Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

September 2023     August 2023     Júl 2023     Jún 2023     Máj 2023     Apríl 2023     Marec 2023     Február 2023     Január 2023     September 2022     August 2022     Júl 2022     Jún 2022     Máj 2022     Apríl 2022     Marec 2022     Február 2022     December 2022     November 2022     Október 2022     Január 2022     September 2021     August 2021     Júl 2021     Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     December 2021     November 2021     Október 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Najvyšší správny súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: legalizácia príjmu z trestnej činnosti, zatajenie veci pochádzajúcej z trestnej činnosti, prevod tovaru pochádzajúceho z trestnej činnosti
Právna veta: Zatajenie existencie veci pochádzajúcej z trestnej činnosti, či zakrytie jej pôvodu sa vyžaduje len vo forme úmyslu a navyše, je zrejmé, že fyzická úprava takejto veci nie je jediným vonkajším prejavom prítomnosti takéhoto úmyslu u páchateľa trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti, keďže aj samotné uschovávanie či prevod tovaru pochádzajúceho z trestnej činnosti na inú osobu bez relevantných oprávnení, ktorých účelom celkom zjavne nie je oznámenie a odovzdanie takéhoto tovaru orgánom činným v trestnom konaní, majú potom nepochybne za cieľ zatajenie jeho existencie, či zakrytie je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: pravdepodobnosť zámeny, ochranná známka, rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky , staršia ochranná známka, právo prednosti, vyvolanie nebezpečenstva zámeny, bežný spotrebiteľ, slovný a obrazový prvok, posúdenie pravdepodobnosti zámeny
Právna veta: Pravdepodobnosť zámeny znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ by mohol byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby pochádzajú od rovnakého podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov. Pravdepodobnosť zámeny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou. Pri celkovom hodnotení podobnosti označení sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti; musí sa vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia vyvolávajú, a musia sa vziať do úvahy ich dominantné a rozlišovacie prvky. (...) Bežný spotrebiteľ zameria svoju pozornosť viacej na rozlišovacie a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: nemocenské poistenie, všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, nesplnenie podmienok na vznik nároku na nemocenskú dávku, oneskorene zaplatené poistné, vznik nároku na nemocenskú dávku, dodatočná úhrada dlžného poistného
Právna veta: Kasačný súd sa stotožnil s právnym názorom žalovanej, že dodatočná úhrada dlžného poistného na nemocenské poistenie nezakladá nárok na nemocenské dávky odo dňa vzniku ich nároku, pretože uvedené zo žiadneho ustanovenia zákona o sociálnom poistení nevyplýva. Pokiaľ krajský súd mal za to, že toto právne posúdenie žalovanej je nesprávne, a to poukazujúc na osobitné skutkové okolnosti týkajúce sa žalobkyne a na to, že žalobkyňa dlžné poistné nakoniec uhradila, kasačný súd musí konštatovať, že na (ne)splnenie podmienok stanovených v § 31 ods. 3 zákona o sociálnom poistení je potrebné prihliadnuť za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: začatie konania podľa zákona č. 64/1997 Z.z., záhradkové osady, záhradková osada, pozemkové úpravy, projekt pozemkových úprav, projekt pozemkových úprav, schválenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav, prerokúvanie úvodných podkladov konania o pozemkových úpravách, schválenie projektu pozemkových úprav, usporiadanie pozemkov v záhradkovej osade, obmedzenie vlastníckeho práva v konaní o pozemkových úpravách
Právna veta: K uvedenému názoru žalobcu kasačný súd konštatuje, zákon č. 64/1997 Z. z vytvára procesný rámec na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom formou pozemkových úprav, a to pre prípad, že vlastník a záhradkár sa nedohodnú na vyporiadaní formou kúpnej zmluvy. Zákonodarca uprednostnil existujúce užívacie práva k pozemku využívanému záhradkárskym spôsobom (záhradkovej osady), ako aj právnu istotu ich doterajších užívateľov pred vlastníckym právom doterajších vlastníkov k pozemkom v zriadených záhradkových osadách. Konanie podľa § 7 a nasl. zákona o záhradkových osadách tvorí len jedno z konaní o pozemko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o výkone správy, neplatnosť uznesenia zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov, platnosť rozhodnutí prijatých zhromaždením vlastníkov, úhrady za plnenia, prekluzívna lehota
Právna veta: Otázku platnosti rozhodnutí prijatých zhromaždením vlastníkov nemôže súd posudzovať v inom konaní než v konaní podľa § 14 ods. 4 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení do 30.9.20141 , a to ani ako otázku predbežnú.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnostiach, vyporiadanie BSM, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, exekučné záložné právo, exekúcia predajom nehnuteľnosti
Právna veta: Odvolací súd vo svojom rozhodnutí dôvodil, že výsledkom vyporiadania je definitívne určenie, ktoré konkrétne veci zostávajú vo výlučnom vlastníctve každého manžela. Znamená to teda aj to, že k veciam, ktoré zostávajú vo výlučnom vlastníctve jedného z manželov, stráca druhý manžel vlastnícke právo; vyporiadaním vlastnícke právo nevzniká, nenadobúda sa, nejde o žiadny prevod alebo prechod práva (porovnaj R 34/1971). Mal za to, že pokiaľ potom ustanovenie § 169 Exekučného poriadku pojednáva o prevode nehnuteľností z vlastníka na nadobúdateľa, a pokiaľ v tejto súvislosti súd prvej inštancie konšta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: zákaz predaja alebo podávania alkoholických nápojov, zákaz poskytovať alkoholické nápoje, zákaz predávať alebo podávať alkoholické nápoje, osoby zjavne ovplyvnené alkoholom, ochrana pred zneužívaním alkoholických nápojov
Právna veta: Zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb však prevádzkovateľom takýchto zariadení stanovuje viacero povinností, o. i. zákaz predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie osobám zjavne ovplyvneným alkoholom. Pokiaľ teda pracovník pohostinstva žalovanej odmietnutie poskytnúť žalobcom alkoholický nápoj odôvodnil tým, že javili známky podnapitosti, existoval oprávnený záujem takto postupovať. Zákon neumožňuje mieru podnapitosti zákazníkov prevádzkovateľom pohostinstiev exak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: odporovateľnosť právnych úkonov, vyporiadanie BSM zmierom, dohoda o vyporiadaní BSM, súdny zmier, schválenie zmieru, vyporiadanie BSM podľa § 149 OZ, vyporiadanie BSM dohodou, odporovateľnosť dohody o vyporiadaní BSM
Právna veta: Dovolací súd na tomto mieste dopĺňa, že teraz platný a účinný zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok odstránil žalobu o neplatnosť zmieru, čím de facto ešte väčšmi zdôraznil nedotknuteľnosť zmieru prostriedkami hmotného práva. V predmetnom prípade bola účastníkmi konania uzavretá dohoda vo veci ako súdny zmier, ktorá bola súdom schválená a teda povýšená na súdne rozhodnutie. Pričom tieto účinky zmieru ako hmotnoprávnej dohody, ktorá nahrádza rozsudok ako meritórne rozsúdenie sporu zostali zachované aj podľa Civilného sporového poriadku a to aj napriek absencii výslovnej normy o účink ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, konanie o zosúladenie údajov, registrácia registrovým súdom, dosiahnutie zhody zápisu údajov do Obchodného registra, posúdenie prejudiciálnej otázky, právomoc registrového súdu, zápis údajov do obchodného registra, neplatnosť listiny
Právna veta: I. V konaniach vo veciach obchodného registra nie je registrový súd oprávnený prejudiciálne posudzovať otázku neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, o ktorej môže rozhodnúť len súd v civilnom sporovom konaní na základe žaloby podľa ustanovenia § 131 Obchodného zákonníka. II. Sfalšovaná listina nepredstavuje spôsobilý podklad pre vykonanie zápisu údajov do obchodného registra. Ak registrový súd vykonal zápis údajov do obchodného registra na podklade sfalšovanej listiny, je tento zápis nesprávny a v konaniach vo veciach obchodného registra je registrový súd povinný zosúladiť zapísaný sta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: záverečné reči, porušenie práva na obhajobu ako dovolací dôvod, prerušenie záverečnej reči, záverečná reč obhajcu, prerušenie vyjadrenia obhajcu v záverečnej reči, znalecký posudok ako súčasť záverečnej reči, právo na záverečnú reč
Právna veta: Čo sa týka namietaného prerušenia vyjadrenia obhajcu v rámci jeho záverečnej reči na okresnom súde, tak je potrebné uviesť, že po prehratí zvukového záznamu bolo dovolacím súdom zistené, že predsedníčka senátu okresného súdu síce obhajcu prerušila v jeho záverečnej reči, ktorú tento priamo diktoval do zápisnice, avšak uvedené prerušenie bolo technického charakteru s tým, že predsedníčka senátu okresného súdu v podstate uviedla, že nemá význam do zápisnice prepisovať celé citácie odpovedí na otázky položené znalcovi (ako to robil obhajca v záverečnej reči) a že obhajca by mal z toho urobiť výťa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: príslušnosť v zmenkových sporoch a šekových sporoch, neodkladné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia, návrh na nariadenie neodkladného a zabezpečovacieho opatrenia, kauzálna príslušnosť súdu, príslušnosť súdu pri návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, príslušnosť súdu pri návrhu na nariadenie zabezpečovacieho opatrenia, zmenkové a šekové spory
Právna veta: Ustanovenia § 324 a nasl. CSP, resp. § 343 a nasl. CSP nemajú osobitnú úpravu miestnej ani kauzálnej príslušnosti, preto Okresný súd Nitra vychádzal z ust. § 22 CSP o kauzálnej príslušnosti na konanie v sporoch týkajúcich sa zmeniek, nakoľko má byť v danom prípade poskytnutá ochrana nároku zo zmenky, kde na konanie vo veci samej je kauzálne príslušný Okresný súd Bratislava V (podľa sídla Arca Investments, a.s.), ktorý je tak príslušný aj na konanie o návrhu na nariadenie zabezpečovacieho opatrenia a neodkladného opatrenia. Najvyšší súd sa s vyššie uvedeným názorom Okresného súdu Nitra nestotož ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zánik daňovej pohľadávky, daňová exekúcia, daňový exekučný príkaz, daňová pohľadávka, vymáhanie daňového nedoplatku
Právna veta: Na prejednanie sporu o určenie zániku daňovej pohľadávky, ktorú od daňovníka vymáha správca dane, nie je daná právomoc súdu, pretože sa medzi nimi nejedná o vzťah, ktorý má súkromnoprávny charakter (§ 3 Civilného sporového poriadku a contrario).
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: prerušenie daňového konania, rozhodnutie o prerušení konania, procesný nedostatok správneho orgánu, účinky rozhodnutia o prerušení konania, prerušenie konania správcom dane
Právna veta: Ak by teda správca dane za deň prerušenia konania v rozhodnutí určil dátum predchádzajúci dňu odoslania, resp. doručenia tohto rozhodnutia, nešlo by o rozhodnutie nulitné, nespôsobujúce právne následky spočívajúce v prerušení konania. Stalo by sa len to, že za deň prerušenia konania by sa nepovažoval deň určený v rozhodnutí, ale deň odovzdania rozhodnutia na poštovú prepravu alebo jeho odoslania elektronickými prostriedkami; v prípade jeho doručovania zamestnancami správcu dane by týmto dňom bol deň doručenia rozhodnutia. Správca dane samozrejme môže v rozhodnutí určiť za deň prerušenia konani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: nebezpečné prenasledovanie, dlhodobo prenasleduje, dôvodná obava o život alebo zdravie, trestný čin nebezpečného prenasledovania, znaky skutkovej podstaty trestného činu nebezpečného prenasledovania, podstatným spôsobom znižuje kvalitu života
Právna veta: Z vyššie citovaného ustanovenia (§ 360a Trestného zákona) je zrejmé, že zákonodarca pojem dlhodobosti bližšie nedefinuje, pričom česká právna teória pod ním rozumie viac ako desať kontaktov počas minimálne 4 týždňov a slovenská právna teória zase minimálne tri útoky počas troch dní, prípadne aj jeden útok, či dva ak trvajú tri dni s tým, že ak útok nie je kontinuálny, musí prebiehať počas prevažnej časti tohto obdobia. Každopádne ale spravidla musí ísť o opakujúce, systematické konanie, ktoré buď vyvoláva u poškodeného obavy o jeho život alebo zdravie alebo podstatným spôsobom znižuje kvalitu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: prerušenie daňového konania, prerušenie daňovej kontroly, priebeh a ukončenie daňovej kontroly, okamih prerušenia daňovej kontroly, deň prerušenia daňového konania, deň prerušenia daňovej kontroly, účinky prerušenia daňového konania, účinky prerušenia daňovej kontroly
Právna veta: Podľa § 61 ods. 3 Daňového poriadku konanie je prerušené dňom uvedeným v rozhodnutí o prerušení konania. Tento deň nemôže byť skorší ako deň, kedy bolo rozhodnutie odovzdané na poštovú prepravu alebo odoslané elektronickými prostriedkami, v prípade doručovania rozhodnutia zamestnancami správcu dane tento deň nemôže byť skorší ako deň jeho doručenia. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie. Z prvej vety citovaného ustanovenia Daňového poriadku plynie, že okamih prerušenia konania tento zákon spája s dňom uvedeným v rozhodnutí o prerušení. Hneď v nasledujúcej vete však zákonodarca limit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: organizácia prijímacieho konania, prijímanie detí s nadaním alebo žiakov s nadaním, triedy pre deti s nadaním, vzdelávanie nadaných žiakov, počet žiakov prvého ročníka gymnázií, žiaci s intelektovým nadaním
Právna veta: Kasačný súd konštatuje, že aplikácia § 64 ods. 4 školského zákona je v rozpore so samotným účelom a zmyslom zakladania a obsahu výchovy a vzdelávania v školách s nadanými deťmi a žiakmi, keď nemá logiku obmedziť práve rozsah (počet) vzdelávania nadaných žiakov a detí presným počtom prijímaných detí, práve z hľadiska skutočnosti, že tieto nadané detí a žiaci tvoria marginálnu skupinu vo vzťahu k ostatným deťom a žiakom základných a stredných škôl, a preto aj z tohto dôvodu je obsahový rozpor v ust. § 64 ods. 6 školského zákona, pokiaľ by toto ustanovenie bolo aplikovateľné aj na školy tohto dru ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: výnimky z podmienok ochrany chránených druhov, vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov, odstrel medveďa hnedého ako chráneného živočícha, ochrana chránených druhov živočíchov, ochrana verejnej bezpečnosti, preventívne opatrenia v ochrane chránených druhov živočíchov, agresia medveďa hnedého
Právna veta: Podľa kasačného súdu nie každý stret s medveďom možno považovať za nebezpečný. Hoci v niektorých lokalitách existuje vysoká pravdepodobnosť stretu nielen lesníkov, ale i laickej verejnosti (turistov) s medveďom, nemožno bez ďalších skutočností považovať ani každý takýto stret za nebezpečný a aby sa takým nestal, je dôležité šíriť vo verejnosti osvetu o spôsobe správania sa pri strete s medveďom v lese. Ani opísané strety lesníkov s medveďom nepreukazovali existenciu konkrétneho nebezpečenstva zo strany medveďa a jeho agresiu. Za agresiu nemožno považovať zaručanie medveďa, hrabanie labami v ze ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: zadržanie obvineného policajtom, zadržanie príslušníkmi polície, zápisnica o zadržaní obvineného, predbežné zadržanie obvineného, nemožnosť zabezpečenia rozhodnutia o väzbe
Právna veta: Ustanovenie § 86 ods. 1 Tr. por. umožňuje policajtovi obvineného predbežne zadržať po splnení dvoch zákonných podmienok, a to existencie niektorého z dôvodov väzby podľa § 71 Tr. por. a neodkladnosti veci, pre ktorú nemožno rozhodnutie o väzbe vopred zadovážiť. Neodkladnosťou veci možno rozumieť existenciu nebezpečenstva zmarenia takéhoto úkonu, bližšie však nie je definovaná zákonom, v zmysle dotknutého ustanovenia je viazaná len na nemožnosť zabezpečenia rozhodnutia o väzbe vopred. Posúdenie tejto otázky je preto výlučne na zvážení konajúceho orgánu činného v trestnom konaní. Zastihnutie obv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, vylúčenie orgánu z vykonávania úkonov trestného konania, námietka zaujatosti proti všetkým sudcom, návrh na odňatie a prikázanie veci, zmena miestnej príslušnosti súdu
Právna veta: I. Medzi dôležité dôvody na odňatie a prikázanie veci podľa § 23 Trestného poriadku patrí aj vylúčenie všetkých sudcov príslušného súdu z vykonávania úkonov trestného konania. Rozhodujúcou je v tomto smere existencia niektorého z dôvodu vylúčenia podľa § 31 Trestného poriadku, ktorý musí byť daný u všetkých sudcov príslušného súdu, resp. v prípade krajského súdu u všetkých sudcov dotknutého kolégia. Preto ak sa podľa § 32 ods. 6 Trestného poriadku o námietke zaujatosti vznesenej voči konkrétnemu sudcovi, ktorá je založená na iných dôvodo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: nahradenie väzby zárukou, dôveryhodná osoba, rozhodnutie o prepustení z väzby, nahradenie väzby, žiadosť o prepustenie z väzby, spolupráca so záujmovými združeniami občanov a s dôveryhodnou osobou
Právna veta: I. Ustanovenie § 5 ods. 2 Trestného poriadku, podľa ktorého záujmové združenie občanov alebo dôveryhodná osoba (ďalej len „dôveryhodná osoba“) môžu navrhnúť, aby väzba obvineného bola nahradená ich zárukou, treba vykladať v súvislosti s ustanoveniami § 72 ods. 1 písm. b) a § 79 ods. 3 veta prvá Trestného poriadku, podľa ktorých právo žiadať o prepustenie z väzby má len obvinený, pričom za takúto žiadosť sa považuje aj žiadosť o nahradenie väzby. Ponuku dôveryhodnej osoby na prevzatie záruky podľa § 80 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku preto nem ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, vyvodenie trestnej zodpovednosti, zločinecká skupina
Právna veta: Vyvodenie trestnej zodpovednosti za trestný čin podľa § 296 Trestného zákona nie je podmienené tým, aby na skutok popisujúci založenie, zosnovanie zločineckej skupiny, členstvo v nej, činnosť pre ňu alebo jej podporu musel nadväzovať konkrétny skutok zakladajúci niektorý z trestných činov uvedených v § 129 ods. 4 Trestného zákona, spáchanie ktorých je cieľom zločineckej skupiny. Trestnosť založenia, zosnovania a podpory zločineckej skupiny totiž spočíva vo vedomej príslušnosti k účelovo zameranej skupine, v jednotlivých zákonom ustanovených formách ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin prijímania úplatku, obstarávanie veci všeobecného záujmu, korupčné trestné činy, dokonanie trestného činu prijímania úplatku, znaky skutkovej podstaty trestného činu prijímania úplatku
Právna veta: Objektom trestného činu prijímania úplatku podľa § 329 Tr. zák. je záujem štátu na riadnom, nestrannom a zákonnom obstarávaní vecí všeobecného záujmu. Objektívna stránka tohto trestného činu zahŕňa také konanie páchateľa, ktorým sám alebo cez sprostredkovateľa prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok pre seba alebo inú osobu v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu. Pod obstarávanie veci všeobecného záujmu spadá plnenie úloh, na ktorých riadnom a nestrannom plnení má záujem buď celá spoločnosť alebo aspoň určitá sociálna skupina. Ide teda predovšetkým o činnosť v oblasti štátu a sam ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku, trestná zodpovednosť právnických osôb, zverejnenie odsudzujúceho rozsudku v Obchodnom vestníku, tresty ukladané právnickým osobám, zverejnenie odsudzujúceho rozsudku v prevádzke právnickej osoby, zverejnenie odsudzujúceho rozsudku v organizačnej zložke právnickej osoby, uloženie trestu zverejnenia odsudzujúceho rozsudku
Právna veta: Podľa § 20 ods. 1 zákona č. 91/2016 Z. z. súd môže uložiť trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku alebo jeho časti, ak je potrebné oboznámiť verejnosť s odsudzujúcim rozsudkom, najmä vzhľadom na okolnosti alebo závažnosť trestného činu, alebo ak to vyžaduje záujem na ochrane bezpečnosti alebo zdravia ľudí, zvierat alebo majetku. Odsudzujúci rozsudok sa zverejňuje v Obchodnom vestníku; súd môže súčasne určiť jednu alebo viaceré prevádzky alebo organizačné zložky právnickej osoby, v ktorých má byť rozsudok zverejnený. Súd súčasne určí rozsah a spôsob zverejnenia odsudzujúceho rozsudku a lehotu, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: výklad pojmu vec, sprenevera, peňažné prostriedky na účte, vec podľa Trestného zákona, novelizácia Trestného zákona, definícia pojmu vec podľa Trestného zákona, prisvojenie zverených peňažných prostriedkov na účte
Právna veta: Podľa § 130 ods. 1 písm. a), b), c) Trestného zákona číslo 300/2005 Z. z. v znení účinnom od 1. januára 2006 sa vecou na účely tohto zákona rozumie hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec, byt alebo nebytový priestor, zviera, ak z jednotlivých ustanovení tohto zákona nevyplýva niečo iné, ovládateľná prírodná sila alebo energia, alebo cenný papier bez ohľadu na jeho podobu. Z citovaného ustanovenia teda plynie, že na vyššie uvedenom závere spočívajúcom v tom, že peňažné prostriedky na účte predstavujú iné majetkové hodnoty nie veci, nič nezmenil ani Trestný zákon číslo 300/2005 Z. z. v znení účinnom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: sledovanie osôb a vecí, nezákonne získaný dôkaz, sledovanie osôb a vecí bez príkazu, príkaz na sledovanie osôb a vecí, dôkaz podstatný pre začatie trestného stíhania
Právna veta: Z vyššie uvedeného vyplýva, že príslušníci kriminálnej polície preverovali prvotnú informáciu, keďže na druhý deň mali detailné informácie o osobe obvineného, vozidlách na akých sa pohybuje a taktiež, kde a kedy má prísť k predaju drog. Na základe týchto informácii následne bola pripravená akcia príslušníkmi kriminálnej polície za súčinnosti pohotovostnej motorizovanej jednotky, príslušníci ktorej následne vykonali zadržanie, resp. obmedzenie osobnej slobody obvineného. Vzhľadom k týmto skutočnostiam sa najvyšší súd stotožnil so závermi oboch vo veci konajúcich súdov, ktoré uviedli, že polícia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: osvedčenie vyhlásenia o vydržaní, notárska činnosť, odborná starostlivosť notára, nedostatok odbornej starostlivosti notára, disciplinárne previnenie notára
Právna veta: Tvrdila, že notár nenesie zodpovednosť za obsah vyhlásenia o vydržaní a za splnenie podmienok podľa § 134 OZ a nezodpovedá za obsah osvedčenia vyhlásenia o vydržaní podľa § 63 Notárskeho poriadku, ide totiž o vyhlásenie, za ktoré zodpovedá účastník, notár vykonáva len osvedčenie. Vo vzťahu k predmetnej námietke je potrebné zdôrazniť povinnosti zakotvené v § 36 Notárskeho poriadku, podľa ktorého je notár povinný pri notárskej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a tiež je povinný odmietnuť vykonať požadovaný úkon, pokiaľ je zjavné, že úkon odporuje zákonu, obchádza zákon, prieči sa do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Najvyšší správny súd SR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd SR

Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: kolúzna väzba, výpoveď svedka, rozsah vyšetrovania, nepriamy svedok, rozhodnutie o kolúznej väzbe, zaisťovanie dôkazov, opodstatnenosť kolúznej väzby
Právna veta: Pokiaľ ide o tvrdenie sťažovateľa v súvislosti s ne/opodstatnením vzatia jeho osoby do väzby, a to že v podstate jedinými osobami, ktoré boli zainteresované v danej veci, boli on, ďalší obvinený a dvaja svedkovia („kajúcnici“) a po ich vypočutí by došlo k eliminácii dôvodov tzv. kolúznej väzby, je podľa názoru ústavného súdu príliš zjednodušenou schémou. Za svedka v trestnom konaní nemožno považovať iba osobu, ktorá bola priamo účastná pri tej-ktorej udalosti, teda priamo vnímala jej priebeh, ako to naznačuje sťažovateľ. V praxi orgánov činných v trestnom konaní a súdov nie je zriedkavé (skôr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: nezávislosť a nestrannosť súdu, námietka zaujatosti v trestnom konaní, objektívna nestrannosť sudcu, subjektívna nestrannosť sudcu, Bangalórske zásady správania sudcov
Právna veta: Ústavný súd považuje za potrebné uviesť, že sudca má postupovať zdržanlivo nielen pri výkone svojej funkcie, ale aj v civilnom živote. Prvú rovinu, ktorá je dotknutá jeho správaním, predstavuje nestrannosť. V zmysle čl. 2.2 Bangalórskych zásad je sudca povinný správať sa tak, aby svojím správaním udržiaval a zvyšoval dôveru verejnosti, právnickej odbornej verejnosti a účastníkov konania v nestrannosť sudcu i súdnictva. Druhou rovinou je integrita súdnictva a súdneho stavu, ktorú sudca musí podobným spôsobom pestovať pri výkone súdnej moci, ale aj v spoločenskom živote. Povolanie sudcu tak vyža ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: zrušenie rozhodnutia alebo opatrenia orgánu verejnej správy, rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, žaloba proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, oprávnený správny orgán, uplynutie prekluzívnej lehoty na vyrubenie dane, zložky moci, kompetencia daňového úradu, prekluzívna lehota
Právna veta: Legálny koncept „podľa zákona oprávnený“ použitý v § 250j ods. 3 druhej vete OSP je potrebné vykladať zužujúco, a teda ho nevyhnutne spájať s potrebnou zákonnou oporou kompetenčnej (právomoc a pôsobnosť) povahy. Na rozhodovanie o vyrubení dane disponuje tak daňový úrad, ako aj jeho bezprostredne nadriadený orgán (žalovaný) potrebnou kompetenciou, teda legitímnym poverením na individuálne zameraný výkon moci zo strany zákonodarcu. Extenzívna interpretácia a uplatňovanie by mohli viesť k extrémne širokému zasahovaniu súdnej moci (v správnom súdnictve) do výkonu moci exekutívnej (správa daní). Uv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: podanie, elektronická forma podania, kogentná úprava, podanie urobené neoprávnenou osobou, kvalifikovaný elektronický podpis, prekluzívna lehota na autorizáciu elektronického podania
Právna veta: Z pohľadu realizácie práva na obhajobu vymedzeného Trestným poriadkom tento kogentne a explicitne špecifikuje subjekty, ktoré môžu obhajobu obvineného vo formálnom zmysle vykonávať. Okrem advokáta a za splnenia striktných normatívnych podmienok taktiež advokátskeho koncipienta nemôžu v intenciách trestno-procesnej úpravy vykonávať obhajobu obvineného žiadne ďalšie subjekty, a to bez ohľadu na prípadný súkromnoprávny, resp. verejnoprávny základ ich činnosti vymedzený všeobecne záväznými právnymi predpismi odlišnými od Trestného poriadku. Okrem uvedeného Trestný poriadok rovnako explicitným a ko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: zaistenie majetku , úkony prokurátora, zaistenie výkonu trestu prepadnutia majetku, účel zaistenia majetku, uznesenie o zaistení majetku, zaistenie majetku v prípravnom konaní
Právna veta: Nemožno opomenúť ani preventívnu povahu inštitútu zaistenia majetku, ktorá často spôsobuje, že rozhodnutie nevychádza z hodnoverných a zo spoľahlivých dôkazov, ale zo záverov o pravdepodobnosti nastúpenia určitých následkov, ktoré má ambíciu predvídať. (...) Zmyslom zaistenia majetku je v čo najväčšej miere napomôcť reparovať škody spôsobené závažnou, osobitne hospodárskou trestnou činnosťou. V podstate ide nie o odňatie majetku (vyvlastnenie), ale o obmedzenie dispozičného oprávnenia dotknutých osôb ako dovolený spôsob obmedzenia vlastníckeho práva. Dodržaná musí byť primeranosť prijatého opa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Konkurzné právo
Kľúčové slová: popretie pohľadávky, priznanie hlasovacích práv, popretá pohľadávka, incidenčný spor, konanie o priznaní hlasovacích práv veriteľovi popretej pohľadávky, rozhodnutie o popretí pohľadávky
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že v konaní o priznaní hlasovacích a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou je súd povinný rozhodnúť, či a v akom rozsahu veriteľovi prizná hlasovacie práva spojené s popretou pohľadávkou. Výrok rozhodnutia by mal priznávať hlasovacie právo k sume určitej pohľadávky s určením jej právneho dôvodu. Rozhodnutie o priznaní hlasovacieho práva je predbežne vykonateľné, v dôsledku čoho nemá vplyv na výkon priznaných hlasovacích práv, prípadné podanie odvolania. Priznanie hlasovacieho práva veriteľovi popretej pohľadávky nemení nič na samotnom popretí pohľadávky a hlasov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: naliehavý právny záujem, právne posúdenie veci, nedostatok naliehavého právneho záujmu, určovacia žaloba, skutková stránka veci, zamietnutie žaloby pre nedostatok naliehavého právneho záujmu
Právna veta: Žaloba sťažovateľa bola zamietnutá z dôvodu nedostatku naliehavého právneho záujmu. Pokiaľ súd prvej inštancie nad rámec svojej povinnosti uviedol svoje právne posúdenie jednotlivých nárokov, ide o právne posúdenie, ktoré je v rozhodnutí nadbytočné a môže zbytočne vyvolávať zmätok, a to práve v tom smere, že žalobca má potom potrebu reagovať aj na toto právne posúdenie, ktoré je však v kontexte rozhodnutia irelevantné. Ak totiž súd zamietne žalobu pre nedostatok naliehavého právneho záujmu (teda vlastne procesne), uvedené zároveň znamená, že súd nemá vec vecne prejednať a vyjadrovať sa k vecne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: dôvody odmietnutia dovolania dovolacím súdom, právo na súdnu ochranu, odmietnutie dovolania, procesná legitimácia na podanie dovolania, vecná legitimácia, nesprávna aplikácia procesného predpisu
Právna veta: Z hmotnoprávneho obsahu predmetného návrhu (indosácia žalovanej zmenky) však najvyšší súd spätne vyvodil nesprávne závery v procesnoprávnej rovine. Je potrebné konštatovať, že sťažovateľ správne identifikoval pochybenie najvyššieho súdu, spočívajúce v zámene inštitútu vecnej legitimácie sporovej strany a procesnej legitimácie na podanie dovolania, v dôsledku čoho došlo nesprávne k odmietnutiu dovolania ako podaného neoprávnenou osobou [§ 447 písm. b) CSP]. Aplikácia predmetného ustanovenia prichádza do úvahy vtedy, ak dovolanie podá osoba, ktorú nemožno považovať za osobu, v neprospech ktorej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: vrátenie súdneho poplatku, poplatok sa platí , predmet súdnych poplatkov, účel súdnych poplatkov, zmysel súdnych poplatkov, fázovosť súdnych poplatkov, poplatník súdneho poplatku
Právna veta: Ústavný súd poukazuje na skutočnosť, že účelom a zmyslom vyberania súdnych poplatkov je aspoň čiastočná úhrada nákladov spojených so súdnym konaním zo strany účastníkov konania/strán sporu. Zákon o súdnych poplatkoch, ktorý túto problematiku komplexne upravuje, je v zásade postavený na myšlienke, že poplatok znáša ten, kto činnosť súdu žiada alebo kto z nej má prospech. V tomto smere možno súdny poplatok chápať ako poplatok za službu, ktorej vykonanie účastník konania/strana sporu od súdu očakáva. Pre súdne poplatky je charakteristická istá fázovosť zodpovedajúca tomu-ktorému štádiu súdneho pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: rozsudok pre zmeškanie, rýchlosť a hospodárnosť konania , neúčasť na pojednávaní, procesná pasivita strany sporu, kontumačný rozsudok, procesné podmienky pre vydanie kontumačného rozsudku
Právna veta: Rozsudok pre zmeškanie prispieva k urýchleniu či ukončeniu konania v prípadoch, ak niektorá z procesných strán je v konaní nečinná, no zároveň má voči nečinnej procesnej strane sankčný charakter, keď v podstatnej miere obmedzuje jej možnosť uplatňovať v konaní jej práva. S ohľadom na túto skutočnosť súd, ktorý rozhoduje rozsudkom pre zmeškanie, musí vždy s ohľadom na okolnosti prípadu uvážlivo posúdiť, či vydanie takéhoto rozhodnutia je na mieste, či jeho vydaním nedôjde k narušeniu procesnej rovnosti účastníkov konania. Z uvedených dôvodov by súd mal pristupovať k uplatneniu tohto inštitútu z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: oznamovanie uznesenia, konvalidácia procesných nedostatkov, oznámenie uznesenia doručením, nedoručenie uznesenia prokurátora, neoznámenie uznesenia v trestnom konaní
Právna veta: Ústavný súd je toho názoru, že pokiaľ je sťažovateľka presvedčená o tom, že je oprávnenou osobou v zmysle § 179 ods. 1 Trestného poriadku, ktorej mali byť obe označené rozhodnutia úradu špeciálnej prokuratúry o zaistení špecifikovaného majetku oznámené, resp. doručené, môže sa u príslušného prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý je ako orgán dozoru nad dodržiavaním zákonnosti v prípravnom konaní (v štádiu, ktorého boli uznesenia o zaistení majetku vydané), domáhať ich doručenia. Prokurátor je povinný túto jej žiadosť posúdiť a v prípade, že uzná opodstatnenosť argumentácie sťažovateľk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Konkurzné právo
Kľúčové slová: nulitný rozhodcovský rozsudok, nespôsobilý exekučný titul, dôvody na podanie žaloby, zrušenie rozhodcovského rozsudku, spôsobilý exekučný titul, právne účinky nulitného rozhodcovského rozsudku
Právna veta: Ani námietka sťažovateľky o údajnej predčasnosti vydania rozhodnutia exekučného súdu vzhľadom na prebiehajúce konanie o zrušenie rozhodcovského rozsudku neobstojí, pretože v každom z týchto konaní ide o odlišný predmet skúmania a výsledok týchto skúmaní vyúsťuje aj v odlišnosť, čo sa týka dôsledkov. V rámci exekučného konania sa predmetom skúmania exekučného súdu stala otázka, či exekučný titul môže byť podkladom na zákonné vedenie exekúcie (v okolnostiach danej veci z toho hľadiska, či nejde o rozhodnutie ničotné). Napriek negatívnemu záveru o tejto otázke, ktorý mal za následok vydanie rozho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: záznam z procesných úkonov, spisuje sa zápisnica, zvukový záznam z procesného úkonu, zásada preferencie zaznamenávania procesných úkonov súdu technickým zariadením
Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že Civilný sporový poriadok vychádza zo zásady preferencie zaznamenávania procesných úkonov súdu technickým zariadením určeným na zaznamenávanie zvuku a len subsidiárne je ponechaná možnosť vyhotovenia klasickej písomnej zápisnice v prípade, ak to súd považuje za vhodné a účelné. Paralelné zaznamenávanie priebehu procesných úkonov technickými zariadeniami a zápisnicou bude spravidla odôvodnené praktickosťou vedenia konania, zjednodušenou prípravou sudcu na pojednávanie, prehľadnejšou a rýchlejšou orientáciou v spise. Zvukovým záznamom z procesného úkonu podľa § 98 C. s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: princíp rovnosti strán, dôkazné bremeno , prostriedky procesnej obrany, ochrana slabšej strany
Právna veta: Podľa Čl. 6 ods. 1, 2 C.s.p., strany sporu majú v konaní rovné postavenie spočívajúce v rovnakej miere možností uplatňovať prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany okrem prípadu, ak povaha prejednávanej veci vyžaduje zvýšenú ochranu strany sporu s cieľom vyvažovať prirodzene nerovnovážne postavenie strán sporu. Súd zohľadňuje špecifické potreby strán sporu vyplývajúce z ich zdravotného stavu a sociálneho postavenia. 1.10.3 Vyššie citovaný Článok 6 C.s.p. zakotvuje zásadu (princíp) rovnosti strán sporu a zásadu (princíp) ochrany slabšej strany, zásadu (princíp) prihliadani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, schodok, schodok na zverených hodnotách, dohoda o hmotnej zodpovednosti
Právna veta: Predpokladom zodpovednosti zamestnanca za schodok podľa § 182 v spojení s § 191 ods. 1 Zákonníka práce je existencia pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom, písomne uzavretá dohoda o hmotnej zodpovednosti, existencia škody vo forme schodku na zverených hodnotách a zavinenie zamestnanca, ktoré sa zákonom predpokladá. Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách má na rozdiel od všeobecnej zodpovednosti svoje špecifiká. Osobitosť spočíva v tom, že kým všeobecná zodpovednosť vo väčšej miere chráni zamestnanca a napĺňa tak najvýznamnejšiu funkciu pracovného práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vlastnícka žaloba, ochrana vlastníckeho práva, vypratanie bytu , obydlie
Právna veta: Ani nedotknuteľnosť obydlia nie je absolútna, čo plynie z toho, že zákonom možno dovoliť zasiahnuť do nej okrem iného v prípadoch, keď je to nevyhnutné na ochranu majetku, či ochranu práv a slobôd iných. Jedným zo zákonom ustanovených zásahov do nedotknuteľnosti obydlia je nepochybne aj vypratanie bytu, v ktorom má dotknutá osoba svoje obydlie, na základe vlastníckej žaloby podľa § 126 ods. 1 OZ.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluvná pokuta, dispozitívne ustanovenia, zavinenie pri zmluvnej pokute
Právna veta: Obchodný zákonník upravuje v ust. § 300 Obch. z. povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu na princípe objektívnej zodpovednosti, a to bez možnosti liberácie (absolútna objektívna zodpovednosť). Toto ustanovenie preto vylučuje v obchodných vzťahoch použitie § 545 ods. 3 OZ. To znamená, že dlžník sa nemôže v obchodných vzťahoch zbaviť povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu preukázaním, že porušenie zabezpečenej povinnosti nezavinil. Ust. § 300 Obch. Z., však má dispozitívnu povahu. Strany preto môžu aplikáciu tohto ustanovenia vylúčiť dohodou a v konkrétnom prípade platenie zmluvnej pokuty upraviť inak.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: priamy a nepriamy úmysel v bezdôvodnom obohatení, zavinenie, obohatenie bezdôvodné
Právna veta: Občiansky zákonník podstatu úmyselného konania nevymedzuje, preto pri posúdení úmyslu žalovaného je potrebné vychádzať z právnej úpravy zavinenia obsiahnutej v trestnom práve. Podľa § 15 Trestného zákona je zavinenie budované na dvoch zložkách - vedomostnej a vôľovej. Podľa stupňa vôľovej zložky sa rozlišuje úmysel priamy a nepriamy. O priamy úmysel pri bezdôvodnom obohatení podľa OZ ide vtedy ak ten kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatil vedel, že svojim konaním získa bezdôvodné obohatenie a súčasne, že ho získať chcel. O nepriamy úmysel ide ak ten, kto sa na úkor iného obohatil vedel, že s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vrátenie daru, hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným, darca, obdarovaný
Právna veta: Správanie žalovaného ale, ako to bolo zdôraznené, nemožno hodnotiť izolovane, bez hodnotenia príčin vedúcich k takémuto správaniu a za ktorými je i samotné správanie sa žalobcu. Tým je potom i znížená intenzita porušenia dobrých mravov žalovaným. Podľa odvolacieho súdu nemožno akceptovať, aby žalovaný znášal nevhodné správanie žalobcu, resp. aby i napriek nemu zachovával rovnaké správanie, ako pred zhoršením vzťahov (teda aby žalovaný žalobcu zahŕňal pozornosťou a starostlivosťou). Pripustením akceptovania mienky žalobcu by nastal stav, kedy by každé darovanie, ktoré si časom darca rozmyslí pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, určitý a zrozumiteľný prejav vôle, spotrebiteľské zmluvy, dohody týkajúce sa predmetu plnenia a ceny plnenia
Právna veta: V ust. § 53 ods. 1 OZ zákonodarca vymedzil všeobecnú zásadu, podľa ktorej spotrebiteľská zmluva nesmie obsahovať také ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Zákon ich označuje za neprijateľné podmienky a sankcionuje ich absolútnou neplatnosťou. Zakazuje v spotrebiteľských zmluvách ustanovenia, ktoré spôsobujú v neprospech spotrebiteľa značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach. Druhá veta citovaného ustanovenia § 53 ods.1 OZ predstavuje výnimku z prvej vety o neprijateľných podmienkach a určuje, že ustanovenie prv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: tretia skupina dedičov, spoločná domácnosť, spoločné uhrádzanie nákladov, starostlivosť o spoločnú domácnosť
Právna veta: Na dôvažok k náležitej argumentácii súdu prvej inštancie považuje za podstatné odvolací súd zdôrazniť, že esenciálnou zákonnou hmotnoprávnou podmienkou pre vznik dedičského práva v zmysle § 475 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je spoločná domácnosť, ktorá je legálne definovaná v § 115 Občianskeho zákonníka, ako trvalé spolužitie fyzických osôb, ktoré je dané zhodou úmyslu zúčastnených osôb trvale spolu žiť; druhým predpokladom je spoločné uhrádzanie nákladov, t. j. účasť všetkých subjektov na krytí všetkých nákladov potrebných na chod spoločnej domácnosti; a poslednou podmienkou je starostlivosť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: blízke osoby, relatívne neurčitá hypotéza, ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, by druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na to, že blízkou osobou v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka sú jednak osoby, ktoré sú navzájom blízke (príbuzní v priamom rade, súrodenci a manžel) a osoby, ktoré sa za určitých podmienok považujú za blízke (t.j. iné osoby). To znamená, že iné osoby sú blízkymi osobami za splnenia dvoch podmienok, a to že sú navzájom v pomere rodinnom alebo obdobnom a ak ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Z uvedeného vyplýva, že blízkymi osobami môžu byť jednak príbuzní, ktorí nie sú blízkymi osobami už z dôvodu príbuzenstva, t.j. príbuzní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie podľa § 458 OZ, obvyklá cena, znalecký posudok znalca, určenie bezdôvodného obohatenia
Právna veta: Vo vzťahu k druhému odvolaciemu dôvodu, podľa ktorého bola výška bezdôvodného obohatenia nesprávne vyčíslená, keďže predmetom znaleckého posudku bolo určiť len všeobecnú hodnotu nákladov, ktoré vznikli žalobcovi pri vykonaní prác pre žalovaného, teda špecifikovať hodnotu nákladov, materiálov a rozsah vykonaných prác, a to všeobecnou cenou, ktorá je obvyklá pri vynaložených nákladov na úkony toho istého druhu v danom mieste a čase a naopak nebolo predmetom znaleckého posudku určenie bezdôvodného obohatenia, odvolací súd taktiež konštatuje že je nedôvodný. Odvolací súd sa rovnako už v predchádza ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: úžera ako neplatný právny úkon, dohodnutý úrok z omeškania, znaky úžery, hrubý nepomer medzi vzájomnými plneniami
Právna veta: Pokiaľ žalovaný namietal neplatnosť úkonov (uzatvorených zmlúv) podľa § 39a OZ, odvolací súd poukazuje na to, že dané ustanovenie zakotvuje civilný inštitút úžery, ktorého následkom je absolútna neplatnosť právneho úkonu. Ustanovenie vymedzuje úžeru objektívnymi a subjektívnymi znakmi. Objektívnym znakom úžery je porovnanie vzájomných plnení v záväzkovoprávnom vzťahu. Za úžeru sa považujú situácie, pri ktorých ide o hrubý nepomer medzi plnením jednej a druhej strany. Hrubý nepomer sa teda posudzuje porovnaním hodnôt vzájomného plnenia, napr. pri Zmluve o pôžičke pôjde o úroky. V danom prípade ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prechodné ustanovenia Civilného sporového poriadku, pravidlo okamžitej aplikácie procesno- právnych noriem, protiváha proti retroaktívnej aplikácii procesného práva, dôkazy a tvrdenia strán
Právna veta: V civilnom procese platí pravidlo okamžitej aplikácie procesno- právnych noriem, ktorý princíp je premietnutý v ust. § 470 ods. 1 CSP. V ust. § 470 ods. 2 CSP je obsiahnutá modifikácia princípu okamžitej aplikácie procesnej úpravy, ktorá má pôsobiť ako protiváha proti retroaktívnej aplikácii procesného práva. Účelom citovaného ustanovenia je zabrániť ústavnému nesúladu, pretože sporové strany nemožno sankcionovať do minulosti, t.j. spätne za obdobie, kedy predmetná procesná úprava neexistovala. Touto právnou úpravou sa reflektuje na zachovanie princípu dôvery subjektov civilného konania v obj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: dočasné vyrovnávacie opatrenia, pozitívna diskriminácia zo strany štátu, porušená zásada rovnakého zaobchádzania, znevýhodnený jednotlivec
Právna veta: Žalobkyňa sa v odvolaní domáhala aplikácie § 8a ods. 1 a 2 Antidiskriminačného zákona, v zmysle ktorého sa s ňou malo zaobchádzať priaznivejšie za účelom odstránenia bariér. V tejto súvislosti poukazovala na pozitívnu vyrovnávaciu diskrimináciu. Podľa dôvodovej správy k uvedenému ustanoveniu, upravuje prijímanie dočasných vyrovnávacích opatrení, ktoré sú súborom rôznych prístupov a nástrojov, ktorými sa legislatíva, verejné orgány alebo aj iné právnické osoby, u ktorých dochádza k realizácii práv, snažia eliminovať alebo prinajmenšom aspoň redukovať znevýhodnenia, pre ktoré sú niektoré skupiny ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú tými, ktorí nemôžu posúdiť následky svojho konania, zníženie náhrady, solidárna zodpovednosť, zanedbaný dohľad rodiča
Právna veta: Žalovaní v 1. a 2. rade namietajú, že žalovaný v 1. rade má 17 rokov, plní si povinnú školskú dochádzku a nemá žiaden príjem, ani majetok. Škodu nespôsobil úmyselne, ale z nedbanlivosti, preto navrhujú použiť ust. § 450 Občianskeho zákonníka z dôvodov hodných osobitného zreteľa náhradu škody primerane znížiť. K tomu odvolací súd uvádza, že je pravda, že žalovaný v 1. rade študuje a nemá príjem. S uvedeným však už zákonodarca počítal v ust. § 422 Občianskeho zákonníka, teda poškodený má nárok nielen voči páchateľovi, ale aj od toho, kto zanedbal nad ním dohľad. Preto ide o solidárnu zodpovednos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zriadenie stavby na cudzom pozemku, stavebné povolenie , neoprávnená stavba, vedomie orgánu obce
Právna veta: Podľa § 135c ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak niekto zriadi stavbu na cudzom pozemku, hoci na to nemá právo, môže súd na návrh vlastníka pozemku rozhodnúť, že stavbu treba odstrániť na náklady toho, kto stavbu zriadil (ďalej len „vlastník stavby“). Podľa § 135c ods. 2 Občianskeho zákonníka, pokiaľ by odstránenie stavby nebolo účelné, prikáže ju súd za náhradu do vlastníctva vlastníkovi pozemku, pokiaľ s tým vlastník pozemku súhlasí. Podľa § 135c ods. 3 Občianskeho zákonníka, súd môže usporiadať pomery medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom stavby aj inak, najmä tiež zriadiť za náhradu vecné bre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vykonávanie dokazovania súdom, znalecký posudok znalca, znalecké dokazovanie , námietky proti znaleckému posudku
Právna veta: Podľa § 185 ods. 1, 2, 3 CSP súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (1). Súd môže aj bez návrhu vykonať dôkaz, ktorý vyplýva z verejných registrov a zoznamov, a tieto registre alebo zoznamy nasvedčujú, že skutkové tvrdenia strán sú v rozpore so skutočnosťou; iné dôkazy bez návrhu nevykoná, ak tento zákon neustanovuje inak (2). Súd aj bez návrhu môže vykonať dôkazy na zistenie, či sú splnené procesné podmienky, či navrhované rozhodnutie bude vykonateľné, a na zistenie cudzieho práva (3). Z vyššie citovaného ustanovenia vyplýva, že pokiaľ sporové strany nepodali návrh súdu na vykonani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: odborné vyjadrenia a znalecké dokazovanie, znalecké dokazovanie , znalecký posudok znalca
Právna veta: Zákonodarca priorizuje odborné vyjadrenie, ak nie sú splnené predpoklady na nariadenie znaleckého dokazovania. Znalecké dokazovanie sa preferuje až pri posúdení zložitých odborných otázok, keď odborné vyjadrenie nepostačuje. Odvolací súd teda konštatuje, že tam kde je potrebné zistenie skutočností, na ktoré treba vedecké poznatky, a pre zložitosť posudzovaných otázok nepostačuje postup podľa § 206, súd na návrh nariadi znalecké dokazovanie a ustanoví znalca. Vo všeobecnosti teda možno konštatovať, že pre rozhodnutie vo veci, nie je nevyhnutné, aby skutočnosti potrebné pre rozhodnutie boli pos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: prejav vôle, ktorý obsahuje výraz pripúšťajúci rôzny výklad, poškodenie motorového vozidla, údržba motorových vozidel, umytie vozidla, výluka z poistenia motorového vozidla
Právna veta: Zo znenia článku 5, bod 1 písm. d) VPP vyplýva, že žalobca ako poisťovňa vylúčil z poistenia úhradu škody, ktorá vznikne „opravou“ alebo „údržbou“ vozidla, teda činností pri ktorých dochádza k nie bežnému zásahu do predmetu poistenia, teda činností pri ktorých je zvýšené riziko poškodenia predmetu poistenia. Pod „údržbou“ sa pritom bežne chápe proces činností počas životného cyklu objektu, zameraných na udržanie alebo obnovenie takého jeho stavu, v ktorom môže vykonávať požadované funkcie. Je všeobecne známe, že pod pojem „údržba“ osobných motorových vozidiel je potrebné chápať také činnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: doručovanie písomností zamestnávateľa zamestnancovi, zásielka do vlastných rúk, výpoveď z pracovného pomeru, doručovanie výpovede
Právna veta: Ustanovenie § 38 ods.2 Zákonníka práce je striktné a v zmysle tohto ustanovenia mala byť predmetná listová zásielka označená do „vlastných rúk“ a vtedy by si ju mohla prevziať jedine žalobkyňa, matka žalobkyne len s jej súhlasom - splnomocnením. Odvolací súd uvádza, že v danej právnej veci (v konaní o neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo dňa a 12.10.2017) bolo na základe vykonaného dokazovania nesporne preukázané, že žalovaný ako zamestnávateľ v spore neuniesol dôkazné bremeno v otázke doručenia výpovede žalobkyni ako zamestnancovi, keďže v prípade súdneho sporu doručenie tejto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu, škoda bola protiprávne spôsobená tými, ktorých právnická alebo fyzická osoba pri svojej činnosti použila, škoda spôsobená pri činnosti právnickej osoby
Právna veta: Zodpovednosť podľa § 420 ods. 2 Občianskeho zákonníka prichádza do úvahy za týchto predpokladov: škoda bola protiprávne spôsobená tými, ktorých právnická alebo fyzická osoba pri svojej činnosti použila a ku škode došlo pri činnosti, resp. plnenia úloh právnickej alebo fyzickej osoby. Či škoda bola spôsobená pri činnosti právnickej osoby, závisí vždy od okolností konkrétneho prípadu. Zodpovednosť právnickej osoby sa uplatní vtedy, ak bola spôsobená zamestnancami, členmi, spoločníkmi a inými osobami, ktoré použil podnikateľský subjekt. Pod zodpovednosťou za škodu spôsobenú konaním použitých osô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia , bezdôvodné obohatenie
Právna veta: Ustanovenie § 107 Občianskeho zákonníka upravuje premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia. Počiatok plynutia dvojročnej objektívnej premlčacej lehoty na uplatnenie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia je stanovený na okamih získania subjektívnej vedomosti o tom, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil, pričom obidva predpoklady musia byť súčasne splnené a až týmto okamihom dochádza k vzniku oprávnenia uplatniť si právo na súde. Objektívna premlčacia lehota začína plynúť od právnej udalosti zakladajúcej nárok oprávneného, ktorou je v tomto prípade bezdôv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: oprávnenie znížiť plnenie z poistnej zmluvy, krátenie poistného plnenia, autorizovaný autoservis, krátenie ceny práce
Právna veta: Odvolací súd uvádza, že len za situácie, ak došlo zo strany poisteného k vedomému porušeniu povinností uvedených v § 799 odsekoch 1 a 2 Občianskeho zákonníka, ktoré malo podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poistiteľ oprávnený plnenie z poistnej zmluvy znížiť podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť. Výsledky dokazovania preukázali, že poškodený si zabezpečil opravu motorového vozidla v servise žalobcu, ktorý mu za vykonanie opravy doložil vyúčtovanie vo forme faktúry. Takýto stav nie je dôvodom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, spoločný majetok manželov, dlžník zo zmluvy o pôžičke, spoločný záväzok manželov, zmluva o pôžičke
Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že z ustálenej judikatúry a súdnej praxe vyplýva, že ak vznikol za trvania manželstva dlh, z ktorého bol zaviazaný len jeden z manželov, ktorý uzavrel vlastným menom zmluvu o pôžičke a ak boli takto získané peniaze použité na kúpu určitej veci, t.j. bola za ne získaná určitá majetková hodnota, patrí aj táto hodnota za splnenia podstatných podmienok uvedených v § 143 Občianskeho zákonníka, a to bez ohľadu, či bola zmluva o pôžičke uzavretá platne, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. K záväzku manžela, ktorý takto zadovážil peniaze a je povinný ich vrátiť (či u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: okamžité skončenie pracovného pomeru, porušenie pracovnej disciplíny, pracovné absencie, formálne náležitosti okamžitého skončenia pracovného pomeru
Právna veta: Podľa § 70 ZP Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť. V zmysle citovaného ustanovenia dôvod okamžitého skončenia pracovného pomeru musí byť uvedený tak, aby bolo zrejmé, aké sú skutočné príčiny okamžitého skončenia, aby nevznikali pochybnosti o tom, čo chcel zamestnávateľ zamestnancovi vytknúť (čo ho viedlo k okamžitému ukončeniu pracovného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: zásady ukladania trestov, účel trestu
Právna veta: Pokiaľ ide o samotný výrok o treste, krajský súd považuje za potrebné na úvod pripomenúť niektoré teoretické východiská rozhodné pre ukladanie trestu. Pri úvahách o druhu a výmere trestu postupuje každý súd v zmysle zásad a kritérií rozhodných pre ukladanie trestov uvedených v ust. § 34 odsek 1, odsek 3 Trestného zákona, podľa ktorých trest má zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvorí podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život a súčasne iných odradí od páchania trestných činov, trest zároveň vyjadruje morálne o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: nároky spoločnosti na náhradu škody voči konateľom, konateľ spoločnosti, vzniknutá škoda veriteľa, konať s odbornou starostlivosťou, náhrada škody voči konateľovi
Právna veta: Zákon v ustanovení § 135a ods. 5 Obchodného zákonníka priznáva právo uplatniť náhradu škody, ktorú má spoločnosť voči konateľom aj veriteľovi, ktorý ju uplatňuje vo svojom mene a na svoj účet, aj keď mu žiadna škoda nevznikla. Preto v konaní musí preukázať, že spoločnosti vznikla škoda, za ktorú nesie zodpovednosť konateľ, teda, že vznikla v príčinnej súvislosti s porušením povinností pri výkone pôsobnosti konateľa. Dôkazné bremeno o týchto skutočnostiach nesie veriteľ, teda žalobca. Nie je podstatná skutočnosť, či neuhradením faktúry (v nadväznosti na to, nároku priznaného platobným rozkazom) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zriadenie vecného bremena, vznik vecných bremien, právo cesty cez dufart, dufart
Právna veta: Odvolací súd zastáva názor, že dufart, jeho povrch je spevnený dlažbou, z prednej strany je uzavretý uzamykateľnou bránou a jeho časť je obostavaná múrmi nehnuteľnosti, cez ktorú prechádza. Nie je možné v danom prípade mať za to, že dufart je súčasťou stavby, ktorá ho obklopuje. Ide o účelovo oddelený objekt, ktorý v minulosti slúžil a aj v súčasnosti slúži výlučne na prechod. Z uvedených dôvodov, v súlade s citovanou judikatúrou má odvolací súd za to, že zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve cesty cez dufart v zmysle § 151o, ods. 3 OZ, je možné.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: základné povinnosti zamestnanca, neplatné skončenie pracovného pomeru , zmeny tykajúce sa pracovného pomeru, zmena adresy zamestnanca, adresa trvalého pobytu, potvrdenie o dočasnej práceneschopnosti
Právna veta: Pre posúdenie otázky, či si žalobkyňa ako zamestnanec voči svojmu zamestnávateľovi splnila oznamovaciu povinnosť uviesť zamestnávateľovi zmenu adresy na doručovanie písomností, však bolo podľa odvolacieho súdu irelevantné, či M. X. pri odovzdávaní potvrdenia o dočasnej práceneschopnosti žalobkyne jej zamestnávateľovi ešte aj ústne upozornila na skutočnosť, že žalobkyňa sa bude zdržovať na adrese, rozdielnej od jej adresy trvalého pobytu. Potrebnú informáciu o zmenenej adrese, na ktorej sa bude žalobkyňa zdržovať, a ktorú je zároveň nutné považovať aj za zmenu adresy na doručovanie písomností ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov, zneužitie práva, neplatnosť právnych úkonov, nepriznanie právnej ochrany, zjavné zneužitie práva
Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že generálne sa zákaz zneužitia práva umiestnil v generálnej klauzule platnej pre celú oblasť skromného práva, t.j. do ust. § 3 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zbierky, a to Občianskeho zákonníka. Zároveň je potrené konštatovať, že poznáme viacero následkov, ktoré v nadväznosti na konštatáciu zneužitia práva prichádzajú do úvahy, a to zvlášť medzi odvetvovou optikou. Jeden z týchto následkov pozná aj slovenské právo v podobe obchodnoprávneho následku zneužitia práva, a to konkrétne ust. § 256 Obchodného zákonníka, v ktorom sa uvádza, že výkon práva, ktorý je v rozpore so zás ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: veci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, bezpodielové spoluvlastníctvo, výlučné vlastníctvo jedného z manželov
Právna veta: Za dôvodnú nie je možné považovať obranu obžalovaného, že predmetný mobilný telefón je jeho výlučným vlastníctvom, lebo si ho dáva do nákladov ako živnostník. Podľa § 143 Občianskeho zákonníka je totiž v bezpodielovom spoluvlastníctve všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou, okrem iného, vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov. Pre konštatovanie, že vec nepatrí do BSM pritom nepostačuje iba zistenie, že manžel podnikateľ takúto vec vedie v účtovníctve ako súčasť s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: priťažujúce okolnosti, recidíva, ukladanie súhrnného trestu, na obžalovaného sa hľadí ako keby nebol odsúdený
Právna veta: Pokiaľ u obžalovaného aplikoval súd priťažujúcu okolnosť, že bol za trestný čin odsúdený (ust. § 37 písm. m) Tr. zák.), v tejto súvislosti pochybil. Priťažujúca okolnosť podľa ust. § 37 písm. m) Tr. zák. môže byť priznaná len v prípade, ak obžalovaný bol už za trestný čin odsúdený; súd môže podľa povahy predchádzajúceho odsúdenia na túto okolnosť neprihliadať, pričom toto odsúdenie musí byť právoplatné pred spáchaním skutkov, pre ktoré je aktuálne stíhaný. V prípade, ak sa na obžalovaného hľadí, ako keby nebol odsúdený, nemôže ísť o recidívu v zmysle § 37 písm. m) Tr. zák. Táto priťažujúca ok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: plynutie premlčacej doby podľa § 112 OZ, spočívanie plynutia premlčacej doby, relatívna neplatnosť, dôjdenie do sféry dispozície
Právna veta: Žalobkyňa v odvolaní v podstate len tvrdila, že jej úkon, ktorým sa dovolala relatívnej neplatnosti právneho úkonu, bol vo všeobecnej premlčacej lehote troch rokov adresovaný všetkým účastníkom relatívne neplatného právneho úkonu a bol v tejto lehote doručený na príslušný súd, preto k účinkom dovolania došlo v momente dôjdenia druhému účastníkovi, k čomu došlo aj doručením žaloby na súd so správne vymedzeným okruhom strán konania. K tomu poukázala na ustanovenie § 112 Občianskeho zákonníka a tvrdila, že od takéhoto uplatnenia po dobu konania premlčacia doba neplynie (spočíva). S uvedeným tvrd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana vlastníckeho práva, aktívna legitimácia, vydanie veci neprávom zadržovanej, vlastnícka žaloba
Právna veta: Podľa § 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje. Súdnu ochranu vlastníckeho práva k hnuteľným veciam i k nehnuteľnostiam poskytuje zákon v citovanom ustanovení vlastníkom proti tomu, kto neoprávnene zasahuje do ich vlastníckeho práva, najmä umožňuje domáhať sa vydania veci od toho, kto ju neprávom zadržuje. Základnou podmienkou úspechu vlastníckej žaloby je preukázanie vlastníckeho práva (aktívna legitimácia). Základným predpokladom úspe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: týranie blízkej osoby, trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby, objekt trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby
Právna veta: Odvolací súd poznamenáva, že žalovaného trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a), ods. 3, písm. d) Trestného zákona sa dopustí, kto týra blízku osobu alebo osobu, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove, spôsobujúc jej fyzické utrpenie alebo psychické utrpenie, bitím, kopaním, údermi, spôsobením rán a popálenín rôzneho druhu, ponižovaním, pohŕdavým zaobchádzaním, neustálym sledovaním, vyhrážaním, vyvolávaním strachu alebo stresu, násilnou izoláciou, citovým vydieraním alebo iným správaním, ktoré ohrozuje jej fyzické alebo psychické zdravie alebo ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: súhrnný trest, výrok o treste, zrušenie výroku o treste skoršieho rozsudku
Právna veta: K odvolacím námietkam obžalovaného považuje krajský súd za potrebné uviesť, že v rámci ukladania súhrnného trestu a následného zrušenia výroku o treste skoršieho rozsudku podľa § 42 ods. 2 Trestného zákona súd môže zrušiť jedine výrok o treste z toho rozsudku, ku ktorému ukladal súhrnný trest. Nie je preto v zmysle platnej právnej úpravy možné zrušiť výroky o treste zo všetkých ďalších rozsudkov, ktoré časovo nasledujú po rozsudku, ktorým bol súhrnný trest uložený. Časť ustanovenia § 42 ods. 2 Trestného poriadku „ako aj všetky ďalšie rozhodnutia na tento výrok obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Kľúčové slová:
Právna veta: Orgány činné v trestnom konaní a súd v záujme výchovného pôsobenia trestného konania, zamedzovania a predchádzania trestnej činnosti môžu, ak to považujú za vhodné a účelné, spolupracovať aj so záujmovými združeniami občanov. Autor sa včlánku zaoberá definíciou, postavením a úlohami záujmového združenia v trestnom konaní. V prvej časti prináša všeobecnú charakteristiku záujmového združenia. Druhá časť sa zaoberá pozíciou záujmového združenia pri ukladaní trestov. Následne sa skúma záujmové združenie pri dovŕšení nápravy a pri nahrade ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Rimania zväzovali verejné právo s úžitkom štátu, moderná právna veda využíva pre dichotómiu práva aj početné ďalšie rozlišovacie kritériá. Či už ide o subordináciu subjektov, charakter využívaných noriem alebo o vôľu zákonodarcu. Kde však končí verejné a začína súkromné právo pri stále sa rozvíjajúcom práve na dobrú správu vecí verejných?
Kľúčové slová:
Právna veta: Autorka sa v príspevku zaoberá zásadou „ultima ratio“, podľa ktorej sa prostriedky trestného práva majú použiť až ako krajný prostriedok štátu, pričom poukazuje najmä na rozhodovaciu činnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý túto zásadu v súčasnosti uplatňuje prostredníctvom materiálneho korektívu, teda v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy, len pri prečinoch. Príspevok sa preto venuje aj odlišnostiam medzi zásadou „ultima ratio“ a materiálnym korektívom. V závere taktiež upozorňujeme aj na nedávne rozhodnutia Ústavného súdu Slovensk ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Rozpadom Rakúsko-Uhorska sa po prvej svetovej vojne začali formovať nástupnícke štáty, medzi nimi aj Československá republika. Prijatím zákona č. 11/1918 Sb. zostali na území Československa dočasne v platnosti všetky doterajšie zákony. Pripojením územia Hlučínska kČeskoslovensku nastal stav právneho trializmu, čo sa odrazilo v rozdielnej právnej úprave aj v oblasti trestného práva. Autorka sa v príspevku snažila opísať problematiku rôznosti rakúskej a uhorskej právnej úpravy v súvislosti s trestom odňatia slobody a zamerala sa na vybrané trestnoprávne ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Cieľom tohto príspevku je priblíženie trestu domáceho väzenia, pričom jeho eminentná časť bude venovaná premene zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia. Autorka sa v rámci príspevku bude snažiť poukázať na aktuálny právny rámec upravujúci premenu zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia ako i na aplikačné problémy, ktoré sú s premenou späté. V závere príspevku autorka ponúkne návrhy v rovine de lege ferenda, ktorých snahou bude odstránenie, resp. minimalizovanie problémov spojených s aplikáciou tohto inštitútu.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autor sa v príspevku zaoberá porovnaním uplatňovania odklonných spôsobov vybavenia trestných vecí, priestupkov adisciplinárnych vecí vedených podľa interných procesných predpisov Slovenskej advokátskej komory. Odklony (procesnoprávne alternatívy) predstavujú prejav restoratívnych prístupov vo verejnoprávnom trestaní, pričom ich účel tkvie v rýchlejšom, hospodárnejšom či (všeobecnejšie) efektívnejšom vybavení vecí, ktoré sú predmetom sankčných konaní. Cieľom príspevku je priblížiť vybrané alternatívy a priniesť komparatívne zhodnotenie problemat ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Odvetvie trestného práva je v súčasnosti neopomenuteľnou súčasťou vyspelých právnych poriadkov. Vstredovekom práve však nie je možné jednoznačne dešifrovať rozdiel medzi súkromným a verejným právom. Aj napriek tomu boli v minulosti v krajinách prijímané právne normy upravujúce inštitúty, v súčasnosti tvoriace základ moderných právnych poriadkov. Prvopočiatky týchto významných inštitútov trestného práva však môžeme nájsť práve v stredovekých právnych úpravách. Zameraním sa na analýzu týchto inštitútov môžeme prispieť k skvalitneniu súc ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok sa venuje výkladu pojmu poškodený a osoby poskytujúcej odborné vyjadrenia a prioritne otázkou, či je vôbec možné, aby došlo ku kumulácií týchto dvoch osôb v jednom konaní. Predmetnú kumuláciu príspevok vysvetľuje na trestných činoch proti mene. V tejto oblasti ide o postavenie NBS ako možného poškodeného azároveň ako osoby, ktorá poskytuje odborné vyjadrenie k podozrivých predloženým peniazom. Rozoberá najmä skutočnosť, či je možné objektívne a nezaujato poskytovať odborné vyjadrenia v prípade, ak by zároveň išlo o osobu poškodeného.
Kľúčové slová:
Právna veta: Cieľom príspevku je analyzovať nedávnu zmenu v dlhodobo ustálenej judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora EÚ na poli uplatňovania záruk plynúcich zo zásady ne bis in idem konkrétne vo vzťahu ku kumulácii daňového a trestného konania. Zmena v judikatúre menovaných súdov predstavuje výrazný odklon od ich doterajšej aplikačnej praxe a zavádza možnosť zúžiť ochranu pred dvojitým stíhaním resp. postihom tej istej osoby za spáchanie toho istého skutku. V príspevku sa venujeme vybraným problémom pri aplikácii záverov plynúcich z rozho ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Cieľom tohto príspevku je poskytnúť pohľad na aktuálne možnosti postihnutia kryptoaktív ako majetku daňových dlžníkov v daňovom exekučnom konaní. Autor poukáže na jednotlivé špecifiká takéhoto majetku, ako aj na prekážky, ktoré môžu brániť úspešnej daňovej exekúcii. Následne popíše kritériá pre zvolenie správneho spôsobu daňovej exekúcie, ako aj možnosti jej samotného výkonu, v kontexte aktuálnej právnej úpravy. Základnou hypotézou tohto príspevku je zodpovedanie otázky, či je možné kryptoaktíva postihnúť daňovou exekúciou a akým spô ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Decentralizované a autonómne vykonávanie s integrovanou transparentnosťou inteligentných zmlúv (Smart Contracts) založených na blockchaine predstavuje revolúciu vo väčšine aplikácií v prostredí jednotného digitálneho trhu. Vďaka blockchainu sú tieto transakcie bezpečnejšie a rýchlejšie, a elektronický obchod sa naňho môže spoliehať. Na technológii blockchain, významnou výhodou v elektronickom obchode je, že je prospešná pre maloobchodníkov aj kupujúcich, ktorý sú neoddeliteľnou súčasťou jednotného digitálneho trhu. Ponúka pohodlné riešenia kyberne ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok je venovaný problematike zdaňovania podielov na zisku vzmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Príspevok v nadväznosti na vymedzenie podielu na zisku ako predmetu dane z príjmov poukazuje na osobitosti v ponímaní vybraných inštitútov z daňového hľadiska a zdôrazňuje rozdiely v zdaňovaní podielov na zisku vyplácaných spoločníkom osobných a kapitálových obchodných spoločností.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autor sa vpredloženom príspevku zameriava na analýzu konkrétnych verejnoprávnych prvkov v obchodnom práve. Predmetom bližšieho záujmu sú vybrané aspekty a spôsoby zásahu štátu do podnikateľského prostredia. Autor svoju pozornosť venuje vzniku podnikateľských subjektov, vedeniu registrov ale aj hospodárskej súťaži.
Kľúčové slová:
Právna veta: Účelom použitia milosti je odstránenie dôsledkov negatívnej mimoriadnej životnej situácie, v ktorej sa ocitol žiadateľ o milosť. Používanie milosti predstavuje ústavne povoľované vkročenie prezidenta Slovenskej republiky, ktorý sa nachádza v postavení orgánu exekutívy, do činnosti súdnej moci. Cieľom tohto článku v tomto zmysle priniesť komplexný náhľad na konanie o použití milosti. V závere snaha nájsť prieniky aktuálnych trendov v trestnom práve a konania o milosti, ktoré by mohli zlepšiť používanie restoratívnej justície v tomto procese.
Kľúčové slová:
Právna veta: Určenie dane podľa pomôcok predstavuje postup, ktorým správca dane určí daň, bez spolupráce s daňovým subjektom. Tento postup nepredstavuje potrestanie daňového subjektu za nespoluprácu, ale jeho cieľom je najmä naplnenie fiskálnej funkcie správy daní. Autorka sa v príspevku venuje nedostatkom, ktoré sa v praxi môžu objaviť pri postupe určovania dane podľa pomôcok. Keďže rozhodnutie správcu dane o určení dane podľa pomôcok je odborným odhadom, sporná je použiteľnosť tohto rozhodnutia ako dôkazu v trestnom konaní.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok sa venuje inštitútu súkromnej žaloby v trestnom konaní, ktorý v trestnom procese na našom území platil za čias Uhorska a neskôr aj prvej Československej republiky. V súčasnosti je tento inštitút upravený v právnych poriadkoch členských štátov Európskej únie, v Slovenskej republike táto úprava stále absentuje. Autori v príspevku analyzujú inštitút súkromnej žaloby v Európskom priestore z historického hľadiska, ďalej právnu úpravu de lege lata vo vybraných krajinách, predovšetkým členských krajinách Európskej únie a zároveň sa zamýšl ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok je obsahovo zameraný na analýzu interakcie procesných alternatív kzaisteniu cudzinca podľa zákona opobyte cudzincov a povinnosti orgánov aplikácie práva vykladať vnútroštátnu legislatívu konformne súniovou reglementáciou. Avizovaná problematika je rozobratá na podklade konkrétneho judikatúrneho záveru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Neopomína sa spracovať súvisiace východiská vzájomného ovplyvňovania vnútroštátneho práva a úniovej úpravy prostredníctvom nepriameho účinku práva Únie.
Kľúčové slová:
Právna veta: Samosprávny kraj môže z pozície samostatného subjektu práva spolupracovať s inými územnými a samosprávnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi regionálne funkcie. Z hľadiska foriem spolupráce sa diferencuje široké penzum kooperačných platforiem, od jednoduchých aktivít až po zložitejšie formy, napríklad členstvo samosprávneho kraja v medzinárodnom združení. Medzinárodná kooperácia jednotiek regionálnej samosprávy sa realizuje na podklade verejnoprávnej zmluvy (správnej dohody), ktorá je typickým príkladom súkromno- právneho inštitútu ovplyvne ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Whistleblowing alebo oznamovanie protispoločenskej činnosti je významným prvkom získavania informácií, na základe ktorých môže dôjsť kprešetreniu porušení. Tento príspevok sa venuje európskej právne úprave, konkrétne smernici 2019/1937 a zákonu o oznamovaní protispoločenskej činnosti, s použitím komparácie niektorých ustanovení. Primárnym dôvodom porovnania je budúca transpozícia uvedenej smernice do právneho poriadku Slovenskej republiky. Príspevok sa zameriava na pôsobnosť aktov a úpravu poskytnutia ochrany, ochranné opatrenia a bližšie rozoberá int ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Úvahy o zavedení inštitútov podmienečného odsúdenia a podmienečného prepustenia naberali na význame vo viacerých európskych aj mimoeurópskych krajinách už koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Do nášho právneho poriadku sa tieto inštitúty čiastočne dostali zákonným článkom č. 36/1908 Zb. o podmienečnom odpustení trestu a následne zákonom č. 562/1919 Zb. o podmienečnom odsúdení a podmienečnom prepustení. V našom príspevku sa snažíme porovnať právnu úpravu z obdobia 1. ČSR so socialistickou právnou úpravou a dnešným stavom a sledovať tak postupn ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autorka sa v tomto príspevku zaoberá návrhmi EÚ na prijatie nových opatrení za účelom efektívnejšieho získavania elektronických dôkazov v cezhraničným situáciách, ktoré bolo doposiaľ častokrát príliš komplikované a na základe ktorého má dôjsť k priamemu prepojeniu orgánov členských štátov so súkromným sektorom a tým o určitú snahu o privatizovanie tejto trestnej oblasti zo strany EÚ. Elektronické dôkazy v trestných konaniach aktuálne zohrávajú naozaj dôležitú úlohu, vzhľadom k tomu príspevok poukazuje na potrebu prijatia tejto navrhovanej leg ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok sa zaoberá postavením záujmových združení občanov ako subjektu trestného práva, ktorý má súkromnoprávnu povahu a jeho ingerencie do jednotlivých štádií trestného procesu. V príspevku je venovaná osobitná pozornosť možnosti nahradenia väzby zárukou záujmového združenia občanov.
Kľúčové slová:
Právna veta: Dovolanie v režime Civilného sporového poriadku a s tým súvisiaca rozhodovacia činnosť veľkých senátov Najvyššieho súdu SR obsahovo napĺňajú značnú časť príspevkov do tejto rubriky v podstate už od septembra 2019. Dochádza k tak intenzívnemu, pútavému a bezprecedentnému vývoju súvisiacej judikatúry, že alternatívne témy sa evidentne presadzujú zriedkavejšie.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok sa zaoberá medializovaným civilnoprávnym sporom o súbor predmetov kultúrnej hodnoty, nazvaných ako tzv. Krymské poklady. Autor rozoberá túto kauzu, analyzuje argumenty strán sporu ako i doterajšie rozhodnutia súdov vo veci. Zároveň poukazuje na riešenia v dvoch vecne blízkych prípadoch z minulosti a skúma osobitné normy a princípy platiace v tejto oblasti, najmä princíp kultúrno-historického vzťahu. Napokon autor navrhuje možné riešenia prípadu, pri ktorom sa očakáva, že bude mať výrazný právny i politický dopad.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok nadväzuje na prvú a druhú časť výkladu, ktoré boli uverejnené v Bulletine slovenskej advokácie č. 4 a 5/2021. Ponúka analýzu poslednej časti právnej úpravy konania o potvrdení vydržania. Analýza sa týka druhej fázy konania – konania po vydaní vyzývacieho uznesenia. Ťažiskom výkladu sú námietky z pohľadu oprávnenej osoby, lehoty a náležitosti. Záver výkladu je venovaný rozhodnutiu súdu o námietkach aj rozhodnutiu súdu vo veci samej. Autorky poukazujú na viaceré interpretačné problémy. Súčasne však ponúkajú aj argumenty, ako by ich bol ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autorka, vychádzajúc z analýzy príslušných právnych predpisov, dospela k záveru, že kauzálne príslušný súd upiera oprávnenému právo na vymoženie príslušenstva pohľadávky, na ktoré má tento podľa zákona nárok. Autorka sa domnieva, že exekučný súd vychádza pri svojom rozhodovaní z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Kľúčové slová:
Právna veta: Rozhodnutiam veľkých senátov kolégií Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je venovaná nemalá pozornosť už od zavedenia inštitútu veľkých senátov v slovenskom právnom poriadku. Je prekvapivé, že zverejňovanie týchto rozhodnutí je v súčasnosti na nedostatočnej úrovni čo sa týka jeho rozsahu, aj formy. Príspevok je zameraný na problematiku zverejňovania súdnych rozhodnutí vo všeobecnosti a význam takéhoto zverejňovania, no najmä na (ne)zverejňovanie rozhodnutí veľkých senátov, návrhy, ako by to v praxi mohlo vyzerať a tiež možné dopady zachovania ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Klienti, ktorí zažili, alebo zažívajú násilie, sa vo viacerých ohľadoch líšia od ostatných klientov, s ktorými sa advokát v praxi bežne stretne. Aj keď negatívne emócie sú v rôznej miere prítomné pri poskytovaní právnej pomoci takmer vždy (najmä v prípade sporov), klient s traumou má svoje špecifiká. Ak chceme takýmto klientom skutočne pomôcť a predísť ich opakovanej a druhotnej viktimizácii, dôležitý je každý detail: dobre zvolené miesto na sedenie, spôsob, akým sa správame, rozprávame, pohybujeme, gestikulujeme. V prípade obzvlášť zraniteľn ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
MENU