Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

September 2023     August 2023     Júl 2023     Jún 2023     Máj 2023     Apríl 2023     Marec 2023     Február 2023     Január 2023     September 2022     August 2022     Júl 2022     Jún 2022     Máj 2022     Apríl 2022     Marec 2022     Február 2022     December 2022     November 2022     Október 2022     Január 2022     September 2021     August 2021     Júl 2021     Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     December 2021     November 2021     Október 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Najvyšší správny súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: spoločenstvá s právnou subjektivitou, spôsob zvolania valného zhromaždenia, neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti, program rokovania zhromaždenia
Právna veta: Odvolací súd považoval za potrebné poukázať na § 14 ods. 8 zákona č. 97/2013 Z.z., v zmysle ktorého nedodržanie uvedenej povinnosti nemalo za následok neplatnosť prijatých uznesení, ak je zhromaždenie uznášaniaschopné. Žalobcovia sa o konaní zhromaždenia dozvedeli, taktiež sa ho zúčastnili a nebolo im upreté uplatňovanie práv počas valného zhromaždenia, preto odvolací súd právne uzavrel, že spôsob zvolania valného zhromaždenia nepoškodil práva žalobcov, v dôsledku čoho neboli naplnené predpoklady na vyhlásenie neplatnosti prijatých uznesení na zhromaždení. Na začiatku rokovania zhromaždenia sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: nezaujatosť znalca, námietka zaujatosti, znalecký posudok znalca, nesprávnosť znaleckého posudku, podmienky zápisu do zoznamu znalcov
Právna veta: Samotná skutočnosť, že znalec podal znalecký posudok už v rámci trestného konania, bez ďalšieho automaticky nezakladá jeho zaujatosť pri podávaní následného znaleckého posudku v inom konaní a to ani len z dôvodu, že sa už oboznámil so skutočnosťami týkajúcimi sa posudzovanej otázky. Znalcom môže byť len osoba bezúhonná a odborne spôsobila, ktorá zároveň zložila sľub do rúk ministra spravodlivosti (§ 5 zákona o znalcoch). V rámci zloženého sľubu sa znalec zaväzuje okrem iného dodržiavať aj mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojej odbornej činnosti. Zákon o znalcoch ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na primerané finančné zadosťučinenie , právo spotrebiteľa na informácie, nárok na priznanie primeraného finančného zadostučinenia, spor zo spotrebiteľskej zmluvy
Právna veta: Podľa § 3 ods. 5 vety tretej zákona č. 250/2007 Z.z. spotrebiteľ, ktorý na súde úspešne uplatní porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej týmto zákonom a osobitnými predpismi, má právo na primerané finančné zadosťučinenie od toho, kto za porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej týmto zákonom a osobitnými predpismi zodpovedá. 36. Citované ustanovenie zákona o ochrane spotrebiteľa upravuje právo spotrebiteľa žiadať primerané finančné zadosťučinenie v prípade, ak na súde úspešne uplatní porušenie svojho práva, a to od toho, kto za toto porušenie práva zodpovedá. Uvedené ustanovenie má p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: výkon záložného práva, dobrovoľná dražba, plynutie premlčacej doby, upustenie od dražby, porušenie povinnosti upustiť od dražby
Právna veta: Dražobník je osoba, ktorá musí spĺňať podmienky podľa zákona o dobrovoľných dražbách, ako aj podmienky ustanovené živnostenským zákonom. Týmito podmienkami sú vznik oprávnenia na prevádzkovanie živnosti, vzdelanie, prax, uzatvorenie zmluvy o poistení zodpovednosti na škodu. Oproti pomerne formálnym podmienkam, ktoré zákon vyžaduje pre získanie statusu dražobníka stojí jeho zodpovednosť za výkon tejto funkcie. Zákon upravuje zodpovednosť za vykonávanie činnosti dražobníka vo viacerých úrovniach: - dodržiavanie zákonných povinností - dražobník je pri svojej činnosti povinný dodržiavať zákon. Ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana slabšej strany, spotrebiteľské spory, osobitné ustanovenia o dokazovaní, povinnosť tvrdenia
Právna veta: V sporoch s ochranou slabšej strany súd môže vykonať aj tie dôkazy, ktoré spotrebiteľ nenavrhol, ak je to nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci. Súd aj bez návrhu obstará alebo zabezpečí taký dôkaz (§ 295 CSP). Zároveň je potrebné v individuálnych spotrebiteľských sporoch dôsledne aplikovať aj ustanovenie § 132 ods. 3 CSP, lebo nemôže byť na ťarchu spotrebiteľa, ak žalobca v žalobe iba označí, ale nepripojí všetky dôkazy na podporu svojich tvrdení. V dôsledku informačného deficitu, ktorý je pre spotrebiteľa v spotrebiteľských sporoch obvyklý, musí dôkaznú povinnosť za spotrebiteľa suplovať súd, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: predkúpne právo, osvedčenie o významnej investícii, povolenie vkladu, predkúpne právo štátu, návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
Právna veta: „I. Zmluvná voľnosť vlastníkov pozemkov, ku ktorým sa viaže zákonné predkupné právo štátu (§ 3 ods. 5 zákona č. 175/1999 Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), je obmedzená priamo zo zákona, a teda vlastníci dotknutých pozemkov sú povinní v prípade ich zamýšľaného predaja tieto prednostne ponúknuť na kúpu štátu. II. Neprihliadnutie katastrálneho úradu v konaní o povolenie vkladu vlastníckeho práva z kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností na existenciu inštitútu zákonného predkupného práva štátu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: organizačné zmeny, nadbytočnosť zamestnanca, platnosť výpovede, zníženie počtu zamestnancov
Právna veta: Preskúmanie výpovedného dôvodu podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce súdom sa musí sústrediť na tri základné otázky, či ide o zmenu úloh zamestnávateľa, zmenu technického vybavenia alebo o iné organizačné zmeny, či sa stal zamestnanec nadbytočným a či je daná príčinná súvislosť medzi nadbytočnosťou zamestnanca a organizačnými zmenami. Organizačné zmeny, nadbytočnosť zamestnanca, príčinnú súvislosť medzi organizačnými zmenami a počtom alebo štruktúrnym zložením zamestnancov zisťuje súd, pričom dokazovanie týchto skutočností postihuje zamestnávateľa. O rozhodnutie o organizačnýc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, absencia náležitostí zmluvy, zmluva o poskytnutie úveru, poskytnutie peňažných prostriedkov, podstatné náležitosti zmluvy
Právna veta: Zmluva o úvere je konsenzuálny kontrakt, čo znamená, že na jej vznik stačí dohoda strán o podstatných náležitostiach zmluvy (§ 497 Obchodného zákonníka) a nie je potrebné faktické poskytnutie peňažných prostriedkov. Konkrétne je pre vznik zmluvy o úvere potrebná, okrem riadneho určenia zmluvných strán, dohoda o určení sumy (limitu), do ktorej budú peňažné prostriedky poskytnuté, záväzok veriteľa poskytnúť na požiadanie peňažné prostriedky a záväzok dlžníka vrátiť poskytnuté prostriedky a zaplatiť úroky. Ak absentuje ktorákoľvek z nich, úverová zmluva nevznikne. Špecifické náležitosti, ktoré mu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zosplatnenie dlhu, premlčacia doba, predčasné splatenie dlhu, splatnosť splátky, omeškanie spotrebiteľa
Právna veta: Zákonodarca všeobecnú trojročnú premlčaciu dobu nestanovuje absolútne, zákon v konkrétne vymedzených prípadoch môže určiť i osobitnú premlčaciu dobu čo do okamihu začiatku jej plynutia, ako aj čo do jej dĺžky, takýto zámer ale z §§ 103 a 53 ods. 9 Občianskeho zákonníka nie je možné vyvodiť. Logická je i úvaha, že pripustením uplatnenia druhej vety § 103 aj v spotrebiteľských vzťahoch by sa dĺžka premlčacej doby dostala do rozporu s už spomenutým § 101 Občianskeho zákonníka v neprospech veriteľa. Navyše premlčanie je právny inštitút, ktorý oslabením subjektívneho práva veriteľa zvýhodňuje práve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: vkladová povinnosť, nesplnenie si vkladovej povinnosti, práva a povinnosti spoločníkov, neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti, určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, nesplatenie vkladu
Právna veta: povinnosť splatiť vklad smeruje voči ostatným zakladateľom, ako aj voči vznikajúcej, (alebo existujúcej) obchodnej spoločnosti, kedy pohľadávka na splatenie vkladu prislúcha obchodnej spoločnosti. Plnenie na pohľadávku na vklad je účelovo viazané a slúži reálnemu vytvoreniu základného imania. 73. Väčšinu vkladov v obchodných spoločnostiach v praxi predstavujú peňažné vklady, ktoré na rozdiel od nepeňažných vkladov nemusia byť za každých okolností celé splatené už pred vznikom obchodnej spoločnosti, resp. pred zápisom zmeny základného imania v obchodnom registri. 74. Na technickú realizáciu po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: strata výhody splátok, splatený celý dlh, omeškanie spotrebiteľa , premlčacia doba
Právna veta: Podľa § 103 Občianskeho zákonníka plynie pri strate výhody splátok premlčacia doba celého zvyšného dlhu už od splatnosti splátky, pre nesplnenie ktorej sa stal splatný celý dlh. Inak je tomu ale pri strate výhody splátok v spotrebiteľských vzťahoch, v ktorých podľa § 53 ods. 9 (všeobecne) začne premlčacia doba plynúť prvý deň nasledujúci po uplynutí troch mesiacov od omeškania so splnením splátky, pre nesplnenie ktorej sa stal splatným celý dlh za podmienky, že v lehote uvedených 3 mesiacov od omeškania uplynula tiež 15 dňová lehota na upozornenie spotrebiteľa. Až vtedy sa totiž môže veriteľ s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2020, dodatočná likvidácia, likvidácia obchodnej spoločnosti, zrušenie spoločnosti s likvidáciou
Právna veta: Z hľadiska systematického výkladu objasňujúceho obsah právnej normy vo vzájomných súvislostiach s inými právnymi normami, možno dospieť k záveru, že prechodné ustanovenie § 396a ods. 1 CMP bolo prijaté ako súčasť novely, ktorá taktiež súčasne upravovala zmenu v spôsobe začatia likvidácie, avšak aj dodatočnej likvidácie obchodnej spoločnosti (ktorá do prijatia predmetnej novely CMP osobitne procesne upravená nebola). V tejto súvislosti je viac ako pravdepodobné, že prijatie všetkých týchto zmien v rámci jednej novelizácie (hmotnoprávnych v Obchodnom zákonníku, ako aj procesnoprávnych v CMP), kt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmeškanie pojednávania, rozsudok pre zmeškanie, neprítomnosť na súde, ospravedlniteľnosť dôvodu zmeškania pojednávania
Právna veta: Samotný atribút ospravedlniteľnosti dôvodu zmeškania pojednávania je ponechaný na zvážení súdu, avšak nemožno v rozhodovacej praxi akceptovať, aby súdy vyžadovali akýsi ideálny prípad ospravedlniteľnosti dôvodu zmeškania pojednávania, kedy by sporová strana za žiadnych okolností nebola schopná včas ospravedlniť svoju neprítomnosť súdu a v ostatných prípadoch, kedy by sporová strana mala čo i len najmenšiu možnosť (napríklad veľmi krátky časový úsek) svoju neprítomnosť súdu ospravedlniť, takýto dôvod automaticky a bez prihliadnutia na ostatné okolnosti veci považovať za neospravedlniteľný. 2 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: podplácanie, získanie úplatku, prijímanie úplatku, skutková podstata trestného činu, podplácaná osoba, neoprávnený prospech
Právna veta: Podľa § 333 ods. 1 Trestného zákona, kto inému v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok, alebo z tohto dôvodu poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok inej osobe, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky. Pod pojmom ,,inému" v intenciách ustanovenia § 333 ods. 1 Trestného zákona treba rozumieť konkrétnu osobu (predmet ako fakultatívny znak objektívnej stránky skutkovej podstaty tohto trestného činu), ktorá má dosah na veci všeobecného záujmu a ktorá môže získať za svoje konanie osobný prospech, na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: neplatnosť leasingovej zmluvy, povinnosť vrátiť si vzájomné plnenia, neplatnosť zmluvy, právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia
Právna veta: V dôsledku neplatnosti leasingovej zmluvy sú obe strany tejto neplatnej zmluvy povinné vydať si navzájom plnenie poskytnuté na jej základe ako to ustanovuje § 457 Občianskeho zákonníka. Z uvedeného ustanovenia teda vyplýva, že ak spočíva bezdôvodné obohatenie v plnení na základe neplatnej zmluvy, sú vo vzájomnom vzťahu bezdôvodného obohatenia strany tejto zmluvy. To platí bez ohľadu na to, či sa v súvislosti s plnením z neplatnej zmluvy obohatil aj niekto iný alebo došlo k obohateniu na úkor aj iného. Aktívna a pasívna legitimácia je v prípade vydania plnenia z neplatnej zmluvy na strane účast ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: nepreskúmateľnosť rozhodnutia súdu, iná vada konania, dovolanie v sporovom konaní, nedostatok odôvodnenia rozhodnutia súdu, vada konania
Právna veta: Tvrdeniu dovolateľky, že rozhodnutia súdov nižších inštancií sú nedostatočne odôvodnené a v dôsledku toho nepreskúmateľné, dovolací súd poznamenáva, že už dávnejšia judikatúra najvyššieho súdu (R 111/1998) zastávala názor, že nepreskúmateľnosť (nedostatok odôvodnenia) rozhodnutia nezakladá zmätočnosť rozhodnutia a prípustnosť dovolania; nepreskúmateľnosť bola považovaná za vlastnosť rozhodnutia súdu, v ktorej sa navonok prejavila tzv. iná vada v konaní, majúca za následok nesprávne rozhodnutie veci (§ 241 ods. 1 písm. b) OSP). 26. Na zásade, podľa ktorej nepreskúmateľnosť zakladá (len) „inú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: verejnosť konania, verejné vyhlásenie rozsudkov, princíp verejnosti, vyhlásenie rozsudku
Právna veta: Verejné vyhlásenie rozsudku nie je len formálny a samoúčelný úkon, jeho podstata má zásadný význam a spája s viacerými procesnoprávnymi dôsledkami. Vyhlásením rozsudku sa konanie nekončí a ešte aj pri verejnom vyhlasovaní majú účastníci konania procesné práva a povinnosti. Ide tu o úkon súdu, ktorý je z hľadiska vecného, časového, miestneho a personálneho neopakovateľný a nezameniteľný s iným úkonom súdu. Z hľadiska vecného ide o to, že pri verejnom vyhlásení rozsudku má účastník, ak boli dodržané podmienky oznámenia vyhlásenia tohto rozsudku, možnosť uplatniť procesné práva smerujúce k ochran ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: dovolanie v trestnom konaní, dôvody dovolania, nepovolenie navrátenia lehoty, navrátenie lehoty, prípustné dovolanie
Právna veta: Podľa § 368 ods. 1 Tr. por. dovolanie možno podať proti právoplatnému rozhodnutiu súdu, ktorým bol porušený zákon alebo ak boli porušené ustanovenia o konaní, ktoré mu predchádzalo, ak je toto porušenie dôvodom dovolania podľa § 371. Podľa § 368 ods. 2 Tr. por. ak tento zákon neustanovuje inak, rozhodnutím podľa odseku 1 sa rozumie a) rozsudok a trestný rozkaz, b) uznesenie o postúpení veci okrem uznesenia o postúpení veci inému súdu, c) uznesenie o zastavení trestného stíhania, d) uznesenie o podmienečnom zastavení trestného stíhania, e) uznesenie o podmienečnom zastavení trestného stíhani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: obnova konania , návrh na povolenie obnovy konania, skutkové vady, mimoriadne opravné prostriedky
Právna veta: Rozhodnutiami uvedenými v ustanovení § 394 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 Trestného poriadku, voči ktorým je možné podať návrh na povolenia obnovy konania, sa rozumejú výlučne rozhodnutia vydané tam uvedenými orgánmi verejnej moci Slovenskej republiky. Keďže obnova konania sa týka nápravy vád skutkových, musí sa týkať rozhodnutí, ktorých skutkové vady môžu orgány verejne moci naprávať, čo je z povahy veci vylúčené v prípade rozhodnutí štátnych orgánov cudzích štátov. Skutkové pochybenia v rozhodnutiach orgánov verejnej moci cudzích štátov je možné naprávať prostredníctvom príslušných opravných inš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Najvyšší správny súd SR

Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno , právo na odpočet dane, oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu, zdaniteľný obchod
Právna veta: O splnení podmienok na oslobodenie od platenia DPH pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu podľa § 43 ods. 5 zákona o DPH platí, že ak daňovník svoje dôkazné bremeno vyčerpal, dôkazné bremeno sa presúva na správcu dane. Správca dane v prípade, ak má na základe iných zistených skutočností (napríklad týkajúcich sa ďalšej existencie a ekonomickej činnosti odberateľskej spoločnosti) pochybnosti o splnení hmotnoprávnych podmienok oslobodenia od dane, musí preukázať, že predložené doklady neodrážajú realitu, resp. sú nehodnoverné, prípadne, že ide o doklady falošné (vo vzťahu k preprav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: nárok na materské, podmienky nároku na materské, strata príjmu počas starostlivosti o dieťa, prevzatie dieťaťa do starostlivosti
Právna veta: „Správne orgány aplikujúce § 49 ods. 1 cit. zákona musia vychádzať z gramatického a teleologického výkladu tejto právnej normy tak, aby bola vykladaná v súlade s jej gramatickým obsahom a v súlade s cieľmi a účelmi zákona o sociálnom poistení. Ak z hypotézy právnej normy § 49 ods. 1 vyplýva podmienka, že o dieťa sa musí starať poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti, z uvedeného priamo vyplýva, že sa o dieťa nemôže starať iná fyzická alebo právnická osoba. V spojení s § 2 písm. a/ tohto zákona ak poistenec pred materstvom, resp. prevzatím dieťaťa mal určitý príjem zo zárobkovej činnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: odpočítanie dane z reklamných služieb, zdaniteľné plnenie, odpočítanie dane platiteľom, odplatné zabezpečenie priestoru na propagáciu
Právna veta: Kasačný súd v nadväznosti na vyššie uvedené poukazuje na to, že napriek zisteniam daňových orgánov i krajského súdu (ktoré ani sťažovateľ nepopieral) o tom, že zo strany dodávateľa nedošlo k splneniu predmetu zmluvy tak, ako to bolo medzi zmluvnými stranami dohodnuté (keď namiesto propagácie obchodného mena a činnosti sťažovateľa, bolo propagované jeho obchodné meno a sídlo, vrátane umiestnenia reklamného nápisu na inej ako dohodnutej časti motorového vozidla) ich závery sa nezakladajú na tom, že by sa plnenie dodávateľa neuskutočnilo (bolo fiktívne), alebo že by ho dodal iný subjekt ako dekla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Merito veci: Žalobná legitimácia
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o správnej žalobe, žalobná legitimácia, aktívna legitimácia na podanie žaloby, povinnosti zamestnávateľa, povinné nemocenské poistenie zamestnanaca
Právna veta: Podľa ust. § 178 ods. 1 zák. č. 162/2015 Z. z., žalobcom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že ako účastník administratívneho konania bola rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo opatrením orgánu verejnej správy ukrátená na svojich právach alebo právom chránených záujmoch.Najvyšší správny súd sa už vo svojej rozhodovacej činnosti zaoberal obdobnou vecou v zásade tých istých účastníkov, preto v ďalšom v súlade s ust. § 464 ods. 1 S.s.p. poukazuje na relevantnú časť odôvodnenia rozhodnutia tunajšieho súdu sp. zn. 6Ssk/14/2022 z 15. júla 2022, ktorá znie nasledovne; 2 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: disciplinárne previnenie, disciplinárny návrh, súhrnný trest, trestný čin a spôsoby jeho spáchania, upovedomenie o zastavení starej exekúcie
Právna veta: Dôsledkom ustanovenia § 222c ods. 1 Ex. por. účinného od 1. decembra 2021 však je nielen použitie § 2 ods. 1, ale aj ustanovenia § 41 a 42 Tr. zák., ktoré upravujú ukladanie úhrnného a súhrnného trestu. Z § 42 ods. 1 Trestného zákona pre disciplinárne konanie zásadne platí, že ak súd odsudzuje páchateľa (disciplinárne obvineného) za disciplinárne previnenie, ktoré spáchal skôr, ako bolo súdom prvého stupňa vyhlásené odsudzujúce disciplinárne rozhodnutie, uloží mu súhrnné disciplinárne opatrenie podľa zásad na uloženie úhrnného trestu. Z § 41 ods. 1 Tr. zák. potom pre disciplinárne konanie vypl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: disciplinárne obvinenie sudcu, vznesenie obvinenia, trestný rozkaz , základné povinnosti sudcu, svedomité konanie sudcu
Právna veta: Najvyšší správny súd v rozhodnutí sp. zn. 32D/13/2021 zo dňa 7. novembra 2021 s odkazom na judikatúru Najvyššieho správneho súdu Českej republiky uviedol, že sudca môže byť disciplinárne vinný z nezákonného rozhodnutia v troch okruhoch situácií. Prvou je, že bolo porušené jednoznačné znenie právnej normy. Druhou je, že nebolo rešpektované zrušovacie rozhodnutie vyššie postaveného súdu v konkrétnej veci. Treťou je, že existuje jednotná a ustálená judikatúra najvyšších súdov, ktorú sudca odmietol akceptovať bez toho, aby svoj odlišný názor podoprel komplexnou, racionálnou a transparentnou a konk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: verejnosť katastrálneho operátu, hodnovernosť a záväznosť údajov katastra, záväznosť údajov katastra, údaje o právach k nehnuteľnostiam, žaloba o určenie vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
Právna veta: Vo vzťahu k účinkom zápisov v katastri nehnuteľností možno uviesť, že zákonodarca vymedzuje ich materiálnu publicitu prostredníctvom dvoch normatívne zadefinovaných právnych inštitútov, a to hodnovernosti údajov katastra nehnuteľností (§ 70 ods. 1 katastrálneho zákona) a záväznosti údajov katastra nehnuteľnosti (§ 70 ods. 2, § 71 katastrálneho zákona), Z pohľadu materiálnej publicity je nesporne najdôležitejším momentom inštitútu hodnovernosti a záväznosti údajov katastra nehnuteľností skutočnosť, že takúto povahu majú aj údaje o právach k nehnuteľnostiam. Údaj o vlastníckom práve zapísaný v k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: odpočítanie dane, uplatnenie práva na odpočítanie dane, vznik daňovej povinnosti , daňová kontrola
Právna veta: Podľa § 19 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby. Podľa § 49 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť. Podľa § 49 ods. 2 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ s výnimkou podľa odsekov 3 a 7. Platiteľ môže odpočítať daň, ak je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok, udelenie povolenia na veľkodistribúciu liekov, premiestnenie miesta výkonu činnosti, povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti
Právna veta: Právna úprava uznávania povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v Zákone o liekoch však absentuje, preto je zrejmé, že povolenia z iných členských štátov sa neuznávajú. Sťažovateľ tvrdil, že ak by bol účel zákonodarcu, aby v zmysle § 20 ods. 1 písm. j) Zákona o liekoch išlo výlučne o poskytovateľov lekárenskej starostlivosti s povolením vydaným príslušným slovenským orgánom, výslovne by to zakomponoval do predmetného ustanovenia, a to obdobne ako v prípade § 23 ods. 1 písm. e) Zákona o liekoch. Toto tvrdenie sťažovateľa kasačný súd posúdil preto ako nesprávne. 15. Ustanovenie § 20 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: overovanie si obchodných partnerov, určovanie práv a povinností v záväzkových vzťahov, právo na odpočítanie dane, zdaniteľná osoba
Právna veta: Overovanie si obchodných partnerov síce nie je povinnosťou daňového subjektu, ale v prípade, ak si daňový subjekt uplatňuje nároky vo vzťahu k štátnemu rozpočtu, napr. uplatnenie si nároku na odpočítanie dane z pridanej hodnoty, musí byť schopný preukázať reálnosť deklarovaného obchodu a v prípade nepreverenia si obchodného partnera sa dostáva do dôkaznej núdze, ako to bolo v tomto prípade, keď sťažovateľ nevedel preukázať reálne naplnenie deklarovaného obchodu medzi ním a deklarovaným dodávateľom. 23. Kasačný súd na tomto mieste poukazuje nielen na základnú zásadu obchodného práva, a to poct ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: disciplinárne previnenie, disciplinárne konanie, disciplinárny návrh, prieťahy v exekučnom konaní
Právna veta: Podľa § 223 ods. 2 Exekučného poriadku účinného do 30. novembra 2021 návrh na začatie disciplinárneho konania je oprávnený podať minister, predseda súdu, prezident komory a predseda kontrolnej komisie (ďalej len "navrhovateľ") do 12 mesiacov odo dňa, keď sa navrhovateľ dozvedel o disciplinárnom previnení, najneskôr do dvoch rokov odo dňa, keď došlo k disciplinárnemu previneniu a ak ide o disciplinárne previnenie, ktorého sa exekútor dopustil zavineným konaním, ktoré má za následok prieťahy v exekučnom konaní, najneskôr do štyroch rokov odo dňa, keď došlo k disciplinárnemu previneniu. 32. Z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: pojednávanie v správnom súdnictve, práva a povinnosti účastníkov konania, materinský jazyk subjektu, prenasledovanie, zabezpečenie tlmočníka
Právna veta: Pri individuálnom posudzovaní toho, či existuje primeraná miera pravdepodobnosti, že žiadateľ bude čeliť prenasledovaniu, by sa mali brať do úvahy okolnosti ovplyvňujúce riziko, ako napríklad: oblasť pôvodu, účasť na náboženských praktikách atď. Dostupné informácie naznačujú, že prenasledovanie tohto profilu z náboženských dôvodov je vysoko pravdepodobné. Podľa kasačného súdu je preto neakceptovateľné ponechať v konaní pred súdom tento dôvod žiadosti o azyl bez povšimnutia, navyše ak zabezpečené správy v krajine pôvodu indikujú opodstatnenosť obáv z prenasledovania z dôvodu náboženstva. Tieto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: písomné napomenutie sudcu, disciplinárne opatrenie voči sudcovi, zásada res iudicata, návrh na určenie neplatnosti podaného napomenutia
Právna veta: Právomoc uložiť sudcovi písomné napomenutie má v zmysle § 117 ods. 7 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgán, ktorý je oprávnený podať disciplinárny návrh. Tento orgán je oprávnený uložiť sudcovi písomné napomenutie za nedostatky v práci menšieho významu alebo poklesky v správaní menšieho významu, ak takéto vybavenie považuje za postačujúce. To znamená, že orgán majúci inak postavenie disciplinárneho navrhovateľa, sa pri vydaní písomného napomenutia dostáva do polohy orgánu rozhodujúceho vo veci samej, pretože jednak rozhoduje o vine sudc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o preskúmaní zákonnosti uznesení obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku, postúpenie veci príslušnému súdu a príslušnému orgánu, konanie o ústavnosti a zákonnosti volieb, preskúmanie zákonnosti uznesenia obecného zastupiteľstva
Právna veta: Z právnej úpravy konania vo volebných veciach obsiahnutej v SSP vyplýva, že predpokladom podania žaloby je uskutočnenie volieb. Nejde teda o osobitný typ konania, ktorý by bol zameraný na prieskum akýchkoľvek vád v procese prípravy volieb pred ich uskutočnením a bez ohľadu na výsledok volieb, resp. vplyvu zistených nezákonností na výsledok volieb. Proces prípravy volieb sa v rámci konania podľa § 312a a nasl. SSP sa stáva predmetom záujmu NSS SR len a iba vtedy, ak je dôvodom spochybnenia zákonnosti výsledku volieb. Inými slovami vtedy, ak prípadné vady v procese prípravy volieb mohli spôsobiť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: nedostatok procesnej legitimácie, vybavovanie podnetov, verejný ochranca práv , konanie o súlade právneho predpisu, pôsobnosť fondu, vyslovenie nesúladu právnych predpisov
Právna veta: . Nedostatok procesnej legitimácie fyzickej osoby na podanie návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov možno prakticky preklenúť nanajvýš iniciovaním podania takéhoto návrhu u oprávnených subjektov. Z hľadiska existujúcich zákonných možností do úvahy prichádza najmä podanie podnetu podľa § 31 a nasl. zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších 5 predpisov, v ktorom môžu fyzické osoby, ako aj právnické osoby iniciovať u generálneho prokurátora Slovenskej republiky podanie návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov, resp. podanie podnetu verejnému ochranco ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: Prostriedky procesného útoku, prostriedky procesnej obrany a koncentrácia konania, dovolanie v sporovom konaní, výzva na vydanie bezdôvodného obohatenia, nové skutkové tvrdenia, prostriedok procesného útoku
Právna veta: Podľa § 149 CSP prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové tvrdenia, popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na vykonanie dôkazov a hmotnoprávne námietky. Podľa § 435 CSP v dovolaní nemožno uplatňovať nové prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany okrem skutočností a dôkazov na preukázanie prípustnosti a včasnosti dovolania. 27. Otázka, či a kedy vznikol nárok na zaplatenie úrokov z omeškania, je otázkou právnou, ktorej vyriešenie je závislé od zisteného skutkového stavu veci. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: základné právo na súdnu ochranu , ochranné liečenie, uloženie ochranného liečenia, nástup na výkon trestu
Právna veta: Zmyslom a účelom základného práva na súdnu ochranu je zaručiť, resp. umožniť každému reálny prístup k súdu, a to po splnení podmienok ustanovených zákonom (I. ÚS 62/97, II. ÚS 26/96). Inak procesné právo stratí svoju základnú funkciu plniť záruku smerujúcu k dosiahnutiu ochrany hmotných práv. 14. V zmysle už uvedeného teda ústavný súd konštatuje, že sťažovateľovi bola poskytnutá možnosť domôcť sa upustenia od výkonu ochranného liečenia iba formálne. Súdy nielenže vyžadovali od sťažovateľa znalecký posudok, ktorý im nebol schopný dodať, ale mu ani nedali presvedčivú odpoveď, prečo znalecký posu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: dobromyseľnosť držby, oprávnená držba ako predpoklad vydržania, nadobúdanie vlastníctva, poctivý spôsob nadobudnutia veci, oprávnený držiteľ
Právna veta: Podľa R 73/2015 oprávneným držiteľom nehnuteľnosti, ktorý je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že je jej vlastníkom, nemôže byť ten, kto do jej držby vstúpil za účinnosti Občianskeho zákonníka v znení do 31. decembra 1991 na základe zmluvy o prevode nehnuteľnosti, ktorá nebola registrovaná štátnym notárstvom v zmysle zákona č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. 7 20. Vzhľadom na dôvody rozsudku okresného i krajského súdu je zjavné, že podstatnou pre rozhodnutie v tejto veci bola právna otázka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivé súdne konanie, odopretie spravodlivosti, právo na náležité odôvodnenie rozhodnutia, právo na odôvodnenie rozhodnutia
Právna veta: Podľa čl. 46 ods. 1 ústavy každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky. 27. Podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho občianskych právach alebo záväzkoch alebo o oprávnenosti akéhokoľvek trestného obvinenia proti nemu. 28. Z doterajšej judikatúry ústavného súdu vyplýva, že medzi obsahom základného práva podľa čl. 46 o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: ústavná sťažnosť, práva a povinnosti advokáta, odôvodnenie ústavnej sťažnosti, náležitosti sťažnosti
Právna veta: Podstatným nedostatkom ústavnej sťažnosti je hlavne absencia konzistentnej argumentácie, z ktorej by sa dalo vyvodiť, ako napadnuté rozhodnutia porušujú označené práva sťažovateľa podľa ústavy a dohovoru. Ústavná sťažnosť aj napriek právnemu zastúpeniu obsahuje minimálnu ústavnoprávnu argumentáciu [(§ 43 ods. 1 v spojení s § 123 ods. 1 písm. d) zákona o ústavnom súde], pretože v nej absentujú relevantné námietky a prezentovanie súvislostí tykajúcich sa porušenia označených práv vo vzťahu k napadnutým rozhodnutiam. Nestačí, ak sťažovateľ poukazuje na arbitrárnosť rozhodnutí, pretože arbitrárno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: konanie pred súdom, vznesenie obvinenia, predsúdne trestné konanie, vznesenie obvinenia v prípravnom konaní
Právna veta: . Formálna dimenzia znamená, že sťažovateľ pred podaním ústavnej sťažnosti musí „formálne“ podať všetky prostriedky 5 na ochranu práv, ktorými disponuje, a materiálnou subsidiaritou je myslené to, že tieto prostriedky odôvodní spôsobom, ktorý všeobecnému súdu umožní ústavnoprávny prieskum. Pokiaľ právny predpis ustanoví, že v určitej procesnej situácii je príslušný na rozhodovanie o právach a slobodách jednotlivca konkrétny orgán verejnej moci, bolo by zásahom do jeho právomoci a porušením princípu deľby moci (čl. 2 ods. 2 ústavy), pokiaľ by iný orgán o týchto právach rozhodoval bez toho, a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prednesy na pojednávaní, zistenie skutkového stavu, procesná vada zmätočnosti, procesná vada konania, dovolanie v sporovom konaní
Právna veta: Účelom a zmyslom stanoviska súdu k skutkovým tvrdeniam a navrhovaným dôkazom a jeho predbežného právneho posúdenia veci podľa § 181 ods. 2 CSP je zefektívnenie, zrýchlenie a zjednodušenie sporového konania vrátane prevencie tzv. prekvapivých súdnych rozhodnutí. Svoju povinnosť splní súd tým, že s predmetnými závermi oboznámi osoby prítomné na prvom pojednávaní. Obligatórne určenie sporných a nesporných skutkových tvrdení, vymedzenie predmetu dokazovania a vyslovenie predbežného právneho názoru na vec má zásadný význam pre ďalší procesný postup strán v kontradiktórnom sporovom konaní. Postup sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: odpadnutie predmetu sporu, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, skúmanie procesných podmienok v sporovom konaní, zastavenie konania v správnom súdnictve
Právna veta: Keďže zákon o ústavnom súde v ustanoveniach upravujúcich konanie o ústavnej sťažnosti podľa čl. 127 ústavy (§ 122 až § 135) bližšie neupravuje dôsledky, ktoré nastali pominutím účinkov sťažnosťou napadnutého rozhodnutia, bolo nevyhnutné primerane na vec aplikovať ustanovenia Civilného sporového poriadku (ďalej aj ,,CSP“). 11. Zákon o ústavnom súde v § 62 predpokladá, že popri v ňom obsiahnutých procesných normách (lex specialis) sa na konanie pred ústavným súdom primerane použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku ako lex generalis. Primeranosť ich použitia možno vnímať ako oprávnenie ús ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: nesprávny úradný postup orgánov verejnej moci, právo na ochranu osobnosti fyzickej osoby, zodpovednosť štátu za škodu , škoda a nemajetková ujma spôsobená nesprávnym úradným postupom, náhrada nemajetkovej ujmy
Právna veta: Podľa § 3 ods. 1 písm. d) zákona o zodpovednosti štátu štát zodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená orgánmi verejnej moci nesprávnym úradným postupom pri výkone verejnej moci. Pojem nesprávny úradný postup § 9 ods. 1 zákona o zodpovednosti štátu definuje široko a otvorene len použitím tohto pojmu „nesprávny úradný postup pri výkone verejnej moci“ s následným demonštratívnym výpočtom okolností, ktoré možno posúdiť ako nesprávny úradný postup, a taxatívnym výpočtom okolností, ktoré za nesprávny úradný postup považovať nemožno. 15. Zverejnením obrazovo-zvukových záznamov mohlo dôjsť k nesprávne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania v správnom súdnictve, základná sadzba tarifnej odmeny, úkony právnej služby, rozhodovanie o náhrade trov konania, odmena za úkon právnej služby
Právna veta: . Ustanovenie § 13 ods. 3 vyhlášky upravuje osobitný právnou normou predpokladaný postup v prípade spojenia dvoch alebo viacerých vecí (nárokov) v jednom konaní (tzv. objektívna kumulácia), tak že základná sadzba tarifnej odmeny určenej z tarifnej hodnoty veci s najvyššou hodnotou sa zvyšuje o tretinu základnej sadzby tarifnej odmeny, ktorá by advokátovi patrila v ostatných spojených veciach. To znamená, že nedochádza k súčtu základných tarifných odmien za jednotlivé veci. Účelom spojenia dvoch alebo viacerých vecí na spoločné konanie je práve uplatnenie princípu procesnej ekonómie a zásady ho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: predžalobná výzva, povinnosť zložiť preddavok na trovy konania, povinnosť hradiť trovy konania, úkony právnej služby
Právna veta: právna úprava Civilného sporového poriadku podmieňuje priznanie náhrady za vzniknuté trovy kumulatívnym splnením viacerých definičných znakov vymedzených v § 251 CSP, ktorými sú ich preukaznosť, odôvodnenosť, účelnosť a priama väzba na konanie, pričom každú z týchto kategórii posudzuje konajúci súd osobitne. V prípade nesplnenia čo i len jednej z nich môže rozhodnúť o nepriznaní odmeny a náhrady za ten-ktorý úkon právnej služby. Rešpektovaním kogentnej právnej normy sa všeobecný súd nemohol dopustiť ústavou zakázanej svojvôle, a tým ani porušenia práv sťažovateľky. 5 16. V tomto smere je po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: nepreskúmateľnosť rozhodnutia súdu, prípustnosť dovolania, nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia, vada konania
Právna veta: Nepreskúmateľnosť rozhodnutia zakladá inú vadu konania podľa § 241 7 ods. 2 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku, pričom len výnimočne, keď písomné vyhotovenie rozhodnutia neobsahuje ani zásadné vysvetlenie dôvodov podstatných pre rozhodnutie súdu, môže ísť o skutočnosť, ktorá zakladá prípustnosť dovolania podľa už citovaného ustanovenia. Ide o prípad nedostatočného odôvodnenia súdneho rozhodnutia, ktoré neobsahuje ani len zásadné vysvetlenie dôvodov, podstatných pre rozhodnutie súdu, čo vykazuje jeho vady.Základom hmotnoprávnej názorovej konfrontácie je prioritne existencia protinázoru, č ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie, procesná vada konania, zrušenie rozsudku pre zmeškanie
Právna veta: . Civilný sporový poriadok určuje pre vzájomné doručovanie a vytváranie možnosti vyjadrenia osobitné pravidlá, v ktorých sa realizujú ústavné princípy súdneho konania tak, ako vyplývajú zo sťažovateľkou namietaných ustanovení ústavy a dohovoru, a z ktorých možno vyvodiť aj princíp rovnosti zbraní a kontradiktórnosti konania. Z konštrukcií podústavného práva je však zrejmé, že tieto princípy nemožno redukovať na záver, že každé podanie, o ktorom majú súdy rozhodnúť, musí byť nevyhnutne doručené protistrane a zároveň jej musí byť daný priestor na vyjadrenie. Civilný sporový poriadok pri množstve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: ospravedlniteľný dôvod zmeškania lehoty, rozsudok pre zmeškanie, ospravedlniteľný dôvod neprítomnosti na pojednávaní, odvolanie proti rozsudku pre zmeškanie, návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie
Právna veta: V prvom rade je potrebné uviesť, že inštitút rozsudku pre zmeškanie je súčasťou procesnej úpravy zakotvenej v Civilnom sporovom poriadku a súd je povinný ho aplikovať v prípade, ak to protistrana navrhne, za splnenia ďalších zákonom stanovených podmienok. Najvyšší súd v napadnutom uznesení správne poukázal na rozdielny účel návrhu na zrušenie rozsudku pre zmeškanie a odvolania proti rozsudku pre zmeškanie. Pri návrhu na zrušenie rozsudku pre zmeškanie podľa § 281 Civilného sporového poriadku súd skúma zmeškanie pojednávania z ospravedlniteľného dôvodu, resp. aj odvolaciemu šetreniu podlieha os ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: preskúmanie obžaloby, prípustnosť a účinok, dôvody dovolania v trestnom konaní, zaujatosť orgánu činného v trestnom konaní, základné právo na obhajobu
Právna veta: Ústavný súd poukazuje v prvom rade na § 241 ods. 1 písm. f) Trestného poriadku, podľa ktorého v rámci preskúmania podanej obžaloby samosudca obžalobu odmietne a vráti vec prokurátorovi, ak zistí závažné procesné chyby, najmä porušenie práva na obhajobu. Ďalej poukazuje na ustanovenia § 306 a nasl. Trestného poriadku, podľa ktorých je opravným prostriedkom proti rozsudku súdu prvého stupňa odvolanie, pričom obžalovaný ako osoba oprávnená podať odvolanie proti výroku rozsudku, ktorý sa ho priamo dotýka, môže toto odvolanie podať pre nesprávnosť výroku, ako aj pre porušenie ustanovení o konaní, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: pôsobnosť prokuratúry, previerky zachovávania zákonnosti, konanie o priestupku, súčinnosť pri výkone previerky, prečin nebezpečného sledovania, odloženie veci
Právna veta: Ústavný súd v prvom rade odkazuje na príslušnú zákonnú úpravu § 66 ods. 2 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení (ďalej len „zákon o priestupkoch“), podľa ktorej správny orgán vec odloží, keď sa o skutku vedie trestné stíhanie alebo konanie na inom príslušnom správnom orgáne. Podľa § 66 ods. 3 zákona o priestupkoch rozhodnutie o odložení veci sa nevydáva. O odložení veci sa upovedomí len poškodený. Podľa § 67 ods. 2 zákona o priestupkoch podkladom na začatie konania o priestupku je správa o výsledku objasňovania priestupku, oznámenie štátneho or ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva, primeraná náhrada, náhrada za vecné bremeno, pôsobnosť súdov
Právna veta: Ústavný súd zároveň vedomý si svojich doterajších postojov a zdržanlivosti vo vzťahu k právnemu posúdeniu otázky, či ide vo vzťahu k vecnému bremenu o náhradu jednorazovú alebo opakovanú, dodáva, že vzhľadom na to, že samotný sťažovateľ argumentuje, že k jeho pozemku nevzniklo v prospech žalovaného zákonné vecné bremeno, pretože v danej veci nie je možné aplikovať zákon č. 66/2009 Z. z. z dôvodu nesplnenia zákonných podmienok, je riešenie tejto otázky z ústavnoprávneho hľadiska v tomto konaní irelevantné. Ústavný súd vedomý si rozdielnych právnych názorov na riešenie tejto otázky dodáva, že mu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: nepovolenie navrátenia lehoty, navrátenie lehoty, práva a povinnosti obhajcu, lehota na podanie opravného prostriedku, žiadosť o navrátenie lehoty
Právna veta: Primárne právom podať riadny opravný prostriedok v prospech obžalovaného disponuje samotný obžalovaný a v rámci jeho lehoty aj iné oprávnené osoby (§ 308 ods. 2 Trestného poriadku), ktorým právna úprava nepriznáva okrem prokurátora samostatnú lehotu na podanie opravného prostriedku. Čo je podstatné, Trestný poriadok v § 64 ods. 1 taxatívne vymedzuje okruh osôb oprávnených na podanie žiadosti o navrátenie zmeškanej lehoty, medzi ktorými sa nenachádzajú osoby oprávnené na podanie odvolania v prospech obžalovaného (okrem neho samotného) podľa § 308 ods. 2 Trestného poriadku. Takú možnosť nemá nie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: dôvody odročenia pojednávania, odročenie pojednávania, fikcia doručenia
Právna veta: Uplatnenie fikcie doručenia predmetných písomností bolo zo strany odvolacieho súdu náležite odôvodnené s poukazom na relevantné zákonné ustanovenie, podľa ktorého za tam stanovených podmienok dochádza k uplatneniu fikcie doručenia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. V súlade s § 183 ods. 1 CSP pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Conditio sine qua non odročenia pojednávania v súlade so zákonnou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsoby rozhodnutia odvolacieho súdu, doplnenie alebo zopakovanie dokazovania, nečinnosť štátneho orgánu, právo na prerokovanie veci bez prieťahov, odvolacie pojednávanie
Právna veta: Ústavný súd v súvislosti so svojou judikatúrou týkajúcou sa aplikácie § 390 CSP, podľa ktorého odvolací súd sám rozhodne vo veci, ak (a) rozhodnutie súdu prvej inštancie bolo už raz odvolacím súdom zrušené, vec bola vrátená na ďalšie konanie a nové rozhodnutie a (b) odvolací súd koná a rozhoduje o odvolaní proti novému rozhodnutiu súdu prvej inštancie, dodáva, že aj Ústavný súd Českej republiky (IV. ÚS 301/05) už v minulosti kritizoval tzv. procesný ping-pong, ktorý predlžuje súdne konanie v dôsledku uplatňovania opravných prostriedkov a rozdielnosti právnych názorov súdov. 20. Ustanovenie § 3 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: náhrada škody v trestnom konaní, uplatnenie nároku na náhradu škody v trestnom konaní, právo poškodeného uplatniť nárok na náhradu škody , protiprávny zásah do materiálnych i nemateriálnych práv, nemožnosť peňažne reparovať nemajetkovú ujmu
Právna veta: Je zrejmé, že trestnoprávny pojem „škoda“ je obsahovo výrazne širší a obsiahlejší ako pojem „škoda“ v práve súkromnom. Trestné právo, a to predovšetkým v zmieňovanom ustanovení § 46 ods. 1 Tr. por. vychádza z pojmu škoda, resp. definuje jeho obsah nie v zmysle judikatúrou a právnou praxou prekonanej predstavy o škode ako zásahu výlučne do majetkových práv poškodeného, ale nazerá na škodu ako na protiprávny zásah do materiálnych i nemateriálnych práv, pričom výsledkom takéhoto zásahu môže byť logicky nielen ujma materiálna (majetková či peňažná), ale aj ujma nemateriálna (imateriálna), teda ujm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: striedavá osobná starostlivosť, úprava rodičovských práv a povinností, zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, lepšie zaistenie potrieb maloletého dieťaťa, jednotný prístup vo výchove k maloletému dieťaťu
Právna veta: Napokon jednou z kumulatívnych zákonných podmienok zverenia mal. dieťaťa v zmysle § 24 ods. 2 zákona o rodine (na ktorú poukázal v konaní aj samotný otec mal. detí) je podmienka, že striedavou osobnou starostlivosťou búdu lepšie zaistené potreby dieťaťa (ako výlučnou osobnou starostlivosťou len jedného rodiča), podľa názoru odvolacieho súdu preto pre zmenu rozhodnutia o zverení mal. dieťaťa do výlučnej osobnej starostlivosti len jedného z rodičov nestačí len preukázanie, že potreby dieťaťa budú striedavou osobnou starostlivosťou zaistené (minimálne) rovnako, ako keď je dieťa zverené do výlučne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: osobné údaje, ochrana osobnosti a osobných údajov, zúžená ochrana súkromia verejne činných osôb, informácie o výkone verejnej funkcie alebo úradnej činnosti, sprístupnenie osobných údajov
Právna veta: Pojem „osobný údaj“ uvedený v § 2 zákona o ochrane osobných údajov je potrebné vykladať tak, že nezahŕňa informácie o výkone verejnej funkcie alebo úradnej činnosti fyzickou osobou, teda ustanovenie § 9 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z.z. nemožno vykladať tak, že všetky iné informácie o výkone verejnej funkcie alebo úradnej činnosti, ktoré možno spojiť s konkrétne identifikovateľnými osobami pôsobiacimi v orgánoch verejnej moci a ktoré nie sú uvedené v § 9 ods. 3 informačného zákona, sú chránenými osobnými údajmi, ktoré nemožno sprístupniť. Ani ďalšie informácie týkajúce sa výkonu verejnej funkcie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Konkurzné právo
Kľúčové slová: schvaľovanie reštrukturalizačného plánu veriteľmi, schválenie plánu veriteľským výborom, hlasovanie za prijatie reštrukturalizačného plánu, neobmedzenie hlasovacieho práva veriteľa, zdržanie sa hlasovania o schválenie reštrukturalizačného plánu
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu v žiadnom z ustanovení § 143 a násl. a § 146 a násl. zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii nie je uvedená žiadna povinnosť žalovaného hlasovať za prijatie reštrukturalizačného plánu. V rámci priebehu reštrukturalizácie úpadcu nemôže a nie je právo veriteľa hlasovať ničím obmedzené. Veriteľ má teda právo hlasovať za prijatie reštrukturalizačného plánu, hlasovať proti ako aj sa hlasovania zdržať. Toto právo veriteľa nemôže byť obmedzené. Ak teda právo veriteľa nemôže byť obmedzené, je zjavné, že v prípade hlasovania žalovaného za neschválenie reštruktu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmena žaloby, nemožnosť zmeny žaloby v odvolacom konaní, uplatňovanie odlišných nárokov, vylúčenie zmeny žaloby, zachovanie identického petitu
Právna veta: V odvolacom konaní je vylúčená zmena žaloby (§ 371 CSP), pričom za zmenu žaloby je potrebné považovať, aj pri zachovaní identického petitu, takú zásadnú zmenu dôvodov žaloby, keď by sa v pôvodnej žalobe uplatňovali mzdové nároky a po zmene žaloby by to bol nárok na náhradu škody. Naplnenie alebo nenaplnenie predpokladov pre náhradu škody teda nebolo potrebné v tomto konaní posudzovať, keďže žalobkyňa urobila predmetom konania na súde prvej inštancie mzdové nároky, nie nárok na náhradu škody za prípadný nesprávny postup správcu konkurznej podstaty.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: výklad právneho úkonu, právne úkony vyjadrené slovami, určitosť právneho úkonu, princíp preferencie platnosti právneho úkonu, interpretačné pravidlá výkladu právnych úkonov
Právna veta: Prehnané formalistické požiadavky všeobecného súdu na formuláciu predmetu zmluvy sú ústavne neakceptovateľné. Úloha všeobecného súdu pri hľadaní riešenia súdenej právnej veci a interpretácii relevantných právnych úkonov totiž nespočíva vo ,,vyhľadávaní“ dôvodov neurčitosti predmetu zmluvy (prípadne iných dôvodov jeho neplatnosti), ale v poskytnutí súdnej ochrany účastníkom občianskeho súdneho konania. Táto má byť založená okrem iného aj na zohľadnení a plnej aplikácii všetkých zákonných kritérií platných pre výklad právnych úkonov a súčasnej preferencii výkladu v prospech platnosti, a nie nepl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: popretie skutkových tvrdení protistrany, skutkové tvrdenia, nespornosť skutkových tvrdení sporových strán, substancované tvrdenia sporových strán, účinné popretie skutkových tvrdení
Právna veta: Nespornosť skutkových tvrdení je daná buď de facto alebo de iure. De facto je skutkové tvrdenie nesporné, ak protistrana vyhlási, že je pravdivé alebo protistrana uvedie rovnaké skutkové tvrdenia. De iure je skutkové tvrdenie nesporné, ak sa aplikuje právna domnienka, že skutkové tvrdenie je nesporné, ak ho protistrana nepoprela vôbec alebo ho síce poprela, avšak neúčinne. Nie každé tvrdenie je také, ktoré v súlade ustanovením § 151 Civilného sporového poriadku treba považovať za nesporné, keďže uvedené ustanovenie predpokladá len substancované tvrdenie. V sporovom konaní súd skôr, ako pristúp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: domová prehliadka, nehnuteľnosťami sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom, dôvody domovej prehliadky a osobnej prehliadky a prehliadky iných priestorov a pozemkov, priestor slúžiaci na bývanie a k nemu patriace priestory, zákonnosť vykonania domovej prehliadky, špecifikácia obydlia v príkaze na domovú prehliadku
Právna veta: Pokiaľ obžalovaný namietal, že na prehliadku garáže, v ktorej aj boli zbraň a strelivo zaistené, sa príkaz na domovú prehliadku nevzťahoval, odvolací súd k tomuto argumentu dodáva, že pojem obydlie používaný v ustanovení § 99 ods. 1 Trestného poriadku, ako priestor slúžiaci na bývanie a k nemu patriace priestory je široký pojem, kladúci dôraz na faktický stav bývania z akéhokoľvek právneho titulu (napr. vlastníctvo, nájom), ktorý nie je totožný s pojmom nehnuteľnosť v zmysle § 119 ods. 2 Občianskeho zákonníka a vzťahuje sa aj na priestory patriace k priestoru slúžiacemu na bývanie (§ 99 ods. 1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: relatívna neplatnosť právneho úkonu, absolútna neplatnosť právneho úkonu, rozpor právneho úkonu s dobrými mravmi, bežné veci týkajúce sa spoločných vecí manželov, náležitosti zmenky
Právna veta: Novodobá zmenková judikatúra vyvodila, že aj vystavenie zmenky a jej uvedenie do obehu nie je právny úkon, ktorý sa týka spoločnej veci manželov, a preto na vystavenie zmenky nie je potrebný súhlas manžela podľa § 145 OZ (rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 9.5.2021, sp. zn. 41 CoZm 8/2011). Vzhľadom na citovanú aktuálnu judikatúru, samotná okolnosť, že zmluvu o zmenkovom vyplňovacom práve, resp. aj samotnú zmenku, podpísali žalovaní 1. a 2. bez súhlasu svojich manželiek, nerobí tento právny úkon nielen relatívne neplatným (§ 40a OZ, ktorú námietku by navyše boli oprávnené vznies ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: náhrada mzdy podľa § 79 ZP, náhrada mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru, povinnosť zamestnávateľa prideľovať prácu, satisfakčná povaha náhrady mzdy
Právna veta: Súd prvej inštancie správne poukázal na to, že ustanovenie § 79 Zákonníka práce je svojou povahou sankciou voči zamestnávateľovi za to, že neplní svoju povinnosť prideľovať zamestnancovi prácu, a zároveň má toto ustanovenie vo vzťahu k zamestnancovi satisfakčnú povahu, pretože má zaistiť, aby zamestnancovi bolo nahradené, čo v dôsledku konania zamestnávateľa stratil. Je tiež pravdou, že zákon v tejto otázke nerobí nijaký rozdiel medzi zamestnancom a zamestnancom, ktorý je starobným dôchodcom; náhrada mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru preto patrí aj zamestnancovi, ktorý je starobným ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov, zabezpečenie záväzkov spotrebiteľa, neplatnosť dohody o zrážkach zo mzdy, poučenie o dôsledkoch uzavretia dohody o zrážkach zo mzdy
Právna veta: Odvolací súd má za to, že predmetná dohoda o zrážkach zo mzdy je platným právnym úkonom. Bola uzatvorená na samostatnej listine dňa 23.05.2018. Uzatvorenie dohody o zrážkach zo mzdy v rovnaký deň ako uzatvorenie zmluvy o úvere bez ďalšieho neznamená, že takáto dohoda je neplatná. Je bežným javom, že spotrebiteľ pri uzatváraní zmluvy o spotrebiteľskom úvere podpisuje okrem tejto zmluvy aj ďalšie dokumenty, ktoré sú mu predkladané na podpis spoločne, resp. jeden za druhým. Len z takéhoto postupu veriteľa nemožno vyvodiť, že takto uzatvorený právny úkon je neplatný. Zákon pre prípustnosť dohody o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: moderačné právo súdu na zníženie zmluvnej pokuty, neprimerane vysoká zmluvná pokuta, zmluvná pokuta podľa § 301 ObZ, zníženie zmluvnej pokuty na návrh účastníka
Právna veta: Zmluvnú pokutu je možné v zmysle § 301 OBZ znížiť iba na návrh účastníka, a to iba v konaní o zaplatenie tejto pokuty. Nie je na ľubovôli súdu, či pokutu zníži. Ak sú pre to podmienky podľa uvedeného ustanovenia, súd svoje moderačné oprávnenie použije. Nemôže však tak urobiť len zo svojej iniciatívy, bez toho aby sa toho zmluvné strany v konaní domáhali
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov, rozpor s dobrými mravmi , šikanózny výkon práva, zneužitie subjektívneho práva, výkon práva v rozpore s dobrými mravmi
Právna veta: Výkon práva namietať premlčanie uplatneného nároku môže byť považovaný v rozpore s ustanovením § 3 ods. 1 OZ, len ak bol prostriedkom umožňujúcim poškodiť iného účastníka právneho vzťahu, zatiaľ čo dosiahnutie vlastného zmyslu a účelu sledovaného právnou normou by zostalo vedľajšie a z hľadiska konajúceho by bolo bez významu. Jednalo by sa tak síce o výkon práva, ktorý je formálne so zákonom v súlade, avšak išlo by o výraz zneužitia tohoto subjektívneho práva (označované rovnako ako šikana) na úkor druhého účastníka, a teda o výkon v rozpore s dobrými mravmi.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o podnájme nebytových priestorov, náležitosti zmluvy o podnájme nebytových priestorov, neplatnosť zmluvy o podnájme nebytových priestorov, dispozičné oprávnenie nájomcu, akcesorická povaha podnájmu
Právna veta: V súvislosti so zmluvou o nájme nebytových priestorov zákon č. 116/1990 Zb. v § 3 ods. 3 stanovil náležitosti, ktoré táto zmluva musí obsahovať, pričom s nedostatkom týchto náležitostí výslovne spojil neplatnosť nájomnej zmluvy (§ 3 ods. 4 tohto predpisu). Pokiaľ však ide o zmluvu o podnájme, pre túto neurčil žiadne náležitosti (§ 6 ods. 1 zákona č. 116/1990 Zb. ako už bolo uvedené neurčuje náležitosti zmluvy o podnájme, ale upravuje dispozičné oprávnenie nájomcu), a teda ani náležitosť, že musí byť uzavretá na dobu určitú s výslovným následkom jej neplatnosti, ak by tomu tak nebolo. Preto reš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: dedičská nespôsobilosť, úmyselný trestný čin voči poručiteľovi, dôvody dedičskej nespôsobilosti, vylúčenie osoby z nadobudnutia dedičstva
Právna veta: Zo zákonnej úpravy vyplýva, že jedným z dôvodov dedičskej nespôsobilosti je to, že sa osoba dopustí úmyselného trestného činu proti poručiteľovi. K tomu, aby bol dedič vylúčený z nadobudnutia dedičstva pre tento konkrétny dôvod, je nevyhnutné, aby sa dopustil trestného činu. Ktorý čin je činom trestným upravuje Trestný zákon, pričom pre dedičskú nespôsobilosť v zmysle ustanovenia § 469 Občianskeho zákonníka sa nevyhnutne vyžaduje, aby bol trestný čin spáchaný úmyselne. Dedičská nespôsobilosť nie je pritom závislá na tom, či bol dedič pre trestný čin odsúdený, podstatné je, či taký trestný čin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, dohoda o hmotnej zodpovednosti , hodnoty spôsobilé byť predmetom dohody o hmotnej zodpovednosti, preradenie zamestnanca na inú prácu
Právna veta: Podmienkou platnosti dohody o hmotnej zodpovednosti nie je uvedenie funkcie a pracoviska zamestnanca, s ktorým je jeho hmotná zodpovednosť spojená, ani vymedzenie hodnôt, za ktoré zamestnanec prevzal hmotnú zodpovednosť. Dohodou o hmotnej zodpovednosti preberá žalovaný zamestnanec zodpovednosť za schodok na ktoromkoľvek pracovisku, v ktorejkoľvek funkcii spojenej s touto zodpovednosťou. Zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách na základe dohody o hmotnej zodpovednosti trvá zásadne od uzavretia takej dohody až do skončenia pracovného pomeru, pokiaľ nedôjde k odstúpeniu od dohody o hmotnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: súčasť veci, pozemná komunikácia, spevnené plochy ako súčasť pozemku, vymedziteľný kus vonkajšieho sveta, spracovanie povrchu pozemku
Právna veta: Súčasť veci zdieľa právny režim veci hlavnej, ku ktorej patrí. Súčasťou veci sa stávajú aj pôvodne samostatné jednotlivo existujúce veci, ktoré nemôžu byť od hlavnej veci oddelené bez toho, aby sa hlavná vec v porovnaní so stavom pred oddelením jej súčasti znehodnotila úplne resp. slúžila pôvodnému účelu menej kvalitne. Neoddeliteľnosť veci tak môže byť fyzická(technická) alebo funkčná. V zásade spevnené plochy bývajú súčasťou pozemku, a zdieľajú režim veci hlavnej. Pozemná (účelová) komunikácia môže mať charakter veci samostatnej (zväčša je vytvorená pevným betónovým spojením s asfaltovaným p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: rozpor v záujmoch medzi zástupcom a zastúpeným, absolútna neplatnosť právneho úkonu, právny úkon v rozpore so zákonom, nemožnosť zastúpenia, nespôsobilý zástupca
Právna veta: Podľa § 22 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník zastupovať iného môže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide a ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmom zastúpeného. Občiansky zákonník teda vo vyššie uvedenom ustanovení upravuje zákaz zastúpenia tým subjektom, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami zastúpeného. Medzi takéto patrí nepochybne aj situácia, ak zástupca jednej strany obligačného zmluvného vzťahu zastupuje aj druhú stranu v opačnom postavení. Zmluva o pôžičke je typický kontrakt, v ktorom na jednej strane stojí veriteľ a na druhej strane dlžník. Zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: podstatné náležitosti pracovnej zmluvy, dohodnutý druh práce, pracovná náplň k pracovnej zmluve, druhové určenie práce, absencia vymedzenia druhu práce
Právna veta: Podstatné obsahové náležitosti pracovnej zmluvy majú primárny význam pre rozsah dispozičnej právomoci zamestnávateľa voči zamestnancovi. Zákonník práce nedefinuje presne čo je druh práce ani spôsob jeho dojednania účastníkmi, no zo samotného pojmu druh práce vyplýva, že musí vykazovať určité druhové určenie práce. Pri identifikácii druhu práce je nutné uviesť niektoré charakteristické pracovné činnosti, ktoré bude zamestnanec vykonávať, aj keď nejde o detailnú pracovnú náplň. Správne vyvodil súd prvej inštancie, že pokiaľ v pracovnej zmluve zo dňa 19.07.2019 (č.l. 9 spisu) absentuje spôsob vym ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: obsah neodkladného opatrenia, pojem násilie, nariadenie neodkladného opatrenia, právo na pokojný rodinný život, osvedčené dôvodné podozrenie z násilia, osobitný typ neodkladného opatrenia
Právna veta: Pre nariadenie neodkladného opatrenia podľa § 325 ods. 2 písm. e/ CSP postačuje, ak je osvedčené dôvodné podozrenie z násilia. (...) V tejto súvislosti možno uviesť, že násilím je každá forma ubližovania, prejavu nadvlády, vyhrážania sa, zneužívania moci, fyzického a sexuálneho nátlaku; násilím však nie je konflikt, nakoľko konfliktne sa stretnú rovnocenné strany, kým o násilie ide vtedy, ak jedna strana zneužije prevahu moci; násilím je každý čin, ktorého následkom je, že obeť robí niečo, čo nechce robiť, alebo jej bráni robiť niečo, čo chce robiť, prípadne v nej vyvoláva strach. Násilie ani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, tvorba úspor maloletého dieťaťa, majetkové pomery povinného rodiča, tvorba úspor nad rámec bežného výživného, nadštandardné majetkové pomery
Právna veta: Pokiaľ ide o tvorbu úspor maloletého, odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje na to, že zaviazať povinného na tvorbu úspor oprávneného je možné len v prípade, ak to jeho pomery dovoľujú, pričom ide o možnosť, ktorú súd má v zmysle ust. § 63 ods. 3 Zák. o rodine, nie je to jeho povinnosť. Vzhľadom na uvedené musí konajúci súd skúmať majetkové pomery povinného rodiča, riadne zdôvodniť, či sú tieto pomery tak nadštandardné, že umožňujú aj tvorbu úspor nad rámec bežného výživného a súčasne skúmať aj existenciu odôvodnených potrieb dieťaťa vyžadujúcich si určenie takéhoto výživného. Určenie výživ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, plnenie vyživovacej povinnosti, poskytovanie vecných plnení maloletému, nemožnosť započítať dar ako výživné, výživné vo forme hmotného plnenia
Právna veta: Odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje na to, že vyživovaciu povinnosť môže rodič, okrem platenia výživného v peniazoch, plniť aj vo forme poskytovania vecných plnení napr. kúpou oblečenia. V tomto konkrétnom prípade však sám otec uviedol, že poskytnuté plnenie nebolo len preto, že to maloletý potreboval, ale boli to darčeky k jeho narodeninám. Ak dával synovi darčeky, nemôže ich započítať ako výživné. Pretože otec sám uviedol za akým účelom kúpil a dal synovi hračky a ošatenie v mesiaci november 2021, súd prvej inštancie správne vyhodnotil, že sa nejednalo o výživné vo forme hmotného plnen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, schopnosť samostatne sa živiť, zánik vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, potencionalita dosahovania príjmu, reálne získanie zdroja príjmu
Právna veta: Keďže zákon hovorí o zákonnej povinnosti „plnení vyživovacej povinnosti“ rodičov, je vždy potrebné pri jej zániku inak než smrťou oprávneného alebo povinného obrátiť sa na súd s návrhom na jej zrušenie. Uvedené platí, ak bola vyživovacia povinnosť určená súdnym rozhodnutím a nastal právny stav, kedy je dieťa schopné samo sa živiť. Len samotným naplnením tejto skutočnosti právna povinnosť určená rozhodnutím súdu nemôže zaniknúť. (...) Súd prvej inštancie správne v danom prípade uzavrel, že oprávnený ukončením strednej školy nadobudol schopnosť samostatne sa živiť a samostatne uspokojovať všetky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: úžera ako neplatný právny úkon, bezúročný spotrebiteľský úver, rozpor s dobrými mravmi, neplatnosť časti právneho úkonu, plnenie z neplatného právneho úkonu
Právna veta: Odvolací súd dáva do pozornosti aj to, že právny záver o absolútnej neplatnosti zmluvy o úvere a právny záver o tom, že úver je v zmysle zákona č. 129/2010 Z. z. bezúročný a bez poplatkov sú úplne odlišné právne závery, navzájom sa vylučujúce a nemôžu obstáť popri sebe. Preto ak aj v predmetnom prípade žalobkyňa podanou žalobou žiadala určenie neplatnosti spotrebiteľskej zmluvy a zároveň určenie, že úver poskytnutý na základe predmetnej spotrebiteľskej zmluvy je bez úrokov a bez poplatkov, súd prvej inštancie mal po preskúmaní predmetnej úverovej zmluvy dospieť k záveru, či predmetnú zmluvu mo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: trovy dôkazu, povinnosť zložiť preddavok na trovy znaleckého posudzovania, povinnosť súdu nevykonať navrhovaný dôkaz, dôvody nezaplatenia preddavku
Právna veta: Od doručenia výzvy na zaplatenie redukovaného preddavku advokátovi žalobcu dňa 8.11.2021 až do ostatného pojednávania súdu, na ktorom bol vyhlásený predmetný rozsudok, uplynulo takmer šesť mesiacov, v priebehu ktorých súd umožnil zaplatenie uloženého preddavku žalobcovi. Výzvy na zaplatenie preddavku ako aj urgencia s poučením o následkoch nezaplatenia boli pritom strane žalobcu riadne doručené. Ust. § 253 ods. 3 CSP pritom umožňovalo súdu už pri nedodržaní prvej súdom stanovenej lehoty na zaplatenie poplatku dôkaz nevykonať. Advokát žalobcu na pojednávaní prvoinštančného súdu vyslovil iba pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Konkurzné právo
Kľúčové slová: zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer, nepoctivý zámer dlžníka, návrh na zrušenie oddlženia, neúčinnosť oddlženia voči veriteľom, obnovenie pohľadávok
Právna veta: Zmyslom a účelom návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer je dosiahnutie účinkov podľa § 166f ods. 4 ZKR, t.j. aby sa oddlženie stalo voči veriteľom neúčinným a aby došlo v plnom rozsahu, v ktorom nebolo uspokojené k vymáhateľnosti a splatnosti pohľadávok. Účinok zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer nie je samoúčelný, ale spočíva v tom, že pohľadávky, v ktorých bol dlžník zbavený rozhodnutím o oddlžení v zmysle § 166e s použitím § 166a ZKR, a ktoré nie sú veriteľmi vymáhateľné voči dlžníkovi, sa zrušením oddlženia pre nepoctivý zámer obnovujú. Zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: určovanie dane podľa pomôcok, skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane , skutočná daňová povinnosť daňového subjektu, obstarávanie pomôcok, osobitný postup určenia dane
Právna veta: K tejto námietke ďalej správny súd považuje za potrebné uviesť, že Daňový poriadok v ust. § 48 ods. 3 demonštratívne vymedzuje, čo môže byť pomôckou pri určení dane podľa pomôcok. Konkrétne uvádza, že pomôckami môžu byť najmä listiny, daňové priznania, výpisy z verejných zoznamov, daňové spisy iných daňových subjektov, znalecké posudky, výpovede objasňujúce skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane, správy a vyjadrenia iných správcov dane, štátnych orgánov a obcí, záujmových združení, výpisov z účtov vedených u poskytovateľov platobných služieb a vlastné poznatky správcu dane zo zdaňova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: ručenie podľa Obchodného zákonníka, náležitosti ručiteľského vyhlásenia, náležitosti právneho úkonu, platný právny úkon, jednoznačnosť úmyslu ručiteľa
Právna veta: Ručiteľovo vyhlásenie musí spĺňať formálne aj obsahové náležitosti. Z hľadiska formy musí byť dodržaná písomná forma, ktorá je podmienkou platnosti vyhlásenia. Ústne vyhlásenie zákon nepripúšťa. Vyhlásenie je jednostranným právnym úkonom toho, kto ručenie ponúka, a preto musí spĺňať aj všetky všeobecné požiadavky na platnosť právneho úkonu. Z hľadiska obsahu musí preto vyhlásenie obsahovať určenie dlžníka, veriteľa a ručiteľa tak, aby nevznikla pochybnosť, o ktoré osoby ide. Z vyhlásenia musí byť tiež zrejmé, o aký záväzok ide, teda ktorý záväzok má byť zabezpečený ručením. Dôležitá je jeho pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vrátenie daru, hrubé porušovanie dobrých mravov, negatívne správanie sa obdarovaného k darcovi, intenzita a sústavnosť porušovania dobrých mravov
Právna veta: K naplneniu skutkovej podstaty pre vrátenie daru smeruje len také závadné konanie obdarovaného voči darcovi alebo členom jeho rodiny, ktoré z hľadiska svojho rozsahu a intenzity nevzbudzuje žiadne pochybnosti o jeho kolízii s dobrými mravmi. Predpokladom úspešného uplatnenia práva darcu taktiež nie je akékoľvek nevhodné správanie obdarovaného, ale také chovanie, ktoré s ohľadom na všetky okolnosti konkrétneho prípadu možno kvalifikovať ako hrubé porušenie dobrých mravov. Obvykle ide o porušenie značnej intenzity alebo o porušovanie sústavné, a to či už fyzickým násilím, hrubými urážkami, nepos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: nájomné, nájomné v obvyklej výške, nemožnosť jednostrannej zmeny výšky nájomného, dodatok o zvýšenom nájomnom, úprava výšky nájomného, platenie nájomného podľa zmluvy
Právna veta: Nájomné ako odplata za poskytnutie práva užívať vec alebo brať z nej úžitky spočíva v majetkovom protiplnení. Môže byť dojednané v peniazoch alebo v inej forme plnenia. Z hľadiska určenia výšky nájomného môže zmluva obsahovať buď jeho stanovenie pevnou sumou, alebo určenie spôsobu jeho výpočtu (stanovenie spôsobu určenia). Jedinou limitáciou je, že nájomné nesmie byť dojednané v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom. (...) Iba ak zmluva neurčuje výšku nájomného, na určenie výšky nájomného sa subsidiárne použije zásada vyjadrená v druhej časti ustanovenia § 671 Občianskeho zákonníka. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: kumulatívna novácia, dohoda strán o zmene v obsahu záväzku, privatívna novácia, zmena obsahu právneho vzťahu, vznik ďalších práv a povinností
Právna veta: Pôvodne v zmluve dohodnutý čas plnenia môžu účastníci zmluvy za trvania existujúceho záväzkového právneho vzťahu v zmysle § 516 Občianskeho zákonníka meniť dohodou obsahu záväzku (kumulatívna novácia), ktorá, ak to zmluva predpokladá, musí mať písomnú formu. Podľa ustanovenia § 516 Občianskeho zákonníka môžu totiž účastníci dohodou zmeniť vzájomné práva a povinnosti (odsek 1). Ak nevyplýva z dohody nepochybne, že dohodnutím nového záväzku má doterajší záväzok zaniknúť, vzniká nový záväzok vedľa doterajšieho záväzku, ak sú pre jeho vznik splnené zákonom požadované náležitosti (odsek 2). Táto zm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: nezaplatenie dane a poistného, totožnosť skutku v trestnom konaní, úmyselné nezaplatenie dane a poistného, princíp zodpovednosti za zavinenie, solventnosť páchateľa, vyjadrenie subjektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu
Právna veta: Trestného činu nezaplatenia dane a poistného podľa § 278 ods. 1 Tr. zák. sa dopustí ten, kto vo väčšom rozsahu nezaplatí splatnú daň, poistné na sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie alebo príspevok na starobné dôchodkové sporenie. Len samotné nesplnenie daňovej či odvodovej povinnosti nenapĺňa znaky žiadneho trestného činu, nakoľko v slovenskom trestnom práve sa uplatňuje princíp zodpovednosti za zavinenie, t.j. princíp subjektívnej zodpovednosti. Z dikcie citovaného ustanovenia § 278 ods. 1 Tr. zák. vyplýva, že z hľadiska naplnenia subjektívnej stránky skutkovej podstaty trestného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vydedenie, dôvody vydedenia, absolútna neplatnosť právneho úkonu, neplatnosť listiny o vydedení, konkretizácia dôvodov vydedenia, sprísnené požiadavky na právny úkon
Právna veta: Listina o vydedení okrem všeobecných náležitostí nevyhnutných pre platnosť právneho úkonu musí obsahovať niektorý z dôvodov vydedenia uvedených v § 469a ods. 1 OZ ako i popísanie skutkového stavu, ktorý konkrétny dôvod vydedenia napĺňa aj po skutkovej stránke. Dôvod vydedenia musí objektívne existovať už pri spisovaní listiny o vydedení, inak by pre tento dôvod nebola zákonná opora a išlo by o neplatný právny úkon (§ 39 OZ). V danom prípade právny úkon vydedenia urobený vo forme notárskej zápisnice obsahoval len dôvod vydedenia, ktorý bol prevzatý zo zákonnej úpravy (že poručiteľove deti o por ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: upustenie od súhrnného trestu a ďalšieho trestu, zásady ukladania trestov, účel trestu, princíp zákonnosti trestu, princíp individualizácie trestu, súhrnný trest, vyvažovanie právnych princípov
Právna veta: Podľa § 44 Tr. zákona súd upustí od uloženia súhrnného trestu podľa § 42 alebo od uloženia ďalšieho trestu podľa § 43, ak pokladá trest uložený skorším rozsudkom na ochranu spoločnosti a nápravu páchateľa za dostatočný. V zmysle komentárov k predmetnému ustanoveniu, zákonodarca v rámci samostatného ustanovenia (§ 44 Tr. zákona- ďalej aj ako „TZ“) koncipuje zákonnú reštrikciu v podobe nemožnosti aplikácie súhrnného a ďalšieho trestu v prípadoch, keď na ochranu spoločnosti postačuje trest uložený skorším odsudzujúcim rozsudkom. Dostatočnosť ochrany spoločnosti je potrebné skúmať vždy s ohľadom n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti, kultúrno-osvetová činnosť podľa zákona o výkone trestu odňatia slobody, neoprávnený zásah do práva na súkromie, ujma spôsobená fyzickej osobe, obmedzenie sledovania televízie vo výkone trestu odňatia slobody, okolnosti vylučujúce protiprávnosť zásahu
Právna veta: Žalobca ďalej v odvolaní namietal, že obmedzením sledovania televízie odsúdených na doživotie došlo k neoprávnenému zásahu do jeho práva na súkromie zaručeného čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, pričom existencia porušenia práva je preukázaná samotným vnútorným predpisom väznice. Opakovane v odvolaní zdôrazňoval naplnenie podmienok pre aplikáciu ustanovenia § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. Zákon neposkytuje ochranu proti akémukoľvek zásahu, ale len proti takému zásahu, ktorý je neoprávnený a ktorý je spôsobilý privodiť ujmu fyzickej osobe z hľadiska jej postavenia v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: vydieranie, skutková podstata trestného činu, hrozba násilia alebo hrozba inej ťažkej ujmy, úmyselné konanie páchateľa, slobodné rozhodovanie človeka, trestné činy proti slobode
Právna veta: Objektom trestného činu vydierania podľa § 189 Tr. zák. je slobodné rozhodovanie človeka. Objektívna stránka spočíva v nútení iného k tomu, aby niečo konal, opomenul alebo trpel. Prostriedkom na dosiahnutie páchateľovho cieľa je násilie, hrozba bezprostredného násilia alebo hrozba inej ťažkej ujmy. Podľa § 122 ods. 7 Tr. zák. trestný čin je spáchaný násilím, ak páchateľ použije na jeho spáchanie fyzické násilie proti telesnej integrite inej osoby, alebo ak je spáchaný na osobe, ktorú páchateľ uviedol do stavu bezbrannosti ľsťou, alebo ak páchateľ použil násilie proti veci iného. Pod hrozbou ná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné zmluvné podmienky, spotrebiteľská zmluva , neplatné zmluvné podmienky, oboznámenie spotrebiteľa so zmluvnými podmienkami, zaplatenie provízie dodávateľovi
Právna veta: Je možné prisvedčiť žalobcovi, že dodávateľ nemá právo „skúšať“ spotrebiteľa z toho, či sa oboznámil s obsahom VPS. Žalobca však ako profesionál udáva základný rámec práv a povinností, ktoré sa rozhodne zaradiť do dokumentu bezprostredne potvrdeného podpisom spotrebiteľa a je preto v jeho záujme, aby v spotrebiteľom podpísanej dohode boli všetky základné práva a povinnosti, ktoré stranám vyplývajú. V opačnom prípade sa vystavuje riziku, že ohľadom tých zmluvných podmienok, ktoré nie sú zahrnuté do spotrebiteľom podpísaného dokumentu, neunesie dôkazné bremeno pri tvrdení, že spotrebiteľ bol s n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Kľúčové slová:
Právna veta: Autor sa v predkladanom článku zameriava na analýzu rímsko-právneho pravidla vim vi repellere licet v kontexte možnosti použitia sily ako dovoleného prostriedku svojpomoci v súkromnom a medzinárodnom práve. Analyzované fragmenty pôvodných prameňov rímskeho práva autor dáva do súvislosti s otázkou a teóriou spravodlivej vojny, pričom sa zameriava na počiatky vývoja medzinárodného práva.
Kľúčové slová:
Právna veta: Vznik nových nástupníckych štátov po skončení I. svetovej vojny priniesol so sebou množstvo problémov. Jedným z nich bola aj otázka vzájomného administratívneho vysporiadania štátov. Registre, archívy, spisy alebo iné dôležité materiály vzťahujúce sa na obyvateľstvo a územie niektorého zo štátov boli často uložené v štáte inom. Predložený článok analyzuje problematiku prípravy spisovej rozluky medzi Československou republikou a Maďarskom v medzivojnovom období. Prebiehajúce procesy vyústili v roku 1927 do prijatia medzinárodnej dohody, ktorá upravo ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: V súvislosti s uplatnením žien vo verejnej správe po prvej svetovej približuje prvá časť príspevku povolenie koedukácie a možnosti vzdelávania dievčat, keďže nadobudnuté vzdelanie im pomohlo zamestnať sa v rozličných oblastiach štátnej správy i samosprávy. Ďalej sa práca zaoberá uplatnením žien vo vybraných sférach verejnej správy. Ide predovšetkým o poštovú službu, štátnu ainú verejnú správu aškolstvo. Zamestnávaniu žien na pozícii učiteľky a stredoškolskej profesorky je podrobnejšie venovaná posledná časť. Práca sa nesústredí len územi ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Versaillská zmluva je považovaná za najdôležitejšiu zo zmlúv versaillského mierového systému po 1.svetovej vojne. Zmluvnými stranami sú štáty, pôvodné subjekty medzinárodného práva, ktoré majú spôsobilosť uzavrieť medzinárodnú zmluvu. Súčasťou Versaillskej zmluvy bol aj Dohovor o Spoločnosti národov a tým sa vytvorila medzinárodná organizácia, ako ďalší subjekt medzinárodného práva. V príspevku sa budeme bližšie venovať rozboru Versaillskej zmluvy, ako zmluvy medzinárodnej a pokúsime sa na základe kategorizácie medzinárodných zmlúv charakteri ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: V štúdii autor predkladá určitý prehľad jazykovej situácie na Slovensku po skončení Veľkej vojny. Vprvej kapitole uvádza skice základných kritérií jazykovej situácie auvedením niektorých variet jazykovej situácie v kontexte kodifikačných zmien od roku 1843 do skončenia Veľkej vojny, ktorej konečné výsledky vytvorili podmienky pre národnú záchranu Slovákov do vzniku štátneho útvaru – Česko-slovenskej republiky. V druhej kapitole v podmienkach tohto štátu v základných črtách kontúruje zmenenú jazykovú situáciu oproti podmienkam pre Slovákov v Rakúsko ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok sa zaoberá existenciou klientských štátov Centrálnych mocností počas prvej svetovej vojny. Uvádza predstavy Nemeckej ríše a Rakúsko-uhorskej monarchie o budúcom povojnovom usporiadaní stredoeurópskeho a východoeurópskeho priestoru. Približuje vznik Poľského kráľovstva na území bývalej Kongresovky. Zaoberá sa vytvorením hetmanátu ako osobitného monarchistického zriadenia na Ukrajine. Nevynecháva kreáciu Litovského kráľovstva a voľbu kráľa Mindaugasa II. Z pobaltských štátov sa venuje aj prechodu od Kurónsko-zemgalského vojvodstva k Spojenému ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok prezentuje výsledky archívneho výskumu so zameraním na trestné konanie vedené pred Sedriou v Košiciach v roku 1925 vo veci prípravy atentátu na prvého prezidenta Československej republiky na východnom Slovensku. Príspevok poskytuje analýzu tohto konania, ako i aplikovaných právnych noriem.
Kľúčové slová:
Právna veta: Po ukončení vojnového konfliktu sa politické delegácie z celého sveta stretli v Paríži, aby sa pokúsili povojnovo usporiadať medzinárodné vzťahy. Výnimku netvorila ani maďarská delegácia, ktorej prípravné procesy započali už pred jej oficiálnym pozvaním. V priebehu príprav si, preto maďarskí politickí predstavitelia vyhotovili rozsiahly súbor materiálov podporujúci ich tvrdenia o nutnosti zachovania celistvosti uhorského územia. Vo svojich nótach, ktoré následne predložili aj medzinárodnému spoločenstvu argumentovali predovšetkým historickou spätosťou ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Cieľom článku je predstaviť progresivizmus ako politický smer vSpojených štátoch amerických a jeho vplyv na medzinárodný koncept práva národov na sebaurčenie. Článok sa sústreďuje najmä na postavu prezidenta Woodrowa Wilsona a jeho pôsobenie jednak na poste prezidenta Spojených štátov, ale aj ako myšlienkového ideológa Spoločnosti národov a s ňou spätou ideou sebaurčenia.
Kľúčové slová:
Právna veta: Určené hraničné línie medzi Československou republikou a Maďarskom po Parížskej mierovej konferencii nerešpektovali etnické (jazykové) hranice, a tak z geografického, ekonomického ikultúrneho hľadiska jednotný región Medzibodrožie bol rozdelený hraničnou líniou. Príspevok sa venuje zmenám v štruktúre etnicity obyvateľov regiónu (Horné) Medzibodrožie na základe cenzov z rokov 1910 až 1930, so zameraním na maďarskú národnosť. Reakcia obyvateľov na zmeny štátnej moci v skúmanom období ešte neviedla k roztriešteniu jednotného etnického celku na tomto u ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: V článku je analyzovaná problematika ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Zhľadiska fungovania demokratického právneho štátu rozhodovanie vo volebných veciach predstavuje významnú právomoc Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Volebné súdnictvo je dôležitou súčasťou správneho súdnictva. Autor sa v článku venuje rozšíreniu právomoci správneho súdnictva od 1. augusta 2021, ktorá prešla na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky z Ústavného súdu Slovenskej republiky. V tejto súvislosti autor analyzuje bohatú ro ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: V predmetnom príspevku sa jeho autor zameriava na vznik a existenciu ťažiskových subjektov trestného konania a na niektoré zmeny v ich fungovaní v období po vzniku Československa. Pozornosť tak sústreďuje na prokuratúru, políciu, súdy a advokáciu a na niektoré právne normy upravujúce trestné konanie a trestnú zodpovednosť. Autor príspevku sa utvrdzuje v poznaní, že v prípade územia Slovenska boli prevzaté právne normy a inštitúcie Uhorska, postupne dochádza k prijímaniu nových, už československých noriem a k odstraňovaniu právneho dualizmu v porovnaní s ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Predkladaná štúdia sa venuje procesu prijímania mierových zmlúv s krajinami porazenými v I. svetovej vojne, ktoré mali bezprostredný vplyv na vznik hraníc Československej republiky. Uvedenými zmluvami boli nanovo kreované hranice v strednej Európe. Ich prostredníctvom vznikol nový štát – Československá republika.
Kľúčové slová:
Právna veta: V predloženom príspevku sa autor zaoberá modifikáciami v teritoriálnom usporiadaní československých diecéz, ktoré boli v podstate dôsledkom rozsiahlych štátno-právnych zmien konštituovaných v strednej Európe po 1. svetovej vojne. Autor skúma zmeny v územnej situácii diecéz, ktoré nastali via facti bezprostredne po prevrate v roku 1918, pričom následnú pozornosť zameriava na snahu o právne riešenie avizovanej problematiky v Mode vivendi z roku 1928. Popritom prináša pohľad aj na chronologicky nasledujúce dejinné udalosti, ktoré vplývali na teritóriá diecéz, ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Zatiaľ čo v prvých mesiacoch Veľkej vojny, ako aj v čase bezprostredne pred ňou, počítala väčšina českých a slovenských politických predstaviteľov so zachovaním Rakúsko-Uhorska – nového federalizovaného, postupom času od týchto predstáv upustili a svoju pozornosť čoraz častejšie upriamovali na vytvorenie nového štátu, nezávislého od monarchie. Tieto predstavy mali najrôznejší charakter – od samostatného Slovenska, cez spoločný štát s Českom, až po veľkú úniu slovanských štátov. V našom článku chceme čitateľovi poskytnúť obraz rôznych náv ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Očakávaný svetový a európsky poriadok po prvej svetovej vojne dostal úplne nový rozmer a dimenziu. Štyri európske monarchie ktoré sa zdali, že sú večné sa buď zrútili alebo radikálne zmenili. Súčasne, v tej istej dejinnej dobe, európske krajiny vznikli na multinárodnej scéne. Vytvorenie Malej dohody (1920) bolo dôležitým míľnikom rovnako pre Československo ako aj Rumunsko a Juhosláviu. Medzinárodné spoločenstvo v procese príprav mierovej zmluvy s Maďarskom (Trianon) nemohlo odignorovať silný hlas nemaďarského obyvateľstva žijúceho na území niekdajšie ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Prínosom medzivojnovej ČSR v porovnaní s Uhorskom boli ústavné záruky, ale i faktická realizácia základných práv a slobôd, vrátane slobody slova, tlače a menšinových práv. V príspevku kontrastujeme zápas Slovákov o slobodu slova, tlače a slobodu národa pred rokom 1918 v podmienkach praktického neformálneho ohýbania tlačového práva v procese jeho aplikácie na jednej strane, s formálnymi aj materiálnymi zárukami slobôd a práv v 1. ČSR na strane druhej – hoci aj v ČSR po roku 1918 to bolo opäť bez plného uznania samobytnosti slovenského národa, a i s istou ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Cieľom práce bolo predstaviť balík politických iniciatív s názvom Európska zelená dohoda. V jednotlivých kapitolách sme sa bližšie zamerali na dôvody, ktoré iniciatívu podnietili a podmienky- legislatívne, organizačné ale i finančné, v rámci ktorých sa realizuje. Zistili sme, že tento mladý projekt obsahuje naozaj odvážne arozsiahle vízie, prostredníctvom čiastkových cieľov, ku ktorým sme sa v práci vyjadrili. Na záver sme zodpovedali otázku, či je Európska zelená dohoda v stanovenom časovom horizonte realizovateľná.
Kľúčové slová:
Právna veta: Cieľom práce je objasniť podstatu Agendy 2030 spolu s Európskou zelenou dohodou (ako prostriedky tzv. „mäkkého práva“) aprezentovať spôsob riešia problematiku ochrany životného prostredia. Pre účel tohto príspevku je relevantnou ich právna záväznosť, respektíve spôsob ich aplikácie v praxi a vnútroštátnom práve jednotlivých štátov, vymedzenie jednotlivých cieľov Agendy 2030 týkajúcich sa ochrany životného prostredia a ich prepojenie s Európskou zelenou dohodou.
Kľúčové slová:
Právna veta: Tento príspevok skúma dopad environmentálnych zmien na sektor medzinárodného mieru a bezpečnosti v regiónoch najviac postihnutých zmenou klímy, a zároveň predstavuje postoj medzinárodného spoločenstva k tejto problematike. Účelom práce takisto bolo porovnať súčasné prostriedky využívané na riešenie klimatických hrozieb s úvahami de lege ferenda o potenciálnych opatreniach, ktoré by v tomto smere mohli byť v budúcnosti zavedené.
Kľúčové slová:
Právna veta: Rozsiahle zásahy do životného prostredia, ktoré sme zaznamenali vposledných desaťročiach vyvolávajú opodstatnené obavy. Aby sa zamedzilo nenapraviteľným škodám, začali sa formovať prostriedky na obmedzenie týchto zásahov. Vplyvom toho sa sformovalo aj šesť ľudských environmentálnych práv. K ochrane týchto práv prispievajú i samotné normy medzinárodného práva životného prostredia i práva životného prostredia EÚ chrániace jednotlivé zložky životného prostredia. Na úrovni medzinárodného práva v súčasnosti existujú mechanizmy ochrany ako hmotných t ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: V článku sa zaoberám medzinárodnou právnou úpravou, ktorá sa týka environmentálnej stránky morského práva. Poukazujem na dôležitosť morského sveta ako takého a podčiarkujem potrebu právnych obmedzení. Za pomoci konkrétnych ustanovení rozličných právnych textov sa zamýšľam nad právnymi otázkami a ich aplikáciou v praxi.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok má za cieľ oboznámiť čitateľa so súčasnou problematikou klimatických utečencov a ich medzinárodnoprávnej definície, jej príčinou a perspektívou jej potenciálneho vyriešenia do budúcnosti v doméne medzinárodného práva.
Kľúčové slová:
Právna veta: Atmosféru môžeme charakterizovať ako jedinečný a nenahraditeľný prírodný zdroj, ktorý si vyžaduje zvýšenú pozornosť zo strany medzinárodného spoločenstva. Jedným zo soft law nástrojov prijatých na medzinárodnej úrovni za účelom ochrany atmosféry je Návrh usmernení o ochrane atmosféry (2021). V danom príspevku poskytujeme prehľad, charakteristiku a kritiku predmetného dokumentu, a poukazujeme na väzby medzi ním a právom Európskej únie, konkrétne Európskou zelenou dohodou.
Kľúčové slová:
Právna veta: Európska komisia v roku 2019 oznámila, že do života sa bude uvádzať dlho plánovaná a očakávaná Európska zelená dohoda. Prostredníctvom investícií a financovania zo strany Európskej únie je na základe tejto dohody predpoklad a cieľ, že európsky kontinent sa stane prvým klimaticky neutrálnym kontinentom1. Do roku 2050 sa plánujú odstrániť emisie spôsobené skleníkovými plynmi. V hre je aj zníženie spotreby materiálu a celková starostlivosť o životné prostredie a ľudí v ňom žijúcich.
Kľúčové slová:
Právna veta: Až do účinnosti Civilného sporového poriadku sme boli zvyknutí, že každé uznesenie súdu prvého stupňa v občianskom súdnom konaní možno napadnúť odvolaním, pokiaľ to zákon v § 202 ods. 2 a 3 OSP nevylučuje. Nový civilný sporový kódex pravidlo o všeobecnej prípustnosti odvolania proti prvoinštančnému uzneseniu zrušil a sporovým stranám umožňuje napadnúť takéto rozhodnutie odvolaním iba v prípade, ak to zákon pripúšťa (§ 355 ods. 2 CSP).
Kľúčové slová:
Právna veta: Autori sa v tomto článku venujú otázkam elektronického podpisu v zmysle nariadenia eIDAS a vnútroštátnej úpravy. Cieľom je objasniť možnosti aplikácie elektronického podpisu pri súkromnoprávnych úkonoch ako aj pri využívaní služieb e-Governmentu. Autori sa tiež venujú vybraným aspektom v rámci elektronickej kontraktácie a poukazujú na vybrané aspekty elektronického podpisovania. Zároveň poukazujú na to, že slovenská právna úprava elektronického podpisovania nie je úplne v súlade s nariadením eIDAS. Napokon, na príkladoch osobitných zmlúv v podmienkach ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autor sa v článku zaoberá prístupom najvyšších súdnych autorít k otázke právomoci všeobecných súdov rozhodovať o ochrane vlastníckeho práva k účelovým cestám a o súvisiacej otázke charakteru ciest. Po porovnaní slovenskej a českej judikatúry konštatuje, že slovenská judikatúra, napriek existencii troch senátnych rozhodnutí Najvyššieho súdu SR i zbierkového rozhodnutia Ústavného súdu SR, nestojí na pevných základoch a je potrebné jej dôsledné prehodnotenie tak, aby boli práva vlastníkov účelových ciest chránené efektívne.
Kľúčové slová:
Právna veta: Bádanie o kontroverznom inštitúte spolupracujúceho obvineného je ťažiskovým predmetom predloženého príspevku. Na podklade celkového rozboru predostretého vo vedeckom texte ho hodnotíme ako silný nástroj boja proti organizovanej kriminalite. Avšak na to, aby o jeho využí- vaní neexistovali legálne pochybnosti, by mal byť využívaný v synergii s inými vyšetrovacími prostriedkami a výpovede spolupracujúcich osôb by mali byť obligatórne preverované aj s ohľadom na iné dôkazné zdroje.
Kľúčové slová:
Právna veta: Cieľom príspevku je širšia analýza súčasného právneho stavu problematiky práva na právnu pomoc odsúdenej osoby v ústave na výkon trestu odňatia slobody v disciplinárnom konaní. Zásadná pozornosť pri spracovaní témy bola venovaná aktuálnej i minulej judikatúre predovšetkým najvyššieho súdu a ústavného súdu. Výsledkom spracovania zvolenej témy je záver, keďže podľa ustálenej judikatúry súdov, rozhod- nutí generálneho prokurátora i samotných ústavov na výkon trestu odňatia slobody odsúdené osoby nemajú právo na právnu pomoc v disciplinárnom k ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Vladimír Clementis – advokát, politik, publicista, diplomat – patril k významným slovenským osobnostiam 20. storočia. Narodil sa 20. 9. 1902 v Tisovci a popravený bol ako päťdesiatročný 3. 12. 1952 v Prahe. Pripomíname si tak 120 rokov od jeho narodenia a zároveň 70 rokov od jeho smrti.
MENU