Nájdené rozsudky pre výraz: a podnájom nebytových priestorov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 55

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12 dokumentov
2 dokumenty
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Súd prvej inštancie správne uviedol, že predmetná Zmluva o podnájme nebytových priestorov bol uzavretá písomne, k jej ukončeniu mohlo dôjsť tiež písomne, k čomu však nedošlo. Z § 40 ods. 2 Občianskeho zákonníka vyplýva, že pokiaľ došlo k uzavretiu písomnej dohody (a to bez ohľadu na to, či písomnú formu vyžaduje zákon, výslovná dohoda účastníkov alebo zmluva bola jednoducho fakticky uzavretá písomne) je možno takúto dohodu meniť alebo rušiť iba písomne. Keďže potom nedošlo k účinnému ukončeniu predmetného nájomného vzťahu, či už jednostrannou výpoveďou a ani dohodou účastníkov, žalobca m ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 24Co/19/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2614203309 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 03. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Dudášová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2017:2614203309.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Du
Merito veci Nájomný vzťah
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 118 ods. 1 Občianskeho zákonníka predmetom občianskoprávnych vzťahov sú veci, a pokiaľ to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty. 28. V súlade s citovaným ustanovením a vyššie uvedenou argumentáciou prisvedčil odvolací súd obrane žalovaného, že predmetom nájmu bola samostatná vec v právnom slova zmysle, preto právny záver súdu prvej inštancie o posúdení predmetu sporu podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka je správny. Vychádzajúc z vykonaného dokazovania bol správny aj skutkový záver, v zmysle ktorého žalovaný od roku 2013 užíval Halu A pre svoju výrobu, ted ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 4Cob/1/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8317209734 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 01. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Anna Ilčinová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2020:8317209734.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Ilčino
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: K odvolaciemu dôvodu nesprávneho zhodnotenia námietky nedostatku pasívnej legitimácie žalovaného v 2/ rade okresným súdom, odvolací súd zvýrazňuje, že ust. § 680 ods. 2 Občianskeho zákonníka upravujúce prechod práv a povinností na nadobúdateľa prenajatej veci je obsiahnuté v rámci všeobecnej úpravy nájomnej zmluvy a dopadá aj na vzťahy, ktoré riešia prenájom nebytových priestorov, pretože zvláštna úprava tohto nájomného vzťahu, nachádzajúca sa v zákone č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, a to nadväznosti na § 720 Občianskeho zákonníka neobsahu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 13Cob/248/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5610201503 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 09. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Zuzana Štolcová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2017:5610201503.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Hoci nájom a podnájom nebytových priestorov Občiansky zákonník prenecháva na osobitnú právnu úpravu, ktorou je Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, neznamená to, že aj pri nájme a podnájme nebytových priestorov neplatia ustanovenia Občianskeho zákonníka o tomto zmluvnom type, teda ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka upravujúce nájomnú zmluvu. Je potom pravda, že s poukazom na § 673 Občianskeho zákonníka nájomca nie je povinný platiť nájomné, pokiaľ pre vady veci, ktoré nespôsobil, nemohol prenajatú vec užívať dohodnutým spôsobom, resp. ak z týchto dôvodov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Banská Bystrica 64Cb/166/2012 6112211881 11.01.2013 Mgr. Miriam Kamenská ECLI:SK:OSBB:2013:6112211881.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Banská Bystrica, konajúc samosudkyňou Mgr. Miriam Kamenskou, v právnej veci navrhovateľa Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, so sídlom Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 14 223 970, zast.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Úprava započítania, tzv. kompenzácie je obsiahnutá v § 580 a 581 Občianskeho zákonníka a v § 358 až § 364 Obchodného zákonníka. Obchodný zákonník občianskoprávnu úpravu započítania dopĺňa. Započítanie predstavuje splatenie pohľadávky vzájomným odpočtom a jeho účel spočíva vo vylúčení samotného platenia. Započítaním nezaniká len hlavný záväzok, ale aj záväzky akcesorické. Pre započítanie sa vyžaduje, aby veriteľ a dlžník mali vzájomné pohľadávky. Ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky je vzájomné aj ich postavenie. Plnenie z týchto vzájomných pohľadávok musí byť rovnakého druhu a tieto p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 38Cb/307/2010 3110218111 17.05.2012 JUDr. Iveta Záleská ECLI:SK:OSTN:2012:3110218111.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín v konaní pred samosudkyňou JUDr. Ivetou Záleskou v právnej veci žalobcu TAM Properties, a.s. so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO 36 812 226, právne zastúpeného Mgr. Michalom Šalingom, advokátom, Chr
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovenie § 680 ods.2 OZ upravujúce prechod práv a povinností na nadobúdateľa prenajatej veci je obsiahnuté v rámci všeobecnej úpravy nájomnej zmluvy a dopadá aj na vzťahy, ktoré riešia prenájom nebytových priestorov, pretože zvláštna úprava tohto nájomného vzťahu, nachádzajúca sa v zák.č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, a to v nadväznosti na § 720 OZ neobsahuje špeciálne ustanovenie o dôsledkoch zmeny vlastníka prenajatej veci za trvania nájomného vzťahu, a preto je nutné použiť všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka o nájomnej zmluve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 43Cob/203/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6605201844 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Dibdiaková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2012:6605201844.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zlože
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V ustanovení odseku 2 § 676 OZ sa ráta s obnovením nájomnej zmluvy po uplynutí doby, na ktorú bol nájom dojednaný. Nejde o obnovenie nájomnej zmluvy vzájomnou dohodou zmluvných strán, ktorá je možná podľa odseku 1, ale o obnovu na základe konkludentných činov uvedených v zákone. Ide o dva konkludentné činy, z ktorých jeden je pozitívny, spočíva teda v určitom správaní nájomcu, a druhý je negatívny, ktorý spočíva v nečinnosti, resp. v opomenutí úkonu zo strany prenajímateľa. Prvou podmienkou obnovenia nájomnej zmluvy je, že nájomca užíva vec aj po skončení nájmu. To znamená, že nájomca nevrát ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 11C/87/2007 1106229626 30.05.2012 JUDr. Branislav Král ECLI:SK:OSBA1:2012:1106229626.7 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava I v Bratislave v konaní pred samosudcom JUDr. Branislavom Králom, v právnej veci navrhovateľov: 1/ S.. T. J., G. Z. XX, XXX XX Bratislava, Q.M. N., X/ S.. E. J., G. Z. XX, XXX XX Bratislava, občianka SR, oba
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Na vzťahy vyplývajúce zo zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov možno všeobecnú úpravu použiť len v prípade, ak ich neupravuje osobitný (špeciálny) zákon. Vzťah obidvoch predpisov je vzťahom všeobecného právneho predpisu, ktorými sú ustanovenia Občianskeho zákonníka a zvláštneho právneho predpisu k nemu, ktorým je zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov. Teda, tento vzťah oboch zákonov je potrebné definovať tak, že na nájom nebytových priestorov sa vzťahuje všeobecná úprava Občianskeho zákonníka, a to v tých otázkach, ktoré výslovne neupravuje zákon o nájme a podnájme nebytovýc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 13Cob/246/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5712211684 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 12. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Zuzana Štolcová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2013:5712211684.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 9Co/294/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4110200960 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 11. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Marčeková ECLI: ECLI:SK:KSNR:2014:4110200960.6 Uznesenie Krajský súd v Nitre v právnej veci: navrhovateľa: NADOK, s. r. o. so sídlom Trnava, Mikovíniho 10, IČO: 36 2
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 16Co/122/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1416201514 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 08. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ing. Mario Dubaň ECLI: ECLI:SK:KSBA:2020:1416201514.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ing.
MENU