Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

September 2023     August 2023     Júl 2023     Jún 2023     Máj 2023     Apríl 2023     Marec 2023     Február 2023     Január 2023     September 2022     August 2022     Júl 2022     Jún 2022     Máj 2022     Apríl 2022     Marec 2022     Február 2022     December 2022     November 2022     Október 2022     Január 2022     September 2021     August 2021     Júl 2021     Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     December 2021     November 2021     Október 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Najvyšší správny súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsob a rozsah náhrady škody , určenie výšky nemajetkovej ujmy, voľná úvaha súdu, náhrada nemajetkovej ujmy spôsobenej nezákonným rozhodnutím
Právna veta: Dovolací súd zdôrazňuje, že určenie výšky nemajetkovej ujmy nesmie byť svojvoľné a uplatnenie voľnej úvahy sa tak nesmie stať nepreskúmateľnou ľubovôľou súdu, vymykajúcou sa akejkoľvek kontrole. Nemožno priznávať neprimerané či dokonca tak premrštené sumy, ktoré by vo svojich dôsledkoch viedli k bezdôvodnému obohacovaniu sa. Na druhej strane však dovolací súd musí zohľadniť aj závery z judikatúry ÚS SR, konkrétne nálezu III. ÚS 754/2016 zo dňa 24.01.2017 a na nález nadväzujúcu judikatúru dovolacieho súdu, rozsudok 5Cdo/192/2021 zo dňa 15.12.2022. Ústavný súd SR v náleze sp. zn. III. ÚS 754/201 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie práva na náhradu škody, odškodnenie za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, začiatok plynutia premlčacej doby , výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia
Právna veta: 27. Zásadne je potrebné vychádzať z toho, že jednotlivé nároky na náhradu škody na zdraví sú samostatnými nárokmi, u ktorých bežia samostatné premlčacie doby. Počiatok ich behu je stanovený okamžikom, kedy sa poškodený dozvie o škode a zodpovednej osobe. Jedná sa o tzv. subjektívnu premlčaciu dobu, pričom tzv. objektívna premlčacia doba podľa § 106 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa v prípade nároku na náhradu škody na zdraví neuplatňuje. Počiatok subjektívnej premlčacej doby u práva na náhradu škody sa viaže na okamžik, kedy poškodený preukázateľne nadobudol vedomosť o tom, že mu vznikla škoda a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zásada ne ultra petitum, súd je viazaný žalobným návrhom žalobcu, viazanosť súdu žalobným návrhom, námietka porušenia zásady ne ultra petitum
Právna veta: 11. K námietke týkajúcej sa porušenia zásady ne ultra petitum dovolací súd uvádza nasledovné. 11.1. Žalobca vymedzuje predmet sporového konania konkrétnym právnym vzťahom, o ktorom tvrdí, že existuje a je ohrozený alebo porušený, konkrétnym nárokom z tohto právneho vzťahu, ktorému žiada poskytnúť súdnu ochranu, druhom, výškou alebo rozsahom plnenia, ktoré z daného nároku žiada priznať resp. spôsobom ochrany, ktorú žiada poskytnúť formou zabezpečovacieho alebo neodkladného opatrenia. Viazanosť súdu žalobným návrhom však neznamená úplnú a bezpodmienečnú viazanosť formuláciou, doslovným znením, s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: dokazovanie na odvolacom súde, odchýlenie sa od skutkového stavu zisteného okresným súdom, oprávnenie odvolacieho súdu zopakovať dokazovanie vykonané súdom prvej inštancie
Právna veta: Odvolací súd pri svojej prieskumnej činnosti vychádza zo skutkového podkladu tvoriaceho základ rozhodnutia súdu prvej inštancie. Jednou z výnimiek, ktorú z tejto zásady pripúšťa Civilný sporový poriadok, je oprávnenie odvolacieho súdu zopakovať dokazovanie vykonané súdom prvej inštancie v prípade, ak má za to, že súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam (§ 383 a § 384 ods. 1 CSP). Ako uviedol Ústavný súd Slovenskej republiky v rozhodnutí sp. zn. III ÚS 152/2010 účelom opravného prostriedku a v súvislosti s jeho uplatnením aj účelom odvolacieho k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prostriedky procesného útoku, prostriedky procesnej obrany, sudcovská koncentrácia konania, zákonná koncentrácia konania, diskrečná právomoc súdu
Právna veta: Na prostriedky procesného útoku a procesnej obrany sa aplikujú aj ustanovenia § 153 a § 154 CSP o koncentrácii konania. Civilný sporový poriadok zveril súdom diskrečnú právomoc znamenajúcu, že podľa okolností konkrétneho prípadu súd neprihliadne na procesné úkony strán sporu, ktoré neboli uplatnené včas. Po vyčerpaní repliky a dupliky by strana sporu v zásade nemala mať možnosť uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, s výnimkou prípadu, keď potreba nových tvrdení a dôkazov vyplynie z vykonaného dokazovania. Skutkový stav, ktorý sa bude subsumovať pod hmotnoprávne ustanovenia zákona, sa môže v prieb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vykonávanie pojednávaní v čase núdzového stavu, uskutočnenie pojednávania počas pandémie COVID-19, výkon súdnictva za sťaženej pandemickej situácie
Právna veta: Ustanovenie § 1 ods. 1 písm. p) vyhlášky č. 24/21 Z. z. účinnej do 27.04.2021 ukladalo súdom povinnosť (porov. „sa vykonávajú“) uskutočniť pojednávanie v civilnom sporovom konaní, ak strany sporu alebo účastníci konania súhlasili s pojednávaním v ich neprítomnosti. Ako uvádza dôvodová správa k §-u 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z., na vykonanie ktorého slúži vyhl. č. 24/21 Z. z., „právna úprava v písm. a) neznamená, že súdy nesmú uskutočňovať pojednávania, ale je opatrením, ktoré má vykonávanie pojednávaní obmedziť len na nevyhnutné minimum. V konkrétnom prípade to bude vecou úvahy zák ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Konkurzné právo
Kľúčové slová: zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer, nepoctivý zámer dlžníka, dôkazné bremeno žalobcu, preukázanie nepoctivého zámeru
Právna veta: 41. Predpokladom možnosti fyzických osôb uchádzať sa o oddlženie je ich platobná neschopnosť. Táto sa predpokladá a je vyvrátiteľnou domnienkou, pričom môže byť vyvrátená buď na začiatku konania samotným súdom alebo v rámci skúmania poctivého zámeru dlžníka na základe žaloby dotknutého veriteľa. Poctivý zámer dlžníka na oddlžení sa vymedzuje jednak pozitívne a jednak negatívne. Vymedzenia poctivého zámeru sú postavené na demonštratívnych príkladoch podľa toho, či dlžník poctivý zámer má, alebo poctivý zámer nemá. Ustanovenia o poctivom zámere dlžníka majú viesť súd k tomu, aby poctivý zámer ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecná poučovacia povinnosť, poučenie súdu o povinnom zastúpení advokátom v dovolacom konaní, poučenie o práve zvoliť si advokáta
Právna veta: Len na okraj sa dovolací súd zmieňuje aj k žiadosti uvedenej dovolateľom v podaní zo 16.09.2022 o určenie advokáta na zastupovanie strany súdom. Takáto možnosť pre súd zo zákonnej úpravy v Civilnom sporovom poriadku nevyplýva. Z ust. § 160 ods. 2 CSP, a to predovšetkým pre súd prvej inštancie, vyplýva všeobecná poučovacia povinnosť, podľa ktorej súd vždy poučí strany o ich práve zvoliť si advokáta a o možnosti obrátiť sa na Centrum právnej pomoci. Ustanovenie § 393 ods. 1 CSP je oproti tomu osobitnou úpravou manudukčnej povinnosti odvolacieho súdu, majúcou väzbu na § 429 ods. 1 a 2 CSP, ktorý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch, námietka neprimerane vysokej náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, nemajetková ujma spočívajúca v zásahu do osobnostných práv pozostalých obetí dopravnej nehody
Právna veta: K právnej otázke určenia pravidelnej výšky náhrady nemajetkovej ujmy dovolací súd uvádza, že otázka výšky náhrady nemajetkovej ujmy je vždy výsledkom posúdenia vysoko individuálnych, jedinečných skutkových okolností každej prejednávanej veci, ktoré sú nezameniteľné s okolnosťami relevantnými v iných veciach. Každé jedno rozhodnutie o priznaní náhrady nemajetkovej ujmy je založené na riešení čisto individuálnych otázok, ktoré nemôže byť považované za pravidlo pre iné prípady. Pokiaľ účelom § 421 ods. 1 písm. b) CSP je to, aby sa vyriešením niektorej, doposiaľ ešte dovolacím súdom nevyriešenej p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vykonanie nenavrhnutých dôkazov, vyšetrovací princíp v sporoch s ochranou slabšej strany, vyhľadávanie dôkazov súdom
Právna veta: 21. Najvyšší súd pritom podotýka, že i pri zdôraznení postavenia spotrebiteľa ako slabšej strany v spore, je potrebné mať na zreteli, že aj napriek tomu, že v sporoch s ochranou slabšej strany môže súd aj bez návrhu zaobstarať a vykonať aj taký dôkaz, ktorý slabšia strana nenavrhovala, neznamená to zároveň povinnosť súdu vykonať každý do úvahy prichádzajúci dôkaz, pretože stále platí, že súd rozhoduje, ktorý z dôkazov vykoná (porov. § 185 ods. 1 CSP) a či ide o taký dôkaz, ktorého vykonanie je nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci (porov. § 311 a § 319 CSP). Súd v sporoch s ochranou slabšej stran ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: plnenie v splátkach, premlčacia doba jednotlivých splátok, meškanie so zaplatením splátky, začiatok plynutia premlčacej lehoty
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky v uznesení sp. zn. 7Cdo/268/2020, 7Cdo/268/2020 zo dňa 29. novembra 2022 vysvetlil, že Občiansky zákonník stanovuje objektívny začiatok plynutia premlčacej doby. Rozhodujúcim z hľadiska možnosti uplatniť právo na súde a z hľadiska začiatku plynutia premlčacej doby je okamih splatnosti dlhu, ktorý je konkrétnym momentom, kedy je dlžník povinný záväzok splniť, a nie momentom, kedy je dlžník k splneniu iba oprávnený. V prípade splácania úveru v splátkach ide o rozloženie zamýšľaného jednorazového plnenia v niekoľkých postupných čiastkových plneniach. Prípadné ome ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 420 CSP, dovolanie proti rozhodnutiu odvolacieho súdu o neodkladnom opatrení, obsah neodkladného opatrenia, neodkladné opatrenie ako rozhodnutie vo veci samej
Právna veta: 21. Z ustálenej judikatúry dovolacieho súdu vyplýva, že proti rozhodnutiu odvolacieho súdu o neodkladnom opatrení je prípustné dovolanie podľa § 420 C. s. p. (viď uznesenie NS SR sp. zn. 4Obdo/66/2017, 4Obdo/66/2017 z 19. júna 2018, resp. uznesenie sp. zn. 1Obdo/64/2019, 1Obdo/64/2019 zo 6. novembra 2019) len vtedy, ak toto má charakter rozhodnutia vo veci samej. Pri neodkladných opatrenia nekonzumujúcich vec samu (vo vzťahu k prípustnosti dovolania) sa zohľadňuje, že ide (len) o dočasné procesné opatrenie súdu, trvanie ktorého je obmedzené a môže byť za podmienok uvedených v zákone zrušené. N ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: procesná vada podľa § 420 písm. f/ CSP, všeobecná poučovacia povinnosť, nedostatok riadneho poučenia zo strany súdu, absencia poučenia o možnosti využitia bezplatnej právnej pomoci
Právna veta: Najvyšší súd považuje za dôvodnú aj dovolaciu námietku žalobkyne týkajúcej sa absencie poučenia o možnosti využitia bezplatnej právnej pomoci. Podľa § 160 ods. 2 CSP súd vždy poučí strany o ich práve zvoliť si advokáta a o možnosti obrátiť sa na Centrum právnej pomoci. Z obsahu spisu vyplýva, že konajúce súdy si danú zákonnú poučovaciu povinnosť riadne nesplnili, hoci v predmetnom prípade mali brať na to aj zvýšený ohľad, keďže stranou konania je osoba staršieho veku bez vysokoškolského právnického vzdelania. Zároveň treba zdôrazniť, že nová právna úprava (CSP) vyžadujúca povinné právne zastúp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: námietky žalovaného zo zmenky, zmenkový ručiteľ, majiteľ zmenky, abstraktné zmenkové ručenie, spor medzi majiteľom zmenky a zmenkovým ručiteľom
Právna veta: Dovolací súd poznamenáva, že vo všeobecnosti platí, že zmenkové ručenie sa odlišuje od všeobecného ručenia (podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka) výrazným oslabením akcesority a úplnou absenciou subsidiarity. Záväzok zmenkového ručiteľa nie je podporný. Na rozdiel od ručenia podľa občiansko-právnej alebo obchodno-právnej úpravy sa záväzok zmenkového ručiteľa neobmedzuje len na zabezpečenie záväzku osoby, za ktorú sa zmenkové ručenie preberá, pretože zmenkové ručenie je celkovou garanciou za zaplatenie zmenky. Avalista teda môže namietať len formálne vady prehlásenia avaláta. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: porušenie práva na spravodlivé súdne konanie, nevykonanie výsluchu svedka, procesná vada podľa § 420 písm. f/ CSP, nevykonanie navrhovaného dôkazu, základné právo na súdnu ochranu
Právna veta: 9. Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojich rozhodnutiach vyslovil názor, že nevykonanie navrhovaného dôkazu, ktorý by mohol mať vplyv na posúdenie skutkového stavu, ktorý z doteraz vykonaných dôkazov nemožno bezpečne ustáliť, možno kvalifikovať ako porušenie práva na spravodlivé súdne konanie v zmysle čl. 46 ods. 1 Ústavy SR (III. ÚS 332/09). Zásadám spravodlivého procesu v zmysle čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane základných ľudských práv a slobôd totiž zodpovedá požiadavka, aby súdmi urobené skutkové zistenia a prijaté právne závery boli riadne (dostatočne) a zrozu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: spor o dedičské právo, žaloba na určenie právnej skutočnosti, naliehavý právny záujem, určenie, že dôvody vydedenia nie sú dané, preukazovanie existencie naliehavého právneho záujmu
Právna veta: K uvedenej právnej otázke dovolací súd uvádza, že sa súdy v základnom konaní správne právne vysporiadali s danosťou naliehavého právneho záujmu na podanej žalobe. Žaloby vyvolané sporom o dedičské právo, o ktorý ide v posudzovanej veci, sú žalobami o určenie právnej skutočnosti a ich procesná prípustnosť vyplýva priamo z ustanovenia § 175 k ods. 2 OSP (v čase podania žaloby), resp. za aktuálnej právnej úpravy z ustanovenia § 194 CMP, preto nebolo potrebné preukazovať naliehavý právny záujem. Nemožno sa tak stotožniť s argumentáciou dovolateľky, že naliehavý právny záujem na strane žalobcov by ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecná zodpovednosť, príčinná súvislosť medzi dopravnou nehodou a nemajetkovou ujmou, kauzálny nexus, nemajetková ujma spočívajúca v zásahu do osobnostných práv pozostalých obete dopravnej nehody
Právna veta: Ohľadom príčinnej súvislosti medzi poistnou udalosťou a nemajetkovou ujmou dovolací súd poukazuje na rozhodnutie NS SR sp. zn. 6MCdo/7/2013, 6MCdo/7/2013 v zmysle ktorého, príčinná súvislosť (kauzálny nexus) je podstatným prvkom zodpovednostnej skutkovej podstaty. Vyžaduje sa, aby protiprávne konanie (delikt, nezákonné rozhodnutie, nesprávny úradný postup) a vznik škody boli v logickom slede (nexus = spojenie, súvislosť, sled), teda aby protiprávne konanie bolo príčinou a vznik škody vrátane jej rozsahu následkom tejto príčiny. Nestačí iba pravdepodobnosť príčinnej súvislosti či okolnosti nasv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prikázanie sporu inému súdu, delegácia veci z dôvodu vhodnosti , návrh žalovanej na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti
Právna veta: 5. Prikázanie veci/sporu z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva strany civilného sporového konania (alebo účastníka civilného mimosporového konania) na zákonného sudcu (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky - ústavného zákona SNR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti civilného sporového konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: poctivý obchodný styk, súlad s dobrými mravmi, rozpor s poctivým obchodným stykom, rozpor s dobrými mravmi
Právna veta: Zásady poctivého v obchodnom styku nie je možné stotožniť s inštitútom dobrých mravov. Ide o odlišné kategórie, aj keď isté prieniky medzi nimi je možné predpokladať. Poctivý obchodný styk je v porovnaní s pojmom dobré mravy pojem užší a aplikuje sa nad rámec dobrých mravov (PATAKYOVÁ, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie, Praha : C. H. Beck, 2008, s.708). „Zásady poctivého obchodného styku sú výrazom konkretizácie všeobecnejších morálnych zásad či noriem, vyjadrených v pojme dobré mravy. Ide o konkretizáciu noriem morálky na oblasť aplikácie konkrétnych spoločenský ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: notifikačná povinnosť dlžníka voči postupníkovi, ochrana postupníka, návrh na započítanie pohľadávok, forma a obsah oznámenia (notifikácie) postúpenia pohľadávky
Právna veta: 35. Podľa § 529 ods. 2 Občianskeho zákonníka dlžník môže použiť na započítanie voči postupníkovi aj svoje na započítanie spôsobilé pohľadávky, ktoré mal voči postupcovi v čase, keď mu bolo oznámené alebo preukázané postúpenie pohľadávky (§ 526), ak ich oznámil bez zbytočného odkladu postupníkovi. Toto právo má dlžník aj v prípade, že jeho pohľadávky v čase oznámenia alebo preukázania postúpenia neboli ešte splatné. 36. Účelom citovanej právnej úpravy a ňou stanovenej lehoty na splnenie notifikačnej povinnosti dlžníka voči postupníkovi je ochrana postupníka. Cieľom tejto právnej úpravy je za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: základné právo na súdnu ochranu , procesná vada podľa § 420 písm. f/ CSP, nevyhovenie dôkaznému návrhu strany sporu, denegatio iustitiae, porušenie práva na spravodlivé súdne konanie
Právna veta: 9. Nevykonanie navrhovaného dôkazu, ktorý by mohol mať vplyv na posúdenie skutkového stavu, ktorý z doteraz vykonaných dôkazov nemožno bezpečne ustáliť, možno kvalifikovať ako porušenie práva na spravodlivé súdne konanie v zmysle článku 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (pozri III. ÚS 332/09). V takomto prípade by prichádzalo do úvahy aj vyslovenie porušenia základného práva na rovnosť účastníkov v konaní podľa článku 47 ods. 3 ústavy, keďže nevykonanie stranou navrhovaného dôkazu by ju oproti druhej strane znevýhodňovalo. Vzhľadom na uvedené bolo povinnosťou súdov vykonať potrebné dokazov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zánik plnej moci, zmena spôsobu výkonu advokácie, výkon advokácie ako konatelia spol. s r.o, vplyv zmeny spôsobu výkonu advokácie na skôr udelené plnomocenstvo
Právna veta: 13. Dovolací súd na tomto mieste poukazuje na rozhodnutie najvyššieho súdu z 31. mája 2016 sp. zn. 2ObdoV/1/2016, 2ObdoV/1/2016, v ktorom sa najvyšší súd zaoberal obdobnou otázkou ako odvolací súd v danom spore. Pokiaľ ide o zmenu spôsobu výkonu advokácie v rozhodnutí označeného advokáta, dovolací súd uviedol, že odkedy advokát vykonáva advokáciu ako jeden zo spoločníkov právnickej osoby, nedošlo k zániku plnomocenstiev na zastupovanie žalovaných v konaní. Tým, že advokát začal vykonávať po udelení plnomocenstva na zastupovanie v konaní advokáciu ako spoločník v spoločnosti s ručením obmedzený ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: odklon odvolacieho súdu od od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, nevymedzenie právnej otázky v dovolaní, vymedzenie dovolacieho dôvodu
Právna veta: 16. Nevyhnutným predpokladom pre posúdenie prípustnosti dovolania v zmysle § 421 ods. 1 CSP je riadne vymedzenie tohto dovolacieho dôvodu z hľadiska § 432 ods. 2 CSP s akcentom na konkrétne označenie právnej otázky, ktorú podľa dovolateľa riešil odvolací súd nesprávne, čo umožňuje dovolaciemu súdu posúdiť, či ide skutočne o otázku, od ktorej záviselo rozhodnutie odvolacieho súdu a či sa pri jej riešení odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu (§ 421 ods. 1 písm. a/ CSP), ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená (§ 421 ods. 1 písm. b/ CSP), ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru, prerokovanie výpovede pri skončení pracovného pomeru, námietka nesprávneho právneho posúdenia platnosti výpovede, výpoveď v súvislosti s organizačnými zmenami a racionalizačnými opatreniami
Právna veta: Dovolací súd v rozhodnutí sp.zn. 1 Cdo 72/2006 skonštatoval, že v ustanovení § 74 ods. 1 Zákonníka práce sa vymedzuje povinnosť zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. Uvedené ustanovenie určuje povinnosť zamestnávateľa vopred prerokovať s príslušným odborovým orgánom (ako zástupcom zamestnancov) výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru, ako hmotnoprávnu podmienku platnosti uvedených právnych úkonov zo strany zamestnávateľa, nesplnenie ktorej v nadväznosti na ustanovenie § 17 ods. 2 Zákonníka práce ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: nepriznanie náhrady trov konania, prípustnosť dovolania podľa § 420 CSP, rozhodovanie o náhrade trov konania, porušenie práva na spravodlivý proces, moderačné právo v zmysle ustanovenia § 257 CSP
Právna veta: 10. Ustanovenie § 420 písm. f/ CSP zakladá prípustnosť a zároveň dôvodnosť dovolania v tých prípadoch, v ktorých miera porušenia procesných práv strany nadobudla intenzitu porušenia jej práva na spravodlivý proces. Pod porušením práva na spravodlivý proces v zmysle tohto ustanovenia treba rozumieť nesprávny procesný postup súdu spočívajúci predovšetkým v zjavnom porušení kogentných procesných ustanovení, ktoré sa vymyká nielen zákonnému, ale aj ústavnému procesnoprávnemu rámcu, a ktoré tak zároveň znamená aj porušenie ústavne zaručených procesných práv spojených s uplatnením súdnej ochrany prá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcu , námietka zaujatosti sudcov, objektívna nestrannosť sudcu, vznik pochybností o nezaujatosti konania a rozhodovania sudcov
Právna veta: V prvom rade je však potrebné brať zreteľ na to, že sudca je profesionál, spôsobilý odosobniť sa pri výkone svojej funkcie a rozhodovať nestranne. Pokiaľ strana nepreukáže opak, resp. nepredloží súdu také konkrétne indície, ktoré budú opaku vážne nasvedčovať, je potrebné vychádzať z uvedenej premisy (o nestrannom sudcovi) a neprelamovať princíp zákonného sudcu (teda neodnímať sudcovi vec pridelenú v súlade so zákonom, ani stranám neodnímať zákonného sudcu). Takýto postup bez vážnych dôvodov môže tiež následne vyvolať pochybnosti o nestrannom a nezávislom súde, a to napr. u druhej strany sporu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: plnenie v splátkach, premlčacia doba jednotlivých splátok, meškanie so zaplatením splátky, začiatok plynutia premlčacej doby , všeobecná premlčacia doba podľa OZ
Právna veta: 22.3. Všeobecne prijímaná zhoda na neprípustnosti plynutia premlčacej doby pred samotnou actio nata vylučuje, aby práve v spotrebiteľských vzťahoch platila opačná logika, ktorá legitimizuje spätný začiatok plynutia premlčacej doby podľa § 103 Občianskeho zákonníka; na uvedenom základe dochádza podľa dovolacieho súdu k tzv. skrytej medzere v zákone, čo v konkrétnom prípade znamená, že jazykový význam ustanovenia § 103 Občianskeho zákonníka je širší, než si to vyžaduje jeho teleologické pozadie a vo svojich dôsledkoch vyjadruje naliehavú potrebu prijatia pravidla, v zmysle ktorého ustanovenie § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: mzda za rovnakú prácu a za prácu rovnakej hodnoty, povinnosť zamestnávateľa dojednať mzdové podmienky bez akejkoľvek diskriminácie, zásada rovnakého odmeňovania, znevýhodňovanie jedného zamestnanca v porovnaní s iným
Právna veta: Pokiaľ ide o otázku výkladu ust. § 119a Zákonníka práce, dovolací súd sa touto otázkou už zaoberal, v rozhodnutí sp.zn. 4 Cdo 223/2019 dovolací súd uviedol, že rovnakou prácou alebo prácou rovnakej hodnoty sa rozumie práca rovnakej alebo porovnateľnej zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti, ktorá je vykonávaná v rovnakých alebo porovnateľných pracovných podmienkach a pri dosahovaní rovnakej alebo porovnateľnej výkonnosti a výsledkov práce v pracovnom pomere u zamestnávateľa (§ 119a ods. 2 Zákonníka práce). Zložitosť, zodpovednosť a namáhavosť práce sa posudzuje podľa vzdelania a praktických z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: skrytá aktivita polície, policajná provokácia, konanie agenta pri objasňovaní trestnej činnosti, odlišnosť skrytej aktivity polície od policajnej provokácie, agent
Právna veta: Najvyšší súd zastabilizoval svoj názor k aktivite polície a prípadnej policajnej provokácii vo viacerých rozhodnutiach, resp. v judikáte. I. Skrytou aktivitou polície je operatívne zisťovanie skutočností dôležitých pre trestné konanie, odhalenie páchateľa trestného činu, zabezpečenie dôkazu o jeho trestnoprávne postihnuteľnom konaním, zabránenie mu v jeho pokračovaní a minimalizácia spôsobených škôd. Policajnou provokáciou je zámerné, aktívne a cielené podnecovanie alebo navádzanie, či iné vedomé iniciovanie alebo navádzanie, či iné vedomé iniciovanie spáchanej trestnej činnosti u druhej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: zvolanie členskej schôdze, náhradná členská schôdza, neplatnosť všetkých uznesení prijatých na náhradnej výročnej členskej schôdzi, zvolanie riadnej výročnej členskej schôdze a náhradnej výročnej členskej schôdze jednou pozvánkou
Právna veta: 73. V prvom rade dovolací súd uvádza, že predpokladom konania náhradnej členskej schôdze je, aby členská schôdza nebola schopná uznášať sa. Uvedené predstavuje odkladaciu podmienku. Pokiaľ je členská schôdza uznášaniaschopná, náhradná členská schôdza sa konať nemôže, pretože absentuje základná podmienka jej konania, teda neschopnosť uznášať sa členskej schôdze. Ďalšou podmienkou pre zvolanie náhradnej členskej schôdze predstavenstvom je, že sa táto náhradná členská schôdza musí konať do troch týždňov odo dňa, keď sa mala konať členská schôdza pôvodne zvolaná. Okrem uvedeného musí byť kumulatív ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsobilosť samostatne konať pred súdom, konanie o spôsobilosti na právne úkony, procesný opatrovník, plná procesná spôsobilosť, ustanovenie procesného opatrovníka, obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
Právna veta: 19. Dovolací súd zdôrazňuje, že filozofia novej právnej úpravy vo veciach spôsobilosti na právne úkony v zmysle nového Civilného mimosporového poriadku účinného od 1. júla 2016, reflektujúca princípy Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, má primárne sledovať záujem dotknutej osoby a až následne záujem verejný či tretích osôb. Nie je prípustné, aby v týchto prípadoch došlo k preferovaniu verejného záujmu a záujmu tretích osôb na úkor záujmu dotknutej osoby. Konaním o spôsobilosti na právne úkony možno výrazne a závažným spôsobom zasiahnuť do prirodzených práv človeka, v demokra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčacia doba celého zosplatneného dlhu, meškanie so zaplatením splátky, plnenie v splátkach, začiatok plynutia premlčacej doby
Právna veta: 23. Zákonodarca všeobecnú trojročnú premlčaciu dobu nestanovuje absolútne, zákon v konkrétne vymedzených prípadoch môže určiť i osobitnú premlčaciu dobu čo do okamihu začiatku jej plynutia, ako aj čo do jej dĺžky, takýto zámer ale z §§ 103 a 53 ods. 9 Občianskeho zákonníka nie je možné vyvodiť. Logická je i úvaha, že pripustením uplatnenia druhej vety § 103 aj v spotrebiteľských vzťahoch by sa dĺžka premlčacej doby dostala do rozporu s už spomenutým § 101 Občianskeho zákonníka v neprospech veriteľa. Navyše premlčanie je právny inštitút, ktorý oslabením subjektívneho práva veriteľa zvýhodňuje p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, výška úrokov, nárok veriteľa na zaplatenie zmluvných úrokov po predčasnom zosplatnení celého úveru, zmluva o úvere
Právna veta: 13. Dovolací súd v rozhodnutí sp. zn. 5Cdo/42/2020, 5Cdo/42/2020 (R 5/2021) uviedol, že zmluva o úvere uzavretá medzi stranami sporu je spotrebiteľskou zmluvou podliehajúcou zákonu č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch. Tento zákon ale nepokrýva všetky otázky vzniku úverového zmluvného vzťahu, práv a povinností strán, ktoré zo zmluvného vzťahu vyplývajú, riešenia otázok, na akú dobu je dlžník povinný platiť úroky z poskytnutého úveru, vzťah úrokov z úveru a úrokov z omeškania, výšku úrokov z omeškania, ktoré sú predmetom úpravy Obchodného zákonníka. Zmluva o úvere je v zmysle § 261 ods.6 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: postup súdu po podaní odporu, doručovanie platobného rozkazu , nedoručenie platobného rozkazu žalovanému, pochybenie upomínacieho súdu v procesnom postupe
Právna veta: 11. S ohľadom na skutočnosť, že k postúpeniu sporu (veci) môže dôjsť nielen za splnenia podmienok uvedených v ustanovení § 43 ods. 1 CSP, ale aj pri splnení podmienok uvedených v ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní, je potrebné pojem „postúpenie sporu“ použitý v ustanovení § 43 ods. 2 CSP vykladať extenzívne, t. j. tak, že pod postúpením sporu treba rozumieť nielen postúpenie sporu ako výsledok postupu súdu podľa ustanovenia § 43 ods. 1 CSP, ale aj ako výsledok postupu súdu podľa ustanovenia § 14 ods. 3 zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní (obdobne 1Ndc/ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: súlad s dobrými mravmi, najvyššia prípustná výška odplaty, najvyššia prípustná odplata, výklad contra legem, judikatórny exces
Právna veta: Dovolací súd poznamenáva, že výkladom proti doslovnému jazykovému zneniu zákona a na jeho základe rozhodovaním contra legem nevyhnutne dochádza k intenzívnemu zásahu do jedného zo základných princípov právneho štátu, a to princípu právnej istoty. Rozhodovať takto nie je možné nikdy v prípade, pokiaľ sa aplikuje jasný, jednoznačný a zjavne úplný text zákona, resp. právnej normy obsiahnutej v zákone, pričom vzhľadom na všetky okolnosti niet pochýb o úmysle zákonodarcu na takej úprave právnych vzťahov; čo platí práve pre daný prípad. Tým, že odvolací súd priznal ustanoveniu § 3 ods. 1 Občianskeho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: nepriznanie náhrady trov konania, dôvody hodné osobitného zreteľa pre nepriznanie trov, výnimočné okolnosti prípadu pre nepriznanie náhrady trov konania
Právna veta: Dovolací súd poznamenáva, že ustanovenie § 257 CSP predstavuje odchýlku od zásady zodpovednosti za výsledok (§ 255 CSP) a od zásady zodpovednosti za zavinenie (§ 256 ods. 1 CSP). Súd výnimočne neprizná náhradu trov konania, ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa. Znamená to, že súd nemusí zaviazať neúspešnú stranu sporu na náhradu trov konania, resp. nemusí zaviazať stranu, ktorá spôsobila vznik trov svojím zavinením, aby tieto trovy nahradila protistrane. Použitie tohto ustanovenia preto negatívne dopadá na stranu sporu, ktorá by inak mala právo na náhradu trov konania. Z tohto dôvodu musí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: najvyššia prípustná odplata, poplatok za poskytnutie úveru, neprijateľná zmluvná podmienka, neprijateľnosť poplatku za poskytnutie úveru
Právna veta: 16. Najvyšší súd v rozhodnutí sp. zn. 5Cdo/47/2019, 5Cdo/47/2019 uzavrel, že konajúce súdy dali dostatočnú odpoveď k požiadavke určenia konkrétnej výšky, počtu a termínom splátok, ktoré v sebe zahŕňajú istinu, úroky a iné poplatky, a to v bode 31. rozsudku súdu prvej inštancie a bodoch 13. a 14. rozsudku odvolacieho súdu. S odkazom na rozhodnutie ESD C-212/07 a judikatúru NSSR sp. zn. 3Cdo/56/2018, 3Cdo/56/2018 zo 17. apríla 2018 a 3Cdo/146/2018, 3Cdo/146/2018 uzavreli, že nie je potrebné, aby zmluva o spotrebiteľskom úvere obsahovala číselné vydrenie toho, aká je vnútorná skladba tej ktorej a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: predmet BSM, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, vyporiadanie spoločných pohľadávok a záväzkov manželov, prevzatie záväzku manžela k úhrade kúpnej ceny za prevádzaný obchodný podiel
Právna veta: 30. Pokiaľ ide o účel zákona, úprava bezpodielového spoluvlastníctva obsiahnutá v § 143 a nasl. nesmeruje k ochrane spoločného majetku pred sekundárnymi dopadmi úkonov jedného z manželov. Inak by zákonodarca v § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka nezakotvil možnosť, aby sa pohľadávka veriteľa len jedného z manželov mohla pri výkone rozhodnutia uspokojiť i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov; ak by nejaká snaha o ochranu spoločného majetku predsa len existovala, § 147 ods. 1 by ju znegoval. 31. O tom, že zákonodarca chcel v ustanovení § 145 ods. 1 Občianskeho zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: začiatok plynutia premlčacej doby, plnenie v splátkach, meškanie so zaplatením splátky, premlčacia doba celého zosplatneného dlhu
Právna veta: 22. Pre spotrebiteľské vzťahy, ktorým je i ten v prejednávanej veci, môže veriteľ žiadať o zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky až najskôr po uplynutí troch mesiacov od omeškania so zaplatením splátky a keď súčasne upozornil spotrebiteľa v lehote nie kratšej ako 15 dní na uplatnenie tohto práva (citovaný § 53 ods. 9). V súvislosti s úpravou režimu straty výhody splátok zákonodarca v § 53 ods. 9 Občianskeho zákonníka zavádza nové pravidlo, z ktorého vyplýva, že veriteľ (v postavení dodávateľa) môže požadovať splnenie celého dlhu pre nesplnenie niektorej zo splátok za pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecná premlčacia doba podľa OZ, meškanie so zaplatením splátky, plnenie v splátkach, premlčacia doba celého zosplatneného dlhu
Právna veta: 22. V súvislosti s riešením nastolenej dovolacej otázky žalobkyne, bolo na najvyššom súde, aby dôsledne zvážil prípadnú teleologickú redukciu aplikovateľnosti ustanovenia § 103 veta druhá, t. j. vyňatie predmetného zákonného ustanovenia na prípady spotrebiteľských vzťahov, na ktoré sa vzťahuje § 53 ods. 9 Občianskeho zákonníka. 22.1. Keďže dovolací súd v rámci svojej rozhodovacej činnosti a priori vychádza z doktríny tzv. racionálneho zákonodarcu, ktorá je jedným zo základných interpretačných východísk (MELZER, F. Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. Praha: C.H. Beck, 2010, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepustenie podľa § 66 TZ, materiálne podmienky pre podmienečne prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, polepšenie odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody
Právna veta: Vo vzťahu k posúdeniu splnenia materiálnych podmienok podmienečného prepustenia odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody súd skúma, či u odsúdeného došlo k polepšeniu, teda či prebehol proces vnútornej premeny jeho osobnosti oprávňujúci „nádej", že v budúcnosti povedie riadny život, v rámci čoho musí zvážiť aj závažnosť a povahu trestných činov, ktorých sa vykonávaný trest týka, plnenie si povinností vo výkone trestu odňatia slobody. Polepšenie je vývojový proces vnútornej premeny páchateľovej osobnosti, ktorý sa navonok prejavuje v jeho správaní. Dobré správanie odsúdeného vo výkone tres ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Konkurzné právo
Kľúčové slová: majetok tretích osôb zabezpečujúci záväzky úpadcu, fikcia doručenia v sporovom konaní, náhradné doručovanie , výzva správcu na zaplatenie peňažnej sumy do konkurznej podstaty
Právna veta: Dovolací súd nesúhlasí s názorom odvolacieho súdu a žalovaného, že pri doručovaní výzvy v zmysle § 79 ods. 1 ZKR (v súlade s ustanovením § 196 ZKR) je potrebné primerane použiť príslušné ustanovenia CSP, v danom prípade § 106 v spojení s § 111 CSP. Ustanovenia CSP o doručovaní, je možné aplikovať len na doručovanie súdom, bez toho, aby rovnaké procesné pravidlá platili pre doručovanie písomnosti správcom. Správca je osobou odlišnou od súdu, je osobou zúčastnenou na konaní, subjektom, prostredníctvom ktorého konkurzný súd zabezpečuje naplnenie cieľov a účelu vyhláseného konkurzu. V súdnom konan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vlastníctvo novo vyhotovenej stavby, nadobúdanie vlastníctva, originárne nadobudnutie vlastníckeho práva, nadobudnutie vlastníckeho práva k novovytvorenej veci, uzavretie dohody o vzniku podielového spoluvlastníctva, určenie vlastníckeho práva, vznik podielového spoluvlastníctva k stavbe postavenej spoločnou činnosťou viacerých osôb, všeobecné náležitosti právneho úkonu
Právna veta: Vlastníctvo novo vyhotovenej stavby nadobúda originárnym spôsobom ten, kto stavbu uskutočnil s úmyslom mať ju pre seba. Nie je pritom rozhodujúce, kto bol uvedený ako stavebník v stavebnom alebo kolaudačnom rozhodnutí. Pre posúdenie vzniku podielového spoluvlastníctva k stavbe postavenej spoločnou činnosťou viacerých osôb je rozhodujúca dohoda uzavretá medzi nimi o založení spoluvlastníckych vzťahov (R 16/1983). Táto dohoda musí byť uzavretá pred dokončením stavby; nemusí byť písomná a nie je potrebné, aby sa v nej účastníci vopred dohodli o veľkosti spoluvlastníckych podielov. 30.1. Pre účely ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: pracovný pomer na určitú dobu, okolnosti umožňujúce súdu priamu aplikáciu smernice o práci na dobu určitú, Smernica Rady č. 1999/70/ES, status inštitúcií podliehajúcich priamemu účinku smerníc, priamy účinok smerníc
Právna veta: 28. Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora smernica sama osebe nemôže zakladať povinnosti pre jednotlivca, a teda sa voči nemu nemožno na ňu ako takú odvolávať (rozsudky Marshall, 152/84, bod 48.; Faccini Dori, C-91/92, bod 20; Pfeiffer a i., C-397/01 až C-403/01, bod 108, ako aj DI, C-441/14, bod 30). Rozšíriť možnosť odvolávať sa na neprebraté smernice na oblasť vzťahov medzi jednotlivcami by znamenalo priznať Európskej únii právomoc stanoviť s okamžitým účinkom povinnosti pre jednotlivcov, hoci túto právomoc má len tam, kde jej je priznaná právomoc prijímať nariadenia (rozsudok Faccini Do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 420 CSP, riadne odôvodnenie rozhodnutia, nedostatok riadneho odôvodnenia dovolaním napádaného rozhodnutia
Právna veta: Z ustálenej rozhodovacej praxe najvyššieho súdu vyplýva, že prípadný nedostatok riadneho odôvodnenia dovolaním napádaného rozhodnutia, nedostatočne zistený skutkový stav alebo nesprávne právne posúdenie veci v zásade nezakladá vadu konania podľa ustanovenia § 420 písm. f/ CSP. Do úvahy preto neprichádza ani relevantnosť námietky, že odvolací súd nedostatočným odôvodnením rozhodnutia dovolateľke znemožnil, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu jej práva na spravodlivý proces. V tejto súvislosti považuje dovolací súd za potrebné poznamenať, že odvolací ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vymáhateľná pohľadávka, odporovateľný právny úkon , pohľadávka, ktorej splnenie možno vynútiť exekúciou, vykonateľná pohľadávka
Právna veta: 33. V rozhodnutí najvyššieho súdu sp. zn. 3 Cdo 102/99, ktoré položilo základ ustálenej súdnej praxe dovolacieho súdu jeho uverejnením v Zbierke stanovísk a rozhodnutí Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky (R 44/2001) bolo vyslovené, že zákonnému pojmu vymáhateľná pohľadávka zodpovedá taká pohľadávka, ktorú možno úspešne vymáhať pred súdom v základnom konaní. V odôvodnení rozhodnutia najvyšší súd uviedol, že k tomuto záveru dospel systémovým prístupom k interpretácii použitého slova „vymáhateľný“, jednak z hľadiska sémantického a historického rozboru, ale aj z hľadiska účelo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na výsluch svedka , zabezpečenie prítomnosti navrhnutého svedka procesnou stranou, nevykonanie výsluchu svedka
Právna veta: Podľa Civilného sporového poriadku ak strana navrhne výsluch svedka, zabezpečí jeho prítomnosť na pojednávaní; o tejto skutočnosti vopred upovedomí súd a protistranu (§ 197 ods. 1 CSP), čo zmenilo dovtedajší koncept zabezpečenia prítomnosti svedka na pojednávaní (Občiansky súdny poriadok) v súlade s princípom prejednacím, ktorý dôsledne ovláda kontradiktórne sporové konanie. Priorizuje sa tak zabezpečenie prítomnosti navrhnutého svedka procesnou stranou a len subsidiárne je zakotvený procesný postup, podľa ktorého len ak nemožno postupovať podľa odseku 1, požiada strana súd o predvolanie svedk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vada konania, na ktorú je súd povinný prihliadať z úradnej moci , procesné podmienky konania, podmienky na vydanie rozsudku pre zmeškanie žalovaného
Právna veta: 13. V ďalšej námietke v rámci dovolacieho dôvodu podľa § 420 písm. f/ CSP - žalovaný tiež argumentoval, že jeho právo na spravodlivý proces bolo porušené aj tým, že v posudzovanom prípade neboli splnené podmienky na vydanie rozsudku pre zmeškanie žalovaného súdom prvej inštancie z dôvodu, že jeho vydaniu bránil § 299 ods. 1 CSP, podľa ktorého sa ustanovenia o rozsudku pre zmeškanie nepoužijú, ak by mal byť tento rozsudok vydaný v neprospech spotrebiteľa. 14. Uvedenú námietku dovolací súd nemohol považovať za prípustnú. Vo všeobecnosti platí, že dovolateľ nemôže opierať svoje dovolanie o pro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: agent, skrytá aktivita polície, policajná provokácia, konanie agenta pri objasňovaní trestnej činnosti, odlišnosť skrytej aktivity polície od policajnej provokácie
Právna veta: Je potrebné ustáliť, či konanie agentky (podľa § 10 ods. 19 Trestného poriadku pri odhaľovaní, zisťovaní a usvedčovaní páchateľov korupcie môže byť agentom aj iná osoba ako príslušník Policajného zboru) pri objasňovaní stíhanej trestnej činnosti spadalo do rámca tzv. skrytej aktivity polície v súlade s § 117 Trestného poriadku, a teda či nešlo o neprípustnú policajnú provokáciu. Definíciu oboch pojmov ponúka judikatúra najvyššieho súdu (rozhodnutie uverejnené v Zbierke pod č. 52/2014), podľa ktorej pod policajnou provokáciou treba rozumieť zámerné, alebo aktívne podnecovanie alebo navádzanie, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: osvedčenie odsúdeného v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia, rozhodnutie o neosvedčení sa podmienečne prepusteného, skúšobná doba podmienečného prepustenia
Právna veta: V priebehu skúšobnej doby prichádza do úvahy len rozhodnutie o neosvedčení sa podmienečne prepusteného, a to z dôvodu, že podmienečne prepustený v stanovenej skúšobnej dobe nevyhovel uloženým podmienkam, teda neviedol riadny život, alebo nesplnil uložené obmedzenia a povinnosti. Nesplnenie jednej z týchto podmienok je dôvodom na to, aby súd vyslovil, že sa podmienečne prepustený neosvedčil a zároveň nariadil výkon zvyšku trestu odňatia slobody. Pre rozhodnutie o neosvedčení sa odsúdeného v skúšobnej dobe a nariadení nepodmienečného trestu odňatia slobody stačí porušenie ktorejkoľvek z týchto p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: obsah dovolania, viazanosť dovolacieho súdu dôvodmi dovolania , vymedzenie dovolacieho dôvodu
Právna veta: Čo sa týka viazanosti dovolacieho súdu dôvodmi dovolania, ktoré sú v ňom uvedené v zmysle § 385 ods. 1 Trestného poriadku k tomu treba poznamenať, že táto sa týka vymedzenia chýb napadnutého rozhodnutia a konania, ktoré mu predchádzalo (§ 374 ods. 1 Trestného poriadku) a nie právnych dôvodov dovolania uvedených v ňom v súlade s § 374 ods. 2 Trestného poriadku z hľadiska ich hodnotenia podľa § 371 Trestného poriadku. Zjednodušene povedané, podstatné sú vecné argumenty uplatnené dovolateľom a nie ich subsumpcia (podradenie) pod konkrétne ustanovenia § 371 Trestného poriadku. Z toho vyplýva, ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: výsluch svedkov - príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, povinnosť príslušníkov zboru zachovávať mlčanlivosť, oslobodenie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže od povinnosti mlčanlivosti
Právna veta: Pokiaľ ide o námietku, že výpovede príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže sú procesne nepoužiteľné, pretože v procesnom postavení svedka v čase začatia trestného stíhania, neboli oslobodení od povinnosti zachovávať mlčanlivosť, preto sú ich výpovede nezákonné, a teda bol uznaný za vinného na základe dôkazov, ktoré boli súdom vykonané nezákonným spôsobom, dovolací súd k tejto námietke považuje za potrebné uviesť, že v predmetnej veci boli príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorí zabezpečovali stráženie odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody vypočúvaní k priebehu incid ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: prijímanie úplatku, verejný činiteľ, príslušník Policajného zboru, zločin prijímania úplatku
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 329 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. sa zločinu prijímania úplatku dopustí ten, kto ako verejný činiteľ v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok. Objektom tohto trestného činu je záujem na riadnom, nestrannom a zákonnom obstarávaní veci všeobecného záujmu, pričom páchateľom je špeciálny subjekt (verejný činiteľ). Objektívna stránka spočíva v priamom alebo sprostredkovanom prijatí, žiadosti alebo nechaní si sľúbiť úplatok pre seba alebo inú osobu v súvislosti s ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie súdu , rozhodnutie súdu o odmietnutí uznania a výkonu rozhodnutia, uznanie cudzozemského rozhodnutia, konanie o uznaní a výkone rozhodnutia ukladajúceho trestnú sankciu spojenú s odňatím slobody v Európskej únii
Právna veta: Ku konkrétnym odvolacím námietkam odsúdeného najvyšší súd uvádza, že rozhodnutie súdu o uznaní a výkone cudzieho rozhodnutia má svoj presný procesný postup a vyžaduje splnenie určitých materiálnych podmienok, predovšetkým podľa § 15 a nasl. zákona č. 549/2011 Z. z. Ustanovenie § 16 ods. 1 písm. a) až m), ods. 2 zákona č. 549/2011 Z. z. vymedzuje dôvody odmietnutia uznania a výkonu cudzieho rozhodnutia a v prípade, ak súd nezistil takéto dôvody na jeho odmietnutie a výkon, rozhodne o uznaní rozhodnutia a súčasne aj o tom, že sa rozhodnutie vykoná (§ 17 ods. 1 zákona). Z citovaných ustanov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na nezávislý a nestranný súd, vylúčenie sudcov, námietka zaujatosti sudcov, nezávislosť a nestrannosť sudcu, právo na prerokovanie veci pred nestranným súdom
Právna veta: 11. Inštitútom vylúčenia sudcu z prejednávania a rozhodovania sporu pre zaujatosť (§ 49 až § 51 CSP) sa v civilnom konaní garantuje základné právo na prerokovanie a rozhodnutie sporu nestranným súdom podľa čl. 46 ods. 1 ústavy. Nestrannosť sa definuje spravidla ako neprítomnosť predsudku (zaujatosti) a straníckosti (nadŕžania určitej procesnej strane). 12. Súčasťou práva na spravodlivý proces (čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd) je garancia toho, aby vo veci rozhodoval nezávislý a nestranný sudca. Ústavnoprávna úprava práva na spravodlivý proces zakotvená v čl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Najvyšší správny súd SR

Odôvodnenie: I. Volebná žaloba, stanoviská 1. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej len „Najvyšší správny súd“ alebo „súd“) podľa čl. 142 ods. 2 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) rozhoduje s účinnosťou od 1. januára 2021 aj o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Konanie vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy je upravené v § 312a až § 312k Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“). 2. Dňa 08. novembra 2022 podal žalobca osobne na Najvyššom správnom súde žalobu vo volebných veciach v zmysle § 312a a ...
Odôvodnenie: I. Volebná žaloba, stanovisko žalovaného 1. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej len „Najvyšší správny súd“ alebo len „súd“) podľa čl. 142 ods. 2 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) rozhoduje s účinnosťou od 1. januára 2021 aj o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Konanie vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy je upravené v § 312a až § 312k Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“). 2. Dňa 7. novembra 2022 bolo Najvyššiemu správnemu súdu e-mailom doručené žalobcovo podanie datované 6. novemb ...
Merito veci: Zrušujúce
Odôvodnenie: I. Žaloba 1. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej len „Najvyšší správny súd“) podľa čl. 142 ods. 2 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) rozhoduje s účinnosťou od 1. januára 2021 aj o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Konanie vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy je upravené v § 312a až § 312k Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“). 2. Najvyššiemu správnemu súdu bola dňa 9. novembra 2022 doručená žaloba vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy (ďalej aj ...
Odôvodnenie: I. Podanie žalobcu 1/ 1. Dňa 8.11.2022 bolo Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „Najvyšší správny súd“) doručené listinné podanie žalobcu 1/ datované 02.10.2022 (správne malo byť zrejme 2.11.2022) označené ako „Podnet na prešetrenie volebného zákona a manipulácie výsledkov volieb“ (ďalej aj „podanie žalobcu 1/“). 2. Na základe toho, že podanie žalobcu 1/ bez zrozumiteľného žalobného návrhu bolo urobené do desiatich dní po vyhlásení výsledkov volieb do orgánov územnej samosprávy, bolo adresované Najvyššiemu správnemu súdu a bolo označené vyššie uvedeným ...
Odôvodnenie: I. Žaloba 1. Žalobca doručil Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „najvyšší správny súd“) dňa 10.11.2022 žalobu, podanú prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy, ktorou namietal neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Chynorany, ktoré sa konali dňa 29.10.2022 z dôvodu porušenia ustanovení § 176 ods. 6 písm. c/, § 184 ods. 2, § 195c ods. 2 a § 195d zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „volebný zákon“) a porušenia čl. 31 Ústavy Slovenskej republiky. Za žalovaného žalobca ...
Merito veci: Zrušujúce
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Žalovaný rozhodnutím ČAS.: MU-DS-6-11/2022-Ž zo dňa 02.06.2022 (ďalej aj „preskúmavané rozhodnutie“) v konaní podľa zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o azyle“) rozhodol tak, že podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o azyle zamietol žiadosť o udelenie azylu ako neprípustnú žalobkyni a jej maloletým dcéram T. H., nar. X.X.XXXX, št. prísl. Ruská federácia a N. M., nar. XX.X.XXXX, št. prísl. Ruská federácia z dôvodu, že podľa § 11 ods. 3 zákona o azyle je ...
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Daňový úrad Trnava, pobočka Piešťany, ako prvostupňový správny orgán, rozhodnutím č. 102149445/2018 zo dňa 05.11.2018 podľa § 68 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Daňový poriadok“) určil žalobcovi rozdiel v sume nadmerného odpočtu 5.124,92 € na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie jún 2017, znížil nadmerný odpočet zo sumy 14.138,09 €. 2. Na odvolanie žalobcu žalovaný napadnutým rozhodnutím č. 100442506/2019 zo dňa 12. ...
Merito veci: Zrušené
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z administratívnych spisov žalovaného vyplýva, že maloletá žalobkyňa zastúpená matkou požiadala Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín o poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie v zmysle § 40 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov. Posudková lekárka úradu práce posúdila na tento účel zdravotný stav žalobkyne a svoje závery vyjadrila v lekárskom posudku z 19. júna 2019. V ňom ako klinickú diagnózu ustálila cystickú fibrózu s ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave uznesením č. k. 6S/350/2021 - 50 zo dňa 7. júla 2022 (ďalej len „napadnuté uznesenie“ a „správny súd“) odmietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal zrušenia oznámenia č. URHH/001544/2021-160, 053574/2021 zo dňa 26. 10. 2021 (ďalej len „napadnuté oznámenie“), ktorým bol žalobca vyzvaný na vyrovnanie všetkých záväzkov voči štátnemu rozpočtu za rok 2021 a zamietol návrh žalobcu na prerušenie konania. Súčasne správny sú rozhodol, že žiaden z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov konania a vrátil žalobcovi súdny poplatok vo výške 28,30 eur. 2. V dôvodoch ...
Merito veci: Potvrdzujúce
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z administratívnych spisov žalovaného vyplýva, že žalobca je odsúdeným, ktorý je umiestnený v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Leopoldov. Orgán tohto ústavu 17. februára 2021 využil svoje oprávnenie podľa § 25 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov a zadržal korešpondenciu - list, ktorý žalobcovi poslala jeho sestra. Žalobca považoval tento úkon za akt orgánu verejnej správy a 24. marca 2021 proti nemu podal (správnu) žalobu na Krajskom súdu v Trnave. Nato 30. marca 2021 ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi finančnej správy 1. Na základe výsledkov daňovej kontroly na dani z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“ alebo „daň“), za zdaňovacie obdobie január - február 2018, vykonanej u žalobcu, vydal Daňový úrad Bratislava (ďalej aj „správca dane“) rozhodnutie č. 100551944/2020 zo dňa 27.02.2020, ktorým podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov žalobcovi vyrubil rozdiel v sume nadmerného odpočtu 21.960,- eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie február 2018. Správca dane neuznal odpočítani ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1. Krajský súd v Žiline (ďalej len „krajský súd alebo správny súd“) napadnutým rozsudkom č. k. 26Sa/22/2019-65 zo dňa 25. novembra 2021, postupom podľa ust. § 191 ods. 1 písm. d) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „S.s.p.“) zrušil žalobou napadnuté rozhodnutie žalovanej č. 36338-7/2017-BA zo dňa 12.05.2017, ktorým žalovaná odvolanie žalobcu vo veci zániku a odňatia nároku na úrazový príplatok a zastavenia výplaty úrazového príplatku zamietla v celom rozsahu a potvrdila rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočky Dolný Kubín. Prv ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trnave ako správny súd napadnutým rozsudkom č.k. 20Sa/2/2020-84 zo dňa 23.4.2021 zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal zrušenia preskúmavaného rozhodnutia žalovanej č.: XXX XXX XXXX X zo dňa 29.11.2019. Uvedeným rozhodnutím žalovaná zamietla odvolanie žalobcu a potvrdila rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 5.6.2018 (ďalej prvostupňové rozhodnutie). 2. Prvostupňovým rozhodnutím žalovaná podľa § 70 ods. 1, § 82 a § 293dx zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o soc. poistení) od 8.2.201 ...
Odôvodnenie: rozsudku krajského súdu obsahuje stručné zhrnutie podstatných argumentov sťažovateľa (body 6 až 12 rozsudku), prehľad dotknutých právnych noriem (body 25 až 40 rozsudku), ako aj posúdenie skutkových a právnych záverov správnym súdom (body 41 až 75 rozsudku). 35. Sťažovateľ v kasačnej sťažnosti namietal, že mu krajský súd nedal odpoveď na „základnú námietku“, prečo žalovaný ani správca dane nevykonali sťažovateľom navrhovaný dôkaz - výsluch svedka Ing. Q. - konateľa spoločnosti GLOBAL - SERVIS, s r.o.. Kasačný súd považuje túto námietku za nedôvodnú. Z odôvodnenia napadnutého rozsudku ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom č.k. 11S/18/2020-119 zo dňa 18.5.2021 Krajský súd v Nitre zrušil rozhodnutie žalovaného č.: S14942-2019-OVSASK zo dňa 20.11.2019 (ďalej preskúmavané rozhodnutie) a rozhodnutie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. CS 05346/2019, CZ 11207/2019 zo dňa 15.4.2019 (ďalej prvostupňové rozhodnutie) a vec vrátil Nitrianskemu samosprávnemu kraju na ďalšie konanie. 2. Správny súd konštatoval, že predmetom súdneho prieskumu bolo rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej aj NSK), ktorým uložil žalobcovi pokutu vo výške 600 eur z ...
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Centrum právnej pomoci, Kancelária Prešov, ako prvostupňový správny orgán, rozhodnutím sp. zn. 1N 5272/17-KaPO, ČRZ: 45855/2017 zo dňa 09.06.2017 podľa § 30 ods. 1 písm. i) Správneho poriadku zastavil konanie žalobcu o nároku na poskytnutie právnej pomoci v právnej veci ústavnej sťažnosti proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 7Cdo/60/2012, 7Cdo/61/2012 zo dňa 25.10.2012. 2. Na odvolanie žalobcu žalovaný napadnutým rozhodnutím č. PO 17782/2018, ČRZ: 93431/2018, zo dňa 11. júla 2018 odvolanie zamietol a rozhodnu ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre (ďalej ako „krajský súd“, resp. „správny súd“) rozsudkom č.k. 23Sa/21/2020 - 97 zo dňa 30.11.2020 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia generálneho riaditeľa žalovanej č. XXX XXX XXXX X zo dňa 30.09.2019 (ďalej ako „preskúmavané rozhodnutie“). Správny súd o trovách konania rozhodol podľa § 168 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“), tak, že žalovanému právo na náhradu trov konania nepriznal, pretože mu žiadne nevznikli. 2. Preskúmavaným rozhodnutím žalovaného č. XXX XXX XXXX X. zo dňa 30. 09 ...
Merito veci: Potvrdzujúce
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z administratívneho spisu žalovanej vyplýva, že žalobca bol od 1. septembra 1975 žiakom Vojenského gymnázia SNP v Banskej Bystrici, na ktorom 21. júna 1979 zložil maturitnú skúšku. Od 1. augusta do 31. decembra 1979 vykonal náhradnú vojenskú službu a od 1. januára 1980 vstúpil do služobného pomeru vojaka z povolania. V tomto služobnom pomere až do 31. decembra 1985 a znova od 15. júla 1990 vykonával funkciu I. kategórie; zaradenie služby vykonávanej v období od 1. januára 1986 do 14. júla 1990 zostalo sporné. Rozkazom ministra o ...
Odôvodnenie: I. Disciplinárny návrh 1. Minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej ako „navrhovateľ“) podaním doručeným Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej ako „najvyšší správny súd“ alebo „disciplinárny súd“) dňa 15. augusta 2022 podal podľa § 17 písm. a) DSP v účinnom znení návrh na začatie disciplinárneho konania proti disciplinárne obvinenej súdnej exekútorke Mgr. P. B., so sídlom úradu: Exekútorský úradu: D. XX, XXX XX A. (ďalej aj ako „disciplinárne obvinená“). 2. Navrhovateľ disciplinárny návrh odôvodnil tým, že disciplinárne obvinená sa dopustila závažných ...
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Žalovaný rozhodnutím č. KaPO 4N 20103/2017-4006/2018 ČRZ: 6342/2018 zo dňa 16.01.2018 (ďalej aj „napadnuté rozhodnutie“) nepriznal žalobcovi nárok na poskytovanie právnej pomoci z dôvodu nízkej hodnoty sporu. V odôvodnení rozhodnutia žalovaný uviedol, že žalobca žiadal o poskytnutie právnej pomoci vo veci správnej žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Daňového úradu Prešov č. 102484014/2016 zo dňa 03.02.2016, vedenej na Krajskom súde v Prešove pod sp. zn. 4S/26/2016. Predmetným rozhodnutím Daňový úrad Prešov nevyhovel námietke ž ...
Odôvodnenie: rozhodnutia súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III. ÚS 209/04 zo dňa 23.06.2004). 31. Z ustálenej rozhodovacej praxe vyplýva, že sťažovateľom namietaná nepreskúmateľnosť rozsudku krajského súdu by musela vyplývať z absencie dôvodov podstatných pre rozhodnutie súdu. Zákonným limitom doktríny nepreskúmateľnosti rozhodnutia správneho súdu sú také vady odôvodnenia rozhodnutia, na základ ...
Odôvodnenie: krajského súdu považuje za vrchol arogancie, pretože do jeho situácie ho dostal práve Okresný súd Spišská Nová Ves s Krajským súdom v Košiciach. 11. Žalovaný vo vyjadrení ku kasačnej sťažnosti uviedol, že v kasačnej sťažnosti absentuje právne relevantná argumentácia. Stotožnil sa so skutkovými a právnymi závermi napadnutého rozsudku krajského súdu, a preto navrhol kasačnému súdu, aby kasačnú sťažnosť ako nedôvodnú zamietol. IV. Právny názor Najvyššieho správneho súdu 12. Senát Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky konajúci ako kasačný súd (§ 438 ods. 2 S.s.p.) preskúmal ...
Odôvodnenie: Priebeh administratívneho konania a správneho súdneho konania 1. Daňový úrad Nitra, pobočka Nové Zámky (ďalej aj ako len „správca dane“) rozhodnutím č. 100274668/2017 z 13. februára 2017 (ďalej aj ako len „prvostupňové rozhodnutie“) podľa § 68 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „daňový poriadok“ alebo „zákon č. 563/2009 Z.z.“) určil žalobcovi rozdiel v sume nadmerného odpočtu 16 612,68 € na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie júl 2015, teda znížil nadmerný odpočet za dané zd ...
Merito veci: Odmietajúce podanie
Odôvodnenie: I. Začatie konania pred Najvyšším správnym súdom 1. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej len „Najvyšší správny súd“ alebo len „súd“) podľa čl. 142 ods. 2 písm. a/ Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) rozhoduje s účinnosťou od 1. januára 2021 aj o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Konanie vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy je upravené v § 312a až § 312k Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“). 2. Dňa 7. novembra 2022 bolo Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky e-mailom doručené ...
Odôvodnenie: má obsahovať dostatok dôvodov a ich uvedenie má byť zrozumiteľné. Súd je povinný formulovať odôvodnenie spôsobom, ktorý zodpovedá základným pravidlám logického, jasného vyjadrovania a musí spĺňať základné gramatické, lexikálne a štylistické hľadiská. Nedostatky odôvodnenia zakladajú vadu nepreskúmateľnosti rozhodnutia.“ (Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp.zn. I. ÚS 114/08 zo dňa 12.06.2008). 48. Zároveň podľa nálezu Ústavného súdu SR sp.zn. III. ÚS 825/2016 zo dňa 28.02.2017, v ktorom ústavný súd konštatoval, že „To, že právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia patrí me ...
Merito veci: Potvrdzujúce
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z administratívneho spisu žalovanej vyplýva, že žalobca bol od 1. septembra 1972 žiakom Vojenskej strednej odbornej školy v Martine, na ktorej od 30. augusta 1974 do 29. augusta 1976 vykonal aj základnú vojenskú službu. Od 30. augusta 1976 do 14. júla 1978 vykonával ďalšiu službu v ozbrojených silách a od 15. júla 1978 vstúpil do služobného pomeru vojaka z povolania. V tomto služobnom pomere až do 28. septembra 1982 vykonával funkciu I. kategórie, následne od 29. septembra 1982 do 31. decembra 1992 funkciu II. kategórie ...
Merito veci: Potvrdzujúce
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z administratívneho spisu žalovaného vyplýva, že žalobca bol od 1. septembra 1990 do 14. februára 1994 žiakom vojenských stredných odborných škôl v Novom Meste nad Váhom a Liptovskom Mikuláši, na ktorých od 15. februára do 14. júla 1994 vykonal aj náhradnú vojenskú službu. Dňom 15. júla 1994 bol prijatý do služobného pomeru vojaka z povolania, ktorý sa 1. januára 1998 zmenil na dočasný služobný pomer profesionálneho vojaka. Z neho bol uvoľnený na vlastnú žiadosť k 1. januáru 2020 personálnym rozkazom riaditeľa personálne ...
Odôvodnenie: nie je potrebné iba za predpokladu, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu. V odôvodnení rozhodnutia orgán verejnej správy uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia. 31. Rozhodovacia prax súdov je jednotná v zakladaní si na takom odôvodnení rozhodnutia orgánu verejnej správy, z ktorého bude účastníkovi konania ktorému j ...
Merito veci: Potvrdzujúce
Odôvodnenie: . Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z administratívneho spisu žalovanej vyplýva, že žalobca bol od 1. septembra 1974 žiakom Vojenského gymnázia J. Žižku z Trocnova v Opave (Česká republika), na ktorom 29. júna 1978 zložil maturitnú skúšku. Od 1. októbra 1978 do 9. júla 1982 bol poslucháčom Vojenskej vysokej školy technickej Československo-sovietskeho priateľstva v Liptovskom Mikuláši, kde od 29. augusta 1978 až do 31. augusta 1980 vykonal základnú a náhradnú vojenskú službu. Od 1. septembra 1980 vstúpil do služobného pomeru vojaka z povolania. V tomto služobnom ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania a správneho súdneho konania, kasačná sťažnosť 1. Správca dane (Daňový úrad Banská Bystrica) vykonával u žalobcu daňovú kontrolu na dani z pridanej hodnoty za obdobie január 2014 až december 2014. Daňová kontrola začala dňa 28. apríla 2016, pričom dňa 4. apríla 2017 správca dane vyhotovil protokol č. 100566825/2017. 2. Vo vzťahu k zdaňovaciemu obdobiu november 2014 mali dodávať žalobcovi služby (spracovanie drevnej hmoty a dreva) pán A. L. a spoločnosť v tom čase s obchodným menom OTVORENÉ OKNO, s. r. o. (išlo o dodanie okien). 3. Správca da ...
Merito veci: Zrušujúce
Odôvodnenie: 1. Žalobou z 8. marca 2022, doručenou Krajskému súdu v Žiline elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom 15. marca 2022 o 16.09 hod., sa žalobca domáhal prieskumu v záhlaví uvedeného opatrenia žalovaného, ktoré sa týkalo opravy zobrazenia hraníc bloku niektorých parciel v k. ú. C.. 2. Napadnutým uznesením krajský súd žalobu odmietol, keď zistil, že vo vzťahu k nej je daná prekážka litispendencie podľa § 31 ods. 5 a § 98 ods. 1 písm. b/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“). Krajský súd zistil, že o tom istom predmete k ...
Odôvodnenie: rozsudku, v ktorom sa súd len stotožní s postupom a rozhodnutím žalovaného správneho orgánu bez toho, aby svoj záver podporil jasnou právnou a logickou argumentáciou, nemožno považovať za presvedčivé. Rozhodnutie súdu v správnom súdnictve, kde správny súd je spravidla viazaný žalobný bodmi, má obsahovať odpovede na podstatné argumenty obsiahnuté v správnej žalobe, pričom úvahy, ktoré viedli súd ku konkrétnemu rozhodnutiu, musia vychádzať z platných hmotnoprávnych predpisov a musia byť presvedčivé. 36. Čo sa týka prejednávanej veci, kasačný súd nepovažuje za postačujúce, že sa správn ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave ako správny súd rozsudkom č.k. 2S/108/2019-60 zo dňa 28.4.2021zamietol žalobu žalobcu, ktorou žiadal zrušiť rozhodnutie žalovaného SPOU-PO-PK-16/2019 zo dňa 11.4.2019. Preskúmavaným rozhodnutím žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil prvostupňové rozhodnutie generálneho tajomníka služobného úradu MV SR č. 52 zo dňa 21.12.2018, ktorým bol žalobca podľa § 192 ods. 1 písm. e/ zákona č. 73/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov prepustený zo služobného pomeru v štátnej službe príslušníka Policajného zboru na tom skutkovom základe, že žalobca v čase ok ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len „správny súd“) rozsudkom č.k. 28Sa/13/2020 - 49 zo dňa 9. júla 2021 (ďalej len „napadnutý rozsudok“), postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia generálneho riaditeľa žalovanej č. XXX XXX XXXX X zo dňa 18. 09. 2020 vo vzťahu k zvýšeniu sumy invalidného dôchodku. 2. Správny súd konštatoval, že žalovaná správne skúmala, či bolo žalobcovi možné zvýšiť dôchodkovú dávku - invalidný dôchodok podľa pred ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Správnou žalobou z 30. decembra 2020, doručenou Krajskému súdu v Bratislave dňa 13. januára 2021 sa žalobkyňa domáhala preskúmania zákonnosti opatrenia žalovaného číslo: 19511/2020/ OVOPP/58720 z 27. júla 2020 (ďalej len „napadnuté opatrenie“), ktorým bolo s poukazom na ustanovenie § 4 ods. 2 písm. b/ zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 180/2013 Z.z.“) postúpené odvolanie spoločnosti PROFINEX II, s.r.o. Okresnému úradu Banská Bystrica, ...
Odôvodnenie: má obsahovať dostatok dôvodov a ich uvedenie má byť zrozumiteľné. Súd je povinný formulovať odôvodnenie spôsobom, ktorý zodpovedá základným pravidlám logického, jasného vyjadrovania a musí spĺňať základné gramatické, lexikálne a štylistické hľadiská. Nedostatky odôvodnenia zakladajú vadu nepreskúmateľnosti rozhodnutia.“ (Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp.zn. I. ÚS 114/08 zo dňa 12.06.2008). 53. Zároveň podľa nálezu Ústavného súdu SR sp.zn. III. ÚS 825/2016 zo dňa 28.02.2017, v ktorom ústavný súd konštatoval, že „To, že právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia patrí me ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi finančnej správy 1. Na základe výsledkov daňovej kontroly na dani z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“ alebo „daň“), za zdaňovacie obdobie január - december 2013, vykonanej u žalobcu, vydal Daňový úrad Košice (ďalej aj „správca dane“) rozhodnutie č. 1816087/2015 zo dňa 30.12.2015, ktorým podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov žalobcovi vyrubil rozdiel v sume nadmerného odpočtu 23.379,12 eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie apríl 2013. Správca dane neuznal odpočítanie dane z fa ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Daňový úrad Košice, pobočka Trebišov, ako prvostupňový správny orgán, rozhodnutím č. 101825325/2018 zo dňa 17.09.2018 podľa § 68 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Daňový poriadok“) vyrubil žalobkyni rozdiel dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie december 2008 v sume 8.195,16 €. 2. Na odvolanie žalobkyne žalovaný napadnutým rozhodnutím č. 100056071/2019 zo dňa 07.01.2019 prvostupňové rozhodnutie správneho ...
Merito veci: správne trestanie
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „krajský súd“ alebo „správny súd“) rozsudkom č.k. 2S 46/17- 134 zo dňa 6. júna 2018 postupom podľa § 191 ods. 1 písm. c/ a e/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „S.s.p.“) zrušil rozhodnutie žalovaného č. 4125/2016 zo dňa 28. decembra 2016 ako aj rozhodnutie orgánu verejnej správy prvého stupňa - Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava - mesto č.k.238/2134/2016-163 zo dňa 11. októbra 2016 a vec vrátil orgánu verejnej správy prvého stupňa na ďalšie konanie. S poukazom na § 167 ods. 1 S.s.p. priznal žalobcovi voči žalo ...
Odôvodnenie: 1. Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „správny súd“) bola 09.11.2022 doručená žaloba z 08.11.2022 vo veci ústavnosti a zákonnosti voľby starostu obce Dolný Ohaj podľa § 312a a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v účinnom znení (ďalej len „SSP“). 2. Podstata žaloby spočíva v tom, že pri voľbe starostu došlo k porušeniu ustanovení siedmej časti zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „volebný zákon“), najmä ustanovenia § 183. Nezákonnosť volieb mala byť spôsobená tým, že m ...
Odôvodnenie: I. Obsah žaloby 1. Dňa 10. novembra 2022 bola Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Najvyšší správny súd“) doručená žaloba vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb starostu a volieb do obecného zastupiteľstva obce Haluzice podaná žalobcom 1/. Dňa 11. novembra 2022 bola Najvyššiemu správnemu súdu doručená žaloba vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb starostu a volieb do obecného zastupiteľstva obce Haluzice podaná žalobkyňou 2/ -spočívajúca na tých istých žalobných bodoch. Žaloba žalobkyne 2/ je ex lege spojená so skoršou žalobou žalobcu 1/ podľa § 312h o ...
Odôvodnenie: I. Žaloba a vyjadrenia 1. Dňa 7. novembra 2022 bolo Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej ako „správny súd“) doručená „Žaloba vo veci ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy v obci Terany“, ktorou sa žalobkyňa domáhala podľa ust. 312a zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej ako „SSP“) preskúmania zákonnosti volieb do funkcie starostu obce Terany v jedinom volebnom obvode číslo 1 (ďalej ako „voľby starostu obce Terany“), konaných dňa 29. októbra 2022. 2. Žalobkyňa v žalobe uviedla, že získala 135 hlasov, z celkového počtu 270 ...
Odôvodnenie: I. Podania účastníkov konania 1. Žalobca doručil dňa 10. novembra 2022 na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej len „správny súd“) ako neúspešný kandidát na primátora mesta Strážske žalobu vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Navrhol v nej, aby správny súd zrušil výsledok volieb na primátora uvedeného mesta. Poukázal na to, že žalovaný, ako úspešný kandidát: · rozdával za koordinácie s predsedníčkou klubu dôchodcov C. X. (jeho príbuznou) zemiaky, pričom tento dar nebol započítaný do volebnej kampane. Podľa vedomostí žalobcu nemá žalovaný ...
Odôvodnenie: I. Podania účastníkov konania 1. Žalobca doručil dňa 8. novembra 2022 na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej len „správny súd“) ako neúspešný kandidát na starostu obce Potvorice žalobu vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Navrhol v nej, aby správny súd vyhlásil voľby starostu menovanej obce za neplatné. Svoju žalobu odôvodnil nasledovne: · dňa 28. októbra 2022 (v čase volebného moratória) bolo na internetovej stránke obce, ako aj na stránke s názvom Potvoričan na sociálnej sieti Facebook zverejnené oznámenie, že obec podala v súvisl ...
Odôvodnenie: I. Podania účastníkov konania 1. Žalobca doručil dňa 9. novembra 2022 na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej len „správny súd“) ako neúspešný kandidát na starostu obce Zámutov žalobu vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Navrhol v nej, aby správny súd zrušil výsledok volieb starostu menovanej obce a zaviazal žalovanú povinnosťou nahradiť mu trovy konania v plnom rozsahu. Svoju žalobu odôvodnil skutočnosťou, že žalobkyňa nie je spôsobilá pre výkon funkcie starostky obce, pretože nespĺňa podmienku uvedenú v § 13a ods. 1 písm. d) zákona ...
Odôvodnenie: I. Podania účastníkov konania 1. Žalobca doručil dňa 7. novembra 2022 na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej len „správny súd“) ako neúspešný kandidát na starostu obce Liptovská Sielnica žalobu vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Navrhol v nej, aby správny súd zrušil výsledok volieb starostu menovanej obce a zaviazal žalovaného povinnosťou nahradiť mu trovy konania v plnom rozsahu. Svoju žalobu odôvodnil nasledovne: · žalovaný mal porušiť volebné moratórium tým, že sa vo volebný deň (29. október 2022) zdržiaval v blízkosti volebnej ...
Odôvodnenie: 1. Navrhovateľ návrhom došlým 16. januára 2023 žiadal, aby tunajší súd podľa § 22 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov pozastavil výkon funkcie sudcu disciplinárne obvineného, pretože (1) rozhodnutím býv. disciplinárneho senátu sp. zn. 1 Ds 5/2017 z 19. februára 2019 bol uznaný za vinného zo spáchania 12 skutkov kvalifikovaných ako závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu podľa § 116 ods. 2 písm. f), ods. 3 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. a bolo mu za ne uložené disciplinárne opatrenie - odvolanie z funkcie su ...
Odôvodnenie: I. 1. Dňa 18. novembra 2022 bolo Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej „správny súd“) Okresným súdom Lučenec postúpené podanie žalobcu zo dňa 2. novembra 2022. Toto podanie bolo označené ako „SŤAŽNOSŤ/ODPOR“. 2. Správny súd z obsahového hľadiska toto podanie posúdil, ako žalobu vo volebných veciach podľa § 312a a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v účinnom znení (ďalej len „SSP“), ktoré však nespĺňa náležitosti žaloby uvedené v § 312f SSP. Z tohto dôvodu správny súd vyzval žalobcu uznesením, č. k. 12Svp/25/2022-13, zo dňa 24. novembra 2022, pod ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline uznesením č. k. 15Sa/20/2022-19 zo dňa 28. júla 2022 odmietol žalobu zo dňa 02. mája 2022, ktorou sa žalobca domáhal povolenia obnovy konania vedeného na tamojšom súde pod sp. zn. 28Sa/11/2020. Uznesením Krajského súdu v Žiline sp. zn. 28Sa/11/2020 zo dňa 18. mája 2020 bola odmietnutá žaloba žalobcu zo dňa 18. mája 2020, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže č. GR ZVJS-d-12379/14-2020 zo dňa 11. marca 2020 o zastavení konania o žiadosti žalobcu o priznanie starobného dôchodku. 2. Proti uzne ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Daňový úrad Žilina (ďalej len „správca dane“) vykonal u žalobcu daňovú kontrolu, z ktorej vyhotovil protokol č. 101099612/2018 zo dňa 5. júna 2018. Následne rozhodnutím č. 101277987/2018 zo dňa 4. júla 2018, podľa § 68 ods. 5 a 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) určil žalobcovi rozdiel na dani z pridanej hodnoty v sume 69.500 EUR, nepriznal nadmerný odpočet v sume 40 EUR a vyrubil daň v sume 69.460 EUR. 2. Správca da ...
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Žalovaný rozhodnutím ČAS: MU-PO-391-28/2021-Ž zo dňa 10.05.2022 (ďalej aj „napadnuté rozhodnutie“) podľa ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o azyle alebo ZoA“) žalobcovi neudelil azyl a súčasne mu podľa § 13c ods. 1 a § 20 ods. 4 zákona o azyle neposkytol doplnkovú ochranu. 2. Žalovaný v napadnutom rozhodnutí uviedol, že žalobca bol dňa 10.12.2021 v rámci Dublinského nariadenia letecky cez Oddelenie hraničnej kontroly Policajnéh ...
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Žalovaný rozhodnutím ČAS: MU-PO-350-29/2021-Ž zo dňa 06.05.2022 (ďalej aj „napadnuté rozhodnutie“) podľa ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o azyle alebo ZoA“) žalobcovi neudelil azyl a súčasne mu podľa § 13c ods. 1 a § 20 ods. 4 zákona o azyle neposkytol doplnkovú ochranu. 2. Žalovaný v napadnutom rozhodnutí uviedol, že žalobcu možno označiť za nedôveryhodnú osobu z dôvodov konkrétne uvedených v napadnutom rozhodnutí. Žalobcom p ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi finančnej správy 1. Daňový úrad Košice (ďalej aj „správca dane“) rozhodnutím č. 100424272/2018 zo dňa 21.02.2018 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“) podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Daňový poriadok“) vyrubil sťažovateľovi rozdiel dane v sume 2.093,14 eur na dani z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“ alebo „daň“) za zdaňovacie obdobie máj 2013. 2. Rozhodujúcou skutočnosťou pre vydanie prvostupňového rozhodnutia boli závery správcu dane, že ...
Merito veci: Zrušujúce
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Správa katastra pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu (ďalej len „prvostupňový orgán“) vydala vo veci opravy chyby v katastrálnom operáte rozhodnutie č. X-347/2011/opr., zo dňa 02. novembra 2011 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým v zmysle § 59 ods. 1 písm. a) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení účinnom ku dňu vydania prvostupňového rozhodnutia (ďalej len „katastrálny zákon“) opravila údaj v katastri nehnuteľností nasledovne ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Nitre (ďalej len „správny súd“) rozsudkom č. k.: 26S/42/2019-107 zo dňa 6. augusta 2020 (ďalej len „rozsudok správneho súdu“) podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol správnu žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 1007944591/2019, zo dňa 4. apríla 2019 ako aj rozhodnutia Daňového úradu Nitra č. 102069185/2018 zo dňa 18. októbra 2018, ktorým bol určený rozdiel dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie november 2016 v sume 33 346,- EUR. 2. Proti rozsudku správneho súdu podal žalobca ka ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Dňa 3. októbra 2012 začal Daňový úrad v Nitre (ďalej len „správca dane“) u žalobkyne daňovú kontrolu dane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“ alebo „DPH“) za zdaňovacie obdobie január až december 2011 a január až august 2012. Daňová kontrola bola správcom dane prerušená v období od 15. januára 2013 do 5. augusta 2016 za účelom vybavenia piatich žiadostí o medzinárodnú výmenu informácií. V rozhodnutí o prerušení konania č. 9400401/5/56311/2013 zo dňa 7. januára 2013 správca dane neuviedol deň, od ktorého malo dôjsť k prerušeniu daňovej kontroly. ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Rozhodnutím č.: I/0233/05/2017 zo dňa 8. novembra 2017 (ďalej ako „prvostupňové rozhodnutie“) rozhodla Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O.BOX 89, 011 79 Žilina (ďalej ako „prvostupňový správny orgán“) tak, že účastníkovi konania: AUTOALLES, s.r.o., Košická 34, 080 01 Prešov, prevádzkareň AUTOALLES, Trusalová 1, Turany (žalobca) uložila pre porušenie zákazu právnickej osoby, ponúkať na trhu Slovenskej republiky cestné motorové vozidlá, na ktorých ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „správny súd“) rozsudkom č. k. 2S/8/2020-22 (ďalej len „napádaný rozsudok“ alebo „rozsudok správneho súdu“) zamietol správnu žalobu žalobcu proti rozhodnutiu žalovaného č. sp.: KT/32247/2019 ČRZ: 164135/2019 zo dňa 19. novembra 2019 (ďalej len „žalované rozhodnutie“ alebo „rozhodnutie žalovaného“) o zamietnutí odvolania žalobcu a potvrdení rozhodnutia žalovaného sp. zn. KaPO/23366/2019 ČRZ: 143340/2019 zo dňa 1. októbra 2019 o zastavení konania o nároku na poskytnutie právnej pomoci. 2. Dňa 26. novembra 2020, v posledný deň zákonnej lehoty na ...
Odôvodnenie: I. Návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu 1. Predsedníčka P. J. R. P. (ďalej aj ako „navrhovateľka“ alebo „predsedníčka súdu“) sa v súlade s ustanovením § 22 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov - v účinnom znení - podaním sp. zn. 1SprV/61/2023 označeným ako „Návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu“ zo dňa 24. januára 2023 - doručeným Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky dňa 25. januára 2023 - (ďalej aj ako „návrh“) domáhala toho, aby Najvyšší správny súd Slovenskej republiky ...
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou doručenou Krajskému súdu v Trenčíne (ďalej len „správny súd“) dňa 23. januára 2017 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OU-TN- OOP4-2016/028839-007/91/2016/Sla zo dňa 16. novembra 2016 (ďalej len „rozhodnutie žalovaného“), ktorým potvrdil rozhodnutie Okresného úradu Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-PB-OSŽP-2016/005846-9 AP11, Priestupok č. 2015/270 zo dňa 13. júna 2016. 2. Správny súd rozsudkom č. k. 11S/7/2017-38 zo dňa 10. apríla 2018 zrušil rozhodnutie žalovaného a vec mu vrátil na ďalšie kon ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho a súdneho konania 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj ako „správny súd“) zrušil podľa § 191 ods. 1 písm. c/ zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku (ďalej aj ako „SSP“) rozhodnutie žalovaného č. 101528349/2018 zo dňa 07. augusta 2018, ako aj rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica (ďalej aj ako „správca dane“) č. 100740102/2018 zo dňa 16. apríla 2018 a vec vrátil správcovi dane na ďalšie konanie. 2. Žalovaný rozhodnutím č. 101528349/2018 zo dňa 07. augusta 2018 potvrdil rozhodnutie správcu dane č. 100740102/ ...
Merito veci: Zrušujúce
Odôvodnenie: má obsahovať dostatok dôvodov a ich uvedenie má byť zrozumiteľné. Súd je povinný formulovať odôvodnenie spôsobom, ktorý zodpovedá základným pravidlám logického, jasného vyjadrovania a musí spĺňať základné gramatické, lexikálne a štylistické hľadiská. Nedostatky odôvodnenia zakladajú vadu nepreskúmateľnosti rozhodnutia.“ (Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. I. ÚS 114/08 zo dňa 12.06.2008). 41. Krajský súd pri odôvodňovaní napadnutého rozsudku nepostupoval v zmysle vyššie uvedených zákonných pravidiel. V odôvodnení rozsudku absentuje zo strany správneho súdu vysporiadanie sa s nám ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „prvostupňový orgán“) rozhodnutím zn. PÚV 5094-2005/ÚV 4373 I-11-2015 zo dňa 23. marca 2015 návrh na výmaz úžitkového vzoru č. 4373 s názvom „Plynový konvekčný ohrievač“ (ďalej len „napadnutý úžitkový vzor“ alebo „úžitkový vzor č. 4373“) majiteľa: Jozef Hanuš - INMAT, J. Kráľa 58, 956 17 Solčany (ďalej len „ďalší účastník“), podaný navrhovateľom MTH, s.r.o., Šúrska 5, 900 01 Modra - žalobca, zamietol podľa § 44 ods. 1 písm. f) zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch (ďalej len ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho a súdneho konania 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Prešove (ďalej aj ako „správny súd“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti oznámenia žalovaného č. 102252727/2017 zo dňa 26. októbra 2017, ktorým žalovaný žalobcovi v zmysle § 79 ods. 1 a 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (ďalej aj ako „daňový poriadok“) oznámil, že nadmerný odpočet vo výške 1.522,03 Eur, ktorý vznikol na dani z pridanej hodnoty (ďalej aj ako „DPH“) dňa 24. októbra 2017 vo výške 1.522,03 Eur za zdaňovacie obdobie august 2017, sa použije na úhradu ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Administratívne a súdne konanie 1. Správca dane vykonal u žalobcu, ako platiteľa dane z pridanej hodnoty (DPH) daňovú kontrolu za obdobie august 2011 začatú dňom 15. novembra 2011, o priebehu a výsledkoch, ktorej vyhotovil Protokol č. 9813401/5/1911276/2013/Zam zo dňa 15. mája 2013, prerokovaný a doručený žalobcovi 18. júna 2013. Na základe výsledkov vykonanej kontroly správca dane v zmysle prvostupňového rozhodnutia zo dňa 10. augusta 2015 (vydaného správcom dane po zrušení jeho pôvodného rozhodnutia zo dňa 24. júna 2013 rozhodnutím žalovaného zo dňa 03. októbra 2013) neuznal n ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Daňový úrad Trnava (ďalej aj len „prvostupňový správny orgán“ alebo „správca dane“) vykonal u žalobcu daňovú kontrolu dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobia január až máj a júl až december 2015. O výsledku daňovej kontroly za kontrolované zdaňovacie obdobia správca dane vyhotovil Protokol č. 100448195/2017 zo dňa 13.03.2017 (ďalej len „protokol“). 2. Správca dane na základe výsledkov vykonanej daňovej kontroly a vyrubovacieho konania vydal rozhodnutie č. 101039506/2018 zo dňa 25.5.2018 o vyrubení rozdielu dane za zdaňovaci ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Daňový úrad Košice (ďalej aj len „prvostupňový správny orgán“ alebo „správca dane“) prvostupňovým rozhodnutím č. 101814494/2018 zo dňa 14. septembra 2018 podľa § 68 ods. 5 a 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „Daňový poriadok“) vyrubil žalobkyni rozdiel dane v sume 130.442,91 € na dani z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) za zdaňovacie obdobie júl 2010. 2. Žalovaný rozhodnutím č. 100151103/2019 zo dňa 14. januára 2019 (ďalej aj len „rozhodnu ...
Merito veci: stavebné konanie
Odôvodnenie: I. 1. Okresný úrad v Žiari nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydal záväzné stanovisko, č. OU-ZH-OCDPK-2016/013168-002, zo dňa 2. decembra 2016 (ďalej len „záväzné stanovisko“), ktorým bola povolená výnimka zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty č. III/2519 na dobu 5 rokov od vydania uvedeného povolenia. 2. Na základe záväzného stanoviska vydal stavebný úrad mesta Žarnovica rozhodnutie č. 1999/2017, zo dňa 18. januára 2017 (ďalej len „rozhodnutie o predĺžení povolenia“). Rozhodnutím o predĺžení povolenia stavebný úrad predĺžil povolenie umiestnenia dočasnej ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Daňový úrad Trnava (ďalej len „správca dane“) vydal dňa 23. augusta 2018 rozhodnutie č. 101653021/2018 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým podľa § 68 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „daňový poriadok“) určil daňovému subjektu (žalobcovi) rozdiel v sume 17 946,- EUR na dani z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“) za zdaňovacie obdobie december 2015, nadmerný odpočet v sume 14 447,68 EUR nepriznal a vyrubil daň v sume 3 498,32 EU ...
Merito veci: námietka zaujatosti
Odôvodnenie: 1. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky ako disciplinárny súd koná v disciplinárnej veci uvedenej v záhlaví na základe návrhu, ktorý 17. augusta 2021 podal generálny prokurátor Slovenskej republiky. V súlade s § 46 ods. 1 a 4 zákona č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (disciplinárny súdny poriadok) bol tento návrh pridelený senátu 32 D, ktorého členom je aj sudca JUDr. Michal Matulník, PhD. 2. Sudca JUDr. Matulník 3. januára 2022 oznámil, že s disciplinárne obvineným sa pozná od ranej mladosti, tykajú si a ich vzťah je ...
Merito veci: námietka zaujatosti
Odôvodnenie: Disciplinárny senát zriadený podľa § 119 ods. 1 a 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení účinnom do 31. decembra 2020 rozhodnutím sp.zn. 3Ds/4/2018 z 28. januára 2020 zastavil disciplinárne konanie proti disciplinárne obvinenému. Odvolanie, ktoré proti tomuto rozhodnutiu podal disciplinárne obvinený, bolo predložené odvolaciemu disciplinárnemu senátu zriadenému podľa citovaných ustanovení zákona o sudcoch a prísediacich. Jeho členkou bola okrem iného sudkyňa JUDr. Dana Wänkeová, ktorá prípisom z 24. júna 2020 oznámila dôvody svojho vylúčenia v zmysle § 31 ods. 1 Tr ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1. Krajský súd v Žiline napadnutým rozsudkom č.k. 31S/21/2020-237 zo dňa 24. mája 2022 žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. KaZA/4314/2020 zo dňa 28. januára 2020 ako nedôvodnú s odkazom na § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“) zamietol. O náhrade trov konania žalobcu rozhodol správny súd podľa § 167 ods. 1 SSP a contrario. O náhrade trov konania žalovaného rozhodol správny súd podľa § 168 SSP a contrario z dôvodu ich neuplatnenia. 2. Centrum právnej pomoci roz ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania a správneho súdneho konania 1. Žalovaný rozhodnutím č.: OU-NM-OVVS-2019/003124, PK 46/2019 zo dňa 22. februára 2019 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) v rozkaznom konaní uznal F. C., nar. XX.XX.XXXX, Z. XXX, t.j. ďalšieho účastníka konania (a sťažovateľa v tomto konaní) (ďalej len „kasačný sťažovateľ“ alebo „sťažovateľ“) vinným zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení (ďalej len „zákon o priestupkoch“ alebo „zákon č. 372/1990 Zb.“), ktorého sa dopusti ...
Merito veci: Zrušujúce
Odôvodnenie: I. Konanie na správnom súde 1. Krajský súd rozsudkom č.k. 24S/247/2019-125 zo dňa 22. októbra 2020 (ďalej aj ako „napadnutý rozsudok“), aplikujúc procesný postup podľa § 198 ods. 1 až ods. 5 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) rozhodol tak, že napadnuté rozhodnutie žalovaného v spojení s prvostupňovým rozhodnutím Slovenskej obchodnej inšpekcie, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj č. Z0251/06/2018 zo dňa 05.11.2018 vo výroku, ktorým bola žalobcovi uložená pokuta vo výške 20.000,- € zmenil tak, že ža ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej aj len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 101364324/2018 zo dňa 16.07.2018, ktorým bolo potvrdené prvostupňové rozhodnutie Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty č. 100520190/2018 zo dňa 09.03.2018 o vyrubení rozdielu dane žalobcovi v sume 220 583,33 eura na dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie - hospodársky rok od 01.09.2012 do 31.08.2013. 2. Správny súd v odôv ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania a správneho súdneho konania 1. Daňový úrad Žilina (ďalej len „správca dane“) rozhodnutím č. 102650356/2018 zo dňa 20.12.2018 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) vyrubil žalobcovi rozdiel dane z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2014 v sume 258.156,54 eura a určil rozdiel v sume kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou, ktorý možno započítať v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach v sume - 402,20 eura na dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2014. 2. Správca dane kontrolou zistil, že v účtovných dokladoch ...
Odôvodnenie: rozhodnutia žalovaného, ako aj správcu dane má oporu v spisovom materiáli, ktorý obsahuje jednoznačné dôkazy preukazujúce reálnu výšku obchodnej prirážky, ktorú žalobkyňa uplatňovala pri predaji tovaru a spôsob výpočtu výšky príjmov, ktoré pri deklarovanom objeme predaja tovaru dosiahla. 10. K námietke žalobkyne, že správca dane pri vydaní druhého rozhodnutia zo dňa 14.03.2017 v plnom rozsahu negoval zistenia uvedené v protokole z daňovej kontroly z 18.04.2016 a vykonané dokazovanie a odstraňovanie chýb konania vo vyrubovacom konaní simulovalo výkon opätovnej daňovej kontroly správny s ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Žiline postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej aj „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 100886839/2019 zo dňa 15.04.2019, na základe ktorého bolo potvrdené rozhodnutie Daňového úradu Žilina č. 102074011/2018 zo dňa 18.10.2018. Predmetným prvostupňovým rozhodnutím správca dane podľa § 68 ods. 6 Daňového poriadku určil žalobcovi rozdiel nadmerného odpočtu v sume 13.770,00 € na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie IV. štvrťr ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Trenčíne postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej aj „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 100351462/2021 zo dňa 01.03.2021, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 1017831173/2020 zo dňa 23.11.2020, na základe ktorého bol podľa § 68 ods. 6 Daňového poriadku žalobcovi určený rozdiel dane v sume 7.206 € na dani z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) za zdaňovacie obdobie máj 2019 a nepriznanie nadmerného odpočtu v ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Žiline postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej aj „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 102021721/2019 zo dňa 23.08.2019, ktorým potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Žilina, pobočka Martin, ktorý rozhodnutím č. 101145676/2019 zo dňa 15.05.2019 podľa § 68 ods. 5 Daňového poriadku vyrubil daňovému subjektu ATLANTA Žilina 1992, s. r. o. (žalobca) rozdiel dane v sume 9.203,06 € na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie január 201 ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej aj „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. KRPZ-BA-KDI21-19/2017-P zo dňa 13.09.2017, ako aj prvostupňového rozhodnutia Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva PZ v Malackách č. ORP- P-591/MA-ODI2-2016 zo dňa 25.05.2017, ktorým bol žalobca (sťažovateľ) uznaný vinným zo spáchania priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa ust. § 22 ods. 1 pís ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Žiline (ďalej aj „krajský súd“ alebo „správny súd“) postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej aj „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 101262889/2019 zo dňa 27.05.2019 (ďalej len „rozhodnutie žalovaného“) potvrdzujúceho rozhodnutie Daňového úradu Žilina č. 100328093/2019 zo dňa 29.01.2019 (ďalej len „prvostupňové správne rozhodnutie“), ktorým správca dane podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení ...
Merito veci: daňové sankcie
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Trenčíne (ďalej aj „krajský súd“ alebo „správny súd“) postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal súdneho prieskumu rozhodnutia žalovaného č. 102078637/2019 zo dňa 04.09.2019 (ďalej len „rozhodnutie žalovaného“), ktorým bolo podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Daňový poriadok“) potvrdené rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 101418160/2019 zo dňa 10 ...
Merito veci: správne trestanie
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Košiciach (ďalej aj „krajský súd“ alebo „správny súd“) postupom podľa § 191 ods. 1 písm. c) zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) zrušil rozhodnutie Okresného úradu Košice, odbor opravných prostriedkov č. OU-KE-OOP2- 2020/021495-002 zo dňa 04.05.2020 (ďalej len „rozhodnutie žalovaného“), ako aj rozhodnutie Okresného úradu Košice, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácii č. OU-KE-OCDPK- 2020/009145 zo dňa 31.01.2020 (ďalej len „prvostupňové správne rozhodnutie“) a vec vrátil ž ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej ako „krajský súd“ alebo „správny súd“) uznesením č.k. 6S/149/2018-112 zo dňa 28.01.2021 (ďalej len „napadnuté uznesenie“) uložil žalovanému povinnosť doručiť žalobcovi listinu: „súhlas s odstránením reklamnej stavby č. 2017/439/O/2/Ro zo dňa 28.03.2017“ (ďalej ako „súhlas s odstránením reklamnej stavby“ alebo „súhlas“) v lehote 30 dní odo dňa doručenia predmetného uznesenia žalovanému. 2. Žalobca sa v konaní pred krajským súdom domáhal doručenia súhlasu s odstránením reklamnej stavby vydaného žalovaným dňa 28.03 ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej ako „krajský súd“ alebo „správny súd“) uznesením č.k. 6S/148/2018-104 zo dňa 28.01.2021 (ďalej len „napadnuté uznesenie“) uložil žalovanému povinnosť doručiť žalobcovi listinu: „súhlas s odstránením reklamnej stavby č. 2017/441/O/4/Ro zo dňa 28.03.2017“ (ďalej ako „súhlas s odstránením reklamnej stavby“ alebo „súhlas“) v lehote 30 dní odo dňa doručenia predmetného uznesenia žalovanému. 2. Žalobca sa v konaní pred krajským súdom domáhal doručenia súhlasu s odstránením reklamnej stavby vydaného žalovaným dňa 28.03 ...
Merito veci: trovy konania
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) uznesením č.k. 4Sa/5/2019-178 zo dňa 25. mája 2021 (ďalej len „napadnuté uznesenie“) podľa § 63 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zastavil konanie o žalobe žalobcu v 1/ rade proti nečinnosti orgánov verejnej správy zo dňa 08.01.2019 (prvý výrok, resp. výrok I.) z dôvodu, že žalobca v 1/ rade podaním zo dňa 16.05.2021 vzal svoju žalobu späť. O trovách konania rozhodol krajský súd druhým výrokom (výrok II.) napadnutého uznesenia tak, že žalovanému v 1/ a 2/ rade právo na náhradu trov konania voči žal ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej aj ako „krajský súd“ alebo „správny súd“) uznesením č.k. 8Sa/19/2019-112 zo dňa 6. júla 2022 (ďalej aj ako „uznesenie“ alebo „rozhodnutie“) rozhodol o žalobe žalobcu zo dňa 26. marca 2019 (doručenej krajskému súdu dňa 27. marca 2019) tak, že žalobu odmietol a žalovanému náhradu trov konania nepriznal. 2. Podanou žalobou sa žalobca domáhal súdnej ochrany proti inému zásahu, ktorého sa mal dopustiť žalovaný, keď v petite žaloby (v meritórnej časti) žalobca žiadal, aby krajský súd zakázal žalovanému „pokračovať v porušov ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1. Rozhodnutím č. 1425228/2015 zo 17. septembra 2015 žalovaný podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Daňový poriadok") potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Košice č. 754249/2015 z 05. júna 2015, ktorým bol žalobcovi § 68 ods. 5 a 6 Daňového poriadku určený rozdiel dane v sume 94 806,41 eura na dani z pridanej hodnoty (DPH) za zdaňovacie obdobie júl 2007 a vyrubená daň v sume 8 857,36 eura. 2. Krajský súd v Košiciach (ďalej len „krajský súd“ alebo „sp ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „správny súd“) napadnutým rozsudkom č.k. 11S/205/2019-60 zo dňa 13. októbra 2020 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 102141836/2019 zo dňa 11. septembra 2019 zamietol. Žalovanému náhradu trov konania nepriznal. 2. Rozhodnutím č. 102141836/2019 z 11. septembra 2019 žalovaný postupom podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Tre ...
Odôvodnenie: I. Žaloba a vyjadrenia 1. Žalobkyňa sa žalobou došlou 10. novembra 2022 (po jej čiastočnom právoplatnom odmietnutí uznesením č. k. 11 Svp 20/2022-59) domáha, aby boli vyhlásené za neplatné voľby starostu obce Lúčky konané 29. októbra 2022. V žalobe predniesla, že ako koalícia politických strán podala pre tieto voľby platnú kandidátnu listinu. Žalovaný bol v týchto voľbách zvolený za starostu. Žalobkyňa tvrdila, že už kandidátne listiny (okrem kandidátnej listiny žalobkyne) pre tieto voľby boli podané v rozpore s § 176 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v zn ...
Odôvodnenie: I. Žaloba 1. Žalobca sa žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 14. novembra 2022 (cez elektronickú schránku) domáhal vydania rozhodnutia o neústavnosti a nezákonnosti volieb do Mestského zastupiteľstva v Košiciach vo volebnom obvode č. 10 (mestská časť Staré Mesto) konaných dňa 29.10.2022. Žalobca podal kandidátnu listinu pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 30.08.2022, v ktorom kandidovala S.. S. A., kandidátka za politickú stranu STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI. 2. Uviedol, že podľa oficiálnych výsledkov kandidátka žalobcu vo volebnom obvode č. 10 (mestská ...
Odôvodnenie: I. Žaloba 1. Žalobca sa žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 10. novembra 2022 (cez elektronickú schránku) domáhal vydania rozhodnutia o neústavnosti a nezákonnosti volieb vo volebnom obvode Váhovce (okres Galanta). 2. Žalobca kandidoval na funkciu starostu obce Váhovce v okrese Galanta. Na hlasovacom lístku mal poradové číslo 3 a vo voľbách získal 476 hlasov, pričom vo volebnom obvode Váhovce bolo odovzdaných 1172 platných hlasovacích lístkov, teda žalobca získal 40,61 % platných hlasov a spĺňa tak podmienku stanovenú zákonom. Je teda aktívne legitimovanou osobou na podani ...
Odôvodnenie: I. Žaloba 1. Žalobkyňa J. X. W. sa žalobou vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov samosprávy obce, zo dňa 10.11.2022, proti žalovanej P. W. domáhala vydania rozhodnutia o neústavnosti a nezákonnosti volieb starostu obce Slavnica konaných dňa 29.10.2022. Žiadala, aby súd rozsudkom vyhlásil voľby starostu obce Slavnica konané dňa 29.10.2022 za neplatné. Alternatívne navrhovala, aby súd rozsudkom zrušil rozhodnutie miestnej volebnej komisie zapísané v zápisnici o výsledku volieb starostu obce Slavnica z 29.10.2022 v časti, v ktorej bola za starostu obce zvolená J.. P. W. ...
Odôvodnenie: I. Žaloba a vyjadrenia 1. Žalobca, nezvolený kandidát na starostu obce, sa žalobou doručenou Najvyššiemu správnemu súdu SR (ďalej „súd“) dňa 09. novembra 2022 domáhal, aby súd vyhlásil voľby starostu obce Podhájska za neplatné z dôvodu, že boli neústavné a nezákonné. Uviedol nasledovné dôvody: a. bol porušený § 183 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon č. 180/2014 Z.z.) tým, že miestna volebná komisia neúplne zistila počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov; b. po sčítaní hlasovacích lístkov do ...
Odôvodnenie: I. Žaloba a vyjadrenia 1. Žalobca, nezvolený kandidát na starostu obce, sa žalobou doručenou Najvyššiemu správnemu súdu SR (ďalej „súd“) dňa 09. novembra 2022 domáhal, aby súd vyhlásil voľby starostu obce Zacharovce za neplatné z dôvodu, že boli neústavné a nezákonné. Uviedol nasledovné dôvody: a. žalobcovi dňa 12.09.2022 telefonovala zapisovateľka MVK, p. Z. Š., dcéra žalovanej, so žiadosťou, aby doložil výpis z registra trestov, inak nebude zaregistrovaný ako kandidát na post starostu. Dňa 14.09.2022 sa schôdze MVK zúčastnil ako zapisovateľ okresnej volebnej komisie vedúci od ...
Odôvodnenie: I. Žaloba a vyjadrenia 1. Žalobca podal kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva obce Sása a jeho kandidátmi na poslancov boli R.. W. W. F. B. J.. Obaja získali počet hlasov 129, neboli zvolení, pričom medzi posledným zvoleným kandidátom a kandidátmi žalobcu bol rozdiel 3 hlasov. Žalobca sa žalobou doručenou Najvyššiemu správnemu súdu SR (ďalej „súd“) dňa 10. novembra 2022 domáhal, aby súd vyhlásil voľby za neplatné, alebo zrušil ich výsledky z dôvodu, že boli neústavné a nezákonné. Uviedol nasledovné argumenty: a. Nezapečatenie nevydaných hlasovacích lístkov. Prvým úko ...
Merito veci: námietka zaujatosti
Odôvodnenie: 1. Dňa 16. januára 2023 bol Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej ako „najvyšší správny súd“) doručený návrh ministra spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej ako „navrhovateľ“ alebo „minister spravodlivosti“) na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu, sudcovi Okresného súdu K. T. - B.. M. C., dátum nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Y. XXXX/XX, XXX XX K. [ďalej ako „návrh vo veci samej“ alebo „návrh“]. Vec bola v súlade so všeobecne záväznou právnou úpravou a Rozvrhom práce najvyššieho správneho súdu zapísaná do súdneho oddelenia 31D najvyššieho správneho súdu (sp. ...
Odôvodnenie: I. Predmet konania vo veci 1. Žalobca je občianske združenie, ktoré v júni 2021 podalo trestné oznámenie na príslušníkov Policajného zboru za skutok, ktorého podstata spočívala v tom, že zastavili motorové vozidlo vo vlastníctve inej osoby, vykonali jeho kontrolu, zistili, že v ňom chýba povinná výbava - lekárnička, a preto zadržali osvedčenie o evidencii aj tabuľku s evidenčným číslom. Vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby Policajného zboru najskôr uznesením z 18. augusta 2021 trestné oznámenie odmietol, prokurátor žalovanej však toto uznesenie zrušil a prikázal mu, aby vo veci zn ...
Odôvodnenie: I. Predmet konania vo veci 1. Žalobkyňa bola (do roku 2018) vlastníčkou pozemkov v k. ú. H., na časti ktorých leží stavba diaľnice D1, ktorej vlastníčkou je ďalšia účastníčka. Tá sa vo februári 2018 podľa § 24e zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim v znení neskorších predpisov domáhala, aby žalovaný tieto časti pozemkov vyvlastnil. Žalovaný tomuto návrhu vyhovel a rozhodnutím z 24. apríla 2018 jednak (I.) podľa § 13 ods. ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca žalobou podanou dňa 9. marca 2020 Okresnému súdu Spišská Nová Ves žiadal „spätne vyplatiť... dávku: občan v hmotnej núdzi a to za obdobie: 09.2008 - 09.2011... 36 x 61,60 = 2.217,60 €. Zároveň vyplatiť úroky z omeškania z platných predpisov t.j. 5,05 %“ (petit I). Okrem toho žiadal zaviazať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, resp. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, aby disciplinárne riešili pracovníkov žalovaného (petit II), a tiež sa domáhal vyplatenia odškodného za „zničený život, zdravie, stratu rodiny, bývania a finančnú stratu“ v ...
Odôvodnenie: I. Žaloba a vyjadrenia 1. Žalobkyňa sa žalobou došlou 10. novembra 2022 (po jej čiastočnom právoplatnom odmietnutí uznesením č. k. 11 Svp 20/2022-59) domáha, aby boli vyhlásené za neplatné voľby starostu obce Lúčky konané 29. októbra 2022. V žalobe predniesla, že ako koalícia politických strán podala pre tieto voľby platnú kandidátnu listinu. Žalovaný bol v týchto voľbách zvolený za starostu. Žalobkyňa tvrdila, že už kandidátne listiny (okrem kandidátnej listiny žalobkyne) pre tieto voľby boli podané v rozpore s § 176 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v z ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou doručenou 7. júla 2021 domáhal zrušenia zápisu do katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. XX pre katastrálne územie W. P., ktorý bol vykonaný v roku 2020 na základe kúpnej zmluvy medzi žalovanými 1/ a 2/ ako kupujúcimi a žalovanými 3/ a 4/ ako predávajúcimi a to z dôvodu, že žalovaní 3/ a 4/ neponúkli žalobcovi svoje podiely, čím porušili zákonné právo žalobcu. Na výzvu súdu žalobca v doplnení žaloby z 5. septembra 2021 uviedol, že žiada, aby spoluvlastníkmi zapísanými v katastri nehnuteľností boli žalovaní 3/ a 4/, pretože žalovaní 3/ a 4/ mu neponúkli ...
Odôvodnenie: I. Predmet konania vo veci 1. Žalobkyňa je fyzická osoba, ktorá podala trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a/ Trestného zákona (zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov). Toho sa mal dopustiť neznámy páchateľ tým, že v presne nezistenom čase presne nezisteným spôsobom mal zabrániť dedeniu matky žalobkyne W. K. po jej sestre U.. A. D. z I., zomrelej XX. O. XXXX, ktorá mala podľa oznamovateľky zanechať sporný závet, na základe ktorého bolo notárkou JUDr. Danielou Hlavnovou vydané 2. septemb ...
Odôvodnenie: 1. Žalobou došlou Okresnému súdu Košice II 23. marca 2022 sa žalobkyňa domáha na žalovanej priznania a výplaty jednorazového doplatku vdovského dôchodku za obdobie od 27. januára do 26. júla 2021 v sume 1.198 € (199,80 € x 6 mesiacov). 2. Okresný súd Košice II uznesením z 25. apríla 2022 č. k. 20C/14/2022 - 5 zastavil konanie a postúpil vec Sociálnej poisťovni - ústrediu, majúc za to, že vzhľadom na predmet sporu, ktorým je priznanie a výplata doplatku vdovského dôchodku, teda nárok na dôchodkovú dávku, tu s poukazom na ustanovenia §§ 1 až 4, 9 a 10 a § 161 ods. 1 a 2 Civilnéh ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bardejov (ďalej tiež „okresný súd“) uznesením zo dňa 27. októbra 2021 vylúčil na samostatné konanie žalobu o ochranu osobnosti a o náhradu nemajetkovej ujmy. Žalobu o určenie, že: 1/„oznámenie č. 42/2016/Va 79 OHL zo dňa 06.06.2016 vydané žalovaným II/, ktoré podpisom odsúhlasil žalovaný I/ je podľa svojho obsahu k podanej žiadosti stavebníčky z 30.05.2016 nedôvodné a pre stavebné konanie nepoužiteľné“, 2/ o určenie povinnosti žalovaným I/ a II/ „zabezpečiť vo veci č. 42/2016/Va 79 OHL zo dňa 06.06.2016 a žiadosti žiadateľky zo dňa 30.05.2016 a k postaveným dvom plot ...
Merito veci: postúpenie veci
Odôvodnenie: 1. Žalobca žalobou podanou dňa 9. marca 2020 Okresnému súdu Spišská Nová Ves žiadal „spätne vyplatiť... dávku: občan v hmotnej núdzi a to za obdobie: 09.2008 - 09.2011... 36 x 61,60 = 2.217,60 €. Zároveň vyplatiť úroky z omeškania z platných predpisov t.j. 5,05 %“ (petit I). Okrem toho žiadal zaviazať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, resp. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, aby disciplinárne riešili pracovníkov žalovaného (petit II), a tiež sa domáhal vyplatenia odškodného za „zničený život, zdravie, stratu rodiny, bývania a finančnú stratu“ v ...
Merito veci: postúpenie veci
Odôvodnenie: 1. Žalobou došlou Okresnému súdu Košice II 23. marca 2022 sa žalobkyňa domáha na žalovanej priznania a výplaty jednorazového doplatku vdovského dôchodku za obdobie od 27. januára do 26. júla 2021 v sume 1.198 € (199,80 € x 6 mesiacov). 2. Okresný súd Košice II uznesením z 25. apríla 2022 č. k. 20C/14/2022 - 5 zastavil konanie a postúpil vec Sociálnej poisťovni - ústrediu, majúc za to, že vzhľadom na predmet sporu, ktorým je priznanie a výplata doplatku vdovského dôchodku, teda nárok na dôchodkovú dávku, tu s poukazom na ustanovenia §§ 1 až 4, 9 a 10 a § 161 ods. 1 a 2 Civilného ...
Merito veci: postúpenie veci
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bardejov (ďalej tiež „okresný súd“) uznesením zo dňa 27. októbra 2021 vylúčil na samostatné konanie žalobu o ochranu osobnosti a o náhradu nemajetkovej ujmy. Žalobu o určenie, že: 1/„oznámenie č. 42/2016/Va 79 OHL zo dňa 06.06.2016 vydané žalovaným II/, ktoré podpisom odsúhlasil žalovaný I/ je podľa svojho obsahu k podanej žiadosti stavebníčky z 30.05.2016 nedôvodné a pre stavebné konanie nepoužiteľné“, 2/ o určenie povinnosti žalovaným I/ a II/ „zabezpečiť vo veci č. 42/2016/Va 79 OHL zo dňa 06.06.2016 a žiadosti žiadateľky zo dňa 30.05.2016 a k postaveným dvom plot ...
Merito veci: postúpenie veci
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou doručenou 7. júla 2021 domáhal zrušenia zápisu do katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. XX pre katastrálne územie W. P., ktorý bol vykonaný v roku 2020 na základe kúpnej zmluvy medzi žalovanými 1/ a 2/ ako kupujúcimi a žalovanými 3/ a 4/ ako predávajúcimi a to z dôvodu, že žalovaní 3/ a 4/ neponúkli žalobcovi svoje podiely, čím porušili zákonné právo žalobcu. Na výzvu súdu žalobca v doplnení žaloby z 5. septembra 2021 uviedol, že žiada, aby spoluvlastníkmi zapísanými v katastri nehnuteľností boli žalovaní 3/ a 4/, pretože žalovaní 3/ a 4/ mu neponúkli svoje pod ...
Merito veci: postúpenie veci
Odôvodnenie: I. Predmet konania vo veci 1. Žalobca je občianske združenie, ktoré v júni 2021 podalo trestné oznámenie na príslušníkov Policajného zboru za skutok, ktorého podstata spočívala v tom, že zastavili motorové vozidlo vo vlastníctve inej osoby, vykonali jeho kontrolu, zistili, že v ňom chýba povinná výbava - lekárnička, a preto zadržali osvedčenie o evidencii aj tabuľku s evidenčným číslom. Vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby Policajného zboru najskôr uznesením z 18. augusta 2021 trestné oznámenie odmietol, prokurátor žalovanej však toto uznesenie zrušil a prikázal mu, aby vo veci z ...
Merito veci: postúpenie veci
Odôvodnenie: I. Predmet konania vo veci 1. Žalobkyňa bola (do roku 2018) vlastníčkou pozemkov v k. ú. H., na časti ktorých leží stavba diaľnice D1, ktorej vlastníčkou je ďalšia účastníčka. Tá sa vo februári 2018 podľa § 24e zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim v znení neskorších predpisov domáhala, aby žalovaný tieto časti pozemkov vyvlastnil. Žalovaný tomuto návrhu vyhovel a rozhodnutím z 24. apríla 2018 jednak (I.) podľa § 13 ods. ...
Merito veci: postúpenie veci
Odôvodnenie: I. Predmet konania vo veci 1. Žalobkyňa je fyzická osoba, ktorá podala trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a/ Trestného zákona (zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov). Toho sa mal dopustiť neznámy páchateľ tým, že v presne nezistenom čase presne nezisteným spôsobom mal zabrániť dedeniu matky žalobkyne W. K. po jej sestre U.. A. D. z I., zomrelej XX. O. XXXX, ktorá mala podľa oznamovateľky zanechať sporný závet, na základe ktorého bolo notárkou JUDr. Danielou Hlavnovou vydané 2. septem ...
Odôvodnenie: I. Priebeh súdneho konania a výsledky vykonaného dokazovania 1. Dňa 8. novembra 2022 bola Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Najvyšší správny súd“ alebo „správny súd“) doručená žaloba žalobcu, ktorou sa žalobca v súlade s jej doplnením zo dňa 8. novembra 2022 domáhal vyhlásenia neplatnosti volieb starostu obce Uhliská uskutočnených dňa 29. októbra 2022. Žalobca namietal, že v obci Uhliská došlo krátko pred uskutočnením volieb k účelovému prepísaniu trvalého pobytu viacerých osôb, ktoré predtým nežili v obci Uhliská a nevlastnili v nej žiadnu nehnuteľnosť, a to za ú ...
Odôvodnenie: I. Disciplinárny návrh 1. Návrhom, ktorý bol Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“) doručený dňa 9. júna 2022 (ďalej len „disciplinárny návrh“), sa ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „disciplinárny navrhovateľ“) domáhala rozhodnutia, ktorým by disciplinárny senát uznal notára JUDr. K. Č. (ďalej len „disciplinárne obvinený“) vinného zo spáchania disciplinárneho previnenia podľa § 91 ods. 1 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení účinnom do 31. októbra 2020 (ďalej len „Notá ...
Odôvodnenie: I. Kasačnou sťažnosťou napadnuté rozhodnutie krajského súdu 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „krajský súd") rozsudkom č. k. 28Sa/1/2021-30 zo dňa 29. apríla 2021 podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP") zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala preskúmania rozhodnutia žalovanej č. 38939-3/2017-BA zo dňa 11. augusta 2017 (ďalej aj ako „preskúmavané rozhodnutie"), ktorým táto odvolanie žalobkyne zamietla v celom rozsahu a potvrdila napadnuté rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Považská Bystrica č. 289-34/ ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom z 18. októbra 2021, č.k. 14Sa/59/2021-48, postupom podľa § 191 ods. 1 písm. d/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zrušil rozhodnutie žalovaného z 28. mája 2021, Číslo: UPS/US1/ SSVOPPKPC2/SOC/2021/1441/Chr, Č.z. 2021/86872 a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Žalovaný predmetným napadnutým rozhodnutím postupom podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) odvolanie žalobkyne zamietol a potvrdil ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline (ďalej len „krajský súd“) uznesením zo dňa 01.03.2022, č. k. 16Sa/2/2021-76 vylúčil konanie o správnej žalobe zo dňa 09.07.2021, doručenej Krajskému súdu v Žiline elektronicky dňa 12.07.2021, proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne, ústredie zo dňa 30.11.2017 č. XXX XXX XXXX X (výrok III.) na samostatné konanie. Podaním datovaným dňa 09.07.2021 bez autorizácie, ktoré žalobca v zákonnej lehote doplnil v listinnej podobe, označeným ako „Správna žaloba v sociálnych veciach, neplatnosť právnych úkonov, ochrana práv“ sa žalobca v bode 1. žalobného návrhu domáhal zr ...
Merito veci: Zmeňujúce
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1. Krajský súd v Trnave (ďalej len „krajský súd“) uviedol, že žalobkyňa sa podanou žalobou domáhala zrušenia rozhodnutia vo veci predpísania penále podľa § 240 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“) za neodvedenie predpísaného poistného v lehote stanovenej zákonom, ktoré bolo vydané na podklade právoplatných rozhodnutí prvostupňového orgánu Sociálnej poisťovne, ktorými bolo právoplatne určené obdobie povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia žalobkyne v postavení samostatne ...
Merito veci: Zmeňujúce
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Trnave (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom z 25. februára 2021, č.k. 48Sa/11/2020-53 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z.-Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) ako nedôvodnú zamietol správnu žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovanej z 15. apríla 2020, číslo: 1367-4/2020-BA, ktorým táto podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v rozhodnom znení (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z.z.“) zamietla odvolanie a potvrdila prvostupňové správne rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava z 0 ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Trnave uznesením č. k. 47Sa/11/2021-120 z 28. júna 2022 postupom podľa § 99 písm. g/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP") zastavil konanie o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovanej o odvolaní proti upovedomeniu o začatí vymáhania pohľadávky zrážkami zo mzdy a z iného príjmu, prikázaním pohľadávky z účtu vedeného v banke, zrážkami z dávok č. 0764603902018 zo dňa 03.10.2018, ktorým ako odvolací orgán podľa § 218 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení rozhodol o odvolaní povinného proti upovedomeniu o začatí v ...
Merito veci: Odmietajúce podanie
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Žiline (ďalej len „krajský súd") kasačnou sťažnosťou napadnutým rozsudkom z 02.06.2022, č.k. 22Sa/11/2021-115 podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP") zamietol správnu žalobu v sociálnej veci, ktorou žalobkyňa žiadala preskúmať zákonnosť postupu a rozhodnutia žalovanej z 01.06.2021, číslo XXX XXX XXXX X vo veci zamietnutia žiadosti o invalidný dôchodok. 2. Uvedený rozsudok krajského súdu bol žalobkyni doručený dňa 02.06.2022 (informácia o doručení na č.l. 122 súdneho spisu). Proti rozsudku k ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd") napadnutým rozsudkom z 26. augusta 2021, č.k. 8Sa/1/2020-39 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP") zamietol správnu žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala preskúmania zákonnosti postupu a rozhodnutia generálneho riaditeľa žalovanej z 18. januára 2018, Číslo: XXX XXX XXXX X, ktorým tento postupom podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v rozhodnom znení (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z.z.") zamietol v celom rozsahu odvolanie žalobkyne a potvrdil prvostupňové správne rozhodnuti ...
Merito veci: Zrušujúce
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Prešove (ďalej aj „krajský súd" alebo „správny súd") uznesením z 20. januára 2022, č. k. 6S/1/2019-97 (ďalej aj „napadnuté rozhodnutie"), zastavil konanie o správnej žalobe opomenutého účastníka, podanej dňa 4. januára 2019, ktorou sa žalobcovia 1/ - 17/ (ďalej spoločne len „žalobcovia") domáhali, aby správny súd uznesením podľa § 179 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP") uložil žalovanému povinnosť doručiť žalobcom ako opomenutým účastníkom opatrenie žalovaného z 28. februára 2017 označeného ako „Určen ...
Merito veci: poľovníctvo
Odôvodnenie: I. 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Trnave podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP") zamietol žalobu žalobcov 1. a 2. o preskúmanie zákonnosti opatrenia žalovaného č. OU-TT-PLO-2020/016220 zo dňa 05. marca 2020. O trovách konania rozhodol s poukazom na § 168 SSP tak, že žalovanému ani pribratým účastníkom konania ich náhradu nepriznal. 2. Opatrením č. OU-TT-PLO-2020/016220 zo dňa 05. marca 2020 žalovaný zaevidoval v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o poľovní ...
Merito veci: procesné rozhodnutie
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „krajský súd") rozsudkom zo 14. septembra 2022, č.k. 18Sa/7/2022-46 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP") správnu žalobu o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne zo dňa 28. januára 2022 č. XXX XXX XXXX X ako nedôvodnú zamietol. 2. Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení odvolanie O. W. podané proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne, ústredie, č. XXX XXX XXXX X zo dňa 23. novembra 2021, vo ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len „krajský súd“) v súdnom konaní zamietol žalobu žalobkyne, ktorou sa domáhala zrušenia rozhodnutia žalovaného zo dňa 30.06.2020 č. UPS/US5/SSVODPPKPC/SOC/2020/6294/VAL a rozhodnutia zo dňa 30.06.2020 č. UPS/US5/SSVODPPKPC/SOC/2020/6295/VAL (ďalej len „napadnuté rozhodnutia žalovaného“). 2. Krajský súd preskúmal napadnuté rozhodnutia žalovaného z dôvodov nezákonnosti uplatnených v žalobe ako aj v celom rozsahu a dospel k záveru, že žaloba nebola dôvodná. Krajský súd z obsahu správneho spisu zistil, že prvost ...
Odôvodnenie: I. Disciplinárny návrh, stanovisko a ústne pojednávanie 1. Navrhovateľ disciplinárnym návrhom, ktorý došiel tunajšiemu súdu 1. júna 2022, kládol disciplinárne obvinenej za vinu, že «dňa 26. 08. 2020 v N. D. B. XX spísala na žiadosť účastníkov: M.. O. B., F.. B.P., D..: XX. XX. XXXX, F.. Č..: XXXXXX/XXXX, bytom: G. D. XXXX/XXA, XXX XX N.-F. (ďalej aj „Predávajúci“ alebo aj „Príjemca“) a obchodnej spoločnosti HOFFE s. r. o., so sídlom Odborárska 52, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 404 172, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: ...
Odôvodnenie: I. Volebná žaloba 1. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej len „Najvyšší správny súd“ alebo „súd“) podľa čl. 142 ods. 2 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) rozhoduje s účinnosťou od 1. januára 2021 aj o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Konanie vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy je upravené v § 312a až § 312k Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“). 2. Včas podanou žalobou sa žalobca na Najvyššom správnom súde domáhal vyhlásenia volieb starostu obce Kráľovce (ďalej aj „obec“ ...
Odôvodnenie: I. Volebná žaloba 1. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej len „Najvyšší správny súd“) podľa čl. 142 ods. 2 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) rozhoduje s účinnosťou od 1. januára 2021 aj o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Konanie vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy je upravené v § 312a až § 312k Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“). 2. Najvyššiemu správnemu súdu bola dňa 9. novembra 2022 doručená žaloba vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samospráv ...
Odôvodnenie: I. Volebná žaloba 1. Dňa 9. novembra 2022 bolo Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej „Najvyšší správny súd“ alebo len „súd“) doručená žaloba zo dňa 8. novembra 2022 vo veci ústavnosti a zákonnosti voľby starostu obce Gemerské Dechtáre (ďalej „obec“) podľa § 312a a nasl. zákona č. 162/2015 Správny súdny poriadok v účinnom znení (ďalej len „SSP“). 2. Zo žaloby vyplýva, že vo voľbách do orgánov samosprávy obce konaných dňa 29.10.2022 kandidovali na starostu obce iba žalobca a žalovaný, žalobca ako neúspešný kandidát získal 13,5% hlasov. Žalobca v žalobe tvrdil, ž ...
Merito veci: Odmietajúce podanie
Odôvodnenie: 1. Podaním vo veci samej zo dňa 07.11.2022, označeným ako „Žaloba a namietanie nezákonnosti a neústavnosti komunálnych volieb v meste Komárno“, (ďalej aj „žaloba“), doručeným Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „najvyšší správny súd“) dňa 08.11.2022, sa žalobca zjavne domáhal vydania rozhodnutia o neústavnosti a nezákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy mesta Komárno podľa § 312a zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj „SSP“). 2. Žalobca v žalobe uviedol viaceré skutkové tvrdenia (napr. nesúlad počtu oby ...
Merito veci: Odmietajúce podanie
Odôvodnenie: 1. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej len „Najvyšší správny súd“) podľa čl. 142 ods. 2 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky rozhoduje s účinnosťou od 1. januára 2021 aj o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Konanie vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy je upravené v § 312a až § 312k Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“). 2. Žalobca doručil Najvyššiemu správnemu súdu dňa 10. novembra 2022 žalobu, ktorou namietal neústavnosť a nezákonnosť volieb do obecného zastupiteľstva v obci Brunovce, ktoré sa konali ...
Merito veci: Odmietajúce podanie
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 08.11.2022 (ďalej aj „žaloba“), doručenou Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „najvyšší správny súd“) dňa 09.11.2022, sa žalobcovia v 1. až 6. rade (ďalej aj „žalobcovia“) domáhali vydania rozhodnutia o neústavnosti a nezákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy obce Vydrník - volieb poslancov obecného zastupiteľstva podľa § 312a zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj „SSP“). Žalobným návrhom sa domáhali, aby najvyšší správny súd (i) vyhlásil komunálne voľby na poslancov obecného zastupiteľstva obce Vydrník, k ...
Merito veci: Odmietajúce podanie
Odôvodnenie: 1. Dňa 9. novembra 2022 bolo Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej aj ako „správny súd“ alebo „súd“) doručené podanie podávateľa (bez dátumu) označené ako „Sťažnosť na počítanie hlasov a žiadosť o prepočítanie volebných výsledkov v meste Sliač“ (ďalej aj ako „podanie“). 2. Vychádzajúc z toho, že toto podanie - bez žalobného petitu - bolo podávateľom označené ako „Sťažnosť na počítanie hlasov a žiadosť o prepočítanie volebných výsledkov v meste Sliač“, ďalej prihliadajúc na to, že bolo odoslané do desiatich dní po vyhlásení výsledkov volieb do orgánov územnej samosprávy; bolo adres ...
Merito veci: Odmietajúce podanie
Odôvodnenie: I. Žaloba 1. Správnou žalobou z 7.11.2022 v konaní podľa § 312a a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“) sa žalobca domáhal vyhlásenia neplatnosti volieb starostu v obci Hucín konaných dňa 29.10.2022 (v petite žaloby je nesprávne uvedený dátum konania volieb 29.10.2021). Zároveň požadoval voči žalovanému priznanie úplnej náhrady trov súdneho konania. 2. V žalobe konštatoval, že „ Dňa 29.10.2022 sa konali komunálne voľby v obci Hucín, okres Revúca, na starostu obce. Podľa oficiálnych výsledkov vyhral Žalovaný počtom hl ...
Odôvodnenie: I. Žaloba 1. Žalobca sa žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 09. novembra 2022 domáhal vydania rozhodnutia o neústavnosti a nezákonnosti volieb do Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne vo volebnom obvode č. 3 konaných dňa 29.10.2022 a to z dôvodu porušenia § 55 ods. 3 druhej vety zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 180/2014 Z. z.“). Žalobca má za to, že voľby do Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne neprebehli v súlade so zákonom. 2. Uviedol, že žalobca je politická strana, ktorá podala pl ...
Odôvodnenie: I. Žaloba 1. Žalobca sa žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 08. novembra 2022 (cez elektronickú schránku) domáhal vydania rozhodnutia o neústavnosti a nezákonnosti volieb vo volebnom obvode Bystrany. Navrhol, aby súd rozhodol tak, že voľby starostu obce Bystrany konané dňa 29.10.2022 vyhlasuje za neplatné a to s poukazom na ustanovenie § 312j ods. 2 písm. a) Správneho súdneho poriadku. 2. Ako kandidát na starostu obce sa umiestnil na druhom mieste s počtom 329 platných hlasov, čo predstavuje 35,50% platných hlasov. Na prvom mieste sa umiestnil žalovaný. Následne zistil a zárove ...
Odôvodnenie: I. Žaloba a vyjadrenia 1. Žalobkyňa, nezvolená kandidátka na starostu obce, sa žalobou doručenou Najvyššiemu správnemu súdu SR (ďalej „súd“) dňa 08. novembra 2022 domáhala, aby súd vyhlásil voľby starostu obce Podhradie, okres Martin, za neplatné z dôvodu, že boli neústavné a nezákonné. Uviedla nasledovné dôvody: a. Pred konaním volieb si trvalý pobyt v obci Podhradie prihlásilo najmenej 30 občanov, ktorí s obcou nemajú žiadne väzby a trvalý pobyt si následne pravdepodobne zrušia, pričom v období od januára 2022 až do konania volieb boli občania z iných miest a obcí presvedče ...
Merito veci: Odmietajúce podanie
Odôvodnenie: I. Žaloba a vyjadrenia 1. Žalobca F. X., proti žalovanému D.. T. Z. sa správnou žalobou zo dňa 7.11.2022 vo veci ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov samosprávy obce, domáhal vydania rozhodnutia o neústavnosti alebo nezákonnosti volieb do orgánov samosprávy obce Žaškov konaných dňa 29.10.2022. 2. Žiadal, aby súd rozsudkom vyhlásil voľby starostu obce Žaškov konané dňa 29.10.2022 za neplatné. Alternatívne žiadal, aby súd rozsudkom zrušil rozhodnutie miestnej volebnej komisie v zápisnici o výsledku volieb v Obci Žaškov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29.10 ...
Odôvodnenie: I. Žaloba 1. Uznesením predsedu senátu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“) z 18. januára 2023, sp. zn. 13Svp/25/2022, bola podľa § 66 (per analogiam) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“) vec žalobcu proti žalovaným 1/, 2/, 3/ (pôvodne vo veci 13Svp/25/2022 označení ako žalovaní 2/, 3/, 4/), týkajúca sa ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy obce - volieb poslancov obecného zastupiteľstva, vylúčená na samostatné konanie z dôvodu vhodnosti (odlišný predmet k ...
Odôvodnenie: I. Žaloba 1. Žalobca žalobou zo dňa 8. novembra 2022 (podanou na poštovú prepravu 9. novembra 2022), doručenou Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“) 14. novembra 2022, označenou ako „Žaloba o neústavnosti volieb do samosprávy obce Košická Belá a neplatnosti výsledkov komunálnych volieb v Obci Košická Belá, ktoré sa konali dňa 29.10.2022“ (ďalej len „žaloba“) žiadal o „zrušenie a následné opakovanie komunálnych volieb v obci Košická Belá“. V úvode žaloby uviedol, že ako kandidát na starostu obce Košická Belá získal 49 hlasov, čo preds ...
Odôvodnenie: I. Žaloba 1. Žalobca žalobou zo dňa 3. novembra 2022 doručenou Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“) dňa 9. novembra 2022 označenou ako „Podnet na preskúmanie podozrenia z nezákonnosti a neústavnosti Komunálnych volieb 2022“ (ďalej len „žaloba“) žiadal najvyšší správny súd „ ...aby dodatočne anuloval volebný výsledok“. Žalobca žalobu odôvodnil tým, že žalovaná - starostka obce Turá pani Margaréta Bogárová (ďalej taktiež „starostka“) bola dňa 15. júna 2022 právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin. Dôvodil, že podľa § 13a zákona č ...
Merito veci: Zrušujúce
Odôvodnenie: rozhodnutia úradu, ale aj preskúmavaného rozhodnutia naopak svedčia o tom, že obaja považovali skutkovú podstatu § 14 ods. 2 písm. c) šiesteho bodu zákona č. 215/2004 Z. z. za naplnenú už tým, že žalobca počas bezpečnostného pohovoru uviedol také informácie o okolnostiach a predmetoch jeho obchodnej aktivity v Moldavskej republike, ktoré sa nezhodovali s informáciami, ktoré úrad čerpal z obsahu uvedeného utajovaného listinného dôkazu. Ako však už bolo uvedené, uvádzanie nepravdivých údajov počas bezpečného pohovoru je podľa § 14 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. samostatným dôvodom, ktorý vyl ...
Odôvodnenie: I. Žaloba a vyjadrenia 1. Žalobca, nezvolený kandidát na starostu obce, sa žalobou doručenou Najvyššiemu správnemu súdu SR (ďalej „súd“) dňa 09. novembra 2022 domáhal, aby súd vyhlásil voľby starostu obce Podhájska za neplatné z dôvodu, že boli neústavné a nezákonné. Uviedol nasledovné dôvody: a. bol porušený § 183 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon č. 180/2014 Z.z.) tým, že miestna volebná komisia neúplne zistila počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov; b. po sčítaní hlasovacích lístkov d ...
Odôvodnenie: I. Disciplinárny návrh 1. Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len ako „navrhovateľka“ alebo „navrhovateľ“) v disciplinárnom návrhu uviedla, že Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“) začalo vykonávať štátny dohľad nad činnosťou disciplinárne obvinenej dňa 04.03.2021, kedy požiadalo disciplinárne obvinenú o poskytnutie informácii v rozsahu uvedenia počtu notárskych zápisníc, ktorými osvedčila vyhlásenie účastníkov o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v jednotlivých mesiacoch v roku 2020. Dňa 16.03.2021 ...
Odôvodnenie: 1. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky dňa 15.11.2022 vo veci sp.zn. 4Svk/21/2021 verejne vyhlásil rozsudok tak, že kasačnú sťažnosť zamietol a účastníkom konania nepriznal právo na náhradu trov kasačného konania. Následne písomné vyhotovenie rozsudku doručil Krajskému súdu v Trnave. 2. Krajský súd v Trnave podaním zo dňa 21.12.2022, doručeným Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky dňa 10.01.2023, vrátil spis sp. zn. 14S/48/2019 tunajšiemu súdu z dôvodu, že vo výroku, ako aj v odôvodnení rozsudku sp. zn. 4Svk/21/2021 zo dňa 15.11.2022, bolo nesprávne uvedené rozhodnutie o trovách. ...
Merito veci: Odmietajúce odvolanie
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou zo dňa 07.04.2019 v znení doplnenia zo dňa 16.04.2019 a 03.05.2019 (doručenou Krajskému súdu v Bratislave a postúpenou Krajskému súdu v Nitre dňa 25.09.2019) domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutí žalovaného číslo spisu: PO 6083/2019 ČRZ: 22409/2019 zo dňa 15.02.2019, číslo spisu: PO 6084/2019 ČRZ: 22410/2019 zo dňa 15.02.2019, číslo spisu: PO 6085/2019 ČRZ: 22412/2019 zo dňa 15.02.2019, číslo spisu: PO 12100/2019 ČRZ: 40330/2019 zo dňa 21.03.2019, číslo spisu: PO 12101/2019 ČRZ: 39593/2019 zo dňa 20.03.2019, číslo spisu: PO 12102/2019 ČRZ: 40329 ...
Merito veci: podmienky konania
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Žiline (ďalej len „krajský súd“) napadnutým uznesením postupom podľa § 98 ods. 1 písm. f) zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) odmietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného. 2. Krajský súd pristúpil k odmietnutiu správnej žaloby po tom, čo mal preukázané nesplnenie procesnej podmienky plynúcej z ustanovenia § 49 ods. 1 SSP, podľa ktorého cit.: „Žalobca musí byť v konaní pred správnym súdom zastúpený advokátom; to neplatí, ak má žalobca, jeho zamestnanec alebo člen, kto ...
Odôvodnenie: I. Obsah žaloby 1. Dňa 9. novembra 2022 bola Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Najvyšší správny súd“) doručená žaloba vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do obecného zastupiteľstva obce Lietavská Lúčka podaná žalobkyňou. 2. Žalobkyňa tvrdí, že sa ako náhradníčka umiestnila na 1. mieste medzi náhradníkmi s počtom hlasov 260, no podľa zápisnice miestnej volebnej komisie získala iba 240 hlasov a umiestnila sa na 5. mieste medzi náhradníkmi. 3. Na dôkaz svojich tvrdení žalobkyňa na výzvu najvyššieho správneho súdu z 30. novembra 2022, jej doru ...
Odôvodnenie: I. Žalobné dôvody 1. Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ najvyšší správny súd“) bola dňa 10.11.2022 doručená správna žaloba vo veci ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy - starostu obce podľa § 312a zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“). Žalobca sa správnou žalobou domáhal, aby správny súd preskúmal postup a spôsob konania volieb starostu obce Podhorany konaných dňa 29.10.2022. Uviedol, že dňa 08.09.2022 obec Podhorany uverejnila podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene ...
Odôvodnenie: I. Žalobné dôvody 1. Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“) bola dňa 09.11.2022 doručená správna žaloba vo veci ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy - starostu obce podľa § 312a zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“). Žalobca sa správnou žalobou domáhal, aby správny súd preskúmal postup a spôsob konania volieb starostu obce Hromoš konaných dňa 29.10.2022. Uviedol, že pre voľby bol určený jeden volebný obvod, ktorý zahŕňal obec Hromoš a miestnu časť Kozelec s tým, že boli vytvorené dva vole ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Nitre (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom z 21. júna 2021, č.k. 23Sa/71/2018-214 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“) zamietol ako nedôvodnú správnu žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 09. marca 2018, č.s.: 7098/2018/301, č.k.: PV 301/00031/2013/R, č.z.: 19543/2018, ktorým tento postupom podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) zamietol odvolanie ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Trnave (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom z 21. októbra 2021, č. k. 44Sa/18/2021-155 podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol správnu žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal zrušenia rozhodnutia žalovanej vo veci jeho nároku na materské, ktorý si uplatnil od 10. augusta 2018. Žalobcovej žiadosti o nárok na materské nebolo vyhovené z dôvodu, že z jeho strany nebola preukázaná jedna z podmienok priznania nároku na materské - podmienka prevzatia dieťaťa do starostlivosti a následne poskytovanie starostlivosti tomuto di ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Trenčíne uznesením č. k. 14Sa/55/2021-36 zo dňa 23. novembra 2021 podľa § 249 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP") zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa tento domáhal odstránenia nečinnosti orgánu verejnej správy - Sociálnej poisťovni, pobočky Považská Bystrica v administratívnom konaní vedenom žalovanou pod sp. zn. 40896/2020-PB o žiadosti žalobcu o dávku v nezamestnanosti. 2. Konštatoval, že z administratívneho spisu vyplynulo, že na základe žiadosti žalobcu sa vedie administratívne konanie o priznanie dávky v nezamestnanosti. Rozhodnutí ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom zo 14. júna 2021, č.k. 14Sa/18/2021-49 podľa § 191 ods. 1 písm. c/ a f/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zrušil napadnuté rozhodnutie žalovaného zo 14. decembra 2020, Číslo: UPS/US1/SSVOPPKPC2/SOC/2020/12772/JH a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Žalovaný napadnutým rozhodnutím zamietol odvolanie žalobkyne a potvrdil prvostupňové správne rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske z 11. septembra 2020, Číslo: PE2/APPNKŤZPAPČ/ SOC/2020/31146-8, ktorým pod ...
Odôvodnenie: 1. Dňa 4. novembra 2022 v elektronickej podobe a 7. novembra 2022 v listinnej podobe bola Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len ,,najvyšší správny súd“) doručená žaloba vo veci ústavnosti a zákonnosti volieb starostu obce Ivanka pri Dunaji podaná žalobcom. Bola jej pridelená spisová značka 13Svp/3/2022. 2. Pred rozhodnutím o žalobe vzal žalobca listinným podaním zo dňa 8. decembra 2022, doručeným najvyššiemu správnemu súdu dňa 13. decembra 2022, žalobu v celom rozsahu späť. 3. Podľa § 99 písm. a) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení nesk ...
Merito veci: Zrušujúce
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Prešove rozsudkom č.k. 4Sa/22/2019-44 zo dňa 29. júla 2020 podľa § 191 ods. 1 pís. e/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zrušil rozhodnutie žalovanej č. 12944-3/2019-BA zo dňa 26. júna 2019 a vec jej vrátil na ďalšie konanie. Preskúmavaným rozhodnutím žalovaná podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z.z.“) zamietla odvolanie žalobcov 1. a 2. a potvrdila napadnuté rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Svidník č. 2057-30/2014-SK zo dňa 09. júna 2014 vo veci vzniku a zániku soc ...
Merito veci: Odmietajúce podanie
Odôvodnenie: I. Žaloba 1. Žalobca sa žalobou zo dňa 9.11.2022, ktorá došla Najvyššiemu správnemu súd Slovenskej republiky (ďalej ako „najvyšší správny súd“) dňa 10.11.2022, domáhal, aby súd vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov, vyhlásené 10.6.2022 a uskutočnené dňa 29.10.2022 v Prešovskom samosprávnom kraji v rozsahu volebného obvodu č. 10 okres Stará Ľubovňa (obec Lomnička) za neplatné. V dôvodoch žaloby uviedol, že podáva správnu žalobu o vydanie rozhodnutia o nezákonnosti a neústavnosti volieb do orgánov samosprávy obce Lomnička a to predovšetk ...
Merito veci: sociálne poistenie
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Žiline rozsudkom č.k. 15Sa/4/2022-37 zo dňa 28.04.2022 podľa § 191 ods. 1 písm. b/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP") zrušil rozhodnutie žalovanej č. 12621-4/2019-BA zo dňa 15.01.2019 a zrušil aj rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca, číslo 49974-1/2013-CA zo dňa 04.12.2013 a vec vrátil na ďalšie konanie orgánu nižšieho stupňa. Žalovaná preskúmavaným rozhodnutím potvrdila rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca vo veci zániku povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezames ...
Merito veci: invalidný dôchodok
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom z 15. apríla 2021, č.k. 24Sa/11/2020-42 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol správnu žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti postupu a rozhodnutia generálneho riaditeľa žalovanej zo 04. mája 2020, Číslo: XXX XXX XXXX X, ktorým tento postupom podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v rozhodnom znení (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z.z.“) zamietol v celom rozsahu odvolanie žalobcu a potvrdil prvostupňové správne r ...
Merito veci: inšpekcia práce
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom z 24. februára 2021, č.k. 2S/108/2018-123 podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z.-Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol ako nedôvodnú správnu žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 26. apríla 2018, č.: PO/BEZ/2018/3809, O-129/2018, ktorým žalovaný ako príslušný orgán postupom podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v rozhodnom znení (ďalej len „Správny poriadok“) zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil prvostupňové správne r ...
Odôvodnenie: I. Disciplinárny návrh 1. Návrhom zo dňa 25. mája 2022, ktorý bol Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „najvyšší správny súd“) doručený dňa 30. mája 2022 (ďalej len „disciplinárny návrh“), sa ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „disciplinárna navrhovateľka“) domáhala vydania rozhodnutia, ktorým by disciplinárny senát uznal súdneho exekútora (ďalej len „exekútor“) T.. D. B., U.. (ďalej len „disciplinárne obvinený“) vinným zo spáchania závažného disciplinárneho previnenia podľa § 220 ods. 2 Exekučného poriadku. 2. Disciplinárna navrhovate ...

Ústavný súd SR

SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 46/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 10 ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov o návrhu navrhovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 644/2022-25 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 43/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, proti uzneseniu O
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 44/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 623/2022-29 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 30/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpe
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 41/2023-29 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov 1/ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a 2/ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 29/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, Žilina, IČO 31 575 951, zastúpenej advokátskou kanceláriou SEDLAČKO & PARTNERS, s. r. o., Štefánikova 8, Bratis
Odôvodnenie: napadnutého uznesenia, pokiaľ ide o formuláciu odpovedí na argumenty sťažovateľa namietajúce vznik zbytočných prieťahov v merite trestnej veci, ústavný súd vyhodnotil ako nedostatočné. 28. V súvislosti s námietkou nedostatku odôvodnenia napadnutého uznesenia, pokiaľ ide o nenahradenie sťažovateľovej väzby, ústavný súd dáva do pozornosti svoj právny názor, podľa ktorého odôvodnenia rozhodnutí prvostupňového súdu a sťažnostného súdu nemožno posudzovať izolovane (m. m. napr. I. ÚS 487/2021, II. ÚS 78/05, III. ÚS 264/08, III. ÚS 808/2016, III. ÚS 227/2020, III. ÚS 341/2021 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 45/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zastúpenej Procházka & pa
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 37/2023-9 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 24/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zastúpenej advokátskou kanceláriou URBAN GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 690/2022-29 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s., Winterova 29, Piešťany, IČO 34 144 790, zastúpenej advokátskou kanceláriou BIZOŇ &
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 539/2022-37 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Ivana Fiačana (sudca spravodajca) a Petra Straku v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky Majetkový Holding, a. s., IČO 35 823 364, Staromestská 3, Bratislava, zastúpenej Mgr. Martinom Babčaníkom, advokátom, O
Odôvodnenie: rozhodnutia nemusí dať odpoveď na každú poznámku či pripomienku účastníka konania, ktorý ju nastolil. Je však nevyhnutné, aby spravodlivé súdne rozhodnutie reagovalo na podstatné a relevantné argumenty účastníka konania a aby mu dalo jasnú odpoveď na riešenie konkrétneho právneho problému (pozri napr. II. ÚS 193/06, III. ÚS 200/09, I. ÚS 115/2020). Argumentácia prostredníctvom rozhodnutia najvyššieho súdu č. k. 1 Cdo 13/2012 bola podstatným argumentom sťažovateľa, s ktorým sa súd mal vysporiadať. Bolo povinnosťou súdu byť oboznámený s týmto rozhodnutím ako s ustálen ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 20/2023-36 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 19/2023-38 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Ivana Fiačana (sudca spravodajca) a Petra Straku v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov ARTRA s. r. o., Námestie slobody 846/69, Oslany, IČO 31 594 689, JANOLI, s. r. o., Uzovce 26, IČO 36 515 507, ČECHOVO, s. r. o., Námestie slobody 39, Sab
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 371/2022-55 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky North Slovakia Camion s. r. o., Nábrežie Oravy 534/6, Dolný Kubín, IČO 31 613 179, zastúpenej právnym zástupcom – A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 610/2022-27 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Ivana Fiačana (sudca spravodajca) a Petra Straku v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 38/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej Mgr. Petrom Har
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 494/2022-55 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateliek XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 27/2023-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej advokát
Uznesenie: z 10. októbra 2022 nie je rozhodnutím o povinnosti tej-ktorej strany sporu nahradiť trovy, no svojou povahou sa budúceho rozhodovania o trovách konania dotýka, pretože určuje časť nákladov konania zaťažujúcu účastníkov konania. Ústavný súd preto judikatúru k posudzovaniu rozhodnutí všeobecných súdov o náhrade trov konania vzťahuje aj na namietané rozhodnutie. Rozhodovanie o trovách konania je integrálnou súčasťou súdneho konania a všeobecný súd môže rozhodnutím, ako aj postupom predchádzajúcim jeho vydaniu, ktorý nie je v súlade so zákonom (čl. 46 ods. 4 a čl. 51 ods. 1 ústav ...
Uznesenie: ČVS:PPZ-672/NKA-FP-ZA-2019 zo 14.08.2019“ a aby nariadil Okresnej prokuratúre Trnava (ďalej len „okresná prokuratúra“) zrušiť uznesenie vyšetrovateľa „OKP OR PZ v Trnave ČVS:ORP:385/4-VYS-TT2019 z 30.04.2019 a zaviesť účinné trestné konanie voči podozrivej osobe a aj voči Bytovému družstvu...“. 2 II. Skutkové východiská 2. Sťažovatelia doručili 2. marca 2021 Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“) „Podnet pre podozrenie zo spáchania trestných činov“ voči bývalej riaditeľke Bytového družstva so sídlom ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 34/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 23/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, proti uz
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 21/2023-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, proti uzneseniu Najvyššieho
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 44/2023-28 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Ivana Fiačana (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej advokátskou kancelá
Uznesenie: krajského súdu nadobudlo 6. októbra 2022 právoplatnosť (žalovaný v 5. rade napadol uznesenie kasačnou sťažnosťou). V období od 9. mája 2022 do 15. júla 2022 rozhodoval okresný súd o prípustnosti vstupu intervenienta na strane žalobcu do konania. 12. V súvislosti s argumentáciou sťažovateľov o význame súvisiaceho konania s poukazom na neprerušenie napadnutého konania okresným súdom ústavný súd poznamenáva, že podľa § 164 Civilného sporového poriadku môže všeobecný súd konanie prerušiť, ak prebieha súdne alebo správne konanie, v ktorom sa rieši otázka, ktorá môže mať význam ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 573/2022-28 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom JUDr.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 45/2023-32 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky SK Logistic, s. r. o., Seredská 255E, Trnava, IČO 46 318 674, právne zastúpenej advokátom JUDr. Norbertom Štrbom, Radlinského 6, Trnava, proti uzn
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 48/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudcov Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom JUDr. Lubomírom Müllerom, Symfonic
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 1/2023-5 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľa Poľovníckeho klubu „Kulháň“, Saratovská 3144/3, Trenčín, IČO 31 202 594, zastúpeného JUDr. Alojz Baránik, advokát s. r. o., Mateja Bela 8, Bratislava, IČO 46 940 561, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Alojz Baránik, proti uzneseniu Najvyššieho súd
Uznesenie: krajského súdu napadol sťažovateľ odvolaním z 23. novembra 2020. Vec bola postúpená Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“), ktorý uznesením z 30. júna 2021 zrušil uznesenie krajského súdu o zastavení napadnutého konania a vec mu vrátil na ďalšie konanie. 4. Podľa sťažovateľa krajský súd o jeho návrhu rozhodol až po viac ako 4 rokoch. Okrem neprimeranej dĺžke napadnutého konania rozhodol krajský súd nesprávne, pretože jeho rozhodnutie o zastavení konania bolo najvyšším súdom zrušené. Aj táto neefektívna činnosť krajského súdu predĺžila napadnuté konanie ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 559/2022-37 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLz. ÚS 1/2023-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu Ivana Fiačana (sudca spravodajca) a sudcov Jany Baricovej, Ladislava Duditša, Libora Duľu, Miroslava Duriša, Jany Laššákovej, Miloša Maďara, Petra Molnára, Petra Straku, Ľuboša Szigetiho, Roberta Šorla a Martina Vernarského podľa § 13 ods. 3 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a dopl
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 32/2023-22 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa Širila, a. s., Spišská Nová Ves, Odborárov 12, Spišská Nová Ves, IČO 31 736 912, zastúpeného spoločnosťou Advokátskou kanceláriou JUDr. Daša Bajanová, s. r.
Odôvodnenie: napadnutého uznesenia nevykazuje ani prílišný formalizmus či svojvôľu pri odôvodňovaní vysporiadavania sa okresného súdu so sťažnostnými námietkami sťažovateľov vo veci rozhodovania o sume náhrady trov. Naopak, okresný súd v napadnutom uznesení svoje stanovisko k sťažnostným námietkam sťažovateľov v okolnostiach veci primeraným a zároveň logickým spôsobom zdôvodnil. Z odôvodnenia napadnutého uznesenia je zrejmé, že okresný súd úkon právnej služby, vyjadrenie žalovaného k dovolaniu sťažovateľov, posúdil so zreteľom na to, či išlo o účelne vynaložený výdavok, ktorý strane sporu vzn ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 38/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (v ústavnej sťažnosti nesprávne uvedený dátum narodenia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), XXX
Uznesenie: o zastavení konania o dedičstve pre nepatrný majetok poručiteľa sa podľa § 188 ods. 3 Civilného mimosporového poriadku doručuje účastníkom, ktorí sú známi a ktorých pobyt je známy a tomu, kto sa postaral o pohreb poručiteľa. Z obsahu spisu sp. zn. 11D/33/2016 je zrejmé, že uznesenie bolo doručované XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ako účastníkovi, ktorého pobyt je známy, pretože navrhla dodatočné prejednanie dedičstva po poručiteľke. Preto podľa názoru súdu oprávnenou osobou na podanie odvolania je osoba, ktorej podľa § 188 ods. 3 Civilného mimosporového poriadku, bolo doručované uznesenie o zasta ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 301/2022-44 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 259/2022-43 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného spoločno
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 39/2023-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (v ústavnej sťažnosti nesprávne uvedený dátum narodenia XXXXXX XXXX XXXXXXXX), XXXXXXXXX
Uznesenie: nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť okamihom jeho prijatia ústavným súdom. II. Argumentácia sťažovateľov 16. Sťažovatelia poukazujú na to, že sporové konanie trvá už celkom 8 rokov a 9 mesiacov, pričom posledných 21 mesiacov je „súd absolútne nečinný bez legálneho dôvodu“, a zdôrazňujú, že poskytovali súdu potrebnú súčinnosť počas celého namietaného konania a žiadnym spôsobom nespomaľovali jeho priebeh. 3 17. Podľa názoru sťažovateľov je napadnuté konanie poznamenané prieťahmi a samotná jeho dĺžka je ústavnoprávne neakceptovateľná, pričom dochádza k porušeniu ich základného práva n ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 381/2022-43 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpen
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 27/2023-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 23/2023-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti SAGAKO TECHNOLOGIES s. r. o., Cukrovarská 26, Trebišov, IČO 45 877 718, zastúpenej spoločnosťou Brázdil & Brázdilová advokátska kancelária
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 46/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zastúpeného advokátkou JUDr. Vierou Strakovo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 40/2023-25 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca), sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom JUDr. Tiborom Bašistom, Št
Uznesenie: obsahovalo riadne poučenie o možnosti podania sťažnosti. 4. Napadnutým uznesením z 20. júna 2022 okresný súd uložil sťažovateľke poriadkovú pokutu vo výške 300 eur z dôvodu, že v čase oznámenej obhliadky bytu 6. júna 2022 nevpustila do bytu súdom ustanoveného znalca a právnu zástupkyňu žalobcu napriek tomu, že jej bola táto povinnosť uložená uznesením z 21. januára 2022. 5. Na výzvu okresný súd 2. decembra 2022 ústavnému súdu oznámil, že predmetné uznesenie nebolo sťažovateľke vôbec doručované zo strany okresného súdu, pretože bolo doručené právnemu 2 zástupcovi žalovanej (sestre ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 30/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca), sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa Združenie domových samospráv, o. z., IČO 31 820 174, Rovniankova 14, Bratislava, zastúpeného AK Tkáč & Partners, s. r. o., Hrnčiarska 29,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 41/2023-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 43/2023-21 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 33/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 37/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom J
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 42/2023-49 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom
Odôvodnenie: napadnutého uznesenia považuje za arbitrárne. 7. V ústavnej sťažnosti sťažovateľka uviedla, že navrhovateľ v rozpore so zmluvou o preprave neposkytol doklady potrebné k colnému odbaveniu, čím došlo k objektívnej nemožnosti dokončenia prepravy. Následkom tohto porušenia, ako i porušenia iných zmluvných povinností (napr. prestoje z dôvodu, že kamióny boli naložené nad hmotnostnú normu) vznikli sťažovateľke dodatočné náklady, pre ktoré si uplatnila zákonné zádržné právo k predmetu prepravy. V tejto súvislosti argumentovala tým, že pokiaľ je pohľadávka pri uplatnení zádržného práva sporná, j ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 103/2022-76 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 32/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľky Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, Žilina, IČO 31 575 951, zastúpenej advokátskou kanceláriou SEDLAČKO & PARTNERS, s. r. o., Štefánikova 8, Bratislava, IČ
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 43/2023-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 561/2022-39 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Libora Duľu a Ladislava Duditša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 631/2022-42 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 563/2022-29 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 604/2022-33 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpené
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 592/2022-34 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky Tatra banky, a. s., Hodžovo námestie 3, Bratislava, IČO 00 686 930, zastúpenej spoločnosťou RASLEGAL, s. r. o., Mostová 2, Bra
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 559/2022-32 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 35/2023-28 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Advokátskou
Odôvodnenie: predbežne prerokúvanej ústavnej sťažnosti poukazuje na nespokojnosť sťažovateľky s vybavením jej trestného oznámenia, resp. následnej sťažnosti podľa Trestného poriadku napadnutým uznesením prokurátorky okresnej prokuratúry. 13. Dôvody uvedené sťažovateľkou podľa názoru ústavného súdu nenarušujú ústavnú udržateľnosť napadnutého uznesenia, hoci jeho dôvody boli stručné a prevažne všeobecné s rozsiahlejšími citáciami právnych predpisov. Sťažovateľka upriamuje pozornosť na ďalšie okolnosti, ktorými sa podľa jej názoru mali policajt, resp. prokurátorka zaoberať ...
Uznesenie: nadobudlo právoplatnosť 14. októbra 2019. Dovolanie sťažovateľa proti uzneseniu krajského súdu najvyšší súd uznesením z 28. septembra 2022 právoplatným 12. októbra 2022 odmietol podľa § 447 písm. c) CSP ako dovolanie smerujúce proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je prípustné. II. Argumentácia sťažovateľa 3. Sťažovateľ v ústavnej sťažnosti tvrdí, že došlo k porušeniu ním označených práv „v rámci poverenia na výkon exekúcie v celkovej výške 70 324,40 Eur, nakoľko súdy nepreverili zápisnicu o výsluchu poškodených ako svedkov z trestného konania a napriek rozsudk ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 22/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 566/2022-37 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Odôvodnenie: rozsudku súdu prvej inštancie, ako aj odvolacieho súdu bolo potrebné posudzovať ako jeden celok a nemožno ich posudzovať izolovane. Nižšie súdy sa dôkladne zaoberali všetkými predpokladmi na vznik zodpovednosti štátu podľa zákona č. 514/2003 Z. z., a to (i) individuálnou nezákonnosťou disciplinárneho rozhodnutia ústavného súdu, keď každé rozhodnutie v rozpore s objektívnym právom je rozhodnutím nezákonným, nezákonnosť rozhodnutia bola určená ESĽP, (ii) existenciou príčinnej súvislosti medzi nezákonným rozhodnutím a vznikom škody, rozhodujúci v tomto prípade bol vzťah príčiny a následk ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 33/2023-32 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej Mgr. Michalom Záleš
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 38/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Mgr. Milan
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 25/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, proti uzneseniu Okresné
Odôvodnenie: napadnutého rozhodnutia je zmätočné, bez súvislej línie argumentácie, ktorá by objasňovala právne úvahy odvolacieho súdu, najmä v súvislosti so závermi súdov o prekročení dovolenej miery kritiky sťažovateľom. Čiastočne sa odvolací súd opiera o nesprávne konštatovanie faktov a čiastočne o nesprávne právne posúdenie. 13. Sťažovateľ podotkol, že článok bol uverejnený v sekcii „Stanoviská, diskusia, polemika“, teda je zrejmé, že jeho obsahom nie sú fakty a spravodajstvo, ale subjektívne komentáre jednotlivých autorov k aktuálnym otázkam, ktoré sú predmetom záujmu čitateľo ...
Odôvodnenie: návrhu je pritom podľa § 43 ods. 1 zákona o ústavnom súde zákonom ustanovenou podmienkou konania pred ústavným súdom. Argumentácia sťažovateľov v odôvodnení ústavnej sťažnosti je veľmi všeobecná a homogénna. Sťažovatelia neformulujú žiadne konkrétne námietky obsahujúce ústavnoprávnu relevanciu ani nerozlišujú medzi 5 pochybeniami jednotlivých označených porušovateľov. Ich sťažnostné námietky (nevykonanie navrhovaných dôkazov, nedostatočné odôvodnenie rozhodnutí, neprimeraná koncentrácia konania) mali sťažovatelia možnosť uplatniť v dovolacom ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 30/2023-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) predbežne prerokoval návrh navrhovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vo veci preskúmania rozhodnutia Výboru Národnej
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 41/2023-9 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 31/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej JUDr. Martou Vícenovou, advokátkou, Z
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 42/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, proti uzne
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 27/2023-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, proti uzneseniu Okresného súdu
Odôvodnenie: uznesenia najvyššieho súdu č. k. 4 Urto 4/2021 z 1. júna 2021 je preto arbitrárne, neprimerané a v rozpore so zdravým rozumom, svojvoľné a vecne neudržateľné. 9. Záver o svojvoľnosti a arbitrárnosti sťažovateľ smeruje aj k uzneseniu najvyššieho súdu č. k. 2 TdoV 11/2022 z 10. novembra 2022, pričom lehotu na podanie ústavnej sťažnosti sťažovateľ odvodzuje od doručenia tohto rozhodnutia najvyššieho súdu. 10. V petite podanej ústavnej sťažnosti sťažovateľ navrhuje, aby ústavný súd po jej prijatí nálezom rozhodol tak, že vysloví porušenie všetkých v záhlaví označených práv, zru ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 616/2022-22 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 27/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľky XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej PALŠA a PARTNERI ADVOKÁTSKOU KANCELÁRI
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 13/2023-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, právne zastúpe
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (m. m. IV. ÚS 115/03, II. ÚS 580/2013, III. ÚS 438/2017). 10. Ústavný súd v danom prípade stál pred úlohou posúdiť, či z celkového kontextu odôvodnenia napadnutého uznesenia krajského súdu je možné s porozumením vyčítať, že krajský súd venoval (vo veci) rozhodným otázkam náležitú pozornosť. V konkrétnostiach sa sťažovateľka nestotožnila najmä so záverom všeobecných súdov o neosved ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 33/2023-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej URBAN GAŠPEREC BOŠANSK
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 29/2023-37 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej ad
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 608/2022-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 28/2023-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom doc. JUDr. Štefanom Koča
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 19/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a zo sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Odôvodnenie: rozhodnutia je aj zárukou toho, že výkon spravodlivosti nie je arbitrárny. Ústavný súd v postoji k odôvodneniu súdneho rozhodnutia ako integrálneho prvku základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a ľudského práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru prevzal koncepciu z case-law ESĽP (k tomu napr. rozsudok Garcia Ruiz proti Španielsku z 21. 1. 1999). Otázku, či všeobecný súd splnil svoju povinnosť odôvodniť rozhodnutie vyplývajúcu z čl. 6 dohovoru, možno posúdiť len so zreteľom na okolnosti daného prípadu. Podstatnou požiadavkou na súdne rozhodnutie súladné s čl. 6 o ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 18/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, právne zastúpeného JU
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 14/2023-24 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a zo sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 15/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advoká
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 23/2023-28 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky EOS KSI Slovensko, s. r. o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO 35 724 803, zastúpenej advokátskou kanceláriou Remedium Legal, s. r. o., Pajštúnska
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 25/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej WEBBER LEGAL, s. r.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 280/2021-78 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa mesta Košice, Trieda SNP 48A, Košice, IČO 00 691 135, zastúpeného advokátskou kanceláriou doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o.,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 21/2023-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, právne zastúpenej
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 600/2022-27 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 34/2023-6 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara prerokoval oznámenie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky Miroslava Duriša o možných dôvodoch jeho vylúčenia z konania a rozhodovania vo veci vedenej na Ústavnom súde Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 2031/2
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 6Cdo/36/2020 z 27. januára 2022 zru šu je a ve c mu vraci a na ďalšie konanie. O d ôvod n eni e: I. 1. Sťažovateľ sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 12. apríla 2022 domáha vyslovenia porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“) a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len ,,listina“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len ,,dohovor“) uznesen ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 2/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 660/2022-26 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky HARMONY REAL, s. r. o., Lazovná 69, Banská Bystrica, zastúpenej advokátskou kanceláriou AK Pekár s. r. o., Kukučínova 24, Banská Bystr
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 10/2023-25 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa Občianske združenie – Green Earth, Björnsonova 14, Bratislava, zastúpeného URBAN GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o., advokátska kancelária, H
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 530/2022-31 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 4/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateliek 1/ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Uznesenie: policajta sa teda nezakladá len na výpovedi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Pokiaľ ide o nezákonnosť stanoviska, podľa názoru okresnej prokuratúry nie je zrejmé, o aké stanovisko ide, keďže XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bol vypočutý na zápisnicu. Ak ide o nezbavenie mlčanlivosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, okresná prokuratúra uvádza, že XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sa k veci vyjadroval vo všeobecnosti, keďže v čase prejednávania veci bol už štyri roky zamestnaný na inom mieste. Okresná prokuratúra sa nestotožnila ani so sťažovateľovým názorom ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 538/2022-45 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Ivana Fiačana (sudca spravodajca) a Petra Straku v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky Slovenská republika, zastúpenej Slovenským pozemkovým fondom, Búdková 36, Bratislava, IČO 17 335 345, zastúpeného
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 12/2023-9 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 550/2022-41 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpené
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 150/2022-56 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, t. č. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 6/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej JUDr. Lukášom Tykom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 5/2023-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného JUDr. Mariánom Ď
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 9/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom Mgr. P
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 17/2023-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského o návrhu sťažovateľa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zast
Odôvodnenie: príkazu je z už uvedených dôvodov neudržateľné, keďže bez identifikovateľného vecného odôvodnenia došlo k uprednostneniu zásahu do súkromia sťažovateľov v podobe prehliadky ich priestorov. K tomu treba doplniť, že tento zásah bol bezprostredne dovŕšený súhlasom prokurátora, ktorý sa bez ďalšieho stotožnil s takto nezdôvodneným príkazom vyšetrovateľa a práve týmto súhlasom došlo k zásahu do ústavných práv sťažovateľov. Prokurátor je pri predložení príkazu vyšetrovateľa orgánom verejnej moci, ktorý má osobám dotknutým príkazom poskytnúť inú právnu oc ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 18/2023-5 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXX
Odôvodnenie: namietaného uznesenia adresne vyvracia dôvodnosť formalistických argumentov sťažovateľa z jeho sťažnosti proti uzneseniu vyššieho súdneho úradníka. V konečnom dôsledku sťažovateľ ani v ústavnej sťažnosti neprodukuje žiadne tvrdenia o tom, že by závery o odmietnutí jeho návrhu boli výsledkom zjavného či už skutkového alebo právneho omylu. Ústavná sťažnosť je zjavne neopodstatnená a ako taká bola podľa § 56 ods. 2 písm. g) zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odmietnut ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 1/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Ivana Fiačana (sudca spravodajca) a Petra Straku v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky WACHUMBA ck, s. r. o., P. Mudroňa 1, Martin, IČO 45 284 601, zastúpenej advokátskou kanceláriou Hronček & Partners, s. r. o., Kálov 1, Žilina, IČO 47 248
Odôvodnenie: a právny záver namietaného rozhodnutia je ústavne akceptovateľný a nevybočuje z limitov základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a čl. 36 ods. 1 listiny a práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru. Preto je ústavná sťažnosť zjavne neopodstatnená a ako taká bola podľa § 56 ods. 2 písm. g) zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odmietnutá. 5 V. 15. Na okraj sa však nedá uviesť pár slov k povahe disciplinárneho previnenia sťažovateľa. Sťažovateľ sa sudcom okresného súdu stal ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 526/2022-47 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vedenej pod sp. zn. II. ÚS 507/2022 a o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 472/2022-42 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; XXXX
Uznesenie: Krajského súdu v Nitre č. k. 6 CoE 77/2021-95 z 15. decembra 2021 zru šu je a ve c v rac ia Krajskému súdu v Nitre na ďalšie konanie. 3. Sťažovateľke p ri zn áv a náhradu trov konania 739,66 eur, ktorú j e po vin n ý Krajský súd v Nitre zaplatiť právnemu zástupcovi sťažovateľky do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 4. Vo zvyšnej časti ústavnej sťažnosti n e v yh ovuj e. O dô vod ne ni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľky a skutkový stav veci 1. Sťažovateľka sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 3. marca 2022 domáha vyslovenia porušenia svojho ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 6/2023-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného spoločnosťou URBAN
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 5/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 22/2023-27 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a sudcov Miloša Maďara (sudca spravodajca) a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátskou kancel
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 516/2022-31 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky Tatra banky, a. s., Hodžovo námestie 3, Bratislava, IČO 00 686 930, zastúpenej spoločnosťou RASLEGAL, s. r. o., Mostová 2, Bratislava, IČO 36
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 16/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Petra Molnára a v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, prechod
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 19/2023-21 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa obchodnej spoločnosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, právne zastúpenej advokátsko
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 12/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Staré Mesto, Konventná 628/11, Bratislava, IČO 42 267 277, zastúpeného JANÍČEK LEGAL s. r. o.
Odôvodnenie: uznesenia okresného súdu s poukazom na § 110 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 písm. a) až c) v spojení s § 135 a § 136 zákona o konkurze a reštrukturalizácii a tiež s odkazom na obsah reštrukturalizačného plánu medzi inými obsahuje aj pomenovanie príčin vzniku úpadku dlžníčky, opis opatrení, ktoré boli prijaté na jeho predídenie, ako aj následné odvrátenie, charakteristiku stále, i keď v obmedzenej miere, prebiehajúcej podnikateľskej činnosti dlžníčky – holdingovej spoločnosti zameranej hlavne na správu majetkových podielov v dcérskych a vnučkovských spoločnostiach, podľa kto ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 4/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátkou JUDr. I
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 8/2023-24 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 15/2023-31 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov StavBerEU-SK Bau und Montage s. r. o., Zámutov 191, IČO 50 701 134, Stanislava Béreša, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 21/2023-9 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, t. č. vo väzbe v Ústave na výkon väzby a na výkon trestu odňatia slobod
Uznesenie: bolo obhajcovi sťažovateľa podľa rukou písanej poznámky doručené 10. novembra 2022. 9. Podľa konštatovania krajského súdu sťažovateľ po vyhlásení uznesenia okresného súdu, jeho odôvodnení a po poučení o možnosti podať opravný prostriedok podal do zápisnice o verejnom zasadnutí sťažnosť, ktorú napriek dostatočnej časovej možnosti bližšie písomne nezdôvodnil. II. Argumentácia sťažovateľa 10. Uznesenie okresného súdu vykazuje známky arbitrárnosti a vágnosti, bez zamerania sa na konkrétne okolnosti, ktoré by boli spôsobilé byť legitímnymi väzobnými dôvodmi. Existencia releva ...
Odôvodnenie: upovedomenia generálnej prokuratúry tak plne korešponduje s dotknutou právnou úpravou. Generálna prokuratúra v rámci svojej prieskumnej právomoci aprobovala postup ústavu, ktorý aplikoval právnu úpravu a uložil sťažovateľovi trest za nesplnenie povinnosti, ktorá je definovaná jasne a bola sťažovateľovi uložená zákonom. Za takýchto okolností nemohla generálna prokuratúra porušiť žiadne zo sťažovateľom uvedených práv. 10. Ústavný súd nad rámec uvádza, že vníma diskusiu na tému práv odsúdených osôb vo výkone trestu odňatia slobody na vyjadrenie osobnej identity, ktorú nastolila aj verejná o ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 1/2023-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Odôvodnenie: ústavnej sťažnosti sťažovateľa zjavne nezodpovedá navrhovanému petitu ústavnej sťažnosti a nekorešponduje s ním, a preto ústavná sťažnosť nespĺňa náležitosti kvalifikovaného návrhu na začatie konania pred ústavným súdom. Napriek tomu ústavný súd nepovažoval za potrebné vyzývať sťažovateľa na doplnenie jeho podania, keďže v rámci predbežného prerokovania s prihliadnutím na sťažovateľom formulované argumenty (a označené práva, ktorých porušenia sa sťažovateľ domáha) ústavný súd dospel k záveru, že aj v prípade kvalifikovaného petitu by bolo potrebné ústavnú sťažnosť sťažovateľa odmietnuť ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 17/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátkou JUDr. Moniko
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 11/2023-9 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX proti uzneseniam Okresného
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 9/2023-21 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a politickej strany SMER – sociálna demokracia
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 1/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu Ivana Fiačana a sudcov Jany Baricovej, Ladislava Duditša, Libora Duľu, Miroslava Duriša, Rastislava Kaššáka, Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa), Miloša Maďara, Petra Molnára, Petra Straku, Ľuboša Szigetiho, Roberta Šorla a Martina Vernarského o návrhu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (pôvodne Najvyššieho súdu Slovenskej republ
Uznesenie: okresného súdu považoval za nezákonné z dôvodu, že okresný súd mal nesprávne poučiť strany o možnosti podať opravný prostriedok. Sťažovateľ je totiž presvedčený, že proti predmetnému uzneseniu okresného súdu nebol prípustný žiadny opravný prostriedok. Napadnuté uznesenie krajského súdu sťažovateľ považoval za nezákonné, pretože krajský súd vzhľadom na neprípustnosť sťažnosti podanej prokurátorom nemal predmetné uznesenie okresného súdu ani preskúmavať, ale sťažnosť mal zamietnuť podľa § 193 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku ako neprípustnú. 3 ...
Uznesenie: Krajského súdu v Bratislave zo dňa 13.09.2022, sp. zn. 3Tpo/50/2022 sa zrušuje a vec vracia Krajskému súdu v Bratislave na ďalšie konanie a rozhodnutie. III. Krajskému súdu v Bratislave sa prikazuje, aby sťažovateľa prepustil bezodkladne z väzby na slobodu. IV. Sťažovateľovi priznáva voči porušovateľovi primerané finančné zadosťučinenie vo výške 4.000,- EUR (eventuálne vo výške podľa vlastnej úvahy Ústavného súdu Slovenskej republiky)... V. Sťažovateľovi priznáva voči porušovateľovi náhradu trov právneho zastúpenia v sume 493,10 EUR...“ III. Predbežné prerokovanie ústavnej sťažnosti 7. Po ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 599/2022-26 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 1/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenéh
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 5/2023-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 7/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Odôvodnenie: návrhu je pritom podľa § 43 ods. 1 zákona o ústavnom súde zákonom ustanovenou podmienkou konania pred ústavným súdom. Sťažovatelia v odôvodnení ústavnej sťažnosti bez rozlíšenia medzi namietaním nesprávnosti jednotlivých napadnutých rozhodnutí uvádzajú argumentáciu, ktorá je nesystematická a osobitne vo vzťahu k rozsudku najvyššieho súdu neurčitá, spochybňujúca predovšetkým právne posúdenie námietky premlčania uplatnenej v rozpore s dobrými mravmi a oneskorene. Sťažovatelia však v podstate vyjadrujú len svoj nesúhlas s procesným postupom všeobecn ...
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka konania na spravodlivý proces (m. m. IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04). 19. Účelom čl. 46 ods. 1 ústavy (čl. 36 ods. 1 listiny) je tiež zaručiť každému prístup k súdnej ochrane, súdu alebo inému orgánu právnej ochrany. Základné právo zaručené čl. 46 ods. 1 ústavy (čl. 36 ods. 1 listiny) umožňuje každému, aby sa stal po splnení predpokladov ustanovených zákonom účastníkom súdneho konania. Ak osoba spl ...
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 2 Cdo 253/2019 z 25. apríla 2022 zru šu je a ve c v raci a Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky je p ovi n n ý nahradiť sťažovateľke trovy konania v sume 739,66 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľky do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 4. Vo zvyšnej časti ústavnej sťažnosti n evyh ovu je. O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľky a skutkový stav veci 1. Sťažovateľka sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 18. augusta 2022 do ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 3/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej advokátskou kancel
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 13/2023-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, t. č. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Uznesenie: síce konštatuje, že nie je zrejmé, z akého dôvodu bol XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX v budove NAKA aj dňa 18. 8. 2020, keďže sa nezúčastnil žiadneho úkonu, avšak ani toto konštatovanie nie je v súlade s realitou. V spise (ktorého fotokópiu má špecializovaný tím ÚIS k dispozícii) sa totiž nachádza úradný záznam o nazretí do spisu touto osobou práve dňa 18. 8. 2020 (v trestnej veci XXXXXXXXXXXXXXXXXX). Na výpovedi a spolupráci XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX je pritom založená značná časť dôkazov (vrátane prepisov zabezpečených ITP), ktoré viedli k vzneseniu obvinenia. Rovnako nie j ...
Odôvodnenie: obsiahnuté v napadnutom uznesení okresného súdu preto možno považovať za ústavne akceptovateľné. Ústavný súd preto nezistil v skutkových a právnych záveroch napadnutého uznesenia okresného súdu nič, čo by nasvedčovalo jeho arbitrárnosti alebo ústavnej neakceptovateľnosti, pre ktoré by mohlo byť považované za ústavne nekonformné. 31. Okresný súd sa s námietkami sťažovateľa vysporiadal ústavne udržateľným spôsobom. Ústavný súd konštatuje, že ak bola medzi advokátom a jeho klientom za úkony právnej služby v zmluve dohodnutá hodinová sadzba nižšia, ako je advokátska tarifa, ale pre p ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 609/2022-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 9/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 7/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej advokátskou kanc
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 5/2023-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 577/2022-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 9/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 1/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom JUDr
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 363/2022-40 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti LINEA Property, s. r. o., Drieňová 34, Bratislava, IČO 31 322 247, zastúpenej Mgr. Vladimírom Šár
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 3/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, preto postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces. 16. Po oboznámení sa s odôvodnením napadnutého uznesenia ho ústavný súd nepovažuje za vyhovujúce uvedeným požiadavkám, pretože nedáva presvedčivú odpoveď na otázku, z akých dôvodov obstojí výška odmeny sťažovateľky určená vyšším súdnym úradníkom za jeden úkon právnej služby. 17. Z odôvodnenia napadnutého uznesenia vyplýva presvedčenie, ku ktorému dospel ok ...
Uznesenie: okresného súdu o zamietnutí návrhu bolo pritom podané na poštovú prepravu 23. marca 2022, t. j. 20 dní po vyhotovení uznesenia. 12. Nekonaním všeobecného súdu sa podľa sťažovateľky stále odsúva jej reálna súdna ochrana vo veci, ktorá je schopná ovplyvniť aj ďalšie životné podmienky. 13. Aj o podanom odvolaní rozhodol krajský súd až o 142 dní neskôr, pričom od podania návrhu až do rozhodnutia odvolacieho súdu a doručenia rozhodnutia vydaného v odvolacom konaní (30. augusta 2022) uplynul takmer jeden kalendárny rok. Po vrátení veci okresnému súdu tento dosiaľ nevydal žiadne rozhodn ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 10/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., Šoltésovej 2, Bratislava, IČO 36 865 265, správkyne konkurznej podsta
Uznesenie: NS SR nielenže sú nepreskúmateľné, čo do záverov o kumulatívnom naplnení následkov uvedených v § 261 TZ, ale sú rovnako nepreskúmateľné čo záverov o naplnení aj jednotlivých následkov, t. j. spôsobenie sprenevery alebo protiprávne zadržanie prostriedkov.“. 5. Napokon sťažovateľ v rámci svojej obhajoby spochybnil spáchanie prečinu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona aj z dôvodu, že „Prostriedky EÚ sa stávajú v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. príjmami štátneho rozpočtu a sú preto prostri ...
Uznesenie: Okresného súdu Námestovo č. k. 4 C 9/2017-471 z 19. mája 2022 zru šu je a vec v raci a Okresnému súdu Námestovo na ďalšie konanie. 3. Okresný súd Námestovo je p ovi n ný sťažovateľke nahradiť trovy konania v sume 410,92 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľky do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľov a skutkový stav veci 1. Sťažovatelia označení v záhlaví tohto rozhodnutia sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 5. augusta 2022 domáhajú vyslovenia porušenia základného práva n ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 11/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zas
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 16/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 14/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 8/2023-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, t. č. v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach n
Uznesenie: Špecializovaného trestného súdu zo dňa 27.07.2022, sp. zn.: 2Tp/23/2020 sa zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie. III. Sťažovateľovi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX... priznáva finančné zadosťučinenie v sume 3.000,- € (slovom: tri tisíc eur), ktoré sú mu Špecializovaný trestný súd je povinný uhradiť do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. IV. Špecializovaný trestný súd je povinný uhradiť XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX... nahradiť trovy konania...“ III. Predbežné prerokovanie ústavnej sťažnosti 6. Podstatou ústavnej sťažnos ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 4/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, právne zastúpeného advokát
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 2/2023-41 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 12/2023-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, proti rozsudku Okresné

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: neodkladné opatrenie, predpoklady pre nariadenie neodkladného opatrenia, nariadenie neodkladného opatrenia o úprave styku otca s maloletými deťmi
Právna veta: Nariadenie neodkladného opatrenia predpokladá, aby sa aspoň osvedčila danosť práva (nároku) a aby neboli vážnejšie pochybnosti o jeho potrebe. Neodkladné opatrenie je inštitútom procesného práva, ktoré môže súd nariadiť, ak je potrebné, aby boli dočasne upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený. Neodkladné opatrenie je predbežným aj v tom zmysle, že sa ním neprejudikujú práva účastníkov a tretích osôb. Nie je konečným rozhodnutím, lebo jeho účelom je len dočasná úprava pomerov účastníkov. Nevyhnutným predpokladom pre vyhovenie návrhu na vydanie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prekážka rozsúdenej veci (res iudicata), nariadenie predbežného opatrenia, prekážka veci právoplatne rozhodnutej, totožnosť predmetu konania
Právna veta: Prekážka veci právoplatne rozhodnutej (res iudicata) bráni v tom, aby sa vec znovu prejednávala a rozhodovala (§ 230 CSP). Nastáva vtedy, ak sa nové konanie začalo medzi tými istými stranami a v tej istej veci. Za tú istú vec treba v novom konaní považovať ten istý nárok, o ktorom sa už prv právoplatne rozhodlo, ak sa opiera o ten istý právny dôvod vyplývajúci z totožného skutkového stavu. V takýchto prípadoch ide o nedostatok procesnej podmienky, ktorý nemožno odstrániť, v dôsledku čoho treba konanie zastaviť (§ 161 ods. 2 CSP). Prekážka veci právoplatne rozhodnutej je modifikovaná v konaniac ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie nároku na náhradu ujmy, začiatok plynutia premlčacej lehoty, námietka premlčania nároku žalobcu na náhradu škody a nemajetkovej ujmy, vznesenie námietky premlčania v občianskom súdnom konaní
Právna veta: Na zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie odvolací súd uvádza, že premlčanie je kvalifikované uplynutie času, v dôsledku ktorého možno súdnu vymáhateľnosť nároku odvrátiť námietkou. Základným účelom inštitútu premlčania je pôsobiť na subjekty občianskoprávnych vzťahov, aby v primeraných dobách uplatnili svoje práva (nároky) a zároveň aj zabrániť tomu, aby povinné osoby neboli po časovo neprimeranej dobe nútené splniť si svoje povinnosti. Inštitút premlčania takto zabraňuje dlhodobému trvaniu práv a im zodpovedajúcim povinnostiam. Ak uplynula zákonom stanovená premlčacia doba a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: oslobodenie spod obžaloby, nepreukázaný motív na spáchanie skutku obžalovaným, zásada in dubio pro reo, zásada prezumpcie neviny
Právna veta: Súd je v každej trestnej veci povinný postupovať tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na jeho rozhodnutie. Je potrebné s rovnakou starostlivosťou objasňovať okolnosti svedčiace tak v prospech obžalovaného, ako aj okolnosti, ktoré svedčia v jeho neprospech, aby bolo možné vyniesť spravodlivé rozhodnutie. Preto je potrebné, aby súd dostatočne objasnil vec v takom rozsahu, aby bolo jednoznačne preukázané, že existuje spoľahlivý záver, že žalovaný skutok je trestným činom, inak nemožno dospieť k odsudzujúcemu rozsudku. Súd nemôže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prejav vôle, výklad, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší, výkladové pravidlo
Právna veta: Odvolací súd sa zhoduje s názorom odvolateľa ohľadne interpretačného pravidla, že ust. § 54 ods. 2 OZ ako lex specialis, podľa ktorého v pochybnostiach o obsahu spotrebiteľských zmlúv platí výklad, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší (obdobne aj § 266 ods. 5 Obchodného zákonníka), vylučuje aplikovať výkladové pravidlo podľa § 35 ods. 2 OZ, podľa ktorého právne úkony vyjadrené slovami treba vykladať nielen podľa ich jazykového vyjadrenia, ale najmä tiež podľa vôle toho, kto právny úkon urobil, ak táto vôľa nie je v rozpore s jazykovým prejavom. V zmysle § 54 ods. 2 OZ, ak práva a povinnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: náhrada škody podľa Obchodného zákonníka, nárok na odstránenie vád diela, predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu
Právna veta: Podľa § 757 OBZ, § 757, pre zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností ustanovených týmto zákonom platia obdobne ustanovenia § 373 a nasl.. V tejto súvislosti odvolací súd dodáva, že práve citovaná právna úprava zodpovednosti za škodu je založená na princípe objektívnej zodpovednosti, resp. zodpovednosti bez ohľadu na zavinenie s možnosťou liberácie; subjekt sa môže zodpovednosti zbaviť preukázaním ustanovených, prípadne dohodnutých liberačných (oslobodzujúcich) dôvodov. Exkulpácia škodcu je založená na preukázaní, že škodu nezavinil. Prezumpcia zavinenia je teda vyvrátiteľnou domnie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vyporiadanie BSM podľa § 150 OZ, zásada rovnosti podielov pri vyporiadaní BSM, určovanie výšky vyrovnacieho podielu
Právna veta: 11. Ustanovenie § 150 OZ upravuje zásady, z ktorých je potrebné vychádzať pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov je všetko, čo doň patrilo a čo existovalo ku dňu jeho zániku. Súd v konaní o vyporiadanie BSM zisťuje predovšetkým rozsah tohto spoluvlastníctva a následne sa zameria na zistenie ceny vecí, ktoré tvoria predmet BSM, pričom platí zásada, že je potrebné vychádzať z ceny, ktorú majú veci v čase vyporiadania. Pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa vychádza zo zásady rovnosti ich podielov. V rámci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: ponuková povinnosť zamestnávateľa pri výpovedi, neplatnosť výpovede pre nesplnenie ponukovej povinnosti, určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou
Právna veta: 22. Hmotnoprávna podmienka výpovede zamestnávateľa spočívajúca v ponuke inej vhodnej práce sa vzťahuje zo zákona len na organizačné dôvody podľa § 63 ods. 1 písm. a) a písm. b), ako aj na výpoveď zamestnávateľa zo zdravotných dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. c) a na výpoveď zamestnávateľa podľa § 63 ods. 1 písm. d) bod 1, 2 a 3. Pretože ide o hmotnoprávnu podmienku výpovede zo strany zamestnávateľa, jej nesplnenie spôsobuje neplatnosť výpovede. 23. Splnenie ponukovej povinnosti zamestnávateľa v zmysle ust. § 63 ods. 2 Zákonníka práce je zákonným predpokladom danosti výpovedného dôvodu i podľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Konkurzné právo
Kľúčové slová: účinky súdom potvrdeného plánu, reštrukturalizačný plán, pohľadávka zo zmenečného ručenia za zaplatenie zmenky, reštrukturalizačné konanie
Právna veta: Reštrukturalizačné konanie je osobitný druh civilného konania, ktorého cieľom je nielen ozdravenie podnikania dlžníka, ale aj kolektívne vymáhanie pohľadávok jeho veriteľov. Z tohto dôvodu zákon určuje aj odlišný spôsob uplatňovania pohľadávok veriteľov voči dlžníkovi. Tie sa neuplatňujú osobitne žalobami v civilnom sporovom konaní, ani v rámci exekúcie, ale v zásade prihláškou pohľadávky do reštrukturalizácie. Platí základné pravidlo, že právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky a ak sa tieto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: právo požadovať úroky z omeškania z nezaplatenej sumy výživného, omeškanie dlžníka podľa občianskeho zákonníka, omeškanie s plnením výživného
Právna veta: 14. Novela Zákona o rodine vykonaná zákonom č. 125/2013 Z. z. s účinnosťou od 15.6.2013, definitívne ukončila polemiky týkajúce sa podporného použitia ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka vo vzťahu k omeškaniu s plnením výživného. V súčasnosti teda zákon o rodine explicitne ustanovuje, že ak je povinný v omeškaní s plnením výživného určeného rozhodnutím súdu, je povinný platiť tiež úroky z omeškania vypočítané podľa predpisov občianskeho práva, ak o to oprávnený požiada. Ide o zákonný nárok oprávneného, ktorý si môže uplatniť na súde, úroky z omeškania patria oprávnenému zo zákona a povinno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie podľa § 451 OZ, bezdôvodné obohatenie vzniknuté plnením bez právneho dôvodu, uspokojenie žalovaných z majetku žalobcu bez hmotnoprávneho dôvodu
Právna veta: Vo vzťahu k skutkovej podstate bezdôvodného obohatenia ako plnenia bez právneho dôvodu podľa § 451 ods. 2 OZ s poukazom na ustálenú judikatúru (napr. R 61/2020, rozhodnutia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Obdo/39/2018, sp. zn. 2Cdo/92/2010) odvolací súd uvádza nasledovné. Bezdôvodné obohatenie predstavuje jeden z dôvodov vzniku záväzkového právneho vzťahu a na jeho vznik zákon vyžaduje kumulatívne splnenie viacerých zákonných predpokladov, ktorými sú získanie bezdôvodného obohatenia na strane určitej osoby (obohateného), protiprávnosť získania bezdôvodného obohatenia, majetková ujma, ktorá postih ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: platný právny úkon, určitý právny úkon, tvrdenie žalovanej o neurčitosti zmluvy o pôžičke
Právna veta: 22. V prípade, ak bol právny úkon uskutočnený v písomnej podobe, je rozhodujúce, čo vyplýva z písomnej formy právneho úkonu. 23. Podľa ustanovenia § 37 ods. 1 OZ právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný. 24. Odvolací súd konštatuje, že za určitý je možné považovať len taký úkon, ktorého obsah nie je vnútorne rozporný alebo síce vykazuje vnútornej rozpornosti, ale túto rozpornosť je možné odstrániť pomocou výkladových pravidiel. Treba však zdôrazniť, že pomocou výkladu nie je však možné nahrádzať (dopĺňať) prejav, ktorý nebol vyjadrený v samotno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia , námietka premlčania, podanie žaloby po uplynutí premlčacej doby
Právna veta: 12. Premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia pozostáva z kombinácie subjektívnej a objektívnej premlčacej lehoty. Pre vzťah týchto lehôt je charakteristické, že ich plynutie je komplementárne. To znamená, že okamih, v ktorom mohol oprávnený subjekt uplatniť právo po prvýkrát, sa zásadne definuje momentom nadobudnutia subjektívnej vedomosti oprávnenej osoby. Od tohto okamihu začína plynúť dvojročná premlčacia lehota na uplatnenie práva na súde. Táto subjektívna premlčacia lehota však plynie v rámci lehoty objektívnej, ustanovenej na tri roky. Objektívna premlčacia lehota začína plynú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: schopnosť dieťaťa samostatne sa živiť, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, trvanie zákonnej vyživovacej povinnosti rodiča k dieťaťu, návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti k plnoletej dcére
Právna veta: Schopnosťou dieťaťa samostatne sa živiť treba rozumieť schopnosť samostatne, z vlastných zdrojov uspokojovať všetky relevantné životné náklady. Už súd prvej inštancie správne konštatoval, že ako okolnosť odôvodňujúca trvanie vyživovacej povinnosti rodičov (odôvodnená úlohou rodiča viesť dieťa k získaniu vzdelania, a tým potrebných predpokladov na sebarealizáciu), sa tradične akceptuje štúdium. Aplikačná prax v súvislosti s touto otázkou vyvodila záver, že pre nadobudnutie schopnosti samostatne sa živiť sú dané podmienky ukončením jedného štúdia toho istého stupňa (pojem sústavná príprava na po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: obecné zastupiteľstvo, neplatnosť uznesenie valného zhromaždenia s. r. o., rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia
Právna veta: Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť aj len jedna osoba (fyzická alebo právnická). Pokiaľ je jediným spoločníkom fyzická osoba, rozhodnutie jediného spoločníka je vo výsledku rozhodnutím tejto fyzickej osoby, ktoré vychádza z jej vôle a prejaví sa navonok v podobe písomného vyhotovenia rozhodnutia tak, ako to požaduje druhá veta § 132 ods. 1 ObZ. V prípade právnickej osoby však závisí spôsob tvorby vôle a jej prejavu od toho, akými pravidlami sa daná právnická osoba riadi. V prejednávanej veci je jediným zakladateľom, a teda jediným spoločníkom žalovaného mesto Veľký Meder, teda obec, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: novoty v odvolacom konaní, právo odvolateľa použiť v odvolacom konaní prostriedky procesného útoku, odvolacia argumentácia v podobe nových skutočností a dôkazov
Právna veta: Koncepcia odvolacieho konania v civilnom spore vychádza z tzv. neúplného apelačného systému, čo znamená, že právo odvolateľa použiť v odvolacom konaní prostriedky procesného útoku alebo procesnej obrany, ktoré strana neuplatnila v konaní pred súdom prvej inštancie, je obmedzené. Strany sporu majú totiž v priebehu konania pred súdom prvej inštancie niekoľko príležitostí tieto prostriedky použiť. Odvolacia argumentácia v podobe nových skutočností a dôkazov je preto prípustná len za splnenia zákonom taxatívne stanovených podmienok. Právo na uplatnenie prípadných novôt je pritom podmienené nezavin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky, nemožnosť odchylnej úpravy vzťahov medzi bankou a klientom, kogentná norma
Právna veta: Odvolací súd je tiež názoru, že § 92 ods. 8 zákona o bankách je svojou povahou kogentné a preto sa od neho nemožno odchýliť ani na základe dohody zmluvných strán. Zákon totiž v zmysle vyššie uvedeného ukladá banke povinnosť, ktorá musí byť splnená pre platné postúpenie pohľadávky; aj odlišné dojednanie vo VOP by preto pre rozpor so zákonom bolo neplatné. Je nutné mať na zreteli, že § 92 ods. 8 zákona o bankách je svojou povahou kategorickou kogentnou právnou normou, ktorá vylučuje, aby sa subjekty právneho vzťahu od nej odchýlili a to ani obojstrannou dohodou. Banka a klient preto nemôžu túto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: lehota na plnenie, návrh žalovaného na určenie dlhšej lehoty na plnenie
Právna veta: Len samotná skutočnosť, že žalovaný sa aktuálne nachádza vo výkone trestu odňatia slobody (v ktorého rámci nie je zaradený do práce), nie je dôvodom na odchýlenie sa od zákonom predpokladanej lehoty na plnenie - 3 dni od právoplatnosti rozsudku (§ 232 ods. 3 veta prvá CSP). Osobitne, ak žalovaný (ako sporová strana zaťažená štandardným bremenom tvrdenia a dôkazným bremenom) ani len neuvádza, o odsúdenie za aký zločin, resp. prečin na nepodmienečný trest odňatia slobody sa má jednať. Odsúdenie a následný výkon nepodmienečného trestu odňatia slobody je pritom vždy dôsledkom zavineného protiprávn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti, vlastníctvo a správa pozemných komunikácií, zranenie žalobkyne v dôsledku pošmyknutia sa na zľadovatenej časti chodníka, povinnosť udržiavať pozemné komunikácie v stave zodpovedajúcom účelu
Právna veta: Cestný zákon a ani vyhláška č. 35/1984 Zb. nenariaďujú presne akým spôsobom a koľko posypového materiálu sú správcovia povinní použiť. Súd prvej inštancie v tejto súvislosti však správne poukázal na ustanovenia § 3d ods. 6 a § 9 ods. 2 cestného zákona, ktorými zákonodarca ukladá jednak povinnosť udržiavať pozemné komunikácie v stave zodpovedajúcom účelu a zároveň povinnosť bez prieťahov odstraňovať závady v schodnosti. Z uvedeného rámca teda musí žalovaný ako správca pozemných komunikácií vychádzať. Žalovaný sa nemôže zbaviť zodpovednosti tvrdením, že mu zákonodarca nenariaďuje, akým spôsobom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o pôžičke, obchodné záväzkové vzťahy, kumulácia úrokov a úrokov z omeškania, úroky z úveru
Právna veta: Problematika možnosti kumulácie úrokov a úrokov z omeškania bola predmetom pozornosti aplikačnej praxe. Tá v zásade vychádzala z toho, že úroky dohodnuté pri poskytnutí peňažnej pôžičky predstavujú odplatu (odmenu) za užívanie požičanej istiny. Je to protihodnota za to, že jeden subjekt (poskytovateľ) dáva do dispozície druhého subjektu (prijímateľovi) určitý objem peňazí (istinu) na určitú dobu. Úroky sú pri peňažnej pôžičke súčasťou celkového peňažného záväzku dlžníka, čo vyplýva aj zo záväzku poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky. Sú teda peňažným plnením a na rozdiel od úr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava styku maloletého s blízkymi osobami, návrh starej matky na úpravu styku s maloletým dieťaťom, odmietanie starej matky maloletým dieťaťom
Právna veta: Odvolací súd dáva do pozornosti, že ani v zákonom predpokladaných prípadoch úpravy styku blízkych osôb s maloletým dieťaťom (ktorou je aj navrhovateľka), nemajú na rozdiel od rodiča právny nárok na súdnu úpravu styku s maloletým dieťaťom. Tak v zmysle § 25 ods. 5 Zákona o rodine ako aj v zmysle § 36 ods. 2 Zákona o rodine, súd môže upraviť styk blízkej osoby s maloletým dieťaťom, ale nie z dôvodu, že by blízka osoba mala na to právny nárok a že by to bolo v jej záujme, ale výlučne len z dôvodu, že by takáto úprava styku bola v záujme maloletého dieťaťa a vyžadovali by to pomery v rodine. Teda ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava styku s maloletým dieťaťom, právo dieťaťa na zachovanie vzťahu k obidvom rodičom, záujem otca tráviť s dieťaťom rovnaký čas ako matka
Právna veta: Pri úprave styku dieťaťa s rodičom súd rešpektuje právo dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a prihliada na jeho citové väzby, vývinové potreby a stabilitu výchovného prostredia, pričom zároveň rešpektuje právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany oboch rodičov a na udržovanie pravidelného osobného styku nielen s matkou, ale aj s otcom, ktorému nebolo zverené do osobnej starostlivosti. V záujme zachovania zdravého vývinu maloletého dieťaťa je potrebné udržiavať styk s otcom, zachovať a upevniť citové väzby s otcom tak, aby dieťa malo pozitívny mužský vzor pri ďalšom fyzi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prejav vôle pôsobí voči neprítomnej osobe od okamihu, keď jej dôjde, teória dôjdenia, účinnosť adresovaných jednostranných hmotnoprávnych úkonov v režime Občianskeho zákonníka, režim doručovania hmotnoprávnych úkonov
Právna veta: Účinnosť adresovaných jednostranných hmotnoprávnych úkonov v režime Občianskeho zákonníka, resp. celkovo v oblasti súkromného práva predpokladá, že prejav vôle dôjde, resp. je doručený adresátovi, t. j. že sa dostane do sféry jeho dispozície - už týmto okamihom začína právny úkon pôsobiť voči druhej zmluvnej strane. Slovné spojenie „dostane sa do jeho dispozičnej sféry“, ktoré používa ust. § 45 ods. 1 OZ, upravujúci režim doručovania hmotnoprávnych úkonov, je potrebné vykladať tak, že takáto osoba musí mať objektívnu možnosť aj v prípade svojej neprítomnosti zoznámiť sa s jej adresovaným právn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: záväznosť výroku právoplatného rozsudku, účinok prejudiciality, prejudiciálne dôsledky predošlého konania vo vzťahu k prejednávanému sporu
Právna veta: Pokiaľ ide o iný (nie ten istý) nárok (predmet konania), zásadne platí, že ak v skončenom konaní strán došlo právoplatným súdnym rozsudkom k vyriešeniu hmotnoprávneho vzťahu, z ktorého sa aj tento (nový) nárok (neidentický s predmetom skončeného konania) odvodzuje, súd v tomto ďalšom (novom) civilnom sporovom konaní pri zodpovedaní predbežnej otázky (ktorá právoplatným súdnym výrokom sa už vyriešila ako vec sama), je týmto vyriešením viazaný; nesmie preto vychádzať z iného záveru ohľadom existencie, resp. neexistencie práva, resp. právneho vzťahu medzi tými istými stranami, než ako o tomto ich ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: týždenný služobný čas, nedostatočné transponovanie smernice 2003/88/ES, služobný čas hasičov, služobná pohotovosť hasičov
Právna veta: 35. Odvolací súd uvádza, že zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov v § 85 až § 94 upravuje podmienky výkonu štátnej služby so zameraním na pojmy: týždenný služobný čas, nerovnomerné rozvrhnutie služobného času, prestávky v štátnej službe, nepretržitý odpočinok medzi služobnými dňami, dĺžka nepretržitého odpočinku v týždni, dni služobného pokoja, štátna služba nadčas, služobná pohotovosť a dovolenka. 36. Podľa prílohy č. 4, bodu 6 (aktuálne prílohy č. 4, bodu 5 - poznámka odvolacieho súdu) zákona č. 315/2001 Z.z. do jeho znenia bola prebratá smerni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o pôžičke, negatívna dôkazná teória, dôkazné bremeno, dôkazné bremeno ohľadne tvrdenia, že pôžička bola zaplatená
Právna veta: Vo všeobecnosti platí, že predmet dôkazného bremena sa odvíja od charakteru uplatneného nároku. V posudzovanej veci žalobca tvrdil, že žalovaný mu požičané peňažné prostriedky nevrátil, jeho tvrdenie bolo negatívnym skutkovým tvrdením, pre ktoré platí tzv. negatívna dôkazná teória, pri ktorej sa vychádza z toho, že nie je možné od strany sporu žiadať preukázania reálnej neexistencie určitej právnej skutočnosti. Vtedy dochádza k preneseniu dôkazného bremena na protistranu, v danom prípade na žalovaného, aj napriek tomu, že ide o tvrdenie žalobcu. Žalovaný musí vtedy preukázať, že plnenie, nerea ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: lehota na plnenie, plnenie v splátkach , žiadosť o úhradu dlhu v splátkach
Právna veta: Lehota na plnenie je tri dni a plynie od právoplatnosti rozsudku. Súd môže v odôvodnených prípadoch určiť dlhšiu lehotu (§ 232 ods.3 CSP). Ak súd uložil povinnosť plniť opakujúce sa a v budúcnosti splatné dávky a splátky, vykonateľnosť týchto dávok a splátok sa spravuje poradím ich splatnosti, ak súd nerozhodne inak; súd môže rozhodnúť, že omeškanie s plnením jednej dávky alebo splátky má za následok splatnosť celého plnenia (§ 232 ods.4 CSP). Určenie dlhšej než trojdňovej lehoty na plnenie, ako aj povolenie splátok (§ 232 ods.3 druhá veta, ods.4 CSP) patrí medzi procesné úkony súdu. Pri úvahe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: spoločenstvo, dvojitá správa bytového domu, zmluva o výkone správy
Právna veta: V zmysle citovaných zákonných ustanovení správu domu vykonáva len spoločenstvo alebo správca, pričom vlastníci bytov a nebytových priestorov sú od 1.11.2018 už ex lege povinní zabezpečiť správu domu jednou z týchto foriem (a to už dňom prvého prevodu vlastníckeho práva k bytu a nebytového priestoru v dome). Na správu domu nesmú byť dohodnuté súčasne viaceré formy. Na správu v jednom dome môže byť uzavretá zmluva len s jedným správcom alebo len jedna zmluva o spoločenstve; ak boli uzavreté zmluvy v rozpore s týmto princípom, je platná zmluva o výkone správy alebo o zmluva o spoločenstve uzavret ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada nákladov podľa zákona č. 355/2007 Z. z., podrobenie sa nariadenej izolácii v karanténnom zariadení, vymáhanie paušálnych nákladov za stravu v karanténnom zariadení
Právna veta: 22. Odvolací súd súhlasí s názorom prvoinštančného súdu, že ust. § 58 ods. 2 zákona o ochrane verejného zdravia nie je ustanovením, ktoré by zakladalo právo žalobkyne požadovať od žalovanej úhradu nákladov spojených so stravou počas nariadenej izolácie v zariadení IVS Bratislava. Toto ustanovenie podľa odvolacieho súdu nepredstavuje právny podklad na domáhanie sa náhrady vynaložených nákladov, ktoré vzniknú pri plnení povinností určených zákonom o ochrane verejného zdravia alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu verejného zdravia. Ako vyplýva aj z nálezu ÚS SR s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zabezpečovacie opatrenie , návrh na nariadenie zabezpečovacieho opatrenia, neosvedčenie naliehavosti hrozby ako zákonnej podmienky pre nariadenie zabezpečovacieho opatrenia
Právna veta: Odvolací súd k princípu zabezpečovacieho opatrenia vo všeobecnosti uvádza, že v zmysle ust. § 343 ods. 1 CSP, je možné zabezpečovacie opatrenia nariadiť na zabezpečenie peňažnej pohľadávky veriteľa len v prípade, ak je obava, že exekúcia bude ohrozená. V zmysle ust. § 344 CSP v spojení s ust. § 326 ods. 1 CSP, je ten kto požaduje nariadenie zabezpečovacieho opatrenia povinný opísať rozhodujúce skutočnosti odôvodňujúce obavu, že exekúcia bude ohrozená a zároveň je povinný opísať skutočnosti hodnoverne osvedčujúce dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému sa má poskytnúť ochrana. Z týchto zákonných us ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežné prerokovanie nároku, nárok na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci
Právna veta: Nárok na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci je potrebné vopred predbežne prerokovať s orgánom príslušným podľa § 4 alebo § 11 zákona č. 514/2003 Z. z.; to znamená, že pred uplatnením práva na náhradu škody na súde je potrebné najprv požiadať orgán, ktorý koná v mene nositeľa zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, o náhradu škody. V tomto smere odvolací súd opäť v názorovej zhode so súdom prvej inštancie konštatuje, že žalobca si vo vzťahu k žalobou uplatnenej náhrade materiálnej škody vo výške 1.000 eur nesplnil základnú podmienku uvedenú v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: uznanie dlhu, uznanie záväzku s prísľubom splatenia dlhu, uzavretie ústnej zmluvy o pôžičke
Právna veta: Ako správne konštatoval súd prvej inštancie uznanie dlhu v zmysle § 558 Občianskeho zákonníka možno považovať za zabezpečovací inštitút, ktorý zakladá vyvrátiteľnú právnu domnienku o existencii dlhu v čase uznania. Uznanie dlhu tak z procesného hľadiska poskytuje veriteľovi nesporný právny základ pri vymáhaní jeho pohľadávky. Na to, aby uznanie dlhu vyvolalo zamýšľané účinky je potrebné, aby dlžník uznal písomne, že zaplatí dlh a aby tento dlh bol určený čo do dôvodu a výšky; uznanie existencie dlhu pritom predpokladá prísľub dlžníka, že svoj existujúci dlh zaplatí. Samotný prísľub dlžníka, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: odporovateľné právne úkony, odporovacia žaloba, nepreukázané zmenšenie majetku dlžníka, úmysel intervenienta ukrátiť veriteľa, žaloba o určenie neúčinnosti právneho úkonu
Právna veta: 15. U odporovateľnosti právneho úkonu realizovaného medzi dlžníkom a osobou jemu blízkou, musí žalobca preukázať, že úkon bol realizovaný vo vzťahu k osobe blízkej, existenciu vymáhateľnej pohľadávky a neexistenciu postihnuteľného majetku dlžníka aj v dôsledku úkonu, ktorému odporuje. Obdarovaná osoba, ak je osobou dlžníkovi blízkou, pokiaľ chce byť v konaní úspešná, musí preukázať, že úmysel dlžníka ukrátiť veriteľa, nemohla ani pri náležitej starostlivosti poznať. Úspešná obrana spočíva nielen v tvrdení, že o úmysle dlžníka ukrátiť úkonom ktorému sa odporuje, nemohla pri náležitej starostliv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vyporiadanie BSM podľa § 150 OZ, zásada disparity pri vyporiadaní BSM, rozdielnosť podielov manželov pri vyporiadaní spoločnej veci
Právna veta: V súvislosti s disparitou podielov, odvolací súd poukazuje na rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III ÚS 343/2014 zo dňa 25.11.2014 z odôvodnenia ktorého, okrem iného vyplýva, že: „Ústavný súd v tejto súvislosti poukazuje a zároveň sa stotožňuje s právnym názorom uvedeným v náleze ústavného súdu sp. zn. I. ÚS 537/2012 (na ktorý poukázala aj sťažovateľka vo svojej sťažnosti), keď ústavný súd si osvojil právny názor vyjadrený v rozsudku Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 22 Cdo 2914/99 a vzťahujúcim sa aj na posudzovanú vec, podľa ktorého znenie § 150 Občianskeho zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: priebeh a ukončenie daňovej kontroly, Vyrubovacie konanie, protokol o daňovej kontrole
Právna veta: 36. V úvode vysporiadania sa s námietkou nezákonnosti protokolu považuje správny súd za potrebné predostrieť, že lehota ustanovená v cit. ust. § 46 ods. 10 daňového poriadku je lehotou zákonnou a pre správcu dane vykonávajúceho daňovú kontrolu záväzným limitom determinujúcim zákonnosť uskutočňovanej daňovej kontroly. Daňová kontrola ako proces smerujúci k obstaraniu dôkazného prostriedku (protokolu) predstavuje závažný a intenzívny zásah do individuálnej právom chránenej sféry daňového subjektu zo strany správcu dane, čo vyplýva z charakteru povinností kontrolovaného daňového subjektu počas da ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na súkromie, primerané zadosťučinenie, vyvodenie zodpovednosti za zásah do práva na ochranu osobnosti, neoprávnené sprístupnenie osobných údajov, právo na náhradu nemajetkovej ujmy, porušenie ochrany osobných údajov v súvislosti so službami telekomunikačného operátora
Právna veta: 23. V dnešnej dobe je téma súkromia jednoznačne témou rezonujúcou v spoločnosti a v súvislosti s presunom aktivít záväzkovoprávnych vzťahov do digitálneho priestoru je nepochybné, že ponechaním všetkých osobných údajov žalobcov bez náležitého dohľadu zo strany žalovanej značným spôsobom poskytlo podmienky pre zneužitie týchto údajov. 24. Právo na ochranu osobných údajov možno dnes nepochybne považovať za sub-kategóriu práva na súkromie, a to vychádzajúc z judikatúru Súdneho dvora Európskej únie ako aj Európskeho súdu pre ľudské práva s poukazom na článok 8 Dohovoru ako aj na ostatné právne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: dôsledky porušenia povinností, úver bezúročný a bez poplatkov, nesprávny údaj o RPMN v neprospech spotrebiteľa, nesprávny údaj v zmluve o celkovej čiastke, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť
Právna veta: 28. Žalovaný ako osoba podnikajúca na finančnom trhu má odbornú prevahu nad spotrebiteľom, ktorému poskytuje svoje služby, a preto možno od neho očakávať, že vo vzťahu k nemu sa bude správať poctivo. V predmete činnosti má okrem iného i poskytovanie úverov, teda jeho povinnosťou bolo poznať a dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na poskytovanie úverov, obzvlášť pokiaľ ide uvádzanie obligatórnych náležitosti podľa ZoSÚ účinného v čase uzatvorenia zmluvy, respektíve požadovanie odplaty za poskytnutie úveru v súlade s dobrými mravmi. Zákon pritom žalovanému ako obchodníkovi ukladá, čo má zmlu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, pasivita povinného rodiča pri hľadaní zamestnania, dôkazná povinnosť povinného rodiča preukázať objektívnu nemožnosť vykonávať zárobkovú činnosť
Právna veta: Podľa presvedčenia odvolacieho súdu nemožno akceptovať pasivitu rodiča pri hľadaní zamestnania, resp. iného spôsobu dosahovania príjmu, z ktorého by bol schopný plniť si svoju vyživovaciu povinnosť. Nebolo úlohou súdu prvej inštancie zisťovať, aké konkrétne možnosti dosahovať na trhu práce relevantný príjem zodpovedajúci jeho vyživovacej povinnosti otec má. V tomto kontexte odvolací súd zdôrazňuje, že hoci je súd povinný vykonať aj iné dôkazy, ako navrhli účastníci, ak je to potrebné na zistenie skutočného stavu veci (§ 36 CMP, nezbavuje to povinnosti účastníkov označiť dôkazy na preukázanie s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: správa pohľadávok štátu, pohľadávka z neuhradeného nájomného za prenajatý majetok štátu, pohľadávka štátu
Právna veta: 32. V danej veci odvolací súd po preskúmaní spisu k jej právnemu posúdeniu hľadal odpoveď na otázku, či konkrétna pohľadávka z neuhradeného nájomného za prenajatý majetok štátu, je pohľadávkou štátu a na druhú otázku, či v konaní pred súdom má správca takejto pohľadávky štátu vystupovať vo vlastnom mene alebo v mene štátu. 33. Na prvú otázku dáva odpoveď ustanovenie § 2 písm. c) zákona č. 374/2014, podľa ktorého súkromnou pohľadávkou štátu je právo štátu na peňažné plnenie, iné ako podľa písmena b), v spojení s ustanovením § 3 ods. 3 písm. c) tohto zákona, podľa ktorého správu pohľadávky št ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: ponuková povinnosť zamestnávateľa pri výpovedi, určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, neponúknutie inej vhodnej práce zamestnancovi, ponuka inej vhodnej práce
Právna veta: Ustanovenie § 63 ods. 2 Zákonníka práce poskytuje širokú voľnosť pri výbere druhu ponúkanej práce, pričom zamestnávateľ nemôže postupovať arbitrárne, nakoľko musí predniesť ponuku tzv. vhodnej práce, ktorá spĺňa predovšetkým priestorové a vecné kritérium. Požiadavky priestorového kritéria splní zamestnávateľ vtedy, keď zamestnancovi ponúkne prácu v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce, ktoré je v zmysle § 43 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce podstatnou náležitosťou pracovnej zmluvy, avšak ani priestorové obmedzenie ponukovej povinnosti nemusí nutne viesť k výpovedi. Pokiaľ zamest ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: sprostredkovateľská zmluva, náležitosti sprostredkovateľskej zmluvy, odstúpenie žalovanej od sprostredkovateľskej zmluvy
Právna veta: 23. Na ozrejmenie právnej stránky veci odvolací súd uvádza, že sprostredkovateľská zmluva podľa Občianskeho zákonníka je n e f o r m á l n o u zmluvou. Uzaviera sa medzi sprostredkovateľom a záujemcom o sprostredkovanie zmluvy. Sprostredkovateľskou zmluvou sa sprostredkovateľ zaväzuje obstarať záujemcovi za odmenu uzavretie zmluvy a záujemca sa zaväzuje poskytnúť sprostredkovateľovi odmenu vtedy, keď bol výsledok dosiahnutý pričinením sprostredkovateľa (§ 774 Občianskeho zákonníka). Predmetom zmluvy je teda obstaranie uzavretia zmluvy pre záujemcu. Toto obstaranie uzavretia zmluvy spočíva v to ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: záujem dieťaťa, úprava rodičovských práv a povinností, neprimeraný psychický tlak matky na deti, škodlivý spôsob výkonu rodičovských práv matkou, ohrozenie zdravého vývinu dieťaťa
Právna veta: 11. Skutočným záujmom dieťaťa je jeho riadna výchova a to zo strany obidvoch rodičov, pretože každý z nich plní svoju nezastupiteľnú a nenahraditeľnú úlohu. Je potrebné adresovať rodičom, že rodičovská vyspelosť, zodpovednosť a empatia vo vzťahu k chápaniu citových potrieb na rovnakej úrovni zaručuje a má viesť k obnoveniu narušených väzieb medzi maloletým dieťaťom a oboma rodičmi. Záujem nielen maloletého dieťaťa, ktorý by mali obaja rodičia sledovať, by naplnilo akékoľvek usporiadane roztrieštených vzťahov v rodine uvedomujúc si, že sú to práve rodičia, ktorí nesú zodpovednosť za výchovu a v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: uzavretie zmluvy , dohoda o rezervácii nehnuteľnosti koncipovaná ako trojstranný právny úkon, absencia podpisu tretej zmluvnej strany na zmluve
Právna veta: 21. Na ozrejmenie právnej stránky veci odvolací súd uvádza, že zmluva (právny dôvod alebo titulus) vznikne, akonáhle sa jej účastníci (zmluvné strany) dohodnú na jej obsahu; zmluva vzniká konsenzom. Až na základe uzatvorenej zmluvy vznikajú medzi jej účastníkmi záväzkové (obligačno-právne) nároky vyplývajúce z jej obsahu. Vznik platnej zmluvy a jej účinnosť zvyčajne spadá do jedného časového okamihu. Zmluva je platná, ak obsahuje všetky zákonom požadované náležitosti. Účinnosťou zmluvy sa potom rozumie možnosť domáhať sa práv alebo povinností v zmluve dohodnutých alebo v zákone zakotvených; mo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky, absolútna neplatnosť právneho úkonu, neplatné postúpenie pohľadávky
Právna veta: Ustanovenie § 92 ods. ods. 8 zákona o bankách neupravuje len administratívne povinnosti banky pri ochrane bankového tajomstva, ako to naznačuje žalobca v odvolaní, ale stanovuje podmienky platnosti zmluvy o postúpení pohľadávky bankou, ide teda o lex specialis vo vzťahu k všeobecným ustanoveniam Občianskeho zákonníka o postúpení pohľadávky (§ 524 a nasl.). Tomu nasvedčuje jednak znenie citovaného ustanovenia ("...môže banka alebo pobočka zahraničnej banky svoju pohľadávku... postúpiť"), ako aj jeho zaradenie do časti zákona o bankách, ktorej nadpis znie "Ochrana klientov a bankové tajomstvo". ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: pomerná časť základnej zložky mzdy, základná zložka mzdy, nárok na mzdu za čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku
Právna veta: 54. Na zdôraznenie správnosti napadnutej časti rozsudku možno vo všeobecnosti uviesť, že podstatou sporu bol výklad pomernej časti základnej zložky mzdy (v zmysle § 96 ods. 3 Zákonníka práce), ktorá podľa súdu prvej inštancie predstavuje časť základnej zložky mzdy zodpovedajúcej času neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku. Zákonník práce ustanovuje povinnosť zamestnávateľa v rámci mzdových podmienok dohodnúť sumu základnej zložky mzdy (§ 119 ods. 2, 3 Zákonníka práce). Základnou zložkou mzdy sa v zmysle § 119 ods. 3 Zákonníka práce rozumie tá zložka mzdy, ktorá je poskytovaná zam ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky, podstatné náležitosti zmluvy o postúpení pohľadávok, cesia pohľadávky, neurčitá identifikácia postupovaných pohľadávok
Právna veta: 38. Predmetom postúpenia môže byť akákoľvek pohľadávka v zmysle práva na plnenie voči dlžníkovi, pokiaľ jej postúpenie nevylučuje Občiansky zákonník (napr. § 525, § 604, § 844) alebo iný právny predpis. V aplikačnej praxi sa najčastejšie vyskytuje cesia peňažnej pohľadávky, avšak zákon nevylučuje ani postúpenie pohľadávky nepeňažnej. Spôsobilým predmetom postúpenia môže byť vo všeobecnosti pohľadávka splatná alebo nesplatná, premlčaná, podmienená, prípadne relatívne neplatná, pokiaľ sa dotknutá osoba pred postúpením neplatnosti účinne nedovolala podľa § 40a. Pre platnosť postúpenia pohľadávky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecná zodpovednosť podľa § 420 OZ, právo upravujúce povinnosť nahradiť spôsobenú škodu, nesplnené podmienky pre priznanie náhrady škody, nepreukázaná súvislosť medzi konaním žalovaných a vznikom škody
Právna veta: 25. Všeobecne sa prijíma, že právo upravujúce povinnosť nahradiť spôsobenú škodu sleduje dvojaký účel. V prvom rade poskytnúť poškodenému spravodlivú náhradu na vyrovnanie ujmy spôsobenej konaním alebo udalosťou. Tento účel je vyjadrením tzv. distributívnej, alebo vyrovnávajúcej spravodlivosti (distributive justice). Druhým cieľom deliktnej zodpovednosti je prevencia. Prevencia v sebe obsahuje aj prvok odstrašenia, ktorý je výrazom donucovacej spravodlivosti (coercive justice). 26. Normatívna konštrukcia zakladajúca povinnosť nahradiť škodu spôsobenú inému vychádza z ustanovenia § 420 ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozvod manželstva, opakujúce sa hádky medzi manželmi, trvalý rozvrat manželstva
Právna veta: Jediným hmotnoprávnym dôvodom rozvodu manželstva je jeho kvalifikovaný rozvrat. Základným kritériom úvahy, či je manželstvo dostatočne vážne rozvrátené, sú hľadiská objektívne - hľadiska morálky celej spoločnosti. Kvalifikácia stupňa rozvratu je zverená výlučne súdu, ktorý musí preskúmať, či je manželstvo dostatočne vážne narušené a dostatočne vážne rozvrátené. Dostatočnosť oboch bude mať za preukázanú vtedy, ak dospeje k záverom, že manželstvo už viac nemôže plniť svoj účel a ani už nemožno od manželov dôvodne očakávať obnovenie ich manželského spolužitia. Vážnosť rozvratu manželstva spočíva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia , začiatok plynutia premlčacej doby , bezdôvodné obohatenie prijímaním plnení bez právneho dôvodu
Právna veta: V súvislosti s premlčaním je potrebné zdôrazniť, že aj právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia podlieha premlčaniu. Pri premlčaní práva na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia je ustanovená kombinovaná premlčacia doba a to subjektívna (§ 107 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a objektívna (§ 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Začiatok subjektívnej i objektívnej premlčacej doby je stanovený odlišne, na sebe nezávisle a ich plynutie a skončenie je tiež vzájomne nezávislé. Subjektívna premlčacia doba môže plynúť iba v rámci objektívnej premlčacej doby, ktorú nemôže prekročiť. Subjek ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: striedavá osobná starostlivosť, zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, rovnocenná citová väzba maloletého k obom rodičom
Právna veta: 14. Striedavá osobná starostlivosť rodičov je prelomový spôsob osobnej starostlivosti o dieťa, ktorý zohľadňuje právo obidvoch rodičov na výchovu dieťaťa po ich rozvode. Striedavá osobná starostlivosť zabezpečuje dieťaťu primeraný kontakt s obidvoma rodičmi, prispieva k citovej vyrovnanosti a zdravému psychického vývoju detí. Aj zákonodarca však vo všeobecnej časti dôvodovej správy dodáva, že striedavá osobná starostlivosť nie je vhodná pre každé dieťa, ani pre každého rodiča. Súd musí vo všetkých prípadoch rozhodovania o výkone rodičovských práv a povinností, teda nielen pri rozhodovaní o zve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: životná úroveň rodičov, zvýšenie príjmu matky, právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov, vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom
Právna veta: Odvolací súd uvádza, že vyživovacia povinnosť predstavuje obsahovú zložku základných rodinno- právnych vzťahov. Je praktickým vyjadrením ekonomickej funkcie rodiny, ktorej účelom je zabezpečovať pre svojich členov uspokojovanie materiálnych potrieb a to vzájomnou pomocou podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom predstavuje jeden z dvoch základných pilierov systému zákonnej povinnosti poskytovať výživu. Cieľom tejto právnej úpravy je zabezpečiť výživu ekonomicky najslabšej skupine osôb v spoločnosti, deťom. Povinnými subjektmi sú rodičia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: nemožnosť odchýlenia od zákona v neprospech spotrebiteľa, neprijateľná zmluvná podmienka, neplatné dojednanie v spotrebiteľskej zmluve
Právna veta: V ustanovení § 54 ods. 1 Občianskeho zákonníka je obsiahnuté všeobecné pravidlo, podľa ktorého v prípade uzatvárania spotrebiteľských zmlúv treba dodržiavať právnu úpravu spotrebiteľských zmlúv. Toto pravidlo má pôsobiť aj preventívne, teda slúži na vyjadrenie toho, v akom zmysle má dodávateľ pripravovať podmienky spotrebiteľskej zmluvy, ktoré sú v zákone zakotvené pre uzatváranie konkrétnych spotrebiteľských zmlúv. Týchto zákonom ustanovených podmienok sa spotrebiteľ nemôže vopred vzdať. Preto by bolo neplatné aj také dojednanie v spotrebiteľskej zmluve, v ktorej by spotrebiteľ dal súhlas na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana neopomenuteľných dedičov, relatívna neplatnosť závetu, spornosť v osobách dedičov, určenie neplatnosti listiny o vydedení, spor o dedičské právo
Právna veta: Spor o dedičské právo Civilný mimosporový poriadok upravuje v ust. § 192 až § 194. V uvedených ustanoveniach sa upravuje postup, ak sa v konaní o dedičstve vyskytnú otázky incidenčného charakteru. Ide o spornosť v osobách dedičov. Ak niekto pred potvrdením nadobudnutia dedičstva tvrdí, že je dedičom a popiera dedičské právo iného dediča, ktorý dedičstvo neodmietol, ide o spor o dedičské právo. Civilný mimosporový poriadok upravuje dva prípady. Prvým je prípad, ak rozhodnutie sporu o dedičskom práve závisí iba od právneho posúdenia skutočnosti, ktoré medzi účastníkmi nie sú sporné. V tomto p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zásada nemo plus iuris, kúpna zmluva podľa občianskeho zákonníka, prevod vlastníctva scudzovacími zmluvami, vlastnícke právo podľa § 123 OZ
Právna veta: Pri posudzovaní zásady nemo plus iuris treba rozlišovať situácie, kedy došlo po uzatvorení kúpnej zmluvy k zrušeniu nadobúdacieho titulu predávajúceho od situácie, kedy sa predávajúci vôbec nestal vlastníkom prevádzanej nehnuteľnosti. Do prvej skupiny možno zaradiť situácie, kedy došlo k odstúpeniu od zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam medzi pôvodným vlastníkom a predávajúcim po uzavretí kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a ďalším nadobúdateľom, prípadne k splneniu rozväzovacej podmienky v obdobnej situácii, alebo k inému zrušeniu nadobúdacieho titulu predávajúceho po uzavretí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: finančné zadosťučinenie , právo spotrebiteľa žiadať primerané finančné zadosťučinenie, výška finančného zadosťučinenia
Právna veta: 10. V prejednávanej veci je predmetom konania nárok žalobcu, opierajúci sa o ust. § 3 ods. 5 veta tretia zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Uvedené ustanovenie zákona upravuje právo spotrebiteľa žiadať primerané finančné zadosťučinenie v prípade, ak na súde úspešne uplatní porušenie svojho práva, a to od toho, kto za toto porušenie práva zodpovedá. Cieľom daného finančného zadosťučinenia je dovŕšenie ochrany porušeného práva spôsobom, ktorý vyžaduje poskytnutie vyššieho stupňa ochrany. Odvolací súd uvádza, že samotná povaha primeraného finančného zadosťučinenia neumožňuje jeho pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam, zákonné vecné bremeno k priestorom na prevádzkovanie základňovej stanice, predpoklady vzniku zákonného vecného bremena
Právna veta: 9. Vo vzťahu k otázke, či informačná povinnosť upravená v § 66 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách je predpokladom vzniku zákonného vecného bremena podľa uvedeného zákona, odvolací súd, na rozdiel od právneho názoru prezentovaného vo svojom (prvom) zrušujúcom uznesení, dospel k záveru, že splnenie tejto povinnosti nie je podmienkou vzniku vecného bremena. Vo vzťahu k uvedenému je potrebné uviesť, že pre odvolací súd podľa § 391 ods. 2 CSP nevyplýva jeho viazanosť vlastným právnym názorom vysloveným v predchádzajúcom (zrušujúcom) rozhodnutí. Teda odvolací súd svoj sko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: výchovné opatrenia podľa zákona o rodine, výchovné opatrenie na zabezpečenie odbornej pomoci a zabezpečenie úpravy rodinných a sociálnych pomerov pobytom v Liečebno-výchovnom sanatóriu, vážne ohrozená výchova a zdravý psychický a fyzický vývin maloletých detí
Právna veta: Odvolací súd považuje za dôležité uviesť, že výchovné opatrenia majú plniť ochrannú funkciu - napomáhať navrátenie riadneho výchovného prostredia, ktoré zabezpečí, že sa dieťa bude vyvíjať v súlade so všeobecne akceptovanými morálnymi zásadami spoločnosti. Zásahom do rodičovských práv a povinností dôjde, ak postupné použitie opatrení neviedlo k náprave závadného stavu. Nariadenie výchovného opatrenia je fakticky zásahom do práv a povinností rodičov. Systém výchovných opatrení je budovaný systematicky od miernejších zásahov (s menším dopadom na výchovné prostredie dieťaťa) , k vážnejším zásahom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právoplatné rozsudky ukladajúce povinnosť prejavu vôle nahradzujú tento prejav., žaloba na nahradenie prejavu vôle, požiadavka na nahradenie prejavu vôle žalovanej na kúpnej zmluve
Právna veta: Platný Občiansky zákonník vychádza z teórie, že právny úkon, je založený na prejave vôle. Pri zmluve ide o prejav vôle najmenej dvoch strán. Z ustanovenia § 2 ods. 1 a ods. 2 OZ zakotvujúceho pre občianskoprávne vzťahy zásadu, že tieto vznikajú na základe právnych úkonov alebo z iných skutočností, s ktorými zákon vznik týchto vzťahov spája a princíp rovného postavenia subjektov v týchto vzťahoch, vyplýva, že žiadny z účastníkov občianskoprávneho vzťahu nemôže stanoviť právne postavenie iného subjektu napr. tým, že od neho vyžaduje splnenie právnej povinnosti, hoci sa nestalo aktuálnym. Prej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: osobitné ustanovenia o rozhodnutiach, určenie neprijateľnosti zmluvnej podmienky uvedenej v zmluve o splátkovom úvere, neplatná zmluvná podmienka, ochrana práv spotrebiteľa
Právna veta: V prejednávanom spore predmetom konania bolo určenie neprijateľnosti zmluvnej podmienky uvedenej v zmluve o splátkovom úvere a nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia v dôsledku bezúročnosti a bezpoplatkovosti poskytnutého úveru. Sporná zmluvná podmienka bola výslovne uvedená v zmluve o splátkovom úvere a medzi stranami sporu nebolo sporné jej znenie, teda obsah tejto zmluvnej podmienky. Sporným bolo len to, či táto zmluvná podmienka mala charakter neprijateľnej zmluvnej podmienky alebo nie. V spotrebiteľských sporoch Civilný sporový poriadok v ustanovení § 298 umožňuje súdu v rozsudku, kt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: nesprístupnenie informácií, právo na prístup k informáciám , vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia, žiadosť o sprístupnenie informácií o rozmiestnení a evidenčných číslach príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
Právna veta: Krajský súd v súvislosti s postupom správnych orgánov uvádza, že zákonná regulácia práva na informácie vychádza z myšlienok a zásad, ktoré možno vyvodiť jej zovšeobecnením a interpretáciou. Ich obsah do vnútroštátnej právnej úpravy preniká z medzinárodných zmlúv a medzinárodných dokumentov politickej povahy, pričom nie je vylúčené, aby štát zakotvil širší právny štandard smerujúci k rozsiahlejšej ochrane predmetného práva. Zákon č. 211/2000 Z. z., ktorý na Slovensku predstavuje všeobecnú úpravu sprístupňovania informácií je vystavaný na nasledujúcich hmotnoprávnych zásadách spoločných pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, vydanie bezdôvodného obohatenia , nepreukázanie výšky bezdôvodného obohatenia
Právna veta: Plnenie bez právneho dôvodu je jednou zo skutkových podstát bezdôvodného obohatenia spočívajúceho v tom, že medzi zúčastnenými osobami chýba právny vzťah, ktorý by zakladaj právny nárok na predmetné plnenie. O obohatenie ide len vtedy, ak takýmto plnením dostal majetkovú hodnotu ten, komu bolo plnené, takže v jeho majetku došlo buď k zvýšeniu aktivít alebo k zníženiu pasív, prípadne sa jeho majetkový stav nezmenšil, hoci by sa tak za bežných okolností stalo. Plnením bez právneho dôvodu je užívanie cudzej veci bez zmluvy o nájme, či iného titulu oprávňujúceho užívať cudziu vec. Bezdôvodné oboha ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsob a rozsah náhrady škody, stanovenie výšky škody na cestných vozidlách, hmotná škoda na vozidle, totálna škoda na motorovom vozidle
Právna veta: 11. Ustanovenie § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 8/2009 Z.z. hovorí o hmotnej škode na vozidle a túto bližšie nešpecifikuje. Súd prvej inštancie správne poukázal na všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka, a to § 442 a § 443 o náhrade škody. Keďže § 442 ods. 1 hovorí, že sa uhrádza skutočná škoda, bolo potrebné sa zaoberať zistením skutočnej škody na poškodenom vozidle, keďže práve táto je predpokladom pre to, či zistená skutočná výška škody je podmienkou na ohlásenie nehody polícii. Odvolací súd sa stotožnil aj s postupom súdu prvej inštancie, ktorý v rámci výpočtu skutočnej výšky škody vyc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, schopnosť dieťaťa samostatne sa živiť, študovanie dieťaťa na troch vysokých školách, bez ich úspešného absolvovania, zamietnutie návrhu na určenie výživného pre plnoleté dieťa
Právna veta: Odvolací súd považuje za potrebné konštatovať, že medzi jednotlivými druhmi vyživovacej povinnosti má vyživovacia povinnosť rodičov k deťom významné postavenie. Vyživovacia povinnosť zaťažuje oboch rodičov bez ohľadu na to, či sa dieťa narodilo v manželstve alebo nie. Z hľadiska posúdenia zániku vyživovacej povinnosti najčastejšia je situácia, keď dieťa získa pravidelný príjem, napríklad zo závislej činnosti, podnikateľskej činnosti alebo inak. Prax súdov v súvislosti so zánikom výživného vyvodila záver, že pre nadobudnutie schopnosti dieťaťa samostatne sa živiť sú dané podmienky ukončením jed ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, zriadenie vecného bremena zo zákona, inštitút bezdôvodného obohatenia
Právna veta: Na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia a k odvolacím námietkam žalobkyne krajský súd ďalej dopĺňa, že podľa § 451 ods. 2 OZ bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov. O bezdôvodnom obohatení možno teda hovoriť iba v prípade, ak dochádza bez relevantného právneho dôvodu k majetkovej nerovnováhe subjektov právnych vzťahov. Právnym dôvodom pritom môže byť napr. zákon alebo iná relevantná skutočnosť (zmluva a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: princíp potencionality príjmov, ochrana záujmov oprávneného, zvýšenie výživného zo strany otca na maloleté dieťa na návrh matky
Právna veta: Pri uplatnení princípu potencionality príjmov osoby povinnej platiť výživné oprávnenej osobe súd neprihliada len na skutočné (faktické) príjmy povinného, ktoré dosahuje v čase vyhlásenia rozsudku, ale vychádza z jeho potencionálnych príjmov, to znamená príjmov, ktoré povinný (potencionálne) mohol mať vzhľadom na svoj vek, zdravotný stav, schopnosti, stupeň dosiahnutého vzdelania a jeho zamerania, prax, jazykové znalosti, dopyt na trhu práce. Tento princíp sa uplatňuje aj vtedy, keď povinný svojím konaním berie na seba neprimerané majetkové riziká zahŕňajúce aj takú činnosť, ktorá ohrozuje dos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: pôsobenie prejavu vôle voči neprítomnej osobe, fikcia doručenia , dispozičná sféra adresáta
Právna veta: V zmluvnej právnej praxi sa zvyknú v súvislosti s doručovaním právnych úkonov a iných listín v zmluvách používať dojednania upravujúce tzv. fikciu doručenia, podľa ktorej sa zásielka považuje za doručenú, bez ohľadu na to, či doručenie (v zmysle faktického prevzatia zásielky) bolo reálne vykonané. V tomto smere možno rozlišovať dve situácie fikcie doručenia, a to: 1/ zásielka sa považuje za doručenú uplynutím vopred určených dní odo dňa jej odoslania, 2/ zásielka sa považuje za doručenú dňom jej vrátenia odosielajúcemu subjektu z dôvodu neprevzatia adresátom. K prvému spôsobu dojednania fikcie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: vyhlásenie o vine, napomáhanie pri objasňovaní trestnej činnosti príslušným orgánom, poľahčujúca okolnosť v podobe napomáhania pri objasňovaní trestnej činnosti
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na skutočnosť, že obžalovaný v konaní pred súdom urobil vyhlásenie o svojej vine, ktoré vyhlásenie okresný súd prijal a ktoré prijaté vyhlásenie obžalovaného bolo v tomto prípade zákonným podkladom pre rozhodnutie o vine obžalovaného. V tejto súvislosti tento senát odvolacieho súdu považuje za potrebné uviesť, že v zmysle svojej ustálenej rozhodovacej praxe v otázke aplikácie ustanovenia § 36 písm. n) Tr. zák. naďalej zotrváva na právnom názore, podľa ktorého poľahčujúca okolnosť v podobe napomáhania pri objasňovaní svojej trestnej činnosti vyžaduje, aby páchateľ napomáh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch, citová ujma vo forme šoku, ujma z náhlej straty snúbenca pri dopravnej nehode
Právna veta: Ujma z náhlej straty snúbenca pri dopravnej nehode, ktorú spôsobil žalovaný 1/, je nepochybne značným zásahom do prežívania pozostalej osoby. Pritom judikatúra zdôrazňuje, že „nie sú rozhodujúce subjektívne pocity, ale objektívne hľadisko, teda to, či by predmetnú ujmu v danom mieste a čase (v tej istej situácii, prípadne spoločenskom postavení a pod.) vnímala aj každá iná fyzická osoba“ (uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 25.12.2012, sp. zn. 4 Cdo 81/2011; totožne i uznesenie Ústavného súdu SR zo dňa 13.4.2011, sp. zn. III. ÚS 154/2011). Práve intenzita a nezhojiteľnosť takejto ujmy zo stra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: všeobecné ustanovenie dokazovanie, vyšetrenie obžalovaného na detektore lži, nemožnosť použitia výsledkov vyšetrenia na detektore lži ako dôkazu v trestnom konaní
Právna veta: K výhrade obhajoby, že okresný súd neprihliadal na výsledky vyšetrenia obžalovaného na tzv. detektore lži krajský súd poukazuje na uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. júla 2002, sp. zn. 6Tz/13/2002, kde Najvyšší súd SR okrem iného uviedol, že vyšetrenie obvineného na detektore lži, teda overovanie pravdivosti výpovede obvineného jednak nie je formálne upravené v Trestnom poriadku a je zrejme v rozpore s ustanovením § 89 ods. 2 (pozn. teraz § 119 ods. 3 Trestného poriadku), pretože zjavne nahrádza výsluch obvineného. Najvyšší súd Slovenskej republiky nepoprel, že sú prípustné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: obchodná verejná súťaž, súdom nariadená dodatočná likvidácia majetku spoločnosti
Právna veta: 47. Zjednodušene povedané, v likvidácii ide o majetok spoločnosti, ktorý má byť rozdelený iba medzi spoločníkov likvidovanej spoločnosti. Preto osobami, ktoré majú záujem na tom, aby likvidácia prebehla čo najefektívnejším spôsobom a majetok sa rozpredal čo najrýchlejšie a za čo najvyššiu cenu, sú spoločníci likvidovanej spoločnosti, ktorým bude prislúchať právo na podiel na likvidačnom zostatku. Voči nim likvidátor zodpovedá za priebeh likvidácie, ktorú je povinný vykonávať s odbornou starostlivosťou. Pre prípad porušenia jeho povinností (napríklad nevýhodný predaj majetku v rozpore s odborno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Konkurzné právo
Kľúčové slová: zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer, poctivý zámer, inštitút zbavenia sa dlhov vo forme oddlženia
Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že inštitút zbavenia sa dlhov vo forme oddlženia je právnym nástrojom určeným pre dlžníka fyzickú osobu, ktorým možno za podmienok ustanovených v ZKR dosiahnuť nevymáhateľnosť pohľadávok v rozsahu, v ktorom nie sú kryté hodnotou majetku dlžníka. Poctivý zámer dlžníka pri oddlžení skúma súd výlučne v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. Ustanovenie § 166g ods. 1 ZKR definuje poctivý zámer dlžníka, pričom ho viaže na správanie dlžníka po podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu. Ustanovenie § 166g ods. 2 ZKR príkladmo vymedzuje jednotlivými skutkovými p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, tabuľkové výživné, nezáväzný charakter zákonnej úpravy pre aplikáciu tabuľkového výživného
Právna veta: Pre konkretizáciu výšky výživného vzal odvolací súd do úvahy materiál Ministerstva spravodlivosti Českej republiky z roku 2010, tzv. tabuľkové výživné. V kontexte uplatnených odvolacích námietok odvolací súd uvádza, že tabuľkové výživné je prostriedkom štandardizácie rozhodovacej činnosti súdov, vždy však len s odporúčacím charakterom. Jeho vytvorenie je vo svojej podstate analýzou rozhodovacej činnosti v obdobných skutkových okolnostiach, a jeho použiteľnosť v preskúmavanom prípade umožňuje blízkosť právneho prostredia Českej republiky. Zákonná úprava pre aplikáciu tabuľkového výživného nie j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vecné bremená, zamietnutie žaloby o zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve vedenia inžinierskych sietí cez pozemky žalovaných
Právna veta: V prejednávanej veci je zrejmé, že žalobca sa domáha zriadenia vecného bremena k nehnuteľnosti, ktorú ako právnická osoba nadobudol do svojho vlastníctva a ktorú využíva pre podnikateľské účely v súčasnej dobe, podľa vlastného tvrdenia, ako sklad. Už v čase nadobudnutia vlastníckeho práva mu teda muselo byť zrejmé, v akom stave sa nehnuteľnosť nachádza i účel, ku ktorému ju mienil využívať. Pokiaľ teda v súčasnej dobe mieni rozšíriť svoje podnikateľské aktivity a zmeniť charakter stavby zo skladu na výrobnú halu, v dôsledku čoho je potrebné zrejme zmeniť i kapacitu inžinierskych sietí, nemožno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: dokazovanie v sporovom konaní, vykonanie nezákonne získaného dôkazu, zvukové nahrávky získané žalobkyňou bez súhlasu žalovaného
Právna veta: K nezákonne získaným dôkazom je potrebné uviesť, že takýmto dôkazom môže byť v zásade čokoľvek, pri získaní čoho došlo k porušeniu zákona. V praxi sa najčastejšie jedná o také dôkazy, pri získaní ktorých došlo k porušeniu práva na ochranu osobnosti v zmysle ustanovenia § 11 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka, teda nelegálne zvukové a audiovizuálne nahrávky. Pri hodnotení takéhoto dôkazu je potrebné vychádzať z článku 16 ods. 2 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého súd pri prejednaní a rozhodovaní veci nezohľadňuje skutočnosti a dôkazy, ktoré boli získané v rozpore so zákonom, ibaže vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Konkurzné právo
Kľúčové slová: zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer, poctivý zámer, zamietnutie žaloby pre neunesenie dôkazného bremena
Právna veta: 20. Spor o zrušenie oddlženia v zmysle § 166f ZKR je sporom vyvolaným osobitnou povahou konkurzného konania v zmysle § 20 písm. d) CSP. Aktívne vecne legitimovaní sú veritelia, ktorí boli dotknutí oddlžením a pasívne vecne legitimovaný je dlžník (prípadne jeho dedičia, ak dlžník zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho). Aktívna vecná legitimácia svedčí veriteľom v lehote do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára (§ 166f ods. 6 ZKR). Predpokladom úspešnosti takejto žaloby je, že veriteľ v zmysle § 166f ods. 1 ZKR preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, bezúročnosť a bezpoplatkovosť poskytnutého úveru, nemožnosť poskytnutý úver platne predčasne zosplatniť
Právna veta: 25. Z vykonaného dokazovania súdu prvej inštancie vyplýva, že právny predchodca žalobcu v priebehu konania poukazoval na to, že pri skúmaní bonity vychádzal z externého nezávislého zdroja, z ktorého zistil výšku mesačného dôchodku žalovanej a jej spoludlžníka, a rovnako vychádzal aj z ich rodinného stavu a počtu vyživovacích povinností, pričom je zrejmé, že ak by o úver žiadala výlučne žalovaná, tento by jej poskytnutý nebol vzhľadom na výšku jej dôchodku (160,- Eur), preto bolo dôležité posudzovať skúmanie bonity oboch dlžníkov spoločne. Vzhľadom na uvedené však odvolací súd uvádza, že z uved ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: spätné priznanie výživného, sťažený prístup k súdu v covidovom období, dôvody hodné osobitného zreteľa na priznanie výživného spätne
Právna veta: Podľa dôvodovej správy k § 77 Zákona o rodine, cieľom doplnenia dôvodov hodných osobitného zreteľa v odseku 1 ako podmienky na priznanie výživného je zdôrazniť výnimočnosť priznania výživného pre maloleté dieťa spätne po začatí konania a zamedziť tak možným špekuláciám a zneužívaniu tejto možnosti. Súd má preto pri požiadavke na spätné priznanie výživného skúmať dôvody, ktoré bránili oprávnenému rodičovi uplatniť zákonný nárok ihneď po tom, ako povinný rodič prestal plniť svoju vyživovaciu povinnosť. Sprísňujúca úprava od oprávnených vyžaduje zodpovedný a včasný prístup k riešeniu tejto otázky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: ochranné pásma vodárenských zdrojov, nárok na náhradu majetkovej ujmy za obmedzenie užívania pozemkov v ochranných pásmach vodárenských zdrojov
Právna veta: Odvolací súd zastáva názor, že nárok na náhradu majetkovej ujmy v primeranom a preukázanom rozsahu za obmedzenie užívania pozemkov v ochranných pásmach vodárenských zdrojov podľa § 32 ods. 6 zákona č. 364/2004 Z.z. (aj v znení účinnom do 14.01.2015) patrí vlastníkovi, resp. spoluvlastníkovi pozemkov, nie aj nájomcovi. Zákon č. 364/2004 Z.z. v žiadnom zo svojich ustanovení nepriznáva nájomcovi právo na finančnú náhradu za obmedzenie užívania pozemkov v ochranných pásmach a aktívna vecná legitimácia žalobcu na uplatnenie nároku, ktorý je predmetom tohto konania tak zo zákona č. 364/2004 Z.z. nev ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: peňažný príspevok na opatrovanie, fakultatívna dávka sociálneho zabezpečenia, nepriznanie peňažného príspevku na opatrovanie syna
Právna veta: Peňažný príspevok na opatrovanie je v zákone č. 447/2008 Z. z. upravený ako fakultatívna dávka sociálneho zabezpečenia, preto ani v prípade splnenia všetkých zákonných podmienok nemusí byť žiadateľovi automaticky peňažný príspevok priznaný. Na priznanie požadovaného finančného príspevku nie je teda právny nárok, rozhodnutie závisí od voľnej úvahy žalovaného. Takúto voľnú úvahu správneho orgánu súd môže preskúmavať len z hľadiska, či zodpovedá obsahu spisov alebo zásadám logického myslenia. Inak do voľnej úvahy správneho orgánu súd nie je oprávnený zasahovať.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prerušenie konania v sporovom konaní, návrh na rozhodnutie o prejudiciálnej otázke, povinnosť vnútroštátneho súdneho orgánu požiadať Súdny dvor o vydanie rozhodnutia o predbežnej otázke
Právna veta: Odvolací súd v tejto súvislosti uvádza, že postup súdu v intenciách § 162 CSP je výsledkom procesu tvorby jeho vlastného právneho názoru na prejednávanú vec a len v prípade, ak sám dospeje k názoru o potrebe výkladu určitých právnych otázok, prípadne rozhodnutia o určitej právnej otázke v intenciách písm. a), b) alebo c), preruší konanie a iniciuje ďalší procesný postup. Pokiaľ k takémuto záveru nedospeje, hoci bol podaný návrh niektorou sporovou stranou, neodníma prípadným zamietnutím návrh na prerušenie konania možnosť sporovej strane konať pred súdom (k tomu aj uznesenie Najvyššieho súdu SR ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: obhospodarovateľ lesa, združenie založené na základe zmluvy o združení
Právna veta: 36. Správny súd primárne poukazuje na úpravu podľa § 2 písm. p) Zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov v znení platnom a účinnom k 30.11.2018 v nadväznosti na skutkovú vetu podľa výroku napadnutého rozhodnutia a časové vymedzenie spáchania skutku „v presne nezistený deň, resp. v dňoch mesiaca november 2018“. Táto právna úprava definuje subjekt obhospodarovateľa lesa ako právnickú alebo ako fyzickú osobu, ktorá hospodári na lesných pozemkoch. V nadväznosti na to je nepochybné, že obhospodarovateľom lesa môže byť len subjekt spĺňajúci definíciu právnickej osoby podľa § 18 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vyporiadanie BSM dohodou, vyporiadanie BSM podľa § 149 OZ, kombinovaný spôsob vyporiadania BSM, dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Právna veta: Vo vzťahu k odvolacej námietke žalobkyne, že dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva, ktorá bola uzatvorená medzi ňou a žalovaným, predstavuje čiastočnú dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva s tým, že aj aktuálna súdna prax umožňuje „kombinovaný“ spôsob vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva, odvolací súd uvádza, že je potrebné súhlasiť so žalobkyňou v tej časti tvrdenia, že aplikačná prax upustila od požiadavky úplného vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva, teda, že pripúšťa aj kombinovaný spôsob vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva. Súd uskuto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: ponuka inej vhodnej práce, ponuková povinnosť zamestnávateľa pri výpovedi, určenie neplatnosti výpovede z pracovného pomeru
Právna veta: 10. Ponuka inej vhodnej práce podľa § 63 ods. 2 Zákonníka práce je hmotnoprávnou podmienkou výpovede zo strany zamestnávateľa. Jej nesplnenie spôsobuje neplatnosť výpovede. Hoci Zákonník práce neurčuje pre ponuku vhodnej práce písomnú formu, v záujme právnej istoty oboch účastníkov pracovného pomeru, ako aj preukaznej povinnosti zamestnávateľa v prípade súdneho konania, je správne, keď zamestnávateľ túto ponuku urobí v písomnej forme. 11. Podľa ustálenej judikatúry nemožnosť zamestnanca ďalej zamestnávať znamená, že zamestnávateľ nemá pre zamestnanca žiadnu prácu, teda ide o absolútnu nemož ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: popretie skutkových tvrdení protistrany, povinnosť sporových strán substancovať všetky podstatné a rozhodujúce skutkové okolnosti, minimalistické spochybňovanie skutkových tvrdení žalobcu žalovanou
Právna veta: 25. Základnou procesnou povinnosťou sporových strán je povinnosť substancovať všetky podstatné a rozhodujúce skutkové okolnosti, z ktorých vyvodzujú svoju procesnú pozíciu a taktiku (vrátane obrany). Neunesenie bremena tvrdenia v civilnom spore spolu s nedodržaním dôkaznej povinnosti a následným neunesením dôkazného bremena vedú v prípade žalovaného k procesnej pasivite, ktorá je nevyhnutne sankcionovaná stratou sporu. Rozsah dôkazného bremena žalovaného sa odvíja od miery aktivity žalobcu. Ak žalobca splní svoju povinnosť tvrdenia dôkladne a starostlivo a podporí ju aj dôkazmi, žalovanej stra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecná zodpovednosť podľa § 420 OZ, vznik škody v dôsledku vysypania žeravého popola do nevhodnej kuka nádoby, kauzálny nexus, neopatrné zaobchádzanie s požiarne nebezpečnými látkami ako príčina vzniku požiaru
Právna veta: Podľa ust. § 420 OZ každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti (ods. 1). Škoda je spôsobená právnickou osobou alebo fyzickou osobou, keď bola spôsobená pri ich činnosti tými, ktorých na túto činnosť použili. Tieto osoby samy za škodu takto spôsobenú podľa tohto zákona nezodpovedajú; ich zodpovednosť podľa pracovnoprávnych predpisov nie je tým dotknutá (ods. 2). 27. V danom ustanovení je upravená všeobecná zodpovednosť fyzických a právnických osôb za škodu. Predpokladom vzniku každej občianskoprávnej zodpovednosti je: 1/ protiprávny úkon, 2/ spôsobenie škody a 3/ príč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: finančné zadosťučinenie , priznanie práva na primerané finančné zadosťučinenie, ochrana spotrebiteľa
Právna veta: Uplatnenie, resp. priznanie nároku na finančné zadosťučinenie v zmysle § 3 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa nie je vylúčené vtedy, ak súd predtým zaviaže veriteľa na vydanie bezdôvodného obohatenia spotrebiteľovi, ide o nároky, ktoré sú na sebe nezávislé, vychádzajúce z odlišných špecifických zákonných ustanovení, pričom ich kumulácia nie je ničím vylúčená. Spotrebiteľovi vzniká nárok v zmysle cit. § 3 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa nezávisle od akýchkoľvek predtým získaných plnení od veriteľa. Tým, že podmienkou nároku na finančné zadosťučinenie je predchádzajúce úspešné uplatnenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: rozsudok pre zmeškanie, neospravedlnenie sa z neúčasti na pojednávaní, nedostavenie sa na pojednávanie vo veci samej
Právna veta: Z ustanovenia § 274 CSP, ale ani z iného zákonného ustanovenia súdu prvej inštancie nevyplývala ani povinnosť, či v priebehu celého doposiaľ vedeného konania bol žalovaný ako strana, v neprospech ktorej sa mal rozsudok pre zmeškanie vydať, skutočne procesne pasívny a či proti žalobcom uplatnenému nároku uplatnil prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany. Zo zákonnej dikcie ustanovenia § 274 CSP: „ na pojednávaní rozhodne o žalobe podľa § 137 písm. a) na návrh žalobcu rozsudkom pre zmeškanie, ktorým žalobe vyhovie, ak...“, je totiž potrebné dospieť k záveru, že ak sú splnené z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Pracovné právo
Kľúčové slová: minimálne mzdové nároky, výkon činnosti duchovného zamestnanca, výkon duchovenskej činnosti z poverenia cirkví a náboženských spoločností
Právna veta: Vychádzajúc z čl. 24 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky i ust. § 5 ods. 2 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov, je potrebné poukázať na to, že cirkvi si spravujú svoje záležitosti nezávisle od štátnych orgánov. Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti, najmä ustanovujú svoje orgány, ustanovujú svojich duchovných a zriaďujú rehoľné a iné inštitúcie nezávisle od štátnych orgánov. K nezávislému postaveniu cirkví patrí aj ich právo hospodáriť samostatne podľa vlastných rozpočtov, ktoré si sam ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: záložné právo podľa § 151b OZ, predpoklady pre vznik záložného práva, vyslovenie neplatnosti záložnej zmluvy
Právna veta: 17. Podľa § 151b odsek 1 Občianskeho zákonníka v znení ku dňu 10.5.1994 záložné právo vzniká na základe písomnej zmluvy, schválenej dedičskej dohody alebo zo zákona. 18. Podľa § 151b odsek 2 Občianskeho zákonníka v znení ku dňu 10.5.1994 záložné právo vzniká, ak ide o nehnuteľnosť, vkladom do katastra nehnuteľností. 19. V prejednávanej veci bolo súdom prvej inštancie zistené, že záložná zmluva zo dňa 18.2.1994 bola právoplatným rozhodnutím Správy katastra Martin zavkladovaná a tým boli podľa ustanovenia § 151b odsek 2 Občianskeho zákonníka v znení účinnom ku dňu vkladu splnené predpoklady p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: neoprávnený držiteľ, držba, nároky neoprávneného držiteľa
Právna veta: V súvislosti s posúdením nároku žalobcu ako neoprávneného držiteľa je potrebné poukázať na to, že nároky neoprávneného držiteľa rieši výlučne ust. § 131 Občianskeho zákonníka, podľa znenia ktorého neoprávnený držiteľ je povinný vždy vydať vec vlastníkovi spolu s jej plodmi a úžitkami a nahradiť škodu, ktorá neoprávnenou držbou vznikla. Môže si odpočítať náklady potrebné pre údržbu a prevádzku veci. Neoprávnený držiteľ si môže od veci oddeliť to, čím ju na svoje náklady zhodnotil, pokiaľ je to možné bez zhoršenia podstaty veci, a rieši to komplexne a nie je dôvod na bezdôvodné obohatenie. Citov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: súhrnný trest, upustenie od uloženia súhrnného trestu
Právna veta: Je potrebné uviesť, že ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin, ktorý spáchal skôr, ako bol súdom prvého stupňa vyhlásený odsudzujúci rozsudok za iný jeho trestný čin, uloží mu súhrnný trest podľa zásad na uloženie úhrnného trestu (§42 ods. 1 Tr. zák.) Uloženie úhrnného trestu v zmysle § 41 Tr. zák. predpokladá, že súd v jednom trestnom konaní rozhoduje o viacerých trestných činoch, ktorých sa páchateľ dopustil jedným alebo viacerými skutkami. Inak povedané, súhrnný trest sa ukladá v situácii, ak sa páchateľ dopustil viacerých trestných činov a mal sa ukladať trest úhrnný, avšak v čase vyhla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsob a rozsah náhrady škody , vedenie trestného stíhania na základe nezákonného uznesenia o jeho začatí, priznanie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch za vedenie trestného stíhania
Právna veta: 14. V prípade, že sa podozrenie o spáchaní trestného činu nepreukáže, obvinenej osobe vznikne ujma. Ak zároveň trestné konanie trvá dlhšiu dobu, je zrejmé, že následky sú pre postihnutú nedôvodne obvinenú osobu o to väčšie, keďže spoločnosť má prirodzene voči obvinenému negatívny postoj. Pokiaľ sa nakoniec preukáže, že došlo vznesením obvinenia a podaním obžaloby k omylu, t. j. k nedôvodnému obvineniu dotknutej osoby, má pochopiteľne takáto osoba neodňateľné právo na satisfakciu za strádanie, ktorému bola vystavená počas trestného stíhania. Práve s týmto zámerom a za týmto účelom bol prijatý s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu, pomery obžalovaného odôvodňujúce mimoriadne zníženie trestu
Právna veta: Prokurátor v súvislosti s mimoriadnym znížením trestu namietal, že obžalovaný po celý čas prípravného aj súdneho konania popieral spáchanie skutku napriek existencii usvedčujúcich dôkazov. Krajský súd ma za to, že táto skutočnosť žiadnym spôsobom nevylučuje aplikáciu mimoriadneho zníženia trestu. Ako je zrejmé z ust. § 39 ods. 1 Tr. zák., aplikácia mimoriadneho zníženia trestu je prejavom diskrečného oprávnenia konajúceho súdu a je prípustná za splnenia zákonom stanovených podmienok, ktoré sú vyjadrené alternatívne, z ktorých jednou sú pomery páchateľa, a práve táto podmienka bola splnená.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na ochranu vlastníckeho práva, žaloba o vypratanie nehnuteľností, dočasné predajné stánky umiestnené žalovaným na pozemkoch vo vlastníctve žalobcu, zásah do vlastníckeho práva
Právna veta: Len vo všeobecnosti v súvislosti s charakterom predmetného sporového konania vyvolaného žalobou žalobcu o vypratanie nehnuteľnosti, poukazuje odvolací súd na to, že žaloba o vypratanie nehnuteľnosti vyplýva z práva vlastníka vyplývajúceho mu z ust. § 123 Občianskeho zákonníka, predmet svojho vlastníctva držať, užívať a nakladať s ním. Ide o nárok na ochranu takéhoto práva v zmysle ust. § 126 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka, ktorý smeruje proti tomu, kto do tohto práva neoprávnene zasahuje. Právo domáhať sa vypratania nehnuteľnosti teda svedčí predovšetkým jeho vlastníkovi, resp. oprávnenému d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: neplatnosť právneho úkonu podľa § 37 OZ, fyzické donútenie, psychické donútenie, pôsobenie na slobodu vôle fyzickým donútením alebo psychickým donútením
Právna veta: 19. Podstatou odvolacej argumentácie žalovaného v 2. rade je spochybnenie platnosti preskúmavanej zmluvy tvrdiac, že túto uzavrel pod psychickým a fyzickým nátlakom. 20. Podľa § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, inak je neplatný. 21. Sloboda a vážnosť sú základné náležitosti vôle. sloboda vôle vychádza z podmienok uzatvárania vôle konajúceho subjektu. Na slobodu vôle sa môže pôsobiť fyzickým donútením alebo psychickým donútením. Za fyzické donútenie súdna prax označuje použitie fyzického násilia na vykonanie právneho úkonu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie podľa § 451 OZ, neunesenie dôkazného bremena žalobcu, žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia
Právna veta: 31. Odvolací súd v súvislosti s uplatneným nárokom žalobcu na vydanie bezdôvodného obohatenia poukazuje na ust. § 451 ods. 1 Občianskeho zákonníka, z ktorého vyplýva, že kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať. Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov. 32. Ak je nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia uplatňovaný žalobou v súdnom konaní, je oprávnený z bezdôvodného obohatenia (t.j. žalobca ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti, morálne zadosťučinenie vo forme ospravedlnenia, ochrana osobnostných práv v médiách, ospravedlnenie za uverejnenie nepravdivých výrokov, zásah do práva na ochranu osobnosti článkom uverejneným vo významnom mienkotvornom celoslovenskom týždenníku, nárok z nepravdivých tvrdení uvedených v článku, nárok z neoprávnene uverejnenej fotografie žalobcu
Právna veta: 26. Odvolací súd konštatuje, že Občiansky zákonník poskytuje v ust. § 13 ochranu osobnosti len v prípade takého porušenia občianskej cti, ktoré predstavuje zásah do osobnosti človeka, pričom tento zásah musí byť objektívne spôsobilý privodiť takúto ujmu. Predpokladmi úspešného uplatnenia práva na ochranu osobnosti je tak skutočnosť, že došlo k neoprávnenému zásahu a tento zásah je objektívne spôsobilý privodiť ujmu na právach chránených ust. § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. Obe náležitosti musia byť splnené, aby vznikol právny vzťah, ktorého obsahom je právo domáhať sa ochrany. Existencia z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Daňové právo
Kľúčové slová: nárok na odpočítanie dane, dokazovanie zo strany správcu dane , nárok na uplatnenie práva na odpočítanie dane z pridanej hodnoty, dôkazné bremeno pri dokazovaní v daňovom konaní
Právna veta: 119. Z ust. § 49 ods. 1, 2 písm. a), ust. § 51 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. jednoznačne vyplývajú podmienky, za akých si žalobca môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty, pričom základnou podmienkou je, aby išlo o plnenie, ktoré mu naozaj bolo dodané konkrétnym platiteľom tejto dane. Úlohou správcu dane pri posudzovaní opodstatnenosti uplatneného nároku na odpočítanie dane z pridanej hodnoty bolo vychádzať nielen z formálnej stránky daňových dokladov (faktúr) predložených žalobcom ako platiteľom tejto dane, ale aj zistiť, či tieto doklady i po materiálnej stránke sú odrazom skutočn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: určovacia žaloba, zamietnutie žaloby pre nepreukázanie naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení, naliehavý právny záujem na určení, že žalovaná sa nikdy nestala vlastníčkou bytu
Právna veta: 13. V prípade určovacej žaloby, ako je tomu aj v preskúmavanej veci, kde žalobcovia tvrdili vlastnícke právo svojej právnej predchodkyne k nehnuteľnosti - k bytu č. XX, nachádzajúceho sa v bytovom dome v H., na W. ul. č. XX, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu X/X, zapísaný na liste vlastníctva č. XXXX, pre katastrálne územie H. - S., musí mať súd v každom štádiu konania doloženú existenciu naliehavého záujmu na určení, s výnimkou žalôb v ktorých je naliehavý právny záujem prezumovaný zákonom. Či tento záujem jestvuje, skúma súd z úradnej povinnosti. Platí to pre súd prvej inštancie a aj pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsob a rozsah náhrady škody , náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch, viacročná nečinnosť orgánov činných v trestnom konaní, nespravodlivé a neprimerane dlhé trestné konanie
Právna veta: Možno sa zrejme zhodnúť na tom, že desaťročia trvajúce stíhanie osoby je neprípustné, aj keby pracovník zodpovedného orgánu (alebo orgán ako taký) prieťah v konaní nespôsobil. Ide o objektívnu skutočnosť vystavenia osoby trestnému stíhaniu. Existencia trestného stíhania samozrejme v právnom štáte neznamená odsúdenie a na stíhanú osobu sa (bez ďalšieho) hľadí ako na nevinnú. Trestné stíhanie proti osobe však v sebe nesie známky spoločenskej difamácie, faktických obmedzení v živote, veľa stresu spojeného s konaním a v neposlednom rade právna neistota stíhanej osoby. Čím dlhšie bude trestné stíha ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosti príkazníka, ukončenie poskytovania právnych služieb na základe vypovedania plnej moci, vyúčtovanie odmeny za poskytnuté právne služby
Právna veta: Keďže právna úprava týkajúca sa poskytovania právnych služieb advokátom obsiahnutá v zákone č. 586/2003 Z. z. o advokácii je špeciálnou právnou úpravou vo vzťahu k právnej úprave príkaznej zmluvy v Občianskom zákonníku, resp. mandátnej zmluvy v Obchodnom zákonníku, je potrebné tieto všeobecné ustanovenia uplatniť v prípadoch, ktoré nie sú riešené osobitnou právnou úpravou v zákone o advokácii. Právny vzťah založený zmluvou o poskytovaní právnej pomoci tak vo všeobecnosti zaniká, s poukazom na § 731 a § 33b Občianskeho zákonníka vykonaním úkonu, teda činnosti, ku ktorej sa príkazník zaviazal, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: povinná obhajoba v trestnom konaní, nespôsobilosť obvineného náležite sa obhajovať, závislosť obvineného od viacerých psychoaktívnych látok
Právna veta: Judikatúra súdov považuje ustanovenie § 37 ods. 2 Tr. poriadku za naplnené najmä u osôb trpiacich duševnou chorobou (v zmysle choromyseľnosti v dôsledku napr. schizofrénie), u obvinených hluchých, hluchonemých, nemých, slepých, s vadami reči alebo ťažko chorých (napr. u osôb s organickým ochorením mozgu a pod.), u obvinených, ktorí sú po úraze v kóme alebo inom obdobnom stave hospitalizovaní v nemocnici, alebo u obvinených, ktorí nevedia čítať a písať (napr. R 27/1977, R 65/1978, R 20/2011, tiež rozhodnutia Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 11Tdo/11/2017 a 6Tdo/597/2022). Samotné užívanie alkoholick ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho zákonníka, bezúročnosť úveru, absencia údaja o ročnej percentuálnej miery nákladov v spotrebiteľskej zmluve
Právna veta: Pre spotrebiteľský úver sa zákonom č. 129/2010 Z.z. z hľadiska formálnych náležitostí vyžaduje písomná forma zmluvy a predpísané obsahové náležitosti ( § 9 ods.1,2 ). V ust. § 11 ods. 1 citovaného zákona sú vymedzené prípady , kedy sa úver považuje za bezúročný a bez poplatkov ( o.i. aj v prípade, ak zmluva neobsahuje údaj o ročnej percentuálnej miere nákladov). Odvolací súd sa v plnej miere stotožňuje s názorom súdu prvej inštancie , že v spotrebiteľskej zmluve údaj o ročnej percentuálnej miere nákladov absentuje. Z uvedeného dôvodu potom možno vyvodiť, že v dôsledku úplnej absencie tohto úda ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: odmietnutie odvolania, subjektívna procesná legitimácia odvolateľa na podanie odvolania, subjekty oprávnené podať odvolanie
Právna veta: Subjektívna procesná legitimácia odvolateľa na podanie odvolania vyplýva z ustanovení § 359 až 361. Osobou oprávnenou podať odvolanie je v prvom rade tá strana sporu, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané. Ak odvolanie podala sporová strana, je povinnosťou odvolacieho súdu skúmať, či napadnutým rozhodnutím bolo rozhodnuté v jej neprospech. Podmienkou subjektívnej prípustnosti odvolania je existencia ujmy spôsobenej napadnutým rozhodnutím. Túto ujmu je potrebné posudzovať výlučne z hľadiska procesného, pričom sa musí vychádzať z výroku rozhodnutia napadnutého odvolaním. Formálna ujma môže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o budúcej zmluve, účastníci zmluvy o budúcej zmluve, neplatnosť nepomenovanej zmluvy
Právna veta: Zmluva o budúcej kúpnej zmluve v zmysle § 50a Občianskeho zákonníka má povahu kogentnej právnej normy, teda takej, od ktorej sa účastníci nemôžu dohodou odchýliť. Účastníkmi takejto zmluvy môžu byť preto len účastníci zmluvy, ktorá má byť nimi v budúcnosti uzavretá. Iný subjekt sa môže zaviazať, že do dohodnutej doby uzavrie zmluvu len v prípade, pokiaľ ide o nepriameho zástupcu účastníka budúcej zmluvy tak, ako má na mysli § 22 a nasl. Občianskeho zákonníka v spojení s § 737 Občianskeho zákonníka. Za takéhoto zástupcu nemožno považovať zástupcu na základe priameho zastúpenia, ktorý koná v men ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: predkupné právo štátu, predmet zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií, existencia zákonného predkupného práva štátu
Právna veta: Zákon č. 175/1999 Z. z. priamo obmedzuje zmluvnú voľnosť vlastníka pozemku, ku ktorému sa viaže predkupné právo štátu podľa § 3 ods. 5 zákona č. 175/1999 Z. z., a preto nie je možné na daný prípad aplikovať všeobecné ustanovenia týkajúce sa predkupného práva tak, ako namietal žalobca v odvolaní. Cieľom citovaného zákona je v prípade vydania osvedčenia o významnej investícii, a teda vznikom predkupného práva štátu, zabrániť ďalšiemu prevodu vlastníctva na iný subjekt, aby nedošlo k ohrozeniu a skomplikovaniu procesu vyvlastnenia. Zákon sa snaží zabezpečiť štátu nadobudnutie vlastníctva k pozemk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, zavinenie dopravnej nehody, škoda spôsobená prevádzkou motorového vozidla
Právna veta: V prípade škody spôsobenej prevádzkou dopravného prostriedku možno uplatniť nárok na náhradu škody tak proti prevádzateľovi ako aj vodičovi, ktorých zodpovednosť stojí vedľa seba, a to v prípade prevádzateľa podľa § 427 Občianskeho zákonníka na základe objektívneho princípu a v prípade vodiča (osoby odlišnej od prevádzateľa) podľa § 420 Občianskeho zákonníka na základe zavinenia, keďže ide o dve samostatné skutkové podstaty a ustanovenie § 427 Občianskeho zákonníka nie je špeciálnym ustanovením k § 420 Občianskeho zákonníka (porovnaj rozhodnutie NS ČR zo 17.1.2008, sp. zn. 32 Cdo2837/2006). I ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: personálny rozkaz , obnova konania v správnom konaní, dôvody obnovy konania, Personálny rozkaz riaditeľa Personálneho úradu ozbrojených síl Slovenskej republiky
Právna veta: 21. Účelom obnovy konania je odstránenie nedostatkov základného konania a vydanie nového meritórneho rozhodnutia. So zreteľom na skutočnosť, že ide o mimoriadny opravný prostriedok, v porovnaní s odvolaním (rozkladom) správny poriadok ustanovuje určité obmedzenia (dôvodom obnovy môžu byť len skutočnosti ustanovené v správnom poriadku, časové limity na uplatnenie podnetu a pod.). 22. Konanie vo fáze návrhu na obnovu konania (t. j. v štádiu, či dôjde alebo nedôjde k obnoveniu základného konania) má charakter preskúmania procesných podmienok pre obnovenie konania a nemôže znamenať riešenie mer ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Správne právo
Kľúčové slová: odstraňovanie stavieb, odstránenie reklamných stavieb, protiprávne osadené reklamné zariadenia na pozemku vo vlastníctve SR
Právna veta: V úvode považuje správny súd za potrebné predostrieť, že citované ust. § 88 ods. 7 písm. b) ako aj citované ust. § 88 ods. 8 stavebného zákona bolo do stavebného zákona včlenené novelou zverejnenou v Zbierke zákonov SR pod č. 293/2014 Z.z. s účinnosťou od 02.01.2015 ako konanie o odstraňovaní stavieb sui generis. V prejednávanej veci je nesporné, že na E-KN parc.č. 1898 v kat. úz. N. zapísanej na LV č. XXXX, ktorá, ako je zrejmé z označeného listu vlastníctva, patrí do vlastníctva Slovenskej republiky a jej správcom je Slovenská správa ciest Bratislava, sú postavené reklamné stavby patriace do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: práva spotrebiteľa, základná ochrana spotrebiteľa, vydanie bezdôvodného obohatenia a zaplatenie primeraného finančného zadosťučinenia
Právna veta: Pod uplatnením porušenia práva alebo povinnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. treba rozumieť konkrétne žalovateľné právo, teda nárok, ktorý vyplýva z porušenia práv na ochranu spotrebiteľov, resp. z porušenia povinností určených na ochranu spotrebiteľov dodávateľmi. Podľa názoru odvolacieho súdu, predmetné ustanovenie nie je možné vykladať tak, že je potrebné, aby sa súdne konanie, v ktorom spotrebiteľ uplatnil svoje právo, už právoplatne skončilo, ale je možné o tomto nároku rozhodnúť už aj v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí a v ktorom bol spotrebiteľ úspešný. V opačnom príp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vyporiadanie BSM súdom, viazanosť odvolacieho súdu rozsahom a dôvodmi odvolania
Právna veta: Pokiaľ strana sporu napadne odvolaním rozsudok súdu prvej inštancie o vyporiadaní BSM (hoci len niektorý z jeho výrokov), odvolací súd nie je v zmysle § 379 ods. 3 CSP viazaný rozsahom odvolania. V takom prípade žiadny z výrokov odvolaním napadnutého rozhodnutia vo veci samej nenadobúda oddelene právoplatnosť; odvolací súd musí vždy preskúmať celé rozhodnutie súdu prvej inštancie o vyporiadaní BSM, keďže ide o vec, v ktorej z právneho predpisu (Občianskeho zákonníka) vyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi stranami sporu.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozvod manželstva, odmietavé stanovisko manželky k obnoveniu spolužitia manželov
Právna veta: S prihliadnutím na stanovisko manželky k rozvodu manželstva a skutočnosť, že spolužitie manželov je významne narušené (ust. § 23 Zákona o rodine) odvolací súd potvrdil rozhodnutie súdu prvej inštancie ako správne. Pokiaľ manžel namieta potrebu vytvoriť priestor na obnovenie spolužitia s cieľom zohľadniť záujem maloletých detí, pre ktoré je najvhodnejším riešením, aby vyrastali v kompletnej rodine, odvolací súd poukazuje na správny postup súdu prvej inštancie, ktorý sa v súlade s ustanovením § 96 ods. 1 a 2 CMP pokúsil o zmierne vyriešenie sporu a konanie prerušil za účelom poskytnutia interven ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zistenie prítomnosti na pojednávaní, fikcia doručenia, doručenie predvolania na pojednávanie fikciou
Právna veta: Samotná strana sporu znáša zodpovednosť za to, či sa jej úradná písomnosť doručí, alebo nie, s čím sú následne spojené ďalšie dôsledky (použitím fikcie doručenia), že sa o nariadenom pojednávaní nedozvie, resp. sa o ňom dozvie až v štádiu po rozhodnutí súdu prvej inštancie a stratí tak možnosť vyjadriť sa na pojednávaní súdu prvej inštancie a prípadne na ňom predniesť dôkazné návrhy. 11. Keďže predvolanie na pojednávanie bolo žalovanej doručené zákonnou fikciou, t. j. považuje sa za doručené, nedošlo v tejto súvislosti k porušeniu práv žalovanej v tom zmysle, že by nebola na pojednávanie pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: niektoré ustanovenia o právnych úkonoch, použitie výrazu, ktorý pripúšťa rôzny výklad, cudzojazyčné pojmy pripúšťajúce rôzny výklad
Právna veta: 18. V súvislosti s uvedeným odvolací súd poukazuje na to, že Obchodný zákonník má samostatné interpretačné pravidlá pre právne úkony, ktoré sú hierarchicky usporiadané. Na rozdiel od Občianskeho zákonníka viac uprednostňuje vôľu pred prejavom tejto vôle. Podľa § 266 ods. 1 ObZ sa prejav vôle vykladá podľa úmyslu tej osoby, ktorá vôľu prejavila, ale len za predpokladu, že tento úmysel bol známy tej strane, ktorej bol určený, alebo jej musel byť známy. Aplikácia tohto interpretačného pravidla prichádza do úvahy vtedy, ak je nesporné, že konajúca osoba mala úmysel prejaviť určitú vôľu. Ak by osob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zákonná koncentrácia konania, moment, dokedy môžu strany uplatniť prostriedky procesného útoku, predloženie dôkazu deň pred vyhlásením rozsudku, po vyhlásení dokazovania za skončené
Právna veta: Skončenie dokazovania je významným procesným medzníkom. V rámci zákonnej koncentrácie konania ohraničuje moment, dokedy môžu strany uplatniť prostriedky procesného útoku a procesnej obrany (§ 154 CSP ), ak nedošlo k obmedzeniu ich uplatniteľnosti už skôr pri sudcovskej koncentrácii konania. Tie prostriedky procesného útoku a procesnej obrany, ktoré neboli v konaní pred súdom prvej inštancie riadne a včas uplatnené, môžu v následnom odvolacom konaní vykazovať relevanciu len za podmienok uvedených v § 366 CSP . Po vyhlásení uznesenia o skončení dokazovania požiada súd prítomné osoby o opustenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: príspevok na výživu rozvedeného manžela, zánik manželstva, zamietnutie návrhu na určenie príspevku na výživu rozvedenej manželky
Právna veta: Zánikom manželstva zanikajú osobné a osobnomajetkové práva a povinnosti medzi bývalými manželmi s výnimkou uvedenou v § 72 Zákona o rodine, keď pri splnení zákonných predpokladov sa môže solidarita plynúca z manželského zväzku preniesť v obmedzenej miere do času po zániku manželstva v podobe príspevku na výživu rozvedeného manžela. V takomto prípade ide len o zabezpečenie primeranej výživy pre toho z manželov, ktorý nie schopný sám sa živiť a nie o zabezpečenie rovnakej životnej úrovne rozvedených manželov tak, ako to bolo počas trvania manželstva. Primeranosť je daná účelom, ktorému má príspe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecná zodpovednosť, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, náhrada škody z ublíženia na zdraví, spôsobenie škody na zdraví prevádzkou motorového vozidla
Právna veta: Odvolací súd uvádza, že v ustanovení § 420 Občianskeho zákonníka je upravená všeobecná zodpovednosť fyzickej a právnickej osoby za spôsobenú škodu, ktorá vychádza zo zásady zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením akejkoľvek právnej povinnosti. Táto zodpovednosť je zodpovednosťou za zavinený protiprávny úkon. Toto ustanovenie o všeobecnej zodpovednosti za škodu sa použije vždy, ak konkrétny prípad spôsobenia škody nespadá pod niektoré iné ustanovenie Občianskeho zákonníka o náhrade škody, ktoré ustanovuje osobitné podmienky zodpovednosti za škodu (§ 421 a nasl. Občianskeho zákonníka ) alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: naliehavý právny záujem, určovacia žaloba, žaloba na určenie právnej skutočnosti, žaloba o určenie, že finančné prostriedky patria do dedičstva
Právna veta: 20.3. Otázku existencie, resp. neexistencie naliehavého právneho záujmu treba posudzovať výlučne s ohľadom na právny záujem žalobcu, záujem žalovaného je pri posudzovaní tejto otázky súdom irelevantný. 20.4. Žalobca má naliehavý právny záujem na určovacej žalobe vždy vtedy, ak nemá možnosť domáhať sa ochrany svojich práv alebo oprávnených záujmov iným procesným spôsobom. Ide predovšetkým o prípady, kedy žalobca nemá možnosť podať žalobu na plnenie a kedy má legitimáciu na podanie žaloby na plnenie výlučne žalovaná strana. (...) 23. Súčasťou dedičského konania je zisťovanie majetku a dlho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: nezákonné trestné stíhanie, priznanie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch za vedenie trestného stíhania, právo na náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch, náhrada škody spôsobená nezákonným rozhodnutím štátneho orgánu
Právna veta: 13. Citované ustanovenie § 13 Občianskeho zákonníka, predstavujúce právny rámec pre priznanie zadosťučinenia za nemajetkovú ujmu, spôsobenú zásahom do práv na ochranu osobnosti fyzickej osoby je normou s relatívne neurčitou hypotézou. Hypotéza v tejto norme teda nie je stanovená priamo, ale je prenechané na súd, aby ju podľa svojej úvahy v každom jednotlivom prípade sám zo širokého a vopred neobmedzeného okruhu okolností vymedzil. Podmienkou vzniku nároku na súdnu ochranu osobnosti podľa citovaných ustanovení zákona, je mimo protiprávneho zásahu, objektívne spôsobilého vyvolať nemajetkovú ujmu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, obťažnosť dokazovania v otázkach tzv. „čiernych“ príjmov, dlhodobé vykonávanie nerentabilnej podnikateľskej činnosti
Právna veta: Vo vyššie uvedených okolnostiach preskúmavanej veci si je odvolací súd vedomý obťažnosti dokazovania v otázkach tzv. „čiernych“ príjmov. Bez existencie pracovnej zmluvy a potvrdení o príjmoch, ak je navyše odmena vyplácaná v hotovosti, dostupnosť priamych dôkazov je mizivá. Súd dané skutočnosti musí preukazovať len nepriamo, napr. prostredníctvom výsluchu svedkov, pritom mozaika nepriamych dôkazov by mala vytvoriť presvedčivý obraz o skutočnosti. V preskúmavanej veci sa zdá, že výpoveď len jedného svedka, bez ďalších podporných dôkazov, je nedostatočná pre vyvodenie záveru o skutočnom príjme o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: tabuľkové výživné, princíp potencionality príjmov, ochrana záujmov oprávneného, zvýšenie výživného k plnoletej nezaopatrenej dcére
Právna veta: Pri uplatnení princípu potencionality príjmov osoby povinnej platiť výživné oprávnenej osobe súd neprihliada len na skutočné (faktické) príjmy povinného, ktoré dosahuje v čase vyhlásenia rozsudku, ale vychádza z jeho potenciálnych príjmov, to znamená príjmov, ktoré povinný (potenciálne) mohol mať vzhľadom na svoj vek, zdravotný stav, schopnosti, stupeň dosiahnutého vzdelania a jeho zamerania, prax, jazykové znalosti, dopyt na trhu práce. Tento princíp sa uplatňuje aj vtedy, keď povinný svojím konaním berie na seba neprimerané majetkové riziká, zahŕňajúce aj takú činnosť, ktorá ohrozuje dosiahn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: Zmena mena a zmena priezviska, zamietnutie návrhu na udelenie súhlasu na podanie žiadosti o zmenu priezviska, želanie dieťaťa
Právna veta: Odvolací súd kladie veľký dôraz na to, aby v konaniach týkajúcich sa maloletých detí súdy pri svojom rozhodovaní zisťovali názor dieťaťa a pri rozhodovaní tento brali do úvahy. Preto uložil súdu prvej inštancie, aby v konaní zistil názor mal. Petronely a tento následne vyhodnotil v kontexte s ostatnými kritériami záujmu mal. dieťaťa podľa čl. 5 Zákona o rodine. Mal. A. uviedla, že sa chce volať rovnako ako mama, že to bola jej iniciatíva. Dôvodom pre to bola skutočnosť, že mama sa o ňu stará, na rozdiel od otca, ktorý sa o ňu nestará. Z výpovede mal. nevyplynuli žiadne skutočnosti svedčiace o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vydanie bezdôvodného obohatenia, návrh na začatie konania prokurátorom, žaloba na uplatnenie nároku štátu na vydanie bezdôvodného obohatenia
Právna veta: 11.4 Ustanovenie §456 druhá veta OZ upravuje právne postavenie štátu na základe zákona (nie právnej skutočnosti) ako osobitné originárne právo štátu, ktorého podmienkou vzniku (tohto originárneho postavenia v právnom vzťahu z bezdôvodného obohatenia) je to, že pôvodný oprávnený subjekt nemožno objektívne zistiť. Štát v tomto prípade nezastupuje pôvodného oprávneného z bezdôvodného obohatenia, plní skôr funkciu akéhosi náhradníka, ktorý však sám má povinnosť vydať predmet bezdôvodného obohatenia pôvodne oprávnenému subjektu, ak sa ho neskôr podarí preukázateľne identifikovať. Inak povedané, prá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: prostriedok ultima ratio, materiálny korektív, uplatnenie prostriedkov trestného práva za porušenie súkromno-právnych vzťahov
Právna veta: Nemožno nevidieť, že prostriedky trestného práva vystupujú ako ultima ratio, teda subsidiárne, čo sa týka prostriedkov trestnej represie v oblasti občiansko-právnych vzťahov. Prostriedky trestného práva sa využijú len tam, kde ide o závažný zásah do súkromno-právnych vzťahov. Majú byť uplatnené len ako najkrajnejší prostriedok postihu najzávažnejších prípadov porušenia práva, a to najmä tam, kde prostriedky občianskeho či obchodného práva sú neúčinné. Navyše prostriedky trestného práva za porušenie súkromno-právnych vzťahov prichádzajú do úvahy tam, kde páchateľ nechce dobrovoľne odstrániť nás ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch, nárok na náhradu nemajetkovej ujmy zásahom do súkromného a rodinného života zavinením dopravnej nehody
Právna veta: Prakticky v žiadnom prípade rozhodovania o zadosťučinení v peniazoch, ako jednej z foriem nápravy nemajetkovej ujmy, nie je možné určiť priznanú sumu matematicky na euro presne. Na rozdiel od majetkovej škody, ktorá je v zásade presne merateľná úbytkom v majetkovej sfére poškodeného, nie je nemajetková ujma kvantifikovateľná matematicky presne, pretože sa nejedná o ujmu v presne merateľnej sfére. Miera ujmy v nemajetkovej sfére je do istej miery kvantifikovateľná, a to prostredníctvom významu zasiahnutej sféry osobnostných práv človeka v spojení s intenzitou prežívania takéhoto zásahu. To všet ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: čiastočné plnenie má účinky uznania záväzku, čiastočné plnenie záväzku zo strany dlžníka
Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že z ustanovenia § 407 ods. 3 Obchodného zákonníka vyplýva, že čiastočné plnenie má účinky uznania záväzku len za splnenia zákonnej podmienky, že možno usudzovať, že dlžník plnením uznáva aj zvyšnú časť záväzku. Pre posúdenie splnenia tejto podmienky je potrebné vziať do úvahy konkrétne okolnosti prípadu. Nie je potom rozhodujúce, či dlžník čiastočným plnením zamýšľa spôsobiť uznanie zvyšnej časti záväzku. Usudzovať, že dlžník čiastočným plnením uznáva zvyšnú časť dlhu, možno z rôznych písomností, účtovných dokladov, prípadne konkrétnym správaním sa dlžníka. Ak dlžník ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vydržanie nehnuteľnosti, držba nehnuteľnosti opierajúca sa o ústnu zmluvu, zamietnutie žaloby o určenie vlastníckeho práva, dobromyseľnosť držby
Právna veta: Ako už uviedol súd prvej inštancie, v zmysle ustanovení § 129 ods. 1 a § 130 ods. 1 Občianskeho zákonníka zákonníka oprávneným držiteľom je ten, kto nakladá s vecou ako s vlastnou a je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný, že mu vec patrí, hoci to tak v skutočnosti nie je. Dobromyseľnosť teda znamená, že držiteľ je ohľadne existencie svojho práva v omyle. Posúdenie, či držiteľ je alebo nie je dobromyseľný, treba hodnotiť vždy objektívne, a nie iba zo subjektívneho hľadiska (osobného presvedčenia) držiteľa, a treba vždy brať do úvahy, či držiteľ pri bežnej (normálnej) opatrnosti, ktorú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: odporovateľné právne úkony, určenie neúčinnosti právnych úkonov, odporovacia žaloba
Právna veta: Žaloba o určenie, že dlžníkov právny úkon je voči veriteľovi neúčinný môže byť úspešná len vtedy, ak bola podaná voči osobe, s ktorou alebo v prospech ktorej bol urobený právny úkon. Ide teda o osobu, ktorá získala odporovateľným právnym úkonom majetkový prospech. V danom prípade však zákon výslovne nevyžaduje, aby všetky osoby, ktoré prípadne získali majetkový prospech odporovateľným právnym úkonom boli stranami sporu pod následkom zamietnutia žaloby z dôvodu neúplného okruhu pasívne legitimovaných subjektov. V takomto prípade osoby, ktoré získali odporovateľným právnym úkonom majetkový prosp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: predkupné právo spoluvlastníkov, porušenie predkupného práva
Právna veta: 18. Za najdôležitejšiu funkciu predkupného práva je považovaná právna istota ostatných spoluvlastníkov alebo inak znemožnenie vstupu spoluvlastníkom tretej osoby do spoluvlastníctva. Predkupné právo spoluvlastníkov tiež posilňuje ich postavenie vo vzťahu k spoločne vlastnenej veci. Okrem toho predstavuje prevenciu právnych sporov, pretože zjednocuje vlastníctvo k veci a zmenšuje počet spoluvlastníkov. Inštitút predkupného práva spoluvlastníkov však neslúži len ako prevencia právnych sporov, ale aj ako prevencia mimoprávnych tenzií. Navyše zjednocovaním vlastníctva sa zvyšuje samotná atraktivit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: zníženie náhrady, moderačné oprávnenie súdu
Právna veta: 12. V ust. § 450 Občianskeho zákonníka je obsiahnuté pravidlo o moderácií povinnosti nahradiť škodu. Nerozhoduje pritom, či povinnosť nahradiť škodu vyplýva zo zodpovednosti založenej na princípe zavinenia alebo na objektívnom princípe, akou je napríklad zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov (napr. R 3/1984). Zásadne sa ustanovenie týka všetkých nárokov, vrátane nárokov nemajetkovej povahy, akými sú náhrada bolestného a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia. 13. Zmysel tohto zákonného ustanovenia sa vykladá tak, že zníženie rozsahu povinnosti nahradiť ško ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: odstúpenie od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu, prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa ochorenia COVID-19
Právna veta: Odvolací súd uvádza, že novelizáciou zákona o zájazdoch, a to zákonom č. 136/2020 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z.z., ktorá nadobudla účinnosť dňa 29.05.2020 (ďalej len „novela zákona o zájazdoch“, resp. „zákon č. 136/2020 Z.z.“) zákonodarca schválil Prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa ochorenia COVID-19 v § 33a. Táto novela sa vzťahuje na zájazdy, ktoré nebolo možné objektívne po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: prejav vôle, ústna dohoda o podieľaní sa na platbách za spotrebované energie
Právna veta: Pokiaľ ide o ústnu dohodu, Občiansky zákonník - ani nijaký iný zákon - ju presne nedefinuje a nešpecifikuje, čo sa za ňu považuje a čo nie (tak ako je tomu pri písomnej forme). Je potrebné však vychádzať z toho, že musí ísť tiež o výslovný prejav vôle uzavrieť zmluvu navonok výslovne, verbálne prejavený - t.j. vyjadrený slovami. Keďže dohoda, zmluva je tzv. právnym úkonom, musí spĺňať náležitosti právneho úkonu, ktorými sú o.i. zrozumiteľnosť a určitosť. Pokiaľ zákon nepredpisuje, že dohoda sa musí uzatvoriť písomne, môže byť uzatvorená aj ústne a bude platná. Aj ústna dohoda je záväzná pre tý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: doručovanie do vlastných rúk, fikcia doručenia , zamietnutie odvolania obžalovaného ako podaného oneskorene
Právna veta: Pravidlá doručovania písomností v trestnom konaní sú upravené v ustanoveniach § 65 až § 68 Tres- tného poriadku, ktoré sú záväzné nielen pre orgány činné v trestnom konaní a súdy, ale aj pre všetky ďalšie subjekty zainteresované v trestnom konaní. Zvolený obhajca, ako osoba znalá práva, musel mať vedomosť aj o pravidlách doručovania písomností v trestnom konaní, vrátane uplatnenia fikcie doruče- nia v prípade, ak zásielku v čase doručovania neprevezme na adrese, ktorú orgánom činným v tres- tnom konaní, resp. súdu na tento účel uviedol, resp. ak ju neprevezme v lehote troch pracovných dní od j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: zamietnutie návrhu otca na zníženie výživného, podstatná zmena pomerov oprávneného alebo povinného z vyživovacieho vzťahu, prechodná zmena pomerov na strane otca
Právna veta: Odvolací súd zvýrazňuje, že vyživovacia povinnosť rodičov k deťom vyplýva zo zákona a každý rodič je povinný vyvinúť maximálne úsilie na to, aby vyživovaciu povinnosť k svojím maloletým deťom mohol plniť v čo najväčšom rozsahu. Samotná skutočnosť, že otec maloletého dieťaťa bol v čase podania návrhu na zníženie výživného nezamestnaný 19 dní, nezakladá relevantný dôvod na rozhodnutie o znížení vyživovacej povinnosti. Vyživovacia povinnosť rodiča k maloletému dieťaťu sa neviaže výlučne na existenciu a trvanie pracovného pomeru toho-ktorého rodiča, ale odvodzuje sa od jeho možností a schopností z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: závažnejšia zmena pomerov, zmena rozhodnutia o výživnom, určenie výšky výživného pre dieťa
Právna veta: K zmene dohôd a súdnych rozhodnutí o výživnom môže dôjsť len na základe zmeny pomerov. Táto sa zisťuje porovnávaním okolností dôležitých pre určenie výživného tak v čase skoršieho, ako aj nového rozhodnutia súdu. Predpokladom zmeny právoplatného rozhodnutia o výživnom je však závažnejšia zmena pomerov, ktorou sa rozumie len zmena tých okolností na strane, či už oprávneného alebo povinného, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia o výživnom. Súd pri rozhodovaní o zmene výživného musí nielen celkovo zhodnotiť zmeny v pomeroch účastníkov, ale tiež prihliadnuť aj na vývoj životných nákla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: vlastníctvo a správa pozemných komunikácií, neprípustné prenesenie výkonu právomoci pri správe miestnej komunikácie
Právna veta: Odstrániť znečistenie z komunikácie je oprávnený vykonať buď správca komunikácie, alebo právnická osoba ním na tento účel založená alebo zriadená. Pokiaľ teda nebola prekážka (znečistenie komunikácie) odstránená správcom komunikácie alebo právnickou osobou ním pre tento účel založenou alebo zriadenou, išlo o zákonom neprípustné prenesenie výkonu právomoci pri správe miestnej komunikácie. Súd prvej inštancie potom správne uviedol, že žalobcovi preto nemohol ani vzniknúť nárok na náhradu vynaložených nákladov spojených s odstránením prekážky voči žalovanému. Právny poriadok Slovenskej republiky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: relatívna neplatnosť právneho úkonu, predkupné právo pri prevode spoluvlastníckeho podielu, určenie neplatnosti právneho úkonu, dovolanie sa neplatnosti kúpnej zmluvy
Právna veta: Právo disponovať so spoluvlastníckym podielom prislúcha každému spoluvlastníkovi. Zmluvná voľnosť spoluvlastníka je však obmedzená, lebo sa spoluvlastnícky podiel môže bez ďalšieho previesť iba na blízke osoby. V tomto prípade ostatní spoluvlastníci nemajú predkupné právo na prevádzaný spoluvlastnícky podiel. Ak však spoluvlastník mieni svoj podiel previesť na iné než blízke osoby, prípadne aj na jedného so spoluvlastníkov musí najskôr svoj podiel ponúknuť ostatným spoluvlastníkom. Ide teda o povinnosť spoluvlastníka vyplývajúca zo zákonného predkupného práva, ktorej korešponduje oprávnenie os ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Rodinné právo
Kľúčové slová: striedavá osobná starostlivosť, zamietnutie návrhu matky na zmenu výchovného prostredia maloletého
Právna veta: Pokiaľ matka poukazovala na nutnosť vytvorenia stabilného prostredia pre maloletého, v súdenej veci existuje kolízia medzi vytvorením stabilného prostredia pre maloletého a zachovaním striedavej starostlivosti o maloletého a podľa názoru odvolacieho súdu zachovanie striedavej starostlivosti má prednosť pred stabilitou výchovného prostredia za situácie, že pre striedavú starostlivosť sú vytvorené vhodné podmienky u obidvoch rodičov. Len samotná tá skutočnosť, že matka maloletého uzavrela nové manželstvo, ani existencia CORONA krízy, ktorá napokon už aj tak bola zrejme prekonaná, nemôžu mať vply ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: obmedzenie užívacieho práva k domu patriaceho do BSM, vylúčenie žalovaného z užívania bytu, žaloba o vylúčenie z užívania bytu
Právna veta: Účelom aplikácie ust. § 146 ods. 2 Občianskeho zákonníka je chrániť slabšieho zo spoluvlastníkov bytu, a to aj za cenu zásahu do vlastníckeho práva. Vychádzajúc zo skutočnosti, že ust. § 146 ods. 1 Občianskeho zákonníka o riešení nezhôd, o právach a povinnostiach k veciam v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov sa aplikujú nielen na riešenie nezhôd vzniknutých za trvania manželstva, ale aj nezhôd vzniknutých po zániku manželstva a zániku BSM, pokiaľ ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu, je možné aplikovať ust. § 146 ods. 2 Občianskeho zákonníka aj na úpravu užívacích práv rozvedených manželov, p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecná zodpovednosť, neunesenie dôkazného bremena, predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu, nepreukázanie splnenia zákonných predpokladov pre vyvodenie zodpovednosti žalovaného za škodu
Právna veta: Povinnosť nahradiť škodu, podľa ustanovení občianskeho zákonníka vzniká až sekundárne (následne) tomu subjektu, proti ktorému možno vyvodiť zodpovednostný vzťah v dôsledku toho, že porušil primárnu povinnosť, ktorá mu vyplýva či už zo zákona, alebo z inej skutočnosti. Pri uplatnení si práva zo zodpovednosti za škodu a nároku na jej náhradu je nevyhnutné, aby boli splnené zákonné predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu. Takýmito predpokladmi je v prvom rade preukázanie protiprávneho konania (úkonu), druhým predpokladom je vznik škody, ktorá vznikla v dôsledku protiprávneho konania, tretím pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Kľúčové slová:
Právna veta: Takzvaná strata výhody splátok je štandardným hmotnoprávnym inštitútom, ktorý je súčasťou civilného kódexu od jeho vzniku (pôvodne v §80 OZ a od 1.1.1992 v §565 OZ). Ide o právny stav, keď sa v dôsledku omeškania dlžníka s plnením niektorej zo splátok stane naraz splatným celý zvyšok pohľadávky, čím sa negujú účinky rozloženia dlhu na jednotlivé splátky. Samotná strata výhody splátok podľa § 565 OZ nastane iba v prípade, ak veriteľ dlžníka na zaplatenie celej neuspokojenej pohľadávky vyzve, a to najneskôr do splatnosti najbližšie nasledujúcej s ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autor v článku predkladá odlišný názor na možnosť dvojitého postihu za disciplinárny delikt prokurátora, ktorý je zároveň trestným činom. Uvádza argumenty, prečo prokurátor nemôže byť potrestaný za totožný skutok v disciplinárnom aj v trestnom konaní zároveň. Autor komparuje právnu úpravu ne bis in idem pri disciplinárnych konaniach advokátov s prokurátormi. V článku sa opiera o aktuálnu vnútroštátnu judikatúru aj judikatúru ESĽP. V závere autor predkladá návrh de lege ferenda, ktorý by odstránil nesprávnosť právnej úpravy ne bis in idem v di ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autor poukazuje vo svojom príspevku na nevyhnutné splnenie zákonných podmienok pri vydávaní uznesení o začatí trestného stíhania, respektíve vznesení obvinenia orgánmi činnými v trestnom konaní, najmä v súvislosti s neuvádzaním konkrétneho miesta a času spáchania skutku s tým, že pri absencii takéhoto postupu a podaní obžaloby je zákonným postupom zo strany súdu odmietnutie obžaloby.
Kľúčové slová:
Právna veta: Cieľom článku je bližší pohľad na konkrétne aspekty súdom schválenej dohody o vyporiadaní BSM. Autori sa snažia poskytnúť odpoveď na otázku, či je možné odporovať vyporiadaniu BSM aj v prípade, keď bol (potenciálne ukracujúci) právny úkon uskutočnený v rámci konania o vyporiadanie BSM a túto dohodu následne schválil súd vo forme uznesenia o schválení súdneho zmieru. Jednoznačné zodpovedanie otázky o prípustnosti odporovacej žaloby voči dohode o vyporiadaní BSM, ktorá bola schválená v konaní o vyporiadaní BSM v podobe súdneho zmieru považujeme z ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autorka v predkladanom článku analyzuje inštitút vznesenia obvinenia v trestnom konaní z pohľadu aktuálnych problémov vyvstávajúcich v aplikačnej praxi a súčasne poukazuje rozporuplnosť dotýkajúcu sa právnej úpravy náhrady škody obsiahnutú v osobitnom právnom predpise zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov vo vzťahu k čl. 46 ods. 3 práva na náhradu škody spôsobenú nezákonným rozhodnutím súdu, iného štátneho orgánu či orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postu ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autorka v článku poukázala na účastníctvo v konaní o návrhu na vklad, ako aj na nutnosť rozlišovania uzatvorenia dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov v lehote 3 rokov od zániku manželstva a po uplynutí tejto lehoty. Uplynutie tejto prekluzívnej lehoty má vplyv na to, či správny orgán na úseku katastra nehnuteľností rozhoduje o vyporiadaní bezpo- dielového spoluvlastníctva manželov alebo podielového spoluvlastníctva.
Kľúčové slová:
Právna veta: Vladimír Clementis – advokát, politik, publicista, diplomat – patril k významným slovenským osobnostiam 20. storočia. Narodil sa 20. 9. 1902 v Tisovci a popravený bol ako päťdesiatročný 3. 12. 1952 v Prahe. Pripomíname si tak 120 rokov od jeho narodenia a zároveň 70 rokov od jeho smrti.
MENU