Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1033748
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62644
USSR: 34277
NSČR: 119015
NSSČR: 63879
USČR: 77301
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 418542
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
17.09.2019 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: absolútny obchod


Približný počet výsledkov: 15 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: absolútny obchod
  • absolutny nájdené 84424 krát v 33574 dokumentoch
  • obchodit nájdené 18 krát v 16 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 57 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 12 dokumentov


Právna veta: Stavebný úver je špecifickým typom úveru, ktorý poskytujú stavebné sporiteľne a medziúver je špecifickým úverovým produktom stavebného sporenia, ktorý poskytujú iba stavebné sporiteľne ako úver, ktorý slúži na preklenutie časového obdobia do pridelenia cieľovej sumy zo zmluvy o stavebnom sporení a umožňuje stavebnému sporiteľovi rýchlejšie uskutočnenie finančného zámeru. ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. je špecializovaná banková inštitúcia, ktorej predmetom činnosti je stavebné sporenie a financovanie bytových potrieb a potrieb súvisiacich s bývaním, na ktorú sa vzťahuje zák. č. 483/2001 Z.z. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6Co/238/2012 1210217610 17.09.2012 JUDr. Martin Murgaš ECLI:SK:KSBA:2012:1210217610.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Kuchtovej a členov senátu JUDr. Martina Murgaša a JUDr. Aleny Svetlovskej v právnej veci žalobcu: Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, proti žalovanému: .
Právna veta: K otázke dĺžky premlčacej doby treba uviesť, že hoci je úver absolútnym obchodom a majú naň dopadať ustanovenia Obchodného zákonníka bez ohľadu na povahu účastníkov úverovej zmluvy, v predmetnej veci ide o spotrebiteľskú zmluvu, ktorá je regulovaná osobitnou právnou úpravou zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a nepochybne aj ochrannými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Ide o vzťah medzi dodávateľom - obchodníkom a spotrebiteľom, a teda ide teda o typický občianskoprávny vzťah. V prípade duplicitnej právnej úpravy rovnakých inštitútov súkromného práva je dôvodné aplikov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 6Co/119/2016 5114220083 15. 06. 2016 JUDr. Jana Urbanová ECLI:SK:KSZA:2016:5114220083.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Urbanovej, sudcov JUDr. Yvetty Dzugasovej a JUDr. Adriany Gallovej, v právnej veci navrhovateľa: DPS financial consulting, s.r.o., so sídlom Mikovíniho 10, 917 01 .
Právna veta: Odvolací súd prv než pristúpil k samotnému skúmaniu plynutia premlčacej doby, ustálil akými zákonnými ustanoveniami sa v tomto prípade premlčanie spravuje. Samotný zmluvný vzťah medzi žalobcom a žalovaným bol založený zmluvou o úvere, ktorá je podľa § 263 Obchodného zákonníka absolútnym obchodom. Je potrebné uviesť že, v predmetnom prípade sa nejedná o spotrebiteľský úver v zmysle ustanovenia § 1 ods. 2 zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov (ďale ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17Co/214/2016 6813207738 16. 08. 2017 JUDr. Zita Nagypálová ECLI:SK:KSBB:2017:6813207738.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zity Nagypálovej a sudcov JUDr. Renáty Deákovej a Mgr. Dušana Ďuriana ako členov senátu, v právnej veci žalobcu Wüstenrot stavebná .
Právna veta: Dualistický systém záväzkového práva na Slovensku je určitá anomália medzi právnymi poriadkami (dve kúpne zmluvy, dvojaká úprava premlčania, dualistická právna úprava uznania dlhu, zmluvných pokút, dvojaká úprava odstúpenia od zmluvy a pod.). Aplikačná prax síce ukazuje, že aj takýto stav môže dlhodobo fungovať (od 1.1.1992), avšak niet rozumného dôvodu na skonštatovanie, že na vadnosť právneho úkonu má dopadať právna úprava regulujúca vzťahy v zásade medzi biznismenmi, ak Občiansky zákonník ako kódex občianskeho súkromného práva takúto úpravu má a je pre nepodnikateľov výhodnejšia. (porov. ti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 25Co/328/2014 2212213113 08.04.2015 JUDr. Martina Valentová ECLI:SK:KSTT:2015:2212213113.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Martina Valentová a členov senátu: JUDr. Ľubica Spálová a JUDr. Eva Behranová, v právnej veci navrhovateľa: CETELEM Slovensko, a.s., so sídlom Bratislava, Panenská 7, IČO: 35 .
Právna veta: Zrušiť nájomnú zmluvu dojednanú na neurčitú dobu možno, ak nedôjde k dohode prenajímateľa s nájomcom, iba výpoveďou (§ 667 ods. 1 Obč. zákonníka). Nájomnú zmluvu možno vypovedať pri nájmoch pozemkov patriacich do poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo lesného pôdneho fondu v jednoročnej lehote a to k 1.októbru bežného roka; pri nájmoch iných nehnuteľností v trojmesačnej lehote, pri nájme hnuteľných vecí v jednomesačnej lehote (§ 667 ods. 2 cit. zákona).

Úryvok z textu:
... veci a navrhol napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdiť. Uviedol, že právny vzťah medzi účastníkmi predstavuje tzv. absolútny neobchod, pretože v čase uzavretia nájomnej zmluvy, t.j. dňa XX.XX.XXXX bol platný § 261 ods. 6 Obchod. zákonníka .
... nevie presne potvrdiť, či si žalovaný prevzal výpoveď z nájmu s tým, že mu bola doručovaná doporučene. Nájomný pomer ako „absolútny neobchod" sa bez ohľadu na povahu a postavenie účastníkov záväzkového vzťahu spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka. V zmysle ust. § 720 Občianskeho .
... zástupcu predniesol, že zotrváva na žalobnom návrhu v celom rozsahu. Žalovaná žiadnu čiastku zo žalovanej sumy neuhradila. Nájomný pomer, ako „absolútny neobchod" sa bez ohľadu na povahu a postavenie účastníkov záväzkového vzťahu spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka. V zmysle ust. § 720 OZ .
... spôsobom. Žalovaný doteraz žalobcovi neoznámil, aby došlo ku kolaudácii a k uzatvoreniu zmluvy o zriadení vecného bremena. Nájomný pomer, ako „absolútny neobchod" sa bez ohľadu na povahu a postavenie účastníkov záväzkového vzťahu spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Podľa ust. § 663 OZ, nájomnou .
... 49/. Súd si v danom prípade ako predbežnú otázku ustálil, že právny vzťah založený predmetnou kúpnou zmluvou je vzťahom obchodným / absolútny neobchod /. Podmienky ust. §-u 261 ods. 1, 5, 6 Obchodného zákonníka boli naplnené, teda na úpravu záväzkového vzťahu ... k pozemku je zmluvou , ktorá je ako zmluvný typ upravená výlučne v Občianskom zákonníku, pričom ide o tzv. absolútny neobchod, a preto v zmysle ustanovenia §-u 261 ods. 6 Obchodného zákonníka sa táto zmluva spravuje príslušnými ustanoveniami o .
... priblíženému nazeraniu na problém a byť tak nepoužiteľnou, ak základom tu bol prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (tzv. absolútny neobchod). Odvolaciemu súdu preto za opísaného stavu vecí ani neostávalo iné, než v časti veci samej, týkajúcej sa požiadavky ... priblíženému nazeraniu na problém a byť tak nepoužiteľnou, ak základom tu bol prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (tzv. absolútny neobchod). Odvolaciemu súdu preto za opísaného stavu vecí ani neostávalo iné, než v časti veci samej, týkajúcej sa .
... o zálohové platby. Na základe uvedeného žiada, aby súd zaviazal žalovanú zaplatiť čiastku 2.047,91 eur. Nájomný pomer, ako „absolútny neobchod" sa bez ohľadu na povahu a postavenie účastníkov záväzkového vzťahu spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka. V zmysle ust. § 720 OZ .
... ako sa skontaktuje s ekonómkou. Na ďalšie pojednávanie sa nedostavil ani žiadnu námietku voči žalovanej sume neuplatnil. Nájomný pomer, ako „absolútny neobchod" sa bez ohľadu na povahu a postavenie účastníkov záväzkového vzťahu spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka. V zmysle ust. § 720 Občianskeho .
... nadväznosti na zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Nájomný pomer, ako „absolútny neobchod" sa bez ohľadu na povahu a postavenie účastníkov záväzkového vzťahu spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Podľa ust. § 451 ods. 1 .
... s odkazom na osobitný právny predpis, a to zákon č. 116/1990 Zb., a teda podľa právnej teórie ide o absolútny neobchod. Na posúdenie takéhoto právneho vzťahu nemala vplyv ani skutočnosť, či účastníci zmluvy sú podnikatelia, naviac, keď žalobca nie je podnikateľom .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.