Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

September 2023     August 2023     Júl 2023     Jún 2023     Máj 2023     Apríl 2023     Marec 2023     Február 2023     Január 2023     September 2022     August 2022     Júl 2022     Jún 2022     Máj 2022     Apríl 2022     Marec 2022     Február 2022     December 2022     November 2022     Október 2022     Január 2022     September 2021     August 2021     Júl 2021     Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     December 2021     November 2021     Október 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Najvyšší správny súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: dovolanie v sporovom konaní, právna otázka, rozhodnutie odvolacieho súdu, absencia právnej otázky, neprípustnosť dovolania
Právna veta: Zo zákonodarcom zvolenej formulácie tohto ustanovenia vyplýva, ž e otázkou riešenou odvolacím súdom sa tu rozumie tak otázka hmotnoprávna (ktorá sa odvíja od interpretácie napríklad Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákonníka práce, Zákona o rodine), ako aj procesnoprávna (ktorej riešenie záviselo na aplikácii a interpretácii procesných ustanovení). Otázka relevantná v zmysle § 421 ods. 1 písm. b/ CSP musí byť procesnou stranou nastolená v dovolaní (a to jasným, určitým a zrozumiteľným spôsobom). V prípade absencie vymedzenia právnej otázky preto nemôže najvyšší súd pristúpiť ani k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: odpustenie zmeškania lehoty, zmeškanie lehoty podľa OSP, núdzový stav a výnimočný stav, doručovanie rozsudku v čase núdzového stavu, fikcia doručenia , dovolanie podané oneskorene
Právna veta: Podľa ust. § 122 CSP súd odpustí zmeškanie lehoty, ak ju strana, zástupca alebo procesný opatrovník zmeškal z ospravedlniteľného dôvodu a bol preto vylúčený z úkonu, ktorý mu patrí. Návrh treba podať do 15 dní po odpadnutí prekážky a treba s ním spojiť i zmeškaný úkon. Dovolací súd konštatuje, že mimoriadna situácia vyhlásená Vládou SR od dňa 12. marca 2020 z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa v dôsledku pandémie infekčného ochorenia COVID-19, ostáva naďalej v platnosti, avšak táto má význam hlavne pre konkrétne plnenie úloh a opatrení v zmysle § 3b ods. 2 zákona č. 42/1994 Zb. o c ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: podanie vo veci samej, konatelia, obmedzenie oprávnenia konateľa, nariadenie neodkladného opatrenia
Právna veta: Pokiaľ sa žalobca neodkladným opatrením domáha obmedzenia konateľských oprávnení žalovaného, predmetné neodkladné opatrenie nemá súvis s podanou žalobou vo veci samej a je teda neodkladným opatrením vo veci samej, keďže ohľadom porušenia povinností žalovaného ako konateľa žalobca žiadnu žalobu nepodal a ani sa podľa vyjadrenia žalobcu žalobu o náhradu škody podať nechystá. Podľa mienky odvolacieho súdu tak navrhované neodkladné opatrenie je neodkladným opatrením vo veci samej, nakoľko nemá povahu procesného zabezpečovacieho prostriedku vo vzťahu k hmotnoprávnemu nároku uplatnenému podanou žalo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: nemajetková ujma, náhrada nemajetkovej ujmy, priamy nárok poškodeného, ochrana osobnosti, premlčanie podľa OZ, povinné zmluvné poistenie, poistné plnenie
Právna veta: Posúdenie primeranosti nákladov spojených s pohrebom je úlohou súdu, ktorý je pri tomto posúdení viazaný limitmi stanovenými v právnych predpisoch, ktorým je aj Nariadenie vlády SR č. 87/1995 Z.z. Výška nákladov na pohreb sa na základe § 2 Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z. určuje podľa pracovnoprávnych predpisov, t.j. podľa § 101 ods.1,3 zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.Nárok na náhradu nemajetkovej ujmy zásahom do súkromného a rodinného života zavinením dopravnej nehody ( § 13 ods.2 OZ) je nárokom hradeným z povinného zmluvného poistenia podľa zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: príčinná súvislosť medzi vznikom škody a nesprávnym úradným postupom, nesprávny úradný postup a vznik škody , správne posúdenie veci, inštitút zaistenia veci, nesprávny úradný postup orgánov verejnej moci, vznik škody, zodpovednosť za škodu
Právna veta: „Atribútom príčinnej súvislosti je „priamosť" pôsobenia príčiny na následok, pri ktorej príčina priamo (bezprostredne) predchádza následku a vyvoláva ho. Vzťah príčiny a následku musí byť preto priamy, bezprostredný, neprerušený; nestačí, ak je iba sprostredkovaný. Pri zisťovaní príčinnej súvislosti treba v dôsledku toho skúmať, či v komplexe skutočností prichádzajúcich do úvahy ako (priama) príčina škody existuje skutočnosť, s ktorou zákon spája zodpovednosť za škodu." (rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Cdo/32/2007, R 28/2008, rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Cdo/219/2007, rozsudok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zástupca účastníka s plnomocenstvom pre celé konanie, zástupca so splnomocnením, nedoručenie písomnosti zástupcovi strany
Právna veta: Podľa § 110 ods. 1 CSP ak má strana zástupcu so splnomocnením na celé konanie, doručuje sa písomnosť len tomuto zástupcovi. Písomnosť sa doručuje aj strane, ak strana má osobne v konaní niečo vykonať alebo ak o tom súd rozhodne s ohľadom na povahu veci. Výzva na zaplatenie súdneho poplatku, ako aj procesné poučenia vydané súdom sa doručujú iba zástupcovi. 21. Podľa názoru dovolacieho súdu nejde o účinné doručenie podľa § 110 ods. 1 CSP, ak má strana zástupcu so splnomocnením pre celé konanie, zároveň nejde o situáciu predpokladanú v druhej vete a súd napriek tomu, že mal doručiť písomnosť z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť platiť úroky z omeškania, premlčanie úrokov z omeškania, omeškanie dlžníka, omeškanie dlžníka podľa O.z.
Právna veta: Problematiku premlčania úrokov z omeškania pri nesplnení občianskoprávneho záväzku riešil Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozsudku sp. zn. 1Cdo/157/2009 z 29. júna 2010. Najvyšší súd nesúhlasil s názorom, podľa ktorého je potrebné rozlišovať medzi začiatkom plynutia premlčacej doby na jednej strane pre právo na zaplatenie dlhu, záväzku (poistného plnenia) a na druhej strane pre právo na zaplatenie úrokov, a podľa ktorého úroky za každý deň omeškania sú samostatným právom, ktoré sa premlčuje samostatne, teda právo na zaplatenie úrokov z omeškania vzniká po celú dobu omeškania a premlčuje s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o spotrebiteľskom úvere, povinné zmluvné poistenie, konečná splatnosť spotrebiteľského úveru, spotrebiteľský úver
Právna veta: Vychádzajúc z účelu Smernice, právnych záverov vyjadrených v Rozsudku, účelu § 9 ods. 2 písm. f) zákona č. 129/2010 Z. z. a čiastkových právnych záverov vyjadrených vyššie dovolací súd uzatvára, že predmetné ustanovenie je potrebné interpretovať tak, že nie je nutné, aby zmluva o spotrebiteľskom úvere obsahovala okrem doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere, aj termín konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru dokonca v podobe konkrétneho dátumu. Pokiaľ predmetné ustanovenie zákona č. 129/2010 Z. z. hovorí o dobe trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere a termíne konečnej splatnosti spotrebi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana dobromyseľného nadobúdateľa, oprávnený držiteľ , žaloba o určenie vlastníctva, ochrana vlastníctva, právo nadobudnute v dobrej viere
Právna veta: Ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí, je držiteľom oprávneným; pri pochybnostiach sa predpokladá, že držba je oprávnená (§ 130 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Na tom, kto nadobudnutie v dobrej viere popiera, bude, aby túto domnienku vyvrátil, t. j. aby podal plný dôkaz zlej viery nadobúdateľa, a na jeho ťarchu pôjde, pokiaľ sa mu to nepodarí. Oprávnený držiteľ má právo vec užívať v rovnakom rozsahu ako vlastník a z tohto užívania mu vo vzťahu k vlastníkovi nevznikajú žiadne povinnosti; jediná povinnosť, ktorú oprávnený držiteľ voči vlastn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: procesná subjektivita, procesné podmienky konania, spôsobilosť byť účastníkom konania, spôsobilosť na práva a povinnosti, procesná vada konania
Právna veta: Ustanovenie § 161 ods. 1 CSP ukladá súdu povinnosť v každom štádiu konania prihliadať na to, či sú splnené zákonom stanovené podmienky, za ktorých môže konať a rozhodnúť tak, aby súdne konanie mohlo prebehnúť v súlade so zákonom a aby súd v súlade so zákonom mohol tiež rozhodnúť. Medzi základné procesné podmienky, na ktorých splnenie má súd povinnosť prihliadať aj bez návrhu počas celého konania, patrí podmienka procesnej subjektivity, t. j. spôsobilosti osoby byť stranou sporu (účastníkom mimosporového konania). Spôsobilosť byť stranou sporu (účastníkom mimosporového konania) znamená mať proc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: doručovanie písomností do vlastných rúk, písomná výzva banky na zaplatenie dlhu, dôkazné bremeno , povinnosť predkladať doručenky výziev, spotrebiteľský spor, omeškanie dlžníka
Právna veta: V zmysle § 111 CSP do vlastných rúk sa doručuje tak, že adresát potvrdí prijatie písomnosti na potvrdení o doručení písomnosti (ďalej len „doručenka“); údaje v doručenke sa považujú za pravdivé, ak nie je dokázaný opak. Doručenka je verejnou listinou. 30. Doručenka je listinou, ktorá má povahu verejnej listiny, a ktorá sa od listín súkromných líši tým, že potvrdzuje, pokiaľ nie je dokázaný opak, pravdivosť toho, čo je v nej uvedené. Status doručenky ako verejnej listiny bol síce vyjadrený už aj v § 45 ods. 2 O. s. p. [„Údaje uvedené na potvrdení o doručení písomnosti (ďalej len „doručenka“) sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: upomínacie konanie, odpor a sťažnosť proti náhrade trov konania, podanie odporu elektronickými prostriedkami, odmietnutie odporu, absencia autorizácie elektronického podania
Právna veta: Autorizácia príslušných dokumentov v elektronickej komunikácii je nevyhnutným predpokladom toho, aby tieto dokumenty mohli vyvolať právne účinky. Podľa § 23 ods. 1 písm. b/ zákona o e- Governemete, autorizácia elektronického podania sa vykoná kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP), ktorým sa rozumejú, zjednodušene povedané, údaje v elektronickej forme o podpisovateľovi, napr. údaje o mene, priezvisku, adrese trvalého pobytu (sídle), rodnom čísle podpisovateľa (IČO v prípade právnickej osoby), ktoré sú pripojené k dokumentu vo formáte pdf. Oboznámením sa s obsahom spisu najvyšší súd zistil ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, kancelária, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, náhrada škody spôsobená prevádzkou dopravných prostriedkov
Právna veta: Zákon o PZP upravuje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej aj „poistenie zodpovednosti“) a zriadenie Slovenskej kancelárie poisťovateľov (ďalej aj „kancelária“). Zákon upravuje účel poistenia zodpovednosti z hľadiska potreby vykonania zmeny súčasného systému zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (pri ktorom sa neuzaviera poistná zmluva) na systém povinného poistenia, pri ktorom sa vyžaduje uzavretie poistnej zmluvy. Zákon priniesol v oblasti poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: neospravedlniteľný omyl, ospravedlniteľný omyl, dobromyseľnosť držby, oprávnený držiteľ , právny omyl
Právna veta: Jedným zo základných predpokladov oprávnenej držby je dobrá viera držiteľa, že mu vec alebo vykonávanie práva patrí...Oprávnená držba sa nemusí nutne opierať o existujúci právny dôvod; postačí, aby bol daný aj domnelý (putatívny) právny dôvod. Pôjde však vždy o to, aby držiteľ bol so zreteľom ku všetkým okolnostiam v dobrej viere, že mu takýto právny dôvod svedčí“. 12.2. V rozhodnutí sp. zn. 5Cdo/30/2010 najvyšší súd, o.i., konštatoval: „V zmysle citovaných ustanovení §§ 129 ods. 1 a § 130 ods. 1 Občianskeho zákonníka oprávneným držiteľom je ten, kto nakladá s vecou ako s vlastnou a je so zret ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: spor o príslušnosť, miestne príslušný súd, príslušnosť súdov v sporovom konaní, skúmanie miestnej príslušnosti súdu v civilnom konaní
Právna veta: Podľa § 40 CSP súd aj bez námietky skúma vecnú príslušnosť, kauzálnu príslušnosť a funkčnú príslušnosť počas celého konania. 8. Podľa § 43 ods. 1 a 2 CSP ak súd postupom podľa ustanovenia § 40 a ustanovenia § 41 CSP zistí, že nie je príslušný, bezodkladne postúpi spor príslušnému súdu bez rozhodnutia a upovedomí o tom žalobcu. Žalovaného upovedomí len vtedy, ak mu už bola žaloba doručená. (2) ak súd, ktorému bol spor postúpený, s postúpením nesúhlasí, bezodkladne predloží súdny spis bez rozhodnutia spoločne nadriadenému súdu na rozhodnutie o príslušnosti; ak ide o spor o miestnu príslušnosť, p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: preskúmanie obojstrannej trestnosti, zaradenie do ústavu na výkon trestu, rozhodnutie súdu o odmietnutí uznania a výkonu rozhodnutia, obojstranná trestnosť, neprimeranosť trestu ako dovolací dôvod
Právna veta: Pri skúmaní obojstrannej trestnosti podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 549/2011 Z. z. v znení zákona č. 344/2012 Z. z. je rozhodujúce, či konkrétny skutok, ak by bol spáchaný na území Slovenskej republiky, by bol sám osebe trestným činom, bez ohľadu na jeho právnu kvalifikáciu podľa práva štátu pôvodu. Neposudzuje sa teda, či by odsúdená osoba, ak by bola orgánmi Slovenskej republiky trestne stíhaná, bola uznaná za vinnú a aký trest by jej bol uložený. Pre skúmanie obojstrannej trestnosti je teda rozhodujúce, či sú skutky podľa práva vykonávajúceho štátu (Slovenskej republiky) taktiež trest ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: podanie urobené elektronickými prostriedkami, podanie odvolania elektronicky, lehota na podanie odvolania , procesnoprávna lehota
Právna veta: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre súdy je prevádzkovateľom portálu , ktorý umožňuje urobiť podanie priamo na konkrétny súd. Preto, ak strana sporu podá odvolanie prostredníctvom tejto siete, podáva ho do elektronickej podateľne a teda do príslušnej elektronickej podateľne súdu, ktorému je podanie adresované. Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP) teda do elektronickej podateľne, je nevyhnutné považovať aj takýto spôsob doručenia podania, t. j. prostredníctvom portálu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné zmluvné podmienky, paušalizovaná náhrada škody, dohodnuté úroky, zmluva o úvere
Právna veta: Dojednanie, ktorého obsahom je platenie dohodnutých úrokov až do zaplatenia istiny, jeho postavenie zhorší. Pokiaľ by totiž spotrebiteľ, ktorý sa pre svoju ekonomickú situáciu dostal s plnením splátok úveru do omeškania, musel v dôsledku vyhlásenia predčasnej doby splatnosti úveru platiť dohodnuté úroky až do úplného splatenia istiny, zaplatil by v konečnom dôsledku sumu neprimerane vysokú ako náhradu za poskytnutie peňazí. Dohodnuté úroky predstavujú cenu peňazí za ich poskytnutie na vopred dohodnuté obdobie, tzn., že jej výška musí byť stanovená v čase uzatvorenia zmluvy o úvere. Dlžník teda ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: spoplatnenie úveru, zosplatnenie úveru, právo na úroky z omeškania, príslušenstvo pohľadávky, omeškanie dlžníka podľa O.z.
Právna veta: Hoci Občiansky zákonník, ani Obchodný zákonník neumožňujú veriteľovi žiadať od dlžníka príslušenstvo (úrok z omeškania) pre prípad omeškania s platením príslušenstva pohľadávky, dovolací súd zastáva názor, že tým nie je dotknuté právo účastníkov zmluvného vzťahu dohodnúť, že dohodnuté úroky sa stanú súčasťou istiny. Aj podľa vyššie uvedeného zmluvného dojednania je nepochybné, že do celkových nákladov pôvodného dlžníka spojených s úverom patria aj dohodnuté úroky, pričom strany Zmluvy sa zmluvne dohodli na úrokovej sadzbe poskytnutého úveru (9,10 % ročne), pričom sa zároveň dohodli na výške a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: výpoveď daná zamestnávateľom, rozhodnutie o neplatnosti výpovede, organizačná zmena, neplatnosť výpovede, rozhodnutie o organizačných zmenách
Právna veta: Ak písomné rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene stanovuje požiadavku určitého (maximálneho počtu) zamestnancov, pričom predchádzajúce písomné rozhodnutie zamestnávateľa stanovuje rovnaký (maximálny) počet zamestnancov, avšak medzi týmito dvoma písomnými rozhodnutiami došlo k faktickému zvýšeniu počtu zamestnancov - nad rámec pôvodne stanoveného počtu zamestnancov - v dôsledku súdneho rozhodnutia o neplatnosti výpovede a je možné na základe takejto organizačnej zmeny dať výpoveď zamestnancovi, ktorý bol takto zaradený naspäť do zamestnania v dôsledku rozhodnutia súdu o neplatnosti vý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: uloženie povinnosti uverejniť tlačovú opravu nepravdivých a pravdu skresľujúcich údajov, právo na opravu, skresľujúci údaj, zverejnenie nepravdivého údaju, odvysielanie opravy
Právna veta: Účelom odvysielania opravy je nahradiť nepravdivý údaj pravdivým údajom, a skresľujúci údaj doplniť pravdivým údajom. Odvolací súd sa stotožnil s názorom súdu prvej inštancie, že žalobcovi mohlo vzniknúť len vtedy právo, ak došlo k zverejneniu nepravdivého údaju, čo v značnej časti označených a namietaných informácií nie je možné, lebo sa jedná o hodnotiace úsudky autora relácie. V zmysle ustálenej súdnej praxe podľa § 21 zákona č. 308/2000 Z. z. tak nemôže súd prihliadať na žiadosť žalobcu žiadať opravu hodnotiacich úsudkov, t. j. subjektívnych názorov, ktorých pravdivosť nepodlieha dokazovan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: právo odoprieť výpoveď, súhlas poškodeného v trestnom konaní, zastavenie trestného stíhania obvineného, trestné stíhanie
Právna veta: V prípade, ak oznamovateľ (poškodený) neprejaví súhlas s trestným stíhaním takej osoby, následkom bude odloženie veci z dôvodu neprípustnosti trestného stíhania a ukončenie tak trestného konania v štádiu postupu pred začatím trestného stíhania. I keď moment zabezpečenia súhlasu poškodeného Trestný poriadok priamo neupravuje, na podklade už vyššie uvedenej argumentácie je zrejmé, že orgán činný v trestnom konaní je povinný taký súhlas od poškodeného zabezpečiť bezodkladne po tom, ako disponuje takým objemom a kvalitou informácií, ktoré sú dostatočné pre záver, že na trestné stíhanie konkrétn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: neodkladné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia, rozhodnutie o neodkladnom opatrení, rozhodnutie vo veci samej
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky už vo viacerých svojich skorších rozhodnutiach (por. 1Cdo/188/2017, 2Cdo/96/2017, 3Cdo/157/2017, 4Cdo/149/2017, 5Cdo/77/2017, 6Cdo/176/217, 7Cdo/56/2018, 8Cdo/83/2017, 5Obdo/10/2018) dospel k záveru, že rozhodnutie o neodkladnom opatrení má povahu rozhodnutia vo veci samej len vtedy, ak sa konanie končí rozhodnutím o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia bez toho, aby naň nadväzovala žaloba. Takéto rozhodnutie nevykazuje charakter dočasnosti a predbežnosti poskytovanej meritórnej ochrany vyžadujúcej ďalšie konanie o žalobou uplatnenom procesnom nároku, v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: osobitná miestna príslušnosť súdu, alternatívna miestna príslušnosť, miestna príslušnosť súdu
Právna veta: O prípad alternatívnej miestnej príslušnosti uvedenej v ustanovení § 19 písm. c) Civilného sporového poriadku ide vtedy, ak si žalobca uplatnil svoj nárok na súde, v obvode ktorého je umiestnená organizačná zložka právnickej osoby, ktorá je žalovaným, ak sa spor týka tejto zložky. Pokiaľ predkladajúci súd (Okresný súd Bratislava III) poukazoval na to, že miestom výkonu štátnej služby žalobcu bola organizačná zložka žalovaného - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, najvyšší súd k tomu uvádza, že rozhodným kritériom pre možnosť voľby alternatívnej miestnej príslušnosti podľa § 19 pís ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: odmietnutie dovolania, rozhodnutie o uložení pokuty, rozhodnutie vo veci samej , dovolanie v sporovom konaní, neprípustnosť dovolania
Právna veta: Rozhodovaním o veci samej nie je také rozhodnutie, ktoré zakladá stranám len procesné práva (napr. rozhodnutie o odpustení zmeškania lehoty na podanie odvolania), aj keby bolo rozhodnutie vydané v konaní začatom na návrh.“ (viď napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 3Cdo/14/2017). 14. Pokiaľ ide o rozhodnutia odvolacieho súdu, ktorými sa konanie končí (ktorých dovolací prieskum je v zmysle § 420 Civilného sporového poriadku prípustný), pri týchto rozhodnutiach je nevyhnutné podmienku, že sa nimi konanie končí, vykladať v nadväznosti na prvú spomínanú podmienku, že ide o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: absolútne neplatný úkon, absolútna neplatnosť právneho úkonu, neplatné postúpenie pohľadávky, zosplatnenie pohľadávky, postúpenie pohľadávky banky
Právna veta: Dovolací súd po oboznámení sa s obsahom spisu v prejednávanej veci dospel k záveru, že nedošlo k platnému postúpeniu splatnej pohľadávky a správne súdy uzavreli, že s poukazom na ustanovenie § 565 Občianskeho zákonníka tak mohol postupca urobiť len ak to bolo dohodnuté alebo v rozhodnutí určené. Takýto postup je podmienený splnením povinnosti vyzvať dlžníka na plnenie splatnej splátky s tým, že k vyhláseniu mimoriadnej splatnosti dlhu môže dôjsť najneskôr do splatnosti ďalšej splátky. Postupca vyhlásil mimoriadnu splatnosť úveru ešte pred postúpením pohľadávky. Uvedená skutočnosť je zrejmá z t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: poskytovanie informácií z evidencie vozidiel, zistenie osobných údajov o subjektoch, ukladanie a vymáhanie pokút, neoprávnené použitie spoplatnenej cesty
Právna veta: Platná právna úprava neumožňuje priame poskytovanie údajov z evidencie vozidiel subjektom iným ako uvedeným v § 113 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 8/2009 Z. z.") a vymáhanie pokút od vodičov, ktorí jazdia bez zaplatenia po spoplatnených cestách neupravuje žiaden vnútroštátny predpis Slovenskej republiky. 20. Z prílohy zákona č. 8/2009 Z. z. vyplýva, že v zozname preberaných právne záväzných aktov Európskej únie je okrem iného aj Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/413 z 11. marca 2015, ktorou sa uľahč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: výklad právnej normy, právo od zmluvy odstúpiť, nepreskúmateľnosť rozhodnutia súdu, bez zbytočného odkladu
Právna veta: V zmysle zjednocujúceho stanoviska najvyššieho súdu (R 2/2016) prijatého ešte za skoršej právnej úpravy občianskeho súdneho konania „nepreskúmateľnosť rozhodnutia zakladá inú vadu konania v zmysle § 241 ods. 2 písm. b/ O. s. p. (zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku účinného do 30. júna 2016) a výnimočne, keď písomné vyhotovenie rozhodnutia neobsahuje zásadné vysvetlenie dôvodov podstatných pre rozhodnutie súdu, môže ísť o skutočnosť, ktorá zakladá prípustnosť dovolania podľa § 237 ods. 1 písm. f/ O. s. p.“. Zmeny v právnej úprave dovolania a dovolacieho konania, ktoré nadobudli ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Konkurzné právo
Kľúčové slová: ochrana veriteľov úpadcu, povinnosti súvisiace s hroziacim úpadkom dlžníka, schválenie zmieru, vyporiadanie BSM, uspokojenie pohľadávok veriteľov
Právna veta: V procese vyporiadania BSM úpadcu, je správca konkurznej podstaty povinný konať tak, aby obsah jeho úkonov (návrh na vyporiadanie BSM, dohoda o vyporiadaní BSM, opravné prostriedky proti rozhodnutiu súdu o vyporiadaní BSM, návrhy na zrušenie rozhodnutia súdu o schválení zmieru pri vyporiadaní BSM a pod.), sledoval účel konkurzného konania, ktorým je dosiahnutie čo najvyššej miery uspokojenia pohľadávok všetkých veriteľov úpadcu. Rozhodujúcim kritériom vyporiadania BSM úpadcu, je naplnenie kritéria, upraveného v § 5 ZKR - princíp ochrany veriteľov (všetkých veriteľov) úpadcu.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, spôsob podpory a podmienky podpory výroby elektriny, prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014, povinnosti výrobcov elektriny
Právna veta: ustanovenie § 18e ods. 1 zák. č. 309/2009 Z. z. sa výslovne viaže k podmienkam podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré podmienky podpory výroby elektriny a spôsob podpory sú upravené v § 3 zák. č. 309/2009 Z. z. a preto nemôže byť ustanovenie § 18e ods. 1 zák. č. 309/2009 Z. z. aplikované aj na sankciu vyplývajúcu z ustanovenia § 4 ods. 3 zák. č. 309/2009 Z. z. v znení do 31. decembra 2018. Pre žalobcu platí len to, že podľa doterajších predpisov zostávajú zachované len podmie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov, námietka premlčania, námietka premlčania s dobrými mravmi, uplynutie premlčacej doby, dobré mravy
Právna veta: Vo veci sp. zn. 7 Cdo 226/2016 najvyšší súd k možnému rozporu uplatnenia námietky premlčania s dobrými mravmi poukázal na viaceré súdne rozhodnutia, na základe ktorých uviedol, že „vo všeobecnosti nie je vylúčené, aby vznesenie námietky premlčania odporcom (žalovaným) mohlo byť považované za konanie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi ... o takýto prípad môže ísť iba výnimočne a v rozpore s dobrými mravmi môže byť len taký výkon práva ... ktorý je výrazom zneužitia tohto práva na úkor druhého účastníka konania, pričom vo vzťahu ku vznesenej námietke premlčania môže o takýto prípad ísť len vte ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: dovolanie v sporovom konaní, povinnosť dovolateľa byť zastúpený advokátom, vady dovolania, obligatórne náležitosti dovolania, poučovacia povinnosť súdu
Právna veta: Spísanie dovolania advokátom je obligatórnou podmienkou dovolacieho konania, ktorá musí byť splnená už pri podaní dovolania; jej nedostatok musí byť odstránený do uplynutia zákonnej lehoty na podanie dovolania. To neplatí, ak dovolateľ nebol riadne poučený odvolacím súdom (uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 18. decembra 2019 sp. zn. 4 Cdo 190/2019 schválené občianskoprávnym kolégiom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 16. septembra 2020 na uverejnenie v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky). 9. Obdobne Ústavný súd Slovenskej republiky v uz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie vo veciach určenia rodičovstva, konanie o určenie otcovstva, návrh na určenie rodičovstva
Právna veta: Na konania vo veciach určenia rodičovstva (taxatívny výpočet je uvedený v § 105 CMP) je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má dieťa bydlisko. Ak takého súdu niet, je príslušný všeobecný súd matky, inak všeobecný súd toho, koho otcovstvo má byť určené alebo zapreté (§ 106 CMP). 7. Podľa § 108 ods. 4 CMP účastníkom konania o prípustnosti podania návrhu na zapretie otcovstva dieťaťom je len dieťa. 8. Podľa § 23 zákona č. 97/1963 Zb. určenie (zistenie alebo zapretie) rodičovstva sa spravuje právnym poriadkom štátu, ktorého príslušnosť nadobudlo dieťa narodením. 9. Podľa § 40 zákona č. 97/1963 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: zrušenie pracovného pomeru, právne úkony za zamestnávateľa, konatelia, rozhodnutie o organizačnej zmene
Právna veta: Podľa § 134 Obchodného zákonníka na rozhodnutie o obchodnom vedení spoločnosti, ktoré patrí do pôsobnosti konateľov, sa vyžaduje súhlas väčšiny konateľov, ak spoločenská zmluva neurčí vyšší počet hlasov. 23. Riadenie a organizácia práce zamestnancov patrí k základným právam zamestnávateľa, ktoré mu vyplývajú z pracovnoprávnych vzťahov. Okrem iného je zamestnávateľ oprávnený riadiť a organizovať prácu zamestnancov a k tomuto účelu im vydávať záväzné pokyny (§ 9 ods. 3 Zákonníka práce). Týmito pokynmi zamestnávateľ stanovuje svoje vnútorné usporiadanie, vnútornú organizačnú štruktúru, organi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: vyhlásenie súdu že rozhodnutie členskej schôdze o vylúčení je neplatné, neplatné vyhlásenie členskej schôdze, vylúčenie člena družstva
Právna veta: Účinky zániku členstva v družstve pri vylúčení člena postupom podľa ust. § 231 ods. 3 veta prvá ObZ nastávajú okamihom doručenia rozhodnutia predstavenstva o vylúčení členovi družstva v prípade, že v primeranej lehote, alebo lehote určenej stanovami, nepodá odvolanie, ktoré má suspenzívny účinok. II. Rozhodnutie členskej schôdze o nevylúčení člena na základe jeho odvolania (alebo rozhodnutie súdu o neplatnosti uznesenia členskej schôdze o vylúčení člena družstva) má tie účinky, že na člena družstva sa nahliada, akoby rozhodnutím predstavenstva nebol z družstva vylúčený, t. j. považuje sa za č ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: dedenie, strany v sporovom konaní, procesné nástupníctvo v civilnom konaní, neexistencia dediča, dediči
Právna veta: Aj samotné ustanovenie § 63 ods. 2 CSP uvádza, že súd (pri majetkových sporoch obligatórne) pokračuje v konaní v prvom rade s dedičmi strany; s (inými) osobami, na ktoré prešlo žalované právo alebo povinnosť súdy pokračujú v konaní iba vtedy, ak už bol tento majetok potvrdený predmetnej osobe v právoplatne skončenom konaní. Ide teda o dve odlišné situácie, pričom spojka „prípadne“ tento záver jasne preukazuje. Odvolací súd tvrdí, že niet dedičov, na ktorých by prešlo žalované právo či povinnosť. Dovolací súd v tejto súvislosti považuje za potrebné zdôrazniť, že požiadavku, aby na miesto žalova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: zásady ukladania trestov, možnosť nápravy páchateľa, závažnosť spáchaného trestného činu, osoba páchateľa, uloženie trestu, druh a výmera trestu
Právna veta: Je potrebné pripomenúť, že trest je opatrením štátneho donútenia, ktoré v mene štátu, na základe a v medziach zákona ukladajú v predpísanom konaní na to povolané súdy páchateľovi za spáchaný trestný čin. Trest ako právny následok trestného činu môže priamo postihnúť len páchateľa trestného činu, v čom sa odráža zásada personálnosti trestu. Trest je jedným z prostriedkov na dosiahnutie účelu Trestného zákona. Tým je určená aj jeho funkcia v tých smeroch, v ktorých má pôsobiť zákon na ochranu spoločnosti, jednak pred páchateľom trestného činu, voči ktorého sa prejavuje prvok represie (zabráneniu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: absolútna neplatnosť právneho úkonu, platnosť právneho úkonu , materiálny korektív prečinu, obzvlášť závažný zločin, podvod
Právna veta: Otázka platnosti právneho úkonu má v trestnom konaní význam a musí byť riešená v prípade, ak to má vplyv na naplnenie formálneho znaku skutkovej podstaty trestného činu; je tomu tak napríklad pri trestnom čine krádeže podľa § 212 Trestného zákona, ktorý je možné spáchať len prisvojením si cudzej veci - ak vzhľadom na existenciu kúpnej zmluvy (či pri odstúpení od nej) sú pochybnosti, či vec bola vo vzťahu k páchateľovi cudzou vecou, musí si otázku vlastníctva veci vyriešiť súd v trestnom konaní ako predbežnú otázku v zmysle § 7 ods. 1 Trestného poriadku. Obdobne pri trestnom čine neoprávneného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: úprava dôvodov väzby, prijatie záruky, ochrana osobnej slobody, nahradenie väzby, nahradenie väzby zárukou, sľubom alebo dohľadom
Právna veta: Na nahradenie väzby niektorým z inštitútov, ktoré upravuje Trestný poriadok, nie je právny nárok, ide len o možnosť, ku ktorej môže súd pristúpiť a takýto výklad je v súlade aj so znením čl. 17 ods. 2, ods. 5 Ústavy (resp. čl. 5 ods. 3 druhej vety Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd). Odvolací súd zároveň pripomína, že väzba je zaisťovací inštitút a má fakultatívny charakter. Úprava dôvodov väzby vyjadruje výnimočnosť a fakultatívne použitie tohto procesného prostriedku, pričom Trestný poriadok neustanovuje, že každý obvinený musí byť vzatý do väzby, resp. že obvinený, ktorý b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Najvyšší správny súd SR

Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: disciplinárne opatrenie, závažné disciplinárne previnenie sudcu, napomenutie sudcu, disciplinárne opatrenie voči sudcovi, disciplinárne previnenie podľa zákona o sudoch a prísediacich
Právna veta: Podľa § 116 ods. 1 písm. a/ zákona č. 385/2000 Z.z. je disciplinárnym previnením zavinené nesplnenie alebo porušenie povinnosti sudcu. Podľa § 116 ods. 2 písm. f/ zákona č. 385/2000 Z.z. je závažným disciplinárnym previnením zavinené konanie sudcu, ktoré má za následok prieťahy v disciplinárnom konaní. Z uvedeného je zrejmé, že pokiaľ podľa § 116 ods. 1 písm. a/ zákona č. 385/2000 Z.z. je disciplinárnym previnením samotný prieťah (referujúc na ustanovenie § 30 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z.z. ukladajúce sudcovi povinnosť konať plynulo bez zbytočných prieťahov), tak ustanovenie § 116 ods. 2 písm. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: predmet poplatku za rozvoj, vznik, zánik poplatkovej povinnosti a oznamovacia povinnosť podľa zákona o miestnom poplatku za rozvoj, osvedčenie o významnej investícii, významná investícia, všeobecne známe skutočnosti, predmet miestneho poplatku za rozvoj, správa miestneho poplatku za rozvoj, dokazovanie v konaní o vyrubení miestneho poplatku za rozvoj
Právna veta: Pre posúdenie, či určitá stavba je predmetom miestneho poplatku za rozvoj, t.j. na účel postupu v daňovom (poplatkovom) konaní je pritom irelevantné, či stavebník v rámci stavebného konania stavebnému úradu preukazoval, že povoľovaná stavba je významnou investíciou. Správca poplatku sa preto nemôže v rámci vyrubovacieho konania výlučne sústrediť len na to, či v rámci stavebného konania stavebník v súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 175/1999 Z.z. doložil osvedčenie o významnej investícií. V závislosti od osobitostí konkrétnej stavby totiž stavebník preukazovanie tejto skutočnosti v stavebnom konaní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: trovy spojené s výkonom väzby, princíp oficiality, konanie o trovách, začatie konania vo veciach súvisiacich s výkonom väzby
Právna veta: Zo znenia zákona je zrejmé, že niektoré konania vo veciach súvisiacich s výkonom väzby môžu začať ex offo na podklade vlastného zistenia oprávnených orgánov vo veci konať, v iných prípadoch sa konanie začína na podklade podnetu alebo návrhu (oprávnené orgány teda v týchto prípadoch ex offo na základe vlastných zistení konanie nezačínajú). Citované ustanovenie upravuje vo svojom odseku 2 lehotu, v rámci ktorej možno začať konanie, pričom ide o prekluzívnu lehotu stanovenú v dĺžke 2 rokov, ktorej začiatok plynutia je determinovaný existenciou tzv. rozhodujúcej skutočnosti. 20. Pri výklade predme ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Konkurzné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o vyrubený úrokov z omeškania, nevymáhateľnosť pohľadávky, pohľadávky vylúčené z uspokojenia, úrok z omeškania
Právna veta: Nevymáhateľnosť pohľadávky podľa § 166b ods. 1 písm. d/ ZKR sa podľa názoru kasačného súdu (rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 1Sžfk/17/2020 zo dňa 25. mája 2021, bod 28) „týka všetkých sankcií (teda aj v budúcnosti uložených), pretože rozhodujúce je len to, kedy došlo k porušeniu právnej povinnosti zakladajúcemu právo(moc) uplatniť či uložiť pokutu alebo inú sankciu. Ak k porušeniu, teda deliktu v širokom zmysle slova, došlo pred rozhodujúcim dňom, takáto pokuta alebo sankcia je nevymáhateľná. Tým sa zabezpečuje jeden z cieľov oddlženia, teda robí sa za minulosťou dlžník ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: správne delikty zák. č. 563/2009, pokuty zak. č. 563/2009, zníženie nadmerného odpočtu DPH, nullum crimen sine lege, zásada nullum crimen sine lege, uplatňovanie neoprávnene vysokej sumy nadmerného odpočtu, zníženie nadmerného odpočtu dodatočným daňovým priznaním
Právna veta: Najvyšší správny súd na úvod uvádza, že účelom právnej úpravy uvedenej v § 154 ods. 1 písm. i/ bode 2 daňového poriadku je sankcionovať daňový subjekt, ktorý si neoprávnene po určitú dobu uplatňuje nárok na nadmerný odpočet vo vyššej sume ako mu patrí, a to spôsobom, že sa pokuta počíta v závislosti od ceny peňazí naviazanej na základnú úrokovú sadzbu Európskej centrálnej banky (s príslušnou korekciou podľa § 155 ods. 5 daňového poriadku), a od času, počas ktorého protiprávny stav (uplatňovanie neoprávnene vysokej sumy nadmerného odpočtu) trval. Z ustanovenia § 154 ods. 1 písm. i/ bod 2 daňové ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Merito veci: Právo na informácie
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: sloboda prejavu a právo na informácie, odmietnutie prístupu k informáciám, zneužitie práva na informácie, odmietnutie informacie, sprístupnenie informácie
Právna veta: Povinná osoba odmietajúca prístup k informáciám z dôvodu zneužitia práva je povinná preukázať, že žiadateľ nemal skutočnú vôľu, motív či zámer na sprístupnení informácií, t. j. na naplnení skutočného legitímneho zmyslu a účelu Infozákona, ale na spôsobení ujmy povinnej osoby (sťažení či ochromení jej chodu). Úmysel zneužiť právo na prístup k informáciám musí byť zjavný a správnymi orgánmi preukázaný nad všetku rozumnú pochybnosť, pretože odmietnutie informácie s poukazom na zneužitie práva je potrebné chápať ako riešenie ultima ratio a ako reštriktívne konštruovanú výnimku z ústavou garantova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: náležitosti správnej žaloby v sociálnych veciach, odstránenie vád podania a doplnenie podania v správnom súdnictve, správna žaloba v sociálnych veciach, neformálne posúdenie správnej žaloby fyzickej osoby v sociálnych veciach, vady správnej žaloby fyzickej osoby v sociálnych veciach, odstránenie vád správnej žaloby v sociálnych veciach, doplnenie správnej žaloby v sociálnych veciach
Právna veta: Zmyslom inštitútu neformálneho posudzovania správnej žaloby fyzickej osoby v sociálnych veciach je poskytnutie ochrany právam fyzickej osoby (žalobcu) vychádzajúc pritom z predpokladu jej neschopnosti samostatne právne relevantne formulovať svoju žalobu. Zníženie štandardu požiadaviek kladených na podanie fyzickej osoby je kompenzované neformálnym prístupom pri posudzovaní podania správnym súdom, ktorého primárnou rolou (v rámci procesu neformálneho posudzovania podania) je ustáliť aké rozhodnutie alebo opatrenie a ktorého orgánu verejnej správy je žalobou namietané. Podstatou tohto inštitútu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: vzťah leteckého zákona k správnemu poriadku, prerušenie správneho konania, subsidiarita správneho poriadku, správny poriadok ako všeobecný predpis, správny poriadok ako lex generalis, rozhodnutie o prerušení správneho konania, prípustnosť opravného prostriedku proti rozhodnutiu o prerušení správneho konania
Právna veta: Kasačný súd sa však nestotožnil s vyššie uvedeným záverom krajského súdu. Preto vychádzajúc z dikcie ustanovenia § 29 ods. 3 správneho poriadku považuje za potrebné dať do pozornosti vo vzťahu k inštitútu prerušenia konania, že k prerušeniu správneho konania nedochádza priamo zo zákona, ale predpokladá sa forma procesného rozhodnutia správneho orgánu. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie a takéto rozhodnutie nepodlieha preskúmaniu súdom. Osobitné právne predpisy výnimočne pripúšťajú opravný prostriedok aj proti rozhodnutiu o prerušení konania. Ohľadom ustanovenia § 55 leteckého ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: dôvod na obnovu konania, prípustnosť žaloby na obnovu konania, subjekty oprávnené podať žalobu na obnovu konania, žaloba na obnovu konania
Právna veta: Žaloba na obnovu konania je svojou podstatou mimoriadnym opravným prostriedkom, ktorý môžu uplatniť subjekty (§ 474 SSP) len za splnenia zákonom stanovených podmienok; možno ním napadnúť len právoplatné rozhodnutie súdu a len z dôvodov taxatívne ustanovených v § 472 SSP, teda ak - bolo rozhodnuté v neprospech účastníka konania v dôsledku trestného činu sudcu, iného účastníka konania alebo osoby zúčastnenej na konaní (§ 472 písm. a/ SSP), - Európsky súd pre ľudské práva rozhodol alebo dospel vo svojom rozsudku k záveru, že rozhodnutím správneho súdu alebo konaním, ktoré mu predchádzalo, boli po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: učebný pomer, učebný plán, započítanie doby učebného pomeru, podklad rozhodnutia, učebná zmluva
Právna veta: Podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 10 ods. 2 písm. a) zákona č. 121/1975 Zb. sa zamestnaním zásadne rozumel tak pracovný, ako aj učebný pomer učňov v zmysle zákona č. 89/1958 Zb. o výchove dorastu na povolanie v učebnom pomere (učňovský zákon) v znení neskorších predpisov. Učebný pomer sa podľa § 217 Zákonníka práce (č. 65/1965 Zb. v znení účinnom do 31. decembra 1988) zakladal učebnou zmluvou (§ 220 cit. ZP) ako osobitný druh pracovnoprávneho vzťahu (§ 231 ZP). Podrobnosti o započítavaní doby učebného pomeru do zamestnaní jednotlivých kategórií upravoval § 12 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerst ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: Slovenský pozemkový fond , pôsobnosť zhromaždenia pozemkového spoločenstva, výbor pozemkového spoločenstva, zmluva o užívaní poľovného revíru, rozhodovanie o užívaní spoločnej nehnuteľnosti, užívanie spoločnej nehnuteľnosti, uzavretie nájomnej zmluvy na podiely spoločnej nehnuteľnosti, nájomná zmluva na podiely spoločnej nehnuteľnosti
Právna veta: Pri rozhodovaní o užívaní spoločnej nehnuteľnosti nie je umožnené vystupovať samostatne len jednému či viacerým spoluvlastníkom (členom spoločenstva). O užívaní spoločnej nehnuteľnosti rozhoduje zhromaždenie (§ 14 ods. 7 písm. f/ zákona o pozemkových spoločenstvách). Avšak zákon o pozemkových spoločenstvách v § 16 ods. 2 explicitne konštruuje zákonné zastúpenie členov spoločenstva výborom. V týchto veciach môže výbor konať bez osobitného rozhodnutia zhromaždenia (okrem § 16 ods. 2 písmena d/). Takouto situáciou je v zmysle § 16 ods. 2 písm. b/ aj uzatváranie nájomných alebo iných obdobných zml ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: dávka sociálneho poistenia, priznanie invalidného dôchodku, práva osôb so zdravotným postihnutím, dôchodkové poistenie, invalidný dôchodok
Právna veta: Poskytovanie dávok sociálneho poistenia je zásadne naviazané na predchádzajúcu účasť na tomto poistení, takýmto riešením však zákonodarca neprekračuje limity svojho uváženia. Sociálne poistenie totiž nie je jediným spôsobom, ako zákonodarca realizuje svoj pozitívny záväzok z citovaných ustanovení. Ďalšími zákonmi, ktorými tak zákonodarca robí, sú napríklad zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi alebo zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Preto nemožno tvrdiť, že k porušeniu základného práva žalobkyne podľa čl. 39 ústavy dochád ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Konkurzné právo
Kľúčové slová: úroky z omeškania , vyrúbenie úrokov z omeškania, reštrukturalizácia, oddlženie
Právna veta: Úprava reštrukturalizácie podľa § 108 a nasl. ZKR a úprava oddlženia podľa § 166 a nasl. ZKR nie sú totožné, avšak vychádzajúc z účelu zákona, plnia rovnaký účel, ktorým je ozdravenie predĺženého subjektu. Zároveň je na mieste skonštatovať, že úprava oddlženia (tzv. osobného bankrotu) účinná od 01. marca 2017 je relatívne novou úpravou, preto je súvisiaca judikatúra súdov ešte len v procese tvorby a tiež z totožného dôvodu neboli ešte prípadné legislatívne nedostatky identifikované, aby mohli byť zákonodarcom zohľadnené, prípadne odstránené. 23. V tomto zmysle bolo vydané aj rozhodnutie senátu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: podmienky vyvlastnenia, právo vlastniť majetok, nútené obmedzenie vlastníckeho práva , vyvlastnenie majetku, dohoda o vyvlastnení, vyvlastňovanie pozemkov v podielovom spoluvlastníctve
Právna veta: Najvyšší správny súd zastáva názor, že pojem „návrh na uzavretie dohody“, ktorý zákonodarca použil v ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 282/2015 Z. z. je nutné vnímať ako súčasť zákonnej úpravy komplexne obsiahnutej v zákone č. 282/2015 Z. z. (resp. vnímať ho zohľadňujúc základný ústavný rámec vyvlastnenia obsiahnutý v čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky) a v tomto zmysle ho aj systematicky a teleologicky interpretovať. Ústava slovenskej republiky v označenom ustanovení a priori pripúšťa zásah do vlastníckeho práva (či už vo forme vyvlastnenia alebo núteného obmedzenia vlastníckeho práva), ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: zánik nároku na materské, dobrovoľné poistenie, vznik nároku na materské, podmienky nároku na materské, vznik nároku na nemocenské dávky, dôchodkové dávky, úrazové dávky, dávku garančného poistenia, dávku v nezamestnanosti a vznik nároku na ich výplatu
Právna veta: Starostlivosť v zmysle § 48 a 49 zákona č. 461/2003 Z. z. znamená osobnú starostlivosť, dokazuje aj § 51 cit. zák., podľa ktorého zaniká nárok na materské, ak sa poistenec podľa lekárskeho posudku nemôže alebo nesmie starať o dieťa. Pokiaľ by pre vznik nároku na materské postačovalo iba formálne prevzatie starostlivosti na základe dohody rodičov dieťaťa, prípadne zabezpečenie starostlivosti inou osobou, toto ustanovenie by stratilo svoje opodstatnenie. Na podobnom princípe stojí aj § 48 ods. 4 cit. zák., podľa ktorého prevzatie dieťaťa do starostlivosti zdravotníckeho zariadenia má účinky star ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o dodatočnom povolení stavby, ohlásenie stavebnému úradu, stavby, ich zmeny a udržiavacie práce, drobná stavba, dodatočné povolenie stavby, stavba, ohlásenie drobnej stavby, nelegálna stavba, zlegalizovanie stavby
Právna veta: V súvislosti so zabezpečovaním podkladov pre dodatočnú legalizáciu stavby, ktorá by teoreticky mala spĺňať kritériá pre drobnú stavbu, na uskutočnenie ktorej za splnenia podmienok v zmysle v zmysle § 55 ods. 2 písm. b) postačuje oznámenie stavebnému úradu, s čím zákon spĺňa menšiu administratívnu záťaž stavebníka (§ 57 ods. 1 veta druhá pred bodkočiarkou), nemožno prehliadnuť požiadavku § 57 ods. 1 veta tretia , ktorá výslovne dáva stavebnému úradu právo určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. Z tohto opráv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: nestrannosť výkonu sudcovskej funkcie, nezaujatosť sudcu, nestrannosť sudcu, nezávislosť výkonu sudcov, základné povinnosti sudcu
Právna veta: Podľa § 30 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sudcoch“) v záujme záruky nezávislosti a nestrannosti výkonu sudcovskej funkcie je sudca povinný dbať svojím správaním na to, aby jeho nestrannosť nebola dôvodne spochybňovaná. V občianskom živote, pri výkone funkcie sudcu, aj po jeho skončení sa sudca musí zdržať všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu alebo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov. Z toho vyplýva, že sudca musí byť nielen ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: strata právomoci súdu, disciplinárne obvinenie sudcu, zastavenie konania , neprípustnosť trestného stíhania, zánik funkcie sudcu, zastavenie disciplinárneho konania
Právna veta: Využijúc analógiu legis pristúpil preto najvyšší správny súd k aplikácii ustanovení Trestného poriadku, ktorý síce výslovne neuvádza postup súdu v prípade zániku funkcie sudcu, upravuje však situácie, ktoré naznačujú možný postup súdu v prípade, keď neexistuje alebo zanikla právomoc súdu v trestnom konaní spojená so statusom osoby obvineného. Ide napr. o situáciu upravenú v § 9 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku, keď s prípadom osoby, ktorá je vyňatá z pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdu, spája povinnosť súdu konanie zastaviť. Rovnako použitím analógie iuris je strata právomoci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, žalobná legitimácia, aktívna legitimácia na podanie žaloby, záznam, záznamové konanie, aktívna vecná legitimácia pri podaní správnej žaloby, rozdelenie bytu na dva samostatné byty, podieloví spoluvlastníci bytového domu
Právna veta: Kasačný súd však považuje za predčasný záver krajského súdu o nedostatku aktívnej vecnej legitimácie žalobcov v konaní v zmysle § 178 ods. 1 SSP, založený na tvrdení, že neboli účastníkmi konania o zápis vlastníckeho práva k rozdeleným bytom záznamom. V tomto ohľade sa kasačný súd plne stotožňuje s názorom vysloveným v odbornej literatúre zaoberajúcej sa výkladom aktívnej legitimácie účastníkov správneho súdneho konania, kde sa uvádza, že právny poriadok upravuje viacero typov administratívnych konaní, v ktorých účastníctvo nie je normatívne vymedzené. Ide predovšetkým o administratívne konani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: účel využitia stavby, zmena spôsobu užívania stavby, daň zo stavieb, zdanenie stavby, sadzba dane zo stavieb
Právna veta: Z ustanovenia § 10 ods. 4, vyplýva, že pojem „účel využitia“ nie je možné chápať iba v medziach stanovených kolaudačným rozhodnutím alebo rozhodnutím o zmene spôsobu užívania stavby. Uvedené ustanovenie reflektuje skutočnosť, že stavby v členení podľa § 10 ods. 1 zákona sa reálne môžu využívať aj na iné účely než vyplývajú uvedenej klasifikácie. Preto v dôsledku tohto ustanovenia je na účel zdanenia rozhodujúce skutočné využitie stavby k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na účely zákona o miestnych daniach preto pojem „účel využitia“ stavby nemusí nutne korešpondovať s účelom využitia stavby uv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: kandidatúra sudcu vo voľbách, vzdanie sa funkcie sudcu , kandidátna listina, zánik funkcie sudcu, funkcia sudcu, súhlas s kandidáturou
Právna veta: Ustanovenie § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich, ktorý bol novelizovaný zákonom č. 282/2019 Z. z. účinným od 15. októbra 2019, ktorý pôvodne obsahoval len prvé dve vety súčasného ustanovenia, po novelizácii znie takto: „Sudca sa môže funkcie sudcu vzdať písomným oznámením prezidentovi. Funkcia sudcu v takom prípade zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie doručené prezidentovi. Za vzdanie sa funkcie sudcu sa považuje aj podpísanie vyhlásenia, v ktorom sudca vyjadrí súhlas so svojou kandidatúrou na kandidátnej listine politick ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: reklamné stavby, ochrana diaľníc, ciest a miestnych komunikácií, intertemporálne ustanovenie odstránenie reklamných stavieb, zákaz umiestňovania reklamných stavieb, umiestňovanie reklamných stavieb, odstránenie reklamných stavieb, novelizácia cestného zákona
Právna veta: Z hľadiska aplikácie právnej normy vyplývajúcej z § 10 ods. 4 cestného zákona je podstatné umiestnenie (lokalizácia), resp. priebeh vozovky diaľnice a cesty 1. triedy, ktorá je medzinárodným cestným ťahom, a to za značkou ohraničujúcou sídelný útvar obce „smerom von“, teda mimo sídelného útvaru obce. Pás 100 metrov od osi vozovky priľahlého jazdného pásu s popísanou lokalizáciou (vozovka prebieha mimo sídelného útvaru obce) tvorí (s vozovkou súbežné) pásmo zákazu umiestňovania reklamných stavieb (okrem ustanovených výnimiek), čo zodpovedá účelu premávky na pozemnej komunikácii nachádzajúcej sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Konkurzné právo
Kľúčové slová: nedotknuté pohľadávky, vyživovacia povinnosť medzi manželmi, vyhlásenie konkurzu, zastavenie exekúcie vyhlásením konkurzu, výživné na manžela, výživné priznané súdnym rozhodnutím
Právna veta: Napriek uvedenému ústavný súd vzhľadom na to, že ide o problematiku výživného, ktorú posudzuje obzvlášť citlivo (priorizované konanie), považuje za vhodné a prínosné objasniť vzťah exekúcie na podklade súdneho rozhodnutia o bežnom výživnom a právnej skutočnosti – vyhlásenia konkurzu na majetok povinného, ktorá vstupuje do prebiehajúcej exekúcie, a jej vplyv na exekúciu v rámci už citovaných noriem jednoduchého práva. Bežné výživné priznané súdnym rozhodnutím patrí do právnej kategórie nároku na opakujúce sa plnenie. To znamená, že nárok na jeho výplatu vzniká každý mesiac. Z povahy tohto nárok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: adhézne konanie, trestný čin obchodovania s ľuďmi, sekundárna viktimizácia , rozhodovanie o náhrade škody, obete trestných činov, smernica EP a Rady 2011/36/EÚ, smernica o prevencii obchodovania s ľuďmi
Právna veta: Nad rámec uvedeného ústavný súd poukazuje aj na to, že v prípade sťažovateľov ako poškodených v tejto trestnej veci bolo povinnosťou všeobecných súdov, ktorá je inkorporovaná aj v základnom práve sťažovateľov na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, vykladať príslušné ustanovenia Trestného poriadku definujúce ich práva ako obetí obchodovania s ľuďmi (najmä § 46 ods. 1, 3, 6 a 8 Trestného poriadku, § 47 ods. 6 Trestného poriadku) nielen ústavne konformne, ale aj eurokonformne. Inými slovami, všeobecné súdy sú povinné postupovať a vykladať relevantné procesné ustanovenia týkajúce sa rozhodov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodcovské konanie, prípustnosť dovolania podľa § 420 CSP, zrušenie rozhodcovského rozsudku, žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku, obnova konania v sporovom konaní, analógia v civilnom práve procesnom, rozsudok o povolení obnovy konania
Právna veta: Ak je teda dovolanie z dôvodov podľa § 420 CSP prípustné proti rozsudkom odvolacieho súdu vydaným v konaní o žalobe na obnovu konania, ktoré rovnako nie sú rozsudkami o hmotnoprávnom nároku, je relevantná aj úvaha, že ani rozsudok odvolacieho súdu o zrušení rozhodcovského rozsudku nemá byť vylúčený z dovolacieho prieskumu podľa § 420 CSP. Ďalej možno podporne uvažovať, či bolo úmyslom zákonodarcu vyňať rozsudky, ktorými dochádza k zrušeniu už právoplatného rozhodcovského rozsudku, teda k prelomeniu princípu právnej istoty, ktorá už bola rozhodcovským súdom nastolená, z okruhu rozhodnutí, ktoré ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: zrušenie napadnutého rozsudku, kontradiktórnosť konania, náhrada škody v trestnom konaní, náhrada škody v civilnom sporovom procese, zmena rozhodnutia v neprospech obžalovaného
Právna veta: Ústavný súd zdôrazňuje, že čl. 2 Protokolu č. 7 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd garantuje právo na odvolanie v trestných veciach a možnosť preskúmať rozsudok v ďalšej inštancii, to platí len vo vzťahu k výroku o vine či treste. Zároveň sa pripúšťa zmena rozhodnutia prvostupňového súdu v neprospech obvineného druhostupňovým súdom. Ústavný súd navyše dodáva, že tieto záruky sa neaplikujú na rozhodovanie o povinnosti nahradiť spôsobenú škodu. Je pravdou, že sťažovateľ nemal zákonnú možnosť podať riadny opravný prostriedok proti výroku krajského súdu o uloženej povinnosti na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Konkurzné právo
Kľúčové slová: nezabezpečené pohľadávky, lehota na prihlasovanie pohľadávok, účinky súdom potvrdeného plánu, reštrukturalizácia, účastníci reštrukturalizačného konania, nové pohľadávky, staré pohľadávky, zabezpečené pohľadávky, neprihlásenie pohľadávky, druhy pohľadávok podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii
Právna veta: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii rozlišuje viacero druhov prihlášok, pričom jedným zo základných diferenciačných kritérií je členenie na pohľadávky zabezpečené a nezabezpečené, od čoho sa odvíja aj rozsah náležitostí pre prihlášku toho-ktorého druhu. V reštrukturalizácii sa rozdeľujú pohľadávky na tzv. staré a nové (§ 120 zákona o konkurze a reštrukturalizácii) s tým, že staré pohľadávky musia byť v reštrukturalizácii uplatnené prihláškou a uspokojujú sa na základe plánu, pričom rozhodujúcim momentom, ku ktorému sa takto pohľadávky rozdeľujú, je moment začatia reštrukturalizačného konania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: spoločenstvo a správca vo vlastnom mene zastupujú a konajú na účet vlastníkov bytov a nebytových priestorov, správca bytového domu, zástupca vlastníkov bytov, nepriame zastúpenie v súdnom konaní, zákonné zastúpenie vlastníkov bytov, doručovanie písomností v súdnom konaní
Právna veta: Po prijatí novely zákonom č. 283/2018 Z. z. účinnej od 1. novembra 2018 (v čase postupu okresného súdu v napadnutom konaní) má správca postavenie nepriameho zástupcu (pozri § 9 ods. 7 – správca vo vlastnom mene zastupuje a koná na účet vlastníkov bytov) v konaniach pred súdom. Predmetnou zmenou právnej úpravy len došlo k zmene postavenia správcu ako zákonného zástupcu vlastníkov z priameho zástupcu na nepriameho zástupcu vlastníkov bytov. Zákonná úprava zastúpenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov správcom aj v konaní pred súdom teda neznamená, že by si svoje práva na súde nemohli hájiť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prerušenie konania v sporovom konaní, medzitýmny rozsudok , rozsudok súdu v sporovom konaní, návrh na prerušenie konania, zamietnutie návrhu na prerušenie konania, meritórne rozhodnutia, rozhodnutie vo veci samej v sporovom konaní, rozhodovanie o návrhu na prerušenie konania, vydanie medzitýmneho rozsudku
Právna veta: Ústavný súd po preskúmaní napadnutého uznesenia a už citovanej časti jeho odôvodnenia konštatuje, že záver krajského súdu o tom, že medzitýmny rozsudok nie je rozhodnutím vo veci samej, vyznieva nelogicky a nepresvedčivo, a to s ohľadom na znenie a zmysel samotného Civilného sporového poriadku, na judikatúru najvyšších súdnych autorít a aj s ohľadom na odbornú literatúru v tejto oblasti. (...) Vzhľadom na to, že medzitýmny rozsudok je rozhodnutím vo veci, všeobecný súd podľa názoru ústavného súdu nielen môže, ale je dokonca povinný v rámci tohto medzitýmneho rozsudku rozhodnúť aj o (zamietnutí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok, oprávnenie pri objasňovaní priestupkov, oprávnenie na zistenie požitia alkoholu alebo iných návykových látok, oprávnenie policajta pri bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke, teleologický a systematický výklad, toxikologické vyšetrenie, zneužívanie alkoholických nápojov, výklad ustanovenia právnej normy, pravidlá realizácie toxikologického vyšetrenia
Právna veta: Ustanovenia § 5 ods. 4 až 7 zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov upravujú následne pravidlá samotnej realizácie toxikologického vyšetrenia, a to v nadväznosti na právnu úpravu vymedzujúcu podmienky a limity oprávnenia príslušného štátneho orgánu vyzvať dotknutú osobu na strpenie toxikologického vyšetrenia, obsiahnutú v § 5 ods. 1 a 2 uvedeného zákona v spojení s osobitnými predpismi [napr. § 32 ods. 1 zákona o Policajnom zbore v spojení s § 34 uvedeného zákona alebo § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: nárok na náhradu škody, zaistenie nároku poškodeného, exekúcia predajom nehnuteľností, zaistenie výkonu trestu prepadnutia majetku, konkurzné ustanovenia súvisiace s trestným konaním, trest prepadnutia majetku, výkon trestu prepadnutia majetku, zbavenie sa majetku, ohrozenie výkonu rozhodnutia, zaistenie nároku na náhradu škody, zaistenie nehnuteľností
Právna veta: Ústavný súd na tomto mieste uvádza, že v odôvodnených prípadoch by už aj samotný charakter trestnej činnosti, zo spáchania ktorej je obvinený podozrivý, mohol odôvodňovať konštatovanie, že výkon prípadného trestu prepadnutia majetku môže byť ohrozený. Ide napríklad o situácie, ak spôsob trestnej činnosti spočíva okrem iného aj v dispozícii s majetkom tak, aby sa sťažilo zistenie trestnej činnosti či vrátenie majetku jeho vlastníkom; prípadne by mohlo ísť o takú trestnú činnosť, ktorá je premyslená a organizovaná, teda je predpoklad, že jej páchatelia budú zrejme spôsobilí a pripravení vyhnúť s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: opätovný návrh, ukončenie niektorých exekučných konaní, náhrada trov starej exekúcie, paušálne trovy starej exekúcie, trovy starej exekúcie, opätovný návrh na vykonanie exekúcie
Právna veta: V § 9 ods. 3 zákona o ukončení niektorých exekučných konaní je však uvedené pravidlo, že okrem náhrady súdneho poplatku za (opätovný) návrh oprávnený nemá nárok na náhradu trov spojených s jeho podaním. Z formulácie tohto ustanovenia je možné vyvodiť, že zákonodarca si je vedomý toho, že oprávnenému môžu vzniknúť trovy spojené s podaním opätovného návrhu, rozhodol sa však obmedziť trovy oprávneného uspokojované v novej exekúcii na jedinú ich zložku, a to iba zaplatený súdny poplatok. Napriek tomu ústavný súd pripúšťa, že vo vzťahu k ďalším nákladom súvisiacim s ukončením predošlej exekúcie môž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: okamžité skončenie pracovného pomeru pre porušenie pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôsobom, zákonné dôvody okamžitého skončenia pracovného pomeru, písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny, zavinené porušenie pracovných povinností
Právna veta: Povinnosť dodržiavať pracovnú disciplínu patrí k základným povinnostiam zamestnancov vyplývajúcim z pracovného pomeru. Ak má byť porušenie pracovnej disciplíny dôvodom skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, musí ísť o zavinené porušenie pracovných povinností zo strany zamestnanca (a to aj z nedbanlivosti) a musí dosahovať určitý stupeň intenzity. Zákonník práce rozlišuje medzi menej závažným porušením pracovnej disciplíny a závažným porušením pracovnej disciplíny. Tieto pojmy Zákonník práce nedefinuje, aj keď od ich vymedzenia závisí možnosť a rozsah postihu zamestnanca. K skonč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: započítanie, pohľadávky spôsobilé na započítanie, spôsob zániku záväzku, vzájomne sa kryjúce pohľadávky
Právna veta: S poukazom na ustanovenie § 580 Občianskeho zákonníka započítanie (kompenzácia) predstavuje jeden zo spôsobov zániku záväzku, keď ide o zánik vzájomne sa kryjúcich pohľadávok patriacich vzájomne veriteľovi a dlžníkovi, ktorých plnenie je rovnakého druhu, ak niektorý z účastníkov urobí prejav vôle smerujúci k započítaniu. Zánik záväzku započítaním nastáva buď jednostranným právnym úkonom alebo dohodou účastníkov a zo započítacieho prejavu musí byť zrejmé najmä to, ktorá pohľadávka alebo viaceré pohľadávky sa uplatňujú na započítanie, v akej výške, proti ktorej pohľadávke veriteľa, prípadne prot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: finančné zadosťučinenie , primerané finančné zadosťučinenie, rozsah porušenia povinností, ujma hroziaca spotrebiteľovi
Právna veta: Pokiaľ ide o rozsah finančného zadosťučinenia, zákon č. 250/2007 Z.z. nestanovuje žiadne kritériá, ktoré by bolo potrebné pri určení výšky zadosťučinenia zohľadniť, s výnimkou, že toto musí byť primerané. Určenie primeraného finančného zadosťučinenia je vecou úvahy súdu a súd určí, aká výška finančného zadosťučinenia je primeraná vždy s ohľadom na okolnosti danej veci. Nemôže ísť teda o úvahu svojvoľnú a túto musí súd v odôvodnení rozsudku vysvetliť tak, aby bolo zrejmé, prečo práve priznanú sumu finančného zadosťučinenia považuje za primerané finančné zadosťučinenie v danej konkrétnej veci. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právny úkon, absolútna neplatnosť právneho úkonu, neexistencia právneho nároku, náležitosti prejavu vôle
Právna veta: Podľa § 37 ods.1 OZ právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný. Podľa § 37 ods.2 OZ právny úkon, ktorého predmetom je plnenie nemožné, je neplatný. Právny úkon sa musí urobiť, o. i., určito. Ide o náležitosti prejavu, ktoré je potrebné skúmať so zreteľom na právny význam, ktorý sa prikladá zrozumiteľnosti a určitosti. Zrozumiteľnosť právneho úkonu značí, že jeho adresát je objektívne schopný pochopiť výrazové prostriedky použité na vyjadrenie právneho úkonu. Právny úkon je určitý len vtedy, keď nie je vnútorne rozporný jeho obsah alebo keď prípadný roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zrušenie spoluvlastníctva, dôvody hodné osobitného zreteľa pre nezrušenie a nevyporiadanie podielového spoluvlastníctva, záväzné poradie spôsobov vyporiadania spoluvlastníctva, zotrvávanie v spoločnom spoluvlstníctve
Právna veta: Ust. § 142 ods. 1 OZ určuje záväzné poradie spôsobov vyporiadania spoluvlastníctva v prípade jeho zrušenia. To znamená, že súd musí skúmať jednotlivé spôsoby možného vyporiadania spoluvlastníctva tak ako za sebou nasledujú a až v prípade, že určitý spôsob nie je použiteľný, môže sa zaoberať v poradí ďalším spôsobom vyporiadania. Konkrétne na prvom mieste ide o rozdelenie veci. Ak toto nie je dobre možné, môže súd prikázať spoločnú vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom. V prípade, ak žiadny zo spoluvlastníkov o spoločnú vec nemá záujem, možno vyporiadať spoluvlastníctv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecné náležitosti právneho úkonu, písomný právny úkon, podpis konajúcej osoby, verifikácia obsahu prejavu vôle
Právna veta: Podľa ust. § 40 ods. 3 Občianskeho zákonníka písomný právny úkon je platný, ak je podpísaný konajúcou osobou; ak právny úkon robia viaceré osoby, nemusia byť ich podpisy na tej istej listine, ibaže právny predpis ustanovuje inak. Podpis sa môže nahradiť mechanickými prostriedkami v prípadoch, keď je to obvyklé. Krajský súd zvýrazňuje, že písomná forma právneho úkonu predpokladá existenciu dvoch náležitostí, a to písomnosti a podpisu. Písomnosť spočíva v tom, že prejav vôle konajúceho subjektu zahŕňa všetky podstatné náležitosti zachytené v písomnom texte listiny. Písomný prejav musí byť zárove ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazné prostriedky, pravosť listiny, súkromná listina ako dôkazný prostriedok, prejav vôle obsiahnutý v listine
Právna veta: Pri súkromnej listine stačí formálne popretie jej správnosti druhým účastníkom, aby nastúpila dôkazná povinnosť a dôkazné bremeno toho účastníka, ktorý tvrdil skutočnosti, ktoré mali byť súkromnou listinou preukázané. Za situácie, kedy žalobca poprel skutočnosti, ktoré majú vyplývať z predloženej súkromnej listiny, tak žalovaného zaťažovalo dôkazné bremeno ohľadom preukázania tých skutočností, ktoré mali byť súkromnou listinou preukázané (rozsudok NS SR sp. zn. 2Cdo/199/2005). Pre posúdenie súkromnej listiny ako dôkazného prostriedku je významná jej pravosť. Podľa všeobecných zásad je listina ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: odstúpenie od zmluvy, náhrada škody, absolútna objektívna zodpovednosť za škodu, zánik záväzku zmluvných strán
Právna veta: Vzhľadom na uplatnený nárok (náhrada škody) je nutné zdôrazniť, že aj za predpokladu, že z dôvodu zmarenia účelu zmluvy niektorá zmluvná strana odstúpi od zmluvy a tým dosiahne zánik záväzku zmluvných strán, povinnosť nahradiť škodu druhej zmluvnej strane vzniká tej zo strán, ktorá od zmluvy odstúpila. Zodpovednosť strany, ktorá odstúpila od zmluvy z dôvodu zmarenia účelu zmluvy je formulovaná ako absolútna objektívna zodpovednosť. To znamená, že odstupujúca strana je povinná nahradiť druhej strane škodu, ktorá vznikla odstúpením bez ohľadu na dôvod, ktorý spôsobil zmarenie účelu zmluvy. Využi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: fikcia doručenia, objektívna možnosť oboznámiť sa s obsahom zásielky, dispozičná sféra adresáta, princí doručovania právnych úkonov
Právna veta: V tomto smere možno rozlišovať dve situácie fikcie doručenia, a to: 1/ zásielka sa považuje za doručenú uplynutím vopred určených dní odo dňa jej odoslania, 2/ zásielka sa považuje za doručenú dňom jej vrátenia odosielajúcemu subjektu z dôvodu neprevzatia adresátom. K prvému spôsobu dojednania fikcie doručenia zaujala súdna prax odmietavé stanovisko, podľa ktorého dohodou zmluvných strán nemožno platne dojednať nevyvrátiteľnú domnienku ani fikciu, že určitá zásielka obsahujúca právny úkon sa považuje za doručenú len na základe jej odoslania bez toho, aby došla do sféry adresáta. Podľa tohto ná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: nájom bytu, absolútna neplatnosť právneho úkonu, vyvrátiteľné a nevyvrátiteľné domnienky, neplatnosť výpovede z nájmu bytu, prekluzívna lehota
Právna veta: Pokiaľ odvolatelia namietali nevyporiadanie sa súdom prvej inštancie s platnosťou resp. neplatnosťou samotnej výpovede ako s prejudiciálnou otázkou v tomto konaní vo vzťahu k meritu veci, a pokiaľ argumentovali, že súd mal prejudiciálne preskúmať zákonný podklad podanej výpovede a v prípade jej preukázaného rozporu so zákonom na ňu ani neprihliadať a v konečnom dôsledku určiť, že nájomný pomer medzi účastníkmi konania trvá, keďže právny úkon, z titulu ktorého mal prejednávaný nájom zaniknúť, je v zmysle zákona neplatný právny úkon obchádzajúci zákon, odvolací súd k tejto námietke uvádza nasled ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: držba, dobrá viera bona fides, oprávnený držiteľ, nakladanie veci ako s vlastnou, titul nadobudnutia držby
Právna veta: Podľa § 129 ods. 1 Občianskeho zákonníka držiteľom je ten, kto s vecou nakladá ako s vlastnou alebo kto vykonáva právo pre seba. Preto, aby sa držiteľ považoval za oprávneného zákon vyžaduje, aby bol vzhľadom na všetky okolnosti v dobrej viere, že mu vec alebo právo patrí. Pre posúdenie oprávnenosti alebo neoprávnenosti držby však nie je rozhodné iba to, ako držiteľ vec nadobudol, pričom súd nemôže vychádzať len z posúdenia subjektívnych predstáv držiteľa. Dobrá viera držiteľa sa musí vzťahovať aj na objektívne okolnosti, za ktorých vôbec mohlo vecné právo vzniknúť, teda aj k právnemu dôvodu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: nadobudnutie vlastníckeho práva od nevlastníka , dobromyseľné nadobudnutie vlastníckeho práva, zásada nemo plus iuris, absolútna neplatnosť právneho úkonu, neplatná zmluva o prevode vlastníckého práva
Právna veta: Nadobudnutie vlastníckeho práva od nevlastníka umožňuje len v zákonom upravených prípadoch, predstavujúcich výnimku zo zásady, že vlastnícke právo možno nadobudnúť iba od vlastníka; len v týchto prípadoch zákon uprednostňuje ochranu dobromyseľného nadobúdateľa veci a umožňuje prelomenie zásady nemo plus iuris. Z tohto konštatovania vyplýva, že neprichádza do úvahy, aby súdy bez toho, aby existoval zákonný poklad, rozširujúco vyvodzovali možnosť ochrany dobromyseľného nadobúdateľa tým spôsobom, že dobrá viera nadobúdateľa sama postačuje na priznanie vlastníckeho práva, t. j. že by nadobudnutie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov, dobré mravy, všeobecne platné normy morálky, právo patrí bdelým, zásada, práva a oprávnené záujmy spotrebiteľa
Právna veta: Podľa § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka, výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Podľa ustálenej súdnej a výkladovej praxe dobré mravy (boni mores) patria k zásadám súkromného práva, bývajú používané ako kritérium obmedzujúce subjektívne práva v ich obsahu alebo častejšie obmedzujúce výkon subjektívnych práv. Dobré mravy hoci sú zákonným pojmom, a teda majú funkciu normotvornú, nie sú zákonom definované. Ich obsah spočíva vo všeobecne platných normách morál ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na prerokovanie veci nezávislým z nestranným súdom, nezávislosť a nestrannosť súdu, vylučenie sudcu, návrh oprávnenej osoby
Právna veta: Obsahom základného práva na prerokovanie veci pred nestranným súdom nie je však povinnosť súdu vyhovieť každému návrhu oprávnených osôb a vždy vylúčiť sudcu z ďalšieho prerokovávania a rozhodovania veci pre zaujatosť. Obsahom tohto práva je len povinnosť súdu prerokovať každý návrh oprávnenej osoby na vylúčenie sudcu z ďalšieho prerokovávania a rozhodnutia veci a rozhodnúť o tomto návrhu (I.ÚS 73/97, I.ÚS 27/98, II.ÚS 121/03). Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že existenciu zaujatosti sudcu možno vyvodiť len z jeho konkrétneho pomeru k sporu, k stranám alebo ich zástupcom, alebo k in ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluvná voľnosť podľa § 269 ods. 2 ObZ, zmena rozsahu predmetu diela, zmluva o dielo, konsenz zmluvných strán , pochybnosti o osobe konajúcej za zhotoviteľa
Právna veta: Zmluvná voľnosť účastníkov obchodnoprávnych vzťahov sa prejavuje aj v ich možnosti zmeniť záväzok vyplývajúci zo zmluvy o dielo a dohodnúť rozšírenie alebo zúženie rozsahu dohodnutých prác, ktoré tvoria predmet diela. Podľa § 549 ods. 1 OBZ, ak sa strany po uzavretí zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu diela a ak nedojednajú jeho dôsledky na výšku ceny, je objednávateľ povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú; ak sa týmto spôsobom dohodnú na rozšírení diela, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú. V prípade konsenzu zmluvných strán pôjde o kvantitatívnu zmenu rozsahu predmet ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: správny delikt, disciplinárne previnenie, konkretizácia konania, odstránenie prekážky litispendencie
Právna veta: Obvinený z disciplinárneho previnenia má právo vedieť, za ktorý skutok sa mu disciplinárne opatrenie ukladá. Túto skutočnosť sa dozvedá práve z výroku disciplinárneho rozhodnutia, práve výrok je záväzný a nepostačuje, ak by sa obvinený z disciplinárneho previnenia o konaní, ktorými mal porušiť právnu povinnosť, a ktorého následkom je zodpovednosť za disciplinárne previnenie, dozvedel neformálne v rámci disciplinárneho konania. Nepostačuje ani uvedenie konania, kladeného disciplinárne obvinenému, v odôvodnení disciplinárneho rozhodnutia, prípadne v administratívnom spise. V tomto smere správny ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluvná pokuta, absolútna neplatnosť právneho úkonu, rezervačná zmluva, zabezpečenie hlavného záväzku
Právna veta: Súd prvej inštancie rovnako správne posúdil, že zmluvná pokuta dohodnutá v tzv. rezervačnej zmluve zabezpečuje hlavný záväzok uzavrieť v stanovenej lehote kúpnu zmluvu a keďže zmluva je absolútne neplatnou podľa § 39 Občianskeho zákonníka z dôvodu, že odporuje obsahu a účelu zákona (§ 51 OZ), na základe neplatnosti tejto zmluvy sa stáva neplatnou aj dohoda zmluvných strán o zmluvnej pokute, keďže spojitosť zmluvnej pokuty s hlavným záväzkovým vzťahom (rezervačnou zmluvou) vyplýva nielen zo zabezpečovacej funkcie záväzkového vzťahu, ale aj z toho, že existencia zmluvnej pokuty je podľa zákona z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: držba, oprávnený držiteľ , dobromyseľnosť držiteľa, vydržanie vlastníckeho práva
Právna veta: Držba je faktický stav, pri ktorom má držiteľ vec vo svojej moci, užíva ju a požíva plody a úžitky z nej, disponuje ňou, prípadne vykonáva činnosť, ktorá pripúšťa trvalý alebo opätovný výkon. Tvrdenie držiteľa, že mu vec patrí a že s ňou nakladá ako s vlastnou, musí byť podložené konkrétnymi okolnosťami, z ktorých možno usúdiť, že toto presvedčenie držiteľa bolo po celú vydržaciu dobu dôvodné. Oprávneným je držiteľ, ktorý je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí. Neoprávneným je teda držiteľ, ktorý so zreteľom na všetky okolnosti nie je (nemôže byť) do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie podľa OZ, vynutiteľnosť plnenia, zánik nároku premlčaním , oslabenie subjektivného práva
Právna veta: Súčasťou práva veriteľa, t. j. subjektu oprávneného na plnenie voči dlžníkovi ako subjektu povinnému na plnenie, je aj jeho vymáhateľnosť, t.j. vynutiteľnosť jeho splnenia. Premlčanie znamená oslabenie vymáhateľnosti ako zložky práva, avšak neznamená zánik samotného práva. Uplatnením námietky premlčania dlžníkom dochádza k zániku nároku, t. j. subjektívne už existujúce právo prestalo byť uplatnením námietky premlčania pred súdom autoritatívne vynútiteľné. Z diela autorov Števček, Dulak, Bajánková, Fečík, Sedlačko, Tomašovič a kol.: Občiansky zákonník I, Komentáre, Nakladatelství C.H. Beck, 201 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: nadobudnutie vlastníckeho práva od nevlastníka , dobromyseľnosť kupujúceho, prelomenie zásady nemo plus iuris alium transfere quam ipse habet, dobrá viera nadobúdateľa
Právna veta: Problematika nadobudnutia vlastníckeho práva od nevlastníka bola totiž súdnou praxou posudzovaná nejednotne, pričom i Ústavný súd SR pripúšťal za istých podmienok prelomenie zásady nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse habet, teda nikto nemôže nadobudnúť viac práv, než má sám, so záverom, že bolo potrebné v každom prípade osobitne vyvažovať kolíziu základných práv nadobúdateľa vlastníctva a skutočného vlastníka. Na túto judikatúru upozornil v napadnutom rozhodnutí súd prvej inštancie (v bode 37.). Avšak medzičasom, v priebehu tohto konania, uvedenú problematiku zjednotil veľký se ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluvná voľnosť spoluvlastníka, predkupné právo, prevod vlastnického práva blízkej osobe
Právna veta: Zmluvná voľnosť podielového spoluvlastníka je obmedzená zo zákona predkupným právom. Je v súlade s judikatúrou, pokiaľ sa žalobca domáha vydania rozhodnutia, ktorým súd nahradí nedostatok prejavu vôle žalovaného, uzavrieť s ním kúpnu zmluvu, keď v petite žaloby (a vo výroku rozsudku) by mal byť obsiahnutý text zmluvy vychádzajúci z rovnakých podmienok, ako sú v zmluve, na základe ktorej žalovaný vec (tu nehnuteľnosť - spoluvlastnícky podiel) nadobudol a ktorou bolo porušené predkupné právo. Právoplatnosťou rozsudku, ktorým je nahradený prejav vôle nadobúdateľa urobiť oprávnenému spoluvlastníko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho zákonníka, vznik majetkovej výhody, majetková nerovnováha subjektov, aktíve a pasívne legitimovaný subjekt
Právna veta: Bezdôvodné obohatenie predstavuje jeden z dôvodov vzniku záväzkového právneho vzťahu. Na jeho vznik zákon vyžaduje kumulatívne splnenie viacerých predpokladov. Ak niektorý z týchto predpokladov nie je naplnený, nie je možné hovoriť o bezdôvodnom obohatení. Jedným z týchto predpokladov je objektívna fakticita vzniku majetkovej výhody, či prospechu, ktorá je merateľná a vyjadriteľná v peniazoch. Pojmovým znakom tohto faktického stavu však musí byť absencia relevantného právneho dôvodu vzniku tohto obohatenia. Majetková nerovnováha subjektov právnych vzťahov musí vzniknúť bezdôvodne. K vzniku prá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: plnenie v splátkach, čiastočné plnenie peňažného dlhu, dohoda o anuitných splátkach, výška istiny a úroku, splácanie úročnej pôžičky
Právna veta: K námietke žalovanej, že všetky jej úhrady mali byť započítané prioritne len na istiny úverov, odvolací súd uvádza, že zo žiadneho ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, či zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení účinnom v čase uzavretia zmluvy o úvere nevyplýva povinnosť veriteľa započítavať splátky úveru ako čiastkové plnenia najprv len na istinu úveru. Dohoda o anuitných splátkach, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: nárok na poistné plnenie , nárok na náhradu škody, doba splatnosti peňažného dlhu, rozsah povinnosti poisťovateľa
Právna veta: V § 11 ods. 7 zákona č. 381/2001 Z. z. je stanovené, že poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie do 15 dní po skončení prešetrovania potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie alebo po doručení právoplatného rozhodnutia súdu o výške náhrady škody poisťovateľovi, ak z tohto rozhodnutia nevyplýva iná lehota na poskytnutie plnenia. Podľa odvolacieho súdu v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia možno rozlíšiť dva prípady, resp. dve rozličné doby splatnosti peňažného dlhu poisťovateľa. V prvom prípade je poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: územné rozhodnutie, Žiadosť o stavebné povolenie, zmena územného rozhodnutia, predĺženie platnosti stavebného povolenia
Právna veta: Účelom určenia času platnosti územného rozhodnutia priamo v zákone je zabezpečenie efektívneho využívania územia, čo znamená poskytnúť stavebníkovi dostatočný časový priestor pre vykonanie úkonov potrebných k podaniu žiadosti o stavebné povolenie a zároveň neblokovať územie nad nevyhnutnú mieru. V konaní o zmene územného rozhodnutia spočívajúcej v predĺžení platnosti územného rozhodnutia stavebný úrad skúma možnosť jeho predĺženia s ohľadom na územný plán a na dôvody požadovaného predĺženia. Zmenou územného rozhodnutia spočívajúcou v predĺžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: odporovateľné právne úkony, ukrátenie veriteľa blízkou osobou, ukrátenie vymáhateľnej pohľadávky, priamy predpoklad úmyslu
Právna veta: Zákon teda definuje dva druhy odporovateľných právnych úkonov, ktoré sa líšia skutkovou podstatou a dôkazným bremenom, z ktorých prvý je taký, ktorý dlžník urobil s akoukoľvek osobou v úmysle ukrátiť veriteľa, ak musel byť tento úmysel druhej strane známy (tento úmysel dlžníka a vedomosť druhej strany musí byť veriteľom tvrdený a aj dokázaný). Druhým prípadom sú právne úkony, ktorými boli veritelia dlžníka ukrátený, ku ktorým došlo medzi dlžníkom a osobou jemu blízkou, v ktorých prípadoch zákon úmysel dlžníka ukrátiť veriteľa i vedomosť blízkej osoby o existencii tohto úmyslu priamo predpoklad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: nadbytočnosť zamestnanca, vnútorné organizačné zmeny alebo zníženie celkového počtu zamestnancov, absolútna nemožnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, zvýšenie efektívnosti práce, nespôsobilosť vykonávať dojednané práce
Právna veta: Predpokladom použitia výpovedného dôvodu podľa ust. § 63 ods. 1 písm. b/ Zák. práce je teda existencia organizačnej zmeny, nadbytočnosť zamestnanca a príčinná súvislosť medzi organizačnou zmenou a nadbytočnosťou zamestnanca. O nadbytočnosť zamestnanca ide vtedy, ak zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať prácami dohodnutými v pracovnej zmluve. Dôvody tejto nemožnosti musia spočívať v tom, že zamestnávateľ naďalej nepotrebuje práce vykonávané zamestnancom, a to buď vôbec alebo v pôvodnom rozsahu. Takýto stav môže nastať napríklad v dôsledku vnútorných organizačných zmien, ale a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: právna pomoc v hmotnej núdzi, osoba nachádzajúca sa v materiálnej núdzi, sociálne odkázané fyzické osoby, oprávnenosť žiadateľa o právnu pomoc
Právna veta: Správny súd argumentuje, že zákonodarca v zákone o právnej pomoci upravuje predmet a rozsah právnej pomoci, ako aj podmienky jej priznania vo vzťahu k žiadateľom a pôsobnosť a úlohy orgánov verejnej správy pri rozhodovaní o žiadosti na poskytnutie právnej pomoci. Zákon sa vzťahuje nielen na ochranu zdravých fyzických osôb nachádzajúcich sa v materiálnej núdzi, ale z obsahu jeho právnej úprav jednoznačne vyplýva, že sa vzťahuje na sociálne odkázané fyzické osoby, ktoré za splnenia zákonom ustanovených podmienok sa nachádzajú v takej sociálnej, finančnej a majetkovej situácii, ktorá jej neumožňu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: strata výhody splátok, plnenie v splátkach, omeškanie so zaplatením splátky, jednostranná zmena zmluvných pomerov
Právna veta: Odvolací súd v súvislosti so zhora uvedenou argumentáciou žalobcu uvádza, že zákonodarca pre konanie dodávateľa (veriteľa) a jeho právo vyhlásiť splatnosť celej pohľadávky, a tým na strane spotrebiteľa (dlžníka) privodiť stav straty výhody splátok, stanovil kumulatívne zákonné podmienky pozostávajúce z oddialenia výkonu práva dodávateľa a súčasne jeho pozitívneho konania smerujúceho k včasnému upozorneniu na uplatnenie svojho práva podľa § 565 Občianskeho zákonníka. V poradí prvá z kumulatívnych zákonných podmienok ustanovuje, že právo na jednorazové splatenie pohľadávky bude mať veriteľ najsk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov, exekúcia majetku, ex offo kontrola zmluvných podmienok, neprijateľná zmluvná podmienka, neplatná dohoda o zrážkach zo mzdy
Právna veta: Je potrebné si uvedomiť, že dlžník sa pri realizácii neplatnej dohody o zrážkach zo mzdy dostáva do pozície subjektu strácajúceho právo disponovať so svojim vlastným majetkom reprezentovaným príjmom dosahovaným za výkon svojej pracovnej činnosti. Navyše, pri zrážkach zo mzdy nie je možné preveriť, či sú zo mzdy zrážané len tie finančné nároky, ktoré dodávateľovi aj prináležia a nie aj tie, na ktoré nemá právny nárok, a to s poukazom na potrebu riadneho vyhodnotenia spotrebiteľskej zmluvy. Inštitút dohody o zrážkach zo mzdy umožňuje veriteľovi dosiahnuť uspokojenie pohľadávky siahnutím na majet ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: plnenie v splátkach, spotrebiteľská zmluva, podmienená výhoda splácať dlh
Právna veta: Podľa § 53 os. 9 OZ, ak ide o plnenie zo spotrebiteľskej zmluvy, ktoré sa má vykonať v splátkach, môže dodávateľ uplatniť podľa § 565 OZ najskôr po uplynutí 3 mesiacov od omeškania so zaplatením splátky a keď súčasne upozornil spotrebiteľa v lehote nie kratšej ako 15 dní na uplatnenie tohto práva. I keď vychádzajú z platnej právnej úpravy, dlžník je v zásade povinný plniť celý dlh jednorazovou dohodou dlžníka a veriteľa alebo rozhodnutím súdu môže byť založené i plnenie dlhu v splátkach. Pri splnení v splátkach ide vlastne o dvojaku dobu splatnosti, keďže jednak je stanovená doba plnenia (spla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: rozlíšenie medzi reklamou a sponzorským odkazom, reklamné zariadenia, právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, logo ako reklama
Právna veta: Sponzorský odkaz má funkciu informačnú, reklama má funkciu propagačnú a presvedčovaciu. Informuje o existencii určitého konkrétneho produktu alebo služby, vyzdvihuje vlastnosti určitého produktu alebo služby, prezentuje jeho funkcie, využiteľnosť, praktickú upotrebiteľnosť. Zo slovnej informácie „V. I., s.r.o.“ sa recipient veľa nedozvie. Nestrháva na seba pozornosť návštevníka kultúrneho podujatia. Práve tým, že logo, resp. obchodné meno žalobcu je zahrnuté medzi ďalších partnerov podujatia, zhoršuje sa vnímateľnosť informácie zo strany návštevníka kultúrneho podujatia schopnosť rýchlej perce ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právny úkon, prejav vôle, podstatné náležitosti právneho úkonu, psychické vnútro človeka
Právna veta: Odvolací súd uvádza, že danosť vôle je základným predpokladom každého právneho správania- tvorí podstatnú, neopomenuteľnú a ničím nenahraditeľnú (výkladom neodstrániteľnú) náležitosť právneho úkonu. Právny úkon je prejavom vôle, s ktorým právny poriadok spája vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností účastníkov právneho vzťahu. Podstatu právneho úkonu tvorí prejav vôle § 34 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb Občiansky zákonník (ďalej len ,,OZ“)). Vôľa je nenahraditeľným elementom (prvkom) prejavu vôle. Prejav je odrazom (vyjadrením) psychického vnútra človeka rozpoznateľný v objektívnej realite. Ab ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: účastník kolaudačného konania, kolaudačné konanie - návrh na kolaudáciu, účastník konania a zúčastnená osoba, správny poriadok ako všeobecný predpis
Právna veta: Stavebný zákon v ust. § 78 ods. 1 (ktorý je v tomto prípade osobitným zákonom vo vzťahu k zákonu č. 71/1967 Zb.) ustanovuje, kto je účastníkom kolaudačného konania, ale nemá osobitnú právnu úpravu konania s účastníkom v správnom konaní (územnom, stavebnom alebo kolaudačnom konaní), a preto pre kolaudačné konanie platia primerane ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní, t. j. zákona č. 71/1967 Zb., a to s poukazom na ust. § 140 stavebného zákona (ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní). Pojem účastníka konan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: skončenie pracovného pomeru, neplatná výpoveď z pracovného pomeru, všeobecná pracovná povinnosť, sloboda konania, neplatne skončený pracovný pomer
Právna veta: Interpretácia ustanovenia § 79 ods. 2 Zák. práce spôsobom, akým ho interpretovala pôvodná judikatúra k § 61 ods. 2 zákona č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 20/1975 Zb. (V 7/ 1985 - Výber rozhodnutí a stanovísk Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, B 8/84 - Bulletin NS ČR v dobe do 31. decembra 1992), bola založená na predpoklade všeobecnej pracovnej povinnosti - povinnosti zapojiť sa do práce. Podľa názoru odvolacieho súdu v dôsledku spoločensko-ekonomických zmien, ku ktorým došlo po roku 1989, sa táto judikatúra stala nepoužiteľnou. Právnou normou pre súd ako orgán aplikujúci právo nie je tot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ľudské práva a slobody
Kľúčové slová: právo na informácie, princíp transparentnosti, sprístupňovanie informácií na žiadosť, kontrolná funkcia práva na informácie
Právna veta: Právo na informácie spolu so slobodou prejavu sú ústavnými právami každého subjektu garantovanými Ústavou Slovenskej republiky, Listou základných práv a slobôd a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a je nástrojom presadzovania princípu transparentnosti, ktorý je v právnom a demokratickom štáte jedným zo všeobecných princípov ovládajúcich činnosť orgánov verejnej moci, vrátane orgánov verejnej správy. Právo na informácie umožňuje osobe získavať údaje, ktoré môže následne uplatniť pri využití iného právneho prostriedku ochrany (napr. petičného práva, sťažnosti). Aj z tohto dôvo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: ukladanie trestu, druh a výmera trestu, úhrnný alebo súhrnný trest, dolná hranica trestnej sadzby, asperačná zásada, sudcovská individualizácia trestu
Právna veta: Pri ukladaní trestu musí súd obligatórne prihliadnuť podľa § 38 ods. 2 Tr. zák. na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich okolností a priťažujúcich okolností. Zároveň pri určovaní druhu a výmery trestu musí súd v súlade s ust. § 34 ods. 4 Tr. zák. prihliadnuť na spôsob spáchania trestného činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce a poľahčujúce okolnosti, ako aj na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosti jeho nápravy. Ak súd odsudzuje páchateľa za dva alebo viac trestných činov, uloží mu úhrnný trest podľa toho zákonného ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na trestný čin z nich najprísn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: písomný právny úkon, všeobecné obchodné podmienky , iné obchodné podmienky, dojednanie o zmluvnej pokute, odkaz v zmluve
Právna veta: Podľa § 40 ods. 3 Občianskeho zákonníka, písomný právny úkon je platný, ak je podpísaný konajúcou osobou. V obchodných záväzkových vzťahoch sa v súčasnosti stretávame s využívaním obchodných podmienok. Ich hlavným zmyslom je uľahčiť a urýchliť proces uzatvárania zmlúv za situácie, keď sa určité okolnosti medzi zmluvnými stranami pravidelne opakujú a preto nie je účelné a efektívne vpisovať ich do zmlúv v každom jednotlivom prípade. V uzatváranej zmluve sa tak použije odkaz na (Všeobecné) obchodné podmienky zmluvnej strany, čím sa relatívne jednoduchým spôsobom dotvorí jej obsah. Základná právn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Kľúčové slová:
Právna veta: Autori reflektujú na celospoločenské zmeny vyvolané protipandemickými opatreniami proti ochoreniu COVID-19 z pohľadu celkovej evidovanej kriminality., pričom rozsah zmien identifikujú cez jej evolučné vnímanie za ostatných dvanásť rokov. V príspevku vymedzujú základné metodologické východiská, predstavujú výsledky štatistických ukazovateľov kriminality v podmienkach Českej republiky a Slovenskej republiky v ich vzájomnom porovnaní. Poskytujú rad empiricky podložených poznatkov o spoločenskej realite v nápade trestne postihovaných deliktov v dynamicky sa meniacich podmienkach s akcentom na úspe ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Dezinformácie predstavujú v dnešnej dobe veľmi vážnu hybridnú hrozbu, ktorej závažnosť je umocnená dynamickým rozvojom a masívnym využívaním sociálnych sietí v posledných rokoch. Tie sa v súčasnej modernej informačnej spoločnosti stali bojiskom, na ktorom prebiehajú nepriateľské hybridné aktivity a na ktorom sa zvádza intenzívny boj o srdcia a mysle ľudí. Je to bojové pole, na ktorom možno pozorovať využívanie rôznych vojenských i nevojenských stratégií, taktík a nástrojov, akými sú okrem iných aj dezinformácie. Aj preto je primárnym cieľom autorov štúdie poukázať v rámci interdisciplinárneho ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autorka v úvode predkladanej vedeckej práce analyzuje vzťah drog a páchania kriminality z pohľadu viacerých zahraničných vedeckých štúdií. Vo vedeckej práci následne vymedzuje teoretické východiská súvisiace s pojmami drogová kriminalita a trestná činnosť súvisiaca s drogami. Autorka poukazuje na zatriedenie trestných činov do tejto osobitnej skupiny kriminality, a to do primárnej drogovej kriminality v Slovenskej republike. V empirickej časti autorka popisuje metodiku, ktorú použila pri analyzovaní vývoja primárnej drogovej kriminality za obdobie rokov 2007 – 2021 v Slovenskej republike a nás ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autor sa v štúdii venuje vybraným aspektom spoločenskej kontroly spravodajských služieb s dôrazom na výročné správy o ich činnosti v podmienkach Slovenskej republiky. Autor vo forme vedeckej štúdie predkladá odbornej verejnosti poznanie spracované v procese aplikovaného výskumu, ktorého objektom bola kontrola činnosti spravodajských služieb v Slovenskej republike. V súlade s jeho výskumným poznaním, jedným z významných nástrojov, ktorý má verejnosť k dispozícii na účely spoločenskej kontroly spravodajských služieb, tvorí prístup k neutajovaným informáciám o ich činnosti. Osobitne túto realitu ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Poskytovanie psychosociálnej podpory v profesiách zasahujúcich profesionálov z radov PZ a HaZZ je problematikou aktuálnou, nakoľko aj profesionálne pripravované osoby môžu mať špecifické potreby po náročných zásahoch, kedy boli svedkami veľkého utrpenia a záťaže. V štúdii sa budeme zaoberať psychosociálnou podporou vo vybraných zložkách MV SR, priblížime aktuálnu psychologickú starostlivosť a krízovú intervenciu podľa metodiky CISM a na základe analýzy vybraných podporných a záťažových faktorov počas zásahu pri MU vo vybraných zložkách vyhodnotíme skutočnosti vyplývajúce z našich záverov. Vede ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autor sa v rámci svojej práce zameral na skúmanie charakteristických čŕt všeobecne záväzných nariadení miest a obcí o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Riešená problematika je v súčasnosti široko diskutovaná a považovaná za stále aktuálnu. Napriek celkovej komplexnosti danej témy si autor pri svojej práci zvolil najmä právny pohľad na riešený § 6a cestného zákona, ktorý umožňuje mestám a obciam vydávať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým zavádzajú parkovaciu politiku. Následne autor podstatnú časť svojej pozornosti zameral na charakter všeobecne záväzného nariadenia. V záverečnej časti ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Tento článok sa zaoberá problémovými aspektmi výsluchov príslušníkov Policajného zboru v trestnom konaní, v ktorom vystupujú ako svedkovia. V praxi nepanuje jednota ohľadom toho, do akej miery sa títo môžu alebo nemôžu dovolávať mlčanlivosti podľa zákona o Policajnom zbore, a na druhej strane nie je ani jasné, či je potrebné na takúto povinnosť mlčanlivosti prihliadať zo strany vypočúvajúceho ex offo. Článok analyzuje príslušné ustanovenia dotknutých právnych predpisov a pokúša sa dať odpoveď na to, aký by mal byť v týchto situáciách správny postup.
Kľúčové slová:
Právna veta: Cieľom predkladanej práce je poukázanie na čiastkové výsledky dotazníkového skúmania realizovaného v rámci medzinárodnej vedecko-výskumnej úlohy „Implementácia zákona o obetiach trestných činov do policajnej a viktimologickej praxe“ (VÝSK. 255), realizovanej v gescii Katedry kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Účelom je analýza názorov príslušníkov Policajného zboru na aplikáciu Zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov, do policajnej praxe, s akcentom na využívanie obrazovo-zvukových prostriedkov príslušníkmi Policajného zboru pri realizácii výsluchov.
Kľúčové slová:
Právna veta: Ako už názov predznamenáva, nasledujúci text nadväzuje na príspevok uverejnený v Bulletine slovenskej advokácie č. 12/2019 „Prípustnosť dovolania proti trovám“. Na pozadí rozporuplnej judikatúry Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR bol v tom čase prezentovaný názor, že po viac ako troch rokoch od účinnosti CSP je absolútne nevyhnutné, aby súdna prax poskytla definitívnu odpoveď na tak triviálnu otázku, akou je prípustnosť dovolania proti výroku rozhod-nutia odvolacieho súdu o nároku na náhradu trov konania.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok poodhaľuje, ako sa posunula právna úprava a predovšetkým súdna prax týkajúca sa náhrady imateriálnej ujmy pozostalých v prípade pracovných úrazov a chorôb z povolania, a potvrdzuje, že náhrada nemajetkovej ujmy nie je len otázka interpretácie, ale vždy bude odkázaná najmä na politicko-právne rozhodnutia.
Kľúčové slová:
Právna veta: V príspevku sa autor bližšie zameral na porovnanie zodpovednosti za škodu správcu v konkurze podľa druhej časti ZKR so zodpovednosťou za škodu štatutárnych orgánov kapitálových obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka. Autor zároveň rieši aj povahu a vzájomný vzťah vyššie uvedených právnych predpisov práve v otázke výkladu pojmu konanie s odbornou starostlivosťou správcu podľa § 3 ods. 2 ZoS a jeho odlíšenie od konania s odbornou starostli- vosťou člena orgánu kapitálovej obchodnej spoločnosti podľa § 135a ods. 1 a 194 ods. 5 ObZ.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok poukazuje na viaceré interpretačné problémy zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii. Zákon bol prijatý z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie a došlo ním, okrem iného, aj k pozastaveniu (prerušeniu) plynutia všetkých hmotnoprávnych lehôt v súkromnoprávnych vzťahoch. Ad absurdum je výkladom tohto zákona možné dospieť aj k záveru, že hmotnoprávne lehoty v súkromnoprávnych vzťahoch neplynuli po dobu jedenástich mesiacov.
Kľúčové slová:
Právna veta: Už v prvej Československej republike mala advokácia vý- znamné zastúpenie v radoch členov diplomatického zboru nášho spoločného štátu akreditovaných v zahraničí. Nahra- dila tak monarchistickú tradíciu z čias Rakúsko-Uhorska, ktorej vyslanci pochádzali, s výnimkou predposledného vyslanca v USA Konstantina Theodora Dumbu (1856 – 1947), výhradne z príslušníkov šľachty. Po roku 1918 sa pod egidou Ministerstva zahraničných vecí ČSR etablovali v cudzine diplomati novej republiky s výrazným zastúpením právnikov, ktorí majú dodnes vysoké kvórum v počte dipl ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
MENU