Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

September 2023     August 2023     Júl 2023     Jún 2023     Máj 2023     Apríl 2023     Marec 2023     Február 2023     Január 2023     September 2022     August 2022     Júl 2022     Jún 2022     Máj 2022     Apríl 2022     Marec 2022     Február 2022     December 2022     November 2022     Október 2022     Január 2022     September 2021     August 2021     Júl 2021     Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     December 2021     November 2021     Október 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Najvyšší správny súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: záznam zápisu práv k nehnuteľnostiam, excindačná žaloba, res iudicatae , určenie vlastníckeho práva, prekážka raz rozsúdenej veci
Právna veta: Dovolací súd zdôrazňuje, že ak je žalobca názoru, že mu patrí vlastnícke právo k predmetným nehnuteľnostiam, pri ktorých je v katastri nehnuteľností zapísaný ako vlastník niekto iný (A.T.P., s.r.o.), jediným spôsobilým právnym prostriedkom na odstránenie neistoty o skutočných právnych vzťahoch medzi stranami je žaloba o určení vlastníckeho práva, pretože súdne rozhodnutie o určení vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je podkladom na vykonanie zmeny zápisu v katastri nehnuteľností (§ 34 ods. 1 Katastrálneho zákona), na rozdiel od účinkov rozhodnutia o vylúčení veci z konkurznej podstaty. Z uvede ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: právne úkony za zamestnávateľa, prokúra, štatutárny orgán, zastúpenie podnikateľa, prokurista, výpoveď zo strany prokuristu
Právna veta: Rozhodnutie odvolacieho súdu totiž záviselo od dovolateľom vymedzenej právnej otázky, či prokúra udelená podľa ustanovení Obchodného zákonníka oprávňuje prokuristu konať za právnickú osobu ako zamestnávateľa, t. j. dovnútra spoločnosti v pracovnoprávnych vzťahoch, teda či inštitút prokúry bez ďalšieho napĺňa požiadavky podľa § 9 Zákonníka práce, pričom táto otázka v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená (§ 421 ods. 1 písm. b/ C. s. p.). 28. Podľa § 9 ods. 1 Zákonníka práce v pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony za zamestnávateľa, ktorý je právnická osoba, štatutárny ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vypratanie bytu, bytová náhrada, vykonateľné rozhodnutie súdu, náhradný byt
Právna veta: Orbiter dictum dovolací súd uvádza, že ak vykonateľné rozhodnutie ukladá, aby povinný vypratal byt, za ktorý treba zabezpečiť či už náhradný byt, alebo náhradné ubytovanie, exekútor vykoná exekúciu až vtedy, keď oprávnený preukáže, že pre povinného je zabezpečená taká bytová náhrada, aká je určená v rozhodnutí, ktoré je podkladom na exekúciu (§ 185 ods. 1 Exekučného poriadku). Pre posúdenie toho, či je rozhodnutie vykonateľné bude rozhodujúce naplnenie bytovej náhrady, tak ako je špecifikovaná vo vykonávanom rozhodnutí. Ak vykonávané rozhodnutie ukladá povinnosť vypratať byt po zabezpečení by ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Konkurzné právo
Kľúčové slová: speňaženie, konečná správa správcu, konečne správa správcu podstaty musí obsahovať, rozdelenie výťažku medzi veriteľov
Právna veta: Z ustanovenia § 29 ZKV vyplýva, že ak je skončené speňaženie, zostaví správca konečnú správu, ktorá sa netýka len postupu speňaženia, ale je celkovou bilanciou jeho činnosti. Musí preto obsahovať najmä súhrn konkurzných aktív, súhrn konkurzných pasív, výsledky prieskumných pojednávaní, výsledky incidenčných sporov, prehľad plnení, ktoré plnenia správca poskytol v priebehu konkurzu, prehľad výťažkov, ktoré boli dosiahnuté predajom, prehľad vecí a pohľadávok, ktoré správca sám vylúčil z podstaty. Konečná správa musí vyústiť v údaj o tom, aký vysoký výťažok má byť rozdelený medzi veriteľov a pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: uznanie práva, písomné uznanie dlhu, možnosť namietať existenciu pohľadávky
Právna veta: Z hľadiska požiadavky určitosti uznávacieho prejavu podľa § 110 ods. 1 OZ čo do dôvodu a výšky dlhu v písomnom uznaní dlhu nemusí byť výslovne použitý pojem „uznanie dlhu“, avšak až vtedy, ak bolo z okolností prípadu, t. j. v tomto prípade z textu vyjadrení žalovaných k výsledkom inventarizácie z 09.12.2008 nepochybné, že o takýto uznávací prejav išlo. Dovolací súd iba pripomína, že uznanie dlhu v zmysle § 110 ods. 1 OZ má právne dôsledky len z hľadiska plynutia a dĺžky premlčacej doby, nezbavuje dlžníka možnosti namietať v súdnom konaní samotnú existenciu pohľadávky.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o spotrebiteľskom úvere, anuitná splátka, splátky istiny, eurokonformný výklad noriem
Právna veta: Ustanovenie § 9 ods. 2 písm. k/ zákona č. 129/2010 Z.z. je potrebné interpretovať tak, že zmluva o spotrebiteľskom úvere nemusí nevyhnutne obsahovať číselné vyjadrenie každej jednotlivej zložky anuitnej splátky (t. j. istiny, úrokov a iných poplatkov). Takáto interpretácia uvedeného ustanovenia zodpovedá účelu Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. Apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS (ďalej len „Smernica“), právnym záverom uvedeným v rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-42/15, Home Credit Slovakia, a.s. proti C. K. z 9 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: preradenie na inú prácu, mimoriadne udalosti, na odvrátenie ktorých možno zamestnanca aj bez súhlasu preradiť na inú prácu, odvrátenie mimoriadnej udalosti, výnimka zo zásady zmluvnej voľnosti
Právna veta: Podľa § 55 ods. 4 Zákonníka práce zamestnávateľ môže preradiť zamestnanca aj bez jeho súhlasu na čas nevyhnutnej potreby na inú prácu, ako bola dohodnutá, ak je to potrebné na odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo na jej zmiernenie bezprostredných následkov. Pracovný pomer je osobitný druh občianskoprávneho vzťahu, v ktorom sa aplikuje princíp nadriadenosti zamestnávateľa nad zamestnancom. Príkladom je aj ustanovenie § 55 Zákonníka práce, keď zamestnávateľ v taxatívne určených prípadoch je povinný preradiť zamestnanca na inú, pre zamestnanca vhodnejšiu prácu. Jednostranné preradenie na inú pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: výpoveď daná zamestnávateľom, hmotnoprávne podmienky platnosti výpovede, stanovenie lehoty na prijatie ponuky inej práce , ponuka inej práce
Právna veta: Podľa § 63 ods. 2 písm. b/ ZP, zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď ... iba vtedy, ak zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu. Z obsahu citovaného zákonného ustanovenia je už na prvý pohľad zrejmé, že de lege lata stanovenie lehoty na prijatie ponuky inej práce netvorí kogentnú hmotnoprávnu podmienku výpovede zo strany zamestnávateľa. Takouto zákonnou podmienkou v tomto ohľade je (iba) ponuka inej práce. Pokiaľ odvo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: odporovateľnosť právneho úkonu, právny úkon započítania, ekvivalentný úkon, zhoršenie vymáhateľnosti pohľadávky
Právna veta: Všeobecnými predpokladmi odporovateľnosti sú: a) právny úkon dlžníka, b) účinnosť právneho úkonu dlžníka, c) ukrátenie uspokojenia pohľadávky veriteľa. Osobitnými predpokladmi odporovateľnosti v konkurznom konaní sú: a) vyhlásenie konkurzu, b) právny úkon dlžníka sa týka jeho majetku, c) ukrátenie pohľadávky veriteľa, ktorý si prihlásil pohľadávku. Odporovať možno len právnemu úkonu dlžníka. Dlžník vždy musí byť jednou stranou právneho úkonu alebo len jedinou stranou, ak ide o jednostranný právny úkon. Úspešnosť odporovateľnosti bude závisieť od toho, či sa majetok dlžníka jeho právnym úkonom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: Nájomca družstevného bytu, ktorý je členom bytového družstva, má nárok na prevod vlastníctva bytu podľa tohto zákona, ak nepožiadal o prevod vlastníctva podľa osobitného predpisu, neplatný je právny úkon, družstevný byt, bezpodielové spoluvlastníctvo nehnuteľnosti, člen družstva, zmluva o prevode vlastníckeho práva k družstevnému bytu
Právna veta: Podľa názoru dovolacieho súdu Zmluvu o prevode vlastníctva bytovej nehnuteľnosti uzatvorenú za vyššie uvádzaného skutkového stavu medzi bytovým družstvom na jednej strane a oboma manželmi (žalobcom ako členom družstva a žalovanou ako manželkou žalobcu), spoločnými nájomcami družstevného bytu, ako kupujúcimi na druhej strane, v ktorej zmluve manželia zhodne prejavili vôľu nadobudnúť družstevný byt do svojho BSM (žalobca v spore nepreukázal opak) nie je možné považovať za neplatnú pre rozpor s ustanovením § 28 zákona č. 182/1993 Z. z. len preto, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy bol výlučným č ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti, zastavenie trestného stíhania obvineného, oslobodenie spod obžaloby , neoprávnený zásah do ochrany osobnosti fyzickej osoby, vznesené obivnenie z trestného činu
Právna veta: Najvyšší súd konštatoval, že žalovaný (štát) nie je v týkajúcej sa náhrady nemajetkovej ujmy pasívne legitimovaný, lebo v danom skutkovom rámci ho nemožno poväzovať za subjekt, ktorý zasiahol do osobnostných práv žalobcu. Je pravdou, že vo vzťahu k požadovanej náhrade nemajetkovej ujmy dovolací súd poznamenal, že i keby žaloba na ochranu osobnosti podaná podľa ustanovení Občianskeho zákonníka smerovala proti pasívne legitimovanému subjektu, nemohla byť úspešná, lebo niektoré zásahy do osobnosti fyzickej osoby, i keď sa zdanlivo javia ako odporujúce objektívnemu právu, nemožno považovať za neop ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania, diskriminácia, porušenie zásady rovnakého zaobchádzania, obrátené dôkazné bremeno
Právna veta: Žalobkyňa dôvodila, že súdy v prejednávanej veci plne popreli inštitút obráteného dôkazného bremena v dôsledku čoho ju zaťažili povinnosťou preukázať diskriminačný charakter opatrení žalovaného, čo podľa jej názoru malo za následok nesprávny procesný postup. Vychádzajúc z dovolacích námietok dovolací súd zameral svoju pozornosť primárne na inštitút obráteného, resp. preneseného dôkazného bremena. Súdne konanie vo veciach súvisiacich s porušením zásady na rovnaké zaobchádzanie je civilným súdnym konaním sporového charakteru, v ktorom proti sebe stoja žalobca a žalovaný v navzájom protichodnom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vypovedať nájomnú zmluvu, zmena vlastníctva k nehnuteľnej veci, prenajímateľ a nájomca, nájomca, nový prenajímateľ, nespotrebované nájomné uhradené vopred, zmena vlastníckeho práva k predmetu nájmu
Právna veta: Podľa § 680 ods. 2 OZ, ak dôjde k zmene vlastníctva k prenajatej veci, vstupuje nadobúdateľ do právneho postavenia prenajímateľa a nájomca je oprávnený zbaviť sa svojich záväzkov voči prvšiemu vlastníkovi, len čo mu bola zmena oznámená alebo nadobúdateľom preukázaná. Citované ustanovenie upravuje osobitný spôsob právneho nástupníctva (právnej sukcesie), ku ktorému dochádza zo zákona (ex lege), bez ohľadu na to, či došlo k prechodu (napr. dedením) alebo k prevodu vlastníckeho práva. Zmyslom tohto ustanovenia je zaistiť kontinuitu nájomného vzťahu na strane prenajímateľa pre prípad, ak nastane p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia a. s. , neplatnosť uznesenie valného zhromaždenia s. r. o., zmena stanov, uznesenie valného zhromaždenia, zápisnica o valnom zhromaždeni
Právna veta: Základnou podmienkou podľa ustanovenia § 131 ods. 2 Obchodného zákonníka, aby mohol súd vyhovieť žalobe akcionára o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, je, že sa ho napadnuté uznesenie týka, t. j. že prijatím uznesenia v rozpore so zákonom, spoločenskou zmluvou alebo stanovami spoločnosti mohlo dôjsť k obmedzeniu jeho práv akcionára. S poukazom na vyslovené právne závery dospeli konajúce súdy k nesprávnym právnym záverom, keď súd prvej inštancie mal za to, že je povinnosťou súd skúmať ex offo splnenie tejto zákonnej podmienky. Dovolací súd je toho názoru, že pokiaľ zákon v usta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, trest odňatia slobody, polepšenie odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody, odsúdený v budúcnosti povedie riadny život, výkon časti trestu
Právna veta: Podľa § 66 ods. 1 Trestného zákona súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život, a b) ak ide o osobu odsúdenú za zločin po výkone dvoch tretín uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného nepodmienečného trestu odňatia slobody. Podľa § 66 ods. 2 Trestného zákona pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení súd prihliadne aj na povahu spáchaného trestného činu a n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: vylúčený sudca, námietka zaujatosti sudcu , vylúčenie sudcu z prejednávania veci, podanie trestného oznámenia na sudcu
Právna veta: Najvyšší súd považuje v tejto súvislosti za potrebné zdôrazniť, že sudca v rámci výkonu súdnictva rozhoduje o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb. Ako predstaviteľ súdnej moci je v porovnaní s inými častejšie objektom kritiky a jeho konanie a rozhodovanie sa môže stať predmetom sťažností a najrozmanitejších foriem vyjadrovania nespokojnosti, krajným prípadom ktorých je podanie návrhu na začatie konania smerujúceho proti sudcovi. Samotná skutočnosť, že strana (či jej zástupca) podala návrh na začatie (nejakého) konania voči sudcovi, alebo začatie takého konania iniciovala, nie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Najvyšší správny súd SR

Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zabezpečenie ubytovania, rozhodovanie o žiadosti o udelenie prechodného pobytu, zrušenie prechodného pobytu, štátny príslušník tretej krajiny, prechodný pobyt cudzinca, ubytovanie cudzinca
Právna veta: Podľa § 122 ods. 1 písm. a) ZoPC dokladom potvrdzujúcim zabezpečenie ubytovania sa rozumie [aj] čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti. Pritom zo žiadneho zo zákonných ustanovení nevyplýva, že by mal takýto cudzinec aj povinnosť počas prechodného pobytu bývať práve v tejto nehnuteľnosti. Podstatné je, že má takúto nehnuteľnosť k dispozícii. Takisto v prípade udelenia prechodného pobytu bez splnenia podmienky dokladu o zabezpečení ubytovania podľa výnimiek v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) body 1-5 vôbec neprichádza do úvahy, že by mal takýto cudzinec bývať v takto vopred označenej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: mimoriadne opravné prostriedky, správna žaloba opomenutého účastníka, zastavenie konania v správnom súdnictve, lehota na podanie opravného prostriedku, podanie správnej žaloby v správnom súdnictve
Právna veta: Samotný gramatický výklad umožňuje dvojaký výklad, keď slová z prvého odseku § 179 S.s.p., ktoré sú v strede sváru, je možné vykladať i tak, že síce jasne pomenúvajú začiatok plynutia relevantnej lehoty, ale jej koniec (teda do akej právnej udalosti nemali uplynúť tri roky) neoznačujú. Mohlo by ísť o okamih podania žaloby, alebo aj okamih rozhodnutia súdu, teda vydania uznesenia. 24. Systematický výklad aplikovaný správnym súdom (konkrétne porovnávacou metódou) považuje kasačný súd za celkom nevyhnuté doplniť o ťažiskové ustanovenie § 179 ods. 4 S.s.p., ktoré ako jediné s nedodržaním tejto tro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: základné zásady daňového konania, určovanie dane podľa pomôcok, náhradný spôsob určenia dane, stanovenie dane
Právna veta: Kasačný súd konštatuje, že určenie dane podľa pomôcok má subsidiárny charakter. Svojou podstatou ide o núdzový právny režim zisťovania základu dane. O jeho použití rozhodne správca dane. Senát kasačného súdu zdôrazňuje, že správca dane pristúpil k určeniu dane podľa pomôcok až po zistení objektívnej nemožnosti určiť daň v dôsledku nepredloženia daňových dokladov. Charakteristickým znakom postupu správcu dane pri určení dane podľa pomôcok je, že sa tu neuplatňuje zásada súčinnosti (§ 3 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z.). Určovanie dane podľa pomôcok je postup, ktorý správca dane môže uplatniť v d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: iný zásah orgánu verejnej správy, administratívne konanie, nezákonný zásah správcu dane, zablokovanie peňažných prostriedkov
Právna veta: Správny súdny poriadok zakony.judikaty.info 162/2015 - Správny súdny poriadok vymedzuje definičné znaky iného zásahu orgánu verejnej správy v § 3 ods. 1 písm. e/. Na účely prejednávanej veci je relevantná úprava pred bodkočiarkou, v zmysle ktorej sa pod iným zásahom rozumie faktický postup vykonaný pri plnení úloh v oblasti verejnej správy, ktorým sú alebo môžu byť práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzickej osoby a právnickej osoby priamo dotknuté. 13. Obsahom faktického iného zásahu orgánu verejnej správy je faktický postup vykonaný pri plnení úloh v oblasti verejnej správ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: odpočítanie dane platiteľom, daňové bremeno, nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty, daňový doklad, faktúra ako daňový doklad, prijatie zdaniteľného plnenia
Právna veta: Daňový subjekt má v daňovom konaní dve základné povinnosti: povinnosť tvrdiť a povinnosť svoje tvrdenia dokázať. Formálne sa obe tieto povinnosti realizujú tak, že daňový subjekt podá riadne vyplnené daňové priznanie (povinnosť tvrdiť), pričom spolu s ním predloží správcovi dane písomné doklady, ktoré je podľa právnych predpisov povinný viesť (dôkazná povinnosť). Takto si daňový subjekt splní svoje povinnosti v daňovom konaní, teda aj povinnosť dôkaznú. Ak však správca dane pri preverovaní uvedených písomných podkladov preukázateľne spochybní vierohodnosť, pravdivosť alebo úplnosť dôkazov pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: denegatio iustitiae, právomoc súdov, postúpenie veci podľa SSP, skúmanie príslušnosti, postup správneho orgánu
Právna veta: V aktuálnej právnej úprave absentuje ustanovenie, ktoré by explicitne upravovalo procesný postup pre postúpenie veci správneho súdu inému všeobecnému súdu ako správnemu.. Následok zastavenia súdneho konania pritom právna úprava spája len s postúpením veci spôsobeným nedostatkom právomoci súdov na jej rozhodnutie (§ 18 ods. 1 SSP) a postúpením veci inému orgánu nie súdu. Správny súd vyložil v prerokúvanej veci § 18 ods. 1 SSP tak, že zákonná podmienka postúpenia veci a zastavenia súdneho konania „vec nepatrí do právomoci súdov“ označuje nedostatok právomoci správnych súdov. Preto pod toto ust ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: umiestňovanie stavieb, využívanie územia a ochrana dôležitých záujmov v území, vlastníctvo k pozemku, záhradkové pozemkové úpravy, reštitučné rozhodnutia, územné vyčlenenie územia, zmena využitia územia
Právna veta: Problematika záhradkových pozemkových úprav nie je v judikatúre Najvyššieho súdu Slovenskej republiky cudzia. Právna otázka týkajúca sa toho, či sa jedná o (legálne) zriadenú záhradkovú osadu, bola predmetom rozhodovania najvyššieho súdu jednak pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov vydaných v rámci prvej etapy záhradkových pozemkových úprav ako i pri preskúmavaní zákonnosti reštitučných rozhodnutí, keďže existencia (legálne) zriadenej záhradkovej osady je prekážkou vydania pôvodného pozemku v zmysle reštitučných predpisov [§ 11 ods. 1 písm. e) zákona č. 229/1991 Zb. o úprave ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: určovanie dane podľa pomôcok, postup odvolacieho orgánu, odvolanie proti rozhodnutiu o dani určenej podľa pomôcok, pomôcky v zmysle Daňového poriadku nemožno považovať za plnohodnotné dôkazy, pri určovaní dane podľa pomôcok nedochádza k dokazovaniu v zmysle čo najúplnejšieho zisťovania a preverovania rozhodujúcich skutočností pre správne určenie dane
Právna veta: Kasačný súd ďalej uvádza že „pomôcky“ v zmysle § 48 ods. 1 a nasl. Daňového poriadku nemožno považovať za plnohodnotné dôkazy. Pri určovaní dane podľa pomôcok totiž nedochádza k dokazovaniu v zmysle čo najúplnejšieho zisťovania a preverovania rozhodujúcich skutočností pre správne určenie dane. Začatie tohto procesu je skutočne následkom pasivity daňového subjektu a jeho nespolupráce so správcom dane pri zisťovaní podkladov pre správne rozhodnutie o daňovej povinnosti. V tomto postupe správca dane určuje daň na základe jemu dostupných informácií získaných z rôznych listín, obsahu výpovedí fyzic ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: pojem priestupok, princíp prezumpcie neviny, priestupkové konanie, materiálne a formálne znaky priestupku
Právna veta: Kasačný súd v tejto súvislosti dodáva, že z legálnej definície priestupku podľa § 2 ods. 1 zákona č. 372/1990 Z. z. vyplýva jeho vymedzenie ako zavineného konania, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin. Aby bolo možné určité konanie charakterizovať ako priestupok, musí byť súčasne splnený jeho materiálny znak, ktorý je v zákonnej definícii vyjadrený ako zavinené konanie (úmyselné alebo nedbanlivostné), ktoré porušuje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, nenávratný finančný príspevok, postup riadiaceho orgánu pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania, vylúčenie možnosti súdneho prieskumu
Právna veta: Spornou právnou otázkou, ku ktorej riešeniu bol kasačný súd sťažovateľkou vyzvaný je, či rozhodnutia ukladajúce povinnosť vrátenia finančných prostriedkov podľa § 27a ods. 5 zákona o pomoci a podpore sú preskúmateľné v správnom súdnictve. Autoritatívne, mocenské odnímanie finančných prostriedkov, nadobudnutých na základe zákona o pomoci a podpore, prostredníctvom rozhodnutí orgánov verejnej moci, ktorými nepochybne dochádza k zásahu do vlastníckeho práva prijímateľov finančných prostriedkov, nesmie byť vylúčené zo súdneho prieskumu. Vyššie uvedené princípy rámcujú aj požiadavky na ústavne súl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosti vlastníkov, držiteľov, sprostredkovateľov, dovozcov, príjemcov, prepravcov, predávajúcich alebo iných fyzických osôb, fyzických osôb-podnikateľov alebo právnických osôb, ktoré sú oprávnené disponovať so zvieratami, násadovými vajciami, produktmi živočíšneho pôvodu alebo živočíšnymi vedľajšími produktmi, iné správne delikty veterinárne, skutková podstata správneho deliktu, zákon odkazuje na vyhlášku
Právna veta: Kasačný súd sa preto musí vysporiadať primárne s tou právnou otázkou, či na naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu stačí porušenie povinnosti stanovenej vyhláškou precizujúcou zákonnú normu alebo sa vyžaduje porušenie povinnosti stanovenej explicitne len zákonom. Kasačný súd pripomína, že samotný zákon o veterinárnej starostlivosti v § 37 ods. 2 písm. b) vymedzuje len povinnosť zabezpečovať registráciu zvierat, no nestanovuje lehotu, v ktorej treba hlásenie o zmenách zaslať ani nestanovuje povinnosť urobiť tak preukázateľne. Obdobne to nestanovuje ani § 50 ods. 1 písm. e) zákona o vet ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: porušenie práva na spravodlivý súdny proces, doručenie vyjadrení, nesprávny procesný postup, replika, duplika
Právna veta: Replika, t.j. vyjadrenie žalobcu k vyjadreniam žalovaného a ďalších účastníkov k žalobe a duplika, t.j. vyjadrenie žalovaného a ďalších účastníkov k replike tvoria tzv. druhé kolo "písomnej prípravnej fázy konania", účelom ktorého je zabezpečiť podklady pre rozhodnutie správneho súdu vo veci, či už na nariadenom ústnom pojednávaní alebo bez neho. Súčasné znenie Správneho súdneho poriadku vymedzuje repliku a dupliku podobne ako jeho historickí predchodcovia, ale možnosť ich podania spája s procesnou aktivitou účastníkov konania. Replika aj duplika majú de lege lata fakultatívny charakter, pričo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: podmienky nároku na materské, rodičovské dávky, materské dávky, starostlivosť o dieťa, prerušenie starostlivosti o dieťa
Právna veta: Starostlivosť o dieťa musí byť založená na reálnom základe, t.j. iný poistenec sa musí o dieťa osobne starať, pričom táto skutočnosť vyplýva jednak zo samotnej dikcie § 49 ods. 1 veta prvá zákona č. 461/2003 Z.z., podľa ktorého iný poistenec na základe dohody s matkou „prevezme“ dieťa do starostlivosti, a ktorý sa o toto dieťa stará, čo treba vykladať tak, že iný poistenec čo do starostlivosti o dieťa zaujme miesto po matke (nahradí ju) a jednak z § 51 zákona č. 461/2003 Z.z., ktoré rieši prerušenie starostlivosti o dieťa a s ním spojený zánik nároku na materské v prípade, ak sa poistenec podľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie exekúcie súdom, neplatnosť rozhodcovskej doložky, rozhodcovský súd, dôvody zastavenia exekúcie, rozhodca bez právomoci na rozhodovanie sporu, rozhodcovský sudca bez právomoci na rozhodovanie sporu, nezákonné rozhodnutie rozhodcovského súdu
Právna veta: Zjavná neplatnosť rozhodcovskej doložky a predovšetkým to, že ad hoc rozhodca nespĺňa zákonné predpoklady na prijímanie rozhodcovských rozsudkov, je ústavne akceptovateľným dôvodom na konštatovanie dôvodu zastavenia exekúcie podľa § 61k ods. 1 písm. d) Exekučného poriadku. Takáto úvaha okresného súdu zodpovedá tomu, že z ústavného hľadiska exekúcia môže byť nariadená len na základe titulu, ktorý je vykonateľný po formálnej i materiálnej stránke, a ak je exekúcia vedená na podklade exekučného titulu, ktorý nespĺňa tieto požiadavky, musí byť v každom štádiu konania zastavená. Tak ako rozhodcovs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 421 CSP, princíp právnej istoty, odklon od ustálenej rozhodovacej praxe, viazanosť dovolacieho súdu rozhodnutiami ústavného súdu, rešpektovanie doktríny ústavného súdu, rešpektovanie rozhodovacej praxe ústavného súdu
Právna veta: Ústavný súd uvádza, že nemožno považovať za správne a spravodlivé, aby dovolací súd striktne formalistickým výkladom § 421 ods. 1 písm. a) CSP ignoroval existenciu rozhodnutia ústavného súdu v obdobnej veci so záverom, že je viazaný len rozhodnutiami najvyššieho súdu ako dovolacieho súdu. Najvyšší súd teda mal pristúpiť k náležitému meritórnemu prejednaniu dovolania, v rámci ktorého mal dôsledne posúdiť, či krajský súd napadnutým rozhodnutím plne rešpektoval doktrínu nielen najvyššieho súdu, ale aj ústavného súdu.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zákaz požadovať úhradu poplatkov za vedenie alebo správu úveru, neprijateľné zmluvné podmienky, nerovnováha v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, vedenie úveru, správa úveru, poplatok za správu úveru, poplatok za vedenie úveru, plnenie v záujme spotrebiteľa
Právna veta: Práve poplatky za vedenie či správu úveru (tzv. mesačné paušály) je potrebné považovať za neprijateľné zmluvné podmienky, keďže predstavujú plnenie, ktoré nie je v záujme spotrebiteľa, a konanie banky spočívajúce v účtovaní takýchto poplatkov možno hodnotiť ako poškodzujúce spotrebiteľa. - Podľa názoru konajúceho súdu je pre spotrebiteľa vždy neprijateľné spoplatňovanie akýchkoľvek úkonov a služieb dodávateľa, ktorými neposkytuje spotrebiteľovi skutočné protiplnenie, ale naopak sú uvedené úkony vykonávané vo vlastnom záujme dodávateľa. Súdna prax už zaujala stanovisko, že dojednanie poplatku z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: sankcia za nesplnenie alebo porušenie povinnosti alebo obmedzenia verejným funkcionárom, medzera v zákone, zásady administratívneho trestania, povinnosti a obmedzenia verejných funkcionárov, konanie proti verejnému funkcionárovi, konanie o uložení sankcie verejnému funkcionárovi, zásady ukladania trestných sankcií, zánik deliktuálnej zodpovednosti
Právna veta: Zohľadňujúc argumentáciu navrhovateľa, ústavný súd konštatuje, že ústavný zákon neobsahuje úpravu, ktorá explicitne so zánikom statusu verejného funkcionára „automaticky“ spája zánik „deliktuálnej“ a s tým spojenej sankčnej zodpovednosti osoby za porušenie ustanovenej povinnosti alebo obmedzenia, ktorého sa táto osoba dopustila v čase, keď ešte verejným funkcionárom bola. Na druhej strane v ústavnom zákone rovnako absentuje aj úprava určenia doby pretrvávania zodpovednosti verejného funkcionára za porušenie takýchto ustanovení ústavného zákona ukladajúcich povinnosti alebo obmedzenia verejnému ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: veľký senát, právo na zákonného sudcu, porušenie práva na zákonného sudcu, dôvodová správa k CSP, odlišná interpretácia právnych noriem, rozhodovanie veľkého senátu, spor o interpretáciu právnej normy, meritórne rozhodnutie veľkého senátu
Právna veta: Pojem zákonného sudcu je definovaný viacerými na seba nadväzujúcimi kritériami, ktoré súčasne tvoria navzájom prepojené garancie reálneho obsahu tohto základného práva. (..) Porušenie povinnosti predložiť vec veľkému senátu danej ustanovením § 48 ods. 1 CSP nie je iba porušením tohto zákonného ustanovenia, ale s ohľadom na ustanovenie čl. 48 ods. 1 prvú vetu ústavy aj pochybením, ktoré má ústavnoprávny rozmer. Z ústavného príkazu, že „nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi“, ako jedného z princípov právneho štátu vyplýva, že nerešpektovanie zákona, v akom zložení má byť vec rozhodovaná, p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti poisťovateľa, priamy nárok poškodeného, úroky z omeškania z náhrady škody, poistné plnenie pri náhrade škody spôsobenej prevádzkou dopravných prostriedkov, poistné plnenie a úroky z omeškania, náhrada škody spôsobená prevádzkou dopravných prostriedkov
Právna veta: Poisťovňa bola poškodeným priamo žalovaná, a preto sa na priznanie úroku z omeškania vzťahujú ustanovenia, podľa ktorých sa poisťovňa dostáva do omeškania bezprostredne po tom, ako si poškodený u nej uplatní svoj priamy nárok na náhradu škody s tým rozdielom, že na úrok z omeškania nemá nárok za obdobie troch mesiacov na šetrenie poistnej udalosti a 15 dní na výplatu, ak k výplate žiadanej náhrady skutočne došlo. Tým však zrejme nemá byť dotknutý rozsah poistného plnenia, ktorým je krytie nárokov poškodeného na náhradu škody spôsobenej prevádzkou dopravného prostriedku, ktorá pre plné (štandar ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: nárok na jednorazové odškodnenie, druh a družka, neprípustnosť extenzívneho výkladu, manžel a manželka, ochrana manželstva, oprávnený na jednorazové odškodnenie
Právna veta: Náš právny poriadok pojem druh alebo družka nepozná. Vzťah druha a družky nemá z hľadiska slovenského práva právnu relevanciu. (...) Na druhej strane pojem manžel, resp. manželka je v našom právnom poriadku pomerne jasne definovaný a hovorí o osobe, ktorá s druhou osobou uzatvorila manželstvo podľa zákona o rodine. (...) Vzhľadom na uvedenú štruktúru, obsah jednotlivých pojmov a ich jasné zákonné rozlišovanie nemožno konštatovať, že do najširšieho prípustného pojmu „manžel, resp. manželka“ patrí aj pojem druh, resp. družka, príp. spolužijúca osoba alebo blízka osoba. Extenzívny výklad tak do ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti, zásah do osobnostných práv, žaloba o ochranu osobnosti, oprávnená miera kritiky, ochrana osobnosti verejne činných osôb, spor o ochranu osobnosti
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu jednoznačne v rámci politického boja nemožno využiť tretie osoby konajúce v zhode s kandidátom vo voľbách bez toho, aby sa na tieto tretie osoby nazeralo ako na osoby, ktoré sú povinné znášať vyššiu mieru kritiky. Ak by to tak nebolo, kandidáti vo voľbách by mohli zneužívať tretie osoby pre účely realizácie „špinavej“ ostrej politickej kampane bez právnych následkov pre kandidátov i tieto tretie osoby. Kandidáti by sa zbavili zodpovednosti s poukázaním na to, že predsa to nie „oni“ ale „tretie osoby“ realizovali v ich prospech politickú kampaň, a za spôsob jej veden ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Únijné právo
Kľúčové slová: povinné zmluvné poistenie, práva a povinnosti poisťovateľa, úroky z omeškania podľa OZ, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, úroky z omeškania z náhrady škody, eurokonformný výklad smernice , plnenie z povinného zmluvného poistenia
Právna veta: Pokiaľ by skutočne poistiteľ (terminológia Občianskeho zákonníka) či poisťovateľ (terminológia ZoPZP) prakticky nemal poskytnúť aj úroky z omeškania skôr ako po uplynutí 15 dní od právoplatnosti rozsudku (kedy by sa zjavne vyžadovalo iniciovanie ďalšieho súdneho konania, čo sa nejaví ako práve efektívne), potom sa poistiteľovi jednoducho oplatí viac súdiť sa a odkladať okamih jeho plnenia (keď pri pokračujúcej devalvácii hodnota peňazí neustále klesá). Účelom ZoPZP je však zlepšiť postavenie poškodeného – veď aj na ten účel zákonodarca vykreoval osobitný priamy žalovateľný nárok poškodeného vo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: konanie o preskúmaní zákonnosti príkazu na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky a príkazu na zistenie a oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke, zásah do práva na súkromie, preskúmanie zákonnosti zásahu do práva na súkromie, záznam o telekomunikačnej prevádzke, nevznesenie obvinenia
Právna veta: Právna úprava podľa § 362f Trestného poriadku bola prijatá na účely ochrany práv tých osôb, ktorých záznamy o telekomunikačnej prevádzke boli v priebehu spravidla prípravného konania zabezpečené, ale napokon sa nestali podkladom pre postup podľa § 206 ods. 1 Trestného poriadku. Dotknutá úprava teda vo svojej podstate neslúži k ochrane práv obvineného z trestného činu, ale, naopak, osoby, ktorá v konečnom dôsledku obvinená nebola, preto jej zákonodarca poskytol možnosť do dvoch mesiacov od oznámenia zničenia získaných (a nepoužitých) údajov iniciovať konanie na preskúmanie zákonnosti ich získan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie zrušené len v dôsledku dovolania podaného v prospech obvineného, zmena právnej kvalifikácie skutku súdom, zásada zákazu zmeny k horšiemu, derogačný rozsudok dovolacieho súdu, ochrana obhajobných práv v trestnom konaní
Právna veta: Vo vzťahu k inštitútu zákazu zmeny k horšiemu v tomto prípade podľa § 391 ods. 2 Trestného poriadku ide navyše v primárnom procesnom kontexte práve o prostriedok ochrany obhajobných práv majúci zabezpečiť uplatnenie opravného prostriedku obvineným bez obavy zo zhoršenia vlastnej situácie (obdobne ako v odvolacom a sťažnostnom konaní). Pri riešení tejto otázky z pohľadu ústavnej sťažnosti a dôvodu dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku je teda relevantný záver (v jeho alternatívach), či pri hodnotení (tvrdeného) nedovoleného neprospechu ide výlučne o porovnanie pôvodného právo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: odstupné, nárok na odstupné, kogentná povaha zákonníka práce, neplatná dohoda o odstupnom
Právna veta: Zákonný rámec vzniku nároku na odstupné, ako aj jeho rozsah je obsiahnutý v § 76 ods. 1 až 7 Zákonníka práce, pričom v ods. 1 a 2 je upravený minimálny zákonný nárok odstupného v stanovených prípadoch, keď pri organizačných a racionalizačných opatreniach dochádza k skončeniu pracovného pomeru či už dohodou alebo výpoveďou, a to diferencovane podľa počtu odpracovaných rokov. Úprava podľa ods. 7 tohto ustanovenia umožňuje poskytnúť zamestnancovi odstupné aj v iných prípadoch, aké sú uvedené v ods. 1 a 2, avšak svojim obsahom a účelom nesmie odporovať zákonu, obchádzať ho, priečiť sa dobrým mravo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: zanedbanie povinnej výživy, dokonaný trestný čin, trváci trestný čin, pokračovací trestný čin , dokončený trestný čin
Právna veta: Ide o pokračovací trestný čin trváci s prvkami hromadného trestného činu, ktorý je dokončený až dokonaním posledného útoku, teda vyhlásením odsudzujúceho rozsudku súdom prvého stupňa. Dokonaný (nie dokončený) je trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. naplnením jeho zákonných znakov, t. j. okamihom, keď páchateľ najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného (§ 207 ods. 1 Tr. zák.) alebo sa úmyselne vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného (§ 207 o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: podmienky prípustnosti obnovy konania, dôvody obnovy konania, subjektívna a objektívna lehota na podanie návrhu na obnovu konania, žaloba na obnovu konania
Právna veta: Obnova konania je mimoriadny opravný prostriedok, ktorý má povahu výnimky zo zásadnej nezmeniteľnosti právoplatného rozhodnutia. Vzhľadom na to je jeho prípustnosť vo viacerých smeroch obmedzená. Právoplatné rozhodnutie (predovšetkým právoplatný rozsudok, právoplatné uznesenie alebo právoplatný platobný rozkaz) môže účastník konania napadnúť žalobou na obnovu konania, ak sú tu skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy, ktoré bez svojej viny nemohol použiť v pôvodnom konaní, pokiaľ môžu preňho privodiť priaznivejšie rozhodnutie vo veci. Musí ísť o také skutočnosti alebo dôkazy, ktoré existova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: obmedzenia pri výkone záložného práva, prednosť registrovaných záložných práv, všeobecná prevenčná povinnosť, záložné právo vznikajúce zo zákona, konkurencia záložných práv
Právna veta: V rozhodovanej veci ide o situáciu, keď vlastník bytu, ku ktorému je zapísané záložné právo zo zákona, založil byt na účel získania úveru, čím vzniklo ďalšie záložné právo, ktoré je zmluvným záložným právom. Vzniká otázka, či má vzhľadom na svoju povahu zákonné záložné právo prednostné postavenie pri konkurencii viacerých záložných práv. V konaní bolo preukázané aj s prihliadnutím na znenie ustanovenia § 151k ods. 1 OZ, že zákonné záložné právo bolo registrované skôr. Tento zápis má len deklaratórny charakter a táto skutočnosť vôbec nemusí byť zapísaná na príslušnom liste vlastníctva. Odvolac ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: oprávnený držiteľ , dobromyselnosť pri vydržaní, neoprávnenosť držby
Právna veta: Subjekt, ktorý sa bude dovolávať súdnej ochrany podľa § 130 ods. 2 bude musieť okrem iného tvrdiť, resp. preukázať okolnosti, z ktorých možno usudzovať na jeho dobromyseľnosť, teda okolnosti svedčiace o poctivosti právneho dôvodu nadobudnutia veci, resp. práva, nie samú dobromyseľnosť ako vnútorné presvedčenie psychický stav. V takom prípade ten, kto popiera dobromyseľnosť držiteľa, má dôkazné bremeno na preukázanie neoprávnenej držby. Dobromyseľnosť je vnútorný psychický stav. Tento však nemožno priamo dokázať. Možno o nej usudzovať iba z okolností, v ktorých sa tento psychický stav navonok p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecné náležitosti právneho úkonu, ručiteľské vyhlásenie, platnosť ručiteľského vyhlásenia, písomné ručiteľské vyhlásenie, konkretizácia záväzku dlžníka, podpis ručiteľského vyhlásenia
Právna veta: Ručiteľské vyhlásenie pre svoju platnosť okrem všeobecných požiadaviek na platnosť právnych úkonov (§ 34 a nasl. Občianskeho zákonníka) vyžaduje predovšetkým, aby za 1. bolo urobené v písomnej forme (nedodržanie písomnej formy je sankcionované neplatnosť ručiteľského vyhlásenia), za 2. obsahovalo konkretizáciu záväzku dlžníka, ktorý je ručením zabezpečený (a to najčastejšie špecifikáciou zmluvy veriteľa s dlžníkom, z ktorej záväzky sú ručením zabezpečené, resp. aj uvedením konkrétnej výšky záväzku a pod., pričom ručiť je možné aj za záväzok, ktorý vznikne v budúcnosti), za 3. obsahovalo vyhlás ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie vo veciach obchodného registra a rozhodovanie o námietkach proti odmietnutiu vykonania zápisu, registrový súd, obchodný register, nadobúdanie práv a povinností zápisom, údaje zapísané do obchodného registra
Právna veta: Registrový súd v zásade nepreskúmava správnosť údajov uvedených v návrhu, ani správnosť priložených listín, ale len to, či návrh je úplný, či sú priložené všetky prílohy v predpísanej forme a zhodu údajov uvedených v návrhu s údajmi v prílohách, ako aj splnenie ďalších zákonom taxatívne stanovených formálnych predpokladov zápisu. Zodpovednosť za obsahovú stránku návrhu a príloh, a teda aj za obsahovú stránku údajov zapísaných na ich základe do obchodného registra, je teda na navrhovateľovi zápisu, resp. na osobe osvedčujúcej listinu tvoriacu prílohu na zápis. Odvolací súd v predmetnej veci pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu, predpoklady všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu, konaním zamestnanca spôsobená škoda zamestnávateľovi
Právna veta: Z ustanovenia § 179 vyplýva, že pre vznik všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu musia byť splnené nasledujúce predpoklady: vznik škody pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s týmto plnením, protiprávny úkon, porušenie povinnosti pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi alebo úmyselné konanie proti dobrým mravom, príčinnú súvislosť medzi porušením povinnosti a vznikom škody, zavinenie na strane zamestnanca. Pre zodpovednosť zamestnanca za škodu podľa tohto ustanovenia sa vyžaduje splnenie všetkých uvedených predpokladov. Ak nie je splnený čo len ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: vyššia moc, nemožnosť plnenia, pôsobnosť zákonníka práce, vis maior
Právna veta: Pokiaľ ide o námietku žalovaného, že pandémia COVID-19 ako vyššia moc ho mala zbaviť zodpovednosti za uspokojenie nárokov uplatnených žalobkyňou, odvolací súd uvádza, že ani tento názor žalovaného nie je správny. Za vyššiu moc (vis maior) sa považuje nepredvídateľná a neodvrátiteľná udalosť spôsobujúca škodu (napr. živelná pohroma). To znamená, že vyššia moc je okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť za vzniknutú škodu, ale nepredstavuje podľa odvolacieho súdu samostatnú právnu skutočnosť, ktorá by spôsobovala zánik záväzku. Inými slovami, Zákonník práce a ani Občiansky zákonník, ktorého aplikovat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vlastník veci sa musí zdržať, obťažovanie susedov hlukom, pachom a i., pozitívne konať
Právna veta: Zo znenia § 127 ods.1 Občianskeho zákonníka ukladajúceho vlastníkovi povinnosť zdržať sa konaní tam vymenovaných a z toho, že vlastník obťažuje iného alebo ohrozuje výkon práv iného tým, čo inak tvorí obsah jeho vlastníckeho práva, vyplýva, že podľa tohto ustanovenia sa možno žalobou domáhať len uloženia povinnosti zdržať sa presne vymedzeného rušenia, nie však povinnosť niečo pozitívne konať. Na vlastníkovi bude, aby si sám zvolil opatrenie, ktorým zamedzí ďalšiemu obťažovaniu suseda, prípadne ohrozovaniu výkonu jeho práv. Či sú opatrenia urobené žalovanými dostatočné, možno riešiť v exekučno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: nebezpečné vyhrážanie, spáchanie trestného činu závažnejším spôsobom konania, fyzické násilie, verbálne vyhrážky
Právna veta: Prvostupňový súd v odôvodnení svojho rozhodnutia riadne zdôvodnil, prečo neakceptoval argument obhajcu, že násilné konanie je už pojmovým znakom základnej skutkovej podstaty prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1 Tr. zák. Odvolací súd sa stotožňuje so záverom prvostupňového súdu, že podľa uvedeného ustanovenia sú postihované výlučne verbálne vyhrážky. Pokiaľ sa k nim pridruží fyzické násilie ako zákonom predpokladaný typ závažnejšieho spôsobu konania, ide o konanie trestné podľa § 360 ods. 2 písm. a) Tr. zák. v spojení s § 138 písm. d) Tr. Zák
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: podiely oboch manželov sú rovnaké, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva, princíp parity, ovplyvnenie podielov pri vyporiadaní BSM
Právna veta: Podľa § 150 Občianskeho zákonníka pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Toto ustanovenie upravuje zásady, z ktorých treba vyhádzať pri vyporiadaní BSM. Základnou zásadou pre vykonanie vyporiadania BSM je, že podiely oboch manželov sú rovnaké (princíp parity). Z tejto zásady však zákon pripúšťa výnimky, ktoré umožňujú podiely určiť aj iným pomerom. Výšku podielov môže ovplyvniť napríklad skutočnosť, že niektorý z manželov sa napriek svojim schopnostiam a možnostiam nestaral o rodinu, že sa nepričiňoval (hoci mohol) o nadobudnutie a zveľaďovanie spoločných vec ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: nároky z vád tovaru, nemožnosť odchýlenia sa od ustanovení Obchodného zákonníka, kogentnosť v obchodnom práve
Právna veta: Keďže ustanovenia §§ 436-441 OBZ nie sú kogentnými ustanoveniami, t.j. ustanoveniami, od ktorých sa zmluvné strany nemôžu odchýliť (vymedzené v § 263 ods. 1 OBZ) môžu sa strany zmluvy dohodnúť aj na inom nároku z vád tovaru, pretože nároky upravené v § 436 až § 437 OBZ môžu zmluvné strany dohodou rozšíriť.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: zanedbanie povinnej výživy, minimálne výživné , výživné, sumy životného minima, vyživovacia povinnosť voči dieťaťu
Právna veta: Krajský súd dodáva, že vyživovacia povinnosť voči maloletým deťom je jednou zo základných povinností rodiča voči dieťaťu a flagrantný prístup k tejto povinnosti musí viesť k postihu rodiča. Predpokladom zodpovednosti za trestný čin podľa § 207 Trestného zákona je, že povinnosť vyživovať iného vyplýva priamo zo zákona, a preto nie je nevyhnutné, aby vyživovacia povinnosť a jej rozsah boli určené rozhodnutím súdu. Vyživovaciu povinnosť voči maloletým deťom upravuje Zákon o rodine v ust. § 62 ods. 1, v zmysle ktorého plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, návrh na nariadenie predbežného (neodkladného opatrenia), schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov, hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Právna veta: Keďže rozhodnutia prijaté hlasovaním vlastníkov bytov a nebytových priestorov zaväzujú všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, zakladajú pre všetkých rovnaké a nerozlučné práva a povinnosti vlastníkov. Preto aj návrh na nariadenie neodkladného opatrenia podľa § 14a ods. 8 zákona č. 182/1993 Z. z. musí smerovať proti všetkých ostatným vlastníkom bytov a nebytových priestorov bez ohľadu na to, či títo boli prítomní na schôdzi, resp. či sa zúčastnili písomného hlasovania, na ktorom sa prijali predmetné sporné rozhodnutia ako výsledok napádaného hlasovania, a bez ohľadu n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, osobitná povaha prevádzky motorového vozidla, dopravná nehoda , okolnosti ktoré majú pôvod v prevádzke
Právna veta: Pokiaľ sa žalobca v konaní domáha zaplatenia sumy 5.570 eur titulom náhrady škody na zdraví v dôsledku dopravnej nehody, ktorej dej odvolací súd vyššie uvádza, je potrebné nárok žalobcu posudzovať práve v zmysle § 427 ods. 1 Občianskeho zákonníka, tak ako to správne posúdil súd prvej inštancie a nie v zmysle § 428 Občianskeho zákonníka, tak ako to žiada žalobca vo svojom odvolaní, nakoľko východiskovou požiadavkou vzniku nároku na náhradu škody je, aby škoda bola vyvolaná osobitnou povahou prevádzky dopravného prostriedku. Zodpovedným subjektom je prevádzkovateľ dopravy (§ 427 ods. 1) alebo p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vykonanie súdnych pojednávaní len v nevyhnutnom rozsahu počas pandémie, uskutočňovanie súdnych pojednávaní, zrušenie pojednávania, upovedomenie o odročení pojednávania
Právna veta: Podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu súdy vykonávajú pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia len v nevyhnutnom rozsahu. Táto právna úprava však neznamená, že súdy nesmú uskutočňovať pojednávania, ale je len opatrením, pre obmedzenie súdnych pojednávaní, pričom v konkrétnom prípade bolo vecou úvahy zákonného sudcu, či pojednávanie uskutoční. V prípade ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: osobitné ustanovenia o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru v dome, nájom obecného bytu, zmluva o prevode vlastníctva bytu, nájom na dobu neurčitú
Právna veta: Správnosť záverov súdu prvej inštancie o tom, že povinnosť prenajímateľa previesť byt do vlastníctva fyzickej osoby vzniká len v prípade, ak ide o nájom bytu na dobu neurčitú v zmysle § 16 ods. 1 a § 29a ods. 1 bytového zákona, žalobcovia nevyvrátili žiadnou relevantnou argumentáciou alebo judikatúrou súdov. Záver súdu v tejto otázke je v súlade s účelom bytového zákona, ktorým bola privatizácia bytového fondu, vybudovaného zo spoločných prostriedkov pred r. 1989 v prospech fyzických osôb, ktoré byty trvale užívali na realizáciu svojich bytových potrieb. Nájom na dobu neurčitú je i podľa odbor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí , subjektívna premlčacia doba, objektívna premlčacia doba, nárok na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia
Právna veta: Podľa § 107 OZ právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil. Jedná sa o tzv. subjektívnu premlčaciu dobu, ktorá je však limitovaná objektívnou premlčacou dobou, a najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo. Pri uplatnení nároku na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia zákon upravuje dvojitú kombinovanú premlčacia doba, a to subjektívnu, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: dielo, zmluva, nároky z vád diela, odstúpenie od zmluvy o dielo, vady na prevzatom diele
Právna veta: Pokiaľ žalobkyňa mala za to, že prevzaté dielo trpí vadami (neprevedené, či zle prevedené práce), vznikol jej nárok na uplatnenie nároku z vád, nie však na odstúpenie od zmluvy v zmysle § 642 ods.1 OZ.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: prerokovanie výpovede z pracovného pomeru, účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru, absolútne neplatný právny úkon, neplatné skončenie pracovného pomeru
Právna veta: Podľa § 74 ZP výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, inak sú výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru neplatné. Zástupca zamestnancov je povinný prerokovať výpoveď zo strany zamestnávateľa do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom a okamžité skončenie pracovného pomeru do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom. Ak v uvedených lehotách nedôjde k prerokovaniu, platí, že k prerokovaniu došlo. Citované ustanov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: odstúpenie od zmluvy, výpoveď zmluvy na dobu neurčitú, nemožnosť plnenia, podmienka, dohoda o zrušení záväzku, bezdôvodné obohatenie získané plnením, ktorého právny dôvod odpadol, bezdôvodné obohatenie
Právna veta: Skutková podstata bezdôvodného obohatenia získaného plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, sa týka tých prípadov, keď v okamihu poskytnutia plnenia existuje právny dôvod plnenia, ale následne, v dôsledku ďalšej právnej skutočnosti, stratil svoje právne účinky (odpadol ). Tak je tomu v prípade, kedy záväzkový vzťah zanikne v dôsledku platného odstúpenia od zmluvy ( § 48 Občianskeho zákonníka), alebo výpovede zmluvy ( § 582 Občianskeho zákonníka ), alebo dohody strán ( § 572 ods. 2 Občianskeho zákonníka), alebo nemožnosti plnenia ( § 575 Občianskeho zákonníka ), či splnenia rozväzovacej podm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zaraďovanie pohľadávok do jednotlivých skupín, účinky vyhlásenia konkurzu na plán
Právna veta: Zverejnením uznesenia súdu o skončení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku zanikajú účinky začatia reštrukturalizácie, čo znamená, že na majetok dlžníka je možné viesť exekúciu a nie sú dané ani procesné prekážky pre začatie konkurzného konania a vyhlásenie konkurzu. Právnym dôsledkom vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka alebo preberajúcej osoby v období, keď plán ešte nie je splnený, je neúčinnosť plánu voči všetkým účastníkom plánu, ktorých práva z plánu ešte nie sú splnené. ZKR teda poskytuje právnu ochranu veriteľom vo všetkých prípadoch neúčinnosti schváleného a potvrdeného plánu. V ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právoplatné rozsudky ukladajúce povinnosť prejavu vôle nahradzujú tento prejav., právoplatné rozhodnutie veci, petit, uloženie povinnosti a nahradenie prejavu vôle
Právna veta: Podať žalobu o nahradenie prejavu vôle vyplýva z § ust. 229 CSP. Skutočným zmyslom takéhoto petitu je, aby rozsudky nahradzujúce prejav vôle sa mohli po právoplatnosti rozsudku rovno zapísať do príslušného katastra a mali za následok zmenu vlastníckeho práva. Ak by úprava podľa § 229 CSP neexistovala, rozsudky len upravujúce povinnosť uzavrieť zmluvu, ktorá by nebola súčasťou petitu žaloby alebo súčasťou rozsudku by bolo potrebné exekučne vykonať prostredníctvom ukladania pokút, čo by bolo nehospodárne a zbytočné. Pri rozsudkoch podľa § 229 CSP žiadna exekúcia neprebieha. Právoplatnosťou rozs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: nutná obrana, zjavne neprimeraná obrana, obrana voči útočníkom, kopnutie do hlavy
Právna veta: Krajský súd konštatuje, že pre to, aby mohol súd konanie obžalovaného posudzovať ako nutnú obranu v zmysle § 25 Trestného zákona, takáto obrana nesmie byť celkom zjavne neprimeraná útoku. Samozrejme, obrana nemusí byť proporcionálna útoku, dokonca môže byť neprimeraná útoku, vylúčená je iba celkom zjavne neprimeraná obrana. Okolnosti, podľa ktorých sa hodnotí primeranosť, resp. celkom zjavná neprimeranosť obrany k útoku, sú uvedené v § 25 ods. 2 Trestného zákona demonštratívne, ktorými sú najmä spôsob útoku, miesto útoku, čas útoku, okolnosti vzťahujúce sa na osobu útočníka a okolnosti vzťahu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: hospodárenie so spoločnou vecou, konštitutívny rozsudok, nezhoda spoluvlastníkov
Právna veta: Rozhodnutie súdu o žalobe podanej podľa § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka má konštitutívny charakter a jeho zmyslom je vyriešenie konkrétnej nezhody spoluvlastníkov o hospodárení so spoločnou vecou. Zmyslom rozhodnutia vydaného v režime § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka je umožniť súdu voľbu takého riešenia vo vzťahu ku konkrétne vzniknutej nezhode o hospodárení, ktoré vyrieši vzniknutý spor medzi spoluvlastníkmi, ku ktorého riešeniu nebolo možné dospieť dohodou ani uplatnením princípu tzv. majority. Rozhodnutie súdu podľa § 139 ods. 2 druhej vety Občianskeho zákonníka je konštitutívnej pov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky, zmluva o postúpení pohľadávky, oznámenie postúpenia pohľadávky dlžníkovi, postupca a dlžník
Právna veta: Nakoľko platné postúpenie pohľadávky je možné len na základe písomnej zmluvy (§ 524 Občianskeho zákonníka), preukázať túto skutočnosť možno práve predložením zmluvy o postúpení pohľadávky. K tvrdeniu žalobcu, že oznámenie o postúpení pohľadávky nemôže spôsobovať žiadne právne následky, ak nebolo vykonané bez zbytočného odkladu, ale po 3 mesiacoch, odvolací súd uvádza, že moment oznámenia postúpenia pohľadávky dlžníkovi nemá vplyv na právne následky, či dokonca platnosť zmluvy o postúpení pohľadávky. Povinnosť postupcu oznámiť postúpenie pohľadávky je relevantné predovšetkým vo vzťahu k dlžník ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru v dome, splnenie dlhu, potvrdenie o neexistencii nedoplatkov na úhradách, potvrdenie o splnení dlhu
Právna veta: Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z. prílohou zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru je potvrdenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru v dome a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv; to neplatí, ak ide o prvý prevod vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome. Prílohou zmluvy o prevode vlastníctva bytu je obligatórne aj potvrdenie spr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: poľahčujúce okolnosti, právo nevypovedať, popretie trestnej činnosti
Právna veta: Súd prvého stupňa pochybil, keď nepriznal obžalovanému uvedenú poľahčujúcu okolnosť podľa § 36 písmeno n/ Trestného zákona. Táto okolnosť môže byť priznaná bez ohľadu na to, či obžalovaný využije v prípravnom konaní spočiatku právo nevypovedať prípadne poprieť trestnú činnosť, čo nemôže byť hodnotené v jeho neprospech. Krajský súd ďalej konštatuje, že poľahčujúce okolnosti podľa § 36 písmeno l/ a § 36 písmeno n/ Trestného zákona môžu byť priznané a zohľadnené kumulatívne
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prijímanie doručovaných písomností, doručovanie podania, správne doručenie písomnosti, strana má viacero advokátov
Právna veta: Ak má strana zvolených viacerých advokátov, a neurčí žiadneho z advokátov výlučne na prijímanie písomnosti súd nepochybí, ak doručí ktorémukoľvek z nich (§ 110 ods. 2 druhá veta C.s.p.). Zo zákona súdu nevyplýva povinnosť vyzývať stranu na zvolenie si advokáta na doručovanie písomností. Ak strana odvolá plnomocenstvo advokátovi a túto skutočnosť neoznámi súdu, platí vyvrátiteľná domnienka, že strana má zvolených viacerých advokátov. Ak potom súd na základe takejto domnienky doručí podania ktorémukoľvek z nich alebo všetkým, nemožno vyčítať súdu, že postupoval nesprávne.
Právna oblasť: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: dohoda o spoločnej správe, spoločné práva, organizácia kolektívnej správy autorov, aktívna solidarita k nedeliteľnému plneniu
Právna veta: Podľa § 175 ods. 1 písm. a) Autorského zákona, organizácie kolektívnej správy vykonávajúce kolektívnu správu práv v príslušných odboroch kolektívnej správy práv uzatvoria dohodu o spoločnej správe, ak dochádza k použitiu predmetov ochrany technickým predvedením predmetu ochrany alebo verejným prenosom v prevádzkarňach prostredníctvom technického zariadenia; to nezahŕňa vysielanie, retransmisiu a sprístupňovanie verejnosti. Z uvedenej právnej úpravy vyplýva aktívna solidarita k nedeliteľnému plneniu. Nevyplýva z nej pochybnosť o aktívnej legitimácii žalobcu ale to, že žalovaný sa môže brániť tý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: všeobecné obchodné podmienky , všeobecné obchodné podmienky, iné obchodné podmienky, písomná forma právneho úkonu
Právna veta: V obchodných záväzkových vzťahoch sa stretávame s využívaním obchodných podmienok. Ich hlavným zmyslom je uľahčiť a urýchliť proces uzatvárania zmlúv za situácie, keď sa určité okolnosti medzi zmluvnými stranami pravidelne opakujú a preto nie je účelné a efektívne vpisovať ich do zmlúv v každom jednotlivom prípade. V uzatváranej zmluve sa tak použije odkaz na (Všeobecné) obchodné podmienky zmluvnej strany, čím sa relatívne jednoduchým spôsobom dotvorí jej obsah. Základná právna úprava všeobecných obchodných podmienok ja obsiahnutá v § 273 Obchodného zákonníka, ktorý rozlišuje medzi všeobecným ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: nemajetková ujma, škoda na zdraví, škoda spôsobená prevádzkou motorového vozidla, rozsah poistného krytia, zásah do osobnostných práv pozostalých
Právna veta: Poisťovňa ako poisťovateľ zodpovednosti z povinného zmluvného poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je povinná z povinného zmluvného poistenia nahradiť poškodenej aj náhradu nemajetkovej ujmy, ktorá spadá do rozsahu poistného krytia podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 381/2001 Z. z. V zmysle uvedeného sa prostredníctvom eurokonformného výkladu zákona č. 381/2001 Z. z. treba prikloniť k záveru, že pojem škoda na zdraví je nevyhnutné vykladať extenzívne v tom zmysle, že tento pojem zahŕňa aj výslovne neuvedenú náhradu nemajetkovej ujmy z titulu občianskoprávnej zodpovednosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: pozvánka na valné zhromaždenie, dispozičná sféra adresáta, jednostranný adresovaný právny úkon
Právna veta: Podľa § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka termín a program valného zhromaždenia treba oznámiť spoločníkom v lehote určenej spoločenskou zmluvou, inak najmenej 15 dní pred dňom jeho konania. Valné zhromaždenie sa zvoláva písomnou pozvánkou, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Ďalej bola pozvánka (a program) na mimoriadne valné zhromaždenie žalovaného dňa 13.05.2019 žalobcovi žalovaným doručované poštou, s podacím číslom zásielky: RE657141599SK, ktorá zásielka podľa podacieho lístka bola daná na poštovú prepravu 18.04.2019. Zásielka č. RE657141599S bola podľa dokumentu Slovenskej pošty, a.s., Sl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: k zmluve je potrebné rozhodnutie príslušného orgánu, darovacia zmluva , uzavretie darovacej zmluvy, správa katastra o povolení vkladu
Právna veta: Obligačnoprávne účinky uzavretej darovacej zmluvy nastali bez ohľadu na pomyselné rozhodnutie štátneho orgánu alebo orgánu verejnej správy podľa § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pretože k takému rozhodnutiu nemôže dôjsť v prípade rozhodovania správy katastra o povolení vkladu, najmä vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ani ďalších zmluvne vznikajúcich vecných práv k nehnuteľnostiam. Nie sú to totiž rozhodnutia, ktoré treba k zmluve a k jej obligačnoprávnym účinkom. Takýmito rozhodnutiami nastávajú len vecnoprávne účinky, avšak k uzavretiu predmetnej darovacej zmluvy neboli žiadne rozhodnuti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: nebezpečné vyhrážanie, ublíženie na zdraví, pokus trestného činu, faktická konzumpcia, totožnosť skutku, poruchový trestný čin, menej závažný trestný čin
Právna veta: Na strane druhej sa však krajský súd nestotožnil s právnou kvalifikáciou konania obžalovaného aj ako prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1 Tr. zákona. Fyzický útok zo strany obžalovaného na poškodeného S. nasledoval bezprostredne po tom, čo došlo k slovným vyhrážkam vo vzťahu k obom poškodeným, teda obžalovaný svoje počiatočné vyhrážky vo veľmi krátkom časovom slede aj realizoval, toto jeho konanie tvorilo jednotnú a ucelenú, navzájom súvisiacu reťaz dielčích konaní, pričom k realizácii vyhrážok došlo konaním, ktoré svojou závažnosťou výrazne prevyšuje závažnosť samotného vyhrážan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienky obnovy konania, zanedbanie povinnej výživy, úhrada dlžného výživného, dôkazy skôr neznáme
Právna veta: To, že odsúdený trvá na tom, že ním navrhované dôkazy sú nové, nie je rozhodné a postačujúce pre splnenie podmienok na povolenie obnovy konania v zmysle ustanovenia § 394 ods. 1 Tr. por. V tejto súvislosti je potrebné odsúdeného upozorniť, že v zmysle citovaného právneho ustanovenia musí ísť o dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa. Preukázanie úhrady dlžného výživného po prá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmarenie a neplatnosť dražby, dobrovoľná dražba, konanie o neplatnosť dražby, informatívna poznámka
Právna veta: Odvolací súd sa ďalej stotožňuje so záverom súdu prvej inštancie, podľa ktorého je informatívna poznámka dostatočným nástrojom na ochranu práv žalobkyne za situácie, keď neosvedčila potrebu dočasnej úpravy pomerov vo vzťahu k dotknutým nehnuteľnostiam či vo vzťahu k žalovanému v 3. rade. Súd prvej inštancie správne poznamenal, že ustanovenie § 21 ods. 3 Zákona o dobrovoľných dražbách zabezpečuje, že strany ktoré by nadobudli predmetnú nehnuteľnosť v čase, keď bola takáto poznámka zapísaná na liste vlastníctva predmetnej nehnuteľnosti, berú na vedomie, že prebieha konanie o určenie neplatnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: solidárny dlh, pasívna solidarita, aktívna solidarita, spoločné záväzky
Právna veta: Podľa všeobecnej právnej teórie, ak v rámci záväzkového vzťahu vystupuje na niektorej zo strán (prípadne na všetkých) viac ako jedna osoba v právnom zmysle, ide o tzv. spoločné záväzky. Citované ust. § 511 ods. 1 upravuje osobitný druh spoločných záväzkov, a to pasívnu solidaritu, resp. solidárny dlh. Označenie spoločného dlhu ako „pasívneho“ súvisí s pluralitou subjektov na strane dlžníka a znamená, že nositeľom povinnosti zo spoločného záväzku je viacero dlžníkov (minimálne dvaja), ako „pasívnych“ účastníkov právneho vzťahu. Pokiaľ ide o solidárny charakter tohto druhu spoločných záväzkov, j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: hodnovernosť a záväznosť údajov katastra, preukázanie vlastníckeho práva, údaje katastra nehnuteľností
Právna veta: Údaje katastra sú podľa § 70 katastrálneho zákona hodnoverné, ak sa nepreukáže opak. Citované ustanovenie zakladá teda vyvrátiteľnú domnienku existencie práv k nehnuteľnostiam zapísaných v katastri nehnuteľností, z ktorej súd v zásade vychádza aj pri rozhodovaní vecí, na ktoré sa vyžaduje preukázanie vlastníckeho alebo iného práva.. Z hľadiska rozloženia dôkazného bremena je tiež práve na navrhovateľovi, aby svojou procesnou aktivitou vyvrátil domnienku existencie užívacieho práva odporcu. Opačný postup by sa bezpochyby priečil zmyslu § 70 katastrálneho zákona.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluvná pokuta, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, nerovnováha v právach a povinnostiach, zmluvné podmienky, zabezpečenie záväzku zmluvnou pokutou
Právna veta: Zmluvná pokuta podľa § 544 a nasl. Občianskeho zákonníka je inštitútom zabezpečenia záväzkov a jej účelom je donútiť dlžníka pod hrozbou majetkovej sankcie k riadnemu splneniu záväzku, a preto z dojednania o zmluvnej pokute musí byť zrejmé, k akému konkrétnemu záväzku, t.j. pre prípad porušenia akej konkrétnej zmluvnej povinnosti inštitút zmluvnej pokuty nastupuje a musí byť zrejmé v akej konkrétnej výške alebo akým konkrétnym spôsobom je zmluvná pokuta určená. Ak je zmluvná pokuta dojednaná v spotrebiteľskej zmluve, nemôže spôsobovať značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných str ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti, recidíva pri páchaní trestnej činnosti, zahladenie odsudenia pri ukladaní trestu
Právna veta: Priťažujúca okolnosť podľa § 37 písm. m) Tr. zák. spočíva v recidíve a môže sa „aplikovať“ len v prípade, ak o takomto predchádzajúcom odsúdení už neplatí zákonná fikcia, že sa na páchateľa hľadí, ako keby nebol odsúdený. Táto fikcia však nebráni, aby súd pri hodnotení osoby páchateľa prihliadol aj na skutočnosť, že páchateľ už v minulosti spáchal trestný čin, a z tejto skutočnosti vyvodil príslušné závery z hľadiska jeho sklonov k páchaniu trestnej činnosti, jeho vzťahu k spoločenským hodnotám chráneným Trestným zákonom, možností jeho nápravy a pod. Závažnosť tejto skutočnosti však musí byť z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: výsluch svedka, princíp kontradiktórnosti súdneho konania, svedok v trestnom konaní, výsluch svedka pred vznesením obvinenia
Právna veta: Krajský súd zdôrazňuje, že z ustanovení Trestného poriadku nemožno vyvodiť záver, že výsluchy svedkov, ak k nim došlo po začatí trestného stíhania, ale pred vznesením obvinenia majú len z tohto dôvodu charakter nezákonného dôkazu. Orgány činné v trestnom konaní však musia dbať na to, aby sa zákonne získaný dôkaz nestal dôkazom absolútne neúčinným, ale naopak, bol procesne použiteľný v konaní pred súdom. Použiteľnosť dôkazu pred súdom môže okrem iného zmariť skutočnosť, že výsluch svedka nebol vykonaný kontradiktórnym spôsobom, t.j. pri zachovaní práv obvineného na obhajobu. Avšak dodržiavanie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: odporovateľnosť právnych úkonov v konkurznom konaní, odporovateľné právne úkony, zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer, oddlženie, neúčinnosť ukracujúceho právneho úkonu, oddlženie fyzickej osoby
Právna veta: Príspevok pojednáva o praktických dopadoch oddlženia na veriteľovu možnosť uplatňovať subjektívne odporovacie právo. Koncepcia uplatňovania odporovacieho práva podľa všeobecnej úpravy obsiahnutej v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku nie je plne kompatibilná s právnymi účinkami oddlženia. Za najzásadnejší problém možno považovať problematickú vykonateľnosť rozsudku znejúceho na určenie neúčinnosti ukracujúceho právneho úkonu v kontexte oddlženia a následného zastavenia exekúcie vedenej voči dlžníkovi. Autor v uvedenej súvislosti formuluje návrhy de lege ferenda a analyzuje možnosti upla ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Právna oblasť: Konkurzné právo
Kľúčové slová: začatie konkurzného konania, malý konkurz , vyhlásenie malého konkurzu
Právna veta: Príspevok má informatívny charakter vo vzťahu k inštitútu malých konkurzov v rámci insolvenčnej legislatívy Slovenskej republiky. Oboznamuje predovšetkým so zmenami v právnej úprave týkajúcej sa malých konkurzov účinnej po 1. januári 2021. Venuje sa aktívnej legitimácii pri podávaní návrhov na vyhlásenie malého konkurzu. Nevynecháva ani zmeny týkajúce sa konkurznej podstaty, pôsobnosti štatutárnych orgánov dlžníkov a odporovateľnosti právnych úkonov. Poukazuje aj na nové ustanovenia v konkurznom práve v zákone č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmen ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, zodpovednosť člena štatutárneho orgánu, obchodnoprávna zodpovednosť, povinnosť člena štatutárneho orgánu
Právna veta: Autor sa v článku venuje problematike trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, pričom svoju pozornosť zameriava na konkrétny druh páchateľa, člena štatutárneho orgánu kapitálovej obchodnej spoločnosti. V tomto kontexte sa zaoberá podmienkami naplnenia jednotlivých znakov skutkovej podstaty tohto trestného činu z pohľadu člena štatutárneho orgánu. Taktiež sa však zameriava aj na rozdiely medzi trestnoprávnou a obchodnoprávnou zodpovednosťou člena štatutárneho orgánu a na princíp ultima ratio.
MENU