Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

September 2023     August 2023     Júl 2023     Jún 2023     Máj 2023     Apríl 2023     Marec 2023     Február 2023     Január 2023     September 2022     August 2022     Júl 2022     Jún 2022     Máj 2022     Apríl 2022     Marec 2022     Február 2022     December 2022     November 2022     Október 2022     Január 2022     September 2021     August 2021     Júl 2021     Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     December 2021     November 2021     Október 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Najvyšší správny súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: oprávnené osoby v zmysle zákona o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam, poľnohospodársky pôdny fond a jeho využitie, vrátenie vlastníckeho práva k veciam ktorého tvoria poľnohospodársku pôdu, orná pôda a trvalé trávne porasty, využitie pozemkov na poľnohospodárske účely, nevyužitie pozemkov na poľnohospodárske účely, zriadenie stavby na pozemkoch slúžiace poľnohospodárskej výrobe
Právna veta: Zákon č. 282/1993 Z. z. účinný v čase uzatvorenia dohody o vydaní veci medzi stranami sporu definoval v § 1 ods. 2 predmet vrátenia majetku všeobecne ako nehnuteľné veci a hnuteľné veci, zákon č. 161/2005 Z. z. v snahe odstrániť nerovnosť medzi ochranou vlastníctva poskytovanou fyzickým osobám s ochranou vlastníctva cirkví a náboženských spoločností v § 2 ods. 1 písm. a/ precizuje, že vlastnícke právo sa vracia k nehnuteľným veciam, ktoré tvoria poľnohospodársku pôdu. Súd vychádzal zo zmyslu a účelu inštitútu reštitúcií a reštitučného zákona, z jeho predmetu (nehnuteľná vec, keď nehnuteľnosťam ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmarenie a neplatnosť dražby, neplatnosť dobrovoľnej dražby, plynutie premlčacej doby, prekluzívna lehota
Právna veta: Lehota ustanovená v § 21 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách slúži k uplatneniu práva na určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby. Pokiaľ to nie je v rozpore s koncentráciou konania, môže žalobca po včas podanej žalobe nielen rozširovať okruh žalovaných, ale tiež uvádzať ďalšie skutkové okolnosti spôsobilé založiť aj iný, ako v žalobe uplatnený dôvod neplatnosti dražby.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: správna žaloba, vybavovanie sťažností, kontrola exekučnej činnosti a disciplinárna zodpovednosť súdneho exekútora, preskúmanie rozhodnutia, aktívna procesná legitimácia, oprávnenie na podanie správnej žaloby, minister spravodlivosti ako navrhovateľ konania, výslovné uvedenie subjektu oprávneného na podanie správnej žaloby
Právna veta: Sťažovateľ v podanej kasačnej sťažnosti poukázal na ustanovenia § 228d ods. 8, § 228d ods. 7 a § 225 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. a skonštatoval, že gramatickým výkladom vyššie citovaných ustanovení môžeme dospieť k záveru, že podľa Exekučného poriadku je správnu žalobu možné podať do 15 dní od doručenia rozhodnutia disciplinárneho senátu. Keďže rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania, z logiky veci vyplýva, že tieto osoby sú teda aj oprávnené na podanie správnej žaloby. Zákon teda explicitne neoznačuje osoby oprávnené na podanie správnej žaloby, avšak aplikáciou jazykového a logického v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: právo odporovať právnemu úkonu, neúčinnosť právneho úkonu, uplatnenie odporovacieho práva, veci nadobudnuté neúčinným právnym úkonom, žaloba o vylúčenie veci zo súpisu majetku
Právna veta: Právoplatné rozhodnutie súdu o neúčinnosti právneho úkonu dlžníka vydané v konaní podľa ustanovenia § 57 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ktorým bola zároveň osobitným výrokom podľa ustanovenia § 63 ods. 1 zákona uložená osobe, voči ktorej sa právo odporovať právnemu úkonu uplatnilo (§ 62 ods. 1), povinnosť vydať do dotknutej konkurznej podstaty veci nadobudnuté od dlžníka na základe neúčinného právneho úkonu, predstavuje prekážku právoplatne rozhodnutej veci pre žalobu o vylúčenie týchto veci zo súpisu majetku zapísaných správcom do tohto súpisu podľa ustanoveni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania v správnom súdnictve, lex specialis derogat legi generali, zásada procesného zavinenia, znášanie trovy konania účastníkom ktorý mal v konaní úspech, prvky zavinenia
Právna veta: Podľa zásady procesného zavinenia môže dôjsť i k tzv. separácii trov konania, keď náhradu trov konania môže znášať i účastník, ktorý mal v konaní úspech (§ 167 a § 168 SSP), ak ostatným účastníkom vzniknú trovy procesným zavinením inak v konaní úspešného účastníka. Pojem „procesné zavinenie“, použitý v ustanovení § 171 SSP, treba posudzovať výlučne z procesného hľadiska. Zásada zodpovednosti za zavinenie je inštitútom procesného práva, a preto rozhodujúcimi skutočnosťami pre posúdenie tejto zodpovednosti sú tie, ktoré vznikli po začatí konania. Zavinenie však nie je možné interpretovať v doslo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: výpoveď podľa zákona o štátnej službe, výpovedné dôvody v zmysle zákona o štátnej službe, služobný poriadok, intenzity porušenia služobnej disciplíny, menej závažné porušenie služobnej disciplíny, predchádzajúci súhlas zástupcov zamestnancov so služobným poriadkom, záväznosť služobného poriadku, závažné porušenie služobnej disciplíny
Právna veta: Zákon č. 55/2017 Z. z. rozlišuje vo svojich ustanoveniach dva stupne intenzity porušenia služobnej disciplíny a/ menej závažné a b/ závažné porušenie služobnej disciplíny. Pri závažnom porušení služobnej disciplíny zákon oprávňuje zamestnávateľa na výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru so zamestnancom, ktorý sa takéhoto závažného porušenia dopustil, avšak v prípade výpovede tak zamestnávateľ môže urobiť len z dôvodov taxatívne vymenovaných v zákone (§ 75). Zákon síce rozlišuje medzi týmito dvoma pojmami, bližšie ich však nekonkretizuje a ani neuvádza, aké konkrétne porušenia možno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: prikázanie veci v správnom súdnictve, prikázanie veci z dôvodu vhodnosti na iný správny súd, poškodenie zdravotného stavu ako dôvod vhodnosti na prikázanie veci inému súdu, príslušnosť správneho súdu na konanie, väčšia vzdialenosť medzi bydliskom žalobcu a sídlom súdu ako dôvod vhodnosti prikázanie veci iným súdom
Právna veta: Právna úprava stanovená v právnej norme § 85 ods. 3, 4 Správneho súdneho poriadku, predstavuje právnu normu, ktorá explicitne nedefinuje, za akých podmienok súd rozhodne o prikázaní veci z dôvodu vhodnosti na iný správny súd. Uvedené ustanovenie je možné preto považovať za právnu normu s relatívne neurčitou (abstraktnou) hypotézou, teda patrí k právnym normám, ktorých hypotéza nie je určená priamo právnym predpisom, a ktorá tak ponecháva, aby súd podľa vlastnej úvahy v každom jednotlivom prípade sám vymedzil hypotézu právnej normy zo širokého vopred neobmedzeného okruhu konkrétnych okolností. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: osobný príplatok v zmysle zákona o HZ, služobný pomer, vzťah medzi príslušníkom HZ a služobným úradom, odmeňovanie príslušníkov HZ, autoritatívne rozhodnutie o nepriznaní služobného platu, nároky verejnoprávnej povahy, subordinačné vzťahy vo verejnom práve
Právna veta: Nie je medzi príslušníkom Hasičského zboru a služobným úradom rovný vzťah a to platí aj v otázkach jeho odmeňovania. Vo veci priznávania služobného platu rozhoduje služobný úrad autoritatívne. Vznik, zmena a zánik práva na služobný plat je spojená s autoritatívnym rozhodnutím služobného úradu, nejde o dvojstranný vzťah založený na konsenze zúčastnených strán. Zákon č.. 315/2001 Z.z. naviac určuje kogentne pravidlá pre odmeňovanie príslušníkov Hasičského zboru. Nárok na osobný príplatok je preto verejnoprávnej povahy. Kompetenčný senát najvyššieho súdu poukazuje na to, že vzťahy vyplývajúce zo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prostriedky právnej ochrany pred porušením zásady rovnakého zaobchádzania, antidiskriminačný spor, spor, ktorý sa týka porušenia zásady rovnakého zaobchádzania, domáhanie ochrany pred diskrimináciou svojej osoby v služobnom pomere, domáhanie voči aktom orgánu verejnej moci majúce diskriminačný charakter, popis skutkového deja diskriminácie
Právna veta: Definícia antidiskriminačného sporu je obsiahnutá v ustanovení § 307 C.s.p., ktorý definuje antidiskriminačný spor ako spor, ktorý sa týka porušenia zásady rovnakého zaobchádzania podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou. Antidiskriminačný zákon vymedzuje podmienky právnej ochrany zabezpečovanej súdom podľa tohto zákona v ustanovení § 9 ods. 2. Podľa jeho prvej vety každý sa môže domáhať svojich práv na súde, ak sa domnieva, že je alebo bol dotknutý na svojich právach, právom chránených záujmoch alebo slobodách nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania. Rozhodno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti súkromných veterinárnych lekárov, preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy, pasívne volebné právo, spôsobilý predmet súdneho prieskumu podľa SSP, oznámenie o neexistencie pasívneho volebného práva pri voľbách do orgánov záujmovej samosprávy, Komora veterinárnych lekárov SR, volebný poriadok orgánov záujmovej samosprávy, rozhodnutie vydané v oblasti verejnej správy, obmedzenie pasívneho volebného práva
Právna veta: Zo skutkových zistení v danom prípade vyplývajúcich z obsahu žaloby je zrejmé, že žalobca žiadal o preskúmanie a zrušenie listu - „oznámenia“, ktorým mu bolo oznámené zo strany prezidenta Komory, že nebude zapísaný na kandidátku pre voľby do orgánov Komory, pretože nespĺňa podmienky, ktoré vyplývajú z Volebného poriadku Komory, keďže mu bolo v posledných troch rokoch uložené disciplinárne opatrenie. Zákon č. 422/2004 Z. z. upravuje právo voliť a byť volený do orgánov Komory iba všeobecne (§ 9 ods. 1 písm. d/), neustanovuje žiadne osobitné podmienky, prípadne zásady neodňateľnosti, absolútny ch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: sankcie podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, represívna funkcia sankcie, citeľnosť sankcii v majetkovej sfére, primeranosť ukladanej sankcie, individuálny prístup k ukladaniu sankcií, paušalizované pokutovanie určitého typu porušenia zákona
Právna veta: Na to, aby sankcia splnila represívnu funkciu, musí byť citeľná v majetkovej sfére žalobkyne. Na druhej strane je však nutné materiálne sa vysporiadať s otázkou primeranosti ukladanej sankcie aj s ohľadom na predmet podnikateľskej činnosti žalobkyne, výšky dosahovaného obratu či rentability ňou ponúkaných služieb. Jednoducho predtým, ako orgán obchodnej inšpekcie uloží pokutu v určitej výške, mal by zistiť, aký finančný dopad to bude mať na sankcionovaný subjekt. Individuálny prístup k ukladaniu sankcií na podklade zdôvodneného uváženia miery naplnenia jednotlivých zákonných sankčných kritérií ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: zásada spoľahlivého zistenia skutočného stavu správnym orgánom, vyjadrenie k podkladom rozhodnutia, doplnenie podkladov rozhodnutia, primeraná lehota na vyjadrenie k podkladom rozhodnutia
Právna veta: Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 20. Účastník konania má podľa ust. § 33 ods. 2 správneho poriadku právo na vyjadrenie sa a navrhnutie dôkazov, nie je to jeho povinnosť. Je teda len na účastníkovi konania, či sa vyjadrí, prípadne či navrhne dôkazy. Na aplikovanie tohto práva môže správny orgán určiť primeranú lehotu na vyjadrenie. Primeranosť lehoty je závislá od individuálneho prípadu, naj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Konkurzné právo
Kľúčové slová: pohľadávky vylúčené z uspokojenia, nedotknuté pohľadávky, úrok z omeškania podľa Daňového poriadku, nevymáhateľnosť úrokov z omeškania, verejnoprávne peňažné sankcie, úrok z omeškania z nezaplatenej dane, nevymáhateľnosť verejnoprávnych peňažných sankcií
Právna veta: Kasačný súd súhlasí s argumentáciou sťažovateľky, že nevymáhateľnosť verejnoprávnych peňažných sankcií (kam patrí aj úrok z omeškania) podľa § 166b ods. 1 písm. d) ZKR sa týka všetkých sankcií (teda aj v budúcnosti uložených), pretože rozhodujúce je len to, kedy došlo k porušeniu právnej povinnosti zakladajúcemu právo(moc) uplatniť či uložiť pokutu alebo inú sankciu. Ak k porušeniu, teda deliktu v širokom zmysle slova, došlo pred rozhodujúcim dňom, takáto pokuta alebo sankcia je nevymáhateľná. Tým sa zabezpečuje jeden z cieľov oddlženia, teda robí sa za minulosťou dlžníka „hrubá čiara" a umožň ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: výkon prehliadky a vstupu do obydlia, iných priestorov a na pozemky, domová prehliadka , účasť pri prehliadke
Právna veta: S poukazom na § 105 ods. 1 Trestného poriadku je odvolací súd názoru, že orgány činné v trestnom konaní majú v prvom rade prioritnú povinnosť umožniť účasť pri domovej prehliadku práve osobe uvedenej v príkaze na domovú prehliadku, vo vzťahu ku ktorej existuje dôvodné podozrenie o jej personálnej súvislosti s vecami, ktoré majú byť zaistené pre účely trestného konania ako veci dôležité pre trestné konanie. Inak povedané, primárnou povinnosťou orgánov činných v trestnom konaní vykonávajúcich domovú prehliadku je poučenie osoby, ktorej sa domová prehliadka priamo týka. Treba zdôrazniť explicitné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: zneužívanie právomoci verejného činiteľa, vykonávanie právomoci spôsobom odporujúcim zákonom, obchádzanie konkrétneho právneho predpisu, právomoc policajta, taxatívne vymedzenie právomoci, objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu, vylúčenie existencie objektívnej stránky skutkovej podstaty TČ
Právna veta: Pojem „vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu" treba vykladať tak, že ide o obchádzanie konkrétneho zákona alebo iného konkrétneho právneho predpisu vydaného na základe zákona. Právomoc niečo konať, nemôže byť abstraktnou veličinou, ktorú si oprávnená osoba sama identifikuje a prípadne jej rozsah svojvoľne rozširuje, či zužuje. Právomoc musí byť presne ohraničená a jednoznačne konkrétne špecifikovaná zákonom alebo iným právnym predpisom vydaným na základe zákona. (...) Právomoc policajta v kontexte § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona musí byť výslovná, jednoznačná, nevzbudzujúc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: fakultatívne prerušenie konania, princíp právnej istoty, definitívna ochrana ohrozených alebo porušených práv, opätovný návrh na prerušenie konania, možnosť vyhovenia opätovnému návrhu na prerušenie konania
Právna veta: Dovolací súd poukazuje na to, že zo žiadneho ustanovenia C. s. p. nevyplýva, že by nebolo možné opätovnému návrhu na prerušenie konania vyhovieť. V tejto súvislosti dovolací súd súčasne poukazuje na čl. 2 ods. 1 C. s. p., podľa ktorého ochrana ohrozených alebo porušených práv a právom chránených záujmov musí byť spravodlivá a účinná tak, aby bol naplnený princíp právnej istoty.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: odloženie vykonateľnosti pred rozhodnutím o dovolaní, odklad vykonateľnosti
Právna veta: Odloženie vykonateľnosti je dočasným, preventívnym a predbežným procesným úkonom súdu, účelom ktorého je ochrana dovolateľa pred nepriaznivými účinkami rozhodnutia odvolacieho súdu, napadnutého dovolaním, práve z dôvodu, že podanie dovolania nemá vplyv na právoplatnosť a vykonateľnosť ním napádaného rozhodnutia. Odloženie vykonateľnosti tak narúša záväznosť právoplatného rozhodnutia odvolacieho súdu a ním založené právne istoty, preto odklad vykonateľnosti možno povoliť, len ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa (§ 444 ods. 1 C. s. p.). Predpokladom pre rozhodnutie dovolacieho súdu o odlože ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: nesúhlas s preložením na inú voľnú funkciu, ponúknutie voľných funkcií v hasičskom zbore, neexistencia povinnosti ponúknutia všetkých voľných funkcií v hasičskom zbore, funkcia zodpovedajúce kvalifikácií, praxi, zdravotnému stavu príslušníka HZ, funkcia zohľadňujúce odbornosť príslušníka HZ
Právna veta: Pokiaľ sťažovateľ uviedol že § 52 ods. 2 písm. c/ zákona č. 315/2001 Z. z. nevyžaduje, aby boli príslušníkovi ponúknuté všetky voľné funkcie v zbore, s tým Najvyšší súd Slovenskej republiky súhlasí v tom smere, že ponúknuté nemusia byť úplne všetky, ale všetky tie, ktoré zodpovedajú kvalifikácii, praxi, zdravotnému stavu daného príslušníka, zároveň aj približujúce sa platovému zaradeniu a zohľadňujúce jej odbornosť.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: výnimky z podmienok ochrany chránených druhov, vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov, udelenie výnimky na odstrel medveďa, preventívny charakter výnimky na odstrel medveďa, závažné škody na majetku spôsobené medveďom, ohrozenie života a zdravia obyvateľov medveďom, povinnosť uvádzať konkrétne skutkové okolnosti ako predpoklad udelenia výnimky na odstrel medveďa
Právna veta: Kasačný súd nesúhlasí s názorom žalovaného vyjadreným v kasačnej sťažnosti, že udelenie výnimky na odstrel medveďa, bez adresného označenia jedinca, je riešením preventívneho charakteru. Uvedené je v úplnom rozpore s účelom a zmyslom ust. § 40 zákona č. 543/2002 Z. z., keď odstrel medveďa len z dôvodu, že sa medvede množia, premnožujú, ocitajú sa pri ľudských obydliach, poľnohospodárskej a lesnej pôde a môžu spôsobiť závažné škody na majetku (ktoré spôsobujú nielen medvede, ale aj iná zver a škody spôsobujú aj živelné udalosti, záplavy, sucho a pod.) samo o sebe nemôže napĺňať ust. § 40 ods. 3 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: odmietnutie súdu vykonať dôkaz, právo obvineného navrhovať dôkazy
Právna veta: Vychádzajúc z ustanovenia § 272 ods. 3 Trestného poriadku obvinený je síce v rámci práva na obhajobu oprávnený navrhovať dôkazy a určitý dôkaz aj sám zabezpečiť, je ale na úvahe orgánov činných v trestnom konaní a súdu, ktoré z dôkazov vykoná, respektíve zabezpečí. V rámci práva na obhajobu v konaní pred súdom je povinnosťou súdu zaoberať sa každým dôkazným návrhom a najneskôr pred meritórnym rozhodnutím tomuto návrhu buď vyhovieť, alebo ho odmietnuť, alebo rozhodnúť, že sa ďalšie dôkazy vykonávať nebudú (primerane rozhodnutie najvyššieho súdu publikované v Zbierke pod číslom 116/2014). Súd vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: oprávnenie požadovať informácie, policajný zbor ako zakročujúci orgán voči priestupcom, povinnosti policajta, operatívno-pátracia činnosť, služobný zákrok policajta pri páchaní alebo pri podozrení o páchaní trestnej činnosti, manipulácia s omamnou látkou, podozrenie o páchaní trestného činu v dostatočnom časovom predstihu, náhle vzniknuté podozrenie zo spáchania trestnej činnosti
Právna veta: Podľa § 2 ods. 1 písm. b) v spojení s § 9 ods. 1, ods. 3 policajného zákona policajt v službe je povinný v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok alebo je dôvodné podozrenie z ich páchania; služobný zákrok je zákonom ustanovená a v jeho medziach vykonávaná činnosť policajta, pri ktorom sa bezprostredne zasahuje do základných práv a slobôd osoby. V prejednávanej veci, policajti vidiac, že obvinený manipuluje so zelenou sušinou, pojali podozrenie, že manipuluje s omamnou látkou, teda pojali podozrenie, že sa dopúšťa trestného činu. Za takejto si ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Najvyšší správny súd SR

Merito veci: Uspokojenie žalobcu
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová:
Právna veta: I. Cieľom procesného inštitútu uspokojenia žalobcu je postup správneho súdu, ktorým prenechá ochranu verejných subjektívnych práv na žalovaný správny orgán za predpokladu, že takáto možnosť existuje a žalovaný správny orgán to navrhne. II. Ak z procesného návrhu žalovaného a taktiež z navrhovanej právnej úpravy, ktorá sa má aplikovať, vyplýva, že sám žalovaný správny orgán nedisponuje právomocou zrušiť svoje meritórne rozhodnutie, ktorého sa domáha žalobca v odvolacom konaní, vydaním súhlasu s postupom, ktorý navrhuje žalovaný, nemôže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vzdanie sa funkcie predsedu spoločenstva, zánik funkcie predsedu spoločenstva, účinky vzdania sa funkcie predsedu spoločenstva, návrh na zmenu do registra spoločenstiev, vykonanie zápisu do registra spoločenstiev, oneskorene podaný návrh na zmenu do registra spoločenstiev, do registra nezapísané vzdanie sa funkcie predsedu spoločenstva
Právna veta: Podstata ústavnej sťažnosti smeruje k nesprávnosti záveru všeobecného súdu o tom, že i napriek tomu, že žalovaný sa ako predseda spoločenstva sťažovateľa vzdal svojej funkcie, účinky vzdania sa nenastali, keďže nebol podaný návrh na zmenu do registra spoločenstiev. Zánik funkcie predsedu spoločenstva je v zákone upravený na strane jednej v § 7c ods. 3 zákona o vlastníctve bytov, z ktorého vyplýva, že predseda spoločenstva sa môže vzdať funkcie, čo má za následok to, že do zvolenia nového predsedu jeho funkciu má vykonávať člen rady určený radou. Na strane druhej z § 7 ods. 8 a 10 zákona o vlas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: solemnizačná zápisnica, notár, prevenčná funkcia notára, solemnizačná zápisnica ako preventívny prostriedok, materiálny prieskum notárskych zápisníc exekučným súdom, prezumpcia správnosti solemnizačnej zápisnice, exekučný titul spísaný notárom
Právna veta: Solemnizačná povaha notárskej zápisnice (§ 46 Notárskeho poriadku) by mala byť zárukou, že tento právny úkon bude dôsledne vyjadrovať vôľu účastníkov, spôsobí nimi zamýšľané právne následky a vylúči prípadnú neplatnosť právneho úkonu z dôvodu absencie náležitostí vôle a prejavu vôle. Podľa dôvodovej správy k § 2 ods. 2 Notárskeho poriadku „štát si plní úlohy na úseku výkonu spravodlivosti a v rámci tejto úlohy je notár nositeľom právnej prevencie“. Preto je solemnizačnú povahu notárskej zápisnice potrebné chápať iba v zmysle prevencie, nie záruky (garancie). Z uvedeného dôvodu ústavný súd pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: zásada kontradiktórnosti, právo na prerokovanie veci bez prieťahov, princíp kontradiktórnosti ako cieľ konania, limity princípu kontradiktórnosti konania, účinnosť a rýchlosť súdneho konania, princíp kontradiktórnosti ako metóda konania, právo strany vyjadriť sa k podstatným skutočnostiam
Právna veta: K tomu treba napokon uviesť, že kontradiktórnosť konania nie je cieľom, ale len metódou k tomu, ako sa majú všeobecné súdy dopracovať k správnemu rozhodnutiu. (...) Princíp kontradiktórnosti má limit v princípe účinnej a rýchlej súdnej ochrany podľa čl. 48 ods. 2 ústavy. Podstatou princípu kontradiktórnosti súdneho konania je právo strany vyjadriť sa k podstatným skutočnostiam, ktoré vedú k rozhodnutiu všeobecného súdu. (...)
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: ohrozenia verejného zdravia, vzťah zákona k správnemu poriadku, opatrenie orgánu verejnej správy, aktívna legitimácia na podanie žaloby, hybridné správne akty, individuálny právny akt s prvkami normatívneho právneho aktu, opatrenia súvisiace s pandemickou situáciou, účastník administratívneho konania
Právna veta: Ústavný súd už opakovane uviedol, že pokiaľ ide o právnu existenciu tzv. hybridného správneho aktu, teda individuálneho právneho aktu s prvkami normatívneho právneho aktu (normatívny prvok spočíva najmä vo všeobecne, resp. abstraktne určenom okruhu adresátov tohto aktu) v právnom poriadku Slovenskej republiky, taký akt aplikácie práva nemusí byť všeobecne legálne definovaný ako procesná kategória. Postačuje, ak z normatívne ustanovených, konkrétnych oprávnení pre určitý orgán verejnej správy vo všeobecne záväznom právnom predpise (v rozsahu predmetnej úpravy použitom ako „lex specialis“) vyplý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: derogačný nález ústavného súdu, konanie o súlade právnych predpisov, právne účinky derogačného nálezu, autoritatívne právne posúdenie skutkového stavu, pro futuro právne účinky derogačného nálezu, zosúladenie právnych predpisov, strata platnosti a účinnosti právneho predpisu po konaní o súlade právnych predpisov
Právna veta: Otázka právnych účinkov derogačného nálezu ústavného súdu v konaní o súlade právnych predpisov je zjavne otázkou riešenia konfliktu právnej istoty a stability právnych vzťahov na jednej strane a požiadavky na účinnom presadení ústavnosti na strane druhej. Vyvažovanie oboch v kolízii stojacich princípov reguluje priamo zákon o ústavnom súde v § 91, § 92 a § 93. Prípadný dopad derogačného nálezu na už právne posúdené skutkové stavy sa koncentruje v § 93, ktorý v odseku 1 rieši oblasť právoplatných rozhodnutí vydaných v trestnom konaní a v odseku 2 sa zameriava na iné (netrestné) právoplatné rozh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: pozbavenie osobnej slobody, kruté, neľudské či ponižujúce zaobchádzanie, vzatie do väzby ako neľudské zaobchádzanie, zákonné rozhodnutie o väzbe
Právna veta: Ústavný súd, samozrejme, nevylučuje, že s osobami pozbavenými osobnej slobody (teda aj väzobne stíhanými) by mohlo byť (teoreticky) zaobchádzané aj neľudským a ponižujúcim spôsobom, ale vylučuje, aby bolo za neľudské a ponižujúce považované samotné zákonné rozhodnutie o väzbe. A práve k tomu v tomto prípade smeruje argumentácia sťažovateľa – t. j. k tomu, že s ohľadom na jeho psychiatrické diagnózy bolo už samotné vzatie do väzby neľudské. Ústavný súd ale konštatuje, že aby sa mohol efektívne zaoberať možnosťou porušenia čl. 16 ods. 2 ústavy alebo čl. 3 dohovoru, musí sťažovateľ predstaviť zao ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o trovách exekúcie, odvolanie proti uzneseniu súdu prvej inštancie, použitie CSP, súd odmietne odvolanie, opravný prostriedok proti rozhodnutiu o trovách exekúcie, odvolanie proti výroku rozhodnutia o nároku na náhradu trov konania, trovy ako procesné nároky povereného súdneho exekútora, exekučný poriadok ako lex specialis vo vzťahu k CSP, neprípustnosti odvolania proti výroku o trovách exekúcie
Právna veta: Exekučný poriadok nemá žiadne ustanovenie, ktoré by pripúšťalo možnosť podať proti trovám exekúcie akýkoľvek opravný prostriedok. Napokon ústavný súd dodáva, že prípustnosť odvolania proti výroku rozhodnutia o trovách exekúcie nemožno vyvodiť ani z § 357 písm. m) CSP, ktorý upravuje prípustnosť odvolania proti rozhodnutiu súdu o nároku na náhradu trov konania. Trovy exekúcie totiž predstavujú osobitný inštitút upravený v Exekučnom poriadku odlišný od trov konania, ktorý predstavuje procesný nárok povereného súdneho exekútora (§ 200 ods. 1 Exekučného poriadku v znení účinnom do 31. marca 2017) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: príkaz na prehliadku iných priestorov a pozemkov, zaistenie počítačových údajov, vykonanie prehliadky iných priestorov a pozemkov bez príkazu alebo súhlasu, prehliadka advokátskej kancelárie, adresa advokáta uvedená v zozname advokátov
Právna veta: Podľa § 101 ods. 1 Trestného poriadku prehliadku iných priestorov alebo prehliadku pozemku je oprávnený nariadiť predseda senátu, pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní prokurátor alebo s jeho súhlasom policajt. Príkaz musí byť vydaný písomne a musí byť odôvodnený. Doručí sa vlastníkovi alebo užívateľovi priestorov alebo pozemku, alebo jeho zamestnancovi pri prehliadke, a ak to nie je možné, najneskôr do 24 hodín po odpadnutí prekážky, ktorá bránila doručeniu. Podľa § 101 ods. 3 Trestného poriadku bez príkazu alebo súhlasu podľa odseku 1 môže policajt vykonať prehliadku inýc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: procesná legitimácia na podanie návrhu na začatie konania, posúdenie súladnosti vyhlásenia výnimočného alebo núdzového stavu s ústavou, ústavná sťažnosť, uznášanie pléna, vyhlásenie núdzového stavu, vyhlásenie výnimočného stavu, konanie o súlade rozhodnutia o vyhlásení výnimočného stavu alebo núdzového stavu
Právna veta: Podľa čl. 129 ods. 6 ústavy rozhoduje ústavný súd o tom, či rozhodnutie o vyhlásení výnimočného stavu alebo núdzového stavu a na toto rozhodnutie nadväzujúce ďalšie rozhodnutia boli vydané v súlade s ústavou alebo ústavným zákonom. Podľa § 189 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) návrh na začatie konania podľa čl. 129 ods. 6 ústavy o súlade rozhodnutia o vyhlásení výnimočného stavu alebo núdzového stavu a ďalších na neho nadväzujúcich rozhodnutí s ústavou alebo úst ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: konania o zmenkovom platobnom rozkaze a šekovom platobnom rozkaze , princíp okamžitej aplikability procesných noriem, výnimka z princípu okamžitej aplikability procesných noriem, aplikácia OSP na konania o zmenkovom platobnom rozkaze a šekovom platobnom rozkaze začaté predo dňom účinnosti CSP
Právna veta: V posudzovanej veci sťažovateľ nesúhlasí s interpretáciou a aplikáciou prechodného ustanovenia Civilného sporového poriadku (§ 471 ods. 2), ktoré stanoví, že konania o zmenkovom platobnom rozkaze a šekovom platobnom rozkaze začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona (1. júl 2016, pozn.) sa dokončia podľa doterajších predpisov. V predmetnom konaní o zmenkovom platobnom rozkaze, ktoré začalo v roku 2015 podľa § 175 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku a ktoré po podaní námietok zo strany sťažovateľa pokračovalo už za účinnosti nového procesného predpisu, okresný súd prerušil a následn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: výpoveď daná zamestnávateľom, konatelia, rozhodnutie o organizačnej zmene, hmotnoprávne podmienky platnosti výpovede, rozhodnutie o organizačnej zmene s relevanciou pre pracovnoprávne vzťahy, súhlas väčšiny konateľov s organizačnou zmenou, rozhodnutie o obchodnom vedení spoločnosti
Právna veta: Ústavný súd predovšetkým, rovnako ako v náleze sp. zn. IV. ÚS 512/2020, považuje za podstatné dať do pozornosti, že Obchodný zákonník nie je vo vzťahu k Zákonníku práce vo vzťahu subsidiarity, ktorý by umožnil použiť § 134 Obchodného zákonníka na posúdenie hmotnoprávnej podmienky platnosti výpovede z pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce (písomné rozhodnutie zamestnávateľa o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov – ďalej len „rozhodnutie o organizačnej zmene“). O takej otázke je s relevanciou pre pracovnoprávne vzťahy oprávnená rozhodnú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: vyhlášky na nariadenie opatrení v súvislosti s COVIDom, podnet na konanie pred Ústavným súdom, konanie o súlade všeobecne záväzného nariadenia obce a vyššieho územného celku so zákonom, delegačná úprava podľa § 59b zákona o ochrane zdravia, opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, opatrenie ÚVZ ako všeobecne záväzný právny predpis, vyhláška úradu verejného zdravotníctva, porušenie práva sťažovateľa priamo ustanovením normatívneho právneho aktu
Právna veta: Možno dodať, že ústava nepredpisuje ani jednotný systém vyhlasovania všeobecne právnych predpisov, ustanovuje len potrebu úpravy spôsobu takého vyhlasovania zákonom (čl. 87 ods. 4, resp. čl. 123 ústavy). V rámci týchto záverov je potrebné nazerať aj na splnomocňovaciu (delegačnú) úpravu podľa § 59b zákona o ochrane zdravia, vychádzajúcu z rámcového vymedzenia opatrení na predchádzanie ochoreniam, resp. pri ohrození verejného zdravia, ustanoveného v§ 12 a § 48 ods. 4 tohto zákona, ktoré nariaďuje a ich zákonnú úpravu v podrobnostiach upresňuje (aj) úrad verejného zdravotníctva, ak je tieto opat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zastúpenie advokátom, účelne vynaložené náklady , posúdenie otázky vhodnosti voľby advokáta z hľadiska sídla jeho kancelárie, sídlo kancelárie advokáta, zvoliť si zástupcu na základe vlastnej úvahy, obmedzenie voľby advokáta, náklady nad rámec účelne vynaložených nákladov
Právna veta: Podstata ústavnej sťažnosti sa tak koncentruje na otázku interpretácie a aplikácie pojmu účelnosť trov konania v zmysle § 251 CSP v kontexte práva sporovej strany dať sa v konaní zastúpiť zástupcom, ktorého si zvolí podľa § 89 ods. 1 CSP. (...) Podľa § 89 ods. 1 CSP strana sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Podľa § 251 CSP trovy konania sú všetky preukázané, odôvodnené a účelne vynaložené výdavky, ktoré vzniknú v konaní v súvislosti s uplatňovaním alebo bránením práva. (...) Ústavný súd uvádza, že okresný súd pri svojom rozhodovaní použil kritéria, ktoré zákon (Civiln ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: náhradná starostlivosť, zverenie maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti, nevyhnutnosť nariadenia náhradnej starostlivosti, lepšie predpoklady pre výchovu maloletého dieťaťa na strane náhradného rodiča, závažné skutočnosti ktoré vylučujú biologického rodiča z osobnej starostlivosti, umiestniť dieťaťa do prostredia vhodnejšieho pre jeho výchovu
Právna veta: Z ústavného hľadiska nemôže obstáť ani záver krajského súdu, že zverenie maloletého do náhradnej osobnej starostlivosti navrhovateľov opodstatňujú ich v porovnaní so sťažovateľom kvalitnejšie osobnostné predpoklady. Nevyhnutnosť nariadenia náhradnej starostlivosti totiž nemožno odôvodniť tým, že náhradný rodič má lepšie predpoklady pre výchovu maloletého dieťaťa ako biologický rodič, ak na strane tohto rodiča neexistujú také preukázané závažné skutočnosti, ktoré ho z osobnej starostlivosti preukázateľne vylučujú. Navyše, predmetný záver krajského súdu odporuje aj judikatúre ESĽP (už citované ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: prerušenie trestného stíhania, zbytočné prieťahy v konaní , trvanie účinkov prerušenia trestného stíhania, prieťahy v trestnom konaní počas prerušenia trestného stíhania, prerušenie konania ako nečinnosť orgánu verejnej moci
Právna veta: Ústavný súd je preto názoru, že kým trvajú účinky právoplatného prerušenia trestného stíhania vo veci sťažovateľa ako obvineného, nemôže pojmovo dochádzať k zbytočným prieťahom v postupe okresného riaditeľstva. Okresné riaditeľstvo sa nemôže dopúšťať zbytočných prieťahov v právnom stave, v ktorom niet relevantných skutkových okolností umožňujúcich mu pokračovať v trestnom stíhaní, a preto sú vylúčené úkony príslušných orgánov okrem úkonov, ktorých cieľom je zistiť skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné stíhanie proti určitej osobe. Tieto úkony však nie sú súčasťou trestného konania, ktoré pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: počítanie času, funkčné obdobie členov rady, subsidiárne použitia Zákonníka práce, počítanie času funkčných období členov rady, deň začatia plynutia funkčného obdobia člena rady, skončenie členstva v rade
Právna veta: Sporný je deň skončenia výkonu verejnej funkcie navrhovateľa, od ktorého sa lehota počíta. Pokiaľ ide o funkčné obdobie členov rady, zákon č. 308/2000 Z. z. v § 8 ods. 1 určuje jeho dĺžku (6 rokov) a z § 8 ods. 4 vyplýva, že funkčné obdobie člena rady začína plynúť odo dňa nasledujúceho po zániku mandátu člena rady, namiesto ktorého bol zvolený, najskôr však odo dňa jeho zvolenia národnou radou. Z § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. tiež vyplýva, že členstvo v rade sa skončí uplynutím funkčného obdobia (§ 8 ods. 1). Zákon č. 308/2000 Z. z. však neobsahuje osobitné ustanovenie o počíta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: spoločná zodpovednosť, solidárna zodpovednosť za škodu, bezdôvodné obohatenie, spôsobenie škody viacerým škodcom, vzťah medzi spolupáchateľom a poškodeným v prípadoch solidárnej zodpovednosti
Právna veta: Podľa ustanovenia § 438 ods. 1 Občianskeho zákonníka ak škodu spôsobí viac škodcov, zodpovedajú za ňu spoločne a nerozdielne. Podľa ustanovenia § 439 Občianskeho zákonníka kto zodpovedá za škodu spoločne a nerozdielne s inými, vyporiada sa s nimi podľa účasti na spôsobení vzniknutej škody. Z citovaných ustanovení sa dá vyvodiť, že Občiansky zákonník špecificky upravuje iba situáciu, v ktorej niektorý zo spolupáchateľov (spoluškodcov) je presvedčený, že poškodený vymohol od neho sumu vyššiu, než aká by zodpovedala jeho účasti na spôsobení vzniknutej škody. Vyrovnania sa môže v takomto prípade ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: späťvzatie protestu prokurátora, konanie o sťažnosti, späťvzatie protestu prokurátora ako dispozičný úkon prokurátora, povinnosť prokurátora odôvodniť späťvzatie protestu, interná úprava orgánov prokuratúry ako nezáväzny akt
Právna veta: Späťvzatie protestu prokurátora však nemá povahu vybavenia podnetu, ale výlučného dispozičného úkonu prokurátora v konaní, a preto jeho vykonanie nemusí prokurátor odôvodňovať ani konajúcemu orgánu verejnej správy, ani účastníkom konania o proteste prokurátora a ani tej osobe, ktorá podnetom podanie protestu prípadne iniciovala. Keďže takúto povinnosť zákon o prokuratúre prokurátorovi neustanovuje, nemôže dôjsť späťvzatím protestu prokurátora, resp. absenciou zdôvodnenia takéhoto postupu k zásahu do subjektívnych práv účastníka konania o proteste prokurátora, resp. podávateľa podnetu. Povinnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: fakultatívne zastavenie trestného stíhania, podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osoba podieľajúca sa na objasnení niektorého z trestných činov uvedených v § 215 ods. 3, posúdenie konkrétnej miery participácie osoby na objasnení trestných činov, kumulatívne splnenie podmienok na aplikácie § 215 ods. 3 a § 218 ods. 1 TP
Právna veta: Ústavný súd v tejto súvislosti konštatuje, že z predmetnej zákonnej úpravy [§ 215 ods. 3 a § 218 ods. 1 Trestného poriadku, resp. § 39 ods. 2 písm. e) Trestného zákona] nepochybne vyplýva, že tieto zákonné ustanovenia nie je možné uplatniť vo vzťahu k akýmkoľvek trestným činom, ale len vo vzťahu k trestným činom vymedzeným v týchto zákonných ustanoveniach (trestný čin korupcie, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo zločin spáchaný organizovanou skupinou alebo zločineckou skupinou, alebo trestný čin terorizmu). Nevyhnutným primárnym predpokladom aplikácie tý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: obsah právneho predpisu, lex specialis derogat legi generali, predmet úpravy všeobecne záväzného právneho predpisu, normatívny obsah zákona, tvorba právneho predpisu, normatívne ustanovenia zákonov týkajúce sa prípadov rovnakého druhu a neurčitého počtu, individuálny prvok zákona
Právna veta: Ústava neobsahuje úpravu toho, čo môže byť predmetom úpravy, resp. obsahom všeobecne záväzného právneho predpisu. Pokiaľ ide o zákonnú úpravu obsahu právneho predpisu, zákon o zbierke zákonov vo vzťahu k tejto otázke v § 4 len rámcovo uvádza, že právny predpis musí obsahovať ustanovenia s normatívnym obsahom (bez ustanovenia exkluzivity takých ustanovení a bez bližšej špecifikácie toho, čo znamená „normatívny obsah“). Pri možnej rôznosti interpretácie tohto pojmu (jeho jednotlivých aspektov) a rôznorodosti právnych úprav nepochybne platí všeobecný interpretačný princíp prednosti osobitného pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: zasahovanie do nezávislosti súdu, nestrannosť a nezávislosť sudcu, základné právo na súdnu a inú právnu ochranu, dokonaný trestný čin, nezáväzná odborná diskusia so súdom, porušenie zákonných povinností sudcu, zmarenie uplatnenia práv druhej strany sporu, sťaženie uplatnenia práv druhej strany sporu, dohodovanie sa so zákonným sudcom ako vo veci postupovať
Právna veta: Ústavný súd však poukazuje na to, že v skutkovej vete použitá formulácia „sa dohodli, ako vo veci postupovať, aby vec bola rozhodnutá v jeho prospech, teda v prospech žalobcu“ neznamená, že aktéri skutku viedli nezáväznú odbornú diskusiu, ale že sa „dohodli“ na konkrétnom postupe, ako vec rozhodnúť v prospech žalobcu, z čoho racionálne vyplýva jednak porušenie zákonných povinností sudcu, ktorý je povinný rozhodovať jedine podľa zákona, právne predpisy vykladať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a rozhodovať spravodlivo, nestranne a iba na základe skutočností zistených v súlade so záko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: doba na uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady, vady, podmienky reklamácie, porucha auta, zodpovednosť za vady na automobile
Právna veta: Z vykonaného dokazovania vyplýva, že žalobca komunikoval telefonicky so žalovaným o tom, že došlo k poruche auta, avšak reklamáciu si u žalovaného neuplatnil. Správnym je preto záver súdu prvej inštancie, že žalobca nekonal v súlade s ust. § 655 odsek 2 Občianskeho zákonníka. Práva zo zodpovednosti za vady si u žalovaného neuplatnil, nevykonal úkon, ktorým by bol vytkol žalovanému konkrétnu vadu, pričom na vytknutie vady nestačí len výzva na odstránenie neurčenej vady. Povinnosť uplatniť si u zhotoviteľa právo zo zodpovednosti za vady platí aj pre spotrebiteľské spory (ust. § 18 zákona č. 250/ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné zmluvné podmienky, zmluva o poskytovaní verejných služieb, zmluvná pokuta , prenesenie telefónneho čísla , poskytovateľ verejnej služby
Právna veta: Dojednanie zmluvnej pokuty pre prípad výpovede zmluvy a žiadosti o prenesenie telefónneho čísla priamo odporuje ustanoveniam zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Podľa ustanovenia § 44 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, ak sa účastník, ktorým je fyzická osoba, zaviaže využívať určitú verejnú službu podniku počas určitého minimálneho obdobia, nesmie toto obdobie pri prvom uzavretí zmluvy o poskytovaní danej verejnej služby presiahnuť 24 mesiacov; podnik je zároveň povinný poskytnúť užívateľovi možnosť uzatvoriť zmluvu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: započítanie, vzájomnosť pohľadávok, započítacia námietka, všeobecné náležitosti právneho úkonu, navzájom kryjúce sa pohľadávky
Právna veta: Započítanie podľa ustanovenia § 580 OZ je spôsobom zániku navzájom sa kryjúcich pohľadávok veriteľa a dlžníka. Zánik nastáva okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie (§ 581). Podmienkou započítania je, že ide o dva záväzky medzi tými istými subjektmi, keď je veriteľ jednej pohľadávky súčasne dlžníkom druhej pohľadávky, a dlžník naopak (vzájomnosť pohľadávok). Plnenie musí byť rovnakého druhu. Započítanie sa najčastejšie uplatňuje pri peňažných pohľadávkach. K započítaniu nedochádza automaticky, len čo sa pohľadávky stretli. Vyžaduje sa na to právny úkon niektorého z účastn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia , náležitosti spotrebiteľskej úverovej zmluvy, princíp „ignorantia iuris non excusat“ (neznalosť zákona neospravedlňuje), subjektívna premlčacia doba v prípade bezdôvodného obohatenia, bezdôvodné obohatenie
Právna veta: Pri premlčaní práva na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia je ustanovená kombinovaná premlčacia doba a to subjektívna (§ 107 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a objektívna (§ 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Začiatok subjektívnej i objektívnej premlčacej doby je stanovený odlišne na sebe nezávisle a ich plynutie a skončenie je tiež vzájomne nezávislé. Subjektívna premlčacia doba môže plynúť iba v rámci objektívnej premlčacej doby, ktorú nemôže prekročiť. Subjektívna premlčacia doba je dvojročná a na začatie jej plynutia vždy treba rešpektovať subjektívnu stránku oprávneného týkajúcu sa jeh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: ručenie podľa Obchodného zákonníka, dispozitívne ustanovenia, výzva dlžníka na plnenie, splatná pohľadávka veriteľa
Právna veta: Čo sa týka námietky ohľadom výkladu ustanovenia § 306 ods. 1 Obchodného zákonníka, odvolací súd uvádza, že sa v plnom rozsahu stotožňuje s vysloveným právnym názorom súdom prvej inštancie. Ustanovenie ods. 1 (§ 306 Obchodného zákonníka) je dispozitívne. Strany sa preto môžu dohodnúť, že výzva dlžníka na plnenie nie je potrebná a veriteľ môže požiadať ručiteľa o plnenie splatnej pohľadávky priamo. Z bodu 6.6.1 zmluvy jednoznačne vyplýva, že veriteľ je oprávnený vyzvať a domáhať sa zaplatenia zabezpečovanej pohľadávky od ručiteľa bez predchádzajúceho vyzvania dlžníka a poskytnutia ďalšej primera ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: duševná porucha, neplatné právne úkony, absolútne neplatný právny úkon, nedostatok spôsobilosti na právne úkony
Právna veta: Na zdôraznenie správnosti rozhodnutia odvolací súd uvádza, že neplatnosť právnych úkonov je upravená v ustanovení § 37 a 38 Občianskeho zákonníka. Neplatnosť právneho úkonu podľa § 38 ods. 2 Občianskeho zákonníka vyžaduje nepochybné zistenie, že účastník tohto právneho úkonu nedokáže posúdiť následky svojho konania alebo nedokáže svoje konanie ovládnuť, alebo že takýto právny úkon bol urobený v duševnej poruche, ktorá robí osobu na tento právny úkon neschopnou, pričom stačí dôkaz o tom, že osoba konala v duševnej poruche. Absolútne neplatný je teda aj právny úkon ktorý urobila osoba v duševnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vecné bremeno k nehnuteľnosti, konštitutívne rozhodnutia, právo cesty cez priľahlý pozemok, priľahlý pozemok
Právna veta: Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok (§ 151o z. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení zmien a doplnkov, ďalej len OZ). Uvedené ust. § 151o ods. 3 OZ rieši možný konflikt výkonov vlastníckych práv možnosťou zriadenia vecného bremena rozhodnutím súdu v podobe práva cesty cez cudzí pozemok. Pod právom cesty cez cudzí pozemok je potrebné rozumieť nielen právo prechodu, ale aj právo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zrušenie práva spoločného nájmu bytu, zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov, konštitutívne rozhodnutia, rozvedení manželia, nájom bytu, družstevný byt
Právna veta: Ustanovenie § 705 ods. 1 Občianskeho zákonníka umožňuje síce bývalým (spoločným nájomcom), aby sa o ďalšom nájme bytu dohodli. Ak však dohoda nebola uzavretá, prichádza do úvahy konštitutívne rozhodnutie (nie deklaratórne rozhodnutie, ako to uvádza odvolateľka v podanom odvolaní) súdu o nájme bytu, ktoré súd vydá na návrh niektorého z bývalých manželov. Na rozdiel od bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré zaniká k okamihu zániku manželstva (§ 148 ods. 1 Občianskeho zákonníka), spoločný nájom družstevného bytu a spoločné členstvo rozvedených manželov v družstve zaniká až na základe doh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana vlastníckeho práva, vypratanie nehnuteľnosti alebo jej časti, vykonávanie exekúcie, žaloba o vypratanie pozemku, užívanie pozemku
Právna veta: Platí, že žaloba na vypratanie pozemku poskytuje vlastníkovi pozemku ochranu proti tomu, kto má neoprávnene na tomto pozemku umiestnené veci hnuteľné, resp. tento pozemok užíva. Je zrejmé, že potom nebolo povinnosťou žalobcov preukazovať, že na pozemku, ktorého sa domáhali vypratania, majú žalovaní hnuteľné veci. Stačilo, ak preukázali, že ich pozemok žalovaní užívajú. Tak sa i v tomto konaní i stalo. Súd prvej inštancie preto rozhodol vecne správne na podklade § 126 Občianskeho zákonníka. Dôležité pre úplnosť je dodať, že žalovaní sa mýlia v názore, že takéto rozhodnutie o vyprataní nehnuteľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: určovacia žaloba, vyvlastnenie - rozhodnutie o vyvlastnení, rozhodnutie o vyvlastnení , naliehavý právny záujem, určenie vlastníckeho práva
Právna veta: Predpokladom úspešnosti určovacej žaloby je existencia naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení na strane žalobcu. Ustálená judikatúra vychádza zo záverov, podľa ktorých naliehavý právny záujem je daný predovšetkým tam, kde by bez tohto určenia bolo právo žalobcu alebo právny vzťah, na ktorom je zúčastnený, neisté alebo ohrozené. Určovacia žaloba má preventívnu povahu. Jej účelom je poskytnúť ochranu právnemu postaveniu žalobcu skôr, než dôjde k porušeniu právneho vzťahu alebo práva, pričom je postačujúce také chovanie žalovaných, ktoré nasvedčuje úmyslu porušiť žalobcovo právo alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: spochybnenie existencie alebo platnosti rozhodcovskej zmluvy, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, rozhodcovský súd, rozhodcovské konanie, neplatná rozhodcovská zmluva
Právna veta: Rozhodcovské konanie je osobitný druh civilného konania, ktoré sa môže uskutočniť v prípade súkromnoprávnych a obchodnoprávnych sporov, pre ktoré zákon pripúšťa uzavretie rozhodcovskej zmluvy, resp. doložky. Rozhodcovská zmluva má procesnú povahu a zákon pre jej platnosť vyžaduje písomnú formu. Vecným účinkom rozhodcovskej zmluvy je oprávnenie rozhodcu rozhodnúť vymedzené spory. Účastník rozhodcovského konania sa môže podanou žalobou na príslušnom súde domáhať zrušenia rozhodcovského rozsudku z dôvodov uvedených v § 40 ods. l zákona o rozhodcovskom konaní. Z uvedeného vyplýva, že možnosť presk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie podľa § 454 OZ, predpoklady bezdôvodného obohatenia, plnenie za iného
Právna veta: Bezdôvodne sa obohatil aj ten, za koho sa plnilo, čo podľa práva mal plniť sám (§ 454 OZ). Toto ustanovenie vymedzuje jednu zo skutkových podstát bezdôvodného obohatenia, ktorá je založená na to, že existovala právna povinnosť ku konkrétnemu plneniu na strane toho, za ktorého bolo plnené a že ju splnil niekto, kto právnu povinnosť nemal. Nevyhnutnými predpokladmi bezdôvodného obohatenia podľa § 454 OZ sú a/ oprávnený (postihnutý subjekt) poskytol tretej osobe plnenie, ktoré má majetkovú hodnotu (napr. zaplatil mu peniaze) namiesto povinného, b/ oprávnený nebol povinný plniť (na jeho strane nee ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: bežné veci týkajúce sa spoločných vecí manželov, bezpodielové spoluvlastníctvo, spoločná vec, zmenečné ručenie manžela
Právna veta: Odvolací súd s vyššie uvedenou argumentáciou odvolateľky nesúhlasí. Pre absenciu spoločnej veci, ktorej sa mal týkať predmetný právny úkon (zmenečné ručenie), je aplikácia § 145 ods. 1 Občianskeho zákonníka vylúčená, keďže zmenečné ručenie podpísané len jedným z manželov sa bezprostredne (priamo) nedotýka predmetu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a teda nie je právnym úkonom týkajúcim sa spoločnej veci. Z tohto pohľadu sa nesporne javí, že účinky tohto právneho úkonu sa nemôžu prejaviť vo sfére spoločných vecí tak, ako to má na mysli práve § 145 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Z okolnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Konkurzné právo
Kľúčové slová: vzdelávanie zamestnancov, zaškolenie zamestnanca , kvalifikácia zamestnancov, dohoda o prehlbovaní kvalifikácie
Právna veta: Žalovaná v bankovom sektore nikdy nepracovala a preto nemohla mať žiaden kvalifikačný ani vzdelanostný stupeň na výkon pracovnej pozície osobného bankára, z ktorého dôvodu nemohlo dôjsť u nej ani k prehlbovaniu takejto jej kvalifikácie. Správne preto súd prvej inštancie na základe výsledkov vykonaného dokazovania aj právne posúdil a na vec aplikoval správnu právnu normu zaškolovanie nových pracovníkov upravujúcu, a to ust. § 154 ods. 1 ZP a správne právne posúdil, že ZP je kogentnou právnou normou, ktorého kogentné ustanovenia nemožno dohodou zmluvných strán upravovať a odlišovať sa od nich na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: dedenie zo závetu, závet, posledná vôľa poručiteľa, svetok pri závete, tlmočník pri závete
Právna veta: V zmysle citovaného § 476b Občianskeho zákonníka závet možno urobiť aj tak, že ho poručiteľ nenapíše vlastnou rukou, ale musí ho vlastnou rukou podpísať. Závet môže napísať iná osoba ako poručiteľ, alebo môže byť napísaný mechanickými, či v súčasnosti skôr elektronickými prostriedkami, najmä na počítači, ale vytlačený v papierovej podobe. Ide o alografný závet, ktorý musí poručiteľ vlastnoručne podpísať a pred dvoma súčasne prítomnými svedkami výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet tiež podpísať, pričom pri tejto forme závetu svedkovia osvedčujú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmarenie a neplatnosť dražby, vypratanie bytu , predbežná otázka, dobrovoľná dražba
Právna veta: Platí však, že neplatnosť dobrovoľnej dražby môže vysloviť súd iba v občianskom súdnom konaní, ktoré začalo podaním návrhu na určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby v zmysle § 21 ods. 2 zákona o dobrovoľných dražbách, pričom otázku neplatnosti dobrovoľnej dražby nemôže súd posudzovať v inom konaní, ako v konaní podľa uvedeného ustanovenia, a to ani ako otázku prejudiciálnu (predbežnú). Nemôže podľa odvolacieho súdu na podklade uvedenej judikatúry obstáť názor žalovanej, že platný titul k užívaniu bytu predstavuje rozhodnutie Okresného súdu, ktorým bola zamietnutá žaloba žalobcu o vypratanie by ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: omeškanie dlžníka podľa občianskeho zákonníka, Povinnosť zaplatiť úroky z omeškania, poplatok z omeškania, povinnosť splniť dlh riadne a včas
Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že dlžník je v omeškaní, ak svoj dlh riadne a včas nesplní (§ 517 ods. 1 OZ). Podľa toho rozoznávame dva prípady omeškania: a) omeškanie ktoré spočíva v tom, že dlžník dlh nesplnil včas. Dlžník je povinný splniť dlh v určenom čase (§ 563, § 564 OZ), t. j. v deň splatnosti (zročnosti) a keď ho nesplní, je v omeškaní; b) dlžník je povinný splniť dlh nielen včas, ale aj riadne, t. j. musí dbať na všetky náležitosti splnenia, určené, pokiaľ ide o predmet, spôsob, miesto splnenia, osobu dlžníka, veriteľa (príjemcu) a pod. Omeškanie dlžníka (mora debitoris) spôsobuje zmenu z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva, oprávnenie na podnikateľskú činnosť, vyporiadanie BSM, vyhlásenie konkurzu, návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Právna veta: V prípade zániku BSM v dôsledku vyhlásenia konkurzu je potrebné vychádzať nielen z právnej úpravy obsiahnutej v Občianskom zákonníku, ale aj v zákone č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. V prípade zániku BSM v dôsledku vyhlásenia konkurzu je namieste výnimočné riešenie vyporiadania BSM takým spôsobom, že všetok majetok v BSM bude prikázaný len jednému z manželov, nakoľko je to odôvodnené princípom ochrany veriteľov, pričom v zmysle § 147 OZ pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriace ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: právo veriteľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dlžníka, úroky z omeškania z nevyplateného platu, plat zamestnanca, všeobecné ustanovenia OZ
Právna veta: Vo všeobecnosti totiž platí, že v prípade, ak zamestnávateľ mešká s výplatou platu a plat neposkytne v dohodnutej dobe, je v omeškaní. Z dôvodu omeškania je povinný zamestnancovi uhradiť nielen plat, ale aj úroky z omeškania. Pretože osobitný zákon o plate, ale ani iný pracovnoprávny predpis nezakotvujú výšku úrokov z omeškania, v pracovnoprávnych vzťahoch sa postupuje v týchto prípadoch podľa občianskoprávnych predpisov (§ 1 ods. 4 Zákonníka práce). Súd nie je absolútne viazaný doslovným znením zákonného ustanovenia, ale sa od neho smie a musí odchýliť v prípade, kedy to vyžaduje zo závažných ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť predchádzať hroziacim škodám, zodpovednosť za škodu, všeobecná prevenčná povinnosť, vytopený byt
Právna veta: Podľa § 420 ods. 1 OZ každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. Citované ustanovenie o všeobecnej zodpovednosti za spôsobenú škodu vyžaduje pre vznik zodpovednosti za škodu porušenie právnej povinnosti, ako správne konštatoval aj súd prvej inštancie. Takým porušením právne povinnosti môže byť aj zanedbanie prevenčnej povinnosti podľa § 415 OZ, teda povinnosti počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám. Ohľadom vytopenia nižšie položeného bytu v dôsledku prasknutia vodovodnej hadičky dospela judikatúra k záveru, že povinnosť predchádzať vzniku škody neznamená povinn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zabezpečovacie opatrenie , neodkladné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia, záložné právo, zabezpečenie pohľadávky, výkon záložného práva, nariadenie zabezpečovacieho opatrenia, sudcovské záložné právo
Právna veta: Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je posilnenie postavenie veriteľa, a to zriadením záložného práva na špecifikovaný majetok dlžníka na zabezpečenie jeho pohľadávky, ktorá by mohla byť neskôr judikovaná alebo už bola judikovaná s cieľom, aby sa zamedzilo alebo zredukovalo možné nebezpečenstvo uspokojenia pohľadávky veriteľa. Vzťah medzi neodkladnými a zabezpečovacími opatreniami je vyjadrený v § 324 ods. 3 CSP. Je možné konštatovať, že ide o vzťah subsidiarity neodkladného opatrenia k zabezpečovaciemu opatreniu. Regulovanie vzťahov prostredníctvom inštitútu zabezpečovacieho opatrenia má vždy p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prekážka litispendencie, zavinenie na zastavení konania, povinnosť nahradiť trovy , procesná podmienka konania, neodstrániteľná podmienka konania, litispendencia
Právna veta: V zhode s okresným súdom i odvolací súd uvádza, že prekážka litispendencie predstavuje neodstrániteľnú vadu konania vo vzťahu k neskôr začatému konaniu a vedie vždy k zastaveniu konania. Súd na ňu musí prihliadať v ktoromkoľvek štádiu konania. Vyššie citované zákonné ustanovenie § 159 CSP vyjadruje prekážku súdneho konania (litispendencia), ktorá zabraňuje, aby na súde prebiehalo iné súdne konanie v tej istej veci. Táto prekážka vzniká (je daná), ak na ktoromkoľvek súde v Slovenskej republike je začaté konanie, ktoré má: rovnakých účastníkov (strany sporu), rovnaký predmet konania a rovnaké sk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: súdne a iné konania, späťvzatie žaloby, vyhlásenie konkurzu, účastník súdneho konania
Právna veta: Z novelizovaného ustanovenia § 47 ods. 4 ZoKR účinného od 01.01.2020, ktoré sa podľa intertemporálneho ustanovenia obsiahnutého v § 206j vete druhej ZoKR použije aj v konaniach, v ktorých bol vyhlásený konkurz pred 01.01.2020, vyplýva, že nepodanie návrhu na pokračovanie v konaní správcom a ani dlžníkom, príp. nerozlučnými spoločníkmi dlžníka, má v zmysle § 47 ods. 4 ZoKR účinky späťvzatia žaloby vždy, pokiaľ je stranou v sporovom konaní dlžník - úpadca na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz, a to bez ohľadu na to, či je dlžník v postavení žalobcu alebo žalovaného. Znamená to, že aj v prípad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: neodkladné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia, zmluva o budúcej zmluve, zmluva o uzavretí budúcej zmluvy, nahradenie prejavu vôle, zmluva o poskytovaní lekárenskej starostlivosti , neprimeraný zásah do práv a povinností
Právna veta: Na zdôraznenie vecnej správnosti napadnutého rozhodnutia odvolací súd považuje za potrebné uviesť, že predmetné žalobcom navrhované neodkladné opatrenie nespadá ani pod jeden z typov neodkladných opatrení predpokladaných ustanovením § 325 ods. 2 CSP, a to ani pod neodkladné opatrenie podľa § 325 ods. 2 písm. d), nakoľko nahradenie prejavu vôle nepochybne nemožno podradiť pod pojmy „niečo vykonať, niečoho sa zdržať alebo niečo znášať“. Ustanovenie § 325 ods. 2 CSP síce obsahuje len demonštratívny výpočet možných povinností ukladaných neodkladným opatrením, avšak žalobcom navrhované nahradenie p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o výkone funkcie, výška odplaty mandatára, člen predstavenstva, finančná odmena
Právna veta: Dokazovaním vykonaným súdom prvej inštancie bolo zistené, že napriek opakovaným pokusom a návrhom žalobcu, k uzavretiu písomnej zmluvy (mandátnej) medzi žalobcom ako členom predstavenstva a spoločnosťou žalovaného nedošlo. Na taký prípad pamätá práve ust. § 66 ods. 6 prvá veta Obchodného zákonníka (predtým § 66 ods. 3 prvá veta Obchodného zákonníka) o primeranom použití ustanovení zákona o mandátnej zmluve, na základe ktorého judikatúra ustálila, že ak medzi spoločnosťou a členom orgánu nie je uzavretá písomná zmluva o výkone funkcie, členovi vzniká nárok na obvyklú odplatu. Uvedené platí aj v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: kúpna zmluva , pre vady, motorové vozidlo opravované v autoservise, nároky z vád tovaru, právo kupujúceho z vád tovaru
Právna veta: Postup žalobcu nebol v súlade nielen s vyššie citovaným dojednaním v bode III. kúpnej zmluvy, ale ani podľa § 428 ods. 1 písm. a) Obchodného zákonníka, pretože aj skryté vady je kupujúci povinný oznámiť bez zbytočného odkladu po tom, ako ich zistil. Ak žalobca zvolil postup odstránenia vád (už identifikovaných) bez toho, aby tomu predchádzalo ich oznámenie predávajúcemu, odňal tým predávajúcemu možnosť sa vyjadriť a tieto vady posúdiť. Tak, ako správne zhodnotil okresný súd, týmto postupom sa žalobca ako kupujúci zbavil možnosti efektívneho uplatnenia nárokov z vád. K tvrdenej vedomosti žalov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: určenie neplatnosti dražby, dobrovoľná dražba, správca konkurznej podstaty, nútené procesné spoločenstvo, vecná legitimácia
Právna veta: Ust. § 21 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách upravuje osobitný typ žaloby, ktorou môže dotknutá osoba požiadať súd o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby. Jedným z dôvodov, pre ktorý je možné podať žalobu o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby, je porušenie ustanovení zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách. V ust. § 21 ods. 4 z.č. 527/2002 Z.z. sú taxatívne vymenované subjekty, ktoré musia byť procesne zúčastnené v súdnom konaní o neplatnosť dražby. Zákon tu vymedzuje vecnú legitimáciu v spore o neplatnosť dražby, kde stranami sporu musia byť navrhovateľ dražby, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: okamžité skončenie pracovného pomeru, porušenie pracovnej disciplíny, pracovná disciplína, okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa
Právna veta: Odvolací súd považuje za potrebné uviesť, že okamžité skončenie pracovného pomeru je výnimočným spôsobom skončenia pracovného pomeru. Pokiaľ ide o okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, predstavuje jednostranný právny úkon zamestnávateľa adresovaný zamestnancovi. Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom len výnimočne, z taxatívne ustanovených zákonných dôvodov. Jedným z dôvodov, pre ktoré môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom, je porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom závažným spôsobom. Na okamžité skončenie pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na náhradu škody sa premlčí, sťaženie spoločenského uplatnenia, subjektívna premlčacia doba, bodové ohodnotenie bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia
Právna veta: Žalobkyňa svojimi odvolacími námietkami ťažiskovo nastolila predmetom odvolacieho prieskumu správnosť posúdenia otázky premlčania ňou uplatneného nároku. .Jej odlišné nazeranie na túto otázku je vystavané na presvedčení, že vedomosť o škode, nevyhnutnú pre začatie plynutia subjektívnej premlčacej doby podľa ust. § 106 ods. 1 Občianskeho zákonníka, nenadobudla skôr, než došlo k bodovému ohodnoteniu sťaženia spoločenského uplatnenia lekárskym posudkom. Táto jej predstava ale nie je správna, nakoľko nekorešponduje so samotnou podstatou právnou praxou aprobovaného záveru, že o škode spočívajúcej v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: nadbytočnosť zamestnanca, skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, výpoveď z pracovného pomeru, rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene
Právna veta: Predpokladom použitia výpovedného dôvodu podľa. § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce je existencia organizačnej zmeny, nadbytočnosť zamestnanca a príčinná (objektívne jestvujúca) súvislosť medzi organizačnou zmenou a nadbytočnosťou zamestnanca. Hmotno-právnou podmienkou platnosti skončenia pracovného pomeru z uvedeného výpovedného dôvodu je súčasne splnenie povinností vyplývajúcich pre zamestnávateľa z ustanovenia § 63 ods. 2 Zákonníka práce. V prípade posudzovania dôvodnosti použitia tohto výpovedného dôvodu treba vychádzať z obsahu pracovnej zmluvy a posúdiť, či došlo u zamestnávateľa k take ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľ, informačná povinnosť advokáta o výške odmeny za úkon právnej služby, nespotrebiteľská vec, advokát a spotrebiteľ
Právna veta: Definícia spotrebiteľa je v našom právnom poriadku obsiahnutá v ustanovení § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Podobne sa zmieňuje o charaktere postavenia spotrebiteľa aj ustanovenie § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Pre posúdenie právneho vzťahu ako spotrebiteľského postačuje teda zistenie, že osoba dodávateľa vstúpila do právneho pomeru so spotrebiteľom, ktorý nekoná v rámci svojej obc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: nadobúdanie vlastníctva, vydanie motorového vozidla, technický preukaz, vlastnícke právo k hnuteľnej veci
Právna veta: Ustanovenie § 126 Občianskeho zákonníka je hmotnoprávnym ustanovením, ktoré určuje vlastníkovi spôsob ochrany jeho vlastníctva. Spôsob súdnej ochrany vlastníckeho práva je charakterizovaný a realizovaný predovšetkým žalobou na vydanie veci. Žaloba na vydanie veci podľa ust. § 126 ods. 1 OZ upravuje (určuje) subjekt, ktorý má byť v konaní označený ako subjekt, ktorý má povinnosť vec vydať (pasívne legitimovaná osoba). Je ním ten, kto vec neprávom zadržuje. Predpokladmi pre úspešnosť žaloby na vydanie veci je, aby bolo preukázané, že: 1. vec je v držbe inej osoby, odlišnej od vlastníka a tento j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: princíp všeobecnej spravodlivosti, výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov, konanie v rozpore s dobrými mravmi, odopretie právnej ochrany
Právna veta: Odvolací súd dospel k záveru, že z dôvodu neoprávneného zásahu do práv žalobcu chránených zákonom č. 527/1990 Zb. jeho bývalým zamestnávateľom; žalobca o. i. má aj právo domáhať sa tohto, aby rušenie jeho práva bolo zakázané a aby následky porušenia boli odstránené (§ 75 citovaného zákona). Nemožno však opomínať správnu argumentáciu okresného súdu v bode 20. odôvodnenia napadnutého rozsudku, ktorý prihliadol na individuálne okolnosti (špecifiká) prejednávaného prípadu, keď konštatoval, že i sám žalobca uznal, že technicky nie je možné nevyužívať zlepšovací návrh pri súčasnom zachovaní chodu ko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: prerušenie konania v sporovom konaní, premlčanie podľa OZ, deklaratórne rozhodnutie, cieľová odmena, neplatná výpoveď z pracovného pomeru
Právna veta: Odvolací súd sa stotožňuje so záverom súdu prvej inštancie, že cieľová odmena za rok 2007 bola splatná dňom 10. 9. 2008, 3 - ročná premlčacia doba na uplatnenie tohto nároku začala žalobcovi plynúť dňa 11. 9. 2008 a uplynula dňom 10. 9. 2011. Žalobca podal svoju žalobu na súd prvej inštancie až dňa 7. 9. 2016, teda zjavne oneskorene - po márnom uplynutí premlčacej doby. Keďže žalovaný sa premlčania dovolal, uplatnený nárok nebolo možné žalobcovi priznať (§ 100 ods. 1 posledná veta Obč. zák. v spojení s § 1 ods. 2 Zák. práce). Skutočnosť, že na súde prebiehalo konanie o určenie neplatnosti výpo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, nútené procesné spoločenstvo, spoločenstvo vlastníkov bytov v bytovom dome, väčšinové rozhodnutie
Právna veta: Zhromaždenie, ktoré je orgánom spoločenstva, tvoria všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov, prípadné rozhodnutia zhromaždenia vlastníkov bytov sa dotýkajú všetkých vlastníkov bytov v predmetnom bytovom dome. Vzhľadom na charakter hmotnoprávneho vzťahu predmetného sporu (§ 14a ods. 8 cit. zák.) ide o tzv. nútené nerozlučné procesné spoločenstvo, preto pasívna vecná legitimácia svedčí všetkým vlastníkom bytov v bytovom dome. Rozhodnutie prijaté príslušnou väčšinou vlastníkov bytov a nebytových priestorov je prejavom ich väčšinovej vôle. Následne je toto ich rozhodnutie realizované /v dan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prekážka rozsúdenej veci (res iudicata), totožnosť osôb, totožnosť predmetu konania, všeobecné ústavné princípy, neodstrániteľné procesné podmienky
Právna veta: Medzi neodstrániteľné procesné podmienky nepochybne patrí aj prekážka právoplatne rozsúdenej veci (res iudicata), ktorá vyplýva priamo zo zákona (§ 230 CSP <.), a jej existencia vedie v každom štádiu konania k zastaveniu konania. Prekážka rozsúdenej veci v zmysle § 230 CSP (res iudicata) alebo tiež zásada ne bis in idem je z ústavnoprávneho hľadiska súčasťou princípu právnej istoty, ktorý tvorí súčasť konceptu právneho štátu, zakotvenej v čl. 1 ods. 1 Ústavy <. SR. Uvedená prekážka nastáva predovšetkým vtedy, ak sa má v novom konaní prejednať tá istá vec, avšak existencia skoršieho právoplatné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: obnovenie nájomnej zmluvy, nájomná zmluva , relocatio tacita, uplynutie nájomnej doby
Právna veta: Ustanovenie § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka predstavuje úpravu inštitútu relocatio tacita (konkludentne vykonané obnovenie nájomného vzťahu), ktorý spočíva v zákonom predpokladanom riešení situácie, keď došlo k uplynutiu nájomnej doby, na ktorú bola nájomná zmluva uzatvorená, ale aj napriek uplynutiu doby sa pokračuje v plnení záväzku. Citované ustanovenie stanovuje nevyvrátiteľnú domnienku obnovy nájomného vzťahu dojednaného na dobu určitú tak, že po splnení zákonných podmienok dôjde k obnove nájomného vzťahu okamžite po uplynutí doby nájmu, pričom na obnovenie nie je potrebná vzájomná doh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: zahladenie odsúdenia, nevedenie riadneho života v skúšobnej dobe, rozhodná doba pre posudzovanie vedenia riadneho života odsúdeným, odsúdený a riadny život
Právna veta: Nakoľko v prípade všetkých troch odsúdení sa jednalo o odsúdenia na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok, okresný súd správne v prípade všetkých týchto troch odsúdení skúmal splnenie zákonných podmienok pre zahladenie odsúdenia podľa § 92 ods. 1 písm. c) Tr. zák., teda či odsúdený viedol riadny život nepretržite po dobu najmenej troch rokov po výkone trestu odňatia slobody. Následne okresný súd, zohľadniac všetky relevantné zistené skutočnosti, správne dospel k záveru, že odsúdený nespĺňa zákonné podmienky pre zahladenie odsúdení a jeho žiadosť o zahladenie odsúdení v súlade so záko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vrátenie daru, darovacia zmluva , týranie blízkej osoby, hrubé porušovanie dobrých mravov
Právna veta: V zmysle § 630 o. z. darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. K zániku darovacieho vzťahu dochádza preto na základe dvoch po sebe nasledujúcich priamych skutočnostiach: 1. hrubé porušenie dobrých mravov správaním sa obdarovaného voči darcovi alebo členom jeho rodiny a 2. jednostranný právny úkon darcu adresovaný obdarovanému. To znamená, že hoci darovacia zmluva je dvojstranným právnym úkonom, výzva na vrátenie daru je jednostranným adresovaným právnym úkonom darcu obdarovanému, ktorá sama osebe je sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: predkupné právo spoluvlastníkov, naliehavý právny záujem, relatívna neplatnosť, určovacia žaloba
Právna veta: Odvolací súd na zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie uvádza, že zákonné predkupné právo k prevádzanému spoluvlastníckemu podielu podľa § 140 Obč. Zák. má vecno-právne účinky (ius in rem), čo znamená, že pôsobí i voči právnemu nástupcovi novému spoluvlastníkovi (kupujúcemu); v takom prípade potom hovoríme o tzv. vecnom predkupnom práve. Konkrétne právne následky porušenia predkupného práva sú závislé od druhu porušeného predkupného práva. Občiansky zákonník v § 603 ods. 3 stanovuje pri porušení predkupného práva primárne (všeobecné) pravidlo, ktorým je oprávnenému daná možnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: primeranosť trestu, individualizácia trestu, trest odňatia slobody, Určovanie druhu trestu a jeho výmery
Právna veta: Primeranosť trestu je nevyhnutným predpokladom dosiahnutia výchovných účinkov trestu, keďže nevyhnutným predpokladom prevýchovy páchateľa je jeho akceptovanie trestu ako spravodlivého následku jeho protiprávneho konania, pričom v prípade nespravodlivého trestu k takejto akceptácii trestu zo strany páchateľa pochopiteľne nemôže dôjsť. Spravodlivosť trestu tak možno považovať aj za predpoklad prerastania represívneho pôsobenia trestu do pôsobenia výchovného. V rámci požiadavky primeranosti trestu zohráva významnú úlohu sudcovská individualizácia trestu, ktorá fakticky umožňuje naplnenie tejto po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie práva na náhradu škody , nezákonné rozhodnutia, nárok na náhradu škody, premlčacia lehota
Právna veta: V zmysle § 19 zák. č. 514/2003 Z.z. právo na náhradu škody sa premlčí za tri roky odo dňa, keď sa poškodený dozvedel o škode. Ak je podmienkou uplatnenia práva na náhradu škody zrušenie alebo zmena právoplatného rozhodnutia, plynie premlčacia lehota odo dňa doručenia (oznámenia) rozhodnutia, ktorým bolo zmenené alebo zrušené právoplatné rozhodnutie (ods. 1). Najneskôr sa právo na náhradu škody premlčí za 10 rokov odo dňa, keď bolo poškodenému doručené (oznámené) rozhodnutie, ktorým bola spôsobená škoda; to neplatí, ak ide o škodu na zdraví alebo škodu spôsobenú rozhodnutím podľa § 7 a 8 (ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: odporovateľné právne úkony, ukrátenie veriteľa, manžel, blízka osoba, zanedbanie náležitej starostlivosti
Právna veta: Podľa ust. § 42a ods. 2 Občianskeho zákonníka, odporovať možno právnemu úkonu, ktorý dlžník urobil v posledných troch rokoch v úmysle ukrátiť svojho veriteľa, ak tento úmysel musel byť druhej strane známy, a právnemu úkonu, ktorým bol veriteľ dlžníka ukrátený a ku ktorému došlo v posledných troch rokoch medzi dlžníkom a osobami jemu blízkymi ( § 116 a 117) alebo ktoré dlžník urobil v uvedenom čase v prospech týchto osôb s výnimkou prípadu, keď druhá strana vtedy dlžníkov úmysel ukrátiť veriteľa aj pri náležitej starostlivosti nemohla poznať. Predpokladom odporovateľnosti právnych úkonov je pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: neplatnosť právneho úkonu podľa § 37 OZ, neurčitý právny úkon, vyhlásenie ručiteľa, leasingová zmluva, všeobecné leasingové podmienky
Právna veta: V prejednávanom spore prehlásenie o ručiteľskom záväzku sa nachádzalo vo všeobecných leasingových podmienkach, ktoré tvorili (podľa žalobcu) súčasť uzavretej leasingovej zmluvy. Odvolací súd sa stotožnil so záverom súdu prvej inštancie, že z VLP nie je možné zistiť, k akej zmluve resp. hlavnému záväzku sa vzťahujú. Podľa názoru odvolacieho súdu obsah VLP je koncipovaný všeobecne pre neurčitý počet uzavretých leasingových zmlúv a nevyplýva z nich, že sa viažu práve na leasingovú zmluvu č. 095-002996 uzavretú medzi žalobcom a spoločnosťou RO-MI autoservis s.r.o.. Čo sa týka samotného prehláseni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť advokáta za nesplnenie svojich povinností , bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho zákonníka, nevýučtovanie odmeny, nepodanie správy o stave konania
Právna veta: Pokiaľ aj v konaní žalovaný nevyúčtoval žalobkyniam odmenu, nepodal správu o stave konania v súvislosti s ukončením zastúpenia a nevrátil im veci, samotné tieto skutočnosti nemajú za následok, že žalovanému odmena bez ďalšieho nepatrí minimálne v rozsahu preukázaných, riadne vykonaných úkonov právnej služby a pokiaľ žalobkyňami zaplatené preddavky neprevyšovali túto odmenu, nie je možné žiadať ich vrátenie ani titulom náhrady škody a ani titulom bezdôvodného obohatenia, pretože tieto preddavky na odmenu si žalovaný neponechal bez právneho dôvodu a nebola naplnená ani iná skutková podstata bezd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: nemožnosť plnenia, platobná neschopnosť dlžníka, následná nemožnosť plnenia, zánik dlhu bez uspokojenia veriteľa
Právna veta: Jedným zo spôsobov zániku dlhu bez uspokojenia veriteľa je aj nemožnosť plnenia v zmysle § 575 OZ. Toto ustanovenie upravuje tzv. dodatočnú nemožnosť plnenia, ku ktorej môže dôjsť až po vzniku záväzkového právneho vzťahu. Následná nemožnosť plnenia znamená zánik povinnosti dlžníka plniť, ale nemusí znamenať i zánik samotného záväzku (zmluvy). Následná nemožnosť plnenia podľa § 575 OZ sa pritom týka iba záväzkov, ktorých predmet plnenia je určený jednotlivo. Nevzťahuje sa zásadne na plnenia, ktorých predmetom sú druhovo určené veci. Nemožnosť plnenia môže spravidla nastať len v prípadoch, v kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: plynutie premlčacej doby podľa § 112 OZ, oprávnenia poškodeného a uplatnenie nároku na náhradu škody, adhézne konanie k náhrade škody, nárok na náhradu škody, škoda spôsobená trestným činom
Právna veta: Občiansky zákonník v § 112 upravuje prípad, keď dochádza k zastaveniu plynutia premlčacej doby, ktorému hovoríme spočívanie premlčacej doby. Jeden z prípadov, kedy dochádza k zastaveniu plynutia premlčacej doby, je, kedy veriteľ uplatnil v premlčacej dobe právo na súde alebo u iného príslušného orgánu a v začatom konaní riadne pokračuje (§ 112 veta prvá). Právo je uplatnené na súde, keď je podaná žaloba a ďalej vtedy, keď oprávnený subjekt v priebehu prebiehajúceho súdneho alebo iného konania uplatní svoje subjektívne právo (napr. právo na náhradu škody. Prípadom konania, v rámci ktorého dochá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: výpoveď ako jednostranný adresovaný právny úkon, výpoveď daná zamestnancom, zánik pracovného pomeru, výpoveď z pracovného pomeru, odstúpenie od výpovede
Právna veta: Odvolací súd sa stotožnil s jeho záverom, že v prípade danej výpovede žalobcu z pracovného pomeru v zmysle ust. § 67 Zákonníka práce, danej bez uvedenia dôvodu, ide o platný právny úkon, v dôsledku ktorého pracovný pomer žalobcu zanikol a nič na tom, nemení ani "odstúpenie" žalobcu od výpovede, keď od tohto jednostranného právneho úkonu nie je možné odstúpiť. Preto súd prvej inštancie správne vychádzal z toho, že v prípade výpovede žalobcu z pracovného pomeru ide o platný právny úkon, ktorý mal za následok ukončenie jeho pracovného pomeru, čo má za následok, že za obdobie po tomto dni žalobcov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: neúplný apelačný systém, Prostriedky procesného útoku, prostriedky procesnej obrany a koncentrácia konania, odvolacie konanie , neúplnosť apelácie
Právna veta: Odvolací súd v tejto súvislosti bližšie poznamenáva, že koncepcia odvolacieho konania v civilnom sporovom konaní vychádza z tzv. neúplného apelačného systému. Neúplnosť apelácie znamená, že právo odvolateľa použiť v odvolacom konaní prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré strana neuplatnila v konaní pred súdom prvej inštancie sú obmedzené, pretože základom pre neskôr - v odvolacom konaní vznesené námietky - sa nemôžu stať prostriedky procesnej obrany a procesného útoku (§ 149 C.s.p.), ktoré neboli uplatnené v konaní na súde prvej inštancie, a s ktorými sa z tohto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Konkurzné právo
Kľúčové slová: odporovateľné právne úkony, reštrukturalizácia, postúpenie pohľadávky veriteľom, zmena v osobe veriteľa, odporovacia žaloba
Právna veta: V zmysle ust. § 42a a nasl. OZ, odporovateľnosť právnych úkonov spočíva v tom, že právne úkony dlžníka, pokiaľ ukracujú uspokojenie vymáhateľnej pohľadávky veriteľa, môžu byť veriteľom napadnuté odporom, ktorý smeruje k tomu, aby boli vyhlásené vo vzťahu k nemu za právne neúčinné. Prostredníctvom inštitútu odporovateľnosti poskytuje Občiansky zákonník ochranu veriteľovi pred právnymi úkonmi jeho dlžníka, ktoré vedú k zmenšeniu jeho majetku a tým aj k zmareniu či ohrozeniu možnosti, aby pohľadávka veriteľa mohla byť z majetku dlžníka riadne a včas uspokojená. Podstatou odporovateľnosti však je, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: popretie pohľadávky, poskytnutie pôžičky, incidenčné konanie, dôvodné popretie pohľadávky, právny dôvod uplatnenia prihlásenej pohľadávky
Právna veta: Odvolací súd dodáva, že úlohou incidenčného konania nie je opätovné preskúmavanie uplatnenej pohľadávky súdom, nakoľko toto je úlohou správcu, ktorý má pri ich skúmaní postupovať s odbornou starostlivosťou v rozsahu ako vyplýva z ust. § 32 ods. 1 ZoKR. Účelom a úlohou incidenčného konania je v podstate len posúdenie a rozhodnutie o tom, či popierací prejav správcu obstojí alebo nie. Zmluva o pôžičke je reálnym kontraktom, ktorý zakladá medzi veriteľom a dlžníkom právny vzťah na základe reálne poskytnutej sumy peňažných prostriedkov. Zo zisteného skutkového stavu, a to aj vychádzajúc z argument ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: bezprávna vyhrážka, skončenie pracovného pomeru, výpoveď z pracovného pomeru, nátlak zo strany zamestnávateľa
Právna veta: O bezprávnu vyhrážku ide predovšetkým vtedy, ak ňou je vynucované niečo, čo ňou nesmie byť vynucované. Nie je preto donútením podľa § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka prípad, ak niekto druhému hrozí niečím, čo má právo urobiť. Ak aj niekto hrozí druhému pri urobení právneho úkonu tým, čo je oprávnený urobiť, môže ísť o bezprávnu vyhrážku za predpokladu, že ju použil k tomu, aby na druhom účastníkovi vynútil nejaké konanie, ktoré s tým, čím sa hrozí nijako nesúvisí a ktoré takouto hrozbou nie je možné vynucovať (napr. podanie trestného oznámenia za skutok, ktorého sa druhá osoba naozaj dopustil ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: dohoda o spoločnej správe, majetkový prospech, bezdôvodné obohatenie, verejný prenos, organizácia kolektívnej správy autorov
Právna veta: Žalobca ako organizácia kolektívnej správy je tak oprávnený aj povinný pri porušení majetkových práv domáhať sa nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia. V konaní žalovaný netvrdil ani nepreukázal, aby nositelia autorských práv kolektívnu správu vylúčili, a aby povinnosť na plnenie vznikala žalovanému voči nim osobne. Povaha nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia súvisiaca s právom individuálnych autorov na poskytnutie odmeny, ktorá nebola v zmysle zákona uhradená, nijako nezakladá existenciu núteného procesného spoločenstva, ako sa na to odvoláva žalovaný, keď podľa § 78 CSP nútené proces ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: nadbytočnosť zamestnanca, organizačná zmena, ponuková povinnosť zamestnávateľa pri výpovedi, hmotnoprávne podmienky výpovede, kvalifikačné predpoklady zamestnanca
Právna veta: Predpoklady použitia výpovedného dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce sú: 1. Existencia organizačnej zmeny- písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o tejto zmene/, nadbytočnosť zamestnanca, príčinná /objektívne jestvujúca/ súvislosť medzi organizačnou zmenou a nadbytočnosťou zamestnanca. Rozhodovacia prax zotrváva na názore, podľa ktorého zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď pre nadbytočnosť najskôr po prijatí rozhodnutia o organizačnej zmene, nakoľko až po jeho prijatí môže mať vedomosť o novej organizačnej štruktúre a celkovom počte obsadených a voľný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné zmluvné podmienky, naliehavý právny záujem, žaloba o určenie právnej skutočnosti, neplatnosť zmluvných podmienok v úverových zmluvách, dodávateľ a spotrebiteľ
Právna veta: Odvolací súd uvádza, že určenie neprijateľnosti zmluvných podmienok, resp. vyslovenia (určenia) ich neplatnosti z dôvodu ich neprijateľnosti je osobitný druh žaloby, kde nie je potrebné preukazovať naliehavý právny záujem. Ide o osobitný druh žaloby patriacej spotrebiteľovi s cieľom domáhať sa proti porušiteľovi ochrany svojho práva pred neprijateľnými podmienkami na súde, ktorá má podklad v osobitných predpisoch (§ 53 ods. 1, ods. 4 a 5 a § 53a Občianskeho zákonníka, § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z.). V prípade takejto žaloby nie je preto potrebné tvrdiť a preukazovať naliehavý právny záuj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: náležitosti závetu, určenie neplatnosti závetu, závet, dátum na závete
Právna veta: Pokiaľ ide o vyjadrenie „pochybnosti“ žalobcu ohľadom umiestnenia dátumu na závete a tým aj „pochybnosti“ o dátume jeho spísania, k tomuto odvolací súd uvádza, že žalobca svoje tvrdenia, ktoré by preukazovali, že závet poručiteľa nebol spísaný dňa 28.2.1991, kedy bol poručiteľom aj podpísaný nepreukázal. Vo vzťahu k jeho umiestneniu odvolací súd uvádza, že z ustanovenia § 476 ods. 2 Občianskeho zákonníka nevyplývajú žiadne pravidlá pre umiestnenie dátumu a podpisu na listine obsahujúcej závet. Právna teória aj súdna prax však dovodzujú, že podpis musí byť umiestnený na konci závetu, pretože sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: ublíženie na zdraví porušením dôležitej povinnosti , všeobecné nebezpečenstvo, prečin všeobecného ohrozenia, porušenie povinnosti dať prednosť v jazde
Právna veta: Súd prvého stupňa správne rozhodol o vine obžalovaného z prečinu všeobecného ohrozenia podľa § 158 Tr. zák., pretože všeobecne nebezpečným konaním ohrozil záujmy chránené zákonom tým, že porušil viaceré dôležité povinnosti uložené mu podľa zákona o cestnej premávke. Porušením dôležitej povinnosti je porušenie takej povinnosti, ktorá má za následok za danej situácie nebezpečenstvo pre ľudský život alebo zdravie, a teda jej porušením môže ľahko dôjsť k takému následku. Primárne považoval krajský súd za najzávažnejšie porušenie povinnosti dať prednosť v jazde vozidlu s právom prednosti v jazde uv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla, zmocnenie sa motorového vozidla, používanie vozidla bez oprávnenia, prechodné používanie motorového vozidla
Právna veta: Pokiaľ ide preukázanie naplnenia obligatórnych znakov skutkovej podstaty prečinu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 216 ods. 1 Tr. zákona, ani v tomto smere nemal odvolací súd zákonný dôvod spochybniť závery prvostupňového súdu. Objektívna stránka žalovaného trestného činu spočíva v tom, že páchateľ sa motorového vozidla zmocní v úmysle prechodne ho používať. Toto ustanovenie predpokladá, že páchateľ má úmysel používať motorové vozidlo iba "prechodne", t.j. disponovať ním len relatívne krátky čas. Úmysel páchateľa musí zahrnúť aj zámer vrátiť vozidlo po prechodnom pou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: odročenie pojednávania, zastúpenie advokáta iným advokátom, žiadosť o odročenie pojednávania, neúčasť na pojednávaní, zhoršenie zdravotného stavu právneho zástupcu
Právna veta: Vážnosť okolností, ktorými právny zástupca žalovaných ospravedlňuje svoju neprítomnosť na pojednávaní musí byť takej intenzity a závažnosti, ktoré mu znemožňujú účasť na pojednávaní z objektívnych dôvodov. V danom prípade, advokát odôvodňoval svoju žiadosť o odročenie pojednávania náhlym vážnym zhoršením svojho zdravotného stavu. Podľa § 183 ods. 2 CSP platí, že od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prezentácia výkonu advokátskeho povolania a reklama, reklamné služby advokáta, advokátska kancelária, pro bono
Právna veta: Odvolací súd udáva, že žalovaný v 1. rade ako advokátska kancelária prostredníctvom príspevkov a článkov ponúkol širokej verejnosti - občanom Košíc a priľahlých obcí „pro bono“ právne služby vo vzťahu k rušeniu nočného kľudu zo strany žalobcov pri prevádzkovaní leteckej školy bojovými vrtuľníkmi vo vzdušnom priestore nad mestom Košice a nad okolitými obcami. Takáto činnosť advokátskej kancelárie nie je podľa § 29b Zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii zakázaná pri poskytovaní právnych služieb, pretože advokát môže verejnosť informovať o poskytovaní právnych služieb prostredníctvom reklamy a uvád ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: ospravedlniteľný dôvod neprítomnosti na pojednávaní, kontumačný rozsudok, rozsudok pre zmeškanie žalovaného, neprevzatie zásielky zo súdu
Právna veta: Podmienkou pre podanie návrhu na zrušenie rozsudku pre zmeškanie je existencia ospravedlniteľného dôvodu pre zmeškanie lehoty na podanie vyjadrenia k žalobe (hoci inak boli procesné podmienky pre vydanie rozsudku pre zmeškanie žalovaných splnené). Kontumačný rozsudok môže byť zrušený iba v prípade, že žalovaný požiada o jeho zrušenie, ak lehotu na podanie vyjadrenia k žalobe preukázateľne zmeškal z ospravedlniteľného dôvodu. Pokiaľ ide o posúdenie existencie ospravedlniteľného dôvodu podľa § 277 ods. 1 CSP tak odvolací súd má za to, že súd prvej inštancie v tomto prípade správne uzavrel, že ta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vydanie rozsudku pre zmeškanie na pojednávaní, zrušenie rozsudku pre zmeškanie, neprípustnosť odvolania, kontumačný rozsudok, procesné podmienky pre vydanie kontumačného rozsudku
Právna veta: Rozsudok pre zmeškanie predstavuje osobitný druh súdneho rozhodnutia, ktorý predstavuje následok procesnej pasivity procesných strán v sporovom konaní. V kontradiktórnom procese majú byť nositeľom procesnej iniciatívy sporové strany - žalobca iniciuje konanie a má mať záujem na efektívnom vedení svojej právnej veci a rovnako žalovaný, ak má v spore procesne obstáť, musí vyvíjať iniciatívu vo forme svojej procesnej obrany. V prípade, že žalovaný nerešpektuje súdom uloženú povinnosť zúčastniť sa na nariadenom pojednávaní, prikročí súd za splnenia podmienok podľa § 274 CSP k vydaniu kontumačného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prerušenie konania v sporovom konaní, lehoty v sporovom konaní, pokračovanie v prerušenom konaní, pokračovanie v prerušenom konaní na návrh strany, pokračovanie v prerušenom konaní bez návrhu
Právna veta: Ust. § 163 CSP upravuje osobitný prípad prerušenia konania, ktorý je vyvolaný aktivitou sporových strán, t. j. buď zhodným návrhom všetkých sporových strán na prerušenie konania, alebo ich zhodným návrhom na odročenie pojednávania. Najčastejším dôvodom pre podanie takýchto návrhov, je snaha strán sporu o mimosúdne vyriešenie veci. V takomto prípade je súd povinný konanie najmenej na tri mesiace prerušiť (táto lehota môže byť aj dlhšia, najviac však šesťmesačná vzhľadom na znenie odseku 2). Právoplatnosťou uznesenia o prerušení konania začína plynúť lehota, počas ktorej konanie spočíva. V preru ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: výklad e ratione legis, nadobúdanie majetku na základe zmluvy uzatvorenej s jej zakladateľom, vecnoprávne následky, vlastnícke právo , neúčinnosť zmluvy, obligačné nároky
Právna veta: Odvolací súd akcentuje, že § 59a ods. 1 Obchodného zákonníka s nesplnením povinností tam uvedených výslovne spája „len“ neúčinnosť zmluvy. Účinnosťou zmluvy treba rozumieť možnosť domáhať sa práv alebo povinností v zmluve dohodnutých alebo v zákone zakotvených; možnosť uplatňovať práva a povinnosti upravené či vyplývajúce zo zmluvy, resp. možnosť správať sa tak, ako to vyplýva zo zmluvy. Účinnosť zmluvy tak umožňuje konať tak, aby sa dosiahol samotný účinok zmluvy, aby mohli nastať tie právne následky, ktoré sú ňou sledované, resp. v nej dojednané. Účinnosť zmluvy, predmetom ktorej je prevod v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na úrok z omeškania, zmluvné úroky, príslušenstvo pohľadávky, kumulácia úroku a úroku z omeškania
Právna veta: V tejto súvislosti považuje odvolací súd za potrebné uviesť, že úroky a úroky z omeškania sú príslušenstvom pohľadávky podľa § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka, majú odlišné funkcie, a treba ich odlišovať. Kým zmluvné úroky sú odmenou za užívanie istiny, úrok z omeškania predstavuje zákonnú sankciu za omeškanie so zaplatením istiny a na rozdiel od zmluvného úroku ho môže veriteľ požadovať, aj keď neboli dohodnuté. Pritom platí, že môžu existovať vedľa seba.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: pristúpenie a zmena subjektov, späťvzatie žaloby , sporové strany , zamietnutie návrhu na pristúpenie subjektov
Právna veta: V predmetnej otázke sa odvolací súd stotožnil s výkladom daným súdom prvej inštancie a obsiahnutým v odôvodnení odvolaním napadnutého rozsudku súdu prvej inštancie na strane 21, keď po citácii ust. § 79 CSP súd uviedol, že právny zástupca žalobcu mal vziať späť žalobu voči žalovaným v rade 2/ a 5/ a až následne navrhnúť ich pristúpenie na strane žalobcu v rade 2/ až 5/. Pokiaľ by totiž súd pripustil ich pristúpenie na strane žalobcu bez uvedeného späťvzatia, nastala by situácia, kedy by žalovaní 2/ až 5/ boli zároveň i žalobcami v rade 2/ až 5/. Odvolací súd súhlasne konštatuje, že v čase poda ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy, uznanie dlhu z dôvodu obavy, neprijateľné zmluvné podmienky , úhrada dlhu v splátkach
Právna veta: V prípade spotrebiteľských sporov nie je uznanie dlhu žalovaným spotrebiteľom pred súdom skutočnosťou, ktorá by pozbavovala súd povinnosti preskúmať spotrebiteľskú zmluvu, ktorá je právnym základom uplatneného nároku z toho hľadiska, či obsahuje obligatórne náležitosti v zmysle zákona č. 129/2010 Z.z., neobsahuje neprijateľné zmluvné podmienky alebo či v zmysle § 54a Občianskeho zákonníka nie je nutné prihliadnuť na oslabenie práva veriteľa voči spotrebiteľovi. Priečilo by sa zásade spravodlivosti, ak by v konaní pasívni spotrebitelia boli zvýhodňovaní voči spotrebiteľom, ktorí dlh pred súdom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: poľahčujúce okolnosti, vo veku blízkom veku mladistvých, rozumová a vôľová schopnosť páchateľa
Právna veta: Priznanie poľahčujúcej okolnosti podľa § 36 písm. d) Tr.zák. aj napriek tomu, že obžalovaný A. Č. v čase spáchania skutku mal 20 rokov a 4 mesiace a obžalovaný M. A. mal skoro 18 a pol roka, nemožno túto poľahčujúcu okolnosť zohľadniť automaticky. Zákon ukladá, že táto skutočnosť by mala mať vplyv na rozumovú a vôľovú spôsobilosť páchateľa. K takémuto záveru nemožno dôjsť automaticky, resp. voľnou úvahou súdu, ale je potrebné znalecky, t.j. z odboru psychológie, resp. psychiatrie skúmať vôľovú a rozumovú spôsobilosť toho-ktorého páchateľa, čo v tomto prípade splnené nebolo, resp. táto skutočno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na ochranu osobnosti , nemajetková ujma, osobnostné práva fyzickej osoby, občianskoprávna ochrana osobnosti
Právna veta: Právna úprava ochrany osobnosti v § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka má ústavnoprávny základ vychádzajúci z článku 19 Ústavy. K vzniku občianskoprávnej zodpovednosti spôsobenej zásahom do osobnosti fyzickej osoby musia byť splnené zákonné predpoklady. Týmito predpokladmi sú: existencia zásahu, ktorý je objektívne spôsobilý vyvolať nemajetkovú ujmu a ktorý spočíva v porušení alebo v ohrození osobnosti fyzickej osoby v jej fyzickej a morálnej integrite, musí ísť o zásah neoprávnený a musí byť daná príčinná súvislosť medzi oboma uvedenými predpokladmi ohrození osobnosti fyzickej osoby v jej morál ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch, neoprávnený zásah do osobnosti fyzickej osoby, finančné zadosťučinenie, princíp spravodlivosti
Právna veta: Vychádzajúc z cit. ustanovenia § 13 ods. 3 Občianskeho zákonníka určenie výšky náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch súdom neustanovuje zákon žiadne medze. Pre určenie tejto výšky náhrady nemajetkovej ujmy však § 13 Občianskeho zákonníka zakotvuje taxatívne dve kritéria: závažnosť vzniknutej nemajetkovej ujmy (čím závažnejšia je čo do svojej intenzity i svojho trvania, tým vyššia by mala byť aj čiastka peňažného zadosťučinenia) a okolnosti, za ktorých k neoprávnenému zásahu do osobnosti fyzickej osoby došlo, pričom vždy musia byť zisťované okolnosti nielen na strane pôvodcu zásahu, ale aj na s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: okolnosti vylučujúce zodpovednosť, zodpovednosť za škodu , objektívna zodpovednosť, dočasná práceneschopnosť
Právna veta: Z obsahu § 373 Obchodného zákonníka (ďalej aj ObZ) vyplýva, že zodpovednosť za škodu je objektívnou zodpovednosťou, a preto pre jej vznik sa nevyžaduje zavinenie. Povinný však nezodpovedá za škodu vtedy, ak bola spôsobená okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Dôkazné bremeno o týchto okolnostiach má povinný. Okolnosti uvedené v § 374 ods. 1 ObZ sa zhodujú s definíciou prijatou Komisiou OSN pre medzinárodné obchodné právo. Ide o pozitívne vymedzenie a okolnosti, ktoré spôsobujú vylúčenie zodpovednosti, musia vyhovovať všetkým požiadavkám uvedeným v ods. 1 § 374. Okolnosti, ktoré vylučujú túto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky, započítanie pohľadávky, započítací prejav, postupca a postupník
Právna veta: Odvolací súd dodáva, že prípadné porušenie povinnosti oznámiť postúpenie pohľadávky postupcom bez zbytočného odkladu nie je zákonom nijako sankcionované. Zo zákona vyplýva iba to, že do oznámenia postúpenia pohľadávky postupcom (či už vykonaného bez zbytočného odkladu alebo neskôr) alebo jeho preukázania postupníkom sa dlžník môže zbaviť svojho dlhu plnením postupcovi (§ 526 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Žalovaná ako dlžník vo vzťahu k postúpenej pohľadávke nepochybne mala právo v súlade s § 529 ods. 2 Občianskeho zákonníka použiť na započítanie voči postupníkovi aj svoje na započítanie spôso ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: porušenie práva na prejednanie veci v primeranej lehote , zásady trestného konania, odškodnenie za porušenie práva, kompenzácia štátu za porušenie práv obžalovaného
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu, v danom prípade postupom okresného súdu došlo k závažnému porušeniu Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorá má svoj odraz v jednej zo základných zásad trestného konania upravenej v ustanovení § 2 ods. 7 Tr. por. (každý má právo, aby jeho trestná vec bola spravodlivo a v primeranej lehote prejednaná súdom). Predmetná trestná činnosť bola obžalovanou páchaná v rokoch 2007 až 2010, pričom prvýkrát jej bolo vznesené obvinenie 24.06.2011, no pokiaľ obžaloba bola podaná dňa 06.11.2013, tak o nej súd prvého stupňa po vykonaní 14 hlavných pojednávaní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: rozsah poistenia zodpovednosti , nemajetková ujma, premlčacia lehota, náhrada škody a nemajetkovej ujmy
Právna veta: Vychádzajúc z uvedeného ako aj zo skutočností, ktoré vyšli najavo počas konania odvolací súd konštatuje, že správne postupoval súd prvej inštancie ak vyhovel nároku žalobcu, keďže je nepochybné, že nárok žalobcu je odvodený od § 4 ods. 1, 2 zákona č. 381/2001 Z. z. a bolo povinnosťou žalovanej uhradiť poškodeným nemajetkovú ujmu, navyše tejto svojej povinnosti si bola žalovaná vedomá, dôkazom čoho je aj jej účasť na konaní o náhradu škody v pozícii vedľajšieho účastníka na strane žalovaného, v tomto konaní žalobcu. Z toho sa odvíja aj určenie premlčacej lehoty poisteného na uplatnenie nároku n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: uzavretie zmluvy podľa § 44 OZ, ochrana spotrebiteľov, oferta, neplatnosť právnych úkonov, typizované formulárové zmluvy
Právna veta: Zvlášť v spotrebiteľských vzťahoch nie je možné pripustiť, aby dodávateľ fakticky disponoval zmluvou v tom zmysle, že navrhovateľ zmluvy je viazaný v zásade akýmkoľvek protinávrhom adresáta oferty. Konštrukcia uzatvárania zmlúv, akú vo svojich typizovaných formulárových zmluvách vyprodukoval žalovaný, nezodpovedá zákonu (§ 44 ods. 2 Občianskeho zákonníka) v neprospech spotrebiteľa a príslušné zmluvné ustanovenia aprobujúce takýto spôsob uzavretia zmluvy, by boli v prípade hypotetického vzniku zmluvy neplatné (§ 54 Občianskeho zákonníka) a súčasne by predstavovali neprijateľnú zmluvnú podmienku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: elektronické doručovanie , podanie elektronického podania, elektronické odvolanie, elektronický súdny spis
Právna veta: Moment zverejnenia rozsudku v elektronickom súdnom spise však nie je momentom, od ktorého sa začína počítať začiatok 15-dňovej doby na prevzatie rozhodnutia, začiatok tejto doby sa počíta od momentu uloženia elektronickej úradnej správy, ktorým sa v zmysle § 32 ods.1 zák.č. 305/2013 Z.z. o e-governmente (ďalej len ZoEG) považuje okamih, kedy je elektronická úradná správa objektívne dostupná prijímateľovi v elektronickej schránke adresáta. Následne v zmysle § 32 ods.2 ZoEG úložnou lehotou na účely tohto zákona je lehota, počas ktorej je uložená elektronická úradná správa považovaná za nedoručen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: určenie neplatnosti dražby, záložný veriteľ, záloh, naliehavý právny záujem, určovacia žaloba, záložný dlžník
Právna veta: Odvolací súd zhodne so žalovaným dodáva, že dobrovoľná dražba ako jeden zo spôsobov realizácie záložného práva predstavuje riadny a zákonný spôsob uspokojenia veriteľa, pričom výkonom dobrovoľnej dražby nedochádza k nezvratnej situácii, keďže vlastníci nehnuteľností majú možnosť podania žaloby o neplatnosť dražby ako prostriedok ochrany v súlade Zákonom o DD. Podľa ust. § 21 ods. 2 Zákona o DD, v prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: odôvodnenie rozhodnutia, porušenie práva na spravodlivé súdne konanie, nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia, právo strany na odôvodnenie rozhodnutia
Právna veta: Odvolací súd mal v danom prípade za to, že k porušeniu práva žalovaného na spravodlivý proces v danom prípade došlo v dôsledku nedostatočnosti odôvodnenia napadnutého rozsudku, ktorá má za následok jeho nepreskúmateľnosť. Povinnosť súdu riadne odôvodniť svoje rozhodnutie, vyplývajúca z ustanovenia § 220 ods. 2 CSP, znamená právo strany sporu na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie rozhodnutia a jeho porušením sa strane odníma možnosť náležite skutkovo aj právne argumentovať proti rozhodnutiu súdu, voči ktorému chce využiť možnosť opravného prostriedku. Nedostatok riadneho a vyčerpávajúceho odô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: osobitné ustanovenia o pojednávaní, zásada ústnosti, predbežné právne posúdenie veci, nenariadenie pojednávania
Právna veta: Ustanovenie § 297 CSP zakotvuje výnimku zo zásady ústnosti v spotrebiteľských sporoch a upravuje procesné situácie, v ktorých nie je potrebné nariadiť pojednávanie. Formulácia ust. § 297 písm. b) CSP korešponduje s § 177 ods. 2 písm. a) CSP, pričom ich spoločnými znakmi sú jednoduché právne posúdenie veci, nespornosť skutkových tvrdení strán a bagateľný cenzus s rozdielnou výškou. Cieľom prvých dvoch znakov je, aby pojednávanie nebolo potrebné nariaďovať v zásade v takých sporoch, kde nie je potrebné dokazovanie a nie je nevyhnutné ústne pred súdom prejednávať argumenty strán, týkajúce sa práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozvod manželstva, hlboký rozvrat manželstva, zásada objektívneho hľadiska posúdenia podmienok, kvalifikovaný rozvrat
Právna veta: Z § 23 Zákona o rodine citovaného v napadnutom rozsudku vyplýva zásada objektívneho hľadiska posúdenia podmienok pre rozvod manželstva, t.j. či manželstvo môže plniť svoj spoločenský účel. Pri skúmaní vážnosti rozvratu manželstva je vždy povinnosťou súdu dôsledne zistiť a následne vyhodnotiť najmä vzájomný vzťah medzi manželmi, t.j. ako aj dĺžku trvania a intenzitu rozvratu vzťahov medzi nimi a rovnako prihliadnuť na odkázanosť jedného a pomoc druhého manžela. Na zrušenie manželstva rozvodom nie je právny nárok a Zákon o rodine nevypočítava jednotlivé dôvody, pre ktoré by súd mal povinnosť man ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: nárok na náhradu škody socialnej poisťovne, pobočka sociálnej poisťovne, ústredie sociálnej poisťovne
Právna veta: Z ustanovenia § 127 ods. 1 a 3, veta prvá zákona vyplýva, že pobočku riadi riaditeľ pobočky a riaditeľ pobočky koná v mene Sociálnej poisťovne vo všetkých veciach patriacich do pôsobnosti pobočky. Z obsahu spisu vyplýva, že označenie účastníka na strane žalobcu (za žalobcu v uvedenej veci bola označená Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č.8-10, poznámka odvolacieho súdu), teda správne Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, zastúpená Ing. Ľ. Č., riaditeľkou Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava“. Pobočky Sociálnej poisťovne sú podľa § 124 zákona o sociálnom poistení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: in dubio pro reo, právo svedka odoprieť výpoveď, zápisnica o výsluchu, poškodený v trestnom konaní
Právna veta: Krajský súd na verejnom zasadnutí prehral aj úvodnú časť obrazovo-zvukového záznamu z výsluchu poškodenej zo dňa 11.12.2019 od 00.00 -do 01.55 min. týkajúcu sa vyjadrenia poškodenej k zákonným poučeniam, ktorý korešponduje jeho doslovnému prepisu uvedenom v úvode strany na čl. 67, pričom z prehratého záznamu vyplýva, že poškodená na otázku vyšetrovateľky, či porozumela všetkým poučeniam len prikývla hlavou na znak súhlasu. Absentuje teda akékoľvek vyjadrenia poškodenej ku jej zákonným právam a najmä k právu odoprieť vypovedať podľa § 130 ods. 1, 2 Tr. poriadku. Na jednej strane tak stojí podpí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: poľahčujúce okolnosti, priznanie obžalovaného, dôkazná situácia
Právna veta: Pokiaľ ide o priznanie poľahčujúcej okolnosti podľa § 36 písm. l/ Tr. zák. treba uviesť, že posúdenie priznania obžalovaného k spáchaniu trestného činu ako poľahčujúcej okolnosti (§ 36 písm. l/ Tr. zák.) nie je závislé od dôkaznej situácie. Trestný zákon v žiadnom svojom ustanovení neobmedzuje právnu relevanciu priznania ako poľahčujúcej okolnosti len na určité štádium trestného konania a už vôbec nie na existujúcu dôkaznú situáciu. Obžalovaný sa môže priznať k spáchaniu skutku, v ktoromkoľvek štádiu trestného konania, a to tak v procesnej pozícii obvineného ako aj obžalovaného, pričom pokiaľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: skutkové tvrdenia, dôkazné bremeno , bremeno tvrdenia, tvrdiť substancovane
Právna veta: Podľa § 150 ods. 1 C. s. p., strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce skutkové tvrdenia týkajúce sa sporu. Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva povinnosť sporových strán objasniť všetky potrebné skutočnosti a označiť k nim potrebné dôkazné prostriedky (bremeno tvrdenia a dôkazné bremeno). Posúdenie otázky, ktorá strana sporu je povinná tvrdiť a aký je obsah povinnosti tvrdiť, teda kto a aké tvrdenia má uviesť, sa odvíja od hmotného práva. Strana sporu je procesne povinná tvrdiť skutočnosti, ktoré sú na základe hmotného práva spôsobilé privodiť jej úspech v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: určovacia žaloba, žaloba o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je, absolútne neplatný právny úkon, splnenie záväzku, naliehavý právny záujem
Právna veta: Ak sa chce žalobca domáhať určenia absolútnej neplatnosti v samostatnom súdnom konaní, žaloba musí aj v tomto prípade spĺňať podmienky stanovené v § 137 písm. c) CSP a žalobca musí preukázať naliehavý právny záujem na určení, že tu právo vyplývajúce z neplatného právneho úkonu nie je. Pri určení platnosti, či neplatnosti zmluvy rozsudok súdu hovorí o situácii, ktorá nastala v minulosti, v čase uzavretia zmluvy, nie však nevyhnutne o tom, čo je v prítomnosti. V kontexte vyššie uvedeného sa odvolací súd stotožnil s názorom okresného súdu, kde okresný súd konštatoval, že zložením finančnej čiast ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o oprave a úprave veci, absolútne neplatný právny úkon, neurčitý právny úkon, objednávateľ a zhotoviteľ, zmluva o oprave hrobu
Právna veta: Zmluva o oprave alebo úprave veci je osobitným druhom zmluvy o dielo, na ktorú sa podporne použijú § 631 až § 643 OZ o zmluve o dielo. Na základe zmluvy o oprave a úprave veci vznikne objednávateľovi právo na vykonanie opravy alebo úpravy veci podľa jeho objednávky a zhotoviteľovi právo na zaplatenie ceny. Vznik zmluvy o oprave a úprave veci sa riadi všeobecnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o zmluvách (§ 34 až 51). Účastníkom zmluvy o oprave a úprave veci je na jednej strane objednávateľ (spotrebiteľ) a na druhej strane zhotoviteľ (podnikateľ), ktorý má dané činnosti v predmete svojho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: priamy nárok poškodeného, dopravná nehoda , škodová udalosť, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom
Právna veta: Poškodený z dopravnej nehody, ktorú nezavinil, má pritom priamy zákonný nárok založený § 15 zákona o povinnom zmluvnom poistení voči poisťovni na poistné plnenie z titulu povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom. Pre konanie je preto nepodstatné, či poškodený žalobcovi uhradil faktúru za opravu vozidla, pretože škoda nevznikla opravou motorového vozidla, ani okamihom úhrady faktúry. Ak by poškodený najskôr musel uhradiť faktúru za opravu vozidla, až následne si nárok uplatniť u žalovaného, došlo by tým k popretiu podstaty poistenia, ktorým je prenos neg ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: ohrozenie pod vplyvom návykovej látky, návyková látka, prečin, zásady ukladania trestov, alkohol v krvi, jazda pod vplyvom alkoholu
Právna veta: Obžalovaný vedome ignoroval pravidlá cestnej premávky (zákon č. 8/2009 Z. z.), ktoré zakazujú vodičom jazdu bezprostredne potom ako užívali alkoholické nápoje, respektíve v prípadoch, kedy by mohli byť ešte ovplyvnení alkoholickými nápojmi. Z tohto pohľadu je bez významu, aké okolnosti ho k vedomému porušeniu zákazu viesť motorové vozidlá pod vplyvom alkoholických nápojov viedli (relevantnou okolnosťou by bolo len konanie v krajnej núdzi, o krajnú núdzu však v posudzovanom prípade celkom zjavne nešlo). Pokiaľ ide o jazdu obžalovaného pod vplyvom alkoholu, tak výška nameranej hodnoty alkoholu v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: relatívna neplatnosť právneho úkonu, predkupné právo spoluvlastníkov, kúpna zmluva , neplatnosť právneho úkonu ex tunc, spoluvlastnícky podiel na predaj
Právna veta: Za stavu dovolania sa relatívnej neplatnosti predmetnej kúpnej zmluvy žalobcom v zmysle § 40a Obč. zákonníka, k čomu aj v danom prípade právne relevantným spôsobom zo strany žalobcu a voči všetkým účastníkom kúpnej zmluvy aj došlo, žalobca už následne nemá právo domáhať sa toho, aby mu bol ponúknutý spoluvlastnícky podiel na predaj, t. j. nahradenia prejavu vôle, alebo uloženia povinnosti povinnému, aby tento v pozícii predajcu odpredal žalovanému v pozícii kupujúceho vlastnícky podiel v pomernej časti zodpovedajúcej výške spoluvlastníckeho podielu kupujúceho. Dovolaním sa relatívnej neplatnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: rozpor s dobrými mravmi, absolútne neplatný právny úkon, znaky správania hrubo porušujúceho dobré mravy, dohoda o výške úroku
Právna veta: Je nepochybné, že neprimerane vysoké úroky, dojednané pri peňažnej pôžičke sú všeobecne považované za odporujúce uznávaným pravidlom správania a vzájomným vzťahom medzi ľuďmi a mravným princípom spoločenského poriadku, a teda sú v rozpore s dobrými mravmi. Požiadavka na neprimerané zmluvné úroky môže za istých okolností v sebe obsahovať i skutkovú podstatu trestného činu úžery, kedy dohoda o neprimeraných úrokoch je neplatná pre rozpor so zákonom, alebo v iných prípadoch pre rozpor s dobrými mravmi. Hoci maximálna výška úrokov pri peňažných pôžičkách a ani pri úveroch nie je žiadnym právnym pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: žaloba o určenie právnej skutočnosti, žaloba o neplatnosť právneho úkonu, naliehavý právny záujem, absolútne neplatný právny úkon
Právna veta: Žaloba o určenie neplatnosti právnych úkonov je žalobou o určenie právnej skutočnosti podľa § 137 písm. d) CSP, nie žalobou o určenie, či tu právo je alebo nie je. Podstatný rozdiel medzi tomu uvedený v § 137 písm. c) a d) CSP spočíva v tom, že preukazovanie naliehavého právneho záujmu, resp. predpoklad jeho danosti v prípade, ak vyplýva priamo z osobitného predpisu sa vyžaduje len pri žalobách o určenie (ne)existencie práva podľa § 137 písm. c) CSP. Pri žalobách o určenie právnej skutočnosti sa ustanovenie § 137 písm. d) CSP o naliehavom právnom záujme nezmieňuje, jeho preukazovanie teda nie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: oslobodenie spod obžaloby, trestný čin sprenevery , princíp ultima ratio, trestná represia
Právna veta: Vzhľadom k uvedenému samotná okolnosť uvedená vo výroku o vine napadnutého rozsudku spočívajúca v tom, že obžalovaný, ktorý bol viazaný výhradou vlastníckeho práva, tovar pred uhradením jeho ceny ďalej použil, nemôže sama osebe viesť k záveru o trestnej zodpovednosti obžalovaného, a nie je možné len v tejto skutočnosti vidieť naplnenie formálnych znakov skutkovej podstaty trestného činu sprenevery. Práve táto skutočnosť bola kasačným dôvodom napadnutého rozsudku s tým, že odvolací súd musel postupovať podľa § 285 písm. b) Trestného poriadku a oslobodiť obžalovaného spod obžaloby, nakoľko žalo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vyporiadanie BSM podľa § 150 OZ, vyporiadanie BSM podľa § 149 OZ, bezpodielové spoluvlastníctvo, spoločný majetok manželov , zásady vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Právna veta: Konanie o vyporiadanie BSM súd prvej inštancie správne právne posúdil podľa § 149 ods. 1 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150 Občianskeho zákonníka. Vyporiadanie BSM podľa § 150 Občianskeho zákonníka pozostáva jednak zo stránky kvalitatívnej, t.j. usporiadania vlastníctva k jednotlivým veciam patriacich do BSM, jednak zo stránky kvantitatívnej, ktorá sa týka hodnotových podielov účastníkov - bývalých manželov. Pre vyporiadanie je podstatná aj cena jednotlivých vecí patriacich do BSM. Pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: konkurenčná doložka , absolútne neplatný právny úkon, územný rozsah, teritoriálne obmedzenie
Právna veta: Zo znenia konkurenčnej doložky vyplýva, že v nej nebol vymedzený jej územný rozsah, čo je jedna z podstatných náležitosti konkurenčnej doložky, ktorej absencia spôsobuje jej neplatnosť. Konkurenčná doložka tak nepochybne neobsahovala jej teritoriálne obmedzenie. Ustanovenie § 672a Obchodného zákonníka je kogentné (§ 263), čo znamená, že zmluvné strany sa od neho nemôžu odchýliť. Ak podstatné náležitosti konkurenčnej doložky vyžadované ust. § 672a ods. 1 Obchodného zákonníka v nej nie sú uvedené, následkom je absolútna neplatnosť takejto doložky pre rozpor so zákonom (§ 39 Občianskeho zákonníka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: doručovanie písomností zamestnávateľa zamestnancovi, doručenie do vlastných rúk , doručenka, doručenie výpovede dohody o pracovnej činnosti
Právna veta: Odvolací súd uvádza, že v prípade, ak nie je možné priame doručenie písomností zamestnávateľa zamestnancovi na pracovisku, zamestnávateľ je povinný písomnosť doručiť prostredníctvom poštového podniku. V súlade s požiadavkami na spôsob doručenia je povinný vo vzťahu k poštovému podniku si zabezpečiť taký druh služby, aby mohol v plnej miere zrealizovať svoju povinnosť podľa § 38 Zákonníka práce. Zásielku posiela na poslednú adresu, ktorá mu je známa, ako doporučenú zásielku s doručenkou a s poznámkou do vlastných rúk, čo nepochybne vyplýva z ust. § 38 ods. 1 a 2 Zákonníka práce. Pri absencii po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, úverová bonita dlžníka, bezúročnosť a bezpoplatkovosť úveru, odborná starostlivosť veriteľa
Právna veta: Zákon o spotrebiteľských úveroch v čase uzatvorenia zmluvy upravoval v § 7 ods. 1 povinnosť veriteľa pred uzavretím alebo zmenou spotrebiteľskej zmluvy spočívajúcej v navýšení spotrebiteľského úveru s odbornou starostlivosťou posúdiť schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. V prípade, ak veriteľ túto svoju zákonnú povinnosť zanedbá, zákon sankcionuje takéto konanie v zmysle § 11 ods. 2 nemožnosťou vyžadovať od spotrebiteľa jednorazové splatenie spotrebiteľského úveru. Zákon v tejto súvislosti ustanovuje tiež, že v prípade ak dôjde k hrubému porušeniu § 7 ods. 1, v takom prípade záko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, rozhodcovská doložka , rozhodcovská zmluva , individuálne dojednané zmluvné ustanovenia
Právna veta: Neobstojí preto argumentácia žalovaného, že vzhľadom na nevýhradnú povahu rozhodcovskej doložky sa na túto nevzťahuje ust. § 53 ods. 4 písm. r) Občianskeho zákonníka. I keď bola doložka koncipovaná ako tzv. nevýhradná, z pohľadu spotrebiteľa je rovnocenné, či riešenie jeho sporov prostredníctvom rozhodcovského konania mu vnúti bezprostredne zmluvná klauzula alebo dodávateľ svojím konaním. Spotrebiteľ má byť chránený pred oboma eventualitami. Rozhodcovské konanie by bolo akceptovateľné v prípade skutočne individuálneho dojednania medzi zmluvnými stranami, nie nanútenia rozhodcovského konania sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zosplatnenie pohľadávky, premlčacia doba, zosplatnenie úveru, splátky úveru, vyhlásenie predčasnej splatnosti dlhu
Právna veta: Možnosť predčasne zosplatniť spotrebiteľský úver v zmysle § 565 Občianskeho zákonníka je upravená v § 53 ods. 9 Občianskeho zákonníka s tým, že pre platné zosplatnenie úveru je potrebné kumulatívne dodržanie tam stanovených podmienok, a to: (i) ide o plnenie zo spotrebiteľskej zmluvy, ktoré sa má vykonať v splátkach, (ii) dohoda medzi veriteľom a dlžníkom o tom, že ak sa nesplní niektorá splátka, stane sa zročným celý dlh (ide o tzv. stratu výhody splátok), prípadne celý dlh sa stane zročným aj vtedy, ak to bolo určené v rozhodnutí súdu, (iii) uplatnenie práva najskôr po uplynutí troch mesiaco ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť splniť dlh ak čas splnenia dlhu nie je určený, bezdôvodné obohatenie, nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia
Právna veta: Keďže v Občianskom zákonníku pri nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia nie je ustanovený čas plnenia, treba podľa ust. § 563 Obč. zák. vychádzať z toho, že ten, kto sa bezdôvodne obohatil, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie tomu, na úkor koho sa bezdôvodne obohatil, len čo ho požiadal o splnenie, resp. do konca lehoty, ktorá mu bola vo výzve na plnenie určená. Právo určiť čas plnenia má podľa tohto ustanovenia veriteľ. Ak čas splnenia nebol dohodnutý a nebol daný ani na voľbu dlžníka, veriteľ môže kedykoľvek, hoci aj na druhý deň po uzavretí zmluvy, vyzvať dlžníka, aby plnil. Dlžník je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: neplatná dražba, bezdôvodné obohatenie, výťažok dražby, vydražiteľ, vrátenie výťažku z neplatnej dražby
Právna veta: Podľa § 32 ods. 3 zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, ak je dražba neplatná, každá osoba, ktorá prevzala výťažok dražby je povinná vrátiť ho bezodkladne vydražiteľovi. K odvolacej námietke, že na strane žalovaného nevzniklo bezdôvodné obohatenie a má právo si žalovanú sumu ponechať, odvolací súd uvádza, že právnym titulom na vrátenie výťažku z neplatnej dražby je citované ustanovenie zákona o dobrovoľných dražbách ako špeciálneho zákona. Odvolací súd je toho názoru, že nie sú splnené podmienky na ponechanie si predmetného výťažku žalovaným, nakoľko by išlo o rozpor s platnou právno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluvná pokuta , neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, ochrana spotrebiteľa, degresivna zmluvna pokuta
Právna veta: Vo vzťahu k zmluvnej pokute, odvolací súd uvádza, že zmluvná pokuta predstavuje peňažnú sumu, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi alebo veriteľ dlžníkovi, ak dôjde k porušeniu povinností, ktoré na seba zmluvou prevzali, a to aj v prípade, ak porušením zmluvných povinností nevznikne druhej strane škoda. Funkcia zmluvnej pokuty spočíva v hrozbe zaplatiť určitú dohodnutú sumu, keď povinný svoj záväzok nesplní riadne a včas. Úlohou zmluvnej pokuty je viesť k splneniu povinností zo strany účastníkov. Zmluvnú pokutu možno dohodnúť pre prípad, že k splneniu záväzku dohodnutého v zmluve nedôjd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: odporovateľnosť právnych úkonov, zákaz nakladať s majetkom, inhibitórium, nakladanie s majetkom podliehajúceho exekúcii
Právna veta: Odvolací súd má za to, že blokačné účinky procesných úkonov súdneho exekútora voči majetku povinného sa samozrejme musia vzťahovať v prvom rade na samotného povinného. V prípade, že pre dosiahnutie výťažku z zexekvovaného práva alebo inej majetkovej hodnoty povinného zákon predpokladá aj procesné úkony tretej osoby, musia sa reštrikčné účinky úkonov súdneho exekútora vzťahovať aj na túto tretiu osobu. Pre zákaz povinného nakladať so svojím majetkom podliehajúcim exekúcii sa vžil termín inhibitórium. Procesná náuka vykladá termín nakladanie s majetkom podliehajúceho exekúcii extenzívne, preto p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: súd uložil v rozsudku povinnosť, plnenie v splátkach , mesačné splátky úveru, splácanie dlhu v splátkach
Právna veta: Procesná norma (ust. § 232 ods. 3 CSP) ako hlavné (prioritné) pravidlo určuje, že v prípade povinnosti uloženej súdom je túto povinný subjekt splniť do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Výnimka z tejto zásady je založená na vlastnej úvahe súdu (t.j. je možná i bez návrhu dlžníka, spravidla však je s ním spojená), že peňažné plnenie v konkrétnom prípade sa môže vykonať v splátkach, ktorých výšku a podmienky zročnosti určí súd. Podľa ustálenej súdnej praxe hľadiskami pre úvahu súdu o priznaní výhody splácania dlhu v mesačných splátkach, sú najmä výška priznaného plnenia, platobná schopnosť d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné zmluvné podmienky, predčasná splatnosť úveru, zosplatnenie úveru, hrubý nepomer v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa
Právna veta: Pokiaľ zosplatnenie úveru žalobca odvodzoval len z ustanovenia VOP, v zmysle ktorého „veriteľ a spotrebiteľ sa dohodli, že ak spotrebiteľ neuhradí včas štyri po sebe idúce splátky, prípadne uhradí len časti splátok, alebo neuhradí včas poslednú splátku, alebo časť poslednej splátky, stáva sa celý dlh splatný okamžite“, odvolací súd uvádza, že takéto dojednanie treba považovať za neprijateľnú zmluvnú podmienku a ako taká je neplatná v zmysle § 54 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Uvedená podmienka totiž celkom zrejme nebola individuálne dojednaná a zároveň spôsobuje hrubý nepomer v právach a povinn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosti vodiča, prechod pre chodcov, chodec , vozovka, prednosť na prechode, správanie účastníka cestnej premávky
Právna veta: Porušenie povinnosti obžalovaného podľa § 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov je dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov. Pojem „dať prednosť“ pritom v zmysle § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z. znamená povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten kto má prednosť, nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť pohybu. Voči chodcovi, ktorý už vstúpil do vozovky na vyznačenom prechode a mieni cez priechod pre chodcov prejsť, je vodič motorového vozidla povinný sa správať tak, aby neohrozil jeho bezpe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: poľahčujúce okolnosti, vyhlásenie obžalovaného o vine, napomáhanie pri objasňovaní trestnej činnosti, duplicita poľahčujúcich okolností
Právna veta: Odvolací súd sa nestotožnil s argumentáciou odvolateľa, že súd prvého stupňa mu mal priznať aj ďalšiu poľahčujúcu okolnosť podľa § 36 písm. n) Trestného zákona (napomáhal pri objasňovaní trestnej činnosti príslušným orgánom). V tejto súvislosti pripomína, že napomáhanie páchateľa pri objasňovaní trestnej činnosti príslušným orgánom, predpokladá aktívnu účasť páchateľa predovšetkým uvedením všetkých rozhodujúcich skutkových okolností trestného činu, pričom hodnotenie významu tejto poľahčujúcej okolnosti závisí od toho, aké iné možnosti, okrem pomoci páchateľa, mali orgány činné v trestnom konan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: povinnosť na vydanie veci, donucovanie k sebaobviňovaniu, výzva na vydanie veci, vec dôležitá pre trestné konanie
Právna veta: Podľa § 89 ods. 1 Trestného poriadku kto má pri sebe vec dôležitú pre trestné konanie, je povinný ju na vyzvanie predložiť policajtovi, prokurátorovi alebo súdu, ak ju treba na účely trestného konania zaistiť, je povinný vec na vyzvanie týmto orgánom vydať. Pri vyzvaní ho treba upozorniť na to, že ak nevyhovie výzve, môže mu byť vec odňatá ako aj na iné následky nevyhovenia. Výzva na vydanie veci nie je rozhodnutím, a preto sa nerobí uznesením. Ide o ústne opatrenie. Zo zápisnice o vydaní veci z č.l. 28 vyplýva, že V. Z. na výzvu policajta za účasti nezúčastnenej osoby po poučení podľa § 8 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: oprávnenie znížiť plnenie z poistnej zmluvy, zmluvné poistné podmienky, poistná udalosť, neautorizovaný servis
Právna veta: Je nepochybné, že ustanovenie § 799 ods. 3 Občianskeho zákonníka nadväzuje na ods. 1, 2, z ktorých vyplýva, že poistený je povinný zachovávať povinnosti, ktoré boli dohodnuté alebo ktoré sú v zákone alebo v poistných podmienkach ustanovené, ako aj, že ten, kto má právo na plnenie, je povinný bez zbytočného odkladu poistiteľovi písomne oznámiť, že nastala poistná udalosť, dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu, jej následkov a predložiť potrebné doklady, ktoré si poistiteľ vyžiada, pričom poistné podmienky môžu uložiť aj ďalšie povinnosti. Len za situácie, ak došlo k vedomému porušeniu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za procesné zavinenie na zastavení konania, späťvzatie žaloby, procesné trovy konania, zastavenie konania
Právna veta: Podľa § 256 ods. 1 CSP, ak strana procesne zavinila zastavenie konania, súd prizná náhradu trov konania protistrane. Citované ustanovenie platí pre každé konanie bez ohľadu na to, z akého dôvodu bolo zastavené, ak už vznikol procesno-právny vzťah medzi súdom a oboma stranami sporu a medzi stranami sporu navzájom. Zásada procesnej zodpovednosti za zavinenie vyjadrená v tomto ustanovení znamená, že trovy je povinná nahradiť tá zo strán, ktorá zavinila, že vznikli. Pojem procesné zavinenie sa posudzuje výlučne z procesného hľadiska. Zásada zodpovednosti za zavinenie je inštitútom procesného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: procesné podmienky konania, zastúpenie advokátom, procesné podmienky na strane súdu a účastníkov, povinné právne zastúpenie
Právna veta: Odvolací súd je v zásade viazaný odvolacími dôvodmi, ktoré odvolateľ označil v podanom odvolaní. To má za následok, že spravidla nemôže pri rozhodovaní o odvolaní prihliadať na iné pochybenia súdu prvej inštancie ako sú tie, ktoré boli uplatnené odvolateľom v lehote na podanie odvolania. Výnimku predstavuje povinnosť odvolacieho súdu prihliadať na vady, ktoré sa týkajú procesných podmienok a to aj vtedy, keď neboli v odvolacích dôvodoch uplatnené. Tie totiž súd skúma (okrem výnimiek vyplývajúcich z §§ 5 ods. 1, 41 CSP) ex offo a kedykoľvek počas konania. Odborná literatúra rozdeľuje procesné p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: predkupné právo, neplatnosť pre rozpor so zákonom, predaj veci s výhradou, prevod nehnuteľnosti
Právna veta: V zmysle ust. § 602 ods. 1 OZ predávajúci má predkupné právo vtedy, ak predá vec s výhradou, že mu ju kupujúci ponúkne na predaj, keby ju chcel predať. To znamená predkupné právo vzniká len za splnenia tej podmienky, že kupujúci chce predmetnú nehnuteľnosť predať. V súdenej veci však nejde o takýto prípad, keďže kupujúci nemajú záujem predmetnú nehnuteľnosť, resp. svoj spoluvlastnícky podiel (1/2) predať, ale podali na súde žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva proti osobám vlastniacim ďalší spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti v 1/2. Odvolací súd poukazuje na to, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: simulovaný a disimulovaný právny úkon, zastretý právny úkon, neplatná darovacia zmluva
Právna veta: Ak má neplatný právny úkon náležitosti iného právneho úkonu, ktorý je platný, možno sa naň odvolať, ak je z okolnosti zrejmé, že vyjadruje vôľu konajúcej osoby, čo vyplýva z ust. § 41a OZ. Ak má byť právny úkon zastretý iným právnym úkonom, platí tento iný právny úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ak sú splnené všetky jeho náležitosti. Neplatnosti takéhoto právneho úkonu sa nemôže dovolávať voči účastníkovi, ktorý ho považoval za nezastretý. Ak má byť určitým právnym úkonom, t.j. konkrétne právnym predstieraním - urobením na oko (tzv. simulovaný právny úkon) - zastretý iným právnym úkonom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: poskytnúť primeranú cenu, dohodnutie ceny podľa rozpočtu, dohoda o výške ceny za dielo, ústna zmluva o oprave a úprave veci, cena za opravu vozidla
Právna veta: Ak výška ceny nebola dohodnutá a táto cena nebola určená ani osobitným predpisom, žalobca bol oprávnený požadovať cenu primeranú v zmysle ust. § 634 Občianskeho zákonníka, ako na to správne poukázal i okresný súd v odôvodnení napadnutého rozhodnutia. Nesprávny je preto právny záver žalovaného uvedený v odvolaní, v zmysle ktorého musí byť cena za opravu vozidla stanovená vopred, a teda mala byť posudzovaná v zmysle ust. § 635 a nasl. Občianskeho zákonníka. Jeho úvahy o podstatnom prekročení ceny podľa rozpočtu, nie sú preto pre právne posúdenie v danej veci relevantné. Zmluva o oprave a úprave ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy, premlčaný nárok, slabšia zmluvná strana, dodávateľ a spotrebiteľ
Právna veta: Zákonné ustanovenie § 54a Občianskeho zákonníka súd musí aplikovať v prípade, ak zistí, že žalobca vymáha premlčaný nárok. Zo skutkových okolností, ktoré boli žalobcom tvrdené a zdokladované a ktoré žalobca uviedol ako okolnosti procesného útoku voči žalovanému, prvoinštančný súd správne zistil, že nárok žalobcu v čase podania žaloby je premlčaný, a preto nie je ho možné vymáhať. Správne žalobu zamietol. V prejednávanej veci možná aplikácia § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka nie je dôvodná, pretože uvedené zákonné ustanovenie a jeho aplikácia by spôsobila odopretie zákonnej ochrany žalovaného ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: výpoveď daná zamestnávateľom, zrušenie zamestnávateľa, žaloba o neplatné skončenie pracovného pomeru, výpoveď z pracovného pomeru
Právna veta: Neobstojí a nie je daný uplatnený výpovedný dôvod podľa § 63 ods. 1 písm. a/ ZP, ktorým je zrušenie časti zamestnávateľa. Tento výpovedný dôvod je totiž naplnený len vtedy, ak organizačná zmena spočíva v zrušení organizačnej jednotky, útvaru alebo inej zložky zamestnávateľa, ktorá predstavuje časť zamestnávateľa, zároveň musí dôjsť k tomu, že zamestnávateľ prestane naďalej vyvíjať činnosť, ktorú doposiaľ vykonávala zrušená časť.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné zmluvné podmienky, zmluvné podmienky, spotrebiteľský právny vzťah, poplatok za predĺženie zmluvy
Právna veta: Dokiaľ nie je zmluva uzavretá, uplatní sa autonómia vôle strán, čo je v zmluvných podmienkach žalobcu výslovne vyjadrené slovami, že zaslanie ponuky je na výlučnom uvážení veriteľa. Momentom uzavretia zmluvy sú však obe zmluvné strany viazané dohodnutými zmluvnými podmienkami. V odvolacom konaní žalobca uvádzal, že bola jeho dobrá vôľa, keď predĺžil lehotu splatnosti žalovanému aj po lehote splatnosti. Žalobca uvedeným vyjadrením nerešpektuje vlastné zmluvné podmienky, upravujúce pravidlá pre predĺženie splatnosti, ktoré musia byť záväzné pre všetkých rovnako. Naopak, žalobca predĺženie splatn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmena zmluvných podmienok, ochrana spotrebiteľa , zmluva o úvere , obligatórne náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, žiadosť o poskytnutie úveru
Právna veta: Z uvedeného potom vyplýva, že síce zmluva o spotrebiteľskom úvere nemusí byť vyhotovená ako jediný dokument, avšak spotrebiteľ musí poznať skutočnosti, ktoré zákon považuje za obligatórne náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, pred jej uzavretím a najneskôr v čase vzniku záväzku, aby poznal rozsah svojho záväzku a s ním spojených práv a povinností. Zmena zmluvných podmienok je možná len za obojstranného súhlasu zmluvných strán (§44 OZ). V danom prípade listina preukazujúca vznik zmluvného vzťahu „žiadosť o poskytnutie úveru/zmluva o úvere“ potvrdená podpisom oboch zmluvných strán k 26.1.2 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o zrážkách zo mzdy, zabezpečenie záväzkov spotrebiteľa, spotrebiteľská zmluva , fiktívny dlh
Právna veta: Veľmi závažným je však skutočnosť, že v konaní nebolo preukázané, pritom dôkazná povinnosť bola na žalovanom, aby spotrebiteľka - žalobkyňa bol v zmysle § 5a ods. 1 z. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa poučená o dôsledkoch uzavretia takejto Dohody o zrážkach zo mzdy a že mala možnosť ju odmietnuť, inak je takéto zabezpečenie uspokojenia pohľadávky neprípustné. Už tento dôvod stačil na to, aby súd určil, že predmetná Dohoda o zrážkach zo mzdy je neplatná. Je preto správne poukázať aj na neprípustnosť zabezpečenia uspokojenia pohľadávky zo spotrebiteľskej zmluvy Dohodou o zrážkach zo mzdy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o pôžičke, pôžička, reálna zmluva, odovzdanie predmetu pôžičky
Právna veta: Z ustanovenia § 657 Občianskeho zákonníka vyplýva, že pre uzavretie dohody o pôžičke sa nevyžaduje písomná forma a táto zmluva môže byť uzavretá i ústne alebo konkludentným spôsobom. Keďže táto zmluva je reálnou zmluvou (kontraktom), k jej uzavretiu zákon vyžaduje i skutočné odovzdanie predmetu pôžičky veriteľom dlžníkovi. Dokiaľ k odovzdaniu peňazí nedôjde, medzi zmluvnými stranami právny vzťah z pôžičky nevznikne, a to aj keby všetky náležitosti tohto právneho úkonu (vrátane náležitosti vôle) boli dané. Len to, že je zrejmé, že bývalá manželka žalobcu žalovanému odovzdala určitý obnos peňaž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: žaloba o splnení povinnosti, žaloba o vypratanie nehnuteľnosti, vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, vlastník v katastri nehnuteľností
Právna veta: V zmysle § 137 písm. a/ CSP žalobou možno požadovať, aby sa rozhodlo najmä o splnení povinnosti. Žaloba o vypratanie nehnuteľností je žalobou v zmysle citovaného zákonného ustanovenia. Aby bolo možné vyhovieť žalobe o vypratanie nehnuteľností (o plnení), jej úspešnosť závisí od prejudiciálneho posúdenia otázky vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, ktoré sa žalobkyňa domáha vypratať, teda,či je vlastníkom v katastri nehnuteľností žalobkyňa, alebo žalovaná z titulu neplatnej kúpnej zmluvy
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, poistná zmluva , dodávateľ a spotrebiteľ
Právna veta: K tejto odvolacej námietke odvolací súd uvádza, že podľa jeho názoru súd prvej inštancie v rozsahu potrebnom pre rozhodnutie dokazovaním riadne zistil skutkový stav veci, pričom odvolací súd sa stotožňuje so záverom súdu prvej inštancie, že poistná zmluva je zmluvou spotrebiteľskou. Uvedená otázka už bola vyriešená v rozhodnutiach viacerých súdov a podľa názorov odvolacieho súdu táto otázka nie je sporná. Poistná zmluva ako taká je zmluvou, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom a napĺňa podmienky uvedené v ust. § 52 Občianskeho zákonníka.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí, rozhodnutia vyššieho súdneho úradníka v civilnom procese, viazanosť právnym názorom súdu vyššieho stupňa, zrušenie rozhodnutia v odvolacom konaní, viazanosť právnym názorom v odvolacom konaní, zrušenie rozhodnutia odvolacím súdom, vrátenie veci na ďalšie konanie, vydanie rozhodnutia vyšším súdnym úradníkom, nesprávne obsadenie súdu
Právna veta: Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že odvolaním napadnuté rozhodnutie okresného súdu bolo vydané dňa 08. 09. 2020 vyššou súdnou úradníčkou. V danom prípade však ide o rozhodnutie, ktorým bol návrh otca na nariadenie výkonu rozhodnutia zamietnutý a teda ide o rozhodnutie, proti ktorému v zmysle § 377 ods. 1 CMP je prípustné odvolanie. Keďže v zmysle ust. § 5 ods. 2 Zákona o vyšších súdnych úradníkoch, vyšší súdny úradník nemôže vydať rozhodnutie, proti ktorému zákon pripúšťa odvolanie, na strane okresného súdu ide o vadu týkajúcu sa nesprávne obsadeného súdu. Vzhľadom na uvedené odvolaciemu sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: kontumačný rozsudok, vydanie rozsudku pre zmeškanie na pojednávaní, ospravedlniteľný dôvod neprítomnosti na pojednávaní, pasivita žalovaného v spore
Právna veta: Rozsudok pre zmeškanie žalovaného - kontumačný rozsudok predstavuje procesnú sankciu za pasivitu žalovaného v spore. Právna úprava rozlišuje medzi rozsudkom pre zmeškanie žalovaného pred nariadením pojednávania (§ 273 CSP <.) a po nariadení pojednávania (§ 274 CSP <.). Rozsudkom pre zmeškanie žalovaného možno rozhodnúť len vtedy, ak ide o žalobu o splnenie povinnosti. Ďalšími podmienkami, za splnenia ktorých je možné rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie a ktoré musia byť kumulatívne splnené, sú návrh žalobcu; ďalej, že žalovaný sa nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prevzatie dlhu, súhlas veriteľa, ručiteľský záväzok
Právna veta: Ak žalovaný 2/ a žalovaný 3/ tvrdeniami v odvolaní o „prevzatí dlhu“ mienili uzatvorenie Dohody zo dňa 30.05.2019 o zrušení ručiteľskej listiny z Kontokorentnej úverovej zmluvy č. 10723375P1, odvolací súd zdôrazňuje, že k platnému prevzatiu dlhu môže dôjsť len na základe písomnej zmluvy uzavretej medzi dlžníkom a treťou osobou (novým dlžníkom), na čo je vždy potrebný súhlas veriteľa tak, ako to upravuje ustanovenie § 531 ods. 1 Občianskeho zákonníka alebo na základe písomnej zmluvy uzavretej medzi veriteľom a treťou osobou, ktorá sa stane dlžníkom popri pôvodnom dlžníkovi tak, ako to upravuje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: absolútne neplatný právny úkon, postúpenie pohľadávky, neplatnosť zmluvy o postúpení pohľadávky, peňažná pohľadávka, postupník, postupca
Právna veta: Postúpenie pohľadávky napriek nesplneniu zákonných podmienok predstavuje postup v rozpore so zákonom, ktorý má za následok absolútnu neplatnosť zmluvy o postúpení pohľadávok podľa § 39 Občianskeho zákonníka. V zmysle vyššie uvedeného právnou skutočnosťou, na ktorú hmotné právo viaže zmenu osoby oprávnenej prijať plnenie, je oznámenie postupcu dlžníkovi o postúpení pohľadávky; dlžník v tomto prípade nie je oprávnený namietať neexistenciu alebo neplatnosť samotnej zmluvy o postúpení pohľadávok, pretože ak podľa hmotného práva na určenie osoby oprávnenej prijať plnenie dlžníka postačuje oznámenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, spotrebiteľské právo, zmluva o úvere , ochrana spotrebiteľa
Právna veta: Bolo preto dôvodné na daný právny vzťah aplikovať právne normy spotrebiteľského práva, a to zákon č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch v znení účinnom v čase uzavretia zmluvy ako lex specialis a všeobecnú úpravu obsiahnutú v OZ o spotrebiteľských zmluvách. Právna regulácia zákona o spotrebiteľských úveroch je špeciálnou úpravou zmluvy o úvere upravenej v Obchodnom zákonníku, vytvorená predovšetkým s ohľadom na špecifiká týkajúce sa ochrany spotrebiteľa. Táto zmluva vzhľadom na skutočnosť, že dlžník ako jedna zo strán tejto zmluvy nebol podnikateľom, je zmluvou spotrebiteľskou v zmysle u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: všeobecná zodpovednosť, náhrada škody, tichý spoločník, vklad tichého spoločníka
Právna veta: Odvolací súd apeluje na to, že predpokladmi uplatnenia náhrady škody v zmysle § 420 OZ sú: a) porušenie právnej povinnosti, b) existencia škody, c) príčinná súvislosť medzi porušením právnej povinnosti a škodou, d) zavinenie. Porušenie právnej povinnosti spočíva v existencii takého úkonu, ktorý je v rozpore s objektívnym právom. Táto protiprávnosť môže byť len výsledkom činnosti ľudí. K porušeniu právnej povinnosti tak môže dôjsť buď protiprávnym konaním alebo opomenutím toho, čo malo byť v súlade s právom vykonané. Uskutočnený úkon je protiprávny vtedy, ak v súvislosti s ním došlo k porušeniu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: oznámenie zamestnanca o tom, že trvá na ďalšom zamestnávaní, neplatné skončenie pracovného pomeru , nárok na náhradu mzdy, žaloba o neplatné skončenie pracovného pomeru
Právna veta: V danom prípade žalobkyňa svoju povinnosť v zmysle § 79 ods. 1 Zák. práce zrealizovala tým spôsobom, že dňa 27. 08. 2009 bola žalovanému doručená žaloba ohľadne neplatného skončenia pracovného pomeru a určenia, že pracovný pomer žalobkyne u žalovaného trvá. V samotnom texte žaloby je žalobkyňou prezentované aj to, že predmetnou žalobou si táto voči svojmu zamestnávateľovi, ako žalovanému plní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z obsahu ust. § 79 ods. 1 Zák. práce. Predmetnou žalobou, okrem požadovaného určenia, žalobkyňa zároveň oznamuje žalovanému ako zamestnávateľovi aj tú skutočnosť, že trv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prijatie návrhu s výhradou, prijatie návrhu na uzavretie zmluvy, RPMN, návrh na uzatvorenie zmluvy
Právna veta: reto z pohľadu znenia ust. § 44 ods. 2 veta prvá OZ možno podľa posúdenia odvolacieho súdu úvahy o povahe a následkoch uvedenia iného údaja o RPMN v návrhu zmluvy a v jeho prijatí sústrediť do otázky, či túto disproporciu možno považovať za zmenu zmluvných podmienok oproti návrhu zmluvy. Podľa názoru odvolacieho súdu tak tomu nie je, pretože údaj o RPMN, napriek tomu, že podľa zákona v zmluve o spotrebiteľských úveroch musí byť uvedený, nie je výsledkom dohody strán, ale matematickým vyjadrením parametrov (úverovej odplaty a nákladov), na ktorých sa účastníci spotrebiteľskej zmluvy dohodli. Po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné zmluvné podmienky, neplatné zmluvné podmienky, upomienka, administratívne poplatky
Právna veta: Odvolací súd nad rámec vyššie uvedených dôvodov na zdôraznenie vecnej správnosti napadnutého rozsudku i v súvislosti s odvolacími námietkami žalobcu považuje za potrebné dodať, že sa plne stotožňuje i s právnym názorom súdu prvej inštancie vychádzajúcim z ust. § 53 ods. 1 veta prvá a § 53 ods. 5 OZ o spotrebiteľskej neprijateľnosti zmluvných ustanovení o administratívnom poplatku za (opakované) upomienky a výzvy na zaplatenie pohľadávky, ktoré žalobca fakturoval žalovanej v sumách 5,- a 10,- €. Cit. zák. ustanovenia zakazujú pod následkom neplatnosti v spotrebiteľských zmluvách uvádzať ustanov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zriadenie vecného bremena zo zákona, náhrada za vecné bremeno, opakujúce sa plnenie, dočasný charakter vecného bremena
Právna veta: Niet pochýb o tom, že zák. č. 66/2009 Z.z., ktorý v ust. § 4 predpokladá možnosť zriadenia vecného bremena zo zákona, otázku náhrady za takéto obmedzenie vlastníckeho práva nerieši. V ust. § 4 však zákon odkazuje na úpravu obsiahnutú v § 151n až § 151p Občianskeho zákonníka. Pri riešení otázky náhrady za obmedzenie vlastníckych práv je preto potrebné z týchto ustanovení vychádzať. 34. Pri úvahách o otázke náhrady za obmedzenie vlastníckych práv touto formou nemožno opomenúť, že zák. č. 66/2009 Z.z. poskytnutie náhrady vlastníkovi pozemku pod stavbou v podobe náhradného pozemku podmienil ochoto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: celkové náklady spotrebiteľa, bezúročnosť a bezpoplatkovosť úveru, náklady na doplnkové služby, zmluva o poskytnutí doplnkovej služby
Právna veta: Zákonodarca v ust. § 2 písm. g/ zák. č. 129/2010 Z. z. v znení účinnom v čase uzavretia zmluvy podal legálny výklad toho, čo je treba chápať pod pojmom „celkové náklady spotrebiteľa“. Okrem iného uviedol, že do celkových nákladov patria aj náklady na doplnkové služby súvisiace so zmluvou o spotrebiteľskom úvere, a to najmä poistné, ak spotrebiteľ musí navyše uzavrieť zmluvu o poskytnutí takejto doplnkovej služby, aby získal spotrebiteľský úver alebo aby ho získal za ponúkaných podmienok. 53. Uvedená definícia jednoznačne zakotvuje, že poistné je treba zahrnúť do celkových nákladov za podmienky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: meškanie so zaplatením splátky, výzva veriteľa na úhradu dlžnej sumy, predčasná splatnosť úveru, zosplatnenie úveru, predčasné zosplatnenie celého dlhu
Právna veta: Vzhľadom na skutočnosť, že žalobca v konaní nepreukázal, kedy bola výzva pred vyhlásením predčasnej splatnosti úveru daná na poštovú prepravu a kedy bola žalovanému doručená, že žalobca neuniesol tak dôkazné bremeno na preukázanie skutočnosti, že žalovanému bola bankou doručená uvedená výzva na úhradu omeškaných splátok a že pre platné zosplatnenie celého úveru sa pritom vyžaduje doručenie oboch uvedených písomností, t.j. výzvy na úhradu omeškaných splátok a oznámenia o vyhlásení mimoriadnej splatnosti úveru, súd urobil správny záver, že zosplatnenie celého dlhu žalovaného pre nedodržanie podm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky, peňažné plnenie v splátkach, zosplatnenie úveru, omeškanie spotrebiteľa
Právna veta: Podľa § 53 ods. 9 OZ právo na jednorazové splatenie celej neuhradenej pohľadávky má veriteľ najskôr po uplynutí troch mesiacov od omeškania so zaplatením splátky spotrebiteľa. Ustanovenie § 565 OZ zase ustanovuje, že ak ide o plnenie v splátkach, môže veriteľ žiadať o zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky, len ak to bolo dohodnuté alebo v rozhodnutí určené. Nakoľko ustanovenie § 53 ods. 9 OZ predstavuje v spotrebiteľských zmluvách lex specialis oproti všeobecnej norme § 565 OZ, je potrebné ustáliť, že právo podľa § 53 ods. 9 OZ môže veriteľ vykonať len po uplynutí zákonn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: Dĺžka doby funkčného obdobia člena predstavenstva akciovej spoločnosti , stanovy spoločnosti, člen predstavenstva, predstavenstvo akciovej spoločnosti
Právna veta: Dĺžka doby funkčného obdobia člena predstavenstva akciovej spoločnosti je síce prioritne upravená v stanovách tejto spoločnosti, no nesmie prekročiť maximálnu dobu stanovenú v zákone, čo je doba 5 rokov podľa § 194 ods. 1 Obchodného zákonníka. Keďže článok 12 bod 3 stanov žalovaného upravuje funkčné obdobie členov predstavenstva na 5 rokov, čo je maximálne prípustná zákonná doba funkcie člena predstavenstva, časť stanov žalovaného, ktorá umožňuje funkčné obdobie dlhšie ako pripúšťa kogentná zákonná úprava v znení: „funkčné obdobie však končí až voľbou nových členov predstavenstva“ je v rozpore ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: objektívna zodpovednosť, náhrada škody, porušenie povinnosti zo záväzku, objektívna zodpovednosť za škodu
Právna veta: Žalobca v konaní o nároku na náhradu škody je podľa § 757 v spojení s § 373 a nasl. Obchodného zákonníka úspešný za predpokladu, ak preukáže, že došlo k porušeniu povinností ustanovených Obchodným zákonníkom (§757 ObZ) konaním žalovaného, že došlo k vzniku škody a existuje príčinná súvislosť medzi porušením povinností vyplývajúcich z Obchodného zákonníka a vzniknutou škodou. Z hľadiska § 373 ObZ je teda irelevantné, či k porušeniu povinnosti došlo vinou žalovaného alebo nie, nakoľko zodpovednosť za škodu je v Obchodnom zákonníku koncipovaná ako objektívna zodpovednosť s možnosťou liberácie.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: súhrnný prehľad ak sa poplatky a úroky majú platiť bez amortizácie istiny, amortizácia dlhu, splátka úveru, anuitná splátka
Právna veta: Odvolací súd preto dospel k záveru, že podľa eurokonformného výkladu ustanovenia § 9 ods. 2 písm. k) zákona č. 129/2010 Z. z. nemožno od dodávateľov žiadať, aby v úverových zmluvách uvádzali presný rozpis plánovanej amortizácie dlhu, teda rozpis splátok po častiach, samostatne vo väzbe na istinu, úrok a poplatky. Pokiaľ ustanovenie § 9 ods. 2 písm. k) zákona č. 129/2010 Z. z. uvádza pojmy „výška", alebo „počet" či „termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov", je treba za použitia eurokonformného výkladu dospieť k záveru, že toto ustanovenie len spresňuje, čo splátka úveru zahrňuje.. Úče ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze , zbavenie sa zodpovednosti za pracovný úraz, pracovný úraz zamestnanca, choroba z povolania zamestnanca
Právna veta: Zamestnávateľ je zodpovedný za škodu pri pracovnom úraze, alebo v dôsledku choroby z povolania zamestnanca, ak sa svojej zodpovednosti nezbaví celkom, alebo čiastočne podľa § 196 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce. Zamestnávateľ sa môže svojej zodpovednosti zbaviť celkom, ak preukáže, že vznik pracovného úrazu zavinil sám poškodený zamestnanec. Dôkazné bremeno je však na strane zamestnávateľa, ktorý musí preukázať, že: a) zamestnanec porušil právne predpisy, alebo ostatné predpisy, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ide o zavinené porušenie predpisov zamest ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch, neoprávnený zásah do súkromia fyzickej osoby, právo na ochranu osobnosti, nemateriálna ujma
Právna veta: Spôsobenie úmrtia člena rodiny je vo všeobecnosti neoprávneným zásahom do súkromia členov rodiny a primeraným zadosťučinením je i náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch. Nárok fyzickej osoby na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch podľa § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemá povahu škody, spočívajúcej v zmenšení majetku poškodeného (§ 420 Občianskeho zákonníka), pretože ide o tzv. morálnu škodu, ktorá nie je pojmom záväzkového práva. Právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch je jedným z niekoľkých relatívne samostatných prostriedkov ochrany práva na ochranu osobnosti fyzickej osoby. Vznik ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: príkaz na prehliadku iných priestorov a pozemkov, spáchanie trestného činu po dlhší čas, zásada bezprostrednosti , zásada ústnosti
Právna veta: Ustanovenie § 258 ods.4 Trestného poriadku, ktoré bolo v jeho prípade aplikované, upravuje špeciálny prípad realizácie zásady bezprostrednosti a ústnosti na hlavnom pojednávaní, ktorý počíta a súčasne umožňuje využitie výpovede z prípravného konania v prípadoch, keď sa obžalovaný pri svojej výpovedi na hlavnom pojednávaní odchýli v podstatných bodoch od svojej skoršej výpovede. Inými slovami, v prípadoch, keď obžalovaný na hlavnom pojednávaní podstatne zmení svoju výpoveď v porovnaní s výpoveďou z prípravného konania, nestáva sa výpoveď z prípravného konania v dôsledku takejto okolnosti nulitn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: adhézne konanie, nárok na náhradu škody, škoda spôsobená trestným činom, poškodený v adhéznom konaní
Právna veta: Z právnej teórie je zrejmé, že poškodený, ktorý má podľa zákona proti obvinenému nárok na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená trestným činom, je oprávnený navrhnúť, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť túto škodu; návrh musí poškodený uplatniť najneskoršie do skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania (čo v danom prípade splnené bolo). Z návrhu musí byť zrejmé, z akých dôvodov a v akej výške sa nárok na náhradu škody uplatňuje. Toto konanie o nároku poškodeného na náhradu škody sa nazýva adhézne konanie. Je upravené v § 287 a 288 Trestného poriadk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: písomné oznámenie poistiteľovi o poistnej udalosti, poistná udalosť, krátenie poistného plnenia, osobné motorové vozidlo
Právna veta: Na margo argumentu žalovaného, že nebolo preukázané, že bolo potrebné použiť vyššiu lakovaciu konštantu, odvolací súd poukazuje, že žalovaný pri šetrení poistných udalostí nedodržal postup upravený v ustanovení § 799 ods. 2 Občianskeho zákonníka, keď si pred ukončením poistnej udalosti, na účely rozhodnutia o znížení lakovacej konštanty v prípade, že mal pochybnosti (čo v danom prípade mal), nevyžiadal od žalobcu, resp. jeho právneho predchodcu potrebné doklady za účelom ozrejmenia, či technológiou, ktorú použil, prípadne druhom laku, bol servis nútený použiť vyššiu lakovaciu konštantu, tak ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: vznik a zánik nároku na ošetrovné, poistenec , nárok na ošetrovné, splnenie podmineok na ošetrovné
Právna veta: Poistencovi vzniká nárok na ošetrovné len, ak splní všetky podmienky stanovené zákonom. Predpokladom vzniku nároku na ošetrovné je splnenie nielen všeobecných podmienok nároku na ošetrovné podľa § 30 zákona o sociálnom poistení ale tiež osobitných podmienok podľa § 39 ods. 1 písm. a) zákona v znení zákona č. 521/2011 Z. z., a taktiež osobitných podmienok podľa § 43 ods. 2 zákona o sociálnom poistení. Z uvedeného vyplýva, že v tom istom prípade možno ošetrovné vyplatiť len raz a len jednému poistencovi. Ak si poistenec opätovne uplatní nárok na ošetrovné a preukáže sa, že ide o ten istý prípad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právo odstúpiť od zmluvy pri kúpnej zmluve, osobné motorové vozidlo, manipulácia s tachometrom, neupotrebiteľná vec
Právna veta: Ustanovenie § 597 OZ nadväzuje na predchádzajúce ustanovenie § 596 OZ, ktoré upravuje tzv. notifikačnú povinnosť predávajúceho upozorniť kupujúceho, a to ešte v procese dojednávania kúpnej zmluvy, na všetky vady predávanej veci, o ktorých vie. V ustanovení § 597 OZ sú upravené práva kupujúceho v prípade, ak v čase po uzavretí kúpnej zmluvy vyjde najavo vada, na ktorú nebol predávajúcim upozornený. Ide teda o vady, ktoré existovali už v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, najavo vyšli až dodatočne a predávajúci na ne kupujúceho v rozpore s § 596 OZ neupozornil. Treba upozorniť, že toto ustanovenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: záväznosť výroku právoplatného rozsudku, poznámka, žaloba o určenie vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností , poznámka spornosti, subjektívna záväznosť rozsudku
Právna veta: Vychádzajúc zo skutkových zistení prvoinštančného súdu, ktorými je odvolací súd v zásade viazaný, nemožno uzavrieť, že žalobca osvedčil skutočnosti odôvodňujúce potrebu neodkladnej úpravy pomerov, či obavu, že exekúcia bude ohrozená. Potrebu bezodkladného zásahu žalobca odôvodňoval hrozbou ďalšieho prevodu sporných nehnuteľností a spoluvlastníckeho podielu k nim na tretiu osobu. Žalobca však opomína účinky tzv. poznámky spornosti vychádzajúce z § 228 ods. 2 CSP, ktorý rozširuje záväznosť určitých výrokov súdu na tretie osoby. Podľa cit. ustanovenia je totiž výrok o určení vecného práva k nehnu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zákaz vstupu do rodinného domu pre podozrenie z násilia, násilie, ohrozenie fyzickej a duševnej integrity, obmedzenie vstupu, zákaz priblíženia sa
Právna veta: V zmysle § 325 CSP neodkladné opatrenie môže súd nariadiť, ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery alebo, ak je obava, že exekúcia bude ohrozená. Podľa odseku 2 tohto ustanovenia, neodkladným opatrením možno uložiť strane najmä, aby f) nevstupovala alebo iba obmedzene vstupovala do domu alebo bytu, na pracovisko alebo iné miesto, kde býva, zdržiava sa alebo ktoré pravidelne navštevuje osoba, ktorej telesnú integritu alebo duševnú integritu svojím konaním ohrozuje, g) písomne, telefonicky, elektronickou komunikáciou alebo inými prostriedkami úplne alebo čiastočne nekontaktovala osobu, ktorej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: Náležitosti návrhu neodkladného opatrenia, podanie vo veci samej, náležitosti žaloby, vady, odmietnutie podania, nezrozumiteľný návrh na neodkladné opatrenie
Právna veta: V zmysle § 327 CSP, ak návrh na nariadenie neodkladného opatrenia neobsahuje predpísané náležitosti alebo je nezrozumiteľný, alebo neurčitý, súd taký návrh odmietne, ak ide o také vady, ktoré bránia pokračovaniu v konaní; ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. Bez ohľadu na skutočnosť, či má návrh na nariadenie neodkladného opatrenia povahu podania vo veci samej v zmysle § 123 ods. 2 CSP, alebo nie, musí nevyhnutne obsahovať všeobecné náležitosti žaloby. Tieto náležitosti vymedzuje § 132 CSP. jednak odkazom na všeobecné náležitosti podania a jednak kumulatívne aj požiadavkou na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, vylúčenie spoločníka zo spoločnosti, kadučné konanie, splatenie vkladu spoločníka
Právna veta: Čo sa týka kadučného konania (konania o vylúčení spoločníka na základe rozhodnutia spoločnosti z dôvodu nesplnenia vkladovej povinnosti) zákon výslovne formuje podmienky, ktoré musia byť splnené, aby bolo možné platne rozhodnúť o takomto vylúčení spoločníka zo spoločnosti. Uvedenými obligatórnymi podmienkami sú omeškania spoločníka so splatením vkladu,výzva spoločnosti na splnenie tejto povinnosti pod hrozbou vylúčenia, s určením dodatočnej lehoty na jej splnenie dlhšej ako tri mesiace a rozhodnutie valného zhromaždenia o tejto skutočnosti podľa § 125 ods. 1 písm. h) Obchodného zákonníka. Bez ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: rozpor s dobrými mravmi, neprijateľné zmluvné podmienky, dohoda o výške úrokov, absolútne neplatný právny úkon, priemerná výška úrokov
Právna veta: Dohoda o výške úrokov musí byť v súlade s § 39 Občianskeho zákonníka, teda nesmie sa priečiť dobrým mravom, inak je právny úkon absolútne neplatný. O takýto stav pôjde vtedy, ak dohodnuté úroky presiahnu mieru úrokov poskytovanú peňažnými ústavmi v čase uzavretia zmluvy. Pokiaľ teda žalobkyňa v odvolaní tvrdila, že priemerná výška úrokov podľa štatistiky NBS bola ku dňu uzatvorenia prvej zmluvy o povolenom prečerpaní (07.marec 2014) vo výške 13,66 % ročne a ku dňu uzatvorenia druhej zmluvy o povolenom prečerpaní (29. máj 2014) vo výške 13,61 % ročne, tak výška úrokov (19,90 %) predstavuje takm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: osvedčenie notára, notárska zápisnica, pasívna legitimácia notára, neplatnosť notárskeho úkonu
Právna veta: Vzťah medzi notárom a účastníkom úkonu pri spisovaní notárskej zápisnice nie je súkromnoprávnym vzťahom, pretože notár podľa § 56 ods. 1 Notárskeho poriadku na žiadosť účastníka osvedčuje skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práva a ktoré môžu spôsobiť právne následky, avšak nezakladajú peňažný nárok voči žalovanej notárke, a preto nie je preukázaná vecná pasívna legitimácia žalovanej notárky v tomto súdnom konaní. Odvolací súd v otázke posúdenia, či predmetná notárska zápisnica je právnym úkonom udáva, že v súdnom konaní sa nemožno domáhať určenia, že notárska zápisnica je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti poisťovateľa, Povinnosť zaplatiť úroky z omeškania, poistná udalosť, nečinnosť poisťovne
Právna veta: Povinnosť zaplatiť úroky z omeškania vzniká totiž až doručením právoplatného rozhodnutia súdu o výške náhrady škody a žalovaná by sa do omeškania mohla dostať až v prípade nesplnenia si povinnosti, ktorá jej bola uložená právoplatným rozhodnutím žalobkyni súdom priznanú škodu uhradiť. Na strane druhej peňažná sankcia v podobe úrokov z omeškania upravená v § 11 ods. 8 cit. zák. je viazaná na nesplnenie nepeňažnej povinnosti, ktorá je vyjadrená v § 11 ods. 6 písm. a/ alebo b/ zák. č. 381/2001 Z.z., účelom ktorej úpravy je ochrana poškodeného, aby poisťovňa pod následkom tejto sankcie neostala ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vylúčenie z uspokojenia v konkurze, konkurzné konanie, úpadca v konkurze, pohľadávka žalobcu v konkurze
Právna veta: Odvolací súd preto predmetnú uplatnenú pohľadávku žalobcu titulom tarifnej odmeny žalobcu ako advokáta, ktorý zastupoval úpadcu KORLEA INVEST, a.s. v tomto inom súdnom konaní vedenom na Okresnom súde Košice II nepovažuje za pohľadávku, ktorá je vylúčená z uspokojenia v konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu KORLEA INVEST, a.s. v zmysle § 100 ods. 2 písm. a) ZKR, pretože nejde o trovy, ktoré vznikli účasťou KORLEA INVEST, a.s. v konkurznom konaní alebo v konaní, ktoré súvisí s týmto konkurzným konaním. Žalovaná správkyňa konkurznej podstaty preto nedôvodne po uznaní tejto pohľadávky žalobc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin sprenevery, prisvojenie veci, zverená cudzia vvec, spreneverená suma
Právna veta: Páchateľ si potom prisvojí cudziu vec, ktorá mu bola zverená, ak s vecou naloží v rozpore s účelom, pre ktorý mu bola táto vec daná do opatrovania alebo do dispozície, a to spôsobom, ktorý zmarí základný účel zverenia. Prisvojením veci sa rozumie odňatie veci z dispozície vlastníka alebo inej osoby, ktorá ju má oprávnene, bez súhlasu, s úmyslom s ňou nakladať ako s vlastnou vecou. Obžalovaný svojím konaním opísaným v skutkovej vete výroku o vine napadnutého rozsudku naplnil všetky znaky skutkovej podstaty prečinu sprenevery podľa § 213 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr. zák., keď si prisvojil cudziu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: povinnosť zamestnanca dodržiavať pracovnú disciplínu, skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, porušenie pracovnej disciplíny, povinnosti zamestnanca
Právna veta: Odvolací súd uvádza, že povinnosť dodržiavať pracovnú disciplínu patrí k základným povinnostiam zamestnanca vyplývajúcim z pracovného pomeru (§ 47 ods. l písm. b/ ZP) a spočíva v plnení povinností stanovených právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 81, § 82 ZP), pracovným poriadkom, pracovnou zmluvou alebo pokynom nadriadeného vedúceho zamestnanca. Ak má byť porušenie pracovnej disciplíny právne postihnuteľné ako dôvod na skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, musí byť toto porušenie pracovných povinností zo strany zamestnanca zavinené (aspoň z nedbanlivosti) a musí dosahovať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: skutok uvedený v obžalobnom návrhu, obžalobný návrh, obžaloba páchateľa
Právna veta: V tejto súvislosti krajský súd len dopĺňa, že požiadavka vyslovená v § 278 ods. 1 Tr. por., aby súd rozhodoval len o skutku, ktorý je uvedený v obžalobnom návrhu neznamená, že musí ísť o úplnú zhodnosť tzv. skutkovej vety obžalobného návrhu a rozsudku; niektoré skutočnosti uvedené v obžalobe môžu odpadnúť, niektoré zase pribudnúť, nesmie sa však zmeniť podstata konania. Podstata skutku spočíva v konaní páchateľa a v následku, ktorý bol týmto konaním spôsobený (alebo ku ktorému konanie páchateľa smerovalo) a ktorý je relevantný z hľadiska trestného práva. Súd musí na jednej strane skutok uveden ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: oprávnenie spoločníka konať v mene spoločnosti, spoločnosť s ručením obmedzeným , účasť spoločníka v spoločnosti, aktívna legitimácia spoločníka
Právna veta: Ak zanikne spoločníkovi účasť spoločnosti s ručením obmedzeným, zaniká mu aj právo podieľať sa na konaní v spoločnosti a kontrole jej činností podľa § 122 ods. 1 Obchodného zákonníka a tiež právo na poskytnutie informácii o záležitostiach spoločnosti ako aj právo nahliadať do dokladu spoločnosti podľa § 122 ods. 2 Obchodného zákonníka. Ak by súd aj pripustil možnosť, že žalobu podal žalobca v mene spoločnosti, tým, že prestal byť spoločníkom uvedenej obchodnej došlo k strate jeho aktívnej legitimácie ako aj k procesnej spôsobilosti konať v mene spoločnosti v zmysle citovaných ustanovení obchod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľa, právo na primerané finančné zadosťučinenie spotrebiteľa, výška finančného zadosťučinenia, ujma spotrebiteľa
Právna veta: V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na skutočnosť, že ustanovenie § 3 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa upravuje právo spotrebiteľa žiadať primerané finančné zadosťučinenie v prípade, ak na súde úspešne uplatní porušenie svojho práva, a to od toho, kto za toto porušenie práva zodpovedá. Cieľom finančného zadosťučinenia je dovŕšenie ochrany porušeného práva spôsobom, ktorý vyžaduje poskytnutie vyššieho stupňa ochrany. Hypotéza tejto právnej normy vyžaduje splnenie redpokladov, ktorými sú úspešné uplatnenie porušenia práv alebo povinností ustanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa aleb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: sociálna posudková činnosť podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, peňažný príspevok na osobnú asistenciu, sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia
Právna veta: Správny súd sa oboznámil aj s ustanovením § 13 ods. 7 zákona č. 447/2008 Z.z. Napriek tomu, že posudzovanie rodinného prostredia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím zahŕňa najmä hodnotenie schopnosti a rozsahu pomoci, ktorú jej poskytuje rodina, nevyplýva podľa názoru správneho súdu zo zákona č. 447/2008 Z.z. nemožnosť kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia formou príspevku na osobnú asistenciu, ak v rodine zdravotne ťažko postihnutej osoby je iná dospelá blízka osoba, ktorá občas poskytuje pomoc (napr. manželka, dospelé dieťa, súrodenec a pod.). Z legislat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: neodkladné opatrenie, opakovanie a doplnenie dokazovania, uznesenie o neodkladnom opatrení, skutkový a právny stav v čase vydania rozhodnutia
Právna veta: Podľa § 329 ods. 2 CSP Pre neodkladné opatrenie je rozhodujúci stav v čase vydania uznesenia súdu prvej inštancie. V zmysle vyššie citovaného zákonného ustanovenia je súd prvej inštancie viazaný skutkovým a právnym stavom v čase vydania svojho rozhodnutia. Uvedené ustanovenie má zásadný význam i pre odvolacie konanie. Pri preskúmavaní vecnej správnosti odvolaním napadnutého rozhodnutia o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia je aj pre odvolací súd relevantný stav v čase vydania uznesenie súdu prvej inštancie. To však neznamená, že nemôže zopakovať dokazovanie alebo ho doplniť. Vylúčené j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: Vyčerpanie práv z ochrannej známky, ochranná známka, majiteľ ochrannej známky, princíp vyčerpania práv majiteľa ochrannej známky
Právna veta: Je pritom nepochybné, že odporca umiestňoval na svojich internetových stránkach ochrannú známku MILVA, a to bez súhlasu majiteľa tejto ochrannej známky, pričom nepreukázal ani, že by pri ponúkaní týchto tovarov ku dňu 09.10.2020 nadobudol tento tovar od majiteľa ochrannej známky alebo s jeho súhlasom od tretej osoby, ktorá ho legálne nadobudla od majiteľa ochrannej známky a teda konal priamo v rozpore s doktrínou vyčerpania práv podľa § 15 ods. 1 ZoOZ, pretože ochrannú známku majiteľa bez jeho súhlasu používal pri informovaní o ponuke svojich tovarov (internetových obchodov) ako svoju reklamu. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie exekúcie, Spôsob vykonania exekúcie, súčinnosť tretích osôb v exekučnej činnosti, nemajetnosť povinného, neprípustnosť vedenia exekúcie
Právna veta: Odvolací súd považuje v prvom rade za potrebné poukázať na rozdiel medzi dôvodom zastavenia exekúcie podľa § 57 ods.1 písm. h) Exekučného poriadku, teda dôvod nemajetnosti povinného a dôvodom zastavenia exekúcie podľa § 57 ods.1 písm. g) Exekučného poriadku, teda neprípustnosti vedenia exekúcia. Dôvodom na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods.1 písm. h) Exekučného poriadku je nemajetnosť povinného, teda ak súdny exekútor pri zisťovaní majetku povinného na základe úkonov podľa § 34 Exekučného poriadku dospeje k záveru, že povinný nevlastní majetok, ktorý by postačoval aspoň na úhradu trov exekúci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vydanie veci, zmenka, nárok na vydanie zmenky, zmenka na platenie zo zmluvy o úvere
Právna veta: K samotnému uplatnenému nároku žalobkyne na vydanie predmetnej zmenky od žalovaného, odvolací súd udáva, že právo žalobkyne na vydanie zmenky ako listiny - veci, možno odvodzovať z ustanovenia § 126 Občianskeho zákonníka, ktoré upravuje vydanie veci, preto žalobkyňa ako spotrebiteľka sa môže domáhať od žalovaného vydania originálu zmenky, aj keď ju žalovaný ako majiteľ neprávom zadržuje, aj keď je jej majiteľom - remitentom, teda tým komu by sa malo z takejto zmenky plniť. Žalobkyňa ako spotrebiteľka má právo podľa § 4 ods. 6 Zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch žiadať od žalovan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: odporovateľnosť právnych úkonov, vymáhateľná pohľadávka, odporovacia žaloba
Právna veta: Nejednotná aplikačná prax v otázka, čo sa pre dané účely považuje za vymáhateľnú pohľadávku, sa postupne vyvinula do doby, že vymáhateľnou pohľadávkou je nielen pohľadávka, ktorá bola veriteľovi už priznaná v čase vykonania odporovateľného právneho úkonu, ale i pohľadávka, ktorá sa stala vymáhateľnou po vykonaní odporovateľného úkonu a je vymáhateľnou v čase uplatnenia odporovateľnosti právneho úkonu. Právny úkon dlžníka je totiž za podmienok uvedených v ust. § 42a ods. 2 Občianskeho zákonníka odporovateľným nielen vtedy, ak pohľadávka veriteľa bola vymáhateľná už v čase, kedy bol urobený, ale ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: odstúpenie od zmluvy, vyporiadanie zrušenej zmluvy, nemožnosť odchýlenia od zákona v neprospech spotrebiteľa, zrušenie zmluvy od začiatku, režim bezdôvodného obohatenia, žalovaný spotrebiteľ
Právna veta: Občiansky zákonník s odstúpením od zmluvy v ust. § 48 ods. 2 v zásade spája jej zrušenie, a to s účinkami od začiatku. Zákonná úprava odstúpenia od zmluvy v Občianskom zákonníku je teda pre žalovaného ako spotrebiteľa výhodnejšia a tejto výhodnejšej úpravy sa žalovaný vzdať nemohol. Aj keď ust. § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka umožňuje účastníkom zmluvy dohodnúť sa na inom zrušení zmluvy, než od jej začiatku, pri spotrebiteľskom vzťahu táto možnosť je výrazne obmedzená ust. § 54 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou sa nemôžu odchýli ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin krádeže, porušenie procesných predpisov, porušenie práva na obhajobu , nesprávny procesný postup, porušenie práv obžalovaných
Právna veta: Keďže obžaloba bola podaná aj pre časť skutku, pre ktorú nebolo vznesené ani rozšírené obvinenie, došlo k porušeniu procesných predpisov, ako i práv na obhajobu, keďže od začiatku sa nemohli obžalovaní počas prípravného konania brániť proti tomu, čo sa im nekládlo za vinu, resp. pre čo im nebolo vznesené obvinenie. Uvedený nesprávny procesný postup mal za následok porušenie ich práv, keďže mal negatívny materiálny dopad na práva obžalovaných. Z tohto pohľadu potom nemožno postup orgánov činných v trestnom konaní a prokurátora vyhodnotiť za zákonný. K uvedenej časti skutku neboli v prípravnom k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: nepriznanie náhrady trov konania, procesné trovy konania, úspešná strana sporu
Právna veta: Zmyslom a účelom náhrady trov konania je poskytnúť úspešnej strane sporu, ktorej to priznáva zákon, náhradu tých trov konania, ktoré vo vecnej a časovej súvislosti s konaním musela alebo bude musieť nepochybne zaplatiť, pričom by ich nemusela zaplatiť, ak by tu nebolo konanie pred všeobecným súdom. Zákon však upravuje odchýlku od zásady zodpovednosti za výsledok konania a zodpovednosti za zavinenie pri rozhodovaní o náhrade trov konania, a to v podobe ust. § 257 CSP. Aplikácia citovaného ustanovenia prichádza do úvahy v prípadoch, keď sú naplnené všetky predpoklady na priznanie náhrady trov ko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: písomná výzva banky na zaplatenie dlhu, neplatné postúpenie pohľadávky, nedostatok aktívnej vecnej legitimácie
Právna veta: K tomu odvolací súd uvádza, že uvedeným spôsobom žalobca nijako nemohol preukázať splnenie zákonnej podmienky platného postúpenia bankovej pohľadávky na tretiu osoby – výzvy banky dlžníkovi na zaplatenie omeškaného dlhu. Takouto výzvou banky nemôže byť oznámenie SLSP, a.s. o vyhlásení mimoriadnej splatnosti. Tak ako napovedá už označenie tejto písomnosti, SLSP, a.s. touto písomnosťou žalovaného len informuje, že nastal prípad porušenia obchodných podmienok a preto banka vyhlásila mimoriadnu splatnosť pohľadávky zo zmluvy o spotrebnom úvere. Za výzvu banky dlžníkovi na zaplatenie omeškaného dlh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: individuálne dojednané zmluvné podmienky, zmluvná pokuta v spotrebiteľskej zmluve, ochrana spotrebiteľa
Právna veta: Súd prvej inštancie správne konštatoval, že z formulácie dojednania o zmluvnej pokute možno jednoznačne vyvodiť, že zmluvná pokuta predstavuje dojednanie o osobitnej forme poplatku pre prípad omeškania žalovaného, ktorý však nevyplýva zo zákona. Súd prvej inštancie tiež dôvodne konštatoval, že žalobca ako dodávateľ nepreukázal opak, preto zmluvné dojednanie o zmluvnej pokute sa nepovažuje za individuálne dojednané (§ 53 ods. 3 OZ). Ochrana spotrebiteľa spočíva v zákaze tých zmluvných dojednaní, ktoré sú v neprospech spotrebiteľa, ktoré nemal možnosť odmietnuť, ak chcel získať úver. Dojednanie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: represívna funkcia sankcie, primárna zásada ukladania trestov, potrestanie páchateľa
Právna veta: Citované ustanovenie § 34 ods. 1 TZ predstavuje primárnu zásadu ukladania trestov, podľa ktorej je účelom trestu ochrana spoločnosti pred páchateľom trestného činu (represívna funkcia). Cieľom uvedenej zásady je uložiť páchateľovi trestného činu trest, ktorý by mal byť určitou formou odplaty spoločnosti, a to vo forme ujmy na jeho osobnej slobode, majetkových alebo iných právach odsúdeného. Ďalším cieľom je ochrana spoločnosti, teda zabránenie odsúdenému v páchaní ďalšej trestnej činnosti a preventívne pôsobenie na odsúdeného, ako aj na ostatných členov spoločnosti.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: úroky z omeškania podľa OZ, práva a povinnosti poisťovateľa, nečinnosť poisťovateľa
Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že zákonná povinnosť zaplatiť veriteľovi úroky z omeškania vyplývajúca z ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka vznikne vždy aj v tom prípade, ak poisťovateľ nevyplatí bezdôvodne plnenie v lehote podľa § 11 ods. 7 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, a to bez ohľadu na to, či pri tom porušil alebo neporušil povinnosti vyplývajúce z ust. § 11 ods. 6 zákona o povinnom zmluvnom poistení. Pokiaľ poisťovateľ oznámil poškodenému v zákonnej lehote, že nebude plniť, nezbavuje ho to povinnosti - v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: právo na ochranu osobnosti , finančné zadosťučinenie, nemajetková ujma, právo na súkromný a rodinný život
Právna veta: Je potrebné sa stotožniť so záverom súdu, že v posudzovanej veci vznikla žalobcovi nemajetková ujma, ktorú je možné posúdiť podľa zásad, upravených v § 11 a nasl. Obč. zák., vzťahujúcich sa na právo na ochranu osobnosti. Predmetom ochrany podľa tohto ust. sú také rýdzo osobné práva občana, ktoré ovplyvňujú rozvoj jeho osobnosti a sú s ním úzko späté. Jedná sa o nehmotné hodnoty ľudskej osobnosti v jej fyzickej (telesnej), ako aj psychicko -morálno - sociálnej integrite. Funkciou práva na ochranu osobnosti je zabezpečenie dôstojnej existencie a slobodného rozvoja osobnosti fyzickej osoby. Jedný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: náhradné poistné plnenie, škodová udalosť, poistný garančný fond
Právna veta: Pre vznik nároku poškodeného na náhradné poistné plnenie podľa § 24a ods. 1 písm. a) zákona č. 381/2001 Z.z. sa vyžaduje, aby poškodenému s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý oznámil škodovú udalosť, poisťovateľ alebo jeho likvidačný zástupca neposkytol v lehote 3 mesiacov odo dňa oznámenia škodovej udalosti písomné vysvetlenie k uplatneným nárokom na náhradu škody. Podľa odvolacieho súdu nie je rozhodujúce, či uvedené písomné vysvetlenie je správne alebo nesprávne, teda, či poisťovateľ zamietol uplatnené nároky žalobcov dôvodne alebo nie. Z hľadiska naplnenia dôvodov vzniku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vyporiadanie spoluvlastníckych vzťahov, deliteľnosť nehnuteľnosti, znalecké dokazovanie deliteľnosti
Právna veta: Ako vyplýva z citovaného ust. § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka, prvoradým spôsobom vyporiadania spoluvlastníckych vzťahov je rozdelenie veci medzi spoluvlastníkov podľa výšky ich podielov. Predpokladom použitia tohto spôsobu vyporiadania spoluvlastníctva však je, že ide o deliteľnú vec a jej rozdelenie je aj funkčne opodstatnené, to je vtedy, keď rozdelením vzniknú samostatné veci, ktoré vlastníkom môžu aj naďalej slúžiť spôsobom, ktorý zodpovedá ich povahe a spoločenskému poslaniu. Záver o reálnej deliteľnosti predpokladá zodpovedajúce spravidla znalecké dokazovanie a v tomto smere musí byť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: osoby povinné sprístupňovať informácie, nakladanie s majetkom mesta, majetková účasť mesta , nezákonné rozhodnutie mesta
Právna veta: Jednoznačným záverom vyplývajúcim z § 3 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. podľa súdu je to, že mesto je povinné sprístupňovať informácie minimálne v takom rozsahu ako povinná osoba podľa § 2 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z.z., je teda určite povinné sprístupňovať informácie o nakladaní s majetkom mesta. Záver správneho súdu, že informácie, ktorých sprístupnenia sa žalobca domáha sú informáciami o nakladaní s majetkom mesta vychádza zo skutočnosti, že tieto informácie sa týkajú spoločnosti (MDS, a.s.), ktorých zakladateľom je Mesto Považská Bystrica, a v ktorej má Mesto Považská Bystrica majetkovú úča ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: nebezpečné vyhrážanie, blízka osoba, vzbudenie dôvodnej obavy o život, škrtenie manželky
Právna veta: Na základe vyššie uvedeného je jednoznačne nutné konštatovať, že obžalovaný naplnil objektívnu stránku nebezpečného vyhrážania, ktorá môže spočívať jednak v aktívnom konaní alebo opomenutí konania. Aktívne konanie pritom môže byť prejavené slovne alebo konkludentne, musí však byť spôsobilé vyvolať dôvodnú obavu o život alebo zdravie. Následkom tohto činu je pôsobenie samotnej vyhrážky, ktorá musí byť vážne mienená z hľadiska jej vyslovenia, príp. z hľadiska spôsobu spáchania trestného činu. Pritom postačí možnosť vzbudenia dôvodnej obavy a netreba, aby táto obava naozaj vznikla. Je pritom irel ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: neoprávnené zadováženie omamnej látky, trestný čin nedovolenej výroby a držby omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora a obchodovanie s nimi , pestovanie rastlín rodu cannabis, úmysel dopestovať rastlinu cannabis
Právna veta: Pestovanie rastlín rodu cannabis (konopa) je potrebné kvalifikovať ako neoprávnené zadováženie omamnej látky v zmysle § 172 ods. 1 písm. c) Tr. zák., pričom trestný čin je dokonaný dopestovaním rastlín do štádia vegetačného vývoja, v ktorom obsahujú dostatočné množstvo účinnej látky na vyvolanie účinku uvedeného v bode 1/ tohto stanoviska. Z uvedeného je zrejmé, že obhajoba obžalovaného je z pohľadu výkladu tohto stanoviska irelevantná, pretože obžalovaný naplnil skutkovú podstatu predmetného trestného činu už samotným vypestovaním rastlín rodu cannabis (konopa), teda z hľadiska právnej kvalif ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: zneužitie práva, daň z pridanej hodnoty -, právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty, dôkazné bremeno daňového subjektu
Právna veta: Ak preukáže uskutočnenie zdaniteľného obchodu tak, ako ho deklaruje, môžu orgány finančnej správy neuznať daňovému subjektu právo na odpočítanie dane len z dôvodu splnenia podmienok preukazujúcich zneužitie práva alebo účasť na daňovom podvode. Zatiaľ čo v prípade preukazovania vzniku práva na odpočítanie dane (vychádzajúc najmä z § 3 ods. 2 zákona o DPH) zaťažuje dôkazné bremeno v zmysle § 24 ods. 1 Daňového poriadku zásadne daňový subjekt, ktorý si uvedené právo uplatnil, v prípade preukazovania zneužitia práva alebo účasti na daňovom podvode (najmä § 3 ods. 6 Daňového poriadku) je dôkazné b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: materiálny korektív prečinu, obligatórne podmienky trestného činu, protiprávnosť konania, zákonné znaky skutkovej podstaty trestného činu
Právna veta: Protiprávnosťou činu sa rozumie prejav vôle, ktorým subjekt porušuje príkazy a zákazy ustanovené platným právom. V trestnom práve sa za protiprávne konanie považuje protispoločenské správanie, ktorého znaky sú vymedzené v trestnom zákone ako trestné činy. Protiprávne konanie môže byť buď zavinené alebo nezavinené. Z dikcie ustanovenia § 8 vyplýva, že o trestný čin ide vtedy, ak sú súčasne naplnené jeho obligatórne podmienky, ktorými, sú protiprávnosť konania a formálne znaky, t. j. znaky uvedené v tomto zákone (inými slovami povedané znaky skutkovej podstaty trestného činu). Skutková podstata ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: nedotknuté pohľadávky, nárok na náhradu škody socialnej poisťovne, regresný nárok, majetková ujma
Právna veta: Nárok Sociálnej poisťovne podľa § 238 ods. 1 zák.č. 461/2003 Z.z., je jej samostatným regresným nárokom. Vo vzťahu k ustanoveniam Občianskeho zákonníka o náhrade škody, má táto úprava povahu špeciálneho ustanovenia. Sociálna poisťovňa je povinná priznať a poskytovať dávky aj v tých prípadoch, keď za vznik nároku na dávky sú zodpovedné tretie osoby; poskytnutím dávok z dôchodkového zabezpečenia vzniká v takom prípade Sociálnej poisťovni majetková ujma. Daný regresný nárok Sociálnej poisťovne nie je nárokom na náhradu škody v zmysle Občianskeho zákonníka, ale ide o samostatný nárok na náhradu šk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: procesné podmienky konania, strata spôsobilosti byť účastníkom konania, procesné práva a povinnosti, neodstrániteľný nedostatok podmienok konania, civilno-procesná subjektivita
Právna veta: Citované ustanovenie § 161 ods. 1 CSP ukladá súdu povinnosť v každom štádiu konania prihliadnuť na to, či sú splnené zákonom stanovené podmienky (procesné podmienky konania), aby súdne konanie mohlo prebehnúť a súd mohol vydať rozhodnutie. Medzi základné procesné podmienky (okrem iných), ktoré má súd povinnosť si všímať aj bez návrhu po celý čas konania, je splnenie procesných podmienok civilno-procesnej subjektivity, t.j. spôsobilosti byť účastníkom konania. Spôsobilosť byť účastníkom konania znamená mať procesné práva a povinnosti, ktoré zákon účastníkovi priznáva, resp. ukladá. Jej predpokl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: detenčné konanie, poučenie a informovaný súhlas, ústav zdravotníckej starostlivosti, ústavná starostlivosť
Právna veta: Konanie o vyslovenie prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave zdravotníckej starostlivosti (§ 252 a nasl. CMP) má úzku súvislosť s hmotnoprávnou úpravou obsiahnutou v zákone č. 576/2004 Z. z. v platnom znení, ktorá okrem iného určuje, kedy je možné fyzickú osobu bez jej informovaného súhlasu prevziať do ústavnej starostlivosti (§ 6 ods.9 písm. d/ citovaného zákona). Úprava detenčného konania je založená na povinnosti ústavu do 24 hodín oznámiť súdu prevzatie umiestneného bez jeho písomného súhlasu alebo zadržanie chorého, ktorý síce pôvodne súhlasil s ústavnou starostlivosťou, avšak v jej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Kľúčové slová:
Právna veta: Problematika tzv. whistleblowingu je v podmienkach slovenskej legislatívy stále považovaná za relatívne novú a neprebádanú. Z právneho hľadiska je to do značnej miery paradoxné, keďže pôvodný zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti bol medzičasom nahradený novým zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinnosť od 1. 3. 2019); ide teda už o akúsi druhú a vylepšenú generáciu právnej úpravy. Týmto zákonom bol zár ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Uplynul rok od účinnosti zákona č. 233/2019 Z. z., pričom v aplikačnej praxi sú rezonujúce významné interpretačné problémy. Rozdielna postupnosť v rozhodovacej praxi všeobecných súdov na podklade tých istých skutkových okolností nepochybne zasahuje do princípu právnej istoty, ale môže determinovať aj v procesnom práve prítomný princíp rovnosti. Článok vyberá niektoré z najčastejších aplikačných problémov, ktoré vystali za obdobie účinnosti zákona, pričom predstavuje riešenia, ktoré by mali zodpovedať základným teoretickým východiskám, ako aj ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok nadväzuje na prvú časť výkladu, ktorá bola uverejnená v Bulletine slovenskej advokácie č. 4/2021. Ponúka analýzu ďalšej časti právnej úpravy konania o potvrdení vydržania. Analýza sa týka návrhu na začatie konania s osobitným dôrazom na výklad jednotlivých náležitostí. Osobitne sa úvaha zameriava na požiadavku osvedčenia skutočností namiesto ich dokázania, a to napriek povinnosti súdu zisťovať skutočný stav veci. Výklad je zakončený možnými rozhodnutiami súdu v prvej fáze konania – v konaní o vydaní vyzývacieho uznesenia. Výklad dru ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autori v príspevku analyzujú zákon NR SR č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktorý zavádza natrvalo do slovenského právneho poriadku inštitút dočasnej ochrany podnikateľa vo finančných ťažkostiach. Príspevok bližšie analyzuje účinky poskytnutej dočasnej ochrany z pohľadu dlžníka aj veriteľov.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok identifikuje základné iracionality protidrogovej politiky so zameraním na tresty hroziace užívateľom marihuany. Vo vzťahu k nim autorka analyzuje účel trestov, ústavné a ľudsko-právne limity pri koncipovaní sankčného mechanizmu zákonodarcom. Záverom vytvára test primeranosti trestu, pod ktorého prizmou odpovedá na otázku, či možno tresty hroziace užívateľom marihuany podľa § 172 ods. 2 TZ SR považovať za primerané, a ak nie, či sú v prípade hrubej neprimeranosti schopné napĺňať podstatu neľudského, krutého alebo ponižujúceho trestu v zmysle ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Už navždy bude existovať akési „pred koronou“ a „po korone“. Akoby nám toto obdobie na mnohé „veci“ zmenilo uhol pohľadu. Niečo zrazu vidíme inak a niečo konečne vidíme. A tak je to aj s domácim násilím. Vychádzajúc zo skúseností z praxe nemožno povedať, že by bolo násilia v tomto čase viac alebo že by bolo iné ako v čase pred pandémiou. Len sme si ho začali viac uvedomovať. A to je veľmi dobré.
Kľúčové slová:
Právna veta: Plynutie času halí do zabudnutia nielen udalosti, ale aj osobnosti; niekedy aj tie, ktoré boli výnimočnými vo svojej dobe. Jednou z nich je i český advokát, spisovateľ, dramatik a esejista Jaroslav Maria, vlastným menom Jaroslav Mayer (1870 – 1942). Upadol do zabudnutia, hoci na príťažlivosti a hodnotách jeho románov – najmä z justičného prostredia – neubral ani čas.
MENU