Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Peňažný trest, primeranosť výmery náhradného trestu odňatia slobody, náhradný trest odňatia slobody
Právna veta: Odvolací súd považuje za neadekvátne, aby náhradný trest odňatia slobody vo výmere desať mesiacov (ustanovený Špecializovaným trestným súdom) mal slúžiť ako odstrašenie a zároveň motivácia na to, aby obžalovaní zaplatili peňažný trest vo výške 1000 Eur, pretože pomer závažnosti a dôsledkov týchto trestov je nevyvážený. Pri úvahách o primeranosti výmery náhradného trestu odňatia slobody treba citlivo zvažovať závažnosť a rozsah zásahu do osobnej slobody páchateľa vo forme odňatia slobody, ak peňažný trest páchateľ úmyselne nezaplatí. Hlavným zmyslom náhradného trestu odňatia slobody v zmysle § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 24/2021-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti FVE Krásna, s. r. o., Kpt. Nálepku 19, Košice, IČO 45 663 734, zastúpenej advokátskou kanceláriou POLÁČEK & PARTNERS s. r. o., Hurbanovo námestie 1, Bratislava, v mene ktorej koná advokát a konateľ Mgr. ICLic. Pavol Poláček, LL.M., M.A.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 169/2021-43 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Ľuboša Szigetiho v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov , , , , a , , všetci , zastúpených advokátskou kanceláriou Vojčík & Partners, s. r. o., Rázusova 13, Košice, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Leo Teodor Vo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 25/2021-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. René Hudzovič, s. r. o., Štefánikova trieda 49, Nitra, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. René Hudzovič, proti postupu Okresného súdu Nitra v konaní vedenom pod sp. zn. 19 C 68/2009 (Ústavným súdom Slovenskej republiky ve
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 166/2021-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Ľuboša Szigetiho v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , zastúpeného Mgr. Jurajom Gallom, advokátom, Jilemnického 30, Martin, proti postupom Okresného súdu Ružomberok v konaní vedenom pod sp. zn.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 564/2020-50 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Ľuboša Szigetiho v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátskou kanceláriou URBAN STEINECKER GAŠPAREC BOŠANSKÝ, s. r. o., Havlíčkova 16, Brati
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 164/2021-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára a sudcov Jany Laššákovej a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného JUDr. Ľudovítom Surmom, advokátom, Pavlice 183, proti postupu Okresného súdu Piešťany v konaní vedenom pod sp. zn. 9 Er 430/2011 pri ro
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 165/2021-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára a sudcov Jany Laššákovej a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátkou , , proti postupu Okresného súdu Pezinok v konaní vedenom pod sp. zn. 42 C 76/2018 (pôvodne pod sp. zn. 5 C 106/2010) takto rozh od
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 160/2021-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára a sudcov Jany Laššákovej a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov , , , a , , , zastúpených G. Lehnert, k. s., v mene ktorej koná advokátka JUDr. Marta Tvrdošinská Lehnertová, proti postupu Najvyššieho súdu Slovenskej
Uznesenie: okresného súdu spolu s uznesením krajského súdu treba totiž vnímať ako organický celok. Pri takomto hodnotení odôvodnenia rozhodnutia o predĺžení väzby sťažovateľa, resp. o jej nenahradení miernejším opatrením, možno konštatovať, že argumentácia všeobecných súdov vo všetkých namietaných ohľadoch podstatných pre správnosť rozhodnutia je dostatočná a presvedčivá. Samotná skutočnosť, že sťažovateľ má na kvalitu odôvodnenia uznesení všeobecných súdov odlišný názor, bez ďalšieho porušenie jeho označených práv nezakladá. 28. Namietané porušenie práva sťažovateľa na spra ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 163/2021-36 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Petra Molnára a sudcov Jany Laššákovej a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného spoločnosťou URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o., advokátska kancelária, Havlíčkova 16, Bratislava, v menej ktorej koná advokát a
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 159/2021-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára a sudcov Jany Laššákovej a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej advokátskou kanceláriou URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ s. r. o., Havlíčkova 16, Bratislava, IČO 47 244 895, v mene ktorej koná konateľ a
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 573/2020-33 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára a sudcov Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a Jany Laššákovej v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej advokátskou kanceláriou FELŠÖCI & Partners, s. r. o., Bajkalská 31, Bratislava, v mene ktorej koná advo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 158/2021-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára, zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátom JUDr. Petrom Harakálym, Mlynská 28, Košice, proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 4 Cdo 19
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 3/2021-33 Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu Ivana Fiačana a zo sudcov Jany Baricovej, Libora Duľu, Miroslava Duriša, Rastislava Kaššáka, Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa), Miloša Maďara, Petra Molnára, Petra Straku, Ľuboša Szigetiho, Roberta Šorla a Martina Vernarského o návrhu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, zastúpeného príslušným predsed
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 167/2021-43 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Ľuboša Szigetiho v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o spoločnej ústavnej sťažnosti sťažovateliek , , , a , , , zastúpených advokátskou kanceláriou URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o., advokátska kancelária, Havlíčko
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 551/2020-34 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára, zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného AK DRAPPANOVÁ & Partners s. r. o., Moravská 7, Bratislava, v mene ktorej koná advokátka PhDr. Mgr. Helena Dra
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 175/2021-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Ľuboša Szigetiho v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej advokátskou kanceláriou BIZOŇ & PARTNERS, s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 25, Bratislava, v mene ktorej kon
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 183/2021-5 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Ľuboša Szigetiho podľa čl. 10 ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov o návrhu navrhovateľa na preskúmanie rozhodnutia Výboru Národnej rady Slovenskej repub
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 174/2021-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Ľuboša Szigetiho v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného Petrom Šumšalom, advokátom, Krasovského 13, Bratislava, proti upovedomeniu Krajskej prokuratúry v Bratislave č
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 168/2021-38 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Ľuboša Szigetiho v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného Mgr. Adriánom Bobkom, advokátom, Námestie sv. Egídia 78, Poprad, proti rozsudku Krajského súdu v Prešove č.
Odôvodnenie: rozsudku je pri interpretácii aplikovateľných právnych noriem (§ 387 ods. 1, ako aj § 382 CSP v spojení s § 37 Občianskeho zákonníka) natoľko svojvoľné (arbitrárne), že sa ním celkom poprel ich účel a význam. 10. Ústavný súd konštatuje, že v tejto časti je ústavná sťažnosť podaná zjavne oneskorene, keďže rozsudok krajského súdu č. k. 43Cob 84/2019-1242 z 26. novembra 2019 v spojení s rozsudkom okresného súdu č. k. 14Cb/16/2016-979 z 11. októbra 2018 nadobudli právoplatnosť 23. decembra 2019. 11. Ústavný súd v rámci svojej rozhodovacej činnosti konštantne uvádza, ž ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 173/2021-36 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Ľuboša Szigetiho v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného JUDr. Ondrejom Bartošovičom, advokátom, Pázmaňa 2020/30, Šaľa, proti uzneseniam Okresného súdu Galanta č. k. 1 T 144/20
Odôvodnenie: krajský súd podporil aj poukazom na rozhodnutie najvyššieho súdu č. k. 1 Cdo 212/2017 z 26. februára 2019. II. Argumentácia sťažovateľa 4. Sťažovateľ s výkladom § 11 ods. 6 zákona č. 381/2001 Z. z. tak, ako ho aplikoval krajský súd, nesúhlasí. V tejto súvislosti v ústavnej sťažnosti uviedol: „... poisťovateľ nie je v zmysle § 11 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 381/2001 Z. z. povinný len začať prešetrovanie poistnej udalosti, skončiť ho v lehote 3 mesiacov a oznámiť výsledky prešetrenia poškodenému, ale poisťovateľ je predovšetkým povinný poškodenému jeho oprávnené a preukázané nároky re ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 181/2021-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Ľuboša Szigetiho v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátom JUDr. Milošom Gerom, Štefánikova 1, Bytča, proti rozsudku Okresného súdu Bratislava I č. k.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 180/2021-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Ľuboša Szigetiho v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Peter Strapáč, PhD., s. r. o., 17. novembra 3215, Čadca, IČO 50 473 522, v mene ktorej koná advokát JUDr.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 179/2021-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Ľuboša Szigetiho v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Peter Strapáč, PhD., s. r. o., 17. novembra 3215, Čadca, IČO 50 473 522, v men
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 177/2021-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Ľuboša Szigetiho v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátkou JUDr. Annou Lacovou, Pražská 4, Košice, proti postupu Okresného súdu Partizánske v konaní vedeno
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 4 Tost 33/2020 zo 6. augusta 2020 zru šu je . 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky j e p ov i n n ý nahradiť sťažovateľovi trovy konania 675,43 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 4. Vo zvyšnej časti ústavnej sťažnosti n evyh ovu je . O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľa a skutkový stav veci 1. Sťažovateľ sa ústavnou sťažnosťou doručenou Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) 4. septembra 2020 domáha vyslovenia porušen ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 179/2021-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša o vyhlásení zaujatosti sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky Petra Straku v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky Slovenskej republiky, zastúpenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, Račiansk
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a námietka zaujatosti 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) vedie pod sp. zn. Rvp 285/2021 konanie o ústavnej sťažnosti , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jeho základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, ako aj práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a práva na ochranu majetku podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a zá ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 256/2021-21 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej advokátom JUDr. Jozefom Elsner
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 257/2021-33 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného Dagital Legal, s. r. o.,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 258/2021-31 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov 1/ , , , a 2/ , , , oboch zastúpených SP & R s. r. o., Maróthyho 6, Bratislava, proti (i) rozsudku Okresného súdu Banská Bystric
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 20/2021-34 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti CREDO – SK, s. r. o., Bánová 647, Žilina, IČO 46 051 163, zastúpenej Advokátskou kanceláriou J
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 261/2021-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , zastúpenej AK MS s. r. o., Galandova 3, Bratislava, proti uzneseniam (i) Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 14Ca/13/2019 z 21. de
Odôvodnenie: uznesenia sudcu je zmätočné, nedostatočné, je v príkrom rozpore s obsahom sťažnosti podanej proti uzneseniu vyššieho súdneho úradníka, v ktorej sťažovateľka jednak vymedzila dôvody nesprávnosti postupu súdu pri rozhodovaní o výške trov konania, ako aj namietla ich výšku. Osobitný subjekt vystupuje v spore ako ochranca práv strany sporu, keďže jeho predmetom činnosti je ochrana práv, nie ako strana sporu. Zákonná definícia osobitného subjektu predpokladá, že osobitný subjekt je sám odborne spôsobilý poskytnúť strane ochranu bez potreby dať sa právne zastúpiť ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a argumentácia sťažovateľa 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 4. februára 2021 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Banská By ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 253/2021-98 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej advokátkou JUDr. Henrietou Danišovou, Janka Alexyho 7, Bratislava, proti uzneseniu Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 262/2021-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského o vyhlásení zaujatosti sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivana Fiačana v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného ŠTELLMACHOVÁ & PARTNERS s. r. o., M. Pišút
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 252/2021-76 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej advokátkou JUDr. Henrietou Danišovou, Janka Alexyho 7, Bratislava, proti uzneseniu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky č. k. X
Odôvodnenie: napadnutého rozhodnutia okresného súdu vecne nespochybnilo dôvody neprijateľnosti rozhodcovskej zmluvy uvádzané sťažovateľom. Poukázalo len na existenciu formálneho prejavu vôle, ktorý pre posúdenie veci nemusel byť určujúci. 21. Podľa názoru ústavného súdu exekučný súd je s poukazom na § 53 ods. 1 Exekučného poriadku a podľa § 53 ods. 3 písm. f) Exekučného poriadku v štádiu posudzovania návrhu na vykonanie exekúcie povinný ex offo preskúmať návrh na vykonanie exekúcie a jeho prílohy, t. j. vrátane exekučného titulu vydaného v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 32/2021-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátom JUDr. Júliusom Kvetánom, Jasenovská 11, Humenné, proti postupu Okresného súdu Bratislava II v konaní veden
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 250/2021-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej TOMANÍČEK & PARTNERS, s. r. o., Sládkovičova 6, Žilina, proti rozhodnutiu Okresného úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky, od
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 55/2021-35 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , zastúpeného advokátskou kanceláriou JUDr. Milan Ficek, advokát s. r. o., Žilinská 14, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ
Uznesenie: najvyššieho súdu je tak v rozpore s ustálenou rozhodovacou praxou najvyššieho súdu a svoj odklon od tejto praxe najvyšší súd v napadnutom uznesení neodôvodnil. Rozsudok krajského súdu obsahoval zásadné vysvetlenie dôvodov podstatných pre rozhodnutie súdu. Najvyšší súd mal jednoznačne uviesť, v čom spočíva tak závažná vada rozsudku krajského súdu pripúšťajúca dovolanie podľa § 431 v spojení s § 420 písm. f) CSP. d) Dovolací dôvod podľa § 420 písm. f) CSP mal podľa žalobcu spočívať v tom, že krajský súd sa nevyrovnal s otázkou rozhodujúceho odvolacieho argumentu žalobc ...
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 3Tost/40/2019 zo dňa 21. novembra 2019 v celom rozsahu a vec sa vracia na ďalšie konanie. 4. Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky sa prikazuje prepustiť sťažovateľov I, II, III, IV a V z väzby na slobodu. 5. Najvyšší súd Slovenskej republiky je povinný uhradiť sťažovateľom I, II, III, IV a V do 15 dní od doručenia tohto nálezu trovy konania na účet ich právneho zástupcu...“ III. Vyjadrenie najvyššieho súdu a replika sťažovateľov III.1. Vyjadrenie najvyššieho súdu: 5. Predseda najvyššieho súdu vo svojom vyjadr ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 146/2021-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátskou kanceláriou Hronček & Partners, s. r. o., Kálov 1, Žilina, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Róbert H
Odôvodnenie: napadnutého uznesenia je presvedčivé, zrozumiteľné a obsahuje jasné a vyčerpávajúce odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany. 13. Vzhľadom na uvedené ústavný konštatuje, že v napadnutom uznesení okresného súdu nevzhliadol žiadne vybočenie z ústavnoprávnych požiadaviek kladených na zachovávanie základného práva na súdnu ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie, a preto ústavnú sťažnosť sťažovateľky v tejto časti odmietol podľa § 56 ods. 2 písm. g) zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 140/2021-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej spoločnosťou URBAN STEINECKER GAŠPAREC BOŠANSKÝ, s. r. o., advokátska kancelária, Havlíčkova 16, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advok
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 246/2021-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpenej JUDr. Romanom Foltínom, advokátom, Školská 3, Nitra, proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 8Sžfk/13/2020 z 25. no
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 144/2021-26 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa družstva , , zastúpeného advokátskou kanceláriou JUDr. Irena Sopková, s. r. o., Hlavná 25, Košice, v mene ktorej koná konateľka a advokátka JUDr.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 249/2021-33 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti GAMO a. s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, IČO 36 033 987, zastúpenej JUDr. Bohumilom Novákom, advokátom, Horná 27, Banská Bys
Odôvodnenie: napadnutého rozhodnutia odvolacieho súdu jednoznačne konkretizuje, prečo sťažovateľka sporné nehnuteľnosti nenadobudla v dobrej viere, a fakt, že odvolací súd k tejto otázke považoval vykonanie navrhnutých dôkazov sťažovateľkou (výsluch navrhnutých svedkov) za bezpredmetné, nie je možné kvalifikovať ako nesprávny procesný postup. V danej veci odvolací súd v odôvodnení svojho rozhodnutia jasne a zrozumiteľne odôvodnil, prečo dospel k záveru, že sťažovateľka svoju dobromyseľnosť nepreukázala a preukázať ani nemohla. Keďže u sťažovateľky jej dobromyseľnosť pri nadobudnutí sporných ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 132/2021-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti Petit Press, a. s., Lazaretská 12, Bratislava, IČO 35 790 253, zastúpenej PALŠA A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA spol. s. r. o., Masarykova 1
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 145/2021-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti YNGH s. r. o., Idanská 775/27, Košice, IČO 51 449 854, zastúpenej advokátskou kanceláriou KubalaLegal s. r. o., Rozvojová 2,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 175/2021-9 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátkou JUDr. Martou Vícenovou, Záhorácka 15/B, Malacky, proti uzneseniu Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom č. k.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 254/2021-9 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 8Sžk/25/2020 z 30. septembra 2020 v nadväznosti na uznesenie Krajského súdu v Bratisla
Uznesenie: Okresného súdu Galanta č. k. 17 Cb 55/2016-193 z 20. apríla 2020 z ru šu je a vec v raci a Okresnému súdu Galanta na ďalšie konanie. 3. Okresný súd Galanta j e p ovi n n ý nahradiť sťažovateľke trovy konania v sume 680,74 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľky do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľky a skutkový stav veci 1. Sťažovateľka sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 25. júna 2020 domáha vyslovenia porušenia svojich základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 573/2020-38 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateliek , , a , , , zastúpených advokátkou JUDr. Janou Polakovičovou, Studenohorská 42, Bratislava, proti postupu
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04). Splnenie povinnosti odôvodniť rozhodnutie je pritom vždy posudzované so zreteľom na konkrétny prípad (obdobne pozri aj judikatúru ESĽP Ruiz Torija 6 c. Španielsko z 9. 12. 1994, séria A, č. 303A, s. 12, bod 29; Hiro Balani c. Španielsko z 9. 12. 1994, séria A, č. 303B; Georgiadis c. Grécko z 29. 5. 1997; Higgins c. Francúzsko z 19. 2. ...
Odôvodnenie: rozhodnutí všeobecných súdov je častým predmetom posudzovania v rozhodovacej činnosti ústavného súdu a aj štrasburských orgánov ochrany práv, z čoho rezultuje pomerne bohatá judikatúra k jeho významu z pohľadu práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru. V odôvodnení rozhodnutia všeobecný súd odpovedá na konkrétne námietky účastníka konania, keď jasne a zrozumiteľne dá odpoveď na všetky kľúčové právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany. Ústavný súd pripomína ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 143/2021-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , , zastúpeného advokátom JUDr. Michalom Magdolenom, Farská 50, Nitra, proti postupu Okresnej prokuratúry Bratislava III v konaní vedeno
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 139/2021-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , toho času v Ústave na výkon trestu odňatia slobody bez právneho zastúpenia, proti postupu Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce a jeho záznamu o prešetrení sťa
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 251/2021-5 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o neúplnej ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , proti bližšie nešpecifikovanému porušeniu základných práv a slobôd takto rozh od ol : Ústavnú sťažnosť odmi e t a. O d ôvod n eni e : 1. Sťa
Odôvodnenie: rozhodnutia o väzbe obsahuje aj uvedenie skutkových okolností, o ktoré sa výrok rozhodnutia o väzbe opiera. O väzbe koná a rozhoduje súd a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie, ktorý nie je pri vymedzení dôvodov väzby návrhom prokurátora viazaný. O sťažnosti proti rozhodnutiu súdu alebo sudcu pre prípravné konanie o väzbe koná a rozhoduje nadriadený súd. Pred rozhodnutím o väzbe musí byť obvinený vypočutý; o čase a mieste výsluchu sa vhodným spôsobom upovedomí prokurátor, obvinený a jeho obhajca, ak je dosiahnuteľný. Predseda senátu a ...
Odôvodnenie: návrhu je pritom podľa § 43 ods. 1 zákona o ústavnom súde zákonom danou podmienkou konania pred ústavným súdom. V tejto súvislosti ústavný súd už opakovane konštatoval, že zo vzájomnej väzby medzi relevantnými ustanoveniami zákona o ústavnom súde (§ 43 ods. 1 a § 123 ods. 1) vyplýva, že sťažovateľ musí označiť základné práva a slobody, vyslovenia porušenia ktorých sa domáha, nielen označením príslušných článkov ústavy, ale musí ich konkretizovať aj skutkovo (m. m. IV. ÚS 124/08, IV. ÚS 146/08), t. j. uviesť, z akých dôvodov malo dôjsť k ich porušeniu a navrhnúť v tejto súv ...
Uznesenie: Krajského súdu Bratislava sp. zn. 3Tpo/69/2020 zo dňa 19.11.2020 v časti týkajúcej sa a vec vracia Krajskému súdu Bratislava na ďalšie konanie. 3. Ústavný súd Slovenskej republiky nariaďuje Krajského súdu Bratislava aby prepustil neodkladne z väzby na slobodu. 4. Krajský súd Bratislava a Okresný súd Bratislava II sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť ť sťažovateľovi ... trovy konania v sume 384,04 EUR do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu na účet právnej zástupkyne advokátky .“ 4.1. Sťažovateľka v podanej ústavnej sťažnosti navrhla, aby úst ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 183/2021-45 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , právne zastúpeného , advokátom, , proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 5 Sžfk 11/2019 z 2. júna 2020 takto
Uznesenie: krajského súdu nebolo sťažovateľke dosiaľ doručené. Následne okresný súd uznesením zo 7. augusta 2020 sťažovateľku oslobodil od súdnych poplatkov. II. Argumentácia sťažovateľky 5. Podľa sťažovateľky doterajšia dĺžka napadnutého konania nezodpovedá právnej a faktickej zložitosti veci, v čase podania ústavnej sťažnosti konanie trvalo päť rokov a tri mesiace, nie je právoplatne skončené, dosiaľ sa neuskutočnilo ani jedno pojednávanie a „rozsah úkonov porušovateľa sa obmedzil iba na riešenie otázky úhrady súdneho poplatku bez toho, aby sa zaoberal meritom ...
Uznesenie: o opakovanom predĺžení núdzového stavu na celom území Slovenskej republiky podľa navrhovateľov preto vzbudzuje pochybnosti, nielen čo sa týka naplnenia materiálnych podmienok na predĺženie núdzového stavu, ale najmä vo vzťahu k nedostatku jeho základných formálnych náležitostí, ktorými je absencia predkladacej správy, analýzy účinnosti doterajšieho núdzového stavu a platných opatrení na jeho základe prijatých, ako aj absencia akéhokoľvek zdôvodnenia opakovaného predĺženia núdzového stavu, čo neumožňuje tieto pochybnosti legitímne rozptýliť. 7. Navrhovatelia poukázali na neúč ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 22/2021-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , a o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , vedenom pod sp. zn. III. ÚS 205/2021, o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , a o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , vedenom pod sp. zn. II. ÚS 154/2021, všetci zastúpení Advokátskou kanceláriou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 17/2021-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľky obchodnej spoločnosti KASATKIN Recovery, k. s., Komenského 14A, Bratislava, správkyne konkurznej podstaty obchodnej spoločnosti BBK AGRO, s. r. o. „v konkurze“, Rudohorská 33, Banská Bystrica, IČO 44 095 066, zastúpenej JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 20/2021-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateliek , , , vedenej pod sp. zn. III. ÚS 205/2021, a , , , vedenej pod sp. zn. IV. ÚS 160/2021, oboch zastúpených Advokátskou kanceláriou JUDr. René Hudzovič, s. r. o., Štefánikova trieda 49, Nitra, IČO 36 860 697, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 19/2021-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľa , , , zastúpeného Advokátskou kanceláriou ŠKODLER & PARTNERS, s. r. o., Dobšinského 12, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát Mgr. Zdenko Seneši, proti opatreniu Okresnej prokuratúry Trnava č. k. Pd 150/19/2207-11 z 20. januára 2021 a rozhodnutiu Sociálnej poisťovne, ústred
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 18/2021-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného Advokátskou kanceláriou ŠKODLER & PARTNERS, s. r. o., Dobšinského 12, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát Mgr. Zdenko Seneši, proti opatreniu Okresnej prokuratúry Trnava č. k. Pd 150/19/2207-11 z 20. januára 2021 a rozhodnutiu Sociá
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 243/2021-24 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti , , , zastúpenej BAJO LEGAL, s. r. o., Landererova 8, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Branislav Jablo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 21/2021-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy S ch obchodných spoločností , (sp. zn. Rvp 212/2021) a , , (sp. zn. Rvp 217/2021), zastúpených Advokátskou kanceláriou Mgr. Marek Benedik, s. r. o., Rudnayovo námestie 1, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát Mgr. Marek Benedik, proti príkazu Prezídia Policajného zboru, národnej kriminálnej agentúry na vykonanie prehlia
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 102/2021-49 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 10 ods. 3 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov o návrhu navrhovateľa , , , zastúpeného advokátskou
Uznesenie: Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. IV. ÚS 81/2021-24 z 23. februára 2021 sa v časti označenia dátumu rozhodnutia opravu je tak, že na strane 7 sa slová „V Košiciach 9. februára 2021“ nahrádzajú slovami „V Košiciach 23. februára 2021“. Od ôv od n e n ie : I. 1. Ústavný súd uznesením č. k. IV. ÚS 81/2021-24 z 23. februára 2021 (ďalej len „uznesenie“) odmietol ústavnú sťažnosť sťažovateľa. 2. Ústavný súd zistil, že v písomnom vyhotovení uznesenia došlo k zrejmej chybe v písaní, keďže ako dátum rozhodnutia je uvedený 9. február 2021 a správny dátum rozhodnutia je 23. február 2021. ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 7/2021-30 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , Stará , zastúpenej JUDr. Martinou Gombosovou, advokátkou, Floriánska 16, Košice, proti postupu Okresného súdu Košice-okolie v konaní vedenom pod sp. z
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a oznámenie 1. Predsedovi Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bolo 3. marca 2021 doručené oznámenie sudcu Libora Duľu podľa § 49 ods. 4 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých 2 zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) vo veci vedenej ústavným súdom pod sp. zn. Rvp 443/2021. 2. Predmetom konania v označenej veci je rozhodovanie o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , (ďalej aj „sťažovateľ“), na namietané porušenie jeho pr ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 130/2021-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti OB-BELSTAV, s. r. o., Olešná 500, IČO 36 396 605, zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. Peter Strapáč, PhD., s. r. o., 17. novembra 3215, Čadca, v mene
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 541/2020-29 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátkou JUDr. Annou Orthovou, Rebarborová 1/B, Bratislava, proti postupu Okresného súdu Bratislava III v konaní vedenom pod sp. zn.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 48/2021-46 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky maloletej , , zastúpenej zákonnou zástupkyňou , , a advokátskou kanceláriou JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – ADVOKÁT s.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 126/2021-57 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov , , , a , , , zastúpených URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o., advokátska kancelária, Havlíčkova 16, Bratislava, v mene ktorej koná advoká
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu (prvostupňového, ale aj odvolacieho), ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (napr. III. ÚS 209/04) 31. Za východiskovú pri posúdení sťažnosti sťažovateľa považoval ústavný súd otázku objasnenia účelu konania o povolenie obnovy konania. 32. Inštitút obnovy konania predstavuje zásah do právnej istoty nastolenej právoplatným rozhodnutím vo veci, keďže umožňuje príslušnému orgánu verejnej moci konať a rozhodova ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 5/2021-27 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov , , , , , , , a , , všetci bytom , zastúpených advokátkou JUDr. Elenou Ľalíkovou, Podbrezovská 34, Bratislava, proti postupu Okresného súdu Bratislava
Odôvodnenie: návrhu je pritom podľa § 43 ods. 1 zákona o ústavnom súde zákonom danou podmienkou konania pred ústavným súdom. V tejto súvislosti ústavný súd už opakovane konštatoval, že zo vzájomnej väzby medzi relevantnými ustanoveniami zákona o ústavnom súde (§ 43 ods. 1 a § 123 ods. 1) vyplýva, že sťažovateľ musí označiť základné práva a slobody, vyslovenia porušenia ktorých sa domáha, nielen označením príslušných článkov ústavy, ale musí ich konkretizovať aj skutkovo (m. m. IV. ÚS 124/08, IV. ÚS 146/08), t. j. uviesť, z akých dôvodov malo dôjsť k ich porušeniu, a navrhnúť v tejto súvislosti dôkazy. 1 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 110/2021-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného Mgr. Petrom Hargašom, advokátom, Košická 56, Bratislava, proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne č. k. 6 CoP 11/2019-74 z 8. apríla 2019 a proti uzneseniu N
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 123/2021-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej advokátskou kanceláriou JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – ADVOKÁT s. r. o., Masarykova 2, Košice, v mene ktorej koná advokát
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 119/2021-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , zastúpenej advokátskou kanceláriou ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ŠTRBÁŇ, s. r. o., Dvory 1932, Púchov, v mene ktorej koná konateľ a advokát
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 121/2021-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátom JUDr. Michalom Mudrákom, Hurbanovo námestie 1, Bratislava, proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č. k. 26 Sa 19/2017
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 122/2021-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátom JUDr. Michalom Mudrákom, Hurbanovo námestie 1, Bratislava, proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 128/2021-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného JUDr. Mariánom Ďurinom, advokátom, Sibírska 4, Bratislava, proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 1 So 60/2016
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 563/2020-73 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti PRIVATdebt s.r.o., Železničná 4/A, Hlohovec, IČO 45 322 571, zastúpenej advokátom JUDr. Jánom Halkom, Cyrila a Metoda
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 120/2021-25 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky spoločnosti Merck Sharp & Dohme Corp, 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, Spojené štáty americké, zastúpenej advokátkou JUDr. Andreou Kůs Pov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 127/2021-26 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti SAND, s.r.o., J. Hollého 645, Šaštín-Stráže, IČO 36 247 561, zastúpenej URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária, Havlíčkova 16,
Uznesenie: z 19. júna 2020, ktoré bolo sťažovateľovi a jeho právnej zástupkyni doručené 7. júla 2020, sťažovateľ napadol sťažnosťou podanou okresnému súdu 22. júna 2020, doplnenou 8. júla 2020 po doručení písomného vyhotovenia predmetného rozhodnutia. Ústavný súd vlastným šetrením zistil, že krajský súd na neverejnom zasadnutí konanom 24. augusta 2020 sťažnosť sťažovateľa zamietol a spis bol okresnému súdu vrátený 25. augusta 2020. 6. Z príloh ústavnej sťažnosti ďalej vyplýva, že na základe obžaloby podanej prokurátorkou okresnej prokuratúry 1. júla 2020 sa na ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 118/2021-26 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľky obchodnej spoločnosti Študentský servis, spol. s r. o., Košice, Roosveltova 794/6, Košice, IČO 31 730 663, zastúpenej advokátom JUDr. Eugenom Kost
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 170/2021-47 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného JUDr. Tomášom Tauberom, advokátom, Stará cesta 3139/6, Spišská Nová Ves, proti postupu Krajského súdu v Prešove v konaní vede
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 162/2021-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , právne zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. CIMRÁK s. r. o., Štefánikova 7, Nitra, IČO 36 868 876, proti uzneseniu Okresného
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 165/2021-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , právne zastúpeného JUDr. Mariánom Ďurinom, advokátom, Sibírska 4, Bratislava, proti postupu Krajského súdu v Trnave v konaní vedenom pod sp. zn.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 129/2021-21 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti PHARMACY – VV, spol. s r. o., Čapajevova 23, Prešov, IČO 45 372 799, zastúpenej JUDr. Lýdiou Farbakyovou,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 166/2021-27 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , zastúpeného advokátskou kanceláriou URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o., advokátska kancelária, Havlíčkova 16, Bratislava, I
Odôvodnenie: oboch napadnutých rozhodnutí neobsahuje vyhodnotenie nepriaznivých rizík pre sťažovateľa povolením odkladu exekúcie ani to, prečo bolo vyhovené návrhu na odklad exekúcie, pokiaľ účelom exekučného konania je ochrana oprávneného a povolenie odkladu exekúcie predstavuje jeho znevýhodnenie. Sťažovateľovi nie je z napadnutých rozhodnutí zrejmé, prečo súdy uprednostnili ochranu povinného pred vymožením práva sťažovateľa, čím došlo predovšetkým k porušeniu základného práva sťažovateľa vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 ústavy a práva podľa čl. 1 dod ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 164/2021-250 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , zastúpenej advokátkou JUDr. Henrietou Danišovou, Janka Alexyho 7, Bratislava, proti uzneseniu Okresnej prokuratúry Bratislava III č. k. 1 Pn 622/
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 115/2021-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov , , , zastúpeného spoločnosťou Advokátska kancelária Korytár s. r. o., Sladovnícka 2557/13, Trnava, v mene ktorej koná konateľ a advokát Mgr. Ing. Pavol Korytár, maloletého ,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 169/2021-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 2 Cdo 12/2020 z 26. novembra 2020 takto ro zh o do l: 1. Ústavnú sť
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 4/2021-58 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Ľuboša Szigetiho v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , zastúpeného spoločnosťou URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o., advokátska kancelária, Havlíčkova 16, Bratislava,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 117/2021-31 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Ľuboša Szigetiho v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov , , , , , , , , , , , , , , , a , , , zastúpených JUDr. Jozefom Pikuliakom, advokátom, Skalité 1374, proti rozsudku Krajského
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 120/2021-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Ľuboša Szigetiho v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , zastúpeného JUDr. Michalom Antalom, advokátom, Hlavná 13, Trnava, proti postupu Okresného súdu Trnava v konaní vedenom pod s
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 5/2021-54 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Ľuboša Szigetiho v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátskou kanceláriou URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o., advokátska kancelária, Havlí
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 111/2021-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Ľuboša Szigetiho v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , zastúpeného JUDr. Ivanom Glovniakom, advokátom, Daniela Dlabača 2748/28, Žilina, proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republi
Uznesenie: o vznesení obvinenia, s ktorým bol sťažovateľ oboznámený, obsahuje podrobné skutočnosti týkajúce sa dôkaznej situácie tvoriacej podklad na vznesené obvinenie, toto uznesenie špecifikuje obsah usvedčujúcich výpovedí, ako aj výsledky vykonaných domových prehliadok. Takisto návrh prokurátora na vzatie sťažovateľa do väzby obsahuje opis relevantných informácií, ktoré boli získané realizáciou odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky a ktoré majú podávať základný obraz o spôsobe distribúcie zakázaných látok a participácií jednotlivých aktérov. Ústavný súd je tak ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 118/2021-9 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Ľuboša Szigetiho v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , zastúpeného JUDr. Jozefom Sabóom, advokátom, Obchodná 187/6, Sečovce, proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach č. k. 8 Tp
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 141/2021-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára a sudcov Jany Laššákovej a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov , , a , , obaja bytom , zastúpených advokátkou JUDr. Katarínou Andráš Leškovou, Plzenská 2, Prešov, proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. k. 5Co 144/2018 z 25. októbra
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 142/2021-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára a sudcov Jany Laššákovej a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného Advokátskou kanceláriou – Ján Buroci, s. r. o., Za Šestnástkou 17, Spišská Nová Ves, v mene ktorej koná advokát JUDr. Ján Buroci, proti uzne
Odôvodnenie: napadnutého uznesenia (predovšetkým body 20 až 23) dalo jasnú a zrozumiteľnú odpoveď na to, akými úvahami sa dovolací súd riadil pri posudzovaní nastolenej právnej otázky. Uplatnený spôsob interpretácie a aplikácie príslušných ustanovení právnych predpisov podľa názoru ústavného súdu nemohol neprípustným spôsobom zasiahnuť do základného práva sťažovateľky podľa čl. 46 ods. 1 a 3 a čl. 47 ods. 3 ústavy a práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru. 25. Skutočnosť, že sťažovateľka sa s právnym názorom dovolacieho súdu nestotožňuje, nemôže sama osebe viesť k záveru o nesprávnom právnom p ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 153/2021-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára a sudcov Jany Laššákovej a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej advokátkou JUDr. Tatianou Polkovou, Na Priekope 174/13, Žilina, proti postupu Okresného súdu Žilina v konaní vedenom pod sp. zn. 35T 28/2019 takto roz hod ol :
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 150/2021-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára, zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátom JUDr. Michalom Feciľakom, Jesenná 8, Prešov, proti uzneseniu Okresného súdu Prešov č. k. 28 C 51/2009-937 zo 6. novembra 2020
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 149/2021-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára a sudcov Jany Laššákovej a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného , advokátom, , proti uzneseniam Okresného súdu Humenné č. k. 7Cb 26/2019-429 z 31. júla 2019 (správne z 31. júla 2020 pozn.) a č. k
Odôvodnenie: uznesenia krajského súdu č. k. 5 Co 95/2020-2039 z 20. júla 2020 považujú sťažovatelia za strohé s tým, že nedáva jasnú, zrozumiteľnú a korektnú odpoveď na otázku, akým spôsobom sa krajský súd vyrovnal s právnymi skutočnosťami, ktoré sú pre jeho rozhodnutie vo veci podstatné a právne významné, pričom neuviedol ani, ktoré právne normy aplikoval na zistený skutkový stav. 14. Podľa názoru sťažovateľov z odôvodnenia uznesenia nie je možné (ani len dohadmi) určiť, pod hypotézu ktorej právnej normy podradil krajský súd odvolacie tvrdenie, podľa ktorého žalovaní sťažovat ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 112/2021-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Ľuboša Szigetiho v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti Axis real, spol. s r. o., Bosákova 5/A, Bratislava, IČO 35 851 317, zastúpenej JUDr. Michalom Polákom, advokátom, Pane
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 148/2021-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára, zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky FEKA Trans s. r. o., Pavlovova 2340/3, Poprad, IČO 44 376 855, zastúpenej advokátom JUDr. Viliamom Valcerom, advokátska kancelária, Timon
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 116/2021-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Ľuboša Szigetiho v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej advokátskou kanceláriou OLEXOVA VASILISIN s. r. o., Gorkého 6, Bratislava, v mene ktorej koná konateľka a advokátka JUDr. Zuzana Olexová, LL.M., proti uzn
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 143/2021-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára, zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátkou JUDr. Elenou Ľalíkovou, Podbrezovská 34, Bratislava, proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 5 Co 5/2018 z
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, preto postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04). Splnenie povinnosti odôvodniť rozhodnutie je preto vždy posudzované so zreteľom na konkrétny prípad (porovnaj napríklad Georgidias v. Grécko z 29. 5. 1997, Recueil III/1997). 19. Prvoradým účelom základného práva na zákonného sudcu vyplývajúceho z čl. 48 ods. 1 ústavy, resp. čl. 38 ods. 1 listiny je zabrániť tomu, aby súd, ktorý má konkrétnu ...
Uznesenie: prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava IV, ul. Hanulova 9/A, 840 11 Bratislava 411, ktorý rozhodol o Sťažnosti sťažovateľky... a prikazuje Okresne] prokuratúre... aby vo veci konali. 3. Sťažovateľke... priznáva finančné zadosťučinenie vo výške 15.000 000 eur... 4. Súd priznáva zvolenej advokátke... trovy konania...“ 3 II. Predbežné prerokovanie ústavnej sťažnosti 7. Podstatou ústavnej sťažnosti sťažovateľky je namietané porušenie práv jednoznačne neidentifikovaným „Uznesením prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava IV, ul. Hanulova 9/A, 840 11 Bratislava 411, kt ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 128/2021-102 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Ľuboša Szigetiho v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , zastúpenej advokátkou JUDr. Henrietou Danišovou, Janka Alexyho 7, Bratislava, proti uzneseniu Okresnej prokuratúry Bratislava V č. k. 1 Pn 435/20/1105-6 z
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 124/2021-39 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára (sudca spravodajca) a zo sudcov Jany Laššákovej a Ľuboša Szigetiho v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , zastúpeného Mgr. Martinom Pohovejom, advokátom, Námestie Slobody 10, Bratislava, a Advokátskou kanceláriou Mandzák a spol., s. r. o., Zámo
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasni skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04). 29. Z uvedeného vyplýva, že medzi napadnutým uznesením najvyššieho súdu a základným právom podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a právom podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, ktorých porušenie sťažovateľka namieta, neexistuje taká príčinná súvislosť, na základe ktorej by ústavný súd po prípadnom prijatí ústavnej sťažností na ďalšie konanie reálne mohol dos ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 135/2021-9 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Ľuboša Szigetiho v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa zastúpeného Advokátskou kanceláriou Kadura a spol., Republiky 16, Žilina, IČO 47 251 671, v mene ktorej koná advokát Mgr. Lubomír Kadura, proti postupu
Uznesenie: nadobudlo právoplatnosť 12. mája 2020. II. Argumentácia sťažovateľky 6. Proti napadnutému uzneseniu podala sťažovateľka túto ústavnú sťažnosť, v ktorej argumentuje totožne ako v konaní o sťažnosti pred okresným súdom. Namieta, že okresný súd vec nesprávne právne posúdil, pretože pri určovaní tarifnej hodnoty veci mal vychádzať z výšky zabezpečovanej pohľadávky. V uvedenom postupe vzhliadla porušenie práva na spravodlivý proces a svojho vlastníckeho práva, napadnuté uznesenie považuje za nelogické, svojvoľné a rozporné s platnou právnou úpravou. Poukazuje na primárnu aplikáciu § 9 ods. ...
Odôvodnenie: rozhodnutia napadnutého správnou žalobou poskytuje rozumný výklad aplikovaných noriem, skutkový stav bol dostatočne zistený a námietky sťažovateľky uplatnené v administratívnom konaní riadne vyhodnotené. K námietke, že správne orgány porušili povinnosť rozhodovať v skutkovo rovnakých veciach tak, aby nevznikali neodôvodnené rozdiely, krajský súd uviedol, že je bez významu, pretože správny orgán druhého stupňa sa aj s ňou vyporiadal a zároveň ju sťažovateľka nepodložila žiadnou konkrétnou skutočnosťou. 6. Proti napadnutému rozsudku krajského súdu sťažovateľka využila o ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 137/2021-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Ľuboša Szigetiho v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , proti postupu Okresného súdu Trenčín v konaní vedenom pod sp. zn. 6 Nt 228/2020 takto rozh od ol : Ústavnú sťažnosť odmi e t a
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 129/2021-31 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Ľuboša Szigetiho v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov , , a , , zastúpených ADVOKÁTSKOU KANCELÁRIOU JUDr. Kuric, s. r. o., Dolný Val 11, Žilina, IČO 36 841 200, v mene ktorej koná
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, preto postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04). Splnenie povinnosti odôvodniť rozhodnutie je preto vždy posudzované so zreteľom na konkrétny prípad (porovnaj napríklad Georgidias v. Grécko z 29. 5. 1997, Recueil III/1997). 13. Rozhodovanie o náhrade trov konania je integrálnou súčasťou súdneho konania, a preto všeobecný súd pri poskytovaní súdnej ochrany podľa č ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 131/2021-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Ľuboša Szigetiho v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Tomáš Tomčovčík, s. r. o., Nerudova 14, Košice, IČO 50 001 949, v mene ktorej koná advokát JUDr. Tomáš Tomčovčík, proti
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 136/2021-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Ľuboša Szigetiho v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov , , , , , , , , , , , , zastúpených advokátkou JUDr. Zuzanou Jankoviechovou, M. R. Štefánika 45, Považská Bystrica, proti uzneseni
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 155/2021-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára a zo sudcov Jany Laššákovej a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , t. č. v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody , , zastúpeného advokátom JUDr. Rastislavom Koutunom, advokátska kancelár
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 10/2021-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , zastúpeného Advokátskou kanceláriou Mandzák a spol., s. r. o., Zámocká 5, Bratislava, IČO 35 943 882, v mene ktorej koná advokát JUDr. Michal Mandzák, proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 1 Sžnz 7/2015 z 18. novembra 2020, ktorá je vedená pod
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 8/2021-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľa občianskeho združenia Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, IČO 31 303 862, zastúpeného advokátkou JUDr. Ivetou Rajtákovou, Štúrova 20, Košice, proti postupu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v konaní vedenom pod sp. zn. 5 Sžk 13/2018 a jeho rozsudku z 19. júna 2019 (III.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 9/2021-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. René Hudzovič, s. r. o., Štefánikova trieda 49, Nitra, IČO 36 860 697, v mene ktorej koná jej konateľ a advokát JUDr. René Hudzovič, proti postupu Okresného súdu Nitra v konaní vedenom pod sp. zn. 19 C 68/2009, ktorá je
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 11/2021-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľov , , (Rvp 364/2021), a , , (Rvp 367/2021), oboch zastúpených Advokátskou kanceláriou Mandzák a spol., s. r. o., Zámocká 5, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Michal Mandzák, proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 15/2021-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľov , , (Rvp 364/2021), a , , (Rvp 366/2021), oboch zastúpených Advokátskou kanceláriou Mandzák a spol., s. r. o., Zámocká 5, Bratislava, IČO 35 943 882, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Michal Mandzák, proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 7/2021-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľa , , zastúpeného advokátkou JUDr. Ivetou Rajtákovou, Štúrova 20, Košice, proti postupu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v konaní vedenom pod č. k. 5 Sžk 13/2018 a jeho rozsudku z 19. júna 2019 (III. ÚS 262/2020) a proti postupu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v ko
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 12/2021-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľky obchodnej spoločnosti CONSULTORIO s. r. o., Na Hrebienku 5433/40, Bratislava IČO 46 298 827, zastúpenej advokátskou kanceláriou LEGAL CARTEL s. r. o., Na Hrebienku 5433/40, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Radoslav Kačur, proti uzneseniu Ok
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 105/2021-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára a sudkýň Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Jany Laššákovej v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej advokátkou JUDr. Jolanou Fuchsovou, Štúrova 20, Košice, proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach č. k. 2 Co 37/2020 z
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 110/2021-21 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára (sudca spravodajca), zo sudcu Ivana Fiačana a sudkyne Jany Laššákovej prerokoval námietky zaujatosti sťažovateľky , , , zastúpenej JUDr. Henrietou Danišovou, advokátkou, Janka Alexyho 7, Bratislava, vedené na Ústavnom súde Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 517/2021, vznesené proti sudkyni Ústavného súdu Slovenskej repub
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 16/2021-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach obchodných spoločností Digital Park II, s. r. o., Digital Park II, Eisteinova 25, Bratislava, IČO 51 009 773 (Rvp 212/2021), a Penta Investments, s. r. o., Digital Park II, Eisteinova 25, Bratislava, IČO 47 258 896 (Rvp 216/2021), oboch zastúpených
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 13/2021-7 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna o ústavných sťažnostiach obchodných spoločností Digital Park II, s. r. o., Digital Park II, Eisteinova 25, Bratislava, IČO 51 009 773 (sp. zn. Rvp 212/2021) a Penta Investments, s. r. o., Digital Park II, Eisteinova 25, Bratislava, IČO 47 258 896 (sp. zn. Rvp 213/2021), zastúpených Advokátskou kanceláriou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 109/2021-28 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára a sudcov Ivana Fiačana (sudca spravodajca) a Jany Laššákovej v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o., advokátka kancelária, Havlíčkova 16, Bratislava, IČO 47 244 895, v mene ktorej koná advokát a k
Uznesenie: Krajského súdu v Nitre č. k. 9 Co 81/2019-270 z 12. decembra 2019 zru šu je a vec vra ci a Krajskému súdu v Nitre na ďalšie konanie. 3. Krajský súd v Nitre je p ovi n n ý nahradiť sťažovateľke trovy konania 680,68 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľky do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 4. Vo zvyšnej časti ústavnej sťažnosti n evyh ovu je. 2 O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľky a skutkový stav veci 1. Sťažovateľka sa ústavnými sťažnosťami doručenými ústavnému súdu 4. februára 2020 (sp. z ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. januára 2021 doručená ústavná sťažnosť Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 36 ods. 1 a 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práv podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ď ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 14/2021-7 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna o ústavných sťažnostiach obchodných spoločností Digital Park II, s. r. o., Digital Park II, Eisteinova 25, Bratislava, IČO 51 009 773 (sp. zn. Rvp 212/2021) a Penta Real Estate, s. r. o., Digital Park II, Eisteinova 25, Bratislava, IČO 51 284 502 (sp. zn. Rvp 214/2021), zastúpených Advokátskou kanceláriou Mgr. Marek Benedik, s. r. o., Rudnayovo
Uznesenie: okresného súdu potvrdil Krajský súd v Prešove uznesením č. k. 6 CoE/18/2019-137, v ktorom sa s jeho odôvodnením v celom rozsahu stotožnil. 4. Sťažovateľ následne podal námietky proti exekúcii, o ktorých rozhodol okresný súd napadnutým uznesením tak, že námietky sťažovateľa proti exekúcii aj námietky proti trovám exekúcie zamietol. Okresný súd skonštatoval, že exekučný titul je stále spôsobilým podkladom pre exekúciu, pričom po vzniku exekučného titulu nenastali okolnosti, ktoré by spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo by bránili jeho vymáhateľnosti, alebo by tu boli iné dôv ...
Uznesenie: najvyššieho súdu bolo sťažovateľovi doručené prostredníctvom jeho právneho zástupcu v dovolacom konaní JUDr. Petra Mihályho 9. septembra 2019. II. Argumentácia sťažovateľa 3. Proti všetkým trom rozhodnutiam podal sťažovateľ ústavnú sťažnosť. 4. Vo vzťahu k včasnosti podania ústavnej sťažnosti sťažovateľ uvádza, že napadnuté uznesenie najvyššieho súdu mu nebolo doručené poštou a ani inak a sťažovateľ sa k nemu dostal náhodou po nahliadnutí do súdneho spisu na Okresnom súde Veľký Krtíš 8. septembra 2020 alebo neskôr, keď sa mu reálne dostalo do jeho dispozície. Sťažovateľ ďalej uvádza, ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 106/2021-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára a sudcov Ivana Fiačana (sudca spravodajca) a Jany Laššákovej v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , t. č. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca, proti uzneseniu Okresného súdu Košice II č. k. 1PP/61/2020-42 z 29. septembra 2020 takto rozh od ol :
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 146/2021-20 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľky obchodnej spoločnosti DANAE VISION s. r. o., Dolné Rudiny 29, Žilina, IČO 50 656 015, zastúpenej advokátskou kanceláriou Lexpert s. r. o., Horná 15, Banská Bystrica, IČO 45 976 856, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Roman Dula,
Uznesenie: špecializovaného súdu, na ktoré v napadnutom uznesení najvyšší súd odkázal, navyše odkazuje na pôvodné rozhodnutie špecializovaného súdu o vzatí obvinených do väzby (č. k. 1 Tp 5/2020 zo 17. septembra 2020), ktoré poukazuje aj na uznesenie o vznesení obvinenia, v ktorom vyšetrovateľ veľmi podrobne uvádza dôkaznú situáciu aj k účasti sťažovateľa, kde na piatich stranách cituje podstatné časti výpovedí z augusta 2020. Vo vzťahu k sťažovateľovi pritom najvyšší súd v napadnutom uznesení z tejto výpovede výslovne poukázal na kauzu „“, v ktorej sa mal sťažovateľ angažovať ako pob ...
Uznesenie: krajského súdu bolo sťažovateľovi doručené 4. marca 2020. II. Argumentácia sťažovateľa 4. Sťažovateľ v ústavnej sťažnosti vo vzťahu k namietanému porušeniu jeho práv postupom krajského súdu uviedol, že bolo povinnosťou krajského súdu rozhodnúť v lehote 5 pracovných dní, pričom krajský súd rozhodol v lehote, ktorá bola niekoľkonásobne dlhšia, keďže uznesenie krajského súdu bolo obhajkyni sťažovateľa doručené 7. marca 2020. 5. Sťažovateľ navrhol, aby ústavný súd vyslovil porušenie ním označených práv, priznal finančné zadosťučinenie 500 eur a náhradu trov konania ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 173/2021-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , zastúpenej advokátkou JUDr. Tatianou Polkovou, P. O. BOX D 37, Žilina, proti postupu Okresného súdu Žilina v konaní ved
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 446/2020-41 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o., Havlíčkova 16, Bratislava, proti postupu Okresného s
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 232/2021-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného JUDr. Milanom Ficekom, Žilinská 14, Bratislava proti uzneseniu Okresného súd Bratislava I č. k. 10C/7/2017 z 24. novembra
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 30/2021-71 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov A R A V E R a. s., M. R. Štefánika 26, Trenčín, IČO 00 679 291; AUTOMAX PLUS s. r. o., Sládkovičova 127/632,
Odôvodnenie: napadnutého rozsudku krajského súdu eklektickým prístupom zvýrazňuje len niektoré prvky zisteného skutkového stavu, zatiaľ čo ostatné skutočnosti ponecháva bez povšimnutia a zohľadnenia v úvahe o určení výšky náhrady nemajetkovej ujmy. Obdobne tomu je i v časti právneho posúdenia, keďže rozhodnutiu chýba porovnanie posudzovanej veci s inými prípadmi porušenia práva na ochranu osobnosti. 29. Napadnuté rozhodnutie krajského súdu z hľadiska skutkového vychádza zo zistení o zlom úmysle sťažovateľky, ktorý má byť zrejmý z obsahu odvysielanej relácie, jej reklamy, ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 436/2020-41 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov , , , , , , a , , , zastúpených advokátkou JUDr. Janou Viktóriou Žvachovou, Včelárska 21, Bratisl
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 137/2021-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného JUDr. Petrom Harakálym, advokátom, Mlynská 28, Košice, proti výroku I rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 16 Co
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 235/2021-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátom JUDr. Jánom Vrbom, Námestie slobody 2, Humenné, proti uzneseniu Okresného súdu Ružomberok
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 138/2021-21 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov , , , a , , , zastúpených JUDr. Silviou Turcsányiovou, advokátkou, Košická 56, Bratislava, proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republi
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 131/2021-9 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného Čibrik & Blazsek advokátskou kanceláriou s. r. o., Hlavná 14, Šaľa, IČO 46 255 010, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Rudolf Bl
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 4 Ndc 4/2020 z 31. marca 2020 zru šu je a ve c v raci a Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky j e p ovi n n ý nahradiť sťažovateľovi trovy konania v sume 571,63 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľa a skutkový stav veci 1. Sťažovateľ sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 20. mája 2020 domáha vyslovenia porušenia svojho ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 156/2021-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej advokátskou kanceláriou AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s. r. o., Kmeťova 26, Košice, IČO 47 237 406, v mene k
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 229/2021-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , t. č. Ústav na výkon trestu odňatia slobody , , proti rozsudku Okresného súdu Nové Zámky č. k. 7P/5/2017-82 zo 7. decembra 2017 a proti rozsudku Krajského súdu v Nitre č.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 224/2021-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej JUDr. Ľubou Berezňaninovou, PhD., advokátkou, Hlavná 45, Prešov, proti postupu a rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04). Splnenie povinnosti odôvodniť rozhodnutie je pritom vždy posudzované so zreteľom na konkrétny prípad (obdobne pozri aj judikatúru ESĽP Ruiz Torija 8 c. Španielsko z 9. 12. 1994, séria A, č. 303A, s. 12, bod 29; Hiro Balani c. Španielsko z 9. 12. 1994, séria A, č. 303B; Georgiadis c. Grécko z 29. 5. 1997; Higgins c. Francúzs ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 143/2021-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť sťažovateľky , zastúpenej JUDr. Renátou Smajdovou, advokátkou, Floriánska 16, Košice, proti postupu Najvyššieho súdu Slovenskej r
Odôvodnenie: návrhu je pritom podľa § 43 ods. 1 zákona o ústavnom súde zákonom danou podmienkou konania pred ústavným súdom. V tejto súvislosti ústavný súd už opakovane konštatoval, že zo vzájomnej väzby medzi relevantnými ustanoveniami zákona o ústavnom súde (§ 43 ods. 1 a § 123 ods. 1) vyplýva, že sťažovateľ musí označiť základné práva a slobody, vyslovenia porušenia ktorých sa domáha, nielen označením príslušných článkov ústavy, ale musí ich konkretizovať aj skutkovo (m. m. IV. ÚS 124/08, IV. ÚS 146/08), t. j. uviesť, z akých dôvodov malo dôjsť k ich porušeniu a navrhnúť v tejto súv ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 158/2021-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky Benrealis s. r. o., Mudroňova 71, Bratislava, IČO 36 673 439, zastúpenej advokátskou kanceláriou LEGATE, s. r. o., Dvořákovo nábrežie 8/A, Bratislava,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 144/2021-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , zastúpeného JUDr. Jindřichom Stoszekom, advokátom, Černyševského 26, Bratislava, proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 230/2021-5 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o žiadosti sťažovateľa , , , na ustanovenie advokáta takto rozh od ol : 1. Ústavnú sťažnosť o d m i e t a. 2. Žiadosti o ustanovenie právneho zástupcu v konaní vedenom pred Ústavným súdom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 25/2021-44 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu (sudca spravodajca) a zo sudcov Miroslava Duriša a Ladislava Duditša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o., advokátskou kanceláriou, Havlíčkova 16, Bratislava, IČO 47 24
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 238/2021-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej advokátkou JUDr. Ivetou Rajtákovou, Štúrova 20, Košice, proti uzneseniu Okresnej prokuratúry Košice I č. k. 2Pv/66/19
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 237/2021-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej advokátkou JUDr. Ivetou Rajtákovou, Štúrova 20, Košice, proti uzneseniu Okresnej prokuratúry Košice I č. k. 2Pv/66/19/8802
Odôvodnenie: : I. Ústavné sťažnosti sťažovateľky 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 1. februára 2021 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti Digital Park II, s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava, IČO 51 009 773 (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia jej základného práva na ochranu súkromia podľa čl. 16 ods. 1 a čl. 19 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na ochranu majetku podľa čl. 20 ods. 1 ústavy, práva na pokojné užívanie majetku podľa čl. 1 Dodatkového protokolu ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 65/2021-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Miroslava Duriša a Ladislava Duditša (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , proti postupu Krajského súdu v Nitre v konaní vedenom pod sp. zn. 4 Ntok 1/2020 a postupu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v konaní vedenom pod
Odôvodnenie: rozhodnutí správnych súdov nie je súčasťou rozhodnutí správnych orgánov. Kasačný súd v rámci svojej prieskumnej aktivity „len“ reagoval na kasačné námietky sťažovateľa a jeho úvahy o tom, prečo považuje napádaný postup a rozhodnutie za správne nemožno hodnotiť ako dopĺňanie odôvodnenia rozhodnutia správneho orgánu a tobôž nie ako prekročenie jemu zverených kompetencií. Práve naopak, je povinnosťou kasačného súdu riadne zdôvodniť svoj právny záver aj s uvedením konkrétnych úvah, ktoré ho k nemu viedli, a táto povinnosť koreluje s garanciami práva na spravodlivý proces. 24. Ústavný súd dospe ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 154/2021-25 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov , , , , a , , , zastúpených JUDr. Richardom Kovalčíkom, advokátom, Rázusova 1, Košice, proti postupu Krajského súdu v Košiciach v konaní
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04). 5 19. V kontexte požiadaviek riadneho odôvodnenia rozhodnutia všeobecného súdu ako súčasti práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru ústavný súd zdôrazňuje, že ani judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva nevyžaduje, aby v odôvodnení rozhodnutia bola daná odpoveď na každý argument strany. Ak však ide o arg ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 145/2021-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť sťažovateľa , proti uzneseniu Okresnej prokuratúry Piešťany č. k. 1 Pn 262/20/2204-13 z 19. novembra 2020 a takto rozh od ol : 1.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 132/2021-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného Mgr. Igorom Cibulom, advokátom, Hrabový chodník 4, Bratislava, proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 1 To 116/2016 z 25. j
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 134/2021-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , , zastúpeného advokátom JUDr. Ľudovítom Štanglovičom, Jarmočná 2264/3, Šaľa, proti rozsudku Okresného súdu Galanta č. k. 3 T 188/2014 z 11
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 148/2021-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky zastúpenej JUDr. Andreou Kůs Považanovou, advokátkou, Elišky Peškovej 15, Praha, Česká republika, proti uzneseniu Krajského súdu
Odôvodnenie: napadnutého rozsudku okresného súdu, ako aj rozsudku krajského súdu (ktoré ústavný súd posudzuje vo vzájomnom prepojení a súvise) nenesie znaky extrémneho vybočenia zo štandardov uplatňovaných v rozhodovacej činnosti všeobecných súdov a argumentácia okresného súdu a tiež aj krajského súdu je akceptovateľná a v nijakom prípade ju nie je možné označiť za arbitrárnu. Okresný súd dospel k záveru, že žalobcovia utrpeli nemajetkovú ujmu a nárok na jej náhradu subsumoval pod príslušné ustanovenie zákona o ochrane spotrebiteľa. Sťažovateľkou naznačen ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 157/2021-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti DEVELOP GROUP a. s., Nobelova 34, Bratislava, IČO 44 174 764, zastúpenej advokátskou kanceláriou Advokáti
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 141/2021-61 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , zastúpenej advokátkou JUDr. Henrietou Danišovou, Janka Alexyho 7, Bratislava, proti uzneseniu Okresnej prokuratúry Bratislava IV č. k. 1 Pn 207/20
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 149/2021-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , , zastúpeného Advokátskou kanceláriou Hopferova s. r. o., Bajzova 2, Košice, IČO 47 254 220, v mene ktorej koná konateľka a advokátka JUDr.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 2/2021-31 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej spoločnosťou Advokátska kancelária VOZÁR s. r. o., Trenčianska 56/D, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Martin Vozár,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 94/2021-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátkou JUDr. Kristínou Jošthovou, M. R. Štefánika 10, Žilina, proti postupu Krajského súdu v Žiline v konaní vedeno
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 90/2021-9 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov , , , , , , , , , a , , , zastúpených advokátskou kanceláriou BIZOŇ & PARTNERS, s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 25, Bratislava, v mene ktorej kon
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 101/2021-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného JUDr. Milošom Gerom, advokátom, Štefánikova 217/1, Bytča, proti postupu a rozsudku Okresného súdu Považská Bystrica
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 103/2021-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti SPOL AGRO POČÚVADLO, s. r. o., Ludanská 7, Levice, IČO 36 036 102, zastúpenej JUDr. Ondrejom Mészárosom, advokátom, Brezová 10, Želiezovce,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 104/2021-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej JUDr. Darinou Solárovou, advokátkou, Škultétyho 3, Košice, proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 9 Cdo 31/2020 z 24. júna 202
Odôvodnenie: návrhu je pritom podľa § 43 ods. 1 zákona o ústavnom súde zákonom danou podmienkou konania pred ústavným súdom. V tejto súvislosti ústavný súd už opakovane konštatoval, že zo vzájomnej väzby medzi relevantnými ustanoveniami zákona o ústavnom súde (§ 43 ods. 1 a § 123 ods. 1) vyplýva, že sťažovateľ musí označiť základné práva a slobody, vyslovenia porušenia ktorých sa domáha, nielen označením príslušných článkov ústavy, ale musí ich konkretizovať aj skutkovo (m. m. IV. ÚS 124/08, IV. ÚS 146/08), t. j. uviesť, z akých dôvodov malo dôjsť k ich porušeniu, a navrhnúť v tejto súvislost ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 309/2020-67 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a Ladislava Duditša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej advokátskou kanceláriou MAPLE & FISH s. r. o., Dunajská 15/A, Bratislava, IČO 36 718 432, v mene ktor
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 121/2021-56 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o., advokátskou kanceláriou, Havlíčkova 16, Bratislava, v mene ktorej koná advokát JUDr
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 222/2021-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského o vyhlásení zaujatosti sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky Ľuboša Szigetiho v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , zastúpenej advokátom JUDr. Martinom Bezákom, PhD.,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 212/2021-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky zastúpenej OLEXOVA VASILIŠIN s. r. o. Gorkého 6, Bratislava, proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava II č. k. 23Cb/30/2018 zo 16.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 114/2021-28 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a Ladislava Duditša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej advokátskou kanceláriou AK Balara, s. r. o., Košická 56, Bratislava, IČO 36 858 528, v mene ktorej koná konateľ a advokát Mgr. M
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 355/2018-68 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov , , a , zastúpených advokátom JUDr. Matúšom Hribom, Na Hradbách 5, Bardejov, proti rozsudku Krajského
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka konania na spravodlivý proces (m. m. IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04). 15. Z pohľadu sťažovateľom už načrtnutých námietok skutkového a právneho charakteru týkajúcich sa napadnutého uznesenia sa ústavný súd zameral primárne na tie časti jeho odôvodnenia, v ktorých sa najvyšší súd zaoberal nenaplnením dovolacieho dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. i) Trestného poriadku, pričom najvyšší súd v odôvodnení najprv ...
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia a priebeh konania po prijatí sťažností na ďalšie konanie 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. III. ÚS 321/2020-24 z 19. augusta 2020 prijal na ďalšie konanie ústavné sťažnosti obchodnej spoločnosti AXPEL MADE s. r. o., Hasičský 913/26 Hrabůvka-Ostrava, Česká republika (ďalej len „sťažovateľka 1“), a obchodnej spoločnosti TECHNOPACK- SLOVAKIA, s. r. o., Neresnícka cesta 48, Zvolen (ďalej len „sťažovateľka 2“ ; ďalej spolu aj „sťažovateľky“), vo veci namietaného porušenia ich zákla ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 200/2021-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej JUDr. Andrejom Garom, advokátom, Štefánikova 14, Bratislava, proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 2 Cdo 54/2019 z
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 203/2021-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov , , , , , , a , , , zastupených advokátom JUDr. Martinom Babjakom, Kováčska 40, Košice, proti postupu Okresného súdu Košice II vedenej pod sp. zn. 34Cb/87/
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 183/2020-35 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Miroslava Duriša a Ladislava Duditša (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , zastúpenej advokátom JUDr. Mgr. Štefanom Buchom, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, Žilina, proti uzneseniu Okresné
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 645/2020-33 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátom JUDr. Mgr. Mariánom Kropajom, PhD., Mudroňova 7356/51, Piešťany, postupom Okresn
Odôvodnenie: : I. Sťažnostná argumentácia a priebeh konania po prijatí sťažnosti na ďalšie konanie 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) uznesením č. k. III. ÚS 148/2020-32 z 15. apríla 2020 prijal na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej le ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 20/2021-29 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátom prof. JUDr. Jánom Klučkom, CSc., Ku Potoku 4, Košice, proti postupu Okresného súdu Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 613/2020-28 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Miroslava Duriša a Ladislava Duditša (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov , zastúpených Advokátskou kanceláriou JUDr. Almáši Gabriel, spol. s r. o., Šumavská 3, Bratislava, IČO 36 856 592, v m
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 22. februára 2019 doručená ústavná sťažnosť , 2 (ďalej len „sťažovateľ“), pre namietané porušenie jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) v spojení s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2 a čl. 152 ods. 4 ústavy a jeho práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Krajského súdu v Prešove (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 468/2020-25 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátkou Mgr. Alicou Mendlovou, Riečna 2, Bratislava, proti postupu Okresného súdu Piešťany v konaní vedeno
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav veci a argumentácia sťažovateľa 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 26. februára 2020 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľa vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej 2 republiky (ďalej len „ústava“), práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), práv podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 a 4 ústavy uznesením ...
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a namietané porušenie základných práv, resp. práv 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 27. augusta 2020 doručená ústavná sťažnosť , 2 (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom JUDr. Pavlom Gráčikom, ktorou namietal porušenie svojich základných práv podľa čl. 17 ods. 2 a 5, čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv podľa čl. 5 ods. 3 a 4 a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Krajského súdu v N ...
Uznesenie: Okresného súdu Rimavská Sobota bolo neskôr zrušené, vyplatený výťažok z dražby sa už do dispozície exekútora nedostal a následne bolo exekučné konanie zastavené z dôvodu vyhlásenia konkurzu na majetok povinného a vyplatený výťažok z exekúcie nebol súčasťou konkurznej podstaty. Sťažovateľka (ako právna nástupkyňa) sa v spore vedenom na Okresnom súde Žiar nad Hronom (ďalej len „okresný súd“) domáhala proti žalovanej Slovenskej republike (ďalej aj „žalovaná“) náhrady škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom v zmysle zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsob ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 123/2021-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti , zastúpenej advokátskou kanceláriou LEGAL PROFESSIONALS, s. r. o., Sartorisova 12, Bratislava, IČO 36 857 998, v
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 219/2021-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Robera Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského o oznámení zaujatosti sudkyne Ústavného súdu Slovenskej republiky Jany Laššákovej v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , zastúpeného advokátom JUDr. Františkom Vavráčom, Horná 106/51, Ba
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a námietka zaujatosti 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) vedie pod sp. zn. Rvp 295/2021 konanie o ústavnej sťažnosti , , (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov 2 podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Okresného súdu Prievidza (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 6 C 98/20 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 282/2020-54 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti A&A – Kameničná, s. r. o., IČO 47 775 408, Balvany 214, Kameničná, zastúpenej advokátom JUDr. Ivanom Jánošíkom, Klincová 35, Bratisl
Uznesenie: vyššej súdnej úradníčky zmenil tak, že žalobkyni uložil povinnosť zaplatiť sťažovateľke náhradu trov konania v sume 551,21 eur. Z odôvodnenia uznesenia vyplýva, že okresný súd vyhodnotil predmet sporu ako peniazmi neoceniteľný, a preto pri vyčísľovaní náhrady trov konania vychádzal z § 11 ods. 1 písm. a) vyhlášky. V tomto smere konštatoval, že právo na vrátenie daru nie je možné vyjadriť peniazmi, pretože toto právo nemožno stotožňovať s vlastníckym právom, a teda nemožno ani pri vyčísľovaní trov právneho zastúpenia vychádzať z hodnoty nehnuteľností, ktoré boli predmetom darovania. Svoj ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 129/2021-26 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť sťažovateľky obchodnej spoločnosti LiNi s. r. o., Moravský Svätý Ján 7, IČO 47 574 101, zastúpenej URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANS
Odôvodnenie: ústavnej sťažnosti je podstatnou (osobitnou) náležitosťou ústavnej sťažnosti a od jeho kvality sa v podstate odvíja možnosť prieskumu ústavného súdu. Dôvody ústavnej sťažnosti musia korešpondovať s jednotlivými namietanými porušeniami základných práv alebo slobôd. Z tohto dôvodu ústavná sťažnosť v tejto časti nespĺňa všeobecnú zákonom predpísanú náležitosť odôvodnenia návrhu podľa § 43 ods. 1 zákona o ústavnom súde a osobitnú náležitosť ústavnej sťažnosti ustanovenú v § 123 ods. 1 písm. d) zákona o ústavnom súde. 11. Sťažovateľka v petite ústavnej sťažnosti namietala aj poruše ...
Odôvodnenie: sťažnosti za sťažovateľa podal na poštovú prepravu 17. decembra 2020 a na poštu v Banskej Bystrici bolo doručené 21. decembra 2020. Z príloh sťažovateľa vyplýva, že doplnenie bolo doručené na poštu v Banskej Bystrici 21. decembra 2020 o 5.38 h a vydané bolo o 13.00 h. Poštu pritom zamestnanec špecializovaného súdu bežne preberá na pošte v ranných hodinách a okolo 8.15 h už zvykne prevzatú poštu doručiť do budovy súdu. Tá sa následne spracúva, čo trvá približne do 10.00 h. Keďže pojednávanie najvyššieho súdu začalo o 10.00 h, doplnenie dôvodov sťažovateľa nebolo k dispozíci ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 125/2021-44 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Miroslava Duriša a Ladislava Duditša (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť sťažovateľa , zastúpeného URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o., advokátskou kanceláriou, Havlíčkova 16, Bratislava, IČO 47 244 895, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Ondrej Urban, MBA, pod
Odôvodnenie: napadnutého rozsudku je podľa jeho názoru dostatočné, a preto nemôžu obstáť námietky sťažovateľa o arbitrárnosti, formalizme alebo svojvoľnosti jeho záverov. Krajský súd preto považuje ústavnú sťažnosť za nedôvodnú a netrvá na ústnom prerokovaní veci. III.2. Vyjadrenie zúčastnenej osoby: 12. Zúčastnená osoba uviedla, že v konaní pred Okresným súdom Prešov bol sťažovateľ žalovaný dôvodne a súdnemu sporu sa mohol vyhnúť dobrovoľnou úhradou požadovanej náhrady škody. V spore o zaplatenie náhrady škody z titulu náhrady vlastných trov konania iniciovaného sťažovateľom krajský s ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 348/2020-37 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti , , , zastúpeného advokátkou JUDr. Emíliou Korčekovou, Malacká cesta 5680/2B, Pezinok, proti postupu Okresného súdu Pezinok v konaní vedenom pod s
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 26/2021-36 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu (sudca spravodajca) a zo sudcov Miroslava Duriša a Ladislava Duditša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. Jana Uhrinová s. r. o., Bezručova 1, Bratislava, IČO 52 424 9
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 122/2021-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , zastúpeného advokátom JUDr. Viktorom Mlynekom, Štúrova 43, Nitra, proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 5 Cdo 115/201
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 112/2021-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , (pr. 72/4C1), proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave č. k. 3 Tos 83/2020-84 z 19. mája 2020 takto rozh od ol : 1. Ústavnú sť
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 199/2021-24 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného Mgr. Milanom Vallom, advokátom, Vajnorská 43, Bratislava, proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 4 Co 285/2016 z 24. mája 2017
Uznesenie: Okresného súdu Bratislava V č. k. 1Pu/36/2018-7 z 28. marca 2018 zru šu je. 3. Sťažovateľke p ri zn áva finančné zadosťučinenie 2 500 eur, ktoré je jej Okresný súd Bratislava V p ovi n ný zaplatiť do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 4. Okresný súd Bratislava V je p ovi n n ý nahradiť sťažovateľke trovy konania 513,04 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľky do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 5. Ústavnej sťažnosti vo zvyšnej časti n evyh ovu je. O d ôvod n eni e: I. 1. Sťažovateľka sa ústavnou sťažnosťou doruče ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 221/2021-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej advokátom JUDr. Ladislavom Š
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie napadnutých rozhodnutí a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) bola 9. apríla 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základného práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe podľa čl. 39 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 2 ústavy postupom Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 10 Sd 97/2014 (ďalej len „napadnuté konanie ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 214/2021-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľov , , t. č. v Ústave na výkon väzby , a , , t. č. Ústav na výkon väzby , obaja zastúpení advokátom JUDr. Pavlom Gráčikom, Farská 40, Nitra, proti uzneseniu N
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 116/2021-24 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátskou kanceláriou URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o., advokátska kancelária, Havlíčkova 16, Bratislava, IČO 47 244
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 211/2021-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , Ústav na výkon trestu odňatia slobody, , proti postupu v konaní vedenom na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 2T/134/2013 takto roz hod ol : 1. Ústa
Uznesenie: prokurátorky Okresnej prokuratúry Bratislava IV... číslo 1 Pn 575/20/1104-8 zo dňa 16.decembra 2020 a Uznesenie povereného príslušníka Policajného zboru, Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava IV, Obvodné oddelenie – Dúbravka... zo dňa 03.11.2020 a prikazuje Okresnej prokuratúre Bratislava IV... a Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru Bratislava IV... aby vo veci konali. 3. Sťažovateľke ... Ústavný súd Slovenskej republiky priznáva finančné zadosťučinenie vo výške 30.000 000,- eur... ktoré je povinná Okresná prokuratúra Bratislava IV... zaplati ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 209/2021-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátom JUDr. Jindřichom Stoszekom, Černyševského 26, Bratislava, proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 2Cdo/297/2
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 215/2021-13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. marca 2021 v senáte zloženom z predsedu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti , , zastúpenej JUDr. Ivom Babjakom,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 201/2021-43 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov , , a , , obaja , zastúpených JUDr. Jánom Floriánom Gajniakom, advokátom, Šafárikovo námestie 2, Bratislava, proti postupu Okresného súdu Bratislava IV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 105/2021-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov , , , a , , , zastúpených Advokátskou kanceláriou Prachová & Partners, s. r. o., Pribinova 20, Bratislava, IČO 50 491 300, v mene
Uznesenie: špecializovaného trestného súdu bolo potvrdené uznesením najvyššieho súdu č. k. 4 Tost 24/2020 zo 4. júna 2020. Väzba sťažovateľa začala plynúť 15. mája 2020. 3. Sťažovateľ podal žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu s odôvodnením, že neexistuje reálny dôvod na jej zachovanie. Uznesením špecializovaného trestného súdu č. k. 2 Tp 10/2020 zo 17. augusta 2020 bola žiadosť sťažovateľa zamietnutá, zároveň súd rozhodol o tom, že väzbu sťažovateľa dohľadom probačného a mediačného úradníka nenahrádza a peňažnú záruku ako náhradu za väzbu neprijíma. Sťažovateľ podal proti u ...
Odôvodnenie: dovolaním napadnutého rozsudku odvolacieho súdu má podľa názoru dovolacieho súdu všetky zákonom vyžadované náležitosti v zmysle § 393 CSP (bod 9 odôvodnenia). Dovolací súd skonštatoval, že dovolanie sťažovateľa uplatnené podľa § 420 písm. f) CSP nie je dôvodné. 26. Ústavný súd v súvislosti s dovolacou námietkou sťažovateľa podľa § 420 písm. f) CSP uzatvára, že v posudzovanej veci nezistil, že by napadnutým rozhodnutím najvyššieho súdu došlo k porušeniu označených práv sťažovateľa. Z napadnutého rozhodnutia vyplýva, že najvyšší súd sa vysporiadal 6 s podstatnými námietkami sťažovateľa. Z odôvodn ...
Odôvodnenie: ústavnej sťažnosti týkajúce sa napadnutého uznesenia najvyššieho súdu, ktorým, ako to z petitu ústavnej sťažnosti vyplýva, taktiež malo dôjsť k porušeniu sťažovateľkou označených práv, obsahuje len konštatovanie, že ho sťažovateľka navrhuje zrušiť, lebo „zostalo osamotené, strácalo by rozumný zmysel a odporovalo by to princípu právnej istoty.“. 3 III. Predbežné prerokovanie ústavnej sťažnosti 6. Predmetom ústavnej sťažnosti je tvrdenie sťažovateľky o porušení jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a podľa čl. 36 ods. 1 listiny, ako aj práva na ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 118/2021-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 9 Sk 16/2020 z 30. septembra 2020 takto rozh od ol : Ústavnú sťažnosť odmi e t
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 198/2021-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , proti rozsudku Okresného súdu Komárno č. k. 3T/54/2018 zo 4. septembra 2018 a uzneseniu Krajského súdu v Nitre č. k. 4To/8/2019
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 111/2021-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , proti rozsudku Okresného súdu Malacky č. k. 5 C 401/2008-249 z 2. októbra 2012, rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 5 Co 108/
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 58/2020-64 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , t. č. v Ústave na výkon väzby , zastúpeného ADVOKÁTSKOU KANCELÁRIOU Lukáš Michaľov, s. r. o., Thu
Odôvodnenie: napadnutého uznesenia v tomto smere ústavný súd považuje za dostatočné, zrozumiteľné, pričom právne závery krajského súdu nie sú arbitrárne. 44. K namietanému porušeniu čl. 13 ods. 4 ústavy napadnutým uznesením je potrebné uviesť, že označený článok ústavy neupravuje základné právo a slobodu, ktorých ochrany by bolo možné domáhať sa samostatne v konaní podľa čl. 127 ústavy. 45. Ústavný súd v tomto kontexte podotýka, že ústava nepredpokladá prieskum ústavných princípov a zásad podľa tých článkov ústavy v konaní o ústavnej sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 ústavy, ktorých ...
Odôvodnenie: : I. 1. Sťažovateľka sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavného súdu 19. januára 2021 domáha vyslovenia porušenia svojich základných práv podľa čl. 46, čl. 48 ods. 2 a čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len ,,dohovor“) napadnutým uznesením krajského súdu, ktorým potvrdil napadnuté uznesenie okresného súdu o čiastočnom zastavení exekúcie. Sťažovateľka sa okrem vyslovenia porušenia svojich základných práv domáha zrušenia napadnutých rozhodnutí a náhrady trov konania. II. 2. Sťažovate ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 126/2021-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Miroslava Duriša a Ladislava Duditša (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , zastúpenej JUDr. Martinom Olosom, advokátom, Karola Kašjaka 1, Rajecké Teplice, proti uzneseniu Okresného riaditeľstva Policajného zboru Brati
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 19/2021-26 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , proti postupu Okresného súdu Bratislava I v konaní vedenom pod sp. zn. 25 C 123/2007, rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 5 Co 83/201
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 400/2019-64 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti , , , zastúpenej RR Legal Corp., s. r. o., Humenské námestie 4, Bratislava, proti uzneseniu Okresného súdu Košice I č. k. 3

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, podmienky na disparitu podielov pri vyporiadaní BSM, rozdielnosť podielov manželov pri vyporiadaní spoločnej veci
Právna veta: Znenie § 150 Obč. zák. nevylučuje, aby súd vyjadril rozdielnosť podielov manželov pri vyporiadaní spoločnej veci prihliadajúc na to, ako sa každý z manželov zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločnej veci, a to tak, že vec prikáže do vlastníctva tomu z manželov, ktorý sa o nadobudnutie a udržanie spoločnej veci zaslúžil výlučne, resp. v prevažnej miere, bez toho, aby mu uložil povinnosť, aby druhému z manželov, ktorý sa o jeho nadobudnutie a udržanie nezaslúžil, na vyrovnanie podielu zaplatil určitú finančnú čiastku. Zákon explicitne neupravuje spôsob nerovného vyporiadania a disparita môže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, zásada ne ultra petitum, viazanosť súdu návrhmi účastníkov konania, možnosť súdu prekročiť návrhy účastníkov
Právna veta: Pre úplnosť odvolací súd dodáva, že hoci matka vo svojom návrhu požadovala určiť výživné vo výške 300 eur mesačne, otec navrhoval určiť výživné vo výške 150 eur mesačne. Rozhodnutím odvolacieho súdu vo vzťahu k výške výživného (na sumu 320 eur) došlo (sledujúc najlepší záujem maloletého dieťaťa na výživné potrebné na krytie jeho odôvodnených potrieb v súlade s možnosťami a schopnosťami jeho rodičov a jeho nárok podieľať sa na životnej úrovni jeho rodičov) k prekročeniu návrhu matky prisúdením viac, než čoho sa domáhala. Súd je v zásade viazaný návrhom, čo znamená, že ho nemôže prekročiť a pris ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: príspevok uznanému športu, aktívny športovec, účasť v súťaži
Právna veta: Ambíciou autorov článku je na podklade uvedených príkladov a analýzy verejne dostupných údajov určitým spôsobom až vyprovokovať diskusiu na systémové zjednotenie a najmä systémovo jednotnú aplikáciu pravidiel a pohľadu na verejný záujem v športe a na nástroj samotného primárneho cieľa podpory štátu (financovanie športu mládeže cez príspevok uznanému športu), ktorým je čo najväčšia množina pravidelne športujúcej mládeže. To všetko súčasne bez zámeru nejako osobitne a zvlášť poukázať iba na národné športové zväzy, ktorých analýza dát sa objavuje v tomto článku a že by sa zistenia, na ktoré je po ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
MENU