Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

September 2023     August 2023     Júl 2023     Jún 2023     Máj 2023     Apríl 2023     Marec 2023     Február 2023     Január 2023     September 2022     August 2022     Júl 2022     Jún 2022     Máj 2022     Apríl 2022     Marec 2022     Február 2022     December 2022     November 2022     Október 2022     Január 2022     September 2021     August 2021     Júl 2021     Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     December 2021     November 2021     Október 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Najvyšší správny súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: nesprávne právne posúdenie, dovolací dôvod, dôvody dovolania, nesprávne použitie iného hmotnoprávneho ustanovenia
Právna veta: Nesprávnym právnym posúdením zisteného skutku sa rozumie, že skutok bol v napadnutom rozhodnutí kvalifikovaný ako trestný čin, napriek tomu, že nešlo o trestný čin, alebo ustálený skutok vykazuje znaky iného trestného činu, prípadne že obvinený bol uznaný za vinného z prísnejšieho trestného činu, než ktorého sa ustáleným skutkom dopustil. Podstatou správneho posúdenia skutku je aplikácia hmotného práva, teda že skutok zistený v napadnutom rozhodnutí súdu bol subsumovaný - podradený pod správnu skutkovú podstatu trestného činu upravenú v Trestnom zákone, pričom len opačný prípad (nesprávna subs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčacia doba jednotlivých splátok, plynutie premlčacej doby, premlčanie nároku , ochrana spotrebiteľa, nekalé podmienky
Právna veta: Termín ochrana spotrebiteľa sa vo svojom štandardnom význame v zásade vzťahuje na nekalé podmienky. Ochrana spotrebiteľa pri neprijateľných podmienkach vychádza z nerovnakej vyjednávacej pozície spotrebiteľa už na začiatku vytvárania zmluvného vzťahu. Z toho vychádza vnútroštátne právo, ako aj smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách. Veriteľ (dodávateľ v spotrebiteľskej terminológii) si vzhľadom na svoju faktickú silu môže presadiť do zmluvy rôzne asymetrické podmienky, následne ich uplatňovať a spotrebiteľ si toho nemusí byť vedomý. Ide tu v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vysporiadanie dedičstva, nadobudnutie dedičstva, zmena v zápise vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností, sporná nehnuteľnosť, určovacia žaloba
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojom náleze sp. zn. I. ÚS 482/2013 dospel k názoru, že je ústavne neakceptovateľný záver, podľa ktorého krajský súd objektívnu nespôsobilosť prípadného vyhovujúce rozsudku (vo veci určenia, že nehnuteľnosť patrila do dedičstva po poručiteľovi) vyvolať zmenu v zápise vlastníkov spornej nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností striktne stotožňuje s absenciou zmeny právneho postavenia sťažovateľa po takomto určení a tým vylučuje danosť jeho naliehavého právneho záujmu na takomto určení. Skutočnosť, že prípadné určenie, že sporné nehnuteľnosti patria do dedičst ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: riadny opravný prostriedok, mimoriadny opravný prostriedok, odvolanie v sporovom konaní, princíp právnej istoty, prípustnosť odvolania
Právna veta: Ak zákon proti určitému typu súdneho rozhodnutia vyhlási riadny opravný prostriedok za právne neúčinný (t. j. že sa ním v danom prípade nemožno úspešne domáhať nápravy chýb a nedostatkov pred súdom nižšej inštancie), nemôže byť právne účinným ani mimoriadny opravný prostriedok. Inak by právna úprava riadneho opravného prostriedku pre tento typ súdneho rozhodnutia v inštančnom postupe stratila svoj význam a zmysel, bola by v rozpore so zásadou vylúčenia tzv. redundancie (nadbytočnosti v právnom poriadku) a s princípom prezumpcie racionálneho zákonodarcu, ktorý je nevyhnutným predpokladom existe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Merito veci: Hospodárnosť konania
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: hospodárnosť konania, rozsudok pre zmeškanie, trovy konania, nedôvodné predlžovanie konania
Právna veta: Súdne rozhodnutie by malo byť založené nielen na náležite zistenom skutkovom stave a vydané tak rýchlo, ako je to len možné, ale zároveň by malo byť výsledkom procesu, ktorý je možné charakterizovať ako hospodárny. Hospodárnosťou konania sa predovšetkým rozumie čo najnižšia nákladnosť procesu. Zásada rýchlosti konania priamo súvisí so zásadou hospodárnosti konania. Čím konanie trvá kratšie, tým sú náklady nižšie, a naopak. Zmyslom zásady hospodárnosti je, aby konanie netrvalo dlhšie, ako je nevyhnutne potrebné pre zabezpečenie ochrany ohrozených alebo porušených práv, a tým nevznikali stranám ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie, vydanie bezdôvodného obohatenia , zmena pôvodnej žaloby, nová žaloba
Právna veta: V prípade, ak v období medzi právoplatnosťou meritórneho rozhodnutia a jeho zrušením dôjde k prevodu práva, ktorého spornosť bola v tomto medziobdobí odstránená účinkami právoplatného rozhodnutia, teda jeho konečnosťou, záväznosťou a zásadnou nezmeniteľnosťou, a následne v priebehu nového konania, prípadne v rámci inštančne spätne orientovaného posúdenia daného právneho pomeru dôjde k jeho odlišnému vyriešeniu ako v pôvodnom konaní, nastane stav, keď pôvodne úspešná strana nebude môcť vrátiť tú istú individuálne určenú vec alebo právo, pretože v období po právoplatnom ukončení pôvodného konani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Merito veci: Vecné bremeno cesty
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vecné bremeno cesty, prístup cez cudzí pozemok, prístup k stavbe, vlastník stavby nie je vlastníkom priľahlého pozemku, zriadenie vecného bremena
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 151o ods. 3 Občianskeho zákonníka, ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok. Na zriadenie práva nevyhnutnej cesty tak musia byť splnené tieto tri podmienky: (i) vlastník stavby nie je súčasne vlastníkom priľahlého pozemku, (ii) prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak a (iii) neexistujú okolnosti, ktoré zriadenie práva cesty vylučujú. Priľahlý pozemok je p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Merito veci: Odborné vyjadrenie
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: odborné vyjadrenie, znalecké dokazovanie, skutočnosti, na ktoré treba odborné znalosti a pribratie znalca, potvrdenie alebo odborné vyjadrenie, odborne spôsobilá osoba, náležité odborné vedomosti a skúsenosti, doklad osvedčujúci odbornú spôsobilosť
Právna veta: Skutočnosť, že odborné vyjadrenie (pozn. dovolacieho súdu - tu sa myslí vyjadrenie odborne spôsobilej osoby, bez ohľadu na to, či bolo vyjadrenie v zmysle § 206 CSP zadovažované súdom na návrh strany alebo predkladané stranou ako prostriedok procesnej obrany) má hospodárnu prednosť pred znaleckým dokazovaním, môže sa týkať otázok jednoduchších na zodpovedanie, má nevedecký obsah, resp. na jeho predloženie nie sú potrebné vedecké poznatky a samotná skutočnosť, že formálna stránka zadovažovania odborného vyjadrenia je procesne jednoduchšia a zároveň naopak skutočnosť, že znalecký posudok musí sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: porušenie práv spotrebiteľa, právo na primerané finančné zadosťučinenie spotrebiteľa, finančné zadosťučinenie , ochrana spotrebiteľa
Právna veta: Právne otázky žalovanej sa dotýkajú súdmi aplikovaného ustanovenia § 3 ods. 5 vety tretej zákona o ochrane spotrebiteľa v správnej časovej verzii. Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozsudku z 30. januára 2019 sp. zn. 6Cdo/127/2017 uviedol, že citované ustanovenie má plniť jednak funkciu satisfakčnú a jednak funkciu sankčnú. Jeho cieľom je predovšetkým odradiť dodávateľov od protiprávneho konania voči spotrebiteľom. Možno ho však chápať aj ako prostriedok na vyvolanie aktivity spotrebiteľov domáhať sa ochrany svojich práv proti dodávateľom v prípadoch, kedy dodávatelia ich práva hrubým spôsob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: útok na verejného činiteľa, zásada personality, suverenita štátu, osobná pôsobnosť, verejný činiteľ
Právna veta: Zásada personality upravená v § 4 Trestného zákona vyjadruje suverenitu štátu a jeho právo vykonávať trestnoprávnu jurisdikciu nad vlastnými občanmi. Na určenie osobnej pôsobnosti je teda potrebné riadne skúmať príslušnosť páchateľa, resp. jeho občianstvo, resp. jeho trvalý pobyt v rozhodnom čase, tak aby bolo možné osobnú pôsobnosť preukázať. Pri uplatňovaní osobnej pôsobnosti môžu nastať situácie, kedy dôjde k rozporu medzi slovenskou a inou právnou úpravou, ak napríklad slovenské právne predpisy zakazujú určité konanie, resp. definujú ho ako trestný čin, no právna úprava dotknutej inej práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: procesná subjektivita, procesná spôsobilosť, neodstrániteľná procesná podmienka, spôsobilosť mať práva a povinnosti ako právnicka osoba
Právna veta: Podľa § 61 CSP procesnú subjektivitu má ten, kto má spôsobilosť na práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva. 22. Podľa § 62 CSP ak strana nemá procesnú subjektivitu, súd konanie zastaví. 23. Podľa § 64 CSP ak strana zanikne počas konania skôr, ako sa konanie právoplatne skončilo, súd rozhodne, že v konaní pokračuje s jej právnym nástupcom. Ak právneho nástupcu niet, súd konanie zastaví. 24. V procesnom zmysle procesná subjektivita predstavuje procesnú podmienku, ktorou sa rozumie určitá procesná danosť, ktorá musí existovať, aby súd mohol vo veci konať a rozhodnúť. Procesná sub ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Najvyšší správny súd SR

Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: disciplinárne konanie proti sudcovi, vylúčenie orgánu z vykonávania úkonov trestného konania, nestranné prejednanie veci, námietka zaujatosti sudcov
Právna veta: Disciplinárne konanie vo veci sudcov procesne upravuje disciplinárny súdny poriadok s čiastočnou subsidiaritou Trestného poriadku (§ 4 disciplinárneho súdneho poriadku), pričom podľa predmetného ustanovenia sa na konania podľa disciplinárneho súdneho poriadku vzťahujú aj ustanovenia Trestného poriadku o vylúčení súdu a iných osôb, a to v prípade „ak tento zákon [rozumej disciplinárny súdny poriadok] neustanovuje inak a ak to povaha veci pripúšťa“ a ustanovenie § 4 disciplinárneho súdneho poriadku zároveň definuje aplikáciu ustanovení Trestného poriadku „primerane“. Najvyšší správny súd teda ná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, príjmy poistenca, povinnosti ďalších právnických osôb, výpis z daňového priznania, držiteľ licencie L1A
Právna veta: Držiteľovi licencie L1A povinné poistenie môže zaniknúť z troch dôvodov. 1/ prvým dôvodom je príjem v rozhodnom období nižší ako predpokladá ustanovenie § 21 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. 2/ druhým dôvodom je zánik licencie L1A, kedy povinné poistenie zanikne dňom zániku tejto licencie. 3/ na zánik povinného poistenia držiteľa licencie L1A z tretieho dôvodu, teda z dôvodu vzniku pracovného pomeru sa vzťahuje ustanovenie § 21 ods. 4 písm. b), časť vety za spojovníkom „a". To znamená, že z dôvodu vzniku pracovného pomeru u poskytovateľa zdravotníckeho zariadenia, v ktorom lekár musí mať licenc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: peňažný príspevok na opatrovanie, peňažné príspevky na kompenzáciu, povinnosti a zodpovednosť fyzickej osoby vo veciach kompenzácie, nárok na vdovský dôchodok, poberanie výsluhového dôchodku
Právna veta: Konanie o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu (kam v zmysle § 19 ods. 1 písm. n/ zákona č. 447/2008 Z.z. patrí aj peňažný príspevok na opatrovanie), sa začína na základe žiadosti fyzickej osoby (alebo na základe žiadosti rodiča maloletého dieťaťa alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu), tak ako to predpokladá § 55 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z.z. K tomu zároveň zodpovedá povinnosť fyzickej osoby - žiadateľa v zmysle § 57 písm. a/ zákona č. 447/2008 Z.z. preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie peňažného príspevku na kompe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: pohyblivý pracovný prostriedok, neposkytnutie vhodných ochranných prostriedkov, všeobecné povinnosti zamestnávateľa, pracovný úraz zamestnanca, správne delikty na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Právna veta: pohyblivý pracovný prostriedok musí byť bezpodmienečne vybavený len takým zariadením, ktoré ho automaticky zastaví, ak by prekročil kontrolovaný priestor (t. j. priestor, v ktorom je jeho pohyb kontrolovaný). Prostriedkom na ochranu proti nárazu, prípadne zariadením na vylúčenie podobného nebezpečenstva, musí byť vybavený len taký prostriedok, u ktorého sa narazenie predpokladá v obvyklých pracovných podmienkach. Ak v obvyklých pracovných podmienkach nemožno očakávať narazenie tohto pracovného prostriedku, potom existencia takéhoto ochranného prostriedku alebo zariadenia nie je súčasťou minimá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o proteste prokurátora, možnosť prokurátora podať protest, zastavenie konania o proteste prokurátora, nevyhovenie protestu prokurátora
Právna veta: Úlohou prokuratúry v zmysle právnej úpravy ustanovenej v § 3 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. je chrániť práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu. Túto pôsobnosť prokuratúry vykonávajú prokurátori podľa § 4 ods. 1 písm. c) a e) uvedeného zákona okrem iného, uplatňovaním svojich oprávnení v konaní pred súdmi a dozorom nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy. Prokurátor vykonáva dozor podľa § 21 ods. 1 písm. a) prvého bodu uvedeného zákona preskúmavaním zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy a uplatňuje ho protestom [§ 22 ods. 1 písm. a) uved. z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: odpočítanie dane, náležitosti účtovného dokladu, daňové konanie, zákonné podmienky pre vznik nároku na odpočet dane, dôkazná povinnosť daňového subjektu
Právna veta: Pre účely § 49 ods. 1 a ods. 2 zákona o DPH je nevyhnutné kumulatívne spojenie všetkých zákonom definovaných podmienok v ich vzájomnej súvislosti, vrátane preukázania vecného súvisu medzi prijatým zdaniteľným plnením a daňovým dokladom, ktorým platiteľ dane deklaruje prijatie zdaniteľného plnenia. Pre splnenie zákonných podmienok pre vznik nároku na odpočet dane nepostačuje iba predloženie dokladov (faktúr) s predpísaným obsahom. Daňové doklady musia jednoznačne preukazovať prijatie zdaniteľného plnenia, t.j. skutočnosť, že zdaniteľné plnenie bolo prijaté od platiteľa, ktorý fakturoval zdanite ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: sčítanie hlasov, postup po skončení hlasovania a posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov a obálok, hlasovanie vo volebnom okrsku, zápisnica o výsledku volieb
Právna veta: Podľa § 29 a 183 zákona č. 180/2014 Z.z. zabezpečuje proces sčítavania hlasov (teda vyňatie obálok z volebnej schránky, vyňatie hlasovacích lístkov z obálok, posúdenie platnosti hlasovacích lístkov a sčítanie hlasov, ktoré boli odovzdané pre jednotlivých kandidátov) v prvom rade okrsková volebná komisia, ktorá o tomto sčítaní vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku (§ 30 a 185 cit. zák.). Podľa § 185 ods. 2 cit. zák. okrsková volebná komisia zašle túto zápisnicu elektronicky miestnej volebnej komisii. Tá podľa § 186 cit. zák. na podklade dodaných zápisníc zisťuje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí, predaj spoluvlastníckeho podielu, právo na súdnu ochranu, návrh na schválenie príklepu, súdna exekúcia
Právna veta: Nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí uskutočňovaný podľa Exekučného poriadku je podľa judikatúry ústavného súdu (I. ÚS 5/00, III. ÚS 245/06, I. ÚS 281/2013) súčasťou základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, preto musí byť súdna exekúcia uskutočňovaná aj v súlade s princípmi spravodlivého procesu v širšom slova zmysle, ktoré sú obsiahnuté v čl. 46 až čl. 48 ústavy. 15. Sťažovateľom namietaný postup okresného súdu sa týka len jeho konkrétneho nerozhodnutia o špecifikovaných návrhoch súdneho exe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, právna a faktická zložitosť veci, výkon rozhodnutia vo veciach maloletých, výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí
Právna veta: Podľa čl. 12 CMP súd postupuje v konaní tak, aby vec bola čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb. Podľa § 373 v spojení s § 30 CMP súd po začatí konania postupuje v súčinnosti s ostatnými subjektmi konania tak, aby bola vec v čo najkratšom čase prejednaná a rozhodnutá. 17. Predmetom napadnutého konania okresného súdu je zabezpečenie výkonu rozhodnutia, ktorým bol nariadený návrat maloletých detí do krajiny obvyklého pobytu. Tento inštitút obdobne ako výkon iných rozh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, správca bytového domu, celková dĺžka konania, neefektívnosť pri doručovaní písomností
Právna veta: Ústavný súd vychádzal zo svojej ustálenej rozhodovacej praxe, podľa ktorej zbytočné prieťahy v konaní môžu byť zapríčinené nielen samotnou nečinnosťou všeobecného súdu, ale aj jeho neefektívnou činnosťou, teda takým konaním, ktoré nevedie efektívne k odstráneniu právnej neistoty účastníkov konania. Ústavný súd posudzoval celkovú dĺžku konania od podania žaloby 10. januára 2019, teda tri roky a desať mesiacov. Okresný súd procesne plynulo postupoval v počiatočnej fáze konania, v rámci ktorej prevažujú úkony súdu v písomnej forme. Sťažovateľ bol po mesiaci od podania žaloby vyzvaný na zaplatenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: zaistenie výkonu trestu prepadnutia majetku, trest prepadnutia majetku, základné právo vlastniť majetok, uloženie trestu prepadnutia majetku
Právna veta: Zaistenie majetku sa podľa § 426 ods. 1 Trestného poriadku vzťahuje na celý majetok obvineného, čo zodpovedá tomu, že v prípade sťažovateľa možno očakávať trest prepadnutia, ktorý sa bude vzťahovať na celý jeho majetok. Preto nemožno vnímať ako pochybenie ústavnoprávneho významu, keď súd nehodnotil spôsob nadobudnutia majetku sťažovateľa. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že pri zaistení majetku ide o opatrenie dočasnej a zabezpečovacej povahy, ktoré priamo nesmeruje k odňatiu vlastníctva. Ide o obmedzenie základného práva vlastniť majetok v oprávneniach disponovať a užívať ho. Preto i ulože ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, správanie účastníka konania, dĺžka konania, stav právnej neistoty, právna a faktická zložitosť veci
Právna veta: Priznanie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zakladá povinnosť súdu aj sudcu na organizovanie práce tak, aby sa toto právo objektívne realizovalo (II. ÚS 21/01, I. ÚS 251/05). Základnou povinnosťou súdu a sudcu je preto zabezpečiť taký procesný postup v súdnom konaní, ktorý čo najskôr odstráni stav právnej neistoty, kvôli ktorému sa účastník obrátil na súd so žiadosťou o jeho rozhodnutie. Táto povinnosť súdu a sudcu vychádzala predtým z niektorých ustanovení zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (napr. § 6, § 100 ods. 1, § 117 ods. 1 a § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť účastníka konania vyčísliť trovy konania, nárok na náhradu trov konania, povinnosť zložiť preddavok na trovy konania, povinnosť nahradiť trovy dôkazu
Právna veta: . Civilný sporový poriadok totiž na rozdiel od Občianskeho súdneho poriadku už neobsahuje ustanovenie obdobné § 141 ods. 4 OSP, podľa ktorého trovy dôkazov, ktoré neboli 4 kryté preddavkom, hradil štát, čo musia sporové strany v súvislosti so znaleckým dokazovaním zohľadniť. V posudzovanej veci je pritom podstatná tá okolnosť, že zaplatený preddavok predstavuje trovy konania sporovej strany, ktorá preddavok na účet súdu zložila. Za podmienok vymedzených v § 255 a § 256 CSP prizná súd sumu zodpovedajúcu jeho spotrebovanej časti strane ako náhradu trov konania (voči protistrane) a ak by nárok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: lehoty na podanie ústavnej sťažnost, podanie sťažnosti po lehote, počítanie lehoty, lehoty v sporovom konaní
Právna veta: Podľa § 121 ods. 3 Civilného sporového poriadku lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď nastala skutočnosť určujúca začiatok lehoty; ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. 7 34. Podľa § 121 ods. 5 Civilného sporového poriadku lehota je zachovaná, ak sa v posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo sa podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť; to platí aj vtedy, ak je podanie urobené elektronickými prostriedkami doručené súdu mimo pracovného času. 35. Z uvedených zákonných ustanovení upr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2004, lehota na uplatnenie žaloby, splynutie alebo zlúčenie spoločností, intertemporálne ustanovenie
Právna veta: Z textu Obchodného zákonníka už v znení novely č. 500/2001 Z. z., ale pred novelou č. 657/2007 Z. z. vyplýva, že v súvislosti so zlúčením a splynutím pre označenie jednotlivých kategórií subjektov používa predovšetkým termíny „zanikajúca spoločnosť“ a „nástupnícka spoločnosť“, ktorá je definovaná v § 69 ods. 2 Obchodného zákonníka ako „spoločnosť, na ktorú prechádza imanie zanikajúcej spoločnosti“. Obsah týchto pojmov je jednoznačný a nevyvoláva významnejšie interpretačné spory. 36. Na mnohých miestach právnej úpravy zlúčenia a splynutia vrátane § 218i Obchodného zákonníka v znení účinnom pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: opravy vodovodných prípojok, verejný vodovod, vodovodná prípojka, údržba a oprava vodovodných prípojok, vodovodné prípojky a kanalizačné prípojky
Právna veta: Podľa § 3 ods. 4 písm. e) zákona o verejných vodovodoch za verejný vodovod ani jeho súčasť sa nepovažujú vodovodné prípojky. 47. Podľa § 4 ods. 6 zákona o verejných vodovodoch vlastníkom vodovodnej prípojky alebo vlastníkom kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie 48. Podľa § 4 ods. 7 písm. b) zákona o verejných vodovodoch vlastník vodovodnej prípojky je povinný zabezpečiť na vlastné náklady opravu a údržbu vodovodnej prípojky. 49. Z citovanej právnej úpravy vyplýva, že táto ja ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: zmena osoby oprávnenej alebo povinnej z exekučného titulu pred vydaním poverenia na vykonanie exekúcie, bezdôvodné obohatenie, postavenie súdneho exekútora, disciplinárna zodpovednosť súdneho exekútora, vymoženie pohľadávky a trov exekúcie
Právna veta: Ustanovenia § 36 ods. 8 až 13 boli do Exekučného poriadku zavedené jeho novelou účinnou od 1. novembra 2013. Z dôvodovej správy k novele Exekučného poriadku vyplýva, že z dôvodu pretrvávajúcich problémov v aplikačnej praxi bola zakotvená povinnosť súdneho exekútora prijaté plnenia od povinného poukázať oprávnenému bezodkladne, resp. najneskôr v lehote 14 dní od ich prijatia, resp. ak sa oprávnený a súdny exekútor písomne nedohodnú inak (lehota však nesmie byť dlhšia ako 90 dní). V prípade porušenia tejto povinnosti novela Exekučného poriadku upravila, že ide o závažné disciplinárne previnenie. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: nesprávny úradný postup vyšetrovateľa, zodpovednosť štátu za škodu, nečinnosť pri výkone verejnej moci, protiprávny úradný postup
Právna veta: Postup vyšetrovateľa pri úkonoch podľa Trestného poriadku podlieha dozoru prokuratúry tak, ako to vyplýva z § 230 ods. 1 Trestného poriadku, podľa ktorého dozor nad dodržiavaním zákonnosti v prípravnom konaní vykonáva prokurátor. Dozor prokurátora v prípravnom konaní prebieha nielen z jeho úradnej moci, ale aj na základe osobitného návrhu tak, ako to vyplýva z § 210 Trestného poriadku, podľa ktorého obvinený, poškodený a zúčastnená osoba majú právo žiadať prokurátora, aby bol preskúmaný postup policajta, najmä aby boli odstránené prieťahy alebo iné nedostatky vo vyšetrovaní s tým, že prokuráto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: vzdanie sa funkcie sudcu , disciplinárne obvinenie sudcu, konflikt právnej istoty, vekový cenzus
Právna veta: Naplnením hypotézy právnej normy obsiahnutej v § 19 zákona o sudcoch a prísediacich dochádza k zániku funkcie sudcu priamo zo zákona. Ak by sťažovateľ podpísané vyhlásenie neodovzdal štátnej komisii pre voľby, resp. by ho táto neodovzdala prezidentke, účinky predpokladané § 19 zákona o sudcoch a prísediacich by nenastali, a to bez ohľadu na to, že by bolo vyhlásenie podpísané kandidujúcou osobou. 20. Nejde teda o typické súdne konanie s dvoma účastníkmi konania stojacimi oproti sebe, kde by vyhovujúci nález nevyhnutne mal negatívny dopad aspoň na jedného z nich, nepôjde dokonca ani o konanie a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosť zaplatiť súdny poplatok, zastavenie konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, výzva na zaplatenie súdneho poplatku , právo na súdnu ochranu, nesplnenie zákonnej povinnosti poplatníka
Právna veta: Povinnosť zaplatiť súdny poplatok v súvislosti s podaním žaloby v civilnom konaní nemôže byť považovaná za obmedzenie práva na prístup k súdu alebo práva na súd, ktoré by bolo samo osebe nezlučiteľné s čl. 46 ods. 1 ústavy, resp. s čl. 6 ods. 1 dohovoru (napr. rozsudok ESĽP vo veci Kreuz proti Poľsku z 19. 6. 2001, sťažnosť č. 28249/95, bod 60; rozsudok vo veci Airey proti Írsku z 9. 10. 1979, sťažnosť č. 6289/73, bod 26). Ak je strana priamo zo zákona oslobodená od súdneho poplatku, no napriek tomu pre nezaplatenie súdneho poplatku dôjde k zastaveniu konania, znamená to zásah do práva na prís ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie nároku na náhradu škody proti poisťovateľovi, premlčanie práva na náhradu škody, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, uplatnenie priameho nároku na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla voči poisťovateľovi
Právna veta: V prípade, že si poškodený uplatní priamo nárok na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla voči poisťovateľke podľa § 15 ods. 1 z. č. 381/2001 Z.z., prípadné premlčanie tohto nároku sa posudzuje podľa rovnakej právnej úpravy ako platí na premlčanie nároku proti osobe, ktorá škodu spôsobila, t.j. premlčanie priameho nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla voči poisťovateľke podľa § 15 ods. 1 zákona o povinnom zmluvnom poistení, ako aj nároku na náhradu škody voči zodpovedajúcemu škodcovi podľa § 427 OZ sa posudzuje podľa ustanovení o behu prem ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: upozornenie spotrebiteľa na uplatnenie práva na zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky, zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky, upozornenie spotrebiteľa na uplatnenie práva dodávateľa musí byť ešte pred jednostranným úkonom, ktorým dodávateľ požiadal spotrebiteľa o zaplatenie celej pohľadávky naraz
Právna veta: Účinnosť uplatnenia práva podľa § 565 OZ je teda podmienené tým, že dodávateľ v uvedenej lehote pred uplatnením tohto práva upozornil spotrebiteľa na to, že toto právo využije. Bez takéhoto včasného upozornenia je uplatnenie § 565 OZ neúčinné. Z uvedeného vyplýva, že upozornenie spotrebiteľa na uplatnenie práva dodávateľa musí byť ešte pred jednostranným úkonom, ktorým dodávateľ požiadal spotrebiteľa o zaplatenie celej pohľadávky naraz v zmysle ustanovenia § 565 OZ, a teda dodávateľ nemôže jedným (tým istým) úkonom upozorniť spotrebiteľa na uplatnenie práva podľa § 565 OZ podľa ustanovenia § 5 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: posudzovanie materiálnej núdze, povinnosť na náhradu trov trestného konania, povinnosť odsúdeného hradiť trovy výkonu trestu odňatia slobody, trovy výkonu trestu sú naviazané na právoplatné uznanie viny, dane a odvody platia paušálne
Právna veta: Žalobca sa nachádza vo výkone trestu odňatia slobody na základe odsudzujúceho rozhodnutia súdu, porušil alebo ohrozil záujmy chránené Trestným zákonom, následne mu vznikla povinnosť hradiť trovy výkonu trestu odňatia slobody, ktorých rozsah (výška) prestavuje u odsúdeného s vyživovacou povinnosťou 45 % z čistej pracovnej odmeny zo sumy neprevyšujúcej sumu životného minima podľa osobitného predpisu a zo sumy prevyšujúcej sumu životného minima podľa osobitného predpisu v rozsahu 10 % z čistej pracovnej odmeny. Žalobca si tak v spravodlivej miere povinne prispieva na náklady, ktoré štát, teda daň ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: oprávnenie zaistiť vec, možnosť uplatniť si v zákonom stanovenej lehote vlastnícke alebo iné právo k zaistenej veci, písomné oznámenie o zaistení veci , postup osoby, ktorej bola vec zaistená
Právna veta: Žalobcovi motorové vozidlo, ktoré nadobudol predmetnou kúpnou zmluvou, bolo povereným príslušníkom PZ v G. zaistené podľa § 21 ods. 1 zák. č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (potvrdenie o zaistení veci č.p. U.-G.-U zo dňa 22.11.2016) z dôvodu podozrenia, že vec súvisí so spáchaním trestného činu alebo priestupku a jej zaistenie je potrebné na zaistenie skutkového stavu veci, alebo na rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní, alebo na rozhodnutie orgánu v konaní o priestupku. Nakoľko k zaisteniu sporného vozidla došlo postupom podľa § 21 ods. 1 zák. č. 171/1993 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: nestrannosť štátneho zamestnanca, preloženie štátneho zamestnanca, zmena štátnozamestnaneckého pomeru podľa zákona o štátnej službe, efekt revolving door, prechádzanie zamestnanca alebo vysokopostaveného činiteľa z verejného sektora do súkromného a naopak
Právna veta: S nestrannosťou zamestnanca správneho orgánu úzko súvisí problematika, resp. efekt tzv. revolving door. Ide o jav, kedy zamestnanec alebo vysokopostavený činiteľ prechádza z verejného sektora do súkromného a naopak. Podobná situácia vzniká v prípade, keď verejný činiteľ prechádza z jednej pracovnej pozície v štátnej alebo verejnej správe na inú, na ktorej má možnosť kontrolovať, auditovať, posudzovať alebo sankcionovať výsledky svojej vlastnej práce vykonanej na predchádzajúcej pracovnej pozícii. Vznikajú kontakty a prepojenia medzi súkromným a verejnej sektorom a vytvára sa priestor pre skuto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: sadzba poplatku za rozvoj, správa poplatku za rozvoj, vyrubenie poplatku za rozvoj, použitie výnosu z poplatku za rozvoj, obec resp. mesto má právo všeobecne záväzným nariadením určiť v rámci zákonom stanoveného rozmedzia sadzbu miestneho poplatku za rozvoj, podmienky, za ktorých môže obec - správca poplatku prvýkrát vyrubiť poplatok za rozvoj, obec môže vyrubiť poplatok za rozvoj iba za podmienky, že poplatok za rozvoj ustanovila vo VZN
Právna veta: Obec, resp. mesto ako ústavou a zákonom oprávnený subjekt územnej samosprávy, má na základe splnomocňujúceho ustanovenia § 7 ods. 4 zákona č. 447/2015 Z.z. právo všeobecne záväzným nariadením určiť v rámci zákonom stanoveného rozmedzia sadzbu miestneho poplatku za rozvoj (§ 7 ods. 1 citovaného zákona), a to aj stanovením rôznych sadzieb pre stavby v členení podľa § 7 ods. 2 písm. a) až e) citovaného zákona. Obec, v postavení orgán verejnej správy (samosprávy) je zároveň v zmysle ustanovení § 12 ods. 1 zákona č. 447/2015 Z.z. správcom miestneho poplatku za rozvoj a výnos z tohto poplatku je úče ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: zmena údajov schváleného registra, spor o vlastníctvo, konanie o obnove evidencie pozemkov, zmena údajov registra obnovenej evidencie pozemkov v prípadoch, ak sa preukáže ich nesprávnosť
Právna veta: Správny súd konštatuje, že konanie podľa § 7 ods. 6 zákona č. 180/1995 Z. z. slúži v podstate len na zmenu údajov registra obnovenej evidencie pozemkov v prípadoch, ak sa preukáže ich nesprávnosť. Nie je však v právomoci orgánu verejnej správy, teda žalovaného a prvostupňového správneho orgánu, aby v konaní o obnove evidencie pozemkov rozhodoval v prípade „sporu o vlastníctvo“ o určení vlastníckeho práva k pozemkom (bližšie pozri rozhodnutie č. 43 publikované v Zbierke stanovísk NS a súdov SR 4/2017). Pod pojmom spor o vlastníctvo je potrebné rozumieť situáciu, keď vlastnícke právo svedčí dvom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: povoľovanie stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prácach, na opakované konanie o žiadosti o stavebné povolenie sa primerane vzťahujú § 58 až 66., konanie o dodatočnom povolení stavby, zrušené stavebné povolenie, dobromyseľní stavebníci
Právna veta: Vo vzťahu k námietke žalobcu, že žalované správne orgány postupovali nesprávne, keď v konaní nepostupovali tak, že by rozhodovali o dodatočnom povolení stavby, má správny súd za to, že táto námietka je nedôvodná, nakoľko stavebníci zrealizovali skutočne stavbu v dobrej viere, že majú platné stavebné povolenie, pričom až po jej kolaudácii bolo zistené, že tomu tak nie je. V danom prípade potom žalovaný správne postupoval, keď pokračoval v konaní o odvolaní, o ktorom rozhodol, hoc za nedostatočne zisteného skutkového stavu cez nesprávne právne posúdenie. Správny súd má za to, že vzniknutú situác ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmenečný ručiteľ, samostatné spoločenstvo, zmenkový ručiteľ je samostatným dlžníkom zo zmenky, zmenkový ručiteľ pri postihu zodpovedá za dlh solidárne so všetkými ostatnými dlžníkmi, alobca má právo vymáhať svoju pohľadávku vyplývajúcu zo zmenky voči ktorejkoľvek zmenkovo zaviazanej osobe, procesné spoločenstvo dlžníka zo zmenky a avalistu (zmenkového ručiteľa) je spoločenstvom samostatným
Právna veta: Súd sa nestotožňuje s výkladom danej situácie zo strany žalovaných. Žalovaný 2/ a žalovaná 3/ sú vo vzťahu k predloženej zmenke avalistami, t. j. zmenkovými ručiteľmi. Podľa § 32 ods.1 zákona č. 191/1950 Sb. zmenkového a šekového zmenkový ručiteľ je zaviazaný ako ten, za koho sa zaručil. Zmenkový ručiteľ je samostatným dlžníkom zo zmenky, na rozdiel od ručenia podľa civilného práva nie je dlžníkom akcesorickým, ale pri postihu zodpovedá za dlh solidárne so všetkými ostatnými dlžníkmi. Okamihom doplnenia blankozmenky o zmenkovú sumu a dátum zročnosti sa žalovaní 2/ a 3/stávajú spoludlžníkmi dlž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: komplexný posudok, komplexný posudok ako podklad pre rozhodnutie o peňažnom príspevku, nevypracovanie nového komplexného posudku, správne orgány pri rozhodovaní o žiadosti musia vydávať komplexné posudky
Právna veta: Z obsahu administratívneho spisu správny súd zistil, že v spise absentuje komplexný posudok žalovaného, ako aj prvostupňového správneho orgánu, čo správne orgány a najmä žalovaný odôvodnil tým, že od posledného posúdenia zdravotného stavu a sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia žalobcu nenastala rozhodujúca zmena v lekárskej posudkovej činnosti ani podstatná zmena v sociálnej posudkovej činnosti, žalovaný taktiež ako aj prvostupňový správny orgán potvrdil platnosť komplexného posudku. (...) S takýmto odôvodnením sa správny súd nestotožňuje, nakoľko z obsahu administratívneho spi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: pravdepodobný zárobok, posudzovanie výšky pravdepodobného zárobku, mzda, ktorú zamestnanec dosiahol v rozhodujúcom období, mzda, ktorú by zrejme zamestnanec dosiahol
Právna veta: Odvolací súd v prejednávanej veci dospel k záveru, že súd prvej inštancie postupoval správne, ak po právoplatnom rozhodnutí o neplatnosti skončenia pracovného pomeru žalobcu posudzoval výšku jeho pravdepodobného zárobku, keďže žalobca v rozhodujúcom období (kalendárny štvrťrok predchádzajúci štvrťroku, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok) neodpracoval aspoň 21 dní alebo 168 hodín. Odvolací súd upriamuje pozornosť na znenie § 134 ods. 3 druhá veta Zákonníka práce, z ktorého vyplýva, že pravdepodobný zárobok sa zisťuje dvomi spôsobmi; v prvom prípade zo mzdy, ktorú zamestnanec dosiahol v rozho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: skončenie štátnozamestnaneckého pomeru na základe zákona, štátny zamestnanec je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnom úrade na základe vyslania, štátnozamestnanecký pomer možno založiť aj ako dočasnú štátnu službu, uplynutím dohodnutého času trvania dočasnej štátnej služby tento štátnozamestnanecký pomer končí zo zákona, dôvody skončenia štátnozamestnaneckého pomeru na základe zákona sú taxatívne vymenované
Právna veta: Z ustanovení zákona o štátnej službe vyplýva, že štátnozamestnanecký pomer možno založiť aj ako dočasnú štátnu službu (čo je aj prípad žalobcov), ktorej čas trvania musí byť dohodnutý v služobnej zmluve, pričom uplynutím dohodnutého času trvania štátnej služby tento štátnozamestnanecký pomer končí zo zákona. Z obsahu služobných zmlúv žalobcov vyplýva, že čas trvania štátnozamestnaneckého pomeru žalobcov bol dohodnutý ako: „doba určitá na základe výberu číslo I.-PO-C.-XXXX/XXX z 2. decembra 2015 na voľné štátnozamestnanecké miesto štátneho zamestnanca - odborníka, ktorý je dočasne potrebný na p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: definícia služby podľa živnostenského zákona, účel služby ako zovšeobecňujúci znak inštitútu služby, služba slúži na uspokojovanie ďalších potrieb adresáta služby, čo je splnené so záujmom adresáta o službu
Právna veta: V tejto časti odôvodnenia poukazuje správny súd na zadefinovanie pojmu služba v úprave zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), a to konkrétne v § 43, podľa ktorého je službou na účely tohto zákona, teda živnostenského zákona, poskytovanie opráv, údržby, preprava osôb a tovaru, iné práce a výkony na uspokojovanie ďalších potrieb. Správny súd na uvedené zadefinovanie inštitútu služby poukazuje s vedomím, že ide o definíciu pre potreby živnostenského zákona. I z tejto definície je však zrejmý zovšeobecňujúci znak inštitútu služby ako takej, a to je jej účel, v zmy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecné náležitosti právneho úkonu, odporovateľnosť právnych úkonov v konkurznom konaní, vyplatenie odmeny a prémie (ako pohyblivej zložky základnej mzdy) zamestnancovi úpadcu v pozícii jeho riaditeľa má charakter právneho úkonu, ktorému možno odporovať žalobou o neúčinnosť právneho úkonu
Právna veta: Z hľadiska identifikácie predmetu odporovateľnosti podľa úpravy v ust. § 57 a nasl. ZKR (v znení účinnom od 01.01.2012) treba ustanovenie § 34 Občianskeho zákonníka vykladať tak, že aj samotné vyplatenie odmeny a prémie (ako pohyblivej zložky základnej mzdy) zamestnancovi úpadcu v pozícii jeho riaditeľa, realizované na základe pracovnej zmluvy a prémiového poriadku a na účely splnenia z nich vyplývajúceho peňažného záväzku zamestnávateľa voči zamestnancovi, má charakter právneho úkonu, ktorému možno odporovať žalobou o neúčinnosť právneho úkonu.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: vrátenie hodnoty plnenia poskytnutého podľa zmluvy, ktorá nenadobudla účinnosť, plnenie poskytnuté na základe neúčinnej zmluvy, osobitná záväzková povinnosť, zásady bezdôvodného obohatenia
Právna veta: Nárok žalobcu na zaplatenie 238.564,69 eur s príslušenstvom vychádzal z toho, že žalovaný mu je povinný vrátiť plnenie, ktoré žalovanému úpadca poskytol titulom časti ceny za dielo na základe zmluvy o dielo ako neúčinného právneho úkonu v zmysle § 59a ods. 1, 2 Obchodného zákonníka. (...) Napriek tomu, že odvolací súd vyhodnotil zmluvu o dielo ako zmluvu uzavretú pri bežnom obchodnom styku, čo vylučuje, aby jej účinnosť bola podmienená splnením podmienok podľa § 59a ods. 1, 2 Obchodného zákonníka, považuje za žiadúce sa pre úplnosť vyjadriť aj k otázke povinnosti vrátenia hodnoty plnenia posky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: dražobník, plynutie premlčacej doby podľa § 112 OZ, výkon záložného práva podľa zákona o dobrovoľných dražbách, dražobník na zmluvnom základe realizuje výkon záložného práva patriaceho záložnému veriteľovi
Právna veta: Pokiaľ ide o výkon záložného práva podľa ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov, tento vplyv na beh premlčacej doby nemá. Dražobník ako subjekt, tak ako je vymedzený v ustanovení § 6 zákona č. 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, nepredstavuje orgán, ktorý ma na mysli ustanovenie § 112 Občianskeho zákonníka, pretože nemá zákonom zverenú žiadnu rozhodovaciu právomoc, a teda nemôže rozhodnúť o pohľadávke vyplývajúcej z uzatvorenej zmluvy o úvere. Predstavuje iba subjekt, ktorý na zmluvnom základe realizuje výkon záložného práva patriaceho z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: Organizačná zložka Sociálnej poisťovne môže o odvolaní sama rozhodnúť, lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia, lekársky posudok po podaní odvolania
Právna veta: K námietke o tom, že žalobcovi nebol doručený odborný lekársky posudok vypracovaný v odvolacom konaní správny súd uvádza, že z obsahu administratívneho spisu je zrejmé, že po tom, ako žalobca podal žiadosť o invalidný dôchodok, bol vypracovaný posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne pobočky odborný lekársky posudok zo dňa 21.04.2021. Žalobca podal proti prvostupňovému rozhodnutiu odvolanie a následne bol vypracovaný posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne pobočky ďalší odborný lekársky posudok zo dňa 05.08.2021. Takýto postup, keď bol po podaní odvolania vypracovaný posudkovým lekárom pobočky od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: oprávnenia inšpektora práce, povinnosti inšpektora práce, inšpektor práce, inšpektor práce nerieši za účastníka konania spôsob, ako odstrániť zistený protiprávny stav, nedostatky zistené pri výkone inšpekcie práce u kontrolovaného zamestnávateľa alebo fyzickej osoby podnikateľa
Právna veta: Inšpektor práce musí vypracovať protokol o výsledku inšpekcie práce, ak pri výkone inšpekcie práce zistí u kontrolovaného zamestnávateľa alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, nedostatky. V záujme zabezpečenia objektivity inšpekcie práce a právnej istoty dozorovaných subjektov inšpektor práce umožní po vyhotovení protokolu o výsledku inšpekcie práce zamestnávateľovi, prípadne poverenému zamestnancovi, alebo podnikajúcej fyzickej osobe, aby sa oboznámili s protokolom o výsledku inšpekcie práce a vyjadrili sa k nemu (ústne alebo písomne). Ak sa dozorovaný subjekt d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosti orgánov obce a organizácií pri hospodárení s majetkom obce, základné ustanovenie podľa zákona o obecnom zriadení , nakladanie a hospodárenie s majetkom obce, obec ako subjekt súkromného práva
Právna veta: Podmienky nadobúdania a režim nakladania s majetkom obce upravuje aj z.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. V zmysle § 7 tohto zákona je obec povinná prostredníctvom svojich orgánov a organizácií hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce, jej obyvateľov a ochrany tvorby životného prostredia, pričom orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Hospodárenie s majetkom obce, vrátane finančných prostriedkov, je originálnou kompetenciou obce ako verejnoprávnej korporácie združujúcej jej obyvateľov. Pri nakladaní so svojim majetkom má obec po formálnej str ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o spotrebiteľskom úvere podľa zákona č. 258/2001 Z.z., požiadavka členenia splátok spotrebiteľského úveru, zmluva o spotrebiteľskom úvere okrem všeobecných náležitostí musí obsahovať výšku, počet a termíny splátok istiny, úroku a iných poplatkov
Právna veta: Otázka členenia splátok spotrebiteľského úveru bola po prvýkrát upravená v ust. § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 258/2001 Z.z., podľa ktorého zmluva o spotrebiteľskom úvere okrem všeobecných náležitostí obsahuje najmä sumu, počet a termíny splátok istiny, úroku a iných poplatkov; ak je to možné treba uviesť aj súčet týchto platieb s upozornením na možnosť účtovania kompenzácie ušlých výnosov ak veriteľ chce túto možnosť využiť. Vyjadrením slov „sumu, počet a termíny splátky istiny, úroku a iných poplatkov“ mal zákonodarca jednoznačne na mysli rozčlenenie jednotlivých položiek, čo vyplýva z jazyko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: smrť dlžníka, právcovi sa zachováva oprávnenie nakladať s majetkom, ktorý podlieha konkurzu aj v prípade smrti dlžníka, smrť úpadcu nie je prekážkou pre vecné vybavenie podanej žaloby proti správcovi majetku úpadcu, konanie o dedičstve po dlžníkovi nemôže byť skončené skôr, ako konkurzné konanie
Právna veta: Je potrebné zdôrazniť, že aj pri aplikácii ustanovenia § 104 ZKR, správcovi sa zachováva oprávnenie nakladať s majetkom, ktorý podlieha konkurzu aj v prípade smrti dlžníka. Rozdiel je len v tom, že správca koná už v mene a na účet dedičov, ale čo je osobitne treba opäť zdôrazniť je to, že jeho oprávnenie sa týka majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu. Strata procesnej subjektivity úpadcu je preto síce skutočnosťou, ktorá má význam pre samotné konkurzné konanie, ale v prípade podanej vylučovacej žaloby, či žaloby o vydanie veci, podanej proti správcovi majetku úpadcu, smrť samotného úpadcu nie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: predmet úpravy zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP, podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti, zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu
Právna veta: Účelom a významom zákona č. 447/2008 Z.z. v súlade s ust. § 1 ods. 2 a § 2 ods. 1 je podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti za jej aktívnej účasti pri zachovaní jej ľudskej dôstojnosti za podmienok a v oblastiach ustanovených týmto zákonom, pričom kompenzáciou sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré u žalobcu nie je sporné, sa rozumie zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu. V súlade s proaktívnym účelom a významom zákona č. 447/2008 Z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, dôvodová správa k zákonu o službách zamestnanosti, náležitosti podnikateľského zámeru určí ústredie vnútorným predpisom
Právna veta: Žalobca namietal, že nebol vydaný vykonávací predpis vzťahujúci sa na určenie náležitosti podnikateľského zámeru v zmysle ust. § 56 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti, pričom poukázal na dôvodovú správu k zákonu o službách zamestnanosti, v zmysle ktorej sa podrobnosti navrhujú upraviť vyhláškou, ktorú vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. V súvislosti s touto žalobnou námietkou sa správny súd v celom rozsahu stotožnil s tvrdením žalovaného, že zákon o službách zamestnanosti obsahuje splnomocňujúce ustanovenie § 56 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti, z ktorého vyplýva, že n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: inštitút opravy chyby podľa zákona o pozemkových úpravách, správny orgán môže opraviť iba zrejmé chyby, ktorých chybnosť je preukázaná a to napr. verejnou listinou, porušenie procesných pravidiel pozemkových úprav, proces pozemkových úprav
Právna veta: Žiadosť žalobcu, ktorá sa vzťahuje na ustanovenie § 42c zákona o pozemkových úpravách a oprava chyby v samotnom katastrálnom operáte nie je podľa tohto ustanovenia v danej časti samotného konania o pozemkových úpravách vôbec možná. Žalovaný po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia, ako aj odvolacích námietok správne skonštatoval, že žalobca nemôže považovať za chyby, ktoré by bolo možné odstrániť podľa § 42c ods. 1 Zákona o pozemkových úpravách za takú chybu, ktorá je možná opraviť danou správnou žalobou a to v priebehu štádia, kedy už takáto oprava v zmysle § 42c nie je možná. Správny súd má ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: Oprávnené osoby s osobitným postavením, podklad rozhodnutia, povinnosť správneho orgánu, aby od pôvodcov utajovaných informácií tvoriacich podklad pre rozhodnutie vo veci zabezpečil potrebný abstrakt relevantných informácií, ktoré tvoria podstatu dôvodov na rozhodnutie, zásada spravodlivého konania, zásada úzkej súčinnosti správneho orgánu s účastníkom konania
Právna veta: Je povinnosťou správneho orgánu, aby od pôvodcov utajovaných informácií tvoriacich podklad pre rozhodnutie vo veci zabezpečil potrebný abstrakt relevantných informácií, ktoré tvoria podstatu dôvodov na rozhodnutie, v danom prípade podstatu tvrdení o existencii dôvodného podozrenia, že žalobkyňa ako štátny príslušník tretej krajiny pri svojom pobyte na území Slovenskej republiky ohrozí bezpečnosť štátu. Zabezpečenie uvedených podkladov je potrebné nie len z hľadiska aplikácie zásady úzkej súčinnosti správneho orgánu s účastníkom konania a z hľadiska zabezpečenia realizácie zásady na spravodlivé ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: porucha zdravia trvajúca dlhší čas , ťažká ujma na zdraví, charakteristika poruchy zdravia trvajúcej dlhší čas, závažné ovplyvňovanie obvyklého spôsobu života poškodeného
Právna veta: Podľa § 123 ods. 4 Tr. zák. poruchou zdravia trvajúcou dlhší čas sa na účely tohto zákona rozumie porucha, ktorá si objektívne vyžiadala liečenie, prípadne aj pracovnú neschopnosť, v trvaní najmenej štyridsaťdva kalendárnych dní, počas ktorých závažne ovplyvňovala obvyklý spôsob života poškodeného. Ako vyplýva z citovaného zákonného ustanovenia, porucha zdravia trvajúca dlhší čas je charakterizovaná týmito nasledujúcimi znakmi: 1. objektívna potreba liečenia či aj pracovnej neschopnosti, ktorá znamená nevyhnutnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti nie na základe subjektívneho rozhodnutia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: práva vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere, špeciálne pravidlá prevodu, prechodu pohľadávok zo spotrebiteľských úverov, s nadobudnutými pohľadávkami zo spotrebiteľských úverov z hľadiska ochrany spotrebiteľa nakladá nový veriteľ ako so svojimi vlastnými pohľadávkami, je možné postúpiť len pohľadávku po konečnom termíne splatnosti spotrebiteľského úveru alebo pohľadávku, ktorá sa stala splatnou pred termínom konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru
Právna veta: V § 17 ods. 1 zák. č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch ustanovuje ďalšie špeciálne pravidlá prevodu, prechodu pohľadávok zo spotrebiteľských úverov, pretože s nadobudnutými pohľadávkami zo spotrebiteľských úverov z hľadiska ochrany spotrebiteľa nakladá nový veriteľ ako so svojimi vlastnými pohľadávkami a správa týchto pohľadávok je aj po ich postúpení na iného veriteľa predmetom dohľadu. Toto ustanovenie korešponduje so všeobecnou právnou úpravou zmeny v osobe veriteľa podľa Občianskeho zákonníka. Postupníkom podľa tohto ustanovenia môže byť len banka, zahraničná banka alebo pobočka z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby , daňový subjekt musí preukázať že plnenia boli skutočne dodané spoločnosťou uvedenou na predložených dokladoch a že dodávateľovi vznikla daňová povinnosť, vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovaru a služby, predloženie dokladov je len jednou z hmotno-právnych podmienok na uznanie odpočítania dane
Právna veta: Pokiaľ si daňový subjekt uplatňuje odpočítanie dane z predmetného plnenia, musí preukázať nielen jeho použitie na účely svojho podnikania ako platiteľ, ale tiež to, že tieto plnenia boli skutočne dodané spoločnosťou uvedenou na predložených dokladoch a že dodávateľovi vznikla daňová povinnosť v zmysle § 19 zákona č. 222/2004 Z. z. Skutočnosť, že žalobca vlastní daňové doklady od svojich dodávateľov, ďalej že jeho dodávateľ predmetné obchody ústne potvrdil a prípadne tiež potvrdil, že vystavené faktúry riadne zaúčtoval a priznal daňovú povinnosť k DPH, ešte nedokazuje, že im v súvislosti s tými ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ľudské práva a slobody
Kľúčové slová: priama diskriminácia, nepriama diskriminácia, neoprávnený postih, o diskriminácii možno hovoriť vtedy, ak existuje rozdiel v (potenciálnom) zaobchádzaní s dvoma odlišnými osobami, zaobchádzanie s dvoma odlišnými osobami, existencia inej osoby v porovnateľnom postavení ako osoba, ktorá bola údajne diskriminovaná
Právna veta: Čo sa týka námietky porušenia zásady zákazu nerovnakého zaobchádzania, formy diskriminácie upravuje § 2a zákona č. 365/2004 Z. z., podľa ktorého priama diskriminácia je konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou v porovnateľnej situácii (odsek 2). Nepriama diskriminácia je navonok neutrálny predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu v porovnaní s inou osobou; nepriama diskriminácia nie je, ak takýto predpis, rozhodnutie, pokyn alebo pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ľudské práva a slobody
Kľúčové slová: opakované použitie informácií, pojem informácia na účely opakovaného použitia informácií vychádza z definície pojmu dokument
Právna veta: Novela zákona o slobode informácií, ktorá nadobudla účinnosť 01.12.2012, zaviedla v § 21b novú definíciu informácie na účely opakovaného použitia informácií - "Informáciou podľa odseku 1 je akýkoľvek obsah alebo jeho časť, najmä obsah záznamu na listine, záznamu uloženého v elektronickej podobe, v podobe zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu alebo audiovizuálneho diela, v akejkoľvek forme, zaznamenané na akomkoľvek nosiči; informáciou podľa odseku 1 nie je počítačový program." Podľa dôvodovej správy definícia pojmu "informácia" na účely opakovaného použitia informácií uvedená v odseku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: zdravotná spôsobilosť na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva, psychická spôsobilosť na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva , žiadateľ o zbrojný preukaz musí predložiť výsledok psychologického vyšetrenia, obligatórny postup pre vydanie posudku o psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva
Právna veta: Zo správneho spisu ďalej vyplýva, že k psychologickému posúdeniu, ktoré žalobca predložil v priebehu konania, vykonanému Ambulanciou klinickej psychológie Zvolen L., žalobca predložil čestné vyhlásenie na aktuálnom tlačive, avšak nevyplnil vyhlásenie pod písmenom i) v súlade s tým, že bol posudzovaný psychológom v znaleckom dokazovaní s výsledkom „nespôsobilý" na držanie zbrane a vyhlásenie pod písmenom j) neobsahuje žiadne údaje o vyšetrení znalcom z odboru psychiatrie a s výsledkom zistenia ochorenia uvedeného v kontraindikáciách, nakoľko ho žalobca nevyplnil. Takýto postup žalobcu pri psych ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu a za bezdôvodné obohatenie, nezaplatenie náhrady škody v termíne orgánom ochrany prírody, uplatnenie nároku na náhradu škody podľa zákona o ochrane prírody, rozsah náhrady škody podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, pochybnosti o rozsahu požadovanej náhrady škody, za odstránenie pochybností nemožno považovať jednostranné určenie ceny žalovaným, forma, rozsah (výška) a spôsob náhrady škody
Právna veta: Zákon o ochrane prírody a krajiny je lex specialis k Občianskemu zákonníku, na čo vo svojom vyjadrení upriamil pozornosť žalovaný, ale práve táto právna úprava, ktorá má prednosť umožňuje zaplatiť žiadateľovi náhradu škody len ak nie sú pochybnosti o rozsahu požadovanej náhrady škody. Za odstránenie pochybností nemožno považovať jednostranné určenie ceny žalovaným podľa odporúčaných cien Zväzom chovateľov oviec a kôz na Slovensku bez zohľadnenia osobitostí usmrtených domestikovaných živočíchov, na základe čoho by bolo možné priznať skutočnú škodu, t. j. trhovej ceny v zmysle znaleckého posudku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: viazaný finančný agent, viazaný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou, nárok na vyplácané odmeny a provízie viazaného finančného agenta
Právna veta: Vzhľadom na argumentáciu žalobcu, ktorý poukázal na ust. § 8 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, túto činnosť mohla žalovaná v 2. rade vykonávať len na základe písomnej zmluvy, ktorú so žalobcom neuzavrela, nakoľko obsahom spisu je len sprostredkovateľská zmluva, v ktorej je ako finančný agent uvedený žalovaný v 1. rade. Preto z dôvodu neexistencie platnej zmluvy, na základe ktorej by bola žalovaná v 2. rade oprávnená vykonávať činnosť pre žalobcu, je potrebné považovať žalovanou v 2. rade získané odmeny za bezdôvodné obohatenie získané bez právneho dôv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: konanie vo veciach zaistenia podľa správneho súdneho poriadku, zraniteľné osoby možno zaistiť len v nevyhnutnom prípade a na čo najkratší čas, rozhodnutie aj trvanie zaistenia musí byť riadne a dostatočne odôvodnené, zaistenie, musí byť obmedzené na čo najkratší čas
Právna veta: Správny súd pripomínajúc neformálne posudzovanie podmienok zaistenia v konaní o posúdení zaistenia podľa § 221 ods. 2 SSP uvádza, že žalovaný ani vo svojom vyjadrení neuviedol argumenty k efektívnosti zaistenia nielen žalobkyne a jeho účelnosť od počiatku zaistenia až do podania správnej žaloby. Preto bez ohľadu na obsah odôvodnenia rozhodnutia o zaistení žalobkyne, v tomto konaní ide o to, ako prebieha zaistenie osoby, ktorá požiadala o azyl, a či sú podmienky na konštatovanie výnimočnosti a účelnosti zaistenia od počiatku jej zaistenia až do rozhodnutia správneho súdu za podmienok upravených ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: rozvrhnutie služobného času, Vysielanie profesionálnych vojakov na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky, Základné povinnosti profesionálneho vojaka, zákaz požívania alkoholu v služobnom čase, rozvrhnutie služobného času počas vyslania mimo územia Slovenskej republiky
Právna veta: Správny súd poukazuje na spojenie „v služobnom čase alebo počas vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky", z ktorého vyplýva zákaz požívania alkoholu v služobnom čase na území Slovenskej republiky a v prípade vyslania mimo územia Slovenskej republiky bez ohľadu na služobný čas, čo však neznamená, že v prípade vyslania mimo územia Slovenskej republiky nemá profesionálny vojak stanovený služobný čas, uvedené vyplýva z ust. § 102, ktoré sa pri aplikácii § 106 ods. 1 písm. g) zákona č. 281/2015 Z.z. a contrario vzťahuje aj na profesionálneho vojaka počas plnenia úloh mimo územia S ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: zákaz diskriminácie podľa zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, základné pravidlá správneho konania, ochrana proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania a diskriminácii v zamestnaní
Právna veta: Námietku porušenia zásady rovnakého zaobchádzania s profesionálnym vojakom žalovaným pri skončení štátnej služby vyhodnotil správny súd ako nedôvodnú. Správny súd v úvode podotýka, že táto zásada vyplývajúca z ust. § 4 ods. 1 zákona č. 281/2015 Z.z., ktorá je zákonným vyjadrením zmocňovacieho ustanovenia v čl. 36 ods. 1 písm. b) Ústavy SR, odkazujúceho na zákonnú úpravu, ktorá zakotví ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania a diskriminácii v zamestnaní, sa týka každého vzťahu medzi služobným úradom a profesionálnym vojakom (resp. aj občanom v čase ešte pred prijatím do štátnej slu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: začatie vyvlastňovacieho konania, vyvlastnenie - rozhodnutie o vyvlastnení, náhrada za vyvlastnenie, výzva správneho orgánu pre navrhovateľa vyvlastnenia na predloženie znaleckého posudku (resp. dodatku k znaleckému posudku), pridelenie náhradných pozemkov, dočasné obmedzenie vlastníckeho práva
Právna veta: S poukazom na uvedené správny súd v zmysle petitu žaloby zrušil obe rozhodnutia a vec vrátil správnemu orgánu prvého stupňa na ďalšie konanie. Povinnosťou správneho orgánu prvého stupňa bude postupovať vo vyššie naznačenom smere v zmysle ust. § 9 a nasl. zákona č. 282/2015 Z.z., t.j. okrem iného vyzvať navrhovateľa vyvlastnenia na predloženie znaleckého posudku (resp. dodatku k znaleckému posudku) vypracovaného v súlade s platnou právnou úpravou, ako i na preukázanie toho, že pokus o nadobudnutie práva k pozemkom formou uzavretia nájomných zmlúv bol bezvýsledný. Ďalší postup bude závisieť i od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: znalecký posudok, náležitosti znaleckého posudku, neoddeliteľné súčasti znaleckého posudku
Právna veta: Znalecký posudok všeobecne musí spĺňať náležitosti ust. § 17 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tiež „zákon o znalcoch“), musí teda obsahovať údaje uvedené v odseku 5, aj titulná strana znaleckého posudku obsahuje identifikačné údaje znalca a zadávateľa, číslo spisu alebo objednávky, označenie „znalecký posudok“, poradové číslo znaleckého posudku, stručnú charakteristiku predmetu znaleckého skúmania, počet strán a vyhotovení znaleckého posudku. Úvod obsahuje úlohu, účel a predmet znaleckého skúmania a výpočet podkladov, z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: vydávanie licencií podľa zák. č. 578/2004 Z.z., zdravotnícke povolanie, vydávanie povolení podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, podmienky na vydanie povolenia podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe
Právna veta: Licencia L1A na výkon samostatnej zdravotníckej praxe podľa § 3 ods. 4 písm. c) zákona č. 578/2004 Z. z. oprávňuje na výkon zdravotníckeho povolania. Rovnako na tento výkon oprávňuje aj povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa § 11 cit. zák. Takéto povolenie podľa § 12 ods. 2 písm. a) cit. zák. bolo možné vydať fyzickej osobe, ak má licenciu L1B na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 68 ods. 1 písm. b) cit. zák. Právnickej osobe ho podľa § 12 ods. 3 písm. a) bolo možné vydať, len ak mala určeného odborného zástupcu s licenciou L1C na výkon činnosti odborného zástupcu podľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: iné oprávnené osoby, sprístupnenie utajovaných skutočností zo strany správnych orgánov, povinnosť konajúceho štátneho orgánu neodkladne písomne informovať úrad a pôvodcu utajovanej skutočnosti, utajované informácie so stupňom utajenia Vyhradené
Právna veta: Rovnako neobstojí žalovaným uvádzaná argumentácia na podporu zákonnosti napadnutých rozhodnutí, založená na formálnom výklade zákona č. 215/2004 Z. z. a na tvrdení o nemožnosti sprístupnenia utajovaných skutočností zo strany správnych orgánov z dôvodu možného vzniku ich následnej administratívnej, príp. trestnoprávnej zodpovednosti za sprístupnenie utajovaných skutočností v rozpore s citovaným zákonom. Zákon o ochrane utajovaných skutočností upravuje podmienky a postupy pri sprístupňovaní utajovaných skutočností pre účely konaní pred štátnym orgánom v ustanovení § 35 ods. 3 a 4 zákona č. 215/2 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: pôsobnosť okresných úradov, negatívne vymedzenie pôsobnosti Okresných úradov v sídle kraja , odvolacie konanie podľa správneho poriadku, kompetenčná právna norma, osobitná právna úprava k správnemu poriadku v intenciách subsidiarity , právna úprava kompetencie orgánu štátnej správy daná osobitným zákonom obmedzujúcim časť právomoci orgánov štátnej správy
Právna veta: Osobitný zákon môže okrem úplného vylúčenia správneho poriadku stanoviť vzťah k správnemu poriadku aj negatívnym vymedzením tých ustanovení správneho poriadku, ktoré sa pri danom osobitnom rozhodovacom postupe nepoužijú. Takýmto osobitným predpisom je vo vzťahu k procesnoprávnej regulácii podľa názoru správneho súdu aj zákon č. 180/2013 Z. z., ktorý v § 4 ods. 3 stanovil osobitné pravidlá uplatňovania opravných prostriedkov a prostriedkov inštančného dozoru. Osobitosť v porovnaní so správnym poriadkom spočíva v konkrétnosti tejto právnej úpravy, ktorá z celej skupiny správnych orgánov rozhoduj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: všeobecné požiadavky na poskytnutie priamych platieb, úlohy platobnej agentúry, pri nahlásení poľnohospodárskych plôch PPA nevyžaduje výpis z katastra nehnuteľností, pôdne bloky a diely pôdnych blokov sú identifikované názvom a identifikačným číslom kultúrneho dielu ktoré prideľuje PPA, PPA nedisponuje informáciami o pozemkoch a ich výmerách vedených v katastri nehnuteľnosti, PPA pri nahlásení poľnohospodárskych plôch vychádza z evidencie pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov (LPIS)
Právna veta: K námietke žalobcu, že žalovaný ako aj prvostupňový orgán nepresne a neúplne zistili skutočný stav veci a teda nepostupovali v súlade so zákonom pri rozhodovaní o jeho žiadosti na poskytnutie podpory a to z dôvodu, že PPA pri skúmaní užívacieho práva k nahlásenému dielu pôdneho dielu Š. 1801/1 mala za jeho účasti preukázať, že údaje uvedené v predložených nájomných zmluvách sú identické s údajmi uvedenými v systéme pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov (LPIS), správny súd uvádza, že v konaní bolo preukázané, že jednotlivé pôdne bloky a diely pôdnych blokov, ktoré boli nahlásené žalobcom ako ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosť výrobcu podľa nariadenia vlády o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu, povinnosť distribútora podľa nariadenia vlády o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu, dohľad nad trhom podľa nariadenia vlády o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu, transpozície smerníc Európskeho parlamentu do poriadku Slovenskej republiky, povinnosti a kontroly na technické požiadavky výrobcu pyrotechnického výrobku
Právna veta: Námietku žalobcu, že právne predpisy Slovenskej republiky porušujú práva EÚ, teda aj samotného žalobcu, najmä porušujú zásadu voľného pohybu tovaru a to vykonávaním duplicitných kontrol, ktoré už raz boli vykonané v súvislosti s inými postupmi buď v rovnakom členskom štáte alebo v inom členskom štáte; pričom poukázal na nariadenie vlády č. 70/2015 Z. z. v zmysle ktorého zábavná pyrotechnika musí spĺňať základné bezpečnostné požiadavky už v rámci kontroly, súd vyhodnotil ako nedôvodnú. Nariadenie vlády č. 70/2015 Z.z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu v § 1 ods. 1 písm. a) a c) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: vyrubenie dane z nehnuteľnosti , vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje, priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, opravné priznanie a dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, spoločné ustanovenie k § 99a až 99c, úradná povinnosť správcu dane vyrubiť miestnu daň z nehnuteľnosti, daňové konanie ako samostatné štádium správy miestnych daní, zmena základu dane z nehnuteľnosti
Právna veta: Podaním daňového priznania sa nezačína daňové konanie tak, ako to predpokladá ust. § 58 ods. 1 písm. a/ a ods. 2 Daňového poriadku. V dôsledku jeho podania správca dane z úradnej povinnosti podľa § 99e ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubí miestnu daň z nehnuteľností, čím sám začne daňové konanie, ktoré je samostatným štádiom správy miestnych daní. Nebolo preto možné v priebehu daňového konania o vyrubenie dane z nehnuteľností, konkrétne v rámci odvolania žalobcu proti prvostupňovému rozhodnutiu, modifikovať obsah daňového priznania tak, aby dosiahol ním navrhovanú výšku dane. Toto právo žalob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Kľúčové slová:
Právna veta: V rámci svetového kongresu boli v súvislosti s rokom 2021, kedy sa mal kongres pôvodne uskutočniť, oznámené 2 „výročné“ témy. Prvá z nich sa týkala uplynutia 200 rokov od vydania Heglovho diela Náčrt prirodzeného práva a vedy o štáte, respektíve Základy filozofie práva (Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1821), druhá 50. výročia vydania práce Johna Rawlsa Teória spravodlivosti (A Theory of Justice 1971).
Kľúčové slová:
Právna veta: Zámerne provokatívnym spôsobom v televíznom programe Fokus Václava Moravca: Doba konzumu (Česká televízia 8.3.2016) Ivo Možný k pojmu slobody poznamenal: „sloboda – to je marketingová značka pre individuálnu autonómiu“, resp. „individuálna autonómia sa dobre predáva pod značkou sloboda“. Český filozof Pavel Kalina na okraj tohto trendu vnímania slobody pripája pesimistické konštatovanie: „Projekt moderny prestáva fungovať. ... Naša individuálna sloboda je takmer neobmedzená. K tomu málo, čo nemôžeme, patrí sloboda umrieť v kruhu rodiny. Moderný človek, najs ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok je reakciou na súdobé kritické výpady voči liberalizmu a liberálnej demokracii. Snaží sa na základe krátkeho prehľadu historických zdrojov liberalizmu, základných hodnôt a princípov, ktoré ho vyjadrujú a podstaty liberálnych koncepcií poukázať na prínos liberálnych teórií pre rozvoj modernej spoločnosti a jej spravodlivého usporiadania, pre rozvinutie ústavného a právneho systému ako aj ďalších inštitútov nevyhnutných pre hodnotnú a slobodnú existenciu jednotlivcov v dobre usporiadanej spoločnosti.
Kľúčové slová:
Právna veta: Otázku autority práva možno vnímať ako len ďalší aspekt problému záväznosti a normatívnosti práva. Kognitívne vedy poukazujú na skutočnosť, že ľudské bytosti prirodzene inklinujú k hľadaniu stability, pravidiel a schém, ako si organizovať svoj život. Tento sklon vytvárať pravidlá a podľa toho štruktúrovať svet však neznamená, že vytvorené alebo identifikované pravidlá budú úspešne presadzované alebo dodržiavané. Autoritu pravidiel, ktoré vytvorila spoločnosť, zrejme len samotná ľudská prirodzenosť nedokáže vysvetliť. Je to teda skôr výcho ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Cieľom nášho príspevku je analýza Nálezu sp. zn. PL. ÚS 7/2021 Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj ako „ústavný súd“), ktorý sa zaoberá preskúmaním ústavnosti predmetu referenda v podobe referendovej otázky: „Súhlasíte s tým, aby sa skrátilo VIII. volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov tohto referenda?“ Ústavný súd v ňom dospel k záveru o neústavnosti predmetu referenda z dôvodu jeho rozporu s čl. čl. 1 ods. 1 v spojení s čl. ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Merito veci: Totalitná Demokracia
Kľúčové slová:
Právna veta: Hlavným cieľom príspevku je definovať režimy demokratické a nedemokratické, porovnať ich a dospieť tak k ich špecifickej odnoži, zastretej demokracii. Príspevok preto poskytuje veľmi stručnú a výstižnú deskripciu vývoja demokracie naprieč svetovými dejinami. Nevyhnutnou súčasťou príspevku je variácia vymedzení pojmu demokracie. Imanentnou súčasťou konceptu demokracie je otázka jej zabezpečenia a garancie ďalšieho fungovania. Aj táto oblasť je v príspevku referovaná. Obsahom je tiež naznačenie momentov, ktoré priamo vyvolajú vznik nedemokratických rež ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Predložený príspevok sa zaoberá podobami politík identít v právnej vede a právnom myslení. V právno-filozofickom zmysle sa preto predmetný príspevok zameriava na analýzu hypotézy o práve a právnom myslení, že ich konkrétne historické podoby viedli k vyjadreniu viacerých privilegovaných a podriadených sociálnych a politických statusov, ktoré boli diferencované podľa rôznych kategórií, akými boli rasa, rod alebo pohlavie, trieda, zdravotný stav, atď. Za týmto účelom sa predmetný príspevok orientuje na predstavenie podoby a teoretických znakov identít v fe ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok je zameraný na analýzu a zhodnotenie aktuálneho príspevku Ústavného súdu Slovenskej republiky k možnostiam aplikácie práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v prípravnom konaní. Recentná rozhodovacia prax Ústavného súdu Slovenskej republiky v podstate vylúčila možnosť namietania predmetného článku vo vzťahu k postupu a / alebo rozhodnutiu orgánu prípravného konania. Príspevok sa v tomto kontexte zameriava tiež na odlišné názory na spracúvanú problematiku a v závere sa pokúša zho ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok sa zaoberá zamýšľanou zmenou v oblasti daníznehnuteľností. Súčasnou ideou je zdaňovanie nehnuteľností na základe trhovej hodnoty, teda prechod od systému zdaňovania podľa výmery ksystému, ktorý zohľadňuje trhovú hodnotu nehnuteľností podľa určitých kritérií. Vtomto kontexte príspevok popisuje terajšiu legislatívnu úpravu aprínosy aj možné negatívne vplyvy zamýšľanej zmeny na daňovníkov.
Kľúčové slová:
Právna veta: Rozpočet EU predstavuje finančný rámec, prostredníctvom ktorého sa financujú konkrétne projekty a napĺňajú priority Európskej komisie. Príspevok reaguje na aktuálne otázky spojené s rozpočtom Európskej únie a prezentuje závery možných nových zdrojov príjmov rozpočtu Európskej únie. Cieľom príspevku je priblíženie príjmovej stránky rozpočtu Európskej únie a predstavenie možných budúcich zdrojov príjmov rozpočtu. Príspevok sa primárne zaoberá príjmovou stránkou rozpočtu Európskej únie. Zároveň sa venuje novému nástroju, prijatému vdôsledku p ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autor sa v predloženom príspevku zameriava na legislatívnu úpravu vybraných aspektov procesného inštitútu daňového konania, ktorým sú opravné prostriedky, konkrétne so zameraním sa na opravný prostriedok proti neprávoplatnému rozhodnutiu správcu dane, odvolaniu. Príspevok skúma legislatívnu úpravu uvedeného inštitútu a jeho aplikáciu na podklade súdnej praxe, resp. komparáciu inštitútu odvolania v Daňovom poriadku s predchádzajúcou právnou úpravou.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok sa zaoberá princípom ne bis in idem a európskym zatýkacím rozkazom vo svetle rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci C‑665/20 PPU – X. Je rozdelený do štyroch sekcií. Prvá sekcia stručne poukazuje na návrh na začatie konania. Druhá sekcia je zameraná na skutkový stav a prejudiciálne otázky. Tretia sekcia prezentuje analýzu Súdneho dvora. Posledná štvrtá sekcia obsahuje výrok rozhodnutia. Kľúčové slová:ne bis in idem, európsky zatýkací rozkaz, rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV o európskom zatykači, Súdny dvor EÚ, rozhodnutie vo veci C‑665/20 PPU – X
Kľúčové slová:
Právna veta: Autorka sa zamýšľa nad stavom trestného práva a kladie si otázku kam smeruje? Viacero aspektov nasvedčuje tomu, že jeho smerovanie nejde celkom tou správnou cestou. Hlavný vplyv na jeho vývoj a smerovanie má legislatívna činnosť, aplikácia právnych predpisov a politika. V článku je pozornosť zameraná práve na tieto atribúty, a to aj s uvádzaním konkrétnych príkladov.
Kľúčové slová:
Právna veta: Hodnoty plnia vspoločnosti úlohu objektivizácie a subjektivizácie ľudského správania, sociálnej interakcie, sociálnych podmienok a sociálneho sveta vôbec. Okrem týchto úloh, predstavujú hodnotový a normatívny poriadok v spoločnosti a plnia funkciu sociálnych regulátorov. Medzi základné hodnoty v európskej kultúre môžeme zaradiť okrem iného aj ľudskú dôstojnosť. Ľudskou dôstojnosťou môžeme rozumieť vyjadrenie predstavy o osobnostnej a sociálnej hodnote každého človeka. V prvom rade vyjadruje vzťah k sebe samému, vzťah k iným ľuďom, skupinám, minor ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Právom na súkromie sa zaručuje ochrana hodnôt uznaných za súkromné pred verejnou mocou, fyzickými aj právnickými osobami. Ochrana nemateriálnych hodnôt súkromnej povahy sa zaručuje podľa čl. 19 ods. 2 Ústavy. Týmto ustanovením sa nezaručuje absolútna ochrana súkromného a rodinného života, ale priznáva sa len ochrana pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života. Ústava teda umožňuje také zásahy do súkromného a rodinného života, ktoré sú oprávnené.
Kľúčové slová:
Právna veta: Zásada „nemo tenetur se ipsum accusare“ v preklade „nikto nie je povinný usvedčovať seba samého“ patrí k tým zásadám trestného konania, ktoré tvoria základné a trvalé hodnoty trestného práva. Aplikačná prax rieši v súvislosti s uplatňovaním tejto zásady otázky, aký je jej skutočný obsah a kde sú hranice jej uplatňovania. Odpoveď na tieto otázky dáva obsah súvisiacej judikatúry a súvisiaci doktrinálny výklad uvedený v príspevku.
Kľúčové slová:
Právna veta: Spravodlivosť trestného konania predstavuje absolútny imperatív pre praktické uplatňovanie všetkých ostatných princípov a zásad trestného konania, a to vrátane rýchlosti a efektívnosti trestného konania. Význam rýchleho a efektívneho (účinného) prejednania každej jednotlivej trestnej veci rezultuje z jeho účelu, ktorým je odstránenie stavu právnej neistoty, a to nielen vo vzťahu k osobe voči ktorej je vedené trestné konanie, ale aj voči ostatným subjektom trestného konania, ktoré môžu byť jeho nerešpektovaním priamo alebo nepriamo dotknuté. Význam rý ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok pod názvom Elektronický systém monitoringu osôb sa zaoberá problematikou elektronizácie trestného súdnictva v Slovenskej republike a prináša ucelený pohľad na jej súčasný stav, a to najmä v súvislosti s využívaním elektronického systému monitoringu osôb.
Kľúčové slová:
Právna veta: Predložený príspevok sa zaoberá problematikou zachovávania spravodlivosti v trestnom konaní. Predmetná základná hodnota trestného práva totiž aktuálne predstavuje pomerne kľúčovú otázku odborných diskusií. Dôvodom je aktuálny vývoj, ktorého sme svedkami vo sfére trestného konania v podmienkach Slovenskej republiky. Vzhľadom na značne široký okruh aplikačných problémov, ktoré sa v naznačenom kontexte s otázkou rešpektovania spravodlivosti momentálne spájajú, zameriava príspevok pozornosť na jednu z najspornejších a najdiskutovanejších otázok vôbec ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Slovenské trestné právo patrí z hľadiska trestných sadzieb (postihovania) trestných činov k jedným z najprísnejších v rámci Európy. Osobitne vo vzťahu k postihu primárnej drogovej kriminality sa dlhé roky diskutuje omožnostiach zmeny trestnoprávnej legislatívy, ktorá sa v porovnaní s postihmi iných trestných činov javí ako neprimerane prísna. Aj napriek uvedenému prísnemu postihu, tento neplní svoj účel, teda nepôsobí ani v smere nápravy, prevýchovy a nemá ako odrádzajúci účinok. Príspevok sa venuje stručnému náčrtu primárnej drogovej kriminality ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: V príspevku autori analyzujú vybrané aspekty trestného konania Francúzskej republiky s akcentom na kontradiktórnosť a prvky privatizácie trestného konania. Prvá časť predstavuje úvod do systému trestného konania a organizácie trestných súdov Francúzskej republiky. Cieľom druhej časti príspevku je vyhodnotiť mieru a podobu kontradiktórnosti v trestnom konaní Francúzskej republiky. K predkladanej problematike autori pristupujú analýzou relevantných ustanovení francúzskeho Code de procédure pénale, z ktorého abstrahujú špecifické aspekty kontradiktórnosti v p ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Rímske právo má vdejinnom kontexte na európskom kontinente nepochybne mimoriadne postavenie. Moderné právo sa svojimi právnymi inštitútmi, pochádzajúcimi zo súkromného a verejného rímskeho práva, rozvíja v kontinentálnom systéme práva už viac ako dve a pol tisícročia. Verejné právo dominantne tvorili v antickom Ríme predovšetkým ústavné, administratívne a trestné právo. Predložený príspevok mapuje aanalyzuje bazálne právno-filozofické hodnotové princípy, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili smerovanie a rozvoj rímskeho verejného práva. Rímske prá ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok okrem iného zakotvuje súdne konanie o žalobách vo veciach správneho trestania. Odkazuje aj na dodržanie zásad ukladania trestov podľa Trestného zákona, ktoré je potrebné použiť aj na ukladanie sankcií v rámci správneho trestania. Toto odkazujúce ustanovenie právnej normy má zásadný vplyv na konanie o administratívnych sankciách. Zvláštnosťou je, že Správny súdny poriadok ako civilný súdno-procesný predpis odkazuje na použitie konkretizovaných ustanovení trestnoprávnych predpisov vsankčných správnych konan ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok sa zaoberá problematikou ochrany spoločnosti sankčnými prostriedkami trestného práva, ku ktorým tradične radíme tresty a ochranné opatrenia. Autorka zmetodologického hľadiska postupuje od všeobecného ku konkrétnemu, preto úvodom prezentuje všeobecné východiská navrhovaných nových trestnoprávnych sankčných prostriedkov, resp. prostriedkov nápravy. Následne sa za využitia reštriktívneho prístupu zaoberá otázkou ochranných opatrení, a už zrealizovanými, ako aj navrhovanými zmenami v oblasti ukladania a výkonu ochranného liečenia a detencie, ktor ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Po vzniku Československej republiky platil na našom území v oblasti trestného práva právny dualizmus. Vychádzal z ustanovení tzv. recepčnej normy, a teda v českej časti republiky platili rakúske právne predpisy a na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi predpisy uhorské. Predložený článok analyzuje trest smrti v návrhoch trestných zákonov z rokov 1926 a 1937.
Kľúčové slová:
Právna veta: Historický vývoj trestného práva, v konkrétnosti ochranného liečenie nemá vôbec dlhodobú líniu. Preto pri analýze prvkov, ktoré sa v istom slova zmysle podieľali na formovaní ochranných opatrení v zmysle obsahu a cieľa ochrany spoločnosti a dodržiavania pravidiel, ktoré si spoločenstvo stanovilo poukazujeme na konkrétne determinanty formulujúce vývoj trestného práva. Tie vychádzajú z obyčajov, mravov a vnímania duševne narušenej osoby, ktorá už v staroveku bola ponímaná, ako tá, ktorá si zasluhuje ochranu a má obmedzenú právnu spôsobilosť. Ochranné ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Ochranné liečenie je ochranným opatrením namiereným na páchateľa trestného činu, ktorý je vo svojej podstate pre spoločnosť nebezpečným. Cieľom príspevku je analyzovať páchateľa trestného činu, ktorému bolo uložené ochranné liečenie ako človeka, ktorý z hľadiska disharmónie vlastného „ja“ a prostredia sa stal páchateľom trestného činu. Faktorov pôsobiacich disharmonicky na človeka je veľké množstvo. Ochranné liečenie ponúka možnosti vnímania páchateľa ako osoby s vlastnými dispozíciami a stimulmi vzniku kriminálneho správania, so zámerom jeho ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Sankcia v podobe trestu odňatia slobody znamená v živote každého odsúdeného významnú sociálnu udalosť, životný zlom. Izolácia človeka, vyňatie z jeho prirodzeného sociálneho prostredia a zaradenie do izolovaného rezidenčného prostredia so sebou prináša do života odsúdeného mnoho zmien a negatívnych javov. Systém výkonu trestu odňatia slobody má v rôznych európskych krajinách rôzne podoby, ktoré, prirodzene, vychádzajú z kultúrnych osobitostí a finančných možností jednotlivých krajín. Severské krajiny sú v mnohých aspektoch ideálom pre mnoho eur ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok je zameraný na problematiku potenciálneho trestnoprávneho potihovania šírenia dezinformácií. V prvej časti podrobnejšie analyzuje pojem dezinformácia a charakterizuje jednotlivé formy dezinformačného pôsobenia. Následne prechádza k úvahám o možnostiach trestnoprávneho postihovania šírenia dezinformácií berúc od úvahy právo na slobodu prejavu, princíp subsidiarity trestnej represie, ako aj príklady obdobných legislatívnych aktivít vo vybraných členských štátoch EÚ.
Kľúčové slová:
Právna veta: Svedok ako i jeho výpoveď má v trestnom konaní v rámci procesu dokazovania ako aj samotného oznamovania trestnej činnosti jedinečné miesto. Už z histórie trestného procesu v európskom priestore vyplýva, že väčšina takýchto procesov bola postavená práve na výpovedi svedka. Svedok je však neraz kvôli svojej výpovedi vystavený riziku rôznych útokov zo strany osôb, ktoré usvedčuje. Túto skutočnosť reflektuje aj aktuálna právna úprava Slovenskej republiky, ktorá umožňuje orgánom činným v trestnom konaní utajiť identitu svedka rôznymi spôsobmi, ktoré s ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Obeťou nechcenej súlože môžu byť tak ženy ako aj muži, trauma však bude vždy individuálna, bezpohlavná. Autori v príspevku prinášajú sumarizáciu poznatkov o aktuálne právnej úprave trestného činu znásilnenia v podmienkach Slovenskej republiky, pričom sa fokusujú najmä na hmotný predmet útoku. Cieľom príspevku je aj priblížiť pripravovanú novelu trestného činu znásilnenia.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autorka sa v tomto príspevku zaoberá vplyvom judikatúry zo strany EÚ na veľmi dôležitú zásadu trestného práva ne bis in idem, keďže zabraňuje opätovnému potrestaniu za ten istý trestný čin. Príspevok upriamuje pozornosť na podstatu tejto zásady na úrovni EÚ, poukazuje na jednotlivé formovanie výkladu tejto zásady zo strany Súdneho dvora EÚ a na niektoré rozsudky, ktoré sa touto zásadou zaoberajú.
Kľúčové slová:
Právna veta: Právo Európskej únie ovplyvňuje národnú trestnoprávnu reguláciu vo viacerých oblastiach. Jednu z avizovaných oblastí predstavujú aj tzv. európske trestné činy, medzi ktoré patrí aj trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Tento trestný čin je vo vnútroštátnom zákonodarstve toho času právne regulovaný v § 261 až § 263 Trestného zákona. Pokiaľ ide o následok úmyselného trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 Trestného zákona, v literatúre sa objavil názor, že tento následok možno kvali ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: V súčasnosti čoraz častejšie vyvstáva nevyhnutnosť ukladania alternatívnych trestov k nepodmienečnému trestu odňatia slobody, nielen z dôvodu nedostatočnej kapacity ústavov na výkon trestu, ale najmä z dôvodu hodnotového smerovania trestného práva. Trest domáceho väzenia v sebe zohľadňuje potrebu zachovania rodinných vzťahov, pracovných návykov audržiavania sociálnych väzieb. Príspevok sa zaoberá a poukazuje aj na aplikačnú prax v súvislosti s ukladaním trestu domáceho väzenia a na akúsi konzervatívnosť súdov Slovenskej republiky pri ukladaní tohto d ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok je venovaný trestnému činu marenia výkonu úradného rozhodnutia a jeho subjektívnej stránke. Skutková podstata trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia je obsahom ustanovenia § 348 Trestného zákona. Cieľom tohto článku je poukázať na správny výklad subjektívnej stránky trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 písm. a) Trestného zákona, teda, ak páchateľ bez vážneho dôvodu nenastúpi na výkon trestu odňatia slobody v lehote stanovenej súdom. Úvod práce je zameraný na subjektívnu stránku trestného činu vo vs ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Zásada prezumpcie neviny a z nej vyplývajúce pravidlá, vrátane pravidla in dubio pro reo, je v Slovenskej republike štandardne zaraďovaná medzi základné zásady trestného konania. Súčasne je považovaná aj za jeden zo základných pilierov úpravy trestného procesu v každom zo štátov, ktoré rešpektujú a dodržiavajú ľudské práva a základné slobody. Cieľom príspevku je priblížiť jedno z elementárnych pravidiel, ktoré vyplývajú z tejto zásady - pravidlo in dubio pro reo, z hľadiska jeho uplatňovania v rozhodovaní súdu a súčasne aj v kontexte uplatnenia ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Nemenej dôležité ako normatívne požiadavky na trestnú politiku štátu sú axiologické, respektíve hodnotové požiadavky na tvorbu normatívnych právnych aktov v odvetví trestného práva. Práve hodnotové požiadavky legislatívnej stránky trestnoprávnej zákonnosti majú v konečnom dôsledku najväčší vplyv na obsah konkrétnych trestnoprávnych noriem. Medzi primárnu axiologickú požiadavku normotvorby vôbec možno subsumovať potrebu objektívneho poznania potrieb a záujmov celej občianskej spoločnosti, ktoré musí byť realizované tak na podklade dôkladne odôvo ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Odklony ako procesné alternatívy vybavovania trestných vecí predstavujú prejav restoratívnych prístupov, ktoré prezentujú vykonávanie trestnej spravodlivosti vurčitom novom, modernom rozmere. Popri hodnotovom základe možno v odklonoch nachádzať aj viaceré praktické aspekty. Ich účel spočíva predovšetkým v rýchlejšom, hospodárnejšom či efektívnejšom vybavení vecí, ktoré sú predmetom trestného konania. Právne úpravy jednotlivých krajín prinášajú rozličné vymedzenie alternatívnych spôsobov konania, ktorých cieľom je dosiahnuť trestnú spravodlivost ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: V predmetnom príspevku sa autorka venuje problematike univerzality trestu odňatia slobody a na ňu nadväzujúcich aplikačných problémov prejavujúcich sa najmä v oblasti kolabujúceho retributívneho spôsobu trestania, menovite preplnenosti väzníc ako i nadmernej finančnej záťaže pre štát. Autorka v príspevku poukazuje na stále väčšiu popularizáciu základných ideí restoratívnej justície, ktorých prienik zaznamenávame okrem iného aj vsúčasne platnej slovenskej trestnoprávnej legislatíve, prostredníctvom zavedenia inštitútu alternatívneho trestania ako aj v ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: V úvode príspevku sa autorka zaoberá ochranou životného prostredia vo všeobecnej rovine, ako hodnotovým zameraním trestného práva. Parciálnym cieľom príspevku je analyzovať ochranu životného prostredia vnárodnom, medzinárodnom a európskom meradle. Pozornosť je venovaná aj vyvodeniu trestnej zodpovednosti právnických osôb na úrovni ochrany životného prostredia zavedením zákona č. 91/20016 Z. z. otrestnej zodpovednosti právnických osôb vznení neskorších právnych predpisov. Príspevok sa zamýšľa nad narastajúcim počtom prípadov environmentálnej kriminal ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autorka sa v tomto článku venuje štruktúre a organizácii Európskej prokuratúry, ktorá ako nový orgán Európskej únie je zodpovedná za vyšetrovanie, trestné stíhanie a za podávanie obžaloby na páchateľov trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Európskej Únie. Prokurátormi Európskej prokuratúry sú jednotliví zástupcovia z radov členských štátov Európskej Únie, avšak pri plnení si svojich úloh konajú v jej mene. Z dôvodu zriadenia Európskej prokuratúry prichádza slovenská prokuratúra o pôsobnosť na vyšetrovanie, stíhanie a podanie obža ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Dovolanie predstavuje mimoriadny opravný prostriedok, ktorého úlohou je napraviť predovšetkým právne pochybenia, ktoré sa vyskytnú v priebehu trestného konania. Zákon vypočítava osoby oprávnené podať dovolanie, dôvody dovolania, ako aj postup pri preskúmavaní dovolania. Cieľom tohto príspevku je charakterizovať subjektívnu prípustnosť dovolania a jeho dôvody, a to aj so zreteľom na výsledky súdnej praxe.
Kľúčové slová:
Právna veta: V článku je venovaná pozornosť inštitútom slúžiacim na zabezpečenie informácií dôležitých pre trestné konanie s poukazom na informačno-technické prostriedky v kontexte základných zásad trestného konania, ktoré stanovujú samotné medze ich uplatňovania.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autor sa v tomto príspevku venuje materiálnym prvkom v práve. Následne analyzuje princíp ultima ratio a materiálny korektív a to aj za pomoci ich komparácie. Autor rozvíja tézu možnosti aplikovania princípu ultima ratio obdobným spôsobom ako materiálny korektív, avšak vo vzťahu k zločinom. Pri riešení tézy sa autor opiera aj orozhodovaciu prax Ústavného súdu Slovenskej republiky aNajvyššieho súdu Slovenskej republiky. Následne autor vyvodzuje záver omožnosti použitia predmetnej tézy.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autor sa v článku venuje postaveniu a právomoci európskych delegovaných prokurátorov. Na viacerých miestach detekuje ich komplikované postavenie a odkázanosť pri rozhodovacom procese pri stíhaní trestných činov patriacich do právomoci európskej prokuratúry. Poukazuje na skutočnosť, že postavenie európskych delegovaných prokurátorov sa líši od postavenia prokurátorov v Slovenskej republike, čo môže spôsobovať značné problémy.
Kľúčové slová:
Právna veta: V predkladanom príspevku sa jeho autori zameriavajú na nový možný fenomén kriminality, a to na virtuálne meny. Venujú sa im najprv z ekonomického hľadiska, zameriavajúc sa na trh virtuálnych mien a na metódy jeho analýzy, akými sú najmä fundamentálna a technická analýza. Dochádzajú k záveru o potrebe znalostí špecifík tohto mladého trhu, akými sú najmä volatilita, jeho zneužitie na páchanie trestnej činnosti a podobne. V ďalšej časti príspevku sa autori sústreďujú na analýzu do úvahy prichádzajúcich právnych noriem prijatých na úrovni Európskej u ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok sa zaoberá trestnoprávnou ochranou meny, ktorá sa pod vplyvom Európskej únie začala meniť, a to v dôsledku ochrany spoločnej meny -eura. Rozoberápodmienky, ktoré musela SR splniť pred prijatím spoločnej meny v trestnoprávnej oblasti. Venuje sa aj okolnostiam prijatia smernice trestnoprávnej ochrane eura a jej vplyvu na právny poriadok SR. Venuje sa najmä osobitnej skutkovej podstate, ktorú bolo potrebné začleniť do Trestného zákona. Takisto sa zamýšľa aj nad správnou transpozíciou uvedenej smernice.
Kľúčové slová:
Právna veta: V predkladanom príspevku jeho autor analyzuje niektoré aspekty pôsobnosti Európskej prokuratúry z pohľadu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR, teda úradu, ktorého podstatná časť agendy mala prejsť po 1.6. 2021, kedy Európska prokuratúra de facto začala svoju činnosť, práve na túto prokuratúru, k čomu však podľa pôvodných predpokladov nedošlo. Autor preto skúma príčiny tohto stavu a popisuje stým súvisiace aďalšie aplikačné problémy. Zaoberá sa tiež niektorými kvantitatívnymi aspektmi činnosti Európskej prokuratúry.
Kľúčové slová:
Právna veta: Európska únia sa hlási k demokratickým zásadám a je teda nevyhnutné, aby jej inštitúcie, orgány, úrady a agentúry boli legitímne. Preto je pri akomkoľvek orgáne a o to viac pri orgáne, ktorý môže mocensky a reštriktívne zasahovať do práv jednotlivcov, dôležitá otázka jeho legitimity. Účelom tohto príspevku bolo skúmať, prečo je dôležité venovať sa otázke legitimity Európskej prokuratúry, z pohľadu koho je potrebné ju skúmať a čo ovplyvňuje jej existenciu a jej dostatočnosť. Autorka v predkladom príspevku rozoberá účasť jednotlivcov na diskus ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autor sa v článku venuje euróspkej prokuratúre, ako novovzniknutému inštitútu. Vymenúva jednotlivé základné právomoci európskej prokuratúry a vymedzuje jej príslušnosť v rámci nariadenia. Poukazuje na fakty, ako prijatie nariadenia o európskej prokuratúre ovplyvnilo postavenie jednotlivých osôob obvinených a podozrivých pri cezhraničných vyšetrovaniach. Autor v článku poukazuje na tri úrovne práv osôb obvinneých a podorzrivých, konkrétne sa venuje právu na prístup k obhajcovi. Podrobne rozoberá právnu úpravu v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/ ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Konanie o prejudiciálnej otázke upravené v článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je nástrojom spolupráce medzi Súdnym dvorom Európskej únie a vnútroštátnymi súdmi, prostredníctvom ktorého Súdny dvor Európskej únie týmto súdom poskytuje výklad práva Európskej únie potrebný na vyriešenie sporu, ktorý prejednávajú. Slovenské súdy možnosť položiť prejudiciálnu otázku Súdnemu dvoru Európskej únie využívajú čoraz viac a výnimkou nie je ani oblasť trestného práva. Článok sa zaoberá prejudiciálnymi otázkami položenými Súdnemu dvoru Eur ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Európska prokuratúra sa v rámci svojej činnosti dostáva do interakcie s inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, a preto je nevyhnutné aby s nimi nadviazala a udržiavala úzke vzťahy. Jedným z najvýznamnejších partnerov Európskej prokuratúru je Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF). Vzťah Európskej prokuratúry a OLAF-u je osobitného významu, keďže činnosť oboch úradom smeruje k ochrane finančných záujmov Európskej únie. Ich vzťah je založený na vzájomnej spolupráci, ktorá sa realizuje predovšetkým vzájomnou výmenou informácií a pod ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autorka sa v tomto článku venuje spolupráci Európskej prokuratúry s ďalšími orgánmi, inštitúciami a agentúrami Únie, najmä vo vzťahu ku Agentúre Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) a Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol). Európska prokuratúra ako nový orgán Európskej únie s právnou subjektivitou, je zodpovedná za vyšetrovanie, trestné stíhanie a za podávanie obžaloby na páchateľov trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Európskej Únie. Za účelom riadneho výkon ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autor ako vedúci riešiteľského kolektívu grantového projektu VEGA „Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky (právno-politologická analýza – hodnotenie - perspektívy)“ formuluje na základe výsledkov trojročného výskumu všeobecné hodnotiace závery k ústavodarným aktivitám Národnej rady Slovenskej republiky z obdobia rokov 1992 – 2022. V druhej časti príspevku sa autor zamýšľa sa nad tým, či možno v krátkodobom, alebo aspoň v strednodobom časovom horizonte reálne uvažovať o skvalitnení ústavného textu na základe námetov a odporúčaní, ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Na základe najnovších trendov v rozhodovaní Európskeho súdu pre ľudské práva ako aj kritického komentára rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky sa rozoberá závada neznížiteľnosti úrovne ochrany hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv ako súčasti princípu neodňateľnosti ľudských práv. Vymedzuje limity zásahov politikov pri novelách Ústavy SR ako aj zákonov dotvárajúcich v tejto oblasti medze a rozsah ľudských práv. V druhej časti poukazuje na nedostatky rozhodovacej praxe Ústavného súdu SR pri abstraktnej ale aj konkrétne ochrane ústav ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok sa venuje priamemu výkonu štátnej moci občanmi v referende. V tejto súvislosti polemizuje s nálezom Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 7/2021 v tých častiach, ktoré kvalifikujú referendum ako výkon ustanovenej moci. Príspevok apologeticky kvalifikuje referendum ako výkon ustanovujúcej moci občanov napĺňajúcej v čistej podobe suverenitu ľudu.
Kľúčové slová:
Právna veta: Centrálnou tézou tohto textu je analytické zhodnotenie otázky, či by Ústava Slovenskej republiky mohla byť doplnená o tzv. klauzulu večnosti. V prvej časti príspevku sa vysvetlí teoretický význam a praktické dôsledky existencie klauzúl večnosti v ústavných poriadkoch. Pri tom sa načrtne podstata ústavnej nezmeniteľnosti a jej prepojenie na doktrínu materiálneho jadra ústavy. V druhej časti sa zhodnotí doterajšia rozhodovacia činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorá sa venovala ústavnej nezmeniteľnosti a doktríne materiálneho jadra ústavy. Násl ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Cieľom príspevku je poukázať na niektoré nedostatky aktuálne existujúcej právnej regulácie inštitútov priamej demokracie lokálnej úrovni, ktoré v aplikačnej praxi opakovane spôsobujú problémy a minimalizujú efektívne použitie miestneho referenda a zhromaždenia obyvateľov obce.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok sa zaoberá vybranými politickými aspektami ústavodarného procesu v období rokov 1992 – 2020. Štúdia analyzuje výsledky parlamentných volieb, vzťahy vo vnútri vládnej koalície a prípadne aj vo vnútri opozície, či vzťahy medzi vládnymi a opozičnými stranami. Tieto vzťahy výrazne ovplyvňovali aj ústavodarný proces, preto štúdia venuje zvláštnu pozornosť ústavným iniciatívam, ktoré spoločne predkladali koaliční a opoziční poslanci a miere ich úspešnosti.
Kľúčové slová:
Právna veta: Cieľom príspevku je zistiť charakter vybraných ústavodarných iniciatív na Slovensku v období rokov 1992 – 2020 s ohľadom na ideologické a avanturistické atribúty. Príspevok je rozdelený do dvoch častí. V prvej časti sa zaoberá vybranými schválenými a neschválenými návrhmi priamych novelizácií Ústavy Slovenskej republiky a samostatných ústavných zákonov, ktoré majú ideologický charakter (politizácia ústavnej matérie) a v druhej časti tými, ktoré majú avanturistický charakter (ústavná nonkonformita). Príspevok prostredníctvom deskriptívnej metódy a ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok autorky v širšom kontexte zahŕňa stručný vývoj ústavného postavenia, zloženia a právomocí Súdnej rady Slovenskej republiky od jej zriadenia ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z., vrátene zmien, ktoré boli uskutočnené ústavným zákonom č. 161/2014 Z. z. a ústavným zákonom č. 422/2020 Z. z. V konkrétnostiach je príspevok zameraný na personálnu zložku Súdnej rady Slovenskej republiky, t. j. na zloženie Súdnej rady Slovenskej republiky a na subjekty oprávnené ustanovovať členov tohto orgánu. Kľúčovým cieľom tohto príspevku je identifikácia sys ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Ústava je základným zákonom demokratického a právneho štátu, čo je nepochybný fakt. Vo svojej podstate by mala ústava plniť akúsi DNA takéhoto štátu, od ktorej sa odvíjajú jeho ďalšie štruktúry, ato vo forme podústavných predpisov. Vtomto komplexnom právnom zasieťovaní vykonávajú svoju činnosť štátne orgány, ako aj ďalšie orgány verejnej moci. Spoločnosť citlivo vníma činnosť orgánov verejnej moci a reaguje na ňu alebo s porozumením, alebo prejavuje nespokojnosť, prípadne sa obrní právnym nihilizmom. Autorita ústavy je vlastne autoritou štátu ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autorka v príspevku približuje chronológiu vývoja ústavnej úpravy inštitútu amnestie v Slovenskej republike a pristupuje k sumarizácii udalostí sprevádzajúcich vyhlásenie tzv. Mečiarových amnestií ako aj k sumarizácii ústavných iniciatív smerujúcich k ich zrušeniu – neúspešných návrhov ústavných zákonov prerokovávaných v pléne Národnej rady Slovenskej republiky a ústavného zákona, prijatého v roku 2017, ktorým bola Národnej rade Slovenskej republiky priznaná právomoc prostredníctvom uznesenia zrušiť amnestie, ktoré sú v rozpore s princípmi demokra ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autor sa v práci venuje volebnému právu v kontexte ústavodarných procesov. V úvode práce sa venujeme významu a úlohu volieb v demokracii za posledných 30 rokov, ako aj súčasnému stavu skúmanej problematiky. V ďalších častiach práce rozoberáme vývoj volebnej legislatívy v rámci všetkých druhov volieb (parlamentné voľby, voľby do orgánov samosprávy obcí, voľby prezidenta SR, voľby do orgánov samosprávnych krajov i voľby do Európskeho parlamentu). Práca sa predovšetkým opiera o príslušnú legislatívu, nálezy Ústavného súdu, ale aj o odborné práce c ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: V článku sa autorka venuje ústavnej úprave volieb v Slovenskej republike. Jeho pred- metom je stručný popis všetkých úspešných i neúspešných ústavných iniciatív týkajúcich sa problematiky volieb v období rokov 1992 až 2022. Prvá kapitola príspevku je venovaná schvá- leným ústavným zmenám týkajúcich sa volieb, druhá časť je zameraná na neschválené návrhy ústavných zákonov, ktoré boli obsahovo orientované na problematiku volieb. Neschválenie týchto návrhov sa autorka usiluje stručne odôvodniť poukazom na ich obsah, ciele nimi sledo- vané, ako aj ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: V súvislosti s vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou bol do zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti zavedený inštitút blokovania. Došlo tak k rozšíreniu právomoci NBÚ o možnosť blokovať škodlivú aktivitu alebo škodlivý obsah, ak sú na to splnené stanovené podmienky. Blokovaním však dochádza k obmedzovaniu slobody prejavu. Cieľom príspevku je upriamiť pozornosť na vybrané problematické miesta právnej úpravy inštitútu blokovania v spomínanom zákone a ich potenciálny rozpor s judikatúrou ESĽP. Za týmto účelom autor primárn ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Skrátené legislatívne konanie ako osobitná forma legislatívneho procesu je už od svojho zakotvenia v právnom poriadku Slovenskej republiky v každom prípade aplikácie tohto inštitútu predmetom viac či menej oprávnenej kritiky. Vposlednom období anajmä odzačiatku pandémie Covid-19 sa však frekvencia jeho aplikácie na pôde Národnej rady Slovenskej republiky násobne zvýšila, pričom legitimita takéhoto konania je často otázna.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autor sa v tomto príspevku zameriava na priblíženie problematiky ústavnej úpravy referenda v spojitosti s referendom o možnosti skrátenia volebného obdobia NR SR. Autor analyzuje ústavné možnosti konania referenda, ale tiež ústavné obmedzenie referenda na základe čl. 93 ods. 3 Ústavy SR. Problém ústavnosti referenda o skrátení volebného obdobia NR SR je priblížený v kontexte Nálezu Ústavného súdu SR PL. ÚS 7/2021 a Nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. PL. ÚS 11/2022.
Kľúčové slová:
Právna veta: Verejné financie už historicky predstavujú kľúčový prvok finančného hospodárenia štátu, pričom fundamentálnym cieľom by mala byť ich dlhodobá udržateľnosť. Autorky sa vpríspevku zamerali na kritické zhodnotenie vplyvu legislatívnych opatrení vyvolaných pandémiou Covid-19 na verejné financie v SR s akcentom na ich dlhodobú udržateľnosť. Legislatívne opatrenia v súvislosti s riešením pandemickej situácie na Slovensku, navrhované vládou SR a schválené parlamentom, boli postupne implementované do praxe, pričom ich efekt je momentálne možné zatiaľ posú ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zameriava na problematiku daňových zvýhodnení pri úveroch na bývanie, pričom skúmanú matériu hodnotí aj z pohľadu historickej komparácie a možnosti aplikácie aktuálne nastavených daňových zvýhodnení pri rôznych typoch úverov v zmysle platnej legislatívy. Článok sa zaoberá aj praktickými otázkami spojenými s aplikáciou daňových zvýhodnení v kontexte procesu poskytovania úverov.
Kľúčové slová:
Právna veta: Boj proti únikom na daniach stále neutícha. Práve naopak, naďalej ide o jednu z výsostne aktuálnych tém a na pôde Európskej únie prebiehajú ďalšie diskusie ohľadom toho, ako zlepšiť výber daní, ktoré sú častokrát objektom mnohých podvodných konaní. Výsledkom týchto pomerne intenzívnych diskusií je aj návrh smernice ATAD III, ktorá v porovnaní s predchádzajúcimi iniciatívami daného druhu, už osobitne cieli na tzv. schránkové spoločnosti. Cieľom tohto príspevku je poskytnúť analýzu toho, čo sú entity, ktoré sa označujú ako schránkové spoločno ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Integračný vývoj Európskej únie je úzko spätý i s formovaním rozpočtovej procedúry. Súčasná podoba rozpočtu ako i jeho tvorba si prešla zdĺhavým procesom, počas ktorého prišlo k viacerým zmenám. Zmeny sa týkali nielen štrukturálneho hľadiska, ale rovnako i obsahového či procesného. Práve rozpočet Európskej únie je v mnohých členských štátoch veľmi sledovanou záležitosťou, nakoľko v procese jeho prijímania môžu členské štáty presadiť svoje priority.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok pojednáva o ústavno-právnych limitoch ukladania vlastných daní EÚ v rámci systému vlastných zdrojov EÚ. Autori v článku načrtávajú historické súvislosti financovania činností a politík EÚ a poukazujú na úniovú a ústavno-právnu úpravu Slovenskej republiky, z ktorých predmetné limity vyplývajú. Autori v príspevku vyjadrujú názor, že súčasné ústavno-právne možnosti zavádzania vlastných daní EÚ sú značne oklieštené, ak nie úplne vylúčené.
Kľúčové slová:
Právna veta: Stabilita verejných financií európskych štátov je v posledných rokoch neustále skúšaná. Ekonomická kríza, dlhová kríza, pandémia COVID-19, geopolitické súperenie a ekonomické vojny prinášajú generálne problémy, ale tiež odhaľujú (ne)zodpovednosť vlád v takýchto mimoriadnych situáciách. Ekonomické a politické rozhodnutia posledných dvoch rokov na európskej i národnej úrovni vznikali pod tlakom, a aj preto si treba klásť niektoré otázky vo vzťahu k novým trendom na poli európskej integrácie. Príspevok približuje genézu plánu obnovy a odolnosti EÚ ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autorka sa v predloženom príspevku venuje novému vlastnému zdroju rozpočtu Európskej únie založenému na hmotnosti nerecyklovaného odpadu z plastových obalov, ktorý bol zavedený s účinnosťou od 01. januára 2021. V príspevku objasňuje základné aspekty uplatňovania a výpočtu tohto nového vlastného zdroja rozpočtu Európskej únie a zaoberá sa možnými spôsobmi jeho implementácie zo strany členských štátov. V druhej kapitole príspevku venuje pozornosť prístupu k zdaňovaniu plastov vo vybraných členských štátoch vširšom kontexte environmentálneho zdaň ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autor v príspevku poukazuje na prezentované správy odborníkov a súčasne reflektuje esenciálne dôvody, ktoré podmienili kreovanie súčasného Európskeho systému finančného dohľadu. Na podklade organizačnej štruktúry sa pozornosť autora sústreďuje na európske orgány mikroprudenciálneho dohľadu, ktorých činnosť a hospodárenie približuje v optike príspevkov z rozpočtu Európskej únie. Vo vzájomnej komparácii rozpočtových prostriedkov sú zdôraznené právno-ekonomické otázky, ktoré vyplývajú z hospodárenia orgánov dohľadu nad finančným trhom.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autorky sa vo svojom príspevku zamerali na oblasť zdaňovania nehnuteľností, s akcentom na realitu a perspektívu zdaňovania nehnuteľností na Slovensku, v podmienkach aktuálne platnej právnej úpravy. Daň z nehnuteľností predstavuje pre obce/ mestá zdroj vlastného príjmu (od roku 2005, kedy už je v kompetencii obcí/miest, v rozsahu platnej právnej úpravy, túto daň vyrubovať). Zdaňovanie nehnuteľností v SR je z nášho pohľadu v súčasnosti regionálne diferencované, pričom existujú rezervy a to o. i. aj vo vlastnej konštrukcii modelu zdaňovania daňou z nehnutel ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Aplikačné problémy dane z nehnuteľností ako typu miestnej dane, pokiaľ ide o diskrečnú právomoc obcí vo veci stanovenia sadzieb, súvisia predovšetkým so zdanlivou neexistenciou presných limitov samotného procesu stanovovania týchto sadzieb, pričom táto problematika nie je len problematikou právnou, ale aj ekonomickou. Z tohto dôvodu je predmetom článku tak sumarizácia už existujúcich poznatkov, ak aj ich doplnenie o názory autorov. Z analýzy ekonomickej podstaty dane z nehnuteľností ako majetkovej dane a tiež dostupnej judikatúry vyplýva záver, že hranice pre ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Vychádzajúc z Občianskeho zákonníka veci sú hnuteľné a nehnuteľné. Predmetom občianskoprávnych vzťahov môžu byť tiež byty alebo nebytové priestory, nie sú však nehnuteľnosťami podľa Občianskeho zákonníka. Príspevok poukazuje na odlišnosti vymedzenia nehnuteľnosti v právnej úprave priamych daní ako aj na sporné ustanovenia súvisiace s nehnuteľnosťou.
Kľúčové slová:
Právna veta: Pri ukladaní dane z nehnuteľnosti ako jednej z miestnych daní dochádza zo strany obcí nezriedka k schváleniu všeobecne záväzných nariadení, ktorých ustanovenia sú v rozpore so zákonom o miestnych daniach. Na základe týchto normatívnych aktov sú následne vydávané rozhodnutia, ktorými je vyrubená daň, čím dochádza k reťazeniu nezákonnosti pri určení daňovej povinnosti. Príspevok sa zameriava na skúmanie možností súdnej ochrany v takýchto prípadoch, osobitne na skúmanie limitov, ktoré často účinnú súdnu ochranu znemožňujú.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok sa venuje vybraným problémom, ktoré sú spojené suplatňovaním komparatívneho prístupu k skúmaniu miestnych daní so zameraním na daň z nehnuteľnosti, a to v kontexte rozdielneho prístupu jednotlivých štátov k posúdeniu, čo je miestna daň, ako aj predmetu zdanenia daňou z nehnuteľností a s tým spojeného pojmoslovia, rozpočtového určenia či metodiky vykazovania príjmov z týchto druhov platieb daňového charakteru. Autorka tieto aspekty skúmala na vzorke štátov Vyšehradskej skupiny.
MENU