Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

September 2023     August 2023     Júl 2023     Jún 2023     Máj 2023     Apríl 2023     Marec 2023     Február 2023     Január 2023     September 2022     August 2022     Júl 2022     Jún 2022     Máj 2022     Apríl 2022     Marec 2022     Február 2022     December 2022     November 2022     Október 2022     Január 2022     September 2021     August 2021     Júl 2021     Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     December 2021     November 2021     Október 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Najvyšší správny súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: detenčné konanie, poučenie a informovaný súhlas, duševná porucha, zdravotnícke zariadenie, rozhodnutie o prípustnosti prevzatia umiestneného do zdravotníckeho zariadenia, hmotnoprávne podmienky na obmedzenie osobnej slobody
Právna veta: Konanie o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení je upravené v treťom diele CMP, a to v ustanoveniach § 252 až § 271 CMP. Zdravotnícke zariadenie, v ktorom je osoba umiestnená z dôvodov uvedených v osobitnom predpise (ďalej len „umiestnený“), je povinné oznámiť súdu do 24 hodín prevzatie umiestneného bez jeho informovaného súhlasu. Oznamovaciu povinnosť má zdravotnícke zariadenie aj vtedy, ak umiestnený svoj informovaný súhlas odvolá, a to do 24 hodín od odvolania informovaného súhlasu (§ 253 ods. 1 CMP). Účastníkom konania o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti, predchádzanie hroziacim škodám, náhrada škody a nemajetkovej ujmy, právo na ochranu osobnosti
Právna veta: V súčasnosti platná právna úprava dôsledne rozlišuje medzi právom na ochranu osobnosti podľa § 11 a nasl. OZ (s ním spojeným právom na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch) a právom na náhradu škody v zmysle § 415 a nasl. OZ. Medzi týmito dvomi inštitútmi je pojmová a obsahová odlišnosť. Právo na ochranu osobnosti predstavuje nemajetkové právo, rýdzo osobnej povahy a je úzko späté s osobnosťou človeka a jej prejavmi. Právo na náhradu škody a právo na ochranu osobnosti fyzickej osoby podľa platnej právnej úpravy teda predstavujú dve celkom samostatné práva, ktoré sú podmienené rôznou sférou oc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vrátenie daru, obdarovaný, darca, nevhodné správanie darcu
Právna veta: Podľa § 630 OZ darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Dovolací súd na doplnenie uvádza, že v neposlednom rade treba pripomenúť, že posúdenie okolností konkrétneho prípadu sa nemôže viazať len na hodnotenie správania obdarovaného, ale je potrebné zohľadniť aj nevhodné správanie darcu.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana vlastníckeho práva, oprávnená držba, neoprávnený zásah do oprávnenej držby, neoprávnene umiestnené veci
Právna veta: Dovolací súd sa stotožnil s právnym názorom vysloveným žalobcom, že žalobca ako oprávnený držiteľ sa môže domáhať ochrany proti tomu, kto do jeho práva oprávnenej držby neoprávnene zasahuje postupom podľa § 126 OZ, pričom žiadne ustanovenie Občianskeho zákonníka neupravuje, že neoprávnene umiestnené veci (ktorých vypratania sa žalobca domáha) musia byť vo vlastníctve či oprávnenej držbe žalovaného. V prejednávanej veci nesprávne právne súdy posúdili vec, keď uzavreli, že žalovaný nie je pasívne vecne legitimovaným subjektom v predmetnom spore, z dôvodu, že nie je vlastníkom resp. oprávneným dr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľa, primerané finančné zadosťučinenie, konanie na súde, v ktorom bol spotrebiteľ úspešný, absolútna neplatnosť zmluvy o postúpení spotrebbiteľskej pohľadávky
Právna veta: Na zdôraznenie správnosti odvolacím súdom zvolenej interpretácie ustanovenia § 3 ods. 5, zákona č. 250/2007 Z. z. najvyšší súd dodáva, že zo zákonnej dikcie označenia zodpovedného subjektu, od ktorého je možné požadovať primerané finančné zadosťučinenie („od toho, kto za porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej týmto zákonom a osobitnými predpismi zodpovedá") de lege lata nevyplýva, že to nevyhnutne musí byť iba jedna zo sporových strán v konaní na súde, v ktorom bol spotrebiteľ úspešný, hoci ním spravidla bude práve tento procesný subjekt. V okolnostiach danej veci nosné dôvody neúspechu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zriadi stavbu na cudzom pozemku, ochrana vlastníckeho práva, plot je v zmysle 119 ods. 2 OZ stavbou, sporné oplotenie, vypratanie ostatných nehnuteľných vecí
Právna veta: Vzťah § 135c Občianskeho zákonníka k § 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka je vzťahom špeciálneho ustanovenia k všeobecnému ustanoveniu (§ 126 ods. 1 OZ). V danom prípade teda bolo potrebné aplikovať § 135c OZ a nie § 126 OZ. Plot dovolateľky je v zmysle § 119 ods. 2 OZ stavbou, pričom nemožno opomenúť, že jeho výstavbe predchádzalo ohlásenie Stavebnému úradu v zmysle Stavebného zákona. Keďže sporné oplotenie patriace dovolateľke je v zmysle zákona stavbou, žalobkyňa sa mohla proti dovolateľke ako neoprávnenej stavebníčke domáhať ochrany na súde podľa § 135c OZ. V danom prípade teda oplotenie dov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, mimoriadne zníženie trestu, nepoužitie ustanovenia o mimoriadnom znížení trestu, mimoriadne znížený trest odňatia slobody
Právna veta: Pokiaľ obvinený namietal, že v jeho trestnej veci nebolo a podľa jeho názoru malo byť použité ustanovenie § 39 ods. 1 Trestného zákona a v konečnom dôsledku mal mu byť mimoriadne znížený trest odňatia slobody z dôvodov ním uvádzaných, tak uvedená námietka (nepoužitie § 39 Trestného zákona) podľa dovolacieho súdu nenapĺňa žiaden dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. a) až n) Trestného poriadku.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vykonateľný rozsudok, materiálna vykonateľnosť rozhodnutia , ospravedlnenie sa cestou iného tretieho subjektu nezávislého na žalovanom, prejav svojej vôle v podobe ospravedlnenia
Právna veta: Vykonateľnosť rozhodnutia podľa § 232 ods. 1 CSP je judikatúrou dovolacieho súdu ako aj odbornou literatúrou definovaná ako vlastnosť alebo stav, kedy rozhodnutie umožňuje nútené splnenie uloženej povinnosti. Predpokladom vykonateľnosti rozhodnutia je, že disponuje ako formálnou zložkou vykonateľnosti (doložka vykonateľnosti, konečnosť rozhodnutia z hľadiska podania riadneho opravného prostriedku), tak súčasne i materiálnou zložkou (obsahovou). Z materiálneho hľadiska je rozhodnutie vykonateľné iba vtedy, pokiaľ obsahuje dostatočnú identifikáciu subjektu oprávneného a povinného, presné vymedze ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zabezpečovací prevod práva, veriteľ a dlžník, odporovateľnosť právnych úkonov, zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva
Právna veta: Dovolací súd považuje za potrebné nad rámec dodať, že v danom prípade odvolací súd posudzoval otázku, či zmluva o zabezpečovacom prevode práva je právnym úkonom, ktorý možno odporovať, pričom v prípade posúdenia tejto otázky sa dovolací súd stotožňuje so záverom vysloveným odvolacím súdom. Z odôvodnenia rozhodnutia odvolacieho súdu je zrejmé, že odvolací súd dospel k záveru, že Občiansky zákonník v § 42a za predmet odporovateľnosti označuje právne úkony. Keďže okruh týchto právnych úkonov neobmedzuje, môže ísť o úkony dvojstranné, jednostranné, odplatné a bezodplatné a iné právne úkony. Pods ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: vyhlásenie obžalovaného, dôvody dovolania, minister spravodlivosti, generálny prokurátor , oprávnená osoba na podanie dovolania
Právna veta: Z vyššie citovaného ustanovenia § 257 ods. 5 Trestného poriadku vyplýva, že proti rozsudku, ktorý bol vydaný na základe prijatého vyhlásenia obvineného o vine, možno v rozsahu, v akom bolo toto vyhlásenie prijaté, t. j. proti jeho výroku o vine, podať dovolanie iba z dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku. Toto ustanovenie ale zároveň neurčuje okruh osôb, ktoré sú oprávnené tak urobiť. Pri riešení tejto otázky je preto nutné zohľadniť ďalšie ustanovenia Trestného poriadku upravujúce postup v konaní o dovolaní, najmä ustanovenia § 369 ods. 2 písm. b) Trestného poriadku a § 372 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, trest uložený mimo zákonom stanovenej trestnej sadzby, neprimeranosť trestu ako dovolací dôvod, druh trestu, ktorý zákon za prejednávaný trestný čin nepripúšťa, neuloženie žiadneho trestu
Právna veta: K dovolaciemu dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. h) Trestného poriadku. Môže byť naplnený v dvoch alternatívach spočívajúcich v tom, že obvinenému bol uložený trest vo výmere mimo trestnej sadzby stanovenej Trestným zákonom pre trestný čin týkajúci sa obvineného, alebo taký druh trestu, ktorý trestný zákon nepripúšťa. Uloženie trestu mimo trestnej sadzby sa týka len tých odstupňovateľných trestných činov, ktoré majú určitú sadzbu vymedzenú zákonom - trest odňatia slobody (§ 46 Trestného zákona), trest domáceho väzenia (§ 53 Trestného zákona), trest povinnej práce (§ 54 Trestného zákona), peňažný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, obsah dovolania, dovolanie podľa § 372 Tr. por., dovolaním možno namietať chyby konania súdu prvého stupňa, pochybenia neboli napravené v konaní o riadnom opravnom prostriedku, samostatný dôvod dovolania
Právna veta: Vo vzťahu k § 374 ods. 3 Tr. por., ktorý bol dovolateľom osobitne namietaný, je treba upozorniť na to, že v tomto smere sa ustálil právny názor, že ustanovenie § 374 ods. 3 Tr. por. nemožno uplatňovať ako samostatný dôvod dovolania. Toto ustanovenie len v nadväznosti na § 369 Tr. por. a § 372 ods. 1 Tr. por. vyjadruje okolnosť, že aj keď sa z dôvodov uvedených v § 371 ods. 1 Tr. por. dovolaním napáda vždy rozhodnutie súdu druhého stupňa (okrem dovolania podaného ministrom spravodlivosti), možno dovolaním namietať aj chyby konania súdu prvého stupňa, ak vytýkané pochybenia neboli napravené v ko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Najvyšší správny súd SR

Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: predmetom občianskoprávnych vzťahov, súčasť veci, stavba, nariadenie odstránenia stavby, unimobunka, hnuteľná vec
Právna veta: Fundamentálnou otázkou v danej veci je posúdenie, či predmetná „unimobunka“ má povahu stavby v zmysle § 43 stavebného zákona a mohla byť tak predmetom rozhodnutia o nariadení odstránenia stavby vydaného podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a ods. 2, 5 a 6 písm. a) stavebného zákona. V tomto smere možno rozoznávať občianskoprávnu a stavebnotechnickú stavbu. Podstatou vymedzenia stavby v občianskoprávnom (súkromnoprávnom) význame je jej definovanie ako nehnuteľnej veci. V zmysle § 119 ods. 2 a § 120 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Stavebný úrad je oprávnený rozhodnúť o nariadení odstránenia aj takej s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: spočívanie plynutia premlčacej doby, zánik disciplinárnej zodpovednosti sudcu, premlčanie disciplinárneho previnenia, disciplinárne previnenie sudcu, spočívanie premlčacích lehôt
Právna veta: Absencia takejto právnej úpravy spočívania premlčacích lehôt pre zánik zodpovednosti za disciplinárne previnenie nemôže byť vykladaná v neprospech disciplinárne obvineného. Naopak - nemožnosť realizácie úkonov smerujúcich k ukončeniu disciplinárnej veci (§ 118 ods. 2 písm. a) zákona o sudcoch a prísediacich v znení účinnom v rozhodnom čase) vyvolaná samotným zákonodarcom bez právnej úpravy spočívania premlčacích lehôt pre zánik zodpovednosti, musí byť pripísaná na ťarchu normotvorcu (verejnej moci).
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: podmienky na poskytnutie právnej pomoci, zrejmá bezúspešnosť v spore, zbežné posúdenie veci, zamietnutie žiadosti o poskytnutie právnej pomoci
Právna veta: Pre záver o naplnení požiadavky § 6 ods. 1 písm. b/ zákona č. 327/2005 Z. z. nestačí, že zrejmú bezúspešnosť sporu nemožno vylúčiť, ale je nevyhnutné, aby bezúspešnosť sporu žiadateľa bola tak jednoznačná, že je zrejmá už na základe zbežného posúdenia veci. V opačnom prípade ide len o možnú bezúspešnosť sporu, ktorá sama osebe nevylučuje žiadateľa z nároku na poskytnutie právnej pomoci podľa zákona č. 327/2005 Z.z. Záver o zrejmej bezúspešnosti sporu môže byť jedným z dôvodov zamietnutia žiadosti o poskytnutie právnej pomoci. Zákon č. 327/2005 Z. z. v § 8 len príkladmo uvádza, na čo je potrebn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: plat a príplatok počas dočasného pridelenia, funkčný príplatok za funkciu, funkčný príplatok sudcu, dočasné pridelenie sudcu, dočasne pridelený sudca, funkčný príplatok za výkon funkcie sudcu, príplatok dočasne prideleného sudcu
Právna veta: Zo samotného účelu (zmyslu) právnej úpravy predmetného príplatku (a zdôvodnenia jej prijatia zákonodarcom) vyplýva, že v prípade sudcov rozhodujúcich o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam ŠTS v trestnom kolégiu najvyššieho súdu je rozhodujúcim dôvodom a kritériom pre priznanie nároku výkon rozhodovacej činnosti, teda materiálna podmienka vymedzená v § 69 ods. 2 v spojení s ods. 4 zákona o sudcoch. Formálna požiadavka na splnenie kritérií pre uznanie za „sudcu najvyššieho súdu„ v zmysle trvalého pridelenia je potom logicky potlačená a za rozhodujúce je v zmysle materiálnej požiadavky pot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: správne delikty podľa zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, zákazy na trhu v súvislosti s vozidlami, systémami, komponentmi, samostatnými technickými jednotkami a nebezpečnými časťami alebo vybavením a s tým spojenými službami, individualizácia sankcie, neuvedenie VIN čísla pri ponuke vozidla, určenie výšky sankcie, nesplnenie povinnosti zverejniť VIN číslo vozidla, následok správneho deliktu
Právna veta: Správny delikt podľa § 53 ods. 4 zákona o prevádzke vozidiel je správnym deliktom, v ktorom ako súčasť objektívnej stránky je definovaný aj jeho následok, ktorý vzniká neuvedením čísla VIN pri ponuke vozidla, a to porušenie záujmu na informovanosti kupujúcich, v širšom slova zmysle na ochrane spotrebiteľa. Iný následok, či už škodlivý alebo vo forme ohrozenia, zákon o prevádzke vozidiel s týmto správnym deliktom nespája. Z toho dôvodu nie je možné pri posudzovaní zodpovednosti a zohľadnení výšky sankcie za tento správny delikt zohľadňovať akýkoľvek iný následok. Zohľadnenie toho, že neuvedením ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: subsidiarita správneho poriadku v konaní podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia, doručovanie do vlastných rúk v správnom konaní, doručenie rozhodnutia v konaní podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, doručenie rozhodnutia formou e-mailu, doručenie rozhodnutia v listinnej podobe, doručenie rozhodnutia do elektronickej schránky
Právna veta: V prípade doručovania rozhodnutí vydaných v konaní podľa zákona o slobode informácií, zákonná úprava striktne ukladá riadiť sa príslušnými ustanoveniami správneho poriadku, čiže doručiť rozhodnutie vo veci v listinnej podobe alebo elektronicky do elektronickej schránky žiadateľa, neprichádza preto do úvahy doručenie rozhodnutia žiadateľovi formou e-mailu, ktorá navyše neposkytuje záruku, že tento bol doručený riadne a oprávnenej osobe.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: miera funkčnej poruchy, zdravotné znevýhodnenie, existencia viacerých zdravotných postihnutí, rozhodujúca funkčná porucha, dodatočné poškodenie zdravia
Právna veta: Podľa § 12 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. mieru funkčnej poruchy určenej podľa odsekov 1 a 2 možno zvýšiť o 10 % s prihliadnutím na ďalšie funkčné poruchy, ktoré ovplyvňujú zdravotné postihnutie s najvyšším percentuálnym ohodnotením tak, že spôsobujú znevýhodnenie. Námietka žalobkyne, že posudkoví lekári sú v prípade existencie viacerých zdravotných postihnutí povinní na ne prihliadať, nemá oporu v citovanom ustanovení § 12 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. Z jeho znenia je zjavné, že posudkový lekár prihliada na ďalšie funkčné poruchy posudzovanej osoby v prípade, ak sú natoľko závažné, že ešt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, dávky invalidného poistenia, invalidné poistenia, poistenie pre prípad staroby
Právna veta: Zo znenia § 71 ods. 3zákona č. 461/2003 Z. z. vyplýva, že pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním schopností posudzovanej osoby a rovnakých schopnosti zdravej fyzickej osoby. Inak povedané, pri posudzovaní miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nemožno zohľadňovať samo prirodzené starnutie a tým spôsobené opotrebovanie pohybového aparátu. Tým sa zvýrazňuje, že dávky invalidného poistenia sa nemajú poskytovať poistencom, ktorých zdravotné ťažkosti sú bežne spojené s ich vekom, pretože tým by sa invalidnému poisteniu priznával charakter poistenia pre p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: lekárska posudková činnosť podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia, posudkový lekár sociálneho poistenia, lekársky posudok
Právna veta: Rozdiel medzi lekárskou posudkovou činnosťou pri výkone sociálneho poistenia podľa § 153 zákona o sociálnom poistení a lekárskou posudkovou činnosťou podľa § 11 zákona č. 447/2008 Z. z. tkvie najmä v tom, že posudkový lekár sociálneho poistenia sám zisťuje zdravotný stav, v prejednávanom prípade aj za účasti prísediaceho odborného lekára, pričom podľa zákona č. 447/2008 Z.z. lekársky posudok vychádza primárne len z predložených lekárskych nálezov a správ, ktoré lekár zhodnotí, ale sám posúdenie zdravotného stavu nevykonáva.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: samostatne zárobkovo činná osoba, vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, vymeriavací základ, licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, účasť na povinnom nemocenskom a povinnom dôchodkovom poistení
Právna veta: Senát najvyššieho správneho súdu nevidí dôvod odkláňať sa od právneho záveru, že držba licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe je oprávnením na vykonávanie činnosti podľa § 5 ods. c) zákona č. 461/2003 Z. z. Lekár, ktorý je držiteľom takejto licencie, je podľa citovaného ustanovenia samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorej účasť na povinnom nemocenskom a dôchodkovom poistení môže podľa § 21 ods. 1 a ods. 4 písm. b) cit. zák. zaniknúť buď zánikom tejto licencie alebo tým, že jeho príjem z podnikania a inej zárobkovej činnosti poklesne pod 12-násobokvymeriavacieho základu podľa § 138 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: procesné úkony účastníkov konania a osôb zúčastnených na konaní, odvolacie konanie , formálne náležitosti rozhodnutia, pochybenia orgánov prvého stupňa
Právna veta: Vychádzajúc z dikcie ustanovenia § 59 ods. 2 správneho poriadku kasačný súd uvádza, že ak druhostupňový správny orgán zistí, že rozhodnutie je v rozpore so zákonom alebo je inak nesprávne, odvolaniu vyhovie a rozhodnutie zmení. Nakoľko v správnom konaní sa uplatňuje tzv. apelačný princíp účastníci môžu v priebehu celého odvolacieho konania uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, nakoľko odvolacie konanie tvorí s konaním prvostupňovým jeden celok. Odvolací správny orgán je v rámci odvolacieho konania oprávnený a súčasne i povinný preskúmavať zákonnosť postupu prvostupňového správneho orgánu ako aj z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: denný vymeriavací základ na určenie sumy úrazových dávok, pracovný úraz, deň kedy choroba z povolania vznikla, utrpenie pracovného úrazu, zistenie choroby z povolania, uznanie choroby z povolania špecializovaným pracoviskom, uznanie choroby z povolania
Právna veta: Podľa § 84 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. in fine sa za rozhodujúcu skutočnosť (t. j. okamih, kedy vznikol dôvod na poskytnutie dávky) považuje deň utrpenia pracovného úrazu alebo deň, od ktorého sa zistila choroba z povolania. Kasačný súd sa stotožňuje s názorom žalovanej, že týmto dňom nie je deň, kedy bolo odborne lekársky ustálené, že určitá choroba spĺňa podmienky choroby z povolania podľa § 8 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z., ale deň, kedy sa zistilo, že zamestnanec touto chorobou trpí. Podľa už cit. § 8 ods. 2 je totiž choroba z povolania choroba uznaná príslušným špecializovaným praco ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: európska sústava chránených území Natura 2000, dokumentácia ochrany prírody a krajiny, žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností, sústava chránených území, významný vplyv na územie sústavy chránených území, odborné stanovisko k možnosti významného vplyvu projektu na územie sústavy chránených území
Právna veta: Starostlivosť o územia patriace do európskej sústavy chránených území sa zabezpečuje v súlade s dokumentáciou ochrany prírody podľa § 54 zákona č. 543/2002 Z. z. Skutočnosť, či je určitá činnosť potrebná pre starostlivosť o územie európskej sústavy chránených území, vyplýva z dokumentov starostlivosti. Ak táto činnosť nie je súčasťou dokumentov starostlivosti, nejedná sa o činnosť potrebnú pre starostlivosť o dotknuté chránené územie. V takomto prípade v zmysle § 28 ods. 2 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. je vždy potrebné, aby okresný úrad v sídle kraja k návrhu takéhoto plánu alebo projektu vydal ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: prepustenie policajta zo služobného pomeru, trestnoprávna zodpovednosť, hrubé porušenie služobnej prísahy, porušenie služobnej prísahy
Právna veta: Konanie vo veci skončenia služobného pomeru podľa zákona č. 73/1998 Z. z. je samostatné a nezávislé od trestného konania. Výsledok trestného konania by bol pre správny orgán zásadne významný iba v tom prípade, ak by k prepusteniu došlo podľa § 192 ods. 1 písm. f) zákona č. 73/1998 Z. z. pre právoplatné odsúdenie pre úmyselný trestný čin. O taký prípad však nešlo. Porušenie služobnej prísahy nie je možné stotožniť s trestnoprávnou zodpovednosťou príslušníka polície. Predmetom rozhodovania správnych orgánov nebolo posúdenie trestnoprávnej zodpovednosti sťažovateľa, ale posúdenie, či jeho konanie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: znaky trestného činu, trestný čin , efektívne vyšetrovacie prostriedky, znalecké dokazovanie
Právna veta: Ústavný súd uvádza, že skutok (alebo určitý dej, ktorý sa odohral) sa nestáva trestným činom len preto, že ho za trestný čin označí poškodený (sťažovateľka). Poškodený má právo podávať opravné prostriedky v rozsahu vymedzenom Trestným poriadkom a orgány činné v trestnom konaní majú následne povinnosť sa nimi zaoberať a rozhodnúť o nich, avšak posúdenie, či skutok napĺňa alebo nenapĺňa definičné znaky trestného činu (§ 8 Trestného zákona), resp. či sú prítomné okolnosti vylučujúce jeho protiprávnosť ako jedného z definičných znakov trestného činu, je plne v ich kompetencii. Každý má síce zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: poriadková pokuta , uloženie poriadkovej pokuty, poriadkové opatrenie, zástupca na základe plnomocenstva
Právna veta: Podľa čl. 17 CSP postupuje súd v konaní tak, aby vec bola čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb. Jednou z úloh súdu pri zabezpečovaní riadneho priebehu konania je pritom aj vynútenie splnenia procesných povinností uložených stranám sporu, ich zástupcom ako aj iným osobám v priebehu konania. Účelom poriadkovej pokuty je vynútenie si splnenia tých procesných povinností, ktoré neboli napriek tomu, že došlo k ich účinnému uloženiu, splnené. Súd je na jednej strane povinný pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva súdom, prikázanie pozemkov za náhradu, prístupová cesta, dôvody hodné osobitného zreteľa
Právna veta: Za dôvody hodné osobitného zreteľa ako predpokladu nezrušenia a nevyporiadania spoluvlastníctva k pozemkom prikázaním týchto pozemkov za náhradu podľa § 142 ods. 2 Občianskeho zákonníka možno považovať to, že predmetné pozemky nie sú reálne deliteľné a v prípade prikázania predmetných pozemkov žalobcom by žalovaná stratila jedinú prístupovú cestu k verejnej komunikácii a nemohla by tak riadne užívať svoje pozemky a všeobecný súd by tak vyhovením návrhu žalobcov mohol vyvolať ďalšie spory medzi sporovými stranami. Ústavný súd pripomína, že je inštitucionálnym mechanizmom, ktorý svojou povaho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: vznesenie obvinenia, zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom trestnom konaní, právomoc prokurátora v prípravnom konaní, ústavná sťažnosť, dôvodnosť vznesenia obvinenia
Právna veta: Ústavný súd teda v okolnostiach danej veci konštatuje, že trestná vec sťažovateľov sa v čase podania ústavnej sťažnosti ústavnému súdu nachádzala v tzv. prípravnom konaní, v ktorom sa sťažovatelia majú príležitosť brániť proti vznesenému obvineniu spôsobom dostupným v jednotlivých fázach a štádiách trestného konania, pričom o dôvodnosti, a teda aj zákonnosti a ústavnosti ich trestného stíhania, meritórne zatiaľ všeobecný súd nerozhodoval. Z uvedeného okrem iného vyplýva, že platná právna úprava trestného konania umožňuje sťažovateľom ako obvineným a prípadne aj v ďalšom štádiu trestného konani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: odklad exekúcie, odklad vykonateľnosti exekučného titulu, vymoženie peňažných prostriedkov, odklad a zastavenie exekúcie pri exekúcií zrážkami zo mzdy
Právna veta: Úlohou ústavného súdu síce nie je dopĺňať alebo vylepšovať odôvodnenia rozhodnutí všeobecných súdov, avšak pre lepšie pochopenie súvislostí považuje v danom prípade za vhodné sťažovateľom vysvetliť, že v čase od právoplatnosti uznesenia, ktorým boli námietky sťažovateľky v časti istiny zamietnuté, neexistovala žiadna prekážka, ktorá by bránila pokračovaniu v exekúcii v tejto časti. Je pravdou, že sťažovateľka podaním z 13. januára 2016 navrhla odklad exekúcie zo sociálnych dôvodov, a do rozhodnutia súdu o odklade exekúcie mal súdny exekútor v zmysle § 56 ods. 6 Exekučného poriadku vykonávať l ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: poučovacia povinnosť súdu, pojednávanie v sporovom konaní, právo na spravodlivé súdne konanie, princíp rovnosti, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Právna veta: Pojednávanie vedie súd tak, aby sa mohlo rozhodnúť spravidla na jedinom pojednávaní s prihliadnutím na povahu konania a účel tohto zákona (§ 179 ods. 1 CSP). Predbežné prejednanie sporu (§ 168 a nasl. CSP), ktorého účel spočíva najmä v ujasnení predmetu sporu a vydiskutovaní procesných možností jeho ukončenia, je konštruované ako fakultatívna fáza sporu, ktorú súd môže, ale nemusí nariadiť. 19. Poučovaciu povinnosť súdu nemožno vo všeobecnosti vykladať tak, že by mal súd poučovať účastníkov o hmotnom práve, pretože potom by už nešlo o odstraňovanie vád podania, ktoré bránia prerokovaniu a rozh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: povinnosti inšpektora práce, nelegálna práca, prihlásenie zamestnanca do registra poistencov , nelegálne zamestnávanie
Právna veta: Povinnosťou zamestnávateľa je prihlásiť zamestnancov do registra Sociálnej poisťovne pred tým, ako začnú prácu vykonávať, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca (právny stav v zmysle § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 82/2005 Z. z. účinného do 31. decembra 2017, pozn.). 18. Z uvedeného vyplýva, že ak by mali orgány inšpekcie vopred poučiť pracovníkov vykonávajúcich nelegálne zamestnanie o práve odoprieť výpoveď v štádiu kontroly, zmarilo by to účel kontroly a v konečnom dôsledku by to znamenalo popretie ich ochrany pred nelegálnym zamestnaním a naďalej ich pretrvávajúcu sociálnu neistot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: účasť verejnosti a dotknutej verejnosti v konaní, občianska iniciatíva, subjektivita občianskej iniciatívy, zainteresovaná verejnosť, občianske združenie
Právna veta: Účelom základného práva na priaznivé životné prostredie podľa čl. 44 ods. 1 ústavy je garancia priaznivého životného prostredia pre každú fyzickú osobu, ktorá, keďže ide o jej subjektívne právo verejnoprávnej povahy, má voči štátu nárok sa ho domáhať. Toto základné právo je úzko späté s výsledkami vedecko-technického rozvoja, ich dopadu na životné prostredie, ako aj s požiadavkami človeka na dôstojný život (I. ÚS 333/2022). 12. «Z pohľadu administratívneho a správneho súdneho konania má preto každá osoba právo vybrať si, či bude v konaní hájiť práva týkajúce sa životného prostredia buď ako úča ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: ochranné pásmo, súhlas prevádzkovateľa siete, informovanosť o inžinierskych sieťach, miesto výkopu v blízkosti zastavanej oblasti, upovedomenie stavebného úradu o plánovanom výkope
Právna veta: Obžalovaný mohol buď telefonicky, alebo online požiadať o informáciu kade by mohli ísť inžinierske siete (a keďže je k dispozícii pohotovostná služba, takú informáciu by dostal), čo však neurobil. Uvádzal, že nepredpokladal, že sa tam plyn nachádza. Vzhľadom k tomu, že sa jednalo o miesto výkopu v blízkosti zastavanej oblasti, takúto skutočnosť obžalovaný predpokladať mal a mohol. Zároveň sa obžalovaný vyjadril, že má vedomosť o tom, že vlastníkom miesta kde kopal, je obec. Ani starostu obce (stavebný úrad) obžalovaný neupovedomil aspoň deň pred výkopom, keďže bol pracovný deň o plánovanom výk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: princíp ultima ratio, Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát, materiálne hľadisko prečinu, závažnosť spáchania prečinu, nepatrná závažnosť prečinu, formálne poňatie trestného činu, trestný čin
Právna veta: Odvolací súd prihliadol na osobu obžalovaného, ktorý nikdy súdne trestaný nebol, je veľmi kladne hodnotený a na závažnosť spáchaného prečinu. Na základe princípu ultima ratio odvolací súd obžalovaného spod skutku obžaloby prokurátora oslobodil, pretože skutok nie je trestným činom. Limitácia trestného práva princípom ultima ratio je nepriamym spôsobom vyjadrená v zákone č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších predpisov a to ustanovením, že Slovenská republika je právny štát. Primárne vychádza zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov z formálneho poňatia trestného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: pracovný pomer na určitú dobu, dočasné pridelenie, skončenie pracovného pomeru, absolútna neplatnosť rozväzovacej podmienky, skončenie dočasného pridelenia, dohoda o dočasnom pridelení, jednostranné ukončenie dočasného pridelenia
Právna veta: Z § 58 ods. 3 prvá veta Zákonníka práce vyplýva, že písomná dohoda o dočasnom pridelení uzatvorená medzi zamestnancom a agentúrou dočasného zamestnávania ako zamestnávateľom musí obsahovať najmä názov a sídlo užívateľského zamestnávateľa; deň, keď dočasné pridelenie vznikne a dobu, na ktorú sa dočasné pridelenie dohodlo, druh práce, miesto výkonu práce, mzdové podmienky a podmienky jednostranného ukončenia výkonu práce pred uplynutím doby dočasného pridelenia. V poslednej vete tohto odseku sa výslovne konštatuje, že tieto náležitosti musí obsahovať aj pracovná zmluva uzatvorená medzi agentúrou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: podmienky na poskytnutie právnej pomoci, zrejmá neúspešnosť sporu, osoba v materiálnej núdzi, poskytnutie právnej pomoci znevýhodneným osobám, pôsobnosť zákona o poskytovaní právnej pomoci
Právna veta: Z ustanovenia § 1 zákona č. 327/2005 Z. z. vyplýva jeho účel, a to vytvoriť systém poskytovania právnej pomoci a zabezpečiť jej poskytovanie v rozsahu ustanovenom týmto zákonom fyzickým osobám, ktoré v dôsledku svojej materiálnej núdze nemôžu využívať právne služby na riadne uplatnenie a ochranu svojich práv a prispieť k predchádzaniu právnych sporov. Štát potom sám, resp. v prevažnej miere, znáša náklady za poskytnutie právnej pomoci znevýhodneným osobám. V takom prípade je viac ako vhodné stanoviť podmienky, za ktorých bude takáto forma právnej pomoci fyzickým osobám patriť, a to predovšetký ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: miestne zisťovanie správcu dane, svedok podľa daňového poriadku, výzva správcu dane na predloženie dokladov, výzva správcu dane na poskytnutie informácií o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa žalobcu, právo byť účastný výsluchu svedka, resp. klásť svedkovi otázky
Právna veta: Okolnosť, či správca dane subdodávateľom adresoval „len" výzvy na predloženie dokladov alebo aj o výzvy na poskytnutie informácií o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa žalobcu je pre správny súd zásadnou, nakoľko od poznania tejto okolnosti je závislý úsudok súdu o tom, či došlo k porušeniu procesného práva žalobcu (práva byť účastný výsluchu svedka, resp. klásť svedkovi otázky) alebo nie. Je totiž dôležité si uvedomiť, že pokiaľ správca dane prípadne ním dožiadané iné finančné orgány vykonávajú v rámci daňovej kontroly miestne zisťovanie, resp. ústne pojednávanie u iných daňových subjekto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: výzva okresného súdu na podanie žaloby o určenie práva k nehnuteľnsti, právo k nehnuteľnosti podľa súdneho rozhodnutia, žaloba o určenie práva k nehnuteľnosti, povinnosť vyzývateľa označiť konkrétny predmet určovacej žaloby - konkrétnu nehnuteľnosti
Právna veta: Pri úprave podľa § 36a ods. 3 veta druhá katastrálneho zákona ide o hybridné poučenie v tom zmysle, že má hmotnoprávnu konotáciu a zároveň nevybočuje práve v nadväznosti na úpravu podľa § 36a ods. 3 veta druhá katastrálneho zákona, zo zásady, podľa ktorej správne orgány nepoučujú fyzické a právnické osoby hmotnoprávne. Pokiaľ zákon v ustanovení podľa § 36a ods. 3 veta druhá katastrálneho zákona ukladá okresnému úradu vyzvať zároveň toho komu svedčí právo k nehnuteľnosti podľa súdneho rozhodnutia, aby v uvedenej dvojmesačnej lehote podal na súde žalobu o určenie práva k nehnuteľnosti, je potreb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: prekročenie na bežném účtu, dohoda o výške úrokov, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, právo spotrebiteľa na informácie, výška úrokov za prečerpanie, ochrana práv spotrebiteľa
Právna veta: K námietke žalobkyne, že s oprávnením banky požadovať úroky za prečerpanie účtu počíta Obchodný Zákonník, ako aj zákon o spotrebiteľských úveroch č. 129/2010 Z.z. ( ust. § 18 ods. 1), odvolací súd uvádza, že Obchodný zákonník v súvislosti so zmluvou o úvere síce upravuje úroky, ale neupravuje úroky za prečerpanie, pričom ide o dva odlišné právne inštitúty. Spotrebiteľ totiž ani v tomto prípade nemôže na základe samotného právneho predpisu zistiť výšku špecifického úroku za prečerpanie a preto ju treba zmluvne dohodnúť. Okrem toho, všeobecné obchodné podmienky obsahujúce rozsiahly text navodzuj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: podmienky v spotrebiteľských zmluvách, práva spotrebiteľa, poskytovanie informácií pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere, právna ochrana spotrebiteľa, príloha k zmluve o úvere
Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že spotrebiteľská právna ochrana, ktorá je v prípade poskytnutých úverov upravená v osobitnom zákone, konkrétne v zákone o spotrebiteľských úveroch č. 129/2010 Z. z., spočíva v potrebe transparentnosti a preukázanej vedomosti spotrebiteľa o podmienkach, ktoré spotrebiteľa v prípade spotrebiteľského právneho vzťahu „čakajú“. Jedným z dôvodov prečo zákonodarca upravil jednotlivé náležitosti spotrebiteľskej zmluvy je aj to, aby spotrebiteľ s prejavenou vôľou, a to podpisom spotrebiteľskej úverovej zmluvy, mal vedomosť o rozhodujúcich údajoch, ktoré vplývajú na jeho rozhod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: poľahčujúce okolnosti, ospravedlniteľné silné citové rozrušenie ako poľahčujúca okolnosť, tiesnivé osobné alebo rodinné pomery ako poľahčujúca okolnosť
Právna veta: Ospravedlniteľným silným citovým rozrušením bude spravidla taký stav duševného rozpoloženia páchateľa, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje jeho rozumovú alebo vôľovú zložku konania, čím významným spôsobom znižuje mieru jeho zavinenia. Pre priznanie takej poľahčujúcej okolnosti nebolo rozhodujúce, že obžalovaný cítil zlosť. Podstatou silného rozrušenia môže byť krátkodobá duševná porucha alebo iný stav vyvolaný ochorením, silnou telesnou alebo duševnou vyčerpanosťou, prežitím otrasnej udalosti, útokom na osobu páchateľa. (...) Vplyv tiesnivých osobných alebo rodinných pomerov, ktoré si páchateľ sám ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ochrana spotrebiteľa, spotrebiteľská úverová zmluva, právna ochrana spotrebiteľa, zavádzajúca neurčitá výška mesačnej splátky
Právna veta: Odvolací súd zistil, že žalovaný a žalobkyňa sa dohodli na poskytnutí bezúčelového revolvingového úveru s výškou kreditného limitu 470,- Eur, s výškou mesačnej splátky 4,00% z dlžnej čiastky, s ročnou úrokovou sadzbou 26,28%, 11,88% (č.l. 72 spisu). 14. V súvislosti s odvolacími námietkami žalobkyne odvolací súd konštatuje, že výška mesačnej splátky určená v Zmluve o úvere, a to 4,00 % z dlžnej čiastky, je neurčitá, pretože bráni spotrebiteľovi (žalobkyni) pri podpise zmluvy poznať konkrétnu mesačnú splátku, ktorú bude veriteľovi hradiť a je pre spotrebiteľa zavádzajúca, pričom odporuje ustano ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosti príkazníka, povinnosť príkazníka plniť príkaz príkazcu podľa svojich schopností a podľa svojich znalostí, subjektívne schopnosti a znalosti príkazníka, podmienky odchýlenia sa príkazníka pri výkone svojho príkazu
Právna veta: Všeobecná časť príkaznej zmluvy v ust. § 725 Obč. zákonníka vymenúva základné povinnosti príkazníka, pričom ťažiskovou je povinnosť príkazníka plniť príkaz príkazcu podľa svojich schopností a podľa svojich znalostí. Ide teda o povinnosti, ktorých splnenie je závislé na subjektívnych schopnostiach a znalostiach príkazníka. Pri hodnotení toho, či príkazník konal v súlade s jeho schopnosťami a znalosťami je potrebné vziať do úvahy schopnosti príkazníka a znalosti, ktoré je vzhľadom na jeho kvalifikáciu možné predpokladať, a to najmä vtedy, ak výkon určitej činnosti inak vyžaduje dosiahnutie určit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: oprava chýb v katastrálnom operáte, vydržanie, vecné bremeno k nehnuteľnosti, plynutie času v konaní o oprave chýb v katastrálnom operáte, nesprávny zápis v prospech fyzickej alebo právnickej osoby
Právna veta: Plynutie času má pri oprave chyby v katastrálnom operáte relevanciu iba pri oprave údajov podľa § 59 ods. 2 písm. e) katastrálneho zákona. Inak je však v konaní o oprave chyby v katastrálnom operáte plynutie času v zásade bez právneho významu v tom zmysle, že katastrálny zákon neustanovuje žiadnu lehotu, po ktorej uplynutí už nie je možné vykonať opravu chyby v katastrálnom operáte. To znamená, že samotná skutočnosť eventuálneho uplynutia značného časového obdobia od vykonania zápisu určitého údaja do katastra nehnuteľností v zásade nebráni možnosti vykonania opravy chyby v katastrálnom operát ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: Rozsah pôsobnosti, spoločné a prechodné ustanovenia k zákonu o inšpekcii práce, správny poriadok ako všeobecný predpis, nadbytočná úprava aplikovateľnosť Správneho poriadku v dôsledku pozitívnej enumerácie
Právna veta: Protokol v aktuálnej veci bol vydaný v zmysle § 12 ods. 2 písm. b) zákona o inšpekcii práce, čo by v zmysle uvedeného ustanovenia § 21 ods. 3 zákona o inšpekcii práce mohlo viesť k záveru o nepoužiteľnosti ustanovení Správneho poriadku. Správny poriadok ako všeobecný predpis o správnom konaní je však aplikovateľný vždy okrem prípadov, kedy taký postup vylučuje osobitná úprava. Pokiaľ úprava zákona o inšpekcii práce reguluje pozitívnou enumeráciou aplikovateľnosť Správneho poriadku, ide o úpravu nadbytočnú, keďže toto pravidlo vyplýva z citovaného § 1 ods. 1 Správneho poriadku a táto nevylučuje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: zrejmá bezúspešnosť sporu, zrušenie alebo zmena právoplatného nezákonného rozhodnutia, nezákonné rozhodnutie, zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci, zásada subsidiarity, podmienka podania riadneho opravného prostriedku, základné zákonné podmienky pre možnú úspešnosť v spore
Právna veta: Z ustanovenia § 6 je zrejmé, že ak žiadateľ žiadal žalovaného o poskytnutie právnej pomoci v súdnom konaní, t.j. pri podaní žaloby podľa zákona č. 514/2003 Z.z. a v ďalšom konaní pred súdom, bol žalovaný oprávnený a povinný o.i. posúdiť, či sú u žiadateľa/žalobcu splnené základné zákonné podmienky pre možnú úspešnosť v takomto konaní, t.j. že nejde od počiatku o zrejme bezúspešný spor, s odkazom na § 8 zákona č. 327/2005 Z.z.. Ide o podmienku, že rozhodnutie, ktoré má byť podkladom pre priznanie náhrady škody, bolo zrušené resp. zmenené pre svoju nezákonnosť. Zároveň, v súlade so zásadou subsi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Finančné právo
Kľúčové slová: emisia bankoviek a mincí, zákonné platidlo v eurozóne, povinnosti predávajúceho, zákonný dôvod odmietnutia prijatia eurobankoviek a euromincí , všeobecne akceptovaný platobný prostriedok, regulácia bežne používaných bezhotovostných operácií
Právna veta: V danej veci podmienil žalobca predaj pyrotechniky výlučne platbou kartou, ktorá povinnosť nemá v slovenskom právnom poriadku žiaden právny základ. Z citovaného ustanovenia § 15 zákona o národnej banke vyplýva, že eurobankovky a euromince vrátane pamätných euromincí sú zákonným platidlom v eurozóne a v zúčastnených tretích štátoch, ktoré sú určené na peňažný obeh a ktoré vo svojej nominálnej hodnote slúžia na uhrádzanie peňažných záväzkov. Uvedené ustanovenie ustanovuje všeobecne akceptovaný platobný prostriedok, ktorý je možné odmietnuť len v zákonom aprobovaných prípadoch (§ 17a zákona o nár ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: faktúra, právo na odpočítanie dane uvedenej na faktúre, daňová povinnosť po formálnej a obsahovej stránke
Právna veta: Základnou podmienkou uplatnenia odpočítania dane je dodanie tovaru alebo služby, na základe ktorého vznikla daňová povinnosť. Z dôvodu priznania odpočítania dane je platiteľ povinný preukázať (dôkazné bremeno je na ňom), že pri tejto službe v reálnom čase vznikla daňová povinnosť, nielen po formálnej stránke (vystavenými dokladmi), ale aj obsahovej. Prijatie faktúr s formálne splnenými náležitosťami podľa § 71 zákona o DPH, ešte nezakladá podmienku možnosti uplatnenia práva na odpočítanie dane. Zákonné podmienky, po splnení ktorých vzniká platiteľovi nárok na odpočítanie dane, nespočívajú len ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: neodkladné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia, zákonný predpoklad pre nariadenie neodkladného opatrenia, dočasná úprava právnych pomerov strán sporu, ktorá vyžaduje okamžitý zásah súdu za súčasnej hrozby nenapraviteľnej alebo iba ťažko napraviteľnej ujmy
Právna veta: Ďalším zákonným predpokladom pre nariadenie neodkladného opatrenia je osvedčenie existencie potreby neodkladnej úpravy pomerov medzi stranami. Pojem „potreba bezodkladne upraviť pomery medzi stranami sporu“ je nutné interpretovať tak, že bez tejto úpravy vzťahov súdom by strane sporu hrozila nenapraviteľná alebo len ťažko napraviteľná ujma. Zmyslom neodkladného opatrenia je poskytnúť dočasnú ochranu oprávnenej strane sporu a zabrániť zhoršovaniu jej postavenia, a to napriek tomu, že súd nemá náležite zistený skutkový stav, pričom musí prihliadať nielen na ochranu oprávnených záujmov toho, kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, pokuty podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, objektívna právna zodpovednosť, zodpovednosť za protiprávny stav, objektívne naplnenie zákonom definovanej skutkovej podstaty správneho deliktu
Právna veta: Po preskúmaní veci v rozsahu danom žalobnými námietkami (nakoľko nezistil dôvody pre postup podľa § 195 SSP) dospel správny súd k záveru, že v posudzovanom prípade bola konaním žalobcu naplnená formálna aj materiálna stránka skutkovej podstaty správneho deliktu podľa citovaného ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z.z. v nadväznosti na § 19 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z.z.. Zákonodarca koncipoval z uvedených ustanovení plynúci druh zodpovednosti ako zodpovednosť objektívnu. Objektívna zodpovednosť je zvláštnym druhom zodpovednosti; jedná sa o zodpovednosť za protiprávny stav (zodpovednosť z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu, ex post ochranu oznamovateľa, možnosť úradu pozastaviť účinnosť pracovnoprávneho úkonu voči oznamovateľov
Právna veta: Ustanovenie § 12 zákona č. 54/2019 Z.z. rieši ex post ochranu oznamovateľa, a to bez ohľadu na to, či urobil kvalifikované oznámenie alebo nie. Ochrana spočíva v možnosti úradu pozastaviť účinnosť pracovnoprávneho úkonu voči oznamovateľovi, ak je dôvodné podozrenie, že bol takýto úkon urobený v súvislosti s oznámením. Aj pri tejto možnosti ochrany sa navrhuje obrátené dôkazné bremeno, t.j. ak zamestnávateľ nepreukáže, že pracovnoprávny úkon nemá príčinnú súvislosť s oznámením, tak sa účinnosť pracovnoprávneho úkonu pozastaví. V prípade rozhodnutí v pracovnoprávnych vzťahoch to bude znamenať od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: pokuty za správne delikty, pokuta uložená poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti , povinnosť orgánu verejnej správy zmysluplne odôvodniť pokutu uloženú v určitej výške, výška pokuty v rámci určeného sankčného rozpätia je vecou voľnej úvahy orgánu verejnej správy
Právna veta: V súvislosti s výškou uloženej pokuty poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, správny súd orgánom verejnej správy pripomína, že v prípade, ak by v ďalšom konaní, na základe už bezpečne zisteného skutkového stavu opätovne dospeli k záveru o potrebe uloženia pokuty, bude ich povinnosťou zmysluplne odôvodniť pokutu uloženú v určitej výške, keďže zákon č. 581/2004 Z. z. v ustanovení § 64 ods. 2, písm. b/ počíta so sankčným rozpätím. Aj keď určenie výšky pokuty v rámci určeného sankčného rozpätia je vecou voľnej úvahy orgánu verejnej správy, neznamená to, že táto môže byť uložená v ľubovoľnej vý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti poisťovateľa, povinnosť poisťovne v lehote 3 mesiacov prešetriť uplatnený nárok na poistné plnenie, včas uplatnený nárok na sťaženie spoločenského uplatnenia
Právna veta: Ust. § 11 ods. 6 zákona č. 381/2001 Z.z. umožňuje poisťovni prešetriť uplatnený nárok do troch mesiacov a následne do 15 dní uskutočniť úhradu uznaného poistného plnenia. Lehota 3 mesiacov je určená na to, aby žalovaný, teda poisťovňa, v rámci svojich kapacitných možností si overila, či nárok je dôvodný čo do základu a čo do výšky. Tým, že žalobca si uplatnil nárok na sťaženie spoločenského uplatnenia riadne a včas u žalovaného a žalovaný riadne a včas neprešetril uplatnený nárok, riadne a včas neoznámil žalobcovi, že pristúpi k plneniu a v akej výške a nepoukázal mu plnenie, alebo neoznámil d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: ďalšie podmienky postupu pri dražbách, neplatnosť dobrovoľnej dražby, dostatočné informovanie o uskutočnení dražby, zverejnenie oznámenia o dražbe, vydraženie nehnuteľnosti v dobrovoľnej dražbe
Právna veta: Jednou z podmienok úspešného vykonania dobrovoľnej dražby je navyše dostatočné informovanie o jej samotnom uskutočnení, čo má takisto vplyv na jej priebeh v spojení s určením miesta a času dražby. Povinnosť zverejniť konanie dražby na úradnej tabuli obce, na ktorej území sa dražená nehnuteľnosť nachádza, je daná práve v ust. § 11 ods. 4 ZoDD. Ako vyplýva z dôvodovej správy k tejto právnej norme, navrhované ustanovenie predstavuje snahu o posilnenie prvkov publicity a zvýšenie transparentnosti dražieb. Dovolací súd zdôrazňuje, že dobrovoľná dražba nemusí slúžiť len na uspokojenie záložného veri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, spravidla stavebník ako pôvodca odpadu, odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, pôvodca odpadu
Právna veta: Vychádzajúc z ust. § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení účinnom v čase významnom pre právne posúdenie veci, pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo v mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: subjekt trestného konania, zhabanie veci, zúčastnená osoba v trestnom konaní, ochrana zákonom chránených práv a záujmov zúčastnenej osoby, zúčastnená osoba ako strana v spore, zhabanie peňažnej čiastky a zhabanie časti majetku
Právna veta: S pojmom zúčastnenej osoby sa stretávame aj v trestnom konaní a to v zmysle § 10 ods. 11 Trestného poriadku je subjektom trestného konania, pretože má a vykonáva vplyv na priebeh konania tak, ako to vyplynie z ďalšieho textu, a zároveň Trestný poriadok na uskutočnenie tohto vplyvu zúčastnenej osobe priznáva určité procesné práva a ukladá jej povinnosti. V konaní pred súdom je zúčastnená osoba popri tom, proti komu sa vedie trestné konanie, popri poškodenom a prokurátorovi tiež stranou, pretože práve v konaní pred súdom môže byť významným spôsobom zasiahnuté do jej majetkových práv k jej veciam ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť štátu za škodu, nesprávne označenie žalovaného v prípade požadovanej náhrady škody a nemajetkovej ujmy, princíp rovnosti sporových strán, škoda a nemajetková ujma spôsobená nesprávnym úradným postupom
Právna veta: Z obsahu spisu vyplýva, že žalobkyňa napriek riadnemu (a opakovanému) poučeniu, že za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci zodpovedá štát (za ktorý konajú orgány uvedené v zákone č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov), výslovne za žalovaných označila fyzické osoby a za žalovaného 3/ právnickú osobu - Krajskú prokuratúru Žilina. Možno preto - pokiaľ ide o požadovanú náhradu škody a nemajetkovej ujmy spôsobených nesprávnym úradným postupom, prípadne nezákonnými rozhodnutiami - uzavrieť, že pasívne legitimovaným (zodpovedným) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: spoločné a nerozdielne zaviazanie niekoľkých osôb na to isté plnenie, bezdôvodné obohatenie, solidárna povinnosť v súvislosti s rozhodovaním o nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia, absencia možnosti založiť solidárnu povinnosť súdnym výrokom medzi ustanoveniami o bezdôvodnom obohatení
Právna veta: Odvolací súd dospel k záveru, že súd prvej inštancie nesprávne aplikoval § 293 Obchodného zákonníka, keď zaviazal žalovaných v 1. a 2. rade spoločne a nerozdielne plniť žalobcovi. Odvolací súd poukazuje na skutočnosť, že medzi ustanoveniami o bezdôvodnom obohatení nie je osobitný predpis o možnosti založiť solidárnu povinnosť súdnym výrokom. V súvislosti s rozhodovaním o nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia možno založiť solidárnu povinnosť súdnym výrokom iba tam, kde je podložená osobitným ustanovením zákona.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, predformulovaná žiadosť dlžník o prevod čiastky úveru, neprijateľné dojednanie poplatku za poskytnutie úveru, dojednanie odplaty za dojednanie záväzku veriteľa , rezervácia úverových prostriedkov
Právna veta: V prejednávanej veci dojedanie o poplatku bolo žalovaným v zmluve o revolvingovom úvere predformulované a žalobkyňa nemohla znenie, ani obsah predmetnej podmienky ovplyvniť. Zmluvná podmienka upravujúca poplatok za poskytnutie úveru tak nebola so spotrebiteľkou individuálne dojednaná (§ 53 ods. 2 Občianskeho zákonníka), preto podlieha prieskumu v zmysle ustanovenia § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Ustanovenie § 499 Obchodného zákonníka upravuje možnosť dojednania odplaty za tzv. „rezervovanie“ prostriedkov veriteľa pre dlžníka, ide o odplatu za to, že veriteľ od uzavretia zmluvy o úvere s tý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: podmienky na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti, podmienky na poskytnutie právnej pomoci s finančnou účasťou, príjem fyzickej osoby v jednoduchom účtovníctve, strata z podnikateľskej činnosti, posúdenie materiálnej núdze
Právna veta: Z ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a/ a § 6a ods. 1 zákona o poskytovaní právnej pomoci vyplýva, že pre potreby splnenia podmienok na poskytnutie právnej pomoci sa posudzuje príjem fyzickej osoby, ako rozdiel príjmov a výdavkov v jednoduchom účtovníctve. Pri hospodárskom výsledku, keď samostatne zárobkovo činná osoba v účtovnom roku vykazovala stratu, teda príjem z podnikateľskej činnosti za dané obdobie bol nulový. V zmysle uvedeného od nulového príjmu nie je možné odpočítať žiadne výdavky, pretože v prípade straty z podnikateľskej činnosti jeho príjem pre potreby zákona o poskytovaní právnej pom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: základné povinnosti veliteľa, riadne oboznámenie profesionálneho vojaka, vedomosť vojaka o existencii nariadenia, dôkaz riadneho oboznámenia vojaka s nariadením
Právna veta: Súd sa stotožňuje s námietkou žalobcu, ktorá sa týka jeho riadneho oboznámenia s nariadením Náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky č. OdVR-6-239/2011-OKSV z 9. novembra 2011, keď riadne oboznámenie žalobcu s nariadením podľa § 9 písm. b) v spojení s § 132 ods. 1 zákona č. 281/2015 Z. z. správnemu súdu z predloženého administratívneho spisu nevyplýva. Správnemu súdu síce z predložených listín vyplýva určitá vedomosť žalobcu o existencii tohto nariadenia, ale nevyplýva z nich jednoznačný dôkaz o tom, že v prípade žalobcu došlo k riadnemu oboznámeniu obsahu nariadenia je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: lehota na podanie žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku, právoplatnosť spotrebiteľského rozhodcovského rozsudku, doručenie spotrebiteľského rozhodcovského rozsudku účastníkovi
Právna veta: Podľa § 46 ods. 1 zákona č. 335/2014 Z.z. žalobu o zrušenie spotrebiteľského rozhodcovského rozsudku možno podať v lehote troch mesiacov odo dňa doručenia rozsudku účastníkovi konania, ktorý podáva žalobu o zrušenie, resp. v lehote troch mesiacov od doručenia opravného spotrebiteľského rozhodcovského rozsudku. Podanie žaloby sa teda neviaže na právoplatnosť spotrebiteľského rozhodcovského rozsudku, ale na jeho doručenie účastníkovi. Právoplatnosť rozhodcovského rozsudku sa viaže na uplynutie lehoty na podanie žaloby o zrušenie, resp. na nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia všeobecného súdu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: používanie určených meradiel, meradlo s porušenou plombou, meradlo/plynomer s platným overením
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 19 ZoM je možné určené meradlá používať na daný účel, len ak majú platné overenie, ak sa toto vyžaduje, teda záväzný ( jednoznačný ) údaj o spotrebe môže poskytnúť výlučne plynomer s platným overením. Podľa tohto ustanovenia na určenie množstva odobratého plynu nie je možné použiť údaj z meradla, na ktorom bola porušená plomba ( overovacia/zabezpečovacia značka ).
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán, splnomocnenie sprostredkovateľského orgánu pod riadiaci orgán, oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného
Právna veta: Ani z dôvodovej správy k ust. § 8 zákona č. 528/2008 Z.z., na ktoré poukazoval žalobca, nemožno vyvodiť oprávnenie žalobcu konať za MPSVR SR vlastným menom ako jeho zástupca (a nie v mene zastúpeného), a to aj s poukazom na vyššie uvedený význam slova „delegovať“ a žalobcom citované znenie dôvodovej správy: „... Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom je v zmysle právnej úpravy povinný plniť úlohy, ktoré na neho delegoval riadiaci orgán v splnomocnení. Preto všetky práva a povinnosti riadiaceho orgánu sa vzťahujú aj na sprostredkovateľský orgán, ak sú tieto práva a povinnosti obsiahnut ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, nadobudnutie právneho postavenia samostatne zárobkovo činnej osoby, povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby, výška príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti
Právna veta: Správny súd zdôrazňuje skutočnosť, že samotné nadobudnutie právneho postavenia samostatne zárobkovo činnej osoby na účely sociálneho poistenia, automaticky nezakladá samostatne zárobkovo činnej osobe povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie. Podľa platnej právnej úpravy vznik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby závisí od výšky príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon č. 595/2003 Z. z.“) v znení neskorších predp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť predchádzať hroziacim škodám, protiprávne konanie ako predpoklad zodpovednosti za škodu, porušenie pozitívnej hmotnoprávnej úpravy, konanie v rozpore s existujúcou hmotnoprávnou úpravou spoločenských vzťahov, konanie v rozpore so zmluvným dojednaním
Právna veta: Za protiprávne konanie ako predpoklad zodpovednosti za škodu je označované konanie, ktoré je v rozpore s objektívnym právom, teda konanie, ktoré porušuje hnotnoprávne vzťahy. Vo vzťahu k zodpovednosti za škodu, odvolací súd zdôrazňuje, že aj nesplnenie prevenčnej povinnosti (tzv. Generálnej prevencie) v ustanoveniach § 415 Občianskeho zákonníka, je považované za protiprávne konanie. Protiprávnym konaním je teda konanie, ktoré môže vyplývať z porušenia pozitívnej hmotnoprávnej úpravy expressis verbis charakterizovanej (uvedenej) v zákone alebo z konania porušujúceho zmluvné vzťahy, pričom v rám ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: oddlženie, úrok z omeškania, inštitút oddlženia, povinnosť správcu dane vyrubiť úrok z omeškania, nevymáhateľnosť predmetnej pohľadávky z titulu úroku z omeškania
Právna veta: Nevymáhateľnosť predmetnej pohľadávky z titulu úroku z omeškania má dopad i na zákonnú povinnosť správcu dane podľa ust. § 156 ods. 1, 2 zákona č. 563/2009 Z.z., t.j. na jeho povinnosť vyrubiť úrok z omeškania, nakoľko samotné vyrubenie úroku z omeškania má len deklaratórnu povahu vo vzťahu k právnej skutočnosti vzniku tejto pohľadávky, pretože táto pohľadávka vzniká momentom porušenia povinnosti daňového subjektu zaplatiť splatnú daň včas a riadne. Vyrubenie úroku z omeškania rozhodnutím správcu dane má v nadväznosti na uvedené význam len pre potreby postupu pre prípad jeho vymáhania (27. bod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: faktúra, zdaniteľná osoba v postavení dodávateľa alebo odberateľa, zdaniteľná osoba musí zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry
Právna veta: Z ust. § 71 ods. 3 zákona o DPH vyplýva, že bez ohľadu na to, či má faktúra papierovú alebo elektronickú podobu, zdaniteľná osoba musí zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry od okamihu jej vyhotovenia až do uplynutia obdobia určeného na uchovávanie faktúry. Keďže vo faktúrach sa musí uvádzať skutočné dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, každá zdaniteľná osoba musí zabezpečiť, že vymieňané fakturačné informácie presne odzrkadľujú skutočné zdaniteľné obchody. To znamená, že každá zdaniteľná osoba, či už v postavení dodávateľa alebo odberateľa, musí zabezpeč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: daňové výdavky, výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky, dokladovanie skutočnosti použitia motorového vozidla na účely podnikateľskej činnosti
Právna veta: Správny súd osobitne poukazuje na úpravu podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod 1 alebo 2 zákona č. 595/2003 Z.z., ktorá vymedzuje účtovné vedenie dokladov pre potreby vypracovania daňového priznania. V prípade dokladovania skutočnosti použitia motorového vozidla, ktoré je vo vlastníctve daňového subjektu na účely jeho podnikateľskej činnosti, sa uvedené skutočnosti v účtovníctve premietajú záznamami o prevádzke motorových vozidiel, resp. dokladmi o sledovaní prevádzky vozidiel z prístrojov satelitného systému, prostredníctvom ktorého typu dokladov má byť daňový subjekt spôsobilý preukázať daňový výda ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: zahladenie odsúdenia, súd je pri rozhodovaní o zahladení odsúdenia oprávnený posudzovať aj iné súvisiace skutočnosti, než striktne len riadne vedenie života, doba požadovaná na riadne vedenie života je Trestným zákonom stanovená len ako minimálna, nemôže ísť o svojvôľu súdu pri posudzovaní splnenia podmienok na zahladenie odsúdenia
Právna veta: Krajský súd vníma rozdiel medzi odsúdeným, ktorý sa po výkone trestu odňatia slobody ďalšiu trestnú činnosť nepácha a odsúdeným, ktorý napriek opakovaným výkonom nepodmienečných trestov odňatia slobody i naďalej pácha trestnú činnosť. Uvedené je markantné aj v prejednávanom prípade, pretože odsúdený trestnú činnosť páchal počnúc rokom 1996 aj počas rokov 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 a aj roku 2014 (pozn. vychádzajúc zo skutkov uvedených v lustrácii GP, ktoré spáchal a pre ktoré bol odsúdený). Z uvedeného je potom zrejmé, že ani opakované výkony nepodmienečných trestov odňatia slobody na osobu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach, spotrebiteľské spory, preskúmanie neprijateľnosti zmluvnej podmienky v spotrebiteľskej zmluve resp. v iných zmluvných dokumentoch a nekalých obchodných praktík, právna úprava spotrebiteľských sporov s ochranou slabšej strany, procesná legitimácia na podanie žaloby o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach
Právna veta: Konajúci krajský súd predovšetkým všeobecne uvádza, že v konaní o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach ide o preskúmanie neprijateľnosti zmluvnej podmienky v spotrebiteľskej zmluve, resp. v iných zmluvných dokumentoch a nekalých obchodných praktík mimo rámca okolností konkrétneho prípadu. Právna úprava sporov s ochranou slabšej strany (§ 290 a nasl. CSP), vrátane konania o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach (§ 301 CSP), predstavuje implementáciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: základné zásady správy daní, dane a poplatky, zásada zákonnosti daňového konania, ústavný princíp zákonnosti ukladania daní, viazanosť odvolacieho daňového orgánu zásadou zákonnosti, garancia právnej istoty daňových subjektov
Právna veta: Daňový poriadok zakotvuje v ust. § 3 základné zásady daňového konania. Jednou z týchto zásad je zásada zákonnosti. Podľa cit. ustanovenia pri správe daní postupuje správca dane v konaní o daniach podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, chráni záujmy štátu a obcí a dbá sa pritom na zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a iných osôb zúčastnených na daňovom konaní. Zásada zákonnosti daňového konania vyplýva z ústavného princípu zákonnosti ukladania daní, ktorý je vyjadrený v čl. 59 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Keďže daňové konanie, pre ktoré je zákonom usta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: spôsobilosť zmlúv, verejných listín a iných listín na zápis do katastra, zastúpenie splnomocniteľa v konaní o návrhu na vklad, zastúpenie splnomocniteľa splnomocnencom v samotnej zmluve, úradné osvedčenie podpisu splnomocniteľa
Právna veta: Podľa § 42 ods.3 prvá veta KN podpis prevodcu na zmluve, podpis povinného z predkupného práva, podpis povinného v prípade vzniku vecného bremena alebo podpis oprávneného v prípade zániku vecného bremena na zmluve, podpisy spoluvlastníkov na zmluve o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov musia byť osvedčené podľa osobitných predpisov; ak sú tieto osoby zastúpené, ich podpis na splnomocnení musí byť tiež osvedčený. Je dôležité rozoznávať, či splnomocnenec zastupuje splnomocniteľa aj v samotnej zmluve alebo ho zastupuje i ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: oneskorené odvolanie, účinky oneskoreného odvolania, neprávne posúdenie včasnosti odvolania podľa správneho poriadku, právo podať odvolanie proti rozsudku v správnom konaní, odvolacie konanie podľa správneho poriadku
Právna veta: V súvislosti s oneskoreným odvolaním je potrebné konštatovať, že ide o procesný úkon, ktorý nie je spôsobilý vyvolať rovnaké právne účinky ako riadne podané odvolanie, preto nezabráni tomu, aby napadnuté rozhodnutie správneho orgánu nadobudlo právoplatnosť. Napriek tomu, že oneskorené odvolanie nemožno z právneho hľadiska kvalifikovať ako riadne odvolanie a odvolací orgán nemôže takéto podanie vybaviť postupom podľa § 59 Správneho poriadku, to znamená vydať rozhodnutie o takom odvolaní, prípadný list, ktorým odvolací správny orgán upovedomí účastníka konania o vybavení jeho oneskoreného odvola ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: viazanosť súdu inými rozhodnutiami, zmena alebo doplnenie právneho predpisu, súd je viazaný rozhodnutím ústavného súdu tom, či určitý právny predpis nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavným zákonom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, účinky nálezu ústavného súdu
Právna veta: V danom prípade dáva odvolací súd do pozornosti, že predmetný nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 10/2016 zo dňa 10.10.2018 bol vyhlásený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 30.01.2019, čím stratilo ustanovenie § 446 OZ účinnosť s tým (čl. 125 ods. 3 Ústavy SR), že ak Národná rada SR neuvedie toto ustanovenie zákona do súladu s Ústavou SR, stráca po šiestich mesiacoch od vyhlásenie tohto nálezu v Zbierke zákonov SR platnosť (t. j. dňom 30.07.2019). Podľa § 193 veta prvá CSP, súd je viazaný rozhodnutím ústavného súdu o tom, či určitý právny predpis nie je v súlade s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: Odplata, ktorú možno od spotrebiteľa požadovať pri poskytnutí peňažných prostriedkov, výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov, náhrada poistného predstavuje náklad spotrebiteľa, výnimky nákladov (poplatkov), ktoré sa do celkových nákladov spotrebiteľa nezahŕňajú
Právna veta: „Náhrada poistného“ podľa odvolacieho súdu predstavuje náklad spotrebiteľa, ktorý sa nezapočítava na splátky úveru a nepredstavuje pre žalovaného adekvátnu protihodnotu poskytnutej služby poistenia, pričom táto čiastka odzrkadľuje benefit veriteľa z poskytnutého úveru. Nemožno sa teda stotožniť s názorom odvolateľa v tom smere, že by „náhrada poistného“ nepredstavovala odplatu podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z., keď „náhrada poistného“ je nákladom, ktorý bol dohodnutý pri podpise spotrebiteľskej zmluvy a ktorý bol spojený s poskytnutím peňažných prostriedkov, nakoľko sa stal sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: neplynutie lehôt pre zánik zodpovednosti, prerušenie plynutia lehôt pre zánik zodpovednosti počas celého súdneho konania, priestupky, kárne, disciplinárne a iné správne delikty
Právna veta: Krajský súd s poukazom na ust. § 246d O.s.p. podotýka, že plynutie lehôt pre zánik zodpovednosti za priestupky, kárne, disciplinárne a iné správne delikty sa prerušuje priamo zo zákona. Vydávanie rozhodnutí v týchto veciach obmedzujú hmotnoprávne predpisy lehotami, ktoré by počas súdneho konania mohli uplynúť, v dôsledku čoho v prípade zrušenia rozhodnutia správneho orgánu by už nebol dostatok času na ďalšie konanie a uloženie sankcie, hoci by pre to inak boli splnené zákonné podmienky. Lehoty sa teda prerušujú s účinkami, ktoré trvajú počas celého súdneho konania, od jeho začatia až do právop ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: výkon práce, nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru, prekážky na strane zamestnávateľa, nárok na náhradu mzdy za obdobie do doručenia okamžitého skončenia pracovného pomeru, nároky zamestnanca za dobu výkonu práce
Právna veta: Je potrebné rozlišovať medzi nárokom na náhradu mzdy za obdobie do doručenia okamžitého skončenia pracovného pomeru žalobkyni a za obdobie od doručenia tohto skončenia. V období pred doručením okamžitého skončenia pracovného pomeru nemôže ešte ísť o nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru. Ak žalovaný ako zamestnávateľ v tomto období neprideľoval žalobkyni prácu, ide o prekážky v práci na strane zamestnávateľa, za ktoré patrí zamestnancovi náhrada mzdy podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce. Neprideľovanie práce v období po doručení okamžitého skončenia pracovného pomeru žalobkyni (ktoré n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: povinné osoby, slobodný prístup k informáciám, princíp dobrej verejnej správy, zaobstaranie predmetného odborného stanoviska a nakladanie s verejnými prostriedkami
Právna veta: Preskúmaním napadnutého rozhodnutia žalovaného ako i konania, ktoré mu predchádzalo musí správny súd konštatovať, že rozhodnutie žalovaného je založené na nesprávnom právnom posúdení a na názoroch, ktoré absolútne nerešpektujú princípy dobrej verejnej správy popísané v bode 14 tohto rozsudku. V posudzovanom prípade sa žalobca domáha zaslania Odborného stanoviska, ktoré si žalovaný objednal a za ktoré žalovaný aj zaplatil. Žalovaný ako povinná osoba v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. teda jednoznačne pri svojej činnosti, ktorej výsledkom bolo zaobstaranie si predmetného odborného stano ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Ústavné právo
Kľúčové slová: uznesenie vlády nepodlieha preskúmaniu súdom, procesná legitimácia na podanie návrhu na začatie konania, konanie o súlade rozhodnutia o vyhlásení výnimočného stavu alebo núdzového stavu, uznesenie vlády nie je spôsobilým predmetom preskúmavania správnym súdom
Právna veta: Správny súd poukazuje už na viackrát judikovanú skutočnosť, že uznesenie vlády SR č. 77 nie je spôsobilým predmetom preskúmavania správnym súdom. Zákon takúto právomoc správnemu súdu expressis verbis nezveruje, naopak ju zo súdneho prieskumu správnym súdom vylučuje ust. § 1aa zákona o organizácii činnosti vlády a právomoc na ich preskúmanie je Ústavou SR zverená Ústavnému súdu SR v konaní o súlade rozhodnutia o vyhlásení výnimočného stavu alebo núdzového stavu podľa § 189 a nasl. zákona č. 314/2018 Z.z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a správny súd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: náhrada za stratu na služobnom plate, čiastkový nárok náhrady škody na zdraví, pracovný úraz, či iné poškodenie zdravia vzniknuté v dôsledku plnenia pracovnej resp. služobnej úlohy, škoda vzniknutá následkom pracovného úrazu , škoda spočívajúca v strate na zárobku pri uznaní invalidity
Právna veta: Správny súd považuje za dôležité zdôrazniť podstatu dávky, ktorej priznania sa žalobca domáha. Predovšetkým ide o jeden z čiastkových nárokov náhrady škody na zdraví. K odškodneniu straty na zárobku resp. ako je tomu v danom prípade na služobnom plate, dochádza v prípadoch, keď v dôsledku pracovného úrazu, či iného poškodenia zdravia, ktoré vzniklo v príčinnej súvislosti s plnením pracovných resp. služobných úloh, sa pracovná schopnosť poškodeného znížila, prípadne zanikla a poškodený práve pre toto zdravotné postihnutie už nemôže dosahovať zárobok v takej výške ako pred poškodením. Touto náhr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: evidencia zamestnávateľa na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, evidencia o trvaní pracovného pomeru, odoslanie evidenčných listov o dobách zamestnania orgánu sociálneho zabezpečenia
Právna veta: Odvolací súd opakovane zdôrazňuje, že v zmysle zákona č. 121/1975 Zb. a zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a ich vykonávacích vyhlášok č. 149/1988 Zb., resp. č. 128/1975 Zb. evidenciu o trvaní pracovného pomeru boli povinní viesť zamestnávatelia, ktorí boli povinní evidenčné listy o dobách zamestnania odoslať príslušnému orgánu sociálneho zabezpečenia v určenej lehote po skončení pracovného pomeru. Pokiaľ si zamestnávatelia túto povinnosť nesplnili, nemožno absenciu dokladov o zamestnaní navrhovateľa v spornom období klásť za vinu Sociálnej poisťovni. Ak sám navrhovateľ nemá žiadne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: blokové konanie, zásada koncentrácie konania v blokovom konaní, ústna dohoda o zodpovednosti za spáchanie priestupku medzi orgánom verejnej správy a domnelým páchateľom, právno-realizačný akt v blokovom konaní
Právna veta: Správny súd poukazuje na to, že úmyslom zákonodarcu pri nastavovaní mechanizmu riešenia priestupku prostredníctvom blokového konania bolo uprednostnenie dohody o zodpovednosti za spáchanie priestupku a akceptácie pokuty medzi orgánom verejnej správy a domnelým páchateľom pred zdĺhavejším procesom s nutnosťou vykonania dokazovania, vypracovaním rozhodnutia s odôvodnením a s pripustením práva na podanie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov. Blokové konanie je založené na ústnej dohode, tzn. že v tomto prípade ide o právno-realizačné akty, ktoré teória správneho práva zaraďuje do skupin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok, podmienky nároku na invalidný dôchodok, vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku nad 28 rokov do 34 roko, dobrovoľné dôchodkové poistenie
Právna veta: Podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, poistenec má nárok na invalidný dôchodok ak sa stal invalidný, získa potrebný počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. 19. Podľa § 72 ods. 1 písm. d/ zákona o sociálnom poistení, u poistenca nad 28 rokov do 34 rokov je najmenej 5 rokov a zisťuje sa z obdobia pred vznikom invalidity. 20. Obdobie, kedy bola žalobkyňa vedená v evidencii nezamestnaných občanov po 01. 01. 2004, nebolo započítané pre nárok na invalidný d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia, činnosť posudkových lekárov, objektívne a nestranné zistenie a posúdenie zdravotného stavu účastníka konania posudkovým lekárom, lekárska posudková činnosť pri výkone dôchodkového poistenia, odborná spôsobilosť posudkového lekára, podmienky na výkon zdravotníckeho povolania
Právna veta: Podľa § 153 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z.z., lekársku posudkovú činnosť pri výkone dôchodkového poistenia vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky sociálnej poisťovne a posudkový lekár sociálneho poistenia sociálnej poisťovne ústredia. Výkon lekárskej posudkovej činnosť je podľa zákona č. 578/2004 Z.z,. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti podmienený získaním odbornej spôsobilosti posudkového lekára, ktorý musí mať špecializáciu v špecializovanom odbore posudkové lekárstvo alebo musí byť zaradený do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: udelenie azylu, zákonné predpoklady pre udelenie azylu, všeobecná a abstraktná argumentácia správneho orgánu, absencia správnej úvahy o zákonných dôvodoch pre udelenie azylu
Právna veta: Správny súd uvádza, že z napadnutého rozhodnutia nie je správnemu súdu zrozumiteľné a jasné, ktoré zákonné kritérium podľa § 8 zákona o azyle žalovaný vzal ako základ preskúmania v azylovom konaní. Správny súd preto vytýka žalovanému, že v napadnutom rozhodnutí absentuje správna úvaha o tom, ktorý zákonný dôvod pre udelenie azylu žalovaný skúmal a s akým výsledkom. Argumentácia žalovaného v napadnutom rozhodnutí je v tomto smere všeobecná a abstraktná. Do úvahy prichádzajú v prípade žalobkyne viaceré dôvody - opodstatnené obavy z prenasledovania z dôvodov zastávania určitých politických názoro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: udelenie azylu, sociálna skupina v zmysle zákona o azyle, skupinu osôb podobného spoločenského pôvodu alebo postavenia, objektívne daná charakteristika sociálnej skupiny osôb
Právna veta: Správny súd podotýka, že určitá sociálna skupina v zmysle § 8 zákona o azyle je skupinou osôb, ktorá sa vyznačuje spoločnou charakteristikou, objektívne danou alebo ktorú spoločnosť aspoň takto vníma. Táto charakteristika má spravidla povahu vrodenej, nezmeniteľnej podoby alebo je inak zásadná pre ľudskú identitu, svedomie alebo výkon ľudských práv dotknutých osôb. Spravidla preto pôjde o skupinu osôb podobného spoločenského pôvodu alebo postavenia, spoločenských zvyklostí a obyčajov, poprípade zhodnej sexuálnej orientácie, ktorá je pre inakosť v menšine (rozsudok Najvyššieho súdu SR 4 Sž-o-K ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: prečítanie zápisnice o výpovedi svedka na hlavnom pojednávaní, výpoveď svedka realizovaná po vznesení obvinenia obžalovanému, kontradiktórny charakter hlavného pojednávania, výsluch svedka uskutočnený za prítomnosti obžalovaného alebo jeho obhajcu
Právna veta: Podľa § 263 ods. 3 písm. a) Trestného poriadku možno zápisnicu o výpovedi svedka prečítať aj vtedy, ak bol výsluch vykonaný spôsobom zodpovedajúcim ustanoveniam tohto zákona a taká osoba zomrela alebo sa stala nezvestnou, pre dlhodobý pobyt v cudzine alebo na neznámom mieste nedosiahnuteľnou, alebo ochorela na chorobu, ktorá natrvalo alebo na dlhší čas znemožňuje jej výsluch alebo ak sa taká osoba ani na opätovné predvolanie súdu k výsluchu bez dôvodného ospravedlnenia nedostaví a jej predvedenie bolo neúspešné; ak ide o výpoveď svedka, u ktorého bol v čase jeho výpovede v prípravnom konaní, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: právomoc správneho súdu, zásada vigilantibus leges scriptae sunt, povinnosť žalobcu vyčerpať riadny opravný prostriedok v daňovom konaní, rezultát daňového konania je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov samostatne spôsobilým predmetom súdneho prieskumu
Právna veta: Nie je možné súhlasiť s právnym názorom žalobcu, podľa ktorého rozhodnutie o nadmernom odpočte je v rámci tohto súdneho konania spôsobilým predmetom súdneho prieskumu v právnom režime podľa § 27 ods. 1 SSP, nakoľko tomu bráni zmysel ustanovenia § 7 písm. a) SSP, podľa ktorého správne súdy nepreskúmavajú právoplatné rozhodnutia orgánov verejnej správy a opatrenia orgánov verejnej správy, ak účastník konania pred ich právoplatnosťou nevyčerpal všetky riadne opravné prostriedky, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis; povinnosť vyčerpať všetky riadne opravné prostriedky sa nevzťahuje na proku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: predmet dane z pridanej hodnoty, predmetom DPH je poskytnutie služby za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby
Právna veta: Správny súd vedený závermi recentnej judikatúry NSS SR s ohľadom na prejednávanú vec konštatuje, že záver žalovaného o nesplnení podmienok žalobcu na odpočítanie DPH zo sporných faktúr je predčasný a založený na nesprávnom právnom posúdení veci. Správca dane i žalovaný vychádzali zo zistenia, že žalobca bol prezentovaný na podujatiach ako reklamný partner formou loga, pričom uzavreli, že išlo o sponzoring, ktorý nie je v zmysle § 2 zákona č. 222/2004 Z. z. predmetom dane. Takýto záver podľa správneho súdu, s poukazom na rozhodovaciu činnosť Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, nemá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: zmena pomerov poškodeného, zmena v systéme odmeňovania profesionálnych vojakov, rozdiel medzi príjmom policajta alebo profesionálneho vojaka po skončení služobného pomeru a priemerným služobným platom, ktorý dosiahol pred skončením služobného pomeru, účel náhrady za stratu na služobnom plate, zmena v hodnostnej a funkčnej tarife vojakov
Právna veta: Správny súd nesúhlasí s právnym názorom žalobcu, že zmena v systéme odmeňovania profesionálnych vojakov, t.j. zvýšenie hodnostných platov s účinnosťou od 01.02.2020 sa rieši podľa § 28 ods. 1 zák. 328/2002 Z.z. ako zmena pomerov poškodeného v spojení s § 28 ods. 5 tohto zákona, teda, že žalobcovi v postavení poškodeného má byť priznaná náhrada za stratu na služobnom plate určená zo služobného platu, ktorý by mu v podstate patril v zmysle právnej úpravy účinnej od 1.2.2020, t.j. v čase, keď službu profesionálneho vojaka už nevykonával. Právna úprava v ust. § 21 ods. 1 veta prvá zákona č. 328/2 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: verejné priestranstvo podľa zákona o zhromažďovacom práve, postavenie tribúny alebo inej stavby dočasného charakteru, alebo inštaláciu ozvučenia pri zhromaždení, možnosť zakázania zhromaždenia obcou, definícia verejného priestranstva podľa zákona o zhromažďovacom práve, zákon o zhromažďovacom práve počíta s organizovaním zhromaždení na pozemných komunikáciách
Právna veta: Zákon o zhromažďovacom práve svojou definíciou verejného priestranstva v ustanovení § 18 zákona č. 84/1990 Zb., pod ktorým sa na účely tohto zákona rozumejú aj pozemné komunikácie (s výnimkou neverejných účelových komunikácií), a zároveň odkazom v ustanovení § 18a zákona č. 84/1990 Zb. na postupy upravené v osobitnom predpise upravujúcom užívanie pozemných komunikácií (cestný zákon č. 135/11961 Zb. v znení neskorších predpisov) pri určitom využití pozemnej komunikácie pre účely verejného zhromaždenia, v podstate pozemné komunikácie z verejného priestoru na organizovanie zhromaždení nevylučuje, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: bytové náhrady v zmysle občianskeho zákonníka, osobitné ustanovenia o nájme bytu, rozhodovanie súdu o bytovej náhrade spojené s rozhodnutím o vyprataní bytu, účinky pozitívneho rozhodnutia o bytovej náhrade
Právna veta: Žalobcovia v žalobe tvrdili, že im vzniklo doživotné právo bývania v dome, žalovanej v 1. rade súhlasom otca ako vlastníka nehnuteľnosti s bývaním, žalovanému v 2. rade manželským zväzkom so žalovanou v 1. rade a žalovaným v 3., v 4. rade narodením v dome. Právo bývania je akceptované ako právo nájmu bytu. Citovali v žalobe ustanovenie § 3 OZ a § 712c OZ. Zároveň žiadali určiť, že vypratanie bytu je viazané na bytovú náhradu. (...) Rozhodovanie súdu o bytovej náhrade je podľa ustanovenia § 712 OZ spojené s rozhodnutím o vyprataní bytu, a sním predstavuje rozhodovanie o veci samej. Pozitívne ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: účel zákona o vodách, limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd vypúšťaných do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, prekročenie limitných ukazovateľov znečistenia vypúšťaných vôd, bránenie zachovaniu alebo zlepšeniu stavu vôd, škodlivý následok vypúšťania alebo nepovoleného vypúšťania odpadových vôd
Právna veta: Žalovaná v odôvodnení napadnutého rozhodnutia ale aj v protokole uvádza zistené hodnoty predmetných ukazovateľov k 3.12.2018 na odtoku za čistením BSK5 60, CHCKcr 56,5 a NL 20. Žalovaná síce v odôvodnení rozhodnutia na tieto hodnoty poukázala, avšak len v súvislosti s tým, že nie sú lepšie ako pri hodnotách nameraných na vstupe ČOV. Nezaoberala sa tým vo vzťahu k posudzovaniu škodlivého následku vypúšťania alebo nepovoleného vypúšťania odpadových vôd do recipientu a neposúdila tento škodlivý následok ani vo vzťahu, či ide o prekročenie limitných hodnôt príslušných ukazovateľov stanovené Nariad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: nadmerný odpočet, náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly, vznik nadmerného odpočtu, uplatnenie nároku na nadmerný odpočet, kontrola uplatnenia nároku na nadmerný odpočet, peňažná náhrada počas výkonu daňovej kontroly
Právna veta: Je dôležité si uvedomiť, že nadmerný odpočet vzniká, ak výška odpočítateľnej dane prevyšuje daň na výstupe za príslušné zdaňovacie obdobie. Uplatnením nároku na nadmerný odpočet vzniká povinnosť štátu túto sumu zaplatiť platiteľovi dane. Sumu nadmerného odpočtu nie je štát povinný vrátiť automaticky bez toho, aby mal možnosť uplatnený nárok skontrolovať. Podľa daňového poriadku kontrola môže trvať najviac jeden rok (v stanovených prípadoch ju možno predĺžiť). Ak je kontrola začatá v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu, tak vrátenie tohto nadmerného odpočtu je odložené až do skončenia kontro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: uznanie dlhu, zákonná požiadavka písomnej formy uznania dlhu, zachovanie písomnej formy uznania dlhu podpisom zápisnice z pojednávania
Právna veta: Odvolací súd s poukazom na obsah procesných výpovedí strán sporu na pojednávaní dňa 03.03.2022 a s poukazom na znenie ustanovenia § 558 OZ, v zmysle ktorého ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, konštatuje, že prejav žalovanej nemožno považovať za dostatočne určitý ohľadom špecifikácie konkrétneho dlhu, ktorý uznáva čo do dôvodu a výšky a nie je naplnená ani zákonná požiadavka formy tohto prejavu, ktorý lex specialis vyžaduje v písomnej forme. Je pravdou, že v procesnej rovine môžu strany sporu uznávací prejav pred súdom urobiť aj ústne, v rámci súdneho poje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktoré sa pri plnení záväzku použili, zodpovednosti za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci sa nemožno zbaviť, absolútna objektívna zodpovednosť za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci
Právna veta: Odvolací súd súhlasí so súdom prvej inštancie, že v prípade zodpovednosti podľa § 421a ods. 1 Občianskeho zákonníka ide o zodpovednosť objektívnu, bez ohľadu na zavinenie a keďže podľa § 421a ods. 1 in fine Občianskeho zákonníka tejto zodpovednosti sa zodpovedný subjekt nemôže zbaviť, ide o objektívnu zodpovednosť absolútnu. Neobstojí preto odvolacia námietka žalovaného, že súd prvej inštancie striktne aplikoval objektívnu zodpovednosť, ale postup a výklad súdu prvej inštancie zodpovedal zákonnej dikcii ustanovenia § 421a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Nič na tomto závere nemení ani skutočnosť, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, oznámenie nepravdivých údajov, oznámenie informácií, ktoré sú v rozpore so skutočnosťou
Právna veta: Je nesporné, že zo strany žalobcu išlo o zavinené, úmyselné konanie, ktoré naplnilo všetky znaky skutkovej podstaty priestupku podľa § 49 ods. 1 písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. (...) Objektívna stránka tohto priestupku spočíva v oznámení nepravdivých údajov o tom, že manželia O. a B. N. sú najväčší zlodeji a podvodníci, ktoré boli spôsobilé ohroziť vážnosť manželov N. vo vzťahu k ďalším spoluobčanom a poškodiť ich v zamestnaní, narušiť tiež ich rodinný život, čo manželia N. reálne pociťovali a čo ich v konečnom dôsledku viedlo aj k podaniu trestného oznámenia na žalobcu. Oznámenie nepravdivých ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: predmet úpravy zákona o dani z príjmov, prednostná aplikácia medzinárodnej zmluvy
Právna veta: Nemožno opomenúť, že žalobca nemá sídlo ani zriadenú prevádzkareň na území Slovenskej republiky, ale sídli na území Holandského kráľovstva. Správny súd dáva do pozornosti, že bývalá Československá socialistická republika a Holandské kráľovstvo podpísali dňa 4.3.1974 bilaterálnu medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku, (...) Zmluva aj Protokoly boli odsúhlasené parlamentom (Federálnym zhromaždením Československej socialistickej republiky v roku 1974 a Národnou radou Slovenskej republiky v rokoch 1996 a 2010) a boli ratifi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosti predávajúceho podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, výrobok, služba, obsah, ktorý si spotrebiteľ neobjednal, žiadosť o úhradu za neobjednaný tovar , poskytnutie služby alebo tovaru bez objednania, ochrana spotrebiteľa pred nevyžiadanou dodávkou služieb zo strany dodávateľa
Právna veta: Žalobca namietal nesprávnu interpretáciu ust. § 4 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa s tým, že právna norma nepostihuje samotné poskytnutie služby alebo tovaru bez objednania, ale až žiadosť o úhradu, resp. prijatie úhrad za tovar. Preto samotná aktivácia balíčka Plus bez objednania nemohla byť považovaná za porušenie ust. § 4 ods. 11 cit. zákona. Uvedenú námietku vyhodnotil správy súd ako irelevantnú, pretože zo skutku, tak ako bol riadne preukázaný vyplávalo, že žalobca po uplynutí vymedzeného obdobia žiadal od spotrebiteľov úhradu mesačného paušálu za službu balíček plus v sume 1,90 € nap ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

MENU