Nájdené rozsudky pre výraz: a podnájom nebytových priestorov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 50

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
2 dokumenty
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Súd prvej inštancie správne uviedol, že predmetná Zmluva o podnájme nebytových priestorov bol uzavretá písomne, k jej ukončeniu mohlo dôjsť tiež písomne, k čomu však nedošlo. Z § 40 ods. 2 Občianskeho zákonníka vyplýva, že pokiaľ došlo k uzavretiu písomnej dohody (a to bez ohľadu na to, či písomnú formu vyžaduje zákon, výslovná dohoda účastníkov alebo zmluva bola jednoducho fakticky uzavretá písomne) je možno takúto dohodu meniť alebo rušiť iba písomne. Keďže potom nedošlo k účinnému ukončeniu predmetného nájomného vzťahu, či už jednostrannou výpoveďou a ani dohodou účastníkov, žalobca m ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Co/19/2016 2614203309 01. 03. 2017 JUDr. Andrea Dudášová ECLI:SK:KSTT:2017:2614203309.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Dudášová a sudcov: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a JUDr. Martin Holič, v právnej veci žalobcu: COLFIN.SK s.r.o., Hurbanova 2941/40A, Senica, IČO: 36 699 926,
Právna veta: Podľa § 118 ods. 1 Občianskeho zákonníka predmetom občianskoprávnych vzťahov sú veci, a pokiaľ to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty. 28. V súlade s citovaným ustanovením a vyššie uvedenou argumentáciou prisvedčil odvolací súd obrane žalovaného, že predmetom nájmu bola samostatná vec v právnom slova zmysle, preto právny záver súdu prvej inštancie o posúdení predmetu sporu podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka je správny. Vychádzajúc z vykonaného dokazovania bol správny aj skutkový záver, v zmysle ktorého žalovaný od roku 2013 užíval Halu A pre svoju výrobu, ted ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 4Cob/1/2019 8317209734 21. 01. 2020 JUDr. Anna Ilčinová ECLI:SK:KSPO:2020:8317209734.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Ilčinovej a členov senátu JUDr. Jozefa Angeloviča a JUDr. Mareka Kohúta, v spore žalobcu: Priemyselný park Chemes, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné, IČO: 36 47
Právna veta: Hoci nájom a podnájom nebytových priestorov Občiansky zákonník prenecháva na osobitnú právnu úpravu, ktorou je Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, neznamená to, že aj pri nájme a podnájme nebytových priestorov neplatia ustanovenia Občianskeho zákonníka o tomto zmluvnom type, teda ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka upravujúce nájomnú zmluvu. Je potom pravda, že s poukazom na § 673 Občianskeho zákonníka nájomca nie je povinný platiť nájomné, pokiaľ pre vady veci, ktoré nespôsobil, nemohol prenajatú vec užívať dohodnutým spôsobom, resp. ak z týchto dôvodov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Banská Bystrica 64Cb/166/2012 6112211881 11.01.2013 Mgr. Miriam Kamenská ECLI:SK:OSBB:2013:6112211881.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Banská Bystrica, konajúc samosudkyňou Mgr. Miriam Kamenskou, v právnej veci navrhovateľa Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, so sídlom Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 14 223 970, zast.
Právna veta: Úprava započítania, tzv. kompenzácie je obsiahnutá v § 580 a 581 Občianskeho zákonníka a v § 358 až § 364 Obchodného zákonníka. Obchodný zákonník občianskoprávnu úpravu započítania dopĺňa. Započítanie predstavuje splatenie pohľadávky vzájomným odpočtom a jeho účel spočíva vo vylúčení samotného platenia. Započítaním nezaniká len hlavný záväzok, ale aj záväzky akcesorické. Pre započítanie sa vyžaduje, aby veriteľ a dlžník mali vzájomné pohľadávky. Ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky je vzájomné aj ich postavenie. Plnenie z týchto vzájomných pohľadávok musí byť rovnakého druhu a tieto p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 38Cb/307/2010 3110218111 17.05.2012 JUDr. Iveta Záleská ECLI:SK:OSTN:2012:3110218111.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín v konaní pred samosudkyňou JUDr. Ivetou Záleskou v právnej veci žalobcu TAM Properties, a.s. so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO 36 812 226, právne zastúpeného Mgr. Michalom Šalingom, advokátom, Chr
Právna veta: Ustanovenie § 680 ods.2 OZ upravujúce prechod práv a povinností na nadobúdateľa prenajatej veci je obsiahnuté v rámci všeobecnej úpravy nájomnej zmluvy a dopadá aj na vzťahy, ktoré riešia prenájom nebytových priestorov, pretože zvláštna úprava tohto nájomného vzťahu, nachádzajúca sa v zák.č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, a to v nadväznosti na § 720 OZ neobsahuje špeciálne ustanovenie o dôsledkoch zmeny vlastníka prenajatej veci za trvania nájomného vzťahu, a preto je nutné použiť všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka o nájomnej zmluve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/203/2011 6605201844 28.02.2012 JUDr. Drahomíra Dibdiaková ECLI:SK:KSBB:2012:6605201844.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej, členiek senátu JUDr. Evy Kmeťovej a JUDr. Daniely Maštalířovej v obchodnoprávnej veci navrhovateľa MAJ
Právna veta: V ustanovení odseku 2 § 676 OZ sa ráta s obnovením nájomnej zmluvy po uplynutí doby, na ktorú bol nájom dojednaný. Nejde o obnovenie nájomnej zmluvy vzájomnou dohodou zmluvných strán, ktorá je možná podľa odseku 1, ale o obnovu na základe konkludentných činov uvedených v zákone. Ide o dva konkludentné činy, z ktorých jeden je pozitívny, spočíva teda v určitom správaní nájomcu, a druhý je negatívny, ktorý spočíva v nečinnosti, resp. v opomenutí úkonu zo strany prenajímateľa. Prvou podmienkou obnovenia nájomnej zmluvy je, že nájomca užíva vec aj po skončení nájmu. To znamená, že nájomca nevrát ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 11C/87/2007 1106229626 30.05.2012 JUDr. Branislav Král ECLI:SK:OSBA1:2012:1106229626.7 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava I v Bratislave v konaní pred samosudcom JUDr. Branislavom Králom, v právnej veci navrhovateľov: 1/ S.. T. J., G. Z. XX, XXX XX Bratislava, Q.M. N., X/ S.. E. J., G. Z. XX, XXX XX Bratislava, občianka SR, oba
Právna veta: Na vzťahy vyplývajúce zo zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov možno všeobecnú úpravu použiť len v prípade, ak ich neupravuje osobitný (špeciálny) zákon. Vzťah obidvoch predpisov je vzťahom všeobecného právneho predpisu, ktorými sú ustanovenia Občianskeho zákonníka a zvláštneho právneho predpisu k nemu, ktorým je zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov. Teda, tento vzťah oboch zákonov je potrebné definovať tak, že na nájom nebytových priestorov sa vzťahuje všeobecná úprava Občianskeho zákonníka, a to v tých otázkach, ktoré výslovne neupravuje zákon o nájme a podnájme nebytovýc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 13Cob/246/2013 5712211684 04.12.2013 Mgr. Zuzana Štolcová ECLI:SK:KSZA:2013:5712211684.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Zuzany Štolcovej a členov senátu JUDr. Márie Dubcovej, JUDr. Jany Martinčekovej, v právnej veci žalobcu: GLOBAL RENT s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 56,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9Co/294/2014 4110200960 20. 11. 2014 JUDr. Katarína Marčeková ECLI:SK:KSNR:2014:4110200960.6 Uznesenie Krajský súd v Nitre v právnej veci: navrhovateľa: NADOK, s. r. o. so sídlom Trnava, Mikovíniho 10, IČO: 36 254 436, zast. Prosman a partneri advokátska kancelária, s. r. o. so sídlom Trnava, Dolné Bašty 2, IČO: 36 865 271, proti odporcovi: F. S. - OS S., byt
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Cob/57/2018 7115210062 26. 11. 2018 JUDr. Zdenka Kohútová ECLI:SK:KSKE:2018:7115210062.2 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Kohútovej a sudcov Mgr. Márie Hlaváčovej a JUDr. Igora Ragana v spore žalobcu: JUDr. Vladimír Pavlov, Mlynárska 19, 040 01 Košice, správca konkurznej podstaty úpadcu UNICOM JIV, s.r.o
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 4Cob/15/2013 8110215579 16. 01. 2014 JUDr. Roman Tóth ECLI:SK:KSPO:2014:8110215579.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Tótha a členov senátu JUDr. Petra Šama a JUDr. Jozefa Škraba, v právnej veci žalobcu: IMOBA FIN, a.s., so sídlom Lichnerova 92, Senec, IČO: 35 769 173, zastúpeného Adv
MENU