Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

September 2023     August 2023     Júl 2023     Jún 2023     Máj 2023     Apríl 2023     Marec 2023     Február 2023     Január 2023     September 2022     August 2022     Júl 2022     Jún 2022     Máj 2022     Apríl 2022     Marec 2022     Február 2022     December 2022     November 2022     Október 2022     Január 2022     September 2021     August 2021     Júl 2021     Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     December 2021     November 2021     Október 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Najvyšší správny súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: nezákonné rozhodnutie, prevenčná povinnosť pri zodpovednosti za škodu, ústavné právo poškodeného na náhradu škody
Právna veta: § 6 ods. 2 zákona č. 514/2003 Z. z. možno vykladať tak, že ten voči komu bolo vydané nezákonné rozhodnutie je povinný sa domáhať nápravy jeho zrušením alebo zmenou formou opravného prostriedku, aby vyčerpal zákonnú možnosť nápravy a ak následne nie je nezákonnosť odstránená, resp. nedôjde k zmene alebo zrušeniu nezákonného rozhodnutia, môže požadovať náhradu škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla. Ak si je vedomý skutočnosti, ktoré by mohli prispieť k odstráneniu nezákonného postupu a neuvedie ich, sám sa podieľa na vzniku škody, ku ktorej by ani nemuselo dôjsť. Zákonodarca týmto ustanovením ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: tretia skupina dedičov, odsťahovanie sa od družky ležiacej v kóme, strata práva dediť po poručiteľovi
Právna veta: Výklad ustanovenia § 475 ods. 1 OZ, na základe ktorého odvolací súd v zhode s ustálenou praxou dovolacieho súdu (bod 15) dospel k záveru, že minimálna doba jedného roka uvedená v citovanom ustanovení sa počíta spätne odo dňa smrti poručiteľa a je treba, aby v čase poručiteľovej smrti trvalo uvedené spolužitie, považuje dovolací súd za právne konformný a teda aj správny. Pokiaľ potom nižšie súdy na základe skutkových zistení (§ 442 CSP) dospeli k záveru, že žalobcovia opustili spoločnú domácnosť poručiteľky ešte pred jej smrťou a od tejto doby až do smrti poručiteľky sa v byte patriacom poručit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: vydržanie, zákonné predpoklady vydržania, právne posúdenie otázky dobromyseľnosti držby
Právna veta: Ustanovenie § 134 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka upravuje vydržanie ako osobitný originárny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva. Ide o nadobudnutie vlastníckeho práva na základe inej skutočnosti ustanovenej zákonom. Vydržanie vlastníckeho práva je jeho nadobudnutie v dôsledku kvalifikovanej držby veci, vykonávanej po zákonom stanovenú dobu. Funkciou vydržania je umožniť nadobudnutie vlastníctva držiteľovi, ktorý vec dlhodobo ovláda v dobrej viere, že je jej vlastníkom, pričom táto dobrá viera (dobromyseľnosť) je podľa platnej úpravy daná „so zreteľom na všetky okolnosti“. Opakom ovládania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, úver poskytnutý na podnikateľské účely
Právna veta: Pre posúdenie, či žalovaný je alebo nie je spotrebiteľom a či žalobcom uplatnený nárok je alebo nie je nárokom vyplývajúcim zo spotrebiteľskej zmluvy, nepostačuje, že v úverovej zmluve, prípadne v zmenke žalobca ako veriteľ, ktorý jej text vypracoval, uviedol údaje žalovaného zo živnostenského registra (sp. zn. 3Obdo/14/2017). Preto samotná skutočnosť, že žalobkyňa je v zmluve označená, okrem rodného čísla a adresy, aj údajmi zo živnostenského registra Rakúskej republiky a že jej bol úver poskytnutý na podnikateľské účely, v zásade nevylučuje spotrebiteľský charakter predmetného záväzkového vz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach, namietanie protiústavnosti vatikánskych zmlúv, medzinárodná zmluva o finančnom zabezpečení katolíckej cirkvi
Právna veta: 29. V predmetnom spore je podľa žalobcu spotrebiteľskou zmluvou medzinárodná zmluva, pričom ako dodávateľa žalobca označil cudzí štát - Svätú Stolicu a Úrad vlády Slovenskej republiky. 30. Odvolací súd k tvrdeniam žalobcu poukazuje na to, že súd prvej inštancie správne uzavrel, že medzinárodná zmluva nie je spotrebiteľskou zmluvou a ani iným zmluvným dokumentom súvisiacim so spotrebiteľskou zmluvou, a teda v predmetnom prípade sa nejedná o konanie o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach v zmysle ust. § 301 až 306 Civilného sporového poriadku. Žalobca sa podanou žalobou domáha posú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: procesná vada podľa § 420 písm. f/ CSP, absencia zaručeného elektronického podpisu, porušenie práva na spravodlivý proces, zaručený elektronický podpis , neodstrániteľná vada veci
Právna veta: 10 . Elektronickým podpisom sa pritom rozumie informácia pripojená alebo inak logicky spojená s elektronickým dokumentom, ktorú nemožno efektívne vyhotoviť bez znalosti súkromného kľúča a elektronického dokumentu, zároveň na základe znalosti tejto informácie a verejného kľúča patriaceho k súkromnému kľúču použitému pri jej vyhotovení možno overiť, že elektronický dokument, ku ktorému je pripojená alebo s ním inak logicky spojená, je zhodný s elektronickým dokumentom použitým na jej vyhotovenie, a ktorá obsahuje údaj, ktorý identifikuje podpisovateľa (§ 3 zákona č. 215/2002 Z. z.). Zaručeným el ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsob a rozsah náhrady škody , neunesenie dôkazného bremena, povinnosť tvrdenia, dôkazné bremeno preukázať skutočnosti svedčiace o existencii škody a zásahu, zbytočné prieťahy v konaní
Právna veta: 26. I keď je nesporné, že nečinnosť orgánu verejnej moci, či zbytočné prieťahy v konaní dozaista predstavujú pre poškodeného určitú nemateriálnu ujmu, to však poškodeného nezbavuje povinnosti preukázať, v prípade uplatňovania peňažnej náhrady, vznik nemajetkovej ujmy v jednotlivých oblastiach života a intenzitu zásahu, ako aj to, že iba samotné konštatovanie porušenia práva nie je dostatočne účinným a efektívnym prostriedkom na vyváženie či zmiernenie tejto vzniknutej ujmy. I keď v dôsledku neprimerane dlhotrvajúceho konania je možné ujmu spočívajúcu v neistote poškodeného ohľadne výsledku kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Obchodné právo
Kľúčové slová: niektoré ustanovenia o právnych úkonoch, odklon odvolacieho súdu od od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, neuplatnenie výkladových pravidiel pri právnom posudzovaní insolvenčnej doložky, pojmu ceny diela v súvislosti s výpočtom zmluvnej pokuty a započítacích nárokov dovolateľa
Právna veta: 55. Dovolací súd konštatuje, že ak obsah záväzkového vzťahu, z ktorého žalobca uplatňuje svoj nárok, spadá pod režim Obchodného zákonníka, jeho výklad treba uskutočniť podľa § 266 ObchZ, ktorý obsahuje pre výklad právnych úkonov výkladové pravidlá. Najskôr musí byť v zmysle § 266 OBchZ zistený úmysel toho, kto konal, a pokiaľ ho nemožno zistiť, alebo sa zmluvné strany v sledovanom úmysle právneho úkonu rozchádzajú, treba vychádzať z významu, aký by bežný podnikateľ prejavenej vôli prikladal, a ďalej z toho, aký význam sa prikladá v právnom úkone použitým výrazom podľa obchodných zvyklostí. Pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Občianske právo
Kľúčové slová: alternatívny petit, žalobný petit, zložený žalobný návrh (petit)
Právna veta: Alternatívny petit je jedným z druhov petitov, ktorým žalobca vyhlasuje, že namiesto požadovaného plnenia je ochotný prijať iné plnenie. Pri alternatívnom petite oba petity musia byť dôvodné a vyhovením ktorémukoľvek z nich sa dosiahne žalobou požadovaný stav (žiada dve alebo viaceré alternatívne plnenia). Prichádza do úvahy tam, kde z hmotného práva vyplýva, že záväzok je možné splniť viacerými spôsobmi, a že právo voľby má dlžník. Tu je použitie alternatívneho petitu nevyhnutné, inak žalobca nemôže uspieť. Súd vtedy zaviaže na plnenie, ktoré si dlžník počas konania vyberie a vo zvyšku žalobu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Právna oblasť: Trestné právo
Kľúčové slová: výsluch svedkov ,,kajúcnikov", nevierohodnosť vypočutých svedkov, inštitút spolupracujúceho svedka, výpoveď svedka
Právna veta: Najvyšší súd na jednej strane súhlasí s argumentáciou súdu prvého stupňa, že vo vzťahu k výpovediam spolupracujúcich svedkov je potrebné zachovať vysokú mieru opatrnosti a ich preukaznej hodnote je potrebné venovať zvláštnu pozornosť. Na druhej strane však výpoveď spolupracujúceho svedka/spolupracujúcich svedkov predstavuje legálny a legitímny prostriedok na zisťovanie skutkového stavu a jeho použitie nepredstavuje automaticky porušenie práva na spravodlivé súdne konanie. Konajúce súdy však musia výpovede takýchto svedkov hodnotiť s náležitou opatrnosťou a vedomím si rizík. Mali by preveriť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Najvyšší správny súd SR

Merito veci: verejné obstarávanie
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „krajský súd“ alebo „správny súd“) rozsudkom č.k. 2S/104/2019-272 zo dňa 29. apríla 2020 odmietol žalobu v časti smerujúcej voči rozhodnutiu Rady žalovaného č. 3690-6000/2019 zo dňa 04. marca 2019 a v časti smerujúcej voči rozhodnutiu Rady žalovaného č. 5614-9000/2019, 5615-9000/2019 zo dňa 23. apríla 2019 žalobu zamietol. 2. Skúmajúc včasnosť podania správnej žaloby, sa krajský súd v prvom rade vysporiadal s časťou žaloby smerujúcou voči rozhodnutiu Rady žalovaného č. 3690-6000/2019 zo dňa 4. marca 2019. Uvedeným rozhodnutím Rada žalovanéh ...
Merito veci: úrok z omeškania
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trenčíne rozsudkom č.k. 11S/209/2019-56 zo dňa 30. novembra 2019 (ďalej len „napadnutý rozsudok“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 102244734/2019 zo dňa 25. septembra 2019 (ďalej ako „napadnuté rozhodnutie“), potvrdzujúceho rozhodnutie Daňového úradu Trenčín (ďalej ako „správca dane“) č. 101535199/2019 zo dňa 24.06.2019 (ďalej ako „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým správca dane podľa § 156 ods. 1 písm. a/ zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „krajský súd“ alebo „správny súd“) rozsudkom č.k. 11S/151/2019-78 zo dňa 9. februára 2021 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „S.s.p.“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 101705651/2019 zo dňa 11. júla 2019. O trovách konania rozhodol s poukazom na § 168 S.s.p. tak, že žalovanému ich náhradu nepriznal. 2. Rozhodnutím č. 101705651/2019 zo dňa 11. júla 2019 žalovaný podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „krajský súd“ alebo „správny súd“) rozsudkom č.k. 11S/30/2020- 70 zo dňa 13. apríla 2021 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „S.s.p.“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 76430/2020 zo dňa 7. februára 2020. O trovách konania rozhodol s poukazom na § 168 S.s.p. tak, že žalovanému ich náhradu nepriznal. 2. Rozhodnutím č. 76430/2020 zo dňa 7. februára 2020 žalovaný podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene ...
Odôvodnenie: viažuce sa k namietanému odklonu od ustálenej rozhodovacej praxe kasačného súdu, ktorého sa mal správny súd dopustiť, je v zmysle § 440 ods. 2 SSP podstatnou náležitosťou vymedzenia kasačného dôvodu. Vzhľadom na jeho absenciu v kasačnej sťažnosti, nie je možné námietku odklonu v zmysle § 440 ods. 1 písm. h) SSP vyhodnotiť ako dôvodnú. 22. Za rozhodujúce považuje kasačný súd právne posúdenie otázky splnenia zákonných podmienok pre aplikáciu postupu určenia dane podľa pomôcok v zmysle § 48 a § 49 daňového poriadku. Ako vyplýva z prvostupňového rozhodnutia, správca dane pristúpil k určeniu ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „prvostupňový správny orgán“) na základe listu žalobcu zo dňa 8. januára 2018 vydalo rozhodnutie č. 218688/2018, zo dňa 17. apríla 2018 (ďalej len „rozhodnutie o obnove konania“), ktorým podľa § 76 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. daňový poriadok v účinnom znení (ďalej len „daňový poriadok“) zamietlo podnet-návrh na nariadenie obnovy konania z úradnej moci, ktoré bolo ukončené dňa 22. januára 2014 právoplatným rozhodnutím Daňového úradu Bratislava č. 9104405/5/442542/2013/Sia zo dňa 2. ...
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Daňový úrad Žilina (ďalej aj len „prvostupňový správny orgán“ alebo „správca dane“) vykonal u žalobcu (do 20.11.2019 podnikajúceho pod obchodným menom: IZO 4, s.r.o.) v dňoch 25.05.2018 až 29.07.2020 určenie dane podľa pomôcok na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobia január 2015 až máj 2015 a júl 2015 až december 2015. O určení dane podľa pomôcok správca dane vyhotovil Protokol č. 101153111/2020 zo dňa 09.07.2020 (ďalej len „protokol“). 2. Správca dane na základe výsledkov určenia dane podľa pomôcok vydal rozhodnutie č. 100381 ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi finančnej správy 1. Daňový úrad Košice (ďalej aj „správca dane“) rozhodnutím č.100441040/2018 zo dňa 23. februára 2018 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“) podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Daňový poriadok“) vyrubil sťažovateľovi rozdiel dane v sume 3.219,23 eur na dani z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“ alebo „daň“) za zdaňovacie obdobie december 2014. 2. Rozhodujúcou skutočnosťou pre vydanie prvostupňového rozhodnutia boli závery spr ...
Merito veci: Odmietajúce odvolanie
Odôvodnenie: I. 1. Krajskému súdu v Košiciach (ďalej len „správny súd“) bola dňa 27. júla 2022 doručená správna žaloba, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia žalovaného, č. 190228/2022, zo dňa 9. mája 2022 a rozhodnutia mesta Spišské Podhradie, č. 179152016, zo dňa 15. decembra 2021. 2. Správny súd po preskúmaní správnej žaloby zistil, že žalobca nie je v konaní pred správnym súdom zastúpený advokátom tak, ako to vyžaduje ustanovenie § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) a zároveň, že sa na neho nevzťahuje nijaká zákonná vý ...
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Dňa 24.02.2016 doručila spoločnosť Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o., Vysoká 2/B, Bratislava na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj „prvostupňový orgán“) žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Automotive Nitra Project“ v rozsahu stavebných objektov: SO 601 Energetické centrum, SO 602 Sprinkler 1, SO 741 Vodovodný rozvod, SO 742 Rozvod požiarnej vody, SO 752 Dažďová kanalizácia, SO 753 Dažďová zaolejovaná kanalizácia, SO 754 ORL, SO 760 Splašková kanalizácia a SO 761 Čerpacia stanica splaškovej ...
Merito veci: Zmeňujúce
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Daňový úrad Bratislava (ďalej „správca dane“ či „prvostupňový správny orgán“) rozhodnutím č. 102261405/2018 z 15.11.2018 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“) podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „Daňový poriadok“) vyrubil sťažovateľovi rozdiel dane v sume 67.200,- € na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie júl 2016. 2. Na odvolanie sťažovateľa žalovaný rozhodnutím č. 100753985/2019 z 29.03.2019 (ďalej „preskúmavané rozhodnuti ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Na základe výsledkov kontroly na dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej aj „daň“) za zdaňovacie obdobie rok 2015, vykonanej u žalobcu, vydal Daňový úrad Trenčín, pobočka Nové Mesto nad Váhom (ďalej aj „správca dane“) rozhodnutie č. 101820225/2019 zo dňa 29.07.2019 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov žalobcovi vyrubil rozdiel v sume 18.241,02 eur na dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2015. Sprá ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi finančnej správy 1. Daňový úrad Košice (ďalej aj „správca dane“) rozhodnutím č. 100358961/2018 zo dňa 13. februára 2018 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“) podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Daňový poriadok“) vyrubil sťažovateľovi rozdiel dane v sume 5.064,15 eur na dani z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“ alebo „daň“) za zdaňovacie obdobie II. štvrťrok 2012. 2. Rozhodujúcou skutočnosťou pre vydanie prvostupňového rozhodnutia boli záver ...
Merito veci: Zmeňujúce
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom, ako prvostupňový správny orgán, rozhodnutím č. Ro-288/2019-002/ZOP zo dňa 21.02.2019 žalobkyni uložil úhrnnú pokutu vo výške 200.000 € podľa § 28 ods. 4 písm. a) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len ako „zákon o potravinách“) 2. Z prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že žalobkyňa sa mala vo svojej prevádzke - supermarket BILLA filiálka č. 226, Ulica 1. mája, 907 01 Myjava, dopustiť porušenia nasledovných povinností ...
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Obec Klokočov (ďalej aj „prvostupňový správny orgán“ alebo „stavebný úrad“) vydala územné rozhodnutie pre navrhovateľa: Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Bajkalská 28, Bratislava (ďalší účastník konania) sp. zn. Výst.879/2018/Ča zo dňa 18.10.2018 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „územné rozhodnutie“) podľa § 39 zákona č. 50/1976 Zb. Z. z. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (ďalej len „stavebný zákon“), ktorým rozhodla o umiestnení stavby: „ZS a RR bod Hrubý Buk - CA-HRB“, ktorá bude umiestnená ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Na základe výsledkov kontroly na dani z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“ alebo „daň“) za zdaňovacie obdobie máj 2017, vykonanej u žalobcu, vydal Daňový úrad Trenčín (ďalej aj „správca dane“) rozhodnutie č. 100612851/2019 zo dňa 12.03.2019 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov žalobcovi vyrubil rozdiel v sume 1.167,44 eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie máj 2017. Správca dane spochybnil dodanie tovaru, kt ...
Merito veci: Zmeňujúce
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „krajský súd“ alebo „správny súd“) rozsudkom č.k. 6S/36/2018-73 zo dňa 25. novembra 2021 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „S.s.p.“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1500995/2017 zo dňa 12. decembra 2017. O trovách konania rozhodol s poukazom na § 168 S.s.p. tak, že žalovanému náhradu trov konania nepriznal. 2. Rozhodnutím č. 1500995/2017 zo dňa 12. decembra 2017 žalovaný podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový po ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi finančnej správy 1. Dňa 03.10.2012 začal Daňový úrad Nitra (ďalej aj „správca dane“) u žalobcu daňovú kontrolu dane z pridanej hodnoty (ďalej aj „daň“ alebo „DPH“) za zdaňovacie obdobia január 2011 až december 2011 a január 2012 až august 2012, ktorá bola zameraná najmä na preskúmanie splnenia podmienok žalobcom uplatnenej osobitnej úpravy zdaňovania použitého tovaru - ojazdených motorových vozidiel, ktoré podľa predložených účtovných dokladov nadobudol od subjektov činných v inom členskom štáte EÚ. Daňová kontrola bola správcom dane dvakrát prerušená na obdobie ...
Merito veci: Zmeňujúce
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Daňový úrad Prešov, pobočka Humenné (ďalej aj „prvostupňový orgán“ alebo „správca dane“) vykonal u žalobcu daňovú kontrolu dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie február 2013, apríl 2013, máj 2013, júl 2013, august 2013, september 2013, október 2013, november 2013 a december 2013. O výsledku daňovej kontroly za kontrolované zdaňovacie obdobie správca dane vyhotovil Protokol č. 104136878/2016 zo dňa 17. októbra 2016 (ďalej len „protokol“). 2. Správca dane na základe výsledkov vykonanej daňovej kontroly a vyrubovacieho konania vydal roz ...
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledok administratívneho konania 1. Oddelenie hraničnej kontroly Policajného zboru Vyšné Nemecké (ďalej len „prvostupňový orgán“) rozhodnutím č.: PPZ-HCP-SO17-2019/028196-025 z 17.6.2019 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) uznalo žalobcu vinným zo spáchania správneho deliktu podľa § 117 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) a uložilo mu podľa § 117 ods. 2 zákona o pobyte cudzincov pokutu vo výške 3.000,- eur. Dôvodom bolo porušenie povinnosti ustanovenej v § 108 od ...
Merito veci: Zrušujúce
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Daňový úrad Nitra, ako prvostupňový správny orgán, rozhodnutím č. 102609965/2018 zo dňa 17.12.2018 podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Daňový poriadok“) vyrubil žalobkyni rozdiel dane v sume 3.933,33 € na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie apríl 2012. 2. Na odvolanie žalobkyne žalovaný napadnutým rozhodnutím č. 100901811/2019 zo dňa 16.04.2018 prvostupňové rozhodnutie správneho orgánu potvrdil. II. Konanie na krajsko ...
Odôvodnenie: I. Konanie na správnom orgáne 1. Žalovaný rozhodnutím ČAS: MU-PO-114-32/2021-Ž zo dňa 26.07.2022, (ďalej len „preskúmavané rozhodnutie“) podľa § 13 ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o azyle alebo ZoA“) neudelil sťažovateľovi azyl a podľa § 13c ods.4 a § 20 ods. 4 ZoA mu neposkytol doplnkovú ochranu. 2. V dôvodoch rozhodnutia žalovaný uviedol, že žalobca požiadal dňa 06.03.2022 pred pracovníkmi Oddelenia azylu Policajného zboru Humenné o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany n ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1. Žalobca podal dňa 16.3.2021 na Krajskom súde v Žiline (ďalej len „krajský súd“) všeobecnú správnu žalobu, ktorou sa domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného Číslo: OU-ZA-OOP-2018/029827/KUC zo dňa 30.7.2018 (ďalej len „rozhodnutie žalovaného“) a vrátenia veci žalovanému na ďalšie konanie. 2. Žalovaný týmto odvolacím rozhodnutím podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) zrušil rozhodnutie mesta Martin č. 29698/2018 z 12.4.2018 a vec sa vrátil mestu Martin na nové prejednanie a rozhodnutie. Zrušeným prvostupňovým rozhodnutí ...
Odôvodnenie: nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu. Podľa odseku 3 v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia. VI. Právne posúdenie veci kasačným súdom 34. Kasačný súd po preskúmaní spisového materiálu krajského súdu, ktorého súčasťou je aj administratívny spis žalovanéh ...
Merito veci: Zmeňujúce
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Daňový úrad Prešov, pobočka Humenné (ďalej aj „prvostupňový orgán“ alebo „správca dane“) vykonal u žalobcu daňovú kontrolu dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie február 2013, apríl 2013, máj 2013, júl 2013, august 2013, september 2013, október 2013, november 2013 a december 2013. O výsledku daňovej kontroly za kontrolované zdaňovacie obdobie správca dane vyhotovil Protokol č. 104136878/2016 zo dňa 17. októbra 2016 (ďalej len „protokol“). 2. Správca dane na základe výsledkov vykonanej daňovej kontroly a vyrubovacieho konania vydal roz ...
Odôvodnenie: I. 1. Žalobca podal proti rozsudku Krajského súdu v Prešove, č. k. 5S/17/2020-56, zo dňa 22. septembra 2022 (ďalej len „rozsudok správneho súdu“) kasačnú sťažnosť. Vzhľadom na to, že Krajský súd v Prešove (ďalej aj „správny súd“) zistil, že súdny poplatok za podanie kasačnej sťažnosti, splatný jej podaním, nebol zaplatený, vyrubil súdny poplatok uznesením, sp. zn. 5S/17/2020, zo dňa 2. decembra 2022, doručeným žalobcovi dňa 21. decembra 2022. Správny súd v uznesení určil lehotu na zaplatenie súdneho poplatku 15 dní od jeho doručenia a súčasne žalobcu poučil, že v prípade, ak nebude ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline (ďalej len „krajský súd“ alebo „správny súd“) rozsudkom č.k. 30S/50/2020- 115 zo dňa 22. júna 2021 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „S.s.p.“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 100425271/2020 zo dňa 13. februára 2020. O trovách konania rozhodol s poukazom na § 167 ods. 1 S.s.p. tak, že žalobcovi a žalovanému náhradu trov konania nepriznal. 2. Rozhodnutím č. 100425271/2020 zo dňa 13. februára 2020 žalovaný podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o sp ...
Merito veci: správne trestanie
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd“ alebo „správny súd“) rozsudkom č.k. 1S/20/2020-79 zo dňa 24. marca 2022 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „S.s.p.“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 100247848/2020 zo dňa 23. januára 2020. O trovách konania rozhodol s poukazom na § 175 ods. 1 a § 168 ods. 1 S.s.p. tak, že ich náhradu účastníkom konania nepriznal. 2. Rozhodnutím č. 100247848/2020 zo dňa 23. januára 2020 žalovaný podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o sp ...
Merito veci: životné prostredie
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom č.k. 24S/68/2020-116 zo dňa 17. júna 2021 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. OU BB-OOP3-2020/012432-003 zo dňa 11. marca 2020 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), ktorým žalovaný ako odvolací správny orgán podľa § 58 ods. 1 a § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Okresného úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „prvo ...
Merito veci: stavebné konanie
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom č.k. 6S/22/2020-61 zo dňa 17. novembra 2022 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. OU- PO-OVBP2-2020/005800-002 zo dňa 17. januára 2020 spolu s prvostupňovým rozhodnutím obce Veľká Lomnica, ako stavebného úradu č. SP/396-002/18-Šk, SP/01/05-Šk zo dňa 16. mája 2019 a vrátenia veci žalovanému na ďalšie konanie. Obec Veľká Lomnica, ako stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) vydala rozhodnutie v spojenom konaní o dodatočnom povolení stavby s kolaudačným konaním podľa § 88a ods. 4 zákona ...
Merito veci: životné prostredie
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trnave (ďalej len „krajský súd“ alebo „správny súd“) rozsudkom č.k. 14S/99/2020- 81 zo dňa 2. decembra 2021 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „S.s.p.“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OU-TT-OOP3-2020/035375-002 zo dňa 12. októbra 2020. O trovách konania rozhodol s poukazom na § 168 a § 169 S.s.p. tak, že žalovanému a ďalším účastníkom konania ich náhradu nepriznal. 2. Rozhodnutím č. OU-DS-OSZP-2020/010443-16 zo dňa 8. júna 2020 Okresný úrad Dunajská Streda, odbor sta ...
Merito veci: stavebné konanie
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Obec Viničné (ďalej len „prvostupňový správny orgán" alebo „stavebný úrad") rozhodnutím č. 0367-ursp/2014,2017-v zo dňa 08.06.2017 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie") podľa ustanovenia § 66 v spojení s § 39a zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon") povolila účastníkom konania - stavebníkom G. I. a G. I., spoločne bytom H. XXX/XX, XXX XX H. v zlúčenom stavebnom a územnom konaní stavbu „Novostavba rodinného domu s pripojením na IS a spevnené plochy" (ďalej aj ako „povolená stavba") ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Daňový úrad Bratislava (ďalej „správca dane“ či „prvostupňový správny orgán“) rozhodnutím č. 102261855/2018 z 15.11.2018 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“) podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „Daňový poriadok“) vyrubil sťažovateľovi rozdiel dane v sume 67.200,- € na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie august 2016. 2. Na odvolanie sťažovateľa žalovaný rozhodnutím č. 100754252/2019 z 29.03.2019 (ďalej „preskúmavané rozhodnut ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej aj „krajský súd“ alebo „správny súd“) rozsudkom č. k. 11S/129/2018-93 zo dňa 10.12.2019 (ďalej aj „napadnutý rozsudok“) zamietol žalobu podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (SSP), ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 102067189/2018 zo dňa 17.10.2018 (ďalej aj „napadnuté rozhodnutie“ alebo „preskúmavané rozhodnutie“), ktorým zmenil rozhodnutie Daňového úradu Trenčín (ďalej aj „správca dane“) č. 101273040/2018 zo dňa 03.07.2018 (ďalej aj „prvos ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania a súdneho konania 1. Správca dane, Daňový úrad Trenčín, začal u žalobcu daňovú kontrolu dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie jún 2017. Predmetom daňovej kontroly boli aj faktúry od dodávateľa spoločnosti TANDEM Slovakia, s.r.o. v súvislosti s reklamnými službami (umiestnením reklamných nálepiek) na návesoch s EČV R. a R.. Z vykonaného dokazovania mal správca dane za preukázané, že spoločnosť TANDEM Slovakia s.r.o. neposkytla žalobcovi službu reklamy na návesoch EČV R. B. R., ale iba na návese EČV R.. 2. Na základe uvedeného správca d ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd“ alebo „správny súd“) napadnutým rozsudkom č.k. 1S/23/2019-127 zo 14. mája 2021 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „S.s.p.“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 102414228/2018 z 30. novembra 2018. O trovách konania rozhodol s poukazom na § 167 a nasl. S.s.p. tak, že ich náhradu účastníkom konania nepriznal. 2. Rozhodnutím č. 102414228/2018 z 30. novembra 2018 žalovaný podľa § 74 ods. 4 zákona č. ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Žalobou napadnutým rozhodnutím č. 101062965/2021 z 17. júna 2021 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) žalovaný potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Trenčín (ďalej len „správca dane“) č. 100221931/2021 z 8. februára 2021, ktorým bol žalobcovi ako platiteľovi dane určený rozdiel dane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“ alebo „DPH“) za zdaňovacie obdobie máj 2019 v sume 10 326,51 €. 2. Dôvodom, na ktorom daňové orgány zhodne založili svoje rozhodnutia, bolo uplatnenie práva na odpočítanie dane z faktúr od dodávateľa Lignum 68 Gmbh a z faktú ...
Merito veci: stavebné konanie
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred krajským súdom 1. Mesto Nitra (ďalej len „Stavebný úrad“) vydalo dňa 23. júna 2017 stavebné povolenie č. SP 5661/2017-016-Ing.Tá/Ja (ďalej len „Stavebné povolenie“) ako príslušný stavebný úrad určený podľa § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“), na vykonanie stavebného konania a vydanie stavebného povolenia. Zmieneným Stavebným povolením vydaným na základe žiadosti ďalšieho účastníka 1/ (ďalej len „stavebník“), bola povolená stavba „L ...
Merito veci: procesné rozhodnutie
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trnave (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom č.k. 14S/21/2021-188 z 19. mája 2022 zrušil oznámenie primátora Mesta Sereď č. 2839/2021 zo dňa 15. februára 2021, ktorým bolo žalobcovi oznámené, že mu ako poslancovi Mestského zastupiteľstva v Seredi zaniká mandát v zmysle § 25 ods. 2 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to z dôvodu, že počas jedného roka sa nezúčastnil ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Zároveň priznal žalobcovi právo na náhradu trov konania voči žalovanému v celom rozsahu. 2. Voči rozsudku krajského súdu podal žalovaný v procesn ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Trenčíne postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej aj „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 100806562/2019 z 5. apríla 2019, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie správcu dane č. 102094625/2017 z 3. októbra 2017, ktorým bol žalobcovi podľa § 68 ods. 5 a 6 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určený rozdiel v sume 59 386,08 € na dani z pridanej hodnote za zdaňovacie obdobie d ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania a správneho súdneho konania 1. Správca dane (Daňový úrad Žilina) rozhodnutím č. 100518115/2019 z 26. februára 2019 (ďalej ,,prvostupňové rozhodnutie“) podľa § 68 ods. 5 zákona o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „Daňový poriadok“) vyrubil žalobcovi rozdiel dane v sume 1 579,56 € na dani z pridanej hodnoty (ďalej „DPH“) za zdaňovacie obdobie júl 2015. Správca dane neuznal daňovému subjektu nárok na odpočítanie DPH za poradenské služby na základe dodávateľských faktúr vystavený ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Žalobou napadnutým rozhodnutím č. 100762362/2017 zo dňa 4. mája 2017 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) žalovaný potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Bratislava (ďalej len „správca dane“) č. 00234579/2017/9104402/ŠebM zo dňa 8. februára 2017, ktorým bol žalobcovi ako platiteľovi dane určený rozdiel dane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“ alebo „DPH“) za zdaňovacie obdobie december 2015 v sume 22 000,- €, keď mu nebol priznaný nadmerný odpočet DPH v sume 3 900,47 € a bola mu vyrubená DPH v sume 18 099,53 €. 2. Dôvodom, na ktorom daňové or ...
Merito veci: podmienky konania
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom uvedeným v záhlaví tohto rozhodnutia Krajský súd v Bratislave podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „S.s.p.“) zamietol správnu žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 102278215/2018 zo dňa 19.11.2018 v spojení s rozhodnutím Daňového úradu Bratislava č. 101461540/2018 zo dňa 30.07.2018. 2. Žalobca podal proti predmetnému rozsudku kasačnú sťažnosť dňa 8.11.2021. 3. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej aj len „Najvyšší súd“) konajúci ako súd kasačný (§ 11 písm. g/ S.s.p. ...
Merito veci: postúpenie veci
Odôvodnenie: 1. Dňa 20.04.2022 bola Najvyššiemu správnemu súdu SR predložená vec na rozhodnutie o kasačnej sťažnosti proti rozsudku správneho súdu, ktorou sa sťažovateľ domáhal jeho zmeny tak, že zruší preskúmavané rozhodnutie žalovaného a vec mu vráti na ďalšie konanie v zmysle § 462 ods. 2 SSP. 2. Kasačný súd po preskúmaní súdneho spisu správneho súdu zistil, že sťažovateľovi bol výzvou zo dňa 08.03.2022 (č. l. 129) vyrubený súdny poplatok za podanie kasačnej sťažnosti, a to v lehote 10 dní odo dňa jej doručenia. Obsahom výzvy bolo aj poučenie o zastavení konania v prípade, že súdny poplatok nebude za ...
Merito veci: inšpekcia práce
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Inšpektorát práce Trnava ako prvostupňový správny orgán rozhodnutím č. R95/2019/SE, ROZ/2019/602, 2019/7531 zo dňa 09.05.2019 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“) uložil žalobcovi pokutu vo výške 2.000 eur za porušenie povinností podľa § 2 ods. 1 písm. a) štvrtý bod zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce (ďalej aj „zákon o inšpekcii práce“) v spojení s § 3 ods. 2 v nadväznosti na § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní (ďalej aj „zákon o nelegálnej práci“), t. j. za spáchanie správneho ...
Merito veci: podmienky konania
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach (ďalej aj ,,krajský súd“ alebo „správny súd“) rozsudkom č. k. 6S/193/2019-79 zo dňa 25.02.2021 (ďalej aj ,,napadnutý rozsudok“), podľa § 191 ods. 1 písm. c) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj „SSP“ alebo „Správny súdny poriadok“), zrušil rozhodnutie žalovaného č. OU-KE-OOP2-2019/043853 zo dňa 28.10.2019, ako aj rozhodnutie Okresného úradu Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii č. OU-KE-OCDPK-2019/021897 zo dňa 09.07.2019 a podľa § 191 ods. 4 SSP vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. O náhrade ...
Merito veci: odškodnenie
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Žalobkyňa dňa 04.03.2020 doručila žalovanému žiadosť zo dňa 04.03.2020 o odškodnenie podľa zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obetiach trestných činov“), ktorou sa domáhala poskytnutia finančného odškodnenia za morálnu ujmu a ujmu na zdraví. Túto ujmu utrpela v dobe od októbra 2013 do marca 2014 v dôsledku násilného trestného činu V. Z., nar. XX.XX.XXXX. (ďalej aj „páchateľ“), kedy sa stala obeťou zločinu obchodovania s ľuďmi p ...
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Žalovaný rozhodnutím číslo spisu: KaPO/18558/2021, ČRZ: 106395/2021 zo dňa 30.09.2021 (ďalej aj „preskúmavané rozhodnutie“) podľa § 8 a § 11 ods. 1 zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi (ďalej aj „zákon o poskytovaní právnej pomoci“) nepriznal žalobcovi (ďalej aj „žiadateľ“) nárok na poskytnutie právnej pomoci a neposkytol mu ani predbežnú právnu pomoc, a to v právnej veci dovolania proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 13CoEk/1/2021 zo dňa 30.06.2021 v konaní o vymožen ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi finančnej správy 1. Žalobca dňa 25.01.2018 doručil Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej aj „prvostupňový správny orgán“) podanie zo dňa 08.01.2018, v ktorom uviedol, (v bode 1.) že podáva podnet na preskúmanie rozhodnutia Daňového úradu Bratislava č. 9104405/5/4411765/2013/Sia zo dňa 01.10.2013 o vyrubení rozdielu na dani z pridanej hodnoty za október 2009, ktoré má preskúmať prvostupňový správny orgán mimo odvolacieho konania z vlastného podnetu; (v bode 2) že alternatívne žiada o nariadenie obnovy predmetného konania č. 9104405/5/4411765/2013/Sia z úradne ...
Merito veci: daňové sankcie
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Daňový úrad Trnava (ďalej aj „správca dane“) rozhodnutím č. 102257875/2019 zo dňa 30.09.2019 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“) vyrubil žalobcovi úrok z omeškania v sume 850,70 Eur za nezaplatenie dane z príjmov zo závislej činnosti vyrubenej podaním hlásenia za zdaňovacie obdobie 2013 v ustanovenej lehote a v ustanovenej výške, a to na základe § 156 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) (ďalej aj „Daňový poriadok“). 2. V odôvodnení prvostupňového rozhodnutia poukázal správca dane na to, že daňový su ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi finančnej správy 1. Na základe výsledkov kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“ alebo „daň“) alebo jeho časti za zdaňovacie obdobie august 2017, vykonanej u žalobcu, vydal Daňový úrad Trnava (ďalej len „správca dane“) rozhodnutie č. 100902818/2019 zo dňa 17.04.2019, ktorým podľa § 68 ods. 5 a 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov žalobcovi vyrubil rozdiel v sume 226.844,66 eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie a ...
Merito veci: správne trestanie
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Žalovaný rozhodnutím č. 37 742/2015/15 zo dňa 01.12.2015 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“) uznal žalobcu ako znalca vinným, že I. v konaní vedenom na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Trnave pod ČVS:ORP-1981/1- OVK-TT-2013 potom, čo bol uznesením zo dňa 04.04.2014, ČVS: ORP-1981/1-OVK-TT-2013 ustanovený za znalca, svojou nečinnosťou spôsobil v období od 25.06.2014 do 16.03.2015 bez vážnych dôvodov uznaných konajúcim orgánom verejnej moci prieťahy, II. v písomnom vyhotovení znaleckého úkonu - odborné stanovisko vo veci posúdenia ...
Merito veci: stavebné konanie
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledok administratívneho konania 1. Mesto Kysucké Nové Mesto (ďalej aj ako „stavebný úrad“) ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmalo podľa § 37 a § 62 stavebného zákona návrh na vydanie stavebného povolenia, ktorý dňa 19.6.2017 podal R.. X. N. (ďalej aj ako „stavebník“). Daný návrh sa týkal stavby garáže na pozemku CKN parc. č. XXXX/XX zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území N. I. W.. Keďže návrh stavebníka z 19.6.2017 spolu s p ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Na základe výsledkov kontroly na dani z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“ alebo „daň“) za zdaňovacie obdobie máj 2017, vykonanej u žalobcu, vydal Daňový úrad Trenčín (ďalej aj „správca dane“) rozhodnutie č. 100612851/2019 zo dňa 12.03.2019 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov žalobcovi vyrubil rozdiel v sume 1.167,44 eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie máj 2017. Správca dane spochybnil dodanie tovaru, k ...
Merito veci: správne trestanie
Odôvodnenie: Odôvodnenie I. Priebeh administratívneho konania a správneho súdneho konania 1. Dňa 7. novembra 2016 malo na čerpacej stanici vo Zvolene dôjsť medzi žalobcom a pánom I. S. ml. („poškodený“) k fyzickému incidentu. Vec bola vybavovaná ako priestupok na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru Zvolen (ďalej aj ako „OR PZ Zvolen“) pod č. ORPZ-ZV-OPP3-1086/2016-P, ktorý vec dňa 15. decembra 2016 vnútorne postúpil na riešenie ako trestný čin. 2. OR PZ Zvolen vec vedenú pod ČVS: ORP-1152/ZV-ZV-2016 po začatí trestného stíhania (toto bolo začaté dňa 13. januára 2017) dňa 10. marca 201 ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania a správneho súdneho konania 1. Žalobcovi bol vyrubený rozdiel na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie apríl 2010 v sume 83 980,- € rozhodnutím Daňového úradu Bratislava č. 9104405/5/4412489/2013/Sia z 2. októbra 2013 („rozhodnutie DÚ“) v spojení s rozhodnutím Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky č. 1100302/1/4683/2014/1042 z 8. januára 2014 („rozhodnutie FR“). Krajský súd v Bratislave zrušil posledné uvedené rozhodnutie rozsudkom sp.zn. 2S 60/2014 z 30. septembra 2015, avšak na odvolanie žalovaného Najvyšší súd Slovenskej republiky ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Daňový úrad Nitra, pobočka Štúrovo (ďalej len „správca dane“) vykonal u žalobcu daňovú kontrolu na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobia máj až december 2016, pričom daňová kontrola bola začatá dňom 16. mája 2017. Správca dane dňa 28. mája 2018 vydal protokol z daňovej kontroly, z obsahu ktorého vo vzťahu k relevantnému zdaňovaciemu obdobiu v danej veci - august 2016 vyplýva, že neboli splnené podmienky oslobodenia od dane pri trojstrannom obchode v zmysle § 45 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov ...
Odôvodnenie: Priebeh administratívneho konania a správneho súdneho konania 1. Žalovaný pod č. 184/2017/OKT vykonával prešetrovanie existencie dohôd obmedzujúcich súťaž a/alebo zosúladených postupov podľa § 4 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 4 písm. a/, c/ a f/ zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOHS 2001“) v súvislosti s verejnými obstarávaniami, resp. obchodnými verejnými súťažami ...
Merito veci: katastrálne veci
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Žalobca podal Okresnému úradu Žilina, katastrálny odbor dňa 18. septembra 2018 návrh na vykonanie záznamu vecného bremena do katastra nehnuteľností a to s poukazom na ustanovenie § 66 ods. 1 písm. a/ a ods. 2 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) [správne malo byť uvedené zákon č. 351/2011 Z.z. - poznámka kasačného súdu], ktorým navrhol, aby bol vykonaný záznam vecného bremena v jeho prospech ako subjektu oprávneného z vecného bremena podľa zák ...
Merito veci: životné prostredie
Odôvodnenie: Priebeh administratívneho konania a správneho súdneho konania 1. Žalobca je výlučným vlastníkom pozemku (ide o parcelu registra „C“ č. 9818/13 v k.ú. B.), ktorý je podľa druhu vodnou plochou (preteká ním rieka Torysa). Žalovaný rozhodnutím č. OU-PO-OSZP3- 2018/012125-05/VK z 9. apríla 2018 podľa § 43 ods. 7 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov („Vodný zákon“) (podľa ktorého orgán štátnej vodnej správy rozhodne v pochybnostiach o tom, či ide o ...
Merito veci: katastrálne veci
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania a správneho súdneho konania 1. Ďalší účastník konania („Letisko“) je prevádzkovateľom verejného letiska v Poprade (Letisko Poprad-Tatry). Tomuto letisku boli rozhodnutím bývalého Leteckého úradu Slovenskej republiky č. 313-404-OP/2001-1863 z 20. októbra 2001 určené ochranné pásma. Podľa rozhodnutia Dopravného úradu č. 07280/2014/RLET-004/14977 z 27. mája 2014 mu bolo predĺžené povolenie na prevádzkovanie tohto letiska do 30. júna 2016 a súčasne bolo určené za verejné medzinárodné letisko. V tomto rozhodnutí bolo Letisku okrem iného ďalej uložené d ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd“ alebo „správny súd“) napadnutým rozsudkom č.k. 1S/8/2019-115 z 10. decembra 2020 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“ alebo „Správny súdny poriadok“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného číslo: 102417884/2018 z 30. novembra 2018. O trovách konania rozhodol s poukazom na § 167 a nasl. SSP tak, že ich náhradu účastníkom konania nepriznal. 2. Rozhodnutím číslo: 102417884/2018 z 30. novembra 2018 žalo ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Daňový úrad Nitra, pobočka Topoľčany, ako prvostupňový správny orgán, rozhodnutím č. 100624649/2018 zo dňa 26.03.2018 podľa § 68 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Daňový poriadok“) určil žalobkyni rozdiel v sume 16.139,71 € na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie január 2017, nadmerný odpočet nepriznal v sume 543,30 € a vyrubil daň v sume 15.596,41 €. 2. Na odvolanie žalobkyne žalovaný napadnutým rozhodnut ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Daňový úrad Nitra, ako prvostupňový správny orgán, rozhodnutím č. 102609965/2018 zo dňa 17.12.2018 podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Daňový poriadok“) vyrubil žalobkyni rozdiel dane v sume 3.933,33 € na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie apríl 2012. 2. Na odvolanie žalobkyne žalovaný napadnutým rozhodnutím č. 100901811/2019 zo dňa 16.04.2018 prvostupňové rozhodnutie správneho orgánu potvrdil. II. Konanie na krajsk ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Daňový úrad Prešov, ako prvostupňový správny orgán, rozhodnutím č. 101908317/2018 zo dňa 26.09.2018 podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Daňový poriadok“) vyrubil žalobkyni rozdiel dane v sume 2.601 € na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie máj 2014. Na odvolanie žalobkyne žalovaný napadnutým rozhodnutím č. 100755162/2019 zo dňa 29.03.2019 prvostupňové rozhodnutie správneho orgánu potvrdil. 2. Daňový úr ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Daňový úrad Košice, ako prvostupňový správny orgán, rozhodnutím č. 101936761/2018 zo dňa 01.10.2018 podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Daňový poriadok“) vyrubil žalobkyni rozdiel dane v sume 3 095,60 Eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie december 2016. 2. Na odvolanie žalobkyne žalovaný napadnutým rozhodnutím č. 100205873/2019 zo dňa 16.01.2019 prvostupňové rozhodnutie správneho orgánu potvrdil. ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Daňový úrad Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, ako prvoinštančný správny orgán, rozhodnutím č. 102627263/2017 zo dňa 20.12.2017 podľa § 68 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Daňový poriadok“) vyrubil žalobcovi rozdiel dane v sume 1 400,- € na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie apríl 2013. 2. Na odvolanie žalobkyne žalovaný napadnutým rozhodnutím č. 101221676/2018 zo dňa 25.06.2018 podľa § 74 ods. 4 Daňového poriadku ...
Odôvodnenie: rozhodnutí orgánov verejnej správy poskytujú sťažovateľovi jednoznačnú odpoveď, prečo bolo opodstatnené uložiť mu za príslušné porušenie povinností zamestnávateľa uložiť pokutu vo výške 300,- Eur, ktorú naviac aj kasačný súd vníma, ako primeranú a uloženú v súlade so zákonom, berúc do úvahy skutočnosť, že maximálna výška pokuty za porušenie povinností podľa príslušných ustanovení zákona je vo výške 100.000 Eur. 38. Vo vzťahu k sťažovateľovmu konštatovaniu, že sa krajský súd svojim rozhodnutím odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe kasačný súd nevie zaujať stanovisko, nakoľko sťažovate ...
Merito veci: Zrušujúce
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Nitre (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom z 28. apríla 2021, č. k. 11S/8/2020-244, postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) ako nedôvodnú zamietol správnu žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 22. novembra 2019, Číslo: S15386-2019-OVSASK, ktorým tento podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v rozhodnom znení (ďalej len „Správny poriadok“) zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil prvostupňové správne rozhodnutie Nitrianskeho samosprávn ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom č. k. 20S/50/2020-143 zo dňa 04.08.2021 Krajský súd v Trnave ako správny súd zamietol žalobu žalobcu, ktorou žiadal zrušiť rozhodnutie žalovaného číslo: GR ZVJS-108-2/31-2020 zo dňa 18.02.2020 (ďalej preskúmavané rozhodnutie). Týmto rozhodnutím žalovaný odvolanie žalobcu zamietol a potvrdil prvostupňové rozhodnutie Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Leopoldov číslo: ÚVTOSaÚVV-244-2/31-2019 zo dňa 20.12.2019 (ďalej prvostupňové rozhodnutie), ktorým bol žalobca zaviazaný uhradiť trovy výkonu väzby vo výške 1.611,47 € podľa § 67 ods. ...
Odôvodnenie: 1. Konanie pred krajským súdom 1.Krajský súd v Bratislave (ďalej len „krajský súd alebo správny súd“) napadnutým rozsudkom č. k. 5Sd/100/2015-57 zo dňa 17. februára 2022, podľa ust. § 250q ods.3 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X z 22. júna 2015 potvrdil. Účastníkom právo na náhradu trov konania nepriznal. 2. Krajský súd z obsahu administratívneho spisu odporkyne zistil, že navrhovateľka žiadosťou z 27.05.2015 požiadala o priznanie starobného dôchodku. O žiadosti navrhovateľky rozhodla odporkyňa rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X z 2 ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre napadnutým rozsudkom č.k. 22Sa/1/2021-76 zo dňa 20.7.2021 zamietol žalobu žalobkyne, ktorou sa domáhala zrušenia preskúmavaného rozhodnutia žalovanej č.: XXX XXX XXXX X zo dňa 3.11.2020. Preskúmavaným rozhodnutím žalovaná zamietla odvolanie žalobkyne a potvrdila prvostupňové rozhodnutie zo dňa 21.8.2020, ktorým žalobkyni zvýšila od 1.1.2020 sumu starobného dôchodku na 294,40 eur mesačne za obdobie dôchodkového poistenia získané po vzniku nároku na starobný dôchodok. 2. Proti tomuto rozsudku podala žalobkyňa kasačnú sťažnosť zo dňa 26.10.2021, ktorú podala na ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1.Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd alebo správny súd“) napadnutým rozsudkom č. k. 4Sa/11/2020-79 zo dňa 16. februára 2022, podľa ust. § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 09. marca 2020 Č.j. UPS/US1/SSVOPHNSSD/SOC/2020/4276-0008 Km. Účastníkom náhradu trov konania nepriznal. 2. Krajský súd zákonnosť preskúmavaného rozhodnutia žalovaného správneho orgánu preskúmal v intenciách zákona č.417/2013 Z. z. o po ...
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z administratívneho spisu žalovanej vyplýva, že žalobca bol od 1. septembra 1972 do 30. augusta 1976 žiakom Strednej priemyselnej školy strojníckej v Brezne. Počas prázdnin od 1. júla do 31. augusta 1976 bol zamestnancom v Pozemných stavbách Brezno a po nich sa od 1. septembra 1976 do 14. júla 1981 stal poslucháčom Vysokej školy dopravnej v Žiline. Od 15. júla 1981 do 30. júna 1990 bol zamestnancom Výskumno-vývojového ústavu pozemných stavieb a počas toho vykonal od 1. októbra 1981 do 30. septembra 1982 základnú vojenskú s ...
Merito veci: Zrušujúce
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z administratívneho spisu žalovanej vyplýva, že žalobca 1. januára 2016 prihlásil ďalšieho účastníka ako zamestnanca na sociálne poistenie. Následne ho od 5. januára 2016 vyslal na výkon práce na územie Francúzskej republiky a na tento účel požiadal pobočku žalovanej v Nitre, aby pre ďalšieho účastníka vystavila potvrdenia podľa čl. 19 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečen ...
Merito veci: Zrušujúce
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z administratívneho spisu žalovanej vyplýva, že žalobca 1. januára 2016 prihlásil ďalšieho účastníka ako zamestnanca na sociálne poistenie. Následne ho od 5. januára 2016 vyslal na výkon práce na územie Francúzskej republiky a na tento účel požiadal pobočku žalovanej v Nitre, aby pre ďalšieho účastníka vystavila potvrdenia podľa čl. 19 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečen ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom č.k. 6S/147/2018-66, zo dňa 10.6.2021 Krajský súd v Košiciach ako správny súd zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného číslo: 23 950 015 18/6807-29362/Juš zo dňa 3.9.2018 ako aj prvostupňového správneho rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice číslo: 23 954 008 18/5070-18288/Tir zo dňa 6.6.2018, alternatívne zmeny tohto rozhodnutia v spojení s rozhodnutím žalovaného v časti výroku o výške uloženej peňažnej pokuty tak, že ukladá žalobcovi peňažnú pokutu vo výške 160 eur. ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom č.k. 20S/73/2020-83 zo dňa 23.6.2021 Krajský súd v Trnave ako správny súd zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. spisu OU- TT-OVBP2-2020/011901-002 zo dňa 8.4.2020 (ďalej preskúmavané rozhodnutie) a prvostupňového rozhodnutia mesta Hlohovec číslo 52991/2019/1858/HRU zo dňa 16.12.2019 (ďalej prvostupňové rozhodnutie). 2. Mesto Hlohovec, ako prvostupňový správny orgán prvostupňovým rozhodnutím č. 52991/2019/1858/ HRU zo dňa 16.12.2019 zamietol žiadosť žalobcu o zmenu doby trvania reklamnej stavby podľa § 64 ods. 2 v spojen ...
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z administratívnych spisov žalovaného vyplýva, že ďalší účastník ako právny nástupca J.. W. K., N.. X. Q. XXXX, D.. XX. P. XXXX, je vlastníkom pozemku v k. ú. S. K.K. (V. N.), parcely reg. Z.. č. XXX/ X . (pôvodne č. XXX/XX), zapísaného na liste vlastníctva č. XXXX, ktorý bezprostredne susedí s cestou pre motorové vozidlá R1, ktorá je súčasťou európskej cesty E 571 a medzinárodným cestným ťahom. Právny predchodca žalobcu zasa 25. apríla 2012 požiadal Mesto Nitra ako príslušný stavebný úrad o povolenie na umiestnenie reklamného ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom č.k. 2Sa/21/2020-29 zo dňa 27.8.2021 Krajský súd v Prešove ako správny súd zrušil rozhodnutie žalovanej č.: 0010932702017 zo dňa 20.11.2017 (ďalej preskúmavané rozhodnutie) a rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov zo dňa 5.10.2017 č.k.: 0010932702017 (ďalej prvostupňové rozhodnutie) a vec vrátil žalovanej na ďalšie konanie. Preskúmavaným rozhodnutím žalovaná zamietla odvolanie žalobcu a potvrdila prvostupňové rozhodnutie o upovedomení žalobcu ako povinného o začatí vymáhania pohľadávok na základe exekučného titulu - rozhodnutia žalovanej č. 2710249917 zo dňa 3.2 ...
Merito veci: Zrušujúce
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z administratívneho spisu žalovanej vyplýva, že žalobca 17. januára 2015 prihlásil ďalšieho účastníka ako zamestnanca na sociálne poistenie. Následne ho od 19. januára 2015 vyslal na výkon práce na územie Francúzskej republiky a na tento účel požiadal pobočku žalovanej v Nitre, aby pre ďalšieho účastníka vystavila potvrdenie podľa čl. 19 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho ...
Merito veci: Potvrdzujúce
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z administratívneho spisu žalovaného vyplýva, že žalobcovia sú členmi Lesného a pasienkové spoločenstva, IČO: 35 555 181, Rozložná 48. Od roku 2014 boli zároveň členmi výboru tohto spoločenstva, pričom žalobca v 1. rade bol jeho predsedom a žalobca v 2. rade jeho podpredsedom. Dňa 9. októbra 2018 o 9:00 hod. sa v Gočaltove konalo zhromaždenie tohto spoločenstva, ktoré napriek protestu časti členov schválilo zmeny zmluvy o založení spoločenstva, zmeny stanov a odvolalo žalobcov z funkcií členov výboru. Zároveň zhromaždenie za predsed ...
Merito veci: Zrušujúce
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1. Krajský súd v Nitre (ďalej len „krajský súd“) kasačnou sťažnosťou napadnutým rozsudkom č. k. 23Sa/29/2020-84 zo dňa 12. júla 2021, podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“ alebo „Správny súdny poriadok“) ako nedôvodnú zamietol žalobu, ktorej predmetom bolo preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného (Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky) č. 39992/2019-42 z 3. júna 2019 (ďalej len „druhostupňové rozhodnutie“), ktorým žalovaný podľa § 84 ods. 4 písm. a) zák. č. 328/200 ...
Odôvodnenie: I. Rozhodnutie odporcu, pôvodné rozhodnutie správneho súdu a rozhodnutie Najvyššieho súdu SR 1. Napadnutým rozhodnutím č. k. OU-ZA-PLO-2016/000862-076 zo dňa 09.02.2016 odporca rozhodol tak, že navrhovateľke J. O. - právnej nástupkyni A. O., M. XX.XX.XXXX, ktorá bola oprávnenou osobou podľa § 4 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o pôde“), pôvodnou podielovou spoluvlastníčkou vyvlastneného pozemku - komasovanej p. č. 5055 v kat. úz. Ž. vyvlastnený rozhodnutím č. Výst.: 3507/1966-334 zo dňa 03.07.1967, pri ktorej bola splnená podmienka uvedená v § 6 ods. ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach (ďalej ako „krajský súd“, resp. „správny súd“) uznesením č. k. 8S/55/2021- 24 zo dňa 30. novembra 2021 (ďalej len „napadnuté uznesenie“) odmietol podľa § 98 ods. 1 písm. g) v spojení s § 7 písm. e) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) ako neprípustnú žalobu zo dňa 4.5.2021, ktorou sa žalobkyňa domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. 6913-6/2021-BA zo dňa 22.02.2021 (ďalej len „preskúmavané rozhodnutie“). 2. Z administratívneho spisu mal krajský súd preukázané nasledovný skutkový stav: Sociálna poisťovňa, pobočka Košice roz ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením č. k. 28Sa/8/2021-86 zo dňa 31. marca 2022 podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu proti inému zásahu orgánu verejnej správy, ktorou sa žalobca domáhal, aby správny súd vyslovil porušenie jeho práv podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Ústavy Slovenskej republiky a práv podľa zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre rozsudkom č. k. 11S/23/2020-283 zo dňa 13.04.2021 zamietol žalobu žalobcu zo dňa 13.02.2020, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. OU-NR- OVBP-2019/031449-002 zo dňa 27.11.2019 (ďalej len „preskúmavané rozhodnutie“) ako nedôvodnú podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“). Preskúmavaným rozhodnutím žalovaný rozhodol o odvolaní žalobcu proti rozhodnutiu stavebného úradu č. 144/2018-016- Re zo dňa 21.03.2019 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“) tak, že odvolanie zamietol a rozhodnutie potvrdil. 2. Z administ ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Centrum právnej pomoci, kancelária Nitra (ďalej len „prvostupňový orgán“, alebo „Centrum“) rozhodnutím č. KaNR/3463/2021, ČRZ: 49621/2021 zo dňa 24. mája 2021 zastavilo správne konanie o nároku na poskytnutie právnej pomoci žalobcovi z dôvodu, že v rovnakej právnej veci žiadal o poskytnutie právnej pomoci Centrum právnej pomoci, kancelária Žilina. Na základe odvolania žalobcu žalovaný vydal rozhodnutie č. KT/13987/2021, ČRZ: 76945/2021 zo dňa 27. júla 2021 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), ktorým odvolanie zamietol a prvostupňové rozhodnuti ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1. Krajský súd v Nitre napadnutým rozsudkom č. k. 23Sa/49/2020-63 zo dňa 29. novembra 2021, podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorej predmetom bolo preskúmanie zákonnosti rozhodnutie Ministra Spravodlivosti SR č. 23767/2020-42 zo dňa 17.06.2020, ktorým podľa § 84 ods. 4 písm. a) zák. č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 328/2002 Z. z.“) odvolanie žalobcu proti rozhodnutiu Útvaru soc ...
Merito veci: Potvrdzujúce
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z administratívneho spisu žalovanej vyplýva, že žalobkyňa bola v auguste 2020 zamestnávateľkou zamestnancov, ktorí boli účastní na sociálnom poistení. Napriek tomu však ani do 30. septembra 2020 neodviedla za tento kalendárny mesiac poistné na sociálne poistenie, ktoré platí zamestnávateľ, ani poistné, ktoré mala odviesť za zamestnancov. Okresný súd Banská Bystrica uznesením zo 4. septembra 2020, ktoré bolo uverejnené vo vydaní Obchodného vestníka z 10. septembra 2020, začal voči žalobkyni reštrukturalizačné konanie. Ďalším uzn ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Mesto Martin (ďalej len „prvostupňový orgán“ alebo „stavebný úrad“) vydalo v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) stavebné povolenie č. SÚ-15760/119366/2017 zo dňa 27. novembra 2017 (ďalej len „stavebné povolenie“ alebo „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým povolilo stavbu „WELLNESS PENZIÓN RELAX“ v rozsahu stavebných objektov: SO 01 - Wellness penzión relax, SO 02 - vodovodná prípojka, SO 03 - kanalizačná prípojka, SO 04 - prípojka NN, SO 05 ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach rozsudkom č. k. 4Sa/6/2021-37 zo dňa 31.08.2021 zrušil rozhodnutie žalovanej č. 83182-2/2020-BA zo dňa 09.12.2020 (ďalej len „preskúmavané rozhodnutie“) a rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Michalovce č. 10037/2020-MI-DvN zo dňa 06.10.2020 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) a vec vrátil správnemu orgánu I. stupňa na ďalšie konanie. 2. Sociálna poisťovňa, pobočka Michalovce (ďalej ako „prvostupňový správny orgán“) prvostupňovým rozhodnutím rozhodla o nepriznaní nároku na dávku v nezamestnanosti žalobkyni. Prvostupňový správny orgán rozhodnutie odôvodnil ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „krajský súd") rozsudkom z 12.10.2021, č.k. 7Sa/74/2018 86 podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP") zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti postupu a rozhodnutia generálneho riaditeľa žalovanej z 31.05.2018, číslo: XXX XXX XXXX X, ktorým generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v rozhodnom znení (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z.z.") zamietol v celom rozsahu odvolanie X.. C. J. podané proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne, ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Trenčíne uznesením č. k. 11S/15/2021-101 zo dňa 18. novembra 2021 žalobu z 22. marca 2021, doručenú správnemu súdu 23. marca 2021, ktorou sa žalobkyňa domáhala, aby jej žalovaný doručil ako opomenutej účastníčke vydané rozhodnutie - stavebné povolenie č. OcÚK- Z/169/2019-002/Ko zo dňa 29. júla 2019, ktorým bola podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) povolená stavba „Kostolná - Záriečie u Zelnicovej cesty, inžinierske siete“, SO 01 Komunikácie na pozemkoch KN-C parc. č. X ...
Merito veci: Zrušujúce
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline uznesením č. k. 24Sa/13/2021-61 z 15.12.2021 podľa § 98 ods. 1 písm. a/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP") odmietol správnu žalobu v sociálnej veci spísanú dňa 22.01.2020 pôvodne doručenú Okresnému súdu Bratislava 1 a označenú ako „Žaloba pre nedodržanie zásady rovnakého zaobchádzania v oblasti sociálnych dávok", ktorou sa žalobca domáhal, aby súd uložil žalovanému povinnosť priznať mu od 01.03.2016 starobný dôchodok v sume 419,70 eur mesačne, teda vo výške, v akej mu ho priznáva k tomuto dňu zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom zo dňa 16. februára 2022, č. k. 4Sa/28/2020-53, postupom podľa § 191 ods. 1 písm. d/ a e/ zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zrušil rozhodnutie žalovanej zo dňa 01. júla 2020, Číslo: 52548-2/2020-BA a vec jej vrátil na ďalšie konanie. Predmetným rozhodnutím žalovaná postupom podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v rozhodnom znení (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“) odvolanie žalobkyne v celom rozsahu zamietla a potvrdila prvostupňové správne rozhodnuti ...
Merito veci: Potvrdzujúce
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z administratívneho spisu žalovaného vyplýva, že ďalší účastník je vlastníkom pozemkov parc. reg. B. č. XXX/X,. XXX/XX a XXX/XX so stavbami na nich v k. ú. W. (súčasť mesta Q.). Tieto pozemky sú súčasťou existujúceho priemyselného areálu, v ktorých chcel umiestniť zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov, najmä zo železných a neželezných kovov. Na tento účel 16. októbra 2019 predložil Okresnému úradu Trenčín, odboru životného prostredia, zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení ne ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trnave rozsudkom č. k. 47Sa/14/2020-69 zo dňa 23.09.2021 zrušil rozhodnutie žalovanej č. 57446-2/2020-BA zo dňa 27.07.2020 (ďalej len „preskúmavané rozhodnutie“) z dôvodu podľa § 191 ods. 1 písm. d/ a písm. e/ zákona č. 162/2015 Z. z Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“). Preskúmavaným rozhodnutím žalovaná zamietla odvolanie žalobcu proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava rozhodnutie č. 6631/2020-TT-DvN zo dňa 26.05.2020 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) v celom rozsahu a rozhodnutie prvého stupňa potvrdila. 2. Prvostupňovým rozhodnutím Sociálna p ...
Merito veci: Odmietajúce odvolanie
Odôvodnenie: 1. Žalobca doručil na Krajský súd v Trnave správnu žalobu, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti napadnutého rozhodnutia, ktorým žalovaný postupom podľa § 74 ods. 4 Daňového poriadku zmenil rozhodnutie Daňového úradu Trnava č. 100074584/2021 zo dňa 18.01.2021, ktorým bol podľa § 156 ods. 1 písm. a/ Daňového poriadku žalobcovi vyrubený úrok z omeškania v sume 22 319,02 € za nezaplatenie dane z pridanej hodnoty vyrubenej rozhodnutím o vyrubení rozdielu dane za zdaňovacie obdobie august 2014 v ustanovenej lehote a v ustanovenej výške tak, že vyrubený úrok z omeškania v sume 22 319,02 ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Správny orgán prvého stupňa - Daňový úrad Žilina rozhodnutím číslo: 100510275/2019 zo dňa 25.02.2019 podľa § 155 ods. 1 písm. f) bod 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len Daňový poriadok) uložil daňovému subjektu eFACHMANN s.r.o., IČO: 36 609 064 (pôvodné obchodné meno sťažovateľa) pokutu vo výške 10.524,90 € za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. e) Daňového poriadku - uvedenie v daňovom priznaní dane z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2015 nižšej ako daň, ktorú mal uviesť, z nasledovných dôvodov: ...
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z administratívneho spisu žalovaného vyplýva, že žalobca bol od 1. apríla 1992 v služobnom pomere príslušníka Policajného zboru, kde bol v roku 2008 zaradený ako referent špecialista odboru poriadkovej polície žalovaného. Dňa 24. septembra 2008 bolo vypracované a schválené jeho služobné hodnotenie podľa § 27 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov so záverom ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Žiline (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom zo dňa 16. februára 2022, č. k. 27Sa/20/2021-94, postupom podľa § 191 ods. 1 písm. c/ a e/ zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zrušil rozhodnutie žalovanej zo dňa 23. apríla 2021, Číslo: 17872-2/2021-BA spolu s rozhodnutím Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš zo dňa 11. februára 2021, Číslo: 1634/2021-LM-DvN, ktorými bolo rozhodnuté, že žalobca podľa § 104 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. a podľa článku 61 Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 z 29. aprí ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Trnave napadnutým rozsudkom podľa § 191 ods. 1 písm. d) a e) v spojení s § 191 ods. 3 písm. a) ods. 4 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zrušil napadnuté rozhodnutie žalovaného vrátane prvostupňového rozhodnutia a vec vrátil Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj na ďalšie konanie. Žalovaný napadnutým rozhodnutím č. SK/0027/99/2019 zo dňa 07.02.2019 potvrdil rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj č. W/0453/ ...
Merito veci: inšpekcia práce
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1.Krajský súd v Trenčíne napadnutým rozsudkom zo dňa 23. novembra 2021, č.k. 11S/1/2021-103, podľa ust. § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti protokolu o vyšetrení príčin vzniku pracovného úrazu vydaného Inšpektorátom práce Trenčín pod č. ITN-23-24-2.2/P-J2,A24,25-20 zo dňa 24.09.2020 v znení dodatku č. 1 zo dňa 03.11.2020 O náhrade trov konania rozhodol krajský súd podľa ust. § 168 SSP tak, že úspešnému žalovanému náhradu trov konania nepriznal. 2.Krajský súd z pre ...
Merito veci: pracovný pomer
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1. Krajský súd v Košiciach napadnutým rozsudkom č. k. 6Sa/30/2020-134 zo dňa 29. septembra 2021, podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. UPS/US1//SSZOSK/ZAM/2020/287 zo dňa 03.04.2020, ktorým podľa § 59 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. alebo správny poriadok“) odvolanie žalobcu zamietol a napadnuté rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, č. S ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Daňový úrad Prešov vykonal u žalobcu daňovú kontrolu, z ktorej vyhotovil protokol č. 20266772/2015 zo dňa 22. mája 2015. Správca dane rozhodnutím č. 101077064/2017 zo dňa 25. mája 2017 určil žalobcovi rozdiel na dani z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) za zdaňovacie obdobie máj 2013 v sume 17.846,64 EUR, nepriznal nadmerný odpočet v sume 94,88 EUR a vyrubil daň v sume 17.751,76 EUR. Na základe odvolania žalobcu, žalovaný rozhodnutím č. 102061177/2017 zo dňa 28. septembra 2017, toto rozhodnutie zrušil a vec vráti správcovi dane na ďalšie ko ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Úrad vládneho auditu, pracovisko Zvolen (ďalej len „prvostupňový orgán“) rozhodnutím č. 16/4891/18/030 zo dňa 3. mája 2018 uložil žalobcovi povinnosť odviesť finančné prostriedky, vo výške porušenia finančnej disciplíny, v sume 82.213,08 EUR. Svoje rozhodnutie založil na skutočnostiach: a) u žalobcu (ďalej v texte aj ako „prijímateľ“) boli vykonané (I) administratívna kontrola žiadosti o platbu, vykonaná Fondom sociálneho rozvoja (ďalej len „FSR“), výsledkom ktorej bol Záznam z administratívnej kontroly ŽoP 206 zo dňa 23.01.2013 a (II) ad ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Preskúmavaným rozhodnutím č. 100539522/2019 zo dňa 28.02.2019 (ďalej len „preskúmavané rozhodnutie“ ) žalovaný ako odvolací finančný orgán potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Žilina (ďalej len „správca dane“) č. 102113936/2018 z 24.10.2018 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“). 2. Prvostupňovým rozhodnutím bol podľa § 68 ods. 5 a 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov žalobcovi ako platiteľovi dane určený rozdiel dane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“, resp. „DPH“) za ...
Merito veci: sociálne poistenie
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „krajský súd") rozsudkom zo dňa 08.02.2021, č. k. 14Sa/39/2019- 78 zamietol žalobu o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného zo 04.07.2019, č. 47909-4/2019-BA, ktorým generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne rozhodujúc podľa § 215 ods. 4 č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení") odvolanie žalobcu podané proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne, ústredie, číslo 6753-63/2019-BA zo dňa 01.03.2019, vo veci nepriznania nároku na úrazovej renty v dôsledku pracovného úrazu zo dňa 16.10.2010 podľa § ...
Merito veci: služobný pomer
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len „krajský súd") rozsudkom z 13. októbra 2021, č.k. 75S/26/2021-51 podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP") zamietol správnu žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného z 02. februára 2021, číslo KRPZ-BB-VO2-8-009/2020-PK, ktorým žalovaný podľa § 243 ods. 4 zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v rozhodnom znení (ďalej le ...
Merito veci: služobný pomer
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj „správny súd" alebo „krajský súd") rozsudkom z 5. novembra 2021, č. k. 28Sa/5/2021-70 (ďalej aj „napadnutý rozsudok"), podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP") zamietol žalobu proti inému zásahu orgánu verejnej správy, ktorou sa žalobca domáhal, aby správny súd vyslovil porušenie jeho práv podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Ústavy Slovenskej republiky a práv podľa zák ...
Merito veci: sociálne poistenie
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Žiline (ďalej aj „krajský súd" alebo „správny súd") rozsudkom z 27. októbra 2021, č. k. 24Sa/4/2020-88 (ďalej aj „napadnutý rozsudok"), podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP") zamietol správnu žalobu (v sociálnej veci), ktorou sa žalobkyňa domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovanej z 13. decembra 2019, č. 79526-2/2019-BA (ďalej aj „preskúmavané rozhodnutie"), ktorým žalovaná podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v príslušnom znení (ď ...
Merito veci: sociálne poistenie
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Prešove (ďalej aj „krajský súd" alebo „správny súd") v poradí druhým rozsudkom z 25. októbra 2022, č. k. 8Sa/2/2022-37 (ďalej aj „napadnutý rozsudok"), podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP") zamietol správnu žalobu (v sociálnej veci), ktorou sa žalobkyňa domáhala preskúmania postupu a zákonnosti rozhodnutia žalovanej zo 4. októbra 2017, č. 24021-3/2017-BA (ďalej aj „preskúmavané rozhodnutie"), ktorým žalovaná podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ...
Odôvodnenie: I. Napadnuté rozhodnutie a priebeh konania 1. Krajský súd v Trnave (ďalej aj „krajský súd" alebo „správny súd") uznesením z 13. septembra 2022, č. k. 43Sa/25/2021-116 (ďalej aj „napadnuté rozhodnutie"), zastavil konanie o žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy, doručenej krajskému súdu 18. októbra 2021, ktorou sa žalobca domáhal, aby sa žalovanému uložila povinnosť sprístupniť v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia informácie týkajúce sa záväzkových vzťahov obce Veľké Kostoľany v rozsahu dokumentov týkajúcich sa zmluvy o dielo č. 65/2019; a zároveň vyslovil, že žalobc ...
Merito veci: zdravotné poistenie
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Nitre (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom z 21. júna 2021, č.k. 23Sa/71/2018-214 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“) zamietol ako nedôvodnú správnu žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 09. marca 2018, č.s.: 7098/2018/301, č.k.: PV 301/00031/2013/R, č.z.: 19543/2018, ktorým tento postupom podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) zamietol ...
Merito veci: sociálne poistenie
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Nitre (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom zo dňa 13. septembra 2021, č. k. 23Sa/76/2020-93, postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol ako nedôvodnú správnu žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovanej zo dňa 17. augusta 2020, Číslo: 44027-6/2020-BA, ktorým žalovaná postupom podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v rozhodnom znení (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“) odvolanie žalobcu v celom rozsahu zamietla a potvrdila prvostupňové správne rozhodnut ...
Merito veci: invalidný dôchodok
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom z 20. januára 2022, č.k. 7Sa/25/2020-42 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol správnu žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti postupu a rozhodnutia generálneho riaditeľa žalovanej z 23. júla 2020, Číslo: XXX XXX XXXX X, ktorým tento postupom podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v rozhodnom znení (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z.z.“) zamietol v celom rozsahu odvolanie žalobcu a potvrdil prvostupňové správne r ...
Merito veci: katastrálne veci
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Nitre (ďalej len „krajský súd“) v predmetnom konaní posudzoval, či žalovaný, ako odvolací správny orgán, postupoval v súlade so zákonom, keď rozhodnutím zo dňa 02. 10. 2019 zamietol odvolanie žalobkyne proti rozhodnutiu správneho orgánu prvého stupňa, t. j. Okresného úradu Nitra, katastrálneho odboru (ďalej len „prvostupňový orgán“) zo dňa 05. 11. 2015 a toto rozhodnutie (ktorým prvostupňový orgán vyhovel protestu prokurátora pod sp. zn. Pd 257/15/4403-2 zo dňa 22. 10. 2015 a zrušil svoje rozhodnutie pod sp. zn. V 5544/2015 zo dňa 31. 07. 2015 o povolení vkladu vlastníck ...
Merito veci: sociálne poistenie
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom č.k. 2Sa/21/2020-29 zo dňa 27.8.2021 Krajský súd v Prešove ako správny súd zrušil rozhodnutie žalovanej č.: 0010932702017 zo dňa 20.11.2017 (ďalej preskúmavané rozhodnutie) a rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov zo dňa 5.10.2017 č.k.: 0010932702017 (ďalej prvostupňové rozhodnutie) a vec vrátil žalovanej na ďalšie konanie. Preskúmavaným rozhodnutím žalovaná zamietla odvolanie žalobcu a potvrdila prvostupňové rozhodnutie o upovedomení žalobcu ako povinného o začatí vymáhania pohľadávok na základe exekučného titulu - rozhodnutia žalovanej č. 271024 ...
Merito veci: trovy výkonu väzby
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom č. k. 20S/50/2020-143 zo dňa 04.08.2021 Krajský súd v Trnave ako správny súd zamietol žalobu žalobcu, ktorou žiadal zrušiť rozhodnutie žalovaného číslo: GR ZVJS- 108-2/31-2020 zo dňa 18.02.2020 (ďalej preskúmavané rozhodnutie). Týmto rozhodnutím žalovaný odvolanie žalobcu zamietol a potvrdil prvostupňové rozhodnutie Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Leopoldov číslo: ÚVTOSaÚVV-244-2/31-2019 zo dňa 20.12.2019 (ďalej prvostupňové rozhodnutie), ktorým bol žalobca zaviazaný uhradiť trovy výkonu väzby vo výške 1.611,47 € podľa § 67 ods. ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach rozsudkom č. k. 4Sa/6/2021-37 zo dňa 31.08.2021 zrušil rozhodnutie žalovanej č. 83182-2/2020-BA zo dňa 09.12.2020 (ďalej len „preskúmavané rozhodnutie“) a rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Michalovce č. 10037/2020-MI-DvN zo dňa 06.10.2020 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) a vec vrátil správnemu orgánu I. stupňa na ďalšie konanie. 2. Sociálna poisťovňa, pobočka Michalovce (ďalej ako „prvostupňový správny orgán“) prvostupňovým rozhodnutím rozhodla o nepriznaní nároku na dávku v nezamestnanosti žalobkyni. Prvostupňový správny orgán rozhodnutie odôvodnil ...
Merito veci: starobný dôchodok
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre napadnutým rozsudkom č.k. 22Sa/1/2021-76 zo dňa 20.7.2021 zamietol žalobu žalobkyne, ktorou sa domáhala zrušenia preskúmavaného rozhodnutia žalovanej č.: XXX XXX XXXX X zo dňa 3.11.2020. Preskúmavaným rozhodnutím žalovaná zamietla odvolanie žalobkyne a potvrdila prvostupňové rozhodnutie zo dňa 21.8.2020, ktorým žalobkyni zvýšila od 1.1.2020 sumu starobného dôchodku na 294,40 eur mesačne za obdobie dôchodkového poistenia získané po vzniku nároku na starobný dôchodok. 2. Proti tomuto rozsudku podala žalobkyňa kasačnú sťažnosť zo dňa 26.10.2021, ktorú podala na ...
Merito veci: životné prostredie
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom č.k. 6S/147/2018-66, zo dňa 10.6.2021 Krajský súd v Košiciach ako správny súd zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného číslo: 23 950 015 18/6807-29362/Juš zo dňa 3.9.2018 ako aj prvostupňového správneho rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice číslo: 23 954 008 18/5070- 18288/Tir zo dňa 6.6.2018, alternatívne zmeny tohto rozhodnutia v spojení s rozhodnutím žalovaného v časti výroku o výške uloženej peňažnej pokuty tak, že ukladá žalobcovi peňažnú pokutu vo výške 160 eur. 2 ...
Merito veci: stavebné konanie
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre rozsudkom č. k. 11S/23/2020-283 zo dňa 13.04.2021 zamietol žalobu žalobcu zo dňa 13.02.2020, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. OU-NR- OVBP-2019/031449-002 zo dňa 27.11.2019 (ďalej len „preskúmavané rozhodnutie“) ako nedôvodnú podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“). Preskúmavaným rozhodnutím žalovaný rozhodol o odvolaní žalobcu proti rozhodnutiu stavebného úradu č. 144/2018- 016-Re zo dňa 21.03.2019 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“) tak, že odvolanie zamietol a rozhodnutie potvrdil. 2. Z adminis ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením č.k. 20Sa/20/2021-22 zo dňa 27.1.2022 Krajský súd v Banskej Bystrici ako správny súd žalobu žalobcu odmietol. Poukázal na to, že sa jedná o žalobu proti nečinnosti žalovaného a v tom prípade je aktívne legitimovaným na podanie tejto žaloby účastník administratívneho konania namietajúci nečinnosť orgánu verejnej správy, ktorý neúspešne vyčerpal sťažnosť podľa osobitného predpisu alebo podnet na prokuratúre. Z formálnej stránky Správny súdny poriadok (ďalej SSP) ako náležitosť predmetného druhu správnej žaloby požaduje pripojenie oznámenia o výsledku prešetren ...
Merito veci: starobný dôchodok
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1. Krajský súd v Nitre (ďalej len „krajský súd“) kasačnou sťažnosťou napadnutým rozsudkom č. k. 23Sa/29/2020-84 zo dňa 12. júla 2021, podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“ alebo „Správny súdny poriadok“) ako nedôvodnú zamietol žalobu, ktorej predmetom bolo preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného (Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky) č. 39992/2019-42 z 3. júna 2019 (ďalej len „druhostupňové rozhodnutie“), ktorým žalovaný podľa § 84 ods. 4 písm. a) zák. č. 328/2002 ...
Merito veci: sociálne poistenie
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom zo 7. decembra 2021, č. k. 7Sa/24/2020-40, postupom pod ľa § 191 ods. 1 písm. b) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zrušil správnou žalobou napadnuté rozhodnutie žalovanej z 18. mája 2020, číslo: 4848-5/2020-BA (ďalej len „druhostupňové rozhodnutie“) ako aj rozhodnutie Sociálnej poisťovne pobočka Svidník (ďalej len „prvostupňový správny orgán“) zo dňa 20. novembra 2019, číslo: 1668-13/2019-SK (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“). Druhostupňovým rozhodnutím žalovaná postupom ...
Merito veci: sociálne poistenie
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd") napadnutým rozsudkom z 25. mája 2022, č. k. 4Sa/24/2020-38, postupom podľa § 191 ods. 1 písm. c) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP") vo vzťahu k žalobcovi 1 zrušil správnou žalobou napadnuté rozhodnutie žalovanej z 20. mája 2020, číslo: 43100-2/2020-BA (ďalej len „druhostupňové rozhodnutie"), ktorým žalovaná postupom podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v rozhodnom znení (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.") v celom rozsahu zamietla žalobcom 1 a žalobcom 2 podané odvolanie a potvrdi ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Košiciach (ďalej aj „krajský súd“) uznesením č. k. 7S/161/2018-269 zo dňa 09. marca 2021 zrušil uznesenie Krajského súdu v Košiciach č. k. 7S/161/2018-253 zo dňa 25. februára 2019, ktorým v zmysle § 33 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) pribral do konania ako účastníkov B.. H. T., H. T., G. H., rod. T., T. D., rod. F., M. W., B.. B. R., A. B., rod. R., G. E., rod. L., T. T., rod. L., G. Q., G. Q., G. R., rod. Q., H. I., rod. Q. a W. Q.. 2. Konštatoval, že predmet súdneho prieskumu v tomto konaní je vymedzený obsahom rozhodnutia napadnutého správnou ...
Merito veci: podmienky konania
Odôvodnenie: I. Žaloba a vyjadrenia 1. Žalobca sa žalobou došlou 5. októbra 2022 domáhal rozhodnutia kompetenčného konfliktu. Predniesol, že uznesením správneho súdu mu (po zastavení správneho súdneho konania) bola postúpená vec, v ktorej ďalší účastník v 1. rade uplatňoval voči ďalšej účastníčke v 2. rade nároky z vadného zhotovenia zubnej náhrady. Žalobca s postúpením nesúhlasil, pretože s odkazom na § 17 ods. 1 písm. d) a § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov nie je oprávnený rozhodovať o týchto ...
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z administratívnych spisov žalovanej vyplýva, že ďalšia účastníčka je minimálne od roku 2015 štátna občianka Slovenskej republiky s bydliskom na jej území. Najneskôr od 1. júna 2015 bola zamestnankyňou spoločnosti Securitas, a.s., v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas 37,5 hod a miestom výkonu práce v Novom Meste nad Váhom. Zároveň ďalšia účastníčka od 1. septembra 2015 prevádzkovala živnosť - prevádzku rýchleho občerstvenia v Piešťanoch, kde pracovala približne 8 hodín mesačne. Dňa 1. januára 2016 ďalšia úč ...
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z administratívneho spisu žalovanej vyplýva, že žalobca 17. januára 2015 prihlásil ďalšieho účastníka ako zamestnanca na sociálne poistenie. Následne ho od 19. januára 2015 vyslal na výkon práce na územie Francúzskej republiky a na tento účel požiadal pobočku žalovanej v Nitre, aby pre ďalšieho účastníka vystavila potvrdenie podľa čl. 19 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneh ...
Merito veci: služobný pomer
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z administratívneho spisu žalovaného vyplýva, že žalobca bol od 1. apríla 1992 v služobnom pomere príslušníka Policajného zboru, kde bol v roku 2008 zaradený ako referent špecialista odboru poriadkovej polície žalovaného. Dňa 24. septembra 2008 bolo vypracované a schválené jeho služobné hodnotenie podľa § 27 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov so závero ...
Merito veci: sociálne poistenie
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z administratívneho spisu žalovanej vyplýva, že žalobkyňa bola v auguste 2020 zamestnávateľkou zamestnancov, ktorí boli účastní na sociálnom poistení. Napriek tomu však ani do 30. septembra 2020 neodviedla za tento kalendárny mesiac poistné na sociálne poistenie, ktoré platí zamestnávateľ, ani poistné, ktoré mala odviesť za zamestnancov. Okresný súd Banská Bystrica uznesením zo 4. septembra 2020, ktoré bolo uverejnené vo vydaní Obchodného vestníka z 10. septembra 2020, začal voči žalobkyni reštrukturalizačné konanie. Ďalším uz ...
Merito veci: materské
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z administratívnych spisov žalovanej vyplýva, že žalobca je otcom maloletej dcéry J.. N.., M.. X. R. XXXX. Zároveň od 1. mája 2013 je povinne nemocensky poistený ako zamestnanec zamestnávateľa ON Semiconductor Slovakia, a.s. Dňa 19. októbra 2018 uzavrel s týmto zamestnávateľom novú pracovnú zmluvu, podľa ktorej mal od 22. októbra 2018 do 31. mája 2019 pracovať ako technik IT s miestom výkonu práce v Piešťanoch na ustanovený týždenný pracovný čas 40 hod. Zároveň si uplatnil nárok na materské od 22. októbra 2018 s odôvodnen ...
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z administratívneho spisu žalovanej vyplýva, že žalobca 1. januára 2016 prihlásil ďalšieho účastníka ako zamestnanca na sociálne poistenie. Následne ho od 5. januára 2016 vyslal na výkon práce na územie Francúzskej republiky a na tento účel požiadal pobočku žalovanej v Nitre, aby pre ďalšieho účastníka vystavila potvrdenia podľa čl. 19 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpeče ...
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z administratívneho spisu žalovanej vyplýva, že žalobca 1. januára 2016 prihlásil ďalšieho účastníka ako zamestnanca na sociálne poistenie. Následne ho od 5. januára 2016 vyslal na výkon práce na územie Francúzskej republiky a na tento účel požiadal pobočku žalovanej v Nitre, aby pre ďalšieho účastníka vystavila potvrdenia podľa čl. 19 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpeče ...
Merito veci: výsluhový dôchodok
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z administratívneho spisu žalovanej vyplýva, že žalobca bol od 1. septembra 1972 do 30. augusta 1976 žiakom Strednej priemyselnej školy strojníckej v Brezne. Počas prázdnin od 1. júla do 31. augusta 1976 bol zamestnancom v Pozemných stavbách Brezno a po nich sa od 1. septembra 1976 do 14. júla 1981 stal poslucháčom Vysokej školy dopravnej v Žiline. Od 15. júla 1981 do 30. júna 1990 bol zamestnancom Výskumno-vývojového ústavu pozemných stavieb a počas toho vykonal od 1. októbra 1981 do 30. septembra 1982 základnú vojenskú ...
Merito veci: podmienky konania
Odôvodnenie: 1. Pôvodný žalobca (manžel žalobkyne) I. K., L.. XX. V. XXXX, podal správnemu súdu správnu žalobu, v ktorej sa domáhal preskúmania rozhodnutia uvedeného v záhlaví. Správny súd túto žalobu najskôr uznesením č. k. 25 Sa 41/2019-61 odmietol, pretože toto rozhodnutie považoval za vylúčené zo súdneho prieskumu na základe § 7 písm. e) SSP. Najvyšší súd Slovenskej republiky však uznesením sp. zn. 9 Sžsk 34/2020 z 27. júla 2020 zrušil toto uznesenie, pretože z jeho odôvodnenia bolo zrejmé, že správny súd preskúmaval iné rozhodnutie než pôvodný žalobca žiadal. 2. Po vrátení veci žalobkyňa ako právn ...
Merito veci: sociálne poistenie
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z administratívnych spisov žalovanej vyplýva, že žalobca bol od 1. júla 2018 prihlásený na povinné poistenie v nezamestnanosti ako zamestnanec zamestnávateľa - spoločnosti Tados, s.r.o., IČO: 51 762 072. Jeho vymeriavací základ za toto obdobie dosiahol sumy najvyššieho prípustného vymeriavacieho základu podľa § 138 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Po skončení pracovného pomeru a zápise do evidencie uchádzačov o zamestnanie žalobca 8. júla 2020 požiadal o výplatu dávky v nezamestn ...
Merito veci: podmienky konania
Odôvodnenie: 1. Správny súd napadnutým uznesením odmietol podanie žalobcu podľa § 59 ods. 3 SSP potom, čo sa neúspešne pokúsil o odstránenie jeho nedostatkov a poučil žalobcu o jeho možnosti žiadať Centrum právnej pomoci o ustanovenie advokáta. V písomnom vyhotovení uznesenia účastníkov správne poučil o tom, že lehota na podanie kasačnej sťažnosti je podľa § 443 ods. 1 SSP jeden mesiac od doručenia uznesenia. Tento rozsudok bol žalobcovi doručený prostredníctvom poštového podniku 8. augusta 2022 (doručenka č. l. 44). 2. Žalobca 9. septembra 2022 o 20:00 hod. zaslal správnemu súdu email (bez auto ...
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z administratívneho spisu žalovaného vyplýva, že žalobcovia sú členmi Lesného a pasienkové spoločenstva, IČO: 35 555 181, Rozložná 48. Od roku 2014 boli zároveň členmi výboru tohto spoločenstva, pričom žalobca v 1. rade bol jeho predsedom a žalobca v 2. rade jeho podpredsedom. Dňa 9. októbra 2018 o 9:00 hod. sa v Gočaltove konalo zhromaždenie tohto spoločenstva, ktoré napriek protestu časti členov schválilo zmeny zmluvy o založení spoločenstva, zmeny stanov a odvolalo žalobcov z funkcií členov výboru. Zároveň zhromaždenie za predse ...
Merito veci: životné prostredie
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z administratívneho spisu žalovaného vyplýva, že ďalší účastník je vlastníkom pozemkov parc. reg. B. č. XXX/X,. XXX/XX a XXX/XX so stavbami na nich v k. ú. W. (súčasť mesta Q.). Tieto pozemky sú súčasťou existujúceho priemyselného areálu, v ktorých chcel umiestniť zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov, najmä zo železných a neželezných kovov. Na tento účel 16. októbra 2019 predložil Okresnému úradu Trenčín, odboru životného prostredia, zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení n ...
Merito veci: hazardné hry
Odôvodnenie: I. Postup žalovaného a konanie pred správnym súdom 1. Z príloh pripojených k správnej žalobe vyplýva, že žalobca - obchodná spoločnosť je držiteľom licencie na prevádzkovanie hazardných hier, a tak musel podľa § 67 až 69 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov zložiť finančnú zábezpeku, ktorej suma sa určuje v závislosti od druhu vydanej licencie. Žalovaný preskúmavaným prípisom z 25. októbra 2021 vyzval žalobcu (a aj ostatných držiteľov licencií), aby najneskôr do 15. decembra 2021 zaplatili všetky záväzky voči štátnemu rozpočtu. Zároveň pohrozil, ...
Merito veci: podmienky konania
Odôvodnenie: 1. Správny súd napadnutým rozsudkom zamietol správnu žalobu. Žalobcovia proti nemu včas podali kasačnú sťažnosť, ktorú však podaním došlým správnemu súdu 22. novembra 2022 (č. l. 113 spisu) vzali späť. Ak bola kasačná sťažnosť vzatá späť, ustanovenie § 460 SSP ukladá kasačnému súdu zastaviť konanie o nej. Vzhľadom na tento dispozičný úkon tak Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky ako kasačnému súdu (§ 438 ods. 2 SSP) nezostalo nič iné než tak rozhodnúť. 2. O trovách sa rozhodlo podľa § 170 písm. b) v spojení s § 467 ods. 1 SSP. Žalobcovia síce späťvzatím zavinili zastaveni ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho a správneho súdneho konania 1. Žalobkyni bol rozhodnutím Daňového úradu Bratislava č. 9104405/5/4416023/2013/Sia zo dňa 1. októbra 2013 v spojení s rozhodnutím Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky č. 1100302/1/609435/2013/1042 zo dňa 19. decembra 2013 za zdaňovacie obdobie október 2008 vyrubený rozdiel dane z pridanej hodnoty v sume 30.241,32 €. Krajský súd v Bratislave sp. zn. 1S/57/2014 zo dňa 17. marca 2016 zrušil rozhodnutie Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky v predmetnej veci. Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom sp. zn. 1 ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: Priebeh administratívneho konania 1. Daňový úrad Košice (ďalej len „správca dane“) vykonal u žalobkyne kontrolu dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) za január až marec 2012, máj 2012, jún 2012, august 2012 a september 2012. O výsledkoch daňovej kontroly vyhotovil správca dane protokol č. 20620329/2015 zo dňa 5. augusta 2015 (ďalej len „protokol“). 2. Daňová kontrola začala dňa 17. júna 2013. Žiadosťami č. 9801403/5/701243/2014/Hys zo dňa 21. februára 2014, č. 9801403/5/723978/2014/Hys zo dňa 24. februára 2012 a č. 9801403/5/739215/2014/Hys zo dňa 25. februára 2014 požiadal ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (ďalej len „správca dane“) vykonal u žalobkyne kontrolu dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) za zdaňovacie obdobia marec 2016, apríl 2016, júl 2016, august 2016, september 2016, október 2016, november 2016 a december 2016. O výsledkoch daňovej kontroly vyhotovil správca dane protokol č. 329075/2018 zo dňa 11. júna 2018 (ďalej len „protokol“). 2. V nadväznosti na zistenia obsiahnuté v protokole správca dane vydal rozhodnutie č. 102261243/2018 zo dňa 15. novembra 2018 (ďalej len „prvostupňové rozhodnut ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho a správneho súdneho konania 1. Žalobkyni bol rozhodnutím Daňového úradu Bratislava č. 9104405/5/4412386/2013/Sia zo dňa 2. októbra 2013 v spojení s rozhodnutím Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky č. 1100302/1/4625/2014/1042 zo dňa 8. januára 2014 za zdaňovacie obdobie marec 2010 vyrubený rozdiel dane z pridanej hodnoty v sume 90.000,19 €. Krajský súd v Bratislave rozsudkom č. k. 2S/57/2014-72 zo dňa 30. septembra 2015 zrušil rozhodnutie Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky v predmetnej veci. Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom ...
Merito veci: stavebné konanie
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Mesto Stupava rozhodnutím č. SÚ-258/2012/Šm zo dňa 23. júla 2012 (ďalej len „stavebné povolenie“) povolil stavbu „MAJER KOLHUF - adaptácia“ na pozemku parc. č. 1638 a parc. č. 1639 v k. ú. E. (ďalej len „stavba“) pre stavebníkov ďalší účastníci konania 1), 2), žalobkyňa a jej manžel D.. G. E., D.., všetci zastúpení ďalším účastníkom 2). 2. Dňa 3. marca 2014 podal ďalší účastník 7) podnet na preskúmanie stavebného povolenia mimo odvolacieho konania. O tomto podnete rozhodol Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky (ďalej le ...
Merito veci: šport
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania, konania na správnom súde a rozhodnutie správneho súdu 1. Hlavný kontrolór športu v súlade s § 60 ods. 1 a § 61 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) vykonal u žalobcu kontrolu hospodárneho, efektívneho, účinného a účelného použitia (i) časti finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2016 na účel „Športová príprava vybraných športovcov a športových kolektívov“ na základe Zmluvy č. 0010/2016/SŠSŠM o poskytnutí dotácie zo štátneho ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Rozhodnutie preskúmavané v kasačnom konaní . 1. Žalovaný preskúmavaným rozhodnutím č. 101771382/2018 zo dňa 10. septembra 2018 podľa § 74 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Daňový poriadok“) potvrdil prvostupňové rozhodnutie Daňového úradu Prešov, pobočka Humenné (ďalej len „správca dane“) č. 102436482/2017 zo dňa 22. augusta 2017, ktorým bol žalobcovi podľa § 68 ods. 5 a 6 Daňového poriadku vyrubený rozdiel DPH za zdaňovacie obdobie január 2012 v sume 124 040,00 Eur. Týmto už druhým rozhodnut ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie 1. Žalovaný preskúmavaným rozhodnutím č. 102242873/2018 zo dňa 13. novembra 2018 podľa § 74 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Daňový poriadok“ ) potvrdil prvostupňové rozhodnutie Daňového úradu Košice (ďalej len „správca dane“ ) č. 101304527/2018 zo dňa 09. júla 2018, ktorým bol žalobcovi podľa § 68 ods. 5 a 6 Daňového poriadku vyrubený rozdiel DPH za zdaňovacie obdobie február 2015 v sume 8.750,20 Eur. 2. Daňové orgány pri svojom rozhodovaní vychádzali uplatnenia práva na ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie 1. Daňový úrad Košice (ďalej aj „správca dane“) vykonal u žalobcu daňovú kontrolu na dani z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“ alebo „daň“) za zdaňovacie obdobia január 2012, marec 2012, júl 2012, august 2012, september 2012, október 2012, november 2012 a december 2012. Daňová kontrola bola začatá dňa 18. novembra 2014 a ukončená dňa 22. februára 2017 doručením Protokolu z daňovej kontroly č. 157302/2017 zo dňa 13. februára 2017 (ďalej aj „protokol“). 2. Na základe výsledkov daňovej kontroly vydal správca dane rozhodnutie č. 100882144/2018 zo dňa 23. ...
Odôvodnenie: I. 1. Predseda Krajského súdu v V. podal dňa 7. januára 2020 voči disciplinárne obvinenej návrh na začatie disciplinárneho konania. V podanom návrhu jej za vinu kládol, že vo veciach Okresného súdu J. 1. sp. zn. 5P/38/2015 o zvýšenie výživného na mal. U. P. od pridelenia veci 26. januára 2016 najmenej do 21. februára 2017 a znova najneskôr od 16. októbra 2017 najmenej do 4. decembra 2018 sama nekonala, ani riadne nekontrolovala prácu súdneho oddelenia, v dôsledku čoho v tomto období nebol vo veci vykonaný žiaden úkon smerujúci k jej vybaveniu, 2. sp. zn. 13P/93/2017 o ustanoveni ...
Odôvodnenie: I. Rozhodnutie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu 1. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej ako „najvyšší správny súd“) v disciplinárnom senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD., sudcov Mgr. Kristíny Babiakovej a prof. JUDr. PhDr. Petra Potáscha, PhD., prísediacich sudkýň doc. JUDr. Martiny Jánošíkovej, PhD. a JUDr. Michaely Kajabovej rozhodnutím sp. zn. 33D/12/2021 zo dňa 9. júna 2022 v odvolacom konaní potvrdil rozhodnutie pôvodného disciplinárneho senátu č. k. 6Ds 3/2020-101 zo 17. júna 2020, ktorým pôvodný disciplinárny senát (kon ...
Merito veci: Zrušujúce
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania a súdneho konania 1. Úrad pre vybrané hospodárske subjekty (ďalej len „prvostupňový orgán“) rozhodnutím č. 101101563/2020 zo dňa 30. júna 2020 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), podľa § 9 ods. 5 zákona č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o osobitnom odvode“), určil žalobcovi nedoplatok zo zúčtovania odvodov vo výške 74.785.087,66 EUR za odvodové obdobia patriace do účtovného obdobia od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013. 2. Vydaniu napadnutéh ...
Merito veci: Zmeňujúce
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Žalovaný rozhodnutím č. PPZ-HCP-SO17-18-008/2022-ZAV zo dňa 25.12.2022 (ďalej aj „preskúmavané rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) zaistil žalobcu dňa 25.12.2022 podľa § 88 ods. 1 písm. b/ zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pobyte cudzincov“ alebo „zákon č. 404/2011 Z. z.“) na účel administratívneho vyhostenia podľa § 88 odsek 4 zákona o pobyte cudzincov stanovil dĺžku doby zaistenia žalobcu na čas nevyhnutne potrebný, najviac do ...
Merito veci: odkladný účinok
Odôvodnenie: 1. Prvostupňový správny orgán, Oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru Žilina rozhodnutím č. PPZ-HCP-BB7-2404-011/2020-PP zo dňa 21.07.2020 zamietol žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov podľa § 43 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“ alebo „zákon č. 404/2011 Z. z.“), ktorú si podal účastník konania M. P. dňa 13.05.2020 na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Buenos Aires, doručenú dňa 02.06.2020 na Oddelenie cudzineckej polície Policajné ...
Merito veci: zaistenie cudzinca
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Žalovaný rozhodnutím č. PPZ-HCP-SO17-19-008/2022-ZAV zo dňa 25.12.2022 zaistil žalobcu dňa 25.12.2022 podľa § 88 ods. 1 písmeno b) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pobyte cudzincov“) na účel administratívneho vyhostenia; podľa § 88 odsek 4 zákona o pobyte cudzincov stanovil dĺžku doby zaistenia žalobcu na čas nevyhnutne potrebný, najviac do 25.04.2023 a žalobcu podľa § 88 ods. 5 zákona o pobyte cudzincov umiestnil v Útvaru policajné ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trenčíne ako správny súd napadnutým rozsudkom č.k. 28Sa/17/2019-133 zo dňa 10.6.2021 zamietol žaloby žalobcu (vedené pod jednou sp. značkou 28Sa/17/2019), ktorými sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutí žalovaného č. s.: 608/2019/301, č.k.: PV 301/00128/2018/ R, č.z.:14032/2019 zo dňa 18.2.2019 a rozhodnutia žalovaného č.s.: 122/2019/301, č.k.: PV 301/00299/2018/R, č.z.: 34450/2019 zo dňa 29.4.2019 (ďalej preskúmavané rozhodnutie 1 a 2). 2. Žalovaný preskúmavaným rozhodnutím 1 zo dňa 18.2.2019 zmenil platobný výmer č. : PV 301/00128/2018 zo dňa 28.8.2018 vydaný Úra ...
Merito veci: Odmietajúce odvolanie
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj ako „krajský súd“ alebo „správny súd“) rozsudkom č. k. 23S/1/2020-132 zo dňa 10. februára 2021 (ďalej len ako „rozsudok“) zamietol správnu žalobu žalobcu a zároveň rozhodol, že mu nepatrí právo na náhradu trov konania. 2. Rozsudok krajského súdu bol žalobcovi doručený dňa 24.03.2021 o 09:03 hod., a to prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk) - č. l. 138 (rub). Kasačnú sťažnosť proti predmetnému rozsudku doručil žalobca v procesnom postavení sťažovateľa (ďalej ako „sťažovateľ“) krajskému súdu dňa 26.04.2021 (13:06 hod ...
Merito veci: Zrušujúce
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Košiciach (ďalej aj ako „správny súd“ alebo „krajský súd“) rozsudkom č. k. 6S/179/2018-84 zo dňa 27. mája 2021 (ďalej aj ako „napadnutý rozsudok“) podľa ustanovenia § 191 ods. 1 písm. c) zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej aj ako „SSP“) zrušil opatrenie žalovaného č. 103463612/2016 zo dňa 08.07.2016 (ďalej len „ opatrenie žalovaného“) a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. 2. Krajský súd v odôvodnení napadnutého rozsudku konštatoval, že ust. § 165 ods. 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový po ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Žiline (ďalej ako „krajský súd“ alebo „správny súd“) rozsudkom č.k. 30S/59/2019-49 zo dňa 13. októbra 2020 (ďalej aj ako „napadnutý rozsudok“) podľa ust. § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 100532603/2019 zo dňa 28.02.2019 (ďalej ako „napadnuté rozhodnutie“), ktorým žalovaný ako odvolací orgán potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Žilina, pobočka Dolný Kubín (ďalej ako „správca d ...
Merito veci: Zrušujúce
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Košiciach (ďalej aj ako „správny súd“ alebo „krajský súd“) rozsudkom č.k. 6S/125/2019-77 zo dňa 27. mája 2021 (ďalej aj ako „napadnutý rozsudok“) podľa ustanovenia § 191 ods. 1 písm. c) zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej aj ako „SSP“) zrušil opatrenie žalovaného č. 103463549/2016 zo dňa 08.07.2016 (ďalej len „opatrenie žalovaného“) a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. 2. Krajský súd v odôvodnení napadnutého rozsudku konštatoval, že ust. § 165 ods. 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „správny súd“) napadnutým rozsudkom postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 101111956/2019 zo dňa 13.05.2019, ktorým žalovaný podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) - (ďalej aj ako „Daňový poriadok“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Prešov (ď ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy a správnym súdom 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej ako „krajský súd“ alebo „správny súd“) uznesením č.k. 1S/244/2020-34 zo dňa 20. mája 2021 (ďalej aj ako „napadnuté rozhodnutie“ alebo „napadnuté uznesenie“) odmietol správnu žalobu žalobcu, ktorou sa tento domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 101445061/2020 zo dňa 11.09.2020 a vrátenia veci orgánu verejnej správy prvého stupňa na ďalšie konanie. 2. Žalobcom napádané rozhodnutie/opatrenie je oznámenie žalovaného č. 101445061/2020 zo dňa 11.09.2020, ktorým žalovaný na základe podania ž ...
Merito veci: stavebné konanie
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie 1. Mesto Stará Ľubovňa (ďalej aj ako „mesto“) vydalo dňa 13.08.2018 rozhodnutie č. 2016/2018 - Fa, ktorým povolilo stavbu uvedenú vo výroku predmetného povolenia vydaného v spojenom územnom a stavebnom konaní („Rodinný dom“ - stavebník: X. C., C. XX, I. T., miesto stavby: I. T., U. B.., parc. reg. „C“ - č. XXXX). Proti predmetnému rozhodnutiu mesta bolo podané odvolanie, o ktorom konal Okresný úrad Prešov - odbor výstavby a bytovej politiky (ďalej aj ako „okresný úrad“). 2. V rámci odvolacieho konania podľa bodu 1 vydal okresný úrad rozhodnutie č. OU-PO- ...
Merito veci: stavebné konanie
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie 1. Združenie domových samospráv, o. z. (ďalej aj ako „žalobca“ alebo „sťažovateľ“) bol účastníkom stavebného konania, ktoré začalo na základe žiadosti stavebníka Pri Mlyne 2, s.r.o., so sídlom Pribylinská 2, Bratislava, IČO: 50 841 696 (ďalej aj ako „stavebník“) a predmetom ktorého bola zmena už vydaného právoplatného stavebného povolenia v prospech uvedeného stavebníka (stavebné povolenie - č. 2519/2017 zo dňa 14.8.2018). 2. Pôvodným stavebným povolením (podľa bodu 1 tohto odôvodnenia) bola stavebníkovi povolená výstavba 28 parkovacích miest. Žiadosťou ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave (ďalej aj „krajský súd“ alebo „správny súd“) podľa ust. § 191 ods. 1 písm. d/ SSP zrušil napadnuté rozhodnutie žalovaného a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie z dôvodu nepreskúmateľnosti rozhodnutia žalovaného. 2. V odôvodnení rozsudku krajský súd uviedol, že v nadväznosti na námietku žalobcu, že daňová kontrola trvala neprimerane dlhú dobu sa súd zaoberal opodstatnenosťou tejto námietky. Z obsahu administratívneho spisu mal súd nesporne za preukázané, že správca dane začal daňovú kontrolu na ziste ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Prešove (ďalej aj „krajský súd“ alebo „správny súd“) rozhodol tak, že zrušil oznámenie žalovaného o použití nadmerného odpočtu zo dňa 9. júla 2018 pod č.j. 101299237/2018 a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Žalobcovi priznal nárok na úplnú náhradu trov konania. V odôvodnení rozsudku krajský súd uviedol, že v preskúmavanej veci z oznámenia žalovaného, vydaného v súlade s § 79 ods. 1 a 7 Daňového poriadku jednoznačne vyplýva, že nadmerný odpočet, ktorý vznikol žalobcovi sa použije na úhradu jeho daňového ...
Merito veci: správne trestanie
Odôvodnenie: I. Konanie na správnom súde 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd“ alebo „správny súd“) postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 102315063/2018 zo dňa 22.11.2018, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Prešov č. 101093014/2018 zo dňa 04.06.2018, ktorým podľa ustanovenia § 155 ods. 1 písm. f) bod 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom d ...
Merito veci: správne trestanie
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej aj ako „správny súd“ alebo „krajský súd“) rozsudkom č. k. 2S/142/2018-96 zo dňa 30.09.2020 (ďalej aj ako „napadnutý rozsudok“) podľa ustanovenia § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej aj ako „SSP“) zamietol žalobu žalobcu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 10278-P/2018 zo dňa 10.8.2018 (ďalej len „rozhodnutie žalovaného“), ktorým Predseda žalovaného ako druhostupňový správny orgán zamietol rozklad žalobcu a potvrdil prvostupňové rozhodnutie č. 5410-3000/2018 zo dňa 28.05.201 ...
Merito veci: správne trestanie
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Košiciach (ďalej aj „krajský súd“ alebo „správny súd“) rozhodol tak, že rozhodnutie žalovaného Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky zo dňa 16.06.2017 č. 362345/2017, ako aj rozhodnutie Colného úradu Michalovce zo dňa 27.02.2017 značka: 182719/2017 zrušil a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Žalobkyni priznal proti žalovanému právo na úplnú náhradu trov konania. 2. V odôvodnení rozsudku krajský súd uviedol, že: „53. vychádzajúc z obsahu súdneho i administratívneho je potrebné konštatovať, že vo vec ...
Odôvodnenie: I. Konanie na správnom súde 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd“ alebo „správny súd“) rozsudkom č.k. 1S/18/2018- 115 zo dňa 09. júna 2020 podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok („SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného sp. zn. 1SprI/57/2018 zo dňa 24. septembra 2018 spolu s rozhodnutím Okresného súdu Poprad sp. zn. 1SprI/31/2018 zo dňa 13.08.2018 vo veci žiadosti o sprístupnenie informácie. Žalovaný ako príslušný nadriadený orgán podľa § 19 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe ...
Merito veci: postúpenie veci
Odôvodnenie: 1. Žalobou podanou dňa 13.09.2022 na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky označenou ako „Správna žaloba podľa tretej časti správneho súdneho poriadku SPRÁVNA ŽALOBA PROTI INÉMU ZÁSAHU ORGÁNU VEREJNEJ SPRÁVY“ sa žalobca domáhal ochrany pred nezákonným pridelením veci orgánmi riadenia a správy Krajského súdu Prešov vo veci 7Cob 46/2021 senátu 7Cob - predsedu JUDr. Jozef Angelovič dňa 11.10.2021 čas 9:37:08. V žalobných bodoch vyslovil a odôvodnil svoj právny záver o tom, že k uvedenému nezákonnému prideleniu veci došlo na základe porušenia zákona a na základe nezákonného rozvrhu p ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Trnave postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej aj „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. č. 100833857/2020 zo dňa 30.04.2020, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Daňového úradu Trnava č. 102682781/2019 zo dňa 20.11.2019. Prvostupňovým rozhodnutím správca dane podľa § 68 ods. 6 Daňového poriadku určil žalobcovi rozdiel v sume nadmerného odpočtu 2.550,10 € na dani z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“) za zdaňovacie obdobie jún 2014, ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Košiciach (ďalej aj „krajský súd“ alebo „správny súd“) postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej aj „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 101026710/2019 zo dňa 02.05.2019 potvrdzujúceho rozhodnutie Daňového úradu Košice č. 100203009/2019 zo dňa 16.01.2019, ktorým správca dane podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Daňový poriadok“) vyrubil ...
Merito veci: patenty
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Banskej Bystrici postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej aj „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal súdneho prieskumu rozhodnutia žalovaného č. PP 5009-2015/II-64-2019 zo dňa 23.07.2019. Predmetným rozhodnutím žalovaný podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku v spojení s § 52 ods. 5 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zamietol rozklad a potvrdil rozhodnutie Úradu pr ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Trnave (ďalej aj „krajský súd“ alebo „správny súd“) postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej aj „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutí žalovaného zo dňa 11.03.2019 č. 100609321/2019, č. 100609352/2019, č. 100609355/2019, č. 100609358/2019, č. 100609378/2019, č. 100609380/2019, č. 100609417/2019, č. 100609418/2019, č. 100609422/2019 a to za zdaňovacie obdobia január 2015 až september 2015, ktorými potvrdil prvostupňové rozhodnutia správcu dane: č. ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „správny súd“) napadnutým rozsudkom č.k. 11S/132/2019-93 zo dňa 7. októbra 2020 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 101393453/2019 zo dňa 07.06.2019, ktorým žalovaný podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Daňový poriadok“) potvrdil ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Prešove postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej aj „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 102291794/2019 zo dňa 03.10.2019, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Daňového úradu Prešov zo dňa 27.06.2019 č. 101558504/2019, na základe ktorého bol poľa ustanovenia § 68 ods. 5 Daňového poriadku vyrubený žalobcovi rozdiel dane v sume 23.000 € na DPH za zdaňovacie obdobie máj 2018. 2. V odôvodnení svojho rozhodnutia krajský súd pouká ...
Merito veci: inšpekcia práce
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove (ďalej ako „správny súd“) rozsudkom č.k. 1S/16/2018-72 zo dňa 8. októbra 2019 (ďalej ako „napadnutý rozsudok“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. PO/BEZ/2018/5289 O-416/2018 zo dňa 18.09.2018, ktorým žalovaný správny orgán potvrdil prvostupňové rozhodnutie Inšpektorátu práce Prešov č. P: 16/2018-R, S/2018/682/8348 zo dňa 13.06.2018, ktorým bola žalobcovi uložená pokuta v sume 3 000,- EUR podľa § 19 ods. 2 písm. b) bod 1 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o n ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1. Krajský súd v Trnave (ďalej len „správny súd“) napadnutým rozsudkom č.k. 20S/91/2020-135 zo dňa 14. apríla 2021 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 100821217/2020 zo dňa 28.04.2020, ktorým žalovaný postupom podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Daňový poriadok“ ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej ako „krajský súd“ alebo „správny súd“) rozsudkom č.k. 11S/114/2018- 141 zo dňa 5. novembra 2019 (ďalej aj ako „napadnutý rozsudok“) podľa ust. § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 101802780/2018 zo dňa 13.09.2018 (ďalej ako „napadnuté rozhodnutie“), ktorým žalovaný ako odvolací orgán potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Trenčín (ďalej ako „správca dane“) č. 10099 ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave (ďalej aj „krajský súd“ alebo „správny súd“) postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej aj „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 21489810/2015 zo dňa 18.12.2015, ako aj jemu predchádzajúceho rozhodnutia správcu dane č. 20265370/2015 zo dňa 22.05.2015. 2. Správny súd vychádzajúc z § 49 ods. 1, ods. 2 písm. a) a § 51 ods. 1 zákona o DPH konštatoval, že základnou podmienkou pre uplatnenie odpočtu je, aby išlo o tovary, ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Trenčíne (ďalej aj „krajský súd“ alebo „správny súd“) postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej aj „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 100189192/2019 zo dňa 16.01.2019, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Daňového úradu Trenčín (správcu dane) č. 101828113/2018 zo dňa 18.09.2018 o určení rozdielu na dani z pridanej hodnoty v sume 40 687,63 eura za zdaňovacie obdobie 4. štvrťrok 2014 nepriznaním nadmerného odpočtu v sume 9,17 eura ...
Odôvodnenie: I. Konanie na správnych orgánoch 1. Národný bezpečnostný úrad (ďalej NBÚ) ako prvostupňový správny orgán rozhodnutím číslo: SP- PB-4283-41/2019-Ž-5512 zo dňa 9.9.2020 podľa § 26 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov (ďalej ,,zákon č. 215/2004 Z. z.“) vo veci vykonania bezpečnostnej previerky III. stupňa pre stupeň utajenia Tajné navrhovanej osoby: T.. Š. B.Č. rozhodol tak, že podľa § 10 ods. 1 písm. g) v spojení s § 14 ods. 1 a ods. 2 písm. c) bod 6 zákona č. 215/2004 Z. z. navrhovanú osobu nemožno považovať za bezpečnostne spoľahliv ...
Odôvodnenie: I. Disciplinárny návrh, stanovisko a ústne pojednávanie 1. Navrhovateľ disciplinárnym návrhom, ktorý došiel tunajšiemu súdu 31. augusta 2022, kládol disciplinárne obvinenému za vinu, že „ako sudca Y. B. A. J., v trestnej veci obvineného Z. J. pre obzvlášť závažný zločin krádeže spolupáchateľstvom podľa § 20 k § 212 ods. 1 písm. a), písm. b), ods. 4 písm. a) Trestného zákona, vedenej na Y. B. A. J. pod sp. zn. 1Tp/41/2021 z nedbanlivosti porušil povinnosť sudcu ustanovenú v § 30 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich..., keď v danej veci spôsobil zbytočné prieťahy ...
Merito veci: námietka zaujatosti
Odôvodnenie: I. 1. Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerka spravodlivosti“ alebo „disciplinárna navrhovateľka“) podala 23. júna 2022 návrh na začatie disciplinárneho konania (ďalej len „disciplinárny návrh“) proti B.. N. K. - sudkyni U. A. K. T., za skutok bližšie opísaný v disciplinárnom návrhu, ktorým sa mala disciplinárne obvinená dopustiť disciplinárneho previnenia podľa § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov s tým, že navrhovaným disciplinárnym opatrením je napomenutie. Tejto veci bola ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1. Krajský súd v Trnave (ďalej len „krajský súd“) v súdnom konaní zrušil rozhodnutie žalovaného z 05. mája 2020, č. UPS/US1/SSVOPPKPC2/SOC/2020/5950-3/LD a vec mu vrátil na ďalšie konanie, v ktorom sa žalobkyňa domáhala zrušenia rozhodnutia vo veci priznania peňažného príspevku na opatrovanie fyzickej osoby - syna (pozn. súdu - v tom čase maloletého) J. T.M. A., narodeného XX. R. XXXX (ďalej len „syn žalobkyne“) na základe zistenia, že syn žalobkyne sa nepovažuje za fyzickú osobu s ťažkým zdravotných postihnutím, pretože miera jeho funkčnej poruchy ne ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Trnave (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom zo 14. júna 2021, č.k. 43Sa/8/2020-82, postupom podľa § 191 ods. 1 písm. f/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zrušil v záhlaví označené rozhodnutia žalovaného a vec vrátil na ďalšie konanie. 2. Žalovaný napadnutým rozhodnutím z 05. mája 2020, číslo UPS/US1/SSVOPPKPC2/ SOC/2020/5945-3/LD postupom podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) odvolanie žalobcu zamietol a potvrdil prvostupňo ...
Odôvodnenie: uvedené navrhovateľkou možno podľa najvyššieho správneho súdu považovať za vecné. Predniesla totiž okolnosti, ktorými spochybňuje vhodnosť právnej kvalifikácie skutku ako disciplinárneho previnenia, resp. možnosť uložiť mu zaň disciplinárne opatrenie v zmysle § 117 ods. 1, 2 alebo 5 cit. zákona. V prerokúvanej veci to tak podľa § 26 ods. 1 písm. a) D. s. p. znamenalo, že disciplinárny senát najvyššieho správneho súdu musel disciplinárne konanie zastaviť. 5. Toto uznesenie bolo prijaté pomerom hlasov 5 : 0 (jednomyseľne). Poučenie: Proti tomuto uzneseniu nie je prípustný opravný p ...
Merito veci: Zrušujúce
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „prvostupňový správny orgán") rozhodnutím, č. p.: SP- PB-2210-18/2019-Ž-59983, zo dňa 11. októbra 2019, (ďalej len „rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu") rozhodol, že žalobcu podľa § 10 ods. 1 písm. g) v spojení s § 14 ods. 1, ods. 2, písm. c), bodu 6 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o ochrane utajovaných skutočností"), nemožno považovať za bezpečne spoľahlivú osobu z dôvodu zistenia bezpečnost ...
Odôvodnenie: I. Disciplinárny návrh 1. Minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „navrhovateľ“ alebo „minister spravodlivosti“) podľa § 15 písm. a) zákona č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok) - ďalej len „DSP“, disciplinárnemu súdu dňa 27. júla 2022 doručil návrh na začatie disciplinárneho konania proti E.. E. D., J.., sudcovi Krajského súdu v L. (ďalej aj ako „disciplinárne obvinený“), ktorý bol odo dňa 1. februára 2023 preložený na Okresný súd L. Y.. 2. ...
Odôvodnenie: I. Disciplinárny návrh 1. Návrhom zo dňa 20. októbra 2020, ktorý bol disciplinárnemu senátu doručený toho istého dňa (ďalej len „disciplinárny návrh“), sa predseda Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „predseda Súdnej rady“) a predseda Špecializovaného trestného súdu (ďalej len „predseda ŠTS“; predseda Súdnej rady a predseda ŠTS ďalej taktiež spoločne ako „disciplinárni navrhovatelia“ a jednotlivo ako „disciplinárny navrhovateľ“) domáhali rozhodnutia, ktorým by disciplinárny senát uznal sudcu Š. R. K. (ďalej taktiež „Š.“) JUDr. Z. R. (ďalej len „disciplinárne obvinený“) vinného zo ...
Odôvodnenie: I. Disciplinárny návrh, Disciplinárny návrh, vyjadrenie disciplinárne obvinenej, ústne pojednávanie 1. Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podal návrh na začatie disciplinárneho konania dňa 29. septembra 2022 voči disciplinárne obvinenej. V podanom návrhu jej kládol za vinu, že ako súdna exekútorka v exekučnom konaní 340EX 140/2019 vedenom na jej exekútorskom úrade v prospech oprávnených: maloletá V. Š., nar.: XX. C. XXXX a maloletá G. Š., nar.: X. E. XXXX, zastúpené matkou Z. Š., nar.: XX. E. XXXX, Ž. XXX/X, XXX XX X. L., proti povinnému: Ing. X. Š., nar.: X. E. XXXX ...
Merito veci: trovy konania
Odôvodnenie: 1. Disciplinárne obvinená bola rozhodnutím sp. zn. 31D/22/2022, vydaného 7. marca 2023, právoplatne uznaná za vinnú z disciplinárneho previnenia. Podľa § 38 ods. 2 prvej vety Disciplinárneho súdneho poriadku ak bol disciplinárne obvinený právoplatne uznaný za vinného, je povinný štátu nahradiť paušálnou sumou trovy disciplinárneho konania, ktoré znáša štát. Podľa § 1 vyhlášky č. 434/2021 Z. z., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov disciplinárneho konania paušálna suma trov disciplinárneho konania, v ktorom bol disciplinárne obvinený právoplatne uznaný za vinného, je 120 eur. ...
Odôvodnenie: I. 1. V disciplinárnom konaní vedenom Najvyšším správnym súdom Slovenskej republiky (ďalej len „Najvyšší správny súd“) pod sp. zn. 32D/15/2021, podal disciplinárne obvinený JUDr. I. U., sudca Š. U. G. D. C., C. H. H., dátum narodenia: XX. S. XXXX, bydlisko: T. C. XX, XXX XX H. H., (ďalej len „disciplinárne obvinený“) námietku zaujatosti voči predsedovi senátu JUDr. Michalovi Matulníkovi (ďalej len „sudca“) z dôvodov jeho blízkeho vzťahu k N. Š.. N. Š. mal údajne byť podávateľom podnetu, na základe ktorého bol podaný disciplinárny návrh. Disciplinárne obvinený namietal, že · sudcovi mu ...
Odôvodnenie: I. 1. Dňa 20. októbra 2020 podali predseda Súdnej rady Slovenskej republiky a predseda Špecializovaného trestného súdu spoločný návrh na začatie disciplinárneho konania proti disciplinárne obvinenému pre disciplinárne previnenie podľa § 116 ods. 1 písm. a), b) a § 116 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o sudcoch“), o ktorom je na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“) vedené konanie pod sp. zn. 32 D 15/2021. 2. Dňa 20. februára 2023 doručil disciplinárne obvinený n ...
Merito veci: postúpenie veci
Odôvodnenie: 1. Dňa 19. januára 2023 bolo Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“) doručené podanie žalobkyne nazvané cit.: „Žiadosť o preverenie OHLÁSENIA STAVBY č. 33306-56616/2021/195/HK vydanej Mestom Nové Zámky a STAVEBNÉHO POVOLENIA č. 37071-14632/2021/192/EL vydaného Mestom Nové Zámky.“ V príslušnom podaní žalobkyňa primárne uvádzala, že prípojky vody a kanalizácie mali byť povolené iba na jeden rodinný dom, avšak zrealizované prípojky sú nadimenzované na 5-6 rodinných domov s tým, že v prípade zámeru výstavby viacerých rodinných domov, má byť zá ...
Merito veci: postúpenie veci
Odôvodnenie: 1. Dňa 23. augusta 2022 bolo Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“) doručené podanie žalobcov nazvané cit.: „ žaloba na SR v zastúpení SPF, Búdkova cesta 36 za nevyplatenie reštitučných nárokov podľa zákona 229/9 Zb. a odškodnením podľa čl. 46 od roku 1960, za neoprávnené užívanie nášho zhabaného majetku od r. 1960 do ŠM Bošany a nasúdeného rozsudkom 4C 8/01-32 a odškodné US. č. 46 neoprávnené od r. 1960 doteraz 21.08.2022 s odškodnením 147 000 eur .“ 2. Z obsahu podania a rozsiahlych príloh možno usudzovať, že E. H. a P. H., rodičia E ...

Ústavný súd SR

Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 3 Ndt/31/2021 z 29. septembra 2021 zru š u je a ve c v raci a Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky je p ovi n n ý nahradiť sťažovateľke trovy konania 758,56 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľky do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 4. Vo zvyšnej časti ústavnej sťažnosti n evyh ovu j e. O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľky a skutkový stav veci 1. Sťažovateľka sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 6. septembra 2022 do ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 142/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zomrelého 7. 1. 2023, naposledy trvale bytom XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 145/2023-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti GREENGREEN, s. r. o., Hradská 78/B, Bratislava, IČO 36 819 468, zastúpenej advokátskou kanceláriou HUDEC s. r. o., Lazaretská 23, Bra
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 29/2023-34 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 28/2023-37 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 4/2023-29 Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu Ivana Fiačana a sudcov Jany Baricovej, Ladislava Duditša, Libora Duľu, Miroslava Duriša, Rastislava Kaššáka, Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa), Petra Molnára, Petra Straku, Ľuboša Szigetiho, Roberta Šorla a Martina Vernarského o návrhu Okresného súdu Košice I na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 565/2022-42 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a maloletého XXX
Odôvodnenie: napadnutého rozsudku najvyššieho súdu vo vzťahu k jeho záverom o nedôvodnosti podaného dovolania považuje sťažovateľka za nepreskúmateľné a arbitrárne. III. Predbežné prerokovanie ústavnej sťažnosti 16. Podstatou ústavnej sťažnosti je námietka porušenia práv na súdnu ochranu, resp. spravodlivé súdne konanie rozhodnutím vydaným dovolacím súdom vo veci určenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Napadnutý rozsudok najvyššieho súdu považuje sťažovateľka za arbitrárny a nepreskúmateľný v súvislosti s namietanou vadou zmätočnosti a nesprávnym právnym posúdením ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 162/2023-9 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného JUDr. Petrom Bojdom, a
Odôvodnenie: odvolacieho súdu sa vysporadúva so všetkými podstatnými rozhodujúcimi skutočnosťami. Jeho myšlienkový postup je v odôvodnení dostatočne vysvetlený nielen poukazom na všetky rozhodujúce skutočnosti zistené vykonaným dokazovaním, ale tiež poukazom na právne závery, ktoré prijal. Z odôvodnenia rozhodnutia odvolacieho súdu vyplýva, že poškodenou bola v danej veci síce vlastníčka poškodeného motorového vozidla, žalobkyňa bola však len v postavení poisťovateľa vykonávajúceho poistné šetrenie, poškodená ako fyzická osoba tak ani nemohla objektívne ovplyvniť dĺžku šetrenia poistnej udalosti, preto sub ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 183/2023-21 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, z
Uznesenie: Úradu špeciálnej prokuratúry sp. zn. VII/3 Gv 75/21/1000-13 zo dňa13.07.2022 a upovedomenie generálneho prokurátora Slovenskej republiky číslo IV/3 Pz 74/22/1000-6 zo dňa 03.01.2023 sa zrušujú a vec sa vracia Úradu Špeciálnej prokuratúry na ďalšie konanie. 4. Prikazuje sa Úradu špeciálnej prokuratúry konať a rozhodnúť o sťažností Sťažovateľa proti uzneseniu vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry, odbor Západ, 3. oddelenie vyšetrovania, sp. zn. ČVS: PPZ-169/NKA-ZA3-2021 zo dňa 09.05.2022. 5. Sťažovateľovi sa priznáva náhrada trov právneho zastúpenia, ktorú sú Ministerstvo vnútra ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 184/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 197/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Uznesenie: okresného súdu z 10. marca 2023 sa v súčasnosti doručuje sporovým stranám. II. Argumentácia sťažovateľov 11. Sťažovatelia argumentujú, že konanie je právoplatne skončené v časti nároku na náhradu nemajetkovej ujmy sťažovateľov, ale stále prebieha vo veci náhrady trov konania, konanie teda „ešte stále trvá a nie je skončené“. Od podania žaloby 9. novembra 2010 uplynulo 12 rokov a 1 mesiac, pričom do dnešného dňa nie je právoplatne rozhodnuté o trovách konania. 12. Sťažovatelia namietajú, že vec nie je fakticky a ani právne zložitá, keďže o základe nároku a následne o sume ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 149/2023-21 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Odôvodnenie: napadnutého uznesenia je dostatočným podkladom na výrok, ktorým krajský súd odmietol odvolanie sťažovateľov a potvrdil rozhodnutie okresného súdu, a preto právne závery krajského súdu nie sú zjavne neodôvodnené a sú tak ústavne akceptovateľné. Bez potreby ďalšieho citovania príslušných častí odôvodnenia napadnutého uznesenia ústavný súd konštatuje, že krajský súd jasne a zrozumiteľne vyjadril svoj postoj k otázke, či postup okresného súdu pri „dodatočnom“ rozhodnutí o vzájomnom, pôvodne opomenutom nároku na náhradu trov konania vo vzťahu medzi sťažovateľmi a žalovaným bol správ ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 191/2023-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 112/2023-37 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 182/2023-22 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Erben & Erben, advokátska
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 165/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 166/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Odôvodnenie: napadnutého uznesenia okresného súdu v spojení s uznesením vyššieho súdneho úradníka predstavuje podľa ústavného súdu dostatočný základ na jeho výrok, ktorým zamietol návrh sťažovateľa na zastavenie exekúcie. Okresný súd vo svojich uzneseniach primeraným, logickým, zrozumiteľným a vyčerpávajúcim spôsobom sťažovateľovi objasnil, prečo bol jeho návrh 8 na zastavenie exekúcie zamietnutý, preto napadnuté uznesenie nie je zjavne neodôvodnené. Právne závery okresného súdu v uvedených uzneseniach nemožno považovať za arbitrárne, t. j. také, ktoré by nemali oporu v zákone, resp. by ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 156/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 143/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, t. č. v
Uznesenie: o schválení zmieru nie je síce meritórnym rozhodnutím. Avšak takéto uznesenie, ktorým bol schválený zmier, teda dohoda sporových strán, nadobúda účinky právoplatného rozsudku. 14. Vyhodnotením konkrétnych okolností danej veci ústavný súd uzatvára, že priebeh napadnutého konania nezakladá dostatočný dôvod na vyslovenie porušenia sťažovateľmi označených práv podľa ústavy a dohovoru a v postupe vo veci konajúceho súdu nevidel takú okolnosť, ktorá by naznačovala existenciu prieťahov, nadobúdajúc svojou intenzitou ústavnoprávny rozmer. Ústavný súd, vychádzajúc z opísaného priebehu napadnu ...
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04). Splnenie povinnosti odôvodniť rozhodnutie je pritom vždy posudzované so zreteľom na konkrétny prípad (obdobne pozri aj judikatúru ESĽP Ruiz Torija c. Španielsko z 9. 12. 1994, séria A, č. 303A, s. 12, bod 29; Hiro Balani c. Španielsko z 9. 12. 1994, séria A, č. 303B; Georgiadis c. Grécko z 29. 5. 1997; Higgins c. Francúzsko z 19. 2. 1998). Z judika ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 152/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 186/2023-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX, Košice, zastúpeného a
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 196/2023-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného a
Uznesenie: z 15. marca 2022 bolo vyhlásené účelovo, pretože samosudca má pomer k orgánu činnému v trestnom konaní, Okresnej prokuratúre Košice II, ktorá asi „komplet celá“ je zaujatá až alergická voči sťažovateľom. Sťažovatelia uvádzajú, že námietka zaujatosti podaná 21. februára 2022 obsahovala aj námietku voči zneniu zápisnice z hlavného pojednávania z 25. januára 2022. 5. Z dôvodu zaujatosti voči sťažovateľom sa v napadnutom konaní okresného súdu vytvára všetko možné aj nemožné, aby im bolo úplne odopreté alebo aspoň maximálne sťažené kladenie nimi 3 pripravených otázok svedkom a obžalov ...
Odôvodnenie: obsiahnuté v napadnutom uznesení okresného súdu preto možno považovať za ústavne akceptovateľné. Ústavný súd nezistil v skutkových a právnych záveroch napadnutého uznesenia okresného súdu nič, čo by nasvedčovalo jeho arbitrárnosti alebo ústavnej neakceptovateľnosti, pre ktoré by mohlo byť považované za ústavne nekonformné. 22. Ústavný súd pripomína, že na odpustenie zmeškania lehoty nevzniká navrhovateľovi právny nárok, preto ak okresný súd ústavne konformným a akceptovateľným spôsobom dospel k názoru, že nejde o ospravedlniteľné dôvody zmeškania lehoty na podanie odporu pr ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 662/2022-28 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 188/2023-5 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 164/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 192/2023-33 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 167/2023-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, t. č. v Ústave na výkon trestu odňatia slobody XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 161/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej JUDr.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 153/2023-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 151/2023-9 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej advokát
Odôvodnenie: ústavnej sťažnosti vo vzťahu k postupu obce je strohé, iba vo všeobecnej rovine. Ústavný súd vo svojej ustálenej judikatúre opakovane uviedol, že je základnou povinnosťou sťažovateľa, aby odôvodnenie ústavnej sťažnosti obsahovalo čo najpresnejší opis skutkového stavu a najmä logickú právnu argumentáciu, na základe ktorej možno konštatovať existenciu príčinnej súvislosti medzi napadnutým postupom, resp. rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci a porušením v ústavnej sťažnosti označených práv garantovaných ústavou, resp. kvalifikovanou medzinárodnou zmluvou, ktorých vysloveni ...
Uznesenie: Okresného súdu Rimavská Sobota č. k. 8C/157/2009-573 z 2. februára 2022 zru šu je. 3. Okresný súd Rimavská Sobota je p ovin n ý nahradiť sťažovateľovi trovy konania 758,53 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. O d ôvod n eni e: I. 1. Sťažovateľ sa (spolu s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 19. apríla 2022 domáha vyslovenia porušenia svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 175/2023-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 611/2022-62 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Straku a sudcov Roberta Šorla (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov 1/ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 71/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 6Cdo/48/2021 z 28. apríla 2022 zru šu je a ve c mu vraci a na ďalšie konanie. 4. Vo zvyšnej časti ústavnej sťažnosti proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 6Cdo/48/2021 z 28. apríla 2022 n e v y h o v u j e . 5. Najvyšší súd Slovenskej republiky j e p ovi n n ý nahradiť sťažovateľovi trovy konania 410,92 eur a zaplatiť ich jeho právnemu zástupcovi do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. O d ôvod n eni e: I. 1. Sťažovateľ sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavn ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 59/2023-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Odôvodnenie: rozhodcovského rozsudku totiž dávalo spoľahlivý podklad pre záver o zodpovednosti FNM za sporný dlh, a to napriek tomu, že odkazy na švajčiarske kolízne normy (a zrejme aj ich neznalosť) spôsobili, že bol rozhodcovský rozsudok pre všeobecné súdy pravdepodobne nezrozumiteľný. Nie je to však dôvod na to, aby bolo možné konštatovať porušenie práva na spravodlivý súdny proces v rozhodcovskom konaní (pričom je potrebné vziať do úvahy aj fakt, že sťažovateľka sa voči rozhodcovskému rozsudku ako takému nebránila). 111. Najvyšší súd správne konštatoval nesprávne právne posúdenie veci od ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 152/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, zastúpeného advokátskou kanceláriou PIHORŇA, LENÁRT, JA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 149/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom JUDr. Petrom Timk
Uznesenie: okresného súdu nemožno považovať za svojvoľné či arbitrárne, a preto nie je možné dospieť k záveru, že namietaným uznesením okresného súdu došlo k porušeniu uvedených práv sťažovateľky. Ústavná sťažnosť bola preto podľa § 56 ods. 2 písm. g) zákona 4 č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odmietnutá pre jej zjavnú neopodstatnenosť. Pou čen i e : Proti tomuto rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok. V Košiciach 29. marca 2023 Robert Šorl predseda senátu ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 176/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 179/2023-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 174/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Mgr. Iva
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 160/2023-57 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľov 1/ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (sp. zn. Rvp 1729/2022), 2/ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 153/2023-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátkou JUDr. Ivetou Ďurčaťovou, Kollár
Odôvodnenie: a právne závery namietaného rozhodnutia sú ústavne udržateľné a nevybočujú z limitov základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, čo vylučuje porušenie v spojení s nimi uplatnených ústavných práv. Preto je ústavná sťažnosť v časti porušenia týchto práv zjavne neopodstatnená a ako taká bola podľa § 56 ods. 2 písm. g) zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) odmietnutá. 23. Na disciplinárne konanie s ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 25/2023-22 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa advokáta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 28/2023-24 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 162/2023-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX t. č. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na v
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 61/2023-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 26/2023-25 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 157/2023-31 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zas
Uznesenie: Okresného súdu Žilina č. k. 18C/13/2008-1478 z 12. mája 2020 z ru šu j e a v ec vraci a Okresnému súdu Žilina na ďalšie konanie. 3. Okresný súd Žilina j e p o v i n n ý nahradiť sťažovateľom trovy konania 475,78 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľov do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. O d ôvod n eni e: I. 1. Sťažovatelia sa ústavnou sťažnosťou doručenou Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) 2. júna 2020 domáhajú vyslovenia porušenia svojho základného práva vlastniť majetok zaručeného čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republi ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 164/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Hria
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 148/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 171/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 155/2023-4 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 150/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, t. č. Ústav na výkon trestu odňatia slobody XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 159/2023-27 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky BIOCENTRUM, s. r. o., SNP 57, Želiezovce, IČO 36 283 185, zastúpenej spoločnosťou JÁNSKÝ & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária, Štúrova 13, Nitra,
Uznesenie: krajského súdu nadobudlo právoplatnosť 5. augusta 2020. Následne uznesením vyššieho súdneho úradníka z augusta 2020 okresný súd rozhodol o výške trov odvolacieho konania tak, že zaviazal žalovaného nahradiť sťažovateľke 1 567,39 eur, čo predstavuje trovy právneho zastúpenia sťažovateľky v konaní o odvolaní proti uzneseniu z 26. februára 2020. Žalovaný podal proti uzneseniu vyššieho súdneho úradníka sťažnosť, o ktorej rozhodol sudca uznesením z 10. novembra 2020 tak, že žalovanému uložil povinnosť nahradiť sťažovateľke trovy odvolacieho konania 137,59 eur spočívajúce v trovách právneh ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 168/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zastúpeného
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 187/2023-28 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 185/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 191/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom JUDr. Mariánom R
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 186/2023-46 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advoká
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 188/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov mesta Prešov, Hlavná 73, Prešov, IČO 00 327 646, a obchodnej spoločnosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 177/2023-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky v 1. rade XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 176/2023-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 174/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti KMV BEV SK s. r. o., Nádražná 534, Malacky, IČO 31 362 681, zastúpenej ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária, Sta
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 178/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokáto
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 189/2023-47 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti ERS Holding, spol. s r. o., Šamorínska 10, Bratislava, IČO 35 702 982, zastúpenej advokátom JUDr. Tomášo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 175/2023-21 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátskou kan
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 182/2023-340 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 173/2023-41 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a zo sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky Tatry mountain resorts, a. s., Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš, IČO 31 560 636, zastúpenej JUDr. Barborou Miškovou Kubošiovou, advokátk
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 26/2023-28 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 179/2023-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 181/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX
Odôvodnenie: napadnutého rozsudku považuje za formálne s cieľom kauzu bez ohľadu na okolnosti ukončiť. Aj preto považuje napadnutý rozsudok za nepreskúmateľný, svojvoľný a arbitrárny. V tejto súvislosti poukázala na to, že najvyšší súd v napadnutom rozsudku nedal konkrétne odpovede najmä na tieto jej námietky: i) nevysporiadal sa s tým, že v danom prípade malo a v skutočnosti aj došlo k úplnej deštrukcii pôvodnej stavby, ii) na jej námietky týkajúce sa definície pojmu ,,novostavba“ zavedeného krajským súdom v kontexte judikatúry najvyššieho súdu týkajúcej sa zániku stavby, i ...
Uznesenie: najvyššieho súdu nadobudlo právoplatnosť 9. novembra 2022. II. Argumentácia sťažovateľa 5. V ústavnej sťažnosti, ktorou sťažovateľ napadol postup všeobecných súdov, argumentuje: a) právomoc rozhodcovského súdu mala byť založená rozhodcovskou doložkou obsiahnutou v jednostrannom právnom úkone „uznanie pohľadávok na dodávku tovaru firmy XXXXXXXXXX“. Zákon však obligatórne vyžaduje aby rozhodcovská doložka bola súčasťou dvoj alebo viacstranného právneho úkonu. Preto podľa sťažovateľa nemohlo vôbec dôjsť ani k začatiu rozhodcovského konania. Rozhodcovský súd kon ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 180/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa advokáta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX proti
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 78/2023-25 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 10 ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov o návrhu navrhovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 177/2023-5 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu prerokoval oznámenie sudcu III. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky Petra Straku o dôvodoch jeho možného vylúčenia z výkonu sudcovskej funkcie vo veci vedenej Ústavným súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 374/2023 a takto r
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 4 Cdo 48/2017 z 30. júla 2019 zru šu je a ve c vr aci a Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na ďalšie konanie. O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľky a jej argumentácia 1. Sťažovateľka sa ústavnou sťažnosťou čiastočne prijatou na ďalšie konanie uznesením ústavného súdu č. k. IV. ÚS 617/2022-20 z 30. novembra 2022 domáha vyslovenia porušenia svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republ ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 76/2023-28 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného JU
Uznesenie: Okresného súdu Bratislava III č. k. 21 C 279/2015-269 z 13. októbra 2022 zru šu je a ve c v raci a Okresnému súdu Bratislava III na ďalšie konanie. 3. Okresný súd Bratislava III je p ovi n n ý sťažovateľke nahradiť trovy konania v sume 492,31 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľky do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľky a skutkový stav veci 1. Sťažovateľka sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 15. novembra 2022 domáha vyslovenia porušenia svojho základného práva ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 179/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej Advokátskou kan
Odôvodnenie: spĺňa požiadavky zodpovedajúce rozhodnutiu o neodkladnom opatrení a nemožno ho prima facie považovať ani za zjavne neodôvodnené. Bez výroku o uložení povinnosti sťažovateľke by nebol dosiahnutý žalobcom požadovaný cieľ nepoužívať jeho fotografie v označených, prípadne aj v ďalších článkoch (minimálne do rozhodnutia vo veci samej, ktorým by bola prípadne neskôr uložená zodpovedajúca povinnosť zdržať sa neoprávneného zásahu, pozn.) a mohlo by tak dochádzať k ďalšiemu porušovaniu autorských práv žalobcu ustálenému na základe osvedčených skutočnos ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 174/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky URBANSTAU s. r. o., Slanské Nové Mesto 210, IČO 50 194 135, zastúpenej URBAN GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o., advokátskou kanceláriou, Havlíčkova 16, Brat
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 21/2023-39 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
      SLOVENSKÁ REPUBLIKA    UZNESENIE     Ústavného súdu Slovenskej republiky    IV. ÚS 171/2023-8  Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca  spravodajca)  a zo sudcov  Ladislava  Duditša  a  Libora  Duľu  v konaní  podľa  čl.  127  Ústavy  Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky  ,  ,    ,  zastúpenej  JUDr.  Petrom  Bojdom,  advokátom,  Fraňa  Mojtu  43,  Nitra,  proti uzneseniu Okresného súdu Nitra č. k. 23 OdS 7/2021-68 z
Uznesenie: o námietkach sa povinnému ani nedoručuje. Sťažovateľ ani netvrdil a tým menej preukazoval, že by počas rozhodovania okresného súdu mal súdnym exekútorom blokovaný svoj majetok, resp. neuviedol iný konkrétny dôvod, pre ktorý by dĺžka rozhodovania okresného súdu vplývala na jeho právne postavenie. K zastaveniu starej exekúcie 4 v tomto prípade nedochádza v dôsledku neoprávnenosti vedenia exekučného konania, ale v dôsledku uplynutia rozhodnej doby (5 rokov), počas ktorej nedošlo k vymoženiu exekučného titulu, pričom oprávnený môže podať nový návrh na začatie ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 162/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky URBAN GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o., advokátskej kancelárie, Havlíčkova 16, Bratislava, IČO 47 244 895, zastúpenej advokátom JUDr. Tomáš
Odôvodnenie: ústavnej sťažnosti je pritom podľa § 43 ods. 1 zákona o ústavnom súde zákonnou podmienkou konania pred ústavným súdom. Z vecnej previazanosti citovaného ustanovenia a ustanovenia § 123 ods. 1 písm. d) zákona o ústavnom súde rovnako vyplýva, že okrem opísania skutkových okolností musí odôvodnenie sťažnosti obsahovať najmä právne argumenty odôvodňujúce, že k porušeniu základných práv a slobôd došlo. 24. Ústavný súd, posudzujúc relevantnú časť napadnutého rozsudku najvyššieho súdu (bod 8 tohto uznesenia), nenamieta proti konštatovaniu sťažovateľky o tom, že tvrdenie ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 169/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 166/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, zastúpenej advokátskou kanceláriou PRK Partn
Uznesenie: okresného súdu je podľa názoru sťažovateľky založené na incidente z 15. decembra 2022, ktorý jednostranne opísal otec. 6. Vo vyjadrení z 9. februára 2023 k vyjadreniu otca k odvolaniu sťažovateľky z 24. januára 2023 sťažovateľka poskytla vlastný pohľad na priebeh incidentu z 15. decembra 2022. Tiež zdôraznila, že otec ju nežiadal o odovzdanie maloletého do svojej starostlivosti. Súčasne otec potvrdil, že maloletého si rodičia riadne striedali, čím priznal, že jeho obavy o maloletého v súvislosti s osobou sťažovateľky ako matky boli vymyslené, keďže ponechal maloletého v jej starostlivosti, resp. h ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 164/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľov XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 167/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti obchodnej spoločnosti OBEC SAT s. r. o., Kochanovce 207, IČO 36 479 811, zastúpenej advokátskou kanceláriou HUSAR AND PARTNERS S. R. O., Vojenská 14, Košic
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 8 Cdo 83/2020 z 29. septembra 2021 zru šu je a ve c v raci a Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky je p ov i n n ý nahradiť sťažovateľovi trovy konania v sume 492,31 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľa a skutkový stav veci 1. Sťažovateľ sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 7. januára 2022 domáha vyslovenia porušenia svojho ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 178/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej JUDr. Erika Golská advokátskou kanceláriou s.
Odôvodnenie: napadnutého uznesenia krajského súdu v spojení s uznesením okresného súdu predstavuje podľa ústavného súdu dostatočný základ na jeho výrok, ktorým zamietol žiadosť sťažovateľa o prepustenie z väzby na slobodu a nahradenie väzby miernejšími prostriedkami. Krajský súd v spojení s okresným súdom primeraným, logickým, zrozumiteľným a vyčerpávajúcim spôsobom sťažovateľovi objasnil, prečo bola jeho sťažnosť zamietnutá a prečo bolo potrebné zamietnuť žiadosť o prepustenie z väzby a tiež z akých dôvodov nebolo možné nahradiť väzbu, preto napadnuté uznesenie nie je zj ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 172/2023-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom JUDr. Mart
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 168/2023-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 136/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Advok
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 1Cdo/141/2020 z 24. augusta 2022 zru šu je a ve c mu vraci a na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky je p ovi n n ý nahradiť sťažovateľkám trovy konania 493,10 eur a tieto zaplatiť ich právnemu zástupcovi do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 4. Ústavnú sťažnosť proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 5Co/183/2019 z 30. augusta od mi eta. 2 O d ôvod n eni e: I. 1. Sťažovateľky sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 5. decembra 2022 domáhajú vyslovenia poruše ...
Odôvodnenie: účelu nariadenia príkazu je jasné a logické a jeho ústavnú neudržateľnosť nespôsobuje to, že súd sa priklonil k jasnej, skutkovo zdôvodnenej a logickej úvahe prokurátora. Povinnosť riadneho odôvodnenia nie je porušená, ak je rozhodnutie založené na podrobnej a detailnej žiadosti prokurátora (rozsudok Súdneho dvora Európskej Únie vo veci C-349/21). Okrem toho rozsah zisťovania a oznamovania údajov bol príkazom limitovaný, keďže sa týkal presne vymedzeného obdobia tak, ako to predpokladá § 116 ods. 2 Trestného poriadku. Zásah do práv sťažovateľky nariaden ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 14/2023-22 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 30/2023-32 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 712/2022-29 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného JUDr.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 47/2023-25 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateliek 1/ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a 2/ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 715/2022-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, X
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 138/2023-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, obaja XXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 154/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa maloletého XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 169/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 71/2023-41 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 170/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej advoká
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 133/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 134/2023-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, zastúpenej JUDr. Václavo
Uznesenie: najvyššieho súdu síce pre sťažovateľku znamená zásadný obrat v doterajšom priebehu napadnutého konania, na strane druhej ide o rozhodnutie dovolacieho súdu, ktorého vydanie predpokladá aj Civilný sporový poriadok práve formuláciou jedného z dovolacích dôvodov [§ 420 písm. f) CSP]. Zrušenie rozhodnutia súdu nižšieho stupňa z dôvodu porušenia práva na spravodlivý proces [§ 365 ods. 1 písm. b), § 389 ods. 1 písm. b) a § 420 písm. f) CSP] nedosahuje takú intenzitu zásahu do základných práv, aby sa im v rámci konania pred ústavným súdom automat ...
Uznesenie: Okresného súdu Poprad č. k. 17 C 196/2011-1103 z 10. októbra 2022 zru šu je a vec v raci a Okresnému súdu Poprad na ďalšie konanie. 3. Okresný súd Poprad j e p ovi n n ý nahradiť sťažovateľovi trovy konania 758,53 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 4. Vo zvyšnej časti ústavnej sťažnosti n evyh ovu je. O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľa a skutkový stav veci 1. Sťažovateľ sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 22. decembra 2022 domáha vyslovenia porušenia svojho základného práva ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 160/2023-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 122/2023-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zast
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 689/2022-44 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 147/2023-58 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, takto rozh od
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 140/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 123/2023-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátkou JUDr. Kristíno
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 145/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 151/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného JUDr. Milošom Kaščáko
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 125/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, proti postupu vyšetrovateľa Okresného riaditeľs
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 137/2023-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 144/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 129/2023-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej Advokátskou kancelá
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 127/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, zastúpeného advokátskou kan
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 141/2023-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Uznesenie: najvyššieho súdu nadobudlo právoplatnosť 15. novembra 2022. II. Argumentácia sťažovateliek 7. Proti napadnutému uzneseniu najvyššieho súdu podali sťažovateľky ústavnú sťažnosť z dôvodu jeho ústavnej neudržateľnosti, v ktorej argumentujú, že: a) najvyšší súd dovolanie v časti, v ktorej ho meritórne preskúmal, nemal odmietnuť ale zamietnuť; 3 b) keďže v podanom odvolaní neboli uvedené konkrétne odvolacie dôvody ani odvolací návrh, okresný súd mal v zmysle § 62 ods. 3 CMP, § 363 a § 373 ods. 1 CSP vyzvať sťažovateľku na odstránenie jeho vád. Sťažovateľka legitímne čakala na vý ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 152/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, t. č. Ústav na výkon väzby
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 120/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom JUDr. Feli
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 150/2023-21 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátkou JU
Uznesenie: vydané sudcom okresného súdu navyše nereaguje na námietky uvedené v sťažnosti, nerešpektuje ustálenú judikatúru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ani ústavného súdu; b) zároveň sťažovateľka namieta postup okresného súdu, ktorým jej bolo znemožnené vyjadriť sa na pojednávaní (pričom vždy preukázala relevantné dôvody na odročenie pojednávania) 3 a nedoručil jej podania oprávneného, nemohla sa s nimi oboznámiť, ani na ne reagovať a bolo jej znemožnené predložiť dôkazy na jej obranu [odkazujúc na judikatúru ústavného súdu a Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 167/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej advokátom JUDr
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 153/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, toho času v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a ústavu na výkon väzby Leop
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 148/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 143/2023-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 146/2023-28 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky spoločnosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Odôvodnenie: napadnutého uznesenia vo vzťahu k uplatnenému dôvodu prípustnosti dovolania podľa § 420 písm. f) CSP považuje za nedostatočné, obsahujúce len všeobecné konštatovania použiteľné v každom inom prípade. K tvrdeniu najvyššieho súdu, že sformulované právne otázky neboli otázkami, od ktorých vyriešenia záviselo rozhodnutie krajského súdu, uvádza, že okresný súd nedostatok naliehavého právneho záujmu odôvodnil i tou skutočnosťou, že sťažovateľka nemohla nadobudnúť vlastnícke právo z dôvodu vzniku predkupného práva štátu pred rozhodnutím o vklade. Tým boli vymedzené mantinel ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 163/2023-24 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu (prvostupňového, ale aj odvolacieho), ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (III. ÚS 209/04). Rekapitulované požiadavky na kvalitu odôvodnenia rozhodnutia všeobecného súdu vyabstrahované judikatúrou ústavného súdu napadnuté uznesenie najvyššieho súdu spĺňa. Dôkladne totiž vysvetlilo skutkové a právne okolnosti, ktoré viedli k odmietnutiu sťažovateľovho dovolania z dôvodu jeho neprípustnosti podľa § 382 písm ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 131/2023-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, proti rozsudku Okresného súdu Partizá
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 121/2023-21 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky D/L/M, spol. s r. o., Odborárska 5, Bratislava, IČO 35 760 338, zastúpenej advokátskou kanceláriou Weis & Partners s. r. o., Priemyselná 1/A, Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 162/2023-37 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, proti postupu m
SLOVENSKÁ REPUBLIKA OPRAVNÉ UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 706/2022-46 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej JUDr. Michalom Feciľakom, advokátom, J
Odôvodnenie: napadnutého uznesenia okresného súdu s poukazom na dôkaznú situáciu v dedičskom konaní (doterajší priebeh zisťovania hodnoty predmetných nehnuteľností a dosiaľ využité možnosti určenia cien nehnuteľnosti) korešponduje s potrebou hospodárneho a rýchleho zistenia hodnoty predmetu dedičstva pri zložitosti riešenej otázky na účel spravodlivého a zákonného konečného rozhodnutia v konaní o dedičstve, a to v miere dostatočnej na pristúpenie k nariadeniu znaleckého dokazovania. 16. Vzhľadom na kľúčovú sťažnostnú námietku ústavný súd konštatuje, že okresný súd nedal sťažovat ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 126/2023-29 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 142/2023-22 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 130/2023-609 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom JUDr. Pavlom Hegerom, Pa
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 166/2023-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, IČO 36 785 512, zastúpenej advokátskou kanceláriou IKRÉNYI & REHÁK,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 42/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Odôvodnenie: napadnutého uznesenia prokurátora je zrozumiteľné a zaoberá sa kľúčovými aspektmi posúdenia, že popísané konanie nie je možné kvalifikovať ako trestný čin ohovárania ani žiaden iný pre absenciu znakov skutkovej podstaty trestného činu. Ústavný súd ho preto považuje za ústavne akceptovateľné. 19. Vzhľadom na uvedené ústavný súd konštatuje, že ústavná sťažnosť v časti namietaného porušenia základného práva na inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy napadnutým uznesením prokurátora je zjavne neopodstatnená, a preto ju podľa § 56 ods. 2 písm. g) zákona o ústavn ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 38/2023-31 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 35/2023-54 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 36/2023-55 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 165/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 7/2023-5 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpených advokátsko
Uznesenie: sa stalo právoplatným 23. júla 2020. 27. Uznesením najvyššieho súdu č. k. 9 Cdo 125/2020 z 27. apríla 2022 doručeným právnej zástupkyni sťažovateľa podľa dátumovej pečiatky 23. mája 2022 bolo dovolanie sťažovateľa odmietnuté s poukazom na ustanovenia § 447 písm. c) a f) Civilného sporového poriadku. 28. K dovolaciemu dôvodu, podľa ktorého všeobecné súdy konali napriek tomu, že v tej istej veci sa už prv začalo konanie, dospel najvyšší súd k záveru o nenaplnenosti tohto dôvodu, keďže predmetný spor začal žalobou podanou 21. októbra 2009, a preto konanie ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 6/2023-4 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky V A V invest, s. r. o. „v konkurze“, Námestie SNP 3, Banská Bystrica, IČO 31 615 325 (vedenej pod sp. zn. Rvp 572/2023), a ústavnej sťažnosti sťažovateľa JUDr. Juraja Rybára, správcu, Stráž 223, Zvolen, IČO 31 819 451 (vedenej pod sp. zn. Rvp 575/2023), zastúp
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 110/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX vedenej pod sp. zn. Rvp 507/2023, a o ústavnej sťažnosti sťažovat
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 113/2023-21 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky RONCOR, a. s., Moravské Lieskové 26, IČO 36 323 608, zastúpenej advokátskou kanceláriou Hronček & Partners, s. r. o., Kálov 1, Žilina, v mene ktorej koná
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 111/2023-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Petra Molnára a v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti MŠK Púchov s. r. o., IČO 36 332 500, 1. mája 834/29, Púchov, zastúpenej spoločnosťou JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTN
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 18/2023-35 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Uznesenie: špecializovaného súdu považuje sťažovateľ za nepreskúmateľné okrem iného aj pre jeho neurčitosť vo vzťahu k jeho osobe. Špecializovaný súd sa nevysporiadal so všetkými okolnosťami potrebnými pre spravodlivé rozhodnutie a nedostatočne sa vysporiadal s argumentáciou obhajoby, keď nedal odpovede a argumenty vo vzťahu k mnohým skutočnostiam a rozporom vo výpovediach, na ktoré sťažovateľ poukazoval v žiadosti o prepustenie z väzby. Chýbajú podstatné náležitosti špecifikované v ustanovení § 176 Trestného poriadku, keď odôvodnenie spočíva v strohej prezent ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 5/2023-5 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľky obchodnej spoločnosti DUzničená, s. r. o., Javorová 32/451, Partizánske-Veľké Bielice, IČO 36 258 113, zastúpenej advokátom Petrom Janíkom, Nám. M. R. Štefánika 5, Topoľčany, proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne č. k. 11 S 206/2019 z 3. februára 2021 a roz
Uznesenie: tak žiadne známky arbitrárnosti či zjavnej neodôvodnenosti nevykazuje. Skutočnosť, že sťažovateľka má na vec odlišný právny názor, neznamená sama osebe porušenie jej označeného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy. Navyše, v konaní pred súdom prvého stupňa už aj poškodený bude 6 mať právo si uplatniť prípadný nárok na náhradu škody, keďže ho súd prvýkrát do konania nepripustil. 17. V tejto súvislosti ústavný súd uvádza, že pokiaľ všeobecné súdy ústavné garancie obsiahnuté najmä v čl. 46 až čl. 50 ústavy rešpektujú, ústavný súd nie je oprávnený znovu „hodno ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 116/2023-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa obchodnej spoločnosti Dopravné stavby, a. s., Námestie sv. Michala 171/4, Jaslovské Bohunice, IČO 36 834 921, zastúpeného advokátskou kancelário
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 115/2023-48 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa obchodnej spoločnosti AGRO MX, s. r. o., Družstevná 36, Prešov, IČO 36 617 415, zastúpeného JUDr. Petrom Ličákom, advokátom, Záhradná 19/468, Kapu
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 122/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, zastúpeného JUDr. Michalom Feciľakom, advokátom, Jes
Uznesenie: nadobudlo právoplatnosť 8. júla 2020. 2 3. Nálezom č. k. III. ÚS 381/2021-37 zo 16. septembra 2021 (právoplatným 28. septembra 2021) ústavný súd vyslovil, že postupom okresného súdu v konaní sp. zn. 3C 42/2017 bolo porušené základné právo sťažovateľky (aj jej manžela) na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a čl. 38 ods. 2 listiny, právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru a čl. 47 charty. Súčasne ústavný súd okresnému súdu prikázal v konaní sp. zn. 3C 42/2017 konať bez zbytočných prieťahov. Sťažovateľom priznal i finan ...
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, preto postačuje na záver, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04). Splnenie povinnosti odôvodniť rozhodnutie je preto vždy posudzované so zreteľom na konkrétny prípad (napr. Georgidias v. Grécko, rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z 29. 5. 1997, Recueil III/1997). 11. Ústavný súd nie je opravnou inštanciou všeobecných súdov (I. ÚS 31/05). Skutkový stav a právne závery všeobecného súdu sú predmetom kontroly ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 138/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej ADVOKÁTSKOU KA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 129/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúp
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 135/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti Poľnohospodárska Pôda s. r. o., Sibírska 55, Bratislava, IČO 44 138 369, právne zastúpenej advokátskou kanceláriou LawServ
Uznesenie: Krajského súdu v Košiciach č. k. 14 CoE 72/2021 z 22. júna 2022 zru šu je a ve c vrac i a Krajskému súdu v Košiciach na ďalšie konanie. 3. Sťažovateľke priznáva náhradu trov právneho zastúpenia v sume 714,29 eur, ktorú je povinný Krajský súd v Košiciach zaplatiť právnemu zástupcovi sťažovateľky do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 4. Vo zvyšnej časti ústavnej sťažnosti n evyh ovu je . Od ôv od n e n ie : I. Ústavná sťažnosť sťažovateľky a skutkový stav veci 1. Sťažovateľka sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 27. septembra 2022 domáha vyslovenia porušen ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 103/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 506/2022-30 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti TATA s. r. o., Irkutská 11 B, Bratislava, IČO 43 840 442, zastúpenej BIZOŇ & PARTNERS, s. r. o., advokát
Uznesenie: Krajského súdu v Žiline č. k. 3 Tos 49/2022 zo 14. júla 2022 zru šu je a vec vraci a Krajskému súdu v Žiline na ďalšie konanie. 3. Krajský súd v Žiline je p ovi n n ý nahradiť sťažovateľovi trovy konania v sume 758,53 eur a zaplatiť ich právnej zástupkyni sťažovateľa do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 4. Ústavnej sťažnosti vo zvyšnej časti n evyh ovu je . O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľa a skutkový stav veci 1. Sťažovateľ sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 22. septembra 2022 domáha vyslovenia porušenia jeho základného práva z ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 235/2022-48 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 573/2022-53 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Libora Duľu a Petra Straku v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 109/2023-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Odôvodnenie: rozhodnutia odvolacieho súdu má podľa názoru dovolacieho súdu všetky zákonom vyžadované náležitosti v zmysle ustanovenia § 393 CSP. Odvolací súd vo svojom rozhodnutí popísal obsah podstatných skutkových tvrdení strán a dôkazov vykonaných v konaní, uviedol, z ktorých dôkazov vychádzal a ako ich vyhodnotil, zároveň citoval ustanovenia, ktoré aplikoval a z ktorých vyvodil svoje právne závery o zamietnutí žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Okolnosti, ktoré ho viedli k predmetnému právnemu záveru zdôvodnil konkrétne v bodoch 20. až 21. svojho odôvodnenia, v ktorý ...
Odôvodnenie: napadnutého uznesenia krajského súdu považujú okrem iného aj za rozporné s § 371 ods. 4 Civilného mimosporového poriadku (ďalej aj „CMP“), v zmysle ktorého platí, že ak i neodkladné opatrenie nariadi odvolací súd, vykoná ho miestne príslušný súd prvej inštancie. 6. Vo vzťahu k napadnutému uzneseniu krajského súdu sťažovatelia ďalej namietajú, že ak krajský súd dospel k záveru, že nie je príslušný rozhodnúť o návrhu sťažovateľa v 1. rade na nariadenie 3 neodkladného opatrenia (ako to podľa nich vyplýva z odôvodnenia napadnutého uznesenia krajského súdu) mal ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 134/2023-25 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom JUDr. Miloslav
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 127/2023-48 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 107/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa Poľnohospodárske družstvo Mlynica, Mlynica 78, IČO 00 199 761, zastúpeného JUDr. Jurajom Lukáčom, advokátom, Námestie sv. Egídia 11/
Odôvodnenie: napadnutého uznesenia je jasné, zrozumiteľné, logické a postavené na racionálnych a právne správnych úvahách. 241. Trestné konanie je zložitým právnym procesom, ktoré je samo osebe založené na množstve procesných úkonov, ktoré sú v konečnom dôsledku viac či menej dôležité pre samotné výsledné rozhodnutie o vine a treste obvineného/obžalovaného. S ohľadom na často zásadný zásah do práv a slobôd obvinenej osoby je procesný postup orgánov činných v trestnom konaní, ale aj súdov upravený prísnymi pravidlami obsiahnutými najmä v Trestnom poriadku. Prípadné procesné pochybenia zo stran ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 128/2023-26 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky Ing. Jany Kollárovej, Masarykova 21, Košice, IČO 30 674 166, ako správkyne konkurznej podstaty úpadcu obchodnej spoločnosti Rap
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 131/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej advokátom JUDr. Vincentom Le
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 7/2023-28 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky DEVELOP GROUP a. s., Nobelova 34, Bratislava, IČO 44 174 764, zastúpenej advokátskou kanceláriou Advokáti He
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 130/2023-25 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, z
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 102/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Mgr. Jurajo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 120/2023-9 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Mgr. To
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 119/2023-9 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, t. č v Ústave na výkon trestu odňatia slobody XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, proti uznesen
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, preto postačuje na záver, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04). 15. Ústavný súd vo svojej konštantnej judikatúre zdôrazňuje, že nie je súčasťou systému všeobecných súdov a že vo veciach patriacich do právomoci všeobecných súdov nie je alternatívou či mimoriadnou opravnou inštitúciou (porovnaj napr. II. ÚS 1/95, II. ÚS 21/96 alebo I. ÚS 114/2022). Naopak, ústavný súd je podľa čl. 124 ústav ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 133/2023-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 126/2023-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára o námietke zaujatosti proti sudcovi I. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky Milošovi Maďarovi vznesenej sťažovateľom XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky PL. ÚS 15/2020-63 Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu Ivana Fiačana a sudcov Jany Baricovej, Ladislava Duditša, Libora Duľu, Miroslava Duriša, Jany Laššákovej, Miloša Maďara (sudca spravodajca), Petra Molnára, Petra Straku, Ľuboša Szigetiho, Roberta Šorla a Martina Vernarského o návrhu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (pôvodne Najvyššie
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 118/2023-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca), sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obce Lemešany, Lemešany 186, IČO 00 327 344, zastúpenej PALŠA a PARTNERI ADVOKÁTSKA KNNCELÁRIA spol. s r. o., Masarykova 13, Prešov, v m
Uznesenie: odvolacieho súdu o vrátení veci súdu prvej inštancie však nie je uznesením o vedení konania a odvolací súd ho nemôže svojvoľne zrušiť mimo štandardného procesného postupu. Práve naopak, ide o uznesenie, ktorým je podľa § 237 ods. 1 CSP viazaný. 25. Bagatelizovanie námietky o porušení zákazu reformationis in peius v zmysle čl. 16 ods. 3 CSP nemožno akceptovať. Aj keď z hľadiska konkrétneho štádia konania nejde o rozhodnutie konečné, jeho negatívne účinky a následky pre sťažovateľa sú nesporné. 26. Krajský súd nevenoval žiadnu pozornosť osobitnej námietke sťažovateľa, že § 298 ods. 2 CSP ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 157/2023-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Advokátskou kancel
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 132/2023-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu prerokoval oznámenie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky Martina Vernarského o dôvodoch jeho vylúčenia z konania a rozhodovania vo veci vedenej na Ústavnom súde Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 2782/2022 a takto rozh od ol :
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 130/2023-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom JUDr. Namirom A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 6/2023-34 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 625/2022-31 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX, zastúpeného advok
Uznesenie: Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 42 Ek 333/2021 z 8. marca 2022 z ru šu je a vec v raci a Okresnému súdu Banská Bystrica na ďalšie konanie. 3. Okresný súd Banská Bystrica je p ovi n ný nahradiť sťažovateľke trovy konania v sume 410,26 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľky do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľky a skutkový stav veci 1. Sťažovateľka sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 28. marca 2022 domáha vyslovenia porušenia svojho základného práva na súdnu ochranu podľa ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 144/2023-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného URBAN GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 26/2023-29 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 153/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky BENCONT COLLECTION, a. s., Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO 47 967 692, zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. Veronika Doláková, PhD., s. r. o., Martinčekova 13,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 156/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného JUDr. Kristínou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 142/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátsko
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 146/2023-57 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, zastúpeného JUD
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 133/2023-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa Inštitútu ekologických aktivít o. z., Kmeťova 36, Košice, IČO 42 408 989, zastúpeného advokátskou kanceláriou JUDr. Patrik HOLINGA s.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 141/2023-25 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Advokáts
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 126/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom JUDr. Tomá
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 148/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX
Odôvodnenie: návrhu musí byť z materiálneho hľadiska dostatočne konkrétne, aby ho bolo možné podrobiť relevantnému prieskumu. 61. Navyše priznanie primeraného finančného zadosťučinenia prichádza do úvahy najmä v prípadoch, keď vzhľadom na charakter porušenia základných práv a slobôd sťažovateľa nie je možné zaistiť úplnú nápravu zrušením rozhodnutia a rozhodnutie ústavného súdu konštatujúce porušenie základných práv a slobôd sťažovateľa nepredstavuje ani v kombinácii s ďalšími opatreniami na zabránenie pokračovania v porušovaní ústavných práv v budúcnosti dostatoč ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 125/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, podnikajúceho pod obchodným menom XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX
Odôvodnenie: druhého napadnutého rozhodnutia neobsahuje odpovede na všetky otázky súvisiace s problematikou doručovania predmetného platobného rozkazu sťažovateľke, preto porušuje právo na náležité odôvodnenie súdneho rozhodnutia. III. Predbežné prerokovanie ústavnej sťažnosti 11. Sťažovateľka v ústavných sťažnostiach tvrdí, že okresný súd nezákonne a nesprávne rozhodol o zamietnutí jej žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty a následne o zamietnutí jej sťažnosti proti 5 uzneseniu vyššieho súdneho úradníka o odmietnutí jej odporu. Okresný súd tým mal vytvoriť nerovnocenné postaveni ...
Odôvodnenie: rozsudku nespĺňa požiadavky podľa § 168 Trestného poriadku, neobsahuje odôvodnenie zmeny zo spolupáchateľstva na formu účastníctva pomocou, nie je odôvodnený presvedčivo, logicky a racionálne, je nepreskúmateľný, nespravodlivý. Súd sa zbavil právomoci, ktorou je viazaný v čl. 46 ods. 2 ústavy, vyhol sa povinnosti, ktorej sa vzdať nemôže. Súd musel skúmať, či spoločenská nebezpečnosť „pomoci“ nie je stupňom nižšia než malá, musel postupovať tak, že skutok s nepatrnou nebezpečnosťou nemožno považovať za trestný čin, trestnosť zanikla a sťažovateľ v roku 2022 nemal stáť pred ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 137/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 124/2023-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Advokátskou kan
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 143/2023-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 122/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateliek XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a XX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 134/2023-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 138/2023-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 139/2023-25 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátskou kanceláriou BUZINGER
Odôvodnenie: uvádzané okresným súdom v napadnutom konaní obsiahnuté v podstatnom v bode 10 tohto uznesenia, podľa ktorého konanie vo veci návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia je samostatným konaním, t. j. konaním vo veci samej, považuje ústavný súd s prihliadnutím na už uvádzané za ústavne udržateľné. Logickým záverom je potom aj odmietnutie aplikácie § 13a ods. 2 vyhlášky, ako aj priznanie odmeny za prevzatie zastúpenia a prípravy vrátane prvej porady z dôvodu, že v konkrétnych okolnostiach veci išlo o rozhodnutie vo veci samej, resp. o nové samostatné konanie nesúvisiace s konaním o vylúčen ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 151/2023-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 131/2023-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej advokátom JUDr. Tiborom
Odôvodnenie: takéhoto upovedomenia by sa preto malo zamerať na identifikáciu namietaných pochybení a ich posúdenie v rámci ich významu pre rozhodnutie vo veci. 21. Po preskúmaní prvého upovedomenia, resp. postupu, ktorý jeho vydaniu predchádzal, ústavný súd konštatuje, že ho považuje za dostatočne odôvodnené. Aj keď je stručné a na niektoré konkrétne námietky nedáva priame odpovede, nespôsobuje to jeho ústavnú neudržateľnosť, pretože obsahuje jasné odkazy na tie časti odôvodnenia uznesenia prokurátora ÚŠP, ktoré dostatočne odpovedajú na kľúčové námietky sťažovateľa. Sťažovate ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 150/2023-22 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 616/2022-53 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnost
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 107/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 9Cdo/9/2022-288 z 29. marca 2022 zru šu je a ve c mu vraci a na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky je p ovi n n ý nahradiť sťažovateľovi trovy konania 410,26 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. 4. Vo zvyšnej časti ústavnej sťažnosti proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 9Cdo/9/2022-288 z 29. marca 2022 n evy h ovu je . 5. Ústavnú sťažnosť proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne č. k. 8CoE/5/2021-220 z 23. ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 99/2023-39 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, t. č. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 5Obdo/20/2021 z 28. júla 2022 zru šu je a ve c mu vraci a na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky j e p ovi n n ý nahradiť sťažovateľovi trovy konania 493,10 eur a zaplatiť ich jeho právnej zástupkyni do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. O d ôvod n eni e: I. 1. Sťažovateľ sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 3. novembra 2022 domáha vyslovenia porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 100/2023-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 2Tdo/95/2021 z 27. júla 2022 zru šu je a ve c v raci a Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky j e p ovi n n ý nahradiť sťažovateľovi trovy konania 410,92 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 4. Vo zvyšnej časti ústavnej sťažnosti n evyh ovu je . O d ôvod n eni e: I. 1. Sťažovateľ sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 11. októbra 2022 domáha vyslovenia porušenia svojho základného práva n ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 694/2022-45 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnost
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 101/2023-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného JUDr. Ing
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 114/2023-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 109/2023-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa hb Solar CZ s. r. o., Budovatelská 287/8, Praha, IČO 289 62 648, zastúpeného BIZOŇ & PARTNERS, s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 25, Bratislava, proti u
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 106/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej JUDr. Katarínou Janč
Uznesenie: súdneho úradníka vychádzalo zo základnej sadzby tarifnej odmeny vypočítanej z tarifnej hodnoty veci podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“). 4. Sťažovateľ (proti výroku I) a žalovaný 1 podali proti uzneseniu súdneho úradníka sťažnosť. Sťažovateľ namietal, že žalovaný 1 bol v namietanom konaní právne zastúpený advokátom XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ďalej len „právny zástupca“), ktorý mal s mesto ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 116/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa EOS KSI Slovensko, s. r. o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO 35 724 803, zastúpeného Remedium Legal, s. r. o. Pajštúnska 5, Bratislava, pro
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 110/2023-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 654/2022-29 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastú
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 681/2022-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 104/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej Advokátskou k
Odôvodnenie: súdneho rozhodnutia má podať jasne a zrozumiteľne odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t. j. s uplatnením nárokov a obranou proti takému uplatneniu (III. ÚS 78/07, IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04). Všeobecný súd nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania, ale len na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny základ rozhodnutia bez toho, aby zachádzali do všetkých detailov uvádzaných účastníkom konania. Preto odôvodnenie rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 661/2022-32 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 96/2023-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zastúpeného advokátom JUDr. Petrom Šr
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 673/2022-69 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Ivana Fiačana (sudca spravodajca) a Petra Straku v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Trnava, zastúpenej
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 245/2021-60 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Ivana Fiačana (sudca spravodajca) a Petra Straku v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 138/2023-27 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 145/2023-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej advokátom JUDr. Ľudovítom Földesom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 93/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Ivana Fiačana (sudca spravodajca) a Petra Straku v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 144/2023-96 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXXXXXXXX
Odôvodnenie: rozhodnutia v tomto smere považuje za nepreskúmateľné. 14. V závere návrhu navrhovateľ doplnil, že „výboru navyše poskytol úplnú súčinnosť a napriek svojej neexistujúcej povinnosti majetkové priznanie podať vzhľadom na to, že už v danom čase ako verejný činiteľ nepôsobil, ho na výzvu výboru obratom zaslal“ (12. júla 2022). Zdôraznil, že sa v tejto a ani v žiadnej inej veci priestupku nedopustil, a preto „je sankcia prehnaným krokom zo strany výboru“. III. Vyjadrenie výboru a replika navrhovateľa III.1. Vyjadrenie výboru: 15. Výbor sa prostredníctvom svojho predsedu podaním č. VP/103 ...
Uznesenie: Okresného súdu Prešov č. k. 15 T 31/2020 z 24. júna 2022 zru šu je . 3. Okresný súd v Prešove je p ovi n n ý nahradiť sťažovateľovi trovy konania 739,66 eur a zaplatiť ich právnej zástupkyni sťažovateľa do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 4. Ústavnej sťažnosti vo zvyšnej časti n e v y h o v u j e . O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľa a skutkový stav veci 1. Sťažovateľ sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 5. septembra 2022 domáha vyslovenia porušenia svojho základného práva podľa čl. 20 ods. 1, 46 ods. 1 a čl. 50 ods. 2 Ústavy ...
Uznesenie: nadobudlo právoplatnosť 20. septembra 2022. II. Argumentácia sťažovateľa 5. Proti napadnutému rozsudku krajského súdu podal sťažovateľ túto ústavnú sťažnosť, namietajúc: a) nesprávne právne posúdenie jeho nároku. K porušeniu označených práv sťažovateľa malo dôjsť arbitrárnym výkladom a aplikáciou § 441 Občianskeho zákonníka v rozpore so zásadou proporcionality na zistený skutkový stav (sťažovateľ mal vedomosť o požití alkoholu zo strany vodiča motorového vozidla). Krajský súd podľa sťažovateľa ignoroval povahu porušenia právnej povinnosti zo strany vodiča (zodpovednosť za dodr ...
Odôvodnenie: rozhodnutí, či už krajského alebo okresného súdu, treba vnímať jednak vo vzájomnej súvislosti, ale aj v obsahových súvislostiach samotného textu. 12. Nemožno súhlasiť so sťažnostnou námietkou, že závery najvyššieho súdu v otázke neprimeranosti dôkazného bremena sťažovateľa sú arbitrárne či svojvoľné. Najvyšší súd sťažovateľovi ozrejmil, že nepravdivosť tvrdení v sťažnosti bola bez významu pre rozhodnutie krajského súdu, ako aj rozhodnutie o zamietnutí žaloby. Pokiaľ konanie žalovaného, podanie sťažnosti na správanie sťažovateľa kontrolnému orgánu ne ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 376/2022-55 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľa súdneho exekútora XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 700/2022-28 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 133/2023-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného JUDr. Milanom Rojče
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 132/2023-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 92/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Ivana Fiačana (sudca spravodajca) a Petra Straku v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, proti rozsudku Najvyššieho s
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 2 Cdo 78/2020 z 30. júna 2020 zru šu je a ve c mu vraci a na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky j e p ov i n n ý nahradiť sťažovateľovi trovy konania 455,59 eur a zaplatiť ich jeho právnej zástupkyni do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 4. Vo zvyšnej časti ústavnej sťažnosti n evyh ovu je . O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľa a skutkové okolnosti prípadu 1. Uznesením č. k. I. ÚS 458/2022-31 z 24. augusta 2022 Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 142/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 139/2023-25 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 143/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného a
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 131/2023-31 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky Štúdio pohybu BUBEMA, s. r. o., Hlinská 27, Žilina, IČO 50 614 509, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s. r. o., Grösslingová
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 129/2023-22 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Ladislava Duditša a Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 130/2023-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastú
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 94/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, proti uzneseniu vlády Slovenskej republ
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 3/2023-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, t. č. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava, zastúpeného doc. PhDr. JUDr. Marcelou Tittlovou, PhD., LL.M., advokátkou, Bernolákova 4
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 91/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej advokátkou Mgr. Mag. Moniko
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 4/2023-9 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľov XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, a XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zast
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky PL. ÚS 12/2020-42 Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu Ivana Fiačana a sudcov Jany Baricovej, Libora Duľu, Ladislava Duditša, Rastislava Kaššáka, Miloša Maďara, Petra Straku, Ľuboša Szigetiho, Roberta Šorla (sudca spravodajc
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky PL. ÚS 15/2018-47 Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu Ivana Fiačana a sudcov Jany Baricovej, Ladislava Duditša, Libora Duľu, Rastislava Kaššáka, Miloša Maďara, Petra Straku (sudca spravodajca), Ľuboša Szigetiho, Roberta Šorla a Martina Vernarského o návrhu skupiny 34 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 125 ods. 1 písm

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Zmeňujúce
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie uznesením konanie zastavil (výrok I.) a žalobcovi priznal voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%, o výške ktorých súd prvej inštancie rozhodne samostatným uznesením po právoplatnosti rozhodnutia (výrok II.). 2. Rozhodnutie právne zdôvodnil ust. § 144, § 145 ods. 1, § 146 ods. 1, 2 a § 256 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len "C.s.p.") a vecne tým, že žalobca zobral žalobu v celom rozsahu späť predtým, než sa začalo predbežné prejednanie sporu alebo pojednávanie, preto bez potreby súhlasu žalovaného so späťvza ...
Potvrdzujúce
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 890,- eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 890,- eur od 06.02.2020 do zaplatenia, do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Rozhodol tiež, že žalobca má voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu. 2. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že žalobca dôvodil v žalobe tým, že dňa 18.10.2018 v postavení spotrebiteľa uzavrel so žalovaným zmluvu o spotrebiteľskom úvere č. 540950, predmetom ktorej bolo poskytnutie jednorazového bezúčelové ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 116/1990 Z. z. § 7, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
160/2015 Z. z. § 387 ods. 3
160/2015 Z. z. § 396 ods. 1
160/2015 Z. z. § 255 ods. 1
116/1990 Z. z. § 8
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi sumu 444,53 € s úrokom z omeškania 0,05 % denne zo sumy 144,53 € od 11.01.2018 do zaplatenia, s úrokom z omeškania 8 % zo sumy 300 € od 11.06.2019 do zaplatenia, paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v sume 40 € do troch dní (výrok I) a vyslovil, že žalobca má voči žalovanej nárok na náhradu trov konania 100 % trov konania (výrok II). 2. Z napadnutého rozsudku vyplýva, že súd prvej inštancie zistil skutkový stav takto: 3. Zmluvou o nájme č. 1130 z 02.04.2012 uzavretou medzi žalo ...
Zmeňujúce, Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 129/2010 Z. z. § 2, 40/1964 Z. z. § 657
513/1991 Z. z. § 497
513/1991 Z. z. § 261 ods. 6 písm. d)
160/2015 Z. z. § 393 ods. 2
160/2015 Z. z. § 365 ods. 1 písm. h)
513/1991 Z. z. § 369
40/1964 Z. z. § 517 ods. 2
160/2015 Z. z. § 262 ods. 1
160/2015 Z. z. § 396 ods. 1
160/2015 Z. z. § 453 ods. 1
160/2015 Z. z. § 453 ods. 3
160/2015 Z. z. § 255 ods. 1
160/2015 Z. z. § 388
160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie rozhodol takto: „I. Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 20.164,68 € spolu s úrokom 565,66 €, úrokom z omeškania vo výške 9,73 €, úrokom z omeškania 5% ročne z nezaplatenej istiny 20.164,68 € od 14.8.2018 do zaplatenia, všetko v mesačných splátkach po 350 €, počnúc právoplatnosťou tohto rozsudku, s tým že prvá splátka je splatná do 25. kalendárneho dňa v mesiaci nasledujúceho po právoplatnosti rozsudku a každá ďalšia splátka je splatná najneskôr do 25. dňa toho ktorého mesiaca, pod stratou výhody poskytnutých splátok pri vynechaní ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom č.k. 19Pc/50/2020 - 87 zo dňa 23.4.2021 určil, že A. H. je povinný prispievať na výživu navrhovateľky mesačným výživným v sume 100 Eur vždy do 15. dňa v mesiaci vopred s účinnosťou od 19.10.2018. Dlžné výživné za obdobie od 19.10.2018 do 30.4.2021 v sume 2.950 Eur ho zaviazal zaplatiť navrhovateľke do 30 dní od právoplatnosti rozsudku. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu. Dopĺňacím rozsudkom č.k. 19Pc/50/2020 - 117 zo dňa 12.10.2021 návrh na určenie výživného v prevyšujúcej časti zamietol. 2. Rozhodnuti ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že : I. Žaloba sa zamieta. II. Žalovanému sa priznáva proti žalobkyni nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. III. Intervenientovi sa priznáva proti žalobkyni nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % . IV. Intervenientovi sa priznáva proti žalobkyni nárok na náhradu zavinených trov konania za účasť na pojednávaní dňa 26.10.2018 a dňa 05.04.2022 v rozsahu 100 % . V. Súd ruší neodkladné opatrenie nariadené uznesením Okresného súdu Bratislava III č.k. 61C/13/2017-153 zo dňa 18.02.2019. 2. Proti tomu ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I rozsudkom zo dňa 06.10.2022 č.k. 7Csp/4/2022-223 zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 70,70 eur spolu s úrokom z omeškania 5% ročne zo sumy 70,70 eur od 17.06.2021 do zaplatenia a náklady spojené s uplatnením pohľadávky 3 eur, do troch dní od právoplatnosti rozsudku (výrok I.) a zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania v rozsahu 100%, o výške ktorých rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozsudku vo veci samej (výrok II.). 2. Rozsudok súdu prvej inštancie bol žalobcovi doručený dňa 07.10.2022 a žalovanému dňa 12.10.2022 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 244/2002 Z. z. § 45
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie exekúciu zastavil (výrok I.) a o trovách exekúcie rozhodol tak, že o nich rozhodne samostatným uznesením (výrok II.). Súd prvej inštancie uznesenie odôvodnil právne aplikáciou ust. § 39 ods. 4, § 41 ods. 2 písm. d), § 57 ods. 2, § 243d ods. 2, § 243f ods. 1, 3, 6 zákona č. 233/1995 Z. z o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „Exekučný poriadok“), § 45 ods. 1 písm. c), ods. 2, 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní (ďalej len „ZoRK“), § 52 ods. 1, 2, § 53 ods. ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 36/2005 Z. z. § 78 ods. 1
36/2005 Z. z. § 75 ods. 1
36/2005 Z. z. § 62 ods. 1
36/2005 Z. z. § 62 ods. 2
36/2005 Z. z. § 62 ods. 4
36/2005 Z. z. § 62 ods. 5
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žiar nad Hronom (ďalej aj „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“ resp. „prvoinštančný súd“) odvolaním napadnutým rozsudkom zo dňa 26. 10. 2022 uložil otcovi maloletého XX,- R., nar. XX. XX. XXXX (ďalej len ,,otec“) prispievať na výživu maloletého K. R., narodeného XX. XX. XXXX (ďalej aj ,,maloletý“ resp. ,,maloleté dieťa“) sumou 70,- Eur mesačne, vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám matky maloletého O. F., nar. XX. XX. XXXX (ďalej len ,,matka“), počnúc dňom 18. 08. 2021 (I. výrok) a zameškané výživné za obdobie od 18. 08. 2021 do 31. 10. 2022 vo výške 433,55 Eur ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom výrokom I. zvýšil výživné od otca pre mal. A. zo sumy 100 Eur mesačne na sumu 200 Eur od 1.9.2021 do budúcna, ktoré zaviazal otca platiť matke vždy odo 15. dňa v mesiaci vopred. Výrokom II. dlžné výživné pre mal. A. za obdobie od 1.9.2021 do 30.4.2022 v sume 800 Eur zaviazal otca zaplatiť matke do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. Výrokom III. rozhodol, že uvedeným rozsudkom mení rozsudok Okresného súdu Košice I sp. zn. 18P/47/2018 zo dňa 8.10.2018 výrok III. v časti vyživovacej povinnosti otca k maloletej. Výrokom IV. rozhodol, že žiaden ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 370 ods. 1
160/2015 Z. z. § 370 ods. 2
160/2015 Z. z. § 396 ods. 1
160/2015 Z. z. § 262 ods. 1
160/2015 Z. z. § 256 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie rozsudkom č. k. 5Cb/58/2022 - 26 zo dňa 11. 10. 2022 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 235,52 eura, náhradu poštových sadzieb vo výške 1,50 eura, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku (I. výrok), žalovanej uložil povinnosť zaplatiť náhradu trov konania žalobcu vo výške 100 % (II. výrok). 2. Proti tomuto rozsudku v celom rozsahu podala v zákonnej lehote odvolanie žalovaná. 3. Podaním, doručeným súdu prvej inštancie elektronicky dňa 19. 01. 2023, žalobca oznámil, že berie žalobu späť z dôvodu, že žalovaná prostredníctvom platieb zo ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: rozhodnutia obsahuje dostatok skutkových a právnych záverov, spĺňa zákonné požiadavky rozhodnutia a tvorí dostatočný podklad pre uskutočnenie prieskumu v odvolacom konaní, pričom odvolací súd nezistil, že by tieto závery boli neodôvodnené. Skutočnosť, že matka sa s názorom súdu prvej inštancie nestotožňuje, nemôže sama o sebe viesť k názoru o neodôvodnenosti postupu a rozhodnutia súdu prvej inštancie. V konaní nevyšli najavo také skutočnosti, ktoré by dôvodne vyvolávali pochybnosti o tom, že v čase styku by sa otec nedokázal o mal. dieťa postarať, alebo že otcom strávený čas s mal. dieť ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom výrokom I. zamietol návrh navrhovateľa na zníženie jeho vyživovacej povinnosti voči oprávnenému zo sumy 140 Eur na sumu 70 Eur mesačne od 23.9.2021. Výrokom II. rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. 2. Zamietnutie návrhu odôvodnil tým, že na strane navrhovateľa nedošlo k takej zmene pomerov, ktorá by ním navrhovanú zmenu vyživovacej povinnosti odôvodňovala čo i len čiastočne. Mal preukázané, že od predchádzajúcej úpravy výživného uskutočnenej v roku 2019 sa zmenili pomery na strane oprávneného, ktorý bol v tom ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: rozhodnutia nepovažovala za súladné so zákonnými požiadavkami kladenými na odôvodnenie súdneho rozhodnutia. Súd nevenoval žiadnu pozornosť vysokej životnej úrovni otca a práva F. sa na nej podieľať vo forme výživného. V ďalšom nedal odpoveď na to, prečo povolil otcovi splatiť dlžné výživné v predĺženej lehote 30 dní. K určenému styku uviedla, že bežný styk začínajúci v piatok o 14,00 hod. koliduje s denným režimom dieťaťa navštevujúceho materskú školu, kde majú deti obedný odpočinok, následne vstávajú, majú hygienu a olovrant. Zároveň aj jej pracovnej dobe, či možnostiam jej rodinných príslušní ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie (Okresný súd Nitra) uznesením zo dňa 17.2.2023 č. k. 24P/13/2023-60 pri právnom posúdení podľa § 2 ods. 3 Civilného mimosporového poriadku (ďalej iba „CMP“), § 324 ods. 1, § 325 ods. 1, 2, § 328 ods. 1a ods. 2 veta druhá a § 336 ods. 1, 3 Civilného sporového poriadku (ďalej iba „CSP“) nariadil neodkladné opatrenie nasledovného znenia: Súd dočasne upravuje styk otca s mal. K. F., nar. XX.X.XXXX tak, že tento je oprávnený stýkať sa s maloletým v nepárnom týždni kalendárneho roka v sobotu a v nedeľu vždy v čase od 15:00 hod. do 18:00 hod. s tým, že otec si malolet ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 233/1995 Z. z. § 44 ods. 2, 233/1995 Z. z. § 44 ods. 3
40/1964 Z. z. § 53 ods. 4 písm. r)
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zamietol žiadosť súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, PhD., sp. zn. EX 1149/17 o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie na základe rozhodcovského rozsudku Stáleho rozhodcovského súdu pri Asociácii pre arbitráž, sp. zn. SRSAspA 00040/16. 2. Rozhodnutie právne odôvodnil ustanoveniami § 41 ods. 2 písm. d), § 44 ods. 2, § 243h ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „EP“), § 39, § 52 ods. 1 až 4, § 53 ods. 1, 2, 3, 4 písm. r), 5 a 10 ...
Zrušujúce, Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 191, 160/2015 Z. z. § 220 ods. 2
160/2015 Z. z. § 187 ods. 1
160/2015 Z. z. § 187 ods. 2
160/2015 Z. z. § 195 ods. 1
160/2015 Z. z. § 89 ods. 1
160/2015 Z. z. § 92 ods. 2
160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 255 ods. 1
160/2015 Z. z. § 256 ods. 1
160/2015 Z. z. § 257
160/2015 Z. z. § 236
160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. b)
160/2015 Z. z. § 391 ods. 1
160/2015 Z. z. § 391 ods. 3
160/2015 Z. z. § 254 ods. 1
160/2015 Z. z. § 254 ods. 2
160/2015 Z. z. § 396 ods. 3
Odôvodnenie: napadnutého rozsudku ako celok vyhovuje požiadavkám zákona, keďže z neho možno zistiť tak skutkové, ako aj právne závery súdu prvej inštancie, ktoré ho viedli k tomu, že žalobe vyhovel len sčasti. To, že žalobkyňa so závermi súdu prvej inštancie nesúhlasí, ale ani to, keby boli aj nesprávne, neznamená zmätočnosť napadnutého rozsudku, ktorá by mala predstavovať porušenie práva žalobkyne na spravodlivý proces. 16. Pokiaľ ide o výhrady žalobkyne k skutkovým záverom prvoinštančného súdu, zo zásady voľného hodnotenia dôkazov vyplýva, že na nesprávne hodnotenia dôkazov možno usudzovať len zo spôsob ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I ako súd prvej inštancie napadnutým uznesením zamietol návrh žalobcu na zrušenie rozsudku pre zmeškanie sp.zn. 25Cb/57/2021 zo dňa 26.11.2021 a to s poukazom na ustanovenia § 278, § 281 ods. 1,2 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“). 2. Súd prvej inštancie v odôvodnení napadnutého uznesenia uviedol, že dňa 26.11.2021 rozhodol spor zamietnutím žaloby z dôvodu, že žalovaná na pojednávaní konanom 26.11.2021 navrhla rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie. Súd prvej inštancie totiž považoval za preukázané, že v danom spore ide o žal ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 388
160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie v konaní o určenie výživného na manželku zamietol návrh navrhovateľky na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým navrhovateľka žiadala uložiť manželovi povinnosť prispievať na jej výživu sumou 200 eur mesačne počnúc dňom podania návrhu na súd (17.10.2022). V odôvodnení uznesenia súd uviedol, že navrhovateľka sa vo veci samej domáha manželského výživného a návrh odôvodnila tým, že nie je v jej finančných možnostiach participovať na financovaní potrieb ich mal. dieťaťa, potrieb domácnosti a aj jej vlastných potrieb. Jej životná úroveň je ohrozená, a preto je ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie rozsudkom rozhodol tak, že : I. Žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi sumu 62,40 € spolu s úrokmi z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 62,40 € od 02.11.2019 do zaplatenia, a to do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku. II. Žalobca má voči žalovanej nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu. 2. Rozsudok v zákonom stanovenej lehote napadla žalovaná z dôvodu, že dňa 22.3.2022 uhradila sumu 70,-€ ktorá suma predstavuje pohľadávku 62,40€, úrok 7,45€ z omeškania a v rovnaký deň zároveň zaplatila žalobcovi aj trovy konania vo výške 82,50 € o čom predložila ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: 1.1 Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu zamietol. O trovách konania rozhodol tak, že žalovanej sa priznáva náhrada trov konania vo výške 100%, ktoré je povinný zaplatiť žalobca. O výške náhrady trov bude rozhodnuté po právoplatnosti rozsudku samostatným rozhodnutím. Svoje rozhodnutie právne odôvodnil ustanoveniami § 497, § 499 Obchodného zákonníka, § 52 ods. 1,3,4, § 53 ods. 1,3,5, 9, § 565 § 100 ods. 1,2, § 103 Občianskeho zákonníka. Poukázal na obsah žaloby, ktorou sa žalobca domáhal, aby súd zaviazal žalovanú na zaplatenie sumy vo výške 3.654,94 eura spolu s 5% úrokom ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 324 ods. 1
160/2015 Z. z. § 324 ods. 3
160/2015 Z. z. § 325 ods. 1
160/2015 Z. z. § 325 ods. 2 písm. c)
160/2015 Z. z. § 325 ods. 2 písm. d)
160/2015 Z. z. § 326 ods. 1
160/2015 Z. z. § 326 ods. 2
160/2015 Z. z. § 327
160/2015 Z. z. § 328 ods. 1
160/2015 Z. z. § 329 ods. 1
160/2015 Z. z. § 329 ods. 2
160/2015 Z. z. § 388
160/2015 Z. z. § 396 ods. 1
160/2015 Z. z. § 262 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie nariadil neodkladné opatrenie, ktorým uložil žalovanému povinnosť zdržať sa sám ako aj prostredníctvom tretích osôb nakladania, scudzenia, zabezpečenia prevodom vlastníckeho práva a zaťaženia právom tretej osoby s nehnuteľnosťami nachádzajúcimi sa v kat. úz. I., obec I. - C., okres A., a to pozemkom - parcelou registra „E“ s parc. č. XXX, o výmere: 798 m2, druh pozemku: orná pôda, v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 1/9 k celku, zapísanou na liste vlastníctva č. XXXX, a to do právoplatného skončenia konania vo veci samej. 2. Svoje rozh ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 370 ods. 1
160/2015 Z. z. § 370 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava V ako súd prvej inštancie rozsudkom č. k. 58Cb/47/2020 - 96 zo dňa 30.03.2021 výrokom I. uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 1.111,86 eur, úrok z omeškania vo výške 13,92 eur a úrok z omeškania 8% ročne zo sumy 61,32 eur od 11.10.2019 do zaplatenia, zo sumy 81,08 eur od 16.10.2019 do zaplatenia, zo sumy 75,69 eur od 16.10.2019 do zaplatenia, zo sumy 88,58 eur od 21.10.2019 do zaplatenia, zo sumy 74,13 eur od 21.10.2019 do zaplatenia, zo sumy 97,86 eur od 26.10.2019 do zaplatenia, zo sumy 75,88 eur od 26.10.2019 do zaplatenia, zo sumy 100,4 ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 370 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Malacky uznesením zo dňa 28.04.2022, č.k. 34P/123/2021-83 uložil v tom čase maloletej U. L., nar. XX.XX.XXXX, výchovné opatrenie, spočívajúce v pobyte v Reedukačnom centre Trstín, so sídlom Trstín č. 335, ktoré bude trvať po dobu 6 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, avšak najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti maloletej a deklaroval, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. 2. Proti rozhodnutiu podali v zákonnej lehote odvolanie starí rodičia dieťaťa žiadajúc, aby bolo vo veci vytýčené pojednávanie. Okresný súd Malacky uznesením zo dňa 15. ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava II ako súd prvej inštancie napadnutým uznesením výrokom I. odmietol žalobu na obnovu konania sp. zn. 51Cb/122/2019 a výrokom II. nepriznal žalobcovi náhradu trov konania, a to s poukazom na ustanovenia § 403 ods. 1, § 413 ods. 1, § 255 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“). 2. Súd prvej inštancie v odôvodnení napadnutého uznesenia uviedol, že žalobou na obnovu konania doručenou súdu prvej inštancie dňa 20.9.2021 sa žalovaný domáhal, aby súd povolil obnovu konania vedeného na súde prvej inštancie pod sp. zn. 51Cb/1 ...
Odmietajúce podanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386 ods. 1 písm. d), 161/2015 Z. z. § 2 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd uložil otcovi povinnosť prispievať na výživu maloletého syna Z. K., nar. XX.XX.XXXX, zvýšeným výživným vo výške 150,00 eur mesačne a na výživu maloletej dcéry X. K., nar. XX.XX.XXXX, zvýšeným výživným vo výške 150,00 eur k rukám matky vždy do 15. dňa mesiaca vopred s účinnosťou od 15.11.2019 (výrok I.). Nedoplatok na výživnom za obdobie od 15.11.2019 do 31.05.2022 vo výške 3.053,33 eur okresný súd povolil otcovi splácať v mesačných splátkach po 100,00 eur k rukám matky maloletých detí spolu s bežným v ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 362 ods. 1
160/2015 Z. z. § 121 ods. 1
160/2015 Z. z. § 121 ods. 2
160/2015 Z. z. § 121 ods. 4
160/2015 Z. z. § 121 ods. 5
160/2015 Z. z. § 386 ods. 1 písm. a)
160/2015 Z. z. § 396 ods. 1
160/2015 Z. z. § 262 ods. 1
160/2015 Z. z. § 255 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie uznesením č. k. 4Cb/10/2022 - 14 zo dňa 18. 05. 2022 rozhodol tak, že podanie žalobcu odmietol. V odôvodnení predmetného uznesenia uviedol, že na Okresnom súde Komárno sa vedie konanie pod sp. zn. 5Cb/136/2020, v ktorom žalobca žiadal, aby súd určil jeho vlastnícke právo k hnuteľnej veci (motorovému vozidlu). Proti žalovanému v 1. rade súd konanie zastavil. Podaním označeným ako „Odvolanie a žaloba o odobratie veci“, doručeného do súdneho spisu Okresného súdu Komárno pod sp. zn. 5Cb/136/2020, strana sporu nemala v úmysle podať odvolanie proti predmetnému uzneseniu o zastaven ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 470 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
160/2015 Z. z. § 387 ods. 3

233/1995 Z. z. § 9a
233/1995 Z. z. § 39 ods. 4
233/1995 Z. z. § 44 ods. 2
233/1995 Z. z. § 243f ods. 2
233/1995 Z. z. § 243f ods. 3
233/1995 Z. z. § 243f ods. 4
233/1995 Z. z. § 243f ods. 5
233/1995 Z. z. § 243f ods. 6

Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie žiadosť súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, PhD., so sídlom exekútorského úradu v Bratislave, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, v exekučnom konaní vedenom pod sp. zn. EX 4104/2015, o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, zamietol. 2. Svoje rozhodnutie odôvodnil s poukazom na § 243h ods. 1, § 243f ods. 1, ods. 3, ods. 4, ods. 5, ods. 6, § 57 ods. 1 písm. m/, § 44 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení účinnom do 31. 03. 2017, § 1 ods. 2, § 2 písm. a/, písm. d/ zákona ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 457, 40/1964 Z. z. § 39
40/1964 Z. z. § 49a
40/1964 Z. z. § 488
40/1964 Z. z. § 489
40/1964 Z. z. § 494
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku či pripomienku sporovej strany, ktorá ju nastolila. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty sporových strán (porovnaj napríklad rozhodnutia ÚS SR II. ÚS 251/04, III. ÚS 209/04, II. ÚS 200/09 a podobne). 19. Odvolací súd preto podľa § 387 ods. 1 a 2 CSP napadnuté rozhodnutie súdu prvej inštancie ako vecne správne potvrdil, keď tento správne v súlade s ustanovením §255 ods. 1 CSP rozhodol i o náhrade trov konania. 20. Žalovaný bol v odvolacom konaní v plnom rozsahu úspešný (§ 255 ods. 1 CSP) a ...
Potvrdzujúce
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zamietol návrh navrhovateľov 1/-3/ na potvrdenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. 2. Navrhovatelia 1/-3/ (ďalej len „navrhovatelia“) sa návrhom podaným na Okresný súd Bratislava IV domáhali, aby súd vydal rozhodnutie, ktorým potvrdí vydržanie ich vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu vo veľkosti X/X, týkajúceho sa nehnuteľnosti - stavba so súpisným číslom XXXX stojaca na pozemku s parc. č. XXXX, zapísaná na LV č. XXXX, vedenom Okresným úradom Bratislava, kat. odbor, pre kat. úz. L. Z. V., obec B. - L. Z. V., okres B. D., ku ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 233/1995 Z. z. § 57 ods. 1 písm. m)
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žiar nad Hronom (ďalej aj „exekučný súd“ alebo „súd prvej inštancie“ resp. „prvoinštančný súd“) odvolaním napadnutým uznesením zo dňa 10. 11. 2022 exekúciu zastavil. Z odôvodnenia uznesenia súdu prvej inštancie vyplýva, že súdny exekútor bol poverený dňa 30. 08. 2010 vykonaním exekúcie proti povinnému na uspokojenie pohľadávky oprávneného, a to na podklade exekučného titulu - rozsudku Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného Slovenskou rozhodcovskou, a.s., sp. zn. SR 00437/10 zo dňa 04. 03. 2010 (ďalej aj ,,rozhodcovský rozsudok“). Dňa 22. 01. 2016 súdny exekútor p ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 396 ods. 1
160/2015 Z. z. § 255 ods. 1
160/2015 Z. z. § 262 ods. 2
160/2015 Z. z. § 396 ods. 2
160/2015 Z. z. § 396 ods. 1
160/2015 Z. z. § 396 ods. 3
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie prvým výrokom rozhodol o uplatnenom nároku žalobcu na zaplatenie sumy 5 089,20 eura s príslušenstvom tak, že žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi istinu vo výške 5 089,20 eura spolu s úrokom z omeškania vo výške 8 % ročne zo sumy 1 696,40 eura od 10. 06. 2020 do zaplatenia, s úrokom z omeškania vo výške 8,50 % ročne zo sumy 3 392,80 eura od 19. 08. 2022 do zaplatenia a náklady spojené s uplatnením pohľadávky vo výške 40 eur, do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Druhým výrokom rozhodol o náhrade trov konania tak, že žalobca má ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd žalobu žalobcu v celom rozsahu zamietol. Východiskovo konštatoval, že žalovaná dňa 21.11.2013 uzavrela s G., a.s., zmluvu o spotrebiteľskom úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver v sume 1.300 eur. Táto zmluva bola „korektnou a platnou“ v súlade s § 9 zák. č. 129/2010 Z.z. v relevantnom znení. Bolo nesporné, že žalovaná úver splácala pravidelne až po splátku vykonanú dňa 15.11.2018; odvtedy neuhradila žiadnu platbu. Okresný súd uviedol, že dotknutá skutočnosť „zjavne banku viedla“ k tomu, že listom z 18.3.2019 (žalovanej doručeným 20.3.2019) ...
Zrušujúce, Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. a), 160/2015 Z. z. § 391 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd obmedzil K. D. v spôsobilosti na právne úkony tak, že menovaný nie je spôsobilý nakladať so sumou peňažných prostriedkov prevyšujúcou 5 eur mesačne a ani s hnuteľnými vecami v hodnote prevyšujúcej danú sumu, nie je spôsobilý uzatvárať dohody a preberať záväzky, ktorých hodnota prevyšuje 5 eur a tiež uzatvárať dohody, pri ktorých je predpísaná písomná forma. K. D. ustanovil opatrovníka K. D., ktorý bude menovaného zastupovať pri právnych úkonoch, na ktoré nie je spôsobilý a spravovať jeho majetok s tým, že ak nepôjde o bežnú vec, musí byť právny úko ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 544
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku či pripomienku sporovej strany, ktorá ju nastolila. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty sporových strán (porovnaj napríklad rozhodnutia ÚS SR II. ÚS 251/04, III. ÚS 209/04, II. ÚS 200/09 a podobne). 15. Žalovaný bol v tomto konaní v plnom rozsahu úspešný (§ 255 ods. 1 CSP) a vznikol mu nárok na náhradu trov konania. 15.1 O nároku na náhradu trov rozhodol odvolací súd podľa ustanovení § 396 ods. 2 a § 262 ods. 1 CSP. 15.2 O výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie po právop ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 161
160/2015 Z. z. § 9

97/1963 Z. z. § 4 ods. 1
97/1963 Z. z. § 7 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zastavil konanie a žalovanému nepriznal proti žalobcovi nárok na náhradu trov konania. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobca sa žalobou doručenou súdu dňa 20.10.2021 domáhal od žalovaného zaplatenia sumy 3.552,61 eura s príslušenstvom ako náhrady poistného plnenia z poistného garančného fondu za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla bez povinného zmluvného poistenia a náhrady trov konania. 2. Súd prvej inštancie skúmal procesné podmienky konania podľa ustanovení § 2, § 3, § 4, § 9, § 161 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 220 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie I. výrokom konanie v časti o zaplatenie sumy 1.288,07 Eur s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 1.092,42 Eur od 27.6.2016 do zaplatenia, zo sumy 195,65 Eur od 23.4.2020 do zaplatenia zastavil, II. výrokom žalobu zamietol, III. výrokom priznal žalovanej nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. Rozhodnutie súd prvej inštancie odôvodnil právne aplikáciou ust. § 497, § 502 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj len „Obchodný zákonník“), § 1 ods. 2 písm. a), § 2 písm. a), b) zákona č. 258/2001 Z. z. o sp ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 451 ods. 1, 40/1964 Z. z. § 451 ods. 2
40/1964 Z. z. § 456
40/1964 Z. z. § 458
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku či pripomienku sporovej strany, ktorá ju nastolila. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty sporových strán (porovnaj napríklad rozhodnutia ÚS SR II. ÚS 251/04, III. ÚS 209/04, II. ÚS 200/09 a podobne). 17. Odvolací súd preto podľa § 387 ods. 1 a 2 CSP napadnuté rozhodnutie súdu prvej inštancie ako vecne správne potvrdil, keď tento správne v súlade s ustanovením § 255 ods. 1 CSP rozhodol i o náhrade trov konania. 18. Žalovaný bol v odvolacom konaní v plnom rozsahu úspešný (§ 255 ods. 1 CS ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 420
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie rozsudkom napadnutým odvolaním uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni 3.372,80 eur s 8,50 % ročným úrokom z omeškania od 10. októbra 2013 do zaplatenia do 3 dní od právoplatnosti rozsudku (výrok I.); v ostatnej časti žalobu zamietol(výrok II.) a vyslovil, že žalobkyňa má voči žalovanému nárok na náhradu trov konania vo výške 100 % (výrok III.). Právne vec posúdil v súlade s ustanoveniami § 631, § 633 ods.1, § 420 ods.1, § 442 ods. 1, 3, § 48 ods. 1, 2, § 52 ods. 1, 3, 4, § 54 ods.1, 2 Občianskeho zákonníka a na základe výsledkov vykonaného dokazovania ustálil, že sporové ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. a)
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Spišská Nová Ves (ďalej len „súd“ alebo „súd prvej inštancie“) napadnutým rozhodnutím o návrhu žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia rozhodol tak, že vo výroku I návrh zamietol a vo výroku II nepriznal žalovanému náhradu trov konania. 2. Súd prvej inštancie tak rozhodol o návrhu žalobcu zo dňa 30.1.2023 (doručený dňa 31.1.2023), ktorým sa žalobca domáhal nariadenia neodkladného opatrenia, ktorým bude žalovaný zaviazaný zdržať sa vymáhania pohľadávky voči žalobcovi v sume 30.112,90 eur na základe rozhodnutia Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves č. XXX ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386, 160/2015 Z. z. § 278
Odôvodnenie: l.1. Okresný súd Bratislava III. rozsudkom pre zmeškanie zo dňa 12.7.2022, č.k. 11 C 49/2018-465 (v poradí druhom), I. žalobu zamietol; II. žalovanému priznal voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v plnej výške. Vychádzal zo žaloby doručenej súdu dňa 9.2.2018, ktorou sa žalobca domáhal od žalovaného uverejnenia ospravedlnenia v navrhovanom znení a náhrady nemajetkovej ujmy vo výške 5.000,- €. 1.2. Prvoinštančný súd vo veci rozhodol rozsudkom zo dňa 7.8.2019, č.k. 11 C 49/2018-327 (v poradí prvom), ktorý odvolací súd zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie a ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 98 ods. 1 písm. g)
Odôvodnenie: 1. Žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 19.10.2022 sa žalobca domáhal súdneho prieskumu rozhodnutia žalovaného č. OU-TN-OOP5-2022/03007-002 zo dňa 22.08.2022, ktorým žalovaný zrušil rozhodnutie Okresného úradu Partizánske, katastrálny odbor, č. X 02/2022 č. zo dňa 19.04.2022 a vec mu vrátil na nové konanie a rozhodnutie. 2. Podľa § 97 SSP ak tento zákon neustanovuje inak, správny súd kedykoľvek počas konania prihliada na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže správny súd konať a rozhodnúť (ďalej len "procesné podmienky"). 3. Podľa § 6 ods.1 zákona číslo 162/2015 Z ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zamietol návrh žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia a žalovanému nepriznal nárok na náhradu trov konania. Rozhodol tak s poukazom na § 324 ods. 1, 3 § 325 ods. 1, 2 písm. c), § 328 ods. 1, 2, § 329 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“). 2. V odôvodnení napadnutého rozhodnutia súd prvej inštancie uviedol, že žalobca sa návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia z 22.12.2022 domáhal, aby súd nariadil neodkladné opatrenie, ktorým zakáže žalovanému zdržať sa prevodu a zdržať sa zaťaženia právami tr ...
Zrušené
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. d)
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Martin (ďalej „súd prvej inštancie“) napadnutým uznesením uložil odporcovi povinnosť vydať do úschovy Okresnému súdu Martin dôkazný prostriedok - originál listiny označenej ako Kúpna zmluva s jeho úradne osvedčeným podpisom, v ktorej sú zmluvné strany označené ako: Predávajúci: V. P., nar. XX.XX.XXXX, bytom J. XXX/XX, XXX XX L., Kupujúci 1: F.. M. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom V. XXX, XXX XX V., Kupujúci 2: Z. K., nar. XX.XX.XXXX, bytom V. XXX, XXX XX V. a predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, a to parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape parcela č. ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie odmietol odpor žalovaného doručený dňa 03.01.2023 proti platobnému rozkazu č. k. 8Csp/109/2022-77 zo dňa 28.11.2022. Svoje rozhodnutie odôvodnil s poukazom na ustanovenia § 265 ods. 1, § 267 ods. 1, ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku (ďalej ako „CSP“). 2. Súd prvej inštancie poukázal na žalobu doručenú dňa 28.10.2022 v znení čiastočného späťvzatia žaloby z 23.11.2022, ktorou si žalobca uplatnil nárok na zaplatenie sumy 876,22 eura s príslušenstvom. Následne vydal platobný rozkaz č. k. 8Csp/109/2022-77 zo dňa 28. ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 256 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
160/2015 Z. z. § 396 ods. 1
160/2015 Z. z. § 262 ods. 1
160/2015 Z. z. § 255 ods. 1

Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie konanie zastavil (I. výrok) a žalovaným v 1. až 3. rade priznal voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % (II. výrok). 2. Svoje rozhodnutie odôvodnil s poukazom na § 145 ods. 1, § 146 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) a v časti trov konania s poukazom na § 262 ods. 1 a § 256 ods. 1 CSP. 3. Súd prvej inštancie v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že žalobca po otvorení pojednávania doručil súdu dňa 24. 11. 2022 podanie, ktorým vzal žalobu v celom rozsahu späť. Žalovaní v 1. až 3. rade so späťvza ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 389
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zamietol návrh otca na zmenu vo výchove mal. dieťaťa a návrh na zmenu úpravy styku otca s mal. dieťaťom. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na ich náhradu. 2. Proti tomuto rozsudku v zákonnej lehote podal odvolanie otec a navrhol, aby odvolací súd mal. I. zveril do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov alternatívne zrušil rozsudok súdu prvej inštancie a vrátil mu vec na ďalšie konanie a nové rozhodnutie. Uviedol, že argumentom súdu prvej inštancie, pre ktorý zamietol navrhovanú zmenu vo výchove ma ...
Odmietajúce podanie
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie konanie rozhodol, že pôvodne žalovaný (A. V., nar. XX.XX.XXXX) je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 14.193,77€ v pravidelných mesačných splátkach vo výške 150,-€ splatných vždy k 20.dňu príslušného kalendárneho mesiaca počnúc mesiacom nasledujúcim po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozsudku pod následkom straty výhody splátok. Žalobcovi súd prvej inštancie nepriznal proti žalovanému nárok na náhradu trov konania. 2. Po vyhlásení rozsudku prišlo dňa k 05.01.2021 k úmrtiu pôvodného žalovaného A. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom G. C. XXXX, V. L ...
Odmietajúce odvolanie
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie konanie zastavil (výrok I.) a vyslovil, že žalovaný má voči žalobcom 1/ a 2/ nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu (výrok II.). 2. Rozhodnutie právne odôvodnil ust. § 161 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C.s.p.“) a § 5 ods. 1 písm. a), § 8 ods. 1, § 10 ods. 1, § 10 ods. 2 písm. b) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch“) a vecne tým, že žalobcovia nezaplatili včas súdny poplatok za žalobu, t.j. do 3.2.2023 a súčasne ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1.Napadnutým rozsudkom okresný súd (ďalej v texte aj ako súd prvej inštancie) uložil žalovanej povinnosť (výrok I.) zaplatiť žalobcovi sumu 202,18 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne z priznanej istiny od 1.2.2022 do zaplatenia, všetko v lehote 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšnej časti (výrok II.) žalobu zamietol. 2.Súd prvej inštancie východiskovo za nesporné vyhodnotil tvrdenie, že v období posledných dvoch rokov pred 15. 10. 2021 žalobca za každým/ihneď nevrátil loptičky a iné predmety, ktoré dopadli na jeho pozemok v dôsledku hier detí žalovanej. Žalovaná d ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Dolný Kubín ako súd prvej inštancie (aj ako „ okresný súd“) odvolaním napadnutým rozsudkom zastavil konanie v časti o zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % ročne zo sumy 2.793,70 eur od 16.12.2017 do 9.11.2018, zo sumy 2.743,70 eur od 10.11.2018 do zaplatenia ( výrok I. ), vo zvyšnej časti žalobu zamietol ( výrok II. ) a žalovaným 1,2 a 3 náhradu trov konania voči žalobcovi nepriznal ( výrok III. ). 2. Pri čiastočnom zastavení konania sa okresný súd riadil podľa § 144, § 145 ods. 2 Civilného sporového poriadku (ďalej iba „ CSP „ ) akceptujúc dispozitívny úkon čiast ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 161/2015 Z. z. § 367 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie uznesením napadnutým odvolaním nariadil neodkladné opatrenie, ktorým maloletého A. zveril do osobnej starostlivosti H. H., nar. XX.XX.XXXX, matke určil povinnosť prispievať na výživu maloletého A. výživným vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa vždy do 20. dňa v mesiaci vopred do rúk H. H., rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania a rozhodol, že neodkladné opatrenie zaniká právoplatnosťou rozhodnutia vo veci samej. Z odôvodnenia uznesenia vyplynulo, že navrhovateľ sa návrhom podaným na súd prvej inštancie dňa 03.02. ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením zamietol návrh oprávnenej, ktorým sa domáhala výkonu uznesenia Okresného súdu Košice I sp.zn. 18P/16/2016 zo dňa 3.6.2020 čo do realizácie striedavej starostlivosti o maloletú T. S. nar. XX.X.XXXX proti povinnému M. S. nar. XX.X.XXXX. 2. Rozhodnutie odôvodnil tým, že návrh matky, ako oprávneného rodiča na výkon rozhodnutia, nie je dôvodný a návrh zamietol. Uviedol, že k výkonu rozhodnutia možno pristúpiť len vtedy ak povinný, bezdôvodne a zámerne neplní to, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie súdu. Podrobne vykonaným dokazovaním nezistil s ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 233/1995 Z. z. § 36 ods. 5,
160/2015 Z. z. § 162 ods. 1 písm. c)
160/2015 Z. z. § 470 ods. 1

Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie uznesením č. k. 13Er/291/2006 - 18 zo dňa 24. 01. 2012 žiadosť oprávneného na zmenu súdneho exekútora zamietol (I. výrok), exekúciu zastavil (II. výrok) a oprávnenému uložil povinnosť, aby zaplatil súdnemu exekútorovi JUDr. Ľubomírovi Pekárovi trovy exekúcie v sume 123,01 eura (III. výrok). V dôsledku odvolania oprávneného, rozhodoval Krajský súd v Nitre ako súd odvolací, ktorý uznesením č. k. 15CoE/280/2013 - 58 zo dňa 30. 09. 2013 rozhodnutie súdu prvej inštancie v I. a II. výroku potvrdil a uznesenie v časti trov zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie, k ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice I (v ďalšom „súd prvej inštancie“ prípadne „súd“) napadnutým uznesením konanie prerušil do právoplatného skončenia konania vedeného na Okresnom súde Košice I pod sp.zn. 20Ps/5/2022. 2. Z odôvodnenia vyplýva, že sa žalobou vo veci samej žalobkyňa domáha určenia, že žalovaná 1/ je výlučnou vlastníčkou nehnuteľností – trojizbového bytu č. XX na X. poschodí vo vchode č. XX bytového domu súpisné č. XXXX – obytný dom F. I. XX, XX, XX, postavený na pozemku registra „B.“ parcelné číslo XXX/X včítane spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti XXX/XXXXX z celku na pozemku ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 325 ods. 1
Odôvodnenie: uznesenia Okresného súdu Trnava zo dňa 26.7.2022 sp. zn. 36Cb/20/2022 v spojení s uznesením Krajského súdu v Trnave zo dňa 7.9.2022 č. k. 31Cob/59/2022-177 nebolo potom možné argumentačne použiť pre odlišný skutkový stav v danom súdnom konaní. 27. Súd prvej inštancie sa zaoberal a dôsledne vyhodnotil aj splnenie podmienky subsidiarity neodkladného opatrenia vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu (§ 324 ods. 3 CSP, odsek 14, odsek 15). Žalobca osvedčil majetkové pomery, i zadlženosť žalovanej, ktorá nie je vlastníkom nehnuteľnosti spôsobilej postihnúť ju zabezpečovacím opatrením (s osvedč ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: rozhodnutia obsahuje dostatok skutkových a právnych záverov, spĺňa zákonné požiadavky rozhodnutia a tvorí dostatočný podklad pre uskutočnenie prieskumu v odvolacom konaní, pričom odvolací súd nezistil, že by tieto závery boli neodôvodnené. Skutočnosť, že sa otec s názorom súdu prvej inštancie nestotožňuje, nemôže samo o sebe viesť k záveru o neodôvodnenosti postupu a rozhodnutia súdu prvej inštancie. Vzhľadom k tomu, že konajúci súd v odsekoch 22. až 27. odôvodnenia napadnutého rozsudku riadne vysvetlil, ktoré okolnosti vzal do úvahy pri stanovení zvýšeného výživného a prečo ho zvýšil od ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Čadca ako súd prvej inštancie (ďalej aj ako „okresný súd“) odvolaním napadnutým uznesením odmietol podanie žalobcu súdu doručené dňa 12.8.2022 doplnené podaním zo dňa 7.11.2022 (výrok I.). Žalovanému voči žalobcovi náhradu trov konania nepriznal (výrok II.). 2. Konštatoval, že nedostatky žaloby neboli žalobcom ani dodatočne, po výzve súdu odstránené, preto o nej nemožno ďalej konať a rozhodovať. Súd odkázal na záväzné procesno-právne kritériá vymedzené v ust. § 132 a § 133 Civilného sporového poriadku (ďalej iba „CSP“) určujúce aj, že v žalobe každý subjekt musí byť o ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 513/1991 Z. z. § 67a ods. 1, 513/1991 Z. z. § 67a ods. 2
513/1991 Z. z. § 67f ods. 2
160/2015 Z. z. § 191 ods. 1
160/2015 Z. z. § 220 ods. 2
160/2015 Z. z. § 365 ods. 1 písm. b)
160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. b)
160/2015 Z. z. § 391 ods. 3
513/1991 Z. z. § 768n
Odôvodnenie: napadnutého rozsudku trpí zmätočnosťou v časti skutkového stavu, pokiaľ ide o zistenie vlastného imania a záväzkov spoločnosti SZUTEP v čase, keď mal byť zákaz vrátenia plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje porušený, teda v roku 2016. V bode 30 učinil prvoinštančný súd na základe účtovných závierok za roky 2013 až 2015 skutkové zistenie, že v rokoch 2013 až 2015 mala spoločnosť SZUTEP záporné vlastné imanie. Následne konštatoval, že za nasledujúce roky (vrátane rozhodujúceho roku 2016) ďalšie účtovné závierky neboli predložené. To potvrdzuje aj výpočet dôkazov, s ktorými súd prvej inštancie ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 370
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie uznesením zo dňa 6. februára 2023 č.k. 14C/7/2023 - 6 zamietol návrh navrhovateľky na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa domáhala, aby súd V. P., rod. H. zakázal nakladať s nehnuteľnosťou evidovanou na LV č. XX v k.ú. V. V., obec V. V., vedenom Okresným úradom V., katastrálny odbor v jej vlastníckom podiele 5/8, a to previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti darom, predajom, jej scudzením tretej osobe alebo jej zámenou za iné nehnuteľnosti s treťou osobou, alebo ju zaťažiť záložným právom v prospech tretej, inej osoby alebo vecným bremenom ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. c)

161/2015 Z. z. § 370
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žiar nad Hronom (ďalej aj „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“ resp. „prvoinštančný súd“) odvolaním napadnutým uznesením návrh otca na nariadenie výkonu rozhodnutia zamietol. 2. Prvoinštančný súd takto rozhodol o návrhu otca na výkon neodkladného opatrenia nariadeného uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 17CoPno/2/2022-1934 zo dňa 30. 06. 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 24. 07. 2022. Týmto neodkladným opatrením bol upravený styk otca s maloletým tak, že otec je oprávnený stretávať sa s maloletým každý nepárny týždeň v roku v uto ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 13 ods. 3, 162/2015 Z. z. § 18 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Dňa 27.02.2023 bola Krajskému súdu v Bratislave, ako správnemu súdu, doručená správna žaloba, ktorou žalobca žiadal zrušiť rozhodnutie žalovanej č.: NZ 920/00007/2022/R zo dňa 12.12.2022 a rozhodnutia Všeobecnej zdravotnej poisťovne zo dňa 27.10.2022, č.k. ZE226200344. 2. V žalobe uviedol, že všeobecná zdravotná poisťovňa rozhodnutím č.k. ZE226200344 zo dňa 27.10.2022 zamietla jeho žiadosť o udelenie súhlasu na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, z dôvodu nesplnenia podmienky podľa ust. § 9b ods. 10 písm. a/ zákona č. 580/2004 Z.z. Proti rozhodnuti ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c), 301/2005 Z. z. § 66 ods. 1 písm. a)
301/2005 Z. z. § 66 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trnava (ďalej len okresný súd) uznesením z 13. januára 2023, č. k. 28PP/50/2022-28, podľa § 66 ods. 1 písm. a), ods. 2 Trestného zákona (ďalej len Tr. zák.) zamietol žiadosť odsúdeného A. B. (ďalej len odsúdený) o podmienečné prepustenie z výkonu trestov odňatia slobody, ktoré mu boli uložené trestným rozkazom Okresného súdu Bratislava III sp. zn. 6T/56/2021 zo dňa 02.06.2021 a trestným rozkazom Okresného súdu Bratislava III sp. zn. 0T/191/2018 zo dňa 02.08.2018 v spojení s uznesením Okresného súdu Bratislava III sp. zn. 0T/191/2018 zo dňa 05.01.2022. 2. Zamietnutie žiadosti o ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 188, 162/2015 Z. z. § 185
162/2015 Z. z. § 184
Odôvodnenie: Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 30.06.2022, ktorá bola doručená Krajskému súdu v Košiciach dňa 04.07.2022 domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. 1394000322/1158-9128/2022 zo dňa 01.06.2022, ktorým tento ako príslušný správny orgán zmenil výrok rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice, odboru inšpekcie ochrany vôd č. 1394500921/6181/52/2021-26164/2021 zo dňa 15.07.2021 tak, že účastníkovi konania uložil pokutu podľa ustanovenia § 75 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/199 ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Humenné (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým uznesením rozhodol tak, že: „I. Súd návrh na začatie konania o potvrdení vydržania zamieta.“ 2. Po vydaní uznesenia, ale skôr ako toto nadobudlo právoplatnosť, navrhovateľ podaním zo dňa 14.03.2023, doručeným súdu prvej inštancie dňa 15.03.2023, vzal návrh v celom rozsahu späť, konanie žiadal zastaviť, vrátiť súdny poplatok a nikomu nepriznať náhradu trov konania. 3. Pretože odvolací súd nerozhodoval vo veci samej, preskúmal vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania (ustanovenie § 2 ods. 1, 2 zákona č. 161/201 ...
Zrušujúce, Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388, 160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. d)
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením Okresný súd Žilina (ďalej v texte aj ako „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) vyhovel návrhu navrhovateľa a nariadil neodkladné opatrenie, ktorým odporcom uložil povinnosť nepribližovať sa k navrhovateľovi na vzdialenosť menšiu ako 100 metrov, s výnimkou spoločnej účasti navrhovateľa a odporcov 1/ a 2/ na procesných úkonoch súdu v priestoroch budovy súdu alebo na procesných úkonoch orgánov činných v trestnom konaní alebo iných orgánov verejnej moci v priestoroch nimi určených na dobu vykonania procesných úkonov (výrok I.) Vo zvyšnej časti návrh na nariade ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 513/1991 Z. z. § 447, 513/1991 Z. z. § 448
160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: súdneho rozhodnutia v opravnom konaní nemá odpovedať na každú námietku alebo argument v opravnom konaní, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní (uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 16.11.2011, sp. zn. 6 Cdo 145/2011). 17. Odvolací súd s ohľadom na vyššie uvedené napadnutý rozsudok Okresného súdu Bratislava I č.k. 38Cb/13/2017-223 zo dňa 22.07.2021 potvrdil v zmysle § 387 ods. 1 CSP ako vecne správny. 18. O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté v súlade s § 396 ods. 1 CSP v spojení s § 255 ods. 1 CSP tak, že žalobca nemá proti žalovanému nárok na ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 185, 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 07.02.2023 doručenou Krajskému súdu v Košiciach ako správnemu súdu (ďalej aj súd) v ten istý deň sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 3397002522/9129-34636/2022/Ros zo dňa 14.10.2022 (ďalej aj napadnuté rozhodnutie alebo preskúmavané rozhodnutie), ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Inšpektorátu životného prostredia Košice (ďalej aj správny orgán prvého stupňa) č. 3397501722/83/55/2022-22235/2022 zo dňa 27.06.2022 o uložení pokuty vo výške 1 800 eur žalobcovi za nedodržanie legislatívnych ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o oc ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: I. Zhrnutie napadnutého rozhodnutia Žalovaný ako príslušný orgán podľa zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon) vykonal zápis poznámky P XXX/XXXX- XXX/XX do LV č. XXXX a LV č. XXXX pre k. ú. C. D. o tom, že na Krajskom súde v Prešove prebieha súdne konanie pod sp. zn. 1S/61/2019 vo veci o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia č. E.- F./XXXXXX - XXXKG z 13.08.2019 žalobca G. F., žalovaný Okresný úrad Kežmarok, pozemkový a lesný odbor – na pozemok parc. C KN č. XXXX, resp. v prípade LV č. XXXX pa ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením Okresný súd Martin (ďalej v texte aj ako „súd prvej inštancie“, resp. „okresný súd“) uložil odporcovi povinnosť zdržať sa výkonu práva zo zrážky zo mzdy navrhovateľa vyplývajúceho z Dohody o zrážkach zo mzdy obsiahnutej v Zmluve o úvere č. 5266424607 zo dňa 16.10.2007 a z Dohody o zrážkach zo mzdy obsiahnutej v Zmluve o úvere č. 3834607607 zo dňa 02.01.2008, uzavretých medzi navrhovateľom a L. X., a.s., a to až do právoplatného skončenia konania vo veci samej o určenie neplatnosti Dohody o zrážkach zo mzdy obsiahnutej v Zmluve o úvere č. 5266424607 zo dňa 16. ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 18 ods. 2
Odôvodnenie: Správnou žalobou v sociálnych veciach zo dňa 06.03.2023, doručenou Krajskému súdu v Bratislave (ďalej aj ako „správny súd“) ako súdu vecne príslušnému na konanie dňa 13.03.2023 sa žalobkyňa domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia číslo: XXX XXX XXXX X zo dňa 12.01.2023, ktorým žalovaná zamietla odvolanie žalobkyne podané proti rozhodnutiu číslo: XXX XXX XXXX X zo dňa 11.10.2022 vo veci zamietnutia žiadosti žalobkyne o invalidný dôchodok a toto rozhodnutie potvrdila, zrušenia oboch rozhodnutí a vrátenia veci žalovanej na ďalšie konanie. 2. Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Sprá ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Zvolen (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom, č.k. 18C/7/2022-43 zo dňa 18. mája 2022 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“ alebo „napadnutý rozsudok“) rozhodol nasledovne: I. Žalovaný je povinný vypratať byt č.XX, nachádzajúci sa v Detve, budova súp. číslo XXX na I. poschodí, ulica Q. XX, pozostávajúci z jednej obytnej miestnosti, kuchyne a príslušenstva, v lehote do 15 (pätnástich) dní od právoplatnosti tohto rozsudku. II. Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trov konania v rozsahu 100% v lehote 3 (troch) dní od právoplatnosti uznesenia, ktorým bud ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie výrokom. I. návrh otca na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol, výrokom II. rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. 2. Po právnej stránke súd uznesenie, v odvolaním napadnutej časti, odôvodnil ust. § 2 ods. 1, 2, § 360 ods. 1, § 363, § 365 ods. 1 až 3 Civilného mimosporového poriadku (ďalej len CMP), § 324 ods. 1, § 325 ods. 1, § 326 ods. 1, 2, § 327, § 328 ods. 1 až 3, § 329 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP), vecne uviedol, že sa oboznámil s návrhom otca na nariadenie neodkladného opatrenia, ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 212 ods. 1 písm. g)
Odôvodnenie: Okresný súd Levice (ďalej len „súd prvého stupňa“) konajúci samosudcom napadnutým uznesením podľa § 66 odsek 1 písmeno a/, odsek 2 Trestného zákona zamietol návrh odsúdeného Z. F. (ďalej len „odsúdený“) na podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody vo výmere osem mesiacov so zaradením na jeho výkon do ústavu so stredným stupňom stráženia uloženého mu trestným rozkazom Okresného súdu Bratislava II sp. zn. 0T/205/2022 z 10.06.2022 (ďalej len „prejednávaná vec“). Napadnuté uznesenie súd prvého stupňa odôvodnil zistením, že odsúdený v prejednávanej veci splnil iba formálnu p ...
Odôvodnenie: Žalobou proti nečinnosti orgánu verejnej správy zo dňa 26. 06. 2019, podanou podľa ustanovenia § 45 ods. 2 a § 242 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“), doručenou konajúcemu súdu dňa 01. 07. 2019, za účasti A. B. a F. B., obaja bytom C. D. XX, E., sa žalobca, ktorým je Okresná prokuratúra Košice–okolie, domáhal vydania rozhodnutia, ktorým súd uloží žalovanému Obci Bidovce, Spoločný stavebný úrad, 044 45 Bidovce č. 210, povinnosť v lehote do 30 dní od doručenia predmetného rozhodnutia, konať a rozhodnúť vo veci návrhu A. B. a F. B. zo dňa 28. 0 ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 36/2005 Z. z. § 78
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie vo veci starostlivosti súdu o maloletých rozhodol na návrh matky tak, že otcovi uložil povinnosť prispievať na výživu maloletého XX, nar. XX.XX.XXXX zvýšeným výživným zo sumy 40 Eur na sumu 70 Eur a maloletého U., nar. XX.XX.XXXX zvýšeným výživným zo sumy 40 Eur na sumu 70 Eur mesačne vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám matky počnúc dňom 30.06.2022 (výrok I.). Zročné výživné za obdobie od 30.06.2022 do 09.09.2022 na obe maloleté deti v sume 139,68 Eur súd otcovi povolil splácať v 15 Eur-ových mesačných splátkach spolu s bežným výživným až do zap ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: , 162/2015 Z. z. § 184
162/2015 Z. z. § 185a
162/2015 Z. z. § 186 ods. 1
162/2015 Z. z. § 186 ods. 2
162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa správnou žalobou, elektronicky podanou a doručenou Krajskému súdu v Nitre ako správnemu súdu [§ 19 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len "Správny súdny poriadok" alebo "SSP")] dňa 05.10.2022, domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného, označeného v záhlaví, spolu so zrušením rozhodnutia Daňového úradu Nitra číslo 100462725/2022 z 11.03.2022 a vrátenia veci tomuto orgánu na ďalšie konanie. 2. Predmetom správneho súdneho konania je preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného, označeného v záhlaví, ktorým žalovaný p ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: , 162/2015 Z. z. § 184
162/2015 Z. z. § 185a
162/2015 Z. z. § 186 ods. 1
162/2015 Z. z. § 186 ods. 2
162/2015 Z. z. § 188
162/2015 Z. z. § 5 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa správnou žalobou, elektronicky podanou a doručenou Krajskému súdu v Nitre ako správnemu súdu [§ 19 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len "Správny súdny poriadok" alebo "SSP")] dňa 03.10.2022, domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného, označeného v záhlaví, v spojení s rozhodnutím Daňového úradu Nitra, pobočka Nové Zámky (ako orgánu verejnej správy prvého stupňa) číslo 100478197/2022 zo dňa 15.03.2022 a zároveň Protokolu č. 102126974/2021 zo dňa 04.11.2021. 2. Predmetom správneho súdneho konania je preskúmanie zákonnosti ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: ,


Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením exekučný súd, konajúci osobou sudcu, A./ opierajúc sa o § 162 ods. 1 písm. b), ods. 2, 3 zákona NR SR č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej tiež „CSP“), zamietol návrh oprávneného na prerušenie konania za účelom podania návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov na Ústavnom súde Slovenskej republiky o ústavnosti zákona č. 233/2019 Z.z., B./ zamietol návrh oprávneného na podanie návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov na Ústavnom súde Slovenskej republiky o ústavnosti zákona č. 233/2019 Z.z. a C./ podľa § 7 zákona NR SR č. ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 144
160/2015 Z. z. § 370
160/2015 Z. z. § 396
160/2015 Z. z. § 262
160/2015 Z. z. § 256
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou doručenou Okresnému súdu Banská Bystrica dňa 23.11.2021 voči žalovanému domáhal zrušenia oddlženia žalovaného pre jeho nepoctivý zámer. 2. Okresný súd Banská Bystrica rozsudkom č.k. 2Odi/5/2021-130 zo dňa 25.01.2023 žalobu žalobcu zamietol a žalovanému priznal právo na náhradu trov konania voči žalobcovi v rozsahu 100%. 3. Rozsudok súdu prvej inštancie bol žalobcovi doručený prostredníctvom jeho právneho zástupcu dňa 27.02.2023. 4. Podaním doručeným okresnému súdu dňa 07.03.2023 vzal žalobca žalobu v celom rozsahu späť a navrhol, aby súd konanie zastavil a ...
Potvrdené
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou doručenou tunajšiemu súdu elektronicky dňa 31.05.2021 ako veriteľ domáhal určenia popretej pohľadávky, ktorú si ako veriteľ riadne a včas prihlásil prihláškou do konkurzného konania úpadcu. 2. Žalobca žalobu odôvodnil tým, že žalobca a úpadca uzatvorili nasledovné kúpne zmluvy: - Kúpna zmluva zo dňa 29.06.2018, predmetom ktorej bol Súbor strojového vybavenia výrobnej haly - časť 2: Sústruh s príslušenstvom (ďalej len ako „Kúpna zmluva č. 1“); - Kúpna zmluva zo dňa 29.06.2018, predmetom ktorej bol Súbor strojového vybavenia výrobnej haly - časť 1: 5-osá fréz ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline uznesením č. k. 7Co/174/2022-133 zo dňa 8. februára 2023 rozsudok súdu prvej inštancie potvrdil. Žalovanému priznal voči žalobcovi nárok na náhradu trov odvolacieho konania v plnom rozsahu. 2. Krajský súd v úvode svojho rozhodnutia nesprávne označil formu rozhodnutia, a to „Uznesenie“, pričom správne malo byť uvedené: „Rozsudok v mene Slovenskej republiky“. Súčasne v záhlaví rozhodnutia absentuje uvedenie právnej zástupkyne žalovaného. 3. Podľa § 224 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v r ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 563/2009 Z. z. § 68 ods. 5, 563/2009 Z. z. § 74 ods. 4
162/2015 Z. z. § 188
162/2015 Z. z. § 185
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 12. 10. 2022, doručenou Krajskému súdu v Košiciach ako správnemu súdu dňa 13. 10. 2022, sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 102276069/2022 zo dňa 16. 08. 2022, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Daňového úradu Košice č. 100983557/2022 zo dňa 21. 04. 2022 o vyrubení rozdielu dane žalobcovi v sume 11 892,61 eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie október 2014. Žalobca súčasne navrhol zaviazať žalovaného k úhrade trov konania. 2. Súčasťou správnej žaloby bol aj návrh na priznanie odkladného účinku správnej žalobe, kde žalobca v ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom výrokom I. súd schválil rodičovskú dohodu, podľa ktorej je otec mal. I. oprávnený stretávať sa s maloletým v nepárnom týždni od piatku od 16.00 hod. do nedele do 14.00 hod. s tým, že otec si maloletého prevezme pred bydliskom matky a odovzdá ho opätovne pred bydliskom matky, matka sa zaväzuje dieťa na styk pripraviť a styk umožniť. Výrokom II. rozhodol, že otec I. H. je povinný prispievať na výživu K. H., nar. XX.XX.XXXX, t. č. bytom L. O., E. XXX/XX, sumou 150,- eur mesačne a matka G. H. je povinná prispievať na výživu K. H. sumou 150,- eur mesačne, obidvaja d ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 229
Odôvodnenie: dĺžky doby zaistenia nepovažuje žalobca za náležité a postačujúce. Dĺžka doby zaistenia je podľa neho stanovená len všeobecne na čas nevyhnutne potrebný a bola len mechanicky predbežne ohraničená. Žalovaný podľa žalobcu nedostatočne zistil skutkový stav veci a rozhodnutie nedostatočne odôvodnil. III. Vyjadrenie žalovaného 9. Vo vyjadrení zo dňa 17.03.2023 žalovaný uviedol, že má za to, že napadnuté rozhodnutie je vecne správne, účelné a v každej časti dostatočne odôvodnené, a preto žiadal žalobu zamietnuť a žalobcu ponechať v zaistení. Vykonanými lustráciami v IS EURODAC bolo preu ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 229
Odôvodnenie: rozhodnutia dovoľuje účastníkom konania posúdiť ako správny orgán v ich veci vyložil a aplikoval príslušné procesné predpisy a akými úvahami sa spravoval pri svojom rozhodovaní. 37. Podľa čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je Slovenská republika zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo. Súčasťou právneho štátu je rešpektovanie viacerých hodnôt, medzi ktoré okrem iných patrí právna istota, zákaz diskriminácie, princíp proporcionality, predvídateľnosť konania orgánov verejnej moci a ďalšie. 38. Základné práva sú podľa čl. 12 ods. 1 ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 190
Odôvodnenie: 1. Sociálna poisťovňa, ústredie, správnym rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 11.04.2022 (ďalej aj len „prvostupňové správne rozhodnutie“) podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení zamietla žiadosť žalobkyne o invalidný dôchodok z 1. marca 2022. V odôvodnení poukázala na posudok posudkového lekára sociálneho poistenia pobočky Sociálnej poisťovne Žilina z 1. marca 2022, podľa ktorého žalobkyňa nie je invalidná, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ak 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. O ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: , 162/2015 Z. z. § 59 ods. 3
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 06.02.2019 označenou ako „správna žaloba“ sa žalobkyňa domáhala preskúmania a následného zrušenia rozhodnutia Sociálnej poisťovne, ústredie, Bratislava, číslo: XXX XXX XXXX X zo dňa 26.09.2018 a vrátenia veci na ďalšie konanie. V žalobe uviedla, že žalovaná napadnutým rozhodnutím nanovo určila výšku starobného dôchodku od 01.01.2018, pričom nezákonne už druhýkrát krátila výšku starobného dôchodku, na ktorý vznikol žalobkyni nárok. Zároveň súdu oznámila, že voči napadnutého rozhodnutiu podala dňa 23.10.2018 odvolanie, o ktorom rozhodol Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 283/2002 Z. z. § 7
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie žalobu zamietol (výrok I.), žalovanému priznal právo na náhradu trov konania proti žalobcovi v rozsahu 100 % (výrok II.). 2. V odôvodnení rozhodnutia súd prvej inštancie uviedol, že žalobca si voči žalovanému uplatnil nárok na zaplatenie sumy 2.135,24 EUR s 5 %-ným ročným úrokom z omeškania od 05.11.2020 do zaplatenia a poštovné 1,50 EUR. Po rozšírení žaloby žiadal o zaplatenie 3.142,23 Eur + 325, 26 Eur s prísl.. Nárok si uplatnil titulom cestovných náhrad, ktoré mu neboli vyplatené žalovaným. Zo žalovaným (ako zamestnávateľom) mal žalobca (ako zamestnane ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 369 ods. 1
160/2015 Z. z. § 369 ods. 2
160/2015 Z. z. § 369 ods. 3
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trenčín ako súd prvej inštancie uznesením zo dňa 16.01.2023 výrokom I. konanie z dôvodu späťvzatia žaloby podľa § 145 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej CSP) zastavil, výrokom II. v zmysle § 256 ods. 1 CSP priznal žalovanému proti žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % s tým, že o výške náhrady trov konania rozhodne samostatným uznesením. 2. Proti uzneseniu podal v zákonnej lehote do výroku II. odvolanie žalobca z dôvodov podľa § 365 ods. 1 písm. d), f) a h) CSP a žiadal, aby odvolací súd uznesenie v napadnutej časti zmen ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice II (ďalej len ,,súd prvej inštancie“ alebo ,,súd“) rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 2.500 € do troch dní od právoplatnosti rozsudku, v prevyšujúcej časti žalobu zamietol a žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu. 2. Rozhodol tak o žalobe, ktorou sa žalobca domáhal zaplatenia sumy 5.000 € titulom náhrady škody spôsobenej porušením práva Európskej únie, konkrétne z dôvodu práce nad zákonom povolený limit pracovnej doby stanovenej v čl. 6 písm. b/ Smernice 2003/88/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novemb ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 18 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Krajskému súdu v Bratislave (ďalej len „správny súd“) bolo dňa 28.02.2022 doručené podanie, označené ako odvolanie v dôchodkovej veci č. XXX XXX XXXX X proti odporcovi Sociálna poisťovňa - ústredie Bratislava, s poukazom na čl. 30 Ústavného zákona č. 23/1991 Z.z. 2. Podanie žalobkyňa odôvodnila nasledovne: „v 30-dňovej lehote od doručenia rozhodnutia Sociálnej poisťovne - ústredie Bratislava, podávam odvolanie a návrh na preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX X zo dňa 02.12.2021 o zvýšení dôchodku na 497,40 Eur, starobného o 1,3 % z mesačnej sumy starobného dôchodku. Medziročný ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie určil, že výpoveď z pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písmeno d) bod 1 Zákonníka práce, vyhotovená žalovaným zo dňa 18. 09. 2013 (chybne v rozsudku uvedený rok 2003) pod číslom 725/2013 CVŽV, doručená žalobkyni, je neplatná (I.) Žalobkyni priznal náhradu trov konania vo výške 100%, ktoré je povinný zaplatiť žalovaný s tým, že o výške náhrady trov bude rozhodnuté po právoplatnosti rozsudku samostatným rozhodnutím (II., III.). 1.1. Po právnej stránke svoje rozhodnutie odôvodnil ust. § 42 ods. 2, § 63 ods. 1 písm. d/ bod 1, § 63 ods. 2 Zákonník ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a/, b/ zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve, § 137 písm. c/ CSP, čl. 5 ods. 2, čl. 6, Členská disciplína bod 1 , písm. d/, bod 2, 3, 4 písm. c/, bod 5, 7 Stanov Poľovníckej spoločnosti (ďalej len „PS“) Kotešová - Svederník so sídlom v Kotešovej zo dňa 10. 01. 2010 určil, že žalobca je členom poľovníckej organizácie Poľovnícka spoločnosť Kotešová - Svederník (I.) a žalovanému uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania v plnom rozsahu (II.). Vychádzal z toho, že u žalobcu je naliehavý právny záujem na určení, ...
Zmeňujúce, Potvrdzujúce, Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388, 160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. b)
160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 391 ods. 1

Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie (Okresný súd Topoľčany) rozsudkom zo dňa 5.10.2022, č. k. 5Pc/6/2022-107 pri právnom posúdení podľa § 110 Civilného mimosporového poriadku (ďalej iba „CMP“), § 62 ods. 1 až 5, § 63 ods. 1, § 75 ods. 1, § 77 ods. 1, § 78 ods. 1, 3, § 94 ods. 1, 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine (ďalej len „zákona o rodine“) určil, že H. R., nar. XX.X.XXXX, je otcom malol. H. W., nar. X.X.XXXX z matky G. W., nar. XX.X.XXXX (I. výrok). 2. Malol. H. W., nar. X.X.XXXX sa zveruje do osobnej starostlivosti matky, ktorá ju bude zastupovať a spravovať jej majetok (II. výrok). 3. Odporca (o ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie rozsudkom zo dňa 29. septembra 2022, č. k. 8Csp/17/2022-153 konanie v časti o zaplatenie sumy 202,40 eur vrátane príslušenstva zastavil ( I. výrok), vo zvyšku žalobu zamietol (II. výrok) a žalovanej priznal voči žalobkyni nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu (III. výrok). 2. Z odôvodnenia citovaného rozhodnutia vyplýva, že súd prvej inštancie žalobu žalobkyne zamietol z dôvodu, že nepreukázala právny dôvod uplatnenia celej žalovanej pohľadávky na súde. Ozrejmil, že z vykonaného dokazovania mal za preukázané, že právny predchodca žalobkyne - spoločno ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 2.822,60 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 5% ročne zo sumy 2.822,60 € od 05.04.2018 do zaplatenia. O nároku na náhradu trov konania súd prvej inštancie rozhodol tak, že žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania voči žalovanému v rozsahu 100%. 1.1. Svoje rozhodnutie po právnej stránke odôvodnil ustanoveniami § 1 ods. 2, § 9 ods. 2, § 2 písm. a), psím. b), písm. d), § 4 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách (platného v čase uza ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 370
Odôvodnenie: 1. Okresný súd zamietol žalobu o zaplatenie 957,07 Eur s príslušenstvom (prvý výrok) a žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť žalovanému náhradu trov konania v rozsahu 100% do 3 dní od právoplatnosti uznesenia súdu prvej inštancie o určení výšky náhrady trov konania (druhý výrok). 2. Po doručení rozsudku súdu prvej inštancie žalobca zobral žalobu v celom rozsahu späť a žiadal konanie zastaviť. 3. Podľa §370 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku (ďalej v texte aj len ,,C.s.p.“), ak je žaloba vzatá späť po rozhodnutí súdu prvej inštancie, ale skôr, ako rozhodnutie nadobudlo ...
Potvrdzujúce
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal od žalovaného zaplatenia 5.000,- € z titulu nemajetkovej ujmy podľa zákona č. 514/2003 Z.z,. za neprávny úradný postup orgánu činného v trestnom konaní, za ktorý označil jeho zadržanie dňa 5.3.2017. Zároveň rozhodol, že žalovanému súd náhradu trov konania nepriznáva. 1.1. Svoje rozhodnutie po právnej stránke odôvodnil ustanoveniami § 3 ods. 1, 2, § 9 ods. 1, 3, 4, § 15 ods. 1, § 16 ods. 4, § 17 ods. 1, 2, 3, 4 zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, keď ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 282, 160/2015 Z. z. § 123 ods. 1
160/2015 Z. z. § 284
160/2015 Z. z. § 285
160/2015 Z. z. § 356
513/1991 Z. z. § 323 ods. 1
160/2015 Z. z. § 145 ods. 2
160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. b)
160/2015 Z. z. § 391 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom pre uznanie nároku súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi istinu 11.618,17 €, úrok z omeškania 9 % ročne zo sumy 9.367,14 € od 11.01.2020 do zaplatenia, úrok z omeškania 9 % ročne zo sumy 2.251,03 € od 14.02.2020 do zaplatenia a náklady spojené s uplatnením pohľadávky 40 €, všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku (výrok I) a vyslovil, že žalobca má voči žalovanému právo na náhradu trov konania vo výške 100 %, o ktorých bude rozhodnuté osobitným uznesením súdom prvej inštancie (výrok II). 2. Z napadnutého rozsudku v ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie návrh otca na nariadenie neodkladného opatrenie zamietol (I.) a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania (II.). Rozhodnutie po právnej stránke odôvodnil ustanoveniami § 2 ods. 1, § 360 ods. 1, 2, § 361, § 363 CMP, § 324 ods. 1, § 325 ods. 1, § 326 ods. 1, § 328 ods. 1, § 329 ods. 1, § 331 ods. 1, § 332 ods. 1, § 36, § 24 ods. 4 Zákona o rodine a uviedol, že navrhovateľ podal dňa 11. 01. 2023 návrh na nariadenie neodkladného opatrenia o úprave styku otca s maloletým dieťaťom, ktorým sa domáhal rozhodnutia, ktorým by ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 325 ods. 2 písm. c)
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie rozhodol tak, že návrh na nariadenie zabezpečovacieho opatrenia spočívajúceho v zriadení záložného práva v prospech žalobcu na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v k.ú. D., obci D., okrese Dunajská Streda, zapísaných na LV č. XXXX a LV č. XXX Okresného úradu Dunajská Streda zamieta (výrok I.), nariaďuje neodkladné opatrenie, ktorým zakazuje žalovanej akýmkoľvek spôsobom, okrem bežnej údržby, nakladať s nehnuteľnosťami nachádzajúcimi sa v k.ú. D., obci D., okrese Dunajská Streda zapísanými a/ na LV č. XXXX Okresného úradu Dunajská Streda ako rodinn ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. Odvolaním napadnutým rozsudkom Okresný súd Zvolen (ďalej aj „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) otcovi C. P., narodenému XX. XX. XXXX uložil povinnosť zaplatiť maloletému P. P., narodenému XX. XX. XXXX zameškané výživné 300,- Eur za december 2020 a január 2021 v mesačných splátkach 30,- Eur do 15-teho dňa v mesiaci na účet matky, po právoplatnosti odvolaním napadnutého rozhodnutia s tým, že nezaplatením jednej splátky sa stáva splatným celý dlh naraz (prvá výroková veta). Ďalej otcovi C. P., narodenému XX. XX. XXXX uložil povinnosť platiť maloletému P. P., narodenému XX.XX.XXXX ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 161/2015 Z. z. § 282
161/2015 Z. z. § 286

530/2003 Z. z. § 68
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozhodnutím súd prvej inštancie ako registrový súd zamietol námietky navrhovateľa AWIFLEX s.r.o. v likvidácii, so sídlom ul. 29. augusta 1524/24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 638 358 proti odmietnutiu vykonania zápisu zmien zapísaných údajov do obchodného registra pod sp. zn. 9Nre/6/2023. 2. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že navrhovateľ sa návrhom doručeným dňa 10.01.2023 domáhal zmeny zápisu údajov v obchodnom registri v časti obchodného mena (výmaz dodatku v likvidácii), štatutárneho orgánu (zápis spôsobu konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti) a v časti ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Lučenec (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) odvolaním napadnutým uznesením konanie o žalobe žalobcu zastavil (prvá výroková veta), žalovanej náhradu trov konania nepriznal (druhá výroková veta). Zároveň rozhodol, že po právoplatnosti uznesenia bude vec postúpená Sociálnej poisťovni, pobočka Košice, Festivalové námestie 1, 041 84 Košice na ďalšie konanie (tretia výroková veta). 1.1 Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia vyplýva, že žalobca sa žalobou domáhal určenia vymeriavacieho základu zamestnanca, ktorému bol nezákonne ukončený pracovný pomer. Pou ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie výrokom I. napadnutého rozsudku zmenil rozsudok Okresného súdu Nové Zámky č. k. 11P/167/2020-90 zo dňa 09.04.2021 v časti o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletej T. T. W., nar. XX.XX.XXXX tak, že maloletú T. zveril do osobnej starostlivosti matky od 24.09.2021 a otcovi uložil povinnosť prispievať na jej výživu vo výške 300,- eur mesačne od 24.09.2021, vždy do 15-teho dňa toho-ktorého mesiaca vopred k rukám matky. Vy výroku II. rozhodol, že zročné výživné na maloletú T. za obdobie od 24.09.2021 do 04.11.2022 v sume 2.460,- eur je otec povinný s ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zaviazal žalovaného zaplatiť žalobkyni sumu 1.049,36 eur s úrokom z omeškania vo výške 5% ročne zo sumy 1.049,36 eur od 29.11.2016 do zaplatenia, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobkyni priznal nárok na náhradu trov konania voči žalovanému v rozsahu 100%. V rozhodnutí uviedol, že žalobkyňa žalobu odôvodnila tým, že dňa 02.09.2013 uzavrela ako dlžníčka (spotrebiteľka) so žalovaným ako veriteľom zmluvu o revolvingovom úvere č. 8500030707 s tým, že žalovaný jej poskytol úver 1.500 eur s úrokom 70,01% ročne, RPMN 69,68%, priemernou ...
Potvrdzujúce
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým uznesením rozhodol, cit.: „I. Žalovaní v 1. a 2.rade s ú p o v i n n í dočasne nevstupovať do bytu č. XX na 1. poschodí, vo vchode č.X, bytového domu so súpisným číslom XXXX na ulici F. Q. F.. II. Žalovaným v 1. a 2.rade sa z a k a z u j e kontaktovať žalobkyňu a maloletú D. P., A.. XX.XX.XXXX písomne, telefonicky elektronickou komunikáciou alebo inými prostriedkami. III. Žalovaným v 1. a 2.rade sa z a k a z u j e približovať sa k žalobkyni a maloletej D. P., A.. XX.XX.XXXX na vzdialenosť menšiu ako 10 m, okre ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 327/2005 Z. z. § 6 ods. 1 písm. b)
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Dňa 19. 10. 2021 bola Centru právnej pomoci - Kancelária Komárno (ďalej len „CPP Komárno“) doručená žiadosť žalobcu o poskytnutie právnej pomoci vo veci žaloby na ochranu rodiny a neposkytnutie pozitívneho záväzku štátu vedenú na KS v Nitre pod sp. zn. 21S/50/2021. 2. Rozhodnutím sp. zn. KaNN 19705/2021 zo dňa 28. 10. 2021 CPP Komárno rozhodlo o nepriznaní nároku na poskytnutie právnej pomoci žalobcovi. II. Zhrnutie napadnutého rozhodnutia 3. Napadnutým rozhodnutím CPP Komárno nepriznal žalobcovi nárok na poskytnutie právnej pomoci. V odôvodnení ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 137, 160/2015 Z. z. § 137
40/1964 Z. z. § 2 ods. 1
40/1964 Z. z. § 34
160/2015 Z. z. § 129 ods. 1
160/2015 Z. z. § 129 ods. 3
160/2015 Z. z. § 255 ods. 1
160/2015 Z. z. § 396 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie podanie žalobcu – žalobu zo dňa 22.03.2021 odmietol (výrok I) a žalovanému priznal nárok na plnú náhradu trov konania (výrok II). 2. Z napadnutého uznesenia vyplýva, že žalobca sa podanou žalobou domáhal vyhlásenia, že kúpna zmluva a právny úkon uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou INGEMAR s.r.o. ako predávajúcim a žalovaným ako kupujúcim zo dňa 17.01.2019, týkajúci sa nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Galanta, obec C. E., kat. úz. F., zapísanej na LV č. XXX, na parc. reg. „C“ č. 8/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Topoľčany (súd prvej inštancie) napadnutým uznesením č. k. 10P/5/2023-10 zo dňa 16.01.2023 zamietol návrh otca na nariadenie neodkladného opatrenia a žiadnemu z účastníkov nepriznal nárok na náhradu trov konania. Zamietnutie návrhu otca na nariadenie neodkladného opatrenia odôvodnil s odkazom na ustanovenie § 324 ods. 1, § 325 ods. 1, § 326 ods. 1, § 328 ods. 1, § 329 ods. 1, § 331 ods. 1, § 332 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“), ako aj o ustanovenia § 2 ods. 1, § 360 ods. 1, 2, § 361, § 363, § 367 ods. 1, 2 zákona č. 161/20 ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 370
Odôvodnenie: pre absenciu zrozumiteľných dôvodov nemôže byť odôvodnením rozsudku tak, ako to malo na zreteli ustanovenie § 220 ods. 2 CSP. Keďže odvolací súd nemohol preskúmať, vzhľadom na podané odvolanie žalovanej, napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie v zostávajúcej časti pre nedostatok konkrétnych, jasných a určitých dôvodov, stáva sa tento rozsudok nepreskúmateľným. Rozsudok súdu prvej inštancie, ktorý nie je možné odvolacím súdom preskúmať trpí vadou podľa § 365 ods. 1 písm. d) CSP. 17.1. Odvolací súd sa z dôvodu hospodárnosti zaoberal námietkami žalovanej v odvolaní. Pokiaľ žalovaná tvrdila, ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie vo výroku I. uložil žalovanému povinnosť zdržať sa výkonu záložného práva na nehnuteľnostiach evidovaných Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom na LV č. XXXX, nachádzajúcich sa v k. ú. A., obec A., okres B., a to k rodinnému domu so súp.č. XXXX postavenom na pozemku parc.č. 1350/2 a k pozemkom parcely registra „C“ parc.č. 1349/2 vo výmere 121 m2, druh pozemku - záhrada, parc.č. 1350/1 vo výmere 226 m2, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, parc.č. 1350/2 vo výmere 131 m2, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie a parc.č. 1352/2 vo ...
Potvrdené
Odôvodnenie: 1. Žalobca podal dňa 01.12.2020 na Okresný súd Banská Bystrica návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní podľa zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní, ktorým navrhol, aby súd zaviazal žalovaného zaplatiť mu sumu 3.211,52 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne z tejto sumy od 04.09.2019 do zaplatenia, paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky a nahradiť mu trovy konania a trovy právneho zastúpenia. V návrhu uviedol, že právnym titulom jeho pohľadávky voči žalovanému je neoprávnený odber zemného plynu, keď žalovaný ako odberateľ neumožnil ...
Potvrdené
Odôvodnenie: je podľa jeho názoru nepreskúmateľné. Vzhľadom na uvedené žiadal odvolací súd, aby napadnuté rozhodnutie súdu prvej inštancie zmenil tak, že žalobu v celom rozsahu zamietne a prizná žalovanému voči žalobcom nárok na náhradu trov celého konania v rozsahu 100 %. Alternatívne žiadal rozsudok súdu prvej inštancie zrušiť a vrátiť mu vec na ďalšie konanie a priznal žalovanému náhradu trov odvolacieho konania voči žalobcom v rozsahu 100 %. 5. Proti tomuto rozsudku v rozsahu výroku II. napadnutého rozsudku podali žalobcovia v zákonnej lehote odvolanie. Namietali, že priznaná výška náhrady nemajetko ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1.1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie rozhodol tak, že zmenil rozsudok Okresného súdu Nové Zámky č. k. 11P/77/2019-65 zo dňa 29. 11. 2019 v časti o výživnom na J. W., nar. XX. XX. XXXX tak, že vyživovaciu povinnosť otca zvýšil zo sumy 250 eur mesačne na sumu 350 eur mesačne, počnúc od 23. 08. 2021 (I.). Zročné výživné na J. W., nar. XX. XX. XXXX za obdobie od 23. 08. 2021 do 30. 06. 2022 v sume 1 029,07 eura povolil otcovi splácať po 50 eur mesačne spolu s bežným výživným až do vyrovnania, pod stratou výhody splátok, počnúc od právoplatnosti rozsudku (II.). O trovách konania r ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 224
Odôvodnenie: 1. Dňa 15.03.2023 bol vyhlásený rozsudok č. k. 8Cob/125/2022-145, ktorým odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie potvrdil. O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol tak, že žalobcovi proti žalovanému nárok na náhradu trov odvolacieho konania nepriznal. Z odôvodnenia rozsudku v časti trov (odsek 28 rozsudku) vyplýva, že keďže žalobca bol v odvolacom konaní plne úspešný, patrí mu podľa § 396 ods. 1 v spojení s § 255 ods. 1, § 262 ods. 1 CSP nárok na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 %. 2. Podľa ust. § 224 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok ( ...
Potvrdzujúce
Odôvodnenie: napadnutého rozsudku je v extrémnom rozpore s výslovným jazykovým prejavom vôle dojednať zmluvný úrok v článku 4 zmluvy o pôžičke, ktoré bolo uznané za nesporné aj v notárskej zápisnici. V konaní nevznikli pochybnosti o tom, že účastníci v zmluve o pôžičke prejavili skutočnú a vážnu vôľu dojednať úroky ako odplatu za poskytnutie pôžičky. Žalovaná nepreukázala, že jej skutočnou vôľou bolo dojednať úroky z omeškania. Rozsudkom súdu prvej inštancie bolo aj porušené právo žalobcu vlastniť a pokojne užívať majetok a záver súdu o neplatnosti dojednania zmluvných úrokov je ústavne neudržateľný, pretože nielenže ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava II ako súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom výrokom I. zaviazal žalovaného na povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 20.000,- eur s úrokom z omeškania vo výške 8% ročne zo sumy 20.000,- eur od 6.1.2017 do zaplatenia; výrokom II. vo zvyšku žalobu zamietol; výrokom III. priznal žalobcovi proti žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 61%; výrokom IV. priznal intervenientom 1/, 2/ a 3/ proti žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 61%, a to s poukazom na ustanovenia § 454, § 788 ods. 1, § 797 ods. 2, § 822, § 823 Občianskeho zákonníka, § 601 ods ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Humenné (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že: „I. Súd žalobu zamieta. II. Žalovaným priznáva nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi v celom rozsahu, pričom o výške bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti tohto rozsudku.“ 2. Proti rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie žaloba, a to v celom rozsahu. 3. Podaním zo dňa 23.11.2022, doručeným súdu prvej inštancie dňa 24.11.2022, vzal žalobca žalobu v celom rozsahu späť z dôvodu, že predmet sporu (zmluva) zanikla. Zároveň žiadal, aby súd nikomu z účastníkov nepriznal ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 156 ods. 1
Odôvodnenie: Napadnutým uznesením Okresný súd Humenné podľa § 50 ods. 4 Tr. zákona nariadil odsúdenému A. B., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom C. XX, D. E., t. č. v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Prešov, výkon nepodmienečného trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený trestným rozkazom Okresného súdu Humenné č. k. 2T/121/2019 – 106 zo dňa 30.12.2019, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 08.05.2020, na dobu 7 (sedem) mesiacov. Podľa § 48 ods. 2 písm. a) Tr. zákona súd odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody zaradil do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Proti tomuto uzn ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1.Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie určil, že poručiteľ C. C., nar. XX.XX.XXXX, zom. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXX, naposledy bytom Sv. K. XXX/XX, XXX XX G. - J., za svojho života poskytol dcére B. Z., rod. C., nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, trvale bytom G.-J., Z. XXX/ X peňažný dar vo výške 24.895,44 eura na kúpu domu v G., peňažný dar vo výške 6.638,78 eura a tieto dary sú predmetom započítania do dedičstva po poručiteľovi. Vo zvyšku žalobu zamietol. Tiež zamietol návrh na prerušenie konania. O trovách konania rozhodol tak, že žiadna zo strán nemá na náhradu trov konan ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Revúca (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom č.k. 7Csp/47/2022-124 zo dňa 28. októbra 2022 (ďalej len „napadnutý rozsudok“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) konanie v časti o zaplatenie sumy 1.995,48 Eur zastavil (prvá výroková veta), uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 35.157,80 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 23.859,57 Eur od 14.4.2022 do 11.5.2022, 5 % ročne zo sumy 23.644,57 Eur od 12.5.2022 do 13.5.2022, 5 % ročne zo sumy 23.529,44 Eur od 14.5.2022 do 9.6.2022, 5 % ročne zo sumy 23.304,44 Eur od 10. ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. a)
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie výrokom I. napadnutého rozsudku uložil manželovi povinnosť prispievať na výživu navrhovateľky sumou 100,- eur mesačne od 09.12.2021 do 03.09.2022. Výrokom II. uložil manželovi uhradiť navrhovateľke do troch dní od právoplatnosti rozsudku zaostalé výživné za obdobie od 09.12.2021 do 03.09.2022 vo výške 230,84 eura. Vo zvyšnej časti žalobu zamietol (výrok III.) a výrokom IV. rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. Svoje rozhodnutie odôvodnil s poukazom na ustanovenia § 71 ods. 1, ods. 2, § 75 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodin ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: nároku na minimálnu odmenu tým, že žalobca predložením emailovej komunikácie do spisu preukázal, že si plnil povinnosti zo zmluvy, nemôže byť v žiadnom prípade akceptované, keď od počiatku vykonával žalobca svoje povinnosti v rozpore s požiadavkami žalovaného, nesplnil si primárnu povinnosť zo zmluvy, čo bolo hlavným dôvodom prečo neboli zo strany veriteľov predložené žiadne akceptovateľné ponuky. Žalovaný nekonal s odbornou starostlivosťou, ani s úmyslom dosiahnuť získanie ponuky na financovanie pre žalovaného, ale z jeho konania nepochybne vyplýva iba jediný záver, a to vykonať akúkoľvek ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Svidník (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozhodol tak, že „I. Žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi nemajetkovú ujmu v sume 3 300 eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku. II. Vo zvyšku žalobu zamieta. III. Žalobcovi priznáva náhradu trov konania proti žalovanej v plnom rozsahu.“ 2. Žalobca sa žalobou doručenou súdu prvej inštancie dňa 06.02.2020 domáhal proti žalovanej zaplatenia nemajetkovej ujmy v sume 5.000,- eur. 3. Vykonaným dokazovaním mal súd prvej inštancie za preukázané, že pri spracovávaní osobných údajov žalobcu, ktoré boli ...
Potvrdené
Odôvodnenie: 1. Žalobca návrhom na vydanie platobného rozkazu, doručeným Okresnému súdu Banská Bystrica na upomínacie konanie elektronicky dňa 16.11.2021, žiadal, aby súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 4.957,95 eura, penále (skapitalizovaný úrok z omeškania) vo výške 993 eur, 0,5 % denný úrok z omeškania zo sumy 4.957,95 eura od 23.09.2021 do zaplatenia a paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40,- eur, ako aj nahradiť trovy konania. Žalobca svoju žalobu odôvodnil tak, že žalobca je českou spoločnosťou s ručením obmedzeným. Žalovaný je spoločnosť ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol nasledovne: „I. Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť žalobcovi 6 636,96 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5% ročne zo sumy 6 636,96 eur, od 10.6.2020 do zaplatenia, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. II. P r i z n á v a žalobcovi voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%, o výške ktorých bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti rozsudku.“ 2. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že ako nespornú skutočnosť posúdil to, že medzi stranami boli uzatvorené ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 255 ods. 1
513/1991 Z. z. § 571 ods. 2
Odôvodnenie: súdneho rozhodnutia v opravnom konaní nemá odpovedať na každú námietku alebo argument v opravnom konaní, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní (uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 16.11.2011, sp. zn. 6 Cdo 145/2011). 14. Odvolací súd s ohľadom na vyššie uvedené rozsudok Okresného súdu Bratislava I č.k. 33Cb/246/2012-485 zo dňa 22. júla 2021 v napadnutej časti II. a III. výroku v zmysle § 387 ods. 1 CSP potvrdil ako vecne správny. 15. O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté v súlade s § 396 ods. 1 CSP v spojení s § 255 ods. 1 CSP tak, že žalova ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 190, 162/2015 Z. z. § 107 ods. 2

Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Dňa 10.09.2019 bola Centru právnej pomoci - Kancelária Nitra doručená žiadosť žalobcu o poskytnutie právnej pomoci vo veci konania vedeného na NS SR pod sp. zn. 4Sžk 28/2019 (konanie vedené na Krajskom súde v Trenčíne sp. zn. 11S/218/2019). 2. Rozhodnutím č. sp. KaNR/27471/2019, ČRZ: 160232/2019 zo dňa 12.11.2019 v spojení s rozhodnutím č. KaNR/4221/2020, ČRZ: 49972/2020 zo dňa 28.04.2020 bol žalobcovi priznaný nárok na poskytovanie právnej pomoci v predmetnej veci, pričom mu bol určený advokát JUDr. Róbert Grell. 3. Podaním zo dňa 04.05.2020 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 207 ods. 1

301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: odvolania obžalovaný prostredníctvom svojho obhajcu doplnil, a to podaním zo dňa 21.11.2022, nasledovne (skrátene): 4.1. Konajúci súd na str. 5 vydaného rozsudku poukazuje na to, že osoba, ktorá má vyživovaciu povinnosť musí využiť všetky možnosti na to, aby si túto povinnosť v reálne možnej výške splnila bez ohľadu na to, či obžalovanému aktuálna životná situácia umožňovala príjmy v rozsahu, z akého sa vychádzalo pri určení vyživovacej povinnosti, respektíve má právo aktívnym prístupom riešiť úpravu výšky vyživovacej povinnosti v prípade, že nastane zmena pomerov. Súd poukazuje na to, že ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku strany sporu, ktorá ju nastolila. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty strán (porovnaj napríklad rozhodnutia ÚS SR II. ÚS 251/04, III. ÚS 209/04, II. ÚS 200/09 a podobne). Na ďalšiu argumentáciu žalovaného zachádzajúcu do nadbytočných podrobností, nespôsobilú už privodiť úspech odvolania, preto odvolací súd nepovažoval za potrebné reagovať špecifickou odpoveďou. 44. Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Prešove v pomere hlasov 3:0. Poučenie: Proti tomuto ro ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: rozsudku zodpovedá základnej štruktúre odôvodnenia rozhodnutia. Následnosti jednotlivých častí odôvodnenia a ich obsahové (materiálne) náplne, zakladajú súhrnne ich zrozumiteľnosť i všeobecnú interpretačnú presvedčivosť. Súd prvej inštancie jasne a dostatočne vysvetlil právne dôvody, pre ktoré žalobe žalobkyne vyhovel a závery, ktoré prijal primerane a zrozumiteľne vysvetlil. Z odôvodnenia napadnutého rozsudku nevyplýva jednostrannosť, ani taká aplikácia príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorá by bola popretím ich účelu, podstaty a zmyslu. Za porušenie základnéh ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd v Dolnom Kubíne zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 56,29 eur do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšnej časti žalobu zamietol a priznal žalobcovi nárok na náhradu trov prvostupňového konania v rozsahu 23,38 %. Pri rozhodovaní vo veci vychádzal z ust. 7 ods. 2 v spojení s ust. § 10 ods. 3 zák. č. 532/2010 Z.z. o rozhlas a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, keď konštatoval, že žalovaný nezaplatil úhrady vyplývajúce mu z citovaných ustanovení za služby verejnosti. Vychádzal zároveň z ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: I. Zhrnutie napadnutého rozhodnutia žalovaného 1. Preskúmavaným rozhodnutím žalovaný ako odvolací orgán podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Daňový poriadok“) rozhodnutie Daňového úradu Prešov č. 102730848/2019 zo dňa 26.11.2019 (rozhodnutie správcu dane), ktorým podľa § 68 ods. 5 Daňového poriadku vyrubil rozdiel dane z pridanej hodnoty v sume 84 317,29 eur za zdaňovacie obdobie október 2016 daňovému subjektu HYDINA SK, s.r.o., Slavkovská cesta 54/1468, Kežmarok, ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 363
160/2015 Z. z. § 365
160/2015 Z. z. § 373
160/2015 Z. z. § 140
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozhodnutím súd prvej inštancie vo výroku I. uložil žalovanému povinnosť do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia zaplatiť žalobcovi sumu 987,05 Eur spolu s 8 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 987,05 Eur od 11.12.2019 do zaplatenia. Vo výroku II. rozhodol, že žalobca má nárok na náhradu 100 % trov konania od žalovaného. 2. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobou doručenou dňa 23.03.2022 miestne nepríslušnému Okresnému súdu Košice I sa žalobca domáhal od žalovaného zaplatenia sumy 987,05 Eur s 8 % ročným úrokom z omeškania od 11.12.2019 do zaplatenia. V žalobe u ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 321 ods. 1 písm. d), 301/2005 Z. z. § 322 ods. 3
301/2005 Z. z. § 285
301/2005 Z. z. § 2 ods. 10
301/2005 Z. z. § 2 ods. 12
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Partizánske sp. zn. 1T/57/2022 zo dňa 05.01.2023 (ďalej len „napadnutý rozsudok“) bol obžalovaný Z. K. uznaný vinným zo zločinu vydierania podľa § 189 ods. 1 Tr. zák. na skutkovom základe uvedenom vo výrokovej časti tohto rozsudku odvolacieho súdu. Bol za to odsúdený podľa § 189 ods. 1 Tr. zák. s použitím § 37 písm. m) a § 38 ods. 4 Tr. zák. na trest odňatia slobody vo výmere 40 mesiacov, na výkon ktorého bol podľa § 48 ods. 2 písm. b) Tr. zák. zaradený do ústavu na výkon trestu odňatia slobody so stredným stupňom stráženia. Podľa § 288 ods. 1 Tr. por. bol p ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: ,

Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Prešov (ďalej súd prvej inštancie) rozhodol nasledovne: „I. Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť žalobkyni sumu vo výške 2.500,- € s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 2.500,- € od 29.06.2019 do zaplatenia, a to všetko v lehote troch dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku. II. V prevyšujúcej časti žalobu z a m i e t a. III. Žalovaný je p o v i n n ý nahradiť žalobkyni trovy konania v rozsahu 36 %.“ 2. Súd prvej inštancie vec právne posúdil podľa ust. § 1 ods. 2 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 129/2010 Z. z. § 1
129/2010 Z. z. § 2
129/2010 Z. z. § 9 ods. 1

40/1964 Z. z. § 524
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie rozsudkom zo dňa 20.04.2022, č.k. 8Csp/107/2021-115, zaviazal žalovaného k povinnosti zaplatiť žalobcovi sumu 2.060,43 eura spolu s úrokom z omeškania vo výške 5% ročne od 05.03.2019 až do zaplatenia, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku (výrok I.) a žalobcovi priznal voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100% (výrok II.). 2. V odôvodnení napadnutého rozsudku uviedol, že žalobca sa žalobou doručenou Okresnému súdu Banská Bystrica dňa 14.09.2021 domáhal voči žalovanému zaplatenia sumy 2.060,43 eura s príslušenstvom z titulu nesplatene ...
Zrušené
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len ako ,,súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol nasledovne: „I. žalobu zamieta. II. p r i z n á v a žalovanému nárok na náhradu trov konania voči žalobcom v 1. až 13. rade v rozsahu 100 % s tým, že o výške tejto náhrady rozhodne súd prvej inštancie, samostatným uznesením, po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí.“ 2. Súd prvej inštancie v odôvodnení uviedol, že žalobou súdu doručenou 04.07.2018 navrhli žalobcovia, aby súd určil neplatnosť kúpnej zmluvy o predaji konkurznej podstaty uzavretej medzi predávajúcim Roľnícke družstvo, ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. zrušil podielové spoluvlastníctvo žalobcu 1/ a žalovanej k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území: A., obec: A., okres: G. J., evidované na LV č. XXXX vedený pre katastrálne územie: A., a to: pozemok - parcelné číslo: C-KN XXXX, o výmere 3469 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast. Podielové spoluvlastníctvo žalobcu 1/ a žalovanej vysporiadal k vyššie identifikovanej nehnuteľnosti tak, že ju prikázal do bezpodielového spoluvlastníctva žalobcu 1/ a 2/ s tým, že veľkosť spoluvlastníckeho podielu žalobcu 1/ a 2/ bude ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 369 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 369 ods. 2
160/2015 Z. z. § 369 ods. 3
Odôvodnenie: 1) Napadnutým rozsudkom Okresný súd Čadca vyporiadal bezpodielové spoluvlastníctvo manželov tam uvedeným spôsobom. 2) Proti tomuto rozhodnutiu (čo do výroku II.) podala v zákonnej lehote prostredníctvom právnej zástupkyne odvolanie žalobkyňa. 3) Žalobkyňa následne v odvolacom konaní doručila súdu späťvzatie odvolania, v rámci ktorého podania žalobkyňa zobrala odvolanie proti výroku II. napadnutého rozhodnutia v celom rozsahu späť a žiadala odvolacie konanie zastaviť a žalovaný súhlasil so späťvzatím odvolania. 4) V zmysle ust. § 369 ods. 1 - 3 CSP dokiaľ o odvolaní nebolo roz ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Predsedníctvom žalovanej uznesením číslo 21/8/2020 zo dňa 16.07.2020, právoplatným a vykonateľným dňa 07.09.2020, podľa § 71 ods. 1 písm. b/ v spojení s § 8 ods. 2 písm. b/ zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o advokácii“), pozastavilo žalobkyni zapísanej v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod reg. č. 4595, vykonávajúcej advokáciu prostredníctvom obchodnej spoločnosti Advokátska kancelária ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: ,

Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol nasledovne: „I. Súd žalobu zamieta. II. Žalobca nemá právo na náhradu trov konania a žalovanému sa náhrada trov konania nepriznáva.“ 2. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že sa v prvom rade zaoberal aktívnou vecnou legitimáciou žalobcu. Posudzovaný právny vzťah strán je právnym vzťahom založeným spotrebiteľskou zmluvou, keďže právny predchodca žalobcu, J. J., a. s. bola v postavení dodávateľa a žalovaný v postavení spotrebiteľa. Z vykonaného dokazovania vyplynulo, že medzi J. J., a. ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Martin zamietol žalobu žalobkyne, ktorou sa domáhala, aby súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť jej sumu 30 867,- eur s príslušenstvom, a to titulom náhrady vo forme opakujúcej sa dávky za obdobie od 01. 04. 2018 do 31. 03. 2020, dôvodiac, že vlastnícke právo žalobkyne k v žalobe označeným nehnuteľnostiam je obmedzené právom žalovaného zodpovedajúcim vecnému bremenu podľa zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky. Pri rozho ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: ,

Odôvodnenie: 1. Okresný súd Vranov nad Topľou (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že: ,,I. Žalovaný je povinný zaplatiť žalobkyni sumu 1.798,30 eur spolu s 5 % ročným úrokom z omeškania od 22.08.2021 do zaplatenia a to všetko do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. II. Žalobu v prevyšujúcej časti zamieta. III. Žalobkyňa má voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % s tým, že o výške tejto náhrady, bude rozhodnuté súdom prvej inštancie v samostatnom uznesení, po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.“ 2. V odôvodnení svojho rozhodnuti ...
Potvrdené
Odôvodnenie: rozsudku pre zmeškanie žalovaného obsahuje v zmysle § 275 CSP stručnú identifikáciu procesného nároku a právny dôvod vydania rozsudku pre zmeškanie. 5. Keďže žalobca bol v konaní úspešný v celom rozsahu, súd mu priznal náhradu trov konania vo výške 100 %. O konkrétnej výške trov konania bude rozhodnuté, v zmysle ustanovenia § 262 ods. 2 CSP samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník. 6. Proti tomuto rozsudku podal žalobca včas odvolanie, keď bol toho názoru, že neboli splnené procesné podmienky na takéto rozhodnutie, keď súd prvej inštancie vydal takéto rozhodnutie skôr, než by bo ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie návrh zamietol (I.) a rozhodol, že oprávnená na poberanie výživného má voči navrhovateľke nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%, o výške ktorej bude rozhodnuté súdom prvej inštancie samostatným uznesením (II.). Rozhodnutie po právnej stránke odôvodnil ustanoveniami § 62 ods. 1, § 78 ods. 1 Zákona o rodine, § 52 a § 55 CMP a uviedol, že navrhovateľka sa návrhom doručeným Okresnému súdu Nitra dňa 16. 12. 2021 domáhala, aby súd rozhodol o zrušení vyživovacej povinnosti, ktorú má navrhovateľka voči plnoletej dcére Q. V., nar. XX. XX. XX ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 143
Odôvodnenie: 1. Žalobou doručenou správnemu súdu dňa 05.05.2022 v znení jej doplnenia zo dňa 16.08.2022 sa žalobcovia v rade 1/ a 2/ domáhali vydania uznesenia, ktorým bude žalovanému uložená povinnosť doručiť žalobcom v rade 1/ a 2/ rozhodnutie obce Snežnica ako príslušného stavebného úradu č. 750/2020-02 zo dňa 04.02.2021. 2. Krajský súd o žalobe rozhodol Uznesením č. k. 31S/80/2022-91 zo dňa 24.01.2023 tak, že žalobu žalobcov odmietol a účastníkom konania náhradu trov nepriznal. 3. Podľa § 138 zák. č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len SSP) len čo správny súd vyhlási rozsudok, je ním via ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava II ako súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom výrokom I. zaviazal žalovaného na povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 603,96 eura spolu s úrokom z omeškania vo výške 9% ročne zo sumy 603,96 eura od 13.7.2019 do zaplatenia, ako aj náklady spojené s uplatnením pohľadávky vo výške 40,- eur a výrokom II. priznal žalobcovi proti žalovanému náhradu trov konania v plnom rozsahu, a to s poukazom na ustanovenia § 1 ods. 2, § 269 ods. 2, § 369 ods. 1, ods. 2 Obchodného zákonníka, § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré u ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 73/1998 Z. z. § 35 ods. 1 písm. c), 73/1998 Z. z. § 27 ods. 1
162/2015 Z. z. § 190
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie 1. Dňa 20.12.2019 bol vydaný Personálny rozkaz Riaditeľa Policajného zboru v A. číslo XXX, ktorým bola žalobkyňa dňom 01.01.2020 preložená podľa ust. § 35 ods. 1 písmeno c) zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a zároveň dňom 01.01.2020 ustanovená podľa § 33 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov do funkcie referent – ÚOZ Obvodného oddelenia Policajného zboru G., odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v A. Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, služobného úradu Ministerstva vnútra Slo ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388, 160/2015 Z. z. § 396 ods. 2
160/2015 Z. z. § 255 ods. 1
160/2015 Z. z. § 257
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie (ďalej aj len „okresný súd“) uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 20.797,97 Eur spolu s úrokmi z omeškania vo výške 9% ročne zo sumy 20.797,97 Eur od 23.05.2018 až do zaplatenia, a to všetko v lehote do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku, žalobu zamietol v časti uplatnených úrokov z omeškania vo výške 9% ročne zo sumy 20.797,97 Eur za obdobie od 23.06.2016 do 22.05.2018 a žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania voči žalovanému v rozsahu 100% s tým, že o výške náhrady trov konania súd rozhodne samostatným uznesením ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie uznesením č.k. 59P/92/2020-32 zo dňa 27.05.2020 vo výroku I. nariadil neodkladné opatrenie, ktorým na čas do rozhodnutia súdu o úprave rodičovských práv a povinností v konaní vedenom na tunajšom súde pod sp.zn. 12P/27/2022, uložil otcovi povinnosť platiť výživné na maloletého Q. I., nar. XX.XX.XXXX sumou 120 eur mesačne a maloletého Y. I., nar. XX.XX.XXXX sumou 100 eur mesačne počnúc dňom 21.11.2022, k rukám matky do 15-teho dňa v mesiaci vopred. Vo výroku II vo zvyšku návrh matky na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol. III. Žiadnemu z účastníkov nepriznal ...
Odmietajúce podanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: Súd prvej inštancie napadnutým uznesením zastavil exekúciu (výrok I), povolil odklad exekúcie do nadobudnutia právoplatnosti uznesenia Okresného súdu Košice II vo výroku o zastavení predmetnej exekúcie (II výrok) a oprávneného zaviazal nahradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške 51,71 Eur v lehote 3 dní od právoplatnosti uznesenia (III výrok). Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že dňa 15.4.2014 exekučný súd poveril súdneho exekútora vykonaním exekúcie na základe vykonateľného rozhodnutia Sociálnej poisťovne a.s. č. XXX-XXXXXXXXXX-GCXX/XX zo dňa 18.2.2014 a návrhu oprávneného na vykonan ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že: ,,I. Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi primerané finančné zadosťučinenie vo výške 600 eur, v lehote 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. II. V prevyšujúcej časti žalobu zamieta. III. Žalobca má voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%, o výške ktorých bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti tohto rozsudku.“ 2. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že v prejednávanom prípade zo strany žalovaného došlo k takému porušeniu spotrebiteľského práva, kto ...
Potvrdené
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa podanou žalobou domáhal zaplatenia sumy 13.733,95 eur s prísl., a to z titulu neuhradeného dlhu z uzatvorenej Zmluvy o spotrebiteľskom úvere. 2. Okresný súd Kežmarok (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že: „I. Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi 10.230,98 eur s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne od 25.03.2020 do zaplatenia, to všetko v lehote troch dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku. II. V prevyšujúcej časti sa žaloba zamieta. III. Žalobca má voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 48 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1

Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava II ako súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom výrokom I. zamietol žalobu žalobcu a výrokom II. priznal žalovanému nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi v plnom rozsahu, o výške náhrady ktorej rozhodne samostatným uznesením po právoplatnosti rozsudku. Súd prvej inštancie tak rozhodol podľa § 11, § 12, § 34, § 36 ods. 1, 2, 5, § 37 ods. 1, § 39, § 544 ods. 1, 2, 3, § 545 ods. 3, § 585 ods. 1, 3, § 586 ods. 1, 2, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej aj „OZ“), § 265, § 300, § 301, § 536 ods. 1, 2, 3, § 537 ods. 1, 2, § 546 ods. 1, § 548 ods. ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Žalobou doručenou Krajskému súdu v Bratislave (ďalej aj ako „správny súd“ alebo „tunajší súd“) dňa 22.11.2022, sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OU-BA-OVBP2-2022/116204/KIZ zo dňa 26.09.2022 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1121/2022/1589/2021/4922/2020/UKSP/VORE-10 zo dňa 21.02.2022 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým mestská časť povolila stavbu ,,Novostavba garáže k rodinnému domu“ na I. ulici Č.. XX, na pozemku parc. č. X ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie odvolaním napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 12.976 eur s úrokom z omeškania vo výške 8 % ročne zo sumy 20.000 eur od 21.4.2020 do 7.9.2020, zo sumy 10.000 eur od 9.9.2020 do zaplatenia, zo sumy 2.976 eur od 8.11.2020 do zaplatenia, náklady spojené s uplatnením pohľadávky vo výške 40 eur a to všetko do troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku a žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %, o ktorých výške bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti rozsudku. 2. Súd prvej inštancie svoje rozhodnuti ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c),
300/2005 Z. z. § 68 ods. 2

Odôvodnenie: Napadnutým uznesením Okresný súd Trnava podľa § 68 ods. 2 Trestného zákona rozhodol tak, že odsúdený A. B., nar. XX.XX.XXXX v C., sa neosvedčil v skúšobnej dobe podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený rozsudkom Okresného súdu Nitra zo dňa 27.03.2018, sp. zn. 21T/105/2016, z ktorého bol podmienečne prepustený uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 16.10.2019, sp. zn. 9PP/82/2019, a preto zvyšok trestu odňatia slobody v trvaní 5 (päť) mesiacov a 2 (dva) dni vykoná. Proti uzneseniu prvostupňového súdu podal odsúdený prostredníctvom svojho obhajcu v ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 397, 160/2015 Z. z. § 397
160/2015 Z. z. § 397
160/2015 Z. z. § 413 ods. 1 písm. a)
160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: súdneho rozhodnutia v opravnom konaní nemá (nemusí) odpovedať na každú námietku alebo argument v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní, zostali sporné alebo sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov prvostupňového rozhodnutia, ktoré sa preskúmava v odvolacom konaní (II. ÚS78/05). Právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia neznamená, že súd musí dať podrobnú odpoveď na každý argument sporovej strany; z odôvodnenia rozhodnutia musia byť zrejmé všetky, pre rozhodnutie podstatné skutočnosti, objasňujúce skutkový a právny základ rozhodnut ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trebišov (v ďalšom „súd prvej inštancie“ prípadne len „súd“) predmetným rozsudkom uložil povinnosť žalovanej zaplatiť žalobcovi titulom náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch 30.000 eur (výrok I.), v prevyšujúcej časti žalobu o náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch zamietol (výrok II.), žalobu o zaplatenie straty na dôchodku zamietol v celom rozsahu (výrok III.), výrokom IV. rozhodol, že žiadna zo strán nemá právo na náhradu trov konania a výrokom V. priznal štátu nárok na náhradu trov konania voči žalovanej v rozsahu 100 %. 2. Z odôvodnenia rozsudku je o.i. zrejmé, že ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 0/0 Z. z. § 387 ods. 1, 0/0 Z. z. § 367 ods. 2
0/0 Z. z. § 26
0/0 Z. z. § 24 ods. 4
0/0 Z. z. § 78 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom napadnutým odvolaním súd prvej inštancie výrokom I. zveril mal. do osobnej starostlivosti otca, výrokom II. zaviazal matku prispievať na výživu mal. sumou po 100 Eur mesačne, výrokom III., upravil styk matky s maloletým tak, že táto je oprávnená stretávať sa s maloletým dieťaťom každý nepárny kalendárny týždeň v mesiaci od piatka od 15:00 hod. do nedele do 17:00 hod., s tým, že maloleté dieťa si v určený čas vyzdvihne pred bydliskom otca a po skončení styku maloleté dieťa otcovi v určenom čase na tom istom mieste vráti. Výrokom IV. zmenil rozsudok Okresného súdu Galanta č. ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 355, 160/2015 Z. z. § 299
160/2015 Z. z. § 275
160/2015 Z. z. § 274

Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie vo výroku I. uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 6.271,88 Eur spolu so zmluvnou pokutou vo výške 0,1 % denne zo sumy 59,34 Eur od 30.05.2017 do 02.06.2017, zo sumy 142,15 Eur od 30.06.2017 do 31.07.2017, zo sumy 281,96 Eur od 30.07.2017 do 22.08.2017, zo sumy 264,77 Eur od 30.08.2017 do 16.10.2017, zo sumy 35,23 Eur od 30.09.2017 do 16.10.2017, zo sumy 247,58 Eur od 30.09.2017 do 30.11.2017, zo sumy 282,81 Eur od 30.10.2017 do 30.11.2017, zo sumy 40,00 Eur od 30.11.2017 do 26.01.2018, zo sumy 173,20 Eur od 30.11.2017 do 21.02.2 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1

Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zamietol návrh matky na zákaz styku starej matky s maloletými deťmi a zároveň rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. Svoje rozhodnutie odôvodnil s poukazom na ustanovenia § 25 ods. 5 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine (ďalej ako „zákon o rodine“), § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej ako „Občiansky zákonník“), ako aj zisteným skutkovým stavom, na základe čoho dospel k záveru, že návrh matky je nedôvodný. 2. V odôvodnení napadnutého rozsudku poukázal na návrh matky, ktorým sa domáhala zákazu sty ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: Súd prvej inštancie napadnutým uznesením rozhodol nasledovne: I. Z a m i e t a návrh otca na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým by súd zveril maloletú B. A., nar. XX.XX.XXXX a maloletého C. A., nar. XX.XX.XXXX do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov. II. N a r i a ď u j e neodkladné opatrenie, ktorým upravuje styk otca s maloletou B. A., nar. XX.XX.XXXX a maloletým C. A., nar. XX.XX.XXXX, a to tak, že otec je oprávnený stretávať sa s maloletými deťmi každý nepárny týždeň v roku v čase od piatka od 18.00 hod. do utorka do 18.00 hod., s tým, že maloleté deti si o ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie exekúciu zastavil. Rozhodnutie po právnej stránke odôvodnil ustanoveniami § 243h ods. 1, § 57 ods. 1 písm. b), § 57 ods. 2, § 58 ods. 1 Exekučného poriadku, § 88 ods. 1 Zákona o priestupkoch a uviedol, že pôvodný oprávnený Slovenská republika - Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre, Piesková ulica 32, Nitra, IČO: 00 735 809 sa návrhom na vykonanie exekúcie zo dňa 24. 04. 2007 domáhal vykonania exekúcie voči povinnému na sumu 232,36 eura a trov exekúcie na základe exekučného titulu - Rozkaz o uložení sankcie za priestupok č. p.: ORP-P-1129/ DI-B-2006 zo dňa 18. ...
Odmietajúce podanie
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 98 ods. 1 písm. h)
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 09.04.2021, doručenou Krajskému súdu v Bratislave v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu dňa 12.04.2021, sa žalobca domáha, aby súd zrušil opatrenie žalovaného ČRZ: 19721/2021 zo dňa 09.03.2021 a ČRZ: 24035/2021 zo dňa 23.03.2021 a prikázal žalovanému zastupovať žalobcu v konaní pred Ústavným súdom. Označenými opatreniami bolo žalobcovi oznámené, že na jeho elektronické podanie bez autorizácie nie je možné prihliadať. 2. Krajský súd v Bratislave uznesením č. k. 6S/64/2021-27 zo dňa 09.09.2021 postúpil vec Krajskému súdu v Žiline, pri apliká ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 99
Odôvodnenie: Žalobou proti nečinnosti orgánu verejnej správy zo dňa 13.03.2017, doručenou Krajskému súdu v Bratislave (ďalej aj „správny súd“) ako súdu vecne a miestne príslušnému na konanie dňa 16.03.2017 sa žalobcovia domáhali vydania rozhodnutia, ktorým by správny súd uložil žalovanému povinnosť konať a rozhodnúť o odvolaní žalobcov zo dňa 09.09.2015 podanému proti rozhodnutiu Obce Limbach o umiestnení stavby „IBV Limbach - P. pri X. potoku č. II (Q - P. II“, č. j. XXXX-ur/XXXX, XXXX li zo dňa 15.06.2012 v lehote určenej správnym súdom. Žalobcovia zároveň požadovali náhradu vzniknutých trov kona ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 149, 160/2015 Z. z. § 151 ods. 1
160/2015 Z. z. § 151 ods. 2
160/2015 Z. z. § 220 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom z 24. mája 2022 rozhodol takto: I. Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi 3.000,00 eur s 8,00 % úrokmi z omeškania ročne zo sumy 1.500,00 eur od 8.1.2018 do zaplatenia, s 8,00 % úrokmi z omeškania ročne zo sumy 1.500,00 eur od 15.2.2018 do zaplatenia, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. II. Žalobcovi priznáva nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100,00 %. 2. Súd prvej inštancie toto rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca predmetnou žalobou sa domáhal, aby súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 3.000,00 eur s 8,00 ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 21Cpr/8/2021 zo dňa 19.8.2022 v I. výroku určil, že skončenie pracovného pomeru dané žalobkyni zo strany žalovaného výpoveďou z organizačných dôvodov zo dňa 24.2.2021 je neplatné, v II. výroku nárok na náhradu mzdy vylúčil na samostatné konanie v III. výroku žalobkyni priznal voči žalovanému náhradu trov konania v plnom rozsahu s tým, že súd rozhodne o trovách konania uznesením po právoplatnosti tohto rozsudku. 2. Žalobkyňa žalobou podanou na súde prvej inštancie dňa 6.8.2021 sa domáhala, aby súd určil, že skonče ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 137
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom rozhodol, že: I. Žalobu zamieta. II. Žalovanému priznáva nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % voči žalobcovi, ktorý je povinný ich nahradiť vo výške, ktorá bude vyčíslená samostatným uznesením po právoplatnosti tohto rozsudku. 2. Súd prvej inštancie uviedol, že žalobca navrhol, aby súd určil, že zmluva o prístupe užívateľa do regionálnej distribučnej sústavy uzavretá medzi žalobcom a žalovaným dňa 14.1.2014 je neplatná a uložil žalovanému povinnosť zaplatiť mu 7.275,89 eur s príslušenstvom a nahradiť mu trovy konania. 3. Žalobu odô ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou doručenou súdu dňa 11.05.2017 domáhal vydania rozhodnutia, ktorým súd uloží žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 6.751,49 eur s príslušenstvom titulom náhrady škody, ako aj náhradu trov konania. Návrh odôvodnil tým, že žalovaný ako bývalý správca bytového domu na ulici A. B. X, XX, XX, XX a XX v C. na schôdzi uskutočnenej dňa 25.04.2012 oboznámil vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu s potrebou realizácie produktu HRV - hydraulické vyregulovanie sústavy ústredného kúrenia bytového domu. Vlastníci bytov a nebytových priestorov odsúhlasili realizáciu ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1.1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie konanie o návrhu S. X., nar. XX. XX. XXXX o vrátenie spôsobilosti na právne úkony zastavil s tým, že navrhovateľ je oprávnený podať návrh na zmenu obmedzenia spôsobilosti alebo navrátenie spôsobilosti na právne úkony najskôr po uplynutí 6 mesiacov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia. Rozhodol, že trovy dôkazov znáša štát. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. Rozhodnutie po právnej stránke odôvodnil ustanoveniami § 10 ods. 2 Občianskeho zákonníka, § 233 ods. 2, § 239, § 247 ods ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku strany sporu, ktorá ju nastolila. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty strán (porovnaj napríklad rozhodnutia ÚS SR II. ÚS 251/04, III. ÚS 209/04, II. ÚS 200/09 a podobne). Na ďalšiu argumentáciu strán zachádzajúcu do nadbytočných podrobností, nespôsobilú už privodiť úspech ich odvolaniu, preto odvolací súd nepovažoval za potrebné reagovať špecifickou odpoveďou. 25. Preto odvolací súd podľa § 387 ods. 1, ods. 2 CSP, po vyčerpaní relevantných odvolacích dôvodov, napadnutý rozsudok ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: ,


Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie rozhodol tak, že I. Konanie v časti o zaplatenie sumy 594,80 eur z a s t a v u j e. II. Žalovaný j e p o v i n n ý zaplatiť žalobkyni sumu 3.959,93 eur, z toho sumu 3.220,- eur titulom sťaženia spoločenského uplatnenia, sumu 220,19 eur titulom náhrady za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti a sumu 519,74 eur titulom nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, v lehote troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku. III. Žalobkyni p r i z n á v a voči žalovanému n á r o k na náhradu trov konania v rozsahu 100 % zo sumy jej prisúdenej ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: žalovaného je jasné, zrozumiteľné, uvedené v logických súvislostiach v súlade s Notárskym aj Disciplinárnym poriadkom, preto z dôvodu hospodárnosti konania sa nebude nadbytočne k predmetnej námietke vyjadrovať. Na tomto mieste súd už len dodáva, že z listov vlastníctva, na ktorých sú vedené nehnuteľnosti, ktoré boli predmetom osvedčenia a z obsahu čestných vyhlásení predložených účastníkmi úkonu vyplýva, že pre osoby uvedené v čestných vyhláseniach, posledný zápis v katastri nehnuteľností nepreukazuje ich vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, ktoré boli predmetom vydržania, a ani nebolo ni ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Zvolen, sp.zn. 2T/78/2022 zo dňa 09.11.2022 bol obžalovaný C. U. uznaný za vinného z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d) Tr. zák. a prečin ohrozovania pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 3 písm. a) Tr. zák. a to za skutok, ktorého sa dopustil na tom skutkovom základe, že dňa 20. januára 2022 v čase asi o 05:35 hod viedol ako vodič osobné motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Superb, evidenčného čísla N v meste Zvolen po ul. T. G. Masaryka v smere jazdy na autobusovú stanicu, pri herni Kasko bol zastavený a kontrolo ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: I. Zhrnutie napadnutého rozhodnutia žalovaného 1. Preskúmavaným rozhodnutím žalovaný ako odvolací orgán podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Daňový poriadok“) rozhodnutie Daňového úradu Prešov, pobočka Poprad zo dňa 15.11.2019 číslo: 102636769/2019 (rozhodnutie správcu dane), ktorým podľa § 68 ods. 5 Daňového poriadku vyrubil rozdiel dane v sume 156 436,80 eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie november 2016 daňovému subjektu Podtatranská hydina a.s ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Rozhodnutím vydaným pod č. k. 31Cbi/7/2022-62 zo dňa 09.02.2023 súd prvej inštancie žalobu zamietol, žalovanému nárok na náhradu trov konania nepriznal. 2. V odôvodnení napadnutého rozhodnutia uviedol, že žalobca sa žalobou z 2. augusta 2022 domáhal, aby súd určil, že jeho pohľadávka voči úpadcovi vo výške 1.779,67 eur za mesiac 03/2020 je pohľadávkou proti podstate podľa ustanovenia § 87 ods. 2 písm. k) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“). Svoju žalobu odôvodnil tým, že li ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 171 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Galanta rozsudkom zo dňa 12.10.2022, č.k. 5T/2/2022 – 66 uznal obžalovaného A. B. za vinného, že od presne nezisteného dňa mesiaca október roku 2021, do 07:00 hodiny dňa 19.10.2021, pred panelovým domom na adrese C., B. D. XXX/XX, neoprávnene prechovával u seba 1 kus plastového vajíčka žltej farby s obsahom zelenej sušenej rastliny - sušeného konope (marihuany) s hmotnosťou 528 mg, obsahujúce viac ako 20 mg účinnej látky tetrahydrokanabinolu (THC), čo zodpovedá najmenej dvom bežným jednotlivým dávkam drogy, pričom účinná látka tetrahydrokanabinol (THC) je v zmysle ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 6 ods. 1, 162/2015 Z. z. § 98 ods. 1 písm. e)
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou zo dňa 25. 03. 2022, doručenou tunajšiemu súdu dňa 30. 03. 2022, domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. KaKN/8489/2022 zo dňa 21. 03. 2022, ktorým žalovaný odmietol žiadateľovi (U. Y., nar. XX. XX. XXXX, bytom B. XXX, N.) opätovne priznať nárok na poskytnutie právnej pomoci. 2. Žalovaný sa k podanej žalobe vyjadril vo vyjadrení zo dňa 09. 11. 2022, v ktorom navrhol žalobu zamietnuť ako neopodstatnenú. Zároveň predložil s vecou súvisiaci administratívny spis. 3. Dňa 01. 03. 2023 bolo tunajšiemu súdu od advokátky PhDr. JUDr. Jaroslavy Balážiovej ...
Zmeňujúce, Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386, 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1) Napadnutým uznesením súd prvej inštancie vo výroku I. exekúciu vedenú na úrade súdneho exekútora JUDr. Ivana Nestora pod sp. zn. EX 1405/2014 vyhlásil za neprípustnú, vo výroku II. exekúciu zastavil s tým, že vo výroku III. súdnemu exekútorovi priznal proti oprávnenému právo na náhradu trov exekúcie v rozsahu 100 % a vo výroku IV. povinnému priznal proti oprávnenému právo na náhradu trov exekučného konania v rozsahu 100 %. Pri rozhodovaní vychádzal z ust. § 243h ods. 1 Exekučného poriadku v platnom znení v spojení s ust. § 57 ods. 1 písm. g) Exekučného poriadku v znení účinnom do ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
160/2015 Z. z. § 379
160/2015 Z. z. § 380 ods. 1
160/2015 Z. z. § 366
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu (prvostupňového, ale aj odvolacieho), ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (pozri napr. III. ÚS 209/04). Aj Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) vo svojej judikatúre zdôrazňuje, že čl. 6 ods. 1 dohovoru zaväzuje súdy odôvodniť svoje rozhodnutia, ale nemožno ho chápať tak, že vyžaduje, aby na každý argument strany bola daná podrobná odpoveď. Rozsah tejto povinnosti sa môže meniť podľa povahy rozhodnutia. Otázku, č ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: 1. V záhlaví označeným uznesením súd prvej inštancie zamietol návrh na zrušenie neodkladného opatrenia a žalovanému priznal podľa § 255 ods. 1 CSP nárok na náhradu trov konania proti žalobcovi v rozsahu 100 %. Rozhodnutie odôvodnil ust. § 329 ods. 2, § 330 ods. 1, § 333, § 334 Civilného sporového poriadku. 1.2. Súd prvej inštancie právne uzavrel, že jednou zo zákonných podmienok zrušenia neodkladného opatrenia je odpadnutie dôvodov, pre ktoré bolo nariadené. Zákonným dôvodom zrušenia neodkladného opatrenia je zmena tých pomerov, ktoré oproti stavu rozhodujúcemu v čase jeho naria ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Veľký Krtíš (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom č.k. 13P/60/2021-125 zo dňa 25. februára 2022 (ďalej len „napadnutý rozsudok“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) rozhodol nasledovne: I. Matka je povinná prispievať na výživu maloletej F. výživným v sume 125,00 Eur, na výživu maloletého L. výživným v sume 125,00 Eur a na výživu maloletej C. výživným v sume 85,00 Eur mesačne, vždy do 25-teho dňa v mesiaci vopred k rukám otca, počnúc dňom 22.01.2021 do 18.08.2021. II. V prevyšujúcej časti súd návrh otca na zvýšenie výživného zamieta. III. Zročné výž ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. V záhlaví označeným rozsudkom súd prvej inštancie určil, že závet neb. R. N., nar. XX.XX.XXXX, naposledy bytom XXX XX A. XX, zomr. dňa XX.XX.XXXX spísaný dňa XX.XX.XXXX formou notárskej zápisnice pod č. N XX/XXXX, NZ XXXXX/XXXX, U XXXXX/XXXX JUDr. H. L., notárom so sídlom XXX XX U., H. XX, je neplatný. Žalobcom v l., 2. a v 3. rade priznal nárok na náhradu trov konania voči žalovaným v l. a v 2. rade vo výške 100%. Rozhodol, že znalec G.. T. I. má nárok na znalečné voči žalovaným v 1. a 2. rade v rozsahu 100%. Rozhodnutie vo veci samej právne odôvodnil ustanovením § 37 ods. 1, 3, ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Odôvodnenie: 1. Napadnutým medzitýmnym rozsudkom súd prvej inštancie určil, že nárok žalobcu voči žalovanému na náhradu škody spôsobenej nesprávnym užívaním poľovného revíru je dôvodný v rozsahu 90 % s tým, že v prevyšujúcej časti nárok žalobcu voči žalovanému dôvodný nie je. 2. Proti tomuto rozsudku podal včas odvolanie žalovaný, ktorý navrhol, aby odvolací súd medzitýmny rozsudok súdu prvej inštancie zrušil a vrátil mu vec na ďalšie konanie. 3. V priebehu odvolacieho konania písomným podaním doručeným dňa 24.3.2023 žalovaný oznámil, že na základe uzatvoreného zmieru medzi stranami sporu, ber ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 59 ods. 3
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 10.12.2021 Krajskému súdu v Bratislave (ďalej aj „súd“ alebo „správny súd“) doručenou dňa 10.12.2021 sa žalobca domáhal, aby súd zrušil tie časti vyhlášky, ktoré umožňujú využívanie akýchkoľvek prevádzok a služieb iba v režime OP a prihliadal na ne ako na neplatné ex tunc. Zároveň žiadal, aby súd priznal jeho žalobe odkladný účinok. Dňa 05.01.2022 bolo súdu doručené podanie žalobcu zo dňa 05.01.2022 označené ako „Doplnenie žalobného návrhu“. Podaním doplnil žalobný návrh o bod III. ktorým navrhol, aby správny súd zaviazal žalovaného nerozlišovať ani v jeho budúcich právnych a ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Svidník (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo ,,súd“) napadnutým uznesením rozhodol takto cit.: ,,I. Sťažnosť žalovanej z a m i e t a. II. Žalovaná je p o v i n n á zaplatiť žalobkyni náhradu trov sťažnostného konania v sume 26,90 eura na účet jej právneho zástupcu JUDr. Igora Šafranka do 15 dní od doručenia tohto uznesenia.“ 2. V odôvodnení súd prvej inštancie konštatoval, že uznesením č. k. 4Csp/39/2019-239 zo dňa 21.02.2022 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni náhradu trov konania vo výške 616,49 eura na účet jej právneho zástupcu JUDr. Igora Šafranka, ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 324
Odôvodnenie: 1. Odvolaním napadnutým uznesením okresný súd návrh žalobkyne na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol (výrok I.). O trovách konania okresný súd rozhodol podľa ust. § 255 ods. 1 a ust. § 262 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z., Civilného sporového poriadku (ďalej v texte len „CSP“) tak, že žalovanej právo na náhradu trov konania nepriznáva (výrok II.). 1.1 V odôvodnení predmetného uznesenia okresný súd uviedol, že mu bol doručený návrh žalobkyne na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým by súd žalovanej uložil, aby ako výlučná vlastníčka pozemku evidovaného Okresným úradom Zvo ...
Odmietajúce odvolanie
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bardejov (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „exekučný súd“) napadnutým uznesením zastavil exekúciu podľa ust. § 57 ods. 1 písm. f) Exekučného poriadku z dôvodu uplynutia prekluzívnej lehoty dňa 26.05.2011 na vykonanie exekučného titulu - rozhodnutia o uložení sankcie v zmysle ust. § 88 ods. 1 zákona č. 372/1992 v znení účinnom do 31.08.2008. 2. Proti tomuto uzneseniu podal súdny exekútor v zákonnej lehote odvolanie. Namietal nesprávny postup exekučného súdu pri zastavení exekúcie a nesprávne právne posúdenie veci. 3. Pred rozhodovaním vo veci samej, skôr ako s ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Odôvodnenie: 1. Žalobkyňa sa správnou žalobou domáhala preskúmania rozhodnutia žalovaného č. XXX XXX XXXX X zo dňa 23.08.2022, ktorým bolo zamietnuté jej odvolanie a súčasne bolo potvrdené prvostupňové rozhodnutie ústredia, ktorým bol žalobkyni podľa § 70 ods. 1, § 82 a§ 293dx zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov od 10. septembra 2021 priznaný invalidný dôchodok v sume 187,00 EUR mesačne a podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov jej bol invalidný dôchodok zvýšený od 1. januára 2022 na sumu 189,50 EUR mesačne. 2. Žalobkyňa ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu zamietol a žalovanej vo vzťahu k žalobcovi priznal nárok na náhradu trov prvoinštančného a odvolacieho konania v rozsahu 100%. Rozhodnutie po právnej stránke odôvodnil ustanoveniami § 657 ods. 1, § 658 ods. 1, § 565, § 524 ods. 1, 2, § 525 ods. 2, § 37 ods. 1, 2, § 39, § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Uviedol, že žalobou doručenou súdu dňa 27. 10. 2014, sa právna predchodkyňa žalobcu voči žalovanej domáhala zaplatenia sumy 75,08 eura s príslušenstvom. Žalobu odôvodnila tým, že dňa 11. 10. 2010 uzavrel T.. B. J. so žalovanou písomnú Zmluvu o p ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 289 ods. 1, 301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: Okresný súd Spišská Nová Ves rozsudkom zo dňa 22. novembra 2022 sp. zn. 3T/10/2022 uznal obžalovaného T. N. vinným z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Tr. zák., ktorého sa mal dopustiť tak, že dňa 17. decembra 2021 v čase okolo 16.20 hod. po ceste II/547, v smere od mesta Spišské Vlachy na obec B., okres Spišská Nová Ves, po predchádzajúcom požití alkoholu, v stave vylučujúcom spôsobilosť, viedol osobné motorové vozidlo továrenskej značky F. P., evidenčného čísla SN XXXCZ, kde po odbočení na benzínové čerpadlo v meste P. F., na parkovisku vozidlo od ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie určil, že výpoveď, ktorú dal žalovaný žalobkyni dňa 24.04.2012 je neplatná. Zaviazal žalovaného zaplatiť žalobkyni náhradu mzdy vo výške 4.761 eur do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobu vo zvyšku náhrady mzdy zamietol, zamietol tiež návrh žalovaného, ktorým požadoval, že nemožno spravodlivo požadovať, aby žalobkyňu naďalej zamestnával. O náhrade trov konania rozhodol tak, že žalobkyňa má v časti určenia neplatnosti výpovede voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % a žalovaný má nárok na náhradu trov konania voči žalob ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 01.04.2008 sa žalobca domáhal vydania rozsudku, ktorým by bol žalovaný povinný nahradiť mu majetkovú ujmu spolu s úrokom z omeškania vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska (NBS) platnej pre jednotlivé obdobia k 1. dňu omeškania s náhradou majetkovej ujmy, od vzniku ujmy do jej zaplatenia, keď požadoval aj náhradu trov konania vrátane právneho zastúpenia. V dôvodoch žaloby poukázal na to, že v rokoch 2004 až 2007 obhospodaroval predmetnú poľnohospodársku pôdu v PHO (pásmo hygienickej ochrany) o výmere celkom 1.750,57 ha, z toho vo ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
160/2015 Z. z. § 379
160/2015 Z. z. § 380 ods. 1
160/2015 Z. z. § 220 ods. 2
Odôvodnenie: súdneho rozhodnutia v opravnom konaní však nemá odpovedať na každú námietku alebo argument v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní, zostali sporné alebo sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov prvostupňového rozhodnutia, ktoré sa preskúmava v odvolacom konaní.“ Zo znenia uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. IV. ÚS 115/03 zo dňa 3. júla 2003 vyplýva, že „Všeobecný súd nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania, ale len na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Banská Bystrica (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom č.k. 9C/64/2020-241 zo dňa 1. júna 2022 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“ alebo „napadnutý rozsudok“) žalobu žalobcu zamietol (prvá výroková veta). O nároku na náhradu trov konania rozhodol tak, že žalobca je povinný nahradiť žalovanému trovy konania v rozsahu 100% v lehote 3 dní odo dňa právoplatnosti uznesenia, ktorým bude rozhodnuté o ich výške (druhá výroková veta). 1.1 Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia vyplýva, že žalobca sa domáhal uloženia povinnosti žalovanému písomne sa mu ospr ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 23. júna 2022, sp.zn. 15Nt/15/2019 bolo rozhodnuté tak, že podľa § 33 ods. 1 zákona číslo 119/1990 Zb. návrh na vyslovenie, že U. M. nar. XX.X.XXXX vo Z. O. okr. P., trvale bytom Z. O. č. XX, okr. P., toho času nebohý, je účastný súdnej rehabilitácie vo vzťahu k zbaveniu osobnej slobody od 18.8.1957 do 10.9.1957, sa zamieta. Proti tomuto uzneseniu podal sťažnosť obhajca navrhovateľa do zápisnice o verejnom zasadnutí ihneď po vyhlásení uznesenia. Následne obhajca sťažnosť písomne odôvodnil. V dôvodoch podanej sťažnosti obhajca poukázal na to, že ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd v Čadci zamietol žalobu žalobcu, ktorým sa domáhal nahradenia prejavu vôle žalovanej ako darcu uzavrieť s ním ako obdarovaným darovaciu zmluvu týkajúcu sa prevodu spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnostiach vedených na liste vlastníctva č. XXXXX, vedeného Okresným úradom v Čadci, odborom katastrálnym, pre k.ú. K. tak, ako je uvedené v bode 1. dôvodov napadnutého rozhodnutia. Pri rozhodovaní vo veci vychádzal z vykonaného dokazovania, keď konštatoval, že pokiaľ žalobca mal za to, že podaním zo dňa 25.1.2021 sa dovolal relatívnej neplatnosti právneho ú ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal uloženia povinnosti žalovanej vydať mu osobné motorové vozidlo s príslušenstvom, eventuálne zaplatiť sumu 13.000,- eur pre prípad, že žalovaná motorové vozidlo nemá v držbe. 2. Z vykonaného dokazovania súd prvej inštancie mal za preukázané, že XX.XX.XXXX došlo medzi stranami sporu k uzavretiu kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bolo motorové vozidlo značky I. I.. Žalobca s úradne osvedčeným podpisom na splnomocnení splnomocnil žalovanú ku všetkým úkonom k predaju, prepisu a prevzatiu motorového vozidla, p ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že: ,,I. Žalovaný je povinný zaplatiť žalobkyni sumu 2 958,54 eura do troch dní od právoplatnosti rozsudku. II. Žalobkyni priznáva náhradu trov konania proti žalovanému v plnom rozsahu. 2. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že žalobkyňa sa v konaní vedenom na Okresnom súde Svidník pod sp.zn. 8Csp/26/2017 úspešne domáhala ochrany svojich spotrebiteľských práv, najmä pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami v Zmluve o revolvingovom úvere č. XXXXXXXXXX zo dňa 15.03.2012, aj vo vzťahu k n ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice – okolie (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „súd“) napadnutým rozsudkom rozhodol, že: I. zrušuje a vyporiadava podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti evidovanej na LV č. XXX okres Košice - okolie, obec C., kat. Rákoš, ako parcela č. 229 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 987 m2 tak, že do výlučného vlastníctva žalobcu prikazuje novo vytvorenú parcelu č. 229/5, zastavaná plocha o výmere 396 m2, novo vytvorenú parcelu č. 229/6, zastavaná plocha o výmere 97 m2 a na nej evidovaný dom č. súpisné 120, evidovaný na LV č. XX, obec C., k.ú. C., II. novo vytvo ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 224
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline rozsudkom č. k. 7CoCsp/55/2022-139 zo dňa 8. februára 2023 potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie vo výrokoch II. a III. Rozsudok súdu prvej inštancie vo výroku I. zostal nedotknutý. Žalovanému voči žalobcovi nárok na náhradu trov odvolacieho konania nepriznal. 2. Krajský súd v záhlaví svojho rozhodnutia nesprávne označil súd prvej inštancie, proti ktorého rozsudku bolo podané odvolanie, keď uviedol „proti rozsudku Okresného súdu Čadca“, pričom správne malo byť uvedené: „proti rozsudku Okresného súdu Martin“. 3. Podľa § 224 zákona č. 160/2015 Z. z. Civi ...
Potvrdené
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Stará Ľubovňa (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k.: 5Csp/84/2021 - 159 zo dňa 16.8.2022 v I. výroku zastavil konanie v časti o zaplatenie sumy 120,08 eur, v II. výroku v prevyšujúcej časti žalobu zamietol a v III. výroku žalovanej priznal nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi v rozsahu 100%. 2. Súd prvej inštancie zistil vykonaným dokazovaním zistil skutkový stav: - právny predchodca žalobcu Všeobecná úverová banka, a. s. uzatvoril so žalovanou dňa 27.8.2015 Zmluvu o poskytnutí spotrebiteľského úveru „Flexipôžička“, predmetom ktorej bolo posky ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice I (ďalej len súd) napadnutým uznesením rozhodol, že návrh na obnovu konania odmieta (výrok I.) a žalovanému nárok na náhradu trov konania nepriznáva (výrok II.). 2. Rozhodol tak o žalobe, ktorou žalobkyňa žiadala povoliť obnovu dovolacieho konania vedeného na Najvyššom súde SR pod sp.zn. 3Cdo/120/2018. Nakoľko žaloba na obnovu konania smerovala proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je prípustná (uzneseniu, ktorým dovolací súd odmietol dovolanie žalobkyne) a zároveň nejde o dôvody obnovy v zmysle § 398 CSP, súd žalobu odmietol podľa § 413 ods. 1 písm. c/ CSP. ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie podanie žalobkyne podané na súde prvej inštancie dňa 10.10.2022, ktoré bolo doplnené podaním podaným na súde prvej inštancie dňa 15.11.2022, odmietol. Právne svoje rozhodnutie odôvodnil ust. § 129 a § 132 CSP. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že dňa 10.10.2022 bolo súdu doručené podanie žalobkyne o určenie neplatnosti právneho úkonu. Uviedla, že uznesenie Najvyššieho súdu SR na polovicu domu N. XXX nadobudlo právoplatnosť dňa 27.06.2022 a exekútorka vykonala exekúciu domu dňa 08.02.2022, a preto sa pýta, ako mohla exekútorka začať exe ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 80
160/2015 Z. z. § 150 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Okresný súd napadnutým rozhodnutím zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal voči žalovanému zaplatenia sumy 625.325,97 Eur s prísl. a náhrady trov konania. Žalovanému priznal voči žalobcovi náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. Z odôvodnenia rozhodnutia okresného súdu vyplýva, že žalobca sa žalobou doručenou Okresnému súdu Banská Bystrica v upomínacom konaní domáhal zaplatenia sumy vo výške 625.325,97 Eur, spolu s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 538.121,39 Eur od 16.10.2018 až do zaplatenia, zo sumy 437.204,58 Eur od 16.10.2018 do 25.01.2019, zo sumy 137.204,58 ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: ,

Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že: ,,I. Žalovaný j e p o v i n n ý zaplatiť žalobcom spoločne a nerozdielne sumu vo výške 100 EUR, do troch dní od právoplatnosti rozsudku. II. V prevyšujúcej časti súd žalobný návrh žalobcov z a m i e t a . III. Žalovaný j e p o v i n n ý nahradiť žalobcom spoločne a nerozdielne trovy konania v rozsahu 100% z prisúdenej sumy, o výške ktorých bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti tohto rozsudku.“ 2. V odôvodnení svojho rozhodnutia súd prvej inštancie okrem iného uvie ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 255 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 396 ods. 2
160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 172.686,36 Eur spolu s úrokmi z omeškania vo výške 9% ročne zo sumy 172.686,36 Eur od 03.12.2016 do zaplatenia do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a zároveň žalobcovi priznal voči žalovanému náhradu trov konania v rozsahu 100% s tým, že o výške náhrady trov konania rozhodne samostatným uznesením po právoplatnosti tohto rozhodnutia. V odôvodnení okresný súd poukázal na žalobný návrh, ktorým sa žalobca domáhal zaplatenia sumy 172.686,36 Eur s príslušenstvom a ktorý odôvodnil tým, že je vla ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 66 ods. 1 písm. a)
300/2005 Z. z. § 66 ods. 2
300/2005 Z. z. § 66 ods. 3

301/2005 Z. z. § 194 ods. 1 písm. a)
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trnava uznesením zo dňa 19.12.2022, č. k. 5PP/164/2022-18 rozhodol podľa § 415 ods. 1 Tr. por., § 66 ods. 1 písm. a), b), ods. 2, ods. 3 Tr. zák. tak, že zamietol návrh odsúdeného A. B., nar. XX.X.XXXX v C., t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený trestným rozkazom Okresného súdu Bratislava IV, sp. zn. 2T/108/2017 zo dňa 8.11.2017 v spojení s uznesením Okresného súdu Bratislava IV o neosvedčení v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia sp. zn. 2T/108/2017 zo dňa 16.12. ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 396 ods. 2, 160/2015 Z. z. § 255 ods. 1
160/2015 Z. z. § 257
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie (ďalej aj len „okresný súd“) uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 12.605,62 Eur spolu s úrokmi z omeškania vo výške 8% ročne zo sumy 12.605,62 Eur od 15.02.2018 do zaplatenia, a to v lehote do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku, vo zvyšnej časti žalobu zamietol a žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania voči žalovanému v rozsahu 100% s tým, že o výške náhrady trov konania súd rozhodne samostatným uznesením po právoplatnosti tohto rozhodnutia. 2. Medzi stranami bolo nesporné, že žalobca zaplatil žalovanému ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 325 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 325 ods. 2 písm. d)
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zamietol návrh žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým by súd uložil žalovanému povinnosť podpísať preberací protokol k 5-osému frézovaciemu centru FPT RONIN EVO, výrobné číslo: GM1020201, a to v nasledovnom znení: názov stroja: FTP RONIN EVO; typ stroja: 5-osové horizontálne frézovacie centrum; výrobné číslo stroja: GM1020201; Odovzdávajúca strana: MDTC, s. r. o., Benkova 4025/6, 036 01 Martin, IČO: 45 324 727, IČ DPH: H Zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 52292/ L; Preberajúca strana: ZTS - ŠPECIÁL, a. s., Lie ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 370 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 370 ods. 2
160/2015 Z. z. § 396 ods. 1
160/2015 Z. z. § 256
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd výrokom I. žalobu žalobcu proti žalovanému zamietol. O nároku na náhradu trov prvoinštančného konania rozhodol výrokom II. tak, že žalovaný má proti žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. Podľa výroku III. o výške náhrady trov konania rozhodne Okresný súd Martin samostatným uznesením po právoplatnosti rozsudku. 2. Proti tomuto rozsudku v celom rozsahu v zákonnej lehote podal odvolanie žalobca prostredníctvom zástupcu. Namietal, že okresný súd dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, že rozhodnutie súdu prvej ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 169 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 169 ods. 3
160/2015 Z. z. § 369
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom (č.l. 137) súd prvej inštancie výrokom I. rozviedol manželstvo manželov uzavreté dňa 9. septembra 2009 v Hlohovci, zapísané v knihe manželstiev matričného úradu Hlohovec, vo zväzku XX, ročník 2009, na strane 8, pod poradovým číslom 107; výrokom II. maloletú B. a maloletého H. zveril do osobnej starostlivosti matky s tým, že obaja rodičia budú maloleté deti zastupovať a spravovať ich majetok v bežných veciach; výrokom III. uložil otcovi platiť výživné na maloletú B. v sume 140,- eur mesačne a na maloletého H. v sume 110,- eur mesačne vždy do 15. dňa toho ktoré ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 203 ods. 2
Odôvodnenie: Administratívne konanie 1. Žiadosťou zo dňa 12.11.2015 doručenou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, pobočka Ružomberok dňa 20.11.2015 požiadala žalobkyňa o poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie podľa § 40 ods. 10 alebo ods. 11 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 447/2008 Z.z.“), o ktorej Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok č. RK1/OPPKaPČ/SOC/2015/30062, 2015/151175 dňa 27.11.2015 rozhodol tak, že podľa § 40 ods. 1, 7, 8, 13 zákona č. 447/200 ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie konanie voči pôvodným žalovaným 3/ (Orbis s.r.o., so sídlom Ružová dolina 8, Bratislava, IČO: 45 352 615) a 4/ (Advokátska kancelária Consiliaris, s.r.o., so sídlom Ružová dolina 8, Bratislava, IČO: 47 248 301) zastavil (prvý výrok). Konanie v časti o zaplatenie istiny v sume 857,70 Eur zastavil. Žalovanému 1/ uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 8.438,32 Eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku (tretí výrok) a vo zvyšku žalobu zamietol (štvrtý výrok). Žalovanému 1/ priznal nárok na náhradu trov konania voči žalobkyni v rozsahu 19,5% ( pi ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 191 ods. 1 písm. d), 162/2015 Z. z. § 191 ods. 3
162/2015 Z. z. § 191 ods. 4

Odôvodnenie: nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v celom rozsahu. 31. Podľa ods. 3 citovaného zákonného ustanovenia, výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy konania. Ak sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania povinnosť na plnenie, organizačná zložka Sociálnej poisťovne určí pre ňu lehotu. 32. Podľa ods. 4 citovaného zákonného ustanovenia, v odôvodnení rozhodnutia organizačná zložka Sociálnej poisťovne uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom pre rozhodnutie, akými úva ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 229
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou, doručenou súdu dňa 21.03.2023 prostredníctvom žalovaného, sa žalobca domáhal zrušenia v záhlaví tohto rozsudku označeného rozhodnutia žalovaného (napadnuté rozhodnutie) o predĺžení zaistenia a svojho bezodkladného prepustenia zo zaistenia. 2. Žaloba bola odôvodnená tým, že dôvod predĺženia zaistenia, t.j. to že žalobcovi nebolo vystavené povolenie na transfer do krajiny pôvodu, podľa žalobcu nie je náležite a postačujúco odôvodnený. Rovnako nie je dostatočne odôvodnená dĺžka predĺženia zaistenia, ktorej odôvodnenie podľa žalobcu vyžaduje uvedenie konkrétnych administra ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 99, 162/2015 Z. z. § 63
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou, doručenou súdu dňa 21.03.2023 prostredníctvom žalovaného, sa žalobca domáhal zrušenia v záhlaví tohto rozsudku označeného rozhodnutia žalovaného (napadnuté rozhodnutie) o predĺžení zaistenia a svojho bezodkladného prepustenia zo zaistenia. 2. Žaloba bola odôvodnená tým, že dôvod predĺženia zaistenia, t.j. to že príslušný zastupiteľský úrad začal pre žalobcu vystavovať náhradné cestovné doklady na účel jeho transferu do krajiny pôvodu, podľa žalobcu nie je náležite a postačujúco odôvodnený. Rovnako nie je dostatočne odôvodnená dĺžka predĺženia zaistenia, ktorej odô ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 129/2010 Z. z. § 92 ods. 8, 129/2010 Z. z. § 17 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Okresný súd rozhodol tak, že žalobu žalobcu zamietol (prvý výrok) a žalovanému nárok voči žalobcovi na náhradu trov konania nepriznal (druhý výrok). 2. V odôvodnení rozsudku uviedol, že žalobca sa domáhal voči žalovanému zaplatenia sumy 4.768,33 EUR s úrokom z omeškania 5% ročne zo sumy 4.518,26 EUR od 10.10.2021 do zaplatenia a náhrady trov konania. 3. Z vykonaného dokazovania a právneho posúdenia považoval okresný súd za nesporné, že právny predchodca žalobcu (V. banka, a.s.) a žalovaný uzatvorili dňa 13.02.2018 zmluvu o poskytnutí spotrebiteľského úveru s poistením pre fyzick ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 203 ods. 2
Odôvodnenie: Administratívne konanie 1. Žalobkyňa dňa 11.07.2019 v Sociálnej poisťovni, pobočka Liptovský Mikuláš spísala žiadosť o invalidný dôchodok s dátumom uplatnenia nároku, o ktorej žiadosti Sociálna poisťovňa, ústredie rozhodnutím Číslo XXX XXX XXXX X zo dňa 2. augusta 2019 rozhodla tak, že priznala žalobkyni nárok na invalidný dôchodok od 30. marca 2019 v sume 464,00 Eur mesačne. Žalobkyňa za invalidnú bola uznaná z dôvodu, že má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a pokles schopnosti ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/1991 Z. z. § 8, 160/1991 Z. z. § 9
160/1991 Z. z. § 18
160/1991 Z. z. § 19
Odôvodnenie: napadnutého rozsudku súdu prvej inštancie zodpovedá kritériám riadneho odôvodnenia rozsudku podľa § 220 ods. 2 až 4 CSP. 12. Tvrdenia žalovaného uvedené v odvolaní boli v zásade totožné s tvrdeniami, ktoré žalovaný uplatnil pred súdom prvej inštancie, s ktorými sa súd prvej inštancie zaoberal a vysporiadal, a nemohli privodiť zmenu napadnutého rozsudku. Ani v odvolacom konaní neboli tvrdené a preukázané také skutočnosti, ktoré by ma mohli mať za následok odlišné rozhodnutie vo veci. 13.1. Výlučne na zdôraznenie správnosti právneho záveru prvoinštančného súdu o dôvodnosti nároku žalobcu na zaplat ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie obmedzil H. G., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom J. L., K. XXXX/XX-XX, spôsobilosti na právne úkony tak, že menovaná nie je spôsobilá nakladať so svojim osobným majetkom, akýmkoľvek spôsobom ho zaťažovať, spísať závet, preberať dôchodok, resp. iné dávky, či finančnú hotovosť, uzatvárať úverové zmluvy, pôžičky a iné zmluvy s právnickými ani fyzickými osobami, byť ručiteľom iným osobám, konať pred štátnymi orgánmi, orgánmi verejnej správy, finančnými inštitúciami, rozhodovať o svojej zdravotnej a sociálnej starostlivosti, hospodáriť s finančno ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie svojim uznesením návrh navrhovateľky na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol. V odôvodnení svojho uznesenia uviedol, že navrhovateľka návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia doručeným súdu prvej inštancie dňa 07.12.2022 žiadala, aby súd nariadil neodkladné opatrenie - zákaz priblíženia sa a zákaz vstupu do domu. Súd prvej inštancie dospel k záveru, že v danej veci nie sú naplnené zákonné predpoklady pre požadované využitie inštitútu neodkladného opatrenia z dôvodu, že nie je osvedčený jeden zo základných predpokladov na nariadenie neodkladného opatrenia, ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 229
Odôvodnenie: I. Žaloba 1. Žalobou zo dňa 13.03.2023, procesne podriadenou ust. § 226 ods. 1, 2 SSP, doručenou dňa 21.03.2023 (§ 71 ods. 2 SSP) Krajskému súdu v Bratislave, ako súdu vecne a miestne príslušnému na konanie, sa postupom podľa ust. § 221 ods. 2 zák. č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej aj „SSP“), žalobca domáhal zrušenia napadnutého rozhodnutia žalovaného č.p. PPZ-HCP- BA9-10-078/2023-AV zo dňa 25.01.2023 o predĺžení zaistenia a jeho bezodkladného prepustenia zo zaistenia. Svoje sťažnostné dôvody právne založil na porušení ust. § 32 ods. 1, § 46 a § 47 ods. 3 zák. č. 7 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 586/2003 Z. z. § 18 ods. 2, 40/1964 Z. z. § 420 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
160/2015 Z. z. § 396 ods. 1
160/2015 Z. z. § 255 ods. 1
160/2015 Z. z. § 262 ods. 2
Odôvodnenie: rozsudku súdu prvej inštancie je ukážkové, nie je mu možné vo vzťahu k výrokovej časti rozsudku nič vytknúť a žalobca sa s ním preto v plnom rozsahu stotožňuje. Tvrdenie žalovaného uvádzané v jeho odvolaní, že žalobca mal byť s rozsudkom vyhláseným v konaní sp. zn. 7C/61/2016 spokojný, vzhľadom na ktorú skutočnosť sa mal so žalovaným dohodnúť na tom, že proti rozsudku nebudú podávať odvolanie, je zopakovaním tvrdenia, ktoré žalovaný predniesol na ústnom pojednávaní pred súdom prvej inštancie dňa 28.03.2022. Žalobca uvedené tvrdenie žalovaného na tom istom ústnom pojednávaní v rámci svo ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: , 162/2015 Z. z. § 184
162/2015 Z. z. § 185
162/2015 Z. z. § 186 ods. 1
162/2015 Z. z. § 186 ods. 2
162/2015 Z. z. § 187 ods. 3
162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa správnou žalobou domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OU-BB- OOP3-2022/030125-002 zo dňa 01.12.2022, ktorým žalovaný odvolanie žalobcu zamietol a rozhodnutie Okresného úradu Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-LC-OSZP-2022/004339-018 zo dňa 11.07.2022, ktorým prvostupňový orgán verejnej správy rozhodol tak, že predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „I/71 Holiša - most cez železničnú trať ev č. 71-002“ predložený navrhovateľom - Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest sa v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o po ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava II rozsudkom zo dňa 19.01.2023, č.k. 32Csp/98/2022-123 žalobu žalobcu zamietol (výrok I.) a nepriznal žalovanému nárok na náhradu trov konania (výrok II.). 2. Rozsudok súdu prvej inštancie bol žalobcovi doručený dňa 21.02.2023 a žalovanému dňa 23.02.2023. 3. Žalobca podaním doručeným súdu prvej inštancie dňa 27.02.2023 vzal žalobu v celom rozsahu späť a žiadal konanie zastaviť. Dôvod späťvzatia žalobca v podaní neuviedol. 4. Na výzvu súdu prvej inštancie, s pripojenou doložkou podľa ust. § 157 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok ( ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 379, 160/2015 Z. z. § 380 ods. 1
160/2015 Z. z. § 219 ods. 1
160/2015 Z. z. § 219 ods. 3
160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
160/2015 Z. z. § 369c ods. 1
160/2015 Z. z. § 396 ods. 1
160/2015 Z. z. § 255 ods. 1
160/2015 Z. z. § 262 ods. 1
160/2015 Z. z. § 262 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd výrokom I. konanie v časti o zaplatenie 3.053,37 Eur zastavil. Podľa výroku II. žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 8.043,86 Eur a paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 3.360 Eur, všetko v lehote 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku. Výrokom III. rozhodol, že vo zvyšnej časti sa žaloba zamieta. O nároku na náhradu trov prvoinštančného konania rozhodol výrokom IV. tak, že žalobcovi sa priznáva náhrada trov konania v rozsahu 50,88 %, pričom o výške tejto náhrady rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozsudku ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 36/2005 Z. z. § 25 ods. 5
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie v spoločnom konaní o rozvod manželstva rodičov maloletých detí, návrhu otca na zverenie maloletých detí do jeho osobnej starostlivosti, návrhu starej matky maloletých detí na zverenie maloletých detí do jej náhradnej osobnej starostlivosti, určenie dohľadu nad starostlivosťou otca nad maloletými deťmi a úpravu styku detí so starou matkou súd prvej inštancie zveril maloleté deti do osobnej starostlivosti otca, ktorý je oprávnený maloleté deti zastupovať a spravovať ich majetok v bežných veciach, matke maloletých detí uložil povinnosť prispievať na výživu maloletých ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: Súd prvej inštancie napadnutým uznesením výrokom I. zamietol návrh oprávneného na nariadenie výkonu rozhodnutia – rozsudku Okresného súdu Košice II č.k. 14P/56/2020-440 zo dňa 11.5.2021, ktorým bol upravený jeho styk s mal. G. tak, že je oprávnený sa s ňou stýkať: - každý párny týždeň kalendárneho roka v utorok od 15:30 hod. do 17:45 hod. a v sobotu od 10:00 hod. do 19:00 hod., - každý nepárny týždeň kalendárneho roka v utorok a vo štvrtok vždy od 15:30 hod. do 17:45 hod., - každý nepárny kalendárny rok 26.12. od 10:00 hod. do 19:00 hod. a - každý párny kalendárny rok 24.12. od ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice - okolie (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo len „súd“) platobným rozkazom, č.k. 6C/5/2023-13 z 8. februára 2023 uložil žalovanému povinnosť do 15 dní od doručenia platobného rozkazu zaplatiť žalobcovi sumu 49,48 eura, úhradu poštových služieb spojených s vymáhaním vo výške 2,10 eura a nahradiť žalobcovi trovy konania do 15 dní od doručenia platobného rozkazu, alebo v tej istej lehote podať odpor s odôvodnením vo veci samej na tomto súde. 2. Žalobca po rozhodnutí súdu, podaním doručeným súdu 17.2.2023, t.j. v lehote na podanie odporu proti platobnému rozkazu, v ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: , 301/2005 Z. z. § 194 ods. 1 písm. a)
300/2005 Z. z. § 55 ods. 4
300/2005 Z. z. § 48 ods. 2 písm. a)
Odôvodnenie: Napadnutým uznesením okresný súd rozhodol tak, že podľa § 55 ods. 4 Tr. zákona mení zvyšok trestu povinnej práce vo výmere 122 hodín, ktorý bol uložený trestným rozkazom Okresného súdu Humenné č.k. 1T/2/2021-190 zo dňa 13.04.2021, ktorý nadobudol právoplatnosť 18.05.2021, na trest odňatia slobody a nariaďuje nepodmienečný trest odňatia slobody na 61 dní. Zároveň odsúdeného podľa § 48 ods. 2 písm. a) Tr. zákona na výkon trestu odňatia slobody zaradil do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Proti tomuto uzneseniu, ihneď po jeho vyhlásení, podal odsúdený H. M. sťaž ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zamietol obnovu konania vedeného na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 13Csp/46/2017 (výrok I.) a rozhodol, že žalovaný má proti žalobkyni nárok na náhradu 100% trov konania (výrok II.). V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že najskôr posudzoval, či je žaloba na obnovu podaná včas s poukazom na § 403 Civilného sporového poriadku (ďalej len ,,CSP“). Uviedol, že žalobu na obnovu konania podala žalobkyňa, ktorá v konaní na súde prvej inštancie pod sp. zn. 13Csp/46/2017 vystupovala tiež v postavení žalobkyne. Napadnutým ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 36/2005 Z. z. § 78
Odôvodnenie: 1. Predmetom konania začatého na návrh matky maloletých detí bola zmena úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom vykonaná naposledy rozsudkom Okresného súdu Žiar nad Hronom sp. zn. 19P/10/2020 z 09.07.2020, ktorým bola schválená rodičovská dohoda o zverení oboch maloletých detí do osobnej starostlivosti matky s právom oboch rodičov zastupovať maloleté deti a spravovať ich majetok, o vyživovacej povinnosti otca k maloletým deťom vo výške 160,- € mesačne na maloletú J. a 140,- € mesačne na maloletú L. a úprave styku. Matka žiadala zúžiť rozsah styku otca s maloletý ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 36/2005 Z. z. § 35
Odôvodnenie: 1. Odvolaním napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie na návrh matky maloletého dieťaťa udelil súhlas za otca maloletého dieťaťa na vysťahovanie maloletého dieťaťa H. H., nar. XX.XX.XXXX do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (I. výrok) a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania (II. výrok). 2. Z vykonaného dokazovania v konaní pred súdom prvej inštancie vyplynulo nasledovné: 3. Právoplatným rozsudkom Okresného súdu Lučenec č. k. 12P/64/2017 - 43 zo dňa 14.11.2017 bola maloletá zverená do osobnej starostlivosti matky, otec bol zaviaz ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: , 162/2015 Z. z. § 99h
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 02. 01. 2023 domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 102956753/2022 zo dňa 02. 11. 2022. 2. Krajský súd v Nitre príslušný na konanie vo veci preskúmal správnu žalobu a zistil, že žalobca si nesplnil poplatkovú povinnosť, ktorá mu vznikla podaním žaloby, a preto výzvou zo dňa 06. 03. 2023 vyzval žalobcu na zaplatenie súdneho poplatku za podanú žalobu vo výške 35 eur podľa položky 10 písm. a) Sadzobníka súdnych poplatkov platného v čase podania žaloby v spojení s § 6 ods. 5 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 360 ods. 1, 300/2005 Z. z. § 360 ods. 2 písm. b)
301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom okresného súdu bol obžalovaný C. R. uznaný za vinného z prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. b) Tr. zákona s poukazom na § 139 ods. 1 písm. j) Tr. zákona na tom skutkovom základe, že - dňa 22.06.2020 v čase okolo 21.40 hod. na chodbe pred gynekologicko-pôrodníckym oddelením II. vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove na ul. Hollého, sa vyhrážal zdravotníckemu personálu, pôrodným asistentkám I. R. a Bc. T. N. pri výkone ich zdravotníckeho povolania tak, že po tom, čo ho I. R. nevpustila na oddelenie z dôvodu, ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. b), 160/2015 Z. z. § 391 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie prvým výrokom uložil žalovanej 2/ povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 48.000,- EUR spolu s úrokom z omeškania vo výške 9,05 % ročne zo sumy 48.000,- EUR od 28.4.2016 do zaplatenia, druhým výrokom žalobu vo zvyšku zamietol, tretím výrokom žalobcovi priznal žalovanej 2/ nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100% a štvrtým výrokom priznal žalovanému 1/ voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. 2. V odôvodnení uviedol, že žalobca sa žalobou doručenou súdu dňa 22.12.2015 domáhal zaplatenia náhrady škody vo výške 48.000,- E ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 05.08.2022, doručenou elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky Krajskému súdu v Bratislave (ďalej „správny súd“ alebo „tunajší súd“) toho dňa 07.08.2022, sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 101427812/2022 zo dňa 17.05.2022 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), pričom navrhuje, aby správny súd rozsudkom zrušil napadnutého rozhodnutia spolu s rozhodnutím žalovaného č. 100650379/2022 zo dňa 30.03.2022 (ďalej len „rozhodnutie prvostupňovému orgánu verejnej správy“) a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Napadnutým rozhodnutí ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1.1. Súd prvej inštancie rozsudkom uložil žalovanému v 1. rade povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 1 576,22 eura a úrok z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 1 576,22 eura od 21.04.2019 do zaplatenia do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku (výrok I.) a vo zvyšnej časti žalobu voči žalovanému v 1. rade zamietol (výrok II.). Žalobu voči žalovanému v 2. rade zamietol (výrok III.). Žalovanému v 1. rade priznal voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 86,70 % s tým, že o výške trov konania rozhodne osobitným uznesením po právoplatnosti rozsudku (výrok IV. ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 328 ods. 1
160/2015 Z. z. § 325 ods. 2 písm. d)
Odôvodnenie: 1.Okresný súd Zvolen (ďalej aj „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“ resp. „prvoinštančný súd“) odvolaním napadnutým uznesením zo dňa 19. 12. 2022 návrh žalobkyne na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol. Z odôvodnenia uznesenia súdu prvej inštancie vyplýva, že žalobkyňa sa návrhom domáhala nariadenia neodkladného opatrenia, a to uloženia povinnosti žalovanému zdržať sa predaja spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. R. pre Okresný úrad Krupina, katastrálny odbor, pre okres Krupina, obec Krupina, katastrálne územie Krupina, pod A „majetko ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 396 ods. 2
160/2015 Z. z. § 262 ods. 1
160/2015 Z. z. § 255 ods. 1

40/1964 Z. z. § 799 ods. 3
Odôvodnenie: rozhodnutia súdu prvej inštancie dáva podklad pre riadne a úplné sformulovanie odvolacích dôvodov a odvolaciemu súdu neznemožnilo prieskum napadnutého rozhodnutia, vrátane prieskumu skutkového a právneho záveru, z ktorého súd prvej inštancie pri svojom rozhodnutí vychádzal. 8. V konaní nebolo sporným, že žalobca ako poistený uzavrel so žalovanou ako poistiteľom poistnú zmluvu, že žalobcovi ako poistenému vzniklo právo na poistné plnenie z poistnej udalosti, s ktorou je spojený vznik povinnosti poistiteľa platiť. Súd prvej inštancie v odôvodnení rozhodnutia poukázal na to, že sporným m ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 216 ods. 1, 301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Humenné sp. zn. 1T/64/2021 z 16.05.2022 bol obžalovaný ml. E. L. uznaný vinným z prečinu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 216 ods. 1 Tr. zákona na tom skutkovom základe, že - dňa 31. mája 2020 v čase okolo 23:30 hodine si bez vedomia a súhlasu K. V. vzal kľúče od jeho osobného motorového vozidla značky Škoda Octavia, evidenčné číslo F výrobné číslo V rok výroby 2008, modrej farby v hodnote 1.841,- Eur s DPH, ktoré mal položené na stole v podniku Crystal na ulici Hviezdoslavovej v Humennom, následne išiel na parkovisko nachádzajú ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zaviazal otca platiť zvýšené výživné na mal. N. vo výške 160 eur s účinnosťou od 16.1.2020 a vo výške 180 eur s účinnosťou 1.5.2022, a to vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám matky maloletého. Nedoplatok na výživnom za obdobie od 16.1.2020 do 30.6.2022 vo výške 825,48 eur je otec povinný zaplatiť v lehote 12 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia. Vo zvyšnej časti návrh matky na zvýšenie výživného a návrh otca na zverenie maloletého do striedavej starostlivosti zamietol. Otcovi upravil stretávanie s mal. N. každý párny týždeň od štvrtka ...
Zmenené
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 324 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 325 ods. 1
160/2015 Z. z. § 330 ods. 2
160/2015 Z. z. § 336 ods. 1
160/2015 Z. z. § 336 ods. 2
160/2015 Z. z. § 337 ods. 1
160/2015 Z. z. § 337 ods. 2
160/2015 Z. z. § 325 ods. 2 písm. d)
160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: uznesenia však naznačuje záver o tom, že aj súd prvej inštancie si bol vedomý toho, že neodkladné opatrenie nebude riešiť trvalú úpravu pomerov medzi stranami konania, nakoľko v odôvodnení poučil strany o možnosti podať žalobu o určenie vlastníckeho práva k motorovému vozidlu. Prvoinštančný súd na jednej strane vo výroku I. judikuje, že vlastnícke právo žalobkyne je nesporné, keď mu poskytuje ochranu neodkladným opatrením a na strane druhej v odôvodnení potvrdzuje spornosť vlastníckeho práva, keď poučuje o možnosti podať určovaciu žalobu. Je neprípustné nariadiť neodkladné opatrenie spočívajú ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 514/2003 Z. z. § 3 ods. 1
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku účastníka konania, ktorý ju nastolil. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty účastníkov konania (porovnaj napríklad rozhodnutia ÚS SR II. ÚS 251/04, III. ÚS 209/04, II. ÚS 200/09 a podobne). Na ďalšiu odvolaciu argumentáciu nespôsobilú privodiť úspech odvolaniu, preto odvolací súd nepovažoval za potrebné reagovať špecifickou odpoveďou. 41. S poukazom na uvedené, pokiaľ súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom žalobu v celom rozsahu zamietol, rozhodol vo výroku vecne správne a ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. b), 36/2005 Z. z. § 62
36/2005 Z. z. § 75
Odôvodnenie: rozhodnutia súdu, z ktorého nemožno zistiť, akým spôsobom súd postupoval pri posudzovaní rozhodných skutočností a akými úvahami sa riadil, nevyhovuje zákonným požiadavkám, ktoré procesné normy kladú na obsah odôvodnenia rozhodnutia. Dôsledkom uvedenej absencie riadneho odôvodnenia rozhodnutia je zmätočnosť a nepreskúmateľnosť napadnutého rozhodnutia. Vydanie nepreskúmateľného rozhodnutia je pritom porušením základného práva účastníka súdneho konania na spravodlivý proces, zaručeného čl. 46 a nasl. Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. O ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 396 ods. 1
160/2015 Z. z. § 296 ods. 1
160/2015 Z. z. § 157
161/2015 Z. z. § 52
36/2005 Z. z. § 78
36/2005 Z. z. § 62
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom, napadnutým odvolaním, súd prvej inštancie výrokom I. zvýšil výživné, ktoré je povinný platiť otec na plnoletú navrhovateľku zo sumy 130 eur mesačne na sumu 180 eur mesačne vždy do 15. dňa každého mesiaca vopred k rukám navrhovateľky s účinnosťou od 14.10.2021. Výrokom II. povolil otcovi nedoplatok na zročnom výživnom za obdobie od 14.10.2021 do 30.09.2022 vo výške 577,54 eura zaplatiť v pravidelných mesačných splátkach po 30 eur spolu s bežným výživným k rukám navrhovateľky počnúc mesiacom nasledujúcim po právoplatnosti rozsudku, s tým, že v prípade omeškania sa s plnen ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: priznaného nároku je podrobne uvedené v bodoch 112 až 115, 117. Žalobca v 2. rade: a) Uplatnený nárok titulom náhrady za bolesť v sume 2 465,58 eur (215 bodov) - Nárok v tejto časti zamietnutý Odôvodnenie zamietnutia nároku je podrobne uvedené v bode 120. b) Uplatnený nárok titulom náhrady za SSU v sume 1 879,85 eur (130 bodov) - Priznaný nárok: suma 1 738,10 eur (130 bodov x 13,37 eur) Odôvodnenie priznaného nároku je podrobne uvedené v bode 119. c) Uplatnený nárok titulom náhrady liečebných nákladov v sume 728,44 eur - Nárok v tejto časti zamietnutý Odôvodnenie zamietnutia nároku je ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zastavil konanie v časti o zaplatenie sumy 36,52 eura (výrok I.), náhradu trov konania v tejto zastavujúcej časti stranám sporu nepriznal (výrok II.). Žalovanú zaviazal zaplatiť žalobcovi úrok z omeškania vo výške 5% ročne zo sumy 36,52 eura od 03. 02. 2018 do 06. 04. 2021 do troch dní od právoplatnosti rozsudku (výrok III.), vo zvyšnej časti žalobu zamietol (výrok IV.). Žalovanej priznal nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi v rozsahu 100%, o výške ktorej rozhodne súd prvej inštancie samostatným rozhodnutím (výrok V.) a štátu priz ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 389 ods. 1
160/2015 Z. z. § 391 ods. 1
Odôvodnenie: 1.Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zmenil rozsudok Okresného súdu Nové Zámky č. k. 8P/174/2020-102 zo dňa 26. 02. 2021 v časti o výške výživného na maloleté deti J. a C. T. tak, že výživné na maloletého J. znížil zo sumy 200 eur mesačne na sumu 150 eur mesačne a na maloletého C. zo sumy 200 eur mesačne na sumu 130 eur mesačne, počnúc 03. 12. 2021. Konanie o návrhu otca v časti úpravy styku s maloletými deťmi zastavil. O náhrade trov konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. 1.1.Za preukázaný mal skutkový stav, z ktorého zistil, že ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 212 ods. 1 písm. a)
Odôvodnenie: Okresný súd Humenné napadnutým rozsudkom zo dňa 03.10.2022, sp. zn. 1T/49/2022 uznal obžalovaného A. B. za vinného z prečinu krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. a) Tr. zákona, na tom skutkovom základe, že - dňa 08.02.2022 v čase okolo 14.00 hod. odcudzil spred predajne TV Mobil SAT na Laboreckej ulici č. 4 v Humennom tam voľne položený televízor zn. Samsung, čiernej farby, typ UE50NU7442UXXH v hodnote 450,00 eur, ktorý zobral a následne tento aj v meste Humenné predal, čím tak svojím konaním spôsobil majiteľovi predajne poškodenému C. D. škodu vo výške 450,00 eur. Za uvedený skutok mu ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie vyslovil, že stará matka T. X. a Ing. T. X., sú oprávnení stretávať sa s maloletými deťmi H. V., L. V. a Q. V. po vzájomnej dohode s rodičmi Ing. art. K. V. a JUDr. L. V.. Vyslovil, že účastníci nemajú právo na náhradu trov konania. 2. Vychádzal zo zistenia, že bolo nesporným, že navrhovateľka v rade 1/ je príbuznou, a to starou matkou maloletých detí a navrhovateľ Ing. X. je blízkou osobou podľa § 116 Občianskeho zákonníka, keď otec maloletých detí L. V. od svojich 6 rokov až do 29 rokov žil v spoločnej domácnosti a bol vychovávaný matkou a j ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 190
Odôvodnenie: 1. Okresný úrad Námestovo - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako špeciálny stavebný úrad a ako prvostupňový správny orgán (ďalej aj len „špeciálny stavebný úrad“ alebo „prvostupňový správny orgán“) rozhodnutím Číslo spisu: OU-NO-OCDPK-2020/016098-007 zo dňa 16.10.2020 podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) povolil stavbu „Prestavba mostného objektu MO 2300-001 v obci O.“, stavebné objekty: SO 101-00 Úprava cesty č. 2300 SO 201-00 Prestavba mosta ev. č. 2300-00 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 427 ods. 2
Odôvodnenie: I. Návrh 1. Návrhom zo dňa 21.09.2020, doručeným Krajskému súdu v Žiline dňa 29.09.2020 a neskôr postúpeným Krajskému súdu v Bratislave sa navrhovateľ domáhal voči odporcovi vydania rozhodnutia o vykonateľnosti rozhodnutí cudzieho orgánu verejnej správy, Vysokej školy ekonomickej v Prahe č. j. 3636/SP-TP/F2/2018 zo dňa 07.02.2018, právoplatné dňa 31.07.2018, č. j. 242/SP-PI/F2/2019 zo dňa 27.02.2019, právoplatné dňa 09.07.2019 a č. j. 476/SP-PI/F2/2019 zo dňa 27.08.2019, právoplatné dňa 04.01.2020. 2. Návrh bol odôvodnený tým, že odporca študoval od 09.07. 2014 do 27.12.2019 na magiste ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Odôvodnenie: Okresný súd Košice II ako súd prvej inštancie uznesením označeným v záhlaví žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietol. V odôvodnení uviedol, že oprávnený sa návrhom na vykonanie exekúcie domáhal vykonania exekúcie voči povinnému na základe exekučného titulu - právoplatného a vykonateľného rozhodcovského rozsudku vydaného Stálym rozhodcovským súdom Victoria arbiter sp. zn. RK-PC-2082/14-EK zo dňa 02.10.2015. Dňa 03.05.2016 súdny exekútor požiadal súd prvej inštancie o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Súd prvej inštancie vychádzal z ust. § 4 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 40/1964 Z. z. § 524
40/1964 Z. z. § 529
40/1964 Z. z. § 39
Odôvodnenie: napadnutého rozsudku súdu prvej inštancie podľa názoru odvolacieho súdu zodpovedá kritériám riadneho odôvodnenia rozsudku podľa § 220 ods. 2 až 4 CSP. 19. Námietky žalovaných 1/, 2/ uvedené v odvolaní boli v zásade totožné s námietkami, ktoré uplatnili pred súdom prvej inštancie, a ktorými sa súd prvej inštancie zaoberal, správne a vyčerpávajúco sa s nimi vysporiadal a nemohli privodiť zmenu napadnutého rozsudku. Ani v odvolacom konaní neboli tvrdené a ani preukázané také skutočnosti, ktoré by mohli mať za následok odlišné rozhodnutie vo veci. Z tohto dôvodu si odvolací súd osvojil d ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 22.05.2022, doručenou elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky Krajskému súdu v Bratislave (ďalej „správny súd“ alebo „tunajší súd“) dňa 06.06.2022, sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 100531739/2022 zo dňa 21.03.2022 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), pričom navrhuje, aby správny súd rozsudkom zrušil napadnuté rozhodnutie a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Napadnutým rozhodnutím žalovaný ako odvolací orgán potvrdil podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 324 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 325 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Otec sa návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia podaným v odvolacom konaní, doručeným súdu prvej inštancie dňa 30.08.2022 a následne doručenému odvolaciemu súdu dňa 20.12.2022, domáhal uloženia povinnosti matke maloletej, aby počas trvania striedavej osobnej starostlivosti a platenia výživného otcom maloletej, každý rok počas letných prázdnin a v čase jej súdom určeného styku s maloletou minimálne na desať pracovných dní absolvovala s maloletou pobyt pri mori. Otec v rámci svojho návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia uviedol, že návrhom doručeným súdu prvej inštancie ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokmi I. a II. zrušil podielové spoluvlastníctvo strán sporu a toto vyporiadal tak, že prikázal do výlučného vlastníctva žalobkyne tak, že časť nehnuteľností prikázal do výlučného vlastníctva žalobkyne, časť do výlučného vlastníctva žalovanej 1/. Výrokom III. zriadil vecné bremeno práva prechodu podľa geometrického plánu Ing. Ľudmily Rábarovej. Výrokom IV. zaviazal žalovanú 1/ zaplatiť žalobkyni na vyrovnanie sumu 1,35 eur. Výrokom V. vo zvyšku žalobu zamietol. Výrokom VI. zaviazal žalovanú 1/ zaplatiť na účet súdu súdny poplatok za žalobu ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 137

7/2005 Z. z. § 50
7/2005 Z. z. § 91
7/2005 Z. z. § 93 ods. 2
7/2005 Z. z. § 93 ods. 3
Odôvodnenie: 1.1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom vo výroku I. určil, že žalobca je vlastníkom nehnuteľností, zapísaných na liste vlastníctva č. XXX, k.ú. P., obec P., okres V., a to parciel registra ,,C“ evidované na katastrálnej mape, ako: parcelné číslo (ďalej len p.č.) XXXX/X o výmere 97460 m2 lesné pozemky, p.č. XXXX o výmere 2500 m2 lesné pozemky, p.č. XXXX/X o výmere 40 536 m2 lesné pozemky, p.č. XXXX o výmere 43196 m2 lesné pozemky, p.č. XXXX o výmere 1985 m2 lesné pozemky, p.č. XXXX o výmere 2151 m2 trvalé trávne porasty, p.č. XXXX o výmere 3705 m2 lesné pozemky, p.č. XXXX o výmere 1 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 53 ods. 10, 40/1964 Z. z. § 101 ods. 1
40/1964 Z. z. § 151a
40/1964 Z. z. § 151j ods. 1
40/1964 Z. z. § 151j ods. 2
Odôvodnenie: 1. Odvolaním napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zamietol žalobu žalobcov 1/ a 2/ (ďalej aj „žalobcovia“), ktorou sa domáhali uloženia (určenia) povinnosti žalovanému zdržať sa výkonu záložného práva na nehnuteľnosti vo vlastníctve žalobkyne 2/ - byt č. X na 2. poschodí bytového domu súp. č. XXX stojacom na parcele B. č. XXXX, podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu o veľkosti XX/XXXX, bytový dom evidovaný na LV č. XXXX a na pozemok - parcelu B. č. XXXX - zastavaná plocha a nádvorie o výmere X XXX m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti XX/XXXX, pozemok e ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 396 ods. 2

161/2015 Z. z. § 52
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava V rozsudkom zo dňa 21.09.2021, č. k. 68P/102/2020-563 rozhodol tak, že zvyšuje výživné otca k t. č. plnoletej K. G. B., U.. XX.XX.XXXX zo sumy 116,18 eur na sumu 200,- eur mesačne s účinnosťou od 01.04.2020, ktoré uložil otcovi povinnosť platiť vždy do 15-teho dňa toho - ktorého mesiaca vopred k rukám D. K. G. B.. Nedoplatok na zročnom výživnom za obdobie od 01.04.2020 do 31.08.2021 v sume 1.424,94 eur súd prvej inštancie povolil otcovi splácať v splátkach po 100,- eur mesačne k rukám plnoletej K. G. B. počnúc právoplatnosťou rozsudku s tým, že omeškanie s plnením je ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 63
Odôvodnenie: 1. Žalobca podal žalobu o preskúmanie zákonnosti v záhlaví tohto uznesenia označených rozhodnutí žalovaného, ktorými žalovaný zamietol odvolania žalobcu voči rozhodnutiam orgánu verejnej správy prvého stupňa (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok) o uplatnených nárokoch žalobcu na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. 2. Podaním, doručeným súdu dňa 29.03.2023 vzal žalobca žalobu späť v celom rozsahu. 3. Podľa § 63 SSP, žalobca môže do vydania rozhodnutia správneho súdu vziať žalobu späť, a to sčasti alebo celkom. Ak je žaloba vzatá späť celkom, správny súd konanie za ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 233/1995 Z. z. § 57 ods. 1 písm. g)
233/1995 Z. z. § 41 ods. 2
233/1995 Z. z. § 41 ods. 3 písm. c)

160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 256 ods. 2


40/1964 Z. z. § 39
Odôvodnenie: 1.1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie exekúciu vyhlásil za neprípustnú a zastavil ju. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že Okresný súd Trenčín poveril súdnu exekútorku JUDr. Vieru Kučerovú, so sídlom exekútorského úradu Námestie sv. Martina 410/6, 908 51 Holíč, poverením číslo 5309 007107* zo dňa 21.03.2005 vykonaním exekúcie na vymoženie povinnosti zaplatiť 6.840,- Sk (227,05 Eur) spolu s príslušenstvom na podklade exekučného titulu - notárskej zápisnice N 3731/2004, NZ 77615/2004 spísanej JUDr. Jarmilou Kováčovou, notárom so sídlom v Bratislave, dňa 23.10.2004. 1.2. Vec prá ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom okresného súdu bol obžalovaný podľa § 285 písm. a/ Tr. poriadku oslobodený spod obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry Zvolen č. k. 1 Pv 118/20/6611-16 zo dňa 27.11.2020, pre prečin nebezpečné vyhrážanie podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. a) Trestného zákona, ktorého sa mal dopustiť na tom skutkovom základe, že dňa 21. 02. 2020 v čase okolo 17:00 hod. v O., časť X., okres Z., na pozemku pred rodinným domom s popisným číslom XX, patriacemu R. T., sa vyhrážal Y. L. tým spôsobom, že po predchádzajúcej slovnej výmene názorov sa ...
Zrušujúce, Zmenené, Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 387 ods. 1, 40/1964 Z. z. § 387 ods. 2
40/1964 Z. z. § 11
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku účastníka konania, ktorý ju nastolil. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty účastníkov konania (porovnaj napríklad rozhodnutia ÚS SR II.ÚS 251/04, III.ÚS 209/04, II.ÚS 200/09 a podobne). Na ďalšiu argumentáciu odvolateľov, už nespôsobilú ovplyvniť posúdenie rozsudku súdu prvej inštancie, odvolací súd nepovažoval za potrebné reagovať špecifickou odpoveďou. 97. Z dôvodu, že odvolacie dôvody žalobcu boli neopodstatnené a neboli zistené ani žiadne nedostatky v postupe súdu prve ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie rozsudkom výrokom I. návrh navrhovateľa zamietol. Výrokom II. rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. 2. Proti rozsudku súdu prvej inštancie podal odvolanie otec a žiadal o zníženie výživné počas doby výkonu trestu odňatia slobody. 3. V podaní zo dňa 6. marca 2023 doručeným súdu prvej inštancie dňa 8. marca 2023 otec uviedol, že netrvá na odvolaní a žiada konanie zastaviť. 4. Krajský súd v Trnave ako súd odvolací (§ 34 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „Civilný sporový poriadok“), po zistení, že odvolan ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 190, 162/2015 Z. z. § 199
162/2015 Z. z. § 167
461/2003 Z. z. § 104 ods. 1
461/2003 Z. z. § 104 ods. 6
461/2003 Z. z. § 196 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 21. novembra 2022, žalobca žiadal zrušiť rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie č.: XXXXX-X/XXXX-XX zo dňa 7. septembra 2022 a vec vrátiť žalovanej na ďalšie konanie a rozhodnutie a žalobcovi priznal náhradu trov konania, voči žalovanej. I. Administratívne konanie 2. Sociálna poisťovňa, pobočka Košice dňa 16. júna 2022, rozhodla rozhodnutím č.: XXXXX/XXXX- XXX-XXX, podľa § 104 ods. 1 zákona o sociálnom poistení a podľa čl. 61 Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (ďalej len „základné ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: 1. Uznesením Krajského súdu v Košiciach, č.k.: 3K/176/2005-29, zo dňa 22.11.2006 bol na majetok dlžníka: A. B., nar. XX.XX.XXXX, C. XX, vyhlásený konkurz a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Milan Sivý, advokát, Nám. sv. Egídia 3006/116, Poprad. 2. Uznesením zo dňa 21.10.2008, č.k.: 3K/176/2005-67, súd zbavil JUDr. Milana Sivého, advokáta, Nám. sv. Egídia 3006/116, Poprad, funkcie správcu konkurznej podstaty a za novú správkyňu konkurznej podstaty ustanovil Ing. Dagmar Prividi, Komenského 26, Košice. 3. Po speňažení majetku úpadcu a schválení konečnej správy uznesením č. k.: 3K/ ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: , 162/2015 Z. z. § 190
Odôvodnenie: 1. Daňový úrad Žilina, pobočka Čadca (ďalej ako správny orgán prvého stupňa alebo správca dane) rozhodnutím Číslo: 100751972/2021 zo dňa 05.05.2021 (ďalej ako rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa alebo správcu dane) vyrubil daňovému subjektu Pharmaprogress s.r.o., DIČ 2023673619, IČO 46883452, IČ DPH SK2023673619, Brezová 1518/57, 010 01 Žilina (ďalej ako daňový subjekt) rozdiel dane v sume 2.097,- Eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie jún 2019. Na odôvodnenie svojho rozhodnutia správca dane uviedol, že vykonal daňovú kontrolu dane z pridanej hodnoty za zdaňova ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: rozhodnutia prvoinštančného súdu považoval (vrátane zamietajúceho výroku) za dostatočné. Vo vzťahu k odvolaniu žalovanej proti zamietnutiu vzájomnej žaloby uviedol, že v tejto časti žalovaná nijakým spôsobom odvolanie nezdôvodňuje. Na základe uvedeného žiadal, aby odvolací súd napadnutý rozsudok potvrdil. 5. Žalovaná reagovala podaním zo dňa 11.11.2019, v ktorom zopakovala svoju odvolaciu argumentáciu týkajúcu sa nevykonateľnosti výroku I. napadnutého rozhodnutia. Ďalej uviedla, že účelom zisťovania skutkového stavu veci nebolo posúdenie výhodnosti predĺženia doby splácania úveru z 1 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 315/2001 Z. z. § 85
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd rozhodol tak, že: „I. Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť žalobcovi 2 400,- Eur, do troch dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia. II. V prevyšujúcej časti súd žalobu z a m i e t a. III. Žalobca m á voči žalovanému n á r o k na náhradu trov konania v celom rozsahu.“ 2. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že dospel k záveru, že žaloba je čo do základu veci dôvodná. Poukázal na článok 7 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle ktorého právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Poukázal ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 63
Odôvodnenie: 1. Žalobca podal žalobu o preskúmanie zákonnosti v záhlaví tohto uznesenia označených rozhodnutí žalovaného, ktorými žalovaný zamietol odvolania žalobcu voči rozhodnutiam orgánu verejnej správy prvého stupňa (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok) o uplatnených nárokoch žalobcu na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. 2. Podaním, doručeným súdu dňa 29.03.2023 vzal žalobca žalobu späť v celom rozsahu. 3. Podľa § 63 SSP, žalobca môže do vydania rozhodnutia správneho súdu vziať žalobu späť, a to sčasti alebo celkom. Ak je žaloba vzatá späť celkom, správny súd konanie za ...
Potvrdzujúce
Odôvodnenie: rozhodnutia súdu prvej inštancie sa vysporiadalo so všetkými podstatnými námietkami a ostatnými rozhodujúcimi skutočnosťami. 30. V podanom odvolaní odvolateľka uplatnila aj odvolací dôvod podľa ust. § 365 ods. 1 písm. d) CSP majúc za to že konanie má inú vadu, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci. Tento odvolací dôvod dopadá na akékoľvek pochybenia v procesnom postupe súdu, ktoré nie sú subsumovateľné pod ostatné odvolacie dôvody, avšak len za predpokladu, že mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci. Príkladom takejto vady môže byť nesprávne realizovaná manudukčn ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 420
Odôvodnenie: napadnutého rozsudku považuje odvolací súd za dostatočné a stotožňuje sa s ním v plnom rozsahu (§ 387 ods. 2 CSP). V odvolaní žalobkyňou uvádzané argumenty nie sú spôsobilé privodiť iný než napadnutým rozsudkom vyslovený právny záver o čiastočnej dôvodnosti žaloby, keď v odvolaní uvádzané argumenty nepredstavujú také, s ktorými by sa súd prvej inštancie v rámci odôvodnenia napadnutého rozsudku nevysporiadal alebo by im nevenoval náležitú pozornosť. Odôvodnenie napadnutého rozsudku je dostatočne vyčerpávajúce, a nie je preto potrebné ani jeho dôvody dopĺňať, nakoľko by išlo len o opakova ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
160/2015 Z. z. § 387 ods. 3
Odôvodnenie: 1.1. Súd prvej inštancie rozsudkom zo dňa 8.3.2019, č. k. 31 Csp 56/2018-75, v znení opravného uznesenia zo dňa 12.3.2021, č. k. 31 Csp 56/2018-124, čiastočne vyhovel žalobe žalobcu, keď žalovanú zaviazal povinnosťou zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 1.638,75 €, úrok vo výške 55,29 €, úroky z omeškania vo výške 0,65 €, úrok z omeškania vo výške 5 % ročne z nezaplatenej istiny 1.638,75 € od 23.2.2018 do zaplatenia, úrok z omeškania vo výške 5 % ročne z nezaplatených úrokov 55,29 € od 23.2.2018 do zaplatenia, nezaplatené poplatky za poistenie vo výške 1,46 €, to všetko v lehote do 3 dní ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa v konaní domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia zo dňa 08.11.2021, ktorým žalovaný ako odvolací orgán podľa § 74 ods. 4 daňového poriadku potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Trnava č. 101237035/2021 zo dňa 15.07.2021 o vyrubení rozdielu dane v sume 5.351,67 eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie apríl 2019 vychádzajúce zo záveru, že daňový subjekt nepredložil faktúry dodávateľa služieb (ESKALA s.r.o.) s obsahom zodpovedajúcim požiadavkám ustanovenia § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. 2. Žalobca namietal, že rozhodn ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 311/2001 Z. z. § 179 ods. 1
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku strany, ktorá ju nastolila. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty strán (porovnaj napríklad rozhodnutia ÚS SR II.ÚS 251/04, III.ÚS 209/04, II.ÚS 200/09 a podobne). Na ďalšiu argumentáciu odvolateľa, už nespôsobilú ovplyvniť posúdenie veci a zachádzajúcu do zbytočných podrobností, teda odvolací súd nepovažoval za potrebné reagovať špecifickou odpoveďou. 50. Odvolací súd riadiac sa uvádzaným, preto rozsudok súdu prvej inštancie vrátane rovnako vecne správneho závislého výroku o ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 379, 160/2015 Z. z. § 380 ods. 1
160/2015 Z. z. § 219 ods. 1
160/2015 Z. z. § 219 ods. 3
160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
160/2015 Z. z. § 396
160/2015 Z. z. § 255 ods. 1
160/2015 Z. z. § 262 ods. 1
160/2015 Z. z. § 262 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd výrokom I. rozhodol, že žalovaný v II. rade je povinný zaplatiť žalobcovi úrok z omeškania vo výške 25 % ročne zo sumy 1.449,53 Eur od 29.01.2020 do 17.09.2021, zo sumy 1.049,53 Eur od 18.09.2021 do 11.12.2021, zo sumy 649,53 Eur od 12.12.2021 do 14.01.2022, zo sumy 400 Eur od 15.01.2022 do 03.02.2022, paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40 Eur, v prospech účtu žalobcu č. IBAN: I XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX, a to všetko do troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku, s tým, že plnením žalovaného v II. rade alebo spoločnost ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: 36/2005 Z. z. § 60, 36/2005 Z. z. § 57 ods. 4
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením okresný súd zamietol návrh navrhovateľky na nariadenie neodkladného opatrovníka, ktorým bude ustanovená maloletému G. T., narodeného XX. XX. XXXX, za poručníka a zároveň začal ex offo konanie o nariadenie neodkladného opatrenia, na základe ktorého bude navrhovateľka vykonávať opatrovníka maloletému. Zároveň okresný súd nariadil neodkladné opatrenie, ktorým nariadil navrhovateľke, aby vykonávala maloletému opatrovníka vo veciach týkajúcich sa starostlivosti o zdravotný stav maloletého, jeho zdravotnú a sociálnu starostlivosť na určitý čas, a to dovtedy, pokiaľ k m ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 328 ods. 1
160/2015 Z. z. § 325 ods. 1
Odôvodnenie: 1.Okresný súd Lučenec (ďalej aj „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“ resp. „prvoinštančný súd“) odvolaním napadnutým uznesením zo dňa 02. 01. 2023 návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol. Z odôvodnenia uznesenia súdu prvej inštancie vyplýva, že matka sa návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia domáhala úpravy styku otca s maloletou N. J. (ďalej aj ,,maloletá“) tak, že matka je povinná umožniť otcovi styk s maloletým dieťaťom mimo bydliska dieťaťa každú párnu sobotu a nedeľu, pričom stretávanie sa začne v sobotu o 10.00 hod. a skončí v nedeľu o 18.00 hod. aj s ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 262 ods. 2, 160/2015 Z. z. § 262 ods. 1
160/2015 Z. z. § 255 ods. 1
160/2015 Z. z. § 396 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 219 ods. 3
160/2015 Z. z. § 219 ods. 1
160/2015 Z. z. § 380 ods. 1
160/2015 Z. z. § 379
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd výrokom I. žalobu zamietol. O nároku na náhradu trov prvoinštančného konania rozhodol výrokom II. tak, že žalovanému sa proti žalobcovi priznáva nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. V odôvodnení rozhodnutia okresný súd poukázal na žalobu žalobcu a jej zdôvodnenie, na vydaný platobný rozkaz v upomínacom konaní sp.zn. 3Up/196/2021-25 zo dňa 01.03.2021, na obsah odporu žalovaného, na vykonané dokazovanie obsahom spisu, výsluchom žalobcu, žalovaného, výsluchom svedkov, z neho zistený skutkový stav, ktorý právne posúdil za aplikácie ust. § 409 ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 63
Odôvodnenie: 1. Žalobca podal žalobu o preskúmanie zákonnosti v záhlaví tohto uznesenia označených rozhodnutí žalovaného, ktorými žalovaný zamietol odvolania žalobcu voči rozhodnutiam orgánu verejnej správy prvého stupňa (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok) o uplatnených nárokoch žalobcu na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. 2. Podaním, doručeným súdu dňa 29.03.2023 vzal žalobca žalobu späť v celom rozsahu. 3. Podľa § 63 SSP, žalobca môže do vydania rozhodnutia správneho súdu vziať žalobu späť, a to sčasti alebo celkom. Ak je žaloba vzatá späť celkom, správny súd konanie za ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 262 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 257
160/2015 Z. z. § 255 ods. 1

Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom v spojení s (opravným) uznesením č.k. 17Cb/186/2014-699 zo dňa 1.6.2022 okresný súd výrokom I. rozhodol, že žalovaný v 3/ rade je povinný vydať žalobkyni - pracovný stroj JCB 4CX-4WS-SM, výrobné číslo stroja 1343449/2008, číslo motora SF320/40123U1700808, prídavné zariadenie: podkopová lyžica 800, 600 a 400 mm, - mechanický rýchloupínač, SRS - systém, RTD - systém, - hydraulický okruh búracieho kladiva VAMOS, - vysokozdvižný vozík DESTA, DVHM 3222 TM, výrobné číslo 2936, séria 10, rok výroby 1978, - nákladné vozidlo TATRA T 815, evidenčné číslo TR225AG, rok výroby ...
Potvrdzujúce
Odôvodnenie: rozsudku súdu prvej inštancie považujú za vecne správne. Navrhli napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie potvrdiť a priznať im voči žalobcovi nárok na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100%. 15. Žalobca sa k vyjadreniu žalovaných nevyjadril. 16. Odvolací súd preskúmal napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie v celom rozsahu a v medziach odvolacích dôvodov, ktorými je viazaný (§ 379 a § 380 ods. 1 CSP), bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 385 ods. 1 CSP a contrario v spojení s § 219 ods. 3 CSP) a viazaný skutkovým stavom tak, ako ho zistil súd prvej inštancie (§ 383 CS ...
Potvrdzujúce
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu o ochranu osobnosti a o náhradu nemajetkovej ujmy zamietol (výrok I), a žalovanému priznal právo na náhradu trov konania v plnom rozsahu (výrok II). 2. Rozhodnutie vo veci samej právne odôvodnil § 11, § 13 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) a vecne tým, žalobca sa domáhal ochrany osobnosti a žiadal zadosťučinenie vo forme ospravedlnenia a náhrady nemajetkovej ujmy 20 000 eur na tom skutkovom základe, že dňa 5.7.2018 bol na webovej stránke www.topky.sk (ktorej prevádzkovateľom je žalovaný) ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 161/2015 Z. z. § 2, 161/2015 Z. z. § 52
160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
160/2015 Z. z. § 9
160/2015 Z. z. § 161 ods. 1
160/2015 Z. z. § 161 ods. 2
160/2015 Z. z. § 396 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Uznesením napadnutým odvolaním súd prvej inštancie zastavil konanie vo veci návrhu manželky na rozvod manželstva a s tým spojeným konaním o úpravu práv a povinností k maloletým deťom (výrok I.) a žiadnemu z účastníkov nepriznal nárok na náhradu trov konania (výrok II.). 1.1 Vec právne posúdil podľa § 2 ods. 1 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „C. m. p.“), § 9, § 161 ods. 1, ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok ( ďalej len „C. s. p.“), čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 26 ods. 1, 2 Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou ...
Potvrdzujúce
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom zo dňa 19. novembra 2018 č.k. 5C/291/2012-347 súd prvej inštancie zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal od žalovaného náhrady nemajetkovej ujmy z titulu nesprávneho úradného postupu. Žalovanému priznal náhradu trov konania vo výške 100% s tým, že o výške náhrady trov konania bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti rozsudku. 2. Vychádzal zo skutkového vymedzenia žaloby žalobcom, že nemajetková ujma mu mala byť spôsobená nesprávnym úradným postupom Okresného súdu Pezinok v konaní vedenom pod sp.zn. 5C/895/2008, pôvodne vedenom na Okresno ...
Potvrdzujúce
Odôvodnenie: napadnutého rozhodnutia označila za arbitrárne. V daných súvislostiach namietla skutočnosť, že súd prvej inštancie sa nevyporiadal ani s podaniami žalobkyne a dôkazmi v súvislosti s dlhoročným účelovým konaním proti dobrým mravom žalovaných proti žalobkyni, ktorého sa na žalobkyni dopúšťali, nevynímajúc nielen fyzické, psychické, sociálne ale aj ekonomické týranie, ktoré mala za zrejmé z celého konania žalovaného 2/ a žalovanej 1/ so všetkými následkami z toho voči žalobkyni vyplývajúcimi. Rovnako namietla skutočnosť, že súd prvej inštancie pri rozhodovaní prehliada skutočnosť, že trvá n ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie svojím rozsudkom (v poradí druhým) konanie v časti o odstránenie kanalizačného potrubia, múrika, terasy, plotu a obvodovej steny nehnuteľnosti žalovaných z pozemkov vo výlučnom vlastníctve žalobkyne zastavil (výrok I.), žalovaným 1/, 2/ a 3/ uložil spoločne a nerozdielne povinnosť odstrániť strechu rozostavanej stavby bez súpisného čísla, postavenej na parcele KNC parc. č. XXX/X, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 232 m2, zapísanej na LV č. XXXX, pre okres F., obec O. J. I., katastrálne územie O. J. I. v rozsahu, v akom táto ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 161/2015 Z. z. § 121, 36/2005 Z. z. § 26
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom označeným v záhlaví súd prvej inštancie zamietol návrh Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, odbor sociálnych vecí a rodiny, na zrušenie rozsudku Okresného súdu Senica č. k. 5P/31/2017-437 zo dňa 25. septembra 2019, právoplatného dňa 3. decembra 2019 a na rozhodnutie o styku otca s maloletou A. tak, že tento sa neupravuje. O trovách konania rozhodol tak, že žiadne z účastníkov nemá nárok na ich náhradu. 2. Svoje rozhodnutie odôvodnil právne aplikáciou ust. § 25 ods. 1 a 2, § 26 a § 36 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: Žalobca sa žalobou doručenou súdu dňa 22.12.2022 domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OU-TT-OOP3-2022/051221-002 zo dňa 16.12.2022. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja vydal rozhodnutie č. OU-TT-OSZP1-2022/028474-004 zo dňa 12.09.2022 ktorým udelil súhlas spoločnosti Danucem Slovensko, a. s., so sídlom Rohožník na využívanie odpadov na spätné zasypávanie v rámci rekultivácie lomu v k. ú. A.. Žalovaný ako druhostupňový orgán verejnej správy na základe odvolania žalobcu pr ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 29.06.2022, doručenej elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky Krajskému súdu v Bratislave (ďalej „správny súd“ alebo „tunajší súd“) dňa 07.07.2022, sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SU/CS 851/2022/12/LBR zo dňa 20.06.2022 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), pričom navrhuje, aby správny súd rozsudkom zrušil napadnuté rozhodnutie a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Napadnutým rozhodnutím žalovaný rozhodol podľa § 76 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov ...
Potvrdzujúce, Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 379, 160/2015 Z. z. § 380 ods. 1
160/2015 Z. z. § 219 ods. 1
160/2015 Z. z. § 219 ods. 3
160/2015 Z. z. § 386
160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
160/2015 Z. z. § 396 ods. 1
160/2015 Z. z. § 255 ods. 1
160/2015 Z. z. § 256 ods. 1
160/2015 Z. z. § 262 ods. 1
160/2015 Z. z. § 262 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom v spojení s uznesením č.k. 9Cb/1/2020-159 zo dňa 26. januára 2022 (ďalej len ,,rozsudok“) okresný súd výrokom I. rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 1.604,- Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 1.604,- Eur od 1.10.2019 do zaplatenia v lehote 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku. Výrokom II. vo zvyšku žalobu žalobcu zamietol. Podľa výroku III. o nároku na náhradu trov prvoinštančného konania rozhodol tak, že žalovaný má voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 79,74%, o výške ktorej náhrady rozhodne súd prvej ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
160/2015 Z. z. § 387 ods. 3
Odôvodnenie: 1.1. Okresný súd Bratislava II. rozsudkom zo dňa 19.11.2020, č. k. 8 Csp 132/2017-35, žalobu žalobcu zamietol (výrok I.) a žalovanej nepriznal nárok na náhradu trov konania (výrok II.). Svoje rozhodnutie odôvodnil právne ustanoveniami § 1 ods. 2, § 9 ods. 1, 2, 6, § 11 ods. 1 písm. a), b) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom ku dňu uzavretia zmluvy (ďalej len „zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch“), § 34, § 37 ods. 1, § 40 ods. 1, 3, § 43 ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: 7/2005 Z. z. § 167f ods. 2, 160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. a)
233/1995 Z. z. § 203 ods. 3
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zamietol žiadosť súdneho exekútora JUDr. Kamila Líšku o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie sp. zn. 4Er/2251/2009, EX/1363/2009, čo odôvodnil aplikáciou § 44 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „EP“ alebo „Exekučný poriadok“), § 45 ods. 1, 2 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, § 2 písm. a), b), § 3 ods. 1, § 4 ods. 1 zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch (ďalej len „zákon o spotrebiteľských úveroch“), § 52 ods. ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 391 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 389 ods. 1

Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením návrh o potvrdení vydržania zo dňa 02.10.2022 odmietol. Svoje rozhodnutie odôvodnil s poukazom na ustanovenia § 7 ods. 1, § 8 ods. 1, § 359c ods. 1, 2, § 359e ods. 1, 3 CMP. 1.1. Uviedol, že navrhovateľ dňa 02.10.2022 podal návrh na začatie konania o potvrdení vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v kat. úz. C. D., zapísaným na LV č. XXXX ako par. reg. E KN č. XXX - vinica o výmere 991 m2 v podiele 1/1 k celku. Navrhovateľ v návrhu uviedol, že je vlastníkom susediacich pozemkov predmetnej nehnuteľnosti, k nehnuteľ ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: súdneho rozhodnutia v opravnom konaní nemá odpovedať na každú námietku alebo argument v opravnom konaní, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní (uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 16.11.2011, sp. zn. 6Cdo 145/2011). 20. Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie ako vecne správny podľa § 387 ods. 1, 2 C.s.p. potvrdil. 21. O nároku na náhradu trov odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 396 ods. 1 v spojení s § 255 ods. 1 a § 262 ods. 1 C.s.p. tak, že v odvolacom konaní úspešnému žalovanému priznal nárok na náhradu t ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 513/1991 Z. z. § 607 ods. 1
Odôvodnenie: 1.1. Súd prvej inštancie napadnutým (v poradí druhým) rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal od žalovaného zaplatenia 5 048,61 eur s úrokom z omeškania 9,05 % ročne zo sumy 1 216,80 eur od 19.11.2014 do zaplatenia, zo sumy 326,84 eur od 28.11.2014 do zaplatenia, zo sumy 3 504,97 eur od 03.10.2014 do zaplatenia, náhrady paušálnych nákladov 40,- eur a náhrady trov konania. Žalovanému proti žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania vo výške 100 %. 1.2. V odôvodnení rozsudku súd prvej inštancie uviedol, že podľa žaloby medzi žalobcom ako zasielateľom a žalovaným ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 36/2005 Z. z. § 62
Odôvodnenie: 1. Okresný súd napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že: „I. Súd s c h v a ľ u j e rodičovskú dohodu o osobnej starostlivosti o mal. U. B. , nar. X.X.XXXX nasledovne: Mal. sa z v e r u j e do osobnej starostlivosti matky, ktorá bude oprávnená mal. zastupovať a spravovať jeho majetok v bežných veciach. II. Rodičia sa d o h o d l i o úprave stretávania oprávneného rodiča s mal. U. B. , nar. X.X.XXXX nasledovne: Otec je o p r á v n e n ý stretávať sa s mal.: - od právoplatnosti rozsudku o úprave rodičovských práv a povinností po dobu nasledujúcich 6 kalendárnych mesiacov, každý párny kale ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: , 162/2015 Z. z. § 191 ods. 1 písm. f)
162/2015 Z. z. § 191 ods. 3 písm. a)
162/2015 Z. z. § 191 ods. 4
Odôvodnenie: rozhodnutia colného úradu uvádza určité, dostatočné a teda preskúmateľné dôvody prijatého záveru o tom, že skutočne dovážaným tovarom bolo oceľové lano pozinkované za tepla a nie tak, ako je už uvedené vyššie, konštrukčné prvky zavesenia pre použitie v betónových konštrukciách, teda akýkoľvek hotový výrobok, nakoľko tento sa bude z dovážaného tovaru ešte len vyrábať. 17. Po vyhodnotení námietky nepreskúmateľnosti rozhodnutia colného úradu a žalovaného ako nedôvodnej, pristúpil správny súd v nadväznosti na obsah žalobných bodov k hodnoteniu námietok žalobcu poukazujúcich na vymedzeni ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 129 ods. 3
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie podanie žalobcov 1/ a 2/ doručené súdu dňa 27.07.2021 odmietol. 2. Právne svoje rozhodnutie odôvodnil citáciou § 127 ods. 1, § 129 ods. 1 – 4 Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“). 3. Vecne argumentoval tým, že „keďže podanie žalobcov neobsahovalo nevyhnutné náležitosti, súd ich na doplnenie podania vyzval uznesením. Uznesenie bolo žalobcovi v 1. rade doručené dňa 31.08.2021 a žalobcovi v 2. rade dňa 03.09.2021. Posledným dňom lehoty na doplnenie podania bol deň 13.09.2021. Dňa 03.09.2021 bolo súdu doručené podanie žalobcov, ...
Zmeňujúce
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zastavil konanie (výrok I.), žalovanému nepriznal nárok na náhradu trov konania (výrok II.) a vrátil žalobcovi súdny poplatok za podanú žalobu vo výške 12,80 eur prostredníctvom prevádzkovateľa systému Slovenská pošta, a.s. po právoplatnosti uznesenia (výrok III.). 2. Uznesenie právne odôvodnil ust. § 144, § 145 ods. 1, § 146 ods. 1, § 256 ods. 1 a § 262 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) a vecne tým, že vzhľadom na skutočnosť, že žalobca vzal žalobu v celom rozsahu späť podaním zo dňa 15.09.2022, a to s pou ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 370 ods. 2, 161/2015 Z. z. § 95 ods. 1
161/2015 Z. z. § 29 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Okresný súd napadnutým rozsudkom rozviedol manželstvo navrhovateľa K. I., nar. XX. XX. XXXX a manželky O. I., rod. G., nar. XX. XX. XXXX, uzavreté dňa XX. XX. XXXX v Žiari nad Hronom, zapísané v knihe manželstiev matričného úradu L. nad Hronom vo zväzku XX, ročník XXXX, na strane XX pod poradovým číslom XXX. 2. Proti rozsudku podala manželka O. I. odvolanie. Uviedla, že odvolanie podala pretože verí, že si manžel uvedomí čo stráca, vzhľadom na spoločne prežité roky, spoločné dieťa. Zo spoločného bytu sa dočasne odsťahovala k svojmu bratovi pretože sa nemohla pozerať, ako po več ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: , 162/2015 Z. z. § 191 ods. 1 písm. f)
162/2015 Z. z. § 191 ods. 3 písm. a)
162/2015 Z. z. § 191 ods. 4
Odôvodnenie: rozhodnutia colného úradu uvádza určité, dostatočné, a teda preskúmateľné dôvody prijatého záveru o tom, že skutočne dovážaným tovarom bolo pozinkované oceľové lano a nie tak, ako je už uvedené vyššie akýkoľvek hotový výrobok, nakoľko tento sa bude z dovážaného tovaru ešte len vyrábať. 17. Po vyhodnotení námietky nepreskúmateľnosti rozhodnutia colného úradu a žalovaného ako nedôvodnej, pristúpil správny súd v nadväznosti na obsah žalobných bodov k hodnoteniu námietok žalobcu poukazujúcich na vymedzenie podkladov, ktoré slúžili ako základ pre skutkové závery rozhodnutí správneho orgánu pr ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 190, 461/2003 Z. z. § 104 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 25. augusta 2022, doručenou na Krajský súd v Košiciach dňa 7. septembra 2022 žalobca žiadal zrušiť rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie číslo: XXXXX-X/XXXX-XX zo dňa 28.06.2022 a vec vrátiť žalovanej na ďalšie konanie a rozhodnutie a žalobcovi priznať náhradu trov konania voči žalovanej. I. Administratívne konanie 2. Sociálna poisťovňa, pobočka Rožňava, dňa 24. marca 2022, rozhodla pod č.: XXXX/XXXX-XX-XXX, podľa § 104 ods. 1 zákona o sociálnom poistení a podľa čl. 61 Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov s ...
Zrušujúce, Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: 7/2005 Z. z. § 167f ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie žiadosť súdneho exekútora JUDr. Jozefa Kaducha o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie vedenej u súdneho exekútora pod sp. zn. EX 2295/2015 zamietol. 2. Rozhodnutie súd prvej inštancie odôvodnil právne aplikáciou ust. § 41 ods. 2 písm. d), § 44 ods. 2, § 243d ods. 1, 2 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“), § 2 písm. a), b), § 3 ods. 2 zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: Uznesením Okresného súdu Považská Bystrica, sp. zn. 12Nt/9/2022, zo dňa 4.7.2022 bolo rozhodnuté nasledovne: „Podľa § 399 ods. 2 Tr. por., súd z a m i e t a návrh odsúdeného L. N., nar. XX.XX.XXXX v A. N., trvale bytom A. N., Z. XXXX/XX, o povolenie obnovy konania, sp. zn. 0T/2/2022, Okresného súdu Považská Bystrica, nakoľko neboli zistené nové skutočnosti v zmysle § 394 ods. 1 Trestného poriadku.“ Citované uznesenie nenadobudlo právoplatnosť, pretože po jeho vyhlásení proti nemu podal sťažnosť odsúdený do zápisnice o verejnom zasadnutí, na ktorom sa rozhodlo vyššie uvedeným n ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 451 ods. 1, 250/2007 Z. z. § 3 ods. 5
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku účastníka konania, ktorý ju nastolil. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty účastníkov konania (porovnaj napríklad rozhodnutia ÚS SR II.ÚS 251/04, III.ÚS 209/04, II.ÚS 200/09 a podobne). Z uvedených dôvodov na ďalšiu argumentáciu odvolateľky, už nespôsobilú ovplyvniť posúdenie správnosti rozsudku súdu prvej inštancie, odvolací súd nepovažoval za potrebné reagovať špecifickou odpoveďou. 47. Tento rozsudok prijal senát odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0. Poučenie: Proti rozhodnut ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 66 ods. 1 písm. b)
Odôvodnenie: uznesení I. stupňového a II. stupňového súdu nemožno posudzovať izolovane, keďže z hľadiska predmetu tvoria jeden celok (I. ÚS 336/2016). Z vyššie citovaného ustanovenia § 66 odsek 1 Trestného zákona vyplýva, že súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť z výkonu trestu po splnení jednak formálnej podmienky, a to zákonom stanovenej doby výkonu trestu, a jednak po splnení dvoch materiálnych podmienok, ktorými sú splnenie povinností a správanie odsúdeného, ktorými preukázal polepšenie a tiež skutočnosť, že sa od odsúdeného môže očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život. Na základe v ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 355 ods. 2 písm. a)
300/2005 Z. z. § 355 ods. 3 písm. d)
300/2005 Z. z. § 138
Odôvodnenie: Okresný súd Komárno (ďalej len „súd I. stupňa“) horeuvedeným rozsudkom uznal obžalovaného Q. N. vinným zo spáchania zločinu prevádzačstva podľa § 355 ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. d) Tr. zák. v spojení s § 138 písm. j) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že dňa XX. Y. XXXX v čase približne o XX:XX hod. cez hraničný priechod Komárom - Komárno umožnil za prisľúbenú finančnú odmenu v presne nezistenej výške najmenej 1500 eur štyrom osobám, ktoré nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky ani osobami s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, nedovolene prekročiť štátnu hranicu Ma ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: , 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou zo dňa 11.11.2022 domáha preskúmania zákonnosti a následne zrušenia opatrenia žalovaného - Správy z finančnej kontroly na mieste LM/RK/KON/2022/61, 2022/211594 zo dňa 12.10.2022 (ďalej len „napadnuté opatrenie“ alebo „Správa z finančnej kontroly“) ako aj zrušenia Návrhu správy z finančnej kontroly na mieste LM/RK/KON/2022/61, 2022/185684 zo dňa 12.09.2022 (ďalej len „Návrh správy z finančnej kontroly“), súčasťou ktorej bola výzva na vrátenie neoprávnene poskytnutých príspevkov v sume 14.451,58 Eur a v sume 8.666,53 Eur, a vrátenia veci žalovanému na ďalšie kon ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: , 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou zo dňa 22.12.2022 domáha preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného Číslo: 102872130/2022 zo dňa 24.10.2022, ako aj rozhodnutia Daňového úradu Žilina, pobočka Čadca Číslo: 100921651/2022 zo dňa 19.04.2022. Prvostupňový správny orgán uvedeným rozhodnutím podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov vyrubil žalobcovi rozdiel dane na dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2015 v sume 36 300 Eur. 2. Žalobca zároveň v žalobe navrhol, aby súd priznal správnej žalobe odkladný účinok podľa § 185 písm. ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 788 ods. 1, 381/2001 Z. z. § 8 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. žalobu v celom rozsahu zamietol a výrokom II. rozhodol, že žalovaný má nárok na náhradu trov konania proti žalobcovi v rozsahu 100% s tým, že o výške náhrady trov konania rozhodne súd po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením. 2. Svoje rozhodnutie súd právne odôvodnil podľa ustanovení § 8 ods. 1, 2, § 9, § 11 ods. 12 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len zákon o PZP) a § 788 ods. 1 Občianskeho zákonníka ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 155 ods. 1
300/2005 Z. z. § 364 ods. 1 písm. a)
Odôvodnenie: Horeuvedeným rozsudkom súd I. stupňa uznal obžalovaného Q. F. vinným z prečinu výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a) Tr. zák. a prečinu ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že : dňa 1. januára XXXX v presne nezistenom čase od XX.XX hod. do XX.XX hod. po útoku toho času už odsúdeného W. D. proti poškodenému F. H., vo E. D. na T. ulici pred predajňou potravín G. W. fyzicky napadol poškodeného F. H., ktorý v tom čase sedel na zemi a opieral sa chrbtom o stojan na bicykle tak, že pribehol k nemu a päsťami ho opakovane udrel do hlavy a kopol ho kolenom ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 17.06.2020, doručenou Krajskému súdu v Košiciach ako správnemu súdu (ďalej aj súd) dňa 24.06.2020, sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 100796584/2020 zo dňa 22.04.2020, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Košice (ako prvostupňový orgán verejnej správy) č. 102942813/2019 zo dňa 19.12.2019, ktorým bol žalobcovi podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len daňový poriadok) vyrubený rozdiel dane v sume 6 943,99 eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňov ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 513/1991 Z. z. § 659 ods. 1, 513/1991 Z. z. § 662 ods. 3
Odôvodnenie: súdneho rozhodnutia v opravnom konaní totiž nemá (nemusí) odpovedať na každú námietku alebo argument v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní, zostali sporné alebo sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov prvostupňového rozhodnutia, ktoré sa preskúmava v odvolacom konaní (II. ÚS 78/05). V odvolacom konaní fakticky plne úspešnému žalobcovi vznikol nárok na náhradu trov odvolacieho konania (v zmysle § 255 ods. 1 v spojení s ust. § 396 ods. 1 CSP), o ktorom nároku v zmysle § 262 ods. 1 CSP v spojení s § 396 ods. 1 CSP musí aj bez návrh ...
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 788 ods. 1, 381/2001 Z. z. § 8 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 22. 03. 2021 žalobca žiadal, aby súd protokol o výsledku inšpekcie práce č. INA-6-36-2.3/P-E24,25-21 zo dňa 08. 02. 2021 v znení jeho dodatku č. 1 zo dňa 25. 03. 2021 a nariadené opatrenia v časti nedostatku uvedeného v 2. bode zrušil a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. 2. Tunajší súd rozsudkom č.k. 21S/12/2021-119 (skrátené písomné vyhotovenie rozsudku bez odôvodnenia podľa ust. § 137 ods. 3 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov) zo dňa 21. 02. 2023 zamietol predmetnú žalobu žalobcu a žalovanému nepriznal náhradu trov konania. ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 190
Odôvodnenie: 1. Správny orgán prvého stupňa - Inšpektorát práce Žilina rozhodnutím č. 287/2020-IZA-2.4/pok/R/ M zo dňa 21.12.2020 uložil žalobcovi na základe § 19 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce (ďalej len „zákon o inšpekcii práce“) za porušenie povinností vyplývajúcich z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) bod 4. zákona o inšpekcii práce, konkrétne za porušenie § 3 ods. 2 v nadväznosti na § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“) spočívajúce v tom, že účastník konania, k ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: ,Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania Stručné zhrnutie napadnutého rozhodnutia Sociálna poisťovňa, pobočka Prešov ako správny orgán I. stupňa vydala dňa 30. septembra 2014 pod č. XXX-XXXXXXXXXX-GCXX/XX rozhodnutie podľa § 144 ods. 1 zákona, § 152a zákona a § 178 ods. 1 písm. a) ôsmy bod zákona v znení zákona č. 43/2004 Z.z., ktorým predpísala samostatne zárobkovo činnej osobe pani A. B. C. poistné na nemocenské poistenie v sume 2.486,24 EUR. Pani A. B. C. (ďalej len „žalobkyňa") podala v zastúpení JUDr. Oľgou Michalíkovou, advokátkou, odvolanie proti rozhodnutiu Sociálnej ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v celom rozsahu. V odôvodnení rozhodnutia organizačná zložka Sociálnej poisťovne uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bola vedená pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na ktorých základe rozhodovala. Podľa § 196 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. dôkazom je všetko, čo môže prispieť k zisteniu a objasneniu skutočného stavu veci, najmä výpovede účastníkov konania a vyjadrenia účastníkov konania a svedkov, odborné posudky, znalecké posudky, správy, listiny, vyjadrenia a potvrdeni ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: , ako dôležitá časť rozhodnutia plní niekoľko funkcií. Predovšetkým má presvedčiť účastníkov o správnosti postupu správneho orgánu a o zákonnosti jeho rozhodnutia, čím sa napĺňa jedno zo základných pravidiel konania, ktorým je posilňovanie dôvery občanov v správnosť rozhodovania. Ďalšou funkciou je kontrolná funkcia tých orgánov, ktoré budú rozhodnutie prípadne preskúmavať. V ďalšom priebehu konania je potrebné, aby správne orgány náležitým spôsobom svoje rozhodnutia odôvodnili racionálne a presvedčivo uchopiteľne pre v správnom konaní slabšiu stranu z pohľadu práva, žalobcu, ktorého n ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 461/2003 Z. z. § 218 ods. 2
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Z predloženého administratívneho spisu správny súd zistil, že rozhodnutím zo dňa 08. 09. 2020 bol žalobcovi od 21. 07. 2020 priznaný invalidný dôchodok v sume 198,60 eur mesačne. Uvedenému rozhodnutiu predchádzala lekárska správa zo dňa 21. 07. 2020, ako aj odborný posudok o invalidite zo dňa 21. 07. 2020, v rámci ktorého bol žalobca uznaný za invalidného podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. a), 160/2015 Z. z. § 391 ods. 1
160/2015 Z. z. § 161 ods. 2
160/2015 Z. z. § 161 ods. 1
160/2015 Z. z. § 10 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie podanie žalobcu z 09. 06. 2022, ktoré bolo Okresnému súdu Komárno doručené dňa 15. 06. 2022, v znení doplnenia doručeného súdu 14. 12. 2022 odmietol. Rozhodnutie odôvodnil ustanoveniami § 137 písm. d) CSP a uviedol, že žalobou doručenou súdu 15. 06. 2022 sa maloletý žalobca, prostredníctvom svojho zákonného zástupcu, domáhal vydania rozsudku, ktorým by súd konštatoval neprimeraný zásah do práv žalobcu na súkromný a rodinný život rozhodnutím v trestnej veci sp. zn. 11T/66/2014, 2Nt/7/2017, 3Nt/5/2018, 17Nt/2/2019, 3Nt 23/2020 s tým, že ul ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava III (medzitýmnym) rozsudkom č. k. 19Cpr/30/2017-354 zo dňa 02.07.2020 (ďalej aj ako „napadnutý rozsudok“) určil, že skončenie pracovného pomeru žalobcu okamžitým skončením pracovného pomeru zo dňa 09.10.2017, doručeným žalobcovi dňa 27.10.2017 je neplatné. Dopĺňacím rozsudkom č. k. 19Cpr/30/2017-372 zo dňa 25.08.2020 súd prvej inštancie rozhodol tak, že o uložení povinnosti žalovanému zaplatiť žalobcovi náhradu mzdy od 30.10.2017 vo výške priemerného mesačného zárobku 2.723,51 Eur až do času, kedy mu žalovaný umožní pokračovať v práci, alebo keď dôjde k pl ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 05.12.2022, doručenou Krajskému súdu v Košiciach (ďalej aj ako „správny súd“) dňa 06.12.2022, sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OU-KE- OOP6-2022/034709-003 zo dňa 20.09.2022, ktorým žalovaný odvolanie žalobcu zamietol a rozhodnutie Okresného úradu Trebišov, pozemkového a lesného odboru číslo OU-TV-PLO-2022/001057 zo dňa 31.05.2022, potvrdil. 2. Žalobca v rámci podanej správnej žaloby navrhol priznať správnej žalobe odkladný účinok, ktorý odôvodnil tým, že právnym následkom napadnutého rozhodnutia, v spojení s prvostupňo ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 289 ods. 1
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Galanta zo dňa 31.01.2023 sp. zn. 0T/25/2023 bola obžalovaná A. A. uznaná za vinnú z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Trestného zákona, na tom skutkovom základe, že dňa 28.01.2023 v čase okolo 22.19 hod. v Sládkovičove na ceste I/62 viedla po predchádzajúcom požití alkoholických nápojov ako vodič osobné motorové vozidlo Renault Laguna EČ: I., pričom jej bola dychovou skúškou o 22.20 hod. nameraná hodnota 0,81 mg/l alkoholu v dychu a o 22.41 hodnota 0,8 mg/l alkoholu v dychu. Za tento trestný čin okresný súd uložil obžalovane ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 191 ods. 1 písm. d)
Odôvodnenie: nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu. 16. Podľa § 47 ods. 3 Správneho poriadku v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia. 17. Podstata žalobných námietok formulovaných v podanej správnej žalobe bolo tvrdenie o svojvoľnosti a nesprávnosti skutkových a právnyc ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 190
Odôvodnenie: napadnutého rozhodnutia obsahuje riadne vyhodnotenie celkovej sociálnej situácie žalobcu, ktorú žalovaný skúmal nielen s ohľadom na príjem žalobcu a jeho spoločne posudzovanej osoby (manželky), ale aj s ohľadom na jeho výdavky. Taktiež žalovaný zobral do úvahy sociálny status žalobcu (spoločník vo viacerých právnických osobách). Na základe vyhodnotenia všetkých týchto súvislosti, teda celkovej sociálnej situácie, žalovaný dospel k záveru, že neexistujú na strane žalobcu také okolnosti, ktoré by odôvodňovali poskytnutie právnej pomoci s finančnou účasťou podľa § 6b ods. 2 zákona o poskyto ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: rozhodnutia okresného súdu je vecne správne, pričom v bližších podrobnostiach naň poukazuje krajský súd. Z uvedených dôvodov sa krajský súd v odvolacom konaní obmedzil na konštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia (§ 387 ods. 2 CSP). 10. Súd prvej inštancie správne uvádza, že neodkladné opatrenie nariadené v priebehu konania o veci samej alebo pred jeho začatím je dočasné opatrenie súdu, poskytujúce ochranu ohrozeným, či porušeným právnym pomerom strán dovtedy, kým tieto nepodajú návrh na začatie konania, alebo kým súd svojím meritórnym rozhodnutím neposkytne ochranu d ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Z preskúmavaného rozhodnutia žalovaného zo dňa 10.01.2022 č. j.: 09226/2022/SCDPK/ 01812 vyplýva, že odvolací orgán zamietol odvolanie žalobcov v 1/ a 2/ rade a vo veci v súlade s ustanovením § 59 ods. 2 rozhodnutie Okresného úradu Prešov, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 21.10.2021 pod č. spisu: OU-PO-OCDPK-2021/01929-13 potvrdil. 2. Výrok rozhodnutia odôvodnil žalovaný poukazom na to, že stavebník Slovenská správa ciest, IVCS Košice požiadal dňa 04.06.2020 prvostupňový správny orgán o vydanie stavebného povolenia ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 145
Odôvodnenie: rozhodnutia nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku strany, ktorá ju nastolila. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty strán (porovnaj napr. rozhodnutia Ústavného súdu SR sp. zn. II.ÚS 251/2004, III.ÚS 209/2004, II.ÚS 200/2009 a pod.). Súd nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené stranami, ale len na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny základ rozhodnutia bez toho, aby zachádzali do všetkých detailov sporu uvádzanými stranami. 12. Súd prvej inštancie sa podľa názoru odvolacie ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 190
Odôvodnenie: nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu. Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy konania. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania povinnosť na plnenie, správny orgán určí pre ňu lehotu; lehota nesmie byť kratšia, než ustanovuje osobitný zákon. V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 129/2010 Z. z. § 7 ods. 1, 129/2010 Z. z. § 11 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Lučenec (ďalej „okresný súd“, alebo „súd prvej inštancie“ výrokom I. rozhodol : „Žalobu o zaplatenie 1.985,12 Eur spolu s prísl. zamieta.“ a výrokom II. žalovanej náhradu trov konania voči žalobcovi nepriznal. 1.1. V odôvodnení rozsudku súd prvej inštancie konštatoval skutkový a právny základ uplatneného nároku žalobcu, ktorý sa žalobou domáhal od žalovanej zaplatenia sumy 1.985,12 eur spolu s úrokmi z dlžnej úverovej istiny vo výške 17,88 % ročne zo sumy 1.760,27 eur od 17.08.2018 do zaplatenia a úrokmi z omeškania vo výške 5,00 % ročne zo sumy 1. ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 565, 40/1964 Z. z. § 53 ods. 9
129/2010 Z. z. § 17 ods. 1 písm. b)
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Banská Bystrica (ďalej „súd prvej inštancie“, alebo „okresný súd“) výrokom I. žalobu zamietol a výrokom II. rozhodol o náhrade trov prvoinštančného konania a žalovanej náhradu trov konania voči žalobcovi nepriznal. 1.1. Súd prvej inštancie konštatoval skutkový a právny základ nároku, ktorý si v danom spore uplatnil žalobca a ktorým sa domáhal voči žalovanej povinnosti zaplatiť sumu 2 068,-- eur s príslušenstvom ako plnenia zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere uzatvorenej medzi právnym predchodcom žalobcu spoločnosťou Home Credit Slovakia a.s. so sí ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 171 ods. 2
Odôvodnenie: Okresný súd Topoľčany horeuvedeným rozsudkom uznal obžalovanú Z. R. vinnou z prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 171 ods. 2 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že dňa XX.XX.XXXX v čase okolo XX.XX h. v obci H., okres H., na ulici P. mieru, na parkovisku pred predajňou Y. M., od presne nezisteného času, bez príslušného oprávnenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky neoprávnene prechovávala pre vlastnú potrebu v oranžovej škatuľke v tvare vajíčka a v plastovej škatuľke sušené rastliny r ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: 1. Žalobkyňa sa žalobou zo dňa 21. 09. 2022, osobne podanou tunajšiemu súdu dňa 21. 09. 2022, domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. VoÚ 97/2018/Fi-2 zo dňa 27. 07. 2022, ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobkyne a potvrdil rozhodnutie Okresného úradu Nitra, katastrálneho odboru č. V 2132/2018-48 zo dňa 10. 09. 2021. 2. Týmto rozhodnutím správny orgán prvého stupňa zamietol návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov uzavretej medzi účastníkmi: MVDr P. P., C. č. XXXX ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 370 ods. 2
Odôvodnenie: Súd prvej inštancie uznesením zo dňa 27.02.2023 č.k. 8P/12/2023-73, oprávnil otca stretávať sa s maloletou Y. B., nar. XX.XX.XXXX každý párny kalendárny týždeň v roku od piatka od 16,00 hod. do pondelka nasledujúceho nepárneho kalendárneho týždňa v roku do 08,00 hod., každý kalendárny týždeň v roku v stredu od 15,30 hod. do 19,00 hod. s tým, že v párny kalendárny týždeň v piatok si otec maloletú prevezme v predškolskom zariadení, ktoré maloletá aktuálne navštevuje, resp. bude navštevovať, v nepárny kalendárny týždeň v pondelok ju odovzdá matke na adrese svojho bydliska - R., ul. G ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku strany, ktorá ju nastolila. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty strán (porovnaj napr. rozhodnutia ÚS SR II. ÚS 251/04, III. ÚS 209/04, II. ÚS 200/09 a podobne). Na ďalšiu argumentáciu odvolateľa, už nespôsobilú ovplyvniť posúdenie veci, teda odvolací súd nepovažoval za potrebné reagovať špecifickou odpoveďou. 32. Odvolací súd dospel k záveru, že súd prvej inštancie v dostatočnom rozsahu zistil skutočnosti potrebné pre posúdenie veci a tieto vyhodnotil v súlade s ust. § 19 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 48 ods. 2, 40/1964 Z. z. § 642
40/1964 Z. z. § 52
Odôvodnenie: postupu súdu však vyplýva z ďalších v konaní vykonaných dôkazov, ako aj postupu súdu podľa § 181 ods. 2 CSP vyplývajúceho zo zápisnice z pojednávania dňa 17.3.2022. Správnosťou postupu súdu prvej inštancie, ako aj jeho odôvodnením (ktoré v napadnutom rozsudku chýbalo) sa bude odvolací súd zaoberať nižšie, pretože uvedené súvisí i s ďalšími odvolateľom uplatnenými odvolacími dôvodmi. 13. Odvolací dôvod podľa § 365 ods. 1 písm. f) CSP je daný, ak výsledok hodnotenia dôkazov súdom prvej inštancie nezodpovedá postupu vyplývajúcemu z ustanovenia § 191 CSP, pretože súd zobral do úvahy sku ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 386
160/2015 Z. z. § 357

233/1995 Z. z. § 9a ods. 1
233/1995 Z. z. § 355 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením Okresný súd Nové Mesto nad Váhom výrokom I. exekúciu vyhlásil za neprípustnú, výrokom II. exekúciu zastavil a výrokom III. súdnej exekútorke nepriznal nárok na náhradu trov exekúcie. 2. Proti uzneseniu súdu prvej inštancie čo do výroku III. o nároku na náhradu trov exekúcie podala súdna exekútorka v zákonom stanovenej lehote odvolanie. Poukazujúc na ustanovenia § 37 ods. 1, § 196, § 203 ods. 2 prvá veta, § 200 ods. 1 prvá, druhá veta a ods. 5 Ex. poriadku zdôraznila, že ak súd rozhodne o zastavení exekúcie, rozhodne aj o tom, kto a v akej výške platí trov ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie vo výroku I. zveril maloletú K. T., nar. XX.XX.XXXX a maloletého G. L., nar. XX.XX.XXXX, do náhradnej osobnej starostlivosti starého otca G. T., nar. XX.XX.XXXX, ktorý je oprávnený a povinný vykonávať osobnú starostlivosť o maloleté deti v rovnakom rozsahu ako ju vykonávajú rodičia. Vo výroku II. rozhodol, že právo zastupovať maloleté deti a spravovať ich majetok má starý otec iba v bežných veciach. Vo výroku III. uložil otcovi povinnosť prispievať na výživu mal. G. L., nar. XX.XX.XXXX, výživným vo výške 120,- eur mesačne, ktoré bude pouka ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 194 ods. 1 písm. a), 301/2005 Z. z. § 241 ods. 1 písm. g)
301/2005 Z. z. § 216 ods. 1
301/2005 Z. z. § 216 ods. 2
301/2005 Z. z. § 216 ods. 4
Odôvodnenie: Napadnutým uznesením samosudca Okresného súdu Humenné podľa § 241 ods. 1 písm. g) Tr. poriadku s poukazom na § 216 ods. 1 Tr. poriadku podmienečne zastavil trestné stíhanie vedené proti obvinenému U. L. pre skutok právne kvalifikovaný ako prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, 3 písm. b) Tr. zákona s poukazom na § 138 písm. b) Tr. zákona, ktorého sa mal dopustiť tak, že - ako rodič mal. U. F., nar. XX.XX.XXXX v Humennom, je v zmysle Zákona o rodine povinný prispievať na výživu svojho syna, pričom rozsah vyživovacej povinnosti mu bol určený rozsudkom Okresného súdu Hume ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 156 ods. 1, 300/2005 Z. z. § 364 ods. 1 písm. a)
300/2005 Z. z. § 364 ods. 2 písm. b)
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Dunajská Streda zo dňa 13.06.2022, č. k. 4T/6/2021-235, bol obžalovaný A. B. podľa § 285 písm. c) Trestného poriadku oslobodený spod obžaloby Okresnej prokuratúry Dunajská Streda č. 2Pv 639/19/2201-22 zo dňa 13.01.2021 pre prečin výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. b) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. a) Trestného zákona a na ustanovenie § 122 ods. 3 Trestného zákona spáchaný formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona v jednočinnom súbehu s prečinom ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 Trestného zákona spáchaný formou spolupácha ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 184, 162/2015 Z. z. § 185
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 11.08.2022, doručenou Krajskému súdu v Košiciach ako správnemu súdu v ten istý deň, sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 101719331/2022 zo dňa 09.06.2022, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Košice č. 100205794/2022 zo dňa 01.02.2022 o vyrubení rozdielu dane žalobcovi v sume 6 328,- Eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie apríl 2018. Žalobca súčasne navrhol zrušiť aj rozhodnutie Daňového úradu Košice. 2. Súčasťou správnej žaloby je aj návrh žalobcu na priznanie jej odkladného účinku, kde žalobca dôvodil, že v prípade ...
Zmenené
Odôvodnenie: 1. Navrhovateľ (ďalej aj ako „otec“) sa podaným návrhom na začatie konania domáhal rozvodu manželstva a úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k mal. dcére X., a to spôsobom jej zverenia do osobnej starostlivosti otca, za súčasného uloženia povinnosti matke prispievať na výživu maloletej sumou 150,- eur mesačne. 2. Okresný súd Humenné ako súd prvej inštancie (ďalej aj ako „súd“) napadnutým rozsudkom rozhodol, cit.: „I. Súd manželstvo A. F., nar. XX.XX.XXXX a K.. I. F., nar. XX.XX.XXXX uzavreté dňa XX.XX.XXXX v J., ktoré je zapísané v knihe manželstiev K. M. F. vo zväzku X,. ...
Zmenené
Odôvodnenie: 1. Otec sa podaným návrhom na začatie konania domáhal úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k mal. dcére N. na čas do rozvodu manželstva. Spolu s návrhom vo veci samej bol podaný aj návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorý bol vylúčený na samostatné konanie a je vedený pod sp. zn. 10P/35/2022. 2. Okresný súd Humenné ako súd prvej inštancie (ďalej aj ako „súd“) napadnutým rozsudkom rozhodol, cit.: „I. Súd maloletú N. K., nar. XX.XX.XXXX zveruje do osobnej starostlivosti otca, ktorý bude maloletú zastupovať a spravovať jej majetok. II. Matka je povinná prispievať ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: rozhodnutia má všetky náležitosti vyžadované uvedeným ustanovením. Z odôvodnenia rozhodnutia súdu prvej inštancie nepochybne vyplýva, na základe akých úvah s prihliadnutím na zistený skutkový stav dospel súd prvej inštancie k právnemu názoru vyslovenému v rozhodnutí vo veci samej. V tomto smere súd prvej inštancie okrem iného preskúmal aktívnu legitimáciu žalobcu, dostatočne zistil skutkový stav aj s ohľadom na rozsah náhrady škody, pričom jasne odôvodnil, prečo je žalobcov nárok dôvodný. Odvolací súd tiež poukazuje na to, že súd nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené stranami konania, ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 161/2015 Z. z. § 65
161/2015 Z. z. § 66

160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
161/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom zo dňa 22. novembra 2022 č. k. 34P/180/2019-518 súd prvej inštancie rozviedol manželstvo účastníkov uzavreté dňa XX.XX.XXXX. Vo veci úpravy výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode manželstva rozhodol tak, že maloleté deti L. a A. zveril do osobnej starostlivosti matky s tým, že zastupovať maloleté deti a spravovať ich majetok budú obaja rodičia. Otcovi uložil prispievať na výživné pre maloletého L. S. sumou 90,- Eur mesačne a na výživné pre maloletú A. S. sumou 50,- Eur mesačne k rukám matky vždy do 15. dňa v mesiaci vopred s účinnosťou od právoplatnosti rozsudku o ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Tunajšiemu súdu bola dňa XX.XX.XXXX doručená správna žaloba, ktorou sa žalobca domáhal súdneho prieskumu rozhodnutia žalovaného sp. zn. OU-TN-R zo dňa XX. októbra XXXX. Napadnutým rozhodnutím žalovaný potvrdil rozhodnutie Q. I. sp. zn. Q.-L./XXXX/XXXXX/XXXXXX/DUD zo dňa XX.XX.XXXX, ktorým Q. I. nepriznalo žalobcovi postavenie účastníka konania v konaní o povolení stavby „R. D. I., ul. F.. M. R. B.“ (ďalej aj len „W.“), so stavebnými objektmi SO XXX, SO XXX, SO XXX, SO XXX, SO XXX, SO XXX a pre inžinierske objekty SO XXX.XX.XX až SO XXX.XX.XX, SO XXX, SO XXX.XX.XX, SO XXX.XX.XX, ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom rozviedol manželstvo účastníkov konania a zveril na čas po rozvode mal. B. a P. do osobnej starostlivosti matky. Výrokom III. zaviazal otca prispievať na výživu mal. B. sumou vo výške 80 eur mesačne a na výživu mal. P. sumou vo výške 70 eur mesačne počnúc od právoplatnosti rozsudku. Štvrtým výrokom upravil styk otca s maloletými deťmi. Piatym výrokom rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. 2. Rozsudok v časti výživného odôvodnil tým, že pri určovaní výšky výživného povinnému rodičovi, v danom prípade otcovi, sú ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2

7/2005 Z. z. § 87 ods. 2 písm. i)
Odôvodnenie: napadnutého rozsudku má náležitosti vyžadované v ust. § 220 ods. 2 CSP. 16. Odvolací súd, tak ako súd prvej inštancie konštatuje, že uplatnená pohľadávka žalobcu vo výške 26,73 Eur titulom poistného na sociálne poistenie za mesiac 2/2021 vznikla po vyhlásení konkurzu. V zmysle judikatúry a ustálenej rozhodovacej praxe súdov pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie zamestnancov úpadcu, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu, súvisia s prevádzkovaním podniku počas konkurzu, a preto predstavujú pohľadávky proti podstate. Uvedené platí i v prípade, ak zamestnancom úpadcu správca neprideľo ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 513/1991 Z. z. § 409, 513/1991 Z. z. § 303
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 15.329,71 eura spolu s úrokmi z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 6.291,53 eura od 15.2.2020 do 19.1.2021, zo sumy 6.180,09 eura od 20.1.2021 do 21.4.2021, zo sumy 6.024,33 eura od 28.4.2021 do 26.7.2021, zo sumy 5.912,89 eura od 27.7.2021 do 10.8.2021, zo sumy 4.425,93 eura od 11.8.2021 do 27.9.2021, zo sumy 4.295,24 eura od 28.9.2021 do 25.10.2021, zo sumy 4.183,80 eura od 26.10.2021 do 28.12.2021, zo sumy 4.125,54 eura od 29.12.2021 do 25.1.2022, zo sumy 3.791,23 eura od 26.1.20 ...
Zmeňujúce
Odôvodnenie: Okresný súd Košice - okolie (ďalej len súd prvej inštancie alebo len súd) zhora označeným rozsudkom rozhodol takto: Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 3.001,85 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5,00 % ročne zo sumy 21,85 eur od 2. novembra 2019 do 7. apríla 2022, s úrokom z omeškania vo výške 5,00 % ročne zo sumy 100,00 eur od 2. decembra 2019 do 7. apríla 2022, s úrokom z omeškania vo výške 5,00 % ročne zo sumy 1,85 eur od 8. apríla 2022 do zaplatenia, s úrokom z omeškania vo výške 5,00 % ročne zo sumy 100,00 eur od 2. januára 2020 do zaplatenia, s úrokom z omeškani ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: I. Stručný priebeh administratívneho konania 1. Z obsahu administratívneho spisu správny súd zistil, že žalovaný v rade 1/ ako vecne a miestne príslušný správny orgán rozhodnutím zo dňa 24. 06. 2019 priznal žalobcovi s účinnosťou od 01. 04. 2019 peňažný príspevok na opatrovanie manželky mesačne vo výške 200,79 eur. 2. Následne v dôsledku úprav súm životného minima žalovaný v rade 1/ zvyšoval žalobcovi príspevok na opatrovanie manželky, a to rozhodnutím zo dňa 23. 07. 2019 s účinnosťou od 01. 07. 2019 na sumu 272,04 eur mesačne, právoplatné dňa 13. 08. 2019, rozhodnutím zo dňa 20. ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 321 ods. 1 písm. d), 301/2005 Z. z. § 322 ods. 3
300/2005 Z. z. § 83 ods. 1 písm. d)
300/2005 Z. z. § 56 ods. 2
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom sp. zn. 1T/161/2017 zo dňa 06.10.2022 (ďalej len „napadnutý rozsudok“) obžalovaný 1/ S. Q. bol uznaný vinným z prečinu výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. d) Tr. zák. s poukazom na § 139 ods. 1 písm. e) Tr. zák. v jednočinnom súbehu s prečinom ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr. zák. s poukazom na § 139 ods. 1 písm. e) Tr. zák. formou spolupáchateľstva podľa § 20 Tr. zák. a obžalovaný 2/ Ing. S. Q. bol uznaný vinným z prečinu výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. b), písm. d) Tr. zák ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 389
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zveril maloletú Y.u do osobnej starostlivosti otca s tým, že obaja rodičia ju budú zastupovať a spravovať jej majetok. Matke uložil povinnosť prispievať na výživu maloletej Y. sumou 150,- eur mesačne s účinnosťou od 13.08.2021, a to vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám otca. Dlh na výživnom pre maloletú Y. za obdobie od 13.08.2021 do rozhodnutia súdu vo výške 2 164,10 eur povolil matke splácať popri bežnom výživnom k rukám otca v mesačných splátkach po 100,- eur s účinnosťou zaplatenia prvej splátky v mesiaci nasledujúcom po právoplatn ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 194 ods. 1
300/2005 Z. z. § 194 ods. 2 písm. a)
Odôvodnenie: Okresný súd Spišská Nová Ves rozsudkom zo dňa 25. januára 2023 sp. zn. 6T/96/2022 obžalovaného Q. I. uznal vinným pre skutok právne kvalifikovaný ako prečin porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák. s poukazom na ustanovenia § 138 písm. e/ Tr. zák. na tom skutkovom základe, že dňa 26. augusta 2022, v neskorých večerných hodinách, na ulici Letnej č. XXX/XX v obci A., okres L., v podnapilom stave neoprávnene vnikol do rodinného domu Q. D. tak, že násilím vytrhol na vchodovej drevenej bráne petlicu uzamknutú visacím zámkom a b ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 372/1990 Z. z. § 22 ods. 1 písm. m), 372/1990 Z. z. § 87 ods. 4
Odôvodnenie: rozhodnutia musí byť pritom v súlade s výrokom rozhodnutia, v ktorom musí byť jednoznačne uvedené, že obvinený z priestupku sa uznaný vinným, musí obsahovať tiež popis skutku s označením miesta a času spáchania priestupku, vyslovenie viny, druh a výšku sankcie, prípadne rozhodnutie o upustení od uloženia sankcie (§ 11 ods. 3), o započítaní času do času zákazu činnosti (§ 14 ods. 2), o uložení ochranného opatrenia (§ 16), o nároku na náhradu škody (§ 70 ods. 2) a o trovách konania (§ 79 ods. 1). 29. Správny súd v tomto ohľade uvádza, že je právnou povinnosťou správneho orgánu svoje roz ...
Zmenené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom rozhodol takto: „Schvaľuje rodičovskú dohodu v tomto znení: I. Konanie o zverenie mal. dieťaťa do osobnej striedavej starostlivosti oboch rodičov zastavuje. II. Upravuje styk otca s mal. K. A., nar. XX.X.XXXX tak, že otec je oprávnený stýkať sa s mal. dieťaťom každý párny týždeň v mesiaci v stredu a v piatok od 15.00 hod. do 17.30 hod., - každý nepárny týždeň v mesiaci od štvrtka od 15.00 hod. do nasledujúceho pondelka do 7.30 hod., - počas vianočných sviatkov každý párny rok od 25.12. od 17.00 hod do 27.12. do 17.00 hod. a kaž ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 208 ods. 1 písm. a)

301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom okresného súdu bol obžalovaný X. A. uznaný vinným zločinom týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a) Tr. zák. č. 300/2005 Z. z. v znení zákona č. 236/2021 Z. z. na tom skutkovom základe, že že počas vzájomného spolužitia v období najmenej od 17.06.2020 až do 07.08.2021 v obci M. G., okres Rožňava, v rodinnom dome č. XXX, kde žil so svojou družkou - poškodenou I. E. v spoločnej domácnosti, a inde, sa k nej správal hrubo a bezohľadne, keď ju najmenej počas uvedeného obdobia opakovane z rôznych aj malicherných dôvodov fyzicky napádal, v ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 212 ods. 1 písm. g)
Odôvodnenie: Napadnutým uznesením Okresný súd Levice (ďalej len súd I. stupňa) podľa § 66 ods. 1 písm. a/, ods. 2 Tr. zák. zamietol návrh odsúdeného H. Y. (ďalej len odsúdený) o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody uloženého mu trestným rozkazom Okresného súdu Galanta sp. zn. 0T/51/2022 zo dňa 27.02.2022 v spojení s uznesením Okresného súdu Galanta sp. zn. 0T/51/2022 zo dňa 15.06.2022 v spojení s uznesením Krajského súdu v Trnave sp. zn. 3Tos/122/2022 zo dňa 06.09.2022, v trvaní 5 mesiacov so zaradením do ústavu so stredným stupňom stráženia. V odôvodnení napadnutého uznesenia ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 123, 40/1964 Z. z. § 126
527/2002 Z. z. § 29
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku strany, ktorá ju nastolila. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty strán (porovnaj napr. rozhodnutia Ústavného súdu SR sp. zn. II.ÚS 251/2004, III.ÚS 209/2004, II.ÚS 200/2009 a pod.). Na ďalšiu argumentáciu strán, už nespôsobilú ovplyvniť posúdenie veci a zachádzajúcu do zbytočných podrobností, s ktorou sa už vyporiadal v odôvodnení svojho rozhodnutia prvoinštančný súd, teda odvolací súd nepovažoval za potrebné reagovať špecifickou odpoveďou. 31. Z vyššie uvedených dôvodov o ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 369 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 369 ods. 3
Odôvodnenie: 1) Napadnutým rozsudkom Okresný súd Martin uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi istinu vo výške 3.538,88 eur a sumu 3.433,32 eur titulom úroku, úrok z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 3.492,60 eur od 02.12.2020 do zaplatenia, a to všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku s tým, že vo zvyšnej časti (o zaplatenie sumy 24 eur) žalobu zamietol a žalobcovi voči žalovanému priznal právo na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2) Proti tomuto rozhodnutiu podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný, ktorý žiadal, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 36/2005 Z. z. § 78
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie rozsudkom napadnutým odvolaním zamietol návrh otca na zníženie výživného na maloletú A. B. (výrok I.), zamietol návrh matky na zvýšenie výživného na maloletú A. B. (výrok II.) a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania (výrok III.). Z odôvodnenia rozsudku vyplynulo, že otec sa návrhom zo dňa 10.11.2021 domáhal zníženia výživného na maloletú A. B. s odôvodnením, že od poslednej úpravy výživného došlo uňho k podstatnej zmene. V čase pôvodného rozhodovania bol živnostníkom v oblasti stavebníctva, vykonával najmä sadrokartónové práce, zateplenie ...
Zrušujúce
Odôvodnenie: je tou časťou rozsudku, v ktorej súd vysvetľuje, akým spôsobom a z akých dôvodov dospel ku konkrétnemu rozhodnutiu. Dostatočné odôvodnenie je nevyhnutné aj z pohľadu práva neúspešnej strany namietať konkrétne skutkové alebo právne závery súdu pri uplatňovaní prípadných opravných prostriedkov. Civilný sporový poriadok upravuje v ustanovení § 220 ods. 2 základné obsahové náležitosti a kvalitatívne požiadavky na odôvodnenie rozsudku tak, aby z neho bola zrejmá jeho opodstatnenosť, zákonnosť a spravodlivosť. 33. V zmysle ustanovenia § 220 ods. 2 CSP súd v odôvodnení rozsudku uvedie, čoho sa ž ...
Potvrdené
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania, obsah napadnutého opatrenia a argumenty žalobcu uvedené v správnej žalobe 1. Žalobca podal dňa 24.05.2022 žalovanému prostredníctvom Mestského úradu Prešov žiadosť o vydanie parkovacej karty typu Rezident zóny spolu s prílohami. 2. Žalobcovi bola doručená prostredníctvom mejlovej komunikácie odpoveď zo dňa 02.06.2022 z ktorej vyplýva, že táto žiadosť nebola schválená z dôvodu, že uvedený typ parkovacej karty sa vydáva iba občanom s trvalým pobytom v meste Prešov, pričom žalobca túto podmienku nespĺňal. 3. Žalobca správnou žalobou podanou dň ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 360 ods. 2
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom prvostupňový súd uznal obžalovaného A. A. vinným zo spáchania prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. a), písmeno b) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. a) Trestného zákona a § 139 ods. 1 písm. c) Trestného zákona, na tom skutkovom základe, že dňa 06.11.2018 v čase približne o 19.00 hod. v rodinnom dome číslo XXX B. C. si od svojej matky D. E. pýtal kávu a jej sestre F. A. začal vulgárne nadávať, na čo sa ho jeho matka D. E. spýtala, prečo to robí, keď mu dávajú jesť a kávu, na čo odpovedal, že sú povinné ho živiť a keď to neb ...
Zmeňujúce, Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 7/2005 Z. z. § 120, 7/2005 Z. z. § 124
513/1991 Z. z. § 269
513/1991 Z. z. § 266
513/1991 Z. z. § 409
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom rozhodol takto: I. U r č u j e sa, že prihlásená pohľadávka spoločnosti INTERAKT, s.r.o ., Mlynárska 16, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 46 140 875 vedená správcom reštrukturalizačného konania spoločnosti Ergomed Poliklinika, s.r.o., Moldavská cesta 21/A, 040 11 Košice, IČO: 36 751 103 v zozname pohľadávok pod č. 35 v časti popretej istiny vo výške 611,51 eura je nesporná, čo do pravosti, výšky, právneho dôvodu a vymáhateľnosti a je zistená v celom svojom rozsahu. II. V prevyšujúcej časti žalobu z a m i e t a . III. Žalobcovi ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 207 ods. 3 písm. c)
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom Okresného súdu Galanta č. k. 31T/59/2022-76 zo dňa 05.12.2022 bol obžalovaný A. B., nar. XX.XX.XXXX v C., trvale bytom D., t.č. B. X, D., uznaný vinným z prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. c) Trestného zákona, na tom skutkovom základe, že v období od septembra 2021 do 05.12.2022 v mieste svojho bydliska B. X, D. – E. a všade tam, kde sa zdržiaval, riadne a v plnej výške neplnil svoju zákonnú povinnosť vyživovať svoju dcéru F. G. a syna F. G., obaja trvale bytom D. – E., A. XXXX/X, ktorá mu vyplýva zo zákona č. 36/2005 Z.z. o rod ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 191 ods. 6
Odôvodnenie: I. Stručný priebeh administratívneho konania 1. Žalobkyňa bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa 17.05.2020. 2. Dňa 15.07.2020 žalobkyňa požiadala o dávku v nezamestnanosti. V žiadosti ako priebeh dôb poistení na území Slovenskej republiky a v členskom štáte Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „EÚ“) vrátane zamestnania resp. vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v členskom štáte EÚ v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie od 26.05.2020, uviedla: štát Nemecko a ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým, v záhlaví identifikovaným rozhodnutím súd prvej inštancie o zmene úpravy práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu rozhodol tak, že maloletú R. zveril do osobnej starostlivosti matky, pričom obaja rodičia budú maloletú vychovávať, zastupovať a spravovať jej majetok v bežných veciach, zároveň otcovi uložil povinnosť prispievať na výživu maloletej výživným vo výške 150,- eur mesačne s tým, že sumu 100,- eur bude poukazovať vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám matky maloletej a sumu 50,- eur bude poukazovať vždy do 15. dňa v mesiaci vopred na ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 389
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie vo výroku I. zrušil neodkladné opatrenie, ktoré bolo nariadené uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 29.01.2019, č. k. 34P/2/2019-41 v spojení s uznesením Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 16.05.2019, č. k. 5CoP/21/2019-112. Vo výroku II. zrušil neodkladné opatrenie, ktoré bolo nariadené uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 15.04.2021, č. k. 34P/2/2019-433. V odôvodnení uviedol, že návrhom na začatie konania vo veci samej sa navrhovateľka ako stará matka maloletého dieťaťa domáha zverenia maloletej E. do jej náhradnej osobnej starostliv ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: ,

Odôvodnenie: I. Závery správnych orgánov 1. Žalobou napadnutým rozhodnutím 100336707/2018 zo dňa 09.02.2018 žalovaný podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Daňový poriadok“) rozhodnutie Daňového úradu Prešov č. 102132700/2017 zo dňa 09.10.2017, ktorým bol podľa § 68 ods. 5 Daňového poriadku žalobcovi vyrubený rozdiel dane v sume 5 300 eur na dani z pridanej hodnoty za apríl 2014, potvrdil. 2. Rozhodnutie odôvodnil tým, že poukázal na rozsiahle odvolacie námietky žalobcu, popísal priebeh administratívneho konania, z ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 36/2005 Z. z. § 75 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie rozsudkom napadnutým odvolaním zveril maloletú A., nar. XX.XX.XXXX, do osobnej starostlivosti matke, ktorá ju bude zastupovať a spravovať jej majetok. Otcovi určil povinnosť platiť na výživu maloletej A. sumu 120 eur mesačne s účinnosťou od 20.06.2022, vždy do 15. dňa v mesiaci vopred do rúk matky, zároveň určil dlh na zročnom výživnom za obdobie od 20.06.2022 do 14.09.2022 v sume 56,66 eur, ktorý je otec povinný zaplatiť do rúk matky spolu s bežným výživným za mesiac október 2022, rodičia sa dohodli, že styk otca s maloletou A. neupravia a zároveň súd rozho ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 370
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie rozsudkom zo dňa 17.01.2023 vo výroku I. zamietol žalobu. Vo výroku II. žalovanému priznal proti žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100% s tým, že o výške náhrady trov konania súd rozhodne samostatným uznesením. V odôvodnení uviedol, že žalobca žalobou podanou dňa 2.6.2022 požiadal súd, aby žalovaného zaviazal zaplatiť mu sumu 376,76 eur, úrok z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 260,14 eur od 15.12.2020 do zaplatenia. Právne vec súd posúdil podľa § 52 ods. 1, ods. 2, ods. 3, ods. 4, § 53 ods. 9, § 524 ods. 1, § 526 ods. 1, § 565 Občianskeho zákonníka, ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Žalobkyňa dňa 16.08.2021 požiadala Okresný úrad Bardejov, katastrálny odbor (ďalej len „prvostupňový správny orgán“) o opravu chyby v katastrálnom operáte, týkajúcej sa chybného zákresu hranice medzi parcelami CKN XXX, XXX F. XXX v kat. území G.. 2. Svoju žiadosť odôvodnila tým, že ako vlastníčka parciel CKN XXX F. XXX nadobudnutých darom od matky H. H. I. D. na základe titulu Darovacej zmluvy N XXX/XX - J. 1147/2003 zistila, že pred nadobudnutím daru v roku 2003 boli uvedené parcely CKN XXX F. XXX zapísané v katastri na základe geometrického plánu (ďal ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žilina (ďalej aj „súd prvej inštancie“, prípadne „okresný súd“) Odvolaním napadnutým rozsudkom č. k. 7Csp/8/2021-162 zo dňa 25.7.2022 žalobu zamietol (výrok I. napadnutého rozsudku) a priznal žalovanému nárok na náhradu trov konania proti žalobcovi v celom rozsahu (výrok II. napadnutého rozsudku). 1.1. Z odôvodnenia napadnutého rozsudku vyplýva, že súd prvej inštancie mal v konaní preukázané, že medzi právnym predchodcom žalobcu F. H. Q., a.s. ako veriteľom a žalovaným vznikol záväzkový vzťah na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere zo dňa 11.12.2017, v ktorej si ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 36/2005 Z. z. § 62 ods. 1, 36/2005 Z. z. § 39 ods. 4
36/2005 Z. z. § 101 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Odvolaním napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie rozhodol, že vyživovaciu povinnosť matky voči maloletému dieťaťu neurčuje (výrok I.). O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania (výrok II.). Súd prvej inštancie začal konanie o určenie vyživovacej povinnosti voči maloletému dieťaťu uznesením sp. zn. 38P/71/2022 zo dňa 10.05.2022 na podnet X. M. M.. Súd prvej inštancie na základe vykonaného dokazovania mal za preukázané, že matka maloletého bola pozbavená výkonu rodičovských práv a povinností, otec maloletého je neurčený. X. M. M. v ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: rozhodnutia tvorí dostatočný podklad pre uskutočnenie prieskumu v odvolacom konaní, v parametroch daných ust. § 220 ods. 2 CSP, pričom odvolací súd nezistil, že by tieto závery boli zjavne neodôvodnené, či neakceptovateľné, nevyplýva z nich ani jednostrannosť, alebo taká aplikácia príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorá by bola popretím ich podstaty a zmyslu. Obsah spisového materiálu v predmetnom súdnom konaní zároveň pripúšťa interpretáciu faktov a posúdenie relevantných právnych otázok tak, ako sú v posudzovanej veci prezentované súdom prvej inštancie. Skutočnos ...
Potvrdzujúce
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice I (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením uvedenom v záhlaví tohto rozhodnutia zastavil konanie, ktorým sa navrhovatelia domáhali, aby súd rozhodol, že nadobudli vydržaním vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, nachádzajúcim sa v kat. území C., obec Košice- Kavečany, okres Košice I, každý v podiele 1/4 v pomere k celku, a to ku dňu 10.4.1978. 2. Na zdôvodnenie rozhodnutia súd prvej inštancie uviedol, že v danom prípade postupoval v zmysle § 2 ods. 1, § 7 ods. 1, § 359c ods. 1, 2 zák. 161/2015 Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „C.m.p.“), § 61, § 62, § 16 ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zaviazal odporcu prispievať na výživu navrhovateľa sumou vo výške 150 eur mesačne počnúc od 20.06.2022 opakovane do budúcna. Rozhodol, že dlžné výživné za obdobie od 20.06.2022 do 30.11.2022 vo výške 800 eur je otec povinný zaplatiť v lehote 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. Rozsudok odôvodnil tým, že na základe zisteného skutkového stavu a s prihliadnutím na ustanovenia zákona súd určil výživné zo strany odporcu z dôvodu, že navrhovateľ má zvýšené potreby v súvislos ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom zo 16. januára 2019, č. k. 10 C 19/2017-124 (ďalej len „napadnutý rozsudok“) Okresný súd Bratislava V. (ďalej len „súd prvej inštancie“) zamietol žalobu a žalovaným 1/ až 42/ priznal proti žalobcovi nárok na náhradu trov konania. 2. V odôvodnení rozhodnutia súd prvej inštancie uviedol, že žalobca sa podanou žalobou domáhal proti žalovaným zaplatenia spoločne a nerozdielne sumy 12.110,71 Eur s úrokom z omeškania, ktorú sumu musel zaplatiť na účet Dražobníka v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov (žalovaných) z dôvodu, aby prediš ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 370
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie rozsudkom zo dňa 25.10.2022 vo výroku I. zastavil konanie v časti o zaplatenie sumy 426,88 eur. Vo výroku II. žalobu zamietol. Vo výroku III. uložil žalobcovi povinnosť nahradiť žalovanému trovy konania v rozsahu 43,68%. V odôvodnení uviedol, že žalobca sa žalobou zo dňa 24.05.2022 domáhal voči žalovanému zaplatenia sumy 592,21 eur, titulom neuhradených koncesionárskych poplatkov a zmluvnej pokuty, a úhrady nákladov spojených s vymáhaním vo výške 1,85 eur. Právne vec posúdil podľa § 2 ods. 1 zákona o RTVS, § 1 zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 389
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie platobným rozkazom vo výroku I. uložil žalovanému do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu zaplatiť žalobcovi istinu 278,48 eur, 5 % úrok z omeškania ročne zo sumy 278,48 eur od 31.10.2019 do zaplatenia alebo v tej istej lehote podať odpor s vecným odôvodnením na súde. Vo výroku II. uložil žalovanému povinnosť zaplatiť do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu (k rukám právneho zástupcu žalobcu) náhradu trov právneho zastúpenia vo výške 80,34 eur a ostatných trov konania vo výške 16,50 eur. 2. Podaním doručeným súdu prvej inštancie dňa 06.10.2022 ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zveril maloletú R. do osobnej starostlivosti matky. Otca zaviazal prispievať na výživu maloletej R. výživným vo výške 130,- Eur mesačne vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám matky maloletej s účinnosťou od 15.07.2022. Nedoplatok na výživnom na maloletú R. za obdobie od 15.07.2022 do 31.01.2023 vo výške 851,23 Eur súd prvej inštancie povolil otcovi splácať v mesačných splátkach po 35,- Eur k rukám matky spolu s bežným výživným pod následkom straty výhody splátok počnúc mesiacom nasledujúcim po právoplatnosti rozsudku. Okresný súd taktiež ro ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 388

Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom výrokom I. rozviedol manželstvo uzatvorené medzi navrhovateľom a jeho manželkou dňa XX.XX.XXXX v K., zapísané v knihe manželstiev Matričného úradu K. vo zväzku XX, ročník XXXX, strana XX, pod por. č. XX a výrokom II. a III. na čas po rozvode zveril mal. D. do osobnej starostlivosti matky a mal. Z. do osobnej starostlivosti otca. Podľa výroku IV. sú obaja rodičia oprávnení mal. deti zastupovať a spravovať ich majetok. Výrokom V. uložil otcovi povinnosť platiť na mal. D. výživné v sume 200 eur mesačne. Výrokom VI. uložil matke povinnosť platiť na ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Martin (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 19.035,32 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 19.044,79 eur od 25.03.2020 do 20.09.2021, zo sumy 18.803,62 eur od 21.09.2021 do 18.10.2021, zo sumy 18.562,45 eur od 19.10.2021 do 15.11.2021, zo sumy 18.321,28 eur od 16.11.2021 do 16.12.2021 a zo sumy 18.080,11 eur od 17.12.2021 do zaplatenia v lehote 3 dní od právoplatnosti rozsudku, vo zvyšnej časti konanie zastavil. Tretím výrokom určil, že plnením žalovaného alebo pôvodne ža ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 233/1995 Z. z. § 203 ods. 1, 233/1995 Z. z. § 57 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie výrokom I. exekúciu zastavil a výrokom II. oprávneného zaviazal k náhrade trov exekučného konania vo výške 2,60 eura k rukám súdneho exekútora do 3 dní po právoplatnosti uznesenia. 2. Rozhodnutie právne odôvodnil aplikáciou ust. § 57 ods. 1 písm. c), § 196, § 203 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej tiež „EP“); § 2 ods. 1, § 3, § 14 ods. 1, 2, § 15 ods. 1, § 22 ods. 1, § 23 ods. 1, 2, § 25 vyhlášky MS SR č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradác ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 155 ods. 1
300/2005 Z. z. § 364 ods. 1 písm. a)
Odôvodnenie: Okresný súd Košice II rozsudkom zo dňa 30. novembra 2022 sp. zn. 1T/32/2022 obžalovaného H. J. uznal vinným pre skutok právne kvalifikovaný ako zločin ublíženia na zdraví podľa § 155 ods. 1 Trestného zákona formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona a prečin výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a) Trestného zákona formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona. na skutkovom základe, že v Košiciach na ul. Jenisejská pred prevádzkou Hostinec splav ,,M.“ dňa 7.1.2022 v čase okolo 22.30 hod. na ulici ( spolu s už odsúdeným J. T. ) fyzicky napadli P. Y. takým spôsobom, ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania a obsah napadnutého rozhodnutia 1. Na okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky (ďalej len „prvostupňový správny orgán“) podal žalobca ako vyvlastniteľ dňa 11.06.2021 návrh na začatie vyvlastňovacieho konania o vyvlastnenie pozemkov pod existujúcim cintorínom v k. ú Veľká, zapísaných na LV č. G., parcelách č. XXXX/X a XXXX/ X, ktorých spoluvlastníkom v podiele 1/2 je H. E., v podiele 1/6 I. J. A., v podiele 1/6 K. F. a v podiele 1/6 F. L. E., (ďalej aj ako ďalší účastníci 1/ až 4/). Žalobcom uvedeným dôvodom vyvlastnenia bol verejn ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 42 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 370 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou, podanou na súde prvej inštancie dňa 24.06.2015, domáhal voči žalovanému určenia, že právny úkon, ktorým došlo dňa 20.12.2012 k výplate podielov zo zisku za rok 2008 a 2009 vo výške 33.445,90 eur, uzatvorený medzi spoločnosťou MONTPETROL, spol. s r. o. a žalovaným, je voči žalobcovi právne neúčinný, zároveň si uplatnil náhradu trov konania. Súd prvej inštancie rozsudkom č. k. 5C/335/2015-155 zo dňa 20. februára 2020 výrokom I. určil, že právny úkon, ktorým došlo dňa 20.12.2012 k vyplateniu podielov zo zisku za rok 2008 a 2009 vo výške 33.445,90 eur, urobený me ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 278/1993 Z. z. § 8 ods. 4 písm. aa)
278/1993 Z. z. § 8 ods. 6 písm. aa)
278/1993 Z. z. § 8 ods. 4 písm. ab)

40/1964 Z. z. § 116

7/2005 Z. z. § 9
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu zamietol; žalovanej priznal proti žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. V odôvodnení uviedol, že žalobca sa žalobou doručenou súdu 12.11.2018 domáhal, aby súd zaviazal žalovanú uzatvoriť so žalobcom kúpnu zmluvu uvedenú v petite žaloby, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k pozemku s parcelným číslom Q.-T. XXXX/X - zastavané plochy a nádvoria o výmere 274 m2 (ďalej len „Pozemok 1“), k stavbe „vet. stred a 1BJ“ so súpisným číslom XXXX, postavenej na Pozemku 1 (ďalej len „Stavba“) a k pozemku s parcelným číslom Q. ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 255 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej ako „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 25Cb/158/2016 - 131 zo dňa 5.2.2020 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi úrok z omeškania vo výške 5% ročne zo sumy 4.008,51 Eur od 1.6.2016 do 10.10.2019 (vo výroku I.), vo zvyšku konanie zastavil (výrok II.), žalobcovi voči žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 64,96% (výrok III.) a vo výroku IV. rozhodol o vrátení súdneho poplatku z podanej žaloby. 2. Súd prvej inštancie svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca sa domáhal žalobou doručenou súdu dňa 13.4.2015 v znení zm ...
Odmietajúce podanie
Dotknuté predpisy:: ,


Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Z predloženého administratívneho spisu, ktorý obsahuje fotokópie, pričom originály boli zaslané k žalobe vedenej pod sp. zn. 21S/104/2021, správny súd po oboznámení sa s originálmi, ako aj fotokópiami, zaslanými k obidvom spisom, t.j. aj s administratívnym spisom, vedeným v konaní pod sp. zn. 21S/104/2021, ktorý má k dispozícii, zistil, že Kriminálny úrad Finančnej správy listom zo dňa 08. 08. 2019 požiadal správcu dane o vykonanie daňovej kontroly u žalobcu so zameraním sa na daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 1/2016-12/2016, 1/2017-12/ ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 36/2005 Z. z. § 44 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zamietol návrh navrhovateľky, ktorým sa domáhala zverenia maloletého do jej náhradnej osobnej starostlivosti (výrok I.), maloletého zveril do osobnej starostlivosti otca s tým, že obaja rodičia majú právo maloletého zastupovať a spravovať jeho majetok (výrok II.), matke uložil povinnosť prispievať na výživu maloletého sumou 75 Eur mesačne počnúc právoplatnosťou tohto rozhodnutia s tým, že výživné je splatné vždy do 15. dňa toho ktorého mesiaca vopred k rukám otca maloletého (výrok III.), styk matky s maloletým neupravil (výrok IV.), nad výchov ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. V napadnutom rozsudku súd prvej inštancie pozbavil otca F. H., nar. XX.XX.XXXX výkonu rodičovských práv a povinností voči maloletým Q. Z., nar. XX.XX.XXXX a E. Z., nar. XX.XX.XXXX (výrok I.), vo zvyšku návrh zamietol (výrok II.) a vo výroku III. podľa § 52 zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej „ C.m.p.“) deklaroval, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. 2. Rozhodnutie právne odôvodnil § 38 ods. 2, 4, § 39 ods. 4, § 102 ods. 1, 2, 4 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ Z ...
Zmenené
Odôvodnenie: 1. Predmetom konania je návrh matky maloletých detí na úpravu rodičovských práv a povinností na čas do rozvodu manželstva. 2. Okresný súd Vranov nad Topľou ako súd prvej inštancie (ďalej aj ako „súd“) rozhodol cit.: Súd z v e r u j e maloleté deti M., B., nar. XX.XX.XXXX, E., nar. XX.XX.XXXX, C., nar. XX.XX.XXXX a A., nar. XX.XX.XXXX do osobnej starostlivosti matky. Otec sa z a v ä z u j e platením výživného na maloletú B. M. po 70€, na maloletého E. M. po 50€, na maloletého C. M. po 30€ a na maloletú A. M. po 30€ mesačne, ktoré výživné je otec p o v i n n ý platiť vždy do 15.dňa ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 191 ods. 1 písm. e)
Odôvodnenie: 1. Správny orgán prvého stupňa rozhodnutím č. 100090656/2021 zo dňa 20.01.2021 podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) vyrubil žalobcovi rozdiel dane v sume 9 452,25 eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie december 2015. Daň vyrubená podaným dodatočným daňovým priznaním doručeným dňa 25.04.2016 predstavovala 39 169,11 eur, daň zistená správcom dane vo vyrubovacom konaní sumu 48 621,36 eur a rozdiel dane sumu 9 452,25 eur. Uvedenú sumu je žalobca povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V dôvodoch ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04). 29. Záverom odvolací súd ešte poznamenáva, že rozhodol bez nariadenia pojednávania dôvodiac ustanovením § 378 ods. l, § 219 ods. 1, ods. 3, § 385 ods. l CSP a už vyššie uvedenými dôvodmi. S dôrazom na to, že nedopĺňal dokazovanie, a preto prípadne ďalšie tvrdenia prednesené stranami sporu na pojednávaní na odvolacom súde už nemohli mať vplyv na ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 191 ods. 1 písm. e)
Odôvodnenie: 1. Správny orgán prvého stupňa rozhodnutím č. 100088629/2021 zo dňa 20.01.2021 podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) vyrubil žalobcovi rozdiel dane v sume 880 eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie jún 2015. Daň vyrubená podaným opravným daňovým priznaním doručeným dňa 27.07.2015 predstavovala 1 555,50 eur, daň zistená správcom dane vo vyrubovacom konaní sumu 2 435,50 eur a rozdiel dane sumu 880 eur. Uvedenú sumu je žalobca povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V dôvodoch svojho rozhodnutia uviedol, ž ...
Zmenené
Odôvodnenie: 1. Predmetom konania je nárok žalobcu na zaplatenie 12.699,95 Eur s príslušenstvom vrátenia poskytnutého úveru s príslušenstvom v dôsledku odstúpenia od zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru č. 707/5342/1988 podľa zákona č. 124/1995 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania. 2. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom č.k. 12C/1/2020-48 zo dňa 11.12.2020 ( v poradí druhým) rozhodol tak, že: „I. Žalovaný 1. rade j e p o v i n n ý zaplatiť žalobcovi úrok z omeškania vo výške 8,75% ročne zo sumy 12.699,95 EUR od 01.01.2013 do 30.04.2015 všetko v l ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: rozsudku týkajúce sa náhrady nemajetkovej ujmy je nepostačujúce, nepresvedčivé a rozsudok je v tejto časti aj nepreskúmateľný. Čo sa týka priznania náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, v konaní o ochranu osobnosti sa od žalobcu vyžaduje, aby preukázal (uniesol dôkazné bremeno svojho tvrdenia), že v dôsledku neoprávneného zásahu do jeho osobnostných práv nie je postačujúcim priznaním morálna satisfakcia najmä preto, že v značnej miere bola znížená jeho dôstojnosť ako osoby alebo jeho vážnosť v spoločnosti. V súdnej praxi Najvyššieho súdu SR bolo opakovane vyslovené, že „pokiaľ ide o vyj ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie vo výroku I. uložil žalovanej 2/ povinnosť zaplatiť žalobcovi 159,66 eur s úrokom z omeškania 8% ročne zo sumy 38,40 eur od 25.6.2019 do zaplatenia, 8% ročne zo sumy 65,14 eur od 28.3.2019 do zaplatenia, 8% ročne zo sumy 56,12 eur od 17.10.2019 do zaplatenia, všetko v lehote troch dní od právoplatnosti rozsudku. Vo výroku II. v prevyšujúcej časti žalobu voči žalovanej 1/ zamietol. Vo výroku III. uviedol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Na vec aplikoval ust. § 451 ods. 1,2 Občianskeho zákonníka, § 46 ods. 1 zákona č ...
Odmietajúce odvolanie
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice I ako súd prvej inštancie (ďalej aj len ako „súd“) rozsudkom označeným v záhlaví žalobu zamietol a rozhodol o trovách konania. Proti tomuto rozsudku žalobca podáva odvolanie navrhujúc, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a nové rozhodnutie. 2. Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací skôr, než pristúpil k vecnému preskúmaniu napadnutého rozsudku, posudzoval otázku včasnosti podaného odvolania a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu bolo podané oneskorene. 3. Podľa §362 ods. 1 CSP, odvolanie sa podáva ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c), 300/2005 Z. z. § 66 ods. 1
Odôvodnenie: Napadnutým uznesením okresný súd podľa§ 66 ods. 1 písm. a), ods. 2, ods. 3 Trestného zákona a § 415 ods. 1 Trestného poriadku zamietol žiadosť odsúdeného A. A., nar. XX.XX.XXXX v B., trvale bytom C. D. XXXX/XXX, E., t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený: - trestným rozkazom Okresného súdu Nové Zámky zo dňa 31.03.2020, sp. zn. 4T/4/2020, - trestným rozkazom Okresného súdu Levice zo dňa 05.03.2019, sp. zn. 4T/5/2019, v spojení s uznesením Okresného súdu Levice zo dňa 21. ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: súdu prvej inštancie sa vyporadúva so všetkými podstatnými rozhodujúcimi skutočnosťami. Jeho myšlienkový postup je v odôvodnení dostatočne vysvetlený nielen s poukazom na všetky rozhodujúce skutočnosti zistené vykonaným dokazovaním, ale tiež s poukazom na právne závery, ktoré prijal. Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia vyplýva, že žalobu (vzájomný návrh) súd zamietol, nakoľko pokiaľ išlo o tvrdený zásah do osobnostných práv žalobcov, z dokazovania a ani zo samotných tvrdení žalobcov nevyplynulo, že by ktorýkoľvek zo zásahov ž ...
Odmietajúce podanie
Dotknuté predpisy:: ,


Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Z predloženého administratívneho spisu, ktorý obsahuje fotokópie, pričom originály boli zaslané k žalobe vedenej pod sp. zn. 21S/104/2021, správny súd po oboznámení sa s originálmi, ako aj fotokópiami, zaslanými k obidvom spisom, t.j. aj s administratívnym spisom, vedeným v konaní pod sp. zn. 21S/104/2021, ktorý má k dispozícii, zistil, že Kriminálny úrad Finančnej správy listom zo dňa 08. 08. 2019 požiadal správcu dane o vykonanie daňovej kontroly u žalobcu so zameraním sa na daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 1/2016-12/2016, 1/2017-12/ ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 171 ods. 1, 162/2015 Z. z. § 170
162/2015 Z. z. § 99a
162/2015 Z. z. § 63

Odôvodnenie: 1. Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 06. 02. 2019 domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 06126/2019/SV/00296 zo dňa 07. 01. 2019 a rozhodnutia Okresného úradu Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky o vyvlastnení č. OU-NR-OVBP2-2018/002423-045 zo dňa 13. 11. 2018. 2. Správny súd oznámil v podaní zo dňa 23. 01. 2023 žalobcovi, že zo spisu tunajšieho súdu 26S/11/2019 bolo zistené, že spoločnosť Nitra Invest, s. r. o. sa domáhala ochrany svojich práv a oprávnených záujmov samostatnou žalobou opomenutého účastníka konania podľa § 6 ods. 1 písm. a) v spojení s § 179 SSP ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie návrh, ktorým sa navrhovateľka domáhala zmeny opatrovníka u osoby obmedzenej na právne úkony, zamietol. Žiadnemu z účastníkov nárok na náhradu trov konania nepriznal. V odôvodnení svojho rozhodnutia konštatoval, že navrhovateľka návrh odôvodnila tým, že opatrovaný je jej manžel. Už v roku 2021 podala návrh na zmenu opatrovníka, tento však zobrala späť z dôvodu, že opatrovaný sa vyjadril, že chce zostať u syna. Konanie bolo vedené pod sp. zn. 35Ps/2/2021. Následne však prebiehalo konanie o rozvod manželstva pod sp. zn. 28Pc/24/2020, ktorý návr ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Vranov nad Topľou ako súd prvej inštancie (ďalej aj ako „súd“) rozsudkom zo dňa 05.10.2016 rozhodol, cit.: „I. Súd námietku nedostatku právomoci Okresného súdu Vranov nad Topľou z a m i e t a. II. Súd konanie o zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,5 % ročne zo sumy 818,71 eur od 22.10.2014 do zaplatenia z a s t a v u j e . III. Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť žalobkyni istinu pred zdanením vo výške 818,71 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,05 % ročne od 22.10.2014 do zaplatenia a to v lehote 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. IV. V prevyšuj ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 99/1963 Z. z. § 250j ods. 3
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozhodnutím odporcu číslo DK X/XXXX tento rozhodol, že disciplinárne obvinená sa oslobodzuje spod návrhu na začatie disciplinárneho konania podľa § 220, 223 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti /ďalej len EP/ v platnom znení pre zavinené porušenie povinnosti súdneho exekútora pri výkone činnosti exekútora, ktorých sa mal dopustiť tým, že pri výkone exekúcie, vedenej na jej úrade pod sp. zn.: Ex 1/2013 vydala dňa 30.01.2013 Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti povinného zapísané na LV č. XXXX, k.ú T., LV č. XXXX, ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 99/1963 Z. z. § 250q ods. 3
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozhodnutím odporcu číslo DK 07/2014 tento rozhodol, že disciplinárne obvinený nie je vinný tým že pri výkone exekúcie vedenej na jeho úrade pod sp. zn. EX 108/2012 dňa 25. apríla 2013 o 9:00 z dôvodu, že má byť vykonaná dražba nehnuteľností, v ktorej sú spísané hnuteľné veci v zmysle Zápisnice zo súpisu hnuteľných vecí, bola vykonaná obhliadka predmetov spísania za prítomnosti nestrannej osoby, preto sa mu v súlade s §228d ods. 4 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 233/2019 Z. z. § 3 ods. 2, 233/2019 Z. z. § 2 ods. 1 písm. a)
7/2005 Z. z. § 11 ods. 2
7/2005 Z. z. § 11 ods. 3 písm. a)
7/2005 Z. z. § 11 ods. 2 písm. a)
7/2005 Z. z. § 11 ods. 1 písm. a)
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. uložil žalovaným 1. a 2. povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi sumu 2.144,05 eura, spolu s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 738,77 eura od 15.5.2010 do zaplatenia, úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 473,56 eura od 15.6.2010 do zaplatenia, úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 609,22 eura od 15.7.2010 do zaplatenia, a to v lehote troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku. Výrokom II. rozhodol, že žalobca má voči žalovaným 1. a 2. nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. R ...
Zmenené
Odôvodnenie: Napadnutým uznesením súd prvej inštancie konanie zastavil. O trovách konania rozhodol tak, že žalovaný má nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Vychádzal zo zistenia, že žalobou z 9.9.2020 sa žalobca domáhal určenia, že právo žalovaného na dodávku pitnej vody žalobcom tu nie je. Dňa 26.10.2022 bolo súdu doručené späťvzatie žaloby, ktorým žalobca navrhol konanie zastaviť a priznať žalobcovi voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Žalovaný so späťvzatím žaloby súhlasil. Podľa § 144 CSP žalobca môže vziať žalobu späť. Podľa § 145 ods. 1 CSP ak je žalo ...
Odmietajúce podanie
Dotknuté predpisy:: ,

Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Z predloženého administratívneho spisu, ktorý obsahuje fotokópie, pričom originály boli zaslané k žalobe vedenej pod sp. zn. 21S/104/2021 a správny súd má k dispozícii administratívny spis vedený pod sp. zn. 21S/104/2021, správny súd po oboznámení sa s originálmi, ako aj fotokópiami, zaslanými k obidvom spisom, zistil, že Kriminálny úrad Finančnej správy listom zo dňa 08. 08. 2019 požiadal správcu dane o vykonanie daňovej kontroly u žalobcu so zameraním sa na daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 1/2016-12/2016, 1/2017-12/2017, 1/2018-12/ ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súdu prvej inštancie výrokom I. návrh otca na zverenie maloletej M. R., nar. XX.XX.XXXX, do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov zamietol. Výrokom II. zveril maloletú M. R., nar. XX.XX.XXXX do osobnej starostlivosti matky. Výrokom III. určil, že právo zastupovať maloletú a spravovať majetok maloletej majú obaja rodičia. Výrokom IV. zaviazal otca povinnosťou prispievať na výživu maloletej M. R., nar. XX.XX.XXXX, sumou 160,00 Eur mesačne k rukám matky, vždy do 15. dňa v mesiaci vopred, s účinnosťou od 25.07.2022. Výrokom V. určil nedoplatok na zročnom ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žilina (ďalej aj ako „okresný súd“ prípadne „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom uložil žalovaným 1/ a 2/ povinnosť zaplatiť žalobkyni 1/ sumu 20.000,- eur titulom náhrady nemajetkovej ujmy, a to do troch dní od právoplatnosti rozsudku s tým, že plnením jedného z nich zaniká v rozsahu tohto plnenia povinnosť druhého (výrok I. napadnutého rozsudku), žalovaným 1/ a 2/ uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 2/ sumu 10.000,- eur titulom náhrady nemajetkovej ujmy, a to do troch dní od právoplatnosti rozsudku s tým, že plnením jedného z nich zaniká v rozsahu tohto plne ...
Zmenené
Odôvodnenie: 1. Navrhovateľ (ďalej aj ako „manžel“ alebo aj „otec“) sa podaným návrhom domáhal rozvodu manželstva a úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k mal. deťom na čas po rozvode manželstva. 2. Okresný súd Prešov ako súd prvej inštancie (ďalej aj ako „súd“) napadnutým rozsudkom rozhodol, cit.: „I. Súd manželstvo účastníkov konania W. F., nar. XX.XX.XXXX a V. F., rod. W., nar. XX.XX.XXXX, uzavreté dňa XX.XX.XXXX v M., zapísané v knihe manželstiev, Matričného úradu M., vo zväzku č. X, ročník XXXX, na strane XXX, pod poradovým číslom XX r o z v á d z a. II. Na čas po rozvode manželstva ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 184, 162/2015 Z. z. § 185
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 11.08.2022, doručenou Krajskému súdu v Košiciach ako správnemu súdu v ten istý deň, sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 101719805/2022 zo dňa 09.06.2022, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Košice č. 100207659/2022 zo dňa 01.02.2022 o vyrubení rozdielu dane žalobcovi v sume 10 311,65 Eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie december 2018. Žalobca súčasne navrhol zrušiť aj rozhodnutie Daňového úradu Košice. 2. Súčasťou správnej žaloby je aj návrh žalobcu na priznanie jej odkladného účinku, kde žalobca dôvodil, ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava II rozsudkom č.k. 20Ps/4/2013-462, zo dňa 06.12.2021, v spojení s opravným uznesením č.k. 27Ps/7/2020-130 zo dňa 28.02.2022, výrokom I. obmedzil spôsobilosť na právne úkony T. G., nar. XX.XX.XXXX, v rozsahu nakladania s nehnuteľnosťami, najmä v rozsahu ich scudzenia, darovania, zaťaženia záložným právom, vecným bremenom a prenájmom, II. za jej opatrovníčku ustanovil U. W., nar. XX.XX.XXXX, III. určil, že opatrovníčka je oprávnená a povinná opatrovankyňu zastupovať v rozsahu obmedzenia spôsobilosti na právne úkony, IV. opatrovníčke uložil povinnosť podávať súdu pravi ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: 161/2015 Z. z. § 2 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 369 ods. 3
160/2015 Z. z. § 369 ods. 2
160/2015 Z. z. § 369 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej len „súd prvej inštancie“) svojim uznesením č. k. 47Nsre/74/2022 - 3 zo dňa 22.12.2022 (ďalej len „napadnuté uznesenie“) zamietol námietky navrhovateľa. V odôvodnení tohto napadnutého uznesenia súd prvej inštancie uviedol, že v konaní o výmaze údajov z obchodného registra oznámením o odmietnutí vykonania výmazu zo dňa 18.7.2022 odmietol vykonať výmaz obchodnej spoločnosti MEDIA REALITY, spol. s.r.o. "v likvidácii" z obchodného registra na základe návrhu zo dňa 24.6.2022 s odôvodnením, že navrhovateľ k návrhu nepredložil potvrdenie správcu dane o ne ...
Potvrdené
Odôvodnenie: 1. Navrhovateľka (ďalej aj ako „manželka“ alebo aj „matka“) sa podaným návrhom domáhala rozvodu manželstva a úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k mal. deťom na čas po rozvode manželstva. 2. Okresný súd Prešov ako súd prvej inštancie (ďalej aj ako „súd“) napadnutým rozsudkom rozhodol, cit.: „I. r o z v á d z a manželstvo účastníkov V. Z. I. D., rod. I., nar. XX.XX.XXXX a N. D., nar. XX.XX.XXXX, uzavreté dňa XX.XX.XXXX a zapísané v knihe manželstiev matričného úradu N., zv. XX, roč. XXXX, str. XX, pod por.č. XX, II. z v e r u j e mal. T. D., nar. XX.XX.XXXX a mal. I. D. ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 389
Odôvodnenie: 1. Napadnutým, v záhlaví identifikovaným rozhodnutím súd prvej inštancie výrokom I. žalobu o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru zamietol a výrokom II. o trovách konania medzi stranami sporu rozhodol tak, že žalovaná má voči žalobcovi nárok na ich náhradu v rozsahu 100 %. 2. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že žalobca sa svojou žalobou domáhal určenia neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru daného mu žalovanou ako jeho zamestnávateľom a zároveň náhrady mzdy spojenej s neplatným skončením pracovného pomeru, výšku ktorej v priebehu konania pred súdom ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. b), 160/2015 Z. z. § 391 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom z 13. júna 2016 č. k. 7 C 75/2013-448 (ďalej len „napadnutý rozsudok“) Okresný súd Bratislava III. (ďalej len „súd prvej inštancie“) zamietol žalobu v celom rozsahu a žalovaným 1/, 2/ nepriznal nárok na náhradu trov konania. 2. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobca sa podanou žalobou domáhal vydania rozhodnutia, ktorým by súd uložil žalovaným povinnosť „verejne sa ospravedlniť žalobcovi pred zamestnancami Vojenského útvaru XXXX T. za všetky neprávosti, nezákonnosti a krivdy, ktorých sa voči žalobcovi dopustili počas jeho pôsobenia vo Vojenskom útvare XXX ...
Zrušujúce, Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 233/1995 Z. z. § 9a ods. 1, 233/1995 Z. z. § 50 ods. 1
233/1995 Z. z. § 243h ods. 1
99/1963 Z. z. § 48 ods. 4
Odôvodnenie: Napadnutým uznesením súd prvej inštancie prvým výrokom I. námietkam povinného proti exekúcii vyhovel a druhým výrokom námietky povinného proti trovám exekúcie odmietol. Rozhodnutie odôvodnil s použitím ust. § 48 ods. 4 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok účinný do 30.06.2016 (účinného do 30.06.2016, ďalej len "OSP") a o trovách rozhodol podľa § 36 ods. 5, § 50 ods. 1, § 201 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučného poriadku (ďalej tiež „EP“), § 100, § 101, § 103 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“ alebo „OZ“ ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 66 ods. 1 písm. b)
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Rimavská Sobota predložil Krajskému súdu v Banskej Bystrici vec za účelom vyhotovenia opravného uznesenia na odstránenie zrejmej nesprávnosti, ku ktorej došlo vo výroku II. rozhodnutia krajského súdu zo dňa 25. 01. 2023, sp. zn. 15Co/66/2022. 2. Podľa ustanovenia § 224 CSP súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O oprave súd vydá opravné uznesenie, ktoré doručí subjektom konania. 3. Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, vytýčil pojednávanie na deň 25. januára 2023 za účelom verejného vyhlásenia ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 325 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením okresný súd zamietol návrh žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorý žalobca doručil po rozhodnutí vo veci samej vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica č. k. 67Cb/86/2021, v ktorom konaní okresný súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 31 500 Eur titulom nájomného za užívanie časti bytu. Žalobca podanie návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia odôvodnil tým, že má voči žalovanému vyššie uvedenú pohľadávku v sume 31 500 Eur, ktorej existencia je osvedčená rozsudkom okresného súdu č. k. 67Cb/86/2021- 160 zo dňa 24. 06. 2022, na ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: , 162/2015 Z. z. § 98 ods. 1 písm. f)
162/2015 Z. z. § 98 ods. 1 písm. g)
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou zo dňa 20.01.2023 domáhal, aby v územnom pláne sa zachoval pôvodný druh pozemku na parcele 1282 a tiež pôvodný účel využitia pozemku. V úvodnej časti žaloby uviedol, že Obec Vrícko nedodržal svoju povinnosť vyplývajúcu z § 13 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. 2. Podľa obsahu a povahy podania posúdil podanie žalobcu ako všeobecnú správnu žalobu podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“). Súčasne z obsahu žaloby plynie, že zmeny územného plánu obce Vrícko nie sú právoplatné a sú nater ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: 36/2005 Z. z. § 26
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trnava, ako súd prvej inštancie, odvolaním napadnutým rozsudkom návrh zamietol (I. výrok). O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania (II. výrok). Ďalej rozhodol, že štátu sa náhrada trov konania nepriznáva (III. výrok). 2. V odôvodnení svojho rozhodnutia okresný súd uviedol, že matka sa návrhom zo dňa 23.03.2022 domáhala zmeny úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, ktoré boli zverené do striedavej osobnej starostlivosti rozsudkom Okresného súdu Trnava č. k. 37P/9/2020-361 zo dňa 21.07.2021, od ktorej ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: , 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 04.10.2022 sa žalobkyňa domáha preskúmania a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného Číslo: 47238-2/2022-BA zo dňa 26.09.2022 a následne vrátenia veci prvostupňovému správnemu orgánu na ďalšie konanie. Napadnutým rozhodnutím žalovaný zamietol odvolanie žalobkyne v celom rozsahu a potvrdil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu. Prvostupňový správny orgán rozhodnutím č. 700-1910451222-GC04/22 zo dňa 20.07.2022 v spojení s rozhodnutím Sociálnej poisťovne, ústredie č. 27103-2/2022-BA zo dňa 08.06.2022, žalobkyni ako samostatne zárobkovo činnej osobe predpísal ...
Odmietajúce odvolanie
Odôvodnenie: Súd prvej inštancie napadnutým uznesením zastavil exekúciu (výrok I) a oprávneného zaviazal nahradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške 53,03 Eur v lehote 3 dní od právoplatnosti uznesenia. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že dňa 12.10.2012 exekučný súd poveril súdneho exekútora vykonaním exekúcie na základe vykonateľného rozhodnutia Sociálnej poisťovne a.s. č. XXX-XXXXXXXXXX-GCXX/XX zo dňa 26.6.2012 a návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie. Exekučnému súdu bol dňa 28.5.2019 doručený podnet súdneho exekútora na zastavenie exekúcie, nakoľko majetok povinného nestačí ani na úhr ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: Súd prvej inštancie napadnutým uznesením zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. V odôvodnení uviedol, že oprávnený sa domáhal vykonanie exekúcie proti povinnému na základe exekučného titulu, ktorým je rozhodcovský rozsudok Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného Slovenskou rozhodcovskou a. s. SR 01600/11-7 zo dňa 31.3.2011. Súd preskúmal predloženú Zmluvu o spotrebiteľskom úvere č. XXXXXXXX zo dňa 20.4.2010 vrátane Všeobecných podmienok poskytnutia spotrebiteľského úveru. V bode 15 Všeobecných podmienok poskytnutia úveru sa účastníci zmluvy doh ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 461/2003 Z. z. § 218 ods. 2
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Z predloženého administratívneho spisu žalovanej správny súd zistil, že URSSAF, pracovisko TOULON doručilo žalovanej žiadosť o odobratie A1, čo vyvolalo šetrenie splnenia podmienok inštitútu vyslania u žalobcu zo strany žalovanej. 2. Súčasťou administratívneho spisu je aj Protokol č. 700-1110103016-AG02/2016 o výsledku kontroly odvodu poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, kontrolované obdobie 01. 01. 2013 do 31. 08. 2016, kontrolovaný subjekt - žalobca. 3. Následne Sociálna poisťovňa, pobočka Ni ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Humenné (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že: „I. Súd určuje, že zmluvná podmienka uvedená v Zmluve o spotrebiteľskom úvere - hotovostný úver a revolvingový úver č. XXXXXXXXXX zo dňa 27. 10. 2015 v časti Platobné údaje, v znení: „Dôsledky nesplácania úveru podľa Hlavy 11 úverových podmienok: - poplatok za prvú upomienku - 5,--eur, - poplatok za druhú a ďalšiu upomienku - 12,-- eur, - zmluvná pokuta za neuhradené splátky - 17,-- eur“ je neprijateľnou zmluvnou podmienkou. II. Súd určuje, že zmluvná podmienka uvedená v Úverových zmluvných ...
Potvrdzujúce
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením Okresný súd Lučenec (ďalej aj len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) výrokom I. návrh žalobkyne na prerušenie konania zo dňa 20.09.2022 zamietol. Výrokom II. súd konanie zastavil. Výrokom III. rozhodol súd o trovách konania pred súdom prvej inštancie tak, že žalobkyni uložil povinnosť nahradiť žalovanému trovy konania v rozsahu 100 % do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým súd prvej inštancie rozhodne o ich výške. 2. V odôvodnení uznesenia okresný súd uviedol, že dňa 27.04.2021 bola tamojšiemu súdu doručená žaloba o určenie vlastníckeho práva k ne ...
Potvrdzujúce
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „súd“) napadnutým uznesením rozhodol, cit.: „I. Zrušuje neodkladné opatrenie, ktoré bolo nariadené uznesením Okresného súdu Prešov č.k. XXC/ XX/XXXX-XX zo dňa 3.11.2022. II. Strany nemajú nárok na náhradu trov konania.“ 2. Rozhodnutie právne odôvodnil podľa ust. § 334, § 338 , § 339 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“). 3. Vo svojom odôvodnení uviedol, že žalovaný sa podaným návrhom podľa jeho obsahu domáhal zrušenia neodkladného opatrenia nariadeného uznesením Okresného súdu Prešo ...
Potvrdzujúce
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Svidník (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „súd“) napadnutým uznesením rozhodol, cit.: „I. Nariaďuje toto neodkladné opatrenie: I. Žalovaný je povinný zdržať sa všetkého konania v mene a na účet žalobcu. II. Žalovaný je povinný odovzdať žalobcovi alebo Okresnému súdu Svidník do súdnej úschovy evidenciu majetku žalobcu, účtovné závierky žalobcu za účtovný rok 2020 a účtovný rok 2021, hlavnú knihu účtovnej analytickej evidencie, vydané faktúry od 1.1.2020 do 31.12.2021 a zoznam vydaných faktúr od 1.1.2020 do 31.12.2021, prijaté faktúry od 1.1.2020 do 31.12.2 ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 370 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 370 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Lučenec, ako súd prvej inštancie, rozsudkom č. k. 13Csp/62/2022-77 zo dňa 19.12.2022 rozhodol o žalobe žalobcu, ktorou sa domáhal zaplatenia sumy 1.288,21 Eur s príslušenstvom od žalovaného, ktorý je právnym nástupcom po S. N., nar. XX.XX.XXXX, ktorý zomrel dňa XX.XX.XXXX. O žalobe žalobcu rozhodol tak, že žalobu zamietol (výrok I.). O trovách konania rozhodol tak, že žalovanému náhradu trov konania nepriznal (výrok II.). Rozsudok súdu prvej inštancie bol doručený právnemu zástupcovi žalobcu dňa 05.01.2023, následne právny zástupca žalobcu podaním zo dňa 09.01.2023 zobral žal ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: 36/2005 Z. z. § 62, 36/2005 Z. z. § 75
36/2005 Z. z. § 78
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku účastníka konania, ktorý ju nastolil. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty účastníkov konania (porovnaj napríklad rozhodnutia ÚS SR II. ÚS 251/04, III. ÚS 209/04, II. ÚS 200/09 a podobne). 31. Preto odvolací súd rozsudok prvoinštančného súdu v odvolaním napadnutej časti I. výroku ako aj III. výroku, vrátane závislého výroku o trovách konania (V. výrok) ako vecne správny podľa § 387 ods. 1, 2 CSP potvrdil. 32. Pri rozhodovaní o trovách odvolacieho konania vychádzal odvolací ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: , 162/2015 Z. z. § 99
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa správnou žalobou doručenou Krajskému súdu v Košiciach dňa 23.08.2021 domáhal, aby súd zrušil napadnuté rozhodnutie a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie a nové rozhodnutie. 2. Žalobca podaním doručeným tunajšiemu súdu dňa 15.03.2023 vzal žalobu späť a žiadal konanie zastaviť, keďže žalovaný na základe opätovne podanej žiadosti žalobcovi invalidný dôchodok priznal. Náhradu trov konania si neuplatnil. 3. Podľa § 63 prvá a druhá veta zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“), žalobca môže do vydania rozhodnutia správneho súdu vziať žalobu spä ...
Potvrdené
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Vranov nad Topľou (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol, cit.: „Súd žalobu zamieta. Žalovaným v 1., 2., a 3. rade sa náhrada trov konania nepriznáva. “ 2. Súd prvej inštancie vychádzal z toho, že pôvodný žalobca Československá obchodná banka, a.s. sa podanou žalobou domáhal, aby súd zaviazal pôvodných žalovaných (1. A. B., nar. XX.XX.XXXX, zomr. X.X.XXXX a 2. E. B., nar. XX.X.XXXX, zomr. X.XX.XXXX) zaplatiť mu spoločne a nerozdielne sumu 3418,55 eur spolu s úrokom z úveru zo sumy 2.906,31 eur vo výške 12,50 % ročne od 20.1.2009 až do zaplate ...
Zrušujúce
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Lučenec (ďalej aj len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) výrokom I. zamietol žalobu o určenie neplatnosti jednostranného právneho úkonu žalovaných 1/, 2/, 3/, 4/. Výrokom II. súd vyslovil, že určuje, že žalovaní 1/, 2/, 3/, 4/ nemali právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej dňa 02.07.2018 uzavretej medzi žalovanými 1/, 2/, 3/, 4/ ako predávajúcimi a žalobcami 1/ a 2/ ako kupujúcimi na základe odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany žalovaného 1/ zo dňa 22.07.2020, odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany žalovaného 2/ zo dňa 17.07.2020, odstúpenia ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom rozhodol nasledovne: I. Z v y š u j e sa výživné zo strany otca na A. B., nar. XX.XX.XXXX zo sumy 350,- eur mesačne na sumu 390,- eur mesačne počnúc od 01.09.2021 do budúcna, ktoré je otec p o v i n n ý platiť k rukám syna A. vždy do 25. dňa v mesiaci vopred. II. Dlh na výživnom zo strany otca na mal. A. B., nar. XX.XX.XXXX za obdobie od 01.09.2021 do 30.09.2021 vo výške 40,- eur sa z a v ä z u j e otec uhradiť k rukám matky G. G. B., nar. XX.XX.XXXX, do 3 dní odo dňa vyhlásenia tohto rozsudku. III. Dlh na výživnom zo strany otca na A. ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: Súd prvej inštancie napadnutým uznesením zastavil exekúciu podľa § 57 ods. 1 písm. h) Zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení účinnom do 31.3.2017 a oprávneného zaviazal nahradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie v sume 44,44 Eur v lehote do 3 dní od právoplatnosti uznesenia. Proti výroku uznesenia o zastavení exekúciu podal oprávnený v zákonnej lehote odvolanie. Navrhol, aby bola predmetná exekúcia zastavená podľa § 57 ods. 1 písm. g) Exekučného poriadku a aby súd nepriznal trovy konania. O ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice - okolie (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „súd“) uznesením zo dňa 22. decembra 2022 č. k. 6C/283/2022-98 návrh na zrušenie neodkladného opatrenia, nariadeného uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 12C/26/2019 zo dňa 27.09.2019 zamietol (výrok I.), a žiadnej zo strán sporu náhradu trov konania nepriznal (výrok II.). 2. Rozhodol tak o návrhu navrhovateľa na zrušenie neodkladného opatrenia nariadeného vyššie citovaným uznesením Okresného súdu Košice I, ktorým mu bolo uložené zdržať sa úkonov smerujúcich k odpojeniu alebo blokovaniu dodávky vody, elek ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 370
Odôvodnenie: Okresný súd Košice II ako súd prvej inštancie uznesením označeným v záhlaví zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Oprávnený podal proti tomuto uzneseniu o zamietnutí žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia odvolanie, ktoré odôvodnil nesprávnym právnym posúdením veci a tým, že súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam. Preto oprávnený žiadal, aby odvolací súd v zmysle § 389 CSP napadnuté uznesenie zrušil a vrátil vec súdu prvej inštancie na ďalšie konanie. Súdny exekútor súdu prvej ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: rozhodnutia prvoinštančným súdom má náležitosti vyžadované ustanovením § 220 ods. 2 CSP i judikatúrou vnútroštátnou i vyplývajúcou z rozhodnutí ESĽP. Dáva totiž odpoveď na zásadné otázky, ktoré bolo žiadúce zodpovedať z hľadiska zistenia skutkového stavu a právneho posúdenia prejednávanej veci. 10. Odvolací súd sa oboznámil s obsahom spisu, s obsahom vykonaných dôkazov, pričom dospel k záveru, že súd prvej inštancie pre rozhodovanie o podanej žalobe dostatočným spôsobom zistil skutkový stav a vyvodil z neho správny právny záver. V celom rozsahu treba preto odkázať na odôvodnenie rozhodnut ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Spišská Nová Ves (ďalej aj súd prvej inštancie alebo súd) napadnutým rozsudkom zaviazal žalovaného k povinnosti vydať žalobcovi bezdôvodné obohatenie vo výške 7 279,88 eur do troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku (I.) a k povinnosti zaplatiť žalobcovi 100 % náhradu trov konania do troch dní od vyčíslenia súdom (II.). 2. Proti rozsudku podal žalovaný odvolanie mailom dňa 30.11.2022 doplneným písomne, podaným na pošte dňa 01.12.2022. V odvolaní uviedol, že pri náhodnej kontrole webovej stránky súdu objavil 22.11.2022 predmetný rozsudok, ktorý mu do uvedeného dňa nebol ...
Odmietajúce odvolanie
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie exekučné konanie zastavil (I. výrok) a oprávneného zaviazal nahradiť súdnemu exekútorovi trovy exekučného konania vo výške 2,88 eur do troch dní od právoplatnosti uznesenia (II. výrok). Napokon nepriznal povinnému náhradu trov exekučného konania (III. výrok). 2. Vychádzal zo zistenia, že uznesením Okresného súdu Kežmarok č. k. 3Er/259/2015-60 z 15.02.2022 právoplatne súd zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, nakoľko oprávneným predložený rozhodcovský rozsudok je v rozpore so zákonom, keďže ho vydal ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom č.k. 21Cb/125/2014-255 zo dňa 21.3.2017 rozhodol o povinnosti žalovaných v 1/ a 2/ rade spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi sumu 40.595,12 eur s 8,5 % ročným úrokom z omeškania zo sumy 40.595,12 eur od 1.11.2013 do zaplatenia, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Zároveň priznal žalobcovi voči žalovaným v 1/ a 2/ rade nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. Krajský súd v Prešove ako súd odvolací na odvolanie žalovaných rozsudkom č.k. 2Cob/21/2018-352 z 11.12.2018 rozsudok súdu prvej inštancie ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: Súd prvej inštancie napadnutým uznesením exekúciu zastavil (I. výrok) a rozhodol, že o trovách exekúcie rozhodne samostatným uznesením (II. výrok). V odôvodnení uviedol, že zo zmluvy uzavretej medzi pôvodným oprávneným Prvou stavebnou sporiteľňou, a. s., ako „veriteľom“ a povinným ako „dlžníkom“ vyplýva, že právny predchodca oprávneného poskytol povinnému úver. Nakoľko povinný neuhrádzal splátky úveru riadne a včas v zmysle podmienok úverovej zmluvy, pôvodný oprávnený vyplnil zmenkovú sumu Dohody o vyplnení zmenky. Pôvodný oprávnený uplatnil voči povinnému nárok zo zabezpečenej zmenky v konaní p ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: Súd prvej inštancie uznesením uvedeným v záhlaví exekúciu zastavil. V odôvodnení uvedeného uznesenia súd prvej inštancie uviedol, že oprávnený sa návrhom na vykonanie exekúcie podaným dňa 20.08.2007 na exekútorskom úrade domáhal vykonania exekúcie na vymoženie svojej pohľadávky voči povinnému, a to na základe exekučného titulu, ktorým je právoplatný a vykonateľný Rozhodcovský rozsudok vydaný JUDr. Mariannou Mochnáčovou sp. zn. RK-634/05-MM zo dňa 15.01.2006. Dňa 27.08.2007 doručil súdny exekútor súdu žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, na základe ktorej mu súd dňa ...
Potvrdzujúce
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „súd“) napadnutým uznesením rozhodol tak, že nariadil neodkladné opatrenie, ktorým uložil žalovanej povinnosť nenakladať s nehnuteľnosťami nachádzajúcimi sa v katastrálnom území E. Ľ., obec E. Ľ., okres E. Ľ. evidovanými Okresným úradom E. Ľ., katastrálnym odborom na liste vlastníctva číslo XXXX, a to pozemok, parcely registra