Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

September 2023     August 2023     Júl 2023     Jún 2023     Máj 2023     Apríl 2023     Marec 2023     Február 2023     Január 2023     September 2022     August 2022     Júl 2022     Jún 2022     Máj 2022     Apríl 2022     Marec 2022     Február 2022     December 2022     November 2022     Október 2022     Január 2022     September 2021     August 2021     Júl 2021     Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     December 2021     November 2021     Október 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Najvyšší správny súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Merito veci: 63 600 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom zo dňa 28. apríla 2021, č.k. 4Co/13/2020-267 Krajský súd v Bratislave (ďalej len „odvolací súd“) rozsudok Okresného súdu Bratislava (ďalej ako „súd prvej inštancie“) zo dňa 12. apríla 2019, č.k. 17C/29/2016-199 v napadnutej vyhovujúcej časti a v napadnutej závislej časti o trovách konania potvrdil a žalobcom 1/ a 2/ priznal nárok na náhradu trov konania voči žalovanej v rozsahu 100%. 2. Odvolací súd sa stotožnil s názorom súdu prvej inštancie, že žalobcovia uniesli dôkazné bremeno spočívajúce v preukázaní reálneho odovzdania peňazí do dispozície žalovanej ...
Merito veci: náhradu škody
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej „odvolací súd“) potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie v časti nároku na náhradu trov konania a žalovanému priznal voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. 2. Odvolací súd sa v odôvodnení stotožnil s právnym názorom súdu prvej inštancie vo veci posúdenia nároku na náhradu trov konania podľa 255 ods.2 CSP, keď súd prvej inštancie uviedol, že vo veci mali strany sporu čiastočný úspech žalobca si pôvodne v spore uplatnil sumu bolestného vo výške 8 736 €, sťaženia spoločenského uplatnenia vo výške 6 552 €, ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava predložil spor vedený na tomto súde pod sp.zn. 58Cr/1/2023 podľa § 43 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku (ďalej aj „CSP“) Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) na rozhodnutie o kauzálnej príslušnosti z dôvodu nesúhlasu s postúpením sporu Okresným súdom Stará Ľubovňa. Nesúhlas s postúpením odôvodnil tým, že ide o spor, kde sa žalobca domáha zrušenia rozhodcovského rozsudku podľa § 45 zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a v zmysle § 19 písm. d) CSP má správne byť miestne príslušným Okresný s ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trenčín (ďalej len „okresný súd" alebo „súd prvej inštancie") rozsudkom z 23. októbra 2020 č. k. 28C/22/2019-114 žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni 1/ sumu 1.489,- eur, úrok z omeškania vo výške 5% ročne zo sumy 1.489,- eur od 18.3.2019 do zaplatenia, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Výrokom II. žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni 1/ náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 30.000,- eur, žalobkyni 2/ náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 20.000,- eur, žalobkyni 3/ náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 20.000,- eur, žalobkyni 4/ náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 2 ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave (ďalej „odvolací súd“) potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie v napadnutej vyhovujúcej časti, bola žalovanej uložená povinnosť zaplatiť žalobcovi peňažnú sumu 137,78 eura spolu s úrokom z omeškania zamietol, v napadnutej zamietajúcej časti, ktorou bol zamietnutý návrh v časti istiny 5.824,44 eura spolu s úrokom z omeškania potvrdil a žalovanej priznal voči žalobcovi plný nárok na náhradu trov konania. 2. Krajský súd v odôvodnení uviedol, že s ohľadom na § 27 ods. 2 zákona č. 514/2003 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.7.2004, je v prej ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach (ďalej len „odvolací súd") rozsudkom z 26. augusta 2020 sp. zn. 11Co/287/2019 na základe odvolania žalobkyne potvrdil rozsudok Okresného súdu Rožňava (ďalej len „súd prvej inštancie" alebo „prvostupňový súd") zo 7. mája 2019 č. k. 4C/176/2014-240, ktorým súd prvej inštancie zamietol žalobu z dôvodu, že v konaní nebola jednoznačne preukázaná vôľa žalovanej k uzavretiu predmetného právneho úkonu (dohody zo dňa 4. júna 2012) s úmyslom pristúpenia k dlhu pôvodného dlžníka žalobkyne firmy POLYGRAFIA - O & S s.r.o. Slavošovce v zmysle § 531 ods. 2 Občianskeho zákonníka. ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Košiciach ( ďalej „odvolací súd“) zmenil rozsudok Okresného súdu Košice - okolie č.k. 15C/104/2013- 591 zo dňa 11.09.2019 tak, že zamietol žalobu o určenie, že do dedičstva po neb. U. O., rod. M. zomr. XX.X.XXXX patria nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území B., obci B., okres Košice - okolie, zapísané na LV č. XXXX ako parcela č. XXX -orná pôda o výmere 608 m2, parcela č. XXX - orná pôda o výmere 2970 m2, parcela č. XXX - orná pôda o výmere 2065 m2, parcela č. XXX - orná pôda o výmere 834 m2, parcela č. XXX -orná pôda o výmere 1508 m2, parc ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Levice (ďalej len „súd prvej inštancie" alebo „prvoinštančný súd") rozsudkom z 9. februára 2022 č. k. 6Pc/34/2021-114 konanie o zaplatenie sumy 7.020,- eur zastavil (výrok I.) a zrušil vyživovaciu povinnosť navrhovateľa k oprávnenej určenú uznesením Okresného súdu Levice z 29. marca 2016 č.k. 11C/601/2015-61 počnúc dňom 17. augusta 2021 (výrok II.). O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na ich náhradu (výrok III.). 1.1. V odôvodnení rozhodnutia prvoinštančný súd konštatoval, že navrhovateľ sa návrhom zo 17. augusta 2021 domáhal zrušenia vyživovac ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd") uznesením z 12. júla 2022 sp. zn. 1NcC/3/2022 rozhodol o námietke zaujatosti otca voči sudkyni JUDr. Zuzane Biščákovej tak, že sudkyňa nie je vylúčená z prejednávania a rozhodovania vo veci vedenej na Okresnom súde Prešov vedenom pod sp. zn. 27P/64/2022. 2. Proti uzneseniu krajského súdu podal otec (ďalej aj ako „dovolateľ") dovolanie podľa § 421 ods. 1 písm. a/ a c/ zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „CSP"). V podstatnom zopakoval argumentáciu uvedenú v podanej námietke ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Ružomberok (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) č.k. 5Cpr/11/2020-171 zo dňa 21.júla 2021 zamietol žalobu, v ktorej sa žalobca domáhal neplatnosti výpovede voči žalovanej. Prvoinštančný súd priznal žalovanému voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100% a zamietol žalobcov návrh na prerušenie konania. 2. Napadnutým rozsudkom Krajského súdu v Žiline (ďalej len „odvolací súd“) potvrdil súdu prvej inštancie vo výroku o zamietnutí žaloby v celom rozsahu a vo výroku o nároku na náhradu trov prvoinštančného konania, vo výroku o zamietn ...
Merito veci: 9 079,52 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Banská Bystrica postúpil spor vedený na tomto súde pod sp. zn. 35Up/656/2021 Okresnému súdu Vranov nad Topľou, ako súdu kauzálne príslušnému na jeho prejednanie [§ 10 ods. 3, resp. § 14 ods. 3 zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 307/2016 Z.z.)]. 2 . Okresný súd Vranov nad Topľou s postúpením nesúhlasil a predložil spor Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky ako súdu spoločne nadriadenému na rozhodnutie o kauzálnej príslušnosti [§ 43 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový p ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach (ďalej len „odvolací súd") rozsudkom z 15. júla 2020 sp. zn. 11Co/205/2019 potvrdil prvostupňový rozsudok a žalobcom 1/ a 2/ (ďalej spolu aj „žalobcovia") priznal náhradu trov odvolacieho konania. 2. Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu podala dovolanie žalovaná. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd") ako súd dovolací (§ 35 CSP) po zistení, že dovolanie podala v stanovenej lehote (§ 427 ods. 1 CSP) strana, v ktorej neprospech bolo napadnuté rozhodnutie vydané (§ 424 CSP), bez nariadenia pojednávania (§ 443 CSP) dospel k ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline (ďalej len „odvolací súd“) uznesením z 20. decembra 2022, č. k. 8Co/194/2022- 50, odmietol napadnuté uznesenie Okresného súdu Liptovský Mikuláš (ďalej aj ,,súd prvej inštancie“) zo 31. októbra 2022, č. k. 6C/54/2022-35 (výrok I.) a žalovaným 1/ až 3/ nepriznal nárok na náhradu trov odvolacieho konania (výrok II). 2. Proti rozsudku odvolacieho súdu podal žalobca (ďalej aj „dovolateľ“) opravný prostriedok, ktorý podľa obsahu [§ 124 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok ( ďalej len „CSP“)] posúdil Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej le ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej „súd prvej inštancie" alebo „prvostupňový súd") rozsudkom z 28. apríla 2017 č. k. 20Cpr/3/2014-685 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal, aby súd určil, že odmeňovanie žalobcu, podľa ust. § 91 zák. č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov PZ SIS, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a ŽP v porovnaní s odmeňovaním príslušníkov PZ odd. cudzineckej polície PZ Bratislava je v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania, a aby zaviazal žalovaného na úhradu nemajetkovej ujmy vo výške 120 €, za každý mesiac trvania zásahu od marca 2011 do doby, ...
Merito veci: uloženie povinností
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Liptovský Mikuláš (ďalej len ,,súd prvej inštancie" alebo „prvostupňový súd") ostatným rozsudkom zo 17. mája 2017 č. k. 8C/271/2010-621 žalobu zamietol a žalovaným 1/ až 3/ (ďalej spolu aj „žalovaní") priznal náhradu trov konania. 1.1. Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobou doručenou súdu dňa 3. decembra 2010 doplnenou podaniami z 27. decembra 2010 a 19. apríla 2011 sa žalobca 1/ domáhal, aby súd zaviazal žalovaného 1/ na zaplatenie sumy 147 €. Ďalej sa domáhal, aby žalovaným 2/ a 3/ uložil zákaz nakladania s bližšie označenou nehnuteľnosťami a žalovanému 3/ uložil po ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Malacky (ďalej aj „prvostupňový súd" alebo „súd prvej inštancie") rozsudkom z 12. septembra 2017 č. k. 5C/73/2012-223 v spojení s opravným uznesením z 23. októbra 2017 č. k. 5C/73/2012-234 nahradil vyhlásenie vôle bližšie označenej žalovanej, že ako predávajúca uzatvára so bližšie označeným žalobcom, ako kupujúcim kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k bližšie označenej jednej polovici nehnuteľnosti za kúpnu cenu 2.258 € v pripojenom znení kúpnej zmluvy, ktorá tvorí súčasť rozsudku (výrok I) a žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi trovy ko ...
Odôvodnenie: 1. Návrhom doručeným súdu dňa 15.08.2022 sa matka maloletého dieťaťa domáha nariadenia neodkladného opatrenia, ktorým by súd upravil styk otca s maloletým M. tak, že otec nie je oprávnený stýkať sa s maloletým. Matka súčasne navrhla, aby súd pozastavil účinnosť rozsudku Okresného súdu Bratislava V č. k. 20P/246/2017-1020 zo dňa 17.06.2019 a účinnosť rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 11CoP/360/2019-1618 zo dňa 31.08.2021 v časti výrokov o styku otca s maloletým. 2. Okresný súd Bratislava V rozhodol uznesením 69P/82/2022 zo dňa 25. augusta 2022 tak, že návrh matky na nariad ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Topoľčany (ďalej len „súd prvej inštancie" alebo „prvostupňový súd") rozsudkom zo 17. januára 2020 č. k. 6C/10/2017-266 určil, že dôvody vydedenia žalobcov 1/ a 2/ (ďalej spolu aj ako „žalobcovia") bližšie označeným poručiteľom S. F. (ďalej len „poručiteľ") uvedené v listine o vydedení zo 7. septembra 2016 nie sú dané (výrok I.), že závet poručiteľa zo 7. septembra 2016 v časti, ktorá odporuje právu žalobcov podľa ustanovenia § 479 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ"), ako zákonných dedičov je neplatný (výrok II.) a vo zvyšku žalobu zamietol (výrok II ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Námestovo (ďalej len „súd prvej inštancie" alebo „prvoinštančný súd") ostatným rozsudkom z 31. januára 2019 č. k. 3C/40/2013-334 zamietol žalobu žalobcov 1/ a 2/ (ďalej spolu aj „žalobcovia") a žalovaným 1/ až 10/, 12/ a 14/ až 16/ priznal náhradu trov konania. Žalovaným 11a/ až 11h/ a 13 náhradu trov konania nepriznal. Na základe zisteného skutkového a právneho stavu veci dospel k záveru o nedostatku naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení, ako aj o nedostatku aktívnej vecnej legitimácie žalobcov voči žalovaným 1/ až 7/, 9/, 10/, 12/ až 15/. 2. Krajský s ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Topoľčany (ďalej len „súd prvej inštancie" alebo „prvoinštančný súd") rozsudkom zo 14. decembra 2020 č. k. 5Cpr/1/2020-103 určil, že okamžité skončenie pracovného pomeru dané žalovanou žalobcovi listom z 27. novembra 2019, doručeným žalobcovi dňa 3. decembra 2019, je neplatné (I. výrok) a zároveň žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 4.032,- eur brutto spolu s 5 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 624,- eur od 1. apríla 2020 do zaplatenia, zo sumy 624,- eur od 1. mája 2020 do zaplatenia, zo sumy 696,- eur 1. júna 2020 do zaplatenia, zo sumy 696,- eur od 1. ...
Merito veci: odstránenie stavby
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žilina (ďalej len „súd prvej inštancie") rozsudkom zo 17. septembra 2020 č. k. 14C/23/2019-136 zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala uloženia povinnosti žalovaným 1/, 2/ odstrániť stavbu plotu, ktorý je v celej dĺžke postavený na označenej parcele v jej výlučnom vlastníctve a je znázornený v predloženom vytyčovacom náčrte. Žalobkyni uložil povinnosť nahradiť žalovaným 1/ a 2/ spoločne a nerozdielne trovy konania v plnom rozsahu a svedkovi U. I. náhradu účelne vynaložených hotových a uplatnených výdavkov. 1.1. Súd prvej inštancie sa prejudiciálne zaoberal skutkovým ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trnave (ďalej len „krajský súd“) uznesením z 26. februára 2014 č. k. 23CoE/408/2013-78 v prvom výroku návrh oprávnenej na prerušenie odvolacieho konania zamietol, v druhom výroku potvrdil uznesenie Okresného súdu Skalica (ďalej aj ako „súd prvej inštancie“) z 10. októbra 2011, č. k. 2Er/197/2009-49, ktorým súd prvej inštancie vyhlásil exekúciu za neprípustnú a túto zastavil a v treťom výroku nepriznal povinnému náhradu trov odvolacieho konania. 2. Proti rozhodnutiu krajského súdu v označenom výroku podala oprávnená odvolanie, v ktorom navrhuje zrušiť rozhodnutie krajského ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou domáhal voči žalovanému určenia platnosti právneho úkonu, a to zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 02.05.2012, v prípade, ak právne úkony podľa zmluvy o postúpení pohľadávky sú platné, tak sa žalobca ďalej domáhal určenia neplatnosti odstúpenia od zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 02.05.2012, ktorú z dôvodu právnej opatrnosti vykonal žalovaný. 1.1. Medzi žalobcom a žalovaným bola podpísaná Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 02.05.2012. Predmetom postúpenia pohľadávky bola pohľadávka uvedená v notárskej zápisnici N 410/2010, Nz 37723/2010 zo dňa 15.10.201 ...
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom č. k. 13P/237/2017-504 zo dňa 19.09.2019 bolo manželstvo M. Q. A., rodenej A., narodenej XX.XX.XXXX v K. a N. Q., narodeného XX.XX.XXXX v K. v K. J., uzavreté dňa XX.XX.XXXX na Matričnom úrade Bratislava - Staré Mesto, zapísané v knihe manželstiev matričného úradu Bratislava - Staré Mesto, vo zväzku XX, ročník XXXX, strana X, por. č. XXX rozvedené. Maloletá F. Q., narodená XX.XX.XXXX bola zverená do osobnej starostlivosti matky. Obidvaja rodičia majú právo maloletú zastupovať a spravovať jej majetok. Otcovi bola uložená povinnosť prispievať na výživu maloletej F. sumu 2 ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava II (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvostupňový súd“) rozsudkom z 30. apríla 2019 č. k. 19C/323/2014-703 zaviazal jednotlivých žalovaných zaplatiť žalobcovi bližšie určené sumy spolu s úrokmi z omeškania (výrok I. až VII.) a žalobcovi priznal voči jednotlivým žalovaným náhradu trov konania v plnom rozsahu (výrok VIII.). 1.1. V posudzovanej veci prvoinštančný súd vychádzal z ustanovení § 1 ods. 1, § 2 ods. 2, § 8a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len „zákon o vlastníctve bytov“), § 517 ods. 1, 2 záko ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Galanta (ďalej len „súd prvej inštancie") uznesením z 25. apríla 2022 č. k. 19P/31/2021- 145 I. rodičom a maloletej uložil výchovné opatrenie spočívajúce v povinnosti podrobiť sa psychologickému poradenstvu po dobu šiestich mesiacov od právoplatnosti uznesenia, ktoré poradenstvo bude realizovať Centrum pre deti a rodiny Sereď, so sídlom v Seredi, A. Hlinku 1139/11 (ďalej len „centrum"), II. centru uložil povinnosť písomne informovať súd každý druhý mesiac o priebehu výchovného opatrenia a po skončení výchovného opatrenia zaslať súdu písomne záverečnú správu o výsledk ...
Odôvodnenie: 1.Okresný súd Bratislava II (ďalej len „súd prvej inštancie") rozsudkom z 03. mája 2019, č. k. 16C/190/2016-104 žalobu zamietol a pôvodnému žalovanému proti žalobkyni priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 1.1 Súd prvej inštancie zistil, že dňa 10.03.2008 udelila žalobkyňa pôvodnému žalovanému plnomocenstvo na jej zastupovanie v konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 7C/154/2006. Týmto plnomocenstvom žalobkyňa žalovaného splnomocnila, aby ju obhajoval, resp. vo všetkých právnych veciach zastupoval a aby vykonával všetky úkony, prijímal doručovanie písomnost ...
Merito veci: náhradu škody
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice I (ďalej aj „súd prvej inštancie") rozsudkom z 08. apríla 2019 č. k. 23C/115/2018 - 228 I. výrokom uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni náhradu škody vo výške 8 658,81 eur a nemajetkovú ujmu vo výške 16 000 eur spolu s 5% ročným úrokom z omeškania zo sumy 24 658,81 eur od 29.09.2018 do zaplatenia do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku, II. výrokom v prevyšujúcej časti nemajetkovej ujmy žalobu zamietol a III. výrokom žalobkyni priznal proti žalovanej nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100% s tým, že o ich výške bude rozhodnuté samostatným uznesením po právop ...
Merito veci: 1 835 329 eur
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo dňa 18.10.2016, č. k. 15C/153/2012-606 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca voči žalovanej domáhal zaplatenia sumy 1 835 329 eur s príslušenstvom predstavujúcu náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom žalovanej pri vykonávaní bankového dohľadu nad činnosťou obchodníka s cennými papiermi CAPITAL INVEST, o. c. p., a. s (ďalej len „obchodník s CP“) a žalovanej priznal nárok na náhradu trov konania v pomere 100 %. 1.1. Rozhodnutie právne odôvodnil § 1, § 3 ods. 1 písm. d), § 9 ods. 1, 2, § 15 ods. 1, § ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Trenčíne ( ďalej „odvolací súd“) potvrdil rozsudok Okresného súdu Trenčín, č.k. 20C/50/2017-201 zo dňa 06. marca 2020 (ďalej súd prvej inštancie), ktorým zamietol žalobu žalobkyne o určenie vlastníckeho práva. Žalobkyňa sa domáhala určenia, že je výlučnou vlastníčkou pozemkov KN C parcela č. XXXX záhrady o výmere 570 m2, parcela č. XXXX/X zastavané plochy a nádvoria o výmere 235 m2, parcela č. XXXX/X zastavané plochy a nádvoria o výmere 106 m2, parcela č. XXXX/X zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2, parcela č. XXXX/X zastavané plochy a nádvori ...
Merito veci: 10 000 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice I (ďalej aj „súd prvej inštancie") rozsudkom z 13. augusta 2020 č. k. 15C/133/2013 - 729 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni 10 000 eur s úrokom z omeškania vo výške 9 % zo sumy 10 000 eur od 20. januára 2012 do zaplatenia, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a žalobkyni priznal proti žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. Krajský súd v Košiciach (ďalej aj „odvolací súd") na odvolanie žalovaného rozsudkom z 19. októbra 2022 sp. zn. 11Co/194/2020 rozsudok súdu prvej inštancie zmenil tak, že žalobu zamietol a žalobkyni uložil povinnosť ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava V (ďalej aj ako „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 11. novembra 2016 č. k. 42C/174/2010-364 vo výroku I. určil, že dražba osvedčená notárskou zápisnicou notárom JUDr. Ondrejom Ďuriačom, so sídlom Krížna číslo 2 v Bratislave dňa 15. februára 2010, N 65/2010, NZ 4977/2010, NCRIs 5090/2010, vykonaná dňa 15. februára 2010 o 9.00 hod. v Penzióne Kachelman, ul. Kammerhofská 18 v Banskej Štiavnici, predmetom ktorej bol byt číslo XX nachádzajúci sa v D., na JO., na X. poschodí bytového domu, súpisné číslo XXXX, postaveného na parcele číslo 2470, 2469/1, 2464/40, 2464/42, ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žiar nad Hronom (ďalej aj ,,okresný súd” alebo ,,súd prvej inštancie”) aplikujúc § 62 ods. 1, 3 až 5, § 75 ods. 1 a § 78 ods. 1, 3 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o rodine“) rozsudkom zo dňa 05. októbra 2022 sp. zn. 25P/117/2022 zamietol návrh matky na zvýšenie výživného na mal. H. na sumu 170 eur, na mal. Z. na 170 eur a na mal. P. na 130 eur mesačne a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. Urobil tak po zistení, že vyživovacia povinnosť otca k mal. deťom bola určená počnúc dňom 19.11.202 ...
Odôvodnenie: 1. Návrhom na začatie konania zo dňa 23.11.2020 navrhovateľka (dcéra posudzovanej osoby) požiadala súd o obmedzenie spôsobilosti na právne úkony svojej matky T.. J. K. z dôvodu jej nepriaznivého zdravotného stavu, a to psychickej poruchy - trvalá porucha s bludmi (Dg. F22.0), ktorá u menovanej pretrváva dlhodobo. V dôsledku ochorenia táto nie je schopná reálne postarať sa o seba a činiť všetky právne úkony, pretože nedokáže ovládať svoje konanie, hospodáriť s finančnými prostriedkami a svojím majetkom, nie je spôsobilá konať voči tretím osobám a neexistuje ani reálny predpoklad zlepšenia ...
Merito veci: 2 539 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bardejov (ďalej aj len „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo dňa 23. októbra 2019 č. k. 7Csp/15/2019-87 zamietol žalobu, ktorou sa právny predchodca žalobcu - obchodná spoločnosť Všeobecná úverová banka, a. s., Bratislava, Mlynské nivy 1 (ďalej len „právny predchodca žalobcu“) domáhal, aby súd uložil žalovanej povinnosť zaplatiť mu sumu 2.539 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8 % ročne od 21. apríla 2019 do zaplatenia titulom zmluvy o vydaní a používaní kreditnej platobnej karty VÚB, a. s., uzatvorenej dňa 26. septembra 2008 a žalovanej nepriznal nárok na náhradu ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej aj „súd prvej inštancie") rozsudkom z 11. septembra 2019 č. k. 20Cpr/2/2013- 481 žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala určenia, že výpoveď zo štátnozamestnaneckého pomeru, ktorá jej bola doručená dňa 14.02.2013 je neplatná a náhrady mzdy, zamietol a žalovanému nepriznal nárok na náhradu trov konania. 1.1. Súd prvej inštancie zistil, že pracovný pomer žalobkyne u žalovaného vznikol na základne pracovnej zmluvy č. XX/XXXX-XX/XX. zo dňa 22.05.1998. S účinnosťou od 04.11. 2004 bola žalobkyňa vymenovaná do stálej štátnej služby na základe rozhodnutia č. XXXXX/ ...
Merito veci: 7 044,39 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Nitra (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo dňa 03. februára 2021 č. k. 8Csp/69/2020-167, zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zaplatenia peňažnej sumy vo výške 7.044,39 eur s príslušenstvom, na základe zmluvy o splátkovom úvere č. XXXXXXXXXX z 08. júla 2013, ktorú so žalovaným uzatvoril právny predchodca žalobcu, Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava, Tomášikova 48, IČO: 00 151 653 a žalovanému nárok na náhradu trov konania nepriznal. Pri rozhodovaní súd vychádzal z článku 15 nariadenia rady č. 1346/2000, podľa ktorého účinky konkurzného konania na neuzav ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Martin (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením z 25. marca 2019 č. k. 17Csp/30/2018-176 zastavil konanie a žalovanému priznal voči žalobkyniam 1/ a 2/ právo na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Dôvodom zastavenia konania podľa § 161 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej „CSP“) v spojení s § 230 CSP bola existencia prekážky právoplatne rozhodnutej veci. 2. Krajský súd v Žiline (ďalej aj „odvolací súd“) uznesením z 15. januára 2020 sp. zn. 5Co/163/2019 (ďalej aj „uznesenie odvolacieho súdu“) uznesenie súdu prvej inštancie potvrdil a žiadnej ...
Merito veci: neplatnosť dražby
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Humenné (ďalej aj ,,súd prvej inštancie") rozsudkom z 15. júla 2019 č. k. 5Csp/192/2017 -310 žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala, že výkon záložného práva dobrovoľnou dražbou je absolútne neplatný, zamietol a žalovaným 1/ - 3/ vo vzťahu k žalobkyni náhradu trov konania nepriznal. 1.1 Súd prvej inštancie zistil, že žalobkyňa bola výlučná vlastníčka bytu č. XX na X. poschodí bytového domu so súp. č. XXXX vo vchode č. X na parcele č. XXXX spoluvlastnícky podiel k spoločným častiam a spoločným zariadeniam o veľkosti podielu 24/6266-tich k celku spoluvlastnícky podiel k ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej aj „odvolací súd“) rozsudkom zo dňa 27. februára 2020 sp. zn. 4Co/35/2019, potvrdil rozsudok Okresného súdu Trenčín (ďalej aj „súd prvej inštancie“) zo dňa 30. apríla 2018 č. k. 19C/222/2011-159, ktorým súd prvej inštancie vo výroku I. uložil žalovaným 1/ a 2/ povinnosť vypratať nehnuteľnosti evidované Okresným úradom v Trenčíne, Správou katastra Trenčín na liste vlastníctva č. XXXX pre okres P., obec a katastrálne územie P., a to pozemok parcela registra typu „C“, parc. č. 2910/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 312 m2, pozemok parcela registra ...
Merito veci: 73 000 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava IV (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 05. mája 2019 sp. zn. 22C/40/2018 konanie v časti zaplatenia úrokov z omeškania prevyšujúcich 8 % ročne zo sumy 73.000 eur od 01.01.2017 do zaplatenia zastavil, žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 73.000,- eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8 % ročne zo sumy 73.000 eur od 01.01.2017 do zaplatenia, do troch dní od právoplatnosti rozsudku a žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania voči žalovanému v rozsahu 100 % s tým, že o výške náhrady trov konania rozhodne samostatn ...
Merito veci: 6 250 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo dňa 06. marca 2018 (v poradí druhým) sp. zn. 21C/40/2012 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 6250 eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku a žalobcovi priznal voči žalovanému náhradu trov konania v rozsahu 63,40 %. 1.1. Z dôvodov rozsudku vyplýva, že okresný súd v poradí prvým rozsudkom zo dňa 31.05.2012 sp. zn. 21C/40/2012 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 6250 eur, trovy konania a trovy právneho zastúpenia a v prevyšujúcej časti zamietol. Krajský súd v Prešove ...
Odôvodnenie: I. 1. Okresný súd Nitra (ďalej aj len „súd prvej inštancie“) v poradí prvým rozsudkom zo dňa 18. decembra 2012 č. k. 12C/69/2010-199, žalobu zamietol o. i. na tom základe, že prídelovú listinu B. č. 14/1958 (neskôr opravené na 15/1958), v ktorej chýbal údaj o dátume jej vydania ako aj o prídelovej cene, posúdil ako listinu neplatnú. Uvedený rozsudok bol na základe odvolania žalobcu zrušený uznesením Krajského súdu v Nitre zo dňa 13. februára 2014 sp. zn. 7Co/73/2013 (č. l. 221 spisu - poznámka dovolacieho súdu) a vec bola vrátená súdu prvej inštancie s tým, že pre rozhodnutie je potre ...
Merito veci: náhradu škody
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 19. júla 2018 č. k. 21C/229/2010-873 uložil žalovanej povinnosť: - zaplatiť žalobkyni 1/ od 8. apríla 2009 do 2. februára 2014 titulom pozostalostnej úrazovej renty sumu vo výške 37 850,07 euro vrátane úrokov z omeškania zo sumy 652,58 euro vo výške špecifikovanej vo výroku rozsudku a to všetko v lehote do 3 dní od právoplatnosti rozsudku, - zaplatiť žalobcovi 2/ od 8. apríla 2009 do 2. februára 2014 titulom pozostalostnej úrazovej renty sumu vo výške 5 495 euro do rúk žalobkyne 1/ vrátane úrokov z omeškania ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Piešťany (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením z 19. augusta 2022 č. k. 9P/109/2022-30 nariadil neodkladné opatrenie, ktorým maloletú odovzdal do starostlivosti otca; matke uložil povinnosť prispievať na výživu maloletej výživným vo výške 150 euro mesačne vždy do 20. dňa v mesiaci vopred k rukám otca; rozhodol, že matka je oprávnená stretávať sa s maloletou každý nepárny týždeň v čase od piatku od 16:00 hod. nepretržite do nedele do 18:00 hod. s tým, že otec je povinný dieťa na stretnutie s matkou vždy riadne pripraviť a v určenom čase ju matke v mieste jeho bydl ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Komárno predložil Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) v zmysle § 39 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „CSP“) spis Okresného súdu Komárno sp. zn. 10C/11/2022 z dôvodu vhodnosti, pretože žalobkyňa podala návrh na prikázanie sporu inému súdu. 2. Z obsahu predloženého spisu vyplýva, že žalobkyňa dňa 21. septembra 2022 doručila na Okresný súd Komárno podanie označené ako Návrh na delegáciu (konflikt záujmov); Žaloba na Okresný súd Komárno. Uviedla, že v zmysle CSP podáva návrh na ...
Odôvodnenie: 1 . Okresný súd Pezinok (ďalej aj ako „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 18. mája 2016 č. k. 8C/140/2014-136 určil, že vyhlásenie o splatení dlhu z 12. mája 2010, v ktorom žalobca ako veriteľ potvrdil žalovanému ako dlžníkovi, že 12. mája 2010 mu bola vrátená dlžná suma vo výške 431.520,95 eur je neplatné a žalovanému uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania. Súd prvej inštancie mal za preukázané, že vyhlásením o splatení dlhu, nemal žalobca nikdy vôľu spojiť s daným právnym úkonom následky v podobe potvrdenia, že poskytnutá pôžička mu bola v rozsahu uvedenom vo vyhlásení o splaten ...
Merito veci: 1 618,80 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Rožňava (ďalej aj ako „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 21. júna 2018 č. k. 6C/24/2017-108 žalovaným 1/ až 4/ uložil povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobkyni sumu 1.618,80 eur a spoločne a nerozdielne do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Vyslovil, že žiadna zo strán sporu nemá právo na náhradu trov konania. Vykonaným dokazovaním mal súd prvej inštancie preukázané, že žalobkyňa v dôsledku zavineného protiprávneho konania žalovaných 1/ až 4/ vyplatila za obdobie od 01. januára 2016 do 31. decembra 2016 dávky dôchodkového poistenia, a to inv ...
Merito veci: náhradu škody
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice-okolie (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 24. júla 2018, č. k. 17Cb/19/2013-421 (ďalej len „rozsudok súdu prvej inštancie“), rozhodol o nároku žalobkyne na náhradu škody uplatnenej vo výške 104 503,62 eur s príslušenstvom tak, že prvým výrokom zastavil konanie v rozsahu sumy 62 455,07 eur s príslušenstvom z dôvodu čiastočného späťvzatia žaloby; druhým výrokom v ostatnej časti zamietol žalobu a tretím výrokom priznal žalovanému voči žalobkyni právo na plnú náhradu trov konania. 2. Z odôvodnenia rozsudku súdu prvej inštancie vyplýva, že žalobkyňa sa domáha ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bardejov (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením z 24. mája 2022, č. k. 1Cb/12/2022-46 (ďalej len „uznesenie súdu prvej inštancie“) rozhodol tak, že prvým výrokom uložil žalovanému ako konateľovi a spoločníkovi žalobkyne 2/ - zákaz akokoľvek právne disponovať s akoukoľvek časťou obchodného podielu v spoločnosti Edymax Deutschland GmbH, so sídlom Mittbacher Str. 9, 81829 Mníchov, Nemecká spolková republika, identifikačné číslo: HRB 127291, registrovanú Okresným súdom Mníchov (ďalej len „Edymax DE“), a to vrátane zákazu prevodu a zaťaženia tohto obchodného podielu a ...
Merito veci: 2 012,92 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Galanta (ďalej aj ako „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 18. júna 2018 č. k. 10C/149/2016-238 výrokom I. uložil žalovanému zaplatiť žalobcovi 2.012,92 eur s 5,05 % ročným úrokom z omeškania zo sumy 2.012,92 eur od 09. decembra 2014 do zaplatenia do troch dní od právoplatnosti rozsudku a výrokom II. rozhodol, že žalobcovi sa priznáva náhrada trov konania v rozsahu 100 % trov konania, ktorú sumu určenú samostatným uznesením je povinný zaplatiť žalovaný žalobcovi do troch dní od právoplatnosti uznesenia o výške náhrady trov konania. Rozhodnutie súd prvej ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava III (ďalej aj ako „súd prvej inštancie“, alebo „okresný súd“) rozsudkom zo dňa 01. decembra 2020 č. k. 19Cpr/13/2020-63 (písomné vyhotovenie rozsudku - poznámka dovolacieho súdu) určil, že skončenie pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou medzi žalobcom a žalovaným zo dňa 13.01.2020, na základe oznámenia žalovaného zo dňa 17.03.2020, je neplatné (výrok I.), žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 4.747,95 eur s 5 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 400,00 eur od 21.04.2020 do zaplatenia, zo sumy 869,59 eur od 21.05.2020 do zaplatenia, zo sumy 869, ...
Odôvodnenie: 1.1. Okresný súd Piešťany (ďalej v texte rozhodnutia aj „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 27. augusta 2020, č. k. 15C/43/2016-365, výrokom I. uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcom 1/ a 2/ spoločne a nerozdielne sumu 953,35 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,50 % ročne zo sumy 731,92 Eur za obdobie od 25.10.2013 do zaplatenia a úrokom z omeškania vo výške 8,05 % ročne zo sumy 221,43 Eur za obdobie od 28.9.2014 do zaplatenia, všetko do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku, výrokom II. uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 2/ sumu 2 ...
Odôvodnenie: Rozhodnutie súdu prvej inštancie 1. Okresný súd Nitra (ďalej ako „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 20. novembra 2017 č. k. 14C/459/2015-300 výrokom I. návrh žalovaného na zastavenie konania zamietol; výrokom II. zaviazal žalovaného odovzdať žalobcovi účtovnú dokumentáciu žalobcu za obdobie od 01. januára 2014 do 12. júna 2015 vedenú v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v platnom znení, účtovné doklady, účtovné zápisy, účtovné knihy, odpisový plán, inventúrne súpisy, účtovný rozvrh, účtovnú závierku a výročnú správu, do 3 dní od právoplatnosti tohto roz ...
Odôvodnenie: 1.1. Okresný súd Kežmarok (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 2. júla 2021, č. k. 10C/52/2018-165, zastavil konanie v časti o zaplatenie sumy 2 556 € (výrok I.), uložil žalovanej povinnosti do 30 dní od právoplatnosti rozsudku zaplatiť žalobcovi 1/ sumu 15 000 € (výrok II.) a žalobcovi 2/ sumu 15 000 € (výrok III.), vo zvyšnej časti žalobu zamietol (výrok IV.) a žalobcovi 1/ a žalobcovi 2/ vo vzťahu k žalovanej priznal náhradu trov konania v rozsahu 100 % (výrok V.). 1.2. V odôvodnení rozhodnutia prvoinštančný súd uviedol, že mal za preukázané, že sú spl ...
Merito veci: vypratanie bytu
Odôvodnenie: 1. V konaní o vypratanie bytu žalovaný (v štádiu odvolacieho konania) navrhol prikázanie sporu vedeného na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 7Co/133/2022 na prejednanie a rozhodnutie Krajskému súdu v Trnave. Návrh odôvodnil tvrdením o úmyselnom nesplnení si povinnosti „senátom 7Co Krajského súdu v Bratislave a Krajským súdom v Bratislave ako celkom z dôvodu ich generálneho vylúčenia i veci samej pre sústavne páchanú obzvlášť závažnú protispoločenskú trestnú činnosť“ na podklade čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v spojení s § 49 - § 51 a § 39 Civilného sporového ...
Merito veci: rozvod manželstva
Odôvodnenie: 1. Manžel podaním zo dňa 08.08.2022 vzniesol námietku zaujatosti sudcov Okresného súdu Trnava (ďalej aj „okresný súd“) aj sudcov Krajského súdu v Trnave (ďalej tiež „krajský súd“) a podal návrh na predloženie veci Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie o jej delegovaní inému krajskému súdu resp. okresnému súdu v obvode jeho pôsobnosti (napríklad Krajskému súdu v Bratislave, nakoľko navrhovateľka už pôsobila ako sudkyňa na Okresnom súde Nitra a teraz pôsobí na Krajskom súde v Trenčíne). Návrh odôvodnil poukazom na pracovné i osobné priateľské vzťahy s mnohými sudcami p ...
Merito veci: 2 901,09 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Rožňava (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 26. augusta 2019 č. k. 11Csp/114/2018-164 konanie v časti o zaplatenie 50 eur zastavil (výrok I.); vo zvyšnej časti žalobu zamietol (výrok II.) a žalovanému priznal voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % (výrok III.). 1.1. Rozhodol tak o žalobe žalobcu, ktorou sa voči žalovanému domáhal zaplatenia istiny 2.901,09 eur, spolu s úrokom z omeškania vo výške 8 % ročne zo sumy 2.001 eur od 13. septembra 2016 do zaplatenia titulom nesplatenej dlžnej istiny úveru vo výške 2.001 eur ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Komárno (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo dňa 09. septembra 2020 č. k. 14C/59/2018-326 určil, že nehnuteľnosť - pozemok registra C-KN parc. č. XXXX/XX o výmere 12255 m2 nachádzajúca sa v okrese Q., v obci L., katastrálne územie L., ktorá bola odčlenená z pozemku parc. č. XXXX/XX o výmere 277511 m2 na základe geometrického plánu na vymedzenie rozsahu duplicitného vlastníctva č. 67/2016 zo dňa 19.08.2016 vyhotoveného S.. R. X., autorizačne overeného S.. J. I., úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Komárno dňa 20.09.2016 pod č. 70 ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 25. februára 2009 sp. zn. 22C/39/2007 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 1.604,66 eur titulom úroku z omeškania zo sumy 2.236,44 eur za obdobie od 29. októbra 2004 do 25. novembra 2008 v lehote 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Zároveň žalovanej uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 447,84 eur v lehote do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. 2. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „odvolací súd“) rozsudkom z 21. júla 2022 sp. zn. 9Co/79/2022 na odvolanie žalovanej rozsudok ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Stará Ľubovňa (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 05. júna 2020 č. k. 8Csp/5/2019-161 rozhodol tak, že žalobu zamietol a určil, že žalobca je povinný nahradiť žalovanému trovy konania v rozsahu 100 %, o ktorej výške bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti tohto rozsudku. 1.1. V odôvodnení súd prvej inštancie uviedol, že po preskúmaní okolností uzavretia úverovej zmluvy, jej náležitostí a povahy zmluvných strán dospel k záveru, že žalobca uzavrel so žalovaným dňa 17. júla 2014 zmluvu o spotrebiteľskom úvere. Za tohto sta ...
Merito veci: Potvrdzujúce
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Spišská Nová Ves, sp. zn. 5T/42/2015, z 26. apríla 2019 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach, sp. zn. 4To/21/2020, zo 6. augusta 2021 bol obvinený Z. A. uznaný za vinného zo spáchania zločinu znásilnenia podľa § 199 ods. 1 Trestného zákona a zločinu sexuálneho násilia podľa § 200 ods. 1 Trestného zákona na skutkovom základe, že „Dňa 14.10.2014 v čase o 9,00 hod. v obci P. č. XX, okr. D., po tom, čo vošiel bočnými dvermi, ktoré si otvoril prvým kľúčom, do priestorov rodinného domu, chytil za zápästie rúk svoju švagrinú Bc. H. V., násilím ju vtlačil ...
Merito veci: § 212/1g Tr.zák.
Odôvodnenie: Okresný súd Banská Bystrica trestným rozkazom, sp. zn. 7T/19/2021, z 12. júla 2021, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť 28. júla 2021, uznal obvineného J. F. za vinného z prečinu krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. g) Trestného zákona, ktorého sa dopustil na skutkovom základe, že dňa 07. 03. 2021 v čase okolo 10.00 h v O. O. na ulici XX. U. XX v priestoroch obchodného domu Kaufland odcudzil fľašu alkoholu - vodku zn. Nicolaus v hodnote 10,59 Eur tak, že si ju vložil pod bundu a následne prešiel pokladničnou zónou bez zaplatenia, kde bol následne zastavený pracovníkom SBS, čím uvede ...
Merito veci: § 171/1 Tr.zák.
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Košice I, sp. zn. 6T/38/2021, z 10. decembra 2021 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach, sp. zn. 8To/8/2022, zo 6. septembra 2022 bol obvinený V. L. uznaný za vinného zo spáchania prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 171 ods. 1 Trestného zákona, ktorého sa dopustil na tom skutkovom základe, že v N. od presne nezistenej doby až do 23:20 hod. dňa 10.04.2021 na ul. Č. XX, neoprávnene a pre vlastnú potrebu prechovával 1 ks papierovú skladačku o rozmeroch 2x4 cm s ...
Merito veci: § 237/1, 4a Tr.zák.
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Brezno, sp. zn. 1T/75/2017, z 2. októbra 2019 bola obvinená F. J. uznaná za vinnú zo spáchania obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona, ktorého sa dopustila na tom skutkovom základe, že ako konateľka obchodnej spoločnosti SLOVAKWOOD, s. r. o., so sídlom Rádayho 8, Lučenec, IČO: 35 852 941, v mene predávajúceho, spoločnosti SLOVAKWOOD, s. r. o., dňa 30. júla 2009 na Notárskom úrade JUDr. F. P., notárky so sídlom v E., V. F. XX, podpísala s kupujúcim D. B., nar. XX. ...
Merito veci: § 212/1g Tr.zák.
Odôvodnenie: Okresný súd Banská Bystrica uznesením, sp. zn. 7T/19/2021, zo 7. septembra 2022 rozhodol takto: „Podľa § 50 ods. 4 Trestného zákona súd vyslovuje, že sa odsúdený J. F., nar. XX. XX. XXXX v Y., trvale bydliskom Q. XX/X, B., okres O., v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia neosvedčil a trest odňatia slobody uložený trestným rozkazom Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 7T/19/2021, z 12. 07. 2021, právoplatným dňa 28. 07. 2021, vo výmere 4 (štyroch) mesiacov vykoná. Podľa § 50 ods. 8 v spojení s § 48 ods. 2 písm. b) Trestného zákona sa odsúdený pre výkon uloženého trestu odňatia s ...
Merito veci: § 208/1a, 3d Tr.zák.
Odôvodnenie: Okresný súd Komárno na verejnom zasadnutí konanom 9. júna 2022, o návrhu na schválenie dohody o vine a treste, rozsudkom, sp. zn. 1T/53/2022, schválil dohodu o vine a treste z 26. mája 2022, uzatvorenej medzi prokurátorkou Okresnej prokuratúry Komárno a obvineným I. U., na základe ktorej bol obvinený uznaný za vinného zo spáchania v bode 1/ zo zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. d) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. b) Trestného zákona a v bode 2/ z prečinu ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona s ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Nitra, sp. zn. 33T/31/2010, zo 14. apríla 2014, bol okrem iných aj obvinený S. D. uznaný za vinného zo spáchania trestného činu vraždy spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 k § 219 ods. 1 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon") na skutkovom základe, že v presne nezistenom dni mesiaca november 1997, v období medzi 1. novembrom 1997 a 3. novembrom 1997, po predchádzajúcom vzájomnom dohovore na postrašení poškodeného R. G., vylákal O. R. poškodeného R. G. do kukuričného poľa nachádzajúceho sa za obcou C. F. Ž., a ...
Odôvodnenie: 1 . Okresný súd Revúca (ďalej len „súd prvej inštancie") rozsudkom č. k. 5C/252/2015-409 z 23. augusta 2017 návrh žalovaného 1/ na prerušenie konania zamietol. Určil, že žalovaný 1/ a žalovaná 2/ sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. M. L., obec Mokrá Lúka, okres Revúca zapísaných na liste vlastníctva (ďalej len ,,LV") č. XXX, Okresným úradom Revúca - odbor katastrálny, ako pozemky C-KN parcelného č. 670/11 o výmere 3 022 m2 - orná pôda, parcelného č. 670/12 o výmere 222 m2 - zastavané plochy a nádvoria, parcelného č. 670/30 o výmere 70 m2 - zas ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej aj „súd prvej inštancie“, resp. „prvoinštančný súd“) rozsudkom zo 7. decembra 2020, č. k. 21C/7/2019-257 zastavil konanie v časti I. a III. (výrok I.), žalobu zamietol (výrok II.) a procesným stranám náhradu trov konania nepriznal (výrok III.). V dôvodoch rozhodnutia poukázal na to, že žalobca sa domáhal určenia neplatnosti schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a preto právne posúdil, že v danom prípade je namieste aplikovať zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení platnom k 21. januáru 2019. Po vykonan ...
Merito veci: zapretie otcovstva
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava V (ďalej aj „súd prvej inštancie“) (v poradí prvým) rozsudkom zo 7. februára 2017, č.k. 41C/221/2013-425 určil, že R. N. C., narodený XX.X.XXXX nie je otcom B. S. C., narodenej XX.X.XXXX a P. R. C. (ďalej aj „deti“), narodeného XX.X.XXXX, obaja narodení z matky I. C., rodenej B., narodenej X.X.XXXX, rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania a štátu nepriznal náhradu trov konania. Súd svoje rozhodnutie odôvodnil tak, že v konaní bolo preukázané, že navrhovateľ nie je biologickým otcom detí. Právo navrhovateľa zaprieť otcovstvo bez obme ...
Merito veci: § 221/1, 3a Tr.zák.
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Nitra, sp. zn. 21T/80/2011, z 20. júla 2020 bola obvinená G. D. uznaná za vinnú zo spáchania zločinu podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a) Trestného zákona, na skutkovom základe, že: dňa 09. októbra 2007 v U. vylákala od B. Z. pôžičku vo výške 2.000.000, - Sk (66.387,84 Eur), pričom B. Z. uviedla, že peniaze použije na kúpu nehnuteľnosti - rodinného domu v U. v časti Č., ktorú bližšie nešpecifikovala a na ktorú už mala mať kupujúceho, ktorý mal od nej nehnuteľnosť odkúpiť za cca 5.000.000,- Sk (165.969,59 Eur), následne mala pôžičku vrátiť B. Z. spolu ...
Odôvodnenie: 1 . Okresný súd Bratislava III (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom č. k. 26Cb/187/2017-492 zo dňa 5.2.2018 žalobu zamietol a žalovanému priznal voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % a rozhodol, že štát má právo na náhradu trov štátu voči žalobcovi v rozsahu 100 %. 2 . O odvolaní žalobcu rozhodol Krajský súd v Bratislave (ďalej aj „odvolací súd“) rozsudkom č. k. 3Cob/84/2019-706 zo dňa 27. apríla 2022 tak, že prvým výrokom potvrdil rozsudok okresného súdu vo výroku, ktorým bola žaloba zamietnutá a druhým výrokom žalovanému priznal n ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice I rozsudkom z 19. marca 2019 č.k. 35C/436/2011-857 I. určil, že nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľnosti Okresného úradu Košice, Katastrálny odbor pre okres Košice I, obec Košice - Staré mesto pre katastrálne územie E. G., na LV č. XXXXX ako parcela reg. C č. XXXX o výmere 429 m2 záhrady a parcela reg. C č. XXXX o výmere 580 m2 zastavané plochy a nádvoria a na nej postavený dom súp. č. XXX - D. G. K. D. F., G. XX (ďalej aj „sporné nehnuteľnosti“), boli ku dňu smrti poručiteľa L. E., nar. XX. E. XXXX, zomr. XX. K. XXXX, naposledy bytom K. N. K. Č.. XXX, ...
Odôvodnenie: rozhodnutia odvolacieho súdu sa vysporiadalo so všetkými podstatnými odvolacími námietkami žalobcu a ostatnými rozhodujúcimi skutočnosťami. Odvolací súd vo svojom rozhodnutí uviedol, že v danom prípade nie je daný dôvod aplikovať § 257 CSP v súvislosti s rozhodovaním o trovách prvostupňového konania. To, že sa žalobca rozhodol ďalej neuplatňovať nárok voči žalovanej po tom, ako už o jeho nároku bolo rozhodnuté rozsudkom Okresného súdu Partizánske sp. zn. 3C/17/2019-285 zo dňa 25. augusta 2020, hoci ako sám tvrdí sa vo vzťahu k žalovanej domáhal spoločného a nerozdielneho plnenia, späťvzatí ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice I (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 28. mája 2021 č. k. 18P/153/2017-542 návrh otca na zníženie výživného na maloleté deti zamietol a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. 2. Krajský súd v Košiciach (ďalej len „odvolací súd“) na odvolanie otca rozsudkom z 28. januára 2022 sp. zn. 8Co/222/2021 rozsudok súdu prvej inštancie podľa § 387 ods. 1, 2 CSP potvrdil. V odôvodnení svojho rozhodnutia bol toho názoru, že súd prvej inštancie vykonal dokazovanie v dostatočnom rozsahu potrebnom na vyhlásenie rozsudku, ...
Merito veci: 4 100 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice II predložil spor Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) na rozhodnutie o kauzálnej príslušnosti (§ 43 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, ďalej len „CSP“) dôvodiac tým, že najskôr Okresný súd Banská Bystrica listom z 13. januára 2023 postúpil spor Okresnému súdu Rožňava, nakoľko žalobca v zákonom stanovenej lehote navrhol pokračovanie v konaní na príslušnom súde v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 resp. § 14 ods. 3 zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní. Následne mu bol Okresným súdom Ro ...
Merito veci: náhrada škody
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice II predložil spor Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) na rozhodnutie o kauzálnej príslušnosti (§ 43 ods. 2 Civilného sporového poriadku, ďalej len „CSP“) dôvodiac tým, že spor mu bol postúpený Okresným súdom Spišská Nová Ves ako súdu príslušnému (§ 43 ods. 1 v spojení s § 23 písm. h) CSP) nesprávne. Uviedol, že v danom prípade žalobca uplatňuje voči žalovanej nárok na náhradu škody spôsobenej pracovným úrazom podľa Zákonníka práce, ktorá skutočnosť v zmysle § 23 písm. g) CSP zakladá osobitnú miestnu a kauzálnu príslušnosť Okresného ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Čadca (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) rozsudkom zo 17. júna 2021 č. k. 4C/44/2019 - 209 I. vyporiadal bezpodielové spoluvlastníctvo žalobkyne a žalovaného, ktoré vzniklo uzavretím manželstva 29. januára 2005 a zaniklo právoplatnosťou rozvodu manželstva 22. februára 2019 na základe rozsudku Okresného súdu Čadca zo 17. januára 2019 č.k. 5P/74/2018-60, pričom do výlučného vlastníctva žalovaného prikázal z vecí patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva sporových strán byt číslo XX na 4. poschodí obytného domu číslo XXX, vchod „C“, na parcele C ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Komárno (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom určil, že žalovaná nie je vlastníčkou nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území J., obec J., okres H., ktoré boli pôvodne zapísané v pozemkovoknižnej vložke č. 3162 a v súčasnosti sú zapísané na LV č. XXXX ako pozemky parc. registra E evidované na mape určeného operátu pod ako parc. č. XXXX orná pôda o výmere 1913 m2, parc. č. XXXX orná pôda o výmere 3791 m2, parc. č. XXXX orná pôda o výmere 111 m2, parc. č. XXXX/X trvalé trávne porasty o výmere 14 m2, parc. č. XXXX/X trvalé trávne porasty o ...
Merito veci: 91 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava II (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom zo 14. septembra 2022 sp. zn. 14C/16/2022 rozhodol o žalobe žalobcu, ktorú odôvodnil tým, že žalovanej bola 5. mája 2020 vystavená faktúra č. 3060084143 na 91 eur splatná do 4. júna 2020 za stravu zabezpečenú počas nariadenej izolácie v karanténnom zariadení Sorea hotel Marmot za obdobie od 20. apríla 2020 do 27. apríla 2020. Keďže žalovaná pohľadávku štátu neuhradila, súd prvej inštancie jej uložil v zmysle ustanovenia § 58 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného ...
Merito veci: 5 405,25 eur
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Humenné (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 12. júla 2021, č. k. 11Cb/17/2018-233, žalobu zamietol a žalovanej voči žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % s tým, že o výške trov konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozsudku samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník. 2. V odôvodnení rozsudku súd prvej inštancie uviedol, že žalobca podal 21.11.2018 žalobu, ktorou žiadal, aby súd zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi sumu 5.405,25 eur a nahradiť mu trovy konania. V žalobe uviedol, že žalovaná sa stala jeho náhr ...
Merito veci: vymoženie 219,08 eur
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Vranov nad Topľou (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením z 21. decembra 2011, č. k. 8Er/628/2006-33, exekučné konanie v predmetnej veci zastavil a určil, že o trovách exekučného konania súd rozhodne samostatným uznesením po právoplatnosti uznesenia. Vychádzajúc z ust. § 45 Zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení účinnom v čase rozhodovania súdu (ďalej len „ZoRK“), ktoré v sebe zakotvuje osobitný prieskumný inštitút - prieskumnú právomoc exekučného súdu alebo súdu rozhodujúceho vo veci výkonu rozhodnutia, uviedol, že dojednanie rozhodcovskej doložky a následn ...
Merito veci: náhradu škody
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava III (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) rozsudkom z 13. októbra 2016, č. k. 22Cb/166/2008-778 (v poradí štvrtým) zamietol žalobu (výrok I.), ktorou sa žalobkyňa domáhala náhrady škody v sume 2 109 772,- eur (63 559 000,- Sk) s príslušenstvom, spôsobenej rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom, s poukazom na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. mája 2005, sp. zn. 4Sž 49/2004, ktorým bolo zrušené rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) z 27. februára 2004, č. k. 05/ ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Námestovo (ďalej len „súd prvej inštancie“, alebo „prvoinštančný súd“) rozsudkom z 27. marca 2017, č.k. 4C/17/2014-782 (v poradí druhým) zamietol žalobu žalobcov 1/ a 2/ (po poslednej zmene žalobného návrhu, ktorú súd pripustil na základe uznesenia z 0 9 . septembra 2014, č.k. 4C/17/2014-600 a uznesenia z 05. mája 2015, č.k. 4C/17/2014-678, uvedenej v bode 30. rozsudku), o určenie, že „...1/ kúpna zmluva uzavretá medzi žalovanými v 1/ a 2/ rade dňa 03. augusta 1994, registrovaná pod č. V 1038/94 bývalým Katastrálnym úradom v Dolnom Kubíne, predmetom ktorej bol pozemok KNC parc. ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove ako súd odvolací uznesením č. k. 3CoE/116/2012-43 zo dňa 06. 02. 2013, svojím prvým výrokom, potvrdil uznesenie Okresného súdu Bardejov č. k. 3Er/11/2005-23 zo dňa 20. 04. 2012 vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a jej zastavení. Súčasne, druhým výrokom, zrušil označené prvoinštančné uznesenie vo výroku o nepripustení vedľajšieho účastníka do konania. Napokon, tretím výrokom rozhodol o odvolaní oprávneného a Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, IČO: 42 176 778, proti výroku o návrhu oprávneného na zmenu súdneho exekútora tak, že vec vr ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove ako súd odvolací uznesením č. k. 3CoE/116/2012-43 zo dňa 06. 02. 2013, svojím prvým výrokom, potvrdil uznesenie Okresného súdu Bardejov č. k. 3Er/11/2005-23 zo dňa 20. 04. 2012 vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a jej zastavení. Súčasne, druhým výrokom, zrušil označené prvoinštančné uznesenie vo výroku o nepripustení vedľajšieho účastníka do konania. Napokon, tretím výrokom rozhodol o odvolaní oprávneného a Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, IČO: 42 176 778, proti výroku o návrhu oprávneného na zmenu súdneho exekútora tak, že vec vr ...
Merito veci: 1 229,61 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Námestovo (ďalej len „súd prvej inštancie“, „prvoinštančný súd“ alebo „okresný súd“) v poradí druhým rozsudkom z 24. júna 2020 č. k. 7C/35/2017-245 výrokom I. uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi 908,68 eur s úrokom z omeškania 5 % ročne od 24.augusta 2017 do zaplatenia, výrokom II. vo zvyšnej časti žalobu zamietol a žalovanej uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania v rozsahu 38 % (výrok III.). Po zrušení a vrátení veci Krajským súdom v Žiline (uznesením z 30. januára 2020 č. k. 9Co/170/2019-207) okresný súd opätovne zistil existenciu nezákonného rozhodnutia ako zákla ...
Merito veci: náhradu škody
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Komárno (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) uznesením zo 16. mája 2022 sp. zn. 8C/332/2011-710 zamietol sťažnosť žalovanej proti uzneseniu tamojšieho súdu z 30. septembra 2021 č. k. 8C/332/2011-692 vydanému vyšším súdnym úradníkom, ktorým uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi trovy konania vo výške 5 301,87 eur k rukám advokáta žalobcu do 3 dní odo dňa právoplatnosti uznesenia. 2. Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie podala žalovaná dovolanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej aj „najvyšší súd“) ako súd dovolací (§ 35 CSP ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trenčíne označeným uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom z 11. februára 2015, č. k. 7C/295/2012-160, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 66,- eur za námietku zaujatosti a zamietol návrh žalobcu na prerušenie konania. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu v časti potvrdzujúceho výroku podal žalobca dovolanie spolu s návrhom na prerušenie dovolacieho konania. 2. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“), ako súd dovolací [§ 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trenčíne napadnutým uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom z 11. februára 2015, č. k. 7C/295/2012-161, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok 20,- eur za odvolanie proti rozsudku okresného súdu. Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu podal v zákonom stanovenej lehote dovolanie žalobca. 2. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“), ako súd dovolací [§ 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“)], po zistení, že dovolanie podala včas strana sporu konajúca zamestnancom v súlade ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom zo 14. novembra 2017 č. k. 8C/123/2012-241 žalobu zamietol a žalovaným nárok na náhradu trov konania nepriznal. Poukázal na to, že žalobcovia sa v danej veci domáhali náhrady škody vo forme ušlého zisku vo výške 256 717, 50 eur, náhrady škody, ktorá im vznikla zaplatením trov právneho zastúpenia ich obhajcovi vo výške 7 500 eur a náhrady nemajetkovej ujmy vo výške 110 000 eur, titulom zodpovednosti štátu za škodu, ktorá im bola spôsobená nezákonnými rozhodnutiami a nesprávnym úradným postupom ...
Merito veci: náhradu škody
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) v poradí druhým rozsudkom z 24. marca 2015 č. k. 10C/21/2011-1369 zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala zaplatenia sumy 337 182,38 eur titulom náhrady škody a sumy 165 969,50 eur titulom náhrady nemajetkovej ujmy, ktoré jej vznikli v dôsledku nesprávneho úradného postupu a nezákonného rozhodnutia v súvislosti s jej trestným stíhaním. Žalobkyňu zároveň zaviazal nahradiť žalovanej trovy konania v sume 304,88 eur titulom cestovného, do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku. ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Skalica (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) rozsudkom z 23. novembra 2021, č. k. 2C/15/2019-129 inštancie nahradil prejav vôle žalovaných 1/ a 2/ (ďalej aj „žalovaní“) ako predávajúcich, na vykonanie dvojstranného právneho úkonu so žalobcom ako kupujúcim, a to na uzatvorení kúpnej zmluvy, v znení vo výroku napadnutého rozsudku, o prevode nehnuteľností - pozemkov za kúpnu cenu 1 400,- eur. O náhrade trov konania rozhodol tak, že žalovaní 1/ a 2/ sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 1.2. Rozhodnut ...
Merito veci: náhradu škody
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 21. apríla 2021 č. k. 29C/21/2018-410 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal toho, aby súd uložil žalovanej zaplatiť mu bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia vo výške 7 918,20 eur a náklady na liečenie vo výške 1 500 eur. Zároveň vyslovil, že stranám sporu nepriznáva nárok na náhradu trov. Z vykonaného dokazovania súd prvej inštancie zistil, že 22. októbra 2015 došlo k dopravnej nehode, ktorej účastníkom bol aj žalobca a ktorú zavinil poistenec žalovanej. Z tvrdení žalobcu vyplynulo, že na dru ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žilina (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 10. júna 2020 č. k. 25Csp/154/2017 - 529 I. konanie v časti zmluvného úroku vo výške 2,0 % p.a. z nesplatenej istiny vo výške 29 061,69 eur od 29. decembra 2015 do 20. júla 2017 vo výške 880,22 eur zastavil, II. konanie v časti úroku z omeškania vo výške 8,05 % p.a. z nesplatenej istiny vo výške 29 061,69 eur od 29. decembra 2015 do 19. marca 2019 v časti 847,22 eur zastavil, III. konanie v časti úroku z omeškania vo výške 8,05 % p.a. z nesplatenej istiny vo výške 29 061,69 eur od 29. decembra 2015 do ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 19. novembra 2019, č. k. 2Cbi/22/2019-43, v prvom výroku rozhodol tak, že určuje, že v konkurznom konaní úpadcu J - PLASTIK, s. r. o. v konkurze, Štefánikova 3499, 085 01 Bardejov, IČO: 44 623 577, č. k. 5R/2/2018 pohľadávka žalobcu Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, pobočka Bardejov, IČO: 36 807 484, vzniknutá z titulu neuhradeného poistného za mesiac november 2018 v sume 726,58 eur, je pohľadávkou proti podstate v zmysle § 87 ods. 2 písm. i/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení n ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej len ,,okresný súd" alebo ,,súd prvej inštancie") svojim v poradí druhým rozsudkom z 30. novembra 2018, č. k. 20Cb/62/2015-565, zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala voči žalovanej zaplatenia sumy 41 694,16 eura s príslušenstvom z titulu nezaplatenia kúpnej ceny za dodaný tovar - sendvičové panely a plech. Vyslovil, že žalovaná má voči žalobkyni nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. 2. V odôvodnení rozhodnutia súd prvej inštancie uviedol, že za preukázanú mal skutočnosť, že žalovaná si objednala v spoločnosti BRUCHA SLOVAKIA spol. s r.o. se ...
Odôvodnenie: 1. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „dovolací súd“) ako súd dovolací [§ 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C.s.p.“)], po zistení, že dovolanie podala včas strana sporu zastúpená v súlade s § 429 ods. 2 písm. b) C.s.p., bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 443 C.s.p.) preskúmal vec a dospel k záveru, že návrh oprávnenej na prerušenie dovolacieho konania je potrebné zamietnuť a dovolanie oprávnenej odmietnuť, pretože smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je dovolanie prípustné (§ 447 písm. c) C.s.p.). 2. Vzhľadom k tomu, že dovola ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj ,,krajský súd“ alebo „súd prvej inštancie“, „prvoinštančný súd“) rozsudkom zo 4. decembra 2014 č. k. 45Cbi/86/2003-226 v spojení s opravným uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici z 31. mája 2016, č. k. 45Cbi/86/2003-256, žalobu v celom rozsahu zamietol. Žalobkyni uložil povinnosť nahradiť žalovanému trovy konania vo výške 6 218,59 eura. 2. Súd prvej inštancie poukázal na žalobu, v ktorej žalobkyňa uviedla, že 17. septembra 1999 bola uzatvorená kúpna zmluva, ktorou žalovaný ako správca konkurznej podstaty úpadcu K. C. previedol vlastnícke právo k n ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Spišská Nová Ves (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) v poradí druhým rozsudkom z 2. júla 2021 č. k. 8C/53/2004-1083 vyporiadal bezpodielové spoluvlastníctvo žalobkyne a žalovaného tak, že do výlučného vlastníctva žalovaného prikázal nehnuteľnosť - byt č. X na 3. poschodí v bytovom dome súpisné číslo XXXX, na parcele číslo XXXX, na ulici T. XX, ako aj podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku v podiely 308/10000, zapísaný na LV č. XXXX, k. ú. Z., obec Z., okres Z. v hodnote ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach, ako súd prvej inštancie, napadnutým rozsudkom zo 17. februára 2022 č. k. 17Cb/648/2001-828, prvým výrokom uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi 36 179,26 eura do troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku. Druhým výrokom v prevyšujúcej časti žalobu zamietol a tretím výrokom rozhodol, že žiadna zo strán sporu nemá právo na náhradu trov konania. 2. V odôvodnení napadnutého rozhodnutia krajský súd uviedol, že žalobou zo 6. júla 2001 doplnenou 15. marca 2013 sa žalobca domáhal, aby súd rozhodol, že žalovaná je povinná vylúčiť zo súpisu konkurznej podstaty úpadcu AS ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Dunajská Streda v zmysle ust. § 43 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z., Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „CSP“) v spojení s ust. § 20 písm. d) CSP postúpil spor Krajskému súdu v Bratislave ako súdu výlučne miestne príslušnému s tým, že ide o spor vyvolaný osobitnou povahou konkurzného konania a na také konanie je príslušný výlučne súd, na ktorom prebieha konkurzné konanie, ktorým je Krajský súd v Bratislave. 2. Krajský súd v Bratislave s postúpením sporu nesúhlasil a súdny spis podľa ust. § 43 ods. 2 CSP predložil Najvyššiemu súdu Slov ...
Merito veci: 6 190,99 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach, ako súd prvej inštancie, napadnutým rozsudkom z 21. júna 2022, č. k. 4Cb/1/2008-1867, I. výrokom návrh žalobcu na prerušenie konania do rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky o sťažnosti žalobcu vedenej pod č. k. Rvp 1394/2022, zamietol, II. výrokom žalobu v časti o zaplatenie 0,5% úroku z omeškania denne z čiastky 14 763,65 euro (444 770,- Sk) od 11. novembra 1995 do 10. novembra 2007 a v časti o zaplatenie 0,5% úroku z omeškania denne z čiastky 14 763,65 euro (444 770,- Sk) od 11. novembra 2007 do 10. novembra 2013 vylúčil na samostatné konanie, ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žilina (ďalej aj „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 38Cb/209/2017-1088 z 12. mája 2021 v spojení s opravným uznesením č. k. 38Cb/209/2017-1179 zo 7. septembra 2021 (ďalej len „rozsudok súdu prvej inštancie“) podľa výroku I. konanie v časti o zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,25 % ročne zo sumy vo výške 7 499 340,- eur od 25. marca 2019 do zaplatenia zastavil. Výrokom II. vo zvyšnej časti žalobu o zaplatenie sumy vo výške 7 499 340,- eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy vo výške 7 499 340,- eur od 25. marca 2019 do ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 8. októbra 2021, č. k. 5Cbi/8/2020-20, v prvom výroku určil, že pohľadávka žalobcu v spoločnosti Bazcom, a.s. so sídlom Opletalova 1015/55, Nové Mesto, 110 00 Praha, Česká republika, IČO: 27 397 050, voči dlžníkovi BENE Pharma s.r.o. so sídlom Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov, IČO: 36 830 208, prihlásená do reštrukturalizácie dlžníka vedenej Okresným súdom Prešov pod spisovou značkou 2R/1/2017, ktorá vznikla zo Zmluvy o úvere číslo 507681036 zo dňa 04.07.2012 uzatvorenej medzi Metropolitní spořitelní družstvo v likvidá ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trnave (ďalej len „odvolací súd“) uznesením č. k. 5CoE/44/2012-41 z 9. augusta 2012 potvrdil uznesenie Okresného súdu Dunajská Streda (ďalej len „súd prvej inštancie“) č. k. 12Er/742/2010-31 z 28. septembra 2011, ktorým súd prvej inštancie vyhlásil exekúciu za neprípustnú a exekúciu zastavil. 2. Proti tomuto uzneseniu odvolacieho súdu podal v zákonnej lehote dovolanie oprávnený, ktorý žiadal, aby dovolací súd uznesenie odvolacieho súdu, ako aj uznesenie exekučného súdu zrušil a vec vrátil exekučnému súdu ďalšie konanie. Navrhol dovolacie konanie prerušiť podľa § 1 ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trnave ako súd odvolací uznesením č. k. 5CoE/321/2013-63 zo dňa 23. 01. 2014 na odvolanie oprávneného zmenil podľa § 220 Občianskeho súdneho poriadku uznesenie Okresného súdu Dunajská Streda (ďalej „okresný súd“) č. k. 4Er/586/2010-29 tak, že návrh povinných v 1. a 2. rade na odklad exekúcie zamietol. Uznesenie odvolacieho súdu nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 08. 2014. Opravným uznesením č. k. 5CoE/321/2013-133 zo dňa 22. 11. 2022 odvolací súd postupom podľa § 224 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový priadok (ďalej len „C. s. p.“) opravil adresu sídla povinného v 3. rade ...
Merito veci: 14 100 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava IV (ďalej len „súd prvej inštancie“ resp. „prvoinštančný súd“) rozsudkom zo 4. októbra 2014, č.k. 25C/317/2014-198 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 14 100 eur (výrok I.); zastavil konanie o zaplatenie 4 900 eur (výrok II.); žalobkyni priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % (výrok III.). V dôvodoch svojho rozhodnutia po skutkovej stránke uviedol, že v danej veci sa žalobkyňa domáhala voči žalovanému vydania bezdôvodného obohatenia pôvodne vo výške 19 000 eur, po čiastočnom späťvzatí žaloby v sume 14 100 eur tvrdiac, že na ňu ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Nové Mesto nad Váhom (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 9Cb/36/2017- 207 z 9. júla 2021 výrokom I. žalovanému uložil povinnosť, aby v lehote 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku zaplatil žalobcovi sumu 17.400,28 eura, 5 % ročný úrok z omeškania zo sumy 1.404,- eur od 26. augusta 2016 do zaplatenia, zo sumy 3.954,93 eura od 26. augusta 2016 do zaplatenia, zo sumy 5.204,61 eura od 27. septembra 2016 do zaplatenia, zo sumy 3.551,08 eura od 16. júla 2016 do zaplatenia a zo sumy 3.285,66 eura od 11. júna 2016 do zaplatenia, výrokom II. žalobu vo zvyšnej č ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trnave ako súd odvolací uznesením č. k. 20CoE/58/2018-57 zo 14. marca 2019 podľa § 386 písm. c/ Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) odmietol odvolanie povinného podané proti uzneseniu Okresného súdu Dunajská Streda č. k. 6Er/439/2014-42 z 21. novembra 2018, ktorým okresný súd zamietol námietky povinného proti exekúcii vedenej súdnym exekútorom JUDr. Rudolfom Krutým, PhD., so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, pod sp. zn. EX 20269/2014, súčasne ktorým rozhodol o nepovolení odkladu exekúcie. Uznesenie odvolacieho súdu nadobudlo právoplatnosť 2. júna 2 ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Humenné (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo dňa 26. augusta 2021, č. k. 7Cb/29/2020-173, žalobu zamietol a žalovanému priznal náhradu trov konania v plnom rozsahu s tým, že o výške trov bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti tohto rozsudku. 2. Žalobou doručenou súdu prvej inštancie dňa 11. marca 2020 sa žalobca domáhal, aby súd uložil žalovanému povinnosť zdržať sa vstupu na pozemky zapísané na LV č. XXX P. Q. C., katastrálny odbor, pre okres C., obec C., k. ú. C. a zakázal mu na nich vykonávať akékoľvek poľnohospodárske činnosti a chovať ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava IV (ďalej aj „prvoinštančný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 9. septembra 2015 č. k. 16C/328/2013 - 249, v spojení s opravným uznesením z 12. decembra 2016 č. k. 16C/328/2013 - 284 určil, že I. vyjadrenie žalovaného v relácii Colnica alebo Československo po 20 rokoch odvysielané na televíznej stanici Dvojka Rozhlasu a televízie Slovenska 9. júna 2013 "Nech žijú komunisti a ŠTBáci,... súdruh" adresované na osobu žalobcu sú tvrdením nepravdivým, hrubo urážajúcim a znevažujúcim osobnosť žalobcu a sú neoprávneným zásahom do práva žalobcu na ochran ...
Odôvodnenie: Rozsudok súdu prvej inštancie 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Kežmarok (ďalej len „súd prvej inštancie") rozhodol tak, že: I. Žalovaný v 3. rade je povinný zaplatiť žalobcovi v 1. rade sumu 25 000 eur spolu s úrokom z omeškania 5% ročne zo sumy 25 000 eur od 29.10.2018 do zaplatenia a to všetko do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku. II. Žalovaný v 3. rade je povinný zaplatiť žalobcovi v 2. rade sumu 25 000 eur spolu s úrokom z omeškania 5% ročne zo sumy 25 000 eur od 29.10.2018 do zaplatenia a to všetko do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku. III. Žalovaný ...
Merito veci: 2 200,91 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. O žalobe, ktorou sa žalobca domáhal zaplatenia 2.200,91 eur s príslušenstvom z titulu predčasného zosplatnenia úveru rozhodol Okresný súd Žilina (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) v poradí prvým rozsudkom č. konania 4C/64/2016-77 z 8. júna 2018 tak, že žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi sumu 1.377,25 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8% ročne -zo sumy 2.030,32 eur od 15.10.2013 do 20.01.2014, -zo sumy 1.750,72 eur od 21.01.2014 do 21.02.2014, -zo sumy 1.510,72 eur od 22.02.2014 do 11.06.2015, -zo sumy 1.466,44 eur od 12.06.2015 do 17.07.2015, -zo sumy 1.37 ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej aj ,,krajský súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo dňa 8. apríla 2016, č. k. 76Cb/144/1999-460, zamietol žalobu žalobcov, ktorou sa domáhali neúčinnosti právnych úkonov, resp. kúpnych zmlúv, ktorými malo dôjsť k ukráteniu žalobcu v 1. rade a zároveň konkurznej podstaty, a to s poukazom na § 15 ods. 4 písm. c/ a § 16 zákona č. 328/1991 Zb. 2. Najvyšší súd SR (ďalej aj ako ,,najvyšší súd“ alebo „odvolací súd“) uznesením zo dňa 25. augusta 2017, č. k. 4Obo/24/2016-515, zrušil vyššie uvedené rozhodnutie súdu prvej inštancie, pričom konštatoval, že z obsa ...
Merito veci: 245,69 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Kežmarok, ako súd prvej inštancie, rozsudkom pre zmeškanie zo 6. augusta 2020 č. k. 8Cb/49/2018-193, zamietol žalobu a nepriznal žalovanej proti žalobkyni nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. V odôvodnení rozhodnutia súd prvej inštancie uviedol, že predvolanie na pojednávanie nariadené na deň 6. augusta 2020 o 11.00 hod. bolo 2. apríla 2020 doručené do elektronickej schránky právneho zástupcu žalobkyne. Právny zástupca žalobkyne podaním zo 4. augusta 2020 ospravedlnil neprítomnosť žalobkyne a svoju neprítomnosť kolíziou tohto pojednávania s pojednávaniami vo veci v ...
Merito veci: 4 236 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej aj „súd prvej inštancie") rozsudkom z 26. júna 2018, č. k. 35Cb/20/2016-236, uložil výrokom I. žalovanému 1/ povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 3 480 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,05 % ročne zo sumy 100 eur od 24. marca 2015 do zaplatenia, zo sumy 800 eur od 24.marca 2015 do zaplatenia, zo sumy 800 eur od 24. apríla 2015 do zaplatenia, zo sumy 100 eur od 24. apríla 2015 do zaplatenia, zo sumy 80 eur od 15. mája 2015 do zaplatenia, zo sumy 800 eur od 15. mája 2015 do zaplatenia, zo sumy 800 eur od 15. júna 2015 do zaplatenia, všetko do ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I, ako súd prvej inštancie, uznesením z 28. októbra 2011 sp. zn. 33Exre/126/2011, Sa 1161/B, rozhodol, že nariaďuje dodatočnú likvidáciu majetku obchodnej spoločností BELAR - GROUP, a.s., v likvidácii, Metodova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 35 699 213, ktorá bola vymazaná z obchodného registra 24. júna 2010. Zároveň rozhodol, že menuje za likvidátora T.. L. O., adresa kancelárie G. X, XXX XX X.. 2. Z odôvodnenia vyplýva, že navrhovateľka - obchodná spoločnosť GLOBAL PACIFIC WEST, s.r.o. (v súčasnosti GPW s.r.o.), Bratislava, Vysoká 16, IČO: 35 951 796, sa s ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací rozsudkom č. k. 41Cob/64/07-160 z 13. júna 2007 na odvolanie žalovaného postupom podľa § 220 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) zmenil rozsudok Okresného súdu Lučenec č. k. 14Cb/107/05-88 z 24. augusta 2005 vo výroku, ktorým uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 4 964 430 Sk s 11 % úrokom z omeškania od 1. mája 2002 do zaplatenia, ďalej povinnosť nahradiť mu trovy konania v sume 183 180 Sk za zaplatený súdny poplatok z návrhu, ako aj trovy právneho zastupovania 78 430 Sk, a to tak, že návrh žalobcu zamietol. ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Spišská Nová Ves (ďalej aj „súd prvej inštancie“) v poradí druhým rozsudkom č. k. 15Cb/43/2014-215 zo dňa 5. novembra 2020 rozhodol tak, že žalovaní 1/,2/, a 3/ (ďalej len ,,žalovaní 1/,2/ a 3/ sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi sumu 9 329,22 eura s úrokom z omeškania 5 % ročne zo sumy 9 329,22 eura od 23. júla 2011 do zaplatenia, a to v mesačných splátkach po 200,00 eur splatných vždy k poslednému dňu v mesiaci počnúc od právoplatnosti tohto rozsudku s tým, že omeškanie s plnením jednej splátky má za následok splatnosť celého plnenia. V poradí druhým vý ...
Merito veci: konkurz
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj „konkurzný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 36K/77/2000-2687 z 24. novembra 2022 v I. výroku zbavil JUDr. Ivicu Firstovú, so sídlom Radlinského 1709/28, 026 01 Dolný Kubín, funkcie správkyne konkurznej podstaty úpadcu NÁŠ DOMOV, spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom ul. Hattalu 2053, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31 344 551 (ďalej aj „dlžník“ alebo „úpadca“) a II. výrokom do funkcie novej správkyne konkurznej podstaty úpadcu ustanovil Mgr. Stelu Chovanovú, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen. V III. výroku doterajšej správkyni ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline (ďalej len „odvolací súd“) označeným uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Ružomberok z 15. januára 2021, č. k. 8Cb/43/2020-126 vo výroku I., ktorým okresný súd nariadil zabezpečovacie opatrenie, ktorým zriadil v prospech žalobcu záložné právo k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žalovaného (spoluvlastnícky podiel 1/1), a to: - KNC parcela č. XXXX/XXX, výmera 439 m2, zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúca sa v okrese C., Obec N., katastrálne územie N., zapísaná na LV č. XXXX, - Apartmánový dom s reštauráciou L., súpisné č. XXX, postavený na KNC parcele č ...
Merito veci: 6 650,43 eur sprísl.
Odôvodnenie: 1. Podaním z 13. marca 2023 Okresný súd Banská Bystrica predložil vec Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len ,,najvyšší súd“) na rozhodnutie o nesúhlase s postúpením veci Okresným súdom Svidník, ktorý rozhodol o obnove konania vedeného na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 26Up/2017/2020 a o odklade vykonateľnosti platobného rozkazu vydaného Okresným súdom Banská Bystrica z 23. novembra 2020 sp. zn. 26Up/2017/2020 s právoplatnoťou od 6. januára 2023. Okresný súd Banská Bystrica namietal, že Okresný súd Svidník nebol príslušný na rozhodnutie o žalobe na obnovu konania z ...
Odôvodnenie: 1. V právnej veci účastníkov je vedené konanie na Okresnom súdu Veľký Krtíš, ktorému bola vec postúpená Okresným súdom Stará Ľubovňa z dôvodu miestnej príslušnosti v súlade s ustanovením § 92 v spojení s § 3 ods. 1 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, účinného od 1. júla 2016, v znení neskorších predpisov (ďalej len „CMP“). 2. Podaním z 18. januára 2023 (v spise na č. l. 21) navrhovateľka vyjadrila nesúhlas s postúpením veci Okresnému súdu Veľký Krtíš a navrhla o prikázanie veci Okresnému súdu Stará Ľubovňa z dôvodu vhodnosti. Návrh odôvodnila tým, že jej malol ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej len „súd prvej inštancie") napadnutým rozsudkom zo 4.júna 2019 uložil žalovanému povinnosť zdržať sa výkonu záložného práva dobrovoľnou dražbou podľa zmluvy o zriadení záložného práva, ktoré je súčasťou zmluvy o mimoriadnom medziúvere a stavebnom úvere k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v katastrálnom území (ďalej len „kat. úz.") W., zapísaným na liste vlastníctva (ďalej len „LV") č. XXX, a to rodinnému domu súpisné číslo (ďalej len „súp. č.") 434 na pozemku KN C 776/1 vo výmere 432 m2 - zastavené plochy a nádvoria. Žalovanému uložil povinnosť nahradiť žalobcovi ...
Odôvodnenie: Rozsudok súdu prvej inštancie 1. Okresný súd Bratislava V (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. konania 43C/284/2014-789 z 1. apríla 2019 v znení opravného uznesenia č. konania 43C/284/2014-804 z 24. mája 2019 určil, že dôvody vydedenia žalobkyne poručiteľom S.. W. Q., nar. XX.XX.XXXX, r. č. XXXXXX/XXX ktorý zomrel dňa XX.XX.XXXX, naposledy bytom C. XXXX/XX, D., uvedené v listine o vydedení zo dňa 24.112013, naposledy bytom C. XXXX/XX D., uvedené v listine o vydedení zo dňa 9.10.2002 nie sú dané (výrok I) a žalobkyni proti žalovaným l. až 3. priznal n ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Piešťany (ďalej len „súd prvej inštancie") rozsudkom č. k. 14C/206/2016-933 z 21. septembra 2020 zastavil konanie o vzájomnej žalobe uplatnenej žalovaným 1/ (I.); určil, že jedinou vlastníčkou členských práv a povinností k 3-izbovému bytu č. 24, na 4. poschodí, na ulici Z. XXX/XX vo B. je žalobkyňa (II.); určil, že jediným nájomcom 3-izbovému bytu č. 24, na 4. poschodí na ulici Z. XXX/XX vo B. je žalobkyňa (III.) a vo zvyšku žalobu zamietol (IV.). Vo vzťahu k výrokom II., III. a IV. rozhodol, že žiadna zo strán nemá na náhradu trov konania právo (V.) a vo vzťahu k výroku ...
Odôvodnenie: Rozhodnutie súdu prvej inštancie 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Čadca (ďalej aj „súd prvej inštancie“) určil, že kúpna zmluva číslo V 2948/2015, uzavretá dňa 07.08.2015 medzi žalovanou 1/ B.. B. L., nar. XX.XX.XXXX, bytom A.. XXXX, ako predávajúcou a žalovaným 2/, v čase podania žaloby spoločnosťou OKLAHOMA, s.r.o., Kopaniny 917/10, 709 00 Ostrava - Mariánske Hory, Česká republika, IČO: 258 15 369, ako kupujúcim, ktorej predmetom bol prevod spoluvlastníckeho podielu žalovanej v rade 1/ vo veľkosti 1 na: parcele C-KN č. 2713 - trvalé trávne porasty o výmere 92 m2, parcele C-KN č. 2 ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „odvolací súd“), po zrušení jeho predchádzajúceho rozhodnutia Najvyšším súdom Slovenskej republiky uznesením z 27. marca 2019 sp. zn. 1Cdo/152/2018 opätovne o odvolaní žalovanej rozhodol rozsudkom z 27. februára 2020 sp. zn. 7Co/95/2019, ktorým rozsudok Okresného súdu Vranov nad Topľou (ďalej len „súd prvej inštancie“) z 31. mája 2016 č. k. 8C/242/2013-115 ako vecne správny potvrdil a žalobcovi priznal náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. Proti rozsudku odvolacieho súdu podala žalovaná prostredníctvom svojho právneho zástupcu dovolanie, ktorým sa ...
Merito veci: prejednanie dedičstva
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Topoľčany predložil spis Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „najvyšší súd“) na rozhodnutie o návrhu dediča 2/ z 9.11.2022 na prikázanie veci Okresnému súdu Prievidza z dôvodu vhodnosti. Svoj návrh odôvodnil vážnym zdravotným stavom manžela poručiteľky - B.. H. D. (dediča 1/), ktorý v čase podania návrhu ležal na pľúcnom oddelení v nemocnici Bojnice, a tiež sa tam bude dlhšie liečiť a bývať. Preto by všetkým vyhovovalo dedičské konanie viac v meste Prievidza. 2. Ostatným účastníkom dedičského konania návrh dediča 2/ doručil Okresný súd Topoľčany na vyjad ...
Merito veci: 7 299,90 eur
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Banská Bystrica (ďalej tiež „upomínací súd“) listom zo dňa 23.12.2022 postúpil spor na prejednanie a rozhodnutie Okresnému súdu Nové Zámky z dôvodu, že po zrušení platobného rozkazu sp. zn. 17Up/846/2022 vydaného v upomínacom konaní, pre jeho nedoručiteľnosť žalovanému, bol zo strany žalobcu podaný návrh podľa § 10 ods. 3, resp. § 14 ods. 3 zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní (ďalej aj „zákon o UK“). 2. Okresný súd Nové Zámky s postúpením sporu nesúhlasil a súdny spis predložil Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej tiež „najvyšší súd“ alebo „NS SR“) ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Michalovce (ďalej len súd prvej inštancie) uznesením zo 6. apríla 2020 č.k. 7C/24/2020 - 25 zamietol návrh na nariadenie neodkladného opatrenia a nepriznal žalovanému náhradu trov konania voči žalobcovi. 1.1. Navrhovateľ sa domáhal nariadenia neodkladného opatrenia, ktorým by súd uložil odporcovi povinnosť zdržať sa užívania novovytvorených parciel reg. „C“ č. XXX/XX o výmere XX.XXX m2 a č. XXX/XX o výmere X.XXX m2 podľa geometrického plánu č. 45353221-27/2011 vyhotoveného spoločnosťou Geodetické práce spol. s r.o., so sídlom Vyšná Rybnica 45, a to až do právoplatného skončenia konania v ...
Merito veci: osvojenie
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Nové Mesto nad Váhom (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom zo 16. marca 2022 č. k. 6P/30/2019-325 rozhodol, že maloletý sa s účinnosťou od právoplatnosti rozsudku stáva osvojencom navrhovateľa, R. V., nar. XX. S. XXXX (výrok I.), osvojenec bude mať priezvisko „V.Á.“ (výrok II.), osvojiteľ R. V., nar. XX. S. XXXX, r. č. XXXXXX/XXXX, občan Slovenskej republiky, syn otca R.W. V. a matky I. V., rod. R. sa zapíše v rodnom liste osvojenca v Knihe narodení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - osobitná matrika Bratislava, zväzok I., ročník XXXX, na strane ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením z 21. januára 2022 č. k. 17C/2/2022- 29 rozhodol tak, že výrokom I. uložil žalovanému, aby sa zdržal na pozemku parcela reg. KN-C parc. č. XXX o výmere 658 m2 - zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. E. D. F. zapísanom na LV č. XXXX Okresný úrad odbor katastrálny Poprad realizácie akýchkoľvek stavebných prác, ktorými by zriaďoval nové stavby alebo menil stavby na pozemku už stojace alebo vykonával terénne úpravy, a to odo dňa doručenia uznesenia o nariadení neodkladného opatrenia do právoplatného skončenia konania vo veci ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „odvolací súd“) potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie, ktorým súd prvej inštancie rozhodol tak: 1. Okresný súd Považská Bystrica (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom pod č.k. 8C/34/2017-406 zo dňa 27. januára 2020 zrušil podielové spoluvlastníctvo žalobcov 1/ až 6/ a žalovaných 1/ až 4/ k pozemku parcelné číslo KN-C 2432/16 - orná pôda o výmere 12 541 m2, okres Považská Bystrica, obec I. E., k.ú. I. E., vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu Považská Bystrica na LV č. XXXXX (ďalej len „pozemok“). Pozemok prikázal do podiel ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Čadca (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením zo dňa 26. apríla 2021 pod č.k. 6C/36/2013-502 podľa § 250 ods. 1 CSP zamietol sťažnosť žalovaných v rade 1/a a 1/b 1a/ W.. V. W., nar. XX.X.XXXX, a 1b/ R.. B. W., nar. X.XX.XXXX, obaja bytom M. XXX (ako právnym nástupcom pôvodnej žalovanej F. W., rod. V., nar. X.X.XXXX, ktorá zomrela X.XX.XXXX) proti uzneseniu Okresného súdu Čadca, č.k. 6C/36/2013-493 zo dňa 16.10.2020, ktorým súd prvej inštancie rozhodol tak, že žalovanej v rade 1a/ a žalovanému v rade 1b/ uložil, aby zaplatili spoločne a nerozdielne súdny poplatok za odvola ...
Merito veci: Odmietajúce podanie
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „odvolací súd“) rozsudkom z 1.8.2017, sp. zn. 4 Co 54/2016, potvrdil rozsudok Okresného súdu Kežmarok (ďalej tiež „súd prvej inštancie“) z 26.5.2015, č. k. 3 C 54/2014-73, vo vzťahu k žalobkyni 1/ (I. výrok); zrušil rozsudok vo vzťahu k žalobcovi 2/ a vo výroku o trovách konania v rozsahu zrušenia vracia vec súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a nové rozhodnutie (II. výrok). 2. Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu podala žalobkyňa 1/ dovolanie. Dovolaciemu súdu navrhla, aby napadnutý rozsudok odvolacieho súdu ako i súdu prvej inštancie zrušil a v ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Bratislave rozsudkom z 28. februára 2023, sp. zn. 3Ntc/20/2022 podľa § 17 ods. 1 zákona č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 549/2011 Z. z.") rozhodol, že rozsudok Krajinského súdu Korneuburg, Rakúska republika, sp. zn. 601 Hv 9/21f, z 21. januára 2022 v spojení s uznesením Krajinského súdu Korneuburg, Rakúska republika, sp. zn. 601 Hv 9/21f, zo 4. novembra 2022, právoplatný 15. novem ...
Merito veci: 3 267,83 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava II (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením zo dňa 29.10.2020 pod č.k. 58C/206/2013-215, zastavil konanie o žalobe žalobcu na základe späťvzatia žaloby žalobcom v celom rozsahu, po tom ako mu bolo uplatňované právo priznané rozsudkom súdu prvej inštancie zo dňa 10.03.2014 č.k. 58C/206/2013-124, ktorý bol na odvolanie pôvodnej žalovanej zrušený uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 29.04.2020 č.k. 7Co/78/2016-183 a vrátený súdu prvej inštancie na ďalšie konanie. Žalobca vzal žalobu späť z dôvodu, že žalovaná suma bola v rámci exekučného konania uhradená. Žalovaný ...
Odôvodnenie: Okresný súd Trnava (ďalej len „okresný súd“) rozsudkom z 3. októbra 2019, sp. zn. 1T/12/2018, uznal obvineného Ľ. L. vinným z prečinu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1 Trestného zákona a prečinu neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru podľa § 218 ods. 1 Trestného zákona, ktoré spáchal tak, že 1) 1. júla 2014 v čase približne o 09.30 hod. v P. na Ulici O. Z. viedol kolesový kĺbový nakladač UNK 320 smerom z dvora rodinného domu číslo XXXX/X k otvorenej vstupnej bráne do dvora takým spôsobom, že pracovný stroj úmyselne nasmeroval na osobné ...
Merito veci: zmenu úpravy styku
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd“) uznesením z 22. marca 2021 č. k. 8NcC/1/2021-126 rozhodol, že sudcovia Okresného súdu Vranov nad Topľou JUDr. Iveta Mihóková, Mgr. Anna Monoková, JUDr. Andrea Havírová, JUDr. Gabriela Dubová, PhD., JUDr. Martin Kopina, Mgr. Marcela Holubová, JUDr. Silvia Šviderská, JUDr. Martina Melníková, JUDr. Andrea Zolotová, JUDr. Matúš Kalanin, JUDr. Milan Vaľuš nie sú vylúčení z prejednávania a rozhodovania veci v konaní vedenom na Okresnom súde Vranov na Topľou pod sp. zn. 6P/28/2020. 2. Proti uzneseniu krajského súdu podala matka maloletéh ...
Merito veci: 3 000 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1.1 Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom zo 16.9.2020, č. k. 11 Csp 74/2020-170, zamietol žalobu z 10.1.2020, ktorou sa žalobkyňa domáhala od žalovanej zaplatenia sumy 3.000 eur s príslušenstvom na základe uzatvorenej zmluvy o úvere, a to z dôvodu premlčania práva žalobkyne. 1.2 Vychádzal zo zistenia, že v danej veci bola dňa 5.6.2012 uzatvorená zmluva o splátkovom úvere medzi Slovenskou sporiteľňou a.s. ako veriteľom (a právnou predchodkyňou žalobkyne) a žalovanou ako dlžníkom. Žalovanej bol poskytnutý spotrebný bezúčelový úver 5.800 eur ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 23. októbra 2018 č. k. 17C/59/2017 - 143 vo výroku I. žalobu zamietol a vo výroku II. uložil žalobcom 1/ až 3/ povinnosť nahradiť spoločne a nerozdielne žalovaným 1/ až 5/ trovy konania v plnom rozsahu, o výške ktorých rozhodne súd uznesením po právoplatnosti rozsudku. V odôvodnení rozhodnutia poukázal na § 21 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách“), § 125 ods. 1 a 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“). ...
Odôvodnenie: 1.1 Okresný súd Bratislava IV (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením z 8.4.2019, č. k. 7 C 316/08- 677, po právoplatnom skončení sporu nepriznal žiadnej zo strán nárok na náhradu trov v zastavenej časti konania 7.796,88 eur (z dôvodu čiastočného späťvzatia žaloby), keď vo veci aplikoval § 257 CSP. Za dôvod hodný osobitného zreteľa pre výnimočné nepriznanie trov žalovanému považoval skutkové závery súdu v rozhodnutí vo veci samej, podľa ktorých žalovaný v rozpore so svojimi povinnosťami, vyplývajúcimi mu zo zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej le ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „odvolací súd“) rozsudkom z 28. apríla 2021, sp. zn. 19 Co 81/2020, potvrdil rozsudok Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom (ďalej tiež „súd prvej inštancie“) z 12. februára 2020, č. k. 5 C 15/2017-89, ktorým súd prvej inštancie zamietol žalobu, ktorou sa žalobca žalobou domáhal náhrady škody vo výške 33.000 eur z dôvodu, že mu bolo dňa 5. októbra 2000 vznesené obvinenie a Okresný súd Nové Mesto nad Váhom uznesením z 29. mája 2014, sp. zn. 1T/82/2012, rozhodol o zastavení trestného stíhania pre jeho neprípustnosť - z dôvodu premlčania. Odvolací súd prizn ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Banská Bystrica postúpil spor vedený pod sp. zn. 18Csp/42/2022 Okresnému súdu Poprad ako súdu príslušnému podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „CSP“). Na Okresnom súde Banská Bystrica sa konanie viedlo ako upomínacie konanie v zmysle zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 307/2016 Z. z.“). Postúpenie sporu Okresnému súdu Poprad odôvodnil Okresný súd Banská Bystrica tým, že žalobkyňa navrhla v stanovenej lehote pokračovať v konaní na príslušnom súde (§ 1 ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava V (ďalej aj len okresný súd alebo súd prvej inštancie) rozsudkom z 23. júna 2016 č. k. 43C 6/2015 - 102 zamietol žalobu žalobkyne. 1.1. Žalobkyňa sa domáhala určenia, že žalovaný je povinný vyplatiť jej sumu zodpovedajúcu podielu vo veľkosti 1/2 zo zostatkovej hodnoty členského podielu na trojizbovom družstevnom byte č. XX, nachádzajúcom sa na Y.. poschodí bytového domu so súp. č. XXXX v k. ú. J., N.. J. č. X v L., zapísaný na liste vlastníctva č. XXXX pre k. ú. J.. Uviedol, že žalobkyňa podala žalobu pôvodne ku konaniu vedenému pod sp. zn. 6C/122/2012, v ktorom ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bardejov (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) v poradí druhým rozsudkom zo 07. novembra 2019 č. k. 6C/4/2013-600 čiastočne vyhovel žalobe a určil, že žalobca je odo dňa 01.01.2012 oprávneným nájomcom špecifikovaných poľnohospodárskych pozemkov, vo zvyšnej časti žalobu zamietol a rozhodol o náhrade trov konania. 1.1. Svoje rozhodnutie odôvodnil ust. § 80, resp. § 137 písm. c), d) CSP, § 1 ods. 1, 2, § 4, § 6, § 7 ods. 1, § 8 ods. 1, § 10 ods. 1, 3, § 12, § 14 ods. 1, § 13 ods. 2 z. č. 504/2003 Z.z., § 35 ods. 2. § 37, § 39, § 40 ods. 1, 2, 3, § 41, § 4 ...
Odôvodnenie: l. Okresný súd Trenčín (ďalej len ,,súd prvej inštancie”) rozsudkom z 25. júna 2020 č.k. 16C/422/2015- 258 zamietol žalobu o určenie, že žalobca 1/ je podielovým spoluvlastníkom so spoluvlastníckym podielom vo veľkosti 37/1512 pozemku parc. č. KN-C XXX/X, záhrady o výmere 90 m2, pozemku parc. č. KN-C XXX/X, zastavané plochy a nádvoria o výmere 167 m2, k.ú. M. K., a boli oddelené od pozemkov parc. č. KN-C XXX, záhrady o výmere 609 m2 a parc. č. KN-C XXX, zastavané plochy a nádvoria o výmere 499 m2, ktoré sa nachádzajú v k. ú. M. K. a sú zapísané na Okresnom úrade Ilava, katastrálnom odbore na ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trenčín (ďalej aj „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 05. mája 2020 č. k. 15C/49/2019-147 vo výroku I. konanie v časti o určenie vlastníckeho práva k parcele registra C, parc. č. XXXX/XX lesný pozemok, o výmere XX m2, evidovanej na LV č. X, pre k. ú. Z., zastavil. Vo výroku II. žalobu vo zvyšku zamietol. Vo výroku III. vyslovil, že žalovaný má proti žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. V odôvodnení rozhodnutia poukázal na čl. 8, § 137 písm. c/ § 144, § 145 ods. 2, § 146 ods. 1, § 150 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového ...
Merito veci: 3 000 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len ,,súd prvej inštancie”) rozsudkom z 21. mája 2021 č. k. 11Csp/203/2020-175 žalobu zamietol a žalovanej právo na náhradu trov konania nepriznal. V odôvodnení uviedol, že dňa 13.11.2014 bola uzatvorená písomná zmluva o splátkovom úvere medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s. a žalovanou, predmetom ktorej bolo poskytnutie úveru vo výške 3.200,- eur. Žalovaná nesplácala úver riadne a včas, pričom podľa výpisu z jej úverového účtu, tento prestala úplne splácať už dňa 20.02.2016, neskôr uhrádzala splátky už len sporadicky a nie vždy vo výške splátky uvedenej v zmluve ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žilina (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 24. apríla 2018, č. k. 6Csp/104/2017-157, zamietol žalobu, ktorou sa žalobca podľa § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) domáhal primeraného finančného zadosťučinenia vo výške 5.000 eur s príslušenstvom. Žalovanej nárok na náhradu trov konania nepriznal. Súd prvej inštancie dospel k záveru, že neboli splnené podmienky na priznanie finančnéh ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Michalovce (ďalej „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 21. septembra 2020 č.k. 11C/49/2019-90 určil, že spoluvlastnícky podiel vo výške 1/1 k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. úz. H. zapísaný pod B17 na LV č. XXXX ako byt č. XX, nachádzajúci sa na X. poschodí vo vchode XX bytového domu R. súp. č. XXXX, postavený na parcele registra C-KN č. XXXX- zastavané plochy a nádvoria o výmere 874 m2 na ul. S. XX v H. a spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku s výškou spoluvlastníckeho podielu vo výške 3847/465662, ako aj sp ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava IV (ďalej tiež len „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo 4. mája 2017 č. k. 13P/21/2013-2198 I. maloletého U. (ďalej tiež len „maloletý“ alebo „U.“ v príslušnom gramatickom tvare) zveril do osobnej starostlivosti otca; II. matke uložil povinnosť prispievať na výživu maloletého (vo výroku nadbytočne označeného tiež priezviskom a dátumom narodenia) výživným (správne len „platiť mu výživné“) vo výške 30% zo sumy životného minima na neplnoleté nezaopatrené dieťa za obdobie od 1. septembra 2014 do 30. apríla 2017 a od 1. mája 2017 vo výške 200 € mesačne, vždy do ...
Merito veci: 2 753,01 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žilina (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 15. decembra 2020 č.k. 25Csp/29/2020-233 zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal zaplatenia sumy 2.753,01 eur s príslušenstvom z titulu dlhu zo spotrebiteľskej zmluvy - Zmluvy o ČSOB spotrebiteľskom úvere zo dňa 04.01.2013, ktorú uzatvorila žalovaná s právnym predchodcom žalobcu Československou obchodnou bankou, a.s. Uvedenou zmluvou boli žalovanej poskytnuté finančné prostriedky vo výške 5.000,- eur formou spotrebiteľského úveru, ktorý mala žalovaná splatiť v 72 mesačných anuitných splátkach vo výške ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Špecializovaného trestného súdu, sp. zn. PK-1Tš/21/2005, z 29. novembra 2017 bol dovolateľ (ako aj iní dvaja obvinení, ktorí v tejto veci nepodali dovolanie, a preto im v ďalšej časti tohto odôvodnenia nebude venovaná bližšia pozornosť) uznaný za vinného zo spáchania trestného činu nepriamej korupcie vo forme spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2 k § 162 ods. 2 Trestného zákona účinného do 31. decembra 2005 (ďalej len „Trestný zákon“) na skutkovom základe, že v presne nezistenej dobe v priebehu mesiacov september 2002 až november 2002 v Košiciach po predchádzajúcej dohode požiadali ...
Odôvodnenie: 1 . Okresný súd Nitra (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 24. septembra 2018, č. k. 10C/90/2016-238, zamietol žalobu žalobkyne a žalovaným priznal voči žalobkyni nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu. Žalobkyňa sa žalobou domáhala, aby súd určil, že je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území D., obec D., okres Nitra, zapísanej Okresným úradom Nitra, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. XXXX, parcela registra „C“ č. 2840, druh pozemku: orná pôda, o výmere 937 m2 (ďalej len „nehnuteľnosť“). Súd prvej inštancie vychádzal zo skuto ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žiar nad Hronom (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 5. novembra 2015, č. k. 6C/91/2014-296 návrh žalovanej na prerušenie konania spolu so žalobou zamietol a žalovanej nepriznal náhradu trov konania. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že v prejednávanom spore sa žalobca voči žalovanej domáhal vydania polovice jej spoluvlastníckych podielov na špecifikovaných nehnuteľnostiach, ktoré táto nadobudla dedením po ich otcovi. Súd prvej inštancie vychádzal zo skutkového zistenia, že konanie o dedičstve po otcovi žalobcu a žalovanej bolo práv ...
Merito veci: 37 826 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Michalovce (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom zo 17. júna 2020 č.k. 19C/29/2019-293 zamietol žalobu žalobkyne o vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 37.826,- eur s príslušenstvom, ktorého sa domáhala potom, čo podľa § 642 ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej aj „OZ“) odstúpila od zmluvy o dielo, ktorú uzavrela v roku 2012 so žalovaným ako dodávateľom na rekonštrukciu rodinného domu, ktoré dohodnuté práce žalovaný podľa tvrdení žalobkyne ako objednávateľky nevykonal a dielo jej neodovzdal. Medzi sporovými stranami bola uzavretá zmluva o dielo p ...
Merito veci: odstránenie stavby
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Galanta rozsudkom č. k. 10C/101/2011-257, zo dňa 18. mája 2017 zamietol žalobu, ako i protinávrh žalovaných o zriadenie vecného bremena. O náhrade trov konania rozhodol tak, že žiadna zo strán nemá právo na náhradu trov. Žalobkyňa žalobou podanou na súd prvej inštancie dňa 27. septembra 2011, doplnenou dňa 27. októbra 2011 žiadala, aby súd rozhodol o odstránení neoprávnenej stavby - garáže postavenej na parcele č. 471/62 vo výmere 18 m2 evidovanej na Liste vlastníctva č. 308, ktorá sa nachádza v spoluvlastníckom podiele žalobkyne v 1 k pomeru k celku a D. K. v rovnako ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Topoľčany rozsudkom z 8. decembra 2020 sp. zn. 4Csp/55/2020 zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa voči žalovanému domáhala zaplatenia 3 386,67 eura s príslušenstvom, pričom svoj nárok odvodzovala od skutočnosti, že jej bola postúpená pohľadávka proti žalovanému na základe zmluvy o postúpení pohľadávok z 21. mája 2018 uzatvorenej medzi žalobkyňou a Slovenskou sporiteľňou a.s. Súd prvej inštancie žalobu zamietol z dôvodu nedostatku aktívnej vecnej legitimácie žalobkyne v spore. S poukazom na ustanovenia § 37 ods. 1, § 39, § 53 ods. 9, § 525 ods. 2 a § 565 Občianskeho zákonníka ...
Merito veci: 25 020 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Banská Bystrica postúpil spor vedený na tomto súde pod sp. zn. 15Up/1288/2022 Okresnému súdu Trebišov ako súdu príslušnému na konanie. Na Okresnom súde Banská Bystrica sa konanie viedlo ako upomínacie konanie v zmysle zákona č. 307/2016 Z.z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 307/2016 Z.z.“). Postúpenie sporu Okresnému súdu Trebišov odôvodnil Okresný súd Banská Bystrica tým, že žalobkyňa v zákonom stanovenej lehote navrhla pokračovať v konaní na príslušnom súde (ustanovenie § 10 ods. 3, resp. ustanovenie § 14 ods. 3 zákona č. 307/20 ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava III predložil spis Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie o návrhu manželky na prikázanie veci Okresnému súdu Nové Mesto nad Váhom z dôvodu vhodnosti (podľa § 39 ods. 2 Civilného sporového poriadku). Návrh manželka odôvodnila tým, že má dvojmesačné dieťa a je pre ňu takmer nemožné dostaviť sa s kočiarom vlakom do Bratislavy. Preto navrhla prikázať vec Okresnému súdu Nové Mesto nad Váhom, pretože v Novom Meste nad Váhom má v súčasnosti prechodný pobyt. 2. K podanému návrhu na prikázanie veci z dôvodu vhodnosti sa manžel nevyjadril. Kolízny o ...
Merito veci: odstránenie stavby
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava III (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 22. marca 2017, č. k. 12C/155/2008-693 prvým výrokom zamietol žalobu žalobcu a druhým výrokom žalobcovi uložil povinnosť nahradiť žalovaným 1/ až 3/ trovy konania, pričom o výške náhrady trov konania žalovaných rozhodne súd prvej inštancie, po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením, ktoré vydá vyšší súdny úradník. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že žalobca sa žalobou domáhal uloženia povinnosti žalovaným na vlastné náklady odstrániť časť stavby - adminis ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava II (ďalej aj ako „súd prvej inštancie“ alebo „prvostupňový súd“) rozsudkom č.k. 15C/202/2014-174 zo 6. februára 2015 konanie v časti žaloby o zaplatenie 650 eur zastavil a žalobcovi vrátil krátený súdny poplatok 32,30 eur z čiastočného späťvzatia žaloby, žalovaným v 1. a 2. rade uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 12.111,14 eur s 11,65 % úrokom ročne zo sumy 6.281,97 eur od 16.12.2010 do zaplatenia, s 8 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 6.281,97 eur od 16.12.2010 do zaplatenia, náhradu iných trov konania 733,20 eur a náhradu trov právneho zastúpenia 2.106,- e ...
Merito veci: 1 190 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I. rozsudkom zo dňa 11. februára 2019 sp. zn. 16C/52/2017 zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala zaplatenia sumy 1 190 eur s príslušenstvom pozostávajúcej zo sumy 780 eur ako doplatku odmeny za poskytnuté právne služby žalovanému v mesiaci august 2015, a zo sumy 410 eur titulom vydania bezdôvodného obohatenia. 2. Ohľadne uplatneného nároku žalobkyne na zaplatenie sumy 780 eur súd dospel k záveru, že žalobkyňa nepreukázala dôvodnosť nároku. Súd prvej inštancie sa nestotožnil s tvrdením žalobkyne, že v súvislosti so zánikom dohody o poskytovaní právnych ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej tiež len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 12. novembra 2015 č. k. 9C/218/2011-145 zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa voči žalovanej domáhala zaplatenia 510.734,49 eur s 9,25 % úrokom z omeškania ročne od 19. apríla 2011 do zaplatenia (okrem náhrady trov konania) ako náhrady škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom žalovanej pri vykonávaní bankového dohľadu nad činnosťou PODIELOVÉHO DRUŽSTVA SLOVENSKEJ INVESTÍCIE a obchodníka s cennými papiermi. 2. Krajský súd v Bratislave (ďalej tiež len „odvolací súd“) na odvolanie žalobkyne rozsudkom z 29. no ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Nitra (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 28. mája 2019, č. k. 9C/128/2016-272 zamietol žalobu žalobkyne, ktorou sa voči žalovanej v zmysle pripustenej zmeny žaloby domáhala určenia, že bola výlučnou vlastníčkou pozemku registra "C" v katastrálnom území R., obec R., okres N. s parc. č. XXXX/X, orná pôda o výmere 2.735 m2 ku dňu jeho vyvlastnenia na základe rozhodnutia o vyvlastnení z 18. augusta 2016 Okresného úradu Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, č. OU-NR- OVBP2-2016/032185-53 v spojení s rozhodnutím Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja S ...
Odôvodnenie: rozhodnutia súdu prvej inštancie v spojení s odôvodnením dovolaním napadnutého rozsudku odvolacieho súdu má podľa názoru dovolacieho súdu všetky zákonom vyžadované náležitosti v zmysle ustanovenia § 393 CSP. V odôvodnení svojich rozhodnutí súdy oboch nižších inštancií popísali obsah podstatných skutkových tvrdení strán a dôkazov vykonaných v konaní, uviedli, z ktorých dôkazov vychádzali a ako ich vyhodnotili, zároveň citovali ustanovenia, ktoré aplikovali, a z ktorých vyvodili svoje právne závery. Odôvodnenie odvolacieho súdu sa vyporadúva so všetkými podstatnými rozhodujúcimi skutočnos ...
Merito veci: vydanie nehnuteľnosti
Odôvodnenie: 1. Žalobca žalobou doručenou súdu 27. apríla 2007 žiadal, aby súd zaviazal žalovaného na vydanie a navrátenie vlastníctva k nehnuteľnostiam, ktoré sú evidované Správou katastra I. pre kat. úz. U., v registri C na katastrálnej mape, na liste vlastníctva číslo XX parc. č. XX/X zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1623 m2, parc. č. XX/X zastavané plochy a nádvoria vo výmere 270 m2, parc. č. XX/X zastavané plochy a nádvoria vo výmere 363 m2, parc. č. XX/X zastavané plochy a nádvoria vo výmere 758 m2, parc. č. XX/X zastavané plochy a nádvoria vo výmere 21 m2, parc. č. XX/XX zastavané plochy a nádvori ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Skalica (ďalej aj „súd prvej inštancie“) (v poradí tretím) rozsudkom z 29. januára 2019, č. k. 7C/802/2014-232 rozhodol, že vo výroku uvedené zmluvné podmienky v Zmluve o revolvingovom úvere č. 8500016973 sú neplatné a priznal žalobcovi nárok na náhradu trov konania 100 %, o výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti tohto rozsudku. Po právnej stránke aplikoval § 3 ods. 3 a § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej le ...
Merito veci: určenie otcovstva
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Dunajská Streda (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo 14. septembra 2021, č. k. 20Pc/11/2020-159 zamietol návrh navrhovateľa na určenie otcovstva a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že vykonal vo veci dokazovanie len rodným listom maloletej a konečným rozhodnutím v súvisiacej veci sp. zn. 7Pc/11/2020, z ktorých zistil, že otcovstvo k maloletej je (naďalej) určené súhlasným vyhlásením matky a zapísaného otca (tzv. druhou domnienkou otcovstva), nakoľko konanie o návrhu matky bolo z dôvodu späťvzatia návrhu pr ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre (ďalej aj len odvolací súd) rozsudkom z 29. júla 2020 sp.zn. 25 Co/56/2020 potvrdil rozsudok Okresného súdu Topoľčany (ďalej aj len okresný súd alebo súd prvej inštancie) z 9. marca 2020 č .k. 5C/37/2019 - 74 a priznal žalovanému nárok na náhradu trov odvolacieho konania v plnom rozsahu. 1.1. Súd prvej inštancie žalobu zamietol a žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. Uviedol, že žalobkyňa sa podanou žalobu domáhala nahradenia prejavu vôle za žalovaného predať jej spoluvlastnícky podiel 1/3 na pozemkoch s tým, že je podielovou spoluvlas ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Čadca (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 12. júna 2020, č. k. 16C/93/2012- 466 určil, že nehnuteľnosti - vedené na LV č. XXXX pre k. ú. Q.O., obec Q. a to parcely reg. C: č. XXXX - trvalé trávne porasty o výmere 226 m2, č. XXXX/X - zastavané plochy a nádvoria o výmere 458 m2, č. XXXX/X - zastavané plochy a nádvoria o výmere 115 m2, č. XXXX/X - záhrady o výmere 227 m2, č. XXXX/X - záhrady o výmere 245 m2, č. XXXX/X - záhrady o výmere 142 m2, parcela č. XXXX/X - záhrady o výmere 65 m2 (ďalej aj „nehnuteľnosti“), patria do dedičstva po Z. S.Q., nar. XX.X.XXXX, zomr. XX. ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 7Cbi/3/2009-253 z 20. novembra 2019 uložil žalovanej povinnosť, aby do troch dní od právoplatnosti rozsudku vylúčila v konaní sp. zn. 4K/146/1999 z konkurznej podstaty úpadcu LIEHOFRUCT WHITE LADY, s. r. o. Levoča, so sídlom Pri Likérke 1, Levoča, IČO: 31 710 891 (ďalej aj „úpadca“) nehnuteľnosti zapísané na LV č. XXXX k. ú. H., a to stavbu súp. č. XXXX na parc. č. CKN č. XXXX/X - trafostanica + NN prípojka; stavbu súp. č. XXXX na parcele č. CKN č. XXXX/X - plynová kotolňa a stavbu súp. č. XXXX na parc. č. ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove (ďalej aj len odvolací súd) rozsudkom z 30. novembra 2020 sp. zn. 7Co/31/2020, potvrdil rozsudok Okresného súdu Prešov (ďalej aj súd prvej inštancie alebo okresný súd) z 27. februára 2020 č. k. 16 C /47/2018 - 251 a žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. 1.1. Prvoinštančný súd napadnutým rozsudkom žalobu zamietol a vyslovil, že žalovaný má voči žalobcom nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Ďalej zrušil neodkladné opatrenie nariadené uznesením Okresného súdu Prešov zo 4. októbra 2018 sp. zn. 7C/40/2018. Vykonaným dokazovan ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trnava (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 22. mája 2017 č.k. 19 Cpr 5/2016- 67: (1) určil, že okamžité skončenie pracovného pomeru doručené žalobkyni 28. apríla 2016 je neplatné, (2) uložil žalovanej zaplatiť žalobkyni do 3 dní náhradu mzdy vo výške 406,58 € mesačne od 2. mája 2016 do času, keď jej žalovaná umožní pokračovať v práci, (3) vo zvyšku žalobu zamietol, (4) rozhodol, že žiadna zo strán nemá právo na náhradu trov konania, (5) uložil žalovanej zaplatiť do 3 dní súdny poplatok 416,50 €. 1.1. Na základe výsledkov vykonaného dokazovania vychádzal z toho, ž ...
Odôvodnenie: l. Okresný súd Bratislava I (ďalej aj ,,súd prvej inštancie”) rozsudkom z 3. septembra 2018 č. k. 19C/99/2016-193 zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi sumu 276,66 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5,00 % ročne zo sumy 276,66 eur od 3. septembra 2016 do zaplatenia, a to do 30 dní od právoplatnosti tohto rozsudku, žalobu vo zvyšnej časti (žalobca sa domáhal nemajetkovej ujmy vo výške 19.000,- eur; majetkovej škody vo výške 1.615,16 eur, ktorá pozostávala z : trov obhajoby vo výške 1.196,19 eur za konanie vedené na Okresnom riaditeľstve PZ Bratislava IV pod ČVS: ORP-3477/OVK- MA-2005 a pod ČVS ...
Merito veci: 602,403 eur
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žilina (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 21. júna 2017 č.k. 17C/183/2012-710 žalobu zamietol, žalovanej proti žalobkyni priznal nárok na náhradu trov konania, žalovanej proti intervenientovi na strane žalobcu nepriznal nárok na náhradu trov konania. 1.2. V odôvodnení mimo iného uviedol: „Z vykonaného dokazovania mal súd zistené, že Správa katastra predloženú verejnú listinu - uznesenie Okresného súdu Žilina z 12.8.2002 č.k. NcG 131/02-10 posudzovala a predmetná listina pre zrejmú nesprávnosť v časti označenia parciel nemohla byť podkladom k zápisu dedičstva ...
Merito veci: náhradu škody
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 12. júna 2019 č.k. 8C/30/2017-363 žalobu zamietol a žalovanej nepriznal nárok na náhradu trov konania. 1.2. V odôvodnení mimo iného uviedol: „26. Žalobca si uplatnil nároky na náhradu škody a náhradu nemajetkovej ujmy z dvoch dôvodov, a to z titulu nesprávneho úradného postupu a z titulu nezákonného rozhodnutia. Nárok žiadosťou u žalovaného žiadal predbežne prerokovať. Žalovaný s uplatneným nárokom nesúhlasil. 27. Pokiaľ súd posudzoval uplatnený nárok žalobcu z titulu nesprávneho úradného postupu, je potrebné uviesť, že tento ...
Odôvodnenie: Okresný súd Považská Bystrica (ďalej tiež ,,okresný súd") rozsudkom z 3. júna 2020, sp. zn. 12T/18/2020 uznal obvineného A. X. (ďalej tiež „obvinený" alebo „dovolateľ") za vinného zo spáchania v bode 1/ z pokračovacieho zločinu marenia spravodlivosti podľa § 344 ods. 1 písm. d/ Trestného zákona, v bode 2/ z pokračovacieho prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a ods. 1 písm. a/, b/, c/ Trestného zákona v súbehu s pokračovacím prečinom porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1 Trestného zákona, v bode 3/ zo zločinu obmedzovania osobnej slobody podľa § 183 ods. 1, ods. 2 ...
Merito veci: § 348/1d Tr.zák.
Odôvodnenie: Okresný súd Žilina (ďalej tiež „okresný súd" alebo „súd prvého stupňa") trestným rozkazom z 13. novembra 2019, sp. zn. 22T/93/2019 uznal za vinného obvineného H. A. (ďalej tiež „obvinený") zo spáchania prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d) Trestného zákona, ktorého sa dopustil na tom skutkovom základe, že: -dňa 28. mája 2019 v čase o 16.45 hod. viedol osobné motorové vozidlo zn. Volkswagen Polo, ev. č. R. v Žiline po ulici Vysokoškolákov v smere od centra mesta do Rosiny, kde bol pri predajni LIDL kontrolovaný hliadkou KR PZ, PMJ, Žilina, a takého ko ...
Odôvodnenie: Okresný súd Žilina (ďalej tiež „okresný súd" alebo „súd prvého stupňa") trestným rozkazom z 13. novembra 2019, sp. zn. 48T/89/2019 uznal za vinného obvineného V. J. (ďalej tiež „obvinený") zo spáchania prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. f) Trestného zákona účinného do 31. júla 2019, ktorého sa dopustil na tom skutkovom základe, že: po tom ako sa dňa 09. marca 2019 dopustil priestupku proti majetku tým, že z areálu bývalej betonárky v Považskej Bystrici odcudzil joklovinu, za čo mu bola uložená príslušníkmi hliadky OO PZ Považská Bystrica bloková pokuta, č. b. 13027712, nezaplate ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Senica (ďalej aj „súd prvej inštancie“) dňa 8. septembra 2005 poveril súdneho exekútora Ing. Jána Gaspera, PhD., so sídlom Exekútorského úradu Kálmana Mikszatha č. 268, Rimavská Sobota, aby vykonal exekúciu na podklade exekučného titulu - zmenkového platobného rozkazu Krajského súdu v Bratislave č. k. 37Zm/372/99-5 z 15. decembra 1999, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 11. januára 2000. Následne uznesením č. k. 9Er/191/2005-27 zo 14. decembra 2016 súd prvej inštancie rozhodol o zastavení predmetnej exekúcie z dôvodu, že oprávnená si nesplnila povinnosť ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Lučenec (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 6C/124/2012-14 z 20. novembra 2012 uložil žalobkyni, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia zaplatila na účet súdu súdny poplatok za námietku zaujatosti vo výške 66,- eur podľa položky č. 17a Sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej aj „zákon o súdnych poplatkoch“). 2. Na odvolanie žalobkyne Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj „odvolací súd“) uznesením č. k. 14Co/253/2014-81 z 22. apríla 2014 napadnuté uznesenie súdu prve ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 22. februára 2019 č. k. 25Cb/150/2013-130 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal vydania rozhodnutia, ktorým by súd zrušil rozhodcovský rozsudok Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave zo dňa 4. júna 2013 č. Rsp V-42/2012. Ďalším výrokom súd prvej inštancie priznal žalovanej nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. Na odvolanie žalobcu Krajský súd v Bratislave (ďalej len „odvolací súd“) rozsudkom z 10. novembra 2021 č. k. 3Cob/33/2021-207 rozsudok súdu prvej inštancie ako vecne ...
Merito veci: 13 590 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava II (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom pre zmeškanie zo 6. mája 2021 č. k. 25Cb/86/2020-97 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni 13 590 eur s príslušenstvom špecifikovaným vo výroku I. rozsudku a zároveň žalobkyni priznal proti žalovanej náhradu trov konania v plnom rozsahu. V odôvodnení rozsudku súd prvej inštancie uviedol, že žalobkyňa sa žalobou domáhala zaplatenia istiny 13 590 eur s príslušenstvom titulom neuhradenia ceny diela, pričom žalovaná sa na pojednávanie konané 6. mája 2021 o 9.00 hodine (súd prvej inštancie v texte nesprávne uviedol d ...
Merito veci: určenie vlastníctva
Odôvodnenie: 1. Okresný súd v Martine (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvostupňový súd“) rozsudkom z 30. septembra 2016 č. k. 17Cb/131/2014-415 v znení opravných uznesení určil, že žalobkyňa je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. úz. M., zapísanej Okresným úradom v Martine, odbor katastrálny na LV č. XXXX ako stavba súp. č. XXXX na parc. registra C č. 459/7 a tiež nehnuteľností a to pozemkov parc. registra C č. 459/8 vo výmere 897m2, zastavané plochy a nádvoria a parc. registra C č. 459/7 o výmere 484 m2 zastavané plochy a nádvoria a rozhodol, že žalobkyňa má voči ž ...
Odôvodnenie: 1. Žalobkyňa podaním doručeným Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) dňa 12. apríla 2023 uplatnila podľa § 49 a nasl. zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „CSP“) námietku zaujatosti proti sudkyni najvyššieho súdu JUDr. Gabriele Klenkovej, PhD. V predmetnom podaní uviedla, že v spore vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 19C/1/2014 uplatnila námietku zaujatosti, ktorá bola predložená na rozhodnutie nadriadenému súdu - najvyššiemu súdu, pričom konanie sa vedie pod sp. zn. 6Nc/2/2023. Dôvodom vylúčenia namietane ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Banská Bystrica (ďalej tiež „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 5Odi/11/2019-107 zo dňa 24. septembra 2020 prvým výrokom žalobu zamietol a druhým výrokom žalovanému priznal voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania vo výške 100%. 2. Z odôvodnenia rozhodnutia súdu prvej inštancie vyplynulo, že žalobca sa žalobou domáhal, aby súd zrušil oddlženie žalovaného, o ktorom rozhodol Okresný súd Banská Bystrica uznesením sp. zn. 3OdK/519/2017 zo dňa 05.12.2017, s účinkami k 15.12.2017. Žalobca dôvodil nepoctivým zámerom žalovaného v zmysle ust. § 166g ods. 2 písm. g) a písm ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Čadca (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 10Er/613/2004-18 zo dňa 04.05.2012, v prvom výroku návrh oprávneného na zmenu súdneho exekútora zamietol, druhým výrokom vyhlásil exekúciu za neprípustnú a tretím výrokom exekúciu zastavil. Štvrtým výrokom oprávnenému uložil povinnosť nahradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie. 2. Krajský súd v Žiline uznesením č. k. 2CoE/43/2014-55 zo dňa 30.04.2014 rozhodol tak, že potvrdil v napadnutom rozsahu uznesenie súdu prvej inštancie (výrok II. a III.), zamietol návrh oprávneného na prerušenie konania a ďalším výrokom o ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Čadca (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 10Er/613/2004-18 zo dňa 04.05.2012, v prvom výroku návrh oprávneného na zmenu súdneho exekútora zamietol, druhým výrokom vyhlásil exekúciu za neprípustnú a tretím výrokom exekúciu zastavil. Štvrtým výrokom oprávnenému uložil povinnosť nahradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie. 2. Krajský súd v Žiline uznesením č. k. 2CoE/43/2014-55 zo dňa 30.04.2014 rozhodol tak, že potvrdil v napadnutom rozsahu uznesenie súdu prvej inštancie (výrok II. a III.), zamietol návrh oprávneného na prerušenie konania a ďalším výrokom o ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 26Cb/21/2021-555 zo dňa 2.5.2022 (druhé v poradí) zamietol v prvom výroku návrh žalobcu (ďalej aj navrhovateľ) na nariadenie neodkladného opatrenia voči žalovaným 1/ a 3/ (ďalej aj odporcovia). Druhým výrokom rozhodol, že žalovaní 1/ a 3/ majú voči žalobcovi nárok na náhradu trov prvoinštančného a odvolacieho konania vo výške 100%. 2. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že navrhovateľ sa návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia zo dňa 15.6.2021 domáhal, aby súd uznesením - odporcom 1/ a 3/ uložil povinnosť ...
Merito veci: 3 924,33 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline (ďalej tiež „odvolací súd“) rozsudkom č. k. 14Cob/20/2022-223 zo dňa 29.09.2022 potvrdil rozsudok Okresného súdu Žilina (ďalej tiež „súd prvej inštancie“) zo dňa 22.10.2021 č. k. 44Cb/32/2019-151 v časti o uložení povinnosti žalovanej zaplatiť žalobcovi sumu 3 924,33 eur s príslušenstvom, vo výroku o zamietnutí zvyšnej časti žaloby odvolanie žalovanej odmietol a žalobcovi priznal voči žalovanej nárok na plnú náhradu trov odvolacieho konania. 2. Z odôvodnenia rozhodnutia odvolacieho súdu vyplýva, že dňa 30.08.2016 strany sporu uzatvorili zmluvu o úvere (ďa ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žiar nad Hronom (ďalej tiež „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 8Cb/359/2000-538 zo dňa 24. apríla 2019, v znení opravného uznesenia č. k. 8Cb/359/2000-822 z 26. apríla 2022, (prvým výrokom) uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 16 276,37 eur s úrokom z omeškania 11,21 % ročne zo sumy 11 217,92 eur od 09.03.2001 do zaplatenia a 9 % ročne zo sumy 5 058,45 eur od 22.06.2012 do zaplatenia, (druhým výrokom) žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 10 906,92 eur s úrokom z omeškania 9 % ročne zo sumy 10 906,92 eur od 04.10.2018 do zaplatenia, (tretím v ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred súdom I. stupňa Rozsudkom Špecializovaného trestného súdu z 12. novembra 2021, sp. zn. BB-5T/23/2020, bol obžalovaný G. G. uznaný za vinného v bode 1) rozsudku zo zločinu ublíženia na zdraví podľa § 155 ods. 1, ods. 2 písm. c) Trestného zákona s poukazom na § 140 písm. e) Trestného zákona v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Trestného zákona v súbehu s prečinom výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a) Trestného zákona a v bode 2) rozsudku z prečinu prechovávania extrémistických materiálov podľa § 422c Trestného zákona v znení platnom do 31. júla 2019, na tom skutkovom ...
Odôvodnenie: I. Konanie predchádzajúce dovolaniu Rozsudkom Okresného súdu Bratislava IV z 28. mája 2021 sp. zn. 2T/72/2019 bol obžalovaný R. X. uznaný za vinného pre zločin sexuálneho zneužívania podľa § 201 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. b), písm. g) Trestného zákona v súbehu s prečinom ohrozovania mravnej výchovy mládeže podľa § 211 ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. a) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. b) Trestného zákona (skutok v bode 1/) a pre zločin výroby detskej pornografie podľa § 368 ods. 1, ods. 2 písm. a), písm. b) Trestného zákona s poukazo ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Zvolen (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 15Cb/8/2021-219 zo dňa 22.2.2019 žalobu v prvom výroku zamietol, druhým výrokom rozhodol, že žalovaný má nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. Žalobca žiadal určiť, že prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - pozemku parcela KN-E evidovaná na mape určeného operátu parc. č. XXX, druh pozemku ostatné plochy a o výmere 4945 m2, nachádzajúce sa v kat. úz. X., obci T. okres O., zapísaného na OÚ Zvolen, katastrálny odbor, evidovaného na liste vlastníctva č. XXX, na základe kúpnej zmluvy uzavretej dňa 29.1 ...
Odôvodnenie: Okresný súd Senica (ďalej tiež „okresný súd“) rozsudkom z 31. marca 2022, sp. zn. 1T/89/2021, uznal obvineného vinným z prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1 Trestného zákona a prečinu porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1 Trestného zákona, na tom skutkovom základe, že obž. V. N. 26. júna 2021 v čase asi okolo 18.00 hod. v obci Q. na čerpacej stanici C. pod vplyvom alkoholu vulgárne nadával a vyhrážal sa poškodenej Z. A.Á., že ju zabije, z čoho táto dostala strach o svoj život a zdravie a dala sa na útek domov na adresu Q. č. XXX, pričom obž. V. N. sa ju sna ...
Merito veci: § 329/1, 2 Tr.zák.
Odôvodnenie: Špecializovaný trestný súd, pracovisko Banská Bystrica (ďalej aj „súd prvého stupňa“ alebo „súd“) rozsudkom z 10. decembra 2020, sp. zn. BB-3T/10/2019 uznal obvineného Ing. F. G. za vinného z pokračovacieho zločinu prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. a to na skutkovom základe v ňom uvedenom. Súd prvého stupňa za to obvinenému uložil podľa § 329 ods. 2 Tr. zák. s použitím § 38 ods. 2, ods. 3 Tr. zák., § 36 písm. j) Tr. zák. trest odňatia slobody vo výmere 5 (päť) rokov. Podľa § 48 ods. 2 písm. a) Tr. zák. obvineného na výkon trestu odňatia slobody zaradil do ústavu ...
Odôvodnenie: 1. V konaní vedenom na Krajskom súde v Prešove (ďalej aj „krajský súd“) pod sp. zn. 20Co/14/2022 žalovaný v 3. rade prostredníctvom svojho právneho zástupcu podaním z 28.03.2023 vzniesol námietku zaujatosti voči členke senátu 20Co, JUDr. Viere Kandrikovej spolurozhodujúcej o odvolaní vo vyššie uvedenej právnej veci. Ako prvý dôvod narušenia zdania nestrannosti sudcu videl vzťah medzi zákonnou sudkyňou JUDr. Vierou Kandrikovou a právnym zástupcom právnych nástupcov žalovaného v 1/ rade (ktorý počas odvolacieho konania zomrel, pričom 2 z jeho dedičov sa nechali zastúpiť advokátom JUDr. Mi ...
Odôvodnenie: 1. Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „najvyšší súd“) bola dňa 6. apríla 2023 doručená námietka zaujatosti podaná žalobkyňou, týkajúca sa konania vedeného na Krajskom súde v Košiciach pod sp. značkou 11NcC/4/2023 a to voči sudcom v senáte 11NcC JUDr. Borisovi Brondošovi, JUDr. Martinovi Kolesárovi a JUDr. Jarmile Čabaiovej. Z obsahu námietky žalobkyne vyplýva, že má pochybnosti o nezaujatosti uvedených sudcov pre ich priateľský vzťah so žalovaným, s ktorým sa majú poznať dlhoročne cez spoločných priateľov a známych z právnickej obce v Košiciach. So žalovaným sa majú podľa žal ...
Merito veci: § 296 Tr.zák.
Odôvodnenie: Špecializovaný trestný súd rozhodol rozsudkom, sp. zn. 2T/1/2022, z 8. decembra 2022 tak, že v bode I. výrokovej časti zmieneného rozsudku (okrem iných) obžalovaného K. K. J. uznal za vinného, pre skutok pod bodom 4, zo spáchania obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c), písm. d), ods. 2 písm. c), ods. 4 písm. c) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. b) Trestného zákona, na tom skutkovom základe, že v presne nezistenom čase po roku 2017, po rozdelení dvojice N ...
Merito veci: § 355/2a, 3d Tr.zák.
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Michalovce, sp. zn. 26T/21/2021, z 1. júla 2021 bol obvinený V. X. uznaný za vinného zo spáchania zločinu prevádzačstva podľa § 355 ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. d) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. j) Trestného zákona, ktorého sa dopustil na tom skutkovom základe, že dňa 19. septembra 2020 v čase okolo 22.00 hod. do 20. septembra 2020 v čase okolo 08.30 hod. po predchádzajúcej vzájomnej dohode s obvinenými F. C. a D. X. (vylúčení na samostatné konanie) a ďalšími nezistenými osobami v úmysle získať pre seba finančnú výhodu v doposiaľ nezistenej výške um ...
Merito veci: § 207/1, 3b Tr.zák.
Odôvodnenie: Uznesením z 28. apríla 2022, sp. zn. 2T/70/2019 Okresný súd Nové Zámky (ďalej aj „súd prvého stupňa" alebo „okresný súd") podľa § 50 ods. 4 Trestného zákona vyslovil, že odsúdený U. Y. (ďalej tiež „obvinený") sa v skúšobnej dobe 3 rokov podmienečného odsúdenia trestným rozkazom Okresného súdu Nové Zámky zo 6. mája 2019, sp. zn. 2T/70/2019, právoplatným 06. júna 2019 neosvedčil a uložený trest odňatia slobody vo výmere 2 roky vykoná. Podľa § 50 ods. 8 Trestného zákona a § 48 ods. 2 písm. a) Trestného zákona bol obvinený na výkon trestu odňatia slobody zaradený do ústavu na výkon trestu s ...
Merito veci: § 155/1 Tr.zák.
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Trnava (ďalej tiež „okresný súd" alebo „súd prvého stupňa") z 8. decembra 2020, sp. zn. 9Tk/1/2020 bol obvinený U. B. (ďalej tiež „obvinený" alebo „dovolateľ") uznaný za vinného zo zločinu ublíženia na zdraví podľa § 155 ods. 1 Trestného zákona s poukazom na § 127 ods. 3 písm. e) a písm. i), ods. 4 Trestného zákona na tom skutkovom základe, že: - v presne nezistenom čase cca. od 12.15 hod. do 15.30 hod. dňa 14.12.2019 pozval do miesta svojho trvalého bydliska na P. ulici č. XXX/XX v obci R. - R. W., okres P. W. poškodeného J. E., kde na chodbe rodinného domu nami ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Trnave rozsudkom z 14. februára 2023, sp. zn. 3Ntc/12/2022 rozhodol, že podľa § 17 ods. 1 zákona č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 549/2011 Z. z.") sa uznáva vo výroku o vine a vo výroku o treste odňatia slobody a vykoná sa rozsudok Krajinského súdu Korneuburg, Rakúska republika, sp. zn. 612 Hv 1/20h, z 5. marca 2020 v spojení s rozsudkom Vyššieho krajinského súdu Vie ...
Odôvodnenie: 1 Okresný súd Dunajská Streda (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 11Er/945/2004-16 z 26. januára 2012 exekúciu vedenú na základe notárskej zápisnice, ktorú bližšie špecifikoval v odôvodnení uznesenia, vyhlásil za neprípustnú a zároveň zastavil podľa § 57 ods. 1 písm. g/ zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení účinnom v čase rozhodovania súdu (ďalej len „Exekučný poriadok“). Ďalším výrokom nepriznal exekútorovi náhradu trov exekučného konania. ...
Odôvodnenie: 1 Okresný súd Dunajská Streda (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 11Er/945/2004-16 z 26. januára 2012 exekúciu vedenú na základe notárskej zápisnice, ktorú bližšie špecifikoval v odôvodnení uznesenia, vyhlásil za neprípustnú a zároveň zastavil podľa § 57 ods. 1 písm. g/ zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení účinnom v čase rozhodovania súdu (ďalej len „Exekučný poriadok“). Ďalším výrokom nepriznal exekútorovi náhradu trov exekučného konania. ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Trnave (ďalej len „krajský súd“) uznesením z 13. decembra 2022, sp. zn. 6Ntc/13/2022, podľa § 66 ods. 1 písm. b), ods. 2, ods. 3 Trestného zákona zamietol žiadosť odsúdenej G. J., nar. XX. H. XXXX v V., t. č. vo výkone trestu v ÚVTOS Sučany, o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, ktorý jej bol uložený rozsudkom Krajského súdu v Trnave z 13. januára 2015, sp. zn. 6Ntc/12/2014, ktorým bol uznaný rozsudok Krajského súdu v Brne z 24. mája 2013, sp. zn. 53T/1/2013 v spojení s uznesením Vrchného súdu Olomouc zo 6. novembra 2013, sp. zn. 3To/103/2013 a rozsud ...

Najvyšší správny súd SR

Odôvodnenie: I. Disciplinárny návrh a vyjadrenie k nemu 1. Prezident Slovenskej komory exekútorov (ďalej ako „navrhovateľ“) podaním zo dňa 20.06.2022, doručeným Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej ako „najvyšší správny súd“ alebo „disciplinárny súd“ ) dňa 21.06.2022 podal návrh na začatie disciplinárneho konania proti disciplinárne obvinenému súdnemu exekútorovi C.. G. Q. (ďalej aj ako „disciplinárne obvinený“), so sídlom úradu: Y. Ú. L.Š., Š. XX,XXX XX L. v zmysle § 13 zákona č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Daňový úrad Nitra rozhodnutím č. 102168164/2019 zo dňa 16. septembra 2019 (ďalej aj ako „rozhodnutie správcu dane“) podľa § 68 ods. 6 zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej aj „daňový poriadok“) určil žalobcovi rozdiel v sume nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“ alebo „daň“) 2.000,- eur za zdaňovacie obdobie september 2014. 2. Na odvolanie žalobcu žalovaný rozhodnutím č. 100335154/2020 zo dňa 4. februára 2020 (ďalej aj ako „preskúmavané rozhodnut ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Daňový úrad Trenčín (ďalej aj len „prvostupňový správny orgán“ alebo „správca dane“) vykonal u žalobcu daňovú kontrolu dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobia január až december 2015. O výsledku daňovej kontroly za kontrolované zdaňovacie obdobia správca dane vyhotovil Protokol č. 101618904/2020 zo dňa 22.10.2020 (ďalej len „protokol“). 2. Správca dane na základe výsledkov vykonanej daňovej kontroly a vyrubovacieho konania vydal rozhodnutie č. 100381430/2021 zo dňa 04.03.2021 o určení rozdielu dane za zdaňovacie obdobie november 2015 podľ ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Daňový úrad Trenčín (ďalej aj len „prvostupňový správny orgán" alebo „správca dane") vykonal u žalobcu daňovú kontrolu dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobia január až december 2016. O výsledku daňovej kontroly za kontrolované zdaňovacie obdobia správca dane vyhotovil Protokol č. 101472841/2020 zo dňa 22.09.2020 (ďalej len „protokol"). 2. Správca dane na základe výsledkov vykonanej daňovej kontroly a vyrubovacieho konania vydal rozhodnutie č. 100199180/2021 zo dňa 04.02.2021 o určení rozdielu dane za zdaňovacie obdobie január 2016 podľ ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Daňový úrad Trenčín (ďalej aj len „prvostupňový správny orgán“ alebo „správca dane“) vykonal u žalobcu daňovú kontrolu dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobia január až december 2016. O výsledku daňovej kontroly za kontrolované zdaňovacie obdobia správca dane vyhotovil Protokol č. 101472841/2020 zo dňa 22.09.2020 (ďalej len „protokol“). 2. Správca dane na základe výsledkov vykonanej daňovej kontroly a vyrubovacieho konania vydal rozhodnutie 100204531/2021 zo dňa 04.02.2021 o určení rozdielu dane za zdaňovacie obdobie jún 2016 ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Daňový úrad Nitra rozhodnutím č. 102181005/2019 zo dňa 17. septembra 2019 (ďalej aj ako „rozhodnutie správcu dane“) podľa § 68 ods. 5 zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej aj „daňový poriadok“) vyrubil žalobcovi rozdiel dane z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“ alebo „daň“) v sume 2.000,- eur za zdaňovacie obdobie apríl 2015. 2. Na odvolanie žalobcu žalovaný rozhodnutím č. 100548079/2020 zo dňa 27. februára 2020 (ďalej aj ako „preskúmavané rozhodnutie“) podľa § 7 ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Daňový úrad Nitra rozhodnutím č. 102166299/2019 zo dňa 16. septembra 2019 (ďalej aj ako „rozhodnutie správcu dane“) podľa § 68 ods. 5 zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej aj „daňový poriadok“) vyrubil žalobcovi rozdiel dane z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“ alebo „daň“) v sume 2.000,- eur za zdaňovacie obdobie apríl 2014. 2. Na odvolanie žalobcu žalovaný rozhodnutím č. 100334113/2020 zo dňa 3. februára 2020 (ďalej aj ako „preskúmavané rozhodnutie“) podľa § 7 ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Daňový úrad Trenčín (ďalej aj len „prvostupňový správny orgán" alebo „správca dane") vykonal u žalobcu daňovú kontrolu dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobia január až december 2016. O výsledku daňovej kontroly za kontrolované zdaňovacie obdobia správca dane vyhotovil Protokol č. 101472841/2020 zo dňa 22.09.2020 (ďalej len „protokol"). 2. Správca dane na základe výsledkov vykonanej daňovej kontroly a vyrubovacieho konania vydal rozhodnutie č. 100202709/2021 zo dňa 04.02.2021 o určení rozdielu dane za zdaňovacie obdobie apríl 20 ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Daňový úrad Trenčín (ďalej aj len „prvostupňový správny orgán“ alebo „správca dane“) vykonal u žalobcu daňovú kontrolu dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobia január až december 2017. O výsledku daňovej kontroly za kontrolované zdaňovacie obdobia správca dane vyhotovil Protokol č. 101259979/2020 zo dňa 05.08.2020 (ďalej len „protokol“). 2. Správca dane na základe výsledkov vykonanej daňovej kontroly a vyrubovacieho konania vydal rozhodnutie č. 101129776/2021 zo dňa 30. júna 2021 o určení rozdielu dane za zdaňovacie obdobie ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Daňový úrad Trenčín (ďalej aj len „prvostupňový správny orgán“ alebo „správca dane“) vykonal u žalobcu daňovú kontrolu dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobia január až december 2017. O výsledku daňovej kontroly za kontrolované zdaňovacie obdobia správca dane vyhotovil Protokol č. 101259979/2020 zo dňa 05.08.2020 (ďalej len „protokol“). 2. Správca dane na základe výsledkov vykonanej daňovej kontroly a vyrubovacieho konania vydal rozhodnutie č. 101128454/2021 zo dňa 30. júna 2021 o určení rozdielu dane za zdaňovacie obdobie ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Daňový úrad Trenčín (ďalej aj len „prvostupňový správny orgán“ alebo „správca dane“) vykonal u žalobcu daňovú kontrolu dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobia január až december 2017. O výsledku daňovej kontroly za kontrolované zdaňovacie obdobia správca dane vyhotovil Protokol č. 101259979/2020 zo dňa 05.08.2020 (ďalej len „protokol“). 2. Správca dane na základe výsledkov vykonanej daňovej kontroly a vyrubovacieho konania vydal rozhodnutie č. 101130272/2021 zo dňa 30. júna 2021 o určení rozdielu dane za zdaňovacie obdobie ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Daňový úrad Nitra rozhodnutím č. 102166548/2019 zo dňa 16. septembra 2019 (ďalej aj ako „rozhodnutie správcu dane“) podľa § 68 ods. 5 zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej aj „daňový poriadok“) vyrubil žalobcovi rozdiel dane z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“ alebo „daň“) v sume 2.000,- eur za zdaňovacie obdobie máj 2014. 2. Na odvolanie žalobcu žalovaný rozhodnutím č. 100334221/2020 zo dňa 3. februára 2020 (ďalej aj ako „preskúmavané rozhodnutie“) podľa § 7 ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi finančnej správy 1. Daňový úrad Košice ako správca dane rozhodnutím č. 101812255/2018 zo dňa 14.09.2018 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“) vyrubil žalobcovi 61.393,21 eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie marec 2009 podľa § 65 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (ďalej aj „Daňový poriadok“). Správca dane vychádzal z výsledkov vykonanej daňovej kontroly dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobia september až december 2008, január až apríl, jún, júl, september, december 2009 a január až marec, máj až júl, september až decemb ...
Merito veci: postúpenie veci
Odôvodnenie: 1. Žalobca (ďalej aj „sťažovateľ“) sa správnou žalobou na Krajskom súde v Trenčíne (ďalej aj „správny súd“ alebo „krajský súd“) domáhal prieskumu zákonnosti a zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 101726950/2021 zo dňa 14.09.2021. Žalovaný ako odvolací orgán potvrdil prvostupňové rozhodnutie Daňového úradu Trenčín, pobočka Partizánske č. 100396032/2021 zo dňa 08.03.2021, ktorým bol sťažovateľovi, určený rozdiel dane v sume 18.000 Eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie jún 2019. Správny súd rozsudkom č. k. 13S/137/2021-91 zo dňa 20.04.2022 (ďalej aj „napadnutý rozsudok“) žalobu ža ...
Merito veci: podmienky konania
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1. Žalobca (ďalej aj „sťažovateľ“) sa správnou žalobou na Krajskom súde v Trenčíne (ďalej aj „správny súd“ alebo „krajský súd“) domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 101726950/2021 zo dňa 14.09.2021, ktorým žalovaný ako odvolací orgán potvrdil prvostupňové rozhodnutie Daňového úradu Trenčín, pobočka Partizánske (ďalej aj „správca dane“) č. 100396032/2021 zo dňa 08.03.2021. Správca dane prvostupňovým rozhodnutím neuznal sťažovateľovi nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“) z faktúry č. 2019001 zo dňa 1 ...
Merito veci: správne trestanie
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Okresný úrad Senica, odbor všeobecnej vnútornej správy (ďalej aj „prvostupňový správny orgán“) ako vecne a miestne príslušný správny orgán podľa § 52 ods. 1 a § 55 ods. 1 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o priestupkoch“) rozhodnutím č. OU-SE-OVVS-2019/7586/P-305/19-Chk zo dňa 10. 07. 2019 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“) uznal žalobkyňu vinnou zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d) zákona o priestupkoch, ktorého sa dopustila ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi finančnej správy 1. Daňový úrad Banská Bystrica ako správca dane (ďalej aj „správca dane“) na základe výsledkov daňovej kontroly rozhodnutím č. 102009182/2019 zo dňa 22. 08. 2019 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“) vyrubil žalobcovi rozdiel dane v sume 6 694,21 eur na DPH za zdaňovacie obdobie október 2017. 2. Správca dane neuznal žalobcovi odpočet dane z faktúry č. 10170001 zo dňa 05. 10. 2017 za nákup zinku vystavenej dodávateľom TiTi, spol. s r.o., so sídlom B.S. Timravy 1/2392, 917 01 Trnava, IČO: 36 743 615 (ďalej aj „TiTi, spol. s r.o.“) v sume 33 ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi finančnej správy 1. Daňový úrad Bratislava ako správca dane rozhodnutím č. 101453161/2018 zo dňa 27.07.2018 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“) vyrubil žalobcovi rozdiel dane z pridanej hodnoty v sume 2.792,00 eur za zdaňovacie obdobie júl 2014 podľa § 65 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (ďalej aj „Daňový poriadok“). 2. Správca dane nepriznal žalobcovi právo na odpočítanie dane z faktúr vystavených dodávateľom FENICIA LLC., organizačná zložka za dodávku počítačových služieb (najmä údržba počítačov, serverov, sieťovej infraštruktúry, inštaláci ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi finančnej správy 1. Daňový úrad Banská Bystrica (ďalej aj „správca dane“) vykonal u žalobcu daňovú kontrolu na dani z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“ alebo „daň“) za zdaňovacie obdobie február 2018. O výsledku daňovej kontroly správca dane vyhotovil Protokol č. 101567292/2019 zo dňa 27.06.2019 (ďalej aj „protokol“). 2. Vo vyrubovacom konaní správca dane vyhodnotil zistené skutočnosti a vykonané dôkazy a následne vydal rozhodnutie č. 101995368/2019 zo dňa 20.08.2019 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o s ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi finančnej správy 1. Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, (ďalej aj „správca dane“) vykonal u žalobcu daňovú kontrolu na dani z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“ alebo „daň“) za zdaňovacie obdobie máj 2017. Daňová kontrola na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o DPH“) bola ukončená dňa 26. 03. 2018 doručením Protokolu z daňovej kontroly č. 100582267/2018 zo dňa 19. 03. 2018 (ďalej aj „protokol“) žalobcovi ...
Merito veci: daňové sankcie
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledok administratívneho konania 1. Daňový úrad Žilina, pobočka Ružomberok, ako prvostupňový správny orgán (ďalej aj „správca dane“), rozhodnutím č.: 102078582/2019 z 4.9.2019 podľa § 155 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov uložil žalobcovi - daňovému subjektu D.W., DIČ 1076358646, IČ DPH SK1076358646, Likavka 291, 034 95 Likavka za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. a) bod 1 daňového poriadku pokutu vo výške 30,- eur za nepodanie daňového priznania podľa daňového poriadku k dani z ...
Merito veci: správne trestanie
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledok administratívneho konania 1. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci, Okresný dopravný inšpektorát (ďalej len „prvostupňový orgán“) vydal pod č.: ORP-VP-177/ODI-E-2019 dňa 13. 08. 2019 rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“). 2. Prvostupňový orgán uviedol, že obdržal zadržaný vodičský preukaz č.: A.-XXXXX-XX vydaný žalobcovi a podľa § 70 ods. 7 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“), pričom išlo o vodičský preukaz č. A.- XXXX ...
Merito veci: súdny prieskum
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1. Žalobca podal dňa 07. 07. 2020 na Krajskom súde v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) žalobu na preskúmanie zákonnosti a následne aj zrušenia správy z vládneho auditu č. A998, K4683 zo dňa 05. 05. 2020 (ďalej len „správa z vládneho auditu“). Podľa jeho názoru, správa z vládneho auditu je spôsobilým predmetom správneho súdneho prieskumu, pretože i s poukazom na ustanovenie § 177 ods. 1 a § 3 ods. 1 písm. c) Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) môže mať dopad na práva, právom chránené záujmy a povinnosti ich adresáta. Poukázal i na uznese ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Daňový úrad Bratislava (ďalej aj „správca dane“) vykonal u žalobcu daňovú kontrolu dane z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“ alebo „daň“) za zdaňovacie obdobie február - december 2014, o výsledku ktorej vyhotovil Protokol č. 100740108/2017/9104405/Smee zo dňa 02.05.2017. Správca dane vykonanou daňovou kontrolou preveroval u žalobcu splnenie podmienok pre uplatnenie práva na odpočítanie dane podľa § 49 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej aj „zákon o DPH“). Žalobca si v zdaňovacích obdobiach február - december 2014 upla ...
Merito veci: daň z príjmov
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Na základe výsledkov kontroly na dani z príjmov právnickej osoby (ďalej aj „daň“) za zdaňovacie obdobie rok 2015, vykonanej u žalobcu, vydal Daňový úrad Trnava (ďalej aj „správca dane“) rozhodnutie č. 102278204/2018 zo dňa 19.11.2018 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov žalobcovi vyrubil rozdiel v sume 1.184.906,39 eur na dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2015. Správca dane neuznal deklarova ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Na základe výsledkov kontroly na dani z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“ alebo „daň“) za zdaňovacie obdobie september 2013, vykonanej u žalobcu, vydal Daňový úrad Banská Bystrica (ďalej aj „správca dane“) rozhodnutie č. 20312053/2015 zo dňa 02.06.2015 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov žalobcovi vyrubil rozdiel dane v sume 4.920.505,73 eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie september 2013. 2. Na odvola ...
Merito veci: daň z príjmov
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Na základe výsledkov kontroly na dani z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roku 2016, vykonanej u žalobcu, vydal Daňový úrad Nitra, pobočka Levice (ďalej aj „správca dane“) rozhodnutie č. 100873087/2019 zo dňa 12. 04. 2019 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov žalobcovi vyrubil rozdiel dane v sume 481,88 eur na dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2016. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že ž ...
Merito veci: postúpenie veci
Odôvodnenie: 1. Dňa 30.03.2023 bolo Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len?„Najvyšší správny súd“) doručené podanie označené ako „Žiadosť o vydanie príkazu pre Klientske centrum Bytča - Kataster na vykonanie viacerých rozhodnutí“ (ďalej aj „podanie“). 2. Týmto podaním sa žalobca domáha (i) zrušenia geometrického plánu č. 44/2000, (ii) zrušenia listu vlastníctva č. XXXX z roku 2000 a listov vlastníctva č. XXXX z rokov 2001, 2010 a 2019, (iii) vrátenia právnej právoplatnosti geometrickým plánom č. 10/2000 a 27/2010, (iv) zrušenia listov vlastníctva č. XXXX, XXXX Z. XXXX a (v ...
Merito veci: správne trestanie
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Colný úrad Nitra, ako prvostupňový správny orgán, rozhodnutím č. OP 866170/2015-Ši zo dňa 19. 06. 2015 uznal žalobkyňu zodpovednú z naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu uvedenej v § 42 ods. 1 písm. l) zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 98/2004 Z. z.“) , nakoľko použila minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. g) zákona č. 98/2004 Z. z., v množstve 7.258 litrov, ako pohonnú látku. Za uvedený správny delikt uložil žalobkyni v zmysle § 42 ods. 2 ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Daňový úrad Prešov, pobočka Humenné, ako prvostupňový správny orgán, rozhodnutím č. 102374307/2019 zo dňa 16. 10. 2019 podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Daňový poriadok“) vyrubil žalobkyni rozdiel dane v sume 165.063,53 € na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie október 2014. 2. Na odvolanie žalobkyne žalovaný napadnutým rozhodnutím č. 100563920/2020 zo dňa 28. 02. 2020 prvostupňové rozhodnutie správneho ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Daňový úrad Prešov, ako prvostupňový správny orgán, rozhodnutím č. 102239254/2018 zo dňa 13.11.2018 podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Daňový poriadok“) vyrubil žalobkyni rozdiel dane v sume 34.476,17 € na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie august 2015. 2. Na odvolanie žalobkyne žalovaný napadnutým rozhodnutím č. 100588422/2019 zo dňa 07.03.2019 prvostupňové rozhodnutie správneho orgánu potvrdil. II. Konanie na krajsk ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave napadnutým uznesením č. k. 5S/3/2021-263, 5S/21-24/2021 zo dňa 27.apríla 2021 odmietol 1. žalobu o preskúmanie oznámenia žalovaného č. z. 0390707/2020, č. s. 010059/2020 zo dňa 06. 11. 2020 vedenú pod sp. zn. 5S 3/2021, 2. žalobu o preskúmanie opatrenia Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky - Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov č. 302051N450Z001 zo dňa 08. 11. 2019 vedenú pod sp. zn. 5S 21/2021, 3. žalobu o preskúmanie opatrenia Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky - Správu o zistenej nezrovnalosti č. 302IP190079001 zo dňa 08 ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Uznesením č.k. 6Sa/24/2019-55 zo dňa 06.mája 2020 Krajský súd v Prešove (ďalej aj ako „krajský súd“, alebo „správny súd“) zamietol podľa § 261 Správneho súdneho poriadku (ďalej aj „S.s.p.“) žalobu žalobkyne proti inému zásahu orgánu verejnej správy, ktorou žiadala, aby správny súd zakázal žalovanému pokračovať v určovaní dane podľa pomôcok na dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie rok 2007 vykonávanej u žalobkyne a zároveň žiadala, aby správny súd prikázal žalovanému v lehote 14 dní od právoplatnosti rozhodnutia určovanie dane podľ ...
Merito veci: verejné obstarávanie
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Úrad pre verejné obstarávanie, ako prvostupňový správny orgán, rozhodnutím č. 9383-6000/2017- ODI zo dňa 25.07.2017 podľa § 175 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z.z.“) zamietol námietky žalobkyne proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch vo verejnej súťaži na predmet zákazky „Služby technických, právnych a ekonomických poradcov“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Ministerstvom pôdohospodárska a rozvoja v ...
Merito veci: postúpenie veci
Odôvodnenie: 1. Žalobcovia 1. a 2. sa podaním označeným ako „žaloba a žiadosť o neodkladné opatrenie“, doručeným Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“) dňa 09.02.2023, domáhajú napravenie protiprávneho stavu a priznania súhlasného stanoviska na stavbu oplotenia a vydania neodkladného opatrenia. 2. Z obsahu predmetnej žaloby nie je s určitosťou jasné, čoho sa žalobcovia 1. a 2. domáhajú, pravdepodobné je, že hoci namietajú nečinnosť pracovníkov orgánu verejnej správy, domáhajú sa preskúmania opatrenia prvostupňového orgánu verejnej správy - Mesta Šah ...
Merito veci: školstvo
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského (ďalej len „dekan“) ako orgán príslušný na konanie podľa ustanovenia § 28 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách (ďalej len „zákon o vysokých školách“) rozhodnutím č. ŠOS754/2019 D VI/1 zo dňa 07.10.2019 (ďalej aj „rozhodnutie dekana o určení školného“) zaviazal sťažovateľa na základe ustanovenia § 71 ods. 3 písm. b) zákona o vysokých školách zaplatiť ročné školné za štúdium v sume vo výške 900 eur za akademický rok 2019/2020, a to z dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky štú ...
Merito veci: stavebné konanie
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánom verejnej správy 1. Mesto Piešťany (ďalej len „prvostupňový správny orgán“ alebo „stavebný úrad“) rozhodnutím č. 173/2/2021/OVaD-BB zo dňa 5.3.2021 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) podľa ustanovenia § 66 zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) povolilo stavbu „Polyfunkčný projekt Piešťany (Polyfunkčný areál Bratislavská - obchodné centrum s polyfunkčným domom a zariadeniami sociálnych služieb)“ stavebný objekt SO 900 Príprava územia I. etapa v katastrálnom území F. (na ta ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom a postup žalovaných v danej veci 1. Sťažovateľ sa správnou žalobou proti inému zásahu orgánu doručenou Krajskému súdu v Bratislave (ďalej aj „správny súd“ alebo „krajský súd“) dňa 11.01.2019 a doplnenou podaním doručeným správnemu súdu dňa 04.03.2019 domáhal vydania rozhodnutia, ktorým by správny súd určil, že zásah žalovaných 1/ a 2/, ktorí bez jeho vedomia zaznamenali stratu sťažovateľovho slovenského štátneho občianstva ku dňu 08.04.2018, bol nezákonný. Pre prípad, že by krajský súd vyhovel jeho návrhu a konanie podľa ustanovenia § 100 ods. 1 pí ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Žalovaný rozhodnutím č. 1100306/1/127350/2015/5201 zo dňa 23. marca 2015 (ďalej aj „preskúmavané rozhodnutie“) podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „daňový poriadok“) potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 9301402/5/4780051/2014/Bed zo dňa 27. októbra 2014 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým bol žalobcovi podľa § 68 ods. 5 a 6 Daňového poriadku určený rozdiel dane z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“) v sume 225.472,25 eur za zd ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (ďalej len „správca dane“ či „prvostupňový správny orgán“) vykonal u sťažovateľa kontrolu dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) za zdaňovacie obdobia marec 2016, apríl 2016, júl 2016, august 2016, september 2016, október 2016, november 2016 a december 2016. V nadväznosti na zistenia z vykonanej daňovej kontroly vydal rozhodnutie č. 102261316/2018 zo dňa 15. novembra 2018 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým sťažovateľovi za zdaňovacie obdobie apríl 2016 určil rozdiel dane v su ...
Merito veci: stavebné konanie
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Mesto Košice (ďalej len „prvostupňový správny orgán“ alebo „stavebný úrad“) rozhodnutím č. MK/A/2017/11948-02/IV/TOM z 28.06.2017 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) podľa ustanovenia § 39 a § 39a zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) rozhodlo o umiestnení stavby „Dom smútku“ (ďalej aj ako „umiestnená stavba“) na Rastislavovej ulici v Košiciach (na tam špecifikovaných parcelách) pre ďalšieho účastníka v 1. rade. 2. Rozhodnutím č. OU-KE-OVBP2-2017/037508 z 26.09.2017 (ďalej „p ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (ďalej aj „prvostupňový orgán“ alebo „správca dane“) vykonal u žalobcu daňovú kontrolu dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie február 2016. O výsledku daňovej kontroly za kontrolované zdaňovacie obdobie správca dane vyhotovil Protokol č. 101349880/2018, zo dňa 12. júla 2018 (ďalej len „protokol“). 2. Správca dane na základe výsledkov vykonanej daňovej kontroly a vyrubovacieho konania vydal rozhodnutie, č. 101711407/2018, zo dňa 4. septembra 2018 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým podľa § 6 ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánom verejnej správy 1. Žalovaný rozhodnutím č. 102131918/2019 zo dňa 10. septembra 2019 (ďalej aj „preskúmavané rozhodnutie“) podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej „daňový poriadok“) potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Trnava č. 101239982/2019 zo dňa 23. mája 2019 (ďalej aj „správca dane“ a „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým bol žalobcovi vyrubený rozdiel dane z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“) za zdaňovacie obdobie november 2013 v sume 106 004,74 Eur. 2. Podkladom ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Žalobkyňa listom zo dňa 24. júla 2019 vyzvala žalovaného na úhradu náhrady za zadržanie nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) v období od 26. augusta 2012 do 31. augusta 2014 (ďalej len „výzva žalovanej“). Poukázala na to, že v danom čase jej bola v dôsledku daňovej kontroly zadržiavaná suma nadmerného odpočtu DPH vo výške 24.424,15 €. Pre určenie výšky náhrady sa mal z dôvodu absencie právnej úpravy použiť § 79 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. daňový poriadok v účinnom znení (ďalej len „daňový poriadok“) stanovujúci ročný úro ...
Odôvodnenie: 1. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej aj ako „najvyšší správny súd“ alebo „súd“) podľa čl. 142 ods. 2 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky rozhoduje s účinnosťou od 1. januára 2021 aj o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Konanie vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy je upravené v § 312a až § 312k Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“). 2. Najvyššiemu správnemu súdu bolo dňa 08.11.2022 doručené podanie žalobcu označené ako „Žaloba o neplatnosti výsledkov komunálnych volieb 2022 v obci Bíňa“ (ďalej aj ako „ž ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd“ alebo „správny súd“) napadnutým rozsudkom č.k. 1S/3/2019-139 zo 14. mája 2021 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“ alebo „Správny súdny poriadok“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného číslo : 102412421/2018 z 30. novembra 2018. O trovách konania rozhodol s poukazom na § 167 a nasl. SSP tak, že ich náhradu účastníkom konania nepriznal. Súčasne zamietol opakovaný návrh na priznanie odkladného účinku sp ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi finančnej správy 1. Na základe výsledkov daňovej kontroly dane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“ alebo „DPH“) za zdaňovacie obdobia január 2014 až november 2014 vydal Daňový úrad Prešov (ďalej len „správca dane“) dňa 21.03.2017 rozhodnutie č. 100506495/2017 (ďalej len „rozhodnutie správcu dane“), ktorým podľa § 68 ods. 5 a 6 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Daňový poriadok“) vyrubil žalobcovi rozdiel dane v sume 15 426,79 € za zdaňovacie obdobie november ...
Merito veci: správne trestanie
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania a správneho súdneho konania 1. Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno («RVPS») na podklade e-mailového podnetu doručeného 19. januára 2020 (ku ktorému boli pripojené fotografie) vykonala 20. januára 2020 na adrese E. (ktorej vlastníčkou je žalobkyňa) veterinárnu kontrolu. Pri obhliadke miesta inšpektori nadobudli podozrenie, že je ohrozený život a zdravie zvierat podľa § 12 ods. 2 písm. b/ zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov («Veterinárny zákon»), a za prítomnosti príslušníkov Policajného zboru bez ...
Merito veci: stavebné konanie
Odôvodnenie: Priebeh administratívneho konania a správneho súdneho konania 1. Mesto Poprad ako stavebník požiadalo 29. októbra 2020 o vydanie stavebného povolenia na inžiniersku stavbu, a to viacpodlažné parkovisko na Bajkalskej ulici. Žalobca e-mailom zo 16. novembra 2020 ako účastník stavebného konania vniesol viaceré námietky proti vydaniu stavebného povolenia, týkajúce sa nepríslušnosti Mesta Poprad na stavebné konanie podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) «StavZ», dodržiavania požiadaviek viacerých predpisov týkajúcich sa ochran ...
Merito veci: verejné obstarávanie
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania a správneho súdneho konania 1. Žalobcovi bol na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej 1. apríla 2010 (v znení jej dodatkov) poskytnutý takýto príspevok na projekt „MAKOS AKADÉMIA - prostriedok udržania pracovných miest a vyššej adaptability zamestnancov spoločnosti MAKOS, a.s.“. V súvislosti s týmto projektom realizoval žalobca v roku 2010 verejné obstarávanie na zmluvu na poskytnutie vzdelávania, ktorého víťazmi sa stali Regionálna inovačná agentúra, z. p. o., Košice, ako aj spoločnosťou Casper, s. r. o., Ko ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Daňový úrad Košice (ďalej aj len „prvostupňový správny orgán“ alebo „správca dane“) prvostupňovým rozhodnutím č. 101824443/2018 zo 17. septembra 2018 podľa § 68 ods. 5 a 6 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „Daňový poriadok“) vyrubil žalobkyni rozdiel dane v sume 55 954,12 € na dani z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) za zdaňovacie obdobie október 2010. 2. Žalovaný rozhodnutím č. 100192086/2019 zo 16. januára 2019 (ďalej aj len „rozhodnutie žalovaného“) v plnom r ...
Merito veci: inšpekcia práce
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Nitre (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom č.k. 11S/111/2020-197 zo dňa 23. februára 2021 podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol správnu žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. OPS/BEZ/2016/3445 O-238/2016 zo dňa 12. mája 2016, ktorým žalovaný podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v rozhodnom znení (ďalej len „správny poriadok“) odvolanie žalobcu zamietol a potvrdil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu Inšpektorátu práce Nit ...
Merito veci: invalidný dôchodok
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Trnave (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom z 13. januára 2022, č. k. 44Sa/17/2020-61, zrušil rozhodnutie žalovanej č. XXX XXX XXXX X z 20. mája 2020 (ďalej len „druhostupňové rozhodnutie“), ako aj rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie (ďalej len „prvostupňový správny orgán“) č. XXX XXX XXXX X z 10. januára 2020 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) a vec vrátil prvostupňovému správnemu orgánu na ďalšie konanie. Prvostupňovým rozhodnutím prvostupňový správny orgán zamietol [s odkazom na ustanovenie § 70 ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o soci ...
Merito veci: invalidný dôchodok
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Žiline (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom z 19. mája 2022, č. k. 22Sa/1/2021-86, zamietol správnu žalobu žalobcu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovanej číslo XXX XXX XXXX X zo dňa 12. mája 2021 (ďalej len „druhostupňové rozhodnutie“), ktorým žalovaná postupom podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“) zamietla v celom rozsahu odvolanie žalobcu a potvrdila rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie (ďalej len „prvostupňový správny o ...
Merito veci: invalidný dôchodok
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Trnave (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom zo 16. júna 2022, č. k. 44Sa/12/2021-46, zamietol správnu žalobu žalobcu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovanej číslo XXX XXX XXXX X z 12. apríla 2021 (ďalej len „druhostupňové rozhodnutie“), ktorým žalovaná postupom podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“) zamietla v celom rozsahu odvolanie žalobcu a potvrdila rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie (ďalej len „prvostupňový správny o ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom č.k. 6S/71/2018-168 zo dňa 26. mája 2020 podľa § 191 ods. 1 písm. e/ a f/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zrušil rozhodnutie žalovaného č. OU-PO-OOP6-2018/0022251-01-LIM zo dňa 05. júna 2018 a rozhodnutie Okresného úradu Poprad, pozemkový a lesný odbor č. OU-PO-PLO-2018/000516-059- MI zo dňa 22. januára 2018 vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. 2. Napadnutým rozhodnutím č. OU-PO-OOP6-2018/0022251-01-LIM zo dňa 05. júna 2018 žalovaný ako príslušný orgán postupom podľa § 59 ods. ...
Merito veci: životné prostredie
Odôvodnenie: I. 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Nitre podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu žalobcu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 24400/2017/SV/64654 zo dňa 21. septembra 2017, ktorým žalovaný ako druhostupňový správny orgán zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Okresného úradu Nitra, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-NR-OVBP2-2017/022700-010 zo dňa 17. júla 2017, ktorým stavebníkovi - spoločnosti Jaguar Land Rover, s.r.o., zastúpenému spoločnosťou IDO HUTNÝ PROJEKT, a.s., vydal stavebné ...
Merito veci: stavebné konanie
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom č.k. 24S/232/2019-64 zo dňa 14. októbra 2020 podľa § 191 ods. 1 písm. d/ a g/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zrušil opatrenia žalovaného č. OVZ-SU-162948/30340/2019/Se zo dňa 15. augusta 2019 a č. OVZ-SU-172272/33454/2019/Se zo dňa 27. septembra 2019 a vec mu vrátil na ďalšie konanie. 2. Napadnutým opatrením č. OVZ-SU-162948/30340/2019/Se zo dňa 15. augusta 2019, označeným ako „Žiadosť o vrátenie správneho poplatku - odpoveď“ žalovaný žalobcovi oznámil, že správny poplatok k žiadost ...
Merito veci: nedoplatok na dani
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „krajský súd“ alebo „správny súd”) rozsudkom č.k. 1S/160/2019-274 zo dňa 13. januára 2022 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „S.s.p.“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 101439284/2019 zo dňa 12. júna 2019. O trovách konania rozhodol s poukazom na § 168 S.s.p. tak, že žalovanému ich náhradu nepriznal. 2. Rozhodnutím č. 101439284/2019 zo dňa 12. júna 2019 žalovaný podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene ...
Merito veci: správne trestanie
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len „krajský súd“ alebo „správny súd“) rozsudkom č.k. 24S/174/2019-44 zo dňa 9. septembra 2021 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „S.s.p.“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SK/0716/99/2016 zo dňa 15. marca 2017. O trovách konania rozhodol s poukazom na § 167 ods. 1 S.s.p. tak, že žalobkyni náhradu trov konania, vrátane trov kasačného konania nepriznal. 2. Rozhodnutím č. SK/0716/99/2016 zo dňa 15. marca 2017 žalovaný potvrdil prvostupň ...
Merito veci: správne trestanie
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „krajský súd“ alebo „správny súd“) rozsudkom č.k. 8Sa/78/2020-83 zo dňa 18. mája 2022 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „S.s.p.“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. KRPZ-BA-KDI21-27/2020-P zo dňa 21. mája 2020. O trovách konania rozhodol s poukazom na § 167 S.s.p. tak, že žalobcovi ich náhradu nepriznal. 2. Z obsahu pripojeného administratívneho spisu správny súd zistil, že Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ Bratislav ...
Merito veci: životné prostredie
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre (ďalej len „krajský súd“ alebo „správny súd“) rozsudkom č.k. 11S/152/2018- 510 zo dňa 19. októbra 2021 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej aj len „S.s.p.“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OU-NR-OOP3-2018/021070 zo dňa 18. apríla 2018. O trovách konania rozhodol tak, že podľa 168 S.s.p. žalovanému nepriznal náhradu trov konania a ďalším, resp. pribratým účastníkom ich náhradu nepriznal s poukazom na § 169 S.s.p. 2. Z predloženého administratívneho spisu spr ...
Merito veci: katastrálne veci
Odôvodnenie: I. Priebeh konania 1. Predmetom súdneho prieskumu je rozhodnutie žalovaného, ktorým opakovane prerušil vkladové konanie podľa § 31a písm. c) katastrálneho zákona, ku ktorému došlo za situácie, že žalovaný dospel k záveru, že je potrebné, aby sťažovateľka predložila listinu preukazujúcu jej oprávnenie konať v mene darcu GS PROGRES s.r.o. (napr. splnomocnenie). Predmetom vkladového konania je darovacia zmluva medzi darcom GS PROGRES s.r.o. sťažovateľkou ako obdarovanou. 2. Sťažovateľka pri koncipovaní žalobných dôvodov, ako aj kasačných dôvodov vychádzala v podstate z toho, že ...
Odôvodnenie: I. Priebeh konania a napadnutý rozsudok 1. Krajský súd v Žiline (ďalej aj „správny súd“ alebo „krajský súd“) rozsudkom zo dňa 30. júna 2022, č. k. 24Sa/30/2020-87 (ďalej aj „napadnutý rozsudok“), podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“) zamietol ako nedôvodnú žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 15. októbra 2020, č. UPS/US7/SSVODPPKPC1/SOC/2020/11805, v sociálnej veci (ďalej aj „preskúmavané rozhodnutie“), a žalovanému náhradu trov konania nepriznal s poukazom na § 168 ...
Merito veci: poistné
Odôvodnenie: I. Napadnutý rozsudok a priebeh konania 1. Krajský súd v Trnave (ďalej aj „správny súd“ alebo „krajský súd“) v poradí druhým rozsudkom v tejto veci dňa 16. septembra 2022, č. k. 20Sa/18/2022-121 (ďalej aj „napadnutý rozsudok“), podľa § 191 ods. 1 písm. d) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“) rozhodnutie žalovanej z 28. februára 2018, č. 24659-3/2018-BA (ďalej aj „preskúmavané rozhodnutie“), zrušil a vec jej vrátil na ďalšie konanie. Žalobkyni priznal právo na náhradu trov konania v celom rozsahu. 2. Sociálna poisťovňa ...
Merito veci: sociálne poistenie
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove uznesením zo dňa 30. novembra 2021, č. k. 2Sa/12/2021-29 (ďalej len „napadnuté uznesenie“ a „krajský súd“) odmietol podanie, ktorým sa žalobkyňa domáhala zrušenia napadnutého rozhodnutia žalovanej zo dňa 20. apríla 2021, Číslo: 20714-9/2021-BA, ktorým bolo rozhodnuté, že konanie o proteste prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava zo dňa 20. augusta 2019, Číslo: Kd 371/19/1100-6, ktorý podal prokurátor proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne, ústredie zo dňa 24. novembra 2019, Číslo: 56532-2/2016-BA vo veci zániku povinného nemocenského poistenia a povinné ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 3. februára 2022, č. k. 8Sa/18/2021 - 55 (ďalej len „napadnuté uznesenie“ a „krajský súd“) odmietol podanie, ktorým žalobca namietal porušenie svojich subjektívnych práv iným zásahom žalovaného, za ktorý označil rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava zo dňa 26. februára 2021, Číslo: RV1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2021/35458-4 (ďalej len „prvostupňový orgán“ a „prvostupňové rozhodnutie“), ako aj rozhodnutie žalovaného zo dňa 13. mája 2021, Číslo: UPS/US6/SSVODPPKPC2/SOC/2021/6321 (ďalej len „druhostupňové rozhodnutie“), ktorým podľa 59 ...
Merito veci: penále
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom zo dňa 18. januára 2022, č. k. 27Sa/2/2021-47, postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol správnu žalobu podanú žalobkyňou, ktorou sa žalobkyňa domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia zo dňa 26. októbra 2020, Číslo: 0323592102019, ktorému predchádzalo rozhodnutie prvostupňového orgánu (ďalej len „pobočka žalovanej“) - Upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávky zo dňa 16. apríla 2019, ktorým žalovaná postupom podľa § 218 ods. 1 a 2 zákona č. ...
Merito veci: nemocenské dávky
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom zo dňa 05. októbra 2021, č. k. 20Sa/15/2020-51, postupom podľa § 191 ods. 1 písm. e) a ods. 3 písm. a) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zrušil napadnuté rozhodnutie žalovanej zo dňa 19. augusta 2020, číslo: 59709-3/2020-BA spolu s rozhodnutím prvostupňového správneho orgánu - pobočky Sociálnej poisťovne, Rimavská Sobota (ďalej len „pobočka žalovanej“) zo dňa 29. apríla 2020, číslo: 200-002993-CA03/2020, ktorou sa žalobkyňa domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovanej ...
Merito veci: penále
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom zo dňa 26. mája 2022, č. k. 8S/43/2021-38, postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol správnu žalobu podanú žalobkyňou, ktorou sa domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia zo dňa 17. februára 2021, číslo: 10234-4/2021-BA, ktorým žalovaná zmenila rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Michalovce (ďalej len „pobočka žalovanej“) tak, že vypustila text „za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Nitre (ďalej len „krajský súd“) v predmetnom konaní sa prioritne zaoberal návrhom žalobcu na prerušenie konania v zmysle § 100 ods. 1 písm. b) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“), t. j. návrhom na prerušenie konania z dôvodu, že sú splnené podmienky na konanie o súlade právnych predpisov. V danom prípade žalobca namietal nesúlad časti (konkrétne bodu 8) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitra č. 3/2003 v znení jeho zmien a doplnkov s konkrétnymi článkami Ústavy SR a s konkrétnymi ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom ...
Merito veci: clá
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania a správneho súdneho konania 1. Colný úrad Trnava prvostupňovými rozhodnutiami (zn. 1669325/2016 zo dňa 3. novembra 2016, zn. 1669351/2016 zo dňa 3. novembra 2016, zn. 1669381/2016 zo dňa 3. novembra 2016, zn. 1669396/2016 zo dňa 3. novembra 2016, zn. 1669453/2016 zo dňa 3. novembra 2016, zn. 1669473/2016 zo dňa 3. novembra 2016 a zn. 1669510/2016 zo dňa 3. novembra 2016) určil žalobcovi podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v platnom znení (ďalej len „Colný kódex Úni ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej aj ako „PPA“) vydala 27. novembra 2017 rozhodnutie č. 500/2061/23044/2016, ktorým schválila žalobcovi ako žiadateľovi poskytnutie podpory formou platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie v sume 35 146,45 € (ďalej len „platba za ekologizáciu“) podľa § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z.z. ktorých sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 342 ...
Merito veci: obnova konania
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania a správneho súdneho konania 1. Žalobcovi bol vyrubený rozdiel na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie december 2010 v sume 35 815,- € rozhodnutím Daňového úradu Bratislava č. 9104405/5/4412691/2013/Sia z 2. októbra 2013 (ďalej „rozhodnutie DÚ“) v spojení s rozhodnutím Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky č. 1100302/1/4837/2014/1042 z 8. januára 2014 (ďalej „rozhodnutie FR“). Krajský súd v Bratislave zrušil posledné uvedené rozhodnutie rozsudkom sp.zn. 2S 61/2014 z 30. septembra 2015, avšak na odvolanie žalovaného Najvyšší súd Slove ...
Odôvodnenie: 1. Uznesením č.k. 1S/159/2021-270 zo dňa 18. augusta 2022 Krajský súd v Bratislave (ďalej len „krajský súd“ alebo „správny súd“ ) odmietol žalobu postupom podľa § 98 ods. 1 písm. c/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“), ktorou sa žalobkyňa domáhala, aby krajský súd uložil Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. povinnosť sprístupniť jej informácie požadované žiadosťou z 03. marca 2021, alternatívne aby rovnakú povinnosť uložil žalovanému, alternatívne aby zrušil fiktívne rozhodnutia ministra žalovaného o rozklade podanom voči rozhodnutiu žalovaného č. S1249 ...
Merito veci: vrátenie dane
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania a správneho súdneho konania 1. Žalovaný rozhodnutím č. 101123343/2018 zo dňa 07. júna 2018 potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Bratislava č. 45133/2018 zo dňa 22. januára 2018, ktorým podľa ustanovenia § 55d zákona číslo 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) nebolo vyhovené žiadosti žalobcu o vrátenie dane číslo NL2017000000669985 zo dňa 28. septembra 2017 za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 v sume 491 361,84 €. 2. Podľa žalovaného podmienku podania žiadosti č. NL2017000000669985 zo dňa 26. septembra ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania a správneho súdneho konania 1. Krajský súd v Trnave (ďalej len „správny súd“) napadnutým rozsudkom postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti napadnutého rozhodnutia žalovaného č. 101796421/2019 z 23. júla 2019 (ďalej aj „napadnuté rozhodnutie“), ktorým žalovaný postupom podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Daňový úrad Trenčín, pobočka Považská Bystrica (ďalej len „správca dane“) vykonal u žalobcu kontrolu dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobia január až júl 2017 a september až december 2017 a o jej výsledku vyhotovil protokol č. 102445729/2019 zo dňa 28. októbra 2019 (ďalej len „protokol“), ktorý doručil žalobcovi dňa 19. novembra 2019. 2. V nadväznosti na zistenia obsiahnuté v protokole správca dane rozhodnutím č. 101729232/2020 zo dňa 12. novembra 2020 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) určil žalobcovi rozdiel v sume nadmerného odpočtu z ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Daňový úrad Trenčín, pobočka Považská Bystrica (ďalej len „správca dane“) vykonal u žalobcu kontrolu dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobia január až júl 2017 a september až december 2017 a o jej výsledku vyhotovil protokol č. 102445729/2019 zo dňa 28. októbra 2019 (ďalej len „protokol“), ktorý doručil žalobcovi dňa 19. novembra 2019. 2. V nadväznosti na zistenia obsiahnuté v protokole správca dane rozhodnutím č. 101729983/2020 zo dňa 12. novembra 2020 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) určil žalobcovi rozdiel za zdaňovacie obdobie júl 2017 ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Daňový úrad Trenčín, pobočka Považská Bystrica (ďalej len „správca dane“) vykonal u žalobcu kontrolu dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie júl 2018 a o jej výsledku vyhotovil protokol č. 102228549/2019 zo dňa 24. septembra 2019 (ďalej len „protokol“), ktorý doručil žalobcovi dňa 2. októbra 2019. 2. V nadväznosti na zistenia obsiahnuté v protokole správca dane rozhodnutím č. 100828690/2020 zo dňa 29. apríla 2020 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) určil žalobcovi rozdiel za zdaňovacie obdobie júl 2018 v sume 9.516,90 €, nepriznal ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Daňový úrad Trenčín, pobočka Považská Bystrica (ďalej len „správca dane“) vykonal u žalobcu kontrolu dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobia január až júl 2017 a september až december 2017 a o jej výsledku vyhotovil protokol č. 102445729/2019 zo dňa 28. októbra 2019 (ďalej len „protokol“), ktorý doručil žalobcovi dňa 19. novembra 2019. 2. V nadväznosti na zistenia obsiahnuté v protokole správca dane rozhodnutím č. 101728872/2020 zo dňa 12. novembra 2020 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) určil žalobcovi rozdiel nadmerného odpočtu za zdaňov ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Daňový úrad Trenčín, pobočka Považská Bystrica (ďalej len „správca dane“) vykonal u žalobcu kontrolu dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobia január až júl 2017 a september až december 2017 a o jej výsledku vyhotovil protokol č. 102445729/2019 zo dňa 28. októbra 2019 (ďalej len „protokol“), ktorý doručil žalobcovi dňa 19. novembra 2019. 2. V nadväznosti na zistenia obsiahnuté v protokole správca dane rozhodnutím č. 101730215/2020 zo dňa 12. novembra 2020 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) určil žalobcovi rozdiel v dane z pridanej hodnoty z ...
Merito veci: podmienky konania
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „správny súd“) rozsudkom č. k. 1S/37/2018-282 zo dňa 18. marca 2021 (ďalej len „napadnutý rozsudok“ alebo „rozsudok správneho súdu“) zamietol žalobu žalobcu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. PO-6160/2011/SI zo dňa 15. septembra 2011. 2. Proti rozsudku správneho súdu podal žalobca dňa 2. júna 2021 kasačnú sťažnosť. 3. Dňa 3. apríla 2023 bolo kasačnému súdu doručené podanie žalobcu - kasačného sťažovateľa označené ako „Späťvzatie kasačnej sťažnosti.“ Sťažovateľ uviedol, že nemá záujem ďalej viesť súdne konanie v tejto veci, a p ...
Merito veci: správne trestanie
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania a súdneho konania 1. Dňa 14. januára 2015 inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) a Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Svidník, Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov a Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Stará Ľubovňa (ďalej len „RVPS“) vykonali u obchodnej spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. (ďalej len „žalobca“ alebo „sťažovateľ“) úradnú kontrolu potravín. 2. Zistené skutočnosti z úradnej kontroly potravín boli zdokumentované v Zázname ...
Merito veci: podmienky konania
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline (ďalej aj ako „správny súd“) napadnutým uznesením sp. zn. 31S/58/2022 zo dňa 04. januára 2023 odmietol žalobu z dôvodu nesplnenia procesnej podmienky na vedenie správneho súdneho konania v zmysle § 49 ods. 1 SSP. 2. Na uznesenie správneho súdu reagoval žalobca v rade 3/ (sťažovateľ) podaním označeným ako „Upovedomenie o relevantnej kasačnej sťažnosti a jej súvis s týmto konaním 31S/58/2022“, v ktorom uviedol, že dôvod odmietnutia žaloby nie je žalobcami odstrániteľný a mal ho odstrániť súd, aby tak vyhovel § 49 ods. 1 SSP. 3. Najvyšší správny súd Slove ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Napadnutým rozhodnutím č. 102323690/2018 zo dňa 23. novembra 2018 žalovaný v rámci odvolacieho konania postupom podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Trnava (ďalej len „správca dane“) č. 100445822/2018 zo dňa 26. februára 2018, ktorým správca dane podľa § 68 ods. 6 daňového poriadku určil rozdiel v sume nadmerného odpočtu 12 974,85 Eur na dani z pridane ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Trnave postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku (ďalej aj „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 100834024/2020 zo dňa 30. apríla 2020, ktorým bolo podľa § 74 ods. 4 Daňového poriadku potvrdené rozhodnutie Daňového úradu Trnava, pobočka Galanta č. 102683992/2019 z 20.11.2019. Prvostupňovým rozhodnutím bol podľa § 68 ods. 6 Daňového poriadku žalobcovi určený rozdiel v sume nadmerného odpočtu 5.589,86 € na dani z pridanej hodnoty za zdaňovaci ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave (ďalej aj „krajský súd“ alebo „správny súd“) postupom podľa § 191 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej aj „SSP“) rozhodnutie žalovaného Predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 33/PÚ/2016 zo dňa 01.02.2016 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie žalovaného“), ako aj rozhodnutie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 2876/OER/2015 zo dňa 23.09.2015 (ďalej len „prvostupňové správne rozhodnutie“) zrušil a ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj ako „správny súd“) podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku (ďalej aj ako „SSP“) v spojenom konaní zamietol žaloby, ktorými sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutí žalovaného č. 100283362/2019, č. 100283644/2019, č. 100283476/2019, všetky zo dňa 23.01.2019, ktorými žalovaný potvrdil rozhodnutia vydané v prvom stupni Daňovým úradom Banská Bystrica (ďalej aj ako „správca dane“) č. 101493315/2018, č. 101491034/2018, č. 101493789/2018, všetky zo dňa 0 ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj „krajský súd“ alebo „správny súd“) postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej aj „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 100261714/2019 zo dňa 22.01.2019, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie správcu dane č. 101994760/2018 zo dňa 08.10.2018, ktoré sa týkalo zdaňovacieho obdobia júl 2016, rozhodnutia č. 100262788/2019 zo dňa 22.01.2019, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie správcu dane č. 101989211/2018 zo dňa 0 ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Košiciach postupom podľa § 191 ods. 1 písm. d) SSP zrušil rozhodnutie žalovaného č. 102383473/2019 zo 17.10.2019 a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Predmetným rozhodnutím žalovaný ako odvolací správny orgán na základe zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Daňového poriadku rozhodol podľa § 74 ods. 4 Daňového poriadku potvrdil prvostupňové rozhodnutie správcu dane - Daňového úradu Košice č. 101510972/2019 z 19.06.2019, ktorým správca dane podľa § 68 ods. 5, 6 Daňovéh ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Žiline (ďalej aj ako „správny súd“ alebo „krajský súd“) rozsudkom č. k. 30S/125/2019-84 zo dňa 8. decembra 2020 (ďalej aj ako „napadnutý rozsudok“) podľa ustanovenia § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej aj ako „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 101828565/2019 zo dňa 29.07.2019 (ďalej len „rozhodnutie žalovaného“) potvrdzujúceho rozhodnutie Daňového úradu Žilina č. 100865506/2019 zo dňa 11.04.2019 (ďalej len „prvostupňové správne rozhodnutie“), ktorým s ...
Merito veci: spotrebné dane
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1. Krajský súd v Nitre (ďalej len „správny súd“) napadnutým rozsudkom č. k. 26S/40/2019-113 zo dňa 30. júla 2020 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 680018677/2019/Ne zo dňa 16.04.2019, ktorým žalovaný podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Daňový poriadok“) potvrdil ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „správny súd“) napadnutým uznesením č. k. 6S/69/2018-160 zo dňa 28. januára 2021 postupom podľa § 98 ods. 1 písm. e) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“). O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 170 písm. a) SSP tak, že žiaden z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov konania, nakoľko žaloba bola odmietnutá. 2. Z odôvodnenia rozhodnutia správneho súdu vyplýva, že súd pri posúdení veci vychádzal z administratívneho spisu, z ktorého zistil, že správne konanie začalo na základ ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1. Krajský súd v Nitre (ďalej len „správny súd“) napadnutým rozsudkom č. k. 11S/96/2020-283 zo dňa 2. decembra 2020 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 100355343/2017 zo dňa 24. februára 2017. O trovách konania rozhodol správny súd tak, že žalovanému, ktorý mal v konaní plný úspech (súd žalobu zamietol) nepriznal náhradu trov konania, a to s poukazom na ust. § 168 SSP, vychádzaj ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Košiciach (ďalej aj ako „krajský súd“ alebo „správny súd“) podľa ust. § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného číslo: 486176/2018 zo dňa 24.08.2018 (ďalej aj ako „napadnuté rozhodnutie“) potvrdzujúceho rozhodnutie Daňového úradu Košice č. 20372976/2015 zo dňa 15.06.2015 (ďalej aj ako „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým správca dane podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnen ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej aj ako „správny súd“ alebo „krajský súd“) rozsudkom č.k. 6S/158/2018-53 zo dňa 17. marca 2022 (ďalej aj ako „napadnutý rozsudok“) podľa ust. § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. MF/014296/2018-77 zo dňa 09.07.2018 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) spolu s prvostupňovým rozhodnutím Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej „prvostupňový správny orgán“) č ...
Merito veci: správne trestanie
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Prešove (ďalej aj „krajský súd“ alebo „správny súd“) postupom podľa § 191 ods. 1 písm. e), g) zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) zrušil rozhodnutie žalovaného Č.p.: KRPZ-PO-KDI3-21-003/2019-P zo dňa 23. apríla 2019 (ďalej aj ako „rozhodnutie žalovaného“) a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. 2. V odôvodnení svojho rozhodnutia krajský súd uviedol, že v predmetnom konaní existujú dva znalecké posudky a to X.. W. a X.. P., ktoré si vzájomne odporujú. V tomto prípade má správn ...
Merito veci: stavebné konanie
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Nitre (ďalej aj ako „správny súd“ alebo „krajský súd“) rozsudkom č. k. 11S/242/2018-162 zo dňa 11. novembra 2020 (ďalej aj ako „napadnutý rozsudok“) rozhodol tak, že podľa § 191 ods. 1 písm. g), ods. 3 písm. a) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zrušil rozhodnutie žalovaného č. 23700/2018/SV/63795 zo dňa 03.09.2018 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) spolu s prvostupňovým rozhodnutím Okresného úradu Nitra, odboru výstavby a bytovej politiky (ďalej len „prvostupňový správny orgán“) č. OU-NR-OVBP2- 2018/022610-4 zo dňa 27 ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre ako správny súd rozsudkom č. k. č.k. 23Sa/81/2019-192 zo dňa 13.07.2020 v znení opravného uznesenia č.k. 23Sa/81/2019-213 zo dňa 06.10.2020 a opravného uznesenia č. 23Sa/81/2019-328 zo dňa 30.11.2022 zrušil podľa § 191 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) opatrenia žalovanej č. 144452-1/2019-NR, č. 14452- 2/2019-NR, č. 14488-1/2019-NR, č. 14488-2/2019-NR, č. 14488-3/2019-NR, č. 14488-4/2019-NR, č. 14492-1/2019-NR, č. 14492-2/2019-NR, č. 14492-3/2019-NR, č. 14492-4/2019-NR, č. 14495-1/2019- NR, č. 14497-1/2 ...
Merito veci: sociálne poistenie
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre rozsudkom č.k. 19Sa/10/2019-312 zo dňa 09.06.2021 zamietol správnu žalobu o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovanej č. 48406-2/2019-BA zo dňa 17.05.2019 v spojení s oznámením č. 48406-3/2019-BA zo dňa 24.06.2019 (ďalej len „preskúmavané rozhodnutie“). Preskúmavaným rozhodnutím žalovaná zamietla v celom rozsahu odvolanie žalobcu a potvrdila rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra č. 7414-18/2019-NR zo dňa 26.02.2019 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“). Prvostupňovým rozhodnutím Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra rozhodla, že ďalšiemu ...
Merito veci: starobný dôchodok
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom č.k. 19Sa/6/2020-86 zo dňa 4.8.2021 Krajský súd v Nitre ako správny súd zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal zrušenia rozhodnutia žalovanej č. XXX XXX XXXX X zo dňa 19.3.2020 (ďalej preskúmavané rozhodnutie), ktorým generálny riaditeľ žalovanej zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 11.7.2019 (ďalej prvostupňové rozhodnutie). 2. Prvostupňovým rozhodnutím žalovaná podľa § 82b zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o soc. poisť.) rozhodla, ...
Merito veci: materské
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach ako správny súd rozsudkom č. k. 3Sa/4/2019-57 zo dňa 27.09.2021 zamietol správnu žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. 78587-3/2018-BA zo dňa 03.01.2019 (ďalej len „preskúmavané rozhodnutie“). 2. Preskúmavaným rozhodnutím žalovaná zmenila výrok prvostupňového rozhodnutia Sociálnej poisťovne, pobočka Košice č. 200-043277-CA04/2018 zo dňa 22.10.2018 vo veci žalobcom uplatneného nároku na materské tak, že opravila označenie bydliska žalobcu, v ostatnom odvolanie zamietla a prvostupňové správne rozhodnutie v celom r ...
Merito veci: hmotná núdza
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom č.k. 25Sa/13/2021-54 zo dňa 21. 10. 2021 Krajský súd v Trenčíne ako správny súd zamietol žalobu o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č.j. UPS/US1/SSVOPHNSSD/SOC/2019/4763-0012Sp zo dňa 13.8.2019 (ďalej preskúmavané rozhodnutie). Zároveň správny súd zamietol návrh žalobcu na prerušenie konania, pretože dospel k záveru, že nie sú splnené podmienky na podanie návrhu na začatie prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom EÚ (ďalej SD EÚ). 2. Preskúmavaným rozhodnutím bolo potvrdené rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ...
Merito veci: služobný pomer
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom č.k. 2S/270/2020, 2S/18-20/2021-151, zo dňa 30. 6. 2021 Krajský súd v Bratislave ako správny súd zamietol žalobu v časti týkajúcej sa prieskumu rozhodnutia žalovaného č. č. SPSČ-PO3-2020/003249-003 zo dňa 21. 9. 2020 (ďalej preskúmavané royhodnutie) a prvostupňového správneho rozhodnutia - personálneho rozkazu riaditeľa KR PZ v Bratislave č. 296 zo dňa 12. 6. 2020 (ďalej personálny rozkaz). Zároveň odmietol žalobu v časti prieskumu napadnutého odborného posudku z kontrolného psychologického vyšetrenia žalobcu č. 86/2020 zo dňa 13. 3. 2020 a v časti preskúman ...
Merito veci: sociálne poistenie
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre rozsudkom č.k. 19Sa/17/2020-90 zo dňa 09.06.2021 zamietol správnu žalobu o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovanej č. 48436-2/2019-BA zo dňa 17.05.2019 v spojení s oznámením č. 48436-3/2019-BA zo dňa 24.06.2019 (ďalej len „preskúmavané rozhodnutie“). Preskúmavaným rozhodnutím žalovaná zamietla v celom rozsahu odvolanie žalobcu a potvrdila rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra č. 7414-24/2019-NR zo dňa 26.02.2019 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“). Prvostupňovým rozhodnutím Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra rozhodla, že ďalšiemu ...
Merito veci: podmienky konania
Odôvodnenie: 1. Predmetom súdneho preskúmania v prejednávanej veci je rozhodnutie žalovaného označené v záhlaví tohto uznesenia, ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a ďalších účastníkov v rade 2 až 10 a potvrdil rozhodnutie Okresného úradu Levice, pozemkového a lesného odboru pozemkového oddelenia zo dňa 05.05.2020. Týmto rozhodnutím prvostupňový orgán v 1. výroku rozhodol, že podľa § 10 ods. 3 písm. a/ zákona č. 64/1997 Z. z. sa poskytne náhrada v peniazoch vlastníkom pozemkov v záhradkovej osade Slovenského zväzu záhradkárov, základná organizácia 10-63 Pri Pereci Levice v katastrálnom území Y. ...
Merito veci: podmienky konania
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením č. k. 6S 207/2012-122 zo dňa 30. mája 2022 Krajský súd v Košiciach ako správny súd odmietol podanie žalobcu zo dňa 25.06.2012 označené ako Žaloba proti postupu a rozhodnutiam Obce Drahňov v spojení s podaním žalobcu zo dňa 12.09.2012 označeným ako Odpoveď na výzvu súdu. V uznesení uviedol, že uvedené podania neobsahovali náležitosti kladené na správnu žalobu, či už v zmysle Občianskeho súdneho poriadku (ďalej OSP) alebo Správneho súdneho poriadku (ďalej SSP), a to napriek výzve správneho súdu zo dňa 13.08.2012 a 17.09.2020. Správny súd po oboznámení sa s obsa ...
Merito veci: podmienky konania
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením č.k. 3Sp/243/2005-553 zo dňa 7. 4. 2022 Krajský súd v Bratislave ako správny súd ustanovil navrhovateľovi 1/ za opatrovníka Obec Veľké Leváre. V odôvodnení uviedol, že predmetom súdneho konania je prieskum rozhodnutia odporcu, ktorým zamietol návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností týkajúceho sa nehnuteľnosti zapísaných na LV č. XXX katastrálne územie R.P. A.. Proti uvedenému rozhodnutiu podali navrhovatelia odvolanie podľa piatej časti OSP. Konanie sa vedie na Krajskom súde v Bratislave ako správnom súde pod sp. zn. 3Sp/243/2005. Z pripoje ...
Merito veci: hmotná núdza
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z administratívnych spisov žalovaného vyplýva, že žalovaný od 1. júna 2016 poskytoval žalobcovi preddavok na pomoc v hmotnej núdzi z dôvodu, že žalobca požiadal Sociálnu poisťovňu o priznanie invalidného dôchodku. Keďže Sociálna poisťovňa žalobcovi invalidný dôchodok nepriznala, žalovaný mu od 1. marca 2017 priznal pomoc v hmotnej núdzi v sume 61,60 € mesačne. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 10. decembra 2018 vyzval žalobcu, aby predložil rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku a potvrdenie o jeho vyplatení za mesiac ...
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Žalobkyňa je slovenskou štátnou občiankou, ktorá v marci 2008 odišla do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Tam vykonávala zárobkovú činnosť na rôznych pracovných pozíciách - v poslednom zamestnaní ako „supervisor/waiter“ v období od 8. novembra 2019 do 29. októbra 2020 a predtým ako „assistent manager“ od 10. júna 2014 do 7. novembra 2019. Do Slovenskej republiky sa za posledné štyri roky vrátila jedenkrát na tri dni. Potom, čo pracovný pomer v Spojenom kráľovstve žalobkyňa skončila výpoveďou, vrátila s ...
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z administratívnych spisov žalovaného vyplýva, že žalobkyňa požiadala Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov o poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie svojho (medzičasom X. B. XXXX zomrelého) manžela O. W., G.. X. M. XXXX, v zmysle § 40 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov. V lekárskom posudku z 31. augusta 2018 posudkový lekár úradu práce ustálil, že manžel žalobkyne sa považuje za ťažko zdravotne postihnutú osobu, ke ...
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Žalobca je slovenským občanom štátnym občanom, ktorý v októbri 2007 odišiel do Írska, kde od 30. októbra 2007 do 14. mája 2019 vykonával zárobkovú činnosť u zamestnávateľa Dawn Meats Ireland ako zamestnanec na dobu neurčitú na plný úväzok („full-time employee“) s ročnou výmerou dovolenky 20 dní. Do Slovenskej republiky sa vracal dva až trikrát ročne na návštevu svojich rodičov a priateľky. Potom, čo pracovný pomer v Írsku žalobca skončil výpoveďou, vrátil sa v máji 2019 na Slovensko a od 22. mája 2019 bol zaradený do eviden ...
Merito veci: podmienky konania
Odôvodnenie: 1. Správny súd napadnutým rozsudkom zamietol žalobu žalobkyne. V písomnom vyhotovení rozsudku účastníkov správne poučil o tom, že lehota na podanie kasačnej sťažnosti je podľa § 443 ods. 1 SSP jeden mesiac od doručenia rozsudku. Tento rozsudok bol doručený právnemu zástupcovi žalobkyne ako elektronický úradný dokument do elektronickej schránky v stredu 3. novembra 2021 o 09:29 hod (doručenka č. l. 85). Dňa 19. novembra 2021 bola k tomuto rozsudku vyhotovená doložka právoplatnosti (č. l. 89), podľa ktorej tento rozsudok nadobudol právoplatnosť 3. novembra 2021. Rozsudok s pripojeno ...
Merito veci: starobný dôchodok
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z obsahu administratívnych spisov žalovaného vyplýva, že žalobca 25. novembra 2013 požiadal Sociálnu poisťovňu o výplatu starobného dôchodku zo sociálneho poistenia s účinnosťou od 25. apríla 2001. V čase spísania žiadosti bol poberateľom príspevku za službu (považovaného za výsluhový dôchodok), ktorý mu priznalo Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže rozhodnutím z 9. februára 1998 podľa § 119 a nasl. zákona SNR č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení n ...
Merito veci: starobný dôchodok
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z obsahu administratívnych spisov žalovaného vyplýva, že žalobca 25. novembra 2013 požiadal Sociálnu poisťovňu o výplatu starobného dôchodku zo sociálneho poistenia s účinnosťou od 25. apríla 2001. V čase spísania žiadosti bol poberateľom príspevku za službu (považovaného za výsluhový dôchodok), ktorý mu priznalo Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže rozhodnutím z 9. februára 1998 podľa § 119 a nasl. zákona SNR č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení n ...
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z administratívnych spisov žalovaného vyplýva, že žalobkyňa požiadala Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves o poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie svojej dcéry D. B., E.. XX. W. XXXX, v zmysle § 40 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov. Posudková lekárka úradu práce na tento účel posúdila zdravotný stav dcéry žalobkyne a svoje závery vyjadrila v lekárskom posudku z 11. decembra 2019. V ňom ako anamnézu ...
Merito veci: podmienky konania
Odôvodnenie: 1. Žalobca je poberateľom starobného dôchodku, avšak nesúhlasí s jeho priznanou výškou. Domnieva sa, že žalovaná ju určila nesprávne, pretože mu nezhodnotila celú dobu zamestnania ako obdobie jeho dôchodkového poistenia. Pomerne ťažko zrozumiteľným podaním sa okrem iného domáhal, aby správny súd uložil žalovanej povinnosť realizovať kontrolu poistenia za jeho osobnej prítomnosti. Keďže žalobca vo svojom podaní nežiadal prieskum rozhodnutia ani opatrenia, ale domáhal sa uloženia povinnosti žalovanej konať vo veci, správny súd z obsahu a podstaty uplatneného nároku žalobcu posúdil j ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej aj ako „správny súd“ alebo „krajský súd“) rozsudkom č.k. 11S/168/2019-134 zo dňa 30. júna 2021 (ďalej aj ako „napadnutý rozsudok“) podľa ustanovenia § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej aj ako „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 100263625/2019 zo dňa 22.01.2019 (ďalej len „rozhodnutie žalovaného“) potvrdzujúceho rozhodnutie Daňového úradu Žilina č. 101992016/2018 zo dňa 08.10.2018 (ďalej len „prvostupňové správne rozhodnutie“), ktorým s ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Nitre (ďalej aj ako „správny súd“ alebo „krajský súd“) rozsudkom č.k. 11S/144/2019- 141 zo dňa 16. júna 2021 (ďalej aj ako „napadnutý rozsudok“) podľa ustanovenia § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej aj ako „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 100263116/2019 zo dňa 22.01.2019 (ďalej len „rozhodnutie žalovaného“) potvrdzujúceho rozhodnutie Daňového úradu Žilina č. 101992742/2018 zo dňa 08.10.2018 (ďalej len „prvostupňové správne rozhodnutie“), ktorým sp ...
Merito veci: podmienky konania
Odôvodnenie: I. Konanie na krajskom súde 1. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj ako „krajský súd“ alebo „správny súd“) uznesením č. k. 75S/25/2021-83 zo dňa 9. septembra 2021 (ďalej aj ako „napadnuté rozhodnutie“ alebo „uznesenie“) odmietol správnu žalobu žalobcu a zároveň rozhodol o tom, že žiaden z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov konania. 2. Odmietnutie správnej žaloby krajský súd v zásade odôvodnil tým, že predmetom prieskumu by malo byť rozhodnutie žalovaného, ktorým tento potvrdil rozhodnutie orgánu prvého stupňa o nevyhovení protestu prokurátora podaného proti ozn ...
Merito veci: životné prostredie
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Trnave (ďalej aj ako „správny súd“ alebo „krajský súd“) rozsudkom č. k. 14S/30/2020-125 zo dňa 6. mája 2021 (ďalej aj ako „napadnutý rozsudok“) podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej aj ako „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. OU-TT-OOP3-2020/012716-003 zo dňa 07.02.2020 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil prvostupňové rozhodnutie Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj ...
Merito veci: školstvo
Odôvodnenie: I. Konanie na krajskom súde, administratívne konanie 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej aj ako „krajský súd“ alebo „správny súd“) rozsudkom č. k. 1S/231/2017-86 zo dňa 22. apríla 2021 (ďalej aj ako „napadnutý rozsudok“) zamietol žalobu žalobcu. O trovách konania rozhodol tak, že žalovanému právo na náhradu trov konania nepriznal. Opravným uznesením č. k. 1S/231/2017-138 zo dňa 1. februára 2022 krajský súd uskutočnil formálnu opravu záhlavia napadnutého rozsudku. 2. Predmetom súdneho prieskumu v súdnom konaní podľa bodu 1 bolo rozhodnutie rektora Univerzity Komenského v Bratisl ...
Merito veci: starobný dôchodok
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1.Krajský súd v Nitre napadnutým rozsudkom č. k. 23Sa/3/2021-55 zo dňa 27. septembra 2021, podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia generálneho riaditeľa žalovanej č. XXX XXX XXXX X zo dňa 20.10.2020, ktorým podľa § 218 ods. 2 zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zák. č. 461/2003 Z. z.“) odvolanie žalobcu proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne ústredie č. XXX XXX XXXX X-P.. zo dňa 16.11.2017 zamietol v celom rozsahu a rozhodn ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1.Krajský súd v Nitre (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom zo dňa 24. januára 2022, č. k. 23Sa/59/2021-52, postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovanej č.27382-2/2021-BA zo dňa 15. júna 2021, ktorým podľa ust. § podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z.z.“) odvolanie žalobcu v celom rozsahu zamietla a potvrdila prvostupňové správne rozhodnutie č.: 3249/2021 ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1.Krajský súd v Nitre napadnutým rozsudkom č. k. 11S/144/2021-272 zo dňa 23. marca 2022, podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutí žalovaného č. UPS/US1/ SSVODPPKPC2/SOC/2015/9031/CHr zo dňa 14. 10. 2015 a č. UPS/US1/SSVODPPKPC2/ SOC/2015/9037/CHr zo dňa 14. 10. 2015, ktorými žalovaný podľa § 59 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov( ďalej len správny poriadok) zamietol odvolania ...
Merito veci: invalidný dôchodok
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1.Krajský súd v Žiline napadnutým rozsudkom č. k. 22Sa/3/2021-64 zo dňa 19. mája 2022, podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia generálneho riaditeľa žalovanej zo dňa č. XXX XXX XXXX X zo dňa 09.06.2021, ktorým podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 416/2003 Z.z., alebo zákon o sociálnom poistení“) zamietol odvolanie žalobkyne a potvrdil rozhodnutie Sociálnej ...
Merito veci: starobný dôchodok
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1.Krajský súd v Banskej Bystrici napadnutým rozsudkom č. k. 28Sa/12/2021-57 zo dňa 19. mája 2022, podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti opatrenia žalovanej č. XXX XXX XXXX X zo dňa 21. apríla 2021, ktorým podľa Prílohy 3b zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 416/2003, alebo zákon o sociálnom poistení“) nebolo vyhovené jeho nároku na priznanie starobného dôchodku. Žalobcovi náhradu trov kona ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1.Krajský súd v Košiciach napadnutým rozsudkom č. k. 10Sa/38/2020-67 zo dňa 7. marca 2022, podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.: UPS/US6/SSVODPPKPC1/SOC/2020/8236 zo dňa 09.07.2020, ktorým žalovaný podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov( ďalej len správny poriadok) zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Úradu práce, sociálnyc ...
Merito veci: správne trestanie
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Prvostupňový orgán - Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor inšpekcie ochrany vôd (ďalej aj len prvostupňový orgán, resp. OIOV Žilina) rozhodnutím č.: 1394403016/4547-15633/Gan zo dňa 31.05.2016 (ďalej aj len prvostupňové rozhodnutie) uložil žalobcovi pokutu podľa § 75 ods. 9 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) za správny delikt podľa § 74 ods. 1 ...
Merito veci: inšpekcia práce
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Správny orgán prvého stupňa - Inšpektorát práce Žilina rozhodnutím č.: IPZA_KHIP/ROZ/2019/883-11121, č.: 269/2019-IZA-2.4./pok/R/M zo dňa 15.08.2019 uložil na základe § 19 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o inšpekcii práce“) žalobcovi za porušenie povinností vyplývajúcich z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) bod 4. tohto zákona, ...
Merito veci: inšpekcia práce
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Žalovaný napadnutým rozhodnutím potvrdil rozhodnutie Inšpektorátu práce Trenčín č. k. 372/2018/1.2/S IPTN/KHIP/ROZ/2019/746 zo dňa 13.03.2019 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým bola žalobcovi podľa § 19 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a do plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o inšpekcii práce“) uložená pokuta vo výške 8.000,- Eur za porušenie povinnosti vyplývajú ...
Merito veci: inšpekcia práce
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Žalovaný napadnutým rozhodnutím potvrdil rozhodnutie Inšpektorátu práce Košice č. k. 312/17/0 zo dňa 11.10.2017, ktorým správny orgán na podľa § 19 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o inšpekcii práce“) uložil účastníkovi konania pokutu vo výške 2 000 eur za porušenie § 3 ods. 2 v nadväznosti na § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 82/2005 Z. z. o n ...
Odôvodnenie: I. Priebeh súdneho konania 1. Žalobca sa svojou žalobou domáhal odstránenia nečinnosti žalovaného tak, že správny súd uloží žalovanému povinnosť nariadiť Okresnej prokuratúre Piešťany, aby prijala voči uzneseniu obecného zastupiteľstva Veľké Kostoľany, označenému v zápisnici z obecného zastupiteľstva pod č. 13/2018 zo dňa 31. januára 2018, prostriedok prokurátorského dozoru. Žalobca navrhol, aby správny súd zrušil opatrenie žalovaného - upovedomenie o odložení podnetu zo dňa 8. decembra 2020, vedené pod č. Kd 282/20/220 a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Uznesením č. k. 43Sa/1/20 ...
Merito veci: správne trestanie
Odôvodnenie: I. Konanie na správnom súde 1. Predmetom prieskumu pred Krajským súdom v Trnave (ďalej len „krajský súd“ alebo „správny súd“) bolo rozhodnutie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (ďalej len „žalovaný“) č. PUSR- 2020/18657-7/98445/72/ZAJ zo dňa 03.12.2020 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Trnava (ďalej aj ako „KPÚ Trnava“) č. KPUTT-2020/1733-18/74370 zo dňa 23.09.2020 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým bola žalobcovi uložená pokuta vo výške 20.000,- € za to, že žalobca ako právnická osoba v zmysle ...
Merito veci: správne trestanie
Odôvodnenie: I. Konanie na správnom súde 1. Krajský súd v Trnave (ďalej ako „krajský súd“ alebo „správny súd“) napadnutým rozsudkom postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej ako „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala zrušenia rozhodnutia žalovaného č. OU-TT-00P2- 2020/031051 zo dňa 09.09.2020, ktorým žalovaný odvolanie žalobkyne zamietol a potvrdil rozhodnutie Okresného úradu Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-SE- OCDPK-2020/005478 zo dňa 15.06.2020. Prvostupňovým rozhodnutím správny orgán uložil žalobkyni pokutu vo ...
Merito veci: životné prostredie
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „správny súd“) napadnutým rozsudkom č. k. 2S/225/2018-93 zo dňa 24. júna 2020 v spojení s opravným uznesením č. k. 2S/225/2018-121 zo dňa 27. októbra 2021 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 9563/2018-9.2 (33/2018-rozkl.) zo dňa 11. októbra 2018. O trovách rozhodol správny súd tak, že žalovanému právo na náhradu trov konania nepriznal ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj ako „správny súd“ alebo „krajský súd“) rozsudkom č. k. 28Sa/21/2020-74 zo dňa 30.09.2021 (ďalej aj ako „napadnutý rozsudok“) podľa ustanovenia § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku (ďalej aj ako „SSP“) zamietol žalobu žalobcu proti inému zásahu orgánu verejnej správy zo dňa 21.12.2020. 2. Krajský súd v odôvodnení napadnutého rozsudku konštatoval, že v prvom rade skúmal vecnú stránku namietaného postupu. To znamená, či žalovaný je oprávnený vykonať namietané úkony, a to vyznačiť v evidenc ...
Merito veci: výsluhový dôchodok
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline (ďalej len „krajský súd“) napadnutým uznesením z 30.06.2021, č.k. 27Sa/17/2021-34 postupom podľa § 98 ods. 1 písm. g/ v spojení s § 7 písm. a/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP) ako neprípustnú odmietol správnu žalobu o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného číslo VÚSZ-65302040927107/10 z 15.05.2017, ktorým Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia podľa § 83 ods. 1 písm. d/, § 103 ods. 2 a § 143aa písm. d/ zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
Odôvodnenie: I. Disciplinárny návrh 1. Návrhom zo dňa 30. augusta 2022, ktorý bol Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“) doručený dňa 31. augusta 2022 (ďalej len „disciplinárny návrh“), sa ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „disciplinárny navrhovateľ“ alebo „navrhovateľ“) domáhala rozhodnutia, ktorým by disciplinárny senát uznal súdneho exekútora I.. Ľ.O. G. (ďalej len „disciplinárne obvinený“) vinného zo spáchania závažných disciplinárnych previnení podľa § 220 ods. 1 prvej vety v spojení s § 220 ods. 2 prvej vety zákona č. ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Nitre (ďalej len „krajský súd") uznesením z 9. mája 2022, č.k. 22Sa/7/2022-9 postupom podľa § 98 ods. 1 písm. c/ zákona č. 162/2015 Z.z. (ďalej len „SSP") odmietol ako predčasne podanú žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu (Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvaru sociálneho zabezpečenia) z 15. marca 2022, ktorým tento postupom podľa § 84 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ...
Merito veci: starobný dôchodok
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Nitre (ďalej len „krajský súd") uznesením z 25. októbra 2022, č.k. 22Sa/19/2022-23 postupom podľa § 98 ods. 1 písm. c/ zákona č. 162/2015 Z.z. (ďalej len „SSP") odmietol ako predčasne podanú žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu (Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvaru sociálneho zabezpečenia) z 15. júla 2022, ktorým tento postupom podľa § 84 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíc ...
Merito veci: starobný dôchodok
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Žiline (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom z 25. mája 2021, č.k. 29Sa/17/2020-63 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol správnu žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti postupu a rozhodnutia generálneho riaditeľa žalovanej z 20. apríla 2020, Číslo: XXX XXX XXXX X, ktorým tento podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v rozhodnom znení (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z.z.“) zamietol v celom rozsahu odvolanie žalobcu a potvrdil prvostupňové správne rozhodnut ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom z 20. apríla 2021, č.k. 27Sa/8/2020-48 podľa § 191 ods. 1 písm. d/ Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) zrušil rozhodnutie žalovaného z 15. mája 2020, Číslo: UPS/US5/SSVODPPKPC/SOC/2020/4741-VAC v spojení s prvostupňovým správnym rozhodnutím Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec z 28. januára 2020, Číslo: LC1/OPPnKaPČ/SOC/2020/40406-4 a vec vrátil prvostupňovému správnemu orgánu na ďalšie konanie. Žalovaný predmetným rozhodnutím z 15. mája 2020 postupom podľa § 59 ods. 2 zákona ...
Merito veci: životné prostredie
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Trnave (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom z 21. apríla 2022, č.k. 14S/95/2020-71 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) zamietol ako nedôvodnú správnu žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 02. októbra 2020, číslo OU-TT-OOP3-2020/036278-004, ktorým tento postupom podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v rozhodnom znení (ďalej len „Správny poriadok“) zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil prvostupňové správne rozhodnutie Okresného ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom zo 14. júna 2022, č. k. 5S/92/2019-67 podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. - Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) zamietol ako nedôvodnú správnu žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti fiktívneho rozhodnutia. 2. Krajský súd zákonnosť preskúmavaného rozhodnutia žalovaného správneho orgánu preskúmal v intenciách ustanovení § 3 ods. 1, § 18 ods. 1,2,3, § 19 ods. 1,2,3, § 22 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ...
Merito veci: opravné uznesenie
Odôvodnenie: 1. Uznesením uvedeným v záhlaví tunajší súd zamietol kasačnú sťažnosť žalobcu. V písomnom vyhotovení uznesenia je uvedený dátum vydania „27. februára 2022“, no vzhľadom na dôjdenie veci tunajšiemu súdu 17. októbra 2022 neprichádzalo do úvahy, aby bolo toto uznesenie vydané vo februári 2022. Zo zápisnice o hlasovaní je zrejmé, že senát prijal uznesenie až v roku 2023. 2. Uvedenie nesprávneho dátumu vydania v písomnom vyhotovení je tak dôsledkom okamžitého zlyhania duševnej alebo mechanickej činnosti súdu (porov. napr. II. ÚS 576/2013). Ide teda o inú zrejmú nesprávnosť v zmysle § ...
Odôvodnenie: I. Skutkový stav 1. Predseda Okresného súdu Ž. (ďalej len „navrhovateľ“) podal voči disciplinárne obvinenému návrh na začatie disciplinárneho konania. V podanom návrhu kládol disciplinárnemu obvinenému za vinu dva skutky, a to, že 1. v apríli až máji 2019 neodmietol žiadosť A. U. o ovplyvňovanie členov výberovej komisie, ktorá mala rozhodovať v hromadnom výberovom konaní konanom v dňoch 27.-31. mája 2019 v budove Krajského súdu v Ž., kde sa jeho manželka JUDr. E. U. uchádzala o funkciu sudcu, ale naopak komunikoval s ním spôsobom, že jeho požiadavku prijal a vyvíja aktivity, ktoré majú ...
Merito veci: námietka zaujatosti
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom č. k. 6Sa/23/2021-42 zo dňa 30. novembra 2022 (ďalej len „napadnutý rozsudok“) postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej „S.s.p.“ alebo „Správny súdny poriadok“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. 439-2/2019 BA zo dňa 18. januára 2019. Napadnutý rozsudok je v poradí druhým rozsudkom vydaným krajským súdom v prejednávanej veci po tom, ako bol prvý rozsudok č. k. 1Sa/5/2019-101 zo dňa 17. decembra 2020 na základe kasačnej sťažnosti podanej ž ...
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Dňa 25.08.2020 bol žalobca zaistený podľa § 88 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o pobyte cudzincov“) na účel výkonu administratívneho vyhostenia pod č. PPZ-HCP-BA5-88-013/2020-AV a umiestnený v ÚPZC Medveďov na základe rozhodnutia Motorizovanej jednotky Policajného zboru Bratislava (ďalej „MJ PZ Bratislava“) č. PPZ-HCP-BA5-88-010/2020-AV z 25.08.2020 o administratívnom vyhostení (ďalej aj „rozhodnutie o administratívnom vyhostení“) žalobcu z územia S ...
Merito veci: námietka zaujatosti
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave rozsudkom č. k. 1S/58/2020-196 zo dňa 20. mája 2021 podľa § 190 Správny súdny poriadok (ďalej len S.s.p.) žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného, ako nedôvodnú zamietol. 2. Proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 1S/58/2020-196 zo dňa 20. mája 2021 podal žalobca kasačnú sťažnosť. 3. Krajský súd príslušný spis predložil Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „najvyšší správny súd“) na rozhodnutie o kasačnej sťažnosti. Vec bola pridelená na rozhodnutie senátu 2S pod sp. zn. 2Svk/7/20 ...
Odôvodnenie: nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu. 84. Podľa § 47 ods. 3 Správneho poriadku, v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia. 85. Podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku, odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajši ...
Odôvodnenie: I. Disciplinárny návrh 1. Návrhom na začatie disciplinárneho konania (ďalej len „disciplinárny návrh“), doručeným Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej ako „najvyšší správny súd“ alebo „disciplinárny súd“) dňa 06.05.2022, inicioval minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „navrhovateľ“ alebo „minister spravodlivosti“) podľa § 17 písm. a) zákona č. 432/2021 Z. z. o Disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení ďalších zákonov (disciplinárny súdny poriadok - ďalej len „DSP“) disciplinárne konanie proti Q.. ...
Merito veci: starobný dôchodok
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Nitre (ďalej len „krajský súd") napadnutým rozsudkom z 08. októbra 2021, č.k. 22Sa/4/2021-91 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP") zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného z 09. apríla 2021, číslo: 02859/2021/20, ktorým podľa § 84 ods. 4 písm. a/ zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 58 ods. 1 a § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny ...
Merito veci: starobný dôchodok
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Nitre (ďalej len „krajský súd") napadnutým rozsudkom z 13. decembra 2021, č.k. 23Sa/81/2021-98 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP") zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného zo 17. mája 2018, číslo: 40634/2018-42, ktorým podľa § 84 ods. 4 písm. a/ zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 58 ods. 1 a § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny ...

Ústavný súd SR

SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 224/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky Slovensk
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 223/2023-36 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastú
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 488/2022-83 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 226/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 8/2023-28 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 511/2022-54 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, z
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 230/2023-21 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, X
Odôvodnenie: namietaného uznesenia krajského súdu považoval za dostatočné a jasne z neho vyplýva, čoho sa žalobcovia domáhali, aké stanoviská k veci strany konania zaujali, z ktorých skutočností 4 a dôkazov všeobecné súdy vychádzali a akými úvahami sa pri posúdení veci riadili. Ďalej uviedol, že krajský súd sa zaoberal inštitútom spoluvlastníctva a pravidlami hospodárenia so spoločnou vecou vrátane významu veľkosti podielu na spoločnej veci. Z uvedeného považoval za preukázané, že krajský súd sa dostatočne zaoberal opodstatnenosťou nariadeného neodkladného opatrenia vo vzťahu k ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 124/2023-36 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zas
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 212/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 210/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Uznesenie: Okresného súdu Martin č. k. 6C/78/2020-272 z 28. júla 2022 zru šu je a ve c vraci a Okresnému súdu Martin na ďalšie konanie. 3. Okresný súd Martin je p ovi n n ý nahradiť sťažovateľovi trovy konania vo výške 615,39 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 4. Vo zvyšnej časti ústavnej sťažnosti n evyh ovu je . O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľa a skutkový stav veci 1. Uznesením ústavného súdu č. k. III. ÚS 600/2022-14 z 27. októbra 2022 bola prijatá na ďalšie konanie ústavná sťažnosť sťažovateľa doruče ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 228/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Odôvodnenie: : I. 1. Sťažovateľ sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 20. apríla 2023 domáha vyslovenia porušenia (i) základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a 2 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) prípisom najvyššieho súdu o vrátení dovolania okresnému súdu; (ii) základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a 2 ústavy a práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru uzneseniami okresného súdu o výške náhrady trov konania a (iii) základných práv podľa čl. 46 ods. 1 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 213/2023-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej advokátom JUD
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 229/2023-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Odôvodnenie: rozsudku krajského súdu sťažovateľka nepovažuje za dostatočné a presvedčivé, keďže odvolací súd sa ňou uvádzanými podstatnými odvolacími dôvodmi nezaoberal (predovšetkým námietkou neprerušenia konania a nepostúpenia veci ústavnému súdu) ani nezabezpečil postúpenie veci ústavnému súdu. Odvolací súd postupoval nesprávne, keď rozhodol bez nariadenia pojednávania, čím zmaril sťažovateľke možnosť vykonávať vlastný vplyv na priebeh a výsledok konania, a tento svoj postup dostatočne neodôvodnil. Tým podľa sťažovateľky porušil jej základné právo podľa čl. 48 ods. 2 ústavy ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 206/2023-43 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej spoločnosťou Linden law s. r. o
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 221/2023-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 217/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Odôvodnenie: návrhu by malo byť z materiálneho hľadiska dostatočne konkrétne, aby ho bolo možné podrobiť relevantnému prieskumu. V tejto súvislosti považuje ústavný súd dôvody uvedené sťažovateľom za príliš všeobecné, pretože sťažovateľ nešpecifikoval konkrétne skutočnosti opodstatňujúce priznanie primeraného finančného zadosťučinenia. 58. Ústavný súd zároveň na tomto mieste pripomína stabilizovanú ústavnú prax, v zmysle ktorej priznanie primeraného finančného zadosťučinenia prichádza do úvahy najmä v prípadoch, keď vzhľadom na charakter porušenia základných práv a slobôd sťažovateľa nie je možné ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 33/2023-36 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátkou JUDr. Michaelou
Odôvodnenie: napadnutého rozsudku je arbitrárne a jeho cieľom je poškodiť sťažovateľku. 14. Rozhodovanie okresného aj krajského súdu je podľa sťažovateľky v rozpore s princípom právnej istoty. Ak raz ústavný súd nálezom č. k. II. ÚS 100/2019 vo veci rozhodne a v rámci rozhodovania o prípustnosti prijme záver, že prihláška bola podaná v základnej prihlasovacej lehote, nemôže iný súd toto rozhodnutie spochybniť. III. Vyjadrenie krajského súdu a zúčastnenej osoby III.1. Vyjadrenie krajského súdu: 15. Predsedníčka krajského súdu vo svojom vyjadrení k ústavnej sťažnosti uviedla, ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 211/2023-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátkou
Odôvodnenie: rozhodnutia najvyššieho súdu je podľa sťažovateľky svojvoľné, nepresvedčivé a neposkytujúce odpovede na základné otázky. IV. Vyjadrenie najvyššieho súdu, zúčastnenej osoby a replika sťažovateľky IV.1. Vyjadrenie najvyššieho súdu: 9. Najvyšší súd odkázal na vyjadrenie predsedníčky príslušného senátu občianskoprávneho kolégia, z ktorého vyplýva, že dovolací súd sa vo svojom rozhodnutí zaoberal všetkými dôvodmi prípustnosti, ktoré dovolateľka označila, a rozhodol v súlade so svojou ustálenou praxou. IV.2. Vyjadrenie zúčastnenej osoby: 10. Zúčastnená osoba nevyužila ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 214/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Uznesenie: krajského súdu potvrdzujúce prvoinštančné rozhodnutie o zastavení konania totiž predstavuje rozhodnutie odvolacieho súdu, ktorým sa konanie končí. Súčasne takéto rozhodnutie tvorí integrálnu súčasť procesného postupu konajúceho súdu. 13. Ústavný súd už v naznačenom smere vyslovil právny názor, podľa ktorého aplikácia procesných noriem, ktorá vedie k procesnému rozhodnutiu, je vo svojej podstate na strane jednej nemeritórnym právnym posúdením, no na strane druhej je aj procesným postupom tak, ako ho predpokladá § 420 písm. f) CSP. Preto je ústavne neudržateľný právny názor, podľa ...
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 4Cdo/199/2021 z 29. júna 2022 zru šu je a ve c mu vraci a na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky je p ov i n n ý nahradiť sťažovateľke trovy konania 757,74 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľky do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 4. Vo zvyšnej časti ústavnej sťažnosti n evyh ovu je. O d ôvod n eni e : I. 1. Sťažovateľka sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 10. októbra 2022 domáhala vyslovenia porušenia svojich základných práv na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 207/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 259/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Rastislava Kaššáka v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 217/2023-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára prerokoval oznámenie sudcu I. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky Miloša Maďara o dôvodoch jeho možného vylúčenia z výkonu sudcovskej funkcie vo veci vedenej Ústavným súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 2164/2021 takt
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 218/2023-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára prerokoval oznámenie sudcu I. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky Rastislava Kaššáka o dôvodoch jeho možného vylúčenia z výkonu sudcovskej funkcie vo veci vedenej Ústavným súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 603/2023 a takto ro
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 85/2023-21 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky doc. PhDr. JUDr. Marcely Tittlovej, PhD., LL.M., advokátky, Bernolákova 5, Modra, IČO 51 838 9
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 235/2023-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu prerokoval oznámenie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky Petra Straku o dôvodoch jeho vylúčenia z konania a rozhodovania vo veci vedenej na Ústavnom súde Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 573/2023 a takto rozh od ol : 1. Sudca Ústav
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 233/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateliek maloletej XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Uznesenie: Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 4 Tpo 64/2022 z 22. decembra 2022 zru šu je a ve c vr aci a Krajskému súdu v Banskej Bystrici na ďalšie konanie. 3. Krajský súd v Banskej Bystrici je p ovi n n ý nahradiť sťažovateľovi trovy konania v sume 530,85 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľa a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu bola 27. januára 2023 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľa vo veci namietaného porušenia základného práva na osob ...
Uznesenie: Okresného súdu Bratislava I č. k. 8 Nt 15/2022 z 27. septembra 2022 zru š u je a vec v raci a Okresnému súdu Bratislava I na ďalšie konanie. 2 6. Sťažovateľovi p ri zn áva primerané finančné zadosťučinenie v sume 1 500 eur, ktoré je mu Okresný súd Bratislava I p ovi n n ý zaplatiť do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 7. Okresný súd Bratislava I je p ovi n n ý nahradiť sťažovateľovi trovy konania v sume 632,11 eur a zaplatiť ich jeho právnej zástupkyni do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 8. Vo zvyšnej časti ústavným sťažnostiam n evyhovu je . ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 55/2023-48 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti GPA Kováč, s. r. o., Partizánska 1280/10, Dubnica nad Váhom, IČO 36 682 152, zastúpenej URBAN GAŠPEREC BOŠ
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 1 Cdo 12/2022 z 28. septembra 2022 vo výroku o náhrade trov dovolacieho konania z ru šu je a v ec v r aci a Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky je p ovi n n ý nahradiť sťažovateľom trovy konania v sume 460,68 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľov do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. 2 O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľov a skutkový stav veci 1. Sťažovatelia označení v záhlaví tohto rozhodnutia sa ústavnou sťažnos ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 240/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti MET Slovakia, a. s., Rajská 7, Bratislava, IČO 45 860 637, zastúpenej Advokátskou kanceláriou SLEZÁK, s. r. o., Záhradnícka 60, Bra
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 121/2023-24 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej Advokátskou kanceláriou
Odôvodnenie: rozhodnutia musí dať neúspešnej strane odpoveď, čo súd viedlo k príslušnému záveru a z akých dôvodov nebola procesná obrana dôvodná. To sa neúspešná strana nemôže dozvedieť zo strohého konštatovania, že rozhodnutie o priznaní pohyblivej zložky mzdy nebolo v rozpore so zákonom o bankách, keďže to vyplýva už z výroku. 13 52. Na podklade už uvedeného preto sťažovateľka trvá na tom, že v napadnutých uzneseniach najvyššieho súdu nebol dôvod na odklon od stabilnej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu. V každom z uvádzaných rozhodnutí najvyššieho súdu (bod 30 toht ...
Odôvodnenie: napadnutého uznesenia je v tomto smere nejasné, nezrozumiteľné a neodpovedajúce na otázku, čo z dovolania žalobcu bolo dôvodom na zrušenie právoplatného rozhodnutia. Žalobca v dovolaní nenamietal, že súdy nižších inštancií nerešpektovali rozhodnutia ústavného súdu, prípadne Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej aj „ESĽP“), porušili § 193 CSP, neskúmali pridelenie spisových značiek podaným návrhom a ďalší postup Okresného súdu Prievidza pri ich posudzovaní. Teda žiaden zo záverov, ktoré prijal najvyšší súd k nedostatočnému postupu odvolacieho súdu, nebol výsledkom podaného dovolania ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 129/2023-21 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 136/2023-33 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zast
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 165/2023-32 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 231/2023-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom JUDr. Jindřic
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 215/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej URBAN GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 152/2023-36 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 110/2023-43 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 10/2023-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľky SFZ Marketing, s. r. o., Tomášikova 30C, Bratislava, IČO 46 320 768, zastúpenej v oboch prípadoch spoločnosťou SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o., Šoltésovej 14, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. David Soukeník, LL.M., proti uzneseniam Okresného s
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 78/2023-28 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 9/2023-5 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného JUDr. Ľubomírom Kaščákom, advokátom, Horná 35, Banská Bystrica, proti postupu Okresného súdu Bratislav
Odôvodnenie: napadnutého uznesenia poukazuje na § 421 ods. 2 CSP v spojení s § 357 písm. m) CSP, ale v tejto veci nie sú splnené predpoklady pre ich aplikáciu, pretože krajský súd nerozhodoval o odvolaní sťažovateľa proti rozhodnutiu o trovách v spornej časti. Odvolaním sťažovateľa bol napadnutý len výrok, ktorým súd priznal žalovanému nárok na náhradu trov konania v časti náhrady mzdy, keďže okresný súd samostatne nerozhodol o náhrade trov konania v časti určenia, že nemožno od žalovaného spravodlivo požadovať jeho ďalšie zamestnávanie. Výrok o zastavení konania o určenie ďalšieho ...
Uznesenie: vyššieho súdneho úradníka napadla sťažovateľka sťažnosťou, v ktorej poukázala na nesprávny výpočet trov konania z titulu právneho zastúpenia, a to z dôvodu, že za úkony vykonané v jednotlivých piatich veciach pred ich spojením na spoločné konanie bolo namieste sťažovateľke priznať plnú (vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny) odmenu za každý úkon právnej služby v každej z piatich vecí. Zníženie tarifnej odmeny v zmysle § 13 ods. 3 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 219/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 49/2023-27 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Odôvodnenie: podania je súčasťou prílohy tohto formulára“. Zvolením tejto možnosti sa totiž prikladaná príloha priamo prepojí s formulárom, ktorý je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Rovnaký postup sa uplatní aj pre ďalšie pole formulára označeného ako „Návrh rozhodnutia“. Výhodou takého formulárového podania je, že pokiaľ formulár nie je kompletne vyplnený, systém ani neumožní jeho podpísanie a odoslanie. Sťažovateľ napokon argumentoval tým, že poukázal na časť formulára, do ktorej sa vkladajú prílohy a kde je uvedené: «Podpísať elektronickú prílohu je potrebné iba v prípade „plnej mo ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 210/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca), sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa Ružomberský papier, občianske združenie, IČO 50 440 721, Šľachtiteľská 185, Kvetoslavov, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Korytár, s. r. o., S
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 237/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Advokátskou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 222/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti SLUŽBYT, s. r. o., Karpatská 56, Svidník, IČO 31 675 361, zastúpenej advokátskou kanceláriou HUSAR AND PARTNERS S. R. O.,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 223/2023-43 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej advokátskou kanceláriou
Uznesenie: , ktorým okresný súd rozhodol o priznaní plnej náhrady trov konania sťažovateľom, však nadobudlo právoplatnosť až 14. februára 2020 (proti žalovaným v 2., vo 4., v 7. a 9. rade), 5. novembra 2020 (proti žalovaným v 1., 5., 6. a 10. rade) a 31. augusta 2021 (proti žalovanému v 8. rade). Uznesenie o určení výšky trov v konaní pred súdmi prvého a druhého stupňa (č. k. 13 C 422/1999-1225) bolo vydané až 15. novembra 2021 a do dňa podania ústavnej sťažnosti nebolo právoplatné. II. Argumentácia sťažovateľov 4. Sťažovatelia v ústavnej sťažnosti zrekapitulovali doterajší priebe ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 214/2023-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, t. č. v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody XXXXXXXXXX, zas
Odôvodnenie: napadnutého uznesenia najvyššieho súdu ústavný súd považuje za zrozumiteľné a dostatočné. Nezistil taký exces najvyššieho súdu pri posudzovaní prípustnosti dovolania sťažovateľky, ktorý by ho oprávňoval do napadnutého uznesenia zasahovať. Preto dospel k záveru, že sťažovateľkou uplatnené námietky nesignalizujú takú priamu príčinnú súvislosť s možným porušením základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a čl. 36 ods. 1 listiny, resp. práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, na základe ktorej by po prípadnom prijatí ústavnej sťažnosti na ďalš ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 156/2023-36 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Uznesenie: Okresného súdu Žilina č. k. 10 CbZm 2/2019 z 5. augusta 2022 zru šu je a vec vraci a Okresnému súdu Žilina na ďalšie konanie. 3. Okresný súd Žilina j e p ovi n n ý nahradiť sťažovateľovi trovy konania v sume 758,53 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľa a skutkový stav veci 1. Sťažovateľ sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 26. septembra 2022 domáha vyslovenia porušenia svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 226/2023-33 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 200/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 198/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zastúpeného JUDr. Milanom Križalkovičom, advoká
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 216/2023-5 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára prerokoval oznámenie sudcu I. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky Miloša Maďara o dôvodoch jeho možného vylúčenia z výkonu sudcovskej funkcie vo veci vedenej Ústavným súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 1978/2020 takt
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 202/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 242/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Advokátskou kanceláriou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 89/2023-51 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 236/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátskou kanceláriou Denton
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 254/2023-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej JUDr. Silviou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 248/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenéh
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 252/2023-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpen
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 63/2023-39 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpené
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 199/2023-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátskou kanceláriou JUDr. Barbora Ficek, advo
Odôvodnenie: , ktoré len všeobecným spôsobom konštatuje na jednej strane nesplnenie podmienok prípustnosti dovolania a na druhej strane dodržanie zákonných náležitostí rozhodnutia odvolacieho súdu bez akejkoľvek odpovede na konkrétne námietky sťažovateľky v dovolaní, nemôže učiniť zadosť požiadavke riadneho odôvodnenia súdneho rozhodnutia v súlade s právom na spravodlivý proces. Ústavný súd s istým zveličením dodáva, že takéto odôvodnenie [bod 3 týkajúci sa obsahu podaného dovolania, body 13 a 14 týkajúce sa dovolacieho dôvodu podľa § 420 písm. f) CSP] by mohlo byť paušálne použité a ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 223/2023-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom JUDr.
Odôvodnenie: uznesenia najvyššieho súdu je ústavne nevyhovujúce pre rozpor jeho výroku (odmietnutie dovolania z dôvodu neprípustnosti) s odôvodnením [meritórne preskúmanie dovolacích námietok v zmysle § 420 písm. f) CSP]. Tým, že najvyšší súd meritórne preskúmal časť dovolacích námietok, dovolanie bolo čiastočne prípustné, mal výrok znieť ako zamietajúci dovolanie. Uvedenému zodpovedá aj vlastná rozhodovacia prax najvyššieho súdu (uznesenie č. k. 3Cdo/186/2012 z 22. novembra 2012). 7.2. Posúdenie rozhodovacej praxe súdov v obdobných prípadoch (uznesenie Krajského súdu v Bratis ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 230/2023-32 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného URBAN GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o., advok
Uznesenie: o spojení vecí n ad obú d a právoplatnosť a vykonateľnosť okamihom jeho prijatia Ústavným súdom Slovenskej republiky. 3. Ústavné sťažnosti od mie ta. Od ôv od n e n ie : I. Vymedzenie ústavných sťažností 1. Ústavnému súdu boli 27. februára 2023 a 4. apríla 2023 doručené ústavné sťažnosti sťažovateľky vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva pokojne užívať ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 212/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej advokátkou Mgr. Van
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 205/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti HLAVA, s. r. o., Oravská cesta 11, Žilina, IČO 36 429 503, zastúpenej Advokátskou kanceláriou Gallo, s. r. o., Jilemnického 4012/30, Martin, v mene kto
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 241/2023-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 221/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, proti postupu Okresného súdu Žilina v ko
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 228/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, proti postupu Okresného súdu Košice II v kon
Odôvodnenie: dovolaním napadnutého uznesenia odvolacieho súdu však nedáva podklad pre tvrdenie dovolateľky, že nespĺňa požiadavku riadneho odôvodnenia súdneho rozhodnutia. Odôvodnenie obsahuje primerané vysvetlenie dôvodov, na ktorých odvolací súd založil svoje rozhodnutie, pričom treba mať na pamäti, že konanie pred súdom prvej inštancie a pred odvolacím súdom tvorí jeden celok a určujúca spätosť uznesenia odvolacieho súdu s potvrdzovaným uznesením vytvára ich 3 organickú (kompletizujúcu) jednotu... Odvolací súd na rozdiel od súdu prvej inštancie dospel k záveru o premlčaní práva žal ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 258/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti URBAN GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o., advokátska kancelária, Havlíčkova 16, Bratislava, IČO 47 244 895, zastúpenej JUD
Odôvodnenie: napadnutého rozsudku je presvedčivé a je dostatočným podkladom na výrok, ktorým najvyšší správny súd zrušil rozhodnutie volebnej komisie a vyhlásil za zvoleného toho, kto bol riadne vo voľbách zvolený. Právne závery najvyššieho správneho súdu sú logické, rešpektujú účel aplikovaných ustanovení Správneho súdneho poriadku a volebného zákona, nie sú arbitrárne a sú tak ústavne akceptovateľné. 6 20. V súvislosti s argumentáciou sťažovateľky o porušení základného práva podľa čl. 30 ods. 3 a 4 ústavy a čl. 2 ods. 2 ústavy ústavný súd poukazuje na § 189 ods. 4 volebného zákona, podľa ktorého ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 227/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Mgr. Petrom Balážom, advokáto
Odôvodnenie: sa nachádza v podstate v jednej vete. Okresný súd bez ďalšieho odkazuje na predchádzajúce väzobné rozhodnutia, kde sa okresný súd nezaoberal námietkou obhajoby o oslabení väzobného dôvodu plynutím času, pričom ani v doterajších väzobných rozhodnutiach sa nekonkretizuje obava z pokračovania v trestnej činnosti. Rozsudok prvostupňového súdu bol dosiaľ trikrát zrušený a sťažovateľ je väzobne stíhaný viac ako 3 roky. Väzba nemá byť trestom. Súdy ponechávajú sťažovateľa vo väzbe len z dôvodu, že bude v dohľadnej dobe odsúdený a bude mu uložený nepodmienečný trest, čo ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 247/2023-26 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti ADA WASTE, s. r. o., Bratislavská 1611/74, Galanta, IČO 36 242 560, zastúpenej Advokátskou kanceláriou BÁNOS & KOŠÚ
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 213/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom JUDr. Tomášom Lázárom, K
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 244/2023-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 243/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 255/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 251/2023-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zast
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 75/2023-28 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 168/2023-25 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 238/2023-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 242/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného ad
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 2 Obdo 84/2021 z 31. mája 2022 zru šu j e a v ec v raci a Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky j e p ovi n n ý nahradiť sťažovateľom trovy konania 758,53 eur a zaplatiť ich na účet právnej zástupkyne sťažovateľov, do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľov a skutkový stav veci 1. Sťažovatelia sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 19. septembra 2022 domáhajú vyslovenia poruše ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 691/2022-56 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateliek XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 233/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, zastúpenej advokátskou kanceláriou WEBBE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 235/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX
Odôvodnenie: napadnutého uznesenia o odmietnutí dovolania z dôvodu § 420 písm. f) CSP tieto základné požiadavky nespĺňa. Odôvodnenie, ktoré len všeobecným spôsobom konštatuje potrebu hodnotenia konkrétnych porušení procesných práv v kontexte celého súdneho konania, ktoré ďalej uvádza, že jedna izolovaná vada na uplatnenie dovolania nestačí (bod 11 napadnutého uznesenia najvyššieho súdu), a ktoré napokon najvyšší súd uzavrel tak, že sťažovateľka nepreukázala nesprávny procesný postup súdu, ktorým by bola vylúčená z uskutočňovania jej patriacich procesných práv v takej miere, že došlo ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 236/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpen
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 237/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti DUzničená, s. r. o., Javorová 32/451, Partizánske-Veľké Bielice, IČO 36 258 113, zastúpenej Petrom Janíkom, advokátom, M.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 234/2023-57 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX
Odôvodnenie: napadnutého uznesenia vychádza z toho, že aj pri rozhodovaní o výške trov ide o sporové konanie, preto súd vykonáva dôkazy len na návrh strán. Okresný súd tak aplikoval všeobecné procesné ustanovenia týkajúce sa dokazovania na procesné štádium rozhodovania o výške trov konania, pričom jeho interpretácia zohľadňuje konkrétne okolnosti prípadu. Sťažovateľky nepredložili vyčíslenie trov konania pred rozhodnutím vyššieho súdneho 7 úradníka o výške trov konania, taký dôkaz predložili až k svojej sťažnosti proti jeho uzneseniu, čo okresný súd nepovažoval za rele ...
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 4Obdo/68/2021 z 29. apríla 2022 zru šu je a ve c v raci a Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky je p ov i n n ý nahradiť sťažovateľovi trovy konania 410,92 eur a zaplatiť jeho právnemu zástupcovi do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľa a skutkový stav veci 1. Sťažovateľ sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 22. augusta 2022, prijatou na ďalšie konanie v celom rozsahu uznesením ústavné ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 204/2023-22 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov 1/ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 178/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Uznesenie: vlády, ktorým je generálny riaditeľ odvolaný zo svojej funkcie, nie je rozhodnutím o vine a samotné odvolanie nemožno považovať za trest (túto povahu odvolania nemožno vyvodiť ani zo zákona č. 461/2003 Z. z.) (m. m. II. ÚS 576/2012). 45. Sťažovateľ argumentoval tým, že orgán odvolávajúci generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne musí konať v určitých mantineloch a hraniciach určujúcich, v akej lehote je vôbec možné ho odvolať. Podľa názoru ústavného súdu ak dôvodom odvolania z funkcie je porušenie zákona zo strany generálneho riaditeľa a zákon špecificky neupravuje lehotu od poru ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 713/2022-31 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného JUDr. Marián Prievozník
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 108/2023-29 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov 1/ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a 2/ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 49/2023-33 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zastúpe
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 197/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov 1/ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 2/ XXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 201/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov 1/ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXX., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a 2/ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 590/2022-47 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 97/2023-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, z
Uznesenie: Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 33Ek/1863/2020 z 19. októbra 2022 zru šu je a ve c mu vraci a na ďalšie konanie. 3. Vo zvyšnej časti ústavnej sťažnosti n evyh ovu je. 4. Okresný súd Banská Bystrica j e p ovi n n ý nahradiť sťažovateľke trovy konania 663,57 eur a zaplatiť ich jej právnemu zástupcovi do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. O d ôvod n eni e: I. 1. Sťažovateľka sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 4. januára 2023 domáha vyslovenia porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 47 ods. 3 Ústav ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 39/2023-41 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpen
Uznesenie: bolo schválené pomerom hlasov 5 (za) : 1 (zdržal sa) : 0 (proti), pričom členka rady fondu Dr. Šofranko vyjadrila nesúhlas s výsledkami bodového hodnotenia kandidátov a s celkovým výsledkom výberového konania. 4. Zasadnutie rady fondu sa 21. decembra 2022 neuskutočnilo, keďže nebol schválený jeho program. Na žiadosť sťažovateľa mu bol 27. decembra 2022 zaslaný návrh pracovnej zmluvy. Na zasadnutie rady fondu 28. decembra 2022 bol sťažovateľ prizvaný ako najlepšie hodnotený kandidát. Traja členovia rady fondu spochybnili transparentnosť výberového konania a vyjadrili nesúhlas s výber ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 195/2023-36 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Odôvodnenie: účelu nariadenia príkazu je jasné a logické. Okrem toho rozsah vykonania domovej prehliadky bol namietaným príkazom limitovaný. Zásah do práv sťažovateľa nariadením a realizáciou príkazu súdu bol primeraný sledovanému cieľu (pozri tiež III. ÚS 139/2023). 12. Sťažovateľ namietal, že súd pri vydaní namietaného príkazu prihliadal na jeho predošlé odsúdenia aj napriek skutočnosti, že tieto boli zahladené. Ústavný súd uvádza, že zahladenie odsúdenia alebo zákonná fikcia, že sa na páchateľa hľadí, ako by nebol odsúdený, nebráni súdu, aby pri hodnotení páchateľa (resp. po ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 200/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, proti postupu Ok
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 185/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, t. č. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 203/2023-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 202/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 186/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátkou JUDr. Martin
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 62/2023-27 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 191/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátkou JUDr. E
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 230/2023-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara prerokoval oznámenie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky Libora Duľu o možných dôvodoch jeho vylúčenia z konania a rozhodovania vo veci vedenej Ústavným súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 600/2023 a takt
Odôvodnenie: napadnutého rozsudku vychádza z teoretických premís, že žalobe je možné vyhovieť, ak sú splnené tri predpoklady: - protizákonnosť alebo protiústavnosť, porušenie zákonov týkajúcich sa volieb alebo ústavy, - vzťah medzi touto protizákonnosťou/neústavnosťou a neplatnosťou volieb alebo voľby kandidáta, - intenzita protizákonnosti/neústavnosti, ktorá už spochybňuje výsledky volieb a ktorá odôvodnene vyvoláva pochybnosti o tom, či voľby a ich výsledky sú prejavom skutočnej vôle voličov. V odôvodnení poukázal aj na skoršiu judikatúru ústavného súdu vo volebných veciach (PL. ÚS ...
Odôvodnenie: najvyššieho súdu k námietke o nedodržaní postupu podľa § 382 CSP považuje sťažovateľka za vnútorne rozporné a ústavne neobhájiteľné. V tejto súvislosti uvádza: „... odvolací súd na rozdiel od súdu I. inštancie, ktorý jasne konštatoval, že sporný priestor je nebytovým priestorom zaujal právny záver, že išlo o určitú časť bytového domu, pričom takýto pojem platné právo nepozná a nie je zrejmé čo tým odvolací súd chcel povedať, teda nie je zrejmé či priestor posúdil identicky ako súd I. inštancie za nebytový priestor alebo spoločné časti a zariadenia bytového domu a súčasne odlišne právne po ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 66/2023-28 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 189/2023-26 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Česká republika, za
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 183/2023-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky Slovenskej republiky, zastúpenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky, za ktoré koná poverený zamestnanec XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, proti uzneseniu Naj
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 174/2023-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX zastú
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 175/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa JUDr. Jána Bodnára, Žriedlová 3, Košice, správcu majetku úpadcu Truck Center Košice s. r. o., Topasová 52, Košice, IČO 31 661 980, zastúpeného advok
Uznesenie: okresného súdu z 1. decembra 2022 má preto podľa ich názoru nulitné účinky a nemalo byť dôvodom na nezákonné vyznačenie doložky právoplatnosti. 9. Sťažovateľka v 1. rade je toho názoru, že vyznačením spornej doložky na platobnom rozkaze jej bolo odňaté právo konať pred súdom v spojitosti s prípadným vymožením pohľadávky od sťažovateľa v 2. rade, ktorý by mal právo regresu voči nej bez ohľadu na prebiehajúce sporové 3 konanie, v ktorom sa pohľadávke priznanej platobným rozkazom naďalej bráni a ktorá by vynúteným splnením sťažovateľom v 2. rade zanikla. 10. Sťažova ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 114/2023-22 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti PaP, s. r. o., Jána Milca 42, Žilina, IČO 35 015 466, zastúpenej advokátom JUDr. Ivanom Pádejom, Kr
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 52/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA OPRAVNÉ UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 566/2022-48 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré 3 stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, preto postačuje na záver, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04). Splnenie povinnosti odôvodniť rozhodnutie je preto vždy posudzované so zreteľom na konkrétny prípad (porovnaj napríklad Georgiadis v. Grécko z 29. 5. 1997, Recueil III/1997). 13. Ústavný súd vo svojej konštantnej judikatúre zdôrazňuje, že nie je súčasťou systému všeobecných súdov a že vo veciach patriacich do právomocí všeobecných súdov nie je an ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 229/2023-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej advokátom JUDr. Petrom Bojdom, Fraňa Mojtu 43,
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (III. ÚS 57/2019). 12. S poukazom na uvedené východiská ústavný súd pristúpil k prieskumu ústavnou sťažnosťou napadnutého rozsudku najvyššieho súdu, pričom vzhľadom na formuláciu ústavnej sťažnosti sa ústavný súd oboznámil nielen s obsahom napadnutého rozhodnutia dovolacieho súdu, ale aj s dovolaním sťažovateľa z vyžiadaného spisu okresného súdu. Najvyšší súd v n ...
Uznesenie: bolo doručené právnym zástupcom sporových strán 14. marca 2023; - 3. marca 2023 okresnému súdu zaslala žalobkyňa žiadosť o oslobodenie od platenia súdnych poplatkov. 12. Ústavný súd, vychádzajúc z krátkeho prehľadu procesných úkonov po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej (3. január 2023) do podania ústavnej sťažnosti (3. marec 2023), konštatuje, že okresný súd postupoval štandardne a vykonal úkony bez zbytočných prieťahov a promptne rozhodol o konkrétnej výške trov konania. Po podaní žiadosti žalobkyne bude skúmať následne aj to, či jej žiadosť o oslob ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 193/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca), sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa JUDr. Michala Brožinu – súdneho exekútora, IČO 36 164 020, Stropkovská 633/3, Svidník, zastúpeného advokátom JUDr. Ing. Adrián Cupák,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 181/2023-38 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 180/2023-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35 763 469, zastúpenej advokátskou kanceláriou Bukovinský & Chlípala, s. r. o., Svätopl
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 184/2023-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Odôvodnenie: rozsudku je plne v medziach stanovených Civilným sporovým poriadkom a judikatúrou ústavného súdu, ako aj Európskeho súdu pre ľudské práva. 29. Z vyjadrenia žalobcu 1 (zastúpeného Advokátskou kanceláriou XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) z 15. februára 2023 doručeného ústavnému súdu elektronicky toho istého dňa, ktorou reaguje na prijatú ústavnú sťažnosť, vyplýva, že ju považuje za nedôvodnú. 30. Sťažovateľka za podstatu ústavnej sťažnosti považuje nezaoberanie sa možnosťou vydržania zo strany krajského súdu a najvyšš ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 190/2023-9 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, t. č. v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody XXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 188/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, t. č. v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody XXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 185/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného JUDr. Andrejom Garom, adv
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 182/2023-21 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 224/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zastúpeného JUDr. Jánom Kanab
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 136/2023-35 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 227/2023-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, preto postačuje na záver, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04). Splnenie povinnosti odôvodniť rozhodnutie je preto vždy posudzované so zreteľom na konkrétny prípad (porovnaj napríklad Georgiadis v. Grécko z 29. 5. 1997, Recueil III/1997). 4 14. Ústavný súd vo svojej konštantnej judikatúre zdôrazňuje, že nie je súčasťou systému všeobecných súdov a že vo veciach patriacich do právomocí všeobecných súdov nie je an ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 170/2023-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; XXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 191/2023-33 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného JUDr. Igorom Gažíkom,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 76/2023-55 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľXXXXXXXXXXXXXX27 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 177/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 178/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 225/2023-27 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXX
Uznesenie: krajského súdu bolo sťažovateľke doručené 16. februára 2023. Napadnuté uznesenie okresného súdu tak napriek podaniu odvolania nadobudlo právoplatnosť 27. októbra 2022. II. Argumentácia sťažovateľky 6. Proti napadnutým uzneseniam podala sťažovateľka túto ústavnú sťažnosť, ktorá je koncipovaná nezrozumiteľne, najmä pokiaľ ide o právnu argumentáciu a dôvody jej podania. Z jej obsahu však možno zistiť, že napadnuté uznesenie okresného súdu považuje za vecne nesprávne, je toho názoru, že konanie o obmedzenie spôsobilosti na právne úkony má byť prerušené. Ďalej sťažovateľka tvrdí, že neb ...
Uznesenie: okresného súdu č. k. 1 Nt 112/2020 z 29. novembra 2022 v spojení s uznesením krajského súdu č. k. 3 Tos 132/2023 z 26. januára 2023 tak nadobudlo právoplatnosť 26. januára 2023. Možno teda uzavrieť, že v čase rozhodovania ústavného súdu o predloženej ústavnej sťažnosti bola vec sťažovateľa právoplatne skončená. O miere sťažovateľom tvrdenej právnej neistoty možno pochybovať aj s ohľadom na to, že v napadnutom konaní okresný súd rozhodoval v poradí už o druhom návrhu sťažovateľa na upustenie od výkonu zvyšku trestu (prvýkrát jeho návrh zamietol uznesením č. k. ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 37/2023-63 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 202/2023-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu prerokoval oznámenie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivana Fiačana o dôvodoch jeho vylúčenia z konania a rozhodovania vo veci vedenej na Ústavnom súde Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 2782/2022 a takto rozh od ol : 1. Sudca Ústav
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 608/2022-38 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Ivana Fiačana (sudca spravodajca) a Petra Straku v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky AB REAL, s. r. o., Košice., Garbiarska 2, Košice, IČO 31 698 115, zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. Daniel Blyšťan s. r. o.,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 47/2023-40 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a maloletého
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 51/2023-49 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Ivana Fiačana (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bratislava, zastúpeného Advokátskou ka
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 36/2023-46 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 8/2023-5 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľky obchodnej spoločnosti SD-spoločnosť, s. r. o., Bárdošova 20, Bratislava-Nové Mesto, IČO 31 390 927, zastúpenej advokátom Mgr. Radkom Zapletalom, Železničná 61, Senica, proti rozsudku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky č. k. 4Sžfk/34/2020 z 30.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 207/2023-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej advokátskou kanceláriou OLEXOVA VASILIS
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 52/2023-27 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpené
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 90/2023-27 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, z
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 59/2023-34 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátskou
Uznesenie: okresného súdu č. k. 11 C 257/2008 24 z 8. decembra 2008 nadobudlo právoplatnosť 15. apríla 2009, pretože okresný súd uznesením č. k. 11 C 257/2008-46 z 28. januára 2009 zamietol návrh žalovaného na odpustenie zmeškanej lehoty na podanie odvolania a Krajský súd v Prešove uznesením č. k. 14 Co 17/2009-51 z 11. marca 2009 odmietol žalovaným podané odvolanie ako podané oneskorene. 29. Prvú etapu napadnutého konania okresného súdu ústavný súd uzatvára 15. novembra 2017, keď okresný súd vydal uznesenie č. k. 7 C 7/2009-166 z 15. novembra 2017, ktoré bolo vydané v dôsledku rozsudku Krajsk ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 103/2023-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Odôvodnenie: napadnutého uznesenia najvyššieho súdu v spojení s uznesením krajského súdu predstavuje podľa ústavného súdu dostatočný základ pre jeho výrok, ktorým zamietol návrh sťažovateľov na nariadenie neodkladného opatrenia (a odmietol dovolanie ako neprípustné). Najvyšší súd v napadnutom uznesení v spojení s uznesením krajského súdu primeraným, logickým, zrozumiteľným a dostatočným spôsobom sťažovateľom objasnil, prečo bol ich návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietnutý, preto napadnuté uznesenie nie je zjavne neodôvodnené. Právne závery najvyššieho súdu v spojení s ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 217/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Mgr. Dávidom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 216/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa obchodnej spoločnosti SANSTAV s. r. o., Cibická cesta 2, Svätý Jur, IČO 36 723 495, zastúpenej JUDr. Andrejom Garom, advokátom, Štefánikova 14, Bratislava,
Uznesenie: napadli odvolaním obe sporové strany. 5. Krajský súd v Trnave (ďalej len „krajský súd“) uznesením č. k. 31 Cob 24/2020-380 z 31. marca 2021 zrušil uznesenie okresného súdu o prerušení konania s odôvodnením, že z rozhodnutia nielenže relevantný dôvod na prerušenie konania nevyplýva, ale pre absenciu akejkoľvek vecnej 3 argumentácie je nepreskúmateľné, a preto bude povinnosťou okresného súdu pokračovať v začatom konaní na základe žaloby sťažovateľky a vo veci po riadne vykonanom dokazovaní rozhodnúť. Intervenient podal 3. augusta 2021 opätovný návrh na prerušenie konania z rovna ...
Odôvodnenie: návrhu je pritom podľa § 43 ods. 1 zákona o ústavnom súde zákonom ustanovenou podmienkou konania pred ústavným súdom. Argumentácia sťažovateľa v odôvodnení ústavnej sťažnosti je veľmi všeobecná a homogénna, smerovaná najmä proti rozsudku krajského súdu. Rozsudku najvyššieho súdu sa námietky sťažovateľa dotýkajú len okrajovo, keď opakovane dovolaciemu súdu vyčíta, že sa len stotožnil s odôvodnením rozhodnutia odvolacieho súdu (body 13, 29, 33, 44), poukazuje na jeho neurčité vyjadrenie k zvýšeniu výživného na maloletú od 1. marca 2022 do budúcna (bod 30) či všeobecne namieta ...
Odôvodnenie: ústavnej sťažnosti je podstatnou (osobitnou) náležitosťou ústavnej sťažnosti a od jeho kvality sa v podstate odvíja možnosť prieskumu ústavného súdu (m. m. II. ÚS 102/2019). Ide o neodstrániteľný nedostatok ústavnej sťažnosti, ktorého absencia aj so zreteľom na kvalifikované právne zastúpenie sťažovateľa musí viesť k rozhodnutiu o odmietnutí podľa § 56 ods. 2 písm. c) zákona o ústavnom súde, pričom v takom prípade neprichádza do úvahy výzva na odstránenie nedostatkov ústavnej sťažnosti podľa § 58 ods. 3 zákona o ústavnom súde (I. ÚS 185/2021). 11. Ústavný súd pred samotným meritórnym prieskumo ...
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, preto postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (IV. ÚS 115/03, I. ÚS 642/2022). 18. Tieto východiská platia rovnako aj pre rozhodovanie najvyššieho správneho súdu ako súdu disciplinárneho. 19. K námietke sťažovateľa o nesprávnom výklade pojmu „úkon smerujúci k ukončeniu disciplinárneho konania“ ústavný súd uvádza, že najvyšší správny súd ju posúdil odlišným spôsobom, ako sa domáha sťažovateľ, avšak v j ...
Odôvodnenie: osobnej sťažnosti sťažovateľa bolo do podateľne okresného súdu doručené 10. januára 2023 o 14.40 h, a to súčasne so sťažnosťou odôvodnenou obhajcom JUDr. Alyasrym. Z príloh k ústavnej sťažnosti nevyplýva, kedy bolo do podateľne okresného súdu doručené odôvodnenie sťažnosti obhajcu JUDr. Gancznera, čo však v konkrétnom prípade nie je relevantné, keďže aj jeho sťažnosť bola posúdená ako podaná včas, pričom z odôvodnenia napadnutého uznesenia krajského súdu vyplýva, že tento sa pred jeho vydaním s odôvodneniami sťažnosti uvedenými v podaniach JUDr. Aly ...
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne 9 a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (m. m. III. ÚS 209/04). 39. Právo na prístup k súdu však nemá absolútny charakter a môže podliehať obmedzeniam zo strany štátu. Takýmto obmedzením sú aj § 420 a § 421 CSP, ktoré vymedzujú prípady, keď je proti rozhodnutiu odvolacieho súdu prípustné dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok (I. ÚS 51/2020). 40. Sťažovateľ podané dovolanie odôvodnil ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 5/2023-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu Ivana Fiačana a sudcov Jany Baricovej, Ladislava Duditša, Libora Duľu, Miroslava Duriša, Jany Laššákovej, Miloša Maďara, Petra Molnára (sudca spravodajca), Petra Straku, Ľuboša Szigetiho, Roberta Šorla a Martina Vernarského predbežne prerokoval návrh predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 199/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX zastúpeného advokátom JUDr. Ľudovítom Földesom, Domašská 11, Bratis
Odôvodnenie: obsiahnuté v napadnutom rozhodnutí okresného súdu preto možno považovať za ústavne akceptovateľné. Ústavný súd preto nezistil v skutkových a právnych záveroch napadnutého rozhodnutia okresného súdu nič, čo by nasvedčovalo jeho arbitrárnosti alebo ústavnej neakceptovateľnosti, pre ktoré by mohlo byť považované za ústavne nekonformné. 37. Okresný súd sa s námietkami sťažovateľov vysporiadal ústavne udržateľným spôsobom. Skutočnosť, že sťažovatelia sa s právnym názorom okresného súdu nestotožňujú, nestačí na prijatie záveru o zjavnej arbitrárnosti napadnut ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 220/2023-53 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (III. ÚS 209/04). Splnenie povinnosti odôvodniť rozhodnutie je vždy posudzované so zreteľom na konkrétny prípad. Ak však ide o argument, ktorý je pre rozhodnutie rozhodujúci, vyžaduje sa špecifická odpoveď práve na tento argument (rozsudok Georgiadis proti Grécku z 29. 5. 1997, č. 21522/93; rozsudok Higgins a ďalší proti Francúzsku z 19. 2. 1998, č. 20124/92). 41. Ústa ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 209/2023-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 219/2023-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 183/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Ivana Fiačana (sudca spravodajca) a Petra Straku v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 211/2023-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a zo sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Odôvodnenie: rozhodnutia je aj zárukou toho, že výkon spravodlivosti nie je arbitrárny. Presvedčivosť odôvodnenia umožňuje aj všeobecná kontrola verejnosti. 10.1. Ústavný súd v postoji k odôvodneniu súdneho rozhodnutia ako integrálneho prvku základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a ľudského práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru prevzal koncepciu z case-law Európskeho súdu pre ľudské práva (k tomu napr. rozsudok Garcia Ruiz proti Španielsku z 21. 1. 1999). Otázku, či všeobecný súd splnil svoju povinnosť odôvodniť rozhodnutie vyplývajúcu z čl. 6 dohovoru, možno posúdiť len so zret ...
Odôvodnenie: napadnutého uznesenia neposudzuje konkrétne skutkové a právne okolnosti, zameriava sa len na všeobecné konštatovania, ktoré je možné použiť v takmer každom prípade. 10. Sťažovateľka ďalej namieta tvrdenie súdu, že právnym posúdením sa neznemožňuje realizácia procesných práv a povinností, k čomu uvádza, že už z podstaty veci vyplýva, že v prípade, ak súd v dôsledku nesprávneho záveru o nedostatku naliehavého právneho záujmu nemôže pristúpiť k posudzovaniu merita veci, tak v takom prípade je realizácia jeho procesných oprávnení znemožnená takýmto právnym posúdení ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 193/2023-30 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 200/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 198/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej advo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 220/2023-5 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara prerokoval oznámenie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky Miroslava Duriša o možných dôvodoch jeho vylúčenia z konania a rozhodovania vo veci vedenej Ústavným súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 567/2023
Uznesenie: okresného súdu nie je dosiaľ právoplatné. II. Argumentácia sťažovateľov 5. Sťažovatelia tvrdia, že konanie trvá neprimerane dlho (v čase podania ústavnej sťažnosti vyše 5 rokov, pozn.) a okresný súd dosiaľ vo veci nerozhodol. Uvádzajú, že predmetná vec nie je po právnej ani vecnej stránke zložitá, ide o bežné dedičské konanie, a aj keď jeden z dedičov sa prihlásil až po roku od jeho začatia, od vtedy uplynulo už 4 a pol roka a vec nie je stále právoplatne skončená. Zdôrazňujú, že notárka nedôvodne neschválila ich dohodu, preto bolo jej rozhodnutie pre nepreskúmateľnosť zrušené ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 665/2022-27 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zastúpenej
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 59/2023-30 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 196/2023-22 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej ad
Odôvodnenie: napadnutého uznesenia najvyššieho súdu tak nespĺňa ústavné kritéria dostatočnosti a jednoznačnosti dôvodov, na ktorých súd vydané rozhodnutie založil. III. Predbežné prerokovanie ústavnej sťažnosti 19. Podstatou ústavnej sťažnosti je namietané porušenie základných práv podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5, čl. 47 ods. 3, čl. 48 ods. 2 a čl. 49 ústavy a práv podľa čl. 5 ods. 1 písm. c), ods. 4, čl. 6 ods. 3 písm. a) a čl. 13 dohovoru postupom špecializovaného trestného súdu v konaní vedenom pod sp. zn. 12Tp/24/2022 a jeho uznesením z 22. decembra 2022 a uznesením najvyššieho súdu sp ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 208/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX a XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 124/2023-24 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 205/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa BPT LEASING, a. s., Drieňová 34, Bratislava, IČO 31 357 814, zastúpeného Mgr. Vladimírom Šárnikom, advokátom Rožňavská 2, Bratislava, proti pos
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 24/2023-22 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 212/2023-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 213/2023-52 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej advokátom J
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje 6 na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (III. ÚS 57/2019). Splnenie povinnosti odôvodniť rozhodnutie je preto vždy posudzované so zreteľom na konkrétny prípad (napr. Georgidias v. Grécko z 29. 5. 1997, Recueil III/1997). 10. Vo vzťahu k napadnutému rozsudku kasačného súdu treba poukázať na povahu a špecifiká správneho súdnictva, ktorého úlohou nie je nahradzovať činnosť orgánov verejnej správy, ale len preskúmať zákonnos ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 192/2023-29 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, t. č. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopold
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 194/2023-22 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 206/2023-24 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zastúpenej advokátom JUDr. Ladislavom Csákóom, Hviezdo
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka konania na spravodlivý proces (m. m. IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04). Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva nevyžaduje, aby v odôvodnení rozhodnutia bola daná odpoveď na každý argument strany. Ak však ide o argument, ktorý je pre rozhodnutie kľúčový, vyžaduje sa osobitná odpoveď práve na tento argument (Georgidias c. Grécko z 29. 5. 1997, Higgins c. Francúzsko z 19. 2. 1998). Potreba n ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 209/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej IN FO

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 396 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 262 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 421 ods. 1
160/2015 Z. z. § 380 ods. 1
160/2015 Z. z. § 391 ods. 2
513/1991 Z. z. § 369 ods. 1
513/1991 Z. z. § 536 ods. 3
513/1991 Z. z. § 536 ods. 2
513/1991 Z. z. § 536 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom (v poradí druhým) súd prvej inštancie zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 1.289,72 € spolu s 15 % ročným úrokom z omeškania zo sumy 22.349,44 € od 05.06.2004 do 12.05.2010, spolu s 15 % ročným úrokom z omeškania zo sumy 4.072,61 € od 13.05.2010 do 13.05.2010 a spolu s 15 % ročným úrokom z omeškania zo sumy 1.289,72 € od 14.05.2010 do zaplatenia, všetko do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku (výrok I), vo zvyšku žalobu zamietol (výrok II) a vyslovil, že o trovách konania rozhodne samostatným uznesením (výrok III). 2. Žalobou z 20.12.2007 sa žalobca do ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 514/2003 Z. z. § 16 ods. 1
514/2003 Z. z. § 17 ods. 1
514/2003 Z. z. § 17 ods. 2

160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: rozsudku v tejto časti považoval za nedostatočné a vychádzajúce z nesprávneho právneho posúdenia veci. Nesúhlasil ani s tým, že súd pri stanovovaní výšky náhrady nemajetkovej ujmy nebral do úvahy len tie následky, ktoré boli v priamej a bezprostrednej príčinnej súvislosti s rozhodnutím o väzbe, ale aj také, ktoré žalobcovi vznikli v súvislosti s jeho trestným stíhaním, čo podľa jeho názoru spôsobuje zmätočnosť rozhodnutia. Tvrdil tiež, že súd prvej inštancie neuviedol z akých úvah vychádzal, keď dospel k záveru, že za rozhodnutie o väzbe žalobcovi patrí náhrada nemajetkovej ujmy práve vo ...
Odmietajúce podanie
Dotknuté predpisy:: , 162/2015 Z. z. § 98 ods. 1 písm. g)
162/2015 Z. z. § 7e
Odôvodnenie: 1. Žalobkyňa sa podanou žalobou voči označenému Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky zo dňa 04.04.2022 domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže Číslo: GR ZVJS-d-17103/14-2022 zo dňa 17.03.2022, ktorým rozhodnutím tento správny orgán zastavil konanie o žiadosti žalobkyne zo dňa 14.02.2022 o priznanie vdovského výsluhového dôchodku za aplikácie § 84 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z.z. v spojení s § 30 ods. 1 písm. f) zákona č. 71/1967 Zb. z dôvodu, že vo veci začal konať iný príslušný správny orgán dňa 06.10.2021. 2. V podanej ...
Potvrdzujúce, Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 363, 160/2015 Z. z. § 386
160/2015 Z. z. § 256 ods. 1
160/2015 Z. z. § 257
160/2015 Z. z. § 60
160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 262 ods. 1
160/2015 Z. z. § 396 ods. 1
160/2015 Z. z. § 255 ods. 1
160/2015 Z. z. § 373 ods. 1
160/2015 Z. z. § 380 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie konanie zastavil (výrok I) a žalovanému priznal náhradu trov konania voči žalobcovi v rozsahu 100 % (výrok II). Svoje rozhodnutie zastaviť konanie podľa § 145 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) odôvodnil späťvzatím žaloby pred prvým pojednávaním. O náhrade trov konania rozhodol na základe § 256 ods. 1 CSP vychádzajúc z toho, že žalobca zavinil zastavenie konania. V danom prípade išlo zjavne o nedôvodnú žalobu, ktorá nemala šancu na úspech, na čo súd upozornil žalobcu hneď po podaní žaloby, keď ho vyzval v zmysle § 138 CSP ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením nariadil neodkladné opatrenie, ktorým uložil žalovanej povinnosť, aby sa zdržala neoprávnených zásahov do osobnostných práv žalobkyne, konkrétne jej práv na ochranu občianskej cti a dôstojnosti a to písaním nepravdivých a pravdu skresľujúcich správ na portáli S. o tom, že žalobkyňa je zodpovedná za odvolanie žalovanej z funkcie riaditeľky E. M.. W. a to najmä spôsobom, že ju mala žalobkyňa vyštvať z funkcie, ako aj o tom, že žalobkyňa štve deti proti kolegom a znevažuje duchovné hodnoty. Súd tiež uložil žalovanej povinnosť, aby sa zdržala ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: Rozsudkom súdu prvého stupňa bol obžalovaný G. K. uznaný vinným z prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 odsek 1 Tr. zákona, pretože dňa 01.11.2022 v čase približne o 00:20 hod. pod vplyvom alkoholu v priestoroch chodby v blízkosti toaliet v pohostinstve P. W. na ul. W. XXXX v A. pristúpil k poškodenému L. L., ktorému bez predchádzajúceho fyzického alebo verbálneho konfliktu uviedol, s použitím vulgarizmov, že „mám pri sebe samopal a všetkých Vás odjebem“, počas čoho mal obžalovaný ruku vloženú pod svojim čiernym kabátom, z čoho mal poškodený L. strach o svoj život, po čom nás ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 370
Odôvodnenie: l. Okresný súd Pezinok platobným rozkazom zo dňa 1.2.2023, č.k. 48 Csp 10/2023-37, vo výroku I. uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi do 15 dní od doručenia platobného rozkazu sumu 1.954,83 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 39,18 % za čas od 1.12.2021 do 31.12.2022, úrokom z omeškania vo výške 6,25 % ročne zo sumy 1.954,83 € od 1.1.2023 do zaplatenia; vo výroku II. žalovanej uložil povinnosť nahradiť žalobcovi do 15 dní od doručenia platobného rozkazu trovy konania v sume 117,-- €. 2. Skôr, ako platobný rozkaz nadobudol právoplatn ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 513/1991 Z. z. § 303
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku či pripomienku sporovej strany, ktorá ju nastolila. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty sporových strán (porovnaj napríklad rozhodnutia ÚS SR II. ÚS 251/04, III. ÚS 209/04, II. ÚS 200/09 a podobne). 19. Odvolací súd preto podľa § 387 ods. 1 a 2 CSP napadnuté rozhodnutie súdu prvej inštancie ako vecne správne potvrdil, keď tento správne v súlade s ustanovením § 255 ods. 1 a § 262 ods. 1 a 2 CSP rozhodol i o náhrade trov konania. 20. Žalobca bol v odvolacom konaní v plnom rozsahu úspešný ( ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Liptovský Mikuláš uznesením sp. zn. 1P/37/2018 zo dňa 20. 03. 2023 zamietol návrh matky na zrušenie neodkladného opatrenia nariadeného uznesením Krajského súdu v Žiline č. k. 10CoP/2/2023-2144 (správne č. k. 10CoP/2/2023-2114 - pozn. odvolacieho súdu) zo dňa 02. 02. 2023. 2. Proti tomuto uzneseniu podala matka maloletých detí odvolanie, ktorým sa domáhala jeho zmeny spočívajúcej v zrušení neodkladného opatrenia nariadeného výrokom II. uznesenia Krajského súdu v Žiline č. k. 10CoP/2/2023-2114 zo dňa 02. 02. 2023 vo vzťahu k obom maloletým deťom. 3. Okresná prokuratúr ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 391 ods. 2, 307/2016 Z. z. § 11 ods. 4
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie odvolaním napadnutým rozsudkom zamietol žalobu a žalovanému nepriznal náhradu trov konania. 2. Rozhodol tak o žalobe, ktorou žalobca navrhol, aby súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť mu 18.888,12 eur s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 2.628,- eur od 3.11.2016 do zaplatenia, zo sumy 3.162,12 eur od 7.12.2016 do zaplatenia, zo sumy 3.193,68 eur od 28.12.2016 do zaplatenia, zo sumy 2.154,24 eur od 31.1.2017 do zaplatenia, zo sumy 2.418,72 eur od 2.3.2017 do zaplatenia, zo sumy 2.664,72 eur od 4.4.2017 do zaplatenia, zo sumy 2.666,64 eur od 3.5 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zamietol návrh manžela matky na osvojenie maloletého dieťaťa. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na ich náhradu. 2. Proti tomuto rozsudku v zákonnej lehote podal odvolanie navrhovateľ z dôvodov podľa § 365 ods. 1 písm. e/ a h/ CSP a poukázal na to, že boli splnené hmotnoprávne predpoklady v zmysle § 102 ods. 1 písm. a/ Zákona o rodine, kedy sa nevyžadoval súhlas otca maloletého dieťaťa na osvojenie dieťaťa. Súd prvej inštancie záujem otca o maloleté dieťa mal vyvodzovať z toho, že svedkyňa C. C. vo svojej výp ...
Odmietajúce odvolanie, Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 255 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 396 ods. 1
160/2015 Z. z. § 262 ods. 1
160/2015 Z. z. § 299 ods. 1
160/2015 Z. z. § 154
160/2015 Z. z. § 356
160/2015 Z. z. § 387 ods. 3
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 386
160/2015 Z. z. § 373 ods. 1
160/2015 Z. z. § 363
160/2015 Z. z. § 274
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie konanie v časti 12.887,28 € zastavil (výrok I), vyslovil povinnosť žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 99.110,81 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 99.110,81 € od 16.02.2018 do zaplatenia, zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne zo sumy 99.110,81 € od 16.02.2018 do zaplatenia, a to do troch dní od právoplatnosti rozsudku (výrok II) a povinnosť žalovaného nahradiť žalobcovi trovy konania v rozsahu 76% (výrok III). V odôvodnení rozhodnutia uviedol predmet sporu, vyhodnotil čiastočné späťvzatie žaloby a skonštatoval, že nariadi ...
Potvrdzujúce
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu žalobcu v znení pripusteného zmeneného petitu zo dňa 29. januára 2020, ktorou sa domáhal uloženia povinnosti žalovanému vydať žalobcovi dokumentáciu týkajúcu sa správy bytového domu súpisné číslo XXXXX, S. XX, XXA, XXB, XXC B. O. za obdobie od 5.3.2008 do 31.3.2017, a to: „1. a/územné rozhodnutie pre stavbu : „Ružinovské centrum - polyfunkčný objekt a garážový dom, S. T.., O. - Y.„ s vyznačením právoplatnosti b/projektovú dokumentáciu k územnému rozhodnutiu stavby c/stavebné povolenie k stavbe s vyznačením právoplatnosti d/kompletnú projektovú ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. d)
Odôvodnenie: 1. V napadnutom uznesení súd prvej inštancie podľa § 360 ods.1 zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej „C.m.p.“) nariadil neodkladné opatrenie, ktorým dočasne, do právoplatného skončenia trestnej veci pod ČVS:ORP-340/1-VYS-PK- 2022, zakázal matke maloletého styk s maloletým osobne, telefonicky, elektronickou komunikáciou alebo inými informačnými prostriedkami (výrok I.) a vo výroku II. deklaroval, že ruší výrok V. uznesenia Okresného súdu Pezinok, č.k. 5P/181/2021- 334 zo dňa 07.12.2022 o oprávnení matky na styk s maloletým. 2. Rozhodnutie právne odôvodnil čl. 3 ods. ...
Potvrdzujúce
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zrušil bezpodielové spoluvlastníctvo sporových strán za trvania manželstva (I. výrok) a žalobkyni voči žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % (II. výrok). 2. Súd prvej inštancie v odôvodnení napadnutého rozhodnutia ozrejmil priebeh celého súdneho konania, uviedol, že žalobou zo dňa 30.10.2020 sa žalobkyňa domáhala zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva z dôvodu, že žalovaný na základe osvedčenia Okresného úradu Bratislava č. živnostenského registra: XXX-XXXXX dňa 19.04.1999 a dňa 06.1 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zamietol návrh na určenie manželského výživného a o trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na ich náhradu. 2. Rozhodol tak o návrhu oprávnenej z 21.3.2022, ktorým sa domáhala, aby súd zaviazal povinného prispievať jej na výživu manželským výživným v sume 500 Eur mesačne od podania návrhu, pretože s povinným nežije v spoločnej domácnosti a celá starostlivosť o domácnosť a o dve maloleté deti je na nej. Z vyjadrenia povinného zistil, že oprávnenej navrhoval striedavú osobnú starostlivosť o mal. deti, čo odmietla. ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením zamietol návrh navrhovateľa, ktorý sa domáhal, aby súd zrušil neodkladné opatrenie nariadené uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 22.4.2022, č.k. 16C/34/2022-26. Návrh odôvodnil tým, že súd mu uznesením uložil, aby nevstupoval do trojizbového nájomného bytu č. XX/X, ktorý sa nachádza v bytovom dome č. XX/XX na parcele č. XXX/XX - zastavaná plocha a nádvorie o výmere XXX m2, zapísaný na LV č. XXX pre kat. úz. W., ktorého vlastníkom je obec R., zakázal mu priblížiť sa k manželke na vzdialenosť menšiu ako 10 metrov s výnimkou účasti na úkonoch tr ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom výrokom I. obmedzil A. B. v spôsobilosti na právne úkony a to tak, že tento nie je spôsobilý: · rozhodovať o potrebe zdravotnej starostlivosti, o jeho hospitalizácii na psychiatrickom oddelení a o podávaní depotných preparátov, liekov a pod. v príčinnej súvislosti s liečbou alkoholizmu, dávať informovaný súhlas o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zmysle § 6 zákona NR SR č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k diagnóze alkoholizmus, · vykonávať správu vlastníctva nehnuteľností alebo hnuteľných vecí a peňazí a nakladať ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom rozhodol, že obmedzuje S. P., nar. XX.XX.XXXX v N. P., spôsobilosti na právne úkony tak, že menovaný nie je spôsobilý rozhodovať o svojej zdravotnej starostlivosti, nakladať s nehnuteľným majetkom a uzatvárať zmluvné vzťahy, týkajúce sa prevodu nehnuteľného majetku. Zároveň ustanovil B. U., nar. XX.XX.XXXX, za opatrovníka S. P. s tým, že ho bude riadne zastupovať v rozsahu obmedzenia spôsobilosti na právne úkony. Napokon súd rozhodol, že opatrovník je povinný predkladať súdu správy o osobe opatrovanca a o nakladaní s jeho majetkom dvakrát ročne vždy ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom výrokom I. schválil rodičovskú dohodu v časti úpravy výkonu rodičovských práv a povinnosti a v časti úpravy styku k v tom čase mal. C. a mal. A. tak, že ich zveril do osobnej starostlivosti otca, ktorý je oprávnený a povinný maloleté deti zastupovať a spravovať ich majetok v bežných veciach. Styk matky s maloletými deťmi sa neupravil. Výrokom II. zaviazal matku prispievať na výživu na v tom čase mal. C. výživným v sume 120 Eur mesačne a na výživu mal. A. výživným v sume 100 Eur mesačne od 23.2.2022 do budúcna, ktoré je matka povinná uhrádzať o ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 188 ods. 1
300/2005 Z. z. § 188 ods. 2
300/2005 Z. z. § 188 ods. 3 písm. a)
301/2005 Z. z. § 194 ods. 1 písm. b)
Odôvodnenie: Napadnutým uznesením okresný súd podľa § 121 ods. 2 Tr. zák. nezahladil odsúdenie odsúdenému ml. C. R. z rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves sp. zn. 3T/90/2008 zo dňa 14.07.2008, právoplatným dňa 14.07.2008, a to úhrnný trest odňatia slobody v trvaní 4 (štyri) roky nepodmienečne. Proti tomuto uzneseniu podal v zákonom stanovenej lehote sťažnosť odsúdený C. R.. V písomných dôvodoch sťažnosti namietal, že nie je pravdou, aby nútil spoluodsúdeného k obvineniu RR z napadnutia. Vytýka prvostupňovému súdu, že v rozhodnutí nie sú uvedené ani priezviská spoluodsúdeného a RR. Rovnak ...
Potvrdzujúce
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice – okolie (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „súd“) rozsudkom označeným v záhlaví tohto rozhodnutia rozhodol v tomto znení: I. V časti o zaplatenie sumy 3.352,- eur a úroku z omeškania vo výške 10,5 % ročne zo sumy 3.352,- eur od 15.1.2009 do zaplatenia konanie zastavuje. II. Žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi sumu 2.069,23 eur a úrok z omeškania vo výške 10,5 % ročne zo sumy 2.069,23 eura od 15.1.2009 do zaplatenia, všetko do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. III. V prevyšujúcej časti žalobu z a m i e t a . IV. Žalovanej n e p r i z n á v a voči ...
Zmeňujúce
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie uznesením uvedeným v záhlaví zamietol návrh žalobkyne na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým žiadala, aby žalovanému bola uložená povinnosť zdržať sa výkonu záložného práva dobrovoľnou dražbou a úkonov smerujúcich k uskutočneniu dobrovoľnej dražby nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území E. F. G., zapísaných na LV č. XXXX, vedených Okresným úradom E. F. G., katastrálnym odborom E. F. G., ako rodinný dom súpisné číslo XXXX, postavený na pozemku parcelné číslo XXXX, parcela registra „C“ parc. číslo XXXX o výmere 366 m2, druh pozemku - zastavan ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom zo dňa 28.03.2023 č.k. 1S/16/2022 – 60 správny súd žalobu zamietol. Účastníkov náhradu trov konania nepriznal. 2. Po verejnom vyhlásení rozsudku a po vyvesení skráteného písomného vyhotovenia rozsudku bez odôvodnenia na úradnej tabuli súdu, v súlade s postupom podľa § 137 ods. 3 zákona č 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len S.s.p.) bolo zistené, že administratívnou chybou došlo k opomenutiu uvedenia ďalšieho účastníka konania do záhlavia rozsudku, A. B. F., bytom G., H. X. 3. Podľa § 143 v spojení s § 147 ods. 2 S.s.p. správny súd kedykoľvek aj bez náv ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 379
160/2015 Z. z. § 380 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd výrokom I. žalobu zamietol a výrokom II. priznal žalovanému voči žalobcovi právo na 100% náhradu trov konania. V odôvodnení poukázal na žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zaplatenia sumy 1.688,48 Eur s príslušenstvom. Žalobu žalobca odôvodnil tým, že dňa 13.11.2018 vznikla poistná udalosť, ktorej účastníkmi boli motorové vozidlá AUDI A4, EČ: TR097AU a ŠKODA OCTAVIA, EČ: TR287AU. Pán E. P. ako osoba, ktorej vznikla majetková ujma, si uplatnil nároky na náhradu škody u žalovaného, kde malo vozidlo škodcu uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Zo strany ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Navrhovateľka - matka maloletého dieťaťa sa svojím návrhom doručeným Okresnému súdu Nitra dňa 8.9.2022 domáhala zvýšenia výživného na maloletého G. R., nar. XX.XX.XXXX zo sumy 180 eur na sumu 400 eur mesačne. Svoj návrh odôvodnila tým, že od posledného rozhodovania súdu o výživnom náklady spojené s výchovou a výživou maloletého G. podstatne vzrástli, v čase posledného rozhodovania o výživnom mal maloletý G. 13 rokov a navštevoval základnú školu, v súčasnosti je maloletý žiakom 1. ročníka Y. Y. D. v Q. - D. X.. Matka uviedla, že u maloletého sa výrazne zvýšili výdavky na bežné p ...
Zmenené
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 321 ods. 1 písm. e)
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Veľký Krtíš, sp. zn. 3T/4/2023, zo dňa 06. 03. 2023, bola obž. Y. R. uznaná vinnou zo zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. d) Tr. zák. a to za skutok, ktorého sa dopustila tak, že od presne nezistenej doby, najneskôr od roku 2016 do 20.08.2022, v rodinnom dome v obci T. č. XXX pod vplyvom alkoholu svojmu manželovi Y. R., nar. XX.XX.XXXX v opakujúcich sa intervaloch, spravidla každý týždeň, vulgárne nadávala, hrozila mu bitkou, bila ho rukami, vyvolávala hádky pri ktorých rozbíjala zariadenie domácnosti a hádzala ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie nariadil výkon rozhodnutia - rozsudku Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom č.k. 4P/40/2021-54 zo dňa 14.1.2022, vykonateľného dňa 19.2.2022, tak, že povinná je povinná mal. H. na styk s oprávneným riadne pripraviť, a to každú párnu sobotu v čase od 9:30 hod. do 18:30 hod. a každý štvrtok v čase od 15:00 hod. do 17:30 hod., s tým, že otec si maloletú vyzdvihne v mieste bydliska matky. 2. Súd prvej inštancie rozhodoval na základe návrhu oprávneného, ktorým sa domáhal nariadenia výkonu rozsudku Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom č.k. 4P/40 ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: , 162/2015 Z. z. § 184
162/2015 Z. z. § 185
162/2015 Z. z. § 185
162/2015 Z. z. § 186 ods. 1
162/2015 Z. z. § 186 ods. 2
162/2015 Z. z. § 187 ods. 3
162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa správnou žalobou domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OU- BB-OOP3-2022/030124-002 zo dňa 07.12.2022, ktorým žalovaný odvolanie žalobcu zamietol a potvrdil rozhodnutie Okresného úradu Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-LC- OSZP-2022/006338-018 zo dňa 15.07.2022, ktorým prvostupňový orgán verejnej správy rozhodol tak, že predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „I/16 Vidiná - rekonštrukcia mosta ev. č. 16-225“ predložený navrhovateľom - Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest sa v zmysle zákona č. 24/2006 ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Žalobou doručenou Krajskému súdu v Bratislave ako správnemu súdu (ďalej len „správny súd“) dňa 09.02.2022 sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 13.12.2021, ktorým žalovaný ako rozhodca určený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zmysle určenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 28985/2021-M_OPV 88095/2021 zo dňa 02.11.2021 v súlade s § 3a ods. 4 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom vyjednávaní“) v spore o určenie ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa správnou žalobou domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. XXX XXX XXXX X zo dňa 15. novembra 2022, ktorým bolo zamietnuté jeho odvolanie a súčasne bolo potvrdené prvostupňové rozhodnutie ústredia, ktorým podľa § 73 a § 112 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov bola zamietnutá žiadosť žalobcu o zvýšenie invalidného dôchodku zo dňa 27. decembra 2021. Žalobca žiadne konkrétne námietky v správnej žalobe neuviedol. 2. Žalovaný v písomnom vyjadrení k podanej správnej žalobe uviedol, že záväzným podkladom ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zrušil uznesenie Okresného súdu Námestovo č.k. 7P/27/2019-764 z 08. 03. 2022 (I.). Ďalej rozhodol, že otec maloletého dieťaťa je do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej oprávnený stýkať sa s maloletým dieťaťom každý utorok, štvrtok a piatok od 09,30 hod. do 11,30 hod. na pracovisku Centra pre deti a rodiny Istebné v Tvrdošíne za prítomnosti pracovníka Centra. Ďalej je povinný vždy najneskôr do 15. kalendárneho dňa v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci informovať matku dieťaťa sms-správou o tom, kedy bude v nasledujúcom mesiaci realizovať svoje stre ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: ale neobsahovalo ani skutkové zistenia a ani o obrane žalovaných, že mohli vlastnícke právo k sporným nehnuteľnostiam nadobudnúť vydržaním. 5.2. Súd prvej inštancie následne vo veci rozhodol odvolaním napadnutým rozsudkom (druhým v poradí) zamietnutím žaloby a žalovaným proti žalobkyniam priznal nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu. Vykonaným dokazovaním mal za preukázané, že minimálne od roku 1970, od kedy A.. O. vyhotovila dňa 29.10.1970 geometrický plán č. XXX-XXX-XX (ktorým došlo k zameraniu nehnuteľností a ktorý bol podkladom pre vytýčenie hraníc pozemkov žalovaných, resp. ich ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 244/2002 Z. z. § 45 ods. 2, 40/1964 Z. z. § 53 ods. 4 písm. r)
Odôvodnenie: súdneho rozhodnutia v opravnom konaní nemusí odpovedať na každú námietku alebo argument v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú význam pre rozhodnutie o odvolaní (porov. rozhodnutie ÚS SR sp. zn. II. ÚS 78/05). 23. O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa ust. § 262 ods. 1, § 396 ods. 1, § 255 ods. 1 CSP, keďže oprávnený nebol v odvolacom konaní úspešný, vznikol nárok na náhradu trov odvolacieho konania povinnej a súdnemu exekútorovi. Ak si účastník konania náhradu trov konania neuplatní, ani mu podľa obsahu spisu v konaní žiadne nevznikli, je v súla ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 157 ods. 1
300/2005 Z. z. § 157 ods. 2 písm. b)

301/2005 Z. z. § 321 ods. 1 písm. e)
301/2005 Z. z. § 321 ods. 2
301/2005 Z. z. § 322 ods. 3
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom Okresného súdu Košice II zo dňa 16.11.2022 sp. zn. 4T/26/2019 bola obžalovaná C. A. uznaná vinnou prečinom ublíženia na zdraví podľa § 157 ods. 1, 2 písm. b) Tr. zák. s poukazom na § 139 ods. 1 písm. c) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že dňa 6.7.2016 vo večerných hodinách v byte na ulici Čechovovej 29 v Košiciach, po predchádzajúcom slovnom konflikte fyzicky napadla svojho bývalého manžela T. A. a to tým spôsobom, že počas toho, ako ten stál vo dverách spálne sa oproti nemu rozbehla asi vo vzdialenosti 2 metrov a oboma rukami ho intenzívnou silou udrela do ...
Potvrdzujúce
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Spišská Nová Ves (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „súd“) rozsudkom označeným v záhlaví rozhodol v tomto znení: I. Súd žalobu zamieta. II. Žalovaným sa priznáva plná náhrada trov konania. III. O výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením, ktoré vydá vyšší súdny úradník. 2. Rozhodol tak na základe žaloby žalobcu, ktorou sa domáhal zaplatenia istiny 17.046,79 eur s príslušenstvom. Žalobu odôvodnil tým, že medzi stranami sporu bola dňa 23.8.2012 uzavretá zmluva o úvere č. X ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1.1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie nariadil neodkladné opatrenie, ktorým maloleté dieťa: Y. O., nar. XX. XX. XXXX dočasne zveril do osobnej starostlivosti otca. Vo zvyšnej časti návrh otca na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol. Posledným výrokom uznesenia rozhodol, že toto neodkladné opatrenie bude trvať až do právoplatného skončenia konania vo veci úpravy práv a povinností rodičov voči maloletému dieťaťu, ktoré je vedené na Okresnom súde Nové Zámky pod č. k. 11P/1/2023. Rozhodnutie po právnej stránke odôvodnil ustanoveniami § 2 ods. 1, § 360 ods. 1 CMP, § 32 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 212 ods. 1 písm. a), 300/2005 Z. z. § 212 ods. 2 písm. b)
301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: Okresný súd Rožňava rozsudkom zo dňa 12.10.2022 sp. zn. 3T/16/2022 uznal obžalovaného P. L. vinným pre skutok v bodoch 1/ až 3/ rozsudku právne kvalifikovaný ako pokračovací prečin krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. b) Trestného zákona zák. č. 300/2005 Z.z. v znení zákona č. 236/2021 Z.z., v časti skutkov v bodoch 1/ a 2/ výroku rozsudku v jednočinnom súbehu s pokračovacím prečinom porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1 citovaného Trestného zákona, ktorého sa mal dopustiť tak, že 1/ že dňa 06.09.2021 v čase okolo 08.00 hod. v obci B. U., okres Rožňava, cez neuzam ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 244/2002 Z. z. § 45 ods. 1
244/2002 Z. z. § 45 ods. 2

233/1995 Z. z. § 44

160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1.1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie exekúciu zastavil. V odôvodnení uviedol, že súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý požiadal o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie na vymoženie istiny s príslušenstvom. Exekučným titulom je rozhodcovský rozsudok Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného Slovenskou rozhodcovskou, a. s. č. k. SR 06170/10 zo dňa 21.07.2010, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 02.08.2010 a vykonateľnosť dňa 05.08.2010 (ďalej exekučný titul). Poverením č. 5304 015690 zo dňa 04.03.2011 súd prvej inštancie poveril súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, PhD. vykonaním exekúcie n ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 188 ods. 1, 300/2005 Z. z. § 188 ods. 2 písm. c)
Odôvodnenie: Napadnutým uznesením súd prvého stupňa podľa § 399 ods. 2 Tr. poriadku zamietol návrh odsúdeného A. B. na povolenie obnovu konania vo veci Okresného súdu Poprad, sp. zn. 5T/61/2017, pretože nezistil podmienky obnovy konania podľa § 394 Tr. poriadku. Proti tomuto uzneseniu podal v zákonom stanovenej lehote, a to priamo do zápisnice o verejnom zasadnutí odsúdený sťažnosť, ktorú aj písomne prostredníctvom obhajkyne odôvodnil. V písomných dôvodoch uviedol, že prvostupňový súd pri preskúmavaní dôvodov na obnovu konania odmietol vykonať dôkaz, a to konkrétne výsluch znalcov C. D. a E. ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie vo výroku I. uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 24,60 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5% ročne zo sumy 24,60 eur od 13.12.2018 do zaplatenia a to do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku. Výrokom II. vo zvyšku žalobu žalobcu zamietol a vo výroku III. zaviazal žalovaného k povinnosti nahradiť žalobcovi trovy konania v rozsahu 95,54% s tým, že o výške tejto náhrady bude rozhodnuté Okresným súdom Bratislava I samostatným uznesením. 2. V odôvodnení napadnutého rozsudku súd prvej inštancie uviedol, že žalobca sa ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. určil, že Zmluva o revolvingovom úvere č. 8500109882 zo dňa 8.4.2015 uzavretá medzi žalobcom ako dlžníkom a žalovaným ako veriteľom je bezúročná a bez poplatkov Výrokom II. určil, že Dohoda o zrážkach zo mzdy č. 8500109882 zo dňa 8.4.2015 uzavretá medzi žalobcom ako dlžníkom a žalovaným ako veriteľom je absolútne neplatná. Výrokom III. uložil žalovanému povinnosť poskytnúť žalobcovi 300 eur ako primerané finančné zadosťučinenie. Výrokom IV. vo zvyšnej časti žalobu zamietol. Výrokom V. žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konan ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 27.02.2023, doručenou Krajskému súdu v Bratislave dňa 28.02.2023 (ďalej aj ako „správny súd“ alebo aj ako „krajský súd“), sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného č. PPZ-KAP2-2022/071790-004 zo dňa 19.12.2022 v spojení s prvostupňovým rozhodnutím Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre č. KRPZ-NR- OKAP-084-002/2022-SI, KM-TO-2022/004615 zo dňa 21.11.2022, ktorým nevyhovuje žiadosti žalobcu o sprístupnenie informácií zo dňa 02.11.2022. 2. Podľa § 97 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 167, 162/2015 Z. z. § 190
162/2015 Z. z. § 199
461/2003 Z. z. § 104 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 11.01.2022 doručenou Krajskému súdu v Košiciach ako správnemu súdu (ďalej aj súd) v ten istý deň sa žalobkyňa domáhala zrušenia rozhodnutia žalovanej č. 50110-2/2021-BA zo dňa 11.11.2021 ako aj rozhodnutia Sociálnej poisťovne, pobočka Michalovce (ďalej aj správny orgán prvého stupňa) č. 9193/2021-MI-DvN zo dňa 26.08.2021. Žiadala tiež priznať náhradu trov konania. administratívne konanie 2. Sociálna poisťovňa, pobočka Michalovce ako správny orgán prvého stupňa, vydala dňa 26.08.2021 rozhodnutie č. 9193/2021-MI-DvN podľa § 104 ods. 1 zákona č. 461/200 ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: , 162/2015 Z. z. § 98 ods. 1 písm. d)
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 27.01.2022, doručenou Krajskému súdu v Žiline elektronicky s autorizáciou dňa 27.01.2022, domáhal preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného číslo spisu OU-ZA-OOP3-2021/015359-003 zo dňa 21.04.2021 a vrátenia veci žalovanému na nové rozhodnutie. Napadnutým rozhodnutím žalovaný odvolanie žalobcu zamietol a rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, číslo: OU-ZA-OSZP3-2020/027578-009 zo dňa 06.11.2020 potvrdil. Podľa tvrd ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Žalobou podanou dňa 07.06.2019 na Krajský súd v Bratislave sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 100889592/2019 zo dňa 15.04.2019, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Bratislava č. 102567658/2018 zo dňa 12.12.2018, ktorým bola podľa § 155 ods. 1 písm. f/ bod 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení účinnom do 31.12.2015 v nadväznosti na § 165e ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. žalobcovi uložená pokuta vo výške XX XXX,XX eur za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. g/ zákona č. 563/2009 Z.z. za uplatnenie nadmerného odpočtu za ...
Potvrdzujúce
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 3.757,74€ spolu s 5% úrokom z omeškania ročne od 16.10.2016 do zaplatenie, v prevyšujúcej časti žalobu zamietol a o trovách rozhodol tak, že žalobca má voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. 1.1. Svoje rozhodnutie po právnej stránke odôvodnil ustanoveniami § 631, § 633 ods. 1, ods. 2, § 517 ods. 1, ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z., keď dospel k záveru, že nárok je dôvodný. Súd prvej inštancie mal za to, že v konaní nebolo sporné, že ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. V záhlaví označeným rozsudkom súd prvej inštancie zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal určenia neplatnosti dražby a žalovaným v 1. až v 3. rade priznal podľa § 255 ods. 1 CSP nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Rozhodnutie vo veci samej právne odôvodnil ustanovením § 75 ods. 1, § 77 ods. 1, § 78 ods. 1, 2 CSP, § 21 ods. 2, 4 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách. 1.1. V odôvodnení uviedol, že žalobca sa žalobou podanou dňa 29.05.2019 domáhal určenia neplatnosti dobrovoľnej dražby z dôvodu, že žalovaný v 1. rade dňa 13. marca 2019 nezákonne vydražil ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 66 ods. 1 písm. a)
Odôvodnenie: Napadnutým uznesením okresný súd rozhodol („citácia“): Podľa § 66 ods. 1 písm. a), písm. b) ods. 2, ods. 3 Trestného zákona, § 5 ods. 1 Trestného poriadku a § 415 ods. 1 Trestného poriadku súd návrh záujmového združenia občanov: HOPE - POMOC ODSÚDENÝM, o. z. so sídlom Hlavná ulica 4/12, Štvrtok na Ostrove, reg. č. VVS/1-900/90-39101, o podmienečné prepustenie odsúdeného: A. B., nar. XX.XX.XXXX v C., trvale bytom B. XXX/XX, D., t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, z výkonu trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený rozsudkom Okresného súdu Brati ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1.1 Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zriadenia práva prechodu ku svojej stavbe cez pozemok žalovaných na základe ust. § 151o ods. 3 Občianskeho zákonníka (OZ). Zamietnutie žaloby odôvodnil tým, že stavba žalobcu bola zriadená bez stavebného povolenia, doposiaľ povolená nie je, a ako nepravdivé sa ukázalo tvrdenie žalobcu, že konanie o dodatočné povolenie stavby prebieha. S odkazom na rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 22.1.2008 sp. zn. 22Cdo/442/2007 súd prvej inštancie konštatoval, že zriaďovať vecné bremeno práva prístupu podľa ust. ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom zo dňa 28.03.2023 č.k. 1S/67/2021 – 84 správny súd žalobu zamietol. Účastníkov náhradu trov konania nepriznal. 2. Po verejnom vyhlásení rozsudku a po vyvesení skráteného písomného vyhotovenia rozsudku bez odôvodnenia na úradnej tabuli súdu, v súlade s postupom podľa § 137 ods. 3 zákona č 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len S.s.p.) bolo zistené, že administratívnou chybou došlo k opomenutiu uvedenia ďalších účastníkov konania do záhlavia rozsudku, C. D., E. F., bytom B. - G., H. XXXX/X, E. I. B., E. J., bytom K. H. G., D. 1. mája 2308/2, L. M., E. J., ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 461/2003 Z. z. § 70, 461/2003 Z. z. § 71
162/2015 Z. z. § 190
162/2015 Z. z. § 199
162/2015 Z. z. § 167
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou doručenou Krajskému súdu v Košiciach ako správnemu súdu (ďalej aj súd) dňa 26.01.2022 sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. XXX XXX XXXX X zo dňa 14.10.2021 ako aj zrušenia rozhodnutia Sociálnej poisťovne, ústredie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 16.06.2021 a vrátenia mu veci na ďalšie konanie. Žiadal tiež priznať náhradu trov konania. administratívne konanie 2. Žalovaný rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 14.10.2021 (ďalej aj napadnuté rozhodnutie alebo preskúmavané rozhodnutie) zamietol odvolanie žalobcu v celom rozsahu a potvrdil rozhodnuti ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Považská Bystrica zo dňa 29.6.2022, sp. zn. 12T/88/2021, bol obžalovaný E. D. uznaný vinným zo spáchania prečinu porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. e), Tr. zákona na tom skutkovom základe, že v presne nezistenom čase od 17.00 h, dňa 08.11.2019 do 13.10 h dňa 11.11.2019, preliezol uzamknuté oplotenie pozemku rodinného domu č. 249 v obci Lednica, okres Púchov, kde s použitím nájdenej železnej tyče poškodil zámok uzamknutých vchodových dverí domu v podielovom spoluvlastníctve L. T. a D. H., neopr ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie výrokom I. konanie zastavil a výrokom II. rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. Súd prvej inštancie rozhodoval o návrhu otca dieťaťa (zo dňa 16.03.2020), ktorým sa domáhal nariadenia výkonu rozhodnutia, nakoľko matka dieťaťa nerešpektuje rozhodnutie súdu - rozsudok Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom zo dňa 12.11.2015, č.k. 9P/35/2015 - 63, v časti týkajúcej sa styku otca s maloletým, a to každý párny víkend v čase od piatku od 16:00 hod. do nedele do 18:00 hod. Súd uviedol, že dňa 12.05.2022 vykonal informatív ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. neupravil styk otca s maloletými deťmi, výrokom II. rozhodol, že týmto sa mení rozsudok Okresného súdu Považská Bystrica, č.k. 6P/33/2021- 41 zo dňa 28.07.2021 v spojení s uznesením Okresného súdu Považská Bystrica, č.k. 13P/50/2021- 15 zo dňa 07.10.2021 a s uznesením Krajského súdu v Trenčíne, č.k. 19CoP/72/2021- 49 zo dňa 08.12.2021 v časti o úprave styku otca s deťmi. Výrokom III. súd uložil rodičom a maloletým deťom výchovné opatrenie, spočívajúce v povinnosti podrobiť sa psychologickému poradenstvu a absolvovať 30 konzultáci ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 62
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie rozhodol v predmetnej sporovej veci rozsudkom č.k. 9Cb/135/2008-1095 zo dňa 7.5.2021, ktorým žalobu v celom rozsahu zamietol a žalovanému priznal voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania. 2. Proti rozsudku podal v zákonnej lehote žalobca odvolanie. 3. Krajský súd v Bratislave ako súd odvolací (§ 34 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, ďalej len „C.s.p.“) pred prejednaním samotného odvolania v súlade s ustanovením § 161 C.s.p. v spojení s § 378 ods. 1 C.s.p. skúmal, či sú splnené procesné podmienky, za ktorých je ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie rozhodol, cit.: „Nariaďuje toto neodkladné opatrenie: Žalovanému ukladá povinnosť nepriblížiť sa k žalobkyni na vzdialenosť menšiu ako XX metrov, a to s výnimkou času počas úkonov trestného konania, priestupkového konania alebo civilného konania, na ktoré bude žalovaný predvolaný, a to len v rozsahu konkrétneho konania a v rozsahu nevyhnutnom pre riadnu účasť žalovaného na úkonoch jednotlivých konaní. Žalovanému ukladá povinnosť nevstupovať do rodinného domu, súpisné číslo XX, postaveného na parcele č. XXX/X a na pozemky parc. č. X ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 349

301/2005 Z. z. § 312 ods. 4
301/2005 Z. z. § 285b
Odôvodnenie: Okresný súd Košice II rozsudkom zo dňa 25.11.2022, sp. zn. 5T/59/2022 podľa § 285 písm. b) Tr. por. oslobodil obžalovaného A. B. spod obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry Košice II sp. zn. 2Pv 105/22/8803 zo dňa 28.10.2022 pre skutok právne kvalifikovaný ako prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 349 Tr. zák., ktorý mal spáchať tak, že v B. na ulici C. D. E. XX a inde od času vydania neodkladného opatrenia Okresného súdu Trebišov sp. zn. 8P/111/2019 zo dňa 12.10.2021, ako otec maloletej F., nar. XX.XX.XXXX, nerešpektoval uvedené uznesenie, ktorým bolo v jeh ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 370
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom Okresného súdu Prievidza zo dňa 18.01.2023 bol mal. H. Y. zverený do osobnej starostlivosti matky. Otec maloletého bol zaviazaný platiť na neho výživné po 200,- eur mesačne k rukám matky s účinnosťou od 21.04.2022 s tým, že zameškané výživné za čas od 21.04.2022 do vyhlásenia rozsudku v sume 1.556,60 eur bolo povolené otcovi splácať k rukám matky maloletého dieťaťa v splátkach po 50,- eur mesačne spolu s bežným výživným s účinnosťou od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom rozsudok nadobudne právoplatnosť, pod následkom straty výhody splátok a zároveň súd prvej inšt ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 137, 40/1964 Z. z. § 37 ods. 1
40/1964 Z. z. § 38 ods. 1
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku účastníka konania, ktorý ju nastolil. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty účastníkov konania (porovnaj napríklad rozhodnutia ÚS SR II.ÚS 251/04, III.ÚS 209/04, II.ÚS 200/09 a podobne). Na ďalšiu argumentáciu odvolateľov, už nespôsobilú ovplyvniť posúdenie rozsudku súdu prvej inštancie v spojení s dopĺňacím rozsudkom, odvolací súd nepovažoval za potrebné reagovať špecifickou odpoveďou, keďže došlo k zmene napadnutého rozhodnutia. 146. Na záver odvolací súd dodáva, že skutoč ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou zo dňa 15. 03. 2023, doručenou tunajšiemu súdu dňa 28. 03. 2023, domáhal preskúmania zákonnosti žalovaného č. KaNR/4322/2023 zo dňa 09. 02. 2023, ktorým žalovaný nepriznal žalobcovi nárok na poskytnutie právnej pomoci v právnej veci: správna žaloba voči rozhodnutiu o odvolaní ÚVTOS a ÚVV Leopoldov č. disciplinárneho konania 593051-3/2020-DT zo dňa 14. 01. 2021. 2. Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“), konanie sa uskutočňuje na tom správnom súde, ktorý je vecne, miestne a kauzálne príslušný. ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1.1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol. Rozhodnutie po právnej stránke odôvodnil ustanoveniami § 9 ods. 1, § 324 ods. 1, § 325 ods. 1, 2 písm. c), § 326 ods. 1, 2, § 328 ods. 1, § 262 ods. 1 CSP, § 143, § 39, § 145 ods. 1, § 49 Občianskeho zákonníka a uviedol, že žalobca sa žalobou domáhal vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov tak, aby súd určil, že predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov sú nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v kat. úz. Q. zapísané na liste vlastníctva č. XXXX, a to byt č. XX s prislúch ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 12.07.2022, doručenou elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky Krajskému súdu v Bratislave (ďalej aj ako „správny súd“ alebo „tunajší súd“) toho istého dňa, v spojení s jej doplním zo dňa 30.12.2022, sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 101359692/2022 zo dňa 12.05.2022 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), pričom navrhuje, aby správny súd rozsudkom zrušil napadnuté rozhodnutie spolu s rozhodnutím Úradu pre vybrané hospodárske subjekty č. 102533839/2021 zo dňa 09.12.2021 (ďalej len „rozhodnutie prvostupňovému orgánu verejnej s ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: , 162/2015 Z. z. § 99
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou zo dňa 15.10.2021 domáha preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného Číslo: 101474410/2021 zo dňa 11.08.2021 ako aj preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutia Daňového úradu Žilina, pobočka Čadca Číslo: 100707017/2021 zo dňa 28.04.2021, ktoré bolo uvedeným rozhodnutím žalovaného potvrdené. Prvostupňový správny orgán svojim rozhodnutím podľa § 79 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov žiadosti žalobcu doručenej dňa 31.03.2021 o vrátenie zaplatenej dane z emisných kvót za zd ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1.1 Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom (v poradí druhým) vo výroku I. zamietol žalobu o zaplatenie nemajetkovej ujmy vo výške 150 000 eur, vo výroku II. nepriznal žalovanému náhradu trov konania o náhradu škody na zdraví, vo výroku III. priznal žalovanému voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania o zaplatenie nemajetkovej ujmy v rozsahu 100 % s tým, že o výške náhrady bude rozhodnuté samostatným uznesením, vo výroku IV. intervenientovi nepriznal náhradu trov konania a vo výroku V. rozhodol, že štát má voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou zo dňa 09. 01. 2023, doručenou tunajšiemu súdu dňa 10. 01. 2023 domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OU-NR-OOP3-2022/041734-002 zo dňa 08. 11. 2022, ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Okresného úradu Zlaté Moravce č. OU-ZM-OSZP-2022/000599-020 zo dňa 02. 08. 2022. Predmetným rozhodnutím správny orgán prvého stupňa rozhodol tak, že navrhovaná činnosť „Zariadenie na zber a znehodnocovanie odpadov“ navrhovateľa FRADEX recycling s. r. o., Továrenská 3682/47, Zlaté Moravce s miestom realizácie v k. ú A. Y. sa nebu ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie výrokom I. konanie zastavil a výrokom II. žalovanému náhradu trov konania nepriznal. Na odôvodnenie tohto rozhodnutia uviedol, že žalobkyne sa podanou žalobou domáhali zaplatenia každá sumy 250 eur s príslušenstvom. Žalobu odôvodnili tým, že dňa 05.08.2019 sa prostredníctvom charterového letu č. TU 7231 prevádzkovaného žalovaným prepravovali z Medzinárodného letiska M. R. Štefánika, Slovenská republika (BTS) na Letisko Monastir v Tuniskej republike (MIR) a vzdialenosť letu je 1.470 km. Odlet ako aj prílet letu č. TU 7231 zo dňa 05.08.2019 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 40/1964 Z. z. § 451
Odôvodnenie: napadnutého rozsudku súdu prvej inštancie zodpovedá kritériám riadneho odôvodnenia rozsudku podľa § 220 ods. 2 až 4 CSP. Podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd síce ukladá súdom povinnosť odôvodniť svoje rozhodnutia, túto požiadavku však nemožno chápať tak, že súdy majú povinnosť dať podrobnú odpoveď na každý argument (napr.: rozsudok ESĽP vo veci Van Hurk v. Holandsko z 19.04.1994, č. 16034/90, bod 61). I Ústavný súd SR v tomto smere konštatoval, že súčasťou obsahu základného práva na spravodlivý proces je aj prá ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie určil, že Q. J., nar. XX.XX.XXXX v G., bytom V. O., Y. XXXX/XX, je otcom maloletej J. Z., nar. XX.XX.XXXX v V. O., dieťa matky Y. Z., nar. XX.XX.XXXX, zapísané v knihe narodení Matričného úradu Považská Bystrica vo zväzku 106, ročník 2019, na strane 22, pod poradovým číslom 768. Súd schválil rodičovskú dohodu v znení, že zveruje maloletú J. Z., nar. XX.XX.XXXX, do osobnej starostlivosti matky, ktorá ju bude vychovávať, zastupovať a spravovať jej majetok v bežných veciach, otca zaviazal prispievať výživným na maloletú J. Z., nar. XX.XX.XXXX ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 156 ods. 1
300/2005 Z. z. § 156 ods. 3 písm. c)
300/2005 Z. z. § 364 ods. 1 písm. a)
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom okresný súd oslobodil obžalovaného F. N. spod obžaloby Okresnej prokuratúry Prešov pre skutok právne kvalifikovaný ako prečin ublíženia na zdraví podľa § 156 ods.1, ods. 3 písm. c) Tr. zákona a ako prečin výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a) Tr. zákona, ktorý mal spáchať tak, že - v A., na ulici G. č. X, pri železničnej trati v presne nezistenom čase, od 07.30 hod do 08.00 hod., dňa 16.07.2018 fyzicky napadol M. O. tým spôsobom, že ju chytil za tričko a následne do nej sotil, následkom čoho spadla na zem, čím poškodenej M. O. spôsobil zranenie a to zlomeni ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zastavil konanie a po právoplatnosti tohto uznesenia vec postúpil Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Poprad. V odôvodnení uviedol, že dňa 12.05.2022 bolo okresnému súdu doručené podanie žalobcu označené ako Návrh na vydanie platobného rozkazu, ktorým sa žalobkyňa proti žalovanému domáhala rozhodnutia súdu o splnení povinnosti žalovaného zaplatiť žalobkyni sumu 78,- eur spolu s úrokom z omeškania z tejto sumy. Podanie odôvodnila tým, že dňa 09.04.2021 boli odboru právnych služieb Ministerstva vnútra SR odstúpené podklady na vymáhan ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 379, 160/2015 Z. z. § 380 ods. 1
160/2015 Z. z. § 219 ods. 1
160/2015 Z. z. § 219 ods. 3
160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
160/2015 Z. z. § 396 ods. 1
160/2015 Z. z. § 255 ods. 1
160/2015 Z. z. § 262 ods. 1
160/2015 Z. z. § 262 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd žalobu zamietol v celom rozsahu (I. výrok). O nároku na náhradu trov prvoinštančného konania rozhodol tak, že žalovanému v 1/ rade a žalovanému v 2/ rade sa priznáva nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi v rozsahu 100% s tým, že o výške náhrady trov konania súd rozhodne samostatným uznesením po právoplatnosti tohto rozhodnutia (II. výrok). Samostatným výrokom rozhodol, že štátu Slovenskej republiky sa priznáva nárok na náhradu nákladov spojených s dokazovaním voči žalobcovi v rozsahu 100% s tým, že o výške bude rozhodnuté samostatným uznesením po právopl ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 129/2010 Z. z. § 7
129/2010 Z. z. § 11
129/2010 Z. z. § 11 ods. 2

40/1964 Z. z. § 53 ods. 9
40/1964 Z. z. § 565

483/2001 Z. z. § 92 ods. 8
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie rozsudkom sp.zn. 13Csp/3/2022-170 zo dňa 24. októbra 2022 prvou výrokovou vetou žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi istinu 20.000,-- Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 20.000,-- Eur od 13.10.2020 až do zaplatenia v lehote do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Druhou výrokovou vetou žalovanému uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania v rozsahu 100 % do troch dní od právoplatnosti uznesenia súdu prvej inštancie o výške náhrady trov konania. 2. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca sa návrhom na vydanie platobného ...
Zmenené
Dotknuté predpisy:: , 140/1961 Z. z. § 242 ods. 1
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Humenné zo dňa 04.11.2022, sp. zn. 2T/108/2015 bol obžalovaný C.. S. G. podľa § 285 písm. a/ Tr. poriadku oslobodený spod skutku 1/ obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry Humenné č.k. 2 Pv 201/14/7702-40, zo dňa 24.06.2015, ktorá na neho bola podaná dňa 02.07.2015, pre trestný čin znásilnenia podľa § 241 ods. 1, 2 písm. b/ Tr. zákona č. 140/1961 Zb., ktorého sa mal dopustiť tak, že - v presne nezistený deň v mesiaci máj alebo jún 2004 vo večerných hodinách, zneužijúc bezbrannosť B. Y., nar. XX.XX.XXXX na O.-T. na K. ulici č. XX v C., túto donútil k súloži t ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2

36/2005 Z. z. § 37 ods. 2 písm. d)
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Banská Bystrica (ďalej aj „okresný súd“, alebo „súd prvej inštancie“, resp. „prvoinštančný súd“) napadnutým rozsudkom rozviedol manželstvo navrhovateľky F. H. A. a J. H. (I. výrok). Zároveň schválil ich dohodu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom N. a M. na čas po rozvode manželstva, na základe ktorej budú deti v osobnej starostlivosti matky s tým, že obaja rodičia budú oprávnení deti zastupovať a spravovať ich majetok v bežných veciach každý samostatne, otec sa bude stretávať s deťmi každý párny týždeň v roku v sobotu od 9.00 h do 20.00 h ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: rozhodnutia týkajúce sa napadnutého výroku o trovách konania spĺňa podmienky § 220 ods.2 CSP. Odvolací súd nezistil dôvody na matkou navrhované rozhodnutie odvolacieho súdu v zmysle § 389 ods. 1 písm. b), c) CSP. 7. Podľa § 2 ods. 1 CMP, na konania podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku, ak tento zákon neustanovuje inak. 8. Ako prvoradé odvolací súd konštatuje, že v postupe súdu prvej inštancie nezistil žiadne vady týkajúce sa procesných podmienok, na ktoré je z úradnej povinnosti povinný prihliadať ( § 2 ods. 1 CMP, § 380 od ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou doručenou Krajskému súdu v Trenčíne (ďalej aj ako „správny súd“ alebo ako „krajský súd“) dňa 05.01.2022 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti fiktívneho rozhodnutia žalovaného, vydaného v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, ktoré mu v zmysle zákonnej fikcie bolo doručené dňa 20.12.2021. 2. Na základe výzvy súdu žalobca zaplatil súdny poplatok za podanú žalobu vo výške 35,00 eur, pričom pla ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. V záhlaví označeným uznesením súd prvej inštancie konanie zastavil a žiadnej zo strán nepriznal právo na náhradu trov konania. Rozhodnutie právne odôvodnil ust. § 144, § 145 ods. 1, § 146 ods. 1 CSP a vo výroku o trovách konania ust. § 256 ods. 1 a § 257 CSP. 1.1. V odôvodnení uviedol, že žalobkyňa sa žalobou doručenou Okresnému súdu Nitra dňa 27.02.2018 domáhala voči žalovaným zaplatenia sumy 19.916,05 eura titulom náhrady škody, pozostávajúcej z náhrady škody na zdraví, bolestného za 262,5 bodov podľa lekárskeho posudku z 31.05.2017 v sume 4.635,75 eura a ušlého zisku z podnikan ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 379, 160/2015 Z. z. § 380 ods. 1
160/2015 Z. z. § 219 ods. 1
160/2015 Z. z. § 219 ods. 3
160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
160/2015 Z. z. § 214
160/2015 Z. z. § 396 ods. 1
160/2015 Z. z. § 255 ods. 1
160/2015 Z. z. § 262 ods. 1
160/2015 Z. z. § 262 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd výrokom I. žalobu zamietol a o nároku na náhradu trov prvoinštančného konania rozhodol výrokom II. tak, že žalobkyňa je povinná nahradiť žalovanému trovy konania v rozsahu 100 %, ktoré budú vyčíslené v uznesení, vydanom po právoplatnosti rozsudku. 2. V odôvodnení svojho rozhodnutia okresný súd poukázal na žalobu žalobkyne, obranu žalovaného, vykonané dokazovanie výsluchom sporových strán, svedka A. oboznámením listinných dôkazov založených v súdnom spise, z ktorých zistil skutkový stav, ktorý právne posúdil za aplikácie ust. § 378, § 379, § 642 ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 129 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 129 ods. 3
161/2015 Z. z. § 7
161/2015 Z. z. § 248 ods. 2
161/2015 Z. z. § 277 ods. 2
161/2015 Z. z. § 25
161/2015 Z. z. § 26 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením č. k. 1Ps/16/2022 -27 zo dňa 07. 03. 2023 okresný súd Brezno odmietol podanie navrhovateľky, ktoré bolo doručené okresnému súdu dňa 30. 12. 2022 a zapísané pod sp. zn. 1Ps/16/2022. 2. Okresný súd uviedol, že navrhovateľka sa domáhala obnovy konania a vstupu do konania. Podanie neobsahovalo potrebné náležitosti, aby mohol okresný súd ďalej konať, preto uznesením č. k. 1Ps/16/2022-11 zo dňa 30. 01. 2023 vyzval navrhovateľku na doplnenie podania v lehote 15 dní s poučením podľa § 129 ods.1, ods. 3 CSP. Navrhovateľka bola vyzvaná, aby uviedla, či sa domáha no ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 219, 480/2002 Z. z. § 20 ods. 4
480/2002 Z. z. § 13c ods. 1 písm. a)
480/2002 Z. z. § 13 ods. 1 písm. a)
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie 1. Správnou žalobou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného vo veci azylu zo dňa 14. 12. 2022, zn. ČAS: MU-PO-363-17/2022-Ž, ID os. 177 491. 2. Rozhodnutím zo dňa 14. 12. 2022 15. 11. 2021, zn. ČAS: MU-PO-363-17/2022-Ž, ID os. 177 491, žalovaný ako príslušný štátny orgán v konaní podľa zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o azyle“) vo veci žiadosti A. B., nar.: XX. XX. XXXX, štátna príslušnosť: C. D. republika, pandžábskej národnosti, islamského vierovyznania, slobodný, ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 36/2005 Z. z. § 26, 36/2005 Z. z. § 44 ods. 1
36/2005 Z. z. § 44 ods. 3
36/2005 Z. z. § 44 ods. 4
36/2005 Z. z. § 45 ods. 1
36/2005 Z. z. § 45 ods. 2
161/2015 Z. z. § 121
Odôvodnenie: 1. Odvolaním napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zamietol návrh navrhovateľky B. L., nar. XX.XX.XXXX na zverenie maloletých detí L.: G., nar. XX.XX.XXXX, G., nar. XX.XX.XXXX a G., nar. XX.XX.XXXX do jej náhradnej osobnej starostlivosti a na zákaz styku starej matky C. H. s týmito maloletými deťmi ( I. výrok) a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania (II. výrok). 2. Navrhovateľka návrh odôvodnila tým, že maloleté deti sa nachádzajú v Centre pre deti a rodiny v R. R., je s nimi v pravidelnom telefonickom a osobnom kontakte, majú vytvorený vzájomný s ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 7/2005 Z. z. § 57 ods. 1
7/2005 Z. z. § 57 ods. 4
Odôvodnenie: napadnutého rozhodnutia zodpovedá kritériám odôvodnenia rozsudku podľa § 220 ods. 2 až 4 CSP i rozhodovacej praxi vyšších súdnych autorít. 16. Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje so skutkovým stavom tak, ako ho zistil súd prvej inštancie, ako aj s jeho právnym posúdením. 17. Súd prvej inštancie správne vychádzal z toho, že žalobca v konaní označil ako pohľadávky, ktoré mali byť ukrátené žalovaným právnym úkonom úpadcu (kúpna zmluva uzatvorená 22.03.2017) pohľadávky veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. v súhrnnej výške 3.629.846,34 eur, ktorých právnym dôvodom vzniku je nezapl ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 370
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 197,72 eur s príslušenstvom a výrokom II. rozhodol tak, že žalobca má proti žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že tým, že si žalovaný nesplnil povinnosť zaplatiť vyfakturované sumy za poskytnuté telekomunikačné služby a kúpnu cenu telefónu riadne a v čas v lehote splatnosti vystavených faktúr, dostal sa do omeškania a preto súd okrem nárok na zaplatenie istiny priznal aj úroky z omeškania. O trovách konania súd prvej inštancie rozhodol p ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 30, 40/1964 Z. z. § 27 ods. 3
Odôvodnenie: 1. Okresný súd, ako súd prvej inštancie, odvolaním napadnutým uznesením sp zn. 7Ps/3/2022-80 zo dňa 30. septembra 2022, v spojení s opravným uznesením sp. zn. 7Ps/3/2022-113 zo dňa 1. marca 2023 ustanovil osobe obmedzenej spôsobilosti na právne úkony Y. T., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom J. č. XX osobitného opatrovníka C. J. na podanie návrhu o rozvod manželstva a úpravu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. Rozhodnutie odôvodnil tým, že osoba obmedzená spôsobilosti na právne ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zamietol žalobu žalobcov /výrok I./ a rozhodol, že žalovaní majú voči žalobcom nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % /výrok II./. Na odôvodnenie tohto rozsudku súd uviedol, že žalobcovia sa podanou žalobou domáhali, aby súd zrušil vecné bremeno zriadené v prospech oprávnenej (žalovaná 2/), ktoré spočíva v povinnosti žalovaného 1/ a spravovateľa pozemku C KN s parc. č. XXXXX, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 133 m2, evidovaného Okresným úradom B., katastrálny odbor, okres B., obec O. Z., katastrálne územie O. Z., na ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 7/2005 Z. z. § 124 ods. 4, 7/2005 Z. z. § 124 ods. 3

Odôvodnenie: 1.1 Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal, aby súd určil, že pohľadávka žalobcu uplatnená v reštrukturalizačnom konaní vedenom na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 40R/1/2021 pod č. 1 v celkovej sume 1.618,05 Eur (istina 1.349,24 Eur, úrok z omeškania 268,81 Eur), pod č. 2 v celkovej sume 12.486,35 Eur (istina 10.431,01 Eur, úrok z omeškania 2.055,34 Eur), pod č. 3 v celkovej sume 8.133,86 Eur (istina 6.838,80 Eur, úrok z omeškania 1.295,06 Eur) a pod č. 4 v celkovej sume 10.204,64 Eur (istina 8.579,87 Eur, úrok z omeškania 1.624,77 Eur) je n ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zamietol návrh, ktorým sa navrhovateľka domáhala proti povinnému nariadenie neodkladného opatrenia, kde žiadala, aby súd povinnému uložil povinnosť zdržať sa predaja zaťaženia právami tretích osôb a nakladania s nehnuteľnosťami, zapísanými na LV č. XXXX, k.ú. R. a to s rodinným domom č. XXX, postaveným na parcele č. XXX, parcely registra C č. XXX, XXX. Súd prvej inštancie po právnej stránke svoje rozhodnutie odôvodnil ust. § 324 ods. 1, § 325 ods. 1, 2, § 328 ods. 1, § 329 ods. 1, 2 Civilného sporového poriadku. Uviedol, že neodkladné opatrenia ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 250/2007 Z. z. § 3 ods. 5, 129/2010 Z. z. § 11 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 2.500,82 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 2.500,82 eur od 20.09.2019 do zaplatenia, a to do troch dní od právoplatnosti rozsudku, výrokom II. súd určil, že Dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov uzatvorená medzi žalobkyňou a žalovanou dňa 26.03.2013 je neplatná, výrokom III. žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni primerané finančné zadosťučinenie v sume 500,- eur, a to do troch dní od právoplatnosti rozsudku, výrokom IV. vo zvyšnej časti žalo ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Odvolaním napadnutým rozsudkom prvoinštančný súd žalobu žalobcu zamietol, žalovanej vo vzťahu k žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % s tým, že o výške náhrady trov konania rozhodne okresný súd samostatným uznesením po právoplatnosti rozsudku. Vykonaným dokazovaním považoval za preukázané, že právny predchodca žalobcu, spoločnosť K. a.s., a žalovaná uzatvorili prostriedkami diaľkovej komunikácie zmluvu o spotrebiteľskom úvere, na podklade ktorej bol žalovanej poskytnutý bezúčelový spotrebiteľský úver vo výške 1 950 eur, ktorý sa zaviazala splácať v pravide ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 379, 160/2015 Z. z. § 380 ods. 1
160/2015 Z. z. § 219 ods. 1
160/2015 Z. z. § 219 ods. 3
160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 378 ods. 1
160/2015 Z. z. § 224
160/2015 Z. z. § 396 ods. 1
160/2015 Z. z. § 255 ods. 1
160/2015 Z. z. § 262 ods. 1
Odôvodnenie: rozsudku považoval za nepresvedčivé. Mal za to, že konajúci súd nesprávne právne vec posúdil a na základe vykonaných dôkazov dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam, čím prijal nezákonný a právne neudržateľný rozsudok. Okresný súd podľa žalovaného nesprávne dospel k dôvodnosti uplatneného nároku na úrok z omeškania. Považoval za potrebné poukázať a zdôrazniť alternatívne povinnosti, ktoré v sebe subsumuje ustanovenie § 11 ods. 6 písm. b) zákona o povinnom zmluvnom poistení, v intenciách ktorého zákonného ustanovenia považoval za sporné, že žalovaný v 3-mesačnej zákonnej lehote od oznáme ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
160/2015 Z. z. § 387 ods. 1

Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie (Okresný súd Levice) rozsudkom zo dňa 23.5.2022 č. k. 6P/23/2022-123, pri právnom posúdení podľa § 18, § 23 ods. 1, 2, § 24 ods. 1 až 5, § 62 ods. 1 až 5 a § 75 ods. 1 Zák. o rodine (ďalej iba „ZoR“) manželstvo W. I., rod. M., nar. XX.X.XXXX a K. I., nar. XX.X.XXXX, uzavreté dňa XX.X.XXXX v K., zapísané v knihe manželstiev matričného úradu K., vo zväzku 8, ročník XXXX, na strane XXX, pod por. č. XX rozviedol (výrok I.). 2. Ďalej schválil rodičovskú dohodu, ktorou sa mal. W., nar. XX.X.XXXX na čas po rozvode zveruje do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodi ...
Potvrdzujúce, Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 391 ods. 1, 161/2015 Z. z. § 2 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: rozhodnutia súdu prvej inštancie je v tejto jeho časti vecne správne, pričom v jednotlivostiach naň poukazuje aj odvolací súd. Z uvedených dôvodov sa odvolací súd v odvolacom konaní obmedzil iba na konštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia (§ 387 ods. 2 CSP). 27. Matka, ako aj otec podanými odvolaniami rozsudok súdu prvej inštancie v druhej, tretej, šiestej a siedmej vete jeho výrokovej časti nenapadli a v tomto rozsahu nepodal opravný prostriedok ani žiaden z ostatných účastníkov. Odvolací po vykonanom prieskume rozhodnutia súdu prvej inštancie v druhej, tretej, šiestej a ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 11, 40/1964 Z. z. § 13 ods. 2
40/1964 Z. z. § 13 ods. 3
Odôvodnenie: 1. Odvolaním napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 1/ 20 000,- Eur, žalobcovi 2/ 20 000,- Eur, a žalobkyni 3/ 26 208,- Eur, v lehote troch dní od právoplatnosti rozsudku (prvý výrok); v prevyšujúcej časti žalobu, ktorou sa žalovaná 3/ domáhala náhrady nemajetkovej ujmy až vo výške 33 000,- Eur, t.j. v časti 6 792,- Eur zamietol (druhý výrok) a uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcom 1/ - 3/ náhradu trov konania v rozsahu 100 % (tretí výrok). 2. Z vykonaného dokazovania pred súdom prvej inštancie vyplynulo, že dňa ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Pezinok rozsudkom zo dňa 22. marca 2022, č. k. 12P/141/2020-280 rozhodol tak, že návrh otca na úpravu jeho styku s maloletým synom zamietol. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. 2. Súd prvej inštancie svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že návrhom doručeným súdu prvej inštancie dňa 23.09.2020 žiadal otec o úpravu styku s maloletým synom tak, že otec bude oprávnený stretávať sa s maloletým synom každú sobotu v čase od 8:00 hod, kedy si maloletého prevezme od matky v mieste jej bydliska, do 19:00 hod., kedy maloletého ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 370
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zamietol žalobu a žalovanej priznal nárok na náhradu trov konania vo výške 100 %. V odôvodnení uviedol, že za porušenie pracovnej disciplíny závažným spôsobom možno považovať stratu peňažnej hotovosti a zvlášť za situácie, keď takýto zamestnanec má so zamestnávateľom podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti. Medzi stranami nebolo sporné, že v pokladni chýbalo 21 000,- eur a že túto skutočnosť žalobkyňa dobrovoľne nenahlásila u žalovanej. Žalobkyňa nepreukázala, že schodok čo i len sčasti nezavinila. Boli teda ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
40/1964 Z. z. § 42a
40/1964 Z. z. § 42b
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. určil, že právny úkon prevodu vlastníckeho práva titulom darovacej zmluvy zo 14. apríla 2009, ktorej vklad bol povolený Katastrálnym úradom Nitra, Správa katastra Šaľa, pod číslom V 460/2009 z 26. mája 2009, ktorou darca J. B., nar. XX. XXXXXXXXX XXXX previedol vlastníckeho právo k nehnuteľnostiam, a to: rodinný dom súpisné číslo XXXX, postavený na pozemku registra C, parcela číslo 6922/36; pozemok registra C, parcelné číslo 6922/35 o výmere 880 m2, záhrada; pozemok registra C, parcelné číslo 6922/36 o výmere 371 m2, zastavané ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 53 ods. 9
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou doručenou Okresnému súdu Banská Bystrica 02.11.2021 domáhal voči žalovanej v upomínacom konaní zaplatenia sumy 6 896,64 € s príslušenstvom vo forme úroku z omeškania ako nedoplatku zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere č. SUA17/001729 zo dňa 19.06.2017 (ďalej aj „zmluva o úvere“). Žalobca tvrdil, že dňa 19.06.2017 poskytol žalovanej úver vo výške 11 750,- €, ktorý sa zaviazala žalovaná vrátiť žalobcovi v pravidelných mesačných splátkach. Žalovaná sa dostala do omeškania s plnením zmluvných povinností, keď úver riadne a včas nesplácala. Pre omeškanie zo splátkami č. 42 a 4 ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 99
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa podanou správnou žalobou zo dňa XX.XX.XXXX domáhal odstránenia nečinnosti žalovaného v administratívnom konaní vedenom pod číslom spisu OU-TN-X.-XXXX/ XXXXXX. K podanej správnej žalobe žalobca priložil aj rozhodnutie žalovaného číslo spisu OU-TN-X.- XXXX/XXXXXX-XXX zo dňa XX.XX.XXXX o prerušení tohto konania do vyriešenia predbežnej otázky a podanie nazvané „Upozornenie na prieťahy v správnom konaní a na vznik majetkovej škody“ zo dňa XX.XX.XXXX. 2. Žalovaný vo vyjadrení k podanej správnej žalobe uviedol, že žalobca nevyčerpal, tak ako mu to ukla ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 190
Odôvodnenie: Administratívne konanie 1. Na základe žiadosti žalobcu o invalidný dôchodok spísanej dňa 07.10.2013 v Sociálnej poisťovni, pobočka Žilina s dátumom uplatnenia nároku od 12.08.2013 bol žalobcovi rozhodnutím Sociálnej poisťovne, ústredie, Bratislava, Číslo XXX XXX XXXX X zo dňa 30. októbra 2013 priznaný invalidný dôchodok od 12. augusta 2013 v sume 106,60 Eur mesačne z dôvodu splnenia podmienok podľa § 70 ods. 1, § 82 a § 293ce zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z.z.“ alebo „zákon o sociálnom poistení“), pričom bol ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou zo dňa 08. 11. 2022, doručenej tunajšiemu súdu dňa 08. 11. 2022, domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 102290797/2022 zo dňa 17. 08. 2022, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Nitra č. 100814603/2022 zo dňa 08. 04. 2022. Týmto rozhodnutím správca dane vyrubil žalobcovi rozdiel dane na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie máj 2017 v sume 25.113,68 eura tak, že daň vyrubenú daňovým priznaním v sume 89,925,61 eura zvýšil na sumu 115.039,29 eura. 2. Žalobca v žalobe zo dňa 08. 11. 2022 navrhol, aby súd prizna ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 129/2010 Z. z. § 2
129/2010 Z. z. § 10
129/2010 Z. z. § 18 ods. 1
129/2010 Z. z. § 18 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie rozsudkom sp.zn. 7Csp/103/2021-317 zo dňa 27. októbra 2022 prvou výrokovou vetou žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 1.186,88 Eur s úrokom z omeškania 5 % ročne zo sumy 1.186,88 Eur od 09.07.2021 až do zaplatenia, to všetko v lehote do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Druhou výrokovou vetou vo zvyšku žalobu zamietol a treťou výrokovou vetou žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 80,08 % proti žalovanej, ktorej uložil povinnosť ich nahradiť v lehote troch dní od právoplatnosti samostatného uznesenia súdu prvej inšt ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 191 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: I. Správna žaloba 1. Správnou žalobou zo dňa 06.03.2023, elektronicky doručenou Krajskému súdu v Bratislave (ďalej aj „správny súd“ alebo „súd“) dňa 06.03.2023, sa žalobca domáhal vydania rozsudku, ktorým by súd zrušil rozhodnutie žalovaného ČAS: MU-PO-305-9/2021-Ž zo dňa 06.02.2023, vec mu vrátil na ďalšie konanie a nové rozhodnutie a priznal mu náhradu trov konania a trov právneho zastúpenia v plnom rozsahu. Napadnutým rozhodnutím žalovaný podľa ust. § 19 ods. 1 písm. g/ zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 289 ods. 1, 301/2005 Z. z. § 321 ods. 1 písm. e)
301/2005 Z. z. § 321 ods. 2
301/2005 Z. z. § 322 ods. 3
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom bol obžalovaný Z.. J. X. uznaný za vinného z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Tr. zákona na tom skutkovom základe, že - dňa 10.09.2022 v čase okolo 02:16 hod., v rozpore s ustanovením § 4 ods. 1 písm. d), s poukazom na ustanovenia § 137 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ako vodič osobného motorového vozidla značky VOLKSWAGEN Caddy, evidenčné číslo Y.-XXXCC, viedol uvedené osobné motorové vozidlo po ceste na Ulici kpt. Nálepku v meste Lipany, okres Prešov, pr ...
Potvrdzujúce, Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 379, 160/2015 Z. z. § 380 ods. 1
160/2015 Z. z. § 219 ods. 1
160/2015 Z. z. § 219 ods. 3
160/2015 Z. z. § 378 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 81
160/2015 Z. z. § 82 ods. 1
160/2015 Z. z. § 82 ods. 2
160/2015 Z. z. § 82 ods. 3
160/2015 Z. z. § 82 ods. 4
160/2015 Z. z. § 83
160/2015 Z. z. § 396 ods. 1
160/2015 Z. z. § 255 ods. 1
160/2015 Z. z. § 262 ods. 1
160/2015 Z. z. § 262 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd výrokom I. žalobu zamietol a výrokom II. o nároku na náhradu trov prvoinštančného konania rozhodol tak, že žalovaný má voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100% s tým, že o výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie samostatným uznesením po právoplatnosti rozsudku. 2. V odôvodnení rozhodnutia okresný súd v odseku 1. poukázal na žalobu žalobcu a jej zdôvodnenie, v odseku 2. na vyjadrenie žalovaného k žalobe, v odsekoch 3. a 4. na následné písomné vyjadrenia sporových strán, v odseku 5. na nariadené pojednávanie a vykonané ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. návrh otca na zníženie výživného zamietol. Výrokom II. zvýšil vyživovaciu povinnosť otca S. N., nar. XX.XX.XXXX na maloletú S. N., nar. XX.XX.XXXX, t.č. počnúc 18.08.2022 plnoletú, zo sumy 85 eur mesačne na sumu 170 eur mesačne, počnúc 01.06.2022, ktoré výživné je otec dieťaťa povinný za dobu jej maloletosti zaplatiť k rukám matky G. N., nar. XX.XX.XXXX a počnúc plnoletosťou dieťaťa je povinný platiť výživné v sume 170 eur mesačne k rukám navrhovateľky S. N., nar. XX.XX.XXXX, ktoré výživné je povinný platiť mesačne vždy vopred, n ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu na uloženie povinnosti žalovanej zaplatiť pôvodnému žalobcovi Y. I. L. a. s. (ďalej len „pôvodný žalobca“) sumu 1 593,54 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % od 29.8.2019 do zaplatenia, zamietol (výrok I.). V súlade s ust. § 255 ods. 1 CSP v spojení s článkom 17 základných princípov CSP úspešnej žalovanej nárok na náhradu trov konania nepriznal, keďže si žiadne neuplatňovala (výrok II.). Vykonaným dokazovaním zistil, že medzi právnym predchodcom pôvodného žalobcu spoločnosti Consumer Finance Holding a s. (ďalej len „právny pr ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie svojím rozsudkom obmedzil I. B., nar. XX.XX.XXXX, spôsobilosť na právne úkony tak, že: nemôže rozhodovať o mieste svojho pobytu, nemôže rozhodovať o svojej zdravotnej starostlivosti, jej poskytovaní, odmietnutí, nemôže rozhodovať o umiestnení do sociálneho zariadenia a o ukončení pobytu v takomto zariadení, nemôže uzatvárať zmluvy, nemôže preberať sám poštu, nemôže nakladať s finančnými prostriedkami, nemôže konať pred štátnymi orgánmi, orgánmi miestnej samosprávy, Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami, súdmi, notármi (výrok I.); za opatrovníka I. B., nar. X ...
Odmietajúce podanie
Dotknuté predpisy:: 563/2009 Z. z. § 80 ods. 1, 563/2009 Z. z. § 71
162/2015 Z. z. § 7
162/2015 Z. z. § 98 ods. 1 písm. g)
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 18.01.2023, doručenou Krajskému súdu v Košiciach dňa 03.02.2023, domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. S2022/00026-14 zo dňa 11.11.2022, ktorým žalovaný podľa § 71 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 80 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov rozhodol tak, že nevyhovel námietke daňového subjektu A. B. C. (v tomto konaní v postavení žalobcu) proti výzve ID platiteľa 7915 na zaplatenie daňového nedoplatku. Výzvou na zaplatenie daňového nedoplatku ID platiteľa 7915 zo dňa 26.09.2022 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 451 ods. 2, 40/1964 Z. z. § 451 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. žalovaným 1/ a 2/ uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 1.327,51 eur s 5% úrokom z omeškania ročne od 07.11.2021 do zaplatenia, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Výrokom II. žalobu vo zvyšku zamietol a výrokom III. súd priznal žalobcovi voči žalovaným 1/ a 2/ spoločne a nerozdielne nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu. 2. Rozsudok súd po citovaní § 685 ods. 1, § 686 ods. 1, 2, § 451 ods. 1, 2, § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ) vecne odôvodnil tým, že mal preukázaný skutkový stav, ktor ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 100 ods. 1 písm. b), 162/2015 Z. z. § 190
Odôvodnenie: napadnutého rozhodnutia je dostatočné a presné. Sociálna poisťovňa, pobočka Martin uvádza všetky príslušné ustanovenia zákona v znení neskorších predpisov, na základe ktorých vydala napadnuté rozhodnutie. Každé rozhodnutie je individuálnym právnym aktom, pretože je vydané v konkrétnej veci, týka sa konkrétneho účastníka konania. Z dôvodu, že účastníčka konania nepodala Registračný list fyzickej osoby - prihlášku s dátumom vzniku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby 1. júla 2014, vydala Sociálna poisťovňa, pobočka Martin na ...
Odôvodnenie: napadnutého rozhodnutia zodpovedá kritériám odôvodnenia rozsudku podľa § 220 ods. 2 až 4 CSP i rozhodovacej praxe vyšších súdnych autorít. 16. Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje so skutkovým stavom tak, ako ho zistil súd prvej inštancie, ako aj s jeho právnym posúdením. 17. Súd prvej inštancie správne vychádzal z toho, že žalobca v konaní označil ako pohľadávky, ktoré mali byť ukrátené žalovaným právnym úkonom úpadcu (kúpna zmluva uzatvorená 08.10.2015) pohľadávky veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. v súhrnnej výške 3.629.846,34 Eur, ktorých právnym dôvodom vzniku je nezapl ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 7/2005 Z. z. § 166f
7/2005 Z. z. § 166g
Odôvodnenie: 1. Okresný súd napadnutým rozsudkom výrokom I. žalobu zamietol a výrokom II. rozhodol, že žalovaný má voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % s tým, že o výške náhrady trov konania bude rozhodnuté súdom prvej inštancie samostatným uznesením po právoplatnosti tohto rozsudku. 2. V odôvodnení rozsudku súd uviedol, že žalobca sa žalobou domáhal zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer. Žalobca v žalobe uviedol, že je veriteľom žalovaného titulom pohľadávky zo Zmluvy o úvere č. č. XXXXXXXXXX (ďalej len „Zmluva o úvere“), ktorú nadobudol na základe Zmluvy o postúpení ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie rozhodol výrokom I. žalovanému uložil povinnosť zaplatiť sumu 128,36 Eur, náhradu poštových nákladov 1,85 Eur, a to všetko v lehote 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku, výrokom II. žalobu vo zvyšnej časti zamietol, výrokom III. súd vzájomnú žalobu nepripustil a výrokom IV. rozhodol, že žalobca má nárok na náhradu trov konania voči žalovanému v rozsahu 28,46 %. 2. Svoje rozhodnutie súd prvej inštancie odôvodnil právne citáciou § 54a, § 100 ods. 1, § 101, § 488, § 489, § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“), ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou, doručenou Krajskému súdu v Košiciach (ďalej aj ako „správny súd“) dňa 12.01.2023, sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 519685/2022 zo dňa 08.12.2022, ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie riaditeľa colného úradu, Colný úrad Michalovce č. 430132/2022 zo dňa 06.10.2022, ktorým tento rozhodol o tom, že žalobca sa podľa § 84 ods. 4 písm. d) zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe nepovažuje za spoľahlivého. Súčasťou podanej správnej žaloby je aj návrh žalobcu na priznanie odkladného účinku predmetnej správnej ž ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: 1. Podaním zo dňa 08.12.2022 sa žalobca domáha toho, aby správny súd zrušil pridelenie veci sp.zn. 20C/52/2021 na Okresnom súde Prešov samosudcovi JUDr. Marekovi Bujňákovi a vec sp. zn. 20C/52/2021 vrátil okresnému súdu Prešov na opätovné pridelenie zákonného sudcu. 2. S odkazom na § 3 ods. 1 písm. c/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len S.s.p.), § 51 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku (ďalej len C.s.p.), § 3 ods. 3, § 51 ods. 1, 2 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch, § 7 ods. 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 118/2005 Z.z. je ža ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou zo dňa 14. 11. 2019, doručenou tunajšiemu súdu dňa 15. 11. 2019, domáhal preskúmania zákonnosti a rušenia rozhodnutia žalovaného č. 102298951/2019 zo dňa 04. 10. 2019. 2. Napadnutým rozhodnutím žalovaný na základe odvolania žalobcu potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Nitra č. 101265398/2019 zo dňa 27. 05. 2019, ktorým správca dane žalobcovi vyrubil rozdiel na dani z pridanej hodnoty v sume 27.050,85 eur za zdaňovacie obdobie december 2015. 3. Žalovaný sa k podanej žalobe vyjadril vo vyjadrení zo dňa 03. 04. 2020, pričom navrhol, aby ju súd ako bezdôvodne podanú zam ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 01.02.2023 sa žalobca domáha zrušenia rozhodnutia žalovaného zo dňa 20.12.2022 č. 9214/2022-640, č. záznamu 29234/2022, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Pôdohospodárskej platobnej agentúry zo dňa 04.08.2022 č. 129597/2022/57925/2022/551, ktorým bolo žalobcovi schválené poskytnutie platby formou platby na ekologické poľnohospodárstvo v sume 63 821,78 Eur v zmysle § 37 písm. b/ nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z.z. 2. Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len S.s.p.), právneho predpisu upravujúceho postup správneho súdu, účinného o ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice I (ďalej len súd prvej inštancie alebo len súd) rozsudkom zo dňa 31.5.2022 žalobu zamietol (výrok I.) a žalovaným v 1. až 4. rade priznal voči žalobcovi náhradu trov konania v rozsahu 100 % (výrok II.). 2. Rozhodol tak o žalobe, ktorou sa žalobca domáhal určenia, že je vlastníkom pozemkov registra C-KN špecifikovaných v žalobe v podiele 1/1 k celku s odôvodnením, že žalovaní sú v súčasnosti zapísaní ako podieloví spoluvlastníci predmetných pozemkov na LV č. XXXX v k.ú. L. P., obec I. - M. P., okres I. F., a to žalovaný v 1. rade pod por. č. B1 v spoluvlastníckom podiele 1/ ...
Potvrdené
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie rozhodol takto: „ I. Žalovaná je p o v i n n á zaplatiť žalobcovi nemajetkovú ujmu vo výške 2.175,- Eur do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. II. Vo zvyšku žalobu z a m i e t a. III. Žalovaná je p o v i n n á nahradiť žalobcovi trovy konania v rozsahu 100 %, o výške ktorých bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti tohto rozsudku.“ 1.1. V odôvodnení svojho rozhodnutia okrem iného uviedol, že žalobca sa podanou žalobou proti žalovanej domáhal zaplatenia nemajetkovej ujmy vo výške 5.000,- eur. Ďalej uviedol, že žalobu odôvodnil ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 99
Odôvodnenie: späťvzatia môže však ovplyvniť priznanie náhrady trov konania (§ 171 ods. 1). Naproti tomu rozšíriť žalobu o ďalšie napadnuté nároky alebo o ďalšie žalobné body možno len v lehote na podanie žaloby. Komentované ustanovenie nadväzuje na ustanovenie § 62 ods. 1 (bližšie pozri komentár k § 62) tak, že explicitne upravuje rozšírenie alebo doplnenie správnej žaloby o ďalší žalobný návrh alebo o ďalšie žalobné body v lehote ustanovenej na podanie žaloby. Správny súdny poriadok v § 62 ods. 1 ustanovuje, že žalobca môže meniť rozsah a dôvody žaloby len do uplynutia lehoty určenej zákonom na podani ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: 0/0 Z. z. § 370 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trebišov (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „súd“) platobným rozkazom zo dňa 07. februára 2023 č.k. 14C/9/2023-11 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 239,72 € s príslušenstvom, alebo v tej istej lehote podať odpor s vecným odôvodnením a povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania v sume 18,35 €. 2. Podaním doručeným súdu dňa 20.02.2023 vzal žalobca žalobu v celom rozsahu späť z dôvodu, že žalovaný preukázal, že platil úhrady za služby verejnosti pod iným variabilným symbolom. 3. Žalovaný sa na základe výzvy súdu k späťvzatiu žaloby nevyjadril. 4. Podľa § 37 ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 186 ods. 2, 162/2015 Z. z. § 186 ods. 1
162/2015 Z. z. § 185a
162/2015 Z. z. § 184

Odôvodnenie: 1. Žalobca sa správnou žalobou, elektronicky podanou a doručenou Krajskému súdu v Nitre ako správnemu súdu (§ 19 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok - ďalej len "Správny súdny poriadok" alebo "SSP") dňa 20.03.2023, domáha zrušenia rozhodnutia žalovaného spolu so zrušením jemu predchádzajúceho rozhodnutia Mesta Nitra č. OD 13534/2022-Ing. Dá zo 07.11.2022 a vrátenia veci orgánu verejnej správy prvého stupňa na ďalšie konanie. 2. Predmetom správneho súdneho konania je preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného, označeného v záhlaví, ktorým žalovaný podľa § 59 ods. ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: 1. Odvolaním napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil povinnému povinnosť prispievať na výživu dcéry H. Jarotovej výživným vo výške 315,-- Eur mesačne od 18.07.2022 (výrok I.). V prevyšujúcej časti návrh navrhovateľky zamietol (výrok II.). O zameškanom výživnom rozhodol tak, že zameškané výživné za obdobie od 18.07.2022 do 31.10.2022 v sume 972,70 Eur je povinný otec uhradiť v lehote do 30-tich dní od právoplatnosti rozsudku k rukám navrhovateľky (výrok III.). O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania (výrok IV.). 2. Súd prvej ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 370 ods. 2, 160/2015 Z. z. § 370 ods. 1
Odôvodnenie: 1) Súd prvej inštancie rozsudkom zamietol žalobu žalobkyne, keď s poukazom na ust. § 132 ods. 1 a § 150 ods. 1 CSP mal za to, že žalobkyňa v konaní neuniesla dôkazné bremeno, že by skutočnosti uvedené v listine o vydedení neboli pravdivé a žalovaným 1/ - 10/ podľa ust. § 255 ods. 1 v spojení s ust. § 262 ods. 1 CSP priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. 2) Proti tomuto rozhodnutiu podala v zákonnej lehote prostredníctvom právneho zástupcu odvolanie žalobkyňa. Dôvodila ust. § 365 ods. 1 písm. d), e), f) a h) CSP a žiadala, aby odvolací súd zmenil napadnutý rozsudok a ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: rozhodnutia v bode 27. sa nahrádza správnym znením: „27. Podľa § 396 ods. 2 CSP, ak odvolací súd zmení rozhodnutie, rozhodne aj o nároku na náhradu trov konania na súde prvej inštancie. Podľa výsledku zmeňujúceho rozhodnutia odvolacieho súdu žalobca nebol v konaní úspešný, preto mu nemohla byť pri aplikácii ustanovenia § 255 ods. 1, § 396 ods. 1 CSP priznaná náhrada trov prvoinštančného a odvolacieho konania. Žalovaný, ktorý podal odvolanie proti uzneseniu súdu prvej inštancie, bol v odvolacom konaní úspešný a aj keď nepodal výslovný návrh na priznanie nároku na náhradu trov odvolacieho konania, ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 386
160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. d)
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie exekúciu zastavil podľa § 57 ods. 1 písm. h), § 58 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „Exekučný poriadok“) a uložil oprávnenému povinnosť do 3 dní od právoplatnosti uznesenia zaplatiť súdnemu exekútorovi náhradu trov exekúcie vo výške 107,84 eura s odkazom na ustanovenie § 196, § 200 ods. 1, § 200 ods. 1 a § 203 ods. 2 Exekučného poriadku. Žiadnemu z účastníkov konania nepriznal nárok na náhradu trov konania. V odôvodnení súd uviedo ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1

Odôvodnenie: 1. Okresný súd Banská Bystrica (ďalej aj „okresný súd“, alebo „súd prvej inštancie“, resp. „prvoinštančný súd“) napadnutým uznesením čiastočne zastavil konanie o návrhu otca na nariadenie neodkladného opatrenia (I. výrok), návrh otca na nariadenie neodkladného opatrenia vo zvyšnej časti zamietol (II. výrok), ďalej dočasne upravil styk matky s maloletým takým spôsobom, že je oprávnená stretávať sa s ním každý nepárny týždeň v kalendárnom roku v sobotu od 10.00 hod. do 12.00 hod. a každý párny týždeň v roku v nedeľu od 13.00 hod. do 15.00 hod. vždy za prítomnosti otca maloletého s tým, že ...
Odôvodnenie: Okresný súd Bardejov rozsudkom z 26. januára 2023, sp. zn. 2Nt/12/2022 podľa § 11 ods.1 zákona č. 533/2011 Z.z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii (ďalej len „zákon č. 533/2011 Z.z.“) uznal na území Slovenskej republiky rozsudok Okresného soudu v Liberci, ČR, sp. zn. 5 T 145/2019 zo dňa 02.11.2020 v spojení s rozsudkom Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 31 To 42/2021 zo dňa 14.04.2021 a v spojení s uznesením Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 918/2021 zo dňa 08.09. ...
Potvrdené
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal uloženia povinnosti žalovanej zaplatiť mu 5.000,- eur s prísl. Určil, že žalovaná má nárok na náhradu trov konania proti žalobcovi v rozsahu 100 %. 2. Vychádzal zo zistenia, že podľa nespochybnených tvrdení žalobcu a predloženého písomného vyhotovenia zmluvy o úvere pôžička na bývanie uzatvoril právny predchodca žalobcu spoločnosť C. D., E. ako veriteľ so žalovanou ako dlžníkom dňa 17.2.2014 písomnú zmluvu o úvere č. XXXXXXXXXX označenú ako pôžička na bývanie, na základe ktorej právny predchodca ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386, 160/2015 Z. z. § 373 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Lučenec odvolaním napadnutým uznesením odpor podaný žalovanou proti platobnému rozkazu č. k. 12Csp/7/2023 - 76 zo dňa 06. 02. 2023 odmietol. 2. Aplikujúc ustanovenie § 267 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) dospel k záveru, že skutočnosti, ktoré uviedla žalovaná v odpore, sa netýkajú veci samej, t. j. žalobcom uplatňovaného nároku. Žalovaná neuviedla žiadne skutočnosti, ktoré by spochybňovali opodstatnenosť uloženej povinnosti v platobnom rozkaze. Nenamietala dôvodnosť ani výšku platobným rozkazom priznanej sumy a túto ani n ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: I. Závery správnych orgánov 1. Preskúmavaným rozhodnutím riaditeľ Sociálnej poisťovne ako príslušný správny orgán na rozhodovanie podľa § 215 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vo veci odvolania účastníčky konania proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne ústredie zo dňa 21. septembra 2022 Číslo: XXX XXX XXXX X, ktorým prvostupňový správny orgán žiadosť o invalidný dôchodok pani A. B., C. XXX zamietol, potvrdil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu Sociálnej poisťovne ústredie z 21.09.2022 a odvolanie v celom ro ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie vo výroku I. zmenil rozsudok Okresného súdu Prievidza zo dňa 19.7.2019 č. k. 18P/16/2019-242 v spojení s rozsudkom Krajského súdu Trenčín zo dňa 21.11.2019 č. k. 17CoP/60/2019-269 v časti týkajúcej sa vyživovacej povinnosti povinného na výživné voči navrhovateľke A. W., nar. XX.X.XXXX, tak, že vyživovaciu povinnosť povinného na výživné voči navrhovateľke zvýšil zo sumy 200,- eur mesačne na sumu 380,- eur mesačne, vždy do posledného dňa predchádzajúceho mesiaca vopred, do rúk navrhovateľky, s účinnosťou od 13.9.2022. Vo výroku II. zameškané ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. č. k. 8C/12/2022 - 109 zo dňa 21.10.2022 v I. výroku vyhlásil, že nemá právomoc konať v tejto právnej veci, v II. výroku konanie zastavil a v III. výroku rozhodol, že žalobca nemá nárok na náhradu trov konania a žalovanému náhradu trov konania nepriznal. 2. V odôvodnení súd prvej inštancie uviedol, že žalobca sa žalobou proti žalovanému domáha určenia vlastníckeho práva k motorovému vozidlu zn. D. D., typ AVANT, VIN: E., pričom žalobca je fyzickou osobou s bydliskom v Slovenskej republike a žalovaný právnickou ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: 1) Podľa § 224 CSP, súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O oprave súd vydá opravné uznesenie, ktoré doručí subjektom konania. 2) Nemožno vylúčiť, že sa v uznesení/rozsudku vyskytnú chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. Spravidla ide o tzv. pisárske chyby, preklepy, ku ktorým môže dôjsť v dôsledku mechanickej činnosti osoby a neskontrolovania vyhotovenia rozsudku a pod. Súd sa o nich môže dozvedieť z návrhu alebo ich môže zistiť aj sám. 3) Nakoľko v záhlaví uznesenia Krajského súdu v Žiline č ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 172 ods. 1 písm. c)
300/2005 Z. z. § 172 ods. 1 písm. d)
300/2005 Z. z. § 172 ods. 2 písm. c)
300/2005 Z. z. § 138
300/2005 Z. z. § 21 ods. 1 písm. d)
Odôvodnenie: Horeuvedeným rozsudkom súd I. stupňa uznal obžalovaného S. C. vinným zo spáchania obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c), písm. d), ods. 2 písm. c) Tr. zák. účinného do 01.05.2022 s poukazom na § 138 písm. b) Tr. zák. formou účastníctva podľa § 21 ods. 1 písm. d) Tr. zák. účinného do 01.05.2022 na skutkovom základe, že od presne nezisteného dňa v mesiaci jún XXXX do XX.XX.XXXX opakovane, v nepravidelných intervaloch, maximálne dvakrát tý ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Odôvodnenie: dĺžky doby zaistenia podľa žalobcu nie je možné považovať za náležité a postačujúce. Dĺžka doby zaistenia bola stanovená len všeobecne bez dostatočného odôvodnenia použitia zaistenia. II. Vyjadrenie žalovaného k žalobe 3. Žalovaný vo vyjadrení k žalobe uviedol, že žalobca bol dňa 25.03.2023 zaistený rozhodnutím č. PPZ-HCP-BA12-419-015/2023-AV na základe vykonateľného rozhodnutia o administratívnom vyhostení č. PPZ-HCP-BA12-419-010/2023-AV zo dňa 25.03.2023. Zaistením žalobcu žalovaný smeruje k naplneniu účelu zaistenia, ktorým je reálne vyhostenie žalobcu z ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1) Napadnutým uznesením súd podľa ust. § 230 CSP zastavil konanie o žalobe žalobkýň, ktorou sa domáhali voči žalovanej vypratania v žalobe špecifikovaných nehnuteľností a žalovanej priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%, ktoré súd povinné žalobkyne 1/ a 2/ nahradiť žalovanej spoločne a nerozdielne. Dospel k záveru, že konanie vedené pred tamojším súdom pod sp. zn. 6C/17/2012 predstavuje pre dané súdne konanie vedené pod sp. zn. 11C/26/2022 prekážku právoplatne rozhodnutej veci a bráni pokračovaniu v danom súdnom konaní a nemení na tom nič skutočnosť, že v danom spore vys ...
Potvrdené
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal vylúčenia zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu D. E., nar. X.X.XXXX, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 77/2020 pod súpisnými číslami tak, ako je to špecifikované v petite žaloby. Určil, že žalovaný má vo vzťahu k žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %, o ktorých výške rozhodne samostatným uznesením, po právoplatnosti rozsudku. 2. Vychádzal zo zistenia, že podľa výpisu zvierat z databázy centrálnej evidencie hospodárskych zvierat vyhotoveného ku dňu 22.5.2014 na farmu žalobcu ne ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 1601/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie nariadil neodkladné opatrenie, ktorým vo výroku I. uložil žalovanej písomne, telefonicky, elektronickou komunikáciou alebo inými prostriedkami úplne nekontaktovať žalobkyňu 1/ a maloletého žalobcu 2/. Vo výroku II. uložil žalovanej na vzdialenosť menšiu ako 50 metrov nepribližovať sa k žalobkyni 1/ a k maloletému žalobcovi 2/. Vo výroku III. uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni 1/ a maloletému žalobcovi 2/ spoločne a nerozdielne náhradu trov konania v rozsahu 100 % k rukám žalobkyne 1/ v lehote 15 dní od právoplatnosti uznesenia súdneho úr ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou zo dňa 14. 11. 2019, doručenou tunajšiemu súdu dňa 15. 11. 2019, domáhal preskúmania zákonnosti a rušenia rozhodnutia žalovaného č. 102277929/2019 zo dňa 02. 10. 2019. 2. Napadnutým rozhodnutím žalovaný na základe odvolania žalobcu potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Nitra č. 101258218/2019 zo dňa 27. 05. 2019, ktorým správca dane žalobcovi vyrubil rozdiel na dani z pridanej hodnoty v sume 7.781,72 eur za zdaňovacie obdobie január 2015. 3. Žalovaný sa k podanej žalobe vyjadril vo vyjadrení zo dňa 02. 04. 2020, pričom navrhol, aby ju súd ako bezdôvodne podanú zam ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 190
Odôvodnenie: 1. Inšpektorát práce Žilina vydal dňa 12.08.2021 Protokol č. IZA-66-30-2.3/P-B24,25-21 o výsledku inšpekcie práce podľa § 7 ods. 3 písm. a) v nadväznosti na § 13 ods. 2 a § 14 ods. 1 až 4 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce (ďalej len „zákon o inšpekcii práce“), ktorá bola vykonaná u zamestnávateľa v období od 21.07.2020 do 12.08.2021 na inšpektoráte práce. Kontrolovaným subjektom v danom prípade bol žalobca. Výkon inšpekcie práce bol zameraný na kontrolu dodržiavania povinností zamestnávateľa vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov v zmysle Zákonníka práce, týkajúcich sa najmä v ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: , 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 10.09.2022 sa žalobca domáha preskúmania a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného Číslo spisu: OU-ZA-OVBP2-2022/032167-002 zo dňa 10.08.2022 ako i rozhodnutia správneho orgánu prvého stupňa Mesto Bytča Číslo: VaŽP/458/2020/Kyt (Dur) zo dňa 16.03.2022. Napadnutým rozhodnutím žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie žalovaného Číslo: OU-ZA-OVBP2-2022/032167-002 zo dňa 10.08.2022. Uvedeným rozhodnutím správny orgán prvého stupňa vydal rozhodnutie o povolení stavby, ktorým stavebný úrad určil záväzné podmienky uskutočnenia stavby: „Novostavba rodinného ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením č. k. 18C/44/2022-45 zo dňa 16.01.2023 Okresný súd Martin (ďalej v texte aj ako „súd prvej inštancie“, resp. „okresný súd“) žalovaným 1/, 2/ a 3/ uložil neodkladným opatrením povinnosť nenakladať s ich spoluvlastníckymi podielmi, každej v podiele 10/42, na nehnuteľnostiach v k. ú. K., obec K., okres F., evidovaných Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom na LV č. XXXX, a to pozemku parcely registra „C“ parc. č. 3456 vo výmere 2368 m2, zastavaná plocha a nádvorie, pozemku parcely registra „C“ parc. č. 3457 vo výmere 3192 m2, orná pôda, pozemku parcely r ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 355 ods. 1
Odôvodnenie: Uznesením Okresného súdu Humenné sp. zn. 1T/40/2022 zo dňa 15. decembra 2022 bol zamietnutý návrh prokurátora uvedený v obžalobe Okresnej prokuratúry Humenné sp. zn. Pv 905/21/7702 zo dňa 26.04.2022 na uloženie ochranného opatrenia v zmysle § 83 ods. 1 písm. d) Trestného zákona - zhabanie veci: osobné motorové vozidlo značky Audi A4, evidenčné číslo M VZ6003, tmavošedá farba, WIN: C.. Proti tomuto uzneseniu ihneď na verejnom zasadnutí podal sťažnosť prokurátor, ktorú neskôr písomne odôvodnil aj tým, že dáva do pozornosti, že odsúdený A. B. podobne ako vo vzťahu ku skutku samotnému, klamal aj ...
Potvrdené
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie rozhodol nasledovne : „Súd u r č u j e, že spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti parc. KN-C č. XXXX/XX o výmere XXX m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísanej na LV č. XXXX k.ú. H. Y. v pomere X/X k celku patrí do dedičstva po nebohom G. U., rod. U., nar. XX.X.XXXX, zomrelom dňa XX.XX.XXXX, naposledy bytom E. Y. XXX/XX, XXX XX E., občan H.. Súd u r č u j e, že žalobca v 4. rade je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti parc. KN-C č. XXXX/ XX o výmere XXX m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísane na LV č. XXXX k.ú. H. Y. v pomere X ...
Potvrdené
Odôvodnenie: napadnutého rozsudku nenapĺňa parametre § 220 ods. 2 CSP, pričom možno konštatovať, že v spise neexistuje jediný relevantný doklad preukazujúci výšku žalovanej sumy, ktorú súd priznal. 46. Žalovaný namietal na pojednávaní 27.5.2022 a žiadal oboznámiť výpovede leasingových zmlúv a doručenku k výpovedi, pričom konajúca sudkyňa nevedela prečítať doručenku pre jej nečitateľnosť. Preto žalovaný navrhol, aby súd uložil žalobcovi povinnosť predložiť originál doručenky, čo však súd zamietol. O týchto okolnostiach však v rozsudku nie je zmienka. 47. Preto je fabuláciou záver, že spoločnosť SSE Group ...
Potvrdené
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie konanie v prejednávanej veci o uloženie povinnosti žalovanému zaplatiť žalobcom 9.638,71 eur s prísl. zastavil. Vyslovil, že žiadna zo strán nemá právo na náhradu trov konania. 2. Vychádzal zo zistenia, že žalobcovia podali dňa 26.4.2019 na tunajšom súde žalobu o zaplatenie sumy 9.638,71 eur s tým, že žiadali, aby súd žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi 1/ sumu 3.255,76 eur spolu s 8 % úrokom z omeškania ročne od 23.4.2019 do zaplatenia a žalobkyni 2/ sumu 6.382,95 eur spolu s 8 % úrokom z omeškania ročne od 23.4.2019 do zaplatenia a zároveň ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 348 ods. 1 písm. a)
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Galanta zo dňa 25.01.2023, sp. zn. 14T/10/2022, bol obžalovaný A. B. uznaný za vinného pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, na tom skutkovom základe, že odo dňa 18.02.2022 až do 07.03.2022 v mieste svojho trvalého bydliska na adrese D. XXX/XXX, E. F., ako i na iných miestach, kde sa v tom čase zdržiaval, bez udania relevantného dôvodu nenastúpil v lehote určenej súdom do výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený Okresným súdom Bratislava III v konaní č. 0T/155/2019, kedy dňa 0 ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: ,

Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Matka sa domáhala nariadenia neodkladného opatrenia, žiadala zveriť maloleté deti do striedavej osobnej starostlivosti v týždenných intervaloch. II. Obsah napadnutého rozhodnutia 2. Okresný súd Prešov ako súd prvej inštancie (ďalej aj ako „súd“) napadnutým uznesením rozhodol tak, že cit.: „I. zveruje maloletú C. C., N.. XX.XX.XXXX a mal. Y. C., N.. XX.XX.XXXX dočasne do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov s tým, že matka a otec sú povinní zabezpečovať striedavú osobnú starostlivosť v pravidelných týždenných intervaloch tak, že dňom a hod ...
Odmietajúce podanie
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 59 ods. 3, 162/2015 Z. z. § 59 ods. 2
162/2015 Z. z. § 59 ods. 1
162/2015 Z. z. § 58 ods. 2
162/2015 Z. z. § 57 ods. 1
162/2015 Z. z. § 31 ods. 3

Odôvodnenie: 1. Žalobca v podaní zo dňa 09. 03. 2023, označenom ako „ODVOLANIE“, ktoré bolo doručené správnemu súdu dňa 13. 03. 2023, neuviedol náležitosti potrebné pre ďalší postup v konaní. 2. Správny súd uznesením č. k. 15S/23/2023 - 9 zo dňa 20. 03. 2023 vyzval žalobcu, aby v lehote 20 dní od doručenia uznesenia odstránil vady žaloby, resp. žalobu doplnil o označenie žalovaného, o označenie napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia, deň jeho vydania, deň oznámenia napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia žalobcovi, dôvody žaloby, označenie dôkazov, oznámenie, či žiada nariadenie pojednávania a návrh vý ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 364 ods. 2 písm. b), 300/2005 Z. z. § 364 ods. 1

Odôvodnenie: Okresný súd Humenné uznesením pod sp. zn. 3Nt/7/2021 zo dňa 12. januára 2023 podľa § 399 ods. 2 Trestného poriadku zamietol návrh odsúdeného A. B., nar. XX.XX.XXXX v Humennom, na povolenie obnovy konania vedeného na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 3T/42/2021 Proti tomuto uzneseniu podal v zákonom stanovenej lehote odsúdený sťažnosť, ktorú odôvodnil tým, že súd rozhodol aj napriek tomu, že nevykonal všetky dôkazy, ktoré navrhol a z ktorých jasne vyplýva, že bol odsúdený neprávom. Počas výkonu trestu sa dozvedel od svojej matky C. B., že na navádzanie D. D. voči nemu pred súdom nepr ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 13 ods. 3
Odôvodnenie: 1. Dňa 19.04.2023 bola Krajskému súdu v Bratislave, ako správnemu súdu, doručená žaloba, ktorou sa žalobkyňa domáha zrušenia rozhodnutia Sociálnej poisťovne, č. XXX XXX XXXX X zo dňa 19.10.2022. 2. Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“), správne súdy v správnom súdnictve preskúmavajú na základe žalôb zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, opatrení orgánov verejnej správy a iných zásahov orgánov verejnej správy, poskytujú ochranu pred nečinnosťou orgánov verejnej správy a rozhodujú v ďalších veciach ustanovených týmto zákonom. 3. Podľa § 6 ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: , 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 09.02.2023 sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného číslo: NIP/NIP_PO/BEZ/2023/2369 zo dňa 24. 01. 2023, ktorým žalovaný odvolanie žalobcu zamietol a rozhodnutie Inšpektorátu práce Žilina, číslo: 277/2022-IZA-2.3/pok/R/ Š zo dňa 29.11.2022 potvrdil. Uvedeným prvostupňovým rozhodnutím uložil na základe ustanovenia § 19 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 55 ods. 3, 162/2015 Z. z. § 2
162/2015 Z. z. § 18 ods. 1
162/2015 Z. z. § 18 ods. 5
328/2002 Z. z. § 1 ods. 1 písm. a)
328/2002 Z. z. § 1 ods. 1 písm. c)
328/2002 Z. z. § 2 ods. 1
328/2002 Z. z. § 83 ods. 4
328/2002 Z. z. § 79
162/2015 Z. z. § 170
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 29.07.2022, doručenou tunajšiemu Okresnému súdu Galanta dňa 29.07.2022, postúpenou Okresnému súdu Piešťany dňa 19.09.2022 a postúpenou tunajšiemu správnemu súdu dňa 14.04.2023, si žalobca uplatňuje nárok na zaplatenie dlžnej sumy vo výške 5.880,- Eur a výplatu starobného dôchodku v sume 709,- Eur mesačne od augusta 2022, a to s poukazom na skutočnosť, že žalobcovi je žalovaným vyplácaný dôchodok za odpracované roky v ozbrojených silách SR, ktorý je však od začiatku vypočítaný v nesprávnej výške. Podľa žalobcových výpočtov by mal dostávať starobný dôchodok v sume 709 ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: , 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline rozsudkom č. k. 31S/61/2020-134 zo dňa 28. decembra 2022 žalobu zamietol. Samostatným výrokom o náhrade trov konania rozhodol tak, že žalobcovi a žalovanému náhradu trov konania nepriznal. 2. Podľa § 143 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších prepisov (ďalej len „SSP“) správny súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O oprave vydá opravné uznesenie, ktoré doručí osobám uvedeným v § 142 ods. 1 SSP. 3. Podľa § 143 SSP je možné vykonať opravu rozhodnutia súdu, ak p ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Prvoinštančný súd napadnutým rozsudkom žalobu v celom rozsahu zamietol a žalovaným v 1. a 2. rade náhradu trov konania nepriznal. 2. Vykonaným dokazovaním mal za preukázané, že žalobcovi a jeho manželke vznikol spoločný nájom bytu a spoločné členstvo v bytovom družstve. Podľa v tom čase platných a účinných právnych predpisov, právo užívať byt vzniklo dohodou o odovzdaní a prevzatí bytu, o ktorej sa spísala zápisnica, pričom pri družstevnom byte právo spoločného užívania mohlo vzniknúť len medzi manželmi s čím súčasne vzniklo aj spoločné členstvo manželov v bytovom družstve. Vznik spol ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy:: 0/0 Z. z. § 370 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice II (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „súd“) rozsudkom zo dňa 22. novembra 2022 č.k. 22Csp/173/2019-162 žalobu zamietol (výrok I.) a vyslovil, že žalovaný má nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100% proti žalobcovi, o výške ktorej bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti tohto rozsudku (výrok II.). 2. Podaním doručeným súdu dňa 23.12.2022 vzal žalobca žalobu v celom rozsahu späť bez uvedenia dôvodu. 3. Žalovaný na základe výzvy súdu na vyjadrenie k späťvzatiu žaloby uviedol, že súhlasí so späťvzatím žaloby, avšak trvá na náhrade tr ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Prvoinštančný súd napadnutým rozsudkom žalobu zamietol a žalovaným v 1. a 2. rade vo vzťahu k žalobcovi priznal náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Konanie v časti o zaplatenie sumy 16.673,55 eur zastavil. 2. Vykonaným dokazovaním mal za preukázanú skutočnosť, podľa ktorej medzi žalobcom, pôvodným dlžníkom Y. X. a žalovanou v 2. rade bola dňa 17.,01.2011 uzavretá zmluva o úvere, pričom táto zmluva je zároveň zmluvou spotrebiteľskou. Pre spotrebiteľskú zmluvu je charakteristické, že spotrebiteľ vstupuje do zmluvného vzťahu s dodávateľom, ktorým je najčastejšie predávajúci za zmluvný ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Žalobca žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa XX.XX.XXXX, doplnenou podaniami zo dňa XX.XX.XXXX a XX.XX.XXXX žiadal, aby správny súd vydal žalovanému zákaz pokračovať s ním vo vyrubovacom konaní na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie marec XXXX, apríl XXXX, jún XXXX a december XXXX, pôvodne vedeného s daňovým subjektom C. R., naposledy bytom XXX XX A. XXX, dátum úmrtia: XX.XX.XXXX, a to vrátane uloženia povinnosti oznámiť správnemu súdu, že bol takto uložený zákaz splnený. Žalobca sa taktiež domáhal určenia, že výzva zo dňa XX.XX.XXXX, číslo: XXXXXXXXX/XXXX bola nezák ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: , 162/2015 Z. z. § 99
Odôvodnenie: 1. Dňa 04.01.2023 podala žalobkyňa žalobu na Okresnom súde Žilina o preskúmanie uznesenia č. 36/2022 zo dňa 09.12.2022 Obce Petrovice, ktorým je nebola priznaná dávka v hmotnej núdzi, o ktorú žiadala. Okresný súd Žilina postúpil vec miestne a vecne príslušnému Krajskému súdu v Žiline uznesením č. k. 1C/1/2023-9 zo dňa 13.01.2023. 2. Súd vyzval žalovaného na vyjadrenie k veci a predloženie administratívnych spisov s vecou súvisiacich. 3. Žalovaný sa k žalobe vyjadril podaním zo dňa 13.04.2023 doručeným súdu dňa 17.04.2023, v ktorom uviedol, že na podklade protestu prokurátora zo dňa 23. ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 175 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa správnou žalobou doručenou Krajskému súdu v Trenčíne (ďalej aj „správny súd“) domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. XXX XXX XXXX X zo dňa 05.05.2022 (ďalej aj „napadnuté rozhodnutie“), potvrdzujúceho rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie č. 681 201 6475 0 zo dňa 08.02.2022 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“) vo veci invalidného dôchodku žalobcu. 2. Správny súd vo veci rozhodol rozsudkom č. k. 28Sa/5/2022-67 zo dňa 31. októbra 2022 tak, že zrušil rozhodnutie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 05.05.2022 a vec vrá ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej výrokom I. konanie zastavil a výrokom II. žiadnemu z účastníkov nárok na náhradu trov konania nepriznal. Súd prvej inštancie svoje rozhodnutie odôvodnil poukázaním na § 370 ods.1, § 376 ods. 1, § 390 ods.1 písm. a/, § 391, § 52 CMP. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že oprávnený (otec maloletých detí) podal dňa 08.08.2022 na Okresný súd Považská Bystrica návrh na výkon rozhodnutia - neodkladného opatrenia Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 28.04.2022 sp. zn. 17CoPno/1/2022, ktorým súd upravil matke maloletých detí styk s maloletým Z. a maloleto ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým, v záhlaví identifikovaným rozhodnutím súd prvej inštancie odpor žalovaného doručený tamojšiemu súdu dňa 13. 02. 2023 proti platobnému rozkazu Okresného súdu Trenčín č.k. 14C/68/2022-13 zo dňa 22.11.2022 odmietol ako oneskorene podaný. 2. Rozhodnutie súdu prvej inštancie odvolaním napadol v zákonom stanovenej lehote žalovaný, dožadujúc sa povolenia splátok prisúdeného plnenia z dôvodu jeho nepriaznivého sociálneho aspektu, ktorý mu neumožňuje dlžnú sumu zaplatiť jednorazovo. 3. Písomné vyjadrenie k odvolaniu zo strany žalobcu podané nebolo. 4. Krajský súd v Tren ...
Potvrdené
Odôvodnenie: 1. Prvoinštančný súd napadnutým uznesením zrušil uznesenie zo dňa 28.09.2022 č.k. 6C 47/2022-13, konanie zastavil a žalovanému nárok na náhradu trov konania nepriznal. 2. Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca bol uznesením zo dňa 24.08.2022 č.k. 6C 47/2022-7 vyzvaný na doplnenie podania. Po tom, čo žalobca nedostatky podania neodstránil, uznesením zo dňa 28.09.2022 č.k. 6C 47/2022-13 súd odmietol podanie žalobcu. 3. Žalobca svoj návrh dodatočne doplnil v odvolacej lehote, a preto prvoinštančný súd autoremedúrou podľa ust. § 376 C.s.p. uznesenie zrušil. 4. Dňa 06.12.2022 ešte pred ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: rozsudku je v tejto časti nepreskúmateľné, nakoľko súd bližšie nešpecifikoval akými inými spôsobmi mal žalobca zisťovať bonitu, nakoľko zákon nestanovuje presné podmienky, teda to, čo sa má rozumieť pod pojmom tzv. konanie s odbornou starostlivosťou, pričom žalobca nemôže skúmať všetky výdavky žalovanej, nakoľko na to nemá prostriedky. Skúmanie bonity žalobcom nie je formalistické a z pohľadu žalobcu dostačujúce. Požadované mesačné výdavky, ktoré podľa súdu žalobca neskúmal, nemôžu byť relevantnými prostriedkami na posúdenie bonity, nakoľko tie nemusia byť konzistentné a nakoľko tieto úda ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Uznesením zo dňa 16. marca 2023 č.k. 5Vyd/1/2023 - 23 súd prvej inštancie výrokom I. návrh navrhovateľa na začatie konania o potvrdení vydržania zamietol. Výrokom II. rozhodol o trovách konania tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. V odôvodnení uviedol, že navrhovateľ sa domáhal, aby súd potvrdil, že dňa 14.12.2015 nadobudol vydržaním vlastnícke právo k nehnuteľnostiam evidovaným na liste vlastníctva č. XXXX k. ú. M. G., obec M. G., parcely registra „C“, parc. č. XXXX, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2, na liste vlastníctva č. XXX, k. ú. M. G., ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: rozhodnutia súdu prvej inštancie spĺňa náležitosti v zmysle § 236 CSP, je presvedčivé a odvolací súd sa s jeho závermi plne stotožňuje. 9. K odvolacej argumentácii navrhovateľa, ktorý okrem iného poukazuje na odôvodnenie rozhodnutia súdu prvej inštancie, odvolací súd dodáva, že súd prvej inštancie v odôvodnení rozhodnutia poukazuje na teoretické úvahy týkajúce sa otázky obmedzenia na právne úkony v konaní o nariadenie neodkladného opatrenia, avšak ide o úvahy, ktoré musí konajúci súd rešpektovať a podľa nich konať. Odvolací súd zdôrazňuje, že v zmysle právnej úpravy je súd povinný v ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: rozsudku odvolacieho súdu neobsahuje ani odkaz na príslušné zákonné ustanovenia, režimom ktorých sa pri svojom rozhodovaní odvolací súd riadil. 12.6. Okrem vyššie uvedeného, rozsudok odvolacieho súdu je aj vnútorne rozporný, keď na jednej strane (konkrétne v bode 26.) odkazom na ust. § 366 CSP (upravujúce tzv. novoty v odvolacom konaní - pozn. dovolacieho súdu) tvrdil nemožnosť prihliadať na dôkazy týkajúce sa obvyklej hodnoty plnenia, produkované žalovaným až v odvolacom konaní a vzápätí (v bode 30. rozsudku) konštatoval, že „...niet prekážky preto, aby sa hodnota plnenia poskytnut ...
Potvrdené
Odôvodnenie: 1. Prvoinštančný súd napadnutým uznesením zamietol návrh na zriadenie zabezpečovacieho opatrenia. Žalovanej náhradu trov konania nepriznal. 2. Rozhodnutie bolo odôvodnené ust. § 343 ods. 1 C.s.p., podľa ktorého zabezpečovacím opatrením môže súd zriadiť záložné právo na veciach, právach alebo na iných majetkových hodnotách dlžníka za zabezpečenie peňažnej pohľadávky veriteľa, ak je obava, že exekúcia bude ohrozená. 3. Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania nastať. Zabezpečovacím opatrením ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 98 ods. 1 písm. d)
Odôvodnenie: 1. Žalobkyňa sa žalobou doručenou Okresnému súdu Bratislava I dňa 14.08.2013 domáhala zaplatenia sumy 134,62 eura spolu s úrokom z omeškania vo výške 9,5% ročne z tejto čiastky, čo predstavuje doplatok príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa ustanovenia § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) za obdobie od 01.08.2011 do zaplatenia a trovy konania vo výške 1 ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 229
Odôvodnenie: I. žaloba 1. Žalobou zo dňa 05.04.2023, procesne podriadenou ust. § 226 ods. 1, 2 SSP, doručenou dňa 14.04.2023 (§ 71 ods. 2 SSP) Krajskému súdu v Bratislave, ako súdu vecne a miestne príslušnému na konanie, sa postupom podľa ust. § 221 ods. 2 zák. č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej aj „SSP“), žalobca domáhal zrušenia napadnutého rozhodnutia žalovaného č.p. PPZ-HCP- BA8-9-081/2023-AV zo dňa 03.03.2023, ktorým ho zaistil na čas do 03.05.2023 a jeho bezodkladného prepustenia zo zaistenia. Sťažnostné dôvody právne založil na porušení ust. § 32 ods. 1, § 46 a § 47 ods. ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 190
Odôvodnenie: nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu. Podľa § 47 ods. 3 Správneho poriadku v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia. Podľa § 88a ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení účinnom v čase právoplatnosti rozhodnut ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 360 ods. 1
300/2005 Z. z. § 360 ods. 2 písm. a)

301/2005 Z. z. § 312 ods. 4
Odôvodnenie: Okresný súd Spišská Nová Ves rozsudkom zo dňa 15.3.2023, sp. zn. 6T/6/2023 uznal obžalovaného A. B. za vinného z prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. a) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že dňa 3. novembra 2022 v čase okolo 11.30 hod. v meste C., okres C., na ulici D. E., na autobusovej stanici, pod vplyvom alkoholu pristúpil k tam stojacemu poškodenému F. G., kde po vzájomnej výmene názorov vybral z vrecka bundy kuchynský nôž, ktorého čepeľ priložil ku krku poškodeného a následne aj ku jeho boku, pričom sa mu vyhr ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: , 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou zo dňa 08.12.2022 domáha preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného č.: 102802722/2022 zo dňa 13.10.2022, ktorým rozhodnutie Daňového úradu Žilina číslo 101204018/2022 zo dňa 04.05.2022 potvrdil. Prvostupňový správny orgán uvedeným rozhodnutím podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok (ďalej len „daňový poriadok“) vyrubil žalobcovi rozdiel v sume 30 160 Eur na pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie september 2018. Daň vyrubená podaným daňovým priznaním doručeným dňa 24.10.2018 bola 21 805,75 Eur. Daň zistená správcom dane vo vy ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1

Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zamietol návrh otca na nariadenie neodkladného opatrenia. Po právnej stránke svoje rozhodnutie odôvodnil ustanovením § 324 ods. 1, § 325 ods. 1, ods. 2, § 329 ods. 1, ods. 2, § 331 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku (ďalej ako „CSP“), § 360 ods. 1 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku (ďalej ako „CMP“), ako aj zisteným skutkovým stavom, na základe čoho dospel k záveru, že návrh otca na nariadenie neodkladného opatrenia je nedôvodný. 2. V odôvodnení rozhodnutia poukázal na to, že na súde prvej inšt ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: napadnutého rozhodnutia považoval za nepreskúmateľné a nedostatočné, keď voči takémuto rozhodnutiu nemá možnosť sa účinne dovolávať jeho prieskumu. Ak by súd vychádzal zo skutočností známych z jeho činnosti, teda skutočností zachytených v prvom súdnom spise, považoval za nevyhnutné, aby účastníkom uviedol, že tieto skutočnosti bude považovať za preukázané bez toho, aby o nich vykonal dokazovanie a účastníkom následne prináleží právo sa k týmto skutočnostiam vyjadriť. Uvedený postup súdu vyhodnotil ako nesprávny procesný postup znemožňujúci mu uskutočňovať patriace procesné práva v takej m ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 274, 160/2015 Z. z. § 277 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zamietol návrh žalovaného na zrušenie rozsudku Okresného súdu Trnava zo 16.02.2022, č. k.: 36Cb/72/2021-57, ktorý bol vydaný podľa § 274 Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) pre zmeškanie žalovaného. 2. Z napadnutého uznesenia je zrejmé, že súd prvej inštancie zistil, že žalovaný spolu s návrhom na zrušenie rozsudku pre zmeškanie predložil súdu aj písomné plnomocenstvo na zastupovanie žalovaného v konaní advokátom. Plnomocenstvo na celé konanie bolo žalovaným udelené advokátovi dňa 23.11.2021. V zmysle § 92 ods. 2 CSP ak bolo zá ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 194 ods. 1 písm. a)
Odôvodnenie: Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 01. decembra 2022, sp. zn. 6Pp/185/2021, bolo rozhodnuté nasledovne: „I. Podľa § 66 ods. 1 písm. a), písm. b), ods. 2 Tr. zákona v spojení s § 415 ods. 1 Tr. poriadku sa odsúdený W. F., nar. XX.XX.XXXX, podmienečne prepúšťa z výkonu trestu odňatia slobody uloženého mu rozsudkom Okresného súdu Martin, sp. zn. 3T/169/2017 zo dňa 11. 09. 2018 v spojení s uznesením Krajského súdu v Žiline sp. zn. 1To/100/2018 zo dňa 08. 01. 2019 a rozsudkom Okresného súdu Žilina sp. zn. 1T/38/2015 zo dňa 27. 04. 2015 v spojení s uznesením Okresného súdu Žilina sp. ...
Zmeňujúce, Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Liptovský Mikuláš čiastočne vyhovel žalobe žalobcu, ktorou sa domáhal voči žalovanému zverejnenia odpovede v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Tlačový zákon“) na článok, ktorý bol zverejnený v periodiku uverejnenom dňa 07. 07. 2020 v dvojčísle 27 - 28 na stranách 9 až 12 s názvom „Správa predstavenstva o vedení obchodnej spoločnosti a o stave majetku za rok 2019“. Pri rozhodovaní vo veci vychádzal z ust. § 5, § 8 ods. 1, § 9 ods. 1 Tlačové ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Ružomberok po tom, čo zamietol žalobu voči žalovanému 1/, zaviazal žalovaného 2/ uhradiť z titulu nemajetkovej ujmy žalobkyni 1/ 35 000,- eur, žalobkyni 2/ 30 000,- eur a žalobkyni 3/ 25 000,- eur, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Svoje rozhodnutie v tejto časti odôvodnil ust. § 97 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. v spojení s ust. § 11, § 13 Občianskeho zákonníka. Mal za to, že pokiaľ štát zodpovedá za podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom č. 543/2002 Z. z. (§ 97 ods. 1) za škodu spôsobenú na území Slovenskej republiky živočíchmi ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. Žalobou doručenou Okresnému súdu Nitra dňa 14.5.2021 sa žalobca domáhal, aby súd určil, že kúpna zmluva uzatvorená medzi žalovaným v 1. rade ako predávajúcim a žalovaným v 2. rade ako kupujúcim, predmetom ktorej bol prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. XXXX, k. ú. H. U., parcely reg. C č. XXXX/XX o výmere X XXX m2 - záhrady a parcely reg. C č. XXXX/ XX o výmere X XXX m2 - záhrady na základe kúpnej zmluvy, ktorej vklad bol do katastra nehnuteľností povolený Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor pod V XXXXX/XX- XXXX/XX, je neplatná. Súčasne sa domáhal pr ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 370
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Rožňava (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo len „okresný súd“) rozsudkom zo dňa 29. júna 2022 č.k. 5C/101/2020 – 407 určil, že žalobcovia 1) a 2) sú bezpodielovými spoluvlastníkmi stavby so súpisným číslom 3492, druh stavby: 18 - budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a prečerpávacia stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiarne odpadových vôd a iné), popis stavby: trafostanica, stojacej na parcele registra „C“ číslo 101/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 82 m2, zap ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 513/1991 Z. z. § 26 ods. 1, 530/2003 Z. z. § 6 ods. 2 písm. a)
530/2003 Z. z. § 8 ods. 3
160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 286 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zamietol námietky navrhovateľa podané proti odmietnutiu vykonania zápisu – premiestnenie sídla navrhovateľa do zahraničia. 2. Súd prvej inštancie v napadnutom uznesení na úvod skonštatoval, že navrhovateľ svojim návrhom na zápis podaným 04.11.2021 požadoval vykonanie zmeny zapísaných údajov. Vyšší súdny úradník 16.11.2021 podľa § 8 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOR“) odmietol vykonať zápis do obchodného registra. Svoje rozhodnutie odôvodnil ustanovením § 8 ods. 3 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie neodkladným opatrením zmenil rozsudok Okresného súdu Nové Zámky, č. k. 7P/228/2017-56 zo dňa 05. 02. 2018, vo výrokovej časti v odseku I. a II. o prevzatí a odovzdaní maloletého dieťaťa: A. H., nar. XX. XX. XXXX tak, že vo výroku I.: starí rodičia sú oprávnení maloletú prevziať spred bytu matky buď od matky alebo od matkou písomne splnomocnenej osoby a po ukončení styku si matka alebo matkou písomne splnomocnená osoba maloletú pred bytom starých rodičov prevezme, vo výroku II. starí rodičia si maloletú prevezmú v určenom čase pred bytom matk ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 437/2004 Z. z. § 3 ods. 3, 437/2004 Z. z. § 3 ods. 2
437/2004 Z. z. § 7 ods. 6

Odôvodnenie: Administratívne konanie 1. Sociálnej poisťovni, pobočka Zvolen, bolo dňa 29.12.2020 doručené Oznámenie poistnej udalosti spísané dňa 23.12.2020 zamestnávateľom žalobkyne Starohorská vinárska spoločnosť, družstvo, Sebechleby, IČO: 36 623 199. Zo Záznamu o registrovanom pracovnom úraze spísaného dňa 23.12.2020 a Oznámenia poistnej udalosti vyplýva, že žalobkyni sa stal pracovný úraz dňa 22.12.2020 o 15:00 hod., a to tak, že po vstupe do koterca pri kontrole kravy po vyhŕňaní hnoja z kŕmnej chodby žalobkyňu napadla krava a spôsobila jej viaceré poranenia. 2. Poškodená N. J. (ďal ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou doručenou Krajskému súdu v Trenčíne (ďalej aj ako „správny súd“) dňa 06.02.2023 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti v záhlaví uvedeného rozhodnutia žalovaného (ďalej aj ako „napadnuté rozhodnutie“), ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Daňového úradu Trenčín (ďalej aj „správca dane“) č. 102428318/2022 zo dňa 05.09.2022 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým bol podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žalobcovi vyrubený rozdiel dane v sume 10.063,78 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 396 ods. 1
160/2015 Z. z. § 262 ods. 1
160/2015 Z. z. § 255 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozhodnutím súd prvej inštancie v prvej výrokovej vete napadnutého rozhodnutia zrušil oddlženie žalovanej C. L., nar. XX.XX.XXXX, bytom XXX XX Povina 344, o ktorom bolo rozhodnuté uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 8OdK/38/2017-20 zo dňa 13.07.2017, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 137/2017 dňa 19.07.2017 a v druhej výrokovej vete rozhodol, že žalobcovia v rade 1/ až 3/ majú voči žalovanej nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % s tým, že o výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie samostatným uznesením po právoplatnosti tohto rozsudku. 2. V odôvodne ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie výrokom I. zastavil konanie a výrokom II. žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania proti žalobcovi v rozsahu 100 %, o výške ktorých bude rozhodnuté súdom prvej inštancie samostatným uznesením vydaným súdnym úradníkom po právoplatnosti rozsudku. 2. Súd prvej inštancie rozhodoval na základe žaloby, ktorou sa žalobca domáhal, aby súd uložil žalovanému povinnosť odstrániť stavbu - betónovú cestu s asfaltovým povrchom - v časti, v ktorej je umiestnená na pozemkoch vytvorených geometrickým plánom č. XXX-XXX/XX, úradne overeným dňa 29.4. ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 175 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou doručenou Krajskému súdu v Trenčíne (ďalej aj ako „správny súd“) dňa 29.01.2021 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia č. s. NIP/NIP_PO/BEZ/2020/3993, č. O-372/2020 zo dňa 26.11.2020 (ďalej aj „napadnuté rozhodnutie“) potvrdzujúceho rozhodnutie Inšpektorátu práce Trenčín č. sp. IPTN/IPTN_KHIP/ROZ/2020/871 zo dňa 10.09.2020 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým bola žalobcovi podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: Uznesením sp. zn. 7PP/2/2023 zo dňa 14.02.2023 samosudca Okresného súdu Banská Bystrica podľa § 66 ods. 1 písm. a) Tr. zák. zamietol žiadosť odsúdeného O. F. o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody zo dňa 28.09.2022, ktorý mu bol uložený trestným rozkazom Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 8T/4/2021 zo dňa 01.02.2021 v trvaní 18 mesiacov so zaradením do ústavu so stredným stupňom stráženia. Proti tomuto uzneseniu podal odsúdený priamo do zápisnice o verejnom zasadnutí konanom dňa 14.02.2023 sťažnosť, ktorú bližšie nezdôvodnil a neskôr ani písomne nedoplnil. Podľa § 192 ods. ...
Zmenené
Dotknuté predpisy:: ,

Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Predmetom konania je úprava styku otca s maloletými deťmi na návrh otca. II. Obsah napadnutého rozhodnutia 2. Okresný súd Poprad ako súd prvej inštancie (ďalej aj ako „súd“) napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že: „I. Návrh otca na úpravu styku z a m i e t a . II. Žiaden z účastníkov n e m á nárok na náhradu trov konania.“ 3. Svoje rozhodnutie právne odôvodnil ust. § 25 ods. 1, 2, § 36 ods. 1, § 43 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine (ďalej len „Zákon o rodine“), čl. 3 ods. 1 Dohovoru o práva dieťaťa. 4. Rozhodnutie odôvodnil tým, že vzhľadom k ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Čadca rozhodol o zverení maloletej N. do osobnej starostlivosti matky, ktorá bude dieťa zastupovať a spravovať jeho majetok. Otcovi určil povinnosť prispievať na výživu dieťaťa od 23. 12. 2021 sumu vo výške 75,- eur mesačne vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám matky A. W.. Súd zároveň vyčíslil zameškané výživné na maloletú N. za obdobie od 23. 12. 2021 do 21. 06. 2022 v sume 149,72 eur a otcovi povolil mesačné splátky vo výške 5,- eur splatné spolu s bežným výživným pod sankciou straty výhody splátok nezaplatením čo i len jednej z nich. Súd zárove ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: ,

Odôvodnenie: I. Rozhodnutia správnych orgánov. 1. Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako príslušný orgán štátnej správy pre oblasť poskytovania podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka podľa § 1 ods. 1 v spojení s § 10 a v súlade s § 23 a nasl. zákona č. 280/2017 Z.z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 113/2018 Z.z. (ďalej len „zákon č. 280/2017 Z.z.“), rozhodnutí ...
Potvrdené
Odôvodnenie: 1. Žalobkyňa sa žalobou doručenou Okresnému súdu Vranov nad Topľou a postúpenou Okresnému súdu Prešov 18. februára 2021 (Krajský súd v Prešove uznesením č. k. 3Ncb/1/2021-49 z 11. mája 2021 určil, že na konanie je príslušný Okresný súd Prešov) domáhala, aby súd určil, že právny úkon - rozhodnutie jediného spoločníka z 15. októbra 2018, ktoré bolo obchodnému registru doručené 14. novembra 2018 a ktorého predmetom bol prevod celého 100 % obchodného podielu obchodnej spoločnosti REMA STS, spol. s r.o., so sídlom Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36 503 045, z jediného spoločníka D. E. B., ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 190
Odôvodnenie: 1. Žalobca žalobou zo dňa 14.06.2022 žiadal preskúmať rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie, Bratislava, zo dňa 12.04.2022, číslo spisu 12906-2/2022-BA. Žalobu odôvodnil tým, že dňa 16.12.2021 podal na Sociálnej poisťovni, pobočka Liptovský Mikuláš žiadosť o dávku v nezamestnanosti, o ktorej bolo rozhodnuté rozhodnutím zo dňa 01.02.2022 číslo: 819/2022-LM-DvN, na základe ktorého podľa § 104 ods. 1 zákona a podľa čl. 61 Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, pán F. V. nemá nárok na dávku v nezamestnanosti. Žalovaný vo veci od ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Banská Bystrica (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom č.k. 20Csp/15/2022-64 zo dňa 26. apríla 2022 (ďalej len „napadnutý rozsudok“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi istinu vo výške 878,51 Eur s úrokom z omeškania vo výške 8,00 % ročne zo sumy 878,51 Eur od 15.7.2021 do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia (prvá výroková veta) a žalobcovi priznal voči žalovanej nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %, ktoré je žalovaná povinná zaplatiť žalobcovi v lehote 3 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o ich výšk ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Partizánske sp. zn. 2T/6/2023 zo dňa 06.02.2023 (ďalej „napadnutý rozsudok“) bol obžalovaný A. B. uznaný vinným z pokračovacieho prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. b) Tr. zák. s poukazom na § 139 ods. 1 písm. c) Tr. zák. v spojení s § 127 ods. 4 Tr. zák., pretože dňa 08.10.2022 v čase okolo 17.00 hod. v byte na ul. H. XXX/XX v S., kde spolu s poškodenou, svojou manželkou K. B. toho času býval, vulgárne nadával svojej manželke, poškodenej K. B. a rozhadzoval veci po byte, pričom sa jej vyhrážal, že ju zabije a keď poškodená zo strachu ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom zo dňa 24.6.2022, sp. zn. 2T/16/2021 bol obžalovaný A. I. uznaný vinným z pokračovacieho prečinu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Tr. zákona a pokračovacieho prečinu krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 ods. 1 Tr. zákona na tom skutkovom základe, že v čase od dňa 20.11.2018 až do 17.12.2020 v Novom Meste nad Váhom na G. ulici č. XX na oddelení vyšetrovania Okresného riaditeľstva PZ v Novom Meste nad Váhom a inde ako svedok uvádzal v trestnom konaní nepravdivé podstatné skutočnosti, a to tým spôsobom, že dňa 20.11.2018 počas výsl ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: ,

Odôvodnenie: rozhodnutia však neznamená, že na každý argument sťažovateľa je súd povinný dať podrobnú odpoveď. Splnenie povinnosti odôvodniť rozhodnutie je preto vždy posudzované so zreteľom na konkrétny prípad (napr. Georgidias v. Grécko z 29. mája 1997, Recueil III/1997). 54. S poukazom na vyššie uvedené dôvody správny súd po preskúmaní napadnutého rozhodnutia v spojení s prvostupňovým rozhodnutím dospel k záveru, že správna žaloba je nedôvodná a preto ju zamietol v zmysle ust. § 190 SSP. 55. O náhrade trov konania rozhodol správny súd podľa ust. § 168 SSP, avšak vo veci úspešnému žalovanému žiadne tr ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením zamietol návrh matky na vydanie neodkladného opatrenia. Uznesenie odôvodnil tým, že matka sa návrhom domáhala, aby súd vydal neodkladné opatrenie, ktorým by zveril mal. S. do jej osobnej starostlivosti a otca zaviazal prispievať na výživu dieťaťa sumou 200 eur mesačne s tým, že toto neodkladné opatrenie by trvalo do právoplatného skončenia konania o rozvod manželstva. Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia odôvodnila tým, že na Okresnom súde Poprad prebieha konanie o rozvod manželstva. Pred rozchodom žili spolu s manželom a dieťaťom v ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Predmetom konania je návrh matky na zvýšenie výživného v čase podania návrhu maloletého J. E., ktorý v priebehu konania dovŕšil plnoletosť. II. Obsah napadnutého rozhodnutia 2. Okresný súd Humenné (ďalej len súd prvej inštancie) napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že cit.: „I. Súd mení rozsudok Okresného súdu Humenné č. 6C 190/2007 zo dňa 21.01.2008 v časti výšky výživného pre J. E. J., F.. XX.XX.XXXX tak, že zvyšuje výživné zo sumy 23,30 eur mesačne na sumu 300 Eur mesačne, ktoré je otec povinný platiť vždy do 30. dňa toho ktorého mesiaca vopred k rukám m ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Trenčín (ďalej len „súd prvého stupňa“) sp. zn. 1T/11/2023 zo dňa 09.03.2023, bol obžalovaný N. Y. (ďalej len „obžalovaný“) uznaný vinným z prečinu ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 Tr. zák. a z prečinu výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. e) Tr. zák. spáchaných v jednočinnom súbehu na tom skutkovom základe, že hoci bol rozsudkom Okresného súdu Trenčín sp. zn. 1T 29/2022 zo dňa 12.04.2022, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 12.04.2022, uznaný vinným zo spáchania prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 odsek 1, odsek 2 písmeno a), písmen ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie návrh navrhovateľa na zastavenie konania pre späťvzatie návrhu zamietol. Právne svoje rozhodnutie odôvodnil ust. § 29 ods. 1, 3 CMP. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že navrhovateľ podaným návrhom žiadal, obmedzenie jeho osoby v spôsobilosti na právne úkony a ustanovenie opatrovníka, ktorý bude za menovaného rozhodovať o liečbe a iných právnych úkonoch. Na výzvu súdu sa dostavil na informatívny výsluch, uviedol, že je psychiatrický pacient, lieči sa u S.. X. v J.. Súdu zaslal lekársku správu od S.. X.. Vo veci bolo súdom prvej inšt ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie v záhlaví označeným rozsudkom (v poradí 2.) uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi úrok vo výške 19,90 % p.a. zo sumy 1.840,96 eura od 13.05.2014 do 11.06.2014, z istiny vo výške 1.839,80 eura od 12.06.2014 do 12.06.2014, z istiny vo výške 1.790,33 eura od 13.06.2014 do 09.07.2014, z istiny vo výške 1.739,70 eura od 10.07.2014 do 07.08.2014, z istiny vo výške 1.689,07 eura od 08.08.2014 do 09.09.2014, z istiny vo výške 1.645,67 eura od 10.09.2014 do 08.10.2014, z istiny vo výške 1.602,27 eura od 09.10.2014 do 21.04.2015, z istiny vo výške 1.350,94 eura od 22.04.2 ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 370 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 370 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie určil, že rozhodnutie žalovaného zo dňa 06. 03. 2012 č. j. 212/2012, ktorým žalovaný odvoláva žalobkyňu z funkcie riaditeľky Materskej školy vo O. H. ku dňu 06. 03. 2012, doručené žalobkyni 06. 03. 2012, je neplatné. O trovách konania rozhodol tak, že priznal žalobkyni náhradu trov konania v rozsahu 100%. 2. Voči rozsudku súdu prvej inštancie podal odvolanie žalovaný, ktorý sa domáhal jeho zmeny a zamietnutia žaloby a zaviazať žalobkyňu na náhradu trov konania v rozsahu 100%. 3. Podaním doručeným Krajskému súdu v Nitre dňa 12. 04. 20 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 66 ods. 1 písm. b)
300/2005 Z. z. § 66 ods. 2

301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením Okresný súd Trnava rozhodol podľa § 415 ods. 1 Tr. por., § 66 ods. 1 písm. b), ods. 2 Tr. zák. tak, že zamietol návrh odsúdeného A. B. C., nar. XX.X.XXXX v D., Rumunská republika, t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený rozsudkom Okresného súdu Pezinok, sp. zn. 1T/29/2016 zo dňa 22.6.2016. 2. Proti uvedenému uzneseniu podal odsúdený priamo na verejnom zasadnutí, ihneď po jeho vyhlásení, sťažnosť. Prokurátor sa na verejnom zasadnutí vzdal práva poda ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom určil neprijateľnosť viacerých zmluvných podmienok uvedených v zmluve o úvere zo dňa 22.02.2011, v prevyšujúcej časti žalobu zamietol (výrok IV.) a priznal žalobkyni nárok na náhradu trov konania (výrok V.) 2. Rozsudok odôvodnil tým, že žalobkyňa sa žalobou doručenou súdu dňa 19.01.2022 domáhala určenia neprijateľnosti viacerých zmluvných podmienok uvedených v Zmluve o bezúčelovom splátkovom úvere zo dňa 22.02.2011. Výrokom IV. bola zamietnutá žaloba v prevyšujúcej časti. Vychádzajúc z obsahu návrhu na začatie konania, zamietnutá bola žalob ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Dolný Kubín vo výroku I. zveril maloleté deti M. I., P., Z. a E. do osobnej starostlivosti otca s tým, že obaja rodičia sú oprávnení maloleté deti zastupovať a spravovať ich majetok. Vo výroku II. matke uložil povinnosť platiť výživné na každé maloleté dieťa vo výške 30 % mesačne zo sumy životného minima v zmysle § 2 zákona č. 601/2003 Z. z., a to vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám otca, počnúc dňom právoplatnosti rozsudku. Vo výroku III. upravil styk matky s maloletými deťmi neobmedzene, vo výroku IV. vo zvyšnej časti súd návrh otca zamietol, ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 99
Odôvodnenie: 1. Žalobcovia sa žalobou zo dňa 02. 11. 2021, doručenou tunajšiemu súdu dňa 11. 11. 2021, domáhali preskúmania zákonnosti rozhodnutí žalovaného č. KaKN/18199/2021 zo dňa 14. 10. 2021, č. KaKN/19046/2021 zo dňa 15. 10. 2021 a č. KaKN/19771/2021 zo dňa 28. 10. 2021, ktorými žalovaný nepriznal nárok na poskytnutie právnej pomoci žalobkyni v 1. rade. 2. Dňa 11. 08. 2022 bolo tunajšiemu súdu od žalobkyne v 1. rade doručené podanie zo dňa 08. 08. 2022, ktorým vzala podanú správnu žalobu v celom rozsahu späť a netrvala ďalej na jej vybavovaní. Žalobkyňa v 1. rade dôvod späťvzatia žaloby bli ...
Zrušené
Odôvodnenie: 1. Otec mal. sa návrhom na začatie konania domáha uloženia výchovného opatrenia. 2. Okresný súd Svidník napadnutým uznesením nariadil rodičom mal. výchovné opatrenie – povinnosť podrobiť sa odbornému psychologickému poradenstvu. 3. Proti uzneseniu podali odvolanie otec a matka maloletého. 4. Krajský súd v Prešove (ďalej len „odvolací súd“) ako súd odvolací po zistení, že odvolanie bolo podané včas (§ 362 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku, ďalej len „CSP“), oprávneným subjektom - účastníkom konania, v ktorého neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 359 CSP ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: , 162/2015 Z. z. § 190
Odôvodnenie: 1. Žalobkyňa v žalobe uviedla, že: „Dňa 25.01.2022 mi bolo doručené rozhodnutie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, odbor pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok, č. j. UPS/US1/SSVOPHNSSD/SOC/2022/3707-0002 zo dňa 11.01.2022, ktorým mení rozhodnutie prvostupňového orgánu Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Martin č. MT3/OHN_NVAŠSD/ŠSD/ SOC/2021/491-201 zo dňa 29.11.2021, a to tak, že mi „ukladá povinnosť vrátiť pomoc hmotnej poskytnutú neprávom za obdobie od 1.7.2021 do 31.10.2021 v sume 371,20 Eur do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet Ús ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 513/1991 Z. z. § 265
Odôvodnenie: 1. Okresný súd napadnutým rozhodnutím v prvej výrokovej vete zamietol žalobu o určenie, že odstúpenie od Zmluvy o nájme nebytových priestorov číslo 206A/2013 zo dňa 11.05.2021 (ďalej „odstúpenie 1“) je neplatné. V druhej výrokovej vete zamietol žalobu o určenie, že odstúpenie od Zmluvy o nájme nebytových priestorov číslo 206A/2013 zo dňa 21.06.2021 (ďalej „odstúpenie 2“) je neplatné. V tretej výrokovej vete zamietol žalobu o určenie, že nájom podľa Zmluvy o nájme nebytových priestorov číslo 206A/2013 zo dňa 24.06.2013 (ďalej aj „Nájomná zmluva“) v znení jej dodatkov trvá. V štvrtej ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 66 ods. 1 písm. a)
300/2005 Z. z. § 66 ods. 2

301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trnava uznesením zo dňa 18.11.2022, č. k. 35PP/21/2022-22 rozhodol o žiadosti odsúdeného A. B. o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody tak, že podľa § 415 ods. 1 Tr. por. s poukazom na § 66 ods. 1 písm. a), ods. 2, ods. 3 Tr. zák. zamietol žiadosť odsúdeného A. B., nar. XX.XX.XXXX v C. D. E., t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený trestným rozkazom Okresného súdu Bratislava III zo dňa 05.04.2017, sp. zn. 46T/123/2016, právoplatný dňa 14.06. ...
Potvrdzujúce, Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1

160/2015 Z. z. § 386

160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie v záhlaví označeným rozsudkom zamietol žalobu žalobcov a zrušil uznesenie Okresného súdu Nové Zámky sp. zn. 9Csp/50/2019-36 zo dňa 29.04.2019 v znení uznesenia Krajského súdu v Nitre sp. zn. 6Co/111/2019-89 zo dňa 18.07.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.08.2019. O trovách konania rozhodol tak, že žalovaný má voči žalobcom v 1. a 2. rade nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%, o výške trov konania súd rozhodne osobitným uznesením po právoplatnosti tohto rozsudku. Rozhodnutie vo veci samej právne odôvodnil ustanovenia § 1 ods. 1, § 4 písm. a), § 7 od ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: ,

Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením rozhodol o tom, že mal. U. U. sa predbežne zveruje do osobnej starostlivosti matky G. M., bytom D., H. XXXX/XX, že otec mal. dieťaťa sa zaväzuje platiť na výživu mal. U. sumou 100,- eur mesačne počnúc dňom nariadenia neodkladného opatrenia, ktoré výživné je splatné vždy do 15-teho dňa toho ktorého mesiaca k rukám matky. Nariadené neodkladné opatrenie bude trvať do právoplatného skončenia vo veci vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 15P/12/2022. V prevyšujúcej časti bol návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietnutý. 2. Uznesenie ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Spišská Nová Ves (ďalej len súd prvej inštancie alebo len súd) rozhodnutím zo dňa 29. marca 2022 č.k. 4C/10/2011-440 priznal žalovanej proti žalobcom nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu, o výške ktorej bude po právoplatnosti rozsudku rozhodnuté samostatným uznesením. 2. Rozhodol tak v konaní o určenie vlastníckeho práva a vecného bremena k nehnuteľnosti po tom, čo Krajský súd v Košiciach rozsudkom zo dňa 30. júna 2020 č.k. 6Co/151/2019-392 zrušil rozsudok Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 8. februára 2019 č.k. 4C/2011-338 vo výroku II. o trovách konania, v ktorom r ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: , 162/2015 Z. z. § 190
Odôvodnenie: 1. Doručenou žalobou sa žalobca domáhal, aby správny súd rozhodol o nezákonnosti napadnutých rozhodnutí. Žalobca dňa 10.05.1997 po páde zo 6m výšky utrpel trieštivú zlomeninu v dolnej časti pravého predkolenia-členka, ktorá bola prvotne riešená operačne na chirurgickom oddelení Fakultnej nemocnice v Martine a neskôr mu bola prevedená rekonštručná operácia na ortopedickom a traumatologickom oddelení tej istej nemocnice. Následne sa žalobca rehabilitačne liečil. V súvislosti s týmto poranením bola žalobcovi od mesiaca február r. 1998 priznaná úplná invalidita. V apríli roku 1999 bol žalobc ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1) Napadnutým rozsudkom Okresný súd Žilina zamietol návrh matky na zvýšenie výživného a žiadnemu z účastníkov nepriznal nárok na náhradu trov konania. Pri rozhodovaní vychádzal z ust. § 62 ods. 1, 2, 4, 5, § 75 ods. 1, § 76 ods. 1, § 77 ods. 1, § 78 ods. 1, 3 Zákona o rodine, § 2 ods. 1, 2, § 217 ods. 1 prvá veta CSP, § 121 CMP, keď návrh matky (ktorým žiadala zvýšenie výživného u maloletej A. zo sumy 135,- eur na sumu 200,- eur mesačne a u maloletého I. zo sumy 100,- eur na sumu 170,- eur mesačne) posúdil ako nedôvodný, nakoľko nemal preukázanú základnú hmotnoprávnu podmienku - podstatn ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 370
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie (ďalej aj „súd“) rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 287,42 eura do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku (I), v prevyšujúcej časti žalobu zamietol (II.) a žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %, o výške ktorých bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti tohto rozsudku (III). 2. Po rozhodnutí súdu prvej inštancie rozsudkom z 5. novembra 2021 a jeho doručení právnemu zástupcovi žalobcu 8. novembra 2021, žalobca prostredníctvom právneho zástupcu 24. marca 2023 vzal žalobu v celom rozsahu sp ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 323 ods. 1 písm. a)

301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: Okresný súd Spišská Nová Ves uznesením sp. zn. 1PP/10/2022 zo dňa 11.1.2023 podľa § 66 ods. 1 písm. a) Tr. zák. zamietol žiadosť odsúdenej A. B., nar. XX.X.XXXX, o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, ktorý jej bol uložený trestným rozkazom Okresného súdu Bardejov zo dňa 21.12.2018 sp. zn. 0T/37/2018-156 v spojení s uznesením Okresného súdu Bardejov zo dňa 9.6.2021 sp. zn. 0T/37/2018-259 v trvaní 18 (osemnásť) mesiacov nepodmienečne. Proti tomuto uzneseniu zahlásila sťažnosť odsúdená priamo do zápisnice o verejnom zasadnutí dňa 11.1.2023, ktorú bližšie písomne ne ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 191 ods. 4, 162/2015 Z. z. § 191 ods. 3
162/2015 Z. z. § 191 ods. 1 písm. e)
162/2015 Z. z. § 191 ods. 1 písm. d)
Odôvodnenie: 1. Sociálna poisťovňa, ústredie rozhodnutím Číslo: XXX XXX XXXX X zo dňa 13.05.2021 (ďalej aj len „prvostupňové správne rozhodnutie“) podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení zamietla žiadosť žalobkyne o invalidný dôchodok z 31. marca 2021. V odôvodnení poukázala na posudok posudkového lekára zo dňa 31. marca 2021, podľa ktorého žalobkyňa nie je invalidná, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je predmetný ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: rozhodnutia však neznamená, že na každý argument sťažovateľa je súd povinný dať podrobnú odpoveď. Splnenie povinnosti odôvodniť rozhodnutie je preto vždy posudzované so zreteľom na konkrétny prípad (napr. Georgidias v. Grécko z 29.05.1997, Recueil III/1997). 117. S poukazom na vyššie uvedené dôvody správny súd po preskúmaní napadnutého rozhodnutia v spojení s prvostupňovým rozhodnutím dospel k záveru, že správna žaloba je nedôvodná, a preto ju zamietol v zmysle ust. § 190 SSP. 118. O náhrade trov konania rozhodol správny súd podľa ust. § 168 SSP, avšak vo veci úspešnému žalovanému žiadne tr ...
Zrušené
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zaviazal žalovaného zaplatiť žalobkyni 210,- eur s prísl. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol. Určil, že žalovaný má nárok na náhradu trov konania voči žalobkyni v rozsahu 84 %. 2. Vychádzal zo zistenia, že v prejednávanom prípade si žalobkyňa uplatnila voči žalovanému právo na vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 2.683,15 eur ako rozdiel medzi sumou 6.186,70 eur, ktorú žalovanému v splátkach uhradila, a poskytnutými finančnými prostriedkami v celkovej výške 3.503,55 eur, a to s poukazom na to, že podľa rozsudku vydaného v konaní v ...
Potvrdzujúce, Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 388

Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie v záhlaví označeným rozsudkom uložil žalovaným v 1. a 2. rade povinnosť vykonať opatrenia k sanácii múru uvedené v bode 4. Statického výpočtu posúdenia stability a návrhu opatrení pre sanáciu plotového múrika zo dňa 03.04.2014 vypracovaného autorizovaným stavebným inžinierom J. F. v lehote do 90 dní od právoplatnosti rozsudku (výrok I.). Ďalším výrokom uložil žalovaným v 1. a 2. rade povinnosť odľahčiť plotový múr odstránením zeminy z hranice pozemkov z parc. č. XXXX/ XX susediacej s parc. č. XXXX/XX v kat. území D. po celej dĺžke betónového oplotenia XX,X m, v ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žilina napadnutým rozsudkom v spojení s dopĺňacím rozsudkom uložil právnemu predchodcovi žalovanej D. U. povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 1.408,32 eur s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 1.408,32 eur od 16.11.2020 do zaplatenia, a to všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku s tým, že vo zvyšnej časti žalobu zamietol a žalobcovi voči právnemu predchodcovi žalovanej priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 63,82 %. Pri rozhodovaní vychádzal z ust. § 52 ods. 1, § 53 ods. 9, § 565 OZ, § 1 ods. 2, § 2 písm. a), § 9 ods. 2 písm. f), § 11 ods. 1 písm. b) ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 15. decembra 2022, sp. zn. 6Pp/66/2022, bolo rozhodnuté tak, že podľa § 415 ods. 1 Tr. por. s použitím § 66 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. sa návrh F. H. o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody zamieta. Citované uznesenie nenadobudlo právoplatnosť, pretože proti nemu podal sťažnosť odsúdený do zápisnice o verejnom zasadnutí ihneď po vyhlásení uznesenia. Do rozhodnutia krajského súdu o podanej sťažnosti krajský súd neobdŕžal jej odôvodnenie. Prokurátor sa po vyhlásení napadnutého uznesenia vzdal práva podať proti nemu sťažnosť. ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 190
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa podanou žalobou prostredníctvom zástupcu domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného s návrhom na jeho zrušenie a vrátenie veci na ďalšie konanie s priznaním náhrady trov súdneho konania. Žalobca uviedol, že rozhodnutie žalovaného mu bolo doručené 18.05.2022. V rámci opísania rozhodujúcich skutočností uviedol, že rozhodnutím Číslo: XXX XXX XXXX X - I. zo dňa 24.01.2017 bol žalobcovi priznaný starobný dôchodok od 24.08.2016 v sume 481,70 Eur mesačne, ktorý bol od 01.01.2017 zvýšený na sumu 489,90 Eur mesačne. Rozhodnutím Číslo: XXX XXX XXXX X - III. zo dňa 24. ...
Odôvodnenie: Uznesením Okresného súdu Rimavská Sobota sp. zn. 11T/47/2023 zo dňa 06.04.2023 samosudca podľa § 72 ods. 1 písm. e) Tr. por. s použitím § 238 ods. 4 Tr. por., § 79 ods. 3 Tr. por. ponechal obvineného D. K. vo väzbe z dôvodu podľa § 71 ods. l písm. c) Tr. por. a jeho žiadosť o prepustenie z väzby zamietol. Podľa § 80 ods. 1 písm. b) Tr. por. neprijal písomný sľub obvineného zo dňa 06.04.2023. Podľa § 80 ods. 1 písm. c) Tr. por. jeho väzbu nenahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka. Proti tomuto uzneseniu podal obvinený priamo do zápisnice o jeho výsluchu zo dňa 06.04.2023 ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 548 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 255 ods. 1
160/2015 Z. z. § 262 ods. 2
160/2015 Z. z. § 396 ods. 1
160/2015 Z. z. § 396 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom prvoinštančný súd výrokom I. zaviazal žalovanú na zaplatenie sumy 6.940,- eur, úroku v sume 63,69 eur, úroku 5,90 % ročne zo sumy 6.940,- eur od 04.01.2022 do 31.08.2023, úroku z omeškania v sume 1.802,32 eur, úroku z omeškania vo výške 10 % ročne zo sumy 6.940,- eur od 04.01.2022 do zaplatenia a to všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku a výrokom II. o trovách konania rozhodol tak, že žalobca má voči žalovanej nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %, pričom o výške náhrady trov konania bude rozhodnuté súdom prvej inštancie samostatným uznesením. ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 548 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 255 ods. 1
160/2015 Z. z. § 262 ods. 2
160/2015 Z. z. § 396 ods. 1
160/2015 Z. z. § 396 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením č. k. 16CoP/13/2023-72 zo dňa 05. 04. 2023 rozhodol o odvolaní otca maloletej P. W., nar. XX.XX.XXXX proti uzneseniu Okresného súdu Zvolen (ďalej v texte len „okresný súd“), ktorým okresný súd nariadil neodkladné opatrenie. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len „krajský súd“) napadnuté uznesenie okresného súdu č.k. 10P/53/2023-29 zo dňa 06. 03. 2023 potvrdil. 2. Dňa 19. 04. 2023 predložil okresný súd žiadosť o vypracovanie opravného uznesenia vzhľadom k tomu, že v záhlaví uznesenia krajského súdu je nesprávne uvedené, že krajský sú ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým, v záhlaví identifikovaným rozhodnutím, súd prvej inštancie nariadil neodkladné opatrenie, ktorým zakázal žalovanému nakladať s nehnuteľnosťami nachádzajúcimi sa v katastrálnom území T. F., obci x, okrese x, zapísanými Okresným úradom x, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. XXX ako parcela registra „C“ parc. č. XXXX/X - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 517 m2, parcela registra „C“ parc. č. XXXX/X - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2, parcela registra „C“ parc. č. XXXX/X - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 102 m2, parcela registra „C“ parc. č. XXXX - ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 305/2013 Z. z. § 25, 305/2013 Z. z. § 23

160/2015 Z. z. § 378
160/2015 Z. z. § 125

Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie rozsudkom č. k. 12Cb/8/2022-67 zo dňa 17.01.2023 vo výroku I. uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi istinu 495,38 Eur spolu s 5% úrokom z omeškania ročne zo sumy 495,38 Eur od 06.07.2020 do zaplatenia, všetko do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia a vo výroku II. priznal žalobcovi právo na náhradu trov konania proti žalovanému v rozsahu 100%. 2. Rozsudok bol žalovanému, ktorý je právnickou osobou s aktivovanou elektronickou schránkou, doručený do elektronickej schránky dňa 28.01.2023, čo potvrdzujú údaje uvedené v elektronickej doručenke nachádzajú ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 36/2005 Z. z. § 35
Odôvodnenie: 1 . Okresný súd Zvolen, ako súd prvej inštancie, odvolaním napadnutým uznesením rozhodol tak, že návrh matky na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol. 2. Konštatoval, že dňa 01. 03. 2023 bol súdu doručený návrh matky, ktorým sa domáhala nahradenia súhlasu otca so zápisom mal. R. T. (ďalej len „maloletá“) do materskej škôlky E., so sídlom XXXX/XX, XXX XX D. (ďalej len „MŠ E.“). 3. Právne zamietnutie neodkladného opatrenia odôvodnil poukazom na ustanovenia Civilného sporového poriadku (zák. č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, ďalej len „CSP“) a ustanovenia Civilného mimosporov ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 370 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom označeným v záhlaví súd prvej inštancie rozhodol tak, že výrokom I. uložil žalovaným v 1 a v 2 rade povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi sumu 1 380,17 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5,00 % ročne zo sumy 1.380,17 Eur od 17.02.2020 do zaplatenia, všetko do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku, výrokom II. priznal žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100% a výrokom III. rozhodol tak, že o výške náhrady trov konania súd prvej inštancie po právoplatnosti tohto rozsudku v samostatnom uznesení. 2. Proti tomuto rozsudku žiadna zo ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 190
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa podanou žalobou domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného, zrušenia a vrátenia veci žalovanému na ďalšie konanie s priznaním náhrady trov konania žalobcovi. Súčasne v žalobe bolo uvedené, že žalobca nežiada nariadenie pojednávania. V odôvodnení žaloby žalobca poukázal na to, že Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš rozhodnutím zo dňa 07.09.2017 Číslo: 700-1911041717-GCO4/17 predpísala žalobcovi za obdobie od januára 2009 do júna 2010 poistné v celkovej sume 2.827,50 Eur. Na základe odvolania žalobcu konal a rozhodoval žalovaný, ktorý rozhodnutie prvostupňo ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: rozsudku považoval za vnútorne rozporné, nepresvedčivé, arbitrárne a nezohľadňujúce vykonané dokazovanie, nerešpektujúce zákonné ustanovenia Občianskeho zákonníka vzťahujúce sa podielové spoluvlastníctvo, resp. ustanovenia upravujúce zrušenie BSM za trvania manželstva. Súd prvej inštancie svojvoľne využil analógiu za stavu, v ktorom na daný prípad existujú v právnom poriadku jasné ustanovenia zákona a nastavené pravidlá, čo je prejavom svojvôle. V odôvodnení rozsudku súd prvej inštancie nevykladá a ani neodkazuje na zákonné ustanovenia, ktoré sa na danú vec vzťahujú, pričom využíva výklad, k ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1.Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (ďalej len ,,odvolací súd“) dňa 9.2.2023 rozhodol uznesením 2Co/4/2023-77 o odvolaní žalobkyne proti rozsudku 7C/102/2018-56 z 20.9.2022 Okresného súdu Košice - okolie. 2.Odvolací súd v písomnom vyhotovení uznesenia, v jeho záhlaví, uviedol nesprávne označenie žalobkyne Union poisťovňa, a.s., so sídlom Bratislava, Bajkalská 29/A, IČO: 31 322 051. 3.Správne malo byť uvedené označenie Union zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Bratislava, Karadžičova 10, IČO: 36 284 831. 4.Podľa § 224 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok ( ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Rožňava (ďalej len súd prvej inštancie alebo len súd) zhora označeným rozsudkom výrokom I. žalobu o vyslovenie porušenia zásady rovnakého zaobchádzania a neplatnosti služobnej zmluvy zo dňa 24.1.2017 zamietol. Výrokom II. zastavil konanie o náhradu majetkovej ujmy. Výrokom III. nepriznal právo na náhradu trov konania žiadnej zo strán. 2. Rozhodol tak o žalobe, ktorou sa žalobca domáhal určenia, že žalovaný porušil zásadu rovnakého zaobchádzania v jeho neprospech, vyslovenia neplatnosti služobnej zmluvy zo dňa 24.1.2017, uzavretej medzi Ministerstvom vnútra SR a E. F. ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 150
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd rozhodol tak že: „Súd vyporiadava bezpodielové spoluvlastníctvo manželov tak, že: I. Do výlučného vlastníctva žalobcu prikazuje: - TV W. “XX“ v zostatkovej hodnote 0,00 Eur, - posteľ spálňa v zostatkovej hodnote 0,00 Eur, - písací stôl O. v zostatkovej hodnote 0,00 Eur, hnuteľné veci spolu v zostatkovej hodnote 0,00 Eur. II. Do výlučného vlastníctva žalovanej prikazuje: - chladnička A. v zostatkovej hodnote 0,00 Eur, - digestor O. v zostatkovej hodnote 0,00 Eur, - sektorový nábytok z obývačky v zostatkovej hodnote 0,00 Eur, - sektorový nábytok D. ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť, aby do troch dní od právoplatnosti rozsudku zaplatil žalobcovi sumu 1 281,08 eur spolu s úrokom z omeškania 5 % ročne zo sumy 1 281,08 eur od 22.03.2018 do zaplatenia (výrok I.) a žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania od žalovaného v rozsahu 100 % (výrok II.). Pri rozhodovaní vychádzal zo zisteného skutkového stavu, z ktorého vyplynulo, že dňa 09.10.2017 žalobca uzatvoril so žalovaným zmluvu o združenej dodávke plynu č. XXXXXXX (ďalej len „zmluva“) pre odberné miesto J. XX/XX, ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 149 ods. 2 písm. a)
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom Okresného súdu Topoľčany (ďalej len súd I. stupňa) bol obžalovaný K. J. (ďalej len obžalovaný) uznaný vinným z prečinu usmrtenia podľa § 149 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák. s poukazom na § 138 písmeno h/ Tr. zák., ktorého sa mal dopustiť na tom skutkovom základe, že: dňa 08.09.2021 približne o 17,50 hod. v katastri obce Radošina okres W. po ceste II/XXX v smere jazdy R. - N., ako vodič viedol motocykel značky Y. E evidenčné číslo E nepovolenou rýchlosťou cca XX km/hod., kde v km 79,00 pri prechádzaní tiahlej pravotočivej zákruty sa nevenoval dostatočne vedeniu m ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1.1. Súd prvej inštancie rozsudkom uložil otcovi povinnosť prispievať na výživu maloletej B. N. sumou XXX eur mesačne od 07.07.2022, vždy do 15-teho dňa v mesiaci vopred k rukám matky, čím zmenil rozsudok Okresného súdu Nové Zámky č.k. 5C/245/2010-15 zo dňa 16.12.2010, ktorý nadobudol právoplatnosť 26.01.2011, v časti o výživnom na maloleté dieťa tak, že výživné sa zvyšuje. Zročné výživné za obdobie od 07.07.2022 do 31.12.2022 vo výške 577 eur, povolil otcovi splácať v splátkach po 50 eur mesačne spolu s bežným výživným až do úplného vyrovnania s tým, že omeškanie s plnením jednej splátky má ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 36/2005 Z. z. § 37 ods. 2 písm. d)
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Zvolen, ako súd prvej inštancie, vyhovel návrhu matky a nariadil neodkladné opatrenie v tomto znení: „I. Súd neodkladným opatrením u k l a d á rodičom mal. dieťaťa R. T., nar. XX. XX. XXXX, otcovi V. T., nar. XX. XX. XXXX a matke V.. K. H., nar. XX. XX. XXXX výchovné opatrenie, spočívajúce v povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu za prítomnosti odborných zamestnancov E. W. C., so sídlom C. XX, XXX XX C., na mieste určenom odborným zamestnancom za účelom zlepšenia komunikácie medzi rodičmi, získanie potrebných rodičovských zručností a schopností, na akceptovanie druhého ro ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 325 ods. 2 písm. f)
Odôvodnenie: 1. Odvolaním napadnutým uznesením okresný súd ako súd prvej inštancie na návrh žalobkyne nariadil neodkladné opatrenie, ktorým uložil žalovanému, aby nevstupoval do rodinného domu na ulici X., súp. č. XXX/X, XXX XX Q. nachádzajúceho sa na parcele č. XXXX a na pozemky I. XXXX a I. XXXX, nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Veľký Krtíš, katastrálny odbor na LV č. XXXX pre obec a k. ú. Q., a to do právoplatného skončenia konania Okresného súdu Veľký Krtíš, sp. zn. 2C/60/2021. O trovách konania rozhodol tak, že žalobkyni proti žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania v plnej vý ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 379, 160/2015 Z. z. § 380 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
160/2015 Z. z. § 396 ods. 1
160/2015 Z. z. § 255 ods. 1
160/2015 Z. z. § 262 ods. 1
160/2015 Z. z. § 262 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením okresný súd podľa výroku I. žalobu žalobcu na obnovu konania vedeného na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 17Cb/74/2019 odmietol. Podľa výroku II. návrh žalobcu na odloženie vykonateľnosti platobného rozkazu Okresného súdu Martin zo dňa 4.12.2019, č.k. 17Cb/74/2019-39 zamietol. Podľa výroku III. žalovanému proti žalobcovi náhradu trov konania nepriznal. 2. V odôvodnení napadnutého uznesenia okresný súd poukázal na žalobu na obnovu konania, doručenú okresnému súdu dňa 1.4.2022, doplnenú podaním doručeným okresnému súdu dňa 6.5.2022, ktorou sa žalobca domáhal, a ...
Zmenené
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1.Napadnutým rozsudkom (v poradí druhým) súd prvej inštancie určil, že žalobca E. V., nar. XX. XX. XXXX, je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci a katastrálnom území W., zapísaných v liste vlastníctva číslo XXXX, evidovaných v registri „C“ ako parcela číslo XXX/X - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 959 m2, parcela číslo XXX/X - orná pôda o výmere 1798 m2, parcela číslo XXX/X - orná pôda o výmere 190 m2, spolu s rodinným domom súpisné číslo XXXX, ktorý je postavený na parcele číslo XXX/X - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 959 m2 (ďalej len „predmetné ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom schválil uzavretú rodičovskú dohodu v znení (výrok I.): Otec maloletých detí M. W., nar. XX.XX.XXXX je oprávnený stretávať sa s mal. O. každú stredu v čase od 15.00 hod. do 18.00 hod. a každý párny víkend v čase od piatku od 15.00 hod. do soboty do 18.00 hod. (výrok II.), otec maloletých detí M. W., nar. XX.XX.XXXX je oprávnený stretávať sa s mal. O. každú stredu v čase od 15.00 hod. do 18.00 hod. a každý párny víkend v čase od piatku od 15.00 hod. do 18.00 hod. a od soboty od 9.00 hod. do 18.00 hod. (výrok III.), počas Vianoc ote ...
Odmietajúce podanie
Odôvodnenie: 1. Žalobcovia podaním zo dňa 23. 01. 2023, označenom ako „Žaloba o právo na ochranu dávky pomoci v hmotnej núdzi“, doručenom Okresnému súdu Komárno dňa 25. 01. 2023 a následne postúpenom tunajšiemu súdu ako miestne príslušnému súdu dňa 10. 02. 2023, žiadali, aby súd rozhodol tak, že žalovaný je povinný dať príkazom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno v prospech žalobcovi v prvom rade naďalej vyplácať dávku pomoci v hmotnej núdzi v sume 68,80 Eur mesačne od 01. 05. 2022 na účet žalobou. Žalovaný je ďalej povinný zaplatiť žalobcovi v prvom rade nemajetkovú ujmu v sume 15.000,- E ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 2, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1

Odôvodnenie: 1.1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie rozhodol: I. Žalovaná v 3. rade je povinná zaplatiť žalobcovi v 1. rade sumu 5500 eur do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. II. Žalovaná v 3. rade je povinná zaplatiť žalobkyni v 2. rade sumu 5500 eur do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. III. Žalovaná v 3. rade je povinná zaplatiť žalobkyni v 3. rade sumu 4500 eur do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. IV. Konanie sa proti žalovanému v 1. rade vo zvyšnej časti zastavuje. V. Žaloba sa proti žalovanému v 2. rade zamieta v celom rozsahu. VI. Žaloba sa proti žalovanej v 3. rade ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 420 ods. 3, 40/1964 Z. z. § 420 ods. 2
40/1964 Z. z. § 420 ods. 1
40/1964 Z. z. § 427 ods. 2
40/1964 Z. z. § 427 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. žalobu voči žalovanému v 1. tade zamietol, výrokom II. žalobu voči žalovanému v 2. rade zamietol, výrokom III. rozhodol, že žalovaný v 1. rade má voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100% trov konania, výrokom IV. rozhodol, že žalovaný v 2. rade má voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100% trov konania. 2. Napadnutý rozsudok súd prvej inštancie odôvodnil právne aplikáciou ustanovení § 420 ods. 1, 2, 3, § 427 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka, § 15 ods. 1, § 4 ods. 2 písm. a), § 5 ods. 1 písm. g) ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1.1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie rozhodol: I. Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 188,46 eura a to do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. II. Žalobcovi sa proti žalovanému nárok na náhradu trov konania nepriznáva. III. Žalovaný je povinný zaplatiť Slovenskej republike prostredníctvom Okresného súdu Nitra súdny poplatok zo žaloby vo výške 16,50 eura do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že žalobca sa domáhal zaplatenia 188,46 eura titulom nákladov na vyšetrenia žalovaného podľa zákona č. 219/1993 Z.z.. 1.2. Z vykonané ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom obmedzil spôsobilosť C. K. na právne úkony tak, že tento nie je spôsobilý nakladať s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, akýmkoľvek spôsobom ho zaťažovať, spísať závet, preberať dôchodok, respektíve iné dávky alebo finančnú hotovosť, uzatvárať kúpne zmluvy, zmluvy o pôžičke a úvere, darovacie zmluvy, zámenné zmluvy, ručiť v akýchkoľvek finančných transakciách, podpisovať akékoľvek zmenky a šeky, konať pred štátnymi orgánmi, orgánmi verejnej správy Slovenskej republiky aj ostatnými orgánmi verejnej správy pôsobiacimi mimo územia Slovenskej republiky, ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386d
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie rozhodol vo výroku nsledovne: „I. Súd žalovaného v 2. rade E. F. zaväzuje spolu so žalovaným v 1. rade A. B. už skôr zaviazaným v platobnom rozkaze Okresného súdu Dunajská Streda sp. zn 9C/11/2020-70 zo dňa 30.04.2020, právoplatný voči žalovanému v 1. rade dňa 05.06.2020 na spoločne a nerozdielne zaplatenie žalobcovi sumu 4.284,83 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 5,00 % ročne zo sumy 4.284,83 € od 16.11.2019 do zaplatenia , do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku s tým, že plnením jedného zo žalovaných zaniká v rozsahu jeho plnen ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 544
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku účastníka/strany konania, ktorú nastolil. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty účastníkov/strán konania (porovnaj napríklad rozhodnutia Ústavného súdu SR sp. zn. II.ÚS 251/04, III.ÚS 209/04, II.ÚS 200/09 a podobne). Odôvodnenie súdneho rozhodnutia v opravnom konaní nemusí dať odpoveď na každú otázku alebo argument v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní alebo sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov rozhodnutia, ktoré sa preskú ...
Zmenené
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 322 ods. 3, 301/2005 Z. z. § 321 ods. 2
301/2005 Z. z. § 321 ods. 1 písm. e)
300/2005 Z. z. § 364 ods. 1 písm. a)
300/2005 Z. z. § 364 ods. 2 písm. b)
300/2005 Z. z. § 364 ods. 1 písm. a)
300/2005 Z. z. § 14 ods. 1
300/2005 Z. z. § 155 ods. 1
Odôvodnenie: odvolania prokurátor považuje za bezpredmetné, nakoľko trest bol uložený v zmysle zákonných ustanovení a preto je potrebné odvolanie ako nedôvodné zamietnuť. Na podklade odvolania obžalovaného krajský súd podľa § 317 ods. 1 Tr. por. preskúmal zákonnosť a odôvodnenosť napadnutých výrokov rozsudku, proti ktorým odvolateľ podal odvolanie, ako aj správnosť postupu konania, ktoré im predchádzalo a zistil nasledovné. Krajský súd vo vzťahu k uloženému trestu uvádza, že okresný súd pri ukladaní trestu obžalovanému postupoval správne, ak uznal existenciu jednej poľahčujúcej okolností podľa § 3 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 396 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 262 ods. 2
160/2015 Z. z. § 255 ods. 1
160/2015 Z. z. § 397
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom v spojení s opravným uznesením prvoinštančný súd výrokom I. žalobu zamietol a výrokom II. o trovách konania rozhodol tak, že žalovanému priznal 100% náhrady trov konania a trov právneho zastúpenia. 2. Rozhodnutie súd odôvodnil právne na základe aplikácie § 255 ods. 1, § 262 ods. 1, § 397 písm. a) a e), § 400, § 403 ods. 1 a 2 a § 414 zák. č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“). 3. Súd prvej inštancie rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobou podanou na súd dňa 19.07.2021 žalobkyňa žiadala, aby súd povolil obnovu konania vedeného na Okresno ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 53 ods. 1
Odôvodnenie: právneho názoru v napadnutom rozsudku preto považujú za objektívne nedostatočné, neobsahujúce žiadne dôvody, alebo v ňom absentuje zásadné vysvetlenie dôvodov podstatných pre rozhodnutie vo veci, príp. aj argumentácia obsiahnutá v odôvodnení je natoľko vnútorne rozporná, že rozhodnutie ako celok je nepresvedčivé. 25. Žalovaný 1 vo svojom písomnom vyjadrení k odvolaniu žalobcov uviedol, že sa plne stotožňuje s napadnutým rozsudkom, ktorý je podľa jeho názoru riadne a rozsiahlo odôvodnený a reaguje na všetky relevantné námietky žalobcov. Navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok potvrdil ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 324 ods. 1
160/2015 Z. z. § 325 ods. 1
160/2015 Z. z. § 326 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením okresný súd výrokom I/ uložil odporcovi, aby vypratal spílenú nespracovanú drevnú hmotu, ktorá sa nachádza na pozemkoch, ktoré sú evidované na LV č. X. pre obec Námestovo, k.ú. A. F. ako C KN parcela č. 9/1 - trvalý trávny porast vo výmere 40000 m2, C KN parcela č. 32 - trvalý trávny porast vo výmere 5420 m2 a to v tých častiach uvedených pozemkov, ktoré zodpovedajú parcelám C KN č. 25/71 - výmera 96855 m2 a C KN parcela č. 32/10 - výmera 610 m2, novovytvoreným geometrickým plánom č. 46474803-129/2022 zo dňa 15. 12. 2022 vyhotoviteľa EasyMAP, s.r.o., so sídlom ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 161/2015 Z. z. § 379, 161/2015 Z. z. § 380 ods. 1
161/2015 Z. z. § 219 ods. 1
161/2015 Z. z. § 219 ods. 3
161/2015 Z. z. § 387 ods. 1
161/2015 Z. z. § 387 ods. 2
161/2015 Z. z. § 396 ods. 1
161/2015 Z. z. § 255 ods. 1
161/2015 Z. z. § 262 ods. 1
161/2015 Z. z. § 262 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 1.420,75 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9% ročne zo sumy 1.420,75 Eur od 21.07.2021 do zaplatenia a paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40,- Eur, a to všetko v lehote do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Samostatným výrokom rozhodol, že žalobcovi sa priznáva nárok na náhradu trov konania voči žalovanému v rozsahu 100% s tým, že o výške náhrady trov konania rozhodne okresný súd samostatným uznesením po právoplatnosti rozhodnutia. Okresný súd v odôvodne ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 513/1991 Z. z. § 536
Odôvodnenie: 1. Okresný súd napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 6.173,72 Eur s 8 % ročným úrokom z omeškania zo sumy 780,67 Eur od 30.05.2019 do zaplatenia, zo sumy 539,41 Eur od 29.10.2019 do zaplatenia, zo sumy 4.079,81 Eur od 29.10.2019 do zaplatenia, zo sumy 773,83 Eur od 18.12.2019 do zaplatenia, náhradu nákladov spojenú s uplatnením pohľadávky v sume 40,-Eur a výrokom II. rozhodol, že žalobca má nárok na náhradu 100 % trov konania od žalovaného. 2. V odôvodnení rozsudku súd uviedol, že žalobca sa žalobou doručenou na upomínací súd dňa 16.04.2020 domáhal od ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: 233/1995 Z. z. § 61n ods. 6, 160/2015 Z. z. § 255 ods. 1
160/2015 Z. z. § 396 ods. 1
160/2015 Z. z. § 262 ods. 1
160/2015 Z. z. § 378 ods. 1
160/2015 Z. z. § 64
160/2015 Z. z. § 161 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou doručenou súdu prvej inštancie domáhal voči žalovanému zaplatenia sumy 265.000,26 € s príslušenstvom a náhrady rov konania. Súd prvej inštancie o žalobe rozhodol rozsudkom z 01.02.2022, č. k. 15Cb/4/2020-259. 2. Proti tomuto rozsudku podal žalovaný prostredníctvom odvolanie, v ktorom žiadal, aby odvolací súd žalobu zamietol. 3. Krajský súd v Trnave, ako súd odvolací (§ 34 zák. č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku, ďalej len „CSP“) pred pokračovaním v odvolacom konaní, ktoré doposiaľ nebolo právoplatne skončené, skúmal v zmysle § 161 CSP a § 378 od ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 36/2005 Z. z. § 62
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd návrh navrhovateľa na zrušenie výživného zamietol. Vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. 2. V danej veci sa navrhovateľ, ako osoba povinná platiť výživné svojej dcére, domáhal zrušenia vyživovacej povinnosti, ktorá povinnosť mu bola určená rozsudkom Okresného súdu Zvolen zo dňa 15. novembra 2018, č. k. 16 Pc/24/2018-68 počnúc dňom 1. septembra 2018. Tvrdil, že dcéra po štyroch rokoch štúdia na vysokej škole ukončila prípravu na zamestnanie riadnym ukončením bakalárskeho denného štúdia na právnickej fakulte H. U. V. v ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie konanie zastavil a dopĺňacím uznesením žiadnej zo sporových strán nárok na náhradu trov konania nepriznal. 2. Proti uzneseniu súdu prvej inštancie podali v zákonom stanovenej lehote odvolanie žalobcovia, ktoré odvolanie zjavne vykazovalo nedostatky, spočívajúce v absencii obligatórnych náležitostí odvolania stanovených zákonom v podobe neuvedenia odvolateľmi, v akom rozsahu dotknuté uznesenie napádajú, z akých dôvodov toto konkrétne rozhodnutie považujú za nesprávne (odvolacie dôvody) a v konečnom dôsledku tiež absentovalo, čoho sa odvolat ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 0/0 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1.Okresný súd Košice I (ďalej len súd prvej inštancie alebo len súd) zhora označeným uznesením rozhodol takto: I. Žalovaní v .1 a 2. rade sú povinní vypratať bytovú nehnuteľnosť v meste Košice, na ulici H., evidovanú na liste vlastníctva č. XXXXX, k.ú. I. J., obec D. - I. J., okres Košice I, ako byt č. X C. C. K. X na 2. p. v stavbe s popisom obytný dom, H. X, so súpisným číslom XXXX, stojacom na parcele č. 1954, spolu s 894/10000 podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckom podiele k pozemku parc. č. 1954 - zastavaná plocha a nádvorie ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 212 ods. 1 písm. g)
300/2005 Z. z. § 212 ods. 2 písm. b)

301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Košice II sp. zn. 6T/45/2022 zo dňa 12. 1. 2023 bol obžalovaný A. B. uznaný za vinného z prečinu krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. g), ods. 2 písm. b) Tr. zák., na tom skutkovom základe, že v C. D. D. E. F. X/X v prevádzke E. G. - H. C. dňa 9.6.2022 v čase okolo 08.45 hod. pod vplyvom metamfetamínu odcudzil z predajnej plochy 5 ks čokolád Kinder Happy Hippo v hodnote 3,25 eur, 3 ks dezertov I. B. v hodnote 18,87 eur a 6 ks sprchových gélov Dove S6 400 ml - Men v hodnote 13,74 eur tým spôsobom, že si tovar vložil do žltej igelitovej tašky a do vreciek bundy, tak ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 244/2002 Z. z. § 45 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie I. výrokom zastavil exekúciu a II. výrokom rozhodol, že o trovách exekúcie rozhodne samostatným uznesením. Rozhodnutie odôvodnil právne ust. § 41 ods. 2 písm. d/ a § 243d ods. 2 zákona č. 233/1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „EP“), § 161 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“), § 45 ods. 1 písm. c), ods. 2 a 3 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní (ďalej len „ZoRK“), § 53 ods. 1 a 4, § 54 ods. 1 a 2 záko ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 191 ods. 1 písm. c), 162/2015 Z. z. § 191 ods. 3 písm. a)
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa podanou žalobou zo dňa 22.7.2022 domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného a rozhodnutia Sociálnej poisťovne, ústredie Číslo: XXX XXX XXXX X zo dňa 7.4.2022 s návrhom na rozhodnutie, ktorým sa zruší nielen rozhodnutie žalovaného, ale aj prvostupňového orgánu s priznaním 100 % náhrady trov konania žalobcovi. Žalobca prostredníctvom zvoleného právneho zástupcu v žalobe uviedol, že súhlasí s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania. V odôvodnení žaloby žalobca poukázal na rozhodnutie prvostupňového orgánu, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcu o starobný ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 66 ods. 1 písm. a)
Odôvodnenie: Uznesením Okresného súdu v Trnave zo dňa 02.12.2022, sp. zn. 28PP/44/2022 bol podľa § 66 odsek 1 písm. a/, odsek 2 Trestného zákona návrh odsúdeného: A. B., o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený trestným rozkazom Okresného súdu Dunajská Streda sp. zn. 0T/105/2022 zo dňa 18.07.2022, zamietnutý. Okresný súd svoje uznesenie odôvodnil v rozsahu č.l. 23-24 spisu. Proti tomuto uzneseniu podal, priamo do zápisnice o verejnom zasadnutí dňa 02.12.2022 (č.l.22 spisu), sťažnosť odsúdený A. B., pričom prítomný prokurátor sa výslovne vzdal práva na p ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: , 162/2015 Z. z. § 179 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Podaním zo dňa 22.04.2022 podal žalobca prostredníctvom právneho zástupcu žalobu, ktorou navrhol žalovanému uložiť povinnosť, aby mu doručil rozhodnutie Číslo: 101773868/2021 zo dňa 21.09.2021 (ďalej aj ako „napadnuté rozhodnutie“), ktorým žalovaný podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov vyrubil žalobcovi, rozdiel dane v sume 377 2174,35 Eur na dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2017. Zároveň určil, že rozdiel dane v sume 377 217,35 Eur je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti uznesenia na účet správcu dane. Žalobca v podanej ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie podanie žalobcu doručené súdu dňa 14.6.2021 odmietol. Podľa informácie o výsledku doručenia (č. l. 49) bolo uznesenie listinne doručené žalobcovi dňa 23.5.2022. 2. Proti tomuto uzneseniu žalobca podal osobne na súde prvej inštancie dňa 15.6.2022 odvolanie. V odvolaní zároveň požiadal o odpustenie zmeškania lehoty na podanie odvolania, pričom sám uviedol, že uznesenie prevzal dňa 23.5.2022, avšak zásielku opomenul v priečinku tašky, keď mu splynula s listinou pre exekútorský úrad. 3. Súd prvej inštancie uznesením č. k. 26Cb/65/2021-62 zo dňa 23. ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 325 ods. 2 písm. c), 160/2015 Z. z. § 325 ods. 2 písm. d)
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie výrokom 1. návrh žalobkyne na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol. Výrokom 2. uložil žalobkyni povinnosť zaplatiť žalobcovi (správne „žalovanému“, pozn.) náhradu trov konania o nariadenie neodkladného opatrenia v celom rozsahu. 2. Rozhodnutie súd odôvodnil právne aplikáciou ust. § 137 písm. d), § 324 ods. 1, 3, § 325 ods. 1, ods. 2 písm. d), § 326 ods. 1, 2, § 328 ods. 1, § 329 ods. 1, 2 zák. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“), ďalej ust. § 3 ods. 1, 3, § 10 a § 12 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 194 ods. 1 písm. a), 301/2005 Z. z. § 66 ods. 1 písm. a)
301/2005 Z. z. § 66 ods. 1 písm. b)
Odôvodnenie: Okresný súd Prešov uznesením sp. zn. 1PP/6/2023 zo dňa 10.03.2023 podľa § 415 ods. 1, 3 Tr. poriadku a § 66 ods. 1 písm. a) Tr. zákona odsúdeného K. A. podmienečne prepustil z výkonu trestu odňatia slobody uloženého mu rozsudkom Okresného súdu Kežmarok sp. zn. 2T/15/2022 zo dňa 05.12.2022 v trvaní 18 mesiacov, podľa § 68 ods. 1 Tr. zákona odsúdenému určil skúšobnú dobu 3 rokov a súčasne nariadil probačný dohľad nad odsúdeným v trvaní 18 mesiacov a podľa § 68 ods. 1 Tr. zákona s odkazom na § 51 ods. 2 písm. b) Tr. zákona odsúdenému ustanovil obmedzenie spočívajúce v zákaze v určenej ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 13 ods. 3, 162/2015 Z. z. § 18 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Dňa 06.04.2023 bola Krajskému súdu v Bratislave (ďalej aj „správny súd“) doručená žaloba neobsahujúca dátum jej vyhotovenia, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.: SEĽUZ-100-17/2023-OdSP zo dňa 22.03.2023, ktorým žalovaný zamietol jeho odvolanie a potvrdil rozhodnutie Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, ako prvostupňového orgánu, č. VÚSZ-65207062042509-6/2022 zo dňa 11.01.2023. Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia rozhodnutím č. VÚSZ-65207062042509-6/2022 zo dňa 11.01.2023 nepriznal žalobcovi invalidný výsluhový dôchodok podľa ust. § 121 ...
Zmenené
Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Predmetom konania je zmena úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom. Otec tvrdí, že od poslednej úpravy došlo k podstatnej zmene pomerov, pretože deti spolu s matkou zmenili bydlisko a išlo o svojvoľnú zmenu bydliska na základe rozhodnutia matky. V dôsledku tejto zmeny nie je možná realizácia súdom schválenej rodičovskej dohody- rozsudku Okresného súdu Bratislava I. č.k. 3P/126/2018-50 zo dňa 21.11.2018. Navrhuje zmeniť rozsah bežného výživného a stanoviť aj výživné pre maloleté deti na tvorbu úspor. 2. Matka s návrhom otca nesúhlasil ...
Potvrdené
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol a odporkyni priznal voči navrhovateľovi náhradu trov konania v plnom rozsahu s tým, že súd rozhodne o trovách konania uznesením po právoplatnosti tohto uznesenia. 2. Svoje rozhodnutie odôvodnil ust. § 324 ods. 1, 3, § 325 ods. 1, 2, § 328 ods. 1, 2, § 329 ods. 1 veta prvá, ods. 2, § 331 ods. 1 CSP. V dôvodoch rozhodnutia poukázal na účel neodkladného opatrenia, otázku prípustnosti a dôvodnosti a zákonných predpokladov pre vyhovenie takéhoto návrhu. Následne konštatoval, že dospel k záveru, ...
Potvrdzujúce
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Rožňava (ďalej len súd prvej inštancie alebo súd) rozsudkom zo dňa 16. decembra 2022 č.k. 5C/41/2021-103 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 10.000 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 10.000 € od 07.05.2021 do zaplatenia, a to v lehote do 3 dní od právoplatnosti rozsudku (výrok I.) a priznal žalobcovi voči žalovanej nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu (výrok II.). 2. Rozhodol tak o žalobe žalobcu, ktorou sa domáhal zaplatenia sumy 10.000 € s príslušenstvom titulom nemajetkovej ujmy. Uviedol, že uznesením vyšetrovat ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1.1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie rozhodol, že žalovaný je povinný zdržať sa výkonu záložného práva formou predaja na dobrovoľnej dražbe nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve žalobcov zapísaných na LV č. XXX, vedenom Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, pre katastrálne územie O. X., obec O. X., okres E., ako: rodinný dom so súpisným číslom XX, postavený na CKN parcele č. 122/1 - zastavené plochy a nádvoria, ako CKN parcela č. 122/1 - zastavené plochy a nádvoria o výmere 899 m2 a ako CKN parcela č. 122/2 - záhrada o výmere 295 m2, so spoluvlastníckym podielom 1/1, a to ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: ,

Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Navrhovateľ sa podaným návrhom domáhal zvýšenia výživného na sumu 550,- eur voči otcovi ako osobe povinnej z platenie výživného a to počnúc dňom podania návrhu. II. Obsah napadnutého rozhodnutia 2. Okresný súd Poprad ako súd prvej inštancie (ďalej aj ako „súd“) napadnutým rozsudkom rozhodol, cit.: „I. U r č u j e výživné na navrhovateľa zo strany odporcu vo výške 550,- eur mesačne od 26.09.2022, ktoré je odporca povinný platiť k rukám navrhovateľa vždy do 15. dňa v mesiaci vopred, čím sa mení rozsudok tunajšieho súdu č.k. 14P/138/2017-27 zo dňa 29.09.2017 v spojení ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 172 ods. 1 písm. b)
300/2005 Z. z. § 172 ods. 1 písm. d)
300/2005 Z. z. § 172 ods. 2 písm. c)
Odôvodnenie: Okresný súd Spišská Nová Ves rozsudkom zo dňa 10. januára 2023 sp. zn. 4T/69/2022 uznal vinným obžalovaného P. O., nar. X.X.XXXX V O., okres X. A. Q., trvale bytom X. XX, okres X. A. Ves, t. č. v ÚVV a ÚVTOS Košice, Floriánska č. 18, z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. b/, písm. c/, písm. d/, ods. 2 písm. c/ Tr. zák. s poukazom na ust. § 138 písm. b/, písm. j/ Tr. zák. účinného do 30.4.2022, ktorý mal spáchať na tom skutkovom základe, že v bližšie nezistenej ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 20, 300/2005 Z. z. § 212 ods. 1 písm. g)

Odôvodnenie: Napadnutým uznesením Okresný súd Levice podľa § 66 odsek 1 písmeno a/, odsek 2 Trestného zákona, zamietol žiadosť odsúdeného po podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody v trvaní ôsmich mesiacov so zaradením do ústavu so stredným stupňom stráženia, ktorý mu bol uložený Trestným rozkazom Okresného súdu Levice, sp. zn. 4T/52/2019 zo dňa 08.08.2019, právoplatným 24.09.2019 v spojení s uznesením rovnakého súdu zo dňa 14.07.2022. Proti tomuto uzneseniu podal odsúdený sťažnosť ihneď po jeho vyhlásení a do momentu konania neverejného zasadnutia ju žiadnym spôsobom nezdôvodni ...
Potvrdené
Odôvodnenie: 1. Matka návrhom na začatie konania žiadala zvýšiť výživné na mal. A. zo sumy 50 Eur na sumu 150 Eur mesačne. 2. Okresný súd Prešov ako súd prvej inštancie (ďalej aj ako „súd“) rozhodol cit.: „I. m e n í rozsudok Okresného súdu Prešov, č.k. 28 P 204/2011-45 zo dňa 30.3.2012 vo výroku o výške výživného tak, že: II. z v y š u j e výživné zo strany otca pre mal. A. B., nar. XX.X.XXXX zo sumy 50 Eur mesačne na sumu 100 Eur mesačne, ktoré bude poukazovať k rukám matky, vždy do 25-tého dňa v mesiaci vopred, počnúc dňom 4.4.2022 opakovane do budúcna, III. dlžné výživné za obdobie ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 154/2001 Z. z. § 140 ods. 4, 162/2015 Z. z. § 18 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Okresnému súdu Bratislava I (ďalej len „okresný súd“) bolo dňa 29.12.2022 doručené podanie žalobkyne označené ako „Žaloba o náhradu škody a Návrh Európskej únii a Návrh budúcemu Európskemu prokurátorovi Úradu Európskej prokuratúry Luxemburg“ zo dňa 23.12.2022. Krajskému súdu v Bratislave (ďalej len „správny súd“ alebo „súd“) bolo podanie postúpené okresným súdom dňa 20.03.2023. Žalobkyňa navrhuje, aby súd vydal rozsudok, ktorým uloží žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 1.530 EUR so zákonným úrokom z omeškania od 01.01.2018 do zaplatenia, ako aj náhradu škody vo výške 2.32 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 191/1950 Z. z. § 32 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. zamietol návrh na prerušenie konania do právoplatného skončenia konania vedeného na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 58Cr/8/2020, výrokom II. uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi zmenkovú sumu 49.800,96 eura spolu s úrokom z omeškania 6 % ročne zo sumy 49.635,51 eura od 30.8.2019 do zaplatenia, do troch dní od právoplatnosti rozsudku a výrokom III. uložil žalovanému povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania v rozsahu 100 % trov konania. 2. Právne svoje rozhodnutie odôvodnil ustanovením čl. I. § 32 ods. 1, 2, ...
Potvrdené
Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Predmetom konania je rozvod manželstva účastníkov konania . II. Obsah napadnutého rozhodnutia 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozhodnutím rozhodol tak, že: „I. Manželstvo navrhovateľky K. C., rod. J., nar. XX. XX. XXXX, a manžela E. C., nar. XX. XX. XXXX, uzavreté XX. XX. XXXX v K., zapísané v knihe manželstiev matričného úradu K., zväzok XX, ročník XXXX, strana XXX, poradové číslo XX, rozvádza. II. Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania..“ 2. Súd prvej inštancie svoje rozhodnutie súd odôvodňuje tým, že manželstvo účastníkov je trvalo ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: ,

Odôvodnenie: I. Správna žaloba 1. Žalobca sa včas podanou správnou žalobou domáha preskúmania postupu a zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 20. januára 2017 číslo: OU-PO-OOP4-2017/003946-01-LIM v časti, v ktorej bolo potvrdené rozhodnutie Okresného úradu Poprad, pozemkový a lesný odbor č. OU- PP-PLO-2016/000365-029-MI z 26. septembra 2016 o nepriznaní práva na náhradu za chatu F. D., postavenú na pozemku zapísanom pôvodne v pozemkovoknižnej vložke č. XXXX, parc. č. XXXX/X „les Riečavy“ o výmere 17265 m2 v katastrálnom území H.. Rozsudkom správneho súdu žalobca žiadal uvedené rozhodnuti ...
Zmenené
Odôvodnenie: súdu v bode 27. je zmätočné, nie je preskúmateľné tvrdenie, že matka žiadala výživné aj spätne. Takéto tvrdenie nezodpovedá zistenému skutočnému stavu. Je preto potrebné dať za pravdu otcovi, ktorý túto skutočnosť namieta. Zvýšenie výživného je možné iba od návrhu matky, t.j. 6.4.2022 do budúcna, keďže obsahom návrhu nie je návrh na priznanie výživného na čas pred jeho podaním a o predchádzajúcom návrhu matky na zvýšenie výživného bolo v konaní právoplatne rozhodnuté. Odvolací súd nepochybuje o správnosti záveru súdu o tom, že zvýšenie výživného je v záujme mal. detí, pretože od posled ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 513/1991 Z. z. § 333, 513/1991 Z. z. § 451
40/1964 Z. z. § 562
Odôvodnenie: súdneho rozhodnutia v opravnom konaní nemá (nemusí) odpovedať na každú námietku alebo argument v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní, zostali sporné alebo sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov prvostupňového rozhodnutia, ktoré sa preskúmava v odvolacom konaní (II. ÚS78/05). Právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia neznamená, že súd musí dať podrobnú odpoveď na každý argument sporovej strany, z odôvodnenia rozhodnutia musia byť zrejmé všetky pre rozhodnutie podstatné skutočnosti objasňujúce skutkový a právny základ rozhodnut ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 201 ods. 1
Odôvodnenie: Okresný súd Spišská Nová Ves rozsudkom zo dňa 1. februára 2023 sp. zn. 2T/113/2022 obžalovaného E. C. uznal vinným pre skutok právne kvalifikovaný ako zločin sexuálneho zneužívania podľa § 201 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že dňa 30. júla 2022 v presne nezistenom čase v obci Nálepkovo, okres Gelnica na adrese I. Q. č. XXX/ XX v priestoroch bytu, ktorý obýva, vykonal pohlavný styk s maloletou P.G., nar. XX.X.XXXX, hoci vedel, že nedovŕšila XX. rok veku. Súd mu za to uložil podľa § 201 ods. 1 Tr. zákona s použitím § 36 písm. l) Tr. zákona, § 37 písm. m ...
Zmeňujúce
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie konanie v časti o zaplatenie istiny 814,56 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,75% ročne zo sumy 3,57 Eur od 16.06.2015, vo výške 8,75 % ročne zo sumy 38,31 Eur od 16.06.2015, vo výške 8,75 % ročne zo sumy 38,31 Eur od 16.06 2015, vo výške 5,75% ročne zo sumy 38,31 Eur od 16.06.2015, vo výške 5,75% ročne zo sumy 38,31 Eur od 16.06.2015, vo výške 5,75% ročne zo sumy 38,31 Eur od 16.06.2015, vo výške 5,50 % ročne zo sumy 38,31 Eur od 16.06.2015, vo výške 5,50 % ročne zo sumy 38,31 Eur od 16.06.2015, vo výške 5,50 % ročne zo sumy 38,3 ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 461/2003 Z. z. § 215 ods. 4, 461/2003 Z. z. § 215 ods. 3
162/2015 Z. z. § 18 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Krajskému súdu v Bratislave (ďalej len „správny súd“) bolo dňa 06.04.2023 doručené podanie, označené ako „Žaloba o preskúmanie rozhodnutia o dôchodku.“ 2. Podanie žalobkyňa odôvodnila nasledovne: „Som poberateľka starobného dôchodku v postavení žalobkyne a žalobou proti žalovanej poisťovni sa domáham zvýšenia starobného dôchodku o 38%, čo sú štatistické zvýšenie cien potravín a bytného, ktoré mi po zvýšení len o 11,8% nekryje životné náklady. Podľa Ústavy SR a Medzinárodného dohovoru o ľudských právach mám právo, ako občan EÚ, aby mi SR poskytla starobný dôchodok vo výške živo ...
Potvrdzujúce
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením rozhodol nasledovne: I. Nariaďuje neodkladné opatrenie v tomto znení: Odporcovi ukladá, aby sa nepribližoval k navrhovateľke na vzdialenosť menšiu ako 50 m, s výnimkou účasti na súdnych konaniach a konaniach pred orgánmi činnými v trestnom konaní, a výkonu výroku IV. rozsudku Okresného súdu Kežmarok č.k. 5P 49/2020 - 207 zo dňa 12.02.2021, v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Prešove č.k 21CoP 100/2021- 298 zo dňa 20.04.2022, upravujúceho styk odporcu s mal. dcérou účastníkov, mal. E. Y. E., nar.XX.XX.XXXX, bytom u navrhovateľky. II. V prevyšuj ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 190, 162/2015 Z. z. § 134 ods. 2
162/2015 Z. z. § 134 ods. 1
162/2015 Z. z. § 71 ods. 2
162/2015 Z. z. § 49 ods. 2 písm. d)

Odôvodnenie: I. Stručný priebeh administratívneho konania 1. Správne konanie začalo dňa 09. 07. 2019, kedy bola Centru právnej pomoci, Kancelária Nitra doručená žiadosť o poskytnutie právnej pomoci vo veci správnej žaloby voči rozhodnutiu Centra právnej pomoci č. sp. KaNR 20490/2019 zo dňa 13. 06. 2019 o predbežnom nepriznaní nároku na poskytovanie právnej pomoci. Žiadosť bola zaevidovaná pod č. sp. KaNR 22885/2019 a žalobca k žiadosti doložil list písaný rukou a zároveň požiadal o predbežné poskytnutie právnej pomoci, a ako právny dôvod na jej poskytnutie uviedol „hrozbu zmeškania lehoty“ a ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením zamietol návrh otca na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým žiadal zveriť mal. A. dočasne do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov v týždňových intervaloch. 2. Rozhodnutie odôvodnil tým, že matka podaným návrhom vo veci samej žiada zveriť maloletú do svojej osobnej starostlivosti. Otec v návrhu vo veci samej taktiež žiada zveriť maloletú do svojej osobnej starostlivosti. Potrebu nariadenia neodkladného opatrenia odôvodnil tvrdením, že odkedy maloletá začala chodiť do školy, matka maloletú pri príprave do školy fyzicky tr ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Žalobou doručenou Krajskému súdu v Bratislave ako správnemu súdu (ďalej len „správny súd“) dňa 07.11.2022 sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 102309204/2022 zo dňa 19.08.2022 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Úradu pre vybrané hospodárske subjekty č. 208208/2022 zo dňa 18.05.2022 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým bol v zmysle § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyrubený rozdiel dane z pridanej hodnoty za zdaňova ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 513/1991 Z. z. § 72, 513/1991 Z. z. § 70 ods. 3
160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: -5- 31Cob/66/2022 31Cob/66/2022- 2510200617 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. uložil žalovanému povinnosť vydať žalobcovi registratúrne záznamy úpadcu Poľnohospodárske družstvo Kraskovo „v likvidácii“, so sídlom 980 26 Kraskovo, IČO: 00 201 863, ktorých zoznam je uvedený v prílohe rozsudku, a to do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku a výrokom II. rozhodol, že žalobca má voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. Rozhodnutie odôvodnil právne s poukazom na ust. § 1 ods. 1, 2, § 261 ods. 1, 2, § 269 ods. 2, § 527 ods. 1, § 529 zák. č. 51 ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. b)
Odôvodnenie: 17 1. Napadnutým rozsudkom v spojení s opravným uznesením súd prvej inštancie výrokom I. súd žalobu voči žalovaným 1/ a 2/ zamietol a výrokmi II. a III. priznal žalovaným 1/ a 2/ voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu výške 100 %, o ktorých rozhodne samostatným uznesením. 2. Rozhodnutie právne odôvodnil ustanovením § 109, § 114 ods. 1, § 115, § 123, § 127 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“ alebo „ObZ“), § 34, § 37, § 39, § 40a, § 41, § 42, § 43, § 43a, § 46 ods. 1, § 46 ods. 2, § 49a, § 100 ods. 1 a 2, § 101, § 4 ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 144 ods. 2 písm. d), 300/2005 Z. z. § 144 ods. 2 písm. e)
Odôvodnenie: Napadnutým uznesením Okresného súdu Trnava č. k. 4Nt/45/2021-502 zo dňa 06.10.2022 okresný súd rozhodol tak, že podľa § 399 ods. 2 Trestného poriadku návrh prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR (ďalej len „prokurátor ÚŠP“ zo dňa 06.09.2021, sp. zn.: VII/2 Gv 79/21/1000-11 na povolenie obnovy konania vedeného na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 6T/78/2018, ktoré sa skončilo rozsudkom Okresného súdu Trnava zo dňa 23.11.2018, sp. zn.: 6T/76/2018, ktorý nadobudol právoplatnosť v spojení s uznesením Krajského súdu v Trnave, sp. zn.: 6To/17/2019 zo dňa 09.04. ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Bánovce nad Bebravou pod sp. zn. 3T/35/2021 zo dňa 25. októbra 2022 bol obžalovaný N. A. uznaný za vinného z trestného činu prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 odsek 2, odsek 3 písm. c) Tr. zákona na tom skutkovom základe, že hoci mu z ustanovenia § 62 ods. 1 a nasl. zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine vyplýva povinnosť prispievať na výživu nezaopatreného dieťaťa a rozsudkom Okresného súdu Bánovce nad Bebravou č.k. 1P/23/2016-219 zo dňa 23.08.2016, právoplatným a vykonateľným dňa 05.09.2016 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1

Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom výrokom I. zamietol návrh otca na zmenu zverenia mal. dieťaťa, výrokom II. zmenil rozsudok Okresného súdu Topoľčany č. k. 11P/234/2015-477 zo dňa 24.09.2018 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Nitre č. k. 9CoP/13/2019-550, 9CoP/14/2019 zo dňa 18.04.2019, ktoré nadobudli právoplatnosť dňa 20.05.2019 tak, že súd styk otca s mal. I. Z. N. neupravil, pričom v ostatných častiach ponechal uvedené rozsudky nezmenené. Výrokom IV. súd zaviazal otca zaplatiť na účet súdu trovy konania štátu v sume 334,64 eura do troch dní od právoplatnosti tohto roz ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 319,
300/2005 Z. z. § 221 ods. 2
300/2005 Z. z. § 221 ods. 1

Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom okresného súdu bol obžalovaný A. B. uznaný vinným prečinom podvodu podľa § 221 ods. 1, 2 Tr. zák. č. 300/2005 Z. z. v znení zákona č. 474/2019 Z. z. na tom skutkovom základe, že že v presne nezistený deň v mesiaci jún roku 2020 v Rožňave po tom, ako sa poškodená I. F. J. zaregistrovala na portáli K. ohľadom rekonštrukcie jej bytu na L. C. M. XX N. E., v úmysle vylákať od nej peniaze ju telefonicky a elektronicky kontaktoval a dňa 29.06.2020 s ňou len formálne uzavrel zmluvu o zhotovení veci na zákazku - rekonštrukciu 3-izbového bytu a v ten istý deň prevzal od ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Odôvodnenie: 1. Súd uznesením zo dňa 24.3.2000, č.k.: 2K 80/1999-8, vyhlásil konkurz na majetok úpadcu a za správcu konkurznej podstaty ustanovil Ing. Alexandra Skysľaka, Družstevná 18, Humenné. 2. Po speňažení majetku úpadcu a schválení konečnej správy uznesením č. k. : 2K/80/1999-292 zo dňa 16.8.2021, súd uznesením, č. k.: 2K/80/1999-321, zo dňa 3.10.2022 rozvrhol výťažok konkurzu. 3. Podaním zo dňa 14.4.2023 správca konkurznej podstaty navrhol konkurz zrušiť a zbaviť ho funkcie správcu konkurznej podstaty. 4. Podľa § 44 ods. 1, 4 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní (ďalej len ...
Zmenené
Odôvodnenie: 1. Otec sa podaným návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia domáhal zverenia mal. A. do jeho osobnej starostlivosti a uloženia povinnosti matke platiť výživné na mal. vo výške 200,- eur mesačne, vždy do 15. dňa v mesiaci vopred, na jeho účet. 2. Okresný súd Poprad ako súd prvej inštancie (ďalej aj ako „súd“) napadnutým uznesením rozhodol, cit.: „I. maloletá A. B. sa predbežne zveruje do osobnej starostlivosti otca F. C. G. B., H.. II. Matka maloletého dieťaťa C. D. B. sa zaväzuje hradiť na výživu maloletej A. J. XXX,-XXX mesačne počnúc dňom nariadenia neodkladného opatrenia, ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Žalobou doručenou Krajskému súdu v Bratislave ako správnemu súdu (ďalej len „správny súd“) dňa 07.11.2022 sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 102308117/2022 zo dňa 19.08.2022 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Úradu pre vybrané hospodárske subjekty č. 208233/2022 zo dňa 18.05.2022 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým bol v zmysle § 68 ods. 5 a 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určený rozdiel dane z pridanej h ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 189 ods. 3, 301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom Okresného súdu Senica bola obžalovaná A. B. uznaná vinnou zo spáchania obzvlášť závažného zločinu vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 3 písm. b/ Trestného zákona v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Trestného zákona a obžalovaní C. B. a D. B. uznaní vinnými zo spáchania obzvlášť závažného zločinu vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 3 písm. b/ Trestného zákona v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Trestného zákona, spáchaný vo forme účastníctva ako pomocník podľa § 21 ods. 1 písm. d/ Trestného zákona, na tom skutkovom základe, že obžalovaná A. B. za pomoci svojho syn ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 64
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie návrh žalovaného na zrušenie rozsudku Okresného súdu Trnava č. k. 23Cb/156/2016-97 zo dňa 14.06.2017 zamietol (výrok I.) a žalovaného zaviazal nahradiť žalobcovi trovy konania v plnom rozsahu (výrok II.). 2. Uznesenie napadol riadnym a včasným odvolaním žalovaný s návrhom na jeho zrušenie z dôvodov podľa § 365 ods. 1 písm. a), b) a f) CSP, viniac súd prvej inštancie, že tento rozhodol rozsudkom pre zmeškanie žalovaného napriek tomu, že neboli splnené podmienky pre jeho vydanie v zmysle § 274 CSP, pretože žalovaný svoju neprítomnosť na pojedná ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 64
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre uznesením č. k. 15Cob/92/2022 - 93 zo dňa 30. 11. 2022 rozhodol o podanom odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Nové Zámky č. k. 15Cb/37/2022 - 36 zo dňa 09. 06. 2022 tak, že predmetné uznesenie potvrdil (I. výrok uznesenia) a súčasne II. výrokom rozhodol tak, že žalovaný má proti žalobcovi nárok na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 %. 2. Krajský súd v Nitre po predložení spisu súdom prvej inštancie zistil, že vo výroku II. písomného vyhotovenia uznesenia č. k. 15Cob/92/2022 - 93 zo dňa 30. 11. 2022 došlo k zrejmej nesprávnosti, vo výroku ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 64
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom pre zmeškanie súd prvej inštancie zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 11.387,28 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8 % ročne zo sumy 2.359,32 eur od 04.08.2016 do zaplatenia, zo sumy 1.838,16 eur od 09.08.2016 do zaplatenia, zo sumy 1.274,76 eur od 08.09.2016 do zaplatenia, zo sumy 1.639,68 eur od 04.10.2016 do zaplatenia, zo sumy 3.437,88 eur od 14.10.2016 do zaplatenia, zo sumy 462,36 eur od 18.10.2016 do zaplatenia, zo sumy 197,16 eur od 09.11.2016 do zaplatenia, zo sumy 177,96 eur od 19.11.2016 do zaplatenia, a paušálnu náhradu nákladov spojených ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: 1. Žalobca podal písomným podaním zo dňa 12. septembra 2022 podnet na zosúladenie nezákonného stavu so zákonom, ktorý adresoval Okresnému súdu Prešov a ktorý bol tomuto súdu doručený dňa 22. septembra 2022. 2. Okresný súd Prešov uznesením č.k. 21S/1/2022-16 zo dňa 7. marca 2023, po právoplatnosti tohto dňom 23. marca 2023, vec postúpil Krajskému súdu v Prešove ako súdu vecne a miestne príslušnému na konanie podľa § 6 a nasl. zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (S.s.p.). 3. Správne súdnictvo je upravené zákonom č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (S.s.p.), ktorý nad ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 12.08.2022 doručenou Krajskému súdu v Bratislave (ďalej aj ako „správny súd“ alebo „tunajší súd“) dňa 13.09.2022 ako súdu miestne príslušnému, sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia ministra vnútra Slovenskej republiky číslo spisu: SL-OLVS-2022/004278-002 zo dňa 08.06.2022, nakoľko má za to, že ním bol ukrátený na svojich právach a právom chránených záujmoch. Žalobca žiadal napadnuté rozhodnutie žalovaného spolu s prvostupňovým rozhodnutím žalovaného PPZ-FSJ2-20-017/2020-KPO zo dňa 10.01.2022, ktorým mu bola uložená úhrnná pokuta vo výške XXX XXX,- ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Matka sa podaným návrhom domáhala zverenia maloletej H. do jej starostlivosti a priznania náhrady trov konania. Podaný návrh odôvodnila uviedla tým, že otec odišiel zo spoločnej domácnosti dňa 18.11.2022 a svojím konaním vyhrocuje vážne narušené vzťahy a maloletú vystavuje väčšiemu stresu a napätiu. Otcovi nebráni sa s maloletou stretávať, avšak o mal. H. sa nikdy osobne nestaral. Zároveň má obavu, že otec unesie maloletú do zahraničia pretože je srbskej štátnej príslušnosti. II. Obsah napadnutého rozhodnutia 2. Okresný súd Humenné (ďalej len ,,súd prve ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Odôvodnenie: 1. Uznesením č. k. 2K/293/1998-11 zo dňa 30.11.1998 súd vyhlásil konkurz na majetok úpadcu a za správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Petra Čurillu. Uznesením č. k. 2K/293/1998-377 zo dňa 23.5.2018 súd zbavil JUDr. Petra Čurillu funkcie správcu a do funkcie správcu úpadcu bol ustanovený Ing. Ivan Mazanec. 2. Správca konkurznej podstaty po speňažení majetku patriaceho do podstaty úpadcu predložil konkurznému súdu konečnú správu o speňažení majetku a vyúčtovanie odmeny a výdavkov správcu zo dňa 27.11.2019, ktorú súd schválil uznesením č. k. 2K/293/1998-478 zo dňa 27.2.2023. Z konečnej ...
Potvrdené
Odôvodnenie: 1. Navrhovateľka (ďalej aj ako „matka“) sa podaným návrhom domáhala rozvodu manželstva a úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k mal. deťom na čas po rozvode manželstva, a to spôsobom zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti matky za súčasného uloženia povinnosti manželovi (ďalej aj ako „otcovi“) prispievať na výživu dieťaťa sumou 400,- eur mesačne na každé dieťa. 2. Okresný súd Prešov ako súd prvej inštancie (ďalej aj ako „súd“) napadnutým rozsudkom rozhodol, cit.: „I. r o z v á d z a manželstvo účastníkov A. B. C., D. C., nar. XX.XX.XXXX a F. B., nar. XX.XX.XXXX, uzavreté dňa 21.07. ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: Okresný súd Prešov uznesením sp. zn. 1PP/10/2023 z 21.03.2023 podľa § 415 ods. 1 Tr. poriadku a § 66 ods. 1, 2 Tr. zákona zamietol žiadosť odsúdeného U. P. o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody uloženého mu rozsudkom Okresného súdu Bardejov sp. zn. 2T/55/2022 zo dňa 04.01.2023 vo výmere 15 mesiacov. Proti tomuto uzneseniu podal sťažnosť odsúdený U. P. ihneď po jeho vyhlásení. V dodatočne predložených dôvodoch sťažnosti uviedol, že dôvody sťažnosti doplní jeho manželka s jeho súhlasom, lebo nemá prístup k právnej pomoci. Okresný súd po právnej stránke zle vyhodn ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 274, 160/2015 Z. z. § 356
160/2015 Z. z. § 386
160/2015 Z. z. § 255 ods. 1
160/2015 Z. z. § 262 ods. 2
160/2015 Z. z. § 396 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom pre zmeškanie súd prvej inštancie výrokom I. uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcom v 1. a 2. rade sumu 11.535,92 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 11.535,92 eur od 02.06.2021 do zaplatenia, všetko do troch dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku a výrokom II. o trovách konania rozhodol tak, že žalobcovia v 1. a 2. rade majú nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. 2. Rozhodnutie súd odôvodnil právne na základe aplikácie ust. § 274, § 275, § 255 ods. 1 a § 262 ods. 1 zák. č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku ( ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: napadnutého rozhodnutia považuje čo do rozsahu a do obsahu za odôvodnenie, ktoré je v rozpore s požiadavkou spravodlivého súdneho konania. Konštatuje, že napadnuté rozhodnutie ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo v žiadnom ohľadne nevyhodnocovalo najlepší záujem detí ako prioritné kritérium vo všetkých veciach týkajúcich sa maloletých detí, lebo ten najlepší záujem v danom konkrétnom prípade ani nedefinovalo. Zdôraznil, že súd prvej inštancie s maloletými deťmi napriek tomu, že sú účastníkmi konania nekonal a svojím postupom im znemožnil realizovať ich participačné práva. Má za to, že ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1.1. Súd prvej inštancie uznesením konanie o návrhu žalobkyne v časti na nariadenie neodkladného opatrenia zo dňa 02.03.2023 zastavil. Svoje rozhodnutie právne zdôvodnil ustanoveniami § 324 ods. 1, 325 ods. 2 písm. d), § 329 ods. 3, § 161 ods. 2, § 230 Civilného sporového poriadku (ďalej CSP). 1.2. Súd prvej inštancie zistil, že žalobkyňa podala totožný návrh, aký už bol prejednaný v konaní vedenom na tunajšom súde pod sp.zn. 13C/108/2021. Krajský súd v Nitre rozhodnutím č.k. 25Co/55/2022-56 zo dňa 08.06.2022 rozhodnutie č.k. 13C/108/2021-36 potvrdil. Pritom zo spisu vyplýva, že žalobky ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 277a ods. 1, 300/2005 Z. z. § 277 ods. 2 písm. c)
300/2005 Z. z. § 277 ods. 3
300/2005 Z. z. § 276 ods. 1
300/2005 Z. z. § 276 ods. 2 písm. c)
300/2005 Z. z. § 276 ods. 3
301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: Okresný súd Košice II uznesením zo dňa 30. januára 2023 sp. zn. 6T/55/2022 podľa § 241 ods. 1 písm.e/ Tr. poriadku z dôvodov uvedených v § 215 ods. 2 písm.a/ Tr. por. u obvineného P. B. zastavil trestné stíhanie pre skutok právne kvalifikovaný ako zločin daňového podvodu podľa § 277a ods.1, ods. 2 písm.c/, ods. 3 písm.a/ Tr. zák., s poukazom na § 138 písm.b/ Tr. zák. a zločin skrátenia dane a poistného podľa § 276 ods. 1, ods. 2 písm.c/, ods. 3 Tr. zák., s poukazom na § 138 písm.b/ Tr. zák., ktorého sa mal dopustiť tak, ako je uvedené v tomto uznesení. Proti tomuto uzneseniu prokurátor ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením zastavil exekúciu (I výrok) a rozhodol, že o trovách exekúcie rozhodne samostatným uznesením (II. výrok). 2. Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený a žiadal napadnuté uznesenie zrušiť a vec vrátiť súdu prvej inštancie na ďalšie konanie. V odvolaní oprávnený namietal, že súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 365 ods.1 písm. f) a písm. h) Civilného sporového poriadku). Oprávnený odmietol postavenie povinnej a ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 386d
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie uznesením dočasne zveril maloleté deti A. a F. do náhradnej osobnej starostlivosti navrhovateľky s tým, že je povinná vykonávať osobnú starostlivosť o maloleté deti v rovnakom rozsahu ako ju vykonávajú rodičia a právo zastupovať maloleté deti a spravovať ich majetok má iba v bežných veciach. Rozhodol, že neodkladné opatrenie bude trvať do právoplatného skončenia konania vedeného na Okresnom súde Levice pod sp.zn. 10P/14/2023. 2. Matka podala na súd prvej inštancie podanie označené ako odolanie, v ktorom uviedla sa odvoláva proti rozhodnutiu Okresného súdu v Lev ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 563/2009 Z. z. § 74 ods. 4, 563/2009 Z. z. § 68 ods. 5
162/2015 Z. z. § 185
162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Dňa 07.10.2022 bola Krajskému súdu v Košiciach ako správnemu súdu (ďalej len „súd“), doručená správna žaloba žalobcu A. B. A., ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky č. 102241084/2022 zo dňa 11.08.2022, ktorým tento na základe zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydal rozhodnutie, ktorým podľa ustanovenia § 74 ods. 4 zá ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 14.12.2022 doručenou Krajskému súdu v Košiciach ako správnemu súdu (ďalej aj súd) v rovnaký deň, sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 102820228/2022 zo dňa 17.10.2022 (ďalej aj napadnuté rozhodnutie, alebo preskúmavané rozhodnutie), ktorým žalovaný ako správny orgán druhého stupňa potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Košice č. 102111942/2022 zo dňa 28.07.2022, ktorým správca dane podľa ustanovenia § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyrubil ro ...
Zmenené
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením Okresný súd Martin (ďalej v texte aj ako „súd prvej inštancie“, prípadne „okresný súd“) vyhovel návrhu žalobkyne a nariadil neodkladné opatrenie, ktorým žalovanému uložil povinnosť, aby nevstupoval do bytu č. X na prvom poschodí vchodu číslo XX, bytového domu so súp. č. XXX, postaveného na parcele registra „C“ parcele číslo 342 v k. ú. P., obec P., okres P., zapísaného na liste vlastníctva č. XXXX, nachádzajúceho sa na adrese A. S. Q. v P., až do právoplatného ukončenia konania o obmedzení užívacieho práva žalovaného k uvedenej nehnuteľnosti. 1.1. Súd prvej ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Žalobou doručenou Krajskému súdu v Bratislave (ďalej len ako „správny súd“) dňa 07.11.2022, sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 102308982/2022 zo dňa 19.08.2022 (ďalej aj ako „napadnuté rozhodnutie“), ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Úradu pre vybrané hospodárske subjekty č. 208171/2022 zo dňa 18.05.2022 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým žalobcovi vyrubil rozdiel dane v sume XXX XXX,XX eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie október 2012. 2. Žalobca zároveň požiadal správny súd o priznanie odkladného účinku správnej ž ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 0/0 Z. z. § 262 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach rozsudkom zo dňa 24.11.2022 žalobu zamietol (výrok I) a žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu (výrok II). Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.01.2023. 2. Podľa § 262 ods. 2 CSP, o výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník. 3. Žalovaný si vo svojom vyjadrení k žalobe zo dňa 12.12.2003 trovy konania neuplatnil. Nereagoval ani na výzvu súdu zo dňa 17.03.2023 či a v akej výške si uplatňuje trovy kona ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 170
Odôvodnenie: 1. Žalobkyňa sa žalobou zo dňa 08.04.2013, doručenou Okresnému súdu Bratislava I dňa 09.04.2013, domáha zaplatenia sumy 10,10 eura spolu s úrokom z omeškania vo výške 9%, čo predstavuje doplatok príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa ustanovenia § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) za obdobie od 01.02.2010 do 03.02.2010 vrátane. Žalobkyňa namieta výšku priznaného ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: , 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou zo dňa 15.01.2023 prostredníctvom právneho zástupcu domáha preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného číslo OU-ZA-OVBP2-2022/028898-004 zo dňa 29.11.2022, ktorým odvolanie žalobcu zamietol a rozhodnutie Mesta Žilina, stavebný úrad č.s.: 785/2022-1652/2022-SÚ-OKU zo dňa 16.02.2022 potvrdil. Žalobca sa zároveň domáha aj zrušenia prvostupňového rozhodnutia rozhodnutie Mesta Žilina, stavebný úrad a vrátenie veci Mestu Žilina na nové konanie. 2. Správny orgán prvého stupňa - Mesto Žilina ako stavebný úrad rozhodnutím č. ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 370 ods. 2, 160/2015 Z. z. § 370 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I vydal dňa 15.12.2022 platobný rozkaz č.k. 40Cb/103/2022-50, ktorým zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi do 15 dní od jeho doručenia sumu vo výške 1.068,25 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 18,25 % ročne zo sumy 1.068,25 eur odo dňa 14.1.2022 do zaplatenia alebo v tej istej lehote podal odpor s vecným odôvodnením na tomto súde. Zároveň ho zaviazal zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania spočívajúcich v zaplatenom súdnom poplatku vo výške 64,- eur. 2. Podaním doručeným tunajšiemu súdu dňa 5.1.2023 zobral žalobca svoju žalobu v celom rozsahu späť z dôvodu, ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 563/2009 Z. z. § 68 ods. 5, 563/2009 Z. z. § 74 ods. 4
162/2015 Z. z. § 185
162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 14.11.2022, doručenou Krajskému súdu v Košiciach (ďalej len „správny súd“) dňa 14.11.2022, sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného – Finančného riaditeľstva SR č. 102725061/2022 zo dňa 05.10.2022, ktorým žalovaný podľa ustanovenia § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Košice č. 100942715/2022 zo dňa 20.04.2022, ktorým bol podľa ustanovenia § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 325 ods. 2 písm. f)
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie návrh navrhovateľa na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol a odporkyni nárok na náhradu trov konania nepriznal. Poukázal na to, že navrhovateľ sa návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia domáhal vydania neodkladného opatrenia, ktorým by súd uložil odporkyni povinnosť zdržať sa vstupu a užívania obydlia navrhovateľa rodinného domu s kanceláriou so súpisným číslom XXXXX K.ostavenom na pozemku parcely registra "C" s parc. č. XXXXX/ XX o výmere 148 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie zapísanom na liste vlastníctva č. XXXX p ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 563/2009 Z. z. § 74 ods. 4, 563/2009 Z. z. § 68 ods. 5
162/2015 Z. z. § 185
162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Dňa 25. 10. 2022 bola Krajskému súdu v Košiciach ako správnemu súdu (ďalej len „súd“), doručená správna žaloba žalobcu CLV, s.r.o, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky č. 102212682/2022 zo dňa 09.08.2022, ktorým tento na základe zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal rozhodnutie, ktorým podľa ustanovenia § 74 ods. 4 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým, v záhlaví identifikovaným uznesením, súd prvej inštancie exekúciu zastavil. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že oprávnená sa návrhom spísaným do zápisnice pred súdnym exekútorom dňa 22.11.2014 domáhala proti povinnému vykonania exekúcie pre vymoženie istiny vo výške 2.624,79 eur s prísl. na podklade exekučného titulu - F.., ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 25.08.2014 a vykonateľnosť dňa 28.08.2014. Výzvou zo dňa 08.04.2015 bola oprávnená vyzvaná na zaplatenie súdneho poplatku za žiadosť o udelenie poverenia súdnemu exekútorovi vo výške 16,50 eur v lehote 10 dní odo ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 191 ods. 1 písm. c), 162/2015 Z. z. § 139 ods. 1
162/2015 Z. z. § 142 ods. 2
7/2005 Z. z. § 120 ods. 1
7/2005 Z. z. § 120 ods. 2
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie 1. Dňa 20.10.2021 bolo vydané prvostupňovým správnym orgánom rozhodnutie číslo: 700-3412186521- GC04/21, ktorým bolo žalobcovi predpísané poistné za obdobie mesiaca marec 2020 na základe príjmov vyplatených v mesiaci marec 2021 v sume 97 494,16 EUR (poistné na nemocenské, na starobné, na invalidné, na úrazové, na garančné, v nezamestnanosti a do rezervného fondu solidarity) . 2. Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že na základe kontroly odvodu poistného bolo zistené, že poistné a povinné príspevky žalobca vôbec neodviedol a to za mesiac marec 2020 a v m ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 185, 461/2003 Z. z. § 218 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 01.02.2023, doručenou správnemu súdu dňa 02.02.2023 domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného – Sociálnej poisťovne, ústredie 3208-3/2023- BA zo dňa 17.01.2023, ktorým tento podľa ustanovenia § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zamietol v celom rozsahu odvolanie zamestnávateľa KONZEKO spol. s.r.o., so sídlom Areál NPZ č. XXX, XXX XX A., IČO: 31 659 72 (ďalej len “žalobca“), právne zastúpeného WITT&KLEIM ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA s.r.o., AK so sídlom Dolná č. 6, 974 01 Banská Bystrica, ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 184, 162/2015 Z. z. § 185a
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 11.01.2022, doručenou Krajskému súdu v Košiciach (ďalej aj ako „správny súd“) toho istého dňa sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti opatrenia žalovaného č. 283/21 zo dňa 11.11.2021, ktorým žalovaný určil použitie trvalého dopravného značenia podľa § 60 a § 61 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení trvalé značenie č. 253 – 10 Najvyššia dovolená rýchlosť (10km/h), dopravné značenie č. 240 – 10 Maximálna hmotnosť (10t) a dopravné značenie č. 202 – Stoj, daj prednosť v jazde na miestnej/účelovej ceste v in ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: 677/2006 Z. z. § 215 ods. 4,
461/2003 Z. z. § 65 ods. 1
461/2003 Z. z. § 65 ods. 2
100/1988 Z. z. § 14 ods. 1

162/2015 Z. z. § 190
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozhodnutím číslo: XXX XXX XXXX X zo dňa 10.12.2021 Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne, príslušný na rozhodovanie podľa § 215 ods. 4 zák.č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 677/2006 Z.z. zamietol odvolanie žalobcu vo veci žalobcom podanej žiadosti o priznanie starobného dôchodku a potvrdil prvostupňové rozhodnutie správneho orgánu, Sociálnej poisťovne, ústredia č. XXX XXX XXXX X zo dňa 12.1.2021. V rozhodnutí bolo konštatované, že žalobca ku dňu, od ktorého žiadal priznať starobný dôchodok (2. februára 2013) spolu s dobou poistenia podľa právnych predpisov ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 189 ods. 1
300/2005 Z. z. § 189 ods. 2 písm. b)
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom Okresného súdu Nové Zámky bol obžalovaný H.. H. O. a obžalovaný Bc. U. O. uznaní vinnými pre skutky, že 1. obžalovaní H.. H. O. a Bc. U. O. dňa XX. februára XXXX po XX.XX h. v dome na I. ulici č. X v meste K. G. po hádke obžalovaného H.. H. O. s jeho vtedajšou manželkou P. O., v priebehu ktorej obžalovaný H.. H. O. dal P. O. facku, obžalovaný H.. H. O. zavolal obžalovaného U. O., ktorému povedal, aby P. O. podržal, obžalovaný U. O. ju chytil okolo pása, obžalovaný H.. H. O. jej stolárskou páskou zalepil ústa, ruky jej dal za chrbát a tieto jej páskou zviazal, t ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením nariadil výkon rozsudku Okresného súdu Košice II č.k. 14P/124/2016-284 zo dňa 12.12.2017 v spojení s opravným uznesením č.k. 14P/124/2016-354 zo dňa 22.06.2018 a rozsudkom Krajského súdu v Košiciach č.k. 7CoP/132/2018-370 zo dňa 28.12.2018 vo výroku o zverení mal. I. do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.1.2019. 2. Nariadenie výkonu rozhodnutia odôvodnil tým, že z vyjadrení oboch rodičov, správ kolízneho opatrovníka, ako aj správy Centra pre deti a rodiny Košice - Uralská o výsledkoch odborného ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 229
Odôvodnenie: I. žaloba 1. Žalobou zo dňa 23.03.2023, procesne podriadenou ust. § 226 ods. 1, 2 SSP, doručenou dňa 23.03.2023 (§ 71 ods. 2 SSP) priamo Krajskému súdu v Bratislave, ako súdu vecne a miestne príslušnému na konanie a nie príslušnému správnemu orgánu v zmysle ust. § 225 ods. 3 SSP, sa postupom podľa ust. § 221 ods. 2 zák. č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej aj „SSP“), žalobca domáhal jeho bezodkladného prepustenia zo zaistenia. Svoje sťažnostné dôvody právne založil na porušení ust. § 32 ods. 1, § 46 a § 47 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej aj „Správn ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 389
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením exekúciu zastavil (I výrok) a zaviazal oprávneného nahradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške 49,49 Eur v lehote 3 dní od právoplatnosti uznesenia. V odôvodnení napadnutého uznesenia súd prvej inštancie uviedol, že oprávnený sa návrhom na vykonanie exekúcie podaným na Exekútorskom úrade menovaného súdneho exekútora dňa 27.10.2009 domáhal vykonania exekúcie voči povinnému za účelom vymoženia svojej pohľadávky, a to na základe exekučného titulu, ktorým je právoplatný a vykonateľný Blok na pokutu nezaplatenú na mieste vydaný Okresným r ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 175 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom, č.k. 29Sa/17/2022-33 zo dňa 25. januára 2023, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 21.02.2023 tunajší súd zrušil rozhodnutie Generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 36851-2/2022- BA zo dňa 03.08.2022 a rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie č. 29725-26/2022-BA zo dňa 07.06.2022 a vec vrátil I. stupňovému správnemu orgánu na ďalšie konanie. Zároveň žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi úplnú náhradu trov konania podľa § 167 ods. 1 SSP v spojení s § 175 ods. 1 SSP z dôvodu, že žalobca bol v konaní v celom rozsahu úspešný. 2. Podľa § 16 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 348 ods. 1 písm. d), 300/2005 Z. z. § 289 ods. 2

Odôvodnenie: Napadnutým uznesením súd I. stupňa podľa § 412 ods. 1 Tr. por. zamietol návrh odsúdeného I. G. o prerušenie výkonu úhrnného trestu odňatia slobody uloženého rozsudkom Okresného súdu Bratislava IV sp. zn. 6T/58/2020 zo dňa 09.11.2021, právoplatného v spojení s uznesením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 4To/26/2022 zo dňa 26.05.2022 v trvaní 12 mesiacov so zaradením do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia. Proti tomuto uzneseniu v zákonom určenej lehote podal sťažnosť odsúdený. Uviedol, že mal byť „vrátený“ na výkon trestu do Bratislavy, kde je možné vyšetrenie u súkromný ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 188, 162/2015 Z. z. § 185
563/2009 Z. z. § 68 ods. 5
563/2009 Z. z. § 74 ods. 4
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 18.03.2022, doručenou Krajskému súdu v Košiciach ako správnemu súdu (ďalej len „súd“) dňa 21.03.2022, sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky č. 10029123/2022 zo dňa 10.01.2022, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Košice č. 101799468/2021 zo dňa 24.09.2021, ktorým bol žalobcovi podľa ustanovenia § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (ďalej len „daňový poriadok“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyrubený rozdiel dane v sume 10 209,37 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 188 ods. 1
300/2005 Z. z. § 188 ods. 2 písm. d)
300/2005 Z. z. § 20
Odôvodnenie: Napadnutým uznesením súd I. stupňa podľa § 66 ods. 1 písm. b), ods. 2 Tr. zák. zamietol návrh odsúdeného D. K. o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody v trvaní 3 roky so zaradením do ústavu na výkon trestu odňatia slobody so stredným stupňom stráženia, uloženého mu rozsudkom Okresného súdu Dunajská Streda sp. zn. 1T/59/2018 zo dňa 27.06.2018 v spojení s uznesením Okresného súdu Dunajská Streda sp. zn. 1T/59/2018 zo dňa 03.07.2019, v spojení s uznesením Krajského súdu v Trnave sp. zn. 3Tos/202/2019 zo dňa 23.01.20209, v spojení s uznesením Okresného súdu Trnava sp. ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 329 ods. 2, 160/2015 Z. z. § 325 ods. 2 písm. e)
Odôvodnenie: 1. Okresný súd napadnutým uznesením súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol (výrok I.) žalovanému právo na náhradu trov konania nepriznal (výrok II.) 2. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobkyňa sa návrhom podaným na okresnom súde dňa 07.03.2023 domáhala uloženia neodkladného opatrenia, ktorým by súd žalovanému: - zakázal vstupovať do bytu č. X, vo vchode č. X. na X. poschodí, bytového domu postavenom na pozemku par. č. XXXX/X, súp. č. XXXX na adrese: E. C.. XXXX/X G., zapísanom na LV č. XXXX vedenom Okresným úradom Lučenec, okres Lučenec, katastrálne územie G., ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. Výrokom I. napadnutého uznesenia súd prvej inštancie dočasne upravil styk otca s maloletým dieťaťom tak, že otec je oprávnený stýkať sa s maloletým dieťaťom v párnom týždni kalendárneho roka v sobotu a v nedeľu vždy v čase od 19:00 hod. do 18:00 hod. a v každom nepárnom týždni v utorok a vo štvrtok v čase od 16:00 hod. do 18:00 hod. s tým, že otec si maloleté dieťa v mieste bydliska dieťaťa prevezme a na tom istom mieste po ukončení styku maloleté dieťa včas a riadne odovzdá. Matka je povinná maloleté dieťa na stretnutia s otcom včas a riadne pripraviť a zabezpečiť jeho odovzdanie ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 461/2003 Z. z. § 218 ods. 2
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Z administratívneho spisu žalovanej, súčasťou ktorého je i spis Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra ako prvostupňového správneho orgánu, súd zistil, že Sociálna poisťovňa vykonala u žalobcu (ako zamestnávateľa) vlastnú vonkajšiu kontrolu odvodu poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a kontrolu plnenia povinností zamestnávateľa. Svedčia o tom Protokoly č. 700-1110103016-AG02/16 zo dňa 11. 11. 2016 a č. 700-1110066217-AG02/17 zo dňa 20. 12. 2017. 2. Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra (ďalej len "správny o ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 447/2008 Z. z. § 4
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Z predloženého administratívneho spisu žalovaného súd zistil, že dňa 10. 09. 2021 bola žalobcom podaná žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu - osobnú asistenciu. Dôvodil tým, že je invalidný dôchodca od 02/2017 so stanovenou mierou poklesu pracovnej schopnosti o 75 % kvôli parkinsonovej chorobe. V roku 2018 sa pridružila diagnóza myeloma multiplex, ktorá ďalej zhoršila jeho zdravotný stav. V súčasnosti je potrebná systematická asistencia pri jeho každodennej činnosti, ako aj pri práci, ktorú ešte čiastočne dokáže vykonávať ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 461/2003 Z. z. § 70
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Dňa 19. 01. 2022 bola žalobcom spísaná žiadosť o invalidný dôchodok s dátumom uplatnenia nároku od 12. 07. 2021. Okrem toho bola spísaná úradná zápisnica a oznámenie o vykonanej lekárskej prehliadke z predchádzajúcej žiadosti o invalidný dôchodok. 2. Prvostupňový správny orgán rozhodnutím zo dňa 17. 03. 2022 podľa § 70 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietol žiadosť žalobcu o invalidný dôchodok z 19. 01. 2022, majúc pritom za to, že žalobca nemá pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles sc ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zamietol návrh navrhovateľa na nariadenie neodkladného opatrenia a žiadnemu z účastníkov nárok na náhradu trov konania nepriznal. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že navrhovateľ, starý otec maloletého dieťaťa zo strany otca dieťaťa, svojím návrhom doručeným súdu dňa 19.12.2022 žiadal, aby súd nariadil 24 hodinové opatrenie, ktorým by upravil jeho styk s vnukom počas zimných prázdnin dňa 03.01.2023 od 10.00 hod. do 06.01.2023 do 15.00 hod. Navrhovateľ okrem iného v návrhu uviedol, že dňa 16.12.2022 starým rodičom otec dieťaťa oznámil, že mu súd ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Z predloženého administratívneho spisu žalovanej správny súd zistil, že dňa 02. 02. 2016 bola Sociálnej pobočke, ústredie, doručená žiadosť o stiahnutie formulárov A1, nakoľko pri vyšetrovaní vo Francúzsku sa ukázalo, že zamestnanci žalobcu by nemali mať možnosť uplatňovať ustanovenia o vyslaní pracovníkov, keďže táto spoločnosť dosahuje celkový obrat vo Francúzsku, a preto nevykonáva žiadnu podstatnú činnosť na Slovensku v zmysle ustanovení nariadení (ES) č. 883/2004 a 987/2009 a rozhodnutia A2 z 12. 06. 2009. 2. Následne žalovaná vydala ozn ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 175 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom, č. k. XXSa/XX/XXXX-XX zo dňa XX.XX.XXXX, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa XX.XX.XXXX, tunajší súd zrušil žalobou napadnuté rozhodnutie žalovaného a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Zároveň žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni náhradu trov konania v rozsahu 100 % v súlade s § 167 ods. 1 SSP. Proti uvedenému rozsudku podal žalovaný kasačnú sťažnosť, o ktorej Najvyšší správny súd SR rozsudkom sp. zn.: 6Ssk/21/2021 zo dňa XX.XX.XXXX rozhodol tak, že kasačnú sťažnosť zamietol a žalobkyni priznal voči žalovanému náhradu trov kasačného konania v rozsahu 100 %. ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 255 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I uznesením č. k. 29CbPv/2/2007 - 431 zo dňa 11.10.2022 (ďalej len „napadnuté uznesenie“) uložil vo výroku I. žalobcom povinnosť nahradiť žalovanému spoločne a nerozdielne trovy prvoinštančného konania v rozsahu 60%, pričom o výške tejto náhrady bude rozhodnuté Okresným súdom Bratislava I samostatným uznesením a vo výroku II. uložil žalovanému povinnosť žalobcom spoločne a nerozdielne nahradiť trovy odvolacieho konania v rozsahu 100%, pričom o výške tejto náhrady bude rozhodnuté Okresným súdom Bratislava I samostatným uznesením. 2. V odôvodnení napadnutéh ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1.1. Súd prvej inštancie uznesením zamietol návrh na zrušenie zabezpečovacieho opatrenia a druhým výrokom priznal žalovanému nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi vo výške 100 % s tým, že o výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník. Svoje rozhodnutie odôvodnil s poukazom na ustanovenia § 255 ods. 1, § 333, § 334, § 338 písm. a), § 343 ods. 1, 2, 3, § 344 CSP. 1.2. Súd prvej inštancie konštatoval, že rozhodnutie o zabezpečovacom opatrení je osobitným spôsobom ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave, ako súd odvolací, rozsudkom č.k. 6Co/15/2021-257 zo dňa 28.2.2023 potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie, žalovaným 1 a 2 proti žalobcovi nárok na náhradu trov odvolacieho konania nepriznal a zároveň intervenientovi priznal nárok na náhradu trov odvolacieho konania v plnom rozsahu. 2. Podaním zo dňa 14.3.2023 súd prvej inštancie vrátil tunajšiemu súdu predmetný spis na vydanie opravného uznesenia z dôvodu, že v záhlaví rozsudku odvolacieho súdu č.k. 6Co/25/2021-257 zo dňa 28.2.2023 v časti označenia strán sporu, nie je uvedený právny zástupca žalobcu JU ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. V napadnutom uznesení súd prvej inštancie nariadeným neodkladným opatrením upravil styk matky s maloletými deťmi tak, že matka je predbežne oprávnená á stretávať sa s maloletými deťmi: Q. Y., nar. XX.XX.XXXX a C. Y., nar. XX.XX.XXXX každý párny týždeň v kalendárnom roku v utorok a štvrtok od 15.30 hod. do 17.30 hod. a každý nepárny týždeň v kalendárnom roku od piatku od 15.00 hod. do nedele do 17.00 hod. s tým, že miestom prebratia maloletých detí bude v pracovných dňoch školské zariadenie, ktoré maloleté navštevujú a miestom odovzdania detí, bude miesto bydliska otca. Pokiaľ sa ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie zamietol návrh žalobcov 1/,2/ na nariadenie zabezpečovacieho opatrenia, ktorým sa žalobcovia domáhali voči žalovanému zriadenia záložného práva na zabezpečenie pohľadávky žalobcov do sumy 93.464,18 € k stavbe so súpisným číslom XXXX, na T. F. XX, B., L. Q. T. B., X. na X.- X.C. J. "., X. Č. XXXXX/X, H. V. XXX F., L. X. I. X. T. Z., X. Č. XXXXX/XX, H. V. X.XXX F., L. X. I. X. T. Z., T. X. Č.Q. XXXXX/XXX, H. V. XX F., L. X. I. X. T. Z., I. na E. V. Č.. XXXX vedenom Okresným úradom B., katastrálny odbor, pre okres B. D., H. B. - Z. F., katastrálne územie Z. F., ako ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Z predloženého administratívneho spisu správny súd zistil, že dňa 23. 07. 2021 bola Sociálnej poisťovni, pobočka Nitra doručená žiadosť o dávku sociálneho poistenia dňa 21. 07. 2021. Na výzvu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra boli žalobkyňou predložené lekárske nálezy - MUDr. Zimmermann Jozef zo dňa 13. 09. 2021, 18. 08. 2021, MUDr. Mitošinka Ján, PhD zo dňa 27. 08. 2021, ako aj čestné prehlásenie. Okrem toho súčasťou administratívneho spisu je aj lekársky nález MUDr. Pavel Dzurilla zo dňa 03. 08. 2020, 03. 11. 2021, MUDr. Golschmiedová Eva zo dňa ...
Zrušené
Dotknuté predpisy:: 372/1990 Z. z. § 22 ods. 1 písm. h)
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Z predloženého administratívneho spisu žalovaného súd zistil, že dňa 18. 08. 2021 bola spísaná správa o výsledku objasňovania priestupku na úseku cestnej dopravy, z ktorej vyplývalo, že žalobca prekročením maximálnej dovolenej rýchlosti, v obci Diakovce na ceste III/1349 na 8.2 km, dňa 18. 08. 2021 v čase o 10:48 hod., o 43 km/h osobným motorovým vozidlom zn. Audi Q7, EČ: SA290CJ, porušil ust. § 16 ods. 4 zákona. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „zákon o cestnej premávke“, resp. „zákon č. ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd podľa uznal obžalovaného vinným zo spáchania úmyselného prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. b), písm. c) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. b) Trestného zákona na nasledovnom skutkovom základe: „ako otec A. B., nar. XX.XX.XXXX, bytom u matky D. B., E. XXX, zanedbal svoju zákonnú povinnosť prispievať na výživu svojho dieťaťa, ktorá mu vyplýva zo zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a bol k nej zaviazaný rozsudkom Okresného súdu Galanta sp. zn. 12P/229/2017 zo dňa 10.07.2018, právoplatný dňa 22.09.2018, sumou 150 ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 63
Odôvodnenie: 1. Žalobou proti nečinnosti orgánu verejnej správy zo dňa 22. 07. 2022, podanou podľa ustanovenia § 244 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“), doručenou konajúcemu súdu dňa 25. 07. 2022, sa žalobca prostredníctvom právnej zástupkyne domáhal vydania rozhodnutia, ktorým súd uloží žalovanému - Slovenskej obchodnej inšpekcii, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, so sídlom v Košiciach pre Košický kraj (ďalej len ako žalovaný „I SOI KE“), aby tento konal a vybavil jeho sťažnosť v lehote 7 dní, smerujúcu k vybaveniu jeho podnetu ku kontrole voči cest ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 261
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou zo dňa 17.05.2022 domáhal rozhodnutia, ktorým by správny súd podľa § 262 ods. 1 Správneho súdneho poriadku zakázal žalovanému pokračovať v nezákonnom postupe, pri ktorom vydal dňa 28.03.2022 výzvu na predloženie dokladov na výkon inšpekcie práce s označením “Vyžiadanie podkladov k inšpekcii práce” č. IPZA/IPZA_OPPV/KON/2022/1701-2022/4034 a súčasne uložil žalovanému povinnosť obnoviť stav pred týmto zásahom, a to zrušením nezákonného zásahu označeného ako ”Vyžiadanie podkladov k inšpekcii práce” č. IPZA/IPZA_OPPV/ KON/2022/1701-2022/4034 zo dňa 28.03.2022 v lehote d ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 201 ods. 1
300/2005 Z. z. § 201 ods. 2

301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: Napadnutým uznesením okresný súd podľa § 72 ods. 1 písm. b) Tr. por., za použitia 79 ods. 3 Tr. por. zamietol žiadosť obžalovaného A. B. o prepustenie z väzby na slobodu pri existencii väzobného dôvodu podľa § 71 ods. 1, písm. c) Tr. por. Podľa § 80 ods. 1 písm. b) Tr. por. neprijal písomný sľub obžalovaného k nahradeniu väzby. Podľa § 80 ods. 1 písm. c) Tr. por. nenahradil väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka. Proti tomuto uzneseniu zahlásil do zápisnice o hlavnom pojednávaní obžalovaný sťažnosť, ktorú prostredníctvom svojho obhajcu odôvodnil tak, že v plnom rozs ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 20
300/2005 Z. z. § 172 ods. 1 písm. c)
300/2005 Z. z. § 172 ods. 1 písm. d)
300/2005 Z. z. § 172 ods. 2 písm. c)
Odôvodnenie: Okresný súd Nové Zámky (ďalej len „súd prvého stupňa“), uznesením z 09.02.2023, sp. zn. 2Nt/32/2022 (ďalej len „napadnuté uznesenie“) podľa § 399 odsek 2 Trestného poriadku zamietol návrh odsúdeného V. Z. (ďalej len “odsúdený“) na povolenie obnovy konania, ktoré sa skončilo rozsudkom Okresného súdu Nové Zámky sp. zn. 4T/27/2021 zo 14.04.2022 a právoplatným dňa 23.08.2022 v spojitosti s uznesením Krajského súdu v Nitre sp. zn. 1To/57/2022 z 23.08.2022, pretože nezistil podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku. Súd prvého stupňa nap ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 61 ods. 6, 301/2005 Z. z. § 321 ods. 1 písm. d)
301/2005 Z. z. § 322 ods. 3
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Trnava zo dňa 18.05.2022, č. k. 3T/47/2021-1049 bol obžalovaný A. B. uznaný za vinného v bode 1.) z prečinu neodvedenia dane a poistného podľa § 278 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona a v bode 2.) zo zločinu neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1, ods. 3 Trestného zákona na tom skutkovom základe, že 1.) obžalovaný A. B. napriek tomu, že na Daňovom úrade Trnava, so sídlom Trnava, Hlboká 8/,1 za daňový subjekt B. Transport, s.r.o., so sídlom Trnava, Coburgova 84, IČO: 44 318 449, podal dňa 29.09.2016 riadne daňové priznanie k dani z príjmov právnickýc ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením otcovi detí nariadil platiť výživné na mal. S. sumou 110,- eur mesačne a na mal. F. sumou 80,- eur mesačne vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám matky. Vo zvyšku návrh matky na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol a určil, že neodkladné opatrenie trvá do právoplatného skončenia konania vo veci samej vedenej Okresným súdom Trenčín pod sp. zn. 26P/148/2022 o rozvod manželstva a úpravu pomerov k maloletým deťom na čas po rozvode (výrok I., II., III.). V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že matka osvedčila existenciu právneho vzťahu úč ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 348 ods. 1 písm. d), 301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Michalovce zo dňa 13. februára 2023 sp. zn. 21T/80/2022 bol obžalovaný Q. M. uznaný za vinného z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d) Tr. zák., na tom skutkovom základe, že dňa 12.10.2022 v čase okolo 08:50 hod. viedol osobné motorové vozidlo značky VW Golf, ev. č. C po ceste 11/582 na Zemplínskej Šírave smerom od obce E. na obec A.. Za obcou E. v mieste kde je to dopravnou značkou zakázané, predchádzal hliadku ODI ORPZ v Michalovciach, a z uvedeného dôvodu bol pred obcou A. zastavený ku kontrole a vyzvaný k ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 212 ods. 1 písm. b)

301/2005 Z. z. § 312 ods. 4
Odôvodnenie: Okresný súd Rožňava napadnutým rozsudkom zo dňa 10.6.2022, sp. zn. 3T/47/2022 uznal obžalovaného ml. N. J. za vinného z pokusu prečinu krádeže podľa § 14 ods. 1 k § 212 ods. 1 písm. b) Tr. zák., na tom skutkovom základe, že dňa 15.08.2021 vo večerných hodinách, v čase okolo 22.10 hod. v Rožňave, na sídlisku Juh na U. ulici, na stánku PNS stojaceho vedľa bytového domu č. 16, pod vplyvom alkoholu, nájdenou kovovou tyčou najskôr vypáčil 4 ks kovových ochranných mreží na prednej strane a na bočných stranách stánku, potom rozbil sklenenú výplň okna na pravej prednej strane stánku, ab ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 563/2009 Z. z. § 68 ods. 5, 563/2009 Z. z. § 74 ods. 4
162/2015 Z. z. § 185
162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 11. augusta 2022, doručenou Krajskému súdu v Košiciach ako správnemu súdu v ten istý deň, sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 101719509/2022 zo dňa 9. júna 2022, ktorým žalovaný – Finančné riaditeľstvo SR podľa ustanovenia § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Košice č. 100207042/2022 zo dňa 01. 02. 2022, ktorým bol podľa ustanovenia § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 11. augusta 2022, doručenou Krajskému súdu v Košiciach dňa 11.8.2022 sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. 101719055/2022 zo dňa 9. júna 2022, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Daňového úradu Košice číslo 100205038/2022 zo dňa 01.02.2022, ktorým bol žalobcovi podľa ustanovenia § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyrubený rozdiel dane v sume 14.898,35 eura na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie marec 2018. 2. Súčasťou žaloby bol ...
Zmeňujúce, Odmietajúce odvolanie
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením okresný súd nariadil neodkladné opatrenie, ktorým uložil odporcovi (označenému ako žalovaný) povinnosť strpieť a umožniť prístup navrhovateľa (označenému ako žalobca) k nehnuteľnosti v jeho vlastníctve v podiele 1/1, zapísanej na liste vlastníctva č. XX, k. ú. B., ako Kont. výrobňa, postavená na parcele č. 516/2 a Ošipárni, postavenej na parcele č. 523, a to peši, motorovým a nemotorovým vozidlom cez bránu a existujúcu cestu, vyznačenú na geometrickom pláne č. 6/2022 zo dňa 28.07.2022, vypracovaným M. A., úradne overeným d ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 37, 300/2005 Z. z. § 41 ods. 2
301/2005 Z. z. § 321 ods. 1 písm. d)
301/2005 Z. z. § 321 ods. 2
301/2005 Z. z. § 322 ods. 3
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného Galanta zo dňa 01.02.2023, č. k. 9T/106/2018-334 bol obžalovanému A. A. s ohľadom na § 166 Trestného poriadku pri nezmenenom výroku o vine vyslovenej rozsudkom Okresného súdu Galanta zo dňa 17.02.2021, č. k. 9T/106/2018-243, právoplatný v časti výroku o vine dňa 17.02.2021, v spojení s opravným uznesením Okresného súdu Galanta zo dňa 29.04.2021 č. k. 9T/106/2018 - 260, právoplatné dňa 13.05.2021, v spojení s uznesením Krajského súdu v Trnave zo dňa 16.12.2021, č. k. 6To/41/2021 - 272, za - (v bode 1 a 2) úmyselný pokračovací prečin krádeže podľa § 212 ods. 1 pís ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1.1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu zamietol (I.). Rozhodol, že žalovaný má nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi v rozsahu 100 %, o výške ktorej rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník (II.). Rozhodnutie právne odôvodnil ustanoveniami § 100 ods. 1, § 101, § 107 ods. 2, § 451 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka a vykonaným dokazovaním zistil, že žalobkyňa sa v konaní domáhala vydania bezdôvodného obohatenia vo výške 393,- eur od žalovaného na tom skutkovom základe, že žalova ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 319, 300/2005 Z. z. § 157 ods. 1
300/2005 Z. z. § 157 ods. 2 písm. a)
300/2005 Z. z. § 138
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trnava rozsudkom zo dňa 06.05.2022, č. k. 29T/24/2021-270 uznal obžalovaného A. B. za vinného, že 16. marca 2018 v čase asi o 11:00 hod. viedol v C. po Nitrianskej ulici smerom na Nitru osobné motorové vozidlo Peugeot Partner evidenčného čísla D. s pripojeným nákladným prívesom K&K evidenčného čísla D. a napriek hustému dažďu a mokrej vozovke s plne zaťaženým motorovým vozidlom a nákladným prívesom s celkovou hmotnosťou jazdnej súpravy minimálne 2.700 kilogramov, v obci pred prechodom pre chodcov označenom aj zvislou dopravnou značkou „IP 6 - priechod pred chodcov“, ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu v Banskej Bystrici sp.zn. 6T/6/2022 zo dňa 01.12.2022 bol obžalovaný ml. L. N. uznaný vinným zo zločinu sexuálneho zneužívania podľa § 201 ods. 1 Tr. zák., a to za skutok, ktorého sa dopustil tak, že v presne nezistený deň, v priebehu mesiacov júl až august v roku 2019, počas letných prázdnin, v Banskej Bystrici na ulici A. v nezistenom byte, najpravdepodobnejšie v mieste svojho bydliska, so súhlasom maloletej S.J.K., narodenej XX.XX.XXXX, vykonal s ňou pohlavný styk a to napriek vedomosti o tom, že maloletá ešte nedovŕšila vek 15 rokov. Za toto konan ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 274/2009 Z. z. § 5 ods. 3, 274/2009 Z. z. § 5 ods. 4
274/2009 Z. z. § 5 ods. 5
274/2009 Z. z. § 16 ods. 1
274/2009 Z. z. § 79 ods. 2 písm. c)
162/2015 Z. z. § 191 ods. 1 písm. e)
162/2015 Z. z. § 191 ods. 1 písm. f)
Odôvodnenie: I. Priebeh konania pred orgánom verejnej správy: 1. Okresný úrad Trebišov (žalovaný) opatrením zo dňa 10.04.2017, č. OU-TV-PLO-2017/004374-čt postupom podľa ust. § 16 ods. 1 zákona č. 274/2009 Z. z. (o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov), zaevidoval dňa 10.04.2017 zmluvu o užívaní Poľovného revíru č. 19 Zemplínska Nová Ves, uzatvorenú podľa § 13 ods.1 písm. b/ citovaného zákona, medzi vlastníkmi poľovného revíru v zastúpení splnomocnencov, ktorí k podpísaniu tejto zmluvy boli splnomocnení Zhromaždením vlastníkov poľovných pozemkov v Poľovnom revíri Zemplínska Nová Ves d ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 26.01.2023, doručenou Krajskému súdu v Košiciach (ďalej aj ako „správny súd“) 27.01.2023, sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 51989-5/2022-BA zo dňa 01.12.2022, ktorým žalovaný podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, odvolanie žalobcu podané proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves č. 700-3810588322-GC04/22 zo dňa 05.09.2022 zamietol v celom rozsahu a potvrdil odvolaním napadnuté rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. 2. Žalobca v rámci podanej správnej ž ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 98 ods. 1 písm. g)
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa podanou žalobou domáhal preskúmania zákonnosti v záhlaví uvedeného rozhodnutia žalovaného č. KPRED2022/2927/25055 zo dňa 06.09.2022, ktorým bolo rozhodnutie Mestského úradu v Púchove (ďalej aj ako "prvostupňový správny orgán") č. KPRED2022/2927/22214 zo dňa 17.06.2022 (ďalej aj ako "prvostupňové rozhodnutie"), zrušené a vec bola vrátená na nové konanie. Žiadal, aby súd po preskúmaní veci zrušil rozhodnutie žalovaného č. KPRED2022/2927/25055 zo dňa 06.09.2022 a žalovanému uložil, aby žalobcovi sprístupnil informácie na základe jeho žiadostí zo dňa 29.5. ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 188, 162/2015 Z. z. § 185
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 29.11.2022 doručenou Krajskému súdu v Košiciach ako správnemu súdu (ďalej aj súd) dňa 02.12.2022 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 102559377/2022 zo dňa 16.09.2022 (ďalej aj napadnuté rozhodnutie alebo preskúmavané rozhodnutie), ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Košice (ako prvostupňový správny orgán alebo správca dane) č. 101597242/2022 zo dňa 30.05.2022, o vyrubení rozdielu dane z pridane