Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

September 2023     August 2023     Júl 2023     Jún 2023     Máj 2023     Apríl 2023     Marec 2023     Február 2023     Január 2023     September 2022     August 2022     Júl 2022     Jún 2022     Máj 2022     Apríl 2022     Marec 2022     Február 2022     December 2022     November 2022     Október 2022     Január 2022     September 2021     August 2021     Júl 2021     Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     December 2021     November 2021     Október 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Najvyšší správny súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prikázanie veci inému súdu, delegácie z dôvodu vhodnosti, posúdenie predmetu konania , posúdenie pomerov subjektov na oboch procesných stranách, domnienka účastníka o priaznivej náklonnosti sudcu, ovplyvnenie zamestnancov súdu, nepriateľský vzťah so zamestnancami súdu
Právna veta: Prichádza aplikácia ustanovenia § 39 ods. 2 CSP do úvahy len vtedy, ak sú pre to dané dôležité dôvody. Úvaha súdu o vhodnosti delegácie preto zahŕňa posúdenie predmetu konania i pomerov subjektov na oboch procesných stranách, pričom na pomery subjektu, ktorý delegáciu navrhuje, možno prihliadnuť, len ak ich zohľadnenie nebude mať negatívny dopad na ostatné subjekty konania. Podstatný význam má i stanovisko ostatných subjektov konania. (...) Okolnosťou odôvodňujúcou prikázanie sporu z dôvodu vhodnosti bez ďalšieho nie je (nemôže byť) domnienka účastníka, že mu súd nie je priaznivo naklonený. Pô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, povinnosti účastníka dopravnej nehody a škodovej udalosti, povinnosti vodiča pri dopravnej nehode, zásady trestného konania, porušenie zásady „ne bis in idem“, jednočinný súbeh priestupkov, totožnosť vodiča a účastníka dopravnej nehody, útek z miesta dopravnej nehody, nezastavenie a nezotrvanie na mieste dopravnej nehody
Právna veta: Kasačný súd považuje za potrebné skonštatovať, že vychádzajúc zo zásad trestného konania, je vylúčené, aby sťažovateľ jednočinným súbehom spáchal tak priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona o priestupkoch porušením ust. § 65 písm. a) zákona č. 8/2009 Z. z., ako aj priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. k) zákona o priestupkoch porušením ust. § 66 ods. 2 písm. a), d), e), i) zákona č. 8/2009 Z. z., keď skutková podstata priestupku podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona o priestupkoch (v predmetnej veci) konzumuje tak porušenie ust. § 65 písm. a) zákona č. 8/2009 Z. z., ako aj porušenie ust. § 66 od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudkosti, úhrnná sankcia, absorpčná zásada, viaceré správne delikty prejednané v jednom konaní, programová služba zasahujúce do ľudskej dôstojnosti a základných práv iných
Právna veta: Za viacero správnych deliktov prejednaných v jednom konaní je potrebné uložiť jednu úhrnnú sankciu, a to primerane aplikujúc zásadu, že sankcia sa uloží podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na správny delikt, ktorý je najprísnejšie postihnuteľný. V prípade, ak sú prejednávané správne delikty sankcionované rovnako prísne, výška sankcie sa odvíja od najzávažnejšieho správneho deliktu. (...) Námietku sťažovateľa, že vo veci nie je možné aplikovať absorpčnú zásadu z dôvodu, že žalobca sa dopustil porušenia ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. na dvoch odlišných platformách, pova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o splnení záväzku, pristúpenie k dlhu, prevzatie dlhu, Zriaďovanie, zmena a zrušovanie rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, prechod vlastníckeho práva k pohľadávkam
Právna veta: Pristúpenie k dlhu podľa ustanovenia § 534 Občianskeho zákonníka vyhlásením zakladateľov neziskovej organizácie v zakladateľskej listine vo vzťahu k bližšie nešpecifikovaným právam a záväzkom, nemožno považovať za úkon, ktorý vo vzťahu k tretím osobám možno považovať za platný záväzok, a nemožno teda takýto úkon považovať za platné vyhlásenie (ešte neexistujúceho subjektu práva) pre účely naplnenia predpokladov pre postup podľa ustanovenia § 534 Občianskeho zákonníka.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: náležitosti rozhodnutia, výrok rozhodnutia o postihu za správny delikt, vecné, časové a miestne určenie konania vo výroku rozhodnutia, nezameniteľnosť deliktu s iným konaním, špecifikácia správneho deliktu vo výroku rozhodnutia
Právna veta: I keď ustanovenie § 47 ods. 2 správneho poriadku explicitne neprikazuje, že výrok rozhodnutia musí obsahovať vecné, časové a miestne určenie konania, ktoré je správnym orgánom posúdené ako správny delikt, je nespochybniteľné, že vo výroku rozhodnutia o správnom delikte musí vymedzenie predmetu, o ktorom sa rozhoduje, spočívať v špecifikácii deliktu tak, aby konanie (buď faktické konanie alebo opomenutie), o ktorom správny orgán autoritatívne tvrdí, že je porušením záväznej právnej normy, nemohlo byť zameniteľné s iným konaním. (...) Pokiaľ má rozhodnutie o správnom delikte plniť aj preventívnu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: trest odňatia slobody na doživotie, potrestaný, výkon nepodmienečného trestu odňatia slobody, dvakrát potrestaný nepodmienečným trestom odňatia slobody, zákaz extenzívneho výkladu TZ v neprospech obvineného, potrestaný trestom odňatia slobody s podmienečným odkladom výkonu, čiastočný (ne)podmienečného výkon trestu odňatia slobody
Právna veta: Znenie relevantnej časti § 47 ods. 2 Trestného zákona „ ... potrestaný nepodmienečným trestom odňatia slobody ... " je treba považovať za jednoznačné, presné a zrozumiteľné, bez možnosti jeho iného rozširujúceho výkladu - napr. s odkazom na jeho materiálny, hoci i len domnelý význam (...) Podľa názoru najvyššieho súdu pojem potrestaný v § 128 ods. 7 Trestného zákona nemožno stotožňovať s pojmom potrestaný nepodmienečným trestom odňatia slobody v § 47 ods. 2 Trestného zákona. Opak by viedol k popretiu argumentačných ,,mantinelov" platných pre akýkoľvek súdny výklad právnej normy, prostredníctvo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: prepustenie príslušníka Policajného zboru zo služobného pomeru , prekážka res iudicata, rovnaký predmet konania, konanie týkajúce sa tých istých osôb, rovnaké skutkové tvrdenia, uvoľnenie zo služobného pomeru, prejednanie tej istej veci, ten istý nárok alebo stav už právoplatne rozhodnuté, ukončenie služobného pomeru policajta
Právna veta: Len na doplnenie k skúmaniu existencie prekážky res iudicata kasačný súd uvádza, že táto prekážka postupu konania môže nastať v prípade že sa jedná o prejednanie tej istej veci. K definícii pojmu „tá istá vec“ poukazuje na ustálenú judikatúru, napr. uznesenie Najvyššieho súdu SR, zo dňa 13.10.2009, sp. zn. 5 Cdo 120/2009 v zmysle ktorého „ Prekážka rozsúdenej veci (res iudicata) nastáva vtedy, ak sa má v novom konaní prejednať tá istá vec. O tú istú vec ide vtedy, keď v novom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, a ak sa týka rovnakého predmetu konani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia, peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla, celoročná pobytová sociálna služba, neverejný poskytovateľ starostlivosti
Právna veta: Najvyšší súd v plnej miere súhlasí s názorom krajského súdu, na základe ktorého „skutkové zistenie, či je celoročná pobytová sociálna služba spolufinancovaná z verejných prostriedkov, je relevantné pre právne posúdenie veci, nakoľko v prípade zistenia, že zariadenie je neverejným poskytovateľom starostlivosti, ktoré svoju činnosť financuje výlučne zo súkromných prostriedkov svojich klientov bez ingerencie štátu a má teda vo svojej podstate výlučne súkromnoprávny charakter, má vplyv na rozhodnutie vo veci samej. Takto poskytované plnenie zariadením by nebolo možné stotožňovať s plnením podľa pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: stupeň náročnosti práce, hmotná zodpovednosť zamestnanca, minimálna úroveň hrubej mzdy, povaha pracovnej činnosti zamestnanca, irrelevantnosť dosiahnutého vzdelania pri učenie stupni náročnosti práce
Právna veta: Zákonník práce ustanovuje, že ak nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta (§ 120 Zákonníka práce). Od konkrétneho stupňa náročnosti práce bude závisieť minimálna úroveň hrubej mzdy, ktorú je zamestnávateľ povinný vyplácať dotknutému zamestnancovi vo vzťahu k príslušnému pracovnému zaradeniu. Zákonník práce v tomto ohľade ponúka šesť stupňov náročnosti práce (§ 120 ods. 4 Zákonníka práce) (...) Určenie stupňa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: žiadosť o preplatenie nákladov, pokuty za správne delikty, činnosť zdravotnej poisťovne, porušenie povinnosti ustanovených zákonom č. 581/2004, porušenie povinnosti ustanovených osobitným zákonom, omeškanie s preplatením nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, povinnosti v súvislosti s poskytovaním cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
Právna veta: Je tiež treba poukázať na samotnú dikciu § 64 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z., kde je uvedené, že toto ustanovenie sankcionuje porušenie povinnosti ustanovených v konkrétnom právnom predpise, ktorým je buď priamo zákon č. 581/2004 Z. z. alebo osobitný predpis, ktorým je zákon č. 580/2004 Z. z. Musí ísť teda o porušenie konkrétnych povinností ustanovených týmito zákonmi. Pokiaľ teda žalovaný a prvostupňový správny orgán poukazovali na porušenie povinnosti v § 6 ods. 1 písm. v/ zákona č. 581/2004 Z. z., kasačný súd musí konštatovať, že v tomto ustanovení žiadna konkrétna povinnosť stanovená nie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: zvýšenie dôchodkov, doba trvania civilného zamestnania, výsluchový dôchodok policajtov a vojakov, doba služobného pomeru
Právna veta: Ak však sťažovateľovi bol priznaný starobný dôchodok zo všeobecného systému sociálneho zabezpečenia (zákon č. 100/1988 Zb.), v ktorom mu boli zhodnotené aj civilné zamestnania, a až následne sa považuje za výsluhový dôchodok v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia, táto konkrétna situácia nie je v § 143aj upravená. Na prípad sťažovateľa je tak potrebné použiť extenzívny výklad tejto právnej normy a ako relevantný činiteľ pre zvýšenie dôchodku zobrať do úvahy nielen dobu služobného pomeru, ale aj dobu trvania civilného zamestnania. Je teda dôvodná sťažnostná námietka, že pri valorizácii dôc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: domáhanie sa neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia , vyplácať podiely na zisku alebo rozdeliť iné vlastné zdroje, úpadok spoločnosti, pravidlá rozdelenia zisku, rozhodnutie valného zhromaždenie o rozdelení zisku, prehĺbenie existujúceho úpadku spoločnosti, zásada zachovania vlastného imania spoločnosti v zákonom stanovenej výške a forme
Právna veta: Právna ochrana proti rozhodnutiam valného zhromaždenia obsiahnutá v ustanovení § 131 Obchodného zákonníka predstavuje taký právny inštitút, ktorým sa aj spoločníkovi obchodnej spoločnosti bez ohľadu na výšku jeho vkladu, umožňuje podať na súd návrh na určenie neplatnosti takého rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré je v rozpore so zákonom, spoločenskou zmluvou alebo stanovami a ktoré týmto rozporom mohlo obmedziť jeho práva. (...) V súvislosti s právnou otázkou, či je možné domáhať sa určenia neplatnosti rozhodnutia spoločníka spoločnosti pri výkone valného zhromaždenia, ktoré je v rozpore s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: vecná príslušnosť pobočky, právo na súdnu ochranu, právo na prerokovanie veci v prítomnosti účastníka konania a práva vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dôkazom, oznámenie začatie konania účastníkom, vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia, konanie začaté z podnetu organizačnej zložky SP, povinnosť SP zabezpečiť účastníkovi konania ochranu jeho oprávnení
Právna veta: Krajský súd mal za to, že v danom prípade bolo právo na prerokovanie veci v prítomnosti účastníka konania postupom správnych orgánov vo veci porušené. Skonštatoval, že žalobkyni nebolo pobočkou Sociálnej poisťovne oznámené začatie konania a nebolo jej umožnené k podkladom rozhodnutia sa vyjadriť napriek tomu, že podľa ust. § 178 ods. 1 písm. a) zák. č. 461/2003 Z. z. by malo ísť o sporný prípad zániku sociálneho poistenia. (...) Tak v Ústave Slovenskej republiky, ako aj v Dohovore plynie záver, že každému sa zaručuje právo na súdnu a inú právnu ochranu a teda tým sa mu zaručuje právo na prejed ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: aktivačný príspevok, zákaz diskriminácie, zvýšenie kvalifikácie, dosiahnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, vylúčenie osôb z poskytovania aktivačného príspevku, podmienky nárokovania aktivačného príspevku, účel aktivačného príspevku
Právna veta: Účelom aktivačného príspevku priznaného podľa § 12 ods. 3 písm. b/ bod 1 zákona je poskytnúť pomoc, respektíve motivovať fyzickú osobu - uchádzača o zamestnanie zvýšiť si kvalifikáciu formou externého štúdia na strednej škole, alebo štúdia organizovaného externou formou na vysokej škole a tým dosiahnuť pre tohto uchádzača lepšiu, respektíve výhodnejšiu východiskovú pozíciu vo vzťahu k možnostiam uplatnenia sa na trhu práce, ako aj možnej atraktivity z pohľadu potenciálneho zamestnávateľa. Pokiaľ uchádzač o zamestnanie túto formu pomoci využil, poberal aktivačný príspevok a zvýšil si svoju kval ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: priestupky podľa stavebného zákona, odstránenie protiprávneho stavu, neoprávnené začatie stavby bez stavebného povolenia, trváci správny delikt, ukončenie protiprávneho konania, sankcia za udržiavanie protiprávneho stavu, moment začatie plynutia prekluzívnej lehoty na prejednanie trváceho priestupku, oznámenie o začatí priestupkového konania
Právna veta: Kedy dôjde k ukončeniu protiprávneho stavu u trváceho správneho deliktu, bude dôležitou a rozhodujúcou skutočnosťou otázka, že kedy dôjde k odstráneniu protiprávneho stavu. Môže sa stať , že páchateľ sám ukončí protiprávny stav. Na druhej strane u trváceho priestupku môže byť ukončený protiprávny stav i zo strany správneho orgánu, a to vtedy, ak začne správne konanie. V tomto prípade, hoci by páchateľ následne udržiaval protiprávny stav, jednalo by sa už o nový skutok a nový trváci správny delikt. (...) V prípade, že stavebný úrad obce na základe štátneho stavebného dohľadu zistí, že stavebník ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: Peňažný trest, primeranosť výmery náhradného trestu odňatia slobody, náhradný trest odňatia slobody
Právna veta: Odvolací súd považuje za neadekvátne, aby náhradný trest odňatia slobody vo výmere desať mesiacov (ustanovený Špecializovaným trestným súdom) mal slúžiť ako odstrašenie a zároveň motivácia na to, aby obžalovaní zaplatili peňažný trest vo výške 1000 Eur, pretože pomer závažnosti a dôsledkov týchto trestov je nevyvážený. Pri úvahách o primeranosti výmery náhradného trestu odňatia slobody treba citlivo zvažovať závažnosť a rozsah zásahu do osobnej slobody páchateľa vo forme odňatia slobody, ak peňažný trest páchateľ úmyselne nezaplatí. Hlavným zmyslom náhradného trestu odňatia slobody v zmysle § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: stanovenie všeobecného hodnotu majetku znaleckým posudkom, stanovenie všeobecného hodnotu majetku na požiadanie štátneho orgánu alebo ak ide o právny úkon alebo konanie podľa osobitného predpisu, odborná činnosť, znalecká činnosť, znalecký posudok znalca, nenáročné veci vyžadujúce odborné znalosti, odborné vyjadrenie podané mimo znaleckú činnosť
Právna veta: Nemožno taktiež súhlasiť s názorom dovolateľa, odvolávajúcim sa na § 4 ods. 1 vyhlášky č. 492/2004 Z. z. a spočívajúcim v tom, že všeobecnú hodnotu majetku je možné určiť len znaleckým posudkom. Podľa § 4 ods. 1 vyhlášky č. 492/2004 Z. z. síce všeobecnú hodnotu zložiek majetku podniku alebo iného majetku stanoví znalec príslušného odboru podľa tejto vyhlášky formou znaleckého posudku, na strane druhej v zmysle § 1 ods. 2 citovaného predpisu podľa tejto vyhlášky sa postupuje aj v prípade, ak je potrebné stanoviť všeobecnú hodnotu majetku na požiadanie štátneho orgánu v rámci jeho právomocí aleb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: konanie proti ušlemu, dôvody dovolania, lex specialis derogat legi generali, námietky smerujúce proti nesplneniu zákonných podmienok na vedenie konania ako proti ušlému, návrh na opätovné prejednanie veci , špekulatívne správanie obvineného
Právna veta: Náprava postupom podľa § 362 Tr. por. má povahu osobitného ustanovenia (lex specialis) oproti ustanoveniam o dovolaní, preto sa použije prednostne, t. j. ustanovenia o dovolaní sa neaplikujú. V konečnom dôsledku to znamená, že námietky smerujúce proti nesplneniu zákonných podmienok na vedenie konania ako proti ušlému možno uplatňovať len cez špeciálne ustanovenie § 362 ods. 1 Tr. por., nie aj ako jeden z dovolacích dôvodov podľa § 371 ods. 1 Tr. por. (...) Duálnosť konania (uplatnenie návrhu na opätovné prejednanie veci v prítomnosti alebo dovolania podľa úvahy obvineného) je neudržateľná a zr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: subsidiárna aplikácia CMP, vylúčenie oprávnenej osoby, sankcie verejného sektora, spôsobilý predmet súdneho prieskumu podľa SSP, uloženie pokuty v prípade naplnenia predpokladov vylúčenia, konanie súkromnoprávneho nesporového charakteru
Právna veta: V prejednávanej veci je spornou otázka, či rozhodnutie okresného súdu ako registrového súdu, o uložení pokuty podľa § 13 zákona o RPVS, uloženej z dôvodu porušenia povinností oprávnenej osoby podľa § 19 zákona o RPVS je spôsobilým predmetom súdneho prieskumu zákonnosti rozhodnutí podľa Správneho súdneho poriadku. (...) Oprávnená osoba je za splnenia podmienok podľa § 19 zákona o RPVS vylúčená, pričom sankcia za porušenie zákazu plniť povinnosti podľa zákona pre partnera verejného sektora v prípade naplnenia predpokladov vylúčenia spočíva v uložení pokuty, ktorá má predovšetkým preventívnu funk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť, demonštratívny výpočet spôsobov sprístupnenia informácií, nemožnosť sprístupnenia informácií spôsobom ktorý si žiadateľ určil, dohoda o inom spôsobe sprístupnenia informácií, viazanosť povinnej osoby navrhnutým spôsobom sprístupňovania informácií, neexistencia dohody o spôsobe sprístupnenia informácie
Právna veta: Ustanovenie § 16 ods. 1 zákona stanovuje spôsoby sprístupnenia informácií iba demonštratívne (príkladom), z čoho vyplýva, že zákon nevylučuje aj iné spôsoby sprístupnenia informácií. Ak nie je možné sprístupniť informácie spôsobom, ktorý si žiadateľ určil, musí povinná osoba so žiadateľom dohodnúť iný spôsob sprístupnenia informácií. Spôsob sprístupnenia požadovaných informácií závisí od spôsobu, ktorý navrhne žiadateľ. (...) Povinná osoba je vo všeobecnosti viazaná navrhnutým spôsobom sprístupňovania informácií, pričom ak tento spôsob informácií nie je objektívne možný, dohodne so žiadateľom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Najvyšší správny súd SR

Merito veci: Zrušujúce
Odôvodnenie: I. 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Nitre (ďalej len „správny súd“) napadnuté rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 25619/2016/B624- SV/66817/To z 19. októbra 2016 a rozhodnutie Okresného úradu Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky č. OU-NR-OVBP2-2016/020843-12 z 8. júla 2016 v spojení s opravným oznámením č. OU- NR-OVBP2-2016/020843-19 zo 16. novembra 2016 postupom podľa § 191 ods. 1 písm. c/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) v spojení s § 491 SSP zrušil a vec vrátil Okresnému úradu Nitr ...

Ústavný súd SR

Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: neprípustnosť návrhu na začatie konania, predbežné prerokovanie návrhu na začatie konania, konanie o súlade právneho predpisu, prekážka res iudicata, totožnosť veci, namietanie ústavnej nekonformity totožnej právnej úpravy vo vzťahu k materiálne totožným referenčným normám, namietanie ústavnej nekonformity totožnej právnej úpravy vo vzťahu k materiálne iným referenčným normám
Právna veta: Z § 56 ods. 2 zákona o ústavnom súde v spojení s § 55 ods. 1 písm. a) zákona o ústavnom súde vyplýva, že úlohou ústavného súdu pri predbežnom prerokovaní návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov je o. i. tiež posúdiť, či tento nie je neprípustný z dôvodu, že sa týka veci, o ktorej ústavný súd už rozhodol, okrem prípadov, v ktorých sa rozhodovalo len o podmienkach konania, ak v ďalšom návrhu už podmienky konania boli splnené. Prekážka už rozhodnutej veci (res iudicata) bráni, aby sa ústavný súd opakovane zaoberal a rozhodoval o materiálne totožných návrhoch na začatie konania o súl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: návrh na odňatie a prikázanie veci, prednostné a urýchlené rozhodovanie o väzbe, vykonanie väzobného výsluchu, nezákonné vykonanie väzobného výsluchu, rozhodovanie sa o ďalšom trvaní väzby sťažovateľa po podaní obžaloby, obštrukcie väzobne stíhaných osôb, zmarenie väzobného rozhodovania
Právna veta: Podľa vyjadrenia sťažovateľa nebolo o jeho väzbe rozhodnuté zákonným spôsobom, keďže bol väzobný výsluch vykonaný nezákonne, resp. vôbec vykonaný nemal byť. Sťažovateľ na tomto mieste argumentuje, že ešte pred samotným výsluchom uplatnil vo svojej veci podnet na odňatie a prikázanie veci okresnému súdu a krajskému súdu v súlade s § 23 Trestného poriadku podporený námietkou zaujatosti. S odkazom na obsah § 23 ods. 3 Trestného poriadku sťažovateľ dôvodí, že uplatnený návrh na odňatie a prikázanie veci predstavoval prekážku k vykonaniu predmetného výsluchu, pretože tento nebolo možné vzhľadom na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: fakultatívne prerušenie konania, právo na prerokovanie veci bez prieťahov, preváženie prerušenie konania nad záujmom na postupe bez zbytočných prieťahov, riadne odôvodnenie fakultatívneho prerušenia konania, prerušenie konania z dôvodu vyriešenia otázky ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu
Právna veta: Podľa § 164 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj „CSP“) ak súd neurobí iné vhodné opatrenia, môže konanie prerušiť, ak prebieha súdne alebo správne konanie, v ktorom sa rieši otázka, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu, alebo ak súd dal na také konanie podnet. K fakultatívnemu rozhodnutiu o prerušení konania podľa § 164 CSP je potrebné uviesť, že pôjde o otázky, ktoré by súd mohol sám vyriešiť ako prejudiciálne (pozri § 194 CSP). Je však na vôli konajúceho súdu, či tak urobí alebo počká na vyriešenie otázky v súdnom alebo správnom kona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: spočívanie lehôt v zmysle zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, Lehota na podanie ústavnej sťažnosti, princípy právneho štátu, princíp rovnosti, materiálny prístup k ochrane základných práv a slobôd, spočívanie, predĺženie lehôt týkajúca sa ochrany práv v súkromnoprávnych vzťahoch, ochrana súkromnoprávnych vzťahov počas COVID-19, ochrana iných než súkromnoprávnych vzťahov počas COVID-19, povinnosť ústavne konformného výkladu a aplikácie právnych noriem, návrh na začatie konania pred ústavným súdom
Právna veta: Podľa § 124 prvej vety zákona o ústavnom súde ústavnú sťažnosť možno podať do dvoch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, oznámenia opatrenia alebo upovedomenia o inom zásahu. (...) Zákon č. 62/2020 Z. z. v § 8 upravuje spočívanie a predĺženie lehôt ustanovených právnymi predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch na uplatňovanie alebo bránenie práv na súde, uplynutím ktorých by došlo k premlčaniu alebo zániku práva. Z doslovného znenia uvedeného ustanovenia vyplýva, že spočívanie, predĺženie lehôt sa týka len ochrany práv v súkromnoprávnych vzťahoch. Vychádzajúc z cieľa predmetnej pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučný príkaz, posudzovanie návrhu na vykonanie exekúcie, vykonateľnosť exekučného titulu, rozsudok rozhodcovského súdu ako exekučný titul, spotrebiteľské rozhodcovské konanie, povinnosť exekučného súdu zisťovať rozpor exekučného titulu so zákonom, povinnosť ex offo skúmať návrh na vykonanie exekúcie a jeho prílohy, exekučný titul vydané v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, spotrebiteľské rozhodcovské konanie prebehnuté na základe platne uzavretej rozhodcovskej zmluvy
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu exekučný súd je s poukazom na § 53 ods. 1 Exekučného poriadku a podľa § 53 ods. 3 písm. f) Exekučného poriadku v štádiu posudzovania návrhu na vykonanie exekúcie povinný ex offo preskúmať návrh na vykonanie exekúcie a jeho prílohy, t. j. vrátane exekučného titulu vydaného v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Exekučný súd skúma, či exekučný titul bol vydaný orgánom, ktorý na to mal právomoc, a či je vykonateľný po stránke formálnej a materiálnej. Predpokladom materiálnej a formálnej vykonateľnosti akéhokoľvek rozhodnutia, ktoré má byť exekučným titulom, je, že tak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: vylúčenie zamestnanca, dôvody pre vylúčenie zamestnanca daňového úradu, vykonanie nevyhnutných úkonov zamestnancom daňového úradu až do rozhodnutia o jeho zaujatosti, nezákonnosť časť daňového konania na ktorom zúčastnil zaujatý zamestnanec
Právna veta: Zamestnanec príslušného orgánu je z daňového konania vylúčený, ak so zreteľom na jeho pomer k veci alebo k účastníkovi konania možno mať pochybnosť o jeho nezaujatosti. Z uvedeného vyplýva, že daňový poriadok presne uvádza dôvody, ktoré vôbec prichádzajú do úvahy pre vylúčenie zamestnanca daňového úradu. Ďalej § 60 daňového poriadku upravuje aj postup správcu dane po oznámení skutočnosti odôvodňujúcich zaujatosť jeho zamestnanca, a to tak, že zamestnanec príslušného orgánu, o ktorého nezaujatosti sú pochybnosti, môže do doby, keď bude rozhodnuté o tom, či je zaujatý, vykonať vo veci len nevyhn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na ochranu osobnosti , súhlas zobrazenej osoby so zachytením a použitím podobizne , podobizeň fyzickej osoby , použitie podobizne pre účely spravodajstva, neoprávnený zásah do súkromia fyzickej osoby, zákonná spravodajská licencia
Právna veta: Zásadne teda platí, že na zachytenie či použitie podobizne zobrazenej osoby je potrebný jej súhlas; výnimku z tejto zásady predstavuje tzv. zákonná licencia upravená v § 12 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka. (...) Už spomínaná výnimka zo zásady, že podobizeň fyzickej osoby môže byť použitá len so súhlasom oprávnenej osoby, sa týka použitia podobizne a obrazových snímok na úradné účely na základe zákona (§ 12 ods. 2 Občianskeho zákonníka), ďalej pre účely spravodajstva a pre účely vedecké a umelecké (§ 12 ods. 3 Občianskeho zákonníka), keď sa privolenie oprávnenej osoby na použitie podobizne či ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť sťažnosti, princíp kontradiktórnosti konania, právo na spravodlivý proces, doručenie sťažnosti, vyjadrenie k sťažnosti, princíp kontradiktórnosti konania v sťažnostnom konaní, možnosť účastníka konania zaujať stanovisko k vyjadreniu protistrany
Právna veta: Vo vzťahu k druhej námietke sťažovateľky spočívajúcej v tom, že okresný súd pochybil, ak jej pred rozhodnutím o sťažnosti proti uzneseniu vyššieho súdneho úradníka nedoručil vyjadrenie oprávneného k sťažnosti, ústavný súd uvádza, že § 239 a nasledujúce CSP explicitne nezakotvujú povinnosť súdu doručiť sťažnosť, prípadné vyjadrenie k sťažnosti alebo iné, ďalšie podanie protistrane ani povinnosť umožniť stranám, resp. účastníkom konania vyjadriť sa k takýmto podaniam. Absencia výslovnej právnej úpravy týkajúcej sa potreby vytvorenia priestoru účastníkom konania na oboznámenie sa s podaniami prot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: tarifná odmena advokáta za zastupovanie v občianskom konaní a iné úkony právnej služby, zmena žalobného petitu, dôvody zmeny hodnoty sporu, moment začatia poskytovania právnej služby, moment vykonania každého jednotlivého úkonu právnej služby, oceniteľnosť predmetu sporu
Právna veta: Zmena žalobného petitu zo žaloby o určenie neplatnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy na žalobu o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti by mohla byť dôvodom zmeny hodnoty sporu, pretože vlastnícke právo je právom nepochybne oceniteľným a od uvedeného okamihu dochádza k začatiu poskytovania právnej služby vo veci určenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, a preto v zásade je na mieste zohľadniť zmenu predmetu konania aj pri určovaní základnej sadzby tarifnej odmeny. V tejto súvislosti ústavný súd odkazuje aj na uznesenie najvyššieho súdu č. k. 3M Cdo 17/2010 z 23. mája 2012: „Na účely určeni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: paušálna odmena súdneho exekútora, určenie odmeny súdneho exekútora na základe výšky vymoženej pohľadávky, zohľadnenie náročnosti úkonov exekučnej činnosti, ocenenie odbornej kvalifikovanosti súdneho exekútora, zodpovednosť za bezchybný priebeh exekúcie, nevymoženie judikovanej pohľadávky bez zavinenia súdneho exekútora
Právna veta: Podľa § 16 ods. 2 vyhlášky ak súdny exekútor pri exekúcii na peňažné plnenie vymôže časť pohľadávky pred jeho vylúčením z vykonávania exekúcie alebo pred jej zastavením, pri určovaní jeho odmeny sa postupuje podľa § 5 s tým, že základom na určenie tejto odmeny je výška vymoženej pohľadávky. Určenie sumy odmeny percentom z vymoženej pohľadávky (§ 16 ods. 2 vyhlášky) je prejavom zohľadnenia náročnosti úkonov exekučnej činnosti, ale predovšetkým ocenenia odbornej kvalifikovanosti a s tým súvisiacej zodpovednosti súdneho exekútora za právne bezchybný procesný postup pri vymáhaní pohľadávky konkret ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť sťažnosti, sťažnosť proti uzneseniu, sťažnosť proti uzneseniu o výške trov konania, konanie o opravnom prostriedku, zásada zákazu reformatio in peius, sťažnosť ako prostriedok procesnej obrany
Právna veta: Vychádzajúc zo systematického výkladu, ktorý poukazuje na súvislosť inštitútu sťažnosti s prostriedkami procesnej obrany, ktorý je podporený výkladom teleologickým, sa tak možno stotožniť s názorom právnej teórie, ktorá sťažnosť interpretuje nie ako klasický opravný prostriedok, ale ako osobitný prostriedok procesnej obrany proti špecifikovaným uzneseniam. Vo veci sťažovateľa tak v prípade napadnutého uznesenia okresného súdu o sťažnosti proti uzneseniu vyššieho súdneho úradníka o výške náhrady trov konania nejde o konanie o opravnom prostriedku. Na tomto základe ústavný súd konštatuje, že v k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: zásada beneficium cohaesionis, zásady trestného konania, náprava chybného rozsudku aj v prospech spoluobžalovaného, dôvody zrušenia rozsudku v odvolacom konaní, skutkové dôvody uplatnenia zásady beneficium cohaesionis, právne dôvody uplatnenia zásady beneficium cohaesionis, individualizovaný dôvody uplatnenia zásady beneficium cohaesionis
Právna veta: Ústavný súd dáva do pozornosti, že zásada beneficium cohaesionis je špeciálnou zásadou trestného konania uplatňovanou výlučne v konaní o riadnych opravných prostriedkoch, čomu zodpovedá jeho systematické legislatívne vyjadrenie v § 195 ods. 2 Trestného poriadku (vo vzťahu k rozhodovaniu o sťažnosti), resp. § 324 Trestného poriadku (vo vzťahu k rozhodovaniu o odvolaní). V dovolacom konaní táto zásada nie je súčasťou právnej úpravy v zákone, a teda sa nemôže uplatňovať autonómne, ale (eventuálne výkladovo) len subsumovaním pod niektorý z dôvodov dovolania vyplývajúcich z § 371 ods. 1 Trestného p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia, odôvodnenie súdneho rozhodnutia v opravnom konaní , skutkový a právny základ rozhodnutia , ďalší priebeh konania, zamietnutie obnovy konania
Právna veta: Vo vzťahu k rozsudku najvyššieho súdu sťažovatelia namietali, že a. neobsahuje všetky náležitosti v zmysle § 393 ods. 2 CSP, pretože z jeho odôvodnenia nemožno jednoznačne odvodiť, ako posúdil podstatné skutkové a právne argumenty strán konania ani ako vec právne posúdil, b. najvyšší súd len poukázal na ustálenú rozhodovaciu prax, avšak svoje tvrdenie o riadnom odôvodnení rozsudku odvolacieho súdu bližšie nevysvetlil, len uviedol, že dovolaciu námietku sťažovateľov považuje za neodôvodnenú a účelovú, c. je arbitrárny a nepreskúmateľný, pretože nedáva odpovede na právne ani skutkové otázky, kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Konkurzné právo
Kľúčové slová: zánik jednostranných právnych úkonov, vyhlásenie konkurzu, následky vyhlásenia konkurzu, zánik úpadcových jednostranných právnych úkonov ako následok vyhlásenia konkurzu, príkazy, poverenia, plnomocenstva a prokúry v konkurznom konaní, jednostranné právne úkony týkajúce sa majetku podliehajúceho konkurzu, zánik plnomocenstva advokáta na zastupovanie
Právna veta: K vyjadreniam zúčastnených osôb sa sťažovatelia nevyjadrili a ich advokát uviedol, že na oboch sťažovateľov bol vyhlásený konkurz, čo má za následok to, že jeho plnomocenstvo na zastupovanie sťažovateľov zaniklo. Tento výklad advokáta sťažovateľov nie je správny. Sťažovateľov naďalej v konaní pred ústavným súdom zastupuje advokát, ktorého si zvolili, keďže podľa § 52 ods. 1 prvej vety zákona o konkurze vyhlásením konkurzu zanikajú úpadcove jednostranné právne úkony, ak sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu, najmä jeho príkazy, poverenia, plnomocenstvá a prokúry. Konanie o ústavnej sťažnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Konkurzné právo
Kľúčové slová: náležitosti prihlášky, prihláška pohľadávky, identifikačné znaky dlžníka, IČO ako fakultatívna náležitosť prihlášky
Právna veta: Ust. § 29 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii v písmene b) určuje identifikačné znaky dlžníka, ktoré je treba vyplniť na predpísanom tlačive, menovite názov, sídlo a IČO dlžníka alebo iný identifikačný údaj dlžníka. Odhliadnuc od doslovného znenia z tohto ustanovenia, je zjavné, že jeho účelom je správne označiť dlžníka ako účastníka konkrétneho reštrukturalizačného konania. Ústavný súd zo súhrnných prihlášok, ktoré mu boli predložené, zistil, že obsahujú správny názov a sídlo dlžníka. Vychádzajúc z účelu § 29 ods. 1 písm. b) zákona o konkurze a reštrukturalizácii možno považovať IČO ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: tarifná odmena advokáta, hodnota darovaných nehnuteľností, vrátenie daru, právo na vrátenie daru nemožno stotožňovať s vlastníckym právom, právo na vrátenie daru, nemožnosť vyjadrenia v peniazoch hodnotu práva na vrátenie daru
Právna veta: Právo na vrátenie daru nie je možné vyjadriť v peniazoch, preto pri vyčísľovaní výšky náhrady trov právneho zastúpenia aplikoval § 11 ods. 1 vyhlášky, nie § 10 ods. 1 vyhlášky. (...) Právo na vrátenie daru nemožno stotožňovať s vlastníckym právom, a teda ani pri vyčísľovaní trov právneho zastúpenia nemožno vychádzať z hodnoty nehnuteľností, ktoré boli predmetom darovania.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: záznam z procesných úkonov, spisuje sa zápisnica, vyhotovenie zvukového záznamu, výsluch vykonané vyšším súdnym úradníkom, zápisnica o procesných úkonov, účelnosť a vhodnosť spísanie zápisnice z procesných úkonov, nezaznamenanie procesného úkonu
Právna veta: Sťažovateľka namietla, že pri výsluchu lekárky nebol vyhotovený zvukový záznam podľa § 98 ods. 1 CSP a výsluch lekárky a jej vzhliadnutie nebolo vykonané sudcom, ale vyšším súdnym úradníkom. K tomu treba uviesť, že z § 98 ods. 1 CSP vyplýva, že o procesných úkonoch, pri ktorých súd koná so stranou alebo vykonáva dokazovanie, sa vyhotovuje záznam technickým zariadením určeným na zaznamenávanie zvuku, a z § 99 ods. 1 CSP vyplýva, že ak to súd považuje za vhodné a účelné, spisuje sa o procesných úkonoch aj zápisnica. Vyhotovenie zvukového záznamu má obligatórny charakter a vyhotovenie zápisnice j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, podmienky na disparitu podielov pri vyporiadaní BSM, rozdielnosť podielov manželov pri vyporiadaní spoločnej veci
Právna veta: Znenie § 150 Obč. zák. nevylučuje, aby súd vyjadril rozdielnosť podielov manželov pri vyporiadaní spoločnej veci prihliadajúc na to, ako sa každý z manželov zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločnej veci, a to tak, že vec prikáže do vlastníctva tomu z manželov, ktorý sa o nadobudnutie a udržanie spoločnej veci zaslúžil výlučne, resp. v prevažnej miere, bez toho, aby mu uložil povinnosť, aby druhému z manželov, ktorý sa o jeho nadobudnutie a udržanie nezaslúžil, na vyrovnanie podielu zaplatil určitú finančnú čiastku. Zákon explicitne neupravuje spôsob nerovného vyporiadania a disparita môže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: obdobie dôchodkového poistenia, obdobie dôchodkového poistenia a výška osobného mzdového bodu, všeobecný systém,osobitný systém dôchodkového poistenia, nárok na výsluhový dôchodok
Právna veta: Osobitný systém sociálneho poistenia, reprezentovaný zákonom č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, neobsahuje úpravu starobných dôchodkov, ktoré by zohľadňovali dobu ich poistenia v celom rozsahu, a to aj v civilnom zamestnaní. Obsahuje len úpravu výsluhových dôchodkov, sirotských výsluhových dôchodkov, vdovských výsluhových dôchodkov a invalidných výsluhových dôchodkov, pre účely priznania ktorých sa hodnotí len doba služby poistenca, ale nehodnotí sa doba poistenia, ktorú poistenci získali vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia. Poistenci osobitného systému sociá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, zásada ne ultra petitum, viazanosť súdu návrhmi účastníkov konania, možnosť súdu prekročiť návrhy účastníkov
Právna veta: Pre úplnosť odvolací súd dodáva, že hoci matka vo svojom návrhu požadovala určiť výživné vo výške 300 eur mesačne, otec navrhoval určiť výživné vo výške 150 eur mesačne. Rozhodnutím odvolacieho súdu vo vzťahu k výške výživného (na sumu 320 eur) došlo (sledujúc najlepší záujem maloletého dieťaťa na výživné potrebné na krytie jeho odôvodnených potrieb v súlade s možnosťami a schopnosťami jeho rodičov a jeho nárok podieľať sa na životnej úrovni jeho rodičov) k prekročeniu návrhu matky prisúdením viac, než čoho sa domáhala. Súd je v zásade viazaný návrhom, čo znamená, že ho nemôže prekročiť a pris ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: podstatná zmena pomerov oprávneného alebo povinného z vyživovacieho vzťahu, odôvodnené potreby oprávneného, určenie výživného, individuálne schopnosti, možnosti a majetkové po­mery rodičov, vyživovacia povinnosť k deťom, uspokojovanie potrieb dieťaťa
Právna veta: K zmene rozhodnutia o výživnom môže súd v zmysle § 78 ods. 1 Zákona o rodine pristúpiť len ak sa podstatne zmenia pomery oprávneného alebo povinného z vyživovacieho vzťahu, oproti pomerom, ktoré boli podkladom rozhodnutia o predchádzajúcej úprave výživného; súd teda v konaní porovnáva pomery účastníkov konania v čase poslednej úpravy výživného a v čase rozhodnutia súdu o návrhu na zvýšenie výživného; zmenou pomerov sa rozumie výrazná a dlhší čas trvajúca (teda nie dočasná) zmena tých okolností, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia súdu o výživnom (napr. také zvýšenie zárobku, či i ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: uplatnenie nároku poškodeného na náhradu škody, priamy nárok poškodeného, rozsah poistenia zodpovednosti
Právna veta: Poškodený si môže právo na náhradu škody uplatniť buď u osoby, ktorá zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (prevádzateľ a vodič) alebo priamo u poisťovateľa škodcu alebo u škodcu a jeho poisťovateľa súčasne. Ide o priamy nárok poškodeného. Náhradu škody uhrádza poisťovateľ poškodenému. Poškodený je oprávnený uplatniť svoj nárok na náhradu škody priamo proti poisťovateľovi a je povinný tento nárok preukázať (§ 15 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z.z.). Poškodený si môže uplatniť právo na náhradu škody priamo u poisťovateľa škodcu, pričom má dôkaznú povinnosť o tom, že za škodu zod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: solidárny záväzok a jeho splnenie, povinnosť plniť spoločne a nerozdielne, procesné spoločenstvo strán
Právna veta: Podľa § 511 OZ, ak právnym predpisom alebo rozhodnutím súdu je ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté alebo ak to vyplýva z povahy plnenia, že viac dlžníkov má tomu istému veriteľovi splniť dlh spoločne a nerozdielne, je veriteľ oprávnený požadovať plnenie od ktoréhokoľvek z nich. Ak dlh splní jeden dlžník, povinnosť ostatných zanikne. Ak právnym predpisom alebo rozhodnutím súdu nie je ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely na dlhu všetkých dlžníkov vo vzájomnom pomere rovnaké. Dlžník, proti ktorému bol uplatnený nárok vyšší, než zodpovedá jeho podielu, je povinný bez zbytočného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o výkone funkcie, člen orgánu obchodných spoločností, právny vzťah člena dozornej rady , výkon funkcie člena dozornej rady
Právna veta: Zmluva o výkone funkcie musí mať písomnú formu a musí ju schváliť valné zhromaždenie spoločnosti. Zákon však nevylučuje ani alternatívu, aby člen dozornej rady vykonával svoju funkciu bezodplatne. V takomto prípade by to však spoločnosť musela vyjadriť priamo v spoločenskej zmluve a člen dozornej rady by na skutočnosť, že funkciu má vykonávať bez nároku na odmenu, mal byť preventívne, na zabránenie vzniku budúcich možných nezrovnalostí, výslovne upozornený. Z hľadiska právnej istoty, ale aj v záujme predchádzania konfliktov je vhodné, aby spoločnosť disponovala písomným súhlasom člena dozornej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou , dualistická právna úprava, prednostné použitie Občianského zákonníka, výhodnejšie postavenie spotrebiteľa
Právna veta: Ust. § 54 ods. 1 O.z. aj v znení účinnom do 31.12.2014 treba vykladať tak, že v prípade dualistickej právnej úpravy inštitútov súkromného práva sa na spotrebiteľské právne vzťahy nepoužije obchodné právo (Obchodný zákonník), ak aplikáciou konkrétnej zmluvnej podmienky by sa postavenie spotrebiteľa oproti občianskoprávnej úprave zhoršilo. Ustanovenie § 54 ods. 1 je dôsledkom transpozície čl. 8 smernice. Smernica síce nevyžaduje transpozíciu v prípade dualistickej úpravy inštitútov súkromného práva, no na druhej strane nebráni ani regulácii, akú predstavuje ustanovenie § 54 ods. 1 O.z. a ktoré b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: trovy dôkazu, výsluch strany, nezloženie stanoveného preddavku na trovy konania, princíp zodpovednosti za výsledok sporového konania
Právna veta: Podľa § 195 odsek 1 CSP na návrh môže súd nariadiť výsluch strán o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 odsek 2 tým nie je dotknuté. V civilnom sporovom konaní je výsluch strán iba podporným dôkazom. Vyplýva to z dikcie zákona, podľa ktorej výsluch strany môže súd vykonať vtedy, ak tvrdenú skutočnosť nemožno preukázať inak. V civilnom sporovom procese platí zásoba prejednacia, podľa ktorej len strany v spore nesú zodpovednosť za unesenie dôkazného bremena. Strana má povinnosť tvrdenia, dôkaznú povinnosť, povinnosť vyjadrovať s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, odôvodnené potreby oprávneného, určenie výživného, individuálne schopnosti, možnosti a majetkové po­mery rodičov, vyživovacia povinnosť k deťom, plnenie vyživovacej povinnosti
Právna veta: Rodičia maloletého dieťaťa sú povinní prispievať na výživu maloletého dieťaťa, pričom plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará pričom výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Zároveň pri určení výživného súd prihliada na odôvodnené potreby oprávneného ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Je potrebné zdôrazniť, že na schopnosti, možnosti a majetkové pomery ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: nadobudnutie vlastníckeho práva, princíp nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse habet, t. j. nikto nemôže previesť na iného viac práv, než koľko sám má, ochrana dobromyseľného kupujúceho, miera ostražitosti a povinnosti kupujúceho, preukázanie dobrej viery kupujúceho
Právna veta: Podľa ust. § 446 Obchodného zákonníka kupujúci nadobúda vlastnícke právo aj v prípade, keď predávajúci nie je vlastníkom predávaného tovaru, ibaže v čase, keď kupujúci mal vlastnícke právo nadobudnúť, vedel, že predávajúci nie je vlastníkom a že nie je ani oprávnený s tovarom nakladať za účelom jeho predaja. Z vyššie citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že k prelomeniu všeobecnej zásady, podľa ktorej nikto nemôže previesť na iného viac práv, ako má sám, dochádza z dôvodu ochrany dobromyseľného kupujúceho a vzťahuje sa na obchodno-záväzkové vzťahy. V súvislosti s § 446 Obchodného zákonníka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: sudcovská koncentrácia konania, Prostriedky procesného útoku, prostriedky procesnej obrany a koncentrácia konania, plynulosť a rýchlosť konania, neprihliadnutie na procesný úkon
Právna veta: V tejto súvislosti odvolací súd dodáva, že sporové konanie sa spravuje zásadou koncentrácie konania. To znamená, že strany sporu nie sú oprávnené vykonať niektoré procesné úkony kedykoľvek v priebehu konania, ale iba v určitom štádiu konania. Ak procesný úkon strany, ktorý podlieha koncentrácii konania, nie je vykonaný včas, nespôsobuje (za zákonom ustanovených podmienok) procesnoprávne účinky. Absencia procesnoprávnych účinkov sa prejaví v tom, že súd na procesný úkon neprihliada. Procesné úkony strán sporu, ktoré podliehajú koncentrácii konania, sú prostriedky procesného útoku a prostriedky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: odborná starostlivosť poskytovateľa úverov, dôsledky porušenia povinností, úverová schopnosť spotrebiteľa, posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, zisťovanie a hodnotenie bonity spotrebiteľa , hrubé porušenie povinnosti poskytovateľa úverov
Právna veta: Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z. z. spotrebiteľských úveroch, ak veriteľ nekonal s odbornou starostlivosťou podľa § 7 ods. 1, nie je oprávnený vyžadovať od spotrebiteľa jednorazové splatenie spotrebiteľského úveru. V prípade hrubého porušenia povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa úver považuje za bezúročný a bez poplatkov. Za hrubé porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa považuje najmä posudzovanie schopnosti splácať úver veriteľom bez údajov o sociálno-ekonomickej situácii spotrebiteľa a účelové použitie údajov o sociálno- ekonomickej situácii spotrebiteľa na vytvorenie zdania väčšej schopno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: porušenie povinnosti zo záväzku, náhrada škody podľa § 373 ObZ, príčinná súvislosť medzi porušením povinnosti a spôsobenou škodou, majetková ujma
Právna veta: Podľa § 373 Obchodného zákonníka, kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane ibaže poukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Zodpovednosť za škodu je objektívnou zodpovednosťou, kde pre vznik zodpovednosti sa nevyžaduje zavinenie. Predpokladom pre vznik zodpovednosti je porušenie povinností zo záväzku (alebo inej právnej povinnosti stanovenej v Obchodnom zákonníku), vznik škody a príčinná súvislosť medzi vznikom škody a porušením povinnosti. Existenciu týchto predpokladov musí preukázať po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zásada voľného hodnotenia dôkazov , návrh na vykonanie dôkazu, právo na spravodlivý súdny proces , odôvodnenie rozhodnutia
Právna veta: Hodnotenie dôkazov v zmysle § 191 ods. 1 CSP je činnosť súdu, pri ktorej hodnotí vykonané dôkazy z hľadiska ich pravdivosti a relevantnosti pre rozhodnutie. Pri hodnotení dôkazov súd v zásade nie je právnymi predpismi obmedzovaný v tom, ako má z hľadiska pravdivosti ten-ktorý dôkaz hodnotiť. Uplatňuje sa teda zásada voľného hodnotenia dôkazov. Hodnotiaca úvaha súdu pritom ale nie je svojvoľná, súd musí vychádzať zo všetkého, čo vyšlo v konaní najavo. Tieto skutočnosti musí súd rešpektovať a musí správne určiť ich vzájomný vzťah. Pritom súd nie je viazaný žiadnym poradím významu a dôkaznej sily ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: započítanie, započítanie jednostranným právnym úkonom, zánik vzájomných pohľadávok, započítanie dohodou, forma bezhotovostného vyrovannia
Právna veta: Podľa § 559 ods. 2 OZ, dlh musí byť splnený riadne a včas. Podľa § 580 OZ, ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z účastníkov urobí voči druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie. Započítanie (kompenzácia) je zánik vzájomne sa kryjúcich pohľadávok patriacich vzájomne veriteľovi a dlžníkovi, ktorých plnenie je rovnakého druhu (najčastejšie peniaze), ak niektorý z účastníkov i bez súhlasu, prípadne i proti vôli druhého úča ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: závažné porušenie pracovnej disciplíny ako výpovedný dôvod, intenzita porušenia pracovnej disciplíny, okamžité skončenie pracovného pomeru pre porušenie pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôsobom, kvalifikácia konania zamestnanca, dôsledky porušenia pracovnej disciplíny
Právna veta: Pre okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, ktoré predstavuje jednostranný právny úkon skončenia pracovného pomeru, sú taxatívne vymedzené dôvody v § 68 ods. 1 ZP. Jedným z dôvodov je závažné porušenie pracovnej disciplíny, za ktoré sa považuje porušenie pracovnej disciplíny vyššej intenzity, preto aj postih voči zamestnancovi môže byť viac závažný, bez požiadavky na opakovanie, bez predchádzajúceho upozornenia (R 18/1974). Zákonník práce nevymedzuje skutkové podstaty závažného a menej závažného porušenia pracovnej disciplíny, kvalifikáciu konania zamestnanca robí zamest ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno daňového subjektu, nadmerný odpočet z dane z pridanej hodnoty, neunesenie dôkazného bremena daňovým subjektom, zneužitie práva vyplyvajúce zo zásady neutrality DPH, opatrenia proti podvodnému plneniu
Právna veta: Pokiaľ ide o rozloženie dôkazného bremena, v daňovom konaní platí zásada, že daňový subjekt preukazuje skutočnosti, ktoré majú vplyv na správne určenie dane a skutočnosti, ktoré je povinný uvádzať v priznaní, hlásení a vyúčtovaní alebo na ktorých preukázanie bol vyzvaný správcom dane v priebehu daňového konania, ako aj vierohodnosť, správnosť alebo úplnosť povinných evidencií alebo záznamov ním vedených. Avšak nie je možné od daňového subjektu požadovať preukázanie skutočností, na ktorých sa sám nepodieľal s následnou satisfakciou v podobe stanovenia výsledku zo strany správcu dane, že „daňov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: obchodnoprávne vzťahy, zásada subsidiarity, zabezpečovacie plnenie záväzkových vzťahov, vzťah lex generlis a lex specialis
Právna veta: Úpravu zabezpečovacích inštitútov, po ktorých môže veriteľ siahnuť už pri kreovaní zmluvného vzťahu, nachádzame v Občianskom zákonníku aj Obchodnom zákonníku. Dôležitým kritériom pre určenie vzťahu medzi Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom pri použití zabezpečovacích inštitútov v obchodnoprávnych vzťahoch je to, že pri úprave obchodnoprávnych vzťahoch sa primárne použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a ustanovenia Občianskeho zákonníka sa použijú v prípade, ak niektorú situáciu nie je možné v obchodnoprávnych vzťahoch upraviť ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zároveň platí podľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vydanie bezdôvodného obohatenia, majetkový prospech získaný plnením z neplatného právneho úkonu, výška bezdôvodného obohatenia, predmet bedôvodného obohatenie , neoprávnené užívanie cudzej veci
Právna veta: Podľa ust. § 451 Občianskeho zákonníka, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať. (2) Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov. Podľa ust. § 456 Občianskeho zákonníka, predmet bezdôvodného obohatenia sa musí vydať tomu, na úkor koho sa získal. Ak toho, na úkor koho sa získal, nemožno zistiť, musí sa vydať štátu. Z citovaných ustanovení zákona vyplýva, že povinnosť vydať bezdôvodné obohatenie po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: pôsobnosť zákonníka práce, subsidiarita Občianského zákonníka, započítanie pohľadávoch v rámci pracovnoprávnych vzťahov , vzťah lex generalis OZ a lex specialis ZP, zánik pohľadávok z pracovnoprávnych vzťahov
Právna veta: V prvom rade odvolací súd zaujal právny názor k otázke možnosti započítania pohľadávok v rámci pracovnoprávnych vzťahov. Uviedol, že započítanie je jedným zo spôsobov zániku vzájomných záväzkov, a to vzájomne sa kryjúcich pohľadávok veriteľa a dlžníka, keď započítanie spôsobuje zánik dvoch proti sebe vzájomne stojacich pohľadávok tým, že tieto pohľadávky sa považujú za vzájomne vyrovnané. Účelom započítania je teda zánik záväzku bez tohto, aby došlo ku skutočnému plneniu. Započítaním teda dochádza k rovnakému výsledku ako pri zaplatení pohľadávky. Započítaniu musí predchádzať kompenzačný preja ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o pôžičke, reálne zmluvy, podstatné náležitosti zmluvy o pôžičke, skutočné odovzdanie predmetu pôžičky veriteľom dlžníkovi
Právna veta: Podľa § 657 Občianskeho zákonníka, zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že pre uzavretie dohody o pôžičke sa nevyžaduje písomná forma, takže táto zmluva môže byť uzavretá i ústne alebo konkludentným spôsobom. Podstatnou náležitosťou obsahu takejto dohody je okrem označenia zmluvných strán predovšetkým určenie predmetu pôžičky; z obsahu zmluvy musí vyplynúť i povinnosť dlžníka vrátiť veci rovnakého druhu (peňazí). Keďže táto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy, naturálne obligácie, Zákon č. 343/2018 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianský zákonník v znení neskorších predpisov, nemožnosť vymáhania premlčaného práva, dlhy plynúce zo spotrebiteľských zmlúv
Právna veta: Schválená právna úprava zákonodarcom vyslovene sledovala vyrovnať sa s námietkami Ústavného súdu SR vo vzťahu k protiústavnosti § 5b zákona č. 250/2007 Z. z., najmä vysporiadať sa s námietkou nerovnosti strán v spore. Novela Občianskeho zákonníka zákonom č. 343/2018 Z. z. zaviedla s účinnosťou od 5.12.2018 nemožnosť vymáhania zabezpečenia premlčaných spotrebiteľských nárokov v ustanovení § 54a Občianskeho zákonníka, pritom doplnenie tohto nového ustanovenia do Občianskeho zákonníka bolo konkrétnou reakciou na požiadavku/potrebu ako zosúladiť doterajšie právne predpisy s nálezom Ústavného súdu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, zmluva o úvere , smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES, výška, počet a termín splátok , súlad vnútroštátnej úpravy
Právna veta: Právny poriadok Slovenskej republiky zmluvu o spotrebiteľskom úvere definuje ako právny úkon, ktorým sa veriteľ ako dodávateľ plnenia zaväzuje poskytnúť dlžníkovi - spotrebiteľovi peňažné prostriedky v jeho prospech do určitej sumy a na určitý čas a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky v dohodnutej dobe vrátiť a zaplatiť úroky. V úvode všeobecnej časti dôvodovej správy k zákonu č. 129/2010 Z. z. sa uvádza, že predložený návrh zákona je svojím obsahom úplnou transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú rozhodnutím o začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia, podmienky splnenia zodpovednosti za škodu , formálne zrušenie a zmena rozhodnutia, zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci
Právna veta: Zmyslom a účelom zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci je ustanoviť v súlade s čl. 46 ods. 3 Ústavy podmienky, za ktorých vzniká právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu, iného štátneho orgánu či orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom, a to spôsobom, ktorý umožňuje odškodniť všetky prípady, v ktorých bola poškodenému spôsobená škoda takým rozhodnutím orgánu verejnej moci, ktoré bolo neskôr posúdené ako nezákonné. Vzhľadom na to, že v prípade zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím zákona č. 514/2003 Z.z. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vymáhateľná pohľadávka, teleologický výklad, vyhotovenie odporovacej žaloby, vymedzenie pojmu vymáhateľná pohľadávka, žalovateľná pohľadávka
Právna veta: Podstata interpretačnej nesprávnosti úvah súdu prvej inštancie má podľa názoru odvolacieho súdu pôvod v prehliadnutí faktu, že v súdnej praxi už skutočne dlhý čas prebieha interpretačný dišput v otázke čo treba rozumieť pod vymáhateľnou pohľadávkou v zmysle ust. § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Žiada sa hneď na úvod ozrejmiť, že v právnej praxi nateraz nedošlo k uspokojivému vyriešeniu tohto výkladového rozporu a zároveň kriticky poznamenať, že úlohu takéhoto riešenia by vzhľadom na odlišné rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky - na jednej strane považujúce za vymáhateľnú uplatn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: odpočítanie dane, zdaniteľné plnenia, uplatnenie nárokov na odpočítanie DPH, kontrola daňového subjektu
Právna veta: Z ustanovení § 49 ods. 1, ods. 2 písm. a/, § 51 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. vyplývajú hmotnoprávne podmienky, za akých si žalobca môže odpočítať DPH, pričom základnou podmienkou je, aby išlo o tovary alebo služby, ktoré mu boli naozaj dodané konkrétnym platiteľom DPH (t.j. uskutočnenie zdaniteľného plnenia). Na ich bezpodmienečné splnenie sa viaže nárok na odpočet DPH. Ich nesplnenie nie je možné odpustiť (keďže to zákon neustanovuje) ani pri vzniku zodpovednosti inej osoby za vady dokladu a ani za dobromyseľnosti platiteľa. Naopak, zákonodarca požaduje (pre ľahkú zneužiteľnosť), aby platit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vrátenie daru, nevhodné správanie obdarovaného, právo darcu na vrátenie daru, zrušenie darovacej zmluvy, zodpovednosť za porušenie morálnych pravidiel správania sa, predpoklady vrátenia daru
Právna veta: Právo darcu domáhať sa vrátenia daru vzniká darcovi okamihom správania obdarovaného, ktoré naplňuje znaky uvedené v § 630 Občianskeho zákonníka. Pokiaľ darca toto právo realizuje, zaniká darovací vzťah momentom, keď prejav vôle darcu (výzva na vrátenie daru) došiel obdarovanému. Ustanovenie § 630 Občianskeho zákonníka teda umožňuje vyvodiť zodpovednosť za porušenie morálnych pravidiel správania - súhrnu určitých historicky nemenných a všeobecne v spoločnosti akceptovaných noriem etiky, morálky a mravnosti. Vrátenie daru možno považovať za sankciu, ktorou darca postihuje obdarovaného za jeho sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Finančné právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky, neplatný právny úkon, podmienky postúpenia pohľadávky banky, správanie subjektov verejného a súkromného práva , nesplácanie úverovej pohľadávky klientom, trvajúce omeškanie dlžníka
Právna veta: Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ústavného zákona SNR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov) štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon a podľa odseku 3 rovnakého článku každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. Podľa § 92 ods. 8 ZoB ak je napriek písomnej výzve banky alebo pobočky zahraničnej banky jej klient nepretržite dlhšie ako 90 kalendárnych dní v omeškaní so splnením čo len časti svojho peňažného záväzku voči banke alebo pobočke ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: náležitosti rozhodnutia, výrok rozhodnutia , kvalifikácia protiprávneho konania na trestné a správne delikty, povaha protiprávneho konania, povaha a stupeň prísnosti sankcie
Právna veta: V prvom rade je potrebné uviesť, že z ustálenej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (napríklad rozsudok vo veci Lauko proti Slovenskej republike z 2.9.1998, č. sťažnosti 26138/95; vo veci Öztürk proti SRN z 21.2.1984, číslo sťažnosti 8544/79; vo veci Čanády proti Slovenskej republike zo 16.11.2004, č. sťažnosti 53371/99, atď.) vyplýva, že priestupky a správne delikty sú vecami trestného charakteru. Pre posúdenie otázky, či sa na účely Dohovoru o ľudských právach a základných slobodách (publikovaný pod č. 209/1992 Zb.) protiprávne konanie kvalifikuje ako trestné, sú dôležité nasledovné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: negatívna dôkazná teória, dokazovanie podľa § 34 Správneho poriadku, dôkazné bremeno , probatio diabolica, objektívna nemožnosť
Právna veta: Vo všeobecnosti platí, že každý preukazuje iba svoje vlastné skutkové tvrdenia. Z tohto pravidla však existuje výnimka vychádzajúca zo skutočnosti, že od nikoho nemožno spravodlivo požadovať, aby preukazoval reálnu neexistenciu určitej skutočnosti (negatívnu skutočnosť - niečo, čo sa nestalo, čo neexistuje). Preukazovanie takejto skutočnosti je spravidla objektívne nemožné (tento jav sa v rímskom práve označoval ako probatio diabolica) a vtedy dochádza k presunu dôkazného bremena na protistranu. V civilnej procesualistike sa pre túto skutočnosť používa termín negatívna dôkazná teória. Táto teó ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: presúvanie dôkazného bremena, povinnosť označiť dôkazy na podporu svojich tvrdení, dôkazné tvrdenia a dôkazné bremeno, objektívna nemožnosť prístupu k informáciam , vysvetľovacia povinnosť protistrany
Právna veta: Okruh rozhodujúcich skutočností, ktorých sa týkajú povinnosti tvrdenia a označenia dôkazov na preukázanie tvrdení, je daný hypotézou hmotnoprávnej normy, ktorá upravuje sporný právny pomer strán sporu. Táto norma zásadne určuje tak rozsah dôkazného bremena (okruh skutočností, ktoré musia byť preukázané), ako aj nositeľa dôkazného bremena. Na povinnosť tvrdenia nadväzuje povinnosť označiť dôkazy preukazujúce tvrdené skutočnosti. Pokiaľ sú tieto skutočnosti preukázané, žalobca uniesol tak bremeno tvrdenia, ako aj bremeno dôkazu. Teória v tejto súvislosti hovorí o tzv. presúvaní dôkazného bremena ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: absolútna neplatnosť právneho úkonu, bežné veci týkajúce sa spoločných vecí manželov, absencia podpisu jedného z manželov , súhlas druhého manžela s právnym úkonom, písomný právny úkon manželov
Právna veta: Absencia podpisu jedného z manželov pri písomnom právnom úkone, ktorý mali uzavrieť obaja manželia spôsobuje (absolútnu) neplatnosť právneho úkonu podľa § 40 ods. 3 OZ v spojení s § 39 OZ a aj judikatúra (vrátane rozhodnutia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Cdo/73/2009 odkazujúceho na R 39/1974) spočíva na závere, že v takom prípade ide o právny úkon absolútne neplatný. Súčasne je však treba z ústavnoprávneho hľadiska vo vzťahu k inštitútu neplatnosti (absolútnej, či relatívnej) zdôrazniť, že neplatnosť je sankciou zasahujúcou do zmluvnej voľnosti a preto pri posudzovaní (ne)platnosti každého prá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: obdobie dôchodkového poistenia, osobitné skupiny poistencov, všeobecný a osobitný systém sociálneho zabezpečenia, hodnotenie doby služby zamestnanca, diskriminácia poistencov osobtiného systému
Právna veta: Primeraným je také hmotné zabezpečenie, ktoré zodpovedá celej dĺžke poistenia bez ohľadu na to, či poistenie bolo získané v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia (ktorý sa vyčlenil zo všeobecného systému dôchodkového poistenia) alebo iba vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia. Z právnych úprav, týkajúcich sa sociálneho poistenia alebo zabezpečenia osobitných skupín poistencov jednoznačne vyplýva, že všeobecný systém sociálneho poistenia a osobitný systém sociálneho poistenia sú založené na základe hodnotenia dôb poistenia (zamestnania) pre dávky dôchodkového poistenia. Kým zákon o soci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: otcovstvo manžela matky, prvá domnienka, pravá a nepravá spätná účinnosť (retroaktivita) právnych predpisov, lehota na zapretie otcovstva manželom matky, právo na rešpektovanie súkromného a rodinného životy, právo na zapretie otcovstva
Právna veta: Poukázal na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorého text bol uverejnený ako Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí pod č. 209/1992 Zb., ktorý je medzinárodnou zmluvou, ktorou je podľa článku 154c ods. 1 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky a má prednosť pred zákonom, ak zabezpečuje väčší rozsah ústavných práv a slobôd. Článok 8 dohovoru upravuje právo každého na rešpektovaní svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie, ktorý ustanovuje negatívnu povinnosť štátu zasahovať do výko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny, právo odstúpiť od zmluvy, zodpovednosť predávajúceho za prejavenú vadu, objektívna zodpovednosť predávajúceho, právo kupujúceho, ak vyjde najavo vada
Právna veta: Podľa § 597 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka, ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.Toto ustanovenie nadväzuje na § 596 OZ a upravuje práva kupujúceho v prípade, ak v čase po uza ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: záväzok platiť úroky, dĺžka doby platenia úrokov, omeškanie s plnením splátky, predčasná splatnosť úveru, porušenie povinnosti splácať úver
Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že súdna prax je dlhodobo pri riešení otázky priznávania zmluvných úrokov po vyhlásení predčasnej splatnosti úveru nejednotná. Jedna kategória rozhodnutí zmluvné úroky po zosplatnení úveru nepripúšťa a priznáva len úroky z omeškania. Druhá skupina rozhodnutí kumuláciu zmluvne dohodnutých úrokov a úrokov z omeškania po predčasnom zosplatnení úveru pripúšťa. Tretia skupina rozhodnutí pripúšťa kumuláciu dohodnutých úrokov a úrokov z omeškania obmedzene, iba do výšky, akú by pri riadnom plnení povinností žalovaný na dohodnutých úrokoch zaplatil. Po prvýkrát k tejto otázke ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena priezviska maloletého dieťaťa, záujem maloletého dieťaťa, biologický rodič, právo rodičov určiť priezvisko dieťaťa , všeobecný nezáujem o dieťa
Právna veta: Odvolací súd uvádza, že určiť priezvisko (meno) dieťaťa patrí k právam a povinnostiam rodičov, pričom pri určení priezviska dieťaťa treba zachovať zásady, podľa ktorých určiť priezvisko dieťaťa je právom obidvoch rodičov. Maloleté dieťa má v zásade priezvisko svojho rodiča a k zmene priezviska maloletého môže dôjsť len zákonom predpísaným spôsobom. Je treba zdôrazniť, že na povolenie zmeny priezviska nie je právny nárok a podľa dlhodobej judikatúry súdov súd dá súhlas na podanie žiadosti jedným z rodičov (proti vôli druhého rodiča) len vtedy, ak sú na to závažné dôvody, ak si napríklad rodič, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: určenie neplatnosti dražby, vlastníctvo k predmetu dražby, špecifická právna skutočnosť, inštitút ochrany dobrovoľného vlastníka
Právna veta: V konaní o určenie neplatnosti dražby sa nerieši otázka vlastníctva k predmetu dražby, ani (prípadne) otázka existencie záložného práva, neplatnosť dražby je len samostatnou právnou skutočnosťou, ktorá môže mať, ale nemusí mať vplyv na skutočnosti ďalšie (je tak len prejudiciálnou otázkou), akými sú existencia vecných práv (vlastnícke, záložné), a to predovšetkým s ohľadom na inštitút ochrany dobromyseľného vlastníka/ nositeľa vecného práva, ktoré posúdenie by aj v prípade, ak by dražba bola vyhlásená za neplatnú, bola predmetom ďalších konaní. Určenie neplatnosti dražby je konaním, v ktorom s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: odmietnutie návrhu v upomínacom konaní, procesné podmienky pre vydanie platobného rozkazu, exekučný titul vydaný v upomínacom konaní , exekučný titul v spotrebiteľskej veci
Právna veta: Skutočnosť, že právoplatný exekučný titul bol vydaný v upomínacom konaní a nie po vykonaní dokazovania všeobecným súdom totiž žiadnym spôsobom neznižuje hodnotu exekučného titulu a nie je možné vychádzať z predpokladu, že platobný rozkaz vlastne nie je plnohodnotným rozhodnutím, pretože sa pred jeho vydaním nevykonalo dokazovanie. Navyše v zmysle Zákona o upomínacom konaní č. 307/2016 Z.z. (ZoUP) upomínací súd môže rozhodovať aj o nárokoch zo spotrebiteľských zmlúv, keďže aj v tomto prípade je zachovaná ochrana spotrebiteľa, pretože návrh na začatie konania na vydanie platobného rozkazu nie je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: skutočná škoda a ušlý zisk, nemajetková ujma z nesprávneho úradného postupu, rozsah náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím, nárok na peňažnú náhradu nemajetkovej ujmy, nečinnosť orgánu verejnej správy
Právna veta: (...), že zákon č. 514/2003 Z.z. v ust. § 17 ods. 2 priznáva poškodeným, ktorým vznikla ujma nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom, právo na úhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch za súčasného splnenia dvoch podmienok a to, že samotné konštatovanie porušenia práva nie je dostatočným zadosťučinením vzhľadom na spôsobenú ujmu a jednak že nie je možné túto vzniknutú ujmu uspokojiť inak, čo môže byť napr. formou verejného ospravedlnenia, uverejnením rozsudku, znením jeho odôvodnenia a pod. Vznik objektívnej zodpovednosti štátu za vznik nemajetkovej ujmy tiež predpokladá existenciu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vylúčenie veci z exekúcie, neprijateľná rozhodcovská doložka, všeobecný režim prieskumu exekučných titulov, osobitný režim prieskumu rozhodcovských rozsudkov, znížená bdelosť spotrebiteľa
Právna veta: V nadväznosti na novoprijatú právnu úpravu došlo k diverzifikácii tzv. všeobecného režimu prieskumu exekučných titulov v súlade s § 44 ods. 2 Exekučného poriadku a tzv. osobitného režimu prieskumu rozhodcovských rozsudkov v spotrebiteľských veciach v súlade s § 44 ods. 3 Exekučného poriadku. Ak bol návrh na vykonanie exekúcie podaný na podklade rozhodcovského rozsudku vydaného podľa zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, je príslušný exekučný súd povinný skúmať okrem súladu žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrhu na vykonanie exekúcie so zákonom aj to, či spotrebite ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: nepríčetnosť, okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť, násilné trestné činy spáchané v afekte, vedomostná zložka subjektívnej stránky, afektívny delikt, fyziologické a potologické afekty
Právna veta: Vo všeobecnosti možno uviesť, že konanie v afekte by mohlo mať vplyv na vedomostnú zložku subjektívnej stránky len vtedy, ak by bolo dané tzv. biologické kritérium, ktoré predpokladá významnú odchýlku od normy v psychike páchateľa, teda duševnú poruchu alebo chorobu, ktorá je tu v dobe spáchania činu a bráni páchateľovi chápať protiprávnosť jeho konania, respektíve svoje konanie ovládať. Násilné trestné činy spáchané v afekte (afektívne delikty) sú definované ako trestné činy spáchané pod vplyvom silných emócií, keď emočné vzrušenie predchádza racionálnej rozvahe. Pod pojem afektívny delikt sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecná zodpovednosť, nárok na náhradu škody, škoda spôsobená právnickou alebo fyzickou osobou, zdravotnícky pracovník ako zamestnanec, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
Právna veta: (...), opierajúc sa o ustanovenie § 420 ods. 2 Občianskeho zákonníka, možno konštatovať, že podľa noriem občianskeho práva použitá osoba, t. j. zdravotnícky pracovník ako zamestnanec zdravotníckeho zariadenia nikdy poškodenému pacientovi priamo nezodpovedá. Poškodený pacient sa totiž musí so svojím nárokom na náhradu škody obrátiť na toho, kto konkrétnu fyzickú osobu, t. j. zamestnanca (zdravotníckeho pracovníka) pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a pri výkone zdravotníckeho povolania použil, tzn. na konkrétne zdravotnícke zariadenie, t. j. na zamestnávateľa, ktorý zdravotníckeho pracov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: rozsah poistenia zodpovednosti, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom, usmrtenie pri dopravnej nehode, náhrada nemajetkovej ujmy pozostalým po obeti dopravnej nehody, škoda pokrytá povinným zmluvným poistením
Právna veta: Účelom poistenia za škody spôsobené prevádzkou dopravných prostriedkov je zmierniť dôsledky škôd, ku ktorým došlo v súvislosti s touto prevádzkou. Aj podľa dôvodovej správy k uvedenému zákonu je usmrtenie pri dopravnej nehode najzávažnejším dôsledkom tejto udalosti. Pokiaľ podľa súdnej praxe usmrtenie pri dopravnej nehode vyvoláva nielen občianskoprávnu zodpovednosť za škodu, ale aj občianskoprávnu zodpovednosť za neoprávnený zásah do osobnostných práv, musí byť aj táto zodpovednosť predmetom poistného krytia. Ak by mal platiť výklad pojmu škoda vychádzajúci z textu zákona o povinnom zmluvnom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti, neoprávnený zásah do osobnostného práva, sloboda prejavu tlače, nedovolený výkon práva kritiky, osobnosť a ľudská dôstojnosť
Právna veta: Základné hodnoty ľudskej osobnosti sú ľudská dôstojnosť a osobná česť. Práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti a osobnej cti sú zaručené ústavou a ich ochrana Občianskym zákonníkom. Ľudská dôstojnosť je kategória, ktorá charakterizuje človeka ako ľudskú bytosť, patrí každému bez výnimky a rozdielu. Právo na ochranu ľudskej dôstojnosti zabezpečuje každému človeku život pri rešpektovaní určitej všeobecne uznávanej hranice slušnosti, pri rešpektovaní svojbytnosti každej ľudskej bytosti. Každý má rovnaké právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti a na rovnakú ochranu pred jej ponižovaním. Na druhej s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o výkone správy, vlastníci bytov a nebytových priestorov, forma výkonu správy, prejavy účastníkov na jednej listine, odsúhlasenie nadpolovičnou väčšinou vlastníkov bytov
Právna veta: Podľa § 6 ods. 1 zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov platného v súčasnosti správu domu vykonáva spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len "spoločenstvo") alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov uzatvoria zmluvu o výkone správy (ďalej len "správca"). Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní zabezpečiť správu domu spoločenstvom alebo správcom. Povinnosť správy domu vzniká dňom prvého prevodu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome. 19/ Podľa § 6 ods. 3 z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno daňového subjektu, Právo na odpočítanie dane, faktúra ako dôkaz, skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane , viazanosť správcu dane pri dokazovaní
Právna veta: K námietke nesprávneho právneho posúdenia otázky dôkazného bremena správny súd poukazuje na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2Sžf/4/2009 zo dňa 23.06.2010, v spojení s nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. III. ÚS 78/2011-17 zo dňa 23.02.2011, z ktorých vyplýva, že „primárne je nevyhnutné uniesť dôkazné bremeno na strane daňového subjektu - žalobcu, ktorý disponuje svojím právom uplatniť si za zákonom stanovených a splnených podmienok nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty (je iniciátorom odpočítania dane z pridanej hodnoty) a ktorý si aj tento nárok upla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti poisťovateľa, teleologický a systematický výklad, pravé a nepravé zákonné medzery, úroky z omeškania podľa zákona o PZP, viazanosť súdu doslovným znením zákona
Právna veta: Právna úprava úrokov z omeškania je tak primárne upravená v Občianskom zákonníku. Úpravu lex specialis k úrokom z omeškania obsahuje zákon o PZP v § 11 ods. 8 a v danom prípade možno hovoriť o úrokoch z omeškania sui generis. Vychádzajúc z doslovného znenia ustanovenia § 11 ods. 8 zákona o PZP je skutočne možné dospieť k záveru, ktorý prezentuje žalovaný v priebehu celého konania, že tento pokrýva len poisťovateľove omeškanie s nesplnením svojej nepeňažnej povinnosti. Odvolací súd sa však s daným konštatovaním nestotožňuje, nakoľko súd nie je doslovným znením zákonného ustanovenia viazaný abso ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti všeobecne, osobnostné práva fyzickej osoby, neoprávnený zásah do práva na ochranu osobnosti, objektívna spôsobilosť negatívne dopadnúť na osobnosť fyzickej osoby
Právna veta: Objektívna spôsobilosť narušiť alebo ohroziť právo chránené ust. § 11 OZ tiež znamená, že sa nevyžaduje aj vyvolanie následkov, a teda ani povinnosť žalobcu ich preukázať. Táto povinnosť mu vzniká iba v prípade uplatnenia zadosťučinenia v peniazoch, čo v prejednávanej veci žalobca nepreukázal.Odvolací súd uvádza, že vzhľadom na mnohotvárnosť jednotlivých stránok osobnosti fyzickej osoby a rozmanitosť životných situácii, do ktorých osobnosť vstupuje, zákon nepodáva výpočet konkrétnych foriem zásahov, ktorými môžu byť dotknuté chránené osobnostné práva fyzickej osoby, ale stanovuje len znaky, pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov, individuálne dojednané zmluvné ustanovenia, ex offo kontrola zmluvných podmienok, ochrana spotrebiteľa v procese zrážok zo mzdy, uspokojenie veeriteľa siahnutím na majetok dlžníka
Právna veta: V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že dlžník sa pri realizácii Dohody o zrážkach zo mzdy dostáva do pozície subjektu strácajúceho právo disponovať so svojim vlastným majetkom reprezentovaným príjmom dosahovaným za výkon svojej pracovnej činnosti. Navyše, pri zrážkach zo mzdy nie je možné preveriť, či sú zo mzdy zrážané len tie finančné nároky, ktoré dodávateľovi aj prináležia a nie aj tie, na ktoré nemá právny nárok, a to s poukazom na potrebu riadneho vyhodnotenia spotrebiteľskej zmluvy. Inštitút dohody o zrážkach zo mzdy umožňuje veriteľovi dosiahnuť uspokojenie pohľadávky siahnutím na ma ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, neprimeraná náhrada nemajetkovej ujmy, výška škody spôsobená nezákonným rozhodnutím, maximálna hranica náhrady nemajetkovej ujmy
Právna veta: Vo vzťahu k výške priznanej nemajetkovej ujmy odvolací súd uvádza, že výška zadosťučinenia v peniazoch je predmetom úvahy súdu (...). Základom určenia výšky primeranej náhrady nemajetkovej ujmy je zistenie skutkových okolností umožňujúcich súdu úvahu odvíjať od kvalitatívneho posúdenia základných súvislostí. Je pritom potrebné vziať do úvahy aj iné hmotnoprávne predpisy upravujúce odškodnenie, napr. z. č. 251/2006 Z.z., v zmysle ktorého v prípade, že trestným činom bola spôsobená smrť, má poškodený nárok na vyplatenie odškodnenia v sume 50-násobku minimálnej mzdy (viď rozhodnutia Najvyššieho s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: podmienky nároku na materské, nárok na rodičovský príspevok, prevzatie dieťaťa do starostlivosti, štátna sociálna dávka, definícia pojmu starostlivosť
Právna veta: Ak sa o deti osobne nestará iný poistenec (žalobca), ale starostlivosť o ne prenáša na inú osobu, či už fyzickú alebo právnickú, nedochádza k naplneniu podmienky skutočného poskytovania starostlivosti dieťaťu priamo žalobcom, ako to v zmysle vyššie uvedeného vyžaduje zákon o sociálnom poistení (nie zákon o rodičovskom príspevku), ktorý aj so skončením starostlivosti o dieťa z iného než zdravotných dôvodov vo svojom § 51 ods. 2 spája zánik nároku na materské. V takom prípade ide o riadnu starostlivosť o dieťa, definovanú zákonom č. 571/2009 Z. z., umožňujúcu (ako vyplýva z jeho § 3 ods. 4) pos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: práva spotrebiteľa, právo na primerané finančné zadosťučinenie spotrebiteľa, účinná ochrana subjektívnych práv fyzickej osoby alebo právnickej osoby, exeplary demages, ujma nemajetkovej povahy
Právna veta: Podľa § 3 ods. 5 posledná veta zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení účinnom od 10.06.2013 spotrebiteľ, ktorý na súde úspešne uplatní porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej týmto zákonom a osobitnými predpismi, má právo na primerané finančné zadosťučinenie od toho, kto za porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej týmto zákonom a osobitnými predpismi zodpovedá. Vychádzajúc z citovaného zákonného ustanovenia, jazykovo-gramatického výkladu predmetnej právnej normy a toho, že ak nie sú závažné dôvody pre to, aby bol slovnému textu daný iný význam, má sa výrazom použitým v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ochrana zamestnancov , pojem výsledok práce, vymedzenie práce jej výsledkom, predmet pracovnej činnosti
Právna veta: Zo Zákonníka práce vyplýva, že zamestnávateľ má možnosť uzatvárať s fyzickými osobami dohody o vykonaní práce len pri splnení rigorózne stanovených podmienok uvedených v § 223 a § 226 Zákonníka práce. Podľa všeobecných ustanovení o dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru možno dohodu o vykonaní práce uzavrieť za predpokladu splnenia ustanovených predpokladov a podmienok. Jedným z predpokladov uzavretia dohody o vykonaní práce je vymedzenie práce jej výsledkom. Pojmom „výsledok práce“ možno na tieto účely rozumieť záverečný produkt pracovnej aktivity fyzickej osoby, ktorý je kval ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: spôsob a rozsah náhrady škody , náhrada škody spôsobenej trestným stíhaním, zadosťučinenie v peniazoch, individuálne okolnosti súdenej veci, nemajetková ujma spôsobená trestným stíhaním
Právna veta: Je nepochybné, že trestné stíhanie, výkon väzby, príp. výkon uloženého trestu, ktoré boli realizované v rozpore so zákonom, sú vo všeobecnosti spôsobilé vyvolať okrem vzniku materiálnej škody aj vznik nemateriálnej ujmy vo sfére osobnostných práv poškodeného. Náhrada škody by preto mala predstavovať „spravodlivé zadosťučinenie“ a zahŕňať aj náhradu preukázateľnej (a tiež preukázanej) nemajetkovej ujmy spôsobenej poškodením dobrej povesti. Začatie trestného stíhania a následne vedené trestné stíhanie samo o sebe predstavuje vážny zásah do osobnostných práv jednotlivca, čo konštatoval aj Najvyšš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Pri odškodňovaní je potrebné zásadne vychádzať z toho, že jednotlivé nároky na náhradu škody na zdraví sú samostatnými nárokmi, pri ktorých plynú samostatné premlčacie doby. Počiatok ich behu je stanovený okamihom, kedy sa poškodený dozvie o škode a zodpovednej osobe, ako to už bolo uvedené vyššie. Počiatok subjektívnej premlčacej doby u práva na náhradu škody sa viaže na okamih, kedy poškodený preukázateľne nadobudol vedomosť o tom, že mu vznikla škoda a kto za ňu zodpovedá a nezávisí teda na tom, či a kedy si poškodený zabezpečí dostatok dôkazov alebo kedy sa vytvorí pre neho priaznivejšia procesná situácia na to, aby skutkové okolnosti, o ktorých má vedomosť, mohol v súdnom či inom konaní preukázať. 17. Pojem „dozvie sa o škode“ podľa § 106 ods. 1 Občianskeho zákonníka vyjadruje nielen vedomosť poškodeného o protiprávnom úkone alebo udalosti, ktorou bola škoda spôsobená, ale aj o tom, že vznikla majetková ujma určitého druhu a rozsahu, ktorú možno objektívne vyjadriť (vyčísliť) v peniazoch do takej miery, aby poškodený mohol svoj nárok na náhradu škody uplatniť na súde. 18. Podľa § 8 ods. 4 zákona č. 437/2004 Z. z., lekársky posudok sa vydáva, len čo zdravotný stav poškodeného možno považovať za ustálený; ak ide o sťaženie spoločenského uplatnenia, spravidla až po uplynutí jedného roka od poškodenia na zdraví. 19. Vzhľadom na rozdielne kritériá pri hodnotení bolesti a pri hodnotení sťaženia spoločenského uplatnenia zákon ustanovuje rozdielny časový horizont, v ktorom je potrebné posúdiť rozsah poškodenia na zdraví. Ustanovenie 8 ods. 4 zákona č. 437/2004 Z. z. moment ustálenia zdravotného stavu spája práve s možnosťou vydať lekársky posudok, pričom lekársky posudok možno vyhotoviť po ustálení zdravotného stavu poškodeného. 20. Zákon o náhrade za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia neobsahuje bližšie vymedzenie momentu, v ktorom dochádza k ustáleniu zdravotného stavu, teda moment ustálenia zdravotného stavu nijakým spôsobom neupresňuje ani nelimituje. 21. Pri posudzovaní nároku na bolestné a nároku na sťaženie spoločenského uplatnenia ide o samostatné nároky náhrady škody na zdraví, a preto moment ustálenia zdravotného stavu treba skúmať pri každom z nárokov osobitne. Keďže bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia predstavujú samostatné nároky, ktoré sú odvodené od rovnakej škodovej udalosti, no líšia sa svojou povahou (aj keď majú zhodný nemateriálny základ), môžu vznikať v odlišný okamih. Môžu mať aj odlišný začiatok plynutia premlčacích lehôt a môžu byť aj samostatne uplatnené. 22. „Nárok na náhradu za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia vzniká dňom, keď zdravotný stav poškodeného možno považovať za ustálený. Až po ustálení zdravotného stavu poškodeného možno totiž vykonať bodového ohodnotenie bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia. Dovolací súd sa v tomto smere nemá dôvod odkloniť od doterajšej judikatúry (viď napr. Cz 23/83), podľa ktorej pre vznik nároku na bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia nie je rozhodujúca len škodová udalosť (deň úrazu), ale tiež okamih, kedy sa poškodený dozvedel o škode (jej výške). Táto býva poškodenému zrejmá až po ustálení zdravotného stavu, ktorý umožňuje posúdiť mieru preukázateľných nepriaznivých dôsledkov, čo je východiskovou bázou pre stanovenie výšky náhrady lekárskym posudkom vychádzajúc zo základného počtu bodov, ktorými bolo bolestné a sťaženie
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada škody na zdraví, premlčanie práva na náhradu škody, náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia, samostatné nároky, odlišný začiatok plynutia premlčacích lehôt
Právna veta: Pri odškodňovaní je potrebné zásadne vychádzať z toho, že jednotlivé nároky na náhradu škody na zdraví sú samostatnými nárokmi, pri ktorých plynú samostatné premlčacie doby. Počiatok ich behu je stanovený okamihom, kedy sa poškodený dozvie o škode a zodpovednej osobe, ako to už bolo uvedené vyššie. Počiatok subjektívnej premlčacej doby u práva na náhradu škody sa viaže na okamih, kedy poškodený preukázateľne nadobudol vedomosť o tom, že mu vznikla škoda a kto za ňu zodpovedá a nezávisí teda na tom, či a kedy si poškodený zabezpečí dostatok dôkazov alebo kedy sa vytvorí pre neho priaznivejšia p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zastieraný právny úkon, psychický vzťah konajúceho človeka k zamýšľanému následku, vnútorná pohnútka prejavenej vôle, právne úkony urobené s vnútornou výhradou, všeobecné náležitosti právneho úkonu
Právna veta: V zmysle § 41a ods. 2 OZ, ak právnym úkonom má byť zastretý iný právny úkon, platí tento iný úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ak sú splnené všetky jeho náležitosti. Ak teda má byť právnym úkonom predstieraným, resp. urobeným naoko (tzv. simulovaným) zastieraný iný právny úkon (disimulovaný) je simulovaný právny úkon pre nedostatok potrebnej vôle subjektov ho skutočne uzavrieť, neplatný. V takýchto prípadoch potom platí iný tzv. zastieraný právny úkon, a to za podmienky, že zastieraný právny úkon zodpovedá vôli subjektov a že sú u neho splnené i ostatné náležitosti požadované zákonom pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: nesprávny úradný postup orgánu štátu, adekvátna príčinná súvislosť, zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom, príčinná súvislosť medzi úradným postupom a škodou, priamosť príčiny na výsledok
Právna veta: Prvotnou podmienkou pre vznik zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom je existencia nesprávneho úradného postupu, ktorý zákon č. 514/2003 Z. z. v ustanovení § 9 bližšie vysvetľuje tak, že za nesprávny úradný postup je potrebné považovať aj porušenie povinnosti orgánu verejnej moci urobiť úkon alebo vydať rozhodnutie v zákonom ustanovenej lehote, nečinnosť orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci, zbytočné prieťahy v konaní alebo iný nezákonný zásah do práv, právom chránených záujmov fyzických osôb a právnických osôb. Podľa konkrétnych okolností toho - ktorého pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazná povinnosť, dôkazné bremeno tvrdenia a úmyslu, povinnosť tvrdenia a označenia dôkazov, rozhodné skutočnosti z hľadiska hypotézy právnej normy
Právna veta: Odvolací súd k dôkaznej povinnosti strán v sporom konaní uvádza, že z ustanovenia § 132 ods. 1 CSP( predtým § 120 C.s.p - procesný predpis účinný do 30.06.2016) vyplýva, že v žalobe sa okrem všeobecných náležitostí podania uvedie označenie strán, pravdivé a úplné opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov na ich preukázanie a žalobný návrh. Citované ustanovenie stanovuje dôkaznú povinnosť strán v sporovom konaní, t.j. povinnosť označiť dôkazy na svoje tvrdenia. Iniciatíva pri zhromažďovaní dôkazov leží zásadne na stranách sporu. Strana, ktorá neoznačila dôkazy potrebné na preukázani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: nedostatok vážnosti vôle ako okolnosť zakladajúca neplatnosť zmluvy, konanie in fraudem legis, vedomé vady vážnosti vôle, spoločná simulácia právneho úkonu, teória ochrany dôvery
Právna veta: Právny úkon nie je vykonaný vážne, pokiaľ podľa objektívnych okolností daného prípadu konajúci nechcel vyvolať následky, ktoré s takýmto prejavom vôle normy občianskeho práva spájajú. Nedostatok vážnosti vôle sa prejavuje tým, že sa pri právnom úkone zdanlivo prejavená vôľa, ktorá v skutočnosti neexistuje, alebo vôľa, ktorá síce existuje, avšak v inej kvalite, než to ukazuje jej prejav. Medzi poruchy vážnosti prejavu vôle sa zaraďujú prípady vnútornej výhrady, predstieraných právnych úkonov (simulácie) a právnych úkonov vykonaných žartom alebo v prípade inej situácie, z ktorej má byť adresátov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na začatie prejudiciálneho konania, prerušenie konania podľa OSP, prerušenie konania obligatórne, doktrína acte claire a acte éclairé, fakulatatívne konanie o predbežnej otázke
Právna veta: Podľa § 162 ods. 1 písm. c) C.s.p., súd konanie preruší, ak podal návrh na začatie prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom Európskej únie podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; uznesenie o návrhu na začatie prejudiciálneho konania súd bezodkladne doručí ministerstvu spravodlivosti. Vychádzajúc z vyššie citovaného ustanovenia je súd ako autoritatívny orgán rozhodujúci spory a iné právne veci povinný obligatórne prerušiť súdne konanie, ak rozhodol o tom, že požiada podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní EÚ Súdny dvor Európskej únie o vydanie rozhodnutia o predbežnej ( ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vlastnícke právo, susedské práva, neoprávnený zásah do vlastníckeho práva, imisie a rušenie do pokojného výkonu vlastnického práva
Právna veta: Jednou z foriem zasahovania do vlastníckeho práva sú imisie. Vlastník veci nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami. Ochrana sa vlastníkovi veci poskytuje len vtedy, ak sa jedná o zásah nad mieru primeranú pomerom. Vychádza sa pritom z miestnych pomerov, dennej doby, ročného obdobia a pod. Pri posúdení, či je obťažovanie nad mieru primeranú pomerom, sa vychádza z intenzity hluku, či sa jedná o opakovaný hluk alebo jednorazový, skúma sa tiež dôvod hlučnosti a či sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie podľa OZ, dobré mravy, vznesenie námietky premlčania, vigilantibus iura scripta sunt, odopretie účinkov vznesenej námietky premlčania, premlčanie a dobré mravy, zásah do princípu právnej istoty
Právna veta: Otázka premlčania a dobrých mravov bola riešená dovolacím, či ústavným súdom vo viacerých iných prípadoch, a to nasledovne: 20.1.Z hľadiska vývoja aplikačnej praxe súdov je možné sledovať postupné odkláňanie sa od právneho názoru Najvyššieho súdu SR uvedené v rozhodnutí sp. zn. 1 Cdo148/2004, ktorým vyslovil, že „dôvodné vznesenie námietky premlčania v občianskom súdnom konaní (§ 100 ods. 1 OZ) nemožno považovať za konanie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi v zmysle § 3 ods. 1 OZ.“. 20.2.Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo41/2012 (ZSP 1/2015) uvádza: Dobrým mravom zásadne neodporuje, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, výška výživného k maloletému, zabezpečenie výživy maloletých detí, objektívna nemožnosť platiť výživné, úmyselné protiprávne konanie rodičov
Právna veta: Zákonnou povinnosťou každého rodiča je správať sa a konať tak, aby bol spôsobilý menovite vyživovaciu povinnosť k mal. deťom v adekvátnej miere zabezpečiť a vystríhať sa každého konania majúceho negatívny dopad na zabezpečenie výživy detí, v súlade s ktorou povinnosťou, nemôže byť či už tak prípadná zbytočná alebo dokonca zámerná zmena (v snahe docieliť nižší rozsah vyživovacej povinnosti) zamestnania za menej výhodné s nižším príjmom, ale obdobné dôsledky má tiež úmyselné protiprávne konanie povinného rodiča majúceho znaky trestnej činnosti, s následkami či už priameho poklesu, alebo až strat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na primeranú zľavu z nájomného, nájomné, závady brániace riadnemu užívaniu bytu, primeraná zľava z nájomného, podmienky na vznik nároku na primeranú zľavu z nájomného, vady predmetu nájmu, odpustenie nájomného
Právna veta: Podľa právneho posúdenia veci zo strany súdu prvej inštancie je žaloba žalobcu dôvodná, pretože žalobca preukázal povinnosť žalovanej platiť dojednané nájomné a na zľavu na nájomnom, resp. možnosť neplatiť nájomné v celom rozsahu nevznikol žalovanej nárok; súd prvej inštancie poukázal na to, že „žalovaná sa v spore (prečo neplatila nájomné) bránila tvrdením, že byt, ktorý užíva má vady, ktoré ona nespôsobila, pričom v dôsledku týchto vád nemôže byt užívať dohodnutým spôsobom, resp. spôsobom obvyklým; vada spočíva v tom, že vlastník susednej nehnuteľnosti v roku 2008 vykonal stavebnú úpravu na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť štátu za škodu, kauzálny nexus, porušenie pravidiel predpísaných právnymi normami, adekvátna príčinná súvislosť, nesprávny úradný postup orgánu štátu
Právna veta: Ďalej sa súd prvej inštancie správne zaoberal otázkami predpokladov zodpovednosti štátu za spôsobenú škodu v zmysle ust. zák.č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu. V ust. § 3 cit. zákona sú definované subjekty zodpovedné za škodu a v ust. § 9 je daná zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom. Nesprávny úradný postup v cit. zákone je definovaný ako porušenie povinnosti urobiť úkon, alebo vydať rozhodnutie v zákonom stanovenej lehote, nečinnosť orgánu, prieťahy v konaní, avšak ďalší nesprávny úradný postup nie je v zákone definovaný práve pre jeho mnohotvárnosť. Možno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právne úkony, prílišný formalizmus pri posudzovaní úkonov účastníkov občianskeho súdneho konania, čiastočná neplatnosť právneho úkonu, požiadavka právnej istoty a transparentnosti, doktrína priority výkladu , neurčitosť predmetu zmluvy , zhoda vôle zmluvných strán
Právna veta: Odvolací súd pripomína tiež potrebu mať pri právnom posudzovaní veci na zreteli doktrínu priority výkladu vedúceho k platnosti právneho úkonu. Odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje na nález Ústavného súdu SR sp. zn. IV. ÚS 15/2014, v ktorom tento konštatoval, že prílišný právny formalizmus a prehnané nároky na formuláciu zmluvy nemožno z ústavnoprávneho hľadiska akceptovať, lebo evidentne zasahujú do zmluvnej slobody občana, vyplývajúcej z princípu zmluvnej voľnosti (autonómie vôle) podľa článku 2 ods. 3 Ústavy. Ústavný súd zároveň zdôraznil, že jedným zo základných princípov výkladu zmlúv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o spôsobilosti na právne úkony, znalecký posudok ako dôkaz, pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, prostriedok ultima ratio, zásah do prirodzených práv človeka
Právna veta: Konaním o spôsobilosti na právne úkony (cit. § 231 a nasl. CMP) možno výrazne a závažným spôsobom zasiahnuť do prirodzených práv človeka, v demokratickej spoločnosti sú preto kladené zvýšené požiadavky na súdy, aby starostlivo, zodpovedne, precízne a spravodlivo chránili hodnoty aké reprezentujú podstatu ľudskej bytosti - jej slobody. V konaní o spôsobilosti na právne úkony musí súd vždy posudzovať ako sa faktické postihnutie človeka prejavuje v jeho každodennom živote, akým spôsobom ho obmedzuje, či ohrozuje, pričom musí aplikovať zásadu primeranosti. Inštitút obmedzenia, či pozbavenia spôsob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: mzda, určenie výživného, majetkové pomery povinného, určovanie výšky výživného, schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodiča, vyživovacia povinnosť k deťom, diéty zamestnanca, zohľadnenie výšku cestovných náhrad zamestnanca pri určení výživného, cestovné náhrady poskytované v spojitosti s vykonanými pracovnými cestami
Právna veta: Z napadnutého rozhodnutia zároveň vyplýva, že súd prvej inštancie pri určovaní výšky výživného zohľadnil nielen výšku priemernej čistej mesačnej mzdy otca ale aj výšku „diét" poskytovaných zamestnávateľom. Odvolací súd postup súdu prvej inštancie, ktorý pri určení výživného zohľadňoval aj výšku cestovných náhrad, považuje za správny, i keď sa nestotožňuje s postupom súdu, ktorý tieto považoval za čistý príjem otca. Náhrady poskytované zamestnancovi pri pracovných cestách nie sú totiž súčasťou mzdy (§ 118 ods. 2 Zákonníka práce) i keď pri určovaní výživného musí súd prihliadať aj na výšku týcht ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: poistná zmluva, návrh poistnej zmluvy, výnimka písomnej formy uzavretia poistnej zmluvy, adhézny typ zmluvy, všeobecné poistné podmienky
Právna veta: Pre uzavretie zmluvy všeobecne platí, že ak zmluvné strany jednajú osobne a je uskutočnený ústny návrh, ktorý nie je prijatý ihneď, zaniká. Avšak ide o návrh poistnej zmluvy tomuto musí predchádzať splnenie informačných povinností podľa § 792 Občianskeho zákonníka. Návrh v konečnom dôsledku predkladá vždy poistiteľ, ktorý tak robí so zreteľom, že poistná zmluva je typovou adhéznou zmluvou, ktorej obsah je daný nielen samotným zmluvným dojednaním, ale najmä všeobecnými poistnými podmienkami, čoho dôsledkom je vypracovanie štandardného zmluvného formuláru, ktorého obsah poistený prijme alebo nep ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: odporovateľnosť právneho úkonu, odporovanie ukracujúcemu právnemu úkonu, právny úkon urobený po zrušení konkurzu, všeobecná generálna klauzula odporovateľnosti, skutkové podstaty odporovateľnosti
Právna veta: V konkurznom konaní je úprava odporovateľnosti právnych úkonov stelesnená v ust. § 57 a nasl. ZKR. V zásade je rozdelená na všeobecnú generálnu klauzulu odporovateľnosti, ktorá je uvedená v § 57 a následne sú upravené jednotlivé skutkové podstaty odporovateľnosti, ako je odporovanie právnym úkonom bez primeraného protiplnenia, odporovanie zvýhodňujúcemu právnemu úkonu, odporovanie ukracujúcemu právnemu úkonu a odporovanie právnemu úkonu urobenému po zrušení konkurzu. Ako bolo uvedené vyššie, pre všetky skutkové podstaty platí, že žalobca musí uviesť také skutkové tvrdenia a dôkazy, z ktorých ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prejudiciálna otázka, výrok súdneho rozhodnutia, právoplatnosť rozhodnutia, právne posúdenie predbežnej otázky, priamy predmet konania
Právna veta: Odvolací súd však v tejto súvislosti považuje za vhodné ozrejmiť, že prejudiciálna otázka je taká otázka, ktorá je potrebná pre rozhodnutie súdu, avšak jej posúdenie nie je poňaté do výroku súdneho rozhodnutia. Vzhľadom na to, že výrok súdneho rozhodnutia je jedinou časťou rozsudku, ktorá nadobúda právoplatnosť, prejudiciálne posúdená otázka sa prejavuje iba v odôvodnení rozsudku, a preto nemôže tvoriť ani prekážku právoplatne rozhodnutej veci. Inak povedané prejudiciálny účinok právoplatnosti skoršieho rozsudku v novom (ďalšom) občianskom súdnom konaní s neidentickým predmetom konania (inak b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: zásady ukladania trestov, individuálna a generálna prevencia, kritéria rozhodujúce pre ukladanie trestov, právny následok trestného činu , pomer a miera závažnosti
Právna veta: Pri úvahách o druhu a výmere trestu postupuje každý súd v zmysle zásad a kritérií rozhodných pre ukladanie trestov uvedených v ust. § 34 ods. 1, ods. 3 Tr. zák., podľa ktorých trest má zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvorí podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život a súčasne iných odradí od páchania trestných činov, trest zároveň vyjadruje morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou. Trest má postihovať iba páchateľa, tak aby bol zabezpečený čo najmenší vplyv na jeho rodinu a jemu blízke osoby. Trest ako taký ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Právna oblasť: Finančné právo
Kľúčové slová: príspevok uznanému športu, aktívny športovec, účasť v súťaži
Právna veta: Ambíciou autorov článku je na podklade uvedených príkladov a analýzy verejne dostupných údajov určitým spôsobom až vyprovokovať diskusiu na systémové zjednotenie a najmä systémovo jednotnú aplikáciu pravidiel a pohľadu na verejný záujem v športe a na nástroj samotného primárneho cieľa podpory štátu (financovanie športu mládeže cez príspevok uznanému športu), ktorým je čo najväčšia množina pravidelne športujúcej mládeže. To všetko súčasne bez zámeru nejako osobitne a zvlášť poukázať iba na národné športové zväzy, ktorých analýza dát sa objavuje v tomto článku a že by sa zistenia, na ktoré je po ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
MENU