Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Odôvodnenie: Okresný súd Nové Zámky (ďalej len „okresný súd") rozsudkom z 21. novembra 2019, sp. zn. 4T/119/2019, uznal obvineného V. G. vinným zo zločinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. c), f), ods. 4 písm. f) Tr. zák. s poukazom na § 139 ods. 1 písm. e) Tr. zák. s účinnosťou do 31. júla 2019 na tam uvedenom skutkovom základe. Za to okresný súd obvineného odsúdil podľa § 212 ods. 4 Tr. zák. v spojení s § 36 písm. l) Tr. zák. a § 38 ods. 2, ods. 3, ods. 5 Tr. zák. na trest odňatia slobody vo výmere 6 rokov. Podľa § 48 ods. 2 písm. b) Tr. zák. ho súd na výkon trestu odňatia slobody zaradil do ústavu na výkon tre ...
Odôvodnenie: 1. V konaní vedenom Krajským súdom v Prešove (ďalej aj „odvolací súd“) pod sp. zn. 21 CoP 98/2020 žalovaný manžel v podanom odvolaní (č. l. 61a spisu) proti rozsudku Okresného súdu Poprad z 3. marca 2020 č. k. 15 Pc 61/2019-56, vzniesol námietku zaujatosti proti sudcom Krajského súdu v Prešove z dôvodu, že advokátka navrhovateľky JUDr. Miroslava Slovinská je dcérou sudcov Slovinských, s matkou ktorej udržiava navrhovateľka dlhoročný kamarátsky vzťah, na ktorú skutočnosť považoval za nutné prihliadnuť pri rozhodovaní o možnej zaujatosti pri rozhodovaní odvolacieho súdu ako aj Krajského súdu v Ko ...
Odôvodnenie: 1. V konaní vedenom Krajským súdom v Žiline (ďalej aj „odvolací súd“) pod sp. zn. 7 Co 12/2021 žalobcovia v podanom odvolaní (č. l. 170a spisu) proti uzneseniu Okresného súdu Žilina z 10. decembra 2020 č. k. 7C/88/2020-152, vzniesli námietku zaujatosti proti sudcom Krajského súdu v Žiline z dôvodu, že v prvej inštancii sa koná na súde, na ktorom súdi aj manžel žalovanej 3/, na ktorú skutočnosť považovali za nutné prihliadnuť pri rozhodovaní o možnej zaujatosti aj pri rozhodovaní odvolacieho súdu o odvolaní žalobcov v kontexte odvolacieho dôvodu podľa § 365 ods. 1 písm. c/ zákona č. 160/2015 ...
Odôvodnenie: 1 Okresný súd Humenné (ďalej aj „súd prvej inštancie“) prvou a druhou výrokovou vetou uznesenia č. k. 17Er/283/2003-39 z 5. februára 2013 exekúciu vedenú na základe notárskej zápisnice, ktorú bližšie špecifikoval v odôvodnení uznesenia, vyhlásil za neprípustnú a zároveň zastavil podľa § 57 ods. 1 písm. g/ zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení účinnom v čase rozhodovania súdu (ďalej len „Exekučný poriadok“). Vychádzal zo zistenia, že oprávnená a povinná uzavreli dňa 7. ma ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava II (ďalej len „okresný súd“) uznesením z 5. februára 2020, č. k. 24Cb/68/2016-626 v znení opravného uznesenia okresného súdu z 21. februára 2020, č. k. 24Cb/68/2016-631 na námietku žalovaného nepripustil vstup obchodnej spoločnosti S - PROGRESS, s. r. o., so sídlom Cintorínska 30, Bratislava, IČO: 35 733 829 (ďalej aj „intervenient“), do konania ako intervenienta na strane žalobcu. 2. V odôvodnení rozhodnutia okresný súd uviedol, že intervenient dostatočným spôsobom neosvedčil svoj právny záujem na výsledku konania, keďže nepreukázal a ani netvrdil žiadny hmotnoprávny vzťah so žalobc ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Banská Bystrica (ďalej tiež „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo 17. apríla 2018, č. k. 10CbPv/5/2016-297, žalobu zamietol a žalovaným priznal voči žalobcom právo na plnú náhradu trov konania. 2. V odôvodnení rozsudku súd prvej inštancie uviedol, že žalobcovia sa žalobou domáhali určenia, že používanie ochrannej známky „OPENBOX“ žalovanými, zapísanej v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚPV“) pod č. 238021, je nekalosúťažným konaním s cieľom domôcť sa práva na zápis zmeny majiteľa tejto ochrannej známky v registri ochrannýc ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 1. decembra 2016, č. k. 19Cb/49/2012-195 žalobu zamietol a žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. Z rozhodnutia súdu prvej inštancie vyplýva, že žalobca ako akcionár žalovaného sa domáhal vydania rozhodnutia, ktorým by súd uložil žalovanému povinnosť poskytnúť žalobcovi informácie a vysvetlenia v súlade s ustanovením § 180 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ObZ“ alebo ,,Obchodný zákonník“) na otázky v znení petitu žaloby. Podstatným pre posúdenie ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „krajský súd“) rozsudkom zo 7. novembra 2018, č. k. 8Cbi/27/2010-597 žalobu o vylúčenie nehnuteľností z konkurznej podstaty zamietol a žalovanému priznal proti žalobcom nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu. 2. V odôvodnení rozsudku krajský súd uviedol, že úpadca kúpnou zmluvou z XX. U. XXXX ako predávajúci na základe predchádzajúceho súhlasu Fondu národného majetku (ďalej aj „Fond“ alebo „FNM“) predal žalobcom 1/ až 4/ nehnuteľnosti. V článku III. kúpnej zmluvy sa zmluvné strany dohodli na kúpnej cene vo výške 4 543 660 ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Svidník predložil Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej aj ,,NS SR“) spis na rozhodnutie o prikázaní sporu z dôvodu vhodnosti inému súdu tej istej inštancie na základe návrhu žalovaného na prikázanie sporu Okresnému súdu Košice - okolie. 2. Zo spisu vyplýva, že žalobou doručenou Okresnému súdu Svidník dňa 7. februára 2017 sa žalobca domáhal voči žalovanému zaplatenia sumy 2.595,36 Eur s príslušenstvom, titulom odstúpenia od kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi žalobcom a žalovaným. Predmetom kúpnej zmluvy bol prístroj na nočné videnie (ďalej aj ako „predmet kúpy“). Žalobca u ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len „krajský súd") rozsudkom z 20. januára 2021, sp. zn. 3Ntc/13/2020, rozhodol tak, že podľa § 17 ods. 1 zákona č. 549/2011 Z. z. rozsudok Mestského súdu v Brne zo 14. augusta 2017, sp. zn. 88 T 61/2017, v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Českej republiky z 25. júla 2019, sp. zn. 6 Tz 67/2019, uznesením Mestského súdu v Brne z 12. marca 2020, sp. zn. 88 T 61/2017 a uznesením Krajského súdu v Brne z 18. júna 2020, sp. zn. 7 To 209/2020, ktorým bol občan Slovenskej republiky J. S., rod. Š., nar. XX. H. XXXX, na tam uvedenom skutkovom základe uznaný vi ...
Odôvodnenie: Odôvodnenie 1. Krajský súd v Nitre, ako súd odvolací, napadnutým uznesením zo dňa 19. decembra 2013, č. k. 9CoE/214/2013-62, uznesenie súdu prvej inštancie potvrdil, návrhy oprávnenej na prerušenie konania zamietol s tým, že náhradu trov odvolacieho konania povinnej nepriznal. 2. Oprávnená podala proti uzneseniu odvolacieho súdu vo výroku o zamietnutí návrhu na prerušenie konania odvolanie, pričom to isté uznesenie napadla v celosti aj dovolaním. Žiadala uznesenia súdov nižších stupňov zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie prvoinštančnému súdu; zároveň žiadala dovolacie konanie prerušiť podľa ust ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava II (ďalej tiež „súd prvej inštancie“) v poradí prvým rozsudkom z 11. mája 2015, č.k. 22Cb/127/2013-310, žalobu zamietol a žalobcu zaviazal povinnosťou nahradiť žalovanému trovy konania. Na odvolanie žalobcu Krajský súd v Bratislave (ďalej tiež „odvolací súd“) uznesením zo 6. apríla 2016, č.k. 3Cob/247/2015-367, tento rozsudok súdu prvej inštancie zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. 2. Okresný súd Bratislava II v poradí druhým rozsudkom z 28. februára2018, č. k. 22Cb/127/2013-716, žalobe čiastočne vyhovel, keď žalovaného zaviazal povinnosťou do 15 dní od právop ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre, ako súd odvolací, napadnutým uznesením zo dňa 19. decembra 2013, č. k. 9CoE/214/2013-62, uznesenie súdu prvej inštancie potvrdil, návrhy oprávnenej na prerušenie konania zamietol s tým, že náhradu trov odvolacieho konania povinnej nepriznal. 2. Oprávnená podala proti uzneseniu odvolacieho súdu vo výroku o zamietnutí návrhu na prerušenie konania odvolanie, pričom to isté uznesenie napadla v celosti aj dovolaním. Žiadala uznesenia súdov nižších stupňov zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie prvoinštančnému súdu; zároveň žiadala dovolacie konanie prerušiť podľa ust. § 10 ...
Odôvodnenie: 1. Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“ alebo ,,dovolací súd“) boli 1. decembra 2020 doručené dovolania žalobcu (ďalej aj ,,dovolateľ“) proti uzneseniu Krajského súdu Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/103/2015-110 (vedenom na najvyššom súde pod sp. zn. 5XObdo/95/2020 [ďalej sa uvádza len príslušná sp. zn.]), proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/116/2015-35 (sp. zn. 5XObdo/96/2020), proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/118/2015-19 (sp. zn. 5XObdo/97/2020), proti uzn ...
Odôvodnenie: 1. Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“ alebo ,,dovolací súd“) boli 1. decembra 2020 doručené dovolania žalobcu (ďalej aj ,,dovolateľ“) proti uzneseniu Krajského súdu Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/103/2015-110 (vedenom na najvyššom súde pod sp. zn. 5XObdo/95/2020 [ďalej sa uvádza len príslušná sp. zn.]), proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/116/2015-35 (sp. zn. 5XObdo/96/2020), proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/118/2015-19 (sp. zn. 5XObdo/97/2020), proti uzn ...
Odôvodnenie: 1. Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“ alebo ,,dovolací súd“) boli 1. decembra 2020 doručené dovolania žalobcu (ďalej aj ,,dovolateľ“) proti uzneseniu Krajského súdu Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/103/2015-110 (vedenom na najvyššom súde pod sp. zn. 5XObdo/95/2020 [ďalej sa uvádza len príslušná sp. zn.]), proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/116/2015-35 (sp. zn. 5XObdo/96/2020), proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/118/2015-19 (sp. zn. 5XObdo/97/2020), proti uzn ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd nadriadený uznesením sp. zn. 5NcC/344/2012 z 18. októbra 2012 rozhodol o spojení vecí označených v I. výroku predmetného uznesenia na spoločné konanie s tým, že ďalej bude vedené pod sp. zn. 5NcC/344/2012. Súčasne rozhodol o nevylúčení sudkýň a sudcov Okresného súdu Žiar nad Hronom, menovaných v II. až IV. výroku uznesenia, z prejednávania a rozhodovania vecí vedených pod spisovými značkami okresného súdu menovanými v predmetných výrokoch. 2. Proti uzneseniu nadriadeného súdu podal žalobca dovolanie, ktoré písomným podaním z 29. mája 2014, doručeným ...
Odôvodnenie: 1. Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“ alebo ,,dovolací súd“) boli 1. decembra 2020 doručené dovolania žalobcu (ďalej aj ,,dovolateľ“) proti uzneseniu Krajského súdu Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/103/2015-110 (vedenom na najvyššom súde pod sp. zn. 5XObdo/95/2020 [ďalej sa uvádza len príslušná sp. zn.]), proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/116/2015-35 (sp. zn. 5XObdo/96/2020), proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/118/2015-19 (sp. zn. 5XObdo/97/2020), proti uzn ...
Odôvodnenie: 1. Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“ alebo ,,dovolací súd“) boli 1. decembra 2020 doručené dovolania žalobcu (ďalej aj ,,dovolateľ“) proti uzneseniu Krajského súdu Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/103/2015-110 (vedenom na najvyššom súde pod sp. zn. 5XObdo/95/2020 [ďalej sa uvádza len príslušná sp. zn.]), proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/116/2015-35 (sp. zn. 5XObdo/96/2020), proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/118/2015-19 (sp. zn. 5XObdo/97/2020), proti uzn ...
Odôvodnenie: 1. Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“ alebo ,,dovolací súd“) boli 1. decembra 2020 doručené dovolania žalobcu (ďalej aj ,,dovolateľ“) proti uzneseniu Krajského súdu Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/103/2015-110 (vedenom na najvyššom súde pod sp. zn. 5XObdo/95/2020 [ďalej sa uvádza len príslušná sp. zn.]), proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/116/2015-35 (sp. zn. 5XObdo/96/2020), proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/118/2015-19 (sp. zn. 5XObdo/97/2020), proti uzn ...
Odôvodnenie: 1. Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“ alebo ,,dovolací súd“) boli 1. decembra 2020 doručené dovolania žalobcu (ďalej aj ,,dovolateľ“) proti uzneseniu Krajského súdu Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/103/2015-110 (vedenom na najvyššom súde pod sp. zn. 5XObdo/95/2020 [ďalej sa uvádza len príslušná sp. zn.]), proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/116/2015-35 (sp. zn. 5XObdo/96/2020), proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/118/2015-19 (sp. zn. 5XObdo/97/2020), proti uzn ...
Odôvodnenie: 1.1. Žalobkyňa sa žalobou doručenou súdu prvej inštancie dňa 18. júna 2010 domáhala, aby súd určil, že právne úkony: - darovacia zmluva zo dňa 20. júna 2008, uzatvorená medzi pôvodne žalovaným, t. č. neb. N. F.I. a žalovanou 3/ Y. F., o prevode nehnuteľností v kat. úz. C., parcela č. XXX zastavané plochy a nádvoria o výmere 688 m2 a parcela č. XXX záhrady o výmere 1671 m2, ktoré sú zapísané na LV č. XXX a ktorej vklad Správou katastra Košice - okolie bol povolený dňa 18. júla 2008, darovacia zmluva spísaná formou notárskej zápisnice pod číslom N56/2010, NZ5954/2010 dňa 23. februára 2010, uza ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Rožňava (ďalej len ,,súd prvej inštancie“) rozsudkom z 30. júna 2016, č. k. 8C/20/2014-604 žalobu, ktorou žalobkyňa žiadala žalovanému uložiť povinnosť zaplatiť jej 28.738,87 € s príslušenstvom z titulu vydania bezdôvodného obohatenia, ktoré zodpovedá výške jej ušlého zisku z nerealizovaného prenájmu za obdobie od 1.10.2008 do 30.9.2012, kedy nehnuteľnosti užíval žalovaný, zamietol. O trovách konania si vymienil rozhodnúť v lehote 30 dní po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej. 1.1. Právne vec posúdil podľa § 451 ods. 1 a nasl. a § 458 ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej le ...
Odôvodnenie: 1. Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“ alebo ,,dovolací súd“) boli 1. decembra 2020 doručené dovolania žalobcu (ďalej aj ,,dovolateľ“) proti uzneseniu Krajského súdu Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/103/2015-110 (vedenom na najvyššom súde pod sp. zn. 5XObdo/95/2020 [ďalej sa uvádza len príslušná sp. zn.]), proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/116/2015-35 (sp. zn. 5XObdo/96/2020), proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/118/2015-19 (sp. zn. 5XObdo/97/2020), proti uzn ...
Odôvodnenie: 1. Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“ alebo ,,dovolací súd“) boli 1. decembra 2020 doručené dovolania žalobcu (ďalej aj ,,dovolateľ“) proti uzneseniu Krajského súdu Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/103/2015-110 (vedenom na najvyššom súde pod sp. zn. 5XObdo/95/2020 [ďalej sa uvádza len príslušná sp. zn.]), proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/116/2015-35 (sp. zn. 5XObdo/96/2020), proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/118/2015-19 (sp. zn. 5XObdo/97/2020), proti uzn ...
Odôvodnenie: 1. Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“ alebo ,,dovolací súd“) boli 1. decembra 2020 doručené dovolania žalobcu (ďalej aj ,,dovolateľ“) proti uzneseniu Krajského súdu Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/103/2015-110 (vedenom na najvyššom súde pod sp. zn. 5XObdo/95/2020 [ďalej sa uvádza len príslušná sp. zn.]), proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/116/2015-35 (sp. zn. 5XObdo/96/2020), proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/118/2015-19 (sp. zn. 5XObdo/97/2020), proti uzn ...
Odôvodnenie: 1. Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“ alebo ,,dovolací súd“) boli 1. decembra 2020 doručené dovolania žalobcu (ďalej aj ,,dovolateľ“) proti uzneseniu Krajského súdu Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/103/2015-110 (vedenom na najvyššom súde pod sp. zn. 5XObdo/95/2020 [ďalej sa uvádza len príslušná sp. zn.]), proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/116/2015-35 (sp. zn. 5XObdo/96/2020), proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/118/2015-19 (sp. zn. 5XObdo/97/2020), proti uzn ...
Odôvodnenie: 1. Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“ alebo ,,dovolací súd“) boli 1. decembra 2020 doručené dovolania žalobcu (ďalej aj ,,dovolateľ“) proti uzneseniu Krajského súdu Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/103/2015-110 (vedenom na najvyššom súde pod sp. zn. 5XObdo/95/2020 [ďalej sa uvádza len príslušná sp. zn.]), proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/116/2015-35 (sp. zn. 5XObdo/96/2020), proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/118/2015-19 (sp. zn. 5XObdo/97/2020), proti uzn ...
Odôvodnenie: 1. Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“ alebo ,,dovolací súd“) boli 1. decembra 2020 doručené dovolania žalobcu (ďalej aj ,,dovolateľ“) proti uzneseniu Krajského súdu Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/103/2015-110 (vedenom na najvyššom súde pod sp. zn. 5XObdo/95/2020 [ďalej sa uvádza len príslušná sp. zn.]), proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/116/2015-35 (sp. zn. 5XObdo/96/2020), proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/118/2015-19 (sp. zn. 5XObdo/97/2020), proti uzn ...
Odôvodnenie: 1. Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“ alebo ,,dovolací súd“) boli 1. decembra 2020 doručené dovolania žalobcu (ďalej aj ,,dovolateľ“) proti uzneseniu Krajského súdu Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/103/2015-110 (vedenom na najvyššom súde pod sp. zn. 5XObdo/95/2020 [ďalej sa uvádza len príslušná sp. zn.]), proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/116/2015-35 (sp. zn. 5XObdo/96/2020), proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/118/2015-19 (sp. zn. 5XObdo/97/2020), proti uzn ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Banská Bystrica listom z 20. októbra 2020 postúpil spor vedený pod sp. zn. 9Up/1265/2019 Okresnému súdu Trenčín ako súdu príslušnému na jeho prejednanie, nakoľko žalobca v zákonom stanovenej lehote navrhol pokračovanie v konaní na príslušnom súde v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3, resp. v zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní. 2. Okresný súd Trenčín s postúpením sporu nesúhlasil a súdny spis sp. zn. 36Cb/107/2020 predložil Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „NS SR“) ako spoločne nadriadenému súdu na rozhodnutie o príslušnosti. Uviedol, že Okresn ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „odvolací súd“) konajúci o odvolaniach rodičov proti rozsudku Okresného súdu Prešov č. k. 27P/234/2018-236 zo dňa 28.1.2020 vo veci samej, zamietol návrh na nariadenie neodkladného opatrenia podaný otcom, ktorým žiadal, aby súd znížil jeho vyživovaciu povinnosť k maloletej W.D. na sumu 100,- eur mesačne až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej. V odôvodnení poukázal na ustanovenia §§ 362, 366 CMP, z ktorých mu vyplynulo, že neodkladné opatrenie v odvolacom konaní môže nariadiť odvolací súd v prípade, že sú ohrozené pomery maloletého dieťaťa a je potreb ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I, ako súd prvej inštancie, uznesením zo dňa 6. marca 2019, č. k. 32Cb/158/2017-732, zamietol návrh žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia. 2. Súd prvej inštancie posúdil návrh na nariadenie neodkladného opatrenia podľa ustanovenia § 325 ods. 1, § 326, § 328 ods. 1 a § 329 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku (ďalej aj ako „C. s. p.“), z obsahu ktorých vyplýva, že účelom neodkladného opatrenia je rýchla a dočasná úprava právnych pomerov účastníkov. Nariadenie neodkladného opatrenia predpokladá, aby sa aspoň osvedčila danosť práva a aby neboli vážnejšie pochybnos ...
Odôvodnenie: 1 Okresný súd Nové Mesto nad Váhom (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 7C/362/2012115 zo 17. marca 2015 uložil žalobkyni, aby v lehote 15 dní od jeho doručenia zaplatila súdny poplatok za odvolanie vo výške 20,- eur s tým, že poplatok je vyrubený podľa položky č. 7a Sadzobníka súdnych poplatkov v spojení s § 6 ods. 2 druhá veta zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o súdnych poplatkoch“). 2 Na odvolanie žalobkyne Krajský súd v Trenčíne (ďalej aj „odvolací súd“) uznesením č. k. 17Co/399/2017-151 z 29. nov ...
Odôvodnenie: 1 Okresný súd Nové Mesto nad Váhom (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 7C/362/201257 z 13. januára 2014 uložil žalobkyni, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia zaplatila súdny poplatok za vznesenú námietku zaujatosti vo výške 66,- eur s tým, že poplatok je vyrubený podľa položky č. 17a Sadzobníka súdnych poplatkov zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch“). 2 Na odvolanie žalobkyne Krajský súd v Trenčíne (ďalej aj „odvolací súd“) uznesením č. k. 6Co/236/2014-81 z 25. novembra ...
Odôvodnenie: 1. Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“ alebo ,,dovolací súd“) boli 1. decembra 2020 doručené dovolania žalobcu (ďalej aj ,,dovolateľ“) proti uzneseniu Krajského súdu Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/103/2015-110 (vedenom na najvyššom súde pod sp. zn. 5XObdo/95/2020 [ďalej sa uvádza len príslušná sp. zn.]), proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/116/2015-35 (sp. zn. 5XObdo/96/2020), proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/118/2015-19 (sp. zn. 5XObdo/97/2020), proti uzn ...
Odôvodnenie: 1. Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“ alebo ,,dovolací súd“) boli 1. decembra 2020 doručené dovolania žalobcu (ďalej aj ,,dovolateľ“) proti uzneseniu Krajského súdu Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/103/2015-110 (vedenom na najvyššom súde pod sp. zn. 5XObdo/95/2020 [ďalej sa uvádza len príslušná sp. zn.]), proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/116/2015-35 (sp. zn. 5XObdo/96/2020), proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/118/2015-19 (sp. zn. 5XObdo/97/2020), proti uzn ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre ako súd odvolací uznesením č. k. 11CoE/235/2013-54 zo dňa 28. 11. 2013, svojím 1. výrokom ako vecne správne podľa § 219 ods. 1, 2 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O. s. p.“) potvrdil uznesenie Okresného súdu Levice ako prvoinštančného súdu, č. k. 8Er/135/200627 zo dňa 4. marca 2013, ktorým vyhlásil exekúciu, ktorá začala na Exekútorskom úrade JJ. v konaní sp. zn. EX 190/2006, za neprípustnú a zastavil ju (1. a 2. výrok prvoinštančného uznesenia)? zamietol návrh oprávneného na zmenu súdneho exekútora (3. výrok prvoinštančného uznesenia). Odvolací súd zároveň v 2. výro ...
Odôvodnenie: 1. Žalobkyňa sa žalobou podanou 10. augusta 2009 domáhala, aby súd zaviazal žalovaného zaplatiť jej sumu 2 439,33 eur spolu s úrokom z omeškania a nahradiť jej trovy konania, a to titulom bezdôvodného obohatenia, ktoré žalovanému vzniklo v dôsledku jej nesprávneho zaradenia do platovej triedy a zlé započítanie praxe. So zreteľom na dĺžku započítateľnej praxe žalobkyne, bola táto zaradená do nesprávneho platového stupňa, žalovaný teda vyplácal žalobkyni nižší plat, ako jej so zreteľom na ust. § 27 ods. 6 zákona č. 553/2003 Z. z. poskytovať mal a toto konanie bolo v rozpore s ust. § 13 ods. 3 Zá ...
Meritum: konkurz
Odôvodnenie: 1 Krajský súd v Bratislave (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „konkurzný súd“) napadnutým uznesením zo dňa 6. mája 2020, č. k. 6K/156/1999-1638, rozhodol tak, že I. Odmena správcov konkurznej podstaty bude uhradená nasledovne: JUDr. Dušan Slanina 38.970,75 EUR; JUDr. Dušan Repák 38.968,19 EUR vrátane DPH II. Pohľadávky veriteľov proti podstate budú uhradené sumou 119.546,53 EUR: 1. JUDr. Dušan Slanina, vrátenie časti faktúry za archívnictvo 585,64 EUR; 2. Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta č. 8 a 10, Bratislava 6.172,84 EUR; 3. Úrad práce, sociálnych veci a rodiny, Jána Bottu 4, Trnava 53 ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice II (ďalej ako „súd prvej inštancie“) uznesením z 10. októbra 2017 č. k. 13C/700/2015-28 návrh žalobcu na vydanie opravného uznesenia v zmysle jeho návrhu z 22. septembra 2016 zamietol. 2. Krajský súd v Košiciach (ďalej ako „odvolací súd“) uznesením z 25. apríla 2018 sp. zn. 5Co/19/2018 potvrdil uznesenie súdu prvej inštancie a žalobcovi nepriznal právo na náhradu trov odvolacieho konania. 3. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu podal žalobca dovolanie, ktoré odôvodnil poukazom na § 420 písm. f/ CSP. 4. Žalovaní sa k dovolaniu žalobcu nevyjadrili. 5. Najvyšší súd Slovenske ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej aj „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo dňa 18.01.2017 č. k. 10C/52/1996-628 (v poradí druhým) zamietol žalobu o určenie vlastníckeho práva žalobkyne k nehnuteľnosti, o vydanie náhradného pozemku, alternatívne zaplatenie ceny pozemku (prvý výrok) a žalovanému nepriznal voči žalobkyni nárok na náhradu trov konania (druhý výrok). 1.1. Z dôvodov rozsudku vyplýva, že predmetom konania po viacerých pripustených zmenách žaloby a po zmenách okruhu žalovaných bolo „určenie výlučného vlastníctva žalobkyne k pozemku o celkovej výmere 1104 m2, zapís ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Nitra (ďalej ako „súd prvej inštancie“) uznesením z 11. júna 2018 č. k. 12C/321/2013187 žalobu na obnovu konania odmietol. Svoje rozhodnutie dôvodil tým, že predmetná žaloba žalobcov 1/ až 3/ na povolenie obnovy konania, podaná 19. decembra 2013, špecifikovaná a konkretizovaná dôkaznými prostriedkami až 8. januára 2016, nebola podaná v zákonnej subjektívnej trojmesačnej lehote a následným odstránením vád tohto podania 8. januára 2016 nedošlo k zachovaniu subjektívnej lehoty na podanie žaloby o povolenie obnovy konania. 2. Na odvolanie žalobcov Krajský súd v Nitre (ďalej ako „odvo ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Nitre (ďalej aj len ,,krajský súd“) podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej aj len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 101207908/2018 zo dňa 21.06.2018 (ďalej aj len ,,napadnuté rozhodnutie“) v spojení s rozhodnutím Daňového úradu Nitra (ďalej aj len ,,správca dane“) č. 100421882/2018 zo dňa 21. 02. 2018 (ďalej aj len ,,prvostupňové rozhodnutie“), ktorým správca dane žalobcovi určil rozdiel v sume nadmerného odpočtu 68 489,52,- euro na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 2. ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Nitre (ďalej aj len ,,krajský súd“) podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej aj len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. OU-NR-OVBP2-2019/014055-2 zo dňa 03. 05. 2019 (ďalej aj len ,,napadnuté rozhodnutie“), ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie stavebného úradu Mesto Nitra (ďalej aj len ,,prvostupňový orgán“) č. 113/2018-013-Re zo dňa 23. 11. 2018 (ďalej aj len ,,prvostupňové rozhodnutie“), ktorým prvostupňový orgán zastavil konanie o zmenu doby trvania re ...
Odôvodnenie: Okresný súd Trnava (ďalej aj „okresný súd") rozsudkom z 9. apríla 2019, sp. zn. 1T/94/2018, v bode I. uznal obvineného M. L. (v spoločnom konaní s V.I. H.) za vinného z prečinu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla spolupáchateľstvom podľa § 20 Trestného zákona („Tr. zák.") k § 216 ods. 1 Tr. zák. a z prečinu neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty spolupáchateľstvom podľa § 20 Tr. zák. k § 219 ods. 1 Tr. zák. na skutkovom základe v ňom uvedenom s tým, že v presne nezistenom čase v dobe približne od 01.00 hod ...
Meritum: právnu pomoc
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Trenčíne podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej aj len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. KaKE 19125/2019, ČRZ.: 131396/2019 zo dňa 05.09.2019 (ďalej aj len ,,napadnuté rozhodnutie“). Napadnutým rozhodnutím žalovaný podľa § 10 ods. 5 zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava II (ďalej aj ako súd prvej inštancie alebo „okresný súd“) uznesením zo dňa 13. januára 2020 č. k. 22Cb/53/2016-530 návrh žalobcu na zrušenie rozsudku pre zmeškanie č. k. 22Cb/53/2016-448 zo dňa 09. 12. 2019 zamietol. 2. V odôvodnení uviedol, že súd prvej inštancie návrh žalobcu na zrušenie rozsudku pre zmeškanie zamietol, nakoľko súdu nepreukázal, že pojednávanie vo veci, na ktorom bol vyhlásený rozsudok pre zmeškanie podľa § 278 C. s. p., zmeškal z ospravedlniteľného dôvodu. Podľa názoru súdu žalobca nevyvinul dostatočné úsilie na to, aby ospravedlnil svoju neprítomn ...
Meritum: náhradu škody
Odôvodnenie: 1. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „dovolací súd“) ako súd dovolací [ust. § 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C. s. p.“)], po zistení, že dovolanie podala včas strana sporu zastúpená v súlade s ust. § 429 ods. 2 písm. b/ C. s. p., bez nariadenia dovolacieho pojednávania (ust. § 443 C. s. p.) preskúmal vec a dospel k záveru, že dovolanie žalobkyne je potrebné odmietnuť, pretože smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je dovolanie prípustné (ust. § 447 písm. c/ C. s. p.). 2. Vzhľadom k tomu, že dovolanie bolo podané pred 1. júlom 2016, t. j. za ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej tiež „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo dňa 24.03.2017 č. k. 20Cpr/9/2016-43 zamietol žalobu (prvý výrok) a rozhodol, že žalovaný má právo na náhradu trov konania v celom rozsahu (druhý výrok). Urobil tak s poukazom na § 47 ods. 1, § 68 ods. 1 písm. b), ods. 2, § 70 a § 81 Zákonníka práce po zistení, že okamžité skončenie pracovného pomeru zo dňa 13.10.2016 pre hrubé porušenie pracovnej disciplíny (neospravedlnené absencie v dňoch 11.10.2016 - 13.10.2016) je platné. Skutkovo mal preukázané, že na základe pracovnej zmluvy zo dňa 22.09.2016 mal žalob ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove ako súd odvolací druhým výrokom uznesenia č. k. 1CoE/105/2012-50 zo dňa 29. 11. 2012 zamietol návrh oprávnenej na prerušenie konania podľa § 109 ods. 1 písm. c/ Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O. s. p.“). Uznesenie odvolacieho súdu nadobudlo právoplatnosť dňa 03. 03. 2015. 2. Proti uzneseniu odvolacieho súdu v označenom výroku podala oprávnená odvolanie (č. l. 65 a 66 spisu), ktoré odôvodnila tým, že súd jej svojím postupom odňal možnosť konať pred súdom [§ 205 ods. 2 písm. a/ O. s. p. v spojení s § 221 ods. 1 písm. d/ (správne malo znieť „písm. f/“) O. s. p.] ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave ako súd odvolací rozsudkom č. k. 5Co/134/2018-388 zo dňa 31. 07. 2018 ako vecne správny podľa § 387 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ďalej len „C. s. p.“) potvrdil rozsudok Okresného súdu Bratislava I č. k. 15C/62/2010-355 zo dňa 18. 12. 2017 o zamietnutí žaloby žalobkyne o náhradu škody, ktorá jej mala vzniknúť nesprávnym úradným postupom Okresného súdu Ružomberok. Po čiastočnom späťvzatí žaloby a pripustení zmeny petitu (uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 15C/62/2010-234 zo dňa 15. 05. 2015), sa žalobkyňa domáhala uloženia povinnosti žalovanej zaplatiť ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Komárno (ďalej ako „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom č. k. 5Cb/58/2014-312 zo dňa 14. 12. 2017 zamietol žalobu a žalobcu zaviazal na náhradu trov konania žalovanému vo výške 100 %. 2. V odôvodnení uviedol, že žalobca sa domáhal žalobou zo dňa 27. 03. 2014 určenia neplatnosti právneho úkonu - Zmluvy o nájme nehnuteľnosti zo dňa 12. 03. 2009 v znení dodatku č. 1 zo dňa 10. 07. 2009 a dodatku č. 2 zo dňa 25. 11. 2010, uzavretou medzi sporovými stranami. Za žalobcu ako prenajímateľa konala v zastúpení E. E. a to na základe Dohody o plnomocenstve zo dňa 04. 03. 2 ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trenčín (ďalej aj ,,súd prvej inštancie“) rozsudkom zo dňa 08. novembra 2018, č. k. 37Cbi/9/2017-69. vo výroku I. určil, že žalobkyňa je veriteľom vymáhateľnej, prednostnej pohľadávky z reštrukturalizačného konania podľa § 120 odsek 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, proti úpadcovi vo výške 7.938,72 Eur titulom poistného na sociálne poistenie za mesiac 06/2014, prihlásenej do konkurzného konania vedenom na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 38K/40/2016 súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávo ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove ako súd odvolací uznesením č. k. 1CoE/105/2012-50 zo dňa 29. 11. 2012, vo svojom 1. výroku ako vecne správne podľa § 219 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O. s. p.“) potvrdil uznesenie Okresného súdu Humenné ako prvoinštančného súdu, č. k. 10Er/168/200531 zo dňa 28. 02. 2012, ktorým vyhlásil exekúciu vedenú voči povinnému za neprípustnú a zastavil ju, zároveň rozhodol o náhrade trov exekúcie súdnemu exekútorovi. Odvolací súd súčasne zamietol návrh oprávnenej na prerušenie konania podľa § 109 ods. 1 písm. c/ O. s. p. (2. výrok) a účastníkom exekučného konania náhradu t ...
Meritum: konkurz
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach napadnutým uznesením zo dňa 12.11.2020, č. k. 3K/131/2001-257, zbavil Ing. Jána Korčmároša, Holubyho 14, Košice, funkcie správcu konkurznej podstaty a do funkcie novej správkyne konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Vieru Baulovičovú Bodovú, Kupeckého 4, Košice. 2. V odôvodnení rozhodnutia konkurzný súd uviedol, že uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 12.11.2014, č. k. 3K/131/2001-158, bola správcovi konkurznej podstaty Ing. Jánovi Korčmárošovi uložená poriadková pokuta vo výške 100,- eur. Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 23.03.2017, č. k. 3K/131/2001-181, udelil sp ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Nitra (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 20Cb/78/2015-185 zo 6. júna 2017 rozhodol tak, že žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi istinu vo výške 55.121,13 eura spolu s príslušenstvom - úrokom z omeškania v rozsahu ako vyplýva z výroku rozsudku. Zároveň súd priznal žalobcovi náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. V odôvodnení rozhodnutia súd prvej inštancie uviedol, že žalobca sa žalobou podanou dňa 02.10.2015 na Okresnom súde Nitra domáhal vydania rozsudku, ktorým by súd uložil žalovanému zaplatiť 55.121,13 eura s príslušenstvom a nahradiť trovy konania. ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Dunajská Streda (ďalej aj ako „súd prvej inštancie") rozsudkom zo dňa 19. januára 2016, č. k. 16Cb/132/2015-78, žalobu o zaplatenie 6.842,32 Eur s 8,5 % ročným úrokom z omeškania od 13.06.2013 zamietol a uložil žalobcovi povinnosť nahradiť žalovanému trovy konania v sume 1.295,36 Eur (v tom 884,86 Eur trovy právneho zastúpenia a 410,50 Eur ostatné trovy konania) do troch dní od právoplatnosti rozsudku do rúk JUDr. Petra Kubika, advokáta, s.r.o. 2. Žalobca sa žalobou doručenou na súd prvej inštancie dňa 04.05.2015 domáhal zaplatenia celkovej sumy 6.842,32 Eur s 8,5 %-ným ročným úr ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 15. augusta 2018 č. k. 29C/25/2017-59 zamietol žalobu a žalovanej náhradu trov konania nepriznal. 1.1. V odôvodnení svojho rozhodnutia konštatoval, že v prejednávanej veci bola podaná žaloba o určenie neplatnosti darovacej zmluvy uzavretej medzi pani E. F., ktorá zomrela dňa XX.X.XXXX ako darujúcou a žalovanou ako obdarovanou. Ide o žalobu podľa § 137 písm. c/ CSP, ktorú považuje zákon za procesne prípustnú len vtedy, ak je na požadovanom určení naliehavý právny záujem. Povinnosť preukázať, že v čase rozhodovania súdu na určení ...
Odôvodnenie: 1.1. Okresný súd Nitra (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 19. decembra 2013 č. k. 15Cpr/3/2013-148 určil, že skončenie pracovného pomeru žalobcu výpoveďou zo strany žalovanej podľa § 63 ods. 1 písm. e/ zák. č. 311/2001 Z. z. (ďalej len „Zákonník práce“) zo dňa 4. februára 2013, doručené žalobcovi dňa 11. februára 2013, je neplatné a pracovný pomer žalobcu k žalovanej naďalej trvá (I. výrok). Rozhodol, že o trovách, ktoré platil štát, o ďalšom návrhu žalobcu a o náhrade trov konania rozhodne v konečnom rozsudku (II. a III. výrok). 1.2. Rozhodnutie odôvodnil ustanoven ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žilina rozsudkom zo dňa 21. februára 2019, č. k. 18Cbi/13/2018-122, určil, že pohľadávka žalobcu spočívajúca v poistnom za mesiac december 2017 v sume 1.781,54 Eur je čo do právneho dôvodu a výšky a poradia pohľadávkou proti podstate úpadcu GDM - Slovakia, s.r.o., so sídlom Družstevná 5, Liptovský Mikuláš, IČO: 36 379 263, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 1K/14/2017. Žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania voči žalovanému v rozsahu 100 % s tým, že o výške náhrady trov konania súd rozhodne samostatným uznesením po právoplatnosti tohto roz ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Banská Bystrica predložil na rozhodnutie Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky návrhy žalovanej 3/ a 4/ na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti na Okresný súd Košice I. Žalovaná 3/ v návrhu na prikázanie uviedla, že je samoživiteľka dvoch detí, rozvedená a pri cestovaní mimo bydliska nemá kde a komu nechať deti, pričom ani jej financie jej neumožňujú cestovať a zúčastniť sa pojednávania. Žalovaná 4/ vo svojom návrhu na prikázanie poukázala na skutočnosť, že je dôchodkyňa a jej zdravotný stav ako aj financie, neumožňujú cestovanie a zúčastniť sa na pojednávaní s tým, že t ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava IV (ďalej ako „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 2. júna 2016 č. k. 24C/58/2014-72 uložil povinnosť žalovaným 1/, 2/, 3/ spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi istinu vo výške 1.265,51 € s ročným úrokom z omeškania vo výške 9 % zo sumy 776 € od 1. júla 2012 do zaplatenia, vo výške 8,5 % zo sumy 157,60 € od 1. júla 2013 do zaplatenia, vo výške 8,15 % zo sumy 331 € od 1. júla 2014 do zaplatenia, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Zároveň zamietol vzájomný návrh žalovaných 1/ až 3/ o zľavu za vadne vykonávané správcovské služby žalobcom ...
Meritum: 4 123,67 eur
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bánovce nad Bebravou (ďalej aj „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo dňa 18.04.2017 č. k. 5C/182/2015-191 zamietol žalobu o zaplatenie sumy 4.123,67 eur s úrokom z omeškania vo výške 5,15 % ročne zo sumy 96,- eur od 27.06.2014 do zaplatenia, zo sumy 240,- eur od 17.07.2014 do zaplatenia, zo sumy 8,- eur od 14.06.2014 do zaplatenia, zo sumy 200,40 eur od 30.08.2014 do zaplatenia, zo sumy 323,02 eur od 26.08.2014 do zaplatenia a zo sumy 8,- eur od 02.08.2014 do zaplatenia, s úrokom z omeškania vo výške 5,25 % ročne zo sumy 3,- eurá od 21.04.2014 do zaplatenia, zo sumy 8 ...
Odôvodnenie: 1. Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“ alebo ,,dovolací súd“) boli 1. decembra 2020 doručené dovolania žalobcu (ďalej aj ,,dovolateľ“) proti uzneseniu Krajského súdu Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/103/2015-110 (vedenom na najvyššom súde pod sp. zn. 5XObdo/95/2020 [ďalej sa uvádza len príslušná sp. zn.]), proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/116/2015-35 (sp. zn. 5XObdo/96/2020), proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2015, č. k. 14Co/118/2015-19 (sp. zn. 5XObdo/97/2020), proti uzn ...
Odôvodnenie: 1.1. Okresný súd Bratislava II rozsudkom zo 14. marca 2018 č. k. 21Cpr/2/2015-275 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca proti žalovanému domáhal zaplatenia 3 885,59 eur s prísl. z titulu nevyplatenej mzdy za prácu nadčas. Ďalej súd prvej inštancie vyslovil, že žalovaný má nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % s tým, že o výške trov konania rozhodne samostatným uznesením po právoplatnosti rozsudku. 1.2. Súd prvej inštancie vykonaným dokazovaním zistil, že žalobca pracoval u žalovaného v pracovnej pozícii X. F.. Dňa 31.10.2013 dal žalobca výpoveď z pracovného pomeru, pričom žiadal o vyplate ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Banská Bystrica (ďalej aj „súd prvej inštancie") rozsudkom č. k. 64Cb/15/2016-204 zo 14. marca 2017 rozhodol tak, že žalobu o zaplatenie sumy 35 138,56 eura s príslušenstvom zamietol a žalovanému priznal proti žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca ako dlžník uzavrel podľa § 7b ods. 6 Zákona č. 182/1993 Zb., so žalovaným ako veriteľom dňa 13. 10. 2010 Zmluvu o úvere č. 282 109 podľa § 497 ods. 2 Obchodného zákonníka, predmetom ktorej bol záväzok žalovaného poskytnúť žalobcovi peňažné prostriedky do výšky 120 000,- eur a tom ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Skalica (ďalej ako „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 12. októbra 2017 č. k. 7Csp/30/2017-64 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 3.162,86 eur s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne od 24. januára 2017 do zaplatenia a v zostávajúcej časti žalobu zamietol. Žalobkyni priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 36 % (o výške náhrady trov konania mal rozhodnúť súd prvej inštancie po právoplatnosti rozsudku). Rozhodnutie odôvodnil ustanovením § 1 ods. 1, 2, § 9 ods. 2 písm. k/, § 11 ods. 1 písm. a/, b/ zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava III (ďalej aj „okresný súd“) predložil spor (opätovne) vedený na tomto súde pod sp. zn. 15Cpr/2/2016 Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) na rozhodnutie o návrhu žalobcu na prikázanie sporu inému súdu tej istej inštancie z dôvodu vhodnosti v zmysle § 39 ods. 3 Civilného sporového poriadku č. 160/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „CSP“). Uvedený návrh žalobca odôvodnil svojím zdravotným stavom (v minulosti prekonal NCMP a iné pridružené diagnózy) a vzdialenosťou pojednávania - vypočutia vo veci, ktoré bolo vytýčené na 20. jú ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa návrhom doručeným na súd dňa 29.10.2013 domáhal vylúčenia veci - bytu č. XX na 4. poschodí, vchod N.. F. XX, Z., nachádzajúci sa v bytovom dome so súpisným číslom XXXX, postavený na parcele č. XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, vrátane podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu v podiele XXXX/XXXXXX, zapísaný na LV č. XXXX, vedeného pre okres Z.F. R., T. Z., W. Č. X., N. Ú. X., z exekúcie vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 16Er/3041/2010. Žalobca argumentoval skutočnosťou, že počas trvania manželstva nadobudol žalobca a W. K. d ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre, ako súd odvolací, napadnutým uznesením zo dňa 21. júna 2013, č. k. 5CoE/110/2013-44, uznesenie súdu prvej inštancie potvrdil, návrh na prerušenie konania zamietol a náhradu trov odvolacieho konania povinnému nepriznal. 2. Oprávnená podala proti uzneseniu odvolacieho súdu vo výroku o zamietnutí návrhu na prerušenie konania odvolanie, pričom to isté uznesenie napadla v celosti aj dovolaním. Žiadala uznesenia súdov nižších stupňov zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie prvoinštančnému súdu; zároveň žiadala dovolacie konanie prerušiť podľa ust. § 109 ods. 1 písm. c/ O. s. ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre, ako súd odvolací, napadnutým uznesením zo dňa 21. júna 2013, č. k. 5CoE/110/2013-44, uznesenie súdu prvej inštancie potvrdil, návrh na prerušenie konania zamietol a náhradu trov odvolacieho konania povinnému nepriznal. 2. Oprávnená podala proti uzneseniu odvolacieho súdu vo výroku o zamietnutí návrhu na prerušenie konania odvolanie, pričom to isté uznesenie napadla v celosti aj dovolaním. Žiadala uznesenia súdov nižších stupňov zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie prvoinštančnému súdu; zároveň žiadala dovolacie konanie prerušiť podľa ust. § 109 ods. 1 písm. c/ O. s. ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Banská Bystrica rozsudkom zo dňa 17. apríla 2018, č. k. 10CbPv/4/2014-344, určil, že žalovaná nie je pôvodcom úžitkového vzoru SK ÚV 5379 (PÚV 50073-2008) „Spôsob zhotovenia radiálnych profilových otvorov v prstencových súčiastkach a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu“. Žalobcovi priznal právo na plnú náhradu trov konania voči žalovanej a rovnako priznal nárok na plnú náhradu trov konania voči žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná Okresný súd Banská Bystrica. 2. Nakoľko bol predchádzajúci rozsudok súdu prvej inštancie zo dňa 20. decembra 2016, č. k. 10CbPv/4/2014-250, odvolacím ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Spišská Nová Ves (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 20. júna 2017 č. k. 9C/270/2016-119 žalobu zamietol (I. výrok) a rozhodol, že žalovaný v 1. rade má nárok voči žalobcovi na náhradu trov konania v plnom rozsahu (II. výrok), žalovaný v 3. rade má nárok voči žalobcovi na náhradu trov konania v plnom rozsahu (III. výrok) a žalobca a žalovaný v 2. a 4. rade nemajú nárok na náhradu trov konania (IV. výrok) . 1.1. Súd prvej inštancie právne odôvodnil svoje rozhodnutie poukazom na §§ 100 a 101 Občianskeho zákonníka, § 137 Civilného sporového poriadku ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Malacky predložil spor vedený na tomto súde pod sp. zn. 31C/18/2020 na rozhodnutie podľa ustanovenia § 43 ods. 2 Civilného sporového poriadku zákona č. 160/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „CSP“) Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „najvyšší súd“) z dôvodu nesúhlasu s postúpením sporu Okresným súdom Banská Bystrica. Nesúhlas odôvodnil tým, že v danom spore si žalobca uplatňuje predmetnú pohľadávku ako zamestnanec žalovaného titulom nevyplatenia ročnej prémie za rok 2018 podľa pracovnej zmluvy. Má za to, že na prejednanie v zmysle § 23, § 40 a § 43 od ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „odvolací súd“) rozsudkom zo dňa 30. augusta 2018, č. k. 4Cob/45/2018-159, v spojení s opravným uznesením č. k. 4Cob/45/2018-215 zo dňa 8. októbra 2019 potvrdil rozsudok Okresného súdu Bratislava II zo dňa 13. februára 2017, č. k. 26Cb/134/2015-115, ktorým súd zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal zaplatenia sumy 5.266,77 Eur s príslušenstvom z titulu vykonania elektroinštalatérskych prác a žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi v plnom rozsahu. 2. Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu podal žalobca dovolanie prostredníctvom svojho pr ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „krajský súd“ alebo „správny súd“) rozsudkom č.k. 5S/34/2016176 zo dňa 30. apríla 2019 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „S.s.p.“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 14/2016, sp.zn. 06505/2016/D220-SLP/03258 zo dňa 12.02.2016. O trovách konania rozhodol s poukazom na § 167 ods.1 S.s.p. tak, že ich náhradu žalovanému a účastníkovi 2. nepriznal a účastníkovi 1. priznal voči žalobcovi náhradu trov konania vo výške 100%. 2. Rozhodnutím ministra žalovanéh ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trenčíne ako súd prvej inštancie uznesením č. k. 7Cbs/27/2003-906 zo dňa 27. 10. 2020 zastavil konanie pre späťvzatie žaloby, ktorou sa žalobkyňa domáhala voči žalovanej vydania predbežného opatrenia, ochrany proti nekalej súťaži a náhrady škody vo výške 480.000,-- Sk s príslušenstvom (prvý výrok uznesenia). Druhým výrokom uznesenia rozhodol o nepriznaní nároku na náhradu trov konania stranám sporu. 2. Z odôvodnenia prvoinštančného uznesenia vyplýva, že Krajský súd v Trenčíne rozsudkom č. k. 7Cbs/27/2003-230 zo dňa 14. 11. 2006 uložil žalovanej povinnosť zdržať sa výroby, p ...
Meritum: daňové veci
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach (ďalej len „krajský súd“ alebo ,,správny súd“) rozsudkom č.k. 6S/129/2016-53 zo dňa 14. júna 2018 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „S.s.p.“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 104130480/2016 zo dňa 19.10.2016. O trovách konania rozhodol s poukazom na § 167 ods.1 S.s.p. tak, že ich náhradu žalobcovi nepriznal. 2. Rozhodnutím č. 104130480/2016 zo dňa 19.10.2016 žalovaný podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnen ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žilina (ďalej aj ako „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 19Cb/16/2018-165 zo 7. júna 2019 určil, že Uznesenie mimo valného zhromaždenia spoločnosti PK Partner s.r.o., IČO: 44 496 711 zo dňa 11. januára 2018 v znení: „Spoločnosť PK - Partner s.r.o., IČO: 44 496 711 podáva podľa § 125 ods. 1 písm. h) Obchodného zákonníka a článku VIII ods. 2 písm. g) Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti PK - Partner s.r.o. do 30 dní od prijatia tohto uznesenia na príslušný súd žalobu o vylúčenie spoločníka G.. D. L., nar. X. C. XXXX, bytom L. U. G., ul. X. G. XXXX/X ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením zo dňa 11. októbra 2012, č. k. 24NcC/261/2012-9, rozhodol, že konania o námietkach zaujatosti vedené pod sp. zn. 24NcC/261/2012, 24NcC/277/2012, 24NcC/304/2012, 24NcC/306/2012, 24NcC/313/2012, 24NcC/317/2012, 24NcC/323/2012, 24NcC/347/2012, 24NcC/367/2012, 24NcC/372/2012, 24NcC/375/2012, 24NcC/389/2012, 24NcC/390/2012 a 24NcC/308/2012 spája na spoločné konanie, ktoré sa bude ďalej viesť pod spisovou značkou 24NcC/261/2012. Ďalej rozhodol, že sudca Okresného súdu Žiar nad Hronom JUDr. Vojtech Ševčík je vylúčený z prejednávania a rozhodovania vecí vede ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove uznesením z 10. septembra 2014, č. k. 3CoE/68/2014-95 potvrdil uznesenie Okresného súdu Humenné z 18. júla 2012, č. k. 21Er/981/2009-35 vo výroku o zastavení exekúcie. Odvolací súd zároveň návrh oprávneného na prerušenie konania zamietol a vrátil vec súdu prvej inštancie ako nesprávne predloženú vo vzťahu k trovám exekúcie. 2. Proti tomuto uzneseniu odvolacieho súdu podal dňa 13. novembra 2014 dovolanie oprávnený, ktorý žiadal, aby dovolací súd uznesenie odvolacieho súdu ako aj uznesenie exekučného súdu zrušil a vec vrátil exekučnému súdu ďalšie konanie. Zároveň navrhol d ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave (ďalej aj len ,,krajský súd“) podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej aj len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. I/222/9632-62706/2010/994275-r zo dňa 24.06.2010 (ďalej aj len ,,napadnuté rozhodnutie“), ktorým potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Pezinok (ďalej aj len ,,správca dane“) č. 608/230/12198/10/Fe zo dňa 30.03.2010 (ďalej aj len ,,prvostupňové rozhodnutie“), ktorým správca dane § 44 ods. 6 písm. b) bod 1 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenác ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava IV (ďalej tiež len „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo 4. mája 2017 č. k. 13P/21/2013-2198 I. maloletého U.-F. P.-G. (ďalej tiež len „maloletý“ alebo „U. P.“ v príslušnom gramatickom tvare) zveril do osobnej starostlivosti otca; II. matke uložil povinnosť prispievať na výživu maloletého (vo výroku nadbytočne označeného tiež priezviskom a dátumom narodenia) výživným (správne len „platiť mu výživné“) vo výške 30 % zo sumy životného minima na neplnoleté nezaopatrené dieťa za obdobie od 1. septembra 2014 do 30. apríla 2017 a od 1. mája 2017 vo výške 200 € mesačne, vždy do 1 ...
Odôvodnenie: rozhodnutia súdov navyše musí byť aj dostatočným podkladom pre uskutočnenie prieskumu v dovolacom konaní. Ak rozhodnutia súdov nižších inštancií neobsahujú náležitosti uvedené v § 393 ods. 2 C.s.p. (predtým § 157 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 211 ods. 2 O.s.p.), sú nepreskúmateľné. 16. Dovolací súd poznamenáva, že už dávnejšia judikatúra najvyššieho súdu (R 111/1998) zastávala názor, že nepreskúmateľnosť (nedostatok odôvodnenia) rozhodnutia nezakladá zmätočnosť rozhodnutia a prípustnosť dovolania; nepreskúmateľnosť bola považovaná za vlastnosť rozhodnutia súdu, v ktorej sa navonok prejavila tzv. iná ...
Odôvodnenie: 1 Okresný súd Banská Bystrica (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 63Cbi/27/2015-203 z 15. mája 2017 zamietol žalobu a žalovanému priznal proti žalobcovi nárok na náhradu trov konania vo výške 100%. 2 V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobca sa žalobou doručenou súdu dňa 28.08.2015 domáhal proti žalovanému určenia, že podmienená pohľadávka žalobcu proti úpadcovi KOVOD, a.s. „v konkurze“, Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 052 957 (ďalej aj „úpadca“) v sume 6.134.236,18 €, zapísaná žalovaným do zoznamu pohľadávok úpadcu pod por. č. 196, vyplývajúca zo zmluvy ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Banská Bystrica postúpil spor vedený na tomto súde pod sp. zn. 7 Up 1738/2020 Okresnému súdu Bratislava II ako súdu príslušnému podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“). Na Okresnom súde Banská Bystrica sa konanie viedlo ako upomínacie konanie v zmysle zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o upomínacom konaní“). Postúpenie sporu Okresnému súdu Bratislava II odôvodnil Okresný súd Banská Bystrica tým, že žalobca navrhol pokračovať v konaní na príslušnom súde (ustanovenie § 10 ods. 3, resp. ...
Odôvodnenie: 1. Opatrovník - brat opatrovankyne sa svojim návrhom domáhal vydania rozhodnutia, aby súd schválil právny úkon, ktorý za opatrovankyňu urobil ako jej súdom ustanovený opatrovník. Konkrétne išlo o kúpnu zmluvu z 20. júna 2019 (č. l. 4), ktorou opatrovankyňa ako predávajúca predala kupujúcej J. B. - sestre opatrovankyne spoluvlastnícky podiel v rozsahu 2/4 nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. XXX, Okresného úradu Trnava, katastrálny odbor pre okres U., obec F., Katastrálne územie F. a to pozemok parcely registra „C“, evidovaného pod parcelným č. XXX/XX o výmere 357 m2, druh pozemku z ...
Odôvodnenie: 1. V konaní o zapretie otcovstva k mal. D. A. matkou dieťaťa vedenom na Okresnom súde Piešťany pod sp. zn. 15 Pc 35/2017, podala navrhovateľka návrh na prikázanie veci z dôvodu vhodnosti na Okresný súd Považská Bystrica (č. l. 32 súdneho spisu). Návrh odôvodnila tým, že dieťa a matka sa nachádza v územnom obvode Okresného súdu Považská Bystrica ako aj z dôvodu jej zdravotného stavu, ktorý bližšie nešpecifikovala. 2. Muž, ktorého otcovstvo má byť zapreté vyjadril nesúhlas s prikázaním veci z dôvodu vhodnosti na Okresný súd Považská Bystrica a žiadal, aby sa vec prejednala a rozhodla na Okresn ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove (ďalej aj „odvolací súd“) uznesením z 26. septembra 2019 sp. zn. 17 Co 75/2019 potvrdil uznesenie Okresného súdu Prešov (ďalej aj „súd prvej inštancie“) zo 17. decembra 2018, č. k. 7 C 17/2018-42, ktorým súd návrh žalobcu na obnovu konania na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 16 C 309/2007, ako aj návrh na nariadenie neodkladného opatrenia odmietol. 2. Proti tomuto uzneseniu podal žalobca 13. novembra 2019 dovolanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej aj „dovolací súd“ alebo „najvyšší súd“) ako súd dovolací (§ 35 Civilného sporového poriadku - ďalej len „CSP“ ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len „odvolací súd“) uznesením zo 7. júla 2020 č. k. 20 Ccud 3/2016-29 (ďalej len „rozhodnutie odvolacieho súdu“) potvrdil uznesenie Okresného súdu Žiar nad Hronom z 2. novembra 2016 č. k. 20 Ccud 3/2016-7 (ďalej len „rozhodnutie súdu prvej inštancie“), ktorým Okresný súd Žiar nad Hronom (ďalej len „súd prvej inštancie“) vyhlásil uznesenie Krajského súdu v Prahe z 22. októbra 2010 č. k. 36 C 116/2006-210 vo výroku III. za vykonateľné na území Slovenskej republiky. 2. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu podala povinná dovolanie, ktoré však podaním zo 16. no ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove (ďalej aj „odvolací súd“) rozsudkom z 20. marca 2018 sp. zn. 5 Co 3/2018 potvrdil rozsudok Okresného súdu Prešov (ďalej aj „súd prvej inštancie“) zo 6. júna 2017, č. k. 16 C 74/2016-39, ktorým súd návrh žalobcu zamietol. 2. Proti tomuto rozsudku podal žalobca 16. júla 2018 dovolanie. 3. Podľa prechodného ustanovenia § 470 ods. 1 Civilného sporového poriadku č. 160/2015 Z.z. (ďalej len „CSP“), ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2016, platí, že ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti. Podľa § 470 ods. 2 veta pr ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Považská Bystrica (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 10. januára 2018 č. k. 6 C 85/2014 - 481 konanie voči žalobcom 4/, 10/ a 11/ zastavil (I.); žalobu zamietol (II.); žalovaným 1/, 3/, 4/, 5/, 7/ až 11/ priznal nárok na náhradu trov konania voči žalobcom 1/ až 12/ v rozsahu 100 % (III.); žalovaným 2/ a 6/ náhradu trov konania nepriznal (IV.). 2. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „odvolací súd“) rozsudkom z 28. februára 2019 sp. zn. 17 Co 199/2017 (č. l. 518) rozsudok súdu prvej inštancie v napadnutej zamietajúcej časti potvrdil (I.); žalovaným 1/, 3/, 4/, 5/, 7/ až ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trnava (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvostupňový súd“) rozsudkom zo 6. júna 2017 č. k. 16C/10/2017-140 žalobu zamietol a žalovanej nepriznal náhradu trov konania. 1.1. Svoje rozhodnutie odôvodnil právne aplikáciou § 3 ods. 1 písm. d), § 3 ods. 2, § 9 ods. 1, § 14 ods. 1, § 15 ods. 1, § 16 ods. 1, § 17 ods. 1, 2, § 19 ods. 3 zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov (ďalej aj „zákon č. 514/2003 Z. z.“), § 415 Občianskeho zákonníka, § 10 ods. 3, 4, 5, 6, 10 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z lie ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Brezno (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 27. júna 2018 č. k. 4 C 12/2017 97 žalobu zamietol (I.); žalobkyňu zaviazal k povinnosti nahradiť žalovanej trovy konania v rozsahu 100 % (II.). 2. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len „odvolací súd“) uznesením z 28. mája 2019 sp. zn. 14 Co 135/2018 (č. l. 229) odvolanie žalobkyne odmietol (I.); žalovanej nárok na náhradu trov odvolacieho konania nepriznal (II.). 2. 1. Rozhodnutie odôvodnil tým, že pred vecným posúdením napadnutého rozhodnutia súdu prvej inštancie skúmal včasnosť podaného odvolania. Doručenkou súdneho d ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Pezinok (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „prvostupňový súd“) medzitýmnym rozsudkom z 15. marca 2017 č. k. 10C/99/2014-153 určil, že nárok žalobcu na vydanie jednorazovej náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti je daný. Vychádzal zo zistenia, že právny predchodca žalovanej umiestnil v roku 1972 stavbu vlečky na pozemkoch právneho predchodcu žalobcu. Žalovaná na základe § 4 ods. 4 zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach (ďalej len „zákon o dráhach“) podala návrh na zápis vecného bremena, ktorému Správa katastra vyhovela a zapísala vecné bremeno v prospech žalovanej do katast ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou proti žalovanej domáhal určenia neplatnosti odstúpenia od poistnej zmluvy č. 110/079878-2 (ďalej aj len „poistná zmluva“) a vyplatenia poistného plnenia. 1.1. Žalobu odôvodnil tým, že H. N. (partnerka žalobcu) 24. januára 2013 uzatvorila so žalovanou poistnú zmluvu Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok č. 110/079878-2. Žalobca bol v rámci tejto zmluvy ako 2. poistený na trvalé následky v dôsledku úrazu s progresiou 400 % na sumu 10.000 €, denné dávky za dobu nevyhnutného liečenia na 12 € a poistenie diagnostikovanie kritickej choroby alebo vzniku diagnosti ...
Odôvodnenie: 1. Žalobkyňa sa žalobou uplatnenou 25. júla 2018 domáhala, aby súd zaviazal žalovaných 1/ a 2/ (ďalej spolu aj „žalovaní“) na zaplatenie istiny 8 552,87 €, úrokov 225,09 € (nárok vznikol z neuhradených splátok do dátumu predčasnej splatnosti úveru), úrokov z omeškania 19,49 € (nárok vznikol z neuhradených splátok do dátumu predčasnej splatnosti úveru), úrokov 9,90 % ročne z nezaplatenej istiny 8 552,87 € od 22. júna 2018 do zaplatenia, úrokov z omeškania vo výške 8 % ročne z nezaplatenej istiny 8 552,87 € od 22. júna 2018 do zaplatenia, úrokov z omeškania vo výške 8 % ročne z nezaplatených úrokov 22 ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Banská Bystrica postúpil vyššie uvedený spor Okresnému súdu Trenčín, ako súdu kauzálne príslušnému na jeho prejednanie (§ 10 ods. 3, resp. § 14 ods. 3 zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní). 2. Okresný súd Trenčín s postúpením nesúhlasil a predložil spor Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie o kauzálnej príslušnosti (§ 43 ods. zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, ďalej len „CSP") dôvodiac tým, že Okresný súd Banská Bystrica mu spor postúpil nesprávne, nakoľko v predmetnej veci je predmetom konania zaplatenie sumy vo výške 1.082,27 Eur s prísluš ...
Meritum: dedičstvo
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením z 19. mája 2017 č. k. 4 D 169/2009 - 627 návrh na pokračovanie v konaní o dedičstve z 5. mája 2016 zamietol. 1.2. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že návrhom na pokračovanie v konaní o dedičstve sa dedička R. O. (ďalej len „dedička“) domáhala pokračovať v konaní o dedičstve po nebohom R. O. (ďalej len „nebohý“) zomrelom X. J. XXXX. Dňa 22. apríla 2016 bolo súdnou komisárkou vydané osvedčenie o dedičstve. Na pojednávaní 22. apríla 2016 bola dedička právne zastúpená JUDr. Vladimírom Komanom, ktorý udelil substitučnú plnú moc ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline (ďalej len „odvolací súd") uznesením z 21. júla 2020 sp. zn. 5CoCsp/14/2020 rozsudok Okresného súdu Žilina (ďalej len „súd prvej inštancie") z 21. novembra 2019 č.k. 13Csp/56/2019-89 vo výrokoch II., III., IV., a V zrušil a vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie. Zároveň rozhodol, že v ostatnej časti (výrok I.) zostáva rozsudok súdu prvej inštancie nedotknutý. 2. Proti uvedenému rozhodnutiu odvolacieho súdu podala žalovaná (ďalej aj „dovolateľka") dovolanie, ktoré bolo doručené súdu prvej inštancie 8. októbra 2020. 3. Podaním doručeným prvoinštančnému súdu dňa ...
Odôvodnenie: l. Okresný súd Bratislava IV rozsudkom z 30. januára 2018 č.k. 11C/103/2016-188 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 3.152,80 eur s 5,05 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 3.152,80 eur od 7. novembra 2015 do zaplatenia a úroky z omeškania vo výške 5,05 % ročne zo sumy 2.490,20 eur od 7. novembra 2015 do 31. augusta 2016, do troch dní od právoplatnosti rozsudku (výrok I.). Žalobcovi priznal voči žalovanej nárok na náhradu trov konania vo výške 100% (výrok II.). Konanie v časti o zaplatenie sumy 2.490,20 eur zastavil (výrok III.) V zastavenej časti žalobcovi priznal voči žalovanej ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Vranov nad Topľou (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 18. apríla 2018, č. k. 3 C 62/2016-99 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni istinu 8 862,03 eur, spolu s vyčísleným úrokom z úveru vo výške 308,08 eur, s úrokom z omeškania vo výške 3,66 eur a s úrokom z omeškania vo výške 5% ročne z nezaplatenej istiny 8 862,03 eur od 22.12.2015 do zaplatenia, a to všetko do 15 dní od právoplatnosti tohto rozsudku (výrok I.), žalobu čo do zvyšku zamietol (výrok II.) a žalobkyni priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu, ktoré trovy je povinný zaplatiť žalovaný a o ktorých ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej len „súd prvej inštancie" alebo „okresný súd") rozsudkom zo 7. decembra 2017, č. k. 21C/283/2015-181 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca voči žalovanej domáhal zaplatenia sumy 114.000 eur s 5,05 % úrokom z omeškania od 9.3.2015 do zaplatenia a žalovanej priznal voči žalobcovi náhradu trov konania v plnom rozsahu. Z vykonaného dokazovania mal preukázané, že žalovaná ako predávajúca a žalobca ako kupujúci uzavreli kúpnu zmluvu k nehnuteľnosti (bližšie špecifikované v žalobe). Kvôli výskytu vád na predanej nehnuteľnosti ich žalobca u žalovanej reklamoval, pričom v reklamá ...
Odôvodnenie: 1.Okresný súd Košice I (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „prvostupňový súd“) rozsudkom z 25. februára 2019 č. k. 17Cpr/1/2016-269 vyslovil, že skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo dňa 22. decembra 2015 je neplatné a pracovný pomer medzi žalobkyňou a žalovanou naďalej trvá. Žalobkyni zároveň priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 1.1. Vec po právnej stránke posúdil podľa ust. § 61 ods. 1 a 2, § 63 ods. 1 písm. d) bod 4., § 63 ods. 1 písm. e), § 63 ods. 4 a 6, § 74, § 77 a § 79 ods. 1 prvá veta Zákonníka práce, v znení účinnom k 22. decembru 2015 (ďalej aj „ZP“). Za rozhod ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (v poradí prvým) rozsudkom z 5. novembra 2007 č.k. 17C/32/2004-361 určil, že z vecí patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov pripadá do výlučného vlastníctva žalobkyne suma 138,50 Sk a do výlučného vlastníctva žalovaného suma 138,50 Sk. Uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni na vyrovnanie podielov sumu 339 803,90 Sk do 15 dní od právoplatnosti rozsudku a zaplatiť Slovenskej sporiteľni a.s. zostatok pôžičky podľa zmluvy o pôžičke zo dňa 23.4.1987 ku dňu 5.11.2007 vo výške 31 935 Sk. Konanie o vyporiadanie hnuteľných vecí zastavil. Žalobkyni a žalovan ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Brezno (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvostupňový súd“) rozsudkom zo 16. júna 2017 č. k. 5Csp/106/2016-102 konanie v časti zastavil, žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi istinu 7 941,51 €, úroky 746,68 €, úroky z omeškania 7,60 € spolu s bližšie uvedeným úrokom z omeškania a v prevyšujúcej časti žalobu zamietol. Zároveň žalobkyni priznal nárok na náhradu trov konania voči žalovanému v rozsahu 50,12 %. 1.1. V časti priznanej sumy s príslušenstvom mal prvostupňový súd za to, že v konaní bolo preukázané, že strany sporu riadne uzavreli zmluvy (o úvere a zriaden ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Vranov nad Topľou (ďalej aj „súd prvej inštancie“) v poradí druhým rozsudkom z 20. októbra 2017, č. k. 9C/10/2011-208 zamietol žalobu (vylúčenú na samostatné konanie právoplatným uznesením Okresného súdu Vranov nad Topľou z 18. februára 2010, č.k.: 9C/19/2006-224), ktorou sa právna predchodkyňa žalobcu domáhala voči žalovanému zaplatenia sumy 2 412,53 eur za drevnú hmotu aj s 10 % úrokom z omeškania ročne od 1.1.2004 do zaplatenia a náhrady za užívanie pozemkov v sume 950,01 eur s úrokom z omeškania vo výške 13 % od 1.1.2003 zo sumy 316,67 eur ročne do zaplatenia, vo výške 12 ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre rozsudkom z 18. apríla 2019 sp.zn. 9Co/230/2018 rozsudok súdu prvej inštancie v jeho napadnutom vyhovujúcom výroku zmenil tak, že odporca je povinný prispievať na výživu manželky za čas od 03.04.2015 do 30.06.2015 sumou 600 eur mesačne a vo zvyšnom vyhovujúcom výroku rozsudok súdu prvej inštancie zmenil tak, že návrh zamietol. 2. Proti rozsudku odvolacieho súdu odporca podal dovolanie dôvodiac, že v konaní odvolacieho súdu došlo k vade podľa § 420 písm. f/ zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“). Podľa odporcu spočíva vyčítaná vada konania v tom, že ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) ostatným rozsudkom z 22. júna 2018 č. k. 17Cpr/17/2014-426 zaviazal žalovaného zaplatiť žalobkyni istinu 2.226,78 € s bližšie uvedeným úrokom z omeškania (výrok I.), v prevyšujúcej časti žalobu zamietol (výrok II.) a vyslovil, že žiadna zo strán nemá právo na náhradu trov konania (výrok III.). 1.1. Nárok odôvodnila žalobkyňa tým, že dňa 4. júna 2012 žalovaný doručil žalobkyni výpoveď z pracovného pomeru. V konaní prvoinštančného súdu sp. zn. 12Cpr/13/2012 súd určil, že výpoveď daná žalovaným žalobkyni je neplatná. ...
Meritum: náhradu škody
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trebišov (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 24. septembra 2018 č. k. 4C/10/2006-257 žalobu, ktorou sa žalobca domáhal náhrady škody vo výške 9.420,81 Eur s príslušenstvom z dôvodu neplatnosti právneho úkonu podľa § 17 ods. 2 a 3 Zákonníka práce, zamietol a žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Zamietnutie žaloby odôvodnil tým, že v predmetnom konaní po zhodnotení vykonaného dokazovania dospel k záveru, že žaloba nie je dôvodná. Uviedol, že počas trvania pracovného pomeru žalobcu od 1. júna 1999 do 30. septembra 2014 boli nároky z obidvoch ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Lučenec rozsudkom z 11. februára 2019 č. k. 5C/117/2009-446 určil, že nehnuteľnosti v katastrálnom území a obci I., zapísané na liste vlastníctva číslo XX ako CKN parcela č. XXX/X o výmere 284 m2, zastavané plochy a nádvoria, CKN parcela č. XXX/X o výmere 34 m2, zastavané plochy a nádvoria, CKN parcela č. XXX/X o výmere 65 m2, zastavané plochy a nádvoria, CKN parcela č. XXX/X o výmere 409 m2, zastavané plochy a nádvoria, CKN parcela č. XXX/X o výmere 83 m2, zastavané plochy a nádvoria spolu s rodinným domom súp. č. XX postaveným na parcele č. XXX/X a domom so súp. č. XX postav ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava II (ďalej len „súd prvej inštancie") rozsudkom z 13. októbra 2014 č. k. 13C/236/2011-385 zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala vydania rozhodnutia, ktorým by súd zaviazal žalovanú zaplatiť jej sumu 1 190 041,47 € s príslušenstvom titulom náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím. Odporkyni náhradu trov konania nepriznal. 2. Súd prvej inštancie vec právne posúdil podľa čl. 46 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ust. § 3 ods. 1, § 4 ods. 1 písm. c/, § 5 ods. 1, § 6 ods. 1, 2 a 3, § 10 ods. 1 a 2, § 15 ods. 1 a 2, § 16 ods. 1 a 2, a § 17 ods. 1 zákona ...
Meritum: náhradu škody
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej aj „súd prvej inštancie") rozsudkom z 27. apríla 2016 č. k. 14C/135/2011-157 zamietol žalobu žalobcu, ktorou si v zmysle zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov (ďalej aj „zákon č. 514/2003 Z. z.") z dôvodu nesprávneho úradného postupu vyšetrovateľa Policajného zboru Slovenskej republiky uplatňoval náhradu nemajetkovej ujmy v sume 2.500,- eur; žalovanej nepriznal právo na náhradu trov konania. V odôvodnení uviedol, že v konaní nebol preukázaný nesprávny úradný postup, podľa previerky prokuráto ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Piešťany (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 27. júna 2018 č. k. 7 C 10/2015-163 rozhodol tak, že žalobu žalobcu o zaplatenie 4 800 Eur s úrokom z omeškania vo výške 5,05 % ročne zo sumy 4 800 Eur od 15.10.2014 do zaplatenia zamietol (I.) a žalovanej priznal voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania o zaplatenie 4 800 Eur s úrokom z omeškania vo výške 5,05 % ročne zo sumy 4 800 Eur od 15.10.2014 do zaplatenia v rozsahu 100 % (II.), konanie o vzájomnej žalobe, ktorou sa žalovaná domáhala zaviazať žalobcu na vydanie koňa H., vrátane pasu koňa proti vyplatenej časti kúpn ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave rozsudkom z 26. júna 2019 sp .zn. 7 Co 398/2015 na odvolanie žalovaného zmenil rozsudok Okresného súdu Bratislava III. z 23. septembra 2014 č. k. 11C/106/2014 - 39 vo výroku I. tak, že žalovaný je povinný vypratať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v obci T. U., zapísanú na liste vlastníctva č. XXXX pre k.ú. T. U. ako parcela registra „O.“ s parc. č. XXXX/X, druh pozemku: orná pôda, o výmere 4 793 m2, do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Rozsudok súdu prvej inštancie sa vo výroku II. zmenil tak, že žalovaný je povinný odstrániť reklamné, informačné a propagačné zariadenie ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre (ďalej len „odvolací súd") na odvolanie žalobkyne rozsudkom zo 4. októbra 2012 sp. zn. 9Co/184/2012 rozsudok Okresného súdu Levice (ďalej len „súd prvej inštancie") z 28. marca 2012 č. k. 7C/80/2010-157 v napadnutej časti, týkajúcej sa zročnosti priznanej sumy zmenil tak, že žalovaná je povinná zaplatiť žalobkyni sumu vo výške 3.690,43 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 15,80 % ročne zo sumy 2.797,47 eur od 21. decembra 2009 do zaplatenia, s úrokom z omeškania vo výške 9,50 % ročne zo sumy 2.797,47 eur od 21. decembra 2009 až do zaplatenia, s úrokom z omeškania vo výške ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava IV (ďalej aj „súd prvej inštancie") uznesením zo 16. februára 2016 č.k. 24C/234/2014-110 návrh na obnovu konania zamietol. Návrh na odklad vykonateľnosti uznesenia Okresného súdu Bratislava IV z 21. februára 2013 č.k. 24C/209/2011-94 zamietol. Žalovanej náhradu trov konania nepriznal. Súd prvej inštancie dospel k záveru, že žalobca nepreukázal žiadne skutočnosti preukazujúce, že boli kumulatívne splnené podmienky v zmysle § 228 O.s.p. na povolenie obnovy konania, nakoľko nepredložil žiadne nové relevantné dôkazy, ktoré nemohol predložiť v pôvodnom konaní, lebo o nich ne ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej v texte rozhodnutia len „krajský súd“ alebo „správny súd“) rozsudkom zo dňa 20. novembra 2019, č.k. 3Sa/3/2018-53, postupom podľa § 191 písm. c) zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) zrušil rozhodnutie Generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 09. októbra 2018 (ďalej len „rozhodnutie žalovanej“) spolu s prvostupňovým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 16. januára 2018 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) a vec vrátil orgánu verejnej správy nižšieho stupňa na ďalšie konanie. Napadnutým rozhodnutím bolo zami ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1. Krajský súd v Trnave (ďalej v texte rozhodnutia len „krajský súd“ alebo „správny súd“) právoplatným rozsudkom č. k. 44Sa/4/2019-44 zo dňa 03. februára 2020 postupom podľa § 191 ods. 1 písm. c) zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) zrušil rozhodnutie žalovaného č. UPS/US1/SSVOPPKPC1/SOC/2018/13254 zo dňa 17. decembra 2018 (ďalej len „rozhodnutie žalovaného“) a rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, odbor sociálnych vecí a rodiny č. SE1/OPPnKŤZPaPČ/PČ/SOC/2018/34073-12 zo dňa 05. októbra 2018 (ďalej len „prvostup ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach (ďalej len „odvolací súd") na základe podaného odvolania žalovanými rozsudkom z 23. mája 2013 sp. zn. 3Co/14/2012 zmenil napadnutý rozsudok Okresného súdu Košice okolie (ďalej len „súd prvej inštancie") z 31. októbra 2011 sp. zn. 7C/84/2010-238, ktorým súd prvej inštancie zrušil podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v katastrálnom území J. T., obec J. T., okres C., zapísaným na LV č. XX Správy katastra C.-., a to rodinnému domu súpisné číslo XXX postavenému na parcele č. XXXX a pozemkom parc. č. XXXX - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 72 ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej aj „odvolací súd") uznesením z 29. januára 2020 sp. zn. 17Co/211/2019 zmenil uznesenie Okresného súdu Trenčín (ďalej aj „súd prvej inštancie") z 8. novembra 2019 č.k. 20C/11/2019-42 o odmietnutí podania v časti, ktorá je podľa obsahu trestným oznámením tak, že konanie v tejto časti zastavil a vec postúpil Okresnej prokuratúre Trenčín. Vo zvyšnej časti uznesenie súdu prvej inštancie potvrdil. 2. Proti tomuto uzneseniu odvolacieho súdu podal žalobca dovolanie 5. marca 2020, ktoré nespĺňalo náležitosti dovolania v zmysle § 428 a 429 ods. 1 CSP. 3. Najvyšší súd Slove ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Prešove (ďalej ako „krajský súd“, alebo „správny súd“) uznesením č. k. 4Sa/20/201941 zo dňa 18. decembra 2019 (ďalej ako „napadnuté uznesenie“) podľa § 261 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu proti inému zásahu orgánu verejnej správy, ktorou žalobca žiadal, aby správny súd zakázal žalovanému pokračovať vo vykonávaní daňovej kontroly opätovne na dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie rok 2007 vykonávanej u žalovaného. Krajský súd zároveň nepriznal účastníkom náhradu trov konania. 2. V odôvodn ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „krajský súd“) právoplatným rozsudkom zo dňa 27. februára 2020, č.k. 25Sa/31/2019-58 postupom podľa § 191 ods. 1 písm. c) zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) zrušil rozhodnutie žalovanej č. 15241-3/2019-BA zo dňa 30. apríla 2019 (ďalej len „rozhodnutie žalovanej“) a vec jej vrátil na ďalšie konanie. Napadnutým rozhodnutím žalovaná podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 461/2003 Z.z.“) zamietla odvolanie žalobcu a potvrdi ...
Odôvodnenie: Okresný súd Žilina (ďalej tiež „súd prvej inštancie") rozsudkom zo 7. septembra 2016 č. k. 17C/261/2011 - 224 uložil žalovanej povinnosť zdržať sa rušenia hlukom spôsobovaným loptovými hrami v telocvični žalovanej v Základnej škole so súp. č. XXXX na parcele KN-C č. XXX/X a XXX/X na LV č. XXXX pre k. ú. L. tak, aby hodnota ekvivalentnej hladiny A zvuku LAmax.p pre vnútorné priestory stavby domu žalobcov súp. č. XXXX nepresiahla hodnoty 40 dB v referenčnom časovom intervale pre deň a večer v čase od 6:00 hod. do 22:00 hod. Zároveň vyslovil, že žalobcovia 1/ a 2/ majú právo na náhradu trov kona ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej len „súd prvej inštancie") uznesením z 25. januára 2019 č. k. 1D/325/2014-432 návrh na obnovu konania vedeného pod sp. zn. D/35/1993 ako nedôvodný zamietol a navrhovateľom náhradu trov konania nepriznal. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že nie je možné sa stotožniť s tvrdením navrhovateľov, že súd mal prihliadnuť pri dedičskom konaní na závet poručiteľky, v ktorom poručiteľka svoju dcéru dôvodne vylúčila. Doplnil, že touto otázkou sa súd zaoberal už v pôvodnom konaní a bola vyriešená v uznesení D/35/1993-388 z 23. decembra 2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť v spojení ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie") rozsudkom z 5. novembra 2018, č. k. 15C/85/2011-300 žalobu, ktorou sa žalobkyne domáhali určenia, že závet zo X. E. XXXX napísaný poručiteľom L. G., rod. G., narodeným XX. januára XXXX, naposledy bytom D. U. XXXX/XX, D. XXX XX vo forme notárskej zápisnice N 416/1995, Nz 325/95 JUDr. Evou Loumovou je neplatný, zamietol. 2. Krajský súd v Prešove (ďalej aj „odvolací súd") na odvolanie žalobkyne rozsudkom zo 14. mája 2020 sp. zn. 20Co/23/2019 rozsudok súdu prvej inštancie potvrdil a žalovaným priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 1 ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „krajský súd“) právoplatným rozsudkom č.k. 25Sa/7/2019-60 zo dňa 24. októbra 2019 postupom podľa § 191 ods. 1 písm. c) zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) zrušil rozhodnutie žalovanej zo dňa 12. decembra 2018, č. 111163/2018-BA (ďalej len „rozhodnutie žalovanej“) a vec jej vrátil na ďalšie konanie. Napadnutým rozhodnutím žalovaná ako odvolací orgán podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 461/2003 Z.z.“) zamietla odvolania ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bardejov (ďalej aj „súd prvej inštancie") uznesením zo 14. decembra 2012 č. k. 0Er/916/1998-20 vydaným vyšším súdnym úradníkom exekučné konanie zastavil a súdnemu exekútorovi náhradu trov exekučného konania nepriznal. 2. Krajský súd v Prešove (ďalej aj „odvolací súd") na odvolanie súdneho exekútora uznesením z 15. novembra 2013 sp. zn. 14CoE/60/2013 potvrdil uznesenie súdu prvej inštancie v napadnutej časti, t.j. vo výroku o nepriznaní trov exekúcie súdnemu exekútorovi. Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznal. Odvolací súd uviedol, že z obsahu odvolania súdneho e ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Spišská Nová Ves (ďalej len „súd prvej inštancie") rozsudkom z 25. novembra 2019 č. k. 3P/197/2019 zvýšil otcovi výživné na mal. Y. E. naposledy určené rozsudkom Okresného súdu Spišská Nová Ves č.k. 3P/68/2018-150 z 12.9.2018 z 350 eur na 450 eur mesačne od 26.7.2019 so splatnosťou výživného vždy do 25. dňa v mesiaci vopred. Z uvedenej sumy sa sumu 350 eur otec zaväzuje uhrádzať k rukám matky ako bežné výživné a sumu 100 eur ako výživné určené na tvorbu úspor, ktorú je otec povinný poukazovať na osobitný účet mal. Y.. Matku zaviazal zriadiť v prospech mal. Y. osobitný účet v le ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Malacky (ďalej aj „súd prvej inštancie") uznesením z 23. mája 2019 č. k. 27Csp/52/2016-79 zamietol návrh žalobkyne na zrušenie rozsudku pre zmeškanie z 22. októbra 2018 č.k. 27Csp/52/2016-55. Súd prvej inštancie uviedol, že pre rozhodnutie rozsudkom pre zmeškanie žalobcu je potrebné kumulatívne splnenie troch podmienok:1) žalobca sa nedostavil na pojednávanie v určený čas, hoci bol naň riadne a včas predvolaný a poučený o následkoch nedostavenia sa a možnosti rozhodnutia rozsudkom pre zmeškanie; 2) žalobca neospravedlnil svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami; 3) návrh ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „krajský súd“) právoplatným rozsudkom zo dňa 27. februára 2020, č.k. 14Sa/8/2019-66, postupom podľa § 191 ods. 1 písm. c) zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) zrušil rozhodnutie žalovanej zo dňa 12. decembra 2018, č. 176484/2018-BA (ďalej len „rozhodnutie žalovanej“), a vec jej vrátil na ďalšie konanie. Napadnutým rozhodnutím žalovaná podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 461/2003 Z.z.“) zamietla odvolanie žalobcu a potvrdi ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Nitre (ďalej v texte rozhodnutia len „krajský súd“ alebo „správny súd“) právoplatným rozsudkom č.k. 23Sa/52/2019-91 zo dňa 02. decembra 2019 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia Generálneho riaditeľa žalovanej č. XXX XXX XXXX X zo dňa 15. mája 2019 (ďalej len „rozhodnutie žalovanej“), ktorým bolo zamietnuté odvolanie žalobcu a potvrdené rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 25. marca 2019 (ďalej le ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej aj „súd prvej inštancie") rozsudkom z 28. septembra 2017 č.k. 17Cpr/4/2016-336 určil, že výpoveď z pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce z 18. novembra 2015, daná žalovaným žalobcovi 19. novembra 2015 je neplatná. Žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť žalovanému náhradu trov v rozsahu 100%. Súd prvej inštancie mal za preukázané, že žaloba je dôvodná. Uviedol, že pri uplatnenom výpovednom dôvode podľa § 63 ods. 1 písm. b/ zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce (ďalej aj „Zákonník práce") sa zameral na preskúmanie otázok, či došlo k prijatiu písomného ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Čadca (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 21. februára 2019 č. k. 12 Csp 79/2017 - 85 vo výroku I. uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 1 935,32 € s úrokom z omeškania vo výške 5% ročne zo sumy 1 833,90 € od 23. septembra 2017 do zaplatenia, všetko v pravidelných mesačných splátkach po 100 € splatných vždy do 20. dňa toho ktorého mesiaca počnúc mesiacom marec 2019 až do úplného zaplatenia, pod hrozbou straty výhody splátok nezaplatením čo i len jednej splátky alebo jej časti. Vo výroku II. vo zvyšnej časti žalobu zamietol. Vo výroku III ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre napadnutým uznesením odmietol žalobu zo dňa 22. 5. 2019, ktorou sa žalobkyňa domáhala preskúmania rozhodnutia žalovaného zo dňa 21. 3. 2019, č. 100713962/2019, postupom podľa § 98 ods. 1 písm. f) zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“), teda, že žalobkyňa nebola zastúpená pri jej podaní advokátom. 2. Žalobkyňa proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre zo dňa 26. 9. 2019, č. k. 11S/22/2019-62, podala prostredníctvom právneho zástupcu dňa 11. 11. 2019 kasačnú sťažnosť. 3. Žaloba žalobkyne zo dňa 22. 5. 2019 bola podpísaná zaručeným elektronickým podpisom ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bardejov (ďalej aj „súd prvej inštancie") rozsudkom z 13. apríla 2016 č.k. 1C/9/2007637 určil, že nehnuteľnosť pozemok zapísaný na LV číslo XXXX, katastrálne územie N., obec N., okres N., parcela registra E, parcelné číslo XXX/X, orná pôda vo výmere 121724 m2, patrí ku dňu smrti do dedičstva po Z. N., nar. 4. Z. XXXX vo I., zomrelom v U. XX. júla XXXX. Uviedol, že o trovách rozhodne po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej. Súd prvej inštancie mal za to, že žalobca preukázal, že je jediným vnukom po poručiteľovi a zároveň preukázal, že jeho starý otec nadobudol nehnuteľnosť titulom k ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Napadnutým uznesením správny súd postupom podľa § 261 zákona č. 162/2015 Z. z. (ďalej len „S.s.p.“) zamietol žalobu proti inému zásahu orgánu verejnej správy, ktorou sa žalobkyňa domáhala, aby správny súd žalovanému zakázal zaradzovať žalobkyňu do rozpisu služieb zabezpečenia poskytovania zubno-lekárskej pohotovostnej služby do doby určenia spôsobu odmeňovania za poskytnutie zubnolekárskej pohotovostnej služby a uzatvorenia dohody o technickom vybavení ambulancie určenej k poskytovaniu zubno-lekárskej pohotovostnej služby. Účastníkom náhradu trov konania nepriznal ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej v texte rozhodnutia len „krajský súd“ alebo „správny súd“) právoplatným rozsudkom č.k. 6Sa/108/2017-69 zo dňa 20. novembra 2019 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia Generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 24. októbra 2017 (ďalej len „rozhodnutie žalovanej“), ktorým bolo zamietnuté odvolanie žalobcu a potvrdené prvostupňové rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie č. XXX XXX XXXX X zo ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) napadnutým uznesením podľa § 98 ods. 1 písm. g/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) odmietol žalobu o preskúmanie zákonnosti Zápisnice o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní č. 18812-7000/2016-ODII/8 zo dňa 24. apríla 2017 (ďalej aj ako „zápisnica“) a Protokolu o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní č. 18812-7000/2016-ODII/5 zo dňa 18. januára 2017 (ďalej aj ako „protokol“). 2. Krajský súd v odôvodnení napadnutého uznesenia uviedol, že žalovan ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej v texte rozhodnutia len „krajský súd“ alebo „správny súd“) rozsudkom č.k. 20Sa/8/2019-83 zo dňa 04. februára 2020 postupom podľa § 191 ods. 1 písm. e) zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) zrušil rozhodnutie žalovaného č. UPS/US5/SSVODPPKPC/SOC/2019/2151/VAL zo dňa 26. februára 2019 (ďalej len „rozhodnutie žalovaného“) a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Napadnutým rozhodnutím žalovaný ako odvolací orgán zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil prvostupňové rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny R ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 29. septembra 2016, č. k. 16 C 212/2011 - 198 uložil žalovanej zaplatiť žalobcovi 829,22 eur za úkony právnej služby na základe faktúry číslo XXXXXXXX/XX, a to do troch dní od právoplatnosti rozsudku. O náhrade trov konania rozhodol tak, že žalovaná je povinná nahradiť žalobcovi trovy konania v rozsahu 100 %. 2. Krajský súd v Prešove (ďalej len „odvolací súd“) uznesením z 29. októbra 2019, sp. zn. 19 Co 198/2018 odvolaním napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie z dôvodu, že súd prvej inšt ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Brezno z 22. januára 2018, sp. zn. 3T/117/2017, bol obvinený L. Z. uznaný za vinného zo spáchania zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. d) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. b) Trestného zákona, a to na tom skutkovom základe, že v období od 1. septembra 1999 do dňa 13. apríla 2017 do 12.00 h, s výnimkou dňa 8. januára 2004, v rodinnom dome v obci Š. na ulici B. XX/XX a v rodinnom dome v Š. na ulici B. XX/XX opakovane fyzicky a slovne napádal svoju manželku R. Z., nar. XX. O. XXXX, trvale bytom Š., B. XX/XX, ta ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Dunajská Streda z 24. novembra 2017, sp. zn. 4T/60/2014, bol obvinený J. W. uznaný za vinného zo spáchania prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d) Trestného zákona, a to na tom skutkovom základe, že dňa 29. januára 2013 v čase o 23.48 hod. v obci B. po S.W. ulici v okrese P. W. napriek tomu, že mu bol rozsudkom Okresného súdu Dunajská Streda zo dňa 8. septembra 2008, sp. zn. 1T/41/2007, právoplatným dňa 9. júna 2009, uložený okrem iného i trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu na dobu 4 roky, plynúci od 9. júna 2 ...
Odôvodnenie: Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ďalej tiež „Špecializovaný trestný súd" alebo „súd prvého stupňa") rozsudkom z 19. septembra 2019, sp. zn. PK-2T/7/2019 podľa § 285 písm. a) Trestného poriadku oslobodil obžalovaného D. M. (ďalej tiež „obžalovaný") spod obžaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky sp. zn. VII/2 Gv 251/18/1000 z 11. marca 2019 pre skutok kvalifikovaný ako prečin volebnej korupcie podľa § 336a ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. a) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. j) Trestného zákona, ktorého sa mal dopustiť na tom skutk ...
Odôvodnenie: 1 Okresný súd Humenné (ďalej aj „súd prvej inštancie“) prvou a druhou výrokovou vetou uznesenia č. k. 17Er/283/2003-39 z 5. februára 2013 exekúciu vedenú na základe notárskej zápisnice, ktorú bližšie špecifikoval v odôvodnení uznesenia, vyhlásil za neprípustnú a zároveň zastavil podľa § 57 ods. 1 písm. g/ zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení účinnom v čase rozhodovania súdu (ďalej len „Exekučný poriadok“). Vychádzal zo zistenia, že oprávnená a povinná uzavreli dňa 7. ma ...
Odôvodnenie: Okresný súd Trnava (ďalej len „okresný súd") rozsudkom z 30. októbra 2014, sp. zn. 30T/28/2014, uznal obvineného E. G. za vinného v bode 1) z prečinu neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru podľa § 218 ods. 2, ods. 3 písm. a) Trestného zákona, v bode 2) z prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. f) Trestného zákona a v bode 3) z prečinu výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. e) Trestného zákona, ktorých sa dopustil na tom skutkovom základe, že 1) dňa 29. apríla 2013 v čase okolo 07.00 hod. na budove v novej časti Fakultnej nemocnice Trnava na ul. A. Žarnova č. 11 v T ...
Odôvodnenie: Okresný súd Galanta (ďalej aj len „súd prvého stupňa" alebo „prvostupňový súd") rozhodol rozsudkom z 29. marca 2019, sp. zn. 31T/131/2018 tak, že obvineného J. X., nar. XX. H. XXXX v T., trvale bytom T. XXX, okres E. (ďalej aj len „obvinený" alebo „dovolateľ") uznal za vinného z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1, ods. 3 písm. a) Trestného zákona v jednočinnom súbehu s prečinom marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d) Trestného zákona, ktorého sa dopustil na tom skutkovom základe že: dňa 9. decembra 2017 v čase o 22:39 hod. v obci T. viedol ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Dunajská Streda z 20. júna 2018, sp. zn. 4T/75/2016 bol obvinený R. W. uznaný za vinného zo zločinu podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a) Trestného zákona na tom skutkovom základe, že dňa 4. februára 2008 v Dunajskej Strede v kancelárii notára Mgr. Alexandra Csalu uzavrel kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bol prevod nehnuteľnosti, a to rodinného domu s. č. XXX v katastrálnom území W. F., evidovaný na LV č. XXXX na parcele č. XXX/XX. a pozemok zastavané plochy a nádvoria o výmere 438 m2 v celosti za kúpnu cenu 1. 700.000,- Sk (56 429,66 eur) v hotovosti s poškodeno ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici označeným uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Lučenec z 11. marca 2014, č. k. 5C/121/2012-32, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 66,- eur za vznesenú námietku zaujatosti. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podal žalobca dňa 16. mája 2017 dovolanie. Podaným dovolaním navrhol dovolaciemu súdu, aby uznesenie odvolacieho súdu, aj uznesenie súdu prvej inštancie v celom rozsahu zrušil bez náhrady. Žalobca označil rozhodnutie odvolacieho súdu za prekvapivé a priečiace sa zákonu s odkazom na ustanovenie § 420 pís ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici označeným uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Lučenec z 11. marca 2014, č. k. 14C/130/2012-32, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 66,- eur za vznesenú námietku zaujatosti. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podal žalobca dňa 16. mája 2017 dovolanie. Podaným dovolaním navrhol dovolaciemu súdu, aby uznesenie odvolacieho súdu, aj uznesenie súdu prvej inštancie v celom rozsahu zrušil bez náhrady. Žalobca označil rozhodnutie odvolacieho súdu za prekvapivé a priečiace sa zákonu s odkazom na ustanovenie § 420 pís ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici označeným uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Lučenec z 6. februára 2015, č. k. 6C/119/2012-165, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 120,- eur za odvolanie. Proti uvedenému rozhodnutiu odvolacieho súdu podal žalobca dňa 2. mája 2017 dovolanie. 2. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“), ako súd dovolací [§ 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C. s. p.“)], po zistení, že dovolanie podala včas strana sporu konajúca zamestnancom v súlade s ustanovením § 429 ods. 2 písm. b ...
Odôvodnenie: 1 Okresný súd Komárno (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 5Cb/275/2012-261 z 12. apríla 2018 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 7.066,20 eur s 0,1% denným úrokom z omeškania zo sumy 7.052,01 eur od 16. júla 2010 až do zaplatenia do 3 dní po právoplatnosti tohto rozsudku a náhradu trov konania vo výške 100%. 2 V odôvodnení rozsudku súd prvej inštancie uviedol, že medzi žalobcom a žalovaným došlo dňa 9. augusta 2007 k uzatvoreniu leasingovej zmluvy č. LZF/07/80175, predmetom ktorej bol finančný leasing motorového vozidla I. I., X.X V. farby EČ: J., rok výroby XXXX. Žal ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici označeným rozhodnutím potvrdil uznesenie Okresného súdu Lučenec z 20. novembra 2012, č. k. 6C/119/2012-13, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 66,- eur za námietku zaujatosti. Proti uvedenému rozhodnutiu odvolacieho súdu podal žalobca dňa 9. apríla 2014 dovolanie, v ktorom navrhol dovolaciemu súdu, aby uznesenie odvolacieho súdu, aj uznesenie súdu prvej inštancie v celom rozsahu zrušil bez náhrady. Žalobca označil rozhodnutie odvolacieho súdu za prekvapivé a priečiace sa zákonu s odkazom na ustanovenie § 237 písm. e/, f/ a ...
Meritum: konkurz
Odôvodnenie: 1 Okresný súd Bratislava I (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 8K/7/2019-526 z 23. novembra 2019 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka 1. SENIOR CITY a.s., Župné námestie 3, 811 03 Bratislava, IČO: 45 629 943. Do funkcie správcu ustanovil Mgr. Mateja Ambróza, so sídlom Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava a veriteľov vyzval, aby svoje pohľadávky prihlásili v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Zároveň správcovi súd uložil povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici označeným uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Lučenec z 11. marca 2014, č. k. 14C/133/2012-38, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 66,- eur za vznesenú námietku zaujatosti. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podal žalobca dňa 16. mája 2017 dovolanie. Podaným dovolaním navrhol dovolaciemu súdu, aby uznesenie odvolacieho súdu, aj uznesenie súdu prvej inštancie v celom rozsahu zrušil bez náhrady. Žalobca označil rozhodnutie odvolacieho súdu za prekvapivé a priečiace sa zákonu s odkazom na ustanovenie § 420 pís ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici označeným rozhodnutím potvrdil uznesenie Okresného súdu Lučenec z 28. novembra 2012, č. k. 6C/141/2012-13, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 66,- eur za námietku zaujatosti. Proti uvedenému rozhodnutiu odvolacieho súdu podal žalobca dňa 9. apríla 2014 dovolanie, v ktorom navrhol dovolaciemu súdu, aby uznesenie odvolacieho súdu, aj uznesenie súdu prvej inštancie v celom rozsahu zrušil bez náhrady. Žalobca označil rozhodnutie odvolacieho súdu za prekvapivé a priečiace sa zákonu s odkazom na ustanovenie § 237 písm. e/, f/ a ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žiar nad Hronom uznesením č. k. 6C/147/2012-106 zo dňa 1. októbra 2015 rozhodol tak, že uložil žalobcovi zaplatiť súdny poplatok za odvolanie proti rozsudku Okresného súdu Žiar nad Hronom č. k. 6C/147/2012-54 z 30. januára 2014 vo výške 20,- eur. 2. O odvolaní rozhodol Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením č. k. 41Co/5/2017-131 zo dňa 26. apríla 2017 tak, že uznesenie Okresného súdu Žiar nad Hronom č. k. 6C/147/2012-106 zo dňa 1. októbra 2015 potvrdil. 3. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podal žalobca dňa 24. júla 2017 dovolanie. V podanom dovolaní žalobca uviedol, ...
Odôvodnenie: 1 Okresný súd Košice I (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 30Cbi/13/2016-259 z 16. januára 2019 určil vo výroku I. že pohľadávka žalobcu uplatnená v prihláške zo dňa 2. mája 2016, pod poradovým č. 1, do reštrukturalizačného konania KONZEKO spol. s r.o., vedeného na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 31R/1/2016 vo výške 51.682,83 € je čo do právneho dôvodu, výšky, vymáhateľnosti a zabezpečenia poradia oprávnená a nesporná, výrokom č. II. žalobu v prevyšujúcej časti zamietol a vo výroku III. priznal žalobcovi náhradu trov konania v plnej výške 70%, ktorú uložil nahradiť žalovanému. 2 V odôvodn ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „odvolací súd“) označeným uznesením v prvom výroku potvrdil uznesenie Okresného súdu Humenné z 6. decembra 2011, č. k. 5Er/957/2008-34, ktorým súd prvej inštancie podľa § 57 ods. 2 zákona 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s ustanovením § 45 ods. 1, 2, 3 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, exekúciu zastavil. V druhom výroku zamietol návrh oprávneného na prerušenie konania. V ďalšom výroku nevyhovel návrhu oprávneného na podani ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre rozsudkom z 24. septembra 2019, č. k. 15Cob/6/2019-188 (ďalej len „odvolací súd“), v prvom výroku menil rozsudok Okresného súdu Nitra z 11. októbra 2018, č. k. 23Cb/249/2015-152 (ďalej len „súd prvej inštancie“) tak, že žalobu zamietol. V ďalšom výroku priznal žalovanému voči žalobcovi nárok na náhradu trov prvoinštančného a odvolacieho konania v rozsahu 100 %. 2. Proti rozsudku odvolacieho súdu podal žalobca (ďalej aj „dovolateľ“) dovolanie, ktorým sa domáhal, aby dovolací súd napadnutý rozsudok odvolacieho súdu zmenil tak, že rozsudok súdu prvej inštancie potvrdzuje. Prípustno ...
Odôvodnenie: 1 Okresný súd Nitra (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 23Cbi/31/2016-774 z 24. januára 2018 určil, že popretie pohľadávok žalovaným 1/ je neúčinné, a ďalej určil, že žalobca je veriteľom zabezpečených pohľadávok zapísaných v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom 189, 190, 191 a 192 v konkurznom konaní vedenom na úpadcu INCODEC spol. s r.o. so sídlom Čakajovce 436, 951 43 Čakajovce, IČO: 36 788 236, vedenom na Okresnom súde Nitra, sp. zn. 32K/82/2015 v prihlásenom poradí a napokon žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2 V odôvodnení rozsudku ...
Odôvodnenie: Okresný súd Považská Bystrica (ďalej tiež „okresný súd" alebo „súd prvého stupňa") rozsudkom z 11. decembra 2018, sp. zn. 1T/141/2018 uznal obvinených G. H. (ďalej tiež „obvinený" alebo „dovolateľ") a J. F. za vinných zo zločinu krádeže podľa § 212 ods. 1, ods. 4 písm. b) Trestného zákona spáchaného formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona v spojitosti s poukazom na § 138 písm. e) Trestného zákona v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1 Trestného zákona spáchaného formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona, na tom skutkovom základe, že - po predch ...
Odôvodnenie: 1 Okresný súd Žilina (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 5Cbi/7/2014-347 z 13. septembra 2018 v znení opravného uznesenia č. k. 5Cbi/7/2014-443 z 27. februára 2019 rozhodol tak, že žalobu o určenie neplatnosti zmluvy o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru uzatvorenej dňa 20. septembra 2012 medzi úpadcom SSIM - OC, a.s. ako predávajúcim a žalovaným 2/ a 3/ ako kupujúcimi zamietol a zamietol aj žalobu o určenie neúčinnosti zmluvy o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru, uzatvorenej dňa 20. septembra 2012, medzi úpadcom SSIM - OC, a.s. ako predávajúcim a žalovan ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Žilina (ďalej tiež „okresný súd" alebo „súd prvého stupňa") z 21. marca 2016 sp. zn. 3Tk/1/2014, bol obvinený N. T. (ďalej tiež „obvinený" alebo „dovolateľ") uznaný vinným z obzvlášť závažného zločinu vraždy podľa § 145 ods. 1, ods. 2 písm. c) Trestného zákona s poukazom na § 139 ods. 1 písm. c) Trestného zákona na tom skutkovom základe, že - dňa 14. novembra 2013 v krátkom časovom úseku pred 09.20 hod v X. Q. J. na ulici H. XXXX/X, v byte č. XX na piatom poschodí obytného domu v úmysle usmrtiť svojho otca J. T., nar. X. H. XXXX, držiac J. T. za ruky ho vytlačil na balkón ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Predmetom konania pred orgánmi verejnej správy bola žiadosť sťažovateľa zo dňa 13.12.2016, ktorou podľa § 67 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") žiadal o zmenu doby trvania reklamnej stavby povolenej stavebným povolením č. 13655/2015-005-La zo dňa 30.10.2015 vo veci 2 ks jednostrannej reklamnej stavby typu „Billboard" v tvare „V", umiestnenej popri Cabajskej ceste, na pozemku parcelné číslo 4758/9, reg. „C" KN, katastrálne územie X., rozmer rek ...
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Rozhodnutím č. 101303525/2018 z 09.07.2018 (ďalej len „preskúmavané rozhodnutie") žalovaný podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Daňový poriadok") potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Nitra (ďalej len „správca dane") č. 100632354/2018 z 27.03.2018 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie"), ktorým bol podľa § 68 ods. 5 Daňového poriadku žalobcovi ako daňovému subjektu vyrubený rozdiel dane na dani z pridanej hodnoty (ďalej len „daň", ...
Odôvodnenie: Na Najvyššom súde Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sa pod sp. zn. 5 Tost 28/2020 viedlo konanie o sťažnosti prokurátorky Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (ďalej len „prokurátorka“) proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica (ďalej len „Špecializovaný trestný súd“) zo 16. júna 2020, sp. zn. 5Tp/2/2020. Obvinený P.. J. F. podal 2. júla 2020 prostredníctvom svojho obhajcu JUDr. Ondreja Mularčíka námietku zaujatosti voči predsedovi senátu 5T JUDr. Jurajovi Klimentovi. Na základe ústavnej sťažnosti obvineného P.. J. F. ...
Odôvodnenie: Okresný súd Dolný Kubín (ďalej len „okresný súd") rozsudkom zo 16. januára 2020, sp. zn. 2T/6/2018, uznal obvineného R. L. vinným z prečinu pytliactva podľa § 310 ods. 1, ods. 2 písm. c) Tr. zák. na tam uvedenom skutkovom základe. Za to okresný súd obvineného odsúdil podľa § 310 ods. 2 Tr. zák. v spojení s § 36 písm. j) Tr. zák. a § 38 ods. 3 Tr. zák. na trest odňatia slobody vo výmere 6 mesiacov. Podľa § 49 ods. 1 písm. a) Tr. zák. mu súd výkon trestu podmienečne odložil. Podľa § 50 ods. 1 Tr. zák. súd obvinenému určil skúšobnú dobu v trvaní 1 roka. Podľa § 61 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. mu tiež sú ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Trenčín (ďalej len „okresný súd" alebo „prvostupňový súd") z 28. januára 2020, sp. zn. 3Tk/4/2019, boli obvinení O. C., M. Y. a B. K. uznaní vinnými zo spáchania zločinu daňového podvodu podľa § 277a ods. 1, ods. 2 písm. c), ods. 3 písm. a) Trestného zákona (ďalej len „Tr. zák.") s poukazom na § 138 písm. i) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že obžalovaní O. C., M. Y. a minimálne B. K. za účelom dosiahnutia zisku páchaním fiskálnej trestnej činnosti sformovali v presne nezistenom čase roku 2017 na nestotožnenom mieste organizovanú skupinu páchateľov pôsobiacu na viacer ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom z 22. mája 2018, sp. zn. 1T/51/2018, bol obvinený U. N. uznaný vinným zo spáchania zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. d) Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. b) Tr. zák. v súbehu so zločinom sexuálneho násilia podľa § 200 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona s poukazom na § 139 ods. 1 písm. c) Trestného zákona, s prečinom ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 Trestného zákona a s prečinom výtržníctva podľa §364 ods. 1 písm. a) Trestného zákona. na tom skutkovom základe, ako je uvedené v I. stup ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „krajský súd") rozsudkom z 3. novembra 2020, sp. zn. 2Ntc/7/2020, rozhodol tak, že podľa § 17 ods. 1 zákona č. 549/2011 Z. z. rozsudok Okresného súdu v Litoměřiciach z 1. júna 2020, sp. zn. 3T/29/2020, ktorým bol odsúdený I. B. na tam uvedenom skutkovom základe uznaný vinným v bodoch 1 až 10 z prečinu krádeže podľa § 205 ods. 1 písm. b), ods. 2, 3, v bode 10 čiastočne v štádiu pokusu podľa § 21 ods. 1, v bodoch 9 a 10 v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody podľa § 178 ods. 1, 2 a v bodoch 6, 9 a 10 v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci podľa § 2 ...
Odôvodnenie: Okresný súd Bratislava I uznesením z 25. júna 2020, č. k. 1Nt/26/2019-112, podľa § 68a ods. 1 Trestného zákona („Tr. zák.") zamietol návrh obvineného Q. V. o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu domáceho väzenia, podľa § 53 ods. 6 Tr. zák. vyslovil, že obvinený Q. V. neplní obmedzenia a povinnosti vyplývajúce z trestu domáceho väzenia, ktorý mu bol uložený uznesením Okresného súdu Trenčín z 30. septembra 2019, sp. zn. 6Nt/189/2019 a marí výkon jeho kontroly technickými prostriedkami a zároveň podľa § 53 ods. 6 Tr. zák. premenil trest domáceho väzenia na nepodmienečný trest odňatia s ...
Odôvodnenie: Okresný súd Nitra (ďalej len „okresný súd") rozsudkom z 11. júla 2018, sp. zn. 2T 19/2018, uznal obvineného Z. P. vinným zo zločinu ublíženia na zdraví podľa § 155 ods. 1 Tr. zák. na tam uvedenom skutkovom základe. Za to súd obvineného odsúdil podľa § 155 ods. 1 Tr. zák. s použitím § 38 ods. 2, 3 s poukazom na § 36 písm. l), n) a § 37 písm. m) Tr. zák. na trest odňatia slobody vo výmere 4 ( štyroch ) rokov. Podľa § 48 ods. 2 písm. b) Tr. zák. súd obvineného na výkon trestu odňatia slobody zaradil do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia. Proti tomuto rozsudku podal obvinený Z. P. pro ...
Odôvodnenie: Okresný súd Galanta rozsudkom, sp. zn. 1T/113/2016, z 19. apríla 2017 v spojení s uznesením Krajského súdu v Trnave, sp. zn. 5To/70/2017, z 21. septembra 2017 uznal obvineného L. B. za vinného zo spáchania prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. c) Trestného zákona, ktorého sa dopustil na skutkovom základe, že hoci v zmysle Zákona o rodine je povinný vyživovať svoje dieťa a rozsudkom Okresného súdu Šaľa, sp. zn. 4P/63/2004, zo dňa 9. septembra 2004, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 6. novembra 2004 bol zaviazaný prispievať na výživu maloletého syna L. B., nar. XX. ...
Odôvodnenie: 1. V konaní vedenom na Krajskom súde v Košiciach (ďalej aj „krajský súd") pod sp. zn. 5Co/68/2020 žalobca podaním z 19. februára 2020 vzniesol námietku zaujatosti voči všetkým sudcom krajského súdu, ktorí majú ako zákonní sudcovia rozhodnúť o odvolaní žalobcu proti rozsudku súdu prvej inštancie. Dôvodom vylúčenia je podľa neho ich vzťah ku sporovej strane, konkrétne ku žalovanej 2/ H. D., ktorá je sudkyňou krajského súdu, je ich kolegyňou a vzhľadom na jej dlhoročné pôsobenie v justícii možno predpokladať, že pôjde o vzťahy priateľské. Ako ďalší dôvod vidí aj skutočnosť, že manžel žalovanej 2/ G.. G. ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Galanta, sp. zn. 2T/78/2016 z 28. júna 2017, bol obvinený Q. B. uznaný za vinného zo spáchania obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanies nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c), písm. d), ods. 2 písm. a) Trestného zákona na skutkovom základe, že - v presne nezistenom čase, na presne nezistenom mieste, od doposiaľ nestotožnenej osoby si zadovážil drogu, bielu kryštalickú látku v zatavenej plastovej striekačke, ktorú u seba prechovával a ktorú dňa 4. novembra 2015 o 14:25 hod. v obci B. z ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Humenné (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 10Er/408/2005-20 zo dňa 18.1.2013 v prvom výroku rozhodol, že návrh oprávneného na zmenu súdneho exekútora zamieta, druhým výrokom vyhlásil exekúciu za neprípustnú a zároveň ju zastavil. Posledným výrokom určil, že oprávnený je povinný uhradiť trovy exekúcie súdnemu exekútorovi. 2. V odôvodnení rozhodnutia súd prvej inštancie uviedol, že súdnemu exekútorovi patrí náhrada trov exekúcie vo výške 19,82 eur. Súd nepriznal súdnemu exekútorovi časovú odmenu za úkony: prijatie návrhu na vykonanie exekúcie a spracovanie upovedome ...
Meritum: ZAISTENIE
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Žalovaný rozhodnutím č. PPZ-HCP-BB9-32-015/2020-AV zo dňa 02.12.2020 (ďalej aj ako „preskúmavané rozhodnutie“) podľa § 88 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 404/2011 Z. z.“ alebo „zákon o pobyte cudzincov“) zaistil žalobcu dňa 02.12.2020 o 15.00 hod. na účel výkonu administratívneho vyhostenia v zmysle rozhodnutia žalovaného č. PPZ-HCP-BB9-32-011/2020-AV zo dňa 02.12.2020, ktorým bol žalobca administratívne vyhostený z územia Sl ...
Meritum: ZAISTENIE
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom č. k. 10Sa/52/2020-23 z 30. decembra 2020 Krajský súd v Košiciach podľa ustanovenia § 229 Správneho súdneho poriadku zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala zrušenia rozhodnutia žalovaného č. PPZ-HCP-BB9-33-015/2020-AV z 2. decembra 2020 ako aj bezodkladného prepustenia zo zaistenia. Právo na náhradu trov konania krajský súd účastníkom konania nepriznal. 2. Rozhodnutím č. PPZ-HCP-BB9-33-015/2020-AV z 2. decembra 2020 žalovaný podľa § 88 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej le ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Spišská Nová Ves, sp. zn. 1T/8/2016, z 29. novembra 2016 v spojení s uznesením Krajského súdu v Košiciach, sp. zn. 8To/22/201,7 z 15. mája 2017 bol obvinený A. C. uznaný za vinného zo spáchania zločinu ublíženia na zdraví podľa § 155 ods. 1 Trestného zákona, pre skutok podrobne rozvedený vo výrokovej časti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves. Za to bol menovanému uložený podľa § 155 ods. 1, § 38 ods. 4, § 38 ods. 2, § 37 písm. m) Trestného zákona trest odňatia slobody vo výmere 6 (šesť) rokov, pričom na výkon trestu odňatia slobody bol podľa § 48 ods. 2 písm. b) ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Bratislava II, sp. zn. 1T/125/2018, z 2. mája 2019 bol okrem iného obvinený F. Q. uznaný za vinného zo spáchania zločinu lúpeže formou spolupáchateľstva podľa § 20 k § 188 ods. 1, ods. 2 písm. c) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. a) Trestného zákona, ktorého sa dopustil na skutkovom základe, že spoločným konaním v presne nezistenom čase po 21:15 hod. dňa 19.06.2018, po tom ako poškodený N. S. odchádzal zadným východom z areálu ubytovne na Z. F. v C. smerom na N. ulicu, začali kričať na poškodeného, aby stál, keď sa ich pýtal, kto sú, odvetili, že sú SBS - kár ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom, sp. zn. 0T/26/2019, z 22. mája 2019, bol obvinený T. W. uznaný za vinného zo spáchania prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d) Trestného zákona v jednočinnom súbehu s prečinom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Trestného zákona, na skutkovom základe, že dňa 22. apríla 2019 v čase o 3,38 hod v Novom Meste nad Váhom po ceste II/504 (ulica Klčové) smerom k ulici Holubyho viedol osobné motorové vozidlo zn. Alfa Romeo 166, ev. č. U po požití alkoholu s výsledkom merania 0,99 miligramu etanolu na liter ...
Odôvodnenie: Okresný súd Bratislava V rozsudkom, sp. zn. 3T/72/2018, z 22. novembra 2018 uznal obvineného I. C. za vinného zo zločinu sexuálneho násilia podľa § 200 ods. 1 Trestného zákona, na skutkovom základe, že dňa 7. mája 2018 v čase asi o 7.15 hod. v Bratislave - Petržalke, na lávke na moste Lafranconi, približne 50 metrov od petržalského brehu, chytil zozadu za ramená poškodenú Mgr. B. N. C., ktorá ho obiehala, hodil ju o stenu, následne ju ľavým predlaktím v miestach medzi kľúčnou kosťou a krkom tlačil o stenu, aby sa nemohla hýbať, stál s ňou tvárou v tvár, potom jej pravou rukou vošiel medzi nohy a ce ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Komárno, sp. zn. 1T/88/2017, z 10. októbra 2018, bola obvinená Mgr. H. V. F. uznaná za vinnú zo spáchania prečinu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 ods. 1 písm. g) Trestného zákona, na skutkovom základe, že ako konateľka spoločnosti ADOS - Pomocná ruka, s. r. o., so sídlom Komárno, Ulica Rákócziho č. 3125/11, na základe ňou vykonštruovaných zápisníc z valných zhromaždení označenej spoločnosti, vyhotovených dňa 12. mája 2009 a dňa 6. júla 2009 dosiahla, aby druhá konateľka Bc. F. Z., nar. X. Y. XXXX, bytom V., G. U. I. č. XXX/XX, bola dňa ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Trnava, sp. zn. 34T/16/2017 zo 16. októbra 2018, bol obvinený R. J. uznaný za vinného z prečinu týrania zvierat podľa § 378 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. a) Trestného zákona (v znení účinnom 25. septembra 2014), na tom skutkovom základe, že v období presne nezisteného mesiaca apríl 2014 minimálne do 9.6.2014 v Leopoldove v objekte č. XX - S.stavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Leopoldov v priestoroch IV. oddelenia, z okna cely č. XXX opakovane, viackrát prilákal pripravenou návnadou na okenný parapet postupne minimálne päť holubov, kde zhotoveno ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Michalovce, sp. zn. 8T/91/2019 z 3. októbra 2019 bol obvinený T. P. uznaný za vinného z prečinu útoku na verejného činiteľa podľa § 323 ods. 1 písm. a) Trestného zákona v súbehu s prečinom výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a) Trestného zákona na tom skutkovom základe, že dňa 4. marca 2019 v čase okolo 15.15 hod. na sídlisku L. vo P. W. okr. Michalovce, po tom čo uniformovaná hliadka mestskej polície mesta P. W. v zložení P. L. a R. K., išla preveriť telefonický oznam o páchaní priestupku a potom, čo P. L. požiadal o vysvetlenie, ho pred viac ako dvoma súčasne prítomnými osobami B ...
Odôvodnenie: 1 Okresný súd Lučenec (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 9C/198/2012-15 z 19. novembra 2012 uložil žalobkyni, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia zaplatila súdny poplatok za vznesenie námietky zaujatosti účastníkom konania, ktorý je 66,- eur podľa položky č. 17a Sadzobníka súdnych poplatkov. 2 Na odvolanie žalobkyne Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj „odvolací súd“) uznesením č. k. 12Co/467/2013-35 z 29. novembra 2013 napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie ako vecne správne potvrdil podľa § 219 ods. 1, 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení ú ...
Odôvodnenie: 1 Okresný súd Lučenec (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 9C/168/2012-14 z 19. novembra 2012 uložil žalobkyni, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia zaplatila súdny poplatok za vznesenie námietky zaujatosti účastníkom konania, ktorý je 66,- eur podľa položky č. 17a Sadzobníka súdnych poplatkov. 2 Na odvolanie žalobkyne Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj „odvolací súd“) uznesením č. k. 12Co/466/2013-34 z 29. novembra 2013 napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie ako vecne správne potvrdil podľa § 219 ods. 1, 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení ú ...
Odôvodnenie: 1 Okresný súd Lučenec (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 9C/166/2012-14 z 19. novembra 2012 uložil žalobkyni, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia zaplatila súdny poplatok za vznesenie námietky zaujatosti účastníkom konania, ktorý je 66,- eur podľa položky č. 17a Sadzobníka súdnych poplatkov. 2 Na odvolanie žalobkyne Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj „odvolací súd“) uznesením č. k. 12Co/465/2013-34 z 29. novembra 2013 napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie ako vecne správne potvrdil podľa § 219 ods. 1, 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení ú ...
Odôvodnenie: 1 Okresný súd Lučenec (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 13C/115/2012-43 z 26. augusta 2014 uložil žalobkyni, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia zaplatila súdny poplatok za vznesenie námietky zaujatosti účastníkom konania, ktorý je 66,- eur podľa položky č. 17a Sadzobníka súdnych poplatkov. 2 Na odvolanie žalobkyne Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj „odvolací súd“) uznesením č. k. 12Co/760/2014-224 z 27. augusta 2015 napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie ako vecne správne potvrdil podľa § 219 ods. 1, 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení n ...

Ústavný súd SR

Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 24. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť Okresní hospodářské komory Hodonín, Svatoborská 591, Kyjov, Česká republika (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátskou kanceláriou URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o., advokátska kancelária, Havlíčkova 16, Bratislava, doplnená podaním doručeným ústavnému súdu 18. februára 2021, vo veci namietaného porušenia jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 25. septembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátom JUDr. Marošom Jakubekom, Panenská 5, Bratislava, vo veci namietaného porušenia jej základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Krajského súdu v Trnave (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 11 Co 28/2020 z 22. júna 2020 (ďalej len „namietané uznesenie ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením sp. zn. II. ÚS 563/2020 z 15. decembra 2020 prijal podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť , , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jeho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) v spojení s čl. 1 ods. 1 ústavy, ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 91/2021-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Petra Molnára a sudcov Jany Laššákovej a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného JUDr. Emíliou Korčekovou, advokátkou, advokátska kancelária, L. Novomestského 25, Pezinok, proti postupu Okresného súdu Pezinok v konaní vedenom pod sp. zn. 4 C 444/20
Odôvodnenie: : I. Argumentácia ústavnej sťažnosti 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 18. januára 2021 osobne do podateľne doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ 1“) a (ďalej len „sťažovateľ 2“, spoločne aj „sťažovatelia“) vo veci namietaného porušenia čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Košice II (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 2 T 22/2018 a jeho uznesením zo 6. októbra 2020, ako aj postupom ...
Odôvodnenie: : I. Ústavná sťažnosť a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 20. januára 2021 doručená ústavná sťažnosť Ing. Róberta Križana (EUROCAR), Lipová 7, Nitra, IČO 33 958 751 (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovor ...
Odôvodnenie: : I. Ústavná sťažnosť a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 3. februára 2021 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO 35 910 739 (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. II. ÚS 468/2020-12 z 22. októbra 2020 prijal podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť , , súdneho exekútora, (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej le ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 18. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť spoločnosti Intrum Slovakia s. r. o., Mýtna 48, Bratislava, IČO 35 831 154 (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky 2 (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Prešove ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 16. decembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej le ...
Odôvodnenie: : I. Argumentácia ústavnej sťažnosti 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 27. novembra 2020 elektronicky doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia čl. 17 ods. 1, 2, 4 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 1, 2, 4 a 5 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), čl. 5 ods. 1, 3 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), ako aj čl. 6 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“) postupom ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 22. januára 2021 doručená ústavná sťažnosť maloletého (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 89/2021-243 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Petra Molnára a sudcov Jany Laššákovej a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov , , , , , , a EuroSpotrebiteľ, o. z., Sládkovičova 1222/73/B23/PP23, Kysucké Nové Mesto, proti uzneseniu vlády Slovenskej republiky č. 704/2020 zo 4. novembra 2020 takto roz hod
Odôvodnenie: : I. Ústavná sťažnosť a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 3. februára 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti , , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie základného práva „na právnu istotou a legitímne očakávanie“ podľa čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 4 ods. 1, 3 a 4 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a čl. 36 ods. 1 listiny, na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 9. februára 2021 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), práv podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a z ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 27. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia čl. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základných práv podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a podľa čl. 36 ods. 1 v spojení s čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), práv podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a podľa čl. 26 Medzinárodného paktu o ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 27. januára 2021 doručená ústavná sťažnosť , , 2 (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva na účinný prostriedok nápravy podľa čl. 13 dohovoru postupom Krajského súdu v Trenčíne (ďalej ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 17. júna 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1, čl. 47 ods. 2, čl. 48 ods. 2 a čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv podľa čl. 6 ods. 1 a 3 písm. b) a c) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry – odboru Bratislava, Prezídia Policajného zboru, ...
Odôvodnenie: : I. Ústavná sťažnosť a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 26. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti DSCITY s. r. o., IČO 44 180 853, Nemešsegská 6331/5, Dunajská Streda (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), na právnu ochranu v konaní podľa čl. 47 ods. 2 ústavy, na rovnosť účastníkov v konaní podľa čl. 47 ods. 3 ústavy, práva na spravodlivé súdne k ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 4. decembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , 2 (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátkou JUDr. Soňou Markovičovou Kissovou, Námestie SNP 13, Bratislava, vo veci namietaného porušenia jej základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a 2 a podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) rozsudkom Okresného súdu Zvolen (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 12 P 20/2018 z 11. júna 2019 (ďalej len „prvostupňový rozsudok“), rozsudkom Krajského súdu v ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 9. septembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) v spojení s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2 a čl. 49 ústavy, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva podľa čl. 7 ods. 1 dohovoru Špecializovaným trestným ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 22. januára 2021 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Bratislava II (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 22 Cb 134/2017 z 8. decembra 2020 (ďalej len „napadnuté uznesenie“). 2. Z ústavne ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 25. januára 2021 doručená ústavná sťažnosť SLOVGRAM, nezávislej spoločnosti výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Jakubovo námestie 14, Bratislava, IČO 17 310 598 (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 86/2021-52 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára a sudcov Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a Jany Laššákovej v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa Slovenská republika, zastúpeného Slovenským pozemkovým fondom, Búdková 36, Bratislava, IČO 17 335 345, zastúpeného JUDr. Michal Miškovič – advokátska kancelária s. r. o., Palisá
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 21. decembra 2020 doručená ústavná sťažnosť Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Námestie legionárov 5, Prešov, IČO 42 176 778 (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základných práv podľa čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa čl. 36 ods. 1 a čl. 37 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 5/2021-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľa občianskeho združenia Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, IČO 31 303 862, zastúpeného advokátkou JUDr. Ivetou Rajtákovou, Štúrova 20, Košice, proti postupu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v konaní vedenom pod č. k. 5 Sžk 13/2018 a jeho rozsudku z
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 6/2021-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky Žilinská dražobná, s. r. o., Vysokoškolákov 41, Žilina, IČO 36 430 714,  zastúpenej advokátskou kanceláriou Burian & partners, s. r. o., Vojtecha Tvrdého 1, Žilina, IČO 47 254 483, v mene ktorej koná advokát JUDr. Martin Burian, proti postupu Okresného súdu Žilina vo veci vedenej pod sp. zn. 4
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 104/2021-23 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 24. februára 2021 v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Miroslava Duriša a Roberta Šorla (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpenej advokátskou kanceláriou JUDr. Petrom Frankom, advokátska kancelária s. r. o., Popradská 82, Košice, v mene ktorej koná advo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 97/2021-7 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. februára 2021 prerokoval vyhlásenie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky Martina Vernarského o jeho zaujatosti vo veci vedenej pod sp. zn. Rvp 54/2021 a takto rozhodol: Sudca III. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky Martin Vernarský je vylúčený z konania a rozhodovania vo veci vedenej Ústavným s
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 58/2021-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Miloša Maďara predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť sťažovateľky obchodnej spoločnosti M Y K A spol. s r. o., M. R. Štefánika 73, Žilina, IČO 31 586 091, zastúpenej advokátskou kanceláriou JUDr. Peter Kubik, advokát, s. r. o., Poľná cesta 966/9, Dun
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a oznámenie 1. Predsedovi Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) bolo 10. februára 2021 doručené oznámenie sudcu Miroslava Duriša podľa § 49 ods. 4 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) vo veci vedenej ústavným súdom pod sp. zn. Rvp 2191/2020. 2. Predmetom konania v označenej veci je rozhodovanie o ústavnej sťažnosti , , , na namietané porušenie jeho práv postupom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Prezídia ...
Odôvodnenie: : I. Stav konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. IV. ÚS 524/2020-9 z 22. októbra 2020 prijal podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti AGRO OR, s. r. o., Hospodársky dvor Gyňov 193, IČO 36 568 732 (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietala porušenie základného práva na ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a oznámenie 1. Predsedovi Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) bolo 22. januára 2021 doručené oznámenie sudcu Libora Duľu podľa § 49 ods. 4 v spojení s § 49 ods. 2 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene 2 a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) vo veci vedenej ústavným súdom pod sp. zn. Rvp 2600/2020. 2. Predmetom konania v označenej veci je rozhodovanie o žiadosti sťažovateľa , , o ustanovenie právneho zástupcu na spísa ...
Odôvodnenie: rozhodnutia sa venuje otázke hospodárenia a nenaznačuje mechanický prístup súdu k veci. Účelom ustanovenia správcu dedičstva je vytvorenie podmienok na to, aby boli počas konania zachované majetkové hodnoty patriace k dedičstvu (§ 184 CMP). Ustanovenie správcu dedičstva má povahu osobitného neodkladného úkonu, pričom ústavný súd už niekoľkokrát deklaroval, že pristupuje k preskúmavaniu takýchto úkonov súdu (napr. obdobne vo vzťahu k neodkladným opatreniam) veľmi zdržanlivo a k ich zrušeniu dochádza len za celkom výnimočných okolností, najmä za situácie, že by rozhodnutím všeobecné ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 57/2021-9 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Miloša Maďara predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť sťažovateľov , , a , , , zastúpených advokátom JUDr. Martinom Babjakom, Kováčska 40, Košice, proti uzneseniu Okresného súdu Košice-okolie č. k. 14 C 125/2005-291 z 2. marca 2020 a takto
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a oznámenie 1. Predsedovi Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) bolo 10. februára 2021 doručené oznámenie sudcu Miroslava Duriša podľa § 49 ods. 4 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých 2 zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) vo veci vedenej ústavným súdom pod sp. zn. Rvp 266/2021. 2. Predmetom konania v označenej veci je rozhodovanie o ústavnej sťažnosti , , , na namietané porušenie jeho práv pri rozhodovaní o jeho žiadosti o prepust ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a oznámenie 1. Predsedovi Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) bolo 22. januára 2021 doručené oznámenie sudcu Libora Duľu podľa § 49 ods. 4 v spojení s § 49 ods. 2 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene 2 a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) vo veci vedenej ústavným súdom pod sp. zn. I. ÚS 23/2019. 2. Z oznámenia sudcu Libora Duľu a príslušného súdneho spisu vyplýva, že predmetom konania v označenej veci je rozhodovanie o ústavne ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 49/2021-22 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov , , a , , obaja , zastúpených advokátskou kanceláriou JUDr. KLUČKOVÁ, advokátka s. r. o., Pluhová 29, Bratislava 3, v mene ktorej koná konateľka a advokátka JUDr. Vladimíra Gá
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 59/2021-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Miloša Maďara predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť sťažovateľky , , , zastúpenej advokátskou kanceláriou PARA advokáti, s. r. o., Gagarinova 10A, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát Mgr. Marek Para, proti uzneseniu Kraj
Uznesenie: najvyššieho súdu bolo sťažovateľke doručené prostredníctvom jej právnej zástupkyne JUDr. Ivety Rajtákovej 31. januára 2020. Sťažovateľka podala ústavnú sťažnosť prostredníctvom svojej právnej zástupkyne JUDr. Ivety Rajtákovej 4. mája 2020, ktoré bolo vzhľadom na zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony podané včas. 4 10. V ústavnej sťažnosti sa sťažovateľka domáha vyslovenia porušenia označených práv. Porušenie svojich ústavný ...
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka konania na spravodlivý proces (m. m. IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04). Právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia síce neznamená, že súd musí dať podrobnú odpoveď na každý argument účastníka konania, avšak z odôvodnenia rozhodnutia musia byť zrejmé všetky pre rozhodnutie podstatné skutočnosti objasňujúce skutkový a právny základ rozhodnutia. 10. Z pohľadu sťažovateľom vymedzených námietok ...
Odôvodnenie: : I. Stav konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. IV. ÚS 523/2020-7 z 22. októbra 2020 prijal podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) postupom Okresného súdu Mar ...
Uznesenie: nadobudlo právoplatnosť 20. novembra 2019. 7. Listom z 3. decembra 2019 krajský súd vyzval sťažovateľa na zaplatenie súdneho poplatku vo výške 50 eur v lehote 10 dní. Sťažovateľ bol vo výzve poučený o tom, že ak nebude súdny poplatok v určenej dobe zaplatený, súd konanie zastaví. Advokát sťažovateľa prevzal výzvu 23. decembra 2019. 8. Dňa 7. januára 2020 bola krajskému súdu doručená žiadosť sťažovateľa z 2. januára 2020, ktorú podal sťažovateľ ako žalobca sám (nie prostredníctvom advokáta), a to (i) žiadosť o oslobodenie od platenia súdnych poplatkov na základe nových dôkazov, (ii) oz ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 98/2021-51 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného Advokátskou kanceláriou POTOMA & Co., s. r. o., Panenská 5, Bratislava, IČO 36 861 898, proti postupu Sociálnej po
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 64/2021-36 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Miloša Maďara predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť sťažovateľa , , , zastúpeného advokátskou kanceláriou ŠTELLMACHOVÁ & PARTNERS s. r. o., M. Pišúta 936/16, Liptovský Mikuláš, v mene ktorej koná konateľka a advokátka JUDr. Katarína Štellmacho
Odôvodnenie: napadnutého rozsudku je dostatočným podkladom pre výrok, ktorým najvyšší súd zamietol kasačnú sťažnosť sťažovateľky, preto ústavný súd rozhodnutie nepovažuje za zjavne neodôvodnené. Argumentácia najvyššieho súdu odpovedá na uplatnené námietky sťažovateľky, neprehliada ich, no z vecnej stránky sa najvyšší súd priklonil k právnemu názoru, ktorý sťažovateľka nezastáva. Záver najvyššieho súdu vychádza z jeho rozhodovacej praxe. 5 7. Ústavný súd nad rámec záveru o dostačujúcom odôvodnení kasačného rozhodnutia považuje za potrebné pre zdôraznenie správnosti rozhodnutí správnych ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 51/2021-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara (sudca spravodajca) podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov , , , a , , , zastúpených spoločnosťou Advokátska kancelária VASIĽ & partners, s. r. o., Žižkova 4D, Košice, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Martin Vasiľ, proti uzneseniu Na
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 96/2021-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO 35 910 739, zastúpeného advokátom Mgr. Miroslavom Hanecom, Hruštiny 602, Žilina, proti pos
Odôvodnenie: namietaného uznesenia najvyššieho súdu tak predstavuje dostatočný základ pre jeho výrok. 24. O zjavne neopodstatnený návrh ide vtedy, ak ústavný súd pri jeho predbežnom prerokovaní nezistí žiadnu možnosť porušenia označeného základného práva alebo slobody, reálnosť ktorej by mohol posúdiť po jeho prijatí na ďalšie konanie (I. ÚS 66/98). V zmysle konštantnej judikatúry ústavného súdu je dôvodom na odmietnutie návrhu pre jeho zjavnú neopodstatnenosť absencia priamej súvislosti medzi označeným základným právom alebo slobodou na jednej strane a namietaným konaním alebo iným zása ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 658/2020-48 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateliek , , , a maloletej , , zastúpenej zákonnou zástupkyňou , , , právne zastúpených advokátkou JUDr. Evou Hencovsk
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 66/2021-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosť sťažovateľa , , , , zastúpeného Advokátskou kanceláriou Mandzák a spol., s. r. o., Zámocká 5, Bratislava, v mene ktorej koná advokát a ko
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 26. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , 2 (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátkou JUDr. Monikou Meňhertovou, ktorou namieta porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Žil ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. I. ÚS 474/2020-14 z 20. októbra 2020 prijal podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť sťažovateľky , , (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej ...
Odôvodnenie: rozhodnutia okresného súdu preto spĺňa všetky požiadavky vyplývajúce zo základného práva na súdnu ochranu a spravodlivý proces vo vzťahu k odôvodneniu súdneho rozhodnutia. V rámci uvedeného je preto úplne ústavne akceptovateľný a vzhľadom na okolnosti danej exekučnej veci spravodlivý záver okresného súdu, podľa ktorého zaviazal sťažovateľa ako povinného na náhradu trov exekúcie. 25. Závery, ku ktorým všeobecný súd dospel, tak nemožno označiť za svojvoľné (arbitrárne). Skutočnosť, že sťažovateľ sa s právnym názorom okresného súdu nestotožňuje, nestačí na prijatie záveru o ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 50/2021-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej JUDr. Františkom Vavráčom, advokátom, Horná 51, Banská Bystrica, proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 6 Cdo 44/2019 z 29. apríla 2020 tak
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 62/2021-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej Advokátskou kanceláriou Prachová & Partners, s. r. o., Pribinova 20, Bratislava, v mene ktorej koná konateľka
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 79/2021-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Miroslava Duriša a Ladislava Duditša (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť sťažovateľa , zastúpeného advokátom JUDr. Milanom Kuzmom, Floriánska 16, Košice, proti postupu Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu n
Odôvodnenie: rozhodnutí všeobecných súdov je častým predmetom posudzovania v rozhodovacej činnosti ústavného súdu a aj štrasburských orgánov ochrany práv, z čoho rezultuje pomerne bohatá judikatúra k jeho významu z pohľadu základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru. V odôvodnení rozhodnutia všeobecný súd odpovedá na konkrétne námietky účastníka konania, keď jasne a zrozumiteľne dá odpoveď na všetky kľúčové právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany. Ústavný súd pripomína ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 70/2021-9 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej advokátskou kanceláriou JUDr. JCLic. Tomáš Majerčák, PhD., s. r. o., Južná trieda 28, Košice, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr.
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. III. ÚS 439/2020-11 z 12. novembra 2020 prijal v celom rozsahu na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 2 predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“), ktorou namietal porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa č ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 56/2021-24 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove č. k. 21 Co 14/2019-473 z 30. marca 2020 takto rozh od ol : 1. Ústavnú sťažnosť odmi e t a.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 99/2021-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , podnikajúceho pod obchodným menom – , , , zastúpeného JUDr. Miroslavom Katunským, advokátom, Floriánska 16, Košice, proti rozsudku Najvyššieho súdu S
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 186/2021-32 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , zastúpeného advokátom JUDr. Romanom Juríkom, PhD., M. Flengera 4, Nové Zámky, proti rozsudku Okresného súdu Dolný Kubín č. k. 5Csp/67/2
Odôvodnenie: napadnutého uznesenia krajského súdu podľa názoru ústavného súdu zodpovedá požiadavkám riadneho odôvodnenia rozhodnutia o neodkladnom opatrení, ktoré má len dočasný charakter, je vnútorne konzistentné a zrozumiteľné, pričom sa zaoberá pre posúdenie veci relevantnými skutočnosťami. 17. Krajský súd vychádzal z tvrdenia žalovaného, že po doručení druhého neodkladného opatrenia prestal robiť kroky smerujúce k znemožneniu užívania bytu sťažovateľkami, sťažovateľky tento stav vo svojom vyjadrení nespochybnili. Ak aj poukazovali na výzvy na vypratanie, tieto boli datované z obdobia ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 68/2021-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Miloša Maďara o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátkou , , proti postupu Okresného súdu Bratislava II v konaní vedenom pod sp. zn. 31 Ro 1117/2009 takto rozh od ol : Ústavnú sťažnosť odmi e t a. O d ôvod n eni e
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia a priebeh konania po prijatí sťažnosti na ďalšie konanie 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) uznesením č. k. IV. ÚS 333/2020-23 zo 7. júla 2020 prijal na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti IMBIZ, s. r. o., IČO 36 176 516, Mlynská 2047/39, Spišská Nová Ves (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia sťažovateľky 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústavný súd“) uznesením č. k. I. ÚS 578/2020-11 z 15. decembra 2020 prijal podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o ústavnom súde“) na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť sťažovateľky obchodnej spoločnosti GLOBE International LTD, s. r. o., Pohraničníkov 56, Bratislava, IČO 35 829 346 (ďalej len ,,sťa ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 428/2020-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného slc partners s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 16, Bratislava, proti postupu Okresného súdu Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 185/2020-34 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného spoločnosťou Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s. r. o., Hlavná 31, Trnava, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Maroš
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. augusta 2020 doručená ústavná sťažnosť , 2 20. júla 1972, Štefánikova 54, Košice (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej ...
Odôvodnenie: návrhu je pritom podľa § 43 ods. 1 zákona o ústavnom súde zákonom danou podmienkou konania pred ústavným súdom. V tejto súvislosti ústavný súd už opakovane konštatoval, že zo vzájomnej väzby medzi relevantnými ustanoveniami zákona o ústavnom súde (§ 43 ods. 1 a § 123 ods. 1) vyplýva, že sťažovateľ musí označiť základné práva a slobody, vyslovenia porušenia ktorých sa domáha, nielen označením príslušných článkov ústavy, ale musí ich konkretizovať aj skutkovo (m. m. IV. ÚS 124/08, IV. ÚS 146/08), t. j. uviesť, z akých dôvodov malo dôjsť k ich porušeniu a navrhnúť v tejto s ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 84/2021-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej JUDr. Danicou Holováčovou, advokátkou, Čajakova 5, Košice, proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 1 Obdo 93/2019
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 24. augusta 2020 doručená ústavná sťažnosť neziskovej organizácie (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta 2 porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) rozsudkom Krajského súdu v Prešove (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 20 Co 18/2019 zo 14. mája 2020 (ďalej aj „napadnutý rozsudok“). 2. Z ústavnej sťažnosti a príloh k nej pripojených vyplýva, ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 165/2021-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky MicroStep – IKS, spol. s r. o., Rybničná 9, Bratislava, IČO 31 354 483, zastúpenej HHB advokátska kancelária s. r. o., proti postupu Okresného súdu Bratislava I
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 77/2021-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara v konaní o ústavnej sťažnosti sťažovateľa Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková, Hronská 191, Banská Bystrica, IČO 42 188 652, zastúpeného JUDr. Danielou Komorovou, advokátkou, Kukučínova 20, Banská Bystrica, proti uzn
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 65/2021-56 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361 518, zastúpenej Advokátskou kanceláriou RELEVANS s. r. o
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 183/2021-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. Jozef Holič s. r. o, Poľovnícka 4, Bernolákovo, proti postupu Okresného súdu Brat
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 29. marca 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 16 ods. 2, čl. 19 ods. 1, čl. 40 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práv podľa čl. 3, čl. 8 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), práv podľa čl. 15, čl. 16 a čl. 23 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnut ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 6. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, práva na prejednanie záležitostí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 82/2021-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Miroslava Duriša a Ladislava Duditša (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť sťažovateľa , proti uzneseniu Okresného súdu Zvolen č. k. 16 Cpr 1/2018-83 z 28. septembra 2018 a uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bys
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bolo 20. novembra 2020 doručené podanie , , , (ďalej len 2 „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na zákonného sudcu podľa čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) postupom Okresného súdu Trnava (ďalej len „okresný súd“) č. k. 30 PP 139/2015-68 z 30. júna 2020 v spojení s uznesením Krajského súdu v Trnave (ďalej len „krajský súd“) č. k. 5 Tos 68/2020-94 z 24. septembra 2020. 2. Z ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia a napadnuté rozhodnutia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 25. júla 2019 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) na súdnu ochranu v spojení s § 2 ods. 7, 9, 10 a 12, ako aj § 176 ods. 2 a § 321 ods. 1 Trestného poriadku a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Bratislava I (ďalej l ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 176/2021-20 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. februára 2021 v senáte zloženom z predsedu Roberta Šorla (sudca spravodajca) zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , zastúpeného Advokátskou kanceláriou JURIKA & KELTOŠ, s. r. o., Mickiewiczova 2, Bratislava, v mene ktorej koná advokátka JUDr. Mária Sokolová, pre namie
Odôvodnenie: : I. Spojené ústavné sťažnosti 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) boli 11. júla 2017 a 15. augusta 2017 doručené sťažnosti obchodnej spoločnosti ETRANSA Slovakia, s. r. o. (ďalej len „sťažovateľka“), podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), v ktorej namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu zaručeného v čl. 46 ods. 1 ústavy v spojení s princípom nezávislosti súdov a sudcov podľa čl. 141 ods. 1 ústavy, resp. čl. 144 ods. 1 ústavy, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základn ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 155/2021-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného Hrčka ‒ Sabó s. r. o., advokátska kancelária, Obchodná 187/6, Sečovce, proti uzneseniu Okresného súdu Košice II č. k. 4 T
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a argumentácia v ústavnej sťažnosti 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 28. decembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , 2 , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Poprad (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 20 C 200/2006 zo 16. januára 2018 (ďal ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. I. ÚS 477/2020-7 z 20. októbra 2020 prijal podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 4. mája 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia jej základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 a 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), podľa čl. 11 ods. 1 a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Trnava (ďalej len „okresný súd“) s ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 84/2021-29 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky Merck Sharp & Dohme Corp, 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, Spojené štáty americké, zastúpenej advokátkou JUDr. Andreou Kůs Považanov
Odôvodnenie: rozsudku súdu prvej inštancie považoval odvolací súd za zodpovedajúce požiadavkám kladeným ustanovením § 220 ods. 2 Civilného sporového poriadku (ďalej len ,,CSP“). Učinené zistenia súdu prvej inštancie majú vecné i logické zakotvenie vo vykonaných dôkazoch. Podľa názoru odvolacieho súdu sa sťažovateľke podaným odvolaním nepodarilo spochybniť záver prijatý súdom prvej inštancie, že jej pracovný pomer skončil uplynutím doby dohodnutej v dohode z 30. septembra 2008 o zmene obsahu pracovnej zmluvy z 31. januára 2003, t. j. 31. augustom 2012, keďže v čase uzatvore ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 61/2021-22 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Miloša Maďara predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť sťažovateľky obchodnej spoločnosti HERIX, s. r. o., Dunajská 8, Bratislava, IČO 35 691 379, zastúpenej advokátom Mgr. Petrom Volochom, Hollého 745/34, Senica, proti uzneseniam Okresného súdu Z
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 450/2020-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátkou JUDr. Elenou Ľalíkovou, Podbrezovská 34, Bratislava, proti postupu Krajského súdu v Bratisl
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 74/2021-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 4 To 56/2017 zo 14. júna 2017 a uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 93/2021-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátskou kanceláriou JUDr. Daniel Blyšťan s. r. o., Užhorodská 21, Košice, IČO 47 231 785, v mene ktorej koná konateľ a advok
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 71/2021-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára a sudcov Ivana Fiačana (sudca spravodajca) a Jany Laššákovej v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , zastúpenej JUDr. Romanom Foltínom, advokátom, Školská 3, Nitra, proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 3Sžfk/9/2020 z 8. j
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 579/2020-56 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného Advokátskou kanceláriou POTOMA & Co., s. r. o., Panenská 5, Bratislava, v mene ktorej koná advokát a k
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 158/2021-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a zo sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky EQUIS INVEST, s. r. o., 29. augusta 28/D, Bratislava, IČO 44 397 381, zastúpenej Advokátskou kanceláriou VALAŠIK & PARTNERS, s. r. o., 29. augusta
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 28. septembra 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti PHARMACY – KF, spol. s r. o., Čapajevova 23, Prešov, IČO 44 978 031 (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), ako aj práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresnéh ...
Uznesenie: prokurátorky Okresnej prokuratúry Bratislava IV... číslo 1 Pn 374/19/1104-23 zo dňa 01.04.2020 a Uznesenie vyšetrovateľa Policajného zboru, Odboru kriminálnej polície, 2. oddelenia vyšetrovania, Okresného riaditeľstva 3 Policajného zboru Bratislava IV... ČVS : ORP-395/2-VYS-B4-2019 zo dňa 02.10.2019 a prikazuje Okresnej prokuratúre Bratislava IV... a Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru Bratislava IV... aby vo veci konali. 3. Sťažovateľke ... Ústavný súd Slovenskej republiky priznáva finančné zadosťučinenie vo výške 10.000 000,- eur... ktoré je povinná Okresná prokur ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 88/2021-86 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej advokátkou JUDr. Henrietou Danišovou, Janka Alexyho 7, Bratislava, proti nečinnosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 156/2021-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateliek , , a , , obe , proti upovedomeniu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky č. k. IV Pz 330/20/1000-7 z 28. decembra 2020 takto rozh od ol : 1. Ústav
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 73/2021-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára a sudcov Ivana Fiačana (sudca spravodajca) a Jany Laššákovej v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , zastúpeného JUDr. Jurajom Lamačom, PhD., advokátom, Mlynské nivy 58, Bratislava, proti postupu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v konaní ve
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 1. marca 2019 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), pre namietané porušenie jeho práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 4 Tost 3/2017 z 10. decembra 2018 (ďalej len „napadnuté uznesenie najvyššieho súdu“) v spojení s uznesením Špecializovaného trestného súdu (ďalej len „ŠTS“) sp. zn. P ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 78/2021-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara v konaní o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného JUDr. Romanom Frnčom, advokátom, Uralská 11, Košice, proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 2 Oboer 23/2019 z 30. apríla 2020 takto rozh od ol : Ústavnú sťažnosť o
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 169/2021-21 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a zo sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej Advokátskou kanceláriou URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o., Havlíčkova 16, Bratislava, postupom Okresného súdu Košice II v konaní
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 100/2021-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátom Mgr. Romanom Tomanom, PhD., Rudnayovo námestie 1, Bratislava, proti postupu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Pre
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia sťažovateľky 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 21. januára 2021 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľky obchodnej spoločnosti Poľnohospodárska Pôda s. r. o., Sibírska 55, Bratislava, IČO 44 138 369 (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“), základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základnýc ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 63/2021-22 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky AGROEXIM s. r. o., Dolné Motešice 25, IČO 46 899 731, zastúpenej advokátom JUDr. Bohumilom Novákom, Horná 27, Banská Bystrica, proti uzneseniu Krajsk
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 161/2021-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , proti uzneseniu Okresného súdu Vranov nad Topľou č. k. 12T/15/2018 z 18. mája 2020 takto rozh od ol : 1. Ústavnú sťažnosť odmi e t a. 2.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 175/2021-30 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 23. februára 2021 v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Martina Vernarského a Petra Straku predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 12
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 157/2021-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a zo sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 9So/4/2019 z 24. apríla 2019 takto rozh od ol : Ús
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 187/2021-9 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , proti oznámeniu o spôsobe vybavenie podnetu Okresnej prokuratúry Piešťany č. k. Pd 151/19/2204-15 z 28. februára 2020 takto r
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 71/2021-9 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove č. k. 6 Tos 25/2020 z zo 14. októbra 2020 takto rozh od ol : 1. Ústavnú sťažnosť odmi
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 168/2021-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , proti rozsudku Krajského súdu v Trnave č. k. 5 To 44/2020 z 17. septembra 2020 takto rozh od ol : 1. Ústavnú sťažnosť sťažovateľa v celom rozsahu od mi
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí, napadnutého konania a skutkové okolnosti prípadu 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 2. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie základných práv podľa čl. 46 ods. 1, čl. 47 ods. 3, čl. 48 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresnéh ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a skutkové okolnosti prípadu 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 3. mája 2019 doručená ústavná sťažnosť , , , , , , a , , (ďalej len „sťažovatelia“), ktorou namietajú porušenie základných práv podľa čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), podľa čl. 36 ods. 1 a 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Bratislav ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 170/2021-44 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť spoločnosti , , zastúpenej Advokátskou kanceláriou SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o., Šoltésovej 7325/14, Bratislava, proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 1 Cob 240/2019-773 z 24. septembra 2020
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 179/2021-19 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 23. februára 2021 v senáte zloženom z predsedu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , bez právneho zastúpenia, pre namietané porušenie jeho základného
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 445/2020-49 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej , , proti postupu Okresného súdu Malacky v konaní sp. zn. 31Csp/110/2017 takto rozh od ol : 1
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 263/2020-58 Ústavný súd Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej advokátom JUDr. Andrejom Garom, Štefánikova 14, Bratislava, proti rozsudku Krajského súdu v Trnave č. k. 26Co/39/2017 z 27. februára 2018 takto rozh od ol : Ústavnej sťažnosti n evyh ovu je. O d ôvod n eni e: I. 1. Sťažovateľka sa ústavnou sť
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 163/2021-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , zastúpenej advokátom , , proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 4 Cdo/198/2019 z 29. apríla 2020 takto
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 149/2021-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského o vyhlásení zaujatosti sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky Ľuboša Szigetiho v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátkou JUDr. Elenou Ľalíkovou, Podbrezovsk
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 12. januára 2021 doručená ústavná sťažnosť, ktorou sa sťažovateľ domáhal vyslovenia porušenia v záhlaví označených základných práv postupom Okresného súdu Bratislava I (ďalej len „okresný súd“) v konaní o nariadenie návratu maloletých detí do krajiny obvyklého pobytu. 2. Sťažovateľ uvádza, že návrh podal už 29. marca 2020 a do dnešného dňa nebolo toto konanie skončené ani na prvom stupni. Poukazuje na to, že ústne pojednávanie bolo 11-krát odročené bez jeho zavinenia a od 6. novembra 2020 súd nenariadil žiadne p ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 151/2021-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského o námietkach zaujatosti proti sudcovi Ústavného súdu Slovenskej republiky Ľubošovi Szigetimu v konaniach podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľky , zastúpenej advokátkou JUDr. Henriet
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 429/2020-24 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 16. februára 2021 v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní o ústavnej sťažnosti obchodnej spoločnosti Baucona, s. r. o., Hliny 1412, Považská Bystrica, IČO 47 599 162, zastúpenej advo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 143/2021-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 16. februára 2021 v senáte zloženom z predsedu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpeného JUDr. Martinom Gavuliakom, advokátom, Kašmírska 7, Bratislava, pre namietané porušenie jeho základného práva na súdnu a inú právnu
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 440/2020-33 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov , , , a , , , právne zastúpených Legium s. r. o., advokátska kancelária, Bukureštská 3, Bratislava, v mene ktorej koná advokát a konateľ Mgr.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 444/2020-31 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 16. februára 2021 v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Martina Vernarského a Petra Straku prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpeného advokátkou , , pre namietané porušenie jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťa
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 142/2021-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , zastúpeného Sýkora ‒ advokátska kancelária, s. r. o., Zoborská 13, Košice, proti rozsudku Okresného súdu Košice II č. k. 12C/165/2016 z
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia a priebeh konania po prijatí sťažnosti na ďalšie konanie 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) uznesením č. k. III. ÚS 319/2020-25 z 19. augusta 2020 prijal na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti Silverside, a. s., IČO 50 052 560, Plynárenská 7/B, Bratislava (ďalej len „sťažovateľka“), v časti namietaného porušenia základného práva na ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. III. ÚS 465/2020-21 z 24. novembra 2020 prijal v celom rozsahu na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“), ktorou namietala porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťaho ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 452/2020-29 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 16. februára 2021 v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského prerokoval ústavnú sťažnosť , , a , , , zastúpených advokátom JUDr. Petrom Machajom, Radlinského 47, Dolný Kubín, vo veci namietaného porušenia základné
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 390/2020-30 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 16. februára 2021 v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského prerokoval ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti AVET-C, spol. s r. o., Košťany nad Turcom 348, IČO 31 607 438, zastúpenej advokátom JUDr. Jaroslav
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 147/2021-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátom Mgr. Petrom Troščákom, Hlavná 50, Prešov, proti postupu a rozhodnutiu Okresného súdu Žilina sp. zn. 25C/7
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 23. marca 2019 elektronicky doručená ústavná sťažnosť , , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátskou kanceláriou HRONČEK & PARTNERS, s. r. o., Kálov 1, Žilina, v mene ktorej koná advokát JUDr. Róbert Hronček, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 17 ods. 2, čl. 46 ods. 1, čl. 49 a čl. 50 ods. 1 a 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv podľa čl. 6 ods. 1 a 2 a čl. 7 ods. 1 Dohovoru o ochrane ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 421/2020-36 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 16. februára 2021 v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a zo sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského prerokoval ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti LiNi s. r. o., Moravský Svätý Ján 7, IČO 47 574 101, zastúpenej Advokátskou kanceláriou URBAN STEINECKER GAŠ
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. III. ÚS 217/2020-17 zo 16. júna 2020 prijal na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť sťažovateľov vo veci namietaného porušenia ich základných práv podľa čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1, čl. 47 ods. 3 a čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) uznesením všeobecného súdu uvedeným v záhlaví nálezu (ďalej aj ,,napadnuté uznesenie“). 2. Zo sťažností a z jej príloh vyplýva, že sťažovatelia kúpili od developera dom na bývanie a po zistení závažných vád (okrem iného v l ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého postupu a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 24. júla 2020 doručená ústavná sťažnosť , , 2 Lázky 300 (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva nebyť odňatý zákonnému sudcovi podľa čl. 48 ods. 1 ústavy a čl. 38 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochra ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 8. júla 2020 doručená ústavná sťažnosť (vedená pod sp. zn. Rvp 1508/2020) , , (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpená advokátom Mgr. Petrom Kupkom, Hlavná 23, Trnava (ďalej len „právny zástupca“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 28. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľa , , , - (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou sa domáha vyslovenia porušenia svojich bližšie nešpecifikovaných základných práv podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 2 T ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 141/2021-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , v mene ktorej koná konateľ , zastúpenej Advokátskou kanceláriou , , , proti postupu Krajského súdu v Nitre v konaní sp. zn. 15 Cob/120/2019 a j
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. III. ÚS 254/2020-8 zo 7. júla 2020 prijal na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť (podanú 6. mája 2020) , , (ďalej len „sťažovateľ“), podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o ústavnom súde“), ktorou namietal porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa č ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 137/2021-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a zo sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť sťažovateľky , , zastúpenej advokátkou JUDr. Tatianou Vorobelovou, Bajzova 1436/2, Košice-Staré Mesto proti rozsudku Okresného súdu Humenné č. k. 9 C/25/2018 z 27. júna 2019 a rozsudku Krajs
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a argumentácia sťažovateľa 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 10. marca 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), pre namietané porušenie jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 a základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Krajskéh ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 144/2021-24 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 16. februára 2021 v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpenej advokátom JUDr. Petrom Konvičným, Rázusova 1, Košice, vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu a inú
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 230/2020-49 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 16. februára 2021 v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní o ústavnej sťažnosti , , , zastúpenej URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r o., advokátska kancelária, Havlíčkova 16, B
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých uznesení a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 20. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť , 2 , a , , obaja (ďalej len „sťažovatelia“), vo veci namietaného porušenia ich základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva na pokojné užívanie majetku podľa čl. ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 23. decembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , a , , (ďalej len „sťažovatelia“), ktorou namietajú porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“ ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia sťažovateľa 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 3. júla 2020 doručená ústavná sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátkou JUDr. Monikou Marjanovič, Urbánkova 6, Košice, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie jeho záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. II. ÚS 591/2020-11 zo 17. decembra 2020 prijal podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením sp. zn. PLs. ÚS 61/2020 zo 4. novembra 2020 spojil ústavné sťažnosti sťažovateľky , (ďalej len „sťažovateľka“) na spoločné konanie podľa § 62 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) v spojení s § 166 ods. 1 prvej vety zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpiso ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 57/2021-10 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 11. februára 2021 v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Ľuboša Szigetiho predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpenej advokátom JUDr. Jozefom Ujom, Vlárska 458, Trenčín, vo veci namietaného porušenia jej základných práv podľa čl. 46 ods. 1
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 10. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Tomáš Rosina, s. r. o., Kukučínova 20, Banská Bystrica, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Tomáš Rosina, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základný ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 21. januára 2021 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti TOMUS, s. r. o., Turčianska 16, Bratislava, IČO 35 845 287 (ďalej len „sťažovateľka“ v citáciách aj „sťažovateľ“), zastúpenej ADVOKÁTSKOU KANCELÁRIOU SLIVKA & LEČKOVÁ, s. r. o., Turčianska 16, Bratislava, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Roman Slivka, CSc., vo veci namietaného porušenia jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia sťažovateľa 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 23. septembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom JUDr. Matejom Csenkym, Dolné Bašty 2, Trnava, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie jeho záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. II. ÚS 541/2020-14 z 19. novembra 2020 prijal na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) postupom Okresného súdu Bratislava III (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 12 C 671/2015 (ďalej aj „napadnuté konanie“). 2. Z ústavne ...
Odôvodnenie: : I. I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 8. decembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“, v citáciách aj „sťažovateľ“), zastúpenej advokátkou JUDr. Janou Dráčovou, Čajakova 7, Bratislava, vo veci namietaného porušenia jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie jej záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ( ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 22. júla 2020 doručená ústavná sťažnosť občianskeho združenia LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, Bratislava, IČO 00 420 166 (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 20 ods. 1, čl. 43 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských ...
Odôvodnenie: : I. Ústavná sťažnosť a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 7. septembra 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 7 Cdo 208/2018 z 25. júna 2020 (ďalej len „napadnuté uznesenie“). 2. Z ústavne ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 14. januára 2021 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie základných práv podľa čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1, čl. 47 ods. 3 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd, práv podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 9. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Stará Ľubovňa (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 2. júna 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 11 CoPr 5/2018 zo 17. apríla 2019 (ďalej aj „napadnutý rozsudok “) a uznesením Najvyššieho súdu Slov ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 15. januára 2021 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd rozsudkom Krajského súdu v Nitre (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 2 Sa 66/2020 z 19. októbra 2020 (ďalej len „napadnutý rozsudok“). 2. Z ústavnej sťažnosti a príloh k nej pri ...
Odôvodnenie: : I. Argumentácia ústavnej sťažnosti 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 18. januára 2021 doručená ústavná sťažnosť Bytového družstva so sídlom v Trnave (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Trnave (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 24 Co 179/2019 z 23. septembra 2020 (ďalej len „rozsudok krajského súdu“), ktorým potvrdil rozsudok ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 15. júna 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 2 Tdo 51/2019 z 31. marca 2020 (ďalej len „napadnuté uznesenie“). 2. Z obsahu ústavnej sťažnosti ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 23. decembra 2020 doručená ústavná sťažnosť spoločnosti CHEMES, a. s. Humenné, Chemlonská 1, Humenné, IČO 31 695 426 (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie čl. 2 ods. 3 a čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základných práv podľa čl. 20 ústavy, základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, základného práva na rovnosť účastníkov v konaní podľa čl. 47 ods. 3 ústavy, základného práva na súdnu och ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 30. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej aj „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupmi Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave (ďalej len „krajské ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 8. septembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , a , , obaja (ďalej len „sťažovatelia“), ktorou namietajú porušenie svojich základných práv podľa čl. 41 ods. 4 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 9 Cdo 84/2020 zo 17. júna 2020 (ďalej len „napadnuté uznesenie ...
Odôvodnenie: : I. Argumentácia ústavnej sťažnosti 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 23. decembra 2020 elektronicky doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ 1“) a (ďalej len „sťažovateľ 2“, resp. „sťažovateľ 1“ a „sťažovateľ 2“, spolu aj ako „sťažovatelia“) vo veci namietaného porušenia čl. 46 ods. 1, čl. 47 ods. 3 a čl. 48 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), čl. 38 ods. 1 a 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), ako aj čl. 6 ods. 1 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ď ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 7. júla 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základných práv podľa čl. 17 ods. 2 a čl. 50 ods. 3 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 5 Tdo ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia sťažovateľa 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. II. ÚS 461/2020-11 z 8. októbra 2020 prijal podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej le ...
Odôvodnenie: : I. Ústavná sťažnosť a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 19. decembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej aj „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie základného práva 2 na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Žilina (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 2 Er 567/2015 z 11. novembra 2015 (ďalej aj ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) na neverejnom zasadnutí 15. apríla 2020 uznesením č. k. II. ÚS 165/2020-20 prijal podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti GASTRO GLASS TATRY, spol. s r. o. (ďalej len „sťažovateľka“ alebo v citáciách aj „sťažovateľ“), v ktorej namieta porušenie základného práva na ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 14. decembra 2020 doručená ústavná sťažnosť spoločnosti KK pharm, s. r. o., Čapajevova 23, Prešov, IČO 46 049 932 (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), ako aj práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 20. novembra 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie základných práv zaručených v čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv podľa čl. 8 ods. 1, 2 a 5 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a podľa čl. 5 ods. 4 a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Krajského súdu v Žiline (ďalej len „kraj ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústavný súd“) bola 11. januára 2021 doručená ústavná sťažnosť (ďalej aj „sťažovateľ v 1. rade“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 8 ods. 2 a 5 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), ako aj práv podľa čl. 5 ods. 1 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „naj ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie ústavných sťažností 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 10. januára 2021 doručená ústavná sťažnosť (ďalej aj „sťažovateľ I“), ktorou namieta porušenie základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), ako aj práva na pokojné užívanie svojho majetku podľa čl. 1 Dodatkového protokolu ...
Uznesenie: Ústavného súdu Slovenskej republiky o spojení vecí na spoločné konanie n ad obú d a právoplatnosť a vykonateľnosť okamihom jeho prijatia Ústavným súdom Slovenskej republiky. O d ôvod n eni e: I. Vymedzenie ústavných sťažností 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 6. januára 2021 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľa, ktorou namieta porušenie základných práv podľa čl. 17 ods. 2 a 5, 2 čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a ...
Odôvodnenie: : I. Stav konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. IV. ÚS 605/2020-11 z 25. novembra 2020 prijal podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. ...
Odôvodnenie: : I. Ústavné sťažnosti a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 12. januára 2021 doručená ústavná sťažnosť , , , zastúpenej advokátom JUDr. Jaroslavom Viglaským, Mlynská 54, Banská Bystrica, vo veci namietaného porušenia jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného ...
Odôvodnenie: : I. I.A Obsah ústavnej sťažnosti 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 22. júla 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátkou Mgr. Gordanou Dlhou, ktorou namietal porušenie svojho základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Pezinok (ďalej aj „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 5 C 631/2008 (ďalej aj „napadnuté konanie“). 2. Z ...
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 1 Obdo 72/2018 z 20. novembra 2019 zru šu je a ve c mu vraci a na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky je p ovi n n ý nahradiť sťažovateľke trovy konania vo výške 675,43 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľky do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 4. V prevyšujúcej časti ústavnej sťažnosti n evyh ovu je . O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť a skutkové okolnosti veci 1. Sťažovateľka sa ústavnou sťažnosťou doručenou Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavn ...
Uznesenie: NS (je) v časti vysporiadania sa s prípustnosťou dovolania sťažovateľov proti Rozsudku KS v zmysle ust. § 420 písm. f) CSP arbitrárnym rozhodnutím, pričom v dôsledku takého posúdenia a rozhodnutia o neprípustnosti (a z toho dôvodu odmietnutia dovolania) bolo popreté právo sťažovateľov na súdnu ochranu, spravodlivé súdne konanie a prístup k súdu. Zásah do práva na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia je totiž zásahom, pre ktorý je dovolací dôvod podľa ust. § 420 písm. f) CSP relevantný.“ V tejto súvislosti poukázali sťažovatelia na uznesenie najvyššieho súdu č. k. 6 Cdo 69/2017. K nami ...
Odôvodnenie: napadnutého rozhodnutia je podľa názoru sťažovateľa nedostatočné a málo presvedčivé v otázke povinnosti žalovaného ako nadobúdateľa nehnuteľnosti preverovať celú históriu nadobúdacích titulov nehnuteľnosti, potieraní zásady materiálnej a formálnej publicity katastra, posudzovaní exekučnej dražby a zmluvy o zabezpečovacom prevode práva za „nie celkom štandardné“ spôsoby 4 nadobudnutia vlastníckeho práva, ako odklonu od nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 549/2015 zo dňa 16.03.2016. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky v konaní sp. zn. 1Cdo/9/2018 - rozhodol o tom, že ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. IV. ÚS 640/2020-19 z 15. decembra 2020 prijal na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti EURO CASH s. r. o., ČSA 24, Banská Bystrica, IČO 36 637 301 (ďalej len „sťažovateľka“, v citáciách aj „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 12. januára 2021 doručená ústavná sťažnosť , 2 (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom JUDr. Šimonom Cibulkom, ktorou namietal porušenie svojich základných práv podľa čl. 17 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) a čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Krajského súdu v Trenčíne (ďalej len „krajský súd“) č. k. 2 Tpo 130/2 ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 18. decembra 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta 2 porušenie čl. 13 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1, 3 a 4 ústavy a základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy uznesením Krajského súdu v Trenčíne (ďalej len „krajský súd“) č. k. 16 Co 79/2019-247 z 30. septembra 2019 (ďalej len „napadnuté uznesenie“). 2. Z obsahu ústavnej sťažnosti ...
Odôvodnenie: ústavnej sťažnosti je podstatnou (osobitnou) náležitosťou ústavnej sťažnosti a od jeho kvality sa v podstate odvíja možnosť prieskumu ústavného súdu. Dôvody ústavnej sťažnosti musia korešpondovať s jednotlivými namietanými porušeniami základných práv alebo slobôd. Zároveň sťažovateľ porušenie práva na spravodlivý súdny proces (čl. 46 ods. 1 ústavy) ani nenamietal v petite ústavnej sťažnosti. Ústavný súd je podľa § 45 zákona o ústavnom súde viazaný rozsahom a dôvodmi návrhu na začatie konania. Viazanosť ústavného súdu návrhom sa vzťahuje zvlášť na návrh výroku rozhodnutia, ktorého sa sťažov ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a námietka zaujatosti 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) vedie pod sp. zn. Rvp 5/2021 konanie o ústavnej sťažnosti , , (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia tam označených práv uznesením Generálnej prokuratúry 2 Slovenskej republiky sp. zn. XV Gn 377/20/1000 z 2. novembra 2020 a jemu predchádzajúcim postupom. Vec napadla III. senátu ústavného súdu, ktorého predsedom a súčasne sudcom spravodajcom v danej veci je sudca Robert Šorl. 2. Podaním doručením ústavnému súdu 11. januára 2021 sťa ...
Odôvodnenie: : I. Obsah ústavnej sťažnosti a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 24. júla 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátskou kanceláriou LÖWY & LÖWY s. r. o., Slowackého 56, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Jakub Löwy, PhD., LL.M., ktorou namieta porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie záležitosti v prime ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 60/2021-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Miroslava Duriša a Ladislava Duditša (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť sťažovateľa , zastúpeného advokátom JUDr. Petrom Harakálym, Mlynská 28, Košice, podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Nitre č. k. 5 Co 309/2016 z 24. mája 2017 a
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka konania na spravodlivý proces (m. m. IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04). IV. Predbežné prerokovanie ústavnej sťažnosti 13. Ústavný súd v súlade s § 56 ods. 1 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť, pričom posudzoval, či jej prijatiu na ďalši ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 8. decembra 2020 doručená ústavná sťažnosť spoločnosti AUTO ROTOS – ROZBORA s. r. o., Račianska 184/B, Bratislava, IČO 35 918 519 (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie čl. 1 ods. 1 a čl. 7 ods. 2, čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 ústavy, základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a základného práva na ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 16. decembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , 2 , (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátkou , , ktorou namieta porušenie základných práv zaručených čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv zaručených čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „doda ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 18. januára 2021 doručená ústavná sťažnosť Bytového družstva so sídlom v Trnave, 2 Ludvika van Beethovena 26, Trnava, IČO 00 175 480 (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného UNITED LAWYERS, advokátskou kanceláriou, s. r. o., Mliekarenská 2, Bratislava, v mene ktorej koná jej konateľ a advokát JUDr. Jozef Štefánik, ktorou namieta porušenie základného práva zaručeného čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej le ...
Odôvodnenie: : I. Ústavná sťažnosť a argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 30. júna 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátskou kanceláriou Procházka & partners, spol. s r. o., Búdková 4, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., J. S. D., ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 a 3 písm. d) ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 23. júna 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, ako aj práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva na ochranu majetku podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 23. októbra 2020 doručená a podaniami z 27. októbra 2020, 18. novembra 2020, 21. decembra 2020, 7. januára 2021 a 8. januára 2021 doplnená ústavná sťažnosť spoločnosti GPA Kováč, s. r. o., Partizánska 10, Dubnica nad Váhom, IČO 36 682 152 (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 38 ods. 2 Listiny základnýc ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 23. decembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , 2 (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátkou JUDr. Sabínou Hodoňovou, PhD., Mariánske námestie 31, Žilina, ktorou namieta porušenie základných práv zaručených čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva zaručeného čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 14. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť Predstavenstva Obvodnej poľovníckej komory Martin, Svätoplukova 16, Martin (ďalej aj „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa čl. 36 ods. 1 a čl. 37 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), ako aj jeho práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „do ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 18. apríla 2019 doručená ústavná sťažnosť , 2 (ďalej aj „sťažovateľ“ alebo „žalobca“), zastúpeného advokátskou kanceláriou AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s. r. o., Kmeťova 26, Košice, v mene ktorej koná konateľka a advokátka JUDr. Klaudia Azariová, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovo ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 21. septembra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia jej základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Bratislava I (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 8 C 166/2011 z 25. júna 2013 (ďalej aj „rozsudok okresnéh ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 64/2021-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Miroslava Duriša a Ladislava Duditša (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť sťažovateľa , zastúpeného advokátkou JUDr. Evou Hlaváčovou, Farská 12, Nitra, podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky proti uzneseniu Okresného súdu Nitra č. k. 3 Tk 2/2019 z 9. novembra 2020 a
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 23. novembra 2020 doručená a 26. novembra 2020 doplnená ústavná sťažnosť 2 , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom Mgr. Štefanom Slováčikom, Štefánikova trieda 33, Nitra, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozhodnutím discipli ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 8. júla 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), 2 vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 1. júla 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) v spojení s čl. 1 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „na ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a námietka zaujatosti 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) vedie pod sp. zn. Rvp 2412/2020 konanie o ústavnej sťažnosti , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jeho základného 2 práva na súdnu ochranu zaručeného čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), jeho základného práva vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dôkazom zaručeného čl. 48 ods. 2 ústavy a čl. 38 ods. 2 listiny, jeho práva na spravodlivé súdne kon ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 4. marca 2020 doručená ústavná sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), pre namietané porušenie jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva na súdenie bez zbytočného odkladu podľa čl. 14 ods. 3 písm. c) Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých konaní a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. III. ÚS 365/2020-40 z 12. novembra 2020 prijal na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), právne zastúpenej Advokátska kancelária SLA, s. r. o., Miletičova 99/5, Bratislava, v mene ktorej koná advokát a konateľ Mgr. Peter Lukášek, vo veci namietaného 2 porušenia jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednan ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 18. februára 2019 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti Motor-Car Poprad, spol. s r. o., IČO 36 482 242, Partizánska 4447/102, Poprad (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 ústavy ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutej časti rozsudku a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. III. ÚS 475/2018-13 zo 4. decembra 2018 prijal na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), podľa v tom čase platného a účinného § 25 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „pôvodný zákon o ústavnom súde“), ktorou namietal porušenie svojho základného práva vla ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 114/2021-24 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 4. februára 2021 v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Martina Vernarského a Petra Straku predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , a , , , zastúpených advokátskou kanceláriou hbr advokáti s. r. o., Štefánikova 15, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 20
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 9. januára 2020 doručená ústavná sťažnosť , , , , a , , (ďalej spolu len „sťažovatelia“), právne zastúpených advokátom JUDr. Vincentom Lechmanom, Popradská 80, Košice, vo veci namietaného porušenia ich základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Najvyššieho súdu Slov ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 9. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť , , , t. č. v Ústave na výkon väzby Nitra (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), namietaného porušenia základných práv podľa čl. 16 ods. 1, čl. 17 ods. 1, 2 a 5, čl. 46 ods. 1 a 2 a čl. 48 ods. 1 ústavy a práv podľa čl. 5 a čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Nitra (ďalej len „okre ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 15. mája 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a zákla ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 17. apríla 2019 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti M. S. Group, a. s., IČO 31 586 791, Zvolenská cesta 15, Banská Bystrica (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 20 ods. 1, čl. 20 ods. 4, čl. 35 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a 2, čl. 48 ods. 2 a čl. 13 ods. 1 v spojení s čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) rozsudkom Okresnéh ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 124/2021-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 4. februára 2021 v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Martina Vernarského a Petra Straku predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , a , , , zastúpených advokátom JUDr. Ladislavom Riedlom, Slovenská 46, Prešov, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu a inú prá
Odôvodnenie: : 2 I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky bola 16. decembra 2020 elektronickou formou doručená ústavná sťažnosť v záhlaví uvedenej sťažovateľky, ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a základného práva vlastniť majetok ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 109/2021-73 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. februára 2021 v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť spoločnosti , , a , , , zastúpených advokátom , , vo veci namietaného porušenia ich základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 122/2021-10 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 4. februára 2021 v senáte zloženom z predsedu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpeného advokátom JUDr. Jurajom Gavalcom, Teodora Tekela 23, Trnava, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 266/2020-38 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 4. februára 2021 v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Martina Vernarského a Petra Straku prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpeného advokátom JUDr. Romanom Grigelom, Nad plážou 16, Banská Bystrica, vo veci namietaného porušenia j
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 116/2021-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. februára 2021 v senáte zloženom z predsedu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , a , , obaja , zastúpených Advokátskou kanceláriou AZARIOVÁ &, RUŽBAŠÁN Law firm s. r. o., Kmeťova 26, Košice, v mene ktorej koná advokát JUDr. Ró
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a oznámenie dôvodov vylúčenia 1. Sudca II. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) Ivan Fiačan listom zo 14. januára 2021 oznámil podpredsedovi ústavného súdu dôvody 2 na jeho vylúčenie z konania a rozhodovania vo veci ústavnej sťažnosti (ďalej len „sťažovateľ“), vedenej ústavným súdom pod sp. zn. Rvp 28/2021. Ako dôvod na jeho vylúčenie z konania a rozhodovania vo veci ústavnej sťažnosti sťažovateľa uviedol, že so sťažovateľom sa spoznal v polovici deväťdesiatych rokov minulého storočia ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 26. januára 2021 doručená ústavná sťažnosť , , t. č. vo výkone väzby v Ústave na výkon väzby Žilina (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základných práv podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5, ako aj čl. 48 ods. 1 a 2 ústavy uznesením Krajského súdu v Žiline (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 1 Tos 103/2020 z 22. decembra 2020 (ďalej aj „napadnuté uznesenie“). 2. Z obsahu ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 420/2020-40 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 4. februára 2021 v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského o sťažnosti sťažovateľky , , zastúpenej Advokátskou kanceláriou Beňová s. r. o., Blumentálska 2732/8, Bratislava-Staré Mesto, v mene ktorej ko
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 423/2020-34 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 4. februára 2021 v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského prerokoval ústavnú sťažnosť sťažovateľky , , , zastúpenej advokátkou JUDr. Ivetou Rajtákovou, Štúrova 20, Košice, vo veci namietaného porušenia jej zákla
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 82/2021-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 4. februára 2021 v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní o ústavnej sťažnosti , , , vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 97/2021-14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 4. februára 2021 v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť sťažovateľky , , , zastúpenej advokátom JUDr. Ľubomírom Vanekom, Potočná 169/85, Skalica, vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 24. augusta 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva vlastniť majetok zaručeného čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva na súde zaručeného čl. 46 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie zaručeného čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ď ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a argumentácia sťažovateľa 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 16. septembra 2019 doručená ústavná sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 2 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) č. k. 7 Co 123/2019- ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 17. júna 2020 doručená ústavná sťažnosť , , a (ďalej len „sťažovatelia“) vo veci namietaného porušenia ich základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Nitra (ďalej len „okresný súd“) č. k. 15 Er 961/2013-132 z 3. apríla 2020 (ďalej len „napa ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. III. ÚS 372/2020-11 z 8. októbra 2020 prijal na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. (ďalej len ,,zákon o ústavnom súde), ktorou namietal porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republik ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 13. júla 2019 elektronicky doručená ústavná sťažnosť , , , a , , (ďalej len „sťažovatelia“), ktorou namietajú porušenie svojho základného práva na ochranu vlastníctva podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, základného práva podľa čl. 11 ods. 1 a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), ako aj práv podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základn ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a argumentácia sťažovateľky 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. III. ÚS 437/2020-8 z 12. novembra 2020 prijal na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), právne zastúpenej JUDr. Lubomírom Müllerom, euroadvokátom, Symfonická 1496/9, Praha, vo veci namietaného porušenia jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie jej záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovo ...
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6 Cdo 86/2018 z 30. júla 2019 zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie. 2 3. Vo zvyšnej časti ústavnej sťažnosti nevyhovuje. 4. Najvyšší súd Slovenskej republiky je povinný nahradiť sťažovateľovi trovy konania 346,26 eur (slovom tristoštyridsaťšesť eur a dvadsaťšesť centov) na účet jeho právneho zástupcu Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s. r. o., Hlavná 31, Trnava, do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. Odôvodn en i e : I. 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých uznesení a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 6. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti REO, s. r. o. Košice, Jantárová 30, Košice, IČO 36 174 106 (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia jej základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a 4, čl. 46 ods. 1 a čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 118/2021-7 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 4. februára 2021 v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského prerokoval ústavnú sťažnosť , , , t. č. v Ústave na výkon trestu odňatia slobody , vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ús
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 15. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľa , , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou sa domáha vyslovenia porušenia svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov 2 podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) postupom Okresného súdu Banská Bystrica (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 5 T 75/2018 pri predkladaní dovolania proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 14. februára 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie jeho záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Br ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 86/2021-19 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 4. februára 2021 zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť vo veci namietaného porušenia jeho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 12. augusta 2019 doručená ústavná sťažnosť , , , a , , (ďalej len „sťažovatelia“), obaja zastúpení advokátom , , ktorou namietajú porušenie svojich základných práv podľa čl. 46 ods. 1, čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 36 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Košice II (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 49 Er ...
Uznesenie: o dovolaní považuje ústavný súd za ústavne udržateľné a konštatuje, že mu nemožno vyčítať svojvôľu či neodôvodnenosť, ktoré by mali za následok jeho arbitrárnosť. Sťažovateľ zjavne nebol oprávnenou osobou na podanie dovolania. 14. Ústavný súd v dotknutej časti preto ústavnú sťažnosť odmietol podľa § 56 ods. 2 písm. g) zákona o ústavnom súde ako zjavne neopodstatnenú a do tretice poznamenáva, že k ústavnej sťažnosti nebola priložená kópia uznesenia o dovolaní, v dôsledku čoho nemá zároveň náležitosti ustanovené zákonom v zmysle § 123 ods. 3 zákona o ústavnom súde, čo je z ...

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 03.02.2021, procesne podriadenou ust. § 226 ods. 1, 2 SSP, doručenou dňa 21.12.2020 Krajskému súdu v Bratislave, ako súdu vecne a miestne príslušnému na konanie, sa postupom podľa ust. § 221 ods. 2 zák.č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej aj „SSP“) žalobca domáhal nariadenia jeho bezodkladného prepustenia zo zaistenia alternatívne prepustenia zo zaistenia a uloženia miernejšieho donucovacieho opatrenia podľa osobitného predpisu. Správnemu orgánu vytkol nedostatočné odôvodnenie stanovenej dĺžky doby zaistenia, spôsobujúce nepreskúmateľnosť napadnutého rozhodnutia a právne s ...
Odôvodnenie: dĺžky doby zaistenia nemožno podľa neho považovať za náležité a postačujúce, bol totiž povinný náležite odôvodniť, prečo stanovil dĺžku doby zaistenia práve do 13.03.2021, a to najmä s poukazom na konkrétne administratívne úkony, ktoré bude potrebné za účelom administratívneho vyhostenia vykonať. Vôbec sa nevenoval potrebe uloženia miernejších donucovacích prostriedkov, preukázanie nemožnosti uloženia ktorých, patrí medzi obligatórne náležitosti rozhodnutia, pretože k zaisteniu možno prikročiť až vtedy, pokiaľ nemôžu byť v konkrétnom prípade uplatnené. Zaistenie predstavuje výnimku zo základ ...
Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Žalovaný predložil na Krajský súd v Bratislave dňa 17.02.2021 správnu žalobu podanú právnym zástupcom žalobcu zo dňa 03.02.2021 proti jeho rozhodnutiu č. PPZ-HCP-BA12-49-027/2020-AV vydanému dňa 07.12.2020, ktorým bol žalobca zaistený podľa ustanovenia § 88 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov na základe vykonateľného rozhodnutia o administratívnom vyhostení vydaného dňa 07.10.2020 Oddelením cudzineckej polície Policajného zboru Nové Zámky pod číslom PPZ-HCP-BA12-49-008/2020-AV podľa § 88 ods.1 písm. b) zákona o pobyte cudzincov, dňom vydania rozhodnuti ...
Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Žalovaný predložil na Krajský súd v Bratislave dňa 17.02.2021 správnu žalobu podanú právnym zástupcom žalobcu zo dňa 03.02.2021 proti jeho rozhodnutiu č. PPZ-HCP-BA12-58-012/2020-AV vydanému dňa 02.12.2020, ktorým bol žalobca zaistený podľa ustanovenia § 88 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov na základe vykonateľného rozhodnutia o administratívnom vyhostení vydaného dňa 02.12.2020 Oddelením cudzineckej polície Policajného zboru Nové Zámky pod číslom PPZ-HCP-BA12-58-008/2020-AV podľa § 88 ods.1 písm. b) zákona o pobyte cudzincov, dňom vydania rozhodnuti ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 2.377,63 eura spolu s úrokmi z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 86,99 eura od 05.01.2018 do zaplatenia, zo sumy 1.201,69 eura od 19.10.2019 do zaplatenia a zo sumy 1.088,95 eura od 19.10.2019 do zaplatenia, to všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku. žalobcovi priznal voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu. 2. Svoje rozhodnutie súd prvej inštancie právne odôvodnil podľa § 10 ods. 1, § 10 ods. 6 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd žalobu (v celom rozsahu) zamietol. Východiskovo konštatoval existenciu dvoch práv, ktoré z hľadiska svojho obsahu oprávňujú ich nositeľov k užívaniu nehnuteľnosti rodinného domu č. súp. XXXX kat. úz. F. K. - popri sebe. Ide o právo žalobkyne zodpovedajúce vecnému bremenu doživotného práva úžitku predmetnej domovej nehnuteľnosti a spoluvlastnícke právo v rozsahu 1 žalovanej k danému rodinnému domu; pričom došlo k stretu týchto práv a žalobkyňa sa domáhala rozšírenia priestorov, ktoré užíva, o obývačku na poschodí domu. 2. Okresný súd mal preukázané (a nebolo ...
Odôvodnenie: rozhodnutia preto nemá obsahovať preberanie obsahov dôkazných prostriedkov (podaní účastníkov, listín, výpovedí a pod.) ani obšírnu transpozíciu (prenesenie) textov z odôvodnenia iných súdnych rozhodnutí, či odbornej právnickej literatúry. Vyváženosť, stručnosť a jednoduchosť je požiadavkou na obsahovú primeranosť dôvodov rozhodnutia, jeho zrozumiteľnosť a výstižnosť je prejavom originality veci a individualizácie prístupu k nej súdom; len samotná rozsiahlosť nepredurčuje zachovanie účelu odôvodnenia rozhodnutia a nezabezpečuje jeho správnosť. Účelom odôvodnenia rozhodnutia je logicky, vnútorne ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom žalobu zamietol. Žalovanému 1/ nepriznal nárok na náhradu trov konania. Žalovanému 2/ priznal náhradu trov konania v rozsahu 100%. 2. Svoje rozhodnutie právne odôvodnil podľa § 137 písm. c/, § 215 ods. 1, 2 CSP a vecne tým, že žalobca sa žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 04.10.2018 domáhal, aby súd určil, že žalovaný 1.) je vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. T., zapísaných na LV č. XXXX ako pozemky parcely registra C, parc. č. XXXX - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.641 m2 a parc. č. XXXX - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 ...
Odôvodnenie: rozhodnutia okresného súdu je vecne správne, pričom v jednotlivostiach naň poukazuje aj krajský súd (§ 387 ods. 2 CSP). Takýto postup je v súlade s judikatúrou Ústavného súdu SR, v zmysle ktorej odôvodnenia rozhodnutia prvoinštančného súdu a odvolacieho súdu nemožno posudzovať izolovane, pretože prvoinštančné a odvolacieho konanie z hľadiska predmetu konania tvoria jeden celok (pozri napr. III.ÚS 78/05, II.ÚS 264/08, IV.ÚS 372/08, IV.ÚS 350/09). 23. Súčasne odvolací súd preskúmal i námietky žalovaného 1/ a intervenienta na jeho strane uvedené v ich opravnom prostriedku a po ich preskúmaní dospel k ...
Odôvodnenie: nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v celom rozsahu. Podľa § 209 ods. 3 citovaného zákona výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy konania. Ak sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania povinnosť na plnenie, organizačná zložka Sociálnej poisťovne určí pre ňu lehotu. Podľa § 209 ods. 4 citovaného zákona v odôvodnení rozhodnutia organizačná zložka Sociálnej poisťovne uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bola vedená pri hodno ...
Odôvodnenie: Súd prvej inštancie (ďalej len „okresný súd“) napadnutým rozsudkom ( vo výroku I. ) zamietol žalobu ktorou sa dňa 13.9.2019 domáhal žalobca voči žalovanému zaplatenia sumy vo výške 430 eur s príslušenstvom. Žalovanému proti žalobcovi priznal náhradu trov konania v celom rozsahu ( výrok II). 2. Okresný súd na základe vykonaného dokazovania zistil, že žalobca so žalovaným uzatvoril zmluvu o úvere na základe ktorej mu poskytol úver vo výške 1.600 eur, ktorý je bezúročný a bez poplatkov a ktorý sa žalovaný zaviazal vrátiť mesačnými splátkami vo výške 280 eur, splatnými 24. dňa v kalendárnom mesiaci, so splatno ...
Odôvodnenie: rozhodnutia okresného súdu je vecne správne, pričom v jednotlivostiach naň poukazuje aj krajský súd (§ 387 ods. 2 CSP). Takýto postup je v súlade s judikatúrou Ústavného súdu SR, v zmysle ktorej odôvodnenia rozhodnutí prvoinštančného súdu a odvolacieho súdu nemožno posudzovať izolovane, pretože prvoinštančné a odvolacie konanie z hľadiska predmetu konania tvoria jeden celok (viď napr. III.ÚS 78/05, II.ÚS 264/08, IV.ÚS 372/08). 9. Súčasne odvolací súd preskúmal i námietky žalobcu uvedené v jeho opravnom prostriedku a po ich preskúmaní dospel k záveru, že tieto nie sú dôvodné. 10. S ohľadom k obsahu ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Liptovský Mikuláš rozsudkom č. k. 20Csp/10/2019-279 zo dňa 20. 05. 2019 žalobu zamietol a žalovanému nárok na náhradu trov konania nepriznal. V odôvodnení konštatoval, že žalobou doručenou súdu dňa 21. 12. 2019 sa žalobca domáhal voči žalovanému zaplatenia sumy 1.138,41 eur s príslušenstvom titulom nezaplateného úveru poskytnutého prostredníctvom kreditnej karty na základe zmluvy o vydaní a používaní kreditnej karty uzavretej dňa 20. 08. 2007 medzi právnym predchodcom žalobcu D. D., a. s. a žalovaným. Citujúc ust. § 52 ods. 1, 2, § 54 ods. 2 Občianskeho zákonníka, § 497 Obchod ...
Odôvodnenie: Rozhodnutím Číslo: MT3/PPŤZPaPČ/PPnK/SOC/2019/13102-14 zo dňa 17.12.2019 (ďalej ako rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa alebo prvostupňové rozhodnutie) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí a rodiny Martin (ďalej ako správny orgán prvého stupňa alebo prvostupňový správny orgán) rozhodol podľa § 38 ods. 1 písm. b) bod 1., ods. 6, 7 a § 45 ods. 3 Zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, že s účinnosťou od 01.01.2020 žalobcovi odňal peňažný pr ...
Odôvodnenie: Rozhodnutím Číslo: CA2/OPPKPČ/SOC/2020/42355-4 Č. z.: 2020/61870 vydaným dňa 09.04.2020 (ďalej ako rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa alebo prvostupňové rozhodnutie) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, so sídlom v Čadci (ďalej ako správny orgán prvého stupňa alebo prvostupňový správny orgán) nevyhovel žiadosti pána I. Q., narodeného XX.XX.XXXX, bytom C. XXX, XXX XX C. a nepriznal mu peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie. Podľa odôvodnenia rozhodnutia správneho orgánu prvého stupňa dňa 26.03.2020 bol vydaný pod číslom CA2/OPPKPČ/SOC/2020/42775 č.z.: 2020 ...
Odôvodnenie: 1. 1. Okresný súd Lučenec ako súd prvej inštancie (ďalej aj „okresný súd“ resp. „súd prvej inštancie“ event. „prvoinštančný súd“) rozsudkom č.k. 7Csp/111/2019-88 zo dňa 30. septembra 2020 (ďalej len „napadnutý rozsudok“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi primerané finančné zadosťučinenie vo výške 500,- Eur v lehote 3 dní od právoplatnosti rozsudku (I. výrok). Zároveň uložil žalovanému povinnosť nahradiť žalobcovi plnú náhradu trov konania v lehote 3 dní od právoplatnosti uznesenia súdu prvej inštancie o výške trov konania (II. výrok) a taktiež uložil žal ...
Odôvodnenie: 1. Rozhodnutím Číslo: XXX XXX XXXX X zo dňa 18. februára 2020 (ďalej ako rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa alebo prvostupňové rozhodnutie) Sociálna poisťovňa, ústredie (ďalej ako správny orgán prvého stupňa alebo prvostupňový správny orgán) rozhodla podľa § 73, § 112 ods. 4, § 82 a § 293dx Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon č. 461/2003 Z. z.), že žalobkyni zvyšuje sumu invalidného dôchodku od 24.05.2019 na sumu 220,30 € mesačne. Podľa § 82 a § 293dx Zákona č. 461/2003 Z. z. zároveň žalobkyni od 01. januára 2020 zvýšila invalidný ...
Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Predmetom konania je rozvod manželstva účastníkov konania a úprava pomerov manželov k maloletým deťom na čas po rozvode manželstva rodičov. II. Obsah napadnutého rozhodnutia 2. Okresný súd Poprad ako súd prvej inštancie (ďalej len „súd“) napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že: „ „I. Manželstvo G. X. , rod. U., nar. XX.X.XXXX a A. X. , nar. XX.X.XXXX, uzavreté dňa XX.X.XXXX a zapísané v knihe manželstiev matričného úradu R., vo zväzku XX, ročník XXXX, na strane XXX, pod poradovým číslom XX r o z v á d z a. II. Z v e r u j e mal. X. , nar. XX.X.XXXX a mal. A. , nar. XX.XX.XXXX ...
Odôvodnenie: 1. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, ako prvostupňový orgán verejnej správy (ďalej aj len „úrad“) rozhodnutím č. Q./G./P./XXXX/XXXXX-X zo dňa XX.XX.XXXX zastavil konanie vo veci žiadosti B. Q. (ďalej len „žalobca“) o poskytnutie peňažného príspevku na úpravu bytu zo dňa XX.XX.XXXX. Dôvodom takéhoto rozhodnutia bola skutočnosť, že v porovnaní s prechádzajúcim posúdením zdravotného stavu na základe žiadosti o poskytnutie peňažného príspevku na úpravu bytu zo dňa XX.XX.XXXX nedošlo k žiadnej významnej zmene a vo veci poskytnutia peňažného príspevku na úpravu bytu už bolo právo ...
Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Matka sa podaným návrhom na začatie konania domáhala zvýšenia vyživovacej povinnosti otca vo či mal. A. E.. II. Obsah napadnutého rozhodnutia 2. Okresný súd Humenné ako súd prvej inštancie (ďalej aj ako „súd“) napadnutým rozsudkom rozhodol, cit.: „I. Súd m e n í rozsudok Okresného súdu Humenné č.k. 19P/94/2015-21 zo dňa 27.04.2015 tak, že z v y š u j e výživné zo sumy 30,-- eur mesačne na sumu 100,-- eur mesačne, ktoré je otec povinný platiť matke vždy do 10. dňa v mesiaci od 11.09.2019. II. D l ž n é výživné za obdobie od 11.09.2019 do 10.06.2020 vo výške 693,60 eur povoľu ...
Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Matka sa návrhom doručeným súdu prvej inštancie dňa 14.02.2019 domáhala zverenia maloletých detí do jej osobnej starostlivosti a uloženia povinnosti otcovi prispievať na výživu mal. I. sumou vo výške 350,- eur mesačne a na mal. G. sumou vo výške 350,- eur mesačne. Styk otca s maloletými nežiadal a upraviť. Žiadala priznať nárok na náhradu trov konania. II. Obsah napadnutého rozhodnutia 2. Súd prvej inštancie rozhodol vo veci rozsudkom č. k. 27P/42/2019-156 zo dňa 28.01.2020, ktorý je predmetom tohto odvolacieho konania tak, že cit.: „m e n í rozsudok Okresného súdu Prešo ...
Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Matka žiadala určenie výživného zo strany otca za obdobie od apríla 2016 do augusta 2018 v celkovej výške 11.600,- eur pre maloletého syna W.. Matka návrh odôvodnila tým, že otec v stanovenej dobe neprispieval na výživu mal. syna. 2. Otec s návrhom nesúhlasil. Vo svojej obrane uviedol, že matke k jej rukám poukázal sumu 12.000,eur a táto suma bola určená na chod domácnosti a s tým spojenými nákladmi aj na maloleté dieťa v danom období, za ktoré žiada matka výživné. Namietal, že neexistujú dôvody hodné osobitného zreteľa. Dôvody uvádzané matkou nie sú objektívneho charakteru ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žiar nad Hronom (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom č.k. 23P/23/2020-421 zo dňa 21. októbra 2020 (ďalej len „napadnutý rozsudok“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) rozhodol nasledovne: I. Súd maloletého F. X., nar. XX.X.XXXX zveruje do osobnej starostlivosti matky X. X., nar. XX.X.XXXX, ktorá ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok v bežných veciach. II. Otec maloletého F. X., nar. XX.XX.XXXX je povinný prispievať na výživu maloletého F. X., nar. XX.X.XXXX výživným vo výške 180,-Eur mesačne, vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám matky maloletého X. X., nar ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Bratislava III z 06.02.2020 sp. zn. 3T/98/2019 bol obžalovaný M. W. uznaný za vinného pre zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. zák. (v bode 1/) a pre pokračovací zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. zák. (v bode 2/ až 3/), na tom skutkovom základe, že 1./ v nezistenom období od roku 2011 do roku 2014 na presne nezistených miestach pod rôznymi nepravdivými zámienkami ako strata výplaty, vyplatenie kaucie, zaplatenie lekárskych ošetrení, vydieranie stávkovou mafiou, vybavovanie osobného bankrotu a iné, vylákal s úmyslom viac nevrátiť h ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd odvolaním napadnutým rozsudkom uložil žalovaným 1/,2/ povinnosť zaplatiť žalobcovi spoločne a nerozdielne sumu 234,79 Eur s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne, počítaným zo sumy 26,43 Eur od 26.07.2020 do zaplatenia, 52,09 Eur od 26.08.2020 do zaplatenia, 52,09 Eur od 28.09.2020 do zaplatenia, 52,09 Eur od 26.10.2020 do zaplatenia, 52,09 Eur od 26.11.2020 do zaplatenia, všetko v pravidelných splátkach po 40,- Eur mesačne vždy do 30. dňa toho ktorého mesiaca, počnúc právoplatnosťou rozsudku s tým, že nezaplatením jednej splátky sa stane splatným celý dlh (prvý výrok); vo zvyšku ...
Odôvodnenie: 1. Rozhodnutím č. D2007/10415/7EL1 zo dňa 30.03.2007 priznal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, úsek sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Detva žalobkyni peňažný príspevok za opatrovanie s účinnosťou od 01.02.2017, a to za opatrovanie jej manžela podľa § 64a, § 99 ods. 1, § 103 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V tomto rozhodnutí vychádzal z posudku č. 01142/2007-OPČ/VYB zo dňa 14.03.2007, v ktorom bolo konštatované, že K. W. (man ...
Odôvodnenie: Predmet konania. 1. Predmetom konania je návrh na zvýšenie výživného. Obsah napadnutého rozhodnutia 2. Okresný súd Svidník (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozhodol cit.: „I. Mení rozsudok Okresného súdu Svidník zo dňa 25.01.2019 pod č. k. 3P/120/2018-48 vo výroku I. v časti výživného na navrhovateľku U. U., nar.XX.XX.XXXX tak, že odporkyňa J. U., rod. A., nar.XX.XX.XXXX, je povinná prispievať na výživu navrhovateľky U. U., nar.XX.XX.XXXX zvýšeným výživným zo sumy 30,- eur mesačne na sumu 130,- eur mesačne vždy do 15. dňa v mesiaci vopred na účet č. Y od podania návrhu t.j. od 22.01.2020. II. Žiaden z ú ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Vranov nad Topľou (ďalej „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom č.k. 3C/293/2010-218 zo dňa 28.6.2019 výrokom I. zaviazal žalovaného povinnosťou zaplatiť žalobcovi sumu 4.217,10 eur do 15 dní od právoplatnosti tohto rozsudku, výrokom II. zamietol žalobu čo do zvyšku a výrokom III. náhradu trov konania stranám sporu nepriznal. 2. Čo sa týka ustálenia predmetu konania odvolací súd poukazuje na to, že žalobca sa žalobou domáhal priznania náhrady za užívanie nehnuteľností titulom bezdôvodného obohatenia, a to vo výške 1,66 eur za 1m2 pozemkov zastavaných stavbami a vo výške 0 ...
Odôvodnenie: Rozhodnutím Číslo: RK1/OPPKaPČ/SOC/2019/15358-30 2019/127115 zo dňa 05.11.2019 (ďalej ako rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa alebo prvostupňové rozhodnutie) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok, odbor sociálnych vecí a rodiny (ďalej ako správny orgán prvého stupňa alebo prvostupňový správny orgán) odňal žalobcovi s účinnosťou od 01.06.2018 peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, ktorý poberá žalobca na základe rozhodnutia číslo: 2017/42535 zo dňa 31.03.2017 mesačne vo výške 16,7 % sumy životného ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. žalobu zamietol a výrokom II. žalovanej nepriznal náhradu trov konania. Rozhodoval na základe žaloby, ktorou sa žalobca domáhal od žalovanej zaplatenia sumy 1.002,05 eur spolu sa úrokom z omeškania vo výške 8 % ročne zo sumy 1.002,05 eur od 22.5.2018 do zaplatenia, nakoľko je právnym nástupcom Slovenskej sporiteľne, a.s. (ďalej ako „SLSP“), s ktorým žalovaná uzatvorila zmluvu o úvere, pričom žalovaná porušila svoje povinnosti podľa zmluvy tým, že splátky neplnila riadne. Žiadal preto úhradu dlžnej sumy. Najskôr sa súd prvej inštancie zaoberal tým, či je ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. manželstvo účastníkov konania rozviedol a výrokom II. rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. Rozhodoval na základe návrhu manželky, ktorá sa domáhala rozvodu manželstva z dôvodu neusporiadaných vzťahov. Uviedla, že nezhody trvajú už dlhší čas, manžel jej vyčítal, že ju nebude živiť, preto si hľadala zamestnanie. Trovy konania neuplatnila. Súd po vykonanom dokazovaní mal za preukázané, že manželstvo účastníkov je formálne a neplní si žiadne funkcie, pre ktoré bolo vytvorené. Účastníci spolu nežijú, spoločný n ...
Odôvodnenie: rozsudku má podklad v zistení skutkového stavu a odvolací súd sa s odôvodnením v celom rozsahu stotožňuje, pretože dôvody rozsudku sú správne, na čom nič nemení ani odvolanie, v ktorom sa v podstate iba opakujú skutočnosti tvrdené už v konaní na súde prvej inštancie, s ktorými sa súd riadne a presvedčivo vyrovnal. 12.Predmetom vedeného konania je určenie neplatnosti darovacej zmluvy pre rozpor s dobrými mravmi, ktorý žalobca videl v tom, že neboli dodržané interné cirkevné predpisy žalobcu pri scudzovaní nehnuteľnosti vyžadujúce súhlas Rady Opáta s predmetným prevodom. 12.1.V konaní nebolo sp ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 7 530,56 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,05 % ročne zo sumy 7 530,56 € odo dňa 13.9.2014 do zaplatenia. Žalobcovi priznal proti žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %, o výške ktorého rozhodne súd po právoplatnosti rozsudku samostatným uznesením. 1.1. Svoje rozhodnutie odôvodnil ustanoveniami § 497 Obchodného zákonníka, § 52 ods. 1, 2, 3 a 4, § 53 ods. 9 a § 451 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka a § 4 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie odvolaním napadnutým rozsudkom udelil súhlas matke maloletých detí Q.: Z., nar. XX.XX.XXXX a G., nar. XX.XX.XXXX, na podanie žiadosti namiesto otca maloletých detí na zmenu ich priezviska na priezvisko "M.". O trovách konania rozhodol podľa § 52 CMP tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. Rozhodnutie právne odôvodnil ust. § § 35 Zákona o rodine č. 36/2005. 1.2. Uviedol, že navrhovateľka - matka maloletých detí návrhom podaným dňa 9.3.2020 žiadala o udelenie súhlasu súdu za otca k podaniu žiadosti na zmenu priezviska maloletých detí z priezviska Q. na M. d ...
Odôvodnenie: 1.1 Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zamietol žalobu. Žalovanej priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. V dôvodoch svojho rozhodnutia poukázal na vykonané dokazovanie a po právnej stránke svoje rozhodnutie odôvodnil ustanovením § 628, § 630 Občianskeho zákonníka. Poukázal na zistený skutkový stav, z ktorého vyplynulo, že dňa 04.05.2012 žalobca ako darca daroval žalovanej ako obdarovanej spoluvlastnícky podiel v rozsahu 1/2 v pomere k celku na nehnuteľnostiach pozemok parcely registra ,C" par. č. XXX/X záhrady o výmere XXX m2, pozemok parcely registra "C" par. č. XXX/X z ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Čadca po tom, čo rozviedol manželstvo účastníkov a schválil rodičovskú dohodu pri úprave práv a povinností rodičov k maloletým deťom, zaviazal navrhovateľku nahradiť odporcovi trovy konania v rozsahu 100 %. Svoje rozhodnutie v tejto časti odôvodnil ust. § 55 CMP, keď konštatoval, že to bola navrhovateľka, ktorá dala príčinu k rozvratu manželstva svojou neverou, na strane odporcu súd nezistil žiadne príčiny, ktoré by viedli k rozvratu manželstva a v týchto skutočnostiach potom videl dôvody hodné osobitného zreteľa pre priznanie nároku na náhradu trov konania odporcovi. ...
Odôvodnenie: 1. Odvolaním napadnutým rozsudkom okresný súd žalobu zamietol. O trovách konania rozhodol podľa ust. § 255 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z., Civilného sporového poriadku (ďalej v texte len „CSP“) tak, že žalovaný má nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi v rozsahu 100 %. 1.1 V odôvodnení predmetného rozsudku okresný súd uviedol, že žalobou dourčenou Okresnému súdu Banská Bystrica sa žalobca v upomínacom konaní domáhal vydania platobného rozkazu, ktorým súd uloží žalovanému povinnosť zaplatiť mu sumu 1 716,40 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 1 716, 40 € od 15. 06. 20 ...
Odôvodnenie: Predmet konania 1. Predmetom konania je rozvod manželstva úprava rodičovských práv a povinností voči mal. deťom na čas po rozvode. Obsah napadnutého rozhodnutia 2. Okresný súd Bardejov ako súd prvej inštancie (ďalej len „súd“) napadnutým rozsudkom rozhodol tak že cit.: „Súd manželstvo I. Q., rod. G., nar. XX.X.XXXX a Y. Q., nar. X.X.XXXX, uzavreté dňa X.XX.XXXX, ktoré je zapísané v knihe manželstiev Matričného úradu F., vo zväzku XX, ročník XXXX, na strane XXX, pod poradovým číslom XX r o z v á d z a. Maloletí Y. Q., nar. X.XX.XXXX a G. Q.ová, nar. XX.X.XXXX sa zverujú do osobnej starostlivosti navrhovateľky I. Q.ovej, ...
Odôvodnenie: súdneho rozhodnutia v opravnom konaní nemá odpovedať na každú námietku alebo argument v opravnom konaní, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní (uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 16.11.2011, sp. zn. 6 Cdo 145/2011). 28. Odvolací súd s ohľadom na vyššie uvedené napadnutý rozsudok Okresného súdu Bratislava II č.k. 42Cb/45/2017-198 zo dňa 25.06.2019 v zmysle § 387 ods. 2 CSP potvrdil ako vecne správny. 29. O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté v súlade s § 396 ods.1 CSP v spojení s § 255 ods. 1 CSP tak, že žalovaný má voči žalobcovi nárok na náhradu trov odvo ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie prvým výrokom zmenil rozsudok Okresného súdu Považská Bystrica zo dňa 21.06.2016, č.k. 7C/63/2016 - 28 tak, že otcovi zvýšil vyživovaciu povinnosť na maloletého F. F., nar. XX.XX.XXXX zo sumy 200 eur na sumu 220 eur mesačne od 21.04.2020, ktoré bude poukazovať do 15 - teho dňa v mesiaci vopred k rukám matky dieťaťa. Druhým výrokom súd uložil otcovi dieťaťa zameškané výživné za obdobie od 21.04.2020 do 31.10.2020 v sume 133,50 eur zaplatiť matke do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Tretím výrokom súd zamietol návrh otca na zníženie výživného na malolet ...
Odôvodnenie: 1. Sociálna poisťovňa, ústredie (ďalej aj orgán verejnej správy prvého stupňa) rozhodnutím č. XXXXXXXXX X zo dňa 24.7.2019 zamietla žiadosť žalobcu o starobný dôchodok z 11. júna 2019, pretože v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2, písm. b) až h) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon č. 100/1988 Zb.) získal iba 5 rokov a 5 dní, a preto na starobný dôchodok mu podľa uvedených podmienok k 26. februáru 2018 nárok na starobný dôchodok nevznikol. Súčasne nesplnil ani podmienku vzniku nároku na starobný dôchodok podľa ustanovenia § 174 ods. 1 zák ...
Odôvodnenie: 1. Návrhom doručeným Okresnému súdu Topoľčany dňa 28.12.2018 sa M.. C. I., rod. A., nar. XX.XX.XXXX (navrhovateľka - manželka - matka) domáha rozvodu manželstva s M.. T. I., nar. XX.XX.XXXX (manžel - otec) a úpravy výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode tak, aby maloleté deti boli zverené do osobnej starostlivosti matky, aby obaja boli oprávnení maloleté deti zastupovať a spravovať ich majetok, aby bol otec povinný platiť výživné na maloleté deti vo výške 400 eur mesačne na maloletého L. a 200 eur mesačne na maloletú Q.. Zároveň žiadala upraviť styk otca s maloletými deťmi každ ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie určil, že nehnuteľnosti vedené na LV č. XXXX pre k.ú. Q., a to parcely reg. C: č. 8659 - trvalé trávne porasty o výmere 226 m2, č. 8660/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 458 m2, č. 8660/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 115 m2, č. 8661/1 záhrady o výmere 227 m2, č. 8661/2 - záhrady o výmere 245 m2, č. 8661/3 - záhrady o výmere 142 m2, č. 8661/4 - záhrady o výmere 65 m2, patria do dedičstva po Z. S., nar. XX. XX. XXXX, zomr. XX. XX. XXXX, naposledy bytom Q. č. XXXX (I.). Vo zvyšku, v ktorom sa žalobcovia domáhali určenia, že predmetné ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni 1.942,- eur s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 1.942,- eur od 22. apríla 2020 do zaplatenia do troch dní od právoplatnosti rozsudku, zamietol žalobu v prevyšujúcej časti a priznal žalobkyni proti žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 87,46 %, o výške ktorej rozhodne po právoplatnosti tohto rozsudku samostatným uznesením. 2. 2.1 Súd prvej inštancie vychádzal pri rozhodovaní zo zistenia, že žalobkyňa ako poisťovateľka a žalovaný ako poistený uzatvorili ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Rožňava (ďalej aj súd prvej inštancie alebo súd) napadnutým rozsudkom zaviazal žalovaného k povinnosti zaplatiť žalobkyni 5 % úrok z omeškania od 27.3.2018 do zaplatenia zo sumy 1.251,91 Eur, lehote 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku (I.) a priznal žalobkyni náhradu trov konania proti žalovanému v plnom rozsahu s tým, že o výške tejto náhrady bude rozhodnuté súdom prvej inštancie samostatným uznesením (II.). 2. O priznanom úroku z omeškania rozhodol potom, čo odvolací súd svojim rozsudkom č.k. 5Co/93/2019-157 zo dňa 8.10.2019 potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie čiastočne, ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Zvolen (ďalej aj „okresný súd“, alebo „súd prvej inštancie“, resp. „prvoinštančný súd“) odvolaním napadnutým rozsudkom zo dňa 19. 02. 2020 nariadil predaj bytu č.XX na 6.poschodí bytového domu so súp.č.XXXX a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a príslušenstva vo veľkosti 4177/339049, zapísané na liste vlastníctve č.XXXX pre k.ú. D., obec V., okres V. a spoluvlastníckeho podielu k pozemkom o veľkosti 4177/339049, na ktorých je postavený bytový dom, a to parcela KN-C č.XXXX/XXX, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 244 m2, parcela KNC č.XXXX/XXX ...
Odôvodnenie: súdneho rozhodnutia v opravnom konaní nemá odpovedať na každú námietku alebo argument v opravnom konaní, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní (uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 16.11.2011, sp. zn. 6 Cdo 145/2011). 36. Odvolací súd s ohľadom na vyššie uvedené napadnutý rozsudok Okresného súdu Malacky č.k. 10Cb/97/2016 - 130 zo dňa 29. mája 2019 v zmysle § 387 ods. 2 CSP v napadnutej časti I. a III. výroku potvrdil ako vecne správny. 37. O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté v súlade s § 396 ods. 1 CSP v spojení s § 255 ods. 1 CSP tak, že žalobca má voči ž ...
Odôvodnenie: 1.Okresný súd Spišská Nová Ves (ďalej len súd) rozsudkom z 18.12.2019, č.k. 7Csp/11/2019-99 rozhodol, že žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi istinu 1082,12 €, - úrok z omeškania vo výške 5.00 % ročne zo sumy 1189,12 € od 09.04.2016 do 13.12.2018, - úrok z omeškania vo výške 5.00 % ročne zo sumy 1171,12 € od 14.12.2018 do 08.01.2019, - úrok z omeškania vo výške 5.00 % ročne zo sumy 1153,12 € od 09.01.2019 do 08.02.2019, - úrok z omeškania vo výške 5.00 % ročne zo sumy 1135,12 € od 09.02.2019 do 15.04.2019, - úrok z omeškania vo výške 5.00 % ročne zo sumy 1117,12 € od 16.04.2019 do 14.05.2019 ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice - okolie (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „súd“) napadnutým rozsudkom zamietol žalobu, ktorou žalobca žiadal, aby súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť mu istinu 2.476,36 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5,05 % ročne zo sumy 2.422,77 eur od 24.6.2015 do zaplatenia s tvrdením, že Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 (ďalej aj „pôvodný veriteľ“ alebo „právny predchodca žalobcu“), na základe zmluvy o splátkovom úvere č. 5049604932 uzatvorenej so žalovaným dňa 15.11.2013 poskytla žalovanému bezhotovostný jednorazový úver vo vý ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Námestovo po tom, čo konanie v časti o určenie trvania pracovného pomeru zastavil a žalovanú zaviazal zaplatiť žalobkyni úrok z omeškania náhrady mzdy v sume 4 974,51 eur, vo zvyšnej časti žalobu zamietol a žiadnej zo strán nepriznal nárok na náhradu trov konania. Pri rozhodovaní prihliadol na námietku premlčania vznesenú žalovanou a nepriznal žalobkyni úroky z omeškania, ktorých splatnosť nastala pred 11. 09. 2008, keďže tieto nároky si žalobkyňa uplatnila až podaním zo dňa 11. 09. 2011, t. j. po uplynutí trojročnej premlčacej lehoty. Pri rozhodovaní o nároku n ...
Odôvodnenie: 1.1 Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie určil, že nehnuteľnosti zapísané na LV XXXX kat. úz. L. E. nad X., M. L. E. nad X., okres L. a to parcela registra "C" číslo XXX/X, druh pozemku záhrady o výmere XXX m2, parcela registra "C" číslo XXX/X, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere XXX m2 a rodinný dom so súpisným číslom XXX postavený na parcele registra "C" číslo XXX/X patria do výlučného vlastníctva žalobkyne. Žalobkyňu zaviazal zaplatiť k rukám žalovaného v druhom rade sumu 25.000,- eur do 30 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia. O trovách konania rozhodol tak, že žalovan ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žiar nad Hronom (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom č.k. 23Pc/7/2017-192 zo dňa 05. júna 2020 (ďalej len „napadnutý rozsudok“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) zastavil konanie v časti o vyporiadanie písacieho stola v detskej izbe (prvá výroková veta); do výlučného vlastníctva žalobcu F. U., rod. U., nar. XX.XX.XXXX prikázal z vecí patriacich do BSM pozemok - parcelu registra C-KN parc. č. XXXX, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13m2 a stavbu - garáž so súpis. č. XXXX postavenú na pozemku parcele registra C-KN parc. č. XXXX v k.ú. G. I., obec G. I., okr ...
Odôvodnenie: Predmet konania. 1. Predmetom konania je návrh na zvýšenie výživného. Obsah napadnutého rozhodnutia 2. Okresný súd Humenné (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozhodol cit.: „Súd zvyšuje vyživovaciu povinnosť otca A.. Z. D., nar. XX. X. XXXX voči dcére W. D., nar. XX. X. XXXX zo sumy 7.000,-- CZK na sumu 8.000,-- CZK s účinnosťou od 4. 11. 2019, pričom naposledy bola táto vyživovacia povinnosť určená rozsudkom Okresného súdu v Ostrave zo dňa 9. 7. 2015, č. j. 0 P 221/2004-433 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Ostrave č. j. 56Co 314/2015-465 zo dňa 19. 11. 2015. V prevyšujúcej časti súd návrh ...
Odôvodnenie: 1. Krajskému súdu v Trenčíne bola Krajským súdom v Bratislave postúpená žaloba proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne ústredie č. 0246300702020 zo dňa 12.októbra 2020, ktorým bolo potvrdené upovedomenie Sociálnej poisťovne o začatí vymáhania pohľadávok č.0246300702020 zo dňa 12. augusta 2020 a zamietnuté odvolanie žalobcu. Žalobcu žiadal zrušiť rozhodnutie Sociálnej poisťovne ústredie Ul. 29. augusta 8 a l0, 81363 Bratislava zo dňa 12.10.2020 č. 0246300702020, ako aj upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok Sociálnej poisťovne, pobočka Senica č. 0246300702020 zo dňa 12.08.2020 a vec vrátiť ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava (ďalej aj ako len „orgán verejnej správy nižšieho stupňa“ alebo „pobočka“) oznámením o začatí konania zo dňa 30.09.2019 postupom podľa § 184 ods. 3 a § 185 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 461/2003 Z. z.“ alebo „zákon o sociálnom poistení“) oznámila žalobkyni začatie konania vo veci povinnosti vrátiť sumu nemocenského podľa § 236 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z., ktoré jej bolo vyplatené za obdobie od 11. feb ...
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu (prvostupňového, ale aj odvolacieho), ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (III. ÚS 209/04). Aj Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) vo svojej judikatúre zdôrazňuje, že článok 6 ods. 1 Dohovoru zaväzuje súdy odôvodniť svoje rozhodnutia, ale nemožno ho chápať tak, že vyžaduje, aby na každý argument strany bola daná podrobná odpoveď. Rozsah tejto povinnosti sa môže meniť podľa povahy rozhodnutia. Otázku, či súd sp ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Bardejov (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozhodol takto: „Žalovaný j e p o v i n n ý žalobkyni zaplatiť 2.000,- Eur, v lehote 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. V prevyšujúcej časti súd žalobu z a m i e t a . Žalobkyni priznáva nárok na náhradu trov konania voči žalovanému v rozsahu 100%, o výške ktorých rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník.“ 2. V dôvodoch svojho rozhodnutia uviedol, že žalobkyňa sa podanou žalobou domáhala, aby súd ul ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Lučenec (ďalej aj „okresný súd“, alebo „súd prvej inštancie“, resp. „prvoinštančný súd“) napadnutým rozsudkom žalobu žalobcu zamietol (prvý výrok). O trovách konania rozhodol tak, že žalovaný má voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu, ktorých výška bude vyčíslená v samostatnom uznesení (druhý výrok). 2. Prvoinštančný súd rozhodnutie odôvodnil tým, že hoci sa žalobca ako veriteľ zaviazal poskytnúť žalovanému ako dlžníkovi bezúčelový spotrebiteľský úver v sume 500,- Eur na podklade zmluvy o spotrebiteľskom úvere č. 611800775 zo dňa 26. 02. 2016, žalobca nepreukáza ...
Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Predmetom konania je rozvod manželstva účastníkov konania a úprava pomerov manželov k mal. Q. na čas po rozvode manželstva rodičov. II. Obsah napadnutého rozhodnutia 2. Okresný súd Poprad ako súd prvej inštancie (ďalej len „súd“) napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že: „I. Manželstvo Q. O., nar. XX.XX.XXXX a A. O., rod. Z., nar. XX.X.XXXX uzavreté dňa XX.XX.XXXX a zapísané v knihe manželstiev matričného úradu W. O., vo zväzku XX, ročník XXXX, na strane XXX, pod poradovým číslom XX r o z v á d z a. II. Na čas po rozvode z v e r u j e mal. Q. O., nar. X.XX.XXXX do osobnej st ...
Odôvodnenie: 1.Okresný súd Zvolen (ďalej aj „okresný súd“, alebo „súd prvej inštancie“, resp. „prvoinštančný súd“) odvolaním napadnutým rozsudkom zo dňa uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 4.948,Eur spolu s 8,75% ročným úrokom z omeškania od 22. 12. 2012 do zaplatenia a to do troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku (prvý výrok) a v prevyšujúcej časti žalobu zamietol (druhý výrok). O nároku na náhradu trov konania súd prvej inštancie rozhodol tak, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi trovy konania vo výške nároku 57,42% (tretí výrok). Z odôvodnenia rozsudku prvoinštančného súdu vyplý ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 3.370,20 eur s úrokom z omeškania vo výške 0,02 % denne zo sumy 21.241,84 eur od 17.5.2018 do 24.7.2018, úrokom z omeškania vo výške 0,02 % denne zo sumy 3.370,20 eur od 25.7.2018 do zaplatenia, a to všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku. O trovách konania rozhodol tak, že žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. Vychádzal zo zistenia, že žalovaný ako dodávateľ a E. H. ako objednávateľ uzavreli dňa 13.12.2017 Zmluvu o poskytovaní služieb č. W., v zmysle ktorej sa žalovan ...
Odôvodnenie: 1. 1. Okresný súd Zvolen ako súd prvej inštancie (ďalej aj „okresný súd“ resp. „súd prvej inštancie“ event. „prvoinštančný súd“) rozsudkom č.k. 10C/14/2020 - 100 zo dňa 23. septembra 2020 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 60,78 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne z uvedenej istiny za dobu omeškania od 16. decembra 2018 do zaplatenia, v lehote do troch dní od právoplatnosti rozsudku (prvý výrok) a v prevyšujúcej časti žalobu zamietol (druhý výrok). Zároveň žalobcovi priznal voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 40 % (tretí výrok). 1. 2. V odôvo ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 520,31 eura spolu s úrokom z omeškania vo výške 5,05 % ročne zo sumy 520,61 eur od 16.01.2015 do zaplatenia v lehote 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. O nároku na náhradu trov konania rozhodol tak, že žalobca má voči žalovanému nárok na náhradu trov v rozsahu 100%. Svoje rozhodnutie odôvodnil ustanoveniami ust. § 788, § 801 ods. 2, § 803 ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 255 ods. 1, § 262 ods. 1,2 CSP ako aj zisteným skutkovým stavom na základe čoho dospel k záveru, že žaloba žalobcu je dôvodne ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom (v poradí druhým) súd prvej inštancie zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi sumu 482,91 eura v mesačných splátkach po 100 eur mesačne, vždy do 25. dňa v mesiaci, počnúc právoplatnosťou tohto rozsudku, s tým, že omeškanie s plnením jednej splátky má za následok splatnosť celého plnenia. V časti o zaplatenie zmluvného úroku vo výške 19,50% ročne zo sumy 717,49 eura od 1.11.2017 do zaplatenie súd žalobu zamietol. O náhrade trov konania rozhodol tak, že žalobca má nárok voči žalovanej na náhradu trov konania vo výške 100%. V dôvodoch rozhodnutia poukázal na obsah žaloby, kt ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie I. žalobu o 1.540 eur s 8 %-ným ročným úrokom z omeškania zo sumy 1.500 eur od 11.7.2018 do zaplatenia zamietol, II. žalovanej priznal nárok voči žalobkyni na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Právne svoje rozhodnutie odôvodnil ustanoveniami § 2 ods. 2 písm. a/, § 13 ods. 1, 2, § 56 ods. 1, § 66 ods. 6, § 134, § 261 ods. 1, § 263 ods. 1, § 566 ods. 1, § 567 ods. 1 a 2, § 571 ods. 2, § 576 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Vecne dôvodil, že v predmetnom konaní sa žalobkyňa domáhala z ...
Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Matka sa návrhom doručeným súdu prvej inštancie dňa 23.10.2019 domáhala úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom. II. Obsah napadnutého rozhodnutia 2. Súd prvej inštancie rozhodol vo veci rozsudkom č.k. 4P/227/2019-49 zo dňa 04.02.2020 tak, že cit.: „Z v e r u j e maloletých V. Č., N.. XX.XX.XXXX, A. Č.K., N.. XX.XX.XXXX, F. Č., N.. XX.XX.XXXX P. Q. Č., N.. XX.XX.XXXX do osobnej starostlivosti matke, ktorá je oprávnená a povinná sa o maloletých osobne starať, pričom právo zastupovať maloletých a spravovať ich majetok majú obaja rodičia. Otec je p o v i ...
Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Matka sa návrhom doručeným súdu prvej inštancie dňa 20.12.2018 domáhala zverenia maloletých detí D. N. D. do jej výchovy a starostlivosti, uloženia povinnosti otcovi prispievať na výživu mal. D. sumou vo výške 100,- eur mesačne a na výživu mal. D. sumou vo výške 100,- eur mesačne od 01.09.2018, zaplatenia dlžného výživného v splátkach po 50,- eur mesačne spolu s bežným výživným. Styk nežiadala upraviť z dôvodu, že na tomto sa rodičia vedia dohodnúť. II. Obsah napadnutého rozhodnutia 2. Súd prvej inštancie rozsudkom zo dňa 10.06.2020 rozhodol tak, že cit.: „Zveruje maloleté d ...
Odôvodnenie: týchto dispozitívnych úkonov žalobcu malo dve argumentačné línie, a to jednak poukázanie na rôzne výklady ustanovenia o notifikačnej povinnosti vychádzajúce z obsahu súdneho spisu, v ktorom sa nachádzajú nasledovné výklady ustanovenia o notifikačnej povinnosti: 1/ napádaná časť ustanovenia o notifikačnej povinnosti „k 15. augustu“ je vyjadrením času, ku ktorému má úkon zodpovedať skutkovému stavu, čo je argumentácia uvádzaná žalobcom a rovnaký výklad použil rozdielny žalobca i v konaní „tunajšieho súdu“ sp.zn. 18Cb/256/2017; 2/ napádaná časť ustanovenia o notifikačnej povinnosti „k 15. augus ...
Odôvodnenie: 1) Napadnutým rozsudkom súd vo výroku I rozhodol, že žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi 210,32 eur s úrokom z omeškania 5% ročne od 16.06.2017 do zaplatenia, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a vo výroku II žalobu vo zvyšnej časti zamietol. Vo výroku III žalovanej nepriznal náhradu trov konania. Pri rozhodovaní vychádzal z ust. § 52 Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 369 ods. 1, 3 a ust. § 497 Obchodného zákonníka a § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z. a dospel k záveru, že žaloba je dôvodná iba čiastočne. Vykonaným dokazovaním zistil, že strany sporu dňa 09.05.2012 uzatvorili úverovú zmluvu, kt ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 63.085 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne od 1.1.2011 do zaplatenia. Súčasne priznal žalobcovi náhradu trov konania v plnom rozsahu. 2. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že žalobca sa žalobou doručenou súdu dňa 28.12.2012 domáhal, aby súd zaviazal žalovaného zaplatiť sumu 41.292 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne od 1.1.2011 do zaplatenia titulom nevyplatenia členského podielu v správnej výške po zániku jeho členstva u žalovaného. Žalobca žalobu odôvodnil tým, že čl ...
Odôvodnenie: 1) Napadnutým rozsudkom súd rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 408,- eur, spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 408,- eur od 02.04.2020 do zaplatenia, a to do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a zároveň priznal žalobcovi proti žalovanému nárok na náhradu trov konania v celom rozsahu. 2) Svoje rozhodnutie odôvodnil ust. § 4 ods. 2 písm. b) Zákona o povinnom zmluvnom poistení v spojení s ust. § 427 ods. 1, 2, ust. § 442 ods. 1, ust. § 524 ods. 1 a ust. § 525 Občianskeho zákonníka, keď konštatoval, že žalobcom uplatňovaný nárok na náhradu nákladov za užívani ...
Odôvodnenie: 1) Napadnutým rozsudkom súd zamietol žalobu žalobcu, považujúc ju za nedôvodnú. Pri rozhodovaní vychádzal z ust. § 52 ods. 1 OZ v spojení s ust. § 9 ods. 1, 2 a ust. § 11 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení účinnom do 31.12.2012 a dospel k záveru, že zmluva o spotrebnom úvere č. 604 325 zo dňa 21.08.2012 uzatvorená medzi právnym predchodcom žalobcu (R. J., I.) a žalovanou, na základe ktorej poskytol právny predchodca žalobcu žalovanej úver vo výške 5.000,- eur neobsahuje požadovaný údaj - celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, ako aj uvedenie všetkých predpokladov použitých na výpočet ...
Odôvodnenie: 1/ Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zamietol žalobu žalobcov 1, 2, ktorou sa voči žalovanej domáhali určenia, že zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 13. 3. 2008 č. XXX/ XXXXXX/XX-XXX/XXX, uzavretá medzi žalobcami ako záložcami a žalovanou ako záložným veriteľom, je neplatná. Súd po vykonanom dokazovaní skutkovo ustálil, že zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg. č. XXX/XXXXXX/XX-XXX/XXX zo dňa 13. 03. 2008 bola medzi žalobcami ako záložcami a žalovanou ako záložným veriteľom uzatvorená za účelom zabezpečenia úveru. Úver vo výške 3.100.000, - Sk bol p ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Zvolen (ďalej aj „okresný súd“, alebo „súd prvej inštancie“, resp. „prvoinštančný súd“) odvolaním napadnutým rozsudkom zo dňa 20. 05. 2020 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 61,52 Eur s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne z istiny 9,74 Eur od 10. 12. 2016 do zaplatenia, zo sumy 15,71 Eur od 10. 01. 2017 do zaplatenia, zo sumy 10,72 Eur od 07. 02. 2017 do zaplatenia, zo sumy 15,71 Eur od 07. 03. 2017 do zaplatenia, zo sumy 9,64 Eur od 07. 04. 2017 do zaplatenia ako aj zmluvnú pokutu vo výške 95,84 Eur, to všetko v lehote do 3 (troch) dní od právoplatnosti rozsudku ( ...
Odôvodnenie: 1. Matka sa návrhom podaným na prvoinštančnom súde dňa 2.7.2020 domáhala zvýšenia výživného na mal. A. zo sumy 110 eur na sumu 200 eur mesačne s účinnosťou od 1.7.2020, keď návrh zdôvodnila tým, že maloletý je narodený mimo manželstva, otcovstvo k nemu je usporiadané, dieťa je rozsudkom súdu zverené do jej osobnej starostlivosti a otec je zaviazaný platením výživného, ktoré bolo naposledy upravované rozsudkom súdu sp. zn. 10P/118/2017 zo dňa 15.1.2018 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Nitre sp. zn. 9CoP/13/2018 zo dňa 2.8.2018, tak, že súd zvýšil vyživovaciu povinnosť zo sumy 90 eur na sum ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom rozhodoval o návrhu matky na zvýšenie výživného z dovtedajších 120 eur mesačne na 200 eur na maloletého Y.. Rozhodol tak, že zvýšil výživné z doterajších 120 eur mesačne na 150 eur mesačne a nedoplatok na zročnom zvýšenom výživnom v celkovej výške 360 eur povolil otcovi splácať po 15 eur spolu s bežným výživným od právoplatnosti rozhodnutia. Žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania. 2. Súd prvej inštancie vec právne posúdil podľa §§ 62, 75 a 78 Zákona o rodine a vychádzal zo zistení, že doposiaľ bola výška vyživovacej povinnosti ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi zmenkový úrok vo výške 6 % ročne zo sumy 12.000,- eur od 02.02.2016 do 23.06.2016 a zmenkovú odmenu vo výške 20,- eur. V zostávajúcej časti súd žalobu zamietol a zároveň priznal žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 95,08 %. 2. V odôvodnení napadnutého rozhodnutia súd prvej inštancie uviedol, že žalobca sa návrhom doručeným súdu dňa 28.01.2019 domáhal, aby súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 6.000,- eur spolu s príslušenstvom titulom predloženej zmenky vystavenej ...
Odôvodnenie: Administratívne konanie 1. Oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru Rimavská Sobota (ďalej len „prvostupňový orgán verejnej správy“), ktoré je podľa § 125 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o pobyte cudzincov”) miestne a vecne príslušné na konanie vo veciach pobytu cudzincov podľa § 54 ods. 2 písm. a) Zákona o pobyte cudzincov rozhodnutím č. PPZ-HCP-BB6-773-030/2019-PP zo dňa 29.10.2019 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“) zamietlo žiadosť žalobcu o udelenie dlhodobého pobytu na území S ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca podal na Krajský súd v Košiciach elektronicky prostredníctvom portálu e-žaloby dňa 26.12.2019 správnu žalobu z 24.12.2019, ktorou žiadal zrušiť rozhodnutie žalovaného Okresného úradu Košice, odbor opravných prostriedkov č. OU-KE-OOP2-2019/043853 zo dňa 28.10.2019 (v ďalšom texte aj: preskúmavané rozhodnutie), ako je rozhodnutie Okresného úradu Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii č. OU-KE-OCDPK-2019/021897 zo dňa 09.07.2019, ktoré mu predchádzalo (v ďalšom texte aj: rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa, resp. prvostupňové rozhodnutie správneho orgánu), a vrátiť v ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom žalobu zamietol. Žalovanej nárok náhradu trov konania nepriznal. 1.1. Svoje rozhodnutie odôvodnil ustanoveniami § 497 Obchodného zákonníka, § 52 ods. 1, 2, 3 a 4, § 53 ods. 9, § 100 ods. 1, § 101, § 103 a § 565 Občianskeho zákonníka a § 1 ods. 2 a § 2 písm. a/, b/ a d/ zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom v čase uzatvorenia zmluvy (ďalej ako „zákon o spotrebiteľských úveroch“). Z vykonaného dokazovania mal súd prvej inštancie za preukáz ...
Odôvodnenie: Predmet konania 1. Predmetom konania je zrušenie náhradnej osobnej starostlivosti. Obsah napadnutého rozhodnutia 2. Okresný súd Prešov ako súd prvej inštancie (ďalej len „súd prvej inštancie") rozhodol cit.: „m e n í rozsudok Okresného súdu Prešov, č.k. 30 P 405/2016-28 zo dňa 15.5.2017 tak, že: r u š í mal. J. J., nar. X.XX.XXXX náhradnú osobnú starostlivosť, ktorú vykonávala stará matka X. J., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom X. - Q. XX, m e n í rozsudok Okresného súdu Prešov, č.k. 28P/56/2018-45 zo dňa 1.10.2018 v spojení s opravným uznesením Okresného súdu Prešov, č.k. 28P/56/2018-46 zo dňa 29. ...
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu (prvostupňového, ale aj odvolacieho), ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (pozri napr. III. ÚS 209/04). Aj Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) vo svojej judikatúre zdôrazňuje, že čl. 6 ods. 1 dohovoru zaväzuje súdy odôvodniť svoje rozhodnutia, ale nemožno ho chápať tak, že vyžaduje, aby na každý argument strany bola daná podrobná odpoveď. Rozsah tejto povinnosti sa môže meniť podľa povahy rozhodnutia. Otázku, č ...
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie 1. Správny orgán prvého stupňa - Daňový úrad Košice prvostupňovým rozhodnutím č. 102186867/2019 zo dňa 18.9.2019 rozhodol podľa § 68 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) tak, že určil žalobkyni ako daňovému subjektu rozdiel v sume daňovej straty 589 117,50 Eur na dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2012 a znížil žalobkyni daňovú stratu za zdaňovacie obdobie 2012 zo sumy 784 618,37 Eur na sumu 195 500,87 Eur. 2. Žalobkyňa vo včas po ...
Odôvodnenie: 1. Odvolaním napadnutým rozsudkom okresný súd návrh navrhovateľa na zníženie vyživovacej povinnosti zamietol. Zároveň, počnúc dňom 15. 10. 2019 zrušil vyživovaciu povinnosť navrhovateľa voči odporcovi X.X VU. nar. XX. XX. XXXX, naposledy stanovenú rozsudkom Okresného súdu Prešov č. k. 14Pc/9/2016-108 zo dňa 24. 03. 2017; o trovách konania rozhodol okresný súd podľa ust. § 52 zákona č. 161/2015 Z. z., Civilného mimosporového poriadku (ďalej len „CMP“) tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. 1.1 V odôvodnení predmetného rozsudku okresný súd uviedol, že navrhovateľ sa pôvodne ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1.Daňový úrad Trnava ako prvostupňový správny orgán svojim rozhodnutím číslo: 101487494/2019 z 2. septembra 2019 vyrubil žalobcovi úrok z omeškania v sume 1 719,30 Eur za nezaplatenie dane z pridanej hodnoty vyrubenej podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie júl 2014 v ustanovenej lehote a v ustanovenej výške. Zároveň určil, že úrok z omeškania je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení úroku z omeškania na účet Daňového úradu Trnava, vedený v Štátnej pokladnici, č. účtu: Z.. 2.Prvostupňový správny orgán svoje rozh ...
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 26.03.2019, doručenou Krajskému súdu v Košiciach dňa 28.03.2019, sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 100133605/2019 zo dňa 11.01.2019 ako i rozhodnutia Daňového úradu Košice, pobočka Trebišov (ako správny orgán prvého stupňa alebo správca dane) č. 524131/2018 zo dňa 14.09.2018 a vrátenia veci žalovanému na ďalšie konanie. 2. Žalovaný rozhodnutím č. 100133605/2019 zo dňa 11.01.2019 potvrdil rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa č. 524131/2018 zo dňa 14.09.2018, ktorým bol žalobcovi určený rozdiel dane z pridanej hodnoty v sume 21.623,42 eur za zda ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi 70 000,- eur s úrokom z omeškania vo výške 6 % ročne od 16. 10. 2013 do zaplatenia a takisto uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi na účet jeho právneho zástupcu náhradu trov právneho zastúpenia vo výške 1 134,66 eur a iných trov konania vo výške 4 200,- eur, vo zvyšnej časti súd žalobu zamietol. Vykonaným dokazovaním dospel k záveru, že došlo k poskytnutiu peňažných prostriedkov priamo žalovanej spolu vo výške 69 810,20 eur, a aj plnenie súdnej exekútorke JUDr. Verešovej vo výške 279,80 eur bolo zo strany žalobcu poskytnuté ...
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 26.03.2019, doručenou Krajskému súdu v Košiciach dňa 28.03.2019, sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 100193190/2019 zo dňa 16.01.2019 ako i rozhodnutia Daňového úradu Košice, pobočka Trebišov (ako správny orgán prvého stupňa alebo správca dane) č. 101824654/2018 zo dňa 17.09.2018 a vrátenia veci žalovanému na ďalšie konanie. 2. Žalovaný rozhodnutím č. 100193190/2019 zo dňa zo dňa 16.01.2019 potvrdil rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa č. 101824654/2018 zo dňa 17.09.2018, ktorým bol žalobcovi vyrubený rozdiel dane z pridanej hodnoty v sume 98. ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Daňový úrad Trnava (ďalej aj ako len „správca dane“) rozhodnutím číslo: 102056489/2019 z 2. septembra 2019 (ďalej aj ako len „prvostupňové rozhodnutie“) vyrubil daňovému subjektu (žalobcovi) úrok z omeškania v sume 2 558,60 eur za nezaplatenie dane z pridanej hodnoty vyrubenej podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie november 2014 v ustanovenej lehote a v ustanovenej výške. Zároveň určil, že úrok z omeškania je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení úroku z omeškania na účet Daňového úradu Trnava, vedený v Š ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Revúca (ďalej aj „okresný súd“, alebo „súd prvej inštancie“, resp. „prvoinštančný súd“) napadnutým rozsudkom zastavil konanie v časti zaplatenia odplaty 56,- Eur, zmluvnej pokuty 33,- Eur, poplatkov za upomienky 180,- Eur, zmluvného úroku 44 % ročne zo sumy 200,- Eur od 10. 12. 2015 do 07. 01. 2016 a zmluvného úroku 44 % ročne zo sumy 170,- Eur od 08. 01. 2016 do zaplatenia (I. výrok). Ďalším výrokom žalobu zamietol (II. výrok). Žalovanému náhradu trov konania nepriznal (III. výrok). 2. Prvoinštančný súd rozhodnutie odôvodnil tým, že ohľadne zaplatenia odplaty 56,- Eur, zmluvnej p ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Veľký Krtíš (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom č.k. 2C/157/2016-419 zo dňa 25. júna 2020 (ďalej len „napadnutý rozsudok“ alebo „napadnuté rozhodnutie“), rozhodol nasledovne: I. Súd určuje, že žalobca je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, a to bytu č.XX vo vchode XX, nachádzajúcom sa na 3. poschodí bytového domu so súpisným číslom XXX na ulici B. vo B. S., postavený na parc.reg. „C“, parc.č.XXXX, zapísaný na LV č.XXXX, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Veľký Krtíš pre Okres Veľký Krtíš, Obec Veľký Krtíš, k.ú. Veľký Krtíš a k tomu prislúchajúcemu podielu na ...
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou, doručenou súdu dňa 15.2.2021 prostredníctvom žalovaného, sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. PPZ-HCP-BA5-88-027/2020-AV zo dňa 22.11.2020 (napadnuté rozhodnutie) o predĺžení zaistenia a svojho bezodkladného prepustenia zo zaistenia. 2. Žaloba bola odôvodnená tým, že napadnuté rozhodnutie nie je v časti stanovenia dĺžky predĺženia zaistenia náležite odôvodnené, čo robí rozhodnutie nepreskúmateľným a zasahujúcim do základných ľudských práv žalobcu, najmä do práva na slobodu pohybu. Žalobca ďalej namietal to, že sa žalovaný v odôvodnení napadnutého rozhodnuti ...
Odôvodnenie: 1. Včas podanou správnou žalobou vo veci zaistenia, podanou žalovanému dňa 4.2.2021, doručenú správnemu súdu dňa 15.02.2021, žiadal právny zástupca žalobcu zrušiť rozhodnutie žalovaného Oddelenie cudzineckej polície PZ Trenčín, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín č. PPZ-HCP-BB8-2-011/2021AV zo dňa 15.1.2021 o predĺžení lehoty zaistenia žalobcu a nariadiť, aby bol žalobca bezodkladne prepustený zo zaistenia. I. Administratívne konanie 2. Napadnutým rozhodnutím č. PPZ-HCP-BB8-2-011/2021-AV zo dňa 15.1.2021 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie") podľa § 88 ods. 4 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov ...
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 29.01.2021, procesne podriadenou ust. § 226 ods. 1, 2 SSP, doručenou dňa 15.02.2021 Krajskému súdu v Bratislave, ako súdu vecne a miestne príslušnému na konanie, sa postupom podľa ust. § 221 ods. 2 zák.č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej aj „SSP“) žalobca domáhal nariadenia jeho bezodkladného prepustenia zo zaistenia a uloženia miernejšieho donucovacieho opatrenia podľa osobitného predpisu. Správnemu orgánu vytkol nedostatočné zistenie skutkového stavu veci a nedostatočné odôvodnenie dĺžky doby zaistenia, spôsobujúce nepreskúmateľnosť napadnutého rozhodnutia. Právne svo ...
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom napadnutým odvolaním súd prvej inštancie výrokom I. zvýšil s účinnosťou od 01.07.2019 výživné otca na maloletého S., nar. XX.XX.XXXX zo sumy 300,-Eur mesačne na sumu 403,-Eur mesačne, ktoré výživné je otec povinný platiť vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám matky. Výrokom II. určil, že nedoplatok na zročnom výživnom za obdobie od 01.07.2019 do 29.02.2020 pre maloletého S. v sume 824,00 Eur sa otcovi povoľuje zaplatiť v splátkach vo výške 30,-Eur mesačne, spolu s bežným výživným počnúc mesiacom nasledujúcim po právoplatnosti rozsudku s tým, že omeškanie s plnením jednej splátky má ...
Odôvodnenie: rozhodnutia súdu prvej inštancie je v tejto jeho časti vecne správne, pričom v jednotlivostiach naň poukazuje aj odvolací súd. Z uvedených dôvodov sa odvolací súd v odvolacom konaní obmedzil iba na konštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia (§ 387 ods. 2 CSP). 25. Súčasne odvolací súd preskúmal i námietky otca maloletých detí uvedené v jeho opravnom prostriedku voči napadnutému rozsudku a po ich preskúmaní dospel k záveru, že tieto nie sú dôvodné. 26. Podstatou odvolacích námietok otca bolo to, že v danom prípade neboli naplnené podmienky pre aplikáciu ust. § 63 ods. 1 Zákona o ...
Odôvodnenie: I. administratívne rozhodnutia 1. Žalovaný rozhodnutím č.101123343/2018 zo dňa 07.06.2018 podľa § 74 ods. 4 Daňového poriadku potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Bratislava číslo 45133/2018 zo dňa 22.01.2018, ktorým podľa ustanovenia § 55d zákona číslo 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov prvostupňový správny orgán nevyhovel žiadosti žalobcu o vrátenie dane číslo NL2017000000669985 zo dňa 28.09.2017 za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 v sume 491.361,84 €. 2. Predmetné rozhodnutie bolo odôvodnené predovšetkým tým, že odvolací orgán sa s tvrdením daňového subjektu, ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zaviazal žalovaného povinnosťou vypratať nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území K. E., obec E., okres L. a to pozemok parcela registra „C“ č. XXX/XX zastavané plochy a nádvoria o výmere XXX m2 zapísaný na LV č. XXXX, parcela registra „C“ č. XXX/XX zastavané plochy a nádvoria o výmere XXX m2 zapísaný na LV č. XXXX, parcela registra „C“ č. XXX/XX zastavané plochy a nádvoria o výmere XXXX m2 zapísaný na LV č. XXXX, parcela registra „C“ č. XXX/XX ostatná plocha o výmere XXXX m2 zapísaný na LV č. XXXX, parcela registra „E“ č. XXX/X orná pôda ...
Odôvodnenie: 1.Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zamietol návrh otca na zníženie výživného a o trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. 1.1.Za preukázaný mal skutkový stav, z ktorého zistil, že naposledy bola vyživovacia povinnosť pre maloleté deti upravená rozsudkom Okresného súdu v Nových Zámkoch č. k. 12P/3/2016-240 zo dňa 29. 09. 2016 právoplatným dňa 30. 06. 2017 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Nitre č. k. 8CoP/15/2017-276 zo dňa 19. 05.2 017, ktorým súd zvýšil výživné na vtedy maloletého Q. zo sumy 80 eur mesačne na 100 eur mesačne, na malolet ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu zamietol a žalovanému priznal náhradu trov konania v plnej výške. 2. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobkyňa sa žalobou domáhala určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru, ktorý mala uzatvorený na základe pracovnej zmluvy zo dňa 27. 09. 2002. Žalobkyňa pracovala na pracovnej pozícii predavačka od roku 2002 nepretržite. Od poslednej dohody o zmene pracovnej zmluvy zo dňa 17. 12. 2008 vyplýva, že došlo ku zmenám v mzdových podmienkach v tom, že výška základnej sumy je 690 eur. Z dohody o skončení pracovného pomeru vyplýva, že strany ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. schválil rodičovskú dohodu, ktorou maloletého K. H., nar. XX.XX.XXXX, zveril do osobnej starostlivosti matky, pričom zastupovať maloletého a spravovať jeho majetok budú obaja rodičia a upravil styk otca s maloletým tak, že otec je oprávnený stýkať sa s maloletým K. každú párnu sobotu v roku v čase od 09.00 hodiny do 18.00 hodiny v domácnosti otca za prítomnosti matky a každú párnu stredu v roku v čase od 15.00 hodiny do 17.00 hodiny na detskom ihrisku pri Základnej umeleckej škole v E. F., so sídlom E. XXX/XXA, za prítomnosti matky. Rodičia sa ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal od žalovaného zaplatenia sumy 354,93 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne z častí dlžnej sumy odo dňa ich splatnosti až do zaplatenia. Žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť žalovanému náhradu trov konania v rozsahu 100 % do 15 dní od právoplatnosti uznesenia o ich výške. 1.1 Žalobcom uplatnený nárok posudzoval podľa ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 01.01.2012 (ďalej aj „zákon ...
Odôvodnenie: 1.1 Rozsudkom súd prvej inštancie žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 531 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5,5% ročne zo sumy 531 eur od 16.8.2013 do zaplatenia, do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku (výrok I.). 1.2.1 Z vykonaného dokazovania mal za preukázané, že žalovaný u žalobcu pracoval na pozícii vodič (vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy) na základe pracovnej zmluvy zo dňa 13.8.2013 v ktorej bola dohodnutá skúšobná doba v trvaní 3 mesiacov. Žalovaný počas skúšobnej doby pri plnení pracovných úloh žalobcu dňa 15.8.2013 v areáli spoločnosti žalobcu pri cúvaní ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom určil, že G. D. (ďalej aj „otec dieťaťa“), nar. 15.11.1976 je otcom dieťaťa G. C., nar. XX.XX.XXXX z matky I. C., nar. XX.XX.XXXX (I. výrok); konanie v časti o zverení dieťaťa G. C., nar. XX.XX.XXXX do osobnej starostlivosti matky I. C., nar. XX.XX.XXXX zastavil (II. výrok); otcovi G. D., nar. XX.XX.XXXX uložil povinnosť prispievať na výživu dieťaťa G. C., nar. XX.XX.XXXX sumou 150,- Eur mesačne počnúc dňom 01.03.2018, splatnou vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám dieťaťa G. C., nar. 22.02.2002 (III. výrok); otcovi G. D., nar. XX.XX.XXXX uložil pov ...
Odôvodnenie: napadnutého rozsudku je podľa neho nepresvedčivé, nemajúce oporu v právnych predpisoch a porušuje tak jeho právo na spravodlivý proces. 3. Kolízny opatrovník vo vyjadrení k odvolaniu manžela navrhol rozhodnúť na základe dostupných dôkazov s poukazom na najlepší záujem mal. detí. 4. Manželka vo vyjadrení k odvolaniu manžela navrhla potvrdiť napadnuté výroky rozsudku ako vecne správne. Poukázala na takmer všetky pojednávania v danej veci, kde medzi ňou a manželom dochádzalo ku otvoreným konfliktom, hádkam, pričom nemožno hovoriť, že by ona bola ich iniciátorom. Manžel neustále vystupoval agresívne ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. otcovi uložil povinnosť prispievať na výživu maloletej Q., nar. XX. XX. XXXX zvýšeným výživným zo sumy 120 eur na sumu 160 eur mesačne (ďalej v rozhodnutí „mal. Q.“) a na výživu maloletého N., nar. XX. XX. XXXX zvýšeným výživným zo sumy 100 eur na sumu 130 eur mesačne (ďalej v rozhodnutí „mal. N.“), (obe deti ďalej v rozhodnutí spolu označené len „maloleté deti“), vždy do 15.-teho dňa v mesiaci vopred k rukám matky, počnúc dňom 01. 09. 2020. Výrokom II. uložil otcovi zaplatiť zaostalé výživné za obdobie od 01. 09. 2020 do 21. 10. 2020 pre mal. Q ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom žalobu zamietol a žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Vykonaným dokazovaním mal preukázané, že dňa 05.06.2014 uzatvorila žalobkyňa so žalovaným zmluvu a zmluvu o zabezpečení č. XXXXXXXXX, ktorej predmetom bolo poskytnutie úveru za účelom kúpy osobného motorového vozidla. Na základe tejto zmluvy bol žalobkyni poskytnutý úver vo výške 19.250,- eur a dohodnuté splátky bez poistenia 350,45 eur, splátka s poistením 445,37 eur, dátum prvej splátky 20.06.2014, ďalšie splátky splatné k 20. dňu v mesiaci. Celková čiastka s poistením ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom v spojení s uznesením č.k. 8Cb/10/2018-316 zo dňa 16. júla 2020 (ďalej len ,,rozsudok“) okresný súd výrokom I. rozhodol, že žalovaná v 2/ rade je povinná zaplatiť žalobcovi sumu 1.940,12 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9% ročne zo sumy 208,75 Eur od 05.09.2016 do zaplatenia, vo výške 9% ročne zo sumy 407,42 Eur od 08.09.2016 do zaplatenia, vo výške 9% ročne zo sumy 245,11 Eur od 09.09.2016 do zaplatenia, vo výške 9% ročne zo sumy 387,44 Eur od 09.09.2016 do zaplatenia, vo výške 9% ročne zo sumy 23,79 Eur od 09.09.2016 do zaplatenia, vo výške 9% ročne zo sumy 18 ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 3.306 Eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku (výrok I.). O nároku na náhradu trov prvoinštančného konania okresný súd rozhodol tak, že žalobca má voči žalovanému právo na 100% náhradu trov konania, o výške ktorej rozhodne súd prvej inštancie samostatným uznesením (výrok II.). Okresný súd v odôvodnení svojho rozhodnutia za aplikácie ust. § 4 ods. 1, 2 písm. b), § 11 ods. 6, 7 a 8, § 15 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ď ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zamietol žalobu, ktorou sa žalobca voči žalovanej domáhal zaplatenia 19.000 eur a príslušenstva titulom náhrady škody spôsobenej pri výkone verejnej moci. 2. Právne odôvodnil rozsudok aplikáciou ust. § 3 ods. 1 a § 100 Občianskeho zákonníka ( ďalej aj „O.z.“ ), § 1 ods. 1, § 2, § 5 ods. 1 a 2, § 22 ods. 1, 2, 3 a § 23 zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom, ako aj § 27 ods. 1 a 2 zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o z ...
Odôvodnenie: rozhodnutia súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, stačí na záver o tom, že z tohto aspektu bolo realizované základné právo strany sporu na spravodlivý proces. Odvolací súd v tejto súvislosti poznamenáva, že do práva na spravodlivý proces nepatrí právo sporovej strany na to, aby sa súd stotožnil s jej právnymi názormi, návrhmi na vykonanie dôkazov alebo hodnotením dôkazov. Obsahom základného práva na spravodlivý proces nie je ani právo na rozhodnutie v súlade s právnym názorom sporovej strany, resp. právo na úspech v konaní. V nadväznosti na uvedené odvolací ...
Odôvodnenie: 1. Stručný obsah napadnutého rozhodnutia (§ 393 ods. 2 prvá veta prvá rubrika Civilného sporového poriadku; ďalej len „C.s.p.“ v spojení s § 2 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku; ďalej len „C.m.p.“). 1.1 Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zvýšil vyživovaciu povinnosť otca S. P., nar. XX.XX.XXXX voči maloletému S. G., nar. XX.XX.XXXX zo sumy 100,- € mesačne na sumu 130,- € mesačne s účinnosťou od 01.11.2019 a uložil mu povinnosť zasielať zvýšené výživné k rukám matky maloletého dieťaťa vždy do 20. dňa v mesiaci vopred (prvý výrok), zameškané výživné od 01.11.2019 do 31.10.2020 v sume 360 ...
Odôvodnenie: 1.1 Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zastavil konanie v časti o zaplatenie sumy 11,88 eur, vo zvyšnej časti žalobu zamietol a žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania od žalobcu v celom rozsahu. Rozhodnutie zdôvodnil tým, že sporové strany dňa 12.4.2016 uzavreli zmluvu o pôžičke na diaľku, a to prostredníctvom výmeny krátkych textových správ odosielaných na mobilný telefón, pričom uvedenému predchádzala žiadosť dlžníka o pôžičku. Podľa zmluvy veriteľ poskytuje bezúročnú pôžičku 350,- eur na účet dlžníka a dlžník sa ju zaväzuje zaplatiť spolu s odplatou 28,24 eur do dohodnutéh ...
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (napr. rozhodnutie ÚS SR sp. zn. II. ÚS 44/03, sp. zn. III. ÚS 209/04, III. ÚS 191/2013). 22. Iné konkrétne odvolacie námietky, ktoré by mali rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní, neboli v odvolaní uvedené (paušálne len poukázali na účelový charakter obrany o veľmi nízkej odplate za poskytnuté úvery, na uplatnenie identických sankčných mechanizmov ako ktorýkoľvek veriteľ a pohodln ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. určil, že zmluva o hotovostnom úvere č. 4604219626 uzatvorená medzi žalobkyňou a žalovanou dňa 27.04.2016 je bezúročná a bez poplatkov; výrokom II. určil, že zmluva o revolvingovom úvere č. 4604219626 uzatvorená medzi žalobkyňou a žalovanou dňa 27.04.2016 je bezúročná a bez poplatkov a výrokom III. priznal žalobkyni nárok na náhradu trov konania voči žalovanej v rozsahu 100%. Rozsudok po citovaní 137 písm. d) Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP), § 11 ods. 4, § 1 ods. 1, 2, § 2, § 9 ods. 2 písm. f), k) a l), § 11 ods. 1 písm. b) z ...
Odôvodnenie: napádaného rozsudku nie je presvedčivé. Súd v napádanom rozsudku pri hodnotení dôkazov tieto nevyhodnotil v súlade s § 191 CSP. 22. Nedostatok riadneho a presvedčivého odôvodnenia rozhodnutia je porušením práva strany sporu na spravodlivé súdne konanie, pretože sa jej tým odníma možnosť vnímať rozhodnutie ako logicky pochopiteľný celok a súčasne možnosť náležite skutkovo aj právne argumentovať proti rozhodnutiu súdu v rámci využitia opravných prostriedkov, a teda aj možnosť riadne konať pred súdom. Odňatie možnosti strane konať pred súdom je porušením jej procesných práv, a dôvodom na zrušen ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd zveril obidve maloleté deti - A. D., nar. XX.XX.XXXX, a T. D., nar. XX.XX.XXXX, do osobnej starostlivosti matky (výrok I.). Zároveň rozhodol, že zastupovať a spravovať majetok maloletých detí sú oprávnení obaja rodičia (výrok II.). Styk otca s maloletými deťmi súd neupravil (výrok III.). Ďalej rozhodol, že otec je povinný prispievať na výživu maloletého A. D. sumou vo výške 110,00 Eur mesačne a na výživu maloletého T. D. sumou vo výške 90,00 Eur mesačne, a to vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám matky, počnúc dňom vyhlásenia rozsudku (výrok IV.). Zameškané ...
Odôvodnenie: rozsudku je ako celok jasné a zrozumiteľné, je presvedčivé a preskúmateľné, dáva odpoveď na všetky otázky, ktoré majú pre vec podstatný význam a ktoré dostatočne objasňujú skutkový a právny základ rozhodnutia. Z rozsudku jednoznačne vyplýva, že žaloba bola zamietnutá z dôvodu absencie aktívnej vecnej legitimácie žalobcu, pretože súdu nepreukázal, že by na neho právne relevantným spôsobom prešiel žalobným návrhom uplatňovaný nárok. Odvolací súd námietky žalobcu uvedené v jeho odvolaní nepovažuje za dôvodné. 23. Žalobca mal vymáhanú pohľadávku nadobudnúť na základe Zmluvy o postúpení pohľadávo ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. žalobu zamietol a výrokom II. priznal žalovanej nárok na náhradu trov konania voči žalobkyni vo výške 100%. 2. V odôvodnení uviedol, že žalobkyňa sa žalobou domáhala o určenie, že vlastníkom nehnuteľností evidovaných na LV č. XXXX vedeného Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom, pre k. ú. O., Obec O., okres V., ako pozemky parc. reg. „C“ parc. č. XXXX/X - druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 132 m2, parc. reg. „C“ parc. č. XXXX/X - druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m2, parc. reg. „C“ parc. č. XXXX - ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 78,42 eura s 5% ročným úrokom z omeškania od 22. 10. 2016 do zaplatenia do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia. Zároveň žalobcovi priznal právo na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Rozhodnutie právne odôvodnil s poukazom na ustanovenie § 788 ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“); § 9 ods. 1, 2 a 4, § 11 ods. 11 a 12 zák. č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zák. č. 3 ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie svojím rozsudkom zamietol návrh navrhovateľa (osoby povinnej platiť výživné) doručený súdu dňa 03.02.2020, ktorým sa domáhal zrušenia vyživovacej povinnosti k svojmu plnoletému synovi G. E. (výrok I.). Súčasne priznal oprávnenému z výživy G. E. nárok na náhradu trov konania voči navrhovateľovi v rozsahu 100% (výrok II.) a navrhovateľovi uložil povinnosť nahradiť trovy konania štátu vo výške 16,60 eur v lehote 3 dní od právoplatnosti svojho rozhodnutia na účet Okresného súdu Prievidza (výrok III.). 2. Z vykonaného dokazovania súd prvej inštancie zistil, že vyživovacia povinnosť ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zastavil konania v časti o zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 5,75% ročne zo sumy 61 236,33 eura od 19. 03. 2014 do zaplatenia, žalobu žalobcu zamietol a žalovanej priznal nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi vo výške 100%. 1.2. Za preukázaný mal skutkový stav, z ktorého zistil, že žalobca sa domáhal zaplatenia sumy 61 236,33 eura na tom skutkovom základe, že dňa 28. 09. 2012 došlo ku škodovej udalosti a to odcudzením kamiónovej súpravy, na ktorej bolo naložených 6 109 párov obuvi v celkovej hodnote 239 176,25 eura. V dôsledku škodovej u ...
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku účastníka konania, ktorý ju nastolil. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty účastníkov konania (porovnaj napríklad rozhodnutia Ústavného súdu SR sp. zn. II.ÚS 251/04, III.ÚS 209/04, II.ÚS 200/09 a podobne). Preto na ostatnú odvolaciu argumentáciu žalovanej odvolací súd nepovažoval za potrebné reagovať špecifickou odpoveďou. 31. Ako už bolo konštatované vyššie, súd prvej inštancie vo veci vykonal dostatočné dokazovanie, vychádzajúc zo žalobného návrhu, pričom žalovaná v konaní pred súdo ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom č.k. 19C/235/2016-194 z 19. júna 2019 v spojení s opravným uznesením č.k. 19C/235/2016-208 z 3. septembra 2020 súd prvej inštancie výrokom I. určil, že spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/8 na nehnuteľnosti - rodinnom dome so súpisným číslom XXXX stojacom na parcele č. 944 registra „C“ vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Trnava na LV č. XXXX pre katastrálne územie T., obec O., okres Trnava a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1 na pozemkoch parc. č. 944 registra „C“, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 269 m2 a parc. č. 945 registra „C“, druh pozemku: z ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava IV rozsudkom zo dňa 03.09.2019, č. k. 13P/90/2018-128 rozviedol manželstvo účastníkov M.. Ľ. B., P. Š., G. V..XX.XXXX Q. M.. E. B., G. V. XX.XX.XXXX uzavreté dňa 01.10.2005, v Rímsko-katolíckom kostole sv. Emeráma v Nitre, zapísané v knihe manželstiev matričného úradu Nitra vo zväzku 51, ročník 2005, na str. 14 pod por. č. 342. Zároveň rozhodol o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode tak, že ich zveril do osobnej starostlivosti matky, zastupovať a spravovať majetok maloletých budú obaja rodičia a otcovi uložil povinnosť prispievať ...
Odôvodnenie: napadnutého rozhodnutia žalovaného vyhovuje požiadavkám ustanoveným v § 47 ods. 3 Správneho poriadku. 57. Správny súd sa nestotožnil so žalobnou námietkou, že žalovaný vydal nezákonné, vnútorne protirečivé a zmätočné rozhodnutie, nakoľko sa presvedčivo a preskúmateľne nevysporiadal v celej obsahovej šírke s argumentáciou žalobkyne obsiahnutou v jej vyjadrení zo dňa 10.12.2019 i v jej odvolaní zo dňa 03.03.2020. Naopak zastáva názor, že orgán verejnej správy 1. stupňa aj žalovaný sa dostatočným spôsobom vysporiadali s podstatnými námietkami žalobkyne vznesenými v jej vyjadrení aj v odvolaní, uviedli a ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie určil, že spotrebiteľské úvery poskytnuté žalovanou žalobkyni na základe zmlúv o spotrebiteľských úveroch uzavretých medzi žalobkyňou a žalovanou dňa 26.6.2014 pod č. 207201114, dňa 9.3.2015 pod č. 207201537, dňa 25.5.2015 pod č. 207201745, dňa 9.10.2015 pod č. 207202045, sú bezúročné a bez poplatkov (I.). Súčasne uložil povinnosť žalovanej zaplatiť žalobkyni sumu 1.792,- eur (II.). O náhrade trov konania rozhodol tak, že žalobkyni náhradu trov konania nepriznal (IV.). Rozhodnutie odôvodnil ustanovením § 39, § 52 ods. 1, 3, 4 v znení účinnom ku dňu uza ...
Odôvodnenie: rozhodnutia súdu prvej inštancie musí byť aj dostatočným podkladom pre uskutočnenie prieskumu v odvolacom konaní. Ak rozhodnutie súdu prvej inštancie súdu neobsahuje náležitosti uvedené v § 220 CSP, je nepreskúmateľné. Judikatúra najvyššieho súdu (R 111/1998) zastávala názor, že nepreskúmateľnosť (nedostatok odôvodnenia) rozhodnutia nezakladá zmätočnosť rozhodnutia a prípustnosť dovolania; nepreskúmateľnosť bola považovaná za vlastnosť rozhodnutia súdu, v ktorej sa navonok prejavila tzv. iná vada konania majúca za následok nesprávne rozhodnutie veci (§ 241 ods. 2 písm. b/ O.s.p.). Na zásade, p ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie opierajúc sa o ust. § 3 ods. 1 až 3, § 11 ods. 1, 2, § 74a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZKR“), § 66 ods. 2, § 162 ods. 3 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka (ďalej aj „ObchZ“), zamietol žalobu, ktorou sa správca úpadcu LONGFORD s.r.o. voči žalovanej domáhal zaplatenia zmluvnej pokuty 12.500,- eur s 9 % úrokom z omeškania ročne od 08.12.2016 titulom porušenia povinnosti včasného podania návrhu na vyhlásenie konkurzu, ktorá jej vyplývala z funkcie konateľky úpadcu. Žalovanej ...
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku strany, ktorá ju nastolila. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty strán (porovnaj napríklad rozhodnutia ÚS SR II.ÚS 251/04, III.ÚS 209/04, II.ÚS 200/09 a podobne). Na ďalšiu argumentáciu odvolateľa, už nespôsobilú ovplyvniť posúdenie veci, teda odvolací súd nepovažoval za potrebné reagovať špecifickou odpoveďou. 45. S poukazom na uvedené, pokiaľ súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom vyhovel žalobe žalobkyne v rozsahu, že skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo dňa 14.12.2018 doručené ...
Odôvodnenie: je podľa žalovaného nepreskúmateľné. Táto vada konania je v zmysle ustálenej judikatúry porušením základného práva účastníka na spravodlivý proces. Navrhol napadnutý rozsudok zmeniť, žalobu voči žalovanému zamietnuť a priznať mu voči žalobcovi náhradu trov konania v celom rozsahu, alternatívne zrušil a vrátiť vec súdu prvej inštancie na ďalšie konanie. 30. K doručenému odvolaniu žalovaného sa písomne vyjadril žalobca prostredníctvom zástupcu v podaní zo dňa 18.05.2020. Žalobca sa stotožnil s odôvodnením napadnutého rozsudku, ktoré považoval za presvedčivé. Mal za to, že súd prvej inštancie v rozsudk ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava II rozsudkom zo dňa 17. júla 2019, č. k. 61P/243/2016-326, zveril maloletú E. I., G. V. XX.XX.XXXX do osobnej starostlivosti otca. Matke uložil povinnosť platiť výživné na maloletú v sume 80,-eur mesačne. Matke upravil styk s maloletou, na každý parný týždeň od piatka od 16.00 hod. do nedele do 18.00 hod. s tým, že miestom odovzdania a prevzatia maloletej bude miesto bydliska otca, počnúc mesiacom október 2019. Súd zároveň uložil matke výchovné opatrenie spočívajúce v povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu na Referáte poradensko-psychologických služieb Úradu prác ...
Odôvodnenie: 1. Súd I. inštancie zamietol žalobu a priznal žalovanej právu na náhradu trov konania v plnej výške. Žalobca sa žalobou domáhal zaplatenia sumy 2.400,- Eur spolu s 5% úrokom z omeškania ročne od 22.1.2018 do zaplatenia, ako aj náhrady trov konania. Uvedenú sumu žiadal zaplatiť ako výšku bezdôvodného obohatenia ( § 451 ods1 OZ) pretože strany sporu sú podielovými spoluvlastníkmi bytu č. X na 1. podlaží vo vchode č. XX rodinného domu so súpisným číslom XXXX s dvoma bytovými jednotkami, nachádzajúceho sa na Z. ulici v J., a to v rovnakých podieloch (každý v jednej polovici), ako i k bytu prináležia ...
Odôvodnenie: 1. Disciplinárne konanie voči disciplinárne obvinenému Y.. G. W., L.. (ďalej aj len „ďalší účastník konania“) začalo dňom XX.XX.XXXX podľa § 223 ods. 1 posledná veta zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“), kedy bol Slovenskej komore exekútorov odovzdaný spisový materiál Okresného riaditeľstva Policajného zboru v T., odboru kriminálnej polície, 1. oddelenia vyšetrovania K.: C.-XXX/X-P.-T.-XXXX, a to na základe uznesenia ORPZ v T. zo dňa XX.XX.XXXX, ktorým v z ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom č. k. 8C/795/2015-235 zo dňa 28.11.2019 súd prvej inštancie I. uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcom 1/ a 2/ 16.000 eur spolu s ročným úrokom z omeškania vo výške 5,05 % ročne od 9.10.2015 do zaplatenia, všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku a II. žalobcom 1/ a 2/ priznal voči žalovanej nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %, o výške ktorej bude rozhodnuté samostatným uznesením. 2. Právne svoje rozhodnutie odôvodnil poukazom na § 101, § 123, § 451 ods. 2, § 517 ods. 2, § 657 O. z. ( zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení účinnom v ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Z administratívneho spisu žalovaného č. KaNR 23324/2019 správny súd zistil, že na Centrum právnej pomoci, kancelária Nitra, bola dňa 15. 07. 2019 doručená žiadosť žalobcu o právnu pomoc vo veci určenia advokáta na zastupovanie, resp. poskytnutia mu kompletnej právnej pomoci proti rozhodnutiu Centra právnej pomoci č. sp. KaNR 15412/2019 ČRZ: 22096/2019 zo dňa 28. 06. 2019 o predbežnom nepriznaní nároku na poskytovanie právnej pomoci. Žiadosť bola zaevidovaná pod č. sp. KaNR 23324/2019 a žalobca k žiadosti doložil list písaný rukou a zároveň požiadal o predbežn ...
Odôvodnenie: rozhodnutia okresného súdu je vecne správne, pričom v jednotlivostiach naň poukazuje aj krajský súd. Z uvedených dôvodov sa odvolací súd v odvolacom konaní primárne obmedzil na konštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia (§ 387 ods. 2 CSP). 13. V rámci reakcie na odvolaciu argumentáciu žalovaného formulovanú v jeho opravnom prostriedku sa odvolací súd v zmysle princípu neúplnej apelácie nezaoberal inými prípadnými pochybeniami okresného súdu. Zároveň krajský súd poukazuje na zodpovednosť žalovaného za obsahové vymedzenie svojho odvolania, v spojitosti s nevyhnutnosťou odvolacieho súdu rešp ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie určil, že žalobkyňa je výlučnou vlastníčkou nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. XXXX pre katastrálne územie K., katastrálny odbor Okresného úradu Senec, zapísané v registri „C ako rodinný dom, súp.č. XXX, postavený na parcele č. XXXX/X, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmere 371 m2, parcele č. XXXX/X, druh pozemku - záhrady o výmere 330 m2 a priznal žalobkyni proti žalovaným 1/, 2/ a 3/ nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. 2. Rozhodnutie vo veci samej právne odôvodnil § 126 ods. 1, § 553 ods. 1, 2 účinného do 30.9.20 ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Dňa 15. 08. 2018 podal žalobca žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby: 1 ks obojstranná reklamná stavba typu billboard s reklamnou plochou 5,1 x 2,4 m umiestnenej na pozemku parcela registra „C“ č. XXXX/X katastrálne územie M., popri U. E. v M., a to na dobu neurčitú. K podanej žiadosti priložil stavebné povolenie č. 13173/2015-005-La zo dňa 29. 10. 2015, ktorým bolo žalobcovi dočasne povolené umiestnenie uvedenej reklamnej stavby, zmluvu o prenájme č. DI/NR/09/08/2005/Stapring zo dňa 09. 08. 2005, foto lokality s reklamnou stavbou, čiastočný výpis z LV ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom (v poradí druhým) súd prvej inštancie výrokom I. žalobu zamietol, výrokom II. a III. žalovanému priznal náhradu trov konania v rozsahu 100 % s tým, že o trovách konania súd rozhodne samostatným uznesením po právoplatnosti rozsudku samostatným uznesením, ktoré vydá vyšší súdny úradník. Súd rozsudok po citovaní § 3 ods. 1 písm. b), § 7, § 9 ods. 2, § 17 ods. 2, 3, 4 zák. č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, článku 8 ods. 1 a 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd odôvodnil tým, že po zrušení rozsudku súdu prvej inšt ...
Odôvodnenie: 1. Odvolaním napadnutým rozsudkom okresný súd ako súd prvej inštancie zamietol žalobu žalobcov, ktorou sa domáhali určenia vlastníckeho práva, zriadenia práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, vrátane uloženia povinnosti žalobcom 1/ a 2/ spoločne a nerozdielne zaplatiť žalovanému ako náhradu za zriadenie vecného bremena sumu 500,- Eur a zároveň žalovanému nárok na náhradu trov konania voči žalobcom 1/ a 2/ nepriznal. 2. Žalobcovia sa podanou žalobou po jej doplnení v priebehu konania domáhali určenia, že sú bezpodielovými spoluvlastníkmi v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 1/1 - stavby postavenej ...
Odôvodnenie: 1. Odvolaním napadnutým rozsudkom okresný súd, ako súd prvej inštancie, zamietol žalobu žalobkýň, ktorou sa domáhali určenia, že darovacia zmluva uzatvorená medzi žalobkyňami 1/, 2/ ako darujúcimi a žalovanou ako obdarovanou, predmetom ktorej bol prevod nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. X. zapísaných na Okresnom úrade Poltár - odborom katastrálnym, na LV č. XXX ako rodinný dom súp.č. XXX na parcele č. XXXX/X v podiele v 1/1-ina a na na LV č. XXX vedeného Okresným úradom Poltár odborom katastrálnym v katastrálnom území X. ako CKN parcela XXXX/X trvale trávne porasty o výmere 7198m2, parcela č. ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie svojím rozsudkom žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 166,70 eur s úrokmi z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 83,33 eur od 24.02.2017 do zaplatenia, zo sumy 83,37 eur od 18.03.2017 do zaplatenia, všetko v lehote troch dní od právoplatnosti rozsudku (výrok I). V prevyšujúcej časti žalobu zamietol (výrok II.). Žalovanej voči žalobcovi náhradu trov konania nepriznal (výrok III.). Uviedol, že nárok uplatnený žalobcom je, po čiastočnom späťvzatí žalobného návrhu, dôvodný len sčasti. V konaní bolo preukázané, že medzi stranami sporu bola dňa 18.03.2016 uzatvorená zmluva o s ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. konanie v časti o zaplatenie náhrady nemajetkovej ujmy vo výške 98.581,76 Eur zastavil, výrokom II. vo zvyšnej časti žalobu žalobcu zamietol a výrokom III. žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. Rozsudok po citovaní § 11, § 12 ods. 1, 3, § 13 ods. 1, 2, 3, § 100 ods. 1, 2 veta prvá, § 101 Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ), vecne odôvodnil tým, že podanou žalobou sa žalobca domáhal ochrany osobnosti podľa ustanovení § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka, keď predmetom konania po čiastočnom späťvzatí žaloby bol nárok ...
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku sporovej strany, ktorá ju nastolila. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty sporových strán (porovnaj napríklad rozhodnutia ÚS SR II. ÚS 251/04, III. ÚS 209/04, II. ÚS 200/09 a podobne). 18. Odvolací súd preto podľa § 387 ods. 1 a 2 C.s.p. napadnuté rozhodnutie súdu prvej inštancie ako vecne správne potvrdil, keď tento správne v súlade s ustanovením § 255 ods. 1 C.s.p. rozhodol i o náhrade trov konania. 19.1 Žalobca bol v odvolacom konaní v plnom rozsahu úspešný (§ 255 ods. 1 C.s.p.) ...
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku strany, ktorá ju nastolila. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty strán (porovnaj napríklad rozhodnutia ÚS SR II.ÚS 251/04, III.ÚS 209/04, II.ÚS 200/09 a podobne). Na ďalšiu argumentáciu odvolateľov, už nespôsobilú ovplyvniť posúdenie veci a zachádzajúcu do zbytočných podrobností, teda odvolací súd nepovažoval za potrebné reagovať špecifickou odpoveďou. 20. S poukazom na vyššie uvedené dôvody odvolací súd podľa ustanovenia § 387 ods. 1 Civilného sporového poriadku napadnutý rozsudok ...
Odôvodnenie: rozsudku nespĺňa obligatórne náležitosti stanovené Civilným sporovým poriadkom a ustálenou judikatúrou, je prejavom svojvôle a porušením jeho práva na spravodlivý proces. Súd prvej inštancie pri posudzovaní aktívnej vecnej legitimácie odkazoval výlučne na dôkazy označené a predložené žalobkyňou, neuviedol jeho dôkazy opaku ho a ich vyhodnotenie, neodôvodnil, prečo neprihliadal na ním dôkazy označené a predložené dôkazy . 3.3.Namietal nesprávne právne posúdenie jeho pasívnej vecnej legitimácie. Uviedol, že štát prostredníctvom reštitučného zákona síce zmocnil správcu svojho majetku (žalovaného) za neho k ...
Odôvodnenie: rozsudku cituje viaceré rozhodnutia najvyššieho súdu a je zrejmé, že okresný súd sa s nimi vysporiadal a v zmysle právneho názoru nimi vysloveného primerane ohodnotil výšku nemajetkovej ujmy. Žalobkyňa veľmi zle znášala trestné stíhanie, bola v tomto konaní obmedzená na svojich právach aj tým, že bola stíhaná za to, že užíva svoj vlastný byt. Do bytu nemohla vstúpiť a zároveň bolo jej povinnosťou starať sa o svoje deti a musela variť a dovážať potraviny svojim deťom, tieto im odovzdávať a čakať ich pred školou a mnoho ďalšieho. Musela absolvovať celý tento stresujúci stav, ale napriek tomu si m ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava IV rozsudkom zo dňa 15. októbra 2019, č. k. 13P/280/2017 - 196, v spojení s opravným uznesením zo dňa 30. októbra 2019, č.k. 13P/280/2017-201 zvýšil vyživovaciu povinnosť otca na maloletú X. X., B. XX.XX.XXXX zo sumy 120,- € mesačne, na sumu 200,- € mesačne, počínajúc dňom 12.12.2017, vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám matky. Zročné výživné pre maloletú X. za dobu od 12.12.2017 do 15.10.2019 v sume 1.840,- €, uložil otcovi povinnosť zaplatiť v pravidelných 50,- € mesačných splátkach, spolu s bežným výživným, počínajúc dňom 01.11.2019, pod stratou výhody splátok. S ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanému zaplatiť žalobcovi istinu vo výške 286,12 eur spolu s úhradou poštových platieb spojených s vymáhaním vo výške 1,45 eur, v lehote do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania vo výške 100 %. 2. Rozhodnutie právne odôvodnil ust. § 3 písm. a), § 4 ods. 1, § 6 ods. 1, 2, § 7 ods. 1, 2, § 10 ods. 1 až 3 zákona č. 340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o úhrade za služby verejnosti“), ust. § 121 ods. ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava III rozsudkom č. k. 38P/187/2017 - 101, zo dňa 11.04.2019 určil vyživovaciu povinnosť otca na maloletého O.V. A., D.. XX.XX.XXXX vo výške 250,- Eur mesačne, ktorú sumu je otec povinný zasielať k rukám matky maloletého, vždy do 15. dňa v mesiaci vopred, počnúc dňom 01.01.2017. Zročné výživné za obdobie od 01.01.2017 do 28.02.2019 vo výške 3. 800,- Eur povolil otcovi splácať v mesačných splátkach vo výške 200,- Eur, spolu s bežným výživným, pod následkom straty výhody splátok. Žiadnemu z účastníkov nepriznal nárok na náhradu trov konania. 2. Súd prvej inštancie rozhodoval ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 4000 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 5% ročne zo sumy 5000 € od 17.1.2017 do 24.10.2017 a úrokom z omeškania vo výške 5% ročne zo sumy 4000 € od 27.10.2017 do zaplatenia. Vo výroku II. žalobkyni súd priznal proti žalovanému náhradu trov konania v plnom rozsahu. V odôvodnení uviedol, že dňa 20.11.2017 bola okresnému súdu Trenčín doručená žaloba žalobkyne, ktorou sa proti žalovanému domáhala rozhodnutia súdu o splnení povinnosti žalovaného zaplatiť žalobkyni sumu 4000 € spolu s úrokom z ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcom 1/ a 2/ spoločne a nerozdielne sumu 308,55 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5% ročne zo sumy 308,55 Eur od 04.05.2019 do zaplatenia v lehote 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Výrokom II. žalobcom 1/, 2/ priznal voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. V odôvodnení uviedol, že žalobcovia sa žalobou podanou na súd dňa 31.05.2019 domáhali voči žalovanému zaplatenia sumy 308,55 € s úrokom z omeškania vo výške 8,5 % ročne od 4. mája 2019 do zaplatenia náhrady trov konan ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom rozhodol v znení: I. Maloletú U. M., nar. XX.XX.XXXX zveruje do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov. Striedavá starostlivosť sa bude realizovať v týždňových intervaloch od pondelka kalendárneho týždňa, kedy preberajúci rodič prevezme maloletú v školskom zariadení, ktoré dieťa navštevuje, do nedele kalendárneho týždňa do 15:00 hod, kedy dieťa odovzdá v mieste bydliska preberajúceho rodiča. V prípade, ak dieťa nebude v školskom zariadení, preberajúci rodič prevezme dieťa v mieste bydliska odovzdávajúceho rodiča o 8:00 hod. Ako prvá prevezme d ...
Odôvodnenie: rozhodnutia súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, stačí na záver o tom, že z tohto aspektu bolo realizované základné právo strany sporu na spravodlivý proces. Odvolací súd v tejto súvislosti poznamenáva, že do práva na spravodlivý proces nepatrí právo sporovej strany na to, aby sa súd stotožnil s jej právnymi názormi, návrhmi na vykonanie dôkazov alebo hodnotením dôkazov. Obsahom základného práva na spravodlivý proces nie je ani právo na rozhodnutie v súlade s právnym názorom sporovej strany, resp. právo na úspech v konaní. V nadväznosti na uvedené odvolací ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zveril maloletú K. B. do osobnej starostlivosti matky od XX.XX.XXXX a otcovi uložil povinnosť prispievať na výživu maloletej vo výške XXX,- eur mesačne za dobu od 04.11.2017 do 31. 08.2019 a vo výške 130,- eur mesačne od 01.09.2019 naďalej vždy do 15teho dňa toho ktorého mesiaca do rúk matky (výrok I.), s tým, že zastupovať maloleté dieťa a spravovať jeho majetok budú obaja rodičia (výrok II.). Zročné výživné na maloletú za obdobie od 04.11.2017 do 31.10.2019 vo výške 2.355,- eur zaviazal otca zaplatiť v splátkach po 100,- eur mesačne spolu s bežným v ...
Odôvodnenie: 1. Stručný obsah napadnutého rozhodnutia (§ 393 ods. 2 prvá veta prvá rubrika Civilného sporového poriadku; ďalej len „C.s.p.“). 1.1 Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu žalobcu zamietol (prvý výrok) a žalobcovi uložil povinnosť nahradiť žalovanému trovy konania v rozsahu 100 % do troch dní od právoplatnosti uznesenia o výške náhrady trov konania (druhý výrok). 1.2 Z odôvodnenia napadnutého rozsudku súdu prvej inštancie vyplýva, že žalobca sa po zmene žaloby voči žalovanému domáhal uloženia povinnosti „verejne sa mu ospravedlniť za neoprávnený zásah do jeho dobrej povesti, a to vo fo ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. konanie v časti o zaplatenie úrokov z omeškania presahujúcej 8,75 % ročne zo sumy 67.000 Eur od 1.10.2012 zastavil. Výrokom II. žalobný návrh v celom rozsahu zamietol a výrokom III. žalovanému 1/ a žalovanému 2/ priznal právo na náhradu účelne vynaložených trov konania v rozsahu 100 %, ktoré je žalobca povinný zaplatiť k rukám právneho zástupcu žalovaných v lehote do troch dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o výške náhrady trov konania. O výške náhrady trov konania bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti tohto rozs ...
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka konania na spravodlivý proces (m. m. IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04). 15. S poukazom na vyššie uvedené možno konštatovať, že povinnosťou všeobecného súdu je uviesť v rozhodnutí dostatočné a relevantné dôvody, na ktorých svoje rozhodnutie založil. Dostatočnosť a relevantnosť týchto dôvodov sa musí týkať tak skutkovej, ako i právnej stránky rozhodnutia. Tu je však potrebné zdôrazniť, že rozsah tejto povinnosti (majúc na ...
Odôvodnenie: napadnutého rozhodnutia nezodpovedá požiadavke § 63 ods. 5 Daňového poriadku, pretože nevymedzuje skutočnosti, ktoré boli podkladom rozhodnutia a ani to ako sa žalovaný vysporiadal s odvolacími námietkami a návrhmi žalobcu. V tejto časti poukázal žalobca na závery podľa rozsudku NS SR 5Sžf/37/2016. 4. Podaním zo dňa 04.06.2020 sa k žalobe vyjadril žalovaný. Poukázal na závery podľa odôvodnenia rozhodnutia správcu dane a žalovaného, pričom zdôraznil, že bol žalobca povinný preukázať materiálny podklad plnenia, ktorým je samotné zdaniteľné plnenie, pričom uskutočnenie zdaniteľného plnenia je základ ...
Odôvodnenie: 1. Súd I. inštancie zamietol žalobu , ktorou sa žalobca domáhal, zaplatenia sumy 528,- € s príslušenstvom, a to z titulu nesplateného úveru. Súd I . inštancie v odôvodnení rozsudku uvádza, že z vykonaného dokazovania a zisteného skutkového stavu vyvodil súd ten právny záver, že žalobe nie je možné vyhovieť a je potrebné ju zamietnuť s poukazom na ust. § 101 a § 103 OZ. V konaní bolo preukázané, že na základe Zmluvy plnil právny predchodca žalobcu a poskytol žalovanému úver, žalovaný však riadne neplnil v zmysle dohodnutých podmienok a predmetný úver nesplácal. Z uvedeného dôvodu ho právny pre ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa včas podanou žalobou domáhal preskúmania v záhlaví uvedeného rozhodnutia žalovaného, ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil prvostupňové rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 25.02.2020 vo veci invalidného dôchodku, ktorým podľa § 73 a § 112 ods. 4 zákona č . 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť o zvýšenie invalidného dôchodku, pretože podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Považská Bystrica zo dňa 27.01.2020 je žalobca naďalej invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/200 ...
Odôvodnenie: 1. Inšpektorát práce Banská Bystrica vykonal u žalobcu kontrolu predpisov v oblasti BOZP, kontrolu pracovno-právnych vzťahov a mzdových podmienok, u kontrolovaných vodičov B.. Q. Q., D. M. za kontrolované obdobie 10, 11, 12/2014 a G. G. a D. E. za obdobie 9, 10, 11/2017, dňa 18.12.2017 a 15.3.2018 v kontrolovanom subjekte a v dňoch 29.1.2018, 6.2.2018, 12.2.2018, 20.2.2018 na inšpektoráte práce. 2. Na základe zistených nedostatkov žalovaný vypracoval o výsledku inšpekcie práce podľa § 7 ods. 3 písm. a) v nadväznosti na § 13 ods. 2 a § 14 ods. 1, 2, 3 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o ...
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku účastníka konania/strany sporu, ktorý ju nastolil/a. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty účastníkov konania/ strán sporu (porovnaj napríklad rozhodnutia Ústavného súdu SR sp. zn. II.ÚS 251/04, III.ÚS 209/04, II.ÚS 200/09 a podobne). Preto na ostatnú odvolaciu argumentáciu žalovanej zaoberajúcu sa ďalšími okolnosťami prejednávanej veci, no už nespôsobilú ovplyvniť rozhodnutie, odvolací súd nepovažoval za potrebné reagovať špecifickou odpoveďou. 16.1 Žalobca bol v odvolacom konaní v ...
Odôvodnenie: 1. Súd I. inštancie rozhodol rozsudkom tak, že I. Súd konanie v časti o zaplatenie 250 eur a úroku z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 6.000 eur od 09.11.2018 do zaplatenia zastavuje. II. V prevyšujúcej časti súd žalobu zamieta. I. Súd priznáva žalovanej nárok na plnú náhradu trov konania voči žalobcovi. 2. Súd I. inštancie mal po vykonaní dokazovania zistený nasledovný skutkový stav: Medzi žalobcom ako veriteľom a R. J. ako dlžníkom mala byť uzatvorená zmluva o pôžičke v písomnej forme, na základe ktorej mal žalobca poskytnúť dlžníkovi peňažnú pôžičku 6.000 eur bezúročne prevodom na dlžníko ...
Odôvodnenie: rozhodnutia okresného súdu je vecne správne, pričom v jednotlivostiach naň poukazuje aj krajský súd. Z uvedených dôvodov sa odvolací súd v meritórnej časti odvolacieho prieskumu obmedzil na konštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia (§ 387 ods. 2 CSP). 17. V rámci reakcie na odvolaciu argumentáciu žalobkyne formulovanú v opravnom prostriedku sa odvolací súd v zmysle princípu neúplnej apelácie nezaoberal inými prípadnými pochybeniami okresného súdu. Zároveň krajský súd poukazuje na zodpovednosť žalobkyne za obsahové vymedzenie odvolania, v spojitosti s nevyhnutnosťou odvolacieho súdu rešp ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie v zostávajúcej časti žalobu zamietol (žalovanej nepriznal nárok na náhradu trov konania), keďže rozsudok súdu prvej inštancie zo dňa 23. novembra 2017, č.k. 32C/28/2016-52 vo vyhovujúcej časti, ktorým bola uložená povinnosť žalovanej zaplatiť sumu 891,50 eur (pozostávajúca z istiny 873,73 eur a úroku z omeškania vo výške 17,70 eur) s úrokom z omeškania 1% zo sumy 873,73 eur od 4. Júna 2016 do zaplatenia, uplynutím odvolacej lehoty nadobudol právoplatnosť 4. apríla 2018. Predmetom konania zostal len úrok za obdobie do 3. júna 2016 vo výške 746,91 eur ...
Odôvodnenie: 1.Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie určil, že spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 2095/14880 na nehnuteľnostiach, a to: pozemok parcelné číslo XXXX, parcela registra „C" evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku lesné pozemky o výmere 239 634 m2, pozemok parcelné číslo XXXX/X, parcela registra „C" evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku lesné pozemky o výmere 216 148 m2, pozemok parcela č. XXXX/X, parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku lesné pozemky o výmere 1914 m2, v súčasnosti zapísaných na liste vlastníctva číslo XXX pre katastrálne územie S., vedeno ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie svojím rozsudkom zamietol žalobu (výrok I.), ktorou sa žalobcovia 1/ až 7/ proti žalovaným 1/, 2/ domáhali zaplatenia nemajetkovej ujmy s poukazom na ust. § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktorý odôvodnili tým, že dňa 05.09.2014 došlo k dopravnej nehode, ktorej účastníčkou bola žalobkyňa 1/, ktorá utrpela ťažké zranenia, absolvovala viaceré operácie, bola v siedmom mesiaci tehotenstva, čím došlo na strane všetkých žalobcov k porušeniu práva na ochranu ich osobnosti a závažnému a neodstrániteľnému zásahu do ich života, zdravia, súkromného a rodinného života. Súčasne sú ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni 1/ sumu 50. 000,- eur a žalobcom 2/- 4/ po 20. 000,- eur titulom náhrady nemajetkovej ujmy. Zároveň priznal žalobcom 1/ - 4/ voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu. 2. Súd prvej inštancie rozhodol tak o žalobe doručenej súdu prvej inštancie dňa 16.9.2015, ktorou sa domáhali žalobcovia 1/- 4/ náhrady nemajetkovej ujmy pre zásah do práva na ochranu ich osobností, v dôsledku úrazu ich príbuzného Z. Š. pri výkone práce s následkom smrti. Žalobu odôvodnili tým, že žalobkyňa 1/ je manž ...
Odôvodnenie: rozsudku súdu musí mať náležitosti uvedené v ustanovení § 220 ods. 2 CSP, musí obsahovať výklad opodstatnenosti, pravdivosti, zákonnosti a spravodlivosti výroku rozsudku. Podľa odvolacieho súdu okresný súd sa v odôvodnení napadnutom rozsudku vyrovnal so všetkými rozhodujúcimi skutočnosťami a jeho myšlienkový postup je v odôvodnení dostatočne vysvetlený nielen s poukazom na všetky skutočnosti zistené vykonaným dokazovaním, ale tiež s poukazom na jeho prijaté právne závery, s ktorými sa odvolací súd stotožnil. Právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia však neznamená, že súd musí dať podro ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanému zaplatiť žalobkyni sumu 968 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5% ročne zo sumy 968 eur od 9.2.2017 do zaplatenia, do troch dní od právoplatnosti rozsudku a žalobkyni priznal voči žalovanému náhradu trov konania v rozsahu 100%. 2. Rozhodnutie vo veci samej právne odôvodnil § 39, § 53 ods. 1, 2, 6, 10, § 100, § 107 ods. 1, 2, § 451 ods. 1, 2, § 456, § 458 ods. 1, § 517, § 658 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“), § 1 ods. 1, 2, § 2 písm. a), b), d), g), h), i), j), l), § 2 písm. g), § 9 ods. 1 ...
Odôvodnenie: Administratívne konanie 1.Daňový úrad Banská Bystrica (ďalej len správca dane) vykonal u žalobcu daňovú kontrolu dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobia I. až IV. štvrťrok 2014. O výsledku daňovej kontroly vyhotovil Protokol z daňovej kontroly č. 101021976/2019 zo dňa 2.5.2019, ktorý bol žalobcovi doručený spolu s výzvou na vyjadrenie sa k zisteniam uvedeným v protokole 6.5.2019. 2. Správca dane vykonal u žalobcu daňovú kontrolu dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobia I. štvrťrok až IV. štvrťrok 2015. O výsledku daňovej kontroly vyhotovil Protokol z daňovej kontroly č. 101022192/2019 zo dňa 2.5 ...
Odôvodnenie: citovaného rozhodnutia Daňového úradu Košice je obsahom podrobného odôvodnenia napadnutého rozhodnutia žalovaného. 3. Proti rozhodnutiu Daňového úradu Košice č. 102484473/2017 zo dňa 30.11.2017 podal žalobca odvolanie, o ktorom rozhodol žalovaný rozhodnutím č. 100541860/2018 zo dňa 13.03.2018, ktorým podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnutie Daňového úradu Košice č. 102484473/2017 zo dňa 30.11.2017, ktorým bol podľa § 68 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daň ...
Odôvodnenie: 1.1 Okresný súd Trenčín napadnutým rozsudkom zamietol žalobu a žalovanej nepriznal náhradu trov konania. Rozhodnutie zdôvodnil tým, že žalobkyňa sa domáhala určenia, že je výlučnou vlastníčkou nehnuteľností v kat. úz. W. vedených na LV č. XXXX ako C. H. súp. č. XXX a pozemok parc. č. XXXX. o výmere 437 m2, zastavané plochy a nádvoria. Žalobkyňa uviedla, že pôvodným vlastníkom nehnuteľností bol jej brat s manželkou, ktorí predtým ako rodinný dom dokončili, emigrovali v roku XXXX do V., následkom čoho boli za opustenie republiky v neprítomnosti odsúdení a okrem iného im bol uložený trest prepadnuti ...
Odôvodnenie: 1.1 Rozsudkom súd prvej inštancie určil, že ustanovenie v znení „ak Účastník počas doby viazanosti uvedenej v čl. 2 bode 2.3 Dodatku poruší svoju povinnosť včas a riadne uhradiť cenu za Služby alebo povinnosť uhradiť včas a riadne iný svoj peňažný záväzok voči Podniku alebo povinnosť uhradiť včas a riadne Podniku inú platbu, ktorú je povinný platiť Podniku (a to aj v prípade, ak sa nejedná o peňažný záväzok voči podniku, avšak Účastník je povinný ho uhradiť Podniku alebo prostredníctvom Podniku), alebo“, ktoré je obsiahnuté v čl. 2 ods. 2.5 písm. a) listín s názvom „Dodatok k Zmluve o poskytov ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom uložil otcovi navrhovateľky ako osobe povinnej výživným povinnosť prispievať na výživu navrhovateľky sumou 150,- eur mesačne vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám navrhovateľky, s účinnosťou od 01.09.2018, čím sa zvyšuje jeho doterajšia vyživovacia povinnosť zo sumy 75,- eur mesačne na sumu 150,- eur mesačne a dlh na výživnom pre navrhovateľku za obdobie od 01.09.2018 do rozhodnutia súdu vo výške 1.875,- eur súd povolil otcovi navrhovateľky splácať popri bežnom výživnom k rukám navrhovateľky v mesačných splátkach po 53,- eur s účinnosťou zaplatenia prvej splá ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie na podnet Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracovisko Žiar nad Hronom (ďalej aj „úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo „ÚPSVaR“) uznesením z 23.09.2020 č. k. 28P/16/2020-21 začal konanie o zrušenie náhradnej osobnej starostlivosti u maloletého Y. L., ktorý bol rozsudkom Okresného súdu Žiar nad Hronom č. k. 5P/27/2016-55 zo 6. marca 2017 zverený spolu so sestrou Z. K. do náhradnej osobnej starostlivosti starým rodičom A. L. a B. L.. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v podnete na zrušenie náhradnej osobnej starostlivosti uvádzal, že dôvody, ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zamietol žalobu a žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu. Na základe vykonaného dokazovania mal za preukázané, že aktívna vecná legitimácia, ktorú namietal žalovaný, bola splnená a žalobca má v spore aktívnu vecnú legitimáciu. Žalobca svoj nárok odvodzoval od dohody o uznaní záväzku, teda vzťah medzi stranami sporu je potrebné považovať za vzťah spotrebiteľský, hoci žalobca namietal, že v spore nevystupuje ako dodávateľ. Žalovaný mal podpísať len žiadosť o poskytnutie pôžičky, ale nepodpísal samotnú Zmluvu o pôžičke zo dňa 04. ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom (v poradí druhým) vydaným dňa 04.04.2017, č.k. 26C/307/2009 -271 Okresný súd Bratislava I (ďalej len „súd prvej inštancie“) zamietol žalobu. Dňa 04.06.2013 bol vydaný vo veci rozsudok v poradí prvý č.k. 26C/307/2009-211, ktorým súd prvej inštancie zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala doplatenia zvýšenia náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia do maximálnej výšky 50%, v zmysle ust. § 5 ods. 5 z.č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia. V poradí prvom rozsudku bol nárok zamietnutý aj z dôvodu, že súd prvej inštancie ...
Odôvodnenie: 1. Rozhodnutím Číslo: 102650356/2018 zo dňa 20.12.2018 (ďalej ako rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa alebo prvostupňové rozhodnutie alebo rozhodnutie správcu dane) Daňový úrad Žilina (ďalej ako správca dane) vyrubil daňovému subjektu: Stavoinvest -SK, s.r.o., Krasňany 342, 013 03 Varín, IČO: 36417891, DIČ: 2021805841, IČ DPH: SK2021805841 (ďalej ako žalobca alebo daňový subjekt) rozdiel dane z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2014 v sume 258.156,54 Eur a určil rozdiel v sume kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou, ktorý možno započítať v nasledujúcich zdaňovacíc ...
Odôvodnenie: 1.1. Súd prvej inštancie rozsudkom zo dňa 16. januára 2019, č.k. 16 C 41/2017-196, zamietol žalobu žalobkyne a o trovách konania rozhodol tak, že žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Rozhodnutie právne odôvodnil ustanoveniami § 415, § 420 ods. 1, 3, § 444, § 446 Občianskeho zákonníka. V odôvodnení uviedol, že žalobkyňa sa svojou žalobou domáhala od žalovaného zaplatenia sumy 3.178,80 € titulom náhrady škody za bolesť, sumy 1.059,60 € z titulu sťaženia spoločenského uplatnenia, náhrady účelných nákladov na liečenie vo výške 239,93 €, náhrady za stratu na zárobku vo ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie svojím rozsudkom rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi bolestné v sume 401,89 eur, sťaženie spoločenského uplatnenia v sume 31.382,- eur a mimoriadne sťaženie spoločenského uplatnenia v sume 11.938,60 eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku (výrok I.). Vo zvyšku súd žalobu zamietol (výrok II.). Konanie v časti bolestného v sume 13.876,11 eur, sťaženia spoločenského uplatnenia v sume 8.830,- eur a v časti mimoriadneho zvýšenia sťaženia spoločenského uplatnenia v sume 1.766,- eur zastavil (výrok III.). Rozhodol, že žalobca má voči žalovanému nárok na náhradu ...
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku strany sporu, ktorá ju nastolila. Na ďalšiu irelevantnú argumentáciu zachádzajúcu podrobne do nadbytočných detailov, nespôsobilú ovplyvniť meritórne rozhodnutie preto súd nepovažoval za potrebné reagovať špecifickou odpoveďou. 7. O nároku na náhradu trov konania súd rozhodol podľa § 262 ods. 1 CSP a § 255 ods. 1 CSP, pričom dospel k záveru, že právo na náhradu trov konania má žalovaná voči žalobcovi v rozsahu 100 %, keďže žalovaná mala v tejto veci plný úspech (aj v časti, v ktorej bolo konanie zastavené z dôvodu čiastočné ...
Odôvodnenie: rozsudku konajúceho súdu, prečo vylúčil posudok Ing. Pecníkovej je nedostatočné a nepresvedčivé. Ing. Eliáš v závere svojho posudku uvádza: „ Vyčíslenie škody prostredníctvom konzultanta ako odborne spôsobilého inžiniera v stavebníctve rozpočty stavieb, prostredníctvom položkovitého rozpočtu na sanáciu skrytých vád položky rozpočtu obsahujú množstvo prác a materiálov potrebných k hospodárnemu odstráneniu predmetných vád. ” Pri výpočte primeranej zľavy z kúpnej ceny Ing. Eliáš poukazuje na vyčíslenie škody a teda argumentácia konajúceho súdu, kedy vytýka Ing. Pecníkovej jej formuláciu o škode, ...
Odôvodnenie: 1. Súd I. inštancie rozhodol odvolaním napadnutým rozsudkom tak, že I. Žalovaný je povinný zaplatiť žalobkyni sumu 10.000,- € s úrokom z omeškania vo výške 5,00 % ročne zo sumy 10.000,- € od 22.11.2018 do zaplatenia, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. II. Súd priznáva žalobkyni nárok na náhradu trov konania vo výške 100 % s tým, že o trovách konania súd prvého stupňa rozhodne samostatným uznesením po právoplatnosti rozsudku. 2. Žalobkyňa sa domáhala zaplatenia sumy 10.000,- € s príslušenstvom pretože, že na základe ústnej dohody o pôžičke uzatvorenej so žalovaným sa dohodla na krátkod ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zastavil konanie v časti o zaplatenie 77,50 eur, úroku z omeškania vo výške 8% ročne z úrokov vo výške 450,10 eur od 22.06.2013 do 24.06.2013, úroku z omeškania vo výške 8% ročne z úrokov vo výške 3,74 eur od 25.06.2013 do zaplatenia a sumy 0,23 eur (výrok I.), žalovaným 1/ a 2/ uložil povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi istinu vo výške 8.331,93 eur, úrok vo výške 446,36 eur, úrok z omeškania vo výške 11,68 eur, úrok z omeškania vo výške 8% ročne zo sumy 8.409,43 eur od 22.02.2013 do 17.03.2016, úrok z omeškania vo výške 8% ročne zo s ...
Odôvodnenie: 1. Rozhodnutím o vyrubení rozdielu dane Číslo: 102252368/2018 zo dňa 14.11.2018 (ďalej ako rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa alebo prvostupňové rozhodnutie alebo rozhodnutie správcu dane) Daňový úrad Žilina, pobočka Dolný Kubín (ďalej ako správny orgán prvého stupňa alebo prvostupňový správny orgán alebo správca dane) vyrubil daňovému subjektu: PROMO ACTIVITY, s.r.o., IČO: 35 730 714, DIČ: 2020210610, IČ DPH: SK2020210610, Kopčianska 10, 851 01 Bratislava mestská časť Petržalka (ďalej ako daňový subjekt alebo žalobca) rozdiel dane v sume 20.084,- Eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňova ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd žalobu žalobcu zamietol (výrok I.). O trovách konania rozhodol tak, že žalovaným v rade 1/ až 5/ priznal nárok na ich náhradu v plnom rozsahu (výrok II.). 2. V dôvodoch svojho rozhodnutia uviedol, že žalobou doručenou súdu dňa 23.01.2019 sa žalobca a pôvodná žalobkyňa v rade 2/ M. G., nar. XX.XX.XXXX, ktorá zomrela dňa XX.XX.XXXX, domáhali voči žalovaným v rade 1/ až 5/ zriadenia vecného bremena v prospech vlastníka stavby zapísanej na LV XXXX, vedenom Okresným úradom Martin, katastrálny odbor, pre k. ú. H., obec H., a to chaty súpisného čísla XX, postavenej ...
Odôvodnenie: tohto rozsudku je však podľa názoru žalobcu do značnej miery kontroverzné a s kontroverznými časťami odôvodnenia rozsudku nie je možné súhlasiť. Výklad zvolený Krajským súdom v Bratislave o neaplikovateľnosti ust. § 79 daňového poriadku je zjavne nelogický a zároveň i nezákonný. Žalobca zotrval na svojom názore, že z ust. § 79a zákona o dani z pridanej hodnoty a ani z ust. § 79 ods. 3 daňového poriadku nijako nevyplýva, či úroky z oneskoreného vrátenia nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty majú predstavovať akúsi „sankciu“ pre správcu dane za porušenie jeho právnej povinnosti. V ust. § ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie svojím rozsudkom žalovanej 1/ a žalovanému 2/ uložil povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi 1/ a žalobkyni 2/ sumu 38.981,83 eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku (výrok I.). Vo zvyšnej časti žalobu zamietol (výrok II.). Žalobcovi 1/ a žalobkyni 2/ voči žalovanej 1/ a žalovanému 2/ priznal náhradu trov konania vo výške 100 %, ktorú sú povinní žalovaní zaplatiť žalobcom spoločne a nerozdielne. 2. Vykonaným dokazovaním mal preukázané, že medzi E. A. ako predávajúcim a žalobcom 1/ a žalobkyňou 2/ ako kupujúcimi bola dňa 08.11.2012 uzatvorená kúpna zmluva, pr ...
Odôvodnenie: 1.Okresný súd Bratislava III rozsudkom č. k. 10C/204/2013 - 80 zo dňa 06.09.2016 konanie v časti kapitalizovaného denného úroku z omeškania vo výške 6,57 Eur zastavil, žalobu zamietol a žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania vo výške 100%. 2.V odôvodnení uviedol, že žalobca sa žalobou doručenou súdu dňa 23.05.2013 domáhal voči žalovanému zaplatenia dlžnej sumy vo výške 346,42 Eur spolu s príslušenstvom a náhrady trov konania z dôvodu, že uzavrel so žalovaným úverovú zmluvu Č.. XXXXXXXXX9, na základe ktorej poskytol žalovanému úver vo výške 497,91 Eur. Žalovaný sa zaviazal poskytnuté ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. žalovaným 1/, 2/ uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 9.998,40 Eur s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne od 24.01.2017 do zaplatenia do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Výrokom II. vo zvyšnej časti žalobu zamietol. Výrokom III. žalobcovi priznal voči žalovanému nárok na náhradu trov konania vo výške 100%. V odôvodnení uviedol, že žalobca sa podanou žalobou domáhal, aby súd žalovaných 1/, 2/ zaviazal k zaplateniu sumy 9.998,40 Eur s 6,69% ročným úrokom z úveru zo sumy 9.678,19 Eur od 24.01.2017 do zaplatenia, úroku z omeškania vo výške 5 ...
Odôvodnenie: rozsudku je presvedčivé, dostatočne vyargumentované z hľadiska skutkového, ako i z hľadiska právneho. Žalobca v podanom odvolaní reaguje na nie úplne podstatné skutočnosti obsiahnuté v odôvodnení napadnutého rozsudku. Z jeho odvolania ani riadne nevyplýva, prečo by malo byť rozhodnutie súdu prvej inštancie zrušené alebo zmenené. I keď v úvode odvolania vymenoval prakticky všetky zákonné odvolacie dôvody, v podanom odvolaní nie všetky podrobne zdôvodnil. 5. Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací (§ 34 CSP), súc viazaný rozsahom podaného odvolania a jeho odôvodnením (§ 379, § 380 CSP), postupom ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Pezinok rozsudkom zo dňa 30.1.2019, č.k. 9 C 44/2017-292, zrušil vecné bremeno spočívajúce v doživotnom užívaní nehnuteľností nachádzajúcich sa v Modre, na R. ulici č. XX, zriadené darovacou zmluvou a zmluvou o zriadení vecného bremena zo dňa 17.7.2015, č. V XXXX/ XXXX, zapísané v časti „C“ Ťarchy na liste vlastníctva č. XXXX, katastrálne územie M., viažuce sa k nehnuteľnostiam zapísaným na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor ako parcely registra „C“ č. XXXX/XX o výmere 74 m2, druh pozemku záhrady, č. XXXX/X o výmere 173 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, č. XXXX/X o v ...
Odôvodnenie: 1. Odvolaním napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 962,15 Eur s 5 % ročným úrokom z omeškania zo sumy 962,15 Eur od 13. 04. 2017 do zaplatenia, všetko v lehote troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku (výrok I.). Žalobu žalobcu v časti o zaplatenie úroku z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 962,15 Eur od 07. 02. 2017 do 12. 04. 2017 zamietol (výrok II.). O trovách konania rozhodol tak, že žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania v celosti, vo výške ako bude rozhodnuté osobitným uznesením vydaným vyšším súdnym úradníkom, v lehote tro ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom rozviedol manželstvo účastníkov konania, na čas po rozvode manželstva zveril mal. F. do osobnej starostlivosti matky s tým, že obaja rodičia sú oprávnení a povinní zastupovať ho a spravovať jeho majetok. Zaviazal otca prispievať matke na výživu mal. F. 130 Eur mesačne vždy do 15. dňa v mesiaci vopred od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva a upravil styk otca s maloletým každý párny týždeň od piatku od 16.00 hod. do nedele do 17.00 hod. s tým, že otec prevezme maloletého a odovzdá matke v stanovený čas v jej byte. Matku zaviazal riadne pripraviť maloletého ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Lučenec (ďalej „okresný súd“, alebo „súd prvej inštancie“) výrokom I. uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 505,12 eur a úrok z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 505,12 eur od 09.08.2020 do zaplatenia v lehote troch dní od právoplatnosti rozsudku. Výrokom II. v prevyšujúcej časti žalobu zamietol a výrokom III. rozhodol o náhrade trov prvoinštančného konania a vyslovil povinnosť žalovaného zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania v rozsahu 81 % do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým súd prvej inštancie rozhodne o jej výške. 1.1. V odôvodne ...
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom napadnutým odvolaním súd prvej inštancie manželstvo účastníkov uzatvorené dňa 03.05.2008, zapísané v knihe manželstiev Matričného úradu Trnava, zväzok 76, ročník 2008, strana 120, poradové číslo 101, rozviedol a o nároku na náhradu trov konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. 2. Svoje rozhodnutie súd právne odôvodnil použitím ust. § 18 a § 23 ods. 1 Zákona o rodine, keď podľa názoru súdu je manželstvo účastníkov nefunkčné a neplní svoj spoločenský účel. Len ťažko možno hovoriť o funkčnom vzťahu, v ktorom jeden z manželov za žiadnych okolností ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Brezno (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo aj „okresný súd“) výrokom I. rozhodol, že mení rozsudok Okresného súdu Brezno č. k. 1P/29/2015 - 42 zo dňa 30. 09. 2015 vo výroku II./2 o výživnom na maloletú Y. K., nar. XX. XX. XXXX tak, že otec je povinný s účinnosťou od 01. 04. 2020 prispievať na výživu maloletej sumou vo výške 225,- Eur mesačne, ktoré je otec povinný platiť k rukám matky maloletej, a to vždy do 15-teho dňa každého kalendárneho mesiaca dopredu. Výrokom II. vyslovil, že dlh na výživnom za obdobie od 01. 04. 2020 do 25. 09. 2020 vo výške 750, ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zveril maloletú do osobnej starostlivosti matky, ktorú poveril, aby sa o ňu osobne starala, zastupovala ju a spravovala jej majetok, zaviazal otca prispievať na výživu maloletej 50 Eur mesačne od vyhlásenia rozsudku k rukám matky vždy do 15. dňa v mesiaci vopred, neupravil styk otca s maloletou a o trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu. 2. Rozhodol tak na základe návrhu matky z 9.7.2019, ktorým sa domáhala, aby súd zveril mal. F. do jej osobnej starostlivosti a otca zaviazal prispievať na výživu maloletej 150 Eur me ...
Odôvodnenie: napadnutého rozsudku pokladala za protichodné, keďže v ňom súd prvej inštancie na jednej strane poukázal na nezáujem otca o maloletú, jeho žiadosť o zníženie výživného a neexistenciu silnejšej citovej väzby medzi otcom a maloletou, no zároveň nevzhliadol dôvod na udelenie súhlasu so zmenou priezviska maloletej. Súdu prvej inštancie ďalej vytkla, že sa nevysporiadal s ňou predloženým odborným vyjadrením ani so stanoviskom kolízneho opatrovníka, podľa ktorého by zmena priezviska bola v záujme maloletej a rozhodol v rozpore s týmito podstatnými dôkazmi. Za nesprávny považovala aj záver súdu prve ...
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku strany, ktorá ju nastolila. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty strán (porovnaj napr. rozhodnutia Ústavného súdu SR sp. zn. II.ÚS 251/2004, III.ÚS 209/2004, II.ÚS 200/2009 a pod.). Na ďalšiu argumentáciu strán, už nespôsobilú ovplyvniť posúdenie veci a zachádzajúcu do zbytočných podrobností, s ktorou sa už vyporiadal v odôvodnení svojho rozhodnutia prvoinštančný súd, teda odvolací súd nepovažoval za potrebné reagovať špecifickou odpoveďou. 30. Z vyššie uvedených dôvodov odvolací ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie I. žalobu zamietol, II. žalobkyni uložil povinnosť nahradiť žalovaným 1/ a 2/ trovy konania v celom rozsahu s tým, že o výške náhrady trov konania rozhodne po právoplatnosti rozhodnutia samostatným uznesením. Právne svoje rozhodnutie odôvodnil čl. 14 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky, ustanovením § 39, § 525 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“), § 23 ods. 1 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živn ...
Odôvodnenie: 1. V napadnutom rozsudku súd prvej inštancie: - rozviedol manželstvo účastníkov: V.. Y. R., rod. R., nar. XX.XX.XXXX a D. H., nar. XX.XX.XXXX uzavreté dňa XX.XX.XXXX v Bratislave, zapísané v Knihe manželstiev Matričného úradu Bratislava - G. I., vo zväzku XX, ročník XXXX, na strane XXX, pod poradovým číslom XXX (výrok I.), - na čas po rozvode zveril maloleté deti H. - U., nar. XX.XX.XXXX, a I., nar. XX.XX.XXXX, do osobnej starostlivosti matky s tým, že zastupovať maloleté deti a spravovať ich majetok budú obaja rodičia ( výroky II. a III.), - otcovi uložil povinnosť platiť výživné na malolet ...
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom napadnutým odvolaním súd prvej inštancie prvým výrokom žalobu zamietol a druhým výrokom rozhodol, že žalovaná má nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Svoje rozhodnutie súd prvej inštancie právne odôvodnil použitím ust. § 136 ods. 1, § 137 ods. 1, § 139 ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“), § 151 ods. 1, 2, § 153 ods. 1 až 3, § 191 ods. 1, § 255 ods. 1, 2, § 262 ods. 1, 2 Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“), a vecne tým, že po vykonanom dokazovaní dospel k zisteniu, že predmetom konania je žalobou uplatnený nárok spoluvlastníka (žalobkýň) na náhradu za ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie rozsudkom napadnutým odvolaním rozhodol, že matka bude zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloletú v každom nepárnom týždni v kalendárnom roku od pondelka od 16:00 hod. do pondelka do 16:00 hod. nasledujúceho párneho týždňa v kalendárnom roku (výrok I.), otec bude zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloletú v každom párnom týždni v kalendárnom roku od pondelka od 16:00 hod. do pondelka do 16:00 hod. nasledujúceho nepárneho týždňa v kalendárnom roku (výrok II.), miestom prevzatia a odovzdania maloletej bude školské zariadenie, ktoré maloletá navštevuje. Ak maloletá nebude nav ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Rimavská Sobota (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo aj „okresný súd“ prvým výrokom zrušil podielové spoluvlastníctvo sporových strán k rodinnému domu súpisné číslo XXX, postavenom na parcele CKN č. XXXX a CKN XXXX, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. XXXX, pre okres I. T., obec a katastrálne územie Q. a podielové spoluvlastníctvo vyporiadal tak, že uvedenú nehnuteľnosť prikázal do výlučného vlastníctva žalobcu v podiele 1/1-ina. Druhým výrokom žalobcovi súd uložil povinnosť zaplatiť žalovanej náhradu jej spoluvlastníckeho podielu vo výške 3.750,- Eu ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zamietol návrh otca na zníženie výživného na maloletého V. a o trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na ich náhradu. Svoje rozhodnutie právne odôvodnil s odkazom na ustanovenie § 62 ods. 1, 2, 3, 4, 5, § 75 ods. 1, § 78 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine. 2. V odôvodnení rozhodnutia súd uviedol, že otec sa podaným návrhom na zníženie vyživovacej povinnosti domáhal, aby súd zmenil rozsudok č. k. 11P/147/2018-19 zo dňa 09.10.2018 v časti o určení vyživovacej povinnosti tak, že zníži jeho vyživovaciu povinnosť voči malol ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal určenia neplatnosti právnych úkonov obsiahnutých v notárskej zápisnici N11/2019, Nz818/2019 spísanej notárom JUDr. Jánom Marušinom dňa 11.01.2019, konkrétne vyhlásenia dlžníka o uznaní dlhu z titulu neuhradených faktúr v celkovej výške 14.188,73 eur a súhlas s exekúciou a vykonateľnosťou. Priznal žalovanému voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. Súd prvej inštancie vychádzal zo skutkového zistenia, že dňa 06.03.2012 bola medzi žalobcom (do 23.06.2016 ...
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom, napadnutým odvolaním, súd prvej inštancie manželstvo navrhovateľa a jeho manželky, uzavreté dňa 20.03.1999 v K., zapísané v knihe manželstiev matričného úradu K., vo zväzku 17, ročník 1999, na strane 62, pod poradovým číslom 16 rozviedol, na čas po rozvode zveril mal. Q. E. do osobnej starostlivosti otca, s tým, že obaja rodičia sú oprávnení maloletého zastupovať a spravovať jeho majetok a matke uložil povinnosť platiť výživné na mal. Q. mesačne sumou 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa podľa zákona číslo 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to mesač ...
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku účastníka konania, ktorý ju nastolil. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty účastníkov konania (porovnaj napríklad rozhodnutia ÚS SR II. ÚS 251/04, III. ÚS 209/04, II. ÚS 200/09 a podobne). Na ďalšiu irelevantnú odvolaciu argumentáciu zachádzajúcu podrobne do nadbytočných detailov, nespôsobilé privodiť úspech odvolaniu, preto odvolací súd nepovažoval za potrebné reagovať špecifickou odpoveďou. 37. Vo vzťahu k výroku o nároku na náhradu trov konania žalobcovia v odvolaní neuviedli žiadne zdôvodnen ...
Odôvodnenie: 1. V napadnutom rozhodnutí súd prvej inštancie zveril maloletú E. S., nar. XX.XX.XXXX do osobnej starostlivosti matky s tým, že zastupovať maloletú a spravovať jej majetok sú oprávnení obaja rodičia (výroky I., II.), otcovi uložil povinnosť prispievať na výživu maloletej E. sumou 250 eur , počnúc dňom 01.10.2019, ktorú sumu mu uložil zasielať k rukám matky vždy do 15-teho dňa mesiaci vopred (výrok III.), zročné výživnéna maloletú E. za obdobie od 01.10.2019 do 30.06.2020 v sume 1.350 eur povolil splácať v mesačných splátkach vo výške 100 eur spolu s bežným výživným, počnúc dňom 15.08.2020 k rukám ma ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zamietol žalobu žalobkyne, ktorou sa domáhala určenia, že je výlučnou vlastníčkou nehnuteľností nachádzajúcich sa katastrálnom území R., obec R., okres N., zapísaných Okresným úradom N., katastrálny odbor na LV č. XXXX, a to parcely reg. „E.“ evidované na mape určeného operátu, parcelné č. XXXX o výmere XXXX m2, druh pozemku orná pôda. Žalobu odôvodnila tým, že dňa 17.7.2015 uzavrela so žalovaným k predmetným nehnuteľnostiam kúpnu zmluvu, ktorou žalovaný previedol na žalobkyňu vlastnícke právo k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam. Návrh na vklad vlastnícke ...
Odôvodnenie: 1. Odvolaním napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie rozhodol, že žalovaný je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území W., okres H. L. N., obec W., evidovanej Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom, zapísanej na liste vlastníctva č. XXXX, ako parcely registra „C“ evidované na mape určeného operátu, pozemok, parcely CKN č. XXX, lesný pozemok o výmere 499750 m2 vo veľkosti podielu 1/1 (výrok I.). Zároveň uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 929.429,73 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 9,25 % ročne zo sumy 929.429,73 € od 20.05 ...
Odôvodnenie: nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu. 48. Podľa ustanovenia § 47 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb., výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy konania. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania povinnosť na plnenie, správny orgán určí pre ňu lehotu; lehota nesmie byť kratšia, než ustanovuje osobitný zákon. 49. Podľa § 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb., v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnut ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Martin (ďalej aj "súd prvej inštancie") uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyniam 1/ a 2/ sumu 2.940,- eur s úrokom z omeškania 5,5 % ročne z tejto sumy od 08.08.2013 do zaplatenia, a to do troch dní od právoplatnosti rozsudku (výrok I. a II.). Žalobkyniam 1/ a 2/ ako úspešnej procesnej strane priznal voči žalovanej právo na náhradu trov konania v plnom rozsahu v zmysle § 255 ods. 1 v spojení s § 262 ods. 1 zák. č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku, ďalej len "CSP" (výrok III. a IV.). Štátu voči žalovanej priznal právo na náhradu trov konan ...
Odôvodnenie: súdneho rozhodnutia v opravnom konaní zároveň nemá odpovedať na každú námietku alebo argument vznesený v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní a zostali sporné, alebo sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov prvoinštančného rozhodnutia, ktoré sa preskúmava v odvolacom konaní. V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na to, že v dvojinštančnom súdnom konaní rozhodnutia súdu prvej a druhej inštancie tvoria jeden celok, a preto je nadbytočné, aby odvolací súd opakoval vo svojom rozhodnutí správne skutkové a právne závery súdu prvej inštancie. 6. V danom p ...
Odôvodnenie: napadnutého rozhodnutia pokladal za nelogické, nekonzistentné, nepreskúmateľné, arbitrárne a porušujúce § 220 ods. 2, 3 CSP. Zdôraznil, že súd je povinný uviesť dostatočné a relevantné dôvody, na ktorých svoje rozhodnutie založil, a to po skutkovej aj právnej stránke (III. ÚS 328/05, III. ÚS 116/06). Záverom uviedol, že na konci pojednávania dňa 24.09.2019 sa na neho zákonná sudkyňa obrátila so slovami: „...a ako sa má cítiť žena, ktorú počas manželstva opustí muž a ona ostane sama s dvoma deťmi?“ Daný výrok podľa jeho názoru svedčí o tom, že zákonná sudkyňa nerozhodla nestranne, spravodlivo a zákonne ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom konanie v časti o zaplatenie sumy vo výške 8.652,67 eur zastavil a žalobu vo zvyšku zamietol. Žalovanej priznal náhradu trov konania v rozsahu 99,94 %, ktoré je povinná zaplatiť žalobkyňa. O výške náhrady trov bude rozhodnuté po právoplatnosti rozsudku samostatným rozhodnutím. 2. V odôvodnení rozsudku súd prvej inštancie uviedol, že žalobkyňa sa žalobou domáhala, aby súd zaviazal žalovanú na zaplatenie sumy vo výške 10.096,99 eur. Svoj žalobný nárok odôvodnila tým, že bola rozsudkom Krajského súdu v Nitre sp. zn. 4To/65/2011-780 zo dňa 03.11.2011 uznaná vin ...
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku či pripomienku, je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty strán (porovnaj napr. rozhodnutia Ústavného súdu SR sp. zn. II.ÚS 251/04, III.ÚS 209/04, II.ÚS 200/09 a pod.). Preto na ostatnú argumentáciu zaoberajúcu sa ďalšími okolnosťami prejednávanej veci, no už nespôsobilú ovplyvniť rozhodnutie, odvolací súd nepovažoval za potrebné reagovať špecifickou odpoveďou. 21. Odvolací súd ani s prihliadnutím na odvolacie argumenty nenachádza dôvod, pre ktorý by sa mal od záverov prvoinštančného súdu odchýliť, a nemôže ...
Odôvodnenie: Správny orgán prvého stupňa - Daňový úrad Žilina, pobočka Martin rozhodnutím Číslo: 101336288/2019 zo dňa 03.06.2019 podľa § 68 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Daňový poriadok) určil žalobcovi rozdiel v sume nadmerného odpočtu 5.200,00 € na dani z pridanej hodnoty. Znížil nadmerný odpočet za zdaňovacie obdobie december 2017 zo sumy 5.336,64 € na sumu 136,64 €. Nadmerný odpočet uplatnený v daňovom priznaní doručenom dňa 24.01.2018 5.336,64 €, nadmerný odpočet priznaný správcom dane vo vy ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie v celom rozsahu vyhovel žalobe žalobcu, keď vo výroku I. zrušil rozhodcovský rozsudok Slovenského arbitrážneho súdu zriadeného Asociáciou Slovenských arbitrážnych súdov, z.z.p.o., so sídlom Krížna 56, 821 08 Bratislava, sp. zn. 03/10/17 zo dňa 14.12.2017. Vo výroku II. súd prvej inštancie vyslovil, že žalobcovi, ktorý má nárok na náhradu trov konania, sa náhrada trov konania nepriznáva. 2. Pri rozhodovaní súd prvej inštancie vychádzal zo skutkového stavu, ako ho zistil z vykonaného dokazovania. Žalovaná ako veriteľ a žalobca ako dlžník uzavreli dňa 18.5.2 ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 14.000 eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku. V časti o zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 5,05% ročne od 01.09.2015 do zaplatenia konanie druhým výrokom zastavil a rovnako zastavil (v poradí tretím výrokom) aj konanie týkajúce sa eventuálnej žaloby. Žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. V odôvodnení uviedol, že žalobca sa žalobou domáhal zaplatenia sumy 100.290,91 eura spolu s 5,05% ročným úrokom z omeškania od 01.09.2015 do zaplatenia, eventuálne uloženia povinnosti žalovanému namiesto n ...
Odôvodnenie: predmetného rozhodnutia nespĺňa zákonom stanovené požiadavky podľa § 220 ods. 2 a 3 CSP. Žalovaný poukázal na rozhodnutia Ústavného súdu sp. zn. III. ÚS 79/02, III. ÚS 209/04, III. ÚS 206/06, III. ÚS 78/07, rozhodnutia ESĽP Georgidias c. Grécko z 29.5.1997, Higgins c. Francúzsko z 19.2.1998. Poukázal na čl. 3 ods. 1 CSP, čl. 152 ods. 4 a čl. 154c ods. 1 Ústavy SR, čl. 19 ods. 1 Zmluvy o EÚ, čl. 47 Charty základných práv EÚ a uviedol, že ústavný systém v SR vychádza z princípov materiálneho právneho štátu. Ústavný súd SR odlíšil formálne a materiálne pojatie právneho štátu, pričom jasne vyjadril ...
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou doručenou Krajskému súdu v Trenčíne (ďalej aj „správny súd“) dňa 29. 11. 2018 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. GR M.-odv-XX-X/XX-XXXX zo dňa 07. 08. 2018 (ďalej aj „napadnuté rozhodnutie“), potvrdzujúceho rozhodnutie Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Ilava (ďalej len ÚVTOS Ilava“) o odmietnutí-nesprístupnení informácie sčasti Sp. č. C.-inf-XX-X/XX-XXXX zo dňa 07. 06. 2018 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým podľa § 9 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení ...
Odôvodnenie: Súd prvej inštancie, rozsudkom, č.k. 25P/199/2018-269, zo dňa 27.08.2019, I. zveril maloletú Z. D., nar. XX.XX.XXXX do osobnej starostlivosti matky, II. oboch rodičov oprávnil zastupovať maloletú a spravovať jej majetok, III. upravil styk otca s maloletou Z. na každý týždeň v stredu v čase od 14.00 hod. do 18.00 hod. za prítomnosti matky na verejných priestranstvách v mieste bydliska matky s tým, že otec je oprávnený maloletú v určenom čase v mieste bydliska matky prevziať a po ukončení styku v určenom čase v mieste bydliska matky odovzdať a matka sa zaväzuje maloletú na styk v určenom čase riadne pri ...
Odôvodnenie: správneho rozhodnutia musí smerovať ku konkrétnym okolnostiam zisteným v jednotlivom prípade. Nemožno za súladné s ustanoveniami zákona č. 73/1998 Z. z. považovať odôvodnenie obsahujúce len všeobecné konštatácie, že služobná povinnosť bola porušená zvlášť hrubým spôsobom a ponechanie v služobnom pomere by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby, bez vysporiadania sa so skutkovými okolnosťami konkrétneho prípadu. Minister vnútra Slovenskej republiky nijako neodôvodnil, že na základe čoho dospel k záveru, že porušenie vymedzených všeobecne záväzných ustanovení dosahuje intenzitu porušenia ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie rozsudkom napadnutým odvolaním určil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 600 eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku a zároveň žalobkyni priznal náhradu trov konania v rozsahu 100%. Z odôvodnenia rozsudku vyplynulo, že dňa 21.1.2020 bola súdu doručená žaloba, ktorou sa žalobkyňa domáhala na žalovanom zaplatenia sumy 600 eur s príslušenstvom titulom finančného primeraného zadosťučinenia za porušenie práva žalovaným pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy so žalobkyňou, podľa § 3 ods. 5 veta tretia zákona č. 250/2007. Uviedla, že dňa 11.3.2013 jej žalovaný poskytol na základe ...
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku účastníka konania, ktorý ju nastolil. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty účastníkov konania (por. rozhodnutia Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 251/04, sp. zn. III. ÚS 209/04, sp. zn. II. ÚS 200/09). 22. S poukazom na vyššie uvedené, odvolací súd v súlade s ustanovením § § 387 ods. 1 CSP napadnutý rozsudok ako vecne správny potvrdil vrátane správneho závislého výroku o náhrade trov konania. 23. O nároku na náhradu trov odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa ustanovení § 255 ods ...
Odôvodnenie: súdu nepodáva odpoveď na otázku, z akého dôvodu súd žalovaného 2/ nevypočul. Žalovaný 2/ má pritom postavenie fyzickej osoby, na ktorú môže mať napadnutý rozsudok v podobe, v akej bol vynesený súdom prvej inštancie, negatívny dopad. O to viac existuje potreba vypočuť ho, aby sa k veci vyjadril. Napadnutý rozsudok ďalej neposkytuje odpovede na žalovaným 2/ nastolené otázky, jeho tvrdeniami sa zaoberá iba povrchne, bez dostatočného odôvodnenia a skúmania jadra problému. V tomto smere poukázal osobitne na nedostatočné vysporiadanie sa so skutočnosťou, že žalovaný 2/ vystupoval v postavení spotrebit ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zamietol žalobu žalobcu. O trovách konania rozhodol tak, že žalovanej sa ich náhrada nepriznáva. 2. Rozsudok súdu prvej inštancie sa opiera o ust. § 52 ods. 1 - 4, § 53 ods. 9, § 565, § 517 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka, § 1 ods. 2, § 2 písm. a), b), d), § 9 ods. 1, 2, § 11 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 10c, § 3 ods. 1 Nariadenia Vlády SR č. 87/1995 Z. z. 3. Súd prvej inštancie po zrušení napadnutého rozsudku odvolacím súdom ex o ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 120,- eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 120,- eur od 15.08.2019 do zaplatenia v lehote 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobcovi voči žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu. 2. Rozsudok súdu prvej inštancie sa opiera o ust. § 442 ods. 1, § 524 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka, § 4 ods. 1, 2 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. 3. Súd prvej inštancie konštatoval, že vo vzťa ...
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom bol obžalovaný Q. G. uznaný vinným pre zločin prevádzačstva v spolupáchateľstve podľa § 20 k § 356 Trestného zákona a samostatne pre prečin falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky podľa § 352 odsek 1 Trestného zákona. Pre tieto trestné činy mu podľa § 294 odsek 2 Trestného zákona, postupom podľa § 38 odsek 2 Trestného zákona a zistení poľahčujúcej okolnosti podľa § 36 písmeno l/ Trestného zákona a priťažujúcej okolnosti podľa § 37 písmeno h/ Trestného zákona s poukazom na § 42 odsek 1 Trestného zákona a 4 ...
Odôvodnenie: I. 1. Z predloženého administratívneho spisu súd zistil, že Inšpektorát práce v Nitre vykonal u žalobcu v dňoch 18. 08. 2015, 03. 09. 2015 a 08. 09. 2015 inšpekciu práce zameranú na kontrolu dodržiavania pracovno-právnych a mzdových predpisov, predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zameraním na oboznamovanie sa s predpismi na zaistenie BOZP, rizikami a nebezpečenstvami vo vzťahu k vykonávaným prácam a kontrolu dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania podľa ustanovenia zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. 2. O výsledku ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie vo výroku rozhodol nasledovne: I. Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť žalobcovi riadny úrok z úveru 14,9% ročne zo sumy 6.329,52 € do 17.06.2013, do troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku. II. V časti nároku na zaplatenie poplatkov za upomienky v sume 65,97 € súd konanie zastavuje. III. Vo zvyšku sa žaloba z a m i e t a . IV. Žalobcovi sa priznáva nárok na náhradu trov konania vo výške 95,84%. V. O výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti tohto rozsudku v samostatnom uznesení. 2. Rozhodnutie súd prvej inštancie odôvodnil ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol takto: „I. Konanie v časti istiny 1.798,00 € z a s t a v u j e . II. Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť žalobcovi sumu 43.359,82 €, spolu s úrokom z omeškania vo výške 9,05 % ročne zo sumy 117,36 € od 14.12.2015 do zaplatenia zo sumy 623,27€ od 10.12.2015 do zaplatenia zo sumy 1.124,08 € od dňa 2.3.2016 do zaplatenia zo sumy 1.385,41 od 27.7.2015 do zaplatenia zo sumy 474,65 € od 14.3.2016 do zaplatenia zo sumy 226,56 € od 9.3.2016 do zaplatenia zo sumy 480,52 € od 15.12.2015 do zaplatenia zo sumy 1.715,11 € ...
Odôvodnenie: Správny orgán prvého stupňa - Daňový úrad Žilina, kontaktné miesto Turčianske Teplice rozhodnutím Číslo: 102616287/2019 zo dňa 14.11.2019 podľa § 156 ods. 1 písm. b) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Daňový poriadok) vyrubil žalobkyni úrok z omeškania v sume 95,30 € za nezaplatenie preddavkov za obdobie 1. štvrťrok 2016 na dani z motorových vozidiel na zdaňovacie obdobie 2016 v ustanovenej lehote a v ustanovenej výške. V odôvodnení rozhodnutia správca dane poukázal na skutočnosť, že žalobky ...
Odôvodnenie: Okresný úrad Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako prvostupňový správny orgán, podľa § 11 ods. 5 zákona č. 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 488/2013 Z.z.“) vydal dňa 23.8.2019 pod číslom: OUNO-OCDPK-2019/015728 rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla, ktorým žalobcovi ako prevádzkovateľovi vozidla evidenčné číslo: NO190CD (krajina registrácie Slovenská republika, kategória M1, charakteristika: motorové vozidlo do 3,5t; najväčšia prípustná celková hmotnosť 2225 kg a najvä ...
Odôvodnenie: Správny orgán prvého stupňa - Daňový úrad Žilina, kontaktné miesto Turčianske Teplice rozhodnutím Číslo: 102616440/2019 zo dňa 14.11.2019 podľa § 156 ods. 1 písm. b) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Daňový poriadok) vyrubil žalobkyni úrok z omeškania v sume 54,80 € za nezaplatenie preddavkov za obdobie 2. štvrťrok 2016 na dani z motorových vozidiel na zdaňovacie obdobie 2016 v ustanovenej lehote a v ustanovenej výške. V odôvodnení rozhodnutia správca dane poukázal na skutočnosť, že žalobky ...
Odôvodnenie: Správny orgán prvého stupňa - Daňový úrad Žilina, kontaktné miesto Turčianske Teplice rozhodnutím Číslo: 102735810/2019 zo dňa 27.11.2019 podľa § 156 ods. 1 písm. b) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Daňový poriadok) vyrubil žalobkyni úrok z omeškania v sume 121,70 € za nezaplatenie dane z motorových vozidiel vyrubenej podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2015 v ustanovenej lehote a v ustanovenej výške. Žalobkyňa podala dňa 29.01.2016 daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 201 ...
Odôvodnenie: 1. Prvostupňový správny orgán - Daňový úrad Žilina, kontaktné miesto Turčianske Teplice rozhodnutím č. 101714034/2018 zo dňa 04.09.2018 rozhodol s poukazom na ustanovenie § 156 ods. 1 písm. b) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Daňový poriadok) tak, že vyrubil žalobcovi úrok z omeškania v sume 17,80 Eur za nezaplatenie preddavkov za obdobie od 01.10.2015 do 31.12.2015 na dani z motorových vozidiel na zdaňovacie obdobie 2015 v ustanovenej lehote a v ustanovenej výške. V odôvodnení rozhodnutia prvostupňo ...
Odôvodnenie: rozhodnutia (§ 241 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z.z.) malo obsahovať úvahu, ktorou bol príslušný správny orgán vedený pri použití právnych predpisov, na ktorých základe rozhodoval. 34. Napriek na prvý pohľad relevantným argumentom rozhodnutia správneho orgánu prvého stupňa, ani vo výrokovej časti ani v odôvodnení rozhodnutia nie je podľa krajského súdu obsiahnuté žiadne ustanovenie právneho predpisu umožňujúce vydanie dotknutého rozhodnutia, či už jeho označenie alebo slovné vymedzenie. Rozhodnutie správneho orgánu druhého stupňa už síce vo svojom odôvodnení obsahuje niektoré ustanovenia pravdepod ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Žalobkyňa dňa 28.05.2019 doručila Centru právnej pomoci, kancelárii Bratislava (ďalej aj len „žalovaný“ alebo „Centrum“) žiadosť o priznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci (ďalej aj len „žiadosť“). Konkrétne žiadala o spísanie žaloby vo veci zrušenia zmluvy o budúcej zmluve, vniknutia do bytu a umožnenie vstupu do bytu, z ktorého bola vysťahovaná bez zariadenia dňa 24.06.2016. Spolu s uvedeným podaním predložila rozsiahlu písomnú dokumentáciu. 2. Centrum dňa 24.06.2019 rozhodnutím sp. zn. KaBA 19443/2019, ČRZ: 90714/2019 správne konanie prerušilo a vyzvalo ...
Odôvodnenie: 1. Rozhodnutím zo dňa 11. 10. 2019, č. 57301-4/2019-BA žalovaná podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej iba zákon o sociálnom poistení), zamietla odvolanie žalobcu a potvrdila rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Košice zo dňa 07. 05. 2019, č. 200-0222473-CA04/2019, ktorým správny orgán prvého stupňa rozhodol o tom, že žalobca podľa § 49 zákona o sociálnom poistení nemá nárok na materské, ktorý si uplatnil od 14. 01. 2019. 2. Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia vyplýva, že žalobca si predložením žiadosti o materské č. 8 1039761 ...
Odôvodnenie: I. Konanie pre správnym orgánom 1. Inšpektorát práce Bratislava („Inšpektorát práce“) vykonal vo vybraných dňoch mesiaca jún a mesiaca júl 2014 u žalobcu inšpekciu práce v súlade s § 7 ods. 3 písm. a) Zákona o inšpekcii práce zameranú okrem iného na dodržiavanie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle príslušných ustanovení Zákona o nelegálnej práci („Kontrola“). Inšpektorát práce z výsledkov Kontroly vyhotovil protokol č. IBA-112-38-1.2,2.3/P-E24.A28- 14 zo dňa 17. júla 2014 („Protokol“). 2. Inšpektorát práce v Protokole konštatoval, že žalobca porušil § 3 ods. 2 v nadväz ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Nitra (súd prvej inštancie) napadnutým rozsudkom č. k. 7Pc/28/2019-113 zo dňa 30.07.2020 zmenil rozsudok Okresného súdu Nitra č. k. 24P/275/2014-36 zo dňa 10.06.2015, v časti vyživovacej povinnosti otca na K. H., nar. XX.XX.XXXX tak, že povinný z vyživovacej povinnosti je povinný prispievať na výživu navrhovateľky zvýšeným výživným zo sumy 100 eur mesačne na sumu 160 eur mesačne, vždy k 15. dňu v mesiaci vopred k rukám navrhovateľky, počnúc dňom 06.11.2019. Vo zvyšku súd návrh zamietol. Zročné výživné za obdobie od 06.11.2019 do 30.07.2020 vo výške 528,06 eura povolil povinnému ...
Odôvodnenie: Správny orgán prvého stupňa - Daňový úrad Žilina rozhodnutím č. 100927804/2019 zo dňa 23.04.2019 vyrubil žalobcovi podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Daňový poriadok“) rozdiel dane z pridanej hodnoty v sume 25 835,31 € za zdaňovacie obdobie október 2017. Správca dane vykonal u žalobcu daňovú kontrolu dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie október 2017, ktorá bola začatá dňom 06.02.2018. O výsledku kontroly vyhotovil správca dane Protokol č. 100105318/2019 zo dňa 10.01. ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie I. žalobu zamietol, II. žalovanej priznal náhradu trov konania voči žalobkyni vo výške 100 %, o ktorej výške rozhodne samostatným uznesením. Právne svoje rozhodnutie odôvodnil ustanovením § 387 ods. 1, 2, § 388 ods. 1, § 391 ods. 1, § 397, § 409 ods. 1, § 443 ods. 1, § 445 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“), § 451 ods. 1, § 454, § 458 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“). Vecne dôvodil, že žalobkyňa sa žalobou podanou na súd dňa 1.6.2018 domáhala zaplatenia sumy 46.38 ...
Odôvodnenie: rozhodnutia žalovaného a správneho orgánu prvého stupňa obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti, ktoré má na mysli citované ust. § 47 ods. 3 Správneho poriadku. Správne orgány v odôvodnení rozhodnutia vo vzťahu k zdôvodneniu uloženej výšky pokuty reagovali na všetky zákonné kritéria v intenciách citovaného ust. § 19 ods. 6 zákona o inšpekcii práce. V rámci závažnosti zisteného porušenia povinnosti a závažnosti následkov (§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o inšpekcii práce) správny orgán prvého stupňa koherentne argumentuje, že závažnosť konania žalobcu spočíva v tom, že svojím konaním nielenže ...
Odôvodnenie: nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v celom rozsahu. 25. Podľa § 209 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. v odôvodnení rozhodnutia organizačná zložka Sociálnej poisťovne uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bola vedená pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na ktorých základe rozhodovala. 26. Správny súd preskúmaním veci zistil, že žalovaná prvostupňovým rozhodnutím uznala žalobkyňu invalidnou a určila (zvýšila) mieru jej poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na úroveň 65% (predtým 60%). Mala za preukázané, že žalobk ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal voči žalovanej zaplatenia sumy 1.079,54 € (912,32 € z titulu zvyšku dlžnej úverovej istiny; 117,89 € z titulu dlžných úrokov z úveru; 25,14 € z titulu dlžného poistného z úveru a 24,19 € z titulu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky), ďalej úrokov z dlžnej úverovej istiny vo výške 27,48 % ročne zo sumy 912,32 € od 17.6.2016 do zaplatenia a úrokov z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 1.055,35 € od 17.6.2016 do zaplatenia a žalovanej náhradu trov konania nepriznal. Zo Zmluvy o revolvingovom spotrebite ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Banská Bystrica (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo aj „okresný súd“) výrokom I. žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 26.000,- Eur, spolu s 5 % úrokom z omeškania ročne od 18. 11. 2016 do zaplatenia, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. Výrokom II. súd prvej inštancie uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania v rozsahu 100 %, v lehote 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia súdu o ich výške. 2. V odôvodnení rozsudku súd prvej inštancie uviedol, že žalobca sa žalobou doručenou súdu dňa 18. 11. 2016 zmenenou n ...
Odôvodnenie: 1. Centrum právnej pomoci, kancelária Žilina rozhodnutím č. spisu: KaZA/29275/2019 zo dňa 15.11.2019, ako príslušný správny orgán podľa § 1 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len Správny poriadok) podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi (ďalej len zákon č. 327/2005 Z. z.) nepriznal žalobcovi nárok poskytovanie právnej pomoci. V odôvodnení uviedol, že žiadosťou doručenou Centru právnej pomoci, kancelária Nitra dňa 24.09.2019 žiadateľ požiadal o poskytnutie právnej pomoci vo veci „žalo ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi zmenkovú sumu vo výške 94 709,10 eura spolu so 6 % ročným úrokom zo sumy 94 709,10 eura od 21. 12. 2017 až do zaplatenia, zmenkovú odmenu vo výške jednej tretiny percenta zmenkovej sumy 315,70 eura, a to všetko do troch dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku (I. výrok) a žalobcovi priznal náhradu trov konania v plnej výške (II. výrok). 2. Svoje rozhodnutie odôvodnil s poukazom na § 266 ods. 1, § 267 ods. 1, ods. 3, ods. 4 Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“), článok I. § 10, § 17 ods. 1 vet ...
Odôvodnenie: rozhodnutia súdu prvej inštancie je vecne správne, pričom v jednotlivostiach naň poukazuje aj krajský súd. Z uvedených dôvodov sa krajský súd v odvolacom konaní obmedzil iba na konštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia (§ 387 ods. 2 CSP). 9. Pre úplnosť odvolací súd k odvolacím dôvodom uvádza, že dôkazy hodnotí súd prvej inštancie podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti; pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo (§ 191 ods. 1 CSP). Hodnotením dôkazov je činnosť súdu, pri ktorej vykonané procesné dôkazy ho ...
Odôvodnenie: rozhodnutia súdu prvej inštancie je vecne správne, pričom v jednotlivostiach naň poukazuje aj krajský súd. Z uvedených dôvodov sa krajský súd v odvolacom konaní obmedzil iba na konštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia (§ 387 ods. 2 CSP). 8. Pre úplnosť odvolací súd k odvolacím dôvodom uvádza, že dôkazy hodnotí súd prvej inštancie podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti; pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo (§ 191 ods. 1 CSP). Hodnotením dôkazov je činnosť súdu, pri ktorej vykonané procesné dôkazy ho ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa správnou žalobou doručenou Krajskému súdu v Trenčíne (ďalej aj „správny súd“) dňa 23.03.2020 domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. XXXXXXXXX/XXXX zo dňa 16.01.2020 (ďalej aj „napadnuté rozhodnutie“), potvrdzujúceho rozhodnutie Daňového úradu Trenčín (ďalej aj „správca dane“) č. XXXXXXXXX/XXXX zo dňa 24.07.2019 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým bol podľa § 68 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) žalobcovi určený rozdiel dane v sum ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa správnou žalobou doručenou Krajskému súdu v Trenčíne (ďalej aj „správny súd“) dňa 23.03.2020 domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. XXXXXXXXX/XXXX zo dňa 16.01.2020 (ďalej aj „napadnuté rozhodnutie“), potvrdzujúceho rozhodnutie Daňového úradu Trenčín (ďalej aj „správca dane“) č. XXXXXX/XXXX zo dňa 24.07.2019 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým bol podľa § 68 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) žalobcovi určený rozdiel dane v sum ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie rozsudkom napadnutým odvolaním konanie o žalobe v časti o zaplatenie 1.083,32 eur s prislúchajúcim úrokom z omeškania zastavil (výrok I.), žalovanému určil povinnosť do troch dní od právoplatnosti rozsudku zaplatiť žalobcovi 8.309,73 eur s 5% ročným úrokom z omeškania od 21.08.2019 do zaplatenia (výrok II.) a žalobcovi priznal voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 76,94% (výrok III.). Z odôvodnenia rozsudku vyplynulo, že pôvodný žalobca VÚB, a.s. Bratislava sa žalobou podanou dňa 26.09.2019 domáhal voči žalovanému zaplatenia sumy 9.393,05 eur s prísluše ...
Odôvodnenie: 1. Správny orgán prvého stupňa - Obec Krpeľany rozhodnutím Č. j. 708/388/2018-Ry zo dňa 21.12.2018 s poukazom na § 39a a § 66 stavebného zákona stavebníčke - O.. U. H., bytom G., Ul. T.. V. XXX/ XX (ďalej aj ďalšia účastníčka v rade 2/) povolil stavbu rodinného domu na pozemkoch KNC parc. č. 482/1, 483/4, 483/5, katastrálne územie G.. Stavba obsahuje: SO 01 - Rodinný dom - riešený ako samostatne stojaci jednopodlažný objekt, bez podpivničenia a bez obytného podkrovia, pozostávajúci zo štyroch izieb, kuchyne, garáže a príslušenstva (zastavaná plocha = 265,30 m2, obytná plocha = 95,11 m2, úžitko ...
Odôvodnenie: Rozsudkom súdu prvého stupňa bol obžalovaný P. C. uznaný vinným zo zločinu ublíženia na zdraví podľa § 155 ods. 1 Tr. zák. v súbehu s prečinom výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a) Tr. zák., pretože dňa XX. W. XXXX v čase približne o XX.XX hodine v G. na ulici P. číslo XX, na terase rodinného domu, kde vstúpil a zdržiaval sa so súhlasom poškodeného P. D., ho bez predchádzajúcej hádky fyzicky napadol tak, že ho odzadu udrel minimálne jedenkrát bližšie nezisteným tesárskym kladivom do oblasti hornej časti hlavy, následkom čoho poškodený spadol na podlahu terasy domu na obe kolená a ruky, pr ...
Odôvodnenie: dĺžky doby zaistenia nemožno podľa žalobcu považovať za náležité a postačujúce, bol totiž povinný náležite odôvodniť, prečo stanovil dĺžku doby zaistenia žalobcu práve do 13.03.2021, a to najmä s poukazom na konkrétne administratívne úkony, ktoré bude potrebné za účelom administratívneho vyhostenia žalobcu vykonať. 3. Žalovaný sa v napadnutom rozhodnutí nezaoberal ani otázkou, či mu bol Zastupiteľským úradom Marockého kráľovstva vydaný náhradný cestovný doklad, resp. v akom období mu môže byť vydaný a z uvedeného vyvodil, že jeho vyhostiteľnosť nie je počas dvojmesačnej stanovenej doby zaistenia ...
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou, doručenou súdu dňa 11.2.2021 prostredníctvom žalovaného, sa žalobca domáhal prepustenia zo zaistenia, uloženého žalobcovi rozhodnutím žalovaného č. PPZ-HCPBA6-198-014/2020-AV zo dňa 22.12.2020. 2. Žaloba bola odôvodnená tým, dĺžka doby zaistenia v rozhodnutí o zaistení podľa žalobcu nie je náležite odôvodnená, čo robí rozhodnutie nepreskúmateľným a zasahujúcim do základných ľudských práv žalobcu, najmä do práva na slobodu pohybu. Žalobca ďalej poukázal aj na to, že žalovaný v rozhodnutí o zaistení nedostatočne odôvodnil potrebu použitia zistenia ako prostriedku, ktorý význ ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa podanou správnou žalobou domáhal súdneho prieskumu v záhlaví uvedeného rozhodnutia žalovaného, ktorým bolo zamietnuté jeho odvolanie vo veci priznania invalidného dôchodku. 2. Uviedol, že rozhodnutím správnych orgánov mu bol síce invalidný dôchodok priznaný od 21.11.2018, avšak bol nesprávne vypočítaný. Poukázal na to, že od roku 2003 podniká v Taliansku a tam aj platil všetky dávky a dane podľa tamojšej legislatívy. Uvedené žalovanému preukázal, avšak tento ich neakceptoval a nezohľadnil pri výpočte výšky dôchodku. 3. Žalovaný v písomnom vyjadrení žiadal správnu žalobu zamietnuť. ...
Odôvodnenie: 1.) Žalobca sa podanou správnou žalobou domáhal súdneho prieskumu v záhlaví uvedeného rozhodnutia, ktorým bolo zamietnuté jeho odvolanie a súčasne bolo potvrdené rozhodnutie úradu Považská Bystrica vo veci odňatia prídavku na jeho dieťa I. W. a to s účinnosťou od 01.09.2020. Dôvodom odňatia dávky bola skutočnosť, že I. W. nie je študentom dennej formy vysokoškolského štúdia a teda nie je nezaopatreným dieťaťom v zmysle ust. 3 ods. 1 v spojení s ust. § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 600/2003 Z.z. (ďalej len zákon). 2.) Žalobca uviedol, že jeho syn bol v školskom roku 2019/2020 študentom prezenčnej ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa podanou správnou žalobou domáhal preskúmania zákonnosti v záhlaví uvedeného rozhodnutia dňa 23.09.2020, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 27.08.2018 o zamietnutí žiadosti žalobcu o starobný dôchodok. 2. Žalobca namietal nesprávne právne posúdenie veci, nedostatočne zistený skutkový stav, ako aj to, že stav, ktorý vzal žalovaný za základ rozhodnutia je v rozpore s obsahom administratívneho spisu. Za rozhodujúcu skutočnosť považoval dĺžku jeho zamestnania vo zvýhodnenej pracovnej kategórii a jej trvanie resp. netrvanie ku dňu 31. ...
Odôvodnenie: I. 1. Rozhodnutím žalovaná č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 17. 04. 2020 podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení rozhodla tak, že rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu o zamietnutí žiadosti o invalidný dôchodok č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 11. 10. 2019 potvrdila a odvolanie žalobkyne v celom rozsahu zamietla. 2. Prvostupňový správny orgán rozhodnutím č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 11. 10. 2019 zamietol žiadosť žalobkyne o invalidný dôchodok, pretože podľa posudku posudkového lekára Sociálnej poisťovne pobočky Nitra zo dňa 24. 09. 2019 nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona č. ...
Odôvodnenie: I. 1. Rozhodnutím žalovaného č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 08. 03. 2019 podľa § 218 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení žalovaný rozhodol tak, že rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu o priznaní invalidného dôchodku od 05. 11. 2018 v sume 135,80 eur mesačne podľa § 70 ods. 1, § 82 a § 293dx zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov potvrdil a odvolanie žalobkyne v celom rozsahu zamietol 2. Prvostupňový správny orgán rozhodnutím zo dňa 26. 11. 2018 priznal žalobkyni invalidný dôchodok od 05. 11. 2018 v sume 135,80 eur, pretože podľa posudku po ...
Odôvodnenie: Administratívne konanie 1. Sociálna poisťovňa, pobočka Banská Bystrica (ďalej aj „prvostupňový orgán verejnej správy") príslušná na rozhodovanie podľa § 178 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z.z." alebo „zákon o sociálnom poistení") Rozhodnutím č. 9780-1/2019-BB zo dňa 9. apríla 2019 rozhodla, že samostatne zárobkovo činnej osobe (ďalej aj „SZČO") L.. P. B. sa povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie neprerušuje odo dňa 3. januára 2019 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie"). 2. V odôvodne ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zmenil rozsudok Okresného súdu Michalovce č.k. 2P/79/2018-93 zo dňa 13.11.2018 v časti týkajúcej sa výživy mal. tak, že otcovi znížil výživné na mal. zo sumy 150 Eur na sumu 120 Eur mesačne od 30.4.2019, ktorú sumu je otec povinný platiť k rukám matky vždy do 15. dňa toho ktorého mesiaca vopred. Zároveň rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. Vec právne posúdil podľa § 62 ods. 1, 2, 3, 4, 5, § 65 ods. 1, 76 ods. 1, § 78 ods. 1, 3 Zákona o rodine. Výživné znížil z dôvodu, že dňom 30.4.2019 bol otcovi priznaný invalidný dôchodok v ...
Odôvodnenie: rozhodnutia žalovaného je obsažnejšie, žalovaný, okrem iného, vysvetlil, prečo pri posudzovaní prevzatia starostlivosti o dieťa neaplikoval ustanovenia zákona o rodičovskom príspevku a čo za prevzatie starostlivosti o dieťa otcom považuje (faktické prevzatie tej časti starostlivosti o dieťa, ktorú do okamihu prevzatia poskytovala dieťaťu matka), uviedol, čo považuje za účel materského a kedy tento účel podľa jeho názoru nie je naplnený, aj to, z akých dôkazov - údajov vychádzal (záznamy Sociálnej poisťovne, informácia zamestnávateľa žalobcu) a k akým záverom na ich základe dospel, t.j. že žalobc ...
Odôvodnenie: žalobou napadnutého rozhodnutia generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne tak nezodpovedá požiadavkám kladeným naň zákonom, neozrejmuje úvahy rozhodujúceho správneho orgánu a spôsob aplikácie relevantných ustanovení zákona, neposkytuje zrozumiteľné a dostatočne jasné odpovede na otázky nastolené odvolaním žalobcu, je nepresvedčivé a nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov. 35. Nakoľko úlohou súdu v tomto konaní nie je vlastným rozhodnutím nahrádzať nedostatky rozhodnutí správnych orgánov, súd žalobe vyhovel a primárne preskúmavané žalobou napadnuté rozhodnutie odvolacieho orgánu podľa § 191 ods ...
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 03.07.2020 doručenou Krajskému súdu v Košiciach ako správnemu súdu (ďalej aj súd) dňa 06.07.2020 sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. XXX XXX XXXX X zo dňa 27.04.2020 ako i rozhodnutia Sociálnej poisťovne, ústredie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 28.10.2019 a vrátenie veci Sociálnej poisťovni, ústredie na ďalšie konanie. Žiadal tiež priznať plnú náhradu trov konania. administratívne konanie 2. Žalovaný rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 27.04.2020 (ďalej aj napadnuté rozhodnutie alebo preskúmavané rozhodnutie) zamietol odvolanie žalobcu a rozhodnutie Sociálnej ...
Odôvodnenie: 1. Žalovaný napadnutým rozhodnutím PPZ-HCP-BB7-6-037/2021-AV zo dňa 12.01.2021 rozhodol o predĺžení zaistenia žalobcu dňom 15.01.2021 na základe právoplatného rozhodnutia o zaistení podľa § 88 ods.1 písm.c) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o pobyte cudzincov“ resp. „ZoPC“) č. PPZ-HCP-BB7-33-018/2020-AV na účel zabezpečenia prípravy alebo výkonu jeho prevozu podľa osobitného predpisu. Podľa § 88 ods.4 zákona o pobyte cudzincov stanovil dĺžku doby zaistenia na čas nevyhnutne potrebný najviac do 25.02.2021 s tým, že doba predĺženia ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa prostredníctvom právneho zástupcu správnou žalobou zo dňa 29.01.2021 domáha v tomto preskúmavacom konaní zrušenia rozhodnutia žalovaného č.: PPZ-HCP-BB7-5-037/2021-AV zo dňa 12.01.2021, ktorým žalovaný ako príslušný orgán podľa § 125 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj: „zákon o pobyte cudzincov“) v zmysle § 88 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov predĺžil dobu zaistenia žalobcu na čas nevyhnutne potrebný, najviac do 25.02.2021 a podľa § 88 ods. 5 označeného zákona účastníka konania ponechal u ...
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 02.02.2021, procesne podriadenou ust. § 226 ods. 1, 2 SSP, doručenou dňa 10.02.2021 (§ 71 ods. 2 SSP) Krajskému súdu v Bratislave, ako súdu vecne a miestne príslušnému na konanie, sa postupom podľa ust. § 221 ods. 1 zák. č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej aj „SSP“), žalobca domáhal zrušenia napadnutého rozhodnutia žalovaného č.p. PPZHCP-BA9-2-014/2021-AV zo dňa 08.01.2021, ktorým bol zaistený najdlhšie do 08.03.2021 a jeho bezodkladného prepustenia zo zaistenia. Svoje sťažnostné dôvody právne založil na porušení ust. § 32 ods. 1, § 46 a § 47 ods. 3 zák. č. 71/1967 ...
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 02.02.2021, procesne podriadenou ust. § 226 ods. 1, 2 SSP, doručenou dňa 10.02.2021 (§ 71 ods. 2 SSP) Krajskému súdu v Bratislave, ako súdu vecne a miestne príslušnému na konanie, sa postupom podľa ust. § 221 ods. 1 zák. č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej aj „SSP“), žalobca domáhal zrušenia napadnutého rozhodnutia žalovaného č.p. PPZHCP-BA9-1-014/2021-AV zo dňa 08.01.2021, ktorým bol zaistený najdlhšie do 08.03.2021 a jeho bezodkladného prepustenia zo zaistenia. Svoje sťažnostné dôvody právne založil na porušení ust. § 32 ods. 1, § 46 a § 47 ods. 3 zák. č. 71/1967 ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zaviazal žalovaného zaplatiť žalobkyni 4.660,62 eur s 5 % úrokom z omeškania od 29.1.2019 do zaplatenia, a to do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Priznal žalobkyni nárok na náhradu trov konania voči žalovanému v rozsahu 100 %. 2. Vychádzal zo zistenia, že zo žiadosti/zmluvy o poskytnutí spotrebiteľského úveru zo dňa 8.12.2002 vyplýva, že žalobkyni bol poskytnutý úver vo výške 15.200,- eur na nákup spotrebného tovaru, pričom súčasťou tejto žiadosti/zmluvy je aj časť C) úverová karta, pričom z tejto časti zmluvy vyplýva nasledovné: Ďalej žiadam, aby ma spo ...
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou vo veci zaistenia, podanou žalovanému dňa 2.2. 2021, doručenú súdu dňa 9.2.2021, žalobca žiadal zrušiť rozhodnutie žalovaného, Oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru Žilina, Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina č. PPZ-HCP-BB7-4-037/2021-AV zo dňa 12.01.2021, o predĺžení zaistenia žalobcu a nariadiť, aby bol žalobca, toho času umiestnený v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov Sečovce, Bitúnková 14, 078 01 Sečovce, Slovenská republika, bezodkladne prepustený zo zaistenia. Zároveň žiadal priznať právo na náhradu trov konania. I. Administratívne konanie 2. Napadnutým rozhodnutí ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 1.124,04 eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Priznal žalobcovi voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. Vychádzal zo zistenia, že na základe škodovej udalosti evidovanej u žalovaného došlo ku škode na vozidle poškodeného zn. Škoda Karoq, EČV: Z. v rozsahu zadný nárazník, zadné výklopné dvere, spojler, zadné čelo, výstuha zadná. Škodová udalosť bola spôsobená prevádzkou motorového vozidla poisteného u žalovaného. V dôsledku uvedeného bol poškodený nútený užívať náhradné vozidlo na ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia zamietol. Určil, že zmluvná podmienka v zmluve o spotrebiteľskom úvere č. XXXXXXXXX z 1.8.2014 uvedená v časti Vyhlásenie Klienta - osobné údaje: „Beriem na vedomie, že Spoločnosť ako prevádzkovateľ na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby: a) Spracúva moje osobné údaje uvedené v Zmluve, ako aj údaje o plnení mojich zmluvných záväzkov, za účelom priameho marketingu, reklamnej a propagačnej činnosti, predmetom ktorej môžu byť predschválené a/alebo nepredschválené finančné služby prip. iné produkty Spoločnost ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru Dunajská Streda, Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície, Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru Dunajská Streda, svojim rozhodnutím číslo: PPZ-HCP-BA8-5241-009/2019-Z zo dňa 13.09.2019 zamietlo žiadosť žalobcu o obnovenie prechodného pobytu na území Slovenskej republiky na účel zlúčenia rodiny, ktorú podal žalobca dňa 24.01.2018. 2. Prvostupňový správny orgán svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobcovi bol dňa 07.05.2017 udelený prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zrušil a vyporiadal bezpodielové spoluvlastníctvo žalobcu a žalovanej nadobudnuté počas trvania manželstva, ktoré uzavreli XX. XX. XXXX a ktoré zaniklo právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva dňa XX. XX. XXXX, pričom do výlučného vlastníctva žalovanej prikázal všetky veci patriace do masy bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celkovej hodnote 109 186,98 eur (I.), z ktorej polovicu 54 593,490 eur zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi do 3 dní od právoplatnosti výroku rozsudku (II.) a súčasne žalobcovi a žalovanej uložil povinnosť zaplatiť s ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Dňa 25.2.2020 Poľovnícke združenie „JAGER“, so sídlom Štefánikova 9, 917 01 Trnava, IČO: 52245802, zastúpené štatutárnym zástupcom Vladimírom Rigom, predsedom združenia, predložilo žalovanému Okresnému úradu Trnava, pozemkový a lesný odbor, zmluvu o užívaní poľovného revíru „Žaluďnica Hlohovec“ ( uznaný za poľovný revír rozhodnutím Okresného úradu v Hlohovci č. D/2003/00895 zo dňa 19.6.2003, právoplatný dňa 11.9.2003 ) spolu s notárskou zápisnicou osvedčujúcou priebeh zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov a s návrhom na vymenovanie poľovného hospodára ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Malacky z 08.06.2020 sp. zn. 1T/82/2019 bol obžalovaný Mgr. Q. W. uznaný za vinného pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 158 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že dňa 14.05.2019 o 19.10 hod. v A. po I. ulici v smere na M. viedol osobné motorové vozidlo značky Opel Astra, bielej farby, evidenčného čísla M pred domom číslo 612/89 sa plne nevenoval vedeniu motorového vozidla, následkom čoho si neskoro všimol maloletého chodca J. Z., nar. XX.XX.XXXX, bytom A., K. XXXX/XX, ktorý prechádzal cez priechod pre chodcov v smere z prava doľava, do chodca narazil ľavou prednou časťou voz ...
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 09.03.2020 doručenou Krajskému súdu v Košiciach ako správnemu súdu (ďalej aj súd) v ten istý deň sa žalobkyňa domáhala zrušenia rozhodnutia žalovaného č. OU-KEOOP2-2020/009818/HAV zo dňa 08.01.2020 ako aj rozhodnutia Okresného úradu Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-KE-OCDPK-2019/035312 zo dňa 07.10.2019 a vrátenia veci na ďalšie konanie. Žiadala tiež priznať plnú náhradu trov konania. administratívne konanie 2. Žalovaný rozhodnutím č. OU-KE-OOP2-2020/009818/HAV zo dňa 08.01.2020 (ďalej aj napadnuté rozhodnutie alebo preskúmavané rozhodnuti ...
Odôvodnenie: rozsudku súdu o nepriznanie nároku na náhradu trov konania je v rozpore so samotným odôvodnením vo veci samej. Súd totiž uzavrel, že žalovaný poveril prepravou spoločnosť, ktorá tovar žalobcu odcudzila a neprepravila ho do miesta určenia. Túto okolnosť však nemožno považovať za chybu vyplývajúcu z konania žalovaného. Súd zamietol žalobu v celom rozsahu aj v dôsledku predchádzajúceho zrušujúceho uznesenia odvolacieho súdu, ktorý sa žiadnym spôsobom nestotožnil s námietkami a argumentáciou žalobcu. 22. Súd nebral do úvahy ekonomickú situáciu žalovaného v čase žiadosti o oslobodenie od súdnych p ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd rozhodol o návrhu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny E. F., ktorým sa domáhal uloženia výchovného opatrenia maloletému M. G. z dôvodu problémového správania sa a dopúšťania sa rôznej trestnej činnosti. Okresný súd po vykonanom dokazovaní zistil, že maloletý je v evidencii sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately od roku 2016 z dôvodu trestného konania maloletého, a to útoku na verejného činiteľa. V priebehu nasledujúcich rokov sa maloletý opätovne dopúšťal rôznej trestnej činnosti, a to prečinu krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. e/ Trestného zákona a § 212 ods. 1 pís ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zaviazal žalovaného zaplatiť každému zo žalobcov 25.834,28 eur istiny s 9 % úrokom z omeškania od 25.1.2011 do zaplatenia, a to do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcom náhradu trov konania v sume 9.173,98 eur na účet ich právneho zástupcu, a to do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. 2. Vychádzal zo zistenia, že je potrebné poukázať na rozdielnosť právnej úpravy spočívajúcej v tom, že aplikácia ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 514/2003 Z.z., ktorý podrobne upravuje podmienky, na základe ktorých možno usúdiť na vznik n ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie podľa § 142 ods. 1, 2 OZ vo výroku I. zamietol žalobu v časti o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k pozemku registra „C“, parc. č. 221/3, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 41 m2, zapísaný na LV č. XXXX, katastrálne územie L. U.. Vo výroku II. zrušil podielové spoluvlastníctvo žalobkyne a žalovaných k pozemku registra "C", parc. č. 221/4, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 30 m2, zapísaný na LV č. XXXX, katastrálne územie L. U., v rámci ktorého podielového spoluvlastníctva podiel žalobkyne predstavuje 1/2, podiel žalovaného ...
Odôvodnenie: 1. Žalovaný preskúmavaným rozhodnutím číslo 100099300/2018 zo dňa 11. 1. 2018 podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Košice číslo: 102226602/2017 zo dňa 23. 10. 2017 (v ďalšom texte aj: „rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa“, resp. „prvostupňové rozhodnutie správneho orgánu“), ktorým správca dane podľa § 68 ods. 5 daňového poriadku vyrubil rozdiel dane na dani z pridanej hodnoty (v ďalšom texte aj: „DPH“) za zdaňovacie obdobie február 2013 v sume 2.400 ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania a dôvody preskúmavaného rozhodnutia 1. Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava vydala podľa ustanovení § 178 ods. 1 písm. a) bod 19 a § 225h ods. 5, § 225j ods. 7 a § 225m ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení, príp. „ZSP“) upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok č. 0627890402019 zo dňa 30.07.2019 (prednostnej náhrady škody) v celkovej sume 2 130,10 Eur, a to na základe právoplatného a vymáhateľného exekučného titulu, ktorým je platobný rozkaz Okresného súdu Trnava č. k. 22C/ ...
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom bol obžalovaný S. H., nar. X.X.XXXX v N. Y., trvale bytom Y. XXXX/XX, N. Y., uznaný vinným z prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1 Tr. zákona účinného do 31.12.2019 na tom skutkovom základe, že -ako otec mal. O. H., nar. X.X.XXXX, bytom X. XX, okr. N. Y., ktorý je v osobnej starostlivosti matky S. H., trvale bytom X. XX, okr. N. Y., v mieste trvalého bydliska a na iných miestach v období od januára 2019 až doposiaľ si neplnil pravidelne a v stanovenej výške svoju vyživovaciu povinnosť voči svojmu mal. synovi O. H., hoci mu táto vyplýva priamo zo zákona o r ...
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 05.07.2020 doručenou Krajskému súdu v Košiciach ako správnemu súdu (ďalej aj súd) dňa 06.07.2020 sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovanej č. 45352-2/2020-BA zo dňa 29.04.2020 ako aj rozhodnutia Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov, č. 9131/2019-TV-DvN zo dňa 11.11.2019 a vrátenia veci Sociálnej poisťovni, pobočka Trebišov, na ďalšie konanie. Žiadal tiež priznať plnú náhradu trov konania. administratívne konanie 2. Žalovaná rozhodnutím č. 45352-2/2020-BA zo dňa 29.04.2020 (ďalej aj napadnuté rozhodnutie alebo preskúmavané rozhodnutie) odvolanie žalobcu zamietla v ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu žalobcu zamietol a žalovanému priznal náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. V odôvodnení napadnutého rozhodnutia súd prvej inštancie uviedol, že žalobca sa žalobou zo dňa 17.5.2019 domáhal voči žalovanému zaplatenia istiny vo výške 50.000.- eur spolu s prísl. z titulu náhrady škody ako aj ušlého zisku. Žalobca v rámci skutkových tvrdení uviedol, že žalovaný ako zhotoviteľ uzatvoril s objednávateľom E. P., D. č. XXX, Zmluvu o dielo č. JV-11092015-1 predmetom, ktorej bolo vyhotovenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre financovanie projektu ž ...
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou doručenou súdu dňa 30.04.2019 sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. KaKE 1497/2019, zo dňa 08.04.2019, ktorým žalovaný žalobcovi odňal nárok na poskytnutie právnej pomoci v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a to o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z., o advokácii, a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. (ďalej len zákon č. 327/2005 Z. z.). 2. Žalovaný v dôvodoch ...
Odôvodnenie: 1. Žalobou doručenou súdu dňa 29.01.2016 sa žalobkyňa domáhala zaplatenia sumy 10 000 eur a 100 000 CZK s príslušenstvom, titulom poskytnutej pôžičky. Žalobkyňa dňa 14.4.2009 bankovým príkazom zo svojho účtu v OTP banka Slovensko, a.s. previedla na účet žalovaného sumu vo výške 10.000,- eur a dňa 15.4.2009 poskytla k rukám žalovaného sumu vo výške 100.000,- CZK. Žalobkyňa tieto peniaze odovzdala žalovanému ako bezúročnú pôžičku, pričom sa dohodli, že pôžičku vráti do 5 rokov od jej poskytnutia. Žalobkyňa listom zo dňa 9.6.2015 žiadala žalovaného, aby jej do 31.7.2015 pôžičku vrátil, žalovaný j ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie vylúčil žalovaného úplne z užívania bytu č. XX na 3. poschodí vo vchode č. 9 bytového domu so súpisným číslom XXXX na ulici N., zapísaného na LV XXXXX, k.ú. D.. Určil, že žalovaný je povinný nahradiť žalobkyni trovy konania v rozsahu 100 %. 2. Vychádzal zo zistenia, že strany konania uzavreli manželstvo v F. dňa 13.1.1983. Z LV č. XXXXX, k.ú. D., súd prvej inštancie zistil, že strany konania sú bezpodielovými spoluvlastníkmi bytu č. XX vo vchode č. X na 3. poschodí bytového domu so súp. č. XXXX postavenom na par. č. XXXXX evidovanej na LV č. XXXXX. ...
Odôvodnenie: Žalobou doručenou súdu dňa 31.01.2014 sa žalobca voči pôvodne žalovanej V. I. domáhal, aby ju súd zaviazal zaplatiť mu sumu 1204,96 euro spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,5 % ročne zo sumy 1201,95 Euro za čas od 28.6.2013 do zaplatenia. Žalobu odôvodnil tým, že jeho právny predchodca Slovenská sporiteľňa a.s. uzatvorila dňa 22.8.2003 s V. I. ako dlžníčkou zmluvu o kontokorentnom úvere číslo XXXXXXXXX/X/X, na základe ktorej poskytol jej finančné prostriedky. Výška úverového rámca bola 20 000 Sk s úrokovou sadzbou 10,85% (premenlivá). Dňa 3.6.2004 zmluvné strany podpísali Dodatok č. 1 k zmluve ...
Odôvodnenie: rozhodnutia však neznamená, že na každý argument sťažovateľa je súd povinný dať podrobnú odpoveď. Splnenie povinnosti odôvodniť rozhodnutie je preto vždy posudzované so zreteľom na konkrétny prípad.“ Európsky súd pre ľudské práva ale súčasne tiež pripomína, že právo na spravodlivý súdny proces nevyžaduje, aby súd v rozsudku reagoval na každý argument prednesený v súdnom konaní. Stačí, aby reagoval na ten argument (argumenty), ktorý je z hľadiska výsledku súdneho rozhodnutia považovaný za rozhodujúci (napr. rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Ruiz Torija proti Španielsku z 09.12.1 ...
Odôvodnenie: Administratívne konanie 1. Daňový úrad Banská Bystrica (ďalej len „správca dane“) vykonal u žalobcu daňovú kontrolu dane z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie r. 2012, ktorá bola začatá dňa 16.05.2017 spísaním Zápisnice č. 100896475/2017 o začatí daňovej kontroly. O výsledku daňovej kontroly bol vyhotovený Protokol č. 100757721/2018 zo dňa 17.04.2018 (ďalej len „Protokol“), ktorý bol spolu s výzvou zo dňa 18.04.2018 na vyjadrenie k zisteniam uvedeným v Protokole doručený žalobcovi 14.05.2018. Žalobca v stanovenej lehote podal písomné vyjadrenie k zisteniam uvedeným v Protokole podaním dň ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Daňový úrad Trnava - pobočka Piešťany svojim rozhodnutím č. 102188037/2019 zo dňa 18.09.2019 určil žalobcovi rozdiel dane v sume 1.597,47 eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie jún 2013 a nepriznal mu nadmerný odpočet v sume 249,23 eur a vyrubil žalobcovi daň v sume 1.348,24 eur. Prvostupňový správny orgán svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že počas daňovej kontroly pri preverovaní dodávok tovaru do iného členského štátu s oslobodením od dane podľa § 43 Zák.č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov v zmysle odberateľských faktúr č. 1300510 ...
Odôvodnenie: 1. Preskúmavaným rozhodnutím č.: 102624687/2018 zo dňa 18.12.2018 žalovaný podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Košice č. 101553842/2018 zo dňa 10.08.2018, ktorým Daňový úrad Košice (v ďalšom texte aj „správny orgán prvého stupňa,“ resp. „prvostupňový správny orgán“) podľa § 79 ods. 2 v nadväznosti na ustanovenie § 165b ods. 1 daňového poriadku nevyhovel žiadosti daňového subjektu, t.j. žalobcu doručenej dňa 03.07.2009 o vrátenie daňového preplatku na dani z ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu žalobcu zamietol a zároveň rozhodol o nároku žalovaného na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. V odôvodnení rozhodnutia súd uviedol, že žalobca sa podanou žalobou domáhal voči žalovanému zaplatenia sumy vo výške 22.387,20 eura s prísl., ktoré si uplatnil ako nárok na zaplatenie „neuhradených faktúr za služby, ktoré mu poskytoval dlhé obdobie t. j. najmä administratívne a účtovné služby, výrobu bližšie určených materiálov“. 3. Žalobca v žalobe, ako aj vo svojom procesnom útoku počas dokazovania, ako aj v záverečnej reči pred súdom tvrdil, že ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 300,- eur do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a v prevyšujúcej časti žalobu zamietol. Vyslovil, že žalobca má voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %, a to z prisúdenej istiny. 2. V dôvodoch rozhodnutia prvoinštančný súd uviedol, že základným predpokladom úspešného uplatnenia primeraného finančného zadosťučinenia podľa zákona č. 250/2007 Z. z. je porušenie práva alebo povinnosti podľa osobitných predpisov slúžiacim na ochranu spotrebiteľa. V tejto súvislosti poukázal na predchádza ...
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom napadnutým odvolaním súd prvej inštancie výrokom I. zvýšil výživné otca na maloletú E. zo sumy 150 eur mesačne na sumu 260 eur mesačne s účinnosťou od 23.01.2020, ktoré je otec povinný platiť vždy do 15. dňa toho ktorého mesiaca vopred k rukám matky. Výrokom II. súd prvej inštancie povolil otcovi nedoplatok na zročnom výživnom za obdobie od 23.01.2020 do 30.09.2020 vo výške 911,35 eura splácať v pravidelných mesačných splátkach po 100 eur spolu s bežným výživným k rukám matky počínajúc mesiacom nasledujúcom po právoplatnosti rozsudku s tým, že omeškanie s plnením jednej splátky má ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom prvej inštancie výrokom I. dal matke dieťaťa súhlas k tomu, aby podala príslušnému administratívnemu orgánu žiadosť o zmenu priezviska u mal. C. O. J., nar. XX.XX.XXXX na priezvisko "L." a výrokom II. rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. 2. Napadnutý rozsudok súd prvej inštancie odôvodnil právne aplikáciou ust. § 35, § 43 ods. 1 Zákona o rodine, § 52 Civilného mimosporového poriadku. 3. Súd prvej inštancie vychádzal zo skutkových zistení, že rozsudkom Okresného súdu Piešťany č. k. 13P/229/2015-79 zo dňa 18.5.2016, ppl. 13.7.2016, súd schvál ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie rozhodol v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode ich manželstva tak, že určil predmet ich bezpodielového spoluvlastníctva a zároveň bezpodielové spoluvlastníctvo vysporiadal takto: „Súd určuje, že do bezpodielového spoluvlastníctva strán sporu patria: 1. vložené investície zo spoločných prostriedkov do výlučného vlastníctva žalovaného vo výške 2 114,19 eur pozostávajúce z nasledovných položiek: - plastové okná - hodnota 813,76 eur, - vonkajšie plastové dvere - hodnota 564,29 eur, - plávajúca podlaha - hodnota 92,47 eur, ...
Odôvodnenie: 1. Včas podanou žalobou, procesne podriadenou ust. § 226 ods. 1, 2 S.s.p., doručenou dňa 19.10.2020 (§ 71 ods. 2 S.s.p.) Krajskému súdu v Bratislave, ako súdu vecne a miestne príslušnému na konanie, sa postupom podľa ust. § 221 zák. č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „S.s.p.“) žalobca domáhal zrušenia napadnutého rozhodnutia žalovaného č. PPZ-HCP-BA5-11-75/2020-AV zo dňa 20.08.2020 (ďalej iba „napadnuté rozhodnutie“) a nariadenia jeho bezodkladného prepustenia zo zaistenia. Právne svoje dôvody založil na porušení ust. § 32 ods. 1, § 46 a § 47 ods. 3 zák.č. 71 /1967 Zb. o správnom ...
Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Žalovaný predložil na Krajský súd v Bratislave dňa 08.02.2021 správnu žalobu podanú právnym zástupcom žalobcu zo dňa 26.01.2021 proti jeho rozhodnutiu č. PPZ-HCP-BA5-136-013/2020-AV vydanému dňa 20.12.2020, ktorým bol žalobca zaistený podľa ustanovenia § 88 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov na základe vykonateľného rozhodnutia o administratívnom vyhostení vydaného dňa 19.12.2020 Oddelením cudzineckej polície Policajného zboru Bratislava pod číslom PPZ-HCP-BA5-136-010/2020-AV podľa § 88 ods.1 písm. b) zákona o pobyte cudzincov, dňom vydania rozhodnuti ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava III rozsudkom zo dňa 26.06.2019 č. k. 7Pc/1/2018-119, uložil Ing. Ľ. I. povinnosť prispievať na výživu navrhovateľa - M. M. sumou 400,- € mesačne, vždy k 15. dňu v každom mesiaci vopred k rukám navrhovateľa, počnúc od 04.09.2017, od právoplatnosti rozsudku a zároveň rozhodol, že zročné výživné v sume 8.760,- € je povinný zaplatiť navrhovateľovi do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. O trovách konania rozhodol súd prvej inštancie v zmysle § 52 CMP tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. 2. V odôvodnení svojho rozhodnutia súd prvej inštancie uviedol, ž ...
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom bola obžalovaná O. N. uznaná za vinnú zo zločinu podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. d) Trestného zákona s poukazom na ustanovenie § 139 ods. 1 písm. e) Tr. zákona na tom skutkovom základe, že v presne nezistené dni v období najmenej od r. 2018 až do 14.2.2020 v Starej Lesnej, okr. Kežmarok, v nepravidelných intervaloch navštevovala dva až trikrát do mesiaca poškodenú S. C. vediac, že poškodená S. C. je osobou vyššieho veku a že je ľahko ovplyvniteľná a poškodenú žiadala o požičanie peňazí pod rôznymi zámienkami, že potrebuje peniaze na autobus, pre deti do školy, pri ...
Odôvodnenie: postupu napadnutého rozhodnutia nespĺňa zákonné požiadavky kladené na odôvodnenie súdneho rozhodnutia, pretože je protirečivé a nepreskúmateľné. Odňatie možnosti žalobcov konať pred súdom možno okrem nedostatočného zdôvodnenia vzhliadnuť aj v nejasne, nepreskúmateľne a nepredvídateľne vykonanom dokazovaní a rozhodovaní. V tejto súvislosti poukázali na § 118 O. s. p.. Namietali, že súd si nesplnil svoju procesnú povinnosť nedodržal zákonom predpísaný postup podľa § 118 ods. 2 O. s. p., čo preukazuje obsah zápisnice o pojednávanie vrátane zápisnice zo dňa 08. 06. 2015. V tejto súvislosti poukázali ...
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku účastníka konania, ktorý ju nastolil. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty účastníkov konania (porovnaj napríklad rozhodnutia ÚS SR II. ÚS 251/04, III. ÚS 209/04, II. ÚS 200/09 a podobne). Na ďalšiu irelevantnú argumentáciu zachádzajúcu podrobne do nadbytočných detailov, nespôsobilú ovplyvniť výšku výživného, preto odvolací súd nepovažoval za potrebné reagovať špecifickou odpoveďou. 26. Odvolací súd riadiac sa uvádzaným, preto rozsudok súdu prvej inštancie podľa ustanovenia § 387 ods ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zamietol žalobu a žalovanému priznal voči žalobcovi náhradu trov konania v plnom rozsahu. 2. V odôvodnení napadnutého rozhodnutia súd uviedol, že žalobca sa žalobou doručenou súdu dňa 5.5.2011 domáhal zaplatenia sumy 136.757,69 eur s prísl., titulom vrátenia kúpnej ceny. Svoju žalobu odôvodnil tým, že žalovaný ako predávajúci uzatvoril dňa 5.12.2008 s obchodnou spoločnosťou TatraLeasing, s.r.o. ako kupujúcim kúpnu zmluvu č. 41080316, predmetom ktorej bolo dodanie tovaru špecifikovaného v čl. I kúpnej zmluvy žalobcovi ako konečnému užívateľovi za kúpnu c ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu zamietol a priznal žalovanému voči žalobcovi náhradu trov konania v plnom rozsahu. 2. Vykonaným dokazovaním súd prvej inštancie zistil, že nebolo sporné, že v období od 30.12.2016 do 22.11.2016, na odbernom mieste N. N. Č.. XX, v nehnuteľnosti - K., ktorej vlastníkom je žalovaný, dochádzalo k odberu zemného plynu meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii - plomba, nachádzajúca sa pri počítadle plynomeru. Žalovaný v konaní popieral porušenie zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii na plynomere a v súlade ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd žalobu zamietol (výrok I.). Samostatným výrokom II. rozhodol tak, že žalovaný a intervenient na strane žalovaného má nárok na náhradu trov konania od žalobcu 100%, o výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník. 2. Okresný súd v odôvodnení svojho rozsudku poukázal na žalobu žalobcu, podania sporových strán, vstup do konania intervenienta na strane žalovaného Union poisťovňa, a. s. v zmysle č.l. 65 až 69 spisu za aplikácie ust. § 82 CSP, vykonal do ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že: „I. Konanie o zaplatenie 287,75 eur zastavuje. II. Žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi úrok z omeškania vo výške 5,05 % p. a. zo sumy 287,75 eur od 24.1.2019 do 20.5.2019. III. V prevyšujúcej časti žalobu zamieta. IV. Žalobcovi priznáva voči žalovanej nárok na náhradu trov konania v rozsahu 88,6 % účelne vynaložených trov konania, pričom o výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník.“ 2. Rozhodnuti ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Vranov nad Topľou zo dňa 24.06.2020, sp. zn. 10T/1/2018 bol obžalovaný O. S. uznaný za vinného z pokračovacieho prečinu falšovania, pozmeňovania a nedovolenej výroby kolkových známok, poštových cenín, nálepiek a poštových pečiatok podľa § 274 ods. 1, 2 písm. a/, c/ Tr. zákona, s poukazom na § 138 písm. b/ Tr. zákona a zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a/, b/, ods. 3 písm. b/, c/ Tr. zákona, spáchaný sčasti samostatne a sčasti vo forme spolupáchateľstva podľa § 20 Tr. zákona a sčasti ako dokonaný trestný čin a sčasti v štádiu pokusu pod ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd určil, že žalobca je veriteľom pohľadávok prihlásených v konkurznom konaní na majetok úpadcu PREFA Sučany, a.s., so sídlom Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 31 561 748, vedenom na Okresnom súde Žilina pod spisovou značkou 4R/1/2012, a to pohľadávky zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 413 vo výške 2.303.161,47 Eur z právneho dôvodu Zmluvy o splátkovom úvere č. 584/2007 v cudzej mene zo dňa 21.02.2007 v znení jej dodatkov č. 1 až 4 a pohľadávky zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 414 vo výške 1.177.913,29 Eur z právneho d ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu zamietol a žalovaným v 1. a 2. rade priznal voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. Súd prvej inštancie vyhodnotil zmluvný vzťah medzi účastníkmi zmluvy o splátkovom úvere ako spotrebiteľskú zmluvu v zmysle predpokladov § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka. Vychádzal zo zistenia, že táto zmluva bola uzatvorená medzi právnym predchodcom žalobcu spoločnosťou Slovenská sporiteľňa, a.s., ako bankou a žalovanými v 1. a 2. rade dňa 15.03.2006. Súd prvej inštancie predovšetkým skúmal aktívnu vecnú legitimáciu žalobcu, ktorý ju o ...
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku účastníka konania, ktorý ju nastolil. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty účastníkov konania (porovnaj napríklad rozhodnutia ÚS SR II. ÚS 251/04, III. ÚS 209/04, II. ÚS 200/09 a podobne). Na ďalšiu irelevantnú odvolaciu argumentáciu, nespôsobilú už privodiť úspech odvolaniu, preto odvolací súd nepovažoval za potrebné reagovať špecifickou odpoveďou. 33. Súd prvej inštancie správne žalobe v celom rozsahu vyhovel a to z dôvodu, že za základnú otázku pre rozhodnutie správne považoval ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu v časti, ktorou sa žalobca domáha určenia neplatnosti uznesení č. 1, č. 5 a č. 6, prijaté dňa 2.12.2016 valným zhromaždením spoločnosti BLADE REAL ESTATES s.r.o., IČO: 44 779 125, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 105191/B, zamietol a o trovách konania súd rozhodne v rozsudku, ktorým rozhodne o celom uplatnenom nároku žalobcu. 2. V odôvodnení súd prvej inštancie uviedol, že žalobca sa žalobou domáhal, aby súd určil, že uznesenia č. 1, č. 5 a č. 6 prijaté dňa 2.12.2016 a uznesenia č. 1, č. 2 a č. ...
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie 1. Predmetom súdneho preskúmavacieho konania podľa zákona č. 162/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (Správny súdny poriadok; ďalej len „SSP“) bolo preskúmanie rozhodnutia žalovaného Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky č. 102382834/2019 zo 17.10.2019, ktorým žalovaný ako odvolací správny orgán na základe zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Daňový poriadok“) rozhodol podľa § 74 ...
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie 1. Predmetom súdneho preskúmavacieho konania podľa zákona č. 162/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (Správny súdny poriadok; ďalej len „SSP“) bolo preskúmanie rozhodnutia žalovaného Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky č. 102383429/2019 zo 17.10.2019, ktorým žalovaný ako odvolací správny orgán na základe zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Daňový poriadok“) rozhodol podľa § 74 ...
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku účastníka konania, ktorý ju nastolil. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty účastníkov konania (porovnaj napríklad rozhodnutia ÚS SR II. ÚS 251/04, III. ÚS 209/04, II. ÚS 200/09 a podobne). Na ďalšiu irelevantnú argumentáciu, preto odvolací súd nepovažoval za potrebné reagovať špecifickou odpoveďou. 16. Odvolací súd riadiac sa uvádzaným, preto rozsudok súdu prvej inštancie vo výroku o zrušení vyživovacej povinnosti navrhovateľa voči osobe oprávnenej prijímať výživné v časti účinnosti ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozhodnutím žalovaný zamietol odvolanie žalobcu proti rozhodnutiu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva č. 2017/00608-08/HV zo dňa 07.05.2018, ktorým žalobcovi uložil podľa § 79 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní pokutu vo výške 300,- EUR, ktorú žalobca bol povinná zaplatiť do 3 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet uvedený vo výroku rozhodnutia a toto rozhodnutie potvrdil. V odôvodnení rozhodnutia uviedol podstatný obsah odvolania žalobcu, popísal skutkový stav pred vydaním rozhodnutia, uviedol odkaz na ustanovenia právnych predpisov podľa ktorých vec právne ...
Odôvodnenie: rozhodnutia prvoinštančným súdom zodpovedá kritériám odôvodnenia, ktoré sú upravené v § 220 ods. 2 CSP. Nemožno konštatovať, že by rozhodovacím procesom súdu prvej inštancie došlo k odňatiu možnosti strán konať pred súdom a k porušeniu ich práv na spravodlivý súdny proces. Za odňatie možnosti konať pred súdom a za porušenie práva na spravodlivý súdny proces nemožno považovať to, ak súd prvej inštancie neodôvodní rozhodnutie podľa predstáv odvolateľov. 28. So zreteľom na všetky uvádzané dôvody odvolací súd rozsudok v napadnutých výrokoch I., II. a VI. potvrdil ako vecne správny postupom podľa § 3 ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie konanie o zaplatenie istiny 5.817,15 eur s príslušenstvom zastavil. Žalobu zamietol, vyslovil, že žalovanej náhradu trov konania nepriznáva a žalobca nemá právo na náhradu trov konania. 2. Vykonaným dokazovaním súd prvej inštancie zistil, že právny predchodca žalobcu Consumer Finance Holding a.s. a žalovaná uzatvorili dňa 09.07.2013 zmluvu o pôžičkovej karte, na základe ktorej bola žalovanej vydaná kreditná karta s úverovým rámcom 900,- eur a štandardnou mesačnou splátkou 30,- eur. Účastníci zmluvy si dohodli úrokovú sadzbu 22,80 % ročne, RPMN bola ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd samostatným výrokom konanie o zaplatenie sumy 346,80 Eur spolu s úrokmi z omeškania vo výške 5% ročne zo sumy 346,80 Eur zastavil. V poradí druhým výrokom rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 2.087,74 Eur spolu s úrokmi z omeškania vo výške 5% ročne zo sumy 2.087,74 Eur od 13.12.2018 do zaplatenia, a to všetko v lehote do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. O nároku na náhradu trov prvoinštančného konania rozhodol tak, že žalobcovi sa priznáva nárok na náhradu trov konania voči žalovanému v rozsahu 100% s tým, že o výške náhrady trov konan ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 2.259,48 eur s 5,05 % úrokami z omeškania od 3. 6. 2015 do zaplatenia, všetko do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku a žalobcovi priznal proti žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. V odôvodnení napadnutého rozsudku súd prvej inštancie uviedol, že žalobca uplatnil proti žalovanému náhradu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu v období od 19. 10. 2014 do 2. 4. 2015 na odbernom mieste J. F. XX, L., ku ktorému neoprávnenému odberu malo dôjsť odberom zemného plynu meradlom, na ktorom ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd rozhodol, že žalovaný v 2/ rade je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 17.939,43 Eur spolu so 6 % úrokom ročne zo sumy 17.939,43 Eur od 14.11.2015 do zaplatenia a odmenu vo výške 1/3 percenta zmenkovej sumy vo výške 59,80 Eur, toto všetko do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku a toto všetko spoločne a nerozdielne so žalovaným v 1/ rade: Welt-Trade s. r. o., so sídlom Daniela Dlabača 769/21, Žilina, IČO: 46 615 393, ktorému bola rovnaká povinnosť uložená platobným rozkazom Okresného súdu Žilina č.k. 19CbZm/14/2018-35 zo dňa 30.7.2018 v spojení s opravným uznesením ...
Odôvodnenie: nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu. 53. Podľa § 47 ods. 2 správneho poriadku výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy konania. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania povinnosť na plnenie, správny orgán určí pre ňu lehotu; lehota nesmie byť kratšia, než ustanovuje osobitný zákon. 54. Podľa § 47 ods. 3 správneho poriadku v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami b ...
Odôvodnenie: nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu. 45. Podľa § 47 ods. 2 správneho poriadku, výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy konania. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania povinnosť na plnenie, správny orgán určí pre ňu lehotu; lehota nesmie byť kratšia, než ustanovuje osobitný zákon. 46. Podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, p ...
Odôvodnenie: rozsudku súdu prvej inštancie, ktorý konal v pôvodnom konaní, opisuje negatívny právny stav, ktorý vytvoril žalovaný v 1. rade tak, že neprijateľne a netransparentne zakomponoval rozhodcovskú doložku do 30-stranových Všeobecných obchodných podmienok. Následne toto neprijateľné dojednanie aplikoval podaním žaloby na rozhodcovský súd. Podľa jej názoru nie je naplnená generálna prevencia priznaním primeraného finančného zadosťučinenia v menšej výške, ako je výška bezdôvodného obohatenia, ktoré vzniklo alebo preukázateľne mohlo vzniknúť konaním nepoctivého dodávateľa. Už z jednoduchého matematic ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým opatrením - protokolom žalovaného zo dňa 11. 10. 2019 č. IKO-41-24-2.3/PE 22, 24,25-19 bola žalobcovi uložená povinnosť odstrániť zistené nedostatky, uvedené v časti Pracovnoprávne vzťahy v bode B1 protokolu v lehote do 30 dní odo dňa prerokovania tohto protokolu, pričom nedostatok spočíval v porušení § 47 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej iba Zákonník práce) v nadväznosti na článok 19 (časť III - Pracovnoprávne vzťahy) Kolektívnej zmluvy zamestnancov Košického samosprávneho kraja (ďalej iba KSK) na rok 2017, uzatvorenej dňa 22. 12. 20 ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi 1.254,40 eur spolu s 5 % úrokom z omeškania od 14. 10. 2016 až do zaplatenia, všetko v lehote do troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku a žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu. 2. Súd prvej inštancie vykonaným dokazovaním zistil, že žalobca poskytuje sociálne služby osobám v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Bol zriadený Zriaďovacou listinou vydanou Bratislavským samosprávn ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie pripustil zmenu žaloby tak, že žalobkyňa požaduje, aby súd rozhodol: „Určuje, že žalobkyňa je vlastníčkou pozemkov N. XXX/X - záhrada vo výmere 353 m2 a N. XXX/X záhrada vo výmere 223 m2, kat. úz. I. v podiele 1/1, podľa znázornenia na geometrickom pláne č. T.XXXX/XX, zo dňa 29.05.2019." „Určuje, že parcely č. N. XXX/X - záhrada vo výmere 352 m2 a N. XXX/X - záhrada vo výmere 481 m2, kat. úz. I., patria do dedičstva po nebohom L. X., nar. XX.XX.XXXX, zomrelom XX.XX.XXXX, v podiele 32/100 k celku a do dedičstva po zomrelej R. X., rod. G., nar. XX.XX ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Z predloženého administratívneho spisu súd zistil, že Inšpektorát práce Nitra (správny orgán prvého stupňa) vykonával v období od 27. 08. 2018 do 20. 11. 2018 u žalobcu inšpekciu práce zameranú na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania a zákazu prijatia práce alebo služby podľa ustanovení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 82/2005 Z. z.“) na pracovisku - stavenisko „Z. J. W. blok T.“, I. K.., F. W.. 2. Inšpektori práce počas výkonu inšpekcie dňa 27. 08 ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 12.632,12 eur s prísl. do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol. Vyslovil, že žalobca má voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %, o výške ktorých bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti rozsudku. 2. V dôvodoch rozhodnutia súd prvej inštancie uviedol, že podľa LV č. XXXX, kat. úz. A., žalobca je vlastníkom pozemkov o výmere spolu 6646 m2, na ktorých sa nachádza areál terminálu obchodnej spoločnosti žalovaného. Poukázal na výsledky konania Ok ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou domáhal zaplatenia istiny s príslušenstvom z dôvodu, že žalovaný ako vlastník, prevádzkovateľ a vodič motorového vozidla značky L. s EČV: T. XXX C. spôsobil prevádzkou tohto motorového vozidla škodu. Dňa 28.09.2016 spôsobil žalovaný ako vodič predmetným vozidlom v dôsledku dopravnej nehody škody na motorovom vozidle značky Š. s EVČ: L. XXX C., ktorého držiteľom bol v tom čase E. Q.. K vozidlu EČV: T. XXX C. nebolo k dátumu nehody uzavreté povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, preto vzniklo žalobcovi právo vymáhať úhradu zap ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozhodol takto: „I. Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť žalobcovi 358,31 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne z dlžnej sumy od 1.7.2018 do zaplatenia, do troch dní od právoplatnosti rozsudku. II. P r i z n á v a žalobcovi voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %, o výške ktorých bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti tohto rozsudku.“ 2. V dôvodoch svojho rozhodnutia uviedol, že žalobca sa žalobou doručenou súdu prvej inštancie dňa 31.1.2019 domáhal, aby súd zaviazal ž ...
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom Okresného súdu Bánovce nad Bebravou zo dňa 08.10.2020, sp. zn. 0T/31/2020 v spojení s uznesením Okresného súdu Bánovce nad Bebravou zo dňa 27.10.2020, sp. zn. 0T/31/2020 bol obžalovaný V. F. uznaný za vinného z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že dňa 18.7.2020 o 02.12 hod. po tom, čo požil alkoholické nápoje riadil svoje osobné motorové vozidlo zn. Škoda Octavia EČ: IL XXX CX po ceste č. I/9 v Bánovciach nad Bebravou smerom od cesty č. II/592, kde bol pred autobazárom Mina podrobený dychovej skúške na prítomn ...
Odôvodnenie: 1. Žalobkyňa žalobou doručenou súdu dňa 22.05.2019 žiadala, aby súd určil, že Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 17.06.2016, na základe ktorej došlo k prevodu obchodného podielu v obchodnej spoločnosti Z. Z., H.. Z.. A.., vo výške zodpovedajúcej pomeru splateného peňažného vkladu vo výške 5.890,- eur k hodnote splateného základného imania 6.640,- eur, uzatvorená medzi žalovaným v 1. rade ako prevádzajúcim a žalovaným v 2. rade ako nadobúdateľom, je neplatná a zároveň aby určil, že žalobca a žalovaný v 1. rade sú bezpodielovými spoluvlastníkmi časti obchodného podielu v obchodne ...
Odôvodnenie: 1. Žalobkyňa sa žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 28.01.2019 domáhala vydania nábytkovej zostavy do detskej izby svetlohnedej farby, pozostávajúcej zo skrine na šaty, regálu, jednolôžkovej postele s tromi zásuvkami, písacieho stola, skrinky pod televízny prijímač, skrinky na knihy a komody, alebo alternatívne zaplatenia sumy 280,- eur žalovaným, vydania kuchynského stola čiernej farby so štyrmi kusmi kuchynských stoličiek s čiernym koženým poťahom alebo alternatívne zaplatenia sumy 40,eur, vydania tabletu zn. K. S. T. X XG, výrobné číslo XXXXXXXXXXXXXXX alebo alternatívne zaplatiť sumu 140,- eur, ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „odvolací súd“) rozhodol takto: „I. Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť žalobcovi 1574,36 eur, ako aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40 eur, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. II. V prevyšujúcej časti súd žalobu z a m i e t a. III. P r i z n á v a žalobcovi voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%, o výške ktorých bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti rozsudku.“ 2. V dôvodoch svojho rozhodnutia uviedol, že žalobca (pôvodne S. T. T., B.. ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu zamietol a priznal žalovanému voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. Vychádzal zo zistenia, že žalobca je zakladateľom, spoločníkom a bývalým konateľom v spoločnosti T.P.T. - Slovakia, s.r.o. (žalovaný). Žalovaný je obchodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou strojov pre baníctvo a iných špeciálnych strojov. V roku 2015 mal žalovaný tržby vo výške 2 milióny eur, v roku 2018 boli tržby vo výške 21 763 eur. V roku 2017 žalobca ponúkol svoj obchodný podiel na predaj spoločníkovi a konateľovi žalovaného Z.. Z. E., k č ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Humenné (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol, cit.: „ I. Žalovaná je p o v i n n á zaplatiť žalobcovi sumu 1.054,80 eur spolu s úrokom z omeškania - vo výške 5% ročne zo sumy 1.604,80 eur od 30.1.2017 do 15.1.2018, - vo výške 5% ročne zo sumy 1.504,80 eur od 16.1.2018 do 27.3.2018, - vo výške 5% ročne zo sumy 1.404,80 eur od 28.3.2018 do 12.9.2018, - vo výške 5% ročne zo sumy 1.304,80 eur od 13.9.2018 do 24.10.2018, - vo výške 5% ročne zo sumy 1.204,80 eur od 25.10.2018 do 26.11.2018, - vo výške 5% ročne zo sumy 1.104,80 eur od 27.11.2018 do 17.1.2019, ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca žiadal, aby súd zaviazal žalovaného uhradiť mu žalovanú istinu 1.749,- eur s príslušenstvom spočívajúcom v úrokoch z omeškania. Uviedol, že si u žalovaného objednal emailom zo dňa 16.07.2018 sedačku, ktorého súčasťou bola fotografia objednanej sedačky a následne dňa 26.07.2018 zaslal žalovanému aj technický výkres. Dňa 26.07.2018 uzatvorili účastníci konania kúpnu zmluvu na diaľku, ktorej súčasťou boli aj obchodné podmienky žalovaného. Kúpna cena sedačky v zmysle faktúry č. XXXXXXXXXX zo dňa 15.11.2018 bola stanovená na sumu 1.749,- eur, pričom žalobca ako finančnú zábezpeku č. XXXXXXX ...
Odôvodnenie: 1. Rozhodnutím zo dňa 31. 07. 2019, č. XXXXX-X/XXXX-T. žalovaná podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej iba zákon o sociálnom poistení), vo veci zániku nároku žalobcu na materské, zmenila výrok rozhodnutia Sociálnej poisťovne, pobočka Košice zo dňa 28. 02. 2019, č. 200-009252-CA04/2019 tak, že slová „Podľa § 49 ods. 2“ nahradila slovami „Podľa § 49“, v ostatnom zamietla podané odvolanie a potvrdila citované rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. 2. Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia vyplýva, že žalobca si uplatnil nárok na m ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Pezinok rozsudkom zo dňa 09.10.2020, č.k. 12P/127/2019-159, zvýšil výživné na I. Y., nar. XX.XX.XXXX, zo sumy 180 eur na sumu 240 eur mesačne od 06.05.2019 s povinnosťou platby otca k rukám matky vždy do 15. dňa v mesiaci vopred. Vyslovil, že zročné výživné nevzniklo. Zmenil rozsudok Okresného súdu Pezinok zo dňa 14.04.2015, č.k. 12P/197/2014-67, v časti o výške výživného na maloletého. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na ich náhradu. 2. Súd prvej inštancie svoje rozhodnutie právne odôvodnil ustanovením § 26, § 62 ods. 1, 2, 3, 4 a 5, § 75 ods. 1, ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 8.759,76 eur s 9 %-ným úrokom z omeškania ročne zo sumy 8.759,76 eur od 16.6.2010 do zaplatenia do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Vyslovil, že žalobca má voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. Vychádzal zo zistenia, že dňa 28.3.2002 bola uzavretá mandátna zmluva medzi žalobcom ako mandantom a žalovaným ako mandatárom, ktorej predmetom bol záväzok mandatára zariadiť pre mandanta predaj materiálov v rámci jeho obchodnej činnosti. Podľa článku II. zmluvy si zmluvné strany dohodli cenu a pla ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie, rozsudkom, č.k. 37P/2/2018-89, zo dňa 19.03.2019, rozviedol manželstvo účastníkov Z. M., nar. XX.XX.XXXX a V. F., nar. XX.XX.XXXX, uzavreté dňa XX.XX.XXXX. Na čas po rozvode zveril maloleté deti G. F., nar. XX.XX.XXXX a A. F., nar. XX.XX.XXXX do osobnej starostlivosti matky. Oboch rodičov oprávnil maloleté deti zastupovať a spravovať ich majetok. Otcovi uložil povinnosť platiť výživné na maloletého G. vo výške XXX eur mesačne a na maloletú A. sumou XXX eur mesačne, vždy do 15-teho dňa v mesiaci vopred, k rukám matky od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Styk otca ...
Odôvodnenie: Okresný súd Bratislava IV, rozsudkom, zo dňa 29.01.2020, č.k. 25P/79/2019-149, zvýšil výživné na vtedy maloletého M. N., nar. XX.XX.XXXX, z 150 eur na 200 eur mesačne a na maloletú Y. N., nar. XX.X.XXXX, z 100 eur na 150 eur mesačne, ktoré uložil otcovi platiť k rukám matky vždy do 25-teho dňa v mesiaci, počínajúc dňom 03.06.2019. Zročné výživné za obdobie od 03.06.2019 do 31.01.2020 na maloletého M. vo výške 400 eur a na maloletú Y. vo výške 400 eur uložil otcovi zaplatiť k rukám matky v lehote 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšku návrh matky zamietol. Zmenil rozsudok Okresného súdu Bratislava ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu zamietol (I. výrok), žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania proti žalobcovi v rozsahu 100 % (II. výrok) a štátu priznal nárok na náhradu trov konania proti žalobcovi v rozsahu 100 % (III. výrok). 2. Súd prvej inštancie rozhodnutie odôvodnil s poukazom na § 57 ods. 1, ods. 2, ods. 4, § 58 ods. 1, ods. 2, ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej „ZoKR“) a v časti trov konania s poukazom na § 251, § 255 ods. 1, § 262 ods. 2 CSP. Uviedol, že žalobca sa žalobou domáhal určenia, že právny úkon - kúpna zmluva zo ...
Odôvodnenie: 1. Žalobcovia sa podanou žalobou domáhali voči žalovanému zaplatenia sumy 14.000,- eur spolu s úrokmi z omeškania vo výške 5 % ročne od 01.11.2016 do zaplatenia titulom vzniknutého bezdôvodného obohatenia, ktoré malo spočívať vo vynaložených nákladoch na rekonštrukciu domu, nákladoch na opravu motorového vozidla a za uhradené splátky úverov a leasingu. 2. Okresný súd prešov ako súd prvej inštancie (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol cit.: „I. Návrh žalobcov na prerušenie konania z a m i e t a. II. Žalobu z a m i e t a . III. Žalovaný m á n á r o k na náhradu trov konan ...
Odôvodnenie: Súd prvej inštancie rozsudkom, č.k. 38P/349/2018-48, zo dňa 30.04.2019, zvýšil otcovi výživné na maloletú R. Z., nar. XX.XX.XXXX zo sumy 110 eur mesačne na sumu 160 eur mesačne, počnúc dňom 01.05.2019, ktorú uložil otcovi uhrádzať k rukám matky vždy do 15-teho dňa v mesiaci vopred. Týmto zmenil rozsudok Okresného súdu Bratislava V, sp.zn. 17P/193/2012 zo dňa 26.09.2012. Žiadnemu z účastníkov nepriznal nárok na náhradu trov konania. 2. Súd prvej inštancie svoje rozhodnutie právne zdôvodnil ustanovením § 28 ods. 1 písm. a/, § 62 ods. 1, 2, 3, 4, 5, § 75 ods. 1, § 76 ods. 1, § 78 ods. 1 Zákona o ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu zamietol (I. výrok) a žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % (II. výrok). 2. Svoje rozhodnutie odôvodnil s poukazom na § 261 ods. 1, ods. 2, § 272 ods. 1, § 358, § 359, § 364 Obchodného zákonníka, § 580, § 581 ods. 1, ods. 2, ods. 3 Občianskeho zákonníka a § 149, § 251, § 255 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“). 3. Súd prvej inštancie uviedol, že žalobca sa podanou žalobou domáhal zaplatenia sumy 240 000 eur s príslušenstvom titulom zmluvne dojednanej odplaty za poskytnutie služieb podľa zmluvy o b ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie rozsudkom č.k. 39P/260/2017-207, zo dňa 13.09.2018, zvýšil výživné otcovi na maloletého T. F., nar. XX.XX.XXXX, zo sumy 350 eur mesačne na sumu 500 eur mesačne, počnúc dňom 24.11.2017, ktorú zaviazal otca uhrádzať k rukám matky vždy do 15.dňa v mesiaci vopred. Zročné výživné na maloletého T. F., nar. XX.XX.XXXX, za obdobie od 24.11.2017 do 31.8.2018, v sume 1.385 eur, zaviazal otca splácať v mesačných splátkach vo výške 100 eur spolu s bežným výživným, počnúc dňom 01.09.2018, k rukám matky, pod následkom straty výhody splátok. Vo zvyšku návrh matky zamietol. Vzájomný n ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa prostredníctvom právneho zástupcu správnou žalobou zo dňa 20.01.2021 domáha v tomto preskúmavacom konaní zrušenia rozhodnutia žalovaného č.: PPZ-HCP-BB7-3-037/2021-AV zo dňa 12.01.2021, ktorým žalovaný ako príslušný orgán podľa § 125 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj: „zákon o pobyte cudzincov“) v zmysle § 88 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov predĺžil dobu zaistenia žalobcu na čas nevyhnutne potrebný, najviac do 25.02.2021 a podľa § 88 ods. 5 označeného zákona účastníka konania ponechal u ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 20.01.2021 domáhal nariadenia prepustenia svojho, ako aj svojho maloletého brata zo zaistenia, v ktorom sa nachádzajú na základe rozhodnutia žalovaného č. PPZ-HCP-BA5-132-014/2020-AV zo dňa 20.12.2020. Zároveň si uplatňoval trovy tohto konania. 2. Uviedol, že žalovaný rozhodnutím zo dňa 20.12.2020 podľa § 88 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o pobyte cudzincov“, resp. „ZoPC“) rozhodol o zaistení žalobcu dňom 20.12.2020 na čas nevyhnutne potrebný najviac však do 19.02.2021 za účelom ...
Odôvodnenie: 1. Rozhodnutím zo dňa 12. 01. 2021, č.: PPZ-HCP-BB7-7-041/2021-AV žalovaný podľa § 88 ods. 4 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoPC) predĺžil lehotu zaistenia žalobcu dňom 15. 01. 2021 na základe právoplatného rozhodnutia o zaistení podľa § 88 ods. 1 písm. c) ZoPC č. PPZ-HCP-BB7-34-018/2020AV na čas nevyhnutne potrebný, najviac do 25. 02. 2021, na účel zabezpečenia prípravy alebo výkonu jeho prevozu podľa osobitného predpisu, ktorým je Nariadenie európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2 ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd napadnutým rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal voči žalovaného zaplatenia sumy 3.000,- eur s príslušenstvom z titulu porušenia záväzku z dohody o sprostredkovaní predaja nehnuteľností, a to uzatvoriť kúpnu zmluvu na nehnuteľnosť, ktorej predaj žalobca pre žalovaného sprostredkovával s treťou osobou bez súčinnosti žalobcu. Žalovanú sumu označil žalobca ako náhradu ušlého zisku vo výške provízie (výrok I.). Žalovanému voči žalobcovi priznal právo na náhradu trov konania v plnom rozsahu (výrok II.). Právne vec okresný súd posúdil podľa ustanovení § 52 ods. 1,3,4, § 5 ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zmenil rozsudok Okresného súdu Nitra č. k. 24P/185/2015-304 zo dňa 27. 09. 2016 v časti vyživovacej povinnosti otca tak, že zvýšil vyživovaciu povinnosť otca k maloletému S. Y., nar. XX. XX. XXXX zo sumy 250 eur mesačne na sumu 425 eur mesačne od 14. 01. 2019, ktoré je otec povinný platiť vždy do 15. dňa v mesiaci vopred, a to sumu 300 eur k rukám matky a sumu 125 eur mesačne na osobitný účet maloletého dieťaťa, ktorý v prospech dieťaťa zriadi matka v lehote do 10 dní od právoplatnosti rozsudku a ktorého číslo účtu je matka povinná otcovi oznámiť v lehote 3 ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Partizánske zo dňa 23. novembra 2020, sp. zn. 2T/59/2020 bol obžalovaný M. D. uznaný vinným zo zločinu vydierania podľa § 189 ods.1, ods.2 písm.b) Tr.zák. s poukazom na § 139 ods. 1 písm.c) Tr.zák. v spojení s § 127 ods.5 Tr.zák. na tom skutkovom základe, že v presne nezistenom dni medzi 07.07.2020 a 08.07.2020 z miesta svojho trvalého bydliska N. C., D. XXX/XX, v presne nezistenom čase vo večerných hodinách kontaktoval telefonicky, z mobilného telefónu svojej matky, svoju bývalú družku H. Z., toho času nachádzajúcu sa v mieste jej trvalého pobytu E. XXXX/X, K., na jej ...
Odôvodnenie: rozsudku súdu musí mať náležitosti uvedené v ustanovení § 220 ods. 2 CSP, musí obsahovať výklad opodstatnenosti, pravdivosti, zákonnosti a spravodlivosti výroku rozsudku. Súd sa v odôvodnení svojho rozhodnutia musí vyrovnať so všetkými rozhodujúcimi skutočnosťami a jeho myšlienkový postup musí byť v odôvodnení dostatočne vysvetlený nielen s poukazom na všetky skutočnosti zistené vykonaným dokazovaním, ale tiež s poukazom na prijaté právne závery. Účelom odôvodnenia rozsudku je predovšetkým preukázať správnosť rozsudku; odôvodnenie musí byť súčasne preskúmateľné. 17. Vo vzťahu k tomuto výroku sú ...
Odôvodnenie: Administratívne konanie 1. Ďalší účastník podal 07.03.2019 žalovanému návrh na vykonanie záznamu vecného bremena podľa zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 66/2009 Z.z.") a to na pozemky CKN parc. č. XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/XX, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X, nachádzajúce sa v k. ú. H. D. vedené na LV XXXX, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve žalobcu, ako povinného z vecného ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť ako predávajúcemu uzavrieť so žalobkyňou ako kupujúcou kúpnu zmluvu v znení uvedenom vo výroku napadnutého rozsudku. Rozhodol, že žalobkyňa má voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%, o výške ktorej bude rozhodnuté súdom prvej inštancie samostatným uznesením. Rozhodnutie odôvodnil ustanoveniami § 136 ods. 1, § 137 ods. 1, § 140, § 603 ods. 3 Občianskeho zákonníka a uviedol, že podľa výpisu z listu vlastníctva č. XXXX k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v okrese G., obci T. pri G., katastrálnom území T. p ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 12.677,57 eur a priznal žalobcovi voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. Súd prvej inštancie mal vykonaným dokazovaním preukázané, že žalobca v dobe od 18.6.2012 do 12.8.2015 pravidelne dodával žalovanému tovar a služby v rámci ich spoločného obchodného styku. Pri platbe za dodaný tovar a služby(tzv. bonus) bol žalovaný pravidelne v omeškaní, pričom po lehote splatil vždy len istinu z pohľadávky. Za tovar a služby, s ktorých platbou sa žalovan ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom zamietol žalobu a nepriznal žalovanej náhradu trov konania. 2. Súd prvej inštancie vychádzal zo zistenia, že právna predchodkyňa žalobcu Slovenská sporiteľňa, a. s. ako veriteľka a žalovaná ako dlžníčka uzatvorili 26. januára 2015 zmluvu o poskytnutí spotrebného úveru č. XXXXXXXXXX (ďalej len „zmluva o úvere“), na základe ktorej bol dlžníčke poskytnutý úver vo výške 2.000,- eur, s úrokom vo výške 10,9 % ročne, RPMN 23,44 % a priemernou RPMN 17,33 %. Dlžníčka sa touto zmluvou zaviazala splatiť veriteľke celkovú čiastku sp ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol takto: „I. U r č u j e, že súpisová zložka č. 3: Nehnuteľnosť - Stavba triesk. hosp. SC 42, štát: Slovenská republika, Obec: Snina, Ulica: Strojárska, Orientačné číslo vchodu: XX, Názov katastrálneho územia: Snina, Číslo listu vlastníctva: XXXX, Súpisné číslo: XXXX, Parcelné číslo: XXXX/XX, Spoluvlastnícky podiel: 1/1, Súpisová hodnota: 1.500 eur, je vylúčená zo súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu VIHORLAT s.r.o. Snina v reštrukturalizácii, so sídlom Strojárska 20, 069 23 Snina, IČO: 36 475 319, na ma ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie konanie v časti o zaplatenie 15.788,42 Eur spolu so 14,25 % ročným úrokom z omeškania ročne od 10.07.2007 do zaplatenia zastavil (I.). Žalovaným 1/, 2/ uložil povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi 54.296,76 Eur spolu s 9 % ročným úrokom z omeškania z uvedenej sumy od 26.03.2010 do zaplatenia do troch dní od právoplatnosti rozsudku (II.). Vo zvyšku žalobu zamietol (III.). Žalovaným 1/, 2/ uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania v rozsahu 54 % (IV.). Vychádzal z toho, že žalobca má voči spoločnosti Rajecké strojárne, a.s. pohľa ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť strpieť výkon práva žalobcov ako vlastníkov stavieb uvedeného súpisného čísla, postavených na uvedených parcelách registra KN-C, zapísaných na uvedených listoch vlastníctva, katastrálne územie Q., obec X. S., okres X. S., zodpovedajúce vecnému bremenu spočívajúcemu v práve prejazdu osobnými motorovými vozidlami, ktoré nezahŕňa parkovanie, po pozemku parcely registra KN-C č. 665/1, záhrada o výmere 322 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. XXXX, katastrálne územie Q., obec X. S., okres X. S., v podielovom spoluvlastníctve žalovaného ...
Odôvodnenie: Administratívne konanie 1. Daňový úrad Banská Bystrica (ďalej len „žalovaný II.“) vydal dňa 12.11.2014 rozhodnutie, ktorým určil právnickej osobe Agro-sol, s.r.o. so sídlom Medovarce 152 (ďalej len „žalobca“), ako platiteľovi dane z pridanej hodnoty, rozdiel v sume nadmerného odpočtu vo výške 19 600,- Eur na DPH, znížil nadmerný odpočet za zdaňovacie obdobie IV. štvrťrok 2013 zo sumy 29 773,72 Eur na 10 173,72 Eur. O odvolaní proti tomuto rozhodnutiu rozhodlo Finančné riaditeľstvo SR rozhodnutím z 10.02.2015, ktorým napadnuté rozhodnutie potvrdilo. Správnu žaloby, ktorou sa žalobca domáhal pr ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom uložil žalovaným povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi 2.201,28 eur spolu so zmluvnou pokutou vo výške 2.087,55 eur a úrokom z omeškania vo výške 8 % ročne zo sumy 2.201,28 eur od 30. júla 2019 do zaplatenia a náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 120,16 eur, do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku a priznal žalobcovi proti žalovaným zaviazaným spoločne a nerozdielne nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %, o výške ktorej rozhodne po právoplatnosti tohto rozsudku samostatný ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni 174,94 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 174,94 eur od 27. júla 2018 do zaplatenia, do troch dní od právoplatnosti rozsudku, zamietol žalobu v prevyšujúcej časti a priznal žalovanej proti žalobkyni nárok na náhradu trov konania v rozsahu 64,12 %, o výške ktorej rozhodne po právoplatnosti tohto rozsudku samostatným uznesením. 2. V odôvodnení uviedol, že rozsudkom, č. k. 24Cb/101/2018-168 zo 6. marca 2019 zamietol žalobu a priznal žalovanej proti žalo ...
Odôvodnenie: Okresný súd vo veci dňa 27.02.2020 rozhodol rozsudkom, č. k. 6T/27/2018-1181 a uznal obžalovaného za vinného v bode v bode 2/ a 3/ z pokračovacieho prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d) Trestného zákona (ďalej len „Tr. zák.“), v bode 1/ a 4/ z pokračovacieho zločinu neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku, elektronických peňazí, alebo inej platobnej karty spáchaný spolupáchateľstvom podľa § 20 k § 219 ods. 1, ods. 3 písm. a) Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. j) Tr. zák. z toho v bode 4 v súbehu s prečinom krádeže spolupáchateľstvom podľa § 20 k § 2 ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom uložil žalovanému v 1. rade a žalovanému v 2. rade povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi zmenkovú sumu 12.089,95 eur, zmenkový úrok vo výške 6 % ročne zo sumy 12.089,95 eur od 13. októbra 2018 do zaplatenia, odmenu vo výške 1/3 % zo zmenkovej sumy, t. j. 40,30 eur v pravidelných mesačných splátkach spolu po 400,- eur mesačne počnúc právoplatnosťou rozsudku s tým, že nezaplatením čo i len jednej zo splátok sa stane splatným celý dlh a priznal žalobcovi proti žalovaným nárok na náhradu trov konania v rozsahu ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Svidník (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom zamietol žalobu v časti zaplatenia príslušenstva pohľadávky (výrok I.), priznal žalobkyni proti žalovanej v časti určenia povinnosti zaplatiť istinu na bolestnom nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu, o výške ktorej rozhodne po právoplatnosti tohto rozsudku samostatným uznesením (výrok II.) a priznal žalovanej proti žalobkyni v časti zamietnutia žaloby o zaplatenie príslušenstva pohľadávky nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu, o výške ktorej rozhodne po právoplatnosti tohto rozsudku samostatným uznesením ...
Odôvodnenie: 1. Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystrica ako prvostupňový správny orgán rozhodnutím zo dňa 03.02.2014 č.: 20811-1/2014/PB rozhodla, že zamestnankyni žalobcu A. A. Z. zaniklo povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti podľa slovenskej legislatívy dňa 30.09.2013. Rozhodla podľa § 178 ods. 1 písm. a) bod prvý a § 210 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. o soc. poistení“) a v odôvodnení rozhodnutia poukázala na príslušné ustanovenia zák. o soc. poistení, ako i na Nariadenie (ES) Európ ...
Odôvodnenie: 1. Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystrica ako prvostupňový správny orgán rozhodnutím zo dňa 17.01.2019 č.: 29128-8/2019-PB rozhodla, že zamestnankyni Y. B. G. zaniklo povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti podľa slovenskej legislatívy dňa 19.07.2013. Rozhodla podľa § 178 ods. 1 písm. a) bod prvý a § 210 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. o soc. poistení“) a v odôvodnení rozhodnutia poukázala na príslušné ustanovenia zák. o soc. poistení, ako i na Nariadenie (ES) Európskeho ...
Odôvodnenie: 1. Žalovaný rozhodnutím č. OU-TN-P zo dňa 29.6.2018 zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil prvostupňové rozhodnutie Okresného úradu Považská Bystrica, odbor všeobecnej vnútornej správy č. OU-PB-P.-XXXX/XXXXXX-XXX, XXXX/XXX zo dňa 19.3.2018, ktorým bol obvinený S. Y. uznaný za vinného zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d) zákona o priestupkoch na tom skutkovom základe, že dňa 15.8.2017 okolo 18,45 hod. na ul. S. v A., miestna časť C. G., v blízkosti brány oplotenia rodinného domu č. XXX/XX označil L. M., nar. XXXX výrazom „lúza“ a súčasne uviedol, ž ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Vranov nad Topľou (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala určenia neplatnosti zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti a žalovanému nepriznal voči žalobkyni náhradu trov konania. 2. Súd prvej inštancie vykonaným dokazovaním mal za preukázané, že žalobe žalobkyne nie je možné vyhovieť. V zmysle § 137 Civilného sporového poriadku podala žalobkyňa žalobu podľa písmena d), teda o určenie právnej skutočnosti. Takáto žaloba je podľa zákona možná, len ak to vyplýva z osobitného predpisu (napríklad žaloba na určenie ...
Odôvodnenie: 1. Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystrica ako prvostupňový správny orgán rozhodnutím zo dňa 03.10.2013 č.: 33147-1/2013 rozhodla, že pani H. Q. Y. nevzniklo povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti ako zamestnancovi zamestnávateľa Complex HM s.r.o., Dvory 581, Púchov (žalobca) od 01.05.2012 podľa slovenskej legislatívy. Rozhodla podľa § 178 ods. 1 písm. a) bod prvý a § 210 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. o soc. poistení“) a v odôvodnení rozhodnutia poukázala na ustanov ...
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou doručenou súdu dňa 24.05.2019 sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. PO 13167/2019, zo dňa 02.04.2019, ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Centra právnej pomoci, Kancelária Košice č. KaKE 9632/2019 zo dňa 28.02.2019, ktorým tento zastavil konanie o žiadosti žalobcu na poskytnutie právnej pomoci rozhodnutím zo dňa 13.02.2019. 2. Žalovaný v dôvodoch napadnutého rozhodnutia uviedol, že Centrum právnej pomoci, Kancelária Košice rozhodnutím č. KaKE 9632/2019 zo dňa 28.02.2019 rozhodol o zastavení konania o nároku žalobcu na poskytnuti ...
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom Okresného súdu Rimavská Sobota zo dňa 10.12.2020, sp.zn. 17T/36/2020 bol obžalovaný I. J. uznaný za vinného v bode 1) zo zločinu vydierania podľa § 189 ods. 1, 2 písm. b) Tr. zák. s poukazom na § 139 ods. 1 písm. c) Tr. zák. a v bode 2) z prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, 2 písm. b) Tr. zák. s poukazom na § 139 ods. 1 písm. c) Tr. zák., na tom skutkovom základe, že 1) dňa 25.04.2020 v čase okolo 07.30 hod. v byte na ul. I. č. XXXX/X v O. D. prišiel do izby za otcom - poškodeným I. J., nar. XX.XX.XXXX a opýtal sa ho, či by mu nevedel požičať nejaké drobné, na ...
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom Okresný súd Komárno (ďalej len súd I. stupňa) uznal obžalovaného N. Q. (ďalej len obžalovaný) vinným zo spáchania zločinu ublíženia na zdraví podľa § 155 ods. 1 Tr. zák., prečinu ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 Tr. zák. a prečinu výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a/ Tr. zák., na tom skutkovom základe, že: dňa 30. mája 2020 v čase okolo XX.XX hodine v B. na ulici Q. na chodníku pred vchodom do obytného domu s číslom XX fyzicky zaútočil na tam idúci manželský pár, poškodených C. K., narodeného XX. októbra XXXX a Y. K., narodenú XX. októbra XXXX, a to spôsobom, že poškode ...
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom Okresného súdu Rimavská Sobota bol obžalovaný H. H. uznaný vinným zo spáchania zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že od apríla XXXX do XX.XX.XXXX v G. U. a v G. Y., okr. G. U., spôsoboval psychické a fyzické utrpenie svojej bývalej manželke Y. H., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom G. U., J. č. XXX/XX, t.č. bytom G. Y. č. XXX, okr. G. U. tým, že ju neustále kontroloval telefonátmi, aj viackrát do dňa, cez telefón jej rozkazoval, aby prišla domov, niekedy jej zobral telefón, vyhľadával ju po meste, keď ju nás ...
Odôvodnenie: rozsudku zodpovedá základnej štruktúre odôvodnenia rozhodnutia. Následnosti jednotlivých častí odôvodnenia a ich obsahové (materiálne) náplne, zakladajú súhrnne ich zrozumiteľnosť i všeobecnú interpretačnú presvedčivosť. Okresný súd jasne a dostatočne vysvetlil právne dôvody, pre ktoré žalobe vyhovel. Rozhodnutie presvedčivo a zrozumiteľne odôvodnil pokiaľ ide o krátenie poistného plnenia žalovaným, že tento v tejto časti neuniesol dôkazné bremeno. 13. Vzhľadom na nedôvodnosť odvolacích námietok žalovaného odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie podľa § 387 ods. 1 CSP ako vecne správny potvrdil, ...
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom Okresného súdu Topoľčany (ďalej len súd I. stupňa) bol obžalovaný X. I. (ďalej len obžalovaný) uznaný vinným zo spáchania zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a/, písm. b/ Tr. zák., na skutkovom základe, že: od presne nezisteného obdobia roku 2017 až do dňa XX.XX.XXXX v G., na ulici M. Z. XXXX/XX v spoločnej domácnosti sa opakovane neprimeraným spôsobom správal k blízkym osobám a to k manželke W. I. a k jej synovi maloletému D.G., nar. XX.XX.XXXX a to tak, že vyvolával hádky, počas ktorých kričal na W. I., vulgárne jej nadával, raz sa sta ...
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom bola obžalovaná G. C. uznaná za vinnú z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Tr. zák., na tom skutkovom základe, že dňa XX.XX.XXXX v čase o XX.XX hod. viedla osobné motorové vozidlo zn. Z. Z ev.č. ZH XXX CA, po ulici Z. v R. nad C. v smere do areálu D. s poliklinikou R. nad C., kde bola bezprostredne po zastavení kontrolovaná hliadkou Obvodného oddelenia PZ Žiar nad Hronom a o 00.40 hod. podrobená dychovej skúške analyzátorom dychu V. XXXX plus, v.č. V ktorou bola zistená prítomnosť alkoholu v jej dychu o koncentrácii 1,03 mg/l a opakovanou dychovou s ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 160 € a priznal mu nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. Vychádzal zo zistenia, že dňa 20.2.2018 došlo v Martine ku škodovej udalosti, v rámci ktorej bola spôsobená škoda na osobnom motorovom vozidle Škoda Octavia, EČV: MT017DE patriace poškodenému H. V.kodová udalosť bola spôsobená prevádzkou osobného motorového vozidla EČV: MT031EJ, ktoré bolo poistené u žalovaného. Poškodený bol v dôsledku škodovej udalosti následne nútený na zabezpečenie svojich osobných potrieb užívať náhradné vozidlo, ktoré si z ...
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou, doručenou súdu dňa 1.2.2021 prostredníctvom žalovaného, sa žalobca domáhal prepustenia zo zaistenia, uloženého žalobcovi rozhodnutím žalovaného č. PPZ-HCPBA5-139/013/2020-AV zo dňa 20.12.2020. 2. Žaloba bola odôvodnená tým, dĺžka doby zaistenia v rozhodnutí o zaistení podľa žalobcu nie je náležite odôvodnená, čo robí rozhodnutie nepreskúmateľným a zasahujúcim do základných ľudských práv žalobcu, najmä do práva na slobodu pohybu. Žalobca ďalej aj na to, že žalovaný sa vôbec nevenoval zisťovaniu alternatívy použitia inštitútu zaistenia a nedostatočne odôvodnil potrebu použitia z ...
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 22.01.2021, procesne podriadenou ust. § 226 ods. 1, 2 SSP, doručenou dňa 01.02.2021 Krajskému súdu v Bratislave, ako súdu vecne a miestne príslušnému na konanie, sa postupom podľa ust. § 221 ods. 2 zák.č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej aj „SSP“) žalobca domáhal nariadenia jeho bezodkladného prepustenia zo zaistenia. Správnemu orgánu vytkol nedostatočné odôvodnenie stanovenej dĺžky doby zaistenia, spôsobujúce nepreskúmateľnosť napadnutého rozhodnutia. Právne svoje dôvody založil na porušení ust. § 88 ods. 4 písm. b/ a § 89 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte c ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 286,89 € a priznal mu nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu. Vychádzal zo zistenia, že dňa 6.11.2018 došlo v Turčianskych Tepliciach ku škodovej udalosti, v rámci ktorej bola spôsobená škoda na osobnom motorovom vozidle Škoda Octavia, EČ: TR-115AV vo vlastníctve poškodeného R. Y.. Škodová udalosť bola spôsobená prevádzkou osobného motorového vozidla Nissan Almera Tino, EČ: TR-707AC, ktoré bolo poistené u žalovaného. Poškodený bol v dôsledku škodovej udalosti následne nútený na zabezpečenie svojich os ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie vo výroku I. zamietol žalobu žalobkyne o určenie vlastníckeho práva. Vo výroku II. priznal žalovaným 1/, 2/, 3/ proti žalobkyni nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100% s tým, že o výške náhrady trov konania súd rozhodne samostatným uznesením. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobkyňa sa proti žalovaným 1/, 2/, 3/ domáhala určenia, že je výlučnou vlastníčkou pozemkov KN C parcela č. 1184 záhrady o výmere 570 m2, parcela č. 1185/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 235 m2, parcela č. 1185/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 106 m2, pa ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zaviazal žalovaného k povinnosti zaplatiť žalobcovi sumu 1.079,47 € s príslušenstvom. Vykonaným dokazovaním zistil, že dňa 14.02.2019 došlo k poškodeniu osobného motorového vozidla zn. LEXUS NX 300H, EVČ: LM-963DF, ktorého vlastníkom bola poškodená spoločnosť SL - TRADE, s.r.o., so sídlom 1. mája 2070, Liptovský Mikuláš (ďalej len ,,poškodená“), prevádzkou osobného motorového vozidla zn. Škoda Octavia, EVČ: BL-545TX, ktoré bolo poistené u žalovaného. Dňa 11.03.2019 uzatvoril poškodený ako nájomca so žalobcom ako prenajímateľom Zmluvu o nájme dopravného ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 22.920,22,- EUR spolu s úrokom z omeškania vo výške 5,05 % ročne od 18.9.2014 do zaplatenia, a žalobca má voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. V odôvodnení súd prvej inštancie uviedol, že žalobou doručenou súdu 18.9.2014 sa žalobca domáhal zaviazať žalovaného zaplatenia istiny z dôvodu, že dňa 18.2.2014 došlo v Bratislave k dopravnej nehode vozidiel VW Phaeton ev. č.: A. a Porsche Cayenne ev. č.: A., ktorého vlastníkom je žalobca. Dopravnú nehodu spôsobil vodič vozidla VW ...
Odôvodnenie: 1.1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu zamietol. Žalovanej voči žalobkyni priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. V dôvodoch písomného rozhodnutia uviedol, že žalobkyňa sa domáhala pôvodne určenia, že žalovaná nie je vlastníčkou nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci a katastrálnom území B. - R., zapísaných v LV č. XXXX, evidovaných v reg. ,,E'', ako parcela č. XXXX/X - orná pôda o výmere 29047 m2, a parcela č. XXXX/X - orná pôda o výmere 23 m2, v celosti (1/1) a náhrady trov konania. Uznesením zo dňa 11.03.2020 sp. zn. 7C/69/2019-264 pripustil zmenu žaloby v nasledov ...
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 04. 06. 2019, doručenou Krajskému súdu v Košiciach elektronicky cez portál ežaloby dňa 05. 06. 2019, sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného zo dňa 29. 03. 2019, č.: 100755238/2019, ktorým bolo podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba Daňový poriadok) potvrdené rozhodnutie Daňového úradu Košice zo dňa 12. 12. 2018, č. 102568599/2018, ktorým bol žalobcovi podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom prvoinštančný súd žalobu žalobcu, pokiaľ sa domáhal uložiť žalovanému uhradiť mu náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 12.000,- € s príslušenstvom zamietol, žalovanej priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % s tým, že o výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie samostatným uznesením po právoplatnosti rozsudku. Pokiaľ sa týka ustálenia aktívnej a pasívnej vecnej legitimácie v spore, mal za preukázané, že žalobca bol subjektom trestného konania vedeného pred Okresným súdom Čadca pod sp. zn. 1T/5/2014, a teda pokiaľ k nesprávnemu úradnému postupu a vydaniu ...
Odôvodnenie: 1. Rozhodnutím zo dňa 11. 05. 2020 č. PO/BEZ/2020/2122, O-144/2020 žalovaný podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej iba Správny poriadok) zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Inšpektorátu práce Košice, zo dňa 14. 02. 2020 č. 114/19/S/II, ktorým bola žalobcovi podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba zákon o inšpekcii práce) uložená po ...
Odôvodnenie: 1. Rozhodnutiami Colného úradu T. (ďalej len „colný úrad“) zn. XXXXXX/XXXX zo dňa XX.XX.XXXX, zn. XXXXXX/XXXX zo dňa XX.XX.XXXX, zn. XXXXXX/XXXX zo dňa XX.XX.XXXX, zn. XXXXXX/XXXX zo dňa XX.XX.XXXX, zn. XXXXXX/XXXX zo dňa XX.XX.XXXX a zn. XXXXXX/XXXX zo dňa XX.XX.XXXX, podľa § 48b ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o DPH“ alebo "zákon č. 222/2004 Z. z.") vyrubil a po zápise do účtovnej evidencie podľa čl. 104 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 zo dňa 09.10.2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie ...
Odôvodnenie: správneho rozhodnutia má predovšetkým presvedčiť účastníkov konania o správnosti postupu správneho orgánu a zákonnosti jeho rozhodnutia, aby bolo naplnené jedno zo základných pravidiel konania, a to dôvera účastníka konania v správnosť jeho rozhodovania. V posudzovanom prípade však možno konštatovať, že odôvodnenie napadnutého rozhodnutia je nepresvedčivé a nesprávne. Správny orgán nižšieho stupňa mal zato, že žalobca vykonával závislú prácu pre spoločnosť J. L. L..C..I... Danú argumentáciu si osvojil aj orgán druhého stupňa (žalovaný) vo svojom rozhodnutí. Z výpisu z obchodného registra však vypl ...
Odôvodnenie: 1. Ďalší účastníci konania 1/ a 2/ požiadali Obec Janova Lehota o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“), a to o povolenie umiestnenia montovaných garáží na pozemku parc. č. XX a parc. č. XXX/X v k.ú. I. B.. 2.V priebehu územného konania boli vznesené námietky účastníčkou administratívneho konania P. O., nar. XX.XX.XXXX, bytom XXX XX I. B. XXX (ďalej aj len „pôvodná žalobkyňa“ alebo „žalobkyňa“), ktorá bola spoluvlastníčkou susediacej nehnuteľno ...
Odôvodnenie: 1. Žalobkyňa sa včas podanou žalobou domáhala preskúmania v záhlaví uvedeného rozhodnutia žalovaného, ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobkyne a potvrdil prvostupňové rozhodnutie W. práce, sociálnych vecí a rodiny S. C. č. S zo dňa XX.XX.XXXX, ktorým podľa § 38 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 447/2008 Z. z.“) nebolo vyhovené žiadosti žalobkyne podanej dňa 28.06.2019 a nebol jej priznaný peňažný príspevok na kompenz ...
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku strany, ktorá ju nastolila. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty strán spor (porovnaj napríklad rozhodnutia Ústavného súdu SR sp. zn. II.ÚS 251/04, III.ÚS 209/04, II.ÚS 200/09 a podobne). Preto na zostávajúcu odvolaciu argumentáciu odvolateľa odvolací súd nepovažoval za potrebné reagovať špecifickou odpoveďou. 17. Na základe uvedeného odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie v napadnutej časti podľa § 387 ods. 1 C.s.p. ( vrátane výroku o trovách konania pred súdom prvej inštancie ...
Odôvodnenie: 1. Daňový úrad Banská Bystrica (ďalej aj „správca dane“ alebo „orgán verejnej správy prvého stupňa“) rozhodnutím č. 101150198/2019 zo dňa 16.05.2019 podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon č. 563/2009“ alebo „Daňový poriadok“) vyrubil platitieľovi dane z pridanej hodnoty Silicate World, s.r.o. so sídlom Maloveská 68, 984 01 Lučenec IČO: 35 852 941 (v procesnom postavení žalobca) (ďalej aj „žalobca“ alebo „daňový subjekt“) za zdaňovacie obdobie december 2015 rozdiel dane v sum ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Daňový úrad Trnava, pobočka Piešťany, svojim rozhodnutím č. 101562545/2019 zo dňa 26.06.2019, vyrubil žalobcovi podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. rozdiel dane v sume 916,67 EUR na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie september 2015. 2. Prvostupňový správny orgán svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že správca dane na základe predložených dokladov a záznamov DPH zistil, že daňový subjekt PNEUMOTO, spol. s r.o. si v zdaňovacom období september 2015 uplatnil právo na odpočítanie dane podľa § 49 až § 51 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Daňový úrad Trnava, pobočka Piešťany, svojim rozhodnutím č. 101567171/2019 zo dňa 27.06.2019, vyrubil žalobcovi podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. rozdiel dane v sume 1 660,00 EUR na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie december 2015. 2. Prvostupňový správny orgán svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že správca dane na základe predložených dokladov a záznamov DPH zistil, že daňový subjekt PNEUMOTO, spol. s r.o. si v zdaňovacom období december 2015 uplatnil právo na odpočítanie dane podľa § 49 až § 51 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej ...
Odôvodnenie: rozhodnutia o odmietnutí odporu obsahuje len popis skutku a citáciu ustanovení zákona č. 488/2013 Z. z. bez toho, aby z neho bolo zrejmé, z akých dôvodov sa argumentáciou žalobcu a ním predloženým dôkazom s podaným odporom správny orgán nezaoberal. 23. V ďalšom konaní bude úlohou žalovaného meritórne sa vysporiadať s jednotlivými námietkami žalobcu obsiahnutými v podanom odpore doručenom správnemu orgánu prvého stupňa dňa 19. 11. 2019, pričom bude potrebné sa vysporiadať aj so zmenou právnej úpravy zákona č. 488/2013 Z. z., ktorá bola iná v čase spáchania skutku, a odlišná v čase rozhodovania správneho ...
Odôvodnenie: 1. Daňový úrad Banská Bystrica (ďalej aj „správca dane“ alebo „orgán verejnej správy prvého stupňa“) rozhodnutím č. 101995539/2019 zo dňa 20.08.2019 podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon č. 563/2009 Z. z.“ alebo „Daňový poriadok“) vyrubil platiteľovi dane z pridanej hodnoty REA - S s.r.o. so sídlom Mostárenská 9, 977 56 Brezno (v prosenom postavení žalobca) (ďalej aj „žalobca“ alebo „daňový subjekt“) za zdaňovacie obdobie január 2018 rozdiel dane v sume 9 800,- Eur na dan ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu na uloženie povinnosti žalovanej zaplatiť žalobcovi sumu 245,51 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne od 15.01.2019 do zaplatenia zamietol. Vykonaným dokazovaním zistil, že medzi právnym predchodcom žalobcu X. X., a.s., IČO: 17 321 123 (zlúčený so žalobcom od 01.08.2017) a žalovanou, bola dňa 09.09.2013 uzatvorená Rámcovú zmluvu o bežnom účte, na základe ktorej viedol právny predchodca žalobcu pre žalovanú bežný účet IBAN č. X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX s možnosťou poskytnutia úverového rámca k predmetnému účtu. Jednalo sa o uzavreti ...
Odôvodnenie: napadnutého rozhodnutia v tomto smere je nedostatočné, len zavádzajúco poukazuje na násobky počtu zamestnancov, voči ktorým bol porušený zákon, pričom riadne nevysvetľuje aký to má vplyv na celkovú výšku uloženej pokuty. Pokiaľ si žalobca dané sumy rozpočíta na jednotlivých zamestnancov, ani v jednom prípade mu nevyplynie suma, ktorá by sa aspoň len približovala sume uloženej pokuty v tomto prípade. Z toho dôvodu považuje žalobca v tejto časti rozhodnutie za arbitrárne a odporujúce princípu právnej istoty. V právnom štáte je neprípustné, aby v totožných prípadoch porušení predpisov vznikali ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zaviazal žalovanú k povinnosti zaplatiť žalobcovi sumu 794,67 € s 5,05 % úrokom z omeškania ročne od 04.09.2016 do zaplatenia (výrok I.). Podľa § 255 ods. 1 CSP priznal úspešnému žalobcovi proti žalovanej nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % (výrok II.). Vykonaným dokazovaním zistil, že medzi žalobcom a žalovanou bola dňa 24.07.1998 uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb GSM. Následne dňa 28.09.2015 bol uzavretý Dodatok k tejto zmluve o používaní užívateľského programu Globtel 50 a poskytnutie mobilného zariadenia Siemens S8, pričom na základe ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 11.12.2019, podanou elektronicky na Krajskom súde v Košiciach dňa 12.12.2019, domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 102404033/2019 zo dňa 21.10.2019 (ďalej aj „preskúmavané rozhodnutie“), ktorým tento, ako príslušný štátny orgán, na základe zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydal rozhodnutie podľa ustanovenia § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový po ...
Odôvodnenie: nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu. 44. Podľa § 47 ods. 2 správneho poriadku výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy konania. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania povinnosť na plnenie, správny orgán určí pre ňu lehotu; lehota nesmie byť kratšia, než ustanovuje osobitný zákon. 45. Podľa § 47 ods. 3 správneho poriadku v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami b ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa v konaní domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 101750063/2019 zo dňa 17.7.2019 potvrdzujúceho rozhodnutie Daňového úradu Trnava č. 100301079/2019 zo dňa 28.1.2019, ktorým mu bol za zdaňovacie obdobie júl 2017 vyrubený rozdiel na dani z pridanej hodnoty vo výške 26 599,99 eur na základe neuznania odpočítania dane z dodávateľských faktúr č. 17020008, 17020010, 17020012, 17020013 a 17020019 vystavených spoločnosťou VEBO INVEST s.r.o. za dodávky stavebného materiálu. 2. Namietal, že správca dane vychádzal z neexistencie dôkazov o dodaní tovaru medzi spol ...
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou doručenou Krajskému súdu v Trenčíne (ďalej aj ako „správny súd“) dňa 30.08.2019 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti v záhlaví uvedeného rozhodnutia žalovaného (ďalej aj ako „napadnuté rozhodnutie“), ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Daňového úradu Trenčín (ďalej len „správca dane“) č. 102439247/2018 zo dňa 04.12.2018 (ďalej aj ako „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým bol žalobcovi v zmysle § 68 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“) určený rozdiel dane v sume 481.043,98 eur na dani z ...
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou doručenou Krajskému súdu v Trenčíne (ďalej aj ako „správny súd“) dňa 30.08.2019 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti v záhlaví uvedeného rozhodnutia žalovaného (ďalej aj ako „napadnuté rozhodnutie“), ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Daňového úradu Trenčín (ďalej len „správca dane“) č. 102438819/2018 zo dňa 04.12.2018 (ďalej aj ako „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým bol žalobcovi v zmysle § 68 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“) určený rozdiel dane v sume 81.820,30 eur na dani z ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. zvýšil výživné otca na maloletého Y. zo sumy 100,- Eur na sumu 150,- Eur mesačne s účinnosťou od 1.9.2019, splatné vždy do 20. dňa v mesiaci vopred k rukám matky; výrokom II. uložil otcovi povinnosť zaplatiť nedoplatok na zročnom výživnom za obdobie od 1.9.2019 do 31.5.2020 vo výške 450,- Eur v mesačných splátkach po 15,- Eur splatných spolu s bežným výživným počnúc právoplatnosťou rozsudku do zaplatenia, pod následkom straty výhody splátok; výrokom III. rozhodol súd o zmene rozsudku Okresného súdu Skalica č. k. 7P/1/2015-132 zo dňa 10.9.2015 ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. žalobu vo zvyšku zamietol a výrokom II. rozhodol, že žiadna zo strán nemá právo na náhradu trov konania. 2. Rozhodnutie súd prvej inštancie odôvodnil právne aplikáciou ust. § 497, § 499 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ust. § 52 ods. 1, 2, § 53 ods. 2, § 54 ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, ust. § 7 ods. 1, § 9 ods. 1, ods. 2 písm. j), § 11 ods. 1 písm. b) zák. č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vecne tým, že pôvodne ...
Odôvodnenie: 1.) Žalobca sa podanou správnou žalobou domáhal súdneho prieskumu v záhlaví uvedeného rozhodnutia žalovaného, ktorým mu v dôsledku choroby z povolania od 01.02.2020 priznaná úrazová renta v sume 521 eur mesačne. 2.) V podanej správnej žalobe namietal správnosť vymeriavacieho základu za rok 2018, ktorý bol podkladom pre výpočet jeho renty. Poukázal na to, že žalovaný vychádzal pri posudzovaní výšky tohto základu z informačného systému Sociálnej poisťovne a takto zistil, ž e v rozhodujúcom období od 01.01.2018 do 31.12.2018 bola v zmysle ust. § 84 ods. 1 spojení s ust. § 54 ods. 1 zákona jeho výška ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa podanou správnou žalobou domáhal súdneho prieskumu v záhlaví uvedeného rozhodnutia žalovaného, ktorým bolo zamietnuté jeho odvolanie vo veci priznania úrazovej renty, keď v administratívnom konaní bola určená u žalobcu miera poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 20% v súvislosti s poškodením jeho zdravia v dôsledku pracovného úrazu, ktorý utrpel dňa 16.10.2010. 2. Žalobca predovšetkým rozporoval závery znaleckého dokazovania, keď súdny znalec mal rozhodnúť na základe informácii, ktoré mu v žiadosti o vypracovanie posudku uviedol správny orgán. Konkrétne ...
Odôvodnenie: 1. Žalovaná prostredníctvom Generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne preskúmavaným rozhodnutím zo dňa 04.08.2020, č.: XXX XXX XXXX X [príslušná na rozhodovanie podľa § 215 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 677/2006 Z. z. (v ďalšom texte aj : „ zákon o sociálnom poistení“)] rozhodla vo veci odvolania žalobkyne U. N. proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne, ústredie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 28.04.2020 (v ďalšom texte aj: „rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa,“ resp. „prvostupňové rozhodnutie správneho orgánu“) tak, že odvolanie žalobkyne zamietla v celom ro ...
Odôvodnenie: 1. Rozhodnutím zo dňa 10. 01. 2021, č.: PPZ-HCP-BB9-19-032/2021-AV žalovaný podľa § 88 ods. 4 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoPC), rozhodol o predĺžení lehoty zaistenia žalobkyne na čas nevyhnutne potrebný, najviac do 12. 04. 2021 a zároveň žalobkyňu umiestnil v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov Sečovce (ďalej len ÚPZC), Bitúnková 14, Sečovce. 2. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobkyňa bola dňa 01. 12. 2020 o 15:00 hod. predvedená Oddelením cudzineckej polície PZ Ružomberok v súčinnos ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozhodnutím žalovaný podľa § 88 ods. 4 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov rozhodol o predĺžení zaistenia žalobcu už zaisteného rozhodnutím žalovaného č. PPZ-HCPBB9-32-015/2020-1V zo dňa 02.12.2020 podľa § 88 ods. 1 písmeno b) zákona o pobyte cudzincov a to na čas nevyhnutne potrebný, najviac do 12.04.2021 na účel výkonu administratívneho vyhostenia a umiestnil ho v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov Y.. 2. Včas podanou správnou žalobou sa žalobca domáhal zrušenia predmetného rozhodnutia o zaistení a nariadenia jeho prepustenia zo zaistenia. V odôvodnení správnej ž ...
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie 1. Žalovaný správny orgán rozhodnutím ČAS: MU-PO-211-10/2020-Ž zo dňa 18.9.2020 (ďalej len „preskúmavané rozhodnutie“) v zmysle § 12 ods. 2 písm. f) a ods. 3 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o azyle“) rozhodol tak, že zamietol žiadosť žalobcu o udelenie azylu ako zjavne neopodstatnenú, pričom žiadosť bola predložená len dôvodu odvrátiť bezprostredné vyhostenie z územia Slovenskej republiky. 2. V odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia žalovaný ohľadom okolností žalobcu uviedol: „Menovaný ...
Odôvodnenie: rozhodnutia súdu prvej inštancie síce stručne, avšak dostatočne jasne objasňuje skutkový a právny základ rozhodnutia a toto postačuje pre záver o tom, že je plne realizované základné právo strany na spravodlivý proces. Odvolací súd dopĺňa, že ESĽP vo svojej judikatúre zdôrazňuje, že čl. 6 ods. 1 dohovoru zaväzuje súdy odôvodniť svoje rozhodnutia, ale nemožno ho chápať tak, že vyžaduje, aby na každý argument strany bola daná podrobná odpoveď. Rozsah tejto povinnosti sa môže meniť podľa povahy rozhodnutia. Otázku, či súd splnil svoju povinnosť odôvodniť rozhodnutie vyplývajúcu z čl. 6 ods. 1 dohovor ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd dal za otca maloletého súhlas matke dieťaťa na prestup maloletého I. Z. zo N. základnej školy Q. X. na L. školu M. R. I., X. a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. Okresný súd mal za to, že udelenie súhlasu na prestup z jednej základnej školy do druhej je v súdenej veci podstatnou otázkou, ktorá sa týka záležitosti maloletého a musí byť schválená obomi rodičmi. Keďže došlo medzi rodičmi k nezhode v otázke, ktorú základnú školu má maloletý navštevovať, o tom, čo je skutočný záujem dieťaťa, rozhodol súd na základe návrhu matky malo ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 19.01.2021 domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. PPZHCP-BB9-10-032/2021-AV zo dňa 10.01.2021, ktorým žalovaný podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o pobyte“, resp. „ZoPC“) preskúmavaným rozhodnutím podľa § 88 ods. 4 ZoPC rozhodol predĺžiť zaistenie žalobcu už zaisteného rozhodnutím žalovaného č. PPZ-HCP-BB9-16-015/2021-AV zo dňa 02.12.2020 podľa § 88 ods. 1 písm. b) ZoPC, a to na čas nevyhnutne potrebný, najdlhšie do 12.01.2021 a zároveň ďalším výrokom na čas nevyhnutne potrebný, najviac do ...
Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Žalovaný predložil na Krajský súd v Bratislave dňa 28.01.2021 správnu žalobu podanú právnym zástupcom žalobcu zo dňa 10.01.2021 proti jeho rozhodnutiu č. PPZ-HCP-BA9-127-013/2020-AV vydanému dňa 15.12.2020, ktorým bol žalobca zaistený podľa ustanovenia § 88 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov, ako žiadateľ o udelenie azylu na účel zistenia tých skutočností, na ktorých je založená jeho žiadosť o udelenie azylu, ktoré by bez zaistenia nebolo možné získať, najmä, ak existuje riziko jeho úteku, a to dňom vydania rozhodnutia, t.j. 15.12.2020 a následne ...
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou, doručenou súdu dňa 27.1.2021 prostredníctvom žalovaného, sa žalobca domáhal prepustenia zo zaistenia, uloženého žalobcovi rozhodnutím žalovaného č. PPZ-HCPBA5-135/013/2020-AV zo dňa 20.12.2020. 2. Žaloba bola odôvodnená tým, dĺžka doby zaistenia v rozhodnutí o zaistení podľa žalobcu nie je náležite odôvodnená, čo robí rozhodnutie nepreskúmateľným a zasahujúcim do základných ľudských práv žalobcu, najmä do práva na slobodu pohybu. Žalobca poukázal aj na to, že k zaisteniu možno prikročiť až vtedy, pokiaľ nemôžu byť uplatnené iné dostatočne účinné, ale miernejšie opatrenia, ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 166,32 € do troch dní od právoplatnosti rozsudku, v prevyšujúcej časti žalobu zamietol a žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi v rozsahu 85 %. Rozhodol tak o žalobe, ktorou sa žalobca domáhal uloženia povinnosti žalovanému vydať mu bezdôvodné obohatenie vo výške 1.193,70 € a primerané finančné zadosťučinenie vo výške 1.000,- € na základe týchto skutočností: 2. Žalobca dňa 30. 09. 2014 uzavrel so žalovaným prostredníctvom spoločnosti Kešovka zmluvu o spotrebiteľskom úvere č. D na sumu ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd napadnutým rozsudkom určil, že odstúpenie žalovaného zo dňa 24. 02. 2017 od kúpnej zmluvy, uzatvorenej dňa 20. 02. 2017 medzi žalobcom ako kupujúcim a žalovaným ako predávajúcim, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k X-izbovému bytu č. XX, nachádzajúcemu sa na 3. poschodí, vo vchode 7, obytného domu v P. P. so súpisným číslom XXXX, postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. XXX/X, nachádzajúcemu sa v kat. úz. P. P., obec P. P., okres P. P., spolu s príslušenstvom a spoluvlastníckym podielom vo veľkosti XXX/XXXXX na spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného d ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Žiar nad Hronom sp.zn. 4T/10/2020 z 03.11.2020 bol obžalovaný I. U. uznaný vinným z prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods.1./,3./ písm.b./,c./ Tr. zák. za skutok, ktorého sa mal dopustiť tak, že hoci mu z ustanovenia § 62 a nasledujúcich Zákona o rodine číslo 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyplýva povinnosť vyživovať svojho syna mal. B. U., nar. XX.X.XXXX, pričom táto povinnosť mu bola deklarovaná aj rozsudkom Okresného súdu v Žiari nad Hronom sp. zn. 8P/175/2010 zo dňa 7.12.2010, právoplatným dňa 28.12.2010, ktorým mu bola určená vyživovacia povinnosť ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd napadnutým rozsudkom žalobu zamietol. Neodkladné opatrenie nariadené uznesením Okresného súdu Zvolen zo dňa 12.03.2020 sp. zn. 7Csp/7/2020-14 zrušil. Žalovanému voči žalobkyni priznal právo na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. V odôvodnení rozhodnutia súd uviedol, že podanou žalobu doručenou súdu dňa 14.04.2020 sa žalobkyňa domáhala, aby súd určil, že Dohoda o zrážkach zo mzdy (iných príjmov) dlžníka č. XXXXXXXXXXX uzatvorená dňa 29.06.2015 medzi žalobkyňou a žalovaným (ďalej „Dohoda o zrážkach zo mzdy) je neplatná. Žalobkyňa vyvodzuje neplatnosť dohody z toho, že táto bo ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Vranov nad Topľou sp. zn. 10T/75/2015 zo dňa 20.08.2020 bola obžalovaná R. U. uznaná vinnou z prečinu ublíženia na zdraví podľa § 158 Tr. zákona na tom skutkovom základe, že - dňa 11.11.2014, asi o 11:30 hod., viedla osobné motorové vozidlo Škoda Fabia, evidenčného čísla L. XXX E., po štátnej ceste na ulici Slovenskej v Hanušovciach nad Topľou, okres Vranov nad Topľou, smerom na Prešov a vo svojom jazdnom pruhu, na riadne označenom priechode pre chodcov, vedeniu motorového vozidla nevenovala náležitú pozornosť, neskoro spozorovala chodkyňu - poškodenú X. R., nar. XX.XX.XXXX ...
Odôvodnenie: 1.1. Súd prvej inštancie rozsudkom žalobu zamietol. Žalobcovi uložil povinnosť nahradiť trovy konania v rozsahu 100 % v prospech žalovaného v rade 2. spoločnosti PEMAR, s.r.o. a žalovaného v rade 6. spoločnosti EXAL, s.r.o. Svoje rozhodnutie právne zdôvodnil ustanoveniami § 123, § 132 ods. 1, 2, § 129 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka, § 137, § 167 ods. 1, 3, 4, § 154, § 191, § 215 ods. 1, 2 Civilného sporového poriadku. 1.2. Zistil, že bol vykonaný zápis vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností pre okres KN, obec a k.ú. Q. pod V-XXX/XX na základe zmluvy o vložení nepeňažného vkladu uzavretej ...
Odôvodnenie: 1.Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovaným v prvom a v druhom rade povinnosť zaplatiť žalobcovi spoločne a nerozdielne istinu vo výške 618,63 eura, sumu 502,80 eur titulom náhrady nákladov spojených so zabezpečením úradného prekladu listinných dôkazov, úrok z omeškania vo výške 5% ročne zo sumy 618,63 eura od 26. 05. 2018 do zaplatenia, a to všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku. Žalovaný v 1. rade je povinný zaplatiť žalobcovi úrok z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 618,63 eur od 15.4.2018 do 25.5.2018, a to do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku. ...
Odôvodnenie: 1. Žalovaný napadnutým rozhodnutím č. PPZ-HCP-SO21-12-008/2021-AV zo dňa 04.01.2021 zaistil žalobcu dňa 04.01.2021 o 18.00 hod. podľa § 88a ods.1 písm.e) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o pobyte cudzincov“ resp. „ZoPC“) zaistil žalobcu z dôvodu podľa § 88 ods.1 písm.c) zákona o pobyte cudzincov na účel zabezpečenia prípravy alebo výkonu jeho prevozu podľa nariadenia (EÚ) č. 604/2013. Podľa § 88 ods.4 zákona o pobyte cudzincov stanovil dĺžku doby zaistenia na čas nevyhnutne potrebný, najviac do 04.03.2021 a podľa § 88 ods.5 z ...
Odôvodnenie: 1.Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zastavil konanie v časti návrhu navrhovateľky o zvýšenie výživného v sume 90 eur, vo zvyšku návrh navrhovateľky zamietol, taktiež zamietol návrh povinného z vyživovacej povinnosti na zníženie výživného a o náhrade trov konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá na náhradu trov konania právo. 1.1.Za preukázaný mal skutkový stav, z ktorého zistil, že navrhovateľka je dcérou povinného z vyživovacej povinnosti, manželstvo rodičov navrhovateľky bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu Nitra sp. zn. 24P/210/2012-22 zo dňa 25. 09. 2012, na základe kt ...
Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Žalovaný predložil na Krajský súd v Bratislave dňa 25.01.2021 správnu žalobu podanú právnym zástupcom žalobcu zo dňa 24.01.2021 proti jeho rozhodnutiu č. PPZ-HCP-BA6-197-010/2020-AV vydanému dňa 18.12.2020, ktorým bol žalobca zaistený podľa ustanovenia § 88 ods. 1 písm. c) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov na účel zabezpečenia prípravy alebo výkonu jeho prevozu podľa osobitného predpisu, ak existuje značné riziko jeho úteku. Žalobca je žiadateľ o udelenie o azylu v jednom z členských štátov, konkrétne v Rumunsku. Oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru Brat ...
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou, doručenou súdu dňa 25.1.2021 prostredníctvom žalovaného, sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. PPZ-HCP-BA6-196-010/2020-AV zo dňa 18.12.2020 (napadnuté rozhodnutie) o svojom zaistení a svojho bezodkladného prepustenia zo zaistenia. 2. Žaloba bola odôvodnená tým, dĺžka doby zaistenia podľa žalobcu nie je náležite odôvodnená, čo robí rozhodnutie nepreskúmateľným, nezákonným a zasahujúcim do základných ľudských práv žalobcu, najmä do práva na slobodu pohybu. Žalobca poukázal aj na to, že k zaisteniu možno prikročiť až vtedy, pokiaľ nemôžu byť uplatnené iné dostat ...
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 19.01.2021, procesne podriadenou ust. § 226 ods. 1, 2 SSP, doručenou dňa 26.01.2020 Krajskému súdu v Bratislave, ako súdu vecne a miestne príslušnému na konanie, sa postupom podľa ust. § 221 ods. 1 zák. č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej aj „SSP“) žalobca domáhal zrušenia napadnutého rozhodnutia o predĺžení zaistenia a nariadenia jeho bezodkladného prepustenia zo zaistenia. Právne svoje dôvody založil na porušení ust. § 32 ods. 1, § 46 a § 47 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „Správny poriadok“), ust. § 88 ods. 1 písm. c/, § 88 ods. 4 písm. b/ ...
Odôvodnenie: 1. Včas podanou žalobou, procesne podriadenou ust. § 226 ods. 1, 2 S.s.p., doručenou dňa 25.01.2021 (§ 71 ods. 2 S.s.p.) Krajskému súdu v Bratislave, ako súdu vecne a miestne príslušnému na konanie, sa postupom podľa ust. § 221 zák. č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „S.s.p.“) žalobca domáhal zrušenia napadnutého rozhodnutia žalovaného č. PPZ-HCP-BA8-3-023/2021-AV zo dňa 14.01.2021 (ďalej iba „napadnuté rozhodnutie“) a nariadenia jeho bezodkladného prepustenia zo zaistenia. Právne svoje dôvody založil na porušení ust. § 32 ods. 1, § 46 a § 47 ods. 3 zák.č. 71 /1967 Zb. o správnom ...
Odôvodnenie: 1.1. Súd prvej inštancie rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala voči žalovanému náhrady mzdy vo výške 24.691,35 eura s príslušenstvom. Žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania voči žalobkyni v plnej výške. Svoje rozhodnutie právne zdôvodnil ustanoveniami § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov, § 252 ods. 1, § 252a ods. 1 (účinného od 01.07.2003) § 42 ods. 2, § 54, § 63 ods. 1 písm. d) č. 2, § 142 ods. 3, čl. 2 Zákonníka práce. 1.2. Zistil, že žalobkyňa bola na základe výsledkov výberového konania zo dňa 18.06.2002 vybraná na ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu zamietol. Priznal žalovanému nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi vo výške 100 % s tým, že o výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník. Z vykonaného dokazovania zistil, že dňa 06.06.2018 bol uverejnený na internetovom portáli www.facebook.com príspevok žalobcu, v rámci ktorého sa vyjadroval k viacerým skutočnostiam týkajúcich sa fungovania obce M.. K príspevku žalobcu sa vyjadril žalovaný, ktorý o.i. uviedol, že "Zlikvi ...
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom bol obž. Z. G. uznaný vinným z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c), d), ods. 2 písm. c) Tr. zákona na tom skutkovom základe, že - od presne nezisteného zdroja, najmenej od polovice roku 2017, najprv neoprávnene kupoval a inak zadovažoval omamné a psychotropné látky, a to hlavne kryštalickú látku obsahujúcu účinnú psychotropnú látku metamfetamín, ktoré v rôznych množstvách u seba v meste Podolínec, okres Stará Ľubovňa, ako aj na iných miestach v okrese S ...
Odôvodnenie: 1. Vo vyššie uvedenej právnej veci sa žalobca domáhal voči žalovanému vrátenia daru - finančnej hotovosti vo výške 14.424 eur. Súd prvej inštancie vo veci po prvý krát rozhodol rozsudkom zo dňa 2. októbra 2017 č.k. 14C/245/2016-95, ktorým žalobu zamietol a žalovanému nepriznal právo na náhradu trov konania. Na odvolanie žalobcu odvolací súd uznesením zo dňa 27. marca 2019 č.k. 25Co/102/2018-135 napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a nové rozhodnutie. Vyslovil záväzný právny názor, podľa ktorého žalobca je aktívne vecne legitimovaný domáhať sa vrátenia d ...
Odôvodnenie: 1. Správca dane vydal dňa 10. júna 2019 rozhodnutie č. 101413524/2019 (ďalej len ako „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým podľa § 68 ods. 5 daňového poriadku vyrubil daňovému subjektu (žalobcovi) rozdiel dane v sume 2.060,00 eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie apríl 2016. Z odôvodnenia prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že dôvodom vyrubenia rozdielu dane bolo porušenie ustanovenia § 49 ods. 1 a 2 zákona č. 222/2004 Z. z., keď kontrolovaný daňový subjekt nepreukázal, kto realizoval návrh a výrobu reklamného spotu, ktorý mal byť odvysielaný v sieti LED obrazoviek LASER media, s.r.o., ne ...
Odôvodnenie: 1.1. Súd prvej inštancie rozsudkom rozviedol manželstvo účastníkov konania uzavreté dňa XX.XX.XXXX v U. A. O., zapísané v knihe manželstiev M. úradu A. O., vo zväzkF. ročník XXXX, stranQ., pod poradovým číslom X.. Žiadnemu z účastníkov nepriznal nárok na náhradu trov konania. Svoje rozhodnutie právne zdôvodnil ustanoveniami § 18, § 23 ods. 1, 2 Zákona o rodine, § 52 Civilného mimosporového poriadku. 1.2. Zistil, že účastníci konania uzavreli manželstvo dňa 05.01.2019 v obci A. O.. Z ich manželstva deti nepochádzajú. U oboch ide o prvé manželstvo. Manželia mali posledné spoločné bydlisko u manželki ...
Odôvodnenie: 1.1. Súd prvej inštancie rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala určenia, že je na základe závetu dedičkou po poručiteľke J. L., zomrelej XX.XX.XXXX a jej dedičský podiel je vo výške 1/3. Žalovaným v 1. a 2. rade priznal nárok na náhradu trov konania voči žalobkyni každej v rozsahu 100 %. Žalovanému v 3. rade nárok na náhradu trov konania nepriznal. Svoje rozhodnutie právne zdôvodnil ustanoveniami § 137 písm. c) Civilného sporového poriadku. 1.2. Zistil, že J. L. zomrela dňa XX.XX.XXXX. Dedičské konanie je vedené na súde pod sp.zn. 8D/466/2014. Pri predbežnom vyšetrení dedičstva ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Z administratívneho spisu, ktorý súdu predložil žalovaný vyplýva, že žalobca dňa 16. 04. 2012 podal daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie marec 2012, v ktorom si uplatnil nadmerný odpočet v sume - 279.409,84 eur. 2. V podaní zo dňa 15. 05. 2012 správca dane upovedomil žalobcu o tom, že dňa 23. 05. 2012 sa u neho začne daňová kontrola na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu za zdaňovacie obdobie marec 2012. 3. Dňa 04. 04. 2013 správca dane vyhotovil protokol z predmetnej daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na ...
Odôvodnenie: 1. Správca dane vydal dňa 10. júna 2019 rozhodnutie č. 101416118/2019 (ďalej len ako „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým podľa § 68 ods. 5 daňového poriadku vyrubil daňovému subjektu (žalobcovi) rozdiel dane v sume 4 120,00 eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie september 2016. Z odôvodnenia prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že dôvodom vyrubenia rozdielu dane bolo porušenie ustanovenia § 49 ods. 1 a 2 zákona č. 222/2004 Z. z., keď kontrolovaný daňový subjekt nepreukázal, kto realizoval návrh a výrobu reklamného spotu, ktorý mal byť odvysielaný v sieti LED obrazoviek LASER medi ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Z predloženého administratívneho spisu súd zistil, že Inšpektorát práce Nitra (správny orgán prvého stupňa) vykonával v období od 06. 10. 2017 do 20. 12. 2017 u žalobcu inšpekciu práce zameranú na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, pracovnoprávnych predpisov a mzdových predpisov a kontrolu dodržiavania právnych a ostatých predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na prevádzke Bitúnok Hlohovec, Športová 1, Hlohovec (ďalej len „prevádzka žalobcu“). 2. Inšpektorát práce Nitra zahájil výkon inšpekcie ...
Odôvodnenie: napadnutého rozhodnutia spĺňa všetky atribúty zákonnosti, žalovaný sa vysporiadal s nosnými odvolacími námietkami, pričom rozhodnutie je založené na náležite zistenom skutkovom stave veci, ktorý skutkový stav zodpovedá aj obsahu administratívneho spisu. Rovnako má správny súd za to, že v daňovom konaní nedošlo k podstatnému porušeniu ustanovení daňového poriadku, ktoré by mohlo mať za následok nezákonnosť napadnutého rozhodnutia. 82. Záverom správny súd dodáva, že každý jeden subjekt, ktorý sa rozhodne vstúpiť do tzv. daňového systému si musí byť vedomý, že s aplikáciou dane sa spájajú tak práva ...
Odôvodnenie: 1. Žalovaný napadnutým rozhodnutím podľa § 74 ods. 4 Daňového poriadku potvrdil prvostupňové rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. XXXXXXXXX/XXXX zo dňa 31.01.2019, ktorým bol žalobcovi podľa § 68 ods. 5 Daňového poriadku vyrubený rozdiel dane v sume 8.189,44 eur na DPH za zdaňovacie obdobie november 2013, v ktorom si žalobca neoprávnene: - uplatnil odpočítanie DPH vo výške 5.578,79 eur za tovar od dodávateľa V.. so sídlom Y. W., - uplatnil odpočítanie DPH vo výške 847,13 eur za tovar od spoločnosti W.. so sídlom v B., - uplatnil odpočítanie DPH vo výške 750,00 eur za plnenie od spoločnosti X.. so síd ...
Odôvodnenie: 1. Žalovaný napadnutým rozhodnutím podľa § 74 ods. 4 Daňového poriadku potvrdil prvostupňové rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. XXXXXXXXX/XXXX zo dňa 30.01.2019, ktorým bol žalobcovi podľa § 68 ods. 5 Daňového poriadku vyrubený rozdiel dane v sume 13.585,40 eur na DPH za zdaňovacie obdobie marec 2013, v ktorom si žalobca neoprávnene: - uplatnil odpočítanie DPH vo výške 4.526,00 eur za tovar od dodávateľa J.. so sídlom C.- uplatnil odpočítanie DPH vo výške 4.250,00 eur za tovar od spoločnosti L.. so sídlom v U. - uplatnil odpočítanie DPH vo výške 460,58 eur z nepreukázaných a nepredložených dokladov o ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa v konaní domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia č. 102530478/2019 zo dňa 07.11.2019, ktorým žalovaný ako odvolací orgán potvrdil rozhodnutie správcu dane - Daňového úradu Trnava č. 101552814/2019 zo dňa 25.06.2019 vyrubujúce mu podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z.z. rozdiel dane v sume 564,94 eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie december 2014 na základe neuznania oslobodenia od dane podľa § 43 zákona č. 222/2004 Z.z. pri deklarovanom dodaní tovaru vyfaktúrovaného faktúrou č. 1401384 do iného členského štátu odberateľovi ALOPIAS s.r.o. so sídlom ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa v konaní domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia č. 102528731/2019 zo dňa 07.11.2019, ktorým žalovaný ako odvolací orgán potvrdil rozhodnutie správcu dane - Daňového úradu Trnava č. 101552106/2019 zo dňa 25.06.2019 vyrubujúce mu podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z.z. rozdiel dane v sume 639,39 eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie október 2014 na základe neuznania oslobodenia od dane podľa § 43 zákona č. 222/2004 Z.z. pri deklarovanom dodaní tovaru vyfaktúrovaného faktúrou č. 1401169 do iného členského štátu odberateľovi ALOPIAS s.r.o. so sídlom ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Žiar nad Hronom sp. zn. 4T/82/2020 zo dňa 25.11.2020 bol obžalovaný D. T. uznaný vinným obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c), písm. d), ods. 2 písm. c) Trestného zákona s poukazom na ustanovenie § 138 písm. j) Trestného zákona, na tom skutkovom základe, že od presne nezistenej doby do 17.05 hod. dňa 02.03.2020 si od bližšie nestotožnenej osoby zadovažoval omamné a psychotropné látky za účelom ich ďalšej distribúcie v meste U. T. a v jej okolí, ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi zmenkovú sumu vo výške 52 665,23 eura spolu so 6 % ročným úrokom zo sumy 52 665,23 eura od 26. 05. 2015 až do zaplatenia, zmenkovú odmenu vo výške jednej tretiny percenta zmenkovej sumy 175,55 eura, a to všetko do troch dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku (I. výrok) a žalobcovi priznal náhradu trov konania v plnej výške (II. výrok). 2. Svoje rozhodnutie odôvodnil s poukazom na § 64, § 470 ods. 1, § 474, § 265 ods. 1, § 266 ods. 1, ods. 3, § 267 ods. 1, ods. 3 Civilného sporového poriadku (ďalej len ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom (v poradí tretím) uložil žalovaným v 1. a 2. rade povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi sumu 15.004,94 eura, úrok z omeškania vo výške 9% ročne zo sumy 903,82 eura od 20. 06. 2007 do zaplatenia, úrok z omeškania vo výške 3,3% ročne zo sumy 9.124,83 eura od 27. 09. 2007 do zaplatenia a úrok z omeškania vo výške 5,22% ročne zo sumy 496,96 eura od 27. 09. 2007 do zaplatenia, a to do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozsudku (I. výrok). Vo zvyšku žalobu zamietol (II. výrok). Žalovaným v 1. a 2. rade uložil povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť ž ...

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podnecovanie, obmedzenie výkonu práv a slobôd, sloboda zhromažďovania, núdzový stav, vyhlásenie núdzového stavu
Právna veta: Článok analyzuje väzobné rozhodovanie súdov v konkrétnej trestnej veci vedenej pre trestný čin podnecovania podľa § 337 Tr. zák. v súvislosti s vyzývaním na neplnenie povinností stanovených uzneseniami vlády.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: obmedzenie základných práv alebo slobôd, núdzový stav, vyhlásenie núdzového stavu, činnosť ústavných orgánov pri núdzovom stave
Právna veta: Cieľom tohto článku je hľadanie odpovedí na tieto otázky: Môže vláda svojím uznesením obmedzovať základné práva a slobody? Ak áno, na základe akého právneho predpisu? Akú povahu má takéto uznesenie vlády? Musí občan splniť povinnosť stanovenú takýmto obmedzujúcim uznesením vlády a ak áno, ktorý právny predpis mu takúto povinnosť ukladá?
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: svedecká výpoveď, dokazovanie v daňovom konaní, hodnotenie dôkazov správcom dane
Právna veta: Na základe Ústavy SR čl. 2 ods. 2 môžu štátne orgány konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

Pri správe daní sa postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, chránia sa záujmy štátu a dbá sa pritom na zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a iných osôb.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vyhlásenie obžalovaného o vine, vyhlásenie obžalovaného, dovolanie v zmysle TP, výrok o vine, účinnosť Trestného zákona
Právna veta: Zmena zákona v prospech obžalovaného a vyhlásenie o vine
Oblasť práva: Ľudské práva a slobody
Kľúčové slová: právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, predmet zákona, cela predbežného zadržania
Právna veta: Článok popisuje skutočné podmienky v celách policajného zaistenia ako aj spôsob nakladania s osobou, ktorá je v nej umiestnená.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za porušenie povinnosti, porušenie pravidiel závažným spôsobom, mladý vodič
Právna veta: Autori príspevku oboznamujú čitateľa s vybranými ustanoveniami novely zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K zmene vybraných ustanovení bolo pristúpené z dôvodu pozitívneho ovplyvnenia dopravno-bezpečnostnej situácie na cestách v Slovenskej republike. Jedným z cieľov príspevku je poukázať na zmeny týkajúce sa povinností vodičov v súvislosti s novelou zákona o cestnej premávke.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: mimovládne organizácie, súdne mapy, súdna rada, dohovor o právach dieťaťa, zbytočné prieťahy v konaní
Právna veta: Článok reaguje na stretnutie predsedu Súdnej rady SR s mimovládnymi organizáciami ktoré sa týkalo rodinnoprávnej agendy súdov
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody väzby, povinnosť svedčiť, zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby, výpoveď zadržaného podozrivého
Právna veta: Článok sa zaoberá tým, ako postupovať, keď polícia disponuje operatívnymi informáciami o páchateľovi skutku, avšak dôkazná situácia nepostačuje na vznesenie obvinenia
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vypovedať nájomnú zmluvu, vypovedanie nájomnej zmluvy z dôvodu zmeny vlastníctva k nehnuteľnej veci, zmena vlastníctva k nehnuteľnej veci, nájom poľnohospodárskych pozemkov, neznámy vlastník pozemku
Právna veta: Zákon č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len ako „ Zákon o nájme “) je základným právnym predpisom v oblasti poľnohospodárskeho práva. Jeho prijatím v roku 2003 sa určili podmienky a pravidlá prenájmu poľnohospodárskej pôdy subjektom podnikajúcim v agrobiznise a i keď, podobne ako každá legislatíva, nebol na 100 % dokonalý, s minimálnymi novelizáciami dosiahol a dosahuje svoj účel, na ktorý bol prijatý.
MENU