Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Odôvodnenie: 1. Okresný súd Banská Bystrica (ďalej aj „súd prvej inštancie“) prvou výrokovou vetou rozsudku č. k. 64Cb/167/2017-242 zo 14. septembra 2018 zastavil konanie v časti o zaplatenie sumy 2.437,20 eur, úroku vo výške 3,32% ročne zo sumy 6.997,92 eur od 27.06.2013, úroku vo výške 3,32% ročne zo sumy 2.179,20 eur od 02.05.2014 do zaplatenia a úroku z omeškania vo výške 9,05% ročne zo sumy 2.437,20 eur, druhou výrokovou vetou žalobu v prevyšujúcej časti zamietol a treťou výrokovou vetou priznal žalovanému proti žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. 1.1 V odôvodnení rozhodnutia súd prvej ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice okolie predložil spor Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej tiež „dovolací súd“) na rozhodnutie o kauzálnej príslušnosti, a to v zmysle § 43 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) dôvodiac tým, že spor mu bol postúpený Okresným súdom Banská Bystrica nesprávne, nakoľko ide o pracovnoprávny spor, ako to vyplýva z podanej žaloby, na ktorý je kauzálne príslušný v pracovnoprávnych sporoch pre obvod Krajského súdu v Košiciach Okresný súd Košice II. 2. Podľa § 36 CSP sa konanie uskutočňuje na súde, ktorý je na prejednanie príslušný ...
Odôvodnenie: 1. Žalobkyňa sa žalobou doručenou Okresnému súdu Bratislava III (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) domáhala uloženia povinnosti žalovanému zaradiť ju do určitého platového stupňa v súlade s platovými tabuľkami zamestnávateľa platnými od 1.6.2019 (I.); uloženia povinnosti žalovanému zaradiť ju v budúcnosti do určitého platového stupňa v súlade s platovými tabuľkami zamestnávateľa platnými v budúcnosti (II.); uloženia povinnosti žalovanému vypočítať a doplatiť žalobkyni mzdový rozdiel vyplývajúci z nesprávneho zaradenia za predošlé tri roky, spolu s úrokom z omeškania (III.). U ...
Odôvodnenie: 1. Žalobkyňa sa návrhom doručeným Okresnému súdu Stará Ľubovňa (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) domáhala, aby súd nariadil žalovanému neodkladným opatrením zdržať sa úkonov, ktorými by dával za povinnosť zamestnávateľom žiadať od svojich zamestnancov pri vstupe do prevádzky preukazovanie sa dokladom o svojom zdravotnom stave a zdržať sa úkonov, ktorými by dával za povinnosť majiteľom prevádzok žiadať od svojich zákazníkov pri vstupe do prevádzky preukazovanie sa dokladom o svojom zdravotnom stave. Vo veci samej žiadala, aby súd určil, že vyhlášky Úradu verejného zdravotní ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou doručenou Okresnému súdu Zvolen domáhal, aby súd uložil žalovanej povinnosť zaplatiť mu sumu 6 240 € s príslušenstvom. Žalobca má za to, že postupom žalovanej bol porušený zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon č. 315/2001 Z.z.“), v časti § 111 ods. 2, nakoľko neodôvodneným a bezdôvodným znížením služobného príplatku došlo k negatívnemu zásahu do jeho práv, aj napriek tomu, že po formálnej stránke boli náležitosti zníženia osobného príplatku žalovanou splnené. Poukazuje na to, že v návrhu riaditeľa KS HaZZ v Ba ...
Odôvodnenie: 1. Navrhovateľka sa postupom podľa § 324 a nasl. C.s.p. domáhala na Okresnom súde Pezinok dňa 22.02.2021 vydania neodkladného opatrenia vo veci pretrvávajúceho bránenia prístupu dieťaťa ku vzdelaniu prezenčnou formou bez platného právneho dôvodu a s tým spojeného porušovania zásady rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní. Žiadala, aby súd uložil povinnej strane, aby sa zdržala protiprávneho konania a upustila od jeho trvania, - aby povinná strana neobmedzovala vstup do školského zariadenia jej dieťaťu bez platného právneho dôvodu a aby mu bolo umožnené bez akejkoľvek diskriminácie a segregácie plniť si ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou podanou na Okresný súd Bratislava III dňa 28.10.2019 (po úprave petitu na č.l. 77) domáhal, aby bola žalovanému uložená povinnosť upustiť od rozdielneho sprístupňovania a nakladania s osobnými údajmi profesionálnych vojakov; zmeniť Služobný predpis č. 126/2015 tak, aby bolo zachované právo na ochranu osobných údajov rovnako každému profesionálnemu vojakovi; upustiť od rozdielneho posudzovania zdravotnej spôsobilosti občana a profesionálneho vojaka; zmeniť vyhlášku č. 426/2015 Z.z. tak, aby sa posudzoval zdravotný stav rovnako u občana aj profesionálneho vojaka; upustiť o ...
Odôvodnenie: 1. Návrhom podaným na Najvyšší súd Slovenskej republiky dňa 26.10.2020 sa Krajský súd v Žiline domáhal, aby kompetenčný senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky rozhodol kompetenčný spor podľa ustanovenia § 8 Správneho súdneho poriadku. Kompetenčný spor, či vec patrí do správneho alebo civilného súdnictva, vznikol medzi Okresným súdom Bratislava I a Krajským súdom v Žiline vo veci vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 12C/8/2020. 2. Žalobca sa žalobou doručenou Okresnému súdu Bratislava I domáhal preskúmania rozhodnutia žalovanej č. 520 124 2260 0 zo dňa 16.01.2017 z dôvodu je ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou doručenou Okresnému súdu Stará Ľubovňa (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) domáhal, aby súd zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi peňažnú náhradu vo výške 35 % zo sumy, ktorou je príslušná časť žalobcovho služobného platu za každú začatú hodinu nad zákonom povolený limit pracovnej doby stanovenej v čl. 6 písm. b) Smernice 2003/88/ES, ktorá ku dňu 10. marca 2016 predstavuje sumu 4 509,07 €. Tvrdí, že ide o uplatnenie nároku na náhradu škody, ktorá mu vznikla nesprávnym úradným postupom žalovanej pri implementácii pravidla úniového práva do slovenského právneho ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou doručenou Okresnému súdu Pezinok domáhal, aby súd vydal platobný rozkaz a zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi peňažnú náhradu v sume 1 534,80 € do 15 dní odo dňa doručenia mu platobného rozkazu a trovy konania. V prípade, ak by žalovaná podala odpor proti vydanému platobnému rozkazu, navrhol, aby súd vydal rozsudok, ktorým zaviaže žalovanú zaplatiť žalobcovi peňažnú náhradu v sume 1 534,80 €. Tvrdí, že ide o uplatnenie nároku z dôvodu nezaplatenia mu starobného dôchodku žalovanou za obdobie od 1. januára 2013 do 30. júna 2013 v sume 1 534,80 €, na ktorý má nárok v zmysle ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou doručenou Krajskému súdu v Prešove 21. septembra 2015 domáhal zrušenia „rozhodnutia“ prezidenta Komory veterinárnych lekárov (ďalej aj „Komora“) č. 178/2014 z 1. októbra 2014, ako aj všetky rozhodnutí obsahovo nadväzujúcich a vrátenia veci žalovanému na ďalšie konanie. Žiadal „rozhodnutie“ preskúmať pretože bol dotknutý na svojom práve vyplývajúcim mu z ustanovenia § 9 ods. 1 písm. d) zák. č. 442/2004 Z.z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou doručenou Okresnému súdu Senica domáhal náhrady škody voči žalovanej z dôvodu nesprávneho postupu žalovanej, ktoré spočívalo vo vydaní rozhodnutia, ktorým ho žalovaná vyradila z evidencie uchádzačov a následne o jeho odvolaním rozhodla žalovaná rozhodnutím, ktorým napadnuté rozhodnutie zrušila a odvolaniu žalobcu vyhovela v plnom rozsahu. 2. Okresný súd Senica (ďalej aj „okresný súd“) uznesením z 8. septembra 2020 č.k. 3S/1/2020-10 postúpil vec vedenú pod sp. zn. 3S/1/2020 Krajskému súdu v Trnave (ďalej aj „správny súd“ alebo „krajský súd“) v zmysle § 43 ods. 1 zákona č. ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou doručenou Okresnému súdu Prievidza 31. júla 2020 domáhal určenia, že žalobca je členom výboru žalovaného. 2. Okresný súd Prievidza uznesením zo 17. septembra 2020 č. k. 8C/21/2020-56 postúpil vec Krajskému súdu v Trenčíne ako súdu vecne príslušnému na konanie a rozhodovanie. V odôvodnení uviedol, že zo žaloby je zrejmé, že žalovaný je poľovníckou organizáciou podľa § 32, § 33 a § 34 a § 80 ods. 9 zákona č. 274/2009 Z.z., ktorá funguje v súlade so Stanovami a je ako poľovnícka organizácia evidovaný v registri poľovníckych združení. Keďže rozhodnutie o vylúčení žalovaného ako člena výb ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou doručenou Okresnému súdu Žilina (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) domáhal priznania nároku na odškodnenie voči žalovanému v sume 2 224,80 €. Žalovaná je povinná doplatiť sumu 444,96 €, ktorá je rozdielom medzi priznanou sumou 2 224,80 € a skutočne vyplatenou sumou, zníženou o 20 percent (1779, 84 €). Uviedol, že dňa 21. apríla 2017 bolo žalovanou vydané Rozhodnutie o odškodnení č. 37252/2017-143; 48340/2016/1437/97/Šk, ktorým mu bolo priznané odškodnenie v sume 1779,84 €, aj keď sám žiadal 2 224,80 €. Podľa ustanovenia § 9 ods. 5 zákona č. 215/2006 Z.z. o od ...
Odôvodnenie: 1. Vo veci vedenej Krajským súdom v Trenčíne (ďalej aj „krajský súd“) pod sp. zn. 19Co/28/2021 žalovaná podaním z 20. februára 2021 oznámila krajskému súdu uplatnenie námietky zaujatosti voči všetkým sudcom Krajského súdu v Trenčíne. Poukázala na skutočnosť, že žalobkyňa 1/ je zamestnaná na krajskom súde, má osobné, priateľské, resp. nadštandardné pracovné vzťahy so sudcami krajského súdu, ktorí by mali rozhodovať o podanom odvolaní. Vzhľadom na pracovné zaradenie žalobkyne 1/ a jej vzťahy so sudcami na pracovisku je preto reálny predpoklad, že títo sudcovia môžu v predmetnej veci konať a r ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Nitre (ďalej „krajský súd“) rozsudkom z 28. marca 2019, sp.zn. 2Ntc/38/2018, podľa § 17 ods. 1 zákona č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov rozhodol, že sa čiastočne uznáva a vykoná na území Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Brne z 30. augusta 2017, sp. zn. 53 T 8/2017, ktorým bol občan Slovenskej republiky U. J. v spojení s uznesením Vrchného súdu v Olomouci z 15. novembra 2017, sp. zn. 5 To ...
Odôvodnenie: Okresný súd Bratislava V rozsudkom z 18. septembra 2019, sp. zn. 7T/3/2019, podľa § 353 ods. 1 Trestného poriadku uznal obvineného vinným z prečinu výtržníctva podľa 364 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. b) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. a) Trestného zákona v jednočinnom súbehu s prečinom ublíženia na zdraví podľa § l56 ods. 1 Trestného zákona v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Trestného zákona, na tom skutkovom základe, že v čase okolo 14:00 hod. dňa 03.10.2018 na Dolnozemskej ceste v Bratislave na zastávke MHD s názvom Ekonomická univerzita v smere do mesta, napadol poškodeného J. U. a t ...
Odôvodnenie: 1. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) uznesením z 24. novembra 2020 sp. zn. 1Cdo/244/2019 (ďalej aj „napadnuté dovolacie rozhodnutie“) odmietol dovolanie žalobkyne a zároveň vyslovil, že žalovaná má nárok na náhradu trov dovolacieho konania. 2. Proti napadnutému dovolaciemu rozhodnutiu podala žalobkyňa dovolanie a žiadala ho zrušiť. 3. Najvyšší súd, ako súd dovolací (§ 35 CSP) skúmal, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať a dospel k záveru, že v danom prípade tieto podmienky konania nie sú splnené. 4. Podľa § 419 CSP dovolaním možno napadnúť rozhodnutia odvolacie ...
Meritum: daňové veci
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trnave rozsudkom č. k. 20S/3/2017-177 z 24. januára 2018 podľa § 190 Správneho súdneho poriadku zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. 104436832/2016 z 8. decembra 2016, ktorým zmenil prvostupňové rozhodnutie Daňového úradu Trnava č. 103908495/2016 z 13. septembra 2016 tak, že úrok z omeškania vyrubený správcom dane podľa § 156 ods. 1 písm. a) daňového poriadku v sume 6 425 eur za nezaplatenie dane z pridanej hodnoty vyrubenej podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie september 2011 v ustanovenej lehote a v ustanovenej výške žal ...
Meritum: § 422c Tr.zák.
Odôvodnenie: Špecializovaný trestný súd v Pezinku rozhodol rozsudkom, sp. zn. PK-1T/22/2019, zo 17. septembra 2019 tak, že obžalovaného Y. C. uznal za vinného zo spáchania prečinu prechovávania extrémistických materiálov podľa § 422c Trestného zákona, ktorého sa dopustil na skutkovom základe, že od bližšie nezistenej doby až do 7. decembra 2017 do 5.55 hod., v byte č. X na X. poschodí, v bytovom dome na T. XX v W., mal fyzicky v držbe čierne tričko značky NO SHANE s nápisom bieločervenej farby „Skinhead a way of life", a v notebooku zn. HP, bordovo-čiernej farby, číslo: XXXCXXXXXXXXXFXXXXXXXXXXX - Serial: ...
Odôvodnenie: Trestným rozkazom Okresného súdu Vranov nad Topľou, sp. zn. 13T/6/2020, z 26. februára 2020, právoplatným 24. marca 2020, bol obvinený JUDr. T. R. uznaný za vinného zo spáchania prečinu usmrtenia podľa § 149 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. h) Trestného zákona, ktorého sa dopustil na skutkovom základe, že dňa 25.04.2019 asi o 17.10 hod. viedol jemu pridelené osobné motorové vozidlo značky VW Passat, evidenčného čísla X.-XXXNS, po štátnej ceste z Prešova smerom na Vranov nad Topľou a v obci Podlipníky, okr. Vranov nad Topľou, na priamom úseku štátnej cesty vie ...
Meritum: konkurz
Odôvodnenie: 1 Okresný súd Žilina (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 2Odk/236/2019-310 zo 14. januára 2012 zamietol návrh popretého veriteľa V. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom V. A. XXXX/XX, XXX XX D. na priznanie hlasovacích práv. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že z § 32a ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“ alebo „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“) vyplýva, že súdy majú právomoc rozhodnúť o priznaní hlasovacích práv a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou v prípade, ak pohľad ...
Odôvodnenie: Špecializovaný trestný súd v Pezinku v časti I. svojho rozsudku, sp. zn. PK-1T/30/2016, z 21. mája 2019 uznal obžalovaného Ing. M. F. za vinného v bode 1 zo zločinu prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona a v bode 2 zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) Trestného zákona, s poukazom na § 138 písm. b) Trestného zákona, na skutkom základe, že 1. v presne nezistenom čase v období mesiacov august až október 2009 ako riaditeľ Riaditeľstva hraničnej polície A., Úradu hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra Sl ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice I (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo dňa 17. apríla 2018, č. k. 26Cb/56/2017-389 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 50 231,76 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 50 231,76 eur od 30. mája 2017 do zaplatenia, v prevyšujúcej časti konanie zastavil a žalobcovi priznal náhradu trov konania voči žalovanému v rozsahu 100 % . 2. Na základe odvolania žalovaného Krajský súd v Košiciach (ďalej aj „odvolací súd“) rozsudkom z 31. júla 2019, č. k. 2Cob/204/2018-823 potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie v napadnutých výrokoch, t. j. vo ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice I ako súd prvej inštancie rozsudkom pod č. k. 30Cb/147/2016-451 zo dňa 11. júla 2018, konanie v časti uplatneného úroku z omeškania za obdobie od 21. februára 2014 do 8. októbra 2016 a v časti úrokov z omeškania prevyšujúcej výšku 9 % ročne, z dôvodu čiastočného späťvzatia návrhu na začatie konania žalobcom, zastavil (prvý výrok rozsudku). Druhým výrokom súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 48 202,32 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne z dlžnej sumy vo výške 48 202,32 eur od 8. októbra 2016 do zaplatenia, to všetko do 3 dní odo d ...
Odôvodnenie: 1 Okresný súd Levice (ďalej aj „exekučný súd“) uznesením č. k. 0Er/141/1997-746 z 25. mája 2018 vo výroku I zamietol námietky oprávnenej proti rozvrhu výťažku vykonaného súdnym exekútorom JUDr. Pavlom Šajánkom podľa zápisnice o rozvrhu výťažku z 9. augusta 2017. Vo výroku II schválil rozvrh výťažku, sumy 21.576,05 € zloženej dňa 12. marca 2013 (pred začiatkom dražby nehnuteľnosti) C. F., narodenou X. I. XXXX za nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu v 1 k nehnuteľnosti, ktorá bola vedená Správou katastra Levice, na liste vlastníctva č. XXX, kat. úz. C. J. ako par. č. XX/X o výmere 692 m2 - zast ...
Odôvodnenie: 1 Okresný súd Humenné (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 10Er/116/2005-28 z 28. februára 2012 exekúciu vedenú na základe notárskej zápisnice, ktorú bližšie špecifikoval v odôvodnení uznesenia, vyhlásil za neprípustnú a zároveň zastavil podľa § 57 ods. 1 písm. g/ v spojení s § 58 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení účinnom v čase rozhodovania súdu (ďalej len „Exekučný poriadok“). Ďalšími výrokmi rozhodol o trovách exekúcie poverených súdnych e ...
Odôvodnenie: 1 Okresný súd Nové Mesto nad Váhom (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 7C/363/201256 z 13. januára 2014 uložil žalobkyni, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia zaplatila súdny poplatok za námietku zaujatosti vo výške 66,- eur. V odôvodnení rozhodnutia poukázal na to, že vecné oslobodenie konania od súdneho poplatku podľa § 4 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch“) sa nevzťahuje na poplatok za vznesenie námietky zaujatosti, ak ten, kto vznesie námietku zaujatost ...
Odôvodnenie: 1 Okresný súd Humenné (ďalej aj „súd prvej inštancie“) prvou a druhou výrokovou vetou uznesenia č. k. 17Er/269/2003-53 z 1. augusta 2012 exekúciu vedenú na základe notárskej zápisnice, ktorú bližšie špecifikoval v odôvodnení uznesenia, vyhlásil za neprípustnú a zároveň zastavil podľa § 57 ods. 1 písm. g/ zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení účinnom v čase rozhodovania súdu (ďalej len „Exekučný poriadok“). Vychádzal zo zistenia, že oprávnená a povinný uzavreli dňa 31. j ...
Odôvodnenie: 1 Okresný súd Zvolen (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 8C/304/2012-17 z 25. marca 2013 uložil žalobkyni povinnosť zaplatiť na účet súdu súdny poplatok za vznesené námietky zaujatosti v 12 spojených konaniach vo výške 792,- eur, a to v lehote 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia. V odôvodnení rozhodnutia poukázal na to, že aj keď je konanie vecne oslobodené od poplatkovej povinnosti, nemá to vplyv na zákonnú povinnosť sťažovateľa zaplatiť súdny poplatok za vznesenú námietku zaujatosti. Preto žalobkyni vznikla povinnosť zaplatiť súdny poplatok za námietku zaujatosti vznesenú ...
Odôvodnenie: 1 Okresný súd Nové Mesto nad Váhom (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 7C/309/201248 z 20. novembra 2013 uložil žalobkyni, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia zaplatila súdny poplatok za námietku zaujatosti vo výške 66,- eur. V odôvodnení rozhodnutia poukázal na to, že vecné oslobodenie konania od súdneho poplatku podľa § 4 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch“) sa nevzťahuje na poplatok za vznesenie námietky zaujatosti, ak ten, kto vznesie námietku zaujatost ...
Odôvodnenie: 1 Okresný súd Humenné (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 10Er/116/2005-28 z 28. februára 2012 exekúciu vedenú na základe notárskej zápisnice, ktorú bližšie špecifikoval v odôvodnení uznesenia, vyhlásil za neprípustnú a zároveň zastavil podľa § 57 ods. 1 písm. g/ v spojení s § 58 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení účinnom v čase rozhodovania súdu (ďalej len „Exekučný poriadok“). Ďalšími výrokmi rozhodol o trovách exekúcie poverených súdnych e ...
Odôvodnenie: 1 Okresný súd Humenné (ďalej aj „súd prvej inštancie“) prvou a druhou výrokovou vetou uznesenia č. k. 17Er/269/2003-53 z 1. augusta 2012 exekúciu vedenú na základe notárskej zápisnice, ktorú bližšie špecifikoval v odôvodnení uznesenia, vyhlásil za neprípustnú a zároveň zastavil podľa § 57 ods. 1 písm. g/ zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení účinnom v čase rozhodovania súdu (ďalej len „Exekučný poriadok“). Vychádzal zo zistenia, že oprávnená a povinný uzavreli dňa 31. j ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej aj len „krajský súd“ alebo „správny súd“) rozsudkom č. k. 1S/122/2017-44 zo dňa 24.10.2019 (ďalej aj ako „napadnutý rozsudok“) podľa ustanovenia § 191 ods. 1 písm. e/ zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) zrušil rozhodnutie žalovaného č. KM-OLVS-22/2017/OPK zo dňa 20.04.2017 (ďalej aj ako „napadnuté rozhodnutie“), vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie a s poukazom na ustanovenie § 167 ods. 1 SSP priznal žalobkyni voči žalovanému právo na úplnú náhradu trov konania. Žalobou napadnutým rozhodnutí ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Humenné z 5. septembra 2018, sp. zn. 3T/139/2016, bol obvinený O. S. (ďalej aj len „obvinený"), uznaný za vinného z prečinu podvodu podľa § 221 ods. 1 Trestného zákona, na tom skutkovom základe, že: dňa 25. augusta 2006 ako predseda G. Y. V. B. v W. prevzal od X. V. a Q. V. cez príjmový pokladničný blok č. 1 opatrený razítkom Auto - moto -služby, stavebné a zváračské práce, sumu 52. 000,- Sk (1 726,08 eur), za účelom prevodu vlastníctva bytu č. X v obytnom bloku č. XXXX na ul. B. v W., ktorý je vo vlastníctve G. Y. V. B. v W., ktoré však na účet združenia nepoukázal, doposiaľ ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Prešov z 9. marca 2020, sp. zn. 4T/54/2017 bol obvinený Q. B. uznaný za vinného z prečinu sprenevery podľa § 213 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona na tom skutkovom základe, že dňa 4. decembra 2015 v rozpore so záložnou zmluvou z 3. decembra 2015 a ustanoveniami § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka ako splnomocnenec poškodenej X. M., nar. XX. W. XXXX na základe splnomocnenia z 3. decembra 2015 uskutočnil právne úkony - žiadosti o priamy prevod držby motorového vozidla, ktorými došlo k zmene evidencie držiteľa motorového vozidla PEUGEOT 308 SW, ev. č. M VIN: A na ...
Odôvodnenie: 1. V konaní vedenom na Okresnom súde Svidník pod sp. zn. 6C/9/2019 žalovaný podaním z 8. januára 2021 (č. l. 242 a nasl. spisu) uplatnil námietku zaujatosti voči celému Okresnému súdu Svidník (ďalej aj „okresný súd“), ako aj Krajskému súdu v Prešove (ďalej aj „krajský súd“). Žalovaný žiadal prikázanie tohto sporu Okresnému súdu Košice - okolie. Zároveň poukázal na to, že Ústavný súd SR v náleze sp. zn. II. ÚS 111/2018 z 23.5.2018 vyslovil závažné porušenie ústavou garantované práva H. (ktorý je štatutárnym zástupcom žalovaného) na osobnú slobodu uznesením Krajského súdu v Prešove sp. zn. 4Tpo/ ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Nitra (ďalej len „okresný súd“ alebo „prvostupňový súd“) z 3. septembra 2019, sp. zn. 4T/2/2018 bol obvinený K. N. uznaný za vinného zo zločinu podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a), písm. c) Trestného zákona (ďalej len „Tr. zák.“) s poukazom na § 138 písm. b) Tr. zák., na tom skutkovom základe, že od presne nezisteného dňa mesiaca november 2010 do novembra 2014 na rôznych miestach v meste Q., najmä na N. I. Č. X v objekte záchrannej zdravotnej služby (na vtedajšom pracovisku obžalovaného), na parkovisku pred obchodným domom Max, pred rodinným domom na ul. R. Č. ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Veľký Krtíš, sp. zn. 10T/99/2018, zo 6. novembra 2019 bol obvinený N.. G. B. uznaný za vinného zo spáchania obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c), písm. d), ods. 2 písm. e) Trestného zákona, na skutkovom základe, že v presne nezistenej dobe, najneskôr však dňa 18. mája 2018 do 10.00 hod., si mimo právny režim dovoleného zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami v zmysle zák. č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a ...
Odôvodnenie: Okresný súd Komárno rozsudkom, sp. zn. 11T/87/2015, z 23. apríla 2018 uznal obvineného Bc. U. M. za vinného z prečinu ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 Trestného zákona a prečinu výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, na skutkovom základe, že dňa 18. júla 2014 v čase okolo 21.30 hodine v bare P. nachádzajúceho sa na Ulici G. T. v D. fyzicky napadol W. Y., nar. XX. S. XXXX, trvale bytom G., D. XXXX/X, takým spôsobom, že ju najprv udrel pravou rukou do zadnej časti hlavy, v dôsledku čoho stratila rovnováhu a bola zachytená ďalšou osobou nachádzajúcou sa na mieste činu, nás ...
Odôvodnenie: Okresný súd Zvolen, rozsudkom, sp. zn. 1T/93/2016, z 1. marca 2019 podľa § 41 ods. 3 Trestného zákona zrušil trestný rozkaz Okresného súdu Nové Zámky, sp. zn. 3T/122/2015, vo výroku o vine o pokračovacom prečine podvodu podľa § 221 ods. 1 Trestného zákona, celý výrok o treste, ktorým bol obvinenému uložený podľa § 221 ods. 1 Trestného zákona trest odňatia slobody vo výmere 10 (desať) mesiacov, výkon ktorého mu bol podmienečne odložený s určením skúšobnej doby v trvaní 2 (dvoch) rokov, ako aj všetky ďalšie výroky, ktoré majú v uvedenom výroku o vine svoj podklad. Podľa § 41 ods. 3 Trestného zákona sú ...
Odôvodnenie: Okresný súd Košice I rozsudkom, sp. zn. 7T/58/2015, zo 17. decembra 2018 rozhodol, tak že obvineného I. P. uznal za vinného v bode 1 - zo spáchania prečinu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1, ods. 2 písm. a), písm. b) Trestného zákona s poukazom na § 140 písm. a) Trestného zákona, spáchaného spolupáchateľstvom podľa § 20 Trestného zákona a v bode 2 - zo spáchania zločin krádeže podľa § 212 ods. 3 písm. a), ods. 4 písm. b) Trestného zákona a prečinu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona pre skutky podrobne rozvedené vo výrokovej časti označenéh ...
Odôvodnenie: Okresný súd Košice I rozsudkom, sp. zn. 7T/58/2015, z 9. novembra 2017 rozhodol tak, že obžalovaného I. P. uznal za vinného v bode 1 - zo spáchania prečinu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1, ods. 2 písm. a), písm. b) Trestného zákona s poukazom na § 140 písm. a) Trestného zákona, spáchaného spolupáchateľstvom podľa § 20 Trestného zákona a v bode 2 - zo spáchania zločin krádeže podľa § 212 ods. 3 písm. a), ods. 4 písm. b) Trestného zákona a prečinu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona pre skutky podrobne rozvedené vo výrokovej časti označenéh ...
Odôvodnenie: Rozsudkami Okresného súdu Košice I, sp. zn. 7T/58/2015, z 9. novembra 2017 a z 11. septembra 2019 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach, sp. zn. 4To/133/2019, z 24. júna 2020 bol obvinený I. P. uznaný za vinného zo spáchania zločinu krádeže podľa § 212 ods. 1, ods. 3 písm. a), ods. 4 písm. b) Trestného zákona a prečinu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona pre skutky podrobne rozvedené v rozsudku Okresného súdu Košice I, sp. zn. 7T/58/2015, z 9. novembra 2017. Postupom podľa § 44 Trestného zákona bolo (rozsudkom krajského súdu) „za skutok č. ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) zamietol žalobu žalovaného a žalobcovi priznal voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. 1.1. Vychádzal zo zistenia, že žalovaný sa žalobou domáhal povolenia obnovy konania právoplatne skončeného a vedeného na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 16C/69/2010, v ktorom bol zaviazaný zaplatiť žalobcovi 3 319,39 Eur s príslušenstvom, titulom poskytnutej pôžičky. Ako dôvod obnovy konania žalovaný uviedol dôkaz, ktorý bez svojej viny nemohol uplatniť v pôvodnom konaní (§ 228 ods. 1 písm. a/ OSP), t.j. znalecký posudok vypracova ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava III (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením z 15. apríla 2019, č. k. 37 Em 2/2018 - 118, nariadil výkon uznesenia Okresného súdu Bratislava III z 05. januára 2018, č. k. 37 P 339/2017-77 v spojení s uznesením Krajského súdu v Bratislave z 30. apríla 2018, sp. zn. 20 CoP 51/2018, v časti úpravy styku otca s maloletými deťmi. 2. Krajský súd v Bratislave uznesením z 29. mája 2020, sp. zn. 18 CoE 22/2020 na odvolanie povinnej potvrdil uznesenie súdu prvej inštancie a o trovách odvolacieho konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na ich náhradu. 3. Okresný s ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žiar nad Hronom (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 13. januára 2020, sp. zn. 26PPOm/1/2019 maloletú P. D. zveril do osobnej starostlivosti otca, ktorý je tiež oprávnený maloleté dieťa zastupovať, ako aj spravovať jeho majetok v bežných veciach, uložil povinnosť matke maloletej platiť výživné na maloletú vo výške 130,- eur mesačne a rozhodol o povinnosti matky maloletej zaplatiť nedoplatok na výživnom za obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 v celkovej výške 840,- eur v splátkach. Stretávanie matky maloletej s maloletou súd neupravil, zrušil uznesenie o nariadení neodkladn ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava V uznesením z 25. septembra 2020 č.k. 20P/227/2020-18 nariadil neodkladné opatrenie, ktorým maloleté dieťa R. U.Á., narodeného X. T. XXXX, do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej vedenej na súde prvej inštancie pod sp.zn. 20P 220/2020, zveril do osobnej starostlivosti otca. Matke uložil povinnosť odovzdať maloleté dieťa R. U.a, narodeného X. T. XXXX do starostlivosti otca. Súd prvej inštancie matke súčasne uložil povinnosť platiť v nevyhnutnej miere na výživu maloletého dieťaťa R. U., narodeného X. T.Á. XXXX, sumu 30,- € mesačne, ktorú je povinná, na čas do právop ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo 07. marca 2018, č. k. 9 C 245/2008-1064 rozhodol tak, že žalobu zamietol. Ďalej vyslovil, že žalovaný v 1. rade má nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi v rozsahu 100 %. Žalovanému v 2. rade náhradu trov konania nepriznal. 1.1. Predmetom konania po čiastočnom späťvzatí žaloby ostal nárok žalobcu o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zapísanej na LV č. XXX, kat. úz. O. I. ako parcela č. XXXX/XX - ostatná plocha o výmere 29806 m2. Vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že žalobca, resp. jeho právny predchodca Mestský n ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Nitre (ďalej aj „krajský súd") uznesením z 24. marca 2021, sp. zn. 2 Ntc 24/2020, podľa § 66 ods. 1 písm. a), ods. 2 Tr. zák. žiadosť odsúdeného Q. T. (ďalej aj „odsúdený" alebo „sťažovateľ") o podmienečné prepustenie z výkonu trestov odňatia slobody, ktoré mu boli uložené rozsudkom Krajského súdu v Nitre z 31. marca 2020, sp. zn. 2 Ntc 2/2020, a rozsudkom Krajského súdu v Nitre z 31. marca 2020, sp. zn. 2 Ntc 3/2020, zamietol. Odsúdený Q. T. podal proti rozhodnutiu krajského súdu sťažnosť ihneď po vyhlásení rozhodnutia na verejnom zasadnutí dňa 24. marca 2021. Sťažnosť písomne n ...
Odôvodnenie: Trestným rozkazom Okresného súdu Spišská Nová Vec (ďalej len „okresný súd“) z 28. septembra 2006, sp. zn. 1T/72/2006, právoplatným 11. októbra 2006, bol obvinený T. F. uznaný vinným z trestných činov krivého obvinenia podľa § 174 ods. 1 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31. decembra 2005 a krivej výpovede a nepravdivého znaleckého posudku podľa § 175 ods. 1 písm. a) Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31. decembra 2005 na tom skutkovom základe, že v dňoch 17. septembra 2004 o 02.00 hod. a 22. september 2004 o 09.00 hod. v Spišskej Novej Vsi, v budove Úradu justičnej a kriminá ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Komárno z 11. apríla 2019, sp. zn. 2T/113/2018, bol obvinený B. L., nar. XX. E. XXXX v G. R., trvale bytom R. číslo XXX (ďalej aj len „obvinený"), uznaný za vinného z pokračovacieho zločinu vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona s poukazom na § 139 ods. 1 písm. c) Trestného zákona, na tom skutkovom základe, že: od presne nezisteného času v mesiaci máj roku 2018 v R. v rodinnom dome číslo XXX, v ktorom žil v spoločnej domácnosti so svojimi rodičmi, najmenej jedenkrát mesačne pristúpil k svojej matke, poškodenej U. L., narodenej XX. G. XXXX, pri ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku sp. zn. PK-2T/26/2020 zo 4. decembra 2020 bol okrem iných aj obžalovaný Ing. JUDr. X. S., PhD., LL.M. v bode 1/ výrokovej časti označeného rozsudku uznaný za vinného zo spáchania zločinu prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1 Trestného zákona účinného do 31. decembra 2015 spolupáchateľstvom podľa § 20 Trestného zákona účinného do 31. decembra 2015, ktorého sa dopustil na skutkovom základe, ako je uvedené v skutkovej vete rozsudku Špecializovaného trestného súdu. Za to bol menovanému Špecializovaným trestným súdom uložený podľa § 329 ods. 1 Tr ...
Odôvodnenie: 1. V konaní o úpravu práv a povinností k maloletému dieťaťu matka v zmysle ustanovenia § 39 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) navrhla prikázanie veci z dôvodu vhodnosti na prejednanie a rozhodnutie Okresnému súdu Bratislava V. tvrdiac, že bydlisko maloletej je od začiatku konania v obvode tohto súdu. Návrh odôvodnila tým, že s maloletou býva od marca 2020 u svojej matky na adrese Š. XXXX/XX, XXX XX B.-X., čo vyplýva aj zo správy zo dňa 08.06.2020 Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, ktorý realizoval šetrenie pomerov matky prostredníctvom Úradu prá ...
Odôvodnenie: 1. 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) podľa §190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného č. KM-OLVS-53/2017/OPK zo dňa 16. augusta 2017, ktorým minister vnútra Slovenskej republiky (ďalej aj ako „žalovaný“ alebo „minister“) zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil personálny rozkaz vydaný vedúcim služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej aj ako „prvostupňový orgán“) č. 28 zo dňa 25. mája 2017, ktorým bol žalobca podľa § 19 ...
Odôvodnenie: 1. 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Nitre podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. 101303418/2018, vydaného dňa 09. júla 2018. Prvostupňovým rozhodnutím správca dane - Daňový úrad Nitra (ďalej aj „správca dane“ alebo „prvostupňový správny orgán“) vykonal u žalobcu daňovú kontrolu dane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň z pridanej hodnoty“) za zdaňovacie obdobie január až december 2014, o výsledku ktorej vyhotovil protokol zo dňa 22. septembra 2016. Správca dane vydal dňa 27. ma ...
Odôvodnenie: 1. 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Nitre podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z .z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol ako nedôvodnú správnu žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. 101302179/2018, zo dňa 09. júla 2018. Ďalším výrokom rozhodnutia žalovanému nepriznal náhradu trov konania. Žalovaný napadnutým správnym rozhodnutím zamietol postupom podľa § 74 ods. 4 zák. č. 563/2009 Z. z. o správne daní (daňový poriadok) odvolanie žalobcu proti v poradí tretiemu rozhodnutiu Daňového úradu Nitra, č. 100631122/2018, zo dňa 27. marca 2018 (ďalej aj „správc ...
Odôvodnenie: 1. 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Trnave (ďalej len „krajský súd“) podľa §190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 102316062/2018 zo dňa 23. novembra 2018, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Trnava, pobočka Senica (ďalej len „správca dane“) č. 100869280/2018 zo dňa 03. mája 2018, ktorým určil žalobcovi ako platiteľovi dane z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“) rozdiel DPH za zdaňovacie obdobie máj 2013 v sume 17.132,05 €. O trovách konania rozhodol krajský sú ...
Meritum: daňové veci
Odôvodnenie: 1. 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Žiline (ďalej len „krajský súd“) podľa §190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 102031451/2018 zo dňa 11. októbra 2018, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Žilina (ďalej len „správca dane“) číslo: 101194013/2018 zo dňa 19. júna 2017, ktorým určil žalobcovi ako platiteľovi dane z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“) rozdiel v sume nadmerného odpočtu 37. 360,56 € na DPH za zdaňovacie obdobie 4. štvrťrok 2016, znížil nadmerný ...
Odôvodnenie: 1. 1. Napadnutým uznesením Krajský súd v Žiline (ďalej len „krajský súd“) podľa § 356 ods. 2 SSP zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti uznesenia obecného zastupiteľstva č. 6 Obce Gôtovany zo dňa 28. novembra 2018. O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa § 170 písm. c) SSP tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, pretože konanie bolo začaté na základe žaloby prokurátora. 2. Krajský súd z administratívneho spisu zistil, že uznesením č. 6 zo dňa 28. novembra 2018 Obecné zastupiteľstvo Obce Gôto ...
Meritum: daňové veci
Odôvodnenie: 1. 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Banskej Bystrici podľa § 191 ods. 1 písm. c) a e) v spojení s § 191 ods. 3 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zrušil rozhodnutie žalovaného č. 101548849/2018 zo dňa 10. augusta 2018 a rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica (ďalej len „správca dane“) č. 100159200/2018 zo dňa 17. januára 2018 a vec vrátil orgánu verejnej správy prvého stupňa na ďalšie konanie. O trovách konania krajský súd rozhodol podľa § 167 SSP a žalobcovi, ktorý bol v konaní pred krajským súdom úspešný priznal právo na náhradu dôvodne vynaložených trov kona ...
Meritum: daňové veci
Odôvodnenie: I. 1. Napadnutým uznesením Krajský súd v Nitre (ďalej len „správny súd“) podľa § 98 ods. 1 písm. f/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (,,SSP“) odmietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia žalovaného. O trovách konania správny súd rozhodol podľa § 170 písm. a/ SSP tak, že žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania, pretože žaloba bola odmietnutá. 2. Napadnutým rozhodnutím žalovaný potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Nitra č. 101438505/2018 z 25. júla 2018. 3. Z odôvodnenia rozhodnutia správneho súdu vyplýva, že správn ...
Odôvodnenie: 1. 1.1 Krajský súd v Bratislave (ďalej len „krajský súd“ alebo „správny súd“) napadnutým uznesením podľa § 99 ods. 1 písm. g/ zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zastavil konanie, v ktorom sa žalobca správnou žalobou domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Ministra životného prostredia SR č. 5832/2016-1.10.2 (11/2016 - rozkl.). Preskúmavaným rozhodnutím zo dňa 23.06.2016 žalovaný zamietol rozklad žalobcu zo dňa 09.05.2016 proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru štátnej správy ochrany prírody č. 3585/2016-2.3 zo dňa 25 ...
Odôvodnenie: Okresný súd Trnava rozsudkom z 5. februára 2019, sp. zn. 0T/135/2018 uznal obvineného N. F. za vinného z prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. f), ods. 3 písm. b) Trestného zákona na tom skutkovom základe, že dňa 7. júna 2018 asi o 11.58 hod. v F. na ulici A. XX v predajných priestoroch O. H. odcudzil z regálov 3 ks oblátok zn. LINA o hmotnosti 60 g a 2 ks tyčiniek zn. KINDER BUENO WHITE o hmotnosti 39 g, následne popri pokladničnej zóne prešiel bez zaplatenia za tento tovar, čím spôsobil O. H. spotrebnému družstvu so sídlom W., W. Q. XXXX/X, IČO : XX XXX XXX škodu vo výške 3,13 eur, hoci ...
Odôvodnenie: 1. 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Žiline podľa § 191 ods. 1 písm. c) zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zrušil opatrenie žalovaného č. 101570886/2017 zo dňa 17. júla 2017 a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Krajský súd rozhodoval vo veci opätovne, po tom čo Najvyšší súd Slovenskej republiky, konajúci ako kasačný súd, preskúmal rozsudok Krajského súdu v Žiline č. k. 31S/128/2017-47 zo dňa 13. júna 2018 ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo v medziach dôvodov podanej kasačnej sťažnosti žalovaného a dospel k záveru, že kasačná sťažnosť je dôvodná, preto roz ...
Odôvodnenie: 1. ROZSUDOK KRAJSKÉHO SÚDU 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) postupom podľa § 194 v spojení s § 191 ods. 1 písm. a) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) napadnuté rozhodnutie predsedníčky Úradu pre verejné obstarávanie č. sp. 7221-P/2017, zo dňa 20. marca 2017, zrušil. Žalobcovi priznal voči žalovanému nárok na náhradu trov konania vo výške 100% s tým, že o výške náhrady trov konania rozhodne po právoplatnosti rozsudku samostatným uznesením vyšší súdny úradník. Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej aj „ÚVO“ alebo „Úrad“) v ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom zo 14. mája 2020, č.k. 14Sa/38/2019-57, postupom podľa § 191 ods. 1 písm. c/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zrušil žalobou napadnuté rozhodnutie žalovanej z 27. júna 2019, Číslo: 12405-3/2019-BA a vec jej vrátil na ďalšie konanie. Predmetným rozhodnutím žalovaná postupom podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v rozhodnom znení (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z.z.“) v celom rozsahu zamietla žalobcom podané odvolanie a potvrdila prvostupňové správne rozhodnutie Sociálnej ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom z 28. apríla 2020, č.k. 25Sa/32/2019-52, postupom podľa § 191 ods. 1 písm. c/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zrušil žalobou napadnuté rozhodnutie žalovanej z 30. apríla 2019, Číslo: 15243-3/2019-BA a vec jej vrátil na ďalšie konanie. Predmetným rozhodnutím žalovaná postupom podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v rozhodnom znení (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z.z.“) v celom rozsahu zamietla žalobcom podané odvolanie a potvrdila prvostupňové správne rozhodnut ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom z 24. októbra 2019, č.k. 25Sa/11/2019-69, postupom podľa § 191 ods. 1 písm. c/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zrušil žalobou napadnuté rozhodnutie žalovanej zo 17. januára 2019, Číslo: 12065-3/2019-BA a vec jej vrátil na ďalšie konanie. Predmetným rozhodnutím žalovaná postupom podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v rozhodnom znení (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z.z.“) v celom rozsahu zamietla žalobcom podané odvolanie a potvrdila prvostupňové správne rozhodnut ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom z 09. januára 2020, č.k. 25Sa/28/2019-45, postupom podľa § 191 ods. 1 písm. c/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zrušil žalobou napadnuté rozhodnutie žalovanej zo 16. apríla 2019, Číslo: 34183-3/2019-BA a vec jej vrátil na ďalšie konanie. Predmetným rozhodnutím žalovaná postupom podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v rozhodnom znení (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z.z.“) v celom rozsahu zamietla žalobcom podané odvolanie a potvrdila prvostupňové správne rozhodnut ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom z 30. júla 2020, č.k. 28Sa/26/2019-48, postupom podľa § 191 ods. 1 písm. c/ a e/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zrušil žalobou napadnuté rozhodnutie žalovanej z 29. marca 2019, Číslo: 12263-6/2019-BA a vec jej vrátil na ďalšie konanie. Predmetným rozhodnutím žalovaná postupom podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v rozhodnom znení (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z.z.“) v celom rozsahu zamietla žalobcom podané odvolanie a potvrdila prvostupňové správne rozhodnut ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom z 10. decembra 2019, č.k. 25Sa/27/2019-46, postupom podľa § 191 ods. 1 písm. c/ a f/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zrušil žalobou napadnuté rozhodnutie žalovanej zo 16. apríla 2019, Číslo: 33985-3/2019-BA a vec jej vrátil na ďalšie konanie. Predmetným rozhodnutím žalovaná postupom podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v rozhodnom znení (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z.z.“) v celom rozsahu zamietla žalobcom podané odvolanie a potvrdila prvostupňové správne rozhodnut ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom z 30. júla 2020, č.k. 28Sa/31/2019-46, postupom podľa § 191 ods. 1 písm. c/ a e/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zrušil žalobou napadnuté rozhodnutie žalovanej z 30. apríla 2019, Číslo: 15242-3/2019-BA a vec jej vrátil na ďalšie konanie. Predmetným rozhodnutím žalovaná postupom podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v rozhodnom znení (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z.z.“) v celom rozsahu zamietla žalobcom podané odvolanie a potvrdila prvostupňové správne rozhodnut ...
Meritum: úrazovú rentu
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd“) napadnutým uznesením postupom podľa § 98 ods. 1 písm. d/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) ako oneskorene podanú odmietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia generálneho riaditeľa žalovanej z 19. februára 2020, Číslo: 5292-2/2020-BA. Uvedeným rozhodnutím generálny riaditeľ žalovanej postupom podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov odvolanie žalobcu zamietol a potvrdil prvostupňové správne rozhodnutie z 18. decembra 2019, čís ...
Odôvodnenie: nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v celom rozsahu. (3) Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy konania. Ak sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania povinnosť na plnenie, organizačná zložka Sociálnej poisťovne určí pre ňu lehotu. (4) V odôvodnení rozhodnutia organizačná zložka Sociálnej poisťovne uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bola vedená pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na ktorých základe r ...
Odôvodnenie: Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ďalej aj „súd prvého stupňa“) rozsudkom z 28. júna 2018, sp. zn. PK-1T/5/2018 uznal obvinených Z. G. a T. T. (spolu s obvineným P. P.) za vinných z obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov podľa § 270 ods. 1, ods. 3 písm. b) Tr. zák. spáchaného v spolupáchateľstve podľa § 20 Tr. zák., a to na skutkovom základe, že P. P., T. T. a Z. G.Á. si od presne nezisteného času, najneskôr od mája 2017, na presne nezistenom mieste zadovážili falšované bankovky v nominálnej hodnote 500,- Eur, najmenej v sume 51 ...

Ústavný súd SR

Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 3 Tost 34/2020 z 12. augusta 2020 sa zru šu je. 3. Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky prikazuje, aby sťažovateľa p r e p u sti l bezodkladne z väzby na slobodu. 4. Najvyšší súd Slovenskej republiky j e p ov i n n ý nahradiť sťažovateľovi trovy konania 687,70 eur a zaplatiť ich jeho právnemu zástupcovi do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 5. Ústavnej sťažnosti vo zvyšnej časti n evyh ovu je. 2 O d ôvod n eni e: I. 1. Ústavný súd uznesením sp. zn. III. ÚS 33/2021 prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 54/2021-33 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátom JUDr. Milanom Cíbikom, Tomášikova 4, Bratislava, proti postupu Krajského súdu v Bratislave a
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 248/2021-31 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní o preskúmanie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov o návrhu , , , zastúpeného , advokátkou, , na preskúmanie rozhodnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií č
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 66/2021-30 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , zastúpeného AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm, s. r. o. Kmeťova 26, Košice, proti postupu Okresného súdu Bratisl
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 306/2021-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 4Sžk/24/2019 a č. k. 4Sžk/26/2019 z 10. septembra 2020 takto rozh od ol : 1.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 195/2021-29 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , zastúpeného JUDr. Ondrejom Lučivjanským, advokátom, Štúrova 19, Košice, proti postupu Okresného súdu Košice-okolie v konaní
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 220/2021-25 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , zastúpeného advokátom JUDr. Tomášom Jánošíkom, Hviezdoslavova 1018, Trebišov, proti postupu Okresného
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 150/2021-30 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov 1) , , a 2) , , obaja , zastúpených advokátom Petrom Šumšalom, Krasovského 13, Bratislava, proti postupu Krajského
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 39/2021-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľky Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavskej arcidiecézy, Jána Hollého 10, Trnava, IČO 00 419 702, zastúpenej advokátskou kanceláriou MAPLE & FISH s. r. o., Žižkova 22B, Bratislava, IČO 36 718 432, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Viliam Karas, PhD., proti uznesen
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 41/2021-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej advokátom JUDr. Andrejom Garom, Štefánikova 14, Bratislava, proti postupu Okresného súdu Malacky v konaní vedenom pod sp. zn. 8 P 480/2014 (Rvp 870/2021) a ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátom JUDr. Andrejom Garom, Štefánikova 14, Bratislava, proti
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (podobne II. ÚS 114/2021 a tam citovaná judikatúra). 21. Právne závery, ktoré viedli najvyšší súd v konečnom dôsledku k odmietnutiu dovolania, majú podľa názoru ústavného súdu oporu nielen v aplikovaných ustanoveniach Civilného sporového poriadku, ale i v judikatúre najvyššieho súdu, na ktorú v odôvodnení napadnutého uznesenia 5 poukazuje. Uplatnený spôsob in ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 548/2020-43 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , zastúpeného advokátom , , proti postupu Krajského súdu v Košiciach v konaní vedenom pod sp. zn. 11
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 7 Cdo 104/2020 z 26. augusta 2020 zru šu je a vec vra ci a tomuto súdu na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky je p o vi n n ý nahradiť sťažovateľovi trovy konania 375,24 eur a zaplatiť ich advokátovi , do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľa a skutkový stav veci 1. Sťažovateľ sa ústavnou sťažnosťou doručenou Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) 7. decembra 2020 domáhal vyslovenia porušenia jeho základných práv p ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 221/2021-9 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára a zo sudcov Jany Laššákovej a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , t. č. v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody , zastúpeného advokátom Mgr. Martinom Lieskovským, advokátska kancelária, Farská 40,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 219/2021-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára a sudcov Jany Laššákovej a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej JUDr. Zuzanou Kolárikovou, advokátkou, Stará prešovská 10, Košice, proti postupu Sociálnej poisťovne v konaní vedenom pod č. 535 311 3440 0 takto roz hod ol
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 247/2021-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára a sudcov Ivana Fiačana (sudca spravodajca) a Jany Laššákovej v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , zastúpeného JUDr. Alenou Zadákovou, advokátkou, Kováčska 32, Košice, proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. k. 9Co/37/2017 zo 17. januára 2018 a uzne
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 228/2021-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Ľuboša Szigetiho predbežne prerokoval návrh , , , zastúpeného JUDr. Romanom Bušom, advokátom, Tobrucká 6, Bratislava, na preskúmanie rozhodnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnos
Uznesenie: najvyššieho súdu považuje za zločinecké, keďže sťažovateľom podané dovolanie najvyšší súd odmietol pre, podľa sťažovateľa, nezmyselnú požiadavku obligatórneho právneho zastúpenia, aj keď ním podané dovolanie smerovalo proti rovnako zločineckým a nespravodlivým rozhodnutiam okresného súdu a krajského súdu a v prerokovávanej veci nejde o vec takého charakteru, ktorá by vyžadovala mimoriadne znalosti v oblasti práva. Sťažovateľ ako dôchodca nemá finančné prostriedky na zabezpečenie advokáta a takýmto rozhodnutím došlo zo strany najvyššieho súdu k zmareniu spravodlivosti. Zároveň sťažovateľ žiada, ...
Odôvodnenie: kolúznej väzby úplne neurčitou, rýdzo hypotetickou obavou, že sťažovateľ bude cez kontakty, ktoré nepoznajú ani orgány činné v trestnom konaní, pôsobiť na neidentifikované osoby, je podľa sťažovateľa úplne neurčité, neprípustne paušálne a v konečnom dôsledku aj nepreskúmateľné. 8. Sťažovateľ vo vzťahu k dôvodu preventívnej väzby [§ 71 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku] argumentuje tým, že ide taktiež iba o teoretickú ničím nepodloženú úvahu súdov, založenú na závere o charaktere tvrdeného trestného činu, pričom nie sú k dispozícii žiadne konkrétne skutočnosti, spôsobilé vyvolať ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 227/2021-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Ľuboša Szigetiho v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, Košice, IČO 36 570 460, zastúpenej JUDr. Petrom Kerecmanom, advokátom, Rázu
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 244/2021-86 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára a sudcov Ivana Fiačana (sudca spravodajca) a Jany Laššákovej v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov 1) ARTRA s. r. o., Námestie slobody 846/69, Oslany, IČO 31 594 689, 2) ČECHOVO, s. r. o., Námestie slobody 39, Sabinov, IČO 46 186 484, 3) JANOLI, s.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 220/2021-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára a sudcov Jany Laššákovej a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej JUDr. Andrejom Cifrom, advokátom, Janka Kráľa 5/A, Lučenec, proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 16 Co 201/2019-240 z 26. novembra
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 217/2021-22 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára a sudcov Jany Laššákovej a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej advokátskou kanceláriou URBAN STEINECKER GAŠPAREC BOŠANSKÝ, s. r. o., Havlíčkova 16, Bratislava, IČO 47 244 895, v mene ktorej koná advokát a kona
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 180/2021-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa obchodnej spoločnosti , , , zastúpenej Advokátskou kanceláriou KONCOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Legionárska 7158/5, Trenčín, v menej ktorej koná konateľka a advokátka JUDr.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 191/2020-24 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o., advokátska kancelária, Havlíčkova 16, Bratislava, v mene ktorej koná advokát
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 190/2021-33 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného advokátkou JUDr. Emíliou Korčekovou, Malacká cesta 2/B, Pezinok, proti postupu Okresného súdu Bratislava I v konaní ved

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd (ďalej aj ako súd prvej inštancie) rozhodol tak, že rozviedol manželstvo Mgr. E. A., rod. G., nar. XX.XX.XXXX, a D. A., nar. XX.X.XXXX, uzavreté v K. dňa XX.XX.XXXX, zapísané v knihe manželstiev matričného úradu K. vo zväzku X, ročník XXXX, strana XX, por. č. XX (výrok I.). 2. Za preukázané v danej spojitosti vyhodnotil, že manželstvo účastníkov nie je funkčné, ani jeden z manželov nemá záujem pokúsiť sa o obnovu spolužitia. Vzťahy medzi manželmi sú tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať o ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom prvou výrokovou vetou žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 1.648,19 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5,25 % ročne zo sumy 1.648,19 Eur od 15.11.2019 do zaplatenia, všetko v lehote troch dní od právoplatnosti rozsudku. Druhou výrokovou vetou žalobu žalobkyne o zaplatenie sumy 264,04 Eur s príslušenstvom zamietol a treťou výrokovou vetou žalovanému uložil povinnosť nahradiť žalobkyni trovy konania v rozsahu 72,2 % vo výške, ako bude rozhodnuté osobitným uznesením vyšším súdnym úradníkom v lehote do troch dní od právoplatnosti tohto uzne ...
Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Predmetom konania je zmena úpravy styku a zvýšenie výživného pre mal. T. F.. II. Obsah napadnutého rozhodnutia 2. Okresný súd Stará Ľubovňa ako súd prvej inštancie (ďalej aj ako „súd“) napadnutým rozsudkom rozhodol, cit.: „I. M e n í sa rozsudok Okresného súdu Stará Ľubovňa sp. zn. 4P/41/2014 zo dňa 21.5.2014 v časti výživného tak, že toto výživne zo strany otca Q. G., nar. X.X.XXXX pre maloletého T. F., nar. X.X.XXXX sa z v y š u j e za obdobie od 7.9.2018 do 31.8.2019 zo sumy 90 eur mesačne na sumu 150 eur mesačne, a od 1.9.2019 na sumu 180 eur mesačne, ktoré výživne je ...
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom okresný súd uznal obžalovaného O. Q. za vinného z prečinu ublíženia na zdraví podľa § 158 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že dňa 19.10.2018 v čase o 19.35 hod. riadil v J. po ul. K. T. v smere od K. na ul. T. autobus MHD zn. I. R., EČV: J., a keď pred odbočkou na ul. A. pred ním premávajúci vodič doposiaľ nezisteného vozidla zastavoval vozidlo pri pravom okraji vozovky s plným rozsvietením brzdových svetiel, z dôvodu, že sa nevenoval plne vedeniu vozidla a dostatočne nesledoval situáciu v cestnej premávke, čím porušil ust. § 4 ods. 1 písm. c) zák. č. 8/2009 Z. z. o ce ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd rozhodol tak, že: „I. Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 493,08 Eur spolu s úrokom z omeškania 5 % ročne zo sumy 493,08 Eur od 20.05.2018 zaplatenia na účet vedený v Prima banka a. s., N.: U XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX, variabilný symbol XXXXXXXXXX do troch dní od právoplatnosti rozsudku. II. Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania v rozsahu 100 %, do troch dní od právoplatnosti uznesenia súdu prvej inštancie o výške trov konania.“ 2. V rozhodnutí uviedol, že žalobca dňa 12.06.2020 doručil okresnému súdu žalobu o zaplatenie sumy 493,0 ...
Odôvodnenie: 1. Správny orgán prvého stupňa - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, Odbor sociálnych vecí a rodiny rozhodnutím číslo: BB2/OHN_NVAŠSD/HN/SOC/2018/22848-12 zo dňa 13.06.2018 podľa § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len zákon o rodičovskom príspevku) žalobkyni pri starostlivosti o dieťa: Y. Q., nar. XX.XX.XXXX odňal rodičovský príspevok od 01.07.2018 v sume 214,70 €. V odôvodnení rozhodnutia citoval ust. § 1 ods. 2, § 3 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. b), § 5 od ...
Odôvodnenie: Súd prvej inštancie rozsudkom č.k. 22P/26/2018-178, zo dňa 11.07.2019, zveril maloletú V. T., nar. XX.XX.XXXX do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov počas bežného školského roka v dvojtýždňových intervaloch s dňom odovzdania a prebratia maloletej v pondelok o 15,30 hod. v školskom zariadení, ktoré navštevuje a to tak, že matka sa ujme osobnej starostlivosti o maloletú 02.09.2019, pričom otcovi maloletú na jeho dvojtýždňový interval starostlivosti odovzdá 16.09.2019 a následne budú pokračovať v striedavej starostlivosti; počas letných prázdnin budú rodičia zabezpečovať starostlivosť o maloletú ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 96,eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku. O nároku na náhradu trov konania rozhodol tak, že žalobca má nárok na náhradu trov konania v celom rozsahu. 2. Rozsudok súdu prvej inštancie sa opiera o ust. § 427 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka, § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 381/2001 Z. z. 3. Súd prvej inštancie konštatoval, že Zákon o povinnom zmluvnom poistení ani Občiansky zákonník síce výslovne neuvádza nájomné za náhradné vozidlo ako škodu vzniknutú pri poistnej udalosti, avšak je nepochybné, že poškode ...
Odôvodnenie: I. 1. Rozhodnutím žalovaná č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 24. 08. 2020 podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení rozhodla tak, že rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu o zamietnutí žiadosti o invalidný dôchodok č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 18. 06. 2020 potvrdila a odvolanie žalobkyne v celom rozsahu zamietla. 2. Prvostupňový správny orgán rozhodnutím č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 18. 06. 2020 zamietol žiadosť žalobkyne o invalidný dôchodok, pretože podľa posudku posudkového lekára Sociálnej poisťovne pobočky Nitra zo dňa 14. 05. 2020 nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona č. ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Prešov (ďalej len ,,súd prvej inštancie“) rozhodol takto cit.. ,,I. Žalovaný je p o v i n n ý vydať žalobcom bezdôvodné obohatenie vo výške 1.200,33 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 1.200,33 € od 29.4.2018 do zaplatenia a to všetko v lehote 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. II. V prevyšujúcej časti žalobu z a m i e t a. III. Žalovaný je p o v i n n ý nahradiť žalobcom trovy konania v rozsahu 100 %.“ 2. Súd prvej inštancie rozhodnutie právne odôvodnil podľa ustanovení § 497 Obchodného zákonníka, § 1 ods. 2, § 9 ods. 2 a § 11 ods ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozhodol takto cit.: ,, I. Žalovaný j e p o v i n n ý zaplatiť žalobcovi sumu 150 €, a to do 3 dní odo dňa od dňa právoplatnosti tohto rozsudku. I. V prevyšujúcej časti žalobu z a m i e t a. III. Žalovaný j e p o v i n n ý zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania v rozsahu 100 %, a to do 3 dní odo dňa právoplatnosti uznesenie súdu 1. inštancie o výške týchto trov." 2. Vychádzal z ustanovení § 3 ods. 5 a § 4 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka. 3. V odôvodnení súd prvej ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Prešov (ďalej len súd prvej inštancie) rozhodol takto, cit.: ,, I. Súd z a s t a v u j e konanie o zaplatenie časti istiny 819,92 Eur. II. Žalobu v prevyšujúcej časti z a m i e t a . III. Strany n e m a j ú nárok na náhradu trov konania.“ 2. Súd prvej inštancie citoval ustanovenia § 52 ods. 1 až 4, § 53 ods. 9, § 54a, § 100 ods. 1 a 2, § 101 a § 103 Občianskeho zákonníka 3. V odôvodnení svojho rozhodnutia súd prvej inštancie uviedol, že podľa § 54a Občianskeho zákonníka ex offo skúmal či uplatnená pohľadávka voči žalovanému ako spotrebiteľovi nie je premlča ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa podanou žalobou domáhal od žalovaného zaplatenia sumy 11 621,20 eura s úrokom z omeškania 5,25 % ročne od 3.2.2014 do zaplatenia, titulom nájomného. Žalobu odôvodnil tým, že žalobca a žalovaný sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností, každý v podiely 1, pričom žalobca je úplne vylúčený z výkonu svojho vlastníckeho práva k uvedeným nehnuteľnostiam, pretože ich užíva výlučne žalovaný spolu so svojou družkou. Žalobca k nehnuteľnostiam nemá prístup. Súd uznesením z 20.2.2017 č.k. 10C/374/2015-88 v spojení s opravným uznesením z 19.4.2017 č.k. 10C/374/2015-117 pripustil rozšírenie ...
Odôvodnenie: jeho rozhodnutia zodpovedá kritériám odôvodnenia, ktoré sú upravené v § 220 ods. 2 CSP. Nie je možné konštatovať, že by rozhodovacím procesom došlo k odňatiu možnosti žalovaného konať pred súdom a k porušeniu práva na spravodlivý súdny proces. Za odňatie možnosti konať pred súdom a za porušenie práva na spravodlivý súdny proces nie je možné považovať to, ak súd prvej inštancie neodôvodní svoje rozhodnutie podľa predstáv odvolateľa. 11. V prejednávanej veci je predmetom konania nárok žalobkyne vyplývajúci z ust. § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Citované ustanovenie zákona o ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd napadnutým rozhodnutím v prvej výrokovej vete zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 25.370,35 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9,00 % ročne zo sumy 25.370,35 Eur od 24.08.2019 do zaplatenia a paušálnou náhradou nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40,- Eur, všetko v lehote 3 dní od jeho právoplatnosti. V druhej výrokovej vete vo zvyšnej časti žalobu zamietol. V tretej výrokovej vete priznal žalobcovi nárok na náhradu trov konania voči žalovanému v rozsahu 100%. 2. Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia vyplýva, že žalobca sa svojou žalobou doručenou ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd napadnutým rozhodnutím zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 175,- Eur spolu s 9 % úrokom ročne z uvedenej sumy od 18. 11. 2017 do zaplatenia a náklady spojené s uplatnením pohľadávky vo výške 40,- Eur, to všetko do 7 dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobcovi tiež priznal voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v celom rozsahu. 2. Z odôvodnenia rozhodnutia okresného súdu vyplýva, že žalobca sa rozhodnutia súdu domáhal na základe toho, že v dôsledku škodovej udalosti evidovanej u žalovaného došlo ku škode na vozidle poškodeného. Škodová udalosť bola spôsobená prevádzkou ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Michalovce zo dňa 10.8.2020 sp.zn. 4T/141/2019 boli obžalovaní A. Č. V. M. A. uznaní za vinných zo spolupáchateľstva zločinu lúpeže podľa § 20 k § 188 ods.1, ods.2 písm. c) Tr.zák. s poukazom na § 138 písm. a) Tr.zák. účinného do 31.7.2019, na tom skutkovom základe, že dňa 08.02.2019 v čase okolo 22,00 h po predchádzajúcej vzájomnej dohode vylákali S. O. k miestnej S. R. P.N. A. A. S., P. O., kde sa dal S. O. na útek, pričom bol oboma prenasledovaný a A. Č. ho zozadu do oblasti chrbta napádal elektrošokmi z I. A. a následne strčil, následkom čoho S. O. spadol tvárou k zemi, kd ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie rozhodol tak, že návrh matky na zvýšenie výživného zamietol. 2. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že sa zaoberal zvýšením výživného za obdobie od XX.XX.XXXX, kedy matka podala návrh na zvýšenie výživného do XX.XX.XXXX, kedy syn S. I. nadobudol plnoletosť. Dospel k záveru, že hoci došlo k zmene pomerov od poslednej úpravy u dieťaťa, pretože nastúpil na strednú školu, považoval výživné v sume 200 eur, ktoré otcovi bolo naposledy určené za primerané. Vychádzal z potrieb dieťaťa, z príjmu matky a z príjmu otca. U otca zistil, že je poberateľom starobného ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozhodol takto, cit.: „I. Súd n e p r i p ú š ť a rozšírenie žaloby. II. Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť žalobkyni 427,32 Eur s úrokmi z omeškania vo výške 5% ročne zo sumy 427,32 Eur od 15.5.2020 do zaplatenia, to všetko v lehote 3 dní od právoplatnosti rozsudku. III. Žalobkyňa m á voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%.“ 2. Vychádzal z ustanovení § 451 ods. 1 a 2 a § 456 Občianskeho zákonníka, § 1 ods. 2, § 2 písm. a), b), g), h) a i), § 9 ods. 1 a 2 a § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 129/2010 Z ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom rozviedol manželstvo účastníkov konania uzavreté dňa 23.8.2012, zapísané v knihe manželstiev matričného úradu Sečovce, vo zväzku č. XX, ročník XXXX, str. XXX pod poradovým č. XX. O trovách účastníkov konania rozhodol tak, že žiaden z nich nemá právo na ich náhradu. 2. Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie manžel navrhovateľky s návrhom, aby odvolací súd zrušil napadnuté rozhodnutie a vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie. Má za to, že súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam ...
Odôvodnenie: tejto skutočnosti absentuje napriek správnej konštatácii, že nájomné povinného za bývanie vo výške 550,- Eur je neprijateľne vysoké, presahuje možnosti bývania v tomto regióne a že povinný si môže zabezpečiť aj bývanie za nižšiu sumu. Súd prvej inštancie správne poukázal na skutočnosť, že povinný nepreukázal náklady spojené s účtovníctvom, ani že si plnil vyživovaciu povinnosť voči ich dospelej dcére. Tieto skutočnosti sa však nepremietli v samotnom uplatňovanom nároku. Z odôvodnenia rozsudku jej nie je jasné, na základe čoho súd určil výživné na sumu 250,- Eur mesačne, keď bolo preukázané, že za mes ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom prvou výrokovou vetou žalobu zamietol a druhou výrokovou vetou žalobkyni uložil povinnosť nahradiť žalovanému trovy konania v rozsahu 100 % do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým rozhodne o ich výške. 2. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobkyňa sa žalobou doručenou súdu prvej inštancie dňa 04.06.2020 domáhala proti žalovanému určenia, že úver je bezúročný a bez poplatkov. Zistil, že žalobkyňa dňa 28.09.2017 uzavrela so žalovaným Zmluvu o spotrebiteľskom úvere lepšia splátka č. XXXXXXXXXX (ďalej len „zmluva o úvere“, resp. „zmluva o ...
Odôvodnenie: B. rozsudkom bol obžalovaný T. V. uznaný za vinného v bode 1) zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c), d) Tr. zák. v bode 2) zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c), d) Tr. zák. pretože v bode 1) v presne nezistenej dobe na presne nezistenom mieste v okrese G. U. si neoprávnene zadovážil X ks skladačky z alumíniovej fólie s obsahom kryštalickej látky hnedo ružovej farby o hmotnost ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 288,72 Eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku (výrok I.). Samostatným výrokom II. bolo rozhodnuté o nároku na náhradu trov prvoinštančného konania tak, že žalobca má voči žalovanému právo na 100 % náhradu trov konania, o výške ktorej rozhodne súd prvej inštancie samostatným uznesením. 2. V odôvodnení napadnutého rozsudku okresný súd uviedol, že žalobca sa žalobou doručenou okresnému súdu domáhal zaplatenia sumy 288,72 Eur. Žalobu odôvodnil tým, že na základe škodovej udalosti evidovanej u žalované ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol: I. Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť žalobkyni 200 eur v lehote 3 dní od právoplatnosti rozsudku. II. Žalobu v prevyšujúcej časti z a m i e t a. III. Žalovaný je p o v i n n ý nahradiť žalobkyni trovy konania v rozsahu 100 %, o ktorých výške bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti tohto rozsudku. 2. Rozhodnutie právne odôvodnil podľa ust. § 1 ods. 1, § 3 ods. 3, § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. 3. Súd prvej inštancie takto rozhodol o žalobe, ktorou sa žalobkyňa zo dňa 27. ...
Odôvodnenie: 1. Stručný obsah napadnutého rozhodnutia (§ 393 ods. 2 prvá veta prvá rubrika Civilného sporového poriadku; ďalej len „C.s.p.“ v spojení s § 2 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku; ďalej len „C.m.p.“). 1.1 Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie manželstvo W.. L. N., nar. XX.XX.XXXX a W.. K. N., rod. O., nar. XX.XX.XXXX, uzavreté dňa 09.06.2018 v Lučenci, zapísané v knihe manželstiev Matričného úradu Lučenec, vo zv. 23, ročník 2018, str. 90, por. č. 50, rozviedol (prvý výrok); na čas po rozvode zveril maloletého F. V. N., XX.XX.XXXX do osobnej starostlivosti matky W.. K. N., nar. XX.XX.XXXX ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom vyhovel v plnom rozsahu žalobe o zaplatenie 1.451,53 Eur, ktorú si žalobca uplatňoval podľa § 238 ods.1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej aj zákon o sociálnom poistení) voči žalovanému ako tretej osobe, ktorej zavineným protiprávnym konaním I. poisťovni škoda vznikla. Škoda spočíva vo výplate vdovského dôchodku K. V. za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019. Zavinené protiprávne konanie žalovaného bolo preukázané rozsudkom Okresného súdu Veľký Krtíš sp. zn. 8T/77/2010 z 08.12.2010 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici s ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd napadnutým rozsudkom rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 13. 165,25 Eur spolu s 14 % úrokom z omeškania p.a. zo sumy 1.936,38 Eur od 04. 01. 2019 do 04. 06 .2019, zo sumy 936,38 Eur od 05. 06. 2019 do zaplatenia, zo sumy 1.367,96 Eur od 07. 02. 2019 do zaplatenia, zo sumy 1.480,64 Eur od 15. 03. 2019 do zaplatenia, zo sumy 1. 402,14 Eur od 05. 04. 2019 do zaplatenia, zo sumy 1. 124,11 Eur od 04. 05. 2019 do zaplatenia, zo sumy 172,65 Eur od 06. 06. 2019 do zaplatenia, zo sumy 748, 55 Eur od 16. 07. 2019 do zaplatenia, zo sumy 5.127, 82 Eur od 20. 08. 2019 d ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Kežmarok zo dňa 18. februára 2021 sp. zn. 7T/55/2020 bol obžalovaný K. I. uznaným vinným zo spáchania zločinu znásilnenia podľa § 199 ods. 1, ods. 2 písm. a), b) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. b) Tr. zákona a § 139 ods. 1 písm. c) Trestného zákona, na tom skutkovom základe, že ako manžel A. I., s ktorou býva v spoločnej domácnosti na adrese I. XX, okres D., od presne nezisteného dňa roka 2010 do 8. 12. 2019 najmä počas víkendov v rôznych časových intervaloch, vždy pod vplyvom alkoholu vykonával s ňou pohlavný styk tým, že ju chytil za ruky, vtiahol do spálne, ...
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou doručenou Krajskému súdu v Trenčíne (ďalej aj ako „správny súd“) dňa 10.02.2021 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti v záhlaví uvedeného rozhodnutia žalovaného (ďalej aj ako „napadnuté rozhodnutie“), ktorým žalovaný prerušil konanie v zmysle § 31a písm. c) a písm. e) zákona NR SR č. 162/1992 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (ďalej len „katastrálny zákon“), pričom nedostatok uvedený v odôvodnení napadnutého rozhodnutia bolo potrebné odstrániť do 30 dní od doručenia napadnutého rozhodnuti ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Komárno (súd prvej inštancie) č. k. 6C/272/2012-377 zo dňa 12.07.2019 zamietol žalobu žalobcu v celom rozsahu a žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Svoje rozhodnutie súd odôvodnil s odkazom na ust. § 261 ods. 3 písm. d), § 497 Obchodného zákonníka, § 1 ods. 1, § 2, § 4 ods. 1, 2, 3 zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 258/2001 Z. z.“), § 39, § 52 ods. 1, 2, § 53 ods. 1, 2, 3, § 517 ods. ...
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 28.04.2021, procesne podriadenou ust. § 226 ods. 1 SSP, doručenou dňa 07.05.2021 Krajskému súdu v Bratislave, ako súdu vecne a miestne príslušnému na konanie, sa postupom podľa ust. § 221 ods. 1 zák.č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej aj „SSP“) žalobca domáhal zrušenia v záhlaví uvedeného rozhodnutia o predĺžení zaistenia, nariadenia jeho bezodkladného prepustenia zo zaistenia a žiadnemu z účastníkov navrhol nepriznať nárok na náhradu trov konania. Právne svoje dôvody založil na porušení ust. § 32 ods. 1, § 46 a § 47 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďa ...
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom napadnutým odvolaním súd prvej inštancie zamietol žalobu žalobkyne, ktorou sa táto domáhala určenia neplatnosti generálneho plnomocenstva zo dňa 22.12.2016, ktorým žalovaná 1/ splnomocnila žalovanú 3/ na všetky právne úkony, ako aj určenia neplatnosti darovacej zmluvy zo dňa 17.01.2017 a jej dodatku zo dňa 01.03.2017 uzatvorenej medzi darkyňou - žalovanou 1/ a obdarovanou - žalovanou 2/ týkajúcej sa prevodu spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/10 vzhľadom k celu k nehnuteľnostiam, ktoré sú Okresným úradom v Hlohovci, katastrálnym odborom evidované na LV č XXXX, k.ú. Z. ako sta ...
Odôvodnenie: rozsudku prvostupňovým súdom obsahuje názor súdu, že obžalovaný previedol spoločnosť NESSA GROUP Slovensko, s.r.o. na tzv. „bieleho koňa". Ako vyplýva z výpovede obžalovaného, nezaujímal sa na koho spoločnosť prevádza, záujemca - sprostredkovateľ predaja spoločnosti ju potreboval kvôli skutočnosti, že spoločnosť bola v danom čase registrovaná ako platca DPH a nemala negatívne finančné ukazovatele (aktíva prevyšovali pasíva). V konaní nebolo vôbec preukázané, že by tovar objednával obžalovaný, zástupca poškodeného sa snažil navodiť domnienku, že tovar, ktorý je predmetom nezaplatených faktúr bo ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Banská Bystrica (ďalej len „súd prvej inštancie“, alebo aj „okresný súd“) návrh navrhovateľa na zníženie výživného zamietol (prvý výrok rozsudku). O trovách konania rozhodol súd prvej inštancie tak, že žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na ich náhradu (druhý výrok rozsudku). 2. V odôvodnení rozsudku súd prvej inštancie uviedol, že navrhovateľ sa podaným návrhom domáhal zníženia vyživovacej povinnosti voči odporkyni na sumu 60,- Eur mesačne. Návrh odôvodnil tým, že posledná úprava vo veci výživného bola rozsudkom tamojšieho súdu zo dňa 02. 12. 2014 č. k. ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom vyporiadal bezpodielové spoluvlastníctvo manželov tak, že určil, že do zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej aj „BSM“) patria nehnuteľnosti spolu v hodnote 77.400 eur, a to byt č. X v katastrálnom území K. G., obec K. G., okres K. G., zapísaný na Okresnom úrade v K. G., katastrálny odbor, na LV č. XXXX, nachádzajúci sa na ulici O. K.. XXXX/X, na X. posch., vo vchode číslo X, v bytovom dome so súpisným číslom XXXX, postavený na parcele registra „C“ číslo XXX zastavaná plocha a nádvorie o výmere XXX m2, v spoluvlastníckom podiele 1/ ...
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom (v poradní prvým) súd prvej inštancie I. žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 600 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 600 eur od 29.8.2017 do zaplatenia a paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40 eur, a to do troch dní od právoplatnosti rozsudku, II. vo zvyšku žalobu zamietol, III. žalovanej priznal právo na náhradu trov konania voči žalobkyni v rozsahu 60 %. 2. Na základe odvolania žalobkyne proti predmetnému rozsudku uznesením z 26.11.2019 sp. zn. 21Cob/43/2019 odvolací súd I. odvolanie žalobkyne voči výroku I n ...
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom, napadnutým odvolaním, súd prvej inštancie zamietol návrh matky na zvýšenie výživného na maloleté deti, ako aj návrh otca na zníženie výživného na maloleté deti a o trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na ich náhradu. Svoje rozhodnutie súd právne odôvodnil aplikáciou ustanovení § 62 ods. 1 až 5, § 65 ods. 1, § 75 ods. 1, § 77 ods. 1, § 78 ods. 1, ods. 3 Zákona o rodine, vecne súd rozhodnutie odôvodnil tým, že návrh matky aj otca bol podaný nedôvodne. Súd prvej inštancie uviedol, že matka sa návrhom, doručeným súdu dňa 22.01.2020, domáhala zvýšenia výživného na každé z ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa správnou žalobou domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. XXX XXX XXXX X zo dňa 23.10.2020, ktorým bolo zamietnuté jeho odvolanie a súčasne bolo potvrdené rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie zo dňa 05.08.2020 vo veci zamietnutia jeho žiadosti zo dňa 08.02.2018 o doplatenie rozdielu medzi invalidným dôchodkom a čiastočným invalidným dôchodkom za obdobie od 12.06.2006 do 18.01.2013. 2. Žalobca v podanej správnej žalobe opísal genézu rozhodovania správnych orgánov a to tak vo veci jeho žiadosti ako aj o jeho invalidnej dávke. Pričom poukázal na to, že všetky jeho odvolania ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 246,18 eur s úrokom z omeškania 5 % ročne zo sumy 66,18 eur od 1.7.2019 do zaplatenia, zo sumy 180 eur od 24.7.2019 do zaplatenia a to všetko do 3 dní odo dňa jeho právoplatnosti. Žalobcovi priznal náhradu trov konania v plnej výške 100 %, ktoré je povinný nahradiť žalovaný. 2. Súd prvej inštancie toto rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca žalobou podanou na upomínacom súde (Okresný súd Banská Bystrica) navrhol, aby súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 246,18 eur s prísluše ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 630,02 eur s úrokom z omeškania 5 % ročne zo sumy 73,81 eur od 21.9.2018 do zaplatenia, zo sumy 278,40 eur od 21.9.2018 do zaplatenia, zo sumy 277,81 eur od 29.5.2019 do zaplatenia a to všetko do 3 dní odo dňa jeho právoplatnosti. Žalobcovi priznal náhradu trov konania vo výške 100 %, ktoré je povinný nahradiť žalovaný. 2. Súd prvej inštancie toto rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca žalobou podanou na upomínacom súde (Okresný súd Banská Bystrica) navrhol, aby súd uložil žalovanému povinnosť ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Z predloženého administratívneho spisu žalovanej súd zistil, že žalobca bol dňa 08. 01. 2020 zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny R.. Žiadosťou doručenou Sociálnej poisťovni, pobočka R. dňa 03. 02. 2020 požiadal o dávku v nezamestnanosti. Z vyhlásenia žiadateľa na účely posúdenia zachovania centra záujmov zo dňa 03. 02. 2020 vyplýva, že žalobca mal pobyt od XX. XX. XXXX do XX. XX. XXXX vo N. C., kde vykonával zárobkovú činnosť. Uviedol že v rokoch 2014 - 2018 bol na území SR 1 - 2 krát ročne, v roku 2019 ...
Odôvodnenie: I. Závery správnych orgánov 1. Preskúmavaným rozhodnutím žalovaný ako správny orgán príslušný podľa §58 ods. 1 Zákona o správnom konaní v spojení s § 2 písm. b) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Odvolanie účastníkov konania X.. N. D. v právnom zastúpení Advokátskej kancelárie Hudzík & Partners s.r.o., so sídlom v Poprade zastúpenej S.. S. H., konateľom a advokátom rozhodol podľa §59 ods. 2 Správneho poriadku tak, že zamietol odvolanie účastníka konania X.. N. D. a po ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 500,- eur do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol. Určil, že žalobca má voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. Vychádzal zo zistenia, že rozsudkom Okresného súdu Prešov č.k. 29Csp/54/2019-75 zo dňa 16.9.2019 v právnej veci žalobcu PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. proti žalovanému E. R. o zaplatenie 1.125,04 eur súd žalobu zamietol, pričom zároveň priznal žalovanému oproti žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Tento rozsudok nadobudol ...
Odôvodnenie: 1. V záhlaví tohto rozhodnutia identifikovaným rozsudkom súd prvej inštancie prvým výrokom zastavil konanie v časti o zaplatenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia vo výške 79.863,- Eur spolu s úrokom z omeškania z tejto sumy od 26.10.2016 do zaplatenia; druhým výrokom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 11.204,85 Eur spolu s 5,05 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 355,- Eur od 01.01.2015 do zaplatenia, s 5,05 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 82.368,- Eur od 10.09.2015 do 24.10.2016 a zo sumy 2.505,- Eur od 25.10.2016 do zaplatenia, a s 5,05 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 10 ...
Odôvodnenie: odvolania, že oľutovanie zo strany obžalovaných nebolo úprimné, nemá podklad vo vykonanom dokazovaní. V záverečných rečiach na hlavnom pojednávaní na okresnom súde ako i v konečných návrhoch prednesených na verejnom zasadnutí na krajskom súde vyjadrili obaja obžalovaní ľútosť, o ktorom odvolací súd nemal pochybnosti. Krajský súd zároveň pri ukladaní trestu zistil ďalšiu poľahčujúcu okolnosť v zmysle § 36 písm. k) Trestného zákona a to, že obžalovaní nahradili škodu poškodeným. Pokiaľ ide o priťažujúce okolnosti, správne okresný súd vzhliadol priťažujúcu okolnosť podľa § 37 písm. h) Trestného ...
Odôvodnenie: 1. V záhlaví tohto rozhodnutia identifikovaným rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. žalobu zamietol a II. súvisiacim výrokom o trovách konania rozhodol tak, že ich plnou náhradou zaviazal žalobcov. 2. Vychádzal zo zistenia, že žalobcovia sa podanou žalobou domáhali určenia vlastníckeho práva v režime bezpodielového spoluvlastníctva k dielu X o výmere XXX mX a k dielu X o výmere XX mX odčlenených od parcely I. XXXX/X o výmere XXX m2, druh pozemku orná pôda zapísaných na LV č. XXXX k.ú. W. podľa geometrického plánu geodeta M. V. č. XX/XXXX a mal za to, takejto žalobe nebolo možné vyhovieť p ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom č.k. 19Csp/32/2019 -68 zo dňa 18.08.2020 Okresný súd Prešov (ďalej len ,,súd prvej inštancie) o primerané finančné zadosťučinenie 1.276,14 eur rozhodol tak, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobkyni 1.276,14 eur do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a žalobkyni priznal vo vzťahu k žalovanému nárok na 100 % náhradu trov konania, o ktorej výške bude rozhodnuté súdom prvej inštancie samostatným uznesením. 2. Rozhodnutie právne odôvodnil ustanoveniami § 3 ods. 5 tretia veta zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa; § 255, § 262 zák. č. 160/2015 civilného sporového poriadku ( ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd uložil žalovanému povinnosť uhradiť žalobkyni sumu 2.134,95 € s tam uvedeným príslušenstvom ako aj náklady na vymáhanie pohľadávky vo výške 101,91 € v súdom určenej lehote a uložil mu povinnosť uhradiť žalobkyni nárok na náhradu trov konania (v konaní pred súdom prvej inštancie) v rozsahu 100 %. Rozhodol tak o žalobe, ktorou sa žalobkyňa domáhala uloženia povinnosti žalovanému zaplatiť jej sumu 2.134,95 € s príslušenstvom z dôvodu, že dňa 30. 06. 2016 došlo k uzatvoreniu dvojstranného právneho úkonu medzi stranami sporu, na základe ktorého žalovaný poskytol žalobkyni ...
Odôvodnenie: 1. V záhlaví tohto rozhodnutia identifikovaným rozsudkom súd prvej inštancie I. výrokom zaviazal žalovanú na zaplatenie sumy 500,-Eur s 5,05% ročným úrokom z omeškania od 08.10.2015 do zaplatenia a určil jej 15-dňovú lehotu na plnenie; II. výrokom žalobu v prevyšujúcej časti zamietol a III. súvisiacim výrokom o trovách konania rozhodol tak, že stranám nárok na náhradu trov konania nepriznal. 2. Pri svojom rozhodnutí vychádzal zo zistenia, že žalobca sa podanou žalobou domáhal voči žalovanej zaplatenia mu zostatku ceny za vykonanie diela (demontáž a montáž chodníka) a to v zmysle pripustenej zmeny žalobného ...
Odôvodnenie: 1. V záhlaví tohto rozhodnutia identifikovaným rozsudkom (v tomto spore už v poradí druhým) súd prvej inštancie I. výrokom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 8.160,-Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5,05 % ročne zo sumy 3.780,-Eur od 20.01.2018, zo sumy 1.380Eur od 31.01.2018 do zaplatenia a zo sumy 3.000,-Eur od 03.02.2018 do zaplatenia a II. súvisiacim výrokom o trovách konania rozhodol tak, že ich plnou náhradou zaviazal žalovaného. 2. Učinil tak po tom, ako mu bol jeho skorší rozsudok na odvolanie žalobcu pre nesprávne skutkové zistenia a s tým súvisiacim nesprávnym právnym po ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zrušil a vyporiadal podielové spoluvlastníctvo strán sporu k parcelám B. XXX/X - trvalý trávny porast o výmere XXX m2, B. XXX/X - trvalý trávny porast o výmere XX m2, B. XXX/X - trvalý trávny porast o výmere XXX m2, B. XXX/X - trvalý trávny porast o výmere XX m2, evidovaným Okresným úradom T., katastrálny odbor pre okres T., katastrálne územie U., obec U. na LV XXXX, ako aj k samostatne stojacemu rodinnému domu so súpisným č. XXX postaveného aj na označených parcelách. Prikázal do výlučného vlastníctva žalovanej L. Q., rod. R., nar. XX.XX.XXXX parcely B. XXX/X - ...
Odôvodnenie: 1. V záhlaví tohto rozhodnutia identifikovaným rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. žalobu zamietol a súvisiacim výrokom II. o trovách konania rozhodol tak, že ich stranám nepriznal. 2. Pri svojom rozhodnutí vychádzal zo zistenia, že žalobkyňa si podanou žalobou na žalovanej uplatnila zaplatenia sumy 1.716,-Eur titulom bolestného, a to v dôsledku podľa názoru žalobkyne zo strany žalovanej nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti pri operačnom zákroku dňa XX.XX.XXXX hysterectomia (odstránenie maternice), pri ktorom bol o stenu močového mechúra prišitý steh o veľkosti X,Xcm, pričom až ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom rozviedol manželstvo účastníkov Ing. X. W., rod. B. a W. W., uzavreté dňa XX.XX.XXXX, zapísané v knihe manželstiev Matričného úradu Z., vo zv. 8, roč. 1995, na strane 9, pod poradovým č. 18. (výrok I.) a žiadnemu z účastníkov nepriznal nárok na náhradu trov konania (výrok II.). V odôvodnení rozsudku uviedol, že manželka podaným návrhom žiadala o rozvod manželstva s manželom. Svoj návrh odôvodnila tým, že ich vzťahy s manželom sú vážne narušené a rozvrátené. Finančne spolu nehospodária, intímne sa nestýkajú. Manželstvo si neplní svoj spoločenský účel a nie ...
Odôvodnenie: 1.Napadnutým rozsudkom (v poradí druhým), súd prvej inštancie zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal vyplatenia sumy vo výške 36 513,31 eura od žalovaného titulom nevyplatenej odmeny za vykonanú prácu. Žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100% voči žalobcovi, o výške ktorých rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozsudku. 1.1. Za preukázaný mal skutkový stav, z ktorého zistil, že strany sporu uzavreli dňa 05. 09. 1998 pracovnú zmluvu, na základe ktorej mal žalobca u žalovaného vykonávať sprostredkovateľskú činnosť, s miestom výkonu práce G. G.. Strany sporu si d ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozhodnutím súd prvej inštancie v prvej výrokovej vete uložil žalovanému 2/ a 3/ povinnosť zaplatiť žalobcovi v lehote troch dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia sumu 10.598,99 Eur spolu s úrokmi z omeškania vo výške 14 % ročne zo sumy 10.598,99 Eur od 01.09.2019 až do zaplatenia s tým, že plnením jedného zo žalovaných zanikne v rozsahu poskytnutého plnenia povinnosť druhého žalovaného, ako aj povinnosť žalovaných 1/ a 4/ podľa platobného rozkazu Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 35Up/1770/2019 a rovnako v rozsahu plnenia žalovaných 1/ a 4/ podľa platobného rozkazu Okresného ...
Odôvodnenie: I. Správna žaloba 1. Správnou žalobou doručenou v zákonnej lehote sa žalobkyňa s odkazom na ust. § 191 ods. 1 zák.č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej aj „SSP“), domáhala vynesenia rozsudku, ktorým by súd pre nesprávne právne posúdenie veci, zistenie skutkového stavu nedostačujúce na riadne posúdenie veci a v rozpore alebo bez opory v administratívnych spisoch zistený skutkový stav, ktorý vzal žalovaný za základ napadnutého rozhodnutia, zrušil jeho rozhodnutie ČAS: MU-PO-79-36/2020Ž zo dňa 18.12.2020, ktorým jej ani jej maloletej dcére podľa ust. § 8 v spojení § 13 ods. 1 zákona č. ...
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku strany, ktorá ju nastolila. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty strán spor (porovnaj napríklad rozhodnutia Ústavného súdu SR sp. zn. II.ÚS 251/04, III.ÚS 209/04, II.ÚS 200/09 a podobne). Preto na zostávajúcu odvolaciu argumentáciu odvolateľa odvolací súd nepovažoval za potrebné reagovať špecifickou odpoveďou. 19. Nakoľko odvolací súd posúdil odvolaciu argumentáciu odvolateľa vo vzťahu k vznesenej námietke premlčania v časti nároku na zaplatenie sumy 92 999,66 eur s príslušenstvom ako dôvod ...
Odôvodnenie: 1.1 Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom rozviedol manželstvo účastníkov konania V. U. a T. U. a schválil rodičovskú dohodu v znení: „Maloletá Q. U., nar. XX.XX.XXXX, sa na čas po rozvode manželstva zveruje do osobnej starostlivosti matky. Právo zastupovať maloletú Q. a spravovať jej majetok budú vykonávať obaja rodičia. Otec sa zaväzuje prispievať na výživu maloletej Q. sumou vo výške 150,- eur mesačne, ktoré je otec povinný prispievať k rukám matky, vždy do 15-teho dňa v mesiaci vopred, po právoplatnosti výroku o rozvode manželstva.“ Súd styk rodičov s maloletou neupravil a o trovách ko ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Veľký Krtíš napadnutým rozsudkom prvou výrokovou vetou zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 4 800,-eur spolu s 5 % ročným úrokom z omeškania zo sumy 400,--eur od 01.06.2015 do zaplatenia, zo sumy 400,-eur od 01.07.2015 do zaplatenia, zo sumy 400,-eur od 01.08.2015 do zaplatenia, zo sumy 400,-eur od 01.09.2015 do zaplatenia, zo sumy 400,-eur od 01.10.2015 do zaplatenia, zo sumy 400,-eur od 01.11.2015 do zaplatenia, zo sumy 400,-eur od 01.12.2015 do zaplatenia, zo sumy 400,-eur od 01.01.2016 do zaplatenia, zo sumy 400,-eur od 01.02.2016 do zaplatenia, zo sumy 400,-eur od 01.03.2 ...
Odôvodnenie: rozsudku má vysvetľujúcu povahu. Úlohou súdu v časti odôvodnenia je vyložiť pravdivosť, zákonnosť a spravodlivosť tohto záverečného úsudku súdu. Súd prvej inštancie sa nevypriadal s dôkazmi o premlčaní. Ohľadom náhrady trov poukazuje na dôvody hodného osobitného zreteľa podľa § 257 CSP pre nepriznanie trov konania žalovanému (odvolací súd poznamenáva, že žalovaná mala zrejme na mysli „nepriznanie trov žalobcovi“). 2.1. Žalovaná, ako odvolateľka v odvolaní v prvom rade namietala, že súd prvej inštancie sa nesprávne vysporiadal s legitimáciou žalobcu, na základe predložených dokladov žalobcom, ...
Odôvodnenie: 1. Odvolaním napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie manželstvo O.. P. T., nar. XX.XX.XXXX a U. T., rod. M. - R., nar. XX.XX.XXXX, uzavreté dňa XX.XX.XXXX v A., zapísané v knihe manželstiev Matričného úradu N. - A., vo zväzku X, ročník XXXX, na strane 220, pod poradovým číslom XX rozviedol (výrok I.). O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania (výrok II.). Súd prvej inštancie v odôvodnení rozsudku uviedol, že z výsluchu navrhovateľa zistil, že manželstvo účastníkov konania bolo spočiatku harmonické, pokiaľ boli deti malé. Najskôr žili spoločne v ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zveril maloletú M. O., nar. XX.XX.XXXX do osobnej starostlivosti matke a otca zaviazal prispievať na jej výživu sumou vo výške 250 eur mesačne počnúc dňom 04.12.2020, ktoré je otec povinný platiť vždy do 15-teho dňa v mesiaci vopred k rukám matky. Zročné výživné otca za čas od 04.12.2020 do 31.01.2021 v sume 276,04 eura zaviazal otca uhradiť k rukám matky v lehote do troch dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku. Právo zastupovať maloleté dieťa a spravovať jeho majetok majú obaja rodičia. Zároveň upravil styk otca s maloletou M. tak, že otec je opávnen ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zvýšil výživné od otca pre mal. V. na 50 Eur mesačne od 13.2.2019, ktoré ho zaviazal prispievať matke maloletého vždy do 20. dňa v mesiaci vopred, čím zmenil rozsudok Okresného súdu Košice - okolie č.k. 9P/128/2016-51 zo dňa 22.6.2016 v časti výživného. Dlžné výživné pre maloletého V. za obdobie od 13.2.2019 do 30.9.2020 vo výške 416,42 Eur zaviazal otca zaplatiť matke maloletého do 60 dní od doručenia rozsudku a o trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na ich náhradu. 2. Proti výroku o dlžnom výživnom podal v zákonnej lehote odv ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom rozhodol takto: I. Žalobu zamieta. II. Žalovanému priznáva voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. 2. Súd prvej inštancie rozhodnutie vo veci odôvodnil tým, že žalobca sa žalobou doručenou súdu dňa 30.8.2019 domáhal určenia neplatnosti uznesenia riadneho valného zhromaždenia žalovaného zo dňa 30.5.2019, ktorým valné zhromaždenie neschválilo odvolanie člena predstavenstva Z.. N. Y. s účinnosťou k 30.5.2019. 3. Žalobu odôvodnil tým, že dňa 30.5.2019 sa konalo riadne valné zhromaždenie žalovaného. Žalobca je štvrtinovým akcionárom ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom (v poradí druhým) súd prvej inštancie žalobu zamietol a žalovanému voči žalobkyni priznal nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu. Súd po citovaní § 143, §144, § 145, § 148, § 149 a § 150 Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ) rozsudok vecne odôvodnil tým, že vykonaným dokazovaním mal súd preukázané, že počas trvania manželstva strán sporu od 02.03.1996 do 11.04.2012 boli do nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve žalovaného investované finančné prostriedky za účelom jej rekonštrukcie a zhodnotenia, pričom rozsah rekonštrukčných prác, dátum ich vykonania a pôvod fi ...
Odôvodnenie: Argumenty žalobcu 1. Správnou žalobou, doručenou súdu dňa 15.2.2021, sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného ČAS: MU-PO-213-20/2020-Ž zo dňa 12.1.2021 (napadnuté rozhodnutie) o neudelení azylu a o neposkytnutí doplnkovej ochrany. 2. Žaloba bola odôvodnená tým, že žalobca požiadal o udelenie azylu na území Slovenskej republiky dňa 19.8.2020. Ako dôvod žiadosti uviedol problémy, ktoré mal on osobne, jeho otec aj jeho strýko s vládnucou politickou stranou AWAMI LEAGUE (AL). Jeho strýko je členom politickej stranu BANGLADESH NATIONALIST PARTY (BNP) a sympatizantom JAMEEAT-e-ISALAMI (Jl), pre ...
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom bol obžalovanému V. W. (ďalej len „obžalovaný“) za trestný čin, za ktorý bol uznaný vinným rozsudkom Okresného súdu Topoľčany zo dňa 12.02.2020 sp.zn. 1T/61/2019 v spojení s uznesením Krajského súdu v Nitre zo dňa 02.06.2020, sp.zn. 4To/38/2020, právne kvalifikovaný ako prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 odsek 1 písmeno d/ Trestného zákona, uložený podľa § 348 odsek 1 Trestného zákona, za zistenej poľahčujúcej okolnosti podľa § 36 písmeno l/, písmeno n/ Trestného zákona a zistenej priťažujúcej okolnosti podľa § 37 písmeno m/ Trestného zákona, postupom p ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov rozsudkom č.k. 24Cb/324/2018-182 zo dňa 6.9.2019 určil uznesenie valného zhromaždenia žalovaného, konaného dňa 12.10.2018 o vylúčení spoločníkov H.. V. O. a H.. Q. Č. z dôvodu nesplnenia povinnosti splatiť vklad v súlade s § 113 ods. 4 Obchodného zákonníka za neplatné a priznal žalobcom voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Voči predmetnému rozsudku podal odvolanie žalovaný, ktorý namietal porušenie práva na spravodlivý proces, nesprávne skutkové zistenia, ku ktorý dospel súd prvej inštancie a nesprávne právne posúdenie veci. Krajský súd v Prešove ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva zrušil podielové spoluvlastníctvo strán sporu k nehnuteľnostiam uvedeným vo výrokovej časti napadnutého rozsudku a toto vyporiadal tak, že nehnuteľnosti prikázal do výlučného vlastníctva žalobkyne, ktorú zaviazal vyplatiť žalovanej náhradu za jej spoluvlastnícky podiel vo výške 14.283,- Eur. Náhradu trov konania stranám nepriznal. Súd prvej inštancie na základe vykonaných dôkazov mal za preukázané, že predmetné nehnuteľnosti, ktoré v prírode sú tvorené dvoma samostatnými parcelami a na jednej ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol, cit.: „I. Žalobu z a m i e t a. II. Priznáva žalovanej nárok na náhradu trov konania voči žalobcom, povinným spoločne a nerozdielne, v rozsahu 100 %, pričom o výške náhrady trov konania rozhodne súd po právoplatnosti tohto rozhodnutia samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník“. 2. Vec právne posúdil podľa ust. § 126 ods. 1, § 132 Občianskeho zákonníka. 3. Rozhodnutie odôvodnil zistením, že žalobcovia sú bezpodieloví spoluvlastníci pozemkov, parciel M. č. XXXX - zastavené plochy a nádvoria o výmere XXX ...
Odôvodnenie: rozsudku zodpovedá základnej štruktúre odôvodnenia rozhodnutia. Následnosti jednotlivých častí odôvodnenia a ich obsahové (materiálne) náplne zakladajú súhrnne ich zrozumiteľnosť i všeobecnú interpretačnú presvedčivosť. Súd jasne a dostatočne vysvetlil právne dôvody, pre ktoré žalobe žalobkyne v celom rozsahu vyhovel. 26. Súd prvej inštancie mal vykonaným dokazovaním za dostatočne preukázané, že žalobkyňa má voči svojmu bývalému manželovi, t. j. bratovi žalovaného v 1.rade a švagrovi žalovanej v 2.rade F. Z. pohľadávku vo výške 16 500 eur, ktorá jej bola priznaná rozsudkom Okresného súdu Hume ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov ( ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol, cit.: „I. Súd žalobu zamieta. II. Žalobca nemá právo na náhradu trov konania a žalovanému sa náhrada trov konania nepriznáva.“ 2. Vec právne odôvodnil podľa ust. § 52 ods. 1, 3, 4, § 54 ods. 1, 2, Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“), § 497, § 502 ods. 1, 2, § 503 ods. 1, 2, 3, § 710 Obchodného zákonníka, § 1 ods. 1, 2, § 2 písm. a), b), d), § 9 ods. 2, § 11 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch v znení platnom v čase uzatvorenia zmluvy. 3. Súd prvej inštancie odôvodnil svoje rozhodnuti ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Vranov nad Topľou (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol, cit. : „Žalovaná je p o v i n n á zaplatiť žalobcovi sumu 250,- eur spolu s úrokom z meškania vo výške 8,05 % ročne zo sumy 350,- eur od 26.01.2017 do 09.02.2017, úrok z omeškania vo výške 8,05 % ročne zo sumy 250,- eur od 10.02.2017 do zaplatenia a to všetko sa jej povoľuje splácať v mesačných splátkach po 15,- eur mesačne počnúc mesiacom, ktorý nasleduje po právoplatnosti tohto rozsudku, vždy do 25. dňa toho ktorého mesiaca, pod následkom straty výhody splátok. Žalovaná je p o v i n n á zaplat ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov ( ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol, cit.: „I. Súd žalobu zamieta. II. Žalobca nemá právo na náhradu trov konania a žalovanému sa náhrada trov konania nepriznáva.“ 2. Vec právne odôvodnil podľa ust. § 52 ods. 1-4, § 54a, § 100 ods. 1, 2, 3, § 107 ods. 1, 2, § 451 ods. 1, 2, § 456, § 457 Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“). 3. Rozhodnutie odôvodnil zistením, že právny predchodca žalobcu Slovenská sporiteľňa, a. s. a žalovaná uzatvorili dňa 16.7.2010 zmluvu o osobnom účte (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorého bolo vedenie bežného účtu č. XX ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom, rozhodol, cit.: „I. Konanie o zaplatenie 150,- eur zastavuje. II. Žalobu zamieta. III. Žalobca je povinný nahradiť žalovanej trovy konania v rozsahu 100%, o ktorých výške bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti tohto rozsudku.“ 2. Vec právne posúdil podľa ust. § 788, § 790 písm. a), § 797 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka, § 2 ods. 2, § 51 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinných od 01.01.2017 do 19.05.2018, § 2 písm. c) zákona č. 725/2004 Z.z. o pod ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Humenné sp. zn. 3T/109/2019 zo dňa 16. decembra 2020 bol obžalovaný J. W. a uznaný za vinného zo spáchania zločinu lúpeže podľa § 188 ods. 1 Tr. zákona, na tom skutkovom základe, že - dňa 20.05.2019 v presne nezistenom čase okolo 21.00 hod. na chodníku v parku pri pomaľovanej betónovej stene za bytovým domom č. 5 na ul. Laboreckej v Humennom po tom, čo pristúpil k P. O. a pýtal od neho peniaze, ktoré mu P. O. odmietol dať s tým, že má posledných 50 ,- eur, udrel tohto rukou do strednej časti brucha, v dôsledku čoho sa P. O. prehol smerom dopredu a vtedy mu z ruky vyt ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej len „súd prvej inštancie“), napadnutým rozsudkom rozhodol, cit.: „I. Žalobu zamieta. II. Nárok vo výške 1.759,98 eur vylučuje na samostatné konanie. III. Žalovanému p r i z n á v a voči žalobcovi náhradu trov konania v plnom rozsahu s tým, že súd rozhodne o trovách konania uznesením po právoplatnosti tohto rozsudku.“ 2. Vec právne posúdil podľa ust. § 160 ods. 1, 2, § 167 ods. 1, 2, § 256 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železnič ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobkyni finančné zadosťučinenie vo výške 300,- eur v lehote do 15 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia. Žalobkyňa má nárok voči žalovanému na náhradu trov konania v rozsahu 100 %, ktoré je žalovaný povinný zaplatiť do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia súdu o ich výške. 2. Vykonaným dokazovaním mal súd preukázané, že rozsudkom Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 10Csp/121/2017-68 zo dňa 28.08.2018 v spojení s potvrdzujúcim rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 17Co/331/2018-123 zo dňa 23. ...
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku účastníka konania, ktorý ju nastolil. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty účastníkov konania (porovnaj napríklad rozhodnutia ÚS SR II. ÚS 251/04, III. ÚS 209/04, II. ÚS 200/09 a podobne). Na ďalšiu irelevantnú argumentáciu zachádzajúcu podrobne do nadbytočných detailov, preto odvolací súd nepovažoval za potrebné reagovať špecifickou odpoveďou. 35. S poukazom na vyššie uvedenú argumentáciu odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie v napadnutých výrokoch o osobnej starostlivosti, o výživno ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením okresný súd rozhodol, že: „I. Súd zveruje maloleté deti X.: K., nar. XX. XX. XXXX, E., nar. XX. XX. XXXX, T., nar. XX. XX. XXXX a E., nar. XX. XX. XXXX do osobnej starostlivosti matky M. S., nar. XX. XX. XXXX, ktorá je oprávnená maloleté deti zastupovať a spravovať ich majetok. II. Otec maloletých detí T. X., nar. XX. XX. XXXX je povinný prispievať na výživu maloletých detí X.: K., nar. XX. XX. XXXX, E., nar. XX. XX. XXXX, T., nar. XX. XX. XXXX a E., nar. XX. XX. XXXX výživným vo výške po 70 Eur mesačne na každé z maloletých detí, vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám ma ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bardejov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol, cit.: „I. Súd žalobu zamieta. II. Súd žalovanému voči žalobcovi priznáva právo na náhradu trov konania v rozsahu 100%.“ 2. Rozhodnutie právne odôvodnil podľa § 497, § 261 ods. 3 písm. d/ Obchodného zákonníka, § 52 ods. 1 - 4, § 53 ods. 1, § 53 ods. 4, 5, § 54 ods. 1, 2, § 39, § 524, § 525, § 526 Občianskeho zákonníka a § 1 ods. 2, § 2 písm. d/ zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch, a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom ku dňu uza ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol, cit.: „I. Žalobu z a m i e t a . II. P r i z n á v a žalovaným v 1./ a 2./ rade voči žalobcovi náhradu trov konania v plnom rozsahu, o výške ktorých rozhodne súd uznesením po právoplatnosti tohto rozsudku.“ 2. Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že žalobca v konaní žiadal, aby súd určil, že priebeh hraníc medzi pozemkom, parcelou č. XXXX/XX, a pozemkom, parcelou č. XXXX/XX je určený spojnicou lomových bodov tak, ako je to uvedené vo vytyčovacom náčrte vyhotoveným L. L. ml., a autorizačne overeným C.. I. B.. Vykona ...
Odôvodnenie: písomného vyhotovenia rozhodnutia súdu musí obsahovať výklad opodstatnenosti, pravdivosti, zákonnosti a spravodlivosti výroku rozhodnutia. Súd sa v odôvodnení svojho rozhodnutia musí vysporiadať so všetkými rozhodujúcimi skutočnosťami a jeho myšlienkový postup musí byť v odôvodnení dostatočne vysvetlený nielen s poukazom na všetky skutočnosti zistené vykonaným dokazovaním, ale tiež s poukazom na právne závery, ktoré prijal; niet v ňom miesto pre dohady a domnienky. Zákonom požadované riadne a presvedčivé odôvodnenie písomnej formy rozhodnutia súdu je nielen formálnou požiadavkou, ktorou sa má zam ...
Odôvodnenie: rozhodnutia obsahuje dostatok skutkových a právnych záverov, spĺňa vyššie uvedené požiadavky a tvorí dostatočný podklad pre uskutočnenie prieskumu v odvolacom konaní, pričom odvolací súd nezistil, že by tieto závery boli neodôvodnené. Skutočnosť, že odvolateľ sa s názorom súdu prvej inštancie nestotožňuje, nemôže sama o sebe viesť k záveru o zjavnej neodôvodnenosti, či arbitrárnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie. 19. Vzhľadom na uvedené skutočnosti odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie podľa § 387 ods. 1, 2 CSP ako vecne správny potvrdil. 20. O nároku na náhradu trov odvolacieho konania b ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol, cit.: „I. Žalobu z a m i e t a. II. Žalobca n e m á nárok na náhradu trov konania a žalovanému nárok na náhradu trov konania n e p r i z n á v a.“ 2. Rozhodnutie okrem iného odôvodnil zistením, že právny predchodca žalobcu uzavrel so žalovaným dňa 13.08.2015 zmluvu o spotrebiteľskom úvere s názvom „Zmluva o splátkovom úvere“. Žalobca súdu predložil výzvu zo dňa 12.04.2017, ktorou bol žalovaný vyzývaný na zaplatenie omeškanej sumy 1.308,60 Eur, oznámenie o vyhlásení mimoriadnej splatnosti zo dňa 01.03.2018, ktorým sa ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu zamietol (výrok I.) a ustálil, že žalovaný má voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že žalobca sa podanou žalobou domáhal, aby súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť náhradu škody vo výške 300.000 eur s úrokom z omeškania 5% ročne od 29.06.2018 do zaplatenia. Svoj nárok odôvodnil tým, že žalobou podanou na Okresnom súdu Trenčín dňa 15.06.2012 sa domáhal zaplatenia sumy 300.000 eur s príslušenstvom titulom vrátenia pôžičky voči O. C. a F. O. (žalovaní 1/ a 2/) a určenia neúčinnosti právneho ú ...
Odôvodnenie: . Napadnutým rozhodnutím ČAS: MU-PO-61-18/2020-Ž zo dňa 26.08.2020 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) žalovaný v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o azyle“), vo veci žiadosti o udelenie azylu, podľa § 13 ods. 1 zákona o azyle rozhodol neudeliť azyl žalobcovi. Žalovaný súčasne podľa § 13c ods. 1 a § 20 ods. 4 zákona o azyle žalobcovi neposkytol doplnkovú ochranu. Na základe Dublinského dohovoru, bol dňa 06.03.2020 žalobca vrátený z Belgicka na územie Slovenskej republiky. Podľa § 4 ods. 6 ...
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou doručenou Krajskému súdu v Trenčíne (ďalej aj ako „správny súd“) dňa 21.09.2020 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti v záhlaví uvedeného rozhodnutia žalovaného (ďalej aj ako „napadnuté rozhodnutie“), ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Daňového úradu Trenčín (ďalej len „správca dane“) č. 149849/2020 zo dňa 24.03.2020 (ďalej aj ako „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým bol podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) žalobcovi vyrubený rozdiel dane v sume 3.750 eur ...
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou doručenou Krajskému súdu v Trenčíne (ďalej aj ako „správny súd“) dňa 21.09.2020 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti v záhlaví uvedeného rozhodnutia žalovaného (ďalej aj ako „napadnuté rozhodnutie“), ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Daňového úradu Trenčín (ďalej len „správca dane“) č. 149864/2020 zo dňa 24.03.2020 (ďalej aj ako „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým bol podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) žalobcovi vyrubený rozdiel dane v sume 2.418,00 eur na dan ...
Odôvodnenie: 1. Sociálna poisťovňa, pobočka Košice ako správny orgán prvého stupňa rozhodnutím č. 6795/2020KEM-DvN zo dňa 15.04.2020 podľa § 104 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a podľa čl. 61 Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia rozhodla tak, že žalobca K. F. nemá nárok na dávku v nezamestnanosti, pretože bezprostredne pred uplatnením nároku na dávku v nezamestnanosti neukončil dobu poistenia v nezamestnanosti podľa slovenských právnych predpisov a počas posledného zamestnania v inom členskom štáte Európskej únie nebol ...
Odôvodnenie: nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu. Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy konania. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania povinnosť na plnenie, správny orgán určí pre ňu lehotu; lehota nesmie byť kratšia, než ustanovuje osobitný zákon. V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základ ...
Odôvodnenie: I. 1. Rozhodnutím žalovaného č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 03. 11. 2020 podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení žalovaný rozhodol tak, že rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu o zamietnutí žiadosti o invalidný dôchodok č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 21. 05. 2020 zamietol a rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu potvrdil. 2. Prvostupňový správny orgán rozhodnutím č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 03. 11. 2020 zamietol žiadosť žalobcu o invalidný dôchodok, pretože podľa posudku Sociálnej poisťovne pobočky Považská Bystrica zo dňa 27. 04. 2020 nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 ...
Odôvodnenie: nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v celom rozsahu. Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy konania. Ak sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania povinnosť na plnenie, organizačná zložka Sociálnej poisťovne určí pre ňu lehotu. V odôvodnení rozhodnutia organizačná zložka Sociálnej poisťovne uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bola vedená pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na ktorých základe rozhodova ...

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

MENU