Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

September 2023     August 2023     Júl 2023     Jún 2023     Máj 2023     Apríl 2023     Marec 2023     Február 2023     Január 2023     September 2022     August 2022     Júl 2022     Jún 2022     Máj 2022     Apríl 2022     Marec 2022     Február 2022     December 2022     November 2022     Október 2022     Január 2022     September 2021     August 2021     Júl 2021     Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     December 2021     November 2021     Október 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Najvyšší správny súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Odôvodnenie: 1. Okresný súd Zvolen ako súd prvej inštancie (ďalej tiež len „prvoinštančný súd“ alebo „okresný súd“) rozsudkom č. k. 7Cb/1/2021-123 z 21. júna 2021, v prvom výroku, konanie v časti o zaplatenie sumy 24.849,74 eura zastavil, zároveň druhým výrokom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi úrok z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 3.139,20 eura od 20. decembra 2018 do 18. septembra 2020, zo sumy 2.890,-- eur od 19. septembra 2020 do 27. novembra 2020, zo sumy 4.233,60 eura od 12. januára 2019 do 27. novembra 2020, zo sumy 1.109,88 eura od 12. januára 2019 do 27. novembra ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trenčíne ako súd prvej inštancie (v ďalšom texte tiež len „súd prvej inštancie, „prvoinštančný súd“ alebo „krajský súd“) uznesením č. k. 7Cbs/27/2003-989 z 29. júna 2022 žiadnej zo strán nepriznal nárok na náhradu trov konania. Z odôvodnenia uznesenia vyplýva, že žalobou, podanou na Krajský súd v Trenčíne v roku 2003, sa žalobkyňa domáhala voči žalovanej vydania predbežného opatrenia, ochrany proti nekalej súťaži a náhrady škody vo výške 480.000,-- Sk s príslušenstvom. Rozsudkom č. k. 7Cbs/27/2003-230 zo 14. novembra 2006 krajský súd vo výroku I. rozhodol o povinn ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací uznesením č. k. 15Co/526/2013-62 zo dňa 20. 11. 2014 potvrdil uznesenie Okresného súdu Lučenec č. k. 17C/132/2012-13 zo dňa 27. 11. 2012, ktorým bola žalobkyni uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok 66 eur za vznesenie námietky zaujatosti účastníkom konania podľa položky 17a Sadzobníka súdnych poplatkov, tvoriaceho prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Uznesenie odvolacieho súdu nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 12. 2014. 2 . Proti uzneseniu odvolacieho súdu podala žalobkyňa v zákonom ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací uznesením č. k. 15Co/536/2013-30 zo dňa 20. 11. 2014 potvrdil uznesenie Okresného súdu Lučenec č. k. 17C/187/2012-14 zo dňa 27. 11. 2012, ktorým bola žalobkyni uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok 66 eur za vznesenie námietky zaujatosti účastníkom konania podľa položky 17a Sadzobníka súdnych poplatkov, tvoriaceho prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Uznesenie odvolacieho súdu nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 12. 2014. 2 . Proti uzneseniu odvolacieho súdu podala žalobkyňa ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací uznesením č. k. 15Co/528/2013-29 zo dňa 20. 11. 2014 potvrdil uznesenie Okresného súdu Lučenec č. k. 17C/135/2012-14 zo dňa 27. 11. 2012, ktorým bola žalobkyni uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok 66 eur za vznesenie námietky zaujatosti účastníkom konania podľa položky 17a Sadzobníka súdnych poplatkov, tvoriaceho prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Uznesenie odvolacieho súdu nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 12. 2014. 2 . Proti uzneseniu odvolacieho súdu podala žalobkyňa ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací uznesením č. k. 15Co/531/2013-28 zo dňa 20. 11. 2014 potvrdil uznesenie Okresného súdu Lučenec č. k. 17C/146/2012-13 zo dňa 27. 11. 2012, ktorým bola žalobkyni uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok 66 eur za vznesenie námietky zaujatosti účastníkom konania podľa položky 17a Sadzobníka súdnych poplatkov, tvoriaceho prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Uznesenie odvolacieho súdu nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 12. 2014. 2 . Proti uzneseniu odvolacieho súdu podala žalobkyňa ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací uznesením č. k. 15Co/530/2013-30 zo dňa 20. 11. 2014 potvrdil uznesenie Okresného súdu Lučenec č. k. 17C/143/2012-15 zo dňa 27. 11. 2012, ktorým bola žalobkyni uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok 66 eur za vznesenie námietky zaujatosti účastníkom konania podľa položky 17a Sadzobníka súdnych poplatkov, tvoriaceho prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Uznesenie odvolacieho súdu nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 12. 2014. 2 . Proti uzneseniu odvolacieho súdu podala žalobkyňa ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací uznesením č. k. 15Co/534/2013-28 zo dňa 20. 11. 2014 potvrdil uznesenie Okresného súdu Lučenec č. k. 17C/151/2012-14 zo dňa 27. 11. 2012, ktorým bola žalobkyni uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok 66 eur za vznesenie námietky zaujatosti účastníkom konania podľa položky 17a Sadzobníka súdnych poplatkov, tvoriaceho prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Uznesenie odvolacieho súdu nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 12. 2014. 2 . Proti uzneseniu odvolacieho súdu podala žalobkyňa ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací uznesením č. k. 15Co/532/2013-29 zo dňa 20. 11. 2014 potvrdil uznesenie Okresného súdu Lučenec č. k. 17C/147/2012-14 zo dňa 27. 11. 2012, ktorým bola žalobkyni uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok 66 eur za vznesenie námietky zaujatosti účastníkom konania podľa položky 17a Sadzobníka súdnych poplatkov, tvoriaceho prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Uznesenie odvolacieho súdu nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 12. 2014. 2 . Proti uzneseniu odvolacieho súdu podala žalobkyňa ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací uznesením č. k. 15Co/533/2013-29 zo dňa 20. 11. 2014 potvrdil uznesenie Okresného súdu Lučenec č. k. 17C/150/2012-14 zo dňa 27. 11. 2012, ktorým bola žalobkyni uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok 66 eur za vznesenie námietky zaujatosti účastníkom konania podľa položky 17a Sadzobníka súdnych poplatkov, tvoriaceho prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Uznesenie odvolacieho súdu nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 12. 2014. 2 Proti uzneseniu odvolacieho súdu podala žalobkyňa v zákonom ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací uznesením č. k. 15Co/535/2013-29 zo dňa 20. 11. 2014 potvrdil uznesenie Okresného súdu Lučenec č. k. 17C/155/2012-14 zo dňa 27. 11. 2012, ktorým bola žalobkyni uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok 66 eur za vznesenie námietky zaujatosti účastníkom konania podľa položky 17a Sadzobníka súdnych poplatkov, tvoriaceho prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Uznesenie odvolacieho súdu nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 12. 2014. 2 . Proti uzneseniu odvolacieho súdu podala žalobkyňa ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací uznesením č. k. 15Co/529/2013-30 zo dňa 20. 11. 2014 potvrdil uznesenie Okresného súdu Lučenec č. k. 17C/139/2012-14 zo dňa 27. 11. 2012, ktorým bola žalobkyni uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok 66 eur za vznesenie námietky zaujatosti účastníkom konania podľa položky 17a Sadzobníka súdnych poplatkov, tvoriaceho prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Uznesenie odvolacieho súdu nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 12. 2014. 2 . Proti uzneseniu odvolacieho súdu podala žalobkyňa v zákonom ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou doručenou Okresnému súdu Bratislava I dňa 21. decembra 2010 domáhal proti žalovanej zaplatenia nemajetkovej ujmy (odškodného) vo výške 689 000 eur a škody vo výške 5 525 423,44 eura s príslušenstvom titulom náhrady škody spôsobenej rozhodnutím orgánu štátu v zmysle zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom. 1.1. Dôvodil, že ako podnikateľ v oblasti medzinárodného obchodu sa stal v období od 21. februára 1995 do 23. februára 2010 objektom a obeťou neodôvodneného a nezákonného trestného ...
Odôvodnenie: 1.1. Rozsudkom Okresného súdu Prešov č. k. 24C/203/2015-313 zo dňa 12. marca 2018 (prvým v poradí) bola žaloba žalobcov o určenie vlastníckeho práva a o určenie rozsahu dedičstva k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v katastrálnom území G., parcela registra „E“ č. 586/1 o výmere 1257 m2, parcela registra „E“ č. 586/2 o výmere 249 m2 a parcela registra „E“ č. 586/3 o výmere 157 m2, všetko orná pôda, zamietnutá z dôvodu, že žalovaný nadobudol predmetné nehnuteľnosti na základe právoplatných a vykonateľných rozhodnutí, ktoré vydali orgány na to oprávnené. 1.2. Uznesením Krajského súdu v Pr ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Považská Bystrica rozsudkom (v poradí druhým) č. k. 3C/61/2018-143 zo dňa 23. januára 2020 rozhodoval o žalobe, ktorou sa žalobkyňa domáhala titulom vlastníctva vydať časť parcely KN C č. 1804 a č. 1805, k. ú. H. T. vymedzenú geodetom, ktorú časť majú priplotenú žalovaní (sporné pozemky) užívajúc ju spolu s ich susediacou parcelou KN C č. 1803. Žalobkyňa tiež žiadala odstrániť zo sporných pozemkov drobnú stavbu - prístrešok, časť záhradnej chatky a pletivový plot. Súčasne rozhodoval o vzájomnej žalobe, ktorou sa žalovaní domáhali určenia vlastníckeho práva k sporným ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žilina rozsudkom (v poradí druhým) č. k. 27C/153/2015-255 zo dňa 30. mája 2019 výrokom I. rozhodol, že žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi sumu 12 509,52 eura spolu s úrokom z omeškania vo výške 5,15 % ročne zo sumy 2 846,22 eura od 25. apríla 2014 do zaplatenia, vo výške 5,05 % ročne zo sumy 1 944,66 eura od 25. apríla 2015 do zaplatenia, vo výške 5 % ročne zo sumy 1 944,66 eura od 25. apríla 2016 do zaplatenia, vo výške 5 % ročne zo sumy 1 944,66 eura od 25. apríla 2017 do zaplatenia, vo výške 5 % ročne zo sumy 1 944,66 eura od 25. apríla 2018 do zaplatenia, vo výške ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trenčín (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom zo 04. augusta 2021 sp. zn. 14C/120/2016 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi titulom náhrady nemajetkovej ujmy sumu 5 500 eur a titulom náhrady škody sumu 1 737,50 eura, všetko do 30 dní od právoplatnosti rozsudku (I. výrok). Vo zvyšku žalobu zamietol (II. výrok) a žalovanej priznal nárok na náhradu trov konania proti žalobcovi vo výške 8 %, o ktorej rozhodne súdny úradník po právoplatnosti tohto rozsudku samostatným uznesením (III. výrok). V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobca s ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Svidník (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením zo dňa 24. júna 2021 č. k. 8C/133/2014-243, v dôsledku späťvzatia návrhu na obnovu konania konanie zastavil a vyslovil, že žiadna zo strán nemá právo na náhradu trov konania. Na výrok o trovách konania aplikoval ustanovenie § 257 CSP s odôvodnením, že žalovaná podala návrh na obnovu konania ešte v roku 2014 v dobrej viere, že bude v konaní úspešná vzhľadom na rozhodovaciu prax v obdobných veciach v danom čase. Argumentoval, že skutočnosť, že v priebehu konania s odstupom času sa zmenila rozhodovacia prax súdov bez zavin ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca podal dňa 13. mája 2021 na Okresný súd Košice II návrh na obnovu konania vedeného na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 22C/199/2012. Okresný súd Košice II rozhodol uznesením č. k. 26C/40/2021-114 zo dňa 08. septembra 2022 tak, že žalobu o obnovu konania sp. zn. 22C/199/2012 v zmysle ust. § 413 ods. 1 písm. d) CSP odmietol z dôvodu, že žalobca nešpecifikoval rozhodnutie súdu, proti ktorému žaloba na obnovu konania smeruje ani rozsah, v akom sa napáda, neuviedol skutočnosti, z ktorých by bolo možné vyvodiť, kedy sa žalobca dozvedel o dôvodoch obnovy uvedených v doplnení ...
Merito veci: 929,50 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach rozsudkom z 21. júla 2022 sp. zn. 2CoPr/6/2022 vo výroku I. potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie (Okresného súdu Košice II) z 27. apríla 2022 č. k. 41CPr/6/2020 - 160, ktorým súdu prvej inštancie vo výroku I. uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni 929,50 eura spolu s 5% ročným úrokom z omeškania zo sumy 929,50 eura od 08. marca 2019 do zaplatenia, v lehote troch dní od právoplatnosti rozsudku a vo výroku II, ktorým žalobkyni proti žalovanej priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100% s tým, že o výške trov konania rozhodne po právoplatnosti rozsudku vyšší súd ...
Odôvodnenie: 1. (Od 01. júna 2023 bývalý) Okresný súd Považská Bystrica (ďalej iba „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo 16. septembra 2020 sp. zn. 8C/43/2019 zamietol žalobu na obnovu konania vedeného na Okresnom súde Považská Bystrica pod sp. zn. 4C/5/2013, v ktorom bol vydaný rozsudok Okresného súdu Považská Bystrica sp. zn. 4C/5/2013-165 zo dňa 26. mája 2016, právoplatný dňa 06. novembra 2017, ktorým bola žalobcovi v pozícii žalovaného uložená povinnosť žalovanému v pozícii žalobcu zaplatiť z titulu bezdôvodného obohatenia sumu 41.098 eur s 9 % úrokom z omeškania ročne od ...
Merito veci: vrátenie daru
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Čadca (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo dňa 09. septembra 2021 sp. zn. 11C/57/2020 zamietol žalobu a vyslovil, že žalobkyňa je povinná nahradiť žalovanej trovy konania v rozsahu 100 %. Urobil tak po zistení, žalobkyňa ako darkyňa neuniesla bremeno tvrdení týkajúcich sa hrubého porušenia dobrých mravov zo strany žalovanej (jej dcéry) ako obdarovanej, pričom snaha získať darovanú nehnuteľnosť späť z dôvodu poskytnutia výplaty ostatným deťom nie je dôvodom upraveným v § 630 Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“). O trovách konania rozhodol s poukazo ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Liptovský Mikuláš (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 21. júla 2021 sp. zn. 21C/10/2019 v znení opravného uznesenia z 27. júla 2021 sp. zn. 21C/10/2019 zrušil podielové spoluvlastníctvo žalobkyne a žalovaného k nehnuteľnostiam zapísaným na liste vlastníctva č. XXX, vedenom pre katastrálne územie H. Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, a to k rekreačnej chate súp. č. XXXX, postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 10262/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 69 m2, vrátane drevenej prístavby pozostávajúcej z dvoch m ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava II (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom zo dňa 12. novembra 2013 sp. zn. 2Co/15/2018 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie v obvyklom užívaní pozemku - parc. KNC č. 2530/2 - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 100 m2, zapísaného na LV č. XXX Správy katastra Považská Bystrica, k. ú. J., v sume 5 000 eur, do troch dní od právoplatnosti rozsudku a povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania za zaplatený súdny poplatok 300 eur a trovy právneho zastúpenia v sume 1 804,55 eura k r ...
Merito veci: ochranu osobnosti
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I uznesením z 29. septembra 2021 sp. zn. 9C/32/2021 konanie po späťvzatí žaloby zastavil a rozhodol, že stranám sporu náhradu trov konania nepriznáva. Vychádzal z ustanovení § 144, § 145, § 146, § 256 ods. 1 a § 262 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ďalej aj „CSP“). 2. Krajský súd v Bratislave ako súd odvolací (ďalej tiež „krajský súd“ alebo „odvolací súd“) uznesením z 23. augusta 2022 sp. zn. 15Co/108/2022 uznesenie okresného súdu napadnuté odvolaním žalobcu ako vecne správne podľa § 387 ods. 1, ods. 2 CSP potvrdil a žalovaným nepriznal nárok na náhrad ...
Merito veci: 40 000 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Senica (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom zo dňa 10. júna 2020 sp. zn. 5C/396/2015 žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 40.000 eur a úroky z omeškania vo výške 5,05 % ročne zo sumy 40.000 eur od 29. novembra 2014 do zaplatenia, všetko do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku. Žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni náhradu trov konania v rozsahu 100 %, o výške ktorých bude rozhodnuté samostatným uznesením. Právne svoje rozhodnutie odôvodnil ust. § 451, § 517 ods. 1 veta prvá a ods. 2 a § 657 Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/196 ...
Merito veci: neúplnom podaní
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trenčín (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením zo dňa 18. júla 2022 sp. zn. 18C/30/2022 odmietol podanie žalobcu vo veci samej zo dňa 20. mája 2022 v súlade s § 129 ods. 3 Civilného sporového poriadku (ďalej aj „CSP“) po tom, čo sa zákonom predpísaným spôsobom nepodarilo odstrániť jeho vady. 2. Krajský súd v Trenčíne (ďalej iba „odvolací súd“) uznesením zo dňa 20. decembra 2022 sp. zn. 6Co/77/2022 odvolanie žalobcu odmietol podľa § 386 písm. d) CSP po tom, čo napriek výzve uznesením okresného súdu sp. zn. 18C/30/2022 zo dňa 18. augusta 2022 žalobca odvolanie nedoplnil ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením zo 7. októbra 2019 sp. zn. 28C/93/2013 vychádzajúc z § 251, § 255 ods. 1 a 2, § 256 ods. 1, § 257, § 259, § 262 ods. 1 a 2, § 470 ods. 1, 2 zák. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj „CSP“) priznal žalovaným 1/ až 7/ nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % voči žalobcom 1/ až 5/. 2. Krajský súd v Prešove (ďalej iba „odvolací súd“) uznesením zo dňa 27. februára 2020 sp. zn. 8Co/5/2020 s poukazom na § 387 CSP potvrdil uznesenie súdu prvej inštancie napadnuté odvolaním žalobcu 1/ a stranám sporu náh ...
Odôvodnenie: 1. Žalobou podanou na súd dňa 10. septembra 2015 sa žalobca prostredníctvom advokáta domáhal voči svojej osobe určenia neúčinnosti právneho úkonu - Darovacej zmluvy zo dňa 14. apríla 2015, uzavretej medzi M.. M. M., nar. XX. P. XXXX, bytom N., H. XXXX/X ako darcom a žalovanými v prvom a druhom rade ako obdarovanými, zavkladovanej Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor pod č. V-7565/15 dňa 14. apríla 2015, s tým že žalobca môže požadovať uspokojenie svojej pohľadávky z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku. Svoj nárok odôvodnil tým, že dňa 13. mája ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Veľký Krtíš (ďalej aj ako „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 23. marca 2022 č. k. 14Ps/1/2021-161 v spojení s opravným uznesením z 08. septembra 2022 č. k. 14Ps/1/2021-231, zmenil rozsudok Okresného súdu Veľký Krtíš z 12. septembra 1997 č. k. 7Nc/526/1997-40, tak, že vo výroku I. obmedzil L. P., narodeného J., trvale bytom Y. (ďalej ako „obmedzená osoba“) v spôsobilosti na právne úkony tak, že nie je spôsobilý na majetkové právne úkony, z ktorých by bol povinný niečo dať, konať, niečoho sa zdržať, alebo niečo strpieť s výnimkou preberania starobného dôchodku poberaného ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej ako „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 18. októbra 2018 č. k. 20C/144/2010-207 zaviazal žalovaného zaplatiť žalobkyni sumu 8.671,56 eur s úrokom z omeškania tak ako je uvedené v I. výroku rozhodnutia do 3 dní od právoplatnosti rozsudku (I. výrok), v prevyšujúcej časti žalobu zamietol (II. výrok), žalobkyni priznal voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % (III. výrok). 1.1. V prejednávanej veci mal súd prvej inštancie za preukázané, že žalovaný so žalobkyňou neplatne ukončil štátnozamestnanecký služobný pomer, čo ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Lučenec (ďalej len „súd prvej inštancie" alebo aj „prvoinštančný súd") rozsudkom z 27. marca 2019, č. k. 6C/21/2018 - 235 výrokom I. konanie čo do úroku z omeškania vo výške 8% ročne od 27. augusta 2016 zo sumy 16 310,31 eur do 23. apríla 2018 vo výške 381,80 eur zastavil. Vo výroku II. uložil žalovaným 1/ a 2/ povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi sumu 16 310,31 eur spolu so zmluvným úrokom vo výške 2,6% ročne od 27. augusta 2016 z istiny vo výške 16 310,31 eur do zaplatenia, úrokom z omeškania vo výške 8% ročne od 27. augusta 2016 z istiny vo výške 16 3 ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre (ďalej aj ako „odvolací súd" alebo „krajský súd") uznesením 29. októbra 2021 sp. zn. 5Co/92/2021 potvrdil uznesenie Okresného súdu Nitra, č. k. 16C/42/2021-45 z 28. septembra 2021, ktorým bolo odmietnuté podanie žalobcu z 3. septembra 2021, ktoré by podľa obsahu mohlo byť žalobou vo veci samej. Žalovaným 1/ a 2/ voči žalobcovi nepriznal náhradu trov odvolacieho konania nepriznal. 2. Proti tomuto uzneseniu odvolacieho súdu podal žalobca (ďalej aj ako „dovolateľ") dovolanie, ktoré ale podaním doručeným Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky 30. mája 2023 vzal ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Nitra (ďalej ako „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 03. júla 2018 č. k. 25C/15/2018-283 I. výrokom určil, že žalobcovia 1/ až 3/ sú podieloví spoluvlastníci, a to C. D. v podiele 3/8, K. D. v podiele 4/8, K. V. v podiele 1/8, nehnuteľností špecifikovaných vo výroku I. rozsudku okresného súdu, žalobcovia 4/ a 5/ sú podieloví spoluvlastníci, a to L. L. v podiele 1/2, L. C. v podiele 1/2 k nehnuteľnosti špecifikovanej vo výroku I. rozsudku okresného súdu; II. výrokom vo zvyšku súd žalobu zamietol; III. výrokom žalobcom 1/ až 5/ súd priznal plnú náhra ...
Merito veci: Zrušujúce
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 15. októbra 2020 č. k. 21Cb/73/2019-168 v prvom výroku zamietol návrh žalovanej na prerušenie konania do právoplatného skončenia konania vedeného na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 22Cb/83/2019, v druhom výroku žalobu zamietol a v treťom výroku priznal žalovanej voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. Súd prvej inštancie v odôvodnení svojho rozsudku uviedol, že žalobca žalobou navrhoval, aby súd uložil žalovanej povinnosť vypratať nehnuteľnosť pozemok - parcelu registra „C“, parc. č. 852/2, ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Námestovo [ďalej len „súd prvej inštancie" event. „prvoinštančný súd"] uznesením z 11. mája 2021 č.k. 8C/125/2012-395 súd konanie zastavil (I. výrok) a žalovaným 1/ - 2/ sa proti žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % (II. výrok). 1.1. Svoje rozhodnutie právne odôvodnil poukazom na ustanovenia § 144, § 145 ods.1 § 146 ods.1 a § 145 ods. 1 CSP. Konanie zastavil, pretože žaloba bola celkom vzatá späť a žalovaní 1/ a 2/ prostredníctvom svojho zástupcu so späťvzatím žaloby súhlasili. Ďalej uviedol, že v zmysle ustanovenia § 251 CSP trovy konania sú ...
Merito veci: 45 000 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Spišská Nová Ves (ďalej ako „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 15. júla 2019 č. k. 7C/46/2018-245 výrokom I. žalovanej 2/ uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku sumu vo výške 21.300 eur s 5 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 21.300 eur od 22. novembra 2018 až do zaplatenia, výrokom II. v prevyšujúcej časti žalobu zamietol a výrokom III. rozhodol, že žiadna zo strán nemá právo na náhradu trov konania. 1.1. Vychádzajúc z § 100 ods. 1, § 107 ods. 1, ods. 2 a § 450 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v zne ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej aj „súd prvej inštancie" alebo „okresný súd") rozsudkom zo 4. decembra 2019 č. k. 14Csp/160/2018-116 rozhodol tak, že: „I. žalovaní v 1., 2. a 3. rade sú p o v i n n í zaplatiť žalobcovi spoločne a nerozdielne - istinu v sume 162.504,47 EUR, - kapitalizovaný zmluvný úrok v sume 17.464,74 EUR, - kapitalizovaný úrok z omeškania v sume 316, 25 EUR, - 5 % - tný ročný úrok z omeškania zo sumy zo sumy 162.504,47 EUR od 15.11.2016 do zaplatenia, a to v splátkach po 850 EUR mesačne, splatných vždy do konca kalendárneho mesiaca, počnúc mesiacom nasledujúcim po mesiac ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej aj „súd prvej inštancie" alebo „okresný súd") rozsudkom zo 6. mája 2020 č. k. 8C/81/2016-153 uložil žalovanému (správne ,,žalovanej" pozn. dovolacieho súdu) povinnosť vydať žalobkyni bezdôvodné obohatenie vo výške 171 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 171 eur od 22.4.2016 do zaplatenia a to všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku; v prevyšujúcej časti žalobu zamietol; a určil, že žalovaná je povinná nahradiť žalobkyni trovy konania v rozsahu 100 %. 1.1. Predmetom konania je nárok žalobkyne na vydanie bezdôvodného obohateni ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Svidník (ďalej ako „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 09. februára 2022 č. k. 1P/5/2021-147, výrokom I. manželstvo navrhovateľky a odporcu rozviedol; výrokom II. na čas po rozvode zveril maloletú L. K., maloletého O. K. a maloletú G. K., do osobnej starostlivosti matky T. K.; výrokom III. priznal právo zastupovať maloletých L. K., O. K. a G. K. a spravovať ich majetok obom rodičom; výrokom IV. zaviazal otca maloletých prispievať na výživu maloletej L. K. v sume 260 eur mesačne, na výživu O. K. v sume 240 eur mesačne a na výživu G. K. v sume 350 eur m ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice II (ďalej aj „súd prvej inštancie" alebo „okresný súd") rozsudkom z 13. marca 2019 č. k. 41Cpr/14/2018-461 rozhodol tak, že „Žalovaný svojim konaním diskriminoval žalobcu a jeho členov z dôvodu iného postavenia a odborovej činnosti a porušil tak zásadu rovnakého zaobchádzania" (I), uložil žalovanému povinnosť „...zdržať sa konania, ktoré by diskriminovalo žalobcu a jej členov a porušovalo zásadu rovnakého zaobchádzania, spočívajúceho v nepriznaní rovnakého postavenia všetkým odborovým organizáciám vo vnútorných právnych predpisoch žalovaného, v nerešpektovaní žalobcu ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Považská Bystrica (ďalej aj „súd prvej inštancie" alebo „okresný súd") uznesením z 24. septembra 2020 č. k. 7C/35/2019-99 zastavil konanie z dôvodu späťvzatia žaloby žalobcom a žalovanému a intervenientovi priznal náhradu trov konania v rozsahu 100%. 1.1. V odôvodnení súd prvej inštancie uviedol, že žalobou sa žalobca domáhal zaplatenia 9 876,75 Eur ako náhrady škody vzniknutej mu ublížením na zdraví žalovaným. Ďalej uviedol, že podaním zo dňa 25. septembra 2020 žalobca zobral žalobu späť v celom rozsahu dôvodiac obsahom výpovedí svedkov. Súd prvej inštancie dospel k ...
Odôvodnenie: 1. Návrhom podaným 05.05.2014 a doplneným písomne 12.06.2014 sa navrhovateľ ako plnoletá osoba domáhal voči svojmu otcovi ako osobe povinnej platiť výživné (ďalej aj „povinný“, „odporca“ alebo „otec“), určenia výživného v sume 500 eur mesačne tak, že výživné za obdobie od 05.05.2014 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom rozsudok nadobudne právoplatnosť, je povinný zaplatiť navrhovateľovi do troch dní od právoplatnosti rozsudku a výživné za obdobie od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom rozsudok nadobudne právoplatnosť, je povinný zaplatiť navrhovateľovi mesačne vopred, vždy do 1 ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej v texte rozhodnutia len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 27. novembra 2019 č. k. 7C/231/2013-373, určil neplatnosť zmluvy o pôžičke z 21.01.2004 (výrok I.), určil neplatnosť zmluvy o zabezpečení záväzku prevodom práva z 21.01.2004, zavkladovanej Správou katastra Poprad pod č. D. (výrok II.), určil neplatnosť kúpnej zmluvy medzi žalovaným 1/ a žalovaným 2/ zavkladovanej Správou katastra Poprad pod č. D. (výrok III.) a procesným stranám nepriznal nárok na náhradu trov konania (výrok IV.). Svoje rozhodnutie odôvodnil ustanoveniami § 3 ods. 1, § 39, § 51 ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Považská Bystrica predložil spis Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „najvyšší súd“) na rozhodnutie o návrhu manželky na prikázanie veci Okresnému súdu Galanta z dôvodu vhodnosti (podľa § 39 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších zmien a doplnení, ďalej len „CSP“). Návrh manželka odôvodňuje svojím aktuálnym bývaním v obvode Okresného súdu Galanta a celodennou starostlivosťou o maloletú M., ktorá jej nedovoľuje opustiť domácnosť na dlhšiu cestu do Považskej Bystrice za účelom pojednávania. Dôvodila i cenou pohonných hmôt a skutočn ...
Merito veci: 7 221,84 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice I (ďalej ako „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo 16. februára 2018 č. k. 16C/218/2010-1137 v spojení s opravným uznesením z 10. júla 2019 č. k. 16C/218/2010-1204 (ďalej len „opravné uznesenie“) výrokom I. konanie v časti o zaplatenie 59,34 eur a úroku z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 16,60 eur od 28. mája 2010 do zaplatenia zastavil; výrokom II. zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi sumu 2.501,24 eur do 3 dní od právoplatnosti rozsudku; výrokom III. v prevyšujúcej časti žalobu zamietol; výrokom IV. žalovanej priznal náhradu trov konania v ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej aj len „súd prvej inštancie“, „prvoinštančný súd“) rozsudkom zo 07. augusta 2019 č. k. 8C/216/2016-295 vo výroku I. určil, že rozostavaný rodinný dom na parcele č. C- KN 14035/149 - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 119 m2, zapísaný na LV č. XXXXX, k. ú. W., patrí do bezpodielového spoluvlastníctva (ďalej aj „BSM“) žalobcu a žalovanej 1/, v podiele 1/1. Vo výroku II. v prevyšujúcej časti žalobu zamietol, vo výroku III. žalovanej 1/ určil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania o určenie, že vec patrí do BSM v rozsahu 100 % a vo výroku IV. určil ža ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 26. apríla 2019 č. k. 24C/142/2016-185 určil, že nehnuteľnosť - pozemok, KN - C, parcelné číslo XXX o výmere XXXX m2, druh pozemku: orná pôda zapísaný na liste vlastníctva číslo XXXX, katastrálne územie T., obec T. vedenom Okresným úradom X., katastrálnym odborom je v podielovom spoluvlastníctve žalobcu 1/ a žalobcu 2/, oboch v spoluvlastníckom podiele 1 k celku; určil, že nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. XXXX, katastrálne územie T., obec T., vedenom Okresným úradom X., katastrálnym odborom, ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Svidník (ďalej ako „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 27. novembra 2019 č. k. 4C/92/2012-769 určil, že strany sporu sú podielovými spoluvlastníkmi vo výroku špecifikovaných nehnuteľností a žalobcom priznal náhradu trov konania iba proti žalovanému 1/ v plnom rozsahu, žalobcom nepriznal náhradu trov konania proti žalovaným 2/ až 38/ a žalovanému 1/ uložil povinnosť zaplatiť štátu náhradu trov konania. 2. Krajský súd v Prešove na odvolanie žalovaného 1/ rozsudkom z 21. októbra 2020 sp. zn. 18Co/17/2020 (ďalej ako „odvolací súd“) napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Michalovce (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 31. októbra 2018 č. k. 16C/99/2014-240 zamietol žalobu a žalovanému priznal nárok na náhradu všetkých účelne vynaložených trov konania od žalobcov s tým, že o výške tohto nároku bude rozhodnuté v osobitnom uznesení. 1.1. Okresný súd citujúc § 126 ods. 1, § 127 a § 135 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) dôvodil, že v tomto konaní sa žalobcovia domáhajú toho, aby súd uložil žalovanému odstrániť zásah do ich vlastníckeho práva k rodinnému domu (ďal ...
Merito veci: 735,53 eur
Odôvodnenie: 1 . Okresný súd Senica predložil dňa 17. apríla 2023 spor vedený na tomto súde pod sp. zn. 10Csp/1/2023 podľa § 43 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „CSP“) Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) na rozhodnutie o príslušnosti. Uviedol, že predmetný spor mu bol postúpený Okresným súdom Banská Bystrica ako súdu príslušnému na jeho prejednanie v zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o upomínacom konaní“) z dôvodu, že platob ...
Merito veci: 500 eur
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Piešťany predložil podľa § 39 ods. 2, 3 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „CSP“) na rozhodnutie Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) návrh žalovaného na prikázanie veci z dôvodu vhodnosti Okresnému súdu Žiar nad Hronom. 1.1. Žalovaný na odôvodnenie svojho návrhu uviedol, že podkladom aktuálne vedeného konania pod sp. zn. 6Csp/3/2023 je vyplatenie primeraného finančného zadosťučinenia na základe rozsudku Okresného s údu Žiar n ad Hronom v konaní vedenom p o d sp. zn. 27Csp/45/ ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice - okolie (od 01. júna 2023 Mestský súd Košice) predložil Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky spis vedený pod sp. zn. K3-19P/68/2023 na rozhodnutie o návrhu navrhovateľky na prikázanie veci Okresnému súdu Bardejov z dôvodu vhodnosti podľa § 39 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku (ďalej ako „CSP“). Návrh navrhovateľka odôvodnila tým, že sa stará o štyri maloleté deti, s ktorými žije v T. a bolo by pre ňu časovo aj finančne náročné zladiť starostlivosť o deti s cestovaním na pojednávania do Košíc. Poukázala aj na to, že šetrením pomerov n ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Banská Bystrica postúpil spor vedený pod sp. zn. 38Up/1137/2022 Okresnému súdu Michalovce, ako súdu miestne príslušnému. Na Okresnom súde Banská Bystrica s a konanie viedlo ako upomínacie konanie v zmysle zákona č . 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o upomínacom konaní“), pričom tento súd postúpenie sporu Okresnému súdu Michalovce (č. l. 76 súdneho spisu) odôvodnil tým, že žalobca v zákonom stanovenej lehote navrhol pokračovanie v konaní na príslušnom súde v zmysle § 10 ods. 3, resp. § 14 ods. 3 zákona o upomínacom konaní. ...
Odôvodnenie: 1. Súdny spis bol Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) predložený z dôvodu nesúhlasu Okresného súdu Trenčín s postúpením veci z Okresného súdu Banská Bystrica postupom podľa § 14 ods. 3 zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o upomínacom konaní“). Okresný súd Trenčín nesúhlasí s postúpením veci z dôvodu, že žalovaný podal odpor proti platobnému rozkazu Okresného súdu Banská Bystrica z 20. septembra 2022 sp. zn. 17Up/1127/2022 (ďalej len „platobný rozkaz“) oneskorene, pričom o ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 25. júna 2013 č. k. 16C/289/2011-356 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu škody vo výške 12 667,03 eur s 9,5 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 12 667,03 eur od 20. septembra 2011 do zaplatenia a náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 12 000 eur, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku, v prevyšujúcej časti žalobu zamietol. O trovách konania rozhodol tak, že o nich bude rozhodnuté po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej. V odôvodnení rozhodnutia okrem iného uviedol, že žalobným návrhom ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trnava uznesením z 25. júna 2012 č. k. 17Er/459/2012-18 (ďalej len „uznesenie súdu prvej inštancie“) rozhodol o žiadosti súdneho exekútora JUDr. Miroslava Šupu na udelenie poverenia na vykonanie exekúcie tak, že ju zamietol. O odvolaní obchodnej spoločnosti PRO CIVITAS s. r. o., IČO: 45 869 464 (ďalej len „pôvodne oprávnená“) pôvodne vystupujúcej vo veci ako účastník konania, konkrétne v procesnom postavení oprávnenej, rozhodol Krajský súd v Trnave (ďalej len „odvolací súd“) uznesením z 28. novembra 2012 č. k. 10CoE/141/2012-33 (ďalej len „napadnuté uznesenie“). Odvolací ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou podanou 29.06.2017, po zmene pripustenej uznesením Okresného súdu Košice II (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) z 11. mája 2018 č. k. 25C/35/2017-414, domáhal určenia v časti I. A, že je podielovým spoluvlastníkom v žalobe špecifikovaných nehnuteľností v žalobe špecifikovanom podiele, eventuálne žiadal uložiť žalovanej 1/ povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 33.750 eur s prísl., eventuálne žiadal uložiť túto povinnosť výplaty všetkým žalovaným. Zároveň žiadal určiť v časti I. B, že je podielovým spoluvlastníkom v žalobe špecifikovaných nehnuteľností v žalobe ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava IV [ďalej len „súd prvej inštancie" event. „prvoinštančný súd"] (v poradí prvým) rozsudkom z 9. decembra 2015 č.k. 23C/57/2013-340 uložil žalovanému povinnosť do 15 dní od právoplatnosti rozsudku zaslať žalobcovi ospravedlnenie v znení: „Vážený pán L. L., ospravedlňujem sa Vám za svoje výroky o tom, že ste boli Generálnym sekretárom Slovenského deaflympijského výboru a že ste boli spoluzodpovedný za najväčšiu športovú hanbu Slovenska." (prvý výrok). Zároveň uložil žalovanému povinnosť uvedené ospravedlnenie zaslať v lehote 15 dní od právoplatnosti rozsudku ...
Merito veci: 239,28 eur s prísl.
Odôvodnenie: I. 1. Okresný súd Banská Bystrica (ďalej aj ako „súd prvej inštancie“, alebo „okresný súd“) rozsudkom zo dňa 26. mája 2020 č. k. 20Csp/74/2019-147, vyhláseným v zmysle § 297 písm. b) CSP uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi istinu 239,28 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 10,00 eur od 14.12.2018 do zaplatenia, vo výške 5 % ročne zo sumy 35,60 eur od 31.08.2018 do zaplatenia, vo výške 5 % ročne zo sumy 73,33 eur od 22.02.2018 do zaplatenia, vo výške 5 % ročne zo sumy 120,35 eur od 23.10.2018 do zaplatenia, to všetko do troch dní od právoplatnosti tohto roz ...
Merito veci: 6 766,06 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „najvyšší súd“) bol predložený na rozhodnutie návrh žalobcu na prikázanie sporu vedeného na Okresnom súde Trnava (pôvodne na Okresnom súde Piešťany) pod sp. zn. PN-4Cb/4/2020 (pôvodne sp. zn. 4Cb/4/2020) Mestskému súdu Bratislava III z dôvodu vhodnosti podľa § 39 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „CSP“). 2. Žalobca návrh odôvodnil nečinnosťou sudcu pôvodne Okresného súdu Piešťany, ktorému bola vec pridelená na prejednanie a rozhodnutie. Žalobca opakovane vyzýval na konani ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len „odvolací súd“ alebo „krajský súd“) uznesením z 10. novembra 2022 č. k. 43CoPv/17/2022-805 (ďalej aj „napadnuté uznesenie“) odmietol odvolanie žalovaného podané prostredníctvom formulára e-žaloba (výrok I.). Na elektronické podanie žalovaného označené ako „GYNEX sro-odvolanie voči rozsudku_pdf“ neprihliadal (výrok II.). Vo výroku III. Žalobcovi priznal voči žalovanému nárok na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 %. 2. Odvolací súd z predloženého súdneho spisu zistil, že 22. júna 2022 bolo súdu prvej inštancie od zástupcu žalovanéh ...
Odôvodnenie: I. 1 . Okresný súd Komárno (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo dňa 08. októbra 2014 č. k. 9C/33/2007-1021 žalobe o vydanie a navrátenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podľa zákona č. 161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam čiastočne vyhovel a uložil odporcovi (žalovanému) vydať a navrátiť žalobkyni vlastníctvo k niektorým nehnuteľnostiam v obci J., k. ú. J., zapísaným v registri „C“ a „E“, ďalším výrokom (ďalej aj „zamietajúca časť“) žalobu vo zvyšku zamietol ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline (ďalej len „odvolací súd“) uznesením č. k. 14Cob/130/2022-155 zo dňa 10. 01. 2023 napadnuté uznesenie Okresného súdu Dolný Kubín, č. k. 6Cb/3/2022-69 zo dňa 26. 08. 2022 potvrdil. O nároku na náhradu trov konania rozhodol tak, že žalobca má voči žalovanému plnú náhradu trov odvolacieho konania. 2. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že okresný súd výrokom I. uložil žalovanému povinnosť zdržať výkonu záložného práva na byt č. 6 nachádzajúci sa na 1. nadzemnom podlaží, vchod 8A bytového domu W., stojaceho na pozemku parc. registra „C“ č. XXXX/XX v obci a ...
Odôvodnenie: 1.1. Okresný súd Bratislava II (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo 4. februára 2015 č. k. 8C/197/2009-709 vyhovel žalobe a určil, že žalobkyňa je vlastníkom nehnuteľností - parcela registra "C", č. 9732/1, ostatné plochy o výmere 5500 m2, parcela registra "C", č. 9733/2, ostatné plochy o výmere 6369 m2, parcela registra "C", č. 9733/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1461 m2 a parcela registra "C", č. 9733/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 963 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. XXXX, okres C. P., obec C. - mestská časť Q.Ž., katastrálne územie H., Okresný ú ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Komárno (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 10C/64/2019-131 zo dňa 13. mája 2021 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 5.342,19 eura spolu s úrokom z omeškania vo výške 8 % ročne od 19.07.2019 do zaplatenia. Súčasne priznal žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že žalobca sa podanou žalobou domáhal zaplatenia vyrovnacieho podielu z dôvodu zániku jeho členstva u žalovaného. Konštatoval, že v konaní nebolo sporné, že žalobcovi po zániku jeho členstva v družstv ...
Merito veci: Potvrdzujúce
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Humenné, sp. zn. 3T/86/2021, zo 4. januára 2022 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Prešove, sp. zn. 10To/4/2022, z 9. marca 2022 bol obvinený S. B. uznaný za vinného zo spáchania zločinu sexuálneho násilia podľa § 200 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona s poukazom na § 139 ods. 1 písm. a), písm. c) Trestného zákona, pre skutok uvedený vo výrokovej časti rozsudku krajského súdu. Za to mu bol uložený podľa § 200 ods. 2 Trestného zákona s použitím § 38 ods. 4 Trestného zákona, § 37 písm. m) Trestného zákona, trest odňatia slobody vo výmere 10 (desať ...
Merito veci: Potvrdzujúce
Odôvodnenie: Trestným rozkazom Okresného súdu Rimavská Sobota, sp. zn. 15T/1/2022, z 13. januára 2022 bol obvinený S. K. uznaný za vinného v bode 1/ zo spáchania prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d) Trestného zákona a v bode 2/ zo spáchania prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, pre skutky podrobne rozvedené vo výrokovej časti citovaného rozhodnutia. Za to bol menovanému uložený podľa § 348 ods. 1, § 41 ods. 1, § 353 ods. 2 písm. a), § 38 ods. 2, § 37 písm. m), § 36 písm. l) Trestného zákona úhrnný trest odňa ...
Odôvodnenie: 1. V konaní o dovolaní proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 22. novembra 2022 sp. zn. 6Co/34/2020 podala žalovaná návrh na odloženie právoplatnosti ňou napadnutého rozhodnutia. Predmetný návrh odôvodnila závažnými procesnými pochybeniami súdu, ochranou majetku štátu, ako aj predčasnou zmenou vlastníctva sporných nehnuteľností a ich prípadným odpredajom resp. prenájmom s ťažko napraviteľným následkom. 2. V zmysle ustanovenia § 444 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, ak nejde o rozhodnutie, ktoré ukladá povinnosť plniť, dovolací súd môže na návrh odložiť je ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žilina (ďalej len ,,súd prvej inštancie" alebo „prvostupňový súd") rozsudkom z 10. júna 2021 č. k. 41C/73/2019-206 zrušil podielové spoluvlastníctvo žalobkyne a žalovaných 1/ a 2/ (ďalej spolu aj „žalovaní") k bližšie označenej nehnuteľnosti (prvý výrok), prikázal bližšie označenú nehnuteľnosť za primeranú náhradu do bezpodielového spoluvlastníctva žalovaných, a to vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu v 1/1 (druhý výrok), uložil povinnosť žalovaným spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobkyni sumu 7.312,99 €, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku (tretí výrok) a ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žilina rozsudkom č. k. 13C/110/2014-270 z 10. decembra 2019 konanie v časti o zaplatenie 15 788,42 eura spolu s 14,25 % ročným úrokom z omeškania ročne od 10.07.2007 do zaplatenia zastavil (výrok I.), žalovaným 1/ a 2/ uložil povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobkyni 54 296,76 eura spolu s 9 % ročným úrokom z omeškania zo sumy 54 296,76 eura od 26.03.2010 do zaplatenia, do troch dní od právoplatnosti rozsudku (výrok II.), vo zvyšku súd prvej inštancie žalobu zamietol (výrok III.) a žalovaným 1/ a 2/ uložil nahradiť žalobkyni trovy konania v rozsahu 54 % (výro ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava III (ďalej aj ako ,,súd prvej inštancie") rozsudkom z 23. apríla 2019 č. k. 24Csp/84/2017-194 I. výrokom uložil žalovaným 1/ a 2/ povinnosť zaplatiť žalobcovi istinu vo výške 312 939,17 eura, úroky za obdobie do 18. októbra 2017 vo výške 12 610,19 eura, úroky z omeškania za obdobie do 18. októbra 2017 vo výške 23 865,15 eura, poplatky vo výške 291,15 eura a úroky z omeškania vo výške 3 % ročne zo sumy 312 939,17 eura od 19. októbra 2017 do zaplatenia, to všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku, pričom plnením jedného zo žalovaných zaniká v rozsahu ...
Merito veci: § 221/4, 3a Tr.zák.
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Trnava, sp. zn. 15T/24/2018, z 2. decembra 2019 bol obvinený Ing. Y. W. uznaný za vinného zo spáchania zločinu podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a) Trestného zákona, na skutkovom základe, že: v čase od 20. júla 2015 do 9. septembra 2015 z nezisteného miesta ako konateľ spoločnosti AGRO ML, s. r. o., so sídlom Námestie Mládeže 117/27, Veľký Meder, IČO: 46 253 629, vylákal od družstva s obchodným menom TRITICA - odbytové družstvo, družstvo, peňažné prostriedky výške 29.600,- Eur, a to tak, že predstieral, že má u skladovateľa Rybárová farma, s. r. o., ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach (ďalej len „odvolací súd") uznesením z 18. augusta 2021, sp. zn. 9Co/180/2020 potvrdil uznesenie Okresného súdu Košice I (ďalej len „súd prvej inštancie") z 31. marca 2020 sp. zn. 42C/30/2019, ktorým súd prvej inštancie podanie žalobkyne označené ako „Sťažnosť a žaloba na obnovu konania" odmietol v dôsledku neodstránenia vád podania. 2. Proti uzneseniu odvolacieho súdu podala žalobkyňa dovolanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd") ako súd dovolací [§ 35 Civilného sporového poriadku ( ďalej len „CSP")] po zistení, že dovola ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žiar nad Hronom (ďalej aj „prvostupňový súd" alebo „súd prvej inštancie") rozsudkom z 10. septembra 2020 č. k. 19C/22/2019-181 zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal určenia neplatnosti Protokolu o prechode majetku č. XXXX/XXXX/N. z 9. septembra 2019 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „Protokol"). O trovách konania rozhodol tak, že priznal žalovaným 1/ a 2/ (ďalej spolu aj „žalovaní") nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi v rozsahu 100 %. 1.1. V podstatnom uviedol, že podľa novej procesnoprávnej právnej ú ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej aj „prvostupňový súd" alebo „súd prvej inštancie") rozsudkom zo 6. novembra 2017 č. k. 25C/159/2008-884 zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 12 712,89 eura s bližšie určeným príslušenstvom a priznal žalobcovi právo na náhradu trov konania voči žalovanému v rozsahu 100%. 1.1. Právne poukázal na ustanovenia § 22 ods. 1 písm. c), ods. 2 prvá veta zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, § 20, § 21 ods. 5, § 23 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a ...
Merito veci: § 155/1, 2b Tr.zák.
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Spišská Nová Ves, sp. zn. 5T/15/2019, z 23. apríla 2019 bol obvinený S. X. uznaný za vinného zo spáchania zločinu ublíženia na zdraví podľa § 155 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona s poukazom na § 139 ods. 1 písm. c) Trestného zákona, ktorého sa dopustil na skutkovom základe podrobne rozvedenom v skutkovej vete výrokovej časti rozsudku okresného súdu. Za to bol menovanému podľa 155 ods. 2 Trestného zákona, za použitia § 36 písm. l), písm. n) Trestného zákona, § 37 písm. m) Trestného zákona, § 38 ods. 2, ods. 3 Trestného zákona, ,,per analogiam" za použit ...
Odôvodnenie: napadnutého rozhodnutia považoval za zmätočné a neúplné, a to takej intenzity, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces. Odvolací súd bližšie nezdôvodnil dôvody pre aplikáciu § 257 CSP a s argumentáciou žalovaného 2/ o tom, že nie sú dané žiadne okolnosti hodné osobitného zreteľa, sa na žiadnom mieste nevysporiadal. Dovolateľ ďalej s poukazom na zásadu úspechu uviedol, že žalovaný 2/ sa v priebehu konania procesne bránil, pričom jeho obrana bola v celom rozsahu úspešná. Žalovaný 2/ v priebehu konania nebol pasívny a jedinou skutočnosťou, ktorá viedla žalobcu k uplatneniu svojho nároku vo ...
Merito veci: 11 975 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Ružomberok (ďalej aj „súd prvej inštancie“, „prvoinštančný súd“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 9. apríla 2019 č. k. 11Cpr/7/2018-342 I. žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 11 975 eur spolu s úrokmi z omeškania 5 % ročne zo sumy 11 975 eur od 30. júla 2016 až do zaplatenia a II. žalobkyni priznal náhradu trov konania v plnom rozsahu. V odôvodnení rozsudku okresný súd konštatoval, že žalobkyňa sa domáha vyplatenia mimoriadneho výkonnostného bonusu (ďalej aj „MVB“) voči žalovanej, ktorá je právnym nástupcom pôvodného zamestnávateľa žalobkyne Sberbank Slovensko ...
Odôvodnenie: 1 . Okresný súd Humenné (ďalej aj „súd prvej inštancie“, „prvoinštančný súd“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 26. júna 2021 č. k. 8P/133/2017-473 výrokom I. zmenil rozsudok Okresného súdu Michalovce z 22. apríla 2016 sp. zn. 15P/53/2016 v časti úpravy styku otca s maloletou D. V., narodenou 19. decembra 2014 tak, že otec je oprávnený stretávať sa s maloletou D. V. každý tretí víkend v mesiaci v sobotu od 10.00 hod. do 18.00 hod. a v nedeľu od 10.00 hod. do 17.00 hod. počas prvých šiestich mesiacov od právoplatnosti tohto rozsudku. Po uplynutí šiestich mesiacov od právoplatnosti rozsudku ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Prešove (ďalej „odvolací súd“) potvrdil rozsudok Okresného súdu Stará Ľubovňa, č. k. 4C/66/2017-136 zo dňa 23. marca 2020 (ďalej „súd prvej inštancie“), ktorým súd uložil žalovanému odstrániť časť plota pozostávajúceho z betónových tvárnic na betónovom základe, postaveného medzi parcelami KN-C 108/1, o výmere 704 m2, zastavaná plocha a nádvorie a KN-C 108/7 o výmere 105 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísanými na liste vlastníctva č. XXXX pre kat. úz. B. a parcelami KN - C 109/1 o výmere 395 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 109/2 o výmere 20 ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trnava (ďalej aj „súd prvej inštancie“, „prvoinštančný súd“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 2. augusta 2021 č. k. 13P/58/2020-80 výrokom I. upravil styk otca s maloletým Š. tak, že otec je oprávnený stretávať sa s maloletým dieťaťom každý kalendárny týždeň v utorok a vo štvrtok v čase od 15:00 hod. do 18:00 hod. a nepárny kalendárny týždeň v sobotu a v nedeľu od 9:00 hod. do 18:00 hod. s tým, že počas pracovného týždňa si bude otec maloletého vyzdvihovať v predškolskom alebo školskom zariadení; výrokom II. uložil matke povinnosť maloletého na styk s otcom riadne fyz ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Humenné (ďalej aj „súd prvej inštancie") v poradí druhým rozsudkom z 08. novembra 2021 č. k. 11Csr/1/2021-287 I. výrokom žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku pod č. k. AHC/0715/0001 zo dňa 02. novembra 2015 zamietol a II. výrokom žalovanému voči žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 1.1. Z vykonaného dokazovania mal súd prvej inštancie za preukázané, že v procese doručovania rozhodcovského rozsudku rozhodcovský súd doručoval všetky písomnosti na doručovaciu adresu žalobcu, na ktorej bol prihlásený na trvalý pobyt a táto adresa bola uvede ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Galanta (ďalej aj „súd prvej inštancie") rozsudkom z 08. novembra 2018 č. k. 20C/333/2012 - 652 v spojení s opravným uznesením z 13. decembra 2018 č. k. 20C/333/2012 - 702 I. výrokom špecifikoval veci patriace do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celkovej hodnote 544 602,68 eura, II. výrokom do výlučného vlastníctva žalobcu prikázal v celkovej hodnote 277 481,26 eura : a) nehnuteľnosti zapísané na LV č. XXXX, vedené Okresným úradom J., katastrálnym odborom, pre k.ú. L., Mesto L., okres J.: pozemok parc. č. XXXX/X parcela registra „C" - ostatné plochy o výmere ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Zvolen (ďalej len „súd prvej inštancie" alebo „prvostupňový súd") ostatným rozsudkom zo 17. júna 2021 č. k. 13C/133/2014-1258 zamietol žalobu a žalovanému priznal voči žalobcovi náhradu trov konania v celom rozsahu. Žalobca sa podanou žalobou domáhal určenia neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia žalovaného zo dňa X. X. XXXX. 1.1. Po vykonanom dokazovaní prvostupňový súd právne vec posúdil podľa § 5, § 9, § 12, § 14, § 15 a § 18 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, účinného ku dňu 1. septembra 2013 (ďalej len „zákon č. 97/2013 Z. z."). V podstat ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Nitra podľa § 43 ods.2 CSP predložil Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky spor vedený na tomto súde pod sp. zn. 19C/102/2019 (ďalej len „najvyšší súd“) na rozhodnutie o kauzálnej príslušnosti z dôvodu nesúhlasu s postúpením sporu Okresným súdom Banská Bystrica. 2. Nesúhlas s postúpením sporu odôvodnil tým, že Okresnému súdu Nitra bola dňa 19. novembra 2019 postúpená vec z Okresného súdu Banská Bystrica s poukazom na ustanovenie § 10 ods. 3, respektíve v zmysle § 14 ods. 3 zákona číslo 307/2006 Z. z., pretože žalobkyňa v zákonom stanovenej lehote navrhla pokračovan ...
Odôvodnenie: obidvoch rozsudkov (konanie pred súdom prvej inštancie a odvolacím súdom tvorí jeden celok a určujúca spätosť rozsudku odvolacieho súdu s potvrdzovaným rozsudkom vytvára ich organickú (kompletizujúcu) jednotu) zodpovedá základnej (formálnej) štruktúre odôvodnenia rozhodnutia. Súslednosti jednotlivých častí odôvodnení a ich obsahové (materiálne) náplne zakladajú súhrnne ich zrozumiteľnosť aj ich všeobecnú interpretačnú presvedčivosť. Z odôvodnenia každého rozsudku vyplýva vzťah medzi skutkovými zisteniami aj úvahami pri hodnotení dôkazov na jednej strane a právnymi závermi na strane druhej. A ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trnave predložil vec Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) z dôvodu nesúhlasu s postúpením mu veci Krajským súdom v Bratislave podľa § 6 ods. 2 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „CMP“) majúc za to, že vecne a miestne príslušným na prejednanie odvolania je v danom prípade Krajský súd v Bratislave z nasledovných dôvodov. Podľa § 3 ods. 5 písm. b) CMP v znení účinnom od 1. júna 2023 na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu vo veciach podľa prvej hlavy a tretej hlavy druhej časti, tre ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Michalovce (ďalej len „súd prvej inštancie" alebo „prvoinštančný súd") rozsudkom (druhým v poradí) z 5. februára 2020 č. k. 5. februára 2020 č. k. 19C/180/2013-363 zamietol žalobu (výrok I.), ktorou sa žalobca domáhal odstránenia oplotenia s pevným základom vo vlastníctve žalovaných, postaveného na pozemkoch vo vlastníctve žalobcu parc. č. XX a parc. č. XX zapísaných na LV č. XXX katastrálne územie G., okres P. tvrdiac neoprávnený zásah do jeho vlastníckeho práva. a žalovaným 1/, 2/ priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100% (výrok II.). 1.1. Po právnom po ...
Odôvodnenie: rozsudku zodpovedá základnej štruktúre odôvodnenia rozhodnutia. Z odôvodnenia rozsudku vyplýva vzťah medzi skutkovými zisteniami aj úvahami pri hodnotení dôkazov na jednej strane a právnymi závermi na strane druhej. V hodnotení skutkových zistení neabsentuje žiadna relevantná skutočnosť alebo okolnosť. Odvolací súd v odôvodnení svojho rozhodnutia citoval ustanovenia, ktoré aplikoval a z ktorých vyvodil právny záver o nedostatku naliehavého právneho záujmu a požadovanom určení na strane žalobkyne, čo ho v konečnom dôsledku viedlo k potvrdeniu rozsudku súdu prvej inštancie o zamietnutí žaloby. O ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove (ďalej tiež len „odvolací súd") rozsudkom z 31. mája 2022 sp. zn. 22Co/12/2021 rozhodol, že I. pokračuje v konaní s osobou označenou za žalovanú aj úvodnou časťou tohto uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej tiež len „najvyšší súd" alebo „dovolací súd") ako s právnym nástupcom pôvodnej žalovanej Generali Poisťovňa, a.s., so sídlom Lamačská cesta 3/A, Bratislava, IČO: 35 709 332 (v priebehu konania zaniknutej poisťovne transformovanej na pobočku poisťovne z iného členského štátu - pozn. najvyššieho súdu); II. mení rozsudok súdu prvej inštancie ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žiar nad Hronom (ďalej aj „súd prvej inštancie" resp. „prvoinštančný súd") rozsudkom zo dňa 31. júla 2020 č. k. 7Csp/86/2018-265 zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal voči žalovanej vydania bezdôvodného obohatenia vo výške 1 132,18 eura s príslušenstvom s odôvodním, že medzi nimi uzatvorená zmluva zo dňa 27. decembra 2013 je spotrebiteľskou zmluvou, pričom táto neobsahuje predpísané náležitosti podľa zákona č. 120/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch (ďalej len „zákon č. 129/2010 Z. z.") a z toho dôvodu sa považuje za bezúročnú a bezpoplatkovú. Keďže žalobcovi bol posk ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom z 17. februára 2022 č. k. 3CoCsp/27/2021-251 Krajský súd v Košiciach (ďalej len „odvolací súd“) potvrdil rozsudok Okresného súdu Košice I (ďalej len „súd prvej inštancie“) z 11. novembra 2020 č. k. 39Csp/115/2019-192, ktorým bola žaloba o zaplatenie 11 519,73 eur zamietnutá a žalovanému voči žalobcovi priznal nárok na náhradu trov odvolacieho konania. 2. Proti tomuto rozsudku podal žalobca v zastúpení advokátom riadne a včas dovolanie. 3 . V priebehu dovolacieho konania dňa 19. mája 2023 bolo Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“ aleb ...
Merito veci: odstránenie stavby
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice - okolie (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) v poradí druhým rozsudkom z 2. júna 2021 č. k. 11C/47/2007-494 zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali nárokov vyplývajúcich z ustanovenia § 135c Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“), keď žiadali prikázať pozemok v ich spoluvlastníctve do výlučného vlastníctva žalovanej za náhradu vo výške po 63 856,50 eur pre každého zo žalobcov a zaviazať žalovanú titulom bezdôvodného obohatenia zaplatiť obom žalobcom každému z nich po 1 926,50 eur ročne od 1. mája 2005 do 31. decembra 2014 do 3 dní ...
Merito veci: ochranu osobnosti
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava III (ďalej len „súd prvej inštancie" alebo „prvoinštančný súd") rozsudkom z 13. októbra 2017, č. k.15C/61/2017-782 (v poradí piatym) zamietol žalobu (výrok I.), ktorou sa žalobca domáhal proti žalovanej ochrany osobnosti, žalovanej priznal náhradu trov konania v rozsahu 100% (výrok II.). 1.1. V dôvodoch svojho rozhodnutia po skutkovej stránke uviedol, že denník Sme dňa 16. marca 2002 uverejnil na str. 6 článok autora C. T. s nadpisom „Ústretový krok KDH". V tomto článku sa okrem iného uvádza: „Napokon, verejne (v médiách) svoju spoluúčasť na spomenutých trestných ...
Merito veci: 120 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Košiciach (ďalej aj ,,odvolací súd“) rozsudok Okresného súdu Košice II (ďalej aj ,,súd prvej inštancie“) z 11. novembra 2021 č. k. 44C/54/2019-80 potvrdil a žiadnej zo strán nepriznal nárok na náhradu trov odvolacieho konania. 2. Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu podal žalobca (ďalej aj ,,dovolateľ“) dovolanie, ktoré nespĺňalo náležitosti dovolania v zmysle § 429 CSP. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej aj „najvyšší súd") ako súd dovolací (§ 35 CSP) po zistení, že dovolanie podala strana, v ktorej neprospech bolo napadnuté rozhodnut ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej len ,,súd prvej inštancie") rozsudkom z 29. septembra 2020 č. k. 14C/101/2016-190 zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal od žalovaného zaplatenia sumy 5 525 423,44 eura s príslušenstvom titulom náhrady škody, ktorá mu mala byť spôsobená nezákonnými rozhodnutiami Okresného súdu Bratislava I. vo veci vedenej pod sp. zn. 10C/167/2010 a Krajského súdu v Bratislave vedenej pod sp. zn. 8Co/23/2014, v spojení s nesprávnym úradným postupom Okresného súdu Bratislava I. v uvedenej veci. Počas konania žalobca rozšíril žalobu o zaplatenie sumy 6 000,- eur ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice II - v súčasnosti Mestský súd Košice (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) rozsudkom z 9. júna 2021, č. k. 41Cpr/92/2017-1980 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca, v znení doplnenia žaloby z 27. februára 2018, domáhal určenia, že výpoveď z pracovného pomeru pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny zo strany žalovanej z 28. novembra 2017, je neplatná a pracovný pomer žalobcu založený pracovnou zmluvou z 2. apríla 2002 u žalovanej naďalej trvá, ako aj náhrady mzdy od 1. februára 2018 do právoplatnosti rozhodnutia súdu o neplatnosti skončenia pracovnéh ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave (ďalej „odvolací súd“) potvrdil rozsudok Okresného súdu Bratislava I. č. k. 7C/125/2010-461 zo dňa 01. októbra 2018, ktorým súd prvej inštancie zamietol žalobu žalobcu o náhradu škody podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zdopovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. Žalovaná suma po čiastočnom späťvzatí žaloby podaním zo dňa 09.03.2012 (č. l. 220) pozostávala z náhrady skutočnej škody na istine tvorenej sumou koncesionárskych poplatkov 14 775,94 eur, príslušenstvom tvoreným sumou poplatkov z omeškania 37 967 038,44 eur, prí ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žilina (ďalej len „súd prvej inštancie") rozsudkom zo 16. novembra 2018 č. k. 6C/219/2008-1425 podielové spoluvlastníctvo žalobcu a žalovaného k nehnuteľnosti parc. C. - zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2 a parc. C. - zastavané plochy a nádvoria o výmere 84 m2, obe v kat. území A.-I. (ďalej aj ako „nehnuteľnosti") zrušil a vyporiadal tak, že tieto nehnuteľnosti prikázal do výlučného vlastníctva žalobcu. Žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť žalovanému sumu vo výške 241,72 eura titulom náhrady za spoluvlastnícky podiel, a to v lehote do 3 dní od právoplatnosti rozhodnut ...
Merito veci: dedičstvo
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením Krajský súd v Košiciach (ďalej „odvolací súd“) potvrdil uznesenie Okresného súdu Košice II, č. k. 38D/228/1999-1125, Dnot 107/2011 zo dňa 16. decembra 2020 (ďalej „súd prvej inštancie“), ktorým určil všeobecnú cenu majetku poručiteľky v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (ďalej „BSM“) v sume 44 583,74 eur a špecifikoval aktíva a pasíva. Ďalej súd prvej inštancie určil, že pozostalému manželovi z majetku patriaceho do BSM patria Ak t ív a: a. podiel 1/2 - ica nehnuteľností vedených na liste vlastníctva č. XXXXX, kat. úz. Q., obec P. - W. , okres P. II, pa ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Skalica - v súčasnosti Okresný súd Senica (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) rozsudkom z 5. decembra 2019 č. k. 5C/152/2016-223 určil, že listina o vydedení spísaná na notárskom úrade JUDr. Jozefa Kremla v Skalici dňa 23. mája 2012 pod č. B. je neplatná (výrok I.) a zároveň určil, že závet spísaný na notárskom úrade JUDr. Jozefa Kremla v Skalici dňa 23. mája 2012 pod č. B. je neplatný (výrok II.). O náhrade trov konania rozhodol tak, že žalobkyni priznal nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu (výrok III.). 1.1. Súd prvej inštancie zistil, ž ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Žiline (ďalej aj ,,odvolací súd“) potvrdil rozsudok Okresného súdu Žilina z 16. mája 2022 č. k. 46C/97/2020-281 (ďalej aj ,,súd prvej inštancie“), ktorým súd prvej inštancie zamietol žalobu žalobcov, ktorou sa domáhali určenia, že nehnuteľnosti zapísané na LV č. XXXX k.ú. O., ako parcely KN-C č. 1433/1 orná pôda o výmere 398 m2 a KN-C č. 1433/2 orná pôda o výmere 137 m2 ako aj na LV č. XXXX k.ú. O. ako parcela KN-C č. 1433/3 orná pôda o výmere 53 m2 patria do dedičstva po nebohej L. X., nar. XX. I. XXXX, naposledy bytom O. XXX, ktorá zomrela XX. Y. XXXX. ...
Merito veci: vypratanie bytu
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice II (ďalej aj „súd prvej inštancie") uznesením z 03. decembra 2021 č. k. 10C/67/2019-316 zastavil konanie a žalobkyni proti žalovanej priznal nárok na náhradu trov v plnom rozsahu. 2. Proti II. výroku (nárok na náhradu trov) tohto uznesenia podala žalovaná odvolanie a žiadala, aby predmetné uznesenie bolo odvolacím súdom v časti náhrady trov konania zrušené a aby žiadnej zo strán nebola priznaná náhrada trov konania z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 3. Odvolací súd uznesením z 31. októbra 2022 sp. zn. 11Co/44/2022 zmenil uznesenie súdu prvej inštancie v napadnu ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava V (ďalej aj „súd prvej inštancie") rozsudkom z 07. júna 2018 č. k. 50C/89/2012-593 I. výrokom zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 4 206,97 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9,5 % ročne zo sumy 23,76 eur odo dňa 16. septembra 2011 do zaplatenia, s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 34,59 eura odo dňa 16. januára 2011 do zaplatenia, s úrokom z omeškania vo výške 9,5 % ročne zo sumy 4 148,62 eura odo dňa 01. augusta 2011 do zaplatenia, to všetko do troch dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku, II. výrokom priznal žalobcovi náhradu t ...
Odôvodnenie: 1. Žalobou podanou na Okresnom súde Bratislava I (ďalej tiež len „súd prvej inštancie“, z ktorého inak výkon súdnictva k 1. júnu 2023 prešiel na Mestský súd Bratislava IV - pozn. Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ďalej tiež len „najvyšší súd“ alebo „dovolací súd“) 7. mája 2003 sa právna predchodkyňa žalobcov 1/ a 2/ Ľ. M. a právna predchodkyňa neskorších žalobcov 3/ až 5/ (teda aj R.. L. M., G.., narodeného XX. U. XXXX, naposledy bytom v M., zomrelého X. J. XXXX) a dnešných žalobcov 3/ a 4/ L. M. domáhali voči pôvodnej žalovanej Mestskej časti Bratislava - Staré mesto určenia ...
Merito veci: náhradu škody
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej tiež len „súd prvej inštancie") rozsudkom z 15. januára 2016 č. k. 12C/93/2012 - 95 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal na žalovanej zaplatenia sumy 14 882,46 eur s úrokom ako náhrady škody spôsobenej pri výkone verejnej moci (pre znehodnotenie pohľadávky prihlásenej do konkurzného konania jej nezaradením do zoznamu prihlásených pohľadávok) a žalovanej nepriznal náhradu trov konania. V rozsudku právne zdôvodnenom (pokiaľ šlo o vec samu) ust. § 3, § 9 ods. 1 a 2 a § 17 zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone ve ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Komárno (ďalej len „súd prvej inštancie") rozsudkom z 5. apríla 2017 č. k. 12C/41/2007-1208 I. žalovanému 1/ uložil povinnosť vydať a navrátiť žalobkyni vlastnícke právo k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území (ďalej len „k. ú.") P. nad P., zapísanej v katastri nehnuteľností (ďalej len „KN") na liste vlastníctva (ďalej len „LV") č. XXX, parc. č. S. XXX - zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 880 m2, v k. ú. W., zapísanej na LV č. XXX, parc. č. S. X XXX/X o výmere 779 m2 a v k. ú. P. nad P., parc. č. XX XXX/X - ovocné sady o výmere 578 m2 a parc. č. XX XX ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej tiež len „odvolací súd“) na odvolanie žalovaného uznesením z 28. júla 2022 sp. zn. 27Co/74/2022 potvrdil ako vecne správne uznesenie Okresného súdu Trenčín z 26. apríla 2022 č. k. 10C/485/1996-2135 o odmietnutí podania/í (právnej predchodkyne žalovaného) podľa ustanovenia § 387 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších zákonov (ďalej len „C. s. p.“). 2. Proti takémuto uzneseniu odvolacieho súdu podal žalovaný (ďalej tiež len „dovolateľ“) dovolanie (č. l. 2297 spisu). 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej ti ...
Odôvodnenie: 1. Mestský súd Košice predložil podľa § 39 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „CSP") na rozhodnutie Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd") návrh žalobcu na prikázanie veci Okresnému súdu Rimavská Sobota z dôvodu vhodnosti. 2. Žalobca návrh na prikázanie sporu inému súdu odôvodnil tým, že súdy v Košickom kraji sa podieľajú na jeho ekonomickej a fyzickej likvidácii v prepojení cez organizovanú zločineckú skupinu, čím dochádza k ovplyvňovaniu a zasahovaniu do nezávislosti súdu. Uviedol, že z jeho ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trnave predložil vec Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd") z dôvodu nesúhlasu s postúpením mu veci Krajským súdom v Bratislave podľa § 6 ods. 2 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „CMP") majúc za to, že vecne a miestne príslušným na prejednanie odvolania je v danom prípade Krajský súd v Bratislave z nasledovných dôvodov. Podľa § 3 ods. 5 písm. b) CMP v znení účinnom od 1. júna 2023 na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu vo veciach podľa prvej hlavy a tretej hlavy druhej časti, tr ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trnave predložil vec Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) z dôvodu nesúhlasu s postúpením mu veci Krajským súdom v Bratislave podľa § 6 ods. 2 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „CMP“) majúc za to, že vecne a miestne príslušným na prejednanie odvolania je v danom prípade Krajský súd v Bratislave z nasledovných dôvodov. Podľa § 3 ods. 5 písm. b) CMP v znení účinnom od 1. júna 2023 na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu vo veciach podľa prvej hlavy a tretej hlavy druhej časti, tr ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trnave listom z 21. júna 2023, došlým Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd") deň nato, predložil vec z dôvodu nesúhlasu s postúpením mu veci Krajským súdom v Bratislave podľa § 6 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku (zákona č. 161/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ďalej len „CMP") majúc za to, že vecne a miestne príslušným na prejednanie odvolania je v tomto prípade Krajský súd v Bratislave. Podľa § 3 ods. 5 písm. b/ CMP v znení účinnom od 1. júna 2023 na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu vo veciach podľa prvej hlavy a tretej ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trnave listom z 22. júna 2023, došlým Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd") deň nato, predložil vec z dôvodu nesúhlasu s postúpením mu veci Krajským súdom v Bratislave podľa § 6 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku (zákona č. 161/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ďalej len „CMP") majúc za to, že vecne a miestne príslušným na prejednanie odvolania je v tomto prípade Krajský súd v Bratislave. Podľa § 3 ods. 5 písm. b/ CMP v znení účinnom od 1. júna 2023 na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu vo veciach podľa prvej hlavy a tretej ...
Merito veci: 40 000 eur
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Trenčíne (ďalej „odvolací súd“) potvrdil rozsudok Okresného súdu Považská Bystrica, č. k. 7C/20/2019-153 zo dňa 06. októbra 2020 (ďalej „súd prvej inštancie“), ktorým uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 2 500 eur (titulom pôžičky podľa § 657 OZ) do 3 dní od právoplatnosti rozsudku, vo zvyšku žalobu zamietol. V danej veci žalobkyňa tvrdila, že medzi stranami sporu bola uzavretá Zmluva o pôžičke peňazí, ktorej existenciu preukazovala listinou - Dohodou o požičaní peňazí zo dňa 05.09.2019. Žalovaný v celom rozsahu existenciu pôžičky p ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Nitra (ďalej aj „súd prvej inštancie“ resp. „prvoinštančný súd“) rozsudkom z 8. apríla 2019 č. k. 14C/50/2017-276 zrušil podielové spoluvlastníctvo žalobcu a žalovaného k nehnuteľnostiam evidovaným Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor, na LV č. XXXX pre obec Nitra, okres Nitra, katastrálne územie O., a to k pozemkom: parcely registra "C", parc. č. XXX/X - zastavané plochy a nádvoria o výmere 460 m2, parc. č. XXX/X - záhrady o výmere 724 m2, parc. č. XXX/X - záhrady o výmere 29 m2, parc. č. XXX/X - orná pôda o výmere 5 m2, k stavbe: dom súpisné číslo XXX, postavenému na parc. ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Svidník (ďalej aj „súd prvej inštancie, resp. prvoinštančný súd“) rozsudkom zo 7. júla 2021 č. k. 2Pc/5/2020 - 127 zmenil rozsudok Okresného súdu Svidník z 19. mája 2017 sp. zn. 5P/69/2016 a to tak, že zvýšil výživné naposledy určené odporcovi zo sumy 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa na sumu 100 eur mesačne počnúc od 8. apríla 2020 do 30. júna 2021 a zo sumy 100 eur mesačne na sumu 250 eur mesačne počnúc od 1. júla 2021 do budúcna, ktoré je odporca povinný platiť vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám navrhovateľky pod následkami výkonu ro ...
Merito veci: 33 400 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal 28. marca 2023 sp. zn. 4Cdo/160/2022 uznesenie, ktorým dovolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 8. októbra 2020 sp. zn. 2Co/154/2020 odmietol podľa § 477 písm. c) a písm. f) zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „CSP“). Pri vypracovaní jeho písomného vyhotovenia došlo v časti jeho druhého výroku k zrejmej nesprávnosti, keď boli nesprávne priznané trovy neúspešnému žalovanému, hoci ako vyplýva z bodu 43 predmetného uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, o nároku ...
Merito veci: 6 683,22 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Senica predložil spor vedený pod sp. zn. SI-1C/8/2023 podľa § 43 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) na rozhodnutie o kauzálnej príslušnosti z dôvodu nesúhlasu s postúpením sporu Okresným súdom Banská Bystrica. Nesúhlas s postúpením sporu odôvodnil tým, že v predmetnej veci ide o individuálny pracovnoprávny spor, na ktorého prejednanie je kauzálne príslušný Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave. 2. Podľa § 36 ods. 1 a 2 CSP konanie sa uskutočňuje na súde, ...
Merito veci: Odmietajúce podanie
Odôvodnenie: rozhodnutia v opravnom konaní nemusí odpovedať na každú námietku alebo argument v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní alebo sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov rozhodnutia, ktoré sa preskúmava v odvolacom konaní (II. ÚS 78/05). Rozsudok súdu prvej inštancie a potvrdzujúci rozsudok odvolacieho súdu je potrebné vnímať ako jeden celok a ak odvolací súd považuje závery súdu prvej inštancie za správne, nemusí opakovať odôvodnenie rozsudku súdu prvej inštancie. V preskúmavanej veci odvolací súd konštatoval, že považuje závery súdu prve ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bardejov (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) rozsudkom z 27. januára 2022 č. k. 1C/229/2012-170 uložil žalovanej povinnosť odstrániť z parcely CKN č. XXXX zapísanej na LV č. X, katastrálne územie G., osobné motorové vozidlo značky Škoda Favorit, EČ: G.- XXXAI, v lehote 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. Žalobkyni priznal voči žalovanej nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Súd prvej inštancie vychádzal zo záveru, že žalovaná svojim konaním neoprávnene zasahuje do vlastníckych práv žalobkyne, najmä ju obmedzuje v držaní a užívaní ...
Merito veci: 4 595,33 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trenčín (ďalej len „súd prvej inštancie“, „prvoinštančný súd“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 9. novembra 2020 č. k. 14Csp/5/2020-253 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 4 178,33 eur spolu s úrokom z omeškania 5 % ročne zo sumy 4 178,33 eur od 5. októbra 2019 do zaplatenia (výrok I.), v zostávajúcej časti žalobu zamietol (výrok II.), o trovách konania rozhodol tak, že žalobca má proti žalovanej právo na náhradu trov konania 82 % (výrok III.). V odôvodnení uviedol, že kúpnou zmluvou z 30. apríla 2016 predávajúci Autocentrum AAA Auto a. s. predal žalobcovi ...
Odôvodnenie: odvolacieho súdu sa vyporadúva so všetkými podstatnými rozhodujúcimi skutočnosťami. Jeho myšlienkový postup je v odôvodnení dostatočne vysvetlený nielen poukazom na všetky rozhodujúce skutočnosti zistené vykonaným dokazovaním, ale tiež s poukazom na právne závery, ktoré prijal. Z odôvodnenia rozhodnutia odvolacieho súdu vyplýva, že zodpovednosť poistenca za obmedzenie dostupnosti je daná v prípade, ak právny predpis, prípadne zmluva, vodičovi motorového vozidla ukladá povinnosť hradiť škodu, ak zaviní nedostupnosť (uzávierku) cesty. Odvolací súd zastáva názor, že táto povinnosť nemôže vz ...
Odôvodnenie: týchto rozhodnutí je však v prospech žalovaných. Vlastník domu žalovaný 1/ sa dohodol so žalovaným 2/, že tento dufart chodbu môže užívať on, jeho nájomcovia a ich klienti. Tak ako v minulosti takáto dohoda neplatila pre vlastníkov pozemkov KNC č. 511, 512 a 513, neplatí ani v súčasnosti pre žalobcov. Žalobcovia túto chodbu legálne užívajú len od účinnosti predbežného opatrenia vydaného súdom v tejto veci. 13.2. V priebehu celého konania žalovaní namietali, že súd zriaďuje vecné bremeno prístupom cez meštiansky dom vo vlastníctve žalovaného 1/. Napriek tomu znalecký posudok bol vyhotoven ...
Merito veci: Odmietajúce podanie
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom uložil žalovaným 1/ a 2/ spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobkyniam 1/ a 8/, každej sumu 8 000 eur, žalobcom 2/ až 7/, každému sumu 7 000 eur spoločne a nerozdielne, v prevyšujúcej časti žalobu zamietol a priznal žalobcom 1/ až 8/ voči žalovaným 1/ a 2/ nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Vychádzal zo skutkového zistenia, že dňa 12. novembra 2015 viedol žalovaný 1/ v čase o 16.15 hod. v L. v ľavom jazdnom pruhu cesty I/68 po W. L. v smere do T. dodávkové motorové vozidlo PEUGEOT BOXER, EVČ: L. XX ...
Odôvodnenie: rozhodnutia odvolacieho súdu sa vysporiadalo so všetkými podstatnými odvolacími námietkami žalobkyne a ostatnými rozhodujúcimi skutočnosťami. Odvolací súd vo svojom rozhodnutí uviedol, že napriek tej skutočnosti, že žalovaná zavinením dopravnej nehody spôsobila škodu (na majetku a zdraví), ktorú formou poistného plnenia poškodenému nahradil žalobkyne, tak v predmetnom spore nejde o klasický prípad nároku na náhradu škody, v ktorom by v pozícii žalovaného subjektu vystupovala žalovaná. Preto žalovaná vo vzťahu k charakteru uplatneného nároku v zmysle § 12 ods. 2 písm. b) zákona o PZP nem ...
Odôvodnenie: Rozhodnutie súdu prvej inštancie 1. Okresný súd Nové Zámky (ďalej len „súd prvej inštancie" alebo „okresný súd") uznesením z 24. augusta 2021 sp. zn. 4C/28/2021 podanie žalobkýň z 10. mája 2021 odmietol a žiadnej zo strán sporu nepriznal nárok na náhradu trov konania. 2. Uznesenie okresný súd odôvodnil tým, že žalobkyne 10. mája 2021 podali súdu podanie, ktoré nemalo náležitosti žaloby a nebolo z neho zrejmé, čoho sa domáhajú. Preto okresný súd žalobkyne vyzval na odstránenie vád podania v rozsahu označenia žalovaného 2/ jeho menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu alebo poby ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava II (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 15. marca 2018 č. k. 61P/34/2012-570 zamietol návrh navrhovateľky a žiadnemu z účastníkov nepriznal nárok na náhradu trov konania. Vec právne posúdil podľa § 72 ods. 1 až 3, § 75 ods. 2 Zákona o rodine. Vychádzal zo zistení, že rozsudkom Okresného súdu Bratislava V zo dňa 7. februára 2005 č. k. 25C/113/99-469, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 9. februára 2007 v spojení s potvrdzujúcim rozsudkom Krajského súdu v Bratislave zo dňa 14. septembra 2006 č. k. 3Co/202/2005-578 a opravným uznesením Krajského súdu v Br ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov rozsudkom č. k. 29C/72/2012-1087 z 28. novembra 2018 v spojení s opravným uznesením č. k. 29C/72/2012-1250 z 8. decembra 2020 zamietol žalobu, priznal žalovanému voči žalobcom 1/ až 4/ nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % a vo vzťahu medzi žalobcami 5/ až 7/ a žalovaným nárok na náhradu trov konania nepriznal. Žalobcovia sa žalobou domáhali určenia neplatnosti uznesenia prijatého na mimoriadnom valnom zhromaždení žalovaného dňa 4. septembra 2011 z dôvodu, že podľa ich názoru nebolo schválené podľa platného počtu podielov členov spoločenstva ani v súlade s ...
Odôvodnenie: napadnutého rozsudku odvolacieho súdu neobsahuje ani elementárne vysvetlenie toho prečo došlo k zmene rozhodnutia prvostupňového súdu. 29. Odvolací súd riadne nevysvetlil svoje rozhodnutie v odôvodnení, hoci došlo k jeho zmene podľa § 388 CSP, teda vo svojej podstate došlo k prekvapivému rozhodnutiu a to bez toho, aby boli dodržané procesné postupy odvolacieho súdu pri zmene prvostupňového rozhodnutia, teda môžeme hovoriť o prekvapivom rozhodnutí. 30. Na základe výsledkov meritórneho dovolacieho prieskumu, dovolací súd uzatvára, že nerešpektovanie pravidla riadneho odôvodnenia rozhodnut ...
Odôvodnenie: rozsudku zodpovedá základnej (formálnej) štruktúre odôvodnenia rozhodnutia. Súslednosti jednotlivých častí odôvodnenia a ich obsahové (materiálne) náplne zakladajú súhrnne ich zrozumiteľnosť aj všeobecnú interpretačnú presvedčivosť. Z odôvodnenia rozsudku vyplýva vzťah medzi skutkovými zisteniami aj úvahami pri hodnotení dôkazov na jednej strane a právnymi závermi na strane druhej. V hodnotení skutkových zistení neabsentuje žiadna relevantná skutočnosť alebo okolnosť. Argumentácia odvolacieho súdu je koherentná a jeho rozhodnutie konzistentné, logické a presvedčivé, premisy v ňom zvol ...
Odôvodnenie: 1. JUDr. Táňa Rapčanová, predsedníčka senátu Krajského súdu v Žiline 8NcC (vo veci, sp. zn 8NcC/5/2023) predkladacou správou zo 14. júna 2020 predložila Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, ako súdu nadriadenému, námietku zaujatosti podanú žalobcom 9. júna 2023. 2. Podaním doručeným Krajskému súdu v Žiline 9. júna 2023 (č. l. 216 až 226 súdneho spisu) žalobca vzniesol námietku zaujatosti voči JUDr. Táni Rapčanovej, predsedníčke senátu Krajského súdu v Žiline s odvolaním sa na obsah uznesenia predsedníčky Krajského súdu v Žiline z 2. júna 2023 pod sp.zn. 8NcC/5/2023, v ktorom JU ...
Odôvodnenie: Rozhodnutie súdu prvej inštancie, skutkový stav, argumentácia strán sporu 1 . Okresný súd Bratislava III (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením z 11. mája 2022 č. k. 37Em/7/2018-682 zamietol návrh oprávnenej/matky na nariadenie výkonu neodkladného opatrenia, nariadeného uznesením Okresného súdu Bratislava III z 9. októbra 2018 č. k. 39P/250/2018-16 v spojení s uznesením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 11CoP/7/2019 (ďalej len „neodkladné opatrenie“). 1.1. Oprávnená/matka sa podaním doručeným súdu 26. novembra 2018 domáhala nariadenia výkonu neodkladného opatrenia, ktorým bo ...
Merito veci: 5 000 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Banská Bystrica postúpil spor vedený na tomto súde pod sp. zn. 5Up/125/2022 Okresnému súdu Nové Zámky ako súdu príslušnému podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „CSP“) na prejednanie veci voči žalovanému 1/. Na Okresnom súde Banská Bystrica sa konanie viedlo ako upomínacie konanie v zmysle zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 307/2016 Z. z.“). Postúpenie sporu Okresnému súdu Nové Zámky odôvodnil Okresný súd Banská Bystrica tým, že žalobca v zákonom s ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave rozsudkom z 30. júna 2022 č.k. 1Cudz/16/2022-62, rozhodol, že rozhodnutie Obvodného súdu okresu Cook, Illinois, Okresné oddelenie - Divízia vnútorných vzťahov, Spojené štáty americké, č. 2021D330345, z 9. júna 2021, ktorým bolo rozvedené manželstvo U.. P. N., rod. N., narodeného X. U. XXXX v N., F. Š. R. a Y. N., rod. F., narodenej X. U. XXXX v P., uzavreté XX. februára XXXX v Z., zapísané v knihe manželstiev matričného úradu Trenčín, vo zväzku XX, ročník XXXX, na strane XX, pod por. č. XX, sa v časti rozvodu uznáva na území Slovenskej republiky. 1.1. V odôvodn ...
Merito veci: vydanie nehnuteľnosti
Odôvodnenie: 1. Uznesením Okresného súdu Prievidza z 24. februára 2022 sp. zn. 11C/33/2021 bola zamietnutá sťažnosť žalobkyne podaná proti uzneseniu Okresného súdu Prievidza z 8. decembra 2021 sp. zn. 11C/33/2021 vydanému vyšším súdnym úradníkom, ktorým bolo zastavené konanie o žalobe z dôvodu nezaplatenia súdneho poplatku v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov. 2. Proti uzneseniu Okresného súdu Prievidza z 24. februára 2022 sp. zn. 11C/33/2021 podala žalobkyňa dovolanie, ktorého prípustnosť vyvodzova ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Nitra (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 11. marca 2019 č. k. 19C/101/2016 - 121 vo výroku I. žalobu zamietol. Vo výroku II. rozhodol, že žalovaná má voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. V odôvodnení rozhodnutia poukázal na § 137 písm. c), § 228 ods. 2, § 151 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku (ďalej aj „CSP“), § 132 ods. 1, § 133, § 575 ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej aj „OZ“), § 6 ods. 6 zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva, § ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trnave (ďalej aj „odvolací súd“) uznesením z 29. marca 2023 sp. zn. 23CoP/6/2023 zrušil napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie (rozsudok Okresného súdu Piešťany z 20. októbra 2022, č. k. 6P/31/2021-179) v celom rozsahu a vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a nové rozhodnutie. 2. Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu podala dovolanie matka maloletej (ďalej aj „dovolateľka“). 3. Dovolanie je v danom prípade podané vo veci upravenej v zákone č. 161/2015 Z. z. Civilnom mimosporovom poriadku (ďalej aj „CMP“). Vzájomný vzťah medzi Civilným mimosporo ...
Odôvodnenie: 1. V písomnom vyhotovení uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. marca 2023 sp. zn. 9Cdo/183/2022 došlo v jeho záhlaví k zrejmej nesprávnosti v označení právneho zástupcu žalobkyne, keď namiesto advokátskej kancelárie SUCHÝ & PARTNERS s.r.o., Banská Bystrica, Horná 13, ktorá žalobkyňu v dovolacom konaní zastupovala, bola ako jej právny zástupca uvedená advokátka kancelária JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o., Žilina, Národná 17. 2. Podľa § 438 ods. 1 Civilného sporového poriadku na konanie na dovolacom súde sa primerane použijú ustanovenia o konaní pred súdom ...
Odôvodnenie: dovolania podaného z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci námietkami spočívajúcimi v spochybňovaní správnosti skutkových zistení a vyhodnotení dôkazov súdom nižšej inštancie významovo nezodpovedá kritériám uvedeným v § 421 ods. 1 a § 432 ods. 2 Civilného sporového poriadku. Dovolací súd taktiež poznamenáva, že dovolací súd je viazaný skutkovým stavom tak, ako ho zistil odvolací súd (§ 442 Civilného sporového poriadku); dovolací súd nie je treťou inštanciou, na ktorej by sa bolo možné domáhať revízie skutkových zistení vykonaných súdmi nižšej inštancie, a preto dovolanie nie je pr ...
Merito veci: § 208/1a Tr.zák.
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Svidník, sp. zn. 9T/63/2018, z 27. novembra 2019 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Prešove, sp. zn. 10To/4/2020, z 24. júna 2020 bol obvinený H. Ž. uznaný za vinného zo spáchania zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, na skutkovom základe, že: „od presne nezisteného dňa v mesiaci apríl roku 2017 až do 30.10.2017, v rodinnom dome č. XX v obci P., okres R. spravidla pod vplyvom alkoholických nápojov, opakovane a v nepravidelných intervaloch svoju bývalú manželku G. Ž. ponižoval, vulgárne jej nadával a ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Komárno, sp. zn. 3T/91/2018, z 8. decembra 2020, bola obvinená Ing. H. Z. uznaná za vinnú z prečinu usmrtenia podľa § 149 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. h) Trestného zákona v jednočinnom súbehu s prečinom ublíženia na zdraví podľa § 158 Trestného zákona, ktorého sa dopustila na tom skutkovom základe, že dňa 3. augusta 2017 v čase okolo 10.45 hodine po ceste číslo III/1470, ktorá má charakter vedľajšej cesty v smere od mesta T. na obec C. viedla osobné motorové vozidlo značky Suzuki Swift, evidenčného čísla Q. XXX V., p ...
Merito veci: § 289/1 Tr.zák.
Odôvodnenie: Okresný súd Banská Bystrica (ďalej tiež „okresný súd") rozsudkom z 23. septembra 2021, sp. zn. 0T/12/2021 uznal obvineného JUDr. S. K. (ďalej tiež „obvinený" alebo „dovolateľ") za vinného zo spáchania prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Trestného zákona na skutkovom základe uvedenom vo vyššie špecifikovanom rozsudku. Okresný súd za to uložil obvinenému podľa § 289 ods. 1 Trestného zákona s použitím § 38 ods. 2, § 56 ods. 2 Trestného zákona peňažný trest vo výške 1.500,- Eur a pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť úmyselne zmarený mu uložil ...
Odôvodnenie: Okresný súd Trnava (ďalej len „súd I. stupňa") uznesením zo 6. apríla 2021, sp. zn. 7PP/46/2016, podľa § 68 ods. 2 Trestného zákona vyslovil, že obvinený Z. M. (ďalej len „obvinený") sa v skúšobnej dobe stanovenej uznesením súdu I. stupňa z 29. februára 2016, sp. zn. 7PP/46/2016, právoplatným 29. februára 2016, ktorým bol podmienečne prepustený z výkonu trestu odňatia slobody, ktorý mu uložil súd I. stupňa rozsudkom z 8. septembra 2015, sp. zn. 2T/22/2014, právoplatný 24. septembra 2015, podľa § 188 ods. 2 Trestného zákona vo výmere 7 rokov nepodmienečne, neosvedčil a zvyšok trestu o ...
Merito veci: Zrušujúce
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Galanta (ďalej tiež „súd prvej inštancie“) uznesením z 30. novembra 2022 č. k. 10Cb/17/2022 - 93 konanie o návrhu žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia zastavil a žalovanému nárok na náhradu trov konania nepriznal. 2. Z odôvodnenia rozhodnutia súdu prvej inštancie vyplýva, že žalobca sa domáhal nariadenia neodkladného opatrenia, ktorým mal súd nariadiť žalovanému, aby akýmkoľvek spôsobom nenakladal so žalobcom konkretizovanými nehnuteľnosťami, najmä aby k nim nepreviedol odplatne alebo bezodplatne vlastnícke právo, nezaťažil ich záložným právom alebo akýmkoľvek iným vecn ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Lučenec (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo dňa 7. mája 2020 č. k. 13Cb/55/2013-1259 (druhým v poradí), v prvom výroku rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 35.927,76 euro s úrokom z omeškania 8,05 % ročne od 4. novembra 2013 do zaplatenia. Druhým výrokom žalobu v časti o zaplatenie úroku z omeškania 8,5 % ročne zo sumy 35.927,76 euro od 23. mája 2013 do 3. novembra 2013 a úroku z omeškania 0,45 % ročne zo sumy 35.927,76 euro od 4. novembra 2013 do zaplatenia zamietol. Posledným výrokom rozhodol, že žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Levice (ďalej aj ,,súd prvej inštancie“ alebo ,,okresný súd“) uznesením z 1. októbra 2013 č. k. 13Er/109/2003-264 zamietol námietky povinnej proti exekúcii vedenej na okresnom súde pod sp. zn. 13Er/109/2003. 2. Súd prvej inštancie uznesením z 1. októbra 2013 č. k. 13Er/109/2003-267 udelil súhlas so znížením najnižšieho podania pri dražbe nehnuteľnosti - bytu č. XX vo vchode č. XX bytového domu so súpisným číslom XXXX, na parcele č. XXXX vo výlučnom vlastníctve povinnej, vedeného Katastrálnym úradom v X., Správou katastra Z., na liste vlastníctva č. XXXX, katastrálne územie Z. ...
Odôvodnenie: l. Okresný súd Nitra (ďalej len ,,súd prvej inštancie”) rozsudkom z 15. júna 2020 č.k. 10C/62/2018-384 určil, že pozemky parcelné čísla bližšie špecifikované vo výrokovej časti rozsudku zapísané na liste vlastníctva číslo XXXX, ktorý je evidovaný Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor, okres B., obec V. I., katastrálne územie V. I. v podiele 1/1 v celku, sú vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenského pozemkového fondu a žalobkyni nepriznal nárok na náhradu trov konania proti žalovanému. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že kúpna zmluva z 24. augusta 2017, z titulu kt ...
Merito veci: neúplnom podaní
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej aj ako „odvolací súd“) uznesením z 31. augusta 2020 sp. zn. 17Co/71/2020 odmietol odvolanie žalobcu, ktoré nemalo náležitosti podľa § 363 CSP zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku, (ďalej len „CSP“). 2. Proti tomuto uzneseniu odvolacieho súdu podal žalobca ním spísané a podpísané dovolanie (§ 124 ods. 1 CSP) na pošte 7. októbra 2020 (viď č.l. 85 až 87 súdneho spisu). 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) ako súd dovolací (§ 35 CSP) skúmal bez nariadenia pojednávania (§ 443 CSP), či sú dané procesné predpokla ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením zo dňa 04. marca 2016 č. k. 63Ecud/47/2015-82 zmenil uznesenie toho istého súdu z 03. decembra 2015 č. k. 63Ecud/47/2015-38 vydané vyšším súdnym úradníkom tak, že návrh na vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia Vrchného súdu v Londýne, súdu obchodných spoločností, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, sp. zn. 6678/2008, č. k. DCC/000213/2012 zo 07. augusta 2012, na území Slovenskej republiky zamietol a žalobcovi uložil povinnosť na náhradu trov konania. 1.1. Aplikujúc právnu úpravu Nariadeni ...
Merito veci: 4 887,29 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len ,,súd prvej inštancie”) rozsudkom zo 04. júna 2021 č. k. 11Csp/142/2020-203 žalobu zamietol a žalovanej priznal voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. V odôvodnení uviedol, že právny predchodca žalobcu Slovenská sporiteľňa, a.s., dňa 09. februára 2010 uzatvoril so žalovanou zmluvu o splátkovom úvere. Výška úveru predstavovala 8 500 eur a úver mal byť poskytnutý jednorazovo bezhotovostne. Spracovateľský poplatok 189,17 eura mal byť uhradený pri uzatvorení úverovej zmluvy z prostriedkov úveru. V bode 7. zmluvy bolo dohodnuté, že ak dô ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava III (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 1. júna 2018, č. k. 24Cpr/5/2017-144 zamietol žalobu a rozhodol tak, že žalovaná má voči žalobkyni nárok na plnú náhradu trov konania. 1.1. Svoje rozhodnutie odôvodnil podľa čl. 2, § 1 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), a § 37 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) Predmetom sporu bola neplatnosť dohody o skončení pracovného pomeru z 29. novembra 2016 (ďalej len „Dohoda“) z dôvodu nedostatk ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Liptovský Mikuláš (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením z 18. februára 2022 č. k. 21C/50/2021-65 vo výroku I. odmietol žalobu na obnovu konania z 12. apríla 2021, ktorá bola doručená na Okresný súd Martin 12. apríla 2021 a postúpená na súd prvej inštancie 25. novembra 2021 v spojení s doplňujúcim podaním žalobcu z 28. apríla 2021, doručeným na Okresný súd Martin 28. apríla 2021 a postúpeným na súd prvej inštancie 25. novembra 2021 a doplňujúcim podaním žalobcu zo 16. septembra 2021, doručeným na Okresný súd Martin 17. septembra 2021 a postúpeným na súd prvej in ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 12. novembra 2018 č. k. 14C/226/2008-610 zamietol žalobu a žalovaným voči žalobcom priznal nárok na náhradu trov konania. 1.1. Vychádzajúc z ustanovení § 2 ods. 2 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave (ďalej len „zákon o hlavnom meste“), čl. 80 ods. 4, 5, čl. 81 ods. 2, čl. 82 ods. 1 písm. a), čl. 82 ods. 5 štatútu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „štatút“), § 29a ods. 1, 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len „záko ...
Merito veci: 4 631,58 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trnave (ďalej len „odvolací súd“) uznesením z 19. októbra 2022 sp. zn. 24CoCsp/43/2022 odmietol odvolanie žalovaného proti žalobe vyhovujúcemu rozsudku Okresného súdu Skalica (ďalej aj ,,súd prvej inštancie”) z 8. marca 2022, č. k. 11Csp/6/2021-74 a priznal žalobkyni voči žalovanému nárok na náhradu trov odvolacieho konania v plnom rozsahu. 2. Proti tomuto uzneseniu odvolacieho súdu podal žalovaný ním spísané podanie označené ako „Odvolanie proti rozsudku o zaplatenie 4.631,58 eur k sp. zn. 24CoCsp/43/2022, IČS: 2721200357“ na pošte adresované odvolaciemu súdu (viď ...
Odôvodnenie: Okresný súd Banská Bystrica listom zo dňa 4.5.2023 postúpil spor vedený pred ním pod sp. zn. 68CbPv/4/2023 z dôvodu kauzálnej nepríslušnosti pôvodne Okresnému súdu Bratislava I (aktuálne Mestský súd Bratislava III) v súlade s ustanovením § 40 a § 43 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj „CSP“) v spojení s ustanovením § 26 ods. 1 písm. a) CSP v znení účinnom do 31.5.2023. Poukázal na to, že predmetom konania je rozhodnutie o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, z obsahu ktorého vyplýva, že povaha sporu má autorskoprávny charakter a súčasne sporu z nekaléh ...
Merito veci: 2 185 eur s prísl.
Odôvodnenie: Okresný súd Lučenec (ďalej tiež „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 13Cb/32/2021-247 zo dňa 8.11.2021 rozhodol v prvom výroku tak, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi 2 185 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8% ročne zo sumy 2 185 eur od 28.12.2020 do zaplatenia. Druhým výrokom žalobu v časti o zaplatenie úroku z omeškania vo výške 8 % ročne zo sumy 2 185 eur odo dňa 27.12.2020 zamietol. Posledným výrokom rozhodol, že žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania v rozsahu 100%. 2. Súd prvej inštancie za nesporné považoval, že sporové strany dňa 29.9.2020 uzatvoril ...
Merito veci: 5 975,46 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava III (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 12. februára 2019, č. k. 24Cpr/17/2017-163 zamietol žalobu a rozhodol tak, že žalovanej sa náhrada trov konania nepriznáva. 1.1. Svoje rozhodnutie odôvodnil podľa § 15, § 19, § 60 ods. 1 a 2, § 76 ods. 2 písm. c) a § 76 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Žalobkyňa sa podanou žalobou domáhala vydania rozhodnutia, ktorým súd uloží žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni odstupné v sume 5 975 eur s úrokmi z omeškania 5 % ročne od 31. januára 2 ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žilina, ako súd prvej inštancie, rozsudkom zo dňa 2. októbra 2020 č. k. 5Cbi/15/2015- 433 určil, že žalobca je v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Žilina na majetok úpadcu: E. Y. - AVANT PLUS, s miestom podnikania P. XX/XX, XXX XX V., IČO: 33 789 169, vedenom pod sp. zn. 4K/21/2014, veriteľom pohľadávky prihlásenej prihláškou zo dňa 12. januára 2015, zapísanej v zozname pohľadávok pod číslom pohľadávky XX, vo výške 13 049,69 eura, ktorej právnym dôvodom je Zmluva o splátkovom úvere č. 0322831683 to dňa 15. júna 2005, v znení jej dodatku zo dňa 7. februára 2011, s poradí ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Banská Bystrica (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením z 27. februára 2018 č. k. 7Up/253/2017-120 zamietol návrh žalovaného na určenie neúčinnosti elektronického doručenia platobného rozkazu sp. zn. 7Up/253/2017 zo dňa 19. septembra 2017 (prvý výrok) a zamietol i návrh žalovaného o odklade účinkov elektronického doručenia platobného rozkazu sp. zn. 7Up/253/2017 zo dňa 19. septembra 2017 do rozhodnutia vo veci samej (druhý výrok). 1.1. Platobným rozkazom sp. zn. 7Up/253/2017 zo dňa 19. septembra 2017 súd zaviazal žalovaného na zaplatenie 18 480,84 eura s príslušen ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Prešove (ďalej tiež „odvolací súd“) uznesením z 27. mája 2014, č. k. 22CoE/29/2014 - 53, (prvým výrokom) potvrdil ako vecne správne odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Svidník zo 7. septembra 2012, č. k. 6Er/20/2006 - 24 vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a zastavení exekúcie vedenej na základe rozhodcovského rozsudku č. SR 1316/06 z 3. mája 2006, vydaného Stálym rozhodcovským súdom zriadeným spoločnosťou Slovenská rozhodcovská a. s. Súčasne týmto uznesením (druhým výrokom) pripustil vstup občianskeho združenia Združenie na ochranu občana spotrebit ...
Merito veci: 3 942,76 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Banská Bystrica (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo 16. mája 2019 č. k. 13Csp/166/2018-74 mimo iného zamietol žalobu v časti o zaplatenie 10,79 % ročného (zmluvného) úroku zo sumy 3 942,76 eura od 14. februára 2018 do zaplatenia a žalobkyni priznal proti žalovanému právo na plnú náhradu trov prvoinštančného konania. Súd prvej inštancie dospel k záveru, že žaloba je čiastočne nedôvodná (o zaplatenie 10,79% ročného úroku zo sumy 3 942,76 eura od 14. februára 2018 do zaplatenia) vychádzajúc z toho, že po predčasnom zosplatnení úveru 13. februára 2018 žalobkyni ...
Merito veci: § 149/1, 2a Tr.zák.
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Bratislava IV, sp. zn. 2T/30/2021, zo 6. júna 2022 bol obvinený Mgr. L. U. podľa § 285 písm. b) Trestného poriadku oslobodený spod obžaloby Krajskej prokuratúry Bratislava, sp. zn. 3 Kv 59/19/1100, z 25. júna 2021, podľa ktorej sa mal dopustiť prečinu usmrtenia podľa § 149 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. h) Trestného zákona na skutkovom základe, že „dňa 15. marca 2019 v čase o 05:55 hod. na ulici N. pri železničnej trati v Y. O. X. v V., jazdil ako vodič so služobným osobným motorovým vozidlom značky BMW rad 7, evidenčné číslo voz ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trnave ako súd odvolací uznesením č. k. 10CoE/100/2013-67 zo dňa 27. novembra 2013, prvým výrokom nevyhovel žiadosti oprávnenej na podanie návrhu Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev na rozhodnutie o prejudiciálnej otázke? druhým výrokom zamietol návrh oprávneného na prerušenie konania? tretím výrokom ako vecne správne podľa § 219 ods. 1, 2 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O. s. p.“) potvrdil uznesenie Okresného súdu Bardejov ako prvoinštančného súdu, č. k. 1Er/5/2009, ktorým exekučné konanie vedené pred súdnym exekútorom JUDr. Rudolfom Krutým pod sp. zn. E ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 23. marca 2021 č. k. 4Odi/4/2020-65 žalobu zamietol a žalovanému priznal proti žalobkyni nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %, o výške ktorých bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti rozsudku. 2. Súd prvej inštancie v odôvodnení rozsudku uviedol, že žalobkyňa sa podanou žalobou domáhala, aby súd zrušil oddlženie žalovaného pre nepoctivý zámer. Žalovaný podľa žalobkyne nebol v čase podania návrhu platobne neschopný, keďže v čase pred vyhlásením konkurzu bol zamestnaný a jeho príjem postačoval na spláca ...
Merito veci: zľavu z kúpnej ceny
Odôvodnenie: 1. V spore strán prebieha konanie o zľavu z kúpnej ceny. V priebehu odvolacieho konania žalobkyňa podaním z 30. mája 2023 vzniesla námietku zaujatosti proti odvolaciemu senátu 5C Krajského súdu v Bratislave zloženému z JUDr. Jany Richterovej ako predsedníčky senátu a z členov senátu JUDr. Juraja Považana a JUDr. Milana Chalupku. Namietala, že v priebehu pojednávania predsedníčka senátu uviedla hodnotenie týkajúce sa vedomosti žalobkyne o stavbách pod pozemkom, preto v tejto súvislosti namietala, že subjektívna znalosť prostredia prípadu a osobné presvedčenie predsedníčky senátu o podsta ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave rozsudkom z 23. septembra 2014, č. k. 9Cbi/27/2010-451 v spojení s opravným uznesením zo 6. marca 2017, č. k. 9Cbi/27/2010-557, žalobu zamietol a žalobcovi uložil povinnosť nahradiť žalovanému trovy konania v sume 879,14 eura k rukám jeho právneho zástupcu v lehote do troch dní od právoplatnosti rozsudku. 2. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobca sa žalobou podanou 28. júna 2010 domáhal vylúčenia nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. XXXX (ďalej aj „LV č. XXXX“), kat. územie A., a to parc. č. XXXX/L zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Galanta, sp. zn. 17T/55/2021, zo 14. októbra 2021 [ktorému predchádzalo zo strany okresného súdu prijatie vyhlásenia obvineného Z. o tom, že nepopiera spáchanie skutku uvedeného v obžalobe v zmysle § 257 ods. 1 písm. c), ods. 7 Trestného poriadku - a ktoré okresný súd pre potreby ďalšieho konania a rozhodnutia považoval za priznanie spáchania skutku] bol obvinený R. Z. uznaný za vinného zo spáchania prečinu porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. d) Trestného zákona v súbehu s prečinom neoprávneného používani ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Košice II (ďalej tiež „okresný súd“ alebo „súd prvého stupňa“) zo 6. novembra 2019, sp. zn. 4Tk/1/2019 bol obvinený W. N. (ďalej tiež „obvinený“ alebo „dovolateľ“) uznaný vinným z obzvlášť závažného zločinu vraždy podľa § 145 ods. 1, ods. 2 písm. b), písm. c), písm. e) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. c) Trestného zákona, § 139 ods. 1 písm. c), písm. e) Trestného zákona, na tom skutkovom základe, že: dňa 6. októbra 2018 v čase okolo 01.00 hodiny, v obci T., okres B., v rodinnom dome číslo XX, kde spoločne bývali so svojou babkou S. I., narodenou XX. R. XX ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Trnava (ďalej aj „súd prvého stupňa") z 25. januára 2018, sp. zn. 30T/126/2015 bol obvinený E. Q. (ďalej aj „obvinený" alebo „dovolateľ") uznaný za vinného v bode 1/ z prečinu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky podľa § 352 ods. 1 Trestného zákona a v bode 2/ až 4/ z prečinu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky podľa § 352 ods. 1 Trestného zákona v jednočinnom súbehu s pokračovacím zločinom úverového podvodu podľa § 222 ods. ...
Merito veci: § 145/2 Tr.zák.
Odôvodnenie: I. Konanie predchádzajúce dovolaniu Rozsudkom Okresného súdu Prešov z 13. júla 2020, sp. zn. 5T/111/2012, bol obvinenému J. J. pri nezmenenom výroku o vine rozsudku Okresného súdu Prešov zo 14. decembra 2012, sp. zn. 5T/111/2012, ktorý nadobudol právoplatnosť 14. decembra 2012, v konaní o dohode o vine a treste v spojení s opravným uznesením Okresného súdu Prešov z 15. januára 2013, sp. zn. 5T/111/2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť 9. februára 2013, ktorým rozsudkom bol uznaný za vinného v bode 1) obžaloby z prečinu a v bodoch 2), 3), 4) obžaloby zo zločinu porušovania domovej s ...
Merito veci: § 289/2 Tr.zák.
Odôvodnenie: I. Konanie predchádzajúce dovolaniu Rozsudkom Okresného súdu Trenčín z 24. februára 2022, sp. zn. 0T/140/2021, bol obvinený K. C. uznaný za vinného zo spáchania prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 2 Trestného zákona na tom skutkovom základe, že dňa 27. decembra 2021 v čase o 01.25 hod. riadil osobné motorové vozidlo zn. Mercedes Benz, EČV: K.-XXXEI, ktorého vlastníkom je spoločnosť O. I., s. r. o., IČO: XX XXX XXX, so sídlom D. X., C. XXXXX/XXXA a držiteľom vozidla je spoločnosť A. - A. I., s. r. o., IČO: XX XXX XXX, so sídlom na adrese: K., O.. J. XX ...
Merito veci: § 144/1, 2c Tr.zák.
Odôvodnenie: Rozsudkom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (ďalej aj „súd prvého stupňa“) z 15. októbra 2021, sp. zn. 6T/11/2021, bol obvinený K. G. uznaný za vinného z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. c) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. c) Trestného zákona formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona na tom Trestného zákona na tom skutkovom základe ako je v ňom uvedené. Je potrebné poukázať na okolnosť, že prvostupňový súd podľa § 257 ods. 7 Tr. por. prijal vyhlásenie obvineného K. G., že je vinný zo spáchania žalovaného skutku. ...
Odôvodnenie: Obvinený JUDr. G. Z. (ďalej tiež „obvinený“) je trestne stíhaný, aktuálne v konaní pred Špecializovaným trestným súdom (ďalej tiež „špecializovaný súd“) na podklade obžaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky podanej 1. júla 2022, pod sp. zn. VII/3 Gv 57/21/1000 pre prečin nepriamej korupcie podľa § 336 ods. 2 Trestného zákona účinného do 31. decembra 2020 (v skutkoch v bode 1/ a 3/) a zločin zasahovania do nezávislosti súdu podľa § 342 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona (v skutku v bode 2/), na skutkovom základe uvedenom v tejto ...
Merito veci: náhradu škody
Odôvodnenie: 1. V konaní vedenom Krajským súdom v Trenčíne (ďalej aj „krajský súd“) pod sp. zn. 5Co/15/2023 vzniesol žalobca prostredníctvom svojho právneho zástupcu námietku zaujatosti všetkých sudcov Krajského súdu v Trenčíne podaním zo 4. októbra 2022, ktoré bolo doručené Okresnému súdu Trenčín spolu s podaným odvolaním žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Trenčín z 20. septembra 2022 č. k. 23C/254/2016-394. Námietku zaujatosti vzniesol pre pomer Krajského súdu v Trenčíne a tým všetkých jeho sudcov k sporu. Poukázal na to, že funkčne príslušným súdom na prejednanie odvolania žalobcu proti roz ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Levice (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo dňa 11. júna 2021 pod č.k. 9 C/9/2020 - 154 zamietol žalobu žalobcov 1/ až 3/ a súčasne o trovách strán sporu voči sebe navzájom rozhodol tak, že žalovaným v rade 1/ a 2/ voči žalobcom v 1/ až 3/ rade nárok na náhradu trov konania nepriznal. Svoje rozhodnutie súd prvej inštancie odôvodnil tým, že žalobcami podaná žaloba o určenie neplatnosti závetov je neprípustná podľa § 137 písm. d) CSP s poukazom na § 194 CMP, keď ďalším dôvodom nedôvodnosti žaloby je aj otázka vecnej legitimácie strán sporu, ke ...
Merito veci: 4 544,46 eur s prísl.
Odôvodnenie: 1. Dňa 12. mája 2023 Okresný súd Bratislava II predložil Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky vec vedenú pod sp. zn. 25Cb/189/2021 na rozhodnutie o návrhu na prikázanie sporu z dôvodu vhodnosti Okresnému súdu Poprad. 2. Na pojednávaní dňa 16. februára 2023 žalobkyňa v zmysle § 39 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku (ďalej aj „CSP“) navrhla prikázanie sporu Okresnému súdu Poprad s odôvodnením, že v konaní vedenom pred týmto súdom, kde žalobkyňa je v postavení žalovanej a žalovaná v postavení žalobkyne, je uplatňovaný nárok na zaplatenie kúpnej ceny, ktorý bol ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žilina, ako súd prvej inštancie, rozsudkom zo 6. septembra 2019, č. k. 19Cb/152/2016- 554, prvým výrokom žalobu v celom rozsahu zamietol. O nároku na náhradu trov prvoinštančného konania rozhodol v poradí druhým výrokom tak, že žalovaný má voči žalobkyni nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % s tým, že o výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie samostatným uznesením. 2. V odôvodnení rozsudku súd prvej inštancie uviedol, že žalobkyňa (pod pôvodným obchodným menom J&V Nature, s.r.o.) žalobou z 25. mája 2016 žiadala nariadiť vydanie veci tvoriace ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Nitra, ako súd prvej inštancie, rozsudkom z 20. marca 2019 č. k. 23Cb/73/2016-295, žalobu zamietol. Žalovanej priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. Na odvolanie žalobcu Krajský súd v Nitre, ako súd odvolací, napadnutým rozsudkom z 19. novembra 2019 č. k. 15Cob/86/2019-379, rozsudok súdu prvej inštancie potvrdil a žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť žalovanej náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 % s tým, že o ich výške bude rozhodnuté samostatným uznesením. 3. Proti napadnutému rozhodnutiu krajského súdu podal žalobca dovolanie odôvodnen ...
Merito veci: 602,403 eur
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žilina (ďalej len „súd prvej inštancie“) predložil Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „dovolací súd“) v záhlaví označený spis za účelom opravy chyby v záhlaví uznesenia dovolacieho súdu z 20. apríla 2023 sp. zn. 9Cdo/96/2021, spočívajúcej v nesprávnom označení zástupcu žalobkyne a intervenienta v dovolacom konaní. 2. Podľa § 224 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „CSP“) súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O oprave súd vydá ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Lučenec (ďalej aj ako „súd prvej inštancie" alebo „okresný súd") uznesením zo 17. mája 2022 č. k. 4Er/82/2013-34, návrh povinnej na zastavenie exekúcie zamietol. 2. V rámci podaného návrhu na zastavenie exekúcie povinná argumentovala tým, že platobný rozkaz nemal byť vydaný, z dôvodu existencie neprijateľnej zmluvnej podmienky, ktorá sa týkala zmluvnej pokuty. Povinná považovala výšku priznaných úrokov z omeškania za odporujúcu dobrým mravom. Vzhľadom na uvedené bola povinná toho názoru, že vykonanie exekúcie je neprípustné, pretože jej výkon je v rozpore s verejný ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov, ako súd prvej inštancie, rozsudkom z 18. mája 2021, č. k. 24CbZm/27/2018- 203, prvou výrokovou vetou rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobkyni zmenkovú sumu 33 437,79 eura spolu so zmenkovým úrokom vo výške 6 % ročne zo sumy 33 437,79 eura od 29. decembra 2017 do zaplatenia, odmenu vo výške 1/3 % zmenkovej sumy, teda 111,46 eura, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Druhou výrokovou vetou priznal žalobkyni voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % o výške, ktorých bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti rozsudku. ...
Merito veci: konkurz
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením, Krajský súd v Košiciach (ďalej aj „konkurzný súd“) zbavil V.. Y. V., B., D. G. č.XXX/X, funkcie správcu konkurznej podstaty. Následne ustanovil V.. G. Z., N., N. X, do funkcie nového správcu konkurznej podstaty. 2. V odôvodnení rozhodnutia konkurzný súd uviedol, že uznesením Krajského súdu v Košiciach zo 4. októbra 2000 č. k. 3K/131/1999-18, bol na majetok úpadcu vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený V.. G. Z.. Uznesením Krajského súdu v Košiciach z 29. júna 2009 č. k. 3K/131/1999-99, bol V.. G. Z. zbavený funkcie správcu konkurzne ...
Odôvodnenie: Okresný súd Trnava (ďalej tiež „okresný súd") rozsudkom zo 4. februára 2020, sp. zn. 3T/4/2019 obvineného C. K. uznal vinným zo spáchania prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. a), písm. b) Trestného zákona (ďalej aj „Tr. zák.") s poukazom na § 138 písm. a) Trestného zákona a na § 139 písm. e) Trestného zákona a podľa § 360 ods. 2 Trestného zákona s prihliadnutím na § 38 ods. 2, ods. 4 Tr. zák., § 37 písm. m) Tr. zák. mu za to uložil trest odňatia slobody vo výmere 26 mesiacov so zaradením na jeho výkon do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia ...
Merito veci: § 355/2a, 3d Tr.zák.
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Nové Zámky (ďalej tiež „okresný súd") zo 04. marca 2021, sp. zn. 1T/4/2021 bol obvinený I. I. (ďalej tiež „obvinený") uznaný za vinného zo spáchania zločinu prevádzačstva podľa § 355 ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. d) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. j) Trestného zákona v spolupáchateľstve podľa § 20 Trestného zákona, ktorého sa dopustil na tom skutkovom základe, že: - dňa 31.12.2019 asi 00.15 hod., po predchádzajúcej vzájomnej dohode a po telefonickom usmernení nestotožnenej osoby, vystupujúcej pod prezývkou menom Q., umožnil spolu s už odsúdeným ...

Najvyšší správny súd SR

Odôvodnenie: Disciplinárny návrh 1. Disciplinárnym návrhom zo dňa 13. marca 2023 doručeným Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej aj ako „disciplinárny súd", „najvyšší správny súd" alebo „súd") dňa 16. marca 2023 - č. 12398/2023/152 (ďalej aj ako „návrh" alebo „disciplinárny návrh") sa minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej aj ako „minister spravodlivosti", „minister" alebo „navrhovateľ") domáhal toho, aby disciplinárny súd uznal N.. S. G., nar. XX. S. XXXX, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu B. XX, XXX XX G. (ďalej aj ako „disciplinárne obvinený") vinným z d ...
Odôvodnenie: I. Písomné napomenutie 1. Predsedníčka Okresného súdu J. E. (ďalej ako „predsedníčka súdu“) uložila dňa 16. apríla 2020 sudcovi Okresného súdu J. E. - I.. C. D., (ďalej ako „navrhovateľ“) písomné napomenutie č.: 1SprO 120/2020 (ďalej ako „napomenutie“) podľa § 117 ods. 7 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o sudcoch“). 2. Písomné napomenutie predsedníčka súdu uložila v zmysle § 117 ods. 7 zákona o sudcoch a prísediacich „za poklesok v správaní menšieho významu spočívajúci v porušení pracovného poriadku a ...
Odôvodnenie: I. 1. Podaním, doručeným Okresnému súdu Trenčín dňa 16. januára 2023 sa žalobkyňa - oznamovateľka domáhala vydania príkazu na zrušenie rozhodnutia č. Ma-13/32/1994Vá vydaného Obvodným úradom Nové Mesto nad Váhom dňa 20.01.1994. V návrhu uviedla, že jej synovi a dcére boli zmenené priezviská rozhodnutím obvodného úradu, ktorý zmenu vykonal bez správne spísanej žiadosti zákonného zástupcu. Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom žiadosť prijal, no s číslom spisu, ktorý sa týkal iného súdneho rozhodnutia alebo rozhodnutia, ktoré neexistovalo. Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom vydal rozhodnuti ...
Odôvodnenie: I. Predmet konania vo veci 1. Žalobkyňa sa žalobou doručenou Okresnému súdu Bratislava III zo dňa 14. augusta 2022 domáhala určenia, že skončenie jej služobného pomeru zo dňa 19. apríla 2022, č. 155509/2022 zo strany žalovaného podľa ustanovenia § 258 ods. 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o finančnej správe“) je neplatné. Žalobkyňa sa ďalej domáhala zrušenia rozhodnutia o skončení služobného pomeru zo dňa 19. apríla 2022, č. 155509/2022 (ďalej len „rozhodnutie o skončení služobného pomeru“) a rozhodnu ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach (ďalej tiež aj „správny súd“) 6. marca 2023 predložil vec kompetenčnému senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (ďalej ako „kompetenčný senát“) na rozhodnutie kompetenčného sporu podľa ustanovenia § 18 ods. 4 zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“). Kompetenčný spor, či vec patrí do správneho alebo civilného súdnictva, vznikol medzi Krajským súdom v Košiciach a Okresným súdom Košice II. Správny súd nesúhlasil s postúpením veci mu Okresným súdom Košice II ...
Odôvodnenie: I. 1. Žalobca osobne podal 14. septembra 2018 na Okresný súd Trebišov žalobu voči žalovanému. Na základe výzvy ju doplnil 9. novembra 2018. Navrhol v nej navýšiť jeho (predčasný) starobný dôchodok (ďalej len „starobný dôchodok“) o 50,- € mesačne a z dôvodu jeho krátenia vyrovnať schodok spôsobený nezákonným krátením. 2. Okresný súd Trebišov uznesením č. k. 17S/1/2018-22 zo 14. januára 2019 postúpil vec Krajskému súdu v Košiciach. Podľa názoru tohto súdu sa žalobca domáhal podanou žalobou preskúmať rozhodnutie žalovanej č. 530 309 2780 0 z 31. mája 2012, ktorým žalovaná zamietla ž ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou doručenou 27. júla 2021 Okresnému súdu Piešťany v znení jej doplnenia podaním zo dňa 02. januára 2021 domáhal „zrušenia zápisu do katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. XX pre katastrálne územie G. S. r. 2004, vrátenia podhodnotenej sumy Zbojekovým a ponechania právneho stavu, aby obec bola opätovným vlastníkom ukradnutého majetku“. Ako dôvod uviedol, že žalovaná 1/ neponúkla odpredaj podielu spoluvlastníkom a kúpna zmluva bola „vykonaná na základe spáchania trestného činu ex-starostu obce J. B.“. 2. Krajský súd v Trnave uznesením sp. zn. 26NcC/14/2 ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou doručenou 25. novembra 2022 na Okresný súd Košice II domáhal vyslovenia neplatnosti právneho úkonu a zrušenia vecného bremena, resp. zrušenia právneho úkonu povolenia vkladu o vecnom bremene k nehnuteľnosti podľa výpisu z LV č. XXXXX, parcelné číslo 3257/20, 3257/60, 3257/61, 3257/20, 3257/57, 3257/59, ako absolútne neplatného. 2. Okresný súd Košice II prípisom zo dňa 09.01.2023 č. k. 12C/15/2022-29 postúpil vec Krajskému súdu v Košiciach ako vecne príslušnému z dôvodu, že podanie žalobcu posúdil ako žalobu, resp. žalobný návrh, ktorým žalobca žiada zrušiť roz ...
Odôvodnenie: I. Predmet konania vo veci 1. Žalobkyňa podaním adresovaným a doručeným Okresnému súdu Senica dňa11.mája 2022 označeným ako žiadosť o vrátenie poplatku za smeti datovaným k 05.10.2021 žiada Mesto Senica o vrátenie sumy 482,17 eur. Túto sumu žalobkyňa identifikovala ako platbu za smeti v meste Senica. Svoju žiadosť žalobkyňa odôvodnila tým, že predmetnú platbu urobila v hotovosti na mestskom úrade v meste Senica ihneď, ako sa dozvedela o nedoplatku, ktorý mal vzniknúť nedorozumením a bez oboznámenia situácie zo strany mesta Senica. Zároveň uviedla, že sa od roku 2012 nezdržiava v mieste t ...
Odôvodnenie: I. Vymedzenie predkladanej otázky 1. Senát 3S Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (ďalej „predkladajúci senát“) rozhodol podľa § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej „SSP“) o postúpení veci vedenej pod sp. zn. 6Asan/5/2021 veľkému senátu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (ďalej „veľký senát“) po tom, čo pri posudzovaní kasačnej sťažnosti žalobkyne dospel k právnemu názoru odlišnému od právneho názoru vyjadreného v rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4Sž/21/01 z 25. septembra 2001, publikovaného v Zbierke ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trenčíne ako správny súd napadnutým rozsudkom č.k. 14Sa/67/2021-48 zo dňa 31.01.2022 zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal zrušenia preskúmavaného rozhodnutia generálneho riaditeľa žalovanej č.: XXX XXX XXXX X zo dňa 19.07.2021 (ďalej len „preskúmavané rozhodnutie“). Uvedeným rozhodnutím žalovaná podľa § 218 ods. 2 zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) zamietla odvolanie žalobcu a potvrdila rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 22.04.2021 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“). 2. Prvostupňo ...
Odôvodnenie: I. Disciplinárny návrh 1. Dňa 18.7.2022 podala na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „disciplinárny navrhovateľ“) návrh na začatie disciplinárneho konania proti disciplinárne obvinenému C.. G. T., exekútorovi so sídlom Exekútorského úradu G. XX, XXX XX R. (ďalej len „disciplinárne obvinený“) pre podozrenie zo spáchania závažného disciplinárneho previnenia podľa § 220 ods. 2 Exekučného poriadku, kvôli porušeniu § 3, § 13 a § 46 ods. 1 Exekučného poriadku v znení účinnom do 31.3.2017, v dôsledku bezdôvodného nekonania ...
Odôvodnenie: I. Konanie pred orgánmi verejnej správy 1. Na základe výsledkov kontroly na dani z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH" alebo „daň") za zdaňovacie obdobie november 2015, vykonanej u žalobcu, vydal Daňový úrad Trenčín, pobočka Považská Bystrica (ďalej aj „správca dane") rozhodnutie č. 102038202/2019 zo dňa 27.08.2019 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie"), ktorým podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov žalobcovi vyrubil rozdiel dane v sume 13.100,- eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie november 2 ...
Odôvodnenie: I. Disciplinárny návrh a vyjadrenie disciplinárne obvineného 1. Návrhom zo dňa 28. septembra 2022, ktorý bol Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd") doručený dňa 29. septembra 2022 (ďalej len „disciplinárny návrh"), sa minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „disciplinárny navrhovateľ" alebo „navrhovateľ") domáhal rozhodnutia, ktorým by disciplinárny senát uznal sudcu Y. B. B.Á. Ľ. Q.. Z. L. (ďalej len „disciplinárne obvinený") vinného zo spáchania závažného disciplinárneho previnenia podľa § 116 ods. 2 písm. b/ v spoje ...
Odôvodnenie: I. Žaloba 1. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej aj „Najvyšší správny súd“) podľa čl. 142 ods. 2 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky rozhoduje s účinnosťou od 01.01.2021 aj o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Konanie vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy je upravené v § 312a až § 312k Správneho súdneho poriadku (ďalej aj „SSP“). 2. Žalobca podal Najvyššiemu správnemu súdu dňa 05.04.2023 tzv. volebnú žalobu, ktorou namietal nezákonnosť a neústavnosť volieb starostu obce Nechválova Polianka, ktoré sa konali ...
Odôvodnenie: I. Disciplinárny návrh 1. Minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „navrhovateľ“ alebo „minister spravodlivosti“) podľa § 17 písm. a) zákona č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok) - ďalej len „DSP“, disciplinárnemu súdu dňa 28. decembra 2022 doručil návrh na začatie disciplinárneho konania proti Z.. F.. Z. A., K.. súdnemu exekútorovi, so sídlom Exekútorského úradu H. S. XXX, XXX XX V. N., s účinnosťou od 01.03.2023 so sídlom Exekútorského úradu S.. ...
Odôvodnenie: I. Disciplinárny návrh 1. Minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej „minister spravodlivosti“ alebo „navrhovateľ“) dňa 30. januára 2023, doručeným Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej ako „najvyšší správny súd“ alebo „disciplinárny súd“) dňa 02. februára 2023 podal návrh na začatie disciplinárneho konania proti disciplinárne obvinenému notárovi JUDr. Ľ. T., nar. XX.XX.XXXX, so sídlom Notárskeho úradu v G. J., T.. L. XXX/X, XXX XX G. J. (ďalej aj „disciplinárne obvinený“), v zmysle § 13 v spojení s § 18 písm. a) zákona .č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku N ...
Odôvodnenie: I. Disciplinárny návrh 1. Prezident Notárskej komory Slovenskej republiky (ďalej len „navrhovateľ“) podľa § 18 písm. c) zákona č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok) - ďalej len „DSP“, disciplinárnemu súdu dňa 27. októbra 2022 doručil návrh na začatie disciplinárneho konania proti V.. O. X., notárovi, so sídlom Notárskeho úradu Š.I. XXXX/XX, XXX XX K. (ďalej aj ako „disciplinárne obvinený“ alebo „notár“). 2. Navrhovateľ disciplinárny návrh odôvodnil tým, že di ...

Ústavný súd SR

SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 222/2023-49 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovate
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 320/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a zo sudcov Petra Straku a Ivana Fiačana v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov H. K. T., a. s. v dodatočnej likvidácii, Panenská 24, Bratislava, a SKKP, k. s., Panenská 24, Bratislava, zastúpených Advokátskou kancel
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 118/2023-39 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Ivana Fiačana (sudca spravodajca) a Petra Straku v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 328/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti Slovak Estate s. r. o., Tallerova 4, Bratislava, IČO 50 050 907, zastúpenej Advokátskou kanceláriou VASIĽ & partners, s. r. o., Ži
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 332/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Advokát
Uznesenie: okresného súdu nemožno považovať za svojvoľné či arbitrárne, a preto nie je možné dospieť k záveru, že namietaným uznesením okresného súdu došlo k porušeniu uplatnených práv sťažovateľov. Ústavná sťažnosť bola preto podľa § 56 ods. 2 písm. g) ZoÚS v tejto časti odmietnutá pre jej zjavnú neopodstatnenosť. Vzhľadom na odmietnutie ústavnej sťažnosti ako celku nepovažoval ústavný súd za potrebné zaoberať sa ďalšími námietkami a návrhmi sťažovateľov. Pou čen i e : Proti tomuto rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok. V Košiciach 29. júna 2023 Robert Šorl p ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 333/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a. s., Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO 47 967 692, zastúpenej advokátkou JUDr. Veronikou Dolákovou, PhD., Ma
Uznesenie: Krajského súdu v Prešove č. k. 9Tos/24/2022-85 z 31. augusta 2022 zru šu je a vec mu vrac ia na ďalšie konanie. 3. Krajský súd v Prešove je povin n ý nahradiť sťažovateľovi trovy konania 426,65 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. 4. Vo zvyšnej časti ústavnej sťažnosti n evyh ovu je . Od ôv od n e n ie : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 23. januára 2023 doručená ústavná sťažnosť, ktorou sa sťažovateľ domáha vyslovenia porušenia svojho základného práva na rovnaké zaobchádzanie a zákaz ...
Uznesenie: o odmietnutí odporu nadobudlo právoplatnosť 2. marca 2023. 9. Okresný súd uznesením z 22. marca 2023 rozhodol o vylúčení vzájomnej žaloby o zaplatenie 77 416,64 eur na samostatné konanie. V odôvodnení uviedol, že konanie bolo dňom právoplatnosti platobného rozkazu právoplatne skončené, nie sú splnené podmienky na spojenie vecí, preto súd vylúčil vec na samostatné konanie. Uviedol, že zo vzájomnej žaloby nie je zrejmé, akej sumy sa žalovaná v samostatnom konaní domáha, preto po právoplatnosti tohto uznesenia vyzve súd žalovanú už v novom procesnom postavení žalobkyne, aby potvrdila, či na p ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 327/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky MEDIN Plus, s. r. o., Kostolná-Záriečie 149, IČO 36 328 855, zastúpenej advokátom JUDr. Eugenom Kostovčíkom, Gelnická 33, Košice, proti rozsudku Najvyššie
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 324/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o neúplnej ústavnej sťažnosti sťažovateľky Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov Záhradková osada GEDER 32-23, Košická Nová Ves, zastúpenej svojím predsedom XXXXXXXXXXXXXXX
Uznesenie: okresného súdu: 15. Rozhodujúcou procesnou otázkou posúdenia ústavnej sťažnosti v rozsahu proti namietanému uzneseniu okresného súdu je otázka právomoci ústavného súdu a prípustnosti ústavnej sťažnosti proti uzneseniu okresného súdu, ktorým bolo vyhovené námietkam povinného proti rozvrhu za situácie, že vyhovenie námietkam povinného bolo dôvodom neschválenia rozvrhu výťažku. K tejto otázke sa vyjadril ústavný súd v uznesení č. k. IV. ÚS 526/2020-16 z 22. októbra 2020 a v tom istom exekučnom konaní dospel k záveru, že odvolanie proti uzneseniu o neschválení rozvrh ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 40/2023-56 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 196/2023-27 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky DEBUT s. r. o., Cintorínska 2, Šamorín, IČO 31 393 667, zastúpenej JUDr. Helenou Bognerovou, advokátkou, Vajanského 8, Trenčín, proti po
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 163/2023-29 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpe
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 334/2023-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky JUDr. Ing. Martiny Kiseľovej, Pavla Mudroňa 26, Martin, IČO 42 392 144, zastúpenej JUDr. Danielou Paškovou, advokátkou, J. Mazúra 4453/20, Martin, proti uznesen
Uznesenie: navrhujú zrušiť a vec vrátiť krajskému súdu na ďalšie konanie. II. 2. Sťažovatelia sú správcom konkurznej podstaty úpadcu ako žalobcom na okresnom súde od roku 2019 žalovaní o určenie neúčinnosti právneho úkonu. V tomto konaní 24. augusta 2022 vzniesli námietku zaujatosti voči sudkyni okresného súdu, ktorá rozhoduje aj v konkurznom konaní úpadcu, ktorého správca ich žaluje. Podľa sťažovateľov medzi sudkyňou okresného súdu a správcom úpadcu je vzťah funkčnej závislosti, keďže sudkyňa môže správcovi ukladať pokyny, no zároveň má rozhodnúť aj v ich spore. 3. O tejto námietke zaujatosti krajský ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 255/2023-36 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, z
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 325/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 330/2023-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, t. č. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 466/2022-43 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastú
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 339/2023-51 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 231/2023-25 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa Parazitologického ústavu SAV, v. v. i., Hlinkova 3, Košice, IČO 00 586 951, zastúpeného GRABAN, TORMA & PARTNERS s.
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo na spravodlivý proces (IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04). Krajský súd svoje rozhodnutie jasne a zrozumiteľne odôvodnil a je z neho zrejmá jeho právna úvaha a vysporiadanie sa s podstatou argumentácie sťažovateľa proti uzneseniu vyššieho súdneho úradníka. To, že krajský súd adresne, obdobne, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, neuviedol dôvod, pre ktorý na vec sťažovateľa nepoužil závery nálezu ústavného súdu č. k ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 322/2023-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 336/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Odôvodnenie: ďalšieho trvania považuje za nepreskúmateľné, pretože krajský súd sa nevysporiadal s konkrétnymi skutočnosťami. Hrozba vysokého trestu nestačí a ani po 13 mesiacoch väzby k tomu nepristúpili žiadne ďalšie skutočnosti. Sťažovateľ poukazuje na to, že pred vzatím do väzby žil v byte svokrovcov s manželkou a deťmi, ku ktorým má silné citové väzby a napriek vedomosti o začatom trestnom stíhaní nerobil nič, čo by mohlo založiť dôvody väzby. Okrem toho bol zadržaný v mieste bydliska a navštevovanie kasína nemôže svedčiť pre väzobné stíhanie. Keďže v súčasn ...
Uznesenie: Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 14 CoP 4/2023-665 z 28. februára 2023 zru šu je a ve c v raci a Krajskému súdu v Žiline na ďalšie konanie. 3. Krajský súd v Banskej Bystrici je p ovi n n ý nahradiť sťažovateľovi trovy konania v sume 442,38 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľa a skutkový stav veci 1. Sťažovateľ sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 24. apríla 2023 domáha vyslovenia porušenia základného práva na ochranu pred neoprá ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 291/2023-32 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 10 ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov o návrhu navrhovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 349/2023-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu prerokoval oznámenie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky Petra Straku o dôvodoch jeho vylúčenia z konania a rozhodovania vo veci vedenej na Ústavnom súde Slovenskej republiky pod sp. zn. III. ÚS 633/2022 a takto rozh od ol : 1. Sudca Ústa
Uznesenie: o zrušení prvého rozsudku okresného súdu bolo tak vydané až po viac ako 3 rokoch od predloženia odvolacieho spisu. Krajský súd bol v predmetnej veci bez akýchkoľvek zákonných alebo iných dôvodov nečinný minimálne po dobu viac ako dvoch rokov a dlhodobo vo veci nevykonal žiadne úkony smerujúce k odstráneniu právnej neistoty, v ktorej sa sťažovatelia ako žalobcovia počas napadnutého súdneho konania nachádzali, čo je základným účelom práva zaručeného v citovanom článku ústavy (napr. I. ÚS 41/02). 25. Reagujúc na vyjadrenie predsedu krajského súdu o zaťaženosti zákonnej sudkyne, ústavný súd op ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 232/2023-33 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky MARSHALL, spol. s r. o., Dlhá lúka 1771, Nová Baňa, IČO 36 032 611, zastúpenej advokátskou kanceláriou SODOMA VULGAN, spol. s r. o., Komin
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (III. ÚS 57/2019). 11. Pretože je sťažovateľke odôvodnenie napadnutého uznesenia dostatočne známe, ústavný súd ho preto nebude na tomto mieste podrobnejšie rozvádzať. Len pre doplnenie konštatuje, že krajský súd v odôvodnení napadnutého uznesenia jasne uviedol relevantné ustanovenia na vec sa vzťahujúceho právneho predpisu – zákona o neziskových organizáciách, pričom v ...
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 7Cdo/44/2021 z 30. novembra 2021 zru šu je a ve c v raci a Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky j e p ovi n n ý nahradiť sťažovateľom trovy konania vo výške 1 118,70 eur a zaplatiť ich právnej zástupkyni sťažovateľov do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 4. Vo zvyšnej časti ústavnej sťažnosti n evyh ovu je . O d ôvod n eni e : I. Ústavná sťažnosť sťažovateľov a skutkový stav veci 1. Sťažovatelia sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 352/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti OB-BELSTAV, s. r. o., Olešná 500, IČO 36 396 605, zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. Peter Strapáč, PhD., s. r. o., 17. nove
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 238/2023-50 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti CORS, spol. s r. o., Jesenná 8, Prešov, IČO 36 467 057, zastúpenej advokátom JUDr. Michalom Feciľako
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 193/2023-62 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 378/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastú
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 347/2023-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky AUTO ROTOS – ROZBORA s. r. o., Račianska 184/B, Bratislava, IČO 35 918 519, zastúpenej LEGAL & CORP s. r. o., Gajova 11, Bratislava, IČO 47 237 325, v
Odôvodnenie: napadnutého uznesenia okresného súdu v spojení s uznesením okresného súdu vydaným vyšším súdnym úradníkom predstavuje podľa ústavného súdu dostatočný základ na jeho výrok, ktorým nepriznal sťažovateľke odmenu a náhradu hotových výdavkov za špecifikované tri úkony právnej služby. Okresný súd vo svojich uzneseniach primeraným, logickým, zrozumiteľným a dostatočným spôsobom sťažovateľke objasnil, prečo nepriznal náhradu trov právneho zastúpenia vo vymedzenom rozsahu, preto napadnuté uznesenie nie je zjavne neodôvodnené. Právne závery okresného súdu v uvedených uzneseniach nemožno považovať ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 362/2023-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky AUTO ROTOS – ROZBORA s. r. o., Račianska 184/B, Bratislava, IČO 35 918 519, zastúpenej LEGAL & CORP s. r. o., Gajova 11, Bratislava, IČO 47 237 325, v
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 170/2023-26 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 345/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 313/2023-38 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 348/2023-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 349/2023-25 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, t. č. v Ústave na výk
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 355/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zast
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 350/2023-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky Slovenskej republiky, zastúpenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, Račianska 71, Bratislava, proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej rep
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 343/2023-43 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 354/2023-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti AUTO ROTOS – ROZBORA s. r. o., Račianska 184/B, Bratislava, IČO 35 918 519, zastúpenej advokátskou kanceláriou LEGAL &
Odôvodnenie: správneho orgánu nemožno hodnotiť ako logicky rozporné ani arbitrárne. Správny súd pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu posudzuje, či správny orgán aplikoval na predmetnú právnu vec relevantný právny predpis a právnu úpravu na vec sa vzťahujúcu aplikoval v súlade s čl. 152 ods. 4 ústavy. Správny súd neskúma vlastnícke právo na takej úrovni, ako to žiada sťažovateľka, pričom rozhodovanie o otázke vlastníckeho práva v rovine, v akej to vyžaduje sťažovateľka, patrí v zmysle § 3 Civilného sporového poriadku výlučne do právomoci civilného súdu. Podobnú o ...
Uznesenie: vyššieho súdneho úradníka napadla sťažovateľka sťažnosťou, o ktorej okresný súd rozhodol uznesením č. k. 6C/73/2014-1243 z 15. marca 2023 tak, že sťažnosť zamietol. 8. Sťažovateľka v sťažnosti namietala jednak spôsob určenia výšky odmeny za poskytnuté právne služby, pričom zastávala názor, že okresný súd mal vychádzať z jasne určiteľnej hodnoty veci – kúpnej ceny sporných nehnuteľností, ktorá vyplývala z kúpnej zmluvy a bola vo výške 5 850 000 eur, ako aj nepriznanie odmeny za dva úkony právnej služby spočívajúce v nahliadnutí do súdneho spisu. Sťažnostná argumentácia sťažova ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 350/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej JUDr. Milošom Kaščák
Uznesenie: o sťažnosti tak ústavne neobstojí (sťažovateľ poukazuje na nález ústavného súdu sp. zn. III. ÚS 109/2020 z 23. júna 2020). Za daného stavu je potrebné, aby strana, ktorá sa domáha priznania náhrady trov konania vo výške, ktorá jej prináleží, riadne a včas, teda ešte pred rozhodnutím vyššieho súdneho úradníka o výške náhrady trov konania podľa § 262 ods. 2 Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“), predložila súdu všetky potrebné doklady preukazujúce vznik a výšku trov. Sťažnosť proti 3 rozhodnutiu súdneho úradníka nemôže slúžiť ako prostriedok, ktorým sa má docieliť náprava ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 360/2023-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka (resp. strany) na spravodlivý proces (III. ÚS 209/04, IV. ÚS 176/2020). 25. Podstatou ústavnoprocesnej zásady rovnosti účastníkov v konaní pred orgánom súdnej ochrany je to, že všetci účastníci civilného sporového konania majú rovnaké procesné práva a povinnosti, ktoré uplatňujú a plnia za rovnakých procesných podmienok bez zvýhodnenia alebo diskriminácie niektorej z procesných strán (m. m. PL. ÚS 8/ ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 351/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, proti uzneseniu Okresného súdu Košice I (t
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 346/2023-46 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 203/2023-36 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maloletej
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 351/2023-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Odôvodnenie: rozhodnutia okresného súdu preto spĺňa všetky požiadavky vyplývajúce zo základného práva na súdnu ochranu a spravodlivý proces vo vzťahu k odôvodneniu súdneho rozhodnutia. V rámci uvedeného je preto úplne ústavne akceptovateľný a vzhľadom na okolnosti danej exekučnej veci spravodlivý záver okresného súdu, podľa ktorého zaviazal sťažovateľku ako povinnú na náhradu trov exekúcie. 17. Na základe uvedeného nemožno dospieť k záveru o porušení práv sťažovateľky podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a čl. 6 ods. 1 dohovoru. Ústavná sťažnosť je zjavne neopodstatnená a ako taká bola podľa § 56 ods. 2 písm. g ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 159/2023-47 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastú
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 373/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX zastúpenej JUDr. Danielom Tarbajom, advokátom, Zámocká 52
Uznesenie: nadobudlo právoplatnosť 13. marca 2023. II. Argumentácia sťažovateľky 5. Zo sťažovateľkou prezentovanej argumentácie v podanej ústavnej sťažnosti možno vyvodiť tieto námietky: a) všeobecné súdy v napadnutom konaní neposkytli ochranu je základnému právu na nedotknuteľnosť osoby a súkromia podľa čl. 16 ústavy, základnému právu na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena podľa čl. 19 ods. 1 ústavy, základnému právu vlastniť majetok podľa čl. 20 ústavy ani základnému právu na ochranu listového tajomstva podľa čl. 22 ústavy; 3 b) ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 371/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 375/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného J
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 343/2023-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom JUDr. Mgr. Štefanom Buc
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 353/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej ADVOKÁTSKOU
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 342/2023-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 346/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, proti rozsudku
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 347/2023-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 345/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenéh
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 341/2023-43 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 356/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej JUDr. Danicou Holováčovo
Odôvodnenie: návrhu na začatie konania rekapituluje priebeh trestného stíhania vedeného proti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ďalej len „obžalovaní“). Od 29. júla 2015 sa proti obžalovaným na okresnom súde vedie trestné konanie pre skutok kvalifikovaný podľa § 172 ods. 1 písm. c) a d) a ods. 2 písm. c) Trestného zákona. Okresný súd vyhlásil 2. júna 2016 vo veci rozsudok. Následne tento rozsudok Krajský súd v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) podľa § 321 ods ...
Uznesenie: o odmietnutí odvolania je totiž rozhodnutím, ktorým sa konanie končí (§ 386 CSP), proti ktorému právna úprava podanie dovolania pripúšťa. Súčasne však treba poznamenať, že takáto vada v odôvodnení napadnutého rozhodnutia najvyššieho súdu ešte nemusí znamenať vecnú nesprávnosť napadnutého uznesenia, resp. spôsobiť jeho ústavnú neudržateľnosť. 11. Ako vyplýva z popísanej chronológie daného sporu, okresný súd zastavil dovolacie konanie z dôvodu nezaplatenia súdneho poplatku, pričom proti takému rozhodnutiu vydanému vyšším súdnym úradníkom bola prípustná sťažnosť, o ktorej rozhod ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 370/2023-5 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara prerokoval oznámenie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky Ladislava Duditša o možných dôvodoch jeho vylúčenia z konania a rozhodovania vo veci vedenej Ústavným súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 136
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 356/2023-42 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky Slovenskej národnej akreditačnej služby, Karloveská 63, Bratislava, IČO 30 809 673, zastúpeného advokátskou kanceláriou SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o., Šo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 367/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 366/2023-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenéh
Uznesenie: Krajského súdu v Prešove č. k. 3 Co 8/2022 zo 16. februára 2022 zru šu je a vec v raci a Krajskému súdu v Prešove na ďalšie konanie. 3. Krajský súd v Prešove je p ovi n n ý nahradiť sťažovateľkám trovy konania 801,48 eur a zaplatiť ich právnej zástupkyni sťažovateliek do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 4. Ústavnej sťažnosti vo zvyšnej časti n evyh ovu je. O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateliek a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu bola 16. marca 2022 doručená ústavná sťažnosť sťažovateliek, a to obchodnej spoločnosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ďalej ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 298/2023-24 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 362/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej advokátkou JUDr. Monikou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 358/2023-34 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, narodeného XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, právne zast
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 355/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 365/2023-5 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, t. č. Ústav na výkon trestu odňatia slobody XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 369/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31 322 832, právne zastúpenej advokátskou kanceláriou RUŽIČKA AND
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 368/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 359/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Advokátskou kancelár
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky PL. ÚS 1/2022-270 Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu Ivana Fiačana a sudcov Jany Baricovej, Ladislava Duditša, Libora Duľu, Miroslava Duriša (sudca spravodajca), Jany Laššákovej, Miloša Maďara, Roberta Šorla, Petra Molnára, Petra Straku, Ľuboša Szigetiho a Martina Vernarského o návrhu skupiny 42 poslancov Národnej rady Slovenskej r
Uznesenie: Krajského súdu v Bratislave č. k. 1Tos/36/2022 zo 4. apríla 2022 zru šu je a v ec vraci a Krajskému súdu v Bratislave na ďalšie konanie.“ O d ôvod n eni e: I. 1. Nálezom ústavného súdu č. k. III. ÚS 53/2023-54 z 15. júna 2023 v bode 2 výroku bolo rozhodnuté: „Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č. k. 1Tos/36/2022 zo 4. apríla 2022 zrušuje a vec vracia Krajskému súdu v Košiciach na ďalšie konanie.“ 2. Podľa § 62 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,z ...
Odôvodnenie: napĺňajúce túto požiadavku spočíva v predložení dostatočných právnych argumentov, ktoré by už v čase predbežného prerokovania veci umožnili z materiálneho hľadiska posúdiť, či sú relevantne spôsobilé vyvolať pochybnosti o súlade napadnutého právneho predpisu s referenčnou právnou normou. Takéto pochybnosti zároveň nie je možné naplniť, ak z judikatúry ústavného súdu možno celkom jasne vyvodiť záver o súlade napadnutej právnej normy s referenčnou normou a navrhovateľ zároveň neponúkne ústavnému súdu argumenty nasvedčujúce potrebe odklonu od skoršej rozhodovacej činnosti ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 17/2023-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti Poľnohospodárska Pôda s. r. o., Sibírska 55, Bratislava, IČO 44 138 369, zastúpenej advokátskou kanceláriou LawService, s. r. o., Stráž 223, Zvolen, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Pavol Konečný, proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovensk
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 233/2023-26 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného JUDr.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 325/2023-35 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátkou J
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4 Cdo 159/2020 z 25. mája 2022 zru šu je a ve c vrac i a Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na ďalšie konanie. Od ôv od n e n ie : I. Ústavná sťažnosť sťažovateľky a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu bola 18. augusta 2022 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľky, ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na rovnosť účastníkov v konaní podľa čl. 47 ods. 3 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochra ...
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6 Cdo 144/2020 z 26. októbra 2022 zru šu je a ve c vrac i a Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na ďalšie konanie. Od ôv od n e n ie : I. Ústavná sťažnosť sťažovateľky a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu bola 9. februára 2023 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľky, ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd napadnutým uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republi ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 337/2023-29 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 197/2023-26 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 105/2023-33 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátsko
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 334/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, proti rozsudku Krajského súdu v T
Odôvodnenie: odvolacieho rozsudku považoval dovolací súd za komplexné, pričom myšlienkový postup krajského súdu je v odôvodnení dostatočne vysvetlený nielen poukazom na všetky skutočnosti zistené vykonaným dokazovaním, ale tiež s poukazom na právne závery, ktoré prijal. Je teda celkom zrejmé, ako a z akých dôvodov odvolací súd rozhodol, a podľa názoru dovolacieho súdu má odôvodnenie rozhodnutia odvolacieho súdu (ktoré treba v spojení s rozhodnutím súdu prvej inštancie chápať ako jeden vecný celok) náležitosti v zmysle § 393 CSP, pričom za procesnú vadu konania podľa § 420 písm. f) CSP nemožno považova ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 332/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej advokátskou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 335/2023-24 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti EUNICA MEDIA, s. r. o., Mariánske námestie 30/5, Žilina, IČO 44 081 481, právne zastúpenej Advokátskou kanceláriou AŠTARY,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 326/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, t. č. v Ústave na výkon trestu odňatia slobody XXXXXXXXXXXXXXXXXX, proti rozsudku Okr
Odôvodnenie: ústavnej sťažnosti vo vzťahu k postupu okresného súdu v napadnutom konaní je strohé, iba vo všeobecnej rovine. Niektoré časti sa javia iba ako „skopírované“ z ich predchádzajúcich ústavných sťažností bez aktualizovania skutočností (bod 5 tohto uznesenia). Ústavný súd vo svojej ustálenej judikatúre opakovane uviedol, že je základnou povinnosťou sťažovateľa, aby odôvodnenie ústavnej sťažnosti obsahovalo čo najpresnejší opis skutkového stavu a najmä logickú právnu argumentáciu, na základe ktorej možno konštatovať existenciu príčinnej súvislosti medzi napadnutým postupom, resp. ro ...
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, preto postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04). Splnenie povinnosti odôvodniť rozhodnutie je preto vždy posudzované so zreteľom na konkrétny prípad (porovnaj napríklad Georgiadis v. Grécko z 29. 5. 1997, Recueil III/1997). 20. Ústavný súd zásadne nie je oprávnený preskúmavať a posudzovať právne názory všeobecného súdu, ktoré ho pri výklade a uplatňovaní zákonov viedli k rozhodnutiu. Jeho úloh ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 234/2023-31 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, toho času v XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 98/2023-35 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 20/2023-41 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, toho času XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 325/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpen
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 324/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej JUDr. Evou Hencovs
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 160/2023-36 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 332/2023-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Mandzák a spol., s.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 342/2023-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa Aramis Real Estate SE, Záhřebská 562/41, Vinohrady, Praha, Česká republika, IČO 08 798 991, zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. AŽALTOVIČ
Uznesenie: Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Tdo 44/2022 zo dňa 07.12.2022 sa zrušuje. 3/ Najvyšší súd Slovenskej republiky je povinný uhradiť sťažovateľovi trovy konania právnemu zástupcovi do 2 (dvoch) mesiacov od právoplatnosti Nálezu na účet právneho zástupcu. 4/ Sťažovateľovi sa priznáva primerané finančné zadosťučinenie vo výške 2.000 Eur, ktoré je Najvyšší súd SR povinný sťažovateľovi vyplatiť do 2 (dvoch) mesiacov odo dňa právoplatnosti Nálezu.“ II. Predbežné prerokovanie ústavnej sťažnosti 5. Podstatou ústavnej sťažnosti je porušenie základného práva sťažovateľa na súdnu ochranu podľa ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 229/2023-32 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej Mgr. Petrom Tr
Uznesenie: Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 59 Ek 2734/2021 z 12. septembra 2022 zru šu je a ve c v raci a Okresnému súdu Banská Bystrica na ďalšie konanie. 3. Okresný súd Banská Bystrica je p ovi n n ý nahradiť sťažovateľovi trovy konania v sume 632,11 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 4. Vo zvyšnej časti ústavnej sťažnosti n evyh ovu je . O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľa a skutkový stav veci 1. Sťažovateľ sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 16. novembra 2022 domáha vyslov ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 335/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa obchodnej spoločnosti DUzničená, s. r. o., Javorová 32/451, Partizánske-Veľké Bielice, IČO 36 258 113, zastúpenej advokátom Petrom Janíkom, N
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 336/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 340/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, a. s., Winterova 29, Piešťany, IČO 34 144 790, zastúpenej BIZOŇ & PARTNERS, s. r. o., Hvie
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 341/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa obchodnej spoločnosti DUzničená, s. r. o., Javorová 32/451, Partizánske-Veľké Bielice, IČO 36 258 113, zastúpenej advokátom Petrom Janíkom, N
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 334/2023-28 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Poľská repu
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 327/2023-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Odôvodnenie: napadnutého rozhodnutia je nedostatočné, pokiaľ ide o odpovede na argumenty sťažovateľa namietajúceho vznik zbytočných prieťahov v merite trestnej veci. 4 III. Predbežné prerokovanie ústavnej sťažnosti 10. Podstatou ústavnej sťažnosti je porušenie práva na osobnú slobodu rozhodnutím najvyššieho súdu o zamietnutí žiadosti o prepustenie z väzby na slobodu, o nenahradení väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka. Sťažovateľove námietky možno koncentrovať do námietky nedostatočného a nesprávneho posúdenia procesného postupu súdov z hľadiska rýchlosti konania a rozhod ...
Uznesenie: Krajského súdu v Trnave č. k. 3 Tos 175/2022-324 zo 7. februára 2023 zrušuje a prikazuje Krajskému súdu v Trnave, aby obnovil stav pre porušením základných práv a slobôd tým, že sťažovateľa podmienečne prepustí na slobodu. 3. Ústavný súd priznáva finančné zadosťučinenie sťažovateľovi za ušlú mzdu za obdobie od 1. júna 2021 do 1. apríla 2023 vo výške 40480 eur + 1840 eur za každý ďalší mesiac pokiaľ sťažovateľ bude nezákonne pozbavený... 4. Ústavný súd priznáva finančné zadosťučinenie vo výške 3000 eur za spôsobenie (nemajetkovej) psychickej) ujmy nezákonným obmedzovaním osobnej slobody ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 606/2022-49 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Ivana Fiačana v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpe
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 330/2023-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateliek XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 331/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa obchodnej spoločnosti Novosedlík, spol. s r. o., Chotárna 41, Nitra, IČO 34 104 402, zastúpenej advokátskou kanceláriou ADVOKÁT JUDr. PETER TIMKO s
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 339/2023-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Odôvodnenie: napadnutého uznesenia krajského súdu v spojení s uznesením okresného súdu predstavuje podľa ústavného súdu dostatočný základ pre jeho výrok, ktorým prerušil konanie o odporovacej žalobe do právoplatného skončenia konania o náhrade škody pred Okresným súdom Vyškov. Krajský súd v napadnutom uznesení primeraným, logickým, zrozumiteľným a dostatočným spôsobom sťažovateľovi objasnil, prečo potvrdil uznesenie okresného súdu o prerušení konania ako vecne správne, preto napadnuté uznesenie nie je zjavne neodôvodnené. Právne závery krajského súdu v spojení s názor ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 232/2023-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa PALOMA SK, s. r. o., Gen. Svobodu 681/2, Svidník, IČO 36 512 451, zastúpeného JUDr. Jurajom Špirkom, advokátom, N
Uznesenie: Krajského súdu v Bratislave č. k. 1Tos/36/2022 zo 4. apríla 2022 zru šu je a vec vraci a Krajskému súdu v Košiciach na ďalšie konanie. 3. Sťažovateľovi náhradu trov konania n ep ri zn áva . O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľa a skutkový stav veci 1. Sťažovateľ sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 25. novembra 2022, doplnenou právnym zástupcom 12. decembra 2022, 21. decembra 2022 a 20. januára 2023, domáha vyslovenia porušenia svojho základného práva na rovnosť s ostatnými účastníkmi konania podľa čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ús ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 199/2023-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného XXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 165/2023-32 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpe
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 308/2023-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky GULDAN, spol. s r. o., Hlavná 69, Bernolákovo, IČO 35 738 774, zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. Jozef Holič s. r. o., Poľovnícka 4, Bernolák
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 648/2022-65 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Uznesenie: Okresného súdu Bardejov č. k. 7Csp/89/2018-197 z 25. januára 2023 zru šu je a vec mu v raci a na ďalšie konanie. 3. Okresný súd Bardejov je p ovi n n ý nahradiť sťažovateľovi trovy konania 442,38 eur a zaplatiť ich jeho právnemu zástupcovi do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 4. Vo zvyšnej časti ústavnej sťažnosti n evyh ovu je. O d ôvod n eni e: I. 1. Sťažovateľ sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 27. marca 2023 domáha vyslovenia porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej ...
Odôvodnenie: súdneho rozhodnutia má podľa ustálenej praxe ústavného súdu podať jasné a zrozumiteľné odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom 5 súdnej ochrany, t. j. s uplatnením nárokov a obranou proti takému uplatneniu. Všeobecný súd nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania. Musí však poskytnúť odpovede na tie otázky, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny základ rozhodnutia bez toho, aby zachádzali do všetkých detailov uvádzaných účastníkom konania. Preto odôvodnenie všeobecného súdu, ktoré str ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 167/2023-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 349/2023-25 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, zastúpeného URBAN G
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 301/2023-24 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 1Cdo/130/2022 z 28. septembra 2022 vo výroku o náhrade trov dovolacieho konania zru šu je a vec vr aci a Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky j e p ovi n n ý nahradiť sťažovateľke trovy konania v sume 460,68 eur a zaplatiť ich právnej zástupkyni sťažovateľky do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. 4. Vo zvyšnej časti ústavnej sťažnosti n evyh ovu je. 2 O d ôvod n eni e: I. 1. Sťažovateľka sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavn ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 299/2023-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Radomír Bžán, s. r. o., Námestie Ľ. Štúra 2, B
Uznesenie: Okresného súdu Bratislava II z 26. októbra 2022 č. k. 42Cb/231/2018-750 zru šu je a ve c v raci a Mestskému súdu Bratislava III na ďalšie konanie. 3. Vo zvyšnej časti ústavnej sťažnosti n evyh ovu je. O d ôvod n eni e: I. 1. Sťažovateľka sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 20. decembra 2022 domáha vyslovenia porušenia základných práv na súdnu ochranu podľa čl. 36 ods. 1 a právnu pomoc podľa čl. 37 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) uznesením súdu v civilnom spore, ktorým súd zamietol jej sťažnosť proti uzneseniu, ktorým súd rozhodo ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 313/2023-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 111/2023-32 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovate
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 270/2023-22 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 318/2023-9 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov 1/ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a 2/ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 670/2022-36 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťaž
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 269/2023-36 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľ
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 354/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej ad
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 300/2023-21 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti X33 s. r. o., Mikulášska 1, Bratislava, IČO 44 613 679, zastúpenej advokátkou JUDr. Máriou Sokolovou, Mickiewiczova 2, Bratislava, proti
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 190/2023-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Advokátskou k
Uznesenie: bolo právnemu zástupcovi sťažovateľa doručené 17. septembra 2022. V určenej lehote 15 dní nebol súdny poplatok zaplatený, lehota na zaplatenie súdneho poplatku uplynula 3. októbra 2022 (koniec lehoty pripadol na nedeľu, posledným dňom lehoty bol preto najbližší nasledujúci pracovný deň). 4. Krajský súd uznesením vyššieho súdneho úradníka z 12. októbra 2022 konanie o kasačnej sťažnosti zastavil, pretože sťažovateľ aj napriek poučeniu o zastavení konania ako následku nezaplatenia poplatku v 15-dňovej lehote od doručenia uznesenia tento neuhradil. 5. V sťažnosti proti u ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 352/2023-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti AUTO ROTOS – ROZBORA s. r. o., Račianska 184/B, Bratislava, IČO 35 918 519, právne zastúpenej advokátskou kancelá
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 159/2023-32 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 189/2023-21 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpe
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 307/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, t. č. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ilava, Mierové námestie 1, Ilava, p
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 267/2023-22 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 341/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 351/2023-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara prerokoval námietku zaujatosti podanú zúčastnenou osobou – predsedom Súdnej rady Slovenskej republiky proti sudcom IV. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky Miroslavovi Durišovi a Ladislavovi Duditšovi v konaní vedeno
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 228/2023-32 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Uznesenie: žiada zrušiť a vec vrátiť okresnému súdu na ďalšie konanie. II. 2. Okresný súd rozsudkom z 19. apríla 2017 žalobu sťažovateľa z roku 2013 o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zamietol a žalovanému proti sťažovateľovi priznal náhradu trov konania. Okresný súd uznesením vyššieho súdneho úradníka z 10. júna 2020 určil výšku trov právneho zastúpenia žalovaného na 2 077,46 eur. Pri úkonoch právnej služby advokáta žalovaného základnú sadzbu tarifnej odmeny určil podľa § 11 ods. 1 písm. a) vyhlášky na 1/13 výpočtového základu, keďže hodnotu vecí bolo možné zistiť len s nepomernými ťažkosť ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 347/2023-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX proti rozsudkom Okresn
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 350/2023-35 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 348/2023-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 317/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla (sudca spravodajca) a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej PBLegal Advokátska
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 303/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom JUDr. Roma
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 343/2023-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného adv
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 353/2023-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Uznesenie: bolo sťažovateľovi v 1. rade doručené 15. februára 2023. 4. Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“) bolo 5. apríla 2023 doručené podanie sťažovateľa v 1. rade z 31. marca 2023 označené ako „podnet na preskúmanie zákonnosti postupu Krajskej prokuratúry v Nitre vo veci 1 Kn 45/23/4400“, ktoré bolo vyhodnotené ako žiadosť o preskúmanie zákonnosti postupu prokurátora v predsúdnom trestnom konaní podľa príkazu generálneho prokurátora Slovenskej republiky č. 11/2019 z 28. novembra 2019 o postupe prokurátorov pri v ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 298/2023-30 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného
Odôvodnenie: rozporu 5 s dobrými mravmi je v namietaných rozhodnutiach len formalistické a vychádza z následku – akoby k súhlasnému vyhláseniu došlo len zo snahy obísť práva žalobcu. 10. Žalobca sa okrem žiadaného určenia neplatnosti právneho úkonu domáha určenia otcovstva k maloletému. Takým rozhodnutím by bola zaručená právna istota, v ktorej maloletý od svojho narodenia žije. Ale táto právna istota je narušená už teraz, pretože maloletý v dôsledku rozhodnutia súdu už nemá otca a aj sťažovateľka je teraz v pozícii, že otec jej dieťaťa je vlastne neznámy. V danom prípade tak stojí oproti ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 346/2023-32 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX za
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 15/2023-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach I. sťažovateľov 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 14/2023-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenýc
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 295/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Ivana Fiačana a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej JUDr. Peter
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 58/2023-42 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 196/2023-37 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 13/2023-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej Advokátskou kanceláriou KONCOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Kpt. Jaroša 29, Trenčín, v mene ktorej koná advokátka a konateľka JUD
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky PL. ÚS 2/2023-110 Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu Ivana Fiačana a zo sudcov Jany Baricovej, Libora Duľu (sudca spravodajca), Jany Laššákovej, Miloša Maďara, Petra Molnára, Petra Straku, Ľuboša Szigetiho, Roberta Šorla a Martina Vernarského o návrhu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Úst
Uznesenie: bolo expedované stranám 22. júla 2022. 2.4. Sťažovateľ 11. júla 2022 podal žiadosť o prepustenie z väzby spolu s písomným sľubom, že sa už nedopustí žiadnej trestnej činnosti. Žiadosť odôvodnil najmä tým, že dôkazná situácia sa voči nemu oslabila, čo vyplýva aj z kontextu zrušenia odsudzujúceho rozsudku, a tiež z dôvodu, že je vo väzbe obmedzený na osobnej slobode dlhšiu dobu, ako je nevyhnutná na dosiahnutie účelu väzby. Okresný súd vo veci samej 25. júla 2022 požiadal Okresný súd Dunajská Streda, Okresný súd Malacky a Okresný súd Bratislava III o poskytnutie súčinnosti vo ve ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 163/2023-24 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Odôvodnenie: ústavnej sťažnosti a petit ústavnej sťažnosti navyše bez konkretizácie základného práva tak nie sú v súlade a sťažnosť je tak neprehľadná. Práve nedostatočnosť v predostretej argumentácii sťažovateľa bráni jej posúdeniu z hľadiska ním uplatnených námietok. Ústavný súd tak musí skonštatovať vadu spočívajúcu v nedostatočnom odôvodnení a neúplnom návrhu na rozhodnutie ústavnej sťažnosti. Sťažovateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 1 v spojení s § 123 ods. 1 písm. d) zákona o ústavnom súde, ako aj nevymedzil dostatočne návrh rozhodnutia podľa § 133 ods. 3 zákona o ústavnom súde a už samotn ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 306/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Mgr. Petrom Miklóssym
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 206/2023-27 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 16/2023-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s. r. o., Hlavná 31, Trnava, IČO 36 865 281, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Maroš Prosman,
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (podobne II. ÚS 114/2021 a tam citovaná judikatúra). 11. Na základe uvedeného ústavný súd konštatuje, že nezistil žiadny dôvod, pre ktorý by mohla vzniknúť pochybnosť o ústavnej konformite napadnutého rozsudku najvyššieho súdu, preto ústavnú sťažnosť sťažovateľky odmietol pre jej zjavnú neopodstatnenosť podľa § 56 ods. 2 písm. g) zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 136/2023-96 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Uznesenie: Krajského súdu v Košiciach č. k. 11 Co 113/2022-126 z 31. októbra 2022 zru šu je a ve c vr aci a Krajskému súdu v Košiciach na ďalšie konanie. 3. Krajský súd v Košiciach je p ovi n n ý nahradiť sťažovateľke trovy konania 796,28 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľky a skutkový stav veci 1. Ústavnému súdu bola 28. februára 2023 doručená ústavná sťažnosť sťažovateľky, ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 4 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 317/2023-9 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa JUDr. Michala Vlkolinského, advokáta, Námestie SNP 8, Zvolen, proti postupu a uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 3 Tos 11/2023 z 8. februára 2023 ta
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 286/2023-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky CCMI s. r. o., Tajovského 3, Košice, IČO 45 991 979, zastúpeného JUDr. Vladislavom Sisákom, advokátom, Skladná 14, Košice, proti rozsudku N
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 308/2023-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, t. č. v Ústave na výkon trestu od
Odôvodnenie: napadnutého rozsudku krajského súdu je podľa názoru sťažovateľky „v extrémnom nesúlade so skutkovými zisteniami vyplývajúcimi zo spisu, preferuje formalistický prístup k aplikácii a interpretácii tak procesných (§ 151, § 191 CSP), ako i hmotnoprávnych ustanovení § 797, § 806 Občianskeho zákonníka o poistení majetku)“. 14. Napadnuté uznesenie najvyššieho súdu považuje sťažovateľka za nepreskúmateľné a zjavne neodôvodnené, keďže najvyšší súd nedal odpoveď na jej podstatné a relevantné námietky uplatnené v dovolaní proti rozsudku krajského súdu. 15. Dovolací súd odmietnutím dovolania ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 312/2023-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára prerokoval oznámenie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky Libora Duľu o možných dôvodoch jeho vylúčenia z konania a rozhodovania vo veci vedenej na Ústavnom súde Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 860/2023 a takto rozh od ol :
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 119/2023-25 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Ivana Fiačana (sudca spravodajca) a Petra Straku v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 320/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 310/2023-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca), sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom JUDr.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky PL. ÚS 22/2019-60 Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu Ivana Fiačana a zo sudcov Jany Baricovej, Libora Duľu, Jany Laššákovej, Miloša Maďara, Petra Molnára, Petra Straku, Ľuboša Szigetiho, Roberta Šorla (sudca spravodajca) a Martina Vernarského o návrhu
Uznesenie: sudkyne okresného súdu sa stalo právoplatným 14. marca 2023. 11. Podľa konštatovania sudkyne okresného súdu vyšší súdny úradník okresného súdu určil základnú sadzbu tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby jednak z hodnoty sporu 310 937,65 eur, t. j. 1 044,05 eur, ale tiež ako 1/3 výšky odmeny z hodnoty sporu 4 359,16 eur, teda 53,67 eur. V konečnom dôsledku preto vychádzal z odmeny za jeden úkon právnej služby vo výške 1 097,72 eur (§ 13 ods. 3 advokátskej tarify). 12. Podľa názoru sudkyne okresného súdu predmetom konania od podania žaloby do zastavenia konania bolo ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 211/2023-27 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) a sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa JUDr. Mareka Letkovského, správcu úpadcu NAVIGRAF GROUP s. r. o., Legionárska 1/C, Bratislava, IČO 42 261 414, zastúpen
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 898/2016-42 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Ivana Fiačana (sudca spravodajca) a Petra Straku v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky po obnove konania nálezom II. ÚS 281/2022 o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 7/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu Ivana Fiačana a sudcov Jany Baricovej, Libora Duľu, Jany Laššákovej, Miloša Maďara, Petra Molnára, Petra Straku, Ľuboša Szigetiho, Roberta Šorla a Martina Vernarského (sudca spravodajca) o návrhu Spoločenstva ČSA 54, 56, 58, 60, 62, Československej armády 72/60, Brezno, na začatie konania podľa čl. 125
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 324/2023-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného spoločnosťou HH
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 321/2023-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného GARANT
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 313/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 69/2023-93 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 319/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom JUDr. Ľ
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 316/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 314/2023-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, zastúpeného
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 302/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca), sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 695/2023-22 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 288/2023-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX zastúpeného JUDr. Viktorom Mlynekom, advokátom,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 291/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného JU
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 322/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti CSK, spol. s r. o., Belinského 3, Bratislava, IČO 35 735 139, právne zastúpenej advokátom JUDr. Mgr. Mariánom Kropajom, Ph
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 315/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Petra Molnára v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa súdneho exekútora XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Uznesenie: Okresného súdu Michalovce zo 14. júla 2020 sp. zn. 19 C/108/2017 a uznesenie Okresného súdu Michalovce zo dňa 15. februára 2021 sp. zn. 19 C/108/2017 vo výroku, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalovanej (I. výrok) v spojení s opravným uznesením zo dňa 26. februára 2021 sp. zn. 19C/108/2017 zrušuje a vec mu v tomto rozsahu vracia na ďalšie konanie.“ 7. Krajský súd po vrátení veci napadnutým uznesením zrušil prvoinštančný rozsudok a vec vrátil okresnému súdu na ďalšie konanie. II. Argumentácia sťažovateľa 8. Sťažovateľ považuje postup krajského súdu a vydanie napadnu ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 294/2023-22 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej Advokátskou kanceláriou Mgr. Karol
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 290/2023-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX proti postupu Okresného súdu Prešov v
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 289/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa mesta Šaľa, Námestie sv. Trojice 7, Šaľa, IČO 00 306 185, zastúpeného JUDr. Borisom Štanglovičom, advokátom, Jarmočná 2264/3, Šaľa, proti rozhodnutiu
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 296/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 298/2023-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho a zo sudcov Jany Laššákovej a Petra Molnára (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, p
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 338/2023-5 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara prerokoval oznámenie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky Ladislava Duditša o možných dôvodoch jeho vylúčenia z konania a rozhodovania vo veci vedenej Ústavným súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 339/2023-5 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara prerokoval vyhlásenie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky Libora Duľu o jeho zaujatosti v konaní vo veci vedenej Ústavným súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 1313/2023 a takto rozh od ol : 1. Sudca
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 315/2023-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu prerokoval oznámenie sudcu III. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivana Fiačana o dôvodoch jeho možného vylúčenia z výkonu sudcovskej funkcie vo veci vedenej Ústavným súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 1143/2023 a takto
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 311/2023-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu prerokoval oznámenie sudcu III. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky Petra Straku o dôvodoch jeho možného vylúčenia z výkonu sudcovskej funkcie vo veci vedenej Ústavným súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 1019/2023 a takto
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 203/2023-36 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 306/2023-25 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom JU
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 301/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej obchodnou spoločnosťou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 250/2023-21 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátkou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 181/2023-30 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 218/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 304/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 10 ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov o návrhu navrhovateľa XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 206/2023-33 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 300/2023-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Advokátskou kanceláriou CIMR
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 318/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti RESTAX s. r. o., Vlčie hrdlo 20, Bratislava, IČO 46 118 454, zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. Margita Lonská, s. r. o., Kal
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 241/2023-27 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 322/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Mgr. Petrom
Uznesenie: námietkového senátu považuje sťažovateľka za vecne nesprávne a arbitrárne. Sťažovateľka zastáva názor, že námietkový senát mal postupovať v zmysle uznesenia č. k. 31 Dz 10/2022 z 9. júna 2022. Vo veciach, kde je navrhovateľom minister a disciplinárne obvinený je sudcom, je potrebné zvoliť najnižšiu mieru tolerancie vo vzťahu k okolnostiam, ktoré by mohli vyvolávať zdanie predpojatosti. Navyše proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu nie je prípustný opravný prostriedok. Nemožno akceptovať prístup, keď sa zaujatosť vyhodnocuje podľa navrhovaného disciplinárneho trestu, ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 320/2023-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej URBAN GAŠ
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 335/2023-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokáts
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 333/2023-22 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom JUDr.
Uznesenie: súdu prvej inštancie o nariadení neodkladného opatrenia napadol odvolaním žalovaný. Odvolanie proti nevyhovujúcej časti uznesenia okresného súdu podali sťažovatelia v treťom až piatom rade, argumentujúc, že pomenovanie XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sa viaže k nim ako verejne činným osobám a aj vo vzťahu k nim dochádza k porušeniu ich osobnostných práv. 8. Krajský súd napadnutým uznesením zmenil uznesenie súdu prvej inštancie a návrh sťažovateľov v prvom a druhom rade zamietol, vo vzťahu k sťažovateľom v treťom až piatom rade uznesenie okresného súdu potvrdil. Podľa krajského súdu sť ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 296/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky TAJANA, s. r. o., Dukelská 65, Giraltovce, IČO 31 703 585, zastúpenej advokátskou kanceláriou AK – TARABČÁK s. r. o., Hlavná 13, Prešov, IČO 36
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 224/2023-32 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 319/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zastúpeného advokátskou kanceláriou AK PITOŇÁKOVÁ
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 337/2023-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti SYNOT TIP, a. s., Továrenská štvrť 1467/24, Poprad-Matejovce, IČO 36 472 565, zastúpenej advokátskou kanceláriou Benkó
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 319/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 303/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa obchodnej spoločnosti Poistná udalosť s. r. o., Sabinovská 11, Bratislava, IČO 45 474 231, zastúpenej Advokátskou kanceláriou MHS Legal, s. r. o.,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 297/2023-13 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti TEXTILSERVIS, s. r. o., Mierová 181, Bratislava, IČO 35 736 712, zastúpenej JUDr. Ladislavom Sirankom, advokátom, Košúty 485, proti uzneseni
Odôvodnenie: je spôsob vyjadrenia rozhodnutia súdu, ktorým sa vysporiadava so všetkými právne relevantnými dôvodmi uplatnenej žaloby, ako aj špecifickými námietkami strán v konaní a v ktorom vysvetľuje, aké normy a z akého dôvodu aplikoval. Odôvodnenie však podľa dovolacieho súdu nemôže byť predmetom právnej otázky. Rovnako nemôže ísť ani o otázku, od ktorej záviselo rozhodnutie odvolacieho súdu, keďže odvolací súd riešil otázku premlčacej doby, resp. jej začatia plynutia. 12. Aj keď druhú otázku považoval dovolací súd za otázku právnu, konštatoval, že sťažovateľka v dovola ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 20/2023-41 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastú
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 317/2023-29 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej Mgr.
Uznesenie: Krajského súdu v Prešove č. k. 7 CoE 56/2022-83 z 28. novembra 2022 z ru šu je a vec v raci a Krajskému súdu v Prešove na ďalšie konanie. 3. Krajský súd v Prešove je p ovi n n ý nahradiť sťažovateľke trovy konania 409,57 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľky do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľky a skutkový stav veci 1. Sťažovateľka sa ústavnou sťažnosťou, prijatou ústavným súdom uznesením č. k. I. ÚS 218/2023 z 5. apríla 2023 na ďalšie konanie, domáha vyslovenia porušenia svojho ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 299/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 317/2023-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ OBCE JAKUBANY pozem. spol., Jakubany 71, IČO 31 305 237, zastúpenej advokátom JUDr. Jurajom Lukáčom, advokátska kancelária, Námestie svät
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 318/2023-31 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného JUDr
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 199/2023-65 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 324/2023-35 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 314/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti Claims Collection, s. r. o., Národná 16A, Žilina, IČO 51 875 101, zastúpenej advokátom Mgr. Michalom Zemanom, Medená 18,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 320/2023-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXXXX
Odôvodnenie: napadnutého rozhodnutia najvyššieho správneho súdu obsahuje úplný (podrobný) popis skutočností rozhodných pre naplnenie všetkých znakov skutkovej podstaty uvedeného disciplinárneho previnenia. Najvyšší správny súd nebol viazaný skutkovým stavom, ako ho opísala (zistila) ministerka spravodlivosti v disciplinárnom návrhu (bod 2 napadnutého rozhodnutia najvyššieho správneho súdu), po vykonaní dokazovania však dospel k názoru, že skutky, ktoré boli sťažovateľovi kladené za vinu, sa stali v podstate tak, ako ich opísala ministerka spravodlivosti v disciplinárnom návrhu. 30. Sťaž ...
Odôvodnenie: rozsudku súdu by sa vzťahovalo výlučne na reálny dôvod zamietnutia žaloby, teda na zánik v spore uplatnenej pohľadávky na náhradu škody, a táto skutočnosť sa stala pre posúdenie vecnej opodstatnenosti žaloby rozhodujúcou. Riešenie iných otázok v odôvodnení rozsudku, teda i otázky, či žalobcom takáto pohľadávka vznikla, je bezpredmetné, bez záväznosti pre súd konajúci v spore o vydanie bezdôvodného obohatenia. II. Argumentácia sťažovateľa 7. Sťažovateľ v ústavnej sťažnosti [čl. 127 ústavy a § 122 a nasl. zákona č. 314/2018 Z. z. o Ús ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 223/2023-25 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zas
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 310/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej JUDr. Michaelou Kypu
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 308/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného JUDr.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 321/2023-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Mgr. Annou Lengyelo
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 4 Cdo 116/2019 z 31. marca 2020 zru šu je a ve c mu vraci a na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky je p ov i n n ý nahradiť sťažovateľke trovy konania 715,72 eur a zaplatiť ich jej právnemu zástupcovi do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 4. Vo zvyšnej časti ústavnej sťažnosti n evyh ovu je . O d ôvod n eni e: I. Ústavná sťažnosť sťažovateľky a skutkové okolnosti prípadu 1. Sťažovateľka sa ústavnou sťažnosťou doručenou Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) 6 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 329/2023-11 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátskou kanc
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 307/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 321/2023-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, toho času v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výko
Uznesenie: o pribratí znaleckého ústavu úplne a priamo popiera tvrdenia krajskej prokuratúry o selekcii údajov, o ich 4 uchovaní len v nevyhnutnej miere či o absencii skúmania iných údajov, než ktoré by mohli súvisieť s predmetnou trestnou vecou. 14. Uzneseniu o pribratí znaleckého ústavu chýba podľa sťažovateľov aj splnenie základnej zákonnej podmienky týkajúcej sa výnimočnosti a mimoriadnej závažnosti prípadu vyžadujúceho osobitné vedecké posúdenie. Sťažovatelia uzneseniu vyšetrovateľa vytýkajú, že v ňom položené otázky 2 až 8 nie sú odbornými otázkami, ktoré je znalecký ústav oprávne ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 325/2023-9 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zastúpeného advokátkou JUDr. Klárou Decsio
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 312/2023-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného Advokátskou kanceláriou – Ján Buroci, s
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 330/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 331/2023-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátko
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 326/2023-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti LUXTAB s. r. o., Martina Rázusa 7, Žilina, IČO 48 137 847, zastúpenej advokátkou Mgr. Soňou Grošaftovou, Hodžova 13, Ž
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 298/2023-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť sťažovateľky obchodnej spoločnosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 50 ods. 4
300/2005 Z. z. § 48 ods. 2 písm. a)

301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: Napadnutým uznesením prvostupňový súd podľa § 50 ods. 4 Tr. zák. vyslovil, že odsúdený A. B. sa v skúšobnej dobe, ktorá mu bola uložená trestným rozkazom Okresného súdu Košice II sp. zn. 0T/225/2021 zo dňa 16.12.2021, právoplatným tým istým dňom neosvedčil, a preto trest odňatia slobody vo výmere 20 (dvadsať) mesiacov vykoná. Podľa § 48 ods. 2 písm. a) Tr. zák. pre výkon trestu zaradil odsúdeného na výkon trestu do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Proti tomuto uzneseniu, bezprostredne po jeho vyhlásení, odôvodnení a poučení o opravnom prostriedk ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1.Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom výrokom I. zveril mal. A. B. do osobnej starostlivosti matky. Výrokom II. určil, že právo zastupovať maloletého a spravovať jeho majetok majú obaja rodičia. Výrokom III. zaviazal otca povinnosťou prispievať na výživu mal. A. B. sumou 150 Eur mesačne matke vždy do 15. dňa v mesiaci vopred od 1.12.2018 do budúcna. Výrokom IV. povolil otcovi dlžné výživné za obdobie od 1.12.2018 do 30.4.2022 v celkovej sume 4320 Eur splácať v mesačných splátkach po 180 Eur spolu s bežným výživným matke s tým, že nezaplatením čo i len 1 splátky sa stáva splatné ce ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zamietol návrh otca na zníženie výživného. 2. Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote otec z dôvodu podľa § 365 ods. 1 písm. f/ a h/ CSP a navrhol, aby odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie zmenil tak, že zníži výživné pre mal. A. nar. XX.X.XXXX z 300 Eur mesačne na 100 Eur mesačne, ktoré je povinný platiť vždy do 15. dňa v mesiac vopred k rukám matky alternatívne, aby rozsudok zrušil a vrátil vec súd u prvej inštancie na ďalšie konanie a nové rozhodnutie. V odvolaní uviedol, že nesúhlasí s názorom súdu prvej inštancie ohľadom nepreukáza ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 324
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie návrh žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol. Žalovaným nárok na náhradu trov konania nepriznal. 2. V odôvodnení rozhodnutia súd prvej inštancie uviedol, že žalobca sa návrhom domáhal nariadenia neodkladného, ktorým žiadal, aby súd uložil : žalovanému 1/ povinnosť odstrániť z pozemku KNC parc. č. XXXX/X, evidovanom na LV č. XXXX evidovanom v k.ú. B., v rozsahu zastavanom stavbou pozemnej komunikácie s názvom M. K. - M. P. - K. rozsah bližšie vymedzený ako diel 49 o výmere 63 m2 podľa Geometrického plánu, číslo XXX-XXX- XXX-XXb z apríla roku 1987, ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 369 ods. 3
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie nariadil na čas do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej neodkladné opatrenie, ktorým maloletého A. zveril do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov tak, že striedavá osobná starostlivosť obidvoch rodičov sa bude realizovať v týždennom intervale a rozhodol, že otec je povinný zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloletého A. B., nar. XX.XX.XXXX, v každom nepárnom kalendárnom týždni, s tým, že si maloletého A. B. prevezme každú párnu nedeľu, predchádzajúcu nepárnemu týždňu, o 18:00 hod v mieste bydliska matky, až do nasledujúcej nedele v ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom rozhodol nasledovne: I. S c h v a ľ u j e dohodu rodičov o úprave rodičovských práv a povinností k maloletej A. B., nar. XX.X.XXXX takto : Maloletá A. B., nar. XX.X.XXXX sa z v e r u j e do osobnej starostlivosti matky. Obaja rodičia sú oprávnení a povinní maloleté dieťa zastupovať a spravovať jeho majetok. Po d o h o d e rodičov upravuje styk otca s maloletou A. tak, že otec je oprávnen ý stretávať sa s maloletou A. každú poslednú nedeľu v mesiaci v dobe od 13:00 hod. do 15:00 hod. vždy za prítomnosti matky, v priestor ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. zaviazal povinného platiť oprávnenej manželské výživné v sume 100 Eur mesačne s tým, že výživné priznal za obdobie od 14.4.2021 do 8.6.2021 v celkovej sume 183,25 Eur, ktoré zaviazal povinného zaplatiť oprávnenej v dvoch mesačných splátkach do 15. dňa v mesiaci s tým, že nezaplatením prvej splátky sa stáva splatné celé dlžné výživné. Výšku mesačnej splátky určil na sumu 91,63 Eur. Výrokom II. vo zvyšnej časti návrh oprávnenej zamietol. Výrokom III. rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. 2. Rozhodnuti ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zamietol návrh otca na zníženie výživného. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na ich náhradu. 2. Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie otec podľa § 365 ods. 1 písm. f/ a h/ CSP a navrhol, aby odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie a nové rozhodnutie. V odvolaní uviedol, že výživné 150 Eur mesačne v zmysle predchádzajúcej úpravy vychádzalo z obdobia, kedy vykonával prácu mimo územia SR, a to v Nemeckej spolkovej republike, kde mal aj vyšší príj ...
Zmenené
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 329 ods. 2, 160/2015 Z. z. § 325 ods. 2 písm. d)
160/2015 Z. z. § 325 ods. 2 písm. c)

Odôvodnenie: 1. Okresný súd Brezno (ďalej aj „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“ resp. „prvoinštančný súd“) odvolaním napadnutým uznesením zo dňa 25. 04. 2023 uložil žalovanému 2/ zákaz nakladať s nehnuteľnosťami - pozemok parcela X. č. XXXX o výmere 2921 m2, trvalý trávnatý porast, vedená na LV č. XXXX, s podielom 1/6 z celku, pozemok parcela E- KN č. XXXX o výmere 940 m2, orná pôda, s podielom 1/3 z celku vedená na LV č. XXX, pozemok parcela E-KN č. XXXX o výmere 2039 m2, orná pôda s podielom 1/3 z celku vedená na LV č. XXXX v k. ú. F., parcely evidované v katastri nehnuteľností Okresného úradu, kat ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Lučenec (ďalej aj „okresný súd,“ alebo „súd prvej inštancie“ resp. „prvoinštančný súd“) odvolaním napadnutým uznesením zo dňa 18. 10. 2022 podanie žalobkýň 1/ a 2/ zo dňa 22. 08. 2022, ktoré pozostáva zo „žiadosti o náhradu škody a odškodnenie ujmy na zdraví; žalobný návrh o náhradu škody a odškodnenie za nemajetkovú ujmu na zdraví; doplnenie podania žaloby návrhu škody a odškodnenie za nemajetkovú ujmu na zdraví“ doplnené podaním zo dňa 21. 09. 2022 označenom „žalobný návrh o náhradu škody a odškodnenie za nemajetkovú ujmu na zdraví“ odmietol (I. výrok). Zároveň rozhodol, ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 391 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. d)

Odôvodnenie: 1. Okresný súd Nitra (súd prvej inštancie v zmysle § 12 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, ďalej len ,,CSP“) uznesením citovaným v záhlaví tohto rozhodnutia, zastavil konanie začaté na základe žaloby žalobcu zo dňa 26.10.2022 s tým, že vec odôvodnil právne s poukazom na § 3, § 4, § 10 ods. 1 CSP. Skutkovo vec odôvodnil tak, že žalobca sa žalobou doručenou Okresnému súdu Nitra dňa 26.10.2022 dňa požadoval, aby súd uložil žalovanému povinnosť v konaní o návrhoch na obnovu správneho konania proti rozhodnutiam žalovaného XXXXXXXXX/XXXX, XXXXXXXXX/XXXX, XXXXXXXXX/XXXX, XXXXXXXXX/ ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 0/0 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: súdneho rozhodnutia v opravnom konaní nemusí odpovedať na každú námietku alebo argument v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú význam pre rozhodnutie o odvolaní (porov. rozhodnutie ÚS SR sp. zn. II. ÚS 78/05). 6. O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa ust. § 262 ods. 1, § 396 ods. 1, § 255 ods. 1 CSP, keďže oprávnená nebola v odvolacom konaní úspešná, vznikol nárok na náhradu trov odvolacieho konania povinnej a súdnemu exekútorovi. Ak si účastník konania náhradu trov konania neuplatní, ani mu podľa obsahu spisu v konaní žiadne nevznikli, je ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 66 ods. 1 písm. a)

301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: Napadnutým uznesením prvostupňový súd podľa § 66 ods. 1 písm. a) Tr. zák. zamietol žiadosť odsúdeného A. B. o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody uloženého pre prečiny podľa § 20 k § 364 ods. 1, ods. 2 písm. d) a § 20 k § 156 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr. zák. rozsudkom Okresného súdu Košice II sp. zn. 5T/9/2018 zo dňa 20.03.2019, v spojení s uznesením Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 4To/102/2019 zo dňa 26.02.2020 v trvaní 12 (dvanásť) mesiacov so zaradením pre účely výkonu trestu do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom výrokom I. zvýšil výživné od otca pre mal. Sebastiána zo sumy 27,13 Eur na sumu 250 Eur mesačne, ktoré ho zaviazal platiť matke vždy do 15. dňa v mesiaci vopred od 14.8.2018 do budúcna. Výrokom II. dlžné výživné za obdobie od 14.8.2018 do 30.6.2022 v celkovej sume 10.385,76 Eur povolil otcovi splácať spolu s bežným výživným matke v mesačných splátkach 300 Eur s tým, že nezaplatením čo i len jednej splátky sa stáva splatné celé dlžné výživné. výrokom III. rozhodol, že daným rozsudkom mení rozsudok Okresného súdu Michalovce č. k. 12C/96/2014-49 zo dňa 26. ...
Zrušujúce, Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 145, 160/2015 Z. z. § 387
160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. b)
Odôvodnenie: rozsudku súdu musí mať náležitosti uvedené v § 220 ods. 2 CSP. Súd sa v odôvodnení svojho rozhodnutia musí vyporiadať so všetkými rozhodujúcimi skutočnosťami a jeho myšlienkový postup musí byť v odôvodnení dostatočne vysvetlený nielen s poukazom na výsledky vykonaného dokazovania a zistené rozhodujúce skutočnosti, ale tiež s poukazom na ním prijaté právne závery. V odôvodnení rozhodnutia musí súd spôsobom logicky kompaktným a bez rozporov a vnútorných protirečení vysvetliť, k akým skutkovým zisteniam dospel, ktorú právnu normu a z akých dôvodov aplikoval a ako ju interpretoval. Účelom od ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: rozhodnutia obsahuje všetky základné obsahové náležitosti požadované ust. § 220 CSP, pri zachovaní svojej logickej štruktúry. Je z neho zrejmé, čoho sa manželka domáhala, aké skutočnosti tvrdila a preukázala, aké vyjadrenie podal manžel, aké listinné dôkazy bral do úvahy, stručne zhodnotil vykonané dokazovanie, zistený skutkový (skutočný) stav podriadil pod príslušnú právnu normu. Na záver poskytol účastníkom zákonné poučenie. Záverom odvolací súd konštatuje, že v odvolaní neboli manželom uvedené žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, s ktorými by sa súd prvej inštancie nezaoberal a náležit ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 52 ods. 1

301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: Napadnutým uznesením prvostupňový súd podľa § 50 ods. 4 Tr. zák. vyslovil, že odsúdený A. B. sa v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia určenej rozsudkom Okresného súdu Košice II sp. zn. 5T/67/2015 zo dňa 29.11.2017, v spojení s uznesením Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 4To/11/2018 zo dňa 27.06.2018, ktorým bol odsúdenému za zločin podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a) Tr. zák. uložený trest odňatia slobody v trvaní 3 (troch) rokov s odkladom výkonu na skúšobnú dobu v trvaní 4 (štyroch) rokov, za súčasného uloženia probačného dohľadu a povinnosti nahradiť poškodenej C. D. spôsob ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 631, 40/1964 Z. z. § 632
40/1964 Z. z. § 563
513/1991 Z. z. § 13
513/1991 Z. z. § 33 ods. 2
513/1991 Z. z. § 133 ods. 1
513/1991 Z. z. § 110 ods. 1 písm. e)
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku či pripomienku sporovej strany, ktorá ju nastolila. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty sporových strán (porovnaj napríklad rozhodnutia ÚS SR II. ÚS 251/04, III. ÚS 209/04, II. ÚS 200/09 a podobne). 13. Odvolací súd preto podľa § 387 ods. 1 a 2 CSP napadnuté rozhodnutie súdu prvej inštancie vo výrokoch I. a III. ako vecne správne potvrdil, keď tento správne v súlade s ustanovením § 255 ods. 2 CSP rozhodol i o náhrade trov konania. 14. Súd prvej inštancie v záhlaví rozsudku opomenul pri označ ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 40/1964 Z. z. § 3 ods. 1
40/1964 Z. z. § 126 ods. 1
40/1964 Z. z. § 712 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Veľký Krtíš (ďalej aj „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“ resp. „prvoinštančný súd“) odvolaním napadnutým rozsudkom zo dňa 21. 10. 2021 v spojení s opravným uznesením zo dňa 11. 01. 2022 uložil žalovanej povinnosť vypratať byt č. 24 na II. poschodí bytového domu súp. č. XXX postavenom na parcele CKN č. XXXX zapísanom na LV č. XXXX, vedenom na Okresnom úrade Veľký Krtíš, katastrálny odbor pre obec a k. ú. A. B., nachádzajúci sa vo A. B. E. F. C. D. X pozostávajúci z jednej izby, predsiene, kúpeľne, WC, kuchyne a ostatného príslušenstva a vybavenia (ďalej aj ,,byt“) ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: , 40/1964 Z. z. § 150
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie prvým výrokom (I.) vyporiadal bezpodielové spoluvlastníctvo žalobkyne a žalovaného (ďalej len „BSM“) tak, že do výlučného vlastníctva žalobkyne prikázal hnuteľné veci v hodnote 70 eur a do výlučného vlastníctva žalovaného hnuteľné veci v hodnote 1.240,- eur, ako aj nehnuteľnosť trojizbový byt ako samostatnú bytovú jednotku, nachádzajúcu sa v rodinnom dome, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, v hodnote 48.000 eur; žalovanému uložil povinnosť zaplatiť úver Štátnemu fondu rozvoja bývania, ktorého nesplatený ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: , 40/1964 Z. z. § 128
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie žalobu zamietol. Žalobcom 1., 2., 3., 4., 5., 6. uložil povinnosť spoločne a nerozdielne nahradiť žalovanému trovy konania v rozsahu 100 % do 3 dní od právoplatnosti uznesenia súdu I. inštancie o výške náhrady trov konania. 2. V odôvodnení rozhodnutia súd prvej inštancie uviedol, že žalobcovia sa žalobou domáhali každý zvlášť podľa výšky spoluvlastníckych podielov voči žalovanému zaplatenia sumy spolu vo výške 10.570,07 Eur s príslušenstvom. Nárok na náhradu v celkovej výške 8.428,24 Eur si uplatnili titulom obmedzenia ich vlastníckeho práva zákonom č. 66/2009 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 36/2005 Z. z. § 78 ods. 1
36/2005 Z. z. § 78 ods. 3
36/2005 Z. z. § 75 ods. 1
36/2005 Z. z. § 62 ods. 1
36/2005 Z. z. § 62 ods. 2
36/2005 Z. z. § 62 ods. 4
36/2005 Z. z. § 62 ods. 5
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Banská Bystrica (ďalej aj „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“ resp. „prvoinštančný súd“) odvolaním napadnutým rozsudkom zo dňa 07. 03. 2023 uložil otcovi povinnosť prispievať na výživu maloletého Q. A., nar. XX. XX. XXXX (ďalej aj ,,maloletý Q.“) zvýšeným výživným zo sumy 150,- Eur mesačne na sumu 210,- Eur mesačne a na maloletého K. A., nar. XX. XX. XXXX (ďalej aj ,,maloletý K.“) zo sumy 150,- Eur mesačne na sumu 210,- Eur mesačne, vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám matky, počnúc dňom 12. 01. 2023 (I. výrok) a zročné výživné od 12. 01. 2023 do 07. 03. 20 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom rozhodol nasledovne: I. Z v e r u j e mal. A. B. C., nar. XX.XX.XXXX do osobnej starostlivosti matky. II. Obaja rodičia sú o p r á v n e n í a p o v i n n í maloletú zastupovať a spravovať jej majetok. III. Otca z a v ä z u j e prispievať na výživu mal. A. B. sumou 290 eur mesačne vždy do 15-teho dňa v mesiaci vopred k rukám matky, počnúc od 14.9.2021 opakovane do budúcna. IV. Dlžné výživné voči mal. A. B. za obdobie od 14.9.2021 do 31.5.2022 vo výške 1 014,37 eur z a v ä z u j e otca uhradiť matke do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. b)
160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. c)
160/2015 Z. z. § 391 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. zaviazal žalovaného k povinnosti zaplatiť žalobcovi istinu 8.541,41 eur spolu s 5,05% ročným úrokom z omeškania zo sumy 8.541,41 eur od 05.06.2015 do zaplatenia a výrokom II. priznal žalobcovi voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. Súd prvej inštancie tak rozhodol s poukazom na ustanovenia § 536 ods. 1, 3, § 537 ods. 1, § 546 ods. 1, § 365 ods. 2, § 369 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj „Obchodný zákonník alebo ObZ“) a podľa § 255 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 15 8Co/64/2022 1. Navrhovateľ A. B. nar. XX.X.XXXX sa podaným návrhom zo dňa 24.7.2018 domáhal voči povinnej určenia výživného v sume po 250 Eur mesačne. Poukázal na to, že povinná je jeho matka a manželstvo jeho rodičov bolo právoplatne rozvedené rozsudkom Okresného súdu Michalovce z 24.3.2017 sp.zn. 15P/235/2016. V čase rozvodového konania už bol plnoletý. Toho času sa zdržiava v domácnosti otca, nakoľko matka vycestovala do Českej republiky, kde toho času žije a pracuje. 2. Prvoinštančný súd v tejto veci rozhodol už skorším rozsudkom zo 6.2.2019, č.k. 15Pc/38/2018-137 v spojení ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 40/1964 Z. z. § 427
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie rozhodol tak že žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 1 411,62 Eur s úrokom z omeškania 5 % ročne od 01. 10. 2019 do zaplatenia, všetko v lehote 3 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. Žalobcovi priznal nárok voči žalovanému na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. Z odôvodnenia rozhodnutia súdu prvej inštancie vyplýva, že žalobca sa žalobou domáhal zaplatenia sumy 1 411,62 Eur s úrokom z omeškania 5 % ročne odo dňa od 01. 10. 2019 do zaplatenia, s poukazom na znenie § 15 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z. z. titulom náhrady škody vzni ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 0/0 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: súdneho rozhodnutia v opravnom konaní nemusí odpovedať na každú námietku alebo argument v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú význam pre rozhodnutie o odvolaní (porov. rozhodnutie ÚS SR sp. zn. II. ÚS 78/05). 7. O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa ust. § 262 ods. 1, § 396 ods. 1, § 255 ods. 1 CSP, keďže oprávnená nebola v odvolacom konaní úspešná, vznikol nárok na náhradu trov odvolacieho konania povinnej a súdnemu exekútorovi. Ak si účastník konania náhradu trov konania neuplatní, ani mu podľa obsahu spisu v konaní žiadne nevznikli, je v súlade s čl. 17 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom rozhodol nasledovne: I. Mení rozsudok Okresného súdu Trebišov č.k. 16P/6/2015-92 zo dňa 14.9.2015 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach č.k. 8CoP/496/2015-113 zo dňa 27.5.2016 vo výroku o výživnom tak, že otec je povinný prispievať na výživu maloletého A. B., nar. XX.X.XXXX sumou 130 € mesačne, vždy do 15.dňa v mesiaci vopred, k rukám matky, počnúc od 19.11.2021. II. V prevyšujúcej časti návrh zamieta. III. Dlžné výživné za obdobie od 19.11.2021 do 27.7.2022 vo výške 252 Eur je otec povinný uhradiť k rukám matky do 3 dní o ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie svojím rozsudkom zamietol žalobu žalobcov proti žalovanému o zaplatenie 2.722,66 eur s príslušenstvom a žalovanému priznal voči žalobcom v 1. až 3. rade nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %, pričom o výške náhrady trov konania bude rozhodnuté samostatným uznesením. 2. Pred nadobudnutím právoplatnosti rozsudku súdu prvej inštancie doručili žalobcovia v 1. až 3. rade súdu prvej inštancie podanie, v ktorom vzali svoju žalobu v celom rozsahu späť a žiadali konanie zastaviť. Späťvzatie žaloby žalobcovia odôvodnili tým, že im ako dedičom po zomrelom žalobcovi ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 544
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie rozsudkom č.k. 11C/14/2020-353 zo dňa 16.09.2021 rozhodol tak, že: I. Konanie o povinnosti žalovaných o odstránenie stavby zodpovedajúcej drevenému prístrešku zastavil. II. Žalobu o zaplatenie zmluvnej pokuty voči žalovanému 2/ zamietol. III. Žalovaným 1/ a 3/ uložil povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi sumu 30 500,00 € do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie. IV. Žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania voči žalovanému 1/ a žalovanej 3/ v rozsahu 100%, ktoré sú žalovaný 1/ a žalovaná 3/ povinní uhradiť žalobcovi do 3 dní o ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. b)
160/2015 Z. z. § 391 ods. 1
Odôvodnenie: 1. V záhlaví označeným rozsudkom súd prvej inštancie zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal od žalovanej zaplatenia sumy 11.220,78 eura s príslušenstvom a žalovanej priznal voči žalobcovi v zmysle § 255 ods. 1 CSP nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Rozhodnutie vo veci samej právne odôvodnil ustanovením § 1 ods. 2, § 2 písm. a/, b/, d/, § 7 ods. 1, § 17 ods. 1, § 11 ods. 2 zák. číslo 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom ku dňu uzavretia zmluvy, § 52 ods. 1 až 4, § ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým zhora uvedeným uznesením Okresný súd Komárno ako súd prvej inštancie (exekučný súd) napadnutým uznesením rozhodol tak, že exekúciu vedenú u súdneho exekútora D. vyhlásil za neprípustnú a túto zastavil (výrok I.), súdnemu exekútorovi priznal trovy exekúcie v sume 39,83 eura (výrok II.) a oprávnenému uložil povinnosť zaplatiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie v sume 39,83 eura do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia (výrok III.). 1.1. Svoje rozhodnutie po právnej stránke odôvodnil s poukazom na § 57 ods. 1 písm. g/, § 58 ods. 1, § 196, § 200 ods. 5, § 203 ods. ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 212 ods. 1 písm. g)
300/2005 Z. z. § 212 ods. 2 písm. b)

301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: napadnutého rozsudku tak nezodpovedá požiadavke stanovenej v ustanovení § 168 Tr. por. a rozsudok je preto do značnej miery nepreskúmateľný a napokon prvostupňový súd postupoval v hrubom rozpore so zákonom. Konkrétne so zásadou zákazu dvojitého pričítania tej istej okolnosti uvedenej v § 38 ods.1 Tr. zák., pričom kvôli tomuto porušeniu mu vymeral neprimerane vysoký trest. S ohľadom na tieto skutočnosti navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa k opätovnému prejednaniu alebo, aby odvolací súd sám vo veci rozhodol tak, že ho oslobodí spod obžaloby, ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: , 461/2003 Z. z. § 273 ods. 4

40/1964 Z. z. § 420 ods. 1

365/2004 Z. z. § 2 ods. 1

365/2004 Z. z. § 9
Odôvodnenie: rozhodnutia súdu nižšej inštancie navyše musí byť aj dostatočným podkladom pre uskutočnenie prieskumu v odvolacom konaní. Ak rozhodnutie súdu nižšej inštancie neobsahuje náležitosti uvedené v § 220 ods. 2 CSP, je nepreskúmateľné. Takéto arbitrárne rozhodnutie súdu odníma strane sporu možnosť uskutočňovať procesné práva a v konečnom dôsledku porušuje jej právo na spravodlivý súdny proces čo zakladá vadu konania podľa § 389 ods. 1 písm. b/ CSP, pretože jej upiera možnosť náležíte skutkovo a právne argumentovať proti rozhodnutiu súdu v rámci opravných prostriedkov. 27. Toto rozhodnutie bolo prij ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 10 ods. 1, 40/1964 Z. z. § 10 ods. 2
40/1964 Z. z. § 10 ods. 3
161/2015 Z. z. § 247
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie výrokom I. konanie zastavil; výrokom II. určil, že navrhovateľka môže ďalší návrh na navrátenie spôsobilosti na právne úkony podať najskôr po uplynutí šesť mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia a výrokom III. rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. Právne svoje rozhodnutie odôvodnil § 52, § 55, § 57, § 58, § 231, §236, § 240 ods. 3, § 247 ods. 1 a 2, zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „CMP“) a §10 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“). Vec ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom rozhodol nasledovne: I. Maloletá A. B., nar. X.XX.XXXX a maloletá A. B., nar. X.XX.XXXX sa z v e r u j ú do osobnej starostlivosti matky. Obaja rodičia sú oprávnení a povinní maloleté deti zastupovať a spravovať ich majetok. II. Otec sa zaväzuje prispievať na v ý ž i v u maloletej A. sumou 80 EUR mesačne a na výživu maloletej A. sumou 80 EUR mesačne od 27.10.2021 do budúcna vždy do 15. dňa v každom mesiaci vopred k rukám matky maloletých počnúc októbrom 2022. III. D l ž n é v ý ž i v n é na maloleté deti za obdobie od októbra 2021 do ok ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 129 ods. 3
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie odmietol žalobu v časti žalobného petitu II. a III., ktorou sa žalobkyňa mala domáhať určenia, okrem toho, že úver poskytnutý na základe zmluvy o úvere medzi žalobkyňou a žalovanou 1/ zo dňa 14. februára 2014 je bezúročný a bezpoplatkov, druhým navrhovaným výrokom, že dohoda o splátkach uzavretá dňa 27. marca 2018 je neplatná a tretím navrhovaným výrokom, že právny úkon – notárska zápisnica N65/2018, NZ9641/2018, NCRIs9815/2018 zo dňa 27. marca 2018 je neplatná. Rozhodnutie odôvodnil ustanovením § 129 ods. 1 až 3 CSP (Civilný sporový poriadok č. 160/201 ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 77 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 77 ods. 3
160/2015 Z. z. § 367 ods. 2
160/2015 Z. z. § 369 ods. 1
160/2015 Z. z. § 369 ods. 2
160/2015 Z. z. § 369 ods. 3
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie určil, že darovacia zmluva medzi žalovaným v II. rade ako darcom na jednej strane a žalovanou v I. rade ako obdarovanou na strane druhej zo dňa 30.6.2016, ktorá bola vložená do katastra nehnuteľností a zapísaná Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom, pod V-3576/2016, je neplatná. Zároveň priznal žalobkyniam v 1. až 3. rade nárok na náhradu trov konania voči žalovanej v I. rade v rozsahu 100 %, o ktorých výške rozhodne po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí. Žalobkyniam v 1. až 3. rade nárok na náhradu trov konan ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 53 ods. 1, 40/1964 Z. z. § 53 ods. 4 písm. r)
40/1964 Z. z. § 53 ods. 5
233/1995 Z. z. § 57 ods. 2
160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie výrokom I. exekúciu zastavil a výrokom II. vyslovil, že o trovách exekúcie rozhodne súd samostatným uznesením. 2. Rozhodnutie právne odôvodnil aplikáciou § 41 ods. 2 písm. d), § 57 ods. 2, § 243d ods. 2, § 243h ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „EP“ alebo „Exekučný poriadok“), § 161 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“), § 45 ods. 1 písm. c), ods. 2, ods. 3 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní (ďa ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 53 ods. 1, 40/1964 Z. z. § 53 ods. 4
233/1995 Z. z. § 57 ods. 2
160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením č. k. 5Er/204/2007-69 v znení opravného uznesenia č. k. 5Er/204/2007-111 súd prvej inštancie výrokom I. exekúciu zastavil a výrokom II. vyslovil, že o trovách exekúcie rozhodne súd samostatným uznesením po právoplatnosti uznesenia o zastavení exekúcie. 2. Rozhodnutie právne odôvodnil aplikáciou § 41 ods. 2 písm. d), § 57 ods. 2, § 58 ods. 1, § 233a, § 243h ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „EP“ alebo „Exekučný poriadok“), § 40 ods. 1, § 45 ods. 1, 2 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 112
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie rozhodol tak, že výrokom: I. Žalobu zamietol. II. Žalovanej priznal právo na náhradu trov konania proti žalobcom 1/ a 2/ v rozsahu 100 %. III. Zrušil neodkladné opatrenie nariadené uznesením č. k. 22C/292/2016 - 19 zo dňa 14.11.2016 v spojení s uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 14Co/136/2017 - 62 zo dňa 12.05.2017. 2. V odôvodnení rozhodnutia súd prvej inštancie uviedol, že žalobcovia sa žalobou doručenou súdu dňa 14.10.2016 domáhali určenia, že nehnuteľnosti - byt č.P., na 1.p., vchod XX.XX.XXXX, B. ul., v bytovom dome súpisné číslo: XXX ...
Zmenené
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu zamietol (I. výrok) a žalovanému náhradu trov konania nepriznal (II. výrok). 2. Svoje rozhodnutie súd prvej inštancie právne odôvodnil § 39, § 51, § 460, § 473 ods. 1, § 482 ods. 1 a 2, § 628 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka, § 203 ods. 1 písm. c) a § 204 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku a § 255 ods. 1 a § 257 Civilného sporového poriadku. Žalobu žalobcu posúdil ako nedôvodnú, preto ju zamietol. Pri rozhodovaní o trovách konania vychádzal z toho, že žalovaný bol v konaní v celom rozsahu úspešný, preto by mal mať ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom rozhodol nasledovne: I. Mení rozsudok Okresného súdu Lučenec č. k. 7P/69/2021-76 zo dňa 23.2.2022 v III. výroku tak, že: Upravuje styk otca s maloletým C. A., nar. XX.X.XXXX a maloletým D. A., nar. XX.X.XXXX tak, že otec je oprávnený stretávať sa s maloletými každý nepárny kalendárny týždeň v čase od piatku od 17:00 hod. do nedele do 18:00 hod. Ďalej je otec oprávnený stretávať sa s maloletými - počas Vianočných sviatkov každý nepárny kalendárny rok v čase od 23.12. od 18:00 hod. do 25.12. do 15:00 hod. a každý párny kalendárny rok v čase ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 36/2005 Z. z. § 78 ods. 1, 36/2005 Z. z. § 78 ods. 3
Odôvodnenie: rozsudku súdu prvej inštancie je veľmi strohé, nekonkrétne, obsahom len definuje pravidelné mesačné výdavky, pričom nie sú zrejmé relevantné myšlienkové postupy a úvahy, ktoré viedli súd prvej inštancie k takémuto spôsobu rozhodnutia. Pokiaľ nie je zrejmé, aký právny záver o skutkovom stave veci urobil súd prvej inštancie v rozsúdenej veci vo vzťahu k napadnutým výrokom, keď odôvodnenie jeho rozsudku je zmätočné a nepresvedčivé, bez odôvodnenia vzťahu medzi skutkovými zisteniami a úvahami pri hodnotení dôkazov na jednej strane a právnymi závermi na strane druhej, je potrebné prijať záver, že ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: 1. Navrhovateľ sa návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia domáhal nariadenia neodkladného opatrenia s obsahom uvedeným vo výrokovej časti rozhodnutia súdu prvej inštancie pod výrokom I. a II.. 2. Uvedeného sa domáhal s odôvodnením, podľa ktorého sa žalobou z 25.03.2019 domáha určenia, že zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemkom - kúpna zmluva z XX.XX.XXXX uzavretá medzi kupujúcim T. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom T. XXX, XXX XX T., občan SR a predávajúcim - obchodnou spoločnosťou Q. & F. L. s. r. o., so sídlom Q. XX, XXX XX L. N., K.: XX XXX XXX, spoločnosť zapísaná v obchodno ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: ,


Odôvodnenie: 1. Okresný súd Svidník (ďalej len ako ,,súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol takto: „I. Žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi nemajetkovú ujmu vo výške 3.300 eur do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. II. Vo zvyšku žalobu zamieta. III. Žalobcovi priznáva proti žalovanej náhradu trov konania v plnom rozsahu, o výške ktorých bude rozhodnuté po právoplatnosti rozsudku samostatným uznesením.“ 2. V odôvodnení súd prvej inštancie vychádzal zo skutočnosti, že ide síce o spor o ochranu osobnosti z dôvodu zásahu do súkromia života, tento však bezprostredne súvisí s porušení ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zmenil rozsudok Okresného súdu Nitra č. k. 13P/82/2021-23 zo dňa 03. 06. 2021 v časti vyživovacej povinnosti otca tak, že znížil jeho vyživovaciu povinnosť na maloletého L. F., nar. XX. XX. XXXX zo sumy 200 eur na sumu 140 eur mesačne, počnúc dňom 21. 11. 2022, ktoré je otec povinný platiť vždy do 15-teho dňa v mesiaci vopred k rukám matky. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. Rozhodnutie po právnej stránke odôvodnil ustanoveniami § 62 ods. 1, 2, 5, § 75 ods. 1, § 76 ods. 1, § 77 ods. ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom výrokom I. uložil mal. A., matke a otcovi výchovné opatrenie a to povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu v Centre pre deti a rodiny I. J. po dobu 6 mesiacov od právoplatnosti tohto rozsudku. Výrokom II. uložil počas výkonu výchovného opatrenia povinnosť matke a otcovi spolupracovať s Centrom pre deti a rodiny I. J. a to ambulantnou alebo terénnou formou. Výrokom III. rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. 2. Rozhodnutie odôvodnil tým, že syn sa s otcom nestretáva, styk odmie ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1.1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 5 068,85 eura, spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,75 % ročne zo sumy 64,90 eura od 21. 10. 2014 do zaplatenia, spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,75 % ročne zo sumy 142,97 eura od 21. 11. 2014 do zaplatenia, spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,75 % ročne zo sumy 142,97 € od 21.12.2014 do zaplatenia, spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,75 % ročne zo sumy 142,97 eura od 21. 01. 2015 do zaplatenia, spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,75 % ročne zo sumy 142,97 eura od 2 ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 369 ods. 3
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozhodnutím súd prvej inštancie vo výroku I. žalobu žalobcu zamietol. Vo výroku II. žalovanému voči žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu, ktorých výška bude vyčíslená v samostatnom uznesení. 2. Voči rozsudku Okresného súdu Rimavská Sobota č.k. 8Cb/11/2022-104 zo dňa 15.03.2023 podal žalobca podaním zo dňa 02.05.2023 v celom rozsahu odvolanie. 3. Podaním zo dňa 04.05.2023 žalobca zobral odvolanie v celom rozsahu späť. 4. Súd prvej inštancie zaslal odvolanie a späťvzatie odvolania žalovanému na vyjadrenie v lehote 10 dní odo dňa ich do ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. b)
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 960,03 eura s 5% úrokom z omeškania ročne od 23. 03. 2020 do zaplatenia, všetko v mesačných splátkach po 90,-eur vždy do 25. dňa toho-ktorého mesiaca, počnúc od právoplatnosti rozsudku, pod stratou výhody splátok (I.). V zostávajúcej časti súd žalobu zamietol (II.) Rozhodol, že žiadnej zo strán sporu súd nepriznáva nárok na náhradu trov konania (III.). Rozhodnutie odôvodnil ustanoveniami § 497, § 502 ods. 1, § 503, § 504, § 506 Obchodného zákonníka a uviedol, že žalobca v žalobe tvrdil, že ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 369 ods. 3
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozhodnutím súd prvej inštancie v prvej výrokovej vete uložil žalovaným 1/ a 2/ povinnosť zaplatiť žalobcovi istinu vo výške 77.782,- eur spolu s úrokmi z omeškania vo výške 199,31 eur, úrokmi z omeškania vo výške 31,33 eur, úrokmi z omeškania vo výške 25% ročne zo sumy 77.782,-eur od 03.04.2022 do zaplatenia, a paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40,- eur, na účet žalobcu č. účtu IBAN: SK32 1100 0000 0020 0200 3589, variabilný symbol: 8080151571, v lehote 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia s tým, že plnením jedného zo žalovaných zaniká v d ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 182/1993 Z. z. § 8a ods. 6, 182/1993 Z. z. § 145 ods. 1 písm. e)
160/2015 Z. z. § 325 ods. 2 písm. d)
Odôvodnenie: 1. Okresný súd napadnutým uznesením rozhodol tak, že: „I. Súd nariaďuje neodkladné opatrenie v nasledovnom znení: Žalovaný je povinný zdržať sa výkonu správy spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva bytového domu s pozemkom a so všetkými súčasťami a príslušenstvom v Q. na Ul. H. cesta X súp. č. XXXX v zmysle listiny označenej ako Zmluva o výkone správy zo dňa 23.09.2022. II. Žalobcovi sa priznáva nárok na náhradu trov konania voči žalovanému v rozsahu 100 %. O výške trov konania súd rozhodne po právoplatnosti tohto uznesenia samostatným rozhodnutím vydaným vyšším sú ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 348 ods. 1 písm. d)
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom bol obžalovaný uznaný vinným zo spáchania prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 odsek 1 písmeno d/ Trestného zákona, na tom skutkovom základe, že: dňa 16. januára 2023 v čase o 12.52 hod. v obci A. na ulici K. viedol osobné motorové vozidlo značky A. X s evidenčným číslom D. -V., kedy ho hliadka Obvodného oddelenia PZ I. D. zastavila z dôvodu, že na základe svojich znalostí mala podozrenie, že predmetné motorové vozidlo vedie osoba, ktorej bol uložený trest zákazu činnosti riadiť motorové vozidlá v cestnej premávke, následne vykonanou lustráciou bolo zistené, ž ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 64, 160/2015 Z. z. § 61
160/2015 Z. z. § 161 ods. 1
160/2015 Z. z. § 378 ods. 1
40/1964 Z. z. § 192
40/1964 Z. z. § 20a ods. 2
160/2015 Z. z. § 255 ods. 1
160/2015 Z. z. § 256 ods. 1
160/2015 Z. z. § 257
160/2015 Z. z. § 145 ods. 1
160/2015 Z. z. § 146 ods. 1
160/2015 Z. z. § 262 ods. 1
160/2015 Z. z. § 396 ods. 1
160/2015 Z. z. § 396 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie konanie rozhodol takto: „I. Zmenkový platobný rozkaz Okresného súdu Trnava č.k. 7Zm/17/2011-21 zo dňa 21.12.2011 sa ponecháva voči žalovanému v 2. rade A. B., narodený XX.X.XXXX v platnosti v celom rozsahu. II. Voči žalovaným v 1. a 3. rade sa konanie zastavuje. III. Žalovaný v 2. rade je povinný zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania v celom rozsahu s tým, že o výške náhrady trov konania bude rozhodnuté súdom prvej inštancie samostatným uznesením. IV. Žalobca je povinný zaplatiť žalovaným v 1. a 3. rade náhradu trov konania v celom ro ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu zamietol (I.) a žalovanému vo vzťahu k žalobkyni priznal nárok na náhradu trov prvoinštančného a odvolacieho konania v rozsahu 100%, o ktorých výške súd rozhodne samostatným uznesením po právoplatnosti napadnutého rozhodnutia (II.). Rozhodnutie po právnej stránke odôvodnil ustanoveniami § 126 ods. 1, § 132 ods. 1, 136 ods. 1,2, § 137 písm. c), § 137 ods. 2 Občianskeho zákonníka, § 255 ods. 1,2, § 262 ods. 1,2, 396 ods. 1,3 Civilného sporového poriadku. 2. Súdu prvej inštancie bolo dňa 04.04.2023 označené ako „žaloba, odvolanie“, ktorým sa ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 513/1991 Z. z. § 88a ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozhodnutím súd prvej inštancie ako registrový súd zamietol námietky navrhovateľa proti odmietnutiu vykonania zápisu údajov do obchodného registra. 2. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že navrhovateľ sa svojim návrhom zo dňa 09.01.2023 domáhal zápisu iných ďalších právnych skutočností, a to prevzatia imania verejnej obchodnej spoločnosti: AKUTRADE, v. o. s., IČO: 31 621 848, Antolská 55, 969 00 Banská Štiavnica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sr, vložka č. 672/S. 3. Súd prvej inštancie uviedol, že registrový súd obsadený vyšším súd ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 513/1991 Z. z. § 269 ods. 2, 40/1964 Z. z. § 544
Odôvodnenie: napadnutého rozhodnutia o zamietnutí príslušenstva sa týka zmluvnej pokuty za júl 2022 a nevysvetľuje príslušenstvo k zmluvnej pokute za jún 2022, ktorý sporný nebol. Žalobca preto navrhol, aby odvolací súd zaviazal žalovaného na zaplatenie sumy 200,- EUR vrátane 9 % úroku z omeškania ročne zo sumy 400,- EUR od 01.09.2022 do 08.11.2022 a vo výške 9 % ročne zo sumy 200,- EUR od 09.11.2022 do zaplatenia a na paušálnu náhradu nákladov vo výške 40,- EUR. Zároveň žiadal priznať nárok na náhradu trov prvoinštančného konania v rozsahu 100 % a trov odvolacieho konania v rozsahu 100 %. 16. K odvolan ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 327
Odôvodnenie: 1.1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie rozhodol tak, že návrh žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia odmietol. V odôvodnení uviedol, že žalobca podal dňa 03.05.2023 na prvoinštančnom súde podanie označené ako „Vec: Neodkladné opatrenie - podanie návrhu na zastavenie pozemkových úprav a ťažbu dreva počas pozemkových úprav“ v ktorom uviedol, že v zmysle § 123 Civilného sporového poriadku podáva návrh na neodkladné opatrenie a to zastavenie pozemkových úprav v katastrálnom území obce E. F., ktoré sa konajú v rozpore so zákonom č. 330/91 Zb. o pozemkových úpravách. Projektant ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: Uznesením sp. zn. 4T/88/2020 zo dňa 04. mája 2023, samosudca Okresného súdu Rimavská Sobota podľa § 420 Tr. por. s použitím § 419 ods. 1 Tr. por. per analogiam a § 50 ods. 4 Tr. zák. odsúdenému W. V. nariadil vykonať súhrnný trest odňatia slobody v trvaní 18 mesiacov, ktorý mu bol uloženým trestným rozkazom Okresného súdu Rimavská Sobota sp. zn. 4T/88/2020 zo dňa 06.04.2021, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 06.05.2021, pre prečin krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. g) Tr. zák. Podľa § 50 ods. 8 Tr. zák. s použitím ustanovenia § 48 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr. zák. samosudca odsúdeného ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 172 ods. 1 písm. c)
300/2005 Z. z. § 172 ods. 1 písm. d)
300/2005 Z. z. § 172 ods. 2 písm. c)

301/2005 Z. z. § 321 ods. 1 písm. b)
301/2005 Z. z. § 322 ods. 1
Odôvodnenie: rozsudku nedostatočne uvádza skutočnosti, ktoré vzal súd za dokázané, o ktoré dôkazy svoje skutkové zistenia opiera, akými úvahami sa súd spravoval pri hodnotení vykonaných dôkazov, najmä ak si navzájom odporujú, ako sa súd vyrovnal s obhajobou, prečo nevyhovel návrhom na vykonanie ďalších dôkazov a akými právnymi úvahami sa spravoval, keď posudzoval dokázané skutočnosti podľa príslušných ustanovení zákona. 3.13. Navrhuje, aby odvolací súd rozhodol podľa § 321 ods. 1 písm. a), písm. b), písm. c), písm. d), písm. e) Trestného poriadku tak, že zruší napadnutý rozsudok a v zmysle § 322 ods ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 370
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie svojim uznesením nariadil výkon rozhodnutia - rozsudku Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom č. k. 8P/58/2016-68 zo dňa 10.07.2017, právoplatným a vykonateľného dňa 03.08.2017, tak, že otec maloletých detí je oprávnený stýkať sa s maloletým A. B., nar. XX.XX.XXXX a maloletým A. B., nar. XX.XX.XXXX, nasledovne: - každý párny týždeň v roku od soboty od 10:00 hod do nedele do 17:00 hod, počas letných prázdnin každý rok od 01.07. od 10:00 hod do 16.07. do 18:00 hod, od 10.08. od 10:00 hod do 20.08. do 18:00 hod, počas Vianočných ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 62
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením exekúciu zastavil a rozhodol, že o trovách exekúcie rozhodne samostatným uznesením. V odôvodnení uviedol, že súdny exekútor dňa 3.8.2016 predložil súdu podnet na zastavenie exekúcie spolu s vyčíslením trov exekučného konania z dôvodu, že oprávnený doručil dňa 16.12.2015 podanie, v ktorom oznámil, že exekučný titul – rozhodnutie č. XXX- XXXXXXXXXX-XXXX/XX zo dňa 13.1.2015 bolo zrušené rozhodnutím č. XXX-XXXXXXXXXX-XXXX/ XX zo dňa 23.4.2015. Dňa 27.2.2019 súdny exekútor doručil opravu vyúčtovania trov exekúcie, v ktorej uviedol, že povinný ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením (v poradí druhým) súd prvej inštancie návrh otca na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol a o trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. Rozhodnutie po právnej stránke odôvodnil ustanoveniami § 324 ods. 1, § 325 ods. 1, 2, § 329 ods. 1, 2, § 330 ods. 1, § 331 ods. 1 CSP a § 360 ods. 1, 2 CMP. Uviedol, že otec sa podaným návrhom zo dňa 29. 09. 2022 domáhal úpravy styku s maloletým dieťaťom na každý tretí týždeň v kalendárnom mesiaci od nedele od 9:00 hod. do nasledujúcej nedele do 17:00 hod. a každý prvý týždeň v k ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1

Odôvodnenie: 1.1 Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom žalobu zamietol. O trovách konania rozhodol tak, že žalovaným v 1. rade a v 2. rade priznal náhradu trov konania v rozsahu 100%, ktoré je povinný zaplatiť žalobca. O výške náhrady trov bude rozhodnuté po právoplatnosti rozsudku samostatným rozhodnutím. Po právnej stránke svoje rozhodnutie odôvodnil ustanoveniami § 29 ods. 1, 2, § 31 ods. 1 - 3, § 50 ods. 1 Exekučného poriadku. V odôvodnení rozhodnutia poukázal na obsah žaloby, ktorou sa žalobca domáhal, aby súd zaviazal žalovaných v 1. a 2. rade spoločne a nerozdielne zaplatiť sumu vo v ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 325 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Veľký Krtíš, ako súd prvej inštancie, uznesením sp. zn. 12C/14/2023-243 zo dňa 14. apríla 2023 zamietol návrh žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa domáhal, aby súd uložil povinnosť žalovanému zdržať sa sám, ako aj prostredníctvom tretích osôb vstupu a akéhokoľvek užívania pozemkov zapísaných na Okresnom úrade Veľký Krtíš, katastrálny odbor, okres Veľký Krtíš: obec Koláre, k.ú. Koláre, parcela E KN č. XXX, orná pôda, o výmere 63502 m2, obec Lesenice, k.ú. Lesenice, parcela E KN č. XXX, trvalý trávnatý porast, o výmere 2187 m2, obec Lesenice, k.ú. Lesen ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 513/1991 Z. z. § 391 ods. 1, 513/1991 Z. z. § 544 ods. 2
513/1991 Z. z. § 536
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozhodnutím v prvej výrokovej vete zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 31 303,- EUR spolu s 0,05 % úrokom z omeškania denne z tejto sumy od 22.01.2016 do zaplatenia a paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40,- EUR do troch dní od jeho právoplatnosti. V druhej výrokovej vete v časti o zaplatenie 22 950,- EUR s príslušenstvom žalobu zamietol. V tretej výrokovej vete uložil žalovanému povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania v rozsahu 15,40 %. 2. Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia vyplýva, že žalobca sa svojou ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 471c, 160/2015 Z. z. § 255 ods. 1
160/2015 Z. z. § 256 ods. 1
160/2015 Z. z. § 257
160/2015 Z. z. § 262
160/2015 Z. z. § 365 ods. 1 písm. h)
160/2015 Z. z. § 455
160/2015 Z. z. § 149
160/2015 Z. z. § 366
160/2015 Z. z. § 373 ods. 4
40/1964 Z. z. § 457
40/1964 Z. z. § 458 ods. 1
40/1964 Z. z. § 107 ods. 3
40/1964 Z. z. § 100 ods. 2
160/2015 Z. z. § 388
160/2015 Z. z. § 378 ods. 1
160/2015 Z. z. § 396 ods. 1
160/2015 Z. z. § 396 ods. 2
160/2015 Z. z. § 453 ods. 1
160/2015 Z. z. § 453 ods. 3
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie konanie o vzájomnej žalobe o 32 036 851 € s prísl. zastavil (výrok I), vyslovil, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania v plnom rozsahu (výrok II) a rozhodol o vrátení súdneho poplatku žalobcovi vo výške 32 861,55 € (výrok III). Súd prvej inštancie zastavil konanie podľa § 145 ods. 1 Civilného sporového poriadku (zákon č. 160/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov; ďalej len „CSP“) pretože žalobca vzal žalobu späť v celom rozsahu. O trovách konania rozhodol podľa § 256 ods. 1 a § 262 ods. 1 CSP a dospel k záveru, ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 360 ods. 1
300/2005 Z. z. § 360 ods. 2 písm. b)
Odôvodnenie: Okresný súd Nitra, konajúci samosudkyňou (ďalej len „súd prvého stupňa“), rozsudkom z 02.03.2023 sp. zn. 4T/6/2023 (ďalej len „napadnutý rozsudok“) uznal obžalovaného W. Y. (ďalej len „obžalovaný“) vinným zo spáchania prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 odsek 1, odsek 2 písmeno b/ Trestného zákona s poukazom na § 139 odsek 1 písmeno c/, písmeno e/, písmeno f/ Trestného zákona, na tom skutkovom základe, že: dňa XX.XX.XXXX v doobedňajších hodinách v I. na D. ulici XXX/XX sa v rodinnom dome pod vplyvom alkoholu vyhrážal svojej babke I. Y., nar. XX.XX.XXXX, ktorá je imobilná a ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 207 ods. 3 písm. c), 300/2005 Z. z. § 207 ods. 3 písm. b)
300/2005 Z. z. § 207 ods. 1
Odôvodnenie: Okresný súd Kežmarok napadnutým rozsudkom zo dňa 30.11.2022, sp. zn. 11T/13/2022 uznal obžalovaného A. B. za vinného z prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. b/, c/ Tr. zákona, s poukazom na § 138 ods. 1 písm. b/ Tr. zákona, na tom skutkovom základe, že - v období od 14.09.2019 až doposiaľ v C. a inde, neprispieval úmyselne na výživu svojho maloletého syna A., narodeného XX.XX.XXXX, a to aj napriek tomu, že mu táto povinnosť vyplýva zo Zákona o rodine, ako aj rozsudkom Okresného súdu v Poprade sp. zn. 14P/60/2012 zo dňa 22.03.2012, ktorý nadobudol právoplatn ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zrušil podielové spoluvlastníctvo strán sporu k nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor na LV č. XXX pre k. ú. W., ako parc. registra „C" č. 10 o výmere 415 m2 - zastavané plochy a nádvoria (I.). Podielové spoluvlastníctvo strán sporu vyporiadal tak, že do výlučného vlastníctva žalobkyne Z. W. rod. G. nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom W., Y. X/XX prikázal nehnuteľnosti - novovytvorenú parc. registra „C" č. 10/10 o výmere 24 m2 - zastavané plochy, novovytvorenú parc. registra „C" č. 10/11 o výmere 108 m2 - zastavané ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie vo výroku I. uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 1/ sumu 7.700,99 eura spolu s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 7.700,99 eura od 04.12.2009 do zaplatenia, vo výroku II. uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 2/ sumu 7.700,99 eura spolu s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 7.700,99 eura od 04.12.2009 do zaplatenia, vo výroku III. uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 3/ sumu 7.700,99 eura spolu s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 7.700,99 eura od 04.12.2009 do zaplatenia a výrokom ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: ,


Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I ako súd prvej inštancie, napadnutým rozsudkom výrokom I. zaviazal žalovaného na povinnosť zaplatiť žalobcovi istinu 1.340,- eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8% ročne zo sumy 1.340,- eur od 20.11.2018 do zaplatenia a to do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku; výrokom II. vo zvyšku žalobu zamietol; výrokom III. rozhodol, že žalobca má voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. 2. Súd prvej inštancie v odôvodnení napadnutého rozsudku uviedol, že žalobou podanou dňa 14.6.2018 sa žalobca domáhal zaplatenia 1.340,- eur spolu ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1.1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie rozhodol tak, že nahradil prejav vôle žalovaného ako predávajúceho v kúpnej zmluve o prevode spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnostiach, v znení tak, ako je v celom rozsahu uvedené vo výroku rozhodnutia súdu prvej inštancie. O trovách konania rozhodol tak, že priznal žalobcovi náhradu trov konania proti žalovanému v plnej výške, s tým, že o tejto rozhodne súd samostatným uznesením po právoplatnosti rozsudku. Rozhodnutie po právnej stránke odôvodnil ustanoveniami § 136 ods. 1, 2, § 137 ods. 1, § 140, § 853 ods. 1, § 40a veta prvá , § 6 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením okresný súd zamietol návrh navrhovateľky na začatie konania o potvrdení vydržania vlastníckeho práva a zároveň vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. Dôvodnosť návrhu posudzoval podľa § 130 ods. 1, § 134, § 865 ods. 3 a § 872 ods. 6 Občianskeho zákonníka (ďalej „OZ“) a podľa § 359d a § 359e Civilného mimosporového poriadku (ďalej „CMP“). Vychádzajúc z tvrdení navrhovateľky a listín, ktoré predložila, dospel k záveru, že navrhovateľkou tvrdené skutočnosti neosvedčujú splnenie predpokladov pre nadobudnutie vlastníckeho práva navrhovate ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 212 ods. 2 písm. a)
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom bol obžalovaný U. I. (ďalej len „obžalovaný“ uznaný vinným v bodoch 1/ až 7/ napadnutého rozsudku z pokračovacieho prečinu krádeže podľa § 212 odsek 2 písmeno a/, písmeno b/ Trestného zákona čiastočne v štádiu pokusu podľa § 14 odsek 1 Trestného zákona, pričom v bodoch 5/ a 7/ napadnutého rozsudku v jednočinnom súbehu so zločin poškodzovania cudzej veci podľa § 245 odsek 1, odsek 3 písmeno c/ Trestného zákona, na tom skutkovom základe, že: 1/ dňa 08.08.2022 v čase od 03:30 h. do 04:00 h. na adrese W., I. 2, rozbil použitím doposiaľ nezisteného predmetu sklenenú v ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie uznesením označeným v záhlaví zastavil exekúciu a oprávneného zaviazal nahradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške 86,53 Eur do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti uznesenia. 2. V odôvodnení uviedol, že oprávnený sa návrhom na vykonanie exekúcie podaným na Exekútorskom úrade vyššie menovaného súdneho exekútora dňa 10.2.2009 domáhal vykonania exekúcie voči povinnému za účelom vymoženia svojej pohľadávky, a to na základe exekučného titulu, ktorým je právoplatné a vykonateľné Rozhodnutie o priestupku zo dňa 5.12.2007 č. 464/2007-KE vydané Odborom Ž ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 323 ods. 1 písm. a)
Odôvodnenie: Napadnutým uznesením okresný súd nariadil odsúdenému A. B., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom C. XX, okr. B., nepodmienečný trest odňatia slobody, ktorý mu bol uložený trestným rozkazom Okresného súdu Humenné sp. zn. 4T/92/2020 zo dňa 30.09.2020, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 10.11.2020, vo výmere 18 mesiacov. Podľa § 48 ods. 2 písm. a/ Trestného poriadku (Tr. poriadku) okresný súd zaradil odsúdeného na výkon uloženého trestu odňatia slobody do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Proti tomuto uzneseniu, ihneď po jeho vyhlásení a poučení o opravnom prostriedku, do zápisni ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie rozsudkom zvýšil vyživovaciu povinnosť otca k C. B. zo sumy 160,- eur na sumu 240,- eur mesačne, ktoré je otec povinný platiť vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k jej rukám počnúc dňom 27.04.2022 (výrok I.). Nedoplatok na zročnom výživnom u C. za dobu od 27.04.2022 do 30.11.2022 v celkovej sume 570,67 eur povolil súd prvej inštancie otcovi splácať k jej rukám v mesačných splátkach po 50,- eur popri bežnom výživnom pod stratou výhody splátok počnúc právoplatnosťou rozsudku (výrok II.). Súd prvej inštancie zvýšil vyživovaciu povinnosť otca k maloletému A. zo sumy ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie (Okresný súd Nitra) rozsudkom zo dňa 12.1.2023 č. k. 24P/264/2022-137 pri právnom posúdení podľa § 26 a § 24 ods. 4 Zákona o rodine (ďalej iba „ZoR“) zamietol návrh otca na zmenu zverenia mal. X. M., nar. X.X.XXXX. 2. O náhrade trov prvoinštančného konania rozhodol podľa § 52 Civilného mimosporového poriadku (ďalej iba „CMP“) tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. 3. Pokiaľ ide o odôvodnenie zamietnutia podaného návrhu zo strany otca ohľadom zverenia mal. X. M. do jeho osobnej starostlivosti, súd prvej inštancie vyhodnotiac vykonané d ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bardejov (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo ,,súd“) napadnutým uznesením rozhodol takto, cit.: ,,I. Odporcovi ukladá povinnosť odstrániť a akýmkoľvek spôsobom ďalej nerozširovať článok, ktorý odporca 21.03.2023 zverejnil na svojej internetovej webovej stránke pod názvom „Prezident ANS odsúdený za korupciu žiada na prevádzku prevažne súkromných nemocníc 238 mil. eur neštandardným spôsobom.“ II. Odporca je oprávnený podať voči navrhovateľovi žalobu o navrátenie veci do pôvodného stavu pred výkonom tohto neodkladného opatrenia alebo o náhradu škody či inej ujmy spôso ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom zo dňa 23. augusta 2022 pod sp. zn. 15T/4/2020, na podklade podanej obžaloby pôvodne prokurátorom Okresnej prokuratúry Trenčín zo dňa 07. októbra 2019 pod č. k. 1Pv 574/18/3309-27, doručenej pôvodne Okresnému súdu Trenčín dňa 08. októbra 2019 a po jej delegácii (postúpení) procesným postupom podľa § 241 odsek 1 písm. a) Tr. poriadku vecne a miestne príslušnému Okresnému súdu Nové Mesto nad Váhom v zmysle §§ 15, 17 odsek 3 Tr. poriadku uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 19. novembra 2019 pod sp. zn. 3T/125/2019, právoplatné dňa 24. de ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi 4.067,26 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 2.793,92 eur od 18.9.2021 do zaplatenia, všetko v lehote 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia. Výrokom II. žalobcovi priznal voči žalovanej nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. Súd prvej inštancie rozhodoval na základe žaloby, ktorou sa žalobca domáhal od žalovanej zaplatenia 4.067,26 eur spolu s príslušenstvom a náhrady trov konania. Žalobu odôvodnil tým, že jeho právny predchodca poskytol žalovanej na základe ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. žalobu zamietol a výrokom II. žalovanej nepriznal náhradu trov konania. 2. Súd prvej inštancie rozhodoval na základe žaloby, ktorou sa žalobca domáhal od žalovaného zaplatenia 2.190,10 eur spolu s príslušenstvom a náhrady trov konania. Žalobu odôvodnil tým, že jeho právny predchodca poskytol žalovanému na základe zmluvy o úvere peňažné prostriedky, ktoré sa mu žalovaný zaviazal vrátiť v mesačných splátkach. Žalovaný peňažné prostriedky nevrátil. Preto sa žalobca obrátil na súd. 3. Súd prvej inštancie, vzhľadom na spotrebite ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie výrokom I. v dôsledku späťvzatia žaloby pred prvým pojednávaním konanie v zmysle § 145 ods. 1 CSP zastavil. Výrokom II. žalovanému 2) priznal voči žalobcom 1) – 3), zaviazaným spoločne a nerozdielne, nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % s tým, že o výške bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti uznesenia. Výrokom III. žalovaným 1) – 21), 23) – 254) náhradu trov konania nepriznal. Výrokom IV. rozhodol, že žalobcom 1) – 3) spoločne a nerozdielne sa vracia súdny poplatok vo výške 92,80 eur prostredníctvom W. D., E. do ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi sumu 10.842,75 eur z titulu náhrady škody do 30 dní od právoplatnosti rozsudku (I. výrok); úrok z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 10.842,75 eur od 11.6.2016 do zaplatenia (II. výrok), sumu 2.523,- eur z titulu náhrady trov právneho zastúpenia v trestnom konaní do 30 dní od právoplatnosti rozsudku (III. výrok); sumu 15.000,- eur z titulu náhrady nemajetkovej ujmy do 30 dní od právoplatnosti rozsudku (IV. výrok), v časti o zaplatenie náhrady škody vo výške 73.979,25 eur konanie zastavil (V. výrok) a ž ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: ,

Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že: „I. Žalovaný je povinný zaplatiť žalobkyni sumu 1.890,-- eur netto s 5%-ným p.a. úrokom z omeškania od 13.06.2017 do zaplatenia, všetko do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. II. Žalobkyni náhradu trov nepriznáva.“ 2. Rozhodnutie právne odôvodnil § 1 ods. 4, § 116 ods. 1, § 118 ods. 1, § 142 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, § 517 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, § 3 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanoveni ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I ako súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom výrokom I. určil, že uznesenie č. 1 z rokovania členskej schôdze FINPOINT „družstvo“, ktorým členská schôdza FINPOINT „družstvo“ s účinnosťou ku dňu 10.2.2020 odvolala z funkcie predsedu predstavenstva družstva A. B. C., narodeného XX.XX.XXXX, r. č. XXXXXX/XXXX, bytom D. XXXX/XX, XXX XX E. F., G. B. a s účinnosťou ku dňu 10.2.2020 menovala do funkcie predsedu predstavenstva družstva osobu povereného zástupcu člena SVORADOVE, s.r.o. H. I. B., narodeného XX.XX.XXXX, r. č. XXXXXX/XXXX, bytom G. XXXX/ XXX, XXX XX I., ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku strany sporu, ktorá ju nastolila. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty strán (porovnaj napríklad rozhodnutia ÚS SR II. ÚS 251/04, III. ÚS 209/04, II. ÚS 200/09 a podobne). Na ďalšiu irelevantnú argumentáciu žalobcu zachádzajúcu do nadbytočných podrobností, nespôsobilú už privodiť úspech odvolaniu, preto odvolací súd nepovažoval za potrebné reagovať špecifickou odpoveďou. 30. Na základe vyššie uvedeného preto odvolací súd v zmysle § 387 ods. 1 a 2 C.s.p. rozsudok súdu prvej inštancie ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: rozhodnutia okresného súdu je vecne správne, pričom v jednotlivostiach naň poukazuje aj odvolací súd. Z uvedených dôvodov sa v odvolacom konaní obmedzil iba na konštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia (§ 387 ods. 2 CSP). Takýto postup je v súlade s judikatúrou Ústavného súdu SR, v zmysle ktorej odôvodnenia rozhodnutí prvoinštančného súdu a odvolacieho súdu nemožno posudzovať izolovane, pretože prvostupňové a odvolacie konania z hľadiska predmetu konania tvoria jeden celok (pozri napr. III. ÚS 78/05, IV. ÚS 372/08). 11. Žalobca v podanom odvolaní tvrdil, že povinnosť, ktorá mu ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: rozsudku súdu prvej inštancie predovšetkým zodpovedá základnej štruktúre odôvodnenia rozhodnutia (čoho sa žalobca domáhal a z akých dôvodov, aké je stanovisko žalovaného k žalobe, aké relevantné dôkazy boli súdom vykonané a aké skutočnosti z nich súd zistil, aký skutkový stav bol súdom zistený, aké právne normy na vec aplikoval, ako tieto normy vyložil, ako subsumoval zistený skutkový stav pod aplikovanú právnu normu, aké právne závery vyplývajú vo vzťahu k podanej žalobe), súslednosti jednotlivých častí odôvodnenia, ale aj ich obsahovej (materiálnej) náplni, čím sa napĺňajú najmä kritéria ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie zmenil prvým výrokom rozsudok Okresného súdu Považská Bystrica zo dňa 2.10.2007 č.k. 5C/136/2007-21 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 19.12.2007 č.k. 5Co/310/2007-35 tak, že osobe povinnej na platenie výživného E. B. zvýšil výživné na osobu oprávnenú 1/ A. B. zo sumy 1.100,- Sk na sumu 200,- eur mesačne a na osobu oprávnenú 2/ C. B. zo sumy 1.300,- Sk na sumu 200,- eur mesačne, na obe od 19.8.2022, ktoré bude poukazovať do 15. dňa v mesiaci vopred do rúk oprávnených 1/, 2/. Druhým výrokom rozhodol, že zameškané výživné za obdobi ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: rozsudku súdu prvej inštancie predovšetkým zodpovedá základnej štruktúre odôvodnenia rozhodnutia (čoho sa žalobca domáhal a z akých dôvodov, aké je stanovisko žalovanej k žalobe, aké relevantné dôkazy boli súdom vykonané a aké skutočnosti z nich súd zistil, aký skutkový stav bol súdom zistený, aké právne normy na vec aplikoval, ako tieto normy vyložil, ako subsumoval zistený skutkový stav pod aplikovanú právnu normu, aké právne závery vyplývajú vo vzťahu k podanej žalobe), súslednosti jednotlivých častí odôvodnenia, ale aj ich obsahovej (materiálnej) náplni, čím sa napĺňajú najmä kritéria ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozhodol takto: „I. Súd u r č u j e, že úver poskytnutý na základe Zmluvy o spotrebiteľskom úvere č. 654593 zo dňa 22.12.2016, je bezúročný a bez poplatkov. II. Súd u r č u j e, že zmluvná podmienka uvedené v Zmluve o spotrebiteľskom úvere č. 654593 zo dňa 22.12.2016 v článku 6. Poplatky, bod 1., v znení: „ Poplatok za upomienku 20,- €, ktorý je splatný v deň odoslania upomienky“, je neprijateľná. III. Žalovaný je p o v i n n ý nahradiť žalobkyni trovy konania v rozsahu 100 %.“ 2. ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie podľa ust. § 11, § 13 ods. 1,2,3 OZ zamietol žalobu žalobcu o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy (I.) a žalovaným proti nemu priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % (II.). Vychádzal z toho, že do ochrany osobnosti žalobcu malo byť zasiahnuté výrokom žalovaných vo výstupe z pitvy neb. W. T. o tom, že z jej ruky neboli odobraté hodinky s nastaveným časom 05:55, ktorý však v skutočnosti bol 03:50. Za uvedené od žalovaných žiadal ospravedlnenie ako i náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 60.000,- eur, keďže týmto nezákonným ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: rozhodnutia okresného súdu je vecne správne, pričom v jednotlivostiach naň poukazuje aj krajský súd. Z uvedených dôvodov sa odvolací súd v odvolacom konaní obmedzil iba na konštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia (§ 387 ods. 2 CSP). 23. Na doplnenie považoval odvolací súd za nevyhnutné reagovať na odvolaciu argumentáciu žalobcu formulovanú v jeho opravnom prostriedku. Krajský súd zároveň poukazuje na zodpovednosť žalobcu za obsahové vymedzenie svojho odvolania v spojitosti s nevyhnutnosťou odvolacieho súdu rešpektovať svoju viazanosť odvolacími dôvodmi (§ 380 ods. 1 CS ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 321 ods. 1 písm. d), 300/2005 Z. z. § 48 ods. 2 písm. a)
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom sp. zn. 2T/121/2022 zo dňa 15.2.2023 bol obžalovaný A. B. uznaný vinným zo zločinu vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 2 písm. b) Tr. zák. s poukazom na § 139 ods. 1 písm. a) Tr. zák. a prečinu sexuálneho zneužívania podľa § 201a Tr. zák., prečinu rozširovania detskej pornografie podľa § 369 ods. 1 Tr. zák., pretože 1. v doposiaľ nezistenom čase v období od 01.11.2021 do 21.11.2021 v rámci konverzácie na sociálnej sieti Messenger pod používateľskými menami E. F. a A. B. vylákal od mal. S. G., nar. XX.XX.XXXX najmenej dve fotografie, na jednej ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že otcovi uložil povinnosť prispievať na výživu maloletej L. C., nar. XX.XX.XXXX zvýšeným výživným zo sumy 60 eur mesačne na sumu 100 eur mesačne, ktoré výživné je povinný platiť vždy do 15. dňa toho-ktorého mesiaca vopred k rukám matky, počnúc dňom 26.07.2022. Zaostalé výživné za obdobie od 26.07.2022 do 13.03.2023 v sume 296,65 eura uložil otcovi povinnosť uhradiť k rukám matky do 60 dní od právoplatnosti rozsudku. Tretím výrokom rozhodol, že mení sa rozsudok Okresného súdu Levice č. k. 15P/297/2012-37 zo dňa 17.10.2012. O trovách ...
Zrušujúce
Odôvodnenie: má obsahovať dostatok dôvodov a ich uvedenie má byť zrozumiteľné. Súd je povinný formulovať odôvodnenie spôsobom, ktorý zodpovedá základným pravidlám logického jasného vyjadrovania a musí spĺňať základné gramatické, lexikálne a štylistické hľadiská. Účelom odôvodnenia je predovšetkým doložiť správnosť rozhodnutia; zároveň je aj prostriedkom kontroly správnosti postupu súdu pri vydávaní rozhodnutia. Citované ust. § 220 CSP dáva súdom dostatočný návod na to, aké má byť odôvodnenie rozhodnutia. V prípade, ak súd pri odôvodňovaní rozhodnutia nepostupuje uvedeným spôsobom, ktorý záväzne určuje ci ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: ,

Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol nasledovne: ,,I. Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 427,35 EUR spolu s úrokom z omeškania vo výške 5% ročne z dlžnej sumy odo dňa 29.11.2019 do zaplatenia, do troch dní od právoplatnosti rozsudku. II. Žalobca má vo vzťahu k žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%, o výške ktorých bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti tohto rozsudku.“ 2. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že vykonaným dokazovaním mal za preukázané, že žalobný návrh žalobcu je v celom ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 7/2005 Z. z. § 166j ods. 1, 7/2005 Z. z. § 166j ods. 2
7/2005 Z. z. § 166j ods. 3
7/2005 Z. z. § 166j ods. 4
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozhodnutím súd prvej inštancie vo výroku I. odvolal správcu konkurznej podstaty JUDr. Pavel Vrška, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš, zn.: S515. Vo výroku II. ustanovil do funkcie správcu JUDr. Dušan Paulík, so sídlom kancelárie Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1239. Vo výroku III. zaviazal odvolaného správcu, aby poukázal preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti v sume 250,- Eur na účet ustanoveného správcu v lehote 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia. 2. V odôvodne ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 370
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trenčín vo výroku uvedeným rozsudkom rozhodol vo veci. Pred nadobudnutím jeho právoplatnosti, vzal žalobca žalobu v celom rozsahu späť bez uvedenia dôvodu. 2. Podľa ust. § 370 ods. 1 a 2 CSP, ak je žaloba vzatá späť po rozhodnutí súdu prvej inštancie, ale skôr, ako rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie žaloby nepripustí, ak s tým protistrana z vážnych dôvodov nesúhlasí. Ak späťvzatie žaloby pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvej inštancie a konanie zastaví. 3. V prejednávanej veci vzal žalob ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. Uznesením zo dňa 17. februára 2023 č.k. 28C/2/2020-274 súd prvej inštancie nepriznal žalovanému náhradu trov konania. V odôvodnení súd prvej inštancie uviedol, že rozsudkom zo dňa 01.02.2022 č.k. 28C/2/2020-223 výrokom I. žalobu zamietol a výrokom II. priznal žalovanému voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. Proti výroku II. rozsudku podal žalobca v zákonnej lehote odvolanie, o ktorom rozhodol Krajský súd v Trenčíne uznesením zo dňa 31.05.2022 č.k. 27Co/43/2022-269, ktorým rozsudok súdu prvej inštancie vo výroku II. o náhrade trov konania zrušil a v tejto čast ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: ,

Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že: „I. Žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi sumu 1 129,48 eura spolu s úrokom z omeškania vo výške 5% ročne zo sumy 1 129,48 eura od 13.5.2020 do zaplatenia, do troch dní od právoplatnosti rozsudku. II. V prevyšujúcej časti žalobu zamieta. III. Žalovaná je povinná nahradiť žalobcovi trovy konania v rozsahu 96,86 %, o ktorých výške bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti tohto rozsudku.“ 2. Rozhodnutie právne odôvodnil § 40 ods. 1, 3, § 52 ods. 1, 2, 3, 4, § 53 ods. 1, ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 355 ods. 2 písm. a), 300/2005 Z. z. § 355 ods. 3 písm. d)
300/2005 Z. z. § 38 ods. 3
300/2005 Z. z. § 39 ods. 2 písm. d)
300/2005 Z. z. § 39 ods. 4
300/2005 Z. z. § 48 ods. 2 písm. a)
300/2005 Z. z. § 83 ods. 1 písm. d)
301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: okresného súdu, že tomuto bolo „s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou“ zrejmé, že zo strany prokurátora takýto návrh bude učinený na hlavnom pojednávaní, nemožno považovať za relevantný. Z podanej obžaloby nie je vôbec zrejmé, že by prokurátor navrhoval uloženie ochranného opatrenia a akási dedukcia, že tak určite chcel učiniť, nie je podľa názoru obhajcu prípustná. Ochranné opatrenie môže byť uložené len na podklade návrhu prokurátora, čo procesný predpis umožňuje, avšak pre jeho podanie musia byť splnené podmienky, ktoré v tomto prípade naplnené neboli. Uvedené vyplýva i z Uznesen ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: rozhodnutia súdu prvej inštancie je vecne správne, pričom v jednotlivostiach naň poukazuje aj odvolací súd. Z uvedených dôvodov sa odvolací súd v odvolacom konaní primárne obmedzil na konštatovanie správnosti dôvodov rozhodnutia súdu prvej inštancie (§ 387 ods. 2 CSP). 11. Odvolací súd považuje za nevyhnutné zdôrazniť, že odvolací prieskum bol na základe zásady neúplnej apelácie v odvolacom konaní striktne vymedzený odvolacími dôvodmi formulovanými v podanom opravnom prostriedku (§ 380 ods. 1 CSP). 12. Odvolací súd zároveň zdôrazňuje, že odôvodnenie súdneho rozhodnutia v opravnom (odvolaco ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Trenčín sp. zn. 8T/57/2022 zo dňa 9.3.2023 bol obžalovaný A. B. uznaný vinným zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie alebo obchodovanie s nimi podľa § 172 odsek 1 písmeno d) Trestného zákona v znení účinného do 30.04.2022, pretože dňa 05.02.2022 najneskôr do 07:45 hod. v meste Trenčín v priestoroch areálu Merina na stavenisku v blízkosti ulice E. F. G. oproti ZOC MAX mal pri sebe bez povolenia 3 kusy plastových uzatvárateľných sáčkov s obsahom 1.375 mg kokaínu s priemernou koncentráciou 25,6 % hm ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie svojím rozsudkom určil, že odstúpenie žalovaného zo dňa 21.09.2020 od kúpnej zmluvy č. 00034/2019-PKZ-K40015/19.00 uzavretej dňa 06.03.2019 medzi žalobcom ako kupujúcim a žalovaným ako predávajúcim, je neplatné (výrok I.), o trovách konania rozhodol tak, že žalobca má nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % (výrok II.). 2. V odôvodnení svojho rozhodnutia súd prvej inštancie uviedol, že žalobca sa podanou žalobou pôvodne domáhal určenia, že je výlučným vlastníkom nehnuteľností zapísaných na LV č. XXXX vedenom K. L. M., katastrálnym odborom pr ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: rozhodnutia okresného súdu je vecne správne, pričom v jednotlivostiach naň poukazuje aj krajský súd. Z uvedených dôvodov sa krajský súd v odvolacom konaní primárne obmedzil na konštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia (§ 387 ods. 2 CSP). 21. Primárne odvolací súd zdôrazňuje, že do práva na spravodlivý proces nepatrí právo strany sporu, aby sa všeobecný súd stotožnil s jej právnymi názormi, navrhovaním a hodnotením dôkazov (IV. ÚS 252/04), ani právo na to, aby bola strana pred všeobecným súdom úspešná, teda aby sa rozhodlo v súlade s jej pož ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanej na vlastné náklady vypratať nehnuteľnosti toho času zapísané na LV č. XX, kat. úz. E., obec Prešov, okres D., a to parc. reg. CKN č. XXXX o výmere 327 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parc. reg. CKN č. XXXX o výmere 414 m2, druh pozemku záhrada a stavbu so súpisným č. XXX postavenú na parcele reg. CKN č. XXXX, popis stavby - rodinný dom, do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. O trovách rozhodol tak, že žalovaná je povinná nahradiť žalobcovi trovy konania v rozsahu 100 %. 2. Vychádzal zo zistenia, že dňa 7.8 ...
Zrušené
Dotknuté predpisy:: 514/2003 Z. z. § 17 ods. 1, 514/2003 Z. z. § 4 ods. 1 písm. a)
514/2003 Z. z. § 5 ods. 1
514/2003 Z. z. § 6 ods. 1
514/2003 Z. z. § 16 ods. 4
Odôvodnenie: 1. Okresný súd odvolaním napadnutým rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zaplatenia sumy 31.234,85 € s príslušenstvom (výrok I.) a žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť žalovanému náhradu trov konania v rozsahu 100 % (výrok II.). 2.1. Žalobca sa domáhal zaplatenia žalovanej sumy z titulu náhrady škody podľa § 17 ods. 1 zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, ktorá bola žalobcovi spôsobená z dôvodu vydania nezákonného uznesenia Okresného súdu Lučenec č. k. 17Er/791/2013-152 zo dňa 21. 12. 2017, ktorým súd konajúci v exekučne ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 233/1995 Z. z. § 243d ods. 2, 40/1964 Z. z. § 52 ods. 1
250/2007 Z. z. § 3 ods. 3
40/1964 Z. z. § 52 ods. 2
40/1964 Z. z. § 52 ods. 3
40/1964 Z. z. § 53
244/2002 Z. z. § 45 ods. 2
244/2002 Z. z. § 45 ods. 1 písm. b)
244/2002 Z. z. § 40 ods. 1 písm. a)
160/2015 Z. z. § 396 ods. 1
160/2015 Z. z. § 255 ods. 1
Odôvodnenie: 5 32CoE/2/2023 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie exekúciu vedenú u súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, PhD. pod sp. zn. EX 10273/08 zastavil (výrok I) a vyslovil, že o trovách exekúcie rozhodne samostatným uznesením po právoplatnosti uznesenia (výrok II). 2. Rozhodnutie právne odôvodnil ustanoveniami § 2 ods. 2 zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoUNEK“), § 41 ods. 2 písm. d), § 57 ods. 2, § 233a, § 243d ods. 2, § 243h ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučne ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 389
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku účastníka konania, ktorý ju nastolil. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty účastníkov konania (porovnaj napríklad rozhodnutia ÚS SR II.ÚS 251/04, III.ÚS 209/04, II.ÚS 200/09 a podobne). Na ďalšiu argumentáciu odvolateľa odvolací súd nepovažoval za potrebné reagovať špecifickou odpoveďou. 28. Po vrátení veci bude povinnosťou súdu prvej inštancie v ďalšom konaní riadiť sa názorom odvolacieho súdu na podklade vyššie uvedených skutočností, na základe vykonaného dokazovania posúdiť obligatór ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 325 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. Okresný súd napadnutým rozhodnutím v prvej výrokovej vete uložil odporcovi povinnosť zdržať sa užívania nebytových priestorov o celkovej výmere 1027 m2 nachádzajúcich sa v budove bez súp. č., označenej v katastri nehnuteľností ako „Mäsová výroba“, postavenej na C-KN parcele č. 3664/5, nachádzajúcej sa na ul. M. S. v W., zapísanej na LV č. XXXX pre kat. územie W., ktoré sú predmetom Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 08.10.2014 uzavretej medzi navrhovateľom ako prenajímateľom a odporcom ako nájomcom a ktorých pôdorysné vymedzenie a poloha sú graficky znázornené v prílohe ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zamietol návrh žalobcu na opravu platobného rozkazu vydaného Okresným súdom Komárno zo dňa 04. 09. 2018 č. k. 13Csp/71/2018-66. Rozhodnutie odôvodnil ust. čl. 4 ods. 1, § 224 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej CSP) a uviedol, že v danom spore rozhodol platobným rozkazom č. k. 13Csp/71/2018-66. Na základe zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 09. 11. 2022 došlo k postúpeniu pohľadávky žalobcu Slovenský plynárenský priemysel, a. s. na postupníka EOS KSI Slovensko, s. r. o. Žalobca návrhom, doručeným dňa 01. 02. 2023, žiad ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 370 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 370 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žilina rozsudkom č. k. 25C/90/2021-203 zo dňa 14.02.2023 žalobu zamietol (výrok I.). Zároveň rozhodol, že žalovaný má nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100% (výrok II.). 2. Proti rozsudku súdu prvej inštancie podal žalobca v zákonnej lehote odvolanie. 3. Podaním doručeným súdu prvej inštancie dňa 18.05.2023 zobral žalobca podanú žalobu v celom rozsahu späť z dôvodu, že žalobca dňa 06.05.2023 zistil, že žalovaný odstránil konštrukciu reklamného zariadenia, ktorého odstránenia sa žalobca domáhal a navrhol, aby súd konanie zastavil. 4. Žalovaný sa k späťvzat ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru vo výške 10.520,- eur brutto za dobu od 09.01.2021 do 11.12.2021, spolu s úrokom z omeškania (výrok I.) a žalobcovi priznal náhradu trov konania v rozsahu 100 % (výrok II.). 2. Okresný súd na základe žaloby žalobcu rozhodol čiastočným rozsudkom č. k. 5Cpr/1/2021-123 z 25.11.2021 tak, že okamžité skončenie pracovného pomeru dané žalobcovi žalovaným dňa 05.11.2022, je neplatné s tým, že pracovný pomer žalobcu u žalovaného skončí právoplatnosťou rozhodnuti ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie v celom rozsahu zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal určenia, že je vlastníkom nehnuteľností v k. ú. X., zapísaných na LV č. XXXX, a to parcely KNC č. 3635/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 152 m2, č. 3635/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2 a č. 3635/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2 a rodinného domu súp. č. XXXX na parcele KNC č. 3635/2 a rodinného domu súp. č. XXXX na parcele KNC č. 3635/3, v podiele 1/1 a žalovanej priznať voči nemá nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Mal za to, že žalobca ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie podľa § 36 ods. 1, § 24 ods. 4, § 25 ods. 1,2, § 62 ods. 1,2,3,4,5, § 65 ods. 3, § 75 ods. 1, § 76 ods. 1 Zákona o rodine, § 52 CMP a § 323 ods. 3 CSP zveril maloletého P. do osobnej starostlivosti matky. Otcovi uložil povinnosť prispievať na jeho výživu výživným vo výške 80,- eur mesačne vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám matky od 01.09.2021 a nedoplatok na výživnom za obdobie od 01.09.2021 do 31.08.2022 vo výške 960,- eur mu povolil splácať v mesačných splátkach po 20,- eur k rukám matky spolu s bežným výživným pod následkom straty výh ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 470 ods. 1, 233/2019 Z. z. § 1 ods. 1
233/2019 Z. z. § 1 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením exekúciu zastavil (výrok I.), povolil odklad exekúcie do nadobudnutia právoplatnosti uznesenia Okresného súdu Košice II vo výroku o zastavení predmetnej exekúcie (výrok II.) a zaviazal oprávneného nahradiť súdnemu exekútorovi JUDr. Rudolfovi Dulinovi, so sídlom Ľudovíta Štúra 12, Michalovce trovy exekúcie vo výške 152,46 eur, a to do 3 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto uznesenia (výrok III.). 2. V odôvodnení uviedol, že na základe návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie zo dňa 01.04.2015 a exekučného titulu, ktorým je rozhodn ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: rozhodnutia okresného súdu je vecne správne, pričom v jednotlivostiach naň poukazuje aj odvolací súd. Z uvedených dôvodov sa v odvolacom konaní obmedzil iba na konštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia (§ 387 ods. 2 CSP). Takýto postup je v súlade s judikatúrou Ústavného súdu SR, v zmysle ktorej odôvodnenia rozhodnutí prvoinštančného súdu a odvolacieho súdu nemožno posudzovať izolovane, pretože prvostupňové a odvolacie konania z hľadiska predmetu konania tvoria jeden celok (pozri napr. III. ÚS 78/05, IV. ÚS 372/08). 12. Žalovaný v úvode odvolania vymedzil jeho dôvod tým ...
Zrušené
Odôvodnenie: rozhodnutia je tou časťou, v ktorej súd vysvetľuje akým spôsobom a z akých dôvodov dospel ku konkrétnemu rozhodnutiu. Zákon stanovuje zákonné požiadavky na obsah odôvodnenia rozsudku (§ 220 ods. 2 CSP) tak, aby z neho bola zrejmá jeho opodstatnenosť, zákonnosť a spravodlivosť. Dostatočné odôvodnenie je nevyhnutné aj z pohľadu práva neúspešnej strany namietať konkrétne skutkové alebo právne záver súdu pri uplatňovaní opravných prostriedkov. Je nevyhnutné, aby text odôvodnenia nebol len popisný a formálny, ale aby naopak obsahoval jasné, logické argumenty, ktoré sú konzistentné a navzájo ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 470 ods. 1, 233/2019 Z. z. § 1 ods. 1
233/2019 Z. z. § 1 ods. 2
233/2019 Z. z. § 4
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením exekúciu vyhlásil za neprípustnú (výrok I.), konanie zastavil (výrok II.) a súdnemu exekútorovi trovy exekúcie nepriznal (výrok III.). 2. V odôvodnení uviedol, že na základe návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie zo dňa 12.09.2011 bol vykonaním exekúcie vo veci poverený súdny exekútor JUDr. Rudolf Dulina poverením zo dňa 30.09.2011.V priebehu exekúcie súdny exekútor podal návrh na jej zastavenie z dôvodu nemajetnosti povinného. Súd prvej inštancie z výpisu z obchodného registra zistil, že povinný SAN TRADE s.r.o. bol z tohto registra v ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 470 ods. 1, 233/2019 Z. z. § 1 ods. 1
233/2019 Z. z. § 1 ods. 2
233/2019 Z. z. § 4
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove rozsudkom sp. zn. 2Co/37/2022 zo dňa 21.06.2023 rozhodol takto: ,, Potvrdzuje rozsudok. Mení uznesenie súdu prvej inštancie č.k. 11C/127/2013-127 zo dňa 20.05.2014 tak, že žalobkyni priznáva oslobodenie od súdnych poplatkov. Náhradu trov odvolacieho konania stranám sporu nepriznáva.“ 2. Podľa § 324 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku (ďalej len ,,CSP“) ak nie je ďalej ustanovené inak, použijú sa na uznesenie primerane ustanovenia o rozsudku. 3. Podľa § 225 ods. 1 a 2 CSP ak nerozhodol súd v rozsudku o niektorej časti pred ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 513/1991 Z. z. § 497, 513/1991 Z. z. § 503 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom žalobu zamietol a žalovaným v 1. a 2. rade priznal náhradu trov konania voči žalobcovi v rozsahu 100 % s tým, že o ich výške bude rozhodnuté súdom prvej inštancie samostatným uznesením. 2. Súd prvej inštancie toto rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca žalobou, ktorú doručil súdu prvej inštancie dňa 23.6.2020 navrhol, aby súd zaviazal žalovaných v 1. a 2. rade spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi 4.802,40 eur, úrok z omeškania vo výške 9 % ročne zo 4.802,40 eur od 4.7.2016 do zaplatenia. 3. Žalobca žalobu odôvodnil tým, že dňa 9.1 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zamietol návrh otca na podávanie informácií o maloletom Z., nar. XX. XX. XXXX (I.), konanie o návrhu otca na umožnenie telefonickej komunikácie alebo videokomunikácie medzi maloletým a jeho otcom zastavil (II.) a o trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania (III.). Svoje rozhodnutie po právnej stránke odôvodnil s poukazom na ust. § 24 ods. 4, 5, Zákona o rodine, § 29 ods. 1 CMP, ako aj vykonané dokazovanie. 1.1. Súd návrh otca maloletého dieťaťa zamietol, nakoľko v danom prípade z vykonaného ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: ,

Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo ,,súd“) napadnutým rozsudkom rozhodol nasledovne: ,,I. Žalovaná je p o v i n n á zaplatiť žalobcovi 10.532,41 eur, úrok vo výške 6,99 % ročne zo sumy 10.752,41 eur od 28.11.2015 do 07.01.2016 vo výške 85,56 eur a zo sumy 10.532,41 eur od 08.01.2016 do 01.07.2024, úroky z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 10.752,41 eur od 28.11.2015 do 07.01.2016 vo výške 61,20 eur a zo sumy 10.532,41 eur od 08.01.2016 do zaplatenia s tým, že p o v o ľ u j e žalovanej pravidelné splátky po 50,- eur mesačne v poradí splácania istina a p ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie výrokom I. zamietol návrh na vydanie rozhodnutia o potvrdení vydržania vlastníckeho práva a výrokom II. rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. 2. Súd prvej inštancie rozhodoval na základe návrhu, ktorým sa navrhovateľ domáhal, aby súd potvrdil, že je vlastníkom pozemku v k.ú. C. D. , obec C. D., I. J. C. J. K., a to pozemku parcely registra "E", parcelné číslo 21803 o výmere 527 m2, vedený ako trvalý trávnatý porast zapísaný na LV č. XXXX ako právny nástupca po jeho predkoch. Navrhovateľ návrh odôvodnil tým, že v ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 233/1995 Z. z. § 44, 233/1995 Z. z. § 243d
40/1964 Z. z. § 52
40/1964 Z. z. § 53
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie sp. zn. Ex 9475/15 zamietol. V odôvodnení uviedol, že oprávnený sa návrhom zo dňa 22.02.2015 domáhal u súdneho exekútora vykonania exekúcie voči povinnej na základe exekučného titulu, ktorým je rozsudok Stáleho rozhodcovského súdu spoločnosti Slovenská rozhodcovská a.s. so sídlom v Bratislave sp. zn. SR 11148/14 zo dňa 03.11.2014. Súdny exekútor dňa 03.09.2015 doručil súdu žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Súd prvej inštancie citujúc § ...
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie sp. zn. Ex 9475/15 zamietol. 2. V odôvodnení uviedol, že oprávnený sa návrhom zo dňa 22.02.2015 domáhal u súdneho exekútora vykonania exekúcie voči povinnej na základe exekučného titulu, ktorým je rozsudok Stáleho rozhodcovského súdu spoločnosti Slovenská rozhodcovská a.s. so sídlom v Bratislave sp. zn. SR 11148/14 zo dňa 03.11.2014. Súdny exekútor dňa 03.09.2015 doručil súdu žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Uznesením č.k. 48Er/4245/ ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 370 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 370 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žilina (ďalej „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 49C/9/2020-106 zo dňa 02.08.2022 zamietol žalobu (výrok I.). Zároveň žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % (výrok II.). 2. Žalobcovi bol predmetný rozsudok doručený prostredníctvom právneho zástupcu dňa 22.08.2022 a žalovanému dňa 12.08.2022. 3. Proti rozsudku súdu prvej inštancie podal v zákonom stanovenej lehote [§ 362 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“)] na súde prvej inštancie dňa 30.08.2022 odvolanie žalobca. 4. V čase, kedy ešte rozsudok súdu prvej ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Dolný Kubín (ďalej „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 8Csp/1/2022-127 zo dňa 06. 09. 2022 žalobu zamietol (výrok I.) a žalovanej náhradu trov konania nepriznal (výrok II.). Návrh občianskeho združenia VŠEOBECNÁ OCHRANA PRÁV SPOTREBITEĽOV so sídlom Šafárikovo nám. 7, Bratislava, na vstup do konania zamietol (výrok III.). 2. V odôvodnení konštatoval, že žalobou doručenou súdu dňa 11. 01. 2022 sa žalobca domáhal voči žalovanej zaplatenia sumy 6.240,49 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 4.431,77 eur od 15. 12. 2020 do zaplate ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Vranov nad Topľou (ďalej len súd prvej inštancie) napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že: ,,I. Žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi sumu istiny 14.906,77 eur, sumu úroku 2.247,25 eur a to všetko spolu s 5% ročným úrokom z omeškania zo sumy 16.109,51 eur od 8.5.2021 do zaplatenia. II. Žalobu v prevyšujúcej časti zamieta. III. Žalobca má voči žalovanej nárok na náhradu trov konania v rozsahu 82% s tým, že o výške tejto náhrady bude rozhodnuté súdom prvej inštancie v samostatnom uznesení, po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.“ 2. V odôvodnení svojho rozsiahleh ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 188 ods. 1
300/2005 Z. z. § 188 ods. 2 písm. c)
300/2005 Z. z. § 188 ods. 2 písm. d)
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom okresný súd uznal obžalovanú vinnou zo spáchania prečinu krádeže podľa § 212 ods. 1, 3 písm. b/ Tr. zákona, ktorý spáchala tak, že - dňa 30.05.2016 v presne nezistenom čase v obci E. v osade zvanej „F.“ v rodinnom dome č. XX využila neprítomnosť majiteľa rodinného domu G. H., zobrala kľúč umiestnený na háčiku vedľa dverí, ktorým otvorila plechovú skrinku umiestnenú v kuchynskej linke na prízemí rodinného domu a odtiaľ odcudzila pečatný prsteň zo žltého kovu s iniciálkami FK o hmotnosti 8,399 a čistote 0,585 v hodnote 420,- Eur a v ten istý deň v presne nezistenom ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo ,,súd“) napadnutým rozsudkom rozhodol nasledovne: ,,I. Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 370,- eur s 5 % ročným úrokom z omeškania z dlžnej sumy od 20.12.2018 do zaplatenia a to všetko do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. II. Žalobcovi priznáva voči žalovanému náhradu trov konania v plnom rozsahu s tým, že súd rozhodne o trovách konania uznesením po právoplatnosti tohto rozsudku.“ 2. V odôvodnení súd prvej inštancie konštatoval, že v konaní nebolo medzi procesnými stranami sporné, že medzi H.. L., A.. L. ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Trenčín sp. zn. 3T/68/2022 zo dňa 30.3.2023 bol obžalovaný A. B. C. uznaný vinným zo zločinu sexuálneho zneužívania podľa § 201 odsek 1, odsek 2 písmeno b) Trestného zákona s poukazom na § 139 odsek 1 písmeno c) Trestného zákona, pretože ako nevlastný otec v presne nezistenej dobe približne v roku 2012 v mieste spoločného trvalého bydliska na adrese D. E., C. F. G. XXXX sexuálne zneužil svoju nevlastnú maloletú dcéru H. C., nar. XX.XX.XXXX tým spôsobom, že ju počas kúpania viackrát hladkal prstami v oblasti vagíny a klitorisu a počas su ...
Potvrdzujúce, Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 233/1995 Z. z. § 243d ods. 2, 233/1995 Z. z. § 44 ods. 2
40/1964 Z. z. § 52
40/1964 Z. z. § 53 ods. 4 písm. r)
483/2001 Z. z. § 93b ods. 1
483/2001 Z. z. § 93b ods. 2
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
233/1995 Z. z. § 44 ods. 4
160/2015 Z. z. § 262 ods. 1
Odôvodnenie: 5 32CoE/37/2022 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. 2. Rozhodnutie právne odôvodnil ustanoveniami § 41 ods. 2 písm. d), § 44 ods. 2, § 243d ods. 1 a 2 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „EP“), § 25 ods. 1 a 2 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách, § 2 písm. a) a b), § 3 ods. 2 zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie návrh žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol. Súd prvej inštancie svoje rozhodnutie odôvodnil poukázaním na § 325 ods. 1, 2 písm. c) C.s.p. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že žalobca sa podanou žalobou dňa 03.03.2023 domáhal určenia, že darovacia zmluva s dohovorom o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti uzavretá medzi A. B., D. F., nar. XX.XX.XXXX, zomrelou dňa XX.XX.XXXX, naposledy bytom F. XXXX/ X, XXX XX C., ako darkyňou a žalovaným ako obdarovaným vyhotovená dňa 22.10.2021 a uzavretá dňa 25.10.2021, je neplatn ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: ,


Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bardejov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým uznesením rozhodol tak, že: „Súd exekúciu zastavuje.“ 2. Rozhodnutie právne odôvodnil § 57 ods. 1 písm. m), § 58 ods. 1, § 243f ods. 1, 3, 4, 6, § 39 ods. 4 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, čl. 3 ods. 1, bod 1 písm. e) Prílohy smernice Rady č. 93/13/EHS z 05.04.1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, § 39, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonníka, § 52 ods. 1, 2, 3, § 53 ods. 1, 4, § 54 ods. 1, 2, § 3 ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom rozhodol nasledovne: I. Zveruje maloletého C. A., nar. XX.X.XXXX a maloletú B. A., nar. XX.XX.XXXX do osobnej starostlivosti matky. II. Každý z rodičov bude maloleté deti zastupovať a spravovať ich majetok. III. Otec je povinný prispievať na výživu maloletého C. sumou 250€ mesačne, vždy do 15. dňa toho ktorého mesiaca vopred, k rukám matky, počnúc od 7.1.2022. IV. Dlžné výživné na mal. C. za obdobie od 7.1.2022 do 22.7.2022 vo výške 1020,97 Eur je otec povinný uhradiť k rukám matky do 90 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku. V. Otec je po ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením zamietol návrh na nariadenie neodkladného opatrenia. Svoje rozhodnutie odôvodnil s poukazom na ustanovenia § 2 ods. 1, § 366, CMP, § 324 ods. 1, 3, § 325 ods. 1, 2, § 326 ods. 1, 2, § 328 ods. 1, § 329 ods. 1, 2 CSP, § 71 ods. 1, 2 Zákona o rodine. 1.1. Uviedol, že navrhovateľka sa návrhom doručeným Okresnému súdu Komárno dňa 09.03.2023 domáhala okrem návrhu vo veci samej aj nariadenia neodkladného opatrenia, ktorým by súd uložil manželovi dočasne povinnosť prispievať na výživu manželky sumou 200 eur mesačne vždy do dvadsiateho dňa v mesi ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 12 8CoE/152/2022 1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. V odôvodnení uviedol, že oprávnený sa domáhal vykonania exekúcie proti povinnému na základe exekučného titulu, ktorým je rozhodcovský rozsudok Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného Slovenskou rozhodcovskou a.s. zo 7.3. 2016 pod č.k. SRSAspA 04607/15. Uznesením č.k. 12Er/51/2017-11 z 2.3.2017, právoplatným dňa 6.7.2021, exekučný súd vylúčil súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého PhD. z vykonávania predmetnej exekúcie. Oprávnený podaním z 25.8.201 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie exekúciu vyhlásil za neprípustnú (I.), exekúciu zastavil (II.) a odklad exekúcie povolil do nadobudnutia právoplatnosti tohto uznesenia (III.). Rozhodnutie po právnej stránke odôvodnil ustanoveniami § 57 ods. 1 písm. g), § 58 ods. 1, § 243h ods. 1 Exekučného poriadku, § 2 písm. a) a b), § 3 ods. 1, 2, § 25 ods. 1, 2 zák. č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch, § 52 ods. 1, 2, 3 a 4, § 53 ods. 1, 4 a § 879j Občianskeho zákonníka a uviedol, že spísaním zápisnice dňa 26. 08. 2009 požiadal oprávnený súdneho exekútora o vykonanie exekúcie vo svoj pr ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2

513/1991 Z. z. § 497
513/1991 Z. z. § 499
513/1991 Z. z. § 502 ods. 1
513/1991 Z. z. § 506
513/1991 Z. z. § 303
513/1991 Z. z. § 306 ods. 1
513/1991 Z. z. § 307 ods. 1
513/1991 Z. z. § 307 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie konanie v časti o zaplatenie sumy vo výške 62.817,47 eur zastavil, vo výroku II. uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 377.182,53 eur a napokon výrokom III. priznal žalobcovi voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. V odôvodnení rozhodnutia súd prvej inštancie uviedol, že žalobca podanú žalobu odôvodnil tým, že žalobca ako veriteľ uzatvoril dňa 23.09.2015 so spoločnosťou EUREX SLOVAKIA s.r.o., so sídlom na adrese: Niklova 4346, 926 00 Sereď, Zmluvu o kontokorentnom úvere č. S02502/2015, v znení D ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 182/1993 Z. z. § 10 ods. 1
182/1993 Z. z. § 10 ods. 6
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 3.102,45 eura spolu s úrokom z omeškania vo výške 5% ročne zo sumy 1.398,63 eura od 1.6.2019 do zaplatenia a zo sumy 1.703,82 eura od 1.6.2020 do zaplatenia, všetko v lehote troch dní od právoplatnosti rozsudku (výrok I.) a žalobcovi priznal proti žalovanej nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu (výrok II.). 2. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobca sa žalobou doručenou súdu dňa 31.5.2021 domáhal od žalovanej zaplatenia sumy 3.102,45 eura spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: ,


Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol nasledovne: ,,I. Konanie v sume 1.600,- eur zastavuje. II. Žalobu zamieta. III. Žalovanému priznáva voči žalobcovi náhradu trov konania v plnom rozsahu s tým, že súd rozhodne o trovách konania uznesením po právoplatnosti tohto rozsudku.“ 2. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, žalobca podaním zobral žalobu v časti istiny 1.600,- eur späť a preto v súlade s § 145 ods. 2 CSP konanie v tejto časti zastavil. Súd prvej inštancie posudzoval splnenie podmienok postúpenia pohľadávky bankou podľa § 92 ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 389 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Odvolaním napadnutým uznesením zo dňa 09.03.2023 Okresný súd Martin pod č. k. 6C/13/2023-34 výrokom I. zriadil záložné právo v prospech navrhovateľa na nehnuteľnostiach, a to pozemok parcela C-KN č. 166/92 - orná pôda o výmere 847 m2 a pozemok parcela C-KN č. 166/93 - orná pôda o výmere 900 m2, zapísaných na LV č. XXX, vedeným Okresným úradom J., katastrálny odbor, pre katastrálne územie X., obec X., okres J., za účelom zabezpečenia peňažnej pohľadávky navrhovateľa vo výške 81.764,50 eur s príslušenstvom. Výrokom II. vo zvyšnej časti návrh na zriadenie zabezpečovacieho opatrenia ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Michalovce ako súd prvej inštancie uznesením označeným v záhlaví žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietol. 2. V odôvodnení uvedeného rozhodnutia uviedol, že oprávnený sa domáhal vykonania exekúcie proti povinnému na podklade exekučného titulu, ktorým je rozsudok Stáleho rozhodcovského súdu sp.zn. SR 111665/10 zo dňa 26.9.2011. Rozhodcovským rozsudkom priznal rozhodcovský súd oprávnenému nárok vyplývajúci z Úverovej zmluvy č. 901700324, uzatvorenej dňa 11.12.2009 medzi oprávneným a povinným. Súd prvej inštancie vec právne posúdil po ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 319, 300/2005 Z. z. § 245 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Galanta rozsudkom zo dňa 17.10.2022, č. k. 2T/47/2021-198 uznal obžalovaného A. B. za vinného, že dňa 21. októbra 2020 v čase o 17.51 hod. v obci C. na nespevnenej ploche na parcele číslo 2364/1, pred areálom so súpisným číslom XXXX viedol osobné motorové vozidlo zn. Ford ev. č. D., striebornej farby, s osádkou dvoch osôb, pred ktorými sa predvádzal, zle šoféroval a ponúkal im vodku, pričom takouto nezodpovednou a riskantnou jazdou nezvládol zákrutu, nepribrzdil, dostal šmyk a narazil do mechanicky posúvanej železnej brány, pričom poškodil mechanické zariadenie slúžiace n ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 321 ods. 1 písm. d), 301/2005 Z. z. § 321 ods. 2
301/2005 Z. z. § 322 ods. 3
300/2005 Z. z. § 172 ods. 1
300/2005 Z. z. § 172 ods. 4 písm. c)
300/2005 Z. z. § 172 ods. 6 písm. b)
300/2005 Z. z. § 171 ods. 3
Odôvodnenie: súdu prvej inštancie je zmätočné, keď na jednej strane súd nevzhliadol konanie obžalovaného ako dôsledok duševnej choroby, ktoré vypočutá znalkyňa MUDr. Slávka Lenerová vo svojom znaleckom posudku, ako aj vo svojej výpovedi potvrdila a na strane druhej v odôvodnení konštatuje, že duševná choroba ako aj závislosť na drogách mali na konanie obžalovaného značný vplyv, čím odôvodnil uloženie ochranného liečenia. 2.5. V postoji súdu prvej inštancie badať zmenu v postoji, ktorý nebol podložený právnym názorom odvolacieho súdu. V skutkovom stave prejednávanej veci nenastala žiadna zmena, ktorá by ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 262 ods. 1, 0/0 Z. z. § 255 ods. 1
0/0 Z. z. § 219 ods. 3
0/0 Z. z. § 365 ods. 1 písm. h)
0/0 Z. z. § 385 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie odvolaním napadnutým rozsudkom rozhodol, že I. Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi 33.595,90 eur s 9 % úrokom z omeškania ročne od 16.1.2020 do zaplatenia a to do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. II. Žalobcovi priznáva plnú náhradu trov konania voči žalovanému. III. O výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením. 2. Rozhodol tak o žalobe podanej pôvodne na upomínacom súde (Okresný súd Banská Bystrica), ktorou žalobca navrhol, aby súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť m ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: ,Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava I ako súd prvej inštancie, napadnutým rozsudkom výrokom I. konanie zastavil v časti zrušenia rozhodcovského rozsudku Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave zo dňa 9.9.2013, sp. zn. Rsp M-3/2012, vo vzťahu k spoločnosti Virem spol. s r.o., Legionárska 14, Trenčín, IČO: 36 297 399, výrokom II. žalobu zamietol a výrokom III. rozhodol, že žalovaný má voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. 2. Súd prvej inštancie v odôvodnení napadnutého rozsudku uviedol, že žalobou podanou dňa 30.10.2013 pôvodne na Okresno ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd výrokom I. rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi úrok z omeškania 9 % ročne, a to z jednotlivých súm, tak ako sú uvedené v tejto výrokovej časti rozsudku okresného súdu so stanovením konkrétnych dátumov, náklady spojené s uplatnením pohľadávky vo výške 40,- Eur v lehote do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Výrokom II. vo zvyšku žalobu žalobcu proti žalovanému zamietol. O nároku na náhradu trov prvoinštančného konania rozhodol výrokom III. tak, že žalobca má proti žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % s tým, že ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 1.450,- Eur v lehote 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku (výrok I.). O nároku na náhradu trov prvoinštančného konania rozhodol tak, že žalobcovi priznal náhradu trov konania v plnom rozsahu, pričom o výške tejto náhrady rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozsudku samostatným uznesením (výrok II.). 2. V odôvodnení napadnutého rozsudku, a to v odseku 1. okresný súd poukázal na žalobu žalobcu doručenú upomínaciemu súdu - Okresnému súdu Banská Bystrica dňa 01.12.2020, ktorou sa ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd určil, že zmluvná podmienka uvedená v Zmluve o spotrebiteľskom úvere č. 1719290077 zo dňa 15.6.2017 (ďalej len zmluva o úvere, resp. úverová zmluva) v časti 6. Záverečné ustanovenia, bod 6.4 (v znení presne citovanom vo výroku I. rozsudku okresného súdu) je neprijateľnou zmluvnou podmienkou, žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 1.224,72 eur spolu s úrokom z omeškania 5% ročne z tejto sumy od 9.10.2021 do zaplatenia, úrok vo výške 79,47 eur a úrok z omeškania 81,62 eur (výrok II.) a vo zvyšnej časti žalobu zamietol (výrok III.). Pre ...
Zmeňujúce, Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd výrokom I. rozhodol, že Zmluva o prevode vlastníctva bytu a Zmluva o zriadení vecného bremena zo dňa 26. 9. 2013, ktorou došlo k prevodu spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti nachádzajúcej v k. ú. B., obec B., okres B., zapísanom na LV č. XXXX, evidovanom Okresným úradom Martin, katastrálny odbor, podiel 1, a to byt č. X prízemie, vchod č. XX, nachádzajúci sa v bytovom dome A.. XX, so súp. číslom XX, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 313/4, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 9669/90132 a spoluvla ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 324 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 325 ods. 1
160/2015 Z. z. § 326 ods. 1
160/2015 Z. z. § 329 ods. 1
160/2015 Z. z. § 331 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Pezinok uznesením zo dňa 10.05.2023, č.k. 5P/28/2023-64, návrh otca na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol (výrok I.), o trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na ich náhradu (výrok II). 2. Návrhom doručeným súdu prvej inštancie dňa 12.04.2023, sa otec domáhal nariadenia neodkladného opatrenia, ktorým bude na čas do skončenia konania vo veci samej sp.zn. 5P/181/2021, matke uložená povinnosť odovzdať maloletého do jeho osobnej starostlivosti, zverenia maloletého do jeho osobnej starostlivosti a zároveň bude zrušené uznesenie Okresného ...
Zrušujúce, Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. b)
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd v Liptovskom Mikuláši po tom, čo zveril maloleté deti do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, upravil styk rodičov s maloletými deťmi počas sviatkov a letných prázdnin a žiadnemu z rodičov výživné neurčil. 2. Svoje rozhodnutie vo veci samej odôvodnil ust. § 28, § 36 zákona o rodine, keď po tom, čo sa rodičia maloletých detí nevedeli dohodnúť na úprave rodičovských práv, zveril maloleté dieťa do striedavej starostlivosti obidvoch rodičov. Pri rozhodovaní v tejto časti vychádzal z vykonaného dokazovania, keď prihliadol najmä na znaleck ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: Napadnutým uznesením sp. zn. 2T/43/2019 zo dňa 02.06.2023 predseda senátu Okresného súdu Rimavská Sobota podľa § 72 ods. 1 písm. a), ods. 3 Trestného poriadku s použitím ustanovenia § 73 ods. 5, ods. 6 Trestného poriadku, vzal obžalovaného V. K. do väzby z dôvodov podľa § 71 ods. 1 písm. a), písm. c) Trestného poriadku. Väzba u obžalovaného začala plynúť dňa 01.06.2023 o 17:00 hod. a vykonáva sa v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica. Súd zároveň neprijal písomný sľub obžalovaného a väzbu nenahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka podľa § 80 ods. 1 písm. b), písm. c) Trestného poriadku, ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: 1) Napadnutým rozsudkom Okresný súd Námestovo (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „prvostupňový súd“) uložil výchovné opatrenie - dohľad nad výchovou maloletej, ktorý sa bude vykonávať za súčinnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo, odboru sociálnych vecí a rodiny, oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a to po dobu 12 mesiacov, čím predĺžil súdny dohľad nariadený rozsudkom prvostupňového súdu č. k. 7P/29/2018-108 zo dňa 23.09.2021. Pri rozhodovaní vychádzal z ust. § 37 ods. 2 písm. b) v spojení s ust. § 37 ods. 8 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodin ...
Zmenené
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 289 ods. 1
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom Okresný súd Prešov uznal obžalovaného A. B. vinného z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Tr. zákona, ktorý mal spáchať tak, že dňa 13.10.2022 o 09.00 hod. v čase mimo výkonu služby viedol osobné motorové vozidlo značky Toyota Yaris, evidenčné číslo D. XXX F. červenej farby v katastri obce B. po ceste tretej triedy číslo 3454 v smere od obce B. na osadu G., kde bol zastavený hliadkou Obvodného oddelenia Policajného zboru Veľký Šariš vyslanou operačným strediskom Okresného riaditeľstva PZ Prešov na základe telefonického oznámenia, a po výzve ...
Zrušujúce, Zmeňujúce, Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 420 ods. 1, 40/1964 Z. z. § 441
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie rozsudkom č. k. 9C/233/2013-237 zo dňa 2.11.2017 výrokom I. žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 9.641,44 eur do 15 dní od právoplatnosti tohto rozsudku, výrokom II. čiastočne zastavil konanie čo do sumy 533 eur spolu s úrokom z omeškania 1,50 % ročne zo sumy 20.533 eur od 2.08.2011 do 31.8.2012, výrokom III. žalovanému uložil povinnosť zaplatiť sumu 578,50 eur s titulu súdneho poplatku za podanú žalobu na účet tunajšieho súdu do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku a výrokom V. rozhodol, že žalobcovi vznikol nárok voči žalovanému na náhradu tr ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: 161/2015 Z. z. § 2 ods. 1, 161/2015 Z. z. § 2 ods. 2
160/2015 Z. z. § 370 ods. 1
160/2015 Z. z. § 370 ods. 2
Odôvodnenie: 1.Súd prvej inštancie rozsudkom č.k. 14Pc/17/2022-36 zo dňa 28.03.2023 vo výroku I. rozviedol manželstvo A. B., nar. XX.XX.XXXX a D. B., E. F., nar. XX.XX.XXXX, uzavreté dňa 01.06.2019 v G., zapísané v knihe manželstiev matričného úradu G., vo zväzku VIII, ročník 2019, na strane 99, pod poradovým číslom 7. II. Žiadnemu z účastníkov nepriznal nárok na náhradu trov konania. 2.Podaním zo dňa 04.04.2023 zobral manžel späť svoj návrh na rozvod manželstva a žiadal o zastavenie konania. So späťvzatím návrhu súčasne vyslovila súhlas aj manželka. 3.Podľa § 2 ods. 1 CMP, na konania po ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388 ods. 1
Odôvodnenie: 1.1. Súd prvej inštancie rozsudkom zveril maloletého D. do osobnej starostlivosti matke od 16.06.2022 a otcovi uložil povinnosť prispievať na jeho výživu sumou 200 eur mesačne vždy do 15-teho dňa v mesiaci vopred k rukám matky (výrok I.). Zročné výživné za obdobie od 16.06.2022 do 31.12.2022 vo výške 953 eur povolil otcovi splácať v splátkach vo výške 80 eur mesačne spolu s bežným výživným až do úplného vyrovnania s tým, že omeškanie s plnením jednej splátky má za následok splatnosť celého plnenia (výrok II.). Vyslovil, že zastupovať maloleté dieťa a spravovať jeho majetok budú obaja rodi ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 250/2007 Z. z. § 3 ods. 5
Odôvodnenie: výšky priznaného finančného zadosťučinenia v napadnutom rozhodnutí vychádzalo z výsledkov vykonaného dokazovania, predovšetkým z právoplatného rozsudku Okresného súdu Trnava zo dňa 2.9.2020 č. k. 39Csp/61/2018-115 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Trnave zo dňa 7.12.2021 č. k. 11CoCsp/24/2021-147. Vychádzajúc z intenzity zásahu do práv žalobcu ako spotrebiteľa, vo vzťahu k porušeniu obsahovej náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, výšky nedôvodne požadovanej sumy 2.054,60 eur (z ktorej sa žalobca domohol iba sumy 1.687,98 eur), prevyšujúcej výšku poskytnutých finančných prostried ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 448/2008 Z. z. § 73 ods. 12
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením okresný súd návrh zamietol (I. výrok) a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania (II. výrok). 2. Podaným návrhom navrhovateľka žiadala o neurčenie vyživovacej povinnosti voči otcovi Q. A. z dôvodu, že bola vyzvaná Mestským úradom Banská Bystrica na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb v prospech otca. Platenie výživného v jeho prospech považuje za amorálne a v rozpore s dobrými mravmi, pretože jediné, na čo si s detstva spomína v súvislosti s otcom, bolo strach, násilie, neistota a celkovo ťažké detstvo a obdobie do ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 370 ods. 2, 160/2015 Z. z. § 370 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Uznesením označeným v záhlaví súd prvej inštancie výrokom I. návrh žalobkyne na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol a výrokom II. žalovanej nárok na náhradu trov konania nepriznal. 2. Pred nadobudnutím právoplatnosti uznesenia súdu prvej inštancie žalobkyňa podaním zo dňa 11. júna 2023, doručeným súdu prvej inštancie dňa 12. júna 2023, vzala návrh na nariadenie neodkladného opatrenia v celom rozsahu späť a žiadala konanie zastaviť. 3. Podľa § 331 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“), návrh na nariadenie neodkladného opatrenia ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trebišov (ďalej „súd prvej inštancie“ alebo len „súd“) napadnutým uznesením zakázal odporcovi vstupovať do rodinného domu na D. E. F. XXX/XX C. G. B., postavenom na parcele registra „C“ č. 64/2, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. XXX v kat. území C., okres H., Obec Somotor a zdržiavať sa v priestoroch a spoločných častiach domu, v hospodárskej budove a na záhrade parcele č. 65 zapísanej na LV č. XXX v kat. území C., okres H., Obec B. (I.) Zároveň zakázal odporcovi priblížiť sa k navrhovateľke na vzdialenosť menej ako 50 m, s výnimkou účasti strán na procesných ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. V predmetnom spore sa žalobca žalobou podanou proti pôvodnej žalovanej F. B. domáhal zaplatenia 1.078,40 eur s úrokom z omeškania 8,5 % ročne od 01.09.2008 do zaplatenia s odôvodnením, že sa stal vlastníkom bytu č. XX vo vchode č. XX v dome súp. č. XXX, zapísaného na LV č. XXXX, k. ú. G. G., a to na základe darovacej zmluvy uzatvorenej so svojou matkou, pôvodnou žalovanou, F. B.. V rámci darovacej zmluvy bolo zriadené vecné bremeno v prospech menovanej, právo bezplatného doživotného bývania v uvedenom byte. Nebolo však dohodnuté bezplatné užívanie služieb spojených s bývaním, n ...
Zmeňujúce
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zamietol návrh žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia a zároveň žalovanému priznal náhradu trov konania v celom rozsahu. 2. Týmto uznesením rozhodol súd prvej inštancie o návrhu žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa domáhal uloženia žalovanému povinnosť odstrániť plechové oplotenie, železné stĺpy a iné prekážky, ktoré by bránili jemu a osobám odvodzujúcim od neho svoje právo prejazdu motorovými a nemotorovými vozidlami a v prechode pešo, zdržať sa výstavby oplotenia, odstavovania motorových a nemotorových vozidiel, ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žilina, ako súd prvej inštancie (ďalej len „okresný súd“) v odvolaním napadnutom rozsudku : - zastavil konanie proti žalovanému v rade 1/ v časti o zaplatenie úroku z omeškania (výrok I.) - zastavil konanie proti žalovanej v rade 2/ v časti o zaplatenie úroku z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 6.326,55 eur do sumy 6.318,64 eur (výrok II.), - žalovaným v rade 1/ a 2/ uložil povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi sumu 3.933,91 eur a žalovanej v rade 2/ povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 6.318,64 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo s ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 162/2015 Z. z. § 188, 162/2015 Z. z. § 185
162/2015 Z. z. § 184
Odôvodnenie: 1. S účinnosťou ku dňu 1. júna 2023 začal svoju činnosť Správny súd v Košiciach. V súlade s § 3 ods. 3 písm. c) zákona č. 151/2022 Z.z. o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výkon súdnictva prešiel z Krajského súdu v Košiciach a z Krajského súdu v Prešove na Správny súd v Košiciach vo všetkých veciach, v ktorý je od 01.06.2023 daná právomoc správnych súdov. V predmetnej veci je preto na konanie od 01.06.2023 príslušný Správny súd v Košiciach. 2. Správnou žalobou zo dňa 15.apríla 2023, doručenou správnemu súdu (ďalej aj ako „sp ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 322 ods. 3, 301/2005 Z. z. § 321 ods. 1 písm. d)
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Bánovce nad Bebravou pod sp. zn. 3T/49/2022 zo dňa 23. februára 2023 bol obžalovaný A. B. na podklade obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry Bánovce nad Bebravou pod č. k. Pv 274/21/3301-77 zo dňa 29. septembra 2022, doručenej okresnému súdu dňa 30. septembra 2022, uznaný vinným pod bodom 1. zo spáchania trestného činu zločinu vydierania podľa § 189 odsek 1, odsek 2 písm. b) Tr. zákona s poukazom na § 139 odsek 1 písm. c) Tr. zákona, pod bodom 2. zo spáchania trestného činu prečinu porušovania domovej slobody podľa § 194 odsek 1, odsek 2 písm. b) Tr. zákona ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: je zrozumiteľné, presvedčivé a v súlade s ustálenou rozhodovacou praxou, pričom poukázal na rozhodnutie Krajského súdu Košice sp. zn. 7CoP/7/2014, 7Co/55/2014, 8CoP/343/2010. Výživné má prednosť pred ostatnými výdavkami rodičov, pričom prvoradou povinnosťou každého z rodičov je vyživovať svoje deti, hoci aj na vlastný úkor. Otec sa sám vzdal predchádzajúceho zamestnania, avšak naďalej pracuje v zahraničí tak, ako pracoval aj doposiaľ. Vývoj životných nákladov je objektívna okolnosť, ktorá aj sama o sebe odôvodňuje zmenu výšky výživného, pričom objektívne preukázaný vývoj životných nákladov ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 117 ods. 1, 300/2005 Z. z. § 212 ods. 1
301/2005 Z. z. § 322 ods. 3
301/2005 Z. z. § 321 ods. 2
301/2005 Z. z. § 321 ods. 1 písm. d)
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Bánovce nad Bebravou pod sp. zn. 3T/33/2022 zo dňa 16. februára 2023 bol obžalovaný ml. A. B. (ďalej len „obžalovaný ml.“), nar. XX.XX.XXXX uznaný za vinného, na podklade podanej obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry Bánovce nad Bebravou podľa § 234 odsek 1 Tr. poriadku pod sp. zn. Pv 69/22/3301-13 zo dňa 24. júna 2022, doručenej Okresnému súdu Bánovce nad Bebravou dňa 27. júna 2022, zo spáchania trestného činu prečinu krádeže podľa § 212 odsek 1 písm. g) Tr. zákona, na tom skutkovom základe, že dňa 03.03.2022 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zvýšil vyživovaciu povinnosť otca k maloletému A. B., nar. XX.XX.XXXX, zo sumy 30 eur mesačne na sumu 70 eur mesačne, ktorú je otec povinný platiť vždy do 15. dňa v každom mesiaci vopred k rukám matky dieťaťa počnúc dňom 02.12.2022 (výrok I.). Zvýšil vyživovaciu povinnosť otca k maloletej C. B., nar. XX.XX.XXXX, zo sumy 30 eur mesačne na sumu 50 eur mesačne, ktorú je otec povinný platiť vždy do 15. dňa v každom mesiaci vopred k rukám matky dieťaťa počnúc dňom 02.12.2022 (výrok II.). Nedoplatok na zročnom výživnom u ma ...
Zmenené
Dotknuté predpisy:: 161/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie rozsudkom č.k. 5P/56/2022-97, zo dňa 06.10.2022, rozviedol manželstvo A. B., nar. XX.XX.XXXX a D. E. E. B., F. G., nar. XX.XX.XXXX, uzavreté dňa 07.08.2015 na Matričnom úrade I., zapísané v knihe manželstiev vo zväzku 9, ročník 2015, na strane 39, pod por. č. XX (výrok I.), na čas po rozvode manželstva zveril maloleté deti B. B., nar. XX.XX.XXXX, I., nar. XX.XX.XXXX, do osobnej starostlivosti matky s tým, že obaja rodičia budú maloleté deti zastupovať v bežných veciach a spravovať ich majetok (výrok II.), otcovi určil povinnosť platiť výživné na maloletého B. mesačne ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie námietky oprávneného zamietol s poukazom na ust. 1 ods. 1, 2, § 2 ods. 1 písm. a), § 3 ods. 1, § 4 ods. 2, § 5 ods. 1, 3, § 6 ods. 1 až 4, § 7 ods. 1, 3 zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoUNEK“). V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že právny predchodca oprávneného sa podaným návrhom domáhal vykonania exekúcie proti povinnému pre vymoženie 44,94 eur (1.354,- Sk) s príslušenstvom na podklade exekučného titulu, a to rozhodnutia H. I. J. G. K. č. XXX/XXXX- XX ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 129 ods. 3, 160/2015 Z. z. § 129
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením Okresný súd Lučenec (ďalej „okresný súd“, alebo „súd prvej inštancie“) podanie žalobcu zo dňa 31. 01. 2023, doručené Okresnému súdu Lučenec dňa 02. 02. 2023 odmietol. Rozhodnutie po právnej stránke odôvodnil ustanoveniami § 129 ods. 1 a 3, § 132 ods. 2, § 133 ods. 1, § 137 písm. a) až d) Civilného sporového poriadku (ďalej „CPS“). 1.1 V odôvodnení uznesenia konštatoval, že na súd bolo dňa 02. 02. 2023 doručené podanie žalobcu, ktoré by podľa svojho obsahu mohlo byť podaním vo veci samej (žalobou). Vzhľadom na to, že nesprávnosť a neúplnosť tohto podania br ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. určil, že darovacia zmluva uzavretá medzi žalovaným 2/ ako darcom a žalovaným 3/ ako obdarovaným o prevode spoluvlastníckeho podielu žalovaného 2/ vo veľkosti 1/24 na nehnuteľnosti - pozemku E KN parc. č XXX o výmere XXXX m2 - orná pôda, nachádzajúceho sa v k. ú. G. O., zapísaného na D. P. Q., katastrálnom odbore na LV č. XXXX na žalovaného 3/, ktorej vklad povolil D. P. Q., katastrálny odbor pod V XXX/XXXX.-XX/XXXX, je neplatná. Výrokom II. vo zvyšnej časti žalobu zamietol a výrokom III. rozhodol o náhrade trov konania tak, že žiadna ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd podľa výroku I. rozhodol, že žalovaní v 1/ rade a v 2/ rade sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi zmenkovú sumu 128.830,47 Eur, úrok vo výške 6 % ročne z tejto sumy, a to žalovaný v 1/ rade od 20.02.2019 do zaplatenia a žalovaný v 2/ rade od 27.02.2019 do zaplatenia a odmenu vo výške 429,43 Eur, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Podľa výroku II. vo zvyšnej časti bolo konanie zastavené. Výrokom III. bolo rozhodnuté, že žalovaní v 1/ rade a v 2/ rade sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi náhradu trov konan ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 20. apríla 2023, sp.zn. 41Nt/25/2022, bolo rozhodnuté tak, že podľa § 33 ods. 1, 2 zákona číslo 119/1990 Zb. sa zamieta návrh na vyslovenie, že navrhovateľ A. B. je účastný súdnej rehabilitácie vo vzťahu k nezákonnému odňatiu slobody od 19. októbra 1987 do 28. októbra 1988 na základe rozsudku (bývalého) Vojenského obvodového súdu Prešov zo dňa 24.11.1987, sp. zn. 3T/185/87. Proti tomuto uzneseniu podal sťažnosť obhajca navrhovateľa do zápisnice o verejnom zasadnutí ihneď po vyhlásení uznesenia. Následne obhajca sťažnosť písomne odôvodnil. V dôvodoch p ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie vydal dňa 20.02.2023 platobný rozkaz č.k. 3C 40/2023-17, ktorým žalovanému uložil povinnosť do 15 dní od doručenia platobného rozkazu zaplatiť žalobcovi istinu vo výške 77,32 eur, náklady spojené s uplatnením pohľadávky za poštovné vo výške 2,10 eur alebo v tej istej lehote podať odpor s vecným odôvodnením na súde. Žalovanému tiež uložil povinnosť do 15 dní od doručenia platobného rozkazu nahradiť žalobcovi trovy konania za zaplatený súdny poplatok vo výške 16,50 eur. 2. Skôr ako platobný rozkaz nadobudol právoplatnosť, žalobca podaním z 15.05.2023 zobral žal ...
Zrušujúce
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie rozhodol nasledovne: „I. Z a m i e t a návrh žalovaného na zrušenie rozsudku pre zmeškanie Okresného súdu Prešov č.k. 14C/10/2021-42 zo dňa 21.12.2021. II. Žalobca m á n á r o k voči žalovanému na náhradu trov konania o návrhu žalovaného na zrušenie rozsudku pre zmeškanie v plnom rozsahu s tým, že o výške trov konania bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti tohto uznesenia.“ 2. Svoje rozhodnutie odôvodnil § 167 ods. 3, 4, § 274, § 178 ods. 2, § 180, § 111, § 114, § 117, § 121 ods. 2, § 281 ods. 1, 2 CSP. O trovách ko ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zamietol žalobu žalobcu /výrok I./ a žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100% /výrok II./. 2. Na odôvodnenie tohto rozsudku súd uviedol, že žalobca sa podanou žalobou domáhal ochrany osobnosti na tom základe, že žalovaný pošpiňuje jeho meno u policajtov v Ilave, neprávom vodí po policajtoch, vymýšľa si a zavádza, neprávom pošpinil jeho meno ohľadom zváračky a kábla, ktorá nepatrí nikomu a nemá majiteľa. Súd vykonal v spore dokazovanie. Z rozhodnutia Okresného úradu Trenčín, odbor všeobecnej vnútornej správy č. OÚ-TN-O ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 172 ods. 1 písm. c)
300/2005 Z. z. § 172 ods. 2 písm. c)

301/2005 Z. z. § 321 ods. 1 písm. e)
301/2005 Z. z. § 321 ods. 3
301/2005 Z. z. § 323 ods. 3
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Košice I sp. zn. 6T/22/2022 zo dňa 28.3.2023 bol obžalovaný A. A. uznaný za vinného z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c), písm. d), ods. 2 písm. c) Tr. zák., § 138 písm. j) Tr.zák., na tom skutkovom základe, že najneskôr od mesiaca marec 2021 až do dňa 12.1.2022 si od neznámeho zdroja zadovažoval a následne prechovával v mieste svojho trvalého bydliska na ul. C. XXX/X D. B. omamnú a psychotropnú látku metamfetamín (pervitín) a následne ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 37, 40/1964 Z. z. § 54a
129/2010 Z. z. § 11 ods. 3
129/2010 Z. z. § 24 ods. 1
Odôvodnenie: rozhodnutia súd prvej inštancie tak odvolací súd považuje za vecne správne, pričom sa s jeho závermi v celom rozsahu stotožňuje a na tieto v zmysle § 387 ods. 2 CSP poukazuje. V danom prípade je nepochybné, že pri zmluvnom záväzku je možné si určiť voľbu práva, avšak v prípade spotrebiteľa nesmie mu byť odopretá ochrana, ktorú mu poskytujú také ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou podľa práva, ktoré by v prípade absencie voľby bolo rozhodným právom. Na území Slovenskej republiky nie je možné poskytovať úvery a pôžičky spotrebiteľom veriteľmi bez povolenia alebo nad rozsa ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 7/2005 Z. z. § 124 ods. 1, 7/2005 Z. z. § 124 ods. 2
7/2005 Z. z. § 124 ods. 3
7/2005 Z. z. § 124 ods. 4
Odôvodnenie: musí obsahovať dostatok dôvodov a ich uvedenie má byť zrozumiteľné. Súd je povinný formulovať odôvodnenie spôsobom, ktorý zodpovedá základným pravidlám logického, jasného vyjadrovania a musí spĺňať základné gramatické, lexikálne a štylistické hľadiská. Z odôvodnenia súdneho rozhodnutia musí vyplývať vzťah medzi skutkovými zisteniami a úvahami pri hodnotení dôkazov na jednej strane, a právnymi závermi na strane druhej. Všeobecný súd by mal vo svojej argumentácií dbať tiež na jeho celkovú presvedčivosť. Zároveň platí, že právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia bez pochyby neznamená ...
Zmeňujúce
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Michalovce (ďalej len „súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom uvedeným v záhlaví uložil žalovaným povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi sumu 7.229,12 eur s úrokom z omeškania 5 % z dlžnej sumy ročne od 12.2.2019 do zaplatenia a priznal žalobcovi náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Rozhodol tak o nároku žalobcu na náhradu škody z dopravnej nehody a uložil žalovanej v 1. rade povinnosť na plnenie titulom zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou jej motorového vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka, a žalovanému v 2. rade titulom jeho povinnosti ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 36/2005 Z. z. § 75 ods. 1, 36/2005 Z. z. § 78 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom napadnutým odvolaním súd prvej inštancie výrokom I. návrh otca na zníženie výživného na maloleté dieťa zamietol a výrokom II. rozhodol o trovách konania tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na ich náhradu. 2. Svoje rozhodnutie odôvodnil právne § 62 ods. 1 až 5, § 75 ods. 1 a § 78 ods. 1 a 3 Zákona o rodine (zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov), § 2 ods. 1 a § 121 CMP (zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku), § 217 ods. 1 CSP (zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku) a vecne tým, že otec sa návrhom ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 179, 160/2015 Z. z. § 181
160/2015 Z. z. § 182
160/2015 Z. z. § 183
513/1991 Z. z. § 242
Odôvodnenie: napadnutého rozsudku podľa názoru odvolacieho súdu zodpovedá kritériám riadneho odôvodnenia rozsudku podľa § 220 ods. 2 až 4 CSP. 16. Len na zdôraznenie správnosti rozhodnutie súdu prvej inštancie a vo vzťahu k odvolacím tvrdeniam žalobcu odvolací súd uvádza nasledovné: 17. Pokiaľ žalobca o odvolaní argumentoval tým, že z tvrdení a dôkazov ním predložených nepochybne vyplynulo, že včas podal námietky proti uzneseniam členskej schôdze žalovaného, čo preukázal predložením podacieho lístka zo dňa 22.11.2021 spolu s jeho písomným podaním zo dňa 19.07.2022,v dôsledku čoho potom žal ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 53 ods. 9
Odôvodnenie: 1. Okresný súd rozhodol tak, že žalobu žalobcu zamietol (I. výrok) a žiadnej zo strán nárok na náhradu trov konania nepriznal (II. výrok). 2. V odôvodnení rozsudku uviedol, že žalobca sa domáhal voči žalovanému zaplatenia sumy 6.320,22 EUR s príslušenstvom. Žalobu odôvodnil tým, že právny predchodca žalobcu Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, Bratislava (ďalej len „právny predchodca“), uzavrel so žalovaným dňa 22. 02. 2018 zmluvu č. XXXXXXXXXX (ďalej len „zmluva o úvere“), ktorej súčasťou boli Všeobecné obchodné podmienky. Žalovaný neplnil v stanovených termínoch splátky aj ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd v Martine zastavil konanie o návrhu na navrátenie spôsobilosti na právne úkony podanom Ing. E. L. dňa 20.07.2022. Štátu ani účastníkom nárok na náhradu trov konania nepriznal. 2. Pri rozhodovaní vo veci vychádzal z ust. § 247 ods. 1 CMP, keď konštatoval, že v prejednávanej veci neboli splnené podmienky pre rozhodnutie o navrátení spôsobilosti na právne úkony Ing. E. L.. Prihliadol pritom na výsledky vykonaného dokazovania, najmä na závery znaleckého posudku súdom ustanovenej znalkyne MUDr. Márie Martinove, PhD., z ktorého mal preukázané, že dlhoroč ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd výrokom I/ rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi 171.456,- Eur s úrokom z omeškania 9 % ročne zo sumy 48.229,01 Eur od 07.10.2020 do 9.12.2020, zo sumy 15.000,- Eur od 10.12.2020 do zaplatenia, zo sumy 76.051,76 Eur od 13.11.2020 do zaplatenia a zo sumy 80.404,24 Eur od 19.02.2021 do zaplatenia, do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Výrokom II/ návrh žalovaného na prerušenie konania zamietol. O nároku na náhradu trov prvoinštančného konania rozhodol výrokom III/ tak, že žalovaný povinný nahradiť žalobcovi trovy konania v rozsahu ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Žiar nad Hronom, sp.zn. 4T/84/2020, zo dňa 10.05.2022 bol obžalovaný V. M. uznaný vinným z prečinu krádeže podľa § 212 ods. 1 Tr. zák. v znení účinnom do 31.07.2019 a prečinu porušovania ochrany stromov a krov podľa § 306 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že v období od mesiaca jún roku XXXX do XX.X.XXXX na parcele registra E parcelného čísla XXXX/ X o výmere XXXX m2, vedenej ako trvalý trávnatý porast, nachádzajúcej sa v okrese D., mesto N. A., katastrálne územie N. A., časť E., dal ním povereným osobám odpíliť bez povolenia a súhlasu spoluvlastníkov XX ks stro ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zamietol žalobu žalobcu /výrok I./ a žalovanej priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % /výrok II./. 2. Na odôvodnenie tohto rozsudku súd uviedol, že žalobca sa podanou žalobou domáhal zaplatenia 10 000,- eur ako náhrady škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom. Uviedol, že ako kupujúci uzatvoril dňa 05.11.2018 kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bol prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v k.ú. F., obec: F., okres: Prievidza, zapísaným na LV č. XXX a LV č. XXXX. Následne doručil Okresnému úradu Prievidza ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 278, 160/2015 Z. z. § 356
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom pre zmeškanie Okresný súd Lučenec (ďalej „okresný súd“, alebo „súd prvej inštancie“) výrokom I. žalobu v celom rozsahu zamietol a výrokom II. žalovanému právo na náhradu trov konania nepriznal. Rozhodnutie po právnej stránke odôvodnil ustanoveniami § 278, § 137 písm. a), § 279, § 255 ods. 1, § 262 ods. 1 a 2 CSP. 1.1 V odôvodnení rozsudku konštatoval, že žalobca sa žalobou pôvodne doručenou Upomínaciemu súdu Banská Bystrica domáhal vydania platobného rozkazu, v ktorom by bola žalovanému uložená povinnosť zaplatiť žalobcovi istinu 6265,14 eur, úrok 1 988,46 e ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom Okresného súdu Malacky sp. zn. 3T/16/2021 zo dňa 14.12.2022 bol obžalovaný P. F. uznaný vinným zo spáchania v bode 1/ prečinu krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. e) Tr. zák. a v bode 2/ prečinu krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. g), ods. 2 písm. b) Tr. zák., ktorého sa dopustil na tom skutkovom základe, že 1/ dňa 07.03.2021 v čase o cca 09:00 hod. v katastrálnom území obce Gajary, vedľa poľnej cesty s GPS súradnicami 48o29´4“S; 16o57´36"V, v dielci č. 442 BI, lokalita Dúbrava, v lesnom poraste patriacom do poľnohospodárskeho pôdneho fondu, vykonal neoprávnený výrub stro ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 311/2001 Z. z. § 79
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd rozhodol tak, že: „I. Súd konanie v časti o zaplatenie sumy 7.872,- EUR z a s t a v u j e. II. Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť žalobkyni sumu 5.652,60 EUR a to do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku. III. V prevyšujúcej časti súd žalobu z a m i e t a. I. Žalovaný je p o v i n n ý nahradiť žalobkyni trovy konania v rozsahu 58% do troch dní od právoplatnosti uznesenia súdu prvej inštancie o výške náhrady trov konania.“ 2. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že návrh žalobkyne je čiastoč ...
Potvrdzujúce
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Michalovce ako súd prvej inštancie (ďalej aj len ako „súd“) rozsudkom označeným v záhlaví žalovaného zaviazal žalobcovi zaplatiť 3 071 € s úrokmi z omeškania 8 % p. a. od 18.7.2020 do zaplatenia, 40 € titulom paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, to všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a žalobcovi proti žalovanému priznal nárok na náhradu všetkých jeho trov. 2. Vychádzal zo zistenia, že žalobca ako zhotoviteľ pre žalovaného ako objednávateľa na základe písomnej zmluvy z 3.1.2020 o dielo (ďalej aj len ako „zmluva“) v 20. až 23. týždni vrá ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zamietol žalobu žalobcu /výrok I./ a žalovanému nárok na náhradu trov konania nepriznal /výrok II./. 2. Na odôvodnenie tohto rozsudku súd uviedol, že žalobca sa podanou žalobou domáhal, aby vylúčil nehnuteľnosti zapísané na Okresnom úrade Trenčín - odbor katastra nehnuteľností na LV č. XXXX pre k.ú. A. ako parcela č. 1281/1, zast. plochy a nádvoria, o výmere 5838 m2, parcela č. 1281/2, zast. plochy a nádvoria, o výmere 755 m2, parcela č. 1281/4, zast. plochy a nádvoria, o výmere 281 m2, parcela č. 1281/5, zast. plochy a nádvoria, o výmere 2 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd žalobu zamietol (výrok I/). O trovách prvoinštančného konania rozhodol tak, že žalobca je povinný nahradiť žalovanému trovy konania v rozsahu 100%, ktoré budú vyčíslené v uznesení vydanom po právoplatnosti rozsudku (výrok II/). 2. V odôvodnení napadnutého rozsudku okresný súd poukázal na žalobu žalobcu, ktorú odôvodnil tým, že je výlučným vlastníkom nehnuteľností, a to pozemku zapísaného na LV č. XXXX pre Obec a k.ú. A. ako C KN parcela č. 1069/11 - ostatná plocha vo výmere 1409 m2, na základe kúpnej zmluvy, ktorej vklad bol povolený pod č. V 1 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 513/1991 Z. z. § 610
513/1991 Z. z. § 617
513/1991 Z. z. § 617 ods. 1
513/1991 Z. z. § 622 ods. 1
513/1991 Z. z. § 624 ods. 1
513/1991 Z. z. § 624 ods. 2
513/1991 Z. z. § 625 ods. 1
513/1991 Z. z. § 625 ods. 2
Odôvodnenie: napadnutého rozsudku súdu prvej inštancie podľa názoru odvolacieho súdu zodpovedá kritériám riadneho odôvodnenia rozsudku podľa § 220 ods. 2 až 4 CSP. 17. Námietky žalovaného, uvedené v odvolaní, boli v zásade totožné s námietkami, ktoré uplatnil pred súdom prvej inštancie, a ktorými sa súd prvej inštancie zaoberal, správne a vyčerpávajúco sa s nimi vysporiadal a nemohli privodiť zmenu napadnutého rozsudku. Ani v odvolacom konaní neboli tvrdené a ani preukázané také skutočnosti, ktoré by mohli mať za následok odlišné rozhodnutie vo veci. Z tohto dôvodu si odvolací súd osvojil dôvody na ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: , 40/1964 Z. z. § 11
Odôvodnenie: zákazu je nepresvedčivé, v rozpore s preukázaným skutkovým stavom, ako aj v rozpore so zákonom, keď v súlade s ust. § 13 ods. 1 Občianskeho zákonníka upustenie od neoprávneného zásahu, ktorý sa týka osobnosti občana, možno použiť len vtedy, keď zásah doteraz trvá a vo výroku rozsudku súdu o povinnosti zdržať sa ďalších zásahov sa neurčuje lehota na plnenie a je vykonateľný už právoplatným uložením tejto povinnosti. Žalovaní uviedli, že z vykonaného dokazovania je jednoznačné, že žalobcom sa nepodarilo preukázať, že žalovaní ich v čase vydania rozsudku kamerovým systémom snímali, čo skonš ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: je tou časťou rozsudku, v ktorej súd vysvetľuje, akým spôsobom a z akých dôvodov dospel ku konkrétnemu rozhodnutiu. Preto zákon v cit. ustanovení určuje konkrétne zákonné požiadavky na obsah odôvodnenia rozsudku tak, aby z neho bola zrejmá jeho opodstatnenosť, zákonnosť a spravodlivosť. Zákon vyžaduje, aby súd v odôvodnení rozhodnutia vymedzil tiež, ktoré skutočnosti boli pre jeho rozhodnutie zásadné, ktoré z nich boli medzi stranami nesporné a aké skutkové závery a na podklade ktorých dôkazov urobil vo vzťahu k skutočnostiam sporným. V odôvodnení rozsudku súd ďalej vysvetlí, aké skutk ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 99/1963 Z. z. § 79 ods. 1, 99/1963 Z. z. § 79 ods. 2
40/1964 Z. z. § 544 ods. 1
40/1964 Z. z. § 544 ods. 2
40/1964 Z. z. § 544 ods. 3
40/1964 Z. z. § 545a
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Malacky rozsudkom zo dňa 21.4.2016, č.k. 5 C 300/2013-33, I. žalobu zamietol a II. žalovanému náhradu trov konania nepriznal. Nevyhovel tak žalobe, ktorou sa žalobca domáhal zaplatenia sumy 798,52 € spolu s 9 % ročným úrokom z omeškania zo sumy 26,-- € od 8.7.2009 do zaplatenia, 9 % ročným úrokom z omeškania zo sumy 772,56 € od 8.10.2009 do zaplatenia, zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % za každý deň omeškania so splácaním dlhu zo sumy 26,-- € od 8.7.2009 do zaplatenia, zo sumy 772,56 € od 8.10.2009 do zaplatenia, ako aj náhrady trov konan ...
Potvrdzujúce, Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: , 161/2015 Z. z. § 387 ods. 1
161/2015 Z. z. § 387 ods. 2
161/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku účastníka/strany konania, ktorú nastolil. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty účastníkov/strán konania (porov. napríklad rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 251/04, III. ÚS 209/04, II. ÚS 200/09 a pod.). Odôvodnenie súdneho rozhodnutia v opravnom konaní nemusí dať odpoveď na každú otázku alebo argument v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní alebo sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov rozhodnut ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 40/1964 Z. z. § 13
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. uložil povinnosť žalovanému zaplatiť žalobkyni 1/ náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 8.000,- eur; výrokom II. v zostávajúcej časti žalobu žalobkyne 1/ o náhradu nemajetkovej ujmy zamietol; výrokom III. uložil povinnosť žalovanému zaplatiť žalobkyni 2/ náhradu nemajetkovej ujmy 8.000,- eur; výrokom IV. zamietol žalobu žalobkyne v zostávajúcej časti o náhradu nemajetkovej ujmy; výrokom V. uložil povinnosť žalovanému zaplatiť žalobkyni 1/ náhradu majetkovej škody vo výške 786,20 eur; výrokom VI. žalobu o náhradu majetkovej škody vo ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie (v poradí druhým) určil, že skončenie pracovného pomeru listom zo strany žalovaného 2/ zo dňa 21.5.2019, označeným ako "Skončenie pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. e) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení", je neplatné. Žalobu voči žalovanému 2/ zamietol. Žalobcovi voči žalovanému 1/ priznal nárok na náhradu trov konania vo výške 100 % a žalovanému 2/ nárok na náhradu trov konania nepriznal. 2. V odôvodnení uviedol, že žalobca sa podaným návrhom došlým súdu dňa 02.12.2019 (elektronicky podané dňa 29.11. ...
Potvrdzujúce
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice I (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom konanie v časti o zaplatenie istiny 4.955,96 eur s prísl. zastavil a v prevyšujúcej časti žalobu zamietol. Žalobkyni priznal voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 68,86 %, o výške ktorých uviedol, že bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti rozsudku. 2. Rozhodol tak o žalobe, ktorou sa žalobkyňa domáhala voči žalovanému zaplatenia 5.663 eur s 5 % úrokom z omeškania ročne od 30.01.2020 do zaplatenia titulom primeranej náhrady za nútené obmedzenie vlastníckeho práva. 3. Žalobkyňa ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: rozsudku okresného súdu zodpovedá ust. § 220 ods. 2 CSP. Z odôvodnenia rozsudku okresného súdu vyplýva súlad medzi skutkovými zisteniami a úvahami pri hodnotení dôkazov na jednej strane a právnymi závermi na strane druhej. S odvolacími dôvodmi žalovaného sa žalobca nestotožnil a mal za to, že vykonaným dokazovaním bola preukázaná pohľadávka žalobcu. I pokiaľ nebola zmluva o dielo v písomnej forme, dôkazy vykonané pred okresným súdom potvrdili dohodu zmluvných strán o podstatných náležitostiach zmluvy o dielo a v neposlednom rade aj výsluchom konateľa žalobcu V. Y., svedka V.. D., ale a ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 149 ods. 1, 40/1964 Z. z. § 149 ods. 3
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku účastníka konania, ktorý ju nastolil. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty účastníkov konania ( porovnaj napríklad rozhodnutia ÚS SR II.ÚS 251/04, III.ÚS 209/04, II.ÚS 200/09 a podobne ). 38. O nároku na náhradu trov odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa ustanovenia § 262 ods. 1 v spojení s § 396 ods. 1 C.s.p., keď v odvolacom konaní bol úspešný žalobca, preto mu priznal v zmysle ustanovenia § 255 ods. 1 C.s.p. nárok na náhradu trov odvolacieho konania v plnom roz ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd v Ružomberku zamietol návrh matky, ktorým žiadala o udelenie súhlasu k podaniu žiadosti o zmenu priezviska pre maloleté dieťa. Svoje rozhodnutie odôvodnil ust. § 35 zákona o rodine v spojení s ust. § 6 ods. 1, § 8 zákona č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku, keď konštatoval, že v súčasnej dobe nie je v záujme maloletého dieťaťa vyhovenie takémuto návrhu. Prihliadol v prvom rade na vek maloletého dieťaťa ako i na vyjadrenie kolízneho opatrovníka a dospel k záveru, že v priebehu konania neboli zistené tak závažné dôvody, pre ktoré by bolo možné návr ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. d)
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie výrokom I. napadnutého uznesenia upravil styk otca s maloletými deťmi: X. H., nar. XX.XX.XXXX a U. H., nar. XX.XX.XXXX a to tak, že otec je oprávnený stýkať sa s maloletými deťmi každý nepárny týždeň v sobotu od 15.00 hod. do 18.00 hod. a v nedeľu od 15.00 hod. do 18.00 hod. až do právoplatného skončenia konania vedeného na Okresnom súde Komárno pod sp. zn. 18P/12/2023. Výrokom II. matke uložil povinnosť deti riadne pripraviť a včas odovzdať otcovi v mieste bydliska matky maloletých detí a otec je povinný deti riadne a včas vrátiť matke na tom istom mieste. Vý ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 39 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou pôvodne voči žalovanému CEE Development, s.r.o. Vinica, IČO: 36 806 455 domáhal: 1. určenia neexistencie nájomného vzťahu medzi žalobcom a žalovaným, ktorý mal byť obsahom zmluvy o nájme reklamnej plochy podpísanej medzi stranami dňa 24. 7.2014, 2. určenia neplatnosti zmluvy o nájme reklamnej plochy podpísanej žalobcom a žalovaným dňa 24.7.2014 a náhrady trov konania. 2. Pôvodne označený žalovaný namietol svoju pasívnu vecnú legitimáciu z dôvodu, že medzi ním, ako predávajúcim a spoločnosťou AVEJA, s.r.o., ako kupujúcim, bola uzatvorená zmluva o predaji časti podniku zo ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 251/2012 Z. z. § 82 ods. 1 písm. d), 40/1964 Z. z. § 450
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku účastníka konania, ktorý ju nastolil. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty účastníkov konania (porovnaj napríklad rozhodnutia Ústavného súdu SR sp. zn. II.ÚS 251/04, III. ÚS 209/04, II.ÚS 200/09 a podobne). Preto na ostatnú odvolaciu argumentáciu žalovaného odvolací súd nepovažoval za potrebné reagovať špecifickou odpoveďou. 37. Na záver odvolací súd dodáva, že skutočnosť, že súd nerozhodol podľa predstáv a očakávaní sporovej strany, nemožno považovať za porušenie či nerešpekt ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 311/2001 Z. z. § 79 ods. 3
Odôvodnenie: rozsudku jasne a zrozumiteľne dáva odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t. j. s uplatnením nárokov a obranou proti takému uplatneniu. (IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04). Žalovaný svojou argumentáciou chce docieliť, aby súdy pri posudzovaní nárokov na náhradu mzdy rozhodovali tak, že je v rozpore s dobrými mravmi, ak sa náhrady mzdy za čas presahujúci 12 mesiacov domáha zamestnanec, ktorý sa počas trvania súdneho konania, teda počas obdobia za ktoré požaduje náhradu mzdy, zamestnal a poberal mzdu od iného zamestnávateľa. Toto kritérium posudzova ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: tohto bodu považuje za scestné. Ustanovenie § 6 ods. 1 ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, podľa žalobcu jasne predpokladá situáciu, že zákonodarca neuvedie s Listinou nesúladné ustanovenie do súladu s ňou a vtedy sa napĺňa hypotéza § 6 ods. 1 ústavného zákona č. 23/1991 Zb. (z obsahu citovaného odôvodnenia sa javí, že súd vôbec nechápe obsah § 6 ods. 1 ústavného zákona č. 23/1991 Zb.). Tvrdí, že ustanovenie § 22 ods. ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 514/2003 Z. z. § 3 ods. 1 písm. d)
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie I. žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 344,34 eur, s úrokom z omeškania vo výške 5,00 € ročne zo sumy 344,34 € od 5.5.2021 do zaplatenia, to všetko do troch dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozsudku; II. vo zvyšku žalobu zamietol; III. žalovanej priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 95,24%. Právne svoje rozhodnutie odôvodnil ust. § 415, § 420, § 442 ods. 1 a 3, § 488, § 489, § 494, § 517 ods. 1 prvá veta a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „O.z.“ ...
Odôvodnenie: 1. Na Okresný súd Žiar nad Hronom podal žalobca dňa 05.05.2017 voči žalovanému žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia v sume 1.064,41 € s príslušenstvom, ktorú rozšíril podaním zo dňa 30. 01. 2018 (doručené na okresný súd 02. 02. 2018) o nárok na zaplatenie primeraného finančného zadosťučinenia vo výške 1.140,- € v zmysle § 3 ods. 5 zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Okresný súd Žiar nad Hronom žalobu žalobcu (v oboch nárokoch o vydanie bezdôvodného obohatenia 1.064,41 € s príslušenstvom, ako aj o primerané finančné zadosťučinenie vo výške 1.140,- €) zamietol rozsudkom sp. zn. 21 ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: , 40/1964 Z. z. § 444
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovaným 1/ a 2/ povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi sumu 45.386,20 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5,00% ročne zo sumy 45.386,20 eur od 21.03.2018 do zaplatenia, a to v lehote troch dní od právoplatnosti rozsudku (výrok I.), vo zvyšku žalobu zamietol (výrok II.) a žalobcovi voči žalovaným 1/ a 2/ priznal nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu (výrok III.). 2. Rozhodnutie vo veci samej právne odôvodnil ust. § 11, § 16, § 415, § 420 ods. 1, § 438 ods. 1, § 442 ods. 1 a 3, § 444, § 517 ods. 1, prvá ve ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 52 ods. 1, 40/1964 Z. z. § 52 ods. 2
40/1964 Z. z. § 52 ods. 3
40/1964 Z. z. § 52 ods. 4
40/1964 Z. z. § 53 ods. 1
40/1964 Z. z. § 53 ods. 5
40/1964 Z. z. § 54 ods. 2
129/2010 Z. z. § 9 ods. 2
129/2010 Z. z. § 10 ods. 1
129/2010 Z. z. § 11 ods. 1
Odôvodnenie: 1.1. Okresný súd Malacky rozsudkom zo dňa 3.10.2022, č.k. 32 Csp 26/2021-157, vo výroku I. žalobu zamietol a vo výroku II. žalovanej nárok na náhradu trov konania nepriznal. Žalobca v žalobe dôvodil, že žalovaná ako dlžníčka nedodržala dohodnuté podmienky vyplývajúce zo zmluvy o kreditnej karte (spotrebiteľský úver) č. XXXXXXXXXX uzavretej dňa 19.3.2018 medzi právnym predchodcom žalobcu - Slovenskou sporiteľňou, a.s. (veriteľ) a žalovanou (dlžníčkou). Na základe predmetnej zmluvy veriteľ poskytol žalovanej peňažné prostriedky, žalovaná porušila svoju povinnosť vyplývajúc ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 138, 300/2005 Z. z. § 207 ods. 3 písm. b)
300/2005 Z. z. § 207 ods. 1
Odôvodnenie: Napadnutým uznesením okresný súd podľa § 50 ods. 4 Tr. zákona s použitím § 419 ods. 1 Tr. poriadku vyslovil, že odsúdený A. B., nar. XX.XX.XXXX v C., trvale bytom C., D. E. XXXX/XX, sa v skúšobnej dobe neosvedčil a trest odňatia slobody v trvaní pätnásť mesiacov uložený trestným rozkazom Okresného súdu Kežmarok č. k. 7T/108/2020-113 zo dňa 23.09.2020, právoplatný dňa 09.06.2021, sa vykoná. Podľa § 50 ods. 8 Tr. zákona v spojení s § 48 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zákona ho zaradil na výkon trestu do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Proti tomuto uzn ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 208 ods. 3, 300/2005 Z. z. § 208 ods. 2
300/2005 Z. z. § 208 ods. 1
301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Prievidza (ďalej len „súd prvého stupňa“) pod sp. zn. 1T/61/2022 zo dňa 06. decembra 2022, na podklade podanej obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry Prievidza zo dňa 02. augusta 2022 pod sp. zn. 2Pv 197/21/3307, doručenej okresnému súdu dňa 03. augusta 2022 / pôvodne pre trestný čin zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 odsek 1 písm. a), písm. b), odsek 3 písm. d) Tr. zákona s poukazom na § 138 písm. b) Tr. zákona/ bol obžalovaný A. B., nar. XX.XX.XXXX (ďalej len „obžalovaný“) uznaný vinným zo zločinu týrania blízkej osoby a zverenej ...
Potvrdené
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým uznesením rozhodol takto: „I. Konanie zastavuje. II. Priznáva žalovanému v 1. rade voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%, o ktorej výške rozhodne súd prvej inštancie samostatným unesením III. Nárok na náhradu trov konania žalovanému 2. rade voči žalobcovi nepriznáva.“ 2. Rozhodol tak o žalobe, ktorou sa žalobca voči žalovaným domáhal určenia neplatnosti právneho úkonu v konaní a to Zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva pozemkov vo verejnom záujme na obec číslo 01477/2018-PKZO-K40041/18.00 uzavretej ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Humenné (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom rozhodol: ,,Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť žalobcovi sumu 349,- eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 349,- eur od 28.02.2020 do zaplatenia, a to všetko do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. Žalobu vo zvyšnej časti z a m i e t a. Žalobcovi voči žalovanému p r i z n á v a náhradu trov konania v rozsahu 67,20 % s tým, že o výške trov konania bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti tohto rozsudku.“ 2. Žalobca vzal pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu prvej ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Trenčín zo dňa 26.10.2017, sp. zn. 3Tk/1/2017, v spojení s uznesením Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 30.1.2018, sp. zn. 23To/135/2017, bolo rozhodnuté, že odsúdený A. B. je vinný zo spáchania obzvlášť závažného zločinu vraždy podľa § 145 ods. 1, 2písm. b) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že v presne nezistenom čase od 22.00 hod. do asi 23.30 hod. dňa 22. októbra 2016 v D. E. D. F., za Obchodným domom I. pri ul. E. J. K., na ploche pred nepoužívanými garážami, ktoré patria ku zdravotníckemu stredisku D. A., D. L. M. D., pod vplyvom alkoholu najskôr bezdôvodne ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 369 ods. 3
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Liptovský Mikuláš (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) napadnutým uznesením nariadil neodkladné opatrenie tak, že žalovanej 1/ uložil, aby nenakladala so spolu/ vlastníckymi podielmi na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v katastrálnom území Z. F., evidovanými na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor: pod B 3 v 1/1-ine na liste vlastníctva číslo XXXX: byt č. X na 2. poschodí, vchod 1, nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. XXX postavenom na CKN parc.č. 1332/4 v Z. F. s príslušenstvom spolu so spoluvlastníckym podielom priestoru na spoločn ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 213 ods. 2
Odôvodnenie: Uznesením Okresného súdu Vranov nad Topľou zo dňa 21.02.2023, sp. zn. 12Nt/10/2016 súd podľa § 399 ods. 2 Tr. poriadku návrh odsúdeného A. B. na povolenie obnovy konania vedeného na Okresnom súde Vranov nad Topľou pod sp. zn. 2T/111/2016 zamietol. Proti tomuto uzneseniu riadne a včas, ihneď po jeho vyhlásení, odôvodnení a poučení o opravnom prostriedku podal sťažnosť odsúdený, ktorú bližšie neodôvodnil. Sťažnostný súd na podklade takto riadne a včas podanej sťažnosti odsúdeným podľa § 192 ods. 1 Tr. poriadku preskúmal správnosť výroku napadnutého uznesenia, proti ktorému sťažovateľ ...
Zrušujúce
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením Okresný súd Lučenec (ďalej aj ako „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) nariadil zabezpečovacie opatrenie, ktorým zriadil, ako druhé v poradí, záložné právo v prospech žalobkyne voči žalovanému na zabezpečenie pohľadávky žalobkyne vo výške 378 475,00 USD s príslušenstvom, ktorá jej vznikla na základe rozsudku vydaného Obvodným súdom pre 20. súdny obvod v okrese Lee a za okres Lee, Florida, Spojené štáty americké, občianskoprávne oddelenie, spis. zn. 21-CA-000764 zo dňa 14.11.2022 a to na nehnuteľnostiach zapísaných Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom na ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 442, 381/2001 Z. z. § 15 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Odvolaním napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal voči žalovanému zaplatenia istiny vo výške 3.760,37 Eur s príslušenstvom titulom nároku na náhradu škody na osobnom motorovom vozidle žalobcu, ktorá mu vznikla dopravnou nehodou ako poistnou udalosťou, ku ktorej došlo dňa 15. 04. 2021, zamietol (výrok I.). O trovách konania rozhodol tak, že žalovanému nárok na náhradu trov konania nepriznal (výrok II.). 2. Súd prvej inštancie na základe zisteného skutkového stavu, ktorý uviedol v bodoch 13. až 22. odôvodnenia rozsudku súdu prvej inštancie, po vyhodno ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Otec podaným návrhom zo dňa 4.5.2023 doručeným Okresnému súdu Prešov 5.5.2023 sa domáha zverenia mal. O. Y., nar. X.X.XXXX, do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov s tým, že matka a otec sú povinní zabezpečovať striedavú osobnú starostlivosť v pravidelných týždenných intervaloch tak, že dňom a hodinou striedania starostlivosti je nedeľa 18.00 hod., pričom striedavá starostlivosť začne osobnou starostlivosťou matky, prvou nedeľou o 18.00 hod., po vykonateľnosti tohto uznesenia. Zároveň žiada, aby každý z rodičov bol povinný maloleté dieťa na výkon s ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením Okresný súd Martin (ďalej v texte aj ako „súd prvej inštancie“, resp. „okresný súd“) dočasne zakázal žalovanému (poznámka odvolacieho súdu: ďalej v texte „odporcovi“) scudziť, t. j. predať, darovať, vložiť do majetku inej právnickej osoby alebo iným spôsobom previesť vlastnícke právo k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v katastrálnom území R., obec Martin, okres Martin, zaťažiť tieto záložným právom, vecným bremenom, nájomným alebo iným právom alebo inak s nimi nakladať, a to k 4-izbovému bytu o celkovej výmere 111,62 m2 nachádzajúcemu sa na X. poschodí budovy sú ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: Trestným rozkazom Okresného súdu Trenčín zo dňa 3. augusta 2020, sp. zn. 3T/60/2020, bolo rozhodnuté, že odsúdený A. B. bol uznaný za vinného z prečinu krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. g), ods. 2 písm. b) Tr. zák. účinného ku dňu 18.12.2018, spáchaného dňa 18.12.2018, za čo bol odsúdený podľa § 212 ods. 2, § 38 ods. 2, 4, Tr. zák. na trest odňatia slobody vo výmere 16 mesiacov, na výkon ktorého bol podľa § 48 ods. 2 písm. b) Tr. zák. zaradený do ústavu na výkon trestu odňatia slobody so stredným stupňom stráženia. Odsúdený v predmetnej veci podal návrh na povolenie obnovy konania, v ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením okresný súd zrušil neodkladné opatrenie nariadené uznesením Okresného súdu Ružomberok č.k. 1Cb/23/2020-62 zo dňa 05.10.2020 v spojení s uznesením Krajského súdu v Žiline č.k. 13Cob/62/2021-249 zo dňa 27.04.2021. 2. V odôvodnení napadnutého uznesenia okresný súd uviedol, že v konaní, ktoré bolo vedené pred Okresným súdom Ružomberok pod sp.zn. 1Cb/23/2020, uznesením č.k. 1Cb/23/2020-62 zo dňa 05.10.2020 výrokom I. bolo nariadené neodkladné opatrenie a žalovanému v 3/ rade bolo zakázané odplatne a bezodplatne scudziť, predať, zameniť, darovať, vložiť do základn ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 212 ods. 1 písm. g)
Odôvodnenie: Napadnutým uznesením Okresný súd Levice (súd I. stupňa) podľa § 66 ods. 1 písm. a), ods. 2 Tr. zák. zamietol návrh odsúdeného H. A. o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody v trvaní 12 mesiacov so zaradením do ústavu so stredným stupňom stráženia, uloženého mu trestným rozkazom Okresného súdu Galanta sp. zn. 0T/261/2021 zo dňa 27.10.2021 v spojení s uznesením Okresného súdu Galanta sp. zn. 0T/201/2021 zo dňa 01.06.2022. Proti tomuto uzneseniu, ihneď po jeho vyhlásení na verejnom zasadnutí, podal sťažnosť odsúdený. Uviedol v nej, že sudca OS Levice porušil jeho práva ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 212 ods. 1
300/2005 Z. z. § 212 ods. 3 písm. a)
Odôvodnenie: Uznesením Okresného súdu Poprad zo dňa 26.04.2023, sp. zn. 5T/1/2020 súd podľa § 50 ods. 4 Tr. zákona vyslovil, že odsúdený A. B. sa v skúšobnej dobe uloženej mu trestným rozkazom Okresného súdu Poprad sp. zn. 5T/1/2020 zo dňa 16.01.2020, právoplatným dňa 12.02.2020 neosvedčil a trest odňatia slobody uložený mu podľa § 219 ods. 1 Tr. zákona vo výmere 28 mesiacov vykoná. Podľa § 48 ods. 2 písm. b/ Tr. zákona ho na výkon trestu odňatia slobody zaradil do ústavu na výkon trestu odňatia slobody so stredným stupňom stráženia. Proti uvedenému uzneseniu riadne a včas, ihneď po jeho vy ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 201 ods. 1
Odôvodnenie: Napadnutým uznesením Okresný súd Poprad vyslovil, že odsúdený P. G., nar. XX.XX.XXXX v V. sa v skúšobnej dobe uloženej rozsudkom Okresného súdu Poprad, sp zn. 4T/78/2019 zo dňa 05.11.2019, právoplatným dňom 05.11.2019 neosvedčil a trest odňatia slobody uložený podľa § 201 ods. 1 Tr. zákona a iné vo výmere 24 (dvadsiatichštyroch) mesiacov vykoná. Podľa § 48 ods. 2 písm. a/ Tr. zákona ho na výkon trestu odňatia slobody zaradil do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Zo zápisnice o verejnom zasadnutí dňa 24.05.2023 vyplýva, že odsúdený sa po vyhláse ...
Potvrdené
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 21Cb/31/2022 zo dňa 6.12.2022 v I. výroku zaviazal žalovaného, aby zaplatil žalobcovi sumu 4.833,- eur s úrokom z omeškania vo výške 9,00 % ročne od 14.9.2021 do zaplatenia a paušálnu náhradu nákladov v sume 40,- eur všetko v lehote do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku a v II. výroku priznal žalobcovi voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. Žalobca podal návrh na vydanie platobného rozkazu v upomíncom konaní, ktorým navrhol, aby uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi istinu 4.8 ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: Napadnutým uznesením sp. zn. 10Nt/3/2023 zo dňa 26.05.2023 samosudca Okresného súdu Veľký Krtíš podľa § 399 ods. 2 Trestného poriadku zamietol návrh odsúdeného A. C., na povolenie obnovy konania v trestnej veci vedenej na Okresnom súde Veľký Krtíš pod sp. zn. 10T/53/2018, keď nezistil podmienky obnovy konania podľa § 394 ods. 1 Trestného poriadku. Proti tomuto uzneseniu podal odsúdený priamo do zápisnice o verejnom zasadnutí zo dňa 26.05.2023 sťažnosť, ktorej písomné dôvody okresnému súdu predložil prostredníctvom ustanoveného obhajcu dňa 21.06.2023. V písomných dôvodoch predložený ...
Potvrdené
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej aj len „súd prvej inštancie“), napadnutým rozsudkom rozhodol takto: „I. Žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi 8.000 EUR s 5 % - tným úrokom z omeškania ročne od 22.5.2022 do zaplatenia, v lehote 3 dní od právoplatnosti rozsudku. II. V prevyšujúcej časti žalobu zamieta. III. Priznáva žalobcovi voči žalovanej nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %, o výške ktorých bude rozhodnuté samostatným uznesením, po právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci samej.“ V dôvodoch svojho rozhodnutia uviedol, že žalobca sa žalobou, pôvodne podanou v upomínacom konaní dň ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. návrh zamietol a výrokom II. rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. Právne svoje rozhodnutie odôvodnil ust. § 78 ods. 1 Zákona o rodine. Rozhodol na základe výsledkov vykonaného dokazovania, z ktorého mal za preukázané, že matka sa návrhom podaným dňa 07.06.2022 domáhala, aby súd prvej inštancie rozhodol o zvýšení vyživovacej povinnosti otca k mal. A. a k mal. C., u každého dieťaťa na sumu 200,- eur mesačne počnúc dňom podania návrhu (07.06.2022), naposledy ustálenej rozsudkom Okresného súdu Prievidza sp.zn. 12P ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žilina (ďalej aj ako „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) odvolaním napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 906,58 eur spolu s 5,5 % ročným úrokom z omeškania zo sumy 99,91 eur od 01.09.2013 do zaplatenia a 5,5 % ročným úrokom z omeškania zo sumy 806,67 eur od 01.07.2014 do zaplatenia, a to do troch dní od právoplatnosti rozsudku (výrok I. napadnutého rozsudku), vo zvyšku žalobu zamietol (výrok II. napadnutého rozsudku) a žiadnej zo strán nepriznal nárok na náhradu trov konania (výrok III. napadnutého rozsudku). 1.1. Súd prvej ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 355/2007 Z. z. § 58 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Odvolaním napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal zaplatenia istiny voči žalovanému v sume 91,- Eur spolu s príslušenstvom zamietol (výrok I.). O trovách konania rozhodol tak, že žiadna zo strán nemá nárok na náhradu trov konania (výrok II.). Súd prvej inštancie v odôvodnení rozsudku poukázal na to, že žalobca žalobu odôvodnil tým, že žalovanému bola dňa 19.08.2020 vystavená faktúra č. 1060064831 v sume 91,- Eur s dátumom splatnosti do 18.09.2020 za stravu zabezpečenú počas nariadenej izolácie v karanténnom zariadení I. za obdobie od 29.04.2020 ...
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Dotknuté predpisy:: 328/1991 Z. z. § 44 ods. 1 písm. a), 328/1991 Z. z. § 44 ods. 1 písm. d)
328/1991 Z. z. § 44 ods. 4
328/1991 Z. z. § 45 ods. 1
328/1991 Z. z. § 45 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Uznesením tunajšieho súdu pod č. k. 1K/251/1998-90 zo dňa 09.03.1999 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka MERKUR verejná obchodná spoločnosť v konkurze, Hanzlíkovská 24, 911 01 Trenčín, IČO: 17 640 733. Súd zároveň v predmetnom uznesení ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Stanislava Volára, sídlom Kukučínova 11, 921 01 Piešťany. Funkciu správcu vykonával až do 28.04.2005, kedy bol na základe rozhodnutia schôdze veriteľov ustanovený do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Bernard Krajčír, Plzeňská 4, Bratislava. 2. V priebehu konkurzného konania postupne f ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Košice II ako súd prvej inštancie uznesením označeným v záhlaví exekúciu vyhlásil za neprípustnú (I. výrok), exekúciu zastavil (II. výrok) a povolil odklad exekúcie do právoplatnosti rozhodnutia súdu o zastavení exekúcie (III. výrok). 2. V odôvodnení uviedol, že na základe návrhu oprávneného zo dňa 05.02.2004 a poverenia na vykonanie exekúcie zo dňa 22.07.2004 bol vykonaním exekúcie poverený pôvodný súdny exekútor JUDr. Ing. Karol Mihal. Dňa 22.06.2012 súd vyhovel návrhu na zmenu exekútora a poveril vykonaním exekúcie JUDr. Rudolfa Krutého, PhD. 3. Súd z obsahu s ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. d), 160/2015 Z. z. § 391 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením okresný súd (ďalej v texte aj ako súd prvej inštancie) nariadil zabezpečovacie opatrenie, ktorým zriadil v prospech žalobcov 1/, 2/ záložné právo k nehnuteľnostiam, evidovaným na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. XXXX, pre katastrálne územie B., obec P. A., a to k nebytovému priestoru číslo X, nachádzajúcemu sa na X. poschodí vo vchode číslo XX Apartmánového domu I. s prideleným súpisným číslom XXX, postavenom na pozemku registra „C-KN“ parc. č. 390/59 a k nemu prináležiacemu spoluvlastníckemu podielu o veľkosti 3831/108203 na spoločn ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. b)
Odôvodnenie: Napadnutým uznesením Okresný súd Veľký Krtíš zamietol podľa § 399 ods. 2 Trestného poriadku návrh odsúdeného J. X. na povolenie obnovy konania v trestnej veci sp. zn. 3T/18/2022 Okresného súdu Veľký Krtíš, pretože neboli splnené podmienky na obnovu konania podľa § 394 Trestného poriadku. Na verejnom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 15. 5. 2023, bolo vyhlásené predmetné uznesenie. Po jeho vyhlásení, odôvodnení a poučení o opravnom prostriedku, odsúdený J. X. spoločne so svojim obhajcom prehlásil, že sa vzdáva práva podať sťažnosť. Napriek tomu odsúdený doručil krajskému súdu podan ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Malacky (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo dňa 03.10.2018, č. k. 7C/172/2016-131 žalobu zamietol (výrok I.), priznal žalovanému náhradu trov konania v rozsahu 100 %, o ktorých výške rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí (výrok II.) a konanie v časti o zaplatenie sumy 6,66 Eur s príslušenstvom zastavil (výrok III). 2. Podanou žalobou sa žalobca domáhal voči žalovanému zaplatenia sumy 296,46 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5,05 % ročne zo sumy 165,89 Eur od 15.10.2014 do zaplatenia, zo sumy 130,57 Eur od 18. ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: ,


Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 213.944,44 eur s 9,5 % úrokom z omeškania ročne od 16.02.2007 do zaplatenia v lehote 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Priznal žalobcovi voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 40 %. Priznal štátu voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. Svoje rozhodnutie odôvodnil ust. § 2 ods. 1 až 7 zákona č. 138/1991 Zb.,2 ods.6, § 5 ods.1, § 23 z.č. 182/1993 Z.z., § 1 ods. 1, 2 a § 2 ods. 1 vyhlášky č. 61/1986 Zb., § 100 § 107, 451 Občianskeho zákonníka, § 30 ods. 2 z.č ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým, v záhlaví identifikovaným rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. žalobu zamietol a výrokom II. o trovách konania rozhodol tak, že žalovanej nárok na ich náhradu nepriznal. 2. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že žalobkyňa sa podanou žalobou domáhala od žalovanej zaplatenia zmluvnej pokuty vo výške 1.500,- eur a náhrady trov konania. Žalobu odôvodnila tým, že dňa 23.01.2019 došlo medzi ňou a žalovanou k uzavretiu Výhradnej zmluvy k sprostredkovaniu predaja nehnuteľností a s ním spojených poskytovaných služieb (ďalej len „zmluva“). Predmetom uvedenej zmluvy bol zo str ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 94/1963 Z. z. § 37 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Okresný súd, ako súd prvej inštancie, napadnutým rozsudkom výrokom I. zamietol žalobu o určenie, že darovacia zmluva uzavretá dňa 25. 02. 1999 medzi žalovaným 1/ ako darcom a žalovanými 2/ až 6/ ako obdarovanými, ktorej vklad do katastra bol povolený pod č. V XXX/XX, je v časti označenej v článku III. bod II. Darovacej zmluvy, ktorá sa týka prevodu vlastníctva rodinného domu súp. č. XXXX/X postaveného na pozemku CKN parc. č. XXXX/X, vedenom v k. ú. G. na LV č. XXXX na žalovaných 2/ až 6/ do spoluvlastníckeho podielu po 1/5-ine spolu v 5/5-inách je absolútne neplatná. Výrokom II. žalobu ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým, v záhlaví identifikovaným rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. žalobu o peňažné plnenie (7.000,- eur s prísl.) zamietol a výrokom II. o trovách konania rozhodol tak, že žalovaná má proti žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že žalobou doručenou súdu dňa 16.08.2021 sa žalobca domáhal proti žalovanej zaplatenia sumy 7.000,- eur s úrokom z omeškania a náhrady trov konania. Žalobu žalobca odôvodnil tým, že v čl. V. ods. 5.2 kúpnej zmluvy č. XX/XXXX z ...
Zmenené
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej aj len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol takto: ,,Žalovaná je povinná zaplatiť žalobkyni istinu vo výške 738 eur s 5 % ročným úrokom z omeškania od 26.09.2019 do zaplatenia, a to do troch dní od právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti súd žalobu zamieta. Priznáva žalovanej nárok na náhradu trov konania voči žalobkyni v rozsahu 54,26 % s tým, že o výške náhrady trov konania rozhodne súd po právoplatnosti tohto rozhodnutia samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník.“ V dôvodoch svojho rozhodnutia uviedol, že žalobkyňa sa žalobou ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Trenčín (ďalej len „súd prvého stupňa“) pod sp. zn. 3T/40/2022 zo dňa 02. marca 2023 bol obžalovaný A. B., nar. XX.XX.XXXX (ďalej len „obžalovaný“) podľa § 285 písmeno c) Tr. poriadku oslobodený spod obžaloby Okresnej prokuratúry v Trenčíne pod sp. zn. 1Pv 768/18/3309 zo dňa 11.05.2022, pre trestný čin zločinu krádeže v spolupáchateľstve podľa § 20 k § 212 odsek 1, odsek 3 písmeno f) Trestného zákona s poukazom na § 139 odsek 1 písmeno e) Tr. zákona, a pre trestný čin prečinu porušovania domovej slobody podľa § 194 odsek 1 Tr. zákona na tom skutkovom základe, ž ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 360a ods. 1 písm. b)
Odôvodnenie: Sťažnosťou napadnutým uznesením okresný súd podľa § 73 ods. 1 Tr. zákona uložil Q. A., nar. XX.XX.XXXX v A., trvale bytom K. XXX/X, W. J.., ochranné psychiatrické liečenie ústavnou formou. Proti tomuto uzneseniu podal Q. A. sťažnosť. Uviedol, že pri prvom stretnutí s R. H. sa do nej zaľúbil a bol ju navštíviť v mieste jej bydliska a tiež na škole v Y.. K tomu ho viedli city a náklonnosť, ktoré k nej prechovával. Nikdy jej nechcel ublížiť, len sa chcel zblížiť. Je pravda, že sa liečil na paranoidnú schizofréniu a mal sa aj liečiť. Poukázal na to, že žiadal prideleného advokáta o kontakt, ...
Zmenené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zveril mal. G. do osobnej starostlivosti matky. Rozhodol, že obaja rodičia sú oprávnení a povinní maloletú zastupovať a spravovať jej majetok. Výrokom III. súd zaviazal otca prispievať na výživu mal. G. za obdobie od 23.03.2022 do 31.08.2022 sumou vo výške 150 eur mesačne a počnúc od 01.09.2022 do budúcna sumou vo výške 100 eur mesačne vždy do 15-teho dňa v mesiaci vopred k rukám matky. Výrokom IV. rozhodol, že dlžné výživné za obdobie od 23.03.2022 do 31.12.2022 vo výške 1.150 eur je otec oprávnený zaplatiť v lehote 8 mesiacov od právopl ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: Okresný súd Partizánske na hlavnom pojednávaní konanom dňa 06.06.2022 uznesením sp.zn. 1T/24/2022 podľa § 280 ods. 2 Trestného poriadku postúpil trestnú vec proti obžalovanému A. B. za účelom prejednania skutku právne posúdeného ako prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona s poukazom na § 139 ods. 1 písm. c) Trestného zákona v spojení s § 127 ods. 5 Trestného zákona na tom skutkovom základe, že dňa 28.12.2021 v čase o 17:15 hod. na ulici Družstevnej v Partizánskom zatelefonoval zo svojho telefónneho čísla XXXX XXX XXX na číslo tiesňovej ...
Zrušené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom prvoinštančný súd žalovaným v 1/, 2/ a 3/ rade uložil povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi sumu 11.295 eur. Žalobcovi priznal voči žalovaným v 1/ rade, 2/ rade a 3/ rade nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %, o výške ktorých bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti tohto rozsudku. V prevyšujúcej časti súd žalobu zamietol. 2. Prvoinštančný súd tak rozhodol o žalobe, ktorou sa žalobca domáhal voči všetkým trom žalovaným spoločne a nerozdielne zaplatiť mu sumu 22.590 eur z dôvodu zvýšenia náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia ...
Potvrdené
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej aj len „súd prvej inštancie“), napadnutým uznesením takto rozhodol: I. Návrh navrhovateľky na vydanie uznesenia o potvrdení vydržania v znení, že navrhovateľke sa potvrdzuje vlastnícke právo k parcele CKN č. 2281, k. ú. G. v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 1/2 v pomere k celku teraz na LV č. XXX zapísaného v prospech E. F. zamieta. II. Navrhovateľke nárok na náhradu trov konania nepriznáva. V dôvodoch svojho rozhodnutia uviedol, že návrhom, súdu prvej inštancie doručeným 15.12.2022 sa navrhovateľka domáhala potvrdenia vydržania vlastníckeho práva k pa ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 389
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom zo dňa 30. novembra 2022 č. k. 34P/2/2019-671 súd prvej inštancie výrokom I. návrh navrhovateľky o zverenie maloletej do náhradnej osobnej starostlivosti zamietol. Výrokom II. nariadil výchovné opatrenie a nad výchovou maloletej A. B., nar. XX.XX.XXXX určil dohľad. Výrokom III. rozhodol o trovách konania tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. Vychádzal zo skutkového zistenia, že maloletá A. sa narodila matke po uzavretí manželstva s cudzincom. Otec dieťaťa nie je zapísaný v rodnom liste dieťaťa, nakoľko matka uzavrela manželstvo ...
Zmenené
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom rozhodol takto: „Súd schvaľuje rodičovskú dohodu v tomto znení : Maloletí H. P., nar. X.X.XXXX a Z. P., nar. X.XX.XXXX sa zverujú do osobnej starostlivosti ich matky F. Š., nar. XX.XX.XXXX, pričom právo zastupovať maloletých a spravovať ich majetok majú obaja rodičia. Otec L. P., nar. X.XX.XXXX je oprávnený stýkať sa s maloletým H. P., nar. X.X.XXXX takto: - každý párny týždeň v roku od piatku od 17.00 hod. do nedele do 17.00 hod., - v čase jarných prázdnin v párnom roku od piatku od 17.00 hod. do stredy do 17.00 hod. a v n ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: napadnutého rozhodnutia preto nemožno in globo považovať za rozporné s požiadavkou vyplývajúcou z práva na spravodlivý proces, keďže je z neho zreteľné, z akého skutkového stavu súd prvej inštancie pri rozhodovaní vychádzal, o aké ustanovenia právnych predpisov sa jeho rozhodnutie opieralo a ako boli tieto relevantné ustanovenia ním interpretované. 9. Pokiaľ žalovaný namietal, že v odôvodení rozsudku súdu prvej inštancie absentuje dôkladné odôvodnenie odklonu od ustanovenej rozhodovacej praxe tak, ako to prezumuje § 220 ods. 3 CSP, odvolací súd nevzhliadol v preskúmavanom rozsudku súdu prve ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: ,

Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie rozhodol nasledovne: „ I. U r č u j e , že právny úkon - Darovacia zmluva zo dňa 20.02.2017, podľa ktorej bol D. E. F. povolený vklad vlastníckeho práva pod č. vkladu V-253/2017, uzatvorená medzi: G. H., I. F., rodné číslo: XXXXXX/XXXX, dátum narodenia: XX.XX.XXXX, trvale bytom: D. XXX, XXX XX D., št. príslušnosť: SR, ako darcom a Žalovaným ako obdarovaným, na základe ktorej sa Žalovaný stal výlučným vlastníkom nehnuteľností - stavby - rodinného domu so súp. č. XXX postavenej na pozemku s parc. č. XX/X (parcela registra "C") o výmere 2 ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. b)
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením Okresný súd Liptovský Mikuláš (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“), konanie voči žalovanému 2/ zastavil. 2. Súd prvej inštancie v napadnutom uznesení konštatoval, že žalobca si v konaní uplatnil nárok vyplývajúci mu zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere č. 2111133531 zo dňa 13.07.2021 uzatvorenej medzi žalobcom ako veriteľom na jednej strane a na strane druhej Z. O. ako dlžníkom a Z. O. ako spoludlžníkom. Na základe tejto zmluvy žalobca poskytol žalovanej 1/ a Z. O. peňažné prostriedky v sume 20.500,- Eur, avšak v dôsledku porušenia zmluvných ...
Potvrdené
Odôvodnenie: rozhodnutia súdu prvej inštancie dáva jasné a zrozumiteľné odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s uplatneným nárokom žalobcu a obranou žalovanej. Odôvodnenie predmetného rozhodnutia je riadne a spĺňa všetky kvalitatívne kritéria nevyhnutné pre ústavne akceptovateľné odôvodnenie súdnych rozhodnutí. Z odvolania žalobcu nie je zrejmé, v čom konkrétnom má spočívať absencia dostatočného odôvodnenia napadnutého rozhodnutia. Žalobca frázovito poukazuje na kvalitatívne požiadavky kladené na odôvodnenie súdnych rozhodnutí, no súčasne neuvádza, v čom konkrétnom má spočív ...
Potvrdzujúce
Odôvodnenie: rozhodnutia súdu prvej inštancie je tak v tejto otázke kompaktné, zrozumiteľné, detailné a presvedčivé a odvolaciu námietku žalovanej o nedostatku príčinnej súvislosti odvolací súd vyhodnotil ako nedôvodnú. 26. S poukazom na vyššie uvedené dôvody odvolací súd dospel k záveru, že žiadna z odvolacích námietok žalovanej nie je spôsobilá privodiť iné rozhodnutie o veci, než aké učinil súd prvej inštancie. Z dôvodu vecnej správnosti odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie v jeho prvom meritórnom výroku potvrdil ako vecne správny. 27. Ako výroky závislé preskúmal odvolací súd i výroky ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením okresný súd výrokom I. nariadil neodkladné opatrenie, ktorým zakázal odporkyni v 2/ rade scudziť, zaťažiť, rozdeliť, zlúčiť obchodný podiel v spoločnosti MONDO NUOVO, s.r.o., so sídlom Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina 010 08, IČO: 51 790 521, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 70372/L, alebo inak obmedziť vlastnícke právo k nemu, a to do právoplatného skončenia konania vo veci samej o určenie neplatnosti Zmluvy o prevode obchodného podielu v spoločnosti MONDO NUOVO, s.r.o., so sídlom Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina 010 08, IČ ...
Potvrdené
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd Poprad (ďalej len súd prvej inštancie, resp. prvoinštančný súd) rozhodol tak, že: I. Súd u r č u j e, že Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo dňa 28.5.2013, spísané dňa 31.10.2019, ktorým žalovaný odstúpil od Kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti a zmluvy o zrušení vecného bremena zo dňa 28.5.2013 je neplatný právny úkon. II. Žalobca má voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % s tým, že o výške náhrady rozhodne súd I. inštancie samostatným uznesením po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí. 2. Rozhodol t ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Čadca (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom žalobu zamietol. O trovách konania rozhodol tak, že žalovanému nárok na náhradu trov konania nepriznal. 2. Východiskovo súd prvej inštancie posudzoval vzťah medzi žalobcom (jeho právnym predchodcom) a žalovaným založený zmluvou o bežnom účte fyzickej osoby so zmluvou o poskytnutí úveru formou voliteľného prečerpania na bežnom účte zo dňa 03.03.2014 v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 52 až 54 OZ) a zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 207

301/2005 Z. z. § 285
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom bol obžalovaný T. Y. uznaný vinným z prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. c) Tr. zák. na skutkovom základe, že: ako rodič v meste A. a všade tam kde sa zdržiaval v období od 1.1.2020 do súčasnej doby, aj napriek zákonnej povinnosti vyživovať svoje deti, ktorá mu ako rodičovi vyplýva zo zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v platnom znení a rozsah vyživovacej povinnosti voči maloletej B. Y., nar. XX.X.XXXX, bol určený rozsudkom Okresného súdu Námestovo, sp.zn. 4P/21/2015-29 zo dňa 22.10.2015, právoplatným dňa 7.12.2015, vo výške 75,- eur m ...
Potvrdzujúce
Odôvodnenie: 1/Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zrušil podielové spoluvlastníctvo žalobkyne a žalovaného k nehnuteľnosti - bytu č. XX nachádzajúcemu sa na X. N. C. D. A. so súpisným číslom XXXX vo vchode číslo X, na B. K. K. Č. X C. D., postavený na pozemkoch s parcelnými číslami XXXX/XX O. XXXX/ XX, s vlastníctvom ktorého je nerozlučne spojené vlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva bytového domu v podiele XXXX/XXXXXX, zapísané na liste vlastníctva č. XXXX, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre obec Bratislava - mestská časť A. R. C., kat ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žilina (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom žalobu v celom rozsahu zamietol. O trovách konania rozhodol tak, že žalovanému nárok na náhradu trov konania nepriznal. 2. Východiskovo súd prvej inštancie posudzoval vzťah medzi žalobcom (jeho právnym predchodcom) a žalovaným založený zmluvou o poskytnutí spotrebiteľského úveru „Flexipôžička“ zo dňa 15.07.2016 v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 52 až 54 OZ) a zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene ...
Zrušujúce, Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 321 ods. 1 písm. d), 301/2005 Z. z. § 321 ods. 2
301/2005 Z. z. § 322 ods. 3
300/2005 Z. z. § 289 ods. 1
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Malacky sp.zn. 1T/48/2022 zo dňa 13.02.2023 bol obžalovaný R. W. uznaný vinným zo spáchania prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Trestného zákona na tom skutkovom základe, že dňa 11.06.2022 v čase okolo 14:45 hod. viedol po účelovej komunikácii v obci Kuchyňa, v lokalite zv. Podhoranka, motocykel zn. Babeta, kde pri chate s popisným číslom 815 a 816 zišiel z cesty a následne aj spadol, a poranil si hlavu, na základe čoho bol kontrolovaný hliadkou ODI Malacky, ktorá ho podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu v dychu, p ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 156 ods. 1
300/2005 Z. z. § 156 ods. 2 písm. a)
300/2005 Z. z. § 139 ods. 1 písm. c)
300/2005 Z. z. § 139 ods. 1 písm. e)
Odôvodnenie: Napadnutým uznesením Okresný súd Levice (ďalej len súd I. stupňa) podľa § 399 ods. 2 Trestného poriadku (ďalej len Tr. por.) zamietol návrh odsúdeného D. L. (ďalej len odsúdený) na povolenie obnovy konania v trestnej veci právoplatne skončenej rozsudkom Okresného súdu Levice sp. zn. 2T/61/2022 zo dňa 02.11.2022 v spojení s uznesením Krajského súdu v Nitre sp. zn. 4To/80/2022 z 26.01.2023, pretože nezistil dôvody podľa § 394 ods. 1, ods. 5 Tr. por. Súd I. stupňa v odôvodnení konštatoval, že odsúdený sa podaným návrhom dožadoval obnovy konania v hore uvedenej veci z dôv ...
Potvrdené
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Vranov nad Topľou (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým uznesením rozhodol, takto: I. ,,Exekúcia EX 11873/11 vykonávanú súdnym exekútorom F. A. G., H., I. J. K. zastavuje. II. Súd priznáva súdnemu exekútorovi nárok na náhradu trov konania voči oprávnenému v rozsahu 100%. O výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie samostatným uznesením po právoplatnosti tohto uznesenia.“ 2. V odôvodnení tohto rozhodnutia uviedol, že oprávnený podal dňa 06.07.2011 Exekútorskému úradu F. A. G. H., návrh na vykonanie exekúcie proti povinnému pre vymoženie pohľadávky ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. b), 160/2015 Z. z. § 391
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. zastavil: A. konanie v časti o určenie, že žalobcovia 1/ A. B., 2/ D. B. sú každý v podiele 1/3 vlastníkmi a že nebohý por. F. B., nar. XX.XX.XXXX, r. č. XXXXXX/XXX, naposledy bytom C. C. XXX, ktorý zomrel dňa XX.XX.XXXX bol ku dňu svojej smrti v podiele 1/3 vlastníkom nehnuteľností v k. ú. C. C.: - CKN parc. č. 1985 - orná pôda o výmere 1.035 m2 v podiele 1/1, na LV č. XXXX; - CKN parc. č. 3468 - orná pôda o výmere 3.282 m2 v podiele 1/1, na LV č. XXXX; - CKN parc. č. 4758 - orná pôda o výmere 595 m2 v podiele 920/59475, ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. a)
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Námestovo (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“), žalobu o zaplatenie 10.117,88 Eur s úrokom z omeškania 1.999,54 Eur a s úrokom z omeškania 5 % ročne zo sumy 10.117,88 Eur od 18.01.2023 do zaplatenia, zamietol. Vo zvyšnej časti konanie z dôvodu čiastočného späťvzatia zastavil. O trovách konania rozhodol tak, že žalovanému nárok na ich náhradu nepriznal. 2. Súd prvej inštancie v odôvodnení napadnutého rozsudku poukázal na to, že medzi sporovými stranami nebolo sporné, že právny predchodca žalobcu so žalovaným uzatvorili dňa 22.06. ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: ,

Odôvodnenie: 1. Okresný súd Poprad (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo ,,súd“) napadnutým rozsudkom rozhodol následne: ,,I. Žalobu z a m i e t a . II. Žalovaný m á proti žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % vo výške, o ktorej rozhodne samostatným uznesením po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, súdny úradník.“ 2. V odôvodnení súd prvej inštancie konštatoval, že na základe zrušujúceho rozsudku krajského súdu pristúpil k opätovnému skúmaniu aktívnej vecnej legitimácie žalobcu v tomto spore. Po vykonanom dokazovaní mal súd prvej inštancie za preukázané ...
Zmenené
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom určil, že okamžité skončenie pracovného pomeru so žalobkyňou vykonané úkonom žalovaného pod označením okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce zo dňa 20.04.2015, značka č. 380/2015/PMO je neplatné. Rozhodol, že žalovaný je povinný nahradiť žalobkyni trovy konania v rozsahu 100 %. Rozsudok odôvodnil tým, že nebolo preukázané, že postup žalobkyne, tak ako bol vymedzený v napadnutom úkone, bol nesprávny a v konaní neboli preukázané ani žiadne mimoriadne okolnosti, ktoré by odôvodňovali výnimočné uplatnenie ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: súdneho rozhodnutia v opravnom konaní nemá odpovedať na každú námietku alebo argument, vznesený v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní a zostali sporné, alebo sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov prvoinštančného rozhodnutia, ktoré sa preskúmava v odvolacom konaní. V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na to, že v dvojinštančnom súdnom konaní rozhodnutia súdu prvej a druhej inštancie tvoria jeden celok, a preto je nadbytočné, aby odvolací súd opakoval vo svojom rozhodnutí správne skutkové a právne závery súdu prve ...
Potvrdzujúce
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie návrh žalobcu na prerušenie konania do právoplatného skončenia konania vedeného na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 10Cb/106/2018, zamietol. Žalobu v celom rozsahu zamietol. Žalovanému nárok na náhradu trov konania priznal v celom rozsahu. 2. Svoje rozhodnutie súd prvej inštancie právne odôvodnil podľa § 6 ods. 1, 3, § 7 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, § 35 ods. 1, 2, § 39, § 43, § 451 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka a vecne tým, že žalobca sa žalobou doručenou ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: rozhodnutia v napadnutej časti obsahuje dostatok skutkových a právnych záverov, spĺňa všetky vyššie uvedené požiadavky a tvorí dostatočný podklad pre uskutočnenie prieskumu v odvolacom konaní, pričom odvolací súd nezistil, že by tieto závery boli neodôvodnené. Skutočnosť, že žalobca sa s názorom súdu prvej inštancie nestotožňuje, nemôže samo o sebe viesť k záveru o zjavnej neodôvodnenosti, alebo arbitrárnosti postupu a rozhodnutia súdu prvej inštancie. 12. Postupom súdu prvej inštancie tak nedošlo k takému nesprávnemu procesnému postupu, ktorý by znemožnil stranám uskutočňovať im patria ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým, v záhlaví identifikovaným rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. konanie v časti o zaplatenie sumy 220,- eur zastavil. Výrokom II. rozhodol tak, že žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi istinu úveru a poplatky v sume 11.883,98 eur, úrok 2.824,66 eur, vyčíslený úrok z omeškania v sume 8,80 eur a úrok z omeškania vo výške 5% ročne: zo sumy 12.096.98 eur za dobu od 02.06.2020 do 10.01.2022, zo sumy 12.076,98 eur za dobu od 11.01.2022 do 10.02.2022, zo sumy 12.056,98 eur za dobu od 11.02.2022 do 10.03.2022, zo sumy 12.036,98 eur za dobu od 11.03.2022 do 12.04.2022, zo sumy 12.01 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 201
Odôvodnenie: súdneho rozhodnutia v opravnom konaní nemá odpovedať na každú námietku alebo argument v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní a zostali sporné, alebo sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov prvostupňového rozhodnutia, ktoré sa preskúmava v odvolacom konaní. V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na to, že v dvojinštančnom súdnom konaní rozhodnutia súdu prvého a druhého stupňa tvoria jednotu, a preto je nadbytočné, aby odvolací súd opakoval vo svojom rozhodnutí správne skutkové a právne závery súdu prvého stupňa. V posudzovanej veci upla ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: ,

Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie rozhodol takto: „ I. Z a m i e t a námietku miestnej nepríslušnosti žalovanej. II. Žalovaná je p o v i n n á zaplatiť žalobcovi nemajetkovú ujmu v sume 3 300 eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku. III. Vo zvyšku žalobu z a m i e t a. IV. Žalobcovi p r i z n á v a náhradu trov konania proti žalovanej v plnom rozsahu.“ 1.1. V odôvodnení svojho rozhodnutia okrem iného uviedol, že žalobca sa podanou žalobou proti žalovanej domáhal zaplatenia nemajetkovej ujmy vo výške 5.000,- eur. Ďalej uviedol, že žalobu odôvodnil tým, že bol klient ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 167/2008 Z. z. § 7 ods. 1
167/2008 Z. z. § 7 ods. 2
167/2008 Z. z. § 7 ods. 4
167/2008 Z. z. § 8 ods. 1
167/2008 Z. z. § 8 ods. 2
167/2008 Z. z. § 8 ods. 4
167/2008 Z. z. § 10 ods. 2
167/2008 Z. z. § 10 ods. 3
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu zamietol a žalovanému priznal voči žalobkyni nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. V odôvodnení uviedol, že žalobou doručenou súdu dňa 28.8.2020 sa žalobkyňa domáhala, aby súd žalovaného zaviazal povinnosťou v najbližšom vydaní týždenníka H. X C. pripravovanom po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku, na rovnocennom mieste a rovnakým písmom akým bolo uverejnené nepravdivé skutkové tvrdenie a s označením „oprava“ uverejniť opravu s nasledovným znením: „Dňa 25.6.2020 bol v týždenníku H. X C., na stranách XX I. XX, uverejnený článok s n ...
Odôvodnenie: 1. Dňa 18.10.2004 podala žalobkyňa voči žalovanému ako správcovi konkurznej podstaty úpadcu žalobu o vylúčenie nehnuteľností zo súpisu konkurznej podstaty úpadcu INICO spoločnosť s ručením obmedzeným E., F. XXX, IČO: 31 657 885, zapísaných na LV č. XXXX, k.ú. G. E., špecifikovaných v petite žaloby. 2. Súd uznesením zo dňa 5.10.2010 konanie prerušil až do právoplatného skončenia veci vedenej na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 10C/47/2003, v ktorom mala byť vyriešená otázka vlastníckeho práva k sporným nehnuteľnostiam. 3. Krajský súd v Košiciach rozsudkom z 28.2.2019, sp. zn. 5C ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie rozhodol nasledovne: I. Návrh na zrušenie neodkladného opatrenia zamieta. II. Žalovaný má nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi v rozsahu 100%, o výške ktorých rozhodne súdny úradník samostatným uznesením po právoplatnosti tohto rozhodnutia. 2. Svoje rozhodnutie odôvodnil ust. § 324 ods. 1, § 325 ods. 1, § 334 CSP, a § 685 ods. 1, § 686 ods. 1, 2, § 710 ods. 1, 2, § 676 ods. 2, § 710 ods. 3, § 711 ods. 1 Občianskeho zákonníka. 3. V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že žalobca podal návrh na zrušenie neodkladného opatrenia, ktoré bol ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c),
300/2005 Z. z. § 323 ods. 1 písm. b)

Odôvodnenie: Okresný súd Košice II uznesením sp. zn. 1PP/17/2023 zo dňa 18. apríla 2023 podľa § 66 ods. 1 písm. a) Tr. zák. zamietol žiadosť odsúdeného A. B., nar. XX.X.XXXX v C. D. E., o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený trestným rozkazom Okresného súdu Spišská Nová Ves sp. zn. 2T/88/2020 zo dňa 8.9.2020, právoplatným dňa 30.10.2020. Proti tomuto uzneseniu po jeho vyhlásení, odôvodnení a po poučení o možnosti podať opravný prostriedok, odsúdený podal sťažnosť, ktorú bližšie písomne neodôvodnil. Krajský súd na podklade podanej sťažnosti podľa § 19 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 194 ods. 1, 300/2005 Z. z. § 194 ods. 2 písm. b)
301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: Okresný súd Spišská Nová Ves sp. zn. 6T/6/2021 zo dňa 26.4.2023 podľa § 50 ods. 4 Tr. zák. ponechal u odsúdeného K. L., nar. XX.XX.XXXX v platnosti podmienečné odsúdenie z trestného rozkazu Okresného súdu Spišská Nová Ves sp. zn. 6T/6/2021. Podľa § 50 ods. 4 písm. b/ Tr. zák. predlžil skúšobnú dobu o 8 (osem) mesiacov. Proti tomuto uzneseniu podal sťažnosť okresný prokurátor, v ktorej uvádza nasledovné: okresný súd svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že na základe vykonaného dokazovania mal za preukázané, že odsúdený K. L. sa počas plynutia skúšobnej doby dopustil dňa 01.02.2022 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie vo výroku I. zamietol návrh žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia. Vo výroku II. nepriznal žalovanej náhradu trov konania. V odôvodnení uviedol, že žalobca sa návrhom podaným proti žalovanej domáhal nariadenia neodkladného opatrenia, ktorým súd uloží žalovanej povinnosť, aby sa zdržala prevodu vlastníckeho práva, zriadenia záložného práva v prospech tretích osôb ako aj zaťaženia právami v prospech tretích osôb, pokiaľ ide o nehnuteľnosti: pozemky parcely registra "C' a) parc. č. XXX o výmere 129 m2, zastavaná plocha a nádvorie; b) parc .č ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením vyslovil, že nemá právomoc vo veci konať, a konanie zastavil. Žiadnemu z účastníkov nepriznal nárok na náhradu trov konania. Svoje rozhodnutie odôvodnil s odkazom na čl. I ods. 2, čl. VII ods. 2 Ústavy SR, čl. 8 - 10 nariadenia Rady (ES) č.2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností (ďalej len „nariadenie Brusel IIa“), ustanovenia § 2 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (ďalej len „ZMPS“), § 161 ods. 1, 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civi ...
Zrušujúce, Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 370
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie výrokom. I. zamietol návrh matky na nariadenie neodkladného opatrenia v časti zverenia maloletého dieťaťa do starostlivosti matky. Výrokom II. nariadil neodkladné opatrenie, ktorým upravil styk otca s maloletým tak, že otec je oprávnený stýkať sa s maloletým každú nepárnu nedeľu príslušného kalendárneho mesiaca v kalendárnom roku od 14.00 hod. do 17.00 hod. a každú párnu stredu príslušného kalendárneho mesiaca v kalendárnom roku od 09.00 hod. do 11.00 hod. vždy za prítomnosti matky na adrese jej bydliska, počnúc vydaním rozhodnutia až do právopl ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým, v záhlaví identifikovaným uznesením, súd prvej inštancie exekúciu zastavil. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že Okresný súd Nové Mesto nad Váhom poverením č. 5304*031347 zo dňa 20.03.2013 poveril na vykonanie predmetnej exekúcie súdneho exekútora D. K. L., A. so sídlom exekútorského úradu v Bratislave na podklade exekučného titulu - Rozsudku Stáleho rozhodcovského súdu sp. zn. SR 09132/11 zo dňa 30.09.2011, vydaného Stálym rozhodcovským súdom zriadeným zriaďovateľom Slovenská rozhodcovská a.s. so sídlom v Bratislave. Podaním doručeným súdu prvej inštancie dňa 02.02. ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388, 245/2008 Z. z. § 144a ods. 2 písm. c)
245/2008 Z. z. § 144a ods. 2 písm. a)
245/2008 Z. z. § 144a ods. 1
160/2015 Z. z. § 20 ods. 6
160/2015 Z. z. § 20 ods. 5
160/2015 Z. z. § 20 ods. 2
160/2015 Z. z. § 19 ods. 3
160/2015 Z. z. § 35
161/2015 Z. z. § 360 ods. 1
161/2015 Z. z. § 2 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie uznesením zo dňa 27.04.2023, č.k. 12P/74/2023-33 zamietol návrh matky na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa domáhala nahradenia súhlasu otca so zápisom maloletého A. B., nar. XX.XX.XXXX a s navštevovaním Základnej školy I. J. so sídlom L. A. I. XXX, XXX XX E. F. od školského roku 2023/2024. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na ich náhradu. 2. Rozhodnutie právne odôvodnil ust. § 2 ods. 1, § 360 ods. 1 zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej CMP), § 324 ods. 1, 2, 3, § 325 ods. 1, 2, § 326 ods. 1, § ...
Zmenené
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 336 ods. 1
160/2015 Z. z. § 325 ods. 1 písm. h)
160/2015 Z. z. § 328 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie nariadil výrokom I. neodkladné opatrenie, ktorým uložil žalovanému zákaz priblížiť sa k žalobkyni na vzdialenosť kratšiu ako 50 m. Výrokom II. priznal žalobkyni nárok na náhradu trov konania voči žalovanému v plnom rozsahu. 1.2 Svoje rozhodnutie právne odôvodnil použitím ustanovení § 324 ods. 1, § 325 ods. 1, § 325 ods. 2 písm. h), § 325 ods. 3, § 326 ods. 1, § 328 ods. 1, 2, 3 § 330 ods. 2 a § 332 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len C. s. p.). 1.3 Vecne súd prvej inštancie dôvodil tým, že z prebiehajú ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 207 ods. 1
300/2005 Z. z. § 207 ods. 3 písm. b)
Odôvodnenie: Okresný súd Košice II uznesením sp. zn. 5PP/13/2023 zo dňa 12. apríla 2023 podľa § 66 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. zamietol žiadosť odsúdeného A. B., nar. XX.XX.XXXX v C., trvale bytom C., D. XXXX/X, toho času vo výkone trestu odňatia slobody v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice – Šaca, o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody uloženého pre prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. b/ Trestného zákona trestným rozkazom Okresného súdu Košice I sp. zn. 4T 19/2017 zo dňa 13.04.2017 v spojení s uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 4T ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 16. januára 2003, č.k. 3K/127/2002-19, vyhlásil na majetok dlžníka: Agrodružstvo Osikov, Osikov, IČO: 31 725 643, konkurz a do funkcie správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Jána Juhásza, advokáta, Jánošíkova 10, Košice. 2. Uznesením zo dňa 13. januára 2015, č.k. 3K/127/2002-208, Krajský súd v Košiciach ustanovil KONRES, k. s., Hviezdoslavova 6/3388, Košice, do funkcie správcu konkurznej podstaty. 3. Správca konkurznej podstaty po speňažení majetku patriaceho do podstaty úpadcu predložil konkurznému súdu Konečnú správu o speňažen ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: 1. Uznesením zo dňa 12.8.2005, č. k. 7K/83/2003-43, súd vyhlásil na majetok úpadcu konkurz a za správcu ustanovil JUDr. Vladimíra Pocha, advokáta, Slovenská 5, Bardejov. 2. Po speňažení majetku úpadcu a schválení konečnej správy (Uznesenie Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 7K/83/2003-274 zo dňa 14.3.2017), konkurzný súd dňa 25.10.2022 vydal Uznesenie sp. zn. 7K/83/2003-361, ktorým rozvrhol výťažok konkurzu. 3. Podaním zo dňa 19.5.2023 správca konkurznej podstaty oznámil súdu, že rozvrhové uznesenie bolo splnené. Ako dôkaz o splnení rozvrhového uznesenia správca predložil 13 poštový ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 212 ods. 1 písm. g), 301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 4Nt/13/2023 zo dňa 21. apríla 2023 podľa § 411 ods. 1 Tr. por. zmenil spôsob výkonu trestu odňatia slobody u odsúdeného Z. Q., nar. XX.XX.XXXX v C., trvale bytom B., A. T. č. XX, t.č. vo výkone trestu v ÚVTOS Košice, ktorý mu bol uložený rozsudkom Okresného súdu Košice I, sp. zn. 5T/2/2021 zo dňa 24.5.2021, rozsudkom Okresného súdu Košice I, sp. zn. 10T/16/2021 zo dňa 1.7.2021 a trestným rozkazom Okresného súdu Košice I, sp. zn. 0T/41/2020 zo dňa 14.5.2020 tak, že zvyšok trestu vykoná v ústave na výkon trestu s maximálnym stupňom st ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 172 ods. 1 písm. b)
300/2005 Z. z. § 172 ods. 1 písm. c)
300/2005 Z. z. § 172 ods. 1 písm. d)
300/2005 Z. z. § 172 ods. 2 písm. c)
300/2005 Z. z. § 172 ods. 4 písm. c)
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom Okresný súd Nitra (ďalej len súd I. stupňa) uznal obžalovaného S. S. H. T. (ďalej len obžalovaný) vinným zo spáchania obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. b/, písm. c/, písm. d/, ods. 2 písm. c/, ods. 4 písm. c/ Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. b/, písm. f/, písm. i/ Tr. zák. na tom skutkovom základe, že: spoločne s už právoplatne odsúdeným A. D. N., ako aj s ďalšími minimálne štyrmi osobami, voči ktorým je vedené ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie zamietol návrh a o trovách konania rozhodol tak, že žiadnemu z účastníkov nepriznal nárok na ich náhradu. 2. Rozhodol tak o návrhu starej matky mal. detí z otcovej strany na zverenie mal. detí do jej náhradnej osobnej starostlivosti, pretože sa o nich stará od narodenia miesto rodičov. Z vyjadrenia navrhovateľky súd zistil, že matku a svojho syna prichýlila vo svojom dome, aby neboli v špinavej bytovke. Nemajú u nej trvalý pobyt, ale kvôli deťom ich vzala k sebe. Všetci zdieľajú spoločnú domácnosť. Navrhovateľka sa o deti stará, varí, perie a odkedy sa narodil ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: rozhodnutia súdu je podľa žalovaného adekvátne a žalobcovia pravdepodobne prehliadli vyjadrený vecne správny záver, že posudzovaná zmluva o úvere je spotrebiteľskou zmluvou. Nedôvodne vyčítajú súdu, že neuviedol obdobie, v ktorom sa voči žalobcom uplatňovala zmluvná podmienka podľa bodu 4.6 Zmluvy o úvere (v tejto časti odvolací súd žalobu zamietol) a v ktorom období sa uplatňovala podmienka v bode 4.7. Zmluvy o úvere. Toto obdobie ale mali primárne špecifikovať právne zastúpení žalobcovia, ak zanedbali povinnosť tvrdenia, nemôžu namietať, že ju súd za nich nerealizoval v nimi vymienene ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Predmetom konania je zmena rozsahu výživného zo strany otca pre maloletého syna K.. Matka podala návrh z dôvodu navýšenia poplatkov a cien v spoločnosti, ktoré sa odzrkadlili na navýšení potrieb maloletého. Výživné žiadala zvýšiť od 1.5.2002 zo sumy 100,- Eur na sumu 180,- Eur. V priebehu konania súhlasila so sumou 150,- Eur mesačne. Otec s návrhom súhlasil čiastočne, a to so zvýšením sumy výživného na sumu 130,- Eur mesačne a od 1. 9. 2022 na sumu 150,- Eur mesačne. V priebehu konania svoj súhlas odvolal. Rodičovská dohoda nebola uzavretá. II. Obsah napa ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387
160/2015 Z. z. § 396
160/2015 Z. z. § 262
160/2015 Z. z. § 255
Odôvodnenie: prvostupňového súdu, že výsluch strany sporu - žalovaného nebol navrhnutý v odpore žalovaného, neznamená, že by výsluch žalovaného nebol navrhnutý v priebehu konania. Žalovaný ďalej uviedol, že na svojom výsluchu trvá. 21. Žalovaný doplnil, že nebol Okresným súdom Banská Bystrica, pred ktorým začalo konanie o vydaní platobného rozkazu, upovedomený o koncentrácií konania, čím prvostupňový súd predčasne rozhodol o nároku žalobcu. 22. Podľa odvolacích tvrdení žalovaného sa prvostupňový súd nesprávne vysporiadal s postupom žalobcu vo veci vyhlásenia mimoriadnej splatnosti úveru. Mimoriadn ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 360 ods. 1
300/2005 Z. z. § 360 ods. 2 písm. a)

301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: Napadnutým uznesením okresný súd podľa § 299 ods.1 Tr. por., z dôvodov uvedených v § 73 ods. 2 písm. b) Tr. zák. súd uložil obvinenej S. E., rod. E., nar. XX.XX.XXXX vo D., trvale bytom O., E. XXX/XX, t.č. Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci, ochranné psychiatrické liečenie ústavnou formou. Proti tomuto uzneseniu podala sťažnosť odsúdená, ktorú aj písomne odôvodnila. V písomných dôvodoch sťažnosti uviedla, že nie je nebezpečná pre svoje okolie. E. D. si svoju ruku porezal sám, ktorú mu museli aj šiť a všetko zvalil na ňu, nikomu nič zlého neurobila a žiada o zrušenie ú ...
Zmenené
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal uloženia povinnosti žalovanému zaplatiť mu náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím o väzbe v celkovej výške 22.585,37 eur s prísl.. Priznal žalovanému vo vzťahu k žalobcovi náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Priznal štátu náhradu trov konania vo vzťahu k žalobcovi v rozsahu 100 %. 2. Vychádzal zo zistenia, že žalobca sa domáhal na žalovanom náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím o väzbe, pričom žalobu odôvodňoval tým, že Okresný súd Humenné uznesením sp. zn. 0Tp/41/06 zo dňa 16. ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Žilina rozviedol manželstvo účastníkov a v ďalších výrokoch maloletú J. na čas po rozvode zveril do osobnej starostlivosti otca s tým, že obidvaja rodičia sú oprávnení a povinní maloletú zastupovať a spravovať jej majetok. Matke určil povinnosť prispievať na výživu maloletej J. výživné mesačne sumou 50,- eur vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám otca, počnúc právoplatnosťou výroku rozsudku o rozvode manželstva. Styk matky s maloletou J. neupravil a o trovách rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na ich náhradu. Svoje rozhodnutie zdôvodnil súd s pouk ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 161/2015 Z. z. § 360
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie uznesením napadnutým odvolaním návrh otca na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol. Z odôvodnenia uznesenia vyplynulo, že otec sa návrhom doručeným súdu prvej inštancie dňa 26.04.2023 domáhal vydania rozhodnutia, ktorým súd zverí maloleté deti A., C. a D. do jeho osobnej starostlivosti. Dôvodil, že po rozvode manželstva bola schválená rodičovská dohoda, ktorou boli maloleté deti A., C. a D. zverené do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov v týždenných intervaloch. Matka maloleté deti začala v tom čase nabádať k tomu, aby po rozvode manželstva zostali s ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 325 ods. 2 písm. h)
Odôvodnenie: 1.1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením výrokom I. nariadil neodkladné opatrenie, ktorým zakázal povinnému priblížiť sa k navrhovateľke na vzdialenosť kratšiu ako 50 metrov s výnimkou spoločnej účasti navrhovateľky a povinného na procesných úkonoch súdu v priestoroch budovy súdu, alebo na akýchkoľvek procesných úkonoch orgánov činných v trestnom konaní, alebo iných orgánov verejnej moci v priestoroch nimi určených na dobu vykonania jednotlivých procesných úkonov. Výrokom II. navrhovateľke priznal nárok na náhradu trov konania o nariadenie neodkladného opatrenia vo výške 100 ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom žalobu zamietol a žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi v rozsahu 100 %. Svoje rozhodnutie súd právne odôvodnil s odkazom na ustanovenie § 451 ods. 1, 2 a § 524 ods. 1, 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že žalobca podanou žalobou doručenou Okresnému súdu Banská Bystrica žiadal, aby súd v upomínacom konaní platobným rozkazom zaviazal žalovaného žalobcovi zaplatiť sumu XX.XXX eur s úrokom z omeškania X,XX % roč ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: 1. Odvolaciemu súdu bolo doručené podanie žalovanej, ktorým navrhla vydanie dopĺňacieho rozsudku s poukazom na skutočnosť, že odvolací súd potvrdil napadnutý rozsudok prvej inštancie v časti uloženia povinnosti žalovanej zaplatiť nemajetkovú ujmu vo výške 110,- Eur, v prevyšujúcej vyhovujúcej časti zmenil rozsudok tak, že žalobu zamietol a zároveň žalobcovi priznal náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Stranám sporu náhradu trov odvolacieho konania nepriznal. 2. Žalovaná uviedla, že v odôvodnení rozsudku odvolací súd k trovám prvoinštančného konania uviedol, že nárok na ich náhrad ...
Zrušené
Dotknuté predpisy:: ,

Odôvodnenie: 1. V záhlaví tohto rozhodnutia identifikovaným rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. určil neexistenciu záložného práva na nehnuteľnostiach výlučne vlastnícky patriacich žalobkyni, zapísaných na LV č. XX, k.ú. K. A.: rodinný dom so súp. č. XX, postavený na parcele KN-C č. XXX/XX, zastavané plochy a nádvoria o výmere XXX m2, a pozemky, parcela KN-C č. XXX/X, záhrady o výmere XXX m2, parcela KN-C č. XXX/XX, zastavané plochy a nádvoria o výmere XXX m2, a parcela KN-C č. XXX/XX, záhrady o výmere XXX mX (v ďalšom aj „predmetné nehnuteľnosti“), na základe Y. zmluvy č. XX/XX z XX.XX.X ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 212 ods. 1 písm. a)
300/2005 Z. z. § 212 ods. 1 písm. b)

301/2005 Z. z. § 321 ods. 1 písm. d)
301/2005 Z. z. § 321 ods. 2
301/2005 Z. z. § 322 ods. 3
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom Okresného súdu Galanta zo dňa 25. 1. 2023, číslo konania 5 T/7/2021 - 217, bol obžalovaný A. B. uznaný za vinného, že v čase od 02:02 hod. do 02:18. hod. dňa 30.03.2021 v obci D. E. F. G. H. I. XX, nezisteným spôsobom a nástrojom poškodil tiahlo núdzového otvárania garážovej brány a vnikol do priestorov garáže vo vlastníctve J. K., odkiaľ odcudzil pánsky horský bicykel značky Eleven Elite 27,5 zeleno-čiernej farby, vo vlastníctve L. B. a sadu letných pneumatík značky Pirelli o rozmeroch 205/55/R16 s originálnymi hliníkovými diskami značky VW vo vlastníctve J. K., čím sp ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1

Odôvodnenie: napadnutého rozsudku má podľa názoru odvolacieho súdu všetky zákonom vyžadované náležitosti. Odvolací súd sa preto bližšie zaoberal len námietkami žalovaného obsiahnutými v odvolaní. 15. S námietkou pasívnej vecnej legitimácie žalovaného sa súd prvej inštancie vysporiadal v bode 19. odôvodnenia. Odvolací súd sa s názorom súdu prvej inštancie o danosti pasívnej vecnej legitimácie žalovaného stotožňuje a nepovažuje za dôvodné tvrdenie žalovaného o neúplnosti subjektov na žalovanej strane, a to aj napriek tomu, že spoluvlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádzal predmetný strom, je ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zrušil rozhodcovský rozsudok Stáleho Rozhodcovského súdu Victoria arbiter, so sídlom J. XXXX, XXX XX E., spisová značka RK-PC-XXXX/XX-EK zo dňa 20.11.2015. Žalobkyni nárok na náhradu trov konania nepriznal. Svoje rozhodnutie odôvodnil s odkazom na ustanovenie § 37 ods. 1, § 39, § 52 ods. 1, 3, 4, § 53 ods. 2, 3, 4 písm. r), ods. 5 Občianskeho zákona, § 40 ods. 1, § 41 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov, § 1 ods. 1 písm. a), § 1 ods. 2, § 2 ods. 1, § 46 ods. 1, 2, 3 a § 73 ods. 1, 2, 3, 4 zá ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 36/2005 Z. z. § 24 ods. 4, 36/2005 Z. z. § 24 ods. 5
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd zmenil rozsudok okresného súdu Rožňava sp. zn. 7P/9/2020 zo dňa 03. 03. 2022 v časti úpravy styku otca s maloletým M. C. tak, ako je uvedené vo výrokovej časti citovaného rozhodnutia. Vo zvyšnej časti rozsudok okresného súdu Rožňava sp. zn. 7P/9/2020 ponechal bez zmeny. Návrh matky na zmenu úpravy styku otca s maloletým M. C. zamietol a uložil rodičom maloletého dieťaťa výchovné opatrenie - povinnosť podrobiť sa odbornému psychologickému poradenstvu, ktoré sa bude realizovať v súčinnosti s referátom poradensko-psychologických služieb na ÚPSVaR Rožňava. Z ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trenčín rozsudkom zo dňa 29. novembra 2022, č.k. 31P/260/2018-900 výrokom I. zamietol návrh otca na zmenu zverenia maloletého A., výrokom II. zrušil uznesenie Okresného súdu Trenčín č. k. 26P/113/2021-12 zo dňa 24.09.2021 v bode II. a v bode IV. a výrokom III. rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. 2. Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote prostredníctvom právneho zástupcu odvolanie otec maloletého dieťaťa, domáhajúc sa jeho zmeny tak, že súd jeho návrhu na zverenie maloletého A. do jeho osobnej starostlivosti vyhovie. V prípade, ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. zamietol návrh otca na zmenu zverenia maloletého A., výrokom II. zrušil uznesenie Okresného súdu Trenčín č.k. 26P/113/2021-12 zo dňa 24.09.2021 v bode II. a v bode IV. Výrokom III. súd rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. Súd rozhodoval o návrhu otca, ktorým sa domáhal zverenia maloletého do jeho osobnej starostlivosti a uloženia povinnosti matke platiť na výživu maloletého sumu 120 eur mesačne s tým, že pôvodne styk maloletého s matkou nežiadal upraviť. V priebehu konania otec uviedol, že ak súd ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie (ďalej aj len „okresný súd“) uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 580,- Eur spolu s úrokmi z omeškania 5% ročne zo sumy 580,- Eur od 27.02.2021 do zaplatenia, a to v lehote do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku a žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania voči žalovanému v rozsahu 100% s tým, že o výške náhrady trov konania súd rozhodne samostatným uznesením po právoplatnosti tohto rozhodnutia. 2. Vzhľadom na vykonané dokazovanie a právnu úpravu s poukazom na článok 8 CSP, článok 4 CSP, článok 15 ods. 1, ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 188 ods. 1
300/2005 Z. z. § 188 ods. 2 písm. d)
300/2005 Z. z. § 189 ods. 1
300/2005 Z. z. § 189 ods. 2 písm. b)

301/2005 Z. z. § 321 ods. 1 písm. e)
301/2005 Z. z. § 321 ods. 2
301/2005 Z. z. § 322 ods. 3
Odôvodnenie: Okresný súd Trnava rozsudkom zo dňa 21.10.2022, č.k. 2T/36/2022 – 235 uznal obžalovaného A. B. a obžalovanú ml. F. G. za vinných, že bod 1/ 8. mája 2021 v E., na H. ulici v blízkosti železničnej stanice na mieste nazývanom „D.“ v čase od 20:15 hod. do 20:45 hod. obžalovaná ml. F. G. pod zámienkou zapožičania si mobilného telefónu značky Xiaomi Redmi Note 8 Pro tento získala od poškodeného maloletého I., narodeného v roku 2007 a napriek jeho opakovaným výzvam, mobilný telefón odmietla vrátiť, pričom po istom čase poškodený využil jej nepozornosť a vzal mobilný telefón obžalovanej z ruky, v ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: ,

Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Otec maloletého sa podaným návrhom domáhal, aby súd uložil matke maloletého L. L., W.. XX.X.XXXX povinnosť zabezpečiť podanie prihlášok na L. školy a to na J. U. Y. a na L. Š. - J. R. Q. F. C. a aby uložil Ústrediu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny F. povinnosť vykonávať dohľad ohľadom podania prihlášok, nástupu a dochádzky maloletého L. L. na ním uvádzané L. školy. 2. Matka maloletého sa podaným návrhom domáhala, aby jej súd namiesto otca udelil súhlas na podanie prihlášok za maloletého L. L. na L. školy - J. E.. J.. N.. L. U. Q. a na I. E. U. Q., na ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: 1. Uznesením Krajského súdu v Prešove č.k. 6Cob/28/2023-209 zo dňa 27.4.2023 odvolací súd potvrdil uznesenie súdu prvej inštancie a vyslovil, že žalovaní majú proti žalobcovi nárok na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 %. 2. Dňa 15.6.2023 vrátil Okresný súd Humenné spis odvolaciemu súdu na opravu záhlavia rozhodnutia, v ktorom odvolací súd nesprávne pri žalovanom v 1. rade uviedol, že v konaní je zastúpený Advokátskou kanceláriou Bröstl & Čentík s.r.o. Uvedená advokátska kancelária je právnym zástupcom spoločnosti CHEMES, a.s. Humenné, teda žalovaného v 2. rade. 3 ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 321 ods. 1 písm. d), 301/2005 Z. z. § 321 ods. 1 písm. e)
301/2005 Z. z. § 321 ods. 3
301/2005 Z. z. § 322 ods. 3
301/2005 Z. z. § 319
300/2005 Z. z. § 158
300/2005 Z. z. § 38 ods. 2
300/2005 Z. z. § 56 ods. 1
300/2005 Z. z. § 56 ods. 2
300/2005 Z. z. § 61 ods. 1
300/2005 Z. z. § 61 ods. 2
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súd Trnava (ďalej len „okresný súd“) zo dňa 16.5.2022, sp. zn. 8T/24/2021 bol obžalovaný A. B. (ďalej len „obžalovaný“) uznaný za vinného z prečinu ublíženia na zdraví podľa § 158 Trestného zákona, ktorého sa mal dopustiť skutkom zo dňa 28.11.2019 uvedeným v rozsudku, za čo mu bol uložený podľa § 158 Trestného zákona s použitím § 36 písmeno l), § 38 odsek 2, odsek 3, § 56 odsek 2 Trestného zákona peňažný trest vo výške 600 eur s náhradným trestom odňatia slobody vo výmere 3 mesiace. Podľa § 61 odsek 1, odsek 2 Trestného zákona bol obžalovanému uložený trest zák ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 194 ods. 1 písm. a), 301/2005 Z. z. § 415 ods. 1
300/2005 Z. z. § 66 ods. 1 písm. a)
300/2005 Z. z. § 66 ods. 2
300/2005 Z. z. § 68 ods. 1
300/2005 Z. z. § 51 ods. 3
300/2005 Z. z. § 51 ods. 4
Odôvodnenie: napadnutého uznesenia má síce náležitosti podľa § 176 odsek 2 Trestného poriadku, keď okresný súd v ňom podrobným spôsobom rozviedol všetky právne skutočnosti, ako aj právne úvahy, ktoré majú relevanciu vo vzťahu k rozhodnutiu o podmienečnom prepustení odsúdeného, avšak s týmito právnymi úvahami okresného súdu sa sťažnostný súd nestotožňuje a v tejto súvislosti uvádza nasledovné. Podľa § 66 ods. l Trestného zákona, súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očak ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením č. k. 30P/117/2021-131 zo dňa 25. 04. 2023 Okresný súd Žilina (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „prvostupňový súd“) zamietol návrhy otca a matky na nariadenie neodkladného opatrenia. Pri rozhodovaní vychádzal z ust. § 2 ods. 1 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „CMP“) v spojení s § 324 ods. 1, § 325 ods. 1 a 2, § 329 ods. 1 a 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“), z návrhov otca a matky na nariadenie neodkladného opatrenia a vyjadrenia kolízneho opatrovníka. Rozhodnutie odôvodnil tým, že otec an ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 36/2005 Z. z. § 26, 161/2015 Z. z. § 55
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie výrokom I. konanie zastavil a výrokom II. uložil navrhovateľke povinnosť zaplatiť otcovi k rukám jeho právneho zástupcu náhradu trov konania vo výške 330,27 eur do troch dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia. 2. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že matka maloletého A. sa návrhom, doručeným súdu dňa 14.11.2022, domáhala zmeny aktuálnej úpravy styku otca s dieťaťom tak, aby ich stretávanie nebolo vôbec súdom upravené a zvýšenia výživného zo sumy 130 eur na 300 eur mesačne z dôvodiac tým, že od poslednej úpravy práv a povinností došlo k po ...
Potvrdené
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali určenia, že parcely CKN XXXX/X, I./X, zamerané na geometrickom pláne č. XX/XXXX z 26.7.2021 patria do dedičstva po nebohom D. B., nar. XX.X.XXXX, ktorý zomrel XX.XX.XXXX. Priznal žalovanému proti žalobcom nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. 2. Vychádzal zo zistenia, že z osvedčenia o dedičstve D. G. J. - notárky č. XXX/XX/XXXX vyplýva, že prejednala dedičstvo po nebohom D. B., nar. XX.X.XXXX, zomr. XX.XX.XXXX, pričom schválila dohodu dedičov, a to manželky nebohého a jeho detí v zne ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 161/2015 Z. z. § 262
Odôvodnenie: rozhodnutia súdu je nedostatočné, nespĺňa náležitosti požadované právnymi predpismi. V nemocnici v E. ju liečia na schizofréniu, pričom jej predchádzajúca diagnostika v E. je odlišná. Trpí na úzkostné stavy a súčasný pobyt v nemocnici v E. jej spôsobuje traumu. Nikdy predtým nemala žiadne zdravotné problémy do času, kedy bola očkovaná proti Covidu. Zaočkovali ju aj tretíkrát, napriek už nepriaznivým následkom z predchádzajúcich dvoch dávok práve v čase, keď bola hospitalizovaná v nemocnici v E. od 13.12.2021 do 24.02.2022 napriek jej nesúhlasu, lebo G. I., vtedajší primár, doviedol tam aj ic ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 140
Odôvodnenie: napadnutého rozsudku preto treba považovať za dostatočné a nemohlo ním preto dôjsť k závažnému porušeniu práva žalobcu na spravodlivý proces. Z odvolania žalobcu je zrejmé, že súdu prvej inštancie vytýka nesprávny výklad inak správne použitého právneho predpisu. Žalobca fakticky polemizuje s výkladom už spomínaného právneho predpisu, ktorý súd prvej inštancie aplikoval na zistený skutkový stav, ako tento výklad vyplýva z ustálenej rozhodovacej praxe NS SR. Znenie druhej vety § 140 OZ vraj nezabraňuje takému aktívnemu spoluvlastníkovi nadobudnúť celý prevádzaný spoluvlastnícky podiel v ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zmenil rozsudok Okresného súdu Prešov sp. zn. 14C/205/2009 zo dňa 09.04.2010 v časti úpravy styku tak, že styk otca sa mal. B. neupravil a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. 2. Proti tomuto rozsudku v zákonom stanovenej lehote podal odvolanie otec, a to proti všetkým výrokom rozsudku. 3. Podaním doručeným súdu prvej inštancie dňa 02.03.2023 otec odvolanie zobral v celom rozsahu späť. 4. Podľa § 2 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku (ďalej aj “CMP“) na konania podľa CMP sa použijú ustanovenia Civilného ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1

Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom I. výrokom zamietol žalobu o určenie neplatnosti dražby, II. výrokom rozhodol, že žalovaný 1/ má voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania (pred súdom prvej inštancie a pred odvolacím súdom) v rozsahu 100 %, o výške ktorej rozhodne súd samostatným uznesením po právoplatnosti rozhodnutia, a III. výrokom rozhodol, že žalovaný 2/ má voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania (pred súdom prvej inštancie a pred odvolacím súdom) v rozsahu 100 %, o výške ktorej rozhodne súd samostatným uznesením po právoplatnosti rozhodnutia. 2. V odôvodne ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 391 ods. 3, 160/2015 Z. z. § 391 ods. 1
160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. b)

Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením návrh na vydanie peňažných prostriedkov vo výške XXX.XXX,XX eura zamietol a žiadnemu z účastníkov nepriznal nárok na náhradu trov konania. Svoje rozhodnutie odôvodnil s odkazom na ustanovenie § 2 ods. 1, § 52, § 58, § 334, § 359 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku (ďalej len „CMP“) a § 95b zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku. V odôvodnení uznesenia súd prvej inštancie uviedol, že návrhom doručeným súdu dňa 14.06.2022 žiadal navrhovateľ o vydanie zaistených peňažných prostriedkov v sume XXX.XXX,XX eura. Návrh odôv ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386, 233/2019 Z. z. § 2 ods. 1 písm. a)
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením okresný súd námietky proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie a návrh oprávneného na prerušenie konania zamietol. 2. Rozhodnutie odôvodnil tým, že súdny exekútor vydal upovedomenie o zastavení starej exekúcie podľa § 5 zák. č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K zastaveniu starej exekúcie malo dôjsť podľa § 2 ods. 1 písm. a) citovaného zákona, t. j. z dôvodu uplynutia rozhodnej doby. 3. Oprávnený podal v zákonom stanovenej lehote námietky proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie z nasledov ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 161/2015 Z. z. § 362
Odôvodnenie: 1. Návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia zo dňa 15. 06. 2023, ktorý bol Krajskému súdu v Banskej Bystrici doručený dňa 19. 06. 2023, otec maloletej žiadal rozhodnúť o jeho oprávnení predbežne sa stretávať s maloletou v mesiaci júl 2023 od 06. 07. 2023 od 15:00 hod. do 09. 07. 2023 do 19:00 hod. a od 20. 07. 2023 od 15:00 hod. do 23. 07. 2023 do 19:00 hod. a v mesiaci august 2023 od 03. 08. 2023 od 15:00 hod. do 06. 08. 2023 do 19:00 hod. a od 20. 08. 2023 od 15:00 hod. do 27. 08. 2023 do 19:00 hod. Matke žiadal uložiť povinnosť maloletú na styk s otcom riadne pripraviť, odovzdať o ...
Zrušené
Dotknuté predpisy:: 36/2005 Z. z. § 26
Odôvodnenie: rozsudku je nedostatočné, neurčité, obsahuje množstvo hypotéz v principiálnych otázkach, vyplýva z neho najmä preferovanie práv otca, ako aj snaha matku vykresliť ako rodiča, ktorému nezáleží na zdravom vývine svojej dcéry, len z dôvodu, že žiada pre ňu postupné a pomalšie rozširovanie styku, ako si to predstavuje otec, či súd. V neposlednom rade rozsudok vychádza vo väčšej časti z dokumentov staršieho dáta. Rozsudok je preto nepreskúmateľný. Rozsudok žiadala zrušiť a vec vrátiť súdu prvej inštancie na ďalšie konanie, alebo zmeniť a upraviť styk otca s maloletou, každý nepárny týždeň v ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi istinu 2.599,77 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 2.599,77 eur od 15.12.2020 do zaplatenia. Výrokom II. vo zvyšnej časti žalobu zamietol. Výrokom III. povolil žalovanému dlžnú sumu splácať v pravidelných mesačných splátkach vo výške 150 eur mesačne, vždy do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc mesiacom nasledujúcim po právoplatnosti rozsudku s tým, že v prípade omeškania so zaplatením čo i len jednej splátky riadne a včas sa stáva splatný celý dlh. ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 389
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom rozhodoval okrem iného o nároku na zaplatenie sumy predstavujúcej úroky a poplatky zo spotrebiteľského úveru, ktoré žalobkyňa ako dlžník zaplatila žalovanému ako veriteľovi nad rámec poskytnutej istiny (bezdôvodné obohatenie), i keď bolo potrebné úver považovať za bezúročný a bez poplatkov v zmysle právnej úpravy spotrebiteľského úveru. Žalobu výrokom II. zamietol z dôvodu nedostatku vecnej legitimácie žalovaného. Podľa súdu prvej inštancie nie je žalovaný nositeľom žalovanej povinnosti vydať bezdôvodné obohatenie, pretože medzičasom došlo k p ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c),
300/2005 Z. z. § 212 ods. 1

Odôvodnenie: Napadnutým uznesením okresný súd podľa § 66 ods. 1 písm. a) Tr. zák. zamietol žiadosť odsúdeného V. Z., nar. XX.XX.XXXX v G., trvale bytom G., T. XX/XX, o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený trestným rozkazom Okresného súdu Trebišov, sp. zn. 1T/42/2022 zo dňa 13.5.2022 a rozsudkom Okresného súdu Trebišov, sp. zn. 1T/126/2022 zo dňa 23.3.2023. Proti tomuto uzneseniu, do zápisnice o verejnom zasadnutí zahlásil sťažnosť odsúdený, ktorú bližšie písomne neodôvodnil. Krajský súd na podklade takto podanej sťažnosti podľa § 192 ods. 1 Tr. por. ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c)

300/2005 Z. z. § 66 ods. 1 písm. a)
300/2005 Z. z. § 66 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením Okresný súd Trnava rozhodol podľa § 66 ods. 1 písm. a), ods. 2 Trestného zákona tak, že zamietol návrh odsúdeného A. B., nar. XX.XX.XXXX v C., t. č. v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený rozsudkom Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 5T/17/2013 zo dňa 04.09.2013 v spojení s uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 5To/64/2014 zo dňa 30.09.2014. 2. Proti uvedenému uzneseniu podal odsúdený priamo na verejnom zasadnutí, ihneď po jeho vyhlásení, sťažnosť. Prokurátor sa na vere ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1

Odôvodnenie: napadnutého rozsudku má podľa názoru odvolacieho súdu všetky zákonom vyžadované náležitosti. Odvolací súd sa preto bližšie zaoberal len námietkami starej matky obsiahnutými v odvolaní. 10. Stará matka v odvolaní vytkla súdu, že rozhodol na prvom pojednávaní, nevykonal žiadne šetrenie pomerov na mieste samom a nezistil stanovisko kolízneho opatrovníka. S uvedeným názorom navrhovateľky sa odvolací súd nestotožňuje. Súd prvej inštancie vykonal potrebné dokazovanie a na základe vypočutia účastníkov konania dostatočne zistil skutkový stav prejednávanej veci a pri rozhodnutí prihliadol na všetko ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom napadnutým odvolaním súd prvej inštancie výrokom I. zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 4.156,10 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 4.156,10 Eur od 24.01.2020 do zaplatenia, do troch dní od právoplatnosti rozsudku, výrokom II. v prevyšujúcej časti súd žalobu zamieta a výrokom III. priznal žalobcovi nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu. 2. Proti tomuto rozsudku súdu prvej inštancie podal žalovaný odvolanie, nakoľko rozhodnutie súdu považuje za nesprávne, nedostatočne odôvodnené a nepreskúmateľné. Žiada zrušiť rozsudok a vec mu vrátiť ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu v Banskej Bystrici sp.zn. 4Tk/2/2019 zo dňa 30.01.2023 boli obžalovaní G.. Y. W., H. X. a S. Y. uznaní vinnými zo zločinu neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. účinného do 30.09.2012, a to za skutok, ktorého sa dopustili tak, že G.. Y. W. ako konateľ obchodnej spoločnosti INVESTEX GROUP, s.r.o. so sídlom Zvolen, Na Štepnici č. 1379/1, IČO: 36 034 665, H. X. ako konateľ obchodnej spoločnosti JESSICA, s.r.o., Sabinov, so sídlom Sabinov, Hollého č. 34, IČO: 31 712 541 a S. Y. ako konateľ obchodnej spoločnosti WANDERBILD, s.r.o., so sídlom Krá ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 212 ods. 3, 300/2005 Z. z. § 38 ods. 5
300/2005 Z. z. § 41 ods. 3
300/2005 Z. z. § 39 ods. 2 písm. d)
300/2005 Z. z. § 39 ods. 4
300/2005 Z. z. § 48 ods. 2 písm. b)
301/2005 Z. z. § 321 ods. 1 písm. d)
301/2005 Z. z. § 321
301/2005 Z. z. § 321 ods. 2
301/2005 Z. z. § 322 ods. 3
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Dunajská Streda (ďalej len okresný súd) rozsudkom zo 6. júna 2022, č. k. 14T/20/2021-155, uznal obžalovaného A. B. (ďalej len obžalovaný) za vinného v bode 1/ až 3/ z pokračovacieho zločinu krádeže podľa § 212 ods. 3 písm. b) Trestného zákona (ďalej len Tr. zák.) s prihliadnutím na § 138 písm. j) Tr. zák. v jednočinnom súbehu s pokračovacím prečinom porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 2 písm. a), písm. b) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 1/ dňa 01.08.2020 v čase medzi 00.15 hod. a 03:00 hod na adrese G. H. XXXX/XX, C. D., okres Dunajská Streda bez vedomi ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením zastavil konanie a vec postúpil Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Trenčín podľa § 10 ods. 1 CSP z dôvodu, že vec nepatrí do právomoci súdu, ale do právomoci uvedeného správneho orgánu. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobkyňa sa na súde domáhala zaplatenia 104 eur za stravu zabezpečenú žalovanej počas nariadenej karantény v zariadení Domov SZSU Trenčianske Teplice za obdobie od 27.04.2020 do 04.05.2020. Uplatnený nárok žalobkyňa právne založila na ust. § 58 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z., podľa ktorého náklady, ktoré vzniknú pri plnení ...
Zmenené
Dotknuté predpisy:: ,

Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Predmetom konania je úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletej O.. Rodičia nežujú v spoločnej domácnosti a rodičovská dohoda nimi nebola uzavretá. II. Obsah napadnutého rozhodnutia 2. Obsah rozhodnutia Okresný súd Prešov rozsudkom č.k. 30P 192/2021- 122 zo dňa 7.12.2022 rozhodol tak, že: I. Z v e r u j e mal. O. Q., nar. XX.XX.XXXX do osobnej starostlivosti matky. II. Obaja rodičia sú oprávnení a povinní maloletú zastupovať a spravovať jej majetok. III. Otec je p o v i n n ý prispievať na výživu mal. O. Q., nar. XX.XX.XXXX sumou vo výške 2 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom č. k. 10P/63/2022-79 zo dňa 08.03.2023 Okresný súd Dolný Kubín (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „prvostupňový súd“) vo výroku I. schválil dohodu rodičov ohľadne úpravy výkonu ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu uzavretú na informatívnom stretnutí rodičov dňa 14.02.2023, na základe ktorej sa maloleté dieťa zverilo do osobnej starostlivosti matky, pričom obaja rodičia sú oprávnení zastupovať maloleté dieťa a spravovať jeho majetok a otec bol zaviazaný prispievať na jeho výživu sumou 200 eur mesačne odo dňa uzatvorenia rodičovskej dohody (1 ...
Zmeňujúce, Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom č. k. 10P/33/2022 - 467 zo dňa 05.12.2022 Okresný súd Dolný Kubín (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „prvostupňový súd“) vo výroku I. zveril maloleté deti do osobnej starostlivosti matky s tým, že tieto budú zastupovať a spravovať ich majetok obaja rodičia. Vo výroku II. otca zaviazal platiť na mal. deti výživné za obdobie od 27.01.2021 do 31.07.2022 na mal. L. 100 eur a mal. A. 90 eur mesačne a od 01.08.2022 na mal. L. 130 eur a na mal. A. 120 eur mesačne, vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám matky. Vo výroku III. otcovi povolil splácať zameškané výživné za ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 142 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie uznesením napadnutým odvolaním zastavil konanie (výrok I.) a rozhodol, že žiadna zo strán nemá právo na náhradu trov konania (výrok II.). Opravným uznesením opravil úvodnú časť uznesenia, z ktorej vypustil splnomocneného zástupcu žalobkyne, nakoľko v čase rozhodovania súdu prvej inštancie splnomocnenec už žalobkyňu v konaní nezastupoval. Z odôvodnenia uznesenia vyplynulo, že žalobkyňa sa žalobou podanou na súd prvej inštancie dňa 12.03.2019 domáhala vyporiadania podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam evidovaným na LV č. XXX v k.ú. C. ako rodinný do ...
Zmenené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Navrhovateľ sa podaným návrhom domáhal obmedzenia spôsobilosti R. Z., narodenej XX.XX.XXXX na právne úkony v tom smere, že nie je oprávnená na hospodárenie s majetkom, s finančnými prostriedkami a na podpisovanie úverových zmlúv, zmlúv o kúpe a predaji, resp. prevode majetku. Zároveň navrhol, aby ho súd ustanovil za finančného opatrovníka pre R. Z., pretože je opatrovníkom sociálnej a zdravotnej starostlivosti. II. Obsah napadnutého rozhodnutia 2. Okresný súd Vranov nad Topľou ako súd prvej inštancie (ďalej aj ako „súd“) napadnutým rozsudkom rozhodol, cit.: „ ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 127 ods. 3, 40/1964 Z. z. § 420 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 1.000 eur s úrokom z omeškania vo výške 5% ročne zo sumy 1.000 eur od 21.5.2021 do zaplatenia, to všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a žalobkyni priznal voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. 2. Svoje rozhodnutie súd právne odôvodnil podľa § 127 ods. 3, § 420 ods. 1 a § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, vecne tým, že posúdil žalobu ako plne dôvodnú. V odôvodnení rozsudku uviedol, že mal preukázané, že žalobkyňa je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. zveril mal. B. a mal. C. A. do náhradnej osobnej starostlivosti B. E., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom I. J. K. XXXX/X, F. G. F., ktorá je povinná vykonávať osobnú starostlivosť o maloleté deti v rovnakom rozsahu ako rodičia, má právo ich zastupovať a spravovať ich majetok v bežných veciach. Výrokom II. súd uložil matke povinnosť prispievať na výživu mal. B. sumou 120 eur mesačne a výrokom III. uložil matke povinnosť prispievať na výživu mal. C. sumou 120 eur mesačne, u oboch maloletých vždy do 15. dňa v tom ktorom mesiaci vopred, na ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 212 ods. 1 písm. a)
300/2005 Z. z. § 212 ods. 2 písm. b)
300/2005 Z. z. § 20
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom Okresný súd Bardejov uznal obžalovaných B. Q. a A. X. vinných z prečinu krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. a/, písm. b/ Tr. zákona v spolupáchateľstve podľa § 20 Tr. zákona a obžalovaných P. Q. a X. Q. vinných z prečinu krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. a/, písm. b/, ods. 2 písm. b/ Tr. zákona v spolupáchateľstve podľa § 20 Tr. zákona na tom skutkovom základe, že - dňa 23.11.2020 v čase okolo 22:00 hodine po predchádzajúcej vzájomnej dohode spoločne prišli na osobnom motorovom vozidle, ktoré viedol B. Q., na parkovisko k neoplotenému polyfunkčnému objektu na ulici A ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Žalobca v postavení žalovaného v konaní sp. zn. 2C/230/2014 podal vzájomný návrh o zaplatenie sumy 38.000,- Eur titulom finančného vyrovnania. Svoj návrh odôvodnil tým, že so žalovanou uzavreli manželstvo 25.10.1991. K rozdeleniu BSM medzi žalovanou a jej bývalým manželom H. K. došlo na základe rozhodnutia Okresného súdu Poprad sp. zn. 11C/288/1991 zo dňa 25.06.1992, v dobe, kedy so žalovanou už boli manželia. Všetky záväzky boli platené zo spoločne z príjmoch oboch manželov. V roku 1988 bol užívateľom a nájomcom dvojizbového družstevného bytu číslo XX/X na ul ...
Zrušujúce, Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 370
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Levice (súd prvej inštancie podľa § 12 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, ďalej len „CSP“) rozsudkom zo dňa 16. februára 2023, č. k. 12Csp/63/2022-158 žalobu zamietol a zároveň žalovaným 1/ a 2/ priznal nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi v rozsahu 100 %. O výške náhrady trov konania si vymienil rozhodnúť samostatným rozhodnutím, ktoré vydá súdny úradník po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konania končí 2. Rozhodnutie právne odôvodnil s poukazom na § 1 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z. z. spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkác ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Žilina zamietol návrh otca na zníženie výživného, taktiež zamietol návrh otca o úpravu stretávania sa s maloletými deťmi, zastavil konanie o návrhu o zverenie detí do striedavej osobnej starostlivosti a o trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov na ne nemá nárok. Svoje rozhodnutie zdôvodnil s poukazom na ust. § 28, § 62, § 75, § 76, § 77 a § 78 Zákona o rodine, pričom konštatoval, že od poslednej úpravy výživného nenastala taká zásadná zmena pomerov, aby súd návrhu otca na zníženie výživného vyhovel. Tiež za súčasnej situácie nebolo vho ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu (prvostupňového, ale aj odvolacieho), ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (pozri napr. III. ÚS 209/04). Aj Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) vo svojej judikatúre zdôrazňuje, že čl. 6 ods. 1 dohovoru zaväzuje súdy odôvodniť svoje rozhodnutia, ale nemožno ho chápať tak, že vyžaduje, aby na každý argument strany bola daná podrobná odpoveď. Rozsah tejto povinnosti sa môže meniť podľa povahy rozhodnutia. Otázku, č ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Čadca vo výroku I. rozviedol manželstvo účastníkov a ďalšími výrokmi v tom čase maloleté deti B. D. a A. D. zveril do osobnej starostlivosti a výchovy matky, ktorá ich bude zastupovať a spravovať ich majetok v bežných veciach. Otca Z. D. na čas po rozvode manželstva zaviazal povinnosťou výživného k dcére B. sumou 320,- eur a k maloletému A. sumou 280,- eur mesačne. Zároveň súd rozhodol, že otec je povinný na čas po rozvode prispievať na tvorbu úspor dcéry B. sumou vo výške 100,- eur mesačne a a na tvorbu úspor maloletého A. sumou vo výške 100,- eur ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 244/2002 Z. z. § 45 ods. 1 písm. c), 40/1964 Z. z. § 53 ods. 4 písm. r)
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie exekúciu zastavil s tým, že o trovách exekúcie rozhodne samostatným uznesením po právoplatnosti tohto rozhodnutia. 2. Napadnuté uznesenie súd prvej inštancie odôvodnil právne aplikáciou ust. § 41 ods. 2 písm. d), § 57 ods. 2, § 233a, § 243d ods. 2, § 243h ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „Exekučný poriadok“), § 2 ods. 2 zákona č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 262 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 2.545,81 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5,05% ročne zo sumy 2.545,81 eur od 12.04.2016 do zaplatenia, všetko v lehote 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku (výrok I.), a rozhodol, že žalobca má voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 13,80% (výrok II.). 2. Svoje rozhodnutie v merite veci súd odôvodnil právne aplikáciou ustanovení § 1, § 2, § 9 Zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení n ...
Zmenené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. V napadnutom rozhodnutí súd prvej inštancie na návrh Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky, okamžite a dočasne zveril obe maloleté deti A., nar. XX.X.XXXX a C., nar. X.XX.XXXX B. do starostlivosti D. E. F. G. H. E., I. I. E., J. XXX. O trovách konania súd prvej inštancie rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na ich náhradu. 2. Rozhodnutie právne odôvodnil § 324 ods. 1, § 325 ods. 1, § 326 ods. 1, 2 , § 329 ods. 1 zák. č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len CSP), § 361, § 365 ods. 1, 2, 3, 5 zák. č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok ( ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. b)
160/2015 Z. z. § 391 ods. 1
Odôvodnenie: súdneho rozhodnutia v opravnom konaní však nemá odpovedať na každú námietku alebo argument o opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní, zostali sporné, alebo sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov prvostupňového rozhodnutia, ktoré sa preskúmava v odvolacom konaní“. 21. Preskúmaním napadnutého rozsudku okresného súdu a konania, ktoré predchádzalo jeho vydaniu za viazanosti rozsahom odvolania odvolacími dôvodmi vyjadrenými v odvolaní žalobcu (§ 379, § 380 CSP) odvolací súd uvádza, že nezistil k momentu rozhodovania podmienky pre potvrdeni ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu (prvostupňového, ale aj odvolacieho), ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (pozri napr. III. ÚS 209/04). Aj Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) vo svojej judikatúre zdôrazňuje, že čl. 6 ods. 1 Dohovoru zaväzuje súdy odôvodniť svoje rozhodnutia, ale nemožno ho chápať tak, že vyžaduje, aby na každý argument strany bola daná podrobná odpoveď. Rozsah tejto povinnosti sa môže meniť podľa povahy rozhodnutia. Otázku, č ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu (prvostupňového, ale aj odvolacieho), ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (pozri napr. III. ÚS 209/04). Aj Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) vo svojej judikatúre zdôrazňuje, že čl. 6 ods. 1 Dohovoru zaväzuje súdy odôvodniť svoje rozhodnutia, ale nemožno ho chápať tak, že vyžaduje, aby na každý argument strany bola daná podrobná odpoveď. Rozsah tejto povinnosti sa môže meniť podľa povahy rozhodnutia. Otázku, č ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 156 ods. 1
300/2005 Z. z. § 20
Odôvodnenie: súdneho rozhodnutia v opravnom konaní nemá odpovedať na každú námietku alebo argument v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní a zostali sporné, alebo sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov prvostupňového rozhodnutia, ktoré sa preskúmava v odvolacom konaní. V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na to, že v dvojinštančnom súdnom konaní rozhodnutia súdu prvého a druhého stupňa tvoria jednotu, a preto je nadbytočné, aby odvolací súd opakoval vo svojom rozhodnutí správne skutkové a právne závery súdu prvého stupňa. V posudzovanej veci upla ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 212 ods. 1 písm. a), 300/2005 Z. z. § 212 ods. 1 písm. b)
300/2005 Z. z. § 212 ods. 2 písm. b)
300/2005 Z. z. § 20
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Prešov sp. zn. 6T/18/2022 zo dňa 02.11.2022 bol obžalovaný A. B. uznaný vinným v bode 1/ a 2/ rozsudku z pokračovacieho prečinu krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. a/, písm. b/, ods. 2 písm. b/ Trestného zákona (Tr. zákona), z toho v bode 2/ rozsudku formou spolupáchateľstva podľa § 20 Tr. zákona, a v bode 3/ rozsudku z prečinu krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. b/, ods. 2 písm. b/ Tr. zákona formou spolupáchateľstva podľa § 20 Tr. zákona, ktorého sa dopustil na tom skutkovom základe, že: 1/ obžalovaný A. B. - dňa 08.07.2021 v čase okolo 16:40 hod. v úmysle zmo ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 214 ods. 1

301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom okresného súdu bol obžalovaný N. J. podľa § 285 písm. b) Tr. por. oslobodený spod obžaloby pre skutok kvalifikovaný ako prečin nevyplatenia mzdy a odstupného podľa § 214 ods. 1 Tr. zák. na skutkovom základe tak, ako je uvedený vo výroku napadnutého rozsudku. Obžalovaný bol teda oslobodený z dôvodu, že skutok nie je trestným činom. Proti rozsudku okresného súdu podal odvolanie prokurátor, ktoré odôvodnil tak, že s rozsudkom sa nestotožňuje, nakoľko vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že boli naplnené všetky znaky skutkovej podstaty prečinu nevyplatenia mzdy a ods ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Žalobou doručenou Okresnému súdu Levice dňa 07.11.2019 sa žalobca 1./ domáhal, aby súd zaviazal žalovaného na zaplatenie sumy 1.230 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8 % ročne zo sumy 877,50 eura od 16.01.2019 do zaplatenia a zo sumy 352,50 eura od 16.02.2019 do zaplatenia. Žalobkyňa 2./ sa žalobou domáhala zaplatenia sumy 1.230 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8 % ročne zo sumy 877,50 eura od 16.01.2019 do zaplatenia a zo sumy 352,50 eura od 16.02.2019 do zaplatenia a žalobca 3./ sa domáhal zaplatenia sumy 1.125 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8 % ročne zo sumy 77 ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 370 ods. 1
160/2015 Z. z. § 370 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Nové Zámky (súd prvej inštancie podľa § 12 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, ďalej len „CSP“) rozsudkom zo dňa 13. mája 2022, č. k. 13C/66/2019-262 uložil žalovaným v 1/ až 3/ rade povinnosť zaplatiť žalobcovi spoločne a nerozdielne 498,45 eura s 5 % úrokom z omeškania ročne od 10. 12. 2019 do zaplatenia, všetko do 3 dní po právoplatnosti rozsudku s tým, že plnením jedného z nich zaniká v rozsahu tohto plnenia povinnosť ostatných žalovaných (I. výrok). Ďalším výrokom rozhodol, že v zostávajúcej časti konania o zaplatenie poplatku za správu domu v sum ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zamietol návrh navrhovateľa a žiadnemu z účastníkov nepriznal nárok na náhradu trov konania. Svoje rozhodnutie súd odôvodnil s odkazom na ustanovenie § 62 ods. 1, 2, § 78 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o rodine“) a § 52 CMP. V odôvodnení rozhodnutia súd uviedol, že navrhovateľ v podanom návrhu žiadal zrušiť vyživovaciu povinnosť k jeho synovi J., ktorý dovŕšil vek 18 rokov a keďže je ZŤP, požiadal o poberanie invalidného dôchodku, ktorý mu bol priznaný vo výške XXX,XX eura mesa ...
Odmietajúce odvolanie
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zaviazal povinného z vyživovacej povinnosti - manžela (ďalej aj „manžel“) prispievať na výživu navrhovateľky sumou 50,- eur mesačne od 11.11.2021 do 18.01.2022. Dlžné výživné vo výške 112,36 eur zaviazal manžela zaplatiť navrhovateľke do troch dní od právoplatnosti rozsudku. 2. Tento rozsudok bol manželovi doručený 14.06.2022. 3. Dňa 12.07.2022 bolo súdu prvej inštancie doručené podanie manžela nazvané odvolanie proti plateniu výživného, v ktorom uviedol, že sa odvoláva proti plateniu výživného z dôvodu, že zmenil bydlisko, je nezamestna ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: rozsudku je dostatočné, preskúmateľné, zákonné a správne. Konajúcemu súdu - teda súdu prvej inštancie neušla pozornosti emailová komunikácia strán sporu zo dňa 10.02.2021 a 11.02.2021, tak ako to tvrdí žalobca. Práve žalobcovi uniká súvislosť jeho emailov, ktoré poslal žalobca žalovanému, a to: • dňa 11.02.2021 o 10:39 h v znení: „Dobrý deň, veriteľ súhlasí s uhradením dlžnej sumy v splátkach. Bude vypracovaný splátkový kalendár a výška pohľadávky sa rozpočíta na 3 mesiace t. j. 96 Eur/mes." • dňa 11.02.2021 o 10.51 hod „Za málo, budem Vás kontaktovať. Avšak už zo strany ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením okresný súd rozhodol tak, že uložil výrokom I. „žalovanému povinnosť zdržať sa zásahov do práv žalobcu ako nájomcu užívaním poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Rabčice a to pozemku E KN parc. č. 1757 - orná pôda o výmere 94 422 m2 na LV č. XXXX k.ú. W., E KN parc. č. 1762, orná pôda o výmere 105 080 m2 na LV č. XXXX k.ú. W., E KN parc. č. 1929 - orná pôda o výmere 202 518 m2 na LV č. XXXX k.ú. W., E KN parc. č. 1930 - orná pôda o výmere 116 035 m2 a E KN parc. č. 1935 - trvalý trávny porast o výmere 64 873 m2 na LV č. XXXX m2 k.ú. W., E KN parc. č. 1972 - orn ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Odôvodnenie: 1. V danom prípade rozhodol Okresný súd Poprad rozsudkom č. k. 15Pc/18/2022 - 26 tak, že zvýšil výživné osoby povinnej platiť výživné (ďalej aj „otec“) vo vzťahu k navrhovateľovi zo sumy 100 eur mesačne na sumu 170 eur mesačne od 1.9.2022. V prevyšujúcej časti návrh zamietol, určil zaostalé výživné za obdobie od 1.9.2022 do 30.9.2022 a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. 2. Proti tomuto rozsudku v zákonom stanovenej lehote podal odvolanie otec, odvolaním bol napadnutý celý rozsudok. 3. Dňa 9.3.2023 bolo Krajskému súdu v Prešove doručené späťvzatie ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku strany sporu, ktorý ju nastolil. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty (k tomu ÚS SR sp. zn. II.ÚS 251/04, III.ÚS 209/04, II.ÚS 200/09). 36. Odvolací súd k dôvodom súdu prvej inštancie dodáva, že sporové strany majú v konaní bremeno tvrdenia a bremeno dôkazu. Okruh rozhodujúcich skutočností, ktorých sa týkajú povinnosti tvrdenia a označenia dôkazov na preukázanie tvrdení, je daný hypotézou hmotnoprávnej normy, ktorá upravuje sporný právny pomer účastníkov konania. Táto norm ...
Potvrdzujúce
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením zastavil konanie a výrokom II. rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. Uznesenie odôvodnil tým, že navrhovateľ sa návrhom doručeným súdu dňa 14.01.2022 domáhal určenia výživného vo výške 300,- eur mesačne počnúc od 01.09.2021 do budúcna. Podaním doručeným súdu dňa 05.01.2023 navrhovateľ vzal svoj návrh v celom rozsahu späť a žiadal konanie zastaviť. Osoba povinná platením výživného súhlasila so späťvzatím návrhu v celom rozsahu, a preto súd prvej inštancie konanie zastavil. Výrok o trovách konania odôvodnil ust. § 52 CMP. ...
Zmenené
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 145 ods. 1
300/2005 Z. z. § 145 ods. 2 písm. c)
300/2005 Z. z. § 139 ods. 1 písm. c)
300/2005 Z. z. § 139 ods. 1 písm. f)
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Prešov sp. zn. 1Tk/2/2016 zo dňa 11.10.2016 bol obžalovaný A. B. uznaný vinným z prečinu usmrtenia podľa § 149 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Tr. zákona s poukazom na § 139 ods. 1 písm. c/, d/, f/ Tr. zákona, na tom skutkovom základe, že - dňa 26.09.2015 v čase približne od 15.00 hod. do 15.30 hod. v byte na prízemí bytového domu na E. I. F. XXXX/XX J. C., svojho syna H. B., ktorý bol ležiacou a imobilnou osobou odkázanou na jeho pomoc a starostlivosť, nakoľko trpel spastickou kvadruplegickou detskou mozgovou obrnou, mikrocefáliou a hypoxicko-anoxemickým poškodením ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2

7/2005 Z. z. § 32 ods. 1
7/2005 Z. z. § 32 ods. 2
7/2005 Z. z. § 32 ods. 5
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou doručenou Okresnému súdu Nitra dňa 30.09.2020 domáhal, aby súd určil, že jeho pohľadávky, špecifikované bližšie v žalobe, sú zistené čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky a poradia v celom prihlásenom rozsahu. 2. Okresný súd Nitra ako súd prvej inštancie o žalobe rozhodol rozsudkom č. k. 29Cbi/3/2020 - 292 zo dňa 25. októbra 2021 (ďalej aj len „napadnutý rozsudok“) tak, že vo výroku I. určil, že pohľadávky žalobcu v celkovej sume istiny 26.407,80 eura voči úpadcovi, uplatnené prihláškou pohľadávky s poradovým číslom 1 zo dňa 15.07.2020, evidované v zozname ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 194 ods. 1 písm. a), 301/2005 Z. z. § 415 ods. 1
300/2005 Z. z. § 66 ods. 1 písm. b)
300/2005 Z. z. § 66 ods. 2
Odôvodnenie: Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 03.05.2023, sp. zn. 37Pp/419/2022, bolo rozhodnuté nasledovne: „ I. Podľa § 66 odsek 1 písmeno b), odsek 2 Trestného zákona v spojení s § 415 odsek 1 Trestného poriadku sa odsúdený A. B., nar. XX.XX.XXXX, podmienečne prepúšťa z výkonu trestu odňatia slobody uloženého mu rozsudkom Okresného súdu Žilina sp. zn. 22T/85/2019 zo dňa 26.05.2020. I. Podľa § 68 odsek 1 Trestného zákona určuje odsúdenému skúšobnú dobu 6 (šesť) rokov a súčasne nariaďuje probačný dohľad nad odsúdeným 3 (tri) roky a zároveň odsúdenému ukladá v čase probačného dohľadu na ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 24. apríla 2023, sp. zn. 37Pp/56/2023, bolo rozhodnuté nasledovne: „I. Podľa § 66 odsek 1 písmeno a), odsek 2 Trestného zákona v spojení s §415 odsek 1 Trestného poriadku sa odsúdený A. B., nar. XX.XX.XXXX, podmienečne prepúšťa z výkonu trestu odňatia slobody uloženého mu trestným rozkazom Okresného súdu Trenčín sp.zn. 0T/133/2020 zo dňa 05.10.2020 v spojení s uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 0T/133/2020 zo dňa 17.12.2021 v spojení s uznesením Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 3Tos/1/2022 zo dňa 26.01.2022. II. Podľa § 68 odsek 1 Tr ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 155 ods. 1, 300/2005 Z. z. § 155 ods. 2 písm. b)
300/2005 Z. z. § 139 ods. 1 písm. c)
300/2005 Z. z. § 139 ods. 1 písm. e)
Odôvodnenie: Napadnutým uznesením súd prvého stupňa v štádiu konania pred súdom podľa § 79 ods. 3 Trestného poriadku zamietol žiadosť obžalovaného A. B., nar. XX.XX.XXXX v C., o prepustenie z väzby na slobodu. Podľa § 80 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku písomný sľub obžalovaného zamietol. Podľa § 80 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku návrh na nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka nad obžalovaným zamietol. Proti tomuto uzneseniu podal v zákonom stanovenej lehote obžalovaný sťažnosť, ktorú prostredníctvom svojho obhajcu odôvodnil. V písomných dôvodoch sťažnosti sa nestoto ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie exekúciu vyhlásil za neprípustnú a zastavil ju. Povolil odklad exekúcie do právoplatnosti rozhodnutia o jej zastavení. Povinnej priznal nárok na náhradu trov konania v celom rozsahu proti oprávnenému a súdnemu exekútorovi náhradu trov exekúcie nepriznal. 2. Vykonaným dokazovaním a preskúmaním predložených listinných dôkazov súd prvej inštancie zistil, že rozhodcovský rozsudok, na podklade ktorého sa exekúcia v danom prípade vedie, je nevykonateľný a nemôže byť ani spôsobilým exekučným titulom z hľadiska formálneho, ani z hľadiska materiálne ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 219 ods. 1
300/2005 Z. z. § 20
Odôvodnenie: Napadnutým uznesením okresný súd podľa § 50 ods. 4 Tr. zákona, § 419 ods. 1 Tr. poriadku vyslovil, že odsúdený F. A., nar. XX.XX.XXXX v A., trvale bytom A. sa v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia neosvedčil a trest odňatia slobody uložený mu rozsudkom Okresného súdu Kežmarok sp. zn. 7T/144/2018 zo dňa 14.02.2019 vo výmere dvoch rokov vykoná. Podľa § 48 ods. 2 písm. a/ Tr. zákona odsúdeného pre výkon uloženého trestu odňatia slobody zaradil do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Proti tomuto uzneseniu podal v zákonom stanovenej lehote a to priam ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. d)
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie návrh na začatie konania o zrušenie zápisu údajov, doručeného súdu dňa 5.4.2017 odmietol. V odôvodnení uznesenia súd prvej inštancie uviedol, že navrhovateľ: A. B., C. D. XX, XXXX E., F., zast. JUDr. László Lengyel, advokát, Športová 978/45, 929 01 Dunajská Streda, pri obchodnej spoločnosti DovozAut, s.r.o., Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 47 491 558, sa domáha zrušenia zápisu údajov zapísaných v obchodnom registri. Ako dôvod navrhovateľ uvádza, že on, A. B., je zapísaný ako konateľ a spoločník spoločnosti DovozAut, s.r.o., a to bez ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 36/2005 Z. z. § 37 ods. 2 písm. d), 36/2005 Z. z. § 62 ods. 6
36/2005 Z. z. § 24 ods. 4
36/2005 Z. z. § 24 ods. 2
36/2005 Z. z. § 24 ods. 1
36/2005 Z. z. § 36 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Odvolaním napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zveril maloleté deti X.: X., nar. XX.XX.XXXX a Y., nar. XX.XX.XXXX do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov a stanovil jej časové intervaly tak, že otec U. X., nar. XX.XX.XXXX bude zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloleté deti v čase od nedele nepárneho kalendárneho týždňa od 17.00 hod. do nedele nasledujúceho kalendárneho týždňa do 17.00 hod. a matka Y. Q., nar. XX.XX.XXXX, bude zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloleté deti v čase od nedele párneho kalendárneho týždňa od 17.00 hod. do nedele nasledujúceho kalendárneho týždňa do ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 40/1964 Z. z. § 801 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Okresný súd napadnutým rozsudkom výrokom I. uložil žalovanému povinnosť do 3 dní od právoplatnosti rozsudku zaplatiť žalobcovi sumu 568,08 Eur spolu s 8 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 568,08 Eur od 13.01.2020 do zaplatenia. Zároveň výrokom II. rozhodol, že žalobca má nárok na náhradu trov konania žalovaného. 2. V odôvodnení rozsudku súd uviedol, že žalobca sa žalobou doručenou Okresnému súdu Nitra domáhal od žalovaného zaplatenia 568,08 Eur s 8 % ročným úrokom z omeškania od 13.01.2020 do zaplatenia. Žalobu žalobca odôvodnil tým, že dňa 13.12.2014 uzatvoril so žalovaným poistnú zm ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 36/2005 Z. z. § 36 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Zvolen odvolaním napadnutým rozsudkom, ako súd prvej inštancie rozhodol o výkone rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu F. B. tak, že: „I/ Maloletý F. B., nar. XX.XX.XXXX sa z v e r u j e do osobnej starostlivosti otca. II/ Matka maloletého F. C., nar. XX.XX.XXXX je p o v i n n á prispievať na výživu maloletého F. B., nar. XX.XX.XXXX výživným v sume 50,-- Eur mesačne, splatných vždy do 20-teho dňa v mesiaci vopred k rukám otca počnúc dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia. III/ Matka maloletého je o p r á v n e n á stýkať sa s maloletým F. B., nar. X ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 36/2005 Z. z. § 45
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom v plnom rozsahu vyhovel návrhu navrhovateľky F.. M. L. na zverenie maloletej A. A., nar. XX.XX.XXXX (ďalej aj „maloletá“) do jej náhradnej osobnej starostlivosti podľa § 45 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine (ďalej aj „zákon o rodine“) považujúc takéto rozhodnutie súladné so záujmom maloletej. Súd prvej inštancie zistil, že navrhovateľka je teta (otcova sestra) maloletej, ktorá žiadosť o zverenie maloletej do jej náhradnej osobnej starostlivosti odôvodňovala tým, že dňa 20. septembra 2022 ju základná škola, ktorej žiačkou je maloletá, ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 325 ods. 2 písm. d)
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie čiastočne vyhovel návrhu otca na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým súd zakáže matke vyviesť maloletého Z. S. ( ďalej aj „maloletý“) za hranice Slovenskej republiky a to až do udelenia súhlasu k vycestovaniu zo strany otca maloletého alebo do právoplatného skončenia konania vo veci nahradenia súhlasu otca súdom k vycestovaniu maloletého a matku zaviaže povinnosťou do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia o neodkladnom opatrení odovzdať cestovný pas vydaný na meno maloletého na oddelenie dokladov polície Brezno do úschovy a to na dobu trvania tohto rozhodnuti ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 325 ods. 2 písm. h), 160/2015 Z. z. § 325 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Odvolaním napadnutým uznesením súd prvej inštancie nariadil neodkladné opatrenie, ktorým uložil žalovanému nepribližovať sa k žalobkyni na vzdialenosť menšiu ako 10 metrov, s výnimkou účasti na procesných úkonoch v občianskom civilnom konaní, trestnom konaní alebo v priestupkovom konaní, na ktoré bude žalovaný predvolaný, v rozsahu nevyhnutnom na jeho riadnu účasť na týchto úkonoch (I. výrok) a priznal žalobkyni proti žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100% (II. výrok). 2. Z odôvodnenia rozhodnutia súdu prvej inštancie vyplýva, že súd prvej inštancie vyhovel ná ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. návrh otca na zníženie výživného na maloletého A. zamietol. Výrokom II. zvýšil vyživovaciu povinnosť otca na maloletého A. na sumu 170,- eur, mesačne vždy vopred, najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca k rukám matky, s účinnosťou od 19.9.2022. Výrokom III. určil, že týmto sa mení 3. výrok rozsudku Okresného súdu Prievidza č.k. 8P 17/2017 - 30 zo dňa 28.9.2017. Výrokom IV. v prevyšujúcej časti vzájomný návrh matky o zvýšenie výživného zamietol. Výrokom V. zameškané výživné za obdobie od 19.9.2022 do 31.12.2022 vo výške 67,99 eur uložil ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 36/2005 Z. z. § 78
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie v poradí druhým rozsudkom zvýšil vyživovaciu povinnosť otca H. U. voči maloletému T. U. počnúc dňom 1. septembra 2021 zo sumy 100,- Eur určenej naposledy rozsudkom Okresného súdu Zvolen č. k. 5P/56/2016-42 z 28. 06. 2016 na 225,- Eur mesačne splatných vždy do 15. dňa toho-ktorého mesiaca k rukám matky maloletého. Zročné výživné za obdobie od 1. septembra 2021 do 13. januára 2023, kedy vo veci rozhodol, vyčíslil súd prvej inštancie na 862,50 Eur a túto sumu povolil otcovi splácať k rukám matky spolu s bežným výživným po 30,- Eur mesačne bez určenia počiatku povinnosti splácať dl ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 36/2005 Z. z. § 78 ods. 1, 36/2005 Z. z. § 78 ods. 3
36/2005 Z. z. § 62 ods. 1
36/2005 Z. z. § 62 ods. 2
36/2005 Z. z. § 62 ods. 4
36/2005 Z. z. § 62 ods. 5
36/2005 Z. z. § 75 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Odvolaním napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zamietol návrh otca na zníženie výživného (I. výrok) a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania (II. výrok). 2. Z obsahu spisu a odôvodnenia rozhodnutia súdu prvej inštancie vyplýva, že otec sa návrhom doručeným súdu prvej inštancie dňa 21.06.2022 domáhal zníženia výživného na maloletú E. R. zo sumy 300,- € na sumu 2 000,- Kč mesačne, počnúc dňom 01.01.2019. Návrh dôvodil tým, že sa mu znížil jeho príjem, pribudla mu ďalšia vyživovacia povinnosť a teda sa mu podstatne zmenili životné pomery. 3. Z vykonané ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni nemajetkovú ujmu vo výške 3.300 eur do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšku žalobu zamietol, žalobcovi priznal náhradu trov konania proti žalovanej v plnom rozsahu. 2. Súd prvej inštancie poukázal na to, že žalovaná na účely uzavretia zmluvy o pripojení, ale aj ďalších činností súvisiacich s plnením tejto zmluvy mala zákonné oprávnenie spracúvať osobné údaje žalobcu. Ak teda k zásahu do súkromia žalobcu malo dôjsť pri legitímnom spracúvaní osobných údajov žalobcu a žalovaná takéto opr ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 370 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 370 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie rozsudkom č. k. 4Csp/28/2022 - 81 zo dňa 26. januára 2023 vo výroku I. zastavil konanie o zaplatenie sumy 619,35 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5,00 % ročne zo sumy 379,35 eur od 21.7.2022 do zaplatenia a s úrokom z omeškania zo sumy 40,- eur od 24.7.2022 do zaplatenia, zo sumy 40,- eur od 24.8.2022 do zaplatenia, zo sumy 40,- eur od 23.9.2022 do zaplatenia, zo sumy 40,- eur od 25.10.2022 do zaplatenia, zo sumy 40,- eur od 25.11.2022 do zaplatenia a zo sumy 40,- eur od 23.12.2022 do zaplatenia. Vo výroku II. žalobu zamietol. Vo výroku III. žalovanému ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 388
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou doručenou prvoinštančnému (okresnému) súdu dňa 30.11.2021 domáhal voči žalovanému zaplatenia 276,33 eura s 5 % ročnými úrokmi z omeškania od 11.02.2019 do zaplatenia. Žalobu odôvodnil tým, že dňa 05.03.2018 uzavrel so žalovaným Zmluvu o spotrebiteľskom úvere č. XXXXXXXXXX, na základe ktorej poskytol žalovanému úver vo výške 600 eur, ktorý žalovaný neuhrádzal dohodnutým spôsobom, v dôsledku ktorej skutočnosti došlo k uplatnenie tzv. sankcie straty výhody splátok dňa 10.02.2019. Ku dňu podania žaloby žalovaný zaplatil z poskytnutého úveru 501,27 eura. 2. V uvedenej ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 514/2003 Z. z. § 4 ods. 1 písm. a)
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd rozhodol tak, že žalobu zamietol (I. výrok) a žalovanému náhradu trov konania nepriznal (II. výrok). Konštatoval, že žalobkyňa sa podanou žalobou doručenou dňa 20. 12. 2021 domáhala voči žalovanému vydania bezdôvodného obohatenia vo výške 911,22 EUR spolu s úrokom z omeškania vo výške 5% ročne od 16. 01. 2018 do zaplatenia. 2. Aplikujúc ustanovenia § 2 ods. 1, 2, § 5 ods. 1, 2, § 33 ods. 1, zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znená účinnom do 31. 03. 2017 ( ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 36/2005 Z. z. § 62
Odôvodnenie: 1. Okresný súd rozhodol tak, že: „I. Súd m e n í rozsudok Okresného súdu Lučenec č. k. 6P/12/2018 - 39 zo dňa 19. 02. 2018, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 29. 03. 2018 vo výroku o výživnom tak, že otec j e p o v i n n ý prispievať na výživu maloletého dieťaťa R. P., nar. XX. XX.XXXX zvýšeným výživným zo sumy 100,- Eur mesačne na sumu 180,- Eur mesačne vždy do 25. dňa toho, ktorého mesiaca k rukám matky, počnúc doručením tohto rozsudku. II. Súd m e n í rozsudok Okresného súdu Lučenec č. k. 6P/12/2018 - 39 zo dňa 19. 02. 2018, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 29. 03. 2018 vo vý ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 15, 40/1964 Z. z. § 13 ods. 1
40/1964 Z. z. § 11
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie čiastočne vyhovel žalobe o ochranu osobnosti, ktorou sa žalobcovia 1/ a 2/, ako syn a manželka zosnulého Q. F., do ktorého práva na ochranu osobnosti malo byť zasiahnuté, domáhali po pripustení zmeny žaloby primeraného morálneho zadosťučinenia a to ospravedlnenia štyrmi spôsobmi 1/ vyhlásením v obecnom rozhlase, 2/ článkom v týždenníku F., 3/ doporučeným listom žalobcom 1/ a 2/ a 4/ zaslaním ospravedlnenia na špecifikované e-mailové adresy, na ktoré zaslala žalovaná informácie o nebohom. Žalobu odôvodnili tým, že žalovaná zasiahla do práva na ochranu osobnosti nebohého Q ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 711 ods. 1 písm. d)
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd žalobu zamietol a žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania voči žalobkyni v rozsahu 100 %. 2. V rozhodovanej veci sa žalobkyňa domáhala, aby súd určil, že výpoveď žalovaného ako prenajímatelia zo dňa 18. 12. 2020 zmluvy o kúpe prenajatej veci uzatvorenej dňa 28. 10. 1998 je neplatná. 3. Tvrdila, že dňa 28.10.1998 ako kupujúci - nájomca uzatvorila so žalovaným ako predávajúcim - prenajímateľom zmluvu o kúpe prenajatej veci, ktorej predmetom bol byt 0/A na prízemí domu súp. č. X na Z. sv. K. v meste B. V.. Následne pre nadmernú vlhkosť v uvedenom ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 129/2010 Z. z. § 17 ods. 1 písm. b), 40/1964 Z. z. § 53 ods. 9
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Banská Bystrica rozhodol tak, že žalobu zamietol (I. výrok) a žalovanému náhradu trov konania nepriznal (II. výrok). 2. Okresný súd v odôvodnení rozhodnutia konštatoval, že žalobca sa podanou žalobou domáhal od žalovaného zaplatenia sumy 1.881,60 UER s úrokom z omeškania 5% ročne od 15. 07. 2021 do zaplatenia a náhrady trov konania. Svoj nárok voči žalovanému mal nadobudnúť na základe zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 17. 07. 2021, uzatvorenej medzi Home Credit Slovakia, a.s., ako postupcom (ďalej len „postupca“) a žalobcom ako postupníkom. Postupca u ...
Zmenené
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 48 ods. 4, 300/2005 Z. z. § 48 ods. 2 písm. b)
300/2005 Z. z. § 39 ods. 3 písm. d)
300/2005 Z. z. § 39 ods. 1
300/2005 Z. z. § 38 ods. 3
300/2005 Z. z. § 38 ods. 2
300/2005 Z. z. § 36
300/2005 Z. z. § 208 ods. 3
301/2005 Z. z. § 322 ods. 3
301/2005 Z. z. § 321 ods. 2
301/2005 Z. z. § 321 ods. 1 písm. e)
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom okresného súdu bol obžalovaný D. F. uznaný za vinného zo zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a), b), ods. 3 písm. d) Tr. zák., s poukazom na ustanovenie § 138 písm. b) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že od presne nezisteného času roku 2012 do 14.04.2022 vo T., ul. T. XX, v rodinnom dome, minimálne raz a niekedy aj viackrát za týždeň, opakovane pod vplyvom alkoholu, spôsoboval fyzické aj psychické utrpenie svojej družke J. U., nar. XX.XX.XXXX tak, že jej vulgárne nadával, že je „kurva“, fyzicky ju napádal tak, že ju udie ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: 1. Napadnutým platobným rozkazom súd prvej inštancie výrokom I. uložil žalovanej povinnosť, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu zaplatila žalobcovi sumu vo výške 6.707,24 eura s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 5.085,87 eura od 18.9.2021 do 12.10.2021, 5 % ročne zo sumy 5.055,87 eura od 13.10.2021 do 5.11.2021, 5 % ročne zo sumy 5.025,87 eura od 6.11.2021 do 9.12.2021, 5 % ročne zo sumy 4.995,87 eura od 10.12.2021 do 18.1.2022, 5 % ročne zo sumy 4.945,87 eura od 19.1.2022 do 14.2.2022, 5 % ročne zo sumy 4.915,87 eura od 15.2.2022 do 6.4.2022, 5 % ročne ...
Zmenené
Dotknuté predpisy:: , 250/2007 Z. z. § 3 ods. 5
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom prvou výrokovou vetou žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 5.274,30 Eur v lehote troch dní od právoplatnosti rozsudku a druhou výrokovou vetou žalovanému uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania v rozsahu 100 % v lehote troch dní od právoplatnosti uznesenia o určení výšky trov konania. 2. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca sa podanou žalobou domáhal od žalovaného zaplatenia sumy 5.274,30 Eur z titulu primeraného finančného zadosťučinenia. Súd prvej inštancie na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 36/2005 Z. z. § 62
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd konanie v časti o návrhu matky na zverenie maloletého do jej osobnej starostlivosti, úpravu vyživovacej povinnosti otca a úpravu styku otca s maloletým zastavil, návrh otca, aby počas trvania striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov o maloletého výživné nebolo určené, zamietol. Zároveň rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. 2. V rozhodovanej veci návrh podali obaja rodičia. Matka žiadala, aby súd maloletého zveril do jej starostlivosti s určením vyživovacej povinnosti otcovi a by upravil styk otca s maloletý ...
Zmenené
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 321 ods. 1 písm. d), 301/2005 Z. z. § 321 ods. 1 písm. e)
301/2005 Z. z. § 321 ods. 2
301/2005 Z. z. § 322 ods. 3
300/2005 Z. z. § 48 ods. 2 písm. a)
300/2005 Z. z. § 61 ods. 1
300/2005 Z. z. § 61 ods. 2
300/2005 Z. z. § 61 ods. 3
300/2005 Z. z. § 36
300/2005 Z. z. § 36
300/2005 Z. z. § 36
300/2005 Z. z. § 37
300/2005 Z. z. § 38 ods. 2
300/2005 Z. z. § 38 ods. 3
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom bol obžalovaný uznaný za vinného z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 3 písm. a), c) Tr. zák. a z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že dňa 27.12.2022 v čase o 04.25 h po predchádzajúcom požití návykovej látky, viedol ako vodič motorové vozidlo výrobnej značky E. G., evidenčné číslo X. XXXEA po ulici J. vo X., pričom tu pri čerpacej stanici D., s týmto vozidlom vykonával manéver otáčania a cúvania, pričom zadnou časťou vozidla narazil do tam nachádzajúceho sa oploten ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 194 ods. 1 písm. a), 301/2005 Z. z. § 194 ods. 2
301/2005 Z. z. § 80 ods. 2
Odôvodnenie: Napadnutým uznesením Okresného súdu Trnava bolo rozhodnuté tak, že podľa § 238 ods. 4 Trestného poriadku sa obžalovaný A. B. ponecháva vo väzbe, pretože dôvody väzby u obžalovaného podľa § 71 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku naďalej trvajú (výrok I.) a podľa § 80 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku sa väzba obžalovaného dohľadom probačného a mediačného úradníka nenahrádza (výrok II.). Okresný súd preskúmal predložený spisový materiál, vypočul obžalovaného, oboznámil sa so stanoviskom prokurátorky a dospel k záveru, že u obžalovaného naďalej pretrvávajú dôvody väzby tak, ako boli ustál ...
Zmenené
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 321 ods. 1 písm. e), 301/2005 Z. z. § 321 ods. 2
301/2005 Z. z. § 322 ods. 3
300/2005 Z. z. § 207 ods. 3
300/2005 Z. z. § 36
300/2005 Z. z. § 36
300/2005 Z. z. § 37
300/2005 Z. z. § 38 ods. 2
300/2005 Z. z. § 38 ods. 3
300/2005 Z. z. § 39 ods. 2 písm. d)
300/2005 Z. z. § 39 ods. 4
300/2005 Z. z. § 48 ods. 2 písm. a)
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom bol obžalovaný uznaný za vinného z prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 2, ods. 3 písm. b), c) Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. j) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že období od 09.02.2021 do 21.07.2021 (vynímajúc obdobie od 22.07.2021 do súčasnosti) v obci O., okres S. a na iných miestach sa úmyselne vyhýbal plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať svoje maloleté deti S.S., nar. XX.XX.XXXX, J.T., nar. XX.XX.XXXX a T.T, nar. XX.XX.XXXX, deklarovanú rozsudkom Okresného súdu Zvolen č. k. 5P 75/2017 zo dňa 09.04.2018, právoplatným dňa 01.06. ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Veľký Krtíš, ako súd prvej inštancie, uznesením sp. zn. 11C/2/2020-70 zo dňa 05.12.2022 zastavil konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku žalobcom podľa § 10 ods. 1 Zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov. Uvedené uznesenie okresného súdu bolo vydané vyšším súdnym úradníkom. 2. Proti uzneseniu okresného súdu podal žalobca opravný prostriedok, ktorý nazval „Odvolanie proti uzneseniu o zastavení konania z 05.12.2022 pre podozrenie z konfliktu záujmov medzi sudcom U. a žalovanými“. Opravný prostriedo ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „súd“) žalobu o zaplatenie istiny 4.734,49 eur s príslušenstvom zamietol. Vyslovil, že žalobca nemá právo na náhradu trov konania a žalovanej sa náhrada trov konania nepriznáva. 2. Vykonaným dokazovaním mal súd prvej inštancie za preukázané, že právny predchodca žalobcu (Všeobecná úverová banka, a.s.) a žalovaná uzatvorili dňa 10.5.2016 Zmluvu č. XXXXXXXXXXXXXXX, na základe ktorej bol žalovanej poskytnutý úver vo výške 5.000 eur, ktorý sa žalovaná zaviazala splácať v 96 pravidelných mesačných splátkach ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: 36/2005 Z. z. § 25
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie vo veci starostlivosti o maloletú rozhodol tak, že návrh matky na zákaz styku otca s maloletou zamietol (I. výrok); návrh otca na zmenu styku s maloletou zamietol (II. výrok); rozhodol, že otec je oprávnený stretávať sa s maloletou H. D., nar. XX.XX.XXXX každý párny týždeň v roku v stredu od 14.30 hod. do 16.00 hod. na Referáte poradensko-psychologických služieb Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica (III. výrok); matke uložil povinnosť v stanovený deň a hodinu zabezpečiť prítomnosť maloletej na Referáte poradensko-psychologických služieb Úradu prác ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 36/2005 Z. z. § 78
Odôvodnenie: 1. Na návrh matky doručený Okresnému súdu Rimavská Sobota 13. januára 2023 zvýšil súd prvej inštancie výživné na maloletého A. O. (ďalej aj „maloleté dieťa“), ktoré bolo naposledy určené rozsudkom Okresného súdu Rimavská Sobota č. k. 2P/151/2016-26 z 13. 06. 2016 v zákonom určenom minimálnom rozsahu podľa § 62 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine (ďalej aj „Zákon o rodine“) na 100,- Eur mesačne počnúc dňom 13. 01. 2023 a vo zvyšku, pokiaľ sa matka domáhala určenia výživného až na 150,- Eur mesačne, návrh matky zamietol. Porovnaním pomerov, z ktorých vychádzal Okresný súd Rimavská Sobota vo ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 161/2015 Z. z. § 387 ods. 2, 161/2015 Z. z. § 387 ods. 1

Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie konanie zastavil (výrok I.) s tým, že navrhovateľ je oprávnený podať návrh na navrátenie spôsobilosti na právne úkony najskôr po uplynutí 6 (šiestich) mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia (výrok II.), trovy konania platí štát (výrok III), žiadnemu z účastníkov nepriznal nárok na náhradu trov konania (výrok IV). 2. Vecne dôvodil tým, že rozsudkom, č. k. 13Ps/7/2011-42 zo dňa 19.01.2012 bol navrhovateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu a bola mu ustanovená opatrovníčka, nakoľko zo znaleckého posudku MUDr. Mária Stra ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie výrokom I. konanie zastavil. Výrokom II. žalovanému a intervenientovi v 1. rade na strane žalovaného vo vzťahu k žalobcovi nárok na náhradu trov konania nepriznal. Výrokom III. priznal intervenientovi v 2. rade na strane žalovaného a intervenientovi v 3. rade na strane žalovaného vo vzťahu k žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % s tým, že o výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník. Svoje rozhodnutie odôvodnil ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom návrh otca na zníženie výživného na maloletého N. (ďalej aj „maloletý“) od právoplatnosti súdneho rozhodnutia zamietol súd prvej inštancie ako nedôvodný, keď otec žiaden z tvrdených skutočností majúcich za následok zmenu pomerov pre účely určenia rozsahu jeho vyživovacej povinnosti nepreukázal. O vyživovacej povinnosti otca voči maloletému bolo rozhodnuté naposledy rozsudkom Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 32P/128/2016-114 zo dňa 26.09.2017 na 100,- € mesačne, kedy mal maloletý X rokov a navštevoval materskú školu. V čase rozhodovania súdu v tejto veci bol malole ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 3, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
160/2015 Z. z. § 387 ods. 1

Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie odvolaním napadnutým rozsudkom č. k. 7C/138/2015-221 zo dňa 23.03.2023 rozhodol tak, že žalobu zamietol, zrušil platobný rozkaz vydaný Okresným súdom Nitra č. k. 7C/138/2015-46, zo dňa 28.05.2015 v plnom rozsahu a tretím výrokom priznal žalovanému nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi vo výške 100 % s tým, že o výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník. 2. V odôvodnení súd prvej inštancie uviedol, že sa oboznámil so žalobou, so Zmluvou ...
Zrušené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: rozsudku súdu prvej inštancie považujú za arbitrárne a zmätočné, pretože v bode 22. odôvodnenia posudzuje napadnuté neprijateľné zmluvné podmienky ako neprijateľné, napriek tomu v rozpore s ust. § 298 CSP, § 137 CSP, § 3 ods. 3 a 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, rozhodnutiami najvyšších súdnych autorít a princípom právnej istoty, žalobu zamietol. Poukázali na ust. § 398 CSP, podľa ktorého je súd povinný ex offo aj bez návrhu skúmať neprijateľnosť zmluvných podmienok uvedených v spotrebiteľskej zmluve alebo v inom zmluvnom dokumente súvisiacom so spotrebiteľskou zmluvou. V ďalšom poukázali ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 97/2013 Z. z. § 16 ods. 2, 97/2013 Z. z. § 9 ods. 8
97/2013 Z. z. § 9 ods. 7
Odôvodnenie: 1. Odvolaním napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu žalobcu zamietol (I. výrok) a priznal žalovaným 1/ a 2/ nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi v plnom rozsahu (II. výrok). 2. Žalobou podanou na súd prvej inštancie dňa 27.07.2021 sa žalobca domáhal určenia neplatnosti kúpnej zmluvy zo dňa 31.10.2018 uzatvorenej medzi žalovanou 1/ ako predávajúcou a žalovaným 2/ ako kupujúcim, predmetom ktorej bol prevod spoluvlastníckych podielov na spoločnej nehnuteľnosti, a to nehnuteľností evidovaných na Okresnom úrade Žiar nad Hronom, katastrálny odbor pre okres X. L. Y., ob ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 108,- eur s úrokom z omeškania o výške 5% ročne zo sumy 108,- eur od 17.07.2021 do zaplatenia, do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšku súd žalobu zamietol. Žalobkyni proti žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 3,38 %. Z vykonaného dokazovania súd zistil, že dňa 15.06.2021 o 15:40 hod žalovaný adresoval žalobkyni email, kde uvádzal, že v zmysle telefonického dohovoru žiadal o úradný preklad 6 výpisov z registra trestov z ukrajinčiny do slovenč ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 370 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 370 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom č.k. 25Cb/142/2021-95 zo dňa 31.1.2023 súd prvej inštancie zaviazal žalovaného na zaplatenie 4.212,- EUR s úrokom z meškania vo výške 9 % ročne od 17.6.2021 do zaplatenia, na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40,- EUR, vo zvyšku žalobu zamietol a priznal žalobcovi proti žalovanému nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu. 2. Proti rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný. Elektronickým podaním doručeným súdu prvej inštancie dňa 18.5.2023 zobral žalobca žalobu späť v celom rozsahu, navrhol konanie zastaviť a nepriznať žiadnej zo ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 208 ods. 1 písm. a)
300/2005 Z. z. § 208 ods. 2 písm. d)
Odôvodnenie: Napadnutým uznesením Okresný súd Komárno (ďalej len súd I. stupňa) podľa § 399 odsek 2 Tr. por. zamietol návrh odsúdeného I. Y. (ďalej len odsúdený) a U. Y. na podanie obnovy konania, ktoré sa skončilo právoplatným rozsudkom súdu I. stupňa č.k. 11T/66/2014-2951 zo dňa 20.10.2016 v spojení s uznesením Krajského súdu v Nitre č.k. 4To/98/2016-3118 zo dňa 12.01.2017, pretože neboli zistené podmienky obnovy konania podľa § 394 odsek 1 Tr. por. Uvedené uznesenie, ihneď po jeho vyhlásení, sťažnosťami napadli odsúdený i navrhovateľka U. Y. (ďalej len navrhovateľka). Zo spisu vyplýva, ž ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie vo výroku I. zastavil konanie v časti o zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 5.000 eur od 17.04.2021 do 02.10.2021. Vo výroku II. žalobu vo zvyšku zamietol. Vo výroku III. žalovanému priznal proti žalobkyni právo na náhradu trov konania 100 % s tým, že o výške tejto náhrady bude rozhodnuté súdom prvej inštancie samostatným uznesením. V odôvodnení uviedol, že žalobkyňa sa žalobou zo dňa 28.04.2021 domáhala zaplatenia sumy 5.000,- eur s úrokom z omeškania 5% ročne od 17.4.2021 do zaplatenia a náhrady trov konania. Okresný s ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: rozhodnutia je teda zrozumiteľné, logické a presvedčivé, pričom sa v ňom prvostupňový súd vysporiadal so všetkými podstatnými okolnosťami vo vzťahu k jednotlivým výrokom rozsudku. Krajský súd zároveň konštatuje, že obžalovaný na hlavnom pojednávaní spravil vyhlásenie o vine podľa § 257 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku, ktoré je v zmysle zákona neodvolateľné a nenapadnuteľné odvolaním, preto krajský súd v zmysle zákona, ako aj samotného odvolania, preskúmaval len výrok o treste. Vo vzťahu k uloženému trestu krajský súd konštatuje, že okresný súd prihliadol na všetky skutočnosti a zásady po ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd návrh žalobcu na zrušenie rozsudku pre zmeškanie č. k. 39Cb/65/2018-169 zo dňa 23.11.2021 v spojení s dopĺňacím rozsudkom č. k. 39Cb/65/2018-171 zo dňa 10.12.2021 zamietol. V odôvodnení súd prvej inštancie uviedol, že na pojednávaní dňa 23.11.2021 vo veci rozhodol rozsudkom pre zmeškanie žalobcu podľa § 278 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej ako "CSP"), ktorým žalobu zamietol a žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi v rozsahu 100 %. Súd rozhodol rozsudkom pre zmeškanie na návrh žalo ...
Potvrdzujúce
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie vo výroku I. zastavil konanie v časti o zaplatenie sumy 3.438,52 eur s príslušenstvom. Vo výroku II. uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 6.202,70 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 6.202,70 eur od 01.07.2019 do zaplatenia, a to do 15 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. Vo výroku III. vo zvyšnej časti žalobu zamietol. Vo výroku IV. žalovanej voči žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 21 %, o ktorých výške bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti rozsudku. V odôvodne ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Žalobou zo dňa 22.12.2021 sa žalobca domáhal určenia, že výpoveď - zánik zmluvy o výkone správy bytov a nebytových priestorov uzatvorenej medzi ním ako správcom a žalovanými ako vlastníkmi bytov s účinnosťou od 01.01.2015 je neplatný, pričom k podanej žalobe pripojil odstúpenie žalovaných od zmluvy o výkone správy zo dňa 18.10.2021, ktorému odstúpeniu predchádzala schôdza vlastníkov bytov dňa 13.10.2021, na ktorej schôdzi došlo k hlasovaniu o vypovedaní zmluvy o výkone správy platnej medzi stranami sporu od 01.01.2015. Žalovaní v spoločnom vyjadrení (prostredníctvom spoločného právneho ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
160/2015 Z. z. § 396 ods. 1

161/2015 Z. z. § 52
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie pribral do konania ako účastníka správcu nadácie: Mgr. H. Y., nar. XX. XX. XXXX, bytom S. námestie XXXX/X, L. - R. H. (výrok I.), zrušil nadáciu: Nadácia Inaara, so sídlom Stupava 2234, IČO: 42 202 710, s likvidáciou (výrok II.), vymenoval nadácii likvidátora: Mgr. H. Y., nar. XX. XX. XXXX, bytom S. námestie XXXX/X, L. - R. H. (výrok III.), poučil, že likvidátor robí v mene nadácie iba úkony smerujúce k likvidácii nadácie (výrok IV.) a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania (výrok V.). 2. Svoje rozhodnutie odôvodnil ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zamietol návrh žalobcov na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa domáhali, aby súd uložil povinnému povinnosť zdržať sa vstupu, užívania, obrábania a akýchkoľvek iných obhospodarovacích a poľnohospodárskych úkonov na nehnuteľnostiach navrhovateľov evidovaných v k. ú. K. F., LV č. XXXX, CKN parcela reg. C č. XXXX/X, XXXX/X a zároveň žiadali, aby súd poučil povinného o oprávnení podať žalobu, ktorou sa bude domáhať náhrady škody alebo inej ujmy spôsobenej výkonom tohto neodkladného opatrenia a zároveň žiadali priznať trovy konania v rozsahu ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. zamietol žalobný návrh žalobkyne, ktorým sa domáhala určenia neplatnosti zmluvných podmienok dohodnutých v Zmluve o splátkovom úvere č. XXXXXXXXXX zo dňa 22.09.2005, a to v čl. II. bod 6., v čl. III. bod 5., v čl. III. bod 7., v čl. IV. bod 1., v čl. IV. bod 2., v čl. IV. bod 3., v čl. V. bod 2., v čl. V. bod 3. a v čl. V. bod 4. Výrokom II. priznal žalovanej nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Z vykonaného dokazovania súd zistil nasledovný skutkový stav: Zo zmluvy o splátkovom úvere č. XXXXXXX ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Topoľčany (ako súd prvej inštancie v zmysle § 12 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, ďalej len "CSP") rozsudkom zo dňa 15. júna 2022, č. k. 5Cpr/22/2021-69 určil, že výpoveď z pracovného pomeru žalovaného zo dňa 22.07.2021 uložená žalobcovi podľa § 63 ods.1 písm. e) ZP je neplatná. Žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. O výške náhrady trov konania bude rozhodnuté samostatným uznesením (ďalej len napadnutý rozsudok). 2. Svoje rozhodnutie súd prvej inštancie právne odôvodnil s poukazom na ustanovenie § 61 ods. 1, 2, § 63 ods. 1 ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie určil, že odstúpenie od zmluvy o ubytovaní a výzva na úhradu dlžnej sumy za ubytovanie z 20.01.2021 sú neplatné. Určil, že žalobkyňa je oprávnená užívať priestory ubytovacieho zariadenia, ktoré sú na ubytovanie vyhradené, vrátane spoločných priestorov v súlade so zmluvou o ubytovaní a dohodou o zrážkach zo mzdy zo dňa 01.04.2019, uzavretou medzi žalobkyňou a žalovaným v 1. rade v stavbe - Penzióne so súpisným číslom XXX, postaveným na parcele C KN XXX/X, kat. úz. Q. H.. Počas celej doby trvania pracovného pomeru uzatvoreného medzi žalobkyňou a žalovaný ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „súd“) rozhodol, cit.: „Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť žalobkyni 1.668 Eur s úrokmi z omeškania vo výške 8,75% ročne od 22.5.2014 do zaplatenia v lehote 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobu v prevyšujúcej časti z a m i e t a. Účastníci n e m a j ú nárok na náhradu trov konania“ 2. Vo svojom odôvodnení uviedol, že súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobkyni 1.668 eur s 8,75 % úrokom z omeškania ročne od 22.5.2014 do zaplatenia do 3 dní od jeho právoplatn ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 657, 40/1964 Z. z. § 516 ods. 1
40/1964 Z. z. § 516 ods. 2
40/1964 Z. z. § 571
Odôvodnenie: 1. V poradí druhým rozsudkom v tejto veci súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 10 000,- € s úrokom z omeškania vo výške 5,15% ročne zo sumy 10 000,- € od 01. 09. 2014 až do zaplatenia, všetko v lehote 3 dní od právoplatnosti rozsudku (prvý výrok); žalobu vo zvyšnej časti (v uplatnenej sume 1 500,- € spolu s úrokom z omeškania vo výške 5,15% ročne zo sumy 1 500,- € od 01. 09. 2014 do zaplatenia) zamietol (druhý výrok) a priznal žalobkyni proti žalovanému nárok na náhradu trov celého prvoinštančného a predchádzajúceho odvolacieho konania (vedeného na Krajskom s ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 370 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie platobným rozkazom č. k. 17Csp/41/2023-53 zo dňa 2. mája 2023 rozhodol tak, že žalovanú zaviazal zaplatiť sumu 337,19 eur ako aj zmluvnú pokutu 0,05 % za každý deň omeškania z jednotlivých súm, ročný úrok z omeškania 5 % zo sumy: - 29,58 eur od 01.07.2022 do zaplatenia, ročný úrok z omeškania 5,5 % zo sumy: - 30,19 eur od 01.08.2022 do zaplatenia, - 26,87 eur od 01.09.2022 do zaplatenia, ročný úrok z omeškania 6,25 % zo súm: - 30,19 eur od 01.10.2022 do zaplatenia, - 30,19 eur od 01.11.2022 do zaplatenia, a ročný úrok z omeškania 7 % zo sumy: - 30,19 eur od 01. ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 514/2003 Z. z. § 17 ods. 2, 514/2003 Z. z. § 17 ods. 3
Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku účastníka konania (akt. strany), ktorý ju nastolil. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty účastníkov konania (akt. strán) (porovnaj napríklad rozhodnutia ÚS SR II.ÚS 251/04, III.ÚS 209/04, II.ÚS 200/09 a podobne). Na ďalšiu argumentáciu odvolateľa, už nespôsobilú ovplyvniť posúdenie rozsudku súdu prvej inštancie, odvolací súd nepovažoval za potrebné reagovať špecifickou odpoveďou. 30. Odvolací súd sa stotožnil i s rozhodnutím súdu prvej inštancie v časti trov konania. Žalovaná ...
Iná povaha rozhodnutia
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 370
Odôvodnenie: 1. Odvolaním napadnutým rozsudkom Okresného súdu Bratislava III č. k. 19Cb/185/00-35 zo dňa 3.12.2002 (ďalej aj „Rozsudok“) súd prvej inštancie rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť právnemu predchodcovi žalobcu M & G Spedition spol. s. r. o., IČO: 31 337 520 sumu 51 000,- Sk s 0,07% úrokom z omeškania denne a to zo sumy 72 610,- Sk od 25.7.1999 do 2.7.2000, zo sumy 67 000,- Sk od 3.7.2000 do 22.8.2001, zo sumy 51 000,- Sk od 23.8.2001 do zaplatenia a nahradiť trovy konania vo výške 2904,- Sk do troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku s tým, že konanie v časti o zaplatenie 21.610,- Sk zastavu ...
Potvrdené
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie priznal žalovanému voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v celom rozsahu s tým, že o výške bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti tohto uznesenia. 2. Súd prvej inštancie vec právne posúdil podľa § 256 ods. 1 C.s.p. Uviedol, že na základe právneho názoru vysloveného v uznesení Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6Cdo 40/2022, ktoré rozhodnutie bolo vydané v danej právnej veci, týmto právnym názorom bol viazaný, a preto rozhodol o povinnosti žalobcu nahradiť žalovanému vzniknuté trovy konania. Uviedol, ž ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. konanie v časti, v ktorej navrhovateľka žiadala odporcovi uložiť povinnosť doplatiť výšku na výživnom, ktorá je čiastkou vyčíslenou od 01.09.2014 do konca roka 2020 vo výške 1.520,- eur + za každý ďalší mesiac 20,- eur až do stanovenia nového výživného, zastavil. Výrokom II. zvýšil vyživovaciu povinnosť odporcu k navrhovateľke A. A., nar. XX.XX.XXXX zo sumy 120,- eur mesačne na sumu 160,- eur mesačne s účinnosťou od 17.12.2020, ktoré výživné je odporca povinný platiť navrhovateľke vždy do 15. dňa v každom mesiaci vopred. Výrokom III. uloži ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: 1. Okresný súd odvolaním napadnutým uznesením žalobu žalobkyne na obnovu konania zo dňa 08.02.2023, doručenú súdu dňa 13.02.2023, odmietol. 2. V odôvodnení uznesenia okresný súd uviedol, že ani po doplnení žaloby na obnovu konania žalobkyňou nevyplýva žiaden z dôvodov podľa § 397 Civilného sporového poriadku, pre ktoré možno obnovu konania povoliť. Zmeškanie lehoty na podanie opravného prostriedku nespadá pod žiaden z dôvodov, na základe ktorých možno konanie obnoviť podľa § 397 CSP. Vzhľadom na neuvedenie nevyhnutných náležitostí žaloby o povolenie obnovy konania ani po výzve s ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom okresného súdu bol obžalovaný uznaný za vinného z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 2 Tr. zák., na tom skutkovom základe, že dňa 06.05.2022 asi o 15.44 h viedol osobné motorové vozidlo zn. C. V., českého evidenčného čísla XTX XXXX, po ulici P. v meste W. I., kde pri amfiteátri bol zastavený a kontrolovaný hliadkou OR PZ, V. W. I. a bola s ním vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom, avšak vzhľadom k tomu, že javil známky požitia omamných a návykových látok, bol vyzvaný, aby sa podrobil lekárskemu vyšetreniu odberom a vyšetren ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Malacky, rozsudkom č.k. 32C/24/2020-67 zo dňa 19.7.2021 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 1/ istinu 4.571,46 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne od 29.1.2020 do zaplatenia (výrok I.) a žalobkyni 2/ istinu 4.247,21 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne od 29.1.2020 do zaplatenia (výrok II.). Žalobcom priznal voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % (výrok III.). 2. Súd prvej inštancie vychádzal z nesporného skutkového zistenia, že v dôsledku dopravnej nehody dňa 21.5.2018 zavinenej W.. G. Y., jazdiacou motorovým ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 208 ods. 1 písm. a)
Odôvodnenie: Okresný súd Námestovo rozsudkom, sp.zn. 4T/6/2020 zo dňa 29.11.2022 obžalovaného F. M., nar. XX.X.XXXX v I., trvale bytom W. XX, z dôvodu podľa § 285 písm. b) Tr. por. oslobodil spod obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry v Námestove, sp.zn. Pv 102/19/5507 zo dňa 11.2.2020, pre skutok právne kvalifikovaný ako zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a) Tr. zák., na tom skutkovom základe, že: od presne nezisteného dňa a času najmenej však od mesiaca január 2010 do mesiaca október 2013 v mieste ich spoločného pobytu v rodinnom dome na adrese K., L. XXX ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 387 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Bratislava V, rozsudkom č.k. 49C/13/2018-139 zo dňa 3.12.2020 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni 1700,- eur spolu s úrokom z omeškania v sadzbe 5 % ročne odo dňa 27.4.2016 do zaplatenia, v splátkach po 50,- eur mesačne zročných vždy k 25. dňu toho ktorého mesiaca, počnúc dňom právoplatnosti rozsudku, pod stratou výhody splátok v prípade omeškania s úhradou čo i len jednej splátky riadne a včas (výrok I.). Vo zvyšnej časti konanie zastavil (výrok II.) a žalobkyni priznal voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % (výrok III.). 2. Súd prvej ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 172 ods. 1 písm. c)
300/2005 Z. z. § 172 ods. 1 písm. d)
Odôvodnenie: súdneho rozhodnutia v odvolacom konaní nemá odpovedať na každú námietku, či argument použitý v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní a zostali sporné, alebo sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov prvostupňového rozhodnutia, ktoré sa preskúmava v odvolacom konaní. Do práva na spravodlivý proces nepatrí právo účastníka konania, aby sa všeobecný súd stotožnil s jeho právnymi názormi, návrhmi a hodnotením dôkazov. Právo na spravodlivý proces neznamená ani právo na to, aby bol účastník konania pred všeobecným súdom úspešný, teda aby bolo ...
Potvrdené
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie návrh na prerušenie konania zamietol, žalobu zamietol a priznal žalovaným v 1. až 3. rade vo vzťahu k žalobkyni náhradu trov konania s tým, že o výške náhrady rozhodne samostatným uznesením po právoplatnosti rozsudku. 2. V dôvodoch rozhodnutia súd prvej inštancie poukázal na to, že žalobkyňa sa domáhala určenia neplatnosti dražby z dôvodov tvrdeného závažného porušenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Dražba spornej nehnuteľnosti (LV č. XXXX, kat. úz. A.) bola vykonaná 21.07.2020 a žaloba bola podaná 21.10.2020, teda v lehote urč ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 40/1964 Z. z. § 142 ods. 1
Odôvodnenie: výroku IV. v bode 17. napadnutého rozhodnutia nie je presvedčivé. 21.2 Spôsobu rozhodovania súdov o trovách konania o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva sa venoval Ústavný súd Slovenskej republiky v uznesení sp. zn. I. ÚS 573/2017 z 15. novembra 2017 a v novšom náleze sp. zn. III. ÚS 138/2022 z 23. júna 2022 ( a iných) , ktoré môžu byť pre súd prvej inštancie návodom na rozhodnutie o trovách tohto konania. 22. Toto rozhodnutie prijal senát odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0. Poučenie: Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie vo výroku I. zrušil podielové spoluvlastníctvo žalobcu a žalovaného k nehnuteľnosti - rodinnému domu súp. č. XXX, stojacemu na parc. H. XXX zastavané plochy a nádvoria o výmere XXX m2, zapísanému na LV č. XXX k. ú. G. a zrušené podielové spoluvlastníctvo vyporiadal tak, že nehnuteľnosť - rodinný dom súp. č. XXX, stojaci na parc. H. XXX zastavané plochy a nádvoria o výmere XXX m2, zapísaný na LV č. XXX k. ú. G., prikázal do výlučného vlastníctva žalobcu. Výrokom II ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 149 ods. 1
300/2005 Z. z. § 149 ods. 2 písm. a)
300/2005 Z. z. § 138
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Námestovo, sp.zn. 6T/75/2020 zo dňa 25.10.2022 bola obžalovaná Mgr. art. T. A. uznaná vinnou zo spáchania prečinu usmrtenia podľa § 149 ods. 1, 2 písm. a) Tr. zák. s poukazom na ustanovenie § 138 písm. h) Tr. zák., na tom skutkovom základe, že: dňa 26.07.2019 v čase okolo 12.50 hodine viedla osobné motorové vozidlo značky AUDI A3 Sportback evidenčné číslo NO XXX BV po R. V. v obci O., a to smerom k ceste číslo I/XX, okres Z., pričom keď sa s vozidlom nachádzala v križovatke Ulice V. a cesty číslo I/XX, nerešpektovala zvislú dopravnú značku „P1 - daj predno ...
Iná povaha rozhodnutia
Odôvodnenie: 1. Odvolaciemu súdu bolo doručené podanie žalovanej, ktorým navrhla vydanie dopĺňacieho rozsudku s poukazom na skutočnosť, že odvolací súd potvrdil napadnutý rozsudok prvej inštancie v časti uloženia povinnosti žalovanej zaplatiť nemajetkovú ujmu žalobkyni vo výške po 110,- Eur, v prevyšujúcej vyhovujúcej časti zmenil rozsudok tak, že žalobu žalobkyne zamietol a zároveň žalobkyni priznal náhradu trov celého konania v rozsahu 100 %. 2. Žalovaná uviedla, že v odôvodnení rozsudku odvolací súd k trovám prvoinštančného konania uviedol, že nárok na ich náhradu priznal žalobkyni s poukazom ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie exekúciu zastavil. Rozhodnutie právne odôvodnil s poukazom na 57 ods. 2, § 58 ods. 1, § 243h ods. 1, § 243d ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „Exekučný poriadok“), § 35, § 45 ods. 1, 2 zákona č. 244/2002 Z. z. a ako aj skutočnosťami zistenými z obsahu spisu. V odôvodnení napadnutého uznesenia uviedol, že oprávnený sa návrhom na vykonanie exekúcie zo dňa 17.01.2011, doručeným súdu dňa 10.02.2011, domáhal voči povinnému vykonania exekúcie n ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 251/2012 Z. z. § 76 ods. 8, 251/2012 Z. z. § 76 ods. 2
251/2012 Z. z. § 76 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Banská Bystrica (ďalej „súd prvej inštancie“, alebo „okresný súd“) výrokom I. uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 1.266,27 eur s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 5,-- eur odo dňa 28. 12. 2019 až do zaplatenia, zo sumy 662,44 eur odo dňa 18. 03. 2020 až do zaplatenia, zo sumy 588,83 eur odo dňa 29. 12. 2020 až do zaplatenia, zo sumy 10,-- eur odo dňa 01. 05. 2021 až do zaplatenia, všetko v lehote 30 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku. Výrokom II. rozhodol o náhrade trov prvoinštančného konania a uložil žalovanému povinnosť ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie svojím uznesením nariadil zabezpečovacie opatrenie, ktorým zriadil v prospech žalobkyne zabezpečovacie opatrenie tohto znenia: "Súd zriaďuje v prospech žalobkyne za účelom zabezpečenia jej pohľadávky vo výške 110.000,- Eur uplatnenej titulom zmluvy o pôžičke v konaní vedenom na tunajšom súde pod sp. zn. 5C/61/2022 z á l o ž n é p r á v o k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žalovaného v podiele 1/1 evidovaným Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor: na LV č. XXXX pre k.ú. B., obec B., okres Malacky ako parcela reg. "C" parc. č. XXXX/ ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: rozsudku vo veci samej dáva odpoveď na všetky relevantné otázky súvisiace s predmetom konania. 24. Odvolací súd sa stotožňuje so skutkovými zisteniami a právnym záverom súdu, v zmysle ktorého žalovanej nevzniklo na úkor žalobcu bezdôvodné obohatenie titulom plnenia zo zmluvy o úvere, uzavretej stranami sporu dňa 28.1.2011, keďže tento úver nebol bezúročný a bez poplatkov z dôvodov tvrdených žalobcom a zmluva neobsahovala ani žiadne neprijateľné zmluvné podmienky, z ktorého dôvodu je žalobou uplatnený nárok nedôvodný. 25. Ohľadne vyššie uvedeného záveru správne, podrobné a zákonu zo ...
Potvrdzujúce
Odôvodnenie: rozsudku tak spĺňa všetky predpoklady v zmysle § 220 ods. 2 Civilného sporového poriadku. 30. Pokiaľ sa týka odvolacej námietky žalobcu ohľadom nevykonania dokazovania, tu odvolací súd konštatuje, že súd prvej inštancie vykonal vo veci dokazovanie v dostatočnom rozsahu, potrebnom pre rozhodnutie o veci samej. Uviedol, ktoré dôkazy vykonal, ktoré nevykonal a z akého dôvodu návrh na vykonanie ďalších dôkazov zamietol. Súd prvej inštancie riadne, zrozumiteľne a dostatočne odôvodnil prečo nevykonal dôkazy navrhnuté stranami sporu. Pokiaľ v podanom odvolaní žalobca namietal, že dokazovanie malo byť ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom Okresný súd Dolný Kubín zamietol žalobu žalobcu a žalovanému voči žalobcovi nepriznal náhradu trov konania. Pri rozhodovaní vychádzal z ust. § 39, § 44 ods. 1, 2, § 46 ods. 1, 2, § 52 ods. 1, 2, 3, 4, § 525 ods. 2, § 565 OZ, § 1 ods. 2, § 9 ods. 1, 2 zákona č. 129/2010 Z. z. účinného k 22.01.2018, § 17 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z. z. účinného ku dňu postúpenia pohľadávky 22.06.2021, keď mal za to, že žalobca napriek výzve súdu nepreukázal, že pri úvere poskytnutom žalovanému dňa 25.11.2014 veriteľom M. M. a.s., bola dodržaná podmienka písomnosti zmluvy. Žalobca pr ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: ,

Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Matka sa podaným návrhom domáhala nariadenia neodkladného opatrenia, ktorým by súd dočasne upravil styk matky s mal. W. každý nepárny týždeň kalendárneho roka od piatku v čase od 16:00 hod. do nedele do 17:00 hod. a otcovi uložil povinnosť mal. W. na styk s matkou riadne pripraviť. Matka by si mal. W. prevzala v určenom čase v mieste bydliska otca a po skončení styku by mal. W. prevzal otec v určenom čase v mieste bydliska matky. Neodkladné opatrenie by trvalo do právoplatného skončenia konania vedeného na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 30P/6/2023. II. Obsah napa ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 483/2001 Z. z. § 92 ods. 8, 40/1964 Z. z. § 39
40/1964 Z. z. § 565
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Banská Bystrica (ďalej „súd prvej inštancie“, alebo „okresný súd“) výrokom I. žalobu zamietol a výrokom II. rozhodol o náhrade trov prvoinštančného konania, keď žalovanému náhradu trov konania voči žalobcovi nepriznal. 1.1. Súd prvej inštancie konštatoval skutkový a právny základ nároku, uplatneného žalobcom, ktorý sa domáhal, aby súd zaviazal žalovaného na zaplatenie sumy 624,65 eur spolu s príslušenstvom, ako plnenia zo zmluvy č. XXXXXXXXXX uzatvorenej medzi jeho právnym predchodcom Tatra banka, a. s. Bratislava (ďalej „pôvodný veriteľ“) a žalovaný ...
Zastavujúce odvolacie konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 370 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie rozsudkom č. k. 8Csp/79/2021-63 zo dňa 8.7.2021 výrokom I. zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 70,70 eura s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 70,70 eura od 18.7.2020 do zaplatenia a náklady spojené s uplatnením pohľadávky 3 eurá, všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku a výrokom II. žalobcovi priznal voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. 2. V deň vydania rozhodnutia súdu prvej inštancie žalovaný zomrel. Dedičské konanie po nebohom žalovanom sa skončilo zastavením konania pre nemajetnosť, uznesením sp. zn. 35 ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Prievidza (ďalej len „súd prvého stupňa“) pod sp. zn. 3T/39/2022 zo dňa 25. januára 2023 bol obžalovaný A. B. (ďalej len „obžalovaný“) na podklade podanej predmetnej obžaloby prokurátora uznaný vinným zo spáchania pokračovacieho trestného činu prečinu krádeže podľa § 212 odsek 1 písmeno a) Trestného zákona na tom skutkovom základe, že 1/ v bližšie nezistený deň v mesiaci marec 2022 najneskôr dňa 19.03.2022 vrátane, odcudzil z areálu spoločnosti MWS Prievidza, s. r. o., na Ulici Strojárska č. 4 v Prievidzi, tam uložené kovové výpalky a železo spolu o hm ...
Zrušené
Dotknuté predpisy::
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že: „Žalobu zamieta. Žalovaný má nárok voči žalobcovi na náhradu trov konania v rozsahu 100%, o ktorých výške rozhodne súd po právoplatnosti tohto rozsudku samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník.“ 2. Rozhodnutie právne odôvodnil § 52 ods. 1, 3, 4, § 53 ods. 1, 4, 6, 12, § 54 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení účinnom v čase uzatvorenia zmluvy, § 1 ods. 1 zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch v znení platnom v čase uzatvorenia zmluvy, § 131, § 132 ods. ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 2Tk/2/2020, zo dňa 7.7.2020 bol odsúdený A. B. uznaný za vinného v bode 1/ z obzvlášť závažného zločinu vraždy podľa § 145 ods. 1, 2 písm. c) Tr. zákona s poukazom na ustanovenie § 139 ods. 1 písm. e) Tr. zákona a v bode 2/ z prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, 2 písm. b) Tr. zákona s poukazom na ustanovenie § 139 ods. 1 písm. c) Tr. zákona, prečinu porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1, 2 písm. a) Tr. zákona s poukazom na ustanovenie § 138 písm. d) Tr. zákona a prečinu krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. a) Tr. zákona ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom č.k. 18Csp/93/2022 – 159 zo dňa 17.04.2023 súd prvej inštancie rozhodol tak, že I. Žalobu zamieta, II. Žalovanej náhradu trov konania nepriznáva. 2. Rozsudok bol žalobcovi doručený dňa 20.04.2023. Žalovaná si zásielku neprevzala v odbernej lehote. Podaním doručeným Okresnému súdu Prešov dňa 02.05.2023 zobral žalobca žalobu späť v celom rozsahu. Navrhol, aby súd konanie voči žalovanej zastavil. Dôvod, prečo zobral žalobu späť neuviedol. 3. Súd prvej inštancie nevyzval žalovanú na vyjadrenie sa k späťvzatiu žaloby. Preto odvolací súd podaním zo dňa 22.05.2023 vyzval žal ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 36/2005 Z. z. § 45
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Žiar nad Hronom (ďalej aj len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) výrokom I. zveril maloletú F. B., nar. XX.XX.XXXX do náhradnej osobnej starostlivosti tety H. B., nar. XX.XX.XXXX, bytom Z. U. XXXX/X, XXX XX L. Y., ktorá je oprávnená a povinná vykonávať osobnú starostlivosť o maloleté dieťa v rovnakom rozsahu ako ju vykonávajú rodičia a právo zastupovať maloleté dieťa a spravovať jeho majetok v bežných veciach. Výrokom II. uložil matke povinnosť platiť výživné na maloletú F. B., nar. XX.XX.XXXX vo výške 30 % zo sumy životného minima na neplnol ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: ,

Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku strany sporu, ktorá ju nastolila. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty strán (porovnaj napríklad rozhodnutia ÚS SR II. ÚS 251/04, III. ÚS 209/04, II. ÚS 200/09 a podobne). Na ďalšiu irelevantnú argumentáciu žalobkyne zachádzajúcu do nadbytočných podrobností, nespôsobilú už privodiť úspech jej odvolaniu, preto odvolací súd nepovažoval za potrebné reagovať špecifickou odpoveďou. 33. Toto rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu v pomere hlasov 3 : 0 . Poučenie: Proti tomuto ro ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 370 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Rozsudkom č. k. 11Csp/3/2020-278 zo dňa 27. februára 2023 súd prvej inštancie žalobu zamietol (výrok I.). Žalovanému nárok na náhradu trov konania nepriznal (výrok II.). Rozsudok bol právnemu zástupcovi žalobcu doručený dňa 30.03.2023 a žalovanému dňa 03.04.2023. 2. Podaním doručeným súdu prvej inštancie dňa 14.04.2023 žalobca zobral žalobu v celom rozsahu späť bez uvedenia dôvodu. Žiadal, aby súd konanie zastavil. 3. Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací (§ 34 zákona č. 160/2015 Civilný sporový poriadok, ďalej len „CSP“) bez nariadenia pojednávania (§ 385 ods. 1 CSP a cont ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie svojím uznesením nariadil neodkladné opatrenie, ktorým uložil žalovanému zdržať sa nakladania s nehnuteľnosťou zapísanou v KN, na LV č. XXXX, k. ú. I. E. ako parcela registra ,,C“, par. č. XXXX/X, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 489 m2, vo veľkosti podielu 1/8, a to v rozsahu výkonu vlastníckeho práva, najmä nehnuteľnosť odplatne alebo bezodplatne scudzovať, darovať, prenajímať, vkladať do základného imania obchodných spoločností alebo družstiev, zriaďovať k nej záložné právo a vecné bremená v ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: Okresný súd Prešov uznesením sp. zn. 4PP/11/2023 z 31.03.2023 podľa § 66 ods. 1 písm. a) Tr. zákona zamietol žiadosť odsúdeného Z. K. o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody v trvaní 4 rokov uloženého mu rozsudkom Okresného súdu Galanta sp. zn. 17T/13/2020 z 31.03.2021, právoplatným 16.12.2021, v spojení s rozsudkom Krajského súdu Trnava sp. zn. 6To/43/2021 z 16.12.2021, a z výkonu trestu odňatia slobody v trvaní 11 mesiacov a 14 dní uloženého mu rozsudkom Okresného súdu Bardejov sp. zn. 2T/74/2017, právoplatným 04.10.2017, v spojení s uznesením Okresného súdu Prešo ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: ,Odôvodnenie: rozhodnutia tak nemusí dať odpoveď na každú jednu poznámku, či pripomienku strany sporu, ktorá ju nastolila. Je však nevyhnutné, aby bolo reagované na podstatné a relevantné argumenty strán (porovnaj napríklad rozhodnutia ÚS SR II. ÚS 251/04, III. ÚS 209/04, II. ÚS 200/09 a podobne). Na ďalšiu irelevantnú argumentáciu žalobcu zachádzajúcu do nadbytočných podrobností, nespôsobilú už privodiť úspech odvolaniu, preto odvolací súd nepovažoval za potrebné reagovať špecifickou odpoveďou. 31. Na základe vyššie uvedeného preto odvolací súd v zmysle § 387 ods. 1 a 2 C.s.p. rozsudok súdu prvej inštancie ...
Zrušujúce, Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 36/2005 Z. z. § 62
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Žiar nad Hronom (aj len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozhodol nasledovne: „I. Otec I. S., nar. XX.XX.XXXX je p o v i n n ý platiť zvýšené výživné na mal. U. S., nar. XX.XX.XXXX zo sumy 120,- Eur na sumu 200,- Eur mesačne, na mal. K. S., nar. XX.XX.XXXX zo sumy 130,- Eur na sumu 220,- Eur, so splatnosťou vždy do 17. dňa v mesiaci vopred k rukám matky, počnúc dňom 01.10.2022. II. Zameškané zvýšené výživné na mal. U. S., nar. XX.XX.XXXX za obdobie od 01.10.2022 do 24.01.2023 vo výške 230,- Eur je otec maloletého p o v i n n ý zaplatiť ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie odmietol podanie žalobkýň 1/ a 2/, ktoré bolo doručené Okresnému súdu Trenčín dňa 25.08.2022 a je vedené na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 28C/47/2022. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že pôvodne iba žalobkyňa 1/ podala na tamojší súd dňa 25.08.2022 elektronicky podanie bez autorizovaného podpisu, ktoré následne podaním zo dňa 25.08.2022 doplnila v listinnej podobe. Podanie však vykazovalo nedostatky vo všeobecných náležitostiach, preto bola žalobkyňa 1/ uznesením č.k. 28C/47/2022-8 zo dňa 08.09.2022 vyzvaná na odstránenie vád podani ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 370 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žilina uznesením č. k. 17C/26/2022-32 zo dňa 09.05.2022 nariadil neodkladné opatrenia, ktorým žalovanému zakázal žalovaným nakladať s tam označenými nehnuteľnosťami do právoplatného rozhodnutia o nahradenie prejavu vôle vedeného pod sp. zn. 17C/26/2022 a v zostávajúcej časti návrhu zamietol. 2. Predmetné uznesenie bolo v rámci odvolacej lehoty napadnuté odvolaním žalovanými, ku ktorému odvolaniu bolo podané vyjadrenie žalobcu a aj replika zo strany žalovaných. 3. V rámci odvolacieho konania žalobca podaním zo dňa 30.05.2023 doručený súdu prvej inštancie dňa 30.05 ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 316 ods. 1
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom Okresného súdu Veľký Krtíš sp. zn. 10T/17/2023 zo dňa 24. 04. 2023 bol obžalovaný X. S. uznaný vinným zo zločinu prevádzačstva podľa § 355 ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. d) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. j) Trestného zákona, za čo mu bol uložený trest odňatia slobody vo výmere 3 roky nepodmienečne, na výkon ktorého bol zaradený do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Zároveň mu bol uložený trest vyhostenia z územia Slovenskej republiky na 3 roky. Dňa 16. 05. 2023 bolo okresnému súdu doručené odvolanie obžalovaného voči vyššie uve ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 370 ods. 2
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Žilina platobným rozkazom č. k. 25C/15/2023-36 zo dňa 10.03.2023 zaviazala žalovanú zaplatiť žalobcovi istinu 3 348,40 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8% od 23.2.2023 do zaplatenia a zaplatiť náhradu trov konania v sume 130,50 eur. 2. V rámci lehoty na podanie odporu proti platobnému rozkazu žalobca podaním zo dňa 28.04.2023 doručený súdu prvej inštancie dňa 28.04.2023 svoju žalobu v celom rozsahu zobral späť z dôvodu, že žalovaná uhradila istinu dňa 27.04.2023 a zároveň vyslovil, že si neuplatňuje nárok na náhradu trov konania. Žalovaná napriek výzve sa k ...
Zmenené
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 324 ods. 1 písm. b)
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Kežmarok sp. zn. 9T/11/2022 zo dňa 22.11.2022 bol obžalovaný A. B., nar, XX.XX.XXXX v B., trvale bytom C. XXXX/XX, B., uznaný vinným z prečin útoku na verejného činiteľa podľa § 324 ods. 1 písm. b/ Tr. zákona, ktorý spáchal na tom skutkovom základe, že - dňa 08.04.2022 v čase okolo 20.10 hod. po predchádzajúcom požití alkoholických nápojov, v chodbe bytového domu v D. E., ulica F. XX, G. B. potom, ako na mieste kopol do pootvorených dverí bytu, za ktorými stála H. B. so synom D. B., ktorého držala na rukách, bol obžalovaný A. B. vyzvaný npráp. I. D., aby u ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie odmietol podanie žalobkyne zo dňa 06.12.2022 v spojení s doplnením z 15.12.2022 s poukazom na ustanovenie § 129 ods. 3 Civilného sporového poriadku, nakoľko napriek výzve uznesením zo dňa 29.12.2022 neodstránila vady podania. 2. Proti uvedenému uzneseniu podala odvolanie žalobkyňa a žiadala o správny proces civilného súdu. 3. Krajský súd v Žiline ako súd odvolací (§ 34 zák. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, ďalej len „CSP“) po zistení, že odvolanie podala strana sporu, v neprospech ktorej bolo rozhodnutie vydané (§ 359 CSP) proti ...
Zrušujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 389 ods. 1 písm. b), 160/2015 Z. z. § 327
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie odmietol návrh žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia (podaným spolu so žalobou vo veci samej o určenie neplatnosti právnych úkonov: dohody o zrušení zmluvy zo dňa 22.4.2021, zmluvy o prevode nehnuteľností uzatvorenej medzi žalovaným 1. a 2. a zmluvy o prevode nehnuteľností uzatvorenej medzi žalovaným 2. a 3.), ktorým sa žalobca domáhal, aby súd žalovanému zakázal nehnuteľnosť predať, darovať, zaťažiť ju záložným právom, zaťažiť ju vecným bremenom, zaťažiť ju zabezpečovacím prevodom práva, vložiť ju ako nepeňažný vklad do obchodnej ...
Odmietajúce odvolanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 386, 160/2015 Z. z. § 121
160/2015 Z. z. § 111 ods. 1
160/2015 Z. z. § 111 ods. 2
Odôvodnenie: Napadnutým uznesením súd prvej inštancie odmietol podanie navrhovateľky zo dňa 13.01.2023. V odôvodnení uviedol, že navrhovateľka sa domáhala vydania zákazu priblíženia sa členom skupiny „Slovakia REAL-IN a.s., Ul. Radlinského, kancelária v hoteli PARK, 026 01 Dolný Kubín, na vzdialenosť 1500 metrov, a to T. T. N.., X. R., starého pána, ktorý s nimi žije, dieťaťa 11-12 rokov, ktoré nenavštevuje žiadne školské zariadenia, ale je posielané kradnúť, staršej pani, ktorá tiež s nimi žije, meno nepozná a všetci žijú v Bratislave a vykrádajú. Zákaz priblíženia žiada vydať prostredníctvom neodkladné ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 300/2005 Z. z. § 156 ods. 1
Odôvodnenie: Napadnutým uznesením Okresný súd Kežmarok podľa § 50 ods. 4 Trestného zákona s použitím § 419 ods. 1 Trestného poriadku súd vyslovil, že odsúdený A. B., nar. XX.XX.XXXX v C. D., trvale bytom E. XXX, okr. Stará Ľubovňa, sa v skúšobnej dobe neosvedčil a trest odňatia slobody v trvaní 3 (troch) mesiacov uložený trestným rozkazom Okresného súdu Kežmarok č. k. 9T/37/2021-90 zo dňa 21.05.2021, právoplatným dňa 16.07.2021, sa vykoná. Podľa § 50 ods. 8 Trestného zákona v spojení s § 48 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Trestného zákona zaradil odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody do ústavu na výkon t ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 66 ods. 1 písm. b)

301/2005 Z. z. § 193 ods. 1 písm. c)
Odôvodnenie: Napadnutým uznesením okresný súd podľa § 415 ods. 1 Trestného poriadku s poukazom na § 66 ods. 1 písm. b), ods. 2 Trestného zákona zamietol návrh odsúdeného A. B., nar. XX.XX.XXXX vo C., bytom D. XXX, t.č. vo výkone trestu odňatia slobody v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený trestným rozsudkom Okresného súdu Zvolen zo dňa 18.01.2017 sp. zn. 4T/81/2016, právoplatný dňa 18.01.2017. Okresný súd svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že u odsúdeného neboli splnené všetky podmienky podmienečného prepustenia v zmysle u ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 20
300/2005 Z. z. § 218 ods. 1
Odôvodnenie: Horeuvedeným rozsudkom súd I. stupňa podľa § 285 písm. b) Tr. por. oslobodil obžalovaného 1) G. X. a 2) V. F. spod obžaloby Okresnej prokuratúry Komárno zo dňa 04.02.2022, sp. zn. 2Pv 195/21/4401-24, trestne stíhaných pre prečin neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru v spolupáchateľstve podľa § 20 k § 218 ods. 1 Tr. zák., ktorého sa mali dopustiť tak, že od X. apríla XXXX až do XX. júna XXXX napriek právoplatnému rozsudku Krajského súdu v Nitre sp. zn. 6CoCsp/18/2020 zo dňa 24. februára 2021 s právoplatnosťou od 6. apríla 2021, ktorý potvrdil rozsudok ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 189 ods. 1
Odôvodnenie: Horeuvedeným rozsudkom súdu I. stupňa bol obžalovaný uznaný vinným pre zločin vydierania podľa § 189 odsek 1 Trestného zákona, na tom skutkovom základe, že : dňa XX.XX.XXXX v čase okolo XX.XX h. prišiel v chatovej oblasti zvanej G. v S. k vonkajšej strane oplotenia pozemku, kde začal S. B. a V. N., nachádzajúcim sa v tom čase na pozemku v maringotke, vykrikovať, aby stiahli žalobu na polícii použijúc slová "Dávajte si pozor, lebo bude zle!", po čom ale odišiel preč, avšak neskôr sa vrátil späť a opätovne na nich kričal slovami: "Keď nestiahnete papiere z predošlého prípadu, tak Vás ob ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 0/0 Z. z. § 387
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Spišská Nová Ves (ďalej len súd prvej inštancie alebo súd) rozsudkom zo dňa 20. januára 2022 č.k. 9C/490/2015-256 žalobu zamietol (I.) a náhradu trov konania stranám sporu a štátu nepriznal (II.). 2. Rozhodol tak o žalobe doručenej súdu dňa 19.11.2015, ktorou sa žalobca pôvodne domáhal od žalovanej zaplatenia sumy 5.000,- eur (následne v zmysle zmeny žalobného petitu pripustenej uznesením č.k. 9C/490/2015-70 zo dňa 18.7.2018 sumy 6.185,- eur) titulom náhrady škody na zdraví. Žalobu odôvodnil tým, že v novembri 2013 absolvoval operáciu pruhu a dňa 11.11.2013 bol z nemo ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: rozsudku dáva odpoveď na všetky relevantné otázky súvisiace s predmetom konania. 21. Žalovaný v 1. rade v odvolaní v podstatnej časti už len opakuje argumenty uvádzané v konaní pred súdom prvej inštancie a v odvolaní proti rozsudku súdu prvej inštancie zo dňa 21.5.2021 č.k. 11C/23/2020-291, s ktorými sa súd náležite a správne vysporiadal pri rozhodovaní daného sporu, a preto jeho odvolacie námietky nie sú spôsobilé spochybniť vecnú správnosť napadnutého rozsudku a neumožňujú prijať iné závery. 22. Odvolací súd sa stotožňuje so skutkovými zisteniami a právnym záverom súdu, v zmysle ...
Potvrdzujúce
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Lučenec (ďalej aj len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozhodol nasledovne: „I. Zveruje maloletú I. T., nar. XX.XX.XXXX do osobnej starostlivosti matky T. T., nar. XX.XX.XXXX, ktorá bude dieťa zastupovať a spravovať jeho majetok. II. M. N. B., narodený XX.XX.XXXX je p o v i n n ý prispievať na výživu maloletej I. T., narodenej XX.XX.XXXX sumou 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona od 25.11.2019, vždy do 15.dňa toho ktorého mesiaca vopred k rukám matky. III. Zameškané výživné za dobu od 25. novembra 2 ...
Zmeňujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 289 ods. 1
Odôvodnenie: napadnutého rozsudku pokiaľ ide o uloženie nepodmienečného trestu odňatia slobody je v absolútnom rozpore s odôvodnením, ktoré súd použil v prípade uloženia skoršieho podmienečného trestu. Okresný súd v odôvodnení rozsudku nijakým spôsobom nezdôvodnil svoje rozporuplné rozhodnutie. Uloženie nepodmienečného trestu odňatia slobody považuje za neprimerane prísny nezohľadňujúci stupeň spoločenskej nebezpečnosti konania obžalovaného. Priznanie sa obžalovaného okresný súd síce zohľadnil v podobe poľahčujúcej okolnosti, napriek tomu však obžalovanému uložil nepodmienečný trest odňatia slobody. ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 300/2005 Z. z. § 172 ods. 1 písm. c)
300/2005 Z. z. § 172 ods. 1 písm. d)
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom Okresného súdu Galanta č. k. 2T/59/2021-207 zo dňa 08.03.2023 bol obžalovaný A. B., nar. XX.XX.XXXX v C., trvale bytom D., E. F. XXX, G. C., H. I., uznaný vinným zo spáchania zločinu nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c), písm. d) Trestného zákona (účinného v čase spáchania skutku), ktorého sa dopustil na tom skutkovom základe, že od presne nezistenej doby do 19.05.2021 na bližšie nezistených miestach v okrese Galanta, si neoprávnene zaobstarával od nestoto ...
Potvrdené
Dotknuté predpisy:: 301/2005 Z. z. § 319
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Žiar nad Hronom sp. zn. 2T/140/2015 z 16. 1. 2023 boli obžalované 1/ G.. G. P. a 2/ W. P. podľa § 285 písm. a) Trestného poriadku oslobodené spod obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry Žiar nad Hronom č. k. 1 Pv 62/15/6613 z 1. 7. 2015, pre prečin podvodu podľa § 221 ods.1, ods. 2 Trestného zákona, ktorého sa mali dopustiť na tom skutkovom základe, že dňa 4. 11. 2013 v Žiari nad Hronom, po spoločnej predchádzajúcej dohode uviedli do omylu Y. Q., nar. XX. XX. XXXX a X. Q., nar. XX. 5. XXXX, obaja bytom X. O. č. XXX, tým spôsobom, že im predložili ako predáv ...
Potvrdzujúce
Dotknuté predpisy:: , 160/2015 Z. z. § 387 ods. 1
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom prvoinštančný súd žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal uloženia povinnosti zaplatiť mu zo strany žalovanej 897,57 Eur s príslušenstvom, zamietol, žalovanej vo vzťahu k žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu. V dôvodoch rozhodnutia prvoinštančný súd podrobne rozpísal, ktoré dôkazy v konaní vykonal, k akým skutkovým zisteniam z vykonaných dôkazov dospel, poukázal na právnu úpravu, ktorú na vec aplikoval a akými úvahami sa pri rozhodovaní riadil. V bode 19. písomného odôvodnenia rozsudku prvoinštančný súd uviedol, že z vykonaného dokazovani ...
Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Dotknuté predpisy:: 160/2015 Z. z. § 370 ods. 1, 160/2015 Z. z. § 370 ods. 2
160/2015 Z. z. § 378 ods. 1
160/2015 Z. z. § 146 ods. 1
160/2015 Z. z. § 256 ods. 1
Odôvodnenie: V záhlaví označeným platobným rozkazom okresný súd (ďalej v texte aj ako súd prve