Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

September 2023     August 2023     Júl 2023     Jún 2023     Máj 2023     Apríl 2023     Marec 2023     Február 2023     Január 2023     September 2022     August 2022     Júl 2022     Jún 2022     Máj 2022     Apríl 2022     Marec 2022     Február 2022     December 2022     November 2022     Október 2022     Január 2022     September 2021     August 2021     Júl 2021     Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     December 2021     November 2021     Október 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Najvyšší správny súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: osobitný kvalifikačný pojem, závažnejší spôsob konania, pokračovací trestný čin, zásada ne bis in idem, trestný čin páchaný po dlhší čas, pokračovanie v trestnej činnosti po dobu viacerých mesiacov, pokračovací trestný čin páchaný po dlhšiu dobu, dĺžka pokračovacieho trestného činu, intenzita pokračovacieho trestného činu
Právna veta: Dovolateľ ďalej namietal aj skutočnosť, že spáchaný skutok bol posúdený v zmysle osobitého kvalifikačného pojmu, konkrétne podľa § 138 písm. b) Trestného zákona, teda, že bol páchaný po dlhší čas. Čo sa týka páchania trestného činu po dlhší čas je potrebné uviesť, že páchanie činu po dlhší čas sa rozumie pokračovanie v trestnej činnosti po dobu viacerých mesiacov. Súdna prax akceptuje časové obdobie spravidla 6 mesiacov. Obvineného dovolacie námietky však smerovali k skutočnosti, že ak by bol predmetný skutok kvalifikovaný ako pokračovací trestný čin v zmysle § 122 ods. 10 Trestného zákona, ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: rozpor v záujmoch medzi zástupcom a zastúpeným, absolútna neplatnosť právneho úkonu, rozhodnutie valného zhromaždenia, konanie zástupcu v rozpore záujmov, určenie neplatnosti rozhodnutia prijaté valným zhromaždením, určenie neplatnosti rozhodnutia jediného spoločníka obchodnej spoločnosti vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti, jediný spoločník obchodnej spoločnosti, preskúmanie rozhodnutia valného zhromaždenia pre rozpor záujmov zastúpeného a zástupcu
Právna veta: Občiansky zákonník konanie zástupcu v rozpore záujmov výslovne zakazuje. Porušenie tohto zákazu má za následok absolútnu neplatnosť právneho úkonu podľa § 39 Občianskeho zákonníka. Absolútna neplatnosť právneho úkonu nastáva bez ďalšieho priamo zo zákona a hľadí sa naň, akoby nebol urobený. Pri posudzovaní rozporu medzi záujmami zastúpeného a zástupcu je potrebné vychádzať predovšetkým z povahy konkrétneho právneho úkonu a prihliadnuť tiež na všetky okolnosti danej veci. (...) Dovolací súd zdôrazňuje, že v každom prípade je potrebné skúmať, či nedochádza k stretu záujmov medzi zástupcom a zas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: postup súdu po podaní odporu, rozhodnutie o podanom odpore, odpor proti platobnému Rozkazu , neodmietnutie odporu, výzva na vyjadrenie k odporu, rozhodnutie o neodmietnutí odporu
Právna veta: Záver okresného súdu o predčasnom predložení mu sporu z dôvodu, že vyšší súdny úradník iného Okresného súdu mal rozhodnúť po zrušenom uznesení o podanom odpore žalovaného, nie je správny. Po podanom odpore proti platobnému rozkazu, ktorý súd neodmietol, sa odpor v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 307/2016 Z.z. odošle žalobcovi bez zbytočného odkladu spolu s výzvou, aby sa k nemu v lehote 15 dní vyjadril a aby v tej istej lehote navrhol pokračovanie v konaní na súde príslušnom na prejednanie veci podľa Civilného sporového poriadku. Zo žiadneho ustanovenia zákona č. 307/2016 Z.z. nevyplýva, že má sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Konkurzné právo
Kľúčové slová: účinky súdom potvrdeného plánu, pohľadávka zabezpečená ručením, reštrukturalizačný plán, pohľadávky uplatnené riadne a včas, nevymáhateľnosť neprihlásených pohľadávok od dlžníka po účinnosti plánu, vymáhateľnosť neprihlásených pohľadávok od ručiteľa po účinnosti plánu, výslovný súhlas veriteľa so zánikom jeho práva
Právna veta: Dovolací súd zdôrazňuje, že zásadnou a kľúčovou právnou otázkou v prípade žalobcom uplatneného nároku je tá, či potvrdenie reštrukturalizačného plánu súdom spôsobuje zánik vymáhateľnosti tých pohľadávok, ktoré si veritelia neprihlásili riadne a včas s akcentom na záväzok, ktorý je zabezpečený ručením. (...) Znenie ustanovenia § 155 ods. 4 ZKR vylučuje, aby reštrukturalizačný plán zbavil pôvodného veriteľa práva domáhať sa uspokojenia jeho pôvodnej pohľadávky voči spoludlžníkom a ručiteľom dlžníka, ako aj uspokojenia pôvodných zabezpečených pohľadávok z majetku tretích osôb. K zániku týchto prá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: príslušnosť okresného súdu BB, odmietnutie odporu, obsahové náležitosti odporu, nesúhlas s platobným rozkazom, zrušenie platobného rozkazu, odôvodnenie odporu vo veci samej, námietka opodstatnenosti uloženej povinnosti , dôvod nesplnenia povinnosti, vecné prejednanie odporu
Právna veta: Problematikou vecného odôvodnenia odporu sa zaoberal najvyšší súd už v uznesení sp. zn. 3Obo/403/1998, kde uviedol, že odporca musí odpor náležite odôvodniť vo veci samej, t. j. musí namietať opodstatnenosť uloženej povinnosti (jej dôvod alebo výšku), v opačnom prípade ho súd uznesením odmietne. Uvedenie dôvodu nesplnenia povinnosti, resp. nesúhlas s platobným rozkazom, nemôže vyvolať následok zrušenia platobného rozkazu, a preto ho nemožno považovať za odôvodnenie vo veci samej, ale len za odďaľovanie právoplatného ukončenia sporu. (...) S poukazom na uvedené, vecné prejednanie odporu podmie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: prevádzkovanie podniku a udržiavanie a správa konkurznej podstaty, podmienky pre uplatnenie si odpočtu DPH, tovary a služby použité na prevádzkovanie podniku, zákaz uplatnenia si odpočtu DPH v súvislosti s tovarmi, alebo službami, ktoré sú hotovým výdavkom správcu konkurznej podstaty a sú pohľadávkou proti konkurznej podstate
Právna veta: Kasačný súd s poukazom na § 49 ods. 8 zákona č. 222/2004 Z. z. uvádza, že citované ustanovenie stanovuje podmienky pre uplatnenie si odpočtu DPH, pričom prvým predpokladom je samotné prevádzkovanie podniku a druhým predpokladom je, že tovary a služby, z ktorých si platiteľ uplatňuje odpočet DPH sú alebo boli použité na prevádzkovanie podniku. Citované ustanovenie výslovne uvádza zákaz uplatnenia si odpočtu DPH v súvislosti s tovarmi, alebo službami, ktoré sú hotovým výdavkom správcu konkurznej podstaty a sú pohľadávkou proti konkurznej podstate. Kasačný súd uvádza, že prevádzkovú činnosť, resp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: daň z nehnuteľností, technologické súčasti dráhy , predmet dane o miestnych daniach, stavebný pozemok v zmysle zákona o miestnych daniach, právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie
Právna veta: Na parcelách špecifikovaných v stavebnom povolení sa stavali technologické súčasti dráhy (koľaje, výhybky, trakčné stĺpy, osvetľovacie stĺpy, zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia), ktoré nie sú stavbami v zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.,(...) Kasačný súd konštatuje, že pri výklade a s tým spojenej aplikácii § 6 ods. 4 zákona č. 582/2004 Z. z. je potrebné jeho obsah vnímať tak, že pre naplnenie definície stavebného pozemku je potrebné toto vyhodnotiť s prihliadnutím na to, či vo vzťahu k pozemkom, ktoré majú byť predmetom dane existuje len právoplatné stavebné povolenie, alebo už ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: osobitný motív, kvalifikačný znak, pomsta ako osobitný motív, žiarlivosť ako osobitná forma pomsty, vyšší stupeň plánovania a pripravovanosti trestného činu
Právna veta: Aby bolo možné prihliadať na pomstu v zmysle osobitného motívu ako kvalifikačného znaku podľa § 140 písm. b) Trestného zákona, musí ísť o pomstu ako negatívnu emóciu voči nejakej konkrétnej osobe alebo viacerým konkrétnym osobám ako reakciu na nejakú udalosť alebo okolnosť, pričom táto emócia nevyplýva z morálne ospravedlniteľného citového rozpoloženia, ktoré je vo všeobecnosti spoločnosťou vnímané ako pochopiteľné. Pomsta je páchateľova reakcia na nejakú udalosť alebo okolnosť priamo súvisiacu s obeťou (napr. páchateľ v krátkom čase po rozvode usmrtí bývalú manželku, pretože sa s ním rozviedl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: podmienky nároku na materské, poistenec ktorý prevzal dieťa do starostlivosti, iná FO alebo PO ktorý neprevzal dieťa do starostlivosti, podmienka osobnej starostlivosti o dieťa
Právna veta: Ak z hypotézy právnej normy § 49 ods. 1 vyplýva podmienka, že o dieťa sa musí starať poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti, z uvedeného priamo vyplýva, že sa o dieťa nemôže starať iná fyzická alebo právnická osoba. V spojení s § 2 písm. a/ tohto zákona potom musí tento poistenec v dôsledku tohto prevzatia mať aj stratu alebo zníženie príjmu zo zárobkovej činnosti. Iná osoba, napr. matka dieťaťa alebo jeho stará matka, sú z tejto starostlivosti vylúčené. Výklad, ktorý zaujal sťažovateľ v kasačnej sťažnosti, naopak, rozširuje neprimeraným spôsobom hypotézu tejto právnej normy, keď pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: predbežný protokol a záverečný protokol, opatrenie orgánu verejnej správy, uloženie povinnosti prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, ukrátenie dohliadaného subjektu na právach a oprávnených záujmoch, náležitosti protokolu, námietky dohliadaného subjektu proti protokolu, zápisnica o prerokovaní námietok
Právna veta: Vyhotovenie písomného výstupu (protokolu) osvedčujúceho zistenia dohliadajúceho subjektu a ani následné vyhodnotenie opodstatnenosti písomných námietok dohliadaného subjektu k protokolu a zachytenie tohto procesu (a jeho výsledku) vo forme zápisnice z prerokovania námietok, ktorým úkonom sa tento proces završuje, nemožno považovať za úkon správneho orgánu, ktorým by bol sťažovateľ na svojich právach priamo ukrátený alebo dotknutý. Pokiaľ však dohliadajúci subjekt realizoval zákonné oprávnenie podľa § 47 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z.z. a uložil dohliadanému subjektu povinnosť prijať opatrenia na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: predbežné otázky, zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania, úrazová dávka, korigovať stanovisko subjektu na to zákonom určeného a oprávneného, nahradiť stanovisko subjektu na to zákonom určeného a oprávneného, určenie mieru zodpovednosti zamestnanca a zamestnávateľa pri pracovných úrazoch, určenie mieru zodpovednosti pri pracovných úrazoch občianskoprávnym súdom
Právna veta: Vo všeobecnosti je právom žalovanej, aby si o predbežnej právnej otázke urobila úsudok sama (§ 198 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení). Žiadne ustanovenie zákona o sociálnom poistení však žalovanej neumožňuje, a to ani v rámci posúdenia predbežnej otázky, v prípade nesúhlasu so stanoviskom subjektu na to zákonom určeného a oprávneného ním prijaté stanovisko korigovať, či nahradiť ho výsledkom vlastného uváženia (posúdenia (...) Ustanovenie § 196 ods. 2 písm. a/ Zákonníka práce, na ktoré žalovaná súčasne poukazovala, je ustanovením upravujúcim zodpovednosť zamestnávateľa za ško ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právna subjektivita, právne nástupníctvo cirkevných reholí, cirkvi a náboženské spoločnosti, navrátenie vlastníctva cirkvám
Právna veta: Cirkevné rády (rehole) Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike nie sú „bežnými“ právnickými osobami podľa slovenského právneho poriadku, ale svoju právnu subjektivitu odvodzujú od Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike, a sú zároveň právnickými osobami v zmysle kánonického práva – súčasti tzv. inštitútov zasväteného života. Podľa Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou z 24. novembra 2000 platí, že Slovenská republika uznáva právnu subjektivitu všetkých právnických osôb, ktoré ju majú podľa kánonického práva. Pre posúdenie otázky právneho nástupníc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o výkone správy, ochrana spotrebiteľa, výpoveď zmluvy o výkone správy, pojem spotrebiteľ
Právna veta: Pravidlá na ochranu spotrebiteľa sa uplatnia aj na zmluvy o výkone správy podľa § 8a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov uzavreté medzi správcovskou spoločnosťou a vlastníkmi bytov a nebytových priestorov, ktorí sú fyzické aj právnické osoby.
Merito veci: Omeškanie dlžníka
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: úroky z omeškania , omeškanie dlžníka, omeškaný peňažný záväzok, splnenie peňažného záväzku
Právna veta: Z ustanovenia § 768k ods. 2 Obchodného zákonníka (prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2013) vyplýva jednoznačný právny záver, že pre určenie právneho režimu, podľa ktorého sa posudzuje omeškanie dlžníka s plnením peňažného záväzku (§ 365 Obchodného zákonníka), nie je rozhodujúce to, kedy došlo k porušeniu povinnosti dlžníka plniť riadne a včas, ale to, kedy bola uzavretá zmluva, v ktorej sa dlžník zaviazal na plnenie.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: hodnovernosť a záväznosť údajov katastra, nadobudnutie vlastníckeho práva od nevlastníka, ochrana dobromyseľného nadobúdateľa, materiálna publicita, spochybnenie hodnovernosti údajov katastra o vlastníckom práve k nehnuteľnosti, absolútne neplatný právny úkon, vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, princíp nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse habet, t. j. nikto nemôže previesť na iného viac práv, než koľko sám má, skutočný vlastník nehnuteľnosti, vplyv dobrej viery na nadobudnutie vlastníckeho práva, evidencia vlastníctva nehnuteľnosti v katastri nehnuteľnosti
Právna veta: I. Na základe absolútne neplatného právneho úkonu nie je možné nadobudnúť vlastnícke právo, a to ani v prípade, že na jeho podklade bol uskutočnený vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. II. S poukazom na právnu zásadu, podľa ktorej nikto nemôže previesť na iného viac práv, ako sám má (nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet), nemôže platne previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti na inú osobu ten, kto je na základe absolútne neplatného právneho úkonu vedený v katastri nehnuteľností ako vlastník nehnuteľností. III. Dobrá viera nadobúdateľa, že hnuteľnú al ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: evidencia zmluvy o užívaní poľovného revíru, zásada materiálnej pravdy v správnom konaní, prerušenie správneho konania, prerušenie konania zaevidovaní zmluvy o užívaní poľovného revíru, ignorovanie vedomosti o prebiehajúcom súdnom konaní, povinnosť posúdenia splnenia zákonných podmienok pre zaevidovanie zmluvy, negatívne podmienky brániace evidencii zmluvy o užívaní poľovného revíru
Právna veta: Najvyšší súd uvádza, že aj keď sa na konanie o zaevidovaní zmluvy o užívaní poľovného revíru nevzťahuje správny poriadok a zákon o poľovníctve priamo neupravuje inštitút prerušenia konania v uvedenej veci, všeobecné zásady správneho konania, ako je zásada zákonnosti či zásada materiálnej (objektívnej) pravdy, generálne platia pre všetky procesy vo verejnej správe. (...) Ignorovanie vedomosti o prebiehajúcom súdnom konaní o neplatnosť uznesení zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov patriacich do spoločného poľovného revíru XXX by vo vzťahu k povinnosti posúdenia splnenia zákonných podmienok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: právne postavenie podniku, majetkové postavenie podniku, štátny podnik konajúce vo svojom mene, štátny podnik ako spôsobilý subjekt zodpovednostných vzťahov, pasívna legitimácia štátneho podniku v žalobe na vydanie bezdôvodného obohatenia, správa majetok štátu štátnym podnikom, SR nezastúpená štátnym podnikom
Právna veta: Z ustanovenia § 5 ods. 1 citovaného právneho predpisu vyplýva, že podnik je právnickou osobou; vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. (...) Uvedené ustanovenie je všeobecným ustanovením upravujúcim oprávnenie štátneho podniku ako právnickej osoby konať vo svojom mene a súčasne niesť zodpovednosť vyplývajúcu z právnych vzťahov, v ktorých vystupuje. Z uvedeného ustanovenia žiadnym spôsobom nevyplýva, že štátny podnik nie je zodpovedným subjektom z titulu vydania bezdôvodného obohatenia. Ustanovenie § 6 ods. 3 citovaného zákona súčasne upra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: znalecké dokazovanie, zápisnica, výsluch znalca na pojednávaní, rozpor obsahu zápisnice so zhotoveným zvukovým záznamom, komparácia zápisnice so zvukovým záznamom, čítanie výpovedi znalca na pojednávaní, znalecký posudok oboznámený ako listinný dôkaz
Právna veta: Najvyšší súd zároveň vo vzťahu k námietke ohľadom existencie údajného rozporu obsahu zápisnice z verejného zasadnutia so zhotoveným zvukovým záznamom uvádza, že nie je úlohou Najvyššieho súdu, aby v dovolacom konaní počúval zvukový záznam zhotovený z hlavného pojednávania, resp. verejného zasadnutia a tento komparoval so znením zápisnice vyhotovenej diktovaním podľa § 58 ods. 3 Tr. por.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: premlčanie poistného, práva a povinnosti, zodpovednosť, pokuty a penále v sociálnom poistení a v starobnom dôchodkovom sporení, penále, povinnosti samostatne zárobkovo činnej osoby, nepremlčanie práva predpísať poistné, nesplnenie povinnosti SZČO prihlásiť sa a odhlásiť sa na nemocenské a dôchodkové poistenie, penále za nesplnenie povinnosti, nemožnosť predpísať penále, podmienky premlčania práva na predpísanie penále
Právna veta: V predmetnej veci zásadným bolo vyriešenie otázky, či ustanovenie § 147 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. upravujúce nepremlčanie práva predpísať poistné, ak nebola splnená povinnosť ustanovená v § 228 ods. 3, t.j. ak samostatne zárobkovo činná osoba porušila povinnosť prihlásiť sa na nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie najneskôr do ôsmich dní od vzniku týchto poistení a odhlásiť sa z týchto poistení do ôsmich dní od ich zániku, je možné aplikovať aj vo vzťahu k nepremlčaniu práva predpísať penále. (...) Pre prípad nesplnenia si tejto povinnosti súčasne v § 240 ods. 1 upravuje povinnosť S ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová:
Právna veta: I. Nečinnosťou orgánu verejnej správy treba rozumieť nielen jeho absolútnu nečinnosť, ale i to, ak orgán verejnej správy koná spôsobom, ktorý znamená porušenie práva na spravodlivý proces bez zbytočných prieťahov, a to obzvlášť po tom, ako nečinnostnej žalobe vyhovel správny súd. II. Účinnosťou Správneho súdneho poriadku o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu obce rozhoduje okresný úrad v sídle kraja, ak osobitný predpis neustanovuje inak (§ 4 ods. 2 písm. d/ zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: trestné činy extrémizmu, prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, potláčanie základných práv a slobôd
Právna veta: Pozdrav „Na stráž!“ sa primárne spája s ľudáckym režimom a brannou organizáciou HSĽS Hlinkovou gardou, ktorá reprezentovala radikálne a pronacistické krídlo dobovej politickej scény. Gardisti sa domáhali radikálneho riešenia židovskej otázky, volali po udržiavaní rasovej čistoty či zavedení totalitného režimu, ktorý by bol obdobou režimu nacistického (zv. 105 - 110, 291 - 294). Z uvedeného je podľa mienky tunajšieho súdu nesporné, že pozdravom „Na stráž!“ (a to aj bez pozdvihnutia pravej ruky k pravému plecu vo forme tzv. malého pozdravu, príp. vo forme tzv. veľkého pozdravu) sa možno hlásať k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová:
Právna veta: K vyjadreniu žalobcu sa môžu účastníci konania vyjadriť v lehote určenej správnym súdom (§ 106 ods. 2 Správneho súdneho poriadku), pričom na ďalšie vyjadrenia správny súd nemusí prihliadať, ak o tom účastníkov konania poučí. A preto po vyčerpaní repliky a dupliky správny súd na ďalšie vyjadrenia nemusí už prihliadať a vtedy koná v súlade so zákonnými procesnými pravidlami.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: predmet dane z príjmu, príjmy z reklamy v športových kluboch, občianske združenie, daňové výdavky, športový klub ako subjekt nezaložený na podnikanie, nemožnosť kvalifikovať vyplatené odmeny hráčom ako daňový výdavok, daňové náklady vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov z reklamy
Právna veta: Kľúčovou otázkou v danej veci je posúdenie, či možno odmeny hráčov, vyplácané za podané športové výkony, aj napriek tomu, že pri zápasoch používajú športové oblečenie označené logami a názvami reklamných partnerov žalobcu považovať za daňový výdavok (náklad), vynaložený v súvislosti s príjmami dosiahnutými z reklamnej činnosti, vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia žalobcu. Žalobca je občianskym združením registrovaným na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v zmysle zákona o združovaní občanov č. 83/1990 Zb. t.j. subjektom nezaloženým na podnikanie. (...) Zákonodarca v ustanov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Najvyšší správny súd SR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd SR

Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, zodpovednosť štátu za prieťahy v konaní, systémové zlyhania pri správe súdnictva, pomenovanie príčin prieťahov v konaní, objektívny charakter príčin prieťahov v konaní, subjektívny charakter príčin prieťahov v konaní
Právna veta: Systémové zlyhania pri správe súdnictva bez ohľadu na to, ktorý zo štátnych orgánov za ne zodpovedá, nemôžu byť dôvodom zmarenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a nezbavujú Slovenskú republiku zodpovednosti za prieťahy (II. ÚS 481/2017). Účelom základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a ústavnej sťažnosti nie je pomenovanie príčin prieťahov v konaní. Rovnako účelom ústavnej sťažnosti nie je dospieť k záveru, či príčiny majú objektívny alebo subjektívny charakter.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania, porušenie zásady rovnakého zaobchádzania, obrátené dôkazné bremeno, procesné povinnosti žalobcu v konanie vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania, oznámenie skutočnosti nasvedčujúce k tomu že došlo k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania došlo, neúspech vo výberovom konaní, veková diskriminácia
Právna veta: Špecifická úprava dôkazného bremena podľa § 11 ods. 2 antidiskriminačného zákona neznamená, že žalobca v antidiskriminačnom spore nie je nositeľom žiadnych procesných povinností. Samotná dikcia tohto ustanovenia predpokladá primárnu povinnosť žalobcu oznámiť konajúcemu súdu skutočnosti, z ktorých možno dôvodne usudzovať, že k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania došlo. Až na základe splnenia tejto povinnosti žalobcu prechádza dôkazné bremeno na žalovaného. Z uvedeného hľadiska sa záver krajského súdu, podľa ktorého iba samotný neúspech vo výberovom konaní, resp. skutočnosť, že vo výberovom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: započítanie pohľadávok v zmysle EP, zastavenie exekúcie súdom, lex specialis derogat legi generali, zamietnutie návrhu na zastavenie exekúcie, okolnosti spôsobujúce zánik vymáhaného nároku, jednostranné započítanie vzájomnej pohľadávky povinného voči oprávnenému, vzájomná pohľadávka priznaná exekučným titulom, jednostranné započítanie nejudikovanej pohľadávky ako dôvod zastavenia exekúcie, moment doručenia kompenzačného prejavu
Právna veta: Podľa § 61k ods. 1 písm. a) Exekučného poriadku súd exekúciu zastaví v celom rozsahu alebo v časti, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku. Podľa § 61e Exekučného poriadku po začatí exekúcie sa neprihliadne na jednostranné započítanie vzájomnej pohľadávky povinného voči oprávnenému, ibaže je priznaná exekučným titulom, na podklade ktorého by povinný mohol viesť exekúciu. Ustanovenie § 61k ods. 1 písm. a) stanovuje všeobecné pravidlo (lex generalis), z ktorého existuje výnimka (lex specialis) zakotvená v § 61e Exekučného poriadku, v zmysle ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na osobnú slobodu, princíp kontradiktórnosti konania, rozhodovanie sudcu pre prípravné konanie o väzbe obvineného, nedoručenie stanoviska prokurátora pred rozhodnutím o väzbe , právo obvineného argumentovať v prospech svojho prepustenia z väzby na slobodu
Právna veta: Aj keď sa kontradiktórnosť trestného konania prejavuje aj v štádiu prípravného konania, a to predovšetkým v súvislosti s rozhodovaním sudcu pre prípravné konanie o väzbe obvineného, nemožno sa stotožniť s názorom sťažovateľa, podľa ktorého nedoručenie podania prokurátora pred rozhodnutím o väzbe je vždy zásahom do princípu kontradiktórnosti, a tým do základného práva na osobnú slobodu, resp. práva na slobodu a bezpečnosť. Nedoručenie stanoviska prokurátora pred rozhodnutím o väzbe musí byť z hľadiska ústavnej intenzity v príčinnej súvislosti so znemožnením možnosti obvineného argumentovať v pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: základné ustanovenia o proteste prokurátora, netrestný dozor prokuratúry, odloženie podnetu, späťvzatie protestu prokurátora, dispozičné procesné oprávnenie prokurátora, protest prokurátora podaný na základe vybavenia podnetu, neexistencia povinnosti prokurátora vyhovieť podnetu na podania protestu, neexistencia povinnosti späťvzatia protestu prokurátora len so súhlasom podávateľa podnetu
Právna veta: Prokurátor, ktorý protest podal, ho môže zobrať aj späť. Zákon o prokuratúre takéto procesné oprávnenie vo všeobecnosti upravuje v § 23 ods. 3, pričom špeciálne v § 24 ods. 15 vo vzťahu ku konaniu o proteste prokurátora proti rozhodnutiu a opatreniu orgánu verejnej správy ustanovuje, že späťvzatie protestu môže byť vykonané len v rámci prebiehajúceho konania o ňom (porovnaj BARICOVÁ, J., FEČÍK, M., ŠTEVČEK, M., FILOVÁ, A. a kol. Správny súdny poriadok. Komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2018, s. 308.). Späťvzatie protestu prokurátora je teda výlučným dispozičným procesným oprávnením prokurátor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: úloha ústavného súdu, vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, ostatné ústredné orgány štátnej správy, ústredné orgány štátnej správy, Úrad verejného zdravotníctva, označenie určitého orgánu ako orgánu štátnej správy, rozhodovanie o súlade všeobecne záväzných právnych predpisov ústredných orgánov štátnej správy s ústavou, preskúmateľnosť vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Ústavným súdom, nepreskúmateľnosť vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva v správnom súdnom konaní
Právna veta: Podľa čl. 123 ústavy ministerstvá a iné orgány štátnej správy na základe zákonov a v ich medziach môžu vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, ak sú na to splnomocnené zákonom. (...) Napriek tomu, že Úrad verejného zdravotníctva je zriadený zákonom, nie je ústredným orgánom štátnej správy, keďže tak nie je označený v § 21 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Napriek tomu ho treba považovať za orgán štátnej správy v zmysle čl. 123 ústavy, keďže je zriadený zákonom a je splnomocnený na vydávanie všeobecne zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: odklad vykonateľnosti a dočasné opatrenie, odklad vykonateľnosti právoplatného rozhodnutia, nevykonateľnosť rozhodnutia v civilnoprocesnom zmysle, hrozba závažnej ujmy právnym následkami právoplatného rozhodnutia
Právna veta: Pre dosiahnutie účelu § 129 zákona o ústavnom súde ústavný súd dospel k názoru o potrebe extenzívneho výkladu „odkladu vykonateľnosti právoplatného rozhodnutia“, t. j. ako odloženia uplatňovania právnych účinkov napadnutého právoplatného rozhodnutia aj v prípade, keď toto rozhodnutie nie je vykonateľné v civilnoprocesnom zmysle. Takémuto výkladu svedčí aj časť textu § 129 za čiarkou („ak by právnymi následkami napadnutého právoplatného rozhodnutia...“ – teda nie nevyhnutne jeho núteným výkonom – „... hrozila závažná ujma...“.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: vyhovenie ústavnej sťažnosti, prieťahy v súdnom konaní, primerané finančné zadosťučinenie, nečinnosť súdu v konaní, iný zásah súdu proti základným právam a slobodám, nemožnosť nápravy prieťahy a nečinnosť súdu v konaní
Právna veta: Prieťahy či nečinnosť súdu v konaní sú ústavným súdom hodnotené ako iný zásah súdu proti základným ústavne zaručeným právam a slobodám. Z tejto fakticity vyplýva, že porušenie práva na primerané súdne konanie nemožno dodatočne napraviť. Možno zabrániť, aby nedošlo k ďalším prieťahom (ústavným príkazom konať), ale už raz vzniknutý prieťah odstrániť nemožno, možno len poskytnúť za porušenie tohto práva primerané finančné zadosťučinenie podľa § 133 ods. 3 písm. e) zákona o ústavnom súde. (...)
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: Lehota na podanie ústavnej sťažnosti, povinnosť dovolateľa byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom, účinný prostriedok nápravy, ústavná sťažnosť, rozhodnutie o odmietnutí dovolania, podmienky podania ústavnej sťažnosti
Právna veta: Inými slovami, lehotu na podanie ústavnej sťažnosti podľa § 124 zákona o ústavnom súde nemožno počítať od doručenia rozhodnutia najvyššieho súdu o mimoriadnom opravnom prostriedku sťažovateľom, ktorým bolo dovolanie odmietnuté z dôvodu nesplnenia podmienok vyžadujúcich § 429 CSP, keďže takéto využitie mimoriadneho opravného prostriedku nemožno považovať za účinný prostriedok nápravy, ktorý je podmienkou podania ústavnej sťažnosti v zmysle čl. 127 ods. 1 ústavy, a preto sa táto lehota počíta od nadobudnutia právoplatnosti napadnutého rozsudku krajského súdu.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: procesná vada podľa § 420 písm. f/ CSP, nesprávny procesný postup súdu, porušenie práva na spravodlivý súdny proces, nesprávne rozhodnutie, nesprávne právne posúdenie procesných noriem, procesné rozhodnutia
Právna veta: Sťažovateľka sa ďalej svojho práva na prejednanie veci domáhala dovolaním, pričom namietla to, že napadnutým rozhodnutím krajského súdu v spojení s rozhodnutím okresného súdu došlo k nesprávnemu procesnému postupu, ktorý jej znemožnil, aby uskutočňovala procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces, čo zakladá prípustnosť dovolania podľa § 420 písm. f) Civilného sporového poriadku. Na tento procesný prostriedok najvyšší súd v napadnutom rozhodnutí reagoval tak, že procesné skutočnosti, ktoré sťažovateľka namietala, sa týkajú nesprávneho právneho posúdenia, ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: právoplatnosť a vykonateľnosť uznesenia, oznamovanie uznesenia, zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní, doručenie uznesenia, mimoriadny opravný prostriedok proti rozhodnutiam prokurátorov a policajtov, zrušenie právoplatného rozhodnutia OČTK generálnym prokurátorom, lehota na podanie návrhu na zrušenie právoplatného rozhodnutia OČTK generálnym prokurátorom, neprípustnosť sťažnosti proti uzneseniu prokurátora, doručenie uznesenia ktorým sa rozhodlo o opravnom prostriedku
Právna veta: Mimoriadnym opravným prostriedkom proti rozhodnutiam prokurátorov a policajtov v prípravnom konaní je zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní podľa § 363 ods. 1 Trestného poriadku, podľa ktorého generálny prokurátor môže zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktorému predchádzalo, bol porušený zákon. Trestný poriadok využitie tohto mimoriadneho postupu generálneho prokurátora limituje tým, že podľa § 364 ods. 1 písm. a) a b) Trestného poriadku návrh na tento postup môže obvinený vo svoj prospech a v jeho v prospech osoby, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: oprava vyhotovenia rozsudku a jeho rovnopisu, písomné vyhotovenie rozhodnutia, porušenie práva na spravodlivý súdny proces, doručovanie rovnopisu rozhodnutia stranám konania, rovnopis rozhodnutia, uznesenie o oprave vyhotovenia rozhodnutia a jeho rovnopisoch, doručenie uznesenia o oprave, doručenie nesprávneho rovnopisu
Právna veta: Vyhláseniu rozhodnutia podľa § 172 ods. 3 Trestného poriadku nasleduje jeho písomné vyhotovenie s tým, že toto písomné vyhotovenie podpisuje predseda senátu a ten, kto ho vypracoval. Podľa § 173 ods. 1 Trestného poriadku sa však stranám nedoručuje písomné vyhotovenie, ale rovnopis uznesenia. (...) K tomu treba uviesť, že súdne rozhodnutie, či už ide o rozsudok, alebo o uznesenie, je právnou konštrukciou, ktorú nemožno stotožniť s jeho vyhotovením alebo rovnopisom. Súdne rozhodnutie je vo svojej podstate vôľový akt rozhodujúceho subjektu, ktorý sa vyhlasuje a ktorého obsah sa zachytáva v písomn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: predbežná vykonateľnosť rozsudku, tvorba úspor maloletého dieťaťa, predbežná vykonateľnosť rozsudkov o výživnom, možnosť vyššej platby zo strany rodiča, rozhodnutie súdu o odložení peňažných prostriedkov, rozhodnutie súdu o odložení peňažných prostriedkov bez predbežnej vykonateľnosti
Právna veta: Aj keď Civilný mimosporový poriadok hovorí, že všetky druhy vyživovacej povinnosti sú predbežné vykonateľné, je potrebné vnímať istú špecificitu doplnkových inštitútov v súvislosti s nimi aplikovateľných. Inak povedané, nie je možné pristupovať k výkladu § 44 Civilného mimosporového poriadku mechanicky a výlučne gramaticky, ale dôležitý je pohľad kontextuálny, akceptujúc osobitosti konkrétnych súvisiacich mechanizmov. Konkrétne v posudzovanej veci ide o deponovanie peňažných prostriedkov pre účely tvorby úspor v zmysle § 63 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine. Zákon o rodine umožňuje, ak s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: prechodné ustanovenia Správneho súdneho poriadku, príslušnosť súdu v správnom súdnictve, organizácia a zloženie správnych súdov, zásada perpetuationis fori , zásada dvojinštančnosti správneho konania, kasačná sťažnosť, vecná a miestna príslušnosť najvyššieho súdu v správnom súdnictve podľa OSP, trvanie súdnej príslušnosti, rozhodovanie najvyššieho súdu na prvom stupni, kasačná sťažnosť proti prvoinštančnému rozhodnutiu najvyššieho súdu, rozhodovanie o kasačnej sťažnosti veľkým senátom
Právna veta: V posudzovanej veci bolo konanie iniciované podľa vtedy účinného OSP, pričom vecne a miestne príslušným súdom bol toho času najvyšší súd. Obsah zásady perpetuatio fori spočíva v trvaní súdnej príslušnosti raz určenej až do skončenia konania bez ohľadu na neskoršie zmeny okolností, ktoré sú inak pre určenie príslušnosti rozhodné; výnimky z tejto zásady upravuje zákon (porovnaj tiež R 3/1980). Na príslušnosť správneho súdu ako na procesnú podmienku konania sa aj v súlade s novou právnou úpravou obsiahnutou v § 9 ods. 1 SSP rovnako vzťahuje zásada perpetuatio fori, podľa ktorej sa skutkové okolno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: Lehota na podanie ústavnej sťažnosti, prípustnosť ústavnej sťažnosti po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov, včasné vyčerpanie opravných prostriedkov, vylúčenie podania mimoriadneho opravného prostriedku
Právna veta: Vyčerpanie opravných prostriedkov podľa § 132 ods. 2 zákona o ústavnom súde, ktoré je predpokladom prípustnosti ústavnej sťažnosti, sa vzťahuje len na tie opravné prostriedky (riadne aj mimoriadne), ktoré právne predpisy sťažovateľovi na ochranu jeho práv priznávajú. Len včasné vyčerpanie opravných prostriedkov, ktoré je sťažovateľ zákonom oprávnený osobne uplatniť, možno považovať za účinné v tom zmysle, že sú spôsobilé zabezpečiť jeho súdnu ochranu. Preto aj stabilná judikatúra ústavného súdu konštatuje, že nie je možné zachovať lehotu na podanie ústavnej sťažnosti po doručení rozhodnutia o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: predbežné prerokovanie návrhu na začatie konania, právo na prerokovanie veci bez prieťahov, odmietnutie ústavnej sťažnosti pre zjavnú neopodstatnenosť, pretrvanie porušenie práva v čase predloženia ústavnej sťažnosti, trvanie porušenie práva v čase predloženia ústavnej sťažnosti
Právna veta: Ústavný súd v rámci svojej rozhodovacej činnosti (napr. IV. ÚS 61/03, IV. ÚS 26/07, III. ÚS 41/07, II. ÚS 46/07, I. ÚS 96/07, II. ÚS 214/08) prezentuje už ustálený záver, že základnému právu na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a právu na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru poskytuje ochranu len vtedy, ak bola sťažnosť ústavnému súdu predložená v čase, keď porušenie práva označeným orgánom verejnej moci (v tomto prípade policajným orgánom a krajskou prokuratúrou) trvalo alebo ešte pretrváva (napr. I. ÚS 22/01, I. ÚS 77/02, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: rozsudok pre zmeškanie, zmeškanie pojednávania, elektronické doručovanie , doručovanie písomnosti do elektronickej schránky, zmeškanie lehoty na vyjadrenia, neúčinnosť elektronického doručenia, objektívna nemožnosť prevzatia elektronickej úradnej správy, nepomerné ťažkosti pri prevzatí elektronickej úradnej správy
Právna veta: Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. zákona o e-Governmente, musí žalovaný dôvod, pre ktorý zmeškal lehotu na podanie vyjadrenia podľa § 273 písm. a) CSP, ako aj pojednávanie vo veci, na ktorom bol vyhlásený rozsudok pre zmeškanie, preukázať ako adresát elektronickej úradnej správy domáhajúci sa rozhodnutia orgánu verejnej moci o neúčinnosti elektronického doručenia podľa § 33 ods. 1 zákona o e-Governmente, t. j., že objektívne nemohol prevziať elektronickú úradnú správu z dôvodu, ktorý nenastal na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: zosplatnenie pohľadávky, zmluvné úroky z omeškania, predčasná doba splatnosti úveru, úverová zmluva v postavení spotrebiteľa
Právna veta: Zosplatnenie je inštitút slúžiaci ochrane veriteľa. Podstata úverového vzťahu a jeho existencia zostáva zachovaná, veriteľ nemá peňažné prostriedky, patrí mu za ne dohodnutá odmena, záväzok dlžníka v zmysle platenia dohodnutej odmeny zostáva nedotknutý a aplikuje sa na dobu, na ktorú bola zmluva dohodnutá ako doba riadneho splácania úveru, keďže dohodnuté úroky majú zmluvný základ. Rozdiel je len v tom, že pre omeškanie pristupuje k povinnosti platiť zmluvné úroky aj povinnosť platiť úroky z omeškania. Inak povedané, dlžníkovi zostáva záväzok platiť úrok rovnaký ako v čase jeho dojednania, t. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o privátnej novácii, nahradenie záväzku novým záväzkom, dohoda o zriadení nového záväzku, existencia záväzkového právneho vzťahu medzi veriteľom a pôvodným dlžníkom
Právna veta: V súlade so zásadou autonómie vôle majú subjekty záväzku možnosť vzájomnou dohodou ich záväzok zrušiť. Môžu tak uskutočniť jednoduchým zrušením záväzku alebo môžu zrušiť záväzok tým spôsobom, že ho nahradia záväzkom novým. Dohoda, ktorou sa ruší záväzok tým spôsobom, že sa nahrádza novým záväzkom, je tzv. privatívna novácia vyplývajúca z ust. § 570 Občianskeho zákonníka. Podstata privatívnej novácie spočíva v tom, že strany rušia pôvodný záväzok tým spôsobom, že ho nahradzujú novým záväzkom. Vôľa strán pri privatívnej novácii musí smerovať jednak k zrušeniu pôvodného záväzku, jednak k zriaden ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť advokáta za škodu, objektívna zodpovednosť za škodu, povinnosť advokáta riadne a včas informovať klienta o postupe pri vybavovaní veci, porušenie povinnosti advokáta, majetková ujma
Právna veta: Všeobecne treba uviesť, že zodpovednosť advokáta za škodu spôsobenú klientovi v súvislosti s výkonom advokácie je objektívna zodpovednosť (bez ohľadu na zavinenie), ktorej sa nemožno zbaviť. Táto zodpovednosť je založená na súčasnom (kumulatívnom) splnení troch predpokladov: a) činnosť súvisiaca s výkonom advokácie, b) vznik škody, c) príčinná súvislosť medzi činnosťou advokáta súvisiacou s výkonom advokácie a vznikom škody. Splnenie uvedených predpokladov zodpovednosti musí byť v konaní jednoznačne preukázané; dôkaznú povinnosť má v tomto smere poškodený. Advokát je povinný svedomito chrániť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vydržanie, predpoklad dobrej viery, oprávnený držiteľ , právo zodpovedajúce vecnému bremenu
Právna veta: Predpokladom vydržania práva, zodpovedajúceho vecnému bremenu podľa Občianskeho zákonníka je výkon práva zodpovedajúceho vecnému bremenu po stanovenú vydržaciu dobu, a to v objektívne existujúcej dobrej viere. Nestačí akékoľvek správanie sa, ktoré by obsahom mohlo zodpovedať vecnému bremenu, ale vydržiteľ musí byť oprávneným držiteľom práva. Predpoklady vydržania práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sú totožné s predpokladmi nevyhnutnými pre vydržanie vlastníckeho práva. Ako je predpokladom dobrej viery u oprávneného držiteľa veci jeho presvedčenie, že mu vec patrí ako vlastníkovi, tak predpo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: práva k pozemku, priľahlý pozemok, vlastník bytu a nebytového priestoru, nutnosť určenia nehnuteľnosti
Právna veta: Zákonná definícia priľahlého pozemku síce pojednáva o tom, že za pozemok priľahlý k domu možno považovať pozemok, ktorý v bytovému domu patrí a súčasne sú na ňom umiestnené spoločné časti a zariadenia umiestnené mimo domu, avšak tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne. Nie je na mieste sa domnievať, že ak subjekty začnú používať pozemok, ktorý sa fyzicky nachádza v okolí bytového domu, v ktorom sú vlastníkmi bytu alebo nebytového priestoru, stáva sa tento pozemok vďaka ich konaniu priľahlým. A v prípade, ak sa jedná o mestský pozemok (v súčasnosti teda o pozemok vo vlastníctve Hlavného m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: porušenie prísahy alebo zvlášť závažné porušenie služobnej povinnosti, predpoklady na prepustenie policajta zo služobného pomeru, zásada prezumpcie neviny, personálne konanie
Právna veta: V prvom rade správny súd považuje za dôležité zdôrazniť, že porušenie služobnej prísahy alebo služobnej povinnosti samo o sebe nevyžaduje, aby sa policajt dopustil trestného činu. Otázka trestno-právnej zodpovednosti nemusí byť zhodná so skutočnosťami, ktoré tvoria podklad pre prijatie personálneho rozhodnutia. Porušenie služobnej prísahy alebo služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom nemožno podmieňovať spáchaním trestného činu. V tejto súvislosti správny súd poukazuje na ustálenú judikatúru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (napr. rozsudok spis. zn. 2Sžo/156/2008 z 22.04.2009, spis. z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: nezákonné rozhodnutie, príčinná súvislosť medzi nezákonným rozhodnutím a škodou, skutočný ušlý zisk, dôsledok pritprávnej udalosti
Právna veta: Zodpovednosť štátu za škodu podľa zákona č. 514/2003 Z.z. spôsobenú nezákonným rozhodnutím má povahu objektívnej zodpovednosti, ktorej sa nemožno zbaviť, a ktorá je založená na súčasnom, teda kumulatívnom splnení troch podmienok, ktorými sú existencia nezákonného rozhodnutia, vznik škody a príčinná súvislosť medzi nezákonným rozhodnutím a vznikom škody. Vzťah príčinnej súvislosti (kauzálny nexus) medzi nezákonným rozhodnutím a škodou zákon č. 514/2003 Z.z. nevysvetľuje. V právnej teórii sa týmto vzťahom označuje priama väzba javov (objektívnych súvislostí), v rámci ktorého jeden jav (príčina) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na bytovú náhradu podľa § 712a OZ, vyporiadanie BSM podľa § 150 OZ, žaloba na vypratanie, právny dôvod užívania nehnuteľnosti, odopretie výkonu práva
Právna veta: Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva (podľa § 150 O. z.) má jednak kvalitatívnu stránku, t. j. usporiadanie vlastníctva k jednotlivým veciam, jednak kvantitatívnu stránku, pri ktorej ide o hodnotové podiely účastníkov, pre vyporiadanie je preto podstatná cena jednotlivých vecí patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva. Zo spoluvlastníctva vylúčený účastník stráca právny dôvod užívania domu a žiadne ustanovenie zákona výlučnému vlastníkovi domu neukladá, aby mu trpel jeho užívanie alebo aby mu zabezpečil bytovú náhradu, či znášal iné obmedzenie vlastníckeho práva, ktoré môže byť ust ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na vydanie bezdôvodného obohatenia, premlčacia doba, vznik zodpovednostného vzťahu z bezdôvodného obohatenia , úmyselné konanie a nedbanlivosť
Právna veta: Pri práve na vydanie bezdôvodného obohatenia je stanovená dvojaká, kombinovaná premlčacia doba, t.j. subjektívna a objektívna. Tieto dve premlčacie doby počínajú, bežia a končia nezávisle na sebe. Subjektívne premlčacia doba je kratšia - dvojročná, objektívna premlčacia doba je buď trojročná a to u neúmyselného a nedbanlivostného bezdôvodného obohatenia, alebo desaťročná, ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie. Pre vzájomný vzťah subjektívnej a objektívnej premlčacej doby platí, že ak skončí beh jednej z nich, právo sa premlčí, a to aj napriek tomu, že oprávnenému ešte beží druhá premlčacia d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: finančná náhrada za zriadenie vecného bremena, zákonné vecné bremeno, náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku, zásah do pokojného užívania majetku, prekludovanie práva
Právna veta: Zriadenie vecného bremena zo zákona je možné chápať ako obmedzenie vlastníckeho práva v zmysle § 128 ods. 2 OZ. Neposkytnutie náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva, hoci zriadením vecného bremena sui generis v zmysle osobitného zákona, v rovnakom rozsahu ako v iných prípadoch obmedzenia vlastníckeho práva by bolo v rozpore s princípmi materiálneho právneho štátu v zmysle článku 1 ods. 1 Ústavy SR. Takýto stav je aj v rozpore s článkom 20 ods. 1 Ústavy SR, pretože vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Z uvedeného vyplýva, že ani pri obmedzení vlastníckeho p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: ambulantná starostlivosť, zabezpečovanie poskytovania ambulatnej pohotovnostnej služby, činnosť vykonávaná vo verejnom záujme, ochrana života a zdravia ľudí
Právna veta: Je potrebné vychádzať z toho, že zabezpečenie poskytovania ambulantnej pohotovostnej služby (zo strany jej organizátora alebo samosprávneho kraja) je nesporne činnosť vykonávaná vo verejnom záujme za účelom ochrany života a zdravia ľudí. Sám zákonodarca však v ust. § 8a ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. počíta so situáciou, že organizátor ambulantnej pohotovostnej služby nedokáže zabezpečiť jej poskytovanie zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár a v takom prípade povinnosť zabezpečiť poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby prechádza na samosprávny kraj, ktorý túto kompetenciu vykonáva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: odstúpenie od kúpnej zmluvy, neodstrániteľná vada veci, zodpovednosť za vady predanej veci, zrušenie zmluvy o predaju tovaru
Právna veta: Kupujúci má právo za určitých podmienok zrušiť zmluvu o predaji tvaru a to jednostranným odstúpením od zmluvy v to v prípade, ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád a kupujúci sa nechce uspokojiť s výmenou vadnej veci za vec bez vád, resp. ide o odstrániteľnú vadu, avšak kupujúci nemôže pre jej opätovný výskyt po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať a nechce sa uspokojiť s výmenou vadnej veci za vec bez vád. Obsahom právneho úkonu odstúpenia od zmluvy je uvedenie konkrétneho dôvodu- vady, na základe ktorého dochádza k odstú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: nebytový priestor, stavebnotechnické určenie priestoru, list vlastníctva bytového domu, zásada non liquet, regulovaná cena
Právna veta: V súlade s legálnou definíciou nebytového priestoru uvedenou v ust. § 2 ods. 3 bytového zákona v spojení s ostatnými dotknutými právnymi predpismi na úseku evidencie v katastri nehnuteľností a stavebného práva, nebytový priestor je množinou, ktorá v sebe zahŕňa všetky priestory, ktoré sú určené na iné účely ako na bývanie a zároveň patria k bytovému domu. Ateliér tak nevyhnutne musí patriť k bytovému domu a bude určený na iné účely ako na bývanie. O stavebnotechnickom určení priestoru rozhodujú správne orgány na úseku stavebného práva podľa osobitného predpisu. Na klasifikáciu nebytového pries ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vyporiadanie BSM podľa § 150 OZ, zásada rovnosti podielov pri vyporiadaní BSM, nároky jednotlivých manželov, zásluha o nadobudnutie spoločného majetku manželov
Právna veta: V tejto súvislosti odvolací súd uvádza, že pri vyporiadaní BSM podľa § 150 Občianskeho zákonníka má súd pri vyporiadaní spoluvlastníctva prihliadať na okolnosti konkrétneho prípadu a zohľadniť rôzne skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť spôsob vyporiadania. Pri vyporiadaní BSM sa však vychádza zo zásady rovnosti ich podielov, iba v odôvodnených prípadoch môžu byť podiely manželov na spoločnom majetku stanovené odlišným spôsobom. V rámci vyporiadania BSM musí súd prihliadnuť na to, čo bolo zo spoločného majetku vynaložené na oddelený majetok niektorého z manželov, a tiež na nároky jednotlivých manž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: pristúpenie k záväzku, zmena záväzku , zmena počtu dlžníkov, viazanosť spoločne a nerozdielne
Právna veta: Zmyslom ustanovenia § 533 OZ je pristúpenia k záväzku dlžníka, pričom v zmysle tohto ustanovenia, kto bez súhlasu dlžníka dohodne písomne s veriteľom, že splní za dlžníka jeho peňažný záväzok, stáva sa dlžníkom popri pôvodnom dlžníkovi a obaja dlžníci sú zaviazaní spoločne a nerozdielne. Zo zákonnej úpravy § 533 OZ teda vyplýva, že v prípade pristúpenia k záväzku ide o pristúpenie ďalšieho dlžníka do existujúceho záväzkovo-právneho vzťahu medzi dlžníkom a veriteľom, a to na strane pôvodného dlžníka. Pristúpenie k záväzku spôsobuje zmenu záväzku v subjektoch záväzkovo-právneho vzťahu. Tým, že k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: solidárna zodpovednosť za spôsobenú škodu, náhrada škody, rozsah zodpovednosti , účasť na spôsobenej škode
Právna veta: V oblasti obchodných záväzkových vzťahov, čo je i vzťah medzi žalobcom a žalovaným (kedy žalovaný poskytoval v rámci svojej podnikateľskej činnosti služby vodiča žalobcovi prevádzkujúcemu nákladnú prepravu), upravuje potom vzájomný vzťah medzi solidárne zodpovednými škodcami ust. § 383 OBZ, v zmysle ktorého sa solidárne zodpovední škodcovia medzi sebou vyporiadajú podľa rozsahu svojej zodpovednosti. Znamená to, že vo vzájomných vzťahoch povinných osôb pri solidárnej zodpovednosti, sa povinné osoby medzi sebou vyporiadajú podľa rozsahu svojej zodpovednosti na spôsobení škody, v dôsledku čoho te ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vrátenie daru, hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným, porušenie značnej intenzity, všeobecne platné normy morálky
Právna veta: Ust. § 630 Občianskeho zákonníka rieši situáciu, keď sa darca domáha vrátenia daru od obdarovaného, pričom právnym dôvodom, na základe ktorého sa môže darca domáhať vrátenia daru, je správanie obdarovaného voči darcovi a členom jeho rodiny, ktoré hrubo porušuje dobré mravy. Z uvedeného vyplýva, že k zániku darovacieho vzťahu podľa citovaného ustanovenia dochádza na základe dvoch po sebe nasledujúcich právnych skutočností: hrubého porušenia dobrých mravov, správaním sa obdarovaného voči darcovi alebo členom jeho rodiny a jednostranného právneho úkonu darcu adresovaného obdarovanému. Dobré mravy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ľudské práva a slobody
Kľúčové slová: právo na ochranu osobnosti , publicistické prejavy, preukázanie pravdivosti tvrdení, jednostranné spracovanie reportáže, objektívnosť a vyváženosť príspevku
Právna veta: Reportáž má za cieľ pohotovo, s nevyhnutnými podrobnosťami a v jasnej forme zovšeobecniť najvýznamnejšie a najzaujímavejšie javy a udalosti. Dominujúcim prvkom je dej, ktorým reportér na základe osobného poznania spravidla chronologicky opisuje priebeh udalostí tak, ako sa deje, skutočnosť neskresľuje; zhromažďuje zaujímavosti a fakty, ktoré potom umocňuje výpoveďami priamych účastníkov, svedkov, ich priamou rečou alebo ich parafrázuje. V reportáži sa uplatňujú na vyjadrenie dynamiky deja aj metafory a prirovnania popri prísne a presne vyjadrenej faktografii. Reportáž je teda univerzálny žáner ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: spoluvlastnícky podiel, právo na náhradu za vynaložené investície, vyporiadanie v širšom zmysle, rozhodovanie o náhrade za spoluvlastnícky podiel
Právna veta: Pokiaľ počas existencie spoluvlastníctva niektorý zo spoluvlastníkov vynaložil investície na spoločnú vec, má voči ostatným spoluvlastníkom právo na náhradu za vynaložené investície v rozsahu zodpovedajúcom ich spoluvlastníckym podielom na spoločnej veci. Takýto nárok na zaplatenie náhrady si investujúci spoluvlastník môže uplatniť aj v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v rámci tzv. vyporiadania v širšom zmysle. Nevyhnutnou podmienkou, aby sa súd mohol takýmto nárokom zaoberať je však jeho riadne uplatnenie návrhom alebo vzájomným návrhom so všetkými náležitosťami. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov, nerovnováha v právach a povinnostiach zmluvných strán, nekalá obchodná praktika, porušenie práv spotrebiteľa
Právna veta: Skutočnosť, že dohoda o zrážkach zo mzdy umožňuje veriteľovi dosiahnuť uspokojenie bez toho, aby sa musel obrátiť na súd za účelom získania exekučného titulu, podľa názoru odvolacieho súdu nespôsobuje nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán. Samotná skutočnosť, že dlžník vopred uzavrie dohodu o zrážkach zo mzdy a tým si zvolí taký spôsob uspokojovania veriteľa, ktorý nevyžaduje zásah ďalších orgánov, ako napr. všeobecného súdu, nemôže byť vyhodnotená ako porušenie práv spotrebiteľa. Inštitút dohody o zrážkach je upravený v § 551 Občianskeho zákonníka ako prípustná možnosť riešeni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: zrušenie pracovného miesta, rozhodnutie o organizačnej zmene s relevanciou pre pracovnoprávne vzťahy, skončenie pracovného pomeru, nadbytočnosť zamestnanca, ponuková povinnosť zamestnávateľa
Právna veta: Z hľadiska právnej povahy rozhodnutia o organizačnej zmene toto rozhodnutie v zmysle judikatúry nemá povahu právneho úkonu, preto sa nemožno domáhať na súde vyslovenia jeho neplatnosti. Zákonník práce vyžaduje pre takéto rozhodnutie písomnú formu, avšak jej nedodržanie nesankcionuje neplatnosťou. Je však podstatné, aby medzi organizačnou zmenou a nadbytočnosťou bol príčinný vzťah, ktorý v prípadnom súdnom spore preukazuje zamestnávateľ. Zamestnávateľ nie je obmedzený zákonom, pokiaľ ide o rozhodnutie, s ktorým zamestnancom pracovný pomer skončí. Ak však z dôvodu zvýšenia efektívnosti práce zam ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: zodpovednosť štátu, právny štát, ústavnoprávny základ nároku, náhrada škody spôsobená vedením strestného stíhania
Právna veta: Štát zodpovedá aj za škodu, ktorá bola poškodenému spôsobená začatím a vedením trestného stíhania, ktoré neskončilo právoplatným odsudzujúcim rozhodnutím trestného súdu. Pri posudzovaní základu nároku sa tu neposudzuje správnosť rozhodnutia orgánu štátu z hľadiska prípadného porušenia právnej povinnosti a zavinenia, rozhodujúcim kritériom pre posúdenie zákonnosti konania vedeného orgánom verejnej moci je procesný výsledok tohto konania. Zmyslom právnej úpravy zodpovednosti štátu za škodu je to, aby každá ujma, spôsobená nesprávnym či nezákonným zásahom štátu bola odčinená (porovnaj rozhodnutie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na súkromie, právo na rodinný a súkromný život, nemajetková ujma, smrť člena rodiny
Právna veta: Ak medzi fyzickými osobami existujú citové, sociálne a morálne vzťahy, ktoré sa vytvorili v ich súkromnom a rodinnom živote, môže porušením práva na život jednej z nich dôjsť k nedovolenému zásahu do práva na súkromie inej z nich. Takýmto protiprávnym zásahom tretej osoby do práva na súkromie, resp. práva na rodinný život môže byť ďalšiemu účastníkovi, resp. účastníkom vzťahu spôsobená taká ujma, ktorá čiastočne alebo úplne bráni naplno napĺňať citové potreby, čiže nemajetková ujma postihujúca inú ako majetkovú sféru osobnosti, sféru osobnostnú, ku ktorej nepochybne patrí aj citová emocionálna ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: dobromyseľnosť držiteľa pozemku, oprávnená držba, vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Právna veta: Podľa § 130 odsek 1 Občianskeho zákonníka, ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí, je držiteľom oprávneným. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že držba je oprávnená. Ustanovenie § 134 odsek 1, 2 OZ upravuje vydržanie ako osobitný originálny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva. Ide o nadobudnutie vlastníckeho práva na základe inej skutočnosti ustanovenej zákonom. Vydržanie vlastníckeho práva a jeho nadobudnutie v dôsledku kvalifikovanej držby veci vykonávanej po zákonom stanovenú dobu. Funkciou vydržania je umožniť nadobudnutie vlastníct ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: započítanie, pohľadávky spôsobilé na započítanie, zánik pohľadávok, započítaním, splnenie vzájomných pohľdávok
Právna veta: Započítanie (kompenzácia) je zánik vzájomne sa kryjúcich pohľadávok patriacich vzájomne veriteľovi a dlžníkovi, ktorých plnenie je rovnakého druhu (najčastejšie peniaze), ak niektorý z účastníkov i bez súhlasu, prípadne i proti vôli druhého účastníka urobí prejav smerujúci k započítaniu. Musí však ísť o pohľadávky spôsobilé na započítanie (započítateľné), t.j. také, ktorých započítanie nie je vylúčené dohodou účastníkov alebo zákonom. Vo svojej podstate ide o formu bezhotovostného vyrovnania, ktoré sa nevykonáva skutočným splnením, ale odpočítaním vzájomných pohľadávok veriteľa a dlžníka. To u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: začiatok plynutia premlčacej doby na uplatnenie nároku na náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva, spotrebiteľská zmluva , premlčacia doba, zročnosť dlhu, omeškaná splátka
Právna veta: Podľa § 103 druhej vety Občianskeho zákonníka, ak sa pre nesplnenie niektorej zo splátok stane zročným celý dlh, začne plynúť premlčacia doba odo dňa zročnosti nesplnenej splátky. Z citovaného ustanovenia je zrejmé, že pre začiatok plynutia premlčacej doby nie je rozhodujúca prvá omeškaná splátka, ale splátka, pre nesplnenie ktorej sa stal celý dlh zročným. Je nesporné, že (predčasné) zosplatnenie celého dlhu nie je povinnosťou, ale právom veriteľa, pričom veriteľ toto právo môže využiť (pri dodržaní trojmesačnej lehoty podľa § 53 ods. 9 Občianskeho zákonníka) pri ktorejkoľvek neuhradenej splá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o zhotovení veci na zákazku, zmluva o dielo podľa Občianskeho zákonníka, určenie ceny odhadom, inštalácia výrobku vo vlastníctve objednávateľa, podstatné náležitosti zmluvy o dielo
Právna veta: Zmluva o zhotovení veci na zákazku je osobitným druhom zmluvy dielo. Pod zhotovením veci na zákazku treba rozumieť zhotovenie novej veci podľa individuálnej požiadavky objednávateľa. Nemožno za ňu považovať poskytovanie výkonov, ktorých výsledok sa neprejavuje novým výrobkom. Ak ide o inštaláciu výrobku vo vlastníctve objednávateľa, predmetom plnenia nie je samotný predmet, ale vykonanie určitých prác v súvislosti s ním. Pod zmluvou o dielo sa rozumie zhotovenie veci, montáž určitej veci, jej údržba. Podstatou zmluvy je činnosť smerujúca k určitému výsledku. Podstatnou náležitosťou obsahu zmlu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Kľúčové slová:
Právna veta: Takmer päť rokov čakala slovenská právnická verejnosť na prvé rozhodnutie veľkého senátu obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Čas dozrel koncom februára, keď dovolací súd vydal uznesenie zo dňa 25. 2. 2021 sp. zn. 1VObdo/1/2020.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autorka na základe analýzy judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a odporúčaní adresovaných Slovenskej republike Európskym výborom na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania poukazuje na to, že podmienky väzby v Slovenskej republike nie sú v súlade s európskymi štandardami. Upozorňuje na to, že je potrebné uskutočniť legislatívne zmeny, pretože viaceré porušenia majú pôvod v právnej úprave. Vo vzťahu k týmto porušeniam majú osoby nachádzajúce sa vo väzbe vzhľadom na absenciu účinného prostriedku náp ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok ponúka analýzu časti právnej úpravy konania o potvrdení vydržania. Analýza sa týka potreby rozšírenia predmetu konania, vymedzenia príslušnosti súdu v závislosti od toho, či sa nehnuteľnosť, resp. viaceré nehnuteľnosti nachádzajú v územnom obvode jedného alebo viacerých súdov a ďalej v závislosti od počtu subjektov vydržania s možnosťou spojenia vecí do jedného konania. Osobitný výklad je venovaný jednotlivým účastníkom konania. Právna úprava vyvoláva niekoľko otázok, ktoré môžu spôsobiť interpretačné problémy. Príspevok sa pret ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok sa zaoberá inštitútom vydržania vlastníckeho práva a zásadnej legislatívnej zmene v jeho procesnom uplatnení. Od 1. mája 2021 nadobudne účinnosť novela Civilného mimosporového poriadku, ktorá zavádza úplne nové konanie o potvrdení vydržania v § 359a a nasl. a naproti tomu novela úplne ruší § 63 v Notárskom poriadku. Vydržanie sa tak z činnosti notárov presúva na súdy. Kvalitatívne ide o prínos, pretože súd v konaní vydá deklaratórne rozhodnutie (vo forme uznesenia o potvrdení vydržania), pričom má právo vykonať aj nenavrhnuté dôkazy. Proc ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autori sa v príspevku zaoberajú inštitútom advokátskej úschovy a jeho uplatniteľnosti v Slovenskej republike, s prihliadnutím na absenciu explicitnej legislatívnej úpravy. Analyzujú hmotnoprávnu legitimáciu poskytovania predmetného druhu právnej služby, vlastníctvo k prostriedkom v úschove, možnosti splnenia záväzku prostredníctvo úschovy advokáta, výhody a nevýhody úschovy, ako aj povinnosti advokátov z hľadiska ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Závery autorov sú sprevádzané komparatívnym odkazom na úpravu v Českej republike.
Kľúčové slová:
Právna veta: Cieľom článku bol bližší pohľad na problematiku prípustnosti novôt v odvolacom konaní v civilnom sporovom procese, s osobitným dôrazom na spory s ochranou slabšej strany. Autori poskytli vlastný pohľad na účinky právnej úpravy, a dospievajú k záveru, že v týchto sporoch v konaní pred súdom prvej inštancie v skutočnosti dochádza k „posunutiu“ zákonnej koncentrácie konania, a nie k jej vylúčeniu. Pri striktnom výklade legálneho obsahu pojmu prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany a jednotlivých prostriedkov, vo vzťahu ku ktorým právna u ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Obdobie tretej Československej republiky predstavovalo u nás prechod od národnej a demokratickej revolúcie z roku 1945 k revolúcii socialistickej teda „Februárovému víťazstvu pracujúceho ľudu“ z roku 1948. Už pomery v tejto dobe ľudovej demokracie mohli advokátom avizovať ohrozenie ich budúcej nezávislej existencie a ďalšie proskripcie v ich radoch napriek značnému zníženiu počtu členov advokátskeho stavu počas druhej svetovej vojny. Existencia obmedzeného počtu politických strán, ich organizovanie v rámci Národného frontu spolu so spoločenskými organizácia ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Štúdia sa venuje vymedzeniu významu všeobecných etických východísk v policajnej etike. Špecifikuje relevantné prvky etiky cnosti, deontologickej etiky a utilitaristického i neutilitaristického konzekvencializmu, pričom poukazuje na ich uplatnenie v policajnej etike. Cieľom je zachytiť vplyv vybraných prvkov daných normatívnych etík na budovanie dôveryhodnosti Policajného zboru ako jedného zo základných predpokladov efektívneho plnenia sociálnych funkcií polície v súdobej spoločnosti.
Kľúčové slová:
Právna veta: V štúdii autor rozpracováva postavenie, rolu a úlohy Vojenského spravodajstva ako rezortnej spravodajskej služby. V stručnosti uvádza historickú genézu zriadenia Vojenského spravodajstva v štruktúre Ministerstva obrany Slovenskej republiky a najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili charakter Vojenského spravodajstva. Ťažiskom štúdie je analýza úloh vyplývajúcich pre vojenskú spravodajskú službu z platnej právnej úpravy vrátane zákonných podmienok poskytovania spravodajskej produkcie zákonným recipientom. Autor analyzuje nielen právnu úpravu de lege lata a niektoré ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Predkladaná práca poukazuje na poškodených (obete) a páchateľov ekonomickej kriminality. Venovanie pozornosti subjektom ekonomickej kriminality je nevyhnutné na poznanie reálneho stavu, aj čo najefektívnejšieho nastavenia kriminálnej politiky. [1] Ekonomickú kriminalitu môžeme ponímať ako špecifický druh kriminality. V súčasnej dobe neexistuje vyhranený typ páchateľa ekonomickej kriminality a zároveň nemôžeme hovoriť o typických obetiach ekonomickej kriminality. Potreba skúmania subjektov kriminality, nevynímajúc subjekty ekonomickej kriminality, vyplýva aj z vedeckovýskumnej úlohy Implementác ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Tento článok sa zaoberá niektorými problémovými ustanoveniami konania proti mladistvým. Cieľom tohto článku je upriamiť pozornosť na aplikačné problémy, ktoré vyžadujú legislatívne zmeny. Ide najmä o nejednoznačné možnosti účasti iných subjektov ako sú zákonný zástupca a orgán sociálno-právnej starostlivosti a sociálnej kurately v trestnom konaní a ich práva podávať opravné prostriedky.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok sa zaoberá celkovou analýzou problematiky rýchlosti trestného konania, a to z hľadiska samotného pojmu rýchlosti trestného konania, ako aj z hľadiska jej významu, ukotvenia v právnych predpisoch a nazerania súdnych autorít na ňu. Analýza je založená na doktrinálnej analýze právnej úpravy rýchlosti trestného konania v medzinárodnom kontexte, ako aj v trestných poriadkoch Slovenskej a Českej republiky. Analyzovaná je aj rozhodovacia prax súdov Slovenskej a Českej republiky, ako aj Európskeho súdu pre ľudské práva pri posudzovaní primeranej dĺžky (rýchlosti) trestného konania. Záverom s ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
MENU