Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
843488
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 51266
USSR: 30515
NSČR: 106810
NSSČR: 56981
USČR: 70017
EUR-LEX (sk): 11140
EUR-LEX (cz): 11178
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 402794
Krajské súdy (ČR): 31297
Posledná aktualizácia
18.01.2018 06:51

Nájdené rozsudky pre výraz: absencia dôkazov


Približný počet výsledkov: 91 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: absencia dôkazov
  • absencia nájdené 21509 krát v 13757 dokumentoch
  • dokaz nájdené 1010816 krát v 204172 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 29 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 21 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 13 dokumentov


Právna veta: Ustanovenie § 680 ods.2 OZ upravujúce prechod práv a povinností na nadobúdateľa prenajatej veci je obsiahnuté v rámci všeobecnej úpravy nájomnej zmluvy a dopadá aj na vzťahy, ktoré riešia prenájom nebytových priestorov, pretože zvláštna úprava tohto nájomného vzťahu, nachádzajúca sa v zák.č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, a to v nadväznosti na § 720 OZ neobsahuje špeciálne ustanovenie o dôsledkoch zmeny vlastníka prenajatej veci za trvania nájomného vzťahu, a preto je nutné použiť všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka o nájomnej zmluve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... skutočnosť, že by boli vopred schválené. Uviedol tiež, že výška vynaložených nákladov navrhovateľom na rekonštrukciu prenajatej nehnuteľnosti je z dôvodu absencie dôkazov nepreskúmateľná a objasnenie výšky vynaložených nákladov navrhovateľom nepriniesli ani svedecké výpovede, ktoré boli rozporné. Vzhľadom k tomu, že nájomný vzťah ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Súd sa nestotožňuje s právnym názorom žalobcu 1/ a síce, že správny orgán mal povinnosť podľa ust. § 30 ods. 1 písm. d/ správneho poriadku za takejto situácie konanie zastaviť. Z dikcie vyššie citovaného ustanovenia vyplýva, že správny poriadok v takýchto prípadoch dáva správnemu orgánu možnosť (za predpokladu), že účastník konania na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstráni nedostatky svojho podania, konanie vo veci zastaviť. Avšak, zo znenia tohto ustanovenia nie je zrejmá povinnosť správneho orgánu tak konať, je tu daná len jeho možnosť. To znamená, že v prípade, že žalovaný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odberným množstvom zo zdroja maximálne 1,5 l/s, je vzhľadom na uvedené nedostatky konania (vady podania, absencia dôkazov a nedostatočne zistený skutkový stav), ako aj chýbajúce odôvodnenie, absolútne nepreskúmateľné. Len samotný odkaz správneho orgánu v ... odberným množstvom zo zdroja maximálne 1,5 l/s, je vzhľadom na uvedené nedostatky konania (vady podania, absencia dôkazov a nedostatočne zistený skutkový stav), ako aj chýbajúce odôvodnenie, absolútne nepreskúmateľné. Len samotný odkaz správneho orgánu v ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
71/1967 - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Právna veta: Odporovať ukracujúcemu právnemu úkonu tak možno úspešne len za splnenia podmienok uvedených v § 60 zákona č. 7/2005 Z.z. vrátane, resp. súčasne za splnenia podmienky ukrátenia uspokojenia prihlásenej pohľadávky niektorého z veriteľov dlžníka - úpadcu podľa ust. § 57 zákona č. 7/2005 Z.z. 28. Na základe vyššie uvedeného je pri ukracujúcom právnom úkone rozhodujúca skutočnosť, či v dôsledku uzatvorenia právneho úkonu došlo k zmenšeniu majetku dlžníka - úpadcu. Vždy treba v prvom rade skúmať, či došlo k zmenšeniu majetku. Predpokladom odporovateľnosti je objektívny ekonomický dôsledok vyko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Procesnoprávnym následkom neunesenia dôkazného bremena strany sporu je jeho neúspech v spore. Pod vyhodnotením dôkazov je treba rozumieť aj zhodnotenie absencie dôkazov vedúcej k neuneseniu dôkazného bremena. Zodpovednosť za preukázanie skutočností, ktoré musí strana sporu preukázať, zásadne určuje hmotnoprávna norma, ktorá je ...
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: V zmysle ust. § 632 OZ ak nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky. Potvrdenie musí obsahovať označenie predmetu diela a ďalej jeho rozsah, akosť, cenu za vykonanie diela a čas jeho zhotovenia. Dôkazná povinnosť preukázať, že došlo medzi účastníkmi konania k uzatvoreniu zmluvy o zhotovení diela na zákazku zaťažuje v súdnom konaní navrhovateľa, ktorý v konaní musí preukázať, že došlo k uzatvoreniu platnej zmluvy o zhotovení veci na zákazku (jej podstatných náležitostí) teda, že došlo k dohode o predmete a cene ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odporkyňa navrhovateľom množstvo uvádzaných výtlačkov poprela a tvrdila, že predmetom ich dohody bol len jeden výtlačok v slovenskej verzii , pri absencii dôkazov zo strany navrhovateľa súd prvého stupňa správne postupoval, keď jeho návrh vo zvyšku zamietol. Zo žiadnych dôkazov predložených navrhovateľom súd ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Hodnotenie dôkazov je činnosť súdu, pri ktorej hodnotí vykonané procesné dôkazy z hľadiska ich pravdivosti a relevantnosti pre rozhodnutie. Pri hodnotení dôkazov súd v zásade nie je právnymi predpismi obmedzovaný v tom, ako má z hľadiska pravdivosti ten-ktorý dôkaz hodnotiť. Uplatňuje sa teda zásada voľného hodnotenia dôkazov. Hodnotiaca úvaha súdu pritom ale nie je svojvoľná, súd musí vychádzať zo všetkého, čo vyšlo v konaní najavo. Tieto skutočnosti musí súd rešpektovať a musí správne určiť ich vzájomný vzťah. Pritom súd nie je viazaný žiadnym poradím významu a dôkaznej sily jednotlivých dôk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... navrhnutý navrhovateľom na výsluch svedkyne PhDr. C., Ing. O., Mgr. D., nakoľko vzhľadom na rozsah vykonaného dokazovania, a predovšetkým skutočnosť absencie dôkazov na preukázanie dôvodnosti uplatneného nároku ako nemajetkovej ujmy, (preukázanie následkov tvrdených zásahov) by vykonanie navrhovaných dôkazov na preukázanie základu, teda ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Právna veta: Zo žiadneho z ustanovení ZKR nevyplýva, že by po podaní prihlášky už veriteľ nebol oprávnený dopĺňať ďalšie listinné dôkazy na preukázanie prihlásených pohľadávok. Pre súdy konajúce ohľadom žaloby, ktorej predmetom je určenie popretej pohľadávky, je pritom rozhodujúce § 154 ods. 1 OSP, v zmysle ktorého je pre rozsudok rozhodujúci stav v čase jeho vyhlásenia. Ak by úmyslom zákonodarcu bolo, aby sa v priebehu incidenčného konania už zo strany veriteľa nemohli predkladať ďalšie dôkazy na preukázanie dôvodnosti ním prihlásených pohľadávok, tak by nepochybne zákonodarca dodatočné predkladanie dôkaz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Procesnoprávnym následkom neunesenia dôkazného bremena účastníkom konania je jeho neúspech v spore. Pod vyhodnotením dôkazov je treba rozumieť aj zhodnotenie absencie dôkazov (vedúcej k neuneseniu dôkazného bremena). Ak súd rozhoduje v situácii dôkaznej núdze, dopad (neúspech) sa pričíta účastníkovi, na ktorom leží ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Podľa ustanovenia § 657 Občianskeho zákonníka zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že pre uzavretie dohody o pôžičke sa nevyžaduje písomná forma, takže táto zmluva môže byť uzavretá i ústne alebo konkludentným spôsobom. Podstatnou náležitosťou obsahu takejto dohody je okrem označenia zmluvných strán, predovšetkým určenie predmetu pôžičky; z obsahu zmluvy musí vyplynúť i povinnosť dlžníka vrátiť veci rovnakého druhu (peňazí). ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Procesnoprávnym následkom neunesenia dôkazného bremena stranou sporu je jeho neúspech v spore. Pod vyhodnotením dôkazov je treba rozumieť aj zhodnotenie absencie dôkazov (vedúcej k neuneseniu dôkazného bremena). Ak súd rozhoduje v situácii dôkaznej núdze, dopad (neúspech) sa pričíta strane sporu, na ktorej ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že kritérium pre uplatnenie zodpovednosti cestovnej kancelárie podľa § 741k OZ je nielen poskytnutie služieb nižšej kvality ako boli objednané a zaplatené objednávateľom, ale aj samotný fakt neposkytnutia objednaných služieb, ktorých absenciu objednávateľ môže pociťovať ako podstatnú podmienku zájazdu.

Úryvok z textu:
... späť z katalógu odporcu (str. 277). Súd tak dospel k sume 567,63 Eur (17.100,50 Sk), ktorú pri absencii dôkazov ohľadne ceny ďalších odporcom špecifikovaných položiek transfer, služby delegáta a animácie Klubu Markíza v celkovej výške 34,85 Eur (1 ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Napriek tomu odvolací súd z hľadiska právneho posúdenia veci pri zásade iura novit curia považuje za potrebné uviesť, že odstúpenie od zmluvy je adresovaný jednostranný právny úkon jednej zo zmluvných strán, ktorý je účinný okamihom jeho doručenia povinnej strane. Jeho dôsledkom je zánik zmluvy, a teda spravidla aj zánik práv a povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy. Dôvody rozhodnutia súdu prvého stupňa poukazujú na dohodu o odstúpení od zmluvy. Ide teda o nepresnosť takejto formulácie v právnych záveroch v predmetnej veci. Odstúpenie od zmluvy je jednostranným právn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... stupňa, založená na nátlaku na jeho osobu zo strany žalobcu, nie je už ani predmetom či obsahom odvolacích námietok. Pri absencii dôkazov, ktoré by potvrdili obranu žalovaného založenú na tom, že žalobca nemal splnené podmienky pre odstúpenie od zmluvy, nemal súd prvého ...
... . Procesnoprávnym následkom neunesenia dôkazného bremena účastníkom konania je jeho neúspech v spore. Pod vyhodnotením dôkazov je treba rozumieť aj zhodnotenie absencie dôkazov (vedúcej k neuneseniu dôkazného bremena). Ak súd rozhoduje v situácii dôkaznej núdze, dopad (neúspech) sa pričíta účastníkovi, na ktorom leží ...
Súvisiace predpisy:
135/2007, 204/2009, 513/1991, 91/2010
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.