Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

September 2023     August 2023     Júl 2023     Jún 2023     Máj 2023     Apríl 2023     Marec 2023     Február 2023     Január 2023     September 2022     August 2022     Júl 2022     Jún 2022     Máj 2022     Apríl 2022     Marec 2022     Február 2022     December 2022     November 2022     Október 2022     Január 2022     September 2021     August 2021     Júl 2021     Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     December 2021     November 2021     Október 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Najvyšší správny súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Merito veci: 148,00 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bánovce nad Bebravou predložil spor vedený na tomto súde pod sp. zn. 4Csp/11/2023 podľa § 43 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) na rozhodnutie o kauzálnej príslušnosti z dôvodu nesúhlasu s postúpením sporu Okresným súdom Banská Bystrica. Nesúhlas s postúpením sporu odôvodnil tým, že v predmetnej veci ide o individuálny pracovnoprávny spor, na ktorého prejednanie je kauzálne príslušný Okresný súd Nové Mesto nad Váhom pre obvod Krajského súdu v Trenčíne. 2. Podľa § 3 ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žilina (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 1. februára 2022, č. k. 49Csp/42/2021-198 určil, že úverová zmluva č. 07/301/12 uzatvorená 19. júla 2012 medzi žalobkyňou ako klientom a žalovanou ako bankou, predmetom ktorej bolo poskytnutie úveru vo výške 57 000 eur žalobkyni zo strany žalovanej, je neplatná (výrok I.). Žalobkyni priznal voči žalovanej nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % (výrok II.). V odôvodnení svojho rozhodnutia poukázal na ustanovenia § 40 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, § 1 ods. 2, 3, § 13 o ...
Merito veci: náhradu škody
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Čadca (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) uznesením zo 07. júna 2022, č. k. 16C/69/2020-305 konanie zastavil (výrok I.) a žiadnej zo strán sporu nárok na náhradu trov konania nepriznal (výrok II.). 1.2. V odôvodnení uviedol, že žalobkyňa sa žalobou, doručenou súdu dňa 10. novembra 2020, domáhala voči žalovaným náhrady škody (odškodnenia za bolesť, za sťaženie spoločenského uplatnenia, za ušlú mzdu, za škodu vzniknutú na majetku) a náhrady trov konania. Konanie bolo prerušené z dôvodu zhodného návrhu strán sporu. Uznesenie o prerušení konania n ...
Odôvodnenie: Rozsudok súdu prvej inštancie 1. Okresný súd Rožňava (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 11Csp/52/2019-162 z 15. júna 2020 žalobu zamietol a žalovaným priznal náhradu trov konania v plnom rozsahu. Súd prvej inštancie postupoval podľa § 278 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) v vzhľadom k tomu, že žalobca sa nedostavil na pojednávania a svoju neúčasť riadne neospravedlnil, aj napriek tomu, že bol riadne a včas predvolaný, rozhodol rozsudok pre zmeškanie, v prospech žalovaných. Odvolanie a rozhodnutie odvolacieho súdu 2. Krajský s ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Malacky (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) rozsudkom zo 6. októbra 2016, č. k. 5C/173/2011-260 zamietol žalobu (výrok I.), ktorou sa žalobcovia 1/ a 2/, ďalej aj „žalobcovia“ (po zmene žalobného petitu pripustenej na pojednávaní 6. októbra 2016) domáhali voči žalovanej: a) určenia, že sú bezpodielovými spoluvlastníkmi v podiele 1/1 dielu č. 1 o výmere 21 m2 (pôvodne vedený ako súčasť pozemku s parc. č. C-KN XXXX/X - zastavané plochy a nádvoria o výmere 281 m2) a dielu č. 2 o výmere 7 m2 (pôvodne vedený ako súčasť pozemku s parc. č. C-KN XXXX/X - záhrada ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Banská Bystrica listom z 20. apríla 2023 postúpil vec Okresnému súdu Trnava ako súdu príslušnému na prejednanie veci, nakoľko žalobca v zákonom stanovenej lehote navrhol pokračovanie v konaní na príslušnom súde v zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 307/2016 Z.z. o upomínacom konaní (ďalej len ,,zákona o upomínacom konaní“). 2. Okresný súd Trnava s postúpením sporu nesúhlasil a vec predložil podľa ustanovenia § 43 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „CSP“) Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej tiež „naj ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Košiciach (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo 14. júla 2022 č. k. 4Cbi/1/2018- 49 zamietol žalobu a žalovanému priznal proti žalobcovi náhradu trov konania v plnom rozsahu. Opravným uznesením z 30. septembra 2022 č. k. 4Cbi/1/2018-64 súd prvej inštancie opravil záhlavie predmetného rozsudku v časti označenia žalovaného. 2. Proti vyššie uvedenému rozsudku podal žalobca elektronicky dňa 16. augusta 2022, t. j. včas, odvolanie. 3. Následne podaním doručeným súdu elektronicky dňa 15. novembra 2022 žalobca zobral predmetné odvolanie s poukazom na § 369 Civil ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Pezinok (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 8. januára 2020 č. k. 36Cb/53/2012-595 v znení opravného uznesenia z 13. augusta 2020 č. k. 36Cb/53/2012-718 výrokom I. nahradil vyhlásenie vôle žalovanej, že žalovaná ako darca uzaviera so žalobkyňou ako obdarovanou darovaciu zmluvu v nasledujúcom znení: Darovacia zmluva medzi Obec Chorvátsky Grob so sídlom Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 00 304 760 ako obdarovaným a spoločnosťou JT COMPANY INVEST s. r. o., so sídlom Dunajská 8, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 201 90 ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trenčíne ako súd odvolací uznesením č. k. 8Cob/8/2021-514 z 22. júla 2021 na odvolanie žalovaného, postupom podľa § 389 ods. 1 písm. b/ Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) zrušil rozsudok Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom ako súdu prvej inštancie č. k. 8Cb/36/2019-417 zo 6. októbra 2020, ktorým tento uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 51.136,80 eura spolu s úrokom z omeškania zo sumy 51.136,80 eura vo výške 9 % ročne od 16. februára 2019 do zaplatenia, paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40,--- eur, do t ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací uznesením č. k. 41CoE/142/2019-39 z 26. júna 2019, prvým výrokom zamietol návrh oprávnenej na prerušenie konania, súčasne druhým výrokom ako vecne správne podľa § 387 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) potvrdil uznesenie Okresného súdu Rimavská Sobota č. k. 2Er/2153/2007-16 zo 16. júna 2016, ktorým tento rozhodol o zastavení exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. m/ zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení účinnom od 23. dece ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Galanta (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 24. septembra 2018 č. k. 18Cb/41/2017-286 v prvom výroku rozhodol, že žalovaná je povinná zaplatiť žalobkyni sumu 5 136,54 eura spolu s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 14 690,70 eura od 14. augusta 2016 do 3. novembra 2016, zo sumy 1 469,07 eura od 4. novembra 2016 do zaplatenia, zo sumy 2 054,80 eura od 14. augusta 2016 do 3. novembra 2016, zo sumy 205,48 eura od 4. novembra 2016 do zaplatenia, zo sumy 994,44 eura od 14. októbra 2016 do 3. novembra 2016, zo sumy 99,44 eura od 4. novembra 2016 do zaplat ...
Odôvodnenie: 1 . Okresný súd Košice I (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 18. decembra 2019 č. k. 30Cbi/2/2019-436 výrokom I. určil, že ŽELEZARA SMEDEREVO D.O.O. - u stečaju, 11300 Smederevo, Izletnička 6/1, Srbská republika, reg. číslo: 7342691 je veriteľom pohľadávky prihlásenej do konkurzného konania úpadcu Pikaro, s.r.o. v „konkurze“, Košice - Šaca, Bočiarska 28, IČO: 36 674 079 z titulu nezaplatených faktúr vystavených na základe kúpnych zmlúv v celkovej sume 12 677 741,75 eur, z čoho suma 11 438 176,92 eur predstavuje istinu a suma 1 239 564,83 eur úroky z omeškania, v poradí in ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline (ďalej aj „súd prvej inštancie“) prvou výrokovou vetou rozsudku č. k. 15Cb/46/2001-602 zo 17. júna 2021 zaviazal žalovaných 1/ až 4/ zaplatiť žalobcovi spoločne a nerozdielne sumu 476 155,35 eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku, druhou výrokovou vetou zastavil konanie v časti o zaplatenie sumy 97 543,76 eur a treťou výrokovou vetou žalobcovi priznal voči žalovaným 1/ až 4/ nárok na náhradu trov konania v celom rozsahu, pričom žalovaných 1/ až 4/ zaviazal k náhrade trov konania spoločne a nerozdielne. 2. V odôvodnení rozsudku súd prvej inštancie uviedol, ...
Merito veci: 1 700,69 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prievidza (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) rozsudkom z 31. júla 2020 č. k. 13Csp/20/2020-234 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 1 700,69 eur s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 1 700,69 eur od 29. februára 2020 do zaplatenia, to všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Zároveň vyslovil, že žalobca má nárok na náhradu trov konania voči žalovanej v rozsahu 100 %. V odôvodnení uviedol, že kúpnou zmluvou zo dňa 19. septembra 2014 predávajúci Autocentrum AAA Auto a.s. predal žalobcovi ako kupujúcemu osobný automobil značky Šk ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice I (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) rozsudkom z 30. novembra 2018 č. k. 13C/11/2018 - 211 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal určenia, že výpoveď z pracovného pomeru z 25. augusta 2014 je neplatná a žalovanej priznal právo na náhradu trov konania proti žalobcovi vo výške 100 %. Vykonaným dokazovaním zistil, že žalobca uzavrel s právnym predchodcom žalovanej 2. augusta 1985 pracovnú zmluvu a na podklade dohody o jej zmene z 28. februára 2013 vykonával funkciu vedúceho prevádzkového majstra, technického pracovníka IV. Z písomného vyhotoven ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Nitra (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 27. januára 2022, č. k. 24P/314/2020-199 zveril maloleté deti O.: S., narodeného XX. R. XXXX, C., narodeného X. C. XXXX a F., narodeného XX. G. XXXX do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov a to tak, že otca zaviazal zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloleté deti vždy od pondelka od 8:00 hod. do nasledujúceho pondelka do 8:00 hod. a matku zaviazal zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloleté deti od pondelka od 8:00 hod. počas nasledujúcich dvoch týždňov do pondelka do 8:00 hod. s tým, že ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I ako súd prvej inštancie (ďalej tiež ako „prvoinštančný súd“) rozsudkom č. k. 25Cb/110/2008-194 zo 7. septembra 2018 žalobu žalobcu zamietol a rozhodol o nepriznaní práva na náhradu trov konania žalovanému. 2. Z odôvodnenia prvoinštančného rozsudku vyplýva, že žalobca sa žalobou, súdu prvej inštancie doručenou 18. júna 2008, v súlade s opravou žaloby doručenou súdu 11. marca 2009, domáhal, aby súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 29.594,37 eura. Svoju žalobu odôvodnil tým, že 07. apríla 2006 uzavrel so žalovaným Zmluvu o povinnom zmluvnom ...
Odôvodnenie: Rozsudok súdu prvej inštancie 1. Žalobkyňa sa svojou žalobou domáhala náhrady škody, ktorá jej mala byť spôsobená vo výške 6 881,81 eur s príslušenstvom nesprávnym úradným postupom zo strany súdnej exekútorky JUDr. Lucie Žužovej vo viacerých exekučných konaniach sp. zn. EX 272/2008, EX 25/2008, EX 1415/2004, EX 26/2008, EX 5/2008, do ktorých žalobkyňa vstúpila do postavenia oprávnenej, keď nebola žalobkyni ako oprávnenej poukázaná celá vymožená čiastka. 2. Okresný súd Bratislava I (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 15. januára 2019, č. k. 18C/11/2017-161 žalobu zamietol ...
Odôvodnenie: Odôvodnenie Rozsudok súdu prvej inštancie 1. Okresný súd Námestovo (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 8C/124/2012-379 zo dňa 27. júna 2019 určil, že pohľadávka žalovaného 2/ (pôvodný žalovaný v 2/ rade T.. B. A. zomrel, odvolací súd pokračoval v konaní s dedičkami po poručiteľovi, žalovanými M. A. a M. C.) voči žalovanej 1/ vo výške 132.775,67 eur s príslušenstvom z titulu Zmluvy o pôžičke z roku 2007, uvedená v notárskej zápisnici č. N 66/2012, NZ 19052/2012, NCR1s 19461/2012 spísanej na Notárskom úrade JUDr. Boženy Lonekovej, neexistuje. Vo zvyšnej časti žalobu za ...
Odôvodnenie: I. Rozsudok súdu prvej inštancie 1. Okresný súd Malacky (ďalej len „súd prvej inštancie") rozsudkom č. k. 7C/232/2016-322 zo dňa 21.novembra 2019 určil, že spoluvlastnícke podiely k rodinnému domu, súpisné číslo 198, nachádzajúcemu sa na parcele registra „C", p. č. 346/2, v obci K., k. ú.: K., okres Malacky, vedenej Okresným úradom Malacky - Katastrálny odbor na liste vlastníctva (ďalej len „LV") č. XXX zapísané v prospech: • O. K., rod. D., r.č.: XXXXXX/XXX, nar. XX.XX.XXXX, bytom C. XX, XXX XX K., vo výške 1/8, • S. Q., rod. K., r.č.: XXXXXX/XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bytom D. XXX/XX ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice II (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením z 5. januára 2022, č. k. 39Er/2846/2013-190, v prvom výroku návrh povinnej na zastavenie exekúcie zamietol a v druhom výroku zamietol aj návrh povinnej na odklad exekúcie. 2. Súd prvej inštancie zamietol návrh povinnej na zastavenie exekúcie z dôvodu, že v predmetnej exekúcii nie je vymáhaný nárok zo zmenky, preto nemožno exekúciu zastaviť podľa § 243 ods. 5 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej le ...
Merito veci: prejednanie dedičstva
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Michalovce (ďalej len „súd prvej inštancie" alebo „prvoinštančný súd“) uznesením z 1. augusta 2018 č. k. 21D/197/2013-835 rozhodol tak, že nákladné motorové vozidlo CITROËN JUMPER 2,5 TD, výrobné číslo vozidla VF7233J0215292805, identifikačné číslo motora - THZ, farba vozidla - červená, rok výroby 1996, zdvihový objem valcov 2446 cm3, evidenčné číslo MI-703 BO a prípojné vozidlo EUROTRAILER V2012, výrobné číslo vozidla U5EV200B121003011, rok výroby 2002, evidenčné číslo C.-XXX H., nadobúda Slovenská republika ku dňu smrti poručiteľa. Z odôvodnenia súdu prvej inštancie ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava III (ďalej len „súd prvej inštancie“ resp. „okresný súd“) rozsudkom z 28. januára 2021 č. k. 16Pc/1/2018-193 vo výroku I. návrh na zníženie vyživovacej povinnosti povinného zamietol a vo výroku II. o trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na ich náhradu. Svoje rozhodnutie právne odôvodnil ustanoveniami § 155, § 157 zák. č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku (ďalej len „CMP“) a § 62 ods. 1, 2, 5, § 65 ods. 3, § 75 ods. 1, § 78 ods.1, 3 zákona č. 36/2005 Z. z. Zákona o rodine (ďalej len „Zákon o rodine“) a skutkovo tým, že p ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Lučenec (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) v poradí druhým rozsudkom z 12. augusta 2021 č. k. 21Ps/17/2019-239 I. zrušil rozsudok Okresného súdu Lučenec č. k. 9Ps/2/2013-125 zo dňa 15. januára 2014, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 16. júna 2014 v spojení s rozhodnutím Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 16CoP/33/2014-158 zo dňa 29. mája 2014 o pozbavení spôsobilosti na právne úkony F. H., rodeného J., nar. XX. S. XXXX a navrátil F. H., rodenému Oláhovi, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu; II. rozhodol, že trovy dôkazov platí št ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len „odvolací súd“) označeným uznesením odmietol odvolanie žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Zvolen (ďalej len „súd prvej inštancie“) z 27. apríla 2022 č. k. 17/Cb/5/2022-17. Odvolací súd žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania nepriznal. 2. Proti uzneseniu odvolacieho súdu podal žalobca (ďalej aj ako „dovolateľ“) dňa 26. októbra 2022 dovolanie, v ktorom žiadal prešetriť konanie vo všetkých bodoch uznesenia. Tvrdil nesprávne posúdenie a namietal, že nebolo prihliadnuté na skutočnosti, ktoré uviedol. 3. Najvyšší súd Slove ...
Odôvodnenie: 1 . Okresný súd Pezinok (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom zo 6. júla 2021, č. k. 6C/307/2011-465, vo výroku I. žalobu zamietol a vo výroku II. priznal žalovaným 1/ až 6/ nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Nevyhovel tak žalobe, ktorou sa žalobcovia (podľa § 21 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách) proti žalovaným domáhali určenia neplatnosti dobrovoľnej dražby, ktorá sa konala 6. septembra 2011 o 10.00 hod. v kancelárii JUDr. Rozálie Marekovej, vtedajšej správkyne konkurznej podstaty úpadcu Š.I. Q. na základe záväzného pokynu veriteľsk ...
Merito veci: 4 912,26 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1 . Okresný súd Humenné (ďalej len „súd prvej inštancie" alebo „okresný súd") v poradí druhým rozsudkom z 12. júla 2019 č. k. 15Csp/171/2017-249 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcom spoločne a nerozdielne titulom bezdôvodného obohatenia zo Zmluvy o splátkovom úvere č. 0463479150 sumu 4 912,26 eura s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne od 20. októbra 2012 do zaplatenia a nepriznal žalobcom nárok na náhradu trov konania. Svoje rozhodnutie odôvodnil právne ustanoveniami § 52 ods. 1, 2, 4 , § 53 ods. 5, § 54 ods. 2, § 101, § 451 ods. 1 zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení ú ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trenčín (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) rozsudkom z 15. marca 2021 č. k. 13C/15/2020 - 85 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal vrátenia pôžičky vo výške 17 665,65 eura s 5% úrokom z omeškania od 1. septembra 2019 do zaplatenia a žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že podľa tvrdenia žalobcu malo dôjsť 6. júla 1998 medzi žalobcom ako veriteľom a žalovaným ako dlžníkom k uzavretiu zmluvy o pôžičke na 8 000 Sk (265,55 eura), ktoré mal žalobca odovzdať žalovanému v hotovosti. Zmluvné strany si dohodl ...
Merito veci: 2 329,73 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava III (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 23. júla 2019 č. k. 16C/379/2015-178 žalobu zamietol, priznal žalovanému nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu a návrh žalobcov na prerušenie konania zamietol. O trovách konania rozhodol v zmysle § 255 ods. 1 a § 262 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“). 2 . Krajský súd v Bratislave (ďalej len „odvolací súd“ alebo „krajský súd“) rozsudkom zo 7. októbra 2021 sp. zn. 9Co/89/2020 rozsudok súdu prvej inštancie vo veci samej a vo výroku o nároku ...
Merito veci: 5 921,67 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice II rozsudkom č.k. 25Csp/132/2020-162 zo dňa 24. júna 2021 výrokom I rozhodol, že žalovaná je povinná zaplatiť žalobkyni sumu 5 921,67 eur spolu s úrokom z omeškania 5% ročne zo sumy 5 327,85 eur od 30.03.2019 do 30.04.2019, úrokom z omeškania 5% ročne zo sumy 5 297,85 eur od 01.05.2019 do 21.05.2019, úrokom z omeškania 5% ročne zo sumy 5 271,18 eur od 22.05.2019 do 21.06.2019, úrokom z omeškania 5% ročne zo sumy 5 271,18 eur od 22.06.2019 do 20.07.2019, úrokom z omeškania 5% ročne zo sumy 5 268,65 eur od 21.07.2019 do zaplatenia, všetko do 15 dní od právoplat ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „krajský súd“) rozsudkom (v poradí prvým rozhodnutím) zo 6. júna 2018 č. k. 15Cb/1/2017-262 zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 311 283,71 eura do 30 dní od právoplatnosti rozsudku a priznal žalobcovi voči žalovanému náhradu trov konania v celom rozsahu. 2. V odôvodnení rozhodnutia krajský súd uviedol, že žalobca (pôvodne Všeobecná úverová banka, a. s. alebo aj „VÚB, a. s.“) sa domáhal proti spoločnosti T I M E, spol. s r. o., pôvodne žalovanému 1/ (ďalej v texte ako „žalovaný 1/“) a Ing. A. Š., ako žalovaném ...
Merito veci: neplatnosť výpovede
Odôvodnenie: 1 . Okresný súd Vranov nad Topľou (ďalej len „súd prvej inštancie“, „prvoinštančný súd“ alebo aj „okresný súd“) rozsudkom z 11. septembra 2019 č. k. 3C/201/2016-176 (v poradí druhým) žalobu zamietol a žalovanej priznal nárok na náhradu trov konania v celom rozsahu. Po zrušení a vrátení veci Krajským súdom v Prešove (uznesením z 10. mája 2017 č. k. 5Co/108/2017-87) súd prvej inštancie opätovne rozhodol o žalobe, ktorou sa žalobca domáhal určenia, že výpoveď práva nájmu žalobcu z bytu v dome súp. č. XX na D. O. v H. zo 7. mája 2016 je neplatná; na tom skutkovom a právnom základe, že žalov ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Piešťany rozsudkom č. k. 14C/21/2017-500 zo dňa 13. augusta 2020 rozhodol nasledovne: I. Súd konanie v časti o zaplatenie 346,62 eura a úroku z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 346,62 eura od 27. júna 2016 do zaplatenia zastavuje. II. Žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi 71,74 eura a úrok z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 71,74 eura od 27. júna 2016 do zaplatenia, do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku. III. Súd žalobu vo zvyšnej časti o zaplatenie 294,50 eura a úroku z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 294,50 eura od 27. júna 2016 do z ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Nové Zámky rozsudkom (v poradí druhým) sp. zn. 4C/208/2014-217 zo dňa 09. septembra 2019 výrokom I. uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi 108 000 eur s 5,25 % úrokom z omeškania ročne od 09. augusta 2014 do zaplatenia, to všetko do troch dní po právoplatnosti rozsudku. Výrokom II. súd vo zvyšku žalobu zamietol. Výrokom III. priznal žalobcovi nárok na náhradu trov konania voči žalovanej v rozsahu 100 %, o výške ktorej rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník. 1.1. Žalobca s ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej aj ,,okresný súd” alebo ,,súd prvej inštancie”) rozsudkom zo dňa 06. júla 2021 sp. zn. 4C/1/2014 zamietol žalobu, zamietol návrh na prerušenie konania a žalovaným nepriznal nárok na náhradu trov konania. Z dôvodov rozsudku vyplýva, že žalobca sa ako bývalý policajt domáhal ochrany pred diskrimináciou, ktorá mala spočívať v zmene spôsobu výpočtu valorizácie výsluhových dôchodkov po zmene zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon č. 328/2002 Z. z.“) zákonom č. 185/20 ...
Merito veci: 1 300 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava III (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo dňa 14. marca 2019 č. k. 7C/338/2015-143 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 185,60 eura do troch dní od právoplatnosti rozsudku; v zostávajúcej časti žalobu zamietol; žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 86 %. V odôvodnení uviedol, že žalobou doručenou súdu dňa 29. apríla 2015 sa žalobca domáhal, aby súd zaviazal žalovaného na zaplatenie sumy 1 300 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,05 % ročne od 25. marca 2015 do zaplatenia dôvodiac tým, že žalobca ako objednávateľ uzatvoril ...
Merito veci: 3 091,06 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Kežmarok rozsudkom č. k. 10Csp/147/2018-145 zo dňa 1. júla 2020 výrokom I. konanie v časti o zaplatenie istiny 389,46 eura zastavil. Výrokom II. v prevyšujúcej časti žalobu žalobkyne zamietol. Výrokom III. nepriznal stranám sporu náhradu trov konania. Výrokom IV. vrátil žalobkyni súdny poplatok za žalobu vo výške 16,30 eura na bankový účet žalobkyne vedený v H. T. J., I..J.., číslo účtu IBAN: J. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX, a to prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. - prevádzkovateľ systému, IČO: 36 631 124, so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica. 2. Proti vyš ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „odvolací súd“) rozsudkom sp. zn. 7CoCsp/14/2021 zo dňa 29. novembra 2021 potvrdil rozsudok Okresného súdu Poprad (ďalej aj „súd prvej inštancie“) zo dňa 06. októbra 2020 sp. zn. 11Csp/93/2019 a žalovanému priznal náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 %. 2. Proti rozsudku odvolacieho súdu podala žalobkyňa dovolanie zo dňa 07. marca 2022, ktoré následne podaním, doručeným Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) 18. mája 2023 vzala späť. 3. Podľa § 446 Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) ak dovolateľ ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Spišská Nová Ves (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo dňa 14. marca 2018 sp. zn. 11C/171/2016 zamietol žalobu a žalovanej priznal nárok na plnú náhradu trov konania. Rozhodnutie odôvodnil § 3 ods. 1, § 9 ods. 1, 2, § 15 ods. 1, § 17 ods. 1, 2, § 18 ods. 1, § 19 ods. 1 - 3 zák. č. 514/2003 Z. z., § 255 ods. 1 zák. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov(ďalej len „CSP“), premlčaním nároku a skutočnosťou, že v časti sumy 27,70 eura žalobca nepreukázal, že sa najskôr domáhal vydania bezdôvodného obohatenia voči súdnemu exekútorovi. 2. Krajský s ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Zvolen (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) v poradí druhým rozsudkom z 21. novembra 2018 č. k. 18C/291/2015-479 v spojení s opravným uznesením z 22. januára 2019 č. k. 18C/291/2015-507 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal určenia, že je výlučným vlastníkom pozemku C-KN parc. č. XX o výmere 374 m2 - zastavané plochy a nádvoria, pozemku C-KN parc. č. XX o výmere 679 m2 - záhrady a stavby rodinného domu súp. číslo XXX, postavenej na pozemku C-KN parc. č. XX, evidovaných na liste vlastníctva č. XXXX Okresného úradu Zvolen, katastrálneho odboru pr ...
Merito veci: ochranu osobnosti
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice II rozsudkom 13C/76/2012 zo dňa 01. júna 2016 výrokom I rozhodol: Žalovaní v 1. a 3. rade sú povinní ospravedlniť sa do troch dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku doručením vlastnoručne podpísaného listu adresovaného žalobcovi na adresu jeho sídla v znení: „Ospravedlnenie A. J., R., bytom H., J. a K. I. J., R., bytom H., J. sa ospravedlňujeme advokátovi S. N. FW., so sídlom Z., J., U. za to, že dňa X.X.XXXX na STV1 v relácii W. so začiatkom o XX:XX hod. v reportáži „K. ... O." o advokátovi S. N. F. v súvislosti s poskytovaním právnych služieb týmto adv ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej aj „súd prvej inštancie“ resp. „prvoinštančný súd“) rozsudkom z 10. júna 2020, č. k. 11C/133/2012-900 zamietol návrh žalobcu na prerušenie konania (výrok I.), žalobu zamietol (výrok II.), priznal žalovanému nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi v rozsahu 100 %, s tým, že o výške tejto náhrady rozhodne súd prvej inštancie samostatným uznesením po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí (výrok III.). V odôvodnení rozsudku uviedol, že žalobca sa žalobou domáhal vydania medzitýmneho rozsudku, ktorým by súd určil, že mu patrí voči žalovaném ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava IV (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 22. septembra 2016 č. k. 12Cb 227/2010-334 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 29 691,20 eur spolu s 5% p. a. úrokom z omeškania od 5. novembra 2010 do zaplatenia do troch dní od právoplatnosti rozsudku a žalobcovi priznal nárok na náhradu trov v rozsahu 100%. 2. Súd prvej inštancie mal po vykonanom dokazovaní za preukázané, že na základe objednávky prepravy č. 696 žalobca u pôvodného žalovaného 1/, spoločnosti DELTA Group s. r. o. so sídlom v Bratislave, Hattalova 12/A, IČO: 36270393 (ďalej le ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Dolný Kubín (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) rozsudkom zo 6. novembra 2019, č. k. 5C/26/2018-214 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 11 617,87 eura s ročným úrokom z omeškania vo výške s 5 % za obdobie od 13. septembra 2018 až do jej zaplatenia, to všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku (výrok I.). Vo zvyšnej časti žalobu zamietol (výrok II.). O trovách konania rozhodol tak, že žalobcovi priznal voči žalovanému nárok na ich náhradu v rozsahu 100 % (výrok III.). 1.1. V dôvodoch svojho rozhodnutia po skutkovej stránke u ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava IV rozsudkom z 13. marca 2019, sp. zn. 22C/180/2016 zrušil podielové spoluvlastníctvo žalobkyne a žalovaného k nehnuteľnostiam - bytu č. 13 vo vchode N. X na 2. poschodí bytového domu N. X, XX, XX; W. X, súpisné číslo XXXX, ktorý je v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom pre katastrálne územie N. O. zapísaný na liste vlastníctva číslo XXXX (ďalej len „byt resp. spoločná nehnuteľnosť“), vrátane podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 9708/591115-in a spoluvlastníckeho podielu o veľkos ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava IV (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením z 19. januára 2023 č. k. 10C/89/2022-5 odmietol návrh navrhovateľa na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa voči odporcovi domáhal „zrušenia platnosti písomného hlasovania v bytovom dome M. Sch. Trnavského 13- 15-17, Bratislava-Dúbravka, konaného dňa 14. decembra 2022 a 15. decembra 2022“, keďže podľa navrhovateľa vyhlásenie a predmet tohto hlasovania porušuje práva vlastníkov, a tiež má charakter nedôveryhodnosti, nakoľko k zápisu zo schôdze chýba prezenčná listina, hlasovanie nebolo preukázané 25% podpísaný ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Piešťany (ďalej aj „súd prvej inštancie“ resp. „prvoinštančný súd“) rozsudkom zo dňa 6. apríla 2020, č. k. 13C/19/2013-536 „zrušil podielové spoluvlastníctvo strán sporu k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. XXXX pre k. ú. V., obec V., okres X., ako byt č. 6 nachádzajúci sa na 1. poschodí bytového domu súp. č. XXX, vo vchode A, postaveného na pozemku s parc. č. XXXX, a ako podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku parc. č. XXXX, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 341 m2, vo veľkosti 63/1005-ín (výrok I ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prievidza (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) rozsudkom z 2. júna 2020 č. k. 11C/130/2014-551 zamietol žalobu žalobkyne, ktorou sa domáhala určenia, že „na nehnuteľnosti v k. ú. A. S., zapísanej v katastri nehnuteľností vedeným Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom v LV č. XXXX, parc. CKN č. XXXXX/X - ostatná plocha vo výmere 405 m2, viazne vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu peši i povozmi cez túto nehnuteľnosť pre vlastníka nehnuteľnosti v k. ú. A. S., zapísaných v katastri nehnuteľnosti vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom v ...
Merito veci: 740,19 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice I (ďalej aj „súd prvej inštancie“ resp. „prvoinštančný súd“) rozsudkom z 5. decembra 2019 č. k. 25C/135/2015-382 zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala zaplatenia sumy 740,19 eur s príslušenstvom voči žalovanej (výrok I.). Návrh žalobkyne na prerušenie konania zamietol (výrok II.). Žalovanej priznal nárok na náhradu trov konania v plnej výške (výrok III.). 1.1. Vykonaným dokazovaním súd prvej inštancie skutkovo ustálil, že žalobkyňa je vlastníkom a prevádzkovateľom zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie - elektrárne s fotovoltickým zdrojom, ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením z 9. apríla 2019 č. k. 4C/29/2013- 373 konanie zastavil (I. výrok) a žalovanej priznal voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % (II. výrok). 1.1. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobca sa žalobou doručenou 3. októbra 2012 Okresnému súdu Trebišov, postúpenou 7. februára 2013 na Okresný súd Bratislava I, domáhal proti žalovanej zaplatenia sumy 545,79 eura titulom vydania bezdôvodného obohatenia, určenia neprijateľnosti poplatku za náklady na vypracovanie a uzatvorenie zmluvy o úvere spolu so ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žilina (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 23. mája 2019 č. k. 13C/72/2012- 370 žalobu zamietol (I. výrok) a žalovaným 1/ až 18/ priznal proti žalobcom 1/ až 4/ nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % (II. výrok). 2. Krajský súd v Žiline (ďalej len „odvolací súd“) na odvolanie žalobcov 1/ až 4/ rozsudkom z 25. marca 2021 sp. zn. 9Co/145/2020 rozsudok súdu prvej inštancie potvrdil a žalovaným 1/ až 18/ priznal proti žalobcom 1/ až 4/ nárok na náhradu trov odvolacieho konania v celom rozsahu. 3. Proti uvedenému rozsudku odvolacieho súdu podali žalobcovi ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava III (ďalej len „súd prvej inštancie") rozsudkom č. k. 20C/180/2016-335 z 20. apríla 2018 zamietol žalobu žalobkyne, ktorou sa domáha určenia, že dobrovoľná dražba konaná 20. júna 2016, ktorej predmetom boli nehnuteľnosti - pozemok parcelného č. 3501, zastavané plochy a nádvoria o výmere 161 m2 a polyfunkčný objekt so súpisným č. 1171, nachádzajúci sa na uvedenom pozemku zapísanom na liste vlastníctva (ďalej len „LV") XXXX pre k. ú. Z. je neplatná, ako aj určenia, že žalobkyňa je vlastníčkou uvedených nehnuteľností v celom rozsahu. Žalovaným 1/ a 3/ priznal n ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Čadca (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením z 23. januára 2018 sp. zn. 6C/63/2015 konanie zastavil z dôvodu späťvzatia žaloby, žalovaným 10/ a 11/ priznal náhradu trov konania a žalovaným 1/ až 9/, 12/ a 13/ (v tom čase maloletej) náhradu trov konania nepriznal. 2. Krajský súd v Žiline (ďalej len „odvolací súd“) uznesením z 30. apríla 2019 sp. zn. 10Co/280/2018 odvolanie (pôvodného, pozn. dovolacieho súdu) žalovaného 10/ odmietol a žiadnej zo strán sporu nepriznal nárok na náhradu trov odvolacieho konania. Strany sporu poučil o prípustnosti dovolania podľa § ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trnava (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 12. novembra 2020 sp. zn. 14C/112/1998 zamietol žalobu a rozhodol, že žalovaná má nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Predmetom konania bolo zaplatenie sumy 661 766 Sk (21 966,60 eura) predstavujúcej rozdiel medzi vyplateným poistným plnením a plnením, ktoré žalobcovi podľa jeho názoru patrí po započítaní spoluúčasti. Žalobca sa domáhal aj úrokov z omeškania vo výške 17,6 % ročne zo žalovanej sumy od 26. októbra 1997 do zaplatenia. 1.1. Preukázané bolo, že dňa 07. februára 1996 uzavreli ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Liptovský Mikuláš (ďalej len „súd prvej inštancie" alebo „okresný súd") rozsudkom (v poradí druhým) z 15. júna 2021 sp. zn. 21C/8/2017 zamietol žalobu a rozhodol, že žalovaná má voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu. Predmetom konania bola náhrada škody na zdraví (za vytrpenú bolesť podľa § 444 Občianskeho zákonníka, náhrada nákladov spojených s liečbou zranení, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia podľa § 449 Občianskeho zákonníka a náhrada za stratu zisku z podnikania a z plánovaného rozšírenia podnikania podľa § 444 a § 447 Občianske ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Galanta (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 2. apríla 2019 č. k. 26C/35/2017- 214 určil, že žalobkyňa je výlučným vlastníkom osobného motorového vozidla továrenskej značky Mercedes - BENZ, obchodný názov: G270CDI, VIN: P., EČV: H., a to titulom kúpnej zmluvy zo dňa 11. apríla 2016 uzatvorenej medzi I.. N. Š. ako predávajúcim a žalobkyňou ako kupujúcim (I. výrok) a žalobkyni priznal právo na náhradu trov konania a trov právneho zastúpenia vo výške 100 % (II. výrok). 1.1. Z vykonaného dokazovania mal za preukázané, že žalobkyňa je v evidencii motorových vozidiel ...
Merito veci: náhradu škody
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice I (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 23. septembra 2020 sp. zn. 13C/31/2019 zamietol žalobu a žiadnej zo strán nepriznal právo na náhradu trov konania. Urobil tak po zistení, že uplatnené právo žalobcu na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci v žiadanej výške 50 000 eur (nemajetková ujma) s 5 % ročným úrokom z omeškania od 13. júna 2019 do zaplatenia je premlčané v zmysle § 19 ods. 1, 2 zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov. Zdôvodnil ...
Merito veci: 9 238,54 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „súd prvej inštancie" alebo „okresný súd") rozsudkom z 01. júla 2019 sp. zn. 5C/7/2018 v spojení s dopĺňacím rozsudkom z 31. marca 2021 sp. zn. 5C/7/2018 žalobu o spoločné a nerozdielne zaplatenie sumy 9 238,54 eur s príslušenstvom voči žalovanému 1/ zamietol, žalovanému 1/ priznal voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %, žalovanému 2/ uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 10 325,89 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 8 468,54 eur od 08. júla 2016 do zaplatenia a zo sumy 770 eur od 16. augus ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie") rozsudkom č. k. 29Csp/77/2019-70 zo 4. decembra 2019 žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal povolenia obnovy konania vedeného na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 13/C/9/2009, ako aj návrh na odloženie vykonateľnosti rozsudku Okresného súdu Prešov č. k. 13C/9/2009-440 z 24. januára 2017 zamietol. Nárok na náhradu trov konania stranám nepriznal. 2. V odôvodnení uviedol, že žalobca sa podanou žalobou na obnovu konania z 25. marca 2019 domáhal povolenia obnovy konania vedeného na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 13C/9/2009, z dôvodov ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Nitra (ďalej len ,,súd prvej inštancie") rozsudkom č. k. 14C/190/2014-121 z 28. septembra 2016 určil, že darovacia zmluva uzatvorená medzi žalovaným F.. I. M. na strane obdarovaného a S.. F. L. a F.. Z. L. na strane darcov, predmetom ktorej je bezplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam pozemkom reg. C parcelného č. 3710/47 o výmere 2000 m2, druh pozemku záhrady, parcelného č. 3710/48 o výmere 2000 m2, druh pozemku záhrady, zapísaných na liste vlastníctva (ďalej len ,,LV") č. XXXX k. ú. K. E., je voči žalobcovi MED-ART, spol. s r.o., so sídlom v Nitre, Hornočerm ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Čadca (ďalej aj „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo 17. mája 2021 č. k. 5Cb/2/2019-397 vo výroku I. žalobu zamietol. O nároku na náhradu trov konania rozhodol tak, že žalovanému proti žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % (výrok II.). 2. Krajský súd v Žiline (ďalej aj „krajský súd“ alebo „odvolací súd“) rozsudkom z 23. marca 2022 č. k. 13Cob/155/2021-482 (ďalej aj „napadnutý rozsudok“), na základe odvolania žalobcu potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie. Súčasne priznal žalovanému proti žalobcovi nárok na plnú náhradu t ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava IV (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením z 26. októbra 2022 č. k. 8C/42/2022-51 uložil odporcovi, aby nevstupoval do bytu č. XXX nachádzajúceho sa na XX. p. v bytovom dome súpisné číslo XXX, vchod T. M.. X, zapísaného na liste vlastníctva XXXX a vedeného Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, okres: Q. I., obec: Q. - B. F., k. ú.: B. F.; bytový dom je postavený na parcelách registra „C“, parc. č. XXXX/X o výmere 430 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. XXXX/X o výmere 49 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a parc. č ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice I (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo dňa 20. septembra 2018, č. k. 31Cb/17/2017-506 prvým výrokom konanie zastavil v časti úrokov z omeškania špecifikovaných v danom výroku? druhým výrokom žalovanú zaviazal zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 50.688,48 eura spolu s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 50.688,48 eura od 28. februára 2017 do zaplatenia, a to v lehote 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku a tretím výrokom žalobcovi priznal náhradu trov konania v rozsahu 99 %. 2. Žalobca uplatnil proti žalovanej nárok na zaplatenie sumy 50 6 ...
Odôvodnenie: 1 . Okresný súd Prešov (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo 7. marca 2019 č. k. 21Cb/553/2015-972 napadnutým rozsudkom žalobu žalobcu zamietol a priznal žalovanému voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % s tým, že o výške tejto náhrady rozhodne podľa § 262 ods. 2 CSP súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník. 2 . Súd prvej inštancie predmet sporu právne posúdil podľa ustanovení § 272 ods. 1, 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako ,,Obchodný zákonník“ ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava II (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 13. mája 2019 č. k. 24Cb/46/2013-1993 (ďalej len „rozsudok súdu prvej inštancie“), rozhodol o žalobou uplatnenom nároku žalobkyne na zaplatenie sumy vo výške 2 373 003,61 eura s príslušenstvom tak, že prvým výrokom žalobu žalobkyne zamietol a tretím výrokom priznal žalovanej náhradu trov konania v plnom rozsahu v súvislosti so žalobou. O vzájomnou žalobou uplatnenom nároku žalovanej na zaplatenie sumy vo výške 497 426,43 eura s príslušenstvom rozhodol súd prvej inštancie rozsudkom súdu prvej inštancie tak, že ...
Merito veci: 57 960,02 eur
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach (ďalej aj ako „krajský súd“) svojím rozsudkom z 18. mája 2022, č. k. 10Cbi/1/2018-115 (ďalej len „rozsudok“) rozhodol tak, že prvým výrokom deklaroval povinnosť žalovanej zaplatiť žalobcovi sumu 57 960,02 eur a druhým výrokom žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania voči žalovanej v celom rozsahu. 2. Žalobca sa v konaní domáhal od žalovanej nároku zo zodpovednosti za škodu. Žalovaná ako bývalá správkyňa úpadcu obchodnej spoločnosti Poľnohospodárske, výrobné a obchodné družstvo Budulov, Moldava nad Bodvou, IČO: 31 668 399 (ďalej len „úpadca“) speňažila ...
Merito veci: 4 800 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Spišská Nová Ves (ďalej len „súd prvej inštancie") v poradí prvým rozsudkom z 11. mája 2017, č. k. 10 C 179/2015-84 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal proti žalovanej zaplatenia sumy 4 800 eur s príslušenstvom titulom náhrady škody spôsobenej neoprávneným zásahom do vlastníckych práv žalobcu vykonanými zemnými prácami (I. výrok). Žalovanej priznal náhradu trov konania v celom rozsahu. (II. výrok) 2. Krajský súd v Košiciach (ďalej len „odvolací súd") na odvolanie žalobcu v poradí prvým rozsudkom z 21. júna 2018 sp. zn. 3Co/216/2017 potvrdil rozsudok súdu prve ...
Odôvodnenie: 1 . Okresný súd Humenné (ďalej len ,,okresný súd“ alebo ,,súd prvej inštancie“) rozsudkom z 25. augusta 2021 č. k. 7Cb/38/2021-86 rozhodol tak, že žalovaná je povinná zaplatiť žalobkyni sumu 19 544,81 eura a to do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku (prvý výrok), žalobu vo zvyšnej časti zamietol (druhý výrok) a žalobkyni voči žalovanej priznal náhradu trov konania v plnom rozsahu (tretí výrok). 2 . V odôvodnení rozhodnutia súd prvej inštancie uviedol, že žalobkyňa sa žalobou podanou na upomínacom súde 12. apríla 2021 domáhala vydania rozhodnutia, ktorým by súd žalovanej uložil p ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žilina, ako súd prvej inštancie, uznesením z 8. februára 2022 č. k. 26Cbi/19/2016-229, prvou výrokovou vetou konanie zastavil. Druhou výrokovou vetou rozhodol o nároku na náhradu trov prvoinštančného konania tak, že žiadna zo strán sporu nemá právo na náhradu trov konania. 2. V odôvodnení svojho rozhodnutia poukázal na žalobu žalobkyne, doplnenú na výzvu okresného súdu zo dňa 27. októbra 2016, ktorou sa voči žalovanej domáhala určenia právneho dôvodu, výšky, vymáhateľnosti, poradia a zabezpečovacieho práva pohľadávky v konkurze úpadcu - IV. Capital, a.s., Ružomberok, Podhora 2 ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trnava (ďalej len ,,okresný súd" alebo ,,súd prvej inštancie") uznesením z 18. decembra 2018 č. k. 36Cbi/12/2018-61, žalobu, ktorou žalobkyňa žiadala povoliť obnovu konania vedeného na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 36Cbi/7/2012 odmietol s poukazom na § 413 ods. 1 písm. b) Civilného sporového poriadku (ďalej aj ,,CSP") z dôvodu oneskoreného podania a podľa § 262 ods.1 v spojení s § 255 ods.1 CSP priznal žalovanému nárok na náhradu trov konania. 2 . V odôvodnení rozhodnutia súd prvej inštancie uviedol, že žalobkyňa podala žalobu na poštovú prepravu 25. apríla 2018, ako ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove uznesením z 22. apríla 2014 č. k. 16CoE/77/2013-54, (ďalej len „odvolací súd") v prvom výroku zrušil uznesenie uznesenie Okresného súdu Bardejov z 27. novembra 2012 č. k. 5Er/845/2007-18 (ďalej len „súd prvej inštancie") vo výroku o nepripustení vstupu Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, IČO: 42 176 778 do konania ako vedľajšieho účastníka na strane povinného, v druhom výroku potvrdil vo zvyšnej časti uznesenie Okresného súdu Bardejov z 27. novembra 2012, č. k. 5Er/845/2007-18, ktorým súd prvej inštancie exekúciu zastavil; tretím výrokom odvolací ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove uznesením z 22. apríla 2014 č. k. 16CoE/77/2013-54, (ďalej len „odvolací súd") v prvom výroku zrušil uznesenie uznesenie Okresného súdu Bardejov z 27. novembra 2012 č. k. 5Er/845/2007-18 (ďalej len „súd prvej inštancie") vo výroku o nepripustení vstupu Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, IČO: 42 176 778 do konania ako vedľajšieho účastníka na strane povinného, v druhom výroku potvrdil vo zvyšnej časti uznesenie Okresného súdu Bardejov z 27. novembra 2012, č. k. 5Er/845/2007-18, ktorým súd prvej inštancie exekúciu zastavil; tretím výrokom odvolací ...
Merito veci: vydanie veci
Odôvodnenie: 1 . Okresný súd Michalovce (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 9. novembra 2018 č. k. 9C/148/2003-1052 zamietol žalobu a účastníkom nepriznal náhradu trov konania. Rozhodnutie zdôvodnil tým, že žalobca sa žalobou domáhal, aby súd uložil žalovanému 1/ povinnosť vydať žalobcovi všetky účtovné doklady a účtovníctvo žalobcu. Z výpovede žalovaného 1/ na pojednávaní dňa 2. decembra 2011 súd zistil, že keď bol v konkurze určený žalovaný 2/ ako správca žalobcu, tak mu žalovaný 1/ vydal všetky dokumenty, ktoré mal k dispozícii z pozície riaditeľa žalobcu. Žalovaný 2/ uviedol, že keď b ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Stará Ľubovňa (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo dňa 2. októbra 2019 č. k. 2P/108/2018-141 vo výroku I. rozviedol manželstvo navrhovateľky a manžela, vo výroku II. zveril maloleté deti, X. a X. do osobnej starostlivosti matky, vo výroku III. určil manželovi navrhovateľky (otcovi maloletých detí) povinnosť prispievať na výživu mal. X. sumou 220 eur mesačne a na výživu mal. X. sumou 180 eur mesačne vždy do 15. dňa toho - ktorého mesiaca vopred k rukám matky, počnúc dňom právoplatnosti rozsudku, vo výroku IV. upravil styk otca s maloletými deťmi počas letných prázdnin ...
Odôvodnenie: 1 . Okresný súd Košice I (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo 16. júna 2016 č. k. 37C/138/2011-569 zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali určenia, že zmluva o postúpení pohľadávky medzi žalovaným 2/ ako postupcom a žalovaným 1/ ako postupníkom zo dňa 5. marca 2008 v znení dodatku č. 1 zo dňa 5. marca 2008, sú neplatné. Súčasne určil, že o trovách konania rozhodne samostatným uznesením. Vychádzal zo zistenia, že zmluvou o postúpení pohľadávky zo dňa 5. marca 2008 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 5. marca 2008 žalovaný 2/ postúpil žalovanému 1/ pohľadávku titulom rozsudku Arbitrážn ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej aj ako „súd prvej inštancie" alebo „okresný súd") uznesením z 12. februára 2019 č. k. 37Exre/65/2016-190, rozhodol tak, že zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. XXXX/V. pri obchodnej spoločnosti BELAR-GROUP, a.s. v likvidácii, Metodova 7, Bratislava, IČO: 35 699 213, vykonaný v konaní sp. zn. 33Exre/126/2011 dňa 11. apríla 2011 a v nasledovných konaniach, v nasledovnom znení: Vymazáva sa: V časti LIKVIDÁTOR: L.. R. X. F. XX XXX XX V. Dátum narodenia: XX. I. XXX Rodné číslo: XXXXXX/XXXX Vznik funkcie: ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Skalica (ďalej len ,,súd prvej inštancie") rozsudkom č. k. 2P/26/2020-341 z 17. marca 2022 konanie o úprave styku otca s maloletými deťmi zastavil (I); návrh otca na zníženie výživného zamietol (II); zvýšil výživné otcovi na maloletú R. zo sumy 220 eur mesačne na sumu 250 eur mesačne, z toho sumu 200 eur ako bežné výživné a sumu 50 eur na tvorbu úspor, splatných k rukám matky vždy do 15. dňa toho ktorého mesiaca vopred s účinnosťou od 26. októbra 2020 (III); zvýšil výživné otcovi na maloletú J. zo sumy 220 eur mesačne na sumu 250 eur mesačne, z toho sumu 200 eur ako b ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Nitra (ďalej aj „súd prvej inštancie” alebo „okresný súd") uznesením z 23. septembra 2020 č. k. 29Exre/4723/2017-120, rozhodol tak, že výrokom I. návrh zamietol a výrokom II. žiadnemu z účastníkov nárok na náhradu trov konania nepriznal. 2. Podaným návrhom na zrušenie zápisu údajov do obchodného registra z 9. októbra 2017 sa navrhovateľ domáhal, aby bol ako jediný zapísaný spoločník a štatutárny orgán - konateľ, v obchodnej spoločnosti MERCATOR PROFI s.r.o., zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro XXXXX/N (ďalej len „spoločnosť”) vymazaný, pretože j ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej len „súd prvej inštancie") uznesením č. k. 7Em/1/2017-851 zo 17. mája 2022 konanie o výkon rozhodnutia zastavil z dôvodu, že výkon rozhodnutia je neprípustný, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý rozhodnutie nemožno vykonať. Vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. 2. V odôvodnení uviedol, že oprávnený sa návrhom z 24. mája 2017 domáhal výkonu rozsudku Okresného súdu Bratislava I č. k. 1P/148/2014-496 z 10. februára 2017 v časti, v ktorej súd upravil styk otca s maloletou T. tak, že otec (oprávnený) má právo stretávať ...
Merito veci: určenie styku
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Považská Bystrica (ďalej len ,,súd prvej inštancie”) rozsudkom č. k. 11P/17/2021-227 zo 7. júla 2022 návrh starých rodičov Ľ. a Q. S. o úpravu styku s maloletým S. zamietol. Vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. 2 . V odôvodnení uviedol, že starí rodičia maloletého S. Ľ. a Q. S. podali návrh o úpravu styku s maloletým Marekom, na základe ktorého sa domáhali úpravy styku a to každý párny víkend od piatka od 16:00 hod. do nedele do 16:00 hod. tak, že si v piatok maloletého prevezmú pred bytom starej matky M. A. a v nedeľu ho starej matke pre ...
Merito veci: 6 636 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením z 21. decembra 2018, č. k. 30Cb/126/2017-50 odmietol odpor žalovanej voči platobnému rozkazu Okresného súdu Bratislava I z 31. januára 2018, č. k. 30Cb/126/2017-33. 2. Súd prvej inštancie v odôvodnení uznesenia uviedol, že nahliadnutím do výpisu z obchodného registra zistil, že v mene žalovanej konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia tak, že k napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy. Keďže odpor žalovanej voči platobnému rozkazu nebol podpísaný ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Banská Bystrica (ďalej aj „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 10. septembra 2020, č. k. 62Cb/121/2019-156 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu vo výške 25 370,35 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 25 370,35 eur od 24. augusta 2019 do zaplatenia a paušálnou náhradou nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40,- eur, všetko v lehote 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia (výrok I.). Vo zvyšnej časti žalobu zamietol (výrok II.). O nároku na náhradu trov konania rozhodol tak, že žalobkyni proti žalovanému priznal nárok na ...
Merito veci: 130 000 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný sud Bratislava II (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 28. apríla 2022 č. k. 25Cb/147/2021-36 (ďalej len „rozsudok pre zmeškanie“) v spojení s opravným uznesením z 10. júna 2022 č. k. 25Cb/147/2021-45 rozhodol o žalobou uplatnenom nároku žalobkyne rozsudkom pre zmeškanie tak, že prvým výrokom uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 130 000 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8 % ročne zo sumy 3 600 eur od 19. novembra 2020 do zaplatenia, a to do troch dní od právoplatnosti rozsudku, a druhým výrokom priznal žalobcovi proti žalovanému nárok na náhrad ...
Merito veci: 3 180 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava III (ďalej len ,,okresný súd" alebo ,,súd prvej inštancie") svojím v poradí prvým rozsudkom zo 6. februára 2017 č. k. 23Cb/165/2016-133 rozhodol tak, že žalobu žalobkyne zamietol a žalobkyni uložil povinnosť nahradiť žalovanej trovy konania. 2. V odôvodnení rozhodnutia súd prvej inštancie uviedol, že medzi žalobkyňou ako poskytovateľkou služby a žalovanou ako objednávateľkou služby (ako podnikateľmi) bola v zmysle ust. § 2 ods. 2 písm. a), § 261 ods. 1 a 8 a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka uzatvorená 4. októbra 2014 Zmluva o poskytovaní služieb (ďalej le ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Humenné (ďalej aj ako „súd prvej inštancie" alebo „okresný súd") rozsudkom z 12. mája 2021 č. k. 7Cb/67/2019-468, určil, že uznesenie č. 1/2019, prijaté na Mimoriadnom valnom zhromaždení žalovanej dňa 6. mája 2019, ktorým valné zhromaždenie odvolalo z funkcie konateľa spoločnosti I.. F. W., M. XX. R. XXXX, r.č. XXXXXX/XXX, trvale bytom U. XXX/XX, XXX XX P. s tým, že v súlade s ustanovením § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka končí jeho funkcia ku dňu 19. júna 2019, je neplatné. Ďalej súd prvej inštancie určil, že uznesenie č. 2/2019, prijaté na Mimoriadnom valnom zhromažde ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Nitra (ďalej aj ako „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 09. novembra 2018 č. k. 14C/112/2016-240 (v poradí druhým) žalobu zamietol (výrok I.). Druhým výrokom rozhodol o trovách konania tak, že žalovanej priznal náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 1.1. Svoje rozhodnutie súd právne odôvodnil ustanovením § 137, § 228 ods. 1, 2 CSP, § 46 ods. 1, § 123, § 129 ods. 1, § 130 ods. 1, § 132 ods. 1, § 133 ods. 1, 2, § 575 ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej aj „OZ“), § 6 ods. 6 zák. č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníck ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Dunajská Streda (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 25. júna 2019 č. k. 9C/35/2017-270 rozhodol tak, že výrokom I. určil, že žalobcovia sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností v kat. území V. k novovytvorenej parc. č. 39/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 52 m2 a k novovytvorenej parc. č. 40/2 záhrady vo výmere 219 m2 zamerané geometrickým plánom Ing. Vojtechom Binderom, č. 1/2017 zo 16. mája 2017, overené Okresným úradom, katastrálny odbor Dunajská Streda dňa 24. mája 2017, výrokom II. určil, že geometrický plán vyhotovený Ing. Vojt ...
Odôvodnenie: 1. Uznesením Okresného súdu Poprad (ďalej aj „okresný súd”) z 19. apríla 2021 č. k. 8C/52/2018-107 bola sťažnosť žalobkyne zo 07. februára 2021, doručená súdu dňa 17. februára 2021 proti uzneseniu Okresného súdu Poprad z 29. decembra 2020 č. k. 8C/52/2018-104 zamietnutá. 2. Proti uzneseniu okresného súdu z 19. apríla 2021 č. k. 8C/52/2018-107 podala žalobkyňa (ďalej aj „dovolateľka“) dovolanie, ktorého prípustnosť vyvodzovala z ustanovenia § 420 písm. e) a f) zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,CSP”). Namietala, že rozhod ...
Merito veci: 137,52 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava II (ďalej aj ako „súd prvej inštancie“ alebo ,,okresný súd“) rozsudkom zo 16. októbra 2020 č. k. 52C/25/2019-324 rozhodol tak, že žalobu o zaplatenie sumy 137,52 eur titulom nedoplatkov za nebytový priestor zamietol a rozhodol, že žalovaná má voči žalobkyni nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 1.1. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že dospel k záveru, že pohľadávky spojené s vlastníctvom a užívaním bytu alebo nebytového priestoru môže správca vlastníkov bytov vymáhať v dôsledku singulárnej sukcesie len od súčasného vlastníka zapísaného v katastr ...
Odôvodnenie: I. 1. Okresný súd Kežmarok (ďalej aj len „súd prvej inštancie“) v poradí prvým rozsudkom zo dňa 10. júla 2018 č. k. 2C/24/2012-457 žalobe, ktorou sa žalobcovia domáhali, aby súd uložil žalovaným ako podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. 359, k. ú. Stará Lesná, susediacich s nehnuteľnosťami žalobcov, zapísaných na liste vlastníctva č. 480, k. ú. Stará Lesná, zdržať sa šírenia hluku, dymu, plynu, pachu a rušenia nočného kľudu, vyhovel. V konaní o odvolaní žalovaných Krajský súd v Prešove uvedený rozsudok uznesením zo dňa 12. septembra sp. zn. 9Co/ ...
Merito veci: 2 874,49 eur s prísl.
Odôvodnenie: I. 1. Okresný súd Banská Bystrica (ďalej aj „súd prvej inštancie“, „okresný súd“) rozsudkom z 02. decembra 2020 č. k. 9Csp/41/2020-244 zamietol žalobu a žalovanej priznal nárok voči žalobcovi na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Z odôvodnenia rozhodnutia súdu prvej inštancie vyplynulo, že predmetom konania bola pohľadávka banky zo spotrebiteľského úveru, ktorá mala byť bankou postúpená na žalobcu s účinnosťou k 09. decembru 2019. S poukazom na § 17 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Banská Bystrica (ďalej ako „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 10. júna 2019 č. k. 15Csp/11/2018-159 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal voči žalovanému zaplatenia sumy 78.214,22 eur s úrokom z omeškania 5,25 % ročne zo sumy 67,80 eur od 01.03.2014 do zaplatenia, s úrokom z omeškania 5,25 % ročne zo sumy 6.393,18 eur od 25.03.2014 do zaplatenia, s úrokom z omeškania 5,25 % ročne zo sumy 11.492,46 eur od 01.05.2014 do zaplatenia, s úrokom z omeškania 5,15 % ročne zo sumy 13.119,35 eur od 29.08.2014 do zaplatenia, s úrokom z omeškania 5,05 % ročne z ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej ako „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 19. februára 2020 č. k. 7C/28/2018-326 výrokom I. zastavil konanie v časti o zaplatenie sumy 155.420,80 eur a úrokov z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 202.601,98 eur od 09. marca 2018 do zaplatenia; výrokom II. zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 23.218,36 eur; výrokom III. zamietol žalobu v časti o zaplatenie sumy 3.128.962,82 eur a IV. súvisiacim výrokom o trovách konania rozhodol tak, že žiadna zo strán nemá právo na náhradu trov konania. 1.2. Svoje rozhodnutie po právnej stránke o ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žiar nad Hronom (ďalej ako „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 12. novembra 2015 č. k. 12C/88/2013-138 (prvý v poradí) určil, že kúpna zmluva z 24. augusta 2012, uzavretá medzi žalobkyňou, ako predávajúcou a žalovanými 1/ a 2/, ako kupujúcimi je v celom rozsahu neplatná (prvý výrok), žalovaných 1/ a 2/ zaviazal spoločne a nerozdielne nahradiť žalobkyni trovy konania vo výške 1.225,74 eur v lehote 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia na číslo účtu právneho zástupcu žalobkyne (druhý výrok), žalovaných 1/ a 2/ zaviazal spoločne a nerozdielne zaplatiť n a účet ...
Merito veci: zmene opatrovníka
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej ako „odvolací súd“ alebo „krajský súd“) na odvolanie navrhovateľky proti uzneseniu Okresného súdu Brezno (ďalej aj „okresný súd“) z 21. septembra 2022 č. k. 1Ps/8/2022-93, ktorým zamietol návrh navrhovateľky na zmenu rozsudku o ustanovení za opatrovníka pre jej dcéru J., potvrdil toto uznesenie. 2. Proti uvedenému rozhodnutiu odvolacieho súdu podala navrhovateľka (ďalej len „dovolateľka“) dovolanie, ktoré sama spísala a podpísala (č. l. 143 spisu). 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len ,,najvyšší súd“) ako súd dovolací podľa § 3 ...
Merito veci: dedičstvo
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Pezinok (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) uznesením zo 07. mája 2020 č. k. 4D/340/2017-546 - určil všeobecnú cenu daru dedičke G. K. v sume 54.288,14 eur a všeobecnú cenu daru dedičke T. P. v sume 7.816,66 eur (výrok I.), - určil, že z celého dedičstva pozostávajúceho z aktív aj pasív dedičstva nadobudnú dedičia Y. Z., rod. K., narodená E., bytom Q., v podiele 44845/100000 a T. P., rod. K., narodená E., bytom J., v podiele 10310/100000 (výrok II.), - určil, že do dedičstva po nebohom Y. K., rod. K., narodeného E., r. č. XXXXXX/XXX, I., z celého d ...
Merito veci: 2 987,45 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) uznesením z 08. júna 2018 č. k. 10C/94/2008-359 zastavil dovolacie konanie a žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni náhradu trov dovolacieho konania v celom rozsahu. 1.1. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že žalovaný podal vo veci na okresný súd dňa 09. marca 2018 dovolanie proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 24. októbra 2017 č. k. 8Co/58/2016-300. Súd žalovaného výzvou z 03. apríla 2018 vyzval na zaplatenie súdneho poplatku za podané dovolanie vo výške 358 eur podľa položky 1 písm. a ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Galanta (ďalej aj ako „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 13. februára 2013 č. k. 10C/391/2007-401 v spojení s opravným uznesením z 27. marca 2013 č. k. 10C/391/2007-409 zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal od žalovaného zaplatenia náhrady škody vo výške 829.847,97 eur spolu s 8,5 % úrokom z omeškania ročne od 25. októbra 2007 do zaplatenia, ku ktorej malo dôjsť v príčinnej súvislosti s porušením predkupného práva pri kúpe pozemkov zo strany žalovaného, ktoré bolo dohodnuté v nájomných zmluvách uzavretých medzi žalovaným a R. X.. 1.1. Súd prvej inštancie dôvodil p ...
Merito veci: 4 662 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Stará Ľubovňa (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 3C/197/2015-211 z 10. mája 2017 výrokom I. zastavil konanie v časti týkajúcej sa zaplatenia sumy 1.295 eur s príslušenstvom a úrokov z omeškania nad 8,05 % z jednotlivých splátok, výrokom II. zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi 3.366,74 eur s príslušenstvom špecifikovaným v rozsudku, a to v splátkach po 129,49 eur mesačne počnúc mesiacom máj 2017 vždy k poslednému dňu v mesiaci, výrokom III. vo zvyšku žalobu zamietol a výrokom IV. žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 44,44 %. Žalobc ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Vranov nad Topľou (ďalej aj len „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo dňa 28. januára 2019 č. k. 11C/24/2018-32, ako nedôvodnú zamietol žalobu, ktorou sa žalobca proti žalovanému podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov domáhal zaplatenia sumy 682,70 eur z titulu náhrady škody, ktorá mu mala byť spôsobená nezákonným rozhodnutím z o d ň a 16.12.2013 - obžalobou p r e preč in krádeže, k e ď v následnom súdnom konaní bol rozsudkom Okresného súdu Vranov nad Topľou spod žaloby oslobodený z dôvodu, ž ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Banská Bystrica (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením z 23. marca 2021 č. k. 17C/17/2021-58 (ďalej len „uznesenie súdu prvej inštancie“) nariadil neodkladné opatrenie, ktorým žalovanému 1/ a žalovanej 2/ uložil povinnosť spoločne a nerozdielne uhradiť žalobcovi sumu vo výške 3.263,56 eur v lehote 3 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti daného rozhodnutia, vo zvyšku návrh zamietol a žiadnej zo strán nepriznal nárok na náhradu trov konania. Žalobca sa domáhal nariadenia neodkladného opatrenia, na základe ktorého by mu žalovaní mali zaplatiť dlh vzniknutý neuhraden ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava V (ďalej aj ako „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 08. februára 2017 č. k. 11C/44/2010-477 určil, že z vecí, ktoré mali žalobca a žalovaná v bezpodielovom spoluvlastníctve, pripadá do výlučného vlastníctva žalobcu: a/ byt č. C. na X. p. bytového domu súp. č. XXXX na D. a spoluvlastnícky podiel 2771/678071 na spoločných častiach a zariadeniach domu, zapísaný na LV č. XXXX pre katastrálne územie W., vo všeobecnej hodnote 65.300 eur, b/ bytové zariadenie a vybavenie domácnosti tohto X-izbového bytu v celkovej hodnote 0 eur, určenej vzájomnou ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Nitra (ďalej aj ako „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 19. apríla 2021 č. k. 15C/135/2016-214, zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala určenia, že je výlučnou vlastníčkou nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. úz. E., obec E., okres Z., zapísaných Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor na LV č. XXXX, parcely registra „C“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 2982, druh pozemku: orná pôda o výmere 960 m2. Súd prvej inštancie zároveň žalovanej priznal nárok na náhradu trov konania voči žalobkyni v rozsahu 100 % a zamietol návrh na preru ...
Merito veci: 350,54 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice II (ďalej aj ako „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo 17. januára 2020 č. k. 41CsP/54/2019-136 vo výroku I. zamietol návrh žalobcu na prerušenie konania a podanie návrhu Ústavnému súdu Slovenskej republiky na začatie konania o nesúlade § 54a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej ako „OZ“) s Ústavou Slovenskej republiky, vo výroku II. žalobu zamietol a vo výroku III. žalovanému nepriznal nárok na náhradu trov konania. V odôvodnení uviedol, že žalobkyňa sa návrhom na vydanie platobného rozkazu domáhala voči žalovanému zaplatenia sumy 350,54 eur spolu s ú ...
Odôvodnenie: 1 . Okresný súd Nitra (ďalej aj ako „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 25. septembra 2018 č. k. 18C/113/2016-141, žalobu zamietol a rozhodol, že žalovaná má právo na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Rozhodnutie odôvodnil § 137 písm. c) zákona č. 160/2015 Civilný sporový poriadok (ďalej „CSP“), § 123, § 132 ods. 1, § 575 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej „OZ“), § 3 ods. 5 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov (ďalej „č. 175/1999 Z. z.“). Žalobkyňa sa žalobou d ...
Merito veci: poistné plnenie
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „odvolací súd“ alebo „krajský súd“) na odvolanie pôvodného žalobcu U. W. proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) z 10. februára 2020 č. k. 9Csp/35/2018-101 uznesením z 31. mája 2021 sp. zn. 4CoCsp/10/2021 potvrdil napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie (o odmietnutí podania pôvodného žalobcu z 08. mája 2018) podľa § 129 ods. 3 Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) a žalovanej priznal náhradu trov odvolacieho konania v plnom rozsahu. Rozhodnutie bolo doručené žalobcovi 14. júla ...
Odôvodnenie: I. 1. Okresný súd Bratislava IV (ďalej aj ako „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo dňa 19. júna 2019 č. k. 25C/98/2014-267 (ďalej aj ako „rozsudok súdu prvej inštancie“) vyporiadal bezpodielové spoluvlastníctvo manželov - právnej predchodkyne žalobcu a žalovaného tak, že výrokom I. do výlučného vlastníctva žalovaného prikázal byt č. 38, nachádzajúci sa na X. p., vchod: U., v stavbe súp. č. XXXX, na parc. č. 2878/59, popis stavby: U. a spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 4878/217282, všetko zapísané na LV č. XXXX, vedenom Okresným ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava II (ďalej aj ako „súd prvej inštancie“) uznesením z 31. augusta 2015 č. k. 14C/159/2013-63 v spojení s opravnými uzneseniami z 03. mája 2016 č. k. 14C/159/2013-71 a zo 16. júna 2016 č. k. 14C/159/2013-74 zamietol návrh navrhovateľa na obnovu konania, vedeného na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 50C/67/2008 (ďalej ako „pôvodné konanie“) a odporcovi nepriznal náhradu trov konania. Súd prvej inštancie dospel k záveru, že neboli dané dôvody na povolenie obnovy konania podľa § 228 ods. 1 písm. a), b) zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej ako „OSP“ ...
Merito veci: neplatnosť zmlúv
Odôvodnenie: 1. Pôvodný žalobca sa žalobou domáhal určenia, že zmluvy registrované dňa 23. júna 1967 Štátnym notárstvom v Poprade pod č. I. a č. I. sú neplatné v časti, ktorou žalovaným priznávajú právo užívania pozemku o výmere 793 m2. Ďalej, aby súd určil, že celková výmera pozemku parc. č. 9/3 a č. 9/5 v okrese Q., obci T., k. ú. T., vlastníčky F. O., nar. G., bytom T. v celosti je 716 m2, a aby súd tiež určil, že celková výmera pozemku parc. č. 9/2 a č. 9/6 v okrese Q., v obci T., k. ú. T., vlastníčky R. Q., nar. G., bytom T. v celosti je 716 m2. 2 . Súd prvej inštancie rozsudkom z 03. nov ...
Merito veci: § 221/1, 2 Tr.zák.
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Topoľčany, sp. zn. 2T/3/2020, z 3. marca 2022 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Nitre, sp. zn. 2To/44/2022, z 26. októbra 2022 bol obvinený L. V. uznaný za vinného zo spáchania prečinu podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2 Trestného, ktorého sa dopustil na skutkovom základe tak, ako je uvedené vo výroku o vine v rozsudku okresného súdu. Za to bol menovanému uložený podľa § 221 ods. 2 Trestného zákona, § 36 písm. k) Trestného zákona, § 37 písm. m) Trestného zákona, § 38 ods. 2 Trestného zákona trest odňatia slobody vo výmere 2 roky. Podľa § 48 ods. 2 pí ...
Merito veci: § 245/1, 3c Tr.zák.
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Topoľčany, sp. zn. 3T/33/2022, z 26. septembra 2022 bol obvinený V. C. uznaný za vinného zo spáchania zločinu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1, ods. 3 písm. c) Trestného zákona pre skutok podrobne rozvedený vo výrokovej časti rozsudku Okresného súdu Topoľčany. Za to bol menovanému uložený podľa § 245 ods. 3, § 36 písm. l), § 37 písm. m), § 38 ods. 2, ods. 5 Trestného zákona trest odňatia slobody vo výmere 5 (päť) rokov a 6 (šesť) mesiacov, pričom na výkon trestu odňatia slobody bol podľa § 48 ods. 2 písm. b) Trestného zákona zaradený do ústavu ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Nitre rozsudkom, sp. zn. 1Ntc/5/2023, z 28. marca 2023 rozhodol o uznaní a výkone rozsudku Mestského súdu v Prahe, sp. zn. 10 T 6/2020, zo 4. júna 2021 v spojení s rozsudkom Vrchného súdu v Prahe, sp. zn. 11 To 73/2021, zo 4. apríla 2022, ktorým bol T. Y. uznaný za vinného zo spáchania zločinu výroby a iného nakladania s látkami s hormonálnym účinkom podľa § 288 ods. 1, ods. 4 písm. c) Trestného zákonníka Českej republiky a odsúdený na trest odňatia slobody vo výmere päť rokov. Podľa § 517 ods. 2 Trestného poriadku v spojení s § 48 ods. 2 písm. a) Trestného zákona krajský súd rozho ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „odvolací súd“) na odvolanie žalobcu rozsudkom z 26. októbra 2022 č. k. 6Co/164/2020-169 napadnutý rozsudok Okresného súdu Bratislava II (ďalej len „súd prvej inštancie“) z 24. júna 2020 č. k. 7C/1/2018-131, ktorým súd prvej inštancie žalobu zamietol a žalovanej nárok na náhradu trov konania nepriznal, potvrdil ako vecne správny (výrok I.) podľa § 387 ods. 3 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „CSP“). O trovách predmetného konania odvolací súd rozhodol tak, že žalovanej nepriznal nárok na náhrad ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice I predložil spis Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd") na rozhodnutie o návrhu žalobcu na prikázanie veci Okresnému súdu Bratislava IV z dôvodu vhodnosti. Návrh odôvodnil tým, že podľa názoru žalobcu by v zmysle § 18 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „CSP"), odkazujúc i na článok 17 CSP, mal byť miestne príslušným súdom na prejednanie daného sporu Okresný súd Bratislava IV, nakoľko na tomto súde prebieha ďalšie konanie s totožnými sporovými stranami a obdobným predmetom sporu. Z ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trenčín (ďalej len „súd prvej inštancie") uznesením z 8. júna 2022 č. k. 20C/23/2022-8 zamietol návrh žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým žiadal, aby súd uložil žalovanej povinnosť zdržať sa nakladania s nehnuteľnosťou zapísanou na liste vlastníctva č. XXXX, evidovanom Okresným úradom - K., katastrálny odbor, okres: K., obec: K. K., katastrálne územie: K. K., a to stavbou rodinný dom so súp. č. XX na pozemku parc. KN-C č. XX, a to až do právoplatného skončenia dovolacieho konania. 1.1 Súd prvej inštancie vo svojom odôvodnení konštatoval, že žalobca n ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) rozsudkom zo 16. marca 2018 č. k. 22C/66/2006-239 zamietol žalobu (výrok I.), ktorou sa žalobca domáhal náhrady škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom podľa § 9 zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 514/2003 Z. z.“) vo výške 46.087,60 eur s príslušenstvom a žalovanej priznal nárok na náhradu trov konania (výrok II.). 1.1. Z vykonaného dokazovania mal za preukázané, že M. X. ...
Odôvodnenie: 1. V konaní vedenom na Krajskom súde v Žiline (ďalej aj „krajský súd“) pod sp. zn. 8CoP/47/2022 manžel a otec detí (ďalej len „otec“) podaním zo 16. mája 2023 vzniesol námietku zaujatosti voči sudkyniam senátu Krajského súdu v Žiline vo veci sp. zn. 8CoP/47/2022, a ďalším sudcom Krajského súdu v Žiline. Dôvodom vylúčenia je podľa otca skutočnosť, že po nahliadnutí do súdneho spisu dňa 10. mája 2023 zistil, že sudkyňa Mgr. Silvia Tisová, ktorá rozhodovala vo veci ako sudkyňa na Okresnom súde Žilina, je už sudkyňou krajského súdu. Táto skutočnosť podľa otca vyvoláva dôvodnú obavu o ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Banská Bystrica postúpil spor vedený na tomto súde pod sp. zn. 18Up/1659/2022 Okresnému súdu Pezinok ako súdu príslušnému podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „CSP"). Na Okresnom súde Banská Bystrica sa konanie viedlo ako upomínacie konanie v zmysle zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 307/2016 Z. z"). Postúpenie sporu Okresnému súdu Pezinok odôvodnil Okresný súd Banská Bystrica tým, že žalobkyňa navrhla v stanovenej lehote pokračovať v konaní na príslu ...
Merito veci: vyplatenie mzdy
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Krajského súdu v Nitre (ďalej len „odvolací súd“ alebo „krajský súd“) potvrdil rozsudok Okresného súdu Topoľčany (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) č.k. 11Cpr/19/2019-153 zo dňa 02. júna 2020, ktorým zamietol žalobu žalobcu o zaplatenie mzdy sa mesiac apríl 2019 v sume 1 500,- eur. Vykonaným dokazovaním súd nemal žalobu žalobcu za dôvodnú a preukázanú. Žalobca nepreukázal žiadnym dôkazom, že by uzavrel ďalší súbežný pracovný pomer okrem pracovného pomeru, na základe pracovnej zmluvy na čl. 4 z 1. februára 1996. Žalobu a jej dôvodnosť odôvodnil ...
Merito veci: 5 395,54 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave (ďalej „odvolací súd“) potvrdil rozsudok Okresného súdu Malacky (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) z 28. septembra 2020 č. k. 33Csp/61/2019-78, ktorým sa žalobca domáhal zaplatenia 5 395,54 eur s príslušenstvom. 2. Odvolací súd sa v odôvodnení stotožnil so skutkovým a právnym posúdením prvoinštančného súdu. Medzi Poštovou bankou ako veriteľom a žalovanou ako dlžníkom bola uzavretá zmluva o spotrebiteľskom úvere. Pripomenul zákon č. 343/2018 Z z., ktorým sa menil zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník (ďalej le ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Košiciach ( ďalej „odvolací súd“) potvrdil rozsudok Okresného súdu Košice I č.k. 38C/191/2014-203 zo dňa 15. novembra 2017 v spojení s opravným uznesením č.k. 38C/191/2014-261 zo dňa 16. októbra 2019 (ďalej súd prvej inštancie) vo výrokoch I.- VI., ktorými súd prvej inštancie rozhodol nasledovne: I. Súd u r č u j e , že Zmluva o prevode členských práv a povinností člena stavebného bytového družstva k bytu č. XX na R. ul. č. X v Q. uzavretá medzi žalobkyňou a žalovaným 1) dňa 9.7.2014 je neplatná. II. Súd u r č u j e , že Zmluva o prevode členských ...
Merito veci: 1 763,83 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Krajského súdu v Žiline (ďalej len „odvolací súd“) potvrdil rozsudok Okresného súdu Námestovo (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) z 24. júna 2020, č.k. 2Csp/4/2018-82, ktorým zamietol žalobu žalobcu o zaplatenie sumy 1 763,83 eur s príslušenstvom oproti povinnosti vrátiť žalovanému televízor zn. Samsung Plazma TV (výrobné číslo W Z vykonaného dokazovania súd zistil, že žalobca sa voči žalovanému domáha zaplatenia 1 763,83 eur s úrokom z omeškania 5% ročne od 21. mája 2016 do zaplatenia oproti vydaniu tovaru žalovanému a to na tom skut ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Nitra (ďalej aj „súd prvej inštancie") rozsudkom z 07. júna 2019, č. k. 16C/154/2016- 195 žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala určenia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, zamietol a žalovanému voči žalobkyni priznal náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 1.1 Súd prvej inštancie zistil, že žalobkyňa ako kupujúca a žalovaný ako predávajúci uzatvorili dňa 18. júna 2015 kúpnu zmluvu č. XXXX/X/CXX, predmetom ktorej bol prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v kat. území E., obec E., okres Z., zapísanej na LV č. XXXX, parcela C, č. XXXX, orná pôda vo výmere 1823 m2 (ďalej ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žiar nad Hronom (ďalej aj „súd prvej inštancie") v poradí druhým rozsudkom z 8. marca 2016 č. k. 6Cpr/2/2011-425 I. výrokom určil, že skončenie pracovného pomeru žalobcu 1/ u žalovaného výpoveďou zo dňa 14. februára 2011 je neplatné, II. výrokom určil, že skončenie pracovného pomeru žalobcu 2/ u žalovaného výpoveďou zo dňa 14. februára 2011 je neplatné, III. výrokom určil, že skončenie pracovného pomeru žalobkyne 3/ u žalovaného výpoveďou zo dňa 14. februára 2011 je neplatné a IV. výrokom rozhodol, že o trovách konania bude rozhodnuté po právoplatnosti tohto rozsudku. ...
Merito veci: 6 981,17 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Považská Bystrica (ďalej aj ,,súd prvej inštancie“) rozsudkom z 30. mája 2019 č. k. 4Csp/14/2017 - 378 I. výrokom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni 6 421,78 eur s 5 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 6 421,78 eur od 13. januára 2017 do zaplatenia a náklady spojené s uplatnením pohľadávky vo výške 393,72 eur, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku, II. výrokom vo zvyšku žalobu zamietol a III. výrokom priznal žalobkyni voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 1.1. Súd prvej inštancie zistil, že žalobkyňa sa žalobou domáhala zaplateni ...
Merito veci: § 172/1c,d Tr.zák.
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Stará Ľubovňa, sp. zn. 1T/42/2018, z 25. júna 2018 bol obvinený P. O. uznaný za vinného zo spáchania zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c), písm. d) Trestného zákona, ktorého sa dopustil na tom skutkovom základe, že - v presne nezistenom čase, najneskôr do 3.9.2017, na presne nezistenom mieste, si od neznámej osoby presne nezisteným spôsobom zadovážil a následne prechovával v byte v bytovom dome súp. č. XXX, vchod č. XXX/B, byt č. K., v obci C., okres ...
Odôvodnenie: Trestným rozkazom Okresného súdu Bratislava III, sp. zn. 3T/85/2020, z 3. augusta 2020 bol obvinený A. Z. uznaný za vinného v bodoch 1/ až 3/, 5/ až 7/ zo spáchania pokračovacieho prečinu krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. a) Trestného zákona a pokračovacieho prečinu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona, v bode 4/ z prečinu krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. g) Trestného zákona a prečinu porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1 Trestného zákona a v bode 8/ zo spáchania zločinu útoku na verejného činiteľa podľa § 323 ods. ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Pezinok (ďalej aj „súd prvej inštancie" alebo „prvostupňový súd") ostatným rozsudkom zo 6. mája 2019 č. k. 8C/90/2009-463 zastavil konanie o žalobe žalobcov 1/ a 2/ (ďalej spolu aj „žalobcovia) v časti o odstránenie bližšie označenej železnej bránky (výrok I), uložil žalovaným 1/ až 3/ (ďalej spolu aj „žalovaní) povinnosť odstrániť bližšie označené šípové ruže (výrok II), vo zvyšku žalobu žalobcov zamietol (výrok III), zastavil konanie o vzájomnej žalobe žalovaných v časti o odstránenie bližšie označených betónových skruží (výrok IV), vo zvyšku zamietol vzájomnú žalobu ža ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice II (ďalej aj „súd prvej inštancie" alebo „prvostupňový súd") ostatným rozsudkom z 18. júna 2019 č. k. 23C/41/2007-785 zamietol žalobu a žalovanej priznal nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu. 1.1. Na základe vykonaného dokazovania, v znení aj v konaní vypracovaných viacerých znaleckých posudkov a podaných stanovísk znalkýň, vec právne posúdil podľa § 588 Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ"), § 616 OZ, § 619 ods. 1 OZ, § 622 OZ a § 623 ods. 1, 2 OZ a dospel k záveru, že žaloba žalobcov 1/ a 2/ (ďalej spolu aj „žalobcovia") je nedôvodná. Prvostupňový súd sa st ...
Merito veci: 2 725,47 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bardejov (ďalej len „súd prvej inštancie") rozsudkom z 10. decembra 2019 č. k. 1Csp/26/2019-123 zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala od žalovaného zaplatenia sumy 2 725,47 eura s úrokom z omeškania 5% ročne od 08. augusta 2016 do zaplatenia na tom základe, že právna predchodkyňa žalobkyne VÚB, a. s. so žalovaným uzatvorila zmluvu o pôžičke č. XXXXXXX (ďalej len „Zmluva"), na základe ktorej žalovanému poskytla celkovú sumu pôžičky vo výške 2 500 eur. V zmysle Zmluvy mal žalovaný splácať pôžičku v pravidelných 60. mesačných splátkach v sume 69,79 eura. Keďže žal ...
Merito veci: vrátenie daru a iné
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prievidza (ďalej len „súd prvej inštancie") rozsudkom z 29. októbra 2019 č. k. 11C/14/2019-136 zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala vrátenia daru - bytu č. X, nachádzajúceho sa na X. poschodí, vchodu č. X, bytového domu súp. č. XXXXX, zapísaného na LV č. XXXX pre k. ú. H. a vydania bezdôvodného obohatenia v sume 3 254,65 eura. O trovách konania rozhodol súd prvej inštancie tak, že žalovaným 1/ a 2/ (ďalej spolu aj ako „žalovaní") priznal nárok na náhradu trov konania vo výške 100%. 2. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „odvolací súd") na odvolanie žalobkyne ...
Merito veci: ochranu osobnosti
Odôvodnenie: l. Okresný súd Bratislava II (ďalej aj ,,súd prvej inštancie”) rozsudkom (v poradí štvrtým) z 28. marca 2017 č. k. 16C/77/2005-724 rozhodol tak, že žalobu zamietol a priznal žalovanému náhradu trov konania vo výške 100 %, ktoré budú vyčíslené samostatným uznesením po právoplatnosti rozsudku. Rozsudok odôvodnil aplikáciou ustanovení § 11, § 12 ods. l, ods. 2 Občianskeho zákonníka (ďalej aj „OZ“), § 1 písm. a), b) bod 5, § 2 písm. a), b), f), g), h), i), § 8 ods. 3, § 19 ods. l, § 26 ods. 3 zákona č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 193 ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Liptovský Mikuláš, sp. zn. 2T/113/2018, z 2. októbra 2019 boli obvinení J. C. a A. L. uznaní vinnými zo spáchania pokračovacieho zločinu krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. b) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. j) Trestného zákona v spolupáchateľstve podľa § 20 Trestného zákona a pokračovacieho prečinu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1 Trestného zákona v spolupáchateľstve podľa § 20 Trestného zákona, na tom skutkovom základe, že 1. v dobe od 13.30 hod. dňa 8. 2. 2017 do 6.35 hod. dňa 9. 2. 2017 v F. I. na ...
Merito veci: rozvod manželstva
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trnava (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 15. marca 2022 č. k. 21Pc/21/2021-53, výrokom I. manželstvo manželov uzavreté dňa XX. P. XXXX v Trnave, zapísané v knihe manželstiev matričného úradu K., vo zväzku XX, ročník XXXX, na strane XX pod poradovým číslom X, rozviedol a výrokom II. rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. 2. Krajský súd v Trnave (ďalej len „odvolací súd“ alebo „krajský súd“) uznesením z 3. novembra 2022 sp. zn. 26CoP/88/2022, odvolanie manžela proti rozsudku súdu prvej inštancie odmietol ...
Merito veci: 10 620 eur
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave (ďalej len „odvolací súd“) potvrdil rozsudok Okresného súdu Bratislava II z 16. novembra 2018, č.k. 67C/47/2017-373 (ďalej len „súd prvej inštancie“), ktorým zamietol žalobu žalobcu o zaplatenie zmluvnej pokuty 10 620,- eur. Súd prvej inštancie vychádzal zo zistenia, že žalobca a žalovaný uzavreli dňa 25. novembra 2016 kúpnu zmluvu (Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k bytu) č. X.X.X. (A-R.), na základe ktorej došlo k prevodu nehnuteľností vo vlastníctve žalovaného na žalobcu, a to bytu č. XX, nebytového priestoru č. X-XX: garážového státia č. ...
Odôvodnenie: Na najvyššom súde sa pod sp. zn. 2TdoVS/1/2023 vedie konanie o sťažnosti obvineného JUDr. G. Z. proti uzneseniu najvyššieho súdu, sp. zn. 5Tost/29/2022, zo 17. januára 2023 o nevylúčení sudcu JUDr. Petra Štifta z vykonávania úkonov trestného konania vo veci vedenej na najvyššom súde pod sp. zn. 5Tost/29/2022. Najvyšší súd uznesením, sp. zn. 2TdoVS/1/2023, zo 14. marca 2023 na základe námietky vznesenej obvineným JUDr. G. Z. rozhodol podľa § 32 ods. 3 Trestného poriadku o nevylúčení sudcu JUDr. Pavla Farkaša z vykonávania úkonov trestného konania vo veci vedenej na najvyššom súde pod ...
Merito veci: neodkladné opatrenie
Odôvodnenie: 1. Žalobkyňa v prebiehajúcom odvolacom konaní vedenom na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 3Co/51/2023 uplatnila námietku zaujatosti (č. l. 369 a nasl.) voči sudcovi Krajského súdu v Bratislave JUDr. Romanovi Bolebruchovi pre jeho pomer k sporu a žalobkyni. V nej namietala, že JUDr. Roman Bolebruch, ako orgán riadenia štátnej správy Krajského súdu v Bratislave v pozícii podpredsedu mal rozhodnúť o sťažnosti žalobkyne na prieťahy v tomto konaní, mal na potvrdení o prijatí správnej žaloby vo veci sp. zn. 1S/13/2021 vyznačiť ako žalovaného len Ministerstvo spravodlivosti SR. Štátn ...
Odôvodnenie: 1 . Okresný súd Trenčín (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením z 18. marca 2021 č. k. 26Em/1/2021-135 zamietol návrh oprávneného na výkon rozhodnutia a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. V odôvodnení uviedol, že neboli splnené zákonné podmienky pre nariadenie výkonu rozhodnutia Okresného súdu Trenčín z 5. apríla 2017 č.k. 34P/227/2016-420 o úprave styku oprávneného s maloletým, pretože z vykonaného dokazovania vyplynulo, že styk oprávneného s maloletým sa realizuje a zo strany povinnej nebolo zistené porušenie právoplatného rozhodnutia. Realizáci ...
Merito veci: náhradu škody
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice I (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 12. októbra 2018 č. k. 15C/139/2014-687 žalobu žalobkyne zamietol a žalovanému voči žalobkyni priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %, o výške ktorých bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti rozsudku. 1.1. Pôvodná žalobkyňa (IRES R+M s.r.o.) sa žalobou doručenou súdu 9. februára 2011 domáhala, aby súd právneho predchodcu žalovaného, príspevkovú organizáciu Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra Tatry, zaviazal na zaplatenie znehodnoteného stavebného materiálu v čiastke vyčíslenej znalcom ...
Odôvodnenie: l. Okresný súd Považská Bystrica (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 4C/62/2018-156 zo dňa 26. augusta 2021 (druhým v poradí) žalobu zamietol. Rozhodol, že žalovaní 1/ - 14/ majú nárok na náhradu trov konania proti žalobcovi v rozsahu 100 %. Uviedol, že žalobca sa svojou žalobou proti žalovaným 1/ - 14/ domáhal určenia, že spoluvlastnícky podiel 1/6-ina na pozemku registra E-KN XXXX/X ostatná plocha o výmere 1489 m2 zapísaná na LV č. XXX k. ú. X. patrí do dedičstva po poručiteľovi Š. K., nar. XX. S. XXXX, zomr. XX. O. XXXX, naposledy bytom X. XXX. Zotrval na skôr vysloveno ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Nitra (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 5. decembra 2018, č. k. 10C/163/2016-182 zamietol žalobu a rozhodol, že žalovaná má proti žalobkyni nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu. 1.1. Predmetom tohto konania je žaloba žalobkyne (v zmysle pripustenej zmeny žaloby), ktorou sa domáhala, aby súd určil, že bola spoluvlastníčkou nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. úz. A., obec R., okres R. a to pozemku registra "C" parc. č. XXX/XXX o výmere 682 m2 ostatné plochy v podiele 1/6-ina, parc. č. XXX/XXX o výmere 1277 m2 orná pôda v podiele 1/6-ina, parc. č. ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žilina (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 5. marca 2020, č. k. 41C/21/2019- 195 zamietol žalobu o náhradu nemajetkovej ujmy titulom zodpovednosti štátu za vyšetrenie duševného stavu žalobcu v trestnom konaní bez príkazu súdu. 1.1. V odôvodnení rozhodnutia skonštatoval, že v zmysle § 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 514/2003 Z.z. (8Cdo/289/2014) v mene štátu v danej veci koná Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, pretože prokurátor vykonáva dozor v prípravnom konaní a mal možnosť zrušiť uznesenie vyšetrovateľky na podklade sťažnosti podanej žalobcom uznesením ...
Merito veci: 7 500 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Nitra (ďalej aj „súd prvej inštancie“) v poradí druhým rozsudkom z 28. novembra 2019, č. k. 18C/231/2016-247 žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi 7 500 eur s 5% ročným úrokom z omeškania od 24. apríla 2016 do zaplatenia do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobcovi priznal voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu. 1.1. Rozhodnutie odôvodnil ustanoveniami § 31 ods. 1, 4, § 33 ods. 2, § 39, § 42, § 415, § 420 ods. 1, § 441 Občianskeho zákonníka. Vychádzal zo zisteného skutkového stavu, v zmysle ktorého 15. októbra 2015 žalobca ako kupujúci ...
Odôvodnenie: 1 . Okresný súd Michalovce (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením z 21. júna 2017, č.k. 12D/4/2016-120 potvrdil schválenie dohody dedičov o vyporiadaní dedičstva po poručiteľovi C. F.. 1.1. Proti uzneseniu súdu prvej inštancie podala odvolanie účastníka 2/ (B. Y.), ktoré bolo adresované a doručené Krajskému súdu v Košiciach 1. februára 2018 (č.l. 130 až 135 spisu). 2. Krajský súd v Košiciach (ďalej aj „odvolací súd“) v znení opravného uznesenia, odvolanie účastníčky 2/ ako oneskorene podané odmietol (§ 386 písm. a) CSP) a účastníkom konania nepriznal náhradu trov odvolacieho konania ( ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava II ako súd prvej inštancie, uznesením č. k. 32C/4/2022-37 z 28. februára 2022 zamietol návrh navrhovateľa na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa domáhal, aby súd uložil odporcovi povinnosť odstrániť z internetovej stránky: https: //www.udzs- sk.sk/blog/2021/12/20/urad-zacal-preverovat-lekarovktori-o-pandemii-ochorenia-covid-19-alebo- ockovani-proti-nemu-siria-dezinformacie-a-ohrozuju-tak-zdravie-pacientov/ článok "Tlačová správa - Úrad začal preverovať lekárov, ktorí o pandémii ochorenia COVID-19 alebo očkovaní proti nemu šíria dezinformácie a ohrozuj ...
Odôvodnenie: 1 . Okresný súd Humenné (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením z 29. novembra 2021, č. k. 10Ps/16/2020-180 zastavil konanie o obmedzenie spôsobilosti na právne úkony u opatrovanca, uložil navrhovateľom 1/ a 2/ uhradiť spoločne a nerozdielne na účet súdu prvej inštancie náklady na znalecké dokazovanie vo výške 371,85 eura do 15 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia. 1.1. Svoje rozhodnutie odôvodnil § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) a § 231, § 239 a § 247 ods. 1 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 10. marca 2020 č.k. 18C/28/2018-214 v spojení s opravným uznesením z 10. apríla 2020 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcom 1/ a 2/ do troch dní od právoplatnosti rozsudku 111 239,43 eura spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,5 % ročne z prisúdenej sumy od 26. júla 2018 do zaplatenia, vo zvyšku žalobu zamietol a žalobcom 1/ a 2/ priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 40 %. Opravným uznesením opravil zrejmú nesprávnosť vo výrokovej časti rozsudku. 1.1. Žalobcovia sa voči žalo ...
Merito veci: náhradu mzdy
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice II (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 18. marca 2019, č.k.: 17Cpr/2/2013-374 zamietol žalobu o náhradu mzdy a žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania. 1.1. V odôvodnení rozhodnutia skonštatoval, že Okresný súd Košice II rozsudkom, č.k. 28C/85/2011- 422 zo 4. marca 2013 určil, že skončenie pracovného pomeru výpoveďou žalovaného z 24. januára 2011 je neplatné a že pracovný pomer žalobcu u žalovaného trvá. Na odvolanie žalovaného Krajský súd v Košiciach rozsudkom z 21. januára 2014 sp.zn. 6Co/190/2013, potvrdil rozsudok prvoinštančného súdu. 1.2. Z vykonan ...
Merito veci: 4 362,79 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Galanta (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 11. marca 2019 č. k. 30Csp/77/2018-80 mimo iného žalobu v časti o zaplatenie 10,9 % ročného (zmluvného) úroku z istiny 4 362,79 eura od 22. marca 2018 do zaplatenia zamietol a žalobkyni priznal proti žalovanému právo na plnú náhradu trov prvoinštančného konania. Súd prvej inštancie dospel k záveru, že žaloba je čiastočne nedôvodná (o zaplatenie 10,9 % ročného zmluvného úroku z istiny 4 362,79 eura od 22. marca 2018 do zaplatenia) vychádzajúc z toho, že po predčasnom zosplatnení úveru žalobkyni nepatrí zmluvný úrok z t ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Nitra (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 10. mája 2019 č. k. 16C/177/2016 - 169 vo výroku I. zriadil v prospech vlastníka stavby so súpisným č. XXX, zapísanej na LV č. XXXX, katastrálne územie K., vecné bremeno spočívajúce v práve cesty vo forme prechodu peši a prejazdu povozom, osobnými motorovými vozidlami a nákladnými motorovými vozidlami cez časť pozemku - parc. č. KNE XXXX/X orná pôda o výmere 2128 m2 a cez časť pozemku parc. č. KNE XXXX/X orná pôda o výmere 2127 m2, zapísané na LV č. XXXX, katastrálne územie K., ktorých aktuálnym vlastníko ...
Odôvodnenie: 1 . Okresný súd Trenčín (ďalej len „súd prvého stupňa“, s účinnosťou od 1. júla 2016 „súd prvej inštancie“) uznesením z 1. augusta 2008 č. k. 26C/3/2008-227 zamietol návrh navrhovateľov na vydanie predbežného opatrenia. Rozhodol tak s odôvodnením, že navrhovatelia síce osvedčili danosť nároku, keďže predmetom konania je určenie vlastníckeho práva navrhovateľov k parcelám vo vlastníctve odporcov, čo súdu prvého stupňa vyplynulo z predložených listinných dôkazov, avšak neosvedčili potrebu dočasnej úpravy, ktorá je obsahom predbežného opatrenia. Okrem svojich tvrdení navrhovatelia žiadnym dôkazom n ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej aj len ,,okresný súd“ alebo ,,súd prvej inštancie“) rozsudkom z 27. apríla 2015, č. k. 21C/180/2012-201, v znení opravného uznesenia z 30. mája 2018, č. k. 21C/180/2012-246 (rozsudok opravený v záhlaví o adresy žalobcov v 3/, 4/, zástupcu žalobcov v 1/ až 4/ a vo výrokovej časti o výrok o zastavení konania v časti o zaplatenie sumy 21 677,55 eura), zamietol žalobu a žalovanej nepriznal náhradu trov konania. 1.1. Žalobcovia 1/ až 4/ sa domáhali od žalovaného zaplatenia sumy 54 392 eur s príslušenstvom tak, aby žalobcovi 1/ bola vyplatená úhrada 1/ ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej aj okresný súd alebo súd prvej inštancie) rozsudkom z 12. septembra 2019 č. k. 12C/101/2016 - 231 v spojení s dopĺňacím rozsudkom z 9. októbra 2019 č. k. 12C/101/2016 - 244 žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi istinu 3 000 eur s úrokom z omeškania vo výške 5,05 % ročne z tejto sumy od 21. marca 2016 do zaplatenia, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol a vyslovil, že žalobca má voči žalovanej nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 1.1. Súd prvej inštancie uviedol, že právny vzťah založený poistnou zmluvou m ...
Merito veci: náhradu škody
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom zo 04. decembra 2018 č. k. 18C/224/2009 - 311 vo výroku I. žalobu zamietol. Vo výroku II. žalovanej nepriznal nárok na náhradu trov konania. V odôvodnení rozhodnutia poukázal na § 3 ods. 1 a 2, § 4 ods. 1 písm. b), § 5 ods. 1, § 6 ods. 1 a 2, § 9 ods. 1, § 15, § 17 ods. 1 zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci (ďalej aj „zákon č. 514/2003 Z. z.“), § 50a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Súd na základe vykonaného dokazovania dospel k ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Kežmarok (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo 7. marca 2018, č. k. 8Csp/106/2017-114 v spojení s dopĺňacím rozsudkom z 18. apríla 2018, č.k. 8Csp/106/2017-118 zamietol žalobu a rozhodol, že žalovaný a osobitný subjekt na žalovanej strane má proti žalobcovi nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu. Sporovým stranám náhradu trov konania o vydanie dopĺňacieho rozsudku nepriznal. 1.1. Rozhodnutie odôvodnil podľa ustanovení § 1 ods. 2, § 2 písm. a) a b) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, § 5b záko ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bardejov (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 26. apríla 2019 č. k. 6C/161/2011 - 578 vo výroku I. žalobu žalobkyne 1/ o určenie vlastníckeho práva zamietol. Vo výroku II. žalobu žalobcov 2/ a 3/ o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy zamietol. Vo výroku III. vyslovil, že žalovaným 1/, 3/, 5/, 7/ priznáva voči žalobcom 1/ až 3/ nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. Vo výroku IV. vyslovil, že medzi žalovaným 2/, 4/, 6/, 8/ a 9/ a žalobcami 1/ až 3/ nepriznáva nárok na náhradu trov konania. V odôvodnení rozhodnutia poukázal na § 470 ods ...
Odôvodnenie: 1 . Okresný súd Košice II (ďalej aj „súd prvej inštancie") rozsudkom z 8. januára 2019, č. k. 20C/163/2015-403 zamietol žalobu a žalovanej priznal náhradu trov konania v miere 100 %. 1.1. Predmetom sporu je určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, domu so súp. č. XXXX a k pozemku parcely registra KN „C", parc. č. XXXX/X o výmere XXX m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom predmetný dom stojí, všetko evidované Okresným úradom Košice, odborom katastrálnym na LV č. XXXX, vedenom pre kat. úz. S., v prospech žalobkyne, keďže ako vlastník uvedenej nehnuteľnosti je evidov ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej aj „súd prvej inštancie") rozsudkom z 26. júla 2019 č.k. 17 C/17/2018- 216 žalobe vyhovel tak, že: „I. U r č u j e , že žalobkyňa je vlastníkom nehnuteľností v k. ú. C. A. - zapísaných na LV č. XXX na Okresnom úrade odbor katastrálny Poprad parcely registra E parc. č. XXX/X - orná pôda o výmere 491 m2, parc. č. XXX/X - orná pôda o výmere 251 m2, parc. č. XXX/X - orná pôda o výmere 248 m2, parc. č. XXX/X - orná pôda o výmere 125 m2, parc. č. XXX/X - orná pôda o výmere 75 m2, parc. č. XXX/XX - orná pôda o výmere 76 m2 s podielom v 319/560-inách, -zapísaných na LV č. ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trnava (ďalej aj „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo 4. októbra 2017 č.k. 19C/327/2015-123 žalobu zamietol (v poradí prvý výrok), v časti určenia, že žalobcovia nie sú povinní na základe „Uznania záväzku formou notárskej zápisnice sp. zn. N 16/2015, NZ 18639/2015, NCRls 19127/2015 zo dňa 29.5.2015“ plniť žalovanému, konanie zastavil (v poradí druhý výrok), žalovanému priznal voči žalobcom 1/, 2/, 3/ spoločne a nerozdielne nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100% (v poradí tretí výrok). 1.2. Súd prvej inštancie vychádzal zo skutkových zistení, ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I, ako súd prvej inštancie, rozsudkom z 2. októbra 2019 sp. zn. 4C/14/2016 v spojení s opravným uznesením zo 17. júla 2020 sp. zn. 4C/14/20106 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 12 015 eur do 30 dní od právoplatnosti rozsudku, vo zvyšku žalobu zamietol a žalovanej nepriznal nárok na náhradu trov konania. Žalobca si na súde prvej inštancie uplatňoval voči žalovanej náhradu škody podľa zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava III, ako súd prvej inštancie, uznesením z 2. novembra 2021 sp. zn. 64C/36/2021 nariadil neodkladné opatrenie, ktorým pôvodným žalovaným v 1/ a 2/ ako vlastníkom nebytového priestoru č. XX, nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu, súpisné č. XXXXX, vchod: S. č. XX/a, postaveného na pozemku parcela č. XXXXX/XX, o výmere 5 175 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a k nemu prislúchajúceho spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a príslušenstve o veľkosti 3159/2550054, zapísaného na liste vlastníctva č. XXXX p ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava V (ďalej aj okresný súd alebo súd prvej inštancie) rozsudkom z 16. júna 2016 č. k. 50C/245/2012-412 žalobu žalobcov 1/, 2/ zamietol; žalobcom uložil povinnosť vypratať prístavbu rodinného domu v D., na W. B., I., postaveného na pozemku parcelné č. XXX/X, parcelné č. XXX, parcelné č. XXX/X, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. XXX., vedeného Okresným úradom v D., Katastrálnym odborom pre okres D., obec D., katastrálne územie S., do troch dní od právoplatnosti rozsudku; žalobcom uložil povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť pôvodne žalovaným spoločne ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava V ako súd prvej inštancie rozsudkom sp. zn. 40C/178/2014 z 12. septembra 2016 v prvom výroku uložil žalovanej povinnosť v týždenníku PLUS 7 DNÍ v čísle, ktoré bude nasledovať ako druhé v poradí po právoplatnosti rozsudku na strane 4 týždenníka na rovnakom mieste a s rovnakým typom aj veľkosťou písma, ako bolo na 4. strane týždenníka PLUS 7 DNÍ zo dňa 07.02.2013 uverejnené „Šikovný“ uverejniť text: „Ospravedlnenie F. K. Ď. za neoprávnený zásah do práva na ochranu osobnosti“ a pod tým s použitím rovnakého typu aj veľkosti písma, ako bol na 4. strane týždenník ...
Merito veci: určenie pohľadávky
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trenčín (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 22Cbi/1/2020-81 zo dňa 16. decembra 2020 určil v prvom výroku, že pohľadávka žalobcu uplatnená v súhrnnej prihláške nezabezpečených pohľadávok zo dňa 17. decembra 2019 do reštrukturalizačného konania na majetok úpadcu MAKS-D, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 1, Nováky, IČO: 36 332 534, vedenom na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 40R/1/2019 (ďalej aj „úpadca“ alebo „žalovaný“), evidovaná v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 409/2, v celkovej výške 15 357,53 eura, je čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti a výšky o ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej tiež „súd prvej inštancie“) uznesením zo dňa 27. októbra 2022, č. k. 18Cb/51/2022-330, zamietol návrh žalobcov na nariadenie neodkladného opatrenia. 2. Z rozhodnutia súdu prvej inštancie vyplýva, že žalobcovia 1/ a 2/ vo svojom návrhu žiadali nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým by súd nariadil odklad účinnosti uznesení prijatých na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia žalovaného dňa 26. septembra 2022 do času rozhodnutia súdu o žalobe o určenie neplatnosti predmetných uznesení. 3. Na odvolanie žalobcov rozhodol Krajský súd v Prešove ( ...
Merito veci: 2 050,13 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1.1. Okresný súd Zvolen (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 14. septembra 2021, sp. zn. 8Csp/28/2021, zamietol žalobu z 29. marca 2021, ktorou sa žalobkyňa domáhala, aby súd zaviazal žalovanú na zaplatenie istiny vo výške 710,31 eur, úroku za poskytnutie úveru vo výške 1 090,98 eur, úroku z omeškania vo výške 248,84 eur a úroku z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 710,31 eur od 5. decembra 2020 do zaplatenia. 1. 2. Žalobkyňa žalobu odôvodnila tým, že pohľadávku nadobudla na základe zmluvy o postúpení pohľadávky zo 4. decembra 2020 uzatvorenej s postupk ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre (ďalej len „odvolací súd“) uznesením z 25. januára 2022, sp. zn. 12Co/6/2022, potvrdil uznesenie Okresného súdu Nové Zámky z 12. októbra 2021, č. k. 13C/51/2021-47, ktorým súd prvej inštancie vyhlásil, že nemá právomoc vo veci konať a konanie zastavil. O trovách odvolacieho konania rozhodol tak, že ich žalovanej nepriznal. 2. Proti tomuto uzneseniu odvolacieho súdu podal žalobca dovolanie. 3 . Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) ako súd dovolací (§ 35 Civilného sporového poriadku, ďalej len „CSP“) po zistení, že dovolanie bolo poda ...
Merito veci: 5 742,82 eur
Odôvodnenie: 1. Podaním doručeným Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „dovolaciemu súdu“) dňa 10. mája 2023 žalovaný navrhol opravu výroku v záhlaví označeného uznesenia z dôvodu jeho zrejmej nesprávnosti. Dôvodil, že dovolací súd pochybil, keď o nároku na náhradu trov konania rozhodol tak, že: „Žalovaný má nárok na náhradu trov dovolacieho konania.“ Podľa žalovaného by výrok o náhrade trov dovolacieho konania mal správne znieť tak, že v ňom dovolací súd uvedie voči komu mu nárok na náhradu trov vznikol (voči žalobcovi) a tiež, v akom rozsahu mu tento nárok vznikol podľa pomeru úspechu v konaní ...
Odôvodnenie: 1.1. Dňa 26. júla 2018 doručila Fakultná nemocnica Nitra - psychiatrická klinika, so sídlom Špitálska 6, Nitra, IČO: 17 336 007 (ďalej len „zdravotnícke zariadenie“) Okresnému súdu Nitra (ďalej len „súd prvej inštancie“) písomné hlásenie o tom, že v ten deň prijali pacienta C. Ď. do ich zdravotníckej starostlivosti bez jeho súhlasu. 1.2. Súd prvej inštancie uznesením z 30. júla 2018 vyslovil, že k prevzatiu C. Ď. do ústavu zdravotníckej starostlivosti došlo zo zákonných dôvodov. Na odvolanie umiestneného C. Ď. Krajský súd v Nitre (ďalej len „odvolací súd“) uznesením z 30. apríla 20 ...
Merito veci: 2 281,92 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Žalobkyňa podala návrh na vydanie platobného rozkazu prijatý Okresným súdom Banská Bystrica dňa 13. mája 2022, vedený pod sp. zn. 30Up/776/2022. Okresný súd Banská Bystrica vydal dňa 12. júla 2022 platobný rozkaz sp. zn. 30Up/776/2022. Následne Okresný súd Banská Bystrica postúpil vec Okresnému súdu Prešov ako súdu príslušnému na prejednanie sporu, nakoľko platobný rozkaz sa žalovanej nepodarilo účinne doručiť a žalobkyňa v stanovenej lehote navrhla pokračovanie v konaní na príslušnom súde v zmysle § 10 ods. 3, zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní. 2. Žalovaná podaním d ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca podal dňa 21. septembra 2021 na Okresný súd Topoľčany ako na kauzálne príslušný súd podľa § 13, § 17 CSP v spojení s § 23 písm. d) CSP žalobu, ktorou sa domáhal zaplatenia funkčného platu. Okresný súd Topoľčany postúpil v zmysle § 13, § 23 a § 41 Civilného sporového poriadku (ďalej aj „CSP“) spor Okresnému súdu Bratislava III ako kauzálne príslušnému súdu. 2 . Okresný súd Bratislava III s postúpením veci nesúhlasil. Nesúhlas s postúpením sporu odôvodnil tým, že žalobca v žalobe označil ako žalovaného štát, v mene ktorého koná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno, ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Považská Bystrica (ďalej len „súd prvej inštancie“) výrokom I. určil, že žalovaný 3/ je vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálnym odborom v katastri nehnuteľností pre okres Považská Bystrica, obec Y. P. a katastrálne územie Y. P. na liste vlastníctva č. XXXX ako Stavby - administratívna budova súp. č. XXX na parc. č. 580/1 v podiele 622/10000, ktorý previedol kúpnou zmluvou, podľa ktorej bol vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností povolený pod č. V 3215/13 na žalovaných 1/ a 2/. Výrokom II. určil, že žalovaný 6/ je vl ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žiar nad Hronom (ďalej len „exekučný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) prvou výrokovou vetou uznesenia z 8. novembra 2022 č. k. 5Er/820/2009-382 zamietol námietky povinných 2/ a 3/ proti exekúcii vedenej pôvodne proti povinným 1/ až 3/ (pričom voči povinnej 1/ obchodnej spoločnosti SEKTOR, s.r.o., Banská Belá 69, IČO: 36 033 251 bolo konanie prvou výrokovou vetou uznesenia exekučného súdu z 31. júla 2019 č. k. 5Er/820/2009-253 zastavené, v dôsledku ex offo výmazu obchodnej spoločnosti z obchodného registra) na podklade rozhodcovského rozsudku č. k. RK- 219/06/GR vydaného ...
Odôvodnenie: 1 . Okresný súd Nitra (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo dňa 14. júna 2021 pod č.k. 16C/136/2016 - 172 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal určenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a žalovanej nepriznal nárok na náhradu trov konania. V odôvodnení rozsudku súd uviedol, že žalobca sa pôvodne žalobou domáhal určenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v katastrálnom území N., obec N., okres Nitra evidovanej na liste vlastníctva č. XXXX ako parcela registra „C“ parc. č. 2983 orná pôda o výmere 495 m2. Dôvodom podania žaloby bolo nedôvodné odstúpenie žalovanej ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Banská Bystrica (ďalej aj „súd prvej inštancie“) prvou výrokovou vetou rozsudku č. k. 64Cb/167/2017-242 zo 14. septembra 2018 zastavil konanie v časti o zaplatenie sumy 2 437,20 eura, úroku vo výške 3,32% ročne zo sumy 6 997,92 eura od 27. júna 2013, úroku vo výške 3,32% ročne zo sumy 2 179,20 eura od 2. mája 2014 do zaplatenia a úroku z omeškania vo výške 9,05% ročne zo sumy 2 437,20 eura, druhou výrokovou vetou žalobu v prevyšujúcej časti zamietol a treťou výrokovou vetou priznal žalovanej proti žalobkyni nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. 2. V odôvodnen ...
Merito veci: 1 000 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trnava v poradí druhým rozsudkom z 10. septembra 2019 č. k. 23Cb/117/2016-259 v spojení s opravným uznesením z 5. decembra 2019 č. k. 23Cb/117/2016-287 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu vo výške 100 eur a to do troch dní od právoplatnosti rozsudku, vo zvyšnej časti žalobu zamietol a rozhodol, že žiadna zo strán nemá právo na náhradu trov konania. 2. Na základe vykonaného dokazovania dospel súd k záveru a v konaní ani nebolo sporné, že sporové strany ako podnikateľské subjekty uzavreli zmluvu o preprave veci (v zmysle § 610 a nasl. Obchodného zákonníka), a to na z ...
Merito veci: 8 111,1 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1 . Okresný súd Prešov (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom č.k. 11C/36/2019-243 zo dňa 7. apríla 2021 výrokom I/ zastavil konanie v časti o zaplatenie sumy 158,06 eura, titulom náhrady liečebných nákladov, výrokom II/ zaviazal žalovaného na zaplatenie sumy 4 833,06 eura v lehote do troch dní od právoplatnosti rozsudku, výrokom III/ žalobu v prevyšujúcej časti zamietol a výrokom IV/ rozhodol o náhrade trov konania tak, že žalobca voči žalovanému má nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %, ale len z prisúdenej istiny. 2 . Rozhodnutie právne odôvodnil v súlade s § 420 o ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom pod č. k. 11C/181/2010-327 zo 4. februára 2020 výrokom I. žalobu zamietol a výrokom II. a III. súvisiacim výrokom o trovách konania vyslovil, že žalovaní I. a II. majú právo na náhradu trov konania voči žalobkyni v rozsahu 100 %. 2. Svoje rozhodnutie postavil na závere, že predmetom sporu po čiastočnom potvrdení a čiastočnom zrušení jeho prvého rozsudku odvolacím súdom, je nárok žalobkyne na zaplatenie sumy v celkovej výške 48 635,20 eura, pozostávajúcej jednak zo sumy 29 920,29 eura, ktorá predstavuje škodu žalobkyne v súvislo ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trnava (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 21. apríla 2021 č. k. 36Cbi/1/2020-1064 zamietol žalobu a žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť žalovanému náhradu trov konania v celom rozsahu. 2. Na odvolanie žalobcu Krajský súd v Trnave (ďalej len „odvolací súd“) uznesením z 23. augusta 2022 č. k. 31CoKR/5/2021-1147 napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie a nové rozhodnutie. Následne dňa 29. septembra 2022 odvolací súd vydal opravné uznesenie č. k. 31CoKR/5/2021-1158, ktorým opravil označenie formy uvedeného rozhodnutia z nespráv ...
Odôvodnenie: 1 . Okresný súd Galanta (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo dňa 13. júla 2020 č. k. 22P/144/2019-636 rozhodol tak, že znížil vyživovaciu povinnosť otca na maloleté dieťa zo sumy 250 eur mesačne, počnúc od 1. decembra 2019 do 31. decembra 2019 na sumu 120 eur mesačne, a počnúc od 1. januára 2020 na sumu 100 eur mesačne, kde výživné je splatné vždy do 15. dňa toho - ktorého mesiaca vopred k rukám matky maloletého dieťaťa; týmto sa mení rozsudok Okresného súdu Nové Zámky zo dňa 16. februára 2018 č. k. 11P/297/2017-50 v časti rozsahu vyživovacej povinnosti otca na maloleté dieťa. Ži ...
Merito veci: 2 983,40 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1 . Okresný súd Michalovce (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 28. novembra 2017 č. k. 12C/11/2012-476 uložil žalovanej povinnosť do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia zaplatiť žalobcovi sumu 1 589,97 eura s 9,25 % ročným úrokom z omeškania od 26. apríla 2010 do zaplatenia, zastavil konanie o žalobe v časti nároku na úhradu istiny 186,93 eura s 9,5 % ročným úrokom z omeškania od 18. októbra 2007 do zaplatenia zo sumy 14,90 eura, s 9,5 % ročným úrokom z omeškania od 7. apríla 2008 do zaplatenia zo sumy 18,03 eura, s 9,5 % ročným úrokom z omeškania od 23. februára 2007 do z ...
Odôvodnenie: 1 . Súd prvej inštancie svojím posledným rozsudkom vydaným v tejto veci z 23. októbra 2018 č. k. 24C/283/2015 - 432 prvým výrokom žalovanú zaviazal zaplatiť žalobcovi sumu 15 600 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5,05 % ročne od 23. apríla 2015 až do zaplatenia, ktorá pozostáva zo sumy 7 800 eur titulom náhrady škody spôsobenej rozhodnutím o väzbe - uznesením Okresného súdu Trebišov z 24. septembra 2010 sp. zn. 0Tp/542/2010 a zo sumy 7 800 eur titulom náhrady škody spôsobenej rozhodnutím o väzbe - uznesením Krajského súdu v Košiciach z 5. decembra 2011 sp. zn. 8Tos/91/2011, v lehote ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Čadca (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 29. novembra 2019, č. k. 16C/197/2016-236 v spojení s opravným uznesením z 7. júna 2021, č. k. 16C/197/2016-340 návrh zamietol, žalovanému v rade 1/ priznal voči žalobkyni nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % a žalovaným v rade 2/ až 4/ nárok na náhradu trov konania voči žalobkyni nepriznal. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že v prejednávanom spore sa žalobkyňa voči žalovaným v rade 1/ až 4/ domáhala určenia, že nehnuteľnosť, a to parcela CKN 1267 - zastavané plochy a nádvoria o výmere ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Galanta (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením zo dňa 21. januára 2020, sp. zn. 8D/114/2014-262 zrušil rozhodnutie č. k. 8D/114/2014-234 zo dňa 26. apríla 2017. Svoje rozhodnutie odôvodnil použitím ustanovenia § 161 ods. 1, 2, § 210 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej aj „CMP“). Vecne argumentoval tým, že po vykonanom dokazovaní, najmä z lustrácie Registra obyvateľov Slovenskej republiky a oznámenia Okresnej prokuratúry Bratislava II č. k. Pc6/19/1102-20 zo dňa 4. decembra 2019 mal za preukázané, že vo vzťahu k osobe: Q. V. A., rodený G ...
Merito veci: 2 910,30 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1 . Okresný súd Partizánske (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 5. septembra 2019 č. k. 5Csp/9/2019-70 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni istinu 2 910,30 eura, úrok 102,18 eura, úroky z omeškania 1,15 eura, úrok z omeškania vo výške 5 % ročne z nezaplatenej istiny 2 910,30 eura od 18. januára 2019 do zaplatenia, úrok z omeškania vo výške 5 % ročne z nezaplatených úrokov 102,18 eura od 18. januára 2019 do zaplatenia, nezaplatené poplatky za poistenie 2,30 eura do 3 dní od právoplatnosti rozsudku (výrok I.), vo zvyšku žalobu zamietol (výrok II.), a určil, že žalobk ...
Merito veci: určenie času plnenia
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice-okolie (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 25. apríla 2019 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal, aby súd určil, že lehota splatnosti dlhu z pôžičky, ktorú poskytol žalobca žalovanej vo výške 28 280,58 eura je 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Zároveň priznal žalovanej nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Aplikujúc ustanovenia § 488, § 489, § 491 ods. 1, § 494 a § 657 Občianskeho zákonníka zdôvodnil rozhodnutie tým, že pre platnosť zmluvy o pôžičke sa nevyžaduje osobitná forma, možno ju uzavrieť písomne, ústne aj konkludentne (reálne). ...
Merito veci: náhradu škody
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 21. októbra 2019, č. k. 17C/225/2014-2210, zamietol návrh žalobcu na prerušenie konania spolu so žalobou a žalovanému priznal voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Žalobca sa žalobou domáhal, aby mu žalovaný zaplatil sumu 477.758.480,50 Sk spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,5 % ročne odo dňa 5. septembra 2008 do zaplatenia. Žalobu vo veci samej odôvodnil tým, že právny predchodca žalobcu - spoločnosť AR city, s.r.o. mala záujem spolu so spoločnosťami AR PARK, s.r.o. a AR golf, s.r.o. vybudovať ...
Odôvodnenie: Uznesením Krajského súdu v Nitre z 19. januára 2023 bol X. K. podľa § 1 ods. 6 s poukazom na § 16 ods. 1 zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze vzatý do vydávacej väzby, s tým, že doba predchádzajúcej predbežnej väzby, do výkonu ktorej bol vzatý uznesením toho istého súd zo 16. decembra 2022 sp. zn. 2Ntc/20/2022, sa mu započítala. Dňa 12. januára 2023 podal prokurátor Krajskej prokuratúry v Nitre, vykonávajúci predbežné vyšetrovanie, návrh na postup podľa § 21a ods. 1 Zákona o európskom zatýkacom rozkaze s poukazom na to, že odsúdený X. K. vyjadril nesúhlas s výkonom ...
Odôvodnenie: Okresný súd Trnava (ďalej tiež „okresný súd" alebo „súd prvého stupňa") rozsudkom z 24. augusta 2021, sp. zn. 15T/12/2021 rozhodol tak, že uznal obvineného N. I. (ďalej tiež „obvinený" alebo „dovolateľ) za vinného v bodoch 1/ a 2/ zo spáchania pokračovacieho prečinu krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. a), písm. g) Trestného zákona, v bode 3/ z prečinu krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. a), písm. g) Trestného zákona v jednočinnom súbehu s prečinom porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1 Trestného zákona, ktorého sa dopustil na tom skutkovom základe, že 1/ dňa 04.03.2021 v čase as ...
Merito veci: § 221/1, 3a Tr.zák.
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Čadca (ďalej tiež „okresný súd") z 27. februára 2020, sp. zn.1T/137/2018, bol obvinený H. S. (ďalej tiež „obvinený") uznaný za vinného zo spáchania zločinu podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a) Trestného zákona na tom skutkovom základe, že: - ako konateľ spoločnosti D. Y., s. r. o., so sídlom G. XXX/XX, I. I. prostredníctvom tretej osoby vystupujúcej v mene obchodnej spoločnosti D.-W., s. r. o. G. ponúkol Q. W. pomoc pri vyplatení podlžnosti jej syna J. W. plynúcej z nezaplatených splátok I. banke, a. s. O., pri zmluve o hypotekárnom úvere, nakoľko b ...
Odôvodnenie: 1. Okresný s úd Prešov (ďalej a j „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 26Er/97/2007-23 z 31. mája 2012 vyhlásil exekúciu vedenú na podklade rozhodcovského rozsudku, ktorý bližšie špecifikoval v odôvodnení uznesenia, za neprípustnú a rozhodol o jej zastavení. Konštatoval, že medzi účastníkmi konania nebola platne uzavretá rozhodcovská doložka, v dôsledku čoho nebola daná právomoc rozhodcovského súdu na konanie o nároku oprávnenej vyplývajúcom zo zmluvy o úvere uzavretej medzi účastníkmi konania. Z tohto dôvodu, t.j. pre rozpor exekučného titulu so zákonom, súd prvej inštancie vyhlásil predmetnú ...
Merito veci: § 329/1 Tr.zák.
Odôvodnenie: Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ďalej aj „súd prvého stupňa“ alebo „súd“) rozsudkom z 2. marca 2018, č. k. PK-1T/33/2017-812 uznal obvineného C. E. (spolu s obvineným Bc. G. D. ako organizátorom) za vinného z pokračovacieho zločinu prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1 Tr. zák. na skutkovom základe uvedenom v rozsudku. Súd prvého stupňa za to obvinenému C. E. uložil podľa § 329 ods. 1 Tr. zák. s použitím § 38 ods. 2, ods. 3 Tr. zák., § 36 písm. j) Tr. zák. trest odňatia slobody vo výmere 3 (troch) rokov, ktorého výkon bol podmienečne odložený s probačným dohľadom nad správ ...
Odôvodnenie: Okresný súd Ružomberok rozsudkom z 10. augusta 2022, sp. zn. 8T/25/2022 uznal obvineného W. S. vinným v bode 1) z prečinu porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. e) Trestného zákona v súbehu s prečinom krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, na tom skutkovom základe, že dňa 11. septembra 2021 v presne nezistenom čase v skorých ranných hodinách vošiel cez neuzamknutú uzatvorenú zadnú bránu na oplotený pozemok rodinného domu s popisným číslom XXXX/XX na ulici Z. K.Á. v mestskej časti Č. v meste X., pričo ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov rozhodol rozsudkom tak, že zaviazal žalovaných v 1. a 2. rade zaplatiť žalobkyni spoločne a nerozdielne sumu 33 076,91 eura spolu s 5 % - tným ročným úrokom z omeškania od 13.02.2015 do zaplatenia, v lehote 90 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku. Druhým výrokom súd prvej inštancie rozhodol, že náhradu trov konania stranám sporu nepriznáva. 2. Krajský súd v Prešove na odvolanie žalovaných 1/ a 2/ rozhodol rozsudkom 11Co/2/2022-363 zo dňa 24. mája 2022 tak, že potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie v spojení s opravným uznesením č. k. 15C/433/2014-351 z 29. sep ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením z 9. mája 2012 č. k. 26Er/4781/2004-12 vyhlásil exekúciu za neprípustnú a zároveň ju zastavil podľa § 57 ods. 1 písm. g) zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „Exekučný poriadok“) v znení účinnom v čase rozhodovania súdu prvej inštancie. O trovách exekúcie nerozhodol s odôvodnením, že o nich rozhodne osobitným uznesením až po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej. 2. Na odvolanie oprávnenej Krajský súd v Prešove ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Banská Bystrica (ďalej len „exekučný súd“) uznesením z 18. septembra 2018 č. k. 4Er/238/2015-72 zamietol návrh povinného 2/ na vyhlásenie exekúcie za neprípustnú a na jej zastavenie. Na odvolanie povinného 2/ Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len „odvolací súd“) uznesením č. k. 43CoE/63/2019-86 z 13. marca 2019 napadnuté uznesenie exekučného súdu ako vecne správne potvrdil. 2. Proti uzneseniu odvolacieho súdu podal povinný 2/ dovolanie, ktorého prípustnosť vyvodzoval z ustanovení § 420 písm. f) a § 421 ods. 1 písm. b) zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Zvolen, sp. zn. 4T/49/2018, z 22. augusta 2018 bol okrem iného aj obvinený W. G. uznaný za vinného zo spáchania zločinu krádeže v spolupáchateľstve podľa § 20 k § 212 ods. 1, ods. 3 písm. a), písm. b), ods. 4 písm. b) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. e) Trestného zákona, ktorého sa dopustil na skutkovom základe, že: po predchádzajúcej vzájomnej dohode v bližšie nezistenom čase vo večerných hodinách dňa 13. decembra 2017 vo Zvolene, okres Zvolen, najskôr počas prevádzky spoločnosti B.T. Transport, s. r. o., so sídlom Trenčín, ul. Piaristická č. 6, IČO ...
Merito veci: § 200/1 Tr.zák.
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Trnava, sp. zn. 1T/31/2018, zo 4. septembra 2018 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Trnave, sp. zn. 5To/149/2018, zo 17. januára 2018 bol obvinený R. E. uznaný za vinného zo spáchania zločinu sexuálneho násilia podľa § 200 ods. 1 Trestného zákona, ktorého sa dopustil na tom skutkovom základe, že „dňa 22.10.2017 v čase asi 21:00 hod. v meste W. pri poliklinike v S. S., na asfaltovom chodníku rýchlym krokom pristúpil k poškodenej Ing. L. L., ktorá sa k nemu tvárou otočila, túto pravou rukou chytil za ruku a súčasne v ľavej ruke držal mobilný telefón, na ktorom ...
Merito veci: § 200/1 Tr.zák.
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Bratislava V, sp. zn. 3T/72/2018, z 22. novembra 2018 bol obvinený I. C. uznaný za vinného zo zločinu sexuálneho násilia podľa § 200 ods. 1 Trestného zákona, ktorého sa dopustil na skutkovom základe, že dňa 7. mája 2018 v čase asi o 7.15 hod. v J. - G., na lávke na moste B., približne 50 metrov od G. brehu, chytil zozadu za ramená poškodenú Mgr. B. N. C., ktorá ho obiehala, hodil ju o stenu, následne ju ľavým predlaktím v miestach medzi kľúčnou kosťou a krkom tlačil o stenu, aby sa nemohla hýbať, stál s ňou tvárou v tvár, potom jej pravou rukou vošiel me ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Nitre rozhodol uznesením, sp. zn. 1Ntc/2/2023, zo 14. marca 2023 tak, že „Podľa § 66 ods. 1 písm. a), ods. 2 Trestného zákona návrh odsúdeného M. K., nar. XX.XX.XXXX v G. J., bytom G. časť Q. XXXX, toho času vo výkone trestu odňatia slobody v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce, o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody vo výmere 1 rok a 2 mesiace uloženého mu rozsudkom Krajského súdu v Nitre, sp. zn. 1Ntc/29/2022, z 29.09.2022, so zaradením na výkon trestu odňatia slobody do ústavu na výkon trestu odňatia slobody so stredným stupňom stráženia ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Veľký Krtíš, sp. zn. 3T/9/2019, z 10. septembra 2020 bola obvinená Q. Ž. uznaná za vinnú zo spáchania obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c), písm. d), ods. 2 písm. c) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. b), písm. j) Trestného zákona, ktorého sa dopustila na skutkovom základe, že - od presne nezisteného času roku 2015 do 12.09.2018 do 11.00 h na presne nezistených miestach neoprávnene zadovažovala a následne vo H. L. v byte ...

Najvyšší správny súd SR

Merito veci: banské právo
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Hlavný banský úrad (ďalej aj „HBÚ“) začal voči žalobcovi správne konanie o uloženie pokuty podľa § 44 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe (ďalej aj „zákon o banskej činnosti“) z dôvodu, že pri previerke vykonanej dňa 09.10.2014 vo výrobnom stredisku Hradová, v dobývacom priestore Košice IV - Hradová bolo zistené, žalobca porušil § 5 ods. 2 zákona o banskej činnosti. Toto ustanovenie mal porušiť tým, že činnosť v dobývacom priestore nevykonával v súlade ...
Merito veci: daň z príjmov PO
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Na základe výsledkov kontroly na dani z príjmov právnickej osoby (ďalej aj „daň“) za zdaňovacie obdobie rok 2012, vykonanej u žalobcu, vydal Daňový úrad Trenčín (ďalej aj „správca dane“) rozhodnutie č. 101071424/2019 zo dňa 07.05.2019 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov žalobcovi vyrubil rozdiel v sume 46.718,75 eur na dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2012. Správca dane neuznal deklarova ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Daňový úrad Trnava, ako prvostupňový správny orgán, rozhodnutím č. 102683629/2019 zo dňa 20.11.2019 podľa § 68 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Daňový poriadok“) vyrubil žalobkyni rozdiel dane v sume 4 553,45 € na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie október 2014. 2. Na odvolanie žalobkyne žalovaný napadnutým rozhodnutím č. 100833976/2020 zo dňa 30.04.2020 prvostupňové rozhodnutie správneho orgánu potvrdil. II. Konanie pred sprá ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi finančnej správy 1. Daňový úrad Prešov (ďalej aj „správca dane“) vykonal u žalobcu daňovú kontrolu na dani z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“ alebo „daň“) za zdaňovacie obdobia január - december 2015. Daňová kontrola na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o DPH“) bola začatá dňa 17.06.2016 a ukončená dňa 17.10.2017 doručením Protokolu z daňovej kontroly č. 102200120/2017 zo dňa 17.10.2017 (ďalej aj „protokol“) žalobcovi ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi finančnej správy 1. Daňový úrad Prešov (ďalej aj „správca dane“) vykonal u žalobcu daňovú kontrolu na dani z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“ alebo „daň“) za zdaňovacie obdobia január - december 2015. Daňová kontrola na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o DPH“) bola začatá dňa 17.06.2016 a ukončená dňa 17.10.2017 doručením Protokolu z daňovej kontroly č. 102200120/2017 zo dňa 17.10.2017 (ďalej aj „protokol“) žalobcovi ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Na základe výsledkov kontroly na dani z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“ alebo „daň“) za zdaňovacie obdobie september 2008, vykonanej u žalobcu, vydal Daňový úrad Bratislava (ďalej aj „správca dane“) rozhodnutie č. 9104405/5/4408583/2013/Sia zo dňa 30.09.2013 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov žalobcovi vyrubil rozdiel dane v sume 6.622,18 eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie september 2008. Správca d ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi finančnej správy 1. Daňový úrad Bratislava ako správca dane rozhodnutím č. 101455302/2018 zo dňa 27.07.2018 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“) vyrubil žalobcovi rozdiel dane z pridanej hodnoty v sume 2.108,00 eur za zdaňovacie obdobie október 2014 podľa § 65 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (ďalej aj „Daňový poriadok“). 2. Správca dane nepriznal žalobcovi právo na odpočítanie dane z faktúr vystavených dodávateľom FENICIA LLC., organizačná zložka za dodávku počítačových služieb (najmä údržba počítačov, serverov, sieťovej infraštru ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi finančnej správy 1. Daňový úrad Bratislava ako správca dane rozhodnutím č. 101452270/2018 zo dňa 27.07.2018 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“) vyrubil žalobcovi rozdiel dane z pridanej hodnoty v sume 1.988,00 eur za zdaňovacie obdobie máj 2014 podľa § 65 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (ďalej aj „Daňový poriadok“). 2. Správca dane nepriznal žalobcovi právo na odpočítanie dane z faktúr vystavených dodávateľom FENICIA LLC., organizačná zložka za dodávku počítačových služieb (najmä údržba počítačov, serverov, sieťovej infraštruktúry, inštaláci ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi finančnej správy 1. Daňový úrad Bratislava ako správca dane rozhodnutím č. 101450002/2018 zo dňa 27.07.2018 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“) vyrubil žalobcovi rozdiel dane z pridanej hodnoty v sume 1.146,00 eur za zdaňovacie obdobie február 2014 podľa § 65 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (ďalej aj „Daňový poriadok“). 2. Správca dane nepriznal žalobcovi právo na odpočítanie dane z faktúr vystavených dodávateľom FENICIA LLC., organizačná zložka za dodávku počítačových služieb (najmä údržba počítačov, serverov, sieťovej infraštru ...
Merito veci: stavebné konanie
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Mesto Poprad, ako prvostupňový správny orgán, rozhodnutím č. 77652/4585/2018-OSP-Vo zo dňa 16.11.2018 podľa § 88a ods. 4, § 66 a § 85 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (ďalej len „Stavebný zákon“) dodatočne povolil vykonané stavebné práce na stavbe s. č. XXXX na pozemku parc. KN-C XXXX/X v k. ú. W. evidovanej na liste vlastníctva č. XXXX v rozsahu: výplň dverového otvoru na západnej strane obvodového muriva a úpravu vstavku - odstránenie schodiska, zmena vnútorného dispozičného vstavku a ...
Merito veci: životné prostredie
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako prvostupňový správny orgán, rozhodnutím č. OU-NR-OSZP3-2015/031851-017-F36 zo dňa 08.10.2015 rozhodol, že navrhovaná činnosť „Automotive Nitra Project“, ktorú predložil navrhovateľ SARIO, sa po ukončení zisťovacieho konania nebude ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“). 2. Na odvolania žalobcu a spoločnosti Nitra Invest, s.r.o. žalovaný ...
Merito veci: katastrálne veci
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom č.k. 5S/41/2019-37 z 29.4.2021 potvrdil rozhodnutie odporcu č. OU-BJ-KO2/V-750/2015/ks z 10.5.2016 a účastníkom konania nepriznal náhradu trov konania. Odporca predmetným rozhodnutím podľa § 31 ods. 3 zákona č. 162/1992 Z.z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) zamietol vklad záložného práva, ktorý bol podaný dňa 9.4.2015 a zaevidovaný pod č.k. V 750/2015, ktorého prílohou bola Zmluva o zriadení záložného práva č. ...
Odôvodnenie: I. Konanie na krajskom súde 1. Správnou žalobou z 9.11.2018 podanou elektronicky na Krajskom súde v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) sa žalobkyňa domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia Okresného úradu Košice, odboru opravných prostriedkov č.: OU-KE-OOP6-2018/036050/Nan z 11.9.2018, ktorým bolo podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) zamietnuté odvolanie žalobkyne a potvrdené rozhodnutie Okresného úradu Košice, pozemkového a lesného odboru č. OU- KE-PLO-2018/012781-172-An z 4.6.2018, ktorým v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z.z. o u ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Na základe výsledkov kontroly na dani z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“ alebo „daň“) za zdaňovacie obdobie 2. štvrťrok 2014, vykonanej u žalobcu, vydal Daňový úrad Trnava (ďalej aj „správca dane“) rozhodnutie č. 101452570/2018 zo dňa 27.07.2018 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým podľa § 68 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov žalobcovi vyrubil rozdiel dane v sume 51.400,- eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 2. štvrťrok 2014. Správca d ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Trnave (ďalej aj ako „správny súd“ alebo „krajský súd“) rozsudkom č. k. 14S/13/2020-173 zo dňa 15. októbra 2020 zrušil rozhodnutie žalovaného Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky č. 102759439/2019 z 29.11.2019, ako aj rozhodnutie Daňového úradu Trnava č. 101791828/2019 z 23.07.2019 a vrátil prvostupňovému orgánu vec na ďalšie konanie. Správca dane prvostupňovým rozhodnutím podľa § 68 ods. 5 a 6 Daňového poriadku určil daňovému subjektu (žalobcovi) rozdiel v sume 478.230,03 € na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie m ...
Merito veci: stavebné konanie
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej ako „stavebný úrad“) podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (ďalej ako „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej ako „stavebný zákon“) formou verejnej vyhlášky rozhodnutie č. OU-NR-OSZP3- 2016/021262-05/F40 zo dňa 13. júna 2016, ktorým povolil stavebníkovi: MH Invest ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Daňový úrad Trenčín (ďalej aj len „prvostupňový správny orgán“ alebo „správca dane“) na základe výsledkov vykonanej daňovej kontroly a vyrubovacieho konania vydal rozhodnutie č. 101773403/2020 zo dňa 23. novembra 2020 o určení rozdielu dane za zdaňovacie obdobie október 2017 podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej aj „daňový poriadok“) vo výške 13.760 eur. Správca dane prvostupňové rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca nakupoval ojazdené motorové vozidlá od platiteľov dane z iných členských ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Daňový úrad Trenčín (ďalej aj len „prvostupňový správny orgán“ alebo „správca dane“) na základe výsledkov vykonanej daňovej kontroly a vyrubovacieho konania vydal rozhodnutie č. 101769918/2020 zo dňa 23. novembra 2020 o určení rozdielu dane za zdaňovacie obdobie január 2017 podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej aj „daňový poriadok“) vo výške 17.252,63 eur. Správca dane prvostupňové rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca nakupoval ojazdené motorové vozidlá od platiteľov dane z iných členských ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Daňový úrad Trenčín (ďalej aj len „prvostupňový správny orgán“ alebo „správca dane“) na základe výsledkov vykonanej daňovej kontroly a vyrubovacieho konania vydal rozhodnutie č. 100202960/2021 zo dňa 04. februára 2021 o určení rozdielu dane za zdaňovacie obdobie júl 2016 podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej aj „daňový poriadok“) vo výške 9.266,67 eur. Správca dane prvostupňové rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca nakupoval ojazdené motorové vozidlá od platiteľov dane z iných členských štátov EÚ ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Daňový úrad Trenčín (ďalej aj len „prvostupňový správny orgán“ alebo „správca dane“) na základe výsledkov vykonanej daňovej kontroly a vyrubovacieho konania vydal rozhodnutie č. 101130157/2021 zo dňa 30. júna 2021 o určení rozdielu dane za zdaňovacie obdobie november 2017 podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej aj „daňový poriadok“) vo výške 21.416,61 eur. Správca dane prvostupňové rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca nakupoval ojazdené motorové vozidlá od platiteľov dane z iných členských ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Daňový úrad Trenčín (ďalej aj len „prvostupňový správny orgán“ alebo „správca dane“) na základe výsledkov vykonanej daňovej kontroly a vyrubovacieho konania vydal rozhodnutie č. 101128602/2021 zo dňa 30. júna 2021 o určení rozdielu dane za zdaňovacie obdobie jún 2017 podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej aj „daňový poriadok“) vo výške 21.920 eur. Správca dane prvostupňové rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca nakupoval ojazdené motorové vozidlá od platiteľov dane z iných členských štátov EÚ ...
Merito veci: stavebné konanie
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Dňa 23. júna 2017 stavebník Železnice Slovenskej republiky (ďalší účastník) požiadal Obec Lužianky (ďalej ako „stavebný úrad“) o vydanie stavebného povolenia pre stavbu označenú ako „Terminál intermodálnej prepravy Lužianky“ ucelená časť stavby - UČS 02 TIP Lužianky, stavebný objekt: SO 02-36-02, Lužianky, Rastislavova ulica - úprava vedenia ST, SO 02-37-14 Rastislavova ulica, úprava cesty III/1677, preložka STL plynovodu (ďalej ako „Stavba“). Stavebný úrad následne dňa 6. októbra 2017 vydal na Stavbu stavebné povolenie č. j. 692/2017-2784-03-Žá formou ve ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Daňový úrad Prešov (ďalej aj „správca dane“) vykonal u žalobcu daňovú kontrolu na dani z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“ alebo „daň“) za zdaňovacie obdobia február - december 2014. Daňová kontrola bola ukončená doručením Protokolu z daňovej kontroly č. 104269749/2016 zo dňa 10. novembra 2016 (ďalej aj „protokol“) žalobcovi. 2. Na základe výsledkov daňovej kontroly vydal správca dane rozhodnutie č. 101625405/2018 z 21. augusta 2018 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým podľa ustanovenia § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o sprá ...
Merito veci: služobný pomer
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Žalobca bol dňa 20. mája 2018 určený do zmeny (na výkon služby) vojenského útvaru ako 1. pomocník dozorového vchodu, kde služobný čas rannej zmeny bol stanovený v dobe od 06:00 do 20:00 hod. V daný deň sa preto žalobca nachádzal v objekte Práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rožňava (ďalej len „PRCHBO“) v čase 07:33 hod., kde mu bola príslušníkmi Obvodného oddelenia Policajného zboru v Rožňave vykonaná dychová skúška na prítomnosť alkoholu v dychu. Touto mu bola nameraná hodnota 1,02 promile alkoholu a pri opakovanej dychovej ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Daňový úrad Prešov (ďalej len „správca dane“) vykonal u žalobcu daňovú kontrolu za 1. až 4. štvrťrok 2012, výsledkom ktorej boli nasledujúce zistenia: 2. Kontrolovaný daňový subjekt, t. j. žalobca v zdaňovacom období 1. štvrťrok 2012 nakúpil tovar od dodávateľa INTERAURO S.L. Španielsko na základe faktúr, ktorý tovar následne predal odberateľovi Plattinum Ltd. Veľká Británia. Od dodávateľa Schmidt Im&Ex GmbH&Co, Nemecko na základe príslušných faktúr nakúpil tovar, ktorý následne predal odberateľom Plattinum Ltd. a Apna Ltd. Veľká Británia. Pri týcht ...
Merito veci: sociálne poistenie
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Prešove napadnutým rozsudkom č. k. 2Sa/13/2021-30 zo dňa 27. augusta 2021 postupom podľa § 191 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zrušil rozhodnutie žalovanej č. 33907-3/2017-BA z 28. júla 2017 (ďalej len „druhostupňové rozhodnutie“) ako aj rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov (ďalej len „prvostupňový správny orgán“) č. 700-2710249917-GC04/17 z 3. februára 2017 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) a vec vrátil žalovanej na ďalšie konanie. Druhostupňovým rozhodnutím žalovaná podľa § 218 ods. 2 zá ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom č. k. 2S/54/2019-75 zo dňa 28. apríla 2021 podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol správnu žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. 105195/2018 zo dňa 17. januára 2019, ktorým žalovaný podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v rozhodnom znení (ďalej len „správny poriadok“) zmenil prvostupňové rozhodnutie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, sekcia dohľadu nad zdravotným poistením ...
Merito veci: invalidný dôchodok
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom z 26. apríla 2022, č. k. 2Sa/19/2021-52 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol správnu žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti postupu a rozhodnutia generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne číslo: XXX XXX XXXX X z 26. marca 2021 (ďalej len „druhostupňové rozhodnutie“), ktorým tento postupom podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v rozhodnom znení (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“) zamietol v celom roz ...
Merito veci: invalidný dôchodok
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „krajský súd“) kasačnou sťažnosťou napadnutým rozsudkom č. k. 14Sa/13/2022-53 zo 4. júla 2022 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“ alebo „Správny súdny poriadok“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného číslo: XXX XXX XXXX X z 3. novembra 2021 (ďalej len „druhostupňové rozhodnutie“), ktorým tento postupom podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení účinnom v rozhodnom čase (ďalej len „záko ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: Odôvodnenie I. Administratívne konanie 1. Žalovaný rozhodnutím č. 101997079/2019 zo dňa 20. augusta 2019 podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Daňový poriadok“) potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Košice (ďalej len „správca dane“) č. 101083650/2019 zo dňa 09. mája 2019 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým bol žalobcovi vyrubený rozdiel dane z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2014 v sume 122.429,60 Eur. 2. Správca dane v odôvodnení svojho rozhodnutia konštatov ...
Merito veci: stavebné konanie
Odôvodnenie: I. Predmet kasačného prieskumu a priebeh administratívneho konania 1. Predmetom súdneho prieskumu v kasačnom konaní je rozsudok Krajského súdu v Bratislave (ďalej aj len „správny súd“), ktorým na základe záveru o preukázaní dôvodov zrušenia napadnutého rozhodnutia postupom v zmysle § 191 ods. 1 písm. c) a d) SSP zrušil rozhodnutie ministra dopravy a výstavby SR vydané pod č. 23883/2017/SL/63752-M, č. 92/2017 zo dňa 28.09.2017, ktorým zamietol rozklad žalobcu a potvrdil prvostupňové rozhodnutie vydané Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 15968/2017/SV/38815 zo dňa 25 ...
Merito veci: stavebné konanie
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Obec Ľubotice (ďalej len „stavebný úrad“) rozhodnutím prot. č. BS/1527/2014-TU zo dňa 16. apríla 2014 (právoplatné dňa 28. októbra 2014; ďalej len „rozhodnutie o umiestnení stavby“ alebo „podkladové rozhodnutie“) rozhodla o umiestnení stavby „Prešov, Rekonštrukcia a predĺženie Jazdeckej ulice“ na pozemkoch parc. č. KN-C 2458/1, KN-C 2448/2, KN-C 2448/4, KN-C 2451, KN- C 9623/1, katastrálne územie A. tak, ako bola zakreslená v doloženej Koordinačnej situácii, ktorú v mierke M=1.200 vypracoval L.. M. Z.. V rozhodnutí o umiestnení stavby stavebný ...
Merito veci: materské
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline (ďalej ako „krajský súd“, resp. „správny súd“) rozsudkom č. k. 26Sa/1/2020- 80 zo dňa 26.10.2021 zrušil rozhodnutie žalovanej č. 66272-3/2019-BA zo dňa 08.11.2019 (ďalej len „preskúmavané rozhodnutie“) z dôvodov podľa § 191 ods. 1 písm. d/, e/ zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) a vec vrátil žalovanej na ďalšie konanie. Žalobkyni voči žalovanej priznal právo na úplnú náhradu dôvodne vynaložených trov konania. 2. Preskúmavaným rozhodnutím zo dňa 08.11.2019 číslo: 66272-3/2019-BA rozhodla žalovaná o odvolaní žalobkyne proti roz ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom č.k. 14Sa/23/2021-77 sa dňa 29. 11. 2021 Krajský súd v Trenčíne ako správny súd zrušil rozhodnutie žalovaného UPS/US1/SSVOPPKPC1/SOC/2021/1417 zo dňa 1.3.2021 (ďalej preskúmavané rozhodnutie) a vrátil mu vec na ďalšie konanie. 2. Preskúmavaným rozhodnutím žalovaného zo dňa 1. marca 2021 žalovaný zamietol odvolanie žalobkyne a potvrdil prvostupňové rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, odbor sociálnych vecí a rodiny, číslo TN1/OPPKPČ/SOC/2020/51664-3 zo dňa 7.7.2020 (ďalej prvostupňové rozhodnutie). Prvostupňovým rozhodnutím Úrad práce, so ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom č.k. 7S/1/2019-40 zo dňa 30.06.2021 Krajský súd v Košiciach ako správny súd zamietol žalobu žalobkyne, ktorou sa domáhala preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného č. PO/BEZ/2018/5998, O-591/2018 zo dňa 15.11.2018 (ďalej len „preskúmavané rozhodnutie“), ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobkyne a potvrdil rozhodnutie Inšpektorátu práce Košice zo dňa 17. 09. 2018 č. k.: 196/18/O (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“). 2. Prvostupňovým rozhodnutím Inšpektorát práce Košice uložil žalobkyni podľa § 19 ods. 2 písm. a) bod l zákona č. 125/2006 Z. z. v znen ...
Merito veci: služobný pomer
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom č.k. 1S/180/2019-77 zo dňa 21. 10. 2021 Krajský súd v Bratislave ako správny súd zrušil rozhodnutie ministra obrany SR č.: SEĽUZ-331-2/2019 zo dňa 11. júna 2019 (ďalej preskúmavané rozhodnutie), ako aj generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky - personálny rozkaz č. 59 zo dňa 28. 3. 2019 (ďalej prvostupňové rozhodnutie) a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. 2. Prvostupňovým rozhodnutím bol žalobca podľa § 83 ods. 1 písm. c) zákona č. 281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov v znení neskorších predpisov ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom č.k. 44Sa/13/2020-36 zo dňa 25.11.2021 Krajský súd v Trnave ako správny súd zrušil rozhodnutie žalovaného č. UPS- US1/SSVOPPKPC2/SOC/2020/4728/JH zo dňa 23.03.2020 (ďalej len „preskúmavané rozhodnutie“), ako aj rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava č. TT1/OPPNKŤZPaPČ/SOC/2020/20745-34 zo dňa 16.01.2020, č. TT1/OPPNKŤZPaPČ/SOC/2020/20745-34 zo dňa 17.01.2020 a vec vrátil na ďalšie konanie. 2. Preskúmavaným rozhodnutím žalovaný zamietol odvolanie žalobkyne a potvrdil prvostupňové rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava č. ...
Merito veci: katastrálne veci
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Trenčíne ako správny súd zamietol žalobu žalobkyne, ktorá sa domáhala zrušenia opatrenia žalovaného č. X 088/2018 zo dňa 20.12.2018. Žalovaný preskúmavaným opatrením zo dňa 20.12.2018 vykonal opravu údajov katastra nehnuteľností v kat. úz. C. H. C. takto: 1/ Zobrazenie pozemkov v mape určeného operátu (parc. reg. E kat. nehnuteľností) p.č. 2-657/1, 2- 657/2, 2-697, 3-2729 2/ Výmery parciel registra E evidovaných v súbore popisných informácií: p. č. 2-697 - z: 183 m2 na 230 m2, p. č. 2-657/2 - z: 3441 m2 na 4103 m2, p.č. 2-657/2 - z : 2455 m2 n ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením č.k. 24Sa/20/2020-28 zo dňa 30. 6. 2021 Krajský súd v Banskej Bystrici ako správny súd zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal, aby súd uložil žalovanému povinnosť konať a rozhodnúť o žiadosti stavebníka V+V STAVINVEST, s. r. o. so sídlom Kpt. Jaroša č. 4, Banská Bystrica, o vydanie stavebného povolenia zo dňa 25. 9. 2019 v konaní o povolenie uskutočnenia vodnej stavby „SO 01 Kanalizácia, SO 02 Vodovod“, vedenom pod č. OU-BB-OSZP3- 2020/002822 v lehote do 30 dní od právoplatnosti uznesenia. 2. Správny súd v napadnutom uznesení konštatoval, že v predmetne ...
Merito veci: podmienky konania
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Prešove ako správny súd zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. sp.: OU-PO-00P6-2020/029769/HRU zo dňa 23. 11. 2020 (ďalej preskúmavané rozhodnutie). Preskúmavaným rozhodnutím žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Okresného úradu Humenné, odbor živnostenského podnikania č.: OU- HE-OZP-2020/004651-015 sa dňa 17. 8. 2020, (prvostupňové rozhodnutie), ktorým prvostupňový správny orgán rozhodol, že podanie, ktoré predložil žalobca na Okresný úrad Humenné dňa 9. 3. 2020 nie je ohlásením v časti p ...
Merito veci: iný správny delikt
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom č.k. 76S/6/2020-74 zo dňa 19.05.2021 Krajský súd v Banskej Bystrici ako správny súd zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného č. č. 2020/527 - Ma zo dňa 29.04 2020. 2. Z administratívneho spisu bolo zistené, že poverení zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Zvolene (ďalej aj len „RÚVZ Zvolen“) vykonali dňa 07.04.2020 v prevádzke žalobcu ELEKTRO - M.T., Bočkayho námestie 55/2 v Krupine, štátny zdravotný dozor podľa § 54 a § 55 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného ...
Merito veci: stavebné konanie
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre ako správny súd zrušil rozhodnutia právneho predchodcu žalovaného Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 31871/2019/SV/98184 zo dňa 16. 12. 2019 a č. 31871/2019/SV/98186 zo dňa 16. 12. 2019 (ďalej preskúmavané rozhodnutia) v spojení s prvostupňovými rozhodnutiami Okresného úradu Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky zo dňa 17. 9. 2019. Zároveň odmietol žalobu v časti preskúmania rozhodnutia Mesta Levice č. SÚ- 2019/5755- 006/Som zo dňa 1. 7. 2019. 2. Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky prvostupňovými rozhodnutiami č. OU-NR- OVBP2-2019/041241-003 zo dňa 17 ...
Merito veci: služobný pomer
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Žalobca dňa 17. októbra 2018 v čase medzi 10:38:04 hod. do 10:39:28 hod. na Pobočke colného úradu Vyšné Nemecké, resp. hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod, vykonal colnú kontrolu motorového vozidla Ford S MAX, EVČ: G., ktorého vodičom bol G. D., a to poklopaním na pravé predné a zadné dvere a kontrolou batožinového priestoru. Následne sa pri ostrovčeku rozprával s vodičom (od 10:38:19 hod. do 10:38:51 hod.) a pri kontrole opomenul skontrolovať ľavé predné a zadné dvere vozidla, ako aj fyzicky skontrolovať priestor pre cestujúcich (kamerový ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi finančnej správy 1. Daňový úrad Prešov (ďalej aj „správca dane“) vykonal u žalobcu daňovú kontrolu na dani z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“ alebo „daň“) za zdaňovacie obdobia február - december 2014. Daňová kontrola na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o DPH“) bola začatá dňa 25.05.2015 a ukončená dňa 21.11.2016 doručením Protokolu z daňovej kontroly č. 104269749/2016 zo dňa 10.11.2016 (ďalej aj „protokol“) žalobcovi ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Na základe výsledkov kontroly na dani z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“ alebo „daň“) za zdaňovacie obdobie jún 2017, vykonanej u žalobcu, vydal Daňový úrad Trenčín, pobočka Považská Bystrica (ďalej aj „správca dane“) rozhodnutie č. 100982747/2019 zo dňa 26.04.2019 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov žalobcovi vyrubil rozdiel dane v sume 3.000,- eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie jún 2017. Správca d ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Daňový úrad Prešov (ďalej aj „správca dane“) vykonal u žalobcu daňovú kontrolu na dani z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“ alebo „daň“) za zdaňovacie obdobia február - december 2014. Správca dane z daňovej kontroly vypracoval Protokol č. 104269749/2016 zo dňa 10. novembra 2016 (ďalej aj „protokol“) žalobcovi. Na základe výsledkov daňovej kontroly vydal správca dane rozhodnutie č. 101625835/2018 zo dňa 21. augusta 2018 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie 1. Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 101296732/2019 zo dňa 29. mája 2019 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“) bol žalobcovi podľa § 68 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Daňový poriadok“) vyrubený rozdiel v sume 4 121,88 eur tým, že bol znížený nadmerný odpočet na DPH za zdaňovacie obdobie 2. štvrťrok 2013 zo sumy 12 521,63 eur na sumu 8 399,75 eur. Z odôvodnenia tohto rozhodnutia vyplýva, že Daňový úrad Trenčín (ďalej len „správca dane“) neuznal žalobcovi v deklar ...
Odôvodnenie: I. Administratívny postup orgánu verejnej správy 1. Právny predchodca žalovaného - Daňový úrad Trnava (ďalej len „daňový úrad“) uskutočnil dňa 28. júna 2018 v prevádzkach Pohostinstvo Nyirfa, Holice č. 55, Holice; Espresso pod Gaštanmi, Gazdovský rad 30, Štvrtok na Ostrove; Krčma IRISZ, Hlboká ul. 28/1058, Trhová Hradská; Reštaurácia na Špici, pplk. Pljušťa 56, Skalica; Krčma u Tondy, L. Novomestského 1587, Senica; JOGA BAR, Továrenská 804, Kúty; HO - TR, Potočná 27, Skalica dozor podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n ...
Merito veci: poľovníctvo
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania, konania pred správnym súdom a rozhodnutie správneho súdu 1. Dňa 27. marca 2018 bola žalovanému doručená žiadosť ďalšieho účastníka 4) o zaevidovanie zmluvy na užívanie poľovného revíru JAVORINA ORESKÉ zo dňa 21. marca 2018 uzatvorenej medzi splnomocnencami vlastníkov pozemkov - ďalšími účastníkmi 1), 2) a 3) na jednej strane a užívateľom poľovného revíru - ďalším účastníkom 4) na strane druhej (ďalej len „Zmluva“). 2. Opatrením č. OÚ-MI-PLO/2018/008157/1 zo dňa 6. apríla 2018 (ďalej len „opatrenie“) žalovaný podľa § 16 ods. 1 zákona č. 274/20 ...
Merito veci: inšpekcia práce
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z administratívnych spisov žalovaného vyplýva, že inšpektori práce Inšpektorátu práce v Žiline vykonali 24. októbra 2019 inšpekciu na stavenisku stavby - Rekonštrukcia interiéru priestorov Penziónu Javorník, Makov 226. Na tomto stavenisku dve fyzické osoby - žalobca, ktorý podnikal na základe živnostenského oprávnenia, a I. R. vykonávali stavebné práce. Inšpektori práce spísali o ich vysvetleniach zápisnice, ktoré obom predložili na podpis. Žalobca v zápisnici uviedol, že práce vykonáva na základe zmluvy o dielo s S. W., ...
Merito veci: starobný dôchodok
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z administratívneho spisu žalovanej vyplýva, že žalobca bol od 1. septembra 1963 do 30. júna 1966 v učebnom pomere v Odbornom učilišti v Karvinej (Česká republika) ako strojník dopravných zariadení, potom od 20. júla 1966 do 6. februára 1967 zamestnancom Ostravsko-karvinských baní, n. p., (Česká republika) ako baník a od 11. februára do 30. septembra 1967 zamestnancom Chemosvit, n. p., Svit. Od 2. októbra 1967 do 25. septembra 1969 vykonal základnú vojenskú službu a od 1. októbra 1969 až do 21. mája 1970 bol zamestnaný postupne ...
Merito veci: výsluhový dôchodok
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z administratívneho spisu žalovaného vyplýva, že žalobca bol od 1. septembra 1986 do 31. augusta 1990 žiakom Vojenského gymnázia SNP v Banskej Bystrici. Od 3. septembra 1990 do 2. februára 1991 vykonal náhradnú vojenskú službu, načo bol od 3. februára 1991 prijatý do služobného pomeru vojaka z povolania, v ktorom do 31. decembra 1992 vykonával funkciu I. kategórie, následne do 6. júla 1995 funkciu II. kategórie a od 7. júla 1995 znova funkciu I. kategórie. Od 1. januára 1998 sa tento pomer zmenil na služobný pomer profesion ...
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Žalobkyňa je slovenskou štátnou občiankou, ktorá v septembri 2013 odišla do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, kde od 24. septembra 2013 do 14. decembra 2018 vykonávala zárobkovú činnosť u zamestnávateľa Hilton Meats Retail Ltd v pracovnom pomere na dobu neurčitú s ročnou výmerou dovolenky 28 dní (vrátane štátnych sviatkov). Potom, čo pracovný pomer v Spojenom kráľovstve žalobca skončila dohodou so zamestnávateľom, vrátila sa v decembri 2018 na Slovensko a od 15. decembra 2018 bola zaradená do eviden ...
Merito veci: služobný pomer
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z administratívneho spisu žalovaného vyplýva, že žalobca bol od 1. mája 1998 v služobnom pomere príslušníka Policajného zboru a naposledy bol zaradený vo funkcii referenta operačného strediska Krajského riaditeľstva v Banskej Bystrici. Od 5. septembra 2016 ho jeho ošetrujúca lekárka uznala za práceneschopného s diagnózou „recidivujúca depresívna porucha“. Dňa 2. novembra 2016 ho lekárka uznala za schopného práce od 5. novembra 2016, zdravotná dokumentácia žalobcu sa však následne dostala do dispozície posudkového lekára kr ...
Merito veci: penále
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z administratívneho spisu žalovanej vyplýva, že jej pobočka v Leviciach rozhodnutím zo 7. januára 2016 predpísala žalobcovi penále. Toto rozhodnutie mu doručovala prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb Slovenskej pošty, a.s., so službou „do vlastných rúk“. Podľa údajov na doklade o doručení sa doručovateľ prvýkrát pokúsil o doručenie zásielky 13. januára 2016, kedy žalobcu nezastihol na udanej adrese. Opakovane sa pokúsil o doručenie 14. januára 2016, kedy znova nikoho nezastihol, a tak zásielku v ten istý deň uloži ...
Merito veci: zdravotníctvo
Odôvodnenie: I. Postup žalovaného a konanie pred správnym súdom 1. Žalobca je držiteľom povolenia žalovaného z 21. novembra 2011 na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - dvoch špecializovaných ambulancií v špecializačnom odbore stomatológia. Dňa 28. júna 2018 žalovaný (lekár samosprávneho kraja) vydal listinu „Zabezpečenie služieb zubno-lekárskej pohotovostnej služby na mesiac Júl 2018“. V úvode tejto listiny sa konštatuje, že žalovaný „v zmysle § 8b zákona č. 576/2004 Z. z... zverejňuje dňom 28.6.2018 nasledovný rozpis zabezpečenia poskytovania zubno-lekárskej pohotovostnej služby“. Ďalej tát ...
Merito veci: stavebné konanie
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z administratívneho spisu žalovaného vyplýva, že ďalší účastník v 2. rade je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej jediným spoločníkom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky mu toto ministerstvo vydalo osvedčenia z 13. a 22. júla 2015 o významnej investícii „Vybudovanie strategického parku“ na účely prípravy územia v zmysle § 1 ods. 12 zákona č. 175/1999 Z. z. o opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií v znení neskorších predpisov. Tento strategic ...
Odôvodnenie: I. Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 1. Z administratívneho spisu žalovaného vyplýva, že žalobca bol ako žalobca účastníkom civilného sporu, ktorý sa viedol na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 14 C 88/2007. V tomto konaní Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 11 Co 86/2018 z 29. marca 2019 odmietol jeho odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu. Žalobca zastúpený advokátom, ktorého mu predtým ustanovil žalovaný, podal proti tomuto uzneseniu dovolanie, počas dovolacieho konania však odvolal splnomocnenie udelené advokátovi na dovolacie konanie. Po neúspe ...
Merito veci: inšpekcia práce
Odôvodnenie: I. Rozhodnutie krajského súdu 1. Krajský súd v Žiline rozsudkom, č. k. 31S/124/2020-125 zo dňa 29. septembra 2021, podľa ust. § 190 zák. č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného číslo spisu: NIP/NIP_PO/BEZ/2020/4692, O-266/2020 zo dňa 17.8.2020, ktorým podľa ust. § 59 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o „Správnom konaní“) odvolanie žalobkyne zamietol a potvrdil rozhodnutie Inšpektorátu práce Žilina, č. k. 231/20 ...
Odôvodnenie: I. Rozhodnutie krajského súdu 1. Krajský súd v Trnave rozsudkom, č. k. 14S/103/2020-106 zo dňa 10. marca 2022, podľa ust. § 190 zák. č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného číslo konania ZS 204/00014/2019/R zo dňa 19.10.2020, ktorým zamietol rozklad žalobcu a potvrdil prvostupňové rozhodnutie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pobočka Trnava, číslo konania ZS 204/00014/2019 zo dňa 08.11.2019. Prvostupňovým rozhodnutím Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pobočka T ...
Merito veci: starobný dôchodok
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1. Krajský súd v Nitre napadnutým rozsudkom č. k. 23Sa/56/2021-56 zo dňa 25. apríla 2022, podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia generálneho riaditeľa žalovanej č. XXX XXX XXXX X zo dňa 27.05.2021, ktorým podľa § 218 ods. 2 zák. č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zák. č. 461/2003 Z. z.“) odvolanie žalobcu proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne ústredie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 09.03.2021 zamietol v celom rozsahu a rozhodn ...
Merito veci: preukaz ŤZP
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1.Krajský súd v Trnave napadnutým rozsudkom č. k. 20Sa/5/2021-68 zo dňa 18. februára 2022, podľa § 191 ods.1, písm. d/,e/ zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) rozhodnutie žalovaného č. UPS/US1/SSVOPPKPC1/SOC/2021/3568 zo dňa 25.1.2021, zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Žalobcovi priznal právo na náhradu trov konania v celom rozsahu. 2. Z administratívneho spisu žalovaného (súčasťou ktorého bol i spis správneho orgánu prvého stupňa) správny súd zistil, že žalovaný rozhodnutím č. UPS/US1/SSVOPPKPC1/SOC/2021/3568 zo dňa 2 ...
Merito veci: stavebné konanie
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1.Krajský súd v Košiciach napadnutým rozsudkom č. k. 7S/34/2018-115 zo dňa 3. novembra 2021 podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OU-KE-OVBP2- 2018/006401 z 18.01.2018, žiadajúc jeho zrušenie v spojení s prvostupňovým rozhodnutím a vrátenie veci žalovanému na ďalšie konanie. Účastníkom konania nepriznal právo na náhradu trov konania. 2.Krajský súd zákonnosť preskúmavaného rozhodnutia žalovaného správneho orgánu preskúmal ...
Merito veci: správne trestanie
Odôvodnenie: I. Priebeh súdneho konania 1. Žalobou podanou na Krajskom súde v Žiline (ďalej len „správny súd“) sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. KRPZ-ZA-KDI-SK-39/2017 zo dňa 23. júna 2017 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline č. ORPZ-ZA-ODI2-118/2017-P zo dňa 20. apríla 2017 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“). Prvostupňovým rozhodnutím bol žalobca podľa § 4 ods. 1 písm. b) a § 16 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Daňový úrad Prešov (ďalej aj „správca dane“) vykonal u žalobcu daňovú kontrolu na dani z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“ alebo „daň“) za zdaňovacie obdobia február - december 2014. Správca dane z daňovej kontroly vypracoval Protokol č. 104269749/2016 zo dňa 10. novembra 2016 (ďalej aj „protokol“) žalobcovi. Na základe výsledkov daňovej kontroly vydal správca dane rozhodnutie č. 101624996/2018 zo dňa 21. augusta 2018 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Daňový úrad Prešov (ďalej aj „správca dane“) vykonal u žalobcu daňovú kontrolu na dani z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“ alebo „daň“) za zdaňovacie obdobia január - december 2015. Daňová kontrola na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o DPH“) bola začatá dňa 17. júna 2016 a ukončená dňa 17. októbra 2017, doručením Protokolu z daňovej kontroly č. 102200120/2017 zo dňa 17. októbra 2017 (ďalej aj „proto ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Daňový úrad Košice (ďalej aj „správca dane“) vykonal u žalobcu daňovú kontrolu na dani z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“ alebo „daň“) za zdaňovacie obdobia január, marec, júl, august, október, november a december 2012. Z daňovej kontroly vypracoval správca dane Protokolu č. 157302/2017 zo dňa 13. februára 2017 (ďalej aj „protokol“). Na základe výsledkov daňovej kontroly vydal správca dane rozhodnutie č. 100881754/2018 zo dňa 23. apríla 2018 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe da ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (ďalej len „správca dane“) vykonal u žalobkyne kontrolu dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) za zdaňovacie obdobia marec 2016, apríl 2016, júl 2016, august 2016, september 2016, október 2016, november 2016 a december 2016. O výsledkoch daňovej kontroly vyhotovil správca dane protokol č. 329075/2018 zo dňa 11. júna 2018 (ďalej len „protokol“). 2. V nadväznosti na zistenia v protokole správca dane vydal rozhodnutie č. 102262113/2018 zo dňa 15.11.2018 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým ža ...
Merito veci: stavebné konanie
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Mesto Nitra (ďalej len „prvostupňový orgán“ alebo „stavebný úrad“) vydal v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov stavebné povolenie č. UHA-DUaI-5540/2017-017-Ing.Dá zo dňa 15. januára 2018 (ďalej len „stavebné povolenie“), ktorým povolil stavbu „Príprava strategického parku Nitra fáza 2“ v rozsahu (I) sadovníckych úprav na parkovisku NV a (II) parkovisko a komunikácie pre nákladné autá. 2. Žalovaný rozhodnutím č. OU-NR-OCDPK-2018/021327 zo dňa 27. apríla 2018 (ďalej le ...
Merito veci: procesné rozhodnutie
Odôvodnenie: I. Priebeh súdneho konania a rozhodnutie správneho súdu 1. Žalobcovia sa v konaní pred Krajským súdom v Žiline (ďalej len „správny súd“) domáhali preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného v rade 1/ č. 971/2021-195333/2021-SÚ-SPE zo dňa 13. decembra 2021 o prerušení stavebného konania, ako aj nezákonnosti úradného postupu, ktorý vydaniu uvedeného rozhodnutia predchádzal. Uviedli, že žalobca A/ podal dňa 10. decembra 2020 na Mestský úrad Žilina žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (rekreačnej chatky umiestnenej na parc. č. E-KN 969/2 v kat. úz. E., o výmere 36 ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Daňový úrad Nitra (ďalej len „správca dane“) vykonal u žalobcu daňovú kontrolu, z ktorej vyhotovil protokol č. 101630380/2016 zo dňa 15. januára 2016. Správca dane preveroval splnenie podmienok pre uplatnenie odpočítania dane z pridanej hodnoty (DPH) žalobcu z dodania tovaru (husacie perie) od spoločnosti HELEX HOLDING s.r.o., ktorý mal následne žalobca dodať spoločnosti KŠP, s.r.o. Správca dane mal za to, že žalobca jednoznačne nepreukázal nárok na odpočítanie dane, čím si nesplnil svoju dôkaznú povinnosť. V danom prípade sa nejednalo o dodanie ...
Merito veci: oslobodenie od dane
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Daňový úrad Prešov (ďalej len „prvostupňový orgán“ alebo „správca dane“) rozhodnutím č. 102643763/2018 zo dňa 19. decembra 2018 vyrubil žalobcovi rozdiel dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) za zdaňovacie obdobie september 2011 vo výške 321.727,97 EUR. Správca dane mal za to, že nebolo preukázané splnenie podmienok pre oslobodenie tovaru (kryštálový cukor a olej) od DPH podľa § 43 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov pre odberateľov, spoločnosti: BALL-ROOD TRADE Kft., BEST PETS HUNGARY ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Daňový úrad Prešov (ďalej aj „správca dane“) vykonal u žalobcu daňovú kontrolu na dani z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“ alebo „daň“) za zdaňovacie obdobia február - december 2014, z ktorej vypracoval Protokol č. 104269749/2016 zo dňa 10. novembra 2016 (ďalej aj „protokol“) žalobcovi. Na základe výsledkov daňovej kontroly vydal správca dane rozhodnutie č. 101625152/2018 zo dňa 21. augusta 2018 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorýc ...
Merito veci: poistné
Odôvodnenie: I. Napadnutý rozsudok a priebeh konania 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej aj „správny súd" alebo „krajský súd") v poradí druhým rozsudkom v tejto veci dňa 26. apríla 2022, č. k. 5S/214/2019-178 (ďalej aj „napadnutý rozsudok"), podľa § 191 ods. 1 písm. d) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP") rozhodnutie žalovanej z 21. decembra 2015, č. 57198-2/2015-BA (ďalej aj „preskúmavané rozhodnutie" alebo „rozhodnutie žalovanej"), a rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava, z 9. septembra 2015, č. 700-0219222315-GC04/15 (ďalej le ...
Merito veci: sociálne poistenie
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline uznesením 20. septembra 2021, č. k. 24Sa/14/2021-102 (ďalej len „napadnuté uznesenie“ a „krajský súd“) uložil povinnosť žalovanej doručiť žalobcovi rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca zo dňa 14. októbra 2013, číslo: 46777-1/2013-CA (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) v lehote 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia. Žalobca správnou žalobou opomenutého účastníka konania namietal, že žalovaná napadnuté rozhodnutie žalobcovi nedoručila riadne, v dôsledku čoho bola žalobcovi odňatá možnosť uplatniť svoje právo, a to podať opravný prostriedok, pretože s ...
Merito veci: procesné rozhodnutie
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre uznesením z 08. februára 2022, č. k. 15S/40/2021-39 (ďalej len „napadnuté uznesenie“ a „krajský súd“) zamietol sťažnosť podanú proti uzneseniu o zastavení konania krajského súdu zo 16. augusta 2021, č. k. 15S/40/2021-26 z dôvodu, že žalobca napriek výzve krajského súdu zo 14. júla 2021, č. k. 15S/40/2021-13 neuhradil súdny poplatok súvisiaci s podaním jeho správnej žaloby. 2. Krajský súd po preskúmaní sťažnosti žalobcu zo 17. septembra 2021 podanej proti uzneseniu vydanému vyšším súdnym úradníkom zo 16. augusta 2021 a súdneho spisu konštatoval, že sťažno ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1. Krajský súd v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) zamietol ako nedôvodnú žalobu žalobkyne, ktorou sa domáhala súdneho prieskumu rozhodnutia žalovaného zo dňa 18. novembra 2020, číslo: UPS/US6/SSVODPPKPC1/SOC/2020/12500, ktorým bolo zamietnuté jej odvolanie a potvrdené rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce (ďalej len „prvostupňový orgán žalovaného“) zo dňa 25. septembra 2020, číslo: MI2/RSVaR/SOC/2020/52715-4 o nepriznaní peňažného príspevku na opatrovanie fyzickej osoby, ktorou je jej dcéra - W. S. W., narodená X. U. XXXX ...
Merito veci: služobný pomer
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Žiline (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom z 10. augusta 2022, č.k. 27Sa/37/2020-93, postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol správnu žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 26. novembra 2020, Č.: SEĽUZ-301-3/2020-OdSP, ktorým tento podľa § 84 ods. 4 písm. b/ zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozhodnom znení (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z. z.“) a § 59 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Z ...
Merito veci: sociálne poistenie
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Trnave (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom zo dňa 15. júla 2022, č. k. 20Sa/9/2022- 153 (ďalej len „napadnutý rozsudok“) postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu žalobkyne, ktorou sa domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovanej zo dňa 23. augusta 2017, Číslo: 33023-2/2017-BA. Krajský súd pritom vychádzal zo záväzného právneho názoru vysloveného Najvyšším správnym súdom Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“) v rozsudku zo dňa 30. marca 2022, sp. zn. 9Sžsk/157/2018. 2. Viazaný t ...
Merito veci: podmienky konania
Odôvodnenie: 1. Obec Studenec vyrubila žalobcovi rozhodnutím č. 16/2020 z 22. apríla 2020 miestny poplatok za komunálne odpady za obdobie roka 2019 v sume 75 eur. Na odvolanie žalobcu rozhodol žalovaný napadnutým rozhodnutím tak, že rozhodnutie obce Studenec potvrdil. 2. Proti napadnutému rozhodnutiu podal žalobca správnu žalobu, ktorou požadoval jeho zrušenie. Žalobca súčasne deklaroval, že nesplnil podmienky podľa § 49 ods. 1 a 2 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“ alebo „Správny súdny poriadok“) [povinné právne zastúpenie advokátom ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania a správneho súdneho konania 1. Žalobkyňa podala kancelárii žalovaného v Žiari nad Hronom v mesiacoch február 2020 a marec 2020 viacero žiadostí o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) («zákon o slobode informácií»), týkajúce sa totožného okruhu požadovaných informácií, opísaného v nasledujúcom bode tohto rozsudku. 2. Konkrétne žalobkyňa vo svojom podaní, datovanom 3. marca 2020 a doručenom toho istého dňa kancelárii žalovanej v Q., o. ...
Merito veci: iný správny delikt
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania a správneho súdneho konania 1. Na základe žiadosti ďalšieho účastníka konania z 25. mája 2015 vo veci uvedenia baru „U kata“ na Baštovej 2 v Bratislave do prevádzky a po vykonaní dvoch kontrol na mieste samom žalovaný napadnutým rozhodnutím súhlasil s uvedením dotknutého baru do prevádzky a súčasne mu schválil prevádzkový poriadok, a to podľa § 13 ods. 4 písm. a/, písm. b/ zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31. decembra 2015 («Zákon o verejnom zdraví»). ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Daňový úrad Košice, pobočka Michalovce (ďalej len „správca dane“) začal dňa 11. júna 2014 u žalobcu daňovú kontrolu dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobia november a december 2011. Z dôvodu potreby získania informácií spôsobom podľa osobitného predpisu (výmena informácií podľa článkov 7, 15, 16 a 25-27 Nariadenia 904/2010/EU; žiadosť číslo 9810401/5/417601/2015/Mar zo dňa 25.02.2015) správca dane rozhodnutím z 27. februára 2015 prerušil daňovú kontrolu odo dňa 06.03.2015 do obdržania potrebných dokladov, pričom dňa 29.05.2015 pominuli ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „krajský súd“ alebo „správny súd“) rozsudkom č.k. 11S/70/2021- 126 zo dňa 15. marca 2022 postupom podľa § 191 ods. 1 písm. d/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „S.s.p.“) zrušil rozhodnutie žalovaného č. 101025459/2021 zo dňa 11. júna 2021 ako aj rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 100381199/2021 zo dňa 4. marca 2021 a vec vrátil správcovi dane na ďalšie konanie. O trovách konania rozhodol s poukazom na § 167 ods. 1 S.s.p. tak, že žalobcovi priznal voči žalovanému plnú náhradu trov konania. 2. Rozhodnutím č. 101025 ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „krajský súd“ alebo „správny súd“) rozsudkom č.k. 13S/11/2022- 114 zo dňa 5. októbra 2022 postupom podľa § 191 ods. 1 písm. d/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „S.s.p.“) zrušil rozhodnutie žalovaného č. 102482348/2021 zo dňa 6. decembra 2021 ako aj rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 101128255/2021 zo dňa 30. júna 2021 a vec vrátil správcovi dane na ďalšie konanie. O trovách konania rozhodol s poukazom na § 167 ods. 1 S.s.p. tak, že žalobcovi priznal voči žalovanému plnú náhradu trov konania. 2. Rozhodnutím č. 102482 ...
Merito veci: stavebné konanie
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd“ alebo „správny súd“) rozsudkom č.k. 2S/10/2020-84 zo dňa 30. novembra 2021 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej aj len „S.s.p.“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OU-PO-OVBP2-2019/48410/141139/ŠSS-VB zo dňa 10. decembra 2019. O trovách konania rozhodol s poukazom na § 167 ods. 1 a § 168 S.s.p. tak, že ich náhradu účastníkom konania nepriznal. 2. Rozhodnutím č. OU-PO-OVBP2-2019/48410/141139/ŠSS-VB zo dňa 10. decembra 2019 žalovaný ako orgán štá ...
Merito veci: procesné rozhodnutie
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania a konania pred súdom 1. Krajský súd napadnutým rozsudkom žalobu zamietol. Žalobcovi, žalovanému a ďalšiemu účastníkovi konania náhradu trov konania nepriznal. Poučenie napadnutého rozsudku obsahovalo riadne poučenie, vrátane poučenia o tom, že kasačnú sťažnosť je potrebné podať v lehote jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia krajského súdu, prostredníctvom krajského súdu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. II. Kasačná sťažnosť žalobcu 2. Napadnutý rozsudok bol právnemu zástupcovi žalobcu doručený uplynutím úložnej doby - fikciou dňa 11.03.202 ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy a pred správnym súdom 1. V zdaňovacom období august 2013 si žalobca uplatnil nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa § 49 ods. 2 písm. a/ zákona č. 222/2004 Z.z. dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) z faktúr vystavených spoločnosťami Milbery, s.r.o., VUITTON, s.r.o. a DAREC, a. s. za dodanie tovaru (železný odpad, medené katódy, obaly z papiera a lepenky) a zároveň deklaroval intrakomunitárne dodanie tovaru s oslobodením od dane z pridanej hodnoty pri predaji tovaru do iného členského štátu odberateľovi EBER STEEL SRL ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy a pred správnym súdom 1. Správca dane (Daňový úrad Bratislava) vykonal u žalobcu daňovú kontrolu na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie marec 2015. Prvostupňovým rozhodnutím Daňového úradu Bratislava č. 100762714/2017 z 4. mája 2017 bol podľa § 68 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) žalobcovi ako platiteľovi dane z pridanej hodnoty určený rozdiel v sume 92 013,48 € na DPH za zdaňovacie obdobie marec 2015, keď mu nebol priznaný nadmerný ...
Merito veci: správne trestanie
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania a správneho súdneho konania 1. Krajský súd v Trnave (ďalej len „správny súd“) rozsudkom č. k. 43Sa/2/2021-72 z 25. októbra 2021 (ďalej len „napadnutý rozsudok“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala zrušenia rozhodnutia žalovaného č. KRPZ-TT-KDI3-2020/005489-002 z 18.11.2020 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) spolu s prvostupňovým rozhodnutím Okresného riaditeľstva PZ v Trnave, okresného dopravného inšpektorátu v Piešťanoch (ďalej len „prvostupňový orgán verejnej správy“), ktorým bola uznaná vinnou zo spáchania priestupku proti bezpečnos ...
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania a správneho súdneho konania 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „správny súd“) rozsudkom č.k. 11S/33/2019-275 z 20. júla 2021 (ďalej len „napadnutý rozsudok“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali zrušenia rozhodnutia č. 2738/2018-430 z 12. decembra 2018 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Okresného úradu Trenčín, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát č. OU-TN-OOP6-2018/015516-002 z 26. apríla 2018 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) o nevyhovení námietkam vlastníkov pozemkov nachádzaj ...
Merito veci: udelenie azylu
Odôvodnenie: I. Konanie na správnom orgáne 1. Žalovaný rozhodnutím ČAS: MU-PO-145-17/2022-Ž zo dňa 22.09.2022 v konaní podľa zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o azyle“, resp. „ZoA“) podľa § 13 ods. 1 ZoA neudelil žalobcovi azyl. Súčasne podľa § 13a a § 20 ods. 4 ZoA žalovaný poskytol žalobcovi doplnkovú ochranu na dobu jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 2. V odôvodnení napadnutého rozhodnutia žalovaný uviedol, že po nelegálnom príchode a následnom zadržaní žalobcu na území Slovenske ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Daňový úrad Žilina (ďalej aj len „prvostupňový správny orgán“ alebo „správca dane“) vykonal u žalobcu daňovú kontrolu dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie marec 2015. O výsledku daňovej kontroly za kontrolované zdaňovacie obdobie správca dane vyhotovil Protokol č. 103299678/2016 zo dňa 08.06.2016 (ďalej len „protokol“). V rámci daňovej kontroly preveroval zdaniteľné obchody uskutočnené medzi žalobcom a dodávateľom HYDREX, s.r.o. (predmetom zdaniteľného obchodu bolo deklarované dodanie tovaru - vstrekovacieho lisu, kompresor ...
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Úrad vládneho auditu, pracovisko Zvolen (ďalej aj „prvostupňový správny orgán“) rozhodnutím č. 16/8627/17/077 zo dňa 29. 09. 2017 rozhodol, že žalobca sa dopustil správneho deliktu - porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“), pretože použil verejné prostriedky nad rámec oprávnenia. Vykonanými administratívnymi kontrolami a po posúdení správnym ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Daňový úrad Bratislava (ďalej aj len „prvostupňový správny orgán“ alebo „správca dane“) vykonal u žalobcu daňovú kontrolu dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie február 2016. O výsledku daňovej kontroly za kontrolované zdaňovacie obdobie správca dane vyhotovil Protokol č. 100843786/2018 zo dňa 27. 04. 2018 (ďalej len „protokol“). V rámci daňovej kontroly preveroval zdaniteľné obchody uskutočnené medzi žalobcom a dodávateľom DREVOSTYL, s.r.o. (predmetom zdaniteľných obchodov bolo deklarované dodanie služieb - údržba počítačov ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Daňový úrad Nitra rozhodnutím č. 102178889/2019 zo dňa 17. septembra 2019 (ďalej aj ako „rozhodnutie správcu dane“) podľa § 68 ods. 5 zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej aj „daňový poriadok“) vyrubil žalobcovi rozdiel dane z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“ alebo „daň“) v sume 2.000,- eur za zdaňovacie obdobie január 2015. 2. Na odvolanie žalobcu žalovaný rozhodnutím č. 100547770/2020 zo dňa 27. februára 2020 (ďalej aj ako „preskúmavané rozhodnutie“) podľa § 7 ...
Merito veci: podmienky konania
Odôvodnenie: 1. Dňa 21.03.2023 bola Najvyššiemu správnemu súdu SR predložená vec na rozhodnutie o kasačnej sťažnosti proti rozsudku správneho súdu, ktorou sa sťažovateľ domáhal jeho zrušenia a súčasne aj zastavenia konania v zmysle § 462 ods. 1 SSP. 2. Kasačný súd po preskúmaní súdneho spisu správneho súdu zistil, že sťažovateľovi bol napadnutý rozsudok správneho súdu doručený 26.09.2022. Kasačná sťažnosť bola elektronicky podaná na správnom súde 28.10.2022 (č. l. 117 - 118). Podľa § 443 ods. 1 SSP kasačná sťažnosť musí byť podaná v lehote jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia krajského ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Daňový úrad Trenčín (ďalej aj len „prvostupňový správny orgán“ alebo „správca dane“) na základe výsledkov vykonanej daňovej kontroly a vyrubovacieho konania vydal rozhodnutie č. 100377227/2021 zo dňa 04. marca 2021 o určení rozdielu dane za zdaňovacie obdobie máj 2015 podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej aj „daňový poriadok“) vo výške 8.413,33 eur. Správca dane prvostupňové rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca nakupoval ojazdené motorové vozidlá od platiteľov dane z iných členských štátov EÚ ...
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „NBÚ“ tiež „prvostupňový správny orgán“) vykonal v období od 01.12.2020 do 13.07.2021 podľa § 17 písm. b) v spojení s § 22 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“) bezpečnostnú previerku žalobcu III. stupňa pre stupeň utajenia Tajné (ďalej len „súčasná bezpečnostná previerka“), ktorú ukončil podľa § 26 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. rozhodnutím č. SP-PB-5157-40/2020-Ž-47211 z 13. júl ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Daňový úrad Prešov (ďalej „správca dane“ či „prvostupňový správny orgán“) rozhodnutím č. 101655120/2018 z 23. 08. 2018 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“) podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „Daňový poriadok“) vyrubil sťažovateľovi rozdiel dane v sume 62.100,- € na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie júl 2015. 2. Na odvolanie sťažovateľa žalovaný rozhodnutím č. 102413098/2018 z 30. 11. 2018 (ďalej „preskúmavané rozhodnut ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Daňový úrad Prešov (ďalej „správca dane“ či „prvostupňový správny orgán“) rozhodnutím č. 101655120/2018 z 23. 08. 2018 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“) podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „Daňový poriadok“) vyrubil sťažovateľovi rozdiel dane v sume 68.600,- € na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie september 2015. 2. Na odvolanie sťažovateľa žalovaný rozhodnutím č. 102413531/2018 z 30. 11. 2018 (ďalej „ ...
Merito veci: procesné rozhodnutie
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánom verejnej správy a konanie pred správnym súdom 1. Žalobca sa všeobecnou správnou žalobou domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 457563/2018 zo dňa 08. 08. 2018 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), ktorým potvrdil rozhodnutie Mesta Spišské Podhradie č. 179152018 zo dňa 26. 04. 2018 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“). Týmto bola žalobcovi podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, vyrubená daň z nehnuteľností na rok 2018 v sume 18,10 eur ...
Merito veci: stavebné konanie
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánom verejnej správy 1. Obec Ivanka pri Dunaji (ďalej len „prvostupňový správny orgán“ alebo „stavebný úrad“) rozhodnutím č. ŽP-Výst. 319/4874/2020-HS zo dňa 28.8.2020 (ďalej aj ako „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) podľa ustanovenia § 83 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) povolila predčasné užívanie stavby „LOGISTIC PARK SO 18 Komunikácie a spevnené plochy - časť stavby uskutočnenú na parc. čísle XXX/XX spôsobilú na samostatné užívania“ (ďalej aj ako „stavba“) v katastrálnom území P. ...
Merito veci: oslobodenie od dane
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Daňový úrad Trnava (ďalej len „správca dane“ či „prvostupňový správny orgán“) vykonal u sťažovateľky kontrolu dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“ alebo „daň“) za zdaňovacie obdobia október 2015, november 2015 a december 2015. V nadväznosti na zistenia z vykonanej daňovej kontroly vydal rozhodnutie č. 100417192/2019 zo dňa 11. februára 2019 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým sťažovateľke za zdaňovacie obdobie december 2015 vyrubil rozdiel dane v sume 1451,20 eur. Správca dane skonštatoval, že sťažovateľka nesplnila ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Daňový úrad Trenčín (ďalej len „správca dane“) vydal rozhodnutie o vyrubení rozdielu dane č. 100865923/2020 zo 7. mája 2020 (ďalej len „rozhodnutie správcu dane“), ktorým vyrubil podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. daňový poriadok v účinnom znení (ďalej len „daňový poriadok“) žalobcovi rozdiel dane v sume 6.000,- € na dani z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) za zdaňovacie obdobie apríl 2018. Podľa jeho názoru žalobca nepreukázal, že došlo k uskutočneniu zdaniteľného plnenia. Správca dane poukázal na skutočnosť, že spoločnosť Wecreate ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Daňový úrad Trnava (ďalej aj „prvostupňový orgán“ alebo „správca dane“) na základe výsledkov vykonanej daňovej kontroly a vyrubovacieho konania vydal rozhodnutie č. 102682459/2019, zo dňa 20. novembra 2019 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým za zdaňovacie obdobie máj 2014 podľa § 68 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. daňový poriadok v účinnom znení (ďalej len „daňový poriadok“) žalobcovi určil rozdiel v sume nadmerného odpočtu 3.065,50 EUR na dani z pridanej hodnoty. Správca dane tak znížil nadmerný odpočet na dani z pridanej hodnoty z ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Daňový úrad Trnava (ďalej aj „prvostupňový orgán“ alebo „správca dane“) na základe výsledkov vykonanej daňovej kontroly a vyrubovacieho konania vydal rozhodnutie č. 102674551/2019, zo dňa 19. novembra 2019 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým za zdaňovacie obdobie január 2013 podľa § 68 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. daňový poriadok v účinnom znení (ďalej len „daňový poriadok“) žalobcovi určil rozdiel v sume nadmerného odpočtu 3.531,67 EUR na dani z pridanej hodnoty. Správca dane tak znížil nadmerný odpočet na dani z pridanej hodnoty z ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Daňový úrad Trnava (ďalej aj „prvostupňový orgán“ alebo „správca dane“) na základe výsledkov vykonanej daňovej kontroly a vyrubovacieho konania vydal rozhodnutie č. 102675540/2019, zo dňa 19. novembra 2019 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým za zdaňovacie obdobie december 2013 podľa § 68 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. daňový poriadok v účinnom znení (ďalej len „daňový poriadok“) žalobcovi určil rozdiel v sume nadmerného odpočtu 34.961,83 EUR na dani z pridanej hodnoty. Správca dane tak znížil nadmerný odpočet na dani z pridane ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Daňový úrad Trenčín (ďalej len „správca dane“) vydal rozhodnutie č. 101786815/2020, z 23. novembra 2020 (ďalej len „rozhodnutie správcu dane“), ktorým podľa § 68 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. daňový poriadok v účinnom znení (ďalej len „daňový poriadok“) určil žalobcovi rozdiel v sume 5.015,- € na dani z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) za zdaňovacie obdobie august 2019. Zároveň o túto sumu znížil nadmerný odpočet na DPH za predmetné zdaňovacie obdobie. 2. Správca dane považoval za sporných šesť faktúr vystavených spoločnosťou Zasielate ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Daňový úrad Žilina, pobočka Ružomberok (ďalej aj „prvostupňový orgán“ alebo „správca dane“) vykonal u žalobcu daňovú kontrolu dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie január až december 2014. O výsledku daňovej kontroly za kontrolované zdaňovacie obdobie správca dane vyhotovil protokol č. 102524112/2019, zo dňa 7. novembra 2019 (ďalej len „protokol“). 2. Správca dane na základe výsledkov vykonanej daňovej kontroly a vyrubovacieho konania vydal rozhodnutie č. 100222454/2020, zo dňa 21. januára 2020 (ďalej len „prvostupňové rozhodnut ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Daňový úrad Trnava (ďalej aj „prvostupňový orgán“ alebo „správca dane“) na základe výsledkov vykonanej daňovej kontroly a vyrubovacieho konania vydal rozhodnutie č. 102675024/2019, zo dňa 19. novembra 2019 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým za zdaňovacie obdobie máj 2013 podľa § 68 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. daňový poriadok v účinnom znení (ďalej len „daňový poriadok“) žalobcovi určil rozdiel v sume nadmerného odpočtu 29.015,87 EUR na dani z pridanej hodnoty. Správca dane tak znížil nadmerný odpočet na dani z pridanej hodnoty z ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Daňový úrad Banská Bystrica (ďalej len „správca dane“) vydal rozhodnutie o vyrubení rozdielu dane č. 102115983/2018 z 24. októbra 2018 (ďalej len „rozhodnutie správcu dane“), ktorým vyrubil podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. daňový poriadok v účinnom znení (ďalej len „daňový poriadok“) žalobcovi rozdiel dane v sume 52.237,68 € na dani z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) za zdaňovacie obdobie október 2015. Podľa jeho názoru žalobca nepreukázal splnenie podmienok na priznanie odpočtu DPH v predmetnej výške. Správca dane poukázal na skutoč ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: Odôvodnenie I. Konanie pred správnym súdom 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Trnave postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku (ďalej aj „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 100821015/2020 z 28.04.2020, ktorým podľa § 74 ods. 4 Daňového poriadku bolo potvrdené rozhodnutie Daňového úradu Trnava, pobočka Galanta č. 102674794/2019 z 19. novembra 2019, ktorým bol podľa § 68 ods. 6 Daňového poriadku žalobcovi určený rozdiel v sume nadmerného odpočtu 5.148,32 € na dani z pridanej hodnoty za zdaňovaci ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Nitre (ďalej len „správny súd“) napadnutým rozsudkom č. k. 26S/19/2019-86 zo dňa 25. júna 2020 v spojení s opravným uznesením Krajského súdu v Nitre č. k. 26S/19/2019-152 zo dňa 19.11.2020 žalobou napadnuté rozhodnutie č. 102617973/2018 zo dňa 17. decembra 2018, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie správcu dane Daňového úradu Nitra č. 101697038/2018 z 3. septembra 2017, ktorým bol žalobcovi určený rozdiel v sume nadmerného odpočtu 46.056,00 eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie máj 2015, postupom podľa ust. § 191 ods ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Košiciach (ďalej aj ako „správny súd“ alebo „krajský súd“) rozsudkom sp. zn. 7S/99/2019 zo dňa 24.02.2021 (ďalej aj ako „napadnutý rozsudok“) podľa ustanovenia § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej aj ako „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 102242104/2019 zo dňa 25.09.2019, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Daňového úradu Košice č. 101489947/2019 zo dňa 19.06.2019, na základe ktorého bol žalobcovi, podľa ustanovenia § 68 ods. 5 Daňového poriadku, ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj „krajský súd“ alebo „správny súd“) postupom podľa § 191 ods. 1 písm. c) zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku (ďalej aj „SSP“) rozhodnutie Hlavného banského úradu č. 44-1337/2018 zo dňa 13.11.2018 (ďalej len „rozhodnutie žalovaného“) a rozhodnutie Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici č. 24- 881/2017 zo dňa 21.03.2017 (ďalej aj „prvostupňové správne rozhodnutie OBÚ“) zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie. 2. Krajský súd v odôvodnení rozsudku konštatoval, s poukazo ...
Merito veci: katastrálne veci
Odôvodnenie: I. Konanie pred krajským súdom 1. Krajský súd v Nitre (ďalej len „správny súd“ alebo „krajský súd“) napadnutým rozsudkom č. k. 11S/56/2019-243 zo dňa 25. novembra 2020 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. UPo 3/2016-28/Sl OU- NR-OOP5-2019/00566-28 k: UP 56/2015 (k V 5541/2015) zo dňa 08.04.2019, ktorým bolo potvrdené prvostupňové rozhodnutie Okresného úradu Nitra, katastrálneho odboru č. UP 56/2015-9 zo dňa 30 ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Košiciach (ďalej aj ako „správny súd“ alebo „krajský súd“) podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku (ďalej aj ako „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 102034638/2019 zo dňa 27.08.2019 spolu s prvostupňovým rozhodnutím Daňového úradu Košice (ďalej aj ako „prvostupňový orgán verejnej správy“ alebo „správca dane“) č. 101132004/2019 zo dňa 14.05.2019 (ďalej aj ako „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým bol žalobcovi podľa § 68 ods. 5 a 6 zákona č. 563/20 ...
Odôvodnenie: I. Konanie na krajskom súde 1. Krajský súd v Košiciach (ďalej aj ako „krajský súd“ alebo „správny súd“) rozsudkom č. k. 6S/80/2018-111 zo dňa 27. mája 2021 (ďalej aj ako „napadnutý rozsudok“) zrušil rozhodnutie Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej aj ako „žalovaný“ alebo „sťažovateľ“) č. 180443/2018 zo dňa 28.03.2018 (ďalej aj ako „druhostupňové rozhodnutie“ alebo „rozhodnutie žalovaného“), ako aj rozhodnutie mesta Košice (ďalej aj ako „prvostupňový orgán“) č. MK/B/207/126952/MK/B/2017/00258209/09 zo dňa 27.12.2017 (ďalej aj ako „prvostupňové rozhodnutie“) a vec vrá ...
Merito veci: daň z príjmov
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „správny súd“) napadnutým rozsudkom č. k. 11S/28/2021-140 zo dňa 28. septembra 2021 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 100504724/2021 z 30. marca 2021 zamietol. O trovách konania súd rozhodol podľa § 168 SSP, v zmysle ktorého žalovanému prizná správny súd podľa pomeru jeho úspechu vo veci voči žalobcovi právo na náhradu dôvodne vynaložených trov konania iba, ak to možno spravodlivo požadovať. Orgánu štátnej s ...
Merito veci: správne trestanie
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd" alebo „správny súd") rozsudkom č. k. 4Sa/27/2019 -74 zo dňa 19. októbra 2021 (ďalej aj ako „napadnutý rozsudok") postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP") zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 19.09.2019, č. p.: KRPZ- PO-KDI3-64-003/2019-P (ďalej len „napadnuté rozhodnutie"), ktorým bolo zamietnuté odvolanie žalobcu a potvrdené rozhodnutie Okresného dopravného inšpektorátu, Okresného riaditeľstva Policajného zboru v P ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie na krajskom súde 1. Krajský súd v Banskej Bystrici napadnutým rozsudkom č. k. 11S/89/2018-173 zo dňa 26.06.2019 žalobu žalobcu podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol. 2. Dôvodil tým, že na Krajskom súde v Banskej Bystrici prebehlo viacero konaní, v ktorých vystupovali rovnakí účastníci konania a predmetom týchto konaní bolo preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutí žalovaného a jemu predchádzajúcich rozhodnutí a postupov prvostupňového správneho orgánu týkajúcich sa daňovej kontroly dane z príjmov fyzickej osoby za ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „správny súd“) napadnutým rozsudkom č. k. 5S/38/2019-79 zo dňa 7. októbra 2021 rozhodnutie žalovaného č. 102612967/2018 zo dňa 17. decembra 2018 a rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu Daňového úradu Prešov zo dňa 17. septembra 2018 č. 101823949/2018 postupom podľa § 191 ods. 1 písm. e) a g) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zrušil a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Žalobcovi priznal úplnú náhradu trov konania voči žalovanému. 2. Napadnutým rozhodnutím č. 102612067 ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: Odôvodnenie I. Konanie pred krajským súdom 1. Krajský súd v Nitre (ďalej len „správny súd“) napadnutým rozsudkom č. k. 11S/91/2019-101 zo dňa 14. októbra 2020 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 101513904/2019 zo dňa 20.06.2019, ktorým žalovaný podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Daňo ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred správnym súdom 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Žiline (ďalej aj „krajský súd“ alebo „správny súd“) podľa ust. § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku (ďalej aj „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 100609263/2021 zo dňa 15.04.2021. 2. V odôvodnení rozsudku uviedol, že na základe sledu procesných úkonov mapujúcich postup správcu dane tak, ako jednoznačne vyplývajú z pripojeného administratívneho spisu, je zrejmé, že správca dane dôsledne a opakovane vytvoril žalobcovi ...
Merito veci: odpočet DPH
Odôvodnenie: I. Konanie na správnom súde 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Nitre (ďalej aj „krajský súd“ alebo „správny súd“) podľa ust. § 190 Správneho súdneho poriadku (ďalej aj „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného zo dňa 21.04.2021 č. 100662044/2021. 2. V odôvodnení rozsudku krajský súd uviedol, že medzi účastníkmi konania bolo sporné, či žalobcovi vznikol nárok na uplatnenie práva na odpočítanie dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie september 2008 pri ním tvrdenej dodávke prác a materiálu od vyššie uvedeného ...
Odôvodnenie: I. Obsah disciplinárneho návrhu 1. Dňa 6.9.2022 bol na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej aj „disciplinárny súd“ alebo „disciplinárny senát“) doručený disciplinárny návrh č. 13803/2022/151 z 5.9.2022 (ďalej len „disciplinárny návrh“) podaný ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „disciplinárna navrhovateľka“). 2. Týmto disciplinárnym návrhom sa disciplinárna navrhovateľka domáhala vydania rozhodnutia, ktorým by disciplinárny senát uznal R.. S. Y. L. W. L. E. T. R. M. V. (ďalej len „disciplinárne obvinený sudca“) vinným zo spáchania závažných ...
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Žalovaný rozhodnutím ČAS: MU-PO-153-30/2022-Ž zo dňa 05.08.2022 (ďalej aj „preskúmavané rozhodnutie“) žalobcovi podľa § 13 ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o azyle“) neudelil azyl z dôvodu nesplnenia zákonom stanovených podmienok pre udelenie azylu na území SR, neposkytol mu doplnkovú ochranu podľa § 13a a § 20 ods. 4 zákona o azyle, neudelil mu azyl a ani mu neposkytol doplnkovú ochranu na účel zlúčenia rodiny podľa § 13 ods. l písm. b), § 13c ods. l písm. b) a § 20 ...
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „NBÚ“, tiež „prvostupňový správny orgán“) rozhodnutím, č. p.: SP-PB-4275-37/2019-Ž-4834, zo dňa 11. decembra 2020, (ďalej len „rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu“) rozhodol, že žalobcu podľa § 10 ods. 1 písm. g) v spojení s § 14 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o ochrane utajovaných skutočností“), nemožno považovať za bezpečne spoľahlivú osobu z dôvodu, že uviedol nepravdivé údaje pri ...
Odôvodnenie: I. 1. Žalobou doručenou najvyššiemu správnemu súdu 28. júna 2022 sa žalobca domáhal prostredníctvom splnomocneného právneho zástupcu preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia žalovaného č. CRD-454-3/2022-VPRNBU z 30. marca 2022 (ďalej len „rozhodnutie žalovaného“), ktorým bolo zamietnuté odvolanie podané voči rozhodnutiu prvostupňového správneho orgánu Národného bezpečnostného úradu (ďalej len „NBÚ, tiež „prvostupňový správny orgán“) č. SP-PB- 1966-31/2021-Ž-10904 z 29. decembra 2021. (ďalej len „rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu“), ktorý rozhodol tak, že žalobcu podľa § 1 ...
Odôvodnenie: I. Disciplinárny návrh 1. Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len ako „navrhovateľka“ alebo „navrhovateľ“) v disciplinárnom návrhu uviedla, že Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“) bola dňa 28. júla 2022 doručená žiadosť Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Čadci o zbavenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť disciplinárne obvinenú, a to v súvislosti s notárskou zápisnicou. V nadväznosti na uvedené navrhovateľ požiadal disciplinárne obvinenú o zapožičanie notárskeho spisu č. A. XXX/XXXX s tým, že príslušný ...
Merito veci: invalidný dôchodok
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom z 10. augusta 2022, č. k. 8Sd/166/2011-212, postupom poľa § 250q ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „OSP“) potvrdil rozhodnutie odporkyne zo 7. júna 2011, číslo: 770 401 6133, ktorým odporkyňa podľa § 70 ods. 1 a § 293ax zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“) zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok. Dôvodom pre zamietnutie žiadosti o invalidný dôchodok bola skutočnosť, že navrhovateľ, ku dňu vzniku in ...
Merito veci: úrazová renta
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Košiciach (ďalej ako „krajský súd“) rozsudkom zo dňa 14. júla 2021, č. k. 3Sa/10/2019-133 (ďalej aj „napadnutý rozsudok“) podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“) zamietol správnu žalobu v sociálnej veci, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 2. januára 2019, č. 74764-4/2018-BA (ďalej aj „preskúmavané rozhodnutie“), ktorým žalovaný podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“) v ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Košiciach (ďalej aj „krajský súd“) uznesením č. k. 7S/158/2018-288 zo dňa 17. marca 2021 zrušil uznesenie Krajského súdu v Košiciach č. k. 7S/158/2018-256 zo dňa 25. februára 2019, ktorým v zmysle § 33 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) pribral do konania ako účastníkov V. O., F. Š., J.. O., P. O., F. A., J.. O., O. X., J.. K.Á., E. Č., D.. D. B., J. D., J.. B., F. Q., J.. A., O. O., J.. A., F. I., F. I., F. B., J.. I., V. U., J.. I. a G. I.. 2. Konštatoval, že predmet súdneho prieskumu v tomto konaní je vymedzený obsahom rozhodnut ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom zo dňa 27. augusta 2021, č. k. 2Sa/6/2021-45, postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol ako nedôvodnú správnu žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovanej zo dňa 27. februára 2017, Číslo: 27559-2/2017-BA, ktorým žalovaná postupom podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v rozhodnom znení (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“) odvolanie žalobcu v celom rozsahu zamietla a potvrdila prvostupňové správne rozhodnut ...
Merito veci: správne trestanie
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd") rozsudkom z 05. augusta 2021, č.k. 5Sa/12/2019- 121 podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP") zamietol správnu žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného z 24. júna 2019, Č.p.: KRPZ-PO-KDI3-48/2019-P, ktorým žalovaný podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v rozhodnom znení (ďalej len „Správny poriadok") odvolanie žalobcu zamietol a potvrdil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu Okresného dopravného inšpektor ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom z 29. novembra 2021, č.k. 14Sa/33/2021-77, postupom podľa § 191 ods. 1 písm. d/ zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zrušil rozhodnutie žalovaného zo 07. apríla 2021, číslo UPS/US1/SSVOPPKPC2/SOC/2021/1454 a vec mu vrátil na ďalšie konanie. 2. Žalovaný predmetným rozhodnutím zo 07. apríla 2021 postupom podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku odvolanie žalobkyne zamietol a potvrdil prvostupňové správne rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín z 03. augusta 2 ...
Merito veci: preukaz ŤZP
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom z 12. apríla 2022, č.k. 20Sa/4/2021-73 podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol ako nedôvodnú správnu žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 05. februára 2021, Číslo: UPS/US5/SSVODPPKPC1/SOC/2021/306/PD, ktorým tento podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v rozhodnom znení (ďalej len „Správny poriadok“) zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil prvostupňové správne rozhodnut ...
Merito veci: stavebné konanie
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Trnave (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom z 28. apríla 2022, č.k. 20S/165/2020-73 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SPP“) zamietol ako nedôvodnú správnu žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo 07. októbra 2020, číslo OU-TT-00P3-2020/030267, ktorým tento postupom podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v rozhodnom znení (ďalej len „Správny poriadok“) zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil prvostupňové správne rozhodnutie Okresného ...
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Rozhodnutím zo dňa 25.01.2023, č.p. PPZ-HCP-BA9-10-078/2023-AV žalovaný predĺžil zaistenie žalobcu za účelom konania o udelení azylu do 25.07.2023. V skutkových dôvodoch poukázal na zistenia OCP PZ Trnava, ktorý dňa 25.01.2022 zaistil žalobcu pred ÚPZC Medveďov, z dôvodu, že zistil, že žalobcovi bol trestným rozkazom Okresného súdu Bratislava II. sp.zn. 0T/107/2021 uložený trest vyhostenia na dobu 5 rokov za trestný čin krádeže, a že žalobca je žiadateľom o azyl na území SR, u ktorého vzniklo dôvodné podozrenie, že cieľom jeho žiado ...
Odôvodnenie: I. Disciplinárny návrh 1. Disciplinárnym návrhom č. 11304/2022/152 zo dňa 17. júna 2022 doručeným Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej aj ako „najvyšší správny súd“ alebo „disciplinárny súd“) dňa 23. júna 2022 - (ďalej aj ako „disciplinárny návrh“ alebo „návrh“) sa ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej aj ako „navrhovateľ“) domáhala toho, aby disciplinárne obvinená bola uznaná za vinnú zo závažného disciplinárneho previnenia podľa ustanovenia § 220 ods. 1 prvej vety a § 220 ods. 2 prvej vety zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučn ...
Odôvodnenie: I. Disciplinárny návrh 1. Návrhom zo dňa 13. decembra 2022, ktorý bol Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „najvyšší správny súd“) doručený dňa 16. decembra 2022 (ďalej len „disciplinárny návrh“), sa minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „disciplinárny navrhovateľ“) domáhal vydania rozhodnutia, ktorým by disciplinárny senát uznal súdneho exekútora (ďalej len „exekútor“) I.. S. J. (ďalej len „disciplinárne obvinený“) vinným zo spáchania závažného disciplinárneho previnenia podľa § 220 ods. 1 prvej vety v spojení s § 220 ods. 2 prvej vety Exeku ...
Odôvodnenie: I. Disciplinárny návrh 1. Návrhom zo 16. februára 2023, ktorý bol Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“) doručený 21. februára 2023 sa minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „navrhovateľ“) domáhal rozhodnutia, ktorým by disciplinárny senát uznal súdneho exekútora X.. V. Š. vinného zo spáchania disciplinárnych previnení podľa § 220 ods. 1 prvej vety zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „Exp“) spočívajúcich v tom, že ...
Odôvodnenie: I. Návrh na začatie konania 1. Navrhovateľka sa návrhom doručeným Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“) dňa 29. marca 2023 domáhala zrušenia uznesenia o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu podľa ust. § 43 o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok) v účinnom znení (ďalej len „DSP“). Dôvodila tým, že ako sudkyni Krajského súdu v M. jej bol uznesením zo dňa 30. januára 2023 sp. zn. 33D/1/2023 dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu. V n ...

Ústavný súd SR

Uznesenie: Krajského súdu v Trenčíne č. k. 27Co/98/2022-348 z 27. septembra 2022 zru šu je a vec v raci a Krajskému súdu v Trenčíne na ďalšie konanie. 3. Krajský súd v Trenčíne je p ovi n n ý nahradiť sťažovateľovi trovy konania 632,11 eur a zaplatiť ich jeho právnemu zástupcovi do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľa a skutkový stav veci 1. Sťažovateľ sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 5. decembra 2022 domáha vyslovenia porušenia svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 od ...
Uznesenie: Okresného súdu Trebišov č. k. 10C/5/2014-506 z 20. apríla 2022 zru šu je a vec v raci a Okresnému súdu Trebišov na ďalšie konanie. 3. Okresný súd Trebišov je p ovi n n ý nahradiť sťažovateľovi trovy konania 758,53 eur a zaplatiť ich právnej zástupkyni sťažovateľa do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 4. Vo zvyšnej časti ústavnej sťažnosti n evyh ovu je . O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľa a skutkový stav veci 1. Uznesením č. k. IV. ÚS 675/2022-20 z 20. decembra 2022 ústavný súd prijal na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť sťažov ...
Uznesenie: Okresného súdu Partizánske č. k. 3C/11/2017 zo 6. decembra 2022 sa zru šu je a vec sa v raci a na ďalšie konanie. 3. Okresný súd Partizánske je p ovi n n ý nahradiť sťažovateľke trovy konania 796,28 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľky do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 4. Vo zvyšnej časti ústavnej sťažnosti n evyh ovu je. O d ôvod n eni e: I. 1. Sťažovateľka sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 12. januára 2023, doplnenou 18. februára 2023 domáhala vyslovenia porušenia svojich základných práv vlastniť majetok podľa ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 172/2023-39 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 181/2023-24 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti s
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 115/2023-48 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 698/2022-38 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, X
Odôvodnenie: namietaného uznesenia okresného súdu odpovedá na všetky podstatné tvrdenia a námietky sťažovateľa. Skutočnosť, že sťažovateľ sa s právnym názorom okresného súdu nestotožňuje, nemôže sama osebe viesť k záveru o zjavnej neodôvodnenosti alebo arbitrárnosti namietaného uznesenia. Z ústavnoprávneho hľadiska preto niet dôvod, aby sa spochybňovali závery namietaného uznesenia okresného súdu. Okresný súd sa v namietanom uznesení ústavne korektne vysporiadal s argumentáciou sťažovateľa. Namietané uznesenie okresného súdu preto nemožno považovať za svojvoľné či arbi ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 98/2023-22 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátkou JUDr. Silviou Benha
Uznesenie: krajského súdu bolo zrušené len vo výroku o upustení od uloženia súhrnného trestu a vo výroku o treste prepadnutia veci. Vo výroku o vine ostalo predmetné uznesenie nedotknuté, pričom k porušeniu práv sťažovateľa malo dôjsť práve v súvislosti s otázkou posúdenia viny. Vyhovenie ústavnej sťažnosti by preto viedlo k sťažovateľom sledovanej náprave. Zmätočnosť procesného stavu, ktorý by mohol vzniknúť v dôsledku zrušenia napadnutého uznesenia, sa dá vylúčiť koordináciou a vzájomnou informovanosťou všeobecných súdov konajúcich v sťažovateľovej veci. V. Posúdenie dôvodno ...
Odôvodnenie: rozhodnutia, ktorému chýba akékoľvek vysporiadanie sa s argumentáciou strany v konaní, nenapĺňa atribúty rozhodnutia spravodlivého a presvedčivého, teda takého, ktoré by bolo možné považovať za rozhodnutie zabezpečujúce spravodlivú ochranu práv a oprávnených záujmov strán v konaní (IV. ÚS 502/2021). 5 16. Absencia riadneho odôvodnenia namietaného uznesenia okresného súdu vo vzťahu k argumentácii prezentovanej sťažovateľkou v ústavnej sťažnosti (bod 5 tohto nálezu) bráni preskúmať to, akými úvahami sa okresný súd pri rozhodovaní riadil a aké skutočnosti považoval ...
Odôvodnenie: napadnutého uznesenia teda vyznieva tak, že na jednej strane je síce u sťažovateľa prítomná obava z naplnenia väzobného dôvodu podľa § 71 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku, na druhej strane ju však krajský súd vo vzťahu k osobe sťažovateľa nedokáže oprieť o relevantné skutkové okolnosti a dostatočným spôsobom individualizovať. 24. Ústavnému súdu neostalo iné, než vyhodnotiť ústavnú sťažnosť vo vzťahu k odôvodneniu napadnutého uznesenia ako dôvodnú. Napadnuté uznesenie je založené na abstraktných dohadoch a hypotetických úsudkoch, pričom sa nevysporiadalo s ťažiskovými argumentmi sťažovat ...
Odôvodnenie: neoslobodenia od súdneho poplatku okresný súd oprel o iné dôvody, ako sú pomery sťažovateľky v zmysle § 254 Civilného sporového poriadku (ďalej len ,,CSP“), a to o nepredloženie daňového priznania, súvahy a výkazu ziskov a strát a výpisu z bankových účtov, o nezdôvodnenie nepredloženia daňového priznania a nepodnikania a o absenciu vysvetlenia všetkých relevantných aspektov sťažovateľkinej nemajetnosti. Uvedené dôvody neoslobodenia od súdneho poplatku predstavujú svojvoľný výklad ustanovenia § 254 CSP, ktoré je kogentnou normou a sú v rozpore s judikatúrou najvyššieho súdu (u ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 170/2023-25 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 154/2023-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom JUDr. Marekom Belkom,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 128/2023-40 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúp
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 274/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa T. P. T. – investment s. r. o., Hraničná 12, Poprad, zastúpenej Beňo & partners advokátska kancelária, s. r. o., Námestie sv. Egídia 93, Poprad, proti u
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 292/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Uznesenie: bolo zaslané stranám v ten istý deň. III. Argumentácia sťažovateľa 4. Napadnuté konanie o priznanie odmeny a náhrady sťažovateľovi ako ustanovenému obhajcovi je poznačené zbytočnými prieťahmi v dôsledku postupu konajúceho súdu. Dĺžku napadnutého konania, ktorá ku dňu podania ústavnej sťažnosti predstavuje viac ako 15 mesiacov, sťažovateľ považuje za neprimeranú. Prejednávaná vec nie je fakticky ani právne zložitou, uvedené konštatoval aj samotný ústavný súd vo viacerých nálezoch (napr. III. ÚS 711/2017, I. ÚS 363/2020). Sťažovateľ nedal žiadny dôvod na vznik prieťahov v kona ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 291/2023-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 275/2023-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Advokátskou kanceláriou ius aegis s. r. o
Uznesenie: sudkyne 5 okresného súdu o sťažnosti sťažovateľky proti uzneseniu o výške trov prvoinštančného a druhoinštančného konania z 21. februára 2023 nemožno preskúmať, pretože vo vzťahu k nemu v ústavnej sťažnosti absentuje akákoľvek argumentácia. Proti tomuto uzneseniu bola ústavná sťažnosť podľa § 56 ods. 2 písm. c) zákona o ústavnom súde odmietnutá pre nedostatok zákonných náležitostí. 13. Na predbežnom prerokovaní podľa § 56 ods. 1 zákona o ústavnom súde bolo v rozsahu proti uzneseniam a opravným uzneseniam krajského a najvyššieho súdu zistené, že ústavná sťažnosť obsahu ...
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka konania na spravodlivý proces (m. m. IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04). 7. Vychádzajúc aj z doktríny minimalizácie zásahov ústavného súdu do činnosti orgánov verejnej moci (m. m. IV. ÚS 303/04, III. ÚS 770/2016), ústavný súd vo svojej ustálenej judikatúre opakovane pripomína, že rozhodovanie všeobecného súdu o trovách konania ako o integrálnej súčasti súdneho konania je zása ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 285/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zastúpenej JURAJ MACÍK advok
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka konania na spravodlivý proces (m. m. IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04). 15. S ohľadom na vymedzený predmet konania ústavný súd už viackrát zdôraznil, že ústava ani dohovor negarantujú právo na bezplatné súdne konanie. Uloženie poplatkovej povinnosti v súkromnoprávnych sporoch teda nemožno samo osebe považovať za rozporné s právom na prístup k súdu chráneným v čl. 6 o ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 15/2023-24 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti
Uznesenie: ústavného súdu č. k. II. ÚS 58/2020-39 zo 6. februára 2020 totiž objektívne nemohlo postihnúť skutkové okolnosti, ktoré nastali v období po jeho právoplatnosti. 20. Vo vzťahu k namietanému porušeniu práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru ústavný súd konštatuje, že tento článok nemá vecné opodstatnenie v prípade postupu 6 a rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní, keďže sa tento článok týka iba rozhodnutí súdov rozhodujúcich o právach občianskej povahy alebo o opodstatnenosti trestného obvinenia osoby, ktorá je účastníkom konania pred súdom, a nie v ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 240/2023-30 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zastúpene
Uznesenie: nadobudlo právoplatnosť 28. februára 2023. 3 II. Argumentácia sťažovateľky 6. Proti napadnutému uzneseniu podala sťažovateľka túto ústavnú sťažnosť, v ktorej namieta jeho svojvoľnosť a nesprávne právne posúdenie veci okresným súdom. Nesprávnosť právneho posúdenia vidí v určovaní tarifnej hodnoty veci, pri ktorej mal okresný súd vychádzať z výšky zabezpečovaných pohľadávok, nie postupovať v zmysle § 11 ods. 1 písm. a) vyhlášky. S poukazom na uznesenie ústavného súdu č. k. IV. ÚS 604/2018-17 z 15. novembra 2018 prezentuje názor o potrebe primárnej aplikácie § 10 ods. 2 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 304/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Uznesenie: najvyššieho súdu nadobudlo právoplatnosť 22. októbra 2019. 6. Po vrátení veci krajský súd 11. decembra 2019 oznámil sťažovateľke, že 18. decembra 2019 sa bude konať verejné vyhlásenie rozsudku. Sťažovateľka zaslala krajskému súdu vyjadrenie vo veci samej zo 16. decembra 2019. Krajský súd po odstránení nedostatku, ktorý spočíval v procesnom postupe pri verejnom vyhlásení rozsudku, napadnutým rozsudkom potvrdil rozsudok okresného súdu a žalovanému priznal nárok na náhradu trov odvolacieho konania v plnom rozsahu. Podľa krajského súdu nebola splnená podmienka príčinnej súvislo ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 288/2023-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 310/2023-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Uznesenie: Krajského súdu v Žiline č. k. 3 Tpo 46/2022-83 zo 7. decembra 2022 zru šu je a vec v raci a Krajskému súdu v Žiline na ďalšie konanie. 3. Krajský súd v Žiline je p ovi n n ý nahradiť sťažovateľovi trovy konania 663,57 eur a zaplatiť ich právnej zástupkyni sťažovateľa do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 4. Ústavnej sťažnosti vo zvyšnej časti n evyh ovu je. O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľa a skutkový stav veci 1. Sťažovateľ sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 14. februára 2023 v znení jej doplnení doručených 14. feb ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 294/2023-22 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 316/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného a
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 309/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 276/2023-9 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 216/2023-57 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 306/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti maloletej sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 302/2023-21 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Libora Duľu (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokát
Uznesenie: najvyššieho súdu bolo prijaté pomerom hlasov sudcov rozhodujúcich v senáte 2 : 1 s tým, že prehlasovaný člen senátu pripojil k tomuto rozhodnutiu svoje odlišné stanovisko, podľa ktorého mal v predmetnej veci rozhodujúci senát najvyššieho súdu dovolanie zamietnuť, a nie odmietnuť. Uznesenie najvyššieho súdu bolo sťažovateľovi doručené 3. novembra 2022. II. Argumentácia sťažovateľa 9. Proti napadnutým rozhodnutiam podal sťažovateľ túto ústavnú sťažnosť, v ktorej uviedol túto argumentáciu. 10. Vo vzťahu k námietke porušenia základného práva na nestranný súd: a) sťažovateľ poukáza ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 289/2023-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXX
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 4 Cdo 77/2020-828 z 23. marca 2022 zru šu je a ve c v raci a Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky j e p ovi n n ý nahradiť sťažovateľovi trovy konania 758,53 eur a zaplatiť ich jeho právnemu zástupcovi do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľa a skutkový stav veci 1. Sťažovateľ sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 12. júla 2022 domáhal vyslovenia porušenia svojich základných práv podľa čl. 20 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 271/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, takto rozh od ol : 1. Ústavnú sťažnosť odm
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 270/2020-52 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zastúpeného advokátkou JUDr. Ľubou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 315/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 312/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, proti uzneseniu Okresného súdu B
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 307/2023-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, korešpondenčná
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 281/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, proti
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 252/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 18/2022-74 Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu Ivana Fiačana a sudcov Jany Baricovej, Ladislava Duditša, Libora Duľu, Miroslava Duriša, Rastislava Kaššáka, Jany Laššákovej, Miloša Maďara (sudca spravodajca), Petra Straku, Ľuboša Szigetiho, Roberta Šorla a Martina Vernarského o návrhu skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpených adv
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 11/2023-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľov URBAN GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o., advokátska kancelária, Havlíčkova 16, Bratislava, IČO 47 244 895, zastúpenej JUDr. Rastislavom Hanulayom, advokátom, Bajkalská 45A, Bratislava, proti upovedomeniu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky č. k. IV/3 Pz 83/22/1100-
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 146/2023-26 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej Advokátskou kanceláriou
Uznesenie: okresného súdu bolo prekvapivým a v rozpore s legitímnym očakávaním sťažovateľa, ktorý v čase vydania rozsudku súdu prvej inštancie očakával, že okresný súd rozhodne o trovách v zmysle zásady úspechu podľa § 142 Občianskeho súdneho poriadku, keďže ani súd a ani žalobcovia nedali podnet na uplatnenie výnimky a navyše v čase vydania rozsudku súdu prvej inštancie sťažovateľ nemal vedomosť o tom, že do účinnosti vstúpi nový procesný predpis, ktorý bol súdom aplikovaný. Odvolací súd následne konal v rozpore so svojím predchádzajúcim rozhodnutím, keď za nezmenených okolností rozhodol opačne ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 253/2023-25 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zastúpeného Advokát
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 255/2023-33 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti KRC partners s. r. o., Pod Habrovou 490/B, Hlubočepy, Praha 5, Česká republika, IČO 24 147 591, p
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 112/2023-35 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky MARFIN S. R. L., reg. č. MN-161438, Via Bresciani 16, Gazoldo degli Ippoliti, Talianska republika, zastúpenej AK SEDLAČKO
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 187/2023-41 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 256/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 276/2023-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca), sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o spojených ústavných sťažnostiach sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Rvp 507/2023), a XXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 281/2023-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca), sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom JUDr
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 329/2021-108 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 12/2023-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, proti postupu Krajského súdu v Banskej Bys
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 279/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom JUDr. Ivanom Čurillom, Fabiniho 11,
Odôvodnenie: ústavnej sťažnosti je podstatnou (osobitnou) náležitosťou ústavnej sťažnosti a od jeho kvality sa v podstate odvíja možnosť prieskumu ústavného súdu (m. m. II. ÚS 102/2019). Ide o neodstrániteľný nedostatok ústavnej sťažnosti, ktorého absencia musí ústavný súd aj so zreteľom na kvalifikované právne zastúpenie sťažovateľa viesť k rozhodnutiu o jej odmietnutí v tejto časti podľa § 56 ods. 2 písm. c) zákona o ústavnom súde, a to bez potreby vyzývať ho na odstránenie nedostatkov ústavnej sťažnosti. 9. Ústavná sťažnosť smeruje len proti postupu označených orgánov verejnej moci, v ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 263/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Ad
Odôvodnenie: napadnutého rozsudku je presvedčivé a je dostatočným podkladom na výrok, ktorým najvyšší správny súd zrušil rozhodnutie volebnej komisie a vyhlásil za zvoleného toho, kto bol riadne vo voľbách zvolený. Právne závery najvyššieho správneho súdu sú logické, rešpektujú účel aplikovaných ustanovení volebného zákona a Správneho súdneho poriadku, nie sú arbitrárne a sú tak ústavne akceptovateľné. 20. K námietke sťažovateľa o nejasnostiach v zápisnici o otvorení volebnej dokumentácie v súvislosti s počtom neplatných hlasov ústavný súd konštatuje, že v okolnostiach danej veci také ...
Uznesenie: krajského súdu z hľadiska jeho odôvodnenia spĺňa ústavnoprávne požiadavky, ktoré sú naň kladené. Krajský súd jasne a zrozumiteľne vysvetlil dôvody, pre ktoré považoval odvolanie žalovanej za dôvodné, i dôvody, ktoré ho viedli k zrušeniu rozsudku okresného súdu. Základné právo na súdnu ochranu, ako aj právo na spravodlivé súdne konanie „je výsledkové“, teda musí mu zodpovedať proces ako celok, a skutočnosť, či napadnuté konanie ako celok bude spravodlivé, závisí od pokračujúceho konania a rozhodnutia všeobecných súdov (m. m. III. ÚS 63/2018). 4 16. S prihliadnutím na uved ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 284/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného JUDr. Marcelom Ružarovským, advokáto
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 280/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca), sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky DUzničená s. r. o., IČO 36 258 113, Javorová 32/451, Partizánske, zastúpenej advokátom JUDr. Peter Janík, M. R. Štefánika 5, Top
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 283/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca), sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Advokátskou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 265/2023-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti Drekup s. r. o., Pod Lesom 35, Vysoké Tatry, IČO 47 783 231, zastúpenej JUDr. Lukášom Polákom, advokátom, Hlavná 137, Prešov,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 10/2023-35 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti CALIUMI, a. s., Záhradnícka 70, Bratislava, IČO 44 936 311, zastúpenej Weis & Partners s. r. o., advokáts
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 270/2023-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 267/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Odôvodnenie: napadnutého uznesenia najvyššieho súdu predstavuje podľa ústavného súdu dostatočný základ pre jeho výrok, ktorým vyhovel návrhu prokurátora na vzatie sťažovateľa (a ďalších obvinených) do väzby. Najvyšší súd primeraným, logickým, zrozumiteľným a vyčerpávajúcim spôsobom sťažovateľovi objasnil, prečo bolo potrebné vyhovieť návrhu prokurátora. Právne závery najvyššieho súdu nemožno považovať za arbitrárne, teda také, ktoré by nemali oporu v zákone, resp. popierali by podstatu, zmysel a účel aplikovaných ustanovení Trestného poriadku. Z odôvodnenia napadnutého uznesenia vyplýva, z akých d ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky PL. ÚS 6/2022-63 Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu Ivana Fiačana (sudca spravodajca) a sudcov Jany Baricovej, Ladislava Duditša, Libora Duľu, Miroslava Duriša, Rastislava Kaššáka, Jany Laššákovej, Miloša Maďara, Petra Straku, Ľuboša Szigetiho, Roberta Šorla a Martina Vernarského o návrhu skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpe
Odôvodnenie: krajského súdu považoval najvyšší súd za správne, nekonanie správkyne s odbornou starostlivosťou, ktoré bolo dôvodom jej odvolania z funkcie správkyne, nezakladá automaticky bez ďalšieho neplatnosť zmluvy o predaji časti podniku. Najvyšší súd ďalej uviedol, že z dovolania nie je zrejmé, z akých konkrétnych procesných práv bola sťažovateľka vylúčená [ako dôvod podľa § 420 písm. f) CSP] tým, že krajský súd údajne nerešpektoval rozhodnutie konkurzného súdu o odvolaní správkyne. Tvrdené vady odôvodnenia napadnutého rozsudku krajského súdu najvyšší súd nezis ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 264/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Advokátskou ka
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 285/2023-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca), sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, t. č. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 261/2023-26 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného JUDr. Petrom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 262/2023-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 301/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Rastislava Kaššáka v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného JUDr. Peter Frank
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 251/2023-25 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 300/2023-24 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Ladislava Duditša a Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zastúpenej Mgr. Romanom Tomano
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 272/2023-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu prerokoval oznámenie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky Petra Straku o dôvodoch jeho vylúčenia z konania a rozhodovania vo veci vedenej na Ústavnom súde Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 239/2023 a takto rozh od ol : 1. Sudca Ústavnéh
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 273/2023-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu prerokoval oznámenie sudcu tretieho senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky Petra Straku o dôvodoch jeho možného vylúčenia z výkonu sudcovskej funkcie vo veci vedenej Ústavným súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 1106/2023 a takto rozh
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 173/2023-27 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, z
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 180/2023-41 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátskou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 267/2023-27 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateliek XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 189/2023-33 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, za
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 276/2023-29 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti MILS, s. r. o., Hospodárska 55, Trnava, IČO 36 743 275, zastúpenej advokátskou kanceláriou Pacalaj, Palla a partneri, s. r. o., Námestie S
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 114/2023-33 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 269/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a s
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 280/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej JUDr. Andrej
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 286/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti Poľnohospodárska Pôda s. r. o., Sibírska 55, Bratislava, IČO 44 138 369, zastúpenej advokátskou kanceláriou LawServic
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 281/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, zastúpeného advokátskou kanceláriou WE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 287/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, zastúpenej advokátskou kanceláriou
Odôvodnenie: ústavnej sťažnosti je podstatnou (osobitnou) náležitosťou ústavnej sťažnosti a od jeho kvality sa v podstate odvíja možnosť prieskumu ústavného súdu (m. m. II. ÚS 102/2019). Ide o neodstrániteľný nedostatok ústavnej sťažnosti, ktorého absencia musí ústavný súd aj so zreteľom na kvalifikované právne zastúpenie sťažovateľky viesť k rozhodnutiu o odmietnutí tejto 4 jej časti podľa § 56 ods. 2 písm. c) zákona o ústavnom súde bez potreby vyzývať ju na odstránenie nedostatkov ústavnej sťažnosti. III.2. K napadnutému rozhodnutiu vyššieho súdneho úradníka zo 4. augusta 2022: 10 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 288/2023-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa obchodnej spoločnosti Virgin Building s. r. o., Trenčianska Turná 3037, IČO 46 553 762, zastúpenej Advokátskou kanceláriou KONCOVÁ & PARTNERS, s.
Odôvodnenie: napadnutého uznesenia v súvislosti s dovolacím dôvodom podľa § 420 písm. f) CSP je podľa sťažovateľky zjavne nesprávne a vnútorne si odporujúce, keďže najvyšší súd dovolanie nepreskúmal. 8. V súvislosti s dokazovaním pred dovolacím súdom sťažovateľka poukázala na § 438 ods. 1 CSP o primeranosti aplikácie ustanovení o konaní pred súdom prvej inštancie, ak Civilný sporový poriadok neustanovuje inak. Vzhľadom na uvedené sťažovateľka zastáva názor, že najvyšší súd mal nariadiť dokazovanie, riadne vykonať a vyhodnotiť dôkazy a oboznámiť sa so skutkovým stavom veci. Po ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 268/2023-9 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Uznesenie: Najvyššieho súdu SR zo dňa 5Tdo 66/2022 zo dňa 08.02.2023 sa zrušuje. Uznesenie Krajského súdu v Prešove sp. zn. 10To/2/2022-1189 zo dňa 02.03.2022 sa zrušuje Rozsudok Okresného súdu v Poprade sp. zn. 2T/25/2014-1132 zo dňa 04.10.2021 sa zrušuje a vec vracia na ďalšie konanie Najvyšší súd SR, Krajský súd v Prešove a Okresný súd v Poprade sú povinní spoločne a nerozdielne uhradiť sťažovateľovi trovy konania v sume 530,86 €...“ 3 II. Predbežné prerokovanie ústavnej sťažnosti 5. Podstatou ústavnej sťažnosti je porušenie základného práva sťažovateľa na súdnu ochranu podľa čl. 46 ...
Odôvodnenie: ústavnej sťažnosti v tejto časti je na prvý pohľad poznačené nedostatkom konkrétnych skutkových a právnych dôvodov [§ 123 ods. 1 písm. d) zákona o ústavnom súde], ktoré by umožňovali ústavnému súdu bližšie skúmať tvrdené porušenie označeného základného práva hmotnoprávneho charakteru. Odôvodnenie ústavnej sťažnosti je podstatnou (osobitnou) náležitosťou ústavnej sťažnosti a od jeho kvality sa v podstate odvíja možnosť prieskumu ústavného súdu. Jej nedostatok spravidla vedie k rozhodnutiu o odmietnutí ústavnej sťažnosti, pretože takúto esenciálnu náležitosť nie je možné ...
Uznesenie: z 3. februára 2023 nie je rozhodnutím o väzbe, ako to vyplýva z § 72 ods. 1 Trestného poriadku obsahujúceho taxatívne vymedzenie rozhodnutí. Trestný poriadok neustanovuje, že by výslovne pripúšťal podanie sťažnosti proti rozhodnutiu súdu, ktorým podľa § 82 ods. 2 rozhodol o primeraných povinnostiach a obmedzeniach obvineného. Zákon preto nepripúšťa možnosť opravného prostriedku proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa o zamietnutí návrhu na zrušenie uložených primeraných povinností a obmedzení. Z textu § 82 ods. 1 Trestného poriadku vyplýva, že uloženie primeraných obmedze ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 291/2023-9 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného JUDr. Vladimírom Pochom, advokátom, Hviezdoslavova 3
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 277/2023-9 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 190/2023-32 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 296/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti URBAN GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o., advokátska kancelária, Havlíčkova 16, Bratislava, IČO 47 244 895, zastúpenej
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 222/2023-39 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, z
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 295/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Ad
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 171/2023-21 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 297/2023-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara prerokoval vyhlásenie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky Miroslava Duriša o jeho zaujatosti v konaní vo veci vedenej Ústavným súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 1715/2022 a takto rozh od ol : 1. Sudca Úst
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 134/2023-33 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpene
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 123/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 289/2023-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Advokátsk
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 284/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 286/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej advokát
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 299/2023-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa pozemkového spoločenstva Urbárske pozemkové spoločenstvo Bobrovec, Bobrovec 90, IČO 30 226 651, zastúpeného advokátom JUDr. Jurajo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 281/2023-22 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zast
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 282/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zastúpeného advokátskou kanceláriou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 279/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 278/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zastúpeného advoká
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 276/2023-28 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za
Uznesenie: o ustanovení znalca bolo vydané 3. septembra 2019 pod č. k. 18 P/150/2018-370. Dňa 30. decembra 2019 znalec XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX doručil súdu znalecký posudok. Dňa 16. januára 2020 bol spis pridelený na rozhodnutie novej zákonnej sudkyni, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, keďže sudkyňa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX k 31. decembru 2019 ukončila výkon funkcie sudcu. Ten istý deň, ako bolo doručené vyjadrenie matky (16. marca 2020), podal otec (sťažovateľ) návrh na nariadenie neodkladného opatrenia. Okresný súd uznesením č. k. ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 293/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (III. ÚS 57/2019). Splnenie povinnosti odôvodniť rozhodnutie je preto vždy posudzované so zreteľom na konkrétny prípad (napr. Georgidias v. Grécko z 29. 5. 1997, Recueil III/1997). 11. Na tomto mieste je možné poukázať na to, že účelom disciplinárneho konania je posúdiť a rozhodnúť o disciplinárnej zodpovednosti osoby, voči ktorej je disciplinárne konanie vedené (§ 2 ods. 1 DSP). ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 290/2023-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, t. č. Ústav na výkon trestu odňatia
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 62/2023-28 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 280/2023-9 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zastúpenej advokátom JUD
Odôvodnenie: listu sudkyne podľa ich presvedčenia nelegalizuje nezákonný a neústavný postup národnej kriminálnej agentúry a špeciálnej prokuratúry. 15. V ďalšom sťažovatelia namietajú, že pri prehliadke iných priestorov bol národnou kriminálnou agentúrou zaistený počítačový disk používaný ako server advokátskej kancelárie, ktorý obsahoval klientske dáta chránené „advokátskym tajomstvom“, a to aj z čias pred vznikom advokátskej kancelárie (keď sťažovatelia vykonávali advokáciu samostatne). Na tomto disku boli uložené aj súkromné dáta, napríklad zdravotná dokumentácia, súkromná korešpondencia či obrazo ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 294/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 234/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Petra Straku a Ivana Fiačana v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 180/2023-21 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 146/2023-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 241/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Ivana Fiačana (sudca spravodajca) a Petra Straku v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Advokátskou kanc
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 237/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Ivana Fiačana (sudca spravodajca) a Petra Straku v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX t. č. Ústav pre výkon trestu
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 250/2023-41 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného URBAN GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o., Havlíčkova 16, Bratisl
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 249/2023-32 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Straku a sudcov Roberta Šorla a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa ASTIRO, s. r. o., IČO 36 474 941, Kúpeľná 6663/6, Prešov, zastúpeného advokátskou kanceláriou ŠTEPANOVSKÝ & Partners, s. r. o., Žellova 6, Bratislava,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 105/2023-26 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného JUDr.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 239/2023-9 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Ivana Fiačana (sudca spravodajca) a Petra Straku v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Advokátskou kancelá
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 254/2023-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, proti správnemu aktu hlavného mesta Slovenskej republi
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 261/2023-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, Bratislava, zastúpeného GARANT PARTNER legal s. r. o., Einsteinova 21, Bratislava, proti rozsudku
SLOVENSKÁ REPUBLIKA OPRAVNÉ UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 673/2022-83 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Ivana Fiačana (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej advoká
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 256/2023-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného JUDr. Romanom Frnčom, adv
Uznesenie: Okresného súdu Nitra č. k. 8C/61/2020-483 z 9. februára 2023 zru šu je a v ec mu vra ci a na ďalšie konanie. 3. Okresný súd Nitra je p ovi n n ý nahradiť sťažovateľom trovy konania 442,38 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľov do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 4. Vo zvyšnej časti ústavnej sťažnosti n e v y h o v u j e . O d ôvod n eni e: I. 1. Sťažovatelia sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 14. februára 2023 domáhajú vyslovenia porušenia základných práv na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ús ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 262/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zastúpeného M
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 266/2023-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, t. č. Ústa
Uznesenie: Okresného súdu Svidník č. k. 6C/118/2014 zo 4. novembra 2022 sa zru šu je a vec sa v raci a na ďalšie konanie. 3. Okresný súd Svidník je p ovi n n ý nahradiť sťažovateľke trovy konania 663,57 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľky do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. O d ôvod n eni e : I. 1. Sťažovateľka sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 23. januára 2022 domáhala vyslovenia porušenia svojho základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“). Tiež navrhov ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 260/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej repu
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 259/2023-35 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Uznesenie: nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť okamihom jeho prijatia ústavným súdom. 4. Uznesením ústavného súdu č. k. III. ÚS 443/2022-19 z 28. júla 2022 ústavný súd prijal ústavnú sťažnosť sťažovateľky na ďalšie konanie v časti, v ktorej namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a porušenie práva na zákonného sudcu podľa čl. 48 ods. 1 ústavy postupom a napadnutým uznesením najvyššieho súdu. Vo zvyšnej časti ústavnú sťažnosť sťažovateľky odmietol a odmietol aj ústavnú sťažnosť sťažovateľa (v celom rozsahu). 5. Sťažovateľ (ako žalobca) sa žalobo ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 244/2023-33 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa KOVOTVAR, výrobné družstvo, Železničiarska 830, Kúty, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Chýský Lorenc Partners, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, proti
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 268/2023-29 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného JUDr. M
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 50/2023-44 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Ivana Fiačana (sudca spravodajca) a Petra Straku v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Poľská re
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 263/2023-27 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 265/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného GARANT PA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 245/2023-31 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa advokáta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátkou Mgr. Margarétou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 264/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 243/2023-29 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 248/2023-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, proti postupu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky takto
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 236/2023-21 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Ivana Fiačana (sudca spravodajca) a Petra Straku v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom do
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 235/2023-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a Ivana Fiačana (sudca spravodajca) a Petra Straku v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, proti rozsudku Okresného s
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 586/2022-57 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky ERS Holding, spol. s r. o., IČO 35 702 982, Šamorínska 10, Bratislava, zastúpenej JUDr. Tomášom Balážikom, advokátom, Šamo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 251/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXzastúpeného JUDr. Sabínou Hodoňovou, PhD., ad
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 258/2023-5 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 257/2023-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 240/2023-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Ivana Fiačana (sudca spravodajca) a Petra Straku v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 253/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom JUDr. Michalom Treščákom, Thurzova 6,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 235/2023-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára prerokoval oznámenie sudcu I. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky Rastislava Kaššáka o dôvodoch jeho možného vylúčenia z výkonu sudcovskej funkcie vo veci vedenej Ústavným súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 860/2023 a takto rozh o
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 6/2023-35 Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu Ivana Fiačana a sudcov Jany Baricovej, Ladislava Duditša, Libora Duľu, Miroslava Duriša, Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca), Jany Laššákovej, Miloša Maďara, Petra Molnára, Petra Straku, Ľuboša Szigetiho, Roberta Šorla a Martina Vernarského o návrhu verejného ochrancu práv na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 pís
Uznesenie: Okresného súdu Senica č. k. 3 Cb 11/2021-237 zo 14. júna 2022 zru šu je a vec m u vra ci a na ďalšie konanie. 3. Sťažovateľke p ri zn áva náhradu trov právneho zastúpenia v sume 492,30 eur, ktorú je p ovi n n ý Okresný súd Senica zaplatiť právnemu zástupcovi sťažovateľky do dvoch mesiacov od právoplatnosti nálezu. O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť a skutkový stav veci 1. Sťažovateľka sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 10. augusta 2022 domáha vyslovenia porušenia čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), ako aj čl. 6 ods. 1 Dohov ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 137/2023-37 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 124/2023-26 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Advo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 227/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca), sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky MH Manažment, a. s., IČO 50 088 033, Turbínová 3, Bratislava, zastúpenej Advokátskou kanceláriou ECKER-KÁN & PARTNERS, s. r. o., Námestie Marti
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 139/2023-45 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky Okresnej hospodářskej komory Hodonín, Svatoborská 591, Kyjov, Česká republika, IČO 48 532 312, zastúpenej
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 230/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Advokát
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 94/2023-29 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpen
Uznesenie: Okresného súdu Nitra č. k. 28 Cbi 4/2019-234 z 3. novembra 2022 zru šu je a vec vraci a Okresnému súdu Nitra na ďalšie konanie. 3. Okresný súd Nitra je p ovi n n ý nahradiť sťažovateľovi trovy konania 492,31 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. O d ôvod n eni e : I. Ústavná sťažnosť sťažovateľa a skutkový stav veci 1. Sťažovateľ sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 2. decembra 2022 domáha vyslovenia porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej ...
Odôvodnenie: napadnutého uznesenia týkajúce sa nemožnosti preskúmať právne posúdenie otázky vplyvu inflácie na vznik škody zo strany najvyššieho súdu z dôvodu neuplatnenia tejto argumentácie sťažovateľom v odvolaní proti rozsudku súdu prvej inštancie napokon sťažovateľ ani nijakým spôsobom v podanej ústavnej sťažnosti neatakoval. 11. Ústavný súd považuje za potrebné poznamenať, že dovolací súd v odôvodnení svojho rozhodnutia nemusí dať odpoveď na všetky dovolacie námietky, ale len na tie, ktoré majú pre rozhodnutie o dovolaní podstatný význam. Odôvodnen ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 234/2023-22 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 243/2023-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zastúpeného Advokátskou kanceláriou Babjak
Odôvodnenie: napadnutého uznesenia krajského súdu je nedostatočné. III. Predbežné prerokovanie ústavnej sťažnosti 9. Ústavnú sťažnosť sťažovateľa ústavný súd predbežne prerokoval na neverejnom zasadnutí senátu ústavného súdu podľa § 56 ods. 1 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) a zisťoval, či ústavná sťažnosť obsahuje všeobecné náležitosti podania (§ 39 zákona o ústavnom súde), všeobecné náležitosti návrhu na začatie konania (§ 43 zákona o ústavnom súde), o ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 247/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej Mgr. J
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 248/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky spoločnosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, z
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 242/2023-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokáts
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 249/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Mgr. Petrom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 241/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpene
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 244/2023-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky NoLimits Park s. r. o., Jégého 7, Bratislava, IČO 45 960 321, právne zastúpenej advokátom Mgr. Martinom Paškalom, Záhradnícka 27, Br
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 123/2023-37 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 228/2023-32 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, t. č. Ústav na výkon trestu odňatia slobody XXXXXXXXXX, pro
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 239/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa Ing. JUDr. Bohumila Husťáka, súdneho exekútora, Žriedlová 3, Košice, IČO 17 072 735, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Hopferova s. r. o., Baj
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 240/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 250/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 238/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Uznesenie: Okresného súdu Bratislava II č. k. 22 Cb 128/2014-1804 z 28. októbra 2022 v jeho I. výroku z ru šu je. 3. Okresný súd Bratislava II j e p ovi n n ý nahradiť sťažovateľovi trovy právneho zastúpenia 493,10 eur a zaplatiť ich právnej zástupkyni sťažovateľa do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 4. Vo zvyšnej časti ústavnej sťažnosti n evyh ovu je. O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľa a skutkový stav veci 1. Sťažovateľ sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 17. decembra 2022 domáha vyslovenia porušenia základných práv podľa čl. 20 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 258/2023-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Záborské 433, 2. maloletej XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 93/2023-34 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 159/2023-31 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 190/2023-28 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zast
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 259/2023-22 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 255/2023-25 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného JUDr. Emíliou Korč
Uznesenie: Okresného súdu Bratislava I č. k. 31 K 18/2022-75 zo 4. novembra 2022 zru šu je a vec v raci a Okresnému súdu Bratislava I na ďalšie konanie. 3. Okresný súd Bratislava I j e p ovi nn ý sťažovateľke nahradiť trovy konania v sume 530,86 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľky do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. 4. Ústavnej sťažnosti vo zvyšnej časti n evyh ovu je. 2 O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľky a skutkový stav veci 1. Sťažovateľka sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 10. januára 2023 d ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 251/2023-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach
Odôvodnenie: tohto rozhodnutia sťažovateľ podrobuje kritike, tvrdiac, že za rovnakých skutkových i právnych okolností rozhodol a stále rozhoduje krajský súd v iných (identických) veciach sťažovateľa opačne, a v tom vidí ústavnoprávny problém. 8. Z doterajšej judikatúry ústavného súdu vyplýva, že medzi obsahom základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a obsahom práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru nemožno vidieť zásadnú odlišnosť (m. m. II. ÚS 71/97). Z tohto vyplýva, že právne východiská, na základe ktorých ústavný súd preskúmava, či došlo k ich porušeniu, sú vo vzťahu k týmto označeným právam v ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 51/2023-29 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky Medzinárodnej investičnej banky, Vaci ut. 188, Budapešť, Maďarská republika, zastúpenej advokátskou kancelário
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 264/2023-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Uznesenie: Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 37 Ek 330/2021 z 12. septembra 2022 zru šu je a ve c v raci a Okresnému súdu Banská Bystrica na ďalšie konanie. 3. Okresný súd Banská Bystrica je p ovi n n ý nahradiť sťažovateľovi trovy konania v sume 410,92 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 4. Ústavnej sťažnosti vo zvyšnej časti n evyh ovu je. O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľa a skutkový stav veci 1. Sťažovateľ sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 21. novembra 2022 domáha vyslov ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 248/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného JUDr. Jurajom Kusom, advo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 256/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateliek XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (III. ÚS 209/04). 11. Ústavný súd poukazuje na to, že čl. 46 ods. 1 ústavy je primárnym východiskom na zákonom upravené konanie súdov a iných orgánov Slovenskej republiky príslušných na poskytovanie právnej ochrany ústavou garantovanej v siedmom oddiele druhej hlavy ústavy (čl. 46 až 50 ústavy). V súvislosti so základným právom podľa čl. 46 ods. 1 ústavy treba mať zárov ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 246/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátskou kan
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 263/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 262/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 244/2023-83 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Libora Duľu (sudca spravodajca) a Ladislava Duditša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36 550 949, zastúpenej advokátkou JUDr. Annou Polonyovou
Uznesenie: krajského súdu napadla sťažovateľka dovolaním, ktorého prípustnosť odvodzovala od § 420 písm. f) CSP, ako aj od § 421 ods. 1 písm. b) CSP. 8. K prípustnosti dovolania podľa § 420 písm. f) CSP uviedla, že navrhované neodkladné opatrenie je rozhodnutím o veci samej, keďže tu nie je predpoklad vedenia ďalšieho súdneho konania. K dôvodnosti dovolania zdôraznila, že odvolací súd nesprávne aplikoval závery stanoviska obchodnoprávneho kolégia, keďže sťažovateľka sa nedomáhala uloženia povinnosti správcovi, ale priamo odporkyni, teda nemohlo ísť o neoprávnený zásah do konk ...
Uznesenie: Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 14.02.2023 sp. zn.: 4Tpo/7/2023 sa zrušuje. 3/ Krajskému súdu v Banskej Bystrici sa prikazuje, aby sťažovateľa prepustil bezodkladne z väzby na slobodu. 4/ Krajský súd v Banskej Bystrici je povinný uhradiť sťažovateľovi trovy konania právnemu zástupcovi do 2 (dvoch) mesiacov od právoplatnosti nálezu. 5/ Sťažovateľovi sa priznáva primerané finančné zadosťučinenie vo výške 5.000 Eur, ktoré je Krajský súd v Banskej Bystrici povinný sťažovateľovi vyplatiť do 2 (dvoch) mesiacov odo dňa právoplatnosti Nálezu.“ III. ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 261/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 249/2023-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 245/2023-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, proti uzneseniu Krajsk
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 274/2023-22 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti NFŠ, a. s., Sasinkova 5, Bratislava, IČO 50 110 055, zastúpenej advokátskou kanceláriou Dentons Europe CS LLP, organizač
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 273/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti LawService Recovery, k. s., Stráž 223, Zvolen, IČO 47 817 003, správcu konkurznej podstaty úpadkyne obchodnej
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 272/2023-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej JU
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 61/2023-41 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 271/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Uznesenie: o postúpení veci bolo najvyšším súdom zrušené a následne Krajský súd v Košiciach na základe námietky vznesenej Krajskou prokuratúrou v Banskej Bystrici (ďalej len „krajská prokuratúra“) opätovne postúpil predmetnú trestnú vec Špeciálnemu súdu, ktorý 15. novembra 2007 vyslovil svoju nepríslušnosť. 7. V spore o príslušnosť na konanie a rozhodovanie v predmetnej trestnej veci rozhodol najvyšší súd uznesením z 10. januára 2008 tak, že vecne príslušným súdom na konanie v prvom stupni v trestnej veci sťažovateľov ako obžalovaných je Krajský súd v Košiciach. 8. Po opätovne vznesených námietk ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 266/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného JUDr.
Odôvodnenie: napadnutého uznesenia preto ústavný súd vyhodnotil ako primerané tomu, že ide o rozhodnutie o dočasnom zaisťovacom opatrení a nemožno ho prima facie považovať ani za zjavne neodôvodnené alebo arbitrárne. Odôvodnenie napadnutého uznesenia krajskej prokuratúry tak podľa ústavného súdu predstavuje dostatočný základ na jeho výrok, ktorým bola zamietnutá sťažnosť sťažovateľky proti uzneseniu okresnej prokuratúry. Napadnuté uznesenie krajskej prokuratúry má zákonný podklad, keďže hypotéza právnej normy obsiahnutej v ustanovení § 96a ods. 1 Trestného poriadku sa na zák ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 268/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľky obchodnej spoločnosti HERIX, s. r. o., Dunajská 8, Bratislava, IČO 35 691 379, zastúpenej advokátom Mgr. Petrom Volochom, Hollého 745/34,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 263/2023-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, proti postupu Okresného súdu Žil
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 275/2023-9 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti MIONEX, s. r. o, Kpt. Jaroša 11, Banská Bystrica, IČO 36 637 726, zastúpenej advokátom JUDr. Petrom Bojdo
Uznesenie: o vyhlásení konkurzu nadobudlo právoplatnosť 1. septembra 2016. Lehota na podanie ústavnej sťažnosti uplynula 1. novembra 2016. 18. Ani okolnosti prezentované sťažovateľom o nemožnosti podať odvolanie proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu na už uvedenom závere nič nemenia. Z ústavnej sťažnosti sťažovateľa nesporne vyplýva, že mal vedomosť o podanom návrhu na vyhlásenie konkurzu. Vedomosť sťažovateľa možno bez pochýb odvodiť z jeho tvrdenia o tom, že rokoval so štatutárnym orgánom (konateľom) navrhovateľa o späťvzatí návrhu na vyhlásenie konkur ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 260/2023-42 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, t. č. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby XXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 261/2023-26 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Mgr
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 262/2023-26 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Adv

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Potvrdené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Navrhovateľka sa podaným návrhom domáha určenia výživného na sumu minimálne 200,- eur voči matke ako osobe povinnej z platenie výživného a to počnúc dňom podania návrhu. Návrh odôvodňuje tým, že matka jej neprispieva na výživu a je odkázaná na výživu zo strany rodičov, keďže je študentkou a nie je schopná sa živiť. II. Obsah napadnutého rozhodnutia 2. Okresný súd Humenné ako súd prvej inštancie (ďalej aj ako „súd“) napadnutým rozsudkom rozhodol, cit.: „I. Matka navrhovateľky, L. L., narodená XX.XX.XXXX, je povinná prispievať na výživu navrhovateľky - dcéry L ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: , 162/2015 Z. z. § 99
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 25.05.2022 doručenou správnemu súdu prostredníctvom právneho zástupcu sa žalobca domáhal, aby súd uložil žalovanému povinnosť pokračovať v posudzovaní návrhu na záznam vlastníckeho práva žalobcu k špecifikovaným nehnuteľnostiam v kat. území W. do katastra nehnuteľností, ktorý návrh je evidovaný pod č. 11596/2020, zo dňa 18.12.2020, teda aby v tejto právnej veci ďalej konal a aby následne meritórne rozhodol v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto uznesenia. Zároveň žiadal, aby súd priznal žalobcovi náhradu trov konania vo rozsahu 100 %. 2. V ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 05.05.2023, doručenou Krajskému súdu v Bratislave (ďalej aj ako „správny súd“ alebo „krajský súd“) ako súdu príslušnému na konanie dňa 10.05.2023, sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného ČDK: MU-DS-192-10/2023-DŽ zo dňa 03.04.2023 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), jeho zrušenia a vrátenia veci žalovanému na ďalšie konanie. Žalobou napadnutým rozhodnutím žalovaný rozhodol o odovzdaní žalobcu na územie Rumunskej republiky podľa ustanovenia § 46a ods. 5 zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako ,,z ...
Zrušujúce, Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 325 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 357
160/2015 Z. z. § 324 ods. 1
160/2015 Z. z. § 326 ods. 1
160/2015 Z. z. § 343 ods. 1
160/2015 Z. z. § 344
160/2015 Z. z. § 328 ods. 1
160/2015 Z. z. § 378 ods. 1
160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. d)
160/2015 Z. z. § 396 ods. 1
160/2015 Z. z. § 396 ods. 2
160/2015 Z. z. § 255 ods. 1
160/2015 Z. z. § 262 ods. 1
Odôvodnenie: napadnutého uznesenia treba považovať v tejto časti za nepreskúmateľné, a tak porušujúce právo žalovaného na spravodlivý proces. V konaní o nariadenie neodkladného a zabezpečovacieho opatrenia je to totiž práve žalobca, ktorý nesie bremeno tvrdenia ako aj bremeno dôkazné vo vzťahu k osvedčeniu existencie zákonných podmienok pre nariadenie neodkladného a zabezpečovacieho opatrenia a neunesenie takýchto bremien je potom nevyhnutne spojené s prehrou sporu. 23. Pokiaľ teda súd prvej inštancie za vyššie uvedeného skutkového stavu dospel k záveru, že žalobca osvedčil existenciu obavy, že exekúc ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. d)
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie rozhodol tak, že žalovanej v 1. rade uložil povinnosť, aby nenakladala s nehnuteľnosťami nachádzajúcimi sa v kat. úz. území Q., mesto U., okres U.: - pozemok registra „C“ - parc. č. XXXX/X, druh: zastavaná plocha a nádvorie, výmera XXX m2 evidovaný na liste vlastníctva č XXXX v podiele X/X - pozemok registra „C“ - parc. č. XXXX, druh: zastavaná plocha a nádvorie, výmera XXX mX evidovaný na liste vlastníctva č XXXX v podiele 1/1 - stavba - popis stavby: operačka bez súpisného čísla, postavená na pozemku č. XXXX, evidovaná na liste vlastníctva č. XXXX v ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 99
Odôvodnenie: 1. Žalobou proti nečinnosti orgánu verejnej správy zo dňa 01.02.2021, doručenou Krajskému súdu v Bratislave (ďalej aj ako „správny súd“) toho istého dňa ako súdu vecne a miestne príslušnému na konanie sa žalobca domáhal vydania rozhodnutia, ktorým by správny súd uložil žalovanej povinnosť rozhodnúť o výške invalidného dôchodku žalobcu od 08.11.2016 podľa právoplatnej miery poklesu schopnosti žalobcu vykonávať zárobkovú činnosť stanovenej o viac ako 70% podľa ustanovenia § 73 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, rozhodnúť o celkove ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 319, 301/2005 Z. z. § 2 ods. 10
301/2005 Z. z. § 2 ods. 12
301/2005 Z. z. § 285
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom sp. zn. 2T/27/2021 zo dňa 07.12.2022 (ďalej len „napadnutý rozsudok“) bol N. S. podľa § 285 písm. a) Tr. por. oslobodený spod obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry Nové Mesto nad Váhom pod sp. zn. Pv 151/21/3304 zo dňa 15.11.2021, a to: · pre zločin vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 2 písm. a), b) Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. a) a § 139 ods. 1 písm. b) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že dňa 04.03.2021 v obci K., časť E. v Českej republike nútil poškodenú B. E., s ktorou sa intímne stretával od septembra roku 2020, prič ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: , 162/2015 Z. z. § 35 ods. 1
162/2015 Z. z. § 97
162/2015 Z. z. § 25
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa správnou žalobou doručenou správnemu súdu dňa 19. 08. 2019 domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 101642457/2019 zo dňa 04. 07. 2019 a súčasne navrhol aj zrušenie predchádzajúceho rozhodnutia Daňového úradu Nitra č. 100211633/2019 zo dňa 17. 01. 2019 a vrátenie veci na ďalšie konanie a rozhodnutie. 2. Správny súd z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava zistil, že spoločnosť WELLFOOD Slovakia s. r. o., so sídlom Hlavná 929/6, 924 01 Galanta, IČO: 43 819 401, bola zrušená a dňa 17. 05. 2023 ex offo vymazaná z obchodného registra. 3. Podľa § 35 ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 99b, 162/2015 Z. z. § 97
162/2015 Z. z. § 35 ods. 1

Odôvodnenie: 1. Žalobca sa správnou žalobou doručenou správnemu súdu dňa 13. 05. 2021, domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 100469088/2021 zo dňa 22. 03. 2021, pričom súčasne navrhol aj zrušenie predchádzajúceho rozhodnutia Daňového úradu Nitra č. 101805873/2020 zo dňa 24. 11. 2020 a vrátenie veci na ďalšie konanie. 2. Správny súd z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava zistil, že spoločnosť WELLFOOD Slovakia s. r. o., so sídlom Hlavná 929/6, Galanta, IČO: 43 819 401, bola zrušená a dňa 17. 05. 2023 ex offo vymazaná z obchodného registra. 3. Podľa § 35 ods. ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 212 ods. 1, 300/2005 Z. z. § 212 ods. 4 písm. b)
301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Košice II sp.zn. 3T/39/2018 zo dňa 6.3.2023 bol obžalovaný X. E. uznaný za vinného z prečinu krádeže podľa § 212 ods.1 písm. a), písm. b) Tr. zák., na tom skutkovom základe, že dňa 18. 4. 2016 v čase od 03,00 hod. do 03,30 hod. v Košiciach na ul. H. č. XX po vypáčení vchodových dverí obytného bloku a po vyhnutí kovania zámku zo spodnej strany a vylomení prednej časti cylindrickej vložky na dverách kočikárne, vnikol do kočikárne a odcudzil z nej dámsky trekingový bicykel zn. Genesis a pánsky horský bicykel zn. Genesis, čím spôsobil poškodenému Q. V. škodu s ...
Zrušené
Dotknuté predpisy:: 461/2003 Z. z. § 82
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Z administratívneho spisu vyplýva, že Sociálna poisťovňa, ústredie (ďalej len „správny orgán prvého stupňa“) rozhodnutím zo dňa 19. 12. 2016 č. XXX XXX XXXX 0 priznala žalobcovi podľa § 70 ods. 1 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov invalidný dôchodok v sume 66,90 eur mesačne od 24. 10. 2015. Invalidný dôchodok priznala podľa čl. 52 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. Podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálno ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 22.02.2023, doručenou Krajskému súdu v Košiciach (ďalej aj ako „správny súd“) dňa 27.02.2023, sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. XXX XXX XXXX X zo dňa 12.12.2022, ktorým žalovaný zamietol v celom rozsahu odvolanie žalobcu proti rozhodnutiam Sociálnej poisťovne, ústredie č. XXX XXX XXXX X – I. zo dňa 28.09.2022 vo veci zrušenia rozhodnutia o priznaní starobného dôchodku a o odňatí invalidného dôchodku, č. XXX XXX XXXX X – II. zo dňa 28.09.2022 vo veci priznania starobného dôchodku, č. XXX XXX XXXX X – III. zo dňa 28.09.2022 ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 370
Odôvodnenie: 1. Platobným rozkazom zo dňa 24. januára 2023, č.k. 9Csp/4/2023-41, súd prvej inštancie rozhodol, že žalovaný je povinný do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu zaplatiť žalobcovi sumu 3 409,78 eur s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 3 409,78 eur od 23.05.2022 do zaplatenia, alebo v tej istej lehote podať odpor s vecným odôvodnením (výrok I.), a že žalovaný je povinný do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu zaplatiť žalobcovi (k rukám právneho zástupcu žalobcu) náhradu trov právneho zastúpenia vo výške 513,94 eur a iné trovy konania vo výške 1 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 194 ods. 1, 300/2005 Z. z. § 194 ods. 2 písm. a)
300/2005 Z. z. § 360 ods. 1
300/2005 Z. z. § 245 ods. 1
301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom bol obž. W. W. uznaný za vinného v bode 1/ z prečinu porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr. zákona s poukazom na ust. § 138 písm. d) Tr. zákona a z prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1 Tr. zákona a v bode 2/ z prečinu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1 Tr. zákona na tom skutkovom základe, že 1/ dňa 19.05.2021 v čase okolo 19.00 hod. prišiel k dverám rodinného domu č. X v obci K., okres Humenné, ktorého majiteľom je V. T. z K., kde sa najprv rozprával s K. T., ktorá tam býva a ktorá sa po krátkom čase vráti ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: , 162/2015 Z. z. § 184
162/2015 Z. z. § 185
162/2015 Z. z. § 186 ods. 1
162/2015 Z. z. § 186 ods. 2
162/2015 Z. z. § 187 ods. 3
162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa správnou žalobou doručenou súdu dňa 03.03.2023 domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 103436540/2022 zo dňa 22.12.2022, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 101983878/2022 zo dňa 13.07.2022, ktorým správca dane vyrubil rozdiel v sume 113 649,75 Eur na dani z pridanej hodnoty (ďalej len ,,DPH“) za zdaňovacie obdobie december 2020. 2. Žalobca v žalobe zároveň požiadal správny súd o priznanie odkladného účinku správnej žalobe podľa § 185 písm. a) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“). 3. V podanom ...
Potvrdzujúce, Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 312 ods. 4
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom okresného súdu bol obžalovaný A. B. uznaný vinným pre prečin krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. a) Tr. zákona v jednočinnom súbehu s prečinom porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1, 2 písm. a) Tr. zákona s poukazom na § 138 písm. e) Tr. zákona, na tom skutkovom základe, na tom skutkovom základe, ako je v ňom uvedené. Za túto trestnú činnosť uložil okresný súd obžalovanému podľa § 194 ods. 2 Trestného zákona s použitím § 36 písm. l) Trestného zákona, § 37 písm. h), písm. m) Trestného zákona, § 38 ods. 2, ods. 4 Trestného zákona a § 39 ods. 2 písm. d), ods. 4 ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: Samosudca Okresného súdu Rimavská Sobota uznesením sp. zn. 11T/57/2023 zo dňa 27. 04. 2023 podľa § 238 ods. 4, § 72 ods. 1 písm. e), § 79 ods. 3 Trestného poriadku zamietol návrh obvineného P. B. o prepustenie z väzby a ponechal ho vo väzbe z dôvodov podľa § 71 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku. Podľa § 81 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku neprijal písomný sľub obvineného a podľa § 80 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku nenahradil väzbu obvineného dohľadom probačného a mediačného úradníka. Proti tomuto uzneseniu podal obvinený priamo do zápisnice o svojom výsluchu sťažnosť, ktorú však ...
Odmietajúce podanie
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 483 ods. 1 písm. e)
Odôvodnenie: 1. Dňa 28. 03. 2023 bolo súdu doručené podanie žalobcu, ktorým sa domáhal obnovy konania vedeného na Krajskom súde v Žiline pod sp. zn. 31S/52/2016. Uviedol, že obmedzený výpočet dôvodov obnovy konania podľa Správneho súdneho poriadku zakladá dôvod pre aplikáciu ustanovenia § 397 CSP. Žalobca v žalobe poukázal na princípy vymedzené Civilným sporovým poriadkom, najmä čl. 4 ods. 1 a ods. 2 CSP a navrhol, aby súd uplatnil dôvod na obnovu konania podľa § 397 písm. a) a písm. b) CSP vzhľadom na zachovanie čl. 12 ods. 1 Ústavy SR. Zároveň navrhol, aby v prípade pochybnosti, či existuje dôvod na o ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 162/2015 Z. z. § 184
162/2015 Z. z. § 185
162/2015 Z. z. § 186 ods. 1
162/2015 Z. z. § 186 ods. 2
162/2015 Z. z. § 187 ods. 3
162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Dňa 26. apríla 2023 bol vyhlásený rozsudok č.k. 8CoKR/11/2022-347, ktorým odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie, ktorý žalobu zamietol. Odvolanie voči tomuto rozsudku podal žalobca. O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol tak, že žalovaným 1/ a 2/ proti žalobcovi priznal nárok na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 %. Z odôvodnenia rozsudku v časti trov (odsek 21 rozsudku) vyplýva, že trovy konania odvolací súd priznal v rozsahu 100 % v odvolaní úspešnej strane sporu podľa § 396 ods. 1 v spojení s § 255 ods. 1, § 262 ods. 1 CSP a to žalovanému ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 63, 162/2015 Z. z. § 99
162/2015 Z. z. § 170
162/2015 Z. z. § 171 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou vo veci zaistenia žalobcu zo dňa 19.04.2023, doručenou správnemu súdu dňa 09.05.2023 sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. PPZ-HCP- BA12-480-015/2023-AV zo dňa 31.03.2023. 2. Žalobca svojim podaním doručeným správnemu súdu dňa 10.05.2023 vzal žalobu v celom rozsahu späť. Späťvzatie žaloby odôvodnil tým, že dňa 27.04.2023 bol žalobca aj s matkou a súrodencami prepustení zo zaistenia a presunutí do azylového zariadenia. 3. Podľa ustanovenia § 63 prvá a druhá veta zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“), žalobca môže do vy ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie výrokom I. nariadil neodkladné opatrenie, ktorým uložil matke, aby mal. K. L. odovzdala do dočasnej starostlivosti otca. Výrokom II. súd uložil matke dieťaťa povinnosť prispievať na výživu mal. K. sumou 100 eur mesačne vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám otca, počnúc dňom 20.01.2023 do právoplatného rozhodnutia vo veci samej. Výrokom III. súd nariadil výkon tohto neodkladného opatrenia a výrokom IV. súd uložil otcovi dieťaťa povinnosť v lehote 30 dní od právoplatnosti uznesenia podať na príslušnom súde návrh o zmenu rozhodnutia - zmenu ú ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Z relevantnej časti administratívneho spisu správny súd zistil, že dňa 11. 04. 2022 podala žalobkyňa na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra žiadosť o poskytovanie peňažného príspevku na opatrovanie syna, maloletého I.. 2. Na základe podanej žiadosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra vydal dňa 20. 05. 2022 komplexný posudok, podľa ktorého sa maloletý považuje za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím s mierou funkčnej poruchy 60 %, avšak nie je odkázaný na opatrovanie, nakoľko hodnotením odkázanosti na pomoc inej fyzi ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: , 162/2015 Z. z. § 18
Odôvodnenie: 1. Žalobca podal dňa 14.03.2019 správnu žalobu, ktorou sa v zmysle žalobného návrhu domáhal preskúmania zákonnosti oznámenia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky č. 100138805/2019 zo dňa 11.01.2019, ktorým bolo žalobcovi oznámené, že po prešetrení rozhodnutia Daňového úradu Košice č. 101491169/2017 zo dňa 06.07.2017 bolo v súvislosti s podnetom žalobcu na preskúmanie tohto rozhodnutia mimo odvolacieho konania zistené, že predmetné rozhodnutie nebolo vydané v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom. Žalobca sa ďalej domáhal aj preskúmania prvostupňového rozhodnutia Daňového ú ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 50 ods. 4, 301/2005 Z. z. § 194 ods. 1 písm. a)
Odôvodnenie: Na padnutým uznesením súd prvého stupňa na verejnom zasadnutí konanom dňa 11.01.2023 podľa § 50 ods. 4 Trestného zákona s poukazom na § 419 ods. 1 Trestného poriadku vyslovil, že odsúdený A. B., nar. XX.XX.XXXX v C., trvale bytom C., adresa na doručovanie C., D. X, sa v skúšobnej dobe podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený trestným rozkazom Okresného súdu Piešťany sp. zn. 0T/16/2021 zo dňa 27.03.2021, právoplatným dňa 27.03.2021 v trvaní 3 (tri) mesiace, s podmienečným odkladom výkonu trestu odňatia slobody na skúšobnú dobu v trvaní 1 (jeden) rok, osved ...
Potvrdené
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie nariadil žalovanému dočasne nevstupovať do bytu č. X na X. poschodí bytového domu so súp. č. XXXXX, na X. Q., K. XXC, postavenom na pozemku registra „T.“, parcela č. XXXXX/XX, vo výmere 4.202 m2, druh: zastavané plochy a nádvoria, zapísanom na liste vlastníctva č. XXXX, pre katastrálne územie X. (ďalej len „byt“) (výrok I.); nariadil žalovanému nepribližovať sa k žalobkyni na vzdialenosť kratšiu ako 10 metrov, s výnimkou úkonov trestného konania, priestupkového konania alebo civilného súdneho konania, na ktoré bude žalovaný predvolaný, a to len v ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 364 ods. 1 písm. a)
Odôvodnenie: Napadnutým uznesením Okresného súdu Galanta č.k. 1T/102/2020-119 zo dňa 31.10.2022 okresný súd postupom podľa § 280 ods. 2 Trestného poriadku trestnú vec obžalovaného A. B., nar. XX.XX.XXXX, bytom C. D. XXX, stíhaného pre prečin výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a) Trestného zákona v jednočinnom súbehu s prečinom ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 Trestného zákona, ktorého sa mal dopustiť tak, že dňa 25.06.2019 v čase okolo 19:00 hod v meste Sereď na Garbiarskej ulici fyzicky napadol po predchádzajúcej slovnej konverzácii E. E., a to tým spôsobom, že ho minimálne dvakrát pä ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie vyhlásil exekúciu vedenú na úrade súdneho exekútora JUDr. Margity Rojčekovej, ako nástupcovi súdneho exekútora JUDr. Veroniky Kučavíkovej, pod sp. zn. EX 2550/2012 za neprípustnú (výrok I.). Exekúciu zastavil (výrok II.). Súdnemu exekútorovi náhradu trov exekúcie nepriznal (výrok III.). V odôvodnení uviedol, že zo zistenia súdu z Obchodného registra Slovenskej republiky bol povinný dňa 13.1.2015 ex offo vymazaný z obchodného registra. Výmazom z obchodného registra povinný zanikol, a to bez právneho nástupcu, čo znamená stratu jeho spôsobilos ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 185
Odôvodnenie: 1. Žalobca IMUNA PHARM, a.s., Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany, IČO: 36 473 685 (ďalej len ako žalobca“), sa včas podanou správnou žalobou zo dňa 07.02.2023 (ďalej aj ako „žaloba“), doručenou Krajskému súdu v Bratislave (ďalej aj ako „krajský súd“ alebo aj ako „správny súd“) dňa 07.02.2023, domáhal preskúmania rozhodnutia predsedu Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej aj ako „druhostupňový orgán“ alebo aj ako „žalovaný“) Číslo: SŠHR-2022/0612-PRED-2 zo dňa 25.11.2022 (ďalej aj ako „druhostupňové rozhodnutie“), ktorý rozhodol tak, že podľa ust. § 59 ods. ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 171 ods. 1, 162/2015 Z. z. § 170
162/2015 Z. z. § 99
162/2015 Z. z. § 63
Odôvodnenie: 1. Žalovaný rozhodnutím č.: PPZ-HCP-BA12-485-015/2023-AV zo dňa 31.03.2023 rozhodol o zaistení žalobcu podľa § 88 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v ďalšom texte aj: „zákon o pobyte cudzincov“) od 31.03.2023 o 19:50 hod. a zároveň v zmysle tohto ustanovenia stanovil dĺžku doby zaistenia na čas nevyhnutne potrebný, najviac však do 31.05.2023. Zároveň bol žalobca ako účastník konania umiestnený do Útvaru policajného zaistenia pre cudzincov podľa § 88 ods. 5 zákona o pobyte cudzincov. 2. Žalobca sa správnou žalobou zo ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 312 ods. 4
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 1T/7/2023 zo dňa 09. 03. 2023 bol obžalovaný oslobodený spod obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry Banská Bystrica doručenej súdu dňa 31. 01. 2023 pod č.k. 1Pv 325/21/6601-32 pre skutky kvalifikované ako pokračovací zločin vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 2 písm. c) Trestného zákona. Podľa § 288 ods. 3 Trestného poriadku okresný súd poškodené K. Y. a G. X., s ich nárokmi na náhradu škody odkázal na civilný proces. Proti tomuto rozsudku podala poškodená K. Y. dňa XX.X.XXXX odvolanie proti výroku o náhrade škody. Písomným podaním zo ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie vo výroku I. nariadil neodkladné opatrenie, ktorým žalovanému nariadil nenakladať s nehnuteľnosťami zapísanými pre okres Trenčín, obec Opatovce, k. ú. Opatovce, na LV č. XXX ako Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape - parc. č. 152/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 63 m2, parc. č. 153/1 - záhrady o výmere 290 m2, parc. č. 154/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 193 m2, parc. č. 154/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 59 m2 a parc. č. 154/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2, zapísanými na LV č. 329 ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy:: 404/2011 Z. z. § 88a ods. 1 písm. b), 404/2011 Z. z. § 90 ods. 2 písm. b)
162/2015 Z. z. § 63
162/2015 Z. z. § 99
162/2015 Z. z. § 170
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 19.04.2023 doručenou Krajskému súdu v Košiciach ako správnemu súdu (ďalej aj súd) dňa 09.05.2023 sa žalobkyňa domáhala bezodkladného prepustenia zo zaistenia a náhrady trov konania. 2. Žalobkyňa bola zaistená dňa 31.03.2023 rozhodnutím žalovaného č. PPZ-HCP-BA12-482-015/2023- AV zo dňa 31.03.2023 podľa § 88 ods. 1 písm. b/ zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o pobyte cudzincov) na účel výkonu administratívneho vyhostenia, na čas nevyhnutne potrebný najviac do 31.05.2 ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy:: 404/2011 Z. z. § 88a ods. 1 písm. b), 404/2011 Z. z. § 90 ods. 2 písm. b)
162/2015 Z. z. § 63
162/2015 Z. z. § 99
162/2015 Z. z. § 170
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 19.04.2023 doručenou Krajskému súdu v Košiciach ako správnemu súdu (ďalej aj súd) dňa 09.05.2023 sa žalobkyňa domáhala bezodkladného prepustenia zo zaistenia a náhrady trov konania. 2. Žalobkyňa bola zaistená dňa 31.03.2023 rozhodnutím žalovaného č. PPZ-HCP-BA12-479-015/2023- AV zo dňa 31.03.2023 podľa § 88 ods. 1 písm. b/ zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o pobyte cudzincov) na účel výkonu administratívneho vyhostenia, na čas nevyhnutne potrebný najviac do 31.05.2 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1.1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie návrh otca maloletého dieťaťa na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol. Uviedol, že otec dňa 13.2.2023 podal návrh na nariadenie neodkladného opatrenia vo veci zmeny zverenia maloletej I. I., nar. XX.XX.XXXX, ktorým sa domáhal dočasného zverenia maloletej do osobnej starostlivosti otca, ktorý bude maloleté dieťa zastupovať a spravovať jeho majetok v bežných veciach a tiež aby matka maloletej bola zaviazaná povinnosťou prispievať na výživu maloletej I. vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa vždy do 15 ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 99, 162/2015 Z. z. § 63
Odôvodnenie: 1. Žalovaný rozhodnutím zo dňa 31.03.2023, č. PPZ-HCP-BA12-486-015/2023-AV zaistil v tento deň o 19:50 hodine, účastníka konania – žalobcu podľa ust. § 88 ods. 1, písm. b/ zákona o pobyte cudzincov (na účel výkonu administratívneho vyhostenia) a podľa ust. § 88 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov stanovil dĺžku doby jeho zaistenia na čas nevyhnutne potrebný najviac do 31.05.2023. Podľa ust. § 88 ods. 5 zákona o pobyte cudzincov umiestnil účastníka konania - žalobcu do Útvaru policajného zaistenia pre cudzincov. 2. Správnou žalobou datovanou ku dňu 19.04.2023 a doručenou žalovanému dňa 20.04. ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 5. marca 2023 sa žalobca domáha preskúmania a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného Číslo: 54548-2/2022-BA zo dňa 21. decembra 2022 a následne vrátenia veci prvostupňovému správnemu orgánu na ďalšie konanie. Napadnutým rozhodnutím žalovaný zamietol odvolanie žalobcu v celom rozsahu a potvrdil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu. Prvostupňový správny orgán rozhodnutím č. 700-2010696222-GC04/22 zo dňa 13. septembra 2022, žalobcovi ako samostatne zárobkovo činnej osobe predpísal za obdobie január - december 2006, január - december 2007 a január -december ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozhodnutím číslo: XXXXX-X/XXXX-XX zo dňa 31. mája 2018 podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení žalovaná Sociálna poisťovňa, ústredie, ako odvolací orgán zamietla odvolanie žalobcu podané proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne, pobočka Košice, č. XXXX-XX/ XXXX-F. zo dňa 30. augusta 2017, vo veci nepriznania nároku na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia v dôsledku pracovného úrazu zo dňa 28. augusta 2015 a potvrdila rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. 2. Proti tomuto rozhodnutiu podal žalobca správnu žalobu. 3. O tejto ža ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 99, 162/2015 Z. z. § 63
Odôvodnenie: 1. Žalovaný rozhodnutím zo dňa 31.03.2023, č. PPZ-HCP-BA12-484-015/2023-AV zaistil v tento deň o 19:50 hodine, účastníka konania – žalobcu podľa ust. § 88 ods. 1, písm. b/ zákona o pobyte cudzincov (na účel výkonu administratívneho vyhostenia) a podľa ust. § 88 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov stanovil dĺžku doby jeho zaistenia na čas nevyhnutne potrebný najviac do 31.05.2023. Podľa ust. § 88 ods. 5 zákona o pobyte cudzincov umiestnil účastníka konania - žalobcu do Útvaru policajného zaistenia pre cudzincov. 2. Správnou žalobou datovanou ku dňu 19.04.2023 a doručenou žalovanému dňa 20.04. ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: ,

Odôvodnenie: 1. Otec sa návrhom na nariadenie neodkladného patrenia domáhal úpravy styku s mal. Y.. 2. Okresný súd Humenné napadnutým uznesením rozhodol cit.: „I. Upravuje styk otca s maloletou Y. T. každý párny týždeň kalendárneho roka v sobotu od 10.00 hod. do nedele do 17.00 hod. a v nepárny týždeň kalendárneho roka v utorok od 15.30 hod. do 18.30 hod. a vo štvrtok od 15.30 hod. do 18.30 hod. tak, že otec si maloletú prevezme od matky v mieste bydliska maloletej alebo zo školského zariadenia a po skočení styku ju odovzdá matke. II. Toto neodkladné opatrenie potrvá do právoplatného skončenia ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Otec sa podaným návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia domáhal úpravy styku s maloletou V. v konaní vo veci samej , kedy podal návrh na zmenu pôvodného rozhodnutia súdu , ktorým ma upravený styk s maloletou . Návrh na nariadenie opatrenia odôvodnil tým, že ako rodičia maloletej sa nedohodli na zmene úpravy styku. Má záujem o stretávanie sa s maloletou v inom rozsahu než tomu je doposiaľ. II. Obsah napadnutého rozhodnutia 2. Okresný súd Prešov (ďalej len ,,súd prvej inštancie“) napadnutým uznesením rozhodol tak, že: ,, I. u p r a v u j e styk o ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 98 ods. 1 písm. d)
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 20.05.2020 doručenou tunajšiemu súdu dňa 21.05.2020 sa žalobca domáha zrušenia rozhodnutia žalovaného KaKE 5702/2020, ČRZ: 8088/2020 zo dňa 08.01.2020 , ktorým mu nebol priznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci vo veci podania správnej žaloby o preskúmanie rozhodnutia Okresného úradu Košice, katastrálneho odboru, číslo vkladu: V 9161/2019 zo dňa 18.09.2019 a vrátenia veci na nové konanie a rozhodnutie. Zároveň žiadal o náhradu trov konania. 2. Správny súd primárne vo veci posudzoval, či sú splnené procesné podmienky, za ktorých môže správny súd konať a rozhodnú ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 185
Odôvodnenie: 1.Správnou žalobou doručenou Krajskému súdu v Trenčíne (ďalej aj ako „správny súd“) dňa 10.02.2023 sa žalobcovia domáhali preskúmania zákonnosti v záhlaví uvedeného rozhodnutia žalovaného (ďalej aj ako „napadnuté rozhodnutie“), ktorým bolo podľa § 59 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) zamietnuté odvolanie žalobcov a potvrdené rozhodnutie mesta Trenčín (ďalej len „prvostupňový správny orgán“ alebo „stavebný úrad“) č. ÚSŽP XXXX/XXXX/XXXXXX/ XX/HoZu, C., E. XXXX/XXXXX zo dňa 31.8.2022 (ďalej len „stavebné povolenie“), ktorým bola povol ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 98 ods. 1 písm. d)
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa podanou na tunajšom súde elektronicky dňa 31.08.2018 sa žalobca domáha zrušenia rozhodnutia žalovaného číslo 43011-5/2018-BA zo dňa 26.06.2018, ako aj rozhodnutia správneho orgánu prvého stupňa zo dňa 22.01.2018 číslo: 5771-6/2018-BA a vrátenia veci žalovanému na ďalšie konanie. Týmito rozhodnutiami nebol žalobcovi priznaný nárok na výplatu úrazovej renty v rozpore so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších právnych predpisov. Namietal nesprávne vyhodnotenie skutkových zistení a nesprávne právne posúdenie veci. Podaním zo dňa 30 ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 185, 162/2015 Z. z. § 186
162/2015 Z. z. § 187
162/2015 Z. z. § 188
162/2015 Z. z. § 189
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 02.12.2021, ktorá bola doručená Krajskému súdu v Košiciach dňa 06.12.2021 domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OU-MI-PLO/2021/012533 zo dňa 07.10.2021, ktorým žalovaný zapísal do registra pozemkových spoločenstiev Urbársku lesnú spoločnosť Oreské pozemkové spoločenstvo. 2. Žalobca navrhol priznať odkladný účinok tejto žalobe. V návrhu na odkladný účinok poukázal na to, že na Okresnom súde Michalovce sa vedú konania o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva pod sp. zn.: 10C/40/2021, 27C/39/2021, 14C/39/2021, kde sa žalobca ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy:: 404/2011 Z. z. § 88 ods. 1 písm. b), 404/2011 Z. z. § 90 ods. 2 písm. b)
162/2015 Z. z. § 99
162/2015 Z. z. § 63
162/2015 Z. z. § 171 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Žalobkyňa sa domáhala správnou žalobou zo dňa 19.apríla 2023, doručenou súdu dňa 09. mája 2023, bezodkladného prepustenia zo zaistenia a priznania náhrady trov konania voči žalovanému. 2. Žalovaný rozhodnutím zo dňa 31.03.2023, č.: PPZ-HCP-BA 12-481-015/2023-AV, zaistil žalobkyňu dňa 31. marca 2023 podľa § 88 odsek 1 písm. b) zákona o pobyte cudzincov č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na účel výkonu administratívneho vyhostenia. Podľa § 88 odsek 4 zákona o pobyte cudzincov stanovil dĺžku doby zaist ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 175 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou doručenou Krajskému súdu v Trenčíne (ďalej aj ako „správny súd“ alebo aj ako „krajský súd“) dňa 04.03.2022 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti v záhlaví uvedeného rozhodnutia Členskej schôdze žalovaného (ďalej aj ako „napadnuté rozhodnutie“), ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Výboru C. F. D. H. (ďalej aj ako „prvostupňový správny orgán“) č. 01/PZ/2021 zo dňa 02.10.2021 (ďalej aj ako „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým bol žalobca vylúčený z C. pre opakované hrubé porušovanie disciplíny pri výkone práva poľovníctva, interných predpisov poľovníckeho združenia, ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Stará Ľubovňa (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým uznesením rozhodol nasledovne: ,,Súd n a r i a ď u j e neodkladné opatrenie v znení: I. Žalovaný v 3. rade je p o v i n n ý zdržať sa nakladania s nehnuteľnosťou evidovanou katastrálnym odborom Okresného úradu D. Ľ., kat. územia C., LV č. XXX, stavba - rodinný dom, číslo súpisné XX, postavený na parcele KN C č. XXX/X, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 150 m2, v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 1-ina z celku, a to najmä previesť vlastnícke právo k nej darom alebo iným scudzením, zameniť za iné nehnut ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 07.02.2023, doručenou Krajskému súdu v Košiciach (ďalej aj ako „správny súd“) toho istého dňa, sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 103215156/2022 zo dňa 25.11.2022, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Košice (ďalej aj ako „správca dane“) č. 102113285/2022 zo dňa 29.07.2022, ktorým bol žalobcovi podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Daňový poriadok“) vyrubený rozdiel dane na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie október 2017 v sume 81. ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 20.01.2023, doručenou Krajskému súdu v Košiciach (ďalej aj ako „správny súd“) toho istého dňa, sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 103027276/2022 zo dňa 08.11.2022, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Košice (ďalej aj ako „správca dane“) č. 102103137/2022 zo dňa 28.07.2022, ktorým bol žalobcovi podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Daňový poriadok“) vyrubený rozdiel dane na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie február 2018 v sume 59. ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 184, 162/2015 Z. z. § 185
162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 21.12.2022, doručenou Krajskému súdu v Košiciach (ďalej aj ako „správny súd“) toho istého dňa, sa žalobcovia domáhali preskúmania zákonnosti opatrenia vydaného žalovaným dňa 21.10.2022 pod č. OÚ-TV-PLO-2022/11287, ktorým bola zaevidovaná Zmluva o užívaní poľovného revíru Brezina (ďalej aj „PR Brezina“) uzavretá dňa 04.10.2022 medzi vlastníkmi poľovných pozemkov začlenených do PR Brezina a užívateľom - poľovníckou organizáciou s názvom Poľovné združenie Lipovec, so sídlom Okružná 3/109, 076 12 Brezina, IČO: 51 282 470). 2. Žalobcovia v rámci podanej správnej ž ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením nariadil neodkladné opatrenie, ktorým maloletého P. P., nar. XX.XX.XXXX, zveril do striedavej osobnej starostlivosti rodičov. Matka bude vykonávať osobnú starostlivosť o maloletého vždy od nedele párneho týždňa od 18.00 hod. do nedele nasledujúceho nepárneho týždňa do 18.00 hod. a vo zvyšnom čase bude maloletý v osobnej starostlivosti otca. Rodičia si budú maloletého P. odovzdávať a preberať v mieste bydliska matky. Zastupovať a spravovať majetok maloletého budú obaja rodičia. Otcovi uložil povinnosť prispievať na výživu maloletého P. mesačne ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 185, 162/2015 Z. z. § 186
162/2015 Z. z. § 187
162/2015 Z. z. § 188
162/2015 Z. z. § 189
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 23.12.2022, doručenou Krajskému súdu v Košiciach ako správnemu súdu (ďalej len „súd“) dňa 27.12.2022, sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia/ odpovede žalovaného Národného inšpektorátu práce zo dňa 12.10.2022, č. NIP/NIP_PO/ BEZ/2022/3738-2022/16354, ktorou žalovaný oznámil žalobcovi, že Národný inšpektorát práce nebol oprávnený konať a rozhodnúť vo veci týkajúcej sa účastníka konania PROENERGS s.r.o. (konanie Inšpektorátu práce Prešov č. IPPO/IPPO_2.0-PO/ROZ/2022/827, P:14/2022), pretože elektronické podanie, podané a doručené prostredníctvom právneho z ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou zo dňa 24. 10. 2022, doručenou tunajšiemu súdu dňa 24. 10. 2022, domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 102182377/2022 zo dňa 05. 08. 2022. 2. Napadnutým rozhodnutím žalovaný na základe odvolania žalobcu potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Nitra č. 100266960/2022 zo dňa 08. 02. 2022. Týmto rozhodnutím správca dane žalobcovi vyrubil za zdaňovacie obdobie jún 2019 rozdiel dane na dani z pridanej hodnoty v sume 14.200,- eur tak, že daň vyrubenú podaným daňovým priznaním v sume 1.816,82 eur zvýšil na sumu 16.016,82 eur. 3. Žalobca v podanej ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Žiar nad Hronom, sp.zn. 4T/72/2021 zo dňa 22.11.2022 bola obžalovaná O. K. uznaná vinnou zo zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 3 písm. a) Tr. zák. a to za skutok, ktorého sa dopustil na tom skutkovo základe, že - ako ekonomická námestníčka a členka predstavenstva COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo, IČO: 00169030, so sídlom D. XX, U., nerešpektujúc ustanovenie § 81 písm. c), e) a § 82 písm. f) zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonníka práce) vtedy platnom znení o základných povinnostiach zamestnanca a základný ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 18.01.2023, doručenou Krajskému súdu v Košiciach (ďalej aj ako „správny súd“) dňa 20.01.2023, sa žalobkyňa domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 512959/2022 zo dňa 01.12.2022, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Mesta Rožňava (ďalej aj ako „správca dane“) č. 090661/2018-2 zo dňa 25.05.2022, ktorým bol žalobkyni podľa § 99e ods. 6 zákona č. 582/2004 Z. z. miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Daňový po ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 143
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 13. 06. 2023 sa žalobca domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovanej č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 12. 04. 2022, z dôvodu podľa § 191 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“). 2. Krajský súd v Nitre rozsudkom č. k. 23Sa/45/2022-61 zo dňa 28. 03. 2023 zrušil rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 12. 04. 2022 a vec vrátil Sociálnej poisťovni, ústredie na ďalšie konanie. O trovách konania rozhodol tak, že žalobca má proti žalovanej nárok na náhradu trov konania v rozsahu ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 480/2002 Z. z. § 46a ods. 5, 162/2015 Z. z. § 219
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 22.02.2023 domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného ČDK:MU- DS-912-8/2022-DŽ zo dňa 02.02.2023 a náhrady trov konania. S napadnutým rozhodnutím nesúhlasil v celom jeho rozsahu. Na územie Cyperskej republiky nechcel byť odovzdaný, pretože sa obáva o svoj život a život svojho maloletého syna, ktorého môžu ohroziť členovia jeho rodiny, ktorí nesúhlasia so zväzkom žalobcu a jeho manželky a títo členovia rodiny sa nachádzajú na území Cyperskej republiky. Mal za to, že na území Cyperskej republiky sa im nedostane primeranej pomoci zo strany tamojších ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 0/0 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Spišská Nová Ves (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „súd“) uznesením zo dňa 15. februára 2023 č. k. 1Csp/141/2022-78 žalobu žalobcu na obnovu konania odmietol (výrok I.) a vyslovil, že žiadna zo strán nemá právo na náhradu konania ( výrok II.). 2. Rozhodol tak o žalobe žalobkyne na obnovu konania, ktorú odôvodnila v zmysle § 397 písm. a/, b/ a e/ CSP. Domáhala sa zrušenia platobného rozkazu vydaného v konaní pod sp. zn. 7Csp/143/2019 zo dňa 14.11.2019, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 28.12.2019 a zároveň sa domáhala určenia bezúročnosti a bezpoplatkovosti spotrebite ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 190
Odôvodnenie: Administratívne konanie 1. Žiadosťou zo dňa 17.07.2019 doručenou Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia dňa 17.07.2019 žalobca požiadal o dávku úrazového zabezpečenia za služobný úraz podľa zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z.z.“), a to o priznanie a vyplatenie jednorazového mimoriadneho odškodnenia vymedzeného v ust. § 20 ods. 1 písm. d) a nasl. zákona č. 328/2002 Z.z. vo výške vymedzenej v Smernici Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 21/2014 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie podanie žalobcu doručené súdu dňa 20.02.2023 odmietol. Právne svoje rozhodnutie odôvodnil ust. § 129 ods. 3 CSP. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že podanie žalobcu nespĺňalo všetky zákonom požadované náležitosti riadne podanej žaloby podľa § 127 ods. 1 a § 131 až 136 CSP (nesprávne uvedené CMP). Vzhľadom na to uznesením č.k. 14c/6/2023-9 zo dňa 6.3.2023 súd vyzval žalobcu, aby svoje neúplné podanie doplnil v lehote 10 dní od doručenia uznesenia a poučil ho aj o spôsobe doplnenia. Uznesenie bolo žalobcovi doručené dňa 10.03.2023. Dňa 15.03.2023 ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 9 ods. 1, 162/2015 Z. z. § 10
162/2015 Z. z. § 13 ods. 1
162/2015 Z. z. § 13 ods. 2
162/2015 Z. z. § 18 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 25.04.2023, doručenou Krajskému súdu v Košiciach dňa 26.04.2023, sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnosti žalovaného sp. zn. NIP/NIP_PO/BEZ/2023/2871 zo dňa 28.02.2023, ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Inšpektorátu práce Bratislava sp. zn.: IPBA/IPBA_ODDVP/SPR/2022/579 zo dňa 08.12.2022. Prvostupňový orgán svojim rozhodnutím sp. zn.: IPBA/IPBA_ODDVP/SPR/2022/579 uložil žalobcovi pokutu vo výške 2.500,- Eur za spáchanie správneho deliktu podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcií práce a o zmene a ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1.1. Súd prvej inštancie uznesením nariadil neodkladné opatrenie, ktorým prvým výrokom rozhodol, že zakazuje S. K., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom ul. I. s.č. XXX/XX, T., vstupovať do rodinného domu s.č. XXX/XX na ul. I. v T., ktorý sa nachádza na parcele p.č. XXXX o výmere XXX m2, zastavaná plocha a nádvorie a na parcely prislúchajúce k domu - p.č. XXXX o výmere 19 m2, zastavaná plocha a nádvorie a p.č. XXXX o výmere XXX m2, záhrada. Všetky nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. XXXX pre k.ú. T., obec T., okr. T. a sú v bezpodielovom spoluvlastníctve účastníkov. Druhým výrokom zakázal S. ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 156 ods. 1, 301/2005 Z. z. § 321 ods. 1 písm. d)
301/2005 Z. z. § 322 ods. 3
301/2005 Z. z. § 285
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom okresného súdu bol obžalovaný Y. B. podľa § 285 písm. a) Tr. poriadku oslobodený spod obžaloby pre skutok právne kvalifikovaný ako prečin ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 Tr. zákona, ktorý mal spáchať tak, že - dňa 02.06.2018 asi o 10.30 hod. v obci Z., okr. Sabinov, na príjazdovej ceste k rodinným domom obžalovaného a poškodenej, po predchádzajúcom vzájomnom nedorozumení fyzicky napadol U. Y. a to tak, že ju najprv rukou chytil za tričko v oblasti hrudníka a raz ju päsťou udrel do hrude a následne ju sotil smerom dozadu do kovového oplotenia, do ktorého ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 190
Odôvodnenie: nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v celom rozsahu. Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy konania. Ak sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania povinnosť na plnenie, organizačná zložka Sociálnej poisťovne určí pre ňu lehotu. V odôvodnení rozhodnutia organizačná zložka Sociálnej poisťovne uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bola vedená pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na ktorých základe rozhodova ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením vyhlásil, že nemá právomoc vo veci konať a konanie zastavil. 2. Zastavenie konania odôvodnil tým, že skôr ako začal konať vo veci samej, musel skúmať právomoc, na základe skutočností, ktoré existovali v čase podania návrhu, pričom jej nedostatok predstavuje vždy neodstrániteľnú vadu konania, ktorá zásadne vedie k zastaveniu konania. Poukázal na ust. § 42 ods. 1 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (ZMPSaP), podľa ktorého vo veciach obmedzenia a pozbavenia spôsobilosti na právne úkony, ako aj v poručníckych a opatrovn ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 13
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd rozhodol tak, že: „I. Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 2.400 EUR v lehote do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. II. V prevyšujúcej časti súd žalobu zamieta. III. Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania v rozsahu 100%, o výške ktorých rozhodne samostatným uznesením po právoplatnosti tohto rozsudku súdny úradník.“ 2. Žalobca sa podanou žalobou domáhal voči žalovanému zaplatenia 5.000 EUR titulom náhrady nemajetkovej ujmy z dôvodu porušenia práva Európskej únie s poukazom na judikatúru Európskeho súdneho dvora z dô ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 370 ods. 2, 160/2015 Z. z. § 370 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Brezno rozhodol vo veci rozsudkom č. k. 3C/4/2022-230 zo dňa 22. 02. 2023 tak, že žalobu v celom rozsahu zamietol a rozhodol o náhrade trov konania. 2. Rozsudok bol právnemu zástupcovi žalobcu doručený do vlastných rúk dňa 28. 03. 2023 a žalobca podaním zo dňa 10. 04. 2023 vzal žalobu v celom rozsahu späť, eventuálne v prípade nepripustenia späťvzatia žaloby podal proti rozsudku okresného súdu odvolanie. 3. Podľa ust. § 370 ods. 1 CSP, ak je žaloba vzatá späť po rozhodnutí súdu prvej inštancie, ale skôr, ako rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, odvolací súd rozhod ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 40/1964 Z. z. § 53 ods. 9

160/2015 Z. z. § 132 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom prvou výrokovou vetou zamietol žalobu o zaplatenie sumy 1.325,66 Eur s príslušenstvom a druhou výrokovou vetou nepriznal náhradu trov konania žalovanému proti žalobcovi. 2. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca sa žalobou doručenou súdu dňa 22.04.2021 domáhal od žalovaného zaplatenia sumy 1.361,66 Eur spolu s úrokmi z dlžnej úverovej istiny vo výške 24 % ročne zo sumy 748,71 Eur od 17.08.2018 do zaplatenia a úrokmi z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 553,09 Eur od 17.08.2018 do zaplatenia a zo sumy 772,57 Eur od 17.08.2018 do zaplate ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 219
Odôvodnenie: I. Správna žaloba 1. Správnou žalobou doručenou Krajskému súdu v Bratislave (ďalej aj „správny súd“ alebo „súd“) sa žalobkyňa s odkazom na ust. § 2 písm. d/, § 8 a 19a ods. 2 a 6 zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle (ďalej aj „ZoA“ alebo „zákon o azyle“) domáhala vynesenia rozsudku, ktorým by súd pre nesprávne právne posúdenie veci a zistenie skutkového stavu orgánom verejnej správy nedostačujúce na riadne posúdenie veci, zrušil rozhodnutie žalovaného ČAS: MU-PO-326-20/2022-Ž zo dňa 02.02.2023, ktorým jej podľa ust. § 13 ods. 1 ZoA neudelil azyl z dôvodu nesplnenia zákonom stanovenýc ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 206 ods. 3, 162/2015 Z. z. § 206 ods. 4
162/2015 Z. z. § 206 ods. 6
162/2015 Z. z. § 207 ods. 1
Odôvodnenie: rozhodnutia dovoľuje účastníkom konania posúdiť ako správny orgán v ich veci vyložil a aplikoval príslušné procesné predpisy a akými úvahami sa spravoval pri svojom rozhodovaní. 117. Základnou zásadou správneho konania je zásada materiálnej pravdy, na základe ktorej rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci. Z obsahu predmetnej zásady vyplýva, že správny orgán je povinný vykonávať dokazovanie tak, aby boli náležite objasnené všetky rozhodujúce okolnosti dôležité pre posúdenie veci (úplnosť zistenia). Správny orgán musí zabe ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 191 ods. 1 písm. c), 162/2015 Z. z. § 206 ods. 6
162/2015 Z. z. § 207
Odôvodnenie: rozhodnutia dovoľuje účastníkom konania posúdiť ako správny orgán v ich veci vyložil a aplikoval príslušné procesné predpisy a akými úvahami sa spravoval pri svojom rozhodovaní. 46. Základnou zásadou správneho konania je zásada materiálnej pravdy, na základe ktorej rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci. Z obsahu predmetnej zásady vyplýva, že správny orgán je povinný vykonávať dokazovanie tak, aby boli náležite objasnené všetky rozhodujúce okolnosti dôležité pre posúdenie veci (úplnosť zistenia). Správny orgán musí zabezpeči ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: , 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 09.02.2023 sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného číslo spisu: OU-ZA-OOP-2022/050746-002 zo dňa 09.02.2023, ktorým žalovaný odvolanie žalobcu zamietol a odvolaním napadnuté rozhodnutie č.j. OU- MT-OCDPK-2022/010090 zo dňa 29.09.2022 potvrdil. Prvostupňový správny orgán uvedeným prvostupňovým rozhodnutím uložil pokutu vo výške 150 Eur, podľa ustanovenia § 10a ods. 2 zákona č. 488/2013 Z.z. účastníkovi konania (žalobcovi) ako prevádzkovateľovi vozidla evidenčného čísla: MT533FD za to, že sa dopustil spáchania správneho deliktu po ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Považská Bystrica zo dňa 14. marca 2023 pod sp. zn. 1T/6/2023, na podklade podanej obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry Považská Bystrica zo dňa 23.01.2023 pod č. k. Pv 662/22/3306-35, doručenej okresnému súdu dňa 24.01.2023, bol obžalovaný P.-K. O., nar. XX.XX.XXXX (ďalej len „obžalovaný“) uznaný za vinného zo spáchania pokračovacieho trestného činu zločinu podvodu podľa § 221 odsek 1, odsek 3 písm. c) Tr. zákona s poukazom na § 138 písm. j) Tr. zákona, sčasti v štádiu pokusu podľa § 14 odsek 1 Tr. zákona, na tom skutkovom základe že 1/ dňa 18. novemb ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 461/2003 Z. z. § 70 ods. 1
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Z predloženého administratívneho spisu žalovanej súd zistil, že dňa 06. 10. 2021 bola spísaná so žalobcom žiadosť o invalidný dôchodok, s dátumom uplatnenia nároku 11. 03. 2021. Z úradnej zápisnice spísanej v súlade s ustanovením § 189 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení vo veci konania o nároku na invalidný dôchodok vyplývalo, že bola spísaná dňa 06. 10. 2021 za prítomnosti žalobcu, pričom posudkový lekár žiadateľovi o dôchodok stanovil predpokladanú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 30 %. Zamestnanec úradu dôch ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 71/1967 Z. z. § 59 ods. 2, 162/2015 Z. z. § 184
162/2015 Z. z. § 187 ods. 3
162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 11.01.2023, doručenou Krajskému súdu v Trnave dňa 16.01.2023, sa žalobca domáha zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 14028-P/2022 zo dňa 29.12.2022, ktorým odvolací orgán podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) rozklad žalobcu zamietol a rozhodnutie úradu č. 6395-3000/2021, 1195-3000/2022 zo dňa 19.09.2022, ktorým bola žalobcovi uložená pokuta vo výške 1 404 230,17 eur podľa § 182 ods. 1 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, potvrdil. Okrem vyššie uvedeného žalobca alternatív ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 98 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: 1.) Žalobca sa podanou žalobou domáhal súdneho prieskumu v záhlaví uvedeného rozhodnutia žalovaného, ktorým bolo zamietnuté jej odvolanie a súčasne bolo potvrdené prvostupňové rozhodnutie pobočky T. zo dňa XX.XX.XXXX, vydané vo veci nepriznania nároku na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia v dôsledku choroby z povolania zistenej v roku XXXX. 2.) Žalobca podal správnu žalobu prostredníctvom poštového podniku. Zásielka bola daná na poštovú prepravu dňa XX.XX.XXXX a následne bola XX.XX.XXXX doručená tunajšiemu súdu. V správnej žalobe žalobca neuviedol údaj, kedy mu bolo ro ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 161/2015 Z. z. § 366
Odôvodnenie: preskúmavaného uznesenia totiž nevykazovalo žiadne logické, skutkové ani právne medzery, bolo preto i objektívne presvedčivým (ktorou presvedčivosťou tu samozrejme je nutné mať na mysli schopnosť presvedčiť kohokoľvek s výnimkou toho, kto má záujem na celkom inom výsledku konania) a odvolaciemu súdu poskytovalo možnosť sa i len obmedziť na konštatovanie správnosti dôvodov súdu prvej inštancie (§ 387 ods. 2 Civilného sporového poriadku), pre nutnosť vyporiadania sa aspoň stručne aj s odvolacími námietkami a pre celkovú úplnosť sa však žiada aj tu doplniť nasledovné: 11. V zmysle § 2 ods. ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Kolízny opatrovník na pojednávaní dňa 31.03.2023 navrhol vydať neodkladné opatrenie, ktorým by súd zveril maloletú dočasne do osobnej starostlivosti otca a upraviť styk matky s maloletou na každú stredu v mesiaci prostredníctvom videohovoru v čase medzi 17.00 hod. a 18:00 hod. s ponechaním na čas asi jedného mesiaca. 2. Súd prvej inštancie o návrhu opatrovníka na nariadenie neodkladného opatrenia rozhodol uznesením č. k. 10P/184/2022-122 zo dňa 04.04.2023 tak, že vydal nasledovné rozhodnutie: „I. Vydáva toto neodkladné opatrenie: II. Dočasne zveruje mal. W. W., nar. XX.XX.XXXX ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 99
Odôvodnenie: 1. Žalobkyňa podala na tunajší súd správnu žalobu, ktorou sa domáhala súdneho prieskumu v záhlaví uvedeného rozhodnutia žalovaného, ktorým bolo zamietnuté jej odvolanie a potvrdené prvostupňové rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredia. 2. Podaním doručeným súdu dňa 14.03.2023 vzala žalobkyňa žalobu v celom rozsahu späť. 3. Podľa 63 veta prvá a druhá SSP žalobca môže do vydania rozhodnutia správneho súdu vziať žalobu späť, a to sčasti alebo celkom. Ak je žaloba vzatá späť celkom, správny súd konanie zastaví. 4. Podľa § 99 písm. a) SSP správny súd konanie uznesením zastaví, ak žalobca ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 66 ods. 1 písm. a)
Odôvodnenie: rozhodnutí I. stupňového a II. stupňového súdu nemožno posudzovať izolovane, keďže z hľadiska predmetu tvoria jeden celok (I. ÚS 336/2016). Podľa § 66 odsek 1 písm. a/ Trestného zákona, súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život, ak ide o osobu odsúdenú za prečin po výkone polovice uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného nepodmienečného trestu od ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 461/2003 Z. z. § 67 ods. 1, 461/2003 Z. z. § 82
461/2003 Z. z. § 293
461/2003 Z. z. § 81 ods. 2
Odôvodnenie: I. Priebeh administratívneho konania 1. Z predloženého administratívneho spisu žalovanej súd zistil, že dňa 25. 05. 2020 bola so žalobcom spísaná žiadosť o predčasný starobný dôchodok s dátumom uplatnenia nároku od 22. 04. 2020. 2. Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 26. 09. 2020 žalovaná ako prvostupňový správny orgán podľa § 67 ods. 1, § 82 a § 293dx zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov žalobcovi od 22. 04. 2020 priznala predčasný starobný dôchodok v sume 268,10 eur mesačne. Okrem toho podľa § 81 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálno ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 312 ods. 4
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Malacky z 27.01.2023 sp. zn. 7T/54/2022 bol obžalovaný B. X. uznaný za vinného v bode 3./ pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c/, písm. d/, ods. 2 písm. a/ Trestného zákona formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona na tom skutkovom základe, že (3./) obžalovaný Peter Daniš od presne nezisteného času avšak minimálne od septembra roku 2021 až do 16.10 h dňa 20.04.2022, kedy bol zadržaný, na rôznych miestach najmä v Bratisla ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: návrhu na priznanie odkladného účinku žalobca založil v podstate iba na interpretácii ust. § 185 ods. 1 písm. a/ SSP (pre úplnosť súd poznamenáva, že podmienky na priznanie odkladného účinku žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy sú osobitne upravené v ust. § 258 SSP, preto nemožno použiť ust. § 185 ods. 1 písm. a/ SSP; bez ohľadu na túto skutočnosť však žalobca neosvedčil splnenie podmienok ani podľa príslušného ustanovenia § 258 SSP). 21. Správny súd tak nezistil dôvod pre vyhovenie návrhu, nakoľko žalobca neosvedčil reálnu hrozbu závažnej ujmy. Skutkové tvrdenia bez ich p ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Odôvodnenie: 1. Podaním doručeným tunajšiemu súdu dňa XX.XX.XXXX označeným ako spoločná žaloba, sa žalobcovia O. I. - Y. S. a A. Y. - Y. S. domáhali súdneho preskúmania ôsmych rozhodnutí žalovaného, vrátane rozhodnutia žalovaného č. XXXXXXXXX/XXXX zo dňa XX.XX.XXXX, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Daňového úradu J., pobočka Z. č. XXXXXXXXX/XXXX zo dňa XX.XX.XXXX o vyrubení rozdielu dane na dani z pridanej hodnoty v sume X.XXX,- eur za zdaňovacie obdobie december XXXX. Uznesením tunajšieho súdu č. k. 13S/93/2022-274 zo dňa 13.12.2022, správny súd vylúčil žalobu v časti o preskúmanie rozhodnutí ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 325 ods. 2 písm. d)
Odôvodnenie: uznesenia zodpovedá základnej štruktúre odôvodnenia rozhodnutia. Následnosti jednotlivých častí odôvodnenia a ich obsahové (materiálne) náplne zakladajú súhrnne ich zrozumiteľnosť i všeobecnú interpretačnú a aj právnu presvedčivosť. Súd prvej inštancie jasne, rozsiahlo a dostatočne zrozumiteľne a argumentačne presvedčivo vysvetlil právne dôvody a svoje úvahy, pre ktoré návrhu žalobcu na nariadenie neodkladné opatrenia nevyhovel a svoje rozhodnutie odôvodnil presvedčivo a zrozumiteľne. 18. Odvolací súd sa s poukazom na vyššie uvedené plne stotožňuje s prijatým záverom súdu prvej inštancie, že žalobc ...
Potvrdené
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým uznesením rozhodol nasledovne : ,,Nariaďuje neodkladné opatrenie nasledujúceho znenia: I. S. H., nar. XX.XX.XXXX sa zakazuje písomne, telefonicky, elektronickou komunikáciou alebo inými prostriedkami kontaktovať navrhovateľku F.. S. E., nar. XX.XX.XXXX z iného dôvodu ako vo veciach starostlivosti o ich spoločné dieťa a to bez použitia vulgarizmov, nadávok a pejoratívnych výrazov. II. V prevyšujúcej časti, v ktorej sa navrhovateľka domáhala, aby súd uložil S. H., nar. XX.XX.XXXX - zákaz priblíženia na bezpečnú v ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením okresný súd (ďalej v texte aj ako súd prvej inštancie) zamietol návrh žalobkyne na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa domáhala uloženia povinnosti žalovanému zdržať sa nakladania so špecifikovanými nehnuteľnosťami. 2. Súd prvej inštancie dospel k záveru, že k žalobkyňa neosvedčila predpoklady pre nariadenie neodkladného opatrenia. Konštatoval, že návrh na nariadenie neodkladného opatrenia je z hľadiska tvrdených dôvodov a účelu, pre ktoré sa žalobkyňa neodkladného opatrenia domáha, neprimerane stručný a všeobecný. Podľa názoru súdu žalobkyňa neosvedčil ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Odôvodnenie: 1. Podaním doručeným tunajšiemu súdu dňa XX.XX.XXXX označeným ako spoločná žaloba, sa žalobcovia A. C. - T. K. a Z. T. - T. K. domáhali súdneho preskúmania ôsmych rozhodnutí žalovaného, vrátane rozhodnutia žalovaného č. XXXXXXXXX/XXXX zo dňa XX.XX.XXXX, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Daňového úradu R., pobočka S. č. XXXXXXXXX/XXXX zo dňa XX.XX.XXXX o vyrubení rozdielu dane na dani z pridanej hodnoty v sume X.XXX,- eur za zdaňovacie obdobie apríl XXXX. Uznesením tunajšieho súdu č. k. 13S/93/2022-274 zo dňa 13.12.2022, správny súd vylúčil žalobu v časti o preskúmanie rozhodnutí žalovaného ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 312 ods. 4, 300/2005 Z. z. § 42 ods. 1
300/2005 Z. z. § 38 ods. 2
300/2005 Z. z. § 364 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Galanta (ďalej len okresný súd) rozsudkom z 15. júna 2022, č. k. 31T/27/2022-87, uznal obžalovaného A. B. C.. (ďalej len obžalovaný) za vinného z prečinu výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a) Tr. zák. spolupáchateľstvom podľa § 20 Tr. zák. na skutkovom základe tam uvedenom a odsúdil ho podľa § 207 ods. 3 Tr. zák. s použitím § 41 ods. 1 Tr. zák., s poukazom na § 36 písm. j), § 37 písm. h) a § 42 ods. 1 Tr. zák. na súhrnný trest odňatia slobody vo výmere 1 (jeden) rok, ktorého výkon mu podmienečne odložil podľa § 49 ods. 1 písm. a) Tr. zák ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 312 ods. 4, 300/2005 Z. z. § 42 ods. 1
300/2005 Z. z. § 38 ods. 2
300/2005 Z. z. § 364 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou zo dňa 13. 11. 2020 domáhal, aby Krajský súd v Nitre zakázal žalovanému pokračovať v napadnutom inom zásahu spočívajúcom vo vykonanom zápise vecného bremena na listoch vlastníctva č. XXXX, XXXX, XXXX, kat. úz. Zbehy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z. z. a v súlade s § 32 a § 42 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. v prospech Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorého obsahom je držba a užívanie pozemku pod stavbou cesty III/1677 vrátane práva uskutočniť stavbu, alebo zmenu stavby vo vyznačenom rozsahu dielov podľa Geometrického plánu č. W overeným dňa 10. 03. 2020 n ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 185, 162/2015 Z. z. § 184
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 18.01.2023, doručenou Krajskému súdu v Košiciach ako správnemu súdu dňa 20.01.2023, sa žalobkyňa domáhala zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 512965/2022 zo dňa 01.12.2022, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Mesta Rožňava č. 090661/2019-2 zo dňa 25.05.2022 o vyrubení rozdielu dane z nehnuteľností na rok 2019 žalobkyni v sume 3 051,90 Eur. Žalobkyňa súčasne navrhla zrušiť aj rozhodnutie Mesta Rožňava. 2. Súčasťou správnej žaloby je aj návrh žalobkyne na priznanie jej odkladného účinku, kde táto s odvolaním sa na znenie ust. § 185 písm. a/ Správneho súdneho po ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 480/2002 Z. z. § 13c ods. 1 písm. a), 71/1967 Z. z. § 46
71/1967 Z. z. § 47 ods. 2
71/1967 Z. z. § 47 ods. 3
Odôvodnenie: 1. Žalovaný napadnutým rozhodnutím ČAS: MU-PO-364-20/2022-Ž zo dňa 27.01.2023 v konaní podľa zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o azyle“, resp. „ZoA“) rozhodol tak, že žalobcovi: 1) neudeľuje azyl podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o azyle; 2) neposkytuje doplnkovú ochranu podľa § 13c ods. 1 písm. a) a § 20 ods. 4 zákona o azyle; 3) neudeľuje azyl na účel zlúčenia rodiny podľa § 13 ods. 1 písm. b) a § 20 ods. 5 zákona o azyle; 4) neposkytuje doplnkovú ochranu na účel zlúčenia rodiny podľa § 13c ods. 1 pís ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Žalobca podal na prvoinštančný okresný súd žalobu, ktorou sa domáhal určenia vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu o veľkosti 1/2 k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. XXXX pre kat. územie J. na žalovanú, a to k D. parcele č. XXXX zastavané plochy a nádvoria o veľkosti XXX m2 a parcely č. XXXX vinice s výmerou XXX m2. V podanej žalobe poukázal na skutočnosť, že dňa 04.04.2016 ako kupujúci uzavrel s pani Z. B. ako predávajúcou kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bol aj predaj nehnuteľností a to CKN parcely č. XXXX a XXXX zapísaných na LV č. XXXX pre kat. územie J.. Následne na základe ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 18.01.2023, doručenou Krajskému súdu v Košiciach (ďalej aj ako „správny súd“) dňa 20.01.2023, sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 512992/2022 zo dňa 01.12.2022, ktorým žalovaný ako správny orgán druhého stupňa potvrdil rozhodnutie Mesta Rožňava č. 090661/2021-2 zo dňa 25.05.2022, ktorým podľa § 99e ods. 6 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: Uznesením sp. zn. 2T/18/2020 zo dňa 08. februára 2023 samosudca Okresného súdu Rimavská Sobota podľa § 420 Tr. por. s použitím § 419 ods. 1 Tr. por. per analogiam a § 50 ods. 4 Tr. zák. odsúdenému P. X. nariadil vykonať trest odňatia slobody v trvaní 1 rok, ktorý mu bol uložený trestným rozkazom Okresného súdu Rimavská Sobota sp. zn. 2T/18/2020 zo dňa 27.03.2020, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 10.06.2020, pre prečin krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. a), písm. b) Tr. zák. formou spolupáchateľstva podľa § 20 Tr. zák. Podľa § 50 ods. 8 Tr. ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 03.01.2023, doručenou Krajskému súdu v Košiciach (ďalej aj ako „správny súd“) toho istého dňa, sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 102834577/2022 zo dňa 19.10.2022, ktorým žalovaný ako správny orgán druhého stupňa potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Košice č. 101827323/2022 zo dňa 23.06.2022, ktorým správca dane podľa ustanovenia § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyrubil rozdiel dane v sume 11.000,00 eur na dani z pridane ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 03.01.2023, doručenou Krajskému súdu v Košiciach (ďalej aj ako „správny súd“) toho istého dňa, sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 102839946/2022 zo dňa 19.10.2022, ktorým žalovaný ako správny orgán druhého stupňa potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Košice č. 101827751/2022 zo dňa 23.06.2022, ktorým správca dane podľa ustanovenia § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyrubil rozdiel dane v sume 8.000,00 eur na dani z pridane ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 280/2006 Z. z. § 4 ods. 2 písm. a), 280/2006 Z. z. § 4 ods. 1 písm. e)
162/2015 Z. z. § 185
162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na súdnu ochranu, resp. právo na spravodlivé súdne konanie (uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky spis. zn. III. ÚS 364/2017). 11. Žalobca v návrhu na priznanie odkladného účinku správnej žalobe neuviedol žiadny relevantný dôvod pre priznanie odkladného účinku a žiadnymi relevantnými dôkazmi ani neosvedčil, že mu skutočne hrozia negatívne následky v zmysle ustanovenia § 185 SSP. 12. Dôvodom p ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 301/2005 Z. z. § 238 ods. 4
301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: Okresný súd Piešťany uznesením zo dňa 18.04.2023, č. k. 23T/5/2023-317 rozhodol takto: I. Podľa § 238 odsek 4 Trestného poriadku sa obvinený A. A., nar. XX.XX.XXXX v B., trvale bytom C., stíhaný pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 odsek 1, odsek 2 písmeno b) Trestného zákona s poukazom na § 139 odsek 1 písmeno c) Trestného zákona, t. č. vo väzbe v ÚVV Leopoldov od 10.12.2022, z dôvodov uvedených v § 71 odsek 1 písmeno c) Trestného poriadku, ponecháva vo väzbe. II. Podľa § 80 odsek 1 písmeno b) Trestného poriadku súd neprijíma písomný sľub obvineného. III. Podľa § 80 odsek ...
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline rozsudkom č. k. 15Sa/1/2022 - 74 zo dňa 23. marca 2023 rozhodol tak, že rozhodnutie žalovaného číslo: XXX XXX XXXX X zo dňa 21. augusta 2021 sa zrušuje a vec sa vracia žalovanému na ďalšie konanie. O trovách konania rozhodol, že žalobkyni priznal voči žalovanému nárok na plnú náhradu trov konania. 2. Správny súd po vydaní uvedeného rozsudku zistil, že v jeho prvej vete výrokovej časti je nesprávne uvedený dátum vydania napadnutého rozhodnutia žalovaného, ktoré tvorilo predmet súdneho prieskumu, a to: „ rozhodnutie žalovaného číslo: XXX XXX XXXX X zo dňa 2 ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením nevylúčil súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého PhD. z vykonávania exekúcie (I. výrok) a exekúciu zastavil (II. výrok). V odôvodnení uviedol, že oprávnený sa domáhal vykonania exekúcie voči povinnej, a to na základe exekučného titulu, ktorým je rozhodcovský rozsudok vydaný Stálym rozhodcovským súdom zriadeným spoločnosťou Slovenská rozhodcovská a. s. so sídlom v Bratislave č. k. SR 11717/11 zo dňa 4.4.2012. Dňa 14.4.2014 súdny exekútor doručil súdu žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Okresný súd Košice II skorším uznesením ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 289 ods. 1, 300/2005 Z. z. § 38 ods. 3
300/2005 Z. z. § 61 ods. 1
300/2005 Z. z. § 61 ods. 2
301/2005 Z. z. § 321 ods. 1 písm. e)
301/2005 Z. z. § 321 ods. 2
301/2005 Z. z. § 322 ods. 3
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Galanta (ďalej len okresný súd) rozsudkom z 13. februára 2023, č. k. 0T/264/2022-64 (ďalej tiež napadnutý rozsudok), uznal A. B. (ďalej aj obžalovaná) za vinnú z úmyselného prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Trestného zákona (ďalej len Tr. zák.), spáchaného na tom skutkovom základe, že dňa 02.12.2022 v čase o 0.06 hod. v F. po ulici Vlčianskej viedla po predchádzajúcom požití alkoholických nápojov ako vodič osobné motorové vozidlo Ssang Yong Rexton RX 270 ukrajinského EČ: G., pričom jej bola dychovou skúškou o 0.07 hod. nameraná hodnota 1, ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Banská Bystrica sp.zn. 4T/41/2019 zo dňa 30.11.2022 bol obžalovaný O. T. podľa § 285 písm. c) Tr. por. oslobodený spod bodu 7/ obžaloby prokurátorky Generálnej prokuratúry SR, sp.zn. XIV Gv 16/11 zo dňa 21.06.2012, pre skutok spáchaný formou pomoci podľa § 21 ods. 1 písm. d) Tr. zák. k jednočinnému súbehu prečinu krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. a) Tr. zák. účinného od 01.08.2019 a prečinu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr. zák. spáchané formou spolupáchateľstva podľa § 20 Tr. zák., ktorého sa mal dopustiť na tom sk ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 175 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa správnou žalobou doručenou Krajskému súdu v Trenčíne dňa 13.07.2021 domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 100784768/2021 zo dňa 10.05.2021, potvrdzujúceho rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 100009422/2021 zo dňa 05.01.2021, ktorým bol podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žalobcovi vyrubený rozdiel dane v sume 20.700,- eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie júl 2017. 2. Krajský súd v Trenčíne rozsudkom č. k. 11S/51/2021-138 zo dňa 08.11.2022 rozhodnuti ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: verejného záujmu pre priznanie odkladného účinku správnej žalobe, uvedené v závere odseku 3. tohto rozhodnutia, podľa názoru súdu nepokrýva ochranu verejného záujmu. 16. Vzhľadom na to, že žalobca v návrhu na priznanie odkladného účinku správnej žalobe neoznačil a ani neosvedčil priamu hrozbu závažnej ujmy a finančnej škody, ani skutočnosť, že jeho priznanie nie je v rozpore s verejným záujmom, neboli naplnené základné zákonom vyžadované predpoklady definované v ustanovení § 185 písm. a) SSP, preto správny súd, v súlade s ust. § 188 SSP, návrh žalobcu na priznanie odkladného účinku sp ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou zo dňa 14. 11. 2019, doručenou tunajšiemu súdu dňa 18. 11. 2019, domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 102278346/2019 zo dňa 02. 10. 2019. 2. Napadnutým rozhodnutím žalovaný na základe odvolania žalobcu potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Nitra č. 101261782/2019 zo dňa 27. 05. 2019. Týmto rozhodnutím správca dane žalobcovi vyrubil rozdiel dane v sume 10.603,78 eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie apríl 2015. 3. Žalovaný sa k podanej žalobe vyjadril vo vyjadrení zo dňa 02. 04. 2020, pričom navrhol, aby ju súd ako bezdôvodne ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou zo dňa 14. 11. 2019, doručenou tunajšiemu súdu dňa 18. 11. 2019, domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 102289106/2019 zo dňa 03. 10. 2019. 2. Napadnutým rozhodnutím žalovaný na základe odvolania žalobcu potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Nitra č. 101263780/2019 zo dňa 27. 05. 2019. Týmto rozhodnutím správca dane žalobcovi určil rozdiel v sume 17.919,60 eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie júl 2015, nepriznal nadmerný odpočet za zdaňovacie obdobie júl 2015 v sume 458,68 eur a vyrubil daň v sume 17.460,92 eur. 3. Žalovaný s ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 381/2001 Z. z. § 10, 381/2001 Z. z. § 12 ods. 1 písm. g)
Odôvodnenie: napadnutého rozsudku nedáva odpovede na zásadné otázky vo vzťahu k opodstatnenosti uplatneného nároku. Žalovaný oznámil žalobcovi vznik poistnej udalosti skôr, než mu bolo vznesené obvinenie, teda nečakal až na právoplatné rozhodnutie v rámci trestného stíhania. Súd prvej inštancie však pri odôvodňovaní svojho rozsudku postupoval nedôsledne, formalisticky, vykonané dôkazy hodnotil výlučne na ťarchu žalovaného a danú vec nesprávne právne posúdil. Odkaz súdu prvej inštancie na rozhodnutia Najvyššieho súdu SR je nedôvodný, keďže v konaní sp. zn. 3Cdo/257/2009 Najvyšší súd SR riešil situáciu, ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 289 ods. 1
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom Okresného súdu Topoľčany (ďalej len „súd I. stupňa“) bol obžalovaný W. R. (ďalej aj ako „obžalovaný“) uznaný vinným pre skutok právne kvalifikovaný ako prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Tr. zák., ktorého sa mal dopustiť na skutkovom základe, že: ako vodič po tom, čo požil alkoholické nápoje dňa 22.01.2023 v čase o 22:15 hodine v obci I. na ceste II/XXX v smere jazdy na A. J. viedol motorové vozidlo značky W. W evidenčné číslo I kde bol v obci I. na ceste II/XXX pri autobusovej stanici zastavený a kontrolovaný hliadkou p ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie podanie žalobcu doručené tunajšiemu súdu dňa 17.08.2022 vedené na tunajšom súde pod sp. zn. 27C/48/2022 odmietol s poukazom na ustanovenie § 129 ods. 3 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“). V odôvodnení rozhodnutia súd uviedol, že súdu bolo dňa 17.08.2022 doručené podanie žalobcu, ktoré by mohlo byť žalobou. Súd uznesením sp. zn. 27C/48/2022-9 zo dňa 05.09.2022 vyzval žalobcu, aby v lehote 10 dní od doručenia uznesenia doplnil svoje podanie spôsobom a podľa pokynov uvedených vo výroku uznesenia. Na odstránenie vád podani ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 36/2005 Z. z. § 26, 36/2005 Z. z. § 62 ods. 1
36/2005 Z. z. § 62 ods. 2
36/2005 Z. z. § 62 ods. 4
36/2005 Z. z. § 62 ods. 5
36/2005 Z. z. § 75 ods. 1
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku účastníka konania, ktorý ju nastolil. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty účastníkov konania (porovnaj napríklad rozhodnutia ÚS SR II. ÚS 251/04, III. ÚS 209/04, II. ÚS 200/09 a podobne). Na ďalšiu irelevantnú argumentáciu zachádzajúcu podrobne do nadbytočných detailov, nespôsobilú ovplyvniť výšku výživného, preto odvolací súd nepovažoval za potrebné reagovať špecifickou odpoveďou. 32. Odvolací súd riadiac sa uvádzaným napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie vo výroku I. o zvýš ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 43 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline uznesením č.k. 16Sa/42/2021-46 zo dňa 28.02.2023 v spojení s opravným uznesením 16Sa/42/2022-72 zo dňa 25.04.2023, právoplatným dňa 26.04.2023, vylúčil konanie o zaplatenie sumy 61.870 Eur na samostatné konanie (výrok IV.). 2. Podľa § 97 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej ,,SSP“), ak tento zákon neustanovuje inak, správny súd kedykoľvek počas konania prihliada na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže správny súd konať a rozhodnúť (ďalej len ,,procesné podmienky“). 3. Podľa § 25 SSP, ak tento zákon neustanovuje inak, použijú sa na kona ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 188
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 04. 02. 2022, doručenou Krajskému súdu v Nitre ako vecne a miestne príslušnému s poukazom na § 13 odsek 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len "SSP"), dňa 05. 02. 2022, domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia Daňového úradu Nitra č. 101924871/2021 zo dňa 12. 10. 2021, ktorým správca dane podľa ust. § 68 ods. 5, ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určil žalobcovi rozdiel dane v sume 3.707,25 eura na dani z pridanej ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 43 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline uznesením č.k. 16Sa/42/2022-46 zo dňa 28.02.2023 v spojení s opravným uznesením 16Sa/42/2022-72 zo dňa 25.04.2023, právoplatným dňa 26.04.2023, vylúčil konanie vo veci o uložení povinnosti žalovanej v 1/ rade zdržať sa spravovania cudzích exekúcií na samostatné konanie (výrok II.) 2. Podľa § 97 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej ,,SSP“), ak tento zákon neustanovuje inak, správny súd kedykoľvek počas konania prihliada na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže správny súd konať a rozhodnúť (ďalej len ,,procesné podmienky“). 3. Podľa § 25 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 145 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Zvolen, ako súd prvej inštancie, uznesením sp. zn. 7C/59/2022-62 zo dňa 20. 02. 2023 zastavil konanie o žalobe, ktorou sa žalobkyňa domáhala anulovania schôdze VB a NP a neuznanie zápisnice za platnú a o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia podľa § 145 ods. 1 CSP (zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok) pre späťvzatie žaloby a návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia žalobkyňou. O trovách konania okresný súd rozhodol s poukazom na ust. § 256 ods. 1 CSP tak, že žalobkyňa je povinná nahradiť žalovanému trovy konania z dôvodu, že procesne zavinila zastavenie ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zastavil konanie vo veci, pričom stranám sporu náhradu trov nepriznal a rozhodol o vrátení zaplateného poplatku v prospech žalobcu. 2. Súd prvej inštancie konanie o zaplatenie 2.500,- eur titulom zmluvy o pôžičke zastavil s poukazom na skutočnosť, že na majetok žalovaného bol vyhlásený konkurz rozhodnutím Okresného súdu Prešov pod sp.zn. 2OdK 322/2021 zo dňa 19.01.2022. 3. Zo strany súdu prvej inštancie vec bola právne posúdená v zmysle ustanovení § 166 ods. 1, § 166a ods. 1, § 166b ods. 1, 2, § 166c ods. 1, § 167e ods. 1 Zákona č. 7/2005 ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 64
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zo dňa 29. mája 2003 č. k. 9C 129/02-37 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 42 950,- Sk s 17,6% úrokom z omeškania od 16. 05. 2002 do zaplatenia a trovy konania v sume 8 349,-Sk, na účet právneho zástupcu žalobkyne, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšku súd návrh zamietol. Proti tomuto rozsudku podal žalovaný odvolanie, v dôsledku čoho je napadnutý rozsudok predmetom prieskumu odvolacím súdom. 2. Na majetok žalovaného bol v priebehu odvolacieho konania, uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 07. 10. 2003 v ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom výrokom I. zmenil rozsudok Okresného súdu Partizánske zo dňa 21.06.2021 č.k. 6P/11/2021-150 v časti výroku III. tak, že otec maloletého T. S., nar. XX.XX.XXXX, je oprávnený stretávať sa s maloletým každý párny kalendárny týždeň od soboty od 09:00 hod. do nedele do 18:00 hod. bez prítomnosti matky. Počas vianočných sviatkov sa uplatní osobitná úprava styku otca s maloletým tak, že otec je oprávnený stretnúť sa s maloletým 25.12.2022 od 09:00 hod. do 18:00 hod. bez prítomnosti matky. Počnúc vianočnými sviatkami v roku 2023 je otec oprávnený ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 43 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline uznesením č.k. 16Sa/42/2022-46 zo dňa 28.02.2023 v spojení s opravným uznesením 16Sa/42/2022-72 zo dňa 25.04.2023, právoplatným dňa 26.04.2023, vylúčil konanie o zaplatenie sumy 1.131,30 Eur na samostatné konanie (výrok III.). 2. Podľa § 97 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej ,,SSP“), ak tento zákon neustanovuje inak, správny súd kedykoľvek počas konania prihliada na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže správny súd konať a rozhodnúť (ďalej len ,,procesné podmienky“). 3. Podľa § 25 SSP, ak tento zákon neustanovuje inak, použijú sa ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1) Napadnutým uznesením Okresný súd Martin rozhodol, že žalovaný je povinný v lehote do 3 dní od doručenia uznesenia odstrániť hnuteľné veci: - lešenie a voliéru pre psy z nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese P., obec D., katastrálne územie Q., zapísanej u Okresného úradu Martin, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. XX ako parcela registra „C“, evidovanej na katastrálnej mape pod č. 14; - fukár z nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese P., obec D., katastrálne územie Q., zapísanej u Okresného úradu Martin, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. XX ako parcela registra „C“, evido ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 389
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zmenil rozsudok Okresného súdu Prievidza zo dňa 15.04.2019, č.k. 16P/38/2018-83 a to vo výroku II., ktorým bola naposledy určená vyživovacia povinnosť otca k mal. J. vo výške 100,- eur mesačne tak, že výživné sa zvyšuje na sumu 140,- eur mesačne a to počnúc dňom 09.05.2022, takto zvýšené výživné je otec povinný platiť k rukám matky, vždy do 25. dňa v mesiaci, mesačne vopred. Výrokom II. stanovil, že zročné výživné za čas od 09.05. do 31.12.2022 vo výške 309,67 eur je otec povinný vyrovnať k rukám matky v splátkach po 25,- eur, pričom prvá splát ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 06.12.2022 sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného číslo KRPZ-TT-OPP-2022/004822-002 zo dňa 11.10.2022, ktorým žalovaný ako druhostupňový správny orgán podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku zamietol odvolanie žalobcu zo dňa 12.09.2022 a potvrdil rozhodnutie o priestupku Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Galante číslo ORPZ- GA-OPP1-2022/004282-017 zo dňa 17.08.2022, ktorým bol žalobca uznaný za vinného zo spáchania priestupku: - v bode 1 – podľa § 69 ods. 1 písm. c) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene ...
Potvrdené
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Vranov nad Topľou (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „súd“) rozhodol, cit. : „I. Odporca je p o v i n n ý zaplatiť navrhovateľke manželské výživné za obdobie od XX.XX.XXXX do XX.XX.XXXX po 50,- euro mesačne a za obdobie od XX.XX.XXXX platiť navrhovateľke mesačné výživné po 100,- euro vždy do 20. dňa toho ktorého mesiaca k rukám navrhovateľky s tým, že dlžné výživné za obdobie od XX.XX.XXXX do XX.XX.XXXX vo výške 500,- euro a za obdobie od XX.XX.XXXX do XX.XX.XXXX vo výške 1.100,- euro je p o v i n n ý odporca zaplatiť navrhovateľke spolu s be ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zastavil exekúciu. 2. Súd prvej inštancie rozhodoval v prebiehajúcej exekúcii. Exekučným titulom je rozhodcovský rozsudok Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného Slovenskou rozhodcovskou, a.s., č.k. SR 19049/09 zo dňa 18.11.2009, ktorým bolo povinnej uložené zaplatiť oprávnenému okrem iného zmenkový úrok 0,25 % denne z 815,89 eur za obdobie od 29.6.2009 do zaplatenia. Poverením zo dňa 2.9.2010 súd poveril súdneho exekútora JUDr. K. F., PhD. vykonaním exekúcie na vymoženie sumy vo výške 782,71 eur s príslušenstvom. Uznesením súdu prvej inšt ...
Zmenené
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej aj „súd prvej inštancie“) napadnutým uznesením vyhovel návrhu žalobcu a nariadil žiadané neodkladné opatrenie, podľa ktorého sa žalovanému ako poskytovateľovi finančných prostriedkov uložila povinnosť poskytnúť finančné prostriedky ako žalobcovi ako prijímateľovi a zriaďovateľovi Súkromného centra poradenstva a prevencie Tročany na mzdu a prevádzku vo výške 3.358,30 eur mesačne do 20. kalendárneho dňa príslušného mesiaca v období od 1.1.2023 do 31.12.2023 a nedoplatok za obdobie od 1.1.2023 do vykonateľnosti tohto uznesenia uložil povinnosť žalovanému zaplatiť ž ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 36/2005 Z. z. § 62, 36/2005 Z. z. § 25
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie rozsudkom z 21. júna 2022 rozviedol manželstvo navrhovateľky (matky) Q.. H. J., v čase rozhodnutia F. a manžela (otca) Q.. Y. F. (výrok I.). II. výrokom zveril maloletú K. F. do osobnej starostlivosti matky s tým, že obaja rodičia budú oprávnení maloletú zastupovať a spravovať jej majetok v bežných veciach. Otcovi určil vyživovaciu povinnosť III. výrokom voči maloletej K. F. (ďalej aj „maloletá“) na čas po rozvode manželstva sumou 250,- € mesačne, splatnou vždy do 10. dňa v mesiaci vopred k rukám matky. V IV. výroku súd prvej inštancie vyslovil, že styk otca ...
Potvrdené
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením Okresný súd Stará Ľubovňa (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „exekučný súd“) žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietol. 2. V odôvodnení uviedol, že oprávnený sa podaným návrhom na vykonanie exekúcie domáhal voči povinnému vykonania exekúcie na základe exekučného titulu, ktorým je rozhodcovský rozsudok sp. zn. 651/07/15 zo dňa 02.03.2016 vydaný Slovenským arbitrážnym súdom, zriadeným Asociáciou Slovenských arbitrážnych súdov, z.z.p.o., so sídlom Krížna 56, 821 08 Bratislava. Citoval ust. § 44 ods. 2, 3 § 243h ods. 1 vet ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 161/2015 Z. z. § 376 ods. 1, 161/2015 Z. z. § 376 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie nariadil výkon uznesenia Okresného súdu Trnava č. k. 38P/13/2022-40 zo dňa 24. marca 2022 v spojení s uznesením Krajského súdu v Trnave č. k. 11CoP/57/2022-142 zo dňa 25. júla 2022. 2. Napadnuté uznesenie súd prvej inštancie odôvodnil právne aplikáciou ustanovení § 370 ods. 1, § 376 ods. 1, § 378 ods. 1, § 390 písm. b) zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „Civilný mimosporový poriadok“) a § 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 207/2016 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu roz ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 161/2015 Z. z. § 65 ods. 1, 161/2015 Z. z. § 66
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava II uznesením zo dňa 13. marca 2023, č. k. 28P/15/2023-12, nariadil neodkladné opatrenie tohto znenia: Otec je povinný platiť na maloletého P. V., D.. XX.XX.XXXX sumu 100,- eur mesačne vždy k 15. dňu v mesiaci k rukám matky, počnúc vykonateľnosťou uznesenia, a to až do vykonateľnosti výroku rozsudku o výživnom k maloletému, v konaní o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu na čas po rozvode vedeného tunajším súdom pod sp. zn. 28P/200/2022. Zároveň rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. 2. Súd prvej ...
Zrušené
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „súd“) výrokom I. zamietol žalobu, výrokom II. priznal žalovanej voči žalobkyni nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. 2. Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobou podanou na Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.08.2020 sa žalobkyňa domáhala, aby súd vydal platobný rozkaz, ktorým by rozhodol o povinnosti žalovanej zaplatiť jej sumu 9.270,76 eur s príslušenstvom. Upomínací súd jej návrhu vyhovel a platobný rozkaz vydal. Proti platobné rozkazu však podala žalovaná odpor. Žalobkyňa v stanovenej lehote nav ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením v zmysle § 325 ods. 2 písm. d) zák. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) nariadil neodkladné opatrenie, ktorým uložil odporkyni, aby vydala navrhovateľovi K. S. osobné motorové vozidlo značky RENAULT, obchodný názov CLIO, evidenčné číslo LM 536 DP, VIN: VF1KR2V0H46115006, farby modrá metalíza, vrátane príslušenstva k motorovému vozidlu, a to jeden originál kľúča od motorového vozidla, jeden originál malého technického preukazu od motorového vozidla, všetko do 3 dní od právoplatnosti uznesenia (výrok I.). Navr ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zmenil rozsudok Okresného súdu Považská Bystrica sp. zn. 11P/74/2014 zo dňa 10.02.2016, v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 6CoP/43/2016 zo dňa 28.06.2016, v časti vyživovacej povinnosti otca navrhovateľa voči navrhovateľovi tak, že zvýšil vyživovaciu povinnosť otca navrhovateľa H. U., nar. XX.XX.XXXX na plnoletého navrhovateľa Y. R., nar. XX.XX.XXXX zo sumy 160 eur mesačne na sumu 250 eur mesačne s účinnosťou od 30.07.2020, ktoré výživné je otec navrhovateľa povinný navrhovateľovi zasielať vždy do 15. dňa toho ktorého mesiaca vo ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: 71/1992 Z. z. § 11 ods. 3, 71/1992 Z. z. § 11 ods. 4
71/1992 Z. z. § 11 ods. 6 písm. b)
162/2015 Z. z. § 99
162/2015 Z. z. § 63
162/2015 Z. z. § 170
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 24.10.2022 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 102384125/2022 zo dňa 26.08.2022, ktorým žalovaný potvrdil prvostupňové rozhodnutie Daňového úradu Trnava č. 101373945/2022 zo dňa 12.05.2022, ktorým bol podľa § 68 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Daňový poriadok“) určený rozdiel v sume nadmerného odpočtu 3 580,- eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie marec 2018 znížený zo sumy 7 067,06 eur na sumu 3 487,06 eur ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 185
Odôvodnenie: 1. Dňa 29.07.2022 bola Krajskému súdu v Košiciach ako správnemu súdu (ďalej len „súd“), doručená správna žaloba žalobcu LEPASTAV, s.r.o., ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky č. 101385842/2022 zo dňa 13.05.2022, ktorým tento na základe zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydal rozhodnutie, ktorým podľa ustanovenia § 74 ods. ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 170, 71/1992 Z. z. § 11 ods. 6 písm. b)
71/1992 Z. z. § 11 ods. 4
71/1992 Z. z. § 11 ods. 3
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 24.10.2022 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 102386219/2022 zo dňa 26.08.2022, ktorým žalovaný potvrdil prvostupňové rozhodnutie Daňového úradu Trnava č. 101313361/2022 zo dňa 10.05.2022, ktorým bol podľa § 68 ods. 5, 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Daňový poriadok“) určený rozdiel v sume 13 876,17,- eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie december 2017. Daňový úrad Trnava nepriznal nadmerný odpočet v sume 11 ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 18.07.2017 žalobca napadol zákonnosť rozhodnutia žalovanej zo dňa 22.06.2017 č. XXXXX-X/XXXX-XX, ktorým bolo potvrdené prvostupňové rozhodnutie zo dňa 28.02.2017, ktorým bolo žalobcovi predpísané poistné za obdobie január 2009 až júl 2009. 2. Rozsudkom zo dňa 27.02.2018 č.k. 3Sa/16/2017 – 53 správny súd zrušil rozhodnutie žalovanej zo dňa 22.06.2017 a vec vrátil správnemu orgánu na ďalšie konanie. 3. Po kasačnej sťažnosti žalovanej Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom zo dňa 12.03.2021 sp. zn. 7Sžsk/59/2018 zrušil rozsudok tunajšieho súdu zo dň ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 185
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 29.09.2022, doručenou Krajskému súdu v Košiciach 30.09.2022 sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 29437-3/2022-BA zo dňa 15.07.2022, ktorým tento podľa ustanovenia § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení odvolanie žalobcu zamietol a v celom rozsahu potvrdil napadnuté rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Košice č. 700-3410847222-GC04/22 zo dňa 13.04.2022. 2. Žalobca v správnej žalobe zároveň navrhol, aby súd priznal odkladný účinok tejto správnej žalobe. Predmetný návrh žalobca odôvodnil ustanovením § 185 ods. 1 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie návrh matky na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol. Svoje rozhodnutie odôvodnil s poukazom na ustanovenia § 2 ods. 1, § 360 ods. 1, 2, § 361, § 363 CMP, § 324 ods. 1, § 325 ods. 1, § 326 ods. 1, § 328 ods. 1, § 329 ods. 1, § 331 ods. 1, § 332 ods. 1 CSP, § 24 ods. 4, § 36 Zákona o rodine. 1.1. Uviedol, že návrhom otca na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom M. a M. doručeným dňa 15.12.2022 bolo začaté predmetné konanie. Otec sa návrhom domáhal zverenia maloletých detí do striedavej osobnej starostlivosti rodičov s ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 324
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie nariadil toto neodkladné opatrenie: I. Žalovaný je povinný zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré by zasahovali do práv žalobcu na prechod a prejazd vyplývajúcich mu z vecného bremena, a to najmä odstránenia odnímateľnej spevnenej plochy z parcely číslo 11138/573 vo výmere 24 m2 zastavaná plocha a nádvorie, parcely registra „C" zapísanej na Liste vlastníctva číslo XXXX pre katastrálne územie E. F., obec E. F., okres Senica. II. Žalobca má voči žalovanému právo na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. Napadnuté rozhodnutie súd prvej inštancie ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 185, 162/2015 Z. z. § 186
162/2015 Z. z. § 187
162/2015 Z. z. § 188
162/2015 Z. z. § 189
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 21.12.2021, doručenou Krajskému súdu v Košiciach ako správnemu súdu (ďalej aj súd) dňa 22.12.2021, sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 102413274/2021 zo dňa 29.11.2021, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Košice č. 101067739/2021 zo dňa 18.06.2021, ktorým bol žalobcovi podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len daňový poriadok) vyrubený rozdiel dane v sume 103 319,47 eur na dani z príjmov právnickej osoby za zdaňov ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 65 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Správnou žalobou zo dňa 30.11.2020 doručenou Krajskému súdu v Košiciach dňa 01.12.2020 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky č. 101505679/2020 zo dňa 30.09.2020, ktorým žalovaný podľa ustanovenia § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Košice č. 101061093/2020 zo dňa 18.06.2020, ktorým bol žalobcovi podľa ustanovenia § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnen ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 289 ods. 1
Odôvodnenie: Okresný súd Topoľčany (ďalej len „súd I. stupňa“) horeuvedeným rozsudkom uznal obžalovaného V. Z. vinným zo spáchania prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že ako vodič po tom, čo požil alkoholické nápoje, dňa XX.XX.XXXX v čase o XX:XX hod. v obci B., viedol osobné motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Octavia, evidenčného čísla G kde počas jazdy bol v obci B. na ul. Z. smerom k centru obce zastavený a kontrolovaný hladkou OO PZ Topoľčany, pričom vykonanou dychovou skúškou do prístroja Dräger 7510 číslo F.-XXXX, číslo mera ...
Zmenené
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 322 ods. 3, 301/2005 Z. z. § 321 ods. 1 písm. e)
Odôvodnenie: rozhodnutia je teda zrozumiteľné, logické a presvedčivé, pričom sa v ňom prvostupňový súd vysporiadal so všetkými podstatnými okolnosťami, jednak vo vzťahu k otázke viny, ako aj vo vzťahu k otázke trestu. Obžalovaný na hlavnom pojednávaní po zákonnom poučení spravil vyhlásenie o vine v zmysle § 257 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku, ktoré súd prijal, a ktoré je v zmysle zákona neodvolateľné a nenapadnuteľné odvolaním, preto ani krajský súd výrok o vine nepreskúmaval. Čo sa týka výroku o treste, krajský súd dospel k záveru, že trest odňatia slobody vo výmere 4 roky a 8 mesiacov je neprim ...
Potvrdzujúce
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Humenné (ďalej len súd prvej inštancie), uznesením zo dňa 23.11.2022 rozhodol, takto: „I. Súd z a s t a v u j e konanie voči odporcovi v 1. rade o nariadenie dodávky plynu do bytu č. XX. II. V prevyšujúcej časti súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia z a m i e t a. III. Odporcom v 1. a 2. rade p r i z n á v a nárok voči navrhovateľovi na náhradu trov konania v celom rozsahu, pričom o výške bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti tohto uznesenia.“ 2. Rozhodol tak o návrhu žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa domáhal, aby súd u ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: ,

Odôvodnenie: I. Správna žaloba 1. Žalobca sa správnou žalobou, podanou včas písomným podaním zo dňa 19. januára 2022, domáhal preskúmania rozhodnutia generálneho riaditeľa žalovaného správneho orgánu č. 630 416 6539 0 zo dňa 7. decembra 2021 v spojení s rozhodnutím ústredia správneho orgánu rovnakého čísla zo dňa 26. augusta 2021, ktorým bola zamietnutá jeho žiadosť o doplatenie súm vianočných príspevkov za roky 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a sumy 13. dôchodku za rok 2020 podľa § 3 ods.5 zákona č. 274/2007 o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov, § 1 ods. 1 z ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 212 ods. 1 písm. a)
300/2005 Z. z. § 212 ods. 1 písm. b)
300/2005 Z. z. § 20
Odôvodnenie: Horeuvedeným rozsudkom súd I. stupňa uznal obžalovaného O. X. (ďalej len obžalovaný) vinným v bode 1) z prečinu krádeže v spolupáchateľstve podľa § 20 Tr. zák. k § 212 ods. 1 písm. a), písm. b) Tr. zák., v bode 2) z prečinu krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. a), písm. b) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že: 1) dňa X. Y. XXXX. v čase približne o XX.XX hod. v W., po predchádzajúcej dohode odsúdený Y. J. v motorovom vozidle zn. C. K. doviezol do mestskej časti T. J. odsúdeného O. G. a O. X., kde odsúdený Y. J. zaparkoval motorové vozidlo v blízkosti prevádzky obchodnej ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: 71/1992 Z. z. § 11 ods. 4, 71/1992 Z. z. § 11 ods. 6 písm. b)
162/2015 Z. z. § 63
162/2015 Z. z. § 99
162/2015 Z. z. § 99
162/2015 Z. z. § 63
162/2015 Z. z. § 170
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 24.10.2022 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 102383968/2022 zo dňa 26.08.2022, ktorým žalovaný potvrdil prvostupňové rozhodnutie Daňového úradu Trnava č. 101380543/2022 zo dňa 13.05.2022, ktorým bol podľa § 68 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Daňový poriadok“) určený rozdiel v sume nadmerného odpočtu 4 000,- eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie júl 2018 znížený zo sumy 7 005,50 eur na sumu 3 005,50 eur daňové ...

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Kľúčové slová:
Právna veta: Od daňového subjektu je primerané očakávať, že predloží alebo označí dôkazy na preukázanie prepravy nakúpeného tovaru a že preukáže, na základe akého titulu rokoval s konkrétnou osobou, ktorá nebola konateľom a ktorá vystupovala za dodávateľa tovaru.
MENU