Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

September 2023     August 2023     Júl 2023     Jún 2023     Máj 2023     Apríl 2023     Marec 2023     Február 2023     Január 2023     September 2022     August 2022     Júl 2022     Jún 2022     Máj 2022     Apríl 2022     Marec 2022     Február 2022     December 2022     November 2022     Október 2022     Január 2022     September 2021     August 2021     Júl 2021     Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     December 2021     November 2021     Október 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Najvyšší správny súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: povinné právne zastúpenie v dovolacom konaní, udelenie plnomocenstva inej osobe, nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa advokátom, ustanovenie kogentnej povahy
Právna veta: Na odôvodnenie svojho záveru dovolací súd podľa § 451 ods. 3 C. s. p. stručne uvádza, že dôvodom na odmietnutie dovolania žalobcu je nesplnenie podmienky dovolacieho konania podľa § 429 ods. 1 C. s. p., v zmysle ktorého dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom, súčasne dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom. Citované ustanovenie zakotvuje inštitút tzv. povinného zastúpenia dovolateľa, ktorého účelom je, aby účastníkovi, ktorý sám právnické vzdelanie nemá, bola poskytnutá kvalifikovaná právna pomoc, súčasne aby dovolanie spĺňalo náležitosti stanovené zák ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: dovolací súd je viazaný skutkovým stavom tak, ako ho zistil odvolací súd., revízia skutkových zistení súdov nižších stupňov, nevykonávanie dokazovania dovolacím súdom
Právna veta: Dovolací súd upriamuje pozornosť na to, že v zmysle ustanovenia § 442 C. s. p. je viazaný skutkovým stavom tak, ako ho zistil odvolací súd a sám dokazovanie nevykonáva, z čoho vyplýva, že skutkový stav veci zistený odvolacím súdom nepodlieha prieskumu v dovolacom konaní. V dovolacom konaní preto dovolací súd nie je oprávnený preskúmavať správnosť a úplnosť skutkových zistení, pretože nie je oprávnený prehodnocovať vykonané dôkazy (na rozdiel od súdu prvej inštancie a odvolacieho súdu), nakoľko v dovolacom konaní je dokazovanie vylúčené. Dovolaním sa preto nemožno domáhať revízie skutkových z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: dovolanie v zmysle TP, špeciálny dovolací dôvod, všeobecný hmotnoprávny dovolací dôvod
Právna veta: Vzájomný vzťah dovolacích dôvodov podľa § 371 ods. 1 písm. i) Tr. por. a § 371 ods. 1 písm. h) Tr. por. je taký, že prvý z nich je všeobecným hmotnoprávnym dôvodom a druhý špeciálnym hmotnoprávnym dôvodom vzťahujúcim sa k výroku o treste. Z logiky tohto vzťahu potom vyplýva, že samotný výrok o treste okrem prípadov nesprávnej aplikácie ustanovení kogentnej povahy viažucej sa k rozhodovaniu o treste môže byť napadnutý prostredníctvom nie všeobecného, ale len prostredníctvom špeciálneho dovolacieho dôvodu, ktorý sa viaže k takému výroku.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vyjadrenie k odvolaniu, právo na spravodlivý proces, prípustnosť sťažnosti, princíp kontradiktórnosti konania, doručovanie sťažnosti protistrane, ktorá bola podaná proti uzneseniu vydanému súdnym úradníkom
Právna veta: Aj keď z Civilného sporového poriadku expressis verbis nevyplýva povinnosť súdu doručiť sťažnosť, podanú stranou sporu proti uzneseniu súdu prvej inštancie, vydanému súdnym úradníkom aj protistrane (sťažnosť je upravená v § 239 a nasl. C.s.p.), avšak podľa názoru dovolacieho súdu, právo strany sporu na doručenie takéhoto podania protistrany treba považovať za súčasť práva na spravodlivý proces, čo vyplýva aj z ustanovenia § 374 ods. 3, druhej vety C.s.p. Nedoručenie podania strany sporu, v danom prípade sťažnosti žalobcu proti uzneseniu súdu prvej inštancie o výške priznaných trov konania dru ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: krivá výpoveď a krivá prísaha, nepravdivá svedecká výpoveď , okolnosť, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie
Právna veta: Podľa § 346 ods. 1 Tr. zák. kto ako svedok v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní alebo na účely trestného konania v cudzine pred prokurátorom alebo policajtom, alebo pred sudcom medzinárodného orgánu uznaného Slovenskou republikou uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, alebo kto takú okolnosť zamlčí, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov. Objektom tohto trestného činu je záujem na správnom zistení skutkového stavu veci ako základnej skutočnosti pre prijatie zákonného rozhodnutia orgánom činného v trestnom konaní alebo súdom. Objektívna str ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, námietky právneho charakteru, hmotnoprávne chyby v rozhodnutí, námietky skutkové
Právna veta: Podľa § 371 ods. 1 písm. i) Trestného poriadku dovolanie možno podať, ak rozhodnutie je založené na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku alebo na nesprávnom použití iného hmotnoprávneho ustanovenia; správnosť a úplnosť zisteného skutku však dovolací súd nemôže skúmať a meniť. Nesprávnym právnym posúdením zisteného skutku sa rozumie situácia spočívajúca v tom, že skutok bol v napadnutom rozhodnutí kvalifikovaný ako trestný čin, napriek tomu, že nešlo o žiaden trestný čin alebo, že ustálený skutok vykazuje znaky iného trestného činu, alebo že obvinený bol uznaný za vinného z prísnejšieh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vylúčený sudca, vylúčenie sudcu z pojednávania a rozhodovania veci, námietka zaujatosti vznesená procesnou stranou, trestné oznámenie na sudcu
Právna veta: Podanie trestného oznámenia na sudcu teda samo o sebe nevylučuje namietaného sudcu z prejednávania a rozhodovania sporu (právnej veci). Až v prípade, ak by sudca v dôsledku proti nemu smerujúceho určitého podania (napríklad sťažnosti, civilnej žaloby, trestného oznámenia, podnetu na začatie disciplinárneho konania) nedokázal zachovať požadovaný nadhľad a zo všetkých okolností prejednávanej veci by bolo zrejmé, že stratil schopnosť pristupovať nezaujato k sporu, stranám sporu, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní, boli by dané podmienky pre jeho vylúčenie z prejednávania a rozhodov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: nebezpečné vyhrážanie, vyhrážka fyzickým útokom, dôvodná obava zo smrti
Právna veta: Pokiaľ ide o právne posúdenie veci najvyšší súd konštatuje, že tak ako je skutok v rozsudku okresného súdu popísaný, nenapĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 Tr. zák., nakoľko v ňom absentuje vyhrážka smrti, ťažkej ujmy na zdraví alebo inej ťažkej ujmy. Za takú (vyhrážku) nemožno považovať ani tú časť skutkovej vety, podľa ktorej sa obvinený „opakovane a sústavne vyhrážal svojej matke", keďže konkrétny spôsob predmetných „vyhrážok" skutková veta popisuje len v podobe fyzických útokov. I keď je pravdou, že vyhrážka smrťou, ťažkej ujmy na zdraví alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Najvyšší správny súd SR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd SR

Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody , materiálne podmienky pre podmienečne prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, rozhodovanie o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, zákaz vylúčenia možnosti podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody, právo na spravodlivý proces, porušenie práva na spravodlivý proces
Právna veta: Úvaha krajského súdu, že ak je na sťažovateľa vydaný medzinárodný zatýkací rozkaz, nemožno dôvodne očakávať, že pri podmienečnom prepustení z výkonu trestu bude viesť riadny život občana, je na hranici s princípom prezumpcie neviny, a teda aj ústavnosti. Ústavný súd pripomína, že možnosť podmienečného prepustenia pri splnení zákonných podmienok musí byť dostupná všetkým odsúdeným vo výkone trestu, dokonca i odsúdeným na doživotie – teda tým skôr aj všetkým odsúdeným na kratší trest odňatia slobody. Možnosť podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody nesmie byť nikdy celkom vylúče ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: výpovedná doba, peňažná náhrada za nezotrvanie počas plynutia výpovednej doby, contra preferentem, výška peňažnej náhrady, právo na peňažnú náhradu, plynutie výpovednej doby
Právna veta: Krajský súd v napadnutom rozhodnutí dospel výkladom § 62 ods. 8 Zákonníka práce k tomu, že dojednanie medzi zamestnancom a zamestnávateľom o náhrade za nezotrvanie v práci musí obsahovať konkrétnu výšku peňažnej náhrady a ak takéto určenie v dohode chýba, spôsobuje to podľa § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka pre neurčitosť jej neplatnosť. Prvým argumentom je to, že úmyslom zákonodarcu, ktorý použil v texte normy výraz najviac v sume, bola ochrana zamestnanca. Druhým argumentom je to, že takáto obligatórna, zákonom však výslovne neuvedená náležitosť, vyplýva z princípu právnej istoty, keďže inak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: hrozba poškodenia životného prostredia , princíp predbežnej opatrnosti, ochrana životného prostredia, poškodenie životného prostredia, potenciálne nepriaznivý dopad na životné prostredie, zabránenie poškodeniu životného prostredia
Právna veta: Z tejto právnej úpravy vyplýva, že ak nie je isté, či sa negatívne dôsledky vykonávania určitej činnosti dostavia alebo nie, je potrebné predpokladať, že môžu nastať, to znamená, že sa prezumuje možné poškodenie životného prostredia, a to aj napriek dôkaznej neistote vo vzťahu k účinkom k posudzovanej činnosti. Pri princípe predbežnej opatrnosti nie je potrebná preukázaná vedomosť, ale postačuje neistota v škodlivosti posudzovanej činnosti. Ak v rámci rozhodovacieho procesu nie je k dispozícii dostatočné množstvo presných a dostatočných informácií o možných dôsledkoch rozhodnutí pre životné pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o dielo, dvojstranný právny úkon, neplatnosť právneho úkonu len voči jednému z účastníkov zmluvy o dielo
Právna veta: Z právnej úpravy zmluvy o dielo vyplýva, že zmluva o dielo, ako dvojstranný právny úkon, vzniká medzi zhotoviteľom na strane jednej a medzi objednávateľom na strane druhej, pričom na jednej strane alebo na obidvoch stranách môže vystupovať viac subjektov. Všetci títo účastníci zmluvy sú nositeľmi hmotnoprávnych oprávnení (povinností), teda sú vecne legitimovaní, ak sa predmet konania týka tohto právneho úkonu. Treba zdôrazniť, že obsahom právneho vzťahu zo zmluvy o dielo sú práva a povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa, ktoré sú vzájomné (synalagmatické). To znamená, že v tomto právnom vzťahu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľa pred nekalými zmluvnými podmienkami v obchodnom vzťahu, formulárové zmluvy, individuálne dojednané zmluvné podmienky, dôkazné bremeno spotrebiteľa
Právna veta: Individuálnosť vyjednania neznamená len fyzické oddelenie časti dojednaní od iných, ale spočíva v prvom rade v preukázanej možnosti spotrebiteľa ovplyvniť znenie formulárovej zmluvy, ktorú mu predkladá dodávateľ. Napriek tomu, že rozhodcovská doložka je uvedená na samostatnom tlačive ako Rozhodcovská zmluva, ide len o zmluvné dojednanie tvoriace súčasť úverovej zmluvy, ktorá má formulárový charakter a ktorej obsah spotrebiteľ nemohol ovplyvniť, preto ju v zmysle § 53 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemožno považovať za individuálne dojednanú. Dôkazné bremeno na preukázanie toho, že Rozhodcovská z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: primerané finančné zadosťučinenie, ochrana spotrebiteľa, ochrana práv spotrebiteľa
Právna veta: Samotná povaha primeraného finančného zadosťučinenia neumožňuje jeho priame vyčíslenie, preto súdu nemusia byť predložené dôkazy aj o existencii nejakej ujmy. Jediným predpokladom pre uplatnenie práva na primerané finančné zadosťučinenie je porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej týmto zákonom a osobitnými predpismi. Pri rozhodovaní o primeranom finančnom zadosťučinení treba vychádzať z toho, že toto má plniť jednak funkciu satisfakčnú, jednak funkciu sankčnú tak, aby dostatočne odradila dodávateľa od nekalého konania, ktorého sa dopustil voči úspešnému spotrebiteľovi a jednak ho treba ch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena vyživovacej povinnosti, výška výživného, zmena pomerov odôvodňujúca zmenu súdneho rozhodnutia o výživnom
Právna veta: Prispievať na výživu svojich detí je zákonnou povinnosťou obidvoch rodičov až do času, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť (§ 62 ods. 1 Zákona o rodine), a ak aj si túto povinnosť rodičia neplnia, môže súd aj bez návrhu určiť rozsah ich vyživovacej povinnosti. Na dosiahnutej životnej úrovni svojich rodičov má právo podieľať sa aj ich dieťa. Aj keď výška výživného výslovne v zákone stanovená nie je, vyplýva zo všeobecne uznávaného hľadiska o tom, že výživným má byť dieťaťu zabezpečená taká životná úroveň, ktorá zodpovedá životnej úrovni rodičov a ktorú by rodičia dieťaťu zabezpečovali, keby ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: výklad právnych úkonov, prejavu vôle, platnosť právneho úkonu, neurčitosť predmetu zmluvy , súdna ochrana účastníkov, výklad v prospech platnosti právneho úkonu, formalistické požiadavky
Právna veta: Pri výklade právnych úkonov a ich posudzovaní z pohľadu nárokov na ich platnosť je nevyhnutné brať na zreteľ ústavný príkaz preferencie výkladu v prospech platnosti právneho úkonu a dôvody neplatnosti nerozširovať nad rámec zákonom uvedených prípadov. Súd sa však touto zásadou neriadil. „Prehnané formalistické požiadavky všeobecného súdu na formuláciu predmetu zmluvy sú ústavne neakceptovateľné. Úloha všeobecného súdu pri hľadaní riešenia súdenej právnej veci a interpretácii relevantných právnych úkonov totiž nespočíva vo ,,vyhľadávaní“ dôvodov neurčitosti predmetu zmluvy (prípadne iných dôvod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prerušenie konania v sporovom konaní, návrh na pokračovanie v konaní, pokračovanie konania na návrh sporovej strany
Právna veta: Z vyššie citovaného ustanovenia § 163 ods. 2 CSP vyplýva, že pokiaľ súd preruší konanie z dôvodu podľa ustanovenia § 163 ods. 1 CSP (tak, ako to je v predmetnej veci z dôvodu, že odročenie pojednávania zhodne navrhli obe strany), môže v takomto prerušenom konaní pokračovať len na návrh niektorej zo sporových strán. Návrh na pokračovanie v konaní môže ktorákoľvek z týchto sporových strán podať aj pred uplynutím lehoty, na ktorú súd konanie prerušil. Lehota na podanie takéhoto návrhu plynie od právoplatnosti uznesenia o prerušení konania. Návrh na pokračovanie v konaní mohla podať ktorákoľvek zo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: dobromyseľnosť držiteľa, oprávnený držiteľ , titul uchopenia sa držby, držiteľ nájmného práva
Právna veta: Odvolací súd dodáva, že predmetom držby môže byť aj právo nájmu. Držiteľom práva je ten, kto vykonáva príslušné právo (v tomto prípade užívacie) pre seba a vo svojom mene počas doby jeho trvania. Držiteľ práva je oprávneným držiteľom, ak je dobromyseľný so zreteľom na všetky okolnosti, že mu právo, ktoré vykonáva pre seba, patrí. Inak by bol neoprávneným držiteľom. V pochybnostiach sa i tu uplatňuje vyvrátiteľná právna domnienka, že držba práva je oprávnená (§ 130 ods. 1 druhá veta Občianskeho zákonníka). Držiteľom nájomného práva je predovšetkým sám nájomca, avšak jeho držiteľom môže byť aj t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: poučenie a informovaný súhlas, detenčné konanie, prípustnosť držania a zadržania chorého v ústavnej starostlivosti, styk chorého s vonkajším svetom, liečebný úkon bez súhlasu pacienta
Právna veta: Vo všeobecnosti platí, že by bolo proti lekárskej etike vykonávať lekárske úkony proti vôli ošetrovaného. Preto je pravidlom, že si lekári súhlas vyžadujú vopred. Podľa súčasného právneho stavu (§ 6 ods. 9 Zákona o zdravotnej starostlivosti) informovaný súhlas sa nevyžaduje v prípade neodkladnej starostlivosti, ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať, ochranného liečenia uloženého súdom podľa osobitného predpisu, ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie alebo ambulantnej starostlivosti, či úst ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania, dôvody hodné osobitného zreteľa pre nepriznanie trov, moderačné právo súdu, výrazné zvýšenie zodpovednosti
Právna veta: Výnimočné uplatnenie cit. § 257 C.s.p. je odôvodnené tým, že prísna aplikácia ustanovení o náhrade trov konania by mohla v konkrétnych prípadoch viesť k nežiaducim tvrdostiam. Zákon preto stanovuje všeobecné podmienky, za ktorých môže dôjsť rozhodnutím súdu k zmierneniu dôsledkov právnych noriem upravujúcich platenie a náhradu trov konania. Cit. ust. § 257 C.s.p. teda predstavuje odchýlku zo zásady zodpovednosti za výsledok aj zo zásady zodpovednosti za zavinenie a náhodu. Znamená, že súd nemusí zaviazať neúspešnú stranu nahradiť trovy konania úspešnej strane. Existenciu dôvodov hodných osobit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: faktúra ako daňový doklad, dôkazné prostriedky v daňovom konaní, dokazovanie v daňovom konaní, dôkazné bremeno daňového subjektu
Právna veta: Z konštantnej judikatúry Najvyššieho súdu vyplýva, že faktúra a doklad o jej zaplatení (a iné doklady vystavené dodávateľom po uskutočnení deklarovaného obchodu) nepochybne sú dôkaznými prostriedkami, ktoré podporujú tvrdenie daňového subjektu obsiahnuté v daňovom priznaní, že práve tento dodávateľ mu naozaj tovar alebo službu dodal. Obvykle ide o písomnosti, ktoré je možné pomerne ľahko vyhotoviť na počítači s tlačiarňou. Ich vierohodnosť je potom podporená osobou ich vystaviteľa, ktorý ich spravidla podpisuje, ale aj podnikateľským zázemím a minulosťou dodávateľa. V prípade, že zistené okoln ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, posúdenie zdravotného stavu, posudkový lekár sociálneho poistenia, subjektívne presvedčenie o vyššej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
Právna veta: Subjektívne presvedčenie žalobkyne, že jej zdravotné postihnutie zodpovedá vyššej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, nie je rozhodujúce, pretože posúdenie rozsahu zdravotného poškodenia a jeho následkov a na schopnosť žalobkyne vykonávať zárobkovú činnosť, vyžaduje lekárske znalosti, ktoré sú vo veciach sociálnych dané do právomoci posudkovým lekárom sociálneho poistenia.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, lehota na uloženie pokuty, pokuta za správny delikt, správny delikt, skrátenie objektívnej prekluzívnej lehoty
Právna veta: V zmysle Nálezu Ústavného súdu SR sp.zn. III. ÚS 120/2010 je všeobecný súd pri realizácii základného práva na súdnu ochranu podľa Ústavy Slovenskej republiky a podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd je povinný aplikovať ústavnú požiadavku jednoduchého práva, že každý má právo na rozhodnutie podľa relevantnej právnej normy. Ak došlo k zmene právnej úpravy, všeobecný súd musí na túto skutočnosť reagovať a jeho reakcia musí nájsť odraz v zdôvodnení rozhodnutia. (R 22/2010 Zbierka rozhodnutí Ústavného súdu SR) V čase, keď bola žalobcovi uložená pokuta, boli správne orgány opráv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prekážka litispendencie, nedostatok procesnej podmienky konania, ex offo, zastavenie konania pre prekážku skôr začatého konania
Právna veta: Podľa § 161 ods. 2 CSP, ak ide o nedostatok procesnej podmienky, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví. Nedostatkom podmienky súdneho konania je aj prekážka začatého konania (litispendencia), ktorá bráni tomu, aby na súde prebiehalo iné konanie v tej istej veci. Táto prekážka vzniká (je daná), ak na ktoromkoľvek súde v Slovenskej republike je začaté konanie, ktoré má rovnakých účastníkov, rovnaký predmet konania a rovnaké skutkové okolnosti, od ktorých sa odvodzuje právo. Pokiaľ ide o totožnosť účastníkov, táto je daná aj vtedy, ak pôvodný účastník v prvom konaní je vystriedaný právnym ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, status samostatne zárobkovo činnej osoby na účely sociálneho poistenia, opätovné posúdenie statusu osoby v následnom konaní na účely sociálneho poistenia
Právna veta: Pokiaľ právoplatnými rozhodnutiami Sociálnej poisťovne bolo rozhodnuté o zániku povinného sociálneho poistenia k určitému dňu, nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia, bolo konečným spôsobom rozhodnuté o statuse žalobkyne ako samostatne zárobkovo činnej osobe na účely sociálneho poistenia, a preto otázka jej statusu nemôže byť opätovne posudzovaná v následnom konaní o predpísaní dlžného sociálneho poistenia.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, princíp potencionality príjmov, ochrana záujmov oprávneného, pasivita rodiča v súvislosti so schopnosťou zamestnať sa
Právna veta: V súlade s princípom potencionality (...) otec nevyvinul dostatočné úsilie na to, aby získal vhodné zamestnanie, je teda pasívny pokiaľ ide o jeho schopnosť zamestnať sa, a preto nemožno vychádzať z jeho aktuálneho príjmu, ale z príjmu, ktorý by dosahoval, ak by sa skutočne uchádzal o prácu, kde by mohol dosahovať primeraný zárobok nielen na zabezpečenie svojich potrieb, ale aj pre plnenie si vyživovacej povinnosti k maloletému v primeranej výške.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na primerané finančné zadosťučinenie, satisfakčná funkcia, spotrebiteľské zmluvy, neprijateľné zmluvné podmienky
Právna veta: Pri rozhodovaní o primeranom finančnom zadosťučinení treba vychádzať z toho, že toto má plniť jednak funkciu satisfakčnú, jednak funkciu sankčnú tak, aby dostatočne odradzovalo od získavania plnení z neplatných právnych úkonov týkajúcich sa spotrebiteľských zmlúv a jednak to treba chápať ako odmenu za to, že spotrebiteľ sa pustil do sporu s nepochybne ekonomicky a právne silnejším dodávateľom a svojim úspechom priniesol benefit aj pre ostatných spotrebiteľov v tom, že možno predpokladať, že dodávateľ sa konania, ktorého sa dopustil voči nemu, sa už voči ďalším spotrebiteľom nedopustí, prípadne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: nedobrovoľná dražba, dražba, miesto konania dražby, sťažená účasť na dražbe
Právna veta: Podľa novšieho uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 8Cdo 58/2018 zo dňa 5. júna 2019 „závery rozhodnutia sp.zn. 4Cdo 100/2012 nemožno „paušálne“ vzťahovať na všetky prípady dobrovoľnej dražby, u ktorých miesto konania dražby bolo vzdialenejšie od miesta draženej nehnuteľnosti, ale iba také, kedy takto určené miesto konania dražby skutočne mohlo ovplyvniť účasť dražiteľov (z blízkeho okolia) na nej, resp. ak by ich účasť bola z tohto dôvodu sťažené. Aj preto Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí zdôrazňuje, že „spravidla“ (teda nie vždy) je (ak ide o dobrovoľn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné zastavenie trestného stíhania, podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody, neosvedčenie sa odsúdeného v skúšobnej dobe, skúšobná doba podmienečného odsúdenia, výkon trestu odňatia slobody, nepodmienečný trest odňatia slobody
Právna veta: Ako to krajský súd zistil a okresný súd na to v odôvodnení napadnutého uznesenia správne a v súlade so zákonom poukázal, H. bol odsúdený trestným rozkazom Okresného súdu Spišská Nová Ves sp. zn. 0T/13/2020 zo dňa 3.2.2020 pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Tr. zák. za čo mu bol uložený trest odňatia slobody v trvaní 3 mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní 12 mesiacov ako aj trest zákazu činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel po dobu 30 mesiacov. Trestný rozkaz nadobudol právoplatnosť dňa 3.2.2020. Odsúdený H. sa však dňa 19.10.2020 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie, výkon advokácie, poskytovanie právnych služieb, právo advokáta na zaplatenie odmeny
Právna veta: Právna otázka, ktorú je v danej veci v prvom rade potrebné vyriešiť, je od kedy plynie doba, uplynutím ktorej sa premlčí právo advokáta na zaplatenie odmeny. Z povahy činností, ktoré sú charakterizované ako výkon advokácie, vyplýva, že okamih, v ktorom sa dovršuje činnosť, za ktorú má byť poskytovaný ekvivalent zo strany klienta ako prijímateľa právnej služby, je spravidla rôzny v závislosti od druhu poskytovaných právnych služieb. Takto môže ísť o hľadisko uplynutia určitého času, počas ktorého je služba poskytovaná, dosiahnutím dojednaného výsledku, ku ktorému činnosť advokáta smeruje a pod. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: slobodný prístup k informáciám, nahliadnutie do administratívneho spisu, oprávnený záujem, odmietnutie sprístupnenia informácií, žiadosť o nahliadnutie do spisu
Právna veta: Čo sa týka obrany žalovaného, že sprístupneniu informácií bráni ustanovenie § 133 stavebného zákona, vo vzťahu k uvedenému je nevyhnutné poukázať na stanovisko Najvyššieho súdu SR, zverejnené v Zbierke stanovísk a rozhodnutí Najvyššieho súdu SR č. 4/2017 pod č. 26, z ktorého právna veta znie: „Všeobecná úprava nahliadania do administratívnych spisov orgánov verejnej správy v zmysle zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov má svoj osobitný špecifický režim, ktorý nie je možné spájať s nemožnosťou sprístupnenia informácií z katastrálnych spisov podľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecná prevenčná povinnosť, zodpovednosť za škodu, zásady občianskeho práva, princíp európskeho deliktného práva
Právna veta: Podľa § 415 Občianskeho zákonníka každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. Podľa § 420 ods. 3 Občianskeho zákonníka zodpovednosti za škodu sa ten, kto ju spôsobil, zbaví, len ak preukáže, že škoda bola spôsobená neodvrátiteľnou udalosťou nemajúcou pôvod v prevádzke alebo vlastným konaním poškodeného. Ustanovením § 415 Občianskeho zákonníka je upravená právna povinnosť každého chovať sa tak, aby nedochádzalo ku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: zásada objektívnej pravdy, dokazovanie v daňovom konaní, dokazovanie správcu dane , platiteľ dodávajúci tovar
Právna veta: Zásada objektívnej pravdy ovládajúca daňové konanie nepredstavuje absolútnu povinnosť správcu dane viesť dokazovanie dovtedy, pokým sa bez pochýb nepreukážu a nepotvrdia tvrdenia daňového subjektu ohľadne ním v daňovom priznaní uvádzaných a správcom dane preverovaných skutočností. Dokazovanie zo strany správcu dane slúži na následnú verifikáciu skutočností a dokladov predkladaných daňovým subjektom, keďže v rámci správy daní a prostredníctvom inštitútu daňovej kontroly správca dane preveruje základ dane alebo iné skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane. Preto je na správcovi dane vyko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: správny delikt, správne trestanie, protiprávne konanie zodpovednej osoby, rozsah a dôvody žaloby, cullum crimen sine lege
Právna veta: Správny delikt vo všeobecnosti nemá legálnu definíciu, avšak právna teória ho definuje ako protiprávne konanie zodpovednej osoby, ktorého znaky sú uvedené v zákone a s ktorými zákon spája hrozbu sankcií trestnej povahy ukladanej v rámci výkonu verejnej správy. Pri správnom trestaní, pod ktoré možno subsumovať aj vyvodzovanie deliktuálnej zodpovednosti za spáchanie správnych deliktov, je potrebné primerane uplatňovať aj trestnoprávne štandardy, ktorých relevanciu je možné odvodiť aj z ustanovení S.s.p., kedy zákonodarca v § 195 ustanovil výnimku z obmedzenia rozsahu súdneho prieskumu tak, že: „ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, prístup k súdnej ochrane, ústavnoprávne princípy, predpoklady ustanovené zákonom
Právna veta: Základné právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky zaručuje, že každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky. Z ustanovenia čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky vyplýva, že každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov, v jeho prítomnosti a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom. Podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: právo na riadne odôvodnenie rozhodnutia, priama súvislosť štruktúry odôvodnenia rozhodnutia s právom na súdnu ochranu, predpoklad preskúmavania zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Štruktúra odôvodnenia rozhodnutia je v priamej spojitosti so základným právom na súdnu ochranu podľa článku 46 ods. 1 Ústavy SR. Ak správny orgán pri odôvodňovaní rozhodnutia nepostupuje spôsobom, ktorý záväzne určuje ust. § 47 ods. 3 Správneho poriadku, dochádza nielen k tomu, že rozhodnutie je nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov alebo pre ich nezrozumiteľnosť, ale aj k tomu, že základné právo na súdnu ochranu nie je naplnené reálnym obsahom. Konanie a rozhodovanie sa uskutočňuje v predpísanom ústavnom a zákonnom rámci, rešpektovanie ktorého vylučuje svojvôlu v ich postupe, pričom vylúčeni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, uspokojenie potrieb maloletých v dostatočnom rozsahu, primárna povinnosť rodiča zabezpečiť výživu svojho dieťaťa
Právna veta: Rodičovské práva a povinnosti majú rodičia vo vzťahu k maloletému dieťaťu a vznikajú priamo zo zákona narodením dieťaťa. Tieto majú v rovnakom rozsahu, pričom je irelevantné, či sú rodičia manželmi alebo nie. Súčasťou rodičovských práv a povinností je sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletého dieťaťa. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. (...) Kaž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ľudské práva a slobody
Kľúčové slová: zaistenie žiadateľa o udelenie azylu, dublinské transfery, zákonné zatknutie alebo iné pozbavenie osobnej slobody, inštitút zaistenia cudzinca, konanie o vypovedaní alebo vydaní
Právna veta: Európsky súd pre ľudské práva vo svojej ustálenej judikatúre vyslovil, že zmluvné štáty majú právo kontrolovať vstup, pobyt a odchod cudzincov z ich územia. Dohovor ani jeho protokoly nezaručujú právo na pobyt cudzinca na území zmluvného štátu, ani právo na azyl. Ústavným základom pre obmedzenie osobnej slobody zaistením, je článok 17 ods. 2 prvá veta, podľa ktorej nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. V predmetnom konaní ide o zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a aj Nariadenie Rady (ES) č. 604/2013, ktorým sa stanovujú krité ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: fyzické alebo psychické násilie, domáce násilie, trestné činy proti ľudskej dôstojnosti, neodkladné opatrenie, formy ubližovania, zneužitie povahy moci
Právna veta: V tejto súvislosti možno uviesť, že hoci definície násilia sú rozdielne, spájajú ich aj spoločné črty, keď násilím je každá forma ubližovania, prejavu nadvlády, vyhrážania sa, zneužívania moci, fyzického a sexuálneho nátlaku; násilím však nie je konflikt, nakoľko v konflikte sa stretnú rovnocenné strany, kým násilie je, keď jedna strana zneužije prevahu moci; násilím je každý čin, ktorého následkom je, že obeť robí niečo, čo nechce robiť, alebo jej bráni robiť niečo, čo chce robiť, prípadne v nej vyvoláva strach. Násilie ani nemusí obsahovať fyzický kontakt s obeťou, pretože zastrašovanie, sl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: pracovný úraz, plnenie pracovných povinností, povinnosti zamestnanca z pracovného pomeru
Právna veta: Ako už bolo uvedené, úraz možno kvalifikovať ako pracovný, ak vznikol pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Je možné prisvedčiť súdu prvej inštancie, že pracovný úraz sa viaže výhradne na plnenie pracovných úloh alebo činnosť súvisiacu s ich plnením, pričom k plneniu pracovných úloh alebo činnosti súvisiacej s plnením pracovných úloh môže dôjsť aj mimo pracovného času. Vychádzajúc z ust. § 220 Zákonníka práce je potrebné uviesť, že vymedzenie pojmu „plnenie pracovných úloh a priama súvislosť s ním“ má základný význam pri vzniku pracovnoprávnej zodpovednosti. Obsah pracov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na opravu, fakty a hodnotiace úsudky, objektívne existujúca realita, nepravdivosť skutkového tvrdenia, žiadosť o uverejnenie opravy
Právna veta: V súvislosti so žalobcom v žalobe uplatneným právom na opravu nepravdivého skutkového tvrdenia podľa ust. § 7 zákona č. 167/2008 Z.z. odvolací súd v prvom rade uvádza, že predmetom tohto práva je nepravdivé skutkové tvrdenie o konkrétnej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktoré je obsiahnuté v periodickej tlači alebo v agentúrnom spravodajstve. Zo znenia ust. § 7 zákona č. 167/2008 Z.z. tak nepochybne vyplýva, že právna úprava práva na opravu v ňom obsiahnutá rešpektuje terminológiu Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorá rozlišuje medzi skutkovými tvrdeniami, teda faktami, ktorých pravdiv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: spor o vlastníctvo, kataster nehnuteľností, zamietnutý návrh na vklad, duplicita vlastníctva
Právna veta: Orgán katastra nie je oprávnený vo vkladovom konaní, pokiaľ ide o evidenciu duplicity vlastníctva, rozhodnúť, ktorý z v katastri nehnuteľností duplicitne evidovaných vlastníkov nehnuteľnosti, resp. jej časti, ktorá je predmetom návrhu na vklad, je jej skutočným vlastníkom. Spor o vlastníctvo ako občiansko-správny spor rozhoduje sud v zmysle § 3 CSP. Za situácie, ak niektorý z duplicitne evidovaných vlastníkov uzatvorí zmluvu o prevode nehnuteľností (resp. jej časti), vo vzťahu ku ktorej je v katastri vyznačená poznámka o zápise duplicity vlastníctva, na základe takejto zmluvy orgán katastra až ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: formy ubližovania, sekundárna viktimizácia , nezabránenie násiliu, neodkladné opatrenia, pojem integrita
Právna veta: Pojem integrita je z jazykovedného hľadiska definovaný ako celistvosť, neporušenosť, osobná istota a bezpečnosť, pričom k ohrozeniu alebo narušeniu telesnej alebo duševnej integrity človeka dochádza pôsobením násilia. Pojem násilia ako taký nie je nikde vo všeobecne záväznom právnom predpise formulovaný, avšak jeho základným charakteristickým znakom je úmysel. Násilie je následkom istého druhu ľudského konania, ktoré je zámerné a má za následok telesnú, ako aj duševnú ujmu. Hoci definície násilia sú rozdielne, spájajú ich aj spoločné črty. Násilím je každá forma ubližovania, prejavu nadvlády, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: neoprávnený zásah do osobnosti fyzickej osoby, morálna satisfakcia, neoprávnený zásah do práva na súkromie, výška peňažnej ujmy nemajetkovej ujmy
Právna veta: V prípade neoprávneného zásahu do práva na súkromie, kam spadá aj právo na rodinný život, úmrtie blízkej osoby predstavuje nezvratné zničenie rodinných väzieb tvoriacich základ súkromného života pozostalých. Následky takého zásahu nikdy nie je možné odstrániť len morálnou satisfakciou, keďže žiadna takáto forma morálneho zadosťučinenia nepostačuje na primerané vyváženie, či zmiernenie vzniknutej ujmy na rodinnom živote, ktorý je stratou rodinného príslušníka navždy a definitívne poznačený. Pri rozhodovaní o rozsahu nároku je dôležité posudzovať rozsah a intenzitu ujmy na osobnostných právach a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: právo na informácie, princíp ultima ratio, povinnosť sprístupníť informácie, obmedzenie zverejnenia informácií
Právna veta: Vo všeobecnosti v demokratickom štáte, ktorý je chápaný predovšetkým ako materiálny právny štát, nemožno pripustiť taký výklad zákonného ustanovenia, ktorý odporuje niektorej z fundamentálnych ústavných zásad. Pri aplikácii právneho predpisu pripúšťajúceho pri jeho výklade viacero eventualít je úlohou všetkých štátnych orgánov interpretovať dané ustanovenia ústavne konformným i eurokonformným spôsobom. Ústava SR v článku 26 ods. 4 vytvára rámec pre možnosť obmedzenia práva na vyhľadávanie a šírenie informácií v tom zmysle, že sa tak môže udiať len na základe a v medziach zákona, pričom musí ís ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: dispozičný princíp, začatie konania na návrh strany, dispozičné úkony, späťvzatie žaloby
Právna veta: Dispozičný princíp je základným princípom civilného procesu, ktorý je typický pre konania sporové. Vychádzajúc plne zo zásady ,,autor dominus litis“, t.j. žalobca je pánom sporu, je na žalobcovi, či bude spor začatý a či bude tiež ukončený. Konkrétne sa dispozičný princíp prejavuje primárne v práve realizovať tzv. dispozičné úkony, ktorými je nakladanie s konaním, resp. predmetom. Niektoré z týchto úkonov sú v dispozícii všetkých strán konania, niektoré môžu realizovať iba strany v určitom procesnom postavení. Späťvzatie žaloby je jedným zo širokej škály dispozičných oprávnení žalobcu ako stra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: odstúpenie od kúpnej zmluvy, jednostranný právny úkon, dohoda o odstúpení od zmluvy, platnosť odstúpenia od zmluvy
Právna veta: Odstúpenie od zmluvy je jednostranným právnym úkonom kupujúceho, ktorým sa zmluva od začiatku zrušuje (§ 48 ods. 2 OZ) a účastníci kúpnej zmluvy sú si povinní vrátiť to, čo podľa zrušenej zmluvy dostali, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení. Aj odvolací súd poukazuje na Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Cdo 111/2008 zo dňa 30. júna 2009: „Odstúpenie od zmluvy je jednostranný, adresovaný právny úkon, ktorý sa stáva účinným tým, že dôjde do dispozičnej sféry adresáta. V zmysle § 48 ods. 1 Obč. zákonníka možno odstúpiť od zmluvy, len ak je to v zákone (v Obč. zákonníku alebo v inom zákone) p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: účastník konania a zúčastnená osoba, lex specialis derogat legi generali, subsidiarita osobitného predpisu, okruh účastníkov konania
Právna veta: Pojem účastníka konania teda definuje správny poriadok, ktorý je všeobecným predpisom o správnom konaní ako i stavebný zákon, a preto je potrebné postupovať podľa interpretačného pravidla, ktoré určí, ktorá právna norma sa má na konkrétny prípad použiť. V právnej teórii platí vo vzťahu všeobecných a osobitných právnych noriem derogačné pravidlo lex specialis derogat legi generali (špeciálny zákon ruší generálny zákon), pričom aplikáciou tohto pravidla v prejednávanom prípade možno dospieť k záveru, že na posúdenie účastníctva žalobcu v stavebnom konaní bolo potrebné postupovať podľa ust. § 59 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: neplatné skončenie pracovného pomeru, náhrada mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru, nedôvodné zvýhodňovanie zamestnaca, rovnaké postavenie zamestnancov
Právna veta: Ust. § 79 ods. 2 Zákonníka práce treba vykladať tak, že súd môže na žiadosť zamestnávateľa náhradu mzdy za čas presahujúci 12 mesiacov primerane znížiť, prípadne vôbec nepriznať len výnimočne, a to v prípadoch, ak výkon práva požadovať náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru, zaručeného ustanovením § 79 ods. 1 Zákonníka práce, by bol v rozpore s dobrými mravmi v zmysle čl. 2 Zákonníka práce. Rovnako platí, že výkon práva uplatniť náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru nemôže v žiadnom prípade byť zneužitím práva. Účelom ust. § 79 ods. 2 Zákonníka práce je zabrániť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

MENU