Nájdené rozsudky pre výraz: absolútne neplatný právny úkon

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12511

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1678 dokumentov
361 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 123 Občianskeho zákonníka vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že len vlastník je oprávneným predmet svojho vlastníctva previesť na iného. Pokiaľ vlastníctvo k veci prevedie nevlastník, nepochybne nakladá s právom, ktoré mu nepatrí, a takýto právny úkon, kúpna zmluva, je absolútne neplatným právnym úkonom v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka, nakoľko odporuje zákonu.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 23Co/159/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2011899873 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Lea Stovičková ECLI: ECLI:SK:KSTT:2012:2011899873.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Ley Stovičkovej
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Zo znenia konkurenčnej doložky vyplýva, že v nej nebol vymedzený jej územný rozsah, čo je jedna z podstatných náležitosti konkurenčnej doložky, ktorej absencia spôsobuje jej neplatnosť. Konkurenčná doložka tak nepochybne neobsahovala jej teritoriálne obmedzenie. Ustanovenie § 672a Obchodného zákonníka je kogentné (§ 263), čo znamená, že zmluvné strany sa od neho nemôžu odchýliť. Ak podstatné náležitosti konkurenčnej doložky vyžadované ust. § 672a ods. 1 Obchodného zákonníka v nej nie sú uvedené, následkom je absolútna neplatnosť takejto doložky pre rozpor so zákonom (§ 39 Občianskeho zákonníka ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 21Cob/109/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2718200808 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Terézia Mecelová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2021:2718200808.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Terézie
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak sa chce žalobca domáhať určenia absolútnej neplatnosti v samostatnom súdnom konaní, žaloba musí aj v tomto prípade spĺňať podmienky stanovené v § 137 písm. c) CSP a žalobca musí preukázať naliehavý právny záujem na určení, že tu právo vyplývajúce z neplatného právneho úkonu nie je. Pri určení platnosti, či neplatnosti zmluvy rozsudok súdu hovorí o situácii, ktorá nastala v minulosti, v čase uzavretia zmluvy, nie však nevyhnutne o tom, čo je v prítomnosti. V kontexte vyššie uvedeného sa odvolací súd stotožnil s názorom okresného súdu, kde okresný súd konštatoval, že zložením finančnej čiast ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 41CoKR/6/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6119391077 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miriam Boborová Sninská ECLI: ECLI:SK:KSBB:2021:6119391077.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací v senáte zl
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V danom prípade nastáva situácia predpokladaná v ust. § 457 OZ, z ktorého vyplýva, že ak je zmluva neplatná, alebo ak bola zrušená je každý z účastníkov povinný vrátiť druhého všetko, čo podľa nej dostal. V ust. § 457 OZ sú upravené dôsledky bezdôvodného obohatenia z neplatného právneho úkonu. Ide o zmluvy neplatné, či už absolútne alebo relatívne. Preto v náväznosti na § 451 ods. 1, 2 OZ je potom zrejmé, že kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatil, musí obohatenie vydať, pričom bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením z neplatného právneho úkonu.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 17Co/230/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3510209113 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 02. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Emília Zimová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2014:3510209113.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Zaj
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pokiaľ účastníci dohodou uskutočnili vyporiadanie ohľadne ich majetku tak, že tento nadobúda v celosti do svojho výlučného vlastníctva odporkyňa, bez povinnosti výplaty manželovi rozdielu, o ktorý sa zväčšil jej majetok, takáto dohoda svojim obsahom a účelom odporuje zákonu, prieči sa dobrým mravom a preto je absolútne neplatná. Predpokladom úspešnej odporovateľnej žaloby je, aby právny úkon bol platný. Za neúčinný nemôže byť vyslovený absolútne neplatný právny úkon. V takomto prípade sa ukrátený veriteľ môže domáhať jeho neplatnosti ex tunc. Ak ide o neplatný právny úkon nemožno mu s úspechom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 23Co/278/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2106229398 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 01. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Dudášová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2013:2106229398.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Du
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa ustanovenia § 574 ods. 2 Občianskeho zákonníka kogentnej povahy je neprípustné, aby sa niekto vzdal práva (v tomto prípade práva uznať dlh čo do dôvodu a výšky), ktoré môže vzniknúť až v budúcnosti. Takáto dohoda o uznaní dlhu je absolútne neplatným právnym úkonom v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka, preto je neplatným aj v prípade, ak je urobený v kvalifikovanej forme - notárskej zápisnice. Absolútna neplatnosť právneho úkonu nastáva priamo zo zákona a pôsobí voči každému, pričom súd na ňu prihliada aj bez návrhu (ex offo). Absolútna neplatnosť sa nemôže napraviť dodatočným schválením ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Banská Bystrica 4Er/590/2007 6107208339 22.11.2012 JUDr. Alena Šalkovská ECLI:SK:OSBB:2012:6107208339.2 Uznesenie Okresný súd Banská Bystrica vo veci exekúcie oprávneného JaRe's, s.r.o., so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 632 724, právne zast. JUDr. Maricou Koreňovou, advokátkou, so sídlom AK J. Cikkera 8, 974 01 Banská Bystrica (predtým Horná
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Na zdôraznenie správnosti rozhodnutia odvolací súd uvádza, že neplatnosť právnych úkonov je upravená v ustanovení § 37 a 38 Občianskeho zákonníka. Neplatnosť právneho úkonu podľa § 38 ods. 2 Občianskeho zákonníka vyžaduje nepochybné zistenie, že účastník tohto právneho úkonu nedokáže posúdiť následky svojho konania alebo nedokáže svoje konanie ovládnuť, alebo že takýto právny úkon bol urobený v duševnej poruche, ktorá robí osobu na tento právny úkon neschopnou, pričom stačí dôkaz o tom, že osoba konala v duševnej poruche. Absolútne neplatný je teda aj právny úkon ktorý urobila osoba v duševnej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 8Co/17/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5717208109 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Táňa Rapčanová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2021:5717208109.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Dohoda o výške úrokov musí byť v súlade s § 39 Občianskeho zákonníka, teda nesmie sa priečiť dobrým mravom, inak je právny úkon absolútne neplatný. O takýto stav pôjde vtedy, ak dohodnuté úroky presiahnu mieru úrokov poskytovanú peňažnými ústavmi v čase uzavretia zmluvy. Pokiaľ teda žalobkyňa v odvolaní tvrdila, že priemerná výška úrokov podľa štatistiky NBS bola ku dňu uzatvorenia prvej zmluvy o povolenom prečerpaní (07.marec 2014) vo výške 13,66 % ročne a ku dňu uzatvorenia druhej zmluvy o povolenom prečerpaní (29. máj 2014) vo výške 13,61 % ročne, tak výška úrokov (19,90 %) predstavuje takm ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 6CoCsp/3/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8817205930 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Radomský ECLI: ECLI:SK:KSPO:2021:8817205930.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Andreja Radom
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Konajúci súd mal za to, že dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky je v časti, v ktorej sa žalobca zaviazal poskytnúť finančnú zábezpeku za účelom zabezpečenia všetkých budúcich pohľadávok žalovaného ako zamestnávateľa voči žalobcovi ako zamestnancovi neplatná podľa ust. § 17 ods. 1 Zákonníka práce, pretože sa týmto žalobca vopred vzdal nároku na poskytnutie cestovných náhrad v plnej výške. Podľa ust. § 20 ods. 1 Zákonníka práce možno práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zabezpečiť len taxatívne vymenovanými spôsobmi, a to dohodou o zrážkach zo mzdy, ručením alebo zriadením zálo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice I 26Cbi/15/2011 7111210945 12.06.2012 JUDr. Róbert Zsiga ECLI:SK:OSKE1:2012:7111210945.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice I samosudcom JUDr. Róbertom Zsigom v právnej veci žalob-cu: E. L., X.. XX.X.XXXX, L. XX, XXX XX F. XX, zastúp. JUDr. Rado-slavom Hodorom, advokátom, Hlavná 77, 040 01 Košice, proti žalovanému: STEEL TRANS s.r.o., Ad
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Žaloba o určenie neplatnosti právnych úkonov je žalobou o určenie právnej skutočnosti podľa § 137 písm. d) CSP, nie žalobou o určenie, či tu právo je alebo nie je. Podstatný rozdiel medzi tomu uvedený v § 137 písm. c) a d) CSP spočíva v tom, že preukazovanie naliehavého právneho záujmu, resp. predpoklad jeho danosti v prípade, ak vyplýva priamo z osobitného predpisu sa vyžaduje len pri žalobách o určenie (ne)existencie práva podľa § 137 písm. c) CSP. Pri žalobách o určenie právnej skutočnosti sa ustanovenie § 137 písm. d) CSP o naliehavom právnom záujme nezmieňuje, jeho preukazovanie teda nie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 11Co/75/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2117218393 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Fedor Benka ECLI: ECLI:SK:KSTT:2021:2117218393.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu: Mgr. Fedor Benka a su
MENU