Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

September 2023     August 2023     Júl 2023     Jún 2023     Máj 2023     Apríl 2023     Marec 2023     Február 2023     Január 2023     September 2022     August 2022     Júl 2022     Jún 2022     Máj 2022     Apríl 2022     Marec 2022     Február 2022     December 2022     November 2022     Október 2022     Január 2022     September 2021     August 2021     Júl 2021     Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     December 2021     November 2021     Október 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Najvyšší správny súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: odpor a sťažnosť proti náhrade trov konania, zrušenie platobného rozkazu, odôvodnenie vo veci samej, náležitosti odporu proti platobnému rozkazu, vecné tvrdenia spochybňujúce opodstatnenosť priznanej pohľadávky, vecné odôvodnenie odporu, nesúhlas s platobným rozkazom, nesplnenie povinnosti ako dôvod pre zrušenie platobného rozkazu
Právna veta: Vychádzajúc z obsahu predmetného podania, Najvyšší súd Slovenskej republiky konštatuje, že podanie nespĺňa náležitosti podľa ust. § 11 ods. 1 zákona o upomínacom konaní. Odpor žalovaného neobsahuje konkrétne vecné tvrdenia spochybňujúce opodstatnenosť priznanej pohľadávky. Problematikou vecného odôvodnenia odporu sa zaoberal Najvyšší súd Slovenskej republiky už v uznesení sp. zn. 3Obo/403/1998, kde uviedol, že odporca musí odpor náležite odôvodniť vo veci samej, t. j. musí namietať opodstatnenosť uloženej povinnosti (jej dôvod alebo výšku), v opačnom prípade ho súd uznesením odmietne. Uvedenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami, objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu, skutková veta výrokovej časti rozsudku, nesprávne právne posúdenie skutku, alternatívna skutková podstata, alternatívne spôsoby konania v prípade trestného činu podľa § 294 TZ, skutková veta obsahujúce naviac jeden z možných spôsobov konania
Právna veta: Podľa § 294 ods. 2 Trestného zákona, kto sebe alebo inému vyrobí, dovezie, vyvezie, prepraví, zadováži, alebo drží strelnú zbraň, jej súčasť alebo komponent bez povolenia alebo bez označenia zbrane určeného na jej identifikáciu podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov. Ako je z predchádzajúceho odseku zrejmé, skutková podstata označeného trestného činu je s poukazom na použitie spojky ,,alebo" formulovaná alternatívne. Inými slovami povedané, postačuje, že je naplnený niektorý z ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: uznanie a výkon cudzieho rozhodcovského rozsudku, rozhodné právo , hlavný záväzkový vzťah, rozpor s verejným poriadkom, zásada rovnosti strán v konaní, FNM SR ako ručiteľ za záväzky v osobitnom režime ručenia, riešenie sporov cudzím arbitrážnym tribunálom, Ženevská obchodná a priemyselná komora, akcesorická povaha ručenia, aplikácia práva cudzieho štátu
Právna veta: V arbitrážnom rozhodnutí sa nezohľadnilo postavenie FNM SR ako ručiteľa za záväzky v osobitnom režime ručenia podľa zákona č. 92/1991 Zb., ktorý ručenie FNM SR založil, ale bolo posúdené podľa vnútroštátnej úpravy Švajčiarskej konfederácie. (...) Strany si výslovne dohodli rozhodné právo švajčiarske a riešenie sporov arbitrážnym tribunálom Ženevskej obchodnej a priemyselnej komory. Ručenie, ktoré vzniklo zo zákona má aj v tomto prípade povahu akcesorickú, to znamená, že existuje popri hlavnom záväzku, ktorý predstavuje kúpna zmluva a z nej vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných strán. Pokiaľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Konkurzné právo
Kľúčové slová: odporovateľnosť právnych úkonov v konkurznom konaní, zásada pomerného uspokojenia veriteľov, spriaznený veriteľ v konkurznom konaní, dohoda o započítaní pohľadávok, uspokojenie veriteľa v celom rozsahu na úkor ostatných veriteľov, uspokojenie v konkurze, platobná neschopnosť úpadcu
Právna veta: V rozhodovanom spore úpadca - hoci bol platobne neschopný - uprednostnil žalovaného ako spriazneného veriteľa pred ostatnými veriteľmi a napadnutou dohodou o započítaní pohľadávok došlo k zániku jeho záväzku voči žalovanému v celom rozsahu a zároveň k zániku záväzku žalovaného voči úpadcovi [z dlhu žalovaného voči úpadcovi pritom mohlo byť poskytnuté ostatným veriteľom úpadcu aspoň čiastočné (pomerné) plnenie]. Žalovaný tak bol v dôsledku napadnutého právneho úkonu úpadcu uspokojený v celom rozsahu na rozdiel od ostatných veriteľov úpadcu, ktorí sú odkázaní na neisté budúce uspokojenie v konku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: obec ako správca miestnej komunikácie, oprávnenia orgánov štátneho odborného dozoru, prenesený výkon štátnej správy, povinnosti obciam vyplývajúce z vlastníctva miestnych komunikácií, oprávnenie zakázať konanie osôb, zákaz užívania účelových komunikácií, verejnoprávne oprávnenie správneho orgánu, oprávnenie správneho orgánu rozhodnúť o užívaní účelových komunikácií
Právna veta: Obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy prejednávajú priestupky podľa § 22c cestného zákona na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií. Ďalšie povinnosti obciam vyplývajú z vlastníctva miestnych komunikácií (§ 3d ods. 3 cestného zákona); napr. udržiavanie miestnych komunikácií v stave zodpovedajúcom určenému účelu, vedenie technickej evidencie, zabezpečovanie informačného systému zimnej spravodajskej služby a zabezpečovanie stavebnotechnického vybavenia (§ 3d ods. 6, 8 a 10 cestného zákona). V zmysle § 2 ods. 2 písm. a/ vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o poz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: predmet dane z tabakových výrobkov, očakávanie spotrebiteľa cigár, kvalitatívne vlastnosti cigár, zdanenie tabakových výrobkov, formálne znaky cigár
Právna veta: Podľa názoru kasačného súdu, ak teda tabakový výrobok nesplnil očakávanie spotrebiteľa cigár, nemôže byť na účely zákona č. 106/2004 Z.z. cigarou, hoci aj kupovaný, prepravovaný a distribuovaný pod označením cigara. Aj kasačný súd súhlasí s názorom správneho súdu a aj orgánov verejnej správy, že pojem očakávania spotrebiteľa bol do zákona č. 106/2004 Z.z. implementovaný za tým účelom, aby sa cigary mohli považovať len také tabakové výrobky, ktoré spĺňajú očakávania spotrebiteľov - fajčiarov cigár, t.j. osôb, ktoré si cigary kupujú, že im ich fajčenie poskytuje zmyslový zážitok, vyplývajúci okr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: úrok z omeškania, prednostné pohľadávky, reštrukturalizačný plán, predreštrukturalizačné pohľadávky, trvanie omeškania po dni začatia reštrukturalizačného konania, neplnenie reštrukturalizačného plánu, nevymáhateľnosť neprihlásených predreštrukturalizačných pohľadávok na úrokoch z omeškania
Právna veta: Rozhodujúcim dňom, ktorý rozdeľuje pohľadávky voči dlžníkovi na dve skupiny (predreštrukturalizačné a prednostné), je dátum vyhlásenia reštrukturalizácie. (...) K otázke zákonnosti vyrubenia úroku z omeškania za trvanie omeškania po dni začatia reštrukturalizačného konania voči žalobcovi môže veľký senát len poukázať na ustanovenie § 156 ods. 2 piata až siedma veta daňového poriadku, ktoré umožňuje správcovi dane vyrubiť úrok z omeškania voči daňovému dlžníkovi v reštrukturalizácii len za dobu do začatia reštrukturalizačného konania. Za obdobie trvania omeškania so zaplatením predreštrukturali ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia, náležitosti rozhodnutia, fikcia zamietavého rozhodnutia, elektronická pošta ako forma oznámenia nesprístupnenie informácie žiadateľovi, nevyhovenie žiadosti o sprístupnenie informácií, dôvody nesprístupnenia informácii
Právna veta: Kasačný súd poukazuje na to, že ,,povinný subjekt musí o odmietnutí (de facto o nevyhovení ) žiadosti vydať správne rozhodnutie, s poukazom na ust. § 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z., ktoré by malo obsahovať všetky náležitosti rozhodnutia v zmysle ust. § 46, resp. 47 Správneho poriadku s odkazom na ust. § 22 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z.. (...) Podľa názoru kasačného súdu nejde o rozhodnutie v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. v spojení s § 47 Správneho poriadku, ak povinná osoba oznámi žiadateľovi elektronickou poštou ( emailom príp. telefonicky ), že mu informácie nesprístupní a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa Správneho poriadku, ostatné finálne formy činnosti verejnej správy, odopretie spravodlivosti, právoplatné rozhodnutie ako predmet preskúmanie v mimo odvolacom konaní, osvedčenie, posudok, vyjadrenie, odporúčanie, opatrenie, neformálne oznámenie o nezistení dôvodu na preskúmanie rozhodnutia, oznámenie majúce charakter opatrenia
Právna veta: Kasačný súd sa, vychádzajúc z logického výkladu argumentum a maiori ad minus, ust. § 65 Správneho poriadku v spojení s § 3 ods. 7 Správneho poriadku konštatuje, že v mimo odvolacom konaní možno preskúmať nielen finálnu formu činnosti správnych orgánov vo forme právoplatného rozhodnutia, ale aj ostatných finálnych foriem činnosti, uvedených v § 3 ods. 7 Správneho poriadku (pri vydávaní osvedčení, posudkov, vyjadrení, odporúčaní a iných podobných opatrení).
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: neplatnosť skončenia pracovného pomeru podľa § 77 ZP, prekluzívna lehota, plynutie prekluzívnej lehoty, zákaz výpovede, zánik práva, ochranná doba, zásada právnej istoty, žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru
Právna veta: Okamih skončenia pracovného pomeru na seba viaže začiatok dvojmesačnej lehoty na podanie žaloby, ktorou sa zamestnanec ako i zamestnávateľ môže obrátiť na súd, aby rozhodol o neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Táto dvojmesačná lehota je lehotou hmotnoprávnou, čo znamená, že posledný deň tejto lehoty musí byť žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru doručená súdu. Ustanovenie § 77 stanovuje lehotu dvoch kalendárnych mesiacov, ktorá plynie odo dňa, kedy sa mal pracovný pomer skončiť. Zásada právnej istoty, ktorá úzko súvisí s požiadavkou stability práva, sa uplatňuje aj vo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: všeobecné povinnosti zamestnávateľa, bezplatné poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov, osobné ochranné pracovné prostriedky, zoznam poskytnutých osobných ochranných pracovných prostriedkov
Právna veta: K uvedenému kasačný súd uvádza, že v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 písm. b) zákona o BOZP je povinnosťou každého zamestnávateľa, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom osobných ochranných pracovných prostriedkov, bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, potrebný účinný osobný ochranný pracovný prostriedok. V prípade sťažovateľa išlo o poskytnutie ortopedickej obuvi, ktorá má eliminovať statickú záťaž, ktorá je spojená s profesiou predavača, nakoľko zamestnanci sťažovateľa pri výkone práce prevažne stoja alebo sa po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová:
Právna veta: Ak sa odvolací orgán v rámci odvolacieho konania zaoberal iba skutočnosťami, ktoré existovali v čase prvostupňového konania, ale nie i tými, ktoré vyšli najavo v odvolacom konaní, je potom jeho postup porušením procesných pravidiel správneho konania. Naviac, podanie odvolania proti služobnému hodnoteniu, ktorým bol policajt hodnotený ako nespôsobilý vykonávať doterajšiu alebo akúkoľvek inú funkciu, malo odkladný účinok (§ 242 ods. 6 písm. c/ zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej repu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: administratívne vyhostenie, rozhodnutie o administratívnom vyhostení, oprávnenie zdržiavať sa na území Slovenskej republiky, vyhostenie bez určenia konkrétnej krajiny, vyhostenie do konkrétnej krajiny, skúmanie prekážky vyhostenia, neexistencia povinnosti uviesť krajinu vyhostenia
Právna veta: Ak cudzinec nemá oprávnenie zdržiavať sa na území Slovenskej republiky, policajný útvar ho administratívne vyhostí. Ako vyplýva z ustanovenia § 77 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov, v rozhodnutí o administratívnom vyhostení sa uvedie krajina vyhostenia, ak je možné takúto krajinu určiť. Nepodlieha preto žiadnym pochybnostiam, že zákonodarca počítal pri vyhostení cudzinca s dvomi situáciami, teda s vyhostením do určenej (konkrétnej) krajiny alebo s možnosťou vyhostenia bez určenia konkrétnej krajiny. Námietka sťažovateľa, že žalovaný má povinnosť uviesť krajinu vyhostenia cudzinca a vo vzťahu k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: porušovanie práv, odmena za zlepšovací návrh, nemajetková ujma v peniazoch, právo priemyselného vlastníctva
Právna veta: V prípade, že predmetom sporu je nárok vyplývajúci z pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom ohľadom odmeny za zlepšovací návrh, je kauzálne príslušným súdom súd pracovnoprávny a nie súd so zverenou priemyselnoprávnou sporovou agendou.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcu z vykonávania úkonov trestného konania, pochybnosť o nezaujatosti sudcu, námietka zaujatosti pre pomer sudcu k veci, zúčastnenie sudcu na rozhodovanie v merite veci na súdu iného stupňa, účasť sudcu na rozhodovaní o nemeritórnych otázkach, nemeritórna otázka ako predmet dovolacieho prieskumu, negatívny postoj sudcu k inému sudcovi, pomer k inému orgánu činnému v trestnom konaní
Právna veta: Z ustanovení Trestného poriadku vyplýva, že zákonného sudcu možno vylúčiť z vykonávania úkonov v trestnom konaní len z taxatívne vymedzených dôvodov, ktoré sú založené na štyroch druhoch vzťahov, ktoré sú spôsobilé vyvolať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Konkrétne pre jeho pomer (i) k prejednávanej veci, (ii) k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, (iii) k ich zástupcom alebo (iv) k inému orgánu činnému v tomto konaní. Do prvej skupiny pritom patria aj dôvody uvedené v § 31 ods. 2 a ods. 4 Trestného poriadku, ktoré predstavujú osobitné prípady pomeru k prejednávanej veci, ktorý je daný tým, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: vyhlásenie miestneho referenda, vyhlásenie miestneho referenda o odvolaní starostu, odvolanie starostu , obligatórny referendum, fakultatívny referendum, petícia o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu, subjektívna nespokojnosť so spôsobom výkonu funkcie starostu
Právna veta: Využitím miestneho referenda môže dôjsť k riešeniu otázok, ktoré sú zablokované nemožnosťou dosiahnuť konsenzus v obecnom zastupiteľstve alebo vo vzťahoch medzi obecným zastupiteľstvom a starostom obce. Všeobecná úprava miestneho referenda je obsiahnutá v § 11a zákona o obecnom zriadení. Ustanovenie § 13a ods. 3 upravuje špecifický druh miestneho referenda, v ktorom sa má rozhodnúť o odvolaní starostu obce. Inštitút miestneho referenda o odvolaní starostu obce je v tomto ustanovení zákona konštruovaný dvojakým spôsobom, a to buď ako referendum povinné (obligatórne), ktoré obecné zastupiteľstvo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová:
Právna veta: I. V prípade, ak je z obsahu správnej žaloby a jej príloh zrejmé, že žalobca cez ustanoveného opatrovníka napadol blokové rozhodnutie policajného orgánu a konkretizoval aj deň, kedy bolo napadnuté blokové rozhodnutie žalobcovi oznámené a tiež ho predložil správnemu súdu vo fotokópii, nemôže správny súd žalobu odmietnuť z dôvodu, že žalobca vady správnej žaloby na jeho procesnú výzvu neodstránil. II. Správny súdny poriadok expressis verbis neurčuje, v akej podobe majú byť podstatné náležitosti žaloby v nej vyjadrené, či výlučne v textovej časti žaloby alebo inak. Zákonodarca v tejto súvislos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, zásada ne bis in idem v trestnom konaní, zásady trestného procesného práva, o tej istej veci neviedlo trestné stíhanie, hmotnoprávne účinky zásady ne bis in idem, zásada nemo debet bis puniri pro uno delicto, zákaz dvojitého pričítania
Právna veta: Najvyšší súd poznamenáva, že prekážka ne bis in idem predstavuje základnú zásadu procesného práva, vyjadrujúcu všeobecný záujem, aby o tej istej veci nebolo možné opätovne rozhodnúť, resp. aby sa o tej istej veci neviedlo trestné stíhanie, ak už o totožnom skutku bolo rozhodnuté v inom konaní. Z toho vyplýva, že zásada ne bis in idem nemá a ani nemôže mať žiadne hmotnoprávne účinky. Hmotnoprávne účinky má len zásada nemo debet bis puniri pro uno delicto (t. j. nikto nemá byť dvakrát potrestaný za jeden delikt) vyjadrená slovom „potrestať" v čl. 4 ods. 1 Protokolu č. 7 k Dohovoru o ochrane ľuds ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: oprava chýb v katastrálnom operáte, skončenie konania o oprave chýb v katastrálnom operáte, odmietnutie žaloby v správnom súdnom konaní, opatrenie orgánu verejnej správy, princíp generálnej klauzuly, preskúmateľnosť správneho aktu v správnom súdnictve, neformálny spôsob výkonu opravy chyby v katastri nehnuteľnosti, správny akt označený ako rozhodnutie, označenie správneho aktu ako predmet súdneho prieskumu
Právna veta: Kasačný súd sa primárne zaoberal otázkou, či je oprava chyby v zmysle § 59 katastrálneho zákona rozhodnutím alebo opatrením orgánu verejnej správy a či je tento správny akt preskúmateľný v správnom súdnom konaní. (...) Konanie o oprave chyby podľa § 59 ods. 1 katastrálneho zákona je konaním, v ktorom okresný úrad opravuje chybné údaje katastra, ktoré vznikli jeho vlastnou činnosťou alebo činnosťou iných štátnych orgánov, notárov alebo iných osôb na základe chybných podkladov okresného úradu. Oprava chyby sa vykoná zápisom do katastra na základe rozhodnutia o oprave chyby alebo protokolu o opra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: podklad rozhodnutia, opatrenia v zmysle zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu, inšpekčný záznam z kontroly vnútorného trhu, oprávnenie inšpektora ukladať opatrenia, písomný záznam o uložených opatrení, dôkazný prostriedok v správnom konaní
Právna veta: K námietke sťažovateľa, týkajúcej sa použiteľnosti inšpekčného záznamu z kontroly ako zákonného dôkazu v správnom konaní, pričom poukazoval na to, že v právnej norme nie je inšpekčný záznam definovaný, Najvyšší súd SR uvádza, že pôsobnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie pri kontrole vnútorného trhu upravuje zákon č. 128/2002 Z.z. Ako vyplýva z kontextu citovaných ustanovení zákona č. 128/2002 Z.z. (§ 4 ods. 2 písm. b), § 4 ods. 3, § 5 ods. 6 písm. e), § 6 ods. 1 písm. d), § 6 ods. 2) inšpektori, prostredníctvom ktorých Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva kontrolu vnútorného trhu, sú pri výkon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Najvyšší správny súd SR

Merito veci: daňové veci
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Daňový úrad Banská Bystrica (ďalej aj ako „správca dane“) vykonal v období od 10. decembra 2014 do 21. augusta 2017 u žalobcu daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti za zdaňovacie obdobie september 2014. O výsledku daňovej kontroly bol vyhotovený Protokol č. 101762719/2017 zo dňa 15. augusta 2017 a bol žalobcovi doručený spolu s výzvou na vyjadrenie sa k zisteniam uvedeným v protokole dňa 21. augusta 2017. 2. Správca dane následne vo vyrubovacom konaní vydal rozhodnutie č. 102198603/ ...

Ústavný súd SR

Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: námietka zaujatosti v trestnom konaní, námietka zaujatosti vznesená obvineným, stret námietok zaujatosti, postup pri rozhodovaní o námietke zaujatosti, námietka zaujatosti vznesená sudcom, rozhodovanie o námietke zaujatosti sudcu
Právna veta: Na základe analýzy rozhodovacej praxe najvyššieho súdu (vychádzajúc z uznesení, ktoré najvyšší súd ústavnému súdu prezentoval) treba jednoznačne súhlasiť s názorom najvyššieho súdu, podľa ktorého v rámci rozhodovania o väzbe pri súbehu námietky zaujatosti sudcu podanej stranou a námietky vlastnej zaujatosti podanej sudcom, zaujatosť ktorého namietla aj strana (pričom obe námietky majú zhodný obsah, resp. dôvody), treba predovšetkým (prioritne) rozhodnúť o námietke vlastnej zaujatosti podanej sudcom, a to postupom podľa § 32 ods. 1 Trestného poriadku. Ústavný súd je toho názoru, že táto priorit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na zákonného sudcu, rozvrh práce, nezávislosť sudcu, elektronická podateľňa, kritériá výberu zákonného sudcu, absencia člena senátu
Právna veta: Ústavný súd očakáva, že rozvrh práce všeobecného súdu bude postavený na nasledovných princípoch: V prvom rade je to verejnosť a zrozumiteľnosť, ktoré sú splnené tým, že rozvrh práce je prijatý a schválený v súlade so zákonom o súdoch, pričom je dostupný verejne pre každého. Ďalej je to transparentnosť, po ktorej spoločnosť pri výkone verejnej moci volá temer všade. (...) Napokon je to existencia záruk proti prípadnému zneužitiu, ktorá sa dá jedným slovom označiť ako náhodilosť. Tá má zaručiť, že veci nebudú prideľované na základe svojvôle alebo ľubovôle súdneho funkcionára. Práve z uvedeného d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana právnych vzťahov tretích osôb, stabilita právnych vzťahov, ochrana nadobudnutých práv, princíp právnej istoty, princíp spravodlivého procesu, ochrana právnej istoty, kasačné účinky dovolacieho rozhodnutia
Právna veta: Vo všeobecnej rovine možno uviesť, že označená normatívna úprava regulujúca otázku účinkov kasačného rozhodnutia najvyššieho súdu vydaného v dovolacom konaní do sféry právnych pomerov tretích osôb je otázkou riešenia kolízie medzi princípom právnej istoty a s tým súvisiacou požiadavkou stability právnych vzťahov a sekundárne aj ochranou práv, o ktorých bolo autoritatívne rozhodnuté, prípadne ochranou už nadobudnutých práv na jednej strane a princípom spravodlivého súdneho konania v užšom zmysle na strane druhej. V tomto smere je potrebné uviesť, že zákonodarca sa v § 243d ods. 2 OSP a vo sfére ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: dovolacie dôvody, existencia inej vady konania ako relevantný dovolací dôvod, právo na spravodlivý proces, porušenie práva na spravodlivý proces, meritórny dovolací prieskum, zjednocujúce stanovisko Najvyššieho súdu, iná vada rozhodnutia, rekodifikácia civilného práva procesného
Právna veta: Podstatou odôvodnenia súdneho rozhodnutia je vysvetlenie, objasnenie a „obhájenie“ toho, ako súd procesne postupoval (vrátane toho, ako rozhodol), a ako také nemôže byť od doterajšieho procesného postupu oddelené. Rozhodnutie je vyvrcholením procesného postupu súdu a samotné súdne rozhodnutie je najdôležitejším procesným úkonom súdu. Súdne rozhodnutie preto musí byť považované za súčasť procesného postupu súdu. Judikatúra dovolacieho súdu, vzniknutá za účinnosti predchádzajúceho civilného procesného kódexu [zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: ochrana životného prostredia, zainteresovaná verejnosť, právo na priaznivé životné prostredie, verejný záujem na ochrane životného prostredia, zainteresovaná verejnosť v správnom súdnictve
Právna veta: V prípade, ak má zainteresovaná verejnosť podozrenie, že štát, resp. jeho orgány v konkrétnom prípade postupujú v rozpore s ústavnými požiadavkami podľa čl. 44 ods. 4 ústavy, má v zmysle ustanovení Správneho súdneho poriadku (vychádzajúc pri tom z čl. 9 ods. 3 Aarhuského dohovoru v spojení s čl. 44 ods. 2 ústavy) možnosť obrátiť sa na nezávislý súd, ktorý predmetné konanie štátu podrobí súdnemu prieskumu. Inštitút zainteresovanej verejnosti v otázkach životného prostredia tak predstavuje jeden z kontrolných mechanizmov v rámci ochrany životného prostredia, keď sa cez čl. 44 ods. 2 ústavy zabez ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: predbežná otázka v správnom konaní, rozhodnutia správnych orgánov, rozhodnutie o predbežnej otázke, podkladové rozhodnutia, preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu súdom, rozhodnutia predbežnej povahy, reťazenie správnych rozhodnutí, správne akty, subsumpcia správnych aktov
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu medzi rozhodnutia orgánov verejnej správy predbežnej povahy treba zaradiť rozhodnutia o „predbežnej otázke“, pričom na povahu rozhodnutia nemá vplyv, či je učinené orgánom, ktorý rozhoduje vo veci samej na začiatku konania o merite veci (a teda sporná otázka je posúdená ako predbežná otázka ním samým v rámci konania), alebo je o takej otázke rozhodnuté iným orgánom príslušným o takejto otázke rozhodovať samostatne. Tento druhý prípad predstavuje také rozhodnutia, ktoré v reťazení správnych rozhodnutí tvoria iba podklad pre nasledujúce rozhodnutie (iného) správneho o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, oprávnenie zaistiť vec, kauzálny nexus, odcudzenie motorového vozidla, zaistenie a vydanie motorového vozidla, zmenšenie majetku vlastníka
Právna veta: Policajné orgány nezachovali žiaduci postup týkajúci sa zaistenia veci a jej následného vydania. Bol tak preukázané, že z ich strany došlo k nesprávnemu úradnému postupu a teda vzniku zodpovednosti štátu za škodu. Následne bolo potrebné sa zaoberať tým či je nesprávny úradný postup v príčinnej súvislosti so škodou. (...) Nesprávny úradný postup môže mať za následok vznik zodpovednosti podľa zák. č. 514/2003 Z. z. len vo vzťahu k takému zmenšeniu majetku občana, ktoré bolo priamo a nesprostredkovane spôsobené práve (iba) týmto nesprávnym úradným postupom. Žalobca sa domáhal náhrady škody predst ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť odvolania, námietky proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie, koná a rozhoduje na základe poverenia sudcu vyšší súdny úradník, prípustnosť odvolania proti uzneseniam, uznesenie súdu ktorým súd námietky proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie zamietol, prípustnosť sťažnosti proti rozhodnutiu vyššieho súdneho úradníka
Právna veta: Civilný sporový poriadok, ustanovenia ktorého je potrebné primerane použiť v konaní podľa Exekučného poriadku, v citovanom ust. § 355 upravuje, že odvolanie je prípustné len proti tým uzneseniam, voči ktorým to zákon výslovne pripúšťa. (...) Ustanovenie § 357 CSP, taxatívne vymedzuje, voči ktorým uzneseniam je odvolanie prípustné, pritom nestanovuje, že takým uznesením je aj uznesenie súdu, ktorým súd návrh na prerušenie konania zamietol a ktorým súd námietky proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie zamietol, tzn. možnosť podať odvolanie proti týmto výrokom súdu Civilný sporový poriadok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: sústava prokuratúry, spôsobilosť mať práva a povinnosti ako právnicka osoba, procesná spôsobilosť, preddavkové organizácie nie sú právnickými osobami, právnické osoby, okresná prokuratúra ako preddavková organizácia zapojený na rozpočet krajských súdov, okresná prokuratúra nie je právnickou osobou, procesná spôsobilosť okresnej prokuratúry podľa CSP
Právna veta: Postavenie okresnej prokuratúry určuje zákon o prokuratúre. V ustanovení § 38 ods. 2 tohto zákona je uvedené, že okresné prokuratúry sú preddavkové organizácie zapojené na rozpočet krajských prokuratúr. Ustanovenie § 22 ods. 2 zákona číslo 523/2004 Z.z. definuje preddavkové organizácie tak, že tieto nie sú právnickými osobami. Kto je právnickou osobou, určuje ustanovenie § 18 ods. 2 Občianskeho zákonníka, pričom preddavkové organizácie tam uvedené nie sú. Podľa tohto ustanovenia, sú právnickými osobami združenia fyzických alebo právnických osôb, účelové združenia majetku, jednotky územnej samo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prechodné ustanovenia Civilného sporového poriadku, prípustnosť odvolania, intertemporálne ustanovenie, rozhodnutie o náhrade trov konania, okamžitá aplikovateľnosť novelizovaného Exekučného poriadku, exekučné konania začaté pred novelizáciou EP, rozhodnutie o náhrade trov konania vydané za účinnosti novej procesnej úpravy, exekučné konanie začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti CSP
Právna veta: Civilný sporový poriadok (§ 355 ods. 2) nedáva účastníkovi konania/strane sporu oprávnenie na podanie odvolania proti akémukoľvek rozhodnutiu súdu, na rozdiel od režimu Občianskeho súdneho poriadku odvolanie voči uzneseniu vo všeobecnosti nepripúšťa. Prípustnosť odvolania proti uzneseniu je daná len v obmedzenom, taxatívne vypočítanom rozsahu; zákon musí odvolanie proti konkrétnemu ustanoveniu výslovne pripúšťať (ide o uznesenia taxatívne vypočítané v § 357 CSP všeobecne, alebo konkrétne, prípustnosť odvolania sa predpokladá v konkrétnom zákonnom ustanovení, napr. v § 44 ods. 2 veta posledná, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: nájom obecného bytu, osobitné ustanovenia o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru v dome, nadobúdanie dedičstva, zmluva o prevode bytu, právo na odkúpenie bytu ako osobné právo, nájomca ako oprávnená osoba na uzavretie zmluvy o prevode bytu, zánik osobného práva smrťou oprávneného, osobné a majetkové práva
Právna veta: V danom konaní na základe podanej žaloby o nahradenie prejavu vôle žalovaného pri uzatváraní zmluvy o prevode bytu uplatňuje ako nájomca v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (§ 16 ods. 1 v spojení s § 29a tohto zákona) právo na odkúpenie bytu do svojho vlastníctva. Právo uzavrieť zmluvu o prevode bytu podľa ust. § 16 ods. 1, § 29a zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov patrí výlučne nájomcovi. Keďže ide o právo, ktoré sa viaže len na osobu nájomcu, je nepochybné, že má osobnú (nie majetkovú) povahu, a teda smrťou nájomcu zani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Konkurzné právo
Kľúčové slová: exekučné konania a obdobné vykonávacie konania, uznesenie o zastavení exekučného konania, zastavenie exekučného konania bez zbytočného odkladu, zrušenie predchádzajúceho vyhlásenia rozhodnutia súdu prvej inštancie
Právna veta: Nová právna úprava Civilného sporového poriadku v žiadnom svojom ustanovení neupravuje osobitne procesnú situáciu, kedy súd je ex offo z dôvodu zákonnej prekážky, vyplývajúcej z inej zákonnej úpravy (osobitnej právnej normy), povinný konanie zastaviť. Je potrebné v tejto súvislosti zdôrazniť, že súd v uznesení, ktorým konanie zastavuje podľa ustanovenia § 167f ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, nemá oprávnenie na zrušenie predchádzajúceho vyhláseného rozhodnutia súdu prvej inštancie, pokiaľ v štádiu prvoinštančného konania takáto zákonná prekážka ešte nenastala a ta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: udelenie azylu z humanitných dôvodov, nepriaznivý zdravotný stav žiadateľa o azyl, hodnotenie finančnej stránky potrebnej zdravotnej starostlivosti, finančná dostupnosť zdravotnej starostlivosti
Právna veta: V prípade žiadosti o udelenie azylu z humanitárnych dôvodov zákon o azyle vymedzuje iba to, že ak nie je daná existencia na udelenie azylu z iných dôvodov (§ 8 zákona o azyle), je možné aby orgán verejnej správy udelil azyl z humanitárnych dôvodov (§ 9 zákona o azyle), pričom špecifikácia dôvodov, za splnenia ktorých tak možno urobiť, v zákone obsiahnutá nie je. Bližšie túto oblasť upravuje nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 34 z 21.2.2014 o postupe migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, útvarov Policajného zboru a centier podpory pri vykonávaní zákona č. 48 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania, nepriznanie náhrady trov konania , dôvody hodné osobitného zreteľa pre nepriznanie trov, existencia výnimočných okolností, spor o zaplatenie kúpnej ceny
Právna veta: Žalobkyňa ďalej v podanom odvolaní vo vzťahu k náhrade trov konania žiadala aplikovať ust. § 257 CSP, podľa ktorého súd výnimočne neprizná náhradu trov konania, ak existujú dôvody hodné osobitného zreteľa. (...) Považuje krajský súd za potrebné zvýrazniť, že v konaní sa jednalo o spor medzi dvomi podnikateľmi o zaplatenie kúpnej ceny a ďalších žalobkyňou tvrdených nárokov podľa uzatvorenej zmluvy o predaji podniku. Jedná sa tak o bežnú obchodnoprávnu sporovú vec, v ktorej okresný súd a vo vyvolanom odvolacom konaní krajský súd posudzovali dôvodnosť uplatneného nároku žalobkyne na jednej strane ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: invalidný dôchodok, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, psychické ochorenie, dlhodobý charakter nepriaznivého zdravotného stavu
Právna veta: Okrem uvedeného ošetrujúci lekár jednoznačne konštatuje, že ochorenie žalobkyne je závažné a vyžaduje trvalú doživotnú psychiatrickú liečbu a starostlivosť pričom jej pracovný potenciál je podstatne významne redukovaný. V tejto súvislosti správny súd dáva do pozornosti, že nie je podstatné, či psychické problémy sú alebo nie sú zadokumentované z obdobia dlhšieho ako jeden rok počítaného ku dňu vydania rozhodnutia žalovaného. Podľa ustanovenia § 71 ods. 2 zákona sa nevyžaduje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť po dobu minimálne jeden rok, ale postačuje, že podľa odborného lekárskeho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: predkupné právo, nahradenie prejavu vôle, porušenie predkupného práva, predkupné právo na spoluvlastnícky podiel, žaloba ktorým sa domáha nahradenia prejavu vôle, nečinnosť spoluvlastníkov
Právna veta: Pre úspešné uplatnenie nárokov v zmysle § 603 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ktorý predpokladá nahradenie prejavu vôle povinného, musia byť splnené dva základné predpoklady, a to porušenie predkupného práva zo strany pôvodného spoluvlastníka, ktorý svoj podiel prevádzal a žalobný návrh dotknutého spoluvlastníka, ktorý sa domáha nahradenia prejavu vôle. Obidva tieto predpoklady musia byť splnené súčasne, a preto i súd prvej inštancie postupoval správne, keď po tom, čo zistil porušenie predkupného práva žalobcu, v ďalšom skúmal, či je možné vyhovieť nároku v rozsahu, v akom si to uplatnil. Pri ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prerušenie konania v sporovom konaní, prerušenie konania obligatórne, návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov podaný iným súdom
Právna veta: Odvolateľ poukazoval na ust. § 162 ods. 1 písm. b) CSP, podľa ktorého, súd preruší konanie, ak pred rozhodnutím vo veci dospel k záveru, že sú splnené podmienky na konanie o súlade právnych predpisov; v tom prípade podá Ústavnému súdu SR návrh na začatie konania. Odvolací súd mal za to, že návrh na takéto konanie dal Okresný súd Martin, a preto nie je dôvod podávať ďalší návrh. Toto ustanovenie neumožňuje prerušiť konanie z dôvodu, že návrh bol už podaný (iným súdom).
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, zmluvná pokuta , nerovnováha v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, cenové zvýhodnenie ovplyvňujúce základ zmluvnej pokuty, primeranosť výšky základu zmluvnej pokuty cenovému zvýhodneniu
Právna veta: Žalobca tvrdí, že žalovanej /spotrebiteľke mali byť počas trvania zmluvy poskytnuté tzv. Benefity ovplyvňujúce základ zmluvnej pokuty, avšak „ v dojednaní o zmluvnej pokute „ absentuje aké konkrétne poskytnuté Benefity / cenové zvýhodnenie a v akej konkrétnej výške počas trvania zmluvného vzťahu ovplyvnili výšku základu zmluvnej pokuty, z obsahu tohto dojednania tak nebolo možné zistiť, či v konkrétnom súdenom prípade zodpovedala primerane výška základu dojednanej zmluvnej pokuty cenovému zvýhodneniu ( poskytnutím Benefitov ) ktoré používala počas trvania záväzkového vzťahu žalovaná. Z tohto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: zásady odmeňovania osôb, mzda, osobitné rozhodnutie o uznaní, základná zložka mzdy, mimoriadny výkonnostný bonus, nenárokovateľná zložka mzdy, negarantovaná pohyblivá zložka odmeny, nárokovateľná zložka mzdy
Právna veta: Súd posudzoval dôvodnosť nároku žalobkyne na vyplatenie mimoriadneho výkonnostného bonusu, ktorý bol priznaný zamestnancovi právnym predchodcom žalovaného. Predtým bol zamestnanec oslovený na plnenie úloh, ktoré boli nad rámec jeho pracovných povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy a sľúbená bola odmena. Odvolací súd sa tiež stotožnil so závermi súdu prvej inštancie, že ide o variabilnú a nenárokovateľnú zložku mzdy, na ktorú žalobcovi ako zamestnancovi vznikol nárok na základe osobitného rozhodnutia zamestnávateľa o jej priznaní za prácu, ktorú vykonával podľa pokynov a na žiadosť zamestn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: dobré mravy, všeobecné ustanovenie o kúpnej zmluve, nájomná zmluva podľa občianskeho zákonníka , šikanózny výkon práva, korektív dobrých mravov, neprimerané oslabenie subjektívnych práv, dojednanie kúpnej ceny, minimálne právne povedomie
Právna veta: Zmyslom ustanovenia § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka je zamedziť výkonu práva, ktorý síce zodpovedá zákonu, avšak odporuje dobrým mravom, ktoré možno definovať ako súhrn spoločenských, kultúrnych a mravných noriem, ktoré v historickom vývoji osvedčujú istú nemennosť, vystihujú podstatné historické tendencie, sú zdieľané rozhodujúcou časťou spoločnosti a majú povahu noriem základných (porovnaj rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 26. 6. 1997, sp. zn. 3 Cdon 69/96). Súdna prax zaujala názor, že postup súdu podľa uvedeného zákonného ustanovenia má miesto len vo výnimočných situáciách, kedy k výkon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vecné bremená, zamietnutie žaloby pre neurčitosť, presné polohové vymedzenie vecného bremena, podklady pre určenie trasy vecného bremena, geometrický plán ako technický podklad
Právna veta: Odvolací súd sa v prvom rade zaoberal odvolacou námietkou nesprávneho procesného postupu súdu prvej inštancie, ktorá spočívala v tom, že po podaní žaloby táto neobsahovala polohové vymedzenie požadovaného vecného bremena a súd prvej inštancie mal takúto žalobu pre neurčitosť zamietnuť. I keď žalobcovia v čase podania žaloby skutočne nešpecifikovali presné polohové vymedzenie požadovaného vecného bremena, nemožno túto skutočnosť považovať za dôvod pre neúspech tohto typu žaloby. Obsahom žaloby podľa § 151o ods. 3 OZ je totiž požiadavka na zriadenie nevyhnutného prístupu k stavbe, nie konštatova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vydanie bezdôvodného obohatenia, splnenie rozväzovacej podmienky, právny dôvod ktorý odpadol, nesplnenie povinnosti zaplatiť druhú časť kúpnej ceny, právo ponechať si časť zaplatenej kúpnej ceny
Právna veta: Pokiaľ ide o aplikáciu ustanovenia § 451 OZ, z neho vyplýva povinnosť toho, kto sa bezdôvodne obohatí, obohatenie vydať. Medzi skutkovú podstatu bezdôvodného obohatenia Občiansky zákonník zaraďuje plnenie z právneho dôvodu, ktorý odpadol; skutočne môže ísť aj o prípady, keď právny dôvod dodatočne odpadol splnením rozväzovacej podmienky. V danom prípade podľa názoru odvolacieho dôvodu ale nejde o bezdôvodné obohatenie na strane žalovaného; účastníci zmluvy sa totiž dohodli, že nesplnením povinnosti zaplatiť druhú časť kúpnej ceny sa zmluva ruší (rozväzovacia podmienka) a zároveň sa pre taký prí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: správne delikty v zmysle zákona o autoškolách, registrácia autoškoly, povinnosti prevádzkovateľa autoškoly, povinnosti inštruktora autoškoly v zmysle zákona o autoškolách, zamestnanec autoškoly, inštruktor autoškoly ktorý je živnostníkom, zodpovednosť živnostníka
Právna veta: Rozhodnutím odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácii, bola žalobcovi uložená pokuta podľa ustanovenia § 17 ods. 1 zákona č. 93/2005 Z. z., za porušenie ustanovenia § 6 ods. 1 písm. k) zákona č. 93/2005 Z. z. tým, že použil počas výučby a výcviku identifikačné zariadenie v rozpore so zákonom č. 93/2005 Z. z. a vyhláškou č. 45/2016 Z. z,. Proti rozhodnutiu podal žalobca včas odvolanie, namietla, že nakoľko inštruktor nebol zamestnancom autoškoly, nemohol sa dopustiť správneho deliktu podľa § 17 ods. 1 písm. l) zákona.(...)Tu je potrebné si súčasne uvedomiť, že zákon č. 93/2005 Z. z., v § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazné prostriedky, spory s ochranou slabšej strany, individuálny pracovnoprávny spor, zvýšená ochrana zamestnanca, mzdový list bez formálnych náležitostí
Právna veta: V súdenom prípade však ide o spor s ochranou slabšej strany (§ 290 a nasl. CSP; konkrétne o individuálny pracovnoprávny spor - § 316 až § 323 CSP), kde protektívny prístup súdu explicitne nachádza svoj legitímny základ v čl. 6 Základných princípov CSP. V jeho zmysle majú strany sporu v konaní rovnaké postavenie okrem prípadu, ak povaha prejednávanej veci vyžaduje zvýšenú ochranu strany sporu s cieľom vyvažovať prirodzene nerovnovážne postavenie strán sporu; takéto nerovnovážne postavenie strán je nepochybne dané i v súdenej veci. Aj z daného pohľadu tak okresný súd postupoval primerane, keď ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: podstatná zmena pomerov oprávneného alebo povinného z vyživovacieho vzťahu, clausula rebis sic stantibus, zmeny v príjmoch povinného rodiča, majetkový status rodiča, ktorý zabezpečuje osobnú starostlivosť
Právna veta: Iný význam má nárast príjmu pri mzde, z ktorej už v predchádzajúcom období bolo možné uspokojivo uhrádzať všetky obvyklé výdavky na štandardnej úrovni a iný pri nižšej mzde , keď veľmi komplikované bolo zabezpečovanie len skutočne základných potrieb a i to v nižšom, resp. až najnižšom štandarde. Z daného pohľadu je nadväzne zrejmé, že hoci došlo percentuálne k výraznému zvýšeniu príjmu matky (až o 50%), v celkovom kontexte ide svojim spôsobom „len" o stabilizáciu mzdy na úrovni akceptovateľného štandardu, kedy nehrozí, že nečakaný vyšší výdavok je spôsobilý viesť až k finančnému kolapsu dotknu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: účinná ľútosť, nezaplatenie dane a poistného, skončenie vyšetrovania a skráteného vyšetrovania, práva a povinnosti obvineného, vzdať sa práva možnosť preštudovať spisy , vzdať sa práva možnosť preštudovať spisy v primeranej lehote po skončení vyšetrovania, právo obvineného oboznámiť sa s výsledkami vyšetrovania
Právna veta: Z ustanovenia § 86 ods. 1 písm. d) Tr. zák. vyplýva, že inštitút účinnej ľútosti vo vzťahu k trestnému činu podľa § 278 Tr. zák. zákon umožňuje obvineným využiť len do dňa po dni, kedy sa páchateľ po skončení jeho vyšetrovania mohol oboznámiť s jeho výsledkami. Z uplatnenia práva vzdať sa možnosti preštudovať spisy v primeranej lehote po skončení vyšetrovania podľa § 208 ods. 1 Tr. por. ešte v rámci prebiehajúceho vyšetrovania, by bolo možné vyvodiť, že po skončení vyšetrovania by obvinenému nebolo nutné poskytnúť možnosť preštudovať spisy, z ktorého dôvodu, by v takom prípade nedošlo k právne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zabezpečovacie opatrenie , exekučné konanie na záloh, záložný veriteľ, moment nariadenia zabezpečovacieho opatrenia, výkon záložného práva na uspokojenie judikovanej pohľadávky v exekučnom konaní, vznik záložného práva, zabezpečenie nejudikovanej pohľadávky veriteľa zabezpečovacím opatrením, zabezpečenie judikovanej pohľadávky veriteľa zabezpečovacím opatrením
Právna veta: Zabezpečovacie opatrenie môže súd nariadiť tak pred začatím konania, predmetom ktorého je judikovanie pohľadávky, či v jeho priebehu, ako aj po jeho skončení. Jeho nariadenie je namieste aj v prípade, ak majetok dlžníka je zaťažený skoršími záložnými právami a veriteľ má záujem v prípade judikovania tejto pohľadávky vymôcť ju v exekučnom konaní. Prostredníctvom nariadenia zabezpečovacieho opatrenia totiž získa veriteľ postavenie záložného veriteľa a bude môcť pristúpiť k výkonu záložného práva na uspokojenie judikovanej pohľadávky v exekučnom konaní v súlade s § 343 ods. 3 CSP aj napriek exist ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: oprava chýb v rozsudku , chyby v písaní a počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, opravné uznesenie, nesprávnosť podobnej povahy ako chyba v písaní alebo počítaní, pochybenia, ku ktorým došlo pri vyhlásení rozhodnutia, pochybenia, ku ktorým došlo v písomnom vyhotovení rozhodnutia, vecná vada rozhodnutia, právne posúdenie veci súdom
Právna veta: Podľa § 224 CSP, súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O oprave súd vydá opravné uznesenie, ktoré doručí subjektom konania. Citované § 224 CSP upravuje postup súdu pri oprave rozhodnutia v prípade, ak sa v rozhodnutí vyskytne chyba v písaní alebo počítaní alebo takéto rozhodnutie obsahuje inú zrejmú nesprávnosť. Právny pojem „iná nesprávnosť“ je relatívne neurčitý, je však potrebné ho vykladať tak, že ide o nesprávnosť podobnej povahy ako chyba v písaní alebo počítaní, ktorá je následkom náhleho a okamžitého zlyhania duševnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: jednoduchá stavba, povoľovanie stavieb - ohlásenie stavebnému úradu, stavebné povolenie pri drobných stavbách, správne rozhodnutie stavebného úradu, začatie stavebnej činnosti na základe súhlasu stavebného úradu, písomné oznámenie stavebného úradu o možností začať stavebnú činnosť, vada v písomnom oznámení stavebného úradu, obsahové náležitosti oznámenia o výsledku posúdenia
Právna veta: Na základe ohlásenia, stavebný úrad skúma, či ide o stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce podľa kritérií určených v § 55 ods. 2 SZ. Pokiaľ stavebný úrad dospeje k záveru, že ohlásenú činnosť možno vykonať len na základe stavebného povolenia, vyzve stavebníka, aby doplnil svoje podanie o náležitosti podľa § 7. Pokiaľ stavebný úrad dospeje k záveru, že ohlásenú činnosť možno vykonať len na základe stavebného povolenia, vyzve stavebníka, aby doplnil svoje podanie o náležitosti podľa § 7 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. a v ďalšom pokračuje podľa ustanovení pre stavebné konanie. Podaním ohlásen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: odkladný účinok správnej žaloby, hrozba závažnej ujmy, hrozba iného nenapraviteľného následku, dôkazné bremeno žalobcu, prelomenie princípu právnej istoty právoplatného rozhodnutia, priama hrozba
Právna veta: SSP pre priznanie odkladného účinku v zmysle ustanovenia § 185 písm. a) stanovuje dva predpoklady a to, že okamžitým výkonom alebo inými právnymi následkami napadnutého rozhodnutia orgánu verejnej správy hrozí závažná ujma, resp. iný nenapraviteľný následok a priznanie odkladného účinku nie je v rozpore s verejným záujmom. Tvrdiť a osvedčiť predpoklad, že okamžitým výkonom alebo inými právnymi následkami rozhodnutia orgánu verejnej správy hrozí závažná ujma, resp. iný nenapraviteľný následok je povinný žalobca. Bremeno tvrdenia má teda žalobca, pričom sa od neho očakáva uvedenie konkrétnych re ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: výživné, výživné na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom, príspevok na štúdium nevydatej matky
Právna veta: Podľa § 74 ods. 1 ZR otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke primerane na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom. (...) Otec nemá povinnosť prispievať na jej štúdium, pretože nejde o náklady súvisiace uvedené náklady. Zákonná úprava správne počíta aj s prípadmi narodenia detí mimo manželstva rodičov, ktoré v praxi nie sú ojedinelé. Nevydatá matka sa počas tehotenstva či po narodení dieťaťa často dostáva do horšej osobnej i sociálnej situác ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: práva spotrebiteľa, právo na primerané finančné zadosťučinenie spotrebiteľa, čiastočný úspech v spore, funkcie inštitútu primeraného finančného zadosťučinenia
Právna veta: Podstata primeraného finančného zadosťučinenia regulovaného v ustanovení § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa spočíva v poskytnutí istej formy satisfakcie za to, že sa spotrebiteľ musel obrátiť so svojou žalobnou požiadavkou na súd a bol s ňou úspešný. Rozhodovanie o priznaní daného nároku je tak viazané len na jedinú podmienku a tou je úspech v spore. Primerané finančné zadosťučinenie však plní aj ďalšiu funkciu - jeho úlohou je odradiť skúsenejších a odborne zdatnejších veriteľov (dodávateľov) pred zneužívajúcimi či diskriminujúcimi praktikami vedúcimi k následnej nutno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: určovacia žaloba, určenie výživného, elasticita vyživovacej povinnosti, práva ktoré v minulosti zanikli, obnovenie vyživovacej povinnosti, zánik vyživovacej povinnosti
Právna veta: Bolo nesporné, že v inkriminovanom čase bol žalobca študentom denného štúdia vysokej školy. Nástupom na vysokú školu sa obnovila vyživovacia povinnosť žalovaného k nemu ( tzv. elasticita vyživovacej povinnosti). Na tomto záver nič nemení ani fakt, že - žalobca tiež pracoval. Je zrejmé, že žalobca v tomto období bol schopný zladiť študijné povinnosti s prácou. Len z tejto skutočnosti však nemožno vyvodiť, že by netrvala vyživovacia povinnosť žalovaného voči nemu. Treba v prospech žalobcu vyhodnotiť to, že využil možnosť finančne si prilepšiť aj počas štúdia na vysokej školy v čase, keď mu to um ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: výpoveď daná zamestnávateľom, výpovedné dôvody zamestnávateľa, neplatnosť výpovede z pracovného pomeru, ponuková povinnosť zamestnávateľa, hmotnoprávna podmienka platnosti výpovede zo strany zamestnávateľa, naplnenie skutkových podstát niekoľkých výpovedných dôvodov, samostatné posudzovanie výpovedných dôvodov
Právna veta: Predovšetkým je potrebné si uvedomiť, že uplatniť voči zamestnancovi výpoveď, a to vo vzťahu ku ktorémukoľvek z výpovedných dôvodov taxatívne vymedzených v Zákonníku práce, je právom zamestnávateľa, nie jeho povinnosťou. Pokiaľ by aj v čase dania výpovede zamestnancovi došlo k naplneniu skutkových podstát niekoľkých výpovedných dôvodov, je na voľbe zamestnávateľa, ktorý z nich (a či vôbec) uplatní, prípadne má možnosť v jednej výpovedi uviesť aj niekoľko výpovedných dôvodov (judikatúra súdov takýto postup pripúšťa), v ktorom prípade by sa jednotlivé výpovedné dôvody skúmali každý zvlášť a samo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: výživné, striedavá osobná starostlivosť, právo dieťaťa podieľať sa na životnej úrovni rodičov, plnenie vyživovacej povinnosti in natura, disproporcia v príjmoch rodičov, porovateľný životný úroveň rodičov
Právna veta: V zásade platí, že dieťa sa má podieľať na životnej úrovni svojich rodičov (§ 62 ods. 2 Zákona o rodine). Príjmy a výdavky povinných osôb, ako aj náklady na výživu dieťaťa musia byť v konaní spoľahlivo preukázané, pričom súd pri posudzovaní jednotlivých tvrdení účastníkov konania, a tomu zodpovedajúcich dôkazov postupuje podľa svojej úvahy a každý dôkaz hodnotí jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti; pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo, včítane toho, čo uviedli účastníci. Pri zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti sa vychádza z toho, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská rozhodcovská zmluva, absolútna neplatnosť zmluvy, jednostranné odstúpenie od spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy spotrebiteľom, individuálne dohodnutá zmluva, prejednanie veci pred rozhodcovským súdom, vylúčenie možnosti konať pred všeobecným súdom
Právna veta: Pokiaľ išlo o ustanovenie rozhodcovských zmlúv, že žalobkyňa mala právo od zmluvy jednostranne odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa jej uzatvorenia, odvolací súd uvádza, že od zmluvy možno odstúpiť len v prípade, že je platná. Od absolútne neplatnej zmluvy sa odstúpiť nedá. Ak je zmluva od začiatku neplatná ex tunc, nie sú splnené zákonné podmienky na dodatočné zrušenie zmluvy. Taktiež odvolací súd poukazuje na to, že za individuálne dohodnutú zmluvu sa nepovažuje zmluva, ktorá bola vopred dodávateľom (veriteľom) naformulovaná a spotrebiteľ jej obsah nemal možnosť ovplyvniť. Rozho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: subsidiárna aplikácia CSP, niektoré ustanovenia o neodkladných a iných opatreniach súdu, všeobecná úprava neodkladných opatrení v CSP, demonštratívny výpočet neodkladných opatrení v CMP
Právna veta: Procesná úprava neodkladných opatrení podľa CMP sa spravuje obdobným režimom ako v prípade ostatných inštitútov za subsidiarity Civilného sporového poriadku v zmysle § 2 ods. 1 CMP. V Civilnom mimosporovom poriadku sú vymedzené len určité ustanovenia, ktoré predstavujú výnimku oproti všeobecnej úprave neodkladných opatrení v Civilnom sporovom poriadku tak, ako to vyplýva aj z marginálne označenej tretej časti CMP s názvom „Niektoré ustanovenia o neodkladných a iných opatreniach súdu“. Hlavná úprava neodkladných opatrení, aj čo do formálnych náležitostí ako aj účinkov, je teda upravená v ustano ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: zrušenie rozhodnutia alebo opatrenia orgánu verejnej správy, úrok z omeškania, nepreskúmateľnosť rozsudku, dôležité údaje pri výpočte úroku z omeškania, nahradenie slovnej úvahy formou tabuľky, prehľadnosť rozsudku
Právna veta: Správny súd je toho názoru, že pokiaľ ďalej správca dane obsiahol jednotlivé čiastkové údaje (dlžná suma, deň splatnosti dane, deň platby, počet dní omeškania, čiastkový úrok z omeškania), z ktorých vychádzal pri výpočte úroku z omeškania v tabuľke namiesto toho, aby o nich rozviedol slovnú úvahu, nie je táto skutočnosť dôvodom pre zrušenie rozhodnutia správcu dane. Predovšetkým je potrebné zdôrazniť, že rozhodnutie orgánu verejnej správy sa nezrušuje len pre to, aby sa zopakoval proces (napr. doplnilo odôvodnenie rozhodnutia v danom prípade o slovnú úvahu namiesto tabuľky), ak (ani hypotetick ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu, zákaz činnosti, výnimočné okolnosti prípadu, poľahčujúce okolnosti, trestný čin usmrtenia, vodič dopravného prostriedku, analógia v trestnom práve, obligatórne uloženie doživotného trestu zákazu činnosti, trest zákazu činnosti na určitý čas
Právna veta: Pre použitie postupu vedúceho k mimoriadnemu zníženiu trestu v zmysle § 39 ods. 1 Tr. zákona je potrebné, aby boli zistené také okolnosti prípadu alebo pomery na strane páchateľa, ktoré sú mimoriadne, niečím výnimočné a nevyskytujú sa často v iných obdobných prípadoch a zároveň, vzhľadom na ktoré by použitie trestnej sadzby odňatia slobody ustanovenej Trestným zákonom bolo pre páchateľa neprimerane prísne, pričom na zabezpečenie ochrany spoločnosti by postačoval aj trest kratšieho trvania. Pod pojmom okolnosti prípadu sa rozumejú predovšetkým také skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť najmä povahu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: rozsah poistenia zodpovednosti , práva a povinnosti poisťovateľa, škoda spôsobená prevádzkou motorového vozidla, nemajetková ujma spôsobená pri dopravnej nehode, nároky na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením, pochybenia poisťovacej spoločnosti
Právna veta: V danom prípade odvolací súd poukazuje na skutočnosť, že žalovaná formalisticky pristúpila k vysvetleniu ustanovení Zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla bez toho, aby z jej strany bola braná do úvahy judikatúra súdov Slovenskej republiky, ktorá dospela k posunu, a to práve v rozhodnutí, ktoré bolo vydané v stanovisku č. 61 v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov, podľa ktorého sa rozsah škody, ktorá je krytá Zákonom o povinnom zmluvnom poistení vzťahuje aj na nemajetkovú ujmu spočívajúcu v zásahu do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť predchádzať hroziacim škodám, pasívna legitimácia v spore, prenechať užívanie nehnuteľností nájomcovi, údržba a oprava nehnuteľností nájomcom, povinnosť vlastníka, nemožnosť vylúčenie zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti za vzniknutú škodu
Právna veta: Vlastník nehnuteľnosti je nepochybne oprávnený disponovať s predmetom svojho vlastníctva čo obsahuje, ako už bolo spomínané, aj jeho právo prenechať užívanie nehnuteľností nájomcovi, ktorý podľa dohody bude vykonávať jej komplexnú údržbu a opravu, avšak táto okolnosť vlastníka nezbavuje povinnosti zabezpečiť nehnuteľnosť tak, aby jej stav nespôsobil inému škodu. Uzatvorením nájomnej zmluvy aj s dohodou o údržbe nehnuteľnosti, vlastník môže zabezpečiť realizáciu tejto svojej povinnosti iným subjektom, čo však nemôže vylúčiť jeho zodpovednosť za vzniknutú škodu, ak údržba nebola dostatočná a iné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: zaistenie žiadateľa o udelenie azylu, neúčelnosť zaistenia žiadateľa o udelenie azylu, pohovor pred migračným úradom, podmienky pre možnosť zaistenia cudzieho štátneho príslušníka z dôvodu podania žiadosti o azyl
Právna veta: Vo vzťahu k námietke žalobcu že jeho zaistenie je neúčelné, nakoľko doposiaľ s ním nebol vykonaný pohovor pred migračným úradom, súd uvádza, že táto námietka je neúčelná nakoľko ustanovenie § 88a ods. 1 písmeno c) zákona o pobyte cudzincov ako podmienku pre možnosť zaistenia cudzieho štátneho príslušníka z dôvodu podania žiadosti o azyl neuvádza vykonanie pohovoru pred migračným úradom
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o úvere, vyhlásenie predčasnej mimoriadnej splatnosti, záväzok platiť úroky, obchodnoprávna úprava splatnosti úrokov, vrátenie použitých peňažných prostriedkov
Právna veta: Čo sa týka obchodnoprávnej úpravy splatnosti úrokov táto vyplýva z ustanovenia § 503 Obchodného zákonníka. Ustanovenie § 503 ods. 1 a ods. 2 Obchodného zákonníka upravuje otázku riadneho splácania úrokov dohodnutých v zmluve, pričom odstavec 2 tohto ustanovenia upravuje toto riadne splácanie pre prípad, že sa poskytnuté peňažné prostriedky majú vrátiť v splátkach. Pre otázku splatnosti úrokov je podstatná prvá a posledná veta ustanovenia § 503 ods. 1 Obchodného zákonníka, podľa ktorého záväzok platiť úroky je splatný spolu so záväzkom vrátiť použité peňažné prostriedky. V čase, keď sa má vráti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: uznanie dlhu, poučovacia povinnosť, konanie so slabšou stranou, náležitosti uznávacieho právneho úkonu, uznanie dlhu z dôvodu obavy, uznanie dlhu pod tlakom okolností
Právna veta: Uznanie dlhu je takým úkonom dlžníka, v dôsledku ktorého za stavu, že protistrana podala návrh na vyhlásenie rozsudku pre uznanie, súd neskúma odôvodnenosť, existenciu a rozsah žalobou uplatneného nároku, ale bez ďalšieho prezumuje, že takýto nárok existuje a je dôvodný v rozsahu, ako ho dlžník uznal, preto žalobe čo do uznaného dlhu vyhovie. Vzhľadom na závažnosť inštitútu, a to najmä za stavu, že ide o konanie s tzv. slabšou stranou, ako je to aj v predmetnom prípade, kedy má žalovaný postavenie spotrebiteľa, je potrebné dôsledne vyžadovať náležitosti uznávacieho právneho úkonu. Z vyjadrenia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: výživné, nedoplatok na výživnom, zvýšenie výživného, rozdiel medzi pôvodným výživným a novo určeným (zvýšeným) výživným, pôvodné výživné, zahrnutie pôvodného nezaplateného výživného do nedoplatku na zvýšenom výživnom, nemožnosť vymáhania splatné výživné
Právna veta: Nedoplatok na výživnom („zameškané výživné“), o ktorom je potrebné rozhodnúť v rámci konania o zvýšenie výživného, predstavuje len rozdiel medzi pôvodným výživným a novo určeným (zvýšeným) výživným za obdobie pred vydaním rozhodnutia súdu prvej inštancie o jeho zvýšení. Do jeho výpočtu súd nemôže zahrnúť pôvodné výživné, ktoré už bolo splatné pred vydaním rozhodnutia o jeho zvýšení, aj keď povinná osoba toto pôvodné výživné nezaplatila. Je tomu tak práve preto, že toto pôvodné výživné už bolo splatné (ešte podľa predchádzajúceho súdneho rozhodnutia) a súd nemôže dodatočne novým rozhodnutím jeh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: určovacia žaloba, žaloba o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je, naliehavý právny záujem, žaloba o určení neplatnosti zmluvy o financovaní, žaloba o určení neplatnosti zmluvy o zriadení záložného práva, zákon o bankách ako osobitný predpis
Právna veta: Civilný sporový poriadok v ust. § 137 písm. c) pripúšťa žalobu o určení, či tu právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem; naliehavý právny záujem nie je potrebné preukazovať, ak vyplýva z osobitného predpisu a v ust. § 137 písm. d) žalobu o určení právnej skutočnosti, ak to vyplýva z osobitného predpisu. Žalobcom uplatnená žaloba o určení neplatnosti zmluvy o financovaní bývania a určení neplatnosti zmluvy o zriadení záložného práva nezodpovedá svojou formuláciou podmienkam ust. § 137 písm c/ CSP, pretože nejde o určenie práva alebo právneho vzťahu. Zmluvy a iné právne úkony, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: výživné, zmena vyživovacej povinnosti, zmena pomerov maloletého, odôvodnené potreby oprávneného, určenie výživného, pokladničné bločky, všeobecné poznatky o cenách tovarov
Právna veta: Hmotnoprávnou podmienkou zmeny vyživovacej povinnosti je zmena pomerov (§ 78 ods. 1 Zákona o rodine). Súd prvej inštancie mal riadne preukázanú zmenu pomerov na strane dieťaťa, jeho prirodzeným rastom, nástupom do vyšších ročníkov základnej školy a neskôr na strednú školu, a s tým súvisiacimi zvýšenými výdavkami odôvodňujúcimi zvýšenie výživného. Pod odôvodnenými potrebami maloletého dieťaťa treba rozumieť zabezpečenie všetkých potrieb týkajúcich sa bývania, stravovania, zdravotnej starostlivosti, školských a mimoškolských aktivít, ako aj mimoriadnych výdavkov. Uvedenú sumu je možné vyčísliť l ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: výživné, výška výživného k maloletému, otcovská dovolenka, účelové konanie povinného z vyživovacej povinnosti, povinnosť prispievať na výživu maloletej
Právna veta: Otec si musel byť vedomý svojej zákonnej povinnosti (§ 62 ods. 1 Zákona o rodine), t.j. povinnosti prispievať na výživu maloletej a pokiaľ sa s partnerkou dohodol, že nastúpi na otcovskú dovolenku, dané rozhodnutie nemôže mať vplyv na výšku výživného na maloletú, pretože takéto konanie otca je účelovým konaním.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: maximálny čas pracovnej pohotovosti, subsidiárne použitie zákonníka práce, mzda, pracovná pohotovosť, mzdové podmienky, zásada pacta sunt servanda, organizácia pracovného času v doprave, pracovná pohotovosť zamestnancov v doprave, neaktívna časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, osobitné dojednania v kolektívnej zmluve
Právna veta: Správne súd prvej inštancie pri posudzovaní dôvodnosti žalobcom uplatnených nárokov vychádzal z právnej úpravy obsiahnutej v osobitnom právnom predpise, ktorým je zákon č. 462/2004 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave, za subsidiárneho použitia Zákonníka práce ako predpisu všeobecného, pričom poukázal na ust. § 4 ods. 1 zák. č. 462/2007 Z.z., ktoré upravuje len pracovnú pohotovosť zamestnancov v doprave, počas ktorej nemusia byť prítomní na pracovisku, a na ust. § 4 ods. 6 citovaného zákona, ktoré zároveň určuje, že zamestnancovi za výkon pohotovosti na pracovisku patrí mzda, ktorej bl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Konkurzné právo
Kľúčové slová: súdne konania, oddlženie, zrušenie rozhodnutia v odvolacom konaní, zbavenia sa dlhov dlžníka, konkurz a splátkový kalendár, voľba formy oddlženia dlžníkom, zastavenie konania v ktorom sa uplatňuje pohľadávka v prípade vyhlásenia konkurzu, analógia v civilnom práve procesnom
Právna veta: Odvolací súd vo vzťahu k procesnému inštitútu zbavenia sa dlhov dlžníka (oddlženie) vo všeobecnosti uvádza, že ide o procesný nástroj určený výlučne pre dlžníka, ktorým možno za podmienok ustanovených v zákone (zákon č. 5/2007 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii) dosiahnuť nevymáhateľnosť rozhodujúcej množiny pohľadávok v rozsahu, v ktorom tieto nie sú kryté hodnotou majetku dlžníka, pričom v predmetnom konaní sa nerozlišuje medzi fyzickou osobou - podnikateľom a nepodnikateľom. Oddlžiť sa možno dvoma spôsobmi, a to konkurzom (podľa štvrtej časti, druhej hlavy zákona č. 7/2005 Z. z.) alebo s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: vzdanie sa funkcie konateľa, účinnosť vzdania sa funkcie konateľa spoločnosti, forma akou má byť vzdanie sa funkcie konateľa vykonané, písomná forma vzdania sa funkcie konateľa spoločnosti , vlastnoručný podpis listiny o vzdaní sa funkcie v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca, dodatočné uznanie konateľa spoločnosti podpis za svoj vlastný
Právna veta: Podľa § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka, ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú inak, je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie; ak sa člen orgánu vzdá svojej funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak nedošlo k vzdaniu sa funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu, vzdanie sa f ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: príslušenstvo pohľadávky, úkony právnej služby v občianskom konaní a iné úkony právnej služby, náklady spojené s uplatnením pohľadávky, predžalobná výzva, trovy vzniknutá v súvislosti s uplatnením pohľadávky, trovy vzniknuté v predsúdnom štádiu konania, odmena za úkony právnej služby, predžalobná výzva ako úkon právnej služby, predžalobná výzva ako náklad spojené s uplatnením pohľadávky
Právna veta: Podľa § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka príslušenstvom pohľadávky sú úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojené s jej uplatnením. Náklady spojené s uplatnením pohľadávky sú spravidla trovy vzniknuté v súvislosti s uplatnením pohľadávky, a to aj v predsúdnom štádiu (napr. zaobstaranie znaleckého posudku, cestovné a iné obdobné náklady súvisiace s uplatnením pohľadávky).(...) Náklady spojené s uplatnením pohľadávky v súdnom konaní nemožno priznať bezvýnimočne. Z ustanovenia § 251 CSP možno vyvodiť, že trovami konania sú len také preukázané, odôvodnené a účelne vynaložené v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: vymeriavací základ na účely zákona o zdravotnom poistení, platitelia poistného, poistenec štátu, povinnosť platiť poistné na zdravotné poistenie, minimálny vymeriavací základ
Právna veta: Medzi účastníkmi zostalo sporné, či za tejto situácie bol žalovaný resp. zdravotná poisťovňa povinný pri vykonaní ročného zúčtovania a určenia poistného zo zárobkovej činnosti žalobcu zohľadniť skutočnosť, že žalobca bol 3 mesiace poistencom štátu a platil za neho poistné štát. Správny súd v prvom rade poukazuje na to, že zákon č. 580/2004 Z.z. vo všeobecnosti vychádza zo základnej premisy, podľa ktorej každý, kto dosiahne v rozhodnom období príjem musí z neho zaplatiť poistné. Uvedené platí aj pre poistencov štátu, čo explicitne vyplýva z druhej vety § 11 ods. 9 tohto zákona. Ak teda poistene ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmena a doplnenie odvolacích dôvodov, doplnenie chýbajúcich náležitostí, odstránenie vád odvolania, lehota na odstránenie vád odvolania, výzva o doplnenie chýbajúcich náležitosti odvolania, nevyzývanie o doplnenie odvolacích dôvodov, odstránenie vád odvolania z vlastnej iniciatívy
Právna veta: Podľa § 365 ods. 3 CSP odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania. Podľa § 373 ods. 1 CSP ak odvolanie obsahuje odstrániteľné vady, súd prvej inštancie vyzve odvolateľa, aby chýbajúce náležitosti doplnil, a poučí ho o následkoch neodstránenia vád odvolania. Súd nevyzýva na doplnenie odvolacích dôvodov. Treba rozlišovať medzi dopĺňaním odvolacích dôvodov v zmysle § 365 ods. 3 CSP a dopĺňaním odvolania o chýbajúce náležitosti v zmysle § 373 ods. l CSP. Kým zmena alebo dopĺňanie odvolacích dôvodov prichádza do úvahy len u odvola ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: pacientsky sumár, základné údaje o zdravotnom stave osoby, rozsah údajov zapísané do pacientskeho sumára, nemožnosť zúžiť rozsah údajov zapísané do pacientskeho sumára, právo zapisovať údaje do pacientskeho sumára
Právna veta: Podľa § 6 z.č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme vznikla povinnosť vytvoriť pacientsky sumár, ktorého obsahom je určitá časť EZK a obsahuje základné údaje o zdravotnom stave osoby v rozsahu ustanovenom ZoNZIS. Rozsah údajov, ktoré sa zapisujú do pacientskeho sumára je ustanovený v § 6 ZoNzis, pričom tento rozsah pacient podľa zákona nemá právo nijakým spôsobom zúžiť. Právo zapisovať údaje do pacientskeho sumára má len zdravotný pracovník v povolaní lekár (všeobecný lekár) nie sestra. Jediné dispozičné právo, ktoré pacient vo vzťahu k rozsahu pacientskeho sumára má je, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: procesný postup vzniku špecifického podnájomného vzťahu , rozhodnutie štátneho orgánu o vzniku podnájomného vzťahu, návrh na umiestnenie podnájomného pozemku, primeranosť vo výmere a bonite
Právna veta: Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov v § 12a upravuje v jednotlivých odsekoch procesný postup vzniku špecifického podnájomného vzťahu na základe dohody medzi doterajším prenajímateľom a nájomcom alebo na základe rozhodnutia štátneho orgánu. (...) Mocenské rozhodnutie štátneho orgánu nastupuje v prípade, ak nájomca a doterajší prenajímateľ neuzatvoria podnájomnú zmluvu, ak si nájomca nesplní svoju povinnosť v zmysle § 12a ods. 2 zákona č. 504/2003 Z.z. Zákon je koncipovaný tak, že doterajší prenajímateľ, ktorý požiada okresný úrad o vydanie rozhodnutia podľa § 12a ods. 8 zákona č. 503/2004 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: procesný postup vzniku špecifického podnájomného vzťahu , vznik zmluvy o nájme pozemku na poľnohospodárske účely, oznámenie o vzniku podnájomného vzťahu, nemožnosť dať prenajatú vec do nájmu tretej osobe, rozhodnutie orgánu verenej správy o založení podnájomného vzťahu, dohoda medzi nájomcom a doterajším prenajímateľom
Právna veta: Z ustanovenia § 12a ods. 15 zákona č. 504/2003 Z.z. vyplýva, že nájomca je povinný oznámiť podnájomný vzťah vzniknutý podľa § 12a ods. 8 zákona č. 504/2003 Z.z. vlastníkovi pozemku, na ktorom vznikol podnájomný vzťah, do 30 dní od jeho vzniku, z čoho možno vyvodiť, že podnájomný vzťah môže vzniknúť bez ohľadu na stanovisko vlastníka.(...) . Z ustanovenia § 10 ods. 4 zákona č. 504/2003 Z.z. vyplýva, že nájomca je oprávnený dať prenajatú vec do podnájmu, ak zmluva neurčuje inak. Teda zmluvne sa môže nájomca s prenajímateľom dohodnúť, že nájomca nemôže ďalej prenajatú vec prenajať tretej osobe, č ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: či je zamestnanec správneho orgánu z konania vylúčený, rozhodnutie o vylúčení, zaujatosť zamestnancov správneho orgánu, index inhabilis, vylúčenie zamestnanca správneho orgánu ako sa zamestnanec správneho orgánu zúčastnil na konaní v tej istej veci pred správnym orgánom iného stupňa, obligatórne dôvody vylúčenia zamestnanca správneho orgánu, fakultatívne dôvody vylúčenia zamestnanca správneho orgánu
Právna veta: Pojem zaujatosť Správny poriadok nedefinuje. Na riešenie situácií, keď možno predpokladať zaujatosť zamestnancov správneho orgánu, sa vzťahuje inštitút vylúčenia. K vylúčeniu zamestnanca správneho orgánu dochádza (i) obligatórne v prípadoch, ak sa zamestnanec správneho orgánu zúčastnil na konaní v tej istej veci pred správnym orgánom iného stupňa (index inhabilis), (ii) fakultatívne, ak pre jeho pomer k veci alebo účastníkom, prípadne ich zástupcom, možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti (index suspectus). Rozhodnutie o vylúčení alebo nevylúčení zamestnanca je rozhodnutím procesnej povahy, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: premlčanie verejného zdravotného poistenia, právo vymáhať poistné, uplatnenie práva oprávneného v lehote, vyberanie dlžného poistného nie je vymáhaním poistného, právo uplatniť pohľadávku zo zdravotného poistenia, návrh na vykonanie exekúcie
Právna veta: Aplikujúc uvedené východiská možno konštatovať, že odvolací súd správne posúdil význam slov „právo vymáhať poistné“ obsiahnuté v § 21 ods. 3 zák. č. 273/1994 Z. z. v porovnaní so znením ustanovenia § 71 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb. Správneho poriadku (platným do 31. decembra 2003) obsahujúcim slovné spojenie „rozhodnutie možno vykonať“. Zásadný právny rozdiel spočíva v tom, že „právo vymáhať poistné“ sa spája s aktívnou činnosťou na uplatnenie práva oprávneného v lehote, ktorú mu predpisuje zákon. Tento legislatívny pojem neznamená, že vyberanie priznaného plnenia (dlžného poistného) je samotné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: priznanie dávok výsluhového zabezpečenia, posudková komisia sociálneho zabezpečenia Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, služobný úraz, posudzenie či sa stal vojak invalidným v dôsledku služobného úrazu, priznanie dávky výsluhového zabezpečenia profesionálnemu vojakovi, žaloba o určenie že ide o služobný úraz, určenie rozsahu zodpovednosti služobného úradu za škodu spôsobenú služobným úrazom
Právna veta: Hoci z ustanovenia § 87 ods. 1 písm. d) zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov vyplýva, že posudková komisia sociálneho zabezpečenia Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia posudzuje, či sa stal vojak invalidným v dôsledku služobného úrazu, na základe čoho potom Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia rozhoduje o priznaní dávky výsluhového zabezpečenia profesionálnemu vojakovi v zmysle § 81 ods. 3 zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov (za predpokladu, že je podaná žiadosť o takúto dávku), uvedené zákonné ustanovenia podľa názoru odvolacieho súdu nie sú prekážkou tomu, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: posúdenie žiadosti o udelenie azylu, imputované politické presvedčenie, poskytnutie pomoci svojmu rodinnému príslušníkovi, prenasledovanie na základe pripisovaného politického názoru, politický oponent
Právna veta: Správny súd má zato, že samotné poskytnutie pomoci svojmu rodinnému príslušníkovi, aj keď členovi bezpečnostných zložiek - policajtovi, nemožno považovať za také konanie, v dôsledku ktorého by bolo možné prisúdiť žalobcovi tzv. imputované politického presvedčenie prisudzované Talibanom žalobcovi (§ 19a ods. 6 ZoA). Jeho samotnú pomoc, na ktorú bol vyzvaný svojim otcom, keďže išlo o jeho príbuzného, nemožno považovať za dôvod prenasledovania na základe pripisovaného politického názoru a identifikovať jeho osobu ako politického oponenta.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: nelegálna práca, práva a povinnosti, zodpovednosť, pokuty a penále v sociálnom poistení a v starobnom dôchodkovom sporení, zodpovednosť za správny delikt, nelegálne zamestnávanie, prihlasovacia povinnosť zamestnávateľa, začatie výkonu činnosti zamestnanca, zaškolenie zamestnanca , preberanie ochranných pracovných pomôcok, presun zamestnanca na miesto výkonu činnosti zamestnanca
Právna veta: Predovšetkým je potrebné si uvedomiť, že v zmysle ust. § 231 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 461/2003 Z.z. je zamestnávateľ povinný prihlásiť svojho zamestnanca do predmetného registra najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca. Ak tak učiní až po siedmych dňoch od začatia výkonu činnosti zamestnanca, teda po uplynutí 7 dňovej zákonnej lehoty, naplní skutkovú podstatu správneho deliktu podľa § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 82/2005 Z.z. s tým, že za nelegálne zamestnávanie je potrebné považovať všetky dni do prihlásenia do predmetného registra. Krajský súd za nedôvodnú vyhodnocuje i obra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o zaistení, zmeškanie lehoty, prepustenie zo zaistenia, uloženie miernejšieho donucovacieho opatrenia , zrušenie rozhodnutia o zaistení, o predĺžení zaistenia, o predĺžení lehoty zaistenia, zamietnutie správnej žaloby
Právna veta: Po vykonaní nutných procesných úkonov a oznámenia o začatí konania vo veci jeho zaistenia, vydal žalovaný rozhodnutie o predĺžení zaistenia, ktoré žalobca toho istého dňa aj prevzal a ktoré obsahovalo správne poučenie o možnosti podať proti nemu správnu žalobu v lehote sedem dní od jeho doručenia a podať ju žalovanému. Lehota na podanie správnej žaloby uplynula a jej zmeškanie sa potom bez naplnenia hmotnoprávnych podmienok ust. § 221 ods. 2 SSP snažil obísť prostredníctvom žaloby podanej podľa tohto ustanovenia. V podanej žalobe však žiadnu zmenu pomerov vo vzťahu k jeho zaisteniu nepreukázal ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: stavba, predmetom občianskoprávnych vzťahov, pevné spojenie so zemou alebo úprava podkladu, regál ako stavba, hnuteľné veci v zmysle občianskeho práva
Právna veta: Z hľadiska definičného vymedzenia stavby je v stavebnom zákone jedným zo základných definičných znakov buď pevné spojenie so zemou alebo to, že si osadenie konštrukcie vyžaduje úpravu podkladu. V predmetnej právnej veci žalovaný konštatoval, že vzhľadom na výšku regálov bola potrebná takáto úprava podkladu, čím bol naplnený definičný znak stavby. Za tejto situácie potom nie je potrebná existencia pevného spojenia konštrukcie so zemou. V danej veci však z fotodokumentácie vyplynulo, že regály sú pripojené na siete, čo súčasne predstavuje jeden zo zákonom predpokladaných spôsobov pevného spojeni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: informačné povinnosti, reklamácia vád tovaru, jej podanie, spôsob použitia tovaru, náležité informovanie spotrebiteľa v čase ponuky tovaru, zamietnutie reklamácie, porušenie základných práv spotrebiteľa
Právna veta: Podľa správneho súdu to znamená, že spotrebiteľ sa o spôsobe použitia už vybranej obuvi dozvedel až pri platení za tovar, čo je v rozpore so znením a účelom ustanovenia § 12 ods. 2 zákona. V zmysle uvedeného ustanovenia je povinnosťou predávajúceho splniť si informačnú povinnosť čo do uvedenia a náležitého informovania kupujúceho (spotrebiteľa) v slovenskom jazyku o spôsobe použitia predávanej obuvi už v čase ponuky tovaru, t. j. v čase jej vystavenia na predajni, keď sa kupujúci ešte len rozhoduje o nákupe tej ktorej obuvi. Význam uvedenej skutočnosti je daný tým, že neposkytnutie potrebnej i ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: údaje ktoré zapisujú do obchodného registra, bydlisko fyzickej osoby, trvalý pobyt, právo podnikať, údaje ktoré zapisujú do obchodného registra pri spoločnosti s ručením obmedzeným, možnosť uviesť iba obec pobytu ako miesto trvalého pobytu, sídlo obecného úradu ako adresa doručovania, porušenie práva podnikať sa
Právna veta: Podľa § 2 ods. 2, písm. c/ zák. č. 530/2003 Z.z. sa do obchodného registra sa ďalej zapisujú pri spoločnosti s ručením obmedzeným mená, priezviská a bydliská spoločníkov, obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby ako spoločníka, výška základného imania a rozsah jeho splatenia, výška vkladu každého spoločníka do základného imania a rozsah jeho splatenia. Podľa § 2 ods. 5, Obch. zák. sa bydliskom fyzickej osoby sa rozumie adresa jej trvalého pobytu podľa osobitného predpisu. Podľa § 5 zák. č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky, občan, ktorému bol trvalý pobyt zr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: povinnosti zamestnávateľa, nelegálna práca, nelegálne zamestnávanie, nesplnenie prihlasovacej povinnosti, čas prihlásenia zamestnanca do registra Sociálnej poisťovne, objektívna zodpovednosť zamestnávateľa za splnenie prihlasovacej povinnosti, kogentná povaha § 231 ZoSP
Právna veta: Pre naplnenie skutkovej podstaty nelegálneho zamestnávania podľa ustanovenia § 3 ods. 2 v nadväznosti na ustanovenie § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 85/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je rozhodujúce splnenie, resp. nesplnenie prihlasovacej povinnosti a rozhodujúcou skutkovou okolnosťou je čas prihlásenia zamestnanca do registra Sociálnej poisťovne zamestnávateľom tak, ako to vyplýva z ustanovenia § 3 ods. 2 v nadväznosti na ustanovenie § 2 ods. 2 písm. b) citovaného zákona v spojení s ustanovením § 231 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: dôvody priznania odkladného účinku správnej žalobe, škoda, značná hospodárska a finančná škoda, značná škoda v zmysle trestného práva, hrozba vzniku značnej finančnej ujmy
Právna veta: Hoci SSP neobsahuje legálnu definíciu značnej hospodárskej alebo finančnej škody a v tomto prípade nemožno bez ďalšieho aplikovať kvantifikáciu značnej škody upravenej v § 125 ods. 1 Trestného zákona, pretože ide o definíciu pojmov priamo súvisiacich so skutkovými podstatami trestných činov, resp. kvalifikovanými skutkovými podstatami trestných činov. SSP však predpokladá „hrozbu“ vzniku značnej finančnej ujmy, ktorá ešte nemusí byť presne v tom-ktorom prípade ohraničená a je potrebné je posudzovať pre každý prípad individuálne. Pôjde teda o škodu, ktorá je pre žalobcu ekonomicky cítiteľná a k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, zásada ne bis in idem v trestnom konaní, porušenie zásady „ne bis in idem“, povinnosť súdu prihliadnuť na povahu spáchaného trestného činu pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení z VTOS
Právna veta: Pokiaľ ide o sťažnostné námietky odsúdeného týkajúce sa porušenia zásady ne bis in idem (nie dvakrát v tej istej veci), k tomu krajský súd uvádza, že súd nepochybil, keď pri svojom rozhodovaní prihliadol na povahu spáchaného trestného činu. Táto povinnosť mu explicitne (výslovne) vyplýva z ust. § 66 odsek 2 Trestného zákona, podľa ktorého pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení súd prihliadne aj na povahu spáchaného trestného činu a na to, v akom ústave na výkon trestu odsúdený trest vykonáva. Prihliadaním na povahu spáchaného trestného činu si súdy len plnia zákonnú povinnosť (platí tzv. pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: zásada primeranosti, základné zásady trestného konania, zásada primeranosti v trestnom práve
Právna veta: Autorka sa v článku venuje téme zásady primeranosti a jej uplatňovanie pri jednotlivých inštitútoch trestného práva. Cieľom článku je definovanie pojmu zásady primeranosti v kontexte trestného práva a jej uplatnenie v trestnom práve hmotnom ako zásady pri ukladaní trestov páchateľovi trestného činu a v kontexte práva procesného ako zásade priamo definovanej v §2 ods. 2 Trestného poriadku a uplatňovanie vo viacerých procesných inštitútoch ako napr. inštitút predvolania, predvedenia a zabezpečenie svedka, príkazu na zatknutie, vydanie a odňatie veci, osobnej a domovej prehliadke.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zverejňovanie súdnych rozhodnutí , rozhodovacia činnosť súdov, rozhodovacia prax, súdne rozhodnutie, právna istota
Právna veta: Civilný sporový poriadok na viacerých miestach používa slovné spojenie rozhodovacia prax, ktorá v rôznych podobách nadobúda normatívny význam. Ide o kategórie ustálená rozhodovacia prax, rozdielna rozhodovacia prax a absentujúca rozhodovacia prax k určitej právnej otázke. Pre praktické uvedenie týchto kategórií do života je nevyhnutné vytvorenie materiálno-technických predpokladov. Jedným z týchto predpokladov je zabezpečenie publikácie súdnych rozhodnutí (predovšetkým všetkých rozhodnutí Najvyššieho súdu SR!) a ich verejná dostupnosť ako aj zabezpečenie dostatočne efektívneho vyhľadávania.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienky výkonu väzby, kolúzna väzba, maximálna lehota kolúznej väzby, dôvody väzby, rozhodnutie o väzbe
Právna veta: Slovenská advokátska komora (SAK) sa dlhodobo zaoberá podnetmi z praxe týkajúcimi sa podmienok výkonu väzby v konkrétnych prípadoch a upozorňuje na nadúžívanie tohto inštitútu. Väzba, ako najzávažnejší zásah so práva na osobnú slobodu, by mala byť riadne odôvodnená a trvať len nevyhnutný čas. SAK preto vyzýva na otvorenie odbornej diskusie k téme podmienok väzby.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvod väzby, dôvody väzby, návrh na vzatie do väzby, svedkovia kajúcnikov
Právna veta: Príspevok prináša zaujímavé odlišné stanovisko sudcu Ústavného súdu SR, ktorý sa v ňom zaoberal viacerými podnetnými témami, ako trvanie väzby na základe výpovedí kajúcnikov, inštitútom väzby, či nekonaním súdu z dôvodu šírenia choroby Covid - 19
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: trestné konanie, procesné lehoty, zmrazenie plynutia procesných lehôt v trestnom konaní
Právna veta: Príspevok, tak ako aj minulý rok, mapuje prechodnú právnu úpravu, ktorá aj v trestnom konaní zastavila plynutie niektorých procesných lehôt
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: miestna príslušnosť súdu, príslušnosť súdov v sporovom konaní, námietka miestnej príslušnosti, prikázanie sporu inému súdu
Právna veta: Portál www.najpravo.sk v článku Nový fenomén: Vyber si svoj súd zo dňa 9.5.2012 poukázal na triky, ktoré v tom čase používali podnikatelia a advokáti na obchádzanie ustanovení Občianskeho súdneho poriadku týkajúcich sa miestnej príslušnosti súdov. V roku 2020 som sa vo svojej praxi stretol s týmto konaním a na moje prekvapenie, platná právna úprava (Civilný sporový poriadok) podľa môjho názoru stále umožňuje zneužitie zákonnej úpravy týkajúcej sa miestnej príslušnosti, pričom takýto postup bude síce po formálnej stránke v súlade s Civilným sporovým poriadkom, avšak v skutočnosti bude mať za ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: vražda, vražda novonarodeného dieťaťa matkou, úkladná vražda, úmyselné usmrtenie, trestné činy proti životu
Právna veta: Článok sa zaoberá vymedzením skutkových podstát trestných činov, ktorých spoločným znakom je úmyselné usmrtenie iného.
Právna oblasť: Únijné právo
Kľúčové slová: neoprávnené zdržiavanie na ich území členského štátu, rozhodnutie o návrate maloletej osoby, povolenie na pobyt, žiadosť o azyl, konanie o azyle
Právna veta: Pred prijatím rozhodnutia o návrate maloletej osoby bez sprievodu musí členský štát overiť, či je pre maloletú osobu v štáte návratu zabezpečené primerané prijatie. Okrem toho, ak v štádiu odsunu už nie je zabezpečené primerané prijatie, členský štát nebude môcť vykonať rozhodnutie o návrate.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: kolúzna väzba, výkon kolúznej väzby, porušenie práv obvinených, väzobné stíhanie
Právna veta: Článok poukazuje na katastrofálne reálne podmienky vo výkone kolúznej väzby ako aj na niektoré trendy v trestnom konaní, ktoré sú prítomné pri využívaní inštitútu kajúcnika
Merito veci: NÁJOM BYTOV
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: nájom bytu, nájomná zmluva podľa občianskeho zákonníka , nájomné, zmluva o timesharingu, príslušenstvo bytu, byt definícia, vznik nájmu, krátkodobý nájom bytu
Právna veta: Cieľom publikácie Nájom bytov je prehľadné spracovanie právnej úpravy nájmu bytu v slovenskom právnom poriadku. Úvodná časť stručne približuje inštitút nájmu v jeho historickom vývoji. Samostatne rieši problematiku nájomnej, timesharingovej zmluvy, druhov nájmov, bytu ako pojmu, príslušenstva bytu a jeho odlišností od apartmánu. V ťažiskovej časti publikácie je sústredená pozornosť na úpravu inštitútu nájmu v súčasnom slovenskom právnom systéme, regulovanom popri sebe dvomi právnymi predpismi – Občianskym zákonníkom a zákonom o krátkodobom nájme ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: zásada rýchlosti, zásada efektívnosti, postup pri skrátenom vyšetrovaní, primeraná dĺžka prípravného konania, prípravné konanie
Právna veta: Príspevok sa zameriava na analyzovanie miery vyváženosti medzi potrebou zachovávania náležitej rýchlosti prípravného konania na jednej strane a efektívnosťou alebo inými slovami kvalitou prípravného konania na strane druhej. Priblížený bude systém základných pojmov a východísk, ktorý poslúži ako teoretický základ k ďalším častiam príspevku, v rámci ktorých budú analyzované najvýznamnejšie právne aj praktické mechanizmy zabezpečujúce rýchlosť prípravného konania spolu s vyhodnotením ich potenciálneho pozitívneho alebo negatívneho vplyvu na efektívnosť prípravného konania.
MENU