Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

September 2023     August 2023     Júl 2023     Jún 2023     Máj 2023     Apríl 2023     Marec 2023     Február 2023     Január 2023     September 2022     August 2022     Júl 2022     Jún 2022     Máj 2022     Apríl 2022     Marec 2022     Február 2022     December 2022     November 2022     Október 2022     Január 2022     September 2021     August 2021     Júl 2021     Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     December 2021     November 2021     Október 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Najvyšší správny súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí , právo spotrebiteľa na vydanie bezdôvodného obohatenia
Právna veta: Vzhľadom na to, že podľa rozsudku Súdneho dvora EU C-485/19 zásada efektivity bráni vnútroštátnej úprave objektívnej trojročnej premlčacej lehote je nevyhnutné na tento typ nárokov subsidiárne uplatňovať 10 ročnú objektívnu premlčaciu lehotu na vydanie bezdôvodného obohatenia (a to bez skúmania zavinenia). Dovolací súd súčasne poukazuje na vecne správny názor odvolacieho súdu, podľa ktorého vo vzťahu k aplikovaniu 10-ročnej alebo 3-ročnej objektívnej premlčacej doby odvolací súd poukazuje na bod 42. v spojení so záverom Písomných pripomienok Európskej komisie vo veci C-485/19 zo dňa 07.10.2019 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: úkon na strane veriteľa, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, poplatok za poskytnutie úveru, spotrebiteľský úver
Právna veta: Dovolací súd poukazuje na to, že z označenia sporného poplatku vyplýva, že ide o poplatok za poskytnutie úveru, t.j. za úkony na strane veriteľa, ktoré sú nevyhnutné pre uzavretie zmluvy, a ktoré sú jeho internou záležitosťou a súčasťou jeho nákladov, teda za úkony veriteľa súvisiace s poskytnutím úveru ako vypracovanie zmluvy a jej uzavretie a pod. Poplatok za poskytnutie úveru teda predstavuje cenu za poskytovanie služby veriteľom, pričom možnosť jeho uplatňovania pripúšťa zák. č. 129/2010 Z.z. a táto možnosť vyplýva aj z judikatúry SD EÚ. Nemožno teda v súvislosti s dojednaním poplatku za p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: negatívna dôkazná teória, jednostranný právny úkon, dôkazné bremeno , obnoviteľné zdroje energie, prejav vôle pôsobí voči neprítomnej osobe od okamihu, keď jej dôjde, právo na podporu výrobcu elektriny, spor o doručení písomnosti, oznámenie o uplatnení podpory obnoviteľných zdrojov energie
Právna veta: Dovolací súd uvádza, že v prípade splnenia oznamovacej povinnosti žalobcu voči žalovanému v zmysle § 4 ods. 2 písm. c/ zákona č. 309/2009 Z. z., spočívajúcej v povinnosti oznámiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy uplatnenie podpory vrátane predpokladaného množstva dodanej elektriny vždy k 15. augustu na nasledujúci kalendárny rok, je nutné takéto oznámenie/uplatnenie považovať za jednostranný, adresovaný právny úkon, ktorý sa stáva perfektným až od doby, kedy dôjde do dispozícii osobe, ktorej je určený (v tomto prípade žalovanému). (...) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: odúmrť, voľné dielo, absolútne autorské práva bez určenia hodnoty, konanie o dedičstve, autorské odmeny , absolútne majetkové autorské práva, dedenie majetkových autorských práv
Právna veta: Absolútne majetkové autorské práva smerujú proti každému. Tieto práva nezanikajú ani udelením súhlasu tretím osobám na konkrétne, časovo obmedzené, použitie diela licenčnou zmluvou v zmysle autorského zákona. Ako majetkové práva sú tiež predmetom dedenia; s prihliadnutím však na to, že nemožno určiť, v akom rozsahu budú počas doby autorskoprávnej ochrany zhodnocované, sú položkou aktív dedičstva „bez určenia ich hodnoty“. Povaha absolútnych majetkových autorských práv, a teda aj dedenie týchto práv má určité osobitosti, ktoré všeobecná úprava dedenia nezohľadňuje a z toho dôvodu túto všeobecnú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zabezpečovací prevod práva, zmena v osobe vlastníka poistenej veci, zmluvné poistné podmienky, zánik poistenia , zabezpečovací prevod vlastníckeho práva, vlastnícke právo k poistenej veci
Právna veta: Uzavretím zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva k poistenej veci zaniká jej poistenie. Výnimku z tohto zákonného pravidla môžu stanoviť len poistné podmienky. Ak poistné podmienky takúto právnu možnosť neupravujú, zmena osoby vlastníka veci zo zákona spôsobuje zánik jej poistenia. Je nepodstatné, či ide o zmenu vlastníctva k veci trvalú alebo dočasnú. Zákonodarca zánik poistenia nespája s časovým obmedzením trvania vlastníckeho práva k poistenej veci.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: rekognícia, výsluch svedka, agnoskácia, dôkazné prostriedky v trestnom konaní, stotožnenie obžalovaného svedkom na hlavnom pojednávaní, dokazovanie na hlavnom pojednávaní
Právna veta: Vo vzťahu k agnoskácii (stotožnenia obžalovaného svedkom či poškodeným na hlavnom pojednávaní) je potrebné uviesť, že je možné ju považovať za validný dôkazný prostriedok. Nemá však kvalitu dôkazného prostriedku rekogníciou, preto je potrebné, aby vo veci rozhodujúci súd posúdil, akú konkrétnu dôkaznú silu jej prizná. Poznávajúci je totiž na hlavnom pojednávaní postavený do situácie, keď sú účastníkom konania „priradené" určité role a nemá možnosť voľby z figurantov. Ak prebehla agnoskácia až po vykonanej rekognícii, je jej dôkazný význam ešte obmedzenejší, pretože pamäťová stopa poznávajúceho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: rozsudok súdu v sporovom konaní, zastúpenie advokáta, Substitučné poverenie na zastupovanie advokáta , poverenie k zastúpeniu advokáta, poverenie advokátskeho koncipienta, doručenie písomného vyhotovenia rozsudku, doručenie rozsudku na pojednávaní
Právna veta: Pre určenie rozsahu oprávnenia advokátskeho koncipienta zastupovať advokáta v konaní pred súdom je preto rozhodné vymedzenie úkonu/úkonov, ktorými ho advokát poverí v rámci poverenia podľa § 16 ods. 2 zákona o advokácii, zároveň je potrebné vziať na zreteľ aj samotný úkon, na ktorý bol poverený, z hľadiska jeho obsahu vymedzeného procesnými predpismi. V prejednávanej veci advokátska koncipientka bola substitučným zástupcom poverená výslovne úkonom - účasť na pojednávaní dňa 26. apríla 2019 o 13.00 hod vo veci vedenej na Okresnom súde Stará Ľubovňa pod sp.zn. 2C/36/2018, bez ďalšieho. Pod pojem ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: upustenie od výkonu trestu, výkon trestu odňatia slobody, kruté, neľudské či ponižujúce zaobchádzanie, upustenie od výkonu trestu odňatia slobody, fakultatívne rozhodnutia súdu v trestnom konaní, nevyliečiteľná choroba, životu nebezpečná choroba
Právna veta: Sťažnostný súd po posúdení veci v prvom rade uvádza, že podstatou inštitútu upustenia od výkonu trestu odňatia slobody je to, že výkon uloženého trestu odňatia slobody nemôže byť pre odsúdeného takého charakteru, že by nespĺňal imperatív vyplývajúci z čl. 16 ods. 2 Ústavy SR a čl. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd platný bez ohľadu na druh a závažnosť spáchanej trestnej činnosti a uložený trest, a to že vo výkone trestu odňatia slobody je nutné rešpektovať ľudskú dôstojnosť odsúdeného a nesmú byť použité kruté, neľudské alebo ponižujúce spôsoby zaobchádzania alebo trestani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: úhrnný trest a spoločný trest, priťažujúce okolnosti, asperačná zásada, recidíva trestnej činnosti, prísnosť trestu, ukladanie úhrnného trestu
Právna veta: Po nadobudnutí účinkov nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky z 28. novembra 2012, sp. zn. PL. ÚS 106/2011, o nesúlade § 41 ods. 2 Trestného zákona v texte za bodkočiarkou s čl. 1 Ústavy SR, už nemôže nastať situácia, že by súčasné použitie § 38 ods. 4, ods. 5 alebo ods. 6 Trestného zákona a § 41 ods. 2 Trestného zákona bolo pre páchateľa neprimerane prísne. Inými slovami, keďže po zrušení časti tzv. asperačnej zásady o zvyšovaní dolnej hranice trestnej sadzby už nedochádza k interakcii medzi § 41 ods. 2 Trestného zákona, ktorý zvyšuje (už len) hornú hranicu trestnej sadzby s § 38 ods. 4 a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: agent, vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov, príkaz na vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo iných záznamov, súhlas na vstup do obydlia, použitie informačno-technických prostriedkov agentom, agent a vstup do obydlia, obrazovo-zvukový záznam
Právna veta: Ustanovenie § 117 Trestného poriadku je tak podľa názoru najvyššieho súdu vo vzťahu k ustanoveniu § 114 Trestného poriadku ustanovením špeciálnym (osobitne - špeciálne upravuje použitie informačno- technických prostriedkov agentom a jeho vstup do obydlia), čo znamená, že § 114 Trestného poriadku sa v prípade použitia § 117 Trestného poriadku, ktoré má z dôvodu špeciality v prípade postupu agenta prednosť, nepoužije. Z uvedeného podľa názoru najvyššieho súdu potom plynie, že podkladom na použitie informačno-technických prostriedkov agentom v obydlí je príkaz na použitie agenta za predpokladu, ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Najvyšší správny súd SR

Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: správne delikty zák. č. 563/2009, nevymáhateľná pokuta, rozhodnutie o uložení pokuty, úrok z omeškania
Právna veta: Vydanie rozhodnutia o uložení pokuty, ktorá je nevymáhateľná je prinajmenšom nadbytočné a neúčelné. 17. Nad rámec prípadu kasačný súd dáva do pozornosti § 155 ods. 13 daňového poriadku v znení účinnom od 01.01.2022, v zmysle ktorého zákonodarca explicitne vyriešil do budúcna otázku ukladania pokút daňovému subjektu za správny delikt, ktorého sa dopustil do rozhodujúceho dňa. V dôvodovej správe k tejto novele zákona sa k predmetnému ustanoveniu uvádza nasledovné: „Nezaplatená pokuta podľa § 155 ods. 13 v znení účinnom od 1. januára 2022 alebo úrok z omeškania podľa § 156 ods. 6 v znení účinnom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, výpis z registra trestov, prílohy k žiadosti na povolenie prevádzkovať daňový sklad, vyžiadanie výpisu z registra trestov
Právna veta: Ustanovenie § 19 ods. 2 zákona č. 106/2004 Z. z. určito vymenúva všetky prílohy, ktoré je žiadateľ povinný k žiadosti priložiť. Súčasťou vymenovaných príloh podľa znenia tohto právneho predpisu účinného v čase jeho aplikácie nie je výpis z registra trestov. Súčasťou nie je ani povinnosť uviesť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Táto povinnosť bola do § 19 ods. 2 zákona č. 106/2004 Z. z. zahrnutá až novelou zákona účinnou od 01.09.2019, t. j. po vydaní preskúmavaného rozhodnutia. V zmysle uvedeného sťažovateľ nebol oprávnený vyžadovať od žalobcu, aby bezúhonnosť preukazoval ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: sponzoring, zmluva o sponzorstve v športe, prezentácia loga spoločnosti, podpora predaja tovaru
Právna veta: Sponzoring spojený s prezentáciou obchodného mena podnikateľa možno uskutočňovať iba za splnenia podmienok podľa § 50 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe. Reklama je činnosť orientovaná v zásade na spotrebiteľa, prípadne odberateľa daného produktu. Účinok reklamy je v zásade prezumovaný, ak v prostredí, v ktorom sa reklama uskutočňuje, je spôsobilá vyvolať asociáciu s určitými službami alebo tovarom. Sťažovateľ si z množstva reklamných nástrojov vybral taký, u ktorého nebol osvedčený cieľ uplatniť produkty na trhu. V priebehu daňového konania ani tento hospodársky cieľ neobjasnil a teda e ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Konkurzné právo
Kľúčové slová: daňový nedoplatok na účely konkurzu a reštrukturalizácie, pojem daň, mimozmluvná sankcia , pohľadávka z rozhodnutia o uložení pokuty, vylúčenie pohľadávky z uspokojenia v konkurze, pokuta za spáchanie daňového správneho deliktu, vylúčenie niektorých pohľadávok z uspokojenia, osobitné ustanovenia pre konkurz a reštrukturalizáciu, základné pojmy daňového poriadku
Právna veta: Za neopodstatnenú považoval kasačný súd argumentáciu sťažovateľa smerujúcu k tomu, že nakoľko sa za daň sa považuje aj pokuta a splatná daň je daňovým nedoplatkom (§ 2 písm. b/, e/ daňového poriadku), s ktorým sa na účely konkurzu a reštrukturalizácie nakladá ako s pohľadávkou (§ 158 ods. 1 daňového poriadku), nie je uložená pokuta sankciou, ale daňou, ktorá z uspokojenia v konkurze vylúčená nie je. Tu treba poukázať na skutočnosť, že ustanovenia zákona o konkurze, podľa ktorých správca dane po vyhlásení konkurzu postupuje (§ 158 ods. 5 daňového poriadku) a ktoré sú v pomere špeciality (majú p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: súdny prieskum správnych rozhodnutí, záväzné stanovisko finančného riaditeľstva, záväzné stanovisko pri daňovej kontrole, prieskum rozhodnutí v správnom súdnictve, činnosti správcu dane počas daňovej kontroly
Právna veta: Účelom záväzného stanoviska je vopred zodpovedať daňovému subjektu, ako bude postupovať správca dane (resp. druhostupňový správny orgán) pri uplatňovaní daňových právnych predpisov, ktorých rozsah ustanovuje vyhláška Ministerstva financií SR č. 229/2014 Z. z. Dôvodom prečo by mal daňový subjekt v určitých situáciách chcieť požiadať o vydanie záväzného stanoviska je určitá garancia postupu správcu dane pri nazeraní na obchodné transakcie daňového subjektu v budúcnosti. Potrebné je však tiež dodať, že pri vydávaní záväzného stanoviska vychádza Finančné riaditeľstvo len zo skutočností, ktoré bol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: najlepší záujem dieťaťa, konanie o udelení medzinárodnej ochrany, neudelenie azylu, dôkazné bremeno
Právna veta: V konaní o udelení medzinárodnej ochrany je dôkazné bremeno rozdelené medzi žiadateľa a správny orgán (žalovaného). Ten by si mal na základe tvrdenia žiadateľa obstarať dostatočné množstvo dôkazov na posúdenie danej žiadosti (podrobne pozri napr. rozsudok Najvyššieho súdu z 13.1.2015 sp. zn. 1Sža/48/2014) ), a to najmä v maximálnej možnej miere relevantné, resp. adresné a zároveň dôveryhodné a aktuálne informácie o krajine pôvodu. 41. Pritom požiadavky na tieto informácie vychádzajú nie len z judikatúry Najvyššieho súdu SR založenej na článku 4 smernice 2011/95/EÚ o normách, ktoré musia spĺňať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: záujem splnomocniteľa, neplatnosť záložnej zmluvy, rozpor v záujmoch medzi zástupcom a zastúpeným, zástupcom je ten
Právna veta: Podľa § 22 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka je zástupcom ten, kto je oprávnený konať za iného v jeho mene a zo zastúpenia vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému. Zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného. V zmysle uvedených ustanovení sa tak zastupovanie môže označiť za riadne iba vtedy, ak nedochádza ku kolízii medzi úkonmi splnomocnenca a záujmami splnomocniteľa, resp. ak nedochádza k ujme na právach splnomocniteľa. Nepochybným základom existencie takéhoto rozporu je pre odvolací súd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie, prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne, prihlásenie zamestnanca do registra poistencov , kontrola nelegálneho zamestnávania, nelegálna práca, prechodné ustanovenie zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní k úprave účinnej od 1. januára 2018, povinnosti zamestnávateľa
Právna veta: V tejto súvislosti kasačnému súdu neuniklo pozornosti novelizované ustanovenie § 2 v spojení s ust. § 7ca zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktoré podľa ust. § 2 ods. 2 bod b/ účinného od 1. januára 2018 stanovilo lehotu na prihlásenie do registra 7 dní. Z vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nesporne vyplýva, že na účely skúmania nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania je žiaduce eliminovať určité situácie one ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: centrum právnej pomoci, žiadosť o poskytnutie právnej pomoci, nepriznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci, dôvody hodné osobitného zreteľa, právna pomoc osobám v materiálnej núdzi, právna pomoc osobám, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie právnej pomoci
Právna veta: Centrum právnej pomoci nie je povinné preskúmať mu predloženú žiadosť o poskytnutie právnej pomoci aj v zmysle § 5b ods. 6 zák. č. 327/2005 Z. z., na základe ktorého by mohol riaditeľ po predchádzajúcom stanovisku rady rozhodnúť o úhrade peňažných prostriedkov na účely poskytnutia právnej pomoci žiadateľovi, ktorý nespĺňa podmienky na poskytnutie právnej pomoci podľa tohto zákona z prostriedkov Centra právnej pomoci, pokiaľ ide o vec hodnú osobitnej ochrany a potreby zabezpečenia prístupu k spravodlivosti, ak to žalobca v žiadosti výslovne neuvádza. (...) Veľký senát v tejto súvislosti opakuje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: predvolanie daňového subjektu, daňová kontrola, výsledok daňovej kontroly, kontrolovaný daňový subjekt, zistenia správcu dane
Právna veta: „Oznámenia sa s priebežnými výsledkami daňovej kontroly“ zo dňa 16.05.2016, ktoré však neobsahovalo žiadne výsledky daňovej kontroly nekonal s kontrolovaným daňovým subjektom a v podstate vydal „len“ protokol z daňovej kontroly. Uvedený postup správcu dane je z pohľadu zákonnosti samotného priebehu daňovej kontroly, práve s poukazom na nerešpektovanie ustanovenia § 46 ods. 5 daňového poriadku, pre kasačný súd takej intenzity, že ho nemôže prehliadnuť, nakoľko by tým rezignoval na samotný účel správneho súdnictva, ktorým je zabezpečovať ochranu práv a právom chránených záujmov fyzických a práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, návrh na vklad, vecnoprávne účinky zmluvy, návrh na vklad do katastra nehnuteľností, vyporiadanie BSM podľa § 149 OZ, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, vklad
Právna veta: Spojenie účinnosti dohody o bezpodielovom spoluvlastníctve manželov s vkladom do katastra je odôvodnené tým, že v tomto jedinom prípade možno návrh na vklad relevantne podať len v trojročnej lehote od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Následne totiž už nemôže byť návrh na vklad úspešne podaný a teda nie je ani na mieste požadovať viazanosť účastníka dohody jej obsahom. V nadväznosti na vyššie uvedené je potrebné sa pozastaviť aj nad dvojakou povahou návrhu na vklad. Špecifická povaha návrhu na vklad spočíva v tom, že tento je súčasne podaním podľa § 19 správneho poriadku, na zák ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: zmluva o výkone správy, oprava a údržba, fond opráv, čerpanie fondu opráv
Právna veta: V súlade s extenzívnym výkladom § 10 ods. 3 zákona o vlastníctve bytov a prihliadnutím na súkromnoprávny charakter vzťahu medzi vlastníkmi a správcom, ako aj na zásadu zmluvnej voľnosti vo vzťahu k obsahu zmluvy o výkone správy, však tieto výdavky možno za určitých okolností zahrnúť pod výdavky hradené z fondu prevádzky, údržby a opráv, ale to len za splnenia podmienky, spočívajúcej v tom, že takýto náklad vlastníci vopred odsúhlasia v zmluve o výkone správy. Presný postup i podrobný rozpis výdavkov, ktoré sa pravidelne budú hradiť z fondu prevádzky, údržby a opráv, by teda mal byť presne špec ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: zásada ne bis in idem, rozhodnutie správneho súdu, medzery v práve, meritórne rozhodnutie správneho súdu, rozhodnutie správneho súdu vo veci samej, rozhodujúci stav v čase právoplatnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy
Právna veta: Už len z dôvodu, že v čase podania správnej žaloby vkladové rozhodnutie 1 nebolo obživnuté, žalobkyňa pochopiteľne nemohla túto skutočnosť v správnej žalobe ani namietať. Na tento nežiadúci stav však musel krajský súd reagovať a to práve kasáciou vkladového rozhodnutia 2, bez ohľadu na ustanovenie § 135 ods. 1 Správneho súdneho poriadku (ako bude vysvetlené nižšie), a rovnako bez ohľadu na to, že ustanovenie § 191 Správneho súdneho poriadku s takouto, svojou povahou výnimočnou procesnou situáciou, ani neráta [pozri v tomto smere bod 40, kde sa uvažuje o postupe analogickom, ako je uvedený v § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: účinky ex tunc, účinnosť právneho predpisu, nesúlad právnych predpisov, hmotnoprávne účinky nálezu ústavného súdu, právoplatné skončenie správneho súdneho konania, derogačný nález ústavného súdu, rozhodnutie ústavného súdu o nesúlade právnych predpisov, rozhodovanie ústavného súdu, základné princípy konania, rozhodnutie vo veci samej, zrušenie napadnutého rozhodnutia orgánu verejnej správy
Právna veta: V prípade, ak súd v civilnom súdnom konaní alebo správnom súdnom konaní vydal rozhodnutie na základe právneho predpisu (resp. jeho časti alebo ustanovenia), ktorý neskôr na základe nálezu ústavného súdu podľa § 88 ods. 2 stratil v zmysle čl. 125 ods. 3 Ústavy SR sčasti alebo v niektorom ustanovení účinnosť, pričom toto rozhodnutie nadobudlo aj právoplatnosť, nemá strata účinnosti tohto právneho predpisu (resp. jeho časti alebo ustanovenia) na právoplatnosť takéhoto rozhodnutia žiaden vplyv. Ak však takýmto rozhodnutím súdu bola uložená povinnosť, nemožno splnenie tejto povinnosti nútene vymáha ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: ochrana osobných údajov , uloženie sankcie za správny delikt, ohrozovacie správne delikty, všeobecne použiteľný identifikátor fyzickej osoby, ochrana súkromného a rodinného života, osobitné kategórie osobných údajov, sankcie za porušenie zákona o ochrane osobných údajov
Právna veta: Správne delikty zakotvené v zákone č. 122/2013 Z.z. sa javia ako tzv. ohrozovacie správne delikty. Za ohrozovací správny delikt (na základe analógie k trestnému právu) možno považovať ten, ktorý z hľadiska objektívnej stránky predpokladá taký charakter skutkového deja, ktorého následkom nemusí byť bezprostredný vznik poruchy na zákonom chránených hodnotách, ale pri ktorom, hoc aj pri malej a nepredvídateľnej zmene skutkových okolností, by takáto porucha, v intenzite predpokladanej objektívnou stránkou nastala. Pre naplnenie skutkovej podstaty teda nie je potrebné, aby nastal aj následok v podo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: zneužitie práva na informácie, právo na prístup k informáciám , žiadosť o sprístupnenie informácii, lehoty na vybavenie žiadosti, posúdenie žiadosti o sprístupnenie informácii
Právna veta: Zneužitie práva sa vymedzuje pomocou objektívnych kritérií (hodnotenie zmyslu a účelu právnej úpravy) a subjektívnych kritérií (hodnotenie motivácie žiadateľa), pričom oba prvky musia byť splnené súčasne (Lubovský, Z.: Zneužití práva na informace, Správní právo, číslo 6/2019, s. 328 - 341). 38. Zneužitie práva uznal aj Najvyšší súd SR ako zásadu aplikácie Infozákona a tiež ako validný dôvod pre odmietnutie sprístupnenia informácie povinnou osobou, a to predovšetkým v rozsudku sp. zn. 3Sži/4/2014 zo dňa 12.03.2014. Na tento rozsudok sa odvolával tak žalovaný (ktorý si osvojil koncept zneuži ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Merito veci: Odpočítanie dane
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty, dodanie tovaru , dodanie tovaru v súvislosti s daňou z pridanej hodnoty, prevod práva nakladať s tovarom
Právna veta: Odpočítanie dane nenastáva ex lege, ale je právom platiteľa dane - žalobcu, ktoré je spojené s jeho dôkaznou povinnosťou. Žalobca, ktorý disponuje svojím právom uplatniť si za zákonom stanovených a splnených podmienok nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty a ktorý si aj tento nárok uplatnil, je povinný preukázať, že nárok si uplatňuje odôvodnene a za zákonom stanovených podmienok. Dokazovanie zo strany správcu dane slúži až na následnú verifikáciu skutočností a dokladov predkladaných daňovým subjektom. Ak daňový subjekt, na ktorom leží dôkazné bremeno, svoje tvrdenia spoľahlivo nepreukáže, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: priebeh a ukončenie daňovej kontroly, určovanie práv a povinností v záväzkových vzťahov, obsah faktúry, dôkazné bremeno , pochybnosti správcu dane
Právna veta: Na tomto mieste kasačný súd zdôrazňuje, že nezodpovedá poctivému obchodnému styku, ak si dodávateľ alebo odberateľ nezabezpečí doklady potrebné aj pre prípady vzniku uplatnenia zodpovednosti za vady dodávky. Je povinnosťou každej zmluvnej strany, aby sa pri úprave obchodných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov, pričom toto zahŕňa i povinnosť overiť si informácie a skutočnosti ohľadom obchodného partnera ako i osoby (fyzickej alebo právnickej), ktorá dodávku vykoná. Ak žalobca vstupoval do obchodného vzťahu so spoločnosťou EVVAS, spol. s r.o., keď nebolo zrejmé, kto m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: odňatie nároku na poskytovanie právnej pomoci, paušálna odmena advokáta, zníženie odmeny advokáta, odmena advokáta pri zastupovaní osoby v materiálnej núdzi, návratnosť vynaložených finančných prostriedkov, odmena advokáta, paušálna odmena advokáta za zastupovanie osoby v materiálnej núdzi vyplácaná centrom právnej pomoci
Právna veta: Z uvedených ustanovení § 4 ods. 1 písm. a) a f) zákona č. 327/2005 Z. z. vyplýva, že zmyslom priznania nároku na bezplatnú právnu pomoc je len umožniť (pomôcť) oprávnenej osobne, aby si mohla dovoliť právne služby. Tento cieľ sa dosahuje tým, že náklady na odmenu advokáta a náhradu jeho nákladov, ktoré by inak podľa § 24 zákona č. 586/2003 Z. z. musela znášať sama oprávnená osoba, na seba v určitom rozsahu preberie štát (žalovaný), resp. sa na tento účel priznajú advokátovi určité osobitné nároky voči iným osobám. Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 327/2005 Z. z. totiž platí, že ak súd prizná oprávne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: výška životného minima, dávky v hmotnej núdzi, právna pomoc v hmotnej núdzi, suma pomoci v hmotnej núdzi, hmotná núdza
Právna veta: Podľa judikatúry treba solidaritu štátu vo forme dávky v hmotnej núdzi vnímať až ako poslednú možnosť po vyčerpaní ostatných prostriedkov zabezpečenia základných životných podmienok. V tomto smere samotný zákon č. 417/2013 Z. z. predpokladá, že občan na zabezpečenie svojich základných životných podmienok v prvom rade využije svoj vlastný príjem. Ak jeho príjem nedosahuje sumu životného minima, musí si zabezpečiť základné životné podmienky predovšetkým užívaním vlastného majetku, správou vlastného majetku, predajom vlastného majetku alebo prenájmom vlastného majetku, ak takýto majetok vlastní. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: porušenie liečebného režimu, zníženie nemocenského, potvrdenie o dočasnej neschopnosti, práceneschopnosť policajta, služobný plat a náhrada platu policajta a vojaka počas dočasnej neschopnosti, nemocenské
Právna veta: Správny súd predovšetkým trefne poukázal na to, že bolo predovšetkým úlohou žalobcu ako poberateľa nemocenského skontrolovať si správnosť potvrdenia o dočasnej neschopnosti. Pokiaľ tak nestíhal robiť popri vyšetrení, mohol to urobiť bezprostredne potom, čo mu bolo vydané. Citovaný § 6 ods. 8 zákona č. 328/2002 Z. z. neviaže zníženie nemocenského na zavinenie poberateľa. Preto nie je podstatné, či poberateľ vedel alebo nevedel, že sa miesto, kde sa zdržiava, nezhoduje s miestom uvedeným na potvrdení. Z rovnakého dôvodu je nepodstatná aj námietka, že žalovaný nedokázal nepravdivosť tvrdenia žalo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: umiestnenie reklamnej stavby, obmedzenia umiestňovania reklamných stavieb, zásady a regulatívy priestorového a funkčného územia obce, žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby, predĺženie trvania reklamnej stavby, záväzná časť územného plánu obce, stavby, ich zmeny a udržiavacie práce, žiadosť o stavebné povolenie, územný plán obce, záväzná časť a smerná časť územnoplánovacej dokumentácie, pojmy územného plánovania
Právna veta: Vo vzťahu k prvej nastolenej právnej otázke kasačný súd považuje za potrebné v prvom rade zdôrazniť, že reklamné stavby, na ktoré sa vyžaduje stavebné povolenie (teda s najväčšou informačnou plochou 3 a viac m2 - § 55 ods. 1 Stavebného zákona v spojení argumentum a contrario § 55 ods. 2 písm. h) a § 56 písm. j) Stavebného zákona), majú v posudzovanom prípade charakter dočasných stavieb (bod 1). V súvislosti s konaním o povolení reklamnej stavby je preto nepochybné, že jeho výsledkom je vydanie stavebného povolenia, na ktoré sa aplikuje všeobecný postup rozhodovania o žiadosti o stavebné povole ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: dodatočné povolenie stavby, konanie o umiestnenie stavby, konanie o dodatočnom povolení stavby, nepovolená stavba
Právna veta: Ak dôvodom konania o dodatočnom povolení stavby je okolnosť, že stavba bola síce povolená, ale uskutočňuje sa v rozpore so stavebným povolením, stavebný úrad nemôže v tomto konaní voľne prehodnocovať správnosť pôvodného stavebného povolenia. Uvedený výklad však neznamená, že by sa v konaní o dodatočnom povolení stavby vôbec nebolo možné dotknúť tej časti prác, ktoré boli na stavbe vykonané v súlade so stavebným povolením. Z cit. § 88a ods. 1 stavebného zákona totiž vyplýva, že konanie o dodatočnom povolení stavby ako celok slúži na rozhodnutie o tom, či stavba (tak ako je postavená, resp. ako ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: zamietnutie správnej žaloby, princíp zákazu denegatio iustitiae, in dubio pro reo, zneužitie práva, odmietnutie správnej žaloby, rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, princíp zákazu zjavného zneužitia práv, odmietnutie žaloby v správnom súdnom konaní
Právna veta: Najvyšší správny súd zastáva názor, že medzi odmietnutím správnej žaloby podľa § 28 SSP v spojení s § 98 ods. 1 písm. h/ SSP a jej zamietnutím ako nedôvodnej podľa § 190 SSP je tenká hranica. Niekedy na odmietnutie správnej žaloby z tohto dôvodu nepostačuje ani preukázanie toho, že žalobca vedie na súde niekoľko desiatok sporov; rozhodujúcou skutočnosťou môže byť napríklad sériovosť a stereotypnosť žalobcom vedených súdnych sporov spojená s opakovaním totožných, alebo obdobných argumentov (pozri napríklad uznesenie Najvyššieho správneho súdu Českej republiky z 19. septembra 2013, sp. zn. 8Ans/ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: podanie správnej žaloby v správnom súdnictve, vyčerpanie opravných prostriedkov , náhrada za vyvlastnenie pri realizácii významnej investície, výrok o náhrade za vyvlastnenie, suspenzívny účinok odvolania, právoplatnosť rozhodnutia o vyvlastnení, prechod vlastníctva na účel realizácie významnej investície, rozhodnutie o vyvlastnení , vyvlastnenie - rozhodnutie o vyvlastnení
Právna veta: Podľa názoru kasačného súdu tá skutočnosť, že je možné podať civilnú žalobu v zmysle § 4a ods. 4 z.č. 175/1999 Z.z. (resp. podľa všeobecnej úpravy zákona o vyvlastnení v § § 13 ods. 3 písm. a/., časť vety za bodkočiarkou), nevylučuje podanie správnej žaloby v zmysle Správneho súdneho poriadku. Túto možnosť zakotvuje § 14 ods. 2 a 3 zákona o vyvlastňovaní. Keďže osobitný zákon túto úpravu nevylučuje, je aj v prípadoch vyvlastnenia podľa z.č. 175/1999 Z.z. namieste použiť všeobecnú právnu úpravu v zákone o vyvlastnení. (...) Súdny prieskum správneho rozhodnutia môže byť uskutočnený len za splnen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: vymáhanie pohľadávok prikázaním pohľadávky, peňažné prostriedky nepodliehajúce vymáhaniu pohľadávok prikázaním pohľadávky, vymáhaná pohľadávka, odpísanie peňažných prostriedkov
Právna veta: Ak sa teda banka napriek tomu, že má k dispozícii vyhlásenie klienta podľa § 225k ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z., rozhodne odpísať peňažné prostriedky z jeho účtu a poukázať ich žalovanej, sú takto poukázané prostriedky riadne pripísané na účet žalovanej vedený v Štátnej pokladnici. Vzťah medzi bankou, ktorá vedie účet povinného, a Štátnou pokladnicou, ktorá vedie účet žalovanej, je v tomto smere abstraktný. To znamená, že účinky poukázania peňažných prostriedkov bankou Štátnej pokladnici nie sú závislé od toho, či banka tieto peňažné prostriedky odpísala z účtu svojho klienta oprávnene alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcu z vykonávania úkonov trestného konania, nezaujatosť sudcu, nestrannosť sudcu objektívna, nestrannosť sudcu subjektívna, preukázanie zaujatosti
Právna veta: Podľa § 31 ods. 1 Trestného poriadku je z vykonávania úkonov trestného konania vylúčený sudca alebo prísediaci sudca (ďalej len „prísediaci“), prokurátor, policajt, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník, súdny tajomník, asistent prokurátora a zapisovateľ, u ktorého možno mať pochybnosť o nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k obhajcovi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencom alebo pre pomer k inému orgánu činnému v tomto konaní. 6. Z ustálenej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky a Európskeho súdu pre ľudské práva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: ústavné právo prezidenta, odvolanie rektora z funkcie, vymenovanie a odvolanie rektora, odvolanie verejného funkcionára
Právna veta: Podľa § 15 ods. 2 písm. d) ZoVŠ spôsob prijatia návrhu na odvolanie rektora z funkcie upravuje Štatút verejnej vysokej školy. 45. Podľa čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy SR prezident vymenúva a odvoláva vedúcich ústredných orgánov, vyšších štátnych funkcionárov a ďalších funkcionárov v prípadoch, ktoré ustanoví zákon; vymenúva a odvoláva rektorov vysokých škôl, vymenúva a odvoláva vysokoškolských profesorov, vymenúva a povyšuje generálov. Ide o kreačnú právomoc prezidenta, ktorá je viazaná na návrh iného subjektu. Súčasne, formulácia „vymenúva a odvoláva“ v zmysle rozhodovacej praxe Ústavného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: ústredný orgán štátnej správy, štátna správa, rozhodnutia dopravného úradu, odvolanie proti rozhodnutiu dopravného úradu, rozhodovanie o odvolaní proti rozhodnutiu dopravného úradu, dopravný úrad
Právna veta: Z rozsudku krajského súdu vyplýva, že tento v rámci konania sťažovateľa identifikoval aj ďalšie pochybenie spočívajúce v tom, že žalobca podal proti prvostupňovému rozhodnutiu (rozhodnutiu Dopravného úradu) rozklad, o ktorom rozhodol predseda Dopravného úradu ako o odvolaní, a to po predchádzajúcom vyjadrení osobitnej komisie Dopravného úradu. (...) Krajský súd teda konaniu pred sťažovateľom vytýkal procesnú vadu, ktorá spočívala v tom, že o odvolaní nerozhodol sám (autonómne) predseda Dopravného úradu, ale že jeho rozhodnutie bolo determinované odporúčaním osobitnej komisie, a teda môžu byť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady a obce, predmet zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií, špeciálne stavebné úrady podľa cestného zákona, významná investícia, príslušnosť stavebného úradu, určovanie príslušnosti stavebného úradu, pôsobnosť špeciálnych stavebných úradov, príprava územia na zabezpečenie realizácie strategického parku
Právna veta: Kasačný súd je toho názoru, že predmetom príslušného stavebného povolenia bola stavba, ktorá je v zmysle ustanovenia § 1 ods. 12 zákona č. 175/1999 Z.z., zahrnutá pod výraz „príprava územia“, nakoľko je činnosťou nevyhnutnou na zabezpečenie realizácie strategického parku, konkrétne v súvislosti s výstavbou alebo pokračovaním výstavby pozemných komunikácií. Ustanovenie § 117 stavebného zákona určuje obec ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, správny orgán prvého stupňa. Nasledujúce ustanovenia stavebného zákona uvádzajú, kedy obec stavebným úradom nie je. Kým ustanovenie § 117b stavebnéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: dôkazná povinnosť daňového subjektu, daňový doklad, odpočítanie dane platiteľom, nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty, povinnosť daňového subjektu
Právna veta: Daňový subjekt má v daňovom konaní dve základné povinnosti: povinnosť tvrdiť a povinnosť svoje tvrdenia dokázať. Formálne sa obe tieto povinnosti realizujú tak, že daňový subjekt podá riadne vyplnené daňové priznanie (povinnosť tvrdiť), pričom spolu s ním predloží správcovi dane písomné doklady, ktoré je podľa právnych predpisov povinný viesť (dôkazná povinnosť). Takto si daňový subjekt splní svoje povinnosti v daňovom konaní, teda aj povinnosť dôkaznú. Ak však správca dane pri preverovaní uvedených písomných podkladov preukázateľne spochybní vierohodnosť, pravdivosť alebo úplnosť dôkazov pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: obmedzenie osobnej slobody policajtom, obmedzenie osobnej slobody zaistenej osoby, umiestnenie zaistenej osoby do cely policajného zaistenia, postup pri obmedzení osobnej slobody, nezákonný zásah do osobnej slobody, cela policajného zaistenia, oprávnenie na zaistenie osoby
Právna veta: Možno pritom uviesť, že sťažovateľ si je vedomý nedostatku legislatívnej úpravy „vyhradených priestorov“, pretože kasačnému súdu je známa skutočnosť, že sťažovateľ v mesiaci august 2021 predložil do medzirezortného pripomienkového konania novelizáciu zákona o Policajnom zbore, ktorou sa má do zákona o Policajnom zbore zaviesť oprávnenie príslušníka Policajného zboru umiestniť osobu do priestoru, ktorý nie je celou policajného zaistenia a ktorý sa má podľa predloženého návrhu zákona volať „určený priestor“ (LP/2021/466). Do prijatia tejto právnej úpravy sú však príslušníci Policajného zboru opr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: svedecká výpoveď, prepustenie príslušníka PZ zo služobného pomeru, úradný záznam o výpovedi svedka, prítomnosť účastníka konania pri výpovedi svedka, konanie vo veci prepustenia príslušníka PZ zo služobného pomeru, dôkazy, dokazovanie podľa § 34 Správneho poriadku
Právna veta: Zákon explicitne neustanovuje za dôkaz výsluch svedka, ako je tomu v § 34 ods. 2 a § 35 správneho poriadku, ale hovorí o výpovedi a vyjadrení. Pod takýmito pojmami možno preto akceptovať aj zaznamenanie výpovede svedkov vo formálnej podobe úradných záznamov. (...) Samotná skutočnosť, že sťažovateľ nebol prítomný pri daných výpovediach, neznamená bez ďalšieho, že došlo k zásahu do jeho procesných práv. Zákon č. 73/1998 Z.z. totiž správnemu orgánu nestanovuje povinnosť zabezpečiť prítomnosť účastníka konania na danom úkone. Implicitne možno uvažovať nad tým, že opakovaný výsluch svedka, resp. ko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: prepustenie policajta, plnenie služobných úloh pod vplyvom alkoholu, fikcia doručenia , rozhodnutie o prepustení policajta zo služobného pomeru, protiprávne konanie policajta, doručenie rozhodnutia o prepustení zo služobného pomeru, oznamovanie a doručovanie, prepustenie policajta zo služobného pomeru
Právna veta: Práve špecifickosť rozhodovacích procesov vo veciach ozbrojených zborov a ich príslušníkov je z pohľadu kasačného súdu už dlhodobo tak významnou okolnosťou, ktorá vytvára legitímne určovacie kritérium aj v rámci výkladu procesno-právnych ustanovení. Ak teda súdy v rámci výkladu všeobecných ustanovení Správneho poriadku o doručovaní listín v určitej etape právneho vývoja dospeli k tomu, že prednosť má mať fyzické doručenie pred náhradným doručením, neznamená to automaticky, že sa táto výkladová línia musí v plnom rozsahu premietnuť aj do iných rozhodovacích procesov. Je nepochybné, že v rámci p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: lex specialis, európske spotrebiteľské právo, distribútor hračiek, bezpečnosť hračiek, vzťah zákona o bezpečnosti hračiek a zákona o ochrane spotrebiteľa, smernica o bezpečnosti hračiek, povinnosti distribútora
Právna veta: Pri definícii pojmu „distribútor“ ako subjektu podľa správneho deliktu v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 písm. d/ zákona o bezpečnosti hračiek, tento zákon odkazuje na čl. 2 bod 6. Nariadenia č. 765/2008, tak, že „distribútorom“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci, okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje výrobok na trh. Z citácie čl. 2 bodu 6. nariadenia č. 765/2008, ako aj z čl. 3 bodu 6 Smernice č. 2009/48/ES, vyplýva, že uvedené články zhodne pri vymedzení pojmu „distribútor“ uvádzajú výraz „každá fyzická a právnická osoba“, z čoho vyplýva, že nediferencujú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: absorpčná zásada, úhrnná sankcia, zbiehajúce sa správne delikty, spáchanie zbiehajúcich sa správnych deliktov, uloženie úhrnnej sankcie, úhrnná pokuta
Právna veta: Z týchto zásad vyplýva, že pri súbehu správnych deliktov pri nedostatku špeciálnej úpravy v predpisoch upravujúcich správne delikty je potrebné použiť „analogiae legis“ trestnoprávnu tzv. absorpčnú zásadu. Zbiehajúce sa delikty sú tak postihnuté len trestom určeným pre najťažší z nich, čo pri rovnakých sadzbách pokút znamená, že správny orgán posúdi závažnosť deliktu a úhrnný trest uloží podľa sadzby za najzávažnejší z týchto deliktov (závažnosť pritom treba posudzovať predovšetkým s ohľadom na charakter individuálneho objektu deliktu, čiže záujem, proti ktorému delikt smeruje a ku ktorému je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: stavba slúžiaca ako obydlie, umiestnenie stavby na sociálne účely, stavba užívaná osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, stavba na sociálne účely, umiestňovanie stavby, odstupy stavieb
Právna veta: Predmetom týchto sťažnostných bodov je vyhodnotenie „pohody bývania” ako kritéria ovplyvňujúceho umiestnenie stavby. Spornou otázkou v danom prípade bolo, či sa toto kritérium vyhodnocuje len vo vzťahu ku stavbám alebo aj vo vzťahu k pozemkom. Pohoda bývania je ale neurčitý právny pojem, ktorého posúdenie závisí od konkrétnej situácie, pričom je potrebné zohľadniť, že pohoda bývania nesie v sebe aj silný subjektívny prvok. Je totiž logické, že každý vníma tento pojem silne individuálne, čo súčasne znamená, že ak by sa toto kritérium samo o sebe priorizovalo, v podstate by došlo k utlmeniu stav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: lehota a miesto na podanie, počítanie lehôt, rozhodnutie o väzbe, dodržanie lehoty, zaručenie osobnej slobody, sťažnosť proti uzneseniu o väzbe, uznesenie o väzbe, plynutie lehôt v trestnom práve procesnom
Právna veta: Podľa § 187 ods. 1 Trestného poriadku sťažnosť sa podáva na orgáne, proti ktorého uzneseniu smeruje, a to do troch pracovných dní od oznámenia uznesenia, pričom podľa § 63 ods. 6 písm. a) Trestného poriadku lehota je zachovaná aj vtedy, ak podanie bolo v lehote podané na pošte a adresované súdu, na ktorom sa má podať alebo ktorý má vo veci rozhodnúť. Sťažovateľovi bolo uznesenie okresného súdu oznámené 18. marca 2021 a jeho písomné vyhotovenie prevzal 19. marca 2021. Sťažovateľ mal teda právo sťažnosť proti uzneseniu okresného súdu z 18. marca 2021 (štvrtok) nielen podať v lehote do troch prac ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: predžalobná výzva ako úkon právnej služby, náhrada trov konania, výška odmeny advokátov, splnomocňovacie ustanovenie CSP, úkony právnej služby, vykonávací predpis k CSP, vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
Právna veta: Na tomto závere nemenia nič ani nepraktické, a súdy vrátane ústavného súdu zaťažujúce konštrukcie podzákonného predpisu – vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, ktorých účelom nie je bližšie upraviť široké kategórie § 251 Civilného sporového poriadku, ale tak, ako to stanovuje splnomocňujúci § 83 zákona o advokácii upraviť podrobnosti o výške odmeny a náhrad advokátov (podobne III. ÚS 642/2021, bod 19). Komplikovaná úprava toho, na akú odmenu a náhradu má advokát proti klientovi, však nie je úpravou toho, či táto odmena a náhrada je či už preukázaná, účelná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám, zákaz utajovania niektorých informácií, právo na informácie , nesprístupnenie informácie, sprístupnenie informácie, obmedzenie práva na informácie, utajované skutočnosti, právo na slobodný prístup k informáciám, inšpekčná činnosť
Právna veta: V žiadnom prípade nemožno prisvedčiť právnemu názoru správnych súdov, že informáciou o výsledku kontroly (v tomto prípade o inšpekčnej činnosti) je oznámenie o tom, že v konaní bol vydaný protokol. Naopak, samotný protokol o výsledku dohľadu, kontroly či dozoru je zhrnutím všetkých zistených nedostatkov v činnosti orgánu štátnej moci a práve tieto v ňom uvedené informácie, ktoré jednotlivé pochybenia popisujú a tak zachytávajú podstatný obsah výsledku kontroly, je povinná osoba sprístupniť na základe žiadosti o poskytnutie informácie o výsledku kontroly, ak tomu nebráni výslovné ustanovenie ko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: autorizácia a preukazovanie oprávnenia konať v mene inej osoby, právo na súdnu ochranu a spravodlivé súdne konanie, právo na súdnu ochranu, ústavne konformný výklad právnej normy, výzva na odstránenie vád podania, vady podania, zrušenie právoplatného rozsudku, procesné podmienky v civilnom sporovom konaní
Právna veta: V sťažovateľkinej veci tak nebolo podstatné, či všeobecné súdy vedeli alebo nevedeli, kto a v akej veci podanie robí alebo či sprievodný list bol podpísaný zaručeným elektronickým podpisom. Podstatné je, že podané odvolanie malo byť posúdené výlučne vo vzťahu k nenaplneniu zákonom predpokladanej formy podania podľa § 125 ods. 2 CSP, ktorá v prípade elektronickej formy podania vo veci samej vyžaduje autorizáciu podľa § 23 ods. 1 zákona o e-Governmente. Aj z § 25 ods. 1 druhej vety zákona o e-Governmente vyplýva, že oprávnením orgánu verejnej moci podľa osobitných predpisov (v posudzovanom prípa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prechodné ustanovenia COVID-19 zákona o zájazdoch, pravá retroaktivita , zákaz retroaktivity právnej normy, prechodné ustanovenia súvisiace s COVID-19, odstúpenie od zmluvy o zájazde, smernica 2015/2302, konflikt úniového a vnútroštátneho práva, rozpor vnútroštátneho práva s úniovým právom
Právna veta: Ústavný súd po preskúmaní citovaných ustanovení zákona o zájazdoch dopadajúcich na skutkovú situáciu sťažovateľky konštatuje, že novela zákona o zájazdoch podstatným spôsobom modifikovala právne účinky odstúpenia od uzavretej zmluvy o zájazde, čím retroaktívne zasiahla do právneho postavenia žalobkyne, ako aj sťažovateľky tým, že právnemu úkonu odstúpenia od zmluvy uskutočnenému pred prijatím novely (účinnej od 29. mája 2020) pripísala rozdielne hmotnoprávne účinky, teda so spätnou účinnosťou upravila už zaniknutý zmluvný vzťah medzi stranami, ktorý bol v prípade sťažovateľky ukončený odstúpen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Právna oblasť: Finančné právo
Kľúčové slová: oprávnenie banky postúpiť časť peňažného záväzku, ochrana klientov a bankové tajomstvo, odborná starostlivosť poskytovateľa úverov, postúpenie pohľadávky bez súhlasu dlžníka, omeškanie po písomnej výzve
Právna veta: V zmysle dôvodovej správy k zákonu o bankách, mal zákonodarca úpravou obsiahnutou v ustanovení § 92 ods. 8 zákona o bankách na mysli oprávnenie banky postúpiť časť peňažného záväzku, s ktorým je dlžník po stanovenú dobu napriek písomnej výzve banky v omeškaní. Uvedené ustanovenie malo banku motivovať k tomu, aby podnikla určité kroky smerujúce k ukončeniu záväzkového vzťahu pri dlhodobom nesplácaní úveru dlžníkom a nemala by len počas celého trvania zmluvy každý mesiac pripisovať na účet dlžníka úroky, poplatky, úroky z omeškania a rôzne iné sankcie, aby sa dlh neustále zvyšoval. Takéto správa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: spoluvlastnícky podiel, veľkosť podielov a na účelné využitie veci, hospodárenie so spoločnou vecou, absencia možnosti hlasovania
Právna veta: Podľa § 137 ods. 1 Občianskeho zákonníka podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Podľa § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka, o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. Citované ustanovenie upravuje tzv. hospodárenie so spoločnou vecou, pod ktorým pojmom je potrebné rozumieť úkony týkajúce sa ekonomickej stránky spoločnej veci, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana vlastníckeho práva, domáce násilie, vylúčenie z užívania nehnuteľnosti, právo a pokojný a zdravý život
Právna veta: Obmedzenie (vylúčenie) z užívania nehnuteľnosti v dôsledku správania jedného z manželov spôsobom predpokladaným ustanovením § 146 ods.2 Občianskeho zákonníka (a teda fyzické alebo psychické násilie alebo hrozba takéhoto násilia) je obmedzením základného ústavného práva vlastniť majetok (čl.20 Ústavy Slovenskej republiky). V prípade stretu dvoch práv (tu vlastníckeho práva a práva na pokojný a zdravý život) sa testom proporcionality posudzuje, ktoré právo má väčšiu váhu. Je to práve inštitút vylúčenia (obmedzenia) z užívania nehnuteľnosti, ktorého cieľom je ochrana iného základného práva (pokoj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné zmluvné podmienky, teória skutočného plnenia , finančný záväzok spotrebiteľa, poplatok spojený s upomienkou, skrytá zmluvná pokuta
Právna veta: Za neprijateľnú je potrebné považovať zmluvnú podmienku, ktorá vyjadruje finančný záväzok spotrebiteľa za plnenie, ktoré mu po materiálnej stránke nie je dodané a slúži v skutočnosti záujmom dodávateľa (tzv. teória skutočného plnenia spomínaná najčastejšie v súvislosti s poplatkami v spotrebiteľských úverových vzťahoch). Vo vyrubovaní poplatku za výzvu na zaplatenie dlžnej čiastky a upomienok obdobného charakteru je zrejmý vlastný ekonomický záujem žalobcu ako veriteľa. Na poplatok spojený s upomienkou na zaplatenie dlžnej čiastky, nemá žalobca zákonný nárok, keďže poplatok je pokrytý už v zml ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: hypotéza právnej normy, výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov, dojednanie úrokov, peňažná pôžička, maximálna výška úrokov, neobmedzený okruh okolností
Právna veta: Ustanovenie § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka patrí k právnym normám s relatívne neurčitou (abstraktnou) hypotézou, t. j. právnym normám, ktorých hypotéza nie je stanovená priamo právnym predpisom a ktoré tak prenechávajú súdu, aby podľa svojho uváženia v každom jednotlivom prípade sám vymedzil hypotézu právnej normy zo širokého, dopredu neobmedzeného okruhu okolností. Pri posudzovaní, či konanie účastníka občianskoprávneho vzťahu je v súlade, či v rozpore s dobrými mravmi, zákon výslovne neurčuje, z akých hľadísk má súd vychádzať, preto závisí v každom prípade na úvahe súdu. Rozhodnutie o tom, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ľudské práva a slobody
Kľúčové slová: zodpovednosť za náhradu spôsobenej škody, Nariadenie č. 261/2004 Z.z. ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, právo na štrajk podľa čl. 37 ods. 4 Ústavy SR, štrajk zamestnancov leteckej spoločnosti, náhrada a pomoc leteckej spoločnosti, liberačné dôvody
Právna veta: Základnou otázkou, s ktorou sa v posudzovanom spore bolo potrebné vysporiadať, je posúdenie, či štrajk zamestnancov leteckej spoločnosti, ktorý bol vyhlásený odborovými organizáciami, a ktorý je v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi možno považovať za mimoriadnu okolnosť, ktorá podľa bodu 14 odôvodenia nariadenia a článku 5 ods. 3 nariadenia č. 261/2004 zbavuje leteckú spoločnosť zodpovednosti za náhradu za zrušený let podľa článku 5 ods. 1 psím. c) a článku 7 ods. 1 nariadenia č. 261/2004. Súd prvej inštancie pri svojom právnom posúdení dospel k záveru, že takýto štrajk, t. j. vnútorný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: doručovanie písomnosti, objektívna možnosť oboznámiť sa s obsahom zásielky, dispozičná sféra adresáta, zmena dohodnutého režimu doručovania
Právna veta: Princíp doručovania právnych úkonov ako podmienka ich účinnosti vyplýva nielen z § 45 Občianskeho zákonníka, ale je jednou z hlavných zásad súkromného práva. Je neprípustné, aby k vzniku, zmene alebo zániku práv a povinností účastníkov právnych vzťahov dochádzalo na základe prejavu vôle konajúceho subjektu bez toho, aby mal adresát minimálne objektívnu možnosť sa s týmto úkonom oboznámiť - ak má byť určitý právny úkon uskutočnený jednou osobou významný pre inú osobu, musí mať táto osoba aspoň príležitosť spoznať jeho obsah (musí dôjsť do jej dispozičnej sféry). Dispozičná sféra adresáta je vym ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecná prevenčná povinnosť, porušenie pravidiel športovej hry, občianskoprávna zodpovenosť, povinnosť počínať si tak aby nedochádzalo k poškodeniu majetku zamestnávateľa alebo k jeho zničeniu, škoda na zdraví, vybočenie z bežného spôsobu hry
Právna veta: Každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí (§ 415 OZ). Na porušenie citovanej všeobecnej prevenčnej povinnosti sa vyžaduje, aby porušenie pravidiel športovej hry viedlo ku škode na zdraví. Pre vznik občianskoprávnej zodpovednosti je teda potrebné také konanie spoluhráča, ktoré možno z objektívneho hľadiska označiť za nedovolený a zakázaný spôsob hry, ktorý je v rozpore s pravidlami hry. Nie každé porušenie pravidiel hry je aj porušením prevenčnej povinnosti. Na vyvodenie občianskoprávnej zodpovednosti nestačí akékoľvek kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: pojem reklama, sponzorský odkaz, logo ako reklama, upútanie pozornosti recipienta, činnosť na podporu predaja, rozdiel medzi reklamou a sponzoringom
Právna veta: Podľa § 2 ods. 1 písm. a), b) zákona č. 147/2001 Z.z., reklama je predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu, ak osobitný predpis neustanovuje inak, pričom produkt je tovar, služby, nehnuteľnosti, obchodné meno, ochranná známka, označenie pôvodu výrobkov a iné práva a záväzky súvisiace s podnikaním. Vychádzajúc z citovaného ust. § 2 ods. 1 písm. a), b) zákona č. 147/2001 Z.z. je potrebné zdôrazniť, že vymedzuje všeobecne len formu reklamy. Je pritom podstatné, že akákoľvek ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vydržanie, dobromyseľnosť vydržiteľa, existencia omylu v práve , nadobudnutie veci potivým spôsobom
Právna veta: Ustanovenie § 134 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka upravuje vydržanie ako osobitný originálny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva. Funkciou vydržania je umožniť nadobudnutie vlastníctva držiteľovi, ktorý vec dlhodobo ovláda v dobrej viere, že je jej vlastníkom, pričom táto dobrá viera (dobromyseľnosť) je podľa platnej úpravy daná „so zreteľom na všetky okolnosti". V prípade, že zmluva je neplatná pre vadu, o ktorej nemohol nadobúdateľ pri zachovaní obvyklej opatrnosti vedieť, alebo ak tu výnimočne titul vôbec nie je a nadobúdateľ je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný, že tu titul ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vklad do katastra nehnuteľnosti, prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, evidencia vozidiel, evidovanie vozidiel a evidenčné čísla, konštitutívny účinok rozhodnutia , vznik, zmena, zánik práv k motorovému vozidlu
Právna veta: Pokiaľ ide o konanie o vklade vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam týkajúce nehnuteľností, súd poukazuje na § 28 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 162/1995 Z.z., podľa ktorého sa práva k nehnuteľnostiam zo zmlúv zapisujú do katastra vkladom a predovšetkým expressis verbis je ustanovené, že práva k nehnuteľnostiam uvedené v § 1 ods. 1 vznikajú, menia sa alebo zanikajú vkladom do katastra, ak tento zákon neustanovuje inak. Z príslušných ustanovení zákona vyplýva, že právna účinnosť zmlúv týkajúca sa údajov o právach k nehnuteľnostiam, a to o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene, o predkupno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: plynutie premlčacej doby, právo na náhradu škody, povinné zmluvné poistenie, zabezpečenie prostriedkov na zaplatenie škôd
Právna veta: Pre začiatok plynutia dvojročnej subjektívnej lehoty na uplatnenie práva na náhradu škody je rozhodné, keď sa poškodený dozvie o už vzniknutej škode (nie teda len o protiprávnom úkonu alebo o škodovej udalosti) a kto za ňu zodpovedá. Pri posudzovaní, kedy sa poškodený dozvedel o škode, je potrebné vychádzať z preukázanej vedomosti poškodeného o vzniknutej škode (nie z jeho predpokladanej vedomosti o tejto škode). Dozvedieť sa o škode znamená, že sa poškodený dozvedel o majetkovej ujme určitého druhu a rozsahu, ktorú možno natoľko objektívne vyčísliť v peniazoch, že možno právo na jej náhradu o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecné požiadavky na reklamu, logo ako reklama, sponzorský odkaz, obsah komunikátu, nárok na odpočet DPH, uplatnenie produktov na trhu, informácia o podnikateľskej činnosti
Právna veta: V nadväznosti na ustanovenie § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné zdôrazniť, že vymedzuje všeobecne len formu reklamy. Je pritom podstatné, že akákoľvek prípustná forma reklamy musí súvisieť s obchodnou, podnikateľkou činnosťou alebo inou zárobkovou činnosťou daného subjektu s cieľom uplatniť jeho produkty na trhu. V danej právnej veci bola pritom spochybnená práve schopnosť sporného plnenia uplatniť produkty/služby žalobcu na trhu. Samotné uvedenie loga nemá vo vzťahu k predmetu podnikania žalobc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vyporiadanie dlhov bezpodielového spoluvlastníctva manželov, predpoklad prípustnosti vyporiadania dlhov , spoločné dlhy manželov
Právna veta: Jednou zo zásadných otázok, ktorú bolo potrebné zodpovedať vzhľadom k dôvodu, na ktorom súd prvej inštancie založil svoje zamietajúce rozhodnutie bolo, či je možné vykonať vyporiadanie dlhov, samozrejme za predpokladu, že ide o dlhy spoločné, vzniknuté počas trvania manželstva aj napriek tomu, že súd nevykonáva vyporiadanie v tzv. širšom zmysle, t. j. pri absencii vyporiadania tiež aktív tvoriacich BSM. Pravdou je, že v minulosti súdna prax zastávala názor, že tieto dlhy možno v rámci BSM vyporiadať medzi stranami sporu len pri tzv. širšom vyporiadaní BSM, teda pri existencii aktív, kedy súd r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vecné bremeno k nehnuteľnosti, priľahlé pozemky, právo cesty cez priľahlý pozemok, prístup vlastníka k stavbe
Právna veta: Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe. Vecné bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa (§ 151n ods. 1 a 2 OZ). Podľa ust. § 151o ods. 3 OZ, ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: akcesorický záväzok, ručenie, záväzkové vzťahy, subsidiarita ručiteľského záväzku, námietka ručiteľa
Právna veta: Z akcesority ručenia vyplýva, že záväzok ručiteľa je existenčne závislý od hlavného záväzku t. j. ak zanikne pohľadávka, ktorej splnenie ručiteľ zabezpečuje, zanikne tiež ručiteľský záväzok, a to práve ako prejav uvedenej akcesority. Subsidiarita ručiteľského záväzku znamená, že ručiteľ nie je zaviazaný vedľa hlavného dlžníka ako spoločný dlžník, ale je povinný uspokojiť pohľadávku veriteľa až vtedy, ak ju neuspokojí dlžník. Ručiteľ teda nie je dlžníkom primárnym, ale až sekundárnym s tým, že existencia ručiteľského záväzku v situácii, keď zabezpečovaná pohľadávka zanikla, je zásadne nemyslite ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: susedské práva, obťažovanie vlastníka nad mieru primeranú pomerom, ochrana vlastníckeho práva, výkon práv vlastníkov
Právna veta: Pokiaľ ide o ust. § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka, toto predstavuje zákonné obmedzenie vlastníckeho práva alebo práv, ktoré sa priamo odvíjajú od vlastníctva. Súbor týchto pravidiel správania sa v teórii i praxi označuje ako tzv. susedské práva. Obmedzenie práv vlastníkov je vzájomné a zároveň prospešné viacerým vlastníkom. Aj ostatní vlastníci sa musia podriadiť tomuto ustanoveniu tak, aby pri výkone práv vlastníkov nebol ktorýkoľvek z vlastníkov ohrozený konaním, ktoré je v tomto predpise zakázané. Vlastník veci sa teda musí zdržať len takého konania alebo nekonania, ktorým by nad mieru p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsob a rozsah náhrady, skutočná škoda a ušlý zisk, garancia vlastníckeho práva, porušenie ústavne zaručených práv
Právna veta: Z ustanovení § 442 a § 443 Občianskeho zákonníka upravujúcich spôsob a rozsah náhrady škody, z ktorej vychádzal súd prvej inštancie vyplýva nielen to, že v dôsledku škodovej udalosti sa má nahradiť skutočná škoda, ale aj to, že škoda sa nahrádza, ak uvedenie do stavu, ktorý bol pred vznikom škody nie je možné, v peniazoch. Zákon nedefinuje čo je to skutočná škoda, vychádzajúc z povinnosti súdu realizovať ústavne konformný výklad garancie vlastníckeho práva (článok 19 Ústavy Slovenskej republiky) je potrebné mať za to, že tento pojem je potrebné vykladať tak, aby bola plne zabezpečená ochrana ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, premlčanie práva na náhradu škody , nesprávny úradný postup a vznik škody , nezákonne zrušené rozhodnutie, počiatok a dĺžka premlčania
Právna veta: Skutočnosť, že zákon rozlišuje dve formy zodpovednosti štátu za škodu (nezákonné rozhodnutie, a nesprávny úradný postup) sa prejavuje aj v špeciálnej úprave premlčania, pokiaľ ide o počiatok a dĺžku lehôt. V ustanovení § 19 ods. 1, 2 zákona ide o kombináciu doby subjektívnej a objektívnej, ktorá však platí len pre prípady zodpovednosti za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím. To vyplýva z dikcie ustanovenia § 19 ods. 2 , ktoré počiatok plynutia objektívnej premlčacej doby viaže iba na okamih doručenia (oznámenia) rozhodnutia, ktorým bolo nezákonné rozhodnutie zrušené, nie však tiež na existe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: účastník stavebného konania, účastník kolaudačného konania, správny poriadok ako všeobecný predpis, okruh účastníkov podľa správneho poriadku
Právna veta: Vzhľadom na to, že stavebný zákon výslovne pomenúva účastníkov kolaudačného konania a teda určuje ich okruh, je preto v danej veci vylúčená aplikácia ust. § 14 správneho poriadku, v ktorom je všeobecne vymedzený okruh účastníkov správneho konania. Vzhľadom na odlišné špecifiká sú jednotlivé druhy správnych procesov upravené osobitnými právnymi aktmi. Správny poriadok ako všeobecný predpis o správnom konaní má subsidiárne použitie, ak konkrétne konanie v štátnej správe je upravené samostatným právnym aktom, osobitným zákonom. Uvedené znamená, že osobitný predpis ako hmotnoprávny predpis má v ap ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu, všeobecná prevenčná povinnosť, porušenie predzmluvnej povinnosti, predpoklady všeobecnej zodpovednosti za škodu, princíp rovnakého postavenia účastníkov
Právna veta: Čo sa týka zodpovednosti za škodu vzniknutú porušením predzmluvnej povinnosti, táto sa posudzuje podľa ustanovení § 415 a 420 Občianskeho zákonníka. Ustanovenie § 415 Občianskeho zákonníka vyjadruje všeobecnú preventívnu povinnosť, ktorá sa vzťahuje na všetkých účastníkov občianskoprávnych vzťahov. Ide o záväznú právnu povinnosť každého dodržiavať nielen povinnosti uložené právnymi predpismi a povinnosti zmluvne prevzaté, ale i bez konkrétne stanoveného pravidla chovania počínať si natoľko obozretne, aby konaním, či opomenutím nevznikla škoda iným ani jemu samotnému. Povinnosť určená týmto ust ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmenkový ručiteľ, ručenie podľa O.z., námietky ručiteľa voči veriteľovi, akcesorita ručiteľského záväzku
Právna veta: Pokiaľ sa týka akcesority ručiteľského záväzku, avala zo zmenky, pri ručení spravujúcom sa režimom Občianskeho a Obchodného zákonníka, môže záväzok ručiteľa existovať spravidla v čase kedy existuje záväzok osoby za ktorú sa zaručil a jeho zánik spravidla závisí od zániku hlavného záväzku. Zmenková akcesorita je v tejto oblasti vo vzťahu k záväzku zmenkového dlžníka významným spôsobom obmedzená, pretože ručiteľský záväzok nie je vo všetkých aspektoch závislý od hlavného záväzku, a to v súlade s ust. § 32 ods. 2 zmenkového a šekového zákona. Vychádzajúc taktiež zo stabilizovanej judikatúry Najvy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: utajovaná skutočnosť, bezpečnosť štátu, súdny prieskum rozhodnutia, osoba oprávnená oboznamovať sa s utajovanými skutočnosti, možnosť brániť svoje práva
Právna veta: Aj keď podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností sa za osobu oprávnenú oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami považuje aj osoba, ktorá sa v konaní pred štátnym orgánom, na základe súhlasu vedúceho, do ktorého pôsobnosti utajovaná skutočnosť patrí, jednorázovo oboznámení s utajovanými skutočnosťami v rozsahu potrebnom na konanie, a to advokát, podpísaním vyhlásenia o mlčanlivosti a poučení o povinnostiach pri ochrane utajovaných skutočností a možných dôsledkoch ich porušenia sa zväzuje neoznámiť ich osobe dotknutej rozhodnutím podľa napadnutej právnej úpravy, ktorú v konaní zastupuje. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Merito veci: Ukládání trestu
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová:
Právna veta: K hodnocení recidivy pachatele při ukládání trestu.

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Kľúčové slová:
Právna veta: O tom, že dovolacie konanie podľa CSP a s tým súvisiace otázky pôsobnosti veľkého senátu (resp. veľkých senátov) pri zjednocovaní právnych názorov sa stalo akýmsi fenoménom, svedčí nielen už takmer pravidelné zaraďovanie tejto témy do diskusií na popredných stranách takmer každého čísla BSA (napr. v minulom roku č. 1-2/2021, 4/2021, 6/2021, 10/2021 a naposledy 12/2021) či iných právnych periodík, ale taktiež pomerne rozsiahla judikatúra Ústavného súdu SR a najmä samotného Najvyššieho súdu SR, v ktorej je veľmi náročné sa zorientovať aj pre najzanietenejších zainteresovaných. Tento záujem však ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: V súvislosti s praktickou aplikáciou Civilného sporového poriadku patrí medzi najkontroverznejšie inštitúty rozsudok pre zmeškanie. Z pohľadu advokáta zastupujúceho stranu, v neprospech ktorej bol kontumačný rozsudok vyhlásený, ide o problematiku, ktorá má viac než jeden zásadný rozmer. Primárnym je procesný neúspech klienta a výrazne zúžený manévrovací priestor na zvrátenie tohto negatívneho stavu. Sekundárnym, avšak rozhodne nie zanedbateľným rozmerom, je potenciálna objektívna zodpovednosť advokáta za škodu (§ 26 ZoA), pokiaľ mu možno nepriaznivý procesný výsledok pričítať.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autorka sa v súbore článkov zameriava na jednotlivé formy dokazovania. V úvodnej 1. časti rozoberá znalecké dokazovanie, s poukazom na niektoré praktické poznatky a postrehy. V nasledujúcich častiach sa bude zaoberať ostatnými dôkaznými prostriedkami, akými sú napríklad výsluchy spoluobvinených, svedkov, listinné dôkazy, dôkazy zabezpečené informačno-technickými prostriedkami a podobne. Snahou autorky je sprostredkovať svojim kolegyniam a kolegom vlastné skúsenosti pretavené do praktického pohľadu na možnosti zabezpečenia a vykonávania dokazovania v trestnom konaní.
Kľúčové slová:
Právna veta: Pokiaľ je účelom zákona č. 327/2005 Z. z. zabezpečiť úlohu štátu poskytovať kvalifikovanú právnu pomoc advokátom osobám, ktoré si v dôsledku ťažkej finančnej situácie nemôžu právnu pomoc zabezpečiť sami, javí sa ako nespravodlivé, aby sa na plnení tejto úlohy štátu podieľali jednotliví advokáti v tak vysokej miere a bez ohľadu na predmet sporu, ako upravuje súčasný § 14a a nasl. vyhlášky, ktorý nezohľadňuje faktickú odbornú a časovú náročnosť vedenia sporu, a miera paušalizácie odmeny tak presahuje akceptovateľnú mieru nespravodlivosti s prihliadnutím na možné varianty nevyh ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok pojednáva o prípustnosti súbehu disciplinárneho a trestného stíhania prokurátora alebo sudcu pre ten istý skutok, pričom sa zameriava na podrobnú analýzu kľúčových ustanovení vnútroštátnych i medzinárodných predpisov vo svetle súvisiacej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. Autor približuje dôvody, ktoré viedli k už prezentovaným záverom o neporušení zásady ne bis in idem a aplikuje ich na vnútroštátnu právnu úpravu. Dosiahnuté závery sú v súlade s aktuálnou rozhodovacou činnosťou orgánov aplikujúcich právo.
MENU