Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

September 2023     August 2023     Júl 2023     Jún 2023     Máj 2023     Apríl 2023     Marec 2023     Február 2023     Január 2023     September 2022     August 2022     Júl 2022     Jún 2022     Máj 2022     Apríl 2022     Marec 2022     Február 2022     December 2022     November 2022     Október 2022     Január 2022     September 2021     August 2021     Júl 2021     Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     December 2021     November 2021     Október 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Najvyšší správny súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: späťvzatie žaloby, vyhlásenie konkurzu, účinky spaťvzatia žaloby
Právna veta: Keďže správca a ani žalovaný nepodali návrh na pokračovanie v prerušenom konaní, najvyšší súd aplikoval poslednú vetu ust. § 47 ods. 4 ZKR, podľa ktorej má nepodanie návrhu na pokračovanie v konaní v určenej lehote účinky späťvzatia žaloby. Z právnej úpravy a zároveň ani z dôvodovej správy k ust. § 47 ods. 4 ZKR nevyplýva, že by mal súd pri aplikácii predmetného ustanovenia postupovať odlišne v prípade tzv. pasívnych sporov, teda keď úpadca je v procesnom postavení žalovaného. Zároveň podľa § 438 ods. 2 C. s. p., už vzhľadom na nadobudnutú právoplatnosť rozhodnutia napádaného v dovolacom konan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Merito veci: Poistenie majetku
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: poistenie majetku, odcudzenie veci, majetková ujma, poistenie pre prípad krádeže, ochrana majetku poisteného
Právna veta: Poistenie majetku patrí medzi tradičné druhy poistenia. Poistiť možno najmä majetok pre prípad jeho poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd, ktoré na ňom vzniknú (§ 790 Občianskeho zákonníka). Poistenie pre prípad krádeže predstavuje typ poistenia, pri ktorom dochádza k odcudzeniu veci (zmocneniu sa cudzej veci krádežou). Situácie, kedy k odcudzeniu veci nedôjde (napr. pri pokuse o krádež) tento typ poistenia nekryje. Odcudzenie (krádež) veci a poškodenie veci predstavujú iný (odlišný) typ poistenia (porovnaj čl. 2 v spojení s čl. 14 VPP KAS -4). Oprávnený subjekt v dôsledku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčacia doba pri poistnej události, premlčacia doba, nároky z poistného plnenia, začiatok plynutia premlčacej lehoty, právo na náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch
Právna veta: „Právo na náhradu nemajetkovej ujmy zásahom do súkromného a rodinného života (§ 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka) vzniknutej usmrtením blízkej osoby pri dopravnej nehode motorovým vozidlom je nárokom hradeným z povinného zmluvného poistenia podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Premlčacia doba na jeho uplatnenie začína plynúť rok po poistnej udalosti (§ 104 Občianskeho zákonníka)“. 14. I keď v predmetnom spore si uplatňoval poškodený (žalobca) škodu, ktorá mu vznikla pri dopravenej nehode a ktorú si na zákl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: nariadenie predbežného opatrenia, odvolanie v sporovom konaní, návrh na zrušenie neodkladného opatrenia
Právna veta: V časti komentára venovanej ustanoveniu § 334 CSP sa uvádza: O návrhu na zrušenie neodkladného oparenia rozhoduje súd prvej inštancie, a to spravidla bez pojednávania (§ 339 CSP). Pokiaľ zistí splnenie zákonných dôvodov v zmysle § 334 CSP, uznesením neodkladné oparenie zruší, inak návrh zamietne. Právne účinky neodkladného oparenia zanikajú právoplatnosťou uznesenia o jeho zrušení. V súlade s § 357 písm. e) CSP je proti uzneseniu o zrušení neodkladného opatrenia podľa § 334 CSP, vrátane uznesenia o zamietnutí návrhu na jeho zrušenie, odvolanie prípustné. (Števček M., Ficová S., Baricová J., Me ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, spôsobilosť na právne úkony FO, súhlas s psychiatrickým liečením, zbavenie spôsobilosti na právne úkony
Právna veta: Jedným z určujúcich kritérií pri rozhodovaní o obmedzovaní spôsobilosti na právne úkony je zásada proporcionality, alebo inak primeranosti. Možno poukázať na nález Ústavného súdu ČR sp. zn. IV. ÚS 1580/16, podľa ktorého nemožno vychádzať z premisy, že primárnym záujmom dotyčnej osoby je vždy obmedzenie spôsobilosti v čo možno najmenšej miere; všeobecné súdy sú povinné skúmať okolnosti každej konkrétnej veci a pristúpiť práve k takému obmedzeniu spôsobilosti na právne úkony, ktoré je v najlepšom záujme daného človeka. 16. Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony musí byť vždy považované za pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: škoda spôsobená prevádzkou motorového vozidla, povinné zmluvné poistenie, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Právna veta: „Škodou pre účely zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení je aj nemajetková ujma spočívajúca v zásahu do osobnostných práv pozostalých obete dopravnej nehody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. V spore o náhradu takejto ujmy je poisťovňa pasívne legitimovaná“. 13.1. V tomto rozhodnutí dovolací súd vysvetlil, že pri výklade pojmu škoda pre účely zákona č. 381/2001 Z. z. treba vychádzať z chápania tohto pojmu v komunitárnom práve, pretože z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: zmluva o prístupe do distribučnej siete, výrobca elektriny, prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, platba za prístup do distribučnej sústavy, zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
Právna veta: ak bola medzi výrobcom elektriny a prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy uzatvorená zmluva o prístupe a o pripojení k sústave podľa zákona č. 656/2004 Z. z., táto zmluva neodporuje novej právnej úprave obsiahnutej v zákone o energetike (zákon č. 251/2012 Z. z.), preto aj za účinnosti zákona o energetike zostáva v platnosti. Už tento právny záver najvyššieho súdu dáva dovolateľovi, síce nepriamo, odpoveď na jeho druhú právnu otázku. Pokiaľ najvyšší súd uzavrel, že prístup do distribučnej sústavy dohodnutý v zmluve o prístupe a o pripojení do distribučnej sústavy, zostáva v platnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: nedostatočne a nezrozumiteľné odôvodnenie rozhodnutia, porušenie práva na spravodlivý proces, ďalší priebeh konania, povinnosť súdu riadne odôvodniť rozhodnutie
Právna veta: Porušením práva na spravodlivý proces je aj stav, keď v hodnotení skutkových zistení a skutkových záverov absentuje určitá časť skutočností, ktoré vyšli v konaní najavo, eventuálne - alebo tým skôr - pokiaľ boli stranami sporu namietané, no napriek tomu ich odvolací súd náležitým spôsobom v celom súhrne posudzovaných skutočností nezhodnotil bez toho, že by dodatočným spôsobom odôvodnil ich bezvýznamnosť či irelevantnosť (4Cdo/102/2017). Pokiaľ by takto súdy nižšej inštancie postupovali aj v prejednávanej veci, založili by tým nepreskúmateľnosť nimi vydaných rozhodnutí. Ak nie sú totiž zrejmé d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: výtržníctvo, narušenie verejného poriadku, verejný činiteľ
Právna veta: Podľa judikatúry výtržnosť v zmysle § 202 Tr. zák. (teraz § 364 Tr. zák.) je konanie, ktoré závažným spôsobom narušuje verejný pokoj a poriadok a je pre ňu typický zjavne neúctivý a nedisciplinovaný postoj páchateľa k zásadám občianskeho spolužitia. Ide spravidla o násilný alebo slovný prejav takého charakteru, že hrubo uráža, vzbudzuje obavy o bezpečnosť zdravia, majetku alebo výrazne znižuje vážnosť väčšieho počtu osôb súčasne prítomných (R 44/1990). Keďže konanie obvineného narušilo verejný pokoj a poriadok, bolo voči inému hrubo neslušné, spojené s prejavom násilného charakteru a znížil ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Merito veci: Pomery páchateľa
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: okolnosť podmieňujúca použitie vyššej trestnej sadzby, pomery páchateľa, neprimeraná dĺžka konania, poľahčujúce okolnostia priťažujúce okolnosti
Právna veta: Najvyššiemu súdu je súčasne známa judikatúra (R 11/1963 či R 18/1966-II), podľa ktorej, ak súd dospeje k záveru, že sú splnené podmienky pre použitie vyššej trestnej sadzby podľa § 88 Trestného zákona, nie je možné súčasne použiť ustanovenie § 40 Trestného zákona o mimoriadnom znížení trestu odňatia slobody s poukazom na výnimočné okolnosti prípadu, pretože tieto výnimočné okolnosti vyjadrujú podstate tú skutočnosť, že stupeň nebezpečnosti pre spoločnosť je v konkrétnom prípade nízky. Použitie ustanovenia § 40 Trestného zákona nie je vylúčené ani v týchto prípadoch pre mimoriadne pomery páchat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: pochybnosti o nezaujatosti, zaujatosť nezúčastnenej osoby, nezúčastnená osoba, Objektívna nestrannosť
Právna veta: V zmysle § 30 Trestného poriadku je nezúčastnená osoba pomocnou osobou v trestnom konaní, ktorej úlohou je svojou prítomnosťou pri vykonaní procesných úkonov garantovať objektivitu a zákonnosť vykonania týchto úkonov. Účelom pribratia nezúčastnenej osoby do konania je zabezpečenie kontroly regulárnosti a zákonnosti vykonania konkrétneho procesného úkonu účasťou nezainteresovanej osoby (nestranného pozorovateľa) na tomto úkone. Absencia prítomnosti nezúčastnenej osoby pri vyhľadávaní a zabezpečovaní dôkazov procesnými úkonmi, pri ktorých je prítomnosť nezúčastnenej osoby zákonom vyžadovaná s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: dovolanie v trestnom konaní, neosvedčenie sa odsúdeného v skúšobnej dobe, prípustnosť dovolania v zmysle TP
Právna veta: Ustanovenie § 368 ods. 2 Trestného poriadku v taxatívnom výpočte rozhodnutí, ktoré môže obvinený účinne napadnúť dovolaním, neobsahuje uznesenie o neosvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia, resp. o výkone zvyšku trestu, ktorého výkon bol podmienečne odložený. Medzi uvedené rozhodnutia pod písmenami a) až h) § 368 ods. 2 Trestného poriadku teda jednoznačne obvineným napadnuté rozhodnutie súdu nepatrí. Preto platí (ak zákon neustanovuje inak), že obvinený môže podať dovolanie len proti tam taxatívne (presne a bezvýnimočne) uvedeným rozhodnutiam. Tým nie je samozrejme dotknutý zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: nesprávne právne posúdenie skutku, dôvody dovolania, správne posúdenie skutku, zistenie skutkového stavu
Právna veta: Nesprávnym právnym posúdením zisteného skutku sa rozumie, že skutok bol v napadnutom rozhodnutí kvalifikovaný ako trestný čin, napriek tomu, že nešlo o žiadny trestný čin, alebo že ustálený skutok vykazuje znaky iného trestného činu, alebo že obvinený bol uznaný za vinného z prísnejšieho trestného činu, než ktorého sa ustáleným skutkom dopustil. Podstatou správneho posúdenia skutku je aplikáciahmotného práva, teda že skutok zistený v napadnutom rozhodnutí súdu bol subsumovaný - podradený pod správnu skutkovú podstatu trestného činu upravenú v Trestnom zákone, pričom len opačný prípad (nesprávn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmena príslušnosti súdu, príslušnosť súdu, dožiadanie, prikázanie veci inému súdu
Právna veta: Sídlo niektorej zo strán alebo ich právnych zástupcov, či prekonanie väčšej vzdialenosti za účelom dostavenia sa na príslušný súd a vynaloženie vyšších výdavkov, nepredstavuje výnimočný dôvod, ktorý by opodstatňoval zmenu zákonom stanovenej príslušnosti súdu. Treba mať na zreteli tiež ustanovenie § 104 ods. 1 C.s.p., podľa ktorého procesný úkon, ktorý by súd mohol vykonať len s ťažkosťami alebo so zvýšenými, neúčelnými trovami, alebo ktorý v jeho obvode nemožno vykonať, vykoná na dožiadanie iný súd. Rovnako treba zohľadniť, že súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti sporu uložiť strane, aby ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Merito veci: Okamih vzniku škody
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: subjektívna premlčacia doba, nárok na náhradu škody, rozsah poistenia zodpovednosti, prechod práva na poisťovateľa, povinné zmluvné poistenie, premlčanie nároku
Právna veta: Pri úvahe o tom, kedy sa poškodený dozvedel o škode (§ 106 ods. 1 OZ), treba vychádzať z preukázanej vedomosti poškodeného o vzniknutej škode, a nielen z jeho predpokladanej vedomosti o tejto škode. 8.2. Aj judikatúra nedávna (R 16/2014) na tomto výklade zotrvala: „Poškodený sa dozvie o tom, kto za škodu zodpovedá (§ 106 ods. 1 OZ), v okamihu preukázateľného získania informácie o skutkových okolnostiach, na základe ktorých si môže urobiť dostatočný úsudok o tom, konkrétne ktorá fyzická alebo právnická osoba za škodu zodpovedá; v uvedenom okamihu nemusí byť daná z rozhodnutia súdu vyplývajúca n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: výkon trestu domáceho väzenia, trest domáceho väzenia, doba trestu domáceho väzenia, premena trestu, domáce väzenie, marenie výkonu kontroly
Právna veta: V prípade, ak súd rozhoduje s poukazom na § 53 ods. 6 Trestného zákona postupom podľa § 435 ods. 3 Trestného poriadku, je potrebné za dobu vykonaného trestu domáceho väzenia považovať celé časové rozpätie od faktického začatia výkonu tohto trestu (inštalácie technických prostriedkov) až po okamih, kedy nadobudne rozhodnutie o premene zvyšku trestu domáceho väzenia na nepodmienečný trest odňatia slobody právoplatnosť, nehľadiac na prípadné bezpečnostné ,,incidenty", ktorých sa osoba vykonávajúca trest domáceho väzenia v čase jeho výkonu dopustila (čím najvyšší súd nesúhlasí s argumentáciou mini ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Najvyšší správny súd SR

Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcu z vykonávania úkonov trestného konania, námietka zaujatosti v trestnom konaní, nezávislosť a nestrannosť sudcu, zaujatosť, vylúčenie sudcu z prejednávania veci
Právna veta: Pre vylúčenie sudcu z prejednania a rozhodnutia veci nepostačujú subjektívne pocity, respektíve domnienky účastníka konania, z dôvodu ktorých tvrdí, že má pochybnosti o nezaujatosti sudcu na prejednanie a rozhodnutie veci. Zaujatosť konkrétneho sudcu v prejednávanej veci musí vyplývať z objektívnych okolností podmieňujúcich jeho vzťah k predmetu konania alebo jeho vzťah k účastníkom tohto konania alebo k ich zástupcom. Tiež poukázal na to, že rozhodnutie o vylúčení sudcu predstavuje výnimku z významnej ústavnej zásady, že nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi (článok 48 ods. 1 Ústav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na dostatočné odôvodnenie súdneho rozhodnutia, odôvodnenie rozsudku správneho súdu, odmietnutie sprístupnenia informácií, zneužitie práva, právo na prístup k informáciám
Právna veta: Kasačný súd dáva správnemu súdu do pozornosti vysoký štandard, ktorý musí povinná osoba splniť na to, aby mohla dospieť k takémuto záveru a poukazuje na rozsudok Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5 Sžik 5/2020 z 31. marca 2022, z ktorého vyplýva, že: a. Odmietnutie sprístupnenia informácií s poukazom na zneužitie práva je potrebné chápať ako riešenie ultima ratio. Povinná osoba odmietajúca prístup k informáciám z dôvodu zneužitia práva je povinná preukázať nad všetku rozumnú pochybnosť, že žiadateľ nemal úmysel naplniť legitímny účel zákona o slobodnom prístupe k informác ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: správny delikt v zmysle zákona o diaľničnej známke, podmienky úhrady, vrátenia úhrady, zmeny v evidencii úhrady diaľničnej známky, základné ustanovenia zákona o diaľničnej známke, zmena evidenčného čísla vozidla, elektronický systém úhrady diaľničnej známky, evidenčné číslo vozidla vo vzťahu k diaľničnej známke, kontrola úhrad diaľničných známok
Právna veta: Podľa právneho názoru kasačného súdu zo žiadneho ustanovenia zákona o diaľničnej známke nevyplýva, že by sa diaľničná známka viazala výslovne len na evidenčné číslo vozidla. Naopak, táto sa uhrádza za užívanie vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou, vzťahuje sa preto na konkrétne vozidlo alebo jazdnú súpravu, vo vzťahu ku ktorým bola zakúpená (§ 1 ods. 1 a § 2 ods. 1 zákona o diaľničnej známke v znení účinnom do 30. júna 2019 a § 1 ods. 1 a § 2 ods. 1 a 2 zákona o diaľničnej známke v aktuálnom znení). Uvedený záver vyplýva aj z toho, že uhradenú diaľničnú známku k určitému ev ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: počítanie lehôt ustanovených zákonom, počítanie lehôt podľa Správneho súdneho poplatku, procesná lehota, hmotnoprávna lehota
Právna veta: Ust. § 69 SSP stanovuje, že ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň; to neplatí na lehotu určenú podľa hodín. Aj keď je SSP predpisom procesného práva, a aj odborná spisba sa pri komentovaní tohto ustanovenia vyjadruje k procesným lehotám, nie je dôvod nepoužiť toto ustanovenie aj na ostatné lehoty zakotvené v tomto právnom predpise, keďže iné pravidlá pre počítanie lehôt SSP nezakotvuje a priamo z textu SSP nevyplýva, že by sa toto ustanovenie vzťahovalo výlučne na počítanie procesných lehôt. Navyše, aj Občia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: daňová kontrola, prerušenie daňovej kontroly, prerušenie výkonu daňovej kontroly, výmena informácií pri boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty, nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty, európska administratívna spolupráca v boji proti podvodom s DPH, medzinárodná výmena informácií v daňovej kontrole
Právna veta: Súdny dvor Európskej únie rozsudkom vo veci C-186/20 zo dňa 30. septembra 2021 rozhodol o predložených prejudiciálnych otázkach tak, že Článok 10 nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty v spojení s jeho odôvodnením 25 sa má vykladať v tom zmysle, že nestanovuje lehoty, ktorých prekročenie môže ovplyvniť zákonnosť prerušenia daňovej kontroly stanoveného právom žiadajúceho členského štátu dovtedy, kým žiadaný členský štát neposkytne informácie požadované v rámci mechanizmu administratívnej spoluprác ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: daňová kontrola, prerušenie daňovej kontroly, prerušenie daňového konania, medzinárodná výmena informácií, nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty, medzinárodná výmena informácií pri boji proti podvodom v oblasti DPH
Právna veta: Pokiaľ dôjde k odmietnutiu poskytnutia informácií zo strany zahraničných orgánov daňovej správy, podľa kasačného súdu ani Nariadenie a ani zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní nepoznajú proces „reklamácie“ takéhoto vybavenia žiadosti o MVI či formu iného opravného prostriedku. Pokiaľ takýto opravný prostriedok výslovne v právnom poriadku Slovenskej republiky alebo v práve Európskej únie upravený nie je, správca dane (viazaný princípom legality, podľa ktorého môže vykonávať len to, čo mu právny poriadok výslovne dovoľuje, v súlade s čl. 2 ods. 2 Ústavy) ho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: spor o určenie odborovej organizácie oprávnenej na uzatvorenie kolektívnej zmluvy, odborová organizácia oprávnená na uzavretie kolektívnej zmluvy, určenie odborovej organizácie oprávnenej na uzavretie kolektívnej zmluvy, rozhodca v spore o určenie reprezentatívnej odborovej organizácie, zoznam rozhodcov pre riešenie kolektívnych sporov, uzatvorenie kolektívnej zmluvy
Právna veta: Ustanovenie § 3a ZoKV upravuje postup v rámci procesu kolektívneho vyjednávania v prípade, že sa odborové organizácie nevedia dohodnúť na spoločnom postupe, a to zakotvením právnej možnosti jednej zo zmluvných strán obrátiť sa na Ministerstvo práce so žiadosťou o ustanovenie rozhodcu. Takto ustanovený rozhodca potom nezávisle overí počet členov každej z odborovej organizácií a určí organizáciu s najväčším počtom členov. Uvedené rozhodovanie rozhodcu je preto potrebné chápať ako právnu možnosť strán vyriešiť si vzájomný čiastkový spor o určenie spôsobilého zmluvného subjektu v procese uzatváran ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: zaistenie cudzinca za účelom vyhostenia, zaistenie cudzinca, alternatívy zaistenia, zaistenie podľa zákona o pobyte cudzincov, účel zaistenia, návratová smernica, oprávnenie zaistiť príslušníka tretej krajiny, prednosť práva EÚ, rozpor vnútroštátneho práva s úniovým právom
Právna veta: Správny orgán je v konaní o zaistení povinný skúmať jednak, či trvá účel zaistenia v zmysle § 90 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov, ale aj možnosť využitia prípadne „iných dostatočných, ale menej prísnych donucovacích opatrení“ tak, ako to predpokladá čl. 15 ods. 1 Návratovej smernice 2008/115/ES. V súlade s čl. 7 ods. 2 Ústavy SR a judikatúrou Súdneho dvora kasačný súd poukazuje na zásadu prednosti práva EÚ vo vzťahu k právnej úprave členského štátu, keď zákonodarca správne neimplementoval ustanovenia sekundárneho práva EÚ do vnútorného právneho poriadku a lehota na implementáciu smernice už u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno daňového subjektu, právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, hmotnoprávne podmienky na odpočet
Právna veta: Skutočnosť, že žalobca uhradil cenu uvedenú na faktúre dodávateľovi ešte nepreukazuje splnenie hmotnoprávnych podmienok. Táto skutočnosť totiž nepreukazuje, že zemné práce boli reálne vykonané dodávateľom alebo subdodávateľom žalobcu a že subdodávateľ žalobcu, nakoľko nie je známa jeho identita, bol zdaniteľnou osobou. 20. S ohľadom na konštatované je kasačný súd toho názoru, že správny súd právne správne posúdil vec, keď kasačnú sťažnosť zamietol. Kasačný súd pripúšťa, že služba mohla byť dodaná subdodávateľsky. Pokiaľ však žalobca tvrdí túto skutočnosť, bol v konaní pred správcom dane v súl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o výkone správy, spotrebiteľská zmluva, povinnosť správcu bytov, vlastníci bytov a nebytových priestorov, hospodárenie správcu bytov
Právna veta: Správca pri výkone správy koná v mene vlastníkov a na ich účet. Vystupuje v pozícii priameho zástupcu vlastníkov a koná v mene vlastníkov. Správca síce koná samostatne vo veciach zariaďovania záležitostí bytového domu, čo znamená, že sám vstupuje do rokovaní, ako napríklad s dodávateľmi energií, opráv, revízií a pod., sám rozhoduje, s kým uzatvorí zmluvy, sám spravuje fond a účty a pod., je však povinný konať v mene vlastníkov. 22. V ustanovení § 8a zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ustanovuje spôsob, na základe ktorého dochádza k realizácii výkonu správy. Vlastníci bytov a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: podnikanie v osobitnom režime na ostatných vodných plochách, odborné veterinárne činnosti, užívanie vodnej plochy na účely podnikania, žiadosť o užívanie vodnej plochy na účely podnikania, zabezpečenie veterinárneho dohľadu, odborné vzdelanie zamerané na chov rýb, vodné plochy užívané na účely podnikania
Právna veta: Aplikujúc analogicky na predmetnú vec všeobecnú právnu úpravu zákona č. 39/2007 Z.z. na otázku zlučiteľností funkcií podľa § 34 ods. 1 a ods. 3 písm. b) a § 34 ods. 3 písm. e) zákona o rybárstve v jednej osobe - keď poverená osoba v zmysle § 34 ods. 1 a ods. 3 písm. b) vykonáva v podstate súkromné veterinárne činnosti a osoba vykonávajúca veterinárny dohľad na základe § 34 ods. 3 písm. e) zákona o rybárstve vykonáva štátne veterinárne činnosti na základe rozhodnutia príslušnej veterinárnej a potravinovej správy, nemožno hovoriť o kolízii záujmov, ak jedna osoba vykonáva obe činnosti - poverene ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, zánik sociálneho poistenia, samostatne zárobkovo činná osoba, zánik oprávnenia na výkon alebo prevádzkovanie činnosti
Právna veta: Pod pojmom oprávnenie na vykonávanie činností v zmysle § 5 písm. c) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení platnom do 31.12.2010, je potrebné rozumieť povolenie, súhlas s vykonávaním určitej činnosti, ktoré vydáva Slovenská lekárska komora po tom, čo zistí, že lekár spĺňa odborné a iné zákonom ustanovené predpoklady na vykonávanie samostatnej zdravotníckej praxe. Skutočnosť, že lekár na základe tohto povolenia, súhlasu s výkonom činnosti (licencie L1A) môže uzatvárať dohody/zmluvy, od ktorých závisí, kde takúto činnosť bude vykonávať, na existenciu povolenia udeleného lekárskou komorou, vplyv nemá. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: konanie vo veciach sociálneho poistenia, povinnosti samostatne zárobkovo činnej osoby, rozhodnutie organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, prihlásenie a odhlásenie samostatne zárobkovo činnej osoby, rozhodnutie o zániku povinného poistenia, odhlásenie z povinného dôchodkového poistenia, odhláška z povinného sociálneho poistenia
Právna veta: Ak žalovaná považovala údaje v odhláške alebo jej účinky za sporné, mohla v nedávkovom konaní podľa § 172 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. rozhodnúť o zániku povinného poistenia inak než bolo uvedené v odhláške. Zo žiadneho ustanovenia cit. zákona nevyplýva, že by žalovaná mohla vydať takéto rozhodnutie len do určitého času po podaní odhlášky. Rovnako žiadne ustanovenie tohto zákona neustanovuje, že by vznik či zánik povinného nemocenského a dôchodkového poistenia bol závislý od toho, či poistenec bol alebo nebol dobromyseľný o dátume zániku. (...) Vedomosť či nevedomosť, prípadne dobromyseľnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: procesná zodpovednosť, zavinenie zastavenia konania, náhrada trov konania, rozhodnutie o trovách konania , povinnosť nahradiť trovy konania
Právna veta: Súd pri rozhodovaní o trovách zastaveného konania musí najprv posúdiť, či nie sú splnené zákonné podmienky na použitie § 171 ods. 1 S.s.p., teda či nejde o uvedenú výnimku, a len v prípade, že to tak nie je, rozhodne o trovách zastaveného konania podľa § 170 písm. b) S.s.p.. Ustanovenie § 171 ods. 1 S.s.p. predpokladá zavinenie niektorého z účastníkov konania na zastavení konania, pričom zavinenie môže byť na strane žalobcu aj žalovaného. Právna úprava obsiahnutá v § 171 S.s.p., ktorá zakladá zásadu procesnej zodpovednosti za zavinenie, znamená, že trovy je povinný platiť ten z účastníkov, kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: stavebný denník, právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, nárok na odpočítanie DPH, náležitosti stavebného denníka, údaje v stavebnom denníku, preukázanie vzniku práva na odpočet DPH, obsah stavebného denníka
Právna veta: Kasačný súd má za potrebné zdôrazniť, že argumentácia krajského súdu sa nezamerala na akékoľvek spochybnenie obsahu Stavebného denníka v dôsledku zistených rozporov v priebehu daňovej kontroly. Práve naopak, v priebehu daňovej kontroly a následného vyhodnocovania Stavebného denníka nevystala žiadna otázka ohľadom jeho autenticity alebo správnosti tam uvedených údajov. Krajský súd, ako aj orgány verejnej správy konštatovali, že napriek splneniu všetkých zákonných náležitostí stavebného denníka, tento nemá výpovednú hodnotu (v dôsledku neuvedenia mien zamestnancov, ktorých by bolo možné vyslúchn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: nulitné rozhodnutie, miestna nepríslušnosť, zrušenie napadnutého rozhodnutia orgánu verejnej správy, príslušnosť stavebného úradu
Právna veta: Legálna definícia nulitného rozhodnutia je obsiahnutá výlučne v ustanovení § 64 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Daňový poriadok“), v ktorom je však uvedené, že sa vzťahuje na účely správy daní. Podľa § 64 ods. 2 Daňového poriadku, pri správe daní je nulitným rozhodnutím rozhodnutie, ktoré a/ vydal vecne nepríslušný správca dane; ktorým je obec, za nulitné sa považuje aj rozhodnutie, ktoré vydal správca dane na to miestne nepríslušný, b/ bolo vydané omylom inej osobe, c/ bola vyrubená daň po zániku práva vyru ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: rozsah preskúmavacej činnosti súdov v správnom súdnictve, vznesenie námietky zaujatosti, nerozhodnutie o povolení vkladu, prerušenie konania o návrhu na vklad
Právna veta: Rozhodnutie o nevylúčení zamestnanca orgánu verejnej správy na podklade vznesenej námietky zaujatosti podľa § 12 ods. 1 správneho poriadku je nesporne rozhodnutím procesným. Právo na to, aby vo veci konal nezaujatý a nestranný zamestnanec orgánu verejnej správy má procesný charakter. Ak sa preukáže, že vo veci bolo rozhodnuté zaujatým zamestnancom orgánu verejnej správy, môže mať táto skutočnosť dopad na zákonnosť vo veci vydaného rozhodnutia. V rámci správneho súdnictva sa preto skutočnosť, či vo veci bolo rozhodované nezaujatým a nestranným zamestnancom orgánu verejnej správy preskúmava (až ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: samostatne zárobkovo činná osoba, poskytovanie zdravotnej starostlivosti , výkon zdravotníckeho povolania
Právna veta: Postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby v zmysle § 5 zákona č. 461/2003 Z. z. účinného do 31. decembra 2010 nezáviselo od toho, či určitá osoba svoje oprávnenie na podnikanie využívala alebo nie, ale len od toho, či ho mala alebo nie. To, či jej držiteľ podnikal alebo nie, zohľadňoval zákon č. 461/2003 Z. z. tým spôsobom, že podľa § 21 ods. 1 vznik povinného nemocenského a dôchodkového poistenia viazal na dosiahnutie určitého príjmu z podnikania, a zánik tohto poistenia podľa § 21 ods. 4 viazal na pokles tohto príjmu pod určitú hranicu. Pokiaľ však tieto podmienky neboli naplnené, nebolo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: disciplinárna zodpovednosť sudcu, základné povinnosti sudcu, povinnosť sudcu konať bez zbytočných prieťahov, disciplinárne previnenie sudcu, nečinnosť sudcu, reštančné veci
Právna veta: Ako všeobecné východisko považoval disciplinárny senát povinnosť sudcu prednostne konať najmä (i) vo veciach, v ktorých zákon stanovil presnú lehotu, (ii) vo veciach týkajúcich sa maloletých detí a tiež (iii) vo veciach, na ktorých ukončení je vyšší verejný záujem, napr. z dôvodu dĺžky konania a intenzívneho zásahu do práv účastníkov. Konečné rozhodnutie sudcu o tom, aké úkony a v akých veciach bude vybavovať najskôr, je tak výsledkom váženia všetkých týchto kritérií. Práve okolnosť, či sudca má alebo nemá v určitom konkrétnom období pridelené tieto tzv. prednostné veci, predstavuje okolnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: vydávanie licencií podľa zák. č. 578/2004 Z.z., samostatne zárobkovo činná osoba, poskytovanie zdravotnej starostlivosti , licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, spôsob výkonu zdravotníckeho povolania, licencia na výkon zdravotníckeho povolania, licencia na výkon odborného zástupcu
Právna veta: Z § 68 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. je zrejmé, že každá z troch licencií oprávňovala jej držiteľa na iný spôsob výkonu zdravotníckeho povolania. Zo žiadneho ustanovenia cit. zákona, ale nevyplýva, že lekárovi, ktorý má zároveň vydanú licenciu L1C na výkon odborného zástupcu a poskytuje zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení - právnickej osobe, zaniká alebo sa prerušuje licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo sa rušia jej účinky. Naopak, táto licencia zostáva naďalej platná a dovoľuje lekárovi voľne si vyberať, či v konkrétnom prípade poskytne zdravotnú starostlivo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: poplatok, právo doživotného bývania, doživotné užívanie nehnuteľnosti, poplatková povinnosť za komunálny odpad, poplatník poplatku za komunálny odpad, oprávnenie užívať byt na účely poplatku za komunálny odpad, vznik a zánik poplatkovej povinnosti za komunálny odpad, vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania bytu
Právna veta: Podľa § 77 ods. 2 písm. a/ zákona č. 582/2004 Z.z., ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha. Z vyššie citovaného zákonného ustanovenia vyplý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: zásah do súkromia, právo na súkromný a rodinný život, neoprávnené zasahovanie do súkromného a rodinného života, prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov
Právna veta: Ústava pojem „súkromný a rodinný život“ bližšie nedefinuje. Keďže základné práva a slobody podľa ústavy je potrebné vykladať a uplatňovať v zmysle a duchu medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách (PL. ÚS 5/93, PL. ÚS 15/98), ústavný súd pri vymedzení obsahu uvedených pojmov prihliadal aj na príslušnú judikatúru ESĽP týkajúcu sa predovšetkým čl. 8 dohovoru, ktorého porušenie postupom okresného súdu v napadnutom konaní sťažovatelia taktiež namietajú. 28. Spolužitie rodičov a detí je základným prvkom rodinného života (Bronda proti Taliansku, rozsudok z 9. 6. 1998, č. 22430/9 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: uloženie poriadkovej pokuty, poriadková pokuta v trestnom konaní, doručovanie do vlastných rúk, nevyhovenie predvolaniu
Právna veta: Trestný poriadok na naplnenie zákonných podmienok uloženia poriadkovej pokuty svedkovi nevyžaduje určitý konkrétny spôsob doručovania predvolania na úkon trestného konania. Podstatným je, aby sa úkon dostal do dispozičnej sféry adresáta, pretože iba v tom prípade možno uvažovať o nevyhovení predvolaniu v zmysle § 70 ods. 1 Trestného poriadku. Navyše, ani § 66 ods. 1 Trestného poriadku neprikazuje doručovať predvolanie svedkovi do vlastných rúk.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: splnenie dlhu, právo na náhradu škody , trojročná premlčacia doba, premlčanie podľa OZ, škodová udalosť, mimozmluvná zodpovednosť
Právna veta: „Právo Slovenskej kancelárie poisťovateľov proti tomu, kto zodpovedá za škodu, na náhradu toho, čo za neho plnila (§ 24 ods. 7 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov), je regresným právom, a nie právom na náhradu škody. Toto regresné právo Slovenskej kancelárie poisťovateľov podlieha premlčaniu vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe (§ 101 Občianskeho zákonníka), ktorá začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, kedy bolo poškodenému plnené.“ 17. Ústavný súd konštatuje, že t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: súdny poplatok za odvolanie, včasná úhrada súdneho poplatku, odpustenie zmeškania lehoty, sadzba poplatku, výzva na zaplatenie súdneho poplatku , vznik poplatkovej povinnosti
Právna veta: . Podľa § 6 ods. 2 zákona o súdnych poplatkoch: „Ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednej inštancii. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá aj v odvolacom konaní vo veci samej. Poplatok za dovolanie a kasačnú sťažnosť sa vyberá vo výške dvojnásobku poplatku ustanoveného v sadzobníku.“ 14. Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o ústavnom súde“): „Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe podania podaného elektronickými prostrie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: posudzovanie návrhu na vykonanie exekúcie , nárok vymáhaný v exekučnom konaní, právo na súdnu ochranu, preskúmanie exekučného titulu, možnosť podať odpor
Právna veta: Vo vzťahu k záveru okresného súdu o nemožnosti exekučného súdu skúmať vecnú stránku exekučného titulu ústavný súd uvádza, že z rozsudku súdneho dvora C-448/17 vyplýva, že súdny dvor na rozdiel od okresného súdu v štádiu vykonávacieho konania a priori nevylučuje preskúmanie exekučného titulu – platobného rozkazu vydaného vyšším súdnym úradníkom z hľadiska existencie neprijateľných zmluvných podmienok v spotrebiteľskej zmluve, ktorá bola podkladom na jeho vydanie, a teda vecnej správnosti exekučného titulu. Práve naopak, súdny dvor (za situácie, keď vnútroštátna právna úprava zveruje právomoc vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: vznik a zánik členstva, vylúčenie člena družstva, lehota na podanie odvolania , analógia práva
Právna veta: . Dôvodom, pre ktorý najvyšší súd pristúpil k výkladu § 231 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka, je jeho nedostatočná zákonná úprava, rešpektujúc zásadu práva patria bdelým vo vzťahu k vylúčenému členovi družstva, ktorý má účinne a rýchlo svoje záujmy brániť, zásadu primeraných očakávaní vo vzťahu k právnej istote v súkromnoprávnych vzťahoch v družstve, v ktorého záujme je čím skôr rozhodnúť o odvolaní, a následne mať naisto dané, ako voči vylúčenému členovi postupovať. 19. Nemožno sa stotožniť so sťažovateľovou námietkou, že by najvyšší súd svoje úvahy dostatočne neodôvodnil. Poukázal na nedostat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: odstúpenie cestujúceho od zmluvy, prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa ochorenia COVID-19, odstúpenie od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu, zmluva o zájazde, zmena zmluvy o zájazde
Právna veta: Podľa § 33a ods. 1 zákona č. 170/2018 Z. z. ak v dôsledku mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu nie je možné poskytnúť cestujúcemu základné znaky služieb cestovného ruchu podľa zmluvy o zájazde, je cestovná kancelária oprávnená cestujúcemu a) navrhnúť zmenu zmluvy o zájazde alebo b) zaslať oznámenie o náhradnom zájazde, ak cestujúci neprijme navrhnutú zmenu zmluvy o zájazde podľa písm. a). 22. Podľa § 33a ods. 9 zákona č. 170/2018 Z. z. ak sa cestovná kancelária s cestujúcim n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: doručovanie rozsudku, ústavná sťažnosť, ratio temporis, neprípustnosť ústavnej sťažnosti
Právna veta: Podľa § 132 ods. 2 zákona o ústavnom súde ústavná sťažnosť je neprípustná, ak sťažovateľ nevyčerpal právne prostriedky, ktoré mu priznáva zákon na ochranu jeho základných práv a slobôd. 17. Podľa § 132 ods. 3 zákona o ústavnom súde ústavný súd neodmietne prijatie ústavnej sťažnosti pre jej neprípustnosť, ak sťažovateľ preukáže, že nevyčerpal právne prostriedky, ktoré mu priznáva zákon na ochranu jeho základných práv a slobôd, z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 18. Podľa § 223 ods. 1 CSP rozsudok súd doručuje stranám do vlastných rúk. Podľa § 223 ods. 3 CSP rozsudok sa vyhotoví a odoš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zapretie otcovstva manželom matky, asistovaná reprodukcia, právo rodičov na starostlivosť o deti a ich výchovu, nemožnosť zapretia otcovstva
Právna veta: Ústavný súd tiež zdôrazňuje, že iba strohé konštatovanie o porušení označených práv sťažovateľky, resp. nesúhlas s rozhodnutím všeobecného súdu bez ďalšieho nie je dostačujúcim odôvodnením, na základe ktorého by ústavný súd mohol a mal preskúmať sťažovateľkou tvrdené porušenie ústavou či dohovorom zaručeného práva, ak chýbajú objektívne okolnosti, ktoré by dovolili takýto záver aspoň na účely prijatia ústavnej sťažnosti na ďalšie konanie. Kritika právnych záverov všeobecných súdov pri poskytovaní ochrany subjektívnym právam účastníkov konania musí mať v ústavnej sťažnosti nevyhnutné prepojenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: povinnosť odôvodniť rozhodnutie, právomoc všeobecného súdu, zrušenie spoločnosti rozhodnutím súdu, odôvodnenie rozsudku
Právna veta: Ústavný súd považuje za potrebné poukázať na svoju konštantnú judikatúru, podľa ktorej vo veciach patriacich do právomoci všeobecných súdov nie je alternatívnou ani mimoriadnou opravnou inštitúciou (m. m. II. ÚS 1/95, II. ÚS 21/96). Preto nie je zásadne oprávnený preskúmavať a posudzovať právne názory všeobecného súdu, ktoré ho pri výklade a uplatňovaní zákonov viedli k rozhodnutiu vo veci samej ani preskúmavať, resp. či v konaní pred všeobecným súdom bol náležite zistený skutkový stav a aké skutkové a právne závery zo skutkového stavu všeobecný súd vyvodil. Úloha ústavného súdu sa obmedzuje n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: správa komunikácie, prekážka cestnej premávky, správca komunikácie, prevádzkovateľ motorového vozidla, odstránenie vozidla z cesty, odstránenie vozidla bez súhlasu prevádzkovateľa
Právna veta: Z ust. § 3d Cestného zákona a z ust. § 43 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. však nepochybne vyplýva, že úmyslom zákonodarcu bolo taxatívnym výpočtom určiť, kto je oprávnený vykonávať správu komunikácií a kto je správcom cesty, s tým, že odtiahnutie je povinný vykonávať jedine správca cesty, tzn., že výkladom tohto ustanovenia možno dospieť k záveru, že jeho úmyslom bolo vylúčiť iné osoby, ktoré by sa podieľali na správe komunikácie a ktoré by boli oprávnené odstrániť prekážku cestnej premávky, okrem právnickej osoby správcom na tento účel založenej, alebo zriadenej.“ Samotný správca komunikácie sí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: nesprístupnenie informácií, utajované informácie, dokazovanie v trestnom konaní, ochrana utajovaných skutočností, bezpečnosť štátu
Právna veta: Bezpečnosť štátu je ústavnou chránená hodnota (čl. 1 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov; čl. 7 ods. 3 ústavy). V tomto duchu zákonodarca často pristupuje k právnej úprave konkrétnych oblastí spoločenských vzťahov dotýkajúcich sa bezpečnosti štátu, kde nie sporadicky priamo v texte právnej úpravy vyváži ústavne chránenú hodnotu bezpečnosti štátu na jednej strane a ústavou chránené základné práva subjektov práva, akcentujúc bezpečnosť štátu na strane druhej (II. ÚS 480/2014) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: doplnenie návrhu na vykonanie exekúcie, nedoplnenie návrhu na vykonanie exekúcie, začatie exekúcie, zastavenie exekúcie
Právna veta: Skutočnosť, že niektoré dôkazy právny predchodca sťažovateľky nemohol objektívne priložiť k danému doplneniu návrhu na exekúciu, ale tieto riadne označil a požiadal o ich vykonanie, nemôže byť prekážkou procesného postupu podľa § 243f ods. 6 Exekučného poriadku. Okresným súdom zvolená aplikácia § 243f ods. 5 Exekučného poriadku, ktoré upravuje sankciu v podobe zastavenia exekúcie výlučne v prípade nedoplnenia návrhu na vykonanie exekúcie podľa § 243f ods. 1 Exekučného poriadku, nezodpovedá skutkovým okolnostiam danej veci. Sťažovateľka si nepochybne splnila zákonnú povinnosť a návrh na vykonan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: obnova konania , dôvod na obnovu konania, dohoda o vine a treste, návrh na schválenie dohody o vine a treste, nesprávna právna kvalifikácia trestného činu
Právna veta: Dôvodom na obnovu konania nie je nesprávna právna kvalifikácia (v tomto prípade lúpež namiesto krádeže), keď v prípade dohody o vine a treste je taká chyba preskúmateľná v dovolacom konaní len za podmienok ustanovených v § 334 ods. 4 Trestného poriadku. Vo vzťahu k podkladom dohody o vine a treste (dokazovaniu v prípravnom konaní) by podmienky na obnovu konania podľa § 394 ods. 1 Trestného poriadku museli spočívať v nových dôkazoch vrátane eventuálne avizovanej zmeny výpovede svedka, v tomto prípade poškodenej, o skutkovej okolnosti podstatnej pre zmenu právnej kvalifikácie činu, teda situácie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: záujem dieťaťa na zverenie do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, zverenie maloletého do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov, výchovná spôsobilosť rodiča , práva maloletého dieťaťa, neschopnosť rodičov spolupracovať
Právna veta: Pokiaľ niektorý z rodičov nerešpektuje práva druhého rodiča, ako aj práva maloletého dieťaťa, sú tu vážne pochybnosti o výchovnej spôsobilosti takéhoto rodiča. Hmotnoprávnymi podmienkami pre nariadenie striedavej starostlivosti vyplývajúcimi z § 24 ods. 2 Zákona o rodine sú, že obidvaja rodičia sú spôsobilí dieťa vychovávať, obidvaja majú o osobnú starostlivosť o dieťa záujem, striedavá starostlivosť je v záujme dieťaťa a takýmto spôsobom budú lepšie zaistené potreby dieťaťa. Súd nemôže, a to ani pri rešpektovaní práv dieťaťa, poskytnúť ochranu zneužívaniu práva jedného rodiča na úkor druhého ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozšírenie rodiny ako dôvod zníženia výživného, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, podstatná zmena pomerov oprávneného alebo povinného z vyživovacieho vzťahu
Právna veta: Povinný rodič musí mať pri plánovaní rozšírenia svojej rodiny vždy na zreteli už existujúce vyživovacie povinnosti tak, aby ich plnenie žiadnym spôsobom neohrozil, a aby táto zmena pomerov povinného nešla na úkor skôr narodeného maloletého dieťaťa, o ktoré sa osobne nestará, ale len na úkor samotného otca, ktorý takéto zaväzujúce rozhodnutie prijal.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: zásada materiálnej pravdy, žiadateľ o azyl, zákonné predpoklady pre udelenie azylu, udelenie azylu, krajina pôvodu žiadateľa, konanie o medzinárodnej ochrane
Právna veta: Zásada, tzv. materiálnej pravdy má v konaní o udelenie azylu svoje špecifiká spočívajúce v pravidelnej nedostatočnosti dôkazov preukazujúcich dôveryhodnosť žiadateľových tvrdení. Je však na správnom orgáne, aby preukázal, či vyvrátil pravdivosť žiadateľových tvrdení, a to buď úplne nevyvrátiteľne zistením presných okolností viažucich sa na tvrdenie žiadateľa o azyl, alebo aspoň s takou mierou pravdepodobnosti, ktorá nevyvoláva zásadné pochybnosti o správnosti úsudku správneho orgánu. Konanie o medzinárodnej ochrane je špecifickým tým, že je v ňom často nutné rozhodovať za situácie dôkaznej núd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné zmluvné podmienky, poplatok za spotrebiteľský úver, spotrebiteľský úver, úkon na strane veriteľa
Právna veta: Vo vzťahu k žalovanou namietanému spracovateľskému poplatku za vyhotovenie zmluvy vo výške 364,20 eura, ktorý považuje za neopodstatnený, odvolací súd udáva, že ani túto odvolaciu námietku žalovanej nepovažuje za dôvodnú. Z označenia tohto poplatku vyplýva, že ide o poplatok za poskytnutie úveru, t. j. za úkony na strane veriteľa, ktoré sú nevyhnutné za uzatvorenie zmluvy a ktoré sú jeho internou záležitosťou a súčasťou jeho nákladov, teda za úkony veriteľa súvisiace s poskytnutím úveru. Tento poplatok teda predstavuje cenu za poskytovanie služby veriteľom a táto možnosť jeho uplatnenia vyplýv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: neoprávnené vyrobenie a používanie platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty, úhrnný trest, priťažujúce okolnosti
Právna veta: Protiprávne konanie obžalovaného naplnilo pojmové znaky prečinu neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku podľa § 219 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona., kde nálezom a prisvojením si platobnej karty naplnil znaky prečinu neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku podľa § 219 ods. 1 Trestného zákona a tým, že túto aj neoprávnene použil, naplnil tým pojmové znaky prečinu neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku podľa § 219 ods. 2 Trestného zákona. Keďže spáchania druhého skutku by nebolo možné bez toho, aby si zaobstaral iným spôsobom platobný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, uplatnenie práva na odpočet dane z pridanej hodnoty, podnikateľské riziko, dôkazné bremeno daňového subjektu, potrebná miera opatrnosti pri výbere obchodných partnerov
Právna veta: Dôkazné bremeno vo vzťahu k preukázaniu práva na odpočítanie DPH z faktúr ťaží podľa § 24 ods. 1 daňového poriadku primárne daňový subjekt, ktorý je povinný preukázať splnenie podmienok pre odpočítanie DPH, vrátane spoľahlivého preukázania reálneho uskutočnenia dodávok tovaru podľa predmetných faktúr dodávateľom uvedeným na faktúre. (...) Je potrebné si uvedomiť, že žalobca je daňovým subjektom, ktorý právo na odpočet uplatňuje, a preto je pri výkone podnikateľskej činnosti povinný pamätať a dbať na to, aby pri výbere svojich obchodných partnerov, s ktorými vstupuje do obchodnoprávnych vzťahov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: finančné zadosťučinenie , princíp primeranosti, ujma nemajetkovej povahy, primerané finančné zadosťučinenie
Právna veta: Primerané finančné zadosťučinenie podľa § 3 ods. 5 zákona vychádza pri určovaní výšky z úvahy súdu so zreteľom na všetky okolnosti prípadu. Zákon nestanovuje pre výšku tohto nároku žiadne kritériá, ktoré je potrebné v priebehu konania zohľadniť. Princíp primeranosti sa aplikuje na konkrétnu situáciu, na konkrétnu vec, ktorá je prejednávaná a primeranosť predstavuje takú mieru nároku, ktorá práve zodpovedá, resp. vyhovuje istým okolnostiam, požiadavkám, podmienkam a kritériám a výška primeraného nároku je adekvátna, resp. úmerná a odôvodňovaná individuálnymi okolnosťami prípadu a musí byť sprav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Konkurzné právo
Kľúčové slová: odporovanie zvýhodňujúcemu právnemu úkonu, ukrátenie konkurzných veriteľov, zmenšenie majetku úpadcu, zvýhodnenie veriteľa
Právna veta: § 59 ZKR demonštratívne vypočítava právne úkony, ktoré je možné považovať za zvýhodňujúce. Tieto právne úkony sú však odporovateľné len vtedy, ak nimi dlžník zvýhodnil svojho veriteľa a týmto právnym úkonom zároveň došlo k ukráteniu pohľadávok ostatných veriteľov, ktoré si po vyhlásení konkurzu prihláškou prihlásili do konkurzného konania. Zároveň musí byť splnená ďalšia podmienka, a to, že ide o právny úkon, ktorý spôsobil úpadok dlžníka alebo bol urobený počas úpadku dlžníka. Ako vyplýva z vyššie uvedeného a ako uviedol aj súd prvej inštancie, odporovať možno iba tomu právnemu úkonu, ktorý u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právo zodpovedajúce vecnému bremenu, oprávnená držba ako predpoklad vydržania, dobromyseľnosť držiteľa pozemku, dobrá viera držiteľa, právo prechodu a prejazdu cez pozemok, faktický výkon práva
Právna veta: Podmienky vydržania nemôžu byť splnené v situácii, kedy domnelý oprávnený nepoužíva pozemok ako prechod a prejazd len pre seba, ale sporná časť pozemku bola napríklad používaná aj ostatnými občanmi. Z toho vyplýva, že na vydržanie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu nestačí faktický výkon tohto práva, ale oprávnený držiteľ musí vykonávať toto právo pre seba a byť v dobrej viere, že mu toto právo patrí. V zmysle toho judikatúra stanovila, že nepôjde o nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výkonom práva (vydržaním), keď ten, kto právo vykonáva, sa domnieva, že pozemok, ku ktorému ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: predčasná splatnosť úveru, plnenie v splátkach, omeškanie s plnením splátky, omeškanie spotrebiteľa , plnenie zo spotrebiteľskej zmluvy
Právna veta: Výklad ust. § 53 ods. 9 a § 565 O.z. prezentovaný súdom prvej inštancie, s ktorým sa odvolací súd stotožňuje, hovorí o tom, že pre využite práva podľa § 565 O.z. na vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky ustanovenie § 53 ods. 9 O.z. okrem včasného upozornenia veriteľa na možnosť uplatnenia práva podľa § 565 O.z. vyžaduje, aby bol dlžník - spotrebiteľ v omeškaní s niektorou splátkou aspoň tri mesiace a pre túto splátku (ak omeškanie s jej zaplatením v čase uplatnenia práva podľa § 565 O.z. trvá) môže veriteľ uplatniť právo podľa § 565 O.z. do splatnosti splátky najbližšie nasledujúcej po u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právo spotrebiteľa na vydanie bezdôvodného obohatenia, subjektívna a objektívna premlčacia doba, premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia , úmyselné porušenie práv spotrebiteľa, vedomosť spotrebiteľa o vzniku bezdôvodného obohatenia
Právna veta: Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za 2 roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil (§ 107 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za 3 roky a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie za 10 rokov odo dňa, keď k nemu došlo (§ 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka).(...) Vo vzťahu k začiatku plynutia subjektívnej premlčacej doby v spotrebiteľskom vzťahu Najvyšší súd SR v uznesení sp.zn. 5Cdo/29/2021 z 28.09.2021 uviedol: „Za skutkovú okolnosť, ktorá je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada poistného plnenia alebo jeho časti, povinnosť poskytnúť poistné plnenie, práva a povinnosti poisteného, nárok poisťovateľa na náhradu poistného plnenia
Právna veta: Účelom ust. § 12 ods. 2 písm. g/ zák. č. 381/2001 Z. z. je nielen to, aby poistený nahradil poisťovateľovi (celkom alebo sčasti) poistné plnenie poskytnuté za poisteného poškodenému. Uvedené ustanovenie má zároveň viesť poisteného k riadnemu plneniu jeho povinností vyplývajúce z právneho vzťahu poistenia, vrátane oznamovacej povinnosti - náhrada, na ktorú má v takom prípade poisťovateľ právo, vyjadruje aj určitý majetkový postih poisteného za to, že nesplnil svoju povinnosť uloženú v § 10 ods. 1 zák. č. 381/2001 Z. z. V tomto zmysle je uplatnenie práva poisťovateľa na náhradu poistného plnenia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: pochybnosti správcu dane, kontrolovaný daňový subjekt, priebeh a ukončenie daňovej kontroly, prenos dôkazného bremena zo správcu dane na daňový subjekt, povinnosti správcu dane
Právna veta: Povinnosť správcu dane podľa § 46 ods. 5 daňového poriadku je v procese daňovej kontroly realizovaná ústnym oznámením správcu dane počas ústneho pojednávania alebo v písomnej forme. Správca dane musí svoju povinnosť podľa § 46 ods. 5 daňového poriadku splniť do momentu skončenia daňovej kontroly. Na náležité a včasné splnenie uvedenej povinnosti správcu dane podľa § 46 ods. 5 daňového poriadku je viazaný prenos dôkazného bremena zo správcu dane na kontrolovaný daňový subjekt. O náležitom splnení povinnosti správcu dane podľa tohto zákonného ustanovenia (teda o takom splnení tejto povinnosti sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: predkupné právo spoluvlastníkov, spoluvlastnícky podiel , porušenie predkupného práva, výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov, výkon predkupného práva, dohoda o výkone predkupného práva
Právna veta: Kľúčovým je v tomto smere výklad k ust. § 140 druhá veta OZ, podľa ktorého, ak sa spoluvlastníci nezhodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov. Z tohto ustanovenia vyplýva, že každý spoluvlastník sa môže domáhať uplatnenia vybraného nároku, výlučne v rozsahu takej veľkosti, ktorá pripadá pomerne na veľkosť jeho spoluvlastníckeho podielu. V prípade uplatňovania modifikovaného nároku (nepomerne podľa veľkosti podielov) je takýto spoluvlastník povinný preukázať dosiahnutie dohody o výkone predkupného práva s ostatnými spoluvlastníkmi tak, ako to po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodiča, príjmové a majetkové pomery, životný štandard povinného rodiča
Právna veta: Vo všeobecnosti odvolací súd poukazuje na to, že rodičia majú povinnosť prispievať na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov (§ 62 ods. 2 veta prvá ZoR).(...) Majetkové pomery rodiča umožňujú komplexne posúdiť celkovú situáciu, životnú úroveň rodiča pre potreby výživného, keďže príjmové pomery samy osebe neposkytujú úplný obraz o situácii povinného rodiča. Rodič totiž nemusí mať žiadny preukázateľný príjem, disponuje však značnými majetkovými podstatami. Za takýchto okolností súd určí výživné a je vecou povinného rodiča, aby ich speňažením z výťažku alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: priznanie nároku na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, neoprávnený zásah do osobnosti fyzickej osoby, ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy, osobnostné práva fyzickej osoby
Právna veta: Predpokladom priznania nároku na náhradu nemajetkovej ujmy je, že žalobkyňa preukáže, že 1/ žalovaný neoprávnene konal, že 2/ bolo zasiahnuté do jej osobnostných práv chránených ust. § 11 OZ, ktoré žalobkyňa v konaní skutkovo vymedzila a považuje ich za zásah do jej chránených osobnostných práv, že 3/ do jej osobnostných práv bolo zasiahnuté v príčinnej súvislosti s tvrdeným neoprávneným konaním žalovaného, naviac Občiansky zákonník priznanie uplatnenej náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch (§ 13 ods. 2 OZ) podmieňuje tým, že kvalifikovaná ujma na osobnostných právach skutočne nastala a je so ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: nútené procesné spoločenstvo, podieloví spoluvlastníci
Právna veta: O nútené procesné spoločenstvo pôjde vtedy, keď priamo zo zákona alebo z povahy veci je z hľadiska vecnej legitimácie nevyhnutné, aby v konaní vystupovalo spoločenstvo. Inak povedané, existencia spoločenstva je v tomto prípade vynútená hmotnoprávnou úpravou. V prípade zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva v civilnom sporovom konaní musia byť stranami sporu všetci spoluvlastníci; rozhodnutie súdu vydané len voči niektorým zo spoluvlastníkov by nemohlo byť účinné proti tým, ktorí neboli stranami sporu. (§ 78 CSP) (k tomu pozri napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu SR publikované v ča ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: povinnosť preukázať príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, edičná povinnosť, majetkové pomery rodičov
Právna veta: Ustanovenie § 63 ods. 1 Zákona o rodine predpokladá vznik určitých povinností rodiča v súvislosti s konaním o určenie výživného (z procesného hľadiska dochádza k prenosu povinnosti tvrdenia a dôkazného bremena na povinnú osobu). Vymenúva tri navzájom sa prelínajúce povinnosti: povinnosť preukázať pred súdom príjmy z inej nezávislej činnosti, povinnosť predložiť súdu podklady na zhodnotenie svojich majetkových pomerov a povinnosť umožniť súdu sprístupnením údajov chránených podľa osobitného predpisu zistenie aj ďalších skutočností potrebných na rozhodnutie. Pokiaľ ide o povinnosť preukázať príj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vyporiadanie BSM podľa § 149 OZ, dohoda o vyporiadaní BSM, vecnoprávne účinky zmluvy, návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, nevyporiadané BSM, prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam
Právna veta: Po zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa vykoná jeho vyporiadanie dohodou, pričom ak (bývalí) manželia takúto dohodu neuzavrú, vykoná ho súd na návrh niektorého z (bývalých) manželov. Ak však do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k vyporiadaniu dohodou alebo k podaniu návrhu na súd, nastupuje zo zákona domnienka vyporiadania, ktorá pri nehnuteľnostiach znamená, že tieto sú v podielovom spoluvlastníctve s výškou spoluvlastníckeho podielu každého z (bývalých) manželov 1/2. Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov je teda prior ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: základné pravidlá správneho konania, všeobecné právne zásady, posudzovanie vplyvu na výrok rozhodnutia, závažné procesné nedostatky rozhodnutia, právne zásady správneho konania
Právna veta: Právne zásady správneho konania sú súčasťou všeobecných právnych zásad, ktorých aplikovateľnosť v právnom poriadku právneho štátu je pomerne široká. Nedodržanie zásad správneho konania je vážnym porušením zákona správnym orgánom, s ktorým sú spojené verejnoprávne a súkromnoprávne následky, resp. potenciálne nároky. Zásady správneho konania možno vnímať aj z pohľadu ich explicitnej / implicitnej právnej úpravy. Výslovne upravené zásady sú obsiahnuté v ustanoveniach § 3 až § 4 Správneho poriadku ako základné pravidlá konania. Z hľadiska dôležitosti medzi ostatnými zásadami vyplývajúcimi z iných ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Kľúčové slová:
Právna veta: Zákonným podmienkam na vydanie rozsudku pre zmeškanie už bol prednedávnom venovaný osobitný priestor v rámci tejto rubriky (BSA 1-2/2022 „Sprísnené podmienky na vydanie kontumačného rozsudku“). Nešlo však o zodpovedanie otázky, či je súd podľa § 274 a § 278 CSP vždy povinný kontumačne rozhodnúť, ak sú splnené kritériá vymedzené právnou normou. Okrajový odkaz na nález Ústavného súdu SR zo dňa 22. 7. 2021 sp. zn. III. ÚS 121/2021 (osobitne ods. 17) vyvolal u viacerých kolegov podnety na spracovanie práve tejto témy.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok reaguje na rekodifikáciu trestného práva procesného v Českej republike a zaoberá sa staronovým inštitútom „Mimoriadne kasačné oprávnenie“, ktoré by vo svetle rekodifikovaného trestního řádu Českej republiky mal po prípadnom prijatí právnej úpravy oprávnenie využiť nielen najvyšší štátny zástupca, ale v trestním řádu Českej republiky kvalifikovaných prípadoch aj sudca pre prípravné konanie. Príspevok porovnáva úpravu zrušenia právoplatných rozhodnutí v príprav- nom konaní generálnym prokurátorom (SR) ako obdobného inštitútu k mimor ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok sa zaoberá špecifickou právnou úpravou pri realizácii oprávnení Slovenského pozemkového fondu ako správcu poľnohospodárskych pozemkov štátu a neznámych vlast- níkov, a síce vylúčením aplikácie zákonného predkupného práva podľa § 140 Občianskeho zákonníka pri prevodoch realizovaných Slovenským pozemkovým fondom. Na jednej strane – v prípade prevodov Slovenského pozemkového fondu ako zástupcu podielového spoluvlastníka pozemku sa aplikácia predkupného práva vylučuje (hoci na to nie je legitímny dôvod), na druhej strane – v prípade prevod ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Vo svetle aktuálnej diskusie o eventuálnej reforme slovenského trestného konania môžu byť inšpiratívne niektoré aspekty funkčnosti a formy kontradiktórnosti v trestnom konaní USA a ich vplyv na spravodlivosť procesu v predsúdnom a súdnom konaní. Cieľom tohto článku je metódou analýzy a komparácie identifikovať prvky kontradiktórnosti v trestnom konaní USA a vyhodnotiť mieru ich uplatňovania v jednotlivých štádiách trestného konania, s poukazom na zachovanie práva obvineného na informácie a práva vyjadriť sa k dôkazom proti nemu.
Kľúčové slová:
Právna veta: Prvé vybrané rozhodnutie (II. ÚS 99/2021) sa zaoberá ústavnou sťažnosťou matky, ktorá nesúhlasila s povinným očkovaním maloletej. Druhé analyzované rozhodnutie (21CoP/82/2020) sa týka nesúhlasu matky s nepovinným očkovaním ich dvoch maloletých detí. Z prezentovaných rozhodnutí vyplýva, že súdy autoritatívne nerozhodujú o očkovaní detí, ale iba o nahradení súhlasu (druhého) rodiča. Vhodnosť očkovania a posúdenie rizík má vždy vykonať lekár.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autori v článku analyzujú doktrínu plodov infikovaného stromu. Aktuálnosť problematiky sa objektivizuje vo viacerých rovinách. V prvom rade nie je jasná samotná aplikovateľnosť tejto teórie v tuzemských podmienkach. Z pozície obhajoby možno prisvedčiť potrebe používania spome- nutej koncepcie. Ďalej nie je zrejmý rozsah aplikovateľnosti doktríny. So zreteľom na obťažnosť niektorých káuz možno prisvedčiť oslabenej podobe. Naostatok sa zdá, že pre prezumpciu správnosti rozhodnutia sa nemožno zasadiť za aplikáciu doktríny vo vzťahu k rozhodnutiam vydaným ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
MENU