Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Odôvodnenie: Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením, sp. zn. 4Ntc/5/2019, z 11. marca 2021 podľa § 66 ods. 1 písm. a), písm. b), ods. 2, ods. 3 Trestného zákona, § 18 ods. 1 zákona č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii, zamietol návrh odsúdeného B. R. na podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený: rozsudkom Okresného súdu Plzeň - mesto, sp. zn. 1T/34/2017, zo 17. októbra 2017, v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Plzni, sp. zn. 6To/529/2017, z 26. marca 2018, uznaným na území Slo ...
Odôvodnenie: Okresný súd Košice II (ďalej len „okresný súd“ alebo „prvostupňový súd“) uznesením z 11. júna 2020, sp. zn. 6Nt/16/2020 podľa § 73 ods. 1 Trestného zákona (ďalej len „Tr. zák.“) a § 74 ods. 2 Tr. zák. na základe návrhu prokurátora Okresnej prokuratúry Košice II (podanie z 29. apríla 2020, doručené prvostupňovému súdu 30. apríla 2020, č. l. 1 súdneho spisu) uložil Q. E. ochranné psychiatrické liečenie ústavnou formou. Proti uzneseniu prvostupňového súdu podal Q. E. sťažnosť priamo na verejnom zasadnutí do zápisnice o verejnom zasadnutí, ktorú následne odôvodnil písomným podaním, spísaným prostredn ...
Odôvodnenie: 1. Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd") bola dňa 15. apríla 2021 doručená námietka zaujatosti žalobkyne (podpísanej predsedom predstavenstva žalobcu RNDr. Petrom Talánom a podpredsedom predstavenstva žalobcu Ing. Pavlom Fialom zo dňa 12. apríla 2021, týkajúca sa dovolacieho konania vedeného na tomto súde pod sp. zn. 8Cdo/28/2017, voči predsedníčke senátu 8C JUDr. Jane Bajánkovej. V nej sa namieta, že predsedovi predstavenstva žalobcu, bolo dňa 8.4.2021 doručené anonymné podanie, odhaľujúce utajené blízke vzťahy medzi právnym zástupcom žalovaného JUDr. Tomášom Borecom a ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Banská Bystrica (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 25. januára 2019 č. k. 37 P 21/2017 - 830 v spojení s opravným uznesením z 22. augusta 2019 č. k. 37 P 21/2017 - 1005 I. zamietol návrh otca na zverenie maloletého dieťaťa do jeho osobnej starostlivosti a určenia vyživovacej povinnosti matke, resp. zverenia maloletého dieťaťa do striedavej starostlivosti oboch rodičov bez určenia výživného; II. zveril maloleté dieťa do osobnej starostlivosti matky, pričom oprávnenie maloletého zastupovať a spravovať jeho majetok v bežných veciach majú obaja rodičia; ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice II (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 12. septembra 2019 č. k. 42 Csp 55/2019 - 73 zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala proti žalovanej zaplatenia sumy 152,02 eur s úrokom z omeškania vo výške 9,5 % ročne od 16. decembra 2006 do zaplatenia; rozhodol tiež o nároku na náhradu trov konania. V odôvodnení svojho rozhodnutia s poukazom na § 1 ods. 1, § 2 písm. a/, b/, § 4 ods. 1 zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch v znení účinnom v čase uzavretia zmluvy (ďalej len „zákon č. 258/2001 Z.z.“), § 54a, § 100 ods. 1, § 101 zákon ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca 1/ sa žalobou voči žalovanej domáhal zaplatenia sumy 1 031,76 eur titulom zľavy z ceny zájazdu vo výške 851,76 eur, pozostávajúcej zo zľavy vo výške 563,94 eur (za dve osoby) a za dva dni strávené sťahovaním medzi hotelmi v plnej výške 288,72 eur (za dve osoby) a titulom nemajetkovej ujmy, tzv. „straty radosti z dovolenky“ 180,- eur (za dve osoby), úrok z omeškania si uplatnil po doručení odpovede žalovanej na reklamáciu. Žalobkyňa 2/ sa žalobou voči žalovanej domáhala zaplatenia sumy 962,457 eur titulom zľavy z ceny zájazdu 782,47 eur, pozostávajúcej zo zľavy vo výške 499,20 eur (za d ...
Odôvodnenie: Okresná prokurátorka Okresnej prokuratúry Topoľčany podala 22. januára 2014 pod sp. zn. Pv 366/2011/4406 Okresnému súdu Topoľčany obžalobu na obvineného W. B. pre spáchanie zločinu neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1, ods. 4 Trestného zákona v znení zákona č. 313/2011 Z. z. účinného do 30. septembra 2012 (ďalej len "Trestný zákon"), ktorého sa mal dopustiť na tom skutkovom základe, že ako konateľ spoločnosti K. A. P..D..G.. so sídlom A., L.. D.. Š. XXXX/XX, IČO: XX XXX XXX, IČ DPH: P. XXXXXXXXXX, podal dňa 8. februára 2011 Daňovému úradu Topoľčany dodatočne daňové priznanie k dani z ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Košiciach (ďalej tiež „krajský súd") rozsudkom z 25. januára 2021, sp. zn. 4Ntc/44/2020 rozhodol tak, že podľa § 15 ods. 1, § 17 ods. 1 zákona číslo 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona číslo 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov uznal vo výroku o vine a vo výroku o treste odňatia slobody rozsudok Krajského súdu v Prahe, Česká republika, sp. zn. 5T/38/2016 zo 7. marca 2017, právoplatného 31. októbra 2017, v spojení s rozsudkom Vrchného súdu v Pr ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Rimavská Sobota z 15. decembra 2016, sp. zn. 4T/102/2016, bol obvinený Y. E. uznaný za vinného zo spáchania prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona, a to na tom skutkovom základe, že od presne nezistenej doby v roku 2012 do 15. marca 2016 v Q., na R. ulici v garáži pri rodinnom dome č. XXX a následne aj v rodinnom dome na ulici V.. W. č. XXX, sa vyhrážal svojej družke R. Z., ponižoval ju nadávkami, vyhrážal sa jej zabitím, presne nezisteného dňa v septembri 2015 jej priložil ku krku kuchynský nôž a kričal, že keď nebude je ...
Odôvodnenie: Okresný súd Komárno (ďalej len „okresný súd") rozsudkom z 20. októbra 2016, sp. zn. 11T/66/2014, uznal obvineného T. W. vinným zo zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. d) Tr. zák. v spojení s § 138 písm. b), j) Tr. zák. na tam uvedenom skutkovom základe. Za to okresný súd obvineného odsúdil podľa § 208 ods. 2 Tr. zák. v spojení s § 38 ods. 2, ods. 5 Tr. zák. na trest odňatia slobody vo výmere 11 rokov. Podľa § 48 ods. 2 písm. b) Tr. zák. ho na výkon trestu odňatia slobody zaradil do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia. Podľa § 7 ...
Odôvodnenie: Okresný súd Trebišov trestným rozkazom z 10. augusta 2016, sp. zn. 1T/29/2016, podľa § 353 ods. 1 Trestného poriadku uznal obvineného vinným podľa § 212 ods. 1, ods. 3 písm. b) Trestného zákona z prečinu krádeže na tom skutkovom základe, že dňa 13.6.2016, v čase okolo 19.00 hod., došiel do areálu autoservisu Š. O. v A., na ul. G.. A.. R. Q. M. XXXX, kde prišiel k plastovým dverám vedúcim do kancelárie autoservisu, ktoré boli zatvorené, ale neuzamknuté, tieto otvoril a tak sa dostal dnu do kancelárie, kde obišiel kancelársky stôl a šiel ku poličkám na stene, kde na poličke bola položená kovová či ...
Odôvodnenie: Rozsudkom samosudcu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica, z 25. augusta 2020, sp. zn. BB - 3T 38/2019, boli obžalovaní J. C. a Q. C. uznaní za vinných z prečinu podplácania spolupáchateľstvom podľa § 20, § 333 ods. 1, ods. 2 písm. b) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že po predchádzajúcej dohode ako účastníci kurzu SBS-P po vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na Námestí SNP 87/8 vo Zvolene dňa 10. decembra 2015 poskytli Mgr. B.K., v tom čase vedúcemu oddelenia súkromných bezpečnostných služieb Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici a zároveň členovi skúšobnej ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Bratislave (ďalej len „krajský súd") rozsudkom z 20. mája 2020, sp. zn. 1Ntc/14/2019, podľa § 17 ods. 1 zákona č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí") rozhodol o uznaní a výkone rozsudku Krajinského súdu Eisenstadt, sp. zn. 11 Hv 60/18x z 31. januára 2019, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 5. februára 2019, na území Slovenskej republiky v časti, ktorým bol slove ...
Odôvodnenie: Špecializovaný trestný súd, pracovisko Banská Bystrica (ďalej len „špecializovaný súd“) rozsudkom z 27. januára 2020, sp. zn. BB-4T/30/2019, uznal obžalovaného I. G. vinným z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 422 ods. 1 Tr. zák. na skutkovom základe, že: dňa 17. mája 2018 v čase okolo 15:30 hod. po skončení troch súdnych pojednávaní, na ktorých senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky rozhodoval o sťažnostiach prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR proti uzneseniam sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, kto ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Prešove rozsudkom, sp. zn. 8Ntc/5/2020, z 13. januára 2021 rozhodol podľa § 515 ods. 2 písm. b) Trestného poriadku v spojení s § 17 ods. 1 zákona č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 549/2011 Z. z.") tak, že: ,,I. Podľa § 515 ods. 2 písm. b) Trestného poriadku v spojení s § 17 odsek 1 zákona č. 549/2011 Z. z., ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej ...
Meritum: náhradu mzdy
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 13. marca 2018, č. k. 17 C 11/2011-461 rozhodol nasledovne: „ I. Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 22.642,74 eur s úrokom z omeškania vo výške - 6 % p. a. zo sumy 2.005,50 eur od 09.02.2006 do zaplatenia, - 7 % p. a. zo sumy 2.005,50 eur od 09.03.2006 do zaplatenia, - 7 % p. a. zo sumy 2.005,50 eur od 09.04.2006 do zaplatenia, - 7 % p. a. zo sumy 2.005,50 eur od 09.05.2006 do zaplatenia, - 8 % p. a. zo sumy 2.005,50 eur od 09.06.2006 do zaplatenia, - 8 % p. a. zo sumy 2.005,50 eur od 09.07.2006 do zaplatenia, - 9 % p. a. ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Zvolen postúpil spor vedený na tomto súde pod sp. zn. 12Cpr/8/2020 Okresnému súdu Poprad ako súdu kauzálne príslušnému podľa § 23 písm. g/ zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“). Okresný súd Poprad predložil spor vedený pod sp. zn. 21Cpr/2/2021 Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 43 ods. 2 CSP z dôvodu nesúhlasu s postúpením mu veci Okresným súdom Zvolen pre založenú kauzálnu príslušnosť Okresného súdu Zvolen, ktorý už začal konať vo veci samej skrátenou formou vydaním platobného rozkazu 19. novembra 2020. 2. Konanie sa uskuto ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 23. októbra 2018, č. k. 17C/112/2015-707 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal voči žalovanému určenia neplatnosti odstúpenia od zmluvy č. Q. zo dňa 20.08.2010 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“), uzatvorenej podľa zákona č. 528/2008 Z. z. ako výsledok podanej žiadosti o poskytnutie NFP, a to listom žalovaného č. B.-XXXX zo dňa 25.02.2015. 1.1. V dôvodoch žaloby žalobca poukázal na skutočnosť, že došlo k realizovaniu schváleného projektu v zmysle zmluvy a pokynov žalovaného, keď následne ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „odvolací súd“) rozsudkom z 28. septembra 2016 sp. zn. 4Co/223/2015 potvrdil odvolaním žalovaného napadnutý rozsudok Okresného súdu Bratislava II (ďalej len „súd prvej inštancie“) z 8. decembra 2014 č. k. 14C/332/2001-372 vo veci samej (o vyporiadaní hnuteľných vecí, o povinnosti žalovaného na vyrovnanie podielov zaplatiť žalobkyni 12.151,53 €) a v časti o uloženie povinnosti účastníkov zaplatiť súdny poplatok po 411,57 € zrušil rozsudok súdu prvej inštancie a v tejto časti mu vec vrátil na ďalšie konanie. 1.1. V odôvodnení uviedol, že „Z vykonaného dokazovan ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Skalica (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 18. júla 2018 č. k. 3 Csp 60/2016 - 66 vo výroku I. konanie o zaplatenie sumy 136,99 € zamietol. Vo výroku II. uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni úroky z omeškania špecifikované vo výrokovej časti, a to do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Vo výroku III. žalobu vo zvyšku zamietol. Vo výroku IV. žalovanému proti žalobkyni priznal nárok na náhradu trov konania v celom rozsahu. Vo výroku V. vyslovil, že o výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konani ...
Odôvodnenie: 1. Žalobou, doručenou Krajskému súdu v Bratislave dňa 19. júna 2020, sa žalobcovia domáhali preskúmania rozhodnutia žalovaného č. OU-BA-OVBP2-2020/035280/MRV zo 7. apríla 2020 a žiadali, aby krajský súd uvedené rozhodnutie zrušil a rovnako aby zrušil aj rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa - obce Ivanka pri Dunaji č. j. Vyst.4847-16-Kt z 23. mája 2017 a vec vrátil prvostupňovému správnemu orgánu na ďalšie konanie. Vec bola na Krajskom súde v Bratislave pridelená senátu 1S a je vedená na krajskom súde pod sp. zn. 1S/150/2020. 2. Dňa 28. októbra 2020 bola Krajskému súdu v Bratislave doručená ...
Meritum: finančné veci
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Daňový úrad Žilina, pobočka Čadca ako orgán verejnej správy prvej inštancie rozhodnutím č. 9510401/5/1145396/2014 zo dňa 26. marca 2014 podľa ustanovenia § 50 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) uložil žalobcovi predbežné opatrenie, ktorým mu na zabezpečenie dosiahnutia účelu daňovej kontroly na dani z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) za zdaňovacie obdobie január - december 2011 v rozsahu nevyhnutne potrebnom zakázal n ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Nitre (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom z 20. januára 2021, sp. zn. 2Ntc/20/2020, podľa § 17 ods. 1 zákona č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí“) rozhodol o uznaní a výkone rozsudku Krajinského súdu pre trestné veci Viedeň z 5. mája 2020, sp. zn. 64 Hv 33/20w, právoplatný 5. mája 2020, ktorým bol občan Slovenskej republiky H. E. uznaným vinným z trestné ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre (ďalej len „krajský súd“) napadnutým uznesením podľa § 98 ods. 1 písm. e) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“) odmietol žalobu žalobcu o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. OU-NR-OOP1-2019/010553 zo dňa 17. januára 2019 ako podanú zjavne neoprávnenou osobou. O trovách konania súd rozhodol podľa § 170 písm. a) SSP tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, pretože žaloba bola odmietnutá. 2. V odôvodnení uznesenia krajský súd uviedol, že žalobca sa nedatovanou, osobne podanou žalobou Okresnému súdu Nitr ...
Odôvodnenie: 1. 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Trnave podľa §190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OU-TT-OOP3-2018/026966 zo dňa 10. septembra 2018, ktorým postupom podľa § 59 ods. 2 zákona .č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „Správny poriadok“) potvrdil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu - Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-TT-OSZT3-2018/001578/ŠVS/St zo dňa 31. mája 2018, ktorým bolo obchodnej spoločnosti Pawtrans Slovakia, ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Vranov nad Topľou (ďalej tiež „okresný súd" alebo „súd prvého stupňa") z 26. septembra 2018, sp. zn. 13T/114/2017 bol obvinený Y. V. (ďalej tiež „obvinený" alebo „dovolateľ") uznaný za vinného z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov, alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c), písm. d), ods. 2 písm. c) Trestného zákona, a obvinená H. V. zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c), ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Vranov nad Topľou (ďalej tiež „okresný súd" alebo „súd prvého stupňa") zo 4. februára 2016, sp. zn. 2T/180/2013 bol obvinený E. Y. (ďalej tiež „obvinený" alebo „dovolateľ"), uznaný za vinného z trestného činu podvodu vo forme spolupáchateľstva podľa § 250 ods. 1, ods. 4 písm. b) Trestného zákona účinného do 31. decembra 2005, na skutkovom základe, že: dňa 1. decembra 1998 a následne dňa 4. novembra 1999 na Notárskom úrade v R., pred notárom JUDr. C. G., prostredníctvom splnomocneného právneho zástupcu JUDr. O., v úmysle obohatiť sa na úkor pôvodných vlastníkov a ich prá ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Nitra zo 17. júla 2018, sp. zn. 3Tk/1/2018, bol obvinený G. H., nar. X. Q. XXXX v Z. I., trvale bytom Z. I., U. X, (ďalej aj len „obvinený“), uznaný za vinného z obzvlášť závažného zločinu vraždy podľa § 145 ods. 1, ods. 2 písm. c) Trestného zákona s poukazom na ustanovenie § 139 ods. 1 písm. c) Trestného zákona na skutkovom základe, že: dňa 20. januára 2018 v čase okolo 21.25 hodine v Z. I. v kuchyni bytu č. XX, na ulici U. č. X pod vplyvom alkoholu počas hádky so svojim bratom X. H. zobral do ruky kuchynský nôž s čiernou rúčkou o celkovej dĺžke 215 mm a dĺžke čepele 11 ...
Meritum: vyvlastnenie
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky ako orgán verejnej správy prvej inštancie rozhodnutím č. OU-NR-OVBP2-2018/007113-056 zo dňa 12.04.2018 podľa ustanovenia § 14 ods. 1, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej „správny poriadok“) v spojení s ustanovením § 8 zákona č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o vyvlastnení“) vylúčil žalobcov z konania vo veci návrhu spoločnosti MH Invest, s.r.o., IČO: 36 7 ...

Ústavný súd SR

SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 135/2021-41 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov , , , a maloletých , , , a , , , zastúpených zákonnou zástupkyňou , , , všetkých právne zastúpených advoká
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 37/2021-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľa , zastúpeného Mgr. Romanom Tomanom, PhD., advokátom, Rudnayovo námestie 1, Bratislava, proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu č. k. 4 Tp 14/2020 z 10. decembra 2020 a uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 1 Tost 34/2020 z 30. decembra 2020
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 38/2021-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľa súdneho exekútora Ing. JUDr. Bohumila Husťáka, exekútorský úrad, Žriedlová 3, Košice, IČO 17 072 735, zastúpeného spoločnosťou Advokátska kancelária Hopferova, s. r. o., Bajzova 2, Košice, IČO 47 254 220, v mene ktorej koná advokátka a konateľka JUDr. Martina Hopf
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 103/2021-31 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Miroslava Duriša a Roberta Šorla (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , zastúpeného advokátom , , proti postupu Okresného súdu Košice II v konaní sp. zn. 37Cpr 6/2016 takto rozh od ol : 1. Postupom Okr
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 219/2021-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľov , , , proti postupu Okresného súdu Banská Bystrica v konaní vedenom pod sp. zn. 49 Ek 1245/2020 (konanie vedené pod sp. zn. Rvp 419/2021), , , , proti postupu Okresného súdu Banská Bystrica v konaní vedenom pod sp. zn. 25 Ek 1129/2020 (konanie vedené po
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 229/2021-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , , zastúpeného advokátskou kanceláriou AK H. P., spol. s r. o., Radvanská 1, Bratislava, IČO 50 085 573, v mene ktorej koná advokát a konateľ Mgr.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 154/2020-74 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátom JUDr. Dušanom Szabóom, Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec, proti postupu Okresného súdu Košice-okolie v konaní
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 48/2021-33 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátskou kanceláriou JUDr. Peter Strapáč, PhD., s. r. o., 17. novembra 3215, Čadca, postu
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 224/2021-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša prerokoval námietku zaujatosti sťažovateľky , , , zastúpenej advokátkou JUDr. Henrietou Danišovou, advokátska kancelária, Janka Alexyho 7, Bratislava, vznesenú proti sudcovi Ústavného súdu Slovenskej republiky Robertovi Šo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 280/2021-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej , advokátom, , proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre č. k. 8 Co 115/2018 zo 17. apríla 2019 a uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 281/2021-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej JUDr. Pavlom Konečným, advokátom, Stráž 223, Zvolen, proti uzneseniu Okresného súdu Nitra č. k. 16 C 110/2015 z 15. mája 2020 takto roz hod ol : Ústavnú sťa
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 287/2021-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky T-ZONE, s. r. o., Hlavná 675, Jelka, IČO 36 713 562, zastúpenej advokátom JUDr. Ľubomírom Vanekom, Potočná 169/85, Skalica, proti rozsu
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 227/2020-44 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zas
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 288/2021-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , zastúpenej advokátom JUDr. Viktorom Mlynekom, Štúrova 43, Nitra, proti uzneseniu Okresného súdu Nitra č. k. 25C/47/2019 z 3. februára 2021 takto
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 285/2021-21 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , zastúpeného advokátom JUDr. Emilom Vaňkom, Tŕnie 134, proti rozsudku Okresného súdu Žiar nad Hronom č. k. 4 T 35/2019 z 21. januára 2020 v spojení
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 286/2021-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , zastúpeného advokátom JUDr. Tomášom Volekom, Kapitulská 6, Trnava, proti uzneseniu Okresného súdu Trnava č. k. 3Tk/2/2020 z 3. novembra 2020 takto roz
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 414/2020-68 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , zastúpeného JUDr. Rastislavom Trnkom, advokátom, Námestie SNP 75/26, Zvolen, proti postupu Okresného súdu Zvolen v konaní vede
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 276/2021-40 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného JUDr. Michalom Feciľakom, advokátom, Jesenná 8, Prešov, proti rozsudku Krajského súdu v Prešove č. k. 8Co/165/2014 z 19. apríla 2017 a prot
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 275/2021-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , zastúpeného obchodnou spoločnosťou Advokátska kancelária Ivan Syrový, s. r. o., Kadnárova 83, Bratislava, proti rozsudku Okresného súdu Bratislav
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 214/2021-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a sudcov Ladislava Duditša a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , zastúpeného JUDr. Lukášom Polákom, advokátom, Hlavná 137, Prešov, proti uzneseniu Okresného súdu Žilina č. k. 36 Tp 103/2019
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 128/2021-31 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , , právne zastúpeného JUDr. Dušanom Hudákom, advokátom, Štúrova 20, Košice, proti postupu Okresného súdu Bratislava V v konaní
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 36/2021-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej proti postupu Okresného súdu Pezinok v konaní vedenom pod sp. zn. 10 C 132/2012 (Ústavným súdom Slovenskej republiky vedenej pod sp. zn. IV. ÚS 656/2020) a o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej , proti postupu Okresného súdu Pez
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 34/2021-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľov , , a , , , zastúpených Advokátskou kanceláriou Korytár s. r. o., Sladovnícka 13, Trnava, IČO 47 243 279, v mene ktorej koná konateľ a advokát Mgr. Ing. Pavol Korytár (Rvp 748/2021 a Rvp 749/2021), proti uzneseniu vyšetrovateľky Ministerstva vnútra Slove
Odôvodnenie: sťažnosti založil obhajca na tom, že neboli naplnené materiálne podmienky na vzatie do väzby, pretože dosiaľ zistené skutočnosti nenasvedčujú, že by skutok, ktorý sa sťažovateľovi kladie za vinu, spáchal sťažovateľ. Sťažovateľ sa k spáchanému skutku nepriznal, nenašla sa vražedná zbraň ani priamy svedok incidentu a v predmetnom trestnom konaní neexistuje žiaden právne relevantný dôkaz dôvodne preukazujúci spáchanie skutku sťažovateľom. Jediným dôkazom, ktorým bol sťažovateľ usvedčovaný zo spáchania trestného činu, pre ktorý mu bolo vznesené obvinenie, boli výpovede svedkov, ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 33/2021-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľa zastúpeného Advokátskou kanceláriou ŠKODLER & PARTNERS, s. r. o., Dobšinského 12, Bratislava, IČO 47 238 232, v mene ktorej koná konateľ a advokát Mgr. Zdenko Seneši, proti opatreniu Okresnej prokuratúry Nové Zámky č. k. Pd 138/19/4404-30 z 22. januára 20
Odôvodnenie: napadnutého rozsudku tiež nie je možné považovať za svojvoľné či arbitrárne, pretože je zrozumiteľné a ústavne akceptovateľné. 11. Predmetom administratívneho konania je vyvodenie administratívnej deliktuálnej zodpovednosti sťažovateľky za porušenie povinností ustanovenej jej ako zamestnávateľovi uviesť do používania pracovný prostriedok spĺňajúci minimálne štandardy bezpečnosti (zabezpečiť ochranný kryt na pracovnom prostriedku, pozn.). Bez ďalších pochybností v konaní bolo preukázané, že túto povinnosť sťažovateľka nesplnila. Správne orgány na základe ...
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6 Cdo 110/2020 z 22. júla 2020 zru šu je a vec vra ci a na ďalšie konanie a rozhodnutie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky je povinný nahradiť sťažovateľovi trovy konania v sume 567,28 eur a zaplatiť ich na účet jeho právnej zástupkyne Advokátskej kancelárie ŠČURY, s. r. o., Za kasárňou 1, Bratislava, do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 4. Vo zvyšnej časti ústavnej sťažnosti n evyh ovu je. O d ôvod n eni e: I. Sťažnostná argumentácia a vymedzenie napadnutého konania 1. Sťažovateľ sa ústavnou sťažnosťou doručen ...
Odôvodnenie: napadnutého rozhodnutia naďalej považujeme za nedostačujúce.“. 8. Sťažovateľka v tejto súvislosti opäť poukázala na náročnosť a rozsah znaleckej úlohy a uviedla: «Znalci vychádzali z dostupných informácií a podkladov, ktoré sa tiež v priebehu konania vo veci samej menili a dopĺňali. Rovnako tak sa menili aj požiadavky strán na oceňovanie. Každá procesná strana konania vo veci samej tlačila na to, aby ocenenie bolo vykonané v jej prospech... Aj naďalej trváme na tom, že doplnenia znaleckých posudkov neboli ich „opravou“, ale aktualizáciou znaleckých posudkov ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 84/2021-31 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára, zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátom JUDr. Dušanom Szabóom, Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec, proti postupu Okresného súdu Košice-o
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 35/2021-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného Advokátskou kanceláriou ŠKODLER & PARTNERS, s. r. o., Dobšinského 12, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát Mgr. Zdenko Seneši, proti oznámeniu Krajskej prokuratúry v Bratislave č. k. Kd 448/19/1100-12 z 21. januára 202
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 216/2021-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára a sudcov Jany Laššákovej a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , právne zastúpeného JUDr. Jarmilou Machovou, advokátkou, Štúrova 20, Košice, proti postupu Okresného súdu Košice II v konaní vedenom pod sp. zn. 20 C 1
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 203/2021-22 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Ľuboša Szigetiho v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľky LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, Bratislava, IČO 00 420 166, zastúpenej JUDr. Dagmar Kubovičovou, advokátka, Námestie Biely kríž 3, Bratislava (pôvodne vede
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu (prvostupňového, ale aj odvolacieho), ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (III. ÚS 209/04). 9. Ústavný súd meritórne posudzuje neodkladné opatrenia zásadne iba v ojedinelých prípadoch a k zrušeniu napadnutého rozhodnutia o vydaní neodkladného opatrenia alebo o zamietnutí návrhu na jeho vydanie pristupuje len za celkom výnimočných okolností. Ústavný súd môže zasiahnuť do rozhodnutí všeobecn ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 210/2021-27 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára a sudcov Jany Laššákovej a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátskou kanceláriou LawService s. r. o., Stráž 3/223, Zvolen, v mene ktorej koná advokát JUDr. Pavol Konečný, proti uzneseniu Okr
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 204/2021-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Ľuboša Szigetiho v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , zastúpenej JUDr. Tiborom Sásfaiom, advokátom, Mlynárska 5, Košice, proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 212/2021-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára a sudcov Jany Laššákovej a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky MYT-ELEK, s. r. o., IČO 31 680 089, Nová Ľubovňa 428, zastúpenej Advokátskou kanceláriou VASIĽ & partners, s. r. o., Žižkova 4D, Košice, v mene ktorej koná advokát JUDr. Mart
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 158/2021-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľa , , , zastúpeného spoločnosťou GRABAN, TORMA & PARTNERS s. r. o., Kováčska 53, Košice, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Adrián Graban, proti uzneseniu Najvyššieh
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 199/2021-5 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára (sudca spravodajca), zo sudcu Ivana Fiačana a sudkyne Jany Laššákovej prerokoval oznámenie sudcu I. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky Miloša Maďara o dôvodoch jeho možného vylúčenia z výkonu sudcovskej funkcie vo veci vedenej Ústavným súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 446/2020 a takto roz hod ol : Sudca I
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a námietka zaujatosti 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) vedie pod sp. zn. IV. ÚS 480/2018 konanie o ústavnej sťažnosti , , (ďalej aj „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práv podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 9 Co 84/2017 z 26. apríla 2017 a uznesením Okresného súdu Bratislava V č. k. 7 ...
Odôvodnenie: návrhu je pritom podľa § 43 ods. 1 zákona o ústavnom súde zákonom danou podmienkou konania pred ústavným súdom. V tejto súvislosti ústavný súd už opakovane konštatoval, že zo vzájomnej väzby medzi relevantnými ustanoveniami zákona o ústavnom súde (§ 43 ods. 1 a § 123 ods. 1) vyplýva, že sťažovateľ musí označiť základné práva a slobody, vyslovenia porušenia ktorých sa domáha, nielen označením príslušných článkov ústavy, ale musí ich konkretizovať aj skutkovo (m. m. IV. ÚS 124/08, IV. ÚS 146/08), t. j. uviesť, z akých dôvodov malo dôjsť k ich porušeniu, a navrhnúť v tejto súv ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 162/2021-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti Poľnohospodárska Pôda s. r. o., Sibírska 55, Bratislava, IČO 44 138 369, zastúpenej advokátskou kanceláriou LawServ
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 10/2021-42 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátskou kanceláriou JUDr. Ivana Semanová advokátka spol. s r. o., Jesenského 27, Košice,
Uznesenie: Krajského súdu v Košiciach č. k. 8 Tos 7/2021 z 25. januára 2021 zru šu je a vec v raci a Krajskému súdu v Košiciach na ďalšie konanie. 3. Krajský súd v Košiciach je p ovi nn ý nahradiť sťažovateľovi trovy konania 384,01 eur (slovom tristoosemdesiatštyri eur a jeden cent) a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 4. Vo zvyšnej časti ústavnej sťažnosti n evyh ovu je. O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľa a skutkový stav veci 1. Sťažovateľ sa ústavnou sťažnosťou doručenou Ústavnému súdu Slovenskej republi ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 28/2020-30 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátom JUDr. Michalom Feciľakom, Jesenná 8, Prešov, proti postupu Okresného súdu Prešov v konaní vedenom pod sp. zn. 75 Er 94/2013 ta
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 54/2021-28 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti , , , zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. Peter Strapáč, PhD., s. r. o., 17. novembra 3215, Čadca, v mene ktorej koná konateľ
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 52/2021-31 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátskou kanceláriou BAJO LEGAL, s. r. o., Landererova 8, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Branislav Jablonka
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 156/2021-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , zastúpeného JUDr. Kristínou Mitrovou Polkovou, advokátkou, Na priekope 174/13, Žilina, proti rozsudku Krajského súdu v Žiline č. k. 7 Co 331/2017-286 z 25. apríla 2018 v časti
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 168/2021-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného Advokátskou kanceláriou SLÚKA a partneri, s. r. o., Hviezdoslavova 41, Spišská Nová Ves, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Martin
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 2 Obdo 40/2019 z 30. júna 2020 zru šu je a ve c v raci a Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na ďalšie konanie. 3. Vo zvyšnej časti ústavnej sťažnosti n evyh ovu je . O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľky a skutkový stav veci 1. Sťažovateľka sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 10. septembra 2020 domáhala vyslovenia porušenia svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 o ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 166/2021-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov , , a , , obaja , zastúpených advokátom Mgr. Ondrejom Barnom, Zámocká 529/34 Stropkov, proti uzneseniu Okresného súdu Banská Bystri
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 117/2021-48 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o., advokátskou kanceláriou, Havlíčkova 16, Bratislava, IČO
Uznesenie: o nariadení výkonu rozhodnutia bolo sťažovateľke doručené 5. augusta 2019 spolu s výzvou okresného súdu č. k. 32 Em 8/2019-76 z 19. júla 2019, aby ako povinná v lehote 10 dní od jej doručenia dobrovoľne plnila právoplatné rozhodnutie súdu. Sťažovateľka sa spolu s maloletými deťmi 14. augusta 2019, teda po uplynutí 48 dní od právoplatnosti exekučného titulu, vrátila späť do Českej republiky a splnila uloženú povinnosť. 6. Následne 16. augusta 2019 sťažovateľka podala proti uzneseniu o nariadení výkonu rozhodnutia odvolanie s odôvodnením, že uložená povinnosť zanikla jej s ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 103/2021-24 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , zastúpenej advokátom , , proti postupu Krajského súdu v Bratislave v konaní vedenom pod sp. zn. 7Sa/35/2016 takto ro
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 100/2021-32 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátkou JUDr. Emíliou Korčekovou, Malacká cesta 5680/2B, Pezinok, proti postupu Okresného súdu Bratislav
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 38/2021-51 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného Advokátskou kanceláriou , , proti postupu a uzneseniu Krajského súdu v Prešove č. k. 21CoPno/13/2020 z 2
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 1Cdo/115/2018 z 30. apríla 2019 zru šu je a ve c mu vraci a na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky j e p ovi n n ý nahradiť sťažovateľke trovy konania 533,88 eur a zaplatiť ich jej právnej zástupkyni do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. O d ôvod n eni e: I. 1. Sťažovateľka sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 30. júla 2019 domáha vyslovenia porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“) a práva na spra ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 270/2021-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátom JUDr
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 271/2021-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , zastúpenej advokátkou JUDr. Ivanou Orosovou, Masarykova 10, Prešov, proti rozsudku Krajského súdu v Prešove č. k. 17Co/11/2017-230
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 6Tdo/53/2018 z 20. marca 2019 zru šu je a ve c mu vraci a na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky je p ov i n n ý nahradiť sťažovateľovi trovy konania 623,27 eur a zaplatiť ich jeho právnej zástupkyni do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. O d ôvod n eni e: I. 1. Sťažovateľ sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 3. mája 2019 domáha vyslovenia porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“) a práva n ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 325/2020-31 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného FELŠӦCI & Partners, s. r. o., Bajkalská 31, Bratislava, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Ing. Ján F
Uznesenie: krajského súdu nadobudlo právoplatnosť 8. októbra 2020. Okresnému súdu bol 22. januára 2021 doručený návrh sťažovateľky na doplnenie uznesenia krajského súdu č. k. 3Co/161/2019 z 12. augusta 2020 o výrok o náhrade trov konania, vo vzťahu ku ktorému okresný súd sťažovateľku informoval, že v prípade zrušenia rozhodnutia okresného súdu krajský súd ako súd odvolací o náhrade trov konania samostatným výrokom nerozhoduje. 3 II. Argumentácia sťažovateľky 4. Sťažovateľka v ústavnej sťažnosti argumentuje, že proti rozsudku okresného súdu podala odvolanie 8. de ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 153/2020-31 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , zastúpenej advokátkou JUDr. Líviou Krnčokovou, 29. augusta 5, Bratislava, proti rozsudku Krajského súdu
Odôvodnenie: : I. Ústavné sťažnosti sťažovateľky 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 5. mája 2020 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a čl. 47 ...
Uznesenie: Krajského súdu v Košiciach č. k. 15 CoE/81/2019 z 30. januára 2020 z ru šu je a vec mu v raci a na ďalšie konanie. 3. Krajský súd v Košiciach j e p ovi n n ý nahradiť sťažovateľovi trovy konania 449,42 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 4. Vo zvyšnej časti ústavnej sťažnosti n evyh ovu je . O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľa a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu bola 17. apríla 2020 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľa, ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ...
Odôvodnenie: : I. Ústavná sťažnosť sťažovateľov a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu bola 20. októbra 2020 doručená ústavná sťažnosť (ďalej aj „sťažovateľ 1“) vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1, čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 36 ods. 1, čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), práv podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a čl. 14 bodu 1 Prílohy č. 1 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ďalej len „pakt“) uznesením Krajského súdu v Br ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 197/2021-37 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Ľuboša Szigetiho v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov , , , , zastúpených advokátskou kanceláriou URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o., advokátska kancelária, Havlíčkova 16, Bratislava,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 106/2021-45 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej advokátskou kanceláriou URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o., Havlíčkova 16, Bratislava-Staré Mes
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 111/2021-26 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , v zastúpení zákonného zástupcu , , , zastúpenej Advokátskou kanceláriou Mandzák a spol., s. r. o., Zámocká 5, Bratislava,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 273/2021-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného Advokátska kanceláriou M Kojtalová, s. r. o., Antona Bernoláka 51, Žilina, proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č. k.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 29/2021-42 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov , , a , , zastúpených advokátkou JUDr. Michaelou Pagáčikovou, Radlinského 47, Dolný Kubín, proti postupu Okresného súdu Náme
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 171/2021-27 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátkou JUDr. Karinou Juhásovou, Húskova 19, Košice, proti postupu Okresného súdu Košice II v konaní ved
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 195/2021-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Ľuboša Szigetiho v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej JUDr. Romanom Juríkom, PhD., advokátom, M. Flengera 4, Nové Zámky, proti uzneseniam Okresného súdu Kežmarok č. k. 8 Cb 13
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 36/2021-32 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , zastúpenej advokátom JUDr. Ladislavom Ščurym, Mierová 1725, Čadca, proti postupu Okresného súdu Čadca v konaní v
Odôvodnenie: napadnutého rozsudku krajského súdu tak považoval za dostačujúce a právne závery za zodpovedajúce rozhodným skutočnostiam (bod 21 odôvodnenia napadnutého uznesenia najvyššieho súdu). Pokiaľ ide o dôvod podľa § 421 ods. 1 písm. a) CSP a otázku naliehavého právneho záujmu na určení v kontexte nesprávneho určeného okruhu účastníkov konania (žalobca nežaloval všetkých účastníkov zmluvných prevodov, pozn.), najvyšší súd konštatoval, že sťažovateľka namietala odklon od rozhodnutí súdov Českej republiky, ktorú nemožno považovať za ustálenú rozhodovaciu prax dovolacieho súdu, a zároveň ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 37/2021-29 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , zastúpenej advokátkou JUDr. Evou Krchňavou, Rudlovská cesta 627/47, Banská Bystrica, proti postupu Okresného súdu Bratis
Uznesenie: Okresného súdu Trenčín č.k. 32P/196/2020-118 zo dňa 25.08.2020 nadobudlo vykonateľnosť dňa 25.08.2020. Krajský súd v Trenčíne, ako súd odvolací, uznesením č.k. 17CoP/58/2020-438 zo dňa 29.10.2020 zmenil uznesenie súdu 1. inštancie a takto rozhodol: I. Uznesenie súdu prvej inštancie mení tak, že maloletá , sa ponecháva v starostlivosti matky. II. Otec dieťaťa je povinný platiť na výživu maloletej mesačne sumu 100 eur k rukám matky dieťaťa, vždy do 15. dňa v mesiaci vopred. III. Otec dieťaťa je oprávnený stýkať sa s maloletou , vždy od piatka 17.00 hod. do pondelka 10.00 h ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 267/2021-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , proti uzneseniu Okresného súdu Trnava č. k. 25 Cb 13/2004-74 z 11. decembra 2008 takto rozh od ol : Ústavnú sťažnosť odmi e t a. O d ôvod n eni e : I.
Odôvodnenie: uznesenia krajského súdu v spojení s odôvodnením uznesenia okresného súdu dáva sťažovateľovi ústavne udržateľnú odpoveď na všetky ním vznesené námietky. 33. V súvislostiach tvrdení sťažovateľa o neprimeranej dĺžke konania sťažovateľ vo vzťahu ku krajskému súdu namieta, že krajský súd sa s touto jeho sťažnostnou námietkou náležite nevysporiadal v napadnutom uznesení, ktorým jeho sťažnosť zamietol ako nedôvodnú. 34. Ústavný súd sa s týmto tvrdením sťažovateľa nestotožňuje. K námietke týkajúcej sa neprimeranej dĺžky rozhodovania o žiadosti sťažovateľa krajský ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 31/2021-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , a , , , všetkých zastúpených advokátkou JUDr. Olgou Szabó, Rákócziho 213/4, Patince, proti postupu Krajského súdu v Nitr
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 28/2021-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľov , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 32/2021-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, Bratislava, IČO 00 420 166, zastúpenej JUDr. Dagmar Kubovičovou, advokátka, Námestie Biely kríž 3, Bratislava (Rvp 508/2021), a ústavnej sťažnosti sťažovateľky Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35 763 469, zastúpen
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 26/2021-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľky , , , zastúpenej Advokátskou kanceláriou ŠKODLER & PARTNERS, s. r. o., Dobšinského 12, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát Mgr. Zdenko Seneši, proti opatreniu Okresnej prokuratúry Trnava č. k. Pd 194/19/2207-10 z 20. januára 2021 a rozhodnutiu Sociálnej poisťovne, ústredi
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 30/2021-5 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľky , , ,  zastúpenej spoločnosťou Advokátska kancelária ŠKODLER & PARTNERS, s. r. o., Dobšinského 12, Bratislava, v mene ktorej koná advokát a konateľ Mgr. Zdenko Seneši, proti opatreniu Okresnej prokuratúry Trnava č. k. Pd 156/19/2207 z 20
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 29/2021-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľky , , , zastúpenej spoločnosťou Advokátska kancelária ŠKODLER & PARTNERS, s. r. o., Dobšinského 12, Bratislava, IČO 47 238 232, v mene ktorej koná advokát a konateľ Mgr. Zdenko Seneši, proti opatreniu Okresnej prokuratúry Trnava č. k. Pd 156/19/2207 z 20. januára 2021, k
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 27/2021-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľa , , , zastúpeného spoločnosťou Advokátska kancelária ŠKODLER & PARTNERS, s. r. o., Dobšinského 12, Bratislava, IČO 47 238 232, v mene ktorej koná advokát a konateľ Mgr. Zdenko Seneši, proti opatreniu Krajskej prokuratúry v Bratislave č. k. Kd 298/19/1100 z 22. januára 2021, ktorým zobral
Uznesenie: Krajského súdu v Prešove č. k. 8 Tpo 35/2020 z 15. decembra 2020 z ru šu je a vec v raci a Krajskému súdu v Prešove na ďalšie konanie. 3. Krajský súd v Prešove je p ovi n n ý nahradiť sťažovateľovi trovy konania 576,12 eur (slovom päťstosedemdesiatšesť eur a dvanásť centov) a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 4. Vo zvyšnej časti ústavnej sťažnosti n ev yh ovu je. O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľa a skutkový stav veci 1. Sťažovateľ sa ústavnou sťažnosťou doručenou Ústavnému súdu Sl ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 564/2020-49 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , zastúpeného Mgr. Martinom Lieskovským, Farská 40, Nitra, proti postupu Okresného súdu Nitra v konaní vedenom pod sp. zn. 4 Tk 3/2019
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 4 Tdo 45/2019 z 27. novembra 2019 zru šu je a ve c v raci a Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky j e p ovi n n ý nahradiť sťažovateľovi trovy konania v sume 675,43 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľa a skutkový stav veci 1. Sťažovateľ sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 16. marca 2020 domáha vyslovenia porušenia svojho základ ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 193/2021-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľky , , , zastúpenej Advokátskou kanceláriou ŠKODLER & PARTNERS, s. r. o., Dobšinského 12, Bratislava, IČO 47 238 232, v mene ktorej koná konateľ a advokát Mgr. Zdenko Seneši, proti opatreniu Okresnej prokuratúry Trnava č. k. Pd 194/19/2207-10 z 20. januára 2021 a
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 194/2021-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľky , , , zastúpenej Advokátskou kanceláriou ŠKODLER & PARTNERS, s. r. o., Dobšinského 12, Bratislava, IČO 47 238 232, v mene ktorej koná konateľ a advokát Mgr. Zdenko Seneši, proti opatreniu Okresnej prokuratúry Trnava z 18. januára 2021 a rozhodnutiu Sociálnej poisťovne,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 154/2021-14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľky , , , zastúpenej Advokátskou kanceláriou ŠKODLER & PARTNERS, s. r. o., Dobšinského 12, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát Mgr. Zdenko Seneši, proti opatreniu Krajskej prokuratúry v Bratislave č. k. Kd 25/20/1100-12 z 22. januára 2021
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 152/2021-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti , , , zastúpenej advokátom JUDr. Michalom Feciľakom, Jesenná 8, Prešov, proti postupu Krajského súdu v Prešove v konaní vedenom pod sp. zn. 5S 42/2015 a
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 159/2020-59 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti obchodnej spoločnosti , , zastúpenej advokátskou kanceláriou SEDLAČKO & PARTNERS, s. r. o., Štefánikova 8, Bratislava, v menej ktorej koná konateľ a advokát JUDr.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 325/2020-32 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti obchodnej spoločnosti , , zastúpenej advokátskou kanceláriou Roman Kvasnica a partneri s. r. o., Žilinská cesta 130, Piešťany, v mene ktorej koná konateľ a advokát
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 46/2021-38 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej JUDr. Milan Ficek, advokát s. r. o., Žilinská 14, Bratislava, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Milan Ficek, pro
Odôvodnenie: najvyššieho súdu smerujúce k záveru o neprípustnosti dovolania proti zrušovaciemu rozhodnutiu (v tomto prípade výroku rozsudku, pozn.) odvolacieho súdu, ktorým sa rozhodovanie o danej otázke vrátilo späť do štádia konania pred okresným súdom, je podľa názoru ústavného súdu udržateľné. Nemožno akceptovať námietku sťažovateľky, že aj tento typ rozhodnutia je rozhodnutím vo veci samej, keďže rozhodnutie vo veci samej má povahu meritórneho rozhodnutia a zakladá prekážku veci rozsúdenej. Rovnaký názor možno nájsť aj v odbornej literatúre: „... uzneseni ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 151/2021-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľky , , , zastúpenej Advokátskou kanceláriou ŠKODLER & PARTNERS, s. r. o., Dobšinského 12, Bratislava, v mene ktorej koná advokát a konate
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 86/2021-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , zastúpeného advokátkou JUDr. Elenou Ľalíkovou, Podbrezovská 34, Bratislava, proti postupu Najvyššieho súdu Slo
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 7 Cdo 195/2019 z 25. júna 2020 zru šu je a ve c v raci a Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky je p ov i n n ý nahradiť sťažovateľke trovy konania v sume 450,29 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľky do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľky a skutkový stav veci 1. Sťažovateľka sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 7. októbra 2020 domáhala vyslovenia porušenia svojho ...
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka konania na spravodlivý proces (m. m. IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04). 17. Ústavný súd sa oboznámil s napadnutým uznesením najvyššieho súdu a v kontexte jeho obsahu vyhodnotil obsah námietok prezentovaných sťažovateľom v ústavnej sťažnosti, aby posúdil zlučiteľnosť jeho obsahu s limitmi v bode 1 označených článkov ústavy a dohovoru, ktorých porušenie sa namieta. Ústavný súd skúmal, či odôvodnen ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 201/2021-22 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Miroslava Duriša a Ladislava Duditša (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa zastúpeného JUDr. Jozefom Veselým, advokátom, Mierová 1, Veľký Krtíš, proti postupu Špecializovaného trestného súdu takto rozh od ol : Konani
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 199/2021-26 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Miroslava Duriša a Ladislava Duditša (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť sťažovateľa , zastúpeného URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o., advokátskou kanceláriou, Havlíčkova 16, Bratislava, IČO 47 244 895, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Ondrej Urban, MBA
Uznesenie: krajského súdu sťažovateľ napadol dovolaním podľa § 371 ods. 1 písm. c) zákona č. 301/2015 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“), ktoré Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) uznesením č. k. 6 Tdo 63/2016 z 18. januára 2017 odmietol podľa § 382 písm. c) Trestného poriadku. Ďalšie dovolanie sťažovateľa podľa § 371 ods. 1 písm. h) Trestného poriadku najvyšší súd odmietol uznesením č. k. 5 Tdo 17/2018 z 28. marca 2018 podľa § 382 písm. d) Trestného poriadku. 4. Najvyšší súd v napadnutom uznesení z 18. január ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 196/2021-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , zastúpeného advokátkou JUDr. Ivetou Ďurčaťovou, Kollárova 35, Martin, proti rozsudku Krajského súdu v Žiline č. k. 14 Cob 240
Uznesenie: Okresného súdu Prešov č. k. 24 Cb 138/2019-227 zo 16. septembra 2020 zru šu je a vec v raci a Okresnému súdu Prešov na ďalšie konanie. 3. Okresný súd Prešov j e p ovi n n ý nahradiť sťažovateľovi trovy konania v sume 680,74 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľa a skutkový stav veci 1. Sťažovateľ sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 4. decembra 2020 domáha vyslovenia porušenia svojho práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovor ...
Uznesenie: z uvedeného dátumu dosiaľ nenadobudlo právoplatnosť. II. Argumentácia sťažovateľa 10. Proti postupu okresného súdu v napadnutom konaní podal sťažovateľ túto ústavnú sťažnosť, v ktorej argumentuje, že k porušeniu jeho práv označených v bode 1 tohto nálezu došlo napriek jeho urgenciám nečinnosťou okresného súdu, keď tento vykonal prvý procesný úkon vo veci po uplynutí deviatich mesiacov odo dňa podania žaloby, prvé pojednávanie vo veci nariadil po vyše 2 rokoch a 11 mesiacoch od podania žaloby, prvé pojednávanie vo veci uskutočnil po 5 mesiacoch od nariadenia pojednávania a vo ve ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 77/2021-35 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej advokátkou JUDr. Ivetou Rajtákovou, Štúrova 20, Košice, proti postupu Okresného súdu Prešov v
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 200/2021-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Miroslava Duriša a Ladislava Duditša (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti NATOUR spol. s r. o., Rooseveltova 8, Brno, Česká republika, IČO 49 974 769, zastúpenej advokátskou kanceláriou MAJCHRÁK
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 189/2021-5 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša prerokoval návrh navrhovateľa , , vo veci preskúmania rozhodnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií z 18. novembra 2020 a takto roz hod ol : Návrh od mie ta. Od ôv od n e n ie : I. Návrh navrhovateľa a skutkový stav veci

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Odôvodnenie: Argumenty žalobcu 1. Správnou žalobou, doručenou súdu dňa 18.1.2021, sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného ČAS: MU-PO-121-16/2020-Ž zo dňa 30.11.2020 (napadnuté rozhodnutie) o neudelení azylu a o neposkytnutí doplnkovej ochrany. 2. Žaloba bola odôvodnená tým, že rozhodnutie žalovaného vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci, konkrétne z nesprávneho právneho posúdenia opodstatnenosti obáv žalobcu z prenasledovania. K obavám z prenasledovania žalobca uviedol, že počas svojho legálneho pobytu na území SR sa od svojej manželky dozvedel, že dostal povolávací rozkaz na nástup do ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 1 812,38 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 906,19 € od 01.01.2019 do zaplatenia a zo sumy 906,19 € od 01.01.2020 do zaplatenia a žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania voči žalovanému v rozsahu 100 %. 1.1 Podľa dôvodov rozhodnutia sa žalobca voči žalovanému domáhal zaplatenia nájomného za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2019 na základe nájomnej zmluvy uzavretej 04.09.2013 medzi žalobcom a jeho právnymi predchodcami a žalovaným, predmetom ktorej bol nájom pozemkov v katastrálnom území I. nad I. ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd výrokom I. rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 156,56 Eur, do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Výrokom II. vo zvyšku žalobu zamietol. O nároku na náhradu trov prvoinštančného konania rozhodol výrokom III. tak, že žalobca má nárok na náhradu trov konania proti žalovanému v rozsahu 86 % s tým, že podľa výroku IV. o výške náhrady trov konania rozhodne Okresný súd Martin samostatným uznesením po právoplatnosti rozsudku. 2. Súd prvej inštancie v odôvodnení rozsudku poukázal na žalobu žalobcu a po vykonanom dokazovaní za aplikácie ust. § 4 o ...
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou, doručenou súdu dňa 16.04.2021 prostredníctvom žalovaného, sa žalobca domáhal v nadväznosti na rozhodnutie žalovaného č. PPZ-HCP-BA12-8-051/2021-AV zo dňa 4.3.2021 (ďalej Rozhodnutie) o predĺžení jeho zaistenia svojho bezodkladného prepustenia zo zaistenia. 2. Žaloba bola odôvodnená tým, že vyššie označené rozhodnutie je nezákonné z dôvodu prekročenia maximálnej doby zaistenia. Žalobca ďalej namietal nedostatočné odôvodnenie Rozhodnutia, najmä vo vzťahu k odôvodneniu dĺžky doby zaistenia. Dĺžka doby zaistenia podľa žalobcu nie je náležite odôvodnená konkrétnymi dôvodmi a ...
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom napadnutým odvolaním súd prvej inštancie maloletého Z. zveril do osobnej starostlivosti matky, pričom obaja rodičia budú maloletého zastupovať a spravovať jeho majetok v bežných veciach (výrok I.), otcovi uložili platiť na výživu maloletého sumou 260 Eur mesačne, vždy do 15. dňa kalendárneho mesiaca vopred do rúk matky s účinnosťou od 21.9.2017 (výrok II.) a nedoplatok na zročnom výživnom za obdobie od 21.9.2017 do 30.11.2020 v sume 6.137 Eur otcovi povolil zaplatiť v splátkach vo výške 170 Eur mesačne spolu s bežným výživným počnúc mesiacom nasledujúcim po právoplatnosti rozsudku s ...
Odôvodnenie: rozhodnutia obsahuje dostatok skutkových a právnych záverov, spĺňa vyššie uvedené požiadavky a tvorí dostatočný podklad pre uskutočnenie prieskumu v odvolacom konaní, v parametroch daných ust. § 220 ods. 2 CSP. Skutočnosť, že odvolateľ sa s názorom súdu prvej inštancie nestotožňuje, nemôže sama o sebe viesť k záveru o neodôvodnenosti rozhodnutia súdu prvej inštancie. 19. Všeobecný súd totiž nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom, ale len na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam (rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veciach sp. zn. IV. ÚS 115/03 či sp. zn. I ...
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 01.04.2021, procesne podriadenou ust. § 226 ods. 1 SSP, doručenou dňa 16.04.2021 Krajskému súdu v Bratislave, ako súdu vecne a miestne príslušnému na konanie, sa postupom podľa ust. § 221 ods. 1 zák.č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej aj „SSP“) žalobca domáhal zrušenia napadnutého rozhodnutia o predĺžení zaistenia, nariadenia jeho bezodkladného prepustenia zo zaistenia a žiadnemu z účastníkov navrhol nepriznať nárok na náhradu trov konania. Právne svoje dôvody založil na porušení ust. § 32 ods. 1, § 46 a § 47 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozhodnutím ČAS: MU-DS-38-16/2020-Ž zo dňa 3.12.2020 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) žalovaný v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o azyle“) zamietol žiadosť o udelenie azylu ako neprípustnú a súčasne vyslovil, že v tomto prípade podľa § 11 ods. 3 zákona o azyle, je v prípade žalobcu príslušná na konanie o udelenie azylu Rumunská republika. Žalovaný zároveň určil, že v súlade s čl. 29 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 604/2013 zo dňa 26.06.2013, ktorým sa stanovujú kritériá a ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zvýšil vyživovaciu povinnosť otca voči maloletému Šimonovi zo sumy 100 Eur mesačne na sumu 200 Eur mesačne od 16.9.2019 do budúcna. Nedoplatok na výživnom vzniknutý za obdobie od 16.9.2019 do 31.7.2020 vypočítal na sumu 1.049,95 Eur a otcovi uložil povinnosť zaplatiť ho do 90 dní od právoplatnosti rozsudku. Uvedeným rozhodnutím zmenil právoplatný rozsudok Okresného súdu Trebišov č.k. 8P/102/2014-531 zo dňa 1.6.2016 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach č.k. 7CoP/22/2018-607 zo dňa 26.6.2018 v časti vyživovacej povinnosti otca na maloletého ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Poprad sp. zn. 5T/42/2018 zo dňa 29.07.2020 bol obžalovaný Q. Z. uznaný vinným v bode 1/ zo zločinu marenia spravodlivosti podľa § 344 ods. 1 písm. d/ Tr. zákona a v bode 2/ zo zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a/ Tr. zákona na tom skutkovom základe, že 1/ - v doposiaľ presne nezistených dňoch v období mesiaca jún roku 2017 na nezistených miestach opakovane žiadal poškodenú svoju družku G. Z., aby zmenila svoje výpovede v procesnom postavení svedka - poškodeného v trestnej veci vedenej na Odbore kriminálnej polície Okresného riaditeľst ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom žalobu žalobcu zamietol a o trovách konania rozhodol tak, že žalobca je povinný nahradiť žalovanému trovy konania v rozsahu 100 %, vo výške, ako bude rozhodnuté osobitným uznesením vydaným vyšším súdnym úradníkom, v lehote troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia. 2. V odôvodnení uviedol, že žalobca si podanou žalobou uplatnil voči žalovanému nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia, pričom tvrdil, že žalovaný bez právneho dôvodu prenajal nehnuteľnosti vo vlastníctve žalobcu za účelom konania komerčnej akcie s tým, že týmto došlo k znemožneniu prenajatia ...
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom Okresného súdu Komárno (ďalej len „súd I. stupňa“) bol obžalovaný G. N. za skutok pod bodom 1/ uznaným vinným z prečinu pytliactva spolupáchateľstvom podľa § 20 Tr. zák. k § 310 ods. 1, ods. 2 písm. a/, písm. c/ Tr. zák. a obžalovaný I. C. za skutok pod bodom 1/ z prečinu pytliactva spolupáchateľstvom podľa § 20 Tr. zák. k § 310 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák. a v bode 2/ z prečinu pytliactva podľa § 310 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák., na skutkových základoch, že: v bode 1/ obž. G. a obž. I. C. po predchádzajúcej vzájomnej dohode dňa 01. novembra XXXX v čase od XX.XX h ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie rozsudkom sp.zn. 12Csp/137/2019-184 zo dňa 28. mája 2020 prvou výrokovou vetou žalobu zamietol. Druhou výrokovou vetou určil, že zmluvná podmienka uvedená v Čl. VII bod 1 Zmluvy o OTP HYPO úvere č. XXX/XXXX/XXSU zo dňa 29.01.2013, podľa ktorej sa za podstatné porušenie zmluvných povinností Dlžníka považuje: a) ak dlžník neuhradí svoje splatné peňažné záväzky v termíne ich splatnosti; a pre ktorý dôvod je banka zmysle Čl. VII bod 2 písm. e) oprávnená vyhlásiť úver (alebo jeho časť) za splatný vrátane úrokov a poplatkov jednorázovo pred termínom splatnosti, je neprijateľ ...
Odôvodnenie: 1. lovaného, sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného PPZ-HCP-BA12-33-013/2021-AV zo dňa 1.3.2021 (napadnuté rozhodnutie) o svojom zaistení a svojho bezodkladného prepustenia zo zaistenia. 2. Žaloba bola odôvodnená tým, dĺžka doby zaistenia podľa žalobcu nie je náležite odôvodnená, je len predbežne ohraničená z dôvodu potreby výkonu bližšie nešpecifikovaných úkonov, potrebných na prípravu akceptácie prevzatia žalobcu zodpovedným členským štátom a realizáciu jeho odovzdania, čo robí rozhodnutie nepreskúmateľným. Stanovená dĺžka doby zaistenia podľa žalobcu mala byť odôvodnená konkrétnym ...
Odôvodnenie: 1. Sociálna poisťovňa, ústredie ako správny orgán prvého stupňa rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 13.06.2019 podľa § 65 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z. zamietla žiadosť žalobcu o starobný dôchodok zo dňa 11.06.2019, pretože nesplnila podmienku potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na starobný dôchodok. 2. V odôvodnení rozhodnutia správny orgán prvého stupňa citujúc ustanovenia § 65 ods. 1 a 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z. uviedol, že dôchodkový vek dosiahla 03.01.2019 a ku dňu 03.01.2019 získala 4 ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom rozviedol manželstvo uzatvorené medzi navrhovateľkou a jej manželom dňa XX.XX.XXXX v X. a na čas po rozvode zveril maloletú M. O. B. do osobnej starostlivosti otca s tým, že obaja rodičia budú maloleté dieťa zastupovať a spravovať jeho majetok. Matke maloletého dieťaťa uložil povinnosť platiť výživné mesačne v sume 100 eur počnúc právoplatnosťou rozsudku, ktoré je povinná platiť vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám otca. Styk dieťaťa s matkou súd upravil tak, že matka je oprávnená stretávať sa s maloletým dieťaťom každý párny týždeň kalendárneho roka od st ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom zo 7. januára 2015 č. k. 11 C 169/2010-248 (ďalej len „napadnutý rozsudok“) Okresný súd Bratislava II (ďalej len „súd prvej inštancie“) uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 6 079,56 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9% ročne z dlžnej sumy od 15. augusta 2009 do zaplatenia, do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšnej časti žalobu zamietol a žiadnej zo strán nepriznal nárok na náhradu trov konania. 2. Vykonaným dokazovaním zistil, že strany dňa 29. októbra 2008 uzavreli poistnú zmluvu č. XXXXXXXXXX pre havarijné poistenie motorového vozidla zn ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej aj len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol takto: „I. Žalobu zamieta. II. Náhradu trov stranám nepriznáva.“ V dôvodoch svojho rozhodnutia uviedol, že žalobca sa žalobou, súdu doručenou 21.08.2019 domáhal toho, aby súd určil neplatnosť skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe listom žalovaného zo dňa 14.06.2019 doručeného mu 21.06.2019, žiadajúc taktiež, aby súd určil, že pracovný pomer naďalej trvá. Podľa žalobcu sa žalovaný voči jeho osobe dopustil priamej diskriminácie tým, že ho prepustil zo zamestnania namiesto toho, aby si overil, že zamestn ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej aj len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol takto: „I. Súd vyporiadava bezpodielové spoluvlastníctvo manželov strán tak, že do výlučného vlastníctva žalovaného prikazuje sumu 800 Eur ako zostatkovú hodnotu osobného motorového vozidla evč. PO XXX ER. II. Žalobkyňa a žalovaný sú povinní zaplatiť každý po 1/2 zostatok úveru č. XXXXXXXXXXXXXX, ktorý ku dňu 26.9.2016 činil 21.815,97 Eur poskytnutý spoločnosťou CETELEM Slovensko a.s. a zostatok úveru č. XXXXXXXXXX vo výške 17.934,93 Eur ku dňu 26.9.2016 poskytnutý Slovenskou sporiteľňou a.s. III. Žalovaný j ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Prešov sp. zn. 1T/78/2020 zo dňa 18.12.2020 boli obžalovaní H. J. a A. L. uznaní vinnými z prečinu ohrozovania mravnej výchovy podľa § 211 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a) Tr. zákona z nedbanlivosti s poukázaním na § 138 písm. b) Tr. zákona na tom skutkovom základe, že v období od 02.09.2018 do 13.03.2020 v H., okr. J. a inde z nedbanlivosti ako biologickí rodičia si riadne neplnili rodičovské povinnosti voči svojej mal. dcére U. J., nar. XX.XX.XXXX tým spôsobom, že zanedbávali plnenie jej povinnej školskej dochádzky, nespolupracovali so školou a napriek upozorneniam zo strany ...
Odôvodnenie: 1. Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 26.07.2019 Sociálna poisťovňa, ústredie (ďalej aj „Sociálna poisťovňa“ alebo „prvostupňový orgán“) priznala žalobcovi od 14.11.2016, na základe jeho žiadosti spísanej dňa 28.06.2019, podľa ust. § 65 a § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (ďalej aj „ZSP“), starobný dôchodok v sume 204,90 Eur mesačne. V rozhodnutí konštatovala, že žalobca splnil ku dňu 14.11.2016 podmienky nároku na starobný dôchodok podľa ust. § 65 ods. 1 a 2 ZSP, keďže získal 7 692 dní, t.j. 21 rokov a 27 dní obdobia dôchodkového poistenia a dovŕšil dôchodkový vek 62 rokov. ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Kežmarok sp. zn. 7T/144/2014 zo dňa 30.07.2020 bol obžalovaný Z. K. uznaný vinným v bode 1/ napadnutého rozsudku zo zločinu nedovedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1, 2 písm. b/ Tr. zákona a v bode 2/ napadnutého rozsudku z prečinu nezaplatenia dane podľa § 278 ods. 1, 2 Tr. zákona na tom skutkovom základe, že 1/ ako konateľ a zodpovedný zástupca obchodnej spoločnosti I.-N. s.r.o., so sídlom ul. X. S. Y., okres H., IČO: XXXXXXXX, aj napriek tomu, že svojim zamestnancom riadne zrazil poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, na starobné invalidné ...
Odôvodnenie: 1. Odvolaním napadnutým rozsudkom okresný súd, ako súd prvej inštancie rozhodol vo veci starostlivosti súdu o maloletú I. S. tak, že „I. Maloletá I. S., R.. XX.XX.XXXX, sa zveruje do spoločnej náhradnej osobnej starostlivosti manželom N.. S. S., R.. XX.XX.XXXX O. X. S., R.. XX.XX.XXXX, obidvaja bytom P. XXX, XXX XX Q., okres W., ktorí sú oprávnení a povinní vykonávať osobnú starostlivosť o maloleté dieťa v rovnakom rozsahu ako ju vykonávajú rodičia. Sú povinní najmenej 30 dní pred dočasným premiestnením maloletého dieťaťa oznámiť súdu dočasné premiestnenie maloletého dieťaťa do cudziny na dobu dl ...
Odôvodnenie: 1.1 Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom vo výroku I. zveril maloletú M. R. W. do osobnej starostlivosti matky. Vo výroku II. určil, že právo zastupovať maloleté dieťa a spravovať jeho majetok budú vykonávať obaja rodičia. Vo výroku III. uložil otcovi povinnosť prispievať na výživu maloletej M. R. sumou 170,- eur mesačne k rukám matky, vždy do 15. dňa v mesiaci vopred, s účinnosťou od 1.5.2020. Vo výroku IV. zaviazal otca splácať dlh na výživnom pre mal. M. R. za obdobie od 1.5.2020 do 31.10.2020 vo výške 673,- eur popri bežnom výživnom k rukám matky v pravidelných mesačných splátkach vo výške 3 ...
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou doručenou Krajskému súdu v Trenčíne (ďalej aj ako „správny súd“) dňa 05.03.2020 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti v záhlaví uvedeného rozhodnutia žalovaného (ďalej aj ako „napadnuté rozhodnutie“), ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Daňového úradu Trenčín (ďalej len „správca dane“) č. 605614/2019 zo dňa 05.11.2019 (ďalej aj ako „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým bol žalobcovi v zmysle § 68 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“) určený rozdiel dane v sume 20.373,46 eur na dani z pridanej h ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 31.03.2021 domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. PPZHCP-BB9-23-058/2021-AV, zo dňa 17.03.2021, ktorým žalovaný podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o pobyte cudzincov“, resp. „ZoPC“) v zmysle § 88 ods. 4 tohto zákona rozhodol, že predlžuje zaistenie žalobcu na čas nevyhnutne potrebný najviac do 1.4.2021 a ponecháva ho umiestneného v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov v Sečovciach (ďalej „ÚPZC Sečovce“). 2. Prvotné zaistenie žalobcu nastalo na základe právoplatného rozhodnutia o zaistení ...
Odôvodnenie: 1. Oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru Ružomberok, Námestie A. Hlinku 74, Ružomberok (v tomto konaní v procesnom postavení žalovaného) vydalo dňa 17.03.2021 rozhodnutie o predĺžení zaistenia žalobcu I. Q. A., nar. XX.XX.XXXX, č.: PPZ-HCP-BB9-17-058/2021-AV, ktorým ako správny orgán príslušný podľa § 125 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj: „zákon o pobyte cudzincov“) v konaní o zaistení účastníka konania predĺžil jeho zaistenie dňom 17.03.2021, na základe právoplatných rozhodnutí o zaistení podľa § 88 ods. 1 písm. c) ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozhodnutím ČAS: MU-DS-22-23/2020-Ž zo dňa 28.10.2020 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) žalovaný v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o azyle“) zamietol žiadosť o udelenie azylu ako neprípustnú a súčasne vyslovil, že v tomto prípade je podľa § 11 ods. 3 zákona o azyle je v prípade žalobcu príslušná na konanie o udelenie azylu Talianska republika. Žalovaný zároveň určil, že v súlade s čl. 29 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 604/2013 zo dňa 26.06.2013, ktorým sa stanovujú kritériá a ...
Odôvodnenie: 1. Oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru Ružomberok, Námestie A. Hlinku 74, 036 01 Ružomberok (v tomto konaní v procesnom postavení žalovaného) vydalo dňa 17.03.2021 rozhodnutie o predĺžení zaistenia žalobcu: M. I., nar. XX.XX.XXXX, č.: PPZ-HCP-BB9-15-058/2021-AV, ktorým ako správny orgán príslušný podľa § 125 ods.2 zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj: „zákon o pobyte cudzincov“) v konaní o zaistení účastníka konania predĺžil jeho zaistenie dňom 17.03.2021, na základe právoplatných rozhodnutí o zaistení podľa § 88 ods.1 písm.c) zá ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 23.03.2021 domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. PPZHCP-BB9-12-051/2021-AV zo dňa 17.03.2021, ktorým žalovaný podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o pobyte cudzincov“, resp. „ZoPC“) v zmysle § 88 ods. 4 tohto zákona rozhodol, že predlžuje zaistenie žalobcu dňom 17.03.2021 na čas nevyhnutne potrebný najviac do 01.04.2021 a ponecháva ho umiestneného v Ú. P.B. K. P. N. X. F. (ďalej „Ú. F.“). 2. Predchádzajúce zaistenie žalobcu nastalo na základe právoplatného rozhodnutia o zaistení žalobcu po ...
Odôvodnenie: I. 1. Z predloženého administratívneho spisu žalovaného, ktorého súčasťou je i spis správneho orgánu prvého stupňa - Mesta Nitra (ďalej len „stavebný úrad“), správny súd zistil, že dňa 29. 12. 2017 podal žalobca na stavebný úrad žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby: 2 ks - jednostranná reklamná stavba typu billboard, najväčšia plocha reklamnej stavby - 5,1 x 2,4 m, p. č. 1700/101 reg. „G.“, k. ú. L., popri B. ul. (ďalej len „reklamná stavba“), a to po dobu platnosti nájomnej zmluvy. Zároveň žalobca uviedol, že bola žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy odoslaná na SPU v Nitre a týkala s ...
Odôvodnenie: súdneho rozhodnutia v opravnom konaní zároveň nemá odpovedať na každú námietku alebo argument vznesený v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní a zostali sporné, alebo sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov prvoinštančného rozhodnutia, ktoré sa preskúmava v odvolacom konaní. V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na to, že v dvojinštančnom súdnom konaní rozhodnutia súdu prvej a druhej inštancie tvoria jeden celok, a preto je nadbytočné, aby odvolací súd opakoval vo svojom rozhodnutí správne skutkové a právne závery súdu prvej inštancie. 5. Zo skutko ...
Odôvodnenie: súdneho rozhodnutia v opravnom konaní zároveň nemá odpovedať na každú námietku alebo argument vznesený v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní a zostali sporné, alebo sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov prvoinštančného rozhodnutia, ktoré sa preskúmava v odvolacom konaní. V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na to, že v dvojinštančnom súdnom konaní rozhodnutia súdu prvej a druhej inštancie tvoria jeden celok, a preto je nadbytočné, aby odvolací súd opakoval vo svojom rozhodnutí správne skutkové a právne závery súdu prvej inštancie. 5. V danom p ...
Odôvodnenie: 1. Žalobkyňa sa správnou žalobou domáhala preskúmania rozhodnutia žalovaného č. XXX XXX XXXX X zo dňa 21.12.2020, ktorým bolo v celom rozsahu zamietnuté jej odvolanie a potvrdené rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 10.10.2020, vo veci jej žiadosti o priznanie invalidného dôchodku. 2. Žalobkyňa uviedla, že si podala žiadosť o invalidný dôchodok už sedemkrát a za tento čas sa jej zdravotný stav zhoršil. Uvedenú skutočnosť, však žalovaný vôbec nevzal do úvahy. Mala za to, že Sociálna poisťovňa hodnotí len jej chrbticu. Malo byť vzaté do úvahy, že chodí aj na hematol ...
Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Žalovaný predložil na Krajský súd v Bratislave správnu žalobu podanú právnym zástupcom žalobcu zo dňa 16.03.2021 proti jeho rozhodnutiu č. PPZ-HCP-BA12-7-049/2021-AV vydanému dňa 04.03.2021, ktorým bol žalobca zaistený podľa ustanovenia § 88 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov na základe vykonateľného rozhodnutia o administratívnom vyhostení vydaného dňa 04.09.2020 Oddelením cudzineckej polície Policajného zboru Nové Zámky pod číslom PPZ-HCPBA12-29-012/2020-AV podľa § 88 ods.1 písm. b) zákona o pobyte cudzincov, dňom vydania rozhodnutia, t.j. 04.09.2020 ...
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou doručenou Krajskému súdu v Trenčíne (ďalej aj ako „správny súd“) dňa 09.06.2020 sa žalobca domáhal preskúmania v záhlaví uvedeného rozhodnutia generálneho riaditeľa žalovaného (ďalej aj ako „napadnuté rozhodnutie“), ktorým bolo podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákona o sociálnom poistení“) potvrdené rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie (ďalej aj ako „prvostupňový správny orgán“) č. XXX XXX XXXX X zo dňa 13.01.2020 (ďalej aj ako „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcu o priznanie starobného dôchodku. 2. Žalobca je ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Zvolen, sp. zn. 2T/100/2020, zo dňa 12. 01. 2021 bol obž. C. M. uznaný vinným z prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a ods. 1 písm. c/ Tr.zák. a to za skutok, ktorého sa dopustil tak, že od dňa 02.05.2020 v čase o 13.34 h do dňa 16.10.2020 v čase do 06.52 h z doposiaľ presne nezisteného miesta v obci Pliešovce, okr. Zvolen a na iných miestach dlhodobo prenasledoval V. W. tak, že ju kontaktoval na sociálnej sieti Facebook, kde zverejnil komentár pri jej fotke so slovami: „Toto je najväčšia kurva na svete, ktorá fajčí kokoty za nutelu," kde ho zablokovala, následne j ...
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom Okresný súd Bratislava III pod sp.zn. 46Tk/1/2020 dňa 16.09.2020 uznal obžalovaného L. A. vinným zo spáchania obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c), písm. d), ods. 2 písm. c) Trestného zákon a s poukazom na § 138 písm. j) Trestného zákona na tom skutkovom základe, že od presne nezisteného času najneskôr od mesiaca september 2018 do augusta 2019 na presne nezistenom mieste v E. pravidelne bez oprávnenia kupoval od nestotožnenej osoby konope (ma ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Námestovo, č.k. 4T/5/2019-263 z 21. januára 2021 bol obžalovaný N. N. uznaný vinným zo zločinu lúpeže podľa § 188 ods. 1 Tr. zák. na skutkovom základe podrobne uvedenom vo výrokovej časti napadnutého rozsudku. Za to mu súd podľa § 188 ods. 1 Tr. zák., za použitia § 38 ods. 2, ods. 4 Tr. zák. a § 37 písm. m) Tr. zák. uložil trest odňatia slobody vo výmere 4 roky a 8 mesiacov. Podľa § 48 ods. 2 písm. a) Tr. zák. súd obžalovaného na výkon trestu zaradil výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. do ústavu na Podľa § 288 ods. 1 Tr. por. súd odkázal po ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Galanta zo 16. decembra 2020 č. k. 31T/148/2020-266, bol obžalovaný W. H. (ďalej len obžalovaný) uznaný za vinného zo zločinu ublíženia na zdraví podľa § 155 ods. 1 Trestného zákona ( ďalej len Tr. zák.) v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že dňa 26.07.2020 v čase okolo 16.00 hod. v obci Dlhá nad Váhom v areáli zberného dvora pred mobilným domom, ktorý je odstavený v tomto areáli, vystrelil po predošlej slovnej hádke jeden krát z plynovej pištole na tvárovú časť W. K., ktorý do tohto zberného dvora prišiel vyviesť odpad zo záhrady, následkom ...
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou, doručenou súdu dňa 26.10.2017, sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia generálneho riaditeľa žalovaného Číslo XXX XXX XXXX X zo dňa 11.09.2017 (napadnuté rozhodnutie), ktorým generálny riaditeľ žalovaného jeho odvolanie voči rozhodnutiam žalovaného č. XXX XXX XXXX X zo dňa 23.06.2017 vo veci priznania starobného dôchodku a rozhodnutiam žalovaného č. XXX XXX XXXX X - I. zo dňa 29.06.2017, č. XXX XXX XXXX X - II. zo dňa 29.06.2017 , č. XXX XXX XXXX X III. zo dňa 29.06.2017 vo veci zvýšenia sumy jeho starobného dôchodku zamietol v celom rozsahu a potvrdil napadnuté rozhodnuti ...
Odôvodnenie: označeného rozhodnutia správneho orgánu prvého stupňa je obsahom podrobného odôvodnenia napadnutého rozhodnutia žalovaného. 4. V odvolaní zo dňa 16.09.2016 proti rozhodnutiu správneho orgánu prvého stupňa žalobkyňa navrhla, aby odvolací orgán zrušil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu v celom rozsahu a vec mu vrátil na ďalšie konanie a rozhodnutie. Uviedla, že dňa 20.12.2004 požiadala o navrátenie vlastníctva v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 503/2003 Z.z. k pozemkom v kat. území W., pôvodne vedených v pozemnoknižných vložkách č. X, XX, XXX, XXX, XXX J. XXX a o navrátenie vlastníct ...

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

MENU