Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

September 2023     August 2023     Júl 2023     Jún 2023     Máj 2023     Apríl 2023     Marec 2023     Február 2023     Január 2023     September 2022     August 2022     Júl 2022     Jún 2022     Máj 2022     Apríl 2022     Marec 2022     Február 2022     December 2022     November 2022     Október 2022     Január 2022     September 2021     August 2021     Júl 2021     Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     December 2021     November 2021     Október 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Najvyšší správny súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Právna oblasť: Konkurzné právo
Kľúčové slová: odporovanie právnym úkonom bez primeraného protiplnenia, dôkazné bremeno , odporovateľnosť právnych úkonov v konkurznom konaní, právny úkon medzi spriaznenými osobami, preukázanie úpadku dlžníka, právny úkon bez primeraného protiplnenia, prospech z odporovaného úkonu, dôkazné bremeno pri odporovateľnosti právneho úkonu v konkurznom konaní
Právna veta: Odvolací súd nesprávne právne posúdil, koho zaťažuje dôkazné bremeno o preukázaní úpadku dlžníka, ak ide o právny úkon uskutočnený medzi spriaznenými osobami, keď uviedol, že dôkazné bremeno znáša žalobca, teda správca konkurznej podstaty. Z obsahu ustanovenia § 58 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. vyplýva, že v prípade právneho úkonu uskutočneného medzi spriaznenými osobami sa úpadok predpokladá, pokiaľ sa nepreukáže opak. Ak správca konkurznej podstaty, teda žalobca, preukáže v konaní, že právny úkon bol uskutočnený medzi spriaznenými osobami, čo bol aj daný prípad, úpadok sa predpokladá a môže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, poistenie zodpovednosti za škody, rozsah poistenia zodpovednosti , priamy nárok poškodeného, všeobecná premlčacia doba podľa OZ, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, regresný nárok poisteného voči poisťovateľovi, zaplatenie náhrady škody poisteným škodcom
Právna veta: Dovolací súd teda dospel k záveru, že žalobcom uplatnený nárok voči poisťovateľovi je nárokom regresným, vyplývajúcim z poistenia zodpovednosti žalobcu za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktorý nahrádza plnenie poisteného poskytnuté poškodenému na náhradu škody spôsobenej motorovým vozidlom poisteného škodcu - žalobcu a nie nárokom z bezdôvodného obohatenia. Podstatou tohto druhu poistenia zodpovednosti za škodu je totiž právo poisteného (škodcu), aby za neho poistiteľ nahradil poškodenému to, čo je mu on sám povinný plniť z titulu zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou moto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: náhrada škody podľa Obchodného zákonníka, ušlý zisk, náhrada škody v obchodnom práve, žaloba o náhradu škody, náhrada ušlého zisku, mesačný ušlý zisk, predvídateľnosť škody, žaloba o náhradu škody a ušlého zisku
Právna veta: Aj ušlý zisk, aj keď je kategóriou škody pri ktorej sa vychádza z predpokladaného bežného chodu vecí, vždy závisí od konkrétnych okolností posudzovanej veci, ktoré nemusia byť stabilne zachované po celý čas za ktorý si poškodený náhradu ušlého zisku uplatňuje a môžu sa meniť (negatívny vývoj trhu, obmedzenie výroby alebo ukončenie podnikateľskej činnosti, legislatívne zmeny). Ušlý zisk musí byť pre poškodeného nástrojom ako dosiahnuť to, o čo v dôsledku protiprávnej udalosti prišiel, a nie nástrojom ako dosiahnuť zisk, ktorý by mu z dôvodu objektívnych okolností vzniknúť nemohol. Uvedené najvy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmena žaloby, premlčanie nároku , zmena žaloby v civilnom sporovom konaní, prípustnosť zmeny žaloby, rozhodnutie o prípustnosti zmeny žaloby, podstatná zmena alebo doplnenie rozhodujúcich skutočností
Právna veta: Dovolací súd zdôrazňuje, že na rozdiel od kvalitatívnej alebo kvantitatívnej zmeny návrhu, podstatnou zmenou alebo doplnením rozhodujúcich skutočností, nedochádza k zmene žalobného petitu. Preto vyhodnotenie zásahu, doplnenia, upresnenia žalovaného nároku alebo skutočností uplatnených žalobcom v podanej žalobe podlieha hodnotiacemu úsudku konajúceho súdu, ktorý sa odvíja od žalobcom predloženého skutkového základu. Je však možné konštatovať, že za podstatnú zmenu skutkových okolností tvrdených v žalobe je potrebné považovať také doplnenia či upresnenia, ktoré môžu mať dopad na právny inštitút ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: uplatňovanie nároku na náhradu škody pri nesprávnom užívaní poľovného revíru, prekluzívna lehota, hmotnoprávna lehota, prekluzívna lehota na uplatnenie nároku na náhradu škody, rozlíšenie medzi hmotnoprávnou a procesnoprávnou lehotou, preklúzia práva na náhradu škody, náhrada škody spôsobenej nesprávnym užívaním poľovného revíru
Právna veta: Pretože ustanovenie § 70 ods. 1 a 2 zákona č. 274/2009 Z.z. je upravené výslovne, spôsobom nevyvolávajúcim právny základ pre rozumne protikladné právne výklady, niet žiadnych pochýb, že sa jedná o prekluzívnu lehotu. Preklúzia práva je v tomto prípade vyjadrená v § 70 ods. 2 tohto zákona slovami: „jeho nárok na náhradu škody zaniká“. Márnym uplynutím tejto lehoty dochádza k zániku práva s tým, že súd je povinný prihliadať na takýto zánik práva, aj keď to strana nenamieta. V nadväznosti na tieto interpretačno-právne východiská dovolací súd uzatvára nasledovné. Keďže v danom prípade súdy vychád ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecné ustanovenie o kúpnej zmluve, prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, vedľajšie dojednania pri kúpnej zmluve, odovzdanie predmetu kúpy, záväzok previesť vlastnícke právo, odovzdanie nehnuteľnosti, faktické odovzdanie
Právna veta: Vychádzajúc z vyššie citovaných záverov rozhodovacej praxe najvyššieho súdu ako aj odbornej literatúry možno uzavrieť, že základným účelom kúpnej zmluvy v zmysle § 588 OZ je odplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy, pričom ak je predmetom kúpnej zmluvy nehnuteľnosť, záväzok previesť vlastnícke právo, resp. umožniť nadobudnutie vlastníckeho práva k nej, bude splnený zabezpečením všetkých právnych predpokladov na to, aby došlo k zápisu vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností v prospech kupujúceho. Zápis vlastníckeho práva k predmetu kúpy v prospech kupujúceho sa zároveň považuje aj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: forma a obsah rozhodcovského rozsudku, rovnosť účastníkov rozhodcovského konania, odôvodnenie rozsudku rozhodcovského súdu, zásada rovnosti účastníkov rozhodcovského konania, odôvodnenie rozhodcovského rozsudku, preskúmanie rozhodcovského rozsudku
Právna veta: Dovolací súd dospel k záveru, že preskúmateľnosť odôvodnenia rozhodcovského rozsudku je možné subsumovať pod zásadu rovnosti účastníkov rozhodcovského konania. Aj tu však musí prevažovať materiálny prístup súdu k ochrane práv nad formálnym, a preto z hľadiska nevyhnutného rešpektovania charakteru a špecifík rozhodcovského konania, jeho zmyslu a účelu, požiadavky kladené na odôvodenie rozhodcovského rozsudku (rozsah, podrobnosť, kvalitu) nemusia a ani nemajú byť totožné s tými, aké sú štandardne kladené na rozsudky všeobecných súdov. Dôležité je, či vo výsledku z hľadiska odôvodnenia rozsudku r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľnosť zmluvných podmienok, ochrana spotrebiteľa, spory s ochranou slabšej strany, rozsudok pre uznanie nároku, spotrebiteľské spory, osobitné ustanovenia o rozhodnutiach, osobitné ustanovenia o dokazovaní, absolútna neplatnosť spotrebiteľskej zmluvy
Právna veta: Ak žalovaný uzná nárok uplatnený žalobcom alebo jeho časť, súd je povinný rozhodnúť rozsudkom pre uznanie nároku, ak žalobca navrhol tento osobitný postup. Uvedené podmienky na rozhodnutie súdu rozsudkom pre uznanie nároku boli aj podľa názoru dovolacieho súdu v prejednávanej veci splnené. Za procesné pochybenie súdov nižšej inštancie však dovolací súd považuje skutočnosť, že sa nezaoberali otázkou existencie neprijateľných zmluvných podmienok v spotrebiteľskej zmluve uzatvorenej medzi právnou predchodkyňou žalobkyne a žalovanými 1/ a 2/. Podľa názoru dovolacieho súdu sú súdy povinné v spotreb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: mzda, mzdové formy, odstupné, priemerná mesačná mzda, výška odstupného, mzdové podmienky, zložky mzdy, výpočet priemerného mesačného zárobku, výpočet priemernej mesačnej mzdy, určenie výšky odstupného, formy odmeňovania za prácu
Právna veta: Podľa Zákonníka práce za mzdu treba považovať všetky plnenia od zamestnávateľa poskytované zamestnancovi za vykonanú prácu. Ide o relatívne široký právny pojem. Odmeňovanie podľa Zákonníka práce je založené na princípe zmluvnej voľnosti, do ktorej zákonodarca nechcel zasahovať napr. predurčením štruktúry mzdy. Súčasťou dohodnutých mzdových podmienok majú byť aj formy odmeňovania za prácu (mzdové formy). Mzdové formy sú prostriedkom na určenie diferencovanej výšky odmeny zamestnanca alebo skupiny zamestnancov v závislosti najmä od výsledkov a kvality práce, ako aj osobného prístupu k plneniu pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie, zriadenie vecného bremena zo zákona, VÚC ako nadobúdateľ vlastníckeho práva prevodom pozemku, nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia, náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku, náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva v súvislsoti so vznikom vecných bremien, nútené obmedzenie vlastníckeho práva , náhrada za nútené obmedzenie vlastníckych práv vlastníkov pozemkov pod stavbami, obmedzenie vlastníckeho práva vecným bremenom, majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva
Právna veta: Preto, ak nie je v občianskoprávnej rovine (napr. zmluvou) upravené všeobecné užívanie verejného priestranstva, zahrňujúce aj len sčasti pozemky vlastnícky patriace tretej osobe, má to za následok vznik bezdôvodného obohatenia na strane obce plnením bez právneho dôvodu (§ 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka), pretože aj keď existuje právny dôvod užívania verejného priestranstva, nejde o titul, podľa ktorého by obci vzniklo oprávnenie, aby také plnenie zo strany tretej osoby (strpenie užívania jej majetku) bolo poskytované bezplatne. (...) Zákon č. 66/2009 Z. z. teda nerieši otázku primeranej náhr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: členský podiel v bytovom družstve ako predmet vyporiadania BSM, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vyporiadanie BSM, zrušenie práva spoločného nájmu bytu, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, spoločný nájom družstevného bytu, zánik spoločného nájmu družstevného bytu
Právna veta: Pri oceňovaní členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov treba vychádzať z obvyklej ceny tohto podielu v dobe zániku spoločného nájmu družstevného bytu a spoločného členstva rozvedených manželov v družstve.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmarenie a neplatnosť dražby, nútené procesné spoločenstvo, nútené spoločenstvo, nerozlučné spoločenstvo, určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby, aktívne procesné spoločenstvo, pasívne procesné spoločenstvo, konanie o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby
Právna veta: Dovolací súd uvádza, že tak ako uviedli súdy nižšej inštancie z hľadiska vecnej legitimácie sa konania na strane žalobcu (aktívne procesné spoločenstvo) alebo žalovaných (pasívne procesné spoločenstvo) musia zúčastniť navrhovateľ dražby, vlastník alebo nositeľ iného práva k predmetu dražby, dražobník a vydražiteľ. Na strane žalovaných vzniká nútené procesné spoločenstvo a zároveň spoločenstvo nerozlučné. Pri tomto druhu procesného spoločenstva sa rozhodnutie týka všetkých spoločníkov s rovnakým výsledkom, práva a povinnosti spoločníkov sú nerozlučné. Ide o nútené spoločenstvo, pri ktorom sa pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Finančné právo
Kľúčové slová: Zriaďovanie, zmena a zrušovanie rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, rozpočtová organizácia, hospodárenie rozpočtových organizácii, štátne rozpočtové organizácie, rozpočtová organizácia zriadená štátom, hospodárenie rozpočtových organizácií s majetkom štátu, spôsobilosť konať vo vlastnom mene, spôsobilosť niesť zodpovednosť, deliktuálna spôsobilosť
Právna veta: Spôsobilosť konať svojím menom v majetkovoprávnych vzťahoch a niesť vlastnú zodpovednosť za záväzky, ktoré z tohto konania vzniknú, sú charakteristickým pojmovým znakom rozpočtových organizácií ako právnických osôb štátu sui generis (§ 21 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z.). Štát môže právo hospodárenia previesť na iné subjekty - rozpočtové organizácie, ktoré vlastným menom vykonávajú správu a hospodárenie s majetkom nie vlastným, ale štátnym (§ 21 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.). Vzhľadom k vyššie uvedenému výkladu dospel dovolací súd k záveru, že pokiaľ pri výkone práva hospodárenia so štátnym ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: vznesenie obvinenia, začatie trestného stíhania, uznesenie o začatí trestného stíhania , vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov, využitie obrazovo-zvukových záznamov, zákonné začatie trestného stíhania, procesná chyba trestného konania, nezákonnosť začatia trestného stíhania, teória plodov otráveného stromu
Právna veta: nemožno vzniesť obvinenie osobe podozrivej zo spáchania konkrétneho trestného činu pre iný skutok, než pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie (možno pritom, ak to dôkazná situácia umožňuje, jedným uznesením začať trestné stíhanie a súčasne vzniesť obvinenie - § 206 odsek 2 Trestného poriadku). Základným východiskom k vedeniu trestného stíhania určitého skutku, ako trestného činu, je retrospektívny pohľad. To znamená, že trestné stíhanie možno viesť len pre čin (predbežne bez osoby podozrivej z jeho spáchania - § 199 Trestného poriadku, alebo súčasne už aj s obvinením takej osoby - § 206 od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: zatajenie veci, výklad pojmu vec, peňažné prostriedky na účte, predmet útoku prečinu zatajenia veci, peňažné prostriedky ako predmet útoku prečinu zatajenia veci, objektívna stránka prečinu zatajenia veci
Právna veta: Predmetom útoku prečinu zatajenia veci podľa § 236 Trestného zákona je vec. Vecou sa na účely Trestného zákona rozumejú okrem iného aj peňažné prostriedky na účte. Zákonom č. 397/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2016 bolo ustanovenie § 130 ods. 1 Trestného zákona doplnené a pod pojem vec sú pod písmenom d/ zaradené aj peňažné prostriedky na účte. Dovolací súd sa preto nemohol stotožniť s tvrdením obvineného, že finančné prostriedky nie sú vecou, keďže v čase kedy sa skutok stal t. j. 30. apríla 2018, už bola účinná novela Trestného zákona, ktorá pod pojem vec podradila aj finančné prostri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: nepriama korupcia, prečin nepriamej korupcie, predčasne dokonaný trestný čin, objektívna stránka trestného činu nepriamej korupcie, dokonanie trestného činu nepriamej korupcie, pôsobenie na výkon právomoci verejného činiteľa
Právna veta: Z právne - kvalifikačného hľadiska je bezvýznamné, že páchateľ koná v úmysle, aby podplácaná osoba pôsobila na ,,tretiu" osobu tak, aby táto vykonávala svoju právomoc riadne v zmysle jej funkčných oprávnení priznaných zákonom, resp. podzákonným právnym predpisom (v dotknutom prípade sa ponúka alternatíva s napr. nariadením vlády alebo všeobecne záväzným nariadením obce). Objektívna stránka prečinu nepriamej korupcie podľa § 336 ods. 2 Trestného zákona spočíva v takom konaní páchateľa, ktorý z tam uvedeného dôvodu podpláca iného, aby pôsobil na výkon právomoci tretej osoby. Čo je podstatné: n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: obžaloba, znalecká činnosť, rovnosť zbraní v trestnom konaní, zabezpečenie dôkazov, uznesenie o pribratí znalca, zabezpečenie dôkazu policajtom
Právna veta: Tak ako obžalovaný aj prokurátor má právo predložiť v konaní pred súdom znalecký posudok, pričom toto právo mu prináleží ako strane v konaní aj s ohľadom na ustanovenie § 234 ods. 4 Trestného poriadku, podľa ktorého po podaní obžaloby môže prokurátor uložiť policajtovi zabezpečiť dôkaz, ktorý je potrebné vykonať v konaní pred súdom. Je zjavné, že zákonodarca v záujme naplnenia zásady „rovnosti zbraní" umožnil prokurátorovi prostredníctvom policajta zabezpečovať dôkazy aj v konaní pred súdom, tejto možnosti však právnu úpravu neprispôsobil a citované ustanovenie (§ 234 ods. 4 Trestného poria ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Najvyšší správny súd SR

Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: sponzorovanie, prerušovanie vysielania spravodajského programu alebo audiovizuálneho programu televíznou reklamou alebo telenákupom, pokuta vo vysielaní, deliktuálna zodpovednosť, analógia legis, zaraďovanie sponzorských odkazov, správne delikty podľa zákona o vysielaní a retransmisii, analógia legis pri deliktuálnej zodpovednosti
Právna veta: S ohľadom na uvedené východiská možno konštatovať, že pokiaľ zákon neukladá vysielateľovi zaraďovať sponzorské odkazy len počas prestávok alebo medzi jednotlivé časti prenosu športového podujatia, nemožno za takéto konanie vyvodiť voči žalobcovi deliktuálnu zodpovednosť použitím analogickej aplikácie ustanovenia § 35 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., ktoré upravuje zaraďovanie reklamných alebo telenákupných šotov. Platí, že ak sťažovateľ v konaní o správnom delikte kvalifikuje odvysielaný komerčný komunikát ako sponzorský odkaz, potom preň platia pravidlá a následky ich porušení stanovené zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: späťvzatie žaloby podľa Správneho súdneho poriadku, zastavenie konania v správnom súdnictve, žalobca ako dominus litis, rozhodnutie o zastavení konania, dispozičný princíp v správnom súdnictve, zastavenie správneho súdneho konania, späťvzatie žaloby a zastavenie konania, následky späťvzatia žaloby
Právna veta: Žalobca je v zmysle § 63 SSP dominus litis a má subjektívne právo vziať žalobu späť do vydania rozhodnutia správneho súdu. Späťvzatím žaloby prejavuje žalobca vôľu dosiahnuť zastavenie konania bez meritórneho rozhodnutia. Zastavenie konania môže byť v niektorých prípadoch podmienené splnením ďalšej podmienky, ktorá je od vôle žalobcu nezávislá, napríklad ak na strane žalobcu vystupuje viac subjektov (§ 34 ods. 2 SSP) alebo na späťvzatie žaloby spoločným zástupcom je potrebný písomný súhlas všetkých zastúpených účastníkov konania (§ 52 SSP). Súhlas ďalšieho účastníka v konaní sa na späťvzatie ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: pokuty za správne delikty, poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, povinnosť osoby oprávnenej na výkon dohľadu vyhotoviť protokol o vykonanom dohľade , nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, zásada materiálnej pravdy, náležité zistenie skutkového stavu, správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti
Právna veta: Pred vydaním rozhodnutia v správnom konaní administratívneho trestania podľa zákona č. 581/2004 Z. z. je za účelom dôkladného zistenia skutočného stavu žiaduce, najmä v prípade pokiaľ odborný záver tvorí jediný podklad pre vydanie rozhodnutia správneho orgánu bez toho, aby správny orgán pristúpil k zisťovaniu a vykonaniu iných dôkazov, aby sa úrad dostatočne odborne v zápisnici o prerokovaní námietok k protokolu vysporiadal s námietkami poskytovateľa zdravotnej starostlivosti tak, aby pri právnom posudzovaní správnosti záveru správneho orgánu o porušení ust. § 4 ods. 3 zák. č. 576/2004 Z. z. v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: záznam, záložné právo, osobitná zodpovednosť podľa zákona o dobrovoľných dražbách, právomoc súdu, zápis záložného práva do katastra nehnuteľností, priebeh dražby , notárska zápisnica o vykonaní dobrovoľnej dražby, určenie právomoci, postup správneho orgánu pri zápise záložného práva do katastra nehnuteľností
Právna veta: Je potrebné zohľadniť aj to, že zákonodarca neustanovil osobitný potvrdzovací postup pre prechod vlastníckeho práva príklepom licitátora na dražbe, a aj právna prax dlhodobo akceptuje, že sa takýto prechod vlastníctva zapisuje do katastra nehnuteľností na základe § 34 ods. 1 Katastrálneho zákona záznamom, na základe predloženej notárskej zápisnice osvedčujúcej dražbu a potvrdenia o zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom. Prípadná neplatnosť dražby musí byť potom vyslovená súdom v zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, teda patrí do právomoci civilného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Konkurzné právo
Kľúčové slová: základné povinnosti správcu, správca a správcovská činnosť, zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom správcovskej činnosti, zrušenie konkurzu, uznesenie o vyhlásení konkurzu, správca konkurznej podstaty, správca konkurznej podstaty, konkurzné konanie, odvolanie správcu konkurznej podstaty, funkcia správcu konkurznej podstaty, práva správcu konkurznej podstaty, subjekty konkurzného konania
Právna veta: Správca (konkurznej) podstaty ako osobitný procesný subjekt existuje len počas konkurzného konania, resp. na základe § 102 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. v citovanom znení ešte určitý čas po jeho skončení. Odvolaním správcu podstaty tento osobitný procesný subjekt v príslušnom konkurznom konaní zaniká. Práva a povinnosti, ktoré so správcom podstaty spájajú jednotlivé ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. (najmä právo nakladať s konkurznou podstatou podľa § 44, správa majetku úpadcu podľa § 86, právo prevádzkovať podnik podľa § 88, speňažovanie majetku podľa § 91), patria práve správcovi ako osobit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: sprístupňovanie lesa a využívanie lesných ciest, povinnosti pri ochrane lesa, využívanie lesnej cesty, hospodárenie v lesoch, zabezpečenie starostlivosti o územie lesa, využívanie lesných ciest
Právna veta: Tretí odsek § 25 však myslí aj na situáciu, kedy nie je možné splniť podmienku zmluvného vzťahu, čo je v citovanom ustanovení vyjadrené slovami ,,Ak sa nedosiahne dohoda“. V takomto prípade citované ustanovenie ustanovuje vo veci rozhodovaciu právomoc civilného súdu pokiaľ je splnený predpoklad, že dotknutá osoba potrebuje cestu využívať na hospodárenie v lesoch alebo na zabezpečovanie starostlivosti o dotknuté územie a o stavby a zariadenia na tomto území. Civilný súd v tomto prípade rozhodne o čase a spôsobe využívania lesných ciest a o výške alebo spôsobe úhrady za využívanie lesných ciest, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: výchova a vzdelávanie, bezpečnostnotechnická služba, autorizovaný bezpečnostný technik, ochrana práce , bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci , oprávnenie na výchovu a vzdelávanie, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
Právna veta: V tejto súvislosti kasačný súd poukazuje na § 22 ods. 3 zákona o BOZP, v zmysle ktorého úlohy bezpečnostnotechnickej služby vykonáva bezpečnostný technik a u zamestnávateľa uvedeného v prílohe č. 1, samostatne vykonáva autorizovaný bezpečnostný technik, pričom podľa § 27 ods. 3 zákona o BOZP, pre vlastných zamestnancov môže činnosti výchovy a vzdelávania vykonávať každý zamestnávateľ aj bez oprávnenia na výchovu a vzdelávania v oblasti ochrany práce. Z uvedených ustanovení zákona o BOZP teda vyplýva, že iba autorizovaný bezpečnostný technik môže samostatne vykonávať úlohy bezpečnostnotechnick ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: zastupovanie v daňovom konaní, základné zásady správy daní, zásada úzkej súčinnosti s daňovými subjektami, právo na spravodlivý proces v daňovom konaní, zástupca právnickej osoby v daňovom konaní, ustanovenie zástupcu správcom dane
Právna veta: S ohľadom na špecifikované limity výkladu všeobecne záväzných právnych predpisov kasačný súd zastáva názor, že oprávnenie správcu dane ustanoviť zástupcu právnickej osobe podľa § 9 ods. 7 Daňového poriadku nemožno vykladať v rozpore s požiadavkami vyplývajúcimi z práva na spravodlivý a zákonný proces podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy a ani spôsobom vytvárajúcim neprimeraný priestor pre svojvôľu orgánov verejnej moci. Aj pri zvažovaní uplatnenia predmetného ustanovenia je správca dane povinný zvažovať okrem iného požiadavku prihliadania na zachovanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: právomoc správneho súdu, neodkladné opatrenia , správne súdnictvo , nariadenie neodkladného opatrenia , právomoc súdu v sporovom konaní, rozhodovanie o neodkladnom opatrení, právomoc správnych súdov, právomoc v správnom súdnictve
Právna veta: Pri posudzovaní otázky, či konanie o neodkladnom opatrení má patriť do právomoci civilného súdu alebo správneho súdu, alebo iného orgánu verejnej moci, tak nie je rozhodujúca povaha samotného hmotnoprávneho vzťahu, na ktorého ochranu má navrhované neodkladné opatrenie slúžiť, ale ani navrhovaný obsah samotného neodkladného opatrenia. Rozhodujúce je, že neodkladné opatrenie je procesný inštitút upravený Civilným sporovým poriadkom, o ktorom rozhoduje vždy okresný súd (§ 324 ods. 2 CSP). Naopak, Správny súdny poriadok ani neodkladné opatrenie, ani podobne široký procesný prostriedok dočasnej och ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: účel využitia stavby, predmet dane zo stavieb, zaradenie stavby pre účely dane z nehnuteľnosti, účel stavby, určenie predmetu dane zo stavieb
Právna veta: Z dikcie ustanovenia § 10 zákona o miestnych daniach vyplýva, že z hľadiska účelu využitia nie sú nevyužívané stavby ostatnými stavbami podľa ustanovenia § 10 ods. 1 písm. i/ zákona o miestnych daniach. Inak povedané, to, že sa stavba nevyžíva, v zmysle odseku 2 druhá veta na daňovú povinnosť nemá vplyv (a tým ani na klasifikáciu, ktorá má vplyv na výšku daňovej povinnosti). Z ustanovenia § 10 zákona o miestnych daniach ani zo žiadnej súvisiacej normy nemožno vyvodiť, že v dôsledku toho, že sa stavba nevyužíva, bude táto preklasifikovaná do inej kategórie z hľadiska účelu. Zákonodarca nevytvár ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: ozbrojené sily, právomoc súdu, profesionálny vojak, služobný pomer profesionálneho vojaka, výkon štátnej služby profesionálnych vojakov
Právna veta: Z § 3 CSP vyplýva, že právomoc súdov v civilnom sporovom konaní je viazaná na súkromnoprávne spory a súkromnoprávne veci. Odlišnú právomoc majú správne súdy, ktoré v súlade s § 6 SSP preskúmavajú zákonnosť rôznych foriem činnosti verejnej správy. Pre určenie, či konkrétna vec patrí do právomoci súdov v civilnom sporovom konaní alebo do právomoci správnych súdov, je rozhodujúce, či medzi účastníkmi súdneho konania existuje súkromnoprávny vzťah alebo administratívnoprávny vzťah. 5. Každý právny vzťah je determinovaný svojimi základnými prvkami. Sú nimi subjekty právneho vzťahu, objekt právneh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: kompetenčný senát, právomoc konať o neodkladnom opatrení, neodkladné opatrenia , inštitút odkladného účinku
Právna veta: Kompetenčný senát už vo svojej judikatúre zdôraznil, že pre vymedzenie pojmu súkromnoprávneho sporu a súkromnej veci v zmysle § 3 CSP nie je rozhodujúce petit žaloby (návrhu), ale zásadne príslušná hmotnoprávna úprava právneho vzťahu, z ktorého vznikajú či majú vzniknúť práva alebo povinnosti, ktoré sú predmetom sporu v danej veci (naposledy napr. uznesenia sp. zn. 1SKomp 2/2021, 1SKomp 3/2021 a 1SKomp 6/2021 s obsiahlym odôvodnením a citáciou prejudikatúry). Zároveň však kompetenčný senát v týchto uzneseniach dospel k záveru, že ak je predmetom konania právo alebo povinnosť, ktoré majú svoj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: daňová exekučná výzva, zákaz nakladania s majetkom, náležitosti daňovej exekučnej výzvy, odvolanie proti rozhodnutiu povinnej osoby, odvolacie konanie
Právna veta: v daňovej exekučnej výzve správca dane oznamuje daňovému dlžníkovi, že bolo začaté daňové exekučné konanie na vymoženie daňového nedoplatku, ktorý správca dane eviduje, a zároveň ho vyzýva na zaplatenie daňového nedoplatku v lehote určenej správcom dane, a tým mu dáva možnosť predísť výkonu daňovej exekúcie vydaním daňového exekučného príkazu. Lehotu na zaplatenie určuje správca dane podľa konkrétneho prípadu. 37. V záujme jednotného postupu zákon jednoznačne upravuje základné náležitosti daňovej exekučnej výzvy, ktorá musí obsahovať: - názov a sídlo správcu dane, ktorý daňovú exekučnú výzv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: daňová pohľadávka, daňová pohľadávka na úrokoch z omeškania, vyrúbenie úrokov z omeškania, úrok z omeškania, pohľadávky prihláškou v reštrukturalizačnom konaní
Právna veta: V zmysle § 2 písm. b/ daňového poriadku sa za daň považuje aj úrok z omeškania za oneskorené splnenie daňovej povinnosti. Daňový poriadok rozlišuje medzi daňovou pohľadávkou a daňovým nedoplatkom, pričom za kritérium tohto rozlíšenia označuje ich splatnosť. Pohľadávka správcu dane na dani do lehoty splatnosti je daňovou pohľadávkou, zatiaľ čo dlžná suma dane (vrátane úroku z omeškania) po lehote splatnosti je daňovým nedoplatkom (§ 2 písm. e/, f/ daňového poriadku). Daňová pohľadávka sa vo všeobecnosti stáva splatnou jej vyrubením, pričom za vyrubenú sa považuje rozhodnutím správcu dane vydan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: nepodrobenie motorového vozidla technickej kontrole, zodpovednosť za správny delikt, správne delikty podľa zákona č. 725/2004 Z.z., spáchanie správneho deliktu
Právna veta: Zákon č. 725/2004 Z. z. o prevádzke vozidiel na pozemných komunikáciách platný v čase spáchania správneho deliktu vo svojich ustanoveniach upravoval rozkazné konanie ako zjednodušené konanie až do fázy vydania rozhodnutia o uložení pokuty (rozkazu). Cieľom zavedenia tohto rozkazného konania bolo vyhnúť sa klasickému správnemu konaniu o uložení pokuty, ktoré v počiatočných fázach ukladá správnemu orgánu povinnosť umožniť účastníkovi konania vyjadriť sa o veci, ktorá mu je kladená za vinu. V prípade automatického sankcionovania sa však klasické správne konanie o správnom delikte javilo ako zbyt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: ochrana diaľníc, ciest a miestnych komunikácií, dôležitý verejný záujem, umiestnenie reklamných zariadení, reklamná stavba
Právna veta: Verejný záujem predstavuje istý protiklad k záujmu súkromnému, jedná sa o určitý všeobecne prospešný stav, cieľ, ktorý treba chrániť a rešpektovať (rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. 3Sžo/16/2014 z 03.03.2015). 38. Sťažovateľ tiež namietal nedostatočný skutkový stav veci, najmä nezistenie skutočnej vzdialenosti umiestnenia reklamy 100 m od osi vozovky priľahlého jazdného pruhu cesty I. triedy, ktorá je medzinárodným cestným ťahom. 39. Kasačný súd z obsahu administratívneho spisu, ktorého súčasťou je aj fotodokumentácia, pripojená žalobcom k žiadosti o zmenu doby trvania reklamnej stavby zo dň ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: povinnosť daňového subjektu, dôkazná povinnosť daňového subjektu, daňový doklad, odpočítanie dane, právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, faktúra daňový doklad
Právna veta: odpočítanie dane nenastáva „ex lege“, ale je právom platiteľa dane, ktoré je spojené s dôkaznou povinnosťou preukázania zákonných podmienok na jeho uplatnenie. Zákon o DPH vyžaduje na vznik nároku na odpočítanie dane súčasné splnenie tak materiálnej, ako aj formálnej podmienky, teda daňový subjekt musí preukázať, že faktúry, prípadne iné listiny, na základe ktorých si uplatňuje odpočet dane, presne odrážajú skutočne realizované plnenia. Faktúra je relevantným dokladom, len ak je nepochybné, že v nej uvedené údaje odrážajú reálne plnenie. To, že určitý doklad má všetky náležitosti účtovného dok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, uznášaniaschopnosť obecného zastupiteľstva, riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, neúčasť poslanca na zasadnutí
Právna veta: Podľa § 25 ods. 2 písm. g) zákona o obecnom zriadení „Mandát poslanca zaniká, ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.“S výkonom mandátu poslanca obecného zastupiteľstva je súčasne spojené právo i povinnosť zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zatiaľ, čo právo účasti na zasadnutiach obecného zastupiteľstva je u poslanca vyjadrené nepriamo vo vzťahu k návrhovej legitimácií spojenej s danou účasťou v zmysle § 25 ods. 4 písm. a) zákona o obecnom zriadení, povinnosť účasti vymedzil zákonodarca expressis verbis v § 25 ods. 1 písm. b) daného z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová:
Právna veta: I.Zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva podľa § 25 ods. 2 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení nastáva zo zákona uplynutím jednoročnej lehoty počítanej od (prvej) neúčasti poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva, v rámci ktorej sa poslanec nezúčastnil žiadneho iného uskutočneného zasadnutia obecného zastupiteľstva. II.Za uskutočnené zasadnutie obecného zastupiteľstva je na účel posudzovania zániku mandátu poslanca potrebné považovať aj také zasadnutie, ktoré nebolo od začiatku alebo následne uznášan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Právna oblasť: Konkurzné právo
Kľúčové slová: zabezpečovacie opatrenie , zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnostiach, exekučné konania a obdobné vykonávacie konania, zabezpečenie pohľadávky, zriadenie záložného práva, exekučné záložné právo, zánik zabezpečovacieho opatrenia
Právna veta: Dôvod nariadenia zabezpečovacieho opatrenia teda nevyplýva zo snahy veriteľa, aby dosiahol hmotnoprávne zabezpečenie svojej pohľadávky alebo jej zabezpečenie v procesoch podľa ZKR, ale z toho, aby jeho pohľadávka bola osobitne zabezpečená z dôvodu ohrozenia exekúcie rozsudku, ktorého vydania sa domáha v základnom konaní a ktorému má nasledovať exekúcia. Skutočnosť, že zabezpečovacím opatrením sa zriaďuje záložné právo, nevyjadruje to, že jeho cieľom je vytvorenie takého právneho stavu, aký je možný dosiahnuť hmotnoprávnym zabezpečením prostredníctvom zmluvy o zriadení záložného práva a ktorému ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prejednacia zásada, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, prostriedky procesného útoku, skutkové tvrdenia, všeobecné náležitosti žaloby, dôkazné bremeno, konanie o vyporiadanie BSM, vylúčenie veci z BSM, vyporiadanie BSM súdom, vyporiadanie BSM podľa § 149 OZ
Právna veta: V civilnom sporovom konaní sa uplatňuje prejednacia zásada. Strana má jednak povinnosť tvrdenia a tiež dôkaznú povinnosť. Následky spojené s ich nesplnením v podobe vecne nepriaznivého rozhodnutia nesie tá strana sporu, ktorá tieto povinnosti nesplnila. Medzi povinnosťou tvrdenia a povinnosťou označiť dôkazy na preukázanie tvrdení je vzájomná väzba. Pokiaľ strana sporu nesplní povinnosť tvrdenia, nemôže splniť ani povinnosť označiť na svoje tvrdenia dôkazy. Dôkazným bremenom sa rozumie procesná zodpovednosť strany sporu za to, že v spore neboli preukázané jej tvrdenia a že z tohto dôvodu musel ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: novoty v odvolacom konaní, znalecké dokazovanie, súkromný znalecký posudok, vykonanie znaleckého dokazovania, listinný dôkaz, znalecký posudok v civilnom konaní, znalecký posudok súdom ustanoveného znalca, znalecký posudok predložený stranou sporu
Právna veta: Možno pripustiť, že za účinnosti predošlej právnej úpravy (Občiansky súdny poriadok účinný do 30. júna 2016) niektorí sudcovia nesprávne hodnotili znalecký posudok podaný na základe súdom ustanoveného znalca akoby za dôkaz s vyššou dôkaznou hodnotou než znalecký posudok predložený stranou sporu, ktorý bol považovaný za dôkaz listinou. Faktom ale ostáva, že ani v tom čase platná a účinná zákonná právna úprava nebránila sťažovateľke dať si vypracovať znalecký posudok už v priebehu prvoinštančného konania, pričom v takom prípade by išlo o listinný dôkaz, ktorého obsah mohol podliehať ďalšiemu dok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: konanie o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní, Haagsky dohovor, návrat maloletého dieťaťa do krajiny obvyklého pobytu, nariadenie Rady (ES) 2201/2003, Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí
Právna veta: Právna úprava vyplývajúca z § 123 Civilného mimosporového poriadku (ďalej aj „CMP“) nadväzuje na konanie o návrat maloletého dieťaťa podľa Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí prijatého v Haagu 25. októbra 1980 a publikovaného ako oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky pod č. 119/2001 Z. z. (ďalej len „Haagsky dohovor“) a nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27.11.2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (ďalej len „na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: výpoveď svedka, výsluch osoby mladšej ako 18 rokov, sekundárna viktimizácia , základné zásady ochrany a podpory obetí, právo na ochranu pred druhotnou viktimizáciou alebo opakovanou viktimizáciou, druhotná viktimizácia, výsluch svedka v trestnom konaní, obeť násilného trestného činu, opakovaný výsluch svedka
Právna veta: K námietke sťažovateľky o nemožnosti odôvodnenia odmietnutia trestného oznámenia sekundárnou viktimizáciou v danom prípade sa ústavný súd prikláňa k jej názoru. Sekundárnou viktimizáciou treba rozumieť situáciu, keď sa obeť násilia stáva opakovane obeťou v dôsledku necitlivého konania, neadekvátneho prístupu alebo nekonania každej osoby v rámci pomoci obetiam násilia. Sekundárna viktimizácia môže nastať aj v dôsledku necitlivej medializácie prípadov takéhoto násilia. Dochádza k nej, keď obeť čelí ďalšej ujme, nie však v dôsledku priameho trestného činu, ale v dôsledku spôsobu, akým s ňou zaobc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právne úkony týkajúce sa spoločných vecí, pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ručiteľské vyhlásenie, spoločné veci manželov, ručenie podľa O.z., ručenie podľa Obchodného zákonníka, uspokojenie pohľadávky z majetku patriaceho do BSM, neplatnosť ručiteľského vyhlásenia
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu možno konštatovať, že vo veci sp. zn. I. ÚS 26/2010 išlo o skutkový stav obdobný posudzovanej veci. Aj keď sa posudzoval rozdielny právny úkon (platnosť dohody o pristúpení k záväzku), tento by ale v konečnom dôsledku vyvolal rovnaké právne následky ako (ne)platnosť ručiteľského vyhlásenia. Ak by dôsledkom právneho úkonu (ručiteľské vyhlásenie len jedným z manželov) bol stav, keď sa veriteľ v zmysle § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže domáhať v exekučnom konaní uspokojenia svojej pohľadávky voči jednému z manželov aj z majetku patriaceho do bezpodielového spoluv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: služobný zákrok policajta pri páchaní alebo pri podozrení o páchaní trestnej činnosti, právo na život, oprávnené použitie zbrane, ublíženie na zdraví, povinnosti policajta po použití donucovacích prostriedkov, služobný zákrok, ochrana života, zastavenie trestného stíhania, zastavenie trestného stíhania v prípravnom konaní, použitie služobnej zbrane
Právna veta: Právo na život je vstupnou bránou a pilierom celého systému ochrany základných práv a slobôd. Účinná ochrana práva na život je nevyhnutnou (i keď nie dostatočnou) podmienkou reálnych záruk telesnej a duševnej integrity fyzickej osoby, a tým aj všetkých jej ostatných práv a slobôd. Právo na život pôsobí erga omnes a je priamo aplikovateľné, keďže ústava nepredpokladá, že by jeho ochrana bola viazaná na vykonanie zákonom. Právo na život tak požíva ochranu jednak vo vertikálnom vzťahu verejná moc ‒ fyzické osoby a jednak v horizontálnych vzťahoch medzi fyzickými osobami a právnickými osobami navz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní, podanie obžaloby, návrh na zrušenie uznesenia o vznesení obvinenia, mimoriadne opravné prostriedky v trestnom konaní, rozhodnutie generálnej prokuratúry podľa § 363 TP, návrh na zrušenie právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní
Právna veta: Už zo samotnej skutočnosti, že zákonodarca v ustanovení § 364 ods. 3 Trestného poriadku obmedzuje z časového hľadiska oprávnenie generálnej prokuratúry zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta podľa § 363 ods. 1 Trestného poriadku tak, že k tomu môže dôjsť len do šiestich mesiacov od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia, je celkom zrejmé, že Trestný poriadok priamo počíta so situáciou, keď k meritórnemu posúdeniu dôvodnosti návrhu na postup podľa § 363 a nasl. Trestného poriadku vôbec nedôjde. V danej súvislosti najvyšší súd správne poznamenáva, že nerozhodnutie o návrhu v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: podvod, zákonné znaky skutkovej podstaty trestného činu, zmluva o dielo, subjektívna stránka trestného činu, uvedenie do omylu, spôsobenie škody na cudzom majetku, obohatenie sa páchateľa
Právna veta: Prokurátorka okresnej prokuratúry konštatovala, že počas predprípravného konania použili sťažovateľka, ako aj podozrivý množstvo argumentov, avšak zásadným na vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti zo spáchania trestného činu podvodu je posúdenie konania a správania podozrivého v čase skutku, teda uzatvorenia zmluvy. Jeho podvodný úmysel nemožno odvodzovať z následného konania. Z predložených dôkazov vo vyšetrovacom spise je zrejmé, že sťažovateľka hľadala zhotoviteľa diela za čo najnižšiu cenu. V tomto vystupoval podozrivý ako vhodný kandidát, pretože akceptoval najnižšiu možnú cenu vyhotoven ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: niektoré ustanovenia o neodkladných a iných opatreniach súdu, zmena rozhodnutia, neodkladné opatrenie vo veciach osobnej starostlivosti o maloletého, úprava rodičovských práv a povinností k maloletému, účel neodkladného opatrenia, zmena rozhodnutia v odvolacom konaní, nariadenie neodkladného opatrenia bez návrhu
Právna veta: Druhou námietkou, od ktorej sťažovateľ odvíja nezákonnosť vydania napadnutého uznesenia, je zmena nariadeného neodkladného opatrenia, ktorá podľa jeho názoru nie v zmysle právnej úpravy prípustná. Sťažovateľ je presvedčený o tom, že krajský súd mal najskôr neodkladné opatrenie zrušiť, aby potom mohol postupovať podľa § 360 CMP a nariadiť neodkladné opatrenie. V tejto súvislosti ústavný súd uvádza, že osobitná úprava neodkladných a iných opatrení súdu týkajúcich sa maloletých detí, je obsiahnutá v § 360 až § 369 CMP, avšak nie úplne vyčerpávajúco. V otázkach tam neupravených sa v zmysle § 2 ods ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: sankcia za nesplnenie alebo porušenie povinnosti alebo obmedzenia verejným funkcionárom, skončenie výkonu verejnej funkcie, premlčacia doba , deliktuálna zodpovednosť verejných funkcionárov, sankčná zodpovednosť verejných funkcionárov, uloženie sankcie verejnému funkcionárovi
Právna veta: Prihliadajúc aj na podstatu aktuálneho návrhu, ústavný súd konštatuje, že ústavný zákon neobsahuje úpravu, ktorá explicitne so zánikom statusu verejného funkcionára „automaticky“ spája zánik „deliktuálnej“ a s tým spojenej sankčnej zodpovednosti osoby za nesplnenie alebo porušenie ustanovenej povinnosti alebo obmedzenia, ktorého sa táto osoba dopustila v čase, keď ešte verejným funkcionárom bola, prípadne keď bola za verejného funkcionára v zmysle príslušných ustanovení ústavného zákona považovaná. Na druhej strane v ústavnom zákone rovnako absentuje aj úprava určenia doby pretrvávania zodpove ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: práva k pozemku, práva a povinnosti držiteľa povolenia , jednorázová náhrada za zriadenie vecného bremena, náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva, rozsah vecného bremena, držiteľ povolenia na výrobu tepla, vznik vecného bremena zo zákona
Právna veta: Nemožno stotožňovať právnu úpravu obsiahnutú v zákone č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o tepelnej energetike“), ktorý upravoval primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena a náhradu za vecné bremeno upravené v § 23 ods. 5 zákona o vlastníctve bytov, keďže upravuje rozličné právne situácie, ktoré vyjadrujú rôznu formu i mieru obmedzenia v užívaní nehnuteľností. Kým pri obmedzení vlastníckeho práva podľa zákona o tepelnej energetike sa poskytuje náhrada za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v dôsle ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť sťažnosti, konanie a rozhodnutie o sťažnosti proti uzneseniu vyššieho súdneho úradníka, princíp kontradiktórnosti konania, opravný prostriedok, rovnosť zbraní, náhrada trov konania , uznesenie o trovách konania, uznesenie vyššieho súdneho úradníka, krátenie náhrady trov konania
Právna veta: Z ústavnej sťažnosti a napadnutého uznesenia ústavný súd zistil, že okresný súd rozhodol o sťažnosti proti rozhodnutiu vyššieho súdneho úradníka bez toho, aby túto poslal sťažovateľom na vyjadrenie. Napokon uvedený záver ani nebol sporný, keďže sudkyňa okresného súdu vo svojom stanovisku uviedla, že k doručeniu sťažnosti nedošlo a navyše taká povinnosť súdu ani nevyplýva z právneho predpisu. V nadväznosti na túto obranu okresného súdu ústavný súd uvádza, že § 239 a nasledujúce CSP o sťažnosti explicitne nezakotvujú povinnosť súdu doručiť sťažnosť, prípadne vyjadrenie k sťažnosti, ďalšie podani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: posudzovanie materiálnej núdze, materiálna núdza, materiálna núdza podmienka na poskytnutie právnej pomoci, nepriznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci, centrum právnej pomoci, príjmy zo starobného dôchodku
Právna veta: Naopak kasačný súd zdôrazňuje, že sporné ustanovenie § 7 najmä ods. 1-4, treba vykladať tak, že sa majú spočítať jednotlivé dosiahnuté príjmy podľa ods. 1 a ods. 2, a to všetko v období určenom podľa ods. 4, čiže za mesiac, v ktorom bola podaná žiadosť a tiež za šesť mesiacov predchádzajúcich tomuto mesiacu. Príjmom podľa ods. 1 treba rozumieť príjem, ktorý podlieha dani z príjmov, po odpočítaní relevantných tam uvedených výdavkov. Úmyslom zákonodarcu teda bolo, aby sa takto vypočítal „čistý“ príjem. Pokiaľ výdavky presahujú zdaniteľné príjmy, takýto príjem je nulový, resp. ide o stratu. Zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o predaji podniku, správne posúdenie veci, vady tovaru , zmluva o predaji časti podniku, prechod práv a záväzkov, zodpovednostné nároky, zodpovednostné nároky z titulu vád
Právna veta: Pred okresným a krajským súdom bolo sporným, či predmetom zmluvy bol aj vadný tovar dodaný , žalovaným a či zmluvou sťažovateľ nadobudol zodpovednostné nároky voči žalovanému. Oba súdy v zhode posúdili, že zo zmluvy nevyplýva, že predmetom prevodu bol aj vadný tovar, a preto práva na sťažovateľa neprešli. V otázke nadobudnutia zodpovednostných nárokov na základe zmluvy o predaji podniku dospel okresný súd k záveru, že zmluvou sa tieto nároky nenadobúdajú. Naopak, krajský súd dospel k opačnému záveru. Sťažovateľ dovolaním všeobecne vymedzil právnu otázku, a to v akom rozsahu je potrebné určiť p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zastúpenie advokáta, elektronické podanie, zastúpenie na základe splnomocnenia, rozsah zastúpenia na základe splnomocnenia, oprávnená osoba na podanie sťažnosti, sťažnosť proti rozhodnutiu o výške náhrady trov konania, zastúpenie v civilnom sporovom konaní
Právna veta: Pochybnosti o tom, či za sťažovateľa konala oprávnená osoba, však vznikli len v tej súvislosti, že za sťažovateľa, nepochybne konajúcu obchodnú spoločnosť, elektronicky podpísala správu jej advokátska koncipientka a k tejto správe bolo priložené podanie podpísané advokátom. Treba uviesť, že zákon o advokácii žiadne formálne podmienky preukázania zastúpenia advokátskym koncipientom nestanovuje. Podľa § 16 zákona o advokácii sa advokát v rámci svojho poverenia môže pri jednotlivých úkonoch dať zastúpiť svojím advokátskym koncipientom. Tento neformálny prístup je celkom prirodzený, keďže v rámci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: úkony súdu prvej inštancie v dovolacom konaní, vyjadrenie k dovolaniu, oneskorené podanie, nedodržanie lehôt, porušenie práva na súdnu ochranu , porušenie práva na spravodlivé súdne konanie, oneskorene podané vyjadrenie k dovolaniu
Právna veta: Najvyšší súd nerozporuje tvrdenie sťažovateľa, že na vyjadrenie žalobcu pri rozhodovaní o dovolaní prihliadal. (...) V popísaných okolnostiach ústavný súd konštatuje, že najvyšší súd na prvom mieste porušil zákaz plynúci z § 436 ods. 3 CSP, podľa ktorého sa neprihliada na vyjadrenie k dovolaniu podané po uplynutí lehoty určenej súdom prvej inštancie. Okresný súd predložil vec na rozhodnutie o dovolaní najvyššiemu súdu 26. apríla 2019 a z predkladacej správy vyplýva, že vyjadrenie k dovolaniu nebolo doručené. Vyjadrenie potom žalobca doručil až 3. mája 2019, keď sa už vec nachádzala na najvyššo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: žaloba o určenie vlastníckeho práva, povinné osoby , blokačné ustanovenie, konanie o určenie vlastníckeho práva, predmet reštitúcie, prevod reštituovaných vecí, záložné právo na reštituovaných veciach
Právna veta: Obiter dictum v súvislosti s dobromyseľnosťou argumentovanou sťažovateľmi ústavný súd poznamenáva, že vec sťažovateľov vykazuje ,,reštitučný“ charakter napriek tomu, že prima facie ide o štandardné konanie o určenie vlastníckeho práva. Vzhľadom na vývoj veci pred všeobecnými súdmi po prvom rozhodnutí dovolacieho súdu (uznesenie najvyššieho súdu č. k. 1Cdo/114/2010 z 28. júna 2013) boli súdy viazané názorom najvyššieho súdu, podľa ktorého reštitučná legislatíva nebráni žalobkyni domáhať sa v jej veci ochrany svojich práv žalobou o určenie vlastníckeho práva. Po zmene spoločenských pomerov došlo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecná miestna príslušnosť súdu, príslušnosť súdu v sporovom konaní, žaloba o určenie právnej skutočnosti, žaloba o určenie neplatnosti právneho úkonu, žaloba o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy, miestna príslušnosť súdov
Právna veta: Ústavný súd teda skúmal, či sa krajský súd odchýlil od prípustného výkladu aplikovaných právnych noriem, a pristúpil k preskúmaniu zlučiteľnosti napadnutých uznesení krajského súdu s ústavou a listinou. Z odôvodnenia napadnutých rozhodnutí vyplýva, že sťažovateľka podala na Okresnom súde Svidník žaloby o určenie neplatnosti kúpnych zmlúv z dôvodu porušenia predkupného práva pri prevode spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti. Sťažovateľka podala žaloby na Okresnom súde Svidník z dôvodu, že predmetné nehnuteľnosti boli v obvode Okresného súdu Svidník a sťažovateľka zastávala názor, že sa má v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: princíp verejnosti, vyhlásenie rozsudku , podpísanie písomného vyhotovenia rozhodnutia členmi senátu, verejné vyhlásenie rozsudku, prítomnosť členov senátu pri vyhlasovaní rozsudku, oznámenie verejného vyhlásenia rozsudku, základné princípy CSP
Právna veta: Ústavný súd zdôrazňuje, že verejné vyhlásenie rozsudku patrí k ústavným princípom právneho štátu. Konštatovanie, že rozsudok bol vyhlásený verejne, predpokladá, aby súd dal verejnosti najavo, že rozsudok vyhlási. Minimálny štandard takéhoto oznámenia predpokladá osobitný postup súdu (aj najvyššieho súdu ako dovolacieho súdu), ktorý smeruje k verejnosti (informovanie o čase a mieste vyhlásenia rozsudku spôsobom v takomto prípade obvyklým, napr. na oznamovacej tabuli súdu, na internetovej stránke súdu) bez ohľadu na to, či pri konkrétnom vyhlásení rozsudku verejnosť právo na prítomnosť využije a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: porušenie základných práv a slobôd, individuálna sťažnosť fyzickej osoby, sťažnosť pred ústavným súdom, ochrana vo verejnom záujme, sťažnosti fyzických alebo právnických osôb
Právna veta: Sťažnosťou podľa čl. 127 ústavy sa fyzická osoba alebo právnická osoba môže domáhať ústavnej ochrany vlastných základných práv a slobôd v prípadoch, ak došlo k ich priamemu porušeniu zo strany orgánov verejnej moci. Ústavná sťažnosť nemá charakter actio popularis, preto sa ňou nemožno domáhať ústavnej ochrany vo verejnom záujme bez toho, aby bol sťažovateľ priamo „obeťou“ namietaného porušenia základného práva alebo slobody.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: písomné poverenie zamestnávateľa na určité právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch v jeho mene, oprávnenie iných zamestnancov zamestnávateľa robiť v mene zamestnávateľa právne úkony, bežné administratívne činnosti, ktoré sú súčasťou, resp. sprievodnou, či podpornou aktivitou pri kreovaní prejavu vôle právnickej osoby, na dielčie činnosti, ktoré nie sú právnymi úkonmi, nie je nutné ani osobitné písomné poverenie
Právna veta: Neobstojí odvolacia námietka žalobcu o neurčitosti vymedzenia, ktorý subjekt dával napadnutú výpoveď, resp. o konaní iného ako oprávneného subjektu.(...) V tejto spojitosti je potrebné zdôrazniť, že právne úkony za zamestnávateľa voči žalobcovi vykonával ŽSK prostredníctvom jeho predsedníčky. Skutočnosť, že v rámci súvisiacich faktických činností (napr. vlastné odovzdanie/doručenie výpovede, či zúčastnenie sa na prejednaní záležitosti s odborovou organizáciou) boli bezprostredne činné pracovníčky ŽSK, na danom konštatovaní nič nemení. Právnym úkonom v pravom a určujúcom slova zmysle bola totiž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: dražobník, upustenie od dražby, výkon záložného práva predajom zálohu na dražbe podľa osobitného predpisu, dražobník je len technickým vykonávateľom dražby, dražobník je v právnom vzťahu so záložným veriteľom, nie so záložcom alebo dlžníkom
Právna veta: Odvolací súd udáva, že pokiaľ navrhovateľ smeroval návrh na nariadenie neodkladného opatrenia i voči dražobníkovi, tento, vzhľadom i na znenie § 151j ods. 1, § 151l a § 151m Občianskeho zákonníka o výkone záložného práva nerozhoduje, keďže len organizuje dražbu ako jeden zo spôsobov výkonu záložného práva; dražobník je teda len technickým vykonávateľom dražby, pričom je v právnom vzťahu so záložným veriteľom, nie so záložcom alebo dlžníkom. Dražobník v procese realizácie dobrovoľnej dražby pritom nevykonáva jednotlivé úkony vo vlastnom mene, keď svoje oprávnenie odvodzuje od práva záložného ve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: ukrátenie veriteľa, opätovný návrh na vykonanie exekúcie, ukončenie exekučného konania, zásada ignorantia iuris non excusat, žalobca ako oprávnený v starom exekučnom konaní môže podať nový návrh na vykonanie exekúcie do jedného roka od ukončenia „starého“ exekučného konania
Právna veta: Pokiaľ žalovaná „per analogiam odvodzovala“ vynaloženie náležitej starostlivosti z jej strany od náležitej starostlivosti samotného dlžníka, ktorý podľa nej v rozhodnom čase konal s náležitou starostlivosťou a zisťoval, či u neho existuje ukracujúci úmysel v súvislosti s „oddlženým“ exekučným konaním EX 893/2008, odvolací súd poukazuje na to, že rozhodnou je vedomosť dlžníka o existencii svojho dlhu voči žalobcovi. Dlžník mal vedomosť o prebiehajúcom exekučnom konaní sp. zn. EX 893/2008 a taktiež mal vedomosť o existencii zákona č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin podvodu v zmysle TZ, pri zmluvách o pôžičke je nevyhnutným, aby podvodné konanie časovo predchádzalo uzavretiu príslušnej zmluvy, okolnosti subjektívneho charakteru možno spravidla dokazovať len nepriamo z okolností objektívnej povahy, posudzovanie možnosti spáchania trestného činu podvodu úzko súvisí s posudzovaním subjektívnej stránky konania páchateľa, úmysel páchateľa v čase pred uzatvorením konkrétnej zmluvy alebo v čase jej uzatvorenia
Právna veta: Aj pri trestnom čine podvodu platí, že okolnosti subjektívneho charakteru možno spravidla dokazovať len nepriamo z okolností objektívnej povahy, z ktorých sa dá podľa zásad správneho (logického) myslenia usúdiť vnútorný vzťah páchateľa k porušeniu alebo ohrozeniu záujmov chránených Trestným zákonom, pričom záver o subjektívnej stránke trestného činu možno oprieť aj o skutočnosti, ktoré nastali až po spáchaní trestného činu. Konania, v ktorých páchateľ predstiera uzatvorenie konkrétnej zmluvy s cieľom, aby získal finančné prostriedky, tovar alebo služby, pričom už v čase uzatvárania zmluvy (úst ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmavanie zmluvy Okresným úradom podľa katastrálneho zákona, povinnosť správneho orgánu skúmať preloženú zmluvu nie iba z formálneho hľadiska, vyhnutie sa právnym účinkom neskoršieho obmedzenia práva nakladať s nehnuteľnosťou, správny orgán musí prihliadať aj na skutočnosti, ktoré nastali síce až po uzavretí zmluvy, avšak pred rozhodnutím o návrhu na vklad,
Právna veta: V súvislosti s námietkou žalobcu, že požiadavka prvostupňového správneho orgánu nebola namieste z toho dôvodu, že žalobca nepožadoval zapísať záložné právo pred poradie iných záložných práv viaznucich na dotknutých nehnuteľnostiach a zároveň z toho dôvodu, že predmetné záložné práva a zákaz nakladania s nehnuteľnosťami zo strany správcov dane a súdneho exekútora v čase uzavretia záložných zmlúv neexistovali a preto nie je dôvodné na ne prihliadať, správny súd konštatuje, že je v rozpore s ustanovením § 31 ods. 1 katastrálneho zákona, keďže dané zákonné ustanovenie ukladá správnemu orgánu povi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: účastníci konania o zápise spoločenstva do registra, okruh účastníkov konania o zápis zmien do registra pozemkových spoločenstiev
Právna veta: Správny súd uvádza, že je názoru, že v zmysle § 26 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z. z., ktoré je v danom prípade špeciálnym ustanovením upravujúcim okruh účastníkov konania o zápis zmien do registra pozemkových spoločenstiev, nie je možné v tomto konaní uplatniť § 14 Správneho poriadku z hľadiska vymedzenia okruhu účastníkov konania. V tejto súvislosti správny súd poukazuje na skutočnosť, že obdobný názor vyslovil aj okresný prokurátor v Bánovciach nad Bebravou vo svojom vydanom Upozornení zo dňa 28.05.2015. Tiež nie je bez povšimnutia skutočnosť, že žalobca sa domáhal vstupu do konania pred OÚ Pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: nárok na jednorazové odškodnenie, nárok manžela, manželky a nezaopatreného dieťaťa poškodeného na jednorazové odškodnenie, riešenie nepriaznivej situácie spolužijúcich, odkázaných osôb po úraze, prípade smrti v príčinnej súvislosti s výkonom zamestnania im blízkej osoby, podmienky uplatnenia nároku na jednorazové odškodnenie
Právna veta: S poukazom na samotné rozhodnutie, ako aj na dôvody uvádzané v podanej žalobe žalobcom, správny súd zdôrazňuje, že v danom prípade, aj keď situácia u žalobcu bola veľmi kritická a jeho dôvody uvádzané v žalobe mali správne orgány dôkladne zvažovať, je potrebné v prvom rade poukázať na to, že v zákone o Sociálnom poistení sú ustanovenia, podľa ktorých sa musí každý účastník správneho konania riadiť. Takto tomu bolo aj v danom prípade, nakoľko účelom ustanovenia § 94 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. je riešenie nepriaznivej situácie spolužijúcich, ba priam odkázaných osôb po úraze, prípade smrti v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: výsluhový dôchodok , nárok na starobný dôchodok zo všeobecného systému dôchodkového poistenia pre poberateľov výsluhových dôchodkov , systém sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov, de facto aj hasičov, neposkytuje poistencom starobné dôchodky, ktoré by zohľadnili celú dobu poistenia poistenca, výsluhový dôchodok má po dovŕšení dôchodkového veku pre vznik nároku na starobný dôchodok zo všeobecného systému dôchodkového poistenia charakter dávky v starobe, princíp právnej istoty a legitímne očakávania žalobcu
Právna veta: Žalovaná žiadosť žalobcu o starobný dôchodok zamietla napriek ustálenej judikatúre Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, že aj poberateľom výsluhových dôchodkov môže vzniknúť nárok na starobný dôchodok zo všeobecného systému dôchodkového poistenia, pokiaľ nebola zohľadnená doba ich „civilného“ zamestnania, s prihliadnutím na dobu dôchodkového poistenia, získanú v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok, za súčasnej aplikácie čl. 33 Dohovoru č. 128 o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach, 1967. (...) Ako už bolo uvedené, výsluhový dôchodok bol v danej veci žalobcovi prizna ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: obmedzenie informácie týkajúcej sa výkonu kontroly, dohľadu alebo dozoru orgánom verejnej moci , informácie týkajúce sa výkonu kontroly, nesprístupnene informácie ako celok alebo obmedzenie sprístupnenia časti informácie
Právna veta: Správny súd poukazuje na znenie § 11 ods. 1 písm. h) zákona č. 211/2000 Z. z. k informáciám, ktorý bol účinný ku dňu vydania napadnutého rozhodnutia. Z neho vyplýva, že aj v prípade, ak sa informácia týka výkonu kontroly, čo v danom prípade medzi účastníkmi konania nebolo sporné, je možné, aby povinná osoba sprístupnenie takejto informácie buď ako celok nesprístupnila, alebo časť informácie i sprístupnila s tým, že sprístupnenie časti informácie obmedzí. Napadnuté rozhodnutie neobsahuje správnu úvahu, prečo nesprístupnené informácie neboli sprístupnené vôbec, a prečo neprichádzalo do úvahy ich ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: úmyselné narušenie občianskeho spolunažívania , hrubé správanie, ktoré narušuje občianske spolunažívanie, odlíšenie konania hrubého a konania inak nevhodného
Právna veta: Pokiaľ ide o iné hrubé správanie, musí ísť o konanie, ktoré narušuje občianske spolunažívanie v takej miere, že podľa všeobecného názoru a presvedčenia prekračuje rámec nevhodného správania. Je preto potrebné dôsledne odlíšiť konanie hrubé a konanie inak nevhodné, napr. porušenie pravidiel slušnosti, zdvorilosti. K naplneniu skutkovej podstaty tohto priestupku sa predpokladá úmyselné narušenie občianskeho spolunažívania hrubým správaním. Narušenie občianskeho spolunažívania je obligatórnym znakom tejto skutkovej podstaty priestupku. Príklady hrubého správania, ktoré sú schopné narušiť občiansk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím, teleologický výklad vychádzajúci zo zmyslu a účelu právneho predpisu, posudzovanie zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú rozhodnutím o začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia, začatie trestného stíhania a vznesenie obvinenia pre nezákonnosť
Právna veta: Podľa § 5 ods.1 z.č. 514/2003 Z.z. právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím má účastník konania, ktorému vznikla škoda v dôsledku rozhodnutia vydaného v tomto konaní. Z hľadiska výkladu teleologického, vychádzajúceho zo zmyslu a účelu právneho predpisu, nemožno lipnúť na formálnom zrušení rozhodnutia (označovaného poškodeným za nezákonné), ale je potrebné splnenie tejto podmienky vykladať extenzívne. Za ústavne konformný treba preto považovať výklad, podľa ktorého v prípade posudzovania zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú rozhodnutím o začatí trestného stíhania a vznesení ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: opakované porušenie povinnosti podľa zákona o potravinách, správne delikty v zákone o potravinách, minulosť prevádzkovateľa skúmaná pri ukladaní sankcie v základnej sadzbe, opakované protiprávne konanie ako dôvod pre uplatnenie zvýšenej sadzby sankcie
Právna veta: Podľa ustanovenia § 28 ods. 9 zákona o potravinách orgán úradnej kontroly potravín pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, trvanie, následky protiprávneho konania, minulosť prevádzkovateľa a na to, či ide o opakované protiprávne konanie. Z uvedeného vyplýva, že orgány úradnej kontroly potravín sú povinné konať v medziach zákona o potravinách a pri ukladaní pokút zohľadňovať okrem iných aj hľadisko opakovanosti konania. (...) Správny súd poukazuje aj na to, že zákon o potravinách pojmovo rozlišuje medzi „minulosťou prevádzkovateľa“ ako jedným z radu vzájomne sa ovplyvňujúcich aspektov s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: poškodený na účely poskytovania úrazových dávok, pracovný úraz a choroba z povolania, primárne ochorenie zákonným postupom uznané za chorobu z povolania, pojem „...zistila choroba z povolania“, odškodnenie pre pozostalých , možnosť priznania úrazového príplatku
Právna veta: K žalobnej námietke žalobcu, že žalobca spĺňa uplatnený nárok na jednorazové odškodnenie vzhľadom na informáciu zverejnenú na stránke Sociálnej poisťovne, kde je uvedené, čo je účelom tejto dávky, teda, že ide o dávku na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie rodiny, ktorá je spôsobená stratou príjmu poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, správny súd uvádza, že predmetná informácia uvedená na web stránke Sociálnej poisťovne nemení nič na tom, že k priznaniu jednorazového odškodnenia musí byť primárne ochorenie zákonným postupom uznané za chorobu z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: základné povinnosti policajta, základné povinnosti nadriadeného , požiadavka riadneho oboznámenia sa nevzťahuje na plnenie úloh uložených ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, policajt je povinný plniť svedomite úlohy, ktoré sú mu uložené ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými predpismi, domnienka o znalosti vyhlásených všeobecne záväzných právnych predpisov
Právna veta: Pokiaľ žalobca namietal, že vo výroku absentuje údaj o tom, kedy bol žalobca preukázateľne oboznámený s právnymi predpismi, podľa ktorých je povinný plniť svoje úlohy (§ 48 ods. 3 písm. a/ zák. č. 73/1998 Z.z.), správny súd uvádza, že takáto požiadavka nevyplýva nielen z ust. § 241 ods. 2 zák. č. 73/1998 Z.z., ale ani z judikatúry Najvyššieho súdu SR, resp. z rozsudkov Najvyššieho súdu SR, na ktoré žalobca poukázal v žalobe. V preskúmavanom prípade bolo napokon predmetom disciplinárneho konania porušenie povinností žalobcu vyplývajúcich z ustanovení zák. č. 73/1998 Z.z., pričom z ust. § 2 zák. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: národné vízum, diskrečná právomoc správneho orgánu, správne uváženie správneho orgánu
Právna veta: Zákon o pobyte cudzincov použitím pojmu „môže“ v § 15 ods. 1 písm. a) dáva správnemu orgánu možnosť nie nevyhnutnosť rozhodnúť. Jeho úloha nie je ustálená exaktne, ale prenecháva sa mu voľná úvaha - ide o uplatnenie tzv. diskrečnej právomoci. Úlohou správneho orgánu je po spoľahlivom zistení skutkového stavu, posúdiť splnenie zákonných podmienok, pričom uvedené posúdenie je predmetom správneho uváženia správneho orgánu (žalovaného). Súdu neprislúcha, aby vlastnou úvahou nahrádzal diskrečné oprávnenie správneho orgánu v predmetnej otázke, pretože by tým vstupoval do právomoci orgánu exekutívy, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: záväzkové vzťahy bez ohľadu na povahu účastníkov, spotrebiteľský úver, zmluva o úvere je absolútny obchodnoprávny vzťah, vzťah všeobecného právneho predpisu (lex generalis) a osobitného právneho predpisu (lex specialis)
Právna veta: Zmluva o úvere je v právnom poriadku Slovenskej republiky predmetom právnej úpravy v Obchodnom zákonníku ako absolútny obchodnoprávny vzťah v zmysle § 261 ods. 6 písm. d/ Obchodného zákonníka ako aj v ZoSÚ. Právnu úpravu Zákona o spotrebiteľských úveroch, ktorá nad rámec právnej úpravy obsiahnutej v Obchodom zákonníku vyžaduje ďalšie náležitosti zmluvy o úvere, je potrebné aplikovať v prípade, že úver je poskytovaný dlžníkovi, ktorý je v pozícii spotrebiteľa. Vzťah medzi Obchodným zákonníkom a Zákonom o spotrebiteľských úveroch je potrebné vyhodnotiť ako vzťah všeobecného právneho predpisu (le ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: určenie výšky pokuty, nemožno zavinenie zohľadniť pri ukladaní sankcie za správny delik, pri charaktere správneho deliktu nie je podstatné zavinenie na vyvodenie zodpovednosti za jeho spáchanie
Právna veta: Podľa Odporúčania výboru ministrov Rady Európy č. R (91)1 o správnych sankciách sa v konaní o správnych deliktoch primerane použijú zásady trestného sankcionovania. Primeranosť neznamená doslovnosť, ale vhodnosť, vyhovujúc požiadavkám, spĺňajúc požiadavky, hodiac sa do nejakého prostredia alebo okolností (...). Preto ak sa v oblasti správnych deliktov posudzuje spáchanie správneho deliktu bez ohľadu na zavinenie subjektu, ktorý porušil zákonnú povinnosť a ukladá sa mu sankcia za správny delikt, nemožno zavinenie zohľadniť ani pri ukladaní sankcie za správny delikt, pretože by sa to priečilo zm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: Rozhodnutie, odôvodnenie rozhodnutia podľa zákona o o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, náležitosti odôvodnenia rozhodnutia vydaného vo veciach služobného pomeru, odôvodnenie musí obsahovať, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený oprávnený orgán pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na ktorých základe rozhodoval
Právna veta: Z citovaného ustanovenia § 241 ods. 1, ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. vyplývajú náležitosti rozhodnutia vydaného vo veciach služobného pomeru, ktorými sú aj rozhodnutia orgánov verejnej správy, ktoré sú predmetom tohto konania. Z uvedeného zákonného ustanovenia nepochybne vyplýva, že toto rozhodnutie musí obsahovať riadne odôvodnenie, z ktorého musí byť zrejmé, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený oprávnený orgán pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na ktorých základe rozhodoval.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: pohľadávka štátu, ktorá vznikla podľa osobitných predpisov, pohľadávka štátu, zmluva podľa zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, finančné vzťahy s Európskou Úniou, subsidiárna pôsobnosť zákona o správe majetku štátu
Právna veta: Zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu sa vzťahuje aj na pohľadávky, ktoré upravuje zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. Pohľadávka podľa tohto zákona je pohľadávkou štátu a vzťahujú sa na ňu ustanovenia zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu. Majetkom štátu sú aj pohľadávky a iné majetkové práva Slovenskej republiky. Slovenská republika ako právnická osoba vlastní majetok a nakladá s ním prostredníctvom správcov majetku štátu. Správca majetku štátu vykonáva právne úkony pri správe m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Finančné právo
Kľúčové slová: finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu, zahraničný subjekt kolektívneho investovania, finančný agent, okruh regulovaných služieb finančného poradenstva, ktoré sa týkajú prevoditeľných cenných papierov a podielových listov podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania, charakter cenného papiera vydaného zahraničným subjektom kolektívneho investovania, stanovenie podmienok výkonu povolania finančného agenta a upravenie jeho povinností a zodpovednosti
Právna veta: Súd prvej inštancie správne ustálil (vychádzajúc z § 6, § 7 a § 9 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ďalej ZFS), že žalovaný 1/ mal postavenie samostatného finančného agenta podnikajúceho na území SR a žalovaná 2/ u neho pôsobila ako podriadený finančný agent. Žalovaný 1/ tak vykonával finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnými inštitúciami; a žalovaná 2/ (označovaná vyššie ako „maklérka“ žalovaného 1/) vykonávala finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy so žalovaným 1/ ako samostatným finančným agentom. Žalovaná 2/ a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: povinná školská dochádzka, predmet úpravy zákona o výchove a vzdelávaní, pojem zákonný zástupca podľa Školského zákona, rodičia alebo iná fyzická osoba než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu
Právna veta: Správny súd poukazuje na to, že žiadateľom o odloženie začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky v zmysle § 19 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. je síce v zmysle tohto ustanovenia zákonný zástupca, avšak výklad tohto zákonného pojmu je potrebné realizovať v súlade aj z ostatnými ustanoveniami predmetného zákona, v dôsledku čoho je zrejmé, že v ustanovení § 1 písm. g) predmetného zákona je vymedzené, že pod pojmom „zákonný zástupca“ zákonodarca mal na mysli „rodičov alebo inú fyzickú osobu než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: nárok poisťovateľa na náhradu poistného plnenia, nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, , náhrada poistného plnenia alebo jeho časti, určenie výšky náhrady poistného plnenia, resp. jeho časti, výška požadovanej náhrady poistného plnenia alebo jeho časti je limitovaná úhrnom poistných plnení, ktoré poisťovateľ vyplatil z dôvodu poistnej udalosti
Právna veta: Podľa súdnej praxe v prípade vzniku nároku poisťovateľa na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti proti poistníkovi, ktorú za neho vyplatil z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla v zmysle § 12 ods. 1. písm. a) - h) zákona o PZP, súd v uvedenom prípade skúma len naplnenie podmienok vzniku a danosti takého nároku a nie výšku uplatneného nároku. Regresný nárok poisťovne v zmysle tohto ustanovenia je osobitným nárokom poisťovne proti poistenému, ktorý vyplýva z poistného pomeru a vzhľadom na osobitnú povahu tohto nároku súd nie je oprávnený v konaní o náhradu poistného plnenia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti a osobných údajov, povinná osoba sprístupní na účely informovania verejnosti , postavenie zubného lekára ako nadriadeného zamestnanca, môže existovať odborná spôsobilosť pracovníka ako nevyhnutný predpoklad výkonu jeho činnosti, avšak uvedené neznamená, že mu to dáva postavenie vedúceho zamestnanca
Právna veta: Správny súd konštatuje, že v konaní je spornou otázka, ktorú označil žalobca a vyjadril vo svojom rozhodnutí žalovaný, a to, či možno vychádzať z toho, že aplikovanie § 9 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z.z. sa vzťahuje v prejednávanej veci aj na posúdenie povinnosti povinnej osoby poskytnúť informácie, resp. či možno túto povinnosť poskytnúť informácie vylúčiť, a to s ohľadom na argumentáciu žalovaného (právny a skutkový záver), že pri zubárke MUDr. C. nejde o osobu nadriadenú v zmysle zákona č. 73/1998 Z.z.. S ohľadom na uvedené následne, či argumentácia žalobcu, že MUDr. C. vykonávala práce vo ve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: Zmluva o pripojení, faktúry veriteľa na úhradu dlžnej sumy, ktoré však neobsahujú poučenie dlžníka o možnosti postúpenia pohľadávky nemožno považovať za výzvu, dobromyseľnosť postupníka
Právna veta: Spôsobilým predmetom postúpenia v zmysle ust. § 43 ods. 13 ZoEK môže byť iba pohľadávka alebo jej časť, ktorá je už (1) splatná, a to za predpokladu predchádzajúcej (2) písomnej výzvy podniku a skutočnosti, že klient je napriek výzve (3) nepretržite dlhšie ako 90 kalendárnych dní v omeškaní. Uvedené predpoklady sú zákonným predpokladom pre platné postúpenie pohľadávky telekomunikačným podnikom. Musia byť kumulatívne splnené v čase postúpenia pohľadávky. Uvedené ustanovenie je lex specialis k inštitútu cesie. Nedodržaním zákonných podmienok postúpenia bankovej pohľadávky sa takéto postúpenie do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovare, nepreukázanie osoby, ktorá obchodníkovi dodala tovar , deklarovaným dodávateľom je neexistujúca osoba, osoba, ktorá nie je identifikovaná pre daň v tuzemsku ani v inom členskom štáte
Právna veta: Ďalšie námietky žalobcu uvedené v V. časti žaloby spočívali v tom, že daňové orgány nesprávne vec posúdili, keď neuznali, že žalobca splnil podmienky pre uplatnenie osobitnej úpravy zdaňovania pri predaji použitého tovaru v tuzemsku podľa ust. § 66 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z.. Podľa žalobcu tým, že správca dane v rámci daňovej kontroly nepreukázal nadobudnutie vozidiel žalobcom v režime oslobodenia od dane a zároveň potvrdil existenciu materiálneho plnenia, nie je možné akceptovať názor, že by nesplnil podmienky pre uplatnenie osobitného režimu zdaňovania podľa ust. § 66 ods. 2 zákona č. 22 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: umiestňovanie stavieb, využívanie územia a ochrana dôležitých záujmov v území, prípady, kedy sa nevyžaduje územné rozhodnutie, umiestnenie strategického parku, resp. príprava územia na realizáciu strategického parku, riestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia, ktoré nie je v rozpore s ich umiestnením, vyplýva z územného plánu obce alebo z územného plánu zóny
Právna veta: Územné rozhodnutie sa v zmysle ust. § 32 ods. 2 stavebného zákona nevyžaduje na umiestnenie strategického parku a na prípravu územia na realizáciu strategického parku, na ktoré bolo vydané osvedčenie o významnej investícii podľa osobitného predpisu, ak priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia, ktoré nie je v rozpore s ich umiestnením, vyplýva z územného plánu obce alebo z územného plánu zóny. Ako teda vyplýva z ust. § 32 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na postup podľa tohto ustanovenia sa vyž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: priemerný zárobok na pracovnoprávne účely, priemerný zárobok zamestnanca nižší ako minimálna mzda, strata na zárobku pri škode na zdraví, určovanie priemerného zárobku študenta strednej školy, nižší priemerný zárobok zamestnanca ako minimálna mzda
Právna veta: Pri škode na zdraví sa podľa § 445 OZ peňažným dôchodkom hradí strata na zárobku, ktorý poškodený dosahoval pred poškodením a jej výška sa odvíja od priemerného zárobku poškodeného v dobe predtým, ako došlo k poškodeniu zdravia. Priemerný zárobok sa zisťuje podľa osobitných zákonov. Týmto osobitným predpisom je Zákonník práce. Ust. § 134 Zákonníka práce presne uvádza, ako sa zisťuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely, kde v odseku 6 udáva, že ak sa podľa pracovnoprávnych predpisov používa v súvislosti s náhradou škody priemerný zárobok u žiakov základných škôl, žiakov stredných škôl a š ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Finančné právo
Kľúčové slová: vlastná zmenka , zmenka je dokonalým abstraktným skriptúrnym cenným papierom, oprávnený majiteľ zmenky nie je povinný preukazovať ani dôvod záväzku, ani výšku pohľadávky
Právna veta: Z teoretického hľadiska je zmenka spravidla vždy previazaná s určitou kauzou a dlžník zmenku nevystavuje bezdôvodne. Zmenka má aj funkciu platobnú, aj funkciu zabezpečovaciu. Avšak to nič nemení na skutočnosti, že zmenka je stále, bez ohľadu na kauzu a funkcie, ktoré v sebe nesie, dokonalým abstraktným skriptúrnym cenným papierom, ktorého oprávnený majiteľ nie je povinný preukazovať ani dôvod záväzku, ani výšku pohľadávky.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: právo na opravu podľa zákona o vysielaní a retransmisii , nepravdivý alebo pravdu skresľujúci údaj, oprava odvysielaných nepravdivých alebo pravdu skresľujúcich tvrdení, ochrana pred neoprávnenou kritikou
Právna veta: Predmetom práva na opravu v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. je údaj nepravdivý alebo pravdu skresľujúci, a to bez ohľadu na to, či sa tento dotýka cti konkrétnej fyzickej osoby alebo dobrého mena určitej právnickej osoby. Údaj predstavuje konkrétnu informáciu (faktický údaj) vzťahujúcu sa k určitej konkrétnej fyzickej alebo právnickej osobe. Nepravdivým je potom údaj, ktorý nezodpovedá objektívnej pravde; údaj pravdu skresľujúci sám o sebe síce nie je nepravdivý, ale je podaný takou formou a v takých súvislostiach, že môže viesť ku skresleniu informácie podávanej verejnosti. Podľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: exekúcia predajom nehnuteľností podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii, právne účinky vyhlásenia konkurzu, udeleniu príklepu pred vyhlásením konkurzu a pred začatím konkurzného konania, exekúcia vykonáva predajom nehnuteľností
Právna veta: Odvolací súd z obsahu spisu zistil, že v danej veci došlo k udeleniu príklepu 12.6.2018, teda pred vyhlásením konkurzu 29.12.2018 (ako i pred začatím konkurzného konania 15.8.2018). ZKR v takomto prípade (ak sa exekúcia vykonáva predajom nehnuteľností a pred vyhlásením konkurzu bol udelený príklep) umožňuje pokračovať v exekučnom konaní. Z uvedeného vyplýva, že došlo k pochybeniu exekučného súdu, keď oznámením zo dňa 15.11.2018 exekučný súd oznámil účastníkom exekučného konania, vydražiteľovi, správcovi, ako aj príslušnému orgánu na úseku katastra, že rozhodnutie o schválení príklepu v zmysle ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: viazanosť odvolacími dôvodmi podľa Civilného sporového poriadku, ak odvolací súd nezistí v rámci odvolacieho konania vady ohľadne procesných podmienok, napadnuté rozhodnutie môže preskúmať len z hľadiska dôvodov vymedzených odvolateľom, na procesné podmienky odvolací súd prihliada ex offo
Právna veta: Podľa ust. § 380 ods. 1 a 2 CSP, odvolací súd je odvolacími dôvodmi viazaný. Na vady, ktoré sa týkajú procesných podmienok, prihliadne odvolací súd, aj keď neboli v odvolacích dôvodoch uplatnené. V zmysle citovaného ustanovenia je odvolací súd pri preskúmaní napadnutého rozhodnutia viazaný dôvodmi, ktoré odvolateľ vymedzil v podanom odvolaní. Výnimku predstavujú len nedostatky týkajúce sa procesných podmienok, na ktoré odvolací súd prihliada ex offo, teda aj bez toho, aby by boli v odvolaní uplatnené. To znamená, že ak odvolací súd nezistí v rámci odvolacieho konania vady ohľadne procesných po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: podanie riadneho opravného prostriedku poškodeného proti nezákonnému rozhodnutiu, trovy obhajoby, ktoré vznikli ako následok celého trestného konania
Právna veta: Pokiaľ sú trovy obhajoby vzhľadom na výsledok trestného konania škodou, ktorá vznikla v dôsledku vydania nezákonného rozhodnutia, potom je nerozhodné, že prokurátor vzhľadom na nepodanie sťažnosti nemal možnosť nezákonné rozhodnutie zrušiť. Účelom podania riadneho opravného prostriedku je predchádzanie škode spojenej s nezákonným rozhodnutím. Zákon v § 6 ods. 2 zák. č. 514/2003 Z. z. predpokladá aktivitu obvineného, ako osoby, ktorej škoda vznikla a aktivitu príslušného orgánu štátu, ktorý môže škodlivé následky zmierniť tým, že sťažnosti obvineného vyhovie. Dôsledky uvedené v § 6 ods. 2 nemož ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: definícia verejného priestranstva, verené priestranstvo, ktorého osobitné užívanie je potenciálnym predmetom miestnej dane môže prenechať do užívania obec nájomnou zmluvou , negatívna definícia verejného priestranstva podľa zákonao miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Právna veta: Pokiaľ ide rozpor všeobecne záväzného nariadenia z ust. § 30 ods. 1, 3 zákona č. 582/2004 Z. z., aj v tomto smere správny súd súhlasí s právnym názorom vysloveným právnym zástupcom žalovaného, podľa ktorého zákon č. 582/2004 Z. z. obsahuje definíciu pojmu verejné priestranstvo jednak pozitívnym a negatívnym vymedzením, pričom v danom prípade treba vychádzať z negatívneho vymedzenia verejného priestranstva, podľa ktorého verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktorá obec prenajala podľa osobitného zákona. Z negatívneho vymedzenia pojmu verejné priestranstvo na účely zákona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia, posúdenie nepriaznivého zdravotného stavu a posúdenie poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, posudzovanie následkov nepriaznivého zdravotného stavu na pracovnú schopnosť poistenca, si vyžaduje príslušné odborné lekárske znalosti
Právna veta: Zo zákonného ustanovenia § 153 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z.z. je zrejmé, že posúdenie nepriaznivého zdravotného stavu ako aj posúdenie poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, t.j. posudzovanie následkov nepriaznivého zdravotného stavu na pracovnú schopnosť poistenca, si vyžaduje príslušné odborné lekárske znalosti a vo veciach sociálneho poistenia je uvedené posudzovanie zverené posudkovým lekárom. Z ustanovenia § 153 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z.z. vyplýva, že lekársku posudkovú činnosť dôchodkového poistenia vykonávajú posudkoví lekári sociálneho poistenia organizačných zložiek Sociál ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosť banky po doručení exekučného príkazu na vymáhanie pohľadávok prikázaním pohľadávky, písomné vyhlásenie klienta o tom, že na jeho účte sú aj peňažné prostriedky, ktoré nepodliehajú vymáhaniu pohľadávok prikázaním pohľadávky, zastavenie konania vo veciach vymáhania pohľadávok, doručenie exekučného príkazu, odpísanie peňažných prostriedkokv v zmysle doručeného exekučného príkazu, organizačná zložka Sociálnej poisťovne nemôže voľne uvažovať, za akých podmienok konanie zastaví a kedy tak neurobí
Právna veta: Z citovaných ustanovení vyplýva, že doručením exekučného príkazu vzniká organizačnej zložke Sociálnej poisťovne voči banke nárok na to, aby z účtu klienta (povinného) odpísala peňažné prostriedky v zmysle doručeného exekučného príkazu a poukázala jej ich. Ak sú však splnené podmienky § 225k ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z., vznikne klientovi (povinnému) nárok na to, aby banka tieto prostriedky neodpísala a nepoukázala ich organizačnej zložke Sociálnej poisťovne. Je potrebné si však uvedomiť, že tieto dva nároky (práva) voči banke vznikajú samostatne a ich účinky nie sú navzájom závislé. Správny ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: daňový výdavok, daňové výdavky (náklady) na reklamu, výdavok na reklamu musí byť vynaložený so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka
Právna veta: Zákon o dani z príjmov pri daňových výdavkoch na reklamu žiada preukázať, že tieto výdavky boli vynaložené so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka, a toto zákonné ustanovenie nevyžaduje preukázať, ako sa vynaložené výdavky na reklamu odrazili v dosahovaných príjmoch, čo taktiež daňové orgány nesprávne vyhodnocovali. Je správna argumentácia žalobcu, že „účinok“ alebo „dopad“ reklamy je ťažké vopred predpokladať a môže byť ťažko odsledovateľný v konkrétnych materiálnych ukazovateľoch. Preto zrejme aj Zákon o dani z príjmov vychádza z požiadavky, aby bol vý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: doručovanie podľa zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, údaj vloženia oznámenia o uložení zásielky do poštovej schránky na doručenke, pokiaľ doručenka neobsahuje údaj vloženia oznámenia ouložení zásielky do poštovej schránky adresáta, nemožno konštatovať, že je spôsobilým dôkazom pre osvedčenie danosti podmienok doručenia písomnosti fikciou
Právna veta: Správny súd považuje za potrebné predostrieť, že doručenka má nesporne povahu verejnej listiny a potvrdzuje pravdivosť toho, čo je v nej uvedené, ak nie je preukázaný opak. To znamená, že pre ňu platí vyvrátiteľná domnienka správnosti, pričom jej správnosť sa v súdnom a inom konaní nedokazuje. Dokazuje sa len jej prípadná nesprávnosť. Z doručenky predloženej žalovaným však možno mať za osvedčené len naplnenie podmienky uloženia písomnosti na pošte po dobu 15 dní (podmienka Ad2 podľa bodu 15 rozsudku) a podmienku nevyzdvihnutia písomnosti žalobcom (podmienka Ad3 bod 15 tohto rozsudku). Z obsahu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: konanie v zhode, zakázané dohody, ktorými sa akcionár zaväzuje voči spoločnosti alebo niektorému z jej orgánov, alebo členovi jej orgánov, definícia konania v zhode, definícia pojmu konania v zhode nadobúda význam až v kontexte s konkrétnou právnou úpravou
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na to, že definíciu konania v zhode obsahuje ustanovenie § 66b Obchodného zákonníka. Dané ustanovenie Obchodného zákonníka ale neviaže na konanie v zhode žiadne osobitné následky či pravidlá správania sa. Definícia tohto pojmu nadobúda význam až v kontexte s konkrétnou právnou úpravou, ktorá s konaním v zhode spája určité právne následky. Takáto úprava je napríklad obsiahnutá v ustanovení § 186a Obchodného zákonníka. Osobitné následky konania v zhode upravujú aj iné právne predpisy. Ak sa v praxi vyskytnú iné prípady zosúladeného konania než tie, ktoré sú uvedené v § 66b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: bloky na ukladanie pokút, výrok rozhodnutia, náležitosti rozhodnutia, rozhodnutie vydané v blokovom konaní musí mať obsahové a formálne náležitosti, povinný obsah rozhodnutí vydaných v blokovom konaní
Právna veta: Pokuty v blokovom konaní sú oprávnené ukladať a vyberať správne orgány, v pôsobnosti ktorých je prejednávanie priestupku a osoby nimi poverené a orgány ustanovené v zákone o priestupkoch. Bloky na ukladanie pokút (pokutové bloky) vydáva Ministerstvo financií SR. Ide o správne rozhodnutie majúce formálnu podobu individuálneho správneho aktu. Bez ohľadu na to, ktorý orgán priestupky prejednáva a vybavuje, na blokoch sa musia vždy vyznačiť potrebné náležitosti. Obsahové náležitosti rozhodnutí vydaných v blokovom konaní sú upravené v ust. § 85 ods. 4 druhej vete zákona o priestupkoch, v zmysle kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: dôvodné pochybnosti o kvalite právnej pomoci alebo o poskytovaní právnej pomoci, rozhodovanie o zmene v osobe určeného advokáta, preukázanie dôvodných pochybností o kvalite právnej pomoci, preukázanie nečinnosti advokáta alebo preukázanie vzťahu určeného advokáta k protistrane
Právna veta: Z ust. § 5d ods. 2 zákona č. 327/2005 Z. z. vyplýva, že v prípade, ak existujú dôvodné pochybnosti o kvalite právnej pomoci alebo o poskytovaní právnej pomoci v záujme ochrany práv oprávnenej osoby, môže žalovaný na žiadosť oprávnenej osoby rozhodnúť o zmene v osobe advokáta, pričom žalovaný rozhodne o zmene vždy, ak oprávnená osoba preukáže nečinnosť advokáta alebo jeho vzťah k protistrane. Existencia dôvodných pochybností o kvalite právnej pomoci a dôvodných pochybností o poskytovaní právnej pomoci v záujme ochrany práv oprávnenej osoby však vždy musí byť preukázaná a len v takom prípade môž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: obhliadka, vec dôležitá pre trestné konanie, policajt podľa účelu Trestného poriadku , začatie trestného stíhania, splnomocnenie na vydanie všeobecne záväzného predpisu, ktorý bližšie vymedzí, ktoré úkony môžu robiť aj iní príslušníci Policajného zboru, vyhláška Ministerstva vnútra SR č.192/2017 Z. z. o rozsahu rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní je v súlade s Trestným poriadkom
Právna veta: Krajský súd poukazuje na znenie § 10 ods. 9 Tr. por. účinnom ku dňu 28. 5. 2018 (t. j. ku dňu vykonania zaistenia marihuany u obžalovaného), podľa ktorého policajtom sa na účely tohto zákona rozumie aj príslušník Policajného zboru, ktorý nie je vyšetrovateľom Policajného zboru alebo povereným príslušníkom Policajného zboru uvedeným v odseku 7 písm. a) , b) a d) v rozsahu určenom všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na vykonávanie rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo v skrátenom vyšetrovaní. Z uvedeného ustano ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: výstavba sústavy tepelných zariadení, dodávateľ tepla ako účastník v stavebnom konaní, v ktorom sa povoľuje samotná realizácia, výstavba už umiestnenej stavby, dodávateľ tepla ako účastník v stavebnom konaní
Právna veta: Na základe výsledkov dokazovania vykonaného správnymi orgánmi mal správny súd preukázané, že správne orgány nepriznali žalobcovi ako dodávateľovi tepla z centrálneho zdroja tepla postavenie účastníka v konaní o umiestnenie stavby začatého na návrh stavebníka K.Y.. Oba správne orgány podľa názoru súdu pri posudzovaní postavenia žalobcu v územnom konaní správne poukázali na ustanovenie § 12 ods. 10 zákona o tepelnej energetike. Predmetné ustanovenie priznávania dodávateľovi tepla postavenie účastníka len v stavebnom konaní, teda v konaní, v ktorom sa povoľuje samotná realizácia, výstavba už umie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ľudské práva a slobody
Kľúčové slová: povinné osoby, zásada ratione materiae, plná informačná povinnosť povinných osôb v rozsahu ich činnosti, výnimka z plnej informačnej povinnosti povinných osôb v rozsahu ich činnosti
Právna veta: Z hľadiska skúmanej problematiky je pre orgány verejnej moci príznačné najmä to, že náplňou ich činnosti je realizácia práv a povinností verejnej moci. Ďalej je dôležité, že pri tejto činnosti hospodária s verejnými financiami alebo nakladajú s majetkom štátu, alebo majetkom obcí. Napokon je príznačné, že orgány verejnej moci sú spravidla kreované zákonmi, resp. na základe zákonov, ktoré patria do oblasti verejného práva. Skôr len výnimočne sú tieto orgány kreované podľa súkromného práva. V ústave vymedzená povinnosť orgánov verejnej moci poskytovať informácie o svojej činnosti je premietnutá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: škoda spôsobená zavinením poškodeného, právna norma s relatívne neurčitou hypotézou, možnosť súdu aby sám vymedzil hypotézu zo širokého, predom neobmedzeného okruhu okolností
Právna veta: Ustanovenie § 441 OZ patrí k právnym normám s relatívne neurčitou hypotézou, t.j. k normám, ktorých hypotéza nie je stanovená priamo právnym predpisom, a ktorá tak prenecháva súdu, aby podľa svojho uváženia v každom jednotlivom prípade vymedzil sám hypotézu zo širokého, predom neobmedzeného okruhu okolností. Dôležité je pritom posúdiť, v akom rozsahu sa na vzniku škody podieľalo konanie samotného poškodeného a toho, kto škodu spôsobil, a zároveň určiť primeranosť rozsahu zodpovednosti poškodeného - žalobkyne. Pri úvahe o pomernom rozdelení škody medzi škodcom a poškodeným ide o určenie vzájomn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: neodkladné opatrenie vo veciach osobnej starostlivosti o maloletého, Neodkladné opatrenie vo veciach ochrany maloletého, poskytnutie maloletému dieťaťu bezprostrednej, okamžitej ochrany, existencia nevyhnutnosti okamžitého zákroku v prípade, že maloleté dieťa sa ocitne bez akejkoľvek starostlivosti, alebo hrozí závažná hrozba alebo narušenie jeho života, zdravia, prípadne priaznivého vývoja, rozdiel medzi neodkladným opatrením vo veciach osobnej starostlivosti o maloletého a neodkladným opatrením vo veciach ochrany maloletého
Právna veta: Prostredníctvom ustanovenia § 365 CMP sa má poskytnúť maloletému dieťaťu bezprostredná, tzn. okamžitá ochrana v situácii, keď sa ocitne vo vážnom ohrození alebo narušení života alebo zdravia, či priaznivého vývoja v dôsledku toho, že sa ocitne bez akejkoľvek starostlivosti. Ide o ďalšie z okruhu neodkladných opatrení, ktoré sú vymedzené v režime Civilného mimosporového poriadku, keď sa špeciálnou úpravou zvýrazňujú jednak osobitné predpoklady pre ich nariadenie, ako aj lehoty, v ktorých je súd povinný o takýchto návrhoch rozhodnúť. Predpokladom pre nariadenie neodkladného opatrenia podľa § 365 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, písomné požiadanie osoby na posúdenie jej zdravotného stavu, sociálna posudková činnosť za účasti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, obmedzenie výkonu posudkovej činnosti za účasti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v čase krízovej situácie
Právna veta: Žalobca napokon namietal, že napriek svoj výslovnej žiadosti nebol pozvaný na posúdenie jeho zdravotného stavu v súlade s § 11 ods. 10 zákona č. 447/2008 Z.z. Z ust. § 11 ods. 9, 10 citovaného zákona plynie, že posudkový lekár môže predvolať fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak má pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z predloženého lekárskeho nálezu alebo odborného lekárskeho nálezu lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore alebo je potrebné overiť objektívnosť alebo úplnosť diagnostického záveru. V ostatných prípadoch posudkový lekár v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: oprávnenie riadiaceho orgánu pozastaviť, zamietnuť alebo upraviť výšku platby pre projekt alebo jeho časť, nárok prijímateľovi na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov projektu, poskytovateľ po obdŕžaní žiadosti o platbu s príslušnými dokladmi je oprávnený v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok preskúmať jej oprávnenosť, oprávnenie poskytovateľa neuznať prijímateľove výdavky
Právna veta: Súd prvej inštancie správne v napadnutom rozsudku dospel k záveru, že žalovanému nevznikol nárok na uhradenie všetkých uplatnených výdavkov, nakoľko v konaní nepreukázal oprávnenosť týchto výdavkov. Nárok prijímateľovi na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov projektu. Na základe uvedeného bolo dané zmluvné oprávnenie žalobcu na posúdenie oprávnenosti výdavkov, pričom do jeho autonómie danej prejavom vôle zmluvných strán bolo dané rozhodovanie o výške. Legitímna forma takéhoto určenia je kontrolou, ktorá bola taktiež presne defi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: svedkovia podľa Trestného poriadku, vysluch svedka, Zásada voľného hodnotenia dôkazov, výpoveď svedka ako jediný relevantný priamy dôkaz, vnútorná štruktúra výpovede svedka
Právna veta: Vo všeobecnosti platí, že ak má slúžiť výpoveď svedka ako jediný relevantný priamy dôkaz preukazujúci vinu obžalovaného bez ďalších priamych a podporných dôkazov, musí byť tento dôkazný prostriedok jasný, logický, presvedčivý, vierohodný a zároveň nesmie byť inými dôkazmi spochybniteľný. Pri hodnotení vierohodnosti je súd povinný prihliadnuť najmä k vnútornej štruktúre výpovede svedka, či si neodporuje v podstatných okolnostiach, o ktorých vypovedal, k logickým súvislostiam o okolnostiach, o ktorých vypovedá, či výpoveď svedka je v súlade aj s ostatnými dôkazmi zadováženými v trestnom konaní, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: vykonanie diela, vznik nároku na zaplatenie ceny za dielo, riadne ukončenie diela, odovzdanie diela objednávateľovi
Právna veta: Dôkazné bremeno o uzavretí platnej zmluvy leží na tej strane, ktorá zo zmluvy o dielo vyvodzuje nároky, ktorých sa domáha. Žalobca nepreukázal platné uzavretie zmluvy o dielo, ani vykonanie opravy motora. Navyše nárok na zaplatenie ceny za dielo vzniká až vtedy, keď je dielo vykonané. Dielo je vykonané vtedy, ak ho zhotoviteľ riadne ukončí a odovzdá objednávateľovi. Obe podmienky (riadne ukončenie a odovzdanie) je potrebné splniť. Za riadne ukončenie diela sa považuje také, ktoré je bez vád. Dielo nemôže mať žiadnu vadu, aby mohlo byť považované za riadne ukončené a aby došlo k splneniu tejto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: druhy trestov, zásady ukladania trestov, menej závažné trestné činy, ukladanie alternatívneho trestu
Právna veta: V súvislosti s obžalovaným navrhovaným druhom trestu odvolací súd poukazuje na ustanovenie § 34 ods. 6 Tr. zák., podľa ktorého tresty uvedené v § 32 Tr. zák. možno uložiť samostatne alebo možno uložiť viac týchto trestov popri sebe. Za trestný čin, ktorého horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody ustanovená v osobitnej časti zákona prevyšuje päť rokov, musí súd uložiť trest odňatia slobody, ak tento zákon neustanovuje inak. Zo znenia cit. ustanovenia vyplýva, že súd pri ukladaní trestu v prípade trestných činov, ktorých horná hranica sadzby, ustanovená v osobitnej časti Trestného z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: služobné hodnotenie, hodnotenie výkonu štátnej služby realizované nadriadeným v zmysle nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 21/2017, služobné hodnotenie je základným podkladom na rozhodovanie vo veciach služobného pomeru, služobné hodnotenie obsahuje pre policajta podstatný hodnotiaci záver týkajúci sa spôsobilosti vykonávať štátnu službu, služobné hodnotenie je preskúmateľné na základe všeobecne podanej správnej žaloby správnym súdom, hodnotenie výkonu štátnej služby nie je spôsobilým predmetom súdneho prieskumu, nemá povahu individuálneho správneho aktu a nie je preskúmateľné správnym súdom
Právna veta: Hodnotenie výkonu štátnej služby realizované nadriadeným v zmysle nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 21/2017 nezasahuje priamo do práv, právom chránených záujmov a povinností žalobcu vo veciach služobného pomeru a ani sa ich nedotýka. Z relevantných podzákonných právnych predpisov je zrejmé, že účelom takéhoto hodnotenia je zabezpečiť skvalitnenie výkonu štátnej služby a poskytnúť priestor pre komunikáciu nadriadených a policajtov za účelom zabezpečenia dosahovania lepších výsledkov a plnenia úloh, ktoré policajtom vyplývajú z Ústavy SR, ústavných zákonov, zákonov a iných v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: vykonávanie úradnej kontroly potravín podľa osobitného predpisu, postup príslušných kontrolórov v rámci procesu výkonu kontroly , subsidiárna aplikácia Správneho poriadku v zákone o potravinách, zápisnica podľa zákona o správnom konaní, výkon úradnej kontroly potravín nemožno považovať za správne konanie , proces úradnej kontroly potravín nemožno zamieňať s administratívnym konaním, záznam z úradnej kontroly potravín nemusí mať formu zápisnice
Právna veta: Vo vzťahu k námietke žalobcu, že na kontrolu je nevyhnutné aplikovať zásady Správneho poriadku (§3 ods. 2) a taktiež, že je nevyhnutné vyhotoviť zápisnicu z úradnej kontroly podľa § 22 Správneho poriadku a z nej musí byť zrejmý celý priebeh úradnej kontroly tak, ako sa reálne odohral vrátane identifikácie jednotlivých krokov inšpektorov, správny súd zdôrazňuje, že úradná kontrola potravín sa v zmysle § 18 ods. 3 zákona o potravinách vykonáva na základe osobitného zákona, ktorým je nariadenie č.882/2004. Nariadenie č.882/2004 ukladá v čl. 9 povinnosť orgánom kontroly vyhotoviť z úradných kontro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: priebeh a ukončenie daňovej kontroly, práva a povinnosti daňového subjektu pri daňovej kontrole, povinnosť správcu dane v priebehu daňovej kontroly postupovať v úzkej súčinnosti s kontrolovaným subjektom, duplikovanie procesných úkonov , pred vydaním protokolu z daňovej kontroly už správca dane nemusí opätovne uvádzať svoje pochybnosti a vyzývať daňový subjekt na vyjadrenie sa k zisteným skutočnostiam
Právna veta: Medzi práva kontrolovaného daňového subjektu, ktoré mu zaručuje ustanovenie § 45 Daňového poriadku, patrí aj právo vyjadrovať sa v priebehu daňovej kontroly k zisteným skutočnostiam, k spôsobu ich zistenia a navrhnúť, aby v protokole boli uvedené jeho vyjadrenia k nim. V prejednávanom prípade žalobkyňa namieta, že zo strany správcu dane došlo k porušeniu tohto práva. Poukazujúc na predmetnú námietku žalobkyne správny súd konštatuje, že uvedené právo zaručuje daňovému subjektu možnosť sa v priebehu daňovej kontroly vyjadriť ku všetkým skutočnostiam, ktoré boli správcom dane zistené. Uvedenému p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: povinnosti správcu dane pred výsluchom svedka, správca dane nemá povinnosť v písomnom upovedomení o vykonaní výsluchu svedka uviesť aj identifikačné údaje svedka, inštitút výsluchu svedka pri správe daní
Právna veta: Žalobca namietal, že postupom správcu dane (ktorý mu doručoval upovedomenia o vypočutí svedka, ale vo viacerých prípadoch neuviedol, s akým konkrétnym svedkom má byť tento úkon vykonaný) bolo porušené jeho právo klásť svedkom otázky v zmysle ust. § 24 ods. 4 a § 45 ods. 1 písm. e/ zákona č. 563/2009 Z.z.. Podľa tvrdenia žalobcu mu tak správca dane znemožnil zvážiť opodstatnenosť svojej účasti na takomto úkone, ktorá bola nutne spojená s obmedzením jeho podnikateľskej činnosti v čase vykonávania tohto úkonu. Správny súd aj tento žalobcom uplatnený žalobný bod vyhodnotil ako nedôvodný. Jedným z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: exekučný titul v daňovom exekučnom konaní, v rámci vykonávacieho daňového konania nie je možné už preskúmavať vecnú správnosť exekučného titulu, zákonný predpoklad pre uskutočnenie daňovej exekúcie
Právna veta: Vo vzťahu k exekučnému titulu správny súd poznamenáva, že v rámci vykonávacieho daňového konania nie je možné už preskúmavať vecnú správnosť exekučného titulu. Jediné, čím sa orgán verejnej správy môže v danom štádiu konania vo vzťahu k exekučnému titulu zaoberať je jeho existencia, jeho vykonateľnosť, resp. okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhanej povinnosti po vydaní exekučného titulu, ako zákonný predpoklad pre uskutočnenie daňovej exekúcie. V rámci súdneho prieskumu, v rozsahu žalobných bodov, správny súd nezistil, že by bola daňová exekučná výzva vydaná postupom v rozpore s Daňovým por ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosť príjemcu dávky vrátiť dávku alebo jej časť, uvedenie nesprávnych údajov opatrovníkom osoby pozbavenej spôsobilosti na právne úkony, povinnosť opatrovníka vrátiť dávku môže vzniknúť len v prípade, ak opatrovník je zároveň príjemcom neoprávnenej dávky, Sociálna poisťovňa sa môže domáhať vrátenia dávky, v prípade, ak príjemca vedel, alebo musel z okolností veci predpokladať, že sa dávka vyplatila neprávom
Právna veta: V prípade, že opatrovník osoby pozbavenej spôsobilosti na právne úkony uvedie nesprávne údaje alebo neoznámi potrebné skutočnosti vôbec, nemôže poberateľovi (zastúpenému) vzniknúť povinnosť vrátiť dávku v zmysle § 236 ods. 1 písm. a/ alebo c/, do úvahy pripadá len ust. § 236 ods. 1 písm. b zákona č. 461/2003 Z.z. Naopak, povinnosť opatrovníka vrátiť dávku podľa § 236 ods. 1 písm. a/ ZSP môže vzniknúť len v prípade, ak opatrovník je zároveň príjemcom neoprávnenej dávky, v predmetnom prípade príjemcom upraveného invalidného dôchodku, ktorý bol vyplatený vo vyššej sume. Povinnosť vrátiť neprávom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: Udeľovanie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly, oprávnenia na vykonávanie kontroly originality a oprávnenia na montáž plynových zariadení, povinnosť zamestnávať v pracovnom pomere minimálne dve fyzické osoby odborne spôsobilé na vykonávanie kontroly originality alebo aspoň jednu takúto fyzickú osobu, ak sám navrhovateľ, žiadateľ o udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality, je odborne spôsobilý na výkon kontroly originality, kontrola originality, nepredĺženie platnosti osvedčenia technika kontroly originality, povinnosť zamestnávať v pracovnom pomere minimálne dve fyzické osoby odborne spôsobilé na vykonávanie kontroly originality
Právna veta: Podľa názoru správneho súdu situácia ohľadom nepredĺženia platnosti osvedčenia technika kontroly originality by ešte nemusela sama o sebe nevyhnutne vyústiť v zrušenie žalobcovho oprávnenia na výkon kontroly originality. Správny súd v tejto súvislosti poukazuje na znenie ustanovenia § 84 ods. 1písm. c) ôsmy bod zákona. Uvedené zákonné ustanovenie upravuje podmienku na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality spočívajúcu v povinnosti zamestnávať v pracovnom pomere minimálne dve fyzické osoby odborne spôsobilé na vykonávanie kontroly originality alebo aspoň jednej takejto fyzickej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: povinnosti odsúdeného, disciplinárne tresty, Výkon disciplinárnych trestov v uzavretom oddiele, Engel kritériá, závažnosť uloženej sankcie vo vzťahu k povahe a následkom stíhaného konania, disciplinárne potrestanie odsúdeného
Právna veta: Druh disciplinárneho potrestania použitého ústavom na výkon trestu predstavuje, podľa názoru odvolacieho súdu, zjavné sprísnenie podmienok obmedzenia osobnej slobody jednotlivca, ktoré navyše trvalo nezanedbateľný čas. V zmysle § 54 a § 55 zákona, totiž počas výkonu tohto disciplinárneho trestu sa odsúdený nezúčastňuje na kultúrno-osvetových, vzdelávacích činnostiach a činnostiach vo voľnom čase, nie je mu dovolené nakupovať potraviny, veci osobnej potreby a iné veci, okrem základných potrieb osobnej hygieny a ďalších potrieb osobnej hygieny a základných potrieb na korešpondenciu, telefonovať, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: sociálna dávka počas krízovej situácie, vykonanie posudkovej činnosti v prítomnosti posudzovaného počas krízovej situácie, posudková činnosť vykonávaná bez prítomnosti posudzovanej osoby, posudková činnosť vykonávaná na základe predloženej zdravotnej dokumentácie
Právna veta: Ďalej správny súd uvádza, že počas krízovej situácie môže byť posudková činnosť vykonávaná bez prítomnosti posudzovanej osoby. Správny súd dáva za pravdu žalobkyni, že ust. § 293eu zákona č. 461/2003 Z.z. nestanovuje, že sa musí v každom jednotlivom prípade postupovať tak, že bude posudková činnosť vykonávaná na základe predloženej zdravotnej dokumentácie. Vyplýva z neho len to, že zváženie potreby vykonania posudkovej činnosti v prítomnosti posudzovaného je na posudkovom lekárovi a na žiadosť posudzovaného sa neprihliada. Je potom zrejmé, že posudkový lekár by mal postupovať podľa okolností t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: práva dieťaťa ,žiaka, povinnosti dieťaťa, žiaka, právo na vzdelanie, právo na život, stret práva na život a zdravie a práva na vzdelanie, nemožno uprednostniť právo jednotlivca nad právom ostatných žiakov a tiež zamestnancov školy mať zabezpečenú ochranu pred nákazlivou chorobou
Právna veta: Tiež je potrebné uviesť, že platí aj zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v ust. § 144 ods. 1 až 3 vymedzuje okrem iného práva žiaka ako napr. právo na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, bezplatné vzdelanie v základných školách a stredných školách, ale aj právo na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí. Povinnosti žiaka sú upravené v odseku 4 tohto ustanovenia, ku ktorým patrí aj povinnosť neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania, konať tak, aby ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosti účastníka dopravnej nehody a škodovej udalosti, priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak nie je splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti
Právna veta: K námietke žalobkyne, ktorú uvádza v žalobe, že bola použitá orgánom verejnej správy nesprávna aplikáciu ustanovenia § 22 ods. 1 písm. k/ o priestupkoch s odkazom na porušenie ustanovenia § 66 ods. 2 písm. a/, d/, e/, i/ zákona o cestnej premávke správny súd uvádza, že z ustanovenia § 66 ods. 2 o cestnej premávke vyplýva, že účastník dopravnej nehody je povinný podľa písm. a/ ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi, písm. d/ zo trvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta, alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej neho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok analyzuje stav školského systému na území Slovenska v rámci Československej republiky ako nového štátneho útvaru na mape Európy po prvej svetovej vojne. Charakteristika stavu školstva po roku 1918 je základným pilierom následného skúmania vysokoškolského systému a samotných vysokých škôl na území Slovenska. Osobitné miesto vhistórii formovania vysokoškolského vzdelávania apočiatkoch slovenskej právnej vedy patrí Univerzite Komenského v Bratislave a jej Právnickej fakulte. Z tohto dôvodu sa príspevok bližšie venuje ich vzniku a prvým rokom fu ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Československá republika si od svojho vzniku niesla ťarchu dedičstva rozpadnutej monarchie. Nový štát pozostával z Čiech, Moravy, Sliezska, Slovenska a Podkarpatskej Rusi a spravovali sa právnymi poriadkami bývalej monarchie. V novej republike existuje stav právneho dualizmu v dôsledku uplatňovania rakúskeho a uhorského právneho poriadku. Po pričlenení územia Hlučínska k Československej republike dokonca možno hovoriť o stave právneho trializmu.
Kľúčové slová:
Právna veta: Cieľom tohto príspevku je prezentácia čiastkových výsledkov výskumu dôsledkov vzniku Československej republiky v regióne juhovýchodného Slovenska. Autor najprv komplexne skúma stav verejnej správy po vzniku Československej republiky a jej zmeny, a následne opisuje proces uplatňovania novej štátnej moci v uvádzanom regióne v roku 1920. Dospieva k záveru, že po prevrate došlo k výraznej centralizácii verejnej správy na území Slovenska a na základe výsledkov archívneho výskumu zisťuje vrovine miestnej správy v zásade sprostredkovateľskú úlohu hlavného slúz ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Po ukončení prvej svetovej vojny a vzniku ČSR sa stalo nevyhnutným vyriešiť otázku obrany jej hraníc. Politická reprezentácia sa už od počiatkov snažila o zabezpečenie územia ČSR prostredníctvom medzinárodných zmlúv. Jednou z takýchto zmlúv bola aj Malá dohoda medzi ČSR, Rumunskom a Juhosláviou.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok sa zaoberá otázkou menovej odluky Československej republiky po skončení prvej svetovej vojny. Rozoberá falšovanie kolkov ako aj to ako sa k tejto problematike postavila súdny prax, a to tak z trestnoprávneho hľadiska ako aj zo súkromnoprávneho hľadiska. Nevynecháva pri tom ani motívy páchateľov. Záverom sa venuje aj poskytnutej náhrade za falošné peniaze.
Kľúčové slová:
Právna veta: V našej histórii možno nájsť viacero prípadov, kedy bola demokracia zneužitá jej nepriateľmi k získaniu moci, keďže sa nedokázala sama ubrániť. Extrémizmus je prirodzenou súčasťou demokracie a zároveň ohrozuje jej existenciu. Autorka v príspevku približuje pojem extrémizmus a uvádza jednotlivé prípady extrémizmu v Európe po prvej svetovej vojne, a to za účelom identifikovania míľnikov právneho vývoja v oblasti boja proti extrémizmu. Autorka sa bližšie zameriava predovšetkým na druhú svetovú vojnu a jej „prínos“ pre právnu vedu.
Kľúčové slová:
Právna veta: Sloboda slova je jedným zo základných občianskych práv. Zjednodušene sa dá povedať, že čím demokratickejší štát, tým väčšia sloboda slova. V tomto príspevku sa bližšie pozrieme na to, ako to bolo so slobodou slova v časoch medzivojnovej Československej republiky. Druhou témou príspevku je propaganda. Propaganda je fenomén, ktorý sa týka každého historického obdobia aj štátneho zriadenia. V demokratických štátoch je však dovolená aj názorová pluralita a propaganda tak má oslabenú pozíciu. Ako to bolo s propagandou v ČSR, to si povieme v druhej kapito ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Územie Česka a Slovenska prešlo od roku 1918 do súčasnosti výrazným vývojom štátneho zriadenia, prejavujúcim sa aj v právnom poriadku. Tento vývoj najviac ovplyvňoval verejné právo, a teda aj právo správne vrátane správneho konania. Autorka sa v tomto príspevku zameriava na analýzu vývoja právnej úpravy správneho konania z pohľadu implementácie medzinárodných aeurópskych aktov upravujúcich túto oblasť. Vykonané zmeny právnej úpravy správneho konania autorka podrobuje komparácii zohľadňujúc ich časovú nadväznosť a záverom sa venuje podobe správneh ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Zmeny, ktoré zasiahli v 20tych rokoch 20. storočia oblasť Horného Uhorska sa neprejavili iba v novom usporiadaní strednej Európy, v rozpade starých predstáv a vo vzniku nových štátov, ale citeľne zasiahli aj do života bežných ľudí. Po nepokojných rokoch prvej svetovej vojny opäť ožil kultúrny a spoločenský život, a to na omnoho vyššej úrovni ako pred 1. svetovou vojnou. Tieto skutočnosti viedli kvytváraniu spolkov najrôznejšieho charakteru na území celej republiky. Výnimkou nebolo ani územie Spiša, na ktoré sa chceme zamerať v našom príspevku. Počet sp ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok je venovaný histórii trestných činov proti životu a zdraviu. Sú v ňom stručne spracované právne úpravy trestných činov, ktoré predchádzali zákonu č. 300/2005 Z. z., ktorý platí na našom území dodnes. Ide o zákon č. 86/1950 Zb. a zákon č. 140/1961 Zb. Cieľom tohto článku je priblížiť históriu trestných činov proti životu a zdraviu, upriamiť pozornosť na ich vývoj a na rozdiely naprieč ich právnymi úpravami na území Slovenskej republiky. Úvod práce je zameraný na stručný prehľad histórie týchto trestných činov. Za úvodom nasleduje k ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autorka v predkladanom príspevku skúma postavenie práva životného prostredia v systéme práva Československej socialistickej republiky, vrátane vymedzenia základnej právnej úpravy na tomto úseku. Cieľom príspevku je priblížiť problémy týkajúce sa tvorby a ochrany životného prostredia a poukázať na nefunkčnosť a neúčinnosť socialistického práva životného prostredia.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok skúma novelizované pravidlá posudzovania vertikálnych dohôd uzatvorených medzi podnikateľmi obchodujúcimi na trhu s potravinami vystupujúcimi najmä ako dodávatelia na jednej strane a objednávatelia na strane druhej. Prvá kapitola definuje pojem vertikálne dohody ako taký a bližšie špecifikuje formovanie právnej úpravy na území Slovenskej republiky ako aj v kontexte Európskej únie. Ďalšia časť článku je zameraná na legislatívny proces nového a aktuálne platného zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami čitateľom a uvádza rozdiely ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autorka v príspevku poukazuje na udalosti povojnového obdobia v Lichtenštajnsku, ktoré viedli k zakotveniu inštitútu ľudového hlasovania o odvolaní parlamentu. Zaoberá sa tiež de constitutione lata právnou úpravou odvolania parlamentu ľudom v Lichtenštajnsku. Autorka analyzuje právnu úpravu ľudového hlasovania v intenciách ľudu v štátoch, ktorých ústavy ho upravujú na úrovni celku a tiež v štátoch, v ktorých sa pripúšťa len v rovine členského štátu federácie, resp. konfederácie. Cieľom príspevku je preto primárne poukázať na Lichtenštajnsko ako št ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autorka sa v príspevku venuje páchateľom a obetiam trestných činov extrémizmu. Poukazuje pritom na dve typológie páchateľov týchto trestných činov, a to konkrétne na Herczegovu a Burdovu typológiu páchateľov. Rovnako sa autorka v príspevku venuje aj súčasnej charakteristike páchateľov týchto trestných činov. Druhá časť príspevku je venovaná obetiam týchto trestných činov, berúc do úvahy, že sa vo väčšine prípadov jedná o obete nenávistných trestných činov. V tejto súvislosti sa autorka venuje aj odlišnostiam viktimizácie u rasovo motivovaných út ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autor sa v tomto príspevku snaží priblížiť historický vývoj právnej úpravy, ktorá determinovala vzájomný vzťah občianskeho práva a pracovného práva s osobitným zreteľom na vzájomný vzťah Občianskeho zákonníka a Zákonníka práce v rôznych „historických verziách“. Po predostretí právneho vývoja uvádza súčasný stav právnej úpravy a predkladá návrhy de lege ferenda smerujúce ku potrebnej zmene právnej úpravy. V nadväznosti na tieto skutočnosti jadro tohto príspevku uzatvára posúdením osobitostí vzájomného vzťahu Občianskeho zákonníka a Zák ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Po úvodnom priblížení míľnikov vývoja daňového práva ako dynamicky sa rozvíjajúceho právneho odvetvia sa autorka vpríspevku venuje aktuálne pripravovanej reforme medzinárodného systému zdaňovania príjmov nadnárodných spoločností v nadväznosti na daňové výzvy vyplývajúce z digitalizácie ekonomiky. Predmetná reforma pritom podľa OECD predstavuje prelomový plán na aktualizáciu kľúčových prvkov medzinárodného daňového systému, ktorý v globalizovanej a digitalizovanej ekonomike už viac nemôže plniť svoj účel. V príspevku autorka približuje podst ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Elektronizácia výkonu advokácie sa prejavuje ako novodobý evolučný prvok, ktorý by mal zjednodušiť a zefektívniť niektoré typické úkony advokáta v súvislosti s poskytovaním právnych služieb. Ide predovšetkým o nástroj moderného digitálneho prístupu ku komunikácii medzi advokátom a orgánmi verejnej moci navzájom.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok je zameraný na problematiku daňových trestných činov a daňových podvodných konaní. Jeho súčasťou sú vybrané problémy aplikačnej praxe vyšetrovania daňových trestných činov a ich špecifiká a odlišnosti od daňového konania. Podstatný rozdiel spočíva v chápaní nositeľa dôkazného bremena; kým v daňovom konaní je dôkazné bremeno na strane kontrolovaného daňového subjektu, v trestnom konaní je nositeľom dôkazného bremena orgán činný v trestnom konaní.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa venuje aktuálnej téme etického hackingu, predovšetkým z pohľadu trestného práva. Etický hacking a penetračné testovanie je potrebné vnímať predovšetkým ako opatrenie na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti digitálnych produktov a služieb. Článok poskytuje analýzu základnej právnej úpravy vrátane relevantných medzinárodných štandardov v oblasti informačnej bezpečnosti a odhaľovania zraniteľností. Autor na základe právnej analýzy formuluje odpoveď na to, ako môže pôsobiť etický hacker bez toho, aby mu hrozilo riziko vzniku trestnoprávnej z ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autorka v predkladanom článku analyzuje materiálnu podmienku väzby spočívajúcu v posudzovaní dôvodnosti vznesenia obvinenia a zároveň za pomoci nedávnej legislatívnej zmeny Trestného poriadku približuje potrebu dodržiavania zmienenej podmienky, aj s ohľadom na jej výrazný vplyv dotýkajúci sa možného zásahu do práva na osobnú slobodu. Okrem iného au- torka približuje aj nedávny nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý v kontexte načrt- nutej problematiky ako jeden z mála rozpútal nosnú diskusiu o rešpektovaní základných zásad trestného konania ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Nosnou myšlienkou autora predkladaného článku je pohľad na ľud ako subjekt ústavnoprávnych vzťahov, ktorý je rovnako ako ostatné subjekty ústavnoprávnych vzťahov, pokiaľ nevykonáva pôvodnú ústavodarnú (ustanovujúcu) moc, viazaný normami ústavného textu, na ktorom sa sám pri vzniku štátu uzniesol. V kontexte uvedeného autor uvádza, že prostriedky priamej demokracie, medzi ktoré zaraďuje aj referendum nie sú prostriedkom svojvôle suveréna, ale len nástrojom na priamy výkon verejnej moci občanmi v súlade s platnými a účinnými ústavnými normami. Na zá- ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Predmetom článku je upriamenie pozornosti na absenciu jednoznačnej právnej úpravy informačných modelov a informačného modelovania stavieb v platnej právnej úprave Slovenskej republiky, ako aj chýbajúcu štandardizáciu zmluvnej úpravy a s tým súvisiacu prípustnosť rôznych interpretácií právneho postavenia samotného informačného modelu. Autor v článku poukazuje na koncept a štruktúru štandardizovanej dokumentácie v Českej republike, ktorá predstavuje vhodnú inšpiráciu pre Slovensko. V závere autor stručne popisuje procesnoprávne aspekty prob- lematiky so z ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
MENU