Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

September 2023     August 2023     Júl 2023     Jún 2023     Máj 2023     Apríl 2023     Marec 2023     Február 2023     Január 2023     September 2022     August 2022     Júl 2022     Jún 2022     Máj 2022     Apríl 2022     Marec 2022     Február 2022     December 2022     November 2022     Október 2022     Január 2022     September 2021     August 2021     Júl 2021     Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     December 2021     November 2021     Október 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Najvyšší správny súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: skúšobná doba, diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch, diskriminačný dôvod
Právna veta: Dovolací súd sa v podstate v celom rozsahu stotožňuje s právnymi úvahami odvolacieho súdu, ako aj súdu prvej inštancie a s ich logickou a výstižnou argumentáciou, hoci týkajúcou sa štátnozamestnaneckého pomeru, ktorú nepovažuje za efektívne znovu prezentovať. Nad jej rámec však dovolací súd, dodáva nasledovné. Diskrimináciou dochádza k porušeniu zásady rovnosti v právach ľudí. Rovnosť nie je kategóriou nemennou, pretože prechádza vývojom, ktorý jej obsah výrazne poznamenáva. Rovnako medzinárodné inštrumenty o ľudských právach a mnohé rozhodnutia medzinárodných orgánov vychádzajú z toho, že ni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vlastnícke právo podľa § 123 OZ, porušenie predkupného práva, povolenie vkladu do katastra nehnuteľností, zmluvný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, moment nadobudnutia vlastníckeho práva
Právna veta: Pri zmluvnom prevode nehnuteľnosti sa vlastníctvo nadobúda vkladom do katastra nehnuteľnosti, resp. právoplatným rozhodnutím o povolení vkladu. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti preto nevzniká podpisom zmluvy, ale až na základe následného zápisu práva do katastra nehnuteľností. Aj keď právo spoluvlastníka bolo porušené už uzavretím predmetnej kúpnej zmluvy, avšak oprávnenie domáhať sa od nadobúdateľa, aby mu vec ponúkol na predaj v zmysle § 603 ods. 3 OZ mu vzniká až momentom, keď nadobúdateľ nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti, keďže až týmto momentom je s predmetnou nehnuteľnosťou oprá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zásada predvídateľnosti rozhodnutí súdu, riadny prístup k spravodlivému procesu, manudukčná povinnosť odvolacieho súdu, odňatie možnosti konať pred odvolacím súdom
Právna veta: Podľa § 382 CSP ak má odvolací súd za to, že sa na vec vzťahuje ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktoré pri doterajšom rozhodovaní veci nebolo použité a je pre rozhodnutie veci rozhodujúce, vyzve strany, aby sa k možnému použitiu tohto ustanovenia vyjadrili. Z citovaného ustanovenia vyplýva princíp predvídateľnosti súdneho rozhodnutia, ktorý je považovaný za komponent princípov právneho štátu, osobitne princípu právnej istoty. Právna istota, okrem iného znamená možnosť subjektov práva predvídať rozhodnutia súdu v konkrétnej veci. Predvídateľnosť rozhodnutia platí aj pre odvol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: tretia skupina dedičov, poručiteľ, spoločná domácnosť, spolužijúca osoba
Právna veta: Podľa § 475 ods. 1 Občianskeho zákonníka ( ďalej len „O.z.“), ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že dedičom v tretej dedičskej skupine, mimo príbuzných, môže byť osoba, ktorá kumulatívne spĺňa tieto podmienky: - žila s poručiteľom v spoločnej domácnosti najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: ďalší priebeh konania, nepreskúmateľnosť rozsudku, odňatie možnosti konať pred súdom , porušenie práva na spravodlivý proces
Právna veta: Kritériom pre posúdenie (ne) preskúmateľnosti rozhodnutia je splnenie náležitostí odôvodnenia ustanovených zákonom podľa § 393 ods. 2 CSP, ktoré ukladá súdu povinnosť podať výklad opodstatnenosti, pravdivosti, zákonnosti a spravodlivosti výroku rozsudku a tým preukázať jeho správnosť. Rozhodnutie súdu preto musí obsahovať úplné a výstižné odôvodnenie, v ktorom súd logicky, vnútorne kompaktne a neprotirečivo vysvetlí svoj postup a dôvody svojho rozhodnutia. Pritom sa musí vysporiadať so všetkými rozhodujúcimi skutočnosťami a jeho myšlienkový postup musí byť v odôvodnení dostatočne vysvetlený n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: osobitné ustanovenia o dokazovaní, spotrebiteľ ako slabšia strana, dôkaz navrhnutý spotrebiteľom, vykonanie dôlkazov ex offo
Právna veta: S poukazom na uvedené dovolací súd konštatuje, že v zásade nie je povinnosťou súdu vykonať každý spotrebiteľom navrhnutý dôkaz resp. „nachádzať“ bezbreho dôkazy podporujúce tvrdenie spotrebiteľa v spore, avšak na druhej strane z ustanovení zákon (§ 295 CSP) vyplýva, že ak je to nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci má potrebné dôkazy vykonať ex offo. Pokiaľ takto nepostupuje možno s ohľadom na okolnosti tej-ktorej veci konštatovať porušeniu práva na spravodlivý proces. Po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a v nadväznosti na naň obsahu prislúchajúceho spisového materiálu dovolací súd dospel k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Konkurzné právo
Kľúčové slová: odporovateľnosť právneho úkonu, vyplatenie mzdy zamestnancovi úpadcu, žaloba o neúčinnosť právneho úkonu
Právna veta: Dovolací súd uzatvára, že z hľadiska úpravy v ust. § 57 ods. 4 ZKR je spoločnou podmienkou pre označenie akéhokoľvek napadnutého právneho úkonu ako úkonu odporovateľného, a teda v konkurznom konaní neúčinného, preukázanie, že týmto právnym úkonom došlo k ukráteniu uspokojenia prihlásenej pohľadávky veriteľa. Ukrátenie uspokojenia pohľadávky je vecou dôkazného bremena žalobcu a vykonaného dokazovania. Úspešnosť odporovateľnosti závisí od toho, či sa majetok dlžníka jeho právnym úkonom zmenšil, v akom rozsahu, a prípadne, aký majetok zostal dlžníkovi na uspokojenie prihlásených pohľadávok. Násle ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: prítomnosť na verejnom zasadnutí, dôvody dovolania, prítomnosť na hlavnom pojednávaní, verejné konanie o odvolaní, fikcia doručenia upovedomenia o verejnom zasadnutí
Právna veta: Navyše podľa § 66 ods. 3 Trestného poriadku ak nebol adresát zásielky, ktorú treba doručiť do vlastných rúk, zastihnutý na adrese, ktorú na tieto účely uviedol, zásielka sa uloží u orgánu, ktorý zásielku doručuje, a adresát sa vhodným spôsobom upovedomí, že mu zásielku príde doručiť znovu v určitý deň a hodinu. Ak zostane i nový pokus o doručenie bezvýsledný, uloží sa písomnosť na pošte alebo orgáne obce a adresát sa vhodným spôsobom upovedomí, kde a kedy si môže zásielku vyzdvihnúť. Ak si adresát zásielku nevyzdvihne do troch pracovných dní od uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová:
Právna veta: Vymáhateľná pohľadávka v zmysle ustanovenia § 42a odsek 1 Občianskeho zákonníka je pohľadávka, ktorú možno úspešne vymáhať v základnom súdnom konaní.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: agent, zásah do práva na spravodlivý proces, policajná provokácia, skrytá aktivita polície
Právna veta: Podľa § 117 ods. 1 Trestného poriadku na odhaľovanie, zisťovanie a usvedčovanie páchateľov zločinov, korupcie, trestných činov extrémizmu, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti možno použiť agenta. Jeho použitie je prípustné len vtedy, ak odhaľovanie, zisťovanie a usvedčovanie páchateľov uvedených trestných činov by bolo iným spôsobom podstatne sťažené a získané poznatky odôvodňujú podozrenie, že bol spáchaný trestný čin alebo má byť spáchaný taký trestný čin. Podľa § 117 ods. 2 Trestného poriadku konanie agenta musí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: zásady ukladania trestov, princíp zákonnosti trestu, princíp individualizácie trestu, účel trestu, individuálna a generálna prevencia
Právna veta: V súvislosti s výrokom o treste najvyšší súd považuje za potrebné poukázať na základné pravidlá dôležité pri ukladaní trestu, najmä na ustanovenie § 34 ods. 1 Trestného zákona, ktorý zakotvuje účel trestu, podľa ktorého trest má zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvorí podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život a súčasne iných odradí od spáchania trestných činov. Trest zároveň vyjadruje morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou. Trest je opatrením štátneho donútenia, ktoré v mene štátu, na základe a v medziach ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: nebezpečné prenasledovanie, obavy o život a zdravie, prečin nebezpečného sledovania, zníženie kvality života
Právna veta: Prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a ods. 1 psím. c) Trestného zákona sa dopustí ten, kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti jeho vôli. V tejto súvislosti sa žiada ešte uviesť, že z vyššie citovaného ustanovenia (§360a Trestného zákona) je zrejmé, že zákonodarca pojem dlhodobosti bližšie nedefinuje, pričo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, porušenie práva na obhajobu , povinná obhajoba v trestnom konaní, základné právo na obhajobu, právo na obhajobu, právo obhajovať sa prostredníctvom obhajcu
Právna veta: Ak obvinený právo obhajovať sa prostredníctvom obhajcu nevyužije (a súčasne nejde o niektorý z prípadov povinnej obhajoby) napriek zákonnému poučeniu zo strany orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, nemožno hovoriť o porušení práva na obhajobu a už vôbec nie o porušení dotknutého práva zásadným spôsobom tak, ako predpokladá dôvod dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku. Napokon, použijúc gramatický výklad (resp. poukaz na explicitné znenie) ustanovenia § 34 ods. 1 Trestného poriadku, možno dospieť k záveru, že právo na obhajobu primárne ,,počíta" s právom na ,,osobnú ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: podplácanie, prečin podplácania, podplácaná osoba, úlohy spojené s obstarávaním veci všeobecného záujmu
Právna veta: K odvolacím súdom načrtnutej právnej kvalifikácii skutku ako prečinu podplácania podľa § 333 ods. 1 Trestného zákona dovolací súd dodáva, že rozdiel medzi trestnými činmi podplácania podľa § 332 Trestného zákona a § 333 Trestného zákona spočíva v postavení podplácanej osoby, resp. v charaktere úloh, ktoré podplácaná osoba vykonáva a ktoré majú byť oproti riadnemu výkonu ovplyvnené. To znamená, že ak by páchateľ nepodplácal iného za účelom porušenia svojej povinnosti vyplývajúcej napr. z pracovnej zmluvy, ale v súvislosti s úlohami spojenými s obstarávaním veci všeobecného záujmu, išlo by o t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Najvyšší správny súd SR

Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: číslovanie budov, Orientačné číslo sa určuje budove na účely orientácie na ulici, žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla , zabezpečenie orientácie na ulici , vstup vedúci k bytu
Právna veta: Oprávnenie obce určovať, meniť alebo zrušovať budovám orientačné číslo je dané § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Obec rozhoduje o určení orientačného čísla v osobitnom administratívnom konaní, na ktoré sa subsidiárne nevzťahuje správny poriadok (§ 27a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). Konanie sa začína na žiadosť, ktorej náležitosti vymedzuje § 6 ods. 1 vyhlášky č. 31/2003 Z.z. Ak obec vyhovie žiadosti o určenie orientačného čísla, rozhodne o žiadosti zápisom do registra adries a bezodkladne o tom písomne informuje žiadateľa s uvedením orientačného čísla a ďalš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: miestna príslušnosť v správnom súdnictve, správna žaloba v sociálnych veciach, správne trestanie, platobný výmer, sociálna vec
Právna veta: Ustanovenie § 13 SSP upravuje pravidlá určenia miestnej príslušnosti krajských súdov ako správnych súdov. Zo všeobecnej miestnej príslušnosti (§ 13 ods.1 SSP, v zmysle ktorého je miestne príslušným správny súd, v ktorého obvode má sídlo orgán verejnej správy, ktorý rozhodol v prvom stupni) SSP ustanovuje určité výnimky vyplývajúce z osobitnej povahy niektorých konaní. V zmysle § 13 ods. 3 je na konanie v sociálnych veciach, vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia, na konanie o správnej žalobe proti rozhodnutiam o poskytovaní právnej pomoci podľa osobitného predpisu a na kona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: reklamná stavba, správne delikty podľa stavebného zákona, nepovolená informačná plocha, informačný smog
Právna veta: Je celkom zjavné, že úmyslom zákonodarcu pri formulácii skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 106 ods. 4 Stavebného zákona bolo naviazať ukladanie sankcií na kategorizáciu reklamných stavieb (do 3 m2, od 3 m2 do 20 m2, nad 20 m2) a jej paušálnu výšku pre každú z kategórií stanoviť podľa veľkosti informačnej plochy každej jednotlivej reklamnej stavby. Platí, že čím viac nepovolenej informačnej plochy (či informačného smogu) stavebník či používateľ prináša, tým vyššia sankcia ho postihne. V prípade zistenia viacerých skutkov (reklamných stavieb) u toho istého páchateľa je teda sankcia záv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: absorpčná zásada, úhrnný trest a spoločný trest, pohltenie miernejšieho trestu prísnejším, najprísnejšie postihnuteľný skutok
Právna veta: Absorpčná zásada je explicitne zakotvená v § 41 ods. 1 Trestného zákona a v § 12 ods. 2 zákona o priestupkoch. Spočíva v tom, že v prípade dvoch alebo viacerých protiprávnych skutkov, prejednávaných jedným orgánom, bude páchateľovi uložený trest podľa pravidiel vzťahujúcich sa na najprísnejšie postihnuteľný skutok., t.j. dôjde k pohlteniu miernejšieho trestu prísnejším. Účelom absorpčnej zásady je ochrana páchateľa pred neprimerane vysokým trestom, ktorý by už neplnil svoju funkciu vytvorenia podmienok na výchovu páchateľa k tomu, aby viedol riadny život (pri fyzických osobách), resp. pri nepr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: zákaz požitia alkoholických nápojov, prekážky v štátnej službe z dôvodov všeobecného záujmu, vyslanie profesionálneho vojaka mimo územie SR, plnenie úloh mimo územia SR, ozbrojený konflikt
Právna veta: Z pohľadu ochrany národnej a verejnej bezpečnosti je relevantné, že plnenie úloh profesionálneho vojaka mimo územia Slovenskej republiky môže byť a spravidla bude realizované v oblastiach so zvýšeným rizikom vzniku ozbrojeného konfliktu (ako tomu bolo aj v prípade sťažovateľa participujúceho na mierovej misii UNFICYP v Cyperskej republike). Táto skutočnosť kladie zvýšené nároky na pripravenosť zúčastnených profesionálnych vojakov zapojiť sa do rôznych závažných úloh, prípadne aj bojového charakteru. Kasačný súd pritom považuje za všeobecne známu a nespornú skutočnosť, že alkoholické nápoje maj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, vydávanie licencií podľa zák. č. 578/2004 Z.z., samostatne zárobkovo činná osoba, Podnikanie, zánik poistenia , poskytnutie zdravotnej starostlivosti
Právna veta: . Senát najvyššieho správneho súdu je podľa viackrát citovaného § 466 ods. 3 SSP uvedenými právnymi názormi viazaný a nevidí žiaden dôvod, aby sa od nich podľa citovaného ustanovenia odkláňal. Preto nie sú podstatné ani odkazy žalobkyne na právne názory vyslovené v staršej judikatúre ústavného súdu alebo najvyššieho súdu k otázke, za akých okolností možno považovať advokáta za samostatne zárobkovo činnú osobu. Označeným rozhodnutím veľkého senátu bola totiž vyriešená špecifická otázka, ktorá sa týka práve postavenia lekárov, takže nie je potrebné jej riešenie vyvodzovať nepriamo z iných rozhod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Merito veci: Správca dane
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: správca a správcovská činnosť, uznesenie o vyhlásení konkurzu, zrušenie konkurzu, právna subjektivita, spôsobilosť fyzickej osoby na práva a povinnosti, funkcia správcu konkurznej podstaty, oprávnenie správcu
Právna veta: Podľa § 2 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v znení neskorších predpisov je správca fyzická osoba alebo právnická osoba zapísaná do zoznamu správcov. Citované ustanovenie však definuje správcu len na účely posudzovania osobných a ďalších predpokladov, ktoré sú potrebné na výkon tejto funkcie, ako aj zodpovednosti osoby, ktorá je v tomto zozname zapísaná. Naopak, zákon č. 7/2005 Z. z. samotný pojem správcu nevymedzuje, len vychádza z toho, že je jedným zo subjektov konkurzu. Podľa § 22 ods. 1 cit. zák. v znení účinnom do 31. decembra 2011, ktoré bolo podľa § 206a ods. 1 cit. zák. rozhodné aj v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: úhrada diaľničnej známky, priestupky v zmysle zákona o diaľničnej známke, kontrola v zmysle zákona o diaľničnej známke, vzťah zákona o diaľničnej známke k správnemu poriadku , diaľničná známka, zmena evidenčného čísla vozidla, užívanie vymedzených úsekov ciest
Právna veta: Vychádzajúc zo znenia § 10a ods. 1 v spojení s § 4 ods. 2 zákona o diaľničnej známke je zrejmé, že objektom, teda spoločensky chráneným záujmom, skutkovej podstaty sporného správneho deliktu je fiškálny záujem štátu na úhrade diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov ciest. Diaľničná známka má pritom charakter časovo limitovaného poplatku za užívanie vymedzených úsekov ciest konkrétnymi vozidlami alebo jazdnými súpravami. Takto vymedzený objekt skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 10a ods. 1 v spojení s § 4 ods. 2 zákona o diaľničnej známke ústi aj do vymedzenia jeho objektívnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Merito veci: Výzva správcu dane
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: opakovaná výzva správcu dane, vybratie daňového nedoplatku, zánik práva vyrubiť daň, námietky proti výzve
Právna veta: Kasačný súd je názoru, že s ohľadom na účel výzvy § 58a zákona o správe daní (riešenie nezaplatenia dane formou výzvy s upovedomením o následkoch nezaplatenia preferujúc riešenie bez uplatnenia donucovacej stránky verejnej moci) a jej systematické zaradenie v zákone o správe daní (v 6. časti s názvom „Platenie daní“), ide o úkon smerujúci k vybraniu dane. Kasačný súd sa nestotožňuje s názorom správneho súdu, že účinky podľa § 69 ods. 2 zákona o správe daní v znení účinnom do 31. augusta 2007 takýto úkon - výzva, vykonaná podľa § 58a zákona o správe daní v znení účinnom od 1. septembra 2007, na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o výške a zložení služobného platu , služobný plat vojaka, základné práva profesionálneho vojaka, oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti, sťažnosť podaná profesionálnym vojakom
Právna veta: Na konanie o výške a zložení služobného platu sa nevzťahuje Správny poriadok, v dôsledku čoho je vylúčené aj použitie ustanovení o preskúmaní rozhodnutí mimo odvolacieho konania. Ustanovenie § 219 zákona č. 281/2015 Z. z. totiž taxatívne vypočítava prípady, v ktorých sa má subsidiárne použiť Správny poriadok, z čoho a contrario vyplýva, že v iných prípadoch sa použiť nemá. Tento záver podporuje aj dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov (Národná rada Slovenskej republiky, VI. volebné obdobie, tlač 1049), podľa ktorej zmyslom ustanovenia § 219 bolo, „ab ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa, zánik dlhodobo nepriaznivého stavu dieťaťa, lekársky posudok, priznanie rodičovského príspevku, nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa
Právna veta: Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa, na ktorý odkazuje poznámka pod čiarou v § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 571/2009 Z. z., dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa je choroba a stav uvedené v prílohe č. 2 zákona č. 461/2003 Z. z., ktoré podľa poznatkov lekárskej vedy trvajú viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo je predpoklad, že budú trvať viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa tejto prílohy. Na to, aby posudkový lekár ustálil zdravotný stav dieťaťa ako dlhodobo nepriaznivý, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: lekárska posudková činnosť, ťažko zdravotne postihnutá osoba, príspevok na prepravu alebo zvýšené výdavky, neschopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, posudok o ťažkom zdravotnom postihnutí
Právna veta: Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. lekárska posudková činnosť na účely uvedeného zákona zahŕňa okrem iného hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu, jeho zmien a porúch, ktoré podmieňujú zdravotné postihnutie, určovanie miery funkčnej poruchy, posudzovanie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a jednotlivých druhov odkázanosti. Ťažkým zdravotným postihnutím je podľa § 2 ods. 3 cit. zák. zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 %. Podľa § 2 ods. 4 cit. zák. je funkčnou poruchou nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných sc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: príspevok na osobnú asistenciu, preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, sprievodca osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, posudzovanie odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sprievodcu
Právna veta: V zmysle recentnej právnej úpravy plynúcej zo zákona č. 447/2008 Z.z. vyplýva, že preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom sa vyhotovuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ak je odkázaná na sprievodcu. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na sprievodcu, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredím. Z uvedeného je teda zrejmé, že na to, aby bolo možné zo strany príslušných správnych orgánov vydať príslušný preukaz, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: právo na informácie, obmedzenia prístupu k informáciám, lehoty na vybavenie žiadosti, vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia, nezákonný postup, porušenie ústavného práva, žiadaná informácia, vydanie fiktívneho rozhodnutia
Právna veta: Najvyšší správny súd na úvod považuje za potrebné uviesť, že pojem „informácia" zákon č. 211/2000Z. z. nedefinuje, avšak z hľadiska všeobecného možno informáciu vymedziť ako určitú správu posielanú odosielateľom príjemcovi, bez ohľadu na to, či vo forme listinnej (materializovanej) alebo vo forme elektronickej (imaterializovanej). Povinná osoba však nie je povinná sprístupniť akúkoľvek žiadanú informáciu. Sprístupní informáciu iba v takom prípade, ak ju má k dispozícií (§ 3 ods. 1 zákona č.211/2000 Z. z.) a súčasne nie je daný zákonný dôvod pre obmedzenie prístupu k informáciám upravený v § 8 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: dôvody kasačnej sťažnosti, právne posúdenie veci, nesprávny právny názor krajského súdu
Právna veta: Čo sa týka sťažnostného dôvodu podľa § 440 ods. 1 písm. g) SSP, tento musí sťažovateľ vymedziť tak, že uvedie právne posúdenie veci, ktoré pokladá za nesprávne a zároveň uvedie, v čom spočíva nesprávnosť tohto právneho posúdenia veci krajským súdom. Právnym posúdením veci je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. Nesprávnym právnym posúdením veci je omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav. O nesprávnu aplikáciu právnych predpisov ide vtedy, ak súd nepoužil správny právny predpis alebo ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: kasačná sťažnosť, povinnosť zastúpenia v kasačnej sťažnosti, konanie o správnej žalobe, vysokoškolský titul, vysokoškolské právnické vzdelanie, zastupovanie advokátom
Právna veta: Podľa § 449 ods. 1 SSP musí byť sťažovateľ (ten, kto podáva kasačnú sťažnosť, porov. § 442 ods. 1 SSP) zastúpený advokátom. Podľa § 449 ods. 2 SSP táto povinnosť neplatí (okrem iného), ak má sťažovateľ, jeho zamestnanec alebo člen, ktorý za neho koná, vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa alebo ak ide o konania o správnej žalobe podľa § 6 ods. 2 písm. c) a d) SSP, t. j. správnej žalobe v sociálnych veciach alebo správnej žalobe vo veciach azylu, zaistenia alebo administratívneho vyhostenia.Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa sa podľa § 53 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. získava ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: právnické vzdelanie, vysokoškolský titul, povinnosť zastúpenia v kasačnej sťažnosti, vysokoškolské právnické vzdelanie
Právna veta: Podľa § 449 ods. 1 SSP musí byť sťažovateľ (ten, kto podáva kasačnú sťažnosť, porov. § 442 ods. 1 SSP) zastúpený advokátom. Podľa § 449 ods. 2 SSP táto povinnosť neplatí (okrem iného), ak má sťažovateľ, jeho zamestnanec alebo člen, ktorý za neho koná, vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa alebo ak ide o konania o správnej žalobe podľa § 6 ods. 2 písm. c) a d) SSP, t. j. správnej žalobe v sociálnych veciach alebo správnej žalobe vo veciach azylu, zaistenia alebo administratívneho vyhostenia. Podľa § 177 ods. 1 SSP je však správnou žalobou žaloba, ktorou sa žalobca domáha ochrany svoj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o proteste prokurátora, možnosť prokurátora podať protest, pôsobnosť prokuratúry, správna žaloba prokurátora
Právna veta: Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. prokuratúra chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu. Túto pôsobnosť prokuratúry vykonávajú prokurátori podľa § 4 ods. 1 písm. c) a e) cit. zák. okrem iného uplatňovaním svojich oprávnení v konaní pred súdmi a dozorom nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy. Tento dozor vykonáva prokurátor podľa § 21 ods. 1 písm. a) prvého bodu cit. zákona preskúmavaním zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy a uplatňuje ho protestom [§ 22 ods. 1 písm. a) cit. zák.]. Protest prokurátor podľa § 23 ods. 1 zákona č. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: výpovedná doba, dohoda o náhrade za nezotrvanie v práci, určenie priemerného mesačného zárobku, právo na peňažnú náhradu
Právna veta: Dojednanie medzi zamestnancom a zamestnávateľom o náhrade za nezotrvanie v práci musí obsahovať konkrétnu výšku peňažnej náhrady a ak takéto určenie v dohode chýba, spôsobuje to podľa § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka pre neurčitosť jej neplatnosť. Predvídateľnosť určenia priemerného mesačného zárobku a dĺžky výpovednej doby je rozhodujúcim faktorom toho, že dohodu o náhrade za nezotrvanie v práci v znení kopírujúcom ustanovenie zákona nemožno považovať za neurčitú, keďže jej aplikácia nie je spôsobilá viesť k nemožnosti určenia povinnosti zamestnanca. Pri takom vnímaní neurčitosti, aká je pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: princíp kontradiktórnosti konania, návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie, rozsudok pre zmeškanie, doručenie rozsudku pre zmeškanie
Právna veta: Princíp kontradiktórnosti nemožno redukovať na záver, že každé podanie, o ktorom majú súdy rozhodnúť, musí byť nevyhnutne doručené protistrane a zároveň jej musí byť daný priestor na vyjadrenie. Preto podústavné právo pri množstve podaní mlčí v otázke o tom, či tieto podania treba doručiť protistrane a či treba protistrane dať priestor na vyjadrenie sa pred rozhodnutím. Kontradiktórnosť v podobe doručovania a vyjadrovania sa k podaniam totiž nie je samostatná ústavná hodnota. Ide len o prostriedok na to, aby proces ako celok spĺňal požiadavky, ktoré naň kladie ústava, listina a dohovor tak, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: účastník administratívneho konania, žaloba v správnom súdnictve, orgán verejnej správy, začatie konania v správnom súdnictve
Právna veta: Pokiaľ však štát vystupuje v príslušnom právnom vzťahu ako subjekt verejného práva a súčasne ako nositeľ verejnej moci, z povahy veci vyplýva, že nie je a ani nemôže byť nositeľom (subjektom) základných práv a slobôd (I. ÚS 29/97, II. ÚS 19/04, III. ÚS 115/06, I. ÚS 136/09, II. ÚS 699/2015). Teda pokiaľ štát, resp. orgán verejnej moci od neho odvodený vystupuje vo svojom mocenskom, vrchnostenskom postavení, nie je nositeľom žiadnych základných práv a slobôd, a preto pochopiteľne ani nemôže byť aktívne legitimovaný na podanie sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 ústavy (I. ÚS 136/09). 9. Osobitne vo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: neprípustnosť dovolania, mimoriadny opravný prostriedok, prípustnosť dovolania, zdôvodnenie neprípustnosti rozhodnutia
Právna veta: Zo zákonného textu vyplýva, že dôvody prípustnosti dovolania podľa § 421 CSP sa odvíjajú od formulácie právnej otázky, od ktorej vyriešenia záviselo rozhodnutie odvolacieho súdu vo veci samej (ktorej riešenie viedlo k právnym záverom vyjadreným v rozhodnutí), a zároveň od označenia ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, od ktorej sa odvolací súd odklonil, resp. ktorá je ním rozhodovaná rozdielne alebo v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte vyriešená nebola.Ústavný súd poukazuje na to, že súčasťou základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy nie je povinnosť súdu akc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, zodpovednosť za prieťahy
Právna veta: Organizačné problémy súdov nemožno preniesť na sťažovateľov, hlavne ak následkom takýchto technicko-organizačných problémov je porušenie ich základných práv (I. ÚS 113/02). Ústavný súd už viackrát vyslovil, že systémové zlyhania pri správe súdnictva bez ohľadu na to, ktorý zo štátnych orgánov za ne zodpovedá, nemôžu byť dôvodom neuznania základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a nezbavujú Slovenskú republiku zodpovednosti za prieťahy (II. ÚS 481/2017). 18. Ústavný súd v okolnostiach veci vyslovil porušenie základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy. 19. K nevyhovujúcej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: nesúhlas s postúpením veci, spory o právomoc, nesúhlas súdu, ktorému bola vec postúpená s postúpením, právomoc súdu, kompetenčné spory, rozhodovanie sporov o právomoc
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu je potom § 11 CSP v znení účinnom od 1. augusta 2021 na rozhodovanie po prejavení nesúhlasu s postúpením veci okresným súdom aplikovateľný. Predmetné ustanovenie totiž zakotvilo existenciu kompetenčného senátu ako rozhodovacieho telesa vytvoreného na princípe paritného zastúpenia sudcov najvyššieho súdu i najvyššieho správneho súdu a určeného na rozhodovanie sporov o právomoc medzi súdmi a inými orgánmi. Vzhľadom na to, že ide o ustanovenie systematicky zaradené v CSP, čo je procesný predpis regulujúci rozhodovanie súkromnoprávnych vecí, použitú kategóriu „súd“ nemo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vymoženie nároku priznaného exekučným titulom, exekučný titul , náhrada trov exekúcie, odmena exekútora
Právna veta: Ustanovenie § 243h Exekučného poriadku síce stanovuje, že exekučné konania začaté pred 1. aprílom 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2017, avšak zákonodarca zároveň uvádza, že uvedené pravidlo sa aplikuje iba v prípade, ak Exekučný poriadok v § 243i až § 243k neustanovuje inak. Ustanovenia § 243i až § 243k Exekučného poriadku tak predstavujú výnimku z generálneho pravidla, čo okresný súd pri rozhodovaní opomenul a aplikoval § 44 ods. 8 Exekučného poriadku účinného v čase začatia exekúcie. Z uvedeného teda vyplýva, že v prípade zmeny súdneho exekútora aj v konaní, ktoré zača ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: povinná obhajoba, nevyplatenie trov obhajoby, trovy trestného konania, zbytočné prieťahy
Právna veta: Z judikatúry ústavného súdu vyplýva, že nie každý zistený prieťah v súdnom konaní má nevyhnutne za následok porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného v čl. 48 ods. 2 ústavy (II. ÚS 57/01, I. ÚS 46/01, I. ÚS 66/02). Pojem „zbytočné prieťahy“ obsiahnutý v čl. 48 ods. 2 ústavy je pojem autonómny, ktorý možno vykladať a aplikovať predovšetkým materiálne. S ohľadom na konkrétne okolnosti veci sa totiž postup dotknutého súdu nemusí vyznačovať takými významnými prieťahmi, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako „zbytočné prieťahy“ v zmysle čl. 48 ods. 2 ústavy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, právo na prerokovanie veci bez prieťahov, zjavná neopodstatnenosť sťažnosti, právo na prejednanie veci v primeranej lehote
Právna veta: Z judikatúry ústavného súdu tiež vyplýva, že nie každý zistený prieťah v súdnom konaní má nevyhnutne za následok porušenie práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru. V prípade, keď ústavný súd zistil, že charakter postupu všeobecného súdu sa nevyznačoval takými významnými prieťahmi, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako zbytočné prieťahy v zmysle čl. 6 ods. 1 dohovoru, nevyslovil porušenie práva zaručeného v tomto článku dohovoru (napr. II. ÚS 57/01, IV. ÚS 110/04), prípadne návrhu buď nevyhovel (napr. I. ÚS 11/00), alebo ho odmietol ako zjavne neopodstatn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana dobromyseľného nadobúdateľa, nepriznanie vlastníckeho práva, zmarenie a neplatnosť dražby, ochrana práv dobromyseľných tretích osôb
Právna veta: Právna a súdna prax v otázke uprednostnenia ochrany práv pôvodného vlastníka pred ochranou dobromyseľného nadobúdateľa od nevlastníka prešla obdobím názorovej nejednotnosti, ktorá sa prejavila aj v prejednávanej veci (právny názor okresného súdu a najvyššieho súdu verzus právny názor krajského súdu vyjadrený v jeho prvom uznesení). Na úrovni najvyššieho súdu došlo k nastoleniu jednoty rozhodnutím veľkého senátu č. k. 1VObdo 2/2020 z 27. apríla 2021, na ktoré poukazuje aj napadnuté uznesenie najvyššieho súdu. Na úrovni ústavnej súdnej praxe taktiež došlo v ostatnom období k ustáleniu na právnom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: prístup k voleným a iným verejným funkciám, zákonné predpoklady sudcovskej spôsobilosti, hlasovanie členov súdnej rady
Právna veta: Ústavný súd nie je oprávnený vyhodnocovať konkrétne skutkové okolnosti, ktoré boli spôsobilé ovplyvniť hlasovanie jednotlivých členov súdnej rady. V tejto 8 súvislosti ústavný súd sám nemôže posudzovať, či niektorý z dôvodov vylučujúcich, resp. spochybňujúcich splnenie predpokladov sudcovskej spôsobilosti bol naplnený. To ponecháva ústavná i zákonná úprava vo výlučnej pôsobnosti súdnej rady. Ústavný súd nie je opravným (a ani skutkovým) súdom, ktorý by bol oprávnený samostatne preverovať splnenie jednotlivých hmotnoprávnych predpokladov spôsobilosti alebo ich absenciu. Ide o autonómne práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: plynulosť konania, zbytočné prieťahy v konaní, pomalé konanie, zodpovednosť štátu za pomalé konanie
Právna veta: Plynulosť konania závisí aj od organizácie práce, a to nielen samotného zákonného sudcu, ale aj vedenia súdu. Predostreté ,,argumenty“ okresného súdu o nemožnosti bývalého zákonného sudcu vykonávať všeobecné súdnictvo vzhľadom na množstvo agendy spojenej s vedením okresného súdu v žiadnom prípade nie sú spôsobilé ,,exkulpovať“ okresný súd pri jeho nečinnosti v napadnutom konaní. 16.3 Ústavný súd zdôrazňuje, že od účastníkov konania obracajúcich sa na všeobecné súdy s dôverou, že bude v ich veci spravodlivo a včas rozhodnuté, nie je možné spravodlivo požadovať, aby ,,strpeli“ nedostatky na stra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: dĺžka konania, zmena účastníka konania, zmena strán sporu, prieťah v konaní
Právna veta: Podľa § 80 ods. 1 CSP ak po začatí konania nastala právna skutočnosť, s ktorou sa spája prevod alebo prechod práv alebo povinností, o ktorých sa koná, môže žalobca navrhnúť, aby do konania na jeho miesto alebo na miesto žalovaného vstúpil ten, na koho boli tieto práva alebo povinnosti prevedené alebo na koho prešli. Ústavný súd už v minulosti uviedol, že žalobca je v zmysle § 80 CSP jediným subjektom oprávneným na podanie návrhu na pripustenie zmeny na strane žalobcu/žalovaného. Výlučne žalobca ako dominus litis má oprávnenie disponovať predmetom konania a určovať okruh účastníkov konania (III ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: autorizácia splnomocnenia, listinné splnomocnenie, autorizácia a preukazovanie oprávnenia konať v mene inej osoby, elektronické podanie
Právna veta: Podľa § 40 ods. 2 zákona o ústavnom súde podanie podané v elektronickej podobe bez autorizácie podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente“) je potrebné ústavnému súdu dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa zákona o e-Governmente; ak sa dodatočne nedoručí ústavnému súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Ústavný súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. 9. Citov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: obnova konania , konanie pred sudcom pre prípravné konanie a pred samosudcom, neverejné zasadnutie, návrh na obnovu konania, odmietnutie návrhu na povolenie obnovy konania
Právna veta: Podľa § 303 Trestného poriadku samosudca neverejné zasadnutie nevykonáva (rovnako § 349 ods. 4 Trestného poriadku). Uvedené ustanovenia je potrebné chápať takým spôsobom, že pokiaľ v konkrétnej trestnej veci koná a rozhoduje samosudca (nie senát) a prichádza do úvahy rozhodovanie formou neverejného zasadnutia (v prípade, že by šlo o tzv. senátnu vec), samosudca rozhoduje tzv. ex catedra bez vykonania verejnej formy konania. Ak o podanom návrhu preto prichádzalo do úvahy rozhodnutie podľa § 399 odsek 1 Trestného poriadku, ako je tomu v posudzovanom prípade, konajúci samosudca súdu prvého stupň ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: nedostatok právomoci rozhodcovského súdu, príslušnosť súdov v sporovom konaní, neplatnosť rozhodcovskej zmluvy, procesná vada konania, zastavenie konania
Právna veta: V okolnostiach danej veci je podľa názoru ústavného súdu nevyhnutné poukázať na nález ústavného súdu č. k. II. ÚS 300/2018 z 5. septembra 2018, podľa ktorého pokiaľ sa rozhodcovské konanie týka sporu z iného než spotrebiteľského právneho vzťahu, ustanovenia zákona o rozhodcovskom konaní, ktoré umožňujú účastníkovi tohto konania, aby namietal nedostatok právomoci rozhodcovského súdu pre neexistenciu alebo neplatnosť rozhodcovskej zmluvy (§ 21 ods. 2) a aby sa žalobou podanou na príslušnom súde domáhal zrušenia rozhodcovského rozsudku pre neplatnosť rozhodcovskej zmluvy, vylučujú skúmanie právom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, právo nazerať do súdneho spisu, návrh na vykonanie exekúcie, prekážka res iudicata
Právna veta: Ústavný súd v tejto súvislosti poukazuje na uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 5 Cdo 34/2013, podľa ktorého udelením poverenia exekučný súd potvrdzuje zákonnosť vedenia exekúcie a možnosť obmedziť povinného v jeho majetkových právach. To ale neznamená, že by v niektorej z ďalších fáz exekúcie nemohol dôjsť exekučný súd k záveru opačnému. Udelenie poverenia na vykonanie exekúcie nezakladá prekážku res iudicata pre rozhodnutie exekučného súdu, ktoré v neskoršom štádiu exekučného konania založí na právnom závere, že exekučný titul pripojený k návrhu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o vyporiadaní BSM, právny úkon, zmluvná autonómie strán
Právna veta: Princíp zmluvnej autonómie všeobecne uplatňovaný v občianskoprávnych vzťahoch má pri usporiadaní spoločných majetkových vzťahov bývalých manželov dohodou a pri samotnom vytváraní jej obsahu zásadný význam (napr. uznesenie najvyššieho súdu sp. zn. 7 Cdo 134/2018). Právna úprava pritom nebráni tomu, aby súčasťou dohody o vyporiadanie BSM bola aj dohoda iného zmluvného typu, ktorej účastníkom by bola i ďalšia osoba odlišná od bývalých manželov (ako tomu bolo v prípade sťažovateľa), pričom ak táto spĺňa všetky náležitosti vyžadované zákonom pre právne úkony (§ 37 a nasl. Občianskeho zákonníka), ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: proces uzatvorenia zmluvy, návrh na uzatvorenie zmluvy, návrh na uzavretie zmluvy, písomná zmluva, uzavretie zmluvy
Právna veta: Proces uzavierania zmluvy podľa § 43a a nasl. Občianskeho zákonníka je potrebné vykladať v kontexte obsahu toho, na čom sa strany v tomto procese dohodli. Vo vzťahu k tomu, či si strany vymienili, že zmluva bude písomná, možno len dodať, že si ťažko možno predstaviť zmluvu, ktorá je podpísaná a nie je písomná. Preto v požiadavke jej podpisu oboma stranami je implikovaná aj požiadavka, aby bola zmluva písomná. 28. Súdy sa zhodujú v tom, že mail koncipienta advokáta žalobcu z 8. apríla 2015 je vlastne novým návrhom podľa § 44 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Ak súdy tento záver odôvodňujú bežnou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právo vlastniť majetok, zdržanie sa zásahov do vlastníckeho práva, neodkladné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia, zásah do užívacieho vlastníckeho oprávnenia
Právna veta: Povinnosť zdržať sa zásahov do užívania pozemkov v konečnom dôsledku možno rozumne uložiť len v prospech toho, kto aj skutočne pozemky užíva, a nie proti vlastníkovi, ktorý pozemky po mimosúdnych sporoch začal užívať tak, ako tomu bolo v prípade sťažovateľky. Okrem toho treba aj dostatočne vlastníkovi pozemku argumentáciou osvedčiť, že jeho vlastnícke oprávnenie užívať pozemok je právne obmedzené v prospech inej osoby. Osamotený odkaz na riešenie tejto otázky v konaní vo veci samej, bez akejkoľvek ďalšej argumentácie nie je naplnením zákonom predpokladaného osvedčenia práva, ktorému sa má neod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: nesprávne poučenie, lehota na podanie odvolania, nesprávnosť poučenia v upovedomení, lehota na podanie opravného prostriedku
Právna veta: V prípade, ak došlo k pochybeniu súdneho exekútora ako štátom určenej osoby na vykonávanie exekučnej činnosti spočívajúcemu v nesprávnom poučení obsiahnutom v upovedomení o ďalších trovách exekúcie o lehote na podanie opravného prostriedku proti týmto trovám (čo je vo svojej podstate účelom námietok voči ďalším trovám exekúcie), ale zároveň aj k pochybeniu sťažovateľov, ktorí sa týmto zjavne nesprávnym poučením spravovali (pričom ústavný súd týmto nesleduje spochybnenie váhy maxima ignarantie iuris ani zásady vigilantibus iura scripta sunt), nie je z ústavnoprávneho hľadiska akceptovateľný a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučná notárska zápisnica, exekučný titul, uznanie dlhu, nútený výkon rozhonutia
Právna veta: Predmetom exekučného konania nemôže byť výkon takého exekučného titulu, ktorý svojou hmotnoprávnou podstatou právnemu poriadku odporuje, a už vôbec nie iba s odvolaním sa na procesné zakotvenie inštitútu exekučnej notárskej zápisnice. Keďže procesné právo plní funkciu práva smerujúceho k presadeniu hmotného práva, zmyslom zakotvenia inštitútu exekučnej notárskej zápisnice nemôže byť presadenie nepráva. Jednou z úloh exekučného súdu pri dohľade nad výkonom exekučných titulov je garancia zachovávania ústavou chránených hodnôt. Ústavný súd už konštatoval, že základné právo na súdnu ochranu zaruč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: register partnerov verejného sektora, právo na spravodlivé súdne konanie, pravdivosť údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísanom v registri
Právna veta: Záver o tom, že okamih začatia konania je momentom, ku ktorému súd posudzuje súlad zapísaných údajov so skutočným stavom, nevylučuje, že v dokazovaní možno prihliadať na okolnosti spred začatia konania. Takýto výklad je logický a v súlade so samotným účelom konania o overení pravdivosti a úplnosti údajov zapísaných v registri. Pritom je nutné zohľadniť aj charakter, zmysel a účel zákona o registri partnerov, ktorým je odkrytie a publicita beneficientov z transakcií s verejným sektorom, ktorému je primerane prispôsobený princíp, v ktorom nie orgán verejnej moci, ale potencionálny partner verejn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie starej exekúcie, nárok na paušálnu náhradu, paušálne trovy starej exekúcie, trovy starej exekúcie a výzva na úhradu trov starej exekúcie
Právna veta: Nárok na paušálnu náhradu trov exekútora vzniká ex lege, a to čo sa týka základu aj výšky. Preto nie je možné uvažovať o porušení základných práv sťažovateľky nezohľadnením výkladu úpravy lex generalis a judikatúry z nej vychádzajúcej, keďže jej aplikácia je vylúčená existenciou a povinnosťou aplikácie úpravy lex specialis. Na základe uvedeného ústavný súd považoval túto časť argumentácie sťažovateľky za právne bezvýznamnú. 20. Pokiaľ ide o základ nároku na paušálne trovy starej exekúcie podľa § 6 ZoUNEK patriaceho súdnemu exekútorovi po zastavení exekúcie, ústavný súd uvádza, že v zmysle jeho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prikázanie veci inému súdu, hospodárnosť konania, príslušnosť súdu, delegácia veci z dôvodu vhodnosti
Právna veta: Účelom základného práva priznaného podľa čl. 48 ods. 1 ústavy je zabezpečiť každej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, aby ochranu jej právam a právom chráneným záujmom poskytol sudca ako predstaviteľ tej zložky súdnej moci, ktorá má právomoc o veci konať, a aby ochranu práv a právom chránených záujmov v rámci súdnej moci poskytol sudca zo súdu, ktorý je vecne a miestne príslušný. Účel základného práva priznaného podľa čl. 48 ods. 1 ústavy sa splní, keď o práve fyzickej osoby alebo právnickej osoby rozhodne sudca pridelený na výkon funkcie k súdu toho stupňa súdnej moci, ktorý je vecne a mi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: vybavovanie podnetov a súčinnosť pri plnení úloh prokuratúry, prostriedok na poskytnutie ochrany, dozor nad zachovávaním zákonnosti, pôsobnosť prokurátorov
Právna veta: Podľa § 59 zákona o výkone väzby dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave na výkon väzby vykonáva prokurátor podľa osobitného predpisu, ktorý de lege lata predstavuje zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prokuratúre“). Podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona o prokuratúre prokurátor dozerá inter alia na to, aby sa v zariadeniach, v ktorých sa vykonáva väzba dodržiavali zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy. Podľa § 31 ods. 1 a 2 zákona o prokuratúre (in fine) prokurátor vykonáva svoju pôsobnosť v rozsahu ustanovenom zákonom aj na zákla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: ochrana menšiny poslancov, ochrana diskusie a tvorby vôle poslancov , výroky pri výkone funkcie poslanca, schôdza národnej rady slovenskej republiky
Právna veta: Ochranu diskusie a tvorby vôle poslancov možno odvodiť tiež z ústavných pojmov „rokovať“ a „uznášať sa“ v čl. 86 písm. a) a h) ústavy v spojení s ústavou zaručenou indemnitou poslancov za výroky v národnej rade a jej orgáne (čl. 78 ods. 2). Takisto úprava verejnosti priebehu schôdzí národnej rady (čl. 83 ods. 3 a 4 ústavy) má zmysel vtedy, ak ústava predpokladá, že tieto schôdze budú mať určitý verejnosťou vnímateľný obsah, teda že na nich budú odznievať určité informácie či stanoviská jednotlivých poslancov z jednotlivých politických smerov. Podobne ochranu diskusie poslancov možno vyvodiť aj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: nadmerný odpočet, vrátenie platby dane, daňový preplatok, daň vyrúbaná po uplynutí lehoty
Právna veta: V právnom štáte nemôže byť pochybenie štátneho orgánu, či už vo forme nedokonalosti prijatej právnej úpravy, ktorá opomína prípadné vrátenie platby dane vyrubenej až po uplynutí zákonnej lehoty, alebo vo forme rozhodovacej činnosti správcu dane v rozpore so zákonom, na ťarchu účastníka administratívneho konania, ktorý ju nijako nezapríčinil a ani nedisponoval oprávnením nepriaznivé následky zvrátiť. Správny súd prvej inštancie vec posúdil z hľadiska všetkých jej skutkových okolností a v záujme materiálnej spravodlivosti aplikoval na platbu sťažovateľky ustanovenia zákona o DPH, vychádzajúc z j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: kolúzna väzba, dôvody kolúznej väzby, dôvodnosť trestného stíhania
Právna veta: v náleze ústavného súdu sp. zn. III. ÚS 33/2021 je potrebné uviesť, že ani označenie konkrétnych svedkov, ktorí ešte v konaní vypočutí neboli, uvedením ich mien nie je spôsobilé odôvodniť dôvod kolúznej väzby. Aj vo vzťahu k takto označeným svedkom musí existovať a byť preukázaná aj iná konkrétna, ale tiež reálna skutočnosť zakladajúca dôvodnú obavu, že ich ovplyvňovanie bude zo strany obvineného objektívne možné, a taktiež to, či a z akého dôvodu by k nemu v budúcnosti mohlo dôjsť. Uvedený názor je v súlade s novelizovaným znením ustanovenia § 72 ods. 2 časti prvej vety pred bodkočiarkou Tre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvod pokračovacej väzby, dôvod väzby, dôvody väzby, kolúzna väzba, pokračovacia väzba
Právna veta: Dôvodnou obavou, že obvinený bude pôsobiť na svedkov, znalcov alebo spoluobvinených, sa rozumie nielen priama snaha obvineného ovplyvniť tieto osoby, aby vypovedali v rozpore so skutočnosťou, a tým spôsobili nesprávne zistenie skutkového stavu v konkrétnej trestnej veci, ale tiež akékoľvek ďalšie konanie ovplyvneného, ktoré je objektívne spôsobilé porušiť dispozíciu predpokladanú § 71 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku. 45. Objasňovaním skutočností závažných pre trestné stíhanie je dokazovanie skutočností uvedených v § 119 ods. 1 Trestného poriadku. Tieto skutočnosti musia mať pre trestné stí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o prevode privatizovaného majetku, nadobúdateľ privatizovaného majetku, prechod prevádzaného majetku
Právna veta: „Vo všeobecnosti je možné uzavrieť, že de lege lata vychádza náš právny poriadok z predpokladu, že ak zákon neustanoví inak, nikto nemôže previesť na iného vlastnícke právo, ktorým sám nemôže disponovať.“ Prípadná výnimočnosť okolností, ktoré by mohli viesť k prelomeniu tejto zásady, nemôže spočívať v dobrej viere nadobúdateľa založenej na viere v správnosť zápisu údajov o vlastníkovi v príslušnom katastri, ktorého obsah zakladá tzv. vyvrátiteľnú právnu domnienku. Tento právny názor formuloval aj najvyšší súd v rozhodnutí sp. zn. 1 VObdo 2/2020, na ktoré primerane odkazuje dovolací súd v napad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vlastné imanie, Obchodný majetok, uloženie poplatkovej povinnosti, oslobodenie od súdnych poplatkov
Právna veta: Pokiaľ ide o vlastné imanie, toto tvoria vlastné zdroje financovania obchodného majetku podnikateľa podľa osobitného predpisu (§ 6 ods. 4 Obchodného zákonníka) a „vyjadruje účtovnú hodnotu majetku a záväzkov podnikateľa v zmysle zákona o účtovníctve“ (komentár k § 6 Obchodného zákonníka, ASPI). Vlastné imanie takto predstavuje určitý obraz o stave majetku a záväzkov podnikateľa, preto nemožno vytknúť okresnému súdu, ak na tento ukazovateľ prihliadol. 13. Rozhodovanie o oslobodení od súdnych poplatkov patrí zásadne do rozhodovacej sféry všeobecných súdov (II. ÚS 134/2015, II. ÚS 361/2015, I. ÚS ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, určenie výživného, zabezpečenie výživy maloletých detí, životná úroveň rodičov, miera rodičovskej zodpovednosti, preukazovanie výdavkov povinného rodiča
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na ust. § 62 ods. 5 Zákona o rodine, z ktorého vyplýva, že plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonnou povinnosťou a cieľom tohto ustanovenia je zvyšovať plynule mieru rodičovskej zodpovednosti tým, že potreby rodiča môžu byť uspokojené až následne, keď rodič splní svoju vyživovaciu povinnosť a prispeje v primeranej miere na potreby dieťaťa. Každý rodič má teda povinnosť v prvom rade zabezpečiť výživu svojho dieťaťa a až následne má právo využiť zostávajúce finančné prostriedky na uspokojenie svojich vlastných potrieb. Zákon zásadne nerozlišuje, či ide ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: uvedenie veci do pôvodného stavu, určenie výšky škody na veci, vznik škody, predpokladané náklady na opravu, uvedenie veci do stavu pred poškodením
Právna veta: Zásada, že pri určení výšky škody je potrebné vychádzať zo skutočnej ceny opravy, pokiaľ bola vykonaná, platí za predpokladu, že oprava bola vykonaná a že šlo o účelne vynaložené náklady potrebné k uvedeniu veci do predošlého stavu, bez jej zhodnotenia. Okolnosť, že oprava vykonaná nebola, nemá vplyv na to, či škoda vznikla alebo nie, jej výšku je možné určiť tiež tak, aby zodpovedala predpokladaným nákladov na nutnú opravu, potrebnú na uvedenie veci do stavu pred poškodením.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: žaloba o určenie právnej skutočnosti, žaloba o určenie neplatnosti záložnej zmluvy, určovacia žaloba, žaloba o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je, žaloba o neplatnosť právneho úkonu, neprípustnosť žaloby
Právna veta: Žalobca sa nedomáhal určenia, či tu záložné právo je alebo nie je, žiadal určiť neplatnosť záložnej zmluvy a takáto žaloba, ako správne uviedol súd prvej inštancie, spadá pod ust. § 137 písm. d/ CSP, v zmysle ktorého žalobou možno požadovať, aby súd rozhodol o určení právnej skutočnosti, ak to vyplýva z osobitného predpisu. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ to nevyplýva z osobitného predpisu, nie je možné domáhať sa určenia právnej skutočnosti. Vychádzajúc z toho, že k vzniku právneho vzťahu je potrebné, aby nastala určitá skutočnosť a z toho, že za právnu skutočnosť možno považovať také okolnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: zásada potencionality príjmov povinnej osoby, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, určenie výživného, dostatočné využívanie svojich schopností a možností, nemožnosť zamestnania sa vo svojom odbore, riadne plnenie vyživovacej povinnosti
Právna veta: Zákon o rodine vychádza zo zásady tzv. potencionality príjmu povinného rodiča oproti princípu fakticity, čo znamená, že základom pre určenie výživného nie je len príjem skutočne dosahovaný povinným rodičom, ale príjem, ktorý by mohol dosahovať, keby dostatočne využíval svoje schopnosti a možnosti. (...) Zároveň je potrebné poznamenať, že žiadny účinný zákon Slovenskej republiky nezakotvuje povinnosť pracovať a nezakotvuje ani právo, resp. povinnosť pracovať v odbore, v ktorom je osoba vzdelaná. Zákon o rodine však zakotvuje výslovne povinnosť rodiča živiť svoje dieťa (§ 62 ods. 1 Zákona o rodi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia, investície do cudzej nehnuteľnosti bez právneho dôvodu, vydanie bezdôvodného obohatenia
Právna veta: V prípade uskutočnenia investícií do cudzej nehnuteľnosti dochádza k vzniku bezdôvodného obohatenia až v okamžiku, keď tento právny dôvod stratil svoje účinky, teda odpadol. Právny dôvod môže pritom predstavovať dôvodné investície do nehnuteľnosti tretej osoby. Nakoľko dôvod na plnenie odpadne v jednom okamihu, napr. odvolaním prísľubu previesť nehnuteľnosť alebo ak sa plnenie stane nemožným, práve týmto okamihom sú splnené všetky podmienky vzniku bezdôvodného obohatenia, t. j. nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia zo všetkých, teraz už neoprávnených investícií, vzniká naraz.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: neoprávnené zásahy do vlastníckeho práva, negatórna žaloba, obmedzenie vlastníckych oprávnení, obťažovanie suseda imisiami, miera primeraná pomerom, ochrana proti výkonu vlastníckeho práva, rušivé zásahy do vlastníckeho práva
Právna veta: Vlastník pozemku nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením či vibráciami. Uvedené spôsoby obťažovania predstavujú imisie, z lat. „immissio“ v preklade vnikanie, vpúšťanie, alebo vháňanie. Vo všeobecnosti ide o akékoľvek prenikanie účinkov vykonávanej činnosti z jednej nehnuteľnosti na druhú. Imisie možno rozdeliť na priame a nepriame. Priame imisie vznikajú činnosťou vlastníka pozemku, napríklad ak odvádza dažďovú vodu na susedovu nehnuteľnosť. Na rozdiel od priamych imisií, nep ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právo spotrebiteľa žiadať primerané finančné zadosťučinenie, právo spotrebiteľa na primerané finančné zadosťučinenie, možnosť súdu vysloviť neprijateľnosť zmluvnej podmienky, nekalá obchodná praktika, ochrana spotrebiteľa, určenie sumy finančného zadosťučinenia spotrebiteľa
Právna veta: Pri rozhodovaní o primeranom finančnom zadosťučinení treba vychádzať z toho, že toto má plniť jednak funkciu satisfakčnú, jednak funkciu sankčnú tak, aby dostatočne odradzovalo od získavania plnení, na ktoré dodávateľovi nárok nevznikol, či už v dôsledku neplatnosti právnych úkonov, neprijateľnosti zmluvných podmienok, alebo nedodržania zákonných náležitostí zmlúv o spotrebiteľskom úvere a jednak to treba chápať ako odmenu za to, že spotrebiteľ sa pustil do sporu s nepochybne ekonomicky a právne silnejším dodávateľom a svojim úspechom priniesol benefit aj pre ostatných spotrebiteľov v tom, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: úžera ako neplatný právny úkon, rozpor právneho úkonu s dobrými mravmi, absolútna neplatnosť právneho úkonu, nezákonnosť civilnoprávnej úžery, právny úkon zodpovedajúci mravným zásadám, úžera priečiaca sa dobrým mravom
Právna veta: Zároveň odvolací súd uvádza, že nie každý rozpor s dobrými mravmi možno kvalifikovať ako úžeru podľa § 39a Občianskeho zákonníka. Úžera predstavuje hrubý nepomer medzi poskytnutým plnením a odplatou za súčasného zneužitia tiesne, neskúsenosti, rozumovej vyspelosti, rozrušenia, dôverčivosti, ľahkomyseľnosti, finančnej závislosti alebo neschopnosti plniť záväzky druhej strane; je teda v absolútnom rozpore aj s dobrými mravmi, keďže takýto právny úkon nemôže zodpovedať mravným zásadám, ktoré sú spoločnosťou akceptovateľné a pokladané za poctivé a slušné konanie a právny úkon napĺňajúci skutkovú p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov, rozpor s dobrými mravmi , šikanózny výkon práva, neposkytnutie právnej ochrany výkonu práva, realizácia subjektívnych práv a povinností
Právna veta: Realizácia subjektívnych práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov je oprávnenie každého subjektu správať sa spôsobom, ktorý je zákonom dovolený, alebo ktorý vyplýva zo zmluvy, alebo z rozhodnutia štátneho orgánu. Výkon subjektívnych občianskych práv, ktoré nám patria, vylučuje protiprávnosť, a to bez ohľadu na to, či ich vykonávame na podklade právneho úkonu alebo faktickým správaním. Pojmovým znakom každého subjektívneho práva je existencia možnosti domáhať sa jeho ochrany. Výkon práv a povinností nie je bezhraničný a má svoje limity. Na jednej strane môžeme disponovať práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: rozpor s dobrými mravmi, neplatný právny úkon pre rozpor s dobrými mravmi, úžera ako neplatný právny úkon, primeraný úrok , obvyklá úroková miera, neplatnosť dojednania o úrokoch
Právna veta: Pri dojednávaní úrokov koná v súlade s dobrými mravmi len ten veriteľ, ktorý požaduje primeraný úrok bez ohľadu na to, že dlžník uzatvára zmluvu v situácii pre neho nepriaznivej. V súlade s dobrými mravmi je preto také konanie veriteľa, ktorý sa pri poskytnutí peňažných prostriedkov uspokojí bez ohľadu na to, v akej situácii sa nachádza dlžník, s primeranou výškou odplaty za užívanie poskytnutých finančných prostriedkov, a ktorý svoje voľné peňažné prostriedky mieni zhodnotiť obvyklým spôsobom. Nie je možné neprihliadnuť na skutočnosť, že dlžník uzatvára zmluvu a dohodu o úrokoch často práve z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: poľahčujúce okolnosti, rozumová a vôľová schopnosť páchateľa, mladistvý páchateľ trestného činu, podmienky priznania poľahčujúcej okolnosti, spáchanie trestného činu vo veku blízkom veku mladistvých, preukázateľný vplyv veku páchateľa
Právna veta: Pokiaľ ide o poľahčujúcu okolnosť podľa § 36 písm. d) Trestného zákona, v tomto dáva odvolací súd okresnému prokurátorovi za pravdu, pretože v prejednávanej veci neboli splnené podmienky pre jej priznanie. Okresný súd pri priznaní tejto poľahčujúcej okolnosti vychádzal len z veku obžalovaného P. v čase spáchania skutku, čo je postupom nesprávnym. Pre priznanie poľahčujúcej okolnosti podľa § 36 písm. d) Trestného zákona nepostačuje len to, že osoba spáchala skutok vo veku blízkom veku mladistvého, bez prihliadnutia na celkovú rozumovú a mravnú vyspelosť (spôsobilosti) páchateľa, ktorú je nutné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: oprávnený držiteľ , oprávnená držba ako predpoklad vydržania, dobrá viera oprávneného držiteľa, prezumpcia oprávnenej držby, subjektívna dobrá viera
Právna veta: Vydržanie patrí ku všeobecným originálnym spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva a pojmovo predstavuje nadobudnutie vlastníckeho práva v dôsledku kvalifikovanej dlhodobej držby oprávnenou osobou, ktorá nie je vlastníkom. Podmienkou vydržania je oprávnená držba spôsobilej veci trvajúca po zákonom stanovenú vydržaciu dobu. Podľa konštantnej judikatúry oprávnená držba predpokladá, že držiteľ je v dobrej viere, že mu vec alebo právo patrí a že je v tejto dobrej viere so zreteľom ku všetkým okolnostiam. Uvedené podmienky musia byť splnené súčasne. Dobrá viera spočíva v presvedčení držiteľa, že je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: súdom uložená povinnosť plnenia v splátkach, lehota na plnenie , výklad a maiori ad minus, splácanie dlhu v mesačných splátkach, súdom stanovená lehota splatnosti, vykonateľnosť splátok
Právna veta: Ustanovenie § 232 ods. 3 veta druhá C.s.p. umožňuje predĺžiť lehotu určenú na plnenie, a to bez výslovného obmedzenia. Výkladom a maiori ad minus odvolací súd dospel k záveru, že pokiaľ je možné stanoviť lehotu splatnosti fakticky v neobmedzenom rozsahu, potom nemôže byť v rozpore s právnou úpravou, ak tento rozsah súd prispôsobí potrebám žalobcu i žalovaného tak, že umožní dlh splácať v pravidelných mesačných splátkach. Na základe ustálenej súdnej praxe je pri úvahe o určení lehoty na splnenie povinnosti alebo pri určení, že peňažné plnenie sa môže vykonať v splátkach, nutné vychádzať z konkr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zásada úspechu vo veci, náhrada trov konania v prípade plného úspechu v konaní, úspešná strana sporu, nárok na primerané finančné zadosťučinenie, výška nároku závislá od úvahy súdu, priznanie náhrady trov konania v plnej výške
Právna veta: V danom prípade predmetom konania bol nárok žalobkyne na primerané finančné zadosťučinenie. Výška uplatňovaného nároku teda bez akýchkoľvek pochybností závisela od úvahy súdu. Aj keď Civilný sporový poriadok už nemá ustanovenie obdobné úprave obsiahnutej v ust. § 142 ods. 3 O.s.p., uvedené neznamená, aby nová právna úprava vylučovala osobitný režim posudzovania úspechu v konaní a nárokov na náhradu trov v prípadoch, keď výška plnenia závisela od úvahy súdu. Pri uplatňovaní nároku na primerané finančné zadosťučinenie bolo povinnosťou žalobkyne v žalobe uviesť jeho požadovanú výšku. Z povahy toh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o tichom spoločenstve, tichý spoločník, účasť tichého spoločníka na podnikaní, účel tichého spoločenstva, podieľanie sa tichého spoločníka na strate, pojmové znaky zmluvy o tichom spoločenstve
Právna veta: Pojmové znaky zmluvy o tichom spoločenstve upravuje § 673 ods. 1 OBZ, podľa ktorého sa týmto typom zmluvy zaväzuje tichý spoločník poskytnúť podnikateľovi určitý vklad a podieľať sa ním na jeho podnikaní a podnikateľ sa zaväzuje na platenie časti zisku vyplývajúcej z podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania. Citované ustanovenie je základným ustanoveným zmluvného typu - zmluvy o tichom spoločenstve, od ktorého sa strany nemôžu odchýliť (§ 263 ods. 2 OBZ). Kogentnú povahu majú definičné ustanovenia, ktoré vymedzujú zmluvným stranám základné znaky charakterizujúce konštrukciu daného zml ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zriadenie stavby na cudzom pozemku, stavba, odstránenie stavby, stavba s povahou nehnuteľnosti, odstrániteľné technologické zariadenie
Právna veta: Pokiaľ v priebehu konania žalovaný namietal, že navrhovaný výrok je nevykonateľný odkazujúc na ustanovenie § 135c OZ upravujúce postup a uplatnenie práv v prípade stavby na cudzom pozemku, toto ustanovenie je v danom prípade neaplikovateľné. Ustanovenie § 135c OZ rieši špecifickú situáciu zriadenia stavby na cudzom pozemku, o ktorú situáciu v danom prípade nejde. V danom prípade bolo nepochybné, že sa jedná o technologické zariadenie umiestnené v objekte, t.j. v stavbe žalobcu na ktoré sa ustanovenie § 135c OZ nevzťahuje. Navyše podľa odvolacieho súdu nároky z tohto ustanovenia sa nebudú vzťah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: výtržníctvo, miesto verejnosti prístupné, skutková podstata trestného činu výtržníctva, hrubá neslušnosť, výtržnosť, objektívna stránka trestného činu výtržníctva
Právna veta: Trestného činu výtržníctva podľa § 364 ods. 1 Tr. zák. sa dopustí ten, kto sa dopustí slovne alebo fyzicky, verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti alebo výtržnosti najmä tým, že a/ napadne iného, b/ hanobí štátny symbol, c/ hanobí historickú alebo kultúrnu pamiatku, d/ hrubým spôsobom ruší zhromaždenie občanov alebo priebeh športového alebo kultúrneho podujatia, alebo e/ vyvoláva verejné pohoršenie vykonávaním pohlavného styku alebo vykonávaním sexuálneho exhibicionizmu alebo iných patologických sexuálnych praktík. (...) Hrubou neslušnosťou sa rozumie konanie, ktorým ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: príspevok na výživu rozvedeného manžela, neschopnosť bývalého manžela sám sa primerane živiť, primerané zabezpečenie potrieb oprávneného, rozdiel v životnej úrovni bývalých manželov, pokles v životnej úrovni bývalého manžela
Právna veta: Podľa § 72, ods. 1 Zákona o rodine, rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. (...) Dôvodom pre priznanie príspevku nie je rozdiel v životnej úrovni bývalých manželov po rozvode manželstva, ani skutočnosť, že navrhovateľovi (hoci aj výrazne) klesla životná úroveň oproti obdobiu pred zánikom manželstva a ani to, že si vlastnou prácou nedokáže zarobiť dostatok prostriedkov na uspokojovanie potrieb v rozsahu ako počas trvania manželstva. Jedinou relevantnou s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: vady tovaru, záruka za akosť, zodpovednosť za vady, ktoré má tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody, zodpovednosť za vady, ktoré vzniknú na tovare po prechode nebezpečenstva škody, prechod nebezpečenstva škody na tovare
Právna veta: Základným rozdielom medzi inštitútom zákonnej zodpovednosti za vady a zárukou za akosť je, že pri zákonnej zodpovednosti za vady predávajúci v zásade zodpovedá za tie vady, ktoré má tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho tak, ako to upravuje ustanovenie § 425 Obchodného zákonníka. Pri poskytnutí záruky za akosť tovaru predávajúci zodpovedá aj za vady, ktoré vzniknú na tovare po okamihu prechodu nebezpečenstva škody, a to kedykoľvek počas poskytnutej záručnej lehoty. Poskytnutie záruky za akosť totiž vychádza zo zásady prevzatia záväzku predávajúcim na zachovanie fun ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti poisťovateľa, úroky z omeškania podľa OZ, povinné zmluvné poistenie, povinnosť poisťovateľa nahradiť škodu, včasné a riadne prešetrenie poistnej udalosti
Právna veta: Právna povinnosť poskytnúť peňažné plnenie poškodenému zodpovedajúce náhrade škody nie je totožná s právnou povinnosťou poisťovateľa skončiť prešetrovanie poistnej udalosti a zaslať poškodenému oznámenie o plnení, resp. o dôvodoch neplnenia. Ide o dve odlišné právne povinnosti poisťovateľa, ktoré síce spolu súvisia, ale sú to relatívne dve samostatné právne povinnosti. Splnením povinnosti poisťovateľa skončiť prešetrenie poistnej udalosti a zaslať poškodenému oznámenie o plnení, resp. o dôvodoch neplnenia, nezaniká povinnosť poisťovateľa poškodenému plniť náhradu škody, ktorá mu oprávnene patr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: neoprávnený zásah do dobrej povesti právnickej osoby, dobrá povesť právnickej osoby, okolnosti vylučujúce protiprávnosť zásahu, difimačný charakter nepravdivých tvrdení, upozornenie na nedostatky a chyby
Právna veta: Vo všeobecnosti možno uviesť, že do práva na ochranu pred neoprávneným zásahom do dobrej povesti právnickej osoby podľa § 19b ods. 3 Občianskeho zákonníka možno zasiahnuť (podobne ako do osobnostných práv fyzických osôb podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka) jednak skutkovými tvrdeniami, ale tiež aj neprimeranými hodnotiacimi úsudkami. Ide spravidla o nepravdivé skutkové tvrdenia a o také hodnotiace úsudky, ktorým chýba akýkoľvek skutkový základ, pričom v oboch prípadoch musí ísť o tvrdenia majúce difamačný charakter. To znamená, že tvrdenie musí byť objektívne spôsobilé zasiahnuť do dobrej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: obsah neodkladného opatrenia, psychické násilie, predpoklady pre nariadenie neodkladného opatrenia, osvedčené dôvodné podozrenie z násilia, dôvodné podozrenie z násilia
Právna veta: Pred nariadením neodkladného opatrenia podľa § 325 ods. 2 písm. e) CSP postačuje, ak je osvedčené dôvodné podozrenie z násilia. (...) V tejto súvislosti možno uviesť, že hoci definície násilia sú rozdielne, spájajú ich aj spoločné črty, keď násilím je každá forma ubližovania, prejavu nadvlády, vyhrážania sa, zneužívania moci, fyzického a sexuálneho nátlaku; násilím však nie je konflikt, nakoľko v konflikte sa stretnú rovnocenné strany, kým násilie je, keď jedna strana zneužije prevahu moci; násilím je každý čin, ktorého následkom je, že obeť robí niečo, čo nechce robiť, alebo jej bráni robiť n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné zmluvné podmienky, zmluvná pokuta podľa občianskeho zákonníka, moderačné právo súdu na zníženie zmluvnej pokuty, individuálne nedojednaná zmluvná pokuta, absolútna neplatnosť zmluvnej podmienky, neadekvátny dopad zmluvnej pokuty
Právna veta: Zmluvná pokuta, ktorá nebola individuálne dojednaná, lebo sa jedná o štandardnú typovú zmluvu a ktorá spôsobuje hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, je v rozpore s ochranou práv spotrebiteľa. Dojednaná zmluvná pokuta je neprijateľnou zmluvnou podmienkou a v zmysle ust. § 53 ods. 5 Občianskeho zákonníka je neplatná, ako správne už poukázal súd prvej inštancie v odôvodnení svojho rozhodnutia. (...) Absenciou spravodlivej úpravy sa stávajú ustanovenia zmluvy, ktoré porušujú práva spotrebiteľa alebo nereflektujú na poctivý vzťah zákazník - predajca ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: žaloba o určenie právnej skutočnosti, neprípustnosť žaloby, preukázanie naliehavého právneho záujmu, určenie, či tu právo je alebo nie je, obsah žaloby
Právna veta: V súvislosti s nárokom žalobkyne, ktorým žiadala určiť neplatnosť zmluvy o prevode obchodného podielu uzatvorenej medzi žalovaným 1/ a žalovaným 2/ je potrebné konštatovať, že existencia, platnosť, či neplatnosť zmluvy sú právnymi skutočnosťami. Ustanovenie § 137 písm. d) C.s.p. výslovne pripúšťa žalobu o určenie právnej skutočnosti iba za predpokladu, že tak vyplýva z osobitného právneho predpisu. Je zrejmé, že prípustnosť žaloby na určenie neplatnosti zmluvy o prevode obchodného podielu nevyplýva z osobitného predpisu, preto v danom prípade možno konštatovať neprípustnosť tohto určovacieho n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: ospravedlniteľný omyl, neplatnosť právneho úkonu pre omyl vychádzajúci zo skutočnosti, ktorá je pre jeho uskutočnenie rozhodujúca, podstatný omyl, neplatnosť právneho úkonu urobeného v omyle, obvyklá miera opatrnosti konajúcej osoby, prejav vôle v dôsledku omylu
Právna veta: Podľa § 49a Občianskeho zákonníka právny úkon je neplatný, ak ho konajúca osoba urobila v omyle vychádzajúcom zo skutočnosti, ktorá je pre jeho uskutočnenie rozhodujúca, a osoba, ktorej bol právny úkon určený, tento omyl vyvolala alebo o ňom musela vedieť. Právny úkon je takisto neplatný, ak omyl táto osoba vyvolala úmyselne. Omyl v pohnútke nerobí právny úkon neplatným. Omylom sa rozumie nesúlad medzi právnymi následkami, ktoré účastník právneho úkonu zamýšľal vyvolať, a medzi následkami, ktoré skutočne vyvolal. V prípade, že k prejavu vôle došlo v dôsledku omylu, znamená to ešte, že vôľa kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: nebezpečné vyhrážanie, objektívna stránka trestného činu nebezpečného vyhrážania, možnosť vzbudenia dôvodnej obavy, pôsobenie vyhrážky, vyhrážka spôsobilá vzbudiť dôvodnú obavu z jej naplnenia, úmysel vyslovenia vyhrážky mienenej vážne
Právna veta: Ako už bolo v odôvodnení rozsudku okresného súdu zvýraznené, objektívna stránka trestného činu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1 Tr. zákona spočíva vo vyhrážaní sa inému smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou a takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu. Následkom teda tohto konania je pôsobenie samotnej vyhrážky, (ktorá však musí byť vážne mienená, avšak nie z hľadiska úmyslu jej naplnenia, ale z hľadiska úmyslu jej vyslovenia, teda, že ju človek chcel vysloviť a mala pôsobiť ako vyhrážka). Zároveň pôsobenie vyhrážky ako následok musí byť taký, že je to spôsobil ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, výživné, princíp potencionality príjmov, riadne plnenie vyživovacej povinnosti, neohrozenie plnenia vyživovacej povinnosti, odchod do výsluhového dôchodku
Právna veta: Princíp potencionality má prednosť pred princípom fakticity, to znamená, že súd je povinný prihliadať aj k zjavne nevyužitým schopnostiam povinného rodiča. Pre určenie výšky vyživovacej povinnosti preto nie je smerodajné, aký príjem rodič v skutočnosti dosahuje, alebo či vôbec pracuje, ale to, čo je objektívne možné, aby zarobil s ohľadom na svoj vek, zdravotný stav, kvalifikáciu, odbornosť, nadanie, vedomosti, zručnosti, pracovné skúsenosti a podobne. Následkom princípu potencionality (ak sa nepreukáže ospravedlniteľný dôvod) je skutočnosť, že súd pri určovaní výšky výživného vychádza z poten ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, schopnosť samostatne sa živiť, výživné v rozpore s dobrými mravmi, rozpor s dobrými mravmi , predĺženie vysokoškolského štúdia
Právna veta: Vzhľadom na uvedené odvolací súd zhodne so súdom prvoinštančným nepovažoval za dôvodné, aby navrhovateľ pokračoval v platení výživného a to napriek tomu, že k dátumu podania návrhu otca na zrušenie výživného aj k dátumu vydania rozsudku stále pokračuje v štúdiu a pripravuje sa na svoje budúce povolanie. Platenie výživného zo strany navrhovateľa za okolností, ktoré boli v konaní preukázané, keď odporkyňa si bez vážneho dôvodu, ktorý by bol zapríčinený objektívnymi okolnosťami, predĺžila štúdium o ďalší rok, navyše bez toho, aby sama preukázala čo len minimálnu snahu pokryť aspoň časť výdavkov v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právo vstupu na susedný pozemok, zásah do vlastníckeho práva, údržba a obhospodarovanie susediacich stavieb a pozemkov, miera nevyhnutnosti vstupu na susediaci pozemok, výrazné obmedzenie vlastníckeho práva
Právna veta: Vstup na pozemok suseda je vážnym zásahom do jeho vlastníckeho práva, preto sa podľa § § 127 ods. 3 Občianskeho zákonníka umožňuje len vtedy, keď to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich stavieb a pozemkov. Vstúpiť na susedný pozemok je vlastník susediacej nehnuteľnosti oprávnený len v takom rozsahu, v akom je to na obhospodarovanie jeho pozemku alebo stavby nevyhnutné (R 50/1985 , R 37/1985). Občiansky zákonník v ustanovení § 127 ods. 3 teda zakotvuje povinnosť vlastníka umožniť vstup susedovi na svoj pozemok za splnenia ustanovených podmienok. Vstup na pozemok sa pripúšťa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: otcovstvo určené súhlasným vyhlásením rodičov, určenie otcovstva, druhá domnienka otcovstva, uprednostnenie záujmov dieťaťa, súhlasné vyhlásenie rodičov dieťaťa
Právna veta: V zmysle § 91 ods. 1 Zákona o rodine v prípade určenia otcovstva druhou zákonnou domnienkou sa za otca dieťaťa považuje muž, ktorý vyhlásenie urobil. Citované ustanovenie nevyžaduje k vzniku otcovstva splnenie žiadnej ďalšej hmotnoprávnej podmienky, pričom aj z použitého pojmu „muž“ - vyplýva, že muž vyhlasujúci, že je otcom dieťaťa, stane sa otcom v zmysle práva hoci nemusí byť zároveň aj biologickým otcom dieťaťa, toto sa však predpokladá. Zákonodarca pri tomto spôsobe určenia otcovstva vychádza z predpokladu, že muž, ktorý robí vyhlásenie o otcovstve k dieťaťu, koná slobodne a vážne, vedomý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: plynutie premlčacej doby podľa § 112 OZ, uplatnenie práva, určovacia žaloba, spočívanie plynutia premlčacej doby, určenie, že právo trvá
Právna veta: Ustanovenie § 112 Občianskeho zákonníka upravuje prípady, keď dochádza k zastaveniu plynutia premlčacej doby. Ide o situácie, keď v dôsledku právne relevantnej prekážky sa plynutie premlčacej doby zastavuje a premlčacia doba neplynie. Po odpadnutí prekážky premlčacia doba plynie ďalej. Inštitútom spočívanie premlčacej doby sa zabezpečuje nemožnosť premlčania práva počas doby, ktorej sa účastník právneho vzťahu svojho práva domáha na súde, ak v ňom účastník riadne pokračuje, neplynie premlčacia doba vo vzťahu k právu uplatnenému v tomto konaní. Právo je uplatnené na súde, keď je podaná žaloba a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: odpustenie zmeškania lehoty na urobenie úkonu, jednostranný právny úkon, úhrada poistného, právny vzťah vzniknutý zo zákona, zmeškanie lehoty na urobenie právneho úkonu
Právna veta: Sociálna poisťovňa je verejnoprávnou inštitúciou a môže konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Vzhľadom k tomu, že zákon o sociálnom poistení Sociálnej poisťovni v žiadnom zo svojich ustanovení neumožňuje odpustenie zmeškania lehoty na úhradu poistného (tak ako je napr. v prípade penále), nie je Sociálnej poisťovni daná zákonná možnosť na taký postup. Úhrada poistného nie je právnym úkonom, ale je plnením z právneho vzťahu medzi žalobkyňou a Sociálnou poisťovňou, ktorý vznikol zo zákona. Úhrada poistného preto nie je samostatným prejavom vôle ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: nezákonný dôkaz, dokazovanie v trestnom konaní, dôkaz získaný zákonným spôsobom, právo na ochranu súkromia, zaistenie vecí dôležitých pre trestné konanie, psychotropná látka v peňaženke, ochrana základných práv a slobôd v trestnom konaní
Právna veta: Podstatným dôkazom, na podklade ktorého bolo obžalovanej vznesené obvinenie, následne podaná obžaloba a v konečnom dôsledku aj bola rozsudkom okresného súdu uznaná vinnou, je nález dvoch polyetylénových vreciek s kryštalickou látkou v jej peňaženke, pričom expertíznym skúmaním Kriminalistickým a expertíznym ústavom PZ bolo zistené, že sa jedná o psychotropnú látku (metamfetamín), ktorý je zaradený v zmysle Zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov do II. skupiny psychotropných látok. Takýto usvedčujúci dôkaz je však spôsobilým ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vylúčenie omeškania dlžníka, ponuka plnenia, ochota a pripravenosť dlžníka plniť, prijatie riadneho a včasného plnenia veriteľom, poskytnutie potrebnej súčinnosti na splnenie dlhu
Právna veta: Podľa § 520 Občianskeho zákonníka k omeškaniu dlžníka nedôjde, ak veriteľ včas a riadne ponúknuté plnenie od neho neprijme alebo mu neposkytne súčinnosť potrebnú na splnenie dlhu. Ak ide o plnenie veci, znáša veriteľ nebezpečenstvo jej straty, zničenia alebo poškodenia. Neexistencia omeškania dlžníka nastane, hoci k faktickému plneniu jeho záväzkových povinností nedôjde, ak dlžník poskytne plnenie riadne a včas, avšak veriteľ ponúkané plnenie neprijme alebo neposkytne dlžníkovi súčinnosť potrebnú na splnenie dlhu. Pod ponukou plnenia sa rozumie ochota a pripravenosť plniť; to platí najmä pre h ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: nútené procesné spoločenstvo, subjektívna záväznosť rozsudku, okruh účastníkov konania, určenie, že vec patrí do dedičstva, dedičia ako nútení procesní spoločníci, nemožnosť vymedzenia dedičského podielu
Právna veta: Ak sa totiž dedičia voči tretej osobe domáhajú určenia, že vec patrí do dedičstva, nedomáhajú sa svojho práva „z dedičstva“, ale „k dedičstvu“, t. j. riešenia otázky okruhu dedičstva. Taký rozsudok by potom nemal žiadny význam, ak by takéto určenie bolo vykonané len medzi jedným z dedičov a treťou osobou, pretože by sa určovali práva s dopadom aj na iné osoby bez toho, že by rozsudok voči týmto osobám bol účinný (§ 228 CSP). Obdobne je tomu tak v prípadoch, ak sa jeden z podielových spoluvlastníkov veci domáha určenia, že vec je v podielovom spoluvlastníctve viacerých podielových spoluvlastník ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: vyrovnací podiel, rozpor s dobrými mravmi , lehota splatnosti vyrovnacieho podielu upravená stanovami, zánik členstva v družstve za trvania družstva, neprimerane dlhá lehota splatnosti, zákonná lehota splatnosti vyrovnacieho podielu
Právna veta: Súd v žiadnom prípade nespochybňuje oprávnenie družstva upraviť v stanovách splatnosť vyrovnacieho podielu. Uvedené oprávnenie jednoznačne vyplýva z ustanovenia § 233 ods. 5 Obchodného zákonníka, ktoré umožňuje upraviť v stanovách odchylne od ustanovenia § 233 ods. 2 - 4 Obchodného zákonníka výpočet vyrovnacieho podielu a jeho splatnosť. Avšak aj v prípade, že stanovy upravujú odchylnú úpravu výpočtu a splatnosti vyrovnacieho podielu, táto musí byť upravená tak, aby zodpovedala aj požiadavkám dobrých mravov, a aby vyhovovala nielen podnikateľským zámerom družstva, ale aj členom (vrátane bývalý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: niektoré ustanovenia o právnych úkonoch, interpretácia právnych úkonov, preferencia vôle pred jej prejavom, prejav vôle vykladaný podľa úmyslu osoby, ktorá vôľu prejavila, úmysel prejaviť určitú vôľu
Právna veta: Obchodný zákonník má samostatné interpretačné pravidlá pre právne úkony, ktoré sú hierarchicky usporiadané. Na rozdiel od Občianskeho zákonníka viac uprednostňuje vôľu pred prejavom tejto vôle. Podľa § 266 odseku 1 ObZ sa prejav vôle vykladá podľa úmyslu tej osoby, ktorá vôľu prejavila, ale len za predpokladu, že tento úmysel bol známy tej strane, ktorej bol určený alebo jej musel byť známy. Aplikácia tohto interpretačného pravidla prichádza do úvahy vtedy, ak je nesporné, že konajúca osoba mala úmysel prejaviť určitú vôľu. Ak by osoba, ktorej bol právny úkon určený popierala, že jej úmysel ko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava výkonu rodičovských práv a povinností a úprava styku v ďalších prípadoch, úprava výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode k maloletému, bezprostredný styk dieťaťa s rodičom, právo rodiča podieľať sa na výchove dieťaťa, účel úpravy styku dieťaťa s rodičom
Právna veta: Odvolací súd sa nestotožňuje s tvrdením matky, podľa ktorého styk otca so synom môže nahradiť komunikácia cez aplikáciu whatsapp. Naopak takýto spôsob realizácie styku nedokáže nahradiť priamy a bezprostredný styk dieťaťa s rodičom. Je potrebné si uvedomiť, že úprava styku rodiča, ktorému dieťa nie je zverené do osobnej starostlivosti, neznamená len stretávanie sa, či rozhovor. V zásade ide o právo rodiča podieľať sa na výchove dieťaťa, na formovaní jeho osobnosti a jeho názorov tak, aby z dieťaťa vyrástla plnohodnotná osobnosť. Tento cieľ si však vyžaduje osobný kontakt, ale aj osobný príklad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecná prevenčná povinnosť, všeobecná zodpovednosť za škodu, povinnosť predchádzať hroziacim škodám, rovnaké postavenie účastníkov, zmarenie kontraktačného procesu, zmarenie nákladov vynaložených v súvislosti s kontraktačným procesom, ukončenie rokovania o uzatvorení zmluvy bez legitímneho dôvodu
Právna veta: Pri posudzovaní prvej podmienky (existencie protiprávneho konania) odvolací súd vychádza z úvahy, že takýmto protiprávnym konaním vedúcim k vzniku zodpovednosti za škodu podľa ustanovenia § 420 Občianskeho zákonníka je aj porušenie prevenčnej povinnosti v zmysle ustanovenia § 415 Občianskeho zákonníka, ktoré vo všeobecnosti môže spočívať aj v zmarení kontraktačného procesu a tým aj zmarení nákladov, ktoré druhá strana vynaložila v súvislosti s týmto procesom. Zároveň je ale potrebné zdôrazniť, že nie každé ukončenie procesu uzatvorenia dohody napĺňa znaky protiprávneho konania, pretože pri pos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: súhrnný trest, úhrnný trest a spoločný trest, dva trestné činy prerokovávané v dvoch samostatných konaniach, zásady ukladania trestu úhrnného, formálna správnosť uloženia trestu súhrnného
Právna veta: Odvolací súd zároveň upozorňuje súd prvého stupňa, že použitie, resp. uloženie úhrnného a súhrnného trestu odňatia slobody súčasne nie je formálne správne. Ak ide o spáchanie dvoch trestných činov v súbehu, prerokovávaných v dvoch samostatných súdnych konaniach, v prípade ukladania súhrnného trestu podľa § 42 ods. 1 Trestného zákona súd vo výroku o treste neuvedie, že sa tento trest ukladá aj ako „úhrnný“, lebo súhrnný trest sa ukladá podľa zásad trestu úhrnného. Pri správnom použití zákona má byť uložený len trest súhrnný, nakoľko súhrnný trest tu plní funkciu trestu úhrnného. Vždy sa však uv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: sprostredkovateľská zmluva, výsledok dosiahnutý pričinením sprostredkovateľa, odmena sprostredkovateľa, obstaranie príležitosti na uzavretie zmluvy, podstatné náležitosti sprostredkovateľskej zmluvy
Právna veta: V zmysle ustálenej judikatúry podstatnými náležitosťami sprostredkovateľskej zmluvy je len záväzok sprostredkovateľa obstarať záujemcovi príležitosť na uzavretie určitej zmluvy (najčastejšie zmluvy o prevode nehnuteľnosti) a záväzok záujemcu poskytnúť sprostredkovateľovi odmenu, ak bude výsledok dosiahnutý pričinením sprostredkovateľa. Podstata sprostredkovateľskej zmluvy spočíva v záväzku sprostredkovateľa vyvíjať činnosť, ktorá má viesť k uzavretiu zmluvy medzi záujemcom a treťou osobou, t.j. činnosť spočívajúcu v podstate vo vyhľadaní potenciálnej strany určitej zmluvy. O pričinenie sprostr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: právo na informácie, mechanické zhromaždenie informácií z viacerých dokumentov, forma požadovaných informácií, povinnosť sprístupniť informácie, obmedzenia prístupu k informáciám
Právna veta: Z citácie ust. § 3 ods. 1 zákona o slobode informácií vyplýva, že povinná osoba je povinná poskytovať len informácie, ktoré má k dispozícii. Je pravdou, že zákon o slobode informácií neukladá povinnej osobe povinnosť vytvárať na základe žiadosti žiadateľov informácie, ktoré v momente podania žiadosti neexistujú. Takisto jej zákon neukladá povinnosť spracovávať už existujúce informácie takým spôsobom, že sa z nich po spracovaní stanú kvalitatívne odlišné, resp. nové informácie. V prejednávanej veci však o takúto situáciu nejde. Správny súd súhlasí s právnym názorom žalobcu, že skutočnosť, že in ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: určovacia žaloba, obsah žaloby, preventívny charakter určovacej žaloby, existencia naliehavého právneho záujmu, predchádzanie porušeniu práva
Právna veta: Určovacia žaloba má predovšetkým preventívny charakter. Jej účelom je spravidla poskytnúť ochranu práva žalobcu skôr, než dôjde k porušeniu práva. Je namieste tam, kde jej pomocou možno odstrániť stav ohrozenia práva, či neistoty v právnom vzťahu a primeranú nápravu nie je možné dosiahnuť inak, ale aj tam, kde určovacia žaloba účinnejšia ako iné právne prostriedky vystihuje obsah a povahu príslušného právneho vzťahu, a kde jej pomocou možno dosiahnuť úpravu tvoriacu určitý právny rámec, ktorý je zárukou odvrátenia sporov v budúcnosti. Toto poslanie určovacej žaloby korešponduje so zákonnou pož ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Kľúčové slová:
Právna veta: Zrejme najväčšou legislatívnou výzvou súčasnosti pre oblasť masmediálneho práva je regulácia internetového obsahu a s tým súvisiace efektívne nastavenie základných limitov a zodpovednostných vzťahov. Nielen v podmienkach Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí a na úrovni legislatívy EÚ ide o zásadný problém, ktorého riešenie (ak vôbec) bude nevyhnutne omeškané. Moderná masmediálna epocha jed- noducho napreduje tempom, ktorému normotvorba nie je schopná sekundovať.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autorka v článku analyzuje účel princípu subsidiarity určovacej žaloby a dôvody, pre ktoré sa stal súčasťou rozhodovacej praxe vo viacerých európskych krajinách. Analyzuje tak slovenskú, ale aj zahraničnú (Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Švajčiarsko, Anglicko) súdnu judikatúru a právnu doktrínu. Dospieva k záveru, že pohľad na princíp subsidiarity určovacej žaloby je potrebné prehodnotiť a ponúka argumenty, ktoré tento záver odôvodňujú.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa venuje výkladu rámcového rozhodnutia Rady 2008/675/SVV o zohľadňovaní odsúdení (skrátený názov) a rámcového rozhodnutia Rady 2008/909/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach (skrátený názov) podanými Súdnym dvorom Európskej únie, so zameraním na posúdenie možnosti uložiť súhrnný trest v prípadoch, kedy skorší rozsudok bol vydaný súdom iného členského štátu Európskej únie. Autorka poukazuje na nesúlad platného slovenského právneho poriadku s uvedenými právnymi aktami Únie a odpovedá na otázk ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
MENU