Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

September 2023     August 2023     Júl 2023     Jún 2023     Máj 2023     Apríl 2023     Marec 2023     Február 2023     Január 2023     September 2022     August 2022     Júl 2022     Jún 2022     Máj 2022     Apríl 2022     Marec 2022     Február 2022     December 2022     November 2022     Október 2022     Január 2022     September 2021     August 2021     Júl 2021     Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     December 2021     November 2021     Október 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Najvyšší správny súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prejav vôle pôsobí voči neprítomnej osobe od okamihu, keď jej dôjde, jednostranný právny úkon, započítanie, dispozičná sféra adresáta, započítanie ako jednostranný právny úkon, právne následky právneho úkonu
Právna veta: Prioritnou právnou otázkou prejednávaného sporu, ktorá tvorí prejudiciálne posúdenie konajúcimi súdmi bolo z tohto dôvodu preukázanie doručenia započítania adresátovi, a to do jeho dispozičnej sféry, kedy nastávajú právne následky tohto právneho úkonu. Podľa § 45 ods. 1 Občianskeho zákonníka, prejav vôle pôsobí voči neprítomnej osobe od okamihu, keď jej dôjde. Z hľadiska právnych následkov započítania dotknutých pohľadávok ako jednostranného právneho úkonu, ktoré neboli adresátom prevzaté (žalobcom), je potrebné poukázať na skutočnosť, že doručovanie jednostranných právnych úkonov sa vo všeobe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: nemožné plnenie, absolútne neplatný právny úkon, neplatný právny úkon, zánik záväzku dohodou, dohoda, vzdanie sa svojho práva, postúpenie pohľadávky, dobropis, absolútna neplatnosť dobropisu
Právna veta: Z obsahu dovolania dovolací súd vydedukoval, že sa dovolateľ napriek formulácii druhej otázky domáha zodpovedania toho, či môže postupca a dlžník po postúpení pohľadávky urovnať sporné práva tým, že vystaví dobropisy vzťahujúce sa na pohľadávky, ktoré boli predmetom postúpenia, ktorú otázku považuje dovolací súd za zásadnú a kľúčovú právnu otázku v prípade žalobcom uplatneného návrhu o určenie popretých pohľadávok. (...) Vzhľadom na vyššie uvedené dovolací súd vyjadruje súhlas s právnym názorom vyjadreným v uznesení Najvyššieho súdu SR zo dňa 30. apríla 2012, sp. zn. 4MObdo/2/2011, a nadväzuje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: starostlivosť súdu o maloletých , konanie o schválenie právneho úkonu za maloleté dieťa, schválenie právneho úkonu za maloletého, zákonný zástupca maloletého, odmietnutie dedičstva, vyhľadávací princíp, princíp materiálnej pravdy
Právna veta: Predmetom dokazovania v rámci konania podľa § 119 CMP je zistenie, či je právny úkon maloletého, ktorý za neho urobil jeho zákonný zástupca v záujme maloletého alebo nie. Preto musí súd, v danom prípade aj notár ako súdny komisár pri dokazovaní sústrediť pozornosť na množstvo hmotnoprávnych skutočností - či je právny úkon urobený v súlade so zákonom, či je jeho predmetom dovolené plnenie, či zmluvná voľnosť účastníkov konania nie je obmedzená, či jeho vykonaním nehrozí potencionálna možnosť, že maloletému z toho právneho úkonu vzniká povinnosť, ktorú by nebol schopný splniť, ako aj aký dosah b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o tichom spoločenstve, dohoda o zriadení nového záväzku, absolútny obchod, obchodnoprávne vzťahy, obchodné záväzkové vzťahy , zmena záväzku , peňažný vklad tichého spoločníka, formy vkladu do obchodnej spoločnosti
Právna veta: V tejto súvislosti dovolací súd zdôrazňuje, že na obchodné záväzkové vzťahy je možné okrem Obchodného zákonníka ako lex specialis aplikovať aj Občiansky zákonník ako lex generalis, ako to vyplýva z ustanovenia § 1 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení Obchodného zákonníka, riešia sa podľa predpisov občianskeho práva, t. j. podľa Občianskeho zákonníka. Uvedené jednoznačne vyplýva aj z dikcie názvu VIII. dielu Obchodného zákonníka „Niektoré ustanovenia o zániku nesplneného záväzku“, preto je možné na zmenu záväzku vyplývajúceho zo zm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Konkurzné právo
Kľúčové slová: vylučovacia žaloba, určenie vlastníckeho práva, posúdenie prejudiciálnej otázky, vlastnícke právo k vylučovaným veciam, súpis majetku konkurznej podstaty, spor z vylučovacej žaloby
Právna veta: V spore o vylučovacej žalobe je súd v zmysle ustanovenia § 78 ZKR oprávnený len prejudiciálne posudzovať otázku vlastníckeho práva (prípadne iného práva) k vylučovaným veciam za tým účelom, aby mohol dospieť k záveru o správnosti alebo nesprávnosti postupu správcu konkurznej podstaty úpadcu pri zapísaní sporných vecí do súpisu majetku konkurznej podstaty úpadcu. Výsledkom takéhoto konania nie je určenie vlastníckeho práva, ale výrok, ktorým súd buď zamietne vylučovaciu žalobcu alebo rozhodne o vylúčení vecí zo súpisu majetku konkurznej podstaty úpadcu.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, objekt trestného činu, objektívna stránka trestného činu, subjektívna stránka trestného činu, zavinenie z nedbanlivosti, špeciálny subjekt trestného činu
Právna veta: Objektom trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 238 Tr. zák. je cudzí majetok (veci a majetkové hodnoty patriace inému), ktorý sa týmto ustanovením chráni. Konanie páchateľa (objektívna stránka) spočíva v porušení povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo uloženú právoplatným rozhodnutím súdu, a to povinnosti opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, za súčasného spôsobenia negatívneho následku vo forme značnej škody. Páchateľom môže byť len subjekt špeciálny, t. j. osoba, ktorá je nositeľom povinnosti opatrovať alebo spravovať cud ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin lúpeže, úmyselný trestný čin, použitie násilia, úmysel zmocniť sa cudzej veci, obzvlášť závažný zločin lúpeže
Právna veta: Už v uznesení o vznesení obvinenia bolo konanie obvinenej popísané v podstate tak, že poškodeného po predchádzajúcej konverzácii silno sotila, v dôsledku čoho spadol na zem a keď ležal na zemi, zo zadného vrecka nohavíc mu vybrala finančnú hotovosť. Pokiaľ obvinená poškodeného po predchádzajúcej konverzácii silno sotila a bezprostredne potom, čo spadol na zem mu z vrecka nohavíc zobrala hotovosť, išlo v prvom rade o konanie úmyselné. Nedopatrením, náhodou, neúmyselne, nemožno iného po predchádzajúcom rozhovore silno sotiť (videla ho), pretože je to logický nezmysel v rozpore s významom takto p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Najvyšší správny súd SR

Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: predmet úpravy zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP, peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, vrátenie peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla, poučovacia povinnosť správnych orgánov, asistenčná povinnosť správnych orgánov, konanie správneho orgánu vo vzťahu k ŤZP
Právna veta: Zároveň najvyšší správny súd zdôrazňuje, že do budúcna, sú správne orgány povinné striktne dodržiavať poučovaciu povinnosť, aby fyzické osoby požívajúce status zdravotne ťažko postihnutých osôb len pre neznalosť právnej úpravy neutrpeli ujmu, ktorú možno bez akýchkoľvek pochybností v súvislosti s charakterom rozhodnutia o uložení povinnosti vrátiť peňažný príspevok považovať za viac ako citeľnú, a to nielen v oblasti majetkovej (pozri § 1 ods. 2 zákona č. 447/2008 Z.z.).
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: podmienky nároku na materské, materské podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, vznik nároku na materské, žiadosť o priznanie materského, poskytovanie starostlivosti o dieťa, žiadosť o materské
Právna veta: Pojem „starostlivosť“, resp. spojenia „prevziať dieťa do starostlivosti“ a „starať sa o dieťa“, ktoré zákonodarca použil v ustanovení § 49 zákona č. 461/2003 Z. z. je nutné vnímať ako súčasť zákonnej úpravy komplexne obsiahnutej v zákone č. 461/2003 Z. z. a v tomto zmysle ho aj systematicky a teleologicky interpretovať. Najvyšší správny súd (aj s odkazom na skoršiu rozhodovaciu prax Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, napr. odôvodnenie rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6Sžfk/18/2018 z 13. februára 2019) v tejto súvislosti poukazuje na definíciu, resp. pojmové vymedze ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: účastníci kolaudačného konania, účastníctvo v kolaudačnom konaní, konanie o zmene stavby pred dokončením, účastníctvo v stavebnom konaní, odňatie práva vznášať námietky a pripomienky, zmeny stavby
Právna veta: Vo vzťahu k charakteru rozhodnutia o účastníctve žalobcov v kolaudačnom konaní, bol predmetom súdneho prieskumu však aj postup správneho orgánu v rámci kolaudačného konania, ktorý predchádzal vydaniu žalobou napadnutého rozhodnutia, keďže z obsahu kolaudačného rozhodnutia č. 3219/DS/492/2018/033-KNA/004 zo dňa 29.5.2018 bolo preukázané, že stavebný úrad zlúčil kolaudačné konanie s konaním o zmene stavby pred dokončením, hoci z administratívneho spisu nevyplýva, že by takéto konanie vôbec formálne začal. V takom prípade bolo treba vychádzať z okruhu účastníkov upravených v ust. § 78 ods. 2 Stav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o umiestnení stavby, obsah územného rozhodnutia, územné rozhodnutie o umiestnení stavby, grafická príloha územného rozhodnutia, situačný výkres, mapový podklad, prílohy rozhodnutia o umiestnený stavby
Právna veta: Pojmy „situačný výkres“ alebo „mapový podklad“, ktoré sú použité v § 4 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., sú len podrobnejším vymedzením pojmu grafická príloha rozhodnutia v zmysle § 39a ods. 1 stavebného zákona. Ako správne uzavrel už správny súd, účelom tohto ustanovenia je oboznámiť účastníkov s grafickým znázornením predmetu územného rozhodnutia priamo v oznámenom rozhodnutí. Tí totiž spravidla nemajú k dispozícii technickú projektovú dokumentáciu. Grafická príloha územného rozhodnutia je potom prenesením textovej časti výroku rozhodnutia do vizuálnej podoby, ktorá bude pre účastníka zrozu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: hmotnoprávna lehota, uplynutie lehoty, zmeškanie lehoty, podanie správnej žaloby v správnom súdnictve, elektronická forma podania, procesné úkony účastníkov konania a osôb zúčastnených na konaní, neautorizované elektronické podanie, doručenie správnej žaloby
Právna veta: Okrem toho kasačný súd poukazuje na charakter lehoty stanovenej v § 56 ods. 2 SSP. V zmysle tohto ustanovenia podanie vo veci samej, ktorým správna žaloba nepochybne je, ak je urobené v elektronickej podobe bez autorizácie, treba dodatočne doručiť správnemu súdu v listinnej podobe alebo elektronickej podobe autorizované podľa osobitného zákona. Pokiaľ sa správna žaloba dodatočne správnemu súdu nedoručí do desiatich dní od urobenia predchádzajúceho neautorizovaného elektronického podania, na takéto podanie sa prihliadať nebude. Z formulácie, podľa ktorej musí byť podanie vo veci samej v lehote ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: pripájanie pozemných komunikácií, plánovanie, príprava a výstavba pozemných komunikácií, cestný správny orgán, nájazd na pozemnú komunikáciu, rozhodovanie cestných orgánov, vlastnícke právo k pozemku pod pozemnou komunikáciou
Právna veta: Otázka, či po násype možno zriadiť nájazd na pozemnú komunikáciu alebo nie, je podľa § 3b ods. 1 cestného zákona otázkou ochrany pozemnej komunikácie, o ktorej rozhoduje cestný orgán, nie otázka vlastníckeho či iného vecného práva k pozemku pod pozemnou komunikáciou.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: skončenie štátnej služby prepustením zo služobného pomeru, rozhodnutia správnych orgánov, diskriminácia, prepustenie profesionálneho vojaka zo služobného pomeru, ochrana pred diskrimináciou, zásada rovnakého zaobchádzania
Právna veta: Podľa už citovaného ustanovenia § 83 ods. 5 zákona č. 281/2015 Z. z. je služobnému úradu umožnené v určitých prípadoch prepustiť profesionálneho vojaka, t.j. skončiť jeho služobný pomer, ak nastanú zákonné podmienky. Zákon neobmedzuje služobný úrad v tom, že by v tomto prípade musel služobný pomer skončiť, alebo naopak, že by ho za určitých podmienok skončiť nesmel. Zo znenia zákonnej normy je celkom zrejmé, že ak aj sú príslušné podmienky splnené, je rozhodnutie, či služobný pomer skončiť alebo nie, výlučne na uvážení príslušného služobného úradu (podobne o „fakultatívnom“ skončení hovorí aj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: začatie konania podľa zákona č. 64/1997 Z.z., úvodné podklady, uzavretie kúpnej zmluvy, vyporiadanie pozemkov v záhradkových osadách, vyporiadanie pozemkov medzi užívateľmi a vlastníkmi, návrh kúpnej zmluvy
Právna veta: Vzhľadom na uvedené je potrebné uvážiť čo je účelom zákona č. 64/1997 Z.z.. Účelom a cieľom zákona je vyporiadanie pozemkov nachádzajúcich sa v záhradkových osadách medzi užívateľmi a vlastníkmi. Z chronológie, ktorú zvolil zákonodarca pri koncipovaní tohto právneho predpisu je zrejmé, že preferovaný spôsob vyporiadania je uzavretie kúpnej zmluvy (teda dohoda užívateľa a vlastníka pozemku), na základe návrhu užívateľov adresovaného vlastníkom pozemkov. Až keď s týmto spôsobom vyporiadania vlastník pozemku nesúhlasí, teda odmietne prijatie návrhu alebo je nečinný, sú užívatelia oprávnení inicio ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o žiadosti o udelenie prechodného pobytu, obnovenie prechodného pobytu, povinnosti štátneho príslušníka tretej krajiny, priestupky a iné správne delikty na úseku pobytu, žiadosť o obnovenie prechodného pobytu, zdržiavanie sa mimo miesta udeleného pobytu, udelenie prechodného pobytu, uloženie sankcie za priestupok na úseku pobytu
Právna veta: Kasačný súd dospel k názoru, že účelom ustanovenia § 34 ods. 12 ZoPC v spojení s § 33 ods. 6 písm. e) ZoPC je v podstate neobnovenie pobytového statusu, ktorý získal štátny príslušník tretej krajiny tým, že oklamal správny orgán v konaní o jeho pôvodnej žiadosti. Z formulácie ustanovenia § 33 ods. 6 písm. e) ZoPC a jeho zaradenia v rubrike „Rozhodovanie o žiadosti o udelenie prechodného pobytu“ je zrejmé, že sa nemá na mysli uvedenie nepravdivého alebo zavádzajúceho údaja alebo predloženie falošného alebo pozmeneného dokladu alebo dokladu inej osoby hocikedy, alebo hocikomu (teda napríklad v n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: úrok z omeškania, pohľadávky vylúčené z uspokojenia, nevymáhateľné pohľadávky podľa ZKR, zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer, nevymáhateľnosť úroku z omeškania, vyrúbenie úroku z omeškania z nezaplatenej splatnej dane, účinky oddlženia, zrušenie konkurzu a oddlženia
Právna veta: Umožnenie vyrubovania úrokov z omeškania (ako nevymáhateľnej pohľadávky podľa zákona o konkurze), aj po oddlžení dlžníka a vyhlásení konkurzu na jeho majetok, a to len pre prípad zrušenia konkurzu, by správcu dane neprimerane zvýhodnilo v porovnaní s inými veriteľmi. Umožnilo by mu to totiž zlepšiť svoju pozíciu vo vzťahu k potenciálnemu uspokojeniu svojej pohľadávky v prípade zrušenia konkurzu a oddlženia (§ 166f ods. 2 a 4 či § 167v ods. 3 zákona o konkurze) získaním právoplatného a vykonateľného exekučného titulu (deklaratórneho rozhodnutia) v čase, keď sa iní veritelia pre zákonnú prekážku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: žalobná legitimácia, rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, aktívna legitimácia na podanie žaloby, neprípustnosť žaloby, aktívna legitimácia na podanie žaloby o preskúmanie rozhodnutia, navrhovateľ v priestupkovom konaní, prípustnosť podania žaloby, posudzovanie aktívnej legitimácie
Právna veta: Obiter dictum považuje kasačný súd za vhodné dodať, že si je vedomý polemiky ohľadom správnosti posudzovania prípustnosti podania žaloby na preskúmanie rozhodnutia v priestupkovom konaní navrhovateľom priestupku. Na základe platnej právnej úpravy SSP, chápania poslania správneho súdnictva založeného na ochrane subjektívnych práv účastníkov a rešpektujúc ustálenú rozhodovaciu prax, však NSS v prejednávanej veci nevidel dôvod na iný ako zaujatý postup. Obdobnú situáciu posudzovania aktívnej legitimácie navrhovateľa v konaniach vo veci konkrétnych druhov disciplinárnych previnení zákonodarca, vzh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Konkurzné právo
Kľúčové slová: pohľadávky vylúčené z uspokojenia, osobitné ustanovenia pre konkurz a reštrukturalizáciu, verejnoprávne peňažné sankcie, úrok z omeškania, daňový nedoplatok na úroku z omeškania, nevymáhateľné pohľadávky podľa ZKR, úrok z omeškania za nezaplatenie splatnej dane
Právna veta: Spornou právnou otázkou, ku ktorej riešeniu bol kasačný súd sťažovateľom vyzvaný je, či daňový nedoplatok na úroku z omeškania je nevymáhateľnou pohľadávkou podľa IV. časti zákona o konkurze, ak bol vyrubený po oddlžení a vyhlásení konkurzu za porušenie povinností, ktoré nastalo pred rozhodným dňom (§ 166a ods. 1 písm. a) zákona o konkurze). Vo vzťahu k nastolenej otázke kasačný súd, stotožňujúc sa s právnym názorom sťažovateľa, poukazuje na skutočnosť, že po vyhlásení konkurzu, resp. oddlženia fyzickej osoby je správca dane povinný postupovať podľa osobitného zákona - ZKR (§ 158 ods. 5 Daňov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: oprávneným osobám sa navráti vlastníctvo k pozemku, reštitučné tituly, prevzatie nehnuteľností bez právneho dôvodu, dokazovanie v reštitučnom konaní, výpisy z verejných registrov nehnuteľností
Právna veta: V reštitučnom konaní sa dokazovanie vykonáva predovšetkým prostredníctvom výpisov z verejných registrov nehnuteľností, ktorými sa rozumejú pozemková kniha, evidencia nehnuteľností a kataster nehnuteľností ako i verejných a súkromných listín. Z týchto registrov je potrebné preukázať, že príslušný pozemok bol pôvodne vo vlastníctve reštituenta alebo jeho právneho predchodcu a následne bol v rozhodnej dobe nadobudnutý štátom, resp. inou právnickou osobou. Príslušnou verejnou alebo súkromnou listinou je potrebné najmä zdokladovať, že k nadobudnutiu štátom došlo v rozhodnom období na základe jednéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: vylúčenie znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, iné správne delikty podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, nezaujatosť znalca, nestrannosť znalca, vylúčenie znalca, povinnosti znalca, výkon činnosti znalca
Právna veta: Z jazykového výkladu príslušných ustanovení zákona o znalcoch vyplýva, že správneho deliktu sa dopustí znalec, ak poruší povinnosti ustanovené týmto zákonom (§ 27 ods. 1 písm. b) zákona o znalcoch). Povinnosťou ustanovenou zákonom o znalcoch je aj povinnosť vykonávať znaleckú činnosť nestranne a vylúčiť sa zo znaleckej činnosti v prípade, ak možno mať pochybnosti o nezaujatosti znalca vzhľadom na jeho pomer k veci, a uvedenú skutočnosť oznámiť zadávateľovi (§ 11 ods. 1 a 2 zákona o znalcoch). Z uvedeného vyplýva, že na naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu stačí, že znalec sa nevylúči ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: správna žaloba, právoplatné rozhodnutie, doložka právoplatnosti, nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia, lehota na podanie správnej žaloby, náležitosti správnej žaloby, včasnosť podania správnej žaloby
Právna veta: Vo vzťahu k tomuto konštatovaniu kasačný súd posúdil aj otázku, či správny súd v princípe môže preskúmavať a posúdiť dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia správneho orgánu opatreného doložkou právoplatnosti, ak bola právoplatnosť spochybnená počas súdneho konania, alebo či je touto doložkou viazaný. Najvyšší správny súd SR v prvom rade konštatuje, že doložka právoplatnosti nemá povahu rozhodnutia, ale len osobitného úkonu správneho orgánu v podobe osvedčenia určitej právnej skutočnosti - nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia. Doložka právoplatnosti ako verejná listina zakladá domnienk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: záručná doba pri oprave veci, záručná doba podľa § 620 OZ, ochrana spotrebiteľa , konkludentné uzavretie zmluvy, zmluva o oprave veci, zodpovednosť za vady kúpeného tovaru, konkludentná kúpna zmluva, posudzovanie dĺžky záručnej doby, dĺžka záručnej doby
Právna veta: Kasačný súd poznamenáva, že zo skutkového stavu prípadu vyplýva, že k oprave vozidla došlo o. i. aj montážou náhradného dielu - kúpenej veci. Z tohto dôvodu kým samotná montáž náhradného dielu (oprava, resp. servis vozidla) sa riadi ustanoveniami zmluvy o oprave veci, kúpa náhradného dielu podlieha režimu kúpnej zmluvy. Skutočnosť, že strany formálne označili dohodnutý zmluvný vzťah ako celok ako zmluva o oprave veci a že bola vystavená len jedna faktúra, nemá pre platnosť dohodnutého záväzkového vzťahu kúpnej zmluvy vplyv. Z priebehu záväzkového vzťahu je zrejmé, že spotrebiteľka ako objednáv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: doručovanie rozsudku, porušenie práva na konanie bez zbytočných prieťahov, právo na konanie bez zbytočných prieťahov, predĺženie lehoty na vyhotovenie rozhodnutia, predĺženie lehoty na vyhotovenie rozsudku, právo na prerokovanie veci bez prieťahov
Právna veta: Ústavný súd síce žiadnym spôsobom nespochybňuje oprávnenosť inštitútu predĺženia lehoty na vyhotovenie a odoslanie rozhodnutia všeobecného súdu (§ 223 ods. 3 a § 234 ods. 2 CSP, pozn.), na strane druhej odporuje logike veci, aby sa v prípade opakovane referovanej právnej veci na zasadnutiach senátu (bod 6 tohto nálezu, pozn.) žiadalo o predĺženie lehoty na vyhotovenie a odoslanie rozhodnutia súdu, obzvlášť ak súd opätovne rozhoduje o už v minulosti prejednávanej právnej veci. Opakované prejednávanie právnej veci na zasadnutiach konajúceho senátu, najmä ak sa týka takej citlivej otázky, akou je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: nahradenie väzby zárukou, sľubom alebo dohľadom, právo na osobnú slobodu, porušenie práva na osobnú slobodu, nenahradenie väzby , nenahradenie väzby alternatívnymi prostriedkami, odôvodnenie nenahradenia väzby, trestné stíhanie pre závažnú drogovú činnosť
Právna veta: Krajský súd odmietol nahradiť väzbu alternatívnymi prostriedkami z dôvodov, že sťažovateľ je stíhaný pre závažnú drogovú trestnú činnosť, ktorej sa mal dopúšťať po dobu približne piatich rokov, bol v roku 2019 právoplatne odsúdený za prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia a spáchal viacero priestupkov na úseku cestnej premávky. Záruku dôveryhodnej osoby, a to matky sťažovateľa, neprijal, hoci ju považoval za dôveryhodnú. Krajský súd sa takýmto konštatovaním nevysporiadal s otázkou možnosti nahradenia väzby alternatívnymi prostriedkami. Pokiaľ krajský súd odmietol nahradiť väzbu alternatívn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin , pôsobnosť trestného zákona, princíp ultima ratio, prostriedok ultima ratio, trestné právo, prostriedky nápravy pre poškodeného, ochrana práv poškodeného, Oprávnenia poškodeného a uplatnenie nároku na náhradu škody
Právna veta: Ústavný súd však v tejto súvislosti v rámci diskusie k uvedenej problematike doktríny ultima ratio v trestnom práve vo všeobecnosti dáva do pozornosti aj názor, že pokiaľ došlo k spáchaniu trestného činu, ktorého skutková podstata bola vo vzťahu ku všetkým jej znakom naplnená, nemôže štát rezignovať na svoju rolu pri ochrane oprávnených záujmov fyzických a právnických osôb iba s odkazom na primárnu existenciu inštitútov občianskeho práva či iných právnych odvetví (napr. správneho alebo obchodného práva), v rámci ktorých môže dôjsť k zabezpečeniu práv poškodenej osoby (m. m. napr. uznesenie Naj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: postup súdu po začatí konania, začatie konania na návrh, skúmanie miestnej príslušnosti súdu v civilnom konaní, skúmanie procesných podmienok v sporovom konaní, začatie konania vo veci samej , začatie civilného sporového konania, procesné podmienky v civilnom konaní, procesné podmienky v civilnom sporovom konaní, skúmanie podmienok konania z úradnej povinnosti
Právna veta: Ústavnému súdu neuniklo, že Civilný sporový poriadok oproti Občianskemu súdnemu poriadku zaviedol konceptuálnu zmenu aj pre riešenie otázky, v akom štádiu konania sa majú skúmať niektoré z podmienok konania, ktoré prv právna úprava obmedzovala momentom „začatia konania vo veci samej“ (§ 104a ods. 1 a § 105 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku). Po novom zákonodarca skúmanie príslušnosti z úradnej povinnosti obmedzuje lehotou len vo vzťahu k výlučnej miestnej príslušnosti, a to tak, že výlučnú miestnu príslušnosť súd skúma aj bez námietky „na začiatku konania“ (§ 41 i. f. CSP). Vzhľadom na princ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: správne posúdenie veci, prípustnosť dovolania podľa § 421 CSP, rozsah náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím, vyriešenie právnej otázky, ktorá ešte v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu nebola vyriešená, právnej otázka, ktorá ešte v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu nebola vyriešená, právna otázka nevyriešená v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu, právna otázka nevyriešená dovolacím súdom, skutkové a právne otázky
Právna veta: Z formulácie otázky sťažovateľkou v dovolaní je zrejmé, že ňou nastolená otázka bola vymedzená spôsobom vyplývajúcim z § 432 ods. 2 CSP, ide o otázku právnu, vyžadujúcu interpretáciu a aplikáciu konkrétnej právnej normy, ktorá je pre rozhodnutie, či už okresného súdu, alebo krajského súdu rozhodná, keďže predmetom ich právneho posúdenia (okrem iného) bolo, či žalobcovi prináleží náhrada škody z titulu trov právneho zastúpenia uplatnených podľa zákona č. 58/1969 Zb., ak si zvolil dvoch (prípadne viacerých) právnych zástupcov. Sťažovateľka na túto právnu, nie skutkovú, a zároveň meritórnu argume ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: sloboda prejavu a právo na informácie, test proporcionality, ochrana osobnosti, ochrana osobnostných práv, sloboda rozširovania informácií, ochrana osobnostných práv maloletého dieťaťa, ochrana súkromného života maloletého
Právna veta: Ústavný súd v tejto súvislosti zdôrazňuje, že poslaním tlače je nepochybne šíriť informácie a myšlienky o otázkach verejného záujmu, pričom zároveň je nespochybniteľným právom verejnosti takéto informácie prijímať (dostať). Otázkou verejného záujmu sú teda nepochybne aj rodinnoprávne témy týkajúce sa maloletých detí, zvlášť ak ide o podozrenia z nerešpektovania právoplatného rozhodnutia súdu a porušovania práv rodičov na styk s vlastnými deťmi. Na druhej strane sa inkriminovaný článok nepochybne mohol dotknúť aj súkromia maloletej žalobkyne, keďže predmetným súdnym rozhodnutím, ktoré nebolo úd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: nárok poisťovateľa na náhradu poistného plnenia, zodpovednosť za škodu, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, škoda spôsobená prevádzkou motorového vozidla, škoda spôsobená prevádzkou dopravných prostriedkov, regresný nárok poisťovateľa, určenie výšky regresnej náhrady, oneskorenie s oznámením vzniku škodovej udalosti
Právna veta: Za ústavne akceptovateľnú možno považovať úvahu, že regresná náhrada má plniť výchovný účel a má tiež zohľadniť okolnosti, za ktorých k vzniku škody došlo. Vzhľadom na to možno primeranosť náhrady podľa názoru ústavného súdu ustáliť skúmaním výšky sumy vyplatenej z titulu poistenia (pri zohľadnení, či ide o sumu konečnú alebo o sumu, ktorá sa v budúcnosti bude zvyšovať), zohľadnením okolností, za ktorých škoda vznikla, a tiež skúmaním pomerov toho, kto škodu spôsobil. Až posúdením týchto komponentov možno dospieť k záveru o tom, či regresná náhrada je dôvodná a v kladnom prípade aj zodpovedani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: povinnosť na vydanie veci, výzva na vydanie veci, zákaz sebaobviňovania, poučenie v trestnom konaní, vydanie veci na účely dokazovania
Právna veta: Zákaz sebaobviňovania má chrániť obvineného pred bezprávnym donucovaním zo strany štátnych orgánov, a tým prispievať k zaisteniu spravodlivého procesu (R 92/2015). Z toho dôvodu je dôležité, aby policajt predtým, ako vyzve osobu na vydanie veci, podľa § 89a Trestného poriadku túto osobu poučil o zákonnej možnosti neobviňovať sám seba a neprispievať k vlastnému sebaobvineniu z trestnej činnosti (rozsudok najvyššieho súdu 3Tdo/11/2013). Postupom podľa § 89a Trestného poriadku bol policajt povinný poučiť sťažovateľa predtým, než vec vydal, o tom, že nemá povinnosť vec vydať, ak by si vydaním veci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: úteková väzba, dôvody väzby, väzobné stíhanie, ďalšie trvanie väzby, podmienky pre ďalšie trvanie väzby, odôvodnenie útekovej väzby
Právna veta: Konštatovanie, že sťažovateľovi hrozí vysoký trest, je správne, avšak táto jediná skutočnosť nestačí pre odôvodnenie ďalšieho trvania útekovej väzby po štyroch mesiacoch od jej uvalenia. Z hľadiska ústavnoprávneho je potrebné, aby k hrozbe vysokého trestu pristúpila počas väzobného stíhania ďalšia významná skutočnosť, resp. súhrn významných skutočností svedčiacich pre ďalšie trvanie útekovej väzby.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: predchádzanie hroziacim škodám, povinnosť predchádzať hroziacim škodám, zodpovednosť za škodu, všeobecná prevenčná povinnosť, zodpovednosť za spôsobenú škodu na zdraví, škoda na zdraví spôsobená pri športe, prevenčná povinnosť pri zodpovednosti za škodu
Právna veta: Ústavný súd poukazuje na judikát R 16/1980, podľa ktorého: „Nedodržanie pravidiel športovej hry (napr. futbalu) spočívajúce v použití pravidla nedovoleného (zakázaného) spôsobu hry, treba posúdiť ako konanie odporujúce povinnosti počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví (§ 415 OZ). V dôsledku toho ide o porušenie právnej povinnosti, ktorá zakladá zodpovednosť za škodu (§ 420 ods. 1 OZ).“ Stále je jeho aplikácia aktuálna, no z pohľadu ústavného súdu sa žiada komplementárne dodať, že nie každý, ale len ten najextrémnejší faul bude naplnením hypotéz § 415 a § 420 OZ. Je potrebné si to ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: rozsudok pre zmeškanie, rozsudok pre zmeškanie žalovaného, rozsudok pre zmeškanie žalobcu, kontumačný rozsudok, predvolanie na pojednávanie, predvolanie na súd, všeobecná poučovacia povinnosť, poučenie v predvolaní na pojednávanie, poučovacia povinnosť súdu, obsah predvolania na pojednávanie, chýbajúce poučenie o rozsudku pre zmeškanie
Právna veta: Otázka, či poučenie o možnosti rozhodnutia rozsudkom pre zmeškanie môže byť aj v inom dokumente ako v zákonom predpokladanom, osobitne čo sa týka obsahu a formy inštitucionalizovanom úkone súdu (predvolaní podľa § 100 Civilného sporového poriadku) alebo na vyvolanie jeho účinkov, postačuje, že bude zaradené do osobitného, zákonom nepredpokladaného a súdnou praxou vytvoreného poučenia o procesných právach a povinnostiach strán sporu, je otázkou právneho posúdenia normy procesného práva obsiahnutej v § 274 písm. a) Civilného sporového poriadku. Najvyšší súd v zhode s rozhodnutiami okresného a kr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: podanie trestného oznámenia, vybavovanie podnetov, základné právo na súdnu a inú právnu ochranu, porušenie práva na súdnu a inú právnu ochranu, porušenie zákonného procesného postupu, podanie v trestnom konaní, podanie o spáchaní trestného činu, nesprávny úradný postup prokurátora
Právna veta: Ako vyplýva z namietaného vyrozumenia, prokurátor špeciálnej prokuratúry podanie, ktoré bolo výslovne označené ako trestné oznámenie a v ktorom boli konkretizované postupy, z ktorých sťažovateľ vyvodzuje podozrenie zo spáchania konkrétneho trestného činu, posúdil nie ako trestné oznámenie, ale ako podnet, no bez toho, aby sa vysporiadal so subjektívnou predstavou sťažovateľa o tom, že jeho podanie napĺňa formálne a materiálne znaky trestného oznámenia. Vo vyrozumení prokurátor bližšie neodôvodnil, z akých dôvodov posúdil podanie sťažovateľa ako podnet a nie ako trestné oznámenie. To viedlo k t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Finančné právo
Kľúčové slová: členovia bankovej rady, banková rada , viceguvernéri bankovej rady, vymenovanie viceguvernéra bankovej rady, náležité odborné vedomosti a skúsenosti, funkcia člena bankovej rady
Právna veta: Ustanovenie § 7 ods. 4 zákona o národnej banke vyžaduje, aby členovia bankovej rady mali „náležité“ vedomosti a skúsenosti. Uvedené napokon vyplýva jednoznačne i z dôvodovej správy predloženej samotným sťažovateľom. Pojem náležitých vedomostí a skúseností je zákonom legálne definovaný, avšak podľa ústavného súdu v sebe táto definícia bezpochyby zahŕňa skutočnosť, že vedomosti a skúsenosti kandidáta by mali dosahovať určitú úroveň, že by malo ísť o osobu významnú, skúsenú, uznávanú v oblasti menovej a oblasti finančníctva, čo zodpovedá ústavou a zákonom stanovenému ústavnému a hospodárskemu výz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: volebná korupcia, konanie o volebných sťažnostiach, konanie vo volebných veciach, volebná sťažnosť, trestný čin volebnej korupcie , skutková podstata trestného činu volebnej korupcie, trestnoprávna zodpovednosť za korupčné správanie
Právna veta: Ústavný súd v tejto súvislosti konštatuje, že (úspešné) napadnutie volieb volebnou sťažnosťou nie je a ani nemôže byť podmienkou vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti za korupčné konanie kandidáta, keďže v rámci konania o volebných veciach (čl. 129 ods. 2 ústavy, § 156 a nasl. zákona o ústavnom súde) nie je úlohou ústavného súdu nahrádzať činnosť orgánov činných v trestnom konaní alebo všeobecného (trestného) súdu, ale jeho jedinou úlohou je ustáliť, či protiprávne konanie kandidáta nadobudlo intenzitu umožňujúcu ovplyvniť výsledky volieb napadnutých volebnou sťažnosťou. V tejto súvislosti je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: smrť dlžníka alebo veriteľa, záložná zmluva , akcesorický záväzok, dlžník úveru, nemajetnosť dlžníka
Právna veta: Odvolací sú nesúhlasí s tvrdením žalobcov, že smrťou dlžník úveru J. W., po ktorom dedičské konanie skončilo zastavením pre nemajetnosť, došlo k zániku jeho dlhu z úveru voči žalovanej. Občiansky zákonník stanovuje v § 579 ods. 1, že smrťou dlžníka povinnosť nezanikne, ibaže jej obsahom bolo plnenie, ktoré mal osobne vykonať dlžník. V danom prípade povinnosť dlžníka J.a W. voči žalovanej bola povinnosťou na peňažné plnenie a práve z dôvodu tohto charakteru nebolo plnenie viazané len na jeho osobu. Takéto peňažné plnenie mohol žalovanej za dlžníka poskytnúť ktokoľvek iný. Smrťou dlžníka J. W. p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: omeškanie dlžníka podľa O.z., čas splnenia dlhu, bezdôvodné obohatenie, povinnosť vydať vec
Právna veta: Odvolací súd má za to, že bezdôvodné obohatenie predstavuje záväzkový právny vzťah, z ktorého pohľadávka vzniká tomu, na koho úkor sa iný bezdôvodne obohatil, a dlh tomu, kto obohatenie získal. Ak tento dlh (povinnosť vydať bezdôvodné obohatenie) nespočíva v povinnosti vydať vec, ale v platobnej povinnosti, je nepochybné, že ide o peňažný dlh, s ktorého riadnym a včasným nesplnením spája ustanovenie § 517 OZ nepriaznivý dôsledok vzniku omeškania na strane dlžníka s právom veriteľa požadovať okrem plnenia aj úroky z omeškania. Keďže splatnosť pohľadávky z titulu bezdôvodného obohatenia zákon ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: negatívna dôkazná teória, oznámenie o schôdzi vlastníkov, dôkazné bremeno žalovaného
Právna veta: Je potrebné zohľadniť aj skutočnosť, že niekedy nie je v možnostiach strany, ktorá niečo tvrdí, svoje tvrdenie preukázať. Na tomto princípe je založená tzv. negatívna dôkazná teória, ktorá vychádza z tvrdenia, že nemožno od strany sporu spravodlivo žiadať, aby preukázala reálnu neexistenciu určitej právnej skutočnosti. Za takejto situácie sa dôkazné bremeno presúva na žalovaného. Preto, keďže ide o skutočnosť, ktorú organizoval sám žalovaný, bolo povinnosťou žalovaného preukázať, že k dodržaniu lehoty podľa § 14 ods. 6 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov došlo. To, že mala byť l ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: obmedziť užívacie právo druhého manžela, neznesiteľnosť spolužitia, násilie, právo na ochranu života a zdravia
Právna veta: Podmienkou obmedzenia užívacieho práva jednému z manželov v byte resp. v dome je neznesiteľnosť ďalšieho spolužitia. Ide o prípady, keď ďalšie spolužitie manželov nemožno zniesť, strpieť a vydržať. Medzi násilím a neznesiteľnosťou ďalšieho spolužitia manželov musí byť daná príčinná súvislosť. Cieľom právnej úpravy v zmysle ust. § 146 ods. 2 Občianskeho zákonníka je prispieť k obmedzovaniu násilného správania manželov a je občianskoprávnou sankciou na páchateľov násilia. O zásahu do užívacieho práva k domu alebo bytu môže súd rozhodnúť, ak ide o sústavné fyzické alebo psychické týranie, alebo h ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: odpustenie dlhu, písomná dohoda, vzdanie sa svojho práva, veriteľ a dlžník
Právna veta: Podľa ust. § 574 OZ veriteľ sa môže s dlžníkom dohodnúť, že sa vzdáva svojho práva alebo že dlh odpúšťa; táto dohoda musí byť uzatvorená písomne odsek 1. Vyššie citované ustanovenie upravuje zánik záväzku na základe dvojstranného právneho úkonu, ktorým sa veriteľ vzdáva alebo odpúšťa dlžníkovi dlh a dlžník s tým súhlasí. Jednostranné odpustenie dlhu veriteľom (bez súhlasu dlžníka) je bez právnych účinkov, keď zákon vychádza z toho, že je nielen povinnosťou, ale aj právom dlžníka splniť svoj záväzok, a k platnému odpusteniu dlhu vyžaduje dvojstranný právny úkon. Nestačí preto ani prejav verite ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: účinky dozornej správy, odporovateľnosť právneho úkonu, vyhlásenie konkurzu, súhlas dozorného správcu, právny úkony dlžníka
Právna veta: Podľa § 163 ods. 3 ZoKR zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, ak niektoré právne úkony osoby podliehajúcej dozornej správe majú podľa záväznej časti plánu podliehať súhlasu dozorného správcu, oznámenie o zavedení dozornej správy obsahuje aj presné určenie rozsahu týchto právnych úkonov s poučením o možnosti odporovať tým právnym úkonom, ktoré osoba podliehajúca dozornej správe urobí bez súhlasu dozorného správcu. Ak osoba podliehajúca dozornej správe urobí právny úkon bez súhlasu dozorného správcu, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: nadbytočnosť zamestnanca, organizačné zmeny u zamestnávteľa, výkonnosť zamestnanca
Právna veta: Poukaz žalobkyne na jej výkonnosť, od ktorej odvodzovala stabilný hospodársky rast žalovaného, nie je relevantný. Odvolací súd uznáva správnosť argumentácie žalovaného, že výpoveď z dôvodu organizačných zmien podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce nie je založená na výkonnosti zamestnanca, alebo na spokojnosti s výsledkami práce alebo na dodržiavaní pracovnej disciplíny.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu, bezpečnosť a ochrana zdravia vo výchove a vzdelávaní, všeobecná zodpovednosť za škodu, objektívna zodpovednosť za škodu, úraz žiaka
Právna veta: Za protiprávne spôsobenú škodu zodpovedá právnická osoba v prípade, ak škoda bola spôsobená tými, ktorí plnili jej úlohy, ak ku škode došlo v rámci plnenia jej úloh. V prejednávanom spore ide o osobitný druh zodpovednosti, ktorý je upravený v špeciálnom predpise zákona č. 245 /2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Tento zákon však neobsahuje osobitnú úpravu náhrady škody, preto sa na daný prípad použijú všeobecné ustanovenia podľa § 420 OZ o všeobecnej zodpovednosti za škodu. Povinnosti právnickej osoby, školy pri zabezpečení bezpečnosť a ochrana zdravia vo výchove a vzdelávaní vyp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o urovnaní, urovnanie, urovnanie v dobrej viere
Právna veta: Omyl v tom, čo bolo medzi stranami sporné a pochybné nie je pritom na prekážku platnosti pokonávky, rovnako ako okolnosť, či pôvodná zmluva, z ktorej mal záväzok vzniknúť, bola platná alebo nie. Zo znenia § 586 ods. 2 Občianskeho zákonníka totiž vyplýva, že urovnaním možno založiť právo aj tam, kde pôvodne nebolo. Ak dodatočne vyjde najavo, že niektorá zo strán dohodnuté právo nemala, nestráca urovnanie platnosť, ak bolo obojstranne dojednané v dobrej viere. Sporové strany pritom uznali platnosť (oprávnenosť a vymáhateľnosť) len časti zmluvnej pokuty v sume 23.300 eur, ktorá okolnosť však ešte ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: lehota na plnenie, nezaplatenie splátky, plnenie v splátkach , výhoda splátok, paričná lehota
Právna veta: Z vyššie citovaného ustanovenia § 232 ods. 3 vyplýva, že ak súd pristupuje k rozhodnutiu (rozsudkom) o žalobe, predmetom ktorej je nárok na peňažné plnenie, zákonnou lehotou plnenia a zároveň pravidlom je lehota troch dní. Táto lehota začína plynúť odo dňa právoplatnosti rozsudku. Súdy preto vo svojich rozhodnutiach ukladajú splnenie povinnosti v takejto lehote (tzv. paričná lehota), pričom na každú výnimku musia existovať dôvody. Paričná lehota môže byť síce rozhodnutím súdu predĺžená, ak to odôvodňujú konkrétne okolnosti prípadu, a to spravidla v prípadoch, keď je splnenie uloženej povinnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: príslušenstvo veci, oplotenie pozemku, súčasť pozemku, pozemok
Právna veta: Z vyššie uvedeného komentára vyplýva, že v judikatúre sa oplotenie vnímalo ako súčasť pozemku, alebo ako príslušenstvo pozemku. V ostatnej judikatúre súdov sa väčšinou označovalo oplotenie ako príslušenstvo pozemku. Súd prvej inštancie v predmetnej veci vychádzal z toho, že sporný plot je súčasťou pozemku. Odvolací súd sa prikláňa k tomu, že v tejto veci možno plot chápať skôr ako príslušenstvo predmetných pozemkov, pretože plot možno oddeliť od pozemku bez toho, aby sa tým pozemky znehodnotili, bez ohľadu na to, že sa zníži cena pozemkov. Odhliadnuc od uvedeného, je však nesporné, že došlo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na náhradu trov konania, dôvody osobitného zreteľa, neprimeraná tvrdosť, nízky príjem
Právna veta: Podľa ustanovenia § 257 CSP výnimočne súd neprizná náhradu trov konania, ak existujú dôvody hodné osobitného zreteľa. Dôvody hodné osobitného zreteľa, ani výnimočné okolnosti zákon bližšie nešpecifikuje. Výklad týchto podmienok ponecháva na súdnu prax. To však neznamená, že tým vytvára priestor na nekontrolovanú voľnú úvahu súdu. V zmysle dnes už ustálenej judikatúry nemožno § 257 považovať za ustanovenie, ktoré by zakladalo voľnú možnosť aplikácie (v zmysle svojvôle), ale ide o ustanovenie, podľa ktorého je súd povinný skúmať, či v prejednávanej veci neexistujú zvláštne okolnosti hodné osobit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: poľahčujúce okolnosti, čiastočne uhradená škoda, úplná náhrada škody
Právna veta: Obžalovaný sa domáhal priznania poľahčujúcej okolnosti podľa § 36 písm. k/ Tr. zákona, poukazoval na čiastočne uhradenú škodu. Krajský súd konštatuje, že priznanie tejto poľahčujúcej okolnosti pri náhrade škody sa vyžaduje úplná náhrada.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: súhrnný trest, spoločný trest, úhrnný trest
Právna veta: Námietka obžalovaného, že zákon nepozná uloženie spoločného a úhrnného trestu nemá svoj podklad v právnej úprave, pretože uloženie spoločného trestu nevylučuje aj uloženie úhrnného trestu za spáchanie viac trestných činov. Vylúčené je uloženie súhrnného a spoločného trestu z dôvodu, že po zrušení skoršieho rozsudku podľa § 41 ods. 3 Tr. zákona, ktorým sa zrušuje výrok o vine a všetky naň nadväzujúce výroky, teda aj výrok o treste, už nie je možné použiť ustanovenie o súhrnnom treste podľa § 42 ods. 2 Tr. zákona
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: vznesenie obvinenia, uznesenie o vznesení obvinenia, procesné práva obvineného, trestné stíhanie vo veci
Právna veta: Vyšetrovateľovi bolo od začiatku zrejmé, že trestné oznámenie otca mal. detí bolo podané proti matke mal. detí, čo už vyplýva aj z uznesenia o začatí trestného stíhania. Z dôvodu takéhoto postupu nemohla obžalovaná v rámci týchto procesných úkonov, ktoré vykonávala vyšetrovateľka uplatňovať svoje práva, keďže uznesenie o vznesení obvinenia jej bolo doručené až po vykonaní uvedených úkonov. Takéto dôkazy nemôžu byť použité pre účely trestného konania, je totiž neprípustné viesť trestné stíhanie len „ vo veci“ pri splnení podmienok aj § 206 ods. 1 Tr. por., teda so zjavným a jednoznačným špeci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: absolútna neplatnosť právneho úkonu, neplatnosť zmluvy, vyhodnotenie neplatnosti zmluvy
Právna veta: Aj v nepodpísaných nájomných zmluvách žalobca v bode 8 dokonca požadoval, aby strany zmluvy svojim podpisom potvrdili, že prenajímateľ a nájomca považujú nájomnú zmluvu z roku 2016 za absolútne neplatnú pre rozpor s ust. § 37 a 39 Občianskeho zákonníka. A tiež v priložených sprievodných listoch, ktoré žalobca prikladal vlastníkom ako prenajímateľom spolu s návrhom nájomnej zmluvy, samotný žalobca oznamoval, že ak v roku 2016 podpísali vlastníci pôdy nájomné zmluvy s Poľnohospodárskym družstvom Žiar nad Hronom, IČO:00 27 995, právnou analýzou dospel k záveru, že tieto zmluvy sú neplatné, a to ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: pristúpenie k záväzku, spotrebiteľská zmluva, zabezpečovací inštitút, pristupujúci dlžník, pôvodný dlžník, spotrebiteľ ako slabšia strana
Právna veta: Zo samotnej povahy pristúpenia k záväzku podľa § 533 a nasl. OZ vyplýva, že tu dochádza k zaviazaniu sa splnenia dlhu subjektom stojacim mimo záväzkového vzťahu veriteľa a dlžníka. Motivácia subjektu pristupujúceho k záväzku dlžníka ani jeho následné prípadné vyporiadanie sa s dlžníkom sa netýka veriteľa a jeho nároku tak voči dlžníkovi, ako aj k subjektu, ktorý k dlhu pristúpil. S vyššie uvedeným záverom súdu prvej inštancie sa odvolací súd plne stotožňuje. Pristupujúci dlžník sa v zmysle ust. § 533 OZ stáva dlžníkom popri pôvodnom dlžníkovi, avšak nestáva sa účastníkom základného záväzkovéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: nevyplatenie mzdy a odstupného, štatutárny orgán, fyzická osoba podnikateľ, zamestnávateľ alebo prokurista
Právna veta: Podľa § 214 ods. 1 Trestného zákona, kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň mal peňažné prostriedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, potrestá sa odňat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: absolútna neplatnosť právneho úkonu, hodnovernosť údajov katastra, vlastník nehnuteľnosti, neplatná kúpna zmluva
Právna veta: Pokiaľ bol žalovaný do katastra nehnuteľností zapísaný ako vlastník nehnuteľností na základe absolútne neplatnej kúpnej zmluvy, tak sporné nehnuteľnosti nadobudnúť platne nemohol. Pri absolútnej neplatnosti právneho úkonu súd totiž na ňu prihliada z úradnej povinnosti a ak urobí záver o tom, že právny úkon bol skutočne absolútne neplatný (§ 37 - § 39 Občianskeho zákonníka), pri danosti naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení a preukázaní vlastníckeho práva žalobcu je povinný žalobe o určenie vlastníctva alebo o určenie neplatnosti právneho úkonu vyhovieť. Kúpna zmluva, ktorou mal ža ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: možnosť zníženia neprimeranej zmluvnej pokuty, zmluvná pokuta , neprimerane vysoká zmluvná pokuta, vzniknutá škoda veriteľa
Právna veta: Oprávnenie znížiť zmluvnú pokutu je dané súdom. Neprimerane vysokú pokutu môže súd znížiť a pokiaľ sú splnené zákonné podmienky pre jej zníženie, súd by tak mal aj urobiť. Podľa § 545a Občianskeho zákonníka, neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti. Ak veriteľ nie je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje, súd prihliadne aj na výšku škody, ktorá porušením povinnosti vznikla, a na to, o koľko zmluvná pokuta presahuje rozsah vzniknutej škody Odvolací v tejto súvi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: oprávnený dedič, závetný dedič, neopomenuteľní dedičia, relatívna neplatnosť závetu
Právna veta: Žalobca bol účastníkom dedičského konania po poručiteľke, v ktorom bol oboznámený s tým, že poručiteľka zomrela so zanechaním závetu v prospech inej osoby - závetného dediča - žalovaného a žalobca ako účastník dedičského konania neplatnosť závetu nenamietal. Žalobca prestal byť účastníkom dedičského konania po oboznámení sa so závetom po tom, keď prehlásil, že so závetom súhlasí. Nárok neopomenuteľného dediča je súčasťou jeho dedičského práva, a preto sa musí uplatniť v dedičskom konaní o prejedaní dedičstva. Predpokladom pre postup podľa ust. § 485 OZ je skutočnosť, že rozhodnutie o prejednan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o úvere, dohodnutá výška úrokov z omeškania, úrok z omeškania z úverového vzťahu, objektívna zodpovednosť, zmluvný úrok
Právna veta: Vychádzajúc zo znenia ustanovenia § 497 Obchodného zákonníka, obsahom záväzku dlžníka nie je vrátiť len poskytnuté peňažné prostriedky, ale aj úroky, ktoré nemožno stotožňovať s úrokmi z omeškania. Zmluvný úrok z úveru je nárokom, na ktorý nemá vplyv ani omeškanie dlžníka, ktoré navyše zakladá vznik nových sankčných záväzkov. Zmluvný úrok je plnenie, ktoré má akcesorickú povahu. Je teda spojený s istinou úveru a od jej existencie závisí aj samotný zmluvný úrok. Veriteľovi, ktorý poskytne dlžníkovi úver, popri nároku na vrátenie poskytnutej sumy úveru vzniká aj právo na zmluvné úroky, teda na a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: odstránenie stavby , reklamná stavba, neoprávnená stavba, odstránenie nepovolenej stavby
Právna veta: Odstránenie nepovolenej stavby v zmysle ust. § 88 ods. 8 StZ tak nemôže byť označené za nezákonný spôsob konania. Námietka žalobcu, že žalovaný sa rozhodol reklamné zariadenia odstrániť z vlastnej vôle a nie je správnym orgánom, ani nemal uloženú žiadnu povinnosť, ba ani splnomocnenie od stavebného orgánu, je v rozpore so zisteným skutkovým stavom. Ako vyplynulo zo spisu, tak žalovaný zabezpečil odstránenie nepovolenej reklamnej stavby na základe normatívneho aktu stavebného úradu, ktorý vydal súhlas s odstránením reklamnej stavby v zmysle ust. § 88 Stavebného zákona. Žalovaný sa tak nerozhodo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva, podiely oboch manželov sú rovnaké, zásada disparity pri vyporiadaní BSM
Právna veta: K prvej z odvolacích námietok žalobkyne týkajúcej sa disparity podielov odvolací súd má za to, že tu súd prvej inštancie vec nesprávne právne posúdil. Podľa § 150 O. z. pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Toto ustanovenie však nevylučuje, aby súd vyjadril rozdielnosť podielu manželov pri vyporiadaní spoločnej veci, prihliadajúc na to ako sa každý z manželov zaslúžil o nadobudnutie, udržanie spoločnej veci. Odklon od princípu rovnosti podielov je nevyhnuté označiť za postup mimoriadny a výnimočný. Prevažná časť odbornej literatúry a súdnej praxe zastáva ná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vlastník veci sa musí zdržať, obťažovanie susedov hlukom, pachom a i., susedské vzťahy, obťažovanie nad mieru primeranú pomerom
Právna veta: Vo vzťahoch medzi vlastníkmi spravidla susedných pozemkov nie výnimočne dochádza k tomu, že prejavy vecí niektorého z vlastníkov sa prejavujú v pomeroch druhého vlastníka spôsobom považovaným za obťažujúci. Nie každé také „obťažovanie“ však zakladá oprávnenie brániť sa proti nemu žalobou opierajúcou sa o ustanovenie § 127 ods. 1 OZ. Táto možnosť je daná dotknutej osobe len vtedy, pokiaľ ide o obťažovanie nad mieru primeranú pomerom. Či o taký prípad ide alebo nie, je nutné posúdiť vždy podľa okolností konkrétneho prípadu s prihliadnutím ku všetkým skutočnostiam, ktoré v tejto súvislosti vyjdú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vykonávanie pojednávaní v čase núdzového stavu, covid-19, vec, ktorá znesie odklad, núdzový stav a výnimočný stav
Právna veta: Žalovaný v odvolaní namietal, že jeho procesné práva boli porušené aj preto, že okresný súd vec nevyhodnotil ako takú, ktorá znesie odklad a teda pojednával a rozhodol vo veci napriek trvaniu mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 s odkazom na Vyhlášku MS SR č. 24/2021. Citovaná vyhláška upravovala postup súdov v súvislosti s vykonávaním pojednávaní hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu tak, že taxatívnym spôsobom uviedla ktoré veci je možné prejednávať v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vždy, a okrem toho všeob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: súhrnný trest, úhrnný trest a spoločný trest, asperačná zásada, ukladanie trestu za viac trestných činov, súbeh trestných činov
Právna veta: Princíp ukladania úhrnného trestu podľa § 41 ods. 1 Tr. zák. spočíva v tom, že páchateľovi dvoch alebo viacerých trestných činov je ukladaný trest v rámci trestnej sadzby činu najprísnejšie trestného, pričom sa musí v tomto výroku odraziť aj skutočnosť, že nejde iba o trest za tento trestný čin, ale i za ďalšie, zbiehajúce sa trestné činy. To sa premietne v priznaní priťažujúcej okolnosti podľa § 37 písm. h) Tr. zák., teda že páchateľ spáchal viac trestných činov, čo ale neplatí, ak sa trest ukladá aj s použitím tzv. asperačnej zásady podľa § 41 ods. 2 Tr. zák. Podľa rovnakých zásad sa postup ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: podiely oboch manželov sú rovnaké, vyporiadanie BSM, rozvrat maželstva pre mimomanželský vzťah
Právna veta: Občiansky zákonník v ustanovení § 150 pre vyporiadanie BSM nestanovuje presné pravidlá, ale len usmernenie (použitie slovného spojenia predovšetkým), ktoré má viesť súd k tomu, aby vyporiadanie BSM bolo spravodlivé. Tým je daný priestor aj k tomu, aby súčasťou úvahy o vyporiadaní BSM bolo zohľadnené aj konanie jedného z manželov proti zásadám na ktorých stojí manželstvo. Podiel jedného z manželov na zaniknutom BSM, ale nie je možné znížiť výlučne len preto, že príčinou rozvratu manželstva bol mimomanželský vzťah. Odvolací súd nesúhlasí s názorom súdu prvej inštancie prezentovaným na neveru žal ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: ublíženie na zdraví, porušenie dôležitej povinnosti, nedbanlivosť, absencia pohnútky
Právna veta: Formulácia „dôležitá povinnosť vyplývajúca zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo uložená podľa zákona“ je zákonodarcom volená tak, aby zahŕňala porušenie všetkých relevantných dôležitých povinností, ktoré páchateľovi vyplývajú z jeho povolania, pracovného zaradenia, zamestnania, postavenia či funkcie, pričom ide o povinnosti, ktoré majú vzťah k ochrane života a zdravia ľudí a ktoré sú z tohto hľadiska dôležité a uložené zákonom alebo sú obsiahnuté aj v inom všeobecne záväznom právnom predpise alebo aj v konkrétnom príkaze vydanom na základe zákona a spôsobom uvedeným v zák ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: konanie podnikateľa, konatelia, štatutárny orgán, konateľské oprávnenie, spoločenská zmluva obchodnej spoločnosti
Právna veta: Pokiaľ žalobca požadovaný zákaz žiadal nariadiť aj z dôvodu prípadnej úspešnosti žalovaného v spore o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, ktorým bol odvolaný z funkcie konateľa, tak odvolací súd považuje za potrebné upriamiť pozornosť na právnu úpravu v ust. § 133 ods. 3 Obchodného zákonníka, podľa ktorého obmedziť konateľské oprávnenia môže iba spoločenská zmluva alebo valné zhromaždenie. Také obmedzenie je však voči tretím osobám neúčinné v spojení s ust. § 13 ods. 4 Obchodného zákonníka v znení obmedzenie oprávnenia štatutárneho orgánu konať, nie je účinné voči tretím osobá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: domáhanie sa neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia , pozvánka na valné zhromaždenie, ochrana práv menšinového spoločníka, nedoručená pozvánka na valné zhromaždenie, porušenie práv spoločníka
Právna veta: Podľa odvolacieho súdu výška a pomer hlasov jednotlivých spoločníkov nemá žiaden vplyv na existenciu základných práv spoločníka, medzi ktoré patrí právo účasti na VZ, právo vyjadrovať sa k navrhovanému programu, právo hlasovať na rokovaní VZ. V danom prípade je potrebné odčleniť výsledok hlasovania od práva účasti spoločníka a jeho práva hlasovať o konkrétnom návrhu na rokovaní valného zhromaždenia. Obchodný zákonník ani spoločenská zmluva síce negarantuje žiadnemu spoločníkovi výsledok hlasovania vzhľadom na pomer hlasov jednotlivých spoločníkov, to však neznamená, že aj keď sa jedná o menšin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: porušovanie domovej slobody, neoprávnené vniknutie do obydlia iného, obydlie, neoprávnené zotrvanie v obydlí
Právna veta: Prečin porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1 Trestného zákona spácha ten, kto neoprávnene vnikne do obydlia iného alebo tam neoprávnene zotrvá. Za neoprávnené vniknutie do obydlia iného treba považovať každé nežiadúce, bez súhlasu alebo proti vôli oprávneného užívateľa uskutočnené vojdenie do obydlia, ktorým sa zasahuje do domovej slobody. Oprávnenie osôb vojsť do obydlia a zdržiavať sa v ňom určujú primárne právne normy súkromnej povahy a zmluvné vzťahy vykonané na ich základe (napr. nájomná zmluva). Právo vojsť a zdržiavať sa obydlí majú osoby, ktoré v tomto obydlí legálne bývajú a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu, okolnosti prípadu, pomery páchateľa, trest kratšieho trvania
Právna veta: Predpokladom pre zákonný postup podľa § 39 ods. 1 Tr. zák. je, aby boli pred súdom zistené také okolnosti prípadu alebo pomery páchateľa, že vzhľadom na nich má súd za to, že by použitie trestnej sadzby ustanovenej týmto zákonom bolo pre páchateľa neprimerane prísne a na zabezpečenie ochrany spoločnosti postačuje aj trest kratšieho trvania, možno páchateľovi uložiť trest aj pod dolnú hranicu trestu ustanoveného týmto zákonom. Okolnosťami prípadu sú všetky skutočnosti, ktoré majú vplyv na posúdenie povahy, charakteru a závažnosti trestného činu, vrátane možnosti nápravy páchateľa. Mimoriadne zn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: simulovaný právny úkon, neplatný právny úkon, sloboda a vážnosť vôle, neplatnosť zmluvy
Právna veta: Ak sa simuluje právny úkon, potom sa takýto právny úkon predstiera len vo vonkajšej forme a k perfektnosti takéhoto právneho úkonu však chýba vážnosť vôle. U simulovaného konania teda absentuje vážnosť vôle, v dôsledku čoho takto simulovaný právny úkon je podľa § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka absolútne neplatný. Z uvedeného vyplýva, že o neplatnosti zmluvy pre nedostatok vážnosti vôle strán, spočívajúci v simulácii možno uvažovať iba v prípade, ak vôľu uzavrieť zmluvu nemá žiadna zo strán zmluvy. Ak je tvrdené, že u oboch zmluvných strán nimi realizovaný právny úkon nevyjadroval ich skutočnú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: poznámka, informatívna poznámka, obmedzujúca poznámka
Právna veta: Existujú dva druhy poznámok podľa § 38 a § 39 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). Prvá je obmedzujúca poznámka, ktorá sa vyznačuje v záujme ďalšieho nakladania s nehnuteľnosťou. Ide o poznámku o začatí konania o súdnom výkone rozhodnutia predajom nehnuteľnosti, začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti, vyhlásení konkurzu proti vlastníkovi nehnuteľnosti, začatí vyvlastňovacieho konania a neodkladnom opatrení, ktorým sa zakazuje nakladať s nehnuteľnosťou. Uvedené poznámky okresný úrad zapíše do katastra na z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčacia doba, plnenie v splátkach, zosplatnenie dlhu, plnenie v budúcnosti zročných dávok, uplatnenie práva, splátky, premlčanie
Právna veta: V ustanovení § 103 Občianskeho zákonníka, ktoré je vo vzťahu k všeobecnému ustanoveniu § 101 Občianskeho zákonníka špeciálne, je počiatok premlčania upravený odlišne od všeobecného. Podľa vety prvej, ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých splátok odo dňa ich zročnosti, neplynie teda odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz (§ 101 Občianskeho zákonníka). Podľa vety druhej v prípade tzv. zosplatnenia dlhu len pre v budúcnosti majúce byť splatné splátky, premlčacia doba začne plynúť odo dňa zročnosti nesplnenej splátky (§103 Občianskeho zákonníka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: účinky spaťvzatia žaloby, späťvzatie návrhu v odvolaní, návrh na vydanie predbežného opatrenia, správca a dlžník, nekonanie správcu a dlžníka
Právna veta: Dôsledkom zo zákona vzniknutých účinkov späťvzatia žaloby (návrhu na vydanie predbežného opatrenia) podľa § 47 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. je procesný postup odvolacieho súdu, keď tento nerozhoduje o pripustení späťvzatia žaloby, pretože tieto účinky nastali zo zákona a odvolací súd je povinný procesným spôsobom reagovať na účinky späťvzatia žaloby (návrhu na vydanie predbežného opatrenia) tak, že v zmysle § 370 ods. 2 CSP je povinný rozhodnúť o zrušení napadnutého rozhodnutia a o zastavení konania. Odvolací súd nie je oprávnený skúmať dôvody, pre ktoré nastali v prejednávanej veci účinky spä ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: poľahčujúce okolnosti, viesť riadny život, dopravný priestupok, úsek cestnej dopravy
Právna veta: Z ustanovenia § 34 Tr. zák. vo všeobecnosti vyplýva, že trest má zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvorí podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život a súčasne iných odradí od páchania trestných činov. Trest zároveň vyjadruje morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou. Páchateľovi možno uložiť len taký druh trestu a len v takej výmere, ako je to ustanovené v Trestnom zákone, pričom tento zákon v osobitnej časti ustanovuje len trestné sadzby trestu odňatia slobody. Zároveň trest má postihovať iba páchateľa, tak a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: opravnene osoby, oprávnenia poškodeného a uplatnenie nároku na náhradu škody, poškodený trestným činom, odškodnenie poškodeného
Právna veta: Podľa § 307 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku, ak tento zákon neustanovuje inak, rozsudok môže odvolaním napadnúť poškodený pre nesprávnosť výroku o náhrade škody. Trestný poriadok rozlišuje v trestnom konaní dve kategórie poškodených, a to 1/ poškodených, ktorí nemajú nárok na náhradu škody, majú len tzv. procesné práva (§ 46 ods. 1 Trestného poriadku); a 2/ poškodených, ktorí majú nárok na náhradu škody spôsobenej trestným činom v trestnom konaní v rámci tzv. adhézneho konania. Títo poškodení majú okrem procesných práv uvedených v § 46 ods. 1 Trestného poriadku, aj právo si uplatniť svoje n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu, neprimerane prísny trest, obžalovaná nebola doposiaľ súdne trestaná, menej závažné priestupky
Právna veta: Súd I. stupňa dospel k správnemu záveru o druhu trestu odňatia slobody, nesprávne však aplikoval ustanovenie § 39 ods. 1 Tr. zák. o mimoriadnom znížení trestu odňatia slobody a to s poukazom na okolnosti spáchania skutku obžalovanou, ktorá sa čiastočne priznala, to, že prekonala úzkostnedepresívnu poruchu, nebola súdne trestaná. V dôsledku toho považoval výmeru zákonom ustanoveného trestu odňatia slobody 7 - 15 rokov za neprimerane prísnu. Z hľadiska aplikácie § 39 ods. 1 Tr. zák. ho musia odôvodňovať buď okolnosti prípadu, alebo pomery páchateľa, a to v spojení s podmienkou, že použitie tre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: skrátenie dane a poistného, daňový poradca, odborná starostlivosť, povinnosť štatutárneho orgánu daňového subjektu, daňový podvod, nárok na vrátenie daní
Právna veta: Cieľom príspevku je v základných bodoch priblížiť možné vyvodzovanie trestnej zodpovednosti daňového subjektu ako aj daňového poradcu za spáchanie daňových trestných činov v prípadoch, ak daňový subjekt postupuje podľa odbornej rady daňového poradcu, ktorá sa následne ukáže ako nesprávna a vedie k skráteniu dane, či neoprávnenému uplatňovaniu nárokov na vrátenie dane.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, páchateľ člen štatutárneho orgánu, subjektívna stránka trestného činu
Právna veta: Autor sa v článku venuje problematike trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, pričom svoju pozornosť zameriava na konkrétny druh páchateľa, člena štatutárneho orgánu kapitálovej obchodnej spoločnosti. V tomto kontexte sa zaoberá podmienkami naplnenia jednotlivých znakov skutkovej podstaty tohto trestného činu z pohľadu člena štatutárneho orgánu, a to najmä jeho objektívnou a subjektívnou stránkou.
MENU