Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

September 2023     August 2023     Júl 2023     Jún 2023     Máj 2023     Apríl 2023     Marec 2023     Február 2023     Január 2023     September 2022     August 2022     Júl 2022     Jún 2022     Máj 2022     Apríl 2022     Marec 2022     Február 2022     December 2022     November 2022     Október 2022     Január 2022     September 2021     August 2021     Júl 2021     Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     December 2021     November 2021     Október 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Najvyšší správny súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: slovenský pozemkový fond , nakladanie s niektorými pozemkami fondom, nájomné za užívanie nehnuteľnosti, slovenský pozemkový fond, pozemky v správe SPF, obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku
Právna veta: V predmetnom spore bolo podľa dovolateľky sporné to, či si SPF má ponechať odplatu za užívanie - nájomné, pričom práve skutočnosť, že si SPF ponechal nájomné považovala dovolateľka za zásah do svojho vlastníckeho práva. (...) Dovolací súd uvádza, že SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy, napriek tomu, že je zrejmé, že každý pozemok vlastníka mal. A ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: výkon rozhodnutia vo veciach maloletých, výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí, vykonateľnosť exekučného titulu, premlčacia doba, uloženie výchovného opatrenia, výchovné opatrenie, nútený výkon rozhonutia
Právna veta: Pokiaľ išlo o otázku nastolenú dovolateľkou, či po uplynutí 6 mesiacov došlo k zániku vykonateľnosti predmetného rozsudku, možno povedať, že v tejto časti dovolateľka vymedzila právnu otázku (procesnú), od ktorej záviselo rozhodnutie odvolacieho súdu a táto v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená. Možno preto konštatovať, že v tejto časti je dovolanie prípustné. (...) Matka maloletého vo svojom dovolaní tvrdí, že vzhľadom k tomu, že odvolací súd v exekučnom titule uložil účastníkom konania povinnosť sa výchovnému opatreniu podrobiť „po dobu šiestich mesiacov“, tak ho bolo m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: zapretie otcovstva manželom matky, konanie o zapretie otcovstva, zákrok asistovanej reprodukcie, určovanie otcovstva pri zákroku asistovanej reprodukcie, zapretie otcovstva po zákroku asistovanej reprodukcie, vypĺňanie medzier v práve, použitie analógie legis
Právna veta: Na základe uvedeného je možné vyvodiť záver o tom, že v predmetnej veci konajúce súdy nižších stupňov správne identifikovali medzeru v zákone, keď Zákon o rodine nerieši zapretie otcovstva po zákroku asistovanej reprodukcie, pokiaľ bolo rodičovstvo určené podľa 2. domnienky otcovstva. Dovolací súd ani nezistil, že by šlo o medzeru v zákone vedomú. Na uzatvorenie medzery v zákone konajúce súdy použili analógiu legis, keď na predmetnú situáciu aplikovali ustanovenie § 87 ods. 2 Zákona o rodine. Ďalej bolo potrebné preskúmať, či aplikovali správne „účelom najbližšie“ analogické ustanovenie (§ 87 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: náhrada škody v obchodnom práve, prevenčná povinnosť pri zodpovednosti za škodu, leasingová zmluva, predchádzanie vzniku škody na predmete leasingu, náklady vzniknuté pri plnení prevenčnej povinnosti, náhrada oprávnených nákladov
Právna veta: Žalobca ako leasingový nájomca (správne má byť uvedené prenajímateľ - poznámka dovolacieho súdu) nemá záujem na vlastníctve predmetu leasingu a rovnako nedisponuje vlastnými skladovými priestormi na uskladnenie odobratých predmetov leasingu. V zmysle § 384 ods. 2 Obch. zák. povinná strana má povinnosť nahradiť náklady, ktoré vznikli druhej strane pri plnení povinností podľa odseku 1. Náklady na uskladnenie, ktoré musel žalobca vynaložiť v súvislosti s odobratím predmetu leasingu, predstavujú oprávnené náklady, ktoré svojím účelom a zmyslom zodpovedajú nákladom, ktorými žalobca predchádzal vzni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: doručovanie do vlastných rúk, adresa na doručovanie, fikcia doručenia , lehota na podanie odvolania , doručenie rozsudku, lehota a miesto podania § 309, doručovanie v trestnom konaní
Právna veta: Ako je zrejmé z dikcie § 66 ods. 3 Trestného poriadku, fikcia nastane „aj keď sa adresát o uložení nedozvedel“. Zákon teda počíta s možnosťou, že sa adresát po fikcii doručenia dozvie alebo aj nedozvie o obsahu písomnosti. Rovnako predmetné ustanovenie jasne vymedzuje, že písomnosť sa považuje za doručenú fikciou, ak sa o nej adresát dozvedel neskôr, alebo „aj keď sa adresát o uložení nedozvedel“. To znamená, že zákon jednoznačne počíta s oboma alternatívami, ktoré by mohli nastať po fikcii doručenia (prevzatie aj neprevzatie písomnosti), čo je vymedzené práve slovom „aj“. Vo vzťahu k uvedeném ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: povinnosť na vydanie veci, nezúčastnená osoba a figurant, vydanie veci na účely dokazovania, výzva na vydanie veci, edičná povinnosť, vydanie veci v trestnom konaní, odňatie veci v trestnom konaní
Právna veta: Hoci je potrebné súhlasiť s námietkou dovolateľa, že npor. L. U. nemal pri procesných úkonoch vystupovať ako nezúčastnená osoba, nemožno sa stotožniť so záverom, že úkony vydania a odňatia veci boli úkonmi nezákonnými. Nezúčastnenou osobou sa rozumie taká osoba, ktorá nie je s vecou či s osobami, ktorých sa úkon týka, spojená, prípadne nemá záujem na výsledku úkonu, keďže jej úlohou je zaistenie jeho objektívnosti a nestrannosti. Nezúčastnenou osobu by preto nemal byť ani príslušník Policajného zboru, obzvlášť nie príslušník účastný na prvotných úkonoch trestného konania. V súvislosti so zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: skrátenie dane a poistného, povinnosti osôb povinných platiť daň, trestný čin skrátenia dane a poistného, dokonanie trestného činu, daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, vznik daňovej povinnosti pri DPH, zatajenie dane z pridanej hodnoty
Právna veta: Obvinený tým, že podal dotknuté daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, do ktorého nezahrnul daň z uskutočneného dodania tovaru ohľadom obchodnej spoločnosti Z. s r.o., hoci vedel, že k dodaniu tovaru v skutočnosti došlo, čím zatajil daň z pridanej hodnoty zo zdaniteľného plnenia na výstupe, skrátil daň z pridanej hodnoty o danú sumu. Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení účinnom v čase skutku vzniká daňová povinnosť pri dodaní tovaru dňom dodania tovaru a daň z pridanej hodnoty je splatná do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom bolo dodanie tovaru u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: všeobecné ohrozenie, jazda pod vplyvom alkoholu, objektívna stránka všeobecného ohrozenia, trestný čin všeobecného ohrozenia, vydanie ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví
Právna veta: V prejednávanej veci, vychádzajúc z vykonaného dokazovania, bolo ohrozených v súčte nanajvýš 5 osôb, naviac tieto osoby boli ohrozené postupne a nie bezprostredne súčasne. Aj podľa názoru najvyššieho súdu vodič, ktorý svojou nebezpečnou jazdou postupne ohrozuje viacerých účastníkov cestnej premávky, nenapĺňa všetky znaky skutkovej podstaty trestného činu všeobecného ohrozenia, pretože pre naplnenie objektívnej stránky uvedeného trestného činu sa vyžaduje súčasné bezprostredné vydanie do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví aspoň 7 ľudí naraz, k čomu pri postupom vyššie naznačenom d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Najvyšší správny súd SR

Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: nevymáhateľnosť pohľadávky, nedotknuté pohľadávky, zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer, pohľadávky vylúčené z uspokojenia, pohľadávky uspokojované v konkurze alebo splátkovým kalendárom, právo na úrok z omeškania, nevymáhateľnosť úrokov z omeškania, účinky oddlženia
Právna veta: Nevymáhateľnosť pohľadávky - úroku z omeškania úzko súvisí aj s otázkou možnosti jeho vyrubenia podľa § 156 ods. 1 písm. a) Daňového poriadku. Kasačný súd vo svojej rozhodovacej činnosti, opierajúc sa o osobitný charakter úroku z omeškania, účel oddlženia a následky nevymáhateľnosti pohľadávok podľa § 166b ods. 1 písm. d) ZKR (upravené v § 166e ods. 4 ZKR), už uviedol (rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 8Sžfk 29/2021 zo dňa 24. novembra 2021), že „nevymáhateľnosť úroku z omeškania (po oddlžení) ako pohľadávky podľa § 166b ods. 1 písm. d) v spojení s § 166e ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: právo na odpočítanie dane, odpočítanie dane platiteľom, obrat zdaniteľnej osoby, pojem reklama, sponzoring, umiestňovanie produktov na trh
Právna veta: Podľa zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o reklame“) reklamou sa rozumie predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu, pričom za produkt sa považuje aj obchodné meno podnikateľa (§ 2 ods. 1 písm. a/, b/ zákona o reklame). Pojem sponzoring, ktorý sa v súvislosti s prijatým plnením od dodávateľa vyskytol v argumentácii správneho súdu i žalovaného, definuje zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii v znení nesko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivý proces, odmietnutie opravy žaloby, správne súdnictvo, poučenie o oprave obžaloby
Právna veta: 31. Správne súdy preskúmavajú až konečné rozhodnutia správnych orgánov - bez ohľadu na ich formu, pričom inými rozhodnutiami, resp. postupmi správnych orgánov sa zaoberajú až v rámci preskúmania napadnutého konečného rozhodnutia. Správny súd teda v zásade preskúmava akýkoľvek akt správneho orgánu, po ktorého vydaní už nemôže nasledovať ďalšie konanie a ktorého vydanie môže ukrátiť na právach žalobcu, resp. ktoré sa týka základných práv a slobôd žalobcu (rovnako uznesenie NS SR sp.zn. 7Sžsk/59/2020).Hoci je sťažovateľka fyzická osoba bez právnického vzdelania, kasačný súd v tejto súvislosti pou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: sídla a obvody krajských súdov, územný obvod, výpis z registra obyvateľov, adresa trvalého pobytu, postúpenie veci podľa SSP
Právna veta: Podľa § 2 ods. 50 zákona č. 371/2004 Z.z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 371/2004 Z.z.“), sídlom Okresného súdu Trebišov je mesto Trebišov; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Trebišov. 11. V zmysle § 3 ods. 8 písm. g/ zákona č. 371/2004 Z.z., sídlom Krajského súdu v Košiciach je mesto Košice; jeho obvod tvoria obvody týchto súdov: Okresného súdu Trebišov. 12. Najvyšší správny súd z výpisu z Registra obyvateľov zistil, že žalobca má hlásenú adresu trvalého pobytu v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: procesná subjektivita, zánik spoločnosti, nedostatok procesnej subjektivity, zánik právnickej osoby bez právneho nástupcu, zastavenie konania v správnom súdnictve
Právna veta: V zmysle § 35 ods. 1 SSP procesnú subjektivitu má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti. Žalobca po začatí kasačného konania zanikol ako právnická osoba bez právneho nástupcu, pričom sa tak stalo na základe rozhodnutia registrového súdu o výmaze tejto spoločnosti z obchodného registra (§ 68 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb.) ku dňu 20.10.2021, čím stratil právnu subjektivitu a zanikla aj jeho procesná subjektivita. Nedostatok procesnej subjektivity, keď žalobca zanikol bez právneho nástupcu, je neodstrániteľným nedostatkom procesnej podmienky, ktorého následkom je zastavenie kasačného ko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: analógia legis, náhrada za nevyčerpanú dovolenku, čerpanie dovolenky starostu, funkčné obdobie starostu, dovolenka starostu
Právna veta: Ak je starosta opätovne zvolený do funkcie, jeho predchádzajúce funkčné obdobie musí byť vysporiadané i z hľadiska dovolenky, v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z., ako keby došlo k personálnej výmene vo funkcii starostu. U takéhoto „staronového“ starostu hoci ide z časového pohľadu síce o plynutie až „splynutie“ a prekrytie dvoch oddelených po sebe nasledujúcich funkčných období, avšak, ak skoršie funkčné obdobie starostu ex lege končí, končia tým aj všetky zákonné nároky, ktoré je potrebné zákonným spôsobom usporiadať a zároveň začína sa nové funkčné obdobie s novými zákonnými nárokm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: procesné rozhodnutia, rozhodnutia, ktoré nepodliehajú súdnemu preskúmavaniu, vylúčenie na samostatné konanie, nepreskúmavanie rozhodnutí
Právna veta: Procesné rozhodnutia (o aké ide aj v prejednávanej veci) sú rozhodnutia, ktoré v rámci administratívneho konania upravujú určitú procesnú otázku a ide teda spravidla o také rozhodnutia, ktorými sa správne konanie vo veci nekončí a pre dotknutý subjekt (v tomto prípade sťažovateľa) vo vzťahu k posudzovanej činnosti nezakladajú žiadne práva a povinnosti s konštitutívnym účinkom, a ktoré preto nie sú spôsobilé ukrátiť žalobcu na jeho subjektívnych právach ani na základných právach a slobodách, a to svojím obsahom alebo mu predchádzajúcim postupom. Pod kategóriu rozhodnutí procesnej povahy spadajú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosť pozastaviť prevádzkovanie hazardnej hry, sankcie za prevádzkovanie hazardných hier, prevádzkovanie hazardnej hry, administratívne konanie
Právna veta: Uloženiu povinnosti pozastaviť prevádzkovanie hazardnej hry podľa § 54 ods. 3 uvedeného zákona nepredchádza žiadne administratívne konanie, a už vôbec nie také, ktoré by bolo sprevádzané formalizovaným procesným postupom. 24. Uloženie povinnosti pozastaviť prevádzkovanie hazardnej hry je prijaté ako bezprostredne vykonateľná povinnosť nadväzujúca na výkon dozoru [v práve rozhodovanej veci išlo zjavne o dozor vykonaný na mieste, i keď z predloženého administratívneho spisu nevyplýva, že by o tom bola spísaná správa podľa § 54 ods. 5 písm. c/ zákona č. 171/2005 Z.z.] v prevádzke prenajímanej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: vysokoškolské právnické vzdelanie, doktor práv, doklad o vysokoškolskom vzdelaní, zastúpenie v konaní pred správnym súdom, zastúpenie pri podaní správnej žaloby, odmietnutie žaloby v správnom súdnom konaní, zastúpenie v správnom súdnictve
Právna veta: Kasačný súd poukazuje na skutočnosť, že deklarovaný člen sťažovateľa, ktorý bol označený ako osoba s vysokoškolským právnickým vzdelaním zastupujúca sťažovateľa v konaní na účely preukázania dosiahnutého vzdelania predložil obyčajnú fotokópiu diplomu o dosiahnutí titulu ,,Doktor práv“ (v skratke „JUDr.“) v študijnom odbore 3.4.1. právo. Za vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, ktoré je potrebné preukázať v prípade pokiaľ sťažovateľa má zastupovať jeho člen, sa na účely SSP považuje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: zoznam zakázaných webových sídiel, zoznam zakázaných ponúk, príkaz na zamedzenie vykonaniu platobnej operácie, úrad pre reguláciu hazardných hier, prevádzkovanie hazardnej hry bez licencie, dozor nad poskytovaním zakázaných ponúk
Právna veta: Samotný spôsob zostavovania a vedenia Zoznamu, či už podľa § 15b zákona č 171/2005 Z.z. alebo podľa § 85 zákona č. 30/2019 je ustanovený tak, že žalovaný vždy v prvý deň každého týždňa zostaví a zverejní aktualizovaný zoznam zakázaných webových sídiel podľa stavu k poslednému dňu predchádzajúceho týždňa. To znamená, že žalovaný musí každý týždeň prihliadať na prípadné nové skutočnosti (zistené na základe jeho vlastnej činnosti pri výkone dozoru formou dozoru na diaľku, prípadne oznámené samotnými dotknutými subjektami) a v závislosti od nich dopĺňať Zoznam o nové dotknuté subjekty, prípadne vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: účastníci v konaní o zmene stavby, účastníci konania, zmena stavby, pôvodná povolená stavba, zväčšenie stavby
Právna veta: Stavebný zákon osobitne upravuje okruh účastníkov konania, preto sa neuplatňuje § 14 (časť pred bodkočiarkou) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Okruh účastníkov je vymedzený tak, že pre postavenie účastníka konania nepostačuje vlastnícke alebo iné právo k susednej nehnuteľnosti, ale musí byť splnená aj podmienka, že vlastnícke právo alebo právom chránené záujmy alebo povinnosti suseda môžu byť stavebným povolením dotknuté. Túto otázku vždy posudzuje stavebný úrad podľa okolností konkrétneho prípadu a na základe toho vymedzí okruh účastníkov konania. 40. Nastolenou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Merito veci: Hazardné hry
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: hazardné hry, pravidlá hazardnej hry, stávka a hra, priemerný spotrebiteľ, oprávnenie pozastaviť prevádzkovanie spornej hry
Právna veta: Pokiaľ pre posúdenie, či hra je založená na náhode, je rozhodujúci pohľad hráča, možno takýto pohľad použiť aj všeobecnejšie pri posudzovaní toho, či je určitá hra od „faktoru nepredvídateľnosti“ závislá celkom alebo sčasti alebo či je prevažne závislá od preukázania vedomostí alebo zručností v zmysle § 3 ods. 1 a ods. 4 písm. e) zákona o hazardných hrách. Pri tomto posudzovaní je predovšetkým potrebné vychádzať z toho, že účasť na hazardných hrách je v zásade dovolená každej osobe staršej ako 18 rokov (porov. § 35 ods. 5 a 6 zákona o hazardných hrách). Účasť na hazardných hrách prevádzkovaný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: predseda a podpredsedovia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, prístup k voleným a iným verejným funkciám, odvolanie predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dôvody na odvolanie predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odvolanie verejného funkcionára, taxatívne dôvody odvolania z funkcie, individuálny právny akt vlády
Právna veta: Relevantnou v oboch prípadoch je skutočnosť, že uplatnenie právomoci vlády odvolať verejného funkcionára je viazané na splnenie zákonom ustanovených podmienok. Spôsob formulácie hypotézy právnej normy je relatívnou otázkou a korešponduje rozdielne prípustnej miere uváženia vlády. Každý odvolací dôvod bez ohľadu na „šírku“ jeho formulácie vyžaduje pri svojej aplikácii konkretizáciu, keďže tento dôvod vzhľadom na rozmanitosť spoločenských vzťahov môže byť naplnený rôznymi vzorcami správania. Cieľom právnej úpravy v súvislosti so zánikom, resp. skončením funkcie predsedu úradu je nepochybne dosia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmena žaloby, nepripustenie zmeny žaloby zo strany súdu, zmena žaloby ako dispozitívny procesný úkon, hospodárnosť civilného sporového konania, zmena žaloby podľa CSP, zmena žaloby so súhlasom súdu
Právna veta: V § 143 ods. 1 CSP uvádzaný dôvod nepripustenia zmeny žaloby sa pritom opiera o hospodárnosť konania. Pokiaľ by výsledky doterajšieho konania nemohli byť dostatočným predpokladom aj pre konanie o zmenenej žalobe (posúdenie vždy závisí od konkrétneho prípadu), bolo by nehospodárne nútiť žalobcu uplatňovať si iný nárok, vyšší nárok alebo nárok na základe ďalších relevantných skutočností v novom konaní. Hospodárnosť možno vidieť aj v tom, že ak výsledky doterajšieho konania nie sú dostatočným predpokladom pre konanie o zmenenej žalobe, zmena predmetu sporu by bola vo vzťahu k doterajšiemu konani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, správa cudzieho majetku, trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, trestné činy proti majetku, škoda spôsobená pri správe cudzieho majetku
Právna veta: Ustanovenie § 237 Trestného zákona o porušovaní povinností pri správe cudzieho majetku je všeobecne subsidiárnym ustanovením vo vzťahu k tým trestným činom proti majetku, pri ktorých dochádza nielen k spôsobeniu škody na cudzom majetku, ale súčasne tiež k obohateniu páchateľa či inej osoby, keď práve toto obohatenie na úkor cudzieho majetku je podstatou a zmyslom konania páchateľa. Ustanovenie § 237 Trestného zákona tak smeruje k postihnutiu úmyselného konania, ktorým vzniká škoda v dôsledku porušenia právnej povinnosti starať sa o cudzí majetok, ale nie nevyhnutne aj k postihu takého konania, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: ustanovený obhajca, povinná obhajoba, trovy trestného konania, ktoré znáša štát, trovy právneho zastúpenia, nárok na odmenu obhajcu, prekročenie zákonnej lehoty, rozhodovanie o trovách právneho zastúpenia v trestnom konaní
Právna veta: Z uvedeného je nepochybné, že okresný súd nerozhodol v lehote 30 dní od podania návrhu podľa § 553 ods. 3 Trestného poriadku, ktorú zákonodarca stanovil ako primeranú „dĺžku čakania“ na rozhodnutie o trovách konania. Stanovenú lehotu prekročil okresný súd niekoľkonásobne. Prekročenie zákonnej lehoty na rozhodnutie o trovách konania v takom rozsahu nemôže byť ústavne akceptovateľné. Ústavný súd podotýka, že v prerokúvanom prípade ide o odmenu sťažovateľa za vykonanú službu. Prostredníctvom činnosti sťažovateľa štát realizuje právo na právnu pomoc, resp. právo na obhajobu – a to aj v prípadoch p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na primeranú zľavu, znalecký posudok, smernica 1999/44/ES, odstúpenie od zmluvy o dielo, vady pri zmluve o dielo, vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu veci, vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, znalecký posudok v oblasti zistenia vád zo zmluvy o dielo, riadne užívanie veci
Právna veta: K tomu treba uviesť, že sťažovateľ porušenie svojich základných práv odvodzuje z toho, že v konaní pred okresným a krajským súdom bola porušená judikatúrou vytvorená právna veta, podľa ktorej záver o tom, že zistené prejavy vád bránia alebo nebránia riadnemu užívaniu, nie je znaleckou otázkou, ale vždy právnym posúdením zistených skutočností a pre tento záver si súd musí opatriť potrebné podklady vykonaním dôkazov o charaktere a rozsahu vád, pričom takéto posúdenie vychádza predovšetkým z účelu, ktorému má vec slúžiť. Táto právna veta v časti, v ktorej konštruuje povinnosť súdu vytvoriť si dos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zásada prejudiciality, viazanosť súdu inými rozhodnutiami, subjektívna záväznosť rozsudku, záväznosť výroku právoplatného rozsudku, právo na spravodlivý proces, zásada právnej istoty, prejudiciálny účinok právoplatného rozhodnutia
Právna veta: So subjektívnou záväznosťou rozsudku úzko súvisí otázka tzv. prejudiciálneho účinku súdneho rozhodnutia vyjadrená v § 193 a § 194 CSP, v zmysle ktorej musí súd v novom konaní rešpektovať prejudiciálny účinok právoplatného rozhodnutia u tých istých účastníkov (totožnosť účastníkov nie je dotknutá rozdielnosťou ich procesného postavenia v oboch konaniach). Na iné osoby než účastníkov konania, v ktorom bolo rozhodnuté o prejudiciálnej otázke, resp. ich právnych nástupcov sa účinky právoplatného rozsudku môžu vzťahovať len v tých prípadoch, keď tak stanoví zákon (napr. uznesenie najvyššieho súdu s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: ustanovenie opatrovníka, oprávnenia poškodeného a uplatnenie nároku na náhradu škody, trovy trestného konania, ktoré znáša štát, povinnosť na náhradu trov poškodeného, opatrovník poškodeného, opatrovník z radov advokátov, ustanovenie opatrovníka z radov advokátov, úhrada trov pri ustanovení opatrovníka poškodeného, nedostatok finančných prostriedkov na úhradu trov zastúpenia v trestnom konaní
Právna veta: Tak okresný súd, ako aj sťažovateľka sa zhodli na názore, že Trestný poriadok ako procesnoprávny predpis, ktorým sa konanie riadilo, neupravuje postup náhrady trov advokáta, ktorý bol ustanovený za opatrovníka podľa § 48 ods. 2 Trestného poriadku, a teda bolo namieste uplatniť analógiu. (...) Nie je sporné, že pre sťažovateľku ako ustanovenú opatrovníčku poškodeným je použitie § 557 ods. 2 Trestného poriadku pri náhrade nákladov spojených s touto činnosťou potencionálne menej priaznivé, pretože je vystavená riziku, že odsúdený (v tomto prípade odsúdená) si z nejakého dôvodu uloženú povinnosť n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právo spotrebiteľa na primerané finančné zadosťučinenie, práva spotrebiteľa, porušenie privodiť ujmu spotrebiteľovi, porušenie práv a povinnosti
Právna veta: V prípade porušenia práva alebo povinnosti ustanovenej zákonom č. 250/2007 v znení neskorších predpisov a osobitnými predpismi, medzi ktoré sa zaraďuje i Občiansky zákonník, vzniká spotrebiteľovi právo na primerané finančné zadosťučinenie. Toto právo vyplýva z ust. § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, podľa ktorého proti porušeniu práv a povinnosti ustanovených zákonom s cieľom ochrany spotrebiteľa môže sa spotrebiteľ proti porušiteľovi na súde domáhať ochrany svojho práva. Združenie sa môže na súde proti porušiteľovi domáhať, aby sa porušite ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku, spotrebiteľské rozhodcovské konanie, exekučný titul , neplatne dojednaná rozhodcovská zmluva, nenamietanie neexistencie rozhodcovskej zmluvy
Právna veta: V prípade, ak rozhodcovská zmluva nebola dojednaná platne, táto ani nemohla založiť právomoc rozhodcovského súdu v zmysle Zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Rozhodcovský rozsudok je teda nulitným právnym aktom, nevyvoláva žiadne právne účinky, a preto je daný dôvod na jeho zrušenie v zmysle ustanovenia § 45 odsek 1 Zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Pokiaľ ide o možnosť preskúmať rozhodcovskú zmluvu z hľadiska jej ne/platnosti, tu odvolací súd poukazuje na rozhodnutie NS SR vo veci sp. zn. 6 Cdo 143/2011 zo dňa 18.01.2012, v zmysle ktorého: „Ak v určitej veci nedošlo k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky, oprávnenie banky postúpiť časť peňažného záväzku, právne postavenie postupcu, nespôsobily predmet postúpenia pohľadávky, postúpenie pohľadávky bez súhlasu žalovaného
Právna veta: Vo všeobecnosti platí, že postúpenie pohľadávky spočíva v tom, že do existujúceho záväzku namiesto doterajšieho veriteľa vstúpi nový veriteľ, čiže dochádza k zmene v osobe veriteľa. Táto zmena sa nedotýka práv, ani povinností dlžníka vyplývajúcich pre neho zo záväzku, a preto sa na platnosť zmluvy o postúpení nevyžaduje súhlas dlžníka. Zámerom právnej úpravy postúpenia pohľadávky je zabrániť tomu, aby postúpením pohľadávky došlo k zhoršeniu právneho postavenia dlžníka. Za týmto účelom sa mu zachovávajú všetky námietky proti postúpenej pohľadávke a rovnako aj možnosť namietať voči tejto pohľadá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: oprávnená držba ako predpoklad vydržania, dobromyselnosť pri vydržaní, omyl ospravedlniteľný, nehnuteľnosť registrovaná štátnym notárstvom
Právna veta: Jednou z podmienok nadobudnutia vlastníckeho práva vydržaním je oprávnená držba (§ 134 ods. 1 OZ) Zo znenia ust. § 130 ods. 1 OZ je treba vyvodiť, že ako podmienka pre oprávnenú držbu (teda aj pre samotné vydržanie) nepostačuje len subjektívne presvedčenie držiteľa o tom, že vec alebo právo mu patrí, ale je potrebné, aby držiteľ bol v dobrej viere („so zreteľom ku všetkým okolnostiam“). Túto podmienku vykladá publikovaná judikatúra tak, že posúdenie toho, či držiteľ je so zreteľom ku všetkým okolnostiam v dobrej viere, že mu vec alebo právo náleží, nemôže vychádzať len z posúdenia subjektívnyc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: škoda na zdraví, sťaženie spoločenského uplatnenia, nemajetková ujma, nové nepriznané následky úrazu
Právna veta: Podľa § 444 Občianskeho zákonníka pri škode na zdraví sa jednorazové odškodňujú bolesti poškodeného a sťaženie jeho spoločenského uplatnenia. Sťaženie spoločenského uplatnenia je formou nemajetkovej ujmy ako stavu súvisiaceho s poškodením na zdraví, ktorý má preukázateľné nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo pre plnenie jeho spoločenských úloh. Sťaženie spoločenského uplatnenia sa odškodňuje jednorazové. Ak sa poškodenému už poskytla náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia a vznikne také zhoršenie následkov, ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o výkone správy, vlastníci bytov a nebytových priestorov, fond údržby a opráv bytového domu, viazanosť nového vlastníka bytu
Právna veta: Obiter dictum odvolací súd uvádza, že z obsahu dôvodnej správy k zákonu č. 268/2007 Z.z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 182/1993Z.z. - § 8a ods. 6 (terajší odsek 7) vyplýva, že navrhovaná úprava má jednoznačne ustanoviť, že zmluva o výkone správy, ktorú majú uzavretú vlastníci bytov v dome so správcom, platí aj pre vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov, ktorí byty alebo nebytové priestory v dome nadobudli do vlastníctva prechodom, prevodom, vstavbou alebo nadstavbou. Zmyslom a účelom ust. § 8a ods. 6 (terajší odsek 7), s účinnosťou od 1.7.2007 teda bolo zabezpečiť, aby každý nový v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: odstúpenie od zmluvy, podstatné porušenie zmluvy, omeškanie jednej zo strán , nevyužitie práva na odstúpenie od zmluvy
Právna veta: Pri podstatnom porušení zmluvy, ktorým je omeškanie (veriteľa alebo dlžníka) je zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť za predpokladu, že to strane, ktorá je v omeškaní oznámi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela, taktiež pri nepodstatnom porušení zmluvy v dôsledku omeškania jednej zo strán, môže druhá strana od zmluvy odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bude poskytnutá. Pri podstatnom porušení zmluvy môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť ihneď bez poskytnutia dodatočnej lehoty z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy, pôsobnosť orgánov územnej samosprávy podľa školského zákona, obec zastúpená obecným zastupiteľstvom, kompetencia vrámci preneseného výkonu štátnej správy
Právna veta: Pokiaľ ide o zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorý je špeciálnym právnym predpisov v oblasti školstva vo vzťahu k zákonu o obecnom zriadení, z vyššie citovaných ustanovení zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve je zrejmé, že ustanovením § 6 ods. 1 zákona, zákonodarca výslovne delegoval na obce kompetenciu v rámci preneseného výkonu štátnej správy zriaďovať základné školy s tým, že na realizáciu tejto kompetencie, t.j. na zriadenie základnej školy je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo prijalo všeobecne záväzné nariadenie. Zriaďovateľom základnej školy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: náhradná osobná starostlivosť, dočasné zverenie maloletého do starostlivosti inej osoby ako rodiča, dočasnosť náhradnej starostlivosti, citové väzby maloletého dieťaťa na rodičov
Právna veta: Pokiaľ ide o náhradnú osobnú starostlivosť, odvolací súd v zhode so závermi súdu prvej inštancie a vyššie citovanými ustanoveniami Zákona o rodine konštatuje, že náhradnou starostlivosťou je dočasné zverenie maloletého dieťa do starostlivosti inej osoby ako rodiča. Zákonným predpokladom pre náhradnú osobnú starostlivosť je zistenie, že rodičia starostlivosť o maloleté dieťa nezabezpečujú alebo ju nemôže zabezpečiť. Charakteristickým znakom náhradnej starostlivosti je jej dočasnosť, čo okrem iného vyplýva z ustanovenia § 45 ods.9 Zákona o rodine (súd v súčinnosti s orgánom sociálnoprávnej ochra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie, zodpovednosť za nelegálne zamestnávanie, odoberateľ služby alebo práce, inštitút objektívnej zodpovednosti
Právna veta: Účelom právnej úpravy, prijatím novely zákona č. 82/2005 Z.z., bolo zabezpečiť efektívnejší boj s nelegálnou prácou a nelegálnym zamestnávaním pri obchodnoprávnych vzťahoch cezhraničným poskytovaním služby, cezhraničnou dodávkou práce, zneužívaním inštitútu vyslania. Zákaz prijať od dodávateľa službu alebo prácu prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú dodávateľ nelegálne zamestnáva, sa týka cezhraničného poskytovania služby po dobu presahujúcu päť dní, t.j. služby, ktorá v priebehu bežného roka trvá viac ako päť dní, a to aj v prípade reťazenia viacerých zmlúv a viacerých zamestnancov, ktorí slu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: dohoda o skončení pracovného pomeru, zhodný prejav vôle zamestnanca a zamestnávateľa, bezprávna vyhrážka, nedostatok slobody vôle
Právna veta: (...) jeden z možných spôsobov skončenia pracovného pomeru je dohoda o skončení pracovného pomeru uzavretá medzi zamestnancom a zamestnávateľom ako dvojstranný právny úkon, ktorý vyžaduje k svojmu vzniku zhodný prejav vôle zmluvných strán. Platnosť takejto dohody je okrem iného podmienená tým, že netrpí vadami vôle (je urobená slobodne a vážne). Právny úkon trpí nedostatkom slobody vôle, ak účastník koná pod nedovoleným nátlakom zo strany druhého účastníka (prípadne tretej osoby), ak o tom druhý účastník vedel a aj to využil. Bezprávna vyhrážka je psychickým donútením. O bezprávnu vyhrážku ide ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecná zodpovednosť podľa § 420 OZ, príčinná súvislosť medzi porušením povinnosti a spôsobenou škodou, zodpovednosť za zavinené konanie, vnútorný psychický vzťah
Právna veta: V ustanovení § 420 je zakotvená všeobecná zodpovednosť fyzických a právnických osôb, ktorá prichádza do úvahy vždy vtedy, keď nejde o niektorý z prípadov osobitnej zodpovednosti za škodu, ktoré sú upravené v § 421 až § 437, resp., v ďalších ustanoveniach Občianskeho zákonníka (pozri napr. § 769 až 771). Predpokladom vzniku každej občianskoprávnej zodpovednosti je: protiprávny úkon, spôsobenie škody a príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom a škodou. V niektorých prípadoch sa vyžaduje aj zavinenie. V prípade, keď sa vyžaduje aj zavinenie škodcu, ide o subjektívnu zodpovednosť, v prípade, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: viazanosť súdu inými rozhodnutiami, právne posudzovanie veci, trestný čin , omyl súdu pri aplikácii práva
Právna veta: Právne posudzovanie veci je činnosť súdu, pri ktorej skutkový stav (zistený aj na základe podkladov predložených stranami) podriaďuje pod skutkovú podstatu príslušnej právnej normy, na základe čoho dospieva k záveru, či sa právo prizná alebo neprizná. Právnym posúdením veci je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. Nesprávne právne posúdenie veci, ktoré je dôvodom odvolania, môže spočívať v tom, že súd vec posúdil podľa nesprávneho právneho predpisu alebo, že správne použitý právny predpis nesprávne vyl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: splatnosť kúpnej ceny, povinnosti kupujúceho, nárok na zaplatenie kúpnej ceny, vznik nároku na kúpnu cenu
Právna veta: V danej veci je potrebné rozlíšiť medzi vznikom nároku na kúpnu cenu a splatnosťou kúpnej ceny. V právnej teórii existujú dva názory na to, kedy nastáva splatnosť pohľadávky predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny. Podľa prvého názoru vyplýva z § 450 ods. 1 ObZ aj splatnosť kúpnej ceny, podľa druhého je ustanovením § 450 ods. 1 ObZ riešený len vznik nároku na kúpnu cenu, pričom splatnosť kúpnej ceny je upravená § 340 ods. 2 (napr. rozsudok Krajského súdu v Košiciach zo 16. decembra 2011, sp. zn. 4 Cob 71/2011). Súdna prax sa prikláňa k druhému názoru, t.j. k záveru, že § 450 ObZ rieši výlučne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: podvod, materiálny korektív prečinu, rozsah škody, ochrana cudzieho majetku, úmysel iného poškodiť
Právna veta: Z hľadiska objektívnej stránky je trestný čin podvodu podľa § 221 Trestného zákona charakterizovaný ako obohatenie seba alebo iného na škodu cudzieho majetku uvedením niekoho do omylu alebo využitím niečieho omylo a spôsobením tak na cudzom majetku malej škody. Keďže trestný čin podvodu podľa § 221 ods. 1 Trestného zákona je prečinom, nevyhnutné je skúmať aj materiálny korektív v zmysle § 10 ods. 2 Trestného zákona. Objektom trestného činu podvodu podľa § 221 Trestného zákona je ochrana cudzieho majetku, bez ohľadu na druh a formu vlastníctva. Subjekt trestného činu podvodu podľa § 221 Trestné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: náhradné doručenie, zákonná fikcia doručenia, lehoty v správnom súdnictve, oznámenie o uložení zásielky
Právna veta: Základný predpoklad náhradného doručenia, a to, že adresát sa v mieste doručenia zdržiaval, nie je daný ani pri dlhodobej neprítomnosti adresáta na tomto mieste, ani pri krátkodobom (prechodnom) pobyte v čase doručenia mimo adresy doručenia, ktoré však adresát musí preukázať. Ak sa adresát v mieste doručenia zdržiava, len nebol doručovateľom v čase doručovania písomnosti určenej do vlastných rúk zastihnutý, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. Ak doručovateľ ani pri druhom pokuse o doručenie adresáta na adrese nezastihne, zanechá v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: doručovanie písomnosti, prieťahy v súdnom konaní, procesná zodpovednosť, sprísnenie podmienok
Právna veta: Nová právna úprava doručovania vychádza z myšlienky procesnej zodpovednosti subjektov konania. Doručovanie bolo dlhodobo vnímané ako Achillova päta civilného procesu a práve doručovanie súdnych písomností malo spôsobovať prieťahy v súdnom konaní. Civilný sporový poriadok zakotvuje pravidlá doručovania tak, aby sa garantovalo stranám právo na spravodlivý proces ( § 116), a zároveň má ambíciu vytvoriť súdu priestor na poskytovanie súdnej ochrany v primeranom čase. Novými pravidlami sa majú zároveň eliminovať možnosti protistrany mariť priebeh súdneho konania. Nerešpektovanie pravidiel doručovani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: právo na priaznivé životné prostredie, negatívna ľudská činnosť na životné prostredie, garantované práva na život, kolektívny záujem
Právna veta: V ďalšom najvyšší súd v citovanom rozsudku vyslovil právny názor, že na právo na priaznivé životné prostredie nie je možné nazerať ako na typické subjektívne právo jednotlivca, ktorého sa môže človek v rámci svojej právnej subjektivity dovolávať a na jeho základe si niečo, tzn. samotné životné prostredie nárokovať, prisvojovať alebo požadovať. Vzhľadom na bezprostrednú odozvu dopadu negatívnych ľudských činností na životné prostredie ako celok, ktoré neakceptuje ani štátnu suverenitu, ani hranice štátov ani normatívne zákazy a príkazy - je to trvalý kolektívny záujem, ktorý priamo zaťažuje štá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: kúpna zmluva podľa občianskeho zákonníka, smrť účastníka zmluvy po jej uzavretí, všeobecný prechod práv a povinností po zomretej osobe na iný subjekt, kataster nehnuteľnosti, zmluva o prevode vlastníckych práv
Právna veta: Na tomto mieste správny súd konštatuje, že v súčasnosti je ustálené rozhodovanie orgánov katastra ako aj súdov v preskúmavacom konaní v prípade smrti účastníka zmluvy po jej podpísaní, ale pred vydaním rozhodnutia správy katastra o vklade vlastníckeho práva. Pri prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam ide o určitú postupnosť. Zmluva o prevode vlastníckych práv je platná po podpísaní všetkými jej účastníkmi (ak nie sú iné dôvody jej absolútnej neplatnosti). Účinnosť zmluvy nastáva súčasne so vznikom platnej zmluvy za predpokladu, že zákon alebo dohoda zmluvných strán neustanovuje inak. K na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí , subjektívna premlčacia doba, objektívna premlčacia doba, zásada efektivity
Právna veta: Práva na vydanie bezdôvodného obohatenia sa môže oprávnený subjekt domáhať len v rámci plynutia tak subjektívnej, ako aj objektívnej premlčacej doby. V prípade, ak dôjde k uplynutiu jednej z nich, oprávnený nemá možnosť domáhať sa svojho práva z bezdôvodného obohatenia, nakoľko došlo k jeho premlčaniu. Subjektívna premlčacia doba je upravená v § 107 ods. 1 Občianskeho zákonníka tak, že právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil. Objektívna premlčacia doba je uprave ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, nárok na náhradu škody spôsobenej začatím trestného stíhania, objektívna zodpovednosť štátu, opostatnenosť začatia a vedenia trestného stíhania
Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že z rozhodovacej činnosti najvyšších súdnych autorít vyplýva, že nárok na náhradu škody spôsobenej začatím a vedením trestného stíhania, ktoré neskončilo právoplatným odsúdením, je špecifickým prípadom zodpovednosti štátu podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov účinného od 1. júla 2004 (ďalej len „zákon č. 514/2003 Z. z.“). Zmyslu právnej úpravy zodpovednosti štátu za škodu zodpovedá, aby každá majetková ujma spôsobená nesprávnym či nezákonným zásahom štátu proti občanovi (fyzickej osobe) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsoby vyporiadania podielového spoluvlastníctva, zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, podmienky použitia jedtlivých spôsobov vyporiadania, rozdelenie podielov pri nehnuteľnosti, reálne deliteľná vec
Právna veta: Z povahy podielového spoluvlastníctva ako spoločenstva vlastníckych práv založeného na zásade dobrovoľnosti vyplýva, že ak nedôjde k dohode, ktorýkoľvek spoluvlastník môže kedykoľvek požiadať o zrušenie spoluvlastníctva a jeho vyporiadanie. Toto právo vyplýva zo zásady, že nikto nemôže byť spravodlivo nútený k tomu, aby zotrval v spoluvlastníckom vzťahu, ak mu to z akýchkoľvek dôvodov nevyhovuje. Iba výnimočne z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd takémuto návrhu nemusí vyhovieť. Občiansky zákonník vo vyššie citovanom ustanovení upravuje jednotlivé spôsoby vyporiadania podielového spoluvlas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: základné zásady trestného konania, právo na prejednanie veci v primeranej lehote, prieťahy v konaní, primeranosť dĺžky súdneho konania
Právna veta: Podľa § 2 ods. 7 Trestného poriadku: Každý má právo, aby jeho trestná vec bola spravodlivo a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom v jeho prítomnosti tak, aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom, ak tento zákon neustanovuje inak. Krajský súd zastáva názor, že porušenie práva na prejednanie veci v primeranej lehote je bezpochyby významným zásahom do princípov zaručujúcich právo na spravodlivý proces a neodôvodnené prieťahy a neprimeraná dĺžka trestného konania sú závažným a nežiaducim javom, ktorý nielen odporuje zmyslu práva obvineného, ale i poškodeného na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: predkupné právo, predkupné právo štátu, prechodná nemožnosť plnenia, zákazanosť pôvodného predmetu záväzku
Právna veta: Predkupné právo je inštitútom komplexne upraveným v Občianskom zákonníku (rovnako ako dodatočná nemožnosť plnenia) a to kogentnými normami. Bez vysporiadania sa s kogentnými ustanoveniami upravujúcimi obsah a nároky spojené s porušením predkupného práva nie je možné dospieť k záveru, že v danom prípade ide o absolútnu neplatnosť právneho úkonu. Dôležitou skutočnosťou je, že predkupné právo štátu zostáva zachované aj voči nadobúdateľovi. Principiálnou podmienkou dodatočnej nemožnosti plnenia je jej trvalý charakter, to vyplýva aj zo znenia § 575 ods. 2 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého nie j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Finančné právo
Kľúčové slová: žalovaný zo zmenky, zmenkové ručenie, akcesorický záväzok, záväzok prinicpiálneho dlžníka
Právna veta: Podľa čl. I. § 17 zák. č. 191/1950 Zb. (zmenkový a šekový zákon, ďalej aj ZŠZ), kto je žalovaný zo zmenky, nemôže robiť majiteľovi námietky, ktoré sa zakladajú na jeho vlastných vzťahoch k vystaviteľovi alebo predchádzajúcim majiteľom, iba že majiteľ pri nadobúdaní zmenky konal vedome na škodu dlžníka. Pre vlastnú zmenku sa použijú v zmysle čl. I. § 77 ods. 1 ZŠZ aj ustanovenia o cudzej zmenke týkajúce sa ručenia či týkajúce sa aplikácie ust. § 17 ZŠZ. Aj odvolací súd zdôrazňuje to, že zmenkové ručenie podľa § 32 ZŠZ je iba formálnym - akcesorickým záväzkom. Záväzok zmenkového ručiteľa je síce ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: ujma na zdraví, obvyklý spôsob života poškodených, ublíženie na zdraví
Právna veta: Podľa § 123 ods. 2 Tr. zák. ublížením na zdraví sa na účely tohto zákona rozumie také poškodenie zdravia iného, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol nie iba na krátky čas sťažený obvyklý spôsob života poškodeného. V okolnostiach danej veci krajský súd pripomína, že nie každá porucha zdravia je ublížením na zdraví v zmysle Trestného zákona. Nestačia napr. prechodné bolesti alebo nevoľnosť, oderky, nepatrné ranky, hučanie v ušiach. Pri posudzovaní pojmu „ublíženie na zdraví“ majú význam hlavne také skutočnosti, ako je povaha poruchy zdrav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodovanie súdu pri nezhode rodičov, zmena priezviska maloletého dieťaťa, povolenie zmeny priezviska, neprejavenie záujmu dieťa
Právna veta: Podľa § 35 Zákona o rodine, ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd. Priezvisko fyzickej osoby je osobným údajom, ktorý fyzickú osobu identifikuje a odlišuje od iných fyzických osôb. Jedná sa o údaj, ktorý jeho nositeľa spája a priraďuje k určitej sociálnej skupine, resp. r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vydedenie, neopomenuteľný dedič, zákonný dedičský titul, medze usporiadaného života, konkrétny dôvod vydedenia
Právna veta: Odvolací súd na odstránenie pochybností uvádza, že fyzická osoba disponuje počas svojho života tzv. triádou vlastníckych oprávnení, podľa ktorej má právo predmet svojho vlastníctva držať, užívať požívať plody a úžitky veci, taktiež právo s vecou nakladať. Smrťou fyzickej osoby právo mať práva a povinnosti zaniká. Fyzická osoba ako subjekt svojich oprávnení a povinností má právo vylúčiť určité osoby, ktorým síce svedčí zákonný dedičský titul, ale nedisponujú takými vlastnosťami, ktorými by podľa poručiteľa mali byť obdarení, pričom toto presvedčenie poručiteľa musí byť kompatibilné s niektorým ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ľudské práva a slobody
Kľúčové slová: azylové konanie, zásada materiálnej pravdy, bremeno tvrdenia, povinnosť vykonávať dokazovanie správneho orgánu, nedôveryhodnosť žiadateľa azylu, konanie o azyle, dokazovanie v správnom súdnictve
Právna veta: Správny súd v prvom rade poukazuje na základné judikatúrne východiská, ktoré sú štandardne v azylových konaniach uplatňované a bolo potrebné ich zohľadniť aj v posudzovanej veci žalobcu: Základnou zásadou správneho konania je zásada materiálnej pravdy, na základe ktorej rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci. Z obsahu predmetnej zásady vyplýva, že správny orgán je povinný vykonávať dokazovanie tak, aby boli náležite objasnené všetky rozhodujúce okolnosti dôležité pre posúdenie veci (úplnosť zistenia), správny orgán musí zabezpečiť, aby skutko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Kľúčové slová:
Právna veta: Slovenská republika akútne potrebuje komplexnú pozemkovú reformu, pretože v súčasnosti je znemožnený racionálny a efektívny výkon vlastníckeho práva, a to z podhľadu ekonomického i environmentálneho. V súčasnosti, keď je potrebné prijať zásadnejšie opatrenia, ktoré zvýšia konkurencieschopnosť slo-venských podnikov, keď Európska únia v rámci programu obnovy poskytne jed-notlivým ekonomikám externé zdroje financovania, najmä do oblasti reforiem, je potrebné prijať také opatrenia, ktoré zmenia súčasný stav aj v oblasti pozemko-vého vlastníctva.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok sa zameriava na analýzu procesných inštitútov využívaných v konaní o pozemkových úpravách vo vzťahu k právam, povinnostiam a možnostiach účastníka pozemkových úprav. Jeho hlavným cieľom je analyzovať odôvodnenosť a primeranosť ich odchýlok od procesných inštitútov všeobecného správneho konania. Dôvodom na skúmanie je záujem na efektívnosti, t. j. rýchlosti a hospodárnosti procesu pozemkových úprav.
Kľúčové slová:
Právna veta: V súčasnosti môžeme konštatovať, že mnoho pozemkov jednotlivých vlastníkov má spravidla malú výmeru, sú zaťažené mnohopočetnými spoluvlastníckymi vzťahmi, následne sú hospodársky nedostupné alebo vlastníctvo k pozemkom je rozptýlené. Uvedený stav vznikol ešte za čias Rakúsko-Uhorska a jeho dôsledky pretrvávajú dodnes. Vlastníctvo po poručiteľovi sa delilo a dodnes sa stále často delí medzi všetkých právnych nástupcov, aj keď v rozpore so zákonom NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom (ďalej aj „zákon č. 180/1995 Z. z.“). Predmetný zákon zakotvil ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príčinná súvislosť medzi pozemkovými úpravami a verejným obstarávaním vyplýva z kompetencie štátu zabezpečovať pozemkové úpravy na území SR. Aplikácia zeleného verejného obstarávania v zákazkách pozemkových úprav má zvýšený význam pri ochrane životného prostredia, ochrany biodiverzity a znížení uhlíkovej stopy. Cieľom príspevku je špecifikovať možnosti zelených podmienok v rámci pozemkových úprava a poskytnúť návod verejným obstarávateľom, ako môžu z predmetných zákaziek urobiť zelené.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok sa zaoberá špecifickým postavením vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti ako účastníkov pozemkových úprav. Rozoberá spôsob konania týchto vlastníkov, a to či už samostatne, alebo prostredníctvom pozemkového spoločenstva. Autor sa bude zamýšľať nad tým, či je vhodné zaraďovať spoločné nehnuteľnosti, resp. ich časti do obvodu pozemkových úprav.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok približuje problematiku pozemkových úprav na Slovensku ako prostriedku dosahovania cieľov poľnohospodárskej politiky. Zameriava sa pritom na zmeny v poľnohospodárstve v regiónoch, ktoré sa v prípade vykonania pozemkových úprav darí dosiahnuť. Pritom zohľadňuje nielen vnútroštátne, ale aj zahraničné skúsenosti. Zároveň príspevok približuje tieto otázky v súvislosti s problematikou krajinného plánovania, ktoré je možné do budúcna dosahovať práve vykonaním pozemkových úprav.
Kľúčové slová:
Právna veta: Pozemkové úpravy majú byť jeden z nástrojov, ktorý má zabezpečiť rekonštrukciu pozemkového vlastníctva a tiež pomôcť usporiadať vlastnícke a užívacie vzťahy vo vzťahu k pozemkom. V praxi sú však pomerne časté prípady, keď si osoby uplatňujú vlastnícke právo k pozemku na súde prostredníctvom žaloby o určenie vlastníckeho práva ku konkrétnej parcele počas pozemkových úprav. Vo svojom príspevku sa autori venujú konkrétnemu príkladu z praxe na ktorom sa snažia poukázať na vznik problémových situácií.
Kľúčové slová:
Právna veta: V tomto príspevku je venovaná pozornosť verejným zariadeniam a spoločným zariadeniam v rámci pozemkových úprav v obciach na Slovensku. Pozornosť je venovaná hlavne právnym aspektom umiestňovania týchto zariadení v rámci pozemkových úprav s akcentom na činnosť obce na tomto úseku.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok analyzuje zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom zachytáva nielen jeho ciele a prínos, ale aj potrebu jeho novelizácie a s tým spojené návrhy de lege ferenda.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok sa zameriava na vlastnícke právo k pozemkom, ktoré sú predmetom pozemkových úprav. Pozemkové úpravy predstavujú scelenie, oddelenie alebo iné úpravy pozemkov. V konaní o pozemkových úpravách konajú štátne orgány len so subjektmi, ktorým svedčí zápis na listoch vlastníctva. Pozemkové úpravy však môžu výrazne zasiahnuť do vlastníckeho práva, a preto sa autor venuje problematike sporného vlastníctva pozemkov, ktoré majú byť začlenené do pozemkových úprav. Autor sa v príspevku zameriava na uvedené najmä s ohľadom na aktuálne platnú legislatívnu v tejto oblasti.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok sa zameriava na analýzu vývoja ustanovenia § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom od jeho prijatia až po jeho zrušenie Ústavným súdom Slovenskej republiky. Na jeho základe mali prejsť pozemky nezistených vlastníkov do vlastníctva štátu. V závere sú formulované úvahy de lege ferenda, akým spôsobom by bolo možné situáciu riešiť, tak aby tieto pozemky nebránili realizácii celospoločensky významných projektov, a to spôsobom, ktorý by nenarážal na ústavné prekážky.
Kľúčové slová:
Právna veta: Úspešná realizácia a aplikácia práva sa v mnohých prípadoch nezaobíde bez znalecko-odborného posúdenia veci odborníkom. Ustanovenie znalca na spracovanie posudku uskutočňuje orgán verejnej moci podľa zákona upravujúceho otázky znalcov, znaleckých organizácií a znaleckých ústavov. Obvinený má tiež právo, aby mu preložili alebo pretlmočili všetky skutočnosti nevyhnutné pre zaručenie spravodlivého procesu vrátane uplatnenia práva na obhajobu. Cieľom vedeckej štúdie je poukázať na rôznorodosť dĺžky trvania spracovania znaleckého úkonu, tlmočníckych a prekladateľských služieb, ktoré môžu výrazne vp ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príslušníci Policajného zboru predstavujú jedinečný, osobitý a nenahraditeľný zdroj, nevyhnutný pre zaistenie bezpečnosti Slovenskej republiky a jej obyvateľov. Sú to práve oni, ktorí sa svojou prácou, aktivitami, vôľou a nasadením podieľajú na zaisťovaní vnútornej bezpečnosti a vnútorného poriadku nášho štátu a na dosahovaní cieľov stanovených tomuto ozbrojenému bezpečnostnému zboru. Snahy o úspešné a efektívne fungovanie a dosiahnutie požadovaných výsledkov si vyžadujú neustály rozvoj ľudských zdrojov, ich náležité vedenie, motiváciu a podporu k aktívnemu a správnemu plneniu služobných úloh ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: V štúdii autor rozpracováva exekutívnu kontrolu spravodajských služieb. Jej ťažiskom je rozsah kontrolnej pôsobnosti a nástroje, ktoré majú jednotlivé subjekty patriace do štruktúry exekutívnej moci k dispozícii. Autor sa zameriava aj na odlišnosti kontroly vyplývajúce z rozdielneho postavenia Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva a kontextuálne analyzuje vzájomné vzťahy medzi jednotlivými kontrolnými orgánmi. Štúdia je objektivizovaná informáciami získanými v dizertačnom výskume použitím teoretických a empirických vedeckých metód vrátane dotazníka.
Kľúčové slová:
Právna veta: Európsky súd pre ľudské práva sústavne vydáva rozsudky voči jednotlivým štátom Rady Európy o porušení niektorého zo štyroch hlavných atribútov účinného vyšetrovania, predovšetkým vo vzťahu k zákazu mučenia, neľudského zaobchádzania a trestania podľa čl. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj k právu na život podľa čl. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Garancia niektorého základného práva alebo slobody totiž obsahuje aj pozitívny záväzok štátu ustanoviť efektívnu hmotnoprávnu úpravu postihu činov, ktoré zasahujú do základných práv a slobôd, ako aj u ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok sa zaoberá novými nástrojmi finančného vyšetrovania, ktorým je civilná konfiškácia,ktorá v podmienkach Slovenskej republiky predstavuje postup preukazovania pôvodu majetku podľa osobitného zákona. Tento nástroj sa v aplikačnej praxi nikdy neuplatnil, a to aj napriek už v poradí druhej platnej právnej úprave. Prvá úprava civilnej konfiškácie neprešla testom ústavnosti a momentálne je v pláne tretí pokus prijať túto úpravu v rámci projektu Fondu obnovy a odolnosti. Príspevok sa zaoberá možnými tézami, ako by mala,alebo mohla vyzerať nová legislatíva preukazovania pôvodu majetku, tak ab ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Tento článok sa zaoberá popisom problematiky fyzikálnych vlastností a bezpečnosti umelých členitých skalných masívov (výplňové masívy a zoskupenia zosunutých hornín a odvalov) vznikajúcich pri banskej činnosti, ktoré sú do značnej miery určené geometriou štruktúry pórového priestoru a minerálnou fázou, t. j. veľkosťou častíc, tvarom a metódou zhlukovania. V tomto prípade majú podmienky vzájomného usporiadania častíc (vzdialenosti medzi stredmi častíc, orientácia, počet kontaktov, uhly medzi segmentmi spájajúcimi stredy častíc atď.) rozhodujúci vplyv na makroskopické charakteristiky horninového ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok sa zaoberá právnou úpravou postavenia prokuratúry v podmienkach Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky, pričom autori kladú dôraz na vymedzenie organizácie a štruktúry prokuratúry v podmienkach konkrétnych právnych úprav. Autori v príspevku tiež upriamujú svoju pozornosť na činnosť zastrešovanú prokuratúrou Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky.
Kľúčové slová:
Právna veta: Primárnym dôvodom spracovania predmetnej témy bola skutočnosť, že Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky dňa 30. 11. 2021 predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“). Prvýkrát od rekodifikácie Trestného zákona v roku 2005 sa navrhuje zmena ustanovenia § 125 ods. 1 Trestného zákona na zvýšenie hranice vymedzenia malej škody z dnešných 266,- eur na 500,- eur, ktorá zásadným spôsobom oddelila trestné činy od ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
MENU