Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093244
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63949
USSR: 34963
NSČR: 122278
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422390
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
21.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: absolútny obchodný záväzkový vzťah


Približný počet výsledkov: 313 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: absolútny obchodný záväzkový vzťah
  • absolutny nájdené 87455 krát v 34908 dokumentoch
  • obchodny nájdené 909050 krát v 117786 dokumentoch
  • zavazkovy nájdené 57434 krát v 29091 dokumentoch
  • vztah nájdené 787478 krát v 148290 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 24 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty


Právna veta: I keď predmetná zmluva bola uzatvorená podľa ustanovení Obchodného zákonníka a jedná sa o absolútny obchod, vzhľadom na charakter postavenia účastníkov zmluvy dodávateľa a spotrebiteľa, ktorý nemohol ovplyvniť obsah tzv. formulárového typu zmluvy, súd tento právny vzťah posúdil s aplikovaním ustanovení § 52 a nasl. OZ a Zákona č. 258/2001 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Žalobca ako dodávateľ v danom prípade pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy konal v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a žalovaný vystupuje ako spotrebiteľ, pretože sa jedná o fyzickú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Skalica 1C/91/2013 2713200081 26.11.2013 Mgr. Jarmila Bíliková ECLI:SK:OSSI:2013:2713200081.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Skalica sudkyňou Mgr. Jarmilou Bílikovou v právnej veci žalobcu: Profidebt Slovakia, s.r.o., so sídlom Mliekarenská 10, 820 05 Bratislava, IČO: 35 925 922, zastúpený splnomocnencom: ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA GUNIŠ & PARTNERS, s.r.o., so .
Právna veta: Odvolací súd prv než pristúpil k samotnému skúmaniu plynutia premlčacej doby, ustálil akými zákonnými ustanoveniami sa v tomto prípade premlčanie spravuje. Samotný zmluvný vzťah medzi žalobcom a žalovaným bol založený zmluvou o úvere, ktorá je podľa § 263 Obchodného zákonníka absolútnym obchodom. Je potrebné uviesť že, v predmetnom prípade sa nejedná o spotrebiteľský úver v zmysle ustanovenia § 1 ods. 2 zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov (ďale ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17Co/214/2016 6813207738 16. 08. 2017 JUDr. Zita Nagypálová ECLI:SK:KSBB:2017:6813207738.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zity Nagypálovej a sudcov JUDr. Renáty Deákovej a Mgr. Dušana Ďuriana ako členov senátu, v právnej veci žalobcu Wüstenrot stavebná .
Právna veta: Ochranu spotrebiteľa možno podriadiť pod ústavný princíp rovnosti, ktorú možno ponímať ako rovnosť formálnu, ktorú má zabezpečiť zákonodarca pri tvorbe právneho poriadku alebo rovnosť faktickú, ktorá môže byť zabezpečená priamo zákonodarcom pri použití tzv. pozitívnej diskriminácie pri existencii faktickej nerovnosti alebo handicapu. Ale i tam, kde sa zákonodarca nevydal cestou vedomého zvýhodnenia slabšieho, aby dal prednosť rovnosti faktickej pred formálnou, ponecháva súdom, ktoré pozitívne právo aplikujú, priestor pre riešenie napätia medzi neúplnosťou písaného práva a povahou konkrétneho p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Predmetná úverová zmluva je uzavretá podľa Obchodného zákonníka a v zmysle § 261 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka je absolútnym obchodným záväzkovým vzťahom. Odvolateľ sa nestotožňuje s posúdením premlčania podľa Občianskeho zákonníka, nakoľko Obchodný zákonník obsahuje komplexnú právnu úpravu premlčania a preto niet .
Právna veta: Je nesporné, že dlhšiu dobu bola súdna prax pri posudzovaní právnych vzťahov, vyplývajúcich z úverových a podobných zmlúv, vrátane zmlúv o osobnom účte uzavretých medzi bankou a spotrebiteľom podľa Obchodného zákonníka, nejednotná pri posudzovaní týchto právnych vzťahov v otázke premlčania. Novela Občianskeho zákonníka, vykonaná zákonom č. 102/2014 Z. z. v znení zákona č. 151/2014 Z. z. v bode 1. v § 52 ods. 2 Občianskeho zákonníka, pripojila vetu: „Na všetky právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podania návrhu. Ohľadom námietky premlčania uviedol, že súd aplikoval na danú vec nesprávny predpis, keď zmluva, uzavretá medzi účastníkmi, je absolútnym obchodným záväzkovým vzťahom, čo znamená, že sa vždy spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka bez ohľadu na povahu subjektov vzťahu. Má za to, že ustanovenia .
Právna veta: Je nepochybné, že právny vzťah medzi CDCP a osobami, ktorými CDCP vedie účet majiteľa sa v otázkach upravených zákonom č. 566/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov spravuje ustanovenia ZoCP, v otázkach neupravených ZoCP sa tieto právne vzťahy spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka a teda aj pokiaľ ide o inštitút premlčania. Podľa § 105 ods. 5 ZoCP sa vzťah medzi členom CDCP a majiteľom účtu výslovne spravuje ZoCP a Obchodným zákonníkom. V oboch prípadoch, kedy je účet majiteľa cenných papierov vedený či už v CDCP alebo u člena ide o právny vzťah - vedenie účtu majiteľa v súlade s § 105 Z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... z odplatných zmlúv týkajúcich sa cenných papierov. Z citovaného ustanovenia jednoznačne vyplýva, že ust. § 261 Obchodného zákonníka konštitujúce existenciu absolútnych obchodných záväzkových vzťahov a rovnako ustanovenie § 397 Obch. zák., podľa ktorého je premlčacia doba obchodnoprávnych vzťahov štvorročná, sú kogentné ustanovenia, nie je .
Právna veta: Ručenie, ktorým sa zabezpečuje pohľadávka veriteľa, vzniká dohodou veriteľa a ručiteľa, v ktorej ručiteľ písomne zoberie na seba povinnosť uspokojiť veriteľovu pohľadávku, ak ju neuspokojí sám dlžník. Ručiteľský záväzok možno platne prevziať iba v písomnej forme. Z účelu ručenia vyplýva, že jeho predmetom je najčastejšie záväzok zaplatiť peňažný dlh. Záväzkový právny vzťah z ručenia môže existovať iba popri hlavnom záväzkovom právnom vzťahu (veriteľ - dlžník), a preto má povahu vedľajšieho právneho vzťahu. Z tejto jeho povahy vyplýva, že ručiteľský záväzok možno prevziať iba vo výške záväzku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... / zmluvu o úvere podľa § 497 Obchodného zákonníka, ktorá je podľa § 261 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka tzv. absolútnym obchodným záväzkovým vzťahom, súd v zmysle § 54 ods. 1 Obč. zák. v znení účinnom do 28.02.2010 s poukazom na článkom ... 20.01.2005 a termín splatnosti poslednej splátky bol deň podľa § 261 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka tzv. absolútnym obchodným záväzkovým vzťahom, súd v zmysle § 54 ods. 1 Obč. zák. v znení účinnom do 28.02.2010 s poukazom na článkom .
Právna veta: Zmluva nemusí byť uzavretá v písomnej forme. V prípade, ak je obsah zmluvy dojednaný ústne, môže zasielateľ požadovať, aby mu príkazca vystavil tzv. zasielateľský príkaz. V prípade, ak zasielateľská zmluva obsahuje cudzí prvok a zmluvné strany si nezvolili rozhodujúce právo (§ 10 ods. 1 ZMPSP), ktorým sa majú spravovať ich vzájomné vzťahy z tejto zmluvy, bude sa záväzkový vzťah spravovať Obchodným zákonníkom v prípade, ak má zasielateľ v čase uzavretia zmluvy sídlo alebo bydlisko na území Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
... na prepravu zo dňa 03.01.2011) uzatvorili navrhovateľ a odporca ďalšiu zasielateľskú zmluvu. Zasielateľská zmluva zakladá medzi zmluvnými stranami absolútny obchodný záväzkový vzťah. Zasielateľská zmluva je zmluvným typom obstarávateľského charakteru a z konštrukcie záväzkov zmluvných strán, ktorými sú zasielateľ a príkazca vyplýva, že .
Právna veta: Zrušiť nájomnú zmluvu dojednanú na neurčitú dobu možno, ak nedôjde k dohode prenajímateľa s nájomcom, iba výpoveďou (§ 667 ods. 1 Obč. zákonníka). Nájomnú zmluvu možno vypovedať pri nájmoch pozemkov patriacich do poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo lesného pôdneho fondu v jednoročnej lehote a to k 1.októbru bežného roka; pri nájmoch iných nehnuteľností v trojmesačnej lehote, pri nájme hnuteľných vecí v jednomesačnej lehote (§ 667 ods. 2 cit. zákona).

Úryvok z textu:
... sú upravené len v Obč. Zákonníku, len aplikáciu Obč. zákonníka a tieto vzťahy upravoval teda ako tzv. absolútne neobchodné záväzkové vzťahy. Medzi účastníkmi nebolo sporné, že právny vzťah medzi nimi vznikol ako občiansko-právny. Novelizácia ust. § 261 ods ... sú upravené len v Obč. Zákonníku, len aplikáciu Obč. zákonníka a tieto vzťahy upravoval teda ako tzv. absolútne neobchodné záväzkové vzťahy. Medzi účastníkmi nebolo sporné, že právny vzťah medzi nimi vznikol ako občiansko-právny. Novelizácia ust. § 261 .
Právna veta: Zmluvou o spotrebiteľskom úvere sa veriteľ zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi spotrebiteľský úver a spotrebiteľ sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a uhradiť celkové náklady spojené so spotrebiteľským úverom. Zákon o spotrebiteľskom úvere upravuje úverovú zmluvu v prípade, keď je úver poskytovaný spotrebiteľovi mimo jeho podnikateľskej činnosti alebo povolania a vo vzťahu k Obchodnému zákonníku má účinky normy lex specialis. Popri tejto špeciálnej norme výraznú ochranu spotrebiteľa poskytuje inštitút neprijateľných zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách, vrátane služieb n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Dôvodil, že zmluva o úvere bola uzavretá podľa § 497 Obchodného zákonníka, je typom zmluvy, ktorý Obchodný zákonník zaraďuje medzi absolútne obchodné záväzkové vzťahy v ust. § 261 ods. 3 písm. d). Uvedené ustanovenie je kogentným ustanovením, z čoho vyplýva, že zmluvné strany si .
Právna veta: Právny inštitút odstúpenia od zmluvy je upravený inak v Obchodnom zákonníku, a inak v Občianskom zákonníku. Obchodný zákonník v ust. § 349 ods. 1 zánik zmluvy viaže na okamih, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane. Zánik zmluvy teda nastáva v dobe účinnosti úkonu, ktorým oprávnená osoba odstúpila od zmluvy. Tým sa Obchodný zákonník odlišuje od Občianskeho zákonníka, podľa ktorého odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom upravené alebo účastníkmi dohodnuté inak (§ 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Právna úprava odst ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákonníka, § 43b ods.1 Občianskeho zákonníka a Všeobecnými obchodnými podmienkami banky. Zmluva o spolupráci pri poskytovaní bankových služieb je absolútnym obchodným záväzkovým vzťahom, to znamená, že sa vždy spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka, a to bez ohľadu na povahu subjektov vzťahu. Podstatou zmluvy je .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.