Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1096668
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63987
USSR: 35018
NSČR: 122318
NSSČR: 65038
USČR: 78685
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422522
Krajské súdy (ČR): 41850
Posledná aktualizácia
28.02.2020 03:15

Nájdené rozsudky pre výraz: a podnájom nebytových priestorov


Približný počet výsledkov: 364 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: a podnájom nebytových priestorov
  • a nájdené 19950119 krát v 422608 dokumentoch
  • podnajom nájdené 3152 krát v 1660 dokumentoch
  • bytovy nájdené 117792 krát v 20420 dokumentoch
  • priestor nájdené 123189 krát v 29180 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 9 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty


Právna veta: Súd prvej inštancie správne uviedol, že predmetná Zmluva o podnájme nebytových priestorov bol uzavretá písomne, k jej ukončeniu mohlo dôjsť tiež písomne, k čomu však nedošlo. Z § 40 ods. 2 Občianskeho zákonníka vyplýva, že pokiaľ došlo k uzavretiu písomnej dohody (a to bez ohľadu na to, či písomnú formu vyžaduje zákon, výslovná dohoda účastníkov alebo zmluva bola jednoducho fakticky uzavretá písomne) je možno takúto dohodu meniť alebo rušiť iba písomne. Keďže potom nedošlo k účinnému ukončeniu predmetného nájomného vzťahu, či už jednostrannou výpoveďou a ani dohodou účastníkov, žalobca m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Co/19/2016 2614203309 01. 03. 2017 JUDr. Andrea Dudášová ECLI:SK:KSTT:2017:2614203309.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Dudášová a sudcov: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a JUDr. Martin Holič, v právnej veci žalobcu: COLFIN.SK s.r.o., Hurbanova 2941/40A, Senica, IČO: 36 699 926, zastúpený .
Právna veta: Úprava započítania, tzv. kompenzácie je obsiahnutá v § 580 a 581 Občianskeho zákonníka a v § 358 až § 364 Obchodného zákonníka. Obchodný zákonník občianskoprávnu úpravu započítania dopĺňa. Započítanie predstavuje splatenie pohľadávky vzájomným odpočtom a jeho účel spočíva vo vylúčení samotného platenia. Započítaním nezaniká len hlavný záväzok, ale aj záväzky akcesorické. Pre započítanie sa vyžaduje, aby veriteľ a dlžník mali vzájomné pohľadávky. Ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky je vzájomné aj ich postavenie. Plnenie z týchto vzájomných pohľadávok musí byť rovnakého druhu a tieto p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spravujú sa príslušnými ustanoveniami o tomto zmluvnom type v Občianskom zákonníku a týmto zákonom. Podľa § 720 Obč.zák. nájom a podnájom nebytových priestorov upravuje osobitný zákon. Podľa § 3 ods.3 prvá veta zák.č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových ... sa príslušnými ustanoveniami o tomto zmluvnom type v Občianskom zákonníku a týmto zákonom. Podľa § 720 Obč.zák. nájom a podnájom nebytových priestorov upravuje osobitný zákon. Podľa § 3 ods.3 prvá veta zák.č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových .
Právna veta: V ustanovení odseku 2 § 676 OZ sa ráta s obnovením nájomnej zmluvy po uplynutí doby, na ktorú bol nájom dojednaný. Nejde o obnovenie nájomnej zmluvy vzájomnou dohodou zmluvných strán, ktorá je možná podľa odseku 1, ale o obnovu na základe konkludentných činov uvedených v zákone. Ide o dva konkludentné činy, z ktorých jeden je pozitívny, spočíva teda v určitom správaní nájomcu, a druhý je negatívny, ktorý spočíva v nečinnosti, resp. v opomenutí úkonu zo strany prenajímateľa. Prvou podmienkou obnovenia nájomnej zmluvy je, že nájomca užíva vec aj po skončení nájmu. To znamená, že nájomca nevrát ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zmluvy bolo práve zriadenie sídla odporcu v prenajatých priestoroch. Podľa § 720 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka nájom a podnájom nebytových priestorov upravuje osobitný zákon. Podľa § 853 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, občianskoprávne vzťahy, pokiaľ nie sú .
Právna veta: Ustanovenie § 680 ods.2 OZ upravujúce prechod práv a povinností na nadobúdateľa prenajatej veci je obsiahnuté v rámci všeobecnej úpravy nájomnej zmluvy a dopadá aj na vzťahy, ktoré riešia prenájom nebytových priestorov, pretože zvláštna úprava tohto nájomného vzťahu, nachádzajúca sa v zák.č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, a to v nadväznosti na § 720 OZ neobsahuje špeciálne ustanovenie o dôsledkoch zmeny vlastníka prenajatej veci za trvania nájomného vzťahu, a preto je nutné použiť všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka o nájomnej zmluve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... by aj vzniklo, vzniklo na strane Lučenských kúpeľov a.s., a nie na strane odporcu. Podľa § 720 OZ nájom a podnájom nebytových priestorov upravuje osobitný zákon. Podľa § 1 zák.č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení .
Právna veta: Hoci nájom a podnájom nebytových priestorov Občiansky zákonník prenecháva na osobitnú právnu úpravu, ktorou je Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, neznamená to, že aj pri nájme a podnájme nebytových priestorov neplatia ustanovenia Občianskeho zákonníka o tomto zmluvnom type, teda ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka upravujúce nájomnú zmluvu. Je potom pravda, že s poukazom na § 673 Občianskeho zákonníka nájomca nie je povinný platiť nájomné, pokiaľ pre vady veci, ktoré nespôsobil, nemohol prenajatú vec užívať dohodnutým spôsobom, resp. ak z týchto dôvodov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odporca sa bránil tvrdením, že prenajatý nebytový priestor nemohol užívať dohodnutým spôsobom pre vady, ktoré nespôsobil. Hoci nájom a podnájom nebytových priestorov Občiansky zákonník prenecháva na osobitnú právnu úpravu, ktorou je Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme ... do šiestich mesiacov odo dňa, keď došlo ku skutočnostiam toto právo zakladajúcim. Podľa § 720 Občianskeho zákonníka nájom a podnájom nebytových priestorov upravuje osobitný zákon. Podľa § 3 ods. 1 Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme .
Právna veta: Podľa ods. § 687 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak nájomná zmluva neurčuje inak, drobné úpravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou uhrádza nájomca. Pojem drobných opráv a nákladov spojených s bežnou údržbou bytu upravuje osobitný predpis. Tretí ods. upravuje, že práva a povinnosti nájomcu - člena družstva, pokiaľ ide o vykonávanie drobných opráv v byte a pokiaľ ide o úhradu nákladov spojených s bežnou údržbou bytu, upravujú stanovy družstva. Citované ustanovenie upravuje povinnosť prenajímateľa, teda odporcu odovzdať nájomcovi byt v stave spôsobilom na riadne uží ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15Co/51/2013 6412212391 29.01.2014 JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI:SK:KSBB:2014:6412212391.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jaroslava Mikulaja a sudcov JUDr. Oľgy Maľovej a JUDr. Jaroslava Galla, v právnej veci navrhovateľa E. O., nar. XX. XX. XXXX, bytom L. Y., ul. L. R. X, proti odporcovi .
Právna veta: Pri riešení otázky, či náhradný byt s nájmom na určitý čas je zodpovedajúcou bytovou náhradou, sa vychádza z inštitútu nájmu bytu. Jeho charakteristickým znakom je, že nájom bytu je chránený (§ 685 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Zabezpečením bytovej náhrady s dobou nájmu na určitý čas by sa účel bytového nájmu nenaplnil. Bytová náhrada nemá slúžiť vypratávanej osobe iba na zabezpečenie bývania počas času nevyhnutného na zabezpečenie si iného bývania, ale účelom bytových náhrad je predovšetkým poskytnúť vypratávanej osobe náhradné riešenie jej potreby bývania, ktorú mala pôvodným nájomným pomer ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17Co/54/2013 3711204357 12.02.2014 JUDr. Emília Zimová ECLI:SK:KSTN:2014:3711204357.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Emílie Zimovej a sudkýň JUDr. Gabriely Janákovej a JUDr. Eriky Zajacovej v právnej veci navrhovateľky: C. G., nar. XX.XX.XXXX, bytom D. XXXX/XXX-XX, G. J., zastúpená JUDr. Annou .
Právna veta: Na vzťahy vyplývajúce zo zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov možno všeobecnú úpravu použiť len v prípade, ak ich neupravuje osobitný (špeciálny) zákon. Vzťah obidvoch predpisov je vzťahom všeobecného právneho predpisu, ktorými sú ustanovenia Občianskeho zákonníka a zvláštneho právneho predpisu k nemu, ktorým je zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov. Teda, tento vzťah oboch zákonov je potrebné definovať tak, že na nájom nebytových priestorov sa vzťahuje všeobecná úprava Občianskeho zákonníka, a to v tých otázkach, ktoré výslovne neupravuje zákon o nájme a podnájme nebytovýc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nároku posudzovať v zmysle všeobecnej právnej úpravy Občianskeho zákonníka cez úpravu v § 720 Občianskeho zákonníka, ktorý odkazuje, že nájom a podnájom nebytových priestorov upravuje osobitný zákon, pričom všeobecnou úpravou k tejto osobitnej právnej úprave je právna úprava Občianskeho zákonníka. Zvýrazňuje krajský súd, že .
... eur - náhrada súdneho poplatku a 225,46 eur - trovy právneho zastúpenia. Podľa § 720 Občianskeho zákonníka nájom a podnájom nebytových priestorov upravuje osobitný zákon. Podľa § 3 zákona č. 116/1990 Zb. prenajímateľ môže nebytový priestor prenechať na užívanie ... - náhrada súdneho poplatku a 225,46 eur - trovy právneho zastúpenia. Podľa § 720 Občianskeho zákonníka nájom a podnájom nebytových priestorov upravuje osobitný 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, oznámenie o úprave .
... 2012 až august 2013, t.j. za 19 mesiacov. Podľa § 720 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka nájom a podnájom nebytových priestorov upravuje osobitný zákon. Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov prenajímateľ .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.