňa 03.07.2018 č.k. 4P/38/2018-32 vo výrokoch o úprave styku tak, že otec je povinný sa stýkať s mal. K., mal. N. a mal. F. každý párny víkend od piatka 16:00 hod. do nedele do 19:00 hod. a súčasne rozhodol, že otec je povinný stýkať sa s maloletými deťmi počas letných prázdnin každý prvý júlový týždeň od pondelka 08:00 hod. do nedele 19:00 hod., každý tretí júlový týždeň od pondelka 08:00 hod. do nedele 19:00 hod., každý druhý celý augustový týždeň od pondelka 08:00 hod. do nedele 19:00 hod. a každý štvrtý augustový ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa voči žalovanej domáhal zaplatenia sumy 1.067,93 eur spolu s prísl., ako aj náhrady trov konania. Zaplatenia sumy sa domáhal titulom zmluvy o poistenom spotrebiteľskom R. A. L. č. XXXX XXXX XXRSU, ktorú uzavrel právny predchodca žalobcu so žalovanou dňa 17.08.2015, na základe ktorej právny predchodca žalobcu poskytol žalovanej úver vo výške 1.160,- eur. Žalovaná sa zaviazala úver splácať v týždenných splátkach v celkovom počte 84 splátok vo výške 18,62 eur, pričom za poskytnutie úveru sa zaviazala vrátiť celkovú čiastku 1.563,87 eur. Žalovaná porušovala dohodnuté podmienky splácania ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Kežmarok (ďalej len súd prvej inštancie) napadnutým rozsudkom rozhodol, cit.: „I. Súd žalovaného I. C., narodeného dňa XX.XX.XXXX z jeho práva užívať byt č. X nachádzajúci sa na ul. W. XX v Y. v bytovom dome súpisné číslo XXXX, vo vchode č. XX na X. poschodí, postavený na parcele C-KN, par. Č. XXX/XX, zapísaný na liste vlastníctva č. XXXX pre k. ú. Y., obec Y., okres Y., patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva ú p l n e v y l u č u j e. II. Žalobkyňa m á voči žalovanému n á r o k na náhradu trov konania v rozsahu 100 %.“ 2. Rozhodnutie odôvodnil zistením, že strany sporu poča ...
Odôvodnenie: 1. Správny orgán prvého stupňa - Daňový úrad Žilina rozhodnutím číslo: 102103916/2019 zo dňa 06.09.2019 (ďalej „rozhodnutie správcu dane alebo rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa") podľa § 156 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Daňový poriadok") vyrubil žalobcovi úrok z omeškania v sume 17 213,- € za nezaplatenie dane z príjmov zo závislej činnosti vyrubenej podaním hlásenia za zdaňovacie obdobie 2013 v ustanovenej lehote a v ustanovenej výške. V odôvodnení svojho rozhodnuti ...
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom Okresný súd Stará Ľubovňa uznal obžalovaného E. B., nar. XX.XX.XXXX X. M., vinným z prečinu usmrtenia podľa § 149 odsek 4 Tr. zákona v súbehu s prečinom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 3 písm. c) Tr. zákona na tom skutkovom základe, že - dňa 12.04.2019, okolo 02.00 hod., po tom čo požil alkoholické nápoje, ktoré zvýšili hladinu alkoholu v jeho dychu na najmenej 0,82 mg/l vydychovaného vzduchu (1,71 promile), po ceste č. 111/3103, v smere od Krížovej Vsi do Spišskej Belej, okr. Kežmarok, viedol osobné motorové vozidlo továrenskej značky ŠKODA FELICIA, e ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie v konaní o náhradu nemajetkovej ujmy, ktorej sa žalobcovia domáhali voči žalovanej titulom smrti ich otca, respektíve manžela pri dopravnej nehode, ktorú zavinila žalovaná rozhodol takto: „ I. Žalovaný j e p o v i n n ý zaplatiť žalobcovi 1. sumu vo výške 20 000 €, a to do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku. Ia.) V prevyšujúcej časti žalobu z a m i e t a. II. Žalovaný j e p o v i n n ý zaplatiť žalobcovi 2. sumu 17 000 €, a to do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku. IIa.) V prevyšujúcej časti žalobu z a m i e t a. III. Žalovaný j e p o v i n n ý zaplat ...
Odôvodnenie: rozsudku zodpovedá základnej štruktúre odôvodnenia rozhodnutia. Následnosti jednotlivých častí odôvodnenia a ich obsahové (materiálne) náplne zakladajú súhrnne ich zrozumiteľnosť i všeobecnú interpretačnú presvedčivosť. Súd jasne a dostatočne vysvetlil právne dôvody svojho rozhodnutia. Preto neobstojí odvolacia námietka nepreskúmateľnosti rozsudku súdu prvej inštancie. 18. Podľa § 11 ods.6 písm. a/, b/ z.č. 381/2001 Z.z. Poisťovateľ je povinný bez zbytočného odkladu začať prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a do troch mesiacov odo dňa oznámenia ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie svojím rozhodnutím zaviazal žalovaného povinnosťou zaplatiť žalobkyni 15.000,eur s príslušenstvom titulom bezdôvodného obohatenia. 2. V konaní rozhodoval o návrhu žalobkyne, ktorým sa domáhala zaplatenia sumy 15.000,- eur titulom skutočnosti, že spolu so žalovaným nadobudli do podielového spoluvlastníctva každý v rozsahu 1/2 nehnuteľnosť za kúpnu cenu 142.000,- eur, pričom z jej strany došlo k zaplateniu kúpnej ceny v sume vyššej oproti žalovanému v rozsahu 30.000,- eur, preto sa domáhala zaplatenia polovice zaplatenej sumy, teda vo výške 15.000,- eur. 3. Súd prvej inšt ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi istinu 839,97 eur s prísl., a to v pravidelných mesačných splátkach po 40,- eur mesačne vždy k 25.dňu v mesiaci, počnúc prvým mesiacom po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozsudku až do zaplatenia s tým, že v prípade omeškania jednej splátky žalovaná stráca výhodu splátok. V prevyšujúcej časti súd prvej inštancie konanie zastavil a priznal žalobcovi vo vzťahu k žalovanej náhradu trov konania v rozsahu 100 % s tým, že o výške týchto trov rozhodne samostatným uznesením po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozsudku. ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Humenné (ďalej len súd prvej inštancie) napadnutým rozsudkom rozhodol, cit. : „I. Žalovaní v 1. až 3. rade sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcom v 1. a v 2. rade náhradu škody vo výške 575,33 eur a to v lehote do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku. II. Žalobcom vo vzťahu k žalovaným priznáva súd nárok na náhradu trov konania v rozsahu 50 % s tým, že o ich o výške bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti tohto rozsudku. III. Žalovaní v 1. až 3. rade sú povinní zaplatiť na účet tohto súdu súdny poplatok vo výške 1.566,- eur do 3 dní odo dňa pr ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie rozsudkom č.k. 42P/23/2019-413, zo dňa 14.07.2020, rozviedol manželstvo Y. C., nar. XX.XX.XXXX a V. C., rod. Q., nar. XX.XX.XXXX, uzavreté dňa XX.XX.XXXX v F. II, zapísané v V. manželstiev Y. úradu F. II, vo zväzku XX, ročník XXXX, na strane XXX, pod por. č. XX. Na čas po rozvode manželstva zveril maloleté deti C.: R., nar. XX.XX.XXXX, H., nar. XX.XX.XXXX a R., nar. XX.XX.XXXX, do osobnej starostlivosti matky, zastupovať maloleté deti a spravovať ich majetok ponechal v dispozícii obidvoch rodičov. Otcovi určil povinnosť platiť výživné na maloletú R. 350 eur mesačne, na malolet ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie konanie do sumy 600,- eur zastavil. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol a vyslovil, že žalovaný má voči žalobcovi nárok na náhradu konania v rozsahu 100 %. 2. V dôvodoch rozhodnutia súd prvej inštancie poukázal na to, že žalobca sa domáha od žalovaného vrátenia vyplateného výživného titulom bezdôvodného obohatenia, ktoré uhrádzal v období od 09.12.2015 do januára 2018 v sume po 200,- eur mesačne, spolu 5.200,- eur. Súd prvej inštancie posúdil nárok podľa ust. § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka a zdôraznil, že pre posúdenie toho, či žalovaný je povinný vr ...
Odôvodnenie: rozsudku zodpovedá základnej štruktúre odôvodnenia rozhodnutia. Následnosti jednotlivých častí odôvodnenia a ich obsahové (materiálne) náplne zakladajú súhrnne ich zrozumiteľnosť i všeobecnú interpretačnú presvedčivosť. Súd jasne a dostatočne vysvetlil právne dôvody, pre ktoré žalobu žalobcov zamietol. Preto neobstojí odvolacia námietka nepreskúmateľnosti a zmätočnosti rozsudku súdu prvej inštancie. 30. Odvolací súd uvádza, že odvolacie dôvody boli len zopakovaním argumentov, ktoré boli vznášané žalobcami pred súdom prvej inštancie a tento sa dostatočne presvedčivo vyporiadal s týmito, pričom za ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu zamietol, vyslovil, že žalobca nemá nárok na náhradu trov a žalovanému náhradu trov konania nepriznal. 2. Vykonaným dokazovaním súd prvej inštancie zistil, že žalobca dňa 21.03.2018 spadol na schodoch vedúcich do budovy súp. č. XXXX, zapísanej na LV č. XXXX, kat. úz. P., na O. U., P. a nie sporné, že túto budovu vlastní žalovaný. 3. Dňa 06.06.2018 vypracoval U.. P. B. - všeobecný lekár žalobcu, lekársky posudok o bolestnom v dôsledku úrazu zo dňa 21.03.2018 pri budove žalovaného. Uvádza sa v ňom, že žalobca bol práceneschopný od 22.03.2018 do 22.04.2 ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie v napadnutom rozsudku zamietol návrh navrhovateľa (povinného z výživného), ktorým sa proti oprávnenému z výživného domáhal k 01.06.2019 zrušenia vyživovacej povinnosti, stanovenej rozsudkom Okresného súdu Ružomberok, sp.zn. 3C/97/2002, z 20.08.2002, určenej s účinnosťou od 25.09.2002 a vrátenia výživného v sume 900 eur, ktoré bolo zaplatené oprávnenému navrhovateľom za obdobie od 01.06.2019 do februára 2020 vrátane. Vo výroku rozhodnutia s použitím § 52 zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej „C.m.p.“) ďalej rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu zamietol a náhradu trov konania stranám nepriznal. 2. V dôvodoch rozhodnutia súd prvej inštancie poukázal na to, že v danom prípade ide o spor súvisiaci s vrátením daru. V podanej žalobe, ktorou je súd viazaný, však vyhovieť nemohol. V konaní neboli žalobkyňou konkrétne a riadne tvrdené a preukázané žiadne také a natoľko vážne skutočnosti o správaní obdarovaných voči nej, ktoré by odôvodňovali jej právo na vrátenie daru od žalovaných, tak ako bolo uplatnené a ktoré by žalobkyňa zároveň voči nim aj riadne a včas uplatnila pred uplynutím premlčacej ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozhodnutím žalovaný podľa § 88a ods. 1 písmeno c) zákona č 404/2011 Z. z. rozhodol o zaistení žalobcu dňom 04.12.2020 na čas nevyhnutne potrebný, najviac do 05.04.2021 z dôvodu, že existuje dôvodné podozrenie, že žalobca podal žiadosť o udelenie azylu výlučne s cieľom oddialiť alebo zmariť jeho administratívne vyhostenie. Zároveň žalovaný týmto rozhodnutím rozhodol o umiestnení žalobcu do Útvaru policajného zaistenia pre cudzincov A.. 2. Včas podanou správnou žalobou sa žalobca domáhal zrušenia predmetného rozhodnutia o zaistení a nariadenia jeho prepustenia zo zaistenia. V odôvodne ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd napadnutým rozsudkom Okresného súdu Liptovský Mikuláš č. k. 21Csp/41/2019 - 202 zo dňa 23. januára 2020 v spojení s dopĺňacím rozsudkom Okresného súdu Liptovský Mikuláš č.k. 21Csp/41/2019-215 zo dňa 18. februára 2020 rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 1.329 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 1.329 eur od 5. 10. 2017 do zaplatenia, to všetko v lehote troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku. Zastavil konanie v časti o zaplatenie úroku z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 1.329 eur od 22. 3. 2017 do 4. 7. 2017. Vo zvyšnom rozsahu ža ...
Odôvodnenie: rozsudku súdu prvej inštancie zodpovedá kritériám ustanoveným pre odôvodňovanie súdnych rozhodnutí, vyplývajúcich z ust. § 220 ods. 2 CSP. Z odôvodnenia rozsudku súdu prvej inštancie jasne a zrozumiteľne vyplývajú jeho skutkové a právne závery, s ktorými sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje a poukazuje na ne v zmysle ustanovenia § 387 ods. 2 CSP. 9. Odvolanie žalobkýň v 1/ a 2/ rade nepovažuje odvolací súd za dôvodné. 10. Medzi základné procesné povinnosti, resp. procesné bremená žalobcu ako strany sporu patrí a/ povinnosť tvrdenia a bremeno tvrdenia, t.j. pravdivo a úplne opísať všetky ro ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 12.729,54 eur s prísl., do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol a žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania voči žalovanému v rozsahu 100 %. 2. V dôvodoch rozhodnutia súd prvej inštancie poukázal na to, že medzi stranami konania došlo k vzniku spotrebiteľského úverového vzťahu a je nesporné, že žalovaný záväzok z tohto úverového vzťahu neplnil tak, ako to bolo medzi stranami zmluvne dohodnuté. Mal za to, že úverový vzťah spĺňa náležitosti podľa zákona č. 129/201 ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd napadnutým rozsudkom Okresného súdu Liptovský Mikuláš č. k. 21Csp/41/2019 - 202 zo dňa 23. januára 2020 v spojení s dopĺňacím rozsudkom Okresného súdu Liptovský Mikuláš č.k. 21Csp/41/2019-215 zo dňa 18. februára 2020 rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 1.329 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 1.329 eur od 5. 10. 2017 do zaplatenia, to všetko v lehote troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku. Zastavil konanie v časti o zaplatenie úroku z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 1.329 eur od 22. 3. 2017 do 4. 7. 2017. Vo zvyšnom rozsahu ža ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd 1. inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 75,24 eur a úroky z omeškania vo výške 5,05 % ročne: zo sumy 25,74 eur za obdobie od 19.5.2015 do zaplatenia, zo sumy 16,50 eur za obdobie od 19.6.2015 do zaplatenia, zo sumy 16,50 eur za obdobie od 19.8.2015 do zaplatenia, zo sumy 16,50 eur za obdobie od 19.9.2015 do zaplatenia, to všetko do troch mesiacov od právoplatnosti tohto rozsudku. V prevyšujúcej časti súd žalobu zamietol a vyslovil, že žiadna zo strán nemá na náhradu trov konania právo. 2. Súd prvej inštancie žalobu posúdil ako čiastočne opodstatne ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Humenné (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že: „Žalovaný je povinný uhradiť žalobcovi primerané finančné zadosťučinenie vo výške 200 eur, v lehote 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. V prevyšujúcej časti žalobu zamieta. Priznáva žalobcovi vo vzťahu k žalovanému právo na náhradu trov konania, vo výške 100% z priznanej sumy s tým, že o výške trov bude rozhodnuté po právoplatnosti tohto rozsudku samostatným uznesením, ktoré vydá vyšší súdny úradník.“ 2. Rozhodnutie právne odôvodnil § 2 písm. a), § 3 ods. 3, 5, § 4 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o oc ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie I. žalobu zamietol, II. žalobkyni uložil povinnosť zaplatiť žalovaným 1/, 2/ náhradu trov konania v celom rozsahu s tým, že o výške náhrady trov konania bude rozhodnuté súdom prvej inštancie samostatným uznesením. Rozhodnutie vo veci samej právne odôvodnil ustanovením § 120 ods. 1, § 121 ods. 1, § 135a, § 151d ods. 1 a 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"), § 137 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „CSP"). Vecne dôvodil, že žalobky ...
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom bol obžalovaný U. N. uznaný vinným Okresným súdom Komárno pre skutky, že 1) dňa 05. septembra 2013 v čase o 17.13 hod. na presne nezistenom mieste v Slovenskej republike pravdepodobne v okrese B. počas služobného voľna, v súvislosti s vykonávanou služobnou činnosťou pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky prostredníctvom telefonickej komunikácie na žiadosť civilnej osoby D. A. telefonujúceho z telefónneho čísla XXXXXXXXXX na telefónne číslo XXXXXXXXXX obžalovaného U. N., aby mu povedal, či nejaká hliadka vykonáva služobnú činnosť na ceste v smere na o ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Stará Ľubovňa (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol, cit.: „I. Žalovaný sa zaväzuje zaplatiť žalobcovi sumu 909,90 eur s úrokom z omeškania vo výške 5,00 % ročne zo sumy 909,90 eur od 16.06.2018 do zaplatenia, a to všetko v pravidelných mesačných splátkach v sume 50 eur vždy k 20. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc mesiacom nasledujúcim po právoplatnosti tohto rozsudku, s tým, že omeškanie s plnením jednej splátky má za následok splatnosť celého plnenia. II. V prevyšujúcej časti žalobu z a m i e t a . III. Žalobcovi priznáva nárok na náhradu ...
Odôvodnenie: súdneho rozhodnutia v opravnom konaní zároveň nemá odpovedať na každú námietku alebo argument vznesený v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní a zostali sporné, alebo sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov prvoinštančného rozhodnutia, ktoré sa preskúmava v odvolacom konaní. V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na to, že v dvojinštančnom súdnom konaní rozhodnutia súdu prvej a druhej inštancie tvoria jeden celok, a preto je nadbytočné, aby odvolací súd opakoval vo svojom rozhodnutí správne skutkové a právne závery súdu prvej inštancie. 7. Predmetom odvolacie ...
Odôvodnenie: 1.1 Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom uložil matke povinnosť prispievať na výživu maloletého N. sumou 120,- eur mesačne vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám otca s účinnosťou od 13.02.2020, čím sa v časti výživného mení rozsudok Okresného súdu Trenčín č. k. 34P/81/2017-116 zo dňa 27.10.2017 tak, že sa zvyšuje doterajšia vyživovacia povinnosť matky zo sumy 80,- eur mesačne na sumu 120,- eur mesačne. Matke maloletého N. uložil povinnosť splácať nedoplatok na výživnom pre maloletého N. za obdobie od 13.02.2020 do 30.09.2020 vo výške 383,45 eur v mesačných splátkach po 15,- eur spolu ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie v konaní o určenie, že vec patrí do dedičstva rozhodol takto: „I. Súd u r č u j e , že do dedičstva po neb. O. R., rod. R., nar. XX.X.XXXX, zomrelému dňa XX.XX.XXXX a po neb. I. R., rod. J., nar. X.XX.XXXX, zomrelej dňa XX.X.XXXX patrí parcela KN-C č. XXX/X orná pôda o výmere XXX m2, ktorá bola odčlenená z parcely vedenej na Z. úrade J. Q., katastrálny odbor, vedený na LV č. XXX Z. J. Q., KÚ J. Q., parcely KN-C č. XXX/X orná pôda o výmere XXX mX tak, ako je to zakreslené v geometrickom pláne G. - G. s.r.o., F.. gen. R. XXX/X , XXX XX J. Q., O.: XX XXX XXX číslo plánu XX/X ...
Odôvodnenie: 1.1 Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom uložil otcovi povinnosť prispievať na výživu (vtedy ešte maloletej) I. sumou 100,- eur mesačne s účinnosťou od 01.03.2018 do 31.08.2018 a sumou 150,- eur mesačne s účinnosťou od 01.09.2018, a to vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám matky s tým, že sa tak v časti výživného mení rozsudok Okresného súdu Trenčín č. k. 11C/138/2006-35 zo dňa 18.01.2008. Dlh na výživnom za obdobie od 01.03.2018 do rozhodnutia súdu vo výške 2.807,90 eur súd povolil otcovi splácať popri bežnom výživnom v mesačných splátkach po 78,- eur s účinnosťou zaplatenia prvej splá ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Martin (ďalej aj „súd prvej inštancie“) schválil dohodu rodičov o úprave výkonu ich práv a povinností k maloletému dieťaťu, v zmysle ktorej bol maloletý W. zverený do osobnej starostlivosti matky a zároveň zaviazal otca prispievať na výživu maloletého dieťaťa v sume 100 eur mesačne vždy do 20. dňa v mesiaci vopred k rukám matky s účinnosťou od 18.05.2020 (výrok I.). Upravil styk otca s maloletým tak, že je oprávnený stretávať sa s maloletým dieťaťom každý párny týždeň v kalendárnom roku v stredu a vo štvrtok v čase od 15:00 hod. do 18:00 hod., kedy si malolet ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Svidník (ďalej len súd prvej inštancie) napadnutým rozsudkom rozhodol, cit. : „I. Žalovaná je p o v i n n á zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 2.680,- eur s 5 % úrokom z omeškania od 23.11.2016 do zaplatenia do troch dní od právoplatnosti rozsudku. II. Vo zvyšku žalobu z a m i e t a. III. Žalovaná je p o v i n n á nahradiť žalobcovi trovy konania v rozsahu 26 %, o výške ktorých bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti tohto rozsudku.“ 2. Vec právne posúdil podľa § 1 ods. 2, 8, § 9 ods. 1, 2 písm. l/, § 11 ods. 1, 2 zákona o spotrebiteľských úveroch v znení účinnom ku ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie svojím rozsudkom žalobu zamietol. Žalovanému 1/ a 2/ priznal voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Mal preukázané, že žalobca uzavrel dňa 24.09.2008 so žalovaným 1/ Zmluvu o financovaní bývania, na základe ktorej mu bol poskytnutý hypotekárny úver vo výške 22.771,03 eur a spotrebný úver vo výške 9.759,01 eur na dobu 28 rokov od prvého čerpania. Keďže Zmluva o financovaní bývania bola uzatváraná medzi žalovaným ako dodávateľom a žalobcom ako spotrebiteľom, tak je zrejmé, že na ňu platí režim Občianskeho zákonníka (§ 52 a nasl.). Nejedná sa o spotr ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava V, rozsudkom zo dňa 10.09.2019, č.k. 20P/6/2019-98, vo výroku I. otcovi uložil povinnosť platiť zvýšené výživné na maloletého K. O., nar. XX.XX.XXXX, zo sumy 150 eur mesačne na sumu 220 eur mesačne od 03.09.2018 a sumou 300 eur mesačne od 01.09.2019, vždy do 15. dňa v každom mesiaci vopred k rukám matky. Vo výroku II. určil zročné výživné za obdobie od 03.09.2018 do 31.08.2019 v celkovej sume 835,33 eur, ktorú otcovi povolil uhradiť v splátkach vo výške 200 eur mesačne spolu s bežným výživným, počnúc dňom právoplatnosti rozhodnutia, pod stratou výhody splátok. Vo výroku ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu zamietol a náhradu trov konania žalovanému nepriznal. 2. V dôvodoch rozhodnutia súd prvej inštancie poukázal na to, že predmetom konania je nárok žalobcu na zaplatenie sankčných nárokov voči žalovanému, vyplývajúcich zo skutočností, že žalovaný použil dopravný prostriedok žalobcu a nezaplatil riadne cestovné, ktorý nárok je potrebné posudzovať podľa § 760 a nasl. OZ. Súd prvej inštancie poukázal na to, že k zmluvnému vzťahu došlo medzi dopravným podnikom W. a žalovaným a nie medzi žalobcom a žalovaným. Preto skúmal aktívnu vecnú legitimáciu žalobcu na uplatne ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom uložil súd prvej inštancie žalovanej povinnosť zaplatiť do troch dní od právoplatnosti rozsudku žalobcovi 1/ sumu 4.136,58 eura spolu s úrokom z omeškania vo výške 5% ročne zo sumy 4.136,58 eura od 09.11.2018 až do zaplatenia a žalobcovi 2/ sumu 765,58 eura spolu s úrokom z omeškania vo výške 5% ročne zo sumy 765,58 eura od 09.11.2018 až do zaplatenia. Žalobcom 1/ a 2/ tiež proti žalovanej priznal náhradu trov konania v plnom rozsahu. 2. Vykonaným dokazovaním mal prvoinštančný súd preukázané, že kúpnymi zmluvami zo dňa 30.07.2018 žalobcovia 1/ a 2/ nadobudli vlastnícke ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom zamietol súd prvej inštancie žalobu o určenie, že žalobkyňa je vlastníčkou spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 11495/130239 k nebytovému priestoru garáž č. XXX O. H. XX,XX G., Y. na M. Č.. XXXX K. Z. na D. R. N. E.. Č.. XXXXXX na Z.. D. XX H. R. H. L. Ú. E. G., D. na D. D.. Č.. XXXX, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 338 m2, spolu so spoluvlastníckym podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach uvedeného bytového domu. 2. Vykonaným dokazovaním mal prvoinštančný súd preukázané, že podľa výpisu z listu vlastníctva katastra nehnuteľno ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom uložil súd prvej inštancie žalovanému povinnosť zaplatiť do 15 dní od právoplatnosti rozsudku žalobcovi nemajetkovú ujmu vo výške 500 eur, vo zvyšku žalobu v časti nemajetkovej ujmy zamietol a o trovách konania rozhodol tak, že žalobca má voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu. 2. Poukázal na to, že v predmetnej veci sa žalobca proti žalovanému domáhal zaplatenia zľavy odplaty z dovolenky, ktorú pre neho zabezpečoval žalovaný v Taliansku, avšak aj náhrady nemajetkovej ujmy, a to z dôvodu, že v danom prípade žalobcovi a jeho rodine neboli dodané obj ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 1.223,20 eur s úrokom z omeškania 9,05 % ročne od 03.08.2015 do zaplatenia, a žalobcovi priznal náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Uviedol, že žalobca sa domáhal zaplatenia celkovej sumy 1.223,20 eur, pozostávajúcej z nesplatenej istiny úveru v sume 973,99 eur a zmluvného úroku v sume 249,21 eur, spolu s úrokom z omeškania 9,05 % ročne z dlžnej sumy od 03.08.2015 do zaplatenia, z dôvodu nevráteného úveru „.S.?.?Ž. Č.. E., XXXXXX-XXXXXXXXXX/XXXX poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej dňa 19.01.2015 ...
Odôvodnenie: napadnutého rozhodnutia trpí tiež vadami ohľadom jeho presvedčivosti. Súd prvej inštancie nevzal v úvahu ani už vyslovené právne závery odvolacieho súdu v rozsudku zo dňa 29. októbra 2018 (viď bod 14. a 16. predmetného rozhodnutia). Odvolací súd jasne vymedzil kritériá, ktoré je, opierajúc sa o ustálenú judikatúru, potrebné vyhodnotiť a následne zistený skutkový stav právne posúdiť a rozhodnúť o dôvodnosti alebo naopak, o nedôvodnosti návrhu na nepriznanie náhrady mzdy za obdobie presahujúce 12 kalendárnych mesiacov. Tým, že okresný súd takto nepostupoval, porušil princíp právnej istoty formulova ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava III, rozsudkom zo dňa 13.02.2020, č.k. 37P/329/2018-56, zamietol návrh opatrovníčky na schválenie právneho úkonu. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na ich náhradu. 2. Súd prvej inštancie vec právne posúdil podľa § 28 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“), keď na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že právny úkon uskutočnený opatrovníčkou nie je v záujme C. I.. Zistil, že C. I. bola rozsudkom tamojšieho súdu zo dňa 23.05.1991, č.k. Nc 1109/90-28, pozbavená spôsobilosti na právne úkony, pričom uznesením tamojšieho ...
Odôvodnenie: rozsudku odvolacieho súdu v predmetnej veci je nedostatočne odôvodnené v otázke, ktorá bola zásadnou pre náležité posúdenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie o povolení obnovy konania. Odvolací súd náležite nevyriešil otázku, kedy sa žalovaná dozvedela o dôvode obnovy konania a náležite nezdôvodnil, či bol návrh na obnovu konania podaný včas, teda v lehote troch mesiacov. Samotná skutočnosť, že žalovaná navštívila advokátsku kanceláriu v júli 2014 a návrh na povolenie obnovy konania podala v septembri 2014, nie je dostatočným podkladom pre zodpovedanie otázky, kedy sa o dôvode obnovy ko ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 11.000,- eur s prísl. do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Priznal žalobcovi voči žalovanému náhradu trov konania v rozsahu 100 %, o výške ktorých sa rozhodne samostatným uznesením po právoplatnosti rozsudku. 2. Vykonaným dokazovaním súd prvej inštancie zistil, že žaloba žalobcu je dôvodná. Uviedol, že titulom zmluvy o pôžičke žalovaný doposiaľ požičanú sumu nevrátil, aj napriek tomu, že bol vyzvaný na plnenie z tejto pôžičky. Existencia pôžičky medzi stranami nebola sporná a túto potvrdzovala aj listina ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I rozsudkom zo dňa 15.05.2019, č.k. 5Pc/13/2018-73 zamietol návrh navrhovateľa na určenie výživného na manžela. Navrhovateľovi uložil povinnosť zaplatiť manželke trovy konania vo výške 255,54 eur do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. 2. Súd prvej inštancie vec právne posúdil podľa § 71 ods. 1, 2, § 75 ods. 1, 2, Zákona o rodine a po vykonanom dokazovaní dospel k záveru o nedôvodnosti návrhu, keďže zo strany navrhovateľa nemal za osvedčené tvrdenie o jeho nemožnosti zamestnať sa, ktoré odôvodňoval realizáciou styku s maloletými deťmi. Mal za to, že navrhovateľ nepreukáza ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie rozsudkom č.k. 11P/24/2018-134, zo dňa 23.05.2019, zamietol návrh otca, ktorým žiadal o zníženie výživného na maloletú U. M., nar. XX.X.XXXX. Žiadnemu z účastníkov nepriznal nárok na náhradu trov konania. 2. Súd prvej inštancie vec právne posúdil podľa § 26, § 62 ods. 1, 2, 4 a 5, § 65 ods. 1, § 75 ods. 1, § 78 ods. 1 až 3 Zákona o rodine a na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru o nedôvodnosti návrhu otca, majúc z vykonaného dokazovania preukázané, že od poslednej úpravy výživného nedošlo na strane otca k takej podstatnej zmene pomerov, ktorá by odôvodňovala zníženie v ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie svojím rozsudkom uložil bývalému manželovi povinnosť prispievať na výživu navrhovateľky sumou 110,- eur od 15.07.2020 so splatnosťou vždy do 15. dňa v mesiaci k rukám navrhovateľky. Zameškané výživné od 15.07.2020 do 30.09.2020 vo výške 280,18 eur povolil bývalému manželovi splácať v mesačných splátkach po 20,- eur so splatnosťou vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám navrhovateľky spolu s bežným výživným až do úplného vyrovnania, keď prvá splátka je splatná v mesiaci nasledujúcom po právoplatnosti rozsudku s tým, že omeškanie s plnením čo i len jednej splátky má za násl ...
Odôvodnenie: rozsudku krajského súdu, pokiaľ ide o jeho vlastnú argumentáciu, je príliš všeobecné a v minimálnej miere, nedostatočnej pre naplnenie pravidiel spravodlivého procesu, reflektujúce na námietky uvádzané v žalobe. Krajský súd nedostatočne ozrejmil vlastné úvahy pri právnom posúdení veci, ale viac menej len vo všeobecnej rovine prevzal argumentáciu žalovaného z preskúmavaného rozhodnutia. Vo vzťahu k prejednávanej veci nemožno, samozrejme, poprieť legálnu úpravu, keď zákon o pobyte cudzincov obligatórne nestanovuje povinnosť správneho orgánu určiť krajinu, do ktorej má byť cudzinec vyhostený. Pre nálež ...
Odôvodnenie: Žalobca sa podanou správnou žalobou domáhal súdneho prieskumu v záhlaví uvedeného rozhodnutia žalovaného, ktorým bolo podľa § 218 ods. 2 zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len zák. č. 461/2003 Z. z.) zamietnuté jeho odvolanie a súčasne boli potvrdené napadnuté rozhodnutia žalovaného, ústredie č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 29. mája 2019, č. XXX XXX XXXX 0 - I. zo dňa 4. júna 2019, č. XXX XXX XXXX 0 - II. zo dňa 4. júna 2019, č. XXX XXX XXXX X - III. zo dňa 4. júna 2019, č. 570 902 6609 0 - IV. zo dňa 4. júna 2019. Prvostupňovým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 29. mája 2019 bolo ...
Odôvodnenie: I. 1. Rozhodnutím žalovaná č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 05. 05. 2020 podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení rozhodla tak, že rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu o zamietnutí žiadosti o invalidný dôchodok č. XXX XXX XXXX X zo dňa 21. 11. 2019 potvrdila a odvolanie žalobkyne v celom rozsahu zamietla. 2. Prvostupňový správny orgán rozhodnutím č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 21. 11. 2019 zamietol žiadosť žalobkyne o invalidný dôchodok, pretože podľa posudku posudkového lekára Sociálnej poisťovne pobočky Nitra zo dňa 29. 10. 2019 nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona č. ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa podanou správnou žalobou domáhal súdneho prieskumu v záhlaví uvedeného rozhodnutia, ktorým boli zamietnuté jeho námietky a súčasne bol potvrdený Výkaz nedoplatkov č. XXXXXXXXXX zo dňa 29.06.2020 vydaný Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s.. Predmetným výkazom bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť pohľadávku z ročného zúčtovania za rok 2019 v sume 669,31 eur. 2. Žalobca mal za to, že rozhodnutím žalovaného bolo hrubo ignorované ustanovenie § 13 ods. 15 zákona č. 580/2004 Z.z. (ďalej len zákon). Trval na tom, že žalovaný toto ustanovenie zákona opomenul a rozhodol v rozpore ...
Odôvodnenie: I. 1. Rozhodnutím žalovanej č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 14. 02. 2020 podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení tak, že rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu zo dňa 04. 11. 2019 bolo zmenené tak, že podľa § 70 ods. 1, § 82 a § 293dx zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa žalobkyni od 09. 12. 2019 priznáva invalidný dôchodok v sume 108,70 eur mesačne. Podľa § 82 a § 293dx zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2020 sa zvyšuje invalidný dôchodok na sumu 113,- eur mesačne. 2. Prvostupňový správny or ...
Odôvodnenie: 1. Žalobkyňa sa včas podanou žalobou domáhala zrušenia v záhlaví uvedeného rozhodnutia žalovaného, ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobkyne a potvrdil rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno, č. KN1/OPPNKAPČ/SOC/2019/39882-4 zo dňa 17. 10. 2019, ktorým podľa § 40 ods. 1, § 55 ods. 8 zák.č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nebolo vyhovené žiadosti žalobkyne zo dňa 11. 09. 2019 a nebol jej priznaný peňažný príspevok na opatrovanie maloletého A. B.. 2. Spr ...
Odôvodnenie: 1. Rozhodnutím žalovanej č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 31. 07. 2020 podľa § 218 ods. 2 zák.č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení rozhodol generálny riaditeľ tak, že odvolanie žalobcu zamietol a napadnuté rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu zo dňa 05. 05. 2020 ako vecne správne potvrdil. 2. Prvostupňové správny orgán podľa § 2 ods. 1 a § 4 zák.č. 274/2007 Z.z. o príplatku k dôchodku politického väzňa mu tento nepriznal, pretože nesplnil podmienku nároku podľa uvedeného zákona. 3. Generálny riaditeľ sociálnej poisťovne ako odvolací orgán preskúmal napadnuté rozhodnutie a priloženú spisovú do ...
Odôvodnenie: I. 1. Rozhodnutím žalovanej č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 17. 01. 2019 podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení tak, že rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu o zamietnutí žiadosti o zvýšenie invalidného dôchodku č. XXX XXX XXXX X zo dňa 18. 10. 2018 potvrdené a odvolanie žalobcu zamietnuté. 2. Prvostupňový správny orgán rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 18. októbra 2018 zamietol žiadosť žalobcu o zvýšenie invalidného dôchodku, pretože podľa posudku posudkového lekára Sociálnej poisťovne pobočky Nitra zo dňa 02. 10. 2018 je naďalej invalidný, podľa § 71 ods. 1 zákona č ...
Odôvodnenie: 1. Rozhodnutím zo dňa 14. 12. 2020, č.: PPZ-HCP-SO17-116-010/2020-ZAV, žalovaný podľa § 88a ods. 1 písm. c/ zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba zákon o pobyte cudzincov, resp. ZoPC) zaistil žalobcu dňom 14. 12. 2020 ako žiadateľa o udelenie azylu, štátneho príslušníka tretej krajiny, zaisteného dňa 31. 10. 2020 o 13:30 hod. na základe rozhodnutia o zaistení č.: PPZ-HCP-SO17-115-008/2020-ZAV podľa § 88 ods. 1 písm. b) ZoPC na účel výkonu administratívneho vyhostenia na základe rozhodnutia zo dňa 31. 10. 2020, č. PPZ-HCPSO17-110-012/2020-ZAV, ktorým bol ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Žiar nad Hronom, sp. zn. 4T/18/2020 zo dňa 06. 10. 2020, bol obž. Z. V. uznaný vinným z prečinu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1 Tr.zák. a to za skutok, ktorého sa dopustil tak, že dňa 19.10.2019 asi o 01:30 hod. v obci U. W., v časti zv. C., neďaleko domu č. XXX, okres J., poškodil plechový záhradný domček značky Q. P. XXX V. o rozmeroch 313 x 181 cm tak, že po ňom udieral tupou časťou ťažkej sekery, potom chytil záhradný domček rukami a prehodil ho na bok, následkom čoho tento poškodil - zdeformoval, čím poškodenému T.. O. V., nar. XX.X.XXXX spôsobil podľa odbo ...
Odôvodnenie: 1. Tunajšiemu súdu bola dňa 01. 12. 2019 doručená správna žaloba, ktorou sa žalobkyňa domáhala súdneho prieskumu rozhodnutia žalovaného č. OU-TN-T zo dňa 22. 08. 2019 a rozhodnutia Obce Horná Súča, č. k. S/T./XXXX/XXXX-XXX zo dňa 30. 01. 2019, ktoré žiadala zrušiť spolu s prvostupňovým rozhodnutím a vec vrátiť na ďalšie konanie. 2. Žalovaný napadnutým druhostupňovým rozhodnutím podľa § 59 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní odvolanie, ktoré podal M. E., bytom K. M., X. XXX, zamietol a potvrdil rozhodnutie Obce Horná Súča, č. k. S/T./XXXX/XXXX-XXX zo dňa 30. 01.2019, ktorým bola povol ...
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou, doručenou súdu dňa 13.1.2021 prostredníctvom žalovaného, sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. PPZ-HCP-BA 12-57-012/2020-AV zo dňa 2.12.2020 (napadnuté rozhodnutie) o zaistení a svojho bezodkladného prepustenia zo zaistenia. 2. Žaloba bola odôvodnená tým, že dĺžka doby zaistenia podľa žalobcu nie je náležite odôvodnená, čo robí rozhodnutie nepreskúmateľným a zasahujúcim do základných ľudských práv žalobcu, najmä do práva na slobodu pohybu. Žalobca poukázal aj na to, že k zaisteniu možno prikročiť až vtedy, pokiaľ nemôžu byť uplatnené iné dostatočne účinné, al ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom rozviedol manželstvo navrhovateľky U. O., nar. XX. XX. XXXX a odporcu W. O., nar. XX. XX. XXXX, uzavreté XX. XX. XXXX a zapísané v knihe manželstiev Matričného úradu I. vo zv. 9, ročník XXXX na strane XXX pod por. č. X (I. výrok). Na čas po rozvode zveril maloleté deti O. B., nar. XX. XX. XXXX a O., nar. XX. XX. XXXX do osobnej starostlivosti matke, ktorá je oprávnená maloleté deti zastupovať a spravovať ich majetok v bežných veciach (II. výrok) a otcovi uložil povinnosť od právoplatnosti rozsudku prispievať na výživu maloletej B., nar. XX. XX. XXXX s ...
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom Okresného súdu Revúca bol obžalovaný H. O. uznaný za vinného zo spáchania pokračovacieho prečinu sprenevery podľa § 213 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr. zák. a prečinu podvodu podľa § 221 ods. 1,2 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 1/ dňa 01. apríla 2015 v S., okres H. ako konateľ spoločnosti H.-D.. s.r.o. P. XXX, S. prevzal do vlastných rúk od spoločnosti Y.-F. s.r.o., N. XX, W. finančnú hotovosť vo výške 3.000,- Eur za účelom vyplácania výhier pre hráčov hrajúcich na výherných prístrojoch a technických zariadeniach (terminály pre videohru) na prevádzke M.-W. P., A.. W. XX, ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd určil, že - žalobca je veriteľom pohľadávky proti podstate úpadcu: Žilina - BC, s.r.o., so sídlom J. M. Hurbana 1, 010 01 Žilina, IČO: 43 889 913 uplatnenej žalobcom v konkurznom konaní Okresného súdu Žilina vedenom pod spisovou značkou 4K/32/2011 právnym titulom nájomného za obdobie január 2012 až jún 2014 spolu vo výške 9.501,90 Eur na základe Nájomnej zmluvy č. 134/právne/2008 zo dňa 02.05.2008 v znení jej dodatkov č. 1 a 2, - žalobca je veriteľom pohľadávky proti podstate úpadcu: Žilina - BC, s.r.o. so sídlom J. M. Hurbana 1, 010 01 Žilina, IČO: 43 889 913 ...
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom bol obžalovaný uznaný za vinného zo zločinu vydierania podľa § 189 ods. 1, 2 písm. b) Tr. zák., s poukazom na § 139 ods. 1 písm. f) Tr. zák., na tom skutkovom základe, že dňa 19. 07. 2020 od 21.30 h, do približne 03.20 h dňa 20. 07. 2020 v X., B. XX, v obývačke bytu fyzicky napádal B. P. takým spôsobom, že na pohovke, na ktorej mali spať, po tom, ako mali spolu dobrovoľný pohlavný styk, ju začal najskôr obviňovať z nevery, vulgárne jej nadávať, že je kurva a keď s ním nechcela komunikovať, napľul jej trikrát do tváre, kopol do ľavej nohy, udrel päsťou do ľavého kolena, kľ ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 73,28 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5% ročne zo sumy 73,28 Eur od 26.06.2019 do zaplatenia, a to všetko v lehote do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Samostatným výrokom o nároku na náhradu trov prvoinštančného konania rozhodol tak, že žalobcovi sa priznáva nárok na náhradu trov konania voči žalovanému v rozsahu 100% s tým, že o výške náhrady trov konania rozhodne súd samostatným uznesením po právoplatnosti rozhodnutia. 2. V odôvodnení napadnutého rozsudku okresný súd poukázal na žalobu žal ...
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou, doručenou súdu dňa 11.1.2021 prostredníctvom žalovaného, sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. PPZ-HCP-PA 12-30-031/2020-AV zo dňa 1.12.2020 (napadnuté rozhodnutie) o predĺžení zaistenia a svojho bezodkladného prepustenia zo zaistenia. 2. Žaloba bola odôvodnená tým, že napadnuté rozhodnutie nie je v časti stanovenia dĺžky predĺženia zaistenia riadne odôvodnené existujúcimi skutočnosťami daného prípadu. Dĺžka doby zaistenia podľa žalobcu nie je náležite odôvodnená konkrétnymi dôvodmi a úkonmi, ktoré je potrebné v prípade žalobcu v rámci stanovenej doby zaist ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 1.620,Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8 % ročne zo sumy 1.620,-Eur od 28.11.2018 až do zaplatenia, a to všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobcovi bola priznaná náhrada trov konania v rozsahu 100 %, ktoré je žalovaný povinný zaplatiť vo výške, o ktorej bude rozhodnuté samostatným rozhodnutím Okresného súdu Ružomberok. 2. Okresný súd v odôvodnení svojho rozsudku poukázal na žalobu, ktorá bola doručená Okresnému súdu Banská Bystrica dňa 04.04.2019, podľa ktorej si žalobca uplatnil voči žalov ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Prezídium Policajného zboru, Úrad hraničnej a cudzineckej polície, Riaditeľstvo hraničnej polície Sobrance rozhodnutím č. PPZ-HCP-SO-Šk-59-012/2012 zo dňa 13.11.2012 priznalo žalobkyni náhradu za stratu na služobnom plate od 1.1.2012 v sume 49,72 € mesačne podľa § 21 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 328/2002 Z.z.); nedoplatok na náhrade za stratu na služobnom plate za mesiace január až november 2012 v úhrnnej sume 546,92 € j ...
Odôvodnenie: 1.Ďalší účastník konania U. O. žiadosťou zo dňa 11.03.2019 požiadala o vydanie rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu podľa § 12a ods. 8 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zákon č. 504/2003 Z. z.“ alebo „Zákon o nájme“), a to ako vlastník pozemkov uvedených v prílohe žiadosti z dôvodu, že žalobca si ako nájomca nesplnil povinnosť uzatvoriť s ďalším účastníkom konania podnájomnú zmluvu do 60 dní od 10.01.2019, kedy bola žalobcovi doručená ž ...
Odôvodnenie: 1. Ďalší účastník konania O.. C. Balga žiadosťou zo dňa 11.03.2019 požiadal o vydanie rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu podľa § 12a ods. 8 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zákon č. 504/2003 Z. z.“ alebo „Zákon o nájme“) ako vlastník pozemkov uvedených v prílohe žiadosti a to z dôvodu, že žalobca si ako nájomca nesplnil povinnosť uzatvoriť s ďalším účastníkom konania podnájomnú zmluvu do 60 dní od 10.01.2019, kedy bola žalobcovi ...
Odôvodnenie: 1. Okresný úrad Veľký Krtíš, pozemkový a lesný odbor (ďalej aj len „orgán verejnej správy prvého stupňa“ alebo len „úrad“) rozhodnutím č. B.-D.-C.-XXXX/XXXXXX-XXX zo dňa XX.XX.XXXX založil podľa § 12a ods. 8 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj len „zákon č. 504/2003 Z. z.“ alebo „Zákon o nájme“) podnájomný vzťah v prospech doterajšieho prenajímateľa I.. I. C. (v procesnom postavení ďalší účastník konania) na pozemkoch v nájme Agropodnik Želovce s.r.o. (v procesnom postavení ...
Odôvodnenie: I. administratívne rozhodnutie 1. Minister rozhodnutím č. KM-OLVS-90/2018/RK, zo dňa 26.07.2018 podľa § 19 ods. 2 v spojení s § 3 ods. 1, § 9 ods. 2, § 11 ods. 1 písm. d) a § 22 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZSI) a podľa § 46, § 47 ods. 1 až 5, § 59 ods. 1 a 2 a § 61 ods. 3 Správneho poriadku zamietol rozklad žalobcu a potvrdil prvostupňové rozhodnutie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky, tlačového odboru č. KM-TO- 2018/002589-017 z 28.05.2018, ktorým sa čiastoč ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Revúca, sp. zn. 1T/5/2020, zo dňa 10.08.2020 bol obž. M. M. uznaný vinným z prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 2, 3 písm. b/, c/ Tr.zák. a to za skutok, ktorého sa dopustil tak, že v období od 19.01.2015 doposiaľ v A. a inde, keďže bol zamestnaný iba príležitostne (brigádnicky, mimo pracovnoprávny vzťah) a nehľadá si vhodné zamestnanie, z ktorého by mal pravidelný príjem, vôbec neprispieva na výživu svojej mal. dcére N. L., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom u svojej matky M. E. v A., na ul. H. č. 68X/XX, hoci mu táto povinnosť vyplýva priamo zo Zákona ...
Odôvodnenie: musí jasne a zrozumiteľne dávať odpoveď na všetky základné právne a skutkové relevantné otázky súvisiace s predmetom konania. Na naplnenie práva účastníka správneho konania na spravodlivé konanie nie je potrebné, aby sa správny orgán vysporiadal so všetkými otázkami nastolenými účastníkmi konania, ale len s tými, ktoré majú pre vec podstatný význam a dostatočne objasňujú skutkový a právny základ prípadu bez toho, aby zachádzal do všetkých detailov sporu. Bolo preto povinnosťou správnych orgánov, aby uviedli skutkové, odborné argumenty, ktoré sú z hľadiska výsledku správneho konania považovan ...
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 13.10.2020 sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného ČAS: MU-PO-48-72/2019-Ž zo dňa 14.09.2020, ktorým žalobcovi podľa § 13 ods. 1 zákona o azyle nebol udelený azyl na území Slovenskej republiky (ďalej „SR“). Správnu žalobu podal podľa § 191 ods. 1 písm. c) Správneho súdneho poriadku z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci zo strany žalovaného. 2. Poukázal na to, že dňa 04.03.2019 žalobca požiadal o udelenie azylu alebo poskytnutie doplnkovej ochrany. Žalovaný dňa 23.05.2019 vydal rozhodnutie, ktorým žalobcovi neudelil azyl, ale bola mu poskytnutá doplnková ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Veľký Krtíš, sp. zn. 3T/47/2020, zo dňa 21.09.2020 bol obž. Y. Y. uznaný vinným z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 2 Tr.zák. a to za skutok, ktorého sa dopustil tak, že dňa 23. 09. 2019 v čase o 18.10 h viedol osobné motorové vozidlo zn. Škoda Rapid, EČV: VK XXXBR červenej metalízy po ceste II/527 vo Veľkom Krtíši, pričom bol pri ČS Slovnaft zastavený a kontrolovaný hliadkou OO PZ Veľký Krtíš, kde sa v čase o 18.16 h dobrovoľne podrobil dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu s negatívnym výsledkom, avšak nakoľko javil znám ...
Odôvodnenie: 1. Predmetom súdneho prieskumu je rozhodnutie žalovaného č. XXX XXX XXXX X zo dňa 20. júna 2019 (ďalej aj napadnuté rozhodnutie“), zamietajúceho odvolanie žalobcu a potvrdzujúceho rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 1. februára 2019 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“) vo veci zníženia invalidného dôchodku žalobcu. Prvostupňovým rozhodnutím bol znížený invalidný dôchodok žalobcu od 24.01.2019 na sumu 757,30 eur mesačne, pretože podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia, Sociálnej poisťovne, pobočka Považská Bystrica zo dňa 27. septembra 2018 je účastní ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom prvoinštančný súd maloletého D. H., nar. XX.X.XXXX zveril do osobnej starostlivosti matky s tým, že zastupovať a spravovať jeho majetok budú obaja rodičia. Zmenil tak rozsudok Okresného súdu Námestovo č.k. 1P/2/2013-100 zo dňa 8.11.2013 v časti výroku II/a rozsudku, ktorým bol maloletý D. zverený do osobnej starostlivosti otca, otcovi uložil prispievať na výživu maloletého D. výživným vo výške 100 eur mesačne do každého 15.-teho dňa v mesiaci vopred k rukám matky maloletých detí, počnúc dňom právoplatnosti rozsudku otcovi uložil prispievať na výživu maloletej E. nar. XX.X. ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom prvoinštančný súd konanie v časti o zaplatenie 19,14 € spolu s 5% ročným úrokom z omeškania od 31.5.2016 do zaplatenia, zastavil, žalovanému uložil zaplatiť žalobcovi 1.512,93 € spolu s 5% ročným úrokom z omeškania od 31.5.2016 do zaplatenia v splátkach vo výške 150 € mesačne vždy k 20. dňu v mesiaci od právoplatnosti rozsudku pod následkom straty výhody splátok a nahradiť žalobcovi trovy konania v rozsahu 100%. Z vykonaného dokazovania mal preukázané, že právny predchodca žalobcu uzatvoril so žalovaným 20.10.2014 zmluvu o poskytovaní služieb prostredníctvom diaľkovej ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zamietol žalobu žalobcu v celom rozsahu a žalovanému voči žalobcovi priznal právo na náhradu trov konania v rozsahu 100%. Vychádzal zo zistenia, že dňa 3.3.2016 uzavrel žalobca so žalovaným zmluvu o spotrebiteľskom úvere, na základe ktorej poskytol žalovanému úver vo výške 500 € a žalovaný ako dlžník sa zaviazal zaplatiť túto sumu, odplatu a úrok spojený so spotrebiteľským úverom, t.j. zaplatiť celkovú čiastku 591,60 € v pravidelných mesačných splátkach vo výške 49,30 € vždy k 3. kalendárnemu dňu v mesiaci, počnúc dňom 3.4.2016. Odplata pri poskyt ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zvýšil výživné otca na maloletú C. zo sumy 95 € na sumu 150 € s účinnosťou od 05.02.2019 a na maloletú A. zo sumy 80 € na sumu 120 € s účinnosťou od 05.02.2019. Zameškané výživné na maloletú C. za obdobie od 05.02.2019 do 31.05.2019 vo výške 632,41 € zaviazal otca zaplatiť v lehote 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku a nedoplatok na výživnom na maloletú A. za rovnaké obdobie v celkovej výške 474,48 € rovnako zaviazal zaplatiť v lehote 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšku návrh matky zamietol a zároveň vyslovil, že sa mení rozsudok Okresného ...
Odôvodnenie: Okresný súd Zvolen uznal obžalovaného H. J. rozsudkom zo dňa 22.06.2020, sp. zn. 5T/155/2019 vinným zo spáchania zločinu ublíženia na zdraví podľa § 155 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že dňa 24.03.2019 v čase okolo 01.00 hod. v obci J. okres P., vo dvore rodinného domu s popisným číslom XXX, fyzicky napadol H. T., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom J. XXX, okres P. tak, že ako chcel, aby poškodený išiel domov, nakoľko sedel a spal v kresle pod stromom, tohto zobudil, došlo medzi nimi k potýčke, následne poškodenému chytil obidve ruky a vykrútil mu ich dozadu za chrbát, urobil mu páku ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zaviazal povinného k povinnosti platiť navrhovateľke výživné vo výške 130 € mesačne od 18.4.2019 k rukám navrhovateľky. Zameškané výživné za obdobie od 18.4.2019 do 30.6.2020 vo výške 1.136,30 € povolil povinnému splácať v mesačných splátkach po 50 mesačne spolu s bežným výživným pod následkom straty výhody splátok. Vo zvyšnej časti návrh navrhovateľky, ktorým žiadala zvýšiť výživné na sumu 240 € mesačne, zamietol. Návrh povinného na zníženie vyživovacej povinnosti na sumu 28,79 € mesačne zamietol. V zmysle § 52 CMP žiadnemu z účastníkov nárok na n ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa podanou žalobou domáhal preskúmania a zrušenia v záhlaví tohto rozsudku označeného rozhodnutia žalovaného, ktorým podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Inšpektorátu práce Trenčín č.k.: XXX/XXXX/X.X/P, H./S./Y./XXXX/XXX zo dňa 08.04.2020, ktorým podľa § 19 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 125/2006 Z.z. uložil žalobcovi pokutu v sume 2000 euro za porušenie povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 3 ods. 2 v spojení s § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 82/2005 na tom skutkovom základe, že žalobca na pracovisku Administratívna budova Q. (rekonš ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie nepribral do konania prokurátora, vo vzťahu k žalobe zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 281,30 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 5% ročne od 30.01.2017 do zaplatenia a vyslovil, že žalobca má voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. 2. Vychádzal zo zistenia, že Zmluvou o spotrebiteľskom úvere zo dňa 12.10.2015 uzavretou medzi právnym predchodcom žalobcu - spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. ako veriteľom a žalovaným ako dlžníkom poskytol veriteľ žalovanému pôžičku v celkovej sume 400 € a žalovaný mal predme ...
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 21.12.2020, procesne podriadenou ust. § 226 ods. 1, 2 SSP, doručenou dňa 31.12.2020 Krajskému súdu v Bratislave, ako súdu vecne a miestne príslušnému na konanie, sa postupom podľa ust. § 221 ods. 2 zák.č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej aj „SSP“) žalobca domáhal nariadenia jeho bezodkladného prepustenia zo zaistenia a uloženia miernejšieho donucovacieho opatrenia podľa osobitného predpisu. Správnemu orgánu vytkol nedostatočné zistenie skutkového stavu veci a nedostatočné odôvodnenie stanovenej dĺžky doby zaistenia, spôsobujúce nepreskúmateľnosť napadnutého rozhodnuti ...
Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Žalovaný predložil na Krajský súd v Bratislave dňa 31.12.2020 správnu žalobu podanú právnym zástupcom žalobcu zo dňa 22.12.2020 proti jeho rozhodnutiu č. PPZ-HCP-BA8-43-008/2020-AV vydanému dňa 17.11.2020, ktorým bol žalobca zaistený podľa ustanovenia § 88 ods. 1 písm. c) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov na účel zabezpečenia prípravy a výkonu jeho prevozu podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26.06.2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym pr ...
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 16.12.2020, procesne podriadenou ust. § 226 ods. 1, 2 SSP, doručenou dňa 29.12.2020 (§ 71 ods. 2 SSP) Krajskému súdu v Bratislave, ako súdu vecne a miestne príslušnému na konanie, sa postupom podľa ust. § 221 ods. 1 zák. č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej aj „SSP“), žalobca domáhal zrušenia napadnutého rozhodnutia žalovaného č.p. PPZ-HCPBA5-87-027/2020-AV zo dňa 22.11.2020 o predĺžení zaistenia a jeho bezodkladného prepustenia zo zaistenia a rozhodnutiu vytkol nezákonnosť, pre absenciu náležitého odôvodnenia, spočívajúceho v spoľahlivo zistenom skutkovom stave veci ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa podanou žalobou domáhal zrušenia v záhlaví tohto rozsudku označeného rozhodnutia žalovaného, ktorým bolo zamietnuté odvolanie žalobcu a bolo potvrdené rozhodnutie stavebného úradu - Mesta Prievidze zo dňa 23.06.2016, sp. zn. X.X.X-XX-XXX-XXXX (X.X.X-XX-XXX-XXXX (XXX-XXXX, XXX-XXXX, XXXX-XXXX)). Potvrdeným rozhodnutím bolo žalobcovi nariadené odstránenie stavby „skladovacie regály", SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06 na pozemku parc. č. XXXX/X, XXXX/ X v k.ú. Z.. 2. Žalobca v žalobe namietal, že došlo k porušeniu jeho práva na ochranu pred iným orgánom Slovenskej republiky ...
Odôvodnenie: Rozhodnutím Číslo: 102616597/2019 zo dňa 14.11.2019 (ďalej ako rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa alebo správcu dane) Daňový úrad Žilina, kontaktné miesto Turčianske Teplice (ďalej ako správny orgán prvého stupňa alebo správca dane) podľa § 156 ods. 1 písm. b) Zákona č. 563/2009 Z. z. vyrubil daňovému subjektu: Y. G., dátum narodenia XX.XX.XXXX, IČO: 40 633 969, Y. X., B. XX/XX, XXX XX Z. Z. úrok z omeškania v sume 13,80 € za nezaplatenie preddavkov za obdobie tretí štvrťrok 2016 na dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2016 v ustanovenej lehote a v ustanovenej výške. Podľa odôvodneni ...
Odôvodnenie: 1. Daňový úrad Žilina, kontaktné miesto Turčianske Teplice (ďalej ako správny orgán prvého stupňa alebo správca dane) rozhodnutím Číslo: 100309602/2019 zo dňa 25.01.2019 (ďalej ako rozhodnutie správcu dane alebo rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa alebo prvostupňové rozhodnutie) podľa § 156 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. vyrubil daňovému subjektu: R. C., nar. XX.XX.XXXX, IČO: 40633969, R. F., W. XX/XX, A. A. úrok z omeškania v sume 1.452,10 Eur za nezaplatenie dane z motorových vozidiel vyrubenej podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2013 v ustanovenej lehote a v ustano ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zamietol žalobu o zrušenie záložného práva a o vyplatenie finančného odškodnenia za spôsobenú psychickú ujmu ako nedôvodnú a žalovanej priznal nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi v celom rozsahu. Na základe vykonaného dokazovania zistil skutkový stav a stotožnil sa s tvrdeniami žalovanej, že k zaplateniu celkovej pohľadávky z úverovej zmluvy zo strany žalobcu nedošlo. Keďže nedošlo k zániku zabezpečenej pohľadávky, žalovaná nemala dôvod na podanie návrhu na výmaz záložného práva a nie je ani dôvodné, aby vyplatila žalobcovi finančné odškodneni ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom (v spojení s opravným uznesením) súd prvej inštancie zamietol žalobu žalobcov na uloženie povinnosti žalovanému odstrániť stavbu sociálneho zariadenia v „Kole pod Lipami", zriadenú na časti pozemku parc. č. C-KN 78/3 - záhrady o výmere 207 m2, zapísanej na LV č. X, k.ú. Y. na U. (výrok I.). Vychádzal zo skutkového zistenia, že žalobcovia sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Y. nad U. - parc. č. C-KN 78/3 - záhrady o výmere 207 m2, zapísaných na LV č. X a Obec Košťany nad Turcom je vlastníkom pozemkov - C-KN parc. č. 531/24, 531/2 zapísaných ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa včas podanou žalobou domáhal súdneho prieskumu a zrušenia administratívnych rozhodnutí uvedených v záhlaví. Rozhodnutím Slovenskej obchodnej inšpekcie v Trenčíne č. P/0165/03/2017 zo dňa 23.10.2017 bola žalobcovi uložená pokuta 1.500 eur pre porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby informácie uvedené § 10a až § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté písomne, boli v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, pretože v ponuke na predaj sa nachádzalo 15 druhov obuvi v celkovej hodnote 3.908,24 eur s údajmi o účele použitia v cudzom jazyku, nakoľko do prvého kontrolného nákupu bol ...
Odôvodnenie: je jasné, logické a zrozumiteľné, zodpovedá zásadám logického myslenia a správneho uváženia. V rozhodnutí sa uvádza, ktoré dôkazy boli obstarané a aj akým spôsobom boli vyhodnotené. 19. Z administratívneho spisu predloženého žalovaným na žiadosť súdu vyplýva: 20. Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 100146119/2020 zo dňa 16.01.2020 bol žalobcovi podľa § 68 ods. 5 Daňového poriadku vyrubený rozdiel dane v sume 7 261,03 eur na dani z príjmu fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roka 2016, keď správca dane posúdil príjem od spoločnosti VERONI v sume 4 300 eur ako nezdanený príjem a náklady na základ ...
Odôvodnenie: 1. Obec Liptovské Sliače, so sídlom Ul. Seč 635/2, 034 84 Liptovské Sliače (ďalej ako správny orgán prvého stupňa alebo stavebný úrad) stavebným povolením Číslo: 3053/288/2018/TX1 zo dňa 03.09.2018 (ďalej ako rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa alebo stavebné povolenie) povolil na základe žiadosti o vydanie stavebného povolenia stavebníkov Ing. K. I. a Mgr. J. I. stavbu: „Prístavba, nadstavba na stavebné úpravy rodinného domu“ súp. č. XXX na parcele č. C-KN C 886/1, 886/2 v k. ú. Q. I. (ďalej ako stavba alebo povolená stavba), a to podľa § 39a, § 66 ods. 1 stavebného zákona. Podľa technickéh ...
Odôvodnenie: 1. Rozhodnutím Číslo: 102672768/2019 zo dňa 19.11.2019 (ďalej ako rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa alebo rozhodnutie správcu dane) Daňový úrad Žilina, pobočka Martin, Jesenského 23, 036 32 Martin (ďalej ako správny orgán prvého stupňa alebo správca dane) rozhodol o vyrubení rozdielu dane z príjmu právnickej osoby v sume 589.489,21 Eur daňovému subjektu IZO 4, s.r.o., so sídlom Priemyselná 5, 071 01 Michalovce, IČO: 36 179 574 (ďalej ako daňový subjekt) za zdaňovacie obdobie roka 2017 (IZO 4, s.r.o. - obchodné meno žalobcu do 20.11.2019 - poznámka správneho súdu). Podľa výroku rozhodnuti ...
Odôvodnenie: 1. Rozhodnutím Číslo: 102219290/2019 zo dňa 23.09.2019 (ďalej ako rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa alebo prvostupňové rozhodnutie alebo rozhodnutie správcu dane) Daňový úrad Žilina, pobočka Martin, Jesenského 23, 036 32 Martin (ďalej ako správny orgán prvého stupňa alebo prvostupňový správny orgán alebo správca dane) vyrubil daňovému subjektu IZO 4, s.r.o., so sídlom Priemyselná 5, 071 01 Michalovce, IČO: 36 179 574, DIČ: 2020039087, IČ DHP: SK2020039087 (ďalej ako IZO 4, s.r.o. - obchodné meno žalobcu do 20.11.2019 - poznámka správneho súdu) rozdiel dane v sume 421.277,10 Eur na dan ...
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom vyššie uvedeného prvostupňového súdu bol obžalovaný T. Q. uznaný vinným zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c), písm. d) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že dňa 29.04.2020 v čase o 03.45 hod. v priestoroch Obvodného oddelenia PZ Petržalka - juh Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V nachádzajúcich sa na O. ulici č. 22 v Bratislave - Petržalke príslušníkom PZ dobrovoľne vydal 1 kus plastového vrecka s obsahom bielej kryštalickej látky, ktorý bez oprávnenia prechovával, pričom v p ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 1T/30/2020 zo dňa 25. septembra 2020 bol obžalovaný O. C. uznaný vinným v bode 1/ pre pokračovací zločin sexuálneho zneužívania podľa § 201 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona s poukazom na ustanovenie § 138 písm. b) Trestného zákona a pokračovací prečin ohrozovania mravnej výchovy mládeže podľa § 211 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, v bode 2/ pre pokračovací zločin sexuálneho násilia podľa § 200 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona s poukazom na ustanovenie § 139 ods. 1 písm. a) Trestného zákona a pokračovací prečin ohrozovania mravnej vý ...
Odôvodnenie: Rozsudkom súdu prvého stupňa bol obžalovaný J. J. uznaný za vinného zo spáchania zločinu obmedzovania osobnej slobody podľa § 183 ods. 1, ods. 2 písm. d) Tr. zákona s poukazom k § 139 ods. 1 písm. c) Tr. zákona na tom skutkovom základe, že dňa 15.02.2020 v presne nezistenom čase približne po 01.00 hod. v Bánovciach nad Bebravou na L. Ľ. E. X/X v podniku Black and White po predchádzajúcej slovnej roztržke pod vplyvom alkoholu fyzicky bránil užívať osobnú slobodu svojej družke E. Y., s ktorou žil v spoločnej domácnosti takým spôsobom, že napriek tomu, že poškodená žiadala aby sa jej obžalovaný ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa podanou žalobou domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.: PO/ BEZ/2018/6431, O-658/2018 zo dňa 17.01.2019, ktorým bolo podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej „správny poriadok“) zamietnuté jeho odvolanie a potvrdené prvostupňové rozhodnutie Inšpektorátu práce Žilina č. 281/2018-IZA-2.4/pok/R, IPZA/KHIP/ ROZ/2018/996 zo dňa 31.10.2018. Predmetným prvostupňovým rozhodnutím bola žalobcovi podľa § 19 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o ne ...
Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Žalovaný predložil na Krajský súd v Bratislave dňa 28.12.2020 správnu žalobu podanú právnym zástupcom žalobcu zo dňa 17.12.2020 proti jeho rozhodnutiu č. PPZ-HCP-BA11-106-015/2020-AV vydanému dňa 01.08.2020, ktorým bol žalobca zaistený podľa ustanovenia § 88 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov na základe vykonateľného rozhodnutia o administratívnom vyhostení vydaného dňa 01.12.2020 Oddelením cudzineckej polície Policajného zboru Nitra, pod číslom PPZ-HCP-BA11-101-012/2020-AV podľa § 82 ods.1 písm. b) zákona o pobyte cudzincov, dňom vydania rozhodnutia, t.j. 17.09 ...
Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Žalovaný predložil na Krajský súd v Bratislave dňa 29.12.2020 správnu žalobu podanú právnym zástupcom žalobcu zo dňa 21.12.2020 proti jeho rozhodnutiu č. PPZ-HCP-BA6-172-014/2020-AV vydanému dňa 02.11.2020, ktorým bol žalobca zaistený podľa ustanovenia § 88 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov na základe vykonateľného rozhodnutia o administratívnom vyhostení vydaného dňa 02.11.2020 Oddelením cudzineckej polície Policajného zboru Bratislava pod číslom PPZ-HCP-BA6-170-008/2020-AV podľa § 88 ods.1 písm. b) zákona o pobyte cudzincov, dňom vydania rozhodnuti ...
Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Žalovaný predložil na Krajský súd v Bratislave dňa 18.12.2020 správnu žalobu podanú právnym zástupcom žalobcu zo dňa 09.12.2020 proti jeho rozhodnutiu č. PPZ-HCP-BA6-173-015/2020-AV vydanému dňa 05.11.2020, ktorým bol žalobca zaistený podľa ustanovenia § 88 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov na základe vykonateľného rozhodnutia o administratívnom vyhostení vydaného dňa 05.11.2020 Oddelením cudzineckej polície Policajného zboru Bratislava pod číslom PPZ-HCP-BA6-173-015/2020-AV podľa § 88 ods.1 písm. b) zákona o pobyte cudzincov, dňom vydania rozhodnuti ...
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 10.12.2020, procesne podriadenou ust. § 226 ods. 1, 2 SSP, doručenou dňa 22.12.2020 Krajskému súdu v Bratislave, ako súdu vecne a miestne príslušnému na konanie, sa postupom podľa ust. § 221 ods. 2 zák.č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej aj „SSP“) žalobca domáhal nariadenia jeho bezodkladného prepustenia zo zaistenia alt. bezodkladného prepustenia zo zaistenia a uloženia miernejšieho donucovacieho opatrenia podľa osobitného predpisu. Správnemu orgánu vytkol nedostatočné zistenie skutkového stavu veci a nedostatočné odôvodnenie stanovenej dĺžky doby zaistenia, spôsobujúc ...
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 02.12.2020, procesne podriadenou ust. § 226 ods. 1, 2 SSP, doručenou dňa 21.12.2020 Krajskému súdu v Bratislave, ako súdu vecne a miestne príslušnému na konanie, sa postupom podľa ust. § 221 ods. 2 zák.č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej aj „SSP“) žalobca domáhal nariadenia jeho bezodkladného prepustenia zo zaistenia a uloženia miernejšieho donucovacieho opatrenia podľa osobitného predpisu alternatívne iba prepustenia zo zaistenia. Správnemu orgánu vytkol nedostatočné odôvodnenie stanovenej dĺžky doby zaistenia, spôsobujúce nepreskúmateľnosť napadnutého rozhodnuti ...
Odôvodnenie: 1. Včas podanou žalobou, procesne podriadenou ust. § 226 ods. 1, 2 S.s.p., doručenou dňa 09.12.2020 (§ 71 ods. 2 S.s.p.) Krajskému súdu v Bratislave, ako súdu vecne a miestne príslušnému na konanie, sa postupom podľa ust. § 221 zák. č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „S.s.p.“) žalobca domáhal zrušenia napadnutého rozhodnutia žalovaného č. PPZ-HCP-BA5-76-033/2020-AV zo dňa 12.11.2020 (ďalej iba „napadnuté rozhodnutie“) a nariadenia jeho bezodkladného prepustenia zo zaistenia. Právne svoje dôvody založil na porušení ust. § 32 ods. 1, § 46 a § 47 ods. 3 zák.č. 71 /1967 Zb. o správnom ...
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou vo veci zaistenia, podanou žalovanému dňa 08.10.2020, doručenú správnemu súdu dňa 13.10.2020, žiadal právny zástupca žalobcu o nariadenie bezodkladného prepustenia žalobcu zo zaistenia v zmysle § 221 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“). Zároveň žiadal, aby mu správny súd priznal právo na náhradu trov súdneho konania. I. Administratívne konanie 2. Dňa 03.08.2020 v čase o 14.20 hod. bol správny orgán vyrozumený prostredníctvom Operačného strediska Krajského riaditeľstva Policajného zboru Nitra o zadržaní troch cudzích štátnych príslušník ...
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou vo veci zaistenia, podanou žalovanému dňa 08.10.2020, doručenú správnemu súdu dňa 13.10.2020, žiadal právny zástupca žalobcu o nariadenie bezodkladného prepustenia žalobcu zo zaistenia v zmysle § 221 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“). Zároveň žiadal, aby mu správny súd priznal právo na náhradu trov súdneho konania. I. Administratívne konanie 2. Dňa 03.08.2020 v čase o 14.20 hod. bol správny orgán vyrozumený prostredníctvom Operačného strediska Krajského riaditeľstva Policajného zboru Nitra o zadržaní troch cudzích štátnych príslušník ...
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou vo veci zaistenia, podanou žalovanému dňa 08.10.2020, doručenú správnemu súdu dňa 13.10.2020, žiadal právny zástupca žalobcu o nariadenie bezodkladného prepustenia žalobcu zo zaistenia v zmysle § 221 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“). Zároveň žiadal, aby mu správny súd priznal právo na náhradu trov súdneho konania. I. Administratívne konanie 2. Dňa 03.08.2020 v čase o 14.20 hod. bol správny orgán vyrozumený prostredníctvom Operačného strediska Krajského riaditeľstva Policajného zboru Nitra o zadržaní troch cudzích štátnych príslušník ...

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásada primeranosti, základné zásady trestného konania, zásada primeranosti v trestnom práve
Právna veta: Autorka sa v článku venuje téme zásady primeranosti a jej uplatňovanie pri jednotlivých inštitútoch trestného práva. Cieľom článku je definovanie pojmu zásady primeranosti v kontexte trestného práva a jej uplatnenie v trestnom práve hmotnom ako zásady pri ukladaní trestov páchateľovi trestného činu a v kontexte práva procesného ako zásade priamo definovanej v §2 ods. 2 Trestného poriadku a uplatňovanie vo viacerých procesných inštitútoch ako napr. inštitút predvolania, predvedenia a zabezpečenie svedka, príkazu na zatknutie, vydanie a odňatie veci, osobnej a domovej prehliadke.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zverejňovanie súdnych rozhodnutí , rozhodovacia činnosť súdov, rozhodovacia prax, súdne rozhodnutie, právna istota
Právna veta: Civilný sporový poriadok na viacerých miestach používa slovné spojenie rozhodovacia prax, ktorá v rôznych podobách nadobúda normatívny význam. Ide o kategórie ustálená rozhodovacia prax, rozdielna rozhodovacia prax a absentujúca rozhodovacia prax k určitej právnej otázke. Pre praktické uvedenie týchto kategórií do života je nevyhnutné vytvorenie materiálno-technických predpokladov. Jedným z týchto predpokladov je zabezpečenie publikácie súdnych rozhodnutí (predovšetkým všetkých rozhodnutí Najvyššieho súdu SR!) a ich verejná dostupnosť ako aj zabezpečenie dostatočne efektívneho vyhľadávania.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienky výkonu väzby, kolúzna väzba, maximálna lehota kolúznej väzby, dôvody väzby, rozhodnutie o väzbe
Právna veta: Slovenská advokátska komora (SAK) sa dlhodobo zaoberá podnetmi z praxe týkajúcimi sa podmienok výkonu väzby v konkrétnych prípadoch a upozorňuje na nadúžívanie tohto inštitútu. Väzba, ako najzávažnejší zásah so práva na osobnú slobodu, by mala byť riadne odôvodnená a trvať len nevyhnutný čas. SAK preto vyzýva na otvorenie odbornej diskusie k téme podmienok väzby.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvod väzby, dôvody väzby, návrh na vzatie do väzby, svedkovia kajúcnikov
Právna veta: Príspevok prináša zaujímavé odlišné stanovisko sudcu Ústavného súdu SR, ktorý sa v ňom zaoberal viacerými podnetnými témami, ako trvanie väzby na základe výpovedí kajúcnikov, inštitútom väzby, či nekonaním súdu z dôvodu šírenia choroby Covid - 19
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestné konanie, procesné lehoty, zmrazenie plynutia procesných lehôt v trestnom konaní
Právna veta: Príspevok, tak ako aj minulý rok, mapuje prechodnú právnu úpravu, ktorá aj v trestnom konaní zastavila plynutie niektorých procesných lehôt
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: miestna príslušnosť súdu, príslušnosť súdov v sporovom konaní, námietka miestnej príslušnosti, prikázanie sporu inému súdu
Právna veta: Portál www.najpravo.sk v článku Nový fenomén: Vyber si svoj súd zo dňa 9.5.2012 poukázal na triky, ktoré v tom čase používali podnikatelia a advokáti na obchádzanie ustanovení Občianskeho súdneho poriadku týkajúcich sa miestnej príslušnosti súdov. V roku 2020 som sa vo svojej praxi stretol s týmto konaním a na moje prekvapenie, platná právna úprava (Civilný sporový poriadok) podľa môjho názoru stále umožňuje zneužitie zákonnej úpravy týkajúcej sa miestnej príslušnosti, pričom takýto postup bude síce po formálnej stránke v súlade s Civilným sporovým poriadkom, avšak v skutočnosti bude mať za ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vražda, vražda novonarodeného dieťaťa matkou, úkladná vražda, úmyselné usmrtenie, trestné činy proti životu
Právna veta: Článok sa zaoberá vymedzením skutkových podstát trestných činov, ktorých spoločným znakom je úmyselné usmrtenie iného.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: neoprávnené zdržiavanie na ich území členského štátu, rozhodnutie o návrate maloletej osoby, povolenie na pobyt, žiadosť o azyl, konanie o azyle
Právna veta: Pred prijatím rozhodnutia o návrate maloletej osoby bez sprievodu musí členský štát overiť, či je pre maloletú osobu v štáte návratu zabezpečené primerané prijatie.

Okrem toho, ak v štádiu odsunu už nie je zabezpečené primerané prijatie, členský štát nebude môcť vykonať rozhodnutie o návrate.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: kolúzna väzba, výkon kolúznej väzby, porušenie práv obvinených, väzobné stíhanie
Právna veta: Článok poukazuje na katastrofálne reálne podmienky vo výkone kolúznej väzby ako aj na niektoré trendy v trestnom konaní, ktoré sú prítomné pri využívaní inštitútu kajúcnika
MENU