Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

September 2023     August 2023     Júl 2023     Jún 2023     Máj 2023     Apríl 2023     Marec 2023     Február 2023     Január 2023     September 2022     August 2022     Júl 2022     Jún 2022     Máj 2022     Apríl 2022     Marec 2022     Február 2022     December 2022     November 2022     Október 2022     Január 2022     September 2021     August 2021     Júl 2021     Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     December 2021     November 2021     Október 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Najvyšší správny súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: Peňažný trest, uloženie peňažného trestu, alternatívne tresty, majetkové trestné činy, tresty ukladané v trestnom konaní, osobné a majetkové pomery obžalovaného
Právna veta: K peňažnému trestu je ako špecifikum možné uviesť, že nepostihuje len osobu páchateľa, ale tiež prípadne i jeho najbližšie sociálne okolie. Majetková povaha z neho robí vhodný prostriedok k dosiahnutiu účelu trestu najmä v prípadoch majetkových trestných činov motivovanými či už snahou o dosiahnutie neoprávneného majetkového prospechu, alebo z dôvodu negatívneho vzťahu k ochrane cudzieho majetku. Napriek tomu, že postihuje majetok páchateľa, nie je určený len na postih majetkových trestných činov. Možno ho efektívne uložiť i pri trestných činoch hospodárskych, všeobecne nebezpečných či trestný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Najvyšší správny súd SR

Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: odloženie daňovej exekúcie, daňová exekučná výzva, začatie daňového exekučného konania, základné zásady správy daní, zásada primeranosti, odklad výkonu daňovej exekúcie, preskúmanie daňovej exekučnej výzvy, povinnosť správcu dane začať daňové exekučné konanie
Právna veta: Kasačný súd konštatuje, že správca dane v tomto postupe nepochybil, nakoľko v prípade vykonateľného exekučného titulu je jeho povinnosťou začať daňové exekučné konanie. Táto jeho povinnosť vyplýva aj z § 3 ods. ods. 5 daňového poriadku, podľa ktorého je správca dane povinný vykonať z vlastného podnetu úkony, a to aj vtedy, keď daňový subjekt nesplnil riadne alebo vôbec svoje povinnosti. Žalobca s poukazom na zásadu primeranosti nenapadol daňovú exekučnú výzvu čo do jej podstaty, ale v reáli sa domáhal odkladu výkonu exekúcie. Kasačný súd k tejto skutočnosti uvádza, že daňový poriadok pozná inš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: ochrana diaľníc, ciest a miestnych komunikácií, zákaz umiestňovania reklamných stavieb, sídelný útvar obce, 100 metrový pás zákazu umiestňovania reklamných stavieb, ohraničenie sídelného útvaru obce dopravnými značkami
Právna veta: Z uvedeného vyplýva, že pri výklade formulácie „mimo sídelného útvaru obce“ podľa § 10 ods. 4 cestného zákona v citovanom znení sú v zásade možné dve zmysluplné alternatívy. Pri prvej by sídelný útvar obce bol vymedzený ako uzavreté územie (plocha) ležiace medzi spojnicami jeho vrcholov, pričom vrcholmi tohto útvaru by boli body, v ktorých sú na jednotlivých pozemných komunikáciách umiestnené dopravné značky začiatok a koniec obce. Pritom z každého vrcholu by museli viesť práve (a len dve spojnice). Ostatné plochy by sa nachádzali „mimo tohto sídelného útvaru“. Pri druhej alternatíve by sa poj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: spôsobilosť personálu bezpečnostnej ochrany, priestupky na úseku zbraní a streliva, posudzovanie bezpečnostnej spoľahlivosti personálu letiska, priestupok na úseku zbraní a streliva, záujem štátu predchádzať bezpečnostnému riziku, posudzovanie bezpečnostnej spoľahlivosti členov posádok lietadiel
Právna veta: Pokiaľ ide o požiadavku sťažovateľov ohľadom primeranej aplikácie ustanovení zákona (upravujúcich kritériá pre posudzovanie bezpečnostnej spoľahlivosti) vo vzťahu k osobám, u ktorých si plnenie osobitných pracovných úloh vyžaduje vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov na letisku, kasačný súd uvádza, že posudzovanie spoľahlivosti osoby správnym orgánom, v rozsahu „primerane“ je možné aplikovať tam, kde na to zákon dáva priestor. Takáto možnosť je zákonom daná napríklad pri podozrení zo špionážnych, teroristických alebo sabotérskych aktivít, pri preukazovaní nátlaku príbuzných alebo blíz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: riešenie sporov v športe, riešenie sporov v priebehu súťaže, riešenie sporov orgánmi športovej organizácie, športové zväzy, súkromnoprávny vzťah, účastník súťaže, rozhodnutie športového rozhodcu
Právna veta: Hoci bol sťažovateľ členom žalovaného, rozhodujúce tu predsa bolo postavenie sťažovateľa ako účastníka súťaže organizovanej a riadenej žalovaným, v zmysle § 3 písm. k) zákona o športe. Riešenie sporov v priebehu súťaže potom osobitne upravuje § 53 zákona o športe, z ktorého odseku 4 v podstate vyplýva, že rozhodnutie športového rozhodcu (na ihrisku) môže byť zmenené iba vtedy, ak to ustanovujú pravidlá súťaže alebo predpisy športového zväzu. (...) Hoci je rozhodovanie orgánov športového zväzu jeho vnútorným predpisom upravené spôsobom ponášajúcim sa na administratívne konanie (v zmysle § 3 ods ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: správca bytového domu, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, obstaranie služieb a tovaru v bytovom dome, povinnosti správcu bytového domu, výber dodávateľa pri správe bytového domu, schválenie na schôdzi vlastníkov bytu
Právna veta: Správca je povinný dojednať čo najvýhodnejšie podmienky pri obstaraní služieb a tovaru, pričom túto povinnosť obsiahnutú v prvej vete uvedeného zákonného ustanovenia nie je možné vykladať izolovane bez kontextu a významu povinnosti zakotvenej v druhej vete § 8b ods. 3, podľa ktorej je správca povinný riadiť sa rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o výbere dodávateľa. Ide o zákonnú povinnosť, ktorú je povinný správca plniť aj v prípade, ak to nebolo v zmluve o výkone správy dohodnuté. Správca by totiž nemal mať dojednanú neobmedzenú voľnosť pri výber ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o nároku na poskytnutie právnej pomoci, nárok na poskytnutie právnej pomoci, odvolací správny orgán, Centrum právnej pomoci, riadne opravné prostriedky, odvolanie proti procesným rozhodnutiam, štatút centra právnej pomoci, rozhodnutia centra právnej pomoci
Právna veta: V tejto súvislosti potom, ak ustanovenie § 10 ods. 5 zákona o poskytovaní právnej pomoci vylúčilo možnosť podať opravný prostriedok pri rozhodnutiu o nároku, riadne opravné prostriedky sú vylúčené iba proti meritórnym rozhodnutiam správneho orgánu, teda rozhodnutiam o samotnom práve, teda proti rozhodnutiu, ktorým bol priznaný alebo nepriznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci. Predmetné ustanovenie (vylúčenie riadnych opravných prostriedkov) však nedopadá na iné procesné rozhodnutia vydávané CPP v konaní o nároku na poskytnutie právnej pomoci , napr. aj rozhodnutie o zastavení konania o nár ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: predmet dane zo stavieb, výpočet dane zo stavieb, stavba - členenie stavieb, účel využitia stavby, kategorizácia stavieb na výpočet dane zo stavieb, zdaňované stavby
Právna veta: Právnou otázkou, ktorá vyplynula z kasačnej sťažnosti je to, či stavby, ktoré nie sú k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využívané vôbec, je možné bez ďalšieho považovať na účely určenia predmetu dane zo stavieb podľa zákona o miestnych daniach za stavby podľa § 10 ods. 1 písm. g) zákona o miestnych daniach, teda za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) (ďalej aj ako „ostatné stavby“). Zatiaľ čo žalovaný tvrdí, že ak sa stavba k rozhodujúcemu dňu nevyužívala na žiaden účel, je potrebné ju zaradiť medzi ostatné stavby, podľa žalobkyne nevyužívanie stavby nemôže znamenať zmenu účelu využit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: dočasné pozastavenie výkonu činnosti mediátora, obmedzenia štátneho zamestnanca, pozastavenie výkonu advokácie, vážne osobné alebo rodinné dôvody, výkon mediácie, štátnozamestnanecký pomer mediátora, dôvody na pozastavenie činnosti mediátora
Právna veta: Z preskúmavaného rozhodnutia jednoznačne vyplýva, že vážne osobné alebo rodinné či iné dôležité dôvody, v prípade preukázania ktorých môže žalovaný mediátorovi dočasne pozastaviť výkon činnosti, žalovaný v rozhodnutiach reštriktívne vykladá ako objektívne dôvody patriace do osobnej sféry (súkromného a osobného života) mediátora, ktoré na určitý čas úplne znemožňujú výkon tejto činnosti, pričom berie do úvahy i verejný záujem na reálnom výkone mediácie zo strany osôb zapísaných do registra mediátorov, snažiac sa tak o zabezpečenie prístupu k spravodlivosti v oblasti mediácie. Na základe uvedené ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: zásada dvojinštančnosti správneho konania, pôsobnosť okresných úradov, opravné prostriedky o slobodnom prístupe k informáciam, najbližšie nadriadený orgán, usporiadanie a organizácia miestnej štátnej správy, odvolacie správne konanie
Právna veta: Zásada dvojinštančnosti však neznamená, že v odvolacom konaní bude vždy rozhodovať nadriadený orgán po vertikálnej línii - niektoré osobitné zákony prelomili všeobecnú zásadu vertikálnej dvojinštančnosti a opravné prostriedky sú prerokúvané v horizontálnej dvojinštančnosti. Ani v prípade ústredného orgánu štátnej správy nedochádza k predloženiu opravného prostriedku odvolaciemu orgánu, keďže aj druhostupňové konanie prebieha na tom istom správnom orgáne, len s osobitnou právnou úpravou funkčnej príslušnosti, s čím počíta aj zákon o slobode informácií v § 19 ods. 2 druhá veta. Zákon o slobode i ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: určenie sumy úrazovej renty, pokles pracovnej schopnosti, posudok posudkového lekára sociálneho poistenia, posudok posudkového lekára, úrazová renta, pracovný úraz, pracovný úraz podľa Zákonníka práce, podmienky nároku na úrazovú rentu, pokles pracovnej schopnosti v dôsledku pracovného úrazu, percentuálna miera poklesu pracovnej schopnosti
Právna veta: Na úvod najvyšší správny súd považuje za potrebné uviesť, že pri určovaní percentuálneho poklesu pracovnej schopnosti poškodeného na účely úrazovej renty v zmysle § 88 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. sa v rámci naposledy vykonávanej činnosti poškodeného ako zamestnanca prihliada najmä na pracovnú náplň, prípadne na presný rozpis vykonávaných prác vrátane jednotlivých časových úsekov v rámci pracovnej doby. Pre priznanie nároku na úrazovú rentu nestačí len samotná skutočnosť, že poškodený bol pre zmenu pracovnej schopnosti v dôsledku pracovného úrazu preradený na inú pracovnú pozíciu, prípadne p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: vrátenie náhradného výživného pre dodatočne zaplatené výživné alebo vymožené výživné, prechodné ustanovenia zákona o náhradnom výživnom k úpravám účinným od 1. júla 2018, vrátenie náhradného výživného, účel náhradného výživného, novelizácia zákona o náhradnom výživnom, prioritizácia veriteľov
Právna veta: Dôsledkom zmeny vykonanej zákonom č. 66/2018 Z. z. je však to, že pri posudzovaní účinkov dodatočnej úhrady alebo vymoženia na náhradné výživné sa neprihliada na citované ustanovenia Občianskeho zákonníka o spôsobe započítania plnení, ale určuje sa ich iné započítanie od vzniku nároku na náhradné výživné. Následkom právnej úpravy účinnej do 30. júna 2018 tak bolo, že štát mal právo na vrátenie náhradného výživného až potom, čo povinný v celom rozsahu uhradil všetko staršie omeškané výživné (t. j. spred obdobia, za ktoré sa poskytovalo náhradné výživné). Nová úprava v podstate znamená, že ak bo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: výkon poľovníctva, občianskoprávny vzťah, zmluva o postúpení výkonu práva poľovníctva, nájomná zmluva podľa OZ, prechod pôsobnosti z obvodných úradov, užívať predmet a brať z neho úžitky, osobitný druh nájomnej zmluvy, schválenie zmluvy o postúpení výkonu práva poľovníctva
Právna veta: Zmluva o postúpení výkonu práva poľovníctva upravená v § 16 zákona č. 23/1962 Zb. je tak osobitným druhom zmluvy, ktorou vlastník poľovného pozemku prenecháva inej osobe právo v určitom rozsahu užívať poľovné pozemky a brať z nich úžitky. Právo užívať určitý predmet a brať z neho úžitky je podľa § 663 Občianskeho zákonníka pojmovým znakom nájomnej zmluvy. Zmluva o výkone práva poľovníctva je teda osobitným druhom nájomnej zmluvy; práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy sú občianskoprávnym vzťahom (§ 1 ods. 2 OZ), ktoré sa subsidiárne spravujú samotným Občianskym zákonníkom (porov. podobne r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: správne trestanie, iný zásah orgánu verejnej správy, sankcie za prevádzkovanie hazardných hier, žaloba proti inému zásahu orgánu verejnej správy, zmena žaloby v správnom súdnictve
Právna veta: Kasačný súd poukazuje na potrebu striktného rozlišovania inštitútov správneho trestania podľa § 54 ods. 3 písm. c/ a ods. 4 zákona č. 171/2005 Z.z. a postupu podľa § 15 ods. 4 písm. c/ zákona č. 171/2005 Z.z., v zmysle ktorého je osoba poverená výkonom dozoru pri výkone dozoru na mieste oprávnená zaistiť v odôvodnených prípadoch doklady, prípadne výherný prístroj, technické zariadenie, ďalšie zariadenia alebo systémy podľa § 30 ods. 2 a odobrať ich na zabezpečenie dôkazov a ďalšie úkony súvisiace s dozorom. V citovanom ustanovení zákonodarca upravil oprávnenie orgánu verejnej správy na účely z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: nazeranie do spisov, ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám, nazeranie do spisu, žiadosť o sprístupnenie informácií, dozorový spis prokurátora, dozorový spis k trestnému konaniu, nazeranie do dozorového spisu
Právna veta: V prípade dozorového spisu totiž nemožno aplikovať komplexnú osobitnú úpravu obsiahnutú v § 69 Trestného poriadku, pretože na nazeranie do dozorového spisu sa vzťahuje § 55 zákona č. 153/2001 Z.z., ktorý upravuje, že nazerať do spisu, ktorý vedie prokurátor, môže iba jeho nadriadený prokurátor, alebo so súhlasom nadriadeného prokurátora iný prokurátor. Kasačný súd však v tejto súvislosti uvádza, že túto úpravu nemožno považovať za komplexnú, ako tomu bolo v prípade § 69 Trestného poriadku, pretože uvedené by s prihliadnutím na čl. 26 ods. 1 Ústavy SR bolo z pohľadu kasačného súdu v rozpore s ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: spočívanie lehôt v zmysle zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, kasačná sťažnosť, určenie primeranej lehoty podľa zákona o opatreniach COVID-19 v justícii, zákonné lehoty, podanie kasačnej sťažnosti, odpustenie zmeškania lehoty na podanie kasačnej sťažnosti, zmeškanie lehoty na podanie kasačnej sťažnosti
Právna veta: Kasačný súd uvádza, že keby zákonodarca bol býval vymedzil aplikáciu § 8 na situácie podľa § 9 v plnom rozsahu (t.j. nielen odkazom na § 8 písm. a/, ale aj na § 8 písm. b/), kasačný súd by mohol kasačnú sťažnosť považovať za podanú včas. Práve ustanovenie § 8 písm. b/ citovaného zákona totiž predstavuje nástroj „spätnej reparácie“ neuskutočnenia úkonu včas, avšak túto možnosť zákonodarca uplatnil výlučne len vo vzťahu k veciam súkromnoprávnej povahy podľa § 8 zákona o opatreniach COVID-19 v justícii. (...) Súd aj napriek uvedenému vo finálnej fáze overoval, či na súdenú vec nie je možné uplatn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: princíp primeranosti exekúcie, vykonávanie exekúcie, zriadenie exekučného záložného práva, disciplinárna zodpovednosť súdneho exekútora, neprimeranosť výkonu exekúcie, určenie spôsobu vykonania exekúcie, disciplinárne previnenie súdneho exekútora
Právna veta: Skutočnosť, že zákonodarca poskytol povinnému možnosť priamej ochrany svojich práv, resp. právom chránených záujmov (postupom podľa § 65 Exekučného poriadku) neznamená, že za takéto protiprávne konanie súdny exekútor nie je zodpovedný v rovine verejného práva. Za protiprávne konanie sa v tomto zmysle považuje to, že v rámci výkonu exekúcie súdny exekútor použil excesívne nástroje smerujúce k uspokojeniu pohľadávky oprávneného. Reparácia tohto stavu na základe podnetu povinného nie je okolnosťou zbavujúcou súdneho exekútora zodpovednosti za disciplinárne previnenie spočívajúce v porušení konkré ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o nariadení pozemkových úprav, gramatický výklad, kumulatívne stanovené podmienky, poskytnutie náhradného pozemku, usporiadanie pozemkového vlastníctva, alternatívne stanovené podmienky, legislatívne pravidlá tvorby zákonov, výklad zákona vzhľadom na jeho účel, usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbami vo vlastníctve obce alebo vúc
Právna veta: Ústavný súd uvažuje v tých intenciách, že pri usporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom podľa zákona č. 66/2009 Z. z. sa prihliada na potreby vlastníka stavby (§ 3 ods. 1 in fine), pričom sa sleduje verejný záujem na dosiahnutí racionálneho priestorového usporiadania pozemkového vlastníctva v určitom území (ktorý vyplýva z obsahu a účelu pozemkových úprav vymedzeného v § 1 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.). Ani to však bez ďalšieho (samo osebe) neumožňuje vykladať § 3 ods. 3 zákona č. 66/2009 Z. z. tak, že by vlastník stavby (v tomto prípade obec) mohol presadiť pozemkové úpravy o obvode jediné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: nemožnosť nahradenia trov konania prokurátorom, návrh na určenie neplatnosti prevodu vlastníckeho práva k majetku štátu, náhrada trov konania , nepriznanie nároku na náhradu trov konania, povinnosť nahradiť trovy konania, prokurátor zastupujúci štát, prokurátor v civilnom sporovom konaní, štát ako strana sporu v civilnom sporovom konaní, povinnosť štátu nahradiť trovy konania
Právna veta: Právna úprava náhrady trov konania v sporovom konaní sa podľa doterajšej úpravy v Občianskom súdnom poriadku, ako aj podľa novej úpravy účinnej od 1. júla 2016 v Civilnom sporovom poriadku spravuje zásadou úspechu v konaní/spore. Zásada úspechu vo veci (zásada zodpovednosti za výsledok sporu) sa uplatní tak, že neúspešná strana sporu je povinná nahradiť v spore úspešnej strane trovy konania, ktoré úspešnej strane vznikli. Nárok na náhradu trov konania má strana sporu voči protistrane (§ 255 a nasl. CSP). Z § 12 zákona o správe majetku štátu a § 35 ods. 1 písm. a) OSP v znení účinnom ku dňu zač ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: škoda na zdraví, zisťovanie skutkového stavu dokazovaním, dokazovanie v sporovom konaní, dôkazné bremeno, nemajetková ujma, spory s ochranou slabšej strany, medicínske spory, náhrada nemajetkovej ujmy za spôsobenú smrť, dokazovanie príčinnej súvislosti medzi protiprávnym úkonom a vzniknutou škodou, civilný spor medzi pacientom a lekárom
Právna veta: Ďalej ústavný súd poznamenáva, že miera dôkazu o existencii príčinnej súvislosti medzi skúmanými javmi určená stupňom absolútnej istoty, a tým vylučujúca jej procesnoprávne poznanie na základe obvyklého priebehu určitého skutkového deja, o pravdivosti, ktorého nie sú rozumné pochybnosti, aj keď alternatívne možnosti jeho iného priebehu nemožno teoreticky úplne vylúčiť, je z ústavnoprávneho hľadiska neprimeraná. V sporových súdnych konaniach, ktoré majú svoj pôvod vo vzťahoch lekár (zdravotnícke zariadenie) a pacient (klient), je aplikácia štandardného typu dôkazného sylogizmu (affirmanti incum ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: ohrozenia verejného zdravia, opatrenia na predchádzanie ochoreniam, nesúlad právnych predpisov, ochrana verejného zdravia, konanie o nesúlade právnych predpisov, karanténne opatrenia, izolácia z epidemiologického dôvodu, izolácia z dôvodu ochrany verejného zdravia
Právna veta: Pri skúmaní izolácie ústavný súd dospel k záveru, že pokiaľ je táto realizovaná v domácom prostredí, čo § 12 ods. 2 písm. f) zákona o ochrane verejného zdravia explicitne umožňuje, potom zásah do ústavou a dohovorom chránenej autonómnej sféry jednotlivca nevykazuje charakter pozbavenia osobnej slobody, v dôsledku čoho izoláciu v domácom prostredí nie je potrebné testovať kritériami vyplývajúcimi z čl. 17 ústavy a čl. 5 dohovoru. (...) Pokiaľ však ide o izoláciu mimo domáceho prostredia (v zdravotníckom zariadení alebo inom určenom zariadení), ide o pozbavenie osobnej slobody. Izolácia v zdravo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: neplatný právny úkon, doručovanie písomností do vlastných rúk, doručovanie do vlastných rúk v civilnom konaní, doručenie platobného rozkazu, poštová doručenka, právne účinky doručovania
Právna veta: Pre úplnosť ústavný súd dodáva, že doručovanie je procesným úkonom súdu, ktorý má mimoriadny význam, predovšetkým s ohľadom na dôsledky s ním spojené, ako je začiatok plynutia lehôt, resp. vznik procesných práv a povinností. Pokiaľ sa však sťažovateľka u okresného súdu dovolávala neplatnosti prevzatia platobného rozkazu a podpísania poštovej doručenky, tento úkon nemožno hodnotiť ako právny úkon, ktorý by mal na mysli § 38 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: dokazovanie v trestnom konaní, zabezpečenie dôkazov, znalecká činnosť, znalecké dokazovanie v trestnom konaní, mobilný telefón ako dôkaz, znalecká expertíza mobilného telefónu
Právna veta: I napriek tomu, že sa ústavný súd z dôvodu predčasnosti ústavnej sťažnosti sťažovateľa jeho vlastnou argumentáciou o neústavnosti a nekonformnosti dotknutého zásahu (znalecká expertíza mobilného telefónu) s príslušnými článkami ústavy a dohovoru nemohol podrobne zaoberať, chce ústavný súd len vo všeobecnosti upozorniť na to, že pokiaľ ide o proporcionalitu invazívneho úkonu, akým je extrakcia údajov obsiahnutých v súkromnom mobilnom telefóne, je potrebné si uvedomiť, že si okolnosti realizácie takéhoto úkonu, keď môže byť extrakcia dát prevedená vzhľadom na potrebu odbornosti len k tomu povola ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: úhrada nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov, zapožičanie náhradného vozidla, obyklá cena, objektívna nevyhnutná doba
Právna veta: Pokiaľ ide o účelnosť vynaložených nákladov na zapožičanie náhradného vozidla, túto je potrebné posudzovať jednak z hľadiska primeranosti vynaložených nákladov na prenájom vozidla, čo znamená, že tieto musia zodpovedať obvyklej cene za prenájom obdobného vozidla v danom mieste a čase, ako aj z hľadiska objektívnej doby, ktorá bola nevyhnutne potrebná na vykonanie opravy poškodeného vozidla. Spochybnenie objektívneho faktu, ktorý bol pre súd prvej inštancie z hľadiska posúdenia účelnosti podstatný (prenájom trval iba po doby opravy, nezávislej od vôle poškodenej) bez ďalšieho, nebolo spôsobilé ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke, výživné v širšom slova zmysle , tehotenstvo a pôrod, hospodárske zabezpčenie nevydatej matky, rozsah povinnosti otca dieťaťa
Právna veta: Podľa § 74 ods. 1 Zákona o rodine, otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu 2 rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke primerane na úhradu jej výživy a poskytnúť je príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom. Vo vyššie citovanom ustanovení je obsiahnutá zákonná úprava nárokov nevydatej matky v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom, ktoré práve z dôvodu narodenia dieťaťa mimo manželstva rodičov nie sú uhrádzané v rámci vyživovacej povinnosti manželov. V odseku 1 tohto ustanovenia je špecifikovaný nárok matky na príspevok na úh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: ustanovenie opatrovníka plnoletej (fyzickej) osobe, určenie osoby opatrovníka, záväzní poradie osôb pre výkon funkcie opatroníka, verejný opatrník fyzickej osoby
Právna veta: Podľa § 27 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ak sa za opatrovníka nemôže ustanoviť príbuzný fyzickej osoby, ani iná osoba, ktorá spĺňa podmienky pre ustanovenie za opatrovníka, ustanoví súd za opatrovníka orgán miestnej správy, prípadne jeho zariadenie, ak je oprávnené vystupovať svojím menom (§ 18 ods. 1). Ustanovenie § 27 ods. 2 Obč. zákonníka predpokladá, že zástupcom fyzickej osoby, ktorú súd rozhodnutím obmedzil na jej spôsobilosti na právne úkony, je súdom ustanovený opatrovník. Ide o ustanovenie opatrovníka v zmysle § 248 ods. 1 a 2 Civilného mimosporového poriadku. Odsek 3 ustanovenia § 27 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Finančné právo
Kľúčové slová: písomná výzva banky na zaplatenie dlhu, omeškaný peňažný záväzok, ochrana práv klienta, postúpenie bankovej pohľadávky, osobitná forma doručenia
Právna veta: Takýto výklad rozhodného ustanovenia a pojmu „písomná výzva“ zodpovedá ustálenej judikatúre najvyššej súdnej autority v Slovenskej republike Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, ktorý vo svojom rozhodnutí sp. zn. 1 Cdo 147/2017 publikovanom v Zbierke rozhodnutí Najvyššieho súdu pod č. 8/2018 vyslovil právnu vetu, podľa ktorej ustanovenie § 92 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách neupravuje len ochranu bankového tajomstva, ale tiež ochranu práv klienta v súvislosti s postúpením pohľadávky. Postúpenie pohľadávky banky, ku ktorému došlo v rozpore s týmto ustanovením, je neplatný právny úko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluvná pokuta podľa občianskeho zákonníka, zmluvná pokuta podľa § 301 ObZ, písomná forma zmluvnej pokuty, neplatnosť právneho úkonu pre nedodržanie zákonom predpísanej písomnej formy, všeobecné obchodné podmienky
Právna veta: Keďže právna úprava zmluvnej pokuty obsiahnutá v OBZ nie je komplexná (čo OBZ vymedzuje slovným spojením „Niektoré ustanovenia o zmluvnej pokute“) je potrebné v otázkach zmluvnej pokuty vychádzať aj z jej úpravy v zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník - OZ), čo umožňuje § 1 ods. 2 druhá veta OBZ. 27. Podľa ust. § 544 ods. 2 OZ zmluvnú pokutu možno dojednať len písomne a v dojednaní musí byť určená výška pokuty alebo určený spôsob jej určenia. Dohoda o zmluvnej pokute musí byť teda uzavretá písomne, pričom nezáleží na tom, akú formu (ústnu alebo písomnú) má zmluva zabezpečená zmluvnou pokutou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vrátenie daru, hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným, pravidlá slušného správania, objektívne hodnotenie intenzity porušenia
Právna veta: Predpokladom úspešného uplatnenia vrátenia daru od obdarovaného je iba konanie, ktoré možno kvalifikovať ako hrubé porušenie dobrých mravov (§ 630 Občianskeho zákonníka). Pritom platí, že „obvykle ide o porušenie značnej intenzity alebo o porušovanie sústavné, a to či už fyzickým násilím, hrubými urážkami, neposkytnutím potrebnej pomoci atď. Nie každé chovanie, ktoré nie je v súlade so spoločensky uznávanými pravidlami slušného správania vo vzájomných vzťahoch medzi ľuďmi, napĺňa znaky § 630 Občianskeho zákonníka, ale predpokladom aplikácie tohto ustanovenia je kvalifikované porušenie morálnyc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecná zodpovednosť, predpoklady zodpovednosti osoby, objektívna zodpovednosť za škodu, škoda spôsobná inému prevádzkovou činnosťou, príčinná súvisloť vzniku škody
Právna veta: Podľa § 420a ods. 1 OZ, každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí inému prevádzkovou činnosťou. Podľa odseku 2 tohto ustanovenia škoda je spôsobená prevádzkovou činnosťou, ak je spôsobená a) činnosťou, ktorá má prevádzkovú povahu, alebo vecou použitou pri činnosti, b) fyzikálnymi, chemickými, prípadne biologickými vplyvmi prevádzky na okolie, c) oprávneným vykonávaním alebo zabezpečením prác, ktorými sa spôsobí inému škoda na nehnuteľnosti alebo sa mu podstatne sťaží alebo znemožní užívanie nehnuteľnosti. Prevádzkovou činnosťou je podľa tejto úpravy taká činnosť súvisiaca s predmetom činnosti (s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: obecné zastupiteľstvo, delegácia právomoci, kompetencie orgánov obce, princíp budovania kompetencie orgánov obce, výkon štátnej správy zriaďovať základné školy
Právna veta: Otázku spôsobu, akým obec ako zriaďovateľ školy deleguje svojich zástupcov do príslušnej rady školy nie je osobitne upravená v žiadnom právnom predpise. Z uvedeného dôvodu je potrebné vychádzať zo všeobecných ustanovení upravujúcich kompetencie jednotlivých orgánov obce v zákone o obecnom zriadení a v školskom zákone pri zachovaní vzájomného vzťahu medzi týmito zákonmi v zmysle už vyššie uvedenej zásady lex specialis derogat legi generali. Podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“) „obecné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o pôžičke, forma zmluvy o pôžičke, bremeno tvrdenia a dôkazné bremeno, písomné vyhlásenie dlžníka
Právna veta: Podľa § 657 Občianskeho zákonníka, zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že pre uzavretie dohody o pôžičke sa nevyžaduje písomná forma, takže táto zmluva môže byť uzavretá i ústne alebo konkludentným spôsobom. Podstatnou náležitosťou obsahu takejto dohody je okrem označenia zmluvných strán, predovšetkým určenie predmetu pôžičky; z obsahu zmluvy musí vyplynúť i povinnosť dlžníka vrátiť veci rovnakého druhu (peňazí). Keďže táto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: odporovateľnosť právneho úkonu, uspokojenie pohľadávky, ukrátenie veriteľa blízkou osobou, vyloženie náležitej starostlivosti
Právna veta: Účelom inštitútu odporovateľnosti je zabrániť nepoctivým úkonom dlžníka, ktorými zmenšuje svoj majetok (veci, práva, pohľadávky) na úkor veriteľa. Podstatou odporovateľnosti je neúčinnosť právneho úkonu voči určitej osobe, ktorá znamená, že veriteľ môže požadovať uspokojenie svojej pohľadávky z predmetu odporovaného právneho úkonu tak, akoby k tomuto úkonu vôbec nedošlo. Medzi všeobecné základné predpoklady odporovateľnosti patria: a/ existencia právneho úkonu, ktorým sa ukracuje pohľadávka veriteľa, b/ platnosť odporovateľného právneho úkonu, c/ vymáhateľnosť pohľadávky veriteľa, d/ ukráteni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: diskrečná právomoc správneho orgánu, preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu, zákonom povolená správna úvaha, exekutívna štátna moc
Právna veta: V nadväznosti na vyššie uvedené správny súd uvádza, že zákonom povolená správna úvaha v zmysle ustanovenia § 27 ods. 2 SSP, predstavuje oprávnenie orgánu verejnej správy vydať rozhodnutie bez toho, aby zákon exaktne špecifikoval podmienky, za ktorých tak môže urobiť. Predstavuje autonómnu mieru vytvárania úsudku. Využitie diskrečnej právomoci použitím správnej úvahy predstavuje možnosť orgánu verejnej správy vybrať pri rozhodovaní jedno z viacerých dovolených riešení, na ktorom potom spočíva preskúmavané rozhodnutie. V takých prípadoch, v ktorých orgán verejnej správy môže alebo nemôže - je sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: sloboda prejavu a právo na informácie, sprístupnenie informácie, žiadosť o sprístupnenie informácii, vyhľadávanie, prijímanie a rožírovanie informáií
Právna veta: Právo na informácie spolu so slobodou prejavu sú ústavnými právami každého subjektu garantovanými Ústavou SR, Listou základných práv a slobôd a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť len zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosti štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti (čl. 26 ods. 4 Ústavy SR). Výkladovým pravidlom pri obmedzovaní základných práv a slobôd je ustanovenie čl. 13 ods. 4 Ústavy SR, podľa ktorého pri obmedzovaní základných ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti poisťovateľa, úroky z omeškania podľa OZ, povinnosť poskytnúť poistné plnenie, omeškanie poisťovateľa
Právna veta: Podľa § 11 ods. 7 zákona o PZP, poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie do 15 dní po skončení prešetrovania potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie alebo po doručení právoplatného rozhodnutia súdu o výške náhrady škody poisťovateľovi, ak z tohto rozhodnutia nevyplýva iná lehota na poskytnutie poistného plnenia. Z citovaného ustanovenia vyplýva nepochybne povinnosť poisťovateľa plniť v stanovenej lehote, teda do 15 dní po skončení vyšetrenia rozsahu povinnosti poistiteľa plniť. Uplynutím tejto lehoty sa poisťovateľ dostal do omeškania splniť pov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: odvolacie konanie správny poriadok, zmena prvostupňového rozhodnutia
Právna veta: Správny poriadok v § 59 pripúšťa len štyri možnosti rozhodnutia druhostupňového správneho orgánu, ich kombinácie sú vylúčené, pričom odvolací orgán musí vo výroku rozhodnutia uviesť, ktorú z možných alternatív odvolacieho rozhodnutia podľa § 59 ods. 2 a ods. 3 SP zvolil. Potvrdzuje to aj napríklad rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky č.k. 7A 124/2000-39 zo dňa 28.05.2003, v zmysle ktorého v odvolacom konaní nie je možné súčasne zamietnuť odvolanie a rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa vo výroku zmeniť (správny súd prízvukuje, že právna úprava § 59 ods. 2 a ods. 3 Správne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: občianskoprávne vzťahy, univerzálna sukcesia, smrť vlastníka nehnuteľnosti, prejav vôle poručiteľa, prerušenie katastralného konania
Právna veta: Vo všeobecnosti je potrebné konštatovať, že ak vlastník nehnuteľnosti zomrie po podpísaní zmluvy alebo pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, nemá táto skutočnosť na samotný prevod vlastníckeho práva vplyv (za splnenia iných zákonných podmienok, t.j. zmluva musí obsahovať všetky zákonné náležitosti, zmluvné strany musia byť spôsobilé na právne úkony a pod.). Ak bola zmluva, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, uzavretá a následne prevodca zomrel, dochádza k univerzálnej sukcesii, a teda dedičia poručiteľa vstupujú aj do práv a povin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: uloženie sankcie za správny delikt, lehota na nariadenie výkonu rozhodnutia v správnom konaní ako preklúzivna lehota, prekluzívna lehota na určenie sankcie, právoplatne určená povinnosť plniť
Právna veta: V zmysle konštantnej judikatúry (napr. Rs 11/2004, rozsudky Najvyššieho súdu SR sp.zn. 8Sžo 147/2008, 2Sžp 19/2012) na zachovanie lehôt nestačí len v rámci nich vydať prvostupňové rozhodnutie ale je nevyhnutné, aby toto najneskôr v posledný deň uvedených lehôt nadobudlo aj právoplatnosť. Za uloženie sankcie za správny delikt možno považovať len také rozhodnutie, ktoré je už v zásade konečné, a ktorým bola právoplatne uložená povinnosť plniť. Až právoplatnosťou takéhoto rozhodnutia bola priamo dotknutá práva sféra povinného subjektu. Prakticky všetky právne predpisy, ktoré zakotvujú postih za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: udelenie azylu, dôvody pre poskytnutie azylu, legalizácia pobytu v členskom štáte Európskej únie
Právna veta: Inštitút azylu nie je univerzálnym inštitútom, prostredníctvom ktorého možno dosiahnuť legalizáciu pobytu v členskom štáte Európskej únie. Pre udelenie medzinárodnej ochrany je nevyhnutné splniť úzko koncipované podmienky, ktoré sú v zákone o azyle špecifikované. Konanie o udelenie azylu na území Slovenskej republiky je upravené v zákone o azyle. Udelenie azylu na území Slovenskej republiky je spojené so splnením podmienok taxatívne uvedených v ustanovení § 8 zákona o azyle, t. j. v prípade žiadateľa o azyl musia byť preukázané opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných ale ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov, hlavný predmet spotrebiteľskej zmluvy, odplata za poskytnutie peňažných prostriedkov, priemerná výška úrokov
Právna veta: Aplikáciu ust. § 3 Občianskeho zákonníka v otázke výšky odplaty nevylučuje ani ust. § 53 ods. 6 Občianskeho zákonníka účinného v čase uzatvorenia zmluvy. Podľa tohto ustanovenia, ak predmetom spotrebiteľskej zmluvy je poskytnutie peňažných prostriedkov, nesmie odplata prevyšovať najvyššiu prípustnú odplatu, ktorú možno od spotrebiteľa pri poskytnutí peňažných prostriedkov požadovať. Odplatu, podrobnosti o stanovení odplaty, kritériách jej stanovenia a najvyššiu prípustnú výšku odplaty ustanovuje vykonávací predpis. Je bez akýchkoľvek pochybností, že odplatu pri poskytnutí peňažných prostriedko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o pôžičke, vykonateľnosť exekučného titulu, neformálna a reálna zmluva, asynalagmatická zmluva
Právna veta: Podľa § 657 Občianskeho zákonníka zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu. Zmluva o pôžičke je neformálnou, ale reálnou zmluvou, ktorá vyžaduje odovzdanie predmetu pôžičky veriteľom dlžníkovi, a to buď bezhotovostným spôsobom na účet dlžníka, alebo odovzdaním krátkou cestou. Ide o právny úkon, pre ktorý zákon nevyžaduje osobitnú právnu formu. Nemusí mať písomnú formu, možno ju uzavrieť ústne, aj konkludentným spôsobom. Pojmovými znakmi zmluvy o pôžičke je prenechanie druho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: objektívna zodpovednosť štátu, priestupkové konanie, trovy konania, solidarita úhrady trov konania, exes z riadneho zákonom predpokladaného správneho konania
Právna veta: Zákon č. 514/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov zakladá objektívnu zodpovednosť štátu (bez ohľadu na zavinenie), ktorej sa nemôže zbaviť. Neposudzuje sa teda správnosť rozhodnutia jeho orgánu z hľadiska, či pri rozhodovaní porušil právnu povinnosť a škodu zavinil. Rozhodujúcim kritériom zákonnosti konania vedeného orgánom verejnej moci je výsledok tohto konania. Náhrada škody zahŕňa aj náhradu trov konania, ktoré poškodenému vznikli v konaní, v ktorom bolo vydané nezákonné rozhodnutie. V rámci priestupkového konania podľa zákona o priestupkoch č. 372/1990 Zb., v spojení so zákonom o Správ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: omyl v pohnútke, kúpna zmluva uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ospravdlniteľný omyl, objektívne informácie o okolnostiach
Právna veta: Právna podstata omylu vo vôli spočíva v tom, že konajúci nemal správnu, resp. dostatočnú predstavu o právnych účinkoch právneho úkonu. Omyl vo vôli je právne významný v situácii, ak 1/ omyl vyvolal druhý účastník zmluvy z nedbanlivosti alebo ho nevyvolal, ale o ňom vedel (musel vedieť) a využil omyl mýliaceho sa vo svoj prospech, alebo 2/ omyl vyvolal druhý účastník úmyselne (ľstivo). V prvom prípade má právny význam iba podstatný omyl, t. j. omyl, ktorý sa týka podstaty samotného právneho úkonu (ak sa omyl týka podstatných náležitostí zmluvy), v druhom prípade má právny význam aj nepodstatný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: fikcia doručenia, zabezpečenie príjimania písomnosti, ochrana vlastných záujmov, adresa doručenia
Právna veta: Podľa uvedenej zákonnej úpravy, rozhodovacej praxe súdov, ako aj názorov prezentovaných odbornou literatúrou, postačuje pre uplatnenie fikcie doručenia, ak sa vráti súdu nedoručená zásielka z adresy, ktorú má strana sporu - fyzická osoba, evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky ako adresu trvalého pobytu (prípadne prechodného pobytu), ak strana neuviedla súdu inú adresu, na ktorej jej majú byť doručované písomnosti (pozri rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3Obdo/113/2019 z 30.1.2020). Rovnako podľa odbornej literatúry nastupuje fikcia doručenia v prípade, ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: trváci trestný čin, odstránenie protiprávneho stavu, priebeh trestného činu, trvajúci trestný delikt, vyvolanie trestného činu
Právna veta: Zo súdnej praxe vyplýva, že keď priebeh trestného činu trvá dlhší čas a pozostáva z viacerých protiprávnych útokov, môže ísť o pokračovací trestný čin, trestný čin trvajúci alebo hromadný trestný čin. Ide o prípady, v ktorých je vylúčený súbeh správnych deliktov. Pojem trvajúci trestný delikt teória správneho práva síce pozná, ale nie je obsiahnutý v žiadnej právnej úprave, a preto je nutné odvodiť ho z trestného práva. Trestný zákon zakotvuje legálnu definíciu trváceho trestného činu „Za trváci trestný čin sa považuje vyvolanie a udržiavanie alebo len udržiavanie protiprávneho stavu.“ Dôležit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: neoprávnený zásah do osobnosti fyzickej osoby, svedecká výpoveď, zásah dovolený zákonom, zákonné licencie , vybočenie z medzi práv a povinností
Právna veta: Otázkou výkladu vylúčenia neoprávnenosti zásahu do osobnostných práv fyzickej osoby v súvislosti s konaním pred súdom, či v konaní pred iným príslušným orgánom (aj vyšetrovateľom Policajného zboru) sa súdy už v minulosti zaoberali a podľa zaužívanej praxe ak došlo k zásahu do osobnostných práv v rámci výkonu zákonom stanovených oprávnení, či povinností (napr. postupom príslušných orgánov v konaní, na ktoré sú zákonom splnomocnené, výpoveďou svedka, účastníka v takomto konaní, oznamovateľa či osoby podávajúcej vysvetlenie, úkonmi advokáta a podobne) spravidla nedochádza k neoprávnenému zásahu, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: primeranosť trestu, neprimeranosť trestu ako dovolací dôvod, trestná represia, sudcovská individualizácia trestu, analytické a systematické metódy poznávania
Právna veta: Trest ako najzávažnejší zásah štátu do základných ľudských práv páchateľa nesmie byť ukladaný mechanicky, bez zváženia všetkých okolností konkrétneho prípadu a pomerov páchateľa. Z požiadavky primeranosti trestu jednoznačne vyplýva zákaz akéhokoľvek exemplárneho trestania. Trestnú represiu je preto nutné uplatňovať len v nevyhnutne nutnej miere. Trest nesmie byť prejavom neprimeraného inštitucionalizovaného násilia spoločnosti voči jednotlivcovi. Trest, ktorým štát a spoločnosť reaguje na spáchaný trestný čin ako na nespravodlivé konanie, by mal nespravodlivosť spôsobenú trestným činom napravi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: odvolacie dôvody , nepreskúmateľné rozhodnutie, nedostatok odôvodnenia súdneho rozhodnutia, záujem strán sporu
Právna veta: Za procesnú vadu konania podľa ust. § 365 ods. 1 písm. b) CSP nemožno považovať to, že súd prvej inštancie neodôvodnil svoje rozhodnutie podľa predstáv odvolateľa (porov. uznesenie NS SR sp.zn. 5Cdo /84/2017 zo dňa 25.10.2017). Ústavný súd SR v zmysle svojej judikatúry považuje za protiústavné (len) tie rozhodnutia, ktorých odôvodnenie je úplne odchýlne od veci samej alebo aj extrémne nelogické so zreteľom na preukázané skutkové a právne skutočnosti (IV. ÚS 150/2003, I. ÚS 301/2006). V otázke, za akých okolností je možné považovať rozhodnutie za nepreskúmateľné, sa výstižne vyjadril tiež Najvy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: kúpa motorového vozidla, vydržanie, kúpna zmluva, prevod vlastníckeho práva, nadobúdanie vlastníckeho práva v dobrej viere
Právna veta: Odborný článok sa venuje problematike dobromyseľného nadobudnutia vlastníckeho práva pri kúpe motorového vozidla s osobitným akcentom na úkony kupujúceho pri overovaní oprávnenia predávajúceho na scudzenie vozidla. Autor analyzuje túto tzv. investigatívnu povinnosť kupujúceho ako nadobúdateľa vlastníckeho práva na podklade rozhodnutí slovenských súdov ako aj zahraničných súdnych autorít, pričom poukazuje na niektoré odlišnosti slovenskej právnej úpravy so zahraničnými. Analýza prináša v závere sumár odporúčaní pre právnu prax.
MENU