Nájdené rozsudky pre výraz: absolútna neplatnosť zmluvy o úvere

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 442

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

17 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Odvolací súd sa však nestotožňuje so záverom prvoinštančného rozhodnutia, v zmysle ktorého ide v prípade dojednania o výške úroku o také dojednanie, ktoré možno oddeliť od ostatného obsahu zmluvy. V danom prípade ide totiž o zmluvu o úvere, ktorej podstatnou náležitosťou je podľa § 497 ods. 1 Obchodného zákonníka záväzok dlžníka okrem vrátenia peňažných prostriedkov aj zaplatenie úrokov. Nemožno potom aplikovať ust. § 41 Občianskeho zákonníka o čiastočnej neplatnosti zmluvy o úvere (v časti dohody o úroku), keďže z povahy právneho úkonu - zmluvy o úvere nevyplýva, že časť dojednania o úrokoch ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 7Co/226/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6117242559 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 02. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Adela Unčovská ECLI: ECLI:SK:KSBA:2021:6117242559.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Adel
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Súd prvej inštancie správne uviedol, že z priemerných úrokových vyplýva, že ku dňu poskytnutia úveru (február 2013) bola úroková sadzba pre obdobné úvery 10,73 % ročne (spotrebiteľské úvery od 1 do 5 rokov; údaje z urokove-sadzby/priemerne-urokove-miery-z-uverov-obchodnych-bank>) a v zmluve dohodnutý úrok 39,15 % ročne niekoľko násobne prevyšuje priemernú úrokovú sadzbu. Z uvedených dôvodov i dohodnutý úrok považoval za rozporný so zásadou dobrých mravov pre jeho neúmernú výšku. V preskúmavanej veci nepochybne RPMN dohodnutá medzi stranami sporu v predmetnej zmluve o úvere v decembri 201 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 6Co/214/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4117226289 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 05. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Polyáková ECLI: ECLI:SK:KSNR:2019:4117226289.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marty Poly
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Osobitnými prostriedkami ochrany vlastníckeho práva sú dve vlastnícke žaloby, a to žaloba na vydanie veci (rei vindicatio) a zapieracia žaloba (actio negatoria). Hmotnoprávne predpoklady týchto žalôb sú upravené v § 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Obdobné právo na ochranu ako vlastník má aj ten, kto je oprávnený mať vec u seba (§ 126 ods. 2). Takouto osobou môže byť nielen oprávnený držiteľ, ale aj nájomca, vypožičiavateľ a pod. Hmotnoprávnym základom reivindikačnej žaloby je skutočnosť, že určitá vec sa nachádza vo faktickej moci inej osoby než jej vlastníka, pričom táto osoba zadržiav ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 4Co/627/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1507232469 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 12. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Kleinová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2015:1507232469.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Va
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z ustáleného skutkového stavu zisteného súdom vyplýva, že medzi žalobcom a žalovanou bola uzatvorená spotrebiteľská zmluva o úvere, na ktorú sa aplikujú ustanovenia zákona o spotrebiteľských úveroch, ako aj ustanovenia Občianskeho zákonníka, a to ust. § 52 a nasl.. Spoločným znakom právnej úpravy spotrebiteľských zmlúv je snaha cestou práva vyrovnať faktickú nerovnosť zmluvných strán, a to formou obmedzenia autonómie vôle. Autonómia vôle, ktorá je elementárnou podmienkou fungovania materiálneho právneho štátu, nie je úplne absolútna, ale je limitovaná v rámci spotrebiteľských vzťahov princípom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 3Co/104/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6118383601 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 09. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Šofranková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2019:6118383601.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šof
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: To, že žalobcovia za stavu finančnej tiesne prijali peňažné prostriedky, je pochopiteľné a prirodzené. Ide o veľmi častý prípad, kedy sú osoby z dôvodu značne nepriaznivej finančnej situácie dotlačené vstúpiť do úverových vzťahov. Prístup spotrebiteľa je prirodzený, čo sa ale nedá povedať o veriteľovi, ktorý je podnikateľom v oblasti sledovanej centrálnou bankou. Poskytovanie úverov a pôžičiek je veľmi vážnym predmetom podnikateľskej činnosti, pretože pri tomto nejde o odplatu platenú v hotovosti, ale o odloženú platbu bez toho, aby bolo zrejmé, čo postretne dlžníka po uzavretí zmluvy. Ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 17Co/14/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8612209230 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 02. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Burešová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2018:8612209230.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bureš
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pokiaľ zosplatnenie úveru žalobca odvodzoval len z ustanovenia VOP, v zmysle ktorého „veriteľ a spotrebiteľ sa dohodli, že ak spotrebiteľ neuhradí včas štyri po sebe idúce splátky, prípadne uhradí len časti splátok, alebo neuhradí včas poslednú splátku, alebo časť poslednej splátky, stáva sa celý dlh splatný okamžite“, odvolací súd uvádza, že takéto dojednanie treba považovať za neprijateľnú zmluvnú podmienku a ako taká je neplatná v zmysle § 54 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Uvedená podmienka totiž celkom zrejme nebola individuálne dojednaná a zároveň spôsobuje hrubý nepomer v právach a povinn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 11CoCsp/53/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2120201933 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Katarína Arnouldová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2021:2120201933.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Kata
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 11 ods. 2 zákona o spotrebiteľských úveroch, ak veriteľ nekonal s odbornou starostlivosťou podľa § 7 ods. 1, nie je oprávnený vyžadovať od spotrebiteľa jednorazové splatenie spotrebiteľského úveru. V prípade hrubého porušenia povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa úver považuje za bezúročný a bez poplatkov. Za hrubé porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa považuje posudzovanie schopnosti splácať úver veriteľom bez akýchkoľvek údajov o príjmoch, výdavkoch a rodinnom stave spotrebiteľa alebo bez nahliadnutia do príslušnej databázy údajov o spotrebiteľoch na účely posudzovania ich schopnost ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 4Co/421/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3216203189 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 05. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oľga Lichnerová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2018:3216203189.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Oľgy Lichnero
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V prípade čiastočnej neplatnosti právneho úkonu, ktorý sa netýka esenciálnych obsahových náležitostí právneho úkonu (môže ísť o vedľajšie a náhodilé), je možné uvažovať o aplikácii ust. § 41 OZ, pokiaľ z povahy právneho úkonu alebo z jeho obsahu alebo z okolností, za ktorých k nemu došlo, nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu. V prípade vady (a neplatnosti) podstatnej, esenciálnej obsahovej náležitosti právneho úkonu je pravidelným dôsledkom absolútna neplatnosť (§ 39 OZ)

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 5Co/204/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4111221245 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 10. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oliver Kolenčík ECLI: ECLI:SK:KSNR:2020:4111221245.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Olivera Kolenčíka
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 12Co/229/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6118365857 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 05. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Renáta Pátrovičová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2020:6118365857.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Renáty
MENU